Yoksullarla dayan flma sofras kuruldu. Keçiören Halli brahim Sofras nda düzenlenen. Hizmet elçileri kap lar çal yor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yoksullarla dayan flma sofras kuruldu. Keçiören Halli brahim Sofras nda düzenlenen. Hizmet elçileri kap lar çal yor"

Transkript

1 Yoksullarla dayan flma sofras kuruldu Keçiören de Yoksullarla Dayan flma Haftas münasebetiyle Dayan flmada Gönül ve Güçbirli i program düzenlenerek, yoksul aileler ayn sofra etraf nda buluflturuldu. KEÇ ÖREN Keçiören Halli brahim Sofras nda düzenlenen Dayan flmada Gönül ve Güçbirli i program yo un kat l mla gerçeklefltirildi. Keçiören Belediyesi, Hak- fl Konfederasyonu ve YOYAV n iflbirli iyle gerçeklefltirilen programda dayan flma mesajlar verildi. Programda, Grup Sahra tasavvuf musikisi ve ilahilerden oluflan konser verirken, sema gösterisi de be eniyle izlendi. Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Yoksullukla mücadele etmemiz gerekiyor. Yoksulluk kader de ildir. Devlet sosyal devlet hizmetini yerine getirirken yerel yönetimler ve dernekler de üzerine düfleni yapmal d r Hak- fl Konfederasyonu Baflkan Mahmut Arslan ise, Keçiören Belediyesi ne ve YOYAV a teflekkür etti. HABER FOTO RAF KENAN ERGEN 20 ARALIK 2013 Cuma YIL:39 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) ANK SAD fiangay Otomotiv Fuar 'na kat ld SANGAY GÜNCEL CIKARMASI Mamakl lar n ça r lar CEVAPSIZ KALMIYOR Sosyal belediyecilik için teknolojinin bütün imkânlar n kullanan Mamak Belediyesi, Alo Mamak hatt ndan ve belediyenin mail adresinden 2013 y l içerisinde 15 bin 058 ça r ald. HABER 3. SAYFADA ÇANKAYA Çankaya ya yeni gündüzbak mevi Çankaya Belediyesi Gökkufla Mahallesi'nde yeni bir gündüz bak mevi yap yor. Baflkan Bülent Tan k, h zla süren bak mevi çal flmalar n yerinde inceledi. HABER 2. SAYFADA Abdullah Cengiz Muhammed Aslan Yalç n çyer MAMAK Bugün 3 te Bugün 4 te Bugün 13 te Vali denetleme turuna ç kt GÜNCEL Ankara Valili i Yaflam Destek Merkezi, 112 Acil Ça r Merkezi ile Kent Güvenli i Yönetimi Sistemi Merkezlerini ziyaret eden Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, inceleme ve denetlemelerde bulundu. Yaflam Destek Merkezine gelen Vali Yüksel, hizmetten yararlanan yafll larla bir araya gelerek görüfl al flveriflinde bulundu. HABER 13. SAYFADA Tiryaki, kahvalt l buluflmalara bafllad Çin'in fiangay flehrinde düzenlenen dünyan n en büyük Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi Fuar 'na kat lan Ankara fladamlar ve Sanayicileri Derne i (ANK SAD) üyeleri sektördeki yenilikleri inceleme f rsat buldu. Hizmet elçileri kap lar çal yor Fethi Baflkan Yenimahalle yi Dinliyor projesinde görev alan Yenimahalle nin hizmet elçileri, sahaya ineli k sa bir süre olmas na ra men yaklafl k 30 bin kap y çalarak 14 binin üzerinde vatandaflla yüz yüze görüfltü. Fethi Baflkan Yenimahalle yi Dinliyor projesi kapsam nda özel donan ml araçlarla 5 Kas m da sahaya inen 40 kiflilik ekip, vatandafl n aya na kadar giderek onlar n istek, flikayet ve beklentilerini dinledi. Belediyenin vatandaflla olan ba lar n güçlendirmek amac yla uygulamaya konulan projede, Yenimahalle Belediyesi nin 5 senelik çal flmalar n n profili de ç kar lm fl oldu. HABER 16. SAYFADA 16 DA 2013 y l nda Mamak asfalta doydu Belçika Büyükelçisi Tan k ziyaret etti Belçika Büyükelçisi Marc Trenteseau Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k makam nda ziyaret etti. Büyükelçi Trenteseau, kardefl kent önerisinde bulundu. 13 TE 13 TE ÇANKAYA YEN MAHALLE Çin in en büyük flehri fiangay da gerçeklefltirilen Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi Fuar, dünya otomotiv sektörünü buluflturdu. ANK SAD buluflmada yer almak isteyen baflkentli sanayiciler için özel bir program haz rlad. ANK SAD Baflkan Harun Akca, dernek üyesi ifl adamlar n n Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi Fuar nda sektöre iliflkin yenilikleri yerinde inceleme f rsat bulduklar n söyledi. OLUMLU SONUÇLAR Otomotiv dünyas için büyük önem tafl - yan bu fuara dünyan n dört bir yan ndan binlerce firman n kat ld n belirten Akca, "ANK SAD üyeleri bu firmalar n yeni ürünlerini görme imkan bulurken, ikili ifl görüflmelerinde de bulundu, ifl birli i anlaflmalar yapt. ANK SAD olarak t pk önceki yurtd fl gezilerimizde oldu u gibi fiangay temaslar m zdan da olumlu sonuçlar ald k. Üretim yapan firmalar n tesislerini inceledik. Fuara kat l m sa layan ifl adamlar m za hay rl olsun." RT BAT SÜRECEK Vatan Motorlar Genel Müdürü fiamil Atakul da fuara kat lan ifl adamlar aras nda yer ald y l ndan bu yana otomotiv yedek parça sektöründe olduklar n belirten Atakul, " hracat yapmay istiyoruz. Fuar diyaloglar m z olan firmalarla buluflma yeri olarak de erlendiriyoruz. Bu sayede mevcut müflterilerimizle irtibat - m z devam ettirme f rsat buluyoruz." fleklinde konufltu. (CHA) Ana s n f na sürpriz ziyaret KAZAN Kazan Belediye Baflkan Lokman Ertürk, ziyaret etti i ana s n f n n do- um günü etkinli ine kat larak çocuklar n sevincine ortak oldu. Anas n f ö rencilerinin her y l bir yafl daha büyümeleri nedeniyle düzenlenen ortak do um günü partisinde çocuklar tek tek kutlayan Belediye Baflkan çocuklarla sohbet ederek çeflitli hediyeler verdi. HABER 2. SAYFADA

2 ANKARA Kantincilere seminer Çubuk Belediyesi, lçe Milli E itim Müdürlü ü ve lçe G da Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ü taraf ndan yürütülen proje kapsam nda ilçede faaliyet gösteren okul kantincilerine yönelik e itim semineri verildi. BUGÜN /2 Ç ubuk Belediyesi Sa l k flleri Müdürlü ü taraf ndan organize edilen ve lçe Milli E itim Müdürlü ü ile lçe G da Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ü nün destek verdi i proje kapsam nda ilçedeki okullarda faaliyet gösteren kantin iflletmecilerine yönelik iflyeri açma yönetmenli i, hijyen yönetmenli i ve uyulmas gereken di er kurallar ile ilgili seminer verildi. Çubuk Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleflen seminere okul kantincileri ve ö renciler kat ld. Seminerde konuflan Çubuk Belediyesi Sa l k flleri Müdürü Mehmet Akif Topçu, seminerde milli e itim bünyesinde sistemine geçiflte okul idareleri taraf ndan kantin iflletmesine gereken hassasiyetin gösterilmesi gerekti ini anlatt. flyeri açma yönetmenli inde kantinlerde bulunmas gereken asgari flartlar n sa lanmas için belediye denetimlerinin devam edece i söyleyen Topçu, okul kantinlerinin okullar n bodrum katlar nda yiyecek haz rlama flartlar n n uygun olmamas gibi ana problemler oldu unu ifade ederek, hijyen yönetmenli i çerçevesinde ise kantinlerde bulunmas gereken fiziki flartlar alet ve ekipmanlar n hijyenik olmas gerekti ini kaydetti. Daha sonra konuflan G da Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ü görevlilerinden Esin pek, personel hijyeni konular nda çeflitli bilgiler verildi. Ürünlerin tüketim tarihleri, saklama koflullar, uygun depolama hakk nda bilgi veren pek, Personel hijyeni konusunda ifl ak fl flemalar oluflturulmal, personelin Ankara S cakl k görevlerinin belirlenmesi ve sorumluluklar n n belirlenmesi gerekmektedir. Ortam hijyeninde haflere ve zararl larla etkin mücadele yap lmal d r. Bunlarla birlikte g da sat fl ve üretim yerlerinde personel hijyeni olmazsa olmaz m zd r. Ambalajs z olarak sat fla sunulan simit, po aça ve bu benzer ürünler için kapal uygun ortamlar haz rlanmal d r lçe Milli E itime ba l okullardan temsilci olarak kat lan ö rencilerde kendi okullar n n kantinleriyle ilgili gördükleri eksikleri yetkililerle paylaflt seminerde, bilgilendirildikleri konular hakk nda okul idaresini bilgilendireceklerini söylediler. Çankaya ya yeni gündüzbak mevi Ç ankaya Belediyesi Gökkufla Mahallesi'nde yeni bir gündüz bak mevi yap yor. Baflkan Tan k, h zla süren çal flmalar inceledi. Çankaya Belediyesi Gökkufla Mahallesindeki gündüz bak mevi inflaat çal flmalar n yerinde denetleyen Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, "Göreve geldi imizde gündüz bak mevi ve etüd merkezi say m z 8 idi; 3 tanesinin yap m n tamamlad k, Gökkufla ndaki ile birlikte 5 yeni gündüz bak m evininde inflaat sürüyor. Bunlar da tamamland nda 5 y l içinde gündüz bak mevi say m z yüzde yüz oran nda art rm fl olaca z" Üç kat üzerine kurulu gündüz bak mevinin oyun, e itim ve dinlenme aç s ndan çocuklar n tüm gereksinimlerinin en ileri düzeyde karfl layacak donan ma sahip olaca bilgisini veren Tan k, gündüz bak mevinin iki ay sonra Çankayal lar n kullan m na haz r hale gelece i müjdesini verdi. AfiK-I EFSUN adl fliir kitab m ç kt. Aflk- Efsun 16 senede tamamlanm fl ve son yüzy l n en büyük aflk fliirleri serisinin oluflaca ilk kitap'd r. Aflk, sevgi, sevgili, dostluk, bar fl kokan fliirlerimi okumak ve aflk n büyüsüne kap lmak isteyen arkadafllar m n ilgisine sunar m. Tamer KARAHAN LET fi M ADRES : Kordonboyu Mah. Hamam Sk.Erdo mufl fl Merkezi No :55/4 Kat:2 Kartal / stanbul Pk:34860 Msn : Gsm : H CR 16 Safer 1435 RUM 6 Kanun-i Evvel 1429 Denetimler s ras nda Tan k' tan yarak yan na gelen Talatpafla lkokulu ö rencileri Baflkan Tan k'a sevgi gösterisinde bulundular. Tan k tan imza almak için yar flan ö renciler, bol bol foto raf çektirdiler. TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :05 22 Günefl :06 54 Ö le :11 49 YARIN kindi :14 10 Akflam :16 32 Yats :17 57 Etimesgut ta yeflil alan 5 y lda 2 kat na ç kt y l nda ilçe olan Etimesgut ta; y llar aras ndaki 19 y ll k süreçte mç park ve yeflil alan yap ld. Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, y llar aras ndaki 5 y ll k süreçte ilçeye mç park ve yeflil alan kazand rd. 5 y lda yap lan yeflil alan miktar 19 y lda yap lan toplam yeflil alan miktar na ulaflt. 19 y lda yap lan park say s 104 iken bu rakam 5 y lda iki kat ndan daha fazla art fl göstererek 214 e ç kt. Etimesgut Belediyesi nin toplam yeflil alan miktar da 1.5 milyon metrekareye yükseldi y llar aras nda da belediye baflkanl yapan Demirel o dönemde ilçeye 25 park kazand rm flt. lçedeki toplam 1.5 milyon metrekarelik yeflil alan n 1 milyon metrekaresinde Baflkan Demirel in imzas bulunuyor. Baflkan Demirel, flehrin modern yap s n tamamlayan ve insanlar n en önemli ortak kullan m alanlar ndan birisinin parklar ve yeflil alanlar oldu unu belirterek, Bu yönüyle yeflil alan çal flmalar n önemsiyoruz. 5 y lda yapt m z çal flmalar ortada. nflallah yap m devam eden parklar da tamamland nda 110 park m z tamamlam fl olaca z. Bu ciddi bir rakamd r. Elbette ki bunlar yeterli de il; daha çok park ve yeflil alana ihtiyac m z var. Her y l yüzde büyüyen bir flehrimiz var. Hedefimiz kifli bafl na yeflil alan miktar nda AB standartlar na ulaflmakt r. Ancak, ilçemiz çok h zl büyüdü ü için Avrupa standartlar na ulaflam yoruz Parklar n yap m kadar korunmas n n da önemli oldu una iflaret eden Demirel, bu konuda vatandafllara önemli görev ve sorumluluklar düfltü ünü söyledi. Demirel, Sonuçta bu parklar hemflehrilerimizin sahibi oldu u belediye kaynaklar ile yap yoruz. Vatandafllar m z cebindeki paraya sahip ç kar gibi bu hizmetlere sahip ç kmal d rlar Ertürk ten ana s n f na sürpriz ziyaret DURSUN D NÇ K azan Belediye Baflkan Lokman Ertürk, ziyaret etti i ana s n f n n do um günü etkinli ine kat larak çocuklar n sevincine ortak oldu. Kazan Belediye Baflkan Lokman Ertürk, Kazan mam Hatip Ortaokulu Ana s n f n n düzenledi i do um günü partisine kat ld. Okula geliflinde okul müdürü Ahmet Tahiro lu ve ö retmenler taraf ndan karfl lanan baflkan Ertürk, okul içerisinde bulunan ana s n f na giderek çocuklar için haz rlanan do um günü partisine kat ld. Ana s n f ö rencilerinin her y l bir yafl daha büyümeleri nedeniyle düzenlenen ortak do um günü partisinde çocuklar tek tek kutlayan Belediye Baflkan çocuklarla sohbet ederek çeflitli hediyeler verdi. Daha sonra ö retmenlerle bir araya gelen Belediye Baflkan Lokman Ertürk dile getirilen öneri ve talepleri dinleyerek Kazan da e itim kalitesinin art r lmas na yönelik olarak desteklerinin geçmiflte oldu u gibi bugün de devam edece ini söyledi.

3 Tan k, k raathanede vatandaflla bulufltu dinledi. K raathanedeki vatandafllarla birlikte D ikmen bölgesinde bir tak m incelemelerde bulunan Çankaya Belediye Baflkan Baflkan na Osman Temiz Mahalle Muhtar Ali çay içip tavla oynayan Çankaya Belediye Bülent Tan k daha sonra bir k raathaneye R za Demir ve Naci Çak r Mahalle Muhtar girerek vatandafllarla sohbet etti, tavla oynad. Adil A tafl efllik etti. Çankaya bölgesinin en önemli semtlerinden Dikmen sokaklar nda esnaf da ziyaret eden olan Dikmen de bir tak m incelemelerde bulunan Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k bölgedeki, market, pastane ve di er dükkanlara Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k daha sonra Akkaya K raathanesine giderek u ray p esnafa hay rl ifller diledi. Baflkan vatandafllarla bir araya geldi. Baflkan Tan k, Tan k sokaklar nda gören halk ise camlara özelikle emeklilerin geldi i k raathanede halk ç karak, Tan k a sevgi gösterdiler. ANKARA /3 Sosyal belediyecilik için teknolojinin bütün imkânlar n kullanan Mamak Belediyesi, Alo Mamak hatt ndan ve belediyenin mail adresinden 2013 y l içerisinde 15 bin 058 ça r ald. Mamakl lar n ça r lar CEVAPSIZ KALMIYOR V atandafllar n her türlü soru ve sorununa yan t veren ça r merkezi gelen ça r lardan 14 bin 227 sini cevaplad. 831 ça r y cevaplanmak üzere ilgili birime ileten ça r merkezi y lsonuna kadar yaklafl k 17 bin ça r alacak. Belediye olarak her alanda vatandafla ulaflmak için teknolojiyi kulland klar n dile getiren Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül: Alo Mamak ve belediyemizin mail adresi vatandaflla belediye aras ndaki mesafeleri k salt yor. Haftan n 7 günü çal flan Alo Mamak hatt acil zamanlarda birçok konuda vatandafllar n sorunlar na çözüm üretiyor numaral Alo Mamak ve adresine gelen ça r ve istekler hava flartlar na göre de ifliyor çal flma prensibiyle hizmet veren Alo Mamak vatandafllar hava flartlar n n a rlaflt zamanlarda daha çok ar yor. Son derece ilginç isteklerin de ulaflt Alo Mamak hatt na bu y l içerisinde gelen en dikkat çeken isteklerden biride daha önce Mamak ta oturan bir vatandafl n tafl nd yeni belediye s n rlar içerisinden Alo Mamak arayarak ben Mamak ta oturuyordum fakat tafl nd m. Mamak ta böyle bir sorun yaflamad m. Tuzlama için bu bölgelere de yard mc olur musunuz demesi oldu. Y enimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Türkiye Gaziler Vakf Genel Baflkan Lokman Aylar ve yönetim kurulu üyelerini makam nda a rlad. Her Türk vatandafl n n gazilere minnet borcu oldu unu söyleyen Yaflar, Ülke savunmas nda canlar n ortaya koyarak bedenlerini feda eden gazilerimize destek vermek sosyal belediyecili i bir gere idir Yaflar, Yenimahalle Belediyesi nin flehit ve gazi Gazilerden Yaflar a ziyaret yak nlar n n her zaman yanlar nda oldu unu söyleyerek Ac lar n za ortak, s k nt lar n za çare olmak hedefindeyiz Sorunlar n çözümünde örgütlenmenin önemine de inene Yaflar, demokrasinin güçlenmesinde sivil toplum örgütlerinin pay n n büyük oldu unu ifade etti. Keflke flehitler, gaziler olmasa, keflke tüm dünyada bar fl hakim olsa diyen Yaflar, konuflmas na flöyle devam etti: Bu ülke hepimize yeter. Yeter ki birbirimizi sevelim. Farkl l klar m z bizim zenginliklerimizdir. Kürdüyle, laz yla, çerkeziyle ülkemize, cumhuriyetimize sahip ç kal m. Cumhuriyet sayesinde örnek bir slam ülkesi olduk. Bizim tutkal m z cumhuriyetin de erleridir. Bu de erlerden taviz vermemiz mümkün de ildir. Konuflmas n n sonunda ziyaretten duydu u memnuniyeti ifade eden Yaflar, Türkiye Gaziler Vakf na her türlü deste i vermeye haz r olduklar n sözlerine ekledi. Yenimahalle Belediyesi nin yard mseverli ini ve bu konuya olan hassasiyetini iyi bildiklerini kaydeden Türkiye Gaziler Vakf Genel Baflkan Lokman Aylar, Yaflar a teflekkür etti. Vak f faaliyetleri hakk nda bilgiler veren Aylar, vak f olarak milli de erleri koruma ad na okullarda tiyatro etkinlikleri düzenlediklerinden bahsederek bu konuda Yaflar dan destek istedi. Aylar, günün an s na Yaflar, a flehit mektuplar ndan oluflan fiehidin Mektubu isimli kitab arma an etti. F TNEC LER BAfiARILI OLUYORLAR E itimci /Yazar Abdullah CENG Z cengizicyer.com.tr Önce Baflbakan n ofisine böcek yerlefltirdiler. Bunu falanlar koydu diye iftira att lar. Ard ndan Gezi olaylar bahane edilerek hükümeti ve Say n Baflbakan ve partisini bitirmenin yolunu denediler Olmad, Emniyette F tipi yap lanma deyip önemli ve hayati flubelerde Muhterem Hoca efendiye gönül ba olanlar temizlettiler. Konufltuklar m hayali ve kurgu de- il. Bizzat Emniyet istihbarat dairesinin bafl na getirilen daire baflkan n n a z ndan itiraf edilenler: Kendisini sevip sayan bir dostu taraf ndan, sak n camiay karfl na alacak uygulamalara bulaflma deyince flu cevab al yor: Maalesef beni buraya onlar temizlemek üzere gönderdiler itiraf nda bulunuyor. Oysa bunu söyleyen kardeflimiz de ayn duygu ve düflünce dünyas n n insan yd. Ne enteresan de il mi? Makamlar ve mevkiler insan ac mazs zca ve adaletsizce insan hukukunu hiçe indirecek uygulamalara imza att r yor. Dünya bu iflte Ne yapacaks n z? Bu da az geldi. Böcek ve soruflturma bahane edilerek M T in bafl ndaki zat yemeye çal fl yorlar suçlamas na kalkt lar. Oysa M T in bafl ndaki insan n a abeyi -benim de yak ndan tan d m- y lard r bu kutsi hizmetin içinde koflturanlardand r. A abey kardefl farkl düflünemezler mi? Elbette düflünürler. Bunu yad rgamam z mant kl de- il. Baba o lu da farkl düflünüp, farkl yerlerde hizmet edebilecekleri gibi Hatta yüzde yüz ayr dünyalar n insanlar da olabilirler. Bu bak fl aç s ayr bir fley Bütün bunlar az geldi. Bu kutsi hareketin y llarca emek verdi i, insan kazanma ortam olma hasebiyle ciddi emeklerin ve fedakârl klar n söz konusu oldu u dershaneleri kapatt rma giriflimleriyle, nefret ve ayr l k tohumlar n körükleme yoluna gidilerek baflka kozlar n kulland lar. Baflar l oldular m? Olmad lar ama fitne ateflinin fitili, sonuna kadar yak larak tutuflturulmaya devam edildi. Kuruluflundan dokuz ay sonra 35 bin üyesi ile k sa zamanda sesini duyuran AKT F-SEN(Aktif E itimciler Sendikas ) kimlerce ispiyonland ya da kimleri rahats z etti ki ta Say n Baflbakan a kadar flikâyet edilerek kapat lmas istendi. Hükümetle kavga etmeyelim. Hatta öyle bir görüntüye de sebebiyet vermeyelim. Biz ç kar çat flmalar n n içinde bulunmayal m vb. Anlay fl ile çal flmalara ara verilerek fesih yoluna gidildi. Bütün bu olup bitenlere karfl Hoca Efendi, kendisini Allah(celle celaluhu) için sevenler sab r ve metanetle karfl l k verdi. Hatta iki taraf arars nda koyu bir düflmanl k varm fl gibi göstermeye çal flanlara ra men dostluk ve kardefllik mesajlar ile bir fley yokmufl gibi davran ld. Hatta bu süreçte Hoca Efendi, kendisini seven ve Allah(celle celaluhu) için hürmette kusur etmeyen kardefllerinden oluflturdu u bir heyeti Say n Baflbakan a gönderdi. O ortamda Say n Baflbakan a neden bu uygulamalara kalk ld soruldu unda o da, Gezi olaylar n n arkas nda siz vars n z deyince, heyetteki bir kardeflimiz Say n Baflbakan m e er Gezi olaylar n n arkas nda biz varsak Allah bizi kahretsin; yok e er biz yoksak size yar m yanl fl haber getirenler kahrolsun deyince susup durmufl. Arkas ndan tatmin olmam fl gibi, olimpiyatlara kat ld mda, sizin insanlar n z beni alk fllad. Taban n z beni tutuyor. Sizin kamuoyundaki deste iniz %2,5 tir cevab yla ifl yanl fl ve siyasi bir mecraya çekilmifl. Benim gibi cahil bir insan bile, ak ll, dirayetli, y llard r ülkesine ciddi baflar lar kazand rm fl böyle bir devlet büyü ünün nas l oldur da bu flekilde konufltu una bir türlü akl erdiremiyor. Say n Baflbakan bunlar konufltu una göre, kendisine ileri düzeyde itimat etti i bir yerlerden istihbarat geldi ine inan yor. Hele son konuflmalar, ne fl kt r ne de bu düzeyde baflar kaydetmifl bir kimsenin söyleyece i sözler de ildir. Bunun iki sebebi olabilir: Her baflar y kendinden bilme ve milletin teveccühünü yanl fl anlama. kincisi ise birilerine camiay bitirme noktas nda söz verme. Lise y llar ndan beri tan d m Say n Baflbakan n böyle düflünmedi i kanaatimi koruyorum. nflallah yan lm yorum. Rabbim hiçbir Mü min kardeflimi de beni de yan ltmas n. Hiçbir zaman inanm fl safi bir gönül, Allah n(celle celaluhu) kendisine bahfletti i baflar y kendinden bilme gibi bir flirke düflmez. fiayet düflmüflse duygular nda ciddi bir kayma oldu unu bilmelidir. Sular durmay p k y mlar devam edince, dershaneleri kapatma giriflimleri el alt ndan, pata külleye getirilerek bir gece karar ile icraya konulmaya çal fl l nca barda tafl - ran su akmaya bafllad. ster istemez hem y lard r bu konuda eme i geçenlerin hem de bu kutsi hizmete gönül verenlerin hakk n savunmak ve yap lmak istenen haks zl klar gö üslemek Hoca efendiye düfltü. O da vefa gere i yap lmak istenenlere suskun kalmad. Bu süreçte Muhterem Hoca Efendi hep yap c davrand. Kimseyi k rmamaya, kavga etmemeye, dikkat ederek, olaylara sükûnetle yaklaflmay teflvik etti. Hatta daha iyi anlafl lmas için kimsenin hükümeti ile mücadele etme gibi bir niyeti yoktur diyerek aç k konufltu. Bu süreçte bir k s m köfle yazarlar n n k flk rt c yaz lar na, onu ona dövdürmenin planlar ile u raflmay marifet bilenlere, puslu havalar sevenlere dikkat etmeli. Say n Hakan fiükür ün istifas na gelince: Kendisi çok aç k ve net bir flekilde istifa nedenini aç klad. Anlafl lmayan bir durum olmad gibi art bir niyetin olmad kanaatini tafl maktay m. Tamamen safi ve iyi niyetle al nm fl bir karard r diye düflünüyorum. Çünkü kendi beyan ile yirmi y la yak nd r yakinen tan d bir insana yap lan haks z ve yanl fl ithamlar onu üzmüfl ve bu karar almasa- nda etkili olmufltur. Baflka da bir neden aramamak laz m. Bu benim düflüncem baflkalar ne düflünür bilemem Ben bütün bunlara ra men akl selimle hareket edilmesinin, kavgay de il sulhu tercih etmenin, memleketin hayr na olaca n düflünenlerdenim. Fitnecilerin fitnesinin sonuçsuz kalmas, birkaç as rd r Müslüman Müslüman a k rd ran karanl k oyunlar n bitmesi ad na genifl ve sab rl olunmas gerekti ine inan yorum.

4 ANKARA N ezaket Han mevi nde düzenlenen seminere konuflmac olarak kat lan Psikolog Senem Uzuner, geliflen teknoloji ve çocuklar üzerindeki etkiler konusunda önemli bilgiler verdi. Velilerin yo un ilgi gösterdi i programda konuflan Uzuner, geliflmifl toplum, mutlu aile ve tebessüm eden çocuklar için herkesin bilinçli olmas ve teknolojinin avantajlar n, dezavantajlar n bilmesi gerekti ini söyledi. C HP Kayseri l Gençlik Kollar kalabal k bir delegasyonla Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k' makam nda ziyaret etti. Çankaya Belediyesi'nin hizmetleri ve uygulad Yeni Toplumcu Belediyecilik program hakk nda bilgi almak amac yla gerçeklefltirilen ziyaret s ras nda, Baflkan Tan k'a yerel seçim çal flmalar n n nas l etkili biçimde yürütülebilece i ve güncel siyasetle ilgili çok say da soru soran Kayserili gençler, Çankaya Belediyesi Emek Hizmet Binas n da gezdiler. Çankaya Belediyesi'ne yönelik ziyaretin kendileri aç s ndan oldukça verimli ve mutluluk verici geçti ini belirten gençler; Çankaya Belediyesi'nin çal flmalar n yerinde görmenin Toplumcu Belediyecilik anlay fl n n AKP belediyecili inden fark n ve üstünlüklerini görmeleri aç s ndan oldukça yararl oldu unu ve bu ziyaretin Kayseri'deki yerel seçim çal flmalar na da çok olumlu katk s olaca n belirttiler. Gençlerin topluma hizmette perspektif aray fl n n memnuniyet verici oldu unu ifade eden Baflkan Tan k, gençlerden Çankaya dan Kayseri ye selam götürmelerini isteyerek baflar lar diledi. 4 Tan k, toplumcu belediyecili i anlatt Ç ankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k stanbul Bahçeflehir Üniversitesi, Yerel Yönetimler Akademisi nde Toplumcu Belediyecili i anlatt. Tan k n özellikle engelli, kad n, yafll ve çocuklara yönelik hizmetleri be eni toplad. Çankaya Belediyesini yönetirken ilke edindi i Yeni Toplumcu Belediyecili i Türkiye nin yerel yönetim anlay fl na yeniden kazand ran Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k hizmetleriyle Bahçeflehir Üniversitesinden tam not ald. Üniversite bünyesinde kurulan Hükümet ve Liderlik Okulu kapsam nda 4 y ld r devam eden Yerel Yönetimler Akademisinde toplumcu belediyecili in tarihini ve kendi uygulamalar n, hizmetlerini anlatan Baflkan Tan k kendisini dinlemeye gelenler taraf ndan alk flland. Çankaya Belediyesi s n rlar nda yapt hizmetleri kat l mc larla paylaflan Baflkan Tan k n özellikle kad n, yafll, çocuk ve engellilere yönelik hizmetleri be eni toplad. Pursaklar Belediyesi Nezaket Han mevi nde düzenlenen Televizyon, Bilgisayar ve Çocu um konulu seminerde velilere teknolojinin yararlar ve zararlar anlat ld. Senem Uzuner, günümüzde birço umuzun vazgeçemedi i televizyon, cep telefonu ve bilgisayar kullan m na karfl neler yap lmas gerekti i sorusuna çözüm önerileri sundu. Televizyonlarda, internet sitelerinde çocuklar n geliflimini olumsuz yönde etkileyen imgelerden yak nan Uzuner, 0 ila 3 yafl aras dönemin çocuklar için en önemli zaman dilimini oluflturdu unu vurgulad. Disiplin, otokontrol ve s n r çizmenin önemine de inen Uzuner, konuflmas nda flunlar söyledi: Çocu umuza iç disiplin, otokontrol sistemi uygulamal y z. Yap lmas ve yap lmamas gereken durumlarda mutlaka s n r koymal y z. Ama bunu fliddet üzerinden uygulamamal y z. Aile içerisindeki iletiflimsizli in yerini televizyon dizilerinin ald günümüzde aile toplant lar n terk ettik. Anne facebook, baba twitter çocuk da bilgisayar oyunlar ile meflgul olurken birbirimizle olan iletiflimimiz koptu. Konuflarak, dinleyerek birbirimizi anlamal ve hem kendimizi hem de çocuklar m z teknolojinin zararlar konusunda bilgilendirerek s n rlar koymal y z. Nakliyecilerden Yaflar a ziyaret Velilere teknoloji semineri Kayserili gençler Tan k ziyaret etti Y enimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Türkiye Nakliyeciler Federasyonu 2 inci Baflkan Alahattin Susam, Genel Sekreteri Latif Sar ve yönetim kurulu üyeleri ni makam nda a rlad. Lokomotif sektörlerin bafl nda yer alan nakliyecili in zorlu undan ve insan hayat ndaki öneminden bahseden Susam, Yaflar 2014 yerel seçimlerinde desteklediklerini belirtti. Nakliye sektörü alan nda faaliyet gösteren flah slar aras nda dayan flma ve iflbirli i kurulmas yönünde çal flmalar yapmak, faaliyetlerin birlikte yap lmas ve sürdürülmesini sa lamak amac yla bir federasyon çat s alt nda topland klar n belirten Susam, nsan n do umundan bafllayarak ölümüne kadar hayat n n her noktas nda biz var z. Bizim kavgam z emek kavgas d r. Türkiye genelinde tutunmak için büyük bir mücadele verdik. Sesimizi duyan n her zaman arkas nday z. Bu nedenle bizler size destek olmak için geldik diye konufltu. Nakliyecilerin ziyaretinden onur duydu unu belirten Yaflar, Bana en zor meslek ne deseler, nakliyecilik derim. Çünkü yaz k fl demeden hummal bir biçimde çal fl yorlar. Ben çal flan ve emek veren tüm vatandafllar m z n yan nday m. Sizlerin s k nt s bizim dertlerimizdir diye konufltu. Muhammed ASLAN H ZMET, DEVLET Ç NDE DEVLET M D R? Geçen y l, biz de, k sa bir Diyarbak r ziyaretinde bulunmufltuk. Oradaki okuma salonlar n gezmifltik. lgili arkadafllar, 4700 ö renciyi bedava okuttuklar n ve bunlar n tamam na yak n n da PKK n n hedefinde olan çocuklar oldu unu, söylemifllerdi. Baz çocuklar ise, Kardefllerimiz da da, e er bu ö retmenler gelip bize sahip ç kmasalard, flimdi biz de da da olurduk. Keflke daha erken gelselerdi. Kardefllerimiz de kurtulurdu. diye serzeniflte bulundular. Bir çocu u da dan kurtarmak, belki bir, belki de bin askerin hayat n kurtarmak demektir. flte, böyle bir hizmetten, gerçekten devlet içinde devlet olanlar n rahats zl s r de ildir. fiimdi yine insafl ca karar verilmelidir. Evlatlar - m z da a ç karanlar m, yoksa da dan kurtaranlar m devlet içinde devlettir? Bu çocuklar, kelle koltukta okutan ve da dan kurtaran fadakâr ö retmenler mi Hükümet e karfl gelmektedir? Evlatlar m z da a ç karanlar m, yoksa ba da tutanlar m demokratik iradeyi darbelemektedir? fiimdi bu müesseseler kapat lmak istenmektedir. Kapat lmas n diye kavga ederek de il- demokratik yöntemlerle mücadele verildi inde, Niçin kavga ediyorsunuz? diye tepki gelmektedir. Memleketi iflgal edilen bir millete, Niçin savafl yorsunuz? demek ne kadar abesle ifltigal ise, her harc nda Anadolu insan n n teri olan bu müesseselerin kapat lmamas için demokratik yollarla mücadele edenlere, Niçin kavga ediyorsunuz? demek, o kadar abesle ifltigaldir. Evet, bu müesseseler, iman kurtarmaktad r, hayat kurtarmaktad r, namus kurtarmaktad r, canlara can katmaktad r. Elbette kapatmak çok büyük bir hatad r. Bir k s m eli klavye tutan ilahiyatç yazarlar da, -sanki bilmezlermifl gibi- Hizmet Erleri ne ithafen, bar fl naralar atmakta, usturuplu usturuplu bu konudaki ayet ve hadisleri s ralamaktad r. Hâlbuki o Ero lu Erler, zaten kardefllik için kelle koltukta gezmekte ve hizmet vermektedir. Oysaki ö ütler, memleketi iflgal edilene de il, iflgal edene; müesseseleri kapat lanlara de il, kapatanlara verilmelidir. Her gün bu fedakâr insanlara, O lumu da a ç karacaklar, ne olur sahip ç k n, yoksa elden gidecek. K z m da a ç karacaklar, ne olur yetiflin, yoksa hem k z m hem namus gidecek. diye telefonlar gelmektedir. Ey klavyeci yazarlar, ne olur, bu feryatlara ses verin, gidin birkaç tanesinin elinden siz de tutun, getirin, yük hafiflesin. Anlatt n z slâm n gere ini yerine getirin. Soruyorum Allah aflk na, - açana sözüm yok- bu vizyonda kaç müessese, kaç dershane, kaç yurt, kaç okul infla ettiniz, kaç ülkeye hicret ettiniz? Akflam Gazetesi eski yazarlar ndan Serdar Turgut, 2010 y l nda, Senegal deki Türk okullar n ziyaretinden sonra, Fethullah Gülen ve Mutlulu un Felsefesi adl bir yaz kaleme ald. Yaz da çok önemli tespitlerde bulunan Turgut, flöyle diyordu: Okullar, orada ö renilen Türkçe ve ayr ca yat r mlar sayesinde çocuklar n yetifltirildi i ülkede bir Türkiye sevgisi yarat yor do al olarak. ki ülke de kazan yor. Türkiye'ye bu kadar yararl olabilen bir sistemi Cumhuriyet Dönemi'nde baflka bir grubun neden düflünemedi i, uygulayamad. Büyük ihtimalle cemaatin 10 imkân varsa Türkiye Devleti'nin herhalde 100 imkân da vard ama böyle bir muazzam ifle giriflmek düflünülemedi veya arzu edilmedi. Sorun sadece parada de il sorun zihniyette. Bir tek Fethullah Gülen düflündü bunu ve cemaatin bir siyasi hareket de il sosyal ve manevi bir hareket olmas n istedi. Evet, Serdar Turgut un dedi i gibi, Hizmet Camias n n açt Türk okullar, yetifltirdikleri ö rencilerle, dünyan n 170 ülkesinde Türkiye sevgisi yay yorlar. At lan bu tohumlarla, ileride, dünyan n her ülkesinde, Türkçe düflünülecek, Türkçe konuflulacak, Türkçe okunulacak, Türkçe yaz lacak ve Türkiye ye sayg duyulacakt r. Bir yerden Türkiye ye fiske gelse, milletimiz ad na, dünyan n de iflik yerlerinden tepkiler olacak, kamuoyu oluflturacak inilti ve sesler duyulacakt r. nflallah bu okullar n say s, önümüzdeki y llarda befl on bine ulaflacak, merhum Cumhurbaflkan Turgut Özal n, Yirmibirinci As r, bu milletin asr olacakt r!.. rüyas ve hülyas gerçeklefltirilmifl olacakt r. fiimdi böylesine muazzam bir hizmeti gerçeklefltiren Gönüllüler Hareketi, devlete destek mi, yoksa köstek mi olmaktad r? Tabi ki, bütün bunlar gerçeklefltiremeyen, gerçeklefltirmek bir yana düflünmeyi bile ak l edemeyen baflka baflka gruplar; k skançl k ve düflmanl k duygular ile bu Camia y karalama yolunu tutmaktad r. Devleti ele geçirmeye çabal yorlar Devlete ve hükümete karfl bir güç oluflturuyorlar Devlet içinde devlet olmak için çal - fl yorlar gibi suçlamalara baflvurmaktad r. K skançl klar o dereceye varmaktad r ki, gerçekte devlet içinde devlet oluflturmaya çal flan gruplar, göz ard yapmaktad r. flte bütün bunlar, Say n Turgut un da belirtti i üzere, bir tek Fethullah Gülen düflündü ve uygulamaya geçirdi. Hizmet Camias n n, siyasî de il, manevî ve sosyal bir hareket olmas n istedi. Manevî ve sosyal olmas n istedi, çünkü her hangi bir devleti, hükümeti, siyasî partiyi, kifliyi, grubu, kurum ve kuruluflu yanl fl yapmad klar sürece- karfl s na almak istemedi. Karfl taraf nitelemesi literatürüne bile girmedi. Bütün bu faaliyetlerinden anlafl ld üzere, Hizmet Hareketi, devletin ve Hükümetin karfl s nda bir güç de ildir. Aksine, devletin gücüne güç vermektedir. Yürütme nin bütün müspet faaliyetlerini desteklemektedir. Yanl fl yap ld nda da, -kavga ederek de il- demokratik yollarla tepkisini dile getirmektedir. Soka a dökülerek, vurup k rma yoluna gidilmemektedir. Dershanelerin kapat lmamas yönünde oluflturulan demokratik tepki buna en güzel örnektir. Bu tepki bile, Hükümet e karfl gelme diye nitelenmektedir. Bu kadar tepki, bir maafl meselesinde, sendikalarda bile görülmektedir. Onlar da m Hükümet e karfl gelmektedir? Yanl fl yap lan bir meselede, demokratik tepki vermek baflka, Hükümet e karfl gelmek baflka fleylerdir. Devlet ile Hükümet e karfl gelenler ve güç gösterisine girenler; PKK, KCK, DHKPC gibi örgütlerdir. Hükümet, tamamen demokratik yap l Gönüllüler Hareketi nin müesseselerini de il, terörist yap lar bitirme gayreti içine girmelidir. Bunlarla bar fl sürecine girilip Camia- Hizmeti bitirme çabalar, yanl fll n daniskas de ildir de nedir?

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

YARDIM ELI. Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi

YARDIM ELI. Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi 19 ARALIK 2013 Perflembe YIL:39 SAYI: 13835 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi GÜNCEL FILIPINLER E Samanyolu nda Demircan

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

Türk K z lay na genç müdür

Türk K z lay na genç müdür Türk K z lay n n Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüo lu oldu. Bir süredir Teftifl Kurulu Baflkan Özkan Kalemci taraf ndan vekâlet edilen Genel Müdürlük için, Türk K z lay Yönetim Kurulu karar ile asaleten atanan

Detaylı

AK Partili Ceylan projelerini tan tt

AK Partili Ceylan projelerini tan tt 22 MART 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: 13915 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan lansman toplant s düzenledi MAMAK Türközü

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl n yapt 2014 Yerel Seçimleri nde Büyük Birlik Partisi (BBP) den Keçiören Belediye Baflkan Aday olan Turgut Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl

Detaylı

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Yenimahalle Belediyesi ile Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar Müdürlü ü aras ndaki iflbirli i protokolü yenilendi. GÜNCEL Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald

Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald Yenimahalle Belediye Baflkanl görevine yeniden seçilen Fethi Yaflar, düzenlenen bir törenle mazbatas n ald. KENAN ERGEN Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar ve

Detaylı

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten

Detaylı

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde 21 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13837 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Emine Erdo an, Uygulamal Giriflimcilik E timi ni tamamlayan kad nlara sertifika verdi PURSAKLAR

Detaylı

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI 19 MART 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13912 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com flsiz say s 19 bin kifli artarak 2 milyon 809 bin kifliye yükseldi GÜNCEL ISSIZLIK ORANI fl adamlar

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

SURE KISALDI k slalar doldu

SURE KISALDI k slalar doldu At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor TESK ten, 9 kuruflluk motorin zamm na tepki Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, motorine 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yap lan 9 kuruflluk zamm elefltirdi

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI 6 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13953 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada Suskunlu un Ç l na Yenimahalle deste i Yenimahalle

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r 9 MAYIS 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13956 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com lk A400M uça ATLAS, törenle teslim edilecek 23 Nisan Ortaokulu na KÜTÜPHANE AÇILDI Hay rsever Melek

Detaylı

SECIM TEMIZLIGI. Büyükflehir Belediyesi seçim çal flmalar s ras nda as lan milyonlarca afifli ve pankart topluyor. Mamak Meclisi ilk kez topland

SECIM TEMIZLIGI. Büyükflehir Belediyesi seçim çal flmalar s ras nda as lan milyonlarca afifli ve pankart topluyor. Mamak Meclisi ilk kez topland SECIM 11 N SAN 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13932 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Büyükflehir Belediyesi seçim çal flmalar s ras nda as lan milyonlarca afifli ve pankart topluyor

Detaylı

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı