Yoksullarla dayan flma sofras kuruldu. Keçiören Halli brahim Sofras nda düzenlenen. Hizmet elçileri kap lar çal yor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yoksullarla dayan flma sofras kuruldu. Keçiören Halli brahim Sofras nda düzenlenen. Hizmet elçileri kap lar çal yor"

Transkript

1 Yoksullarla dayan flma sofras kuruldu Keçiören de Yoksullarla Dayan flma Haftas münasebetiyle Dayan flmada Gönül ve Güçbirli i program düzenlenerek, yoksul aileler ayn sofra etraf nda buluflturuldu. KEÇ ÖREN Keçiören Halli brahim Sofras nda düzenlenen Dayan flmada Gönül ve Güçbirli i program yo un kat l mla gerçeklefltirildi. Keçiören Belediyesi, Hak- fl Konfederasyonu ve YOYAV n iflbirli iyle gerçeklefltirilen programda dayan flma mesajlar verildi. Programda, Grup Sahra tasavvuf musikisi ve ilahilerden oluflan konser verirken, sema gösterisi de be eniyle izlendi. Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Yoksullukla mücadele etmemiz gerekiyor. Yoksulluk kader de ildir. Devlet sosyal devlet hizmetini yerine getirirken yerel yönetimler ve dernekler de üzerine düfleni yapmal d r Hak- fl Konfederasyonu Baflkan Mahmut Arslan ise, Keçiören Belediyesi ne ve YOYAV a teflekkür etti. HABER FOTO RAF KENAN ERGEN 20 ARALIK 2013 Cuma YIL:39 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) ANK SAD fiangay Otomotiv Fuar 'na kat ld SANGAY GÜNCEL CIKARMASI Mamakl lar n ça r lar CEVAPSIZ KALMIYOR Sosyal belediyecilik için teknolojinin bütün imkânlar n kullanan Mamak Belediyesi, Alo Mamak hatt ndan ve belediyenin mail adresinden 2013 y l içerisinde 15 bin 058 ça r ald. HABER 3. SAYFADA ÇANKAYA Çankaya ya yeni gündüzbak mevi Çankaya Belediyesi Gökkufla Mahallesi'nde yeni bir gündüz bak mevi yap yor. Baflkan Bülent Tan k, h zla süren bak mevi çal flmalar n yerinde inceledi. HABER 2. SAYFADA Abdullah Cengiz Muhammed Aslan Yalç n çyer MAMAK Bugün 3 te Bugün 4 te Bugün 13 te Vali denetleme turuna ç kt GÜNCEL Ankara Valili i Yaflam Destek Merkezi, 112 Acil Ça r Merkezi ile Kent Güvenli i Yönetimi Sistemi Merkezlerini ziyaret eden Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, inceleme ve denetlemelerde bulundu. Yaflam Destek Merkezine gelen Vali Yüksel, hizmetten yararlanan yafll larla bir araya gelerek görüfl al flveriflinde bulundu. HABER 13. SAYFADA Tiryaki, kahvalt l buluflmalara bafllad Çin'in fiangay flehrinde düzenlenen dünyan n en büyük Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi Fuar 'na kat lan Ankara fladamlar ve Sanayicileri Derne i (ANK SAD) üyeleri sektördeki yenilikleri inceleme f rsat buldu. Hizmet elçileri kap lar çal yor Fethi Baflkan Yenimahalle yi Dinliyor projesinde görev alan Yenimahalle nin hizmet elçileri, sahaya ineli k sa bir süre olmas na ra men yaklafl k 30 bin kap y çalarak 14 binin üzerinde vatandaflla yüz yüze görüfltü. Fethi Baflkan Yenimahalle yi Dinliyor projesi kapsam nda özel donan ml araçlarla 5 Kas m da sahaya inen 40 kiflilik ekip, vatandafl n aya na kadar giderek onlar n istek, flikayet ve beklentilerini dinledi. Belediyenin vatandaflla olan ba lar n güçlendirmek amac yla uygulamaya konulan projede, Yenimahalle Belediyesi nin 5 senelik çal flmalar n n profili de ç kar lm fl oldu. HABER 16. SAYFADA 16 DA 2013 y l nda Mamak asfalta doydu Belçika Büyükelçisi Tan k ziyaret etti Belçika Büyükelçisi Marc Trenteseau Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k makam nda ziyaret etti. Büyükelçi Trenteseau, kardefl kent önerisinde bulundu. 13 TE 13 TE ÇANKAYA YEN MAHALLE Çin in en büyük flehri fiangay da gerçeklefltirilen Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi Fuar, dünya otomotiv sektörünü buluflturdu. ANK SAD buluflmada yer almak isteyen baflkentli sanayiciler için özel bir program haz rlad. ANK SAD Baflkan Harun Akca, dernek üyesi ifl adamlar n n Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi Fuar nda sektöre iliflkin yenilikleri yerinde inceleme f rsat bulduklar n söyledi. OLUMLU SONUÇLAR Otomotiv dünyas için büyük önem tafl - yan bu fuara dünyan n dört bir yan ndan binlerce firman n kat ld n belirten Akca, "ANK SAD üyeleri bu firmalar n yeni ürünlerini görme imkan bulurken, ikili ifl görüflmelerinde de bulundu, ifl birli i anlaflmalar yapt. ANK SAD olarak t pk önceki yurtd fl gezilerimizde oldu u gibi fiangay temaslar m zdan da olumlu sonuçlar ald k. Üretim yapan firmalar n tesislerini inceledik. Fuara kat l m sa layan ifl adamlar m za hay rl olsun." RT BAT SÜRECEK Vatan Motorlar Genel Müdürü fiamil Atakul da fuara kat lan ifl adamlar aras nda yer ald y l ndan bu yana otomotiv yedek parça sektöründe olduklar n belirten Atakul, " hracat yapmay istiyoruz. Fuar diyaloglar m z olan firmalarla buluflma yeri olarak de erlendiriyoruz. Bu sayede mevcut müflterilerimizle irtibat - m z devam ettirme f rsat buluyoruz." fleklinde konufltu. (CHA) Ana s n f na sürpriz ziyaret KAZAN Kazan Belediye Baflkan Lokman Ertürk, ziyaret etti i ana s n f n n do- um günü etkinli ine kat larak çocuklar n sevincine ortak oldu. Anas n f ö rencilerinin her y l bir yafl daha büyümeleri nedeniyle düzenlenen ortak do um günü partisinde çocuklar tek tek kutlayan Belediye Baflkan çocuklarla sohbet ederek çeflitli hediyeler verdi. HABER 2. SAYFADA

2 ANKARA Kantincilere seminer Çubuk Belediyesi, lçe Milli E itim Müdürlü ü ve lçe G da Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ü taraf ndan yürütülen proje kapsam nda ilçede faaliyet gösteren okul kantincilerine yönelik e itim semineri verildi. BUGÜN /2 Ç ubuk Belediyesi Sa l k flleri Müdürlü ü taraf ndan organize edilen ve lçe Milli E itim Müdürlü ü ile lçe G da Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ü nün destek verdi i proje kapsam nda ilçedeki okullarda faaliyet gösteren kantin iflletmecilerine yönelik iflyeri açma yönetmenli i, hijyen yönetmenli i ve uyulmas gereken di er kurallar ile ilgili seminer verildi. Çubuk Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleflen seminere okul kantincileri ve ö renciler kat ld. Seminerde konuflan Çubuk Belediyesi Sa l k flleri Müdürü Mehmet Akif Topçu, seminerde milli e itim bünyesinde sistemine geçiflte okul idareleri taraf ndan kantin iflletmesine gereken hassasiyetin gösterilmesi gerekti ini anlatt. flyeri açma yönetmenli inde kantinlerde bulunmas gereken asgari flartlar n sa lanmas için belediye denetimlerinin devam edece i söyleyen Topçu, okul kantinlerinin okullar n bodrum katlar nda yiyecek haz rlama flartlar n n uygun olmamas gibi ana problemler oldu unu ifade ederek, hijyen yönetmenli i çerçevesinde ise kantinlerde bulunmas gereken fiziki flartlar alet ve ekipmanlar n hijyenik olmas gerekti ini kaydetti. Daha sonra konuflan G da Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ü görevlilerinden Esin pek, personel hijyeni konular nda çeflitli bilgiler verildi. Ürünlerin tüketim tarihleri, saklama koflullar, uygun depolama hakk nda bilgi veren pek, Personel hijyeni konusunda ifl ak fl flemalar oluflturulmal, personelin Ankara S cakl k görevlerinin belirlenmesi ve sorumluluklar n n belirlenmesi gerekmektedir. Ortam hijyeninde haflere ve zararl larla etkin mücadele yap lmal d r. Bunlarla birlikte g da sat fl ve üretim yerlerinde personel hijyeni olmazsa olmaz m zd r. Ambalajs z olarak sat fla sunulan simit, po aça ve bu benzer ürünler için kapal uygun ortamlar haz rlanmal d r lçe Milli E itime ba l okullardan temsilci olarak kat lan ö rencilerde kendi okullar n n kantinleriyle ilgili gördükleri eksikleri yetkililerle paylaflt seminerde, bilgilendirildikleri konular hakk nda okul idaresini bilgilendireceklerini söylediler. Çankaya ya yeni gündüzbak mevi Ç ankaya Belediyesi Gökkufla Mahallesi'nde yeni bir gündüz bak mevi yap yor. Baflkan Tan k, h zla süren çal flmalar inceledi. Çankaya Belediyesi Gökkufla Mahallesindeki gündüz bak mevi inflaat çal flmalar n yerinde denetleyen Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, "Göreve geldi imizde gündüz bak mevi ve etüd merkezi say m z 8 idi; 3 tanesinin yap m n tamamlad k, Gökkufla ndaki ile birlikte 5 yeni gündüz bak m evininde inflaat sürüyor. Bunlar da tamamland nda 5 y l içinde gündüz bak mevi say m z yüzde yüz oran nda art rm fl olaca z" Üç kat üzerine kurulu gündüz bak mevinin oyun, e itim ve dinlenme aç s ndan çocuklar n tüm gereksinimlerinin en ileri düzeyde karfl layacak donan ma sahip olaca bilgisini veren Tan k, gündüz bak mevinin iki ay sonra Çankayal lar n kullan m na haz r hale gelece i müjdesini verdi. AfiK-I EFSUN adl fliir kitab m ç kt. Aflk- Efsun 16 senede tamamlanm fl ve son yüzy l n en büyük aflk fliirleri serisinin oluflaca ilk kitap'd r. Aflk, sevgi, sevgili, dostluk, bar fl kokan fliirlerimi okumak ve aflk n büyüsüne kap lmak isteyen arkadafllar m n ilgisine sunar m. Tamer KARAHAN LET fi M ADRES : Kordonboyu Mah. Hamam Sk.Erdo mufl fl Merkezi No :55/4 Kat:2 Kartal / stanbul Pk:34860 Msn : Gsm : H CR 16 Safer 1435 RUM 6 Kanun-i Evvel 1429 Denetimler s ras nda Tan k' tan yarak yan na gelen Talatpafla lkokulu ö rencileri Baflkan Tan k'a sevgi gösterisinde bulundular. Tan k tan imza almak için yar flan ö renciler, bol bol foto raf çektirdiler. TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :05 22 Günefl :06 54 Ö le :11 49 YARIN kindi :14 10 Akflam :16 32 Yats :17 57 Etimesgut ta yeflil alan 5 y lda 2 kat na ç kt y l nda ilçe olan Etimesgut ta; y llar aras ndaki 19 y ll k süreçte mç park ve yeflil alan yap ld. Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, y llar aras ndaki 5 y ll k süreçte ilçeye mç park ve yeflil alan kazand rd. 5 y lda yap lan yeflil alan miktar 19 y lda yap lan toplam yeflil alan miktar na ulaflt. 19 y lda yap lan park say s 104 iken bu rakam 5 y lda iki kat ndan daha fazla art fl göstererek 214 e ç kt. Etimesgut Belediyesi nin toplam yeflil alan miktar da 1.5 milyon metrekareye yükseldi y llar aras nda da belediye baflkanl yapan Demirel o dönemde ilçeye 25 park kazand rm flt. lçedeki toplam 1.5 milyon metrekarelik yeflil alan n 1 milyon metrekaresinde Baflkan Demirel in imzas bulunuyor. Baflkan Demirel, flehrin modern yap s n tamamlayan ve insanlar n en önemli ortak kullan m alanlar ndan birisinin parklar ve yeflil alanlar oldu unu belirterek, Bu yönüyle yeflil alan çal flmalar n önemsiyoruz. 5 y lda yapt m z çal flmalar ortada. nflallah yap m devam eden parklar da tamamland nda 110 park m z tamamlam fl olaca z. Bu ciddi bir rakamd r. Elbette ki bunlar yeterli de il; daha çok park ve yeflil alana ihtiyac m z var. Her y l yüzde büyüyen bir flehrimiz var. Hedefimiz kifli bafl na yeflil alan miktar nda AB standartlar na ulaflmakt r. Ancak, ilçemiz çok h zl büyüdü ü için Avrupa standartlar na ulaflam yoruz Parklar n yap m kadar korunmas n n da önemli oldu una iflaret eden Demirel, bu konuda vatandafllara önemli görev ve sorumluluklar düfltü ünü söyledi. Demirel, Sonuçta bu parklar hemflehrilerimizin sahibi oldu u belediye kaynaklar ile yap yoruz. Vatandafllar m z cebindeki paraya sahip ç kar gibi bu hizmetlere sahip ç kmal d rlar Ertürk ten ana s n f na sürpriz ziyaret DURSUN D NÇ K azan Belediye Baflkan Lokman Ertürk, ziyaret etti i ana s n f n n do um günü etkinli ine kat larak çocuklar n sevincine ortak oldu. Kazan Belediye Baflkan Lokman Ertürk, Kazan mam Hatip Ortaokulu Ana s n f n n düzenledi i do um günü partisine kat ld. Okula geliflinde okul müdürü Ahmet Tahiro lu ve ö retmenler taraf ndan karfl lanan baflkan Ertürk, okul içerisinde bulunan ana s n f na giderek çocuklar için haz rlanan do um günü partisine kat ld. Ana s n f ö rencilerinin her y l bir yafl daha büyümeleri nedeniyle düzenlenen ortak do um günü partisinde çocuklar tek tek kutlayan Belediye Baflkan çocuklarla sohbet ederek çeflitli hediyeler verdi. Daha sonra ö retmenlerle bir araya gelen Belediye Baflkan Lokman Ertürk dile getirilen öneri ve talepleri dinleyerek Kazan da e itim kalitesinin art r lmas na yönelik olarak desteklerinin geçmiflte oldu u gibi bugün de devam edece ini söyledi.

3 Tan k, k raathanede vatandaflla bulufltu dinledi. K raathanedeki vatandafllarla birlikte D ikmen bölgesinde bir tak m incelemelerde bulunan Çankaya Belediye Baflkan Baflkan na Osman Temiz Mahalle Muhtar Ali çay içip tavla oynayan Çankaya Belediye Bülent Tan k daha sonra bir k raathaneye R za Demir ve Naci Çak r Mahalle Muhtar girerek vatandafllarla sohbet etti, tavla oynad. Adil A tafl efllik etti. Çankaya bölgesinin en önemli semtlerinden Dikmen sokaklar nda esnaf da ziyaret eden olan Dikmen de bir tak m incelemelerde bulunan Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k bölgedeki, market, pastane ve di er dükkanlara Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k daha sonra Akkaya K raathanesine giderek u ray p esnafa hay rl ifller diledi. Baflkan vatandafllarla bir araya geldi. Baflkan Tan k, Tan k sokaklar nda gören halk ise camlara özelikle emeklilerin geldi i k raathanede halk ç karak, Tan k a sevgi gösterdiler. ANKARA /3 Sosyal belediyecilik için teknolojinin bütün imkânlar n kullanan Mamak Belediyesi, Alo Mamak hatt ndan ve belediyenin mail adresinden 2013 y l içerisinde 15 bin 058 ça r ald. Mamakl lar n ça r lar CEVAPSIZ KALMIYOR V atandafllar n her türlü soru ve sorununa yan t veren ça r merkezi gelen ça r lardan 14 bin 227 sini cevaplad. 831 ça r y cevaplanmak üzere ilgili birime ileten ça r merkezi y lsonuna kadar yaklafl k 17 bin ça r alacak. Belediye olarak her alanda vatandafla ulaflmak için teknolojiyi kulland klar n dile getiren Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül: Alo Mamak ve belediyemizin mail adresi vatandaflla belediye aras ndaki mesafeleri k salt yor. Haftan n 7 günü çal flan Alo Mamak hatt acil zamanlarda birçok konuda vatandafllar n sorunlar na çözüm üretiyor numaral Alo Mamak ve adresine gelen ça r ve istekler hava flartlar na göre de ifliyor çal flma prensibiyle hizmet veren Alo Mamak vatandafllar hava flartlar n n a rlaflt zamanlarda daha çok ar yor. Son derece ilginç isteklerin de ulaflt Alo Mamak hatt na bu y l içerisinde gelen en dikkat çeken isteklerden biride daha önce Mamak ta oturan bir vatandafl n tafl nd yeni belediye s n rlar içerisinden Alo Mamak arayarak ben Mamak ta oturuyordum fakat tafl nd m. Mamak ta böyle bir sorun yaflamad m. Tuzlama için bu bölgelere de yard mc olur musunuz demesi oldu. Y enimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Türkiye Gaziler Vakf Genel Baflkan Lokman Aylar ve yönetim kurulu üyelerini makam nda a rlad. Her Türk vatandafl n n gazilere minnet borcu oldu unu söyleyen Yaflar, Ülke savunmas nda canlar n ortaya koyarak bedenlerini feda eden gazilerimize destek vermek sosyal belediyecili i bir gere idir Yaflar, Yenimahalle Belediyesi nin flehit ve gazi Gazilerden Yaflar a ziyaret yak nlar n n her zaman yanlar nda oldu unu söyleyerek Ac lar n za ortak, s k nt lar n za çare olmak hedefindeyiz Sorunlar n çözümünde örgütlenmenin önemine de inene Yaflar, demokrasinin güçlenmesinde sivil toplum örgütlerinin pay n n büyük oldu unu ifade etti. Keflke flehitler, gaziler olmasa, keflke tüm dünyada bar fl hakim olsa diyen Yaflar, konuflmas na flöyle devam etti: Bu ülke hepimize yeter. Yeter ki birbirimizi sevelim. Farkl l klar m z bizim zenginliklerimizdir. Kürdüyle, laz yla, çerkeziyle ülkemize, cumhuriyetimize sahip ç kal m. Cumhuriyet sayesinde örnek bir slam ülkesi olduk. Bizim tutkal m z cumhuriyetin de erleridir. Bu de erlerden taviz vermemiz mümkün de ildir. Konuflmas n n sonunda ziyaretten duydu u memnuniyeti ifade eden Yaflar, Türkiye Gaziler Vakf na her türlü deste i vermeye haz r olduklar n sözlerine ekledi. Yenimahalle Belediyesi nin yard mseverli ini ve bu konuya olan hassasiyetini iyi bildiklerini kaydeden Türkiye Gaziler Vakf Genel Baflkan Lokman Aylar, Yaflar a teflekkür etti. Vak f faaliyetleri hakk nda bilgiler veren Aylar, vak f olarak milli de erleri koruma ad na okullarda tiyatro etkinlikleri düzenlediklerinden bahsederek bu konuda Yaflar dan destek istedi. Aylar, günün an s na Yaflar, a flehit mektuplar ndan oluflan fiehidin Mektubu isimli kitab arma an etti. F TNEC LER BAfiARILI OLUYORLAR E itimci /Yazar Abdullah CENG Z cengizicyer.com.tr Önce Baflbakan n ofisine böcek yerlefltirdiler. Bunu falanlar koydu diye iftira att lar. Ard ndan Gezi olaylar bahane edilerek hükümeti ve Say n Baflbakan ve partisini bitirmenin yolunu denediler Olmad, Emniyette F tipi yap lanma deyip önemli ve hayati flubelerde Muhterem Hoca efendiye gönül ba olanlar temizlettiler. Konufltuklar m hayali ve kurgu de- il. Bizzat Emniyet istihbarat dairesinin bafl na getirilen daire baflkan n n a z ndan itiraf edilenler: Kendisini sevip sayan bir dostu taraf ndan, sak n camiay karfl na alacak uygulamalara bulaflma deyince flu cevab al yor: Maalesef beni buraya onlar temizlemek üzere gönderdiler itiraf nda bulunuyor. Oysa bunu söyleyen kardeflimiz de ayn duygu ve düflünce dünyas n n insan yd. Ne enteresan de il mi? Makamlar ve mevkiler insan ac mazs zca ve adaletsizce insan hukukunu hiçe indirecek uygulamalara imza att r yor. Dünya bu iflte Ne yapacaks n z? Bu da az geldi. Böcek ve soruflturma bahane edilerek M T in bafl ndaki zat yemeye çal fl yorlar suçlamas na kalkt lar. Oysa M T in bafl ndaki insan n a abeyi -benim de yak ndan tan d m- y lard r bu kutsi hizmetin içinde koflturanlardand r. A abey kardefl farkl düflünemezler mi? Elbette düflünürler. Bunu yad rgamam z mant kl de- il. Baba o lu da farkl düflünüp, farkl yerlerde hizmet edebilecekleri gibi Hatta yüzde yüz ayr dünyalar n insanlar da olabilirler. Bu bak fl aç s ayr bir fley Bütün bunlar az geldi. Bu kutsi hareketin y llarca emek verdi i, insan kazanma ortam olma hasebiyle ciddi emeklerin ve fedakârl klar n söz konusu oldu u dershaneleri kapatt rma giriflimleriyle, nefret ve ayr l k tohumlar n körükleme yoluna gidilerek baflka kozlar n kulland lar. Baflar l oldular m? Olmad lar ama fitne ateflinin fitili, sonuna kadar yak larak tutuflturulmaya devam edildi. Kuruluflundan dokuz ay sonra 35 bin üyesi ile k sa zamanda sesini duyuran AKT F-SEN(Aktif E itimciler Sendikas ) kimlerce ispiyonland ya da kimleri rahats z etti ki ta Say n Baflbakan a kadar flikâyet edilerek kapat lmas istendi. Hükümetle kavga etmeyelim. Hatta öyle bir görüntüye de sebebiyet vermeyelim. Biz ç kar çat flmalar n n içinde bulunmayal m vb. Anlay fl ile çal flmalara ara verilerek fesih yoluna gidildi. Bütün bu olup bitenlere karfl Hoca Efendi, kendisini Allah(celle celaluhu) için sevenler sab r ve metanetle karfl l k verdi. Hatta iki taraf arars nda koyu bir düflmanl k varm fl gibi göstermeye çal flanlara ra men dostluk ve kardefllik mesajlar ile bir fley yokmufl gibi davran ld. Hatta bu süreçte Hoca Efendi, kendisini seven ve Allah(celle celaluhu) için hürmette kusur etmeyen kardefllerinden oluflturdu u bir heyeti Say n Baflbakan a gönderdi. O ortamda Say n Baflbakan a neden bu uygulamalara kalk ld soruldu unda o da, Gezi olaylar n n arkas nda siz vars n z deyince, heyetteki bir kardeflimiz Say n Baflbakan m e er Gezi olaylar n n arkas nda biz varsak Allah bizi kahretsin; yok e er biz yoksak size yar m yanl fl haber getirenler kahrolsun deyince susup durmufl. Arkas ndan tatmin olmam fl gibi, olimpiyatlara kat ld mda, sizin insanlar n z beni alk fllad. Taban n z beni tutuyor. Sizin kamuoyundaki deste iniz %2,5 tir cevab yla ifl yanl fl ve siyasi bir mecraya çekilmifl. Benim gibi cahil bir insan bile, ak ll, dirayetli, y llard r ülkesine ciddi baflar lar kazand rm fl böyle bir devlet büyü ünün nas l oldur da bu flekilde konufltu una bir türlü akl erdiremiyor. Say n Baflbakan bunlar konufltu una göre, kendisine ileri düzeyde itimat etti i bir yerlerden istihbarat geldi ine inan yor. Hele son konuflmalar, ne fl kt r ne de bu düzeyde baflar kaydetmifl bir kimsenin söyleyece i sözler de ildir. Bunun iki sebebi olabilir: Her baflar y kendinden bilme ve milletin teveccühünü yanl fl anlama. kincisi ise birilerine camiay bitirme noktas nda söz verme. Lise y llar ndan beri tan d m Say n Baflbakan n böyle düflünmedi i kanaatimi koruyorum. nflallah yan lm yorum. Rabbim hiçbir Mü min kardeflimi de beni de yan ltmas n. Hiçbir zaman inanm fl safi bir gönül, Allah n(celle celaluhu) kendisine bahfletti i baflar y kendinden bilme gibi bir flirke düflmez. fiayet düflmüflse duygular nda ciddi bir kayma oldu unu bilmelidir. Sular durmay p k y mlar devam edince, dershaneleri kapatma giriflimleri el alt ndan, pata külleye getirilerek bir gece karar ile icraya konulmaya çal fl l nca barda tafl - ran su akmaya bafllad. ster istemez hem y lard r bu konuda eme i geçenlerin hem de bu kutsi hizmete gönül verenlerin hakk n savunmak ve yap lmak istenen haks zl klar gö üslemek Hoca efendiye düfltü. O da vefa gere i yap lmak istenenlere suskun kalmad. Bu süreçte Muhterem Hoca Efendi hep yap c davrand. Kimseyi k rmamaya, kavga etmemeye, dikkat ederek, olaylara sükûnetle yaklaflmay teflvik etti. Hatta daha iyi anlafl lmas için kimsenin hükümeti ile mücadele etme gibi bir niyeti yoktur diyerek aç k konufltu. Bu süreçte bir k s m köfle yazarlar n n k flk rt c yaz lar na, onu ona dövdürmenin planlar ile u raflmay marifet bilenlere, puslu havalar sevenlere dikkat etmeli. Say n Hakan fiükür ün istifas na gelince: Kendisi çok aç k ve net bir flekilde istifa nedenini aç klad. Anlafl lmayan bir durum olmad gibi art bir niyetin olmad kanaatini tafl maktay m. Tamamen safi ve iyi niyetle al nm fl bir karard r diye düflünüyorum. Çünkü kendi beyan ile yirmi y la yak nd r yakinen tan d bir insana yap lan haks z ve yanl fl ithamlar onu üzmüfl ve bu karar almasa- nda etkili olmufltur. Baflka da bir neden aramamak laz m. Bu benim düflüncem baflkalar ne düflünür bilemem Ben bütün bunlara ra men akl selimle hareket edilmesinin, kavgay de il sulhu tercih etmenin, memleketin hayr na olaca n düflünenlerdenim. Fitnecilerin fitnesinin sonuçsuz kalmas, birkaç as rd r Müslüman Müslüman a k rd ran karanl k oyunlar n bitmesi ad na genifl ve sab rl olunmas gerekti ine inan yorum.

4 ANKARA N ezaket Han mevi nde düzenlenen seminere konuflmac olarak kat lan Psikolog Senem Uzuner, geliflen teknoloji ve çocuklar üzerindeki etkiler konusunda önemli bilgiler verdi. Velilerin yo un ilgi gösterdi i programda konuflan Uzuner, geliflmifl toplum, mutlu aile ve tebessüm eden çocuklar için herkesin bilinçli olmas ve teknolojinin avantajlar n, dezavantajlar n bilmesi gerekti ini söyledi. C HP Kayseri l Gençlik Kollar kalabal k bir delegasyonla Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k' makam nda ziyaret etti. Çankaya Belediyesi'nin hizmetleri ve uygulad Yeni Toplumcu Belediyecilik program hakk nda bilgi almak amac yla gerçeklefltirilen ziyaret s ras nda, Baflkan Tan k'a yerel seçim çal flmalar n n nas l etkili biçimde yürütülebilece i ve güncel siyasetle ilgili çok say da soru soran Kayserili gençler, Çankaya Belediyesi Emek Hizmet Binas n da gezdiler. Çankaya Belediyesi'ne yönelik ziyaretin kendileri aç s ndan oldukça verimli ve mutluluk verici geçti ini belirten gençler; Çankaya Belediyesi'nin çal flmalar n yerinde görmenin Toplumcu Belediyecilik anlay fl n n AKP belediyecili inden fark n ve üstünlüklerini görmeleri aç s ndan oldukça yararl oldu unu ve bu ziyaretin Kayseri'deki yerel seçim çal flmalar na da çok olumlu katk s olaca n belirttiler. Gençlerin topluma hizmette perspektif aray fl n n memnuniyet verici oldu unu ifade eden Baflkan Tan k, gençlerden Çankaya dan Kayseri ye selam götürmelerini isteyerek baflar lar diledi. 4 Tan k, toplumcu belediyecili i anlatt Ç ankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k stanbul Bahçeflehir Üniversitesi, Yerel Yönetimler Akademisi nde Toplumcu Belediyecili i anlatt. Tan k n özellikle engelli, kad n, yafll ve çocuklara yönelik hizmetleri be eni toplad. Çankaya Belediyesini yönetirken ilke edindi i Yeni Toplumcu Belediyecili i Türkiye nin yerel yönetim anlay fl na yeniden kazand ran Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k hizmetleriyle Bahçeflehir Üniversitesinden tam not ald. Üniversite bünyesinde kurulan Hükümet ve Liderlik Okulu kapsam nda 4 y ld r devam eden Yerel Yönetimler Akademisinde toplumcu belediyecili in tarihini ve kendi uygulamalar n, hizmetlerini anlatan Baflkan Tan k kendisini dinlemeye gelenler taraf ndan alk flland. Çankaya Belediyesi s n rlar nda yapt hizmetleri kat l mc larla paylaflan Baflkan Tan k n özellikle kad n, yafll, çocuk ve engellilere yönelik hizmetleri be eni toplad. Pursaklar Belediyesi Nezaket Han mevi nde düzenlenen Televizyon, Bilgisayar ve Çocu um konulu seminerde velilere teknolojinin yararlar ve zararlar anlat ld. Senem Uzuner, günümüzde birço umuzun vazgeçemedi i televizyon, cep telefonu ve bilgisayar kullan m na karfl neler yap lmas gerekti i sorusuna çözüm önerileri sundu. Televizyonlarda, internet sitelerinde çocuklar n geliflimini olumsuz yönde etkileyen imgelerden yak nan Uzuner, 0 ila 3 yafl aras dönemin çocuklar için en önemli zaman dilimini oluflturdu unu vurgulad. Disiplin, otokontrol ve s n r çizmenin önemine de inen Uzuner, konuflmas nda flunlar söyledi: Çocu umuza iç disiplin, otokontrol sistemi uygulamal y z. Yap lmas ve yap lmamas gereken durumlarda mutlaka s n r koymal y z. Ama bunu fliddet üzerinden uygulamamal y z. Aile içerisindeki iletiflimsizli in yerini televizyon dizilerinin ald günümüzde aile toplant lar n terk ettik. Anne facebook, baba twitter çocuk da bilgisayar oyunlar ile meflgul olurken birbirimizle olan iletiflimimiz koptu. Konuflarak, dinleyerek birbirimizi anlamal ve hem kendimizi hem de çocuklar m z teknolojinin zararlar konusunda bilgilendirerek s n rlar koymal y z. Nakliyecilerden Yaflar a ziyaret Velilere teknoloji semineri Kayserili gençler Tan k ziyaret etti Y enimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Türkiye Nakliyeciler Federasyonu 2 inci Baflkan Alahattin Susam, Genel Sekreteri Latif Sar ve yönetim kurulu üyeleri ni makam nda a rlad. Lokomotif sektörlerin bafl nda yer alan nakliyecili in zorlu undan ve insan hayat ndaki öneminden bahseden Susam, Yaflar 2014 yerel seçimlerinde desteklediklerini belirtti. Nakliye sektörü alan nda faaliyet gösteren flah slar aras nda dayan flma ve iflbirli i kurulmas yönünde çal flmalar yapmak, faaliyetlerin birlikte yap lmas ve sürdürülmesini sa lamak amac yla bir federasyon çat s alt nda topland klar n belirten Susam, nsan n do umundan bafllayarak ölümüne kadar hayat n n her noktas nda biz var z. Bizim kavgam z emek kavgas d r. Türkiye genelinde tutunmak için büyük bir mücadele verdik. Sesimizi duyan n her zaman arkas nday z. Bu nedenle bizler size destek olmak için geldik diye konufltu. Nakliyecilerin ziyaretinden onur duydu unu belirten Yaflar, Bana en zor meslek ne deseler, nakliyecilik derim. Çünkü yaz k fl demeden hummal bir biçimde çal fl yorlar. Ben çal flan ve emek veren tüm vatandafllar m z n yan nday m. Sizlerin s k nt s bizim dertlerimizdir diye konufltu. Muhammed ASLAN H ZMET, DEVLET Ç NDE DEVLET M D R? Geçen y l, biz de, k sa bir Diyarbak r ziyaretinde bulunmufltuk. Oradaki okuma salonlar n gezmifltik. lgili arkadafllar, 4700 ö renciyi bedava okuttuklar n ve bunlar n tamam na yak n n da PKK n n hedefinde olan çocuklar oldu unu, söylemifllerdi. Baz çocuklar ise, Kardefllerimiz da da, e er bu ö retmenler gelip bize sahip ç kmasalard, flimdi biz de da da olurduk. Keflke daha erken gelselerdi. Kardefllerimiz de kurtulurdu. diye serzeniflte bulundular. Bir çocu u da dan kurtarmak, belki bir, belki de bin askerin hayat n kurtarmak demektir. flte, böyle bir hizmetten, gerçekten devlet içinde devlet olanlar n rahats zl s r de ildir. fiimdi yine insafl ca karar verilmelidir. Evlatlar - m z da a ç karanlar m, yoksa da dan kurtaranlar m devlet içinde devlettir? Bu çocuklar, kelle koltukta okutan ve da dan kurtaran fadakâr ö retmenler mi Hükümet e karfl gelmektedir? Evlatlar m z da a ç karanlar m, yoksa ba da tutanlar m demokratik iradeyi darbelemektedir? fiimdi bu müesseseler kapat lmak istenmektedir. Kapat lmas n diye kavga ederek de il- demokratik yöntemlerle mücadele verildi inde, Niçin kavga ediyorsunuz? diye tepki gelmektedir. Memleketi iflgal edilen bir millete, Niçin savafl yorsunuz? demek ne kadar abesle ifltigal ise, her harc nda Anadolu insan n n teri olan bu müesseselerin kapat lmamas için demokratik yollarla mücadele edenlere, Niçin kavga ediyorsunuz? demek, o kadar abesle ifltigaldir. Evet, bu müesseseler, iman kurtarmaktad r, hayat kurtarmaktad r, namus kurtarmaktad r, canlara can katmaktad r. Elbette kapatmak çok büyük bir hatad r. Bir k s m eli klavye tutan ilahiyatç yazarlar da, -sanki bilmezlermifl gibi- Hizmet Erleri ne ithafen, bar fl naralar atmakta, usturuplu usturuplu bu konudaki ayet ve hadisleri s ralamaktad r. Hâlbuki o Ero lu Erler, zaten kardefllik için kelle koltukta gezmekte ve hizmet vermektedir. Oysaki ö ütler, memleketi iflgal edilene de il, iflgal edene; müesseseleri kapat lanlara de il, kapatanlara verilmelidir. Her gün bu fedakâr insanlara, O lumu da a ç karacaklar, ne olur sahip ç k n, yoksa elden gidecek. K z m da a ç karacaklar, ne olur yetiflin, yoksa hem k z m hem namus gidecek. diye telefonlar gelmektedir. Ey klavyeci yazarlar, ne olur, bu feryatlara ses verin, gidin birkaç tanesinin elinden siz de tutun, getirin, yük hafiflesin. Anlatt n z slâm n gere ini yerine getirin. Soruyorum Allah aflk na, - açana sözüm yok- bu vizyonda kaç müessese, kaç dershane, kaç yurt, kaç okul infla ettiniz, kaç ülkeye hicret ettiniz? Akflam Gazetesi eski yazarlar ndan Serdar Turgut, 2010 y l nda, Senegal deki Türk okullar n ziyaretinden sonra, Fethullah Gülen ve Mutlulu un Felsefesi adl bir yaz kaleme ald. Yaz da çok önemli tespitlerde bulunan Turgut, flöyle diyordu: Okullar, orada ö renilen Türkçe ve ayr ca yat r mlar sayesinde çocuklar n yetifltirildi i ülkede bir Türkiye sevgisi yarat yor do al olarak. ki ülke de kazan yor. Türkiye'ye bu kadar yararl olabilen bir sistemi Cumhuriyet Dönemi'nde baflka bir grubun neden düflünemedi i, uygulayamad. Büyük ihtimalle cemaatin 10 imkân varsa Türkiye Devleti'nin herhalde 100 imkân da vard ama böyle bir muazzam ifle giriflmek düflünülemedi veya arzu edilmedi. Sorun sadece parada de il sorun zihniyette. Bir tek Fethullah Gülen düflündü bunu ve cemaatin bir siyasi hareket de il sosyal ve manevi bir hareket olmas n istedi. Evet, Serdar Turgut un dedi i gibi, Hizmet Camias n n açt Türk okullar, yetifltirdikleri ö rencilerle, dünyan n 170 ülkesinde Türkiye sevgisi yay yorlar. At lan bu tohumlarla, ileride, dünyan n her ülkesinde, Türkçe düflünülecek, Türkçe konuflulacak, Türkçe okunulacak, Türkçe yaz lacak ve Türkiye ye sayg duyulacakt r. Bir yerden Türkiye ye fiske gelse, milletimiz ad na, dünyan n de iflik yerlerinden tepkiler olacak, kamuoyu oluflturacak inilti ve sesler duyulacakt r. nflallah bu okullar n say s, önümüzdeki y llarda befl on bine ulaflacak, merhum Cumhurbaflkan Turgut Özal n, Yirmibirinci As r, bu milletin asr olacakt r!.. rüyas ve hülyas gerçeklefltirilmifl olacakt r. fiimdi böylesine muazzam bir hizmeti gerçeklefltiren Gönüllüler Hareketi, devlete destek mi, yoksa köstek mi olmaktad r? Tabi ki, bütün bunlar gerçeklefltiremeyen, gerçeklefltirmek bir yana düflünmeyi bile ak l edemeyen baflka baflka gruplar; k skançl k ve düflmanl k duygular ile bu Camia y karalama yolunu tutmaktad r. Devleti ele geçirmeye çabal yorlar Devlete ve hükümete karfl bir güç oluflturuyorlar Devlet içinde devlet olmak için çal - fl yorlar gibi suçlamalara baflvurmaktad r. K skançl klar o dereceye varmaktad r ki, gerçekte devlet içinde devlet oluflturmaya çal flan gruplar, göz ard yapmaktad r. flte bütün bunlar, Say n Turgut un da belirtti i üzere, bir tek Fethullah Gülen düflündü ve uygulamaya geçirdi. Hizmet Camias n n, siyasî de il, manevî ve sosyal bir hareket olmas n istedi. Manevî ve sosyal olmas n istedi, çünkü her hangi bir devleti, hükümeti, siyasî partiyi, kifliyi, grubu, kurum ve kuruluflu yanl fl yapmad klar sürece- karfl s na almak istemedi. Karfl taraf nitelemesi literatürüne bile girmedi. Bütün bu faaliyetlerinden anlafl ld üzere, Hizmet Hareketi, devletin ve Hükümetin karfl s nda bir güç de ildir. Aksine, devletin gücüne güç vermektedir. Yürütme nin bütün müspet faaliyetlerini desteklemektedir. Yanl fl yap ld nda da, -kavga ederek de il- demokratik yollarla tepkisini dile getirmektedir. Soka a dökülerek, vurup k rma yoluna gidilmemektedir. Dershanelerin kapat lmamas yönünde oluflturulan demokratik tepki buna en güzel örnektir. Bu tepki bile, Hükümet e karfl gelme diye nitelenmektedir. Bu kadar tepki, bir maafl meselesinde, sendikalarda bile görülmektedir. Onlar da m Hükümet e karfl gelmektedir? Yanl fl yap lan bir meselede, demokratik tepki vermek baflka, Hükümet e karfl gelmek baflka fleylerdir. Devlet ile Hükümet e karfl gelenler ve güç gösterisine girenler; PKK, KCK, DHKPC gibi örgütlerdir. Hükümet, tamamen demokratik yap l Gönüllüler Hareketi nin müesseselerini de il, terörist yap lar bitirme gayreti içine girmelidir. Bunlarla bar fl sürecine girilip Camia- Hizmeti bitirme çabalar, yanl fll n daniskas de ildir de nedir?

5 BMW, Brezilya üretim tesisine ilk kazmay vurdu Milli Tren Projesi tan t m toplant s nda konuflan Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Binali Y ld - r m, milli Yüksek H zl Tren'in (YHT) yüzde 100 milli olmayaca n söyledi. MÜN H (CHA) A lmanya'n n lüks otomotiv devlerinden BMW, Brezilya'n n Santa Catarina eyaletinin Araquari flehrine kuraca üretim tesisine ilk kazmay törenle vurdu. fiirket taraf ndan yap lan bas n aç klamas nda 200 milyon euro yat r m yap lacak üretim tesisinde toplam bin 300 kiflinin çal flaca ve y lda 30 bin araç üretilmesinin planland bildirildi. Üretilecek modeller aras nda; MINI, befl kap l BMW 1, BMW 3, BMW X1 ve BMW X3 yer al yor. Törene; Brezilya Devlet Baflkan Yard mc s Michel Temer, Santa Catarina Valisi Raimunda Colombo ve BMW Amerika Bölgesi Yöneticisi Ludwig Willisch kat ld. Tesis hakk nda aç klama yapan Willisch, Araquari tesisleri ile dünyan n en BMW, Brezilya üretim tesisine ilk kazmay vurdu h zl büyüyen pazarlar ndan Brezilya'daki a rl klar n art racaklar n ve büyüme stratejilerinde yeni bir döneme gireceklerini ifade etti. Tesisin aç l fl n Münih'te de erlendiren BMW Üretimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Harald Krüger, Güney Amerika topraklar na ilk temeli attt klar n ve bu flekilde uluslararas üretim a na yeni bir tesis daha kazand rarak büyümeye devam ettiklerini ifade etti. ANKARA (CHA) A nkara Tren Gar nda düzenlenen bas n toplant s nda konuflan Binali Y ld r m, "Koltuklar n dizayn, iç dizayn d fl görünümü her fleyiyle Türk insan n n estetik anlay fl. Buradan flu anlafl lmas n biz bu treni A dan Z ye her fleyini biz yapaca z. Bu çok ak ls z bir ifl olur ekonomisi de olmaz. Önemli olan iflin entegratörü olmak iflin sürükleyicisi olmak, kardeflim ben böyle bir ifl yap yorum senin elinde ne var. fiu var tekerlek yap - yorum, fren sistemi yap yorum klima sistemi yap yorum. Bunlar önce kendi sektörümüzden yapabildi imizi yapaca z, ama burada da rekabetçi olaca z, baflkas bir liraya yap - yorsa ya bu yerlidir deyip 5 liraya al r z diyecek halimiz yok. Orda da firmalar m z kendilerini gelifltirecekler ve küresel anlamda rekabetçi bir alana geçecekler." ifadelerini kulland. Peronlarda vagonlar gezerek bilgi alan Bakan Binali Y ld r m, trenle ilgili bas n mesnsuplar n n sorular n cevaplad. "Milli Yüksek H zl Tren ve elektrikli dizelli tren setleri projesi ne zaman gerçeklefltirilecek? sorusuna cevap veren Y ld r m, "Milli trenle ilgili süreç bir y l önce bafllad bafllad tipler çal fl ld ve bugün kamuoyuna tan t ld. Bunun üzerine 5 y l m z daha var yani ticari olarak trenlerin protatiplerin yap - l p ticari hale getirilmesi için 5 y l daha var de tren raylarda hareket etmifl olacak." "Projeyle ne kadar katma de er sa lanacak?" sorusuna ise Binali Y ld r m flöyle cevap verdi: "Türkiye nin önümüzdeki 10 y lda yap lan demiryolu hatlar n dikkate al rsak ihtiyac olan h zl tren seti miktar 100 dür. Ne demektir bu 3 milyar dolarl k bir bütçe demektir. Bu 3 milyarl k bütçeyi d flar ya verecekken bu projeyle bunun en az ndan yüzde 60 n yüzde 70 ni içerde kalmas n sa layaca z. En k sa vadede 5 y ll k vadede demek ki 2-2,5 milyar dolarl k bir tasarruf söz konusu bunu gerçeklefltirdikten sonra bunun /5 EKONOM 'Milli Tren' yüzde 100 yerli üretilmeyecek MÜN H (CHA) A lmanya'n n lüks otomotiv devlerinden BMW, Brezilya'n n Santa Catarina eyaletinin Araquari flehrine kuraca üretim tesisine ilk kazmay törenle vurdu. fiirket taraf ndan yap lan bas n aç klamas nda 200 milyon euro yat r m yap lacak üretim tesisinde toplam bin 300 kiflinin çal flaca ve y lda 30 bin araç üretilmesinin planland bildirildi. Üretilecek modeller aras nda; MINI, befl kap l BMW 1, BMW 3, BMW X1 ve BMW X3 yer al yor. Törene; Brezilya Devlet Baflkan Yard mc s Michel Temer, Santa Catarina Valisi Raimunda Colombo ve BMW Amerika Bölgesi Yöneticisi Ludwig Willisch kat ld. Tesis hakk nda aç klama yapan Willisch, Araquari tesisleri ile dünyan n en h zl büyüyen pazarlar ndan Brezilya'daki a rl klar n art racaklar n ve büyüme stratejilerinde yeni bir döneme gireceklerini ifade etti. Tesisin aç l fl n Münih'te de erlendiren BMW Üretimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Harald Krüger, Güney Amerika topraklar na ilk temeli attt klar n ve bu flekilde uluslararas üretim a na yeni bir tesis daha kazand rarak büyümeye devam ettiklerini ifade etti. Krüger, üretimi özellikle büyüyen pazarlara kayd rd klar n ve bu flekilde ABD ile Çin pazar nda büyük baflar elde ettiklerini kaydetti. Münih merkezli otomotiv flirketi, Brezilya, Rusya, Hindistan ve Kore gibi geliflmekte olan ülkelerde büyümeyi hedeflerken, geçen y l Türkiye'de üretim tesisi kurulmas düflünülmüfl, ancak bundan çabucak vazgeçilmiflti. BMW'nin toplam 13 ülkede 29 üretim ve montaj tesisi oldu u bildirildi. bölge ekonomilerde katma de eri daha fazla olacakt r. Bunun hesaplar n henüz yapm fl de iliz." "Projede özel sektörü ça rd n z m?" sorusuna da karfl l k Y ld r m, "Özel sektöre ça r de il onlarla beraber yap l yor. Bugün ki toplant da üniversiteler vard, özel sektör vard ve di er paydafllar vard. Aselsan vard, TÜB TAK var, Devlet Demiryollar var. Zaten demiryollar bunu kendi bafl na yapamaz. Ama Türkiye nin bu konuda son 10 y lda imkan ve kabiliyetleri çok geliflti. Sürekli art k sürekli demiryolu yap ld için yeni araçlara yeni tren setlerine ihtiyaç var. Ekosistem olufltu bugün bu yüzden milli tren yapabiliyoruz. Önümüzdeki 5 y l içinde h zl trenimizi tamamen kendi akl m z ürünümüz olan milli treni yaylara koymufl olaca z." ifadelerini kulland. Konuflmas n n sonunda projenin paydafllar yla birlikte milli trenin maketleri kamuoyuna tan t ld. Toplant sonunda bas n mensuplar n n yolsuzluk operasyonlar n sormas üzerine Binali Y ld r m, "Bizim paylaflabilece imiz bir fley yok bizim bilgi alan m z d fl nda." karfl l n verdi. Taner Y ld z: Sahdeniz için imzalar n at lmas tarihi bir geliflmedir BAKÜ(CHA) E nerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Azerbaycan' n fiahdeniz 2 havzas ndan ç kart lan gaz n Avrupa pazar na tafl nmas projesi için at lan imzalar n tarihi bir geliflme oldu unu kayd etti. Y ld z söz konusu anlaflman n imza töreni sonras nda bas na aç klamalarda bulundu. At lan imzalar sonucunda 29 milyar dolar yat r m n Türkiye'nin de aralar nda bulundu u ortaklar taraf ndan projenin inflas için nihai karar n n al nmas demek oldu unu bildirdi. Do al gaz n üretilince iletilmesi, iletilince de tüketilmesi gerekti ini ifade eden Bakan Y ld z, projenin bölgeye kazand r laca n dile getirdi. Bakü temaslar hakk nda bilgi veren Y ld z, fiahdeniz 2 projesinin hayat bulmas ad na baflta Azerbaycan Cumhurbaflkan lham Aliyev olmak üzere; Bulgaristan, talya, ngiltere, Arnavutluk gibi birçok bölge ülkelerinden üst düzey yöneticilerinin kat l m yla bir toplant gerçekleflti ini bildirdi. Y ld z, program çerçevesinde Bulgaristan ve Arnavutluk baflbakanlar, Avrupa Birli i Enerji Komiseri Günter Oettinger ile bir araya geldi ini ifade etti. Ayr ca SOCAR ve BP gibi baz petrol devlerinin üst düzey yöneticileri ile de görüfltü ünü bildiren Y ld z '' Türkiye için Türkiye'nin enerji ihtiyac için bunlar n zaman nda karfl lanabilmesi için bu projelerdeki iflbirli- imizi sürdürece iz'' Taner Y ld z Türkiye olarak Trans Anadolu Do al Gaz Boru Hatt Projesindeki(TANAP) hissesinin yüzde 20'den yüzde 30 'a ç karmak istediklerini söyledi. Konuyu fiahdeniz konsorsiyumu üyeleri ile görüfltüklerini bildiren Y ld z, '' Bundan sonra daha güzel geliflmeler olabilir, önümüzdeki süreçte inflallah kamuoyuyla bunlar paylaflaca z'' Bakan Y ld z bir soru üzerine TANAP' n devam olan Trans Adriyetik Do al Gaz Boru Hatt yla(tap) ilgili k sa vadede ortakl k düflünmediklerini, ancak geliflmeleri yakinen takip ettiklerini bildirdi. Y ld z, ''TAP konusunda k sa vadede ortakl k düflünmezken orta ve uzun vadede de erlendirme içine al yoruz'' Azerbaycan temaslar sona eren Taner y ld z Türkiye'ye dönmek amac yla Bakü'den ayr ld. Rus turistler 4,3 milyonla tarihi rekor k r yor, hedef alternatif turizm MOSKOVA (CHA) R uslar en çok tercih ettikleri Türkiye destinasyonunda 4,3 milyon turistle 2013 sonunda tarihi rekor k racak. Geçen y la göre yüzde 20 ye varan art fl n sa lanmas nda alternatif turizm, yüksek hizmet kalitesinin makul fiyata verilmesi, paket turlar, co rafi yak nl k ve rakip destinasyonlarda yaflanan sorunlar yer al yor. Türkiye'nin Moskova Büyükelçili i Kültür ve Turizm Müflavirli i görevine bafllayan Alper Özkan, Cihan Haber Ajans na(cihan) turizm sektörünün Rusya aya nda elde edilen baflar n n arka plan n ve gelecek hedeflerini anlatt. Daha önce müflavir yard mc s olarak görev yapt ve emek verdi i bir ülkeye müflavir olarak dönmesinin kendisini gururland rd n ifade eden Özkan, Rusya pazar beni her zaman heyecanland r yor. Rusya-Türkiye sadece turizm alan nda de il, siyasi ve ekonomik alanda da iliflkilerin doru unu yafl yor. Rusya pazar nda tatil destinasyonu olarak Türkiye birinci s rada oldukça baflar l geçti. Geçen y la göre yüzde art fl sa lad k. Ocak-Ekim döneminde 4,1 milyon Rus ülkemizi ziyaret etti. Bu rakam n y l sonuna 4,3 milyona ulaflmas n bekliyoruz. yi bir sezon geçirdi imizi söyleyebiliriz. Rusya turizm pazar nda çal flan Türk ve Rus operatörlerin ciddi emekleri oldu- unu, devletin tan t m ve reklam aç s ndan destek verdi ini kaydeden Özkan, 2006 dan bu yana 2009 kriz sonras d - flar da tutulursa sürekli bir geliflme var. Dünyada yaflanan olaylar n etkisi oldu. Temmuz-A ustos döneminde Antalya da yüzde 100 dolulu a ulafl l yor. Di- er aylarda rakip destinasyonlarda yaflanan sorunlar Türkiye tercihini öne ç kard. Türkiye art k sadece Antalya olarak görülmüyor. stanbul, Kapadokya, Ege ile çeflitlenmeye bafllad. Ruslar kültürel olarak termal turizmine de al fl k. Sa l k turizmini öne ç kar yoruz. Avrupa dan çok daha kaliteli ve teknik donan ma sahip hastanelerde tedavi imkanlar sunuluyor. K fl turizmine önem veriyoruz. Bursa, Erzurum ve Kayseri k fl turizmi aç - s ndan Rusya da tan t l yor. nanç turizmi zenginlik kat yor. stanbul tarih ve kültür turlar n n yan s ra al fl verifl turlar ile de öne ç k yor. Türkiye nin co rafi olarak yak n olmas, kalitenin makul fiyata verilmesinin yan s ra üst seviyede sa lanan diyalogla sorunlar n birebir görüflülerek çözüme kavuflturuldu unu hat rlatan Kültür ve Turizm Müflaviri, Otel kapasitemiz çok genç. Servis kalitemiz çok yüksek. Fiyat ve servis kalitesi karfl laflt r ld n Türkiye tercih ediliyor. Rusya Federal Turizm Ajans ile sürekli görüflme halindeyiz. Talepler an nda çözülmeye çal fl l yor. Türkiye de Ruslar için 179 nolu telefon hatt kuruldu. 7 gün 24 saat ücretsiz Rusça hizmet veriliyor. Hastanelerin acil servislerinde Rus turistler ücretsiz tedavi olabiliyor. bilgisini verdi. Turistlerin ulafl m nda yer alan floför ve araçlar n sürekli kameralarla izlendi i, g dalar n sürekli denetlendi ini ifade eden Özkan, 2013 te trafik kazalar ve zehirlenme olaylar nda önemli düflüfl yafland. fiikayetler en üst seviyede birinci elden takip ediliyor. Denetimler s klaflt - r ld. Yemek kültürü farkl l nedeni ile yaflanan sorunlar da asgariye çekilmeye çal fl l yor. Sa l k sigortalar ile ilgili kapsamlar geniflletmeye çal fl yoruz. Alternatif turizm tan t mlar na öncelik veriyoruz. Çok say da golf alanlar aç ld. Türkiye ve Rusya Çal flma Grubu oluflturuldu. Y lda iki kez görüflmeler yap l yor için mevcut rakam koruyarak turizmi çeflitlendirmek istiyoruz. ifadelerini kulland. Turizmin fabrikas z baca oldu unu, 2012 de 36 milyon turistin Türkiye yi ziyaret etti ini ve ortalama ülke ekonomisine milyar dolar katk sa lad klar n ifade eden Türkiye Kültür ve Turizm Müflaviri, Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin, St.Petersburg da gerçekleflen ÜD K zirvesinde Baflbakan Recep Tayyip Erdo an a turizm y l ile ilgili bir teklifi oldu. Üst düzeyde karar verilmesinin ard ndan çal flmalar yap lacak. Türkiye de 2012 de genel olarak turizm sektöründe yüzde 10 art fl var. Rusya dan gelen turist say s ise yüzde 20 artt. de erlendirmesinde bulundu. Ruslar n ülkemizde kifli bafl na ortalama 1000 dolar katk sa lad n belirten Özkan, alternatif turizmle bu rakam daha da yukar çekilebilece ini söyledi. Rusya ve Türkiye aras nda bir ayl k süreli ziyaretlerde vize uygulamas n n kald r lmas n n turizm sektörünü olumlu etkiledi ini kaydeden Özkan, Türkiye bunu tek tarafl olarak 2 aya ç kard. Eskiden de kap dan 20 dolara vize al nabiliyordu.

6 /6 DIfi HABERLER FARUK AKKAN MOSKOVA (CHA)- U krayna Baflbakan Mikola Azarov, yapt de erlendirmede, Anlaflma imzalanmam fl olsa Ukrayna y ne bekliyordu? Cevap çok aç k iflas ve sosyal çöküfl de erlendirmesinde bulundu. Do algazda üçte bir oran nda fiyat indirimine giden Rusya, Ukrayna devlet flirket tahvillerine de 15 milyar dolar civar nda yat r m yapacak. AB yanl s eylemcilerin meydanlar doldurdu u bir günde yap lan anlaflma ile Rusya, Ukrayna ya dolayl olarak 15 milyar dolarl k katk sa layacak. Ukrayna parlamentosunda konuflan Azarov, Putin ve Yanukoviç in imzalad anlaflmalar tarihi olarak de erlendirdi, Ukrayna ekonomisi aç s ndan tek alternatif oldu unu hat rlatt. Azarov, Bu Ukrayna halk na yeni y l hediyesi AB ile iflbirli i anlaflmas n n ask ya al nmas n da savunan Azarov, bu vesile ile Uluslar aras Para Fonu nun (IMF) mant kl olmayan flartlarda verece i krediden de kurtulduklar n söyledi. Kiev Özgürlük Meydan nda toplanan muhaliflere seslenen Azarov, mzalanan anlaflma Ukrayna ekonomisi aç s ndan olumlu bir perspektif sa l yor. Bugün hiç kimse Ukrayna Rusya da Putin in önerdi i genel affa parlamentodan onay E ER DUANIZ OLMAZSA NE fie YARARSINIZ? D YE BUYURUYOR YÜCE MEVLA LAHYATÇI/E T MC /YALÇIN ÇYER N KUR AN DA VAHYED LEN DULARI LE ONLARIN fierhler N N SAM Mi DUYGULARLA ELE ALINDI I K NC BASKI K TABI ÇIKTI Güney Sudan da baflar s z darbe girifliminin ard ndan çat flmalar devam ediyor JUBA (CHA)- G üney Sudan da Pazar günü meydana gelen baflar s z darbe giriflimin ard ndan ç kan çat flmalarda yaklafl k 500 kiflinin hayat n kaybetti i bildirildi. ki y l önce kurulan ülkede darbecilerle devlet yanl s askerler aras nda Bor bölgesinde fliddetli çat flmalar ç kt. Ülkenin baflkenti Juba n n kuzeyinde Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaflkan Viktor Yanukoviç in kat l m ile Moskova da gerçekleflen hükümetler aras toplant da imzalanan 14 anlaflma ile Rusya n n Ukrayna ekonomisine y ll k katk s n n 7 milyar dolar bulaca ifade edildi. Rusya, Ukrayna y iflastan kurtard ; y ll k katk 7 milyar dolar ekonomisini ve istikrar tehdit edemez. Hükümet hiç kimsenin ülkeyi istikrars zlaflt rmas na izin vermeyecek.. Gazprom dan gelen aç klamalarda y ll k kayb n 3,5 milyar dolar civar nda oldu u belirtilirken, baz uzmanlara göre sevkiyatta yaflanacak art fl kayb n düflmesini sa layabilir. Ukrayna Enerji Bakan Eduard Stavitski ise yapt de erlendirmede Gazprom la yenilenen anlaflman n ülkeye y ll k katk s n n 7 milyar dolar civar nda oldu unu söyledi da eski baflbakan Yulia Timoflenko nun imzalad anlaflma revize edilerek bin metreküp do algaz için 400 dolar civar nda olan rakam 268 dolara çekildi. bulunan Bor daki bir yetkili, iki ayr k fllada kalan askerlerin birbirlerine sald rd n aç klad. Görgü flahidi bir gazeteci, çat flmalar n etnik kimlikler paralelinde yafland n iddia etti. Devlet Baflkan Salva Kiir, Pazar günü yapt aç klamada, eski baflkan yard mc s na ba l askerlerin darbe girifliminde bulundu unu aç klam flt. nternetten yay n yapan Sudan Tribune gazetesine konuflan eski Baflkan Yard mc s Riek Machar, darbeci askerlerle olan ba lant s na yönelik iddialar yalanlad. Ham petrol zengini ve ihracatç s Sudan n Devlet Baflkan Salva Kiir, Riek Machar Temmuzda görevinden alm flt. ABD D fliflleri Bakanl, tahliye için uçak ayarlad n duyururken ngiltere, baz elçilik görevlilerini tahliye etti ini bildirdi. Lavrov: Suriye ile ilgili askeri kontratlar yerine getirdik FARUK AKKAN MOSKOVA (CHA)- R usya D fliflleri Bakan Sergey Lavrov, Suriye ile ilgili askeri-teknik ve ekonomik alanda tüm kontratlar yerine getirdiklerini aç klad. Rusya parlamentosu üst kanad Federasyon Konseyi nde gerçekleflen hükümet saatinde konuflan Lavrov, ran nükleer sorunu, Afganistan, füze kalkan ve di er d fl politika alanlar nda de erlendirmelerde bulundu. Federasyon Konseyi nde bas na k sa de erlendirmede bulunan Lavrov, Rusya Federasyonu ile Suriye aras nda imzalanan tüm anlaflmalar yerine getirildi. Buna askeri teknik alandaki kontratlar da dahil Suriye de d fl askeri müdahaleye karfl ç kan Moskova, kriz öncesi imzalanan askeri anlaflmalar yerine getirdi ini, bunlar n uluslar aras hukuka ayk r olmad - n savunuyor. Suriye nin kimyasal silahlardan temizlenmesi konusunda uluslar aras mutabakat n sa lanmas na öncülük eden Rusya, Ocak bafl nda krizin çözümü için uluslar aras konferans n toplanmas için çal fl yor. Cenevre de 24 Ocak ta ikincisi toplanmas planlanan konferans n sveç kenti Montrö ye tafl nabilece- i ifade ediliyor. Kimyasal Silahlar n Yasaklanmas Örgütü (OPCW) Baflkan Ahmet Üzümcü ise yapt aç klamada Rusya n n tahsis edece i çok say da z rhl araçla kimyasal silahlar n Suriye den ç - kar lmas na katk sa layaca n söylemiflti. NATO nun Afganistan da Rusya öncülü ündeki Kollektif Güvenlik Anlaflmas Örgütü (KGAÖ) ile uyuflturucu ile mücadele konusunda ideolojik nedenlerle iflbirli i yapmad elefltirisi getiren Lavrov, KGAÖ ve fiangay flbirli i Örgütü 2014 de NATO güçlerinin Afganistan dan ayr lmas konusu ile yak ndan ilgili. KGAÖ Tacikistan s n r n n daha güvenli hale gelmesi için çal fl yor. Rusya uyuflturucu ile mücadele konusunda bir çok kez NATO ya tekliflerde bulundu. Maalesef NATO sadece ideolojik nedenlerle buna karfl ç kt Bunun anlam NATO sadece ideolojik nedenlerle KGAÖ ile eflit iflbirli i yapmak istemiyor. TEM N ED LECEK ADRES: 2KAYNAK YAYINCILIK HACIBAYRAM K TPÇILAR fiarfiisi NO:39 Tel: ULUS/ANKARA FARUK AKKAN MOSKOVA (CHA)- R usya Devlet Baflkan Vladimir Putin in yaklafl k 25 bin kifliyi kapsamas planlanan genel af teklifi Rusya parlamentosu alt kanad Duma da son oturumun ard ndan onaylanarak kabul edildi. Anayasan n ilan n n 20. y l vesilesi gerçekleflen genel aftan aralar nda Türkiye vatandafl Gizem Akhan n da bulundu u 30 Greenpeace eylemcisi, kilisede Kremlin karfl t eylem yapan Punkç grup üyeleri ve muhalif gösterilerde gözalt na al nan tutuklular n yararlanmas bekleniyor. Genel afta kabul edilen yasaya göre 18 yafl ndan Macaristan, 150 Türk ö renciye burs verecek CELAL TÜDÜN STANBUL (CHA)- M acaristan Baflbakan Viktor Orban, 150 Türk üniversite ö rencisine e itim bursu vereceklerini söyledi. stanbul'daki Macar Kültür Merkezi'nin aç l fl nda konuflan Viktor Orban, Türkiye ile iliflkileri her alanda gelifltirmek istediklerini ifade etti. Baflbakan Orban, 150 Türk ö rencinin Macaristan'da e itim görmesi için burs vereceklerini belirtti. Bundan 13 y l önce de Türkiye'ye geldi ini ifade eden Orban, stanbul'un büyük yat r mlar sayesinde çok küçük olan çocuklar, hamile kad nlar, emekliler, engelliler, asker emekliler af yasas ndan öncelikli olarak istifade edecek. Devlete karfl a r suç ifllemifl olanlar ise kapsam d fl nda tutuldu. Putin in önerisi ile haz rlanan genel aff n Federasyon Konseyi nde görüflülmeden resmi gazetede yay nlanarak yürürlü e girmesi bekleniyor. Putin yönetiminde daha önce 2001, 2003 ve 2006 y llar nda da kapsaml aflar ç kar lm fl çok say da tutuklu yararlanm flt da kinci Dünya Savafl gazilerinden tutuklu olanlar affeden parlamento, 2013 Haziran ay nda da ekonomik suçlarla ilgili af karar alm fl ve toplam bine yak n tutuklu sal verilmiflti. de iflti ini ve geliflti ini dile getirdi. Orban, "Türkiye'nin iyi kararlar verdi ini düflünüyoruz. Avrupa Birli i'nden gelen bir kifli olarak ne istedi ini bilen bir Türkiye görüyorum. Avrupa Birli i ülkelerinin nüfusu flu anda dünya nüfusunun yüzde 8'ini oluflturuyor. Dünyadaki üretimin yüzde 25'i bu bölgede bulunuyor. Avrupa Birli i'nin kendisini yeniden düzenlemesi ve Avrupa Birli i üyesi ülkeler olarak gelece imizi gözden geçirmemiz gerekmektedir." Orban, Türkiye'nin baflar hikayesinin AB taraf ndan da incelenmesi gerekti ini kaydetti.

7 335 medya mensubu daha Sar Bas n Kart sahibi oldu BURAK ÇAN ANKARA (CHA)- B as n-yay n ve Enformasyon Genel Müdürlü ü Bas n-yay n Dairesi Baflkanl taraf ndan yap lan Bas n Kart Komisyonu Toplant s nda, ilk defa bas n kart baflvurusunda bulunan 348 bas n mensubundan 335 inin talebi kabul edildi. Yine sürekli bas n kart talebinde bulunan 119 bas n mensubundan 107 sinin talebi olumlu de erlendirilerek, sar bas n kart n n sahibi oldu. Bas n-yay n ve Enformasyon Genel Müdürlü ü Genel Müdürü Murat Karakaya baflkanl nda toplanan Bas n Kart Komisyonu, ilk defa sar bas n kart sahibi olacak ve sürekli bas n kart hakk kazanan medya mensuplar n belirledi. Komisyon toplant s na; bas n fleref kart sahiplerini temsilen Mustafa Özkan, sürekli bas n kart sahiplerini temsilen TRT Haber ve Spor Yay nlar Dairesi Baflkan Ahmet Çavuflo lu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ni temsilen Genel Baflkan Turgay Olcayto ve Genel Sekreter Sibel Günefl ile komisyon üyeleri kat ld. Toplant bafllang c nda, Bas n Kart Komisyonu nun elektronik ortamda yap lmas na dair bilgilendirme ve tan t m yap lmas n n ard ndan baflvurular incelendi. Savafltan kaçarak Türkiye ye s nan Suriyeliler, k fl flartlar yla mücadele ediyor. zmir de, so ukta yaflam savafl veren Suriyeli ailelerin durumu, görenlerin yüre ini s zlat yor. Savafltan kaçan Suriyelilerin so ukla mücadelesi KOÇ 21 Mart 20 Nisan K ZLER 21 Mayıs 21 Haziran ASLAN 23 Temmuz 23 Ağustos TERAZ 24 Eylül 23 Ekim YAY 23 Kasım 21 Aralık KOVA 21 Ocak 18 Şubat GÜNLÜK BURÇLAR Olaylar sen istemesen de geliflecek. Bu nedenle daha sakin ve mant kl düflünebildi in bir gelece i seçmelisin. Etki alt nda kald n flu günlerde sezgilerine güvenerek verece in acele bir karar yanl fll klar yapmana neden olabilir. Bu günleri daha çok gerçekten ihtiyaçlar n tespit etmek ve beklentilerini tartmakla geçirebilirsin. Daha önceki baz etkiler devam ediyor. Cazibeni kullanarak yeni bir iliflkinin temelini rahatl kla atabilirsin. Hatta hoflland n birisi ile iliflkini gelifltirebilirsin. Aflktan yana flans sana gülecektir. Bunlar n d fl nda dönemin sende yarataca rahatl k duygusuna kap larak tembelleflebilirsin. Pratik yönlerini kullanma bak m ndan iyi bir dönem olacak. Geliflmelerin h z na ayak uyduramad n için olaylar öncelikle sana hofl olmayan sürprizler gibi geliyor. Hatta davran fllar n n oldukça gergin ve sinirli olaca n söyleyebilirim. Fakat olaylar inceledi inde ve yaflamaya bafllad nda göreceksin ki geliflmeler senin lehine. Yani demek istiyorum ki, ço u sorunun birden ortadan kalkm fl olmas tüm bu h zl geliflmelerin sonucu olacak. Bugün olaylar seni s k flt rabilir. Fakat dayan kl l n ve cesaretin sana yeterince destek verecektir. Yanl z bu ara sezgisel yan n n zay fl n hissedeceksin. Çünkü kararlar nda oldukça hatal oldu unu uygulamal olarak göreceksin. Günün ikinci yar s nda maddi bir geliflme seni flafl rtabilir. Bu tür ani olaylar de iflik sürprizleri de beraberinde getirecektir. Günün ilk yar s oldukça yo un ve h zl olacak. Olaylar n h z na ve aniden ortaya ç k fllar na karfl psikolojik yönden direnebilir ve sinirlenebilirsin. Ama zaten her konuda yenilikler ve de ifliklikler düflünmüyormusun? Bunlar n ço unu gerçeklefltirme f rsat yakalayacaks n. Yeni tan flmalar n ve birlikteliklerin yo unlu u art yor. Kal c bir iliflki ç kabilir. Ama bu zorluklar h rs n ve gayretlerin ile afl yorsun, baz yeni at l mlar bile gerçeklefltirebilirsin. Hatta yeni bir teklif dahi alabilirsin. Yanl z bu teklife bir cevap vermeden önce enine boyuna düflünmeni tavsiye ederim. Çünkü çevrende senden yararlanmak isteyen kimseler olabilir. BO A 21 Nisan 21 Mayıs YENGEÇ 22 Haziran 22 Temmuz BAfiAK 24 Ağustos 23 Eylül AKREP 24 Ekim 22 Kasım O LAK 22 Aralık 20 Ocak BALIK 19 Şubat 20 Mart Çok eski bir dosttan sevindirici bir haber alacaks n. Haberin ard ndan bir buluflma gelebilir. Ayr ca çekicili in ve caziben üstünde olacak. Hatta kat ld n ortamlarda sana yak n olmak isteyen kimselerin say s artabilir. Yine bu dönem içinde baz yak n dostlar n ile aranda ç kabilecek tats zl klara karfl uyan k olman tavsiye ederim. Bugün bir olay seni tamamen içine alacak. Sonucunun istedi in gibi olmas verece in kararlara ba l. Etkilerden uzak ve sa l kl seçim yapt na inand n an karar n verebilirsin. Hatta bu konuda son kez bir dostuna dan flmanda fayda var. Bunun ard ndan da akflam dostlar n veya arkadafllar n sana sürpriz yapabilirler. Ayr ca kendine daha uzun zaman ay rabilme f rsat n yakalayacaks n. Genelde bakt m zda bu günler aray fl dolu, yaflam n n de ifltirme ve kendine yeni bir düzen kurma çabas içindesin ama bu kolay olmayacak. Bil ki, önemli kararyar vermek zorunda kalabilirsin. Egonla savafl ve kendini yarg la. flin veya maddi durumun hakk nda verece in karar düflündü ünden de önemli olacakt r. Kalbi bofl akreplere hodri meydan, etkiler iyi hatta yap c. Daha temkinli ve dikkatli oldu un sürece hissi sorunlar kolayl kla halledebiliyorsun. Bu yönde biraz gayret yetecektir. Aflk konular nda hareketlilik daha da artacak. Ayr ca flans n n deste i ile e er bir hedefin varsa ulaflmay düflündü ün kimseyi elde edebilirsin. Onun moralinin bozuk olabilece ini unutma. Hatta onu moral aç s ndan desteklemen gerekli. Böylesine küçük ve tats z olaylar iliflkinizi fazla etkilemeyecektir. Fakat daha önce yapm fl oldu un bir plan varsa onu ertelemene neden olabilir. Aile ve ifl yaflam nda geliflebilecek ani sorunlar da kendili inden çözüme do ru gidecekler. Bu günlerde önemli baz al mlar için kiflisel isteklerinden vazgeçmen gerekebilir. Fazla borç alt na girmemeye özen göstermelisin, yine bu dönem içinde manevi aray fllar n artaca n ve bu konuda yo un olaca n hat rlat r m. Yanl z bir birlikteli in varsa bu dönem daha anlay fll olmal s n. Çünkü birlikte oldu un kimsenin psikolojik sorunlar bu günlerde öne ç kacakt r TEK N GÜRBULAK ZM R(CHA) - A açlar n alt na s nan aileler, olmayan imkanlar yla çocuklar n ve kendilerini so uktan korumaya çal fl yor. Bornova ilçesi otogar kavfla na s nan 20 kiflilik befl aile de uzanacak yard m eli bekliyor. ki ayd r burada kalan Suriyeli s nmac lar, so ukla mücadele ediyor. Ço unlu u çocuk ve kad nlardan oluflan mülteciler, kendilerine sa lanacak en ufak bir yard ma bile muhtaç. Yakt klar ateflle s nmaya çal flan Suriyeliler, hay rsever vatandafllar n sa lad g da yard mlar yla yaflamlar n sürdürmeye çal fl yor. En önemli ihtiyaçlar n n yakacak ve bar nacak bir yer oldu unu söyleyen ailelerin, k yafetlerinden baflka eflyas bulunmuyor. Savaflta anne ve babas n kaybeden, Türkiye ye amcalar yla birlikte gelen 13 yafl ndaki Leyla Esvad, So uklarda donmak istemiyoruz. Sadece bar nacak bir yer ya da çad r istiyoruz. Elbisemizden baflka bir fleyimiz yok. Burada küçücük kardefllerime bir fleyler yedirebilmek için yard m bekliyorum. Di er akrabalar m da ayn durumda. Burada periflan haldeyiz. Savaflta ailesini kaybeden küçük Leyla'n n hayali, yeniden okula gitmek. Çevredekilerin getirdi i yeterli olmayan g dalarla ihtiyaçlar n gidermeye çal flt klar n anlatan amca Muhammed Esvad ise, Yiyecek bir fleyimiz yok. Yatacak yerimiz yok. Is nacak yerimiz yok. Çaremiz yok. Ne yapaca m z bilemiyoruz. Orada zulümden kaçt k, burada so uk ve açl kla mücadele ediyoruz. Yetkililerden gelecek yard m elini bekliyoruz. diye konufltu. MEDEN AKBAfi BATMAN (CHA)- B atman'da a r k fl flartlar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlar için parklara ve çöp konteynerlerin kenarlar na yem b rak ld. Do ay Hayvanlar Koruma Yaflatma ve Yard mlaflma Derne i, Batman'da k fl flartlar dolay s yla beslenmede zorluk çeken hayvanlar için park ve sokaklarda yemleme çal flmas yapt. Batman Çevre Gönüllüleri Derne i de etkinli e destek verdi. S kl kla parklar, sokak ve kar ya fl n n yo un oldu u bölgelerde, sokak hayvanlar n n geçifl yo un yaflad yerler ile kufl yuvalar çevrelerine yem b rak ld. Do ay Hayvanlar Koruma Yaflatma ve Yard mlaflma Derne i Baflkan fiehmus Y lmaz, a r k fl koflullar ndan dolay beslenme zorlu u çeken /7 GÜNCEL YAfiAM Uluslararas Mülteciler Günü nde kaçak göçmenler unutulmad KADR KILIÇ ED RNE (CHA)- B irleflmifl Milletler (BM) taraf ndan 2000 y l nda ilan edilen 18 Aral k Uluslararas Mülteciler Günü nde Edirne deki kaçak göçmenler unutulmad. Türkiye nin Avrupa Birli i (AB) üye Yunanistan ve Bulgaristan a komflu ili Edirne, kaçak göçmenlerin geçifl güzergah üzerinde yer al yor. Yasa d fl yollardan Avrupa ülkelerine ulaflmaya çal flan kaçaklardan karayolunu kullananlar, bu güzergah takip ediyor. S n r bölgesine gelen binlerce kifli polis, asker ve gümrük muhafaza ekipleri taraf ndan yakalan yor. Yakalanan kaçaklar ise s n r d fl edilmek üzere Edirne Emniyet Müdürlü ü Yabanc lar fiube Müdürlü ü ne ba l Geri Gönderme Merkezi ne getiriliyor. fllemleri tamamlanan kaçaklar, merkezde bir süre kald ktan sonra ülkelerine geri gönderiliyor. Geri Gönderme Merkezi nde flu anda de iflik ülkelere mensup 320 kaçak göçmen yafl yor. Kaçaklar n aras nda çok say da kad n ve çocuk da yer al yor. Uluslararas Mülteciler Günü nde Edirne deki kaçak göçmenler unutulmad. Edirne l Milli E itim Müdürü Hüseyin Özcan ve mesai arkadafllar, bar nmaevine ziyaret gerçeklefltirdi. Edirne Emniyet Müdürü Cemil Ceylan n da haz r bulundu u ziyarette kaçak göçmen kad n ve çocuklara çeflitli hediyeler verildi. Düzensiz göçün dünyan n bir sorunu oldu unu belirten l Emniyet Müdürü Cemil Ceylan, l Milli E itim Müdürlü ü nün burada kalan misafirlere yapt nezaket ziyaretinden dolay teflekkür etti. ki kurumun yapt iflbirli inden duydu u memnuniyeti dile getiren Ceylan, "Dünya daki bir tak m geliflmelerden dolay bu hareketlilik yaflan yor. nsan olduklar için biz bunlar kabul ediyoruz. En iyi flekilde misafir etmeye çal fl yoruz burada." l Milli E itim Müdürü Hüseyin Özcan ise 2000 y - l nda Birleflmifl Milletler taraf ndan 18 Aral k tarihinin Uluslar aras Göçmenler Günü ilan edildi ini hat rlatt. Düzensiz göçmenler, mültecilerle ilgili sorunlara dikkat çekmek amac yla bu günün ilan edildi ini ifade eden Özcan, y l verilerine 232 milyon mülteci durumuna düfltü ünü kaydetti. Dünyada efline az rastlan r geri gönderme merkezi Edirne de bulundu unu anlatan Özcan, bu yerin insana de er veren koflullarda hizmet verdi ini belirtti.türk misafirperverli in gösterildi i bir yer olarak faaliyette bulundu unu anlatan Özcan, "Bugün burada bulunma amac m z uluslararas mülteciler günü nedeniyle bu güne bir dikkat çekmek istedik. Geri gönderme merkezimizin ne flekilde çal flt n bir anlamda göstermek amac m z var. Çünkü insana de er veren örnek bir uygulama var." aç klamas n yapt. Sokak hayvanlar için park ve sokaklara yem b rakt lar sokak hayvanlar için mevsimin ilk kar ya fl yla birlikte çal flmalar m z bafllad. Bundan sona k fl boyunca devam edecektir." A r geçen k fl koflullardan dolay sokak hayvanlar ve kufllar n yem ve besin ihtiyac duydu una dikkat çeken Çevre Gönüllüleri Derne i Baflkan Recep Kavufl ise "fiiddetli so uk yüzünden sular donmaktad r. Halk m zdan beklentimiz evlerinin önüne koyacaklar su ve yiyecek art klar ile bu hayvanlar n su ve yemek ihtiyaçlar konusunda hassasiyet göstermeleridir." diye konufltu. BATMAN DO A KORUMA VE M LL PARKLAR fiube MÜDÜRLÜ Ü KIRSALDA YEMLEME ÇALIfiMASI YAPTI Orman ve Su flleri Bakanl 15. Bölge Müdürlü ü Batman Do a Koruma ve Milli Parklar fiube Müdürlü ü de a r k fl flartlar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlar için k rsal alanda yemleme çal flmas bafllatt. Do uraman, Bat raman ve Befliri K reda gibi bir çok bölgede yaban hayvanlar n n geçifl güzergahlar nda yemleme çal flmas yapt klar n söyleyen Batman Do a Koruma ve Milli Parklar Mühendisi Eyyup Y ld r m, "A r k fl koflullar ndan dolay beslenme zorlu u çeken yaban hayvanlar için mevsimin ilk kar ya fl yla birlikte çal flmalar m z bafllad. A r geçen k fl koflullardan dolay av ve yaban hayat, yem ve besin ihtiyac duymaktad r. Bunu bulmad zaman yerleflim yerlerine iniyorlar. ndikleri zaman da bilinçsizce avlan yorlar." fleklinde konufltu.

8 SA LIK STANBUL (CHA) U z. Dr. Nurten Korkmaz, fibromiyalji hastal ve tedavisi hakk nda bilgiler verdi. Korkmaz, Fibromiyalji nin kronik, yayg n kas iskelet sistemi a r s yla ilgili bir sendrom oldu unu söyledi. Korkmaz, Fibromiyaljide birçok de iflik bulguyu bir arada görmek mümkündür. Yayg n vücut a r s na, yorgunluk ve bafl a r lar da eklenebilmektedir. Sabah uyanamama, ba rsak problemleri, eklemlerde flifllik, uyuflma ve kar ncalanma hissi gibi belirtiler görülebilir, ancak bu uyuflma ve /8 flifllik hali objektif bir bulgu de ildir. Hasta bu flekilde hissetmektedir. Stres devreye girdi i an ise hastal k yeniden tekrarlayabilmektedir. ifadelerini kulland. Ailede fibromiyalji hastal varsa görülme riskinin artt n belirten Korkmaz, flunlar kaydetti: Toplumun yüzde 3 ünde fibromiyalji sendromu görülmektedir. Nedeni henüz tam olarak bilinmeyen fibromiyalji hastal nda yap lan araflt rmalara göre genetik faktörler önemli rol oynamaktad r. 1. dereceden yak nlar nda fibromiyalji olan kiflilerde 8 kat daha fazla gözlenebilmektedir. Bu da hastal n genetik e ilimi oldu unu göstermektedir. Fibromiyalji daha çok kad nlarda görülen bir hastal kt r. Duygusal travmalar n fibromiyaljiye neden olabilece ini hat rlatan Korkmaz, Çevresel faktörler fibromiyalji sendromuna neden olabilmektedir. Özellikle çocukluk Silopi de diyaliz merkezinin projesi kabul edildi fiirnak (CHA) fi rnak n Silopi ilçesinde Sa l k Bakanl na sunulan diyaliz merkezinin projesi kabul edildi. Daha önce hastane içerisinde yap lmas planlanan diyaliz bölümünün ise A z ve Difl Sa l Poliklini i ne dönüfltürülmesi planlan yor. Silopi de diyaliz hastalar n n ilçe d fl na sevk edilmesi hasta ve yak nlar na büyük s - ça nda geçirilmifl fiziksel ve duygusal travmalar, ileride fibromiyalji oluflturmada çok etkili olabilmektedir. Fibromiyalji kasa ba l bir hastal k de ildir. Bu daha çok a r sinyalinin santral sinir sisteminde ifllenifli ile ilgili bir problemdir. Hastalar herhangi bir a r y normalden daha fazla alg lamaktad r. Ayr ca a r yapmayan uyar c lar da a r gibi hissedebilmektedirler. diye konufltu. Fibromiyalji tan s için flikayetlerin en az 3 ay sürmesi gerekti ini vurgulayan Korkmaz, flöyle devam etti: Sabah yorgun uyanma, belin üst ve alt taraf nda a r, boyun ve belde a r hissediliyorsa bir uzmana baflvurulmas önerilmektedir. Psikolojik boyutu da olan fibromiyalji hastal, k nt yaflat yordu. Bu durumun giderilmesi Silopi Devlet Hastanesi taraf ndan Sa l k Bakanl na bir proje sunuldu. Bakanl k taraf ndan Silopi Devlet Hastanesi ne diyaliz merkezinin kurulmas için sunulan proje kabul edilerek 2014 y l yat r m plan na dahil edildi. Daha önce Silopi Devlet Hastanesi içerisinde diyaliz hastalar için yap lmas düflünülen bölüm ise Baflhekimlik taraf ndan daha çok depresyon hastalar nda ve anksiyetesi yüksek olan kiflilerde s k gözlenmektedir. Uyku bozuklu- u da bu hastal n bir parças d r. Uyku düzeninin olmamas n n anksiyete ve di er psikolojik problemleri de art rmaktad r. Bu nedenle fibromiyaljli hastalarda, psikoloji ve duygu durum bozuklu u iç içedir. Fibromiyalji hastal nda a r, uyku bozuklu u, psikolojik sorunlar, kiflilik problemleri gibi birçok sorunun bir arada oldu unu söyleyen Korkmaz, Bunlar n hepsinin ad m ad m çözülmesi gerekmektedir. Her fleyden önce hasta e itimi çok önemlidir. Hasta bir kargafla içinde doktora baflvurur; çünkü pek çok semptomu vard r. Bu yüzden do ru tan koymak ve kifliyi bilgilendirmek hastada pozitif bir etki yapmaktad r. Fibromiyalji hastal na yakalanan vatandafllara önerilerde bulunan Korkmaz, Egzersiz kondisyonu art rmakta, travmalar ve d flar - dan gelen zararl uyaranlar azaltmakta ve a r k s r döngüsünü k rabilmektedir. Hastalara aerobik, durufl, germe, pilates, yoga ve yüzme egzersizleri önerilmektedir. S cak tedaviler, elektrik simülasyonlar ve masaj gibi fizik tedavi uygulamalar da kullan labiliyor. Kapl ca uygulamalar da hastalar taraf ndan tercih edilebilecek yöntemler aras nda yer almaktad r. Fibromiyalji sendromunda antidepresan grubu ilaçlar da kullan labilmektedir. Bu ilaçlar hem uykuyu düzenlemekte hem de kronik a r l durumlara iyi gelmektedir. fleklinde konufltu. A z ve Difl Sa l Poliklini i ne dönüfltürülmesi planland. Böylelikle ilçede diyaliz ve difl hastalar tedavi olmak için art k ilçe d fl na ç kmak zorunda kalmayacak. Konu hakk nda aç klamada bulunan Silopi Devlet Hastanesi Baflhekimi Uzm. Dr. Hasan fiimflek, Silopi ilçemize bir diyaliz merkezi kazand rmak için göstermifl oldu umuz çabalar meyvesini vermifltir. Fibromiyalji daha çok kad nlarda görülüyor Memorial Ataflehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü nden Uz. Dr. Nurten Korkmaz, k fl aylar nda sabahlar yorgun uyanma, halsizlik ve s rt a r lar n n fibromiyalji hastal n n belirtileri olabilece ini söyledi. Korkmaz, Fibromiyalji daha çok kad nlarda görülen bir hastal kt r. Gazi Üniversitesi nde ö renciler yedikleri yemekten zehirlendi ANKARA (CHA) A nkara Gazi Üniversitesi merkez kampüsünde ö renciler yedikleri ö le yeme inden zehirlendi. Menüde mercimek çorbas, k ymal karnabahar, peynirli su böre i ve hoflaf bulundu unu bildiren ö renciler, peynirli su böre- inden zehirlendiklerini belirtti. Saat gibi rahats zlanan ö renciler yak nda bulunan hastanelere baflvurdu. Gazi Üniversitesi Hastanesi nde yaklafl k 30 ö renci tedavi alt na al nd. Zehirlenme vakas n n okul ç k - fl na rastgeldi i için kaç kiflinin yedi i yemekten zehirlendi i bilinmiyor. '0 ila 3 yafl aras dönem çocuklar için en önemli zaman dilimi' ANKARA (CHA) T elevizyonlarda, internet sitelerinde çocuklar n geliflimini olumsuz yönde etkileyen imgelerin yer ald na dikkat çekilerek, 0 ila 3 yafl aras dönemin, çocuklar için en önemli zaman dilimini oluflturdu u belirtildi. Ankara Pursaklar Belediyesi Nezaket Han mevi nde düzenlenen 'Televizyon, Bilgisayar ve Çocu um' konulu seminerde, velilere teknolojinin yararlar ve zararlar anlat ld. Seminere konuflmac olarak kat lan psikolog Senem Uzuner, geliflen teknoloji ve çocuklar üzerindeki etkiler konusunda önemli bilgiler verdi. Velilerin yo un ilgi gösterdi i programda konuflan Uzuner, geliflmifl toplum, mutlu aile ve tebessüm eden çocuklar için herkesin bilinçli olmas ve teknolojinin avantajlar n, dezavantajlar n bilmesi gerekti ini söyledi. Senem Uzuner, günümüzde birço unun vazgeçemedi i televizyon, cep telefonu ve bilgisayar kullan - m na karfl neler yap lmas gerekti i sorusuna çözüm önerileri sundu. Televizyonlarda, internet sitelerinde çocuklar n geliflimini olumsuz yönde etkileyen imgelerden yak nan Uzuner, 0 ila 3 yafl aras dönemin, çocuklar için en önemli zaman dilimini oluflturdu unu vurgulad. Disiplin, otokontrol ve s n r çizmenin önemine de inen Uzuner, flunlar söyledi: Çocu umuza iç disiplin, otokontrol sistemi uygulamal y z. Yap lmas ve yap lmamas gereken durumlarda mutlaka s n r koymal y z. Ama bunu fliddet üzerinden uygulamamal y z. Aile içerisindeki iletiflimsizli in yerini televizyon dizilerinin ald günümüzde aile toplant lar n terk ettik. Anne facebook, baba twitter, çocuk da bilgisayar oyunlar ile meflgul olurken birbirimizle olan iletiflimimiz koptu. Konuflarak, dinleyerek birbirimizi anlamal ve hem kendimizi hem de çocuklar m z teknolojinin zararlar konusunda bilgilendirerek s n rlar koymal y z. Hilal Y ld r m Mah. Dr.Neslihan Özenli Cad.No:26/2 Akyurt Akyurt Akp nar Ahiler Mah. Uzayan Sok. No:118/A Ayd nl kevler Alt nda Numune Özgen Mah. Talatpafla Bulvar No:9/C Alt nda Alt nda Gökçe Camiatik Mah. Kantarc Sok. No:14 Ayafl Ayafl Can Ayvafl k Mah. Sa l k Sok. No:5/A-1 Beypazar Oyman Güvenlik Cad. No:61/C A. Ayranc Çankaya Güçlü Dikmen Cad. No:392/A Dikmen Çankaya Durusu Hilal Mah. Cezayir Cad. No:5/H Çankaya Çankaya Erdo an M. Rauf nan Sok. No: 3/A (Abdi pekçi Park girifli, H fz s hha karfl s ) S hhiye Çankaya Çaml ca Emek Mah. 9.Cad. No:14(Ankaray Bahçelievler st.krfl.) Emek Çankaya Gülfer 100.Y l flçi Sitesi Girne Mah. 36. Cad. No:25/7 Balgat Çankaya Fatih Y ld r m Beyaz t Mah. Ankara Bulvar No:3/A Çubuk Çubuk Cengiz stasyon Mah. Sa l k Sok. No:1/E Hasano lan Elmada fiirintepe KEMAL PAfiA MAH.AR F ÇALIfi CAD.NO:19/B Elmada Melike Elvan Mah Sok. No:25/18 Etimesgut Etimesgut Atakent Atakent Mah. 12. Cad. No:108/10 Elvankent Etimesgut Burcum Güzelkent Mah Sok. Arya Çarfl s No:5/25 Eryaman Etimesgut Sa l k Bahçelievler Cad Sok. No:4/C Gölbafl Gölbafl Mutlu Yeni Mah. Ordu Cad. Mutlu Sok. No:11/A Güdül Güdül Yenice Kayabafl Mah. Pazar Mah. Ça Termal Tesisleri Zemin Kat No:23 Haymana Haymana Sa l k Ankara Cad. No:42/D Kalecik Kalecik Derman Atatürk Mah. 29 May s Cad. No:78/12 Kazan Kazan Esen Afla E lence Mah. Alt noluk Sok. No:4/A Etlik Keçiören Salih Fatih Cad. No:130/A Keçiören Keçiören Alifl Divrik Cad. Felek Sok. No:62 Keçiören Keçiören Ay fl fiehit Kubilay Mah.Özlem Cad. No:13/A Keçiören/Ankara Keçiören Fatih Karfl yaka Mah. Ankara Cad. No:31/D K z lcahamam K z lcahamam Mervenin Türközü Mah. 396.Sok. No:50/13 Mamak Mamak Aida Umut Kutlu Mah. mam Sultan Cad. No:118/22 Mamak Mamak Merkez Bursa Cad. No:10/B Nall han Nall han Hayat Cumhuriyet Mah. Turan Cad. No:18/B Polatl Polatl Pursaklar Fatih Fatih Mah. Fatih Cad. No:47/A Pursaklar Pursaklar Ensari P narbafl Mah. Vatan Cad. No:90/13 Sincan Sincan Beray Mareflal Çakmak Mah. Yavuz Sok. No:80/A-14 Sincan Sincan Gonca Can Gökçek Mah Sok. C Blok No:15/37 Sincan Sincan Temelli ST KLAL MAH.HÜRR - YET CAD.NO:30/B

9 2013'ün en iyi bulufllar TEKNOLOJ /9 Dünya genelindeki laboratuvarlarda y l içinde gelifltirilen 10 bulufl, bilim dünyas nda yeni heyecanlar yaratt. ODTÜ URAP Baflkan ve ODTÜ Kimya Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Ural Akbulut, Science ve Nature gibi bilimsel kaynaklardan 2013'te dünya bilim dünyas nda yaflanan önemli geliflmeleri derledi TDK GÜZEL TÜRKÇE BULMACASI ANKARA (AA) U zun y llard r yürütülen çal flmalar sonras CERN'de 103 ülkeye mensup araflt rmac lardan oluflan 9 bin kifli, 2012'de izine rastlad klar Higgs bozonunun varl n 2013'te kan tlad. CERN'de bu bulufla katk yapanlar aras nda Türkiye'den de bilim insanlar vard. Peter Higgs ve Francois Englert, 2013 Nobel Fizik Ödülü'nü Higgs mekanizmas n önerdikleri için ald. Beyne giden damarlar n t kanmas sonucunda, oksijensiz kalan beyin hücrelerinin k sa sürede ölmeye bafllad ve bu durumun felce neden oldu u biliniyor. Oxford Üniversitesi araflt rmac lar, beynin belirli bir bölümündeki hücrelerin ise hamartin adl bir protein üreterek uzun süre oksijensiz yaflad n buldu. Profesör A. Buchan, beyinde haf za ve yön bulmada önemli rolü olan hipokampus adl bölgedeki hücrelerin, beyin oksijensiz kald nda hamartin üreterek uzun süre nas l yaflad n buldu. Bu hücrelerin üretti i hamartinin, hücreleri enerji tasarrufuna zorlad ve hücrelerin de faaliyetlerini durdurdu unu aç klad. Beyin hücrelerinin, hamartinin etkisiyle protein üretmeyi durdurup var olanlar parçalayarak kendileri için kulland klar anlafl ld. Buchan, beynin di er bölümlerinin de kans z kal nca hamartin üretmesini sa layacak bir yöntem bulunursa felcin neden oldu u ölümlerin önlenece- ini vurgulad. Çal flman n detaylar n veren makale, Nature Medicine dergisinde yay nland. Harvard'da 12 y ld r mikro robot gelifltirmek için araflt rma yapan Profesör R. J. Wood ve ekibi, robotun tüm parçalar n kendileri üretti. Gelifltirilen mikro motor, kanat ve kontrol sistemlerinin teknik detaylar Science dergisinde yay nland. Wood ve ekibi, ar ve sineklerin kanat ç rp fl n filme çekip analiz etti ve hafif malzemelerden BULMACA ÇÖZÜMÜ BUGÜN 10. SAYFADA kanat ve mikro motorlar yapt. Saniyede 120 kez kanat ç rpan mikro robotlar n boyu 3 santimetre, a rl ise 0,080 gram. Kanatlar n gözle görülemeyecek bir h zla ç rpmas için elektrik alan uygulan nca büzülen, ince seramik çubuklar kullan ld. ABD'de Georgia Institute of Technology'de, Profesör Z. L. Wang, ak ll suni deri üretti. Suni deride 8 bin transistör bulunuyor. Transistörler bas nç alt nda birbirinden ba ms z olarak elektrik üretiyor. Her transistör insan n parmak ucu gibi 10 kilo paskal bas nc hissediyor. Çal flman n detaylar, Science dergisinde yay nlanacak. Bu deriyle robotlar hassas iflleri yapabilecek. Elini kaybedenlerin robot elleri, bu deriyle kaplanarak hissetmeleri sa lanacak. ngiltere'de Imperial College London'da ö retim üyesi olan Macar kimyac Z. Takats, ibistüri gelifltirdi. Takatz, cerrahlar n elektrokoter denilen cerrahi b ça yla hastan n dokular n keserken kanserli dokularla sa l kl dokular n ç - kard klar dumanlardaki gaz n yap lar - n n farkl oldu unu buldu. Böylece, cerrahlar, ameliyatta kestikleri dokunun kanserli mi sa l kl m oldu unu birkaç saniyede ö renecek. Analizin patoloji laboratuvar nda yap lmas ise 30 dakika sürebiliyor. Yak nda kullan ma sunulacak cihaz ameliyatlarda kanserli dokular n içerde kalabilmesi ya da istemeden sa l kl dokular n al nmas gibi riskleri ortadan kald racak. ABD'de Northwestern ve Illinois Üniversites'nin ortak çal flmas yla esneyen ve bükülen pil üretildi. Çok küçük 100 lityum iyon pili esnek tellerle birbirine ba land. Esnek bir plastik malzeme üzerine yerlefltirilen pil, uzaktan flarj edildi i için kablolu flarj cihaz na gerek bulunmuyor. Bükülebilen bilgisayar ve televizyonlar için gerekli olan bu pilin uzaktan flarj edilir olmas önemli bir geliflme olarak kabul ediliyor. Türkiye dünyada önemli bir üretim merkezi haline geldi KOCAEL (AA) B ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün, 11 y l önce 36 milyar dolar ihracat yapan Türkiye'nin, bugün 160 milyar dolarl k bir ihracat rakam na yaklaflt n belirterek, "Bu yeter de il. Çünkü önümüzdeki 10 y lda bunu 500 milyar dolara ç karacak bir at l m gerçeklefltirece iz" Tüm Karadeniz Sanayici ve fladamlar Derne i (TÜKS AD) ve Avrasya Ekonomik liflkiler Derne i (EkoAvrasya) ifl birli- iyle Gebze'de bir otelde düzenlenen "Avrasya fl Adamlar Forumu" gala yeme inde konuflan Ergün, Türkiye ekonomisin son y llarda gerçekten çok baflar l bir tablo çizdi ini, özellikle kamu maliyesi ve bankac l k sisteminde gerçeklefltirilen köklü reformlar n, Türkiye ekonomisini dünyan n en güvenilir ekonomilerinden biri haline getirdi ini belirtti. Türkiye'nin yakalad bu güven ve istikrar ortam n n yat - r m, üretim, istihdam ve ihracat gibi alanlarda çok olumlu bir flekilde ortaya ç kt n ve bunun yans malar n rakamlarla gördüklerini vurgulad. Son 11 y l içerisinde y ll k ortalama yüzde 5'in üzerinde bir ekonomik büyüme performans sergilediklerini aktaran Ergün, flunlar söyledi: "En büyük ihracat pazar m z olan Avrupa'da son bir kaç y ld r büyük olumsuzluklar yaflanmas - na ra men, biz ekonomik kriz sonras nda en h zl istihdam art fl sa layan ülkelerden biri olduk. Etraf m zdaki bir çok ülkede istihdam azal rken y llar nda dünyan n en h zl büyüyen ekonomileri aras nda yer ald k y llar nda ise dünyadaki geliflmeleri de takip ederek ve ekonomik k r lganl klar en aza indirmek amac yla büyüme h z m z bilinçli bir flekilde bir miktar geriye çektik, bir miktar düflürdük. Sal günü aç klanan rakamlara göre, bu y l n 3. çeyre inde yüzde 4,4 gibi bir büyüme gerçeklefltirdik. Bu büyüme rakamlar elbette uzun ve orta vadede bizim aç m zdan yeterli rakamlar de il ancak bir çok Avrupa ülkesi bizim mütevazi olarak de erlendirdi imiz bu rakamlar gerçekten imrenerek, seyretmektedirler. Yani yüzde 2'lik yüzde 3'lük bir büyümeyi hasretle beklemektedirler. Hala bir çok ekonomi yerinde saymakta, hala küçülen ekonomiler var." Ergün, Türkiye'nin hem d fl pazar hem de iç pazar aç s ndan çok ciddi bir potansiyele sahip oldu unu ve ifl dünyas n n bu özelli i görmesi gerekti ini belirtti. Ergün, Türkiye'nin son 11 y lda çok önemli baflar lar elde etti- ini vurgulayarak, sözlerini flöyle sürdürdü: "11 y l önce Türkiye 36 milyar dolar ihracat yapan bir ülkeydi. Dünyaya bu kadar mal satabiliyordu. Ancak bugün 160 milyar dolar art k zorluyoruz. 10 y l içerisinde böylesine önemli bir ilerleme kaydettik. Bu yeter de- il. Çünkü önümüzdeki 10 y lda bunu 500 milyar dolara ç karacak bir at l m gerçeklefltirece iz. Bizim bu ihracat m z, tar m ürünleri, petrol, do algaz ve maden satarak gerçekleflmifl bir ihracat de il. Tamamen üretime dayanmaktad r. Sanayi ihracat... Yüzde 95 oran nda sanayi ürünleri ihraç ediyoruz. Dolay s yla Türkiye ekonomisi sanayi merkezli, üretim merkezli bir ekonomidir. Soldan sa a 1. Saçma (söz, kifli, davran fl)... Koyun, kuzu vb. hayvanlar n ç kard ses... Geçinme ifli Her türlü giysi satan dükkân veya ma aza, konfeksiyon ma azas... Çanta ve ayakkab yap lan tabaklanm fl dana derisi Oyulma ifli... Yak n akrabadan oldu u için nikâh düflmeyen (kimse) Uygun bulmama, geri çevirme, kabul etmeme... " lgisi yok, ne ilgisi var" anlamlar nda kullan lan bir söz (argo)... Duman n de di i yerde b rakt kara leke Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi... Tespihlerin bafl taraf na geçirilen uzunca parça... Ahilik oca ndan olan kimse Tahttan indirmek... Güçlü bir biçimde (çal nmak) Uyan kl k (eski)... Birçok spor oyununda kullan lan, türlü büyüklükte, genellikle kauçuktan yap lm fl yuvarlak nesne... Art (eski) laç, merhem (halk a z )... Yemek, yiyecek (eski)... Cam veya seramikten yap lm fl, kulplu, büyük bardak... Türk alfabesinin yirmi dokuzuncu harfinin ad, okunuflu Veri... Tahta vb. bir fleye vuruldu unda veya silah patlay nca ç - kan tok ve sert ses... Bayrak, liva Hristiyan... Hamursuz Bayram dolay s yla Yahudilerin yap p yedikleri bir çeflit mayas z çörek Üçgen, dörtgen vb. geometri terimlerinde "kenarl " anlam yla kullan lan bir söz... zmaritlerden, boyu 35 santimetre kadar olan bir Akdeniz bal... Genellikle uluslararas kara yolu tafl mac l nda kullan lan, dingil say s fazla olan uzun kamyon Neyi varsa, bütün eflyalar... Havada bulunan su buhar fial taklidi kumafl (eski)... zmir iline ba l ilçelerden biri Erime ifli... Atletizmde 100 ve 200 m koflular na kat lan atlet Güvenli i sa lamakla görevli kimselerin bulundu u yap... Kurçatovyum elementinin Amerikal lar taraf ndan adland r lan Rutherfordyum biçiminin simgesi... E reti, ödünç (eski)... Yukar dan afla ya 1. Yunan klasik devrinde, sitenin yönetim, politika ve ticaret ifllerini konuflmak için halk n topland alan, halk meydan... Bir soyun bilinen en büyü ü Genellikle giysinin yaka, kol, etek çevresine kendi kumafl ndan veya baflka kumafltan geçirilen ince flerit... Yi itlik, kahramanl k, cesaret (eski)... Radyum elementinin simgesi Uyumas n sa lamak, uyur duruma getirmek... Üzerinde ölü y kanan ayakl tahta, salacak, ölü sal Island zaman kolayca biçimlendirilebilen yumuflak ve ya l toprak... Az tavl, yar yafl yar kuru olan (toprak) (halk a z )... Ayakkab n n yumuflak olan üst bölümü Gerekli... Terlemekten veya s caktan vücutta meydana gelen küçük pembe kabart lar, s rg n Kay ngillerden, üç yüz kadar türü aras nda, k fl yaz yapraklar n dökmeyenleri de bulunan, kerestesi dayan kl bir orman a ac... Allah n buyruklar n yerine getirme, ibadet etme... Gemiyi bafltan veya k çtan halatla karaya ba lama Yaln z bir ailenin oturabilece i biçimde yap lm fl yap... Küçük limon... Yörünge (eski) maml k (eski)... Geçici, düflüncesizce, de iflken istek Rafadan yumurta... Mavi (eski)... Praseodim elementinin simgesi Kuruntular... Birine sald rmak için saklanarak beklenilen yer... Harcama, tüketme, kullanma renç ve bulaflkan (kimse veya fley)... Bir partiden olan (kimse) Düflünce... fiairimsi... Kay nbirader (halk a z ) Ad... ki fleyi birbirinden ay - ran uzakl k, aç kl k, aral k, boflluk, mesafe... B ld rc n sökünü Ülkenin vali yönetimindeki bölümü, vilayet... Titreflme, titreflim (eski)... fiart anlam n güçlendirmek için flartl cümlelerin bafl na getirilen kelime, flayet Boyu topuklara kadar uzanan etek, maksi... Belirti, iz, ipucu (eski)..

10 YAfiAM /10 AT KE CEYLAN MERS N (CHA)- Cunda Adas 'nda 2 bin litre kaçak içki ele geçirildi BALIKES R (CHA)- B al kesir'in Ayval k ilçesine ba l Cunda (Alibey) Adas 'nda, kaçak içki üreten bir eve operasyon düzenlendi. Olayla ilgili gözalt na bir flüpheli, ifadesinin ard ndan serbest b rak ld. Jandarma ekipleri, Nam k Kemal Mahallesi'nde bir flahs n kaçak içki imal etti i ve satt ihbar n ald. Savc ya bilgi verilerek, operasyon için harekete geçildi. ABDULLAH KOYUNCU AKSARAY (CHA) - A ksaray Üniversitesi ve Sütafl aras nda imzalanan e itimde iflbirli i protokolü gere i, s r yetifltiricileri, yetifltirici efl ve çocuklar, hayvan bak c lar, ara elemanlar ve sözleflmeli üreticilere uygulamal e itim merkezlerinde e itimler verildi. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Sütafl Aksaray Uygulamal E itim Merkezinde e itim alan çiftçilere bak m ve besleme, sa m teknikleri, sürü ve çiftlik yönetimi, kaba yem üretimi, silaj yap lmas, yem haz rlanmas, ah r hijyeni, hayvan hastal klar yla mücadele ve koruyucu hekimlik, sa l kl süt elde edilmesi ve muhafazas gibi konularda e itim verildi. Kad n çiftçilerin de kat ld e itim program nda konuflan l G da, Tar m Ve Hayvanc l k Müdürü Bestami Zabun, 2010 y l ndan bu yana devam eden bu e itimlere, kad n çiftçilerinde kat lmas ile e itimin tüm çiftçileri kapsad n belirterek limiz hayvanc l n n geliflmesi aç s ndan son derece önem arz etmektedir. Çünkü k rsal kesimde hayvanc l k yaparak geçimini sa layan ailelerin büyük bir k sm nda hayvanlar n bak mlar yla birebir kad n çiftçilerimiz ilgilenmektedir. Özellikle ah r hijyeni, süt sa m ve muhafazas gibi konularda yap lan uygulamal e itimlerin çok faydal olaca na inan yorum. Mevsiminden 5 ay önce meyve veren erik, üreticiyi endiflelendirdi Ekiplerin belirledi i adreste bulunan flahsa ait ev ve eklentilerinde yap lan aramalarda iki plastik bidon içinde 2 bin litre kaçak flarap ve imalat nda kullan lan alt adet galvaniz, mantarlama makinesi, üzüm ezmede ve suyu ay rmada kullan lan pres ve ay rma makineleriyle 447 adet bofl flifle ve 857 adet mantar ele geçirildi. Gözalt na al nan flüpheli, savc n n talimat yla ifadesinin al nmas n n ard ndan serbest b rak ld. Mu la da koruyucu aile say s % 200 artt KAYBER AVCI MU LA (CHA)- A ile ve Sosyal Politikalar l Müdürü Ali Akkuzu, sa l kl bir toplum ve mutlu yar nlar için sahip olunan en de erli varl klar n çocuklar oldu unu söyledi. Türkiye'de 2 Eylül 1990 tarihinde imzalanan Çocuk Haklar Sözleflmesi'yle koruyucu aile hizmetinin daha da önem kazand belirterek, "Koruyucu aile bak m n n çocu a sa lad aile ortam, psikososyal gelifliminin sa l kl bir flekilde gerçeklefltirilmesi aç s ndan önem tafl maktad r. Koruyucu aile hizmetinde amaç, çocuk için karmafl k ve sorunlu olan bir dönemde özenli davran larak, bu dönemi örselenmeden geçirmesini ve normal hayat n devam ettirmesini sa lamakt r. Koruyucu aile çocuklara öz ailesi, okulu ve çevresiyle iliflkilerini devam ettirmelerini sa layarak yard mc olur. Böylece koruyucu aileler, sadece çocu a yard m ettiklerini düflünürlerken farketmeden deste e gereksinimi olan çocu undan ayr lmak zorunda kalman n üzüntüsünü yaflayan aileye de yard m etmifl olurlar." Ali Akkuzu, koruyucu ailenin yan na yerlefltirilen çocuklar n, öz ailesi bulunan fakat bir süre için bak lamayanlar oldu unu vurgulayarak, "Ayr ca çeflitli nedenlerle evlat edindirilme flans n tümüyle yitirmifl olan k z ya da erkek, sa l kl ya da engelli, tek ya da kardefl olup koruyucu aile yan na yerlefltirilmeye uygun oldu u meslek eleman taraf ndan belirlenmifl çocuklard r. Bu yasal çerçevede haklar nda korunma karar al nm fl çocuklar, öz ailelerinden izin al nmas gerekmeksizin, uygun kurulufllara ya da koruyucu aileler yan na yerlefltirilebilmektedir." diye konufltu. Koruyucu aile olman n flartlar hakk nda da bilgiler veren l Müdürü Akkuzu, flunlar söyledi: "Öncelikli olarak ailelerin hoflgörülü, sab rl, esneklik gösterebilen, güvenli ve flefkatli bir ortam sa layabilen, sevgisiyle bir çocu un hayat nda fark Bayan çiftçilere süt inekçili i e itimi verildi Mu la Aile ve Sosyal Politikalar l Müdürlü ü'ne koruyucu aile olmak için 81 baflvuru yap ld bildirildi. lde son 10 y lda sekiz aile dokuz çocu a bakarken bu y l n ilk 11 ay nda aile say s 22'ye, çocuk say s 30'a yükseldi. yaratmak isteyen ve mevzuatta belirtilen flartlar tafl yan, kurumla iflbirli i içinde çocuk yarar na hizmet vermeye kendini haz r hisseden herkes koruyucu aile olabilir. Özellikle çocu un yak n çevresinde olan akrabalar, komflular ya da aile dostlar tercih edilmektedir. Akrabalar n koruyucu aile olmak istemesi halinde yap lacak sosyal inceleme sonucuna göre yafl ve e itim koflullar de erlendirilmektedir. Uzmanlaflm fl koruyucu aile ya da geçici koruyucu aile modellerinde belirtilen baflvuru flartlar na ek olarak, yanlar na yerlefltirilecek çocuklara yard mc olabilecek bakanl kça belirlenen, lisans e itimi alm fl veya efllerden biri en az ilkö retim düzeyinde olmak üzere temel ana baba e itimleri, koruyucu aile birinci ve ikinci kademe e itimlerini alm fl olmak gerekmektedir. Koruyucu aile olmak isteyen kifli bekârsa yerlefltirilecek çocu a, di er ebeveynin yoksunlu unu hissettirmeyecek akraba iliflkilerine sahip olmas konusuna özellikle önem verilmektedir." Do uda göletler dondu, hayvanlar tafl ma su ile sulan yor MEHMET OKAY B TL S (CHA)- A fl r so uklar n kendini iyiden iyiye hissettirdi i do u ve güneydo uda afl r so uklardan dolay donan dere ve göletler, hayvanc l kla u raflanlar zor durumda b rakt. Hal böyle olunca hayvanlar ah rlarda tafl ma su ile sulanmak zorunda kal n yor. Sibirya so uklar n etkili oldu u yerlerden biri olan Bitlis ve ilçelerinde afl r so uklardan dolay donan dere ve göletler, hayvanc l kla u raflanlar zor durumda b rakt. Bitlis'in Tatvan ilçesine ba l köylerde hayvanc l kla u raflan vatandafllar evdeki flebeke sular da donunca, hayvanlar na kaynaklardan su tafl mak zorunda kald. Küçükbafl ve büyükbafl hayvanlar olan Cebrail Sönmez, afl r so uklar yüzünden hayvanlara tafl ma su verdiklerini söyledi. Hayvanlar ö len saat ve akflam 16.00'da sulad klar n belirten Sevdin Yalç n, kar ya fl ve f rt nan n dört gündür devam etti ini ifade etti. So uklar n hem insanlar hem de hayvanlar olumsuz etkiledi ine dikkat çeken As m Do an ise "So uklar bizi etkiledi i gibi hayvanlar m z da etkiledi. Zahmetli bir durum. Birkaç tane hayvan olan bir insan günde 5 ya da 6 saat su tafl mak zorunda kal yor. Hayvanlar m z sulamak için çoluk çocuk su çekiyoruz." diye konufltu. BULMACANIN ÇÖZÜMÜ T ürkiye kar, buz ve dondurucu so uklarla mücadele verirken, Mersin in Silifke ilçesinde aç k alanda yetifltiren erik a ac meyve verdi. Hava s cakl klar n n mevsim normal üzerinde olmas nedeniyle a açlar da mevsimleri flafl rd. Üreticiler, bu mevsimde çiçek aç p meyve veren erik a açlar n zaman nda çiçek açmamas endiflesi yafl yor. Bu mevsimde 4-5 kilo kadar erik toplad klar n belirten Silifke Erik Üreticileri Birli i Baflkan Mustafa Göktafl, Normalde Silifke ilk turfanda eri i ç karan yer olmas na ra men, nisan ay n n bafl nda hatta bunu örtü alt yla beraber mart ay n n içerisine ald k. Aral k ay n n ortas nda eri i görünce flafl rmamak mümkün de il. Bunun da en büyük sebebi yaklafl k iki üç ayd r s cakl n mevsim normallerinin üzerinde olmas ndan dolay bu a açlar çiçek açt meyveye dönüfltü ve gördü ünüz gibi yaklafl k 5 kg civar nda erik topland. Biz bu eri in ç kmas na sevinelim mi üzülelim mi bilemiyoruz. Çünkü bu eriklerin nisan ay nda meyve verip vermeyece i endiflesini tafl yoruz. Zaten zor durumda olan çiftçimizin böyle bir durumla karfl laflmas da bizleri oldukça flafl rtt. Eriklerin iç piyasada de erlendirilece ini belirten Göktafl, Toplanan erikleri baz marketlerle görüflmeler yap yoruz. Talepler do rultusunda erikleri Türkiye nin dört bir taraf na gönderece iz ihtiyaca göre. Han mlar m zdan oldukça fazla talep geliyor, bu talepler do rultusunda onlara da direkt olarak erik üreticileri birli i arac yla gönderebiliriz. diye konufltu.

11 New York u ziyaret eden turist say s artt NEW YORK (AA) - A BD nin ve dünyan n en ilgi çeken flehirlerinden New York, bu y l turist say s nda yeni bir rekor daha k rarak 54 milyon ziyaretçiyi a rlad. New York Belediye Baflkanl ndan yap lan aç klamada, 2013 te kenti ziyaret eden turist say s n 54.3 milyona ulaflt bildirildi. New York a gelen turist say s ndaki art fl geçen y llara göre k smen düflüfl gösterse de toplam ziyaretçi say s 54.3 milyona ulaflarak yeni bir rekor k rd. fiehri, geçen y la göre 1.6 milyon daha fazla turist ziyaret ederken, bu rakamlar New York Belediyesi taraf ndan 2015 y l için konulan 55 milyon ziyaretçi hedefinin 2014 y l nda yakalanaca n n bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Büyük k rm z elma ile sembolize edilen New York un turist say s n art rmas ile ilgili aç klama yapan Belediye Baflkan Bloomberg, Turizm flehrimizin ekonomisi için hayati bir rol oynuyor. Son 12 y l boyunca ulusal ekonomideki kötü gidifle ra men, yapt m z çal flmalar flehrin çekicili ini art rd ve di er flehirlerin hepsinden daha iyi bir flekle büründürdü ifadelerini kulland Belediyenin bu y l içinde 39.4 milyar dolarl k harcama yapt aç klan rken, kente gelen turistlerin b rakt paran n ise y l sonunda 58.7 milyar dolara ulaflaca bildirildi. Bu rakam 2012 de 55 milyar civar ndayd. TUR ZM ANKARA 8. ASL YE HUKUK MAHKEMES HAK ML NDEN LAN 2013/463 E 2013/597 K Davac Naciye fiahbaz ile daval Nüfus Müdürlü ü aleyhine açm fl oldu u sim tashihi davas n n yap - lan duruflmas sonunda: Yozgat li. Ayd nc k lçesi, K y k flla Mah/Köy, Cilt: 72. Hane: 11. BSN: 65'de nüfusa kay tl Koca ve Güllü'den olma, do umlu ve T.C.kimlik numaral davac n n, nüfustaki "Naciye" olan isminin "Melek" olarak düzeltilmesine, karar verilmifl olup ilanen duyurulur. (Bas n-17919) 101 (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar HALE LANI fierefl KOÇH SAR LÇES DO AL GAZ BORU HATTI ARAZ - ETÜT, HAR TA VE KAMULAfiTIRMA MÜHEND SL K fi H ZMET ALIMI BORU HATLARI LE PETROL TAfiIMA A.fi. fiereflikoçhisar lçesi Do al Gaz Boru Hatt Arazi - Etüt, Harita ve Kamulaflt rma Mühendislik fli hizmet al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2013/ darenin a) Adresi : Bilkent Plaza A1 - A2 Blok Bilkent ÇANKAYA / ANKARA b) Telefon ve faks numaras : (0312) (0312) (0312) c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar : fiereflikoçhisar lçesi Do al Gaz Boru Hatt Arazi - Etüt, Harita ve Kamulaflt rma Mühendislik fli Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Ankara ve Aksaray illeri. c) Süresi : fle bafllama tarihinden itibaren 260 ( ki Yüz Altm fl) gündür 3- halenin a) Yap laca yer : BOTAfi Genel Müdürlü ü Konferans Salonu Bilkent Plaza A-2 Blok Bilkent AN- KARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili inin odaya kay tl oldu unu gösterir belge, hale konusu iflin yerine getirilmesi için al nmas zorunlu olan ve ilgili mevzuat nda o ifl için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, 4734 Say l Kanunun 10.maddesi (b-1 bendi) ve Hizmet Al mlar Uygulama Yönetmeli inin 29. maddesinin 4.bendi uyar nca ihale konusu iflin yerine getirilmesi için 6235 say l TMMOB Kanunu ve 3458 Say l Mühendislik ve Mimarl k Hakk nda Kanun ve lgili Di er Mevzuat Hükümlerince aday veya isteklilerin mesleki faaliyetini sürdürdü ünü ve teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren ilgili meslek odas ndan ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son baflvuru tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl ve özel olarak düzenlenen sicil belgesinin sunulmas zorunludur Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili inin ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflin alt yüklenicilere yapt rmay düflündükleri ifllere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Yap mla ilgili hizmet ifllerinde son onbefl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda teklif edilen bedelin % 50 oran ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler, Makine, teçhizat ve di er ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu: flin yap labilmesi için gerekli görülen, makine, teçhizat ve di er ekipman; Tan m Adet Elektronik Takeometre 2 Çift Frekansl Real Time Kinematik GPS Seti 3 Harita ve Kamulaflt rma içerikli lisansl çizim program (CAD program ) 1 Renkli A0 Plotter 1 Aday n veya isteklinin kendi mal olan makine, teçhizat ve di er ekipman; ruhsat, demirbafl veya amortisman defterinde kay tl oldu una dair noter tespit tutana ya da yeminli mali müflavir raporu veya serbest muhasebeci mali müflavir raporu ile tevsik edilir. Geçici ithalle getirilmifl veya finansal kiralama yoluyla edinilmifl makine ve ekipman, kira sözleflmesinin sunulmas ve ilk ilan tarihine kadar kiralar n n ödendi inin belgelenmesi flart ile aday n kendi mal say l r. fl ortakl nda makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri veya birkaç taraf ndan sa lanabilir Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Do al gaz veya petrol boru hatt veya Karayolu yol projesi veya sulama kanal veya su boru hatlar na ait; - fieritvari güzergah etüdü, - fieritvari halihaz r harita yap lmas, - Kamulaflt rma haritalar ve Kamulaflt rma dosyalar n n haz rlanmas, ifllerinin tamam n birlikte yapm fl olmak, fl deneyimi olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. hale yerli ve yabanc tüm isteklilere aç kt r. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Liras ) karfl l BOTAfi Genel Müdürlü ü Mühendislik ve Sözleflmeler Daire Baflkanl Bilkent Plaza A-1 Blok Kat: Bilkent ANKA- RA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOTAfi Genel Müdürlü ü Haberleflme Müdürlü ü Bilkent Plaza A- 2 Blok Zemin Kat Bilkent - ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, ihale üzerine b rak lan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz Yirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n ) 98 (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar T.C. ANKARA 26. CRA DA RES TAfiINIRIN AÇIK ARTIRMA LANI 2012/508 ESAS Afla da cins, miktar ve de erleri yaz l mallar sat fla ç kar lm fl olup: Birinci art rman n afla da belirtilen gün, saat ve yerde yap laca ve o gün k ymetlerinin %50'sine istekli bulunmad taktirde, yine afla da belirtilen gün, saat ve ayn yerde 2. art rman n yap larak sat laca ; flu kadar ki, art rma bedelinin malm tahmin edilen de erinin %50'sini bulmas n n ve sat fl isteyenin alaca na rüçhan olan alacaklar n toplam ndan fazla olmas n n ve bundan baflka paraya çevirme ve paylar n paylaflt rma giderlerini geçmesinin flart oldu u; birinci art rmadan on gün önce bafllamak üzere art rma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilece i, birinci art rmada istekli bulunmad takdirde elektronik ortamda birinci art rmadan sonraki beflinci günden bafllamak üzere ikinci art rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece i, mahcuzun sat fl bedeli üzerinden afla da belirtilen oranda KDV.'nin al c ya ait olaca ve sat fl flartnamesinin icra dosyas ndan görülebilece i; gideri verildi i takdirde flartnamenin bir örne inin isteyene gönderilebilece i; fazla bilgi almak isteyenlerin yukar da yaz l dosya numaras yla dairemize baflvurmalar ilan olunur. 17/12/2013 TR hale Tarihi : 17/01/2014 günü, saat 10:15-10:20 aras. 2. hale Tarihi : 04/02/2014 günü, saat 10:15-10:20 aras. hale Yeri : ADL YE 3 NO.LU MEZAT SALONU Takdir Edilen No De eri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %18 06 DE 4221 Plakal, 2011 Model, MITSUBISHI Marka, siyah renkte, çift kabinli, motor parçalan sökülmüfl, parçalar eksik, 4x4 ön tamponun yar s yok, iflletme yok.arka tampon yok. motor kapa yok, arka, Dizel, L 200 cinsi, tekerler eski, arka sa stop yok, muhtelif çizikler vuruklar mevcut, teyp yok, ön cam çatlak, floför mahallinde motor kapa ve baz motor malzemesi var. ANAHTARI VAR, RUHSATI YOK. Kamyonet araç (Bas n-17910) 100 (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar PURSAKLAR LÇES SARAY KARYA DI MAHALLES LKOKULU YAPIM fi ANKARA L ÖZEL DARES Pürsaklar lçesi Saray Karya d Mahallesi lkokulu Yap m fli 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r ihale Kay t Numaras : 2013/ darenin a) Adresi : Tanzimat Cd. No: Varl k YEN MAHALLE/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu yap m iflinin a) Niteli i, türü ve miktar : Bir Adet lkokul Yap m fli Ayr nt l bilgiye EKAP'ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Ankara Pursaklar c) fle bafllama tarihi: Sözleflmenin imzaland tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yap larak ifle bafllanacakt r. ç) flin süresi : Yer tesliminden itibaren 330 (üçyüzotuz) takvim günüdür. 3- halenin a) Yap laca yer: Ankara l Özel daresi - mar Ve Bay nd rl k D.Bflk. - Plan Proje Yat r m Ve nflaat Md. - Varl k M, Tanzimat C. No:67 Yenimahalle Ankara b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas veya ilgili Meslek Odas Belgesi Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da esnaf ve sanatkar odas ndan veya ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflte idarenin onay ile alt yüklenici çal flt r labilir. Ancak iflin tamam alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son on befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say lacak mühendislik ve mimarl k bölümleri: Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Yap m fllerinde fl Deneyiminde De erlendirilecek Benzer fllere Dair Tebli inde yer alan B/III grubu ifller benzer ifl olarak kabul edilecektir Benzer ifle denk say lacak mühendislik veya mimarl k bölümleri: nflaat Müh. / Mimar 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Liras ) karfl l (Ziraat Bankas Ulus fib. Hsp No: ) darede banka flubesi var. adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara l Özel daresi - mar Ve Bay nd rl k D.Bflk. - Plan Proje Yat r m Ve nflaat Md. - Varl k M. Tanzimat C. No:67 Yenimahalle Ankara adresine elden teslim eoi ebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. hale sonucu, üzerine ihale yap - lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Di er hususlar: halede Uygulanacak S n r De er Katsay s (N) : 1 (Bas n ) 99 (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

12 KÜLTÜR/SANAT /12 Türkvizyon, Eurovizyon'a alternatif de il, Türk dünyas yla ba lar gelifltirecek ESK fieh R (CHA) E skiflehir Valisi Güngör Azim Tuna, Türkvizyon fiark Yar flmas 'n n Eurovizyon'a alternatif olmad n, ancak Türk dünyas insanlar n ve sanatç lar n birbirlerine daha da yak nlaflt raca n, bunun da dünyada ses getirece ini söyledi. Türkvizyon fiark Yar flmas 'n n tan t m toplant s Eskiflehir Valili i'nde düzenlenen bas n toplant s yla gerçeklefltirildi. Toplant öncesinde Türkvizyon fiark Yar flmas 'n n tan t m filmi bas n mensuplar na izlettirildi. Eskiflehir Valisi Güngör Azim Tuna, Türkvizyon fiark Yar flmas 'n n Türk dünyas n n ilk ve tek müzik yar flmas olma özelli ine sahip oldu unu vurgulad. Türkvizyon'un, dilde, fikirde, iflte birlik vizyonuna uzun vadeli katk sa lamak amac yla önemli bir proje oldu unu kaydetti. Vali Tuna, "Türkvizyon, Türk dünyas ndan kardefllerimizle iliflkilerimizi gelifltirmek, kültür miras m z gelece e tafl - mak, müzi in evrensel diliyle tüm dünyada ses getirecek önemli bir projedir." Türkvizyon fiark Yar flmas 'n n finalin 21 Aral k'ta Eskiflehir'de yap laca n aktaran Vali Tuna, bu yar flmada Türkiye'yi Grup Manevra'n n 'Sen, Ben ve Biz' isimli flark ile temsil edece ini belirtti. 'Tamam m y z?' filminin galas Londra da yap ld GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Anza...: 124 Dogalgaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Anza...: 185 Telefon Anza...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 BELED YELER Büyükflehir Belediyesi...: Alt nda Belediyesi...: Beypazar Belediyesi...: Çankaya Belediyesi...: Elmada Belediyesi...: Pursaklar Belediyesi...: Etimesgut Belediyesi...: Gölbafl Belediyesi...: Keçiören Belediyesi...: K z lcahamam Belediyesi...: Mamak Belediyesi...: Sincan Belediyesi...: Polatl Belediyesi...: Yenimahalle Belediyesi...: Çubuk Belediyesi...: HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hast....: Dr. Z. Tahir Burak D.evi...: GÜ. T p Fakültesi Hast...: GATA...: Güven Hastanesi...: HÜ. T p Fak. Hast....: bn-i Sina Hastanesi...: Keçiören Hastanesi...: Numune Hastanesi...: Olgunlar Hastanesi...: Sevgi Hastanesi...: SSK Do umevi...: SSK D flkap Hastanesi...: SSK Ulus Hastanesi...: Yüksek htisas Hastanesi...: Zübeyde Han m Do umevi...: ULAfiIM AfiT Dan flma...: Demiryolu Gar Müdürlük...: Gar Rezervasyon...: Havaliman...: HAVAfi...: THY...: THY Kavakl dere...: Aeroflot...: Al talia...: Austrian Airlines...: Azerbeycan Havayollar...: British Airways...: Delta...: Lufthansa...: K br s Havayollar...: Sebena...: Swissair...: Tamam miyiz?' filminin galas, yönetmen ve senarist Ça- an Irmak n da kat l m yla dün akflam ngiltere nin baflkenti Londra da yap ld. CinemasterUK taraf ndan Odeon Lee Valley cinemas nda gerçeklefltirilen özel gösterimde Irmak, sevenleriyle bir araya gelerek söylefli gerçeklefltirdi. LONDRA (CHA) Ç a an Irmak, kendisini sokaktan beslenen birisi olarak tan mlayarak, "Çok fazla sokaktay m ve çok fazla halk n içindeyim. Türkiye çok de ifliyor. Bir de iflim süreci yafl yoruz ülkemizde ve ben bütün dünyadaki sanatç lar için art k sanat n kibrini kaybetmesi gerekti ine inan yorum. Biraz daha onlar n yaflad klar o steril ortamlar ndan inmeleri ve soka a ç kmalar, metroya binmeleri, taksimde yürümeleri gerekti- ine inan yorum. Çünkü bunun ad mütevaz l k de il, bunun ad gerçekten beslenmek zorunda olmak. Ben bu hikâyeyi sokakta buldum. Neden bundan vazgeçeyim ki. Ben ayn fleyi bizim ülkemizdeki politikac lar için de düflünüyorum. Herkes soka a ç kmal. Halkla daha çok yak n iliflkiler içinde olmal ; olmak zorunda. Dünya de ifliyor ve sosyal medya sayesinde hiç bir yalan gizli kalm yor." ifadelerini kulland. Ünlü yönetmen, yeni filmi 'Tamam miyiz?' n ilham kayna n n gençlik oldu unu belirterek, "Bu hikayeyi bana yazd ran gençlik oldu. Türkiye'de flöyle bir gençlik var; daha do rusu oluflmaya bafllad. Birbirini anlamaya çal flan, birbirini tan maya çal flan türbanl s türbans z anlamaya çal flan, birbiriyle empati kurmaya çal flan ve sosyal medya sayesinde iyi veya kötü birbirini anlamaya çal flan bir gençlik var ve bu filmi bana onlar yazd rd." diye konufltu. Irmak, 'Tamam m y z?' filminin en sade filmi oldu unu belirterek, "Biri cinsel kimli inden di- sinem Bu flte Bir Yaln zl k Var Eski müzisyen Mehmet, müzikten uzaklaflm fl, boflanm fl bir adamd r. Geçimini özel ders vererek sa lamaktad r. Onu, haftada bir gün görüflebildi i 9 yafl ndaki k z Ezgi, hayata ba lamaktad r. Mehmet, baflka biriyle evlenen eski efli Nazl 'yla k z yüzünden hala görüflmektedir. Mehmet kar s yla evliyken de ailece görüfltükleri Ayfle'nin eflinden ayr lmas üzerine, ona fliddetli bir aflk duymaya bafllar. A V ZYONA YEN G REN F LMLER So uk Prömiyeri, 63. Berlin Film Festivali'nde ve Roma Türk Filmleri Festivali'nde yap lan, S rbistan'da Paliç Avrupa Filmleri Ödülleri'nde "En yi Film" ödülü alan filmde, Cenk Alibeyo lu, A. R fat fiungar, fiebnem Bozoklu, Ezgi Mola, Valeria Skorohodova, Yulia Vaniukova ve Yulia Erenler rol al yor. Çekimleri Kars'ta tamamlanan filmde, k fl mevsimi yaklaflt nda karla kaplanan ve d fl dünyayla iletiflimini kaybeden kasabadaki demiryolu çal flan Balabey'in yaflam ndan bir kesit anlat l yor. eri de fiziksel dezavantaj ndan dolay ötekilefltirilmiflti. O, bir kad n da olabilirdi ama ben cinsel kimli inden dolay ötekilefltirilmifl birisini yapmak istedim. Bütün dünyada art k bu problemin çözülmesi gerekti ini düflünüyorum. Herkesi Allah n yaratt na inan - yoruz. Bir insan yarad l fl ndan dolay yarg lamak Allah a sayg - s zl k de il midir zaten? Art k bunlar kabul etmemiz ve gerçekten bununla yüzleflmemiz gerekti- ine inan yorum. Çok s k c, geç bunlar, bunu Allah yaratmad m kardeflim? Senin reddetmeye kul olarak hakk n yok zaten. Hiç kimseyi bir anda de ifltiremezsin ama bizim tabirimizle kula na kar suyu kaç rmak dedi imiz fley var ya, biraz kar suyu kaç rman n kimseye zarar olmaz." Söyleflide bir seyircinin 'Niye hep yüreklere de iyorsunuz?' sorusuna Ça an Irmak, "Baflka türlüsünü yapmay bilmiyorum." cevab n verdi. Kendisi için sarf edilen, "Hemflire olsa damar bir kerede bulurdu." elefltirisinin kendisi için en büyük övgülerden bir tanesi oldu unu ifade eden yönetmen, "Bir kerede bulunan damar ac tmaz. Yani a lamak kelimesi benim üzerime biraz yap flm fl durumda ama flöyle bir gerçek var. Ben size a latmak için film çekmiyorum. Bu a lar bir film de il. Tam da tersi mücadeleci yani bir mutlu son hikayesi." diye konufltu. Ça an Irmak, filmlerinin senaryolar n gün içinde sa lam kafa ile yazd n belirterek, "Benim için senaryo yazmak sabah 8 de kalk p, ay k ve sa lam bir kafayla, bir bardak kahve içti imi zaman mesaidir. Ben yazd m fleyi ilk baflta sevmemeye çal fl yorum karekterlerimi sevmemeye çal fl yorum. Çünkü ne kadar onlardan kendimi uzaklaflt rabilirsem o kadar do rular görebilirim. O kadar onlar n nereye gitti ini, ne düflündüklerini görebilirim. Senaryo yazarken a lad m, yaflad m diyene siz inanmay n. O zaman siz a lamazs n z zaten. Gerçekten yabanc laflmak gerekiyor yazarken." Irmak, Tamam m y z filminin hikayesinin bir yönünyle de ça dafl bir fiems ve Mevlana hikâyesi olarak da okunmas n n mümkün oldu unu ifade etti. ngiltere ye filmleriyle beraber dördüncü gelifli oldu unu hat rlatan ünlü yönetmen, yeni filminin toplumu bütünlefltirici bir sosyal sorumluluk filmi oldu unu vurgulad. nkara Hobbit: Smaug'un Çorak Topraklar Yanlar nda Büyücü Gandalf olmadan orman geçmek zorunda olan Hobbitler, insanlar n yaflad bölgeye ulaflt nda Bilbo Baggins'in cücelerle olan anlaflmas da son bulacak. Grup, do uya do ru ilerlemeye devam ederken göl kasabas - na, oradan da Yaln z Da 'a gider. Burada, tüm yarat klar içinde en korkutucu olan ve gruptakilerin cesaretinin boyutunu s - nayacak bir yarat kla, Ejderha Smaug'la yüzleflecekler. Anormal Aktivite Michael Tiddes'in yönetti i "Anormal Aktivite"de, Marlon Wayans, Marlene Forte, Essence Atkins ile David Koechner, izleyici karfl s na ç k yor. Komedi türündeki filmin senaryosunu, izleyicilerin "Scary Movie" serisinden tan d baflrol oyuncusu Marlon Wayans yazd. Filmde, hayallerindeki eve kavuflan Kisha ve Malcolm'un, Kisha'n n bedenine kötü bir ruh musallat olmaya bafllad ktan sonra yaflad klar anlat l yor.

13 Vali denetleme turuna ç kt ANKARA/13 PUSULAMIZ Ankara Valili- i Yaflam Destek Merkezi, 112 Acil Ça r Merkezi ile Kent Güvenli i Yönetimi Sistemi Merkezlerini ziyaret eden Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, inceleme ve denetlemelerde bulundu. Y aflam Destek Merkezine erken saatlerde gelen Vali Yüksel, hizmetten yararlanan yafll larla bir araya gelerek hizmetlerin daha etkin ve verimli olmas hususunda görüfl al flveriflinde bulundu. Vali Yüksel, sosyal devlet tan m n n bir gere i olarak birçok toplumsal projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek Ankara Valili i Yaflam Destek Merkezi Projesi arac l yla Yafll lar m za ulaflmay baflard klar n belirtti. Sistemden yararlanan yafll lar Vali Yüksel e teflekkür ederek Bu hizmet bizim B elçika Büyükelçisi Marc Trenteseau Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k makam nda ziyaret etti. Çankaya Belediyesi nin kendileri için önemli oldu unu hat rlatan Büyükelçi Trenteseau, iki ülke aras ndaki iliflkilerin gelifltirilmesi için kardefl kent önerisinde bulundu. Büyükelçi Trenteseau Aral k ay bafl nda gerçekleflen CEMR (Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi) Genel Kurulunda yeniden baflkan yard mc l na seçilmesinden ötürü Baflkan Tan k tebrik etti. Bugüne kadar Belçika Büyükelçili i ile Çankaya Belediyesi aras ndaki iflbirli inden haberdar oldu unu ve memnuniyetini dile getiren Büyükelçi, beraberli in kültür ve sanat etkinlikleriyle devam edebilece ini söyledi. Eylül ay nda göreve bafllayan Belçika Büyükelçisi Marc Trenteseau, Baflkan Tan k a Eskiflehir Sivrihisar lçesinde kaz çal flmalar süren Pessinus Antik Kenti yle ilgili tan t m için güvence oldu. dediler. nflaat biten 112 Acil Ça r Merkezinde de incelemelerde bulunan Vali Yüksel, teknik personelden bilgi ald. Baflkentteki kamu kurumlar nca yürütülen tüm ça r merkezlerini tek çat alt nda toplamay hedefleyen projeye Ankara Valili i olarak çok önem verdiklerini söyleyen Vali Yüksel, Ülkemizde farkl acil ça r için hâlen farkl hizmet numaralar kullan ld - n belirterek Proje tamamland nda baflkentte hizmet veren 110 itfaiye, 112 H z r Acil, 155 Polis mdat ve 156 Jandarma ile di er zaruri numaralar tek merkezde ve tek kitapç ve CD hediye etti. Ziyaretten ötürü Büyükelçi ye teflekkür eden Tan k da, CEMR deki görevim vesilesiyle Belçika da numara alt nda toplayarak 7/24 esas na göre etkin ve verimli bir flekilde hizmet sunmay hedefliyoruz. Kent Güvenli i Yönetimi Sistemi Merkezinde de inceleme ve denetlemelerde bulunan Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, sistemin kurulmas ndan itibaren trafik suçlar ile flahsa ve mala karfl ifllenen suç say lar nda düflüfller oldu- unu, ça dafl polisin yapmas gerekenin toplum destekli uygulamalardan da yararlanarak suçun oluflumunu engellemek ve cayd rmak oldu unu" ifade ederek "Hedefimiz, huzurlu ve güvenli bir Ankara'd r." Belçika Büyükelçisi Tan k ziyaret etti Y l: 39 Say : DORUKKAYA Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi ADINA MT YAZ SAH B Mehmet Fatih KARACA GENEL YAYIN YAYIN KURULU MÜDÜRÜ BAfiKANI Mehmet Atilla IRKIÇATAL Nilüfer GÜLEK Yaz iflleri Müdürü: Ali ÖZDEM RO LU ISSN SorumluYaz iflleri Müdürü: Ayflegül BALDEM R stihbarat fiefi: Ali hsan YILMAZ - Kenan ERGEN Sayfa Editörü: Emine ÖZCAN - Hüseyin ÇIVGIN Polis-Adliye : Alp Aslan O UZ nternet Editörü - Selim YÜKSEL Ekonomi : Mulla NAN Spor : Dursun D NÇ Yurt Haberler : Hayrettin VURAL Turizm : U ur OK Sa l k :Yasin DUR ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax: Günü geçmifl gazetelerin fiyat : 35 KR Yay n Türü: Yerel Süreli Bas ld Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mah. 3. cd. 2/1 Yenimahalle / Ankara Tel: Gazetemizde yay nlanan karikatür ve yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Sözleflmesiz yazarlara ve karikatüristlere herhangi bir ücret ödenmez RESM LANLARA NTERNET S TEM Z adresinden ulaflabilirsiniz bulundum. Böylesine önemli bir ülkenin bir kentiyle kardefl flehir olmak da bizim için memnuniyet verici olacakt r Mamak asfalta doydu M amak Belediyesi, 2013 y l nda alt yap çal flmalar nda rekor k rd. Asfaltlama çal flmalar n ilçe genelinde tüm h z yla sürdüren belediye, 2013 y l için koydu u 300 bin ton asfalt hedefini aflarak, 326 bin 500 ton asfalt serimi gerçeklefltirdi. Befl y ll k hizmet süresinde hizmet girmemifl mahalle ve sokak b rakmad klar n belirten Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Bir bölgenin geliflme sürecinde altyap çal flmalar n n önemi büyüktür. Ekiplerimiz gece, gündüz çal flarak hizmette mesainin bitmedi ini gösteriyor mar çal flmalar tamamlanan mahallelerde yollar k sa zamanda açan ve asfalt çal flmas n yapan Mamak Belediyesi, her aç lan yolla birlikte yap laflmay da h zland r yor. Belediye hizmetlerinin ilçenin her köflesine eflit yay ld n kaydeden Akgül, lçemiz büyüyüp, gelifltikçe artan nüfusumuzla birlikte hizmet alan m z da geniflliyor. Yeni yaflam alanlar olufltururken bir taraftan bozulan yollar - m z onar yor bir taraftan da asfalt serimini gerçeklefltiriyoruz. Havalar elveriflli oldu u sürece alt yap ve inflaat çal flmalar biten yollarda asfaltlama çal flmalar na devam edece iz Halen Bahçelerüstü, Küçük Kayafl, Kutlu, Mutlu ve Kutludü ün mahallelerinde asfaltlama çal flmalar na devam eden belediye, 2014 y l nda 350 bin ton asfalt serimi gerçeklefltirmeyi hedefliyor. Yalç n ÇYER lahiyatç /E itimci/yazar CAH L S STEMLER N EN BÜYÜK S LAHI AKL SEL M K RLETMEKT R HER TARAFIMIZDAN B ZE SALDIRAN fieytana KARfiI UYANIK OLALIM fieytan dedi ki: (Öyle ise) beni azd rmana karfl l k, yemin ederim ki, ben de onlar sapt rmak için senin dosdo ru yolunun üzerinde elbette oturaca m. 7/16 Sonra, elbette onlara, aç kça ve sinsice, önlerinden, sa lar ndan, sollar ndan, arkalar ndan, kuvvetli ve zay f taraflar ndan, iyilikleri ve ahlâkî davran fllar aras ndan bunlar n savunuculu unu ve sözcülü ünü yaparak sokulaca m. Sen onlar n çoklar n flükredenlerden bulmayacaks n.' 7/17 I-G R fi Mazlumlar n Rabbi, sahibi ve koruyucusu, alemlerin Rabbine hamdu senalar Salat ve selam mazlumlar n önderi Hz. Muhammed'e(a.s.v) ve dostlar na olsun. Rabbim onlar n yolunda olanlardan raz olsun. Bizleri de onlardan eylesin. Sevagili okurlar m, Sizleri ve tüm Müslümanlar Allah n(celle celaluhu) selam ile selaml yorum. Rabbim sizlerin ve tüm Müslümanlar n yar ve yard mc s olsun. Allah(celle celaluhu) evrende ve sosyal hayatta düzenin yürümesi için hem kainata ve hem de insana vahyetmifl. nsan n içindeki fucur d fl düflmanlarla iflbirili i yaparak insan n adil yap s n ruhen ve sosyla olarak bozmaya çal fl r. Cahili kiflilk bu ilahi sünneti terk etme sonucu ortaya ç kar ve bu kiflilik cahili toplumu kurar. Cahili toplumlar n tüm kurumlar insan f tri de erlerinden uzaklaflt rmak için çaba gösteririr. Bunun ilk çabas insna n bak fl aç s n de ifltirmektir. Daha do rusu onunla bafllar. Bugünkü yaz mda cahiliyenin insan f trat na yap lan sald r y, k sa da olsa sizlerle paylaflmak istiyorum. Aktüel olaylar medyadan ve çeflitli yerlerden okudu umuz zaman bu zihin kirlili inin daha küçük yafltan beri insana bulaflt r ld n görüyoruz. Asl nda bu bir savaflt r; blis in bafllatt bir savafl. nsan ilahi vahiden uzaklaflt rma savafl. Yaz m n bafl na ald m ayetler bunu çök güzel tan ml yor. Bu kavgay güzel tan mal ve ona göre bir karfl direnifl bafllatmal y z. Rabbim bu direnifli bizelere nasip etsin. II-fiEYTAN'n n DD ASI ÇOK AÇIKTIR ukardaki iki ayetin öncesini ve sonras n okursan z çok çetin bir mücadelenin bizi bekledi ini göreceksiniz. fieytan, bize her yönden sald raca n yeminle söylüyor. Ayeti bugün güzel anlamak gerekiyor. Yolumuz üzerinde oturmak, bize sa dan soladan, önden, arkadan gelmesi hangi anlama gelir? Bu bir ç rd r. Ama insanl n aleyhine bafllat lm fl bir ç r. Sald r yönlerinde insan n duyu organlar vard r. flte bu duyu organlar na sald r Cahiliye herfleyi yalan üzere kurar. Onun için Allah(celle celaluhu) ilk Resule onu tan t r. Ne dersin? Allah n kitab n, Kur ân yalanlar, imandan, slâm dan yüz çevirir, güç ve iktidar n kullanarak halk istedi i istikamette yönlendirirse, azab m zdan kurtulabilecek mi?'96/11 Tekzib: hedefi flafl rtmak, farkl hedefe yönlendirmek, yalanlamak anlamlar na gelir. Reklam, propoganda, politika, sihir onlar n en güçlü silah d r. Hep hakikatlari tersyüz edip insana sunarlar ve insan kand r rlar. Resullere, meftun, sefih, ayak tak m, alt s n f demediler mi? Bak n dünyam za, ne hale geldi? Mandela n n ölümü dolays ile tüm dünya törenlere kat l yor. Mümkün olsayd da, Afrikal flu an dile gelseydi de beyaz insan n siyahilere yapt n yüzlerine vursayd. Bangeledafl ta bu günlerde idama mahkum edilen yafll adam, alimin suçu nedir? Cemaati slami nin üyesi oldu u için idam ediyoruz diyemezler. Deseler do ru olur. Tabii do ruluk onlar n flan na yaramaz. Yalan ve zihinleri kirletmek gerekir. Avrupa n n ortas nda yüz binlerce insan toplu katleden S rp kasaplar neden yarg - lanm yor? Bat ad na y llard r Müslüman halka kankusturan bir bayan kim taraf ndan destekleniyor? On befl as r önce Allah(celle celaluhu) insana flöyle sesleniyordu. 'Size ne oluyor da, Allah yolunda ve Ey Rabbimiz! Bizleri halk zalim olan flu memleketten ç kar, kat ndan bize bir dost ver, bize kat ndan bir yard mc ver diye yalvar p duran zay f ve zavall erkekler, kad nlar ve çocuklar n u runda savafla ç km yorsunuz?'4/75 Sadece Afrika da m? Her taraf kan ve revan içinde

14 D YARBAKIR (AA) D iyarbak r'da 850 ö rencinin okudu u Pirinçlik lkö retim Okulu'nda elektrik s k nt s yafland için s nma ve su sorunu yaflan yor. Diyarbak r Kayap nar ilçesindeki Pirinçlik lkö retim Okulu'nda trafonun yetersiz olmas nedeniyle elektrik sorunu yaflan yor. Elektrik kesintisi sebebiyle okulda s nma ve su s k nt s yafland n kaydeden veliler, bu duruma tepki gösterdi. Okulun bahçesinde toplanan bir grup veli, çocuklar n n so uk s n flarda e itim almas nedeniyle hastaland n, velilerin bir ço unun da çocuklar n so uk ve susuzluk nedeniyle okula göndermedi ini söyledi. Durumun düzeltilmesini isteyen veliler, çocuklar n n e itiminin aksamas n istemediklerini belirtti. Veliler ve okul yöneticilerinin tart flmas üzerine araya Muhtar Mehmet Güler girdi. Güler, okul yöneticilerinin de sorunun giderilmesi için çabalad n söyledi. Mahallelerindeki elektrik trafosunun yetersiz oldu unu anlatan Güler, bu nedenle okulda elektrik ve buna ba l susuzluk sorunu yafland n, kaloriferlerin de yanmad n bildirdi. Sorunun çözümü için yetkililere baflvurduklar n, ancak bir sonuç alamad klar n dile getiren Güler, "Yetkililerden yard m bekliyoruz. Okulda soba, su, kalorifer yok. Çocuklar so uktan okula gelemiyor. 850 mevcudu olan okula ancak 100 Suriyeli gönüllü ö retmenlere seminer ö renci gelebiliyor. Uzun süredir bu s k nt y yafl yoruz. Böyle giderse hiçbir ö renci okula gelemeyecek. Havan n çok so uk oldu u bu günlerde s n flarda durulam yor" diye konufltu. Güler, trafodaki sorun giderilinceye kadar okula jeneratör verilmesini istediklerini ifade etti. Okul yöneticileri de sorunun kendilerinden kaynaklanmad n, elektrik s k nt s nedeniyle kaloriferleri yakamad klar n bildirdiler. Diyarbak r Milli E itim Müdürü Hadi A rbafl da sorunun kendilerine aktar ld n, DEDAfi' n trafoyu güçlendirme çal flmas yapaca n kaydederek, "E er tekrar sorun devam ederse okula jeneratör alaca z. Bu flekilde sorunu giderece iz" GAZ ANTEP (AA) S uriyeli misafirlerin kald kamplarda gönüllü e itim veren 268 Suriyeli ö retmene seminer verildi. Ö retmenlere Nizip, Karkam fl ve slahiye ilçelerindeki Suriyeli misafirlerin kald kamplardaki okullarda uygulanacak derslerle ilgili teknik e itim verildi. Ö retmenler, seminerin ard ndan Milli E itim Bakanl ve UNICEF yetkililerinden e itim ald lar. l Milli E itim Müdür Yard mc s Fikret Atak, üç ilçedeki kamplarda gönüllü e itim veren Suriyeli ö retmenlere yönelik bir günlük seminer verildi ini söyledi. Milli E itim Bakanl ile UNICEF taraf ndan düzenlenen ortak seminerin sonunda kat - l mc lara sertifika verilece ini belirten Atak, flunlar kaydetti: "Suriyeli ö retmenlere daha kaliteli e itim sunmalar için destek veriyoruz. Seminerde, 268 Suriyeli ö retmen hem kamplarda ihtiyaç duyulan konular üzerine hem de ders plan, s n f yönetme ve savafltan etkilenen çocuklara psikolojik destek konular nda e itim ald lar. E T M /14 Diyarbak r da ö renciler so uk s n flarda ders görüyor BAfiKENT T CARET REHBER Merkez: Aslanbey Cad. No: 19 skitler/ankara Tel: (312) Fax: (312) Cep: fiube: vedik Org. San. Bölgesi Mrk. San. Sit Sok. No: 41 Yenimahalle/Ankara - Tel: (312) Merkez: Anafartalar Cad. Vak f Çarfl s No. 22/A-1 Ulus/ANKARA fiube: fiehit Te men Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No: 42/A Ulus/ANKARA Adres: 8. Cad. No: 64/2 Emek/Çankaya Tel: Güleryüz Sanayi Sitesi 539 Sok. No: 67 vedik Org.San.Böl. Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Cep:

15 ANKARA (AA) B undesliga ekiplerinden Bayern Münihin Frans z y ld z Franck Ribery, Almanya'da 2013 y l n n en iyi oyuncusu seçildi. "Bundesliga"n n internet sitesinde yer alan haberde, Almanya 1. ve 2. Futbol Ligi'nden 36 tak m n kaptanlar n n oylar yla belirlenen "2013 Bundesliga Y l n En yi Almanya'n n en iyisi Ribery... Oyuncusu" ödülünde en çok oyu, 30 yafl ndaki Frans z oyuncunun ald belirtildi. Borussia Dortmund'un Polonyal golcüsü Robert Lewandowski ise Ribery'nin ard ndan ikinci seçildi. Ayn zamanda FIFA Alt n Top Ödülü aday olan Frans z oyuncu, bu ödülü kazanmak için Real Madridli Cristiano Ronaldo ve Barcelonal Lionel Messi ile yar fl yor. Bayern Münih formas yla geçen sezon 44 maça ç kan Ribery, bu karfl laflmalarda 20 gol ve 18 asistle oynam flt. Bavyera ekibiyle geçen sene UE- FA fiampiyonlar Ligi Kupas 'n kald ran Frans z oyuncu, 22. Bundesliga flampiyonlu unun yan s ra Almanya Kupas 'nda da mutlu sona ulaflm flt. Ribery, 29 A ustos'ta UEFA taraf ndan Avrupa'n n en iyi oyuncusu olarak da seçilmiflti. 60'l k dede, torunlar yla tekvando ö reniyor SPOR /15 Erzincan' n Üzümlü ilçesinde aç lan tekvando kursuna iki torunuyla kat lan 60 yafl ndaki Mustafa Çilingir, görenlerin dikkatini çekiyor. ERZ NCAN (AA) Ü zümlü Halk E itim Merkezince Hükümet Kona 'n n bodrum kat ndaki salonda aral k ay bafl nda aç lan kursa kat lan 30 kifliden biri olan Çilingir, torunlar Esilay (6) ve Talha Batuhan Erdem (12) ile tekvando tekniklerini ö reniyor. Torunlar na ve kursa kat lan di er çocuklara azmiyle örnek olan Çilingir, sporun yafl olmad n herkese gösteriyor. Haftada 3 gün kursa kat lan Çilingir, hem sa l n koruyor hem de hoflça vakit geçiriyor. Emniyet teflkilat nda y llarca bekçi olarak görev yapt ktan sonra emekli olan Çilingir, AA muhabirine yapt aç klamada, 7 yafl ndan itibaren spor yapt n belirterek, 60 yafl nda olmas na ra men tekvandoya ilgisi dolay s yla kursa kat ld n söyledi. Sporcular n "dede" diye hitap etti i Çilingir, " lçede kurs aç ld n duydum ve hemen yaz ld m. Spor yapmak çok güzel, kendimi genç hissediyorum. Kahvehane köflelerinde sigara ve çayla vakit geçirece ime burada gençlerle spor yap yorum. Sporun yafl olmaz. Torunlar mla kursa gelip, onlarla spor yap yorum. Çocuklar n flevki art yor, ben de bir anda yafll l m unutuyorum, kendimi onlar gibi hissediyorum" diye konufltu. Spor yapmas na flafl ranlar oldu unu dile getiren Çilingir, "Çevremdeki insanlar, bazen gülüp geçiyor, bazen takdir ediyor, bazen de gerçekten sporun yafl olmaz diyor. Bu yaflta spor yapmak hiç zor olmuyor. Aksine spor yapt kça vücudum, adalelerim daha gelifliyor, vücut daha da aç l yor" Tekvando e itmeni Ayhan Canbaba (23) ise Çilingir'in kursiyerlere örnek oldu unu dile getirerek, "Buraya gelmesi, bizimle, çocuklarla beraber olmas, antrenman yapmam z güzel bir fley. Çocuklar onu görünce daha da heveslenip çal fl yor. lk geldi i zaman flafl rm flt m. Kap dan içeri girdi inde çocuklar da flafl rd. Spor yap nca herkes heyecanland. Kendisi antrenmanlar hiç kaç rmaz. Herkesten önce geliyor, burada kültürfizik hareketlerini yap p herkese örnek oluyor" diye konufltu. Kursiyerler ise 60 yafl ndaki Mustafa Çilingir'i örnek ald klar n belirterek, hiçbir zaman sporu b rakmayacaklar n ifade etti. Futbolun "en sad k" isimleri Brezilya'n n Sao Paulo tak m nda 23 y l 11 ayd r forma giyen file bekçisi Rogerio Ceni (40), futbol tarihinde sözleflmesi devam eden "en sad k" futbolcu durumunda. ESK fieh R - SFutbola Sao Paulo'da 1990 y l nda bafllayan Ceni, 23 y l 11 ayd r formas n giyd i tak mda 52 de gol att. Manchester United' n alt yap s nda futbolla tan flan 40 yafl ndaki Galli oyuncu Ryan Giggs de tak m n n formas n 23 y l bir ayd r terletiyor. "K rm z fleytanlar"da 721 maçta forma giyen Giggs, 126 gol kaydetti. talya'da "futbol" denince akla gelen futbolculardan Francesco Totti de 37 yafl nda olmas na ra men 20 y l 11 ayd r Roma formas n giyiyor. Totti, Roma formas yla ç kt 666 maçta 272 kez rakip fileleri havaland rd. sveçli orta saha oyuncusu Henrik Rydström (37), 1993 y l nda formas n s rt na geçirdi i sveç'in Kalmar kulübünde 20 y l 11 ayd r top koflturuyor. Rydström, bu forma alt nda ç kt 159 maçta 5 gol atma baflar s n gösterdi. Dinamo Kiev'in alt yap s nda futbola bafllayan Oleksandr Shovkovsky (38), 20 y l 5 ayd r bu formay ç kartmad. Sözleflmesi 30 Haziran 2014 y l n kadar olan tecrübeli file bekçisi, Dinamo Kiev'in kalesini 226 kez korudu. Japonya'n n Urawa Red Diamonds tak m nda 19 y l 11 ayd r kesintisiz olarak forma giyen Nobuhisa Yamada (38), tak m n n en istikrarl futbolcusu. Tak m yla 31 Aral k 2014'e kadar sözleflmesi bulunan tecrübeli defans oyuncusu, 15 kez de Japonya Milli Futbol Tak m 'nda forma giydi. K br s Rum Kesimi futbolcusu Marinos Satsias da 1995 y l ndan bu yana APOEL FC tak m n n formas n s rtl yor. Tak m yla 30 Haziran 2014 y l na kadar sözleflmesi bulunun 35 yafl ndaki futbolcu, lacivert-sar l tak mla ç kt 258 maçta 23 gol att. Faal futbol hayat n sürdüren Arjantinli baflar l defans oyuncusu Javier Adelmar Zanetti de 18 y l 5 ayd r talya'n n nter tak m nda forma giyiyor. Bu tak m n formas n 792 kez giyen 40 yafl ndaki futbolcu, 19 kez de rakip fileleri havaland rd. Futbola 9 yafl nda Liverpool tak m nda bafllayan Steven Gerrard (33), profesyonelli e ad m att 1998 y l ndan beri Liverpool formas giyiyor. Gerard, 16 y l 5 ayd r formas n giydi i Liverpool'da sahaya ç kt 440 maçta 100 gol kaydetti. Barcelona'n n La Masia Futbol E itim Merkezi'nde 11 yafl nda futbola bafllayan ve 1997 y l nda profesyonelli e ayn tak mda ad m atan Xavi'nin 30 Haziran 2016'ya kadar sözleflmesi bulunuyor. Xavi, 15 y l 5 ayd r forma giydi i Barcelona formas alt nda 709 maçta 84 Befliktafl maç n gerekirse yeniden oynar z STANBUL (AA) Kas mpafla Teknik Direktörü Shota Arveladze, 2-1 kazand klar Befliktafl maç nda, skora etki edecek herhangi bir olay n yaflanmad n söyledi. AA muhabirine konuflan Arveladze, Befliktafll futbolcu Manuel Fernandes'e sald ran taraftar nedeniyle galibiyetin keyfini ç karamad klar n belirterek, "Fernandes ve Donk'un pozisyonlar olmasayd, bizim için her fley daha güzel olacakt. fiunu net bir flekilde ifade etmek isterim ki maç n skoruna etki edecek hiçbir olay yaflanmad. Evet, Almeida'n n Donk ile yaflad olay tart fl ld ama hak etti imiz bir galibiyet ald k. Herkes pozisyonun penalt oldu unu düflünüyor ama iki kelimeyle söylüyorum, penalt de il" diye konufltu. Befliktafl yönetiminin maç n yeniden oynanmas için itiraz etti inin hat rlat lmas üzerine genç çal flt r c, "Gerekirse maç yeniden oynar z. Ama dedi im gibi bunu gerektirecek bir neden yok. Konuyla ilgili yetkili makamlar en do ru karar alacakt r. Bize, 'ç k n tekrar oynay n' derlerse ne yapaca z? Hay r, oynamay z m diyece iz? Elbette ç k p yeniden oynayaca z" ifadelerini kulland Befliktafll Fernandes'e de sahip ç kan Arveladze, Portekizli oyuncunun Süper Lig'e renk katt n kaydederek flunlar söyledi: "Fernandes çok iyi bir oyuncu. Futbolu seviyorsan z ve futboldan keyif almak istiyorsan z, Fernandes'i seyretmeniz yeterli. Onun kalitesindeki oyuncular bazen fazla al ngan ya da tav rl olabiliyor. Bir kifli sahaya atlad diye kendisini çok seven Befliktafl' b rakaca n tahmin etmiyorum. Befliktafl, bir kifliden de il çok kifliden büyük. Maç s ras nda çok öfkelendi i için oyundan ç kmak istedi ini düflünüyorum." fiota Arveladze ayr ca Befliktafl' n karfl laflma s ras nda dokuz kifli kalmas ndan memnuniyet duymad klar n da vurgulayarak, "Taraftar sahaya girip Fernandes'i yere indirince benim oyuncular m olay n büyümesini engelledi. Yani Fernandes'i benim futbolcular m korudu, kendilerine teflekkür ediyorum. Befliktafll oyuncular n gördü ü k rm z kart kurallar dahilinde do ru. Futbolcular m içinden sevinse de ben rakibin eksik kalmas ndan hofllanmad m" fleklinde konufltu.

16 20 ARALIK 2013 Cuma YIL:39 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Fethi Baflkan Yenimahalle yi dinliyor projesinde görev alan Yenimahalle nin hizmet elçileri, sahaya ineli k sa bir süre olmas na ra men yaklafl k 30 bin kap y çalarak 14 binin üzerinde vatandaflla yüz yüze görüfltü y l ndan beri sürdürülen ve art k bir gelenek haline gelen Baflkan Tiryaki ile Pazar kahvalt s program 6 nc y l nda yine Alt nda l vatandafllar bir araya getirdi. 6 y ld r devam eden ve Pazar günleri Alt nda n farkl mahallelerinden gelen vatandafllar kahvalt sofras nda buluflturan kahvalt da Baflkan Tiryaki, ilk olarak Karapürçek Mahallesi sakinleri Hizmet elçileri kap lar çal yor G örüflmelerde elde edilen veriler, önem s ras na göre kategorilendirilirken Yenimahalle Belediyesi nin görev ve sorumluluk alan na girmeyen isteklerin fazlal ise dikkat çekti. Proje kapsam nda özel donan ml araçlarla 5 Kas m da sahaya inen 40 kiflilik ekip, vatandafl n aya- na kadar giderek onlar n istek, flikayet ve beklentilerini dinledi. Belediyenin vatandaflla olan ba lar n güçlendirmek amac yla uygulamaya konulan projede, Yenimahalle Belediyesi nin 5 senelik çal flmalar n n profili de ç kar lm fl oldu. Haftan n 7 günü vatandafllar n kap lar n tek tek çalarak yüz yüze görüflmeler yapan ekipler, toplad ile bulufltu. Efli Saadet Tiryaki ile birlikte Alt nda l vatandafllar selamlayan Baflkan Tiryaki, hem vatandafllarla birlikte kahvalt yapt hem de onlarla sohbet etti. Ulucanlar Yar Aç k Cezaevi restoran nda düzenlenen kahvalt da 500 Alt nda l aile bir araya geldi, Alt nda l lar Biz kocaman bir aileyiz mesaj verdi. Kahvalt sonras nda k sa bir konuflma yapan Baflkan Tiryaki sözlerine So uk bir Ankara sabah nda, üstelik Pazar sabah hepiniz evlerinizden verileri teknolojinin sundu- u bütün imkanlar kullanarak elektronik ortamda merkez ofise aktard. Vatandafllara 24 saatte geri dönüfl yapan hizmet elçileri, Yenimahalle halk n n gönlünü fethetti. Yenimahallelilerin belediye ile yak n iliflkiler kurdu u proje sayesinde vatandafl n hemen hemen her kalkt n z, geldiniz. Hepinize çok teflekkür ederim. diyerek bafllad. Kendisinin de Karapürçek Mahallesi nde oturdu unu söyleyen Baflkan Tiryaki Alt nda da yaflanan de iflime dikkati çekti. Alt nda n her mahallesini, her bölgesini çok iyi tan d n n, her mahallenin ihtiyaçlar ndan haberdar oldu unun alt n çizen Baflkan Tiryaki Biliyoruz ki Alt nda h zla gelifliyor, nüfus art yor, ihtiyaçlar de ifliyor. Hepsinden haberdar z. Bu programlar sizlerle daha yak ndan görüflebilmek ve ihtiyaçlardan haberdar olabilmek için bir f rsat Kahvalt da Baflkan Tiryaki yle ayn masay paylaflan Mehmet ve Songül Öztürk çifti ise Baflkan Tiryaki taraf ndan davet edildikleri ve onunla ayn masay paylaflt klar için çok mutlu olduklar n söyledi. Baflkan m z n davetinden çok memnun olduk. Birlikte kahvalt yapmak çok güzel Bize çok gurur verdi. diyen Öztürk çifti Baflkan Tiryaki ye teflekkür etti. konunun çözüm adresinin belediye oldu unu düflündü ü sonucu da ortaya ç kt. Görüflmelerde Yenimahalleliler, belediyenin görev ve sorumlulu unda olmayan istek ve flikayetlerini de proje ekibine iletti. Kimisi elektrik direklerinden flikayet etti, kimisi su flebekesinden. Baz vatandafllar Büyükflehir in sorumlulu undaki toplu tafl - ma hizmetini Yenimahalle Belediyesi nden beklerken, ameliyat olacak bir vatandafl köpe ine bak m hizmeti, bisikleti olmayan bisiklet, kablolu yay n olmayan ise kablolu yay n talep etti. Proje ile Yenimahallelilerin nabz n ölçen belediye, ayn zamanda taleplerin do ru adrese M amak Belediyesi nin Yeflilbay r da bulunan tamirhanesi özel servisleri aratm yor. Belediyeye ait 250 adet binek arac ve kamyon, 55 adet ifl makinesi olmak üzere toplam 305 arac n bak m ve onar m n n gerçekleflti i tamirhanede araçlar n bak mlar k sa sürede tamamlan yor. flletme Müdürlü ü nde araçlar n bak m n n bir gün içinde yap ld n belirten Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, a r ifl makineleri de dâhil araç bak mlar n kendilerinin yapt klar n kaydetti. Akgül, tamirhane sayesinde tamir ve bak m ücretleri konusunda tasarruf ettiklerini söyledi. Mamak Belediyesi tamirhanesinde boya, kaporta, dizel, benzinli araç, makas, lift, radyatör atölyesi, elektrik atölyesi, ifl makineleri bölümü, torna, döfleme, ulaflmas n sa layarak vatandafl bilinçlendirmifl oluyor. Görüflmelerde vatandafllar n Yenimahalle Belediyesi nin hizmetlerinden memnun oldu u sonucu da ç kt. Görüflülen Yenimahallelilerin yüzde 82 si Yenimahalle Belediyesi nin hizmetlerinden memnun musunuz? sorusuna Evet yan t verdi. Memnuniyetin ise belediyenin kaliteli hizmetlerinden kaynakland, görüflmelerden ç kan bir baflka sonuç oldu. Hafta içi ulaflamad klar hane sakinlerine hafta sonu tekrar dönüfl yapan hizmet elçileri, görüflmelere h z kesmeden devam edecek. Yenimahalle yi kar fl kar fl gezerek her kap y tek tek çalacak olan ekip, vatandafl dinlemeyi sürdürecek. Baflkan Tiryaki, kahvalt l buluflmalara bafllad Yaz YORUM M. Kemal Pilavo lu Mehmet Akif Duman Muhammed Aslan Mamak Belediyesi araçlar n n bak m n kendisi yap yor lastik, kaynak, ya bak m, akaryak t ve yedek parça onar m olmak üzere 17 birim hizmet veriyor. Ar zalanan bir araç sistemli çal flmayla k sa sürede onar l p hizmete devam ediyor. Araçlar n en önemli parças olan motorlar sökülüp ar zalanan yere an nda müdahale ediliyor. Gerekti inde motorlar yenileniyor. Yedek parça uygulamas sayesinde araçlar beklemeden tekrar hizmete dönebiliyor. TÜRK YE N N EN GEN fi KONU VE YAZAR KADROSU LE HERGÜN S ZLERLEY Z Adem Yavuz Irgato lu Ziya Demirel Yalç n çyer Kenan Ergen Abdullah Cengiz Deniz Tan k Kartal Göktan Nazan Bozdemir Fazl K l nç Gülflah Güçyetmez Süleyman Göksu M. Recep Tiryaki

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Beraber biriktirdiklerimiz...

Beraber biriktirdiklerimiz... Haberler SABANCI HOLD NG'TEN YEN YATIRIM Sabanc Holding bünyesinde yer alan Ç MSA Çimento Sanayii ve Tic. A.fi. Kayseri Tesisi'nde gerçeklefltirilmesi planlanan yaklafl k 30 milyon dolar tutar ndaki yat

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti

Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti Kore Yurtd fl Bilgi Servisi http://www.korea.net Mart 2005 Ziyaret Tasla 14~17 Nisan tarihleri aras nda Türkiye yi resmi ziyaret. Cumhurbaflkan

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları On5yirmi5.com İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları Başta Anadolu ve fen liseleri olmak üzere merkezi sınavla öğrenci alan okulların toplam kontenjanları ortaya çıktı. Yayın Tarihi : 31 Temmuz

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı