EYVAH! Ankara KARARI. Bugün MYK, yar n MKYK da görüflülecek AK Parti, seçim sistemine çal flt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EYVAH! Ankara KARARI. Bugün MYK, yar n MKYK da görüflülecek AK Parti, seçim sistemine çal flt"

Transkript

1 Gauck da Almanya mam ilan edildi Takvim gazetesi, Türkiye ziyareti esnas nda dün ODTÜ de hükümete yönelik a r elefltirilerde bulunan Alman Cumhurbaflkan Joachim Gauck için Fethullah Gülen cemaatine at fta bulunarak Almanya n n mam nitelemesi yapt. Manfletinde, Alman Cumhurbaflkan 'n n soyad ndan yola ç karak "Gauck guk etme" bafll n atan Takvim, haberi iç sayfaya Almanya imam bafll yla tafl d. Takvim, Alman Cumhurbaflkan için, Almanya Cumhurbaflkan Gauck, Ankara'da haddini aflt... Gauck, adeta Cemaat'inAlmanya mam gibiydi. Davetli olarak geldi i Türkiye'de ahlak s n rlar n aflan Gauck, Türkiye'nin 1915 y l nda hayat n kaybedenler için yay nlad taziye hakk nda, M T Yasas ve Gezi olaylar hakk nda saçmalad ifadelerini kulland. Kaçak elektri in abone bafl bedeli y ll k 120 L RA HABER 3. SAYFADA adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan BELDE Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi BELDE Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu ISSN May s 2014 Perflembe Fiyat 25 Kr EYVAH! Haftalard r tart flmas yap lan Taksim de 1 May s kutlamas yla ilgili geliflmeler sonuç vermedi ve iflte endifleli 1 May s sabah na uyand k. fienlik havas olmas gerekirken gerginiz. Cumhurbaflkan ndan Baflbakana, bakandan sendikac ya, Validen STK lara, iflçiden memura kadar herkesin kat ld tart flma süreci, bakal m bugün ne tür geliflmelere yol açacak? 1 May s ta Taksimdeyiz diyenler meydana dayan rken, polis de engel olmaya çal flacak. Aç klamalar yap lacak, Öcalan n mektubu okunacak Yani, gazl -sulu bir gün olacak. Kayseri TERC H Hak- fl, 1 May s' Kayseri'de kutlama karar çok önceden aç klad. Hak- fl Konfederasyonu Baflkan Arslan, kutlama ile ilgili karar aç klarken, Kayseri'den 1 May s'ta yükselecek bar fl seslerinin kaos ve kargafla isteyenlere ulaflaca na inan yoruz dedi. Arslan, 1 May s' n 180'den fazla ülkede kutland n, kutlama flekillerinin, ülkelerin rejimlerine, demokrasi ölçütlerine göre de iflti ini belirterek, 1 May s' n Kuzey Kore'de sosyalizm ideolojisinin arac olurken, ran slam Cumhuriyeti'nde ise emperyalizme karfl mücadelenin simgesi yap ld n Arslan, flunlar söyledi: Çünkü bu tarihsel bir miras. Bugün hala insanca yaflayabilece imiz çal flma flartlar n talep etmek zorunday z. 128 y l sonra da benzer taleplerle Türkiye'de ve dünyada karfl karfl yay z. Bu mirasa sahip ç karak, do ru bir flekilde bugünü kutlamal y z. Birlik, mücadele gününde emekçilerle sorunlar m z yüksek sesle, kavgay, çat flmay içermeyen bar flç l bir dil kullanarak meydanlarda taleplerimizi konuflabilmeliyiz. Ankara KARARI Kutlama adresini en son aç klayan Konfederasyon Türk- fl oldu. Türkiye flçi Sendikalar Konfederasyonu (Türk- fl), 1 May s Tando an da kutlama karar ald. Türk- fl Ankara l Temsilcili i nden yap lan aç klamada, Konfederasyonumuz Genel Merkezi nden ald talimat gere ince 1 May s 2014 ü di er emek örgütleriyle birlikte Ankara da S hhiye Meydan nda kutlama karar alm flt. Ancak di er emek örgütleriyle yap lan sözlü mutabakata uyulmamas, mutabakat d fl nda kararlar al nmas ve Türk- fl in ilkelerine ayk r dayatmalarda bulunulmas üzerine Türk- fl, 22 Nisan 2014 Sal günü, 1 May s 2014 ü Ankara da Tando an Meydan nda kutlama karar alm flt r denildi. Al nan karar gere i yap lan aç klamaya göre; Türk- fl in 1 May s 2014 mitingi, saat de Tando an Meydan nda bafllayacak. Mitinge Türk- fl in yan s ra, Türkiye Kamu- Sen ve Birleflik Kamu- fl Konfederasyonlar, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve Ankaral lar kat lacak. Regaib Kandiliniz Mübarek Olsun Taksim D YOR! D SK Genel Baflkan Kani Beko nun, KESK Genel Baflkan Lami Özgen, TMMOB Baflkan Mehmet So anc ve TTB Merkez Konseyi Baflkan Prof. Dr. Özdemir ile birlikte, haz rlanan ortak bildiriyi okumas ve 1 May s için Taksim Meydan 'na ça r s geçerlili ini korurken, stanbul Valisi nden Baflbakan Erdo an a kadar birçok isim bu ça r y ve karar elefltirdi. Kani Beko, "Biz bu ülkenin de erlerini yaratanlar, biz iflçiler, kamu emekçileri, hekimler, mimarlar, mühendisler 1 May s'ta Taksim'de olaca m z ilan etmek için buraday z" dedi. Beko, 1 May s ça r s n "Dileriz 1 May s günü, geçmiflte yaflanan 1 May s'larda oldu u gibi s k yönetim ilan edilmez. flçiler özgür iradeleriyle birlik, mücadele, dayan flma günlerini Taksim alan nda yerine getirirler" fleklinde konuflarak tekrarlad. Taksim Kazanc yokuflunda May s' nda hayat n kaybedenleri anma töreninde 1 May s' n Taksim'de kutlanmas srar n yineleyen D SK Genel Sekreteri Arzu Çerkezo lu, Taksim 1 May s meydan d r dedi. 1977: KATL AM 34 ÖLÜ 2012: fienl K HAVASI 2013: TAKS M SAVAfiI her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz BELDE, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin BELDE sine ulafl yor Haberiniz, reklam n z, duyurunuz, davetiniz hayalinizdeki yerlere, kiflilere gitsin mi? e-posta adresinizi bize gönderin, sizi her gün hayalinizdeki BELDE ye götürelim Fehmi Koru Ülkemizden Almanya Cumhurbaflkan geçti 12. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada M.Nuri Parmaks z Edebi Sohbet 12. Sayfada Nurullah Ayd n Ara-S ra 5. Sayfada Fatih Gümüfl Sat fl-pazarlama 6. Sayfada NTERNET MEDYASI yasallafl yor nternet haber sitelerinin Bas n Kanunu kapsam na al nmas yla ilgili yasa tasar s Adalet Komisyonu'nda görüflüldü. Alt komisyona sevk edilen tasar da gönüllülük esas n n geçerli oldu unu söyleyen Ar nç, mütavazi ve iyi niyetle haz rlanan tasar da internet gazetecilerine yeni haklar getirildi ini anlatt. HABER 12. SAYFADA Bugün MYK, yar n MKYK da görüflülecek AK Parti, seçim sistemine çal flt www. AK Parti Genel Sekreteri Haluk pek, seçim sistemleriyle ilgili tüm ihtimalleri tart flt klar n, hangi sistemin olaca na karar verilmedi ini Meclis'te gazetecilerin seçim sistemleriyle ilgili sorular n yan tlayan pek, seçim sistemleriyle ilgili henüz karar verilmedi ini belirterek, tümünün önemli yönleri, getirileri, götürülerinin tart fl ld n, 1 May s Perflembe günü (bugün) yap lacak MYK toplant s nda devam edeceklerini, 2 May s Cuma günü (yar n) ise MKYK'da konuyu ele alacaklar n bildirdi. pek, bir soru üzerine, "Cumhurbaflkanl konusunu zannediyorum belki Cuma günkü MKYK'de tart fl r z. Cuma günü hem Cumhurbaflkanl hem seçim sistemleri görüflülür" diye konufltu. gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz yi dan takip edebilirsiniz Gazetemiz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi De erli iflbirli i Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Ifl k, "Türkiye ile Almanya aras ndaki iflbirli i, dünyan n daha huzurlu, bar flç l ve yaflanabilir olmas için çok ama çok önemli ve de erli" dedi. 6 DA Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi stanbul Valili i aç klad : TAKS M YASAK! stanbul Valili i, 1 May s Emek ve Dayan flma Günü'nün Taksim Meydan 'nda kutlanmak istenmesine iliflkin, istihbarat birimlerinde, yasad fl terör örgütlerinin ve uzant s olan gruplar n güvenlik görevlilerine karfl fliddete baflvuracaklar na dair bilgilerin mevcut oldu unu, bu durumun Taksim Meydan ve çevresinde kamu düzeninin ve emniyetinin bozulmas n n yan nda vatandafllar n hak ve özgürlüklerini ciddi flekilde tehlikeye düflürecek nitelik tafl d n bildirdi. Valilik aç klamas nda, "Yenikap, toplant ve gösteri alan d r. D SK, KESK, TMMOB ve TTB'ye verilen alan buras d r. Kat l mc lar n bu alana ulaflmalar için 300 otobüs Valili imiz taraf ndan ETT'den temin edilmifltir" denildi. 29 Nisan 2014 Resmi Gazete 2014/5887 Baz Yerlerde Arazi Toplulaflt rmas Yap lmas na liflkin Karar 2014/5906 Baz Yerlerde Arazi Toplulaflt rmas Yap lmas Hakk nda Karar

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 1 Mayıs 2014 Perşembe Meltem Ekiz 'Nejat İşler bu yaz evlenebilir' HABER MERKEZİ - Hastaneden taburcu olur olmaz soluğu eski sevgilisi Berrak Tüzünataç'ın yanında alan Nejat İşler'den müjdeli bir haber daha var. Arkadaşları, İşler ve Tüzünataç'ın bu yaz evleneceğini söylüyor. 17 Ocak ta Bodrum da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yaklaşık 3.5 ay boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Nejat İşler, geçtiğimiz salı günü taburcu olmuştu. Hastaneden çıkınca Berrak Tüzünataç la Cihangir'de buluşan ünlü oyuncunun kendisi yoğun bakımdayken hastaneden ayrılmayan Tüzünataç la evlenme kararı aldığı öğrenildi. Berrak Tüzünataç, Nejat İşler e, Bundan sonra yalnız yaşaman doğru olmaz. Ya sen benim evimde kal ya da ben sende kalayım dedi. Rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren İşler de bu teklife olumlu baktı ve onunla aynı evde yaşama kararı aldı. Habere göre, İşler, yakın arkadaşlarına da yaz aylarında sürpriz yaparak Tüzünataç la evlenebileceklerini 21:30 ŞOVALYE 20:15 İKİLİ TAKIM Orijinal Adı A Knight s Tale Yönetmen : Brian Helgeland Oyuncular : Heath Ledger, Mark Addy, Rufus Sewell Yapım : 2001 Aksiyon William şövalye yardımcılığı yapmaktadır. Efendisinin apansız bir şekilde kimse duymadan ölmesi, William ın, şövalye kılığına girerek turnuvalara katılmasına olanak sağlar. Hiçbir eğitimi olmayan William nasıl bir işe bulaştığının farkında değildir. Sizin için seçtiklerimiz Orjinal İsmi:Transit Yönetmen:Ant onio Negret Oyuncular:Jim Caviezel, James Frain, Elisabeth Rohm Yapım Yılı:2012 Tür:Aksiyon/M acera Büyük bir soygundan sonra hırsızlar çaldıkları paralarla yoldan geçiş yaparken polise yakalanmamak için parayı rastgele seçtikleri bir ailenin arabasına saklarlar. Seyahatleri sırasında arabadaki parayı bulan kadın eşine inanmaz ve onu yolda bırakıp gider. Yolda başına geleceklerden habersizdir. Sinema VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER "Aşk Treni" Rohit Shetty'nin yönettiği "Aşk Treni" filminde, Shahrukh Khan, Deepika Padukone, Satyaraj ile Nikitin Dheer rol alıyor. Hindistan yapımı aksiyon komedi türündeki filmde, ailesini çocukken kaybeden Rahul'un bir gün arkadaşlarının daveti üzerine Mumbai'den Goa'ya gitmek üzere Chennai Express'e binmesi sonu yaşanan gelişmeler izlenebilecek. "Dom Hemingway" Richard Shepard'ın yönettiği "Dom Hemingway" filminde, Jude Law, Richard E. Grant, Demian Bichir ile Emilia Clarke izleyici karşısına çıkacak. İngiliz yapımı komedi dram türündeki filmde, arkadaşlarını gammazlamadığı için 12 yıl boyunca hapis yatan Dom Hemigway'ın cezaevinden çıktan sonra uzak kaldığı kızıyla vakit geçirmek için suç dünyasını geride bırakmak için verdiği mücadele konu ediliyor. "SıfırTeorisi" Terry Gilliam'ın yönetmen koltuğuna oturduğu "Sıfır Teorisi" filminin oyuncuları arasında Christoph Waltz, Matt Damon, Tilda Swinton ile Ben Wishaw yer alıyor. Bilim kurgu türündeki Romanya yapımı filmin konusu özetle şöyle: "Qohen, her şeyin aslında hiçbir şeye eşit olduğunu ispatlanmaya çalıştığı gizli bir projeye dahil olur. Ancak toplumu kontrol eden yönetim, onu bu projeden uzaklaştırmak için, aşık olabileceği bir hayat tasarlamak dahil her şeyi yapacaktır. Terry Gilliam'ın geleceğe dair karanlık bir portre sunduğu film, kapitalizm ve inanç sistemlerine dair çarpıcı eleştiriler içeriyor." "Örümcek Adam 2" Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx, Dane DeHaan'un rol aldığı "İnanılmaz Örümcek Adam 2" filminin yönetmen koltuğunda Marc Webb oturuyor. Macera sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen ABD yapımı filmin konusu özetle şöyle: "Hayatı oldukça yoğun geçen Peter Parker, bir yandan kötü adamları yakalayıp, diğer yandan aşkı Gwen ile vakit geçiriyordur. Gwen'ın babasına kızından uzak durarak onu koruyacağına dair verdiği sözü de unutmayan Peter, bu sözü tutmakta zorlanmaktadır. Selena Gomez dostlarını sildi DIŞ HABERLER - Ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, Instagram'da Justin Bieber dahil tüm yakın arkadaşlarını takip etmeyi bıraktı. Selena Gomez, Instagram hesabı üzerinden hayranlarını ve yakın dostlarını şaşırtan bir hareket yaptı. Ünlü şarkıcı, fotoğraf paylaşım uygulamasında, eski sevgilisi Justin Bieber, yakın arkadaşı Taylor Swift, Ashley Benson, Vannessa Hudgens başta olmak üzere takip ettiği tüm isimleri sildi. 21 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz aylarda gizlice rehabilitasyon merkezinde tedavi görmüştü. Gomez in yaşadığı duygusal sorunlar nedeniyle arkadaşlarını gözden geçirdiği düşünülüyor.

3 ANKARA Gözde Kişin 3 1 Mayıs 2014 Perşembe Otomobil sizin olsun, hızlı tren için babayiğit Özdebir ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "Bana yetki versinler 3 yılda tasarımı yerli hızlı treni yaparım. Tren yüzyıldan eski tarihi olan bir teknoloji. Bunu millileştirmek zor değil, biraz tersine mühendislik, biraz bilgi ve beceri katarak bu projeler fevkalede yapılabilir" dedi. Özdebir, "Biz Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın aradığı 'babayiğit' oluruz yeter ki kamu alım garantisi versin. Gerekli uluslarararası spektleri karşılamak şartıyla yapılmayacak şey yok Türkiye'de" diye konuştu. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Bana yetki versinler 3 yılda tasarımı yerli hızlı treni yaparım. Biz, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın aradığı 'babayiğit' oluruz, yeter ki kamu alım garantisi versin. Gerekli uluslararası spektleri karşılamak şartıyla yapılmayacak şey yok Türkiye'de" dedi. Özdebir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ASO olarak Türkiye'de üretilmeyen birçok malı millileştirmekle ilgili projeler üzerinde çalıştıklarını ifade ederek, "Ağırlıklı olarak Türkiye'deki metro araçları, hızlı tren ve toplu taşıma araçlarının yerlileştirilmesi konusunda çalışmalarımız var. Ülkemize bu anlamda çok güçlü ve güzel adımlar atıldı" diye konuştu. Türkiye'de şehirleşme oranının artışına paralel olarak ortaya çıkan ulaşım sorunlarını çözmenin önemine dikkati çeken Özdebir, bu sorunun çözülmesinin şart olduğunu anlattı. Yerli üretimi yapılacak söz konusu araçlarının çevre ülkelere de ihracının yapılabileceğini vurgulayan Özdebir, "Bir marka çıkartma imkanımız var. Avrupa'da zaten bu alt yapı tamamlanmış durumda. Nüfus artışı çok fazla yok. Oralarda pazar öldü, pazarın merkezi Türkiye olmak üzere. Biz de bunun için çalışıyoruz" dedi. Ankara metrosu için yapılan ihalede araçların "yüzde 51'inin yerli" olma şartı getirilmesinin önemli bir çıta olduğuna dikkati çeken Özdebir, "Bu yüzde 51 şartı, dünyanın da dikkatini Türkiye'nin üzerine çekti. Bu şart konulurken ihaleye katılım olmayacağı korkusu yaşandı. Şimdi Türk firmaları dünyanın en kıymetli firmaları haline geldi. Dünyanın her yerinden bu araçları üreten insanlar, Türkiye'deki firmalarla işbirliği için kapımızı aşındırıyor. Çok iyi ve ciddi bir kazanım oldu. Bu sektör, Türkiye'nin büyüyen, yükselen sektörü haline gelecek" diye konuştu. İhaleyi alan Çinli firmanın kendi tasarımları olan araçları, kendi patentleriyle yüzde 51'i yerli olmak üzere üreteceğini bildiren Özdebir, tasarım mülkiyeti Türkiye'ye ait olan bir araç üretmeyi amaçladıklarını, Türkiye'de de bunu yapabilecek güçte ve kapasitede kuruluşların olduğunu kaydetti. Üretimin yerli hale gelmesi için alt yapı oluşturma çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Özdebir, Ankara metrolarının yapımıyla ilgili ihaleyi alan Çinli firmanın fabrikasını tamamladığını, yüzde 51'i yerli tren üretimine gelecek ay başlayacaklarını anlattı. Metro ve hızlı tren gibi araçların yerli üretimi konusunda ilk önce Ar-Ge çalışması yapılabileceğini belirten Özdebir, tasarımının ardından parçaların kimler tarafından üretileceği ve bunların nerede entegre edileceği konusunun kolay ancak uluslararası sertifikasyonu konusun biraz zaman alacağını kaydetti. Kamunun desteği, firmaların gayretiyle her türlü sorunun aşılabileceğini kaydeden Özdebir, şöyle konuşu: "Bana yetki versinler 3 yılda tasarımı yerli hızlı treni yaparım. Globalleşen dünyada yüzde 100 yerli diye bir şeyden söz etmek ekonomik olmaz. Tasarımının, planının ve projesinin, sertifikasyonunun bize ait olması önemli. Bunun dışında üzerinde kullanılacak malzemelerin yapımı ekonomik olacaksa yaparız, dışarıdan almak ekonomikse dışarıdan alırız. Kritik bazı şeyler var mesela trenin yönetim sistemi, bunu yerli yapmamız lazım. Bunu yapacak firmalarımız var. Tren yüzyıldan eski tarihi olan bir teknoloji. Bunu millileştirmek zor değil, biraz tersine mühendislik, biraz bilgi ve beceri katarak bu projeler fevkalade yapılabilir. Biz Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın aradığı 'babayiğit' oluruz yeter ki kamu alım garantisi versin. Gerekli uluslarararası spektleri karşılamak şartıyla yapılmayacak şey yok Türkiye'de." (AA) b-fit e yeni şube HABER MERKEZİ - Ankara Dernekler Federasyonu Başkanı Celalettin Uludağ ın eşi Songül Uludağ ın sahibi olduğu b-fit Cevizlidere Şubesi açıldı. Açılışa çok sayıda siyasetçi, bürokrat ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı. Açılış öncesi bir kokteyl düzenlendi. Kadınlara özel bu spor merkezi, okunan duanın ardından Celalettin ve Songül Uludağ çiftinin birlikte kestiği kurdeleyle hizmete açıldı. Spor Merkeziyle ilgili bilgi veren b-fit Ankara Operasyon Sorumlusu Pınar Örmen, B-Fit in Türkiye geneli 238 şubesi bulunduğunu, Cevizlidere Şubesi nin Ankara daki 21. merkez olduğunu Örmen, b-fit, spor alanı, yaşam kulübü, kadın istihdamı sağlıyor. 500 kadın girişimciye, 500 antrenöre iş imkanı sağlandı. b-fit in kurucusu Bedriye Hülya, ABD de öğrenciyken öğrendiği bu sistemi 8 yıldır Türkiye de uyguluyor. Bayilik sistemiyle çalışan Merkez, 30 dakikalık istasyon çalışmasıyla, antrenör eşliğinde gerçekleşiyor. Her merkezde, kafe alanı, soyunma odaları, çocuklar için oyun alanı bulunuyor. Genellikle it ve çekme kuvvetiyle çalışan hidrolik aletler kullanılıyor yaş arası her kadına hitap ediyoruz. dedi. Örmen, b-fit in sporun yanı sıra, Beslenme semineri, gezi, kahvaltı gibi sosyal sorumluluk çalışmaları da gerçekleştirdiğini belirtti. Her kadının bir b-fit i olabileceğini belirten Örmen, kurumsal yapılarıyla kadınların destekçisi olduğunu Kaçak elektriğin abone başına yıllık bedeli 120 lira İSTANBUL - Dicle Elektrik Sözcüsü Mehmet Gökay Üstün, kaçak elektrik kullanımının yaygın olduğu Güneydoğu illerinden tahsil edilemeyen her kuruşun, Türkiye'deki havuz sistemi uygulaması sebebiyle borcunu tam ödeyen ülke genelindeki aboneleri etkilediğini belirterek, "Bu kaçak oranının abone başına aylık ortalamada yaklaşık 10 lira maliyeti var" dedi. Dicle Elektrik'in, Güneydoğu illerinde müşterilerine kaliteli ve kesintisiz elektrik sunmak ve bu amaç doğrultusunda kayıp kaçak oranını düşürmek için yaptıkları çalışmalar hakkında AA muhabirine bilgi veren Üstün, İşkaya-Doğu Ortak Girişim Grubu olarak Dicle Elektrik'i geçen yıl 387 milyon dolara aldıklarını hatırlattı. Yılda 130 milyon liralık yatırım bütçesine sahip olduklarını ifade eden Üstün, özelleştirme rakamı, çalışan sayısı ve yatırımları açısından 6 il bazında (Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak) en büyük yatırımcılardan biri olduklarına işaret etti. Üstün, ağır sanayi olmayan bölgede elektrik tüketiminin neden fazla olduğu hakkında da açıklamalarda bulunarak, kayıp kaçağın özellikle belirli abonelerde yoğunlaşmasının bu sorunun başında geldiğini Bölgede elektriğin yüksek oranda kaçak kullanıldığı yerlerin başında, büyük tarım işletmelerinin sulama alanlarının geldiğine dikkati çeken Üstün, şunları kaydetti: "Bölgede yerin çok derin noktalarından su çekilerek tarımsal sulama yapılıyor. Bu derinlikten suyun çekilebilmesi için yüksek miktarda elektrik kullanılıyor. Bu elektriğin çok büyük bir miktarı da kaçak olarak kullanılıyor. Bölgede kullanılan kaçak elektriğin 4'te 1'inin sulamalarda kullanılması ve buralarda da kayıp kaçak oranının çok yüksek olması, abone başına tüketimi, Türkiye ortalamasının 2,2 katına kadar çıkartıyor. Bu rakam Türkiye geneli abone başı aylık tüketimde 556 kilovat iken, Dicle Bölgesi'nde bu rakam 1234 kilovat olarak görülüyor. Bölgede 6 ilde kaçak elektrik kullanım oranı, Keban ve Karakaya barajlarının yıllık ürettiği elektrik miktarına ulaşıyor. Bu iki büyük barajın ürettiği kadar elektrik bölgede kaçak olarak kullanılıyor." Bölgede elektrik tüketiminin çok önemli ölçüde bedelsiz gerçekleştiğini kaydeden Üstün, "Bu da büyük bir israfa yol açıyor. Bu israf abonenin normalde tüketeceği elektriği 2-3 kat fazla kullanmasını beraberinde getiriyor. Neredeyse ithal bağımlısı olduğumuz bir kaynak israf edilerek tüketiliyor. Bu durumun bir kötü yanı da bedeli sadece bu abonelerin değil, Türkiye'deki tüm abonelerin ödemesi" diye konuştu. Üstün, tarımsal sulamada, su çıkartmak için ciddi yatırım gerektirdiğini aktararak, bu yatırımcıların üretimi en usulüne uygun yapması gereken kişiler olduğunu ancak onların bu işte en israf eden grup olarak karşılarına çıktığını Bölgede, yağmurun altında sulama yapıldığına çok sık şahit olunduğunu ve fazla gelen suyun neredeyse erozyona yol açacak seviyede olduğunu belirten Üstün, ihtiyaçtan fazla su alan toprağın, bitkinin gelişimini de tehdit ettiğini dile getirdi. İnsanların, israf konusunda bilinçlendirilmesinin önemine de değinen Üstün, camide hocaların bu konuda vaaz vermelerini, öğretmenlerin okulda öğrencilerle bu konuyu işlemelerini, köyün ileri gelenlerinin, muhtarların da işin içine katılarak sosyal bir çalışma yapılması gerektiğini vurguladı. (AA)

4 41 Mayıs 2014 Perşembe Keçiörenlilere ANKARA Gözde Kişin ücretsiz eğitim HABER MERKEZİ - Keçiören Belediyesi, KEÇMEK (Keçiören Belediyesi Meslek Edindirme Kursları), KADEM (Kadınların Eğitimine Destek Merkezi) ve KEDEM (Keçiören Eğitime Destek Merkezi) aracılığı ile binlerce Keçiörenliye ücretsiz eğitim desteği veriyor. Meslek edindirme kursları vatandaşlara yeni iş kapıları açarken, KADEM kadınların diploma sahibi olmasında, KEDEM de öğrencilerin kişisel gelişiminde önemli rol oynuyor. Eğitime nitelikli ve kalıcı yatırımlar yapmak isteyen Keçiören Belediyesi, bireylerin eğitiminde hükümetlerin yanısıra yerel yönetimlere de sorumluluk düştüğü düşüncesinden hareketle uygulamaya koyduğu KEÇMEK, KADEM ve KEDEM hizmetleri ile Keçiören i bir eğitim yuvasına dönüştürdü. 89 farklı branşta meslek edindirme kursunun verildiği KEÇMEK bugüne kadar 120 bin kursiyere ücretsiz eğitim verildi. Kadınların aile ekonomisine destek olmak ve iş bulmak için katıldığı bu kurslar, aynı zamanda bir rehabilitasyon merkezi işlevi de görüyor. KEÇMEK, ücretsiz ISSN Yıl: 44 1 Mayıs 2014 Perşembe Sayı: Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet TEKEŞ Spor Muhabiri Hakkı Murat SÖBÜTAY Polis - Adliye: Gözde KİŞİN, Magazin: Meltem EKİZ Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaşam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sağlık: Burcu KERİM, Kültür-Sanat: Aylin DEMİRHAN, Çevre: Sinem GÜRDOĞAN Dış Haberler: Yücel TANOL İnternet Editörü: Duygu UÇAR Yayın Sahibi Temsilcisi Yiğit YİĞİT İdari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yazı İşleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilciliği Rüzgarlı Cd. Plevne Sk. No: 14 Ulus/ANKARA Tel: (0312) GÜNLÜK SİYASİ GAZETE Yayın Sahibi İmaj İç ve Dış Tic. A.Ş. Yazı İşleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSAĞAN İstihbarat Şefi Şenol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri İbrahim ARKLAN - Yasemin AYDOĞDU Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ İstanbul Temsilciliği Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu Cad. No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ İSTANBUL Tel: (0212) Dağıtım: TURKUAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. Yayın Türü: Yaygın Süreli (Pazar hariç) Basıldığı Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Mağ. Enerji ve İnş. A.Ş. - İmpress Web İstanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlarımızı internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleşmesiz yazarlara ücret ödenmez. BELDE Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir. olarak verdiği sanat ve meslek eğitimlerinin yanında sergiler, seminerler fuarlar, yayınlar, yarışmalar, panel-konferans vb. organizasyonlar da gerçekleştiriyor. KADEM ise, çeşitli nedenlerden dolayı eğitim hayatı yarıda kalmış olan kadınları dışarıdan Açık İlköğretim ve Açık Lise bitirme sınavlarına hazırlıyor. Okuma yazma, Açık İlköğretim ve Açık Lise olmak üzere üç ana grupta eğitim veren KADEM, birçok kadına okuma yazmayı öğretti ve çeşitli alanlarda eğitim vererek diploma sahibi yaptı. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla, dar gelirli ailelerin çocukları başta olmak üzere ilköğretim öğrencilerinin derslerine yardımcı olmak için açılan KEDEM de, Keçiören deki 10 ayrı merkezde öğrencilere hizmet veriyor. 85 bin öğrencinin takviye ders alarak ücretsiz eğitim gördüğü KEDEM, bir yandan çocukların okul başarısına olumlu katkıda bulunurken, diğer yandan halk oyunlarından satranca, havacılıktan tiyatroya, bilişimden spora varan çeşitlilikteki faaliyetleriyle de büyük ilgi görüyor. KEDEM merkezlerinde öğrenciler internet, bilgisayar, kütüphane gibi kaynaklardan yararlanabiliyor; ayrıca sosyal yönlerini geliştirecek satranç ve zekâ oyunları, matematik, tiyatro, fen ve doğa dallarında kulüp faaliyetlerine katılabiliyor. KEDEM lerde öğrencilerin motivasyonunu artırmak için şiir, hikâye, resim ve fotoğraf yarışmalarının yanısıra piknik ve gezi organizasyonları da düzenleniyor. Keçiören de inşaat alanları denetleniyor HABER MERKEZİ Kaçak hafriyat dökümünü önlemek için ilçe genelindeki hafriyat firmaları ile Keçiören Belediyesi Zabıtası bir araya geldi. Toplantıda, denetimlerde tespit edilen olumsuzluklar masaya yatırıldı. Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü nde gerçekleştirilen toplantıya 18 hafriyat firmasının yetkilisi katıldı. Keçiören deki hafriyat alanlarında işe başlanılmadan önce belediyeden gerekli iznin alınması, çalışmaların düzenli bir şekilde yapılması, çevre ve insan sağlığına zarar verecek etkilerin azaltılması için gerekli emniyet tedbirlerinin alınması, hafriyat kamyonlarının yapacağı taşıma sırasında oluşabilecek çevresel kirliliği önlemek amacıyla üzerlerinin uygun malzeme ile kapatılması, kamyonlara taşıma kapasitesinin üzerinde yükleme yapılmaması, belediyece gösterilen döküm alanları dışında döküm yapılmaması konuları detaylı bir şekilde görüşüldü. Toplantıda ayrıca, kanun ve yönetmeliklere aykırı olduğu tespit edilen durumlarda kaçak döküm yapan araçların belirli sürelerle parka alınacağı, Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Kabahatler Talimatnamesi gereği de 9 bin 659 TL. para cezası uygulanacağı belirtildi. Çevreci bir belediye olmalarından dolayı çevre ve insan sağlığına büyük önem verdiklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiörenlinin sağlığını ve yaşam koşullarını etkileyecek her türlü estetik anlamdaki olumsuzluklara anında müdahale ediyoruz. İlçemizdeki görsel ve estetik tüm olumsuzlukların önüne geçilmesi, hafriyat ve inşaat atıklarının sağlıklı bir şekilde yönetilmesi için Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz denetim ve kontrollerini 24 saat kesintisiz sürdürüyor dedi. Başkan Ak, Keçiören in daha temiz ve yaşanılabilir olması için, vatandaşların mesken ve işyerlerindeki bakım, onarım ve tadilat sonrası ortaya çıkan atıkları çevreye gelişigüzel atmaması gerektiğini hatırlatarak, Bina tamirat ve tadilatlarından çıkan inşaat atıkları, Keçiören Belediyesi nce bulunduğu yerden kaldırılıyor. Bu gibi durumlarda vatandaşlarımızın Keçiören Belediyesi nin veya numaralı telefonlarına müracaatları yeterli olacaktır diye konuştu. Keçiören Belediyesi AKUT aracıyla yardıma koşacak HABER MERKEZİ - Hizmetlerinin odağına insanı koyan Keçiören Belediyesi, depremden trafik kazalarına kadar her türlü afet şartlarında da vatandaşların yanında olacak. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak tarafından tasarlanan Aracı, zor günlerinde vatandaşların yardımına koşacak. Türkiye de kendisine özel Arama- Kurtarma Aracı bulunan ilk belediye olan Keçiören Belediyesi, 12 kişilik kurtarma timini taşıyan AKUT aracıyla vatandaşlara hizmet verecek. Her türlü afet şartlarına uygun olarak tasarlanan AKUT aracı iki ayrı kısımdan oluşuyor. Aracın bir bölümünde arama-kurtarma malzemeleri yer alırken, diğerinde ise arama-kurtarma timine ayrılan dinlenme odası bulunuyor. Arama-kurtarma malzemeleri içinde şişme yastıktan kesici aletlere, gaz maskelerinden hava kompresörüne kadar gerekli her türlü araç-gereç yer alıyor. AKUT aracındaki her malzeme, üzerinde ismi ve işlevinin yazıldığı bir etiket taşıyor. Araçta bulunan ve içinde ilkyardım malzemelerinin olduğu acil yardım çantaları da, arama-kurtarma timinin ani müdahale yapmasına imkan tanıyor. Araçtaki dinlenme odasında ise 4 adet tek kişilik yatak, duşakabin, alafranga tuvalet, lavabo ve klima yer alıyor. Termostat sayesinde aracın içinde sıcak su kullanma olanağı da bulunuyor. Afet müdahalesi sırasında zaman kaybını önlemek amacıyla AKUT aracı, arama-kurtarma malzemeleri hem içeriden hem de dışarıdan alınabilecek şekilde dizayn edildi. Afet şartlarını gözönüne alan Keçiören Belediyesi, AKUT aracına iki tonluk su deposu da Elektriğin kesik olduğu afet bölgelerinde aydınlatmayı sağlayacak seyyar lambalar da aracın dört bir tarafına konumlandırıldı. AKUT aracında yer alan iki jenaratörden birisi aydınlatma, diğeri ise aletlerin kullanımı için enerji sağlıyor. Aracın ön kısmına yerleştirilen çekme halatı sabit ağırlıklarda 5 ton, tekerlekli araçlarda ise 15 tona kadar çekim gücü taşıyor. Su taşkınlarının olduğu yerlerde su tahliyesi yapmaya yarayan santra fiş(su pompası) de AKUT aracının ekipmanları arasında yer alıyor. Deprem, yangın, trafik kazaları vb. her türlü afette vatandaşların hizmetinde olacaklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Hiç istemesek de afetler yaşamın bir parçası ve böyle zor zamanlarda vatandaşımızın yanında olmak istiyoruz. Vatandaşlarımıza afet ortamında yardımcı ve destek olmak, uğrayan ve kaybolan kişilere en kısa sürede ulaşabilmek amacıyla böyle bir AKUT aracı yapmaya karar verdik ve Keçiörenlilerin hizmetine sunduk diye konuştu.

5 5 YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN 1 May s 2014 Perflembe KAYSER - SERCAN KÜÇÜKfiA- H N - Kayseri'nin Develi, Yahyal ve Yeflilhisar ilçelerinin s n rlar içinde yer alan Sultan Sazl 'nda, Develi Projesi kapsam nda iflletmeye al nan Zamant (G c k) Tüneli vas tas yla Zamant Irma 'n n sular n n bir k sm n n sazl a ulaflt r lmas yla su seviyesi son y llar n en yüksek oran na ulaflt. Biyolojik zenginli i ile dikkati çeken ve 200'den fazla kufl türünün konaklama, üreme ve beslenme imkan buldu u sazl kta su seviyesinin artmas yla her geçen gün kufl türü ve say s da art yor. Sultan Sazl Milli Park s n rlar içinde suyu tuzlu olan Yay Gölü'nde de bu y l yaklafl k 20 y l aradan sonra ilk kez yüzde 99 doluluk sa land. Yaklafl k 40 kilometrelik bir alan kapsayan Yay Gölü'ndeki su seviyesinin artmas yla flamingolar tuzlu sulara ak n etti. 5 B N FLAM NGO SAYILDI Tatl ve tuzlu su ekosistemlerini bir arada bulunduran nadir sulak alanlardan olan Sultan Sazl 'nda bu y l yaklafl k 5 bin flamingo say ld. Yay Gölü'nde kuluçkaya yatan flamingolar kufl gözlemcilerinin ve foto raf tutkunlar n n da ilgi oda. Anadolu'da 'all turna' olarak bilinen flamingolar, ülkemizde kuluçkaya yatt klar en önemli alanlardan Sultan Sazl Milli Park 'nda su seviyesinin yükselmesiyle birlikte daha çok görülmeye baflland. Sultan Sazl 'nda flamingo sesleri artt Önce yüzü, sonra yaflam de iflti ANTALYA - Türkiye'nin 5'inci yüz nakli yap lan 27 yafl ndaki Recep Sert, hastanede tan flt Esma Aykul ile niflanland. Bursa'n n negöl ilçesinde temizledi i tüfe in atefl almas sonucu yüzünden yaralanan ve 7 y l s k nt l bir hayat yaflayan Sert'e, 18 Temmuz 2013'te Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi taraf ndan yüz ve çene nakli gerçeklefltirilmiflti. Naklin ard ndan bir süre hastanede gözetim alt nda tutulan, tamamen iyileflmesiyle taburcu edilen Sert, memleketine dönmüfltü. Kardeflinin böbrek nakli için Akdeniz Üniversitesi Hastanesine gelen Esma Aykul ile tan flan ve afl k olan Sert, evlenme teklifinde bulundu. Aykul'un teklifi kabul etmesi üzerine çift, 1 hafta önce ailelerin kat ld törenle niflanland. Sert, AA muhabirine yapt aç klamada, niflan n negöl'de yap ld n, dü ün tarihini henüz belirlemediklerini En k sa zamanda dü ün yapmay istediklerini anlatan Sert, "Yüz naklinin ard ndan hayat m de iflti. Ömer hocaya bunun için çok teflekkür ediyorum. Mutlu bir aile kurmay arzuluyordum, flimdi ilk ad m att m, umar m evlilik hayalim de gerçekleflecek. Niflanl m ile mutlu bir hayat sürece imize inan yorum" dedi. Sert, eflinin bir huzurevinde hasta bak c olarak çal flt n kaydetti. (AA) Suda süzülen ve uçtuklar nda seyrine doyumsuz görüntüler oluflturan flamingolar görüntülemek isteyen gözlemciler, uzun süre suyun içerisinde yürümek zorunda kalabiliyorlar. Do an n bir arma an olan Sultan Sazl - 'nda flamingonun yan s ra çok say da kufl türünün sesini duymak, uçufllar na flahit olmak da mümkün. Türkiye'nin en önemli sulak alanlar ndan Sultan Sazl içinde bar nd rd zengin faunas ndan dolay üniversitelerin de bilimsel araflt rmalar na konu oluyor ve adeta aç k bir laboratuvar olarak kullan l yor. (AA) Yar m as rd r tahta kafl k üretiyor MAN SA- Demirci lçesine ba l Hoflçalar mahallesinde oturan 86 yafl ndaki fierif Sevgi, yar m as rdan fazla süredir geçimini oyma tahta kafl k yaparak sa l yor. Sevgi, AA muhabirine yapt aç klamada, gençlik y llar nda çobanl k yaparken kendini meflgul etmek için b ça ile oyma iflleri yapt n, bunun zamanla geliflti ini ifade etti. lk olarak evinde oluflturdu u küçük bir atölyede bu iflle u raflt n kaydeden Sevgi, flöyle konufltu: "Gençlik y llar mda oyma kafl klar yaparken, daha sonralar hamur oklavas, baston, oyma çeyiz sand klar yapmaya bafllad m. O dönemlerde bu yapt m z bu tür malzemeleri evlenecek k zlar çeyizleri için sat n al yordu. Fakat flimdilerde alan yok. Ben de civar köy ve ilçelere oyun kafl klar yapmaya bafllad m. Toplu verilen yemeklerde kazanlarda kullan lan kepçeler ve çevirgeçler yap yorum. Yafl m çok ilerledi i için gençlik y llar mdaki gibi h zl çal flam yorum. Günde bir veya iki kafl k anca yapabiliyorum." Eflini y llar önce kaybetti ini ve uzun süre yaln z yaflad ktan sonra o luyla kalmaya bafllad n kaydeden fierif Sevgi, tek geçim kayna n n oyarak yapt tahta kafl klar oldu unu ifade etti. Devletten yafll l k ayl almad n vurgulayan Sevgi, "Tek geçim kayna m, el eme iyle üretti im kafl klardan elde etti im gelirdir. Ömrüm yettikçe kafl k yaparak hem geçimimi hem de bu mesle i sürdürece im" diye konufltu. Sevgi, yapt m kafl klar n tanesini 5, baston ve oklavalar n tanesini ise 10 liradan pazarda satt n dile getirdi. (AA) ARA-SIRA Nurullah AYDIN ERMEN DÖNMELER N N ZAFER Ermeni dönmeleri geçmiflte, sinsice sald r yorlard. fiimdi ise gün üstüne ç kt. Dün laik ça dafl görüntü alt nda Ermenicilik oynayanlar, soyk r m iddialar n n papa anl n yapanlar vard. Ermeni terör örgütü Asala terör örgütü yerine PKK y kurdular. Kürt kimli i flemsiyesi alt nda kanl sald rlar yapt lar. O da baflar l olamad. Aç l m saç l m süreci ad alt nda ihanet yap lanmas sürerken, bu kez üçüncü sacaya olan slamc görüntülü kan bozuklar slamc kimlikleriyle sahnede yerlerini ald lar. Laik ça dafl örgütlerde veya slamc tarikat ve cemaatlerde yuvalanm fl slamc dönme Ermeniler ve terör örgütünde yer alan Marksist Ermeniler nerede? Onlar siyasetçi kimli indeler. Onlar gazeteci kimli indeler. Onlar akademisyen kimli indeler. Onlar sivil toplum örgütü temsilcisi k l - ndalar. Rum isyan ndan sonra boflalan Osmanl hariciyesine yerlefltirilen Ermenilere, Osmanl Devleti'ne hizmetlerinden dolay millet-i sad ka ad verildi. Osmanl döneminde el üstünde tutuldular. Devletin en önemli görevlerine getirildiler. Cumhuriyet döneminde müzikten, sanata, her alanda de er gördüler. Ama onlar kin nefret ve öfkelerini yenemediler. Anadolu topraklar nda kardeflçe bar fl içinde huzur ve güven içinde yaflamay içlerine sindiremediler Tarihi gerçekleri tersyüz etmeyi varl k nedeni say yorlar. Türkleri katil ilan eden kitaplar yay nl - yorlar, makale yaz yorlar. Nefret söylemcili ini kimlik haline getiriyorlar Türkler içindeki uzant lar ile Hepimiz Ermeni'yiz, grubu oluflturmay baflard lar. Hepimiz Ermeni'yiz, diye sokaklara düflüyorlar. Kalem oynat c lar n el üstünde tutuyorlar. Türkleri daraltmak, bunaltmak, ezmek için ellerindeki bütün imkan kullan yorlar. lmi gerçekleri tersyüz ediyorlar. Bütün bulgular çarp t yorlar. K flk rt c l klar, nefretleri, kinleri her an canl tutuyorlar. Kalemlerinden kin nefret öfke kokular ak yor. Tek dertleri Türklerdir, Müslümanlard r. Her soka a düflüfllerinde kinlerinin, nefretlerinin fliddetini daha art r yorlar. Milli and kald rd lar. TC nin devlet dairelerinden silinmesini istiyorlar. Türk Milleti ni a zlar na almazlar. Onlar ne kadar vatan haini varsa onlara övgü düzerler. Geleneksel Türk ve Müslüman düflmanl n n gizli sinsi alçak savunucular d r. Onlar; içimizdeki dönmelerdir. Türk ve Müslüman isimleri tafl rlar ama gönülleri kalpleri h nç doludur. Onlar; Müslüman görünümlü Gürcü, Rum, Yahudi ve Ermeni dönmeleridir. Ajite etmek, nefret kusmak kimlik kiflilik yaflam amaçlar olmufltur. Vatan evlatlar n kirli niyetlerle suçlamak, zan alt nda b rakmak, karalamak amaçlar olmufltur. Rum, Gürcü, Yahudi, Ermeni kimliklerini tafl yan ve bu ülkenin as l vatandafllar olanlardan hainler ç kmaz. Onlar gerçek kimlikleriyle varl klar n sürdürmektedirler. hanet içinde olanlar; kimlik de iflimi içinde zehir kusanlard r. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandafllar ; eflit, uluslararas hukukun ve Anayasa'n n teminat alt nda bar fl içinde kardeflçe yaflamaktad rlar. Sorun, Ermenilerle de il, Bat l larla. Ermeni sorunu dedi imiz fley, Ermenilerle de il, emperyalistlerledir. Türk Milleti k flk rt c tipleri iyi tan mal d r.

6 6 EKONOMI Hakk Murat SÖBÜTAY 1 May s 2014 Perflembe De erli iflbirli i Cezaevleri at k pil deposu ZM R- AHMET BAYRAM - "Do an n Pili Bitmesin" diye yola ç kan Tafl nabilir Pil Üreticileri ve thalatç lar Derne i (TAP), pil kullan m n n en yayg n kullan ld yerlerden cezaevlerini hedefleri aras na ald. TAP Genel Sekreteri Neslihan Bahar, AA muhabirine yapt aç klamada, at k pillerin do aya verece i zararlar n önemine dikkati çekerek bertaraf amac yla çal flmalar yürüttüklerini kaydetti. Çevre ve fiehircilik Bakanl 'nca at k pillerin toplanmas ve bertaraf konusunda yetkilendirilmifl tek kurulufl olan TAP oldu unu hat rlatan Bahar, çal flmalar kapsam nda Türkiye'de piyasada dolaflan ortalama 10 bin ton pilin yaln zca yüzde 5'ine denk gelen 500 tonluk k sm n n geri toplanabildi ini, at k pil toplama miktarlar n 2013 y l nda 530 tona ç kard klar n, 2014 hedeflerinin ise 600 tona ulaflmak oldu un bildirdi. Bahar, pil kullan m n n çok yüksek oldu unu yerlerden birinin cezaevleri oldu unu, dolay s yla yüklü miktarda at k pil oluflturan cezaevlerine yönelik çal flma bafllatt klar n, Türkiye'deki 180 cezaevinin at k pillerini toplamak için Adalet Bakanl ve cezaevleri ile görüflmelerini sürdürdüklerini dile getirdi. Bahar, flunlar söyledi: Cezaevleri pil kullan m n n en yo un oldu u yerler, buralar adeta at k pil deposu. Bakanl klar n bize gösterdikleri kolayl klar sayesinde flu anda tüm cezaevleri ile birebir görüflmeleri sürdürüyoruz. Cezaevlerinden toplayaca m z at k pillerin y ll k miktar m z önemli ölçüde etkileyece ini düflünüyorum." Türkiye'de 532 belediye ile at k pillerin toplanmas konusunda iflbirli i yapt klar n ve bu say n n her geçen gün art n kaydeden Bahar, "Belediyelerin yan s ra tekno marketler, zincir marketler, bakanl klar, organize sanayi bölgeleri, okullar, Diyanet flleri, Silahl Kuvvetler, oteller, Emniyet Genel Müdürlü ü ve PTT de bizimle iflbirli i yapan kurulufllar" ifadelerini kulland. (AA) ANKARA - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikri Ifl k, "Türkiye ile Almanya aras ndaki iflbirli i, dünyan n daha huzurlu, bar flç l ve yaflanabilir olmas için çok ama çok önemli ve de- erli" dedi. Almanya E itim ve Araflt rma Bakan Johanna Wanka ile bakanl kta görüflen Ifl k, Wanka ile özellikle bilim konusunda iki ülkenin iflbirli i alanlar n nas l gelifltirebileceklerini konufltuklar n "2014 Türk-Alman Bilim Y l "n n aç l fl n ocak ay nda Wanka ile Almanya'da gerçeklefltirdiklerini hat rlatan Ifl k, o günden bugüne kadar yap lan çal flmalar de erlendirdiklerini anlatt. Bundan sonra yap lacak çal flmalar da gözden geçirdiklerini belirten Ifl k, özellikle anahtar teknolojiler, küresel de iflimle ilgili problemler ve sosyal sorunlar gibi konular üzerinde durduklar - n ifade etti. Ifl k, Türk-Alman Bilim Y l çerçevesinde Max Planck Bilim Tünelinin stanbul'da ve Ankara'da özellikle ö rencilerin ve bilime merakl insanlar n ziyaret etmesi için Türkiye'ye getirilmesi için çal flt klar n belirtti. Tünelin Bursa'da da ziyarete aç lmas noktas nda çal flma yapma karar ald klar n anlatan Ifl k, flöyle devam etti: "Türkiye ve Almanya; tarih, ticari ve toplumsal aç dan birbirine çok yak n, birbiri aç s ndan çok önemli ve de erli iki ülke. Almanya, Türkiye'nin en fazla ihracat ve ithalat yapt birkaç ülkeden biri. Almanya'da yaflayan 3 milyondan fazla insan m z, iki ülke aras nda her alanda çok güçlü bir köprü oluflturuyor, iliflkileri eflsiz bir yere tafl yor. Dolay s yla Türkiye-Almanya iliflkileri bizim aç m zdan stratejik. Türkiye ile Almanya aras ndaki iflbirli i dünyan n daha huzurlu, bar flç l ve yaflanabilir olmas için çok ama çok önemli ve de erli." Türkiye'de faaliyet gösteren Alman flirketlerinin ülkeye katk s na iflaret eden Ifl k, sadece üretim aç s ndan de il araflt rma, gelifltirme ve teknoloji aç s ndan da Alman flirketlerinin çal flmalar n çok önemsediklerini dile getirdi. Bakan Wanka da Ifl k ile Türkiye ve Almanya aras ndaki iliflkileri de erlendirirken, bilimsel sonuçlar n ekonomiye transfer edilmesi yönünde FRANKFURT- Almanya'da, Frans z biliflim flirketi Atos'un 300 kifliyi iflten ç - karma ve Frankfurt flubesini kapatma karar almas, flirket çal flanlar taraf ndan protesto edildi. Ver.di ve IGM metal sanayi sendikalar - n n Atos flubesi önünde düzenledi i eyleme, yaklafl k 200 iflçi kat ld. Eyleme destek veren Franfkurt Anakent Belediye Baflkan Peter Feldmann, iflçileri eylemlerinden dolay kutlad, flirketi çal fl r halde tutmak için iflvereni iflçilerin haklar n korumaya zorlayacaklar n bildirdi. Feldman AA muhabirine yapt aç klamada, firman n kapat lmas n n iyi bir fikir olmad n Biliflim sektörünün geliflen bir sektör oldu unu dile getiren Feldmann, "Bu sektör sürekli gelifliyor ve biz bu sektörle dünya çap nda reklam yap yoruz. Buradaki iflten ç karmalar di erlerinin de ç - kar lmas na iliflkin dalga etkisi oluflturabilir" dedi. Feldman, Atos'un kapanma karar n de ifltirme gücünün olmad n ancak çal flanlara destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. Konuflmalar n ard ndan eylemciler slogan atarak bir süre yürüyüfl yapt ve ard ndan flirket binas na gelerek toplant yapt. Atos fiirketi Almanya Hessen Eyaleti flçi Haklar Savunma Sözcüsü Oliver Pfaf, 6 haftad r eylem yapt klar n, her pazartesi günü eylemlerini sürdüreceklerini flverenin kendilerine hiçbir aç klama yapmadan Almanya ile Türkiye aras ndaki iliflkiler konuk cumhurbaflkan ve bakanlar n ziyaretiyle baflka bir evreye geçti. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Ifl k, "Türkiye ile Almanya aras ndaki iflbirli i, dünyan n daha huzurlu, bar flç l ve yaflanabilir olmas için çok ama çok önemli ve de erli" derken; Almanya E itim ve Araflt rma Bakan Wanka, "Türkiye, Almanya için ola anüstü öneme sahip" dedi. de görüfltüklerini Türkiye'nin, Almanya için ola anüstü büyük öneme sahip oldu unu vurgulayan Wanka, "Bilimsel alanda da yo un iflbirli i mevcut, 800'ün üzerinde üniversite ile karfl l kl de iflimde bulunuluyor. Birçok kurum ve kuruluflla iflbirli i mevcut. Almanya'da Türkiye'deki bilimsel geliflmeler yak ndan takip ediliyor, üniversitelerde Türkiye haftalar gerçeklefltiriliyor ve ö rencilere, Türkiye'deki üniversite imkanlar n n tan t lmas ve okutulmas amaçlan yor. Bu iflbirli i eflsizdir. Bugüne kadar baflka bir ülkeyle bu boyutta bir iflbirli i olmad " diye konufltu. Almanya'da 3 milyonun üzerinde Türk kökenli insan yaflad na dikkati çeken Wanka, "Bu insanlar bizler için çok büyük önem arzediyor. Zira bahsetti imiz toplum iki ülke aras ndaki bütün iletiflim alanlar - na yo un katk da bulunuyor ve bu insanlar her iki ülkede de kendini evindeymifl gibi hissediyor. '2014 Türk-Alman Bilim Y l ' Almanya da iflten ç karmaya protesto Atos Frankurt fiubesini kapatma karar ald n aktaran Pfaf, "Bizim ifl haklar m z oldu unu ve burada çal flmaya devam etmek iste imizi iflverene göstermek için topland k" dedi. Atos Proje Koordinatörü Ayfle Demir ise ifl vereninin aniden iflten ç karma karar almas n protesto ederek ''Yaklafl k 250 arkadafl m zla birlikte bu durumu protesto etmek için topland k'' dedi.fiirketin 4 hafta önce 300 kiflilik mühendis ekibinin ifline sebep sunmadan son verece ini bildirdi ini anlatan Demir, "Duydu umuza göre flirket Avrupa'daki ço u iflyerini Hindistanl mühendislere devredecek. Buradaki iflçilerin genelde çok yüksek maliyetlerle çal flt n düflünüyor. flveren art k kazanç sa lamad m z aç klad. Ancak flirket, y ll k kar n yüzde 9 oran nda art rd n bizlere daha önce bildirmiflti" diye konufltu. (AA) Elma da dondu KARAMAN - MEHMET ÇET N - Karaman Ziraat Odas Baflkan Recep Mu lu, mart ay n n son günlerinde elma bahçelerinde görülen don olay üzerine hasar tespiti için yapt klar çal flmaya göre yüzde 80 rekolte kayb beklediklerini belirtti. Mu lu, AA muhabirine yapt aç klamada, 8 milyona yak n meyve veren a ac yla Türkiye'nin elma üretiminin yüzde 20'sini karfl layan Karaman'da, 2014 y l n n daha flimdiden üretici için zorlu bir y l oldu unu Sonbahar ve k fl aylar nda yeteri kadar ya fl olmamas n n çiftçiyi kara kara düflündürdü ünü dile getiren Mu lu, mart sonunda yaflanan don olay n n üreticiyi zor durumda b rakt n ifade etti.elma üreticisinin modern tar m tekniklerini yak ndan takip etti ini anlatan Mu lu, "Elma bahçelerinde a açlar n doludan, dondan, güneflten zarar görmemesi için kurulan sistemler var. Fakat ne yaparsan z yap n, baz fleylerin önüne geçemiyorsunuz. Özellikle 30 Mart akflam Karaman'da s cakl k s f r n alt nda 8 ile 10 derece aras nda de iflti. Maalesef bu so uk, elma a açlar nda meyve gözlerini, tomurcuklar ve çiçekleri dondurdu" diye konufltu. Mu lu, oda olarak uzmanlardan oluflan bir komisyonla zarar n tespiti için çal flma bafllatt klar n aktararak, flunlar kaydetti: "Uzmanlar n haz rlad rapora göre, don olay ndan dolay zarar yüzde 80 civar nda. 100 kilo elma al nabilecek bir a açta, çiçek say s 3-5 tane. Bu çiçeklerin kaliteli elmaya dönüflme oran çok az. Karaman'da 2013 y l nda 571 bin ton elma üretimi gerçekleflmifl. 2014'te beklentimiz, geçen y l meyve vermeyen fidanlar n da meyve vermesiyle 700 bin ton civar ndayd. Fakat bu y l 100 bin ton elma üretimi ancak gerçekleflir. Tüm ümitleri bahçesinden hasat edece i elmaya ba l olan üretici bu durumda ne yaps n? Bu zarar sadece üreticiyi etkilemeyecek. (AA) SATIfi-PAZARLAMA Fatih GÜMÜfi TAKT KLER Al fl-verifl art k tam anlam yla bir bilim. Öyle ki, al fl-veriflin en önde gelen paydafllar olan müflteri ve sat fl eleman üzerine, her y l maliyeti milyarlarca dolar bulan binlerce araflt rma yap l yor. Her araflt rma al fl-veriflin tüm paydafllar için önemli katk lar sunuyor. Biz burada söz konusu araflt rmalardan elde edilen ve pek çok yazar n kitaplar nda yer verdi i bir kaç veriye de inece iz. Bu veriler genellikle sat fl eleman n n müflteriye yaklafl m n n nas l olmas gerekti ine iflaret etmekte ancak al fl-verifl karfl l kl bir ifl oldu undan kullan lan her veri yo unluk derecesi de iflse de tüm taraflar ilgilendirmektedir. flte birkaç taktik; Market arabalar n do ru konumland r n. Müflteri market arabalar n ma azaya girip, ma aza boyunun yaklafl k 3/1 ini yürüdükten sonra alma ihtiyac hisseder. Market arabas kullanan al fl-verifl merkezleri, müflterinin bu e ilimini dikkate alarak market arabalar n 3/1 kural na göre yerlefltirirlerse günlük cirolar nda %20 civar nda bir art fl sa layabilirler. Çünkü müflteriler al flverifllerinin ço unu planlamad klar ürünleri almak suretiyle gerçeklefltirirler. E er siz, market arabalar n girifle, kasan n yan na veya marketin bahçesi gibi uygun olmayan yerlere koyarsan z müflteri sadece iki eliyle tafl yabilece i kadar ürün al r ve ç kar. Genellikle al nan ürünlerde önceden almay planlad ürünlerden oluflur. Ancak müflteri, market arabalar na tam ihtiyac oldu- u zaman ulaflabilirse, o zaman planl al fl-veriflten daha çok plans z, o anda almaya karar verdi i ve ço unlukla ihtiyac olmayan, ald ktan k sa bir süre sonra piflman olaca pek çok ürünle market arabas n doldurur. Müflteriye ürünün sa layaca fayday anlat n. Ma azada veya do rudan sat fl yaparken ürünün teknik özelliklerini de il müflteriye sa layaca fayday anlatmak, al c y ikna etmede daha etkilidir. Müflteri, ürünün kaç voltla çal flt, dünyan n en kaliteli malzemesiyle üretilip üretilmedi i, kesintisiz kaç saat çal - flabilece i, iflçili inin birinci s n f olup olmad gibi daha pek çok teknik veya teknik say labilecek konuyla pek ilgilenmez. Onun ö renmek istedi i ço unlukla söz konusu ürünün kendi iflini nas l, ne kadar ve ne flekilde kolaylaflt raca d r. Çünkü müflteri, ürünü de il onun kendisi için sa layaca n düflündü ü de eri sat n al r. Al fl-verifl merkezlerinde yüksek sesli müzik çalmay n. Bu durum pek çok insan n ortam daha h zl terk etmesine yol açmaktad r. Çünkü müflteriler al fl-verifllerini her zaman daha dingin ve huzurlu bir ortamda yapmak isterler. Bundan dolay al flverifl ortamlar nda insanlar n birbirini duymas na, zihinlerinin durulmas na müsaade edin. Yuh be de il oh be dedirtin. Müflteriye kendinizi anlatmay n, satmaya çal flt n z ürünün faydalar ndan k saca bahsedin daha sonra sözü müflteriye b - rak n. Kendini anlatmas na, akl na geleni sormas na, ve yorum yapmas na müsaade edin. Dinlenildi ini hisseden, sorular na cevap verilen, önerilerine kulak kabart lan müflteriye sat fl yapma ve onu bir daha görme ihtimalinizin ne kadar yüksek oldu unu flafl - rarak göreceksiniz. Müflteriyi gözünüzle takip edin. Pek ço umuz karfl laflm - fl zd r. Bir ma azaya girdi inizde sat fl eleman daha kap da koflar gelir yan n za, bin bir türlü soru sorar, cevap bekler, siz ilerledikçe yap fl k ikizler gibi burnunuzun dibinden ayr lmaz. Rahats z olursunuz. Belki amac n z sadece gezmektir. Ancak size bu f rsat verilmez. Bir an önce kendinizi d flar atars n z. Oysa sat fl eleman n n yapmas gereken, müflteriyi kap dan giriflinde kiflisel yaklaflma mesafesini de koruyarak s cak bir tebessümle karfl lamak olmal d r. Daha sonra ise müflteriyi göz ucuyla takip ederek, müflterinin ihtiyac oldu u anda onunla iletiflime geçmek ve yard mc olmakt r. Aksi durumlar n müflteri kayb na neden olma ihtimali oldukça yüksektir. Al fl-verifli yavafllat n. Müflteriler, günlük ihtiyaçlar ndan oluflan al fl-verifllerini genellikle olabildi ince h zl yapma e ilimindedirler. Bu durumda onlar n planlad klar ürünleri bir an önce al p al fl-verifl yerinden ayr lmalar na sebep olur. Ancak sat c taraf ndan istenen, müflterilerin al fl-verifl için daha fazla zaman ve para harcamalar d r. Yani müflterinin sat fl noktas nda tutulmas gerekmektedir. flte bunun yolu al fl-verifl merkezlerinin duvar, tavan ve tabanlar ndan geçer. Söz konusu yerler, müflterileri duraklat c objelerle donat l rsa (cam, ayna, bilgilendirme tablolar, konsepte uygun foto raflar vb.) müflteri, al fl-verifl ortam nda planlad ndan daha fazla vakit geçirir. Fazladan her bir dakikan n da sat n almaya dönüflme ihtimali yüksektir. Müflterinin duyular n kullanmas na izin verin. nsanlar herhangi bir nesnenin ne oldu unu görerek, duyarak, koklayarak, tadarak ve dokunarak anlayabilirler. Bundan dolay satt n z ürünün çeflidine göre müflteriye söz konusu ürün üzerine ilgili duyu veya duyular n kullanmas na izin verin. Örne in yenilebilecek bir fley sat yorsan z müflteriye tatt r n. Giysi sat yorsan z müflterinin o ürüne dokunmas na izin verin. Devre mülk sat yorsan z müflteriye devre mülkü gösterin vb. müflterinin kendi kendini ikna etme gücü karfl s nda sat fl eleman n n ikna etme yetene i çok pasif kal r. Müflterinin sordu u sorulara istedi iniz gibi de il, istenildi- i gibi cevap verin. Al fl-verifl merkezlerinde s kça yaflanan bir sorun var. Müflteri, sat fl eleman na ma azada bulunan bir ürünü nas l bulabilece ini sordu unda, sat fl eleman flu ileride, falanca ürünlerin yan nda veya alt katta merdivenden inince sa da kal - yor gibi cevaplar veriyor. Müflterinin bekledi i cevab n bu olmad n belirtelim öncelikle. Sat fl eleman da biliyor bu flekilde cevap vermemesi gerekti ini. Ancak bazen tembellikten, bazen can istemedi inden, bazense bambaflka bir sebepten ço u zaman srar ediliyor bu tür cevaplarda. Peki, Müflteri nas l bir cevap bekliyor sorusuna. Böyle bir durumda müflteri, sorusuna eylemsel bir cevap bekler. Yani, sat fl eleman n n buyurun efendim sizi arad - n z ürüne götüreyim diyerek, kendisiyle birlikte hareket etmesini bekler. Bu asl nda bir f rsatt r da sat fl eleman için. Çünkü müflteriye, onun iste i dahilinde ürünü anlatmak ve müflterinin sat n almaktan vazgeçme ihtimalini ortadan kald rmak için ürüne yürüyüfl mesafesi kadar kazan lm fl bir zaman söz konusudur. Müflteriye ismi ile hitap edin. nsanlar bilinir olmaktan çok hofllan rlar. Bu öyle bir dürtüdür ki, okulda s ralara, parkta a açlara, iflyerinde kupalara kaz r z adlar m z. Hatta k sa zaman sonra bir dalgan n gelip her fleyi alt üst edece ini bile bile sahilde kuma yazar z kimli imizi. flte bu bilinme arzumuzdan yola ç karak müflterilerimize ilk tan flmam zda bir vesile ile adlar n ö renip, ikinci ve daha sonraki gelifllerinde adlar yla hitap etmek müflteri kazan m ve memnuniyeti ad na önemli bir ad md r. Tabii, müflteriye ad ile hitap etmek derken kastetti imiz, do rudan Mehmet, Zeynep, Ali fleklinde seslenmeyi kastetmiyoruz. Uygun olan Mehmet Bey, Zeynep Han m vb. kullan md r. Müflteri ile konuflurken, sadece onunla meflgul olun. nsanlar için dikkate al nmamak çok s k nt l bir durum oluflturur. Özellikle dikkate al nmayan size paras n verecek kifli, yani müflteri ise s k nt daha da ço al r. Müflteri, sat fl eleman ile konuflurken, sat fl eleman kesinlikle baflka bir iflle meflgul olmamal d r. Onunla ilgilendi ini, ona yard mc olmak için orada bulundu unu müflteriye hissettirmelidir. Yoksa müflteride sat fl eleman n dikkate almaz ki, bu hiçte istendik bir durum de ildir. Zira müflterinin dikkate almamas para kayb demek oldu undan ifl bir anda var olma mücadelesine dönüflüverir karfl taraf için. Yukar da de indi imiz stratejiler d fl nda daha binlerce strateji bulunmaktad r. Söz konusu stratejiler saha tecrübeleri, gözlemler, ileri düzey teknoloji kullan m eflli inde yap lan deneyler gibi pek çok veri toplama tekni i ile elde edilmifl ve al fl-verifl dünyas paydafllar için kullan ma sunulmufltur ve her geçen gün yeni bulgular al fl-verifl bilimini zenginlefltirmeye devam etmektedir.

7 EKONOMI 1 May s 2014 Perflembe 7 G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker, Türkiye-Sudan aras nda imzalanan tar msal iflbirli i anlaflmas yla Tar m flletmeleri Genel Müdürlü ü (T GEM) ile Sudan'dan bir kuruluflun ortakl nda flirket kurulaca n belirterek, "Bu flirket Sudan'da 780 bin hektar araziyi uzun vadeli kiralayabilecek, orada özel sektörün yat r m yapmas na imkan tan yacak" dedi. Denizcilikte iyiyiz Sudan la tar msal iflbirli i dönemi ANKARA- Türkiye-Sudan tar msal iflbirli i anlaflmas imza töreni, G da, Tar m ve Hayvanc - l k Bakanl bürokratlar ile Sudan Ulusal Ekonomi ve Maliye Bakan Bader Eldin Mahmoud Abbas, Tar m ve Sulama Bakan Ibrahim Mahmoud Hamid ve beraberindeki heyetin kat l m yla T - GEM tesislerinde gerçeklefltirildi. Eker, Sudan ile tar m alan nda yat r ma imkan verecek anlaflman n yan s ra tar m ve hayvanc l - a yönelik 3 de mutabakat zapt imzalayacaklar n bildirdi. Anlaflman n, uzun vadeli bir tar msal yat - r m öngördü üne iflaret eden Eker, bu kapsamda öncelikle Sudan'da, T GEM taraf ndan örnek modern bir çiftlik oluflturulaca n ve burada e itim ve araflt rma çal flmalar n n gerçeklefltirece ini anlatt. Bakan Eker, flöyle konufltu: "T GEM ile Sudan taraf nda bir kuruluflun ortakl nda bir flirket kurulacak bu anlaflma çerçevesinde. Bu flirket Sudan'da 780 bin hektar araziyi uzun vadeli kiralayabilecek, orada özel sektörün yat r m yapmas na imkan tan yacak. Bu alanlar da büyük ölçüde tespit edildi. Bu kurulacak flirket, iki ülkenin ortakl fleklinde olacak. Amaç flirketin tar msal üretim yapmas. Türkiye'nin teknolojik bilgi birikimi, mekanizasyon ve hayvan rklar aç - Avrasya Ekonomik Birli i gelecek vaat ediyor ASTANA - Kazakistan Cumhurbaflkan Nursultan Nazarbayev, Avrasya Ekonomik Birli i'nin gelecek vadettti ini belirterek, entegrasyonla birlikte üye ülkelerin kümülatif Gayrisafi Yurtiçi Has las 'n n (GSYH) 2030'da 900 milyar dolara kadar ç kabilece ini Nazarbayev, Moskova Üniversitesi'ndeki konuflmas nda entegrasyon potansiyeline dikkati çekerek, Avrasya Ekonomik Birli i'nin hayata geçmesiyle Kazakistan, Rusya ve Belarus'un toplam GSYH'sinin artaca n ifade etti. Entegrasyon fikrinin 20 y l önce olufltu unu dile getiren Nazarbayev, Avrasya Ekonomik Birli i'ni hayata geçirecek anlaflman n Kazakistan' n baflkenti Astana'da imzalanacak olmas n n sembolik önemde oldu unu vurgulad. Nazarbayev, Avrasya Ekonomik Birli i'nin bafllamas yla üye ülkelerin kümülatif GSYH'sinin 2030'da 900 milyar dolara kadar ç kabilece- ini Kazakistan statistik Ajans verilerine göre, 2010 y l ndaki gümrük birli inden sonra ülkenin Rusya ve Belarus'a ihracat yüzde 63 artt. Ayn dönemde bu iki ülkeden yapt - ithalat yüzde 98 art ran Kazakistan' n, Rusya ve Belarus ile d fl ticaret hacmi ise yüzde 88 yükseldi. Kazakistan' n, gümrük birli ine girilmeden önce 12,7 milyar dolar civar nda olan Rusya ve Belarus ile d fl ticareti, geçen y l 24 milyar dolar n üzerine ç kt. Uzmanlar, Kazakistan' n birli e kat lmas n n ülkedeki kay t d fl ekonomiyi azaltt - na ancak birlik içindeki ülkelerden ithal edilen ürünlerin Kazakistan' n yerli üreticisini zay f düflürdü üne dikkati çekiyor. (AA) STANBUL- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl Müsteflar Yard mc s Sefa Sad k Aytekin, Türkiye'nin çevresinde çok ciddi petrol ve do al gaz rezervleri oldu unu, dünya rezervlerinin yaklafl k yüzde 70'inin Türkiye'nin do usunda ve güneyinde bulundu unu Aytekin, Anadolu Ajans 'n n (AA) Ana Bas n Sponsoru oldu u, Sektörel Fuarc l k taraf ndan düzenlenen "20. Uluslararas Enerji ve Çevre Fuar ve Konferans "nda (ICCI 2014), Türkiye'nin enerji talebinin yüzde 30'unun yerli kaynaklardan, yüzde 70'inin ise ithalat yoluyla karfl land n an msatt. Türkiye'nin enerji ticaret merkezi olma yolunda ilerledi ini belirten Aytekin, ortak fayda sa layacak, kazan-kazan iliflkisine dayal her bir giriflime katk sa lad n ve sa lamaya devam edece ini Türkiye'nin enerji politikas n n hem kendisinin, hem de ortaklar n n enerji güvenli ini art rmay hedefledi ini vurgulayan Aytekin, Türkiye'nin çevresinde çok ciddi petrol ve do al gaz rezervleri oldu unu, dünya rezervlerinin yaklafl k yüzde 70'inin Türkiye'nin do usunda ve güneyinde bulundu unu kaydetti. Türkiye'nin do al gaz tüketiminin 46 milyar metreküpü aflt bilgisini veren Aytekin, bu tüketimin neredeyse tamam n n ithalat yoluyla karfl lafl ld n dile getirdi. Aytekin, Türkiye'nin enerji borsas n kurma yolunda da önemli ad mlar att na iflaret etti. AB'nin Azerbaycan ile Türkmenistan ile yürüttü ü çal flmalar n henüz somut bir sonuç veremedi ini aktaran Aytekin, sözlerine flöyle devam etti: "Türkmen gaz n n hem ülkemiz, hem de Avrupa pazar ndaki önemine biz halen inanmaktay z. Türkmen gaz n n tafl nmas na yönelik her türlü ifl birli ini gösterece imizi bir kez daha hat rlatmak isterim. Türkmenistan ile ülkemiz aras nda imzalanan çerçeve anlaflmas da proje konusundaki kararl l m z n bir göstergesini teflkil etmekte." Enerji Ticareti Derne i (ETD) Özel Oturumu'nda "Elektrik Enerjisi Toptan ve Perakende Sat fl" konulu panel düzenlendi. ETD Baflkan Birol Ergüven'in baflkanl n yapt panelde s ndan de erlendirilmesi. Oradaki yat r m n da ihraç edilmesi." Kurulacak flirketin tar m ve hayvanc l k alan nda genifl kapsaml faaliyetler yürütece ini dile getiren Eker, "Bu bizim aç m zdan bir ilk; dünyan n baflka bir bölgesinde, baflka bir ülkede bir flirkete ortak olmak suretiyle bir ürünü uluslararas arenaya tafl nmas " dedi. Bu anlaflman n faydas n asl nda iki taraf n da görece ini dile getiren Eker, Sudan'da çok genifl tar m arazileri bulundu unu, baz bölgelerde ya mur sular n n bile sulama için yeterli oldu unu Sudan'la 2006'da imzalad klar protokol kapsam nda bu ülkeden 350 kifliye e itim verdiklerini kaydeden Eker, ayr ca bu ülkeye tohum hibe ettiklerini de belirtti. Eker, bu iflbirli ini kal c, uzun vadeli, tar m ve hayvanc l kta ortak bir yat r m sahas na dönüfltürdüklerini ifade etti. Bakan Eker, anlaflman n yan s ra imzalayacaklar mutabakat zaptlar ile de hayvan sa l, bal kç l k ve su ürünleri ile Tar msal Araflt rmalar ve Politikalar Genel Müdürlü ü ile Sudan'da bu alandaki ilgili kurulufl ortakl nda tar msal araflt rma konular nda da iflbirli ine gideceklerini bildirerek, bunlar n hay rl olmas temennisinde bulundu. Sudan Ulusal Ekonomi ve Maliye Bakan Abbas, anlaflma kapsam nda Sudan'da öncelikle örnek çiftlik kurulaca n, buran n özel sektör için emsal teflkil edece ini anlatt. Bu anlaflma kapsam nda tar msal üretim kapsam nda özellikle ihracat odakl ürünlere a rl k verilece ini bildiren Abbas, "Anlaflmayla Sudan'daki do al kaynak potansiyelinin daha iyi kullan lmas n sa layaca z. Anlaflma sayesinde ihracat gelirleri, tar msal ürünlerin ülkeye girifli konusunda birçok zorlu un önüne geçmifl olaca z. Sudan hükumeti olarak Türk özel sektörünün tar msal yat r m yapmalar konusunda oldukça istekli ve kararl y z" ifadelerini kulland. Mutabakat zaptlar n n bu anlaflmaya yard mc olaca na iflaret eden Abbas, ayr ca Sudan'da Türk özel sektör kurulufllar için serbest bölge kurulmas konusunda anlaflma yap ld n, Türk flirketlerinin ifllerinin bu sayede kolaylaflaca n belirtti. Abbas, iki ülke merkez bankalar n n da bir mutabakat zapt imzalayaca n, ayr ca Türk bankalar - n n ülkesinde flube açabilmelerinin de mümkün olaca n (AA) Bizde neden yok? konuflan Türkiye Elektrik letim Afi (TE Afi) Genel Müdürü Kemal Y ld r, elektrikteki en önemli konunun arz güvenli i oldu unu Altyap y daha üst seviyelere ç karmak için çal flt klar n anlatan Y ld r, geçen y l bu kapsamda 1 milyar liral k yat r m yapt klar n, bu y l ise rakam n 1 milyar 100 milyon lira olaca n dile getirdi. Enerji Piyasas Düzenleme Kurulu (EPDK) Elektrik Dairesi Baflkan Ahmet Ocak ise Fransa'n n Avrupa'ya en çok elektrik ihraç eden ülkelerden biri oldu unu ve bu elektri in yüzde 80'inini nükleerden karfl lad n (AA) ANKARA - TAMER TO ANAfi - Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Lütfi Elvan, Türkiye'nin son denetimlerin ard ndan denizcilikte beyaz bayrak listesinin en üstüne ç kt n bildirerek, "Listedeki 38 Beyaz Bayrak'l ülkeyle birlikte en itibarl ülkeler aras nda yer alan Türkiye, bir anlamda denizcilik alan nda flampiyonlar ligine yükseldi" dedi. Bakan Elvan, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye'nin denizcilikte son 10 y lda büyük bir aflama kaydetti ini belirtti. Türkiye'nin, 2003 öncesi kara listede yer al rken, at lan ad mlar sayesinde önce gri listeye, 2008 y l ndan itibaren de Paris Liman Devletleri Kontrolü Mutabakat Muht ras (Paris MoU) Beyaz Bayrak Listesine yükseldi ini ifade eden Elvan, her geçen y l kendini gelifltiren Türk denizcili inin 2013 y l sonuna do ru yap lan Üye Devlet Gönüllü Denetim Program (VIMSAS) kapsam ndaki denetimlerden baflar yla geçerek "düflük risk grubu"na girdi ini Yeni durumun Türkiye'ye denizcilik alan nda pek çok avantaj sa layaca n vurgulayan Bakan Elvan, flunlar kaydetti: "2003 y l nda 749 Türk gemisinden 131'i Avrupa limanlar nda mevzuat ve teknik yetersizliklerden dolay tutuluyordu. Gemilerin limanlarda tutulmas n n çok büyük ekonomik maliyetleri var. Günlerce limanlarda bekletilen gemilerimizden hem yüksek liman ücretleri tahsil ediliyor, hem de tafl d klar yüklerin bozulmas, yüklerin zaman nda teslim edilememesi büyük maddi kay plara yol aç yordu. Bu durum, ayn zamanda Türk bayrakl gemilerin tafl mac l kta geri kalmas na neden oluyordu. Bunun üzerine limanlar m z n, gemilerimizin standartlar n yükselttik. Deniz tafl mac l nda s k denetimler ve uluslararas mevzuatlara uygun uygulamalar getirdik. Bunun neticesinde 2013 y l nda denetlenen 502 Türk Bayrakl gemiden sadece 15'i kusurlu bulundu. Türkiye'nin Düflük Risk Grubu Bayraklar Listesi'ne girmesiyle bu sorunlar ortadan kalkm fl oldu. Türkiye beyaz bayrak listesinin en üstüne ç kt. Listedeki 38 Beyaz Bayrak'l ülkeyle birlikte en itibarl ülkeler aras nda yer alan Türkiye, bir anlamda denizcilik alan nda flampiyonlar ligine yükseldi. Düflük Risk Grubu Bayraklar Listesi'ne girmenin Türk deniz tafl mac l aç s ndan önemli getirileri olacak y l öncesinde 12 ayda bir denetlenen Türk Bayrakl gemiler bundan sonra 36 ayda bir denetlenecek. Hem deniz tafl mac l aç s ndan hem de ihracat m z n geliflmesi aç s ndan son derece önemli bir geliflme oldu unu söyleyebilirim." Yakalanan bu baflar da baflta Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl olmak üzere herkesin önemli katk s n n oldu unu anlatan Elvan, Bakanl n stratejisi ve kararl l, gemilere yap lan belgelendirme, ön sörvey ve program d fl denetimlerin yan s ra donatan ve iflletenler taraf ndan gemi ve flirketlerde emniyet standartlar n n yükseltilmesi ile emniyet kültürün oluflmas n n da önemli katk lar oldu unu ifade etti. Avrupa limanlar nda denetim rejiminin her geçen gün daha s k hale geldi ini belirten Elvan, flöyle devam etti: "Düflük risk grubu güven ve itibar göstergesidir. Tüm paydafllar n bu denetimlere haz rl kl olmas büyük önem tafl yor. Yakalanan baflar n n devam etmesi ancak emniyet standartlar n n sürekli olarak sa lanmas ile mümkündür. flletmecilerinin olumsuz etkilenmemeleri için her türlü emniyet tedbirini uygun bir flekilde almalar ve tüm denetimlere en üst düzeyde haz rl kl olmalar gerekiyor. Limanlarda daha az tutulman n; daha çok yük tafl mak, daha çok ihracat yapmak, daha az maliyetli tafl mac l k yapmak ve daha çok kazanmak anlam na geldi i unutulmamal d r."(aa)

8 8 KÜLTÜR-SANAT 1 May s 2014 Perflembe Aylin DEM RHAN Diyarbak r' n tan t m için belgesel çekilecek D YARBAKIR (AA) - Diyarbak r' n kültürel varl klar, TRT taraf ndan haz rlanacak 2 belgesel film ile yurt içi ve yurt d fl nda tan t lacak. Diyarbak r'daki kültürel miraslar n n haz rlanacak belgeselerde yer almas için Diyarbak r Valili i ile TRT Genel Müdürlü ü aras nda protokol imzaland. Vali K raç, yapt konuflmada, Diyarbak r' n tarihi varl klar n dünyaya tan tabilmek amac yla TRT ile iflbirli i yapt klar n belirterek, belgesel filmlerin temas n n bar fl olaca n Diyarbak r' n 12 bin y ll k geçmifliyle 33 ayr uygarl a ev sahipli i yapm fl kadim bir kent oldu unu an msatan K raç, TRT'nin haz rlayaca film ile kentin kültürel varl klar n n daha iyi tan t laca n kaydetti. Diyarbak r Ulu Camisi'nin dünyan n 5. Harem-i fierif'i olarak an ld n dile getiren K raç, flöyle konufltu: "Geçmiflte bölgemizde yaflayan insanlar bar fl ve kardefllik içerisinde ne yapm fllar ne söylemifllerse onlar yaz t olarak da o tafllara ifllemifller. Kadim kentimizin tan t m na büyük bir katk s n n olaca n düflündü ümüz 2 ayr belgesel film çekimini gerçeklefltirece iz. Diyarbak r' n bütün bu güzelliklerini ortaya ç kar p ülkemize ve dünyaya tan tarak herkesin bilgisine, gözüne, kalbine dokunal m istedik. De iflik dillerde haz rlanacak belgesel, ilimizin bu manadaki kültürel ve inanç zenginli ini dünyaya tan tacakt r." Afrika'da dil haritas de ifliyor TUNUS (AA) Afrika k tas n n bat s ndaki Gambiya'da y llarca resmi dil ngilizce olsa da bu dil k sa süre önce yerini Arapçaya b rakt. Gambiya Devlet Baflkan Yahya Jemmeh, 6 Mart'ta eski sömürge gücünün dilinden vazgeçme ve yerel dili benimseme niyetini dile getirmiflti. Jemmah, devlet televizyonu GRTS'ye aç klamas nda, eski sömürge güçlerinin her fleyi ''ya malad n '', geride sadece ngilizceyi b rakt n ve ngilizcenin de yerini yak nda yerel dile b rakaca n belirtmiflti. Bu milliyetçi görüfller, Bat Afrika ülkesi Gambiya'y ngiliz Milletler Toplulu u'ndan çekilmeye yönlendirdi. Hükümet, 2 Ekim 2013'te Gambiya'n n asla ''yeni sömürgeci'' bir kurumun üyesi olmayaca n belirtmifl, 24 Mart'ta yetkililer Arapçan n resmi dil oldu unu aç klam flt. Senegal'deki fieyh Anta Diop Üniversitesi'nden Dilbilimci MameThierno Cisse, AA'ya aç klamas nda, Gambiya Devlet Baflkan 'n n ngilizce yerine köklerine dönmeyi hedeflese de bu dilin de ulusal miras n bir parças oldu unu ifade etti. Gambiya ngiliz Milletler Toplulu u'ndan ayr lmay seçerken, ngiltere ile sömürgecilik ba lant s bulunmayan eski Belçika sömürgesi Ruanda, Kas m 2009'da bu toplulu a dahil oldu. Ruanda'da 1994'teki soyk r mdan bu yana Frans zca, ngilizce karfl s nda verdi i savafl kaybetmeye bafllad. Öldürülmesiyle soyk r m n bafllad Ruanda Devlet Baflkan Juvenal Habyarimana'ya 1990'l y llar n bafl ndaki Fransa deste i, tart flmalar alevlendirmiflti. Suçlamalar reddeden Fransa, krizi yönetmekteki ''siyasi hatas n '' kabul etmiflti. fiubat 2010'da dönemin Fransa Cumhurbaflkan Nicolas Sarkozy, Ruanda'y ziyaretinde, Fransa ve uluslararas toplumun "çok ciddi hatal de erlendirmeler" yapt n söylemiflti. Ruanda uzmanlar ndan Marie France Cros, 2008'de Belçika gazetesinde yay mlanan makalesinde, Ruanda'n n Frans zcadan vazgeçerek, ngiliz Milletler Toplulu u arac l yla ngiltere'ye dayanarak Fransa'n n etki alan ndan kaçmay düflündü ünü belirtmiflti. Ruanda uzman bir di er gazeteci olan Falila Gbadamassi da Afrik.com internet sitesindeki yaz s nda, Frans z dilinin reddedilmesinin 1994'teki soyk r mdan sorumlu Sahraalt Afrikas nda ''klasik dil haritas '' de ifliyor. Mevcut resmi diller, siyasi ve ekonomik nedenlerden ötürü geri plana at l yor ve bu dillerin yerini yenileri al yor. STANBUL (AA) Ünlü sanatç Emel Say n' n 1000 foto raf n n bulundu u "Emel Say n Foto raflar Sergisi", Kale Outlet Center'da törenle aç ld. Foto raflar n bulundu u serginin sat fl ndan elde edilecek gelir, Ayval k Birlik Ortopedik Engelliler Derne i'ne ba fllanacak. Sunuculu unu Halit K vanç' n üstlendi i serginin aç l fl nda konuflan Emel Say n, çok duyguland n belirterek, sevenleriyle birlikte olmaktan mutluluk duydu unu Serginin kendisini y llar öncesine götürdü ünü ifade eden Say n, "O kadar gururluyum ki; verdi im emekler bofla gitmemifl. Bir sanatç için en büyük mutluluk. Çok heyecanland m ve çok mutlu oldum. Kendimi izliyorum, beni ''Hutu'' rejimiyle ba lant l Frans zca konuflan ülkeleri d fllama anlam na gelebilece ini ifade etmiflti. Dilbilimci Thierno, Fransa'n n flubatta az nl ktaki Tutsilerin 1994'te ço unluktaki Hutular taraf ndan katledilmesi olay na kar flmakla suçlanan Claude Muhayimana, Innocent Musabyimana ve Laurent Serubuga'yu Ruanda'ya iade etmeyi reddetmesinin de Frans z dilinin ''reddi" görüflünü güçlendirdi i de erlendirmesinde bulundu. Thierno, ngilizce konuflulan bir ülke olmamas na ra men Ruanda'da birçok kiflinin ngilizce konuflulan ülkelere göç etti ini, bunun da ngilizcenin ''benimsenmesine'' katk da bulundu unu ifade etti. Anayasaya göre Frans zca yerel ''Kinyarwanda'' dilinden sonra ikinci resmi dil olsa da E itim Bakan Daphrose Gahakwa'n n 2008'de e itim dilinin sadece ngilizce olaca n aç klamas yla durum de iflti. Güney Afrika'da ise ekonomi yeni dilin benimsenmesini tetikledi. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yönetim baflkenti Pretoria ve Pekin aras nda Mart 2014'te imzalanan iflbirli i anlaflmas yla Çin'in kuzeyinde ve güneydo usunda konuflulan Mandarince bu ülkede yay lmaya bafllad. Ancak Amerika Pew Araflt rma Merkezi'nin geçen y l yapt araflt rma, baz Güney Afrikal lar n bu politikay gelece e yönelik yat r m olarak görse de baz lar Çin kültürünün ülkede yay lmas ndan endifle etti ini ortaya koydu. Senegalli araflt rmac Cisse tüm bu ''dil evrimi'' fl nda ülkelerin ç karlar n n birbirine s k ca ba l oldu unu, dilin sadece kifliler aras ndaki iletiflimi sa lama arac olman n ötesinde tarihi ve ekonomiyi de tafl d n vurgulad. geçmifle de götüren bir etkinlik. Bugünkü organizasyonun en güzel yan Ayval k Birlik Ortopedik Engelliler Derne i'ne bir yard m etme ve arma an verebilme imkan m z do mufl oldu. Bunun için de mutluluk duyuyorum" diye konufltu. Serginin aç l fl n Emel Say n ve Halit K vanç, yetkililerle beraber SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN Gsm: ( ) Ali Naili Erdem den Ahmet Tufan fientürk e "Emel Say n Foto raflar Sergisi" aç ld nsanlar duygular n dile getirirken, duyduklar n, hissettiklerini ifade ederler, ortaya koyarlar. Bu ifade ediflin içinde samimiyet, iyi niyet ve anlat m zenginli i vard r genellikle. Milli E itim eski Bakanlar m zdan, siyasetçi, flair, yazar ve araflt rmac Ali Naili Erdem hocan n, fliirimizin befl y ld zl ç nar rahmetli Ahmet Tufan fientürk a abeyimiz için yazd klar var, ortaya koydu u duygular, anlat mlar var. Bu yaz, rahmetli Ahmet Tufan fientürk a abeyimizle birlikte haz rlay p, yay nlad m z Arma an-4 adl kitab n 148. sayfas nda yerald. Ahmet Tufan fientürk bafll kl, Ali Naili Erdem imzal yaz y aynen afla ya al yorum efendim: Ahmet Tufan bir sevgi p nar, bir dostluk mabedidir. fiiirin yücesinde yaflam fl ve fliirin bas n dünyam za cömertçe vermifltir. O, güzelin, özverinin ve erdemli in iklimindeki huzurun liman d r. Gönlü gaml lar onun m sralar n da hayat bulup yaflama dönerler. Yapmac ks n bir dil, berrak ve saf bir m sra dokusu fliirlerini oluflturur. Dolu dolu bir ömrün her saniyesinde seven kalbin vurufllar n duyars n z. Adam gibi adamd r iflte. Sadece ne tensel bir varl kt r, ne de beyinsel bir güç. O, yüce yaradan n s rlar n yaflayan ve yaflatan gönül ehlidir. Y l on iki ay bahar olsa, tüm a açlar çiçe e dursa, çiçeklerin en güzeli Ahmet Tufan n yüre inde açar. Y ld zlar dünyam z ak n etseler ve al p gelseler fl klar n hepsini, fl klar n en parla onun gözlerinden yans r. Toroslar n bu kat ks z evlad dostuna dost, düflman na asildir. Ve fliirindeki büyü aflk n izdivac d r (20 May s 2004) kurdele keserek gerçeklefltirdi. Daha sonra foto raflar n n oldu u sergiyi gezen Emel Say n, duygusal anlar yaflad. Vatandafllar n büyük ilgi gösterdi i sanatç, engelli bir gencin de tekerlekli sandalyesini bir süre sürerek gezdirdi. Emel Say n'a Ayval k Birlik Ortopedik Engelliler Derne i taraf ndan, çiçek ve plaket takdim edildi....edeb SOHBETLER... MEHMET NUR PARMAKSIZ Prof. Dr. Sad k TURAL ile Cengiz Aytmatov Üzerine-2 Bu mesele hakikaten çok önemli. Lütfen, bu söyledikleriniz mutlaka bilinmesi laz m. Cengiz Aytmatov, gerek Gül Sar da, gerek Cemile de, Cemile için Aragon un bir sözü var biliyorsunuz; dünyan n en büyük aflk hikâyesi diyor ve onu meflhur ediyor. Yahut da, kominizim yafl yordu, kominizim varken yaz ld Gün Uzar Yüzy l Olur. Orada annesini tan may p, annesini öldürebilen bir çocu un beynini y kama sistemini, yani ötekileflmeyi, Aytmatov söyleyifliyle Mankurtlaflmay anlatan bu adam n, bütün eserlerinde çaresiz, kimsesiz ve arkas z bir rejimin, yahut bir despotizmin, yahut büyük bir gücün ezdi i insan savunma vard r. Bütün eserlerini okurken ç l k ç l k bunu hissediyorsunuz. Bu sene Elaz fiiir Akflamlar nda, Elaz halk onu öyle ba r na bast ki, ben Elaz halk na, valisine, rektörüne, hele hele o Gazeteciler cemiyeti baflkan na, yönetim kurulu üyelerine, Bedrettin Bey e, fiener Bey e, öyle mihnet duyuyorum ki, niçin, çünkü Cengiz Aytmatov Elaz dan gözyafllar içinde ayr ld. Biliyorum, sizin haberiniz yok herhalde ama flimdi söyleyeyim. Cengiz Aytmatov a, Elaz da Perflembe akflam ödül verildi. Onun ödül ald saat, mbikten Damlalar la ayn saate denk geliyordu ve takriben saat gibi biz Elaz valisi Muammer Muflmal la telefonda canl ba lant kurduk ve uzunca bir sohbet yapt k. Evet, bunu bilmiyordum, çok iyi olmufl. Cengiz Aytmatov u da telefona getirebilseydik onunla da konuflacakt k ama bu mümkün olmad. Tabi Aytmatov a ödül verilifl saati ile program m z n saatinin çak flmas büyük bir güzellikti ve Muammer Muflmal da çok önemli aç klamalar yapt. Evet, o gün oradaki heyecan görseydiniz, halk n genifl bir caddede yürüyüflünü ve onlar n Cengiz Bey e olan sevgisini görseydiniz, hayran kal rd n z. Niye, benim milletim çok kadirbilir bir millet. Çok ciddi söylüyorum. Cengiz Bey için ne yapabiliriz? Bizce, Nobel i, Aytmatov hak etmifl midir? Evet. Nobel nedir diye sorarsan z? Nobel in edebiyat ödülü k sm çok siyasidir, di erleri jürilerle verilir, bu baflka bir yolla verilir. Onu flimdi uzun uzun tart flmayay m ama benim baflkanl - mda bir gurup arkadafl m z yan yana getirerek Cengiz Aytmatov için bir Nobel komitesi oluflturduk. Almanca, Rusça, ngilizce ve Türkçe olarak dünyan n her taraf - na gönderilecek bir sayfal k bir metin haz rlad k. Onu gönderece- iz. ster evet derler, ister demezler. E er gerçek bir yazar ar yorlarsa, hangi yazar, gönlün ak lla bar flt n yaflayan ve bunu gerçe- imsi metinlere dönüfltüren bir yazar ar yorlarsa, bu Cengiz Aytmatov dur. ki, insan n insanla bar flmas n savunuyorlarsa, bu Cengiz Aytmatov dur. Atlar n, kufllar n ne dedi ini dinlemek istiyorlarsa; turnalar n, göllerin, sular n nelerle, hangi dillerle konufltu unu anlamak istiyorlarsa, bunlar n hepsi Cengiz Aytmatov da var. Evet çok do ru, bu gerçekleri herkesin görmesi laz m. Bizlerde elimizden geleni yapmaya çal - flaca z ve çok büyük bir destek bulaca n z ben tahmin ediyorum. 12 Aral k 1928 de do du Cengiz Aytmatov. Nobel in bu sene ona verilmesi, inan n ki çok da anlaml olur. Tabi Nobel konusu-ki geçen sene bu ödülü Orhan Pamuk al nca çok konufluldu ve tart fl ld - biraz çetrefilli bir konu ama bence de, bu ödülün Aytmatov verilmesi gerek. Cengiz Bey, bu ödülü dünyada en çok hak edenlerden biri. nflallah, deste iniz için teflekkür ederim. Dilimize giren ve çok söylenen empati diye bir kelime var. Baflkas n n ad na ac duymak, baflkas n n ad na dertlenmek, baflkas n n ad na hayat yeni bafltan, onun gözüyle anlamland rmak. Eskiden biz buna di erkam (di ergam) diyorduk. Bana öyle geliyor ki, Türkiye deki edebiyat zevkini, edebiyat tefekkürünü kendisi için dert edinenlerin her birisi art k kendi milletine hakaret etmeyen, kendi milletiyle kavgas ad na d - flardan ödüllendirilmeyen bir anlay flla, Cengiz Aytmatov un pefline düflmelidir. Bütün ajanslar olarak, gazeteler olarak, radyolar olarak, televizyonlar olarak bir saf tutal m ve bu insan hakikaten bunu hak etmifltir diyelim. Bu düzgün duruflumuz bu saf tutuflumuz yine karfl l ks z kalacaksa, bizde o zaman anlayal m ki, karfl m zdakinin de- eri, de er anlay fl ve de erlendirme düflüncesi bizden farkl. O zaman vazgeçelim. Yani, elimizden geleni yapal m diyorsunuz. Evet, tam olarak onu söylüyorum. (14 fiubat 2008) GÜNÜN DÖRTLÜ Ü Döndükçe durur âlem fark edendir kalp gözü, Ameller önemlidir büyütmemeli sözü. Yükse e ç kmak için bazen merdiven gerek, Yeter ki dürüst ol sen kaybetmemeli özü.

9 BULMACA 1 May s 2014 Perflembe 9 Oryantalizm, ta Haçl sald r lar ndan beri Bat n n kendisini merkeze alarak Do u dünyas n öznel bir tan mlamaya tabi tutmas ve emperyalist amaçlar do rultusunda biçimlendirme çal flmalar n n genel ad d r. Dinî, siyasi, kültürel, ekonomik ve askerî olmak üzere birçok oryantalist çal flma alan vard r. Bunlardan biri de, slam içi farkl mezhepleri tahrik ederek, birbirine karfl k flk rtarak, bunlar ayr birer cephe halinde konumland rarak çat flt rma çal flmalar d r. Böylelikle kendi varl na tehdit olarak gördü ü dünya slam birli ini toplumsal, kültürel, dinî, co rafî ve siyasî anlamda bölüp parçalayarak Müslüman gücünü yok etme çal flmalar çok eskiden beri devam etmektedir. Bu ba lamda bat l üniversitelerde, düflünce kurulufllar nda ve siyasi platformlarda Sünnilik ve fiiilik üzerine fazlaca çal flma yapm fllard r, yapmaktad rlar. Bu çal flmalar, sadece teknik anlamda slam anlama ve yorumlama farkl l klar n belirleme de il, ayn zamanda bu iki mezhep mensuplar n sosyolojik ve siyasi anlamda ayr flt r p çat flt rma çal flmalar d r. Bu çal flmalar n siyasi TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin B R ORYANTAL ST PROJE: MEZHEP ÇATIfiMASI-1 sonuçlar ndan biri de, bugün slam dünyas n n bafl na belâ olarak örülen Büyük Orta Do u Projesidir. Amerika n n öncülük etti i, Türkiye nin ve di er baz slam ülkelerinin de tafleron olarak kullan ld bu projeye göre, bugün slam dünyas h zla fiii ve Sünni bloklara ayr lmaktad r. Bir tarafta Türkiye, Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri gibi Sünni blok, di er yandan ran, Suriye, Merkezî Irak hükûmeti gibi fiii blok. Amerika ve di er bat l devletler, bu bloklaflmada z tl k, farkl l k ve çat flma alanlar n yo unlukla tahrik etmektedirler. Son günlerde Türkiye nin Suriye politikas da Büyük Orta Do u Projesinin bu mezhep karfl tl na dayal olarak uygulamaya sürüldü. Suriye rejimi fiii kabul edildi ve Türkiye nin Suriye ifline kar flma amac, fiiili e karfl Sünnilik mücadelesi olarak alg land ya da böyle bir görüntü ortaya ç kt. slam dünyas nda gâvurun sinsi çal flmalar sonucu fiii - Sünni çat flmas ndan ve savafllar ndan kimin fayda sa layaca na bakt m zda flunu görüyoruz. fiii ve Sünni Türklerle fiii ve Sünni Araplar ve Farslar birbirlerine karfl Arapça, Farsça ve Türkçe savafl naralar atarken, ç kacak savafllar sonucunda ngilizce ve branice zafer flark lar söylenecektir. (Devam Edecek) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast....: ANKARA HAVA RAPORU BULMACA Soldan sa a: 1. Yol üstü u ran lacak, geçilecek yer. 2. Do arak ço alma. Ölümlü, gelip geçici. 3. Kötüleme, yerme, yergi. Genellikle ev içinde giyilen, hafif ve türlü biçimlerde ayakkab. 4. Çavuflkuflu, hüthüt. 5. Tecrübe etme, s namak. 6. Notada durak iflareti. Piflmanl k. 7. syan eden, baflkald ran. Mesafe. 8. Rütbesiz asker. Bir yeri veya birini görmeye gitme. 9. nsan ve hayvanlarda vücudun orta bölümü. Korkunç, çok güçlü ve ola anüstü masal yarat. Voltamperin simgesi. 10. Rus Kazaklarda baflkan. Kötülük, fenal k. 11. Mikroskop cam. Vietnam takviminde y lbafl. 12. Sonsuza de in, sürgit. 13. Bal koymaya yarayan küçük tekne. ri taneli bezelye. 14. Yoksul, fukara. Boyun e en, kendini baflkalar n n buyru una b rakan. 15. Aç k, göze çarpan, belirgin. Asalak bir böcek, sak rga. 16. Gerekenden eksik. Ekmek içi, ceviz, sar msak, tuz ve sirke ile yap lan bir tür meze. 17. Söz, lak rd. De ersiz, afla, önemi olmayan. Uzakl k anlat r. 18. Yabani hayvan bar na. çten, candan. 19. Yunan alfabesinde bir harf. Sahip, s, malik. 20. Yap lan ifl, edim, fiil. Yaflamak için gerekli olan her fley. Yukar dan afla ya: 1. Seçkin, seçilmifl. Da k rlang c, keçisa an. Kad rga bal, falyanos. 2. drarda bulunan azotlu madde. Esirlik, tutsakl k. Geveze. 3. Yer, bas lan döfleme. Lale bahçesi. Berilyumun simgesi. 4. laç, merhem. Yüz rengi. Bak rtafl. Taflk n su. 5. Unutmamak için parma a ba lanan iplik. Sürdürme, devam ettirme. Aç klamalar. 6. Sonsuza dek. Hava bas nc birimi. Uzun soluklu bir edebiyat türü. 7. Anakaralardan biri. fiikâr. Vücudun salg lad tuzlu s v. Okuyucu, okur. 8. Bir yerde toplanan kalabal k, ahali. Y lan. Eski dilde sevinç, flenlik, nefle. Arap alfabesinde bir harf. 9. Nikelin simgesi. Üzerine flilte atarak yatmaya veya oturmaya yarayan tahtadan sedir. Düz kenarl flapka. 10. Kabartmal pamuklu kumafl. Posta sürücüsü. Al c, foto raf makinesi. Kasaplarda sat lan kesilmifl hayvan. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

10 10 1 May s 2014 Perflembe - SAGLIK Burcu KER M 'Günefl gözlü ü gözünüzü karartmas n' Baz kimseler taraf ndan günefl gözlü- ünün bir aksesuar gibi kullan ld na dikkat çeken Optisyen Emre Özyaz c, günefl gözlü ünün bir ihtiyaç oldu unu 'Sedef, beklenmedik flekilde ortaya ç k p, kaybolabilir, bulafl c de il' BURSA - Toplumun yüzde 2 sini ilgilendiren bir deri hastal olan sedef, kad n ve erkekte eflit oranda ve her yaflta görülebiliyor. Uluda Üniversitesi T p Fakültesi Deri ve Zührevi Hastal klar Ana Bilim Dal uzmanlar, Sedef, beklenmedik bir flekilde ortaya ç - k p kaybolabilir. Bulafl c (mikrobik) bir hastal k de ildir ve iyileflirken deride iz b rakmaz." uyar s nda bulundu. Uluda Üniversitesi Sa l k Kurulufllar isimli internet sitesine konuyla ilgili aç klama yapan uzmanlar, sedef hastal nda deri hücrelerinin ço alma döngüsü artt n ve normalde 3-4 hafta iken bu hastal kta 3-4 gün gibi k sa sürdü üne dikkat çekerken, "Bunun sebepleri halen tam olarak anlafl lamam flt r. Baz kifliler özellikle ailesinde sedef hastal olanlar bu hastal a daha yatk n olurlar. Baflka bir deyiflle baz kifliler için bu hastal k genetik ya da ailesel olabilir. Ancak sedef için tetikleyici faktör ço unlukla bo az enfeksiyonu, stres ya da deri hasar gibi d fl etkenlerdir. Yine de sedef hastal geliflen ya da nükseden ço u hastada bir neden saptanamaz. Genellikle günefl fl sedefi iyilefltirir; ancak özellikle günefl yan geliflti inde kötülefltirebilir. Afl r alkol al m, sigara, di er hastal klar için kullan lan ilaçlar da sedefi kötülefltirebilir. Beslenme ile sedef aras nda belirgin bir iliflki yoktur. Bu hastal k psikolojik durumla çok yak ndan iliflkilidir. Stresli veya depresyonda oldu unuz dönemlerde tedaviye direnç gösterebilir veya kendinizi mutlu hissetti inizde kendili inden iyileflebilir." ifadelerine yer verdi. Sedef hastal genetik oldu unun vurguland aç klamada, "Sedef hastal n n geçifl flekli karmafl kt r ve tam olarak ayd nlat lamam flt r. Pek çok gen rol oynayabilir. Sedef hastal ne kadar ileri yaflta görülürse genetik ile ilgisi o kadar azal r. Sedef bazen kafl nt l olabilen üzeri beyaz kepeklerle kapl k zar kl klara sebep olur. Bunlar en s k saçl deri, kaçla, diz ve dirseklerde görülür. Sedefi olanlar yüzde 5 ile 10 unda eklemler de tutulabilece inden eklem hareketleri sertleflir ve a r l olur. En fazla tutulan eklemler el ve ayak parmak uçlar ndaki eklemlerdir. T rnak tutulumuna ba l olarak t rnaklarda çukurlanmalar, renk ve flekil de iflikli i görülür. Sedefli ço u hasta için as l sorun görünüm ve toplumun kendilerine karfl olan bak fl aç s d r. Bu onlar n yaflam kalitesini etkileyebilir." denildi. ANKARA 11. A LE MAHKEMES ESAS NO : 2008/649 KARAR NO: 2010/79 LAN ADANA - Kemik erimesi olarak da adland r lan osteoporoz; kemiklerin incelmesi, zay flamas ve k r lmas ile karakterize bir hastal k olarak tan mlan yor. Ac badem Adana Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman Dr. Coflkun Akal n, kemik erimesinin günümüzde daha çok kad nlarda görülen bir hastal k olmas na karfl n son y llarda erkeklerin de risk alt nda oldu una dikkati çekti. Dr. Coflkun Akal n, Günümüzde 50 yafl n üzerindeki her 3 kad ndan birinde kemik erimesi ortaya ç k yor. Erkeklere bakt m zda ise her 5 erkekten birinde kemik erimesi tespit ediliyor. diye konufltu. Dr. Çoflkun Akal n, osteoporozun özellikle çocukluk ça ndaki yanl fl beslenme ve yanl fl yaflam tarz n n etkisi ile ortaya ç kt n Osteoporozun, belirti vermenden sinsice ilerledi ini ve ileri yafllarda görüldü- ünü anlatan Dr. Akal n, Dünyan n her yerinde 65 yafl üstündeki pek çok kad n ve erkekte kalça, omurga, el bile i ve di- er kemiklerde k r klara rastlan yor. Tedavi edilmeyen osteoporozda bel ve s rt a r s, boyda k salma, s rtta kamburlaflma, kaburgalar ve kalça kemi inde AMASYA -Özyaz c, "Gerek d fl koflullarda çal flan gerekse fl - a hassasiyeti olanlar için günefl gözlü ü bir zarurettir. Kalitesiz gözlüklerle de gözlerinizi karartmay n." uyar s nda bulundu. Merzifon'da Emre Optik iflletme sahibi Özyaz c, günefl gözlü- ünün asl nda bir ihtiyaç oldu unu ifade etti. Özyaz c, gerek d fl koflullarda çal flan kifliler için gerekse fl a hassasiyeti nedeniyle yaz n parlak güneflli günlerde zorlanan kifliler için günefl gözlü ünün gerekli oldu unu belirtti. Günefl gözlü ü al rken markas ndan, fiyat ndan, fleklinden çok ultraviyole filtresi var m, ultraviyole ediyor mu, etmiyor mu özelliklerinin çok önemli oldu una vurgu yapan Özyaz c, kiflilerin nas l bir günefl gözlü ü almas gerekti ini flöyle anlatt : "Ultraviyole eden her günefl gözlü ünü alabilirsiniz. Kifliler günefl gözlü üne bakt nda ultraviyole filtresi olup olmad n anlamas pek mümkün de il. Fakat bizim ülkemiz koflullar nda yasal olarak özellikle gözlükçülerde sat lan gözlüklerin üzerinde sertifikalar var. Bizim ülkemiz için 'CE Sertifikas ' geçerli. Bu sertifika yasal olarak geçerli bir sertifikaysa günefl gözlü ünün üzerine ilifltirilmifl halde bulunur. Fakat üzerinde herhangi bir sertifika bulunmayan ya da gözlük al nan kifli taraf ndan do rulama yap lamayan, bir sertifika belgesi gösterilemeyen gözlük için her zaman soru iflareti olur. O günefl gözlü- ünde ultraviyole etkisi olmayabilir.'' yi bir günefl gözlü ünde olmas gereken özellikleri aktaran Özyaz c, "En önemli özelli i ultraviyole filtre ediyor olmal. Geri k r klar olabiliyor. Bu nedenle de kemik erimesinin tan s n n konulabilmesi için kemik yo- unlu unun ölçülmesi gerekiyor dedi. Kemik yo unlu u incelemelerinin d fl nda kan ve idrar testlerinin de erken tan ya yard mc oldu unu belirten Dr. Coflkun Akal n, hastal k hakk nda flu bilgileri verdi: - Hastal k uzun süre hiçbir belirti vermeden sessizce ilerleyebilir. Bu nedenle düzenli kontrolden geçmek çok önemlidir - Hastada bel, kalça ve s rt a r lar olabilir. Boyda k salma, omurgada kemik k r klar, el, el bile i ve kaburga k r klar n n yan s ra kalça kemi inde k r k da görülebilir - Kaybolan kemi i yerine koymak oldukça pahal, zor ve uzun zaman alan bir tedavi yöntemidir. Bu nedenle risk faktörlerini belirlemek ve osteoporozu önlemeye yönelik tedbirler almak gerekir - Kemik erimesinin tedavisinde kalsiyum ve D vitamini al nmas olmazsa olmazd r! - Yaflam tarz nda de- ifliklikler yapmak, düflme riskini K sa boylu ve ince yap l larda kemik erimesi riski yüksek Davac Ömer Hartlap vekili taraf ndan daval Amayla Hartlap aleyhine aç lan Boflanma davas n n karar gere ince ; Davan n kabulü ile Osmaniye li Düziçi lçesi Yeni Farsak köyü C.46 H.32 de nüfusa kay tl Yahya ve Fatma'dan olma Di erfarsak do umlu TC kimlik numaral Ömer Hartlap ile ayn yerde nüfusa kay tl Kanlar ve Tepriz'den olma Bakü do umlu TC kimlik numaral Amalya ( smaillova) Hartlap' n boflanmalar na, Peflin al nan harc n mahsubuyla bakiye 3.15 TL harc n daval dan al nmas na, Davac taraf ndan yap lan TL masraf n daval dan al n p davac ya verilmesine, Davac vekilinin sarf etti i emek ve mesai karfl l takdir olunan TL avukatl k ücretinin daval - dan al n p davac ya verilmesine, Dair, davac vekilinin yüzüne karfl, daval n n yoklu unda HUMK.nun 432 maddesi uyar nca karar n tebli inden itibaren 15 gün içinde temyiz için Yarg tay'a baflvurma yolu aç k olmak üzere verilen karar aç kça okunup anlat ld. Tebligat Kanunun 31. maddesi gere ince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dava dilekçesinin ve yenileme dilekçesinin tebli edilmifl say laca, tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebli olunur. Bas n-5692(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar azaltacak önlemler almak, doktor taraf ndan belirlenen egzersiz program n uygulamak, beslenme al flkanl n önerilen flekilde de ifltirmek ve ilaçlar do ru flekilde kullanmak gerekir - Tedavinin takibi aç s ndan da kontrollere de mutlaka düzenli bir flekilde ve aksatmadan devam edilmelidir Osteoporozu önlemede kalsiyum ve D vitamini kullan m - n n çok önemli oldu unu söyleyen Dr. Coflkun Akal n, Hem kad n hem de erkekte iskelet sisteminin geliflmesi ve kemik yo unlu unun devam için ömür boyu yeterli kalsiyum ve D vitamini al m önemlidir. Kalsiyum ihtiyac, çocukluk ça- nda mg, eriflkinlerde mg, kad nlardaki postmenopozal dönemde ve ileri yafllardaki erkeklerde ise günlük kalsiyum ihtiyac mg düzeyindedir dedi. Süt ve süt ürünlerinin kalsiyum kayna olarak diyette yer almas gerekti ini de anlatan Akal n, flunlar söyledi: Bunlar ayn zamanda zengin protein kaynaklar d r. Bunun yan s ra kalsiyum yönünden zengin di- er besinler olarak yeflil sebzeleri (brokoli, k v rc k, lahana, spanak), bal k çeflitlerini ve özellikle badem gibi baz kuru yemiflleri de ihmal etmemek gerekir. Kalsiyumun mümkün oldu- unca kalsiyumdan zengin besinlerle vücuda al nmas n tavsiye eden Dr. Akal n, E er besinlerle al nam yorsa mutlaka ek kalsiyum deste i verilmelidir. dedi. planda kalan ikinci önemli nokta ise gözde, yüzde rahat durmas gerekir." dedi. Baz gözlüklerin a r olmas nedeniyle kifli terledikçe günefl gözlü ünün burnunda durmayaca n aç klayan Özyaz - c, ''Baz gözlükler yüz yap s na uygun olmaz, yan taraflardan s - kar rahat kullan m engeller. Kullan m aç s ndan kiflinin, göz ve yüz çehresine uygun olmas gerekir.'' izah n yapt. Parlak, güneflli günlerde araç kullan rken günefl gözlü ünün büyük katk sa layaca n ifade eden Özyaz c, kolormatik tabir edilen güneflli havalarda koyulaflan gözlüklerin de kullan bilece- ini kaydetti. Optisyen Emre Özyaz c, günefl fl n n zaten camlardan bir oranda filtrelendi i için göze ulaflmas n n mümkün olmad n belirtti. Özyaz c, araç kullanan kiflinin gözünde baflka problemler olup olmad na dikkat etmesi gerekti ini ifade ederek, "E er uzun süre araç kullan yorsa göz kurulu u da geliflebilir. Uzun süre araç kullananlar n önlem almas laz m. Gözünde bozukluk varsa ona göre günefl gözlü ü kullanabilir." diye konufltu. Yanl fl günefl gözlü ü kullan ld nda oluflabilecek tehlikelere de iflaret eden Özyaz c, "Teorik olarak, göz geniflleyece i için güneflin zararl fl nlar n n daha çok geçece i ve gözün retina tabakas na zararl olabilece i düflünülüyor. Ultraviyolenin gözde birçok hastal k oluflturma problemi var. Katarakt, sar nokta hastal, bunlar n hepsinde suçlanabilen bir faktör. O aç dan ultraviyole fl n n göze kontrolsüz girifli hastal klara yol açabiliyor.'' fleklinde konufltu.(cha) Geniz eti birçok hastal n sebebi BURSA - Çocukluk ça nda en s k rastlanan cerrahi sorun geniz eti. Geniz eti büyümesi ve hastal klar n n yol açt olumsuz belirtilerin özellikle ebeveynlerce bilinmesi, daha erken dönemde çocuklar n genizeti ve bu duruma efllik edebilecek istenmeyen hastal klar n ortaya ç kmas n engellemek ad na çok önemli. Konur T p Merkezi Kulak Burun Bo az Uzman Dr. Cem H zl, geniz etinin yol açt sorunlara dikkat çekti. Dr. H zl, geniz etinin önemini flöyle anlatt : Geniz eti yerleflti i bölge itibariyle, burundan gelen hava ak m n n bo az bölgesini geçerek akci erlere ulaflmas n sa layan dar bir kavflak niteli inde. Bu dar alana ayn zamanda orta kula n havalanmas n ve normal fonksiyonunu sa lamada büyük önemi olan östaki tüpü de aç l yor. Tüm bu sebepler normal flartlarda küçük ve t kay c olmayan geniz eti dokusunun az miktarlarda dahi büyümesi durumunda neden önemli sa l k problemlerine yol açt n aç kl yor. Büyümeye ba l t kan kl k ve bu t kan kl a ba l olarak geliflen sa l k sorunlar na dikkat çeken H zl, flöyle devam etti: Horlama, burun t kan kl, a z aç k uyuma, solunumun yaklafl k 8-10 saniye ve civar sürelerle kesilmesi (apne nöbetleri), tekrarlayan orta kulak enfeksiyonlar ve uzun vadede bu enfeksiyonlara ba l olarak geliflen iflitme kay plar, seste bo ukluk, konuflma bozukluklar, difllerde çürüme fleklindedir. Geniz etinin büyümesinden ba ms z bir flekilde adenoidit denilen s k enfeksiyon ataklar, Adenoidit nedeniyle kulak baflta olmak üzere s k geçirilen alt ve üst solunum yollar enfeksiyon ataklar yaflanabiliyor. Çocuklarda t kan kl k bulgular ya da s k tekrarlayan enfeksiyon öyküsü bulunmas halinde hekime görünmek gerekti ini ifade eden H zl, tedavi konusunda flu bilgileri verdi: Geniz eti operasyonlar her zaman genel anestezi alt nda yaklafl k yar m saat süren bir operasyonla gerçeklefltiriliyor. Hasta, ayn gün taburcu olmakta ve 3-4 günlük ev istirahati büyük oranda iyileflme süreci için yeterli oluyor. (CHA)

11 DIS DÜNYA Yücel TANOL 1 May s 2014 Perflembe 11 Yemen'de el-kaide'ye karfl tedbirler art r ld SANA - Yemen silahl kuvvetlerinin, son bir ay içinde el-kaide yap lanmalar na karfl yürüttü ü operasyonlarla beraber baflkent Sana'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye ç kar ld. Baflkent Sana'da el-kaide'nin karfl sald r da bulunmas ihtimali göz önüne al narak, birçok cadde ve bulvar üzerinde askeri kontrol noktalar oluflturuldu. Askeri araçlar n kontrol noktalar na konuflland r ld ve trafik ak fl n n sürekli denetim yüzünden a r seyretti i gözleniyor. Yemen'de 2011 y l nda bafllayan halk ayaklanmalar ve ard ndan girilen siyasi geçifl süreç, ülke Kerry den, Rusya ya sert Ukrayna ç k fl genelinde büyük bir güvenlik zaafiyetini de beraberinde getirdi. Özellikle güney bölgelerde yap lanmaya bafllayan Ensar üfl-fieria örgütü, Arap Yar madas El Kaidesi olarak da s k s k dünya gündemine girerken, Yemen ordusuna ve güvenlik mensuplar na yönelik kanl eylemler düzenledi. Yemen ordusunun ilk müdahaleleriyle güney Abyan bölgesinden do udaki Hadramut bölgesine do ru çekilmeye bafllayan örgüt, ''vur-kaç'' takti i ile eylemlerine devam etti. Yemen Savunma Bakanl n n resmi ajans Saba'dan yap lan aç klamada, son hava operasyonlar ile birlikte örgüte karfl ''sald rgan taktik'' benimsenece i ve yeni tedbirler al naca belirtildi. Yemen Savunma Bakan Muhammed Nas r Ahmed, ülkenin önemli askeri güçlerinin bulundu u birlikleri gezerek güvenlik tedbirlerini yerinde inceledi. Savunma Bakan Ahmed, askeri birliklere ''moral ziyareti'' düzenleyerek, örgüte karfl operasyonlar n devam edece i ve bu konudaki kararl l n sinyallerini verdi. Yemen'in Abyan ilinde ABD insans z hava araçlar n n ( HA) da destekledi i operasyonlarda 3'ü yerel liderlerden 60 el-kaide militan öldürülmüfltü. (AA) ABD D fliflleri Bakan John Kerry, Rusya n n Cenevre anlaflmas ndan sonra, Ukrayna n n do usundaki tansiyonun azalmas na yönelik hiçbir somut ad m atmad n belirterek, Rusya n n anlaflmaya uymamas halinde bu sadece ciddi bir hata olmayacak, pahal bir hata olacak. (Rusya n n izledi i) Yolu de ifltirmesi için pencere kapan yor. E er Rusya (tansiyonu azaltacak ad m atmazsa) dünya, Rusya n n daha fazla bedel ödemesini sa layacakt r. Baflkan Obama n n belirtti i gibi biz haz r z dedi. önüne geçilemeyece ine iflaret etti. Kerry, sadece bir taraf n ihtilaftan kaç nmas yla bu sorunun üstesinden gelinemeyece ine iflaret ederek, fiunu aç kça belirtelim: Cenevre de var lan anlaflma yorumlamaya aç k de il, belirsiz de il, subjektif de il, seçenekler de sunmuyor dedi. WASHINGTON - Kerry, sürpriz biçimde akflam saatlerinde ABD D fliflleri Bakanl nda Ukrayna konusunda aç klama yapt. Sert bir üslupla konuflan Kerry, Cenevre anlaflmas nda sadece iyi niyetin yeterli olmad n, taraflar n somut ad mlar atmas gerekti ini aç kça belirttiklerini hat rlatarak, anlaflman n ilk gününden itibaren sadece Ukrayna n n yükümlülüklerini yerine getirdi ini ve sözlerini tuttu unu kaydetti. Kerry, Ukrayna liderlerinin iyi niyetini ortaya koydu unu ve liderlik kavram n n da bu oldu unu aktard. Kerry, Rusya n n ise dikkat da tma, kand rma ve istikrars zlaflt rma yolunu izledi ini belirterek, Cenevre den flu ana kadar Rusya n n hiçbir somut ad m atmad n Kerry, Cenevre den bu yana tek bir Rus yetkilisinin bile kamuoyu önünde anlaflmay destekleyen ve silahl gruplar iflgal ettikleri yerleri boflaltmaya ça ran aç klama yapmad na dikkati çekti. Aksine, Rusya n n devlet televizyonu dahil çeflitli kanallardan Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin in Ukrayna fantezilerini içeren propagandalar yap ld n dile getiren Kerry, 21. yüzy lda ne kadar propaganda yap l rsa yap ls n gerçeklerin RUSYA, GRUPLARI DESTEKL YOR Rusya n n Ukrayna n n do usundaki silahl ve Rusya yanl s gruplar fon ve ve a r silahlarla desteklemeyi ve koordine etmeyi sürdürdü ünü ifade eden Kerry, bu gruplar n yeni k yafetleri, disiplinli asker tav rlar, ellerindeki silahlar ve Ukrayna ya binlerce mil ötesindekilerin Rus aksanlar yla kendi haklar n arayan yerel halk oldu unu iddia etmenin absürt oldu unu kaydetti. Kerry, Dünya, bar flç l protestocular n, üzerlerinde Rusya n n cephaneli inin son ürünleri otomatik silahlar ve el bombalar yla gelmeyece ini biliyor ifadesini kulland. Kerry, Ukrayna n n do usunda görülen asker k yafetli kiflilerin giysilerinin geçen ay K r m daki Rus askerlerininkiyle ayn oldu una iflaret ederek, bunun yan nda buradaki gruplar n Rus askerleriyle benzerliklerini gösteren birçok foto raflar n kamuoyunda paylafl ld n hat rlatt. Kerry, Rusya n n elinin bu iflin içinde oldu undan kimsenin flüphesi olmas n diye konufltu. Cenevre anlaflmas n n hemen arkas ndan itidal yerin fliddetin artt na dikkati çeken Kerry, Rusya y Ukrayna daki demokratik süreci aktif flekilde sabote etmek için elinden geleni yapmakla suçlad. Kerry, Bu filmi önceden gördük, hem de K r m da dedi. PAHALI B R HATA OLACAK Kerry, Rusya y uyararak, Rusya n n anlaflmaya uymamas halinde bu sadece ciddi bir hata olmayacak, pahal bir hata olacak diyerek, Rusya ekonomisinin mevcut yapt r mlardan flimdiden etkilendi ine dikkati çekti. Bir gerçek görmezden gelinemez ki o da tüm dünyan n Ukrayna n n arkas nda duraca diyen Kerry, Rusya ya seslenerek, (Rusya n n izledi i) Yolu de ifltirmesi için pencere kapan yor ifadesini kulland. Rusya n n Cenevre anlaflmas na uyarak tansiyonu azaltma yoluna gitmesi halinde bundan memnuniyet duyacaklar n dile getiren Kerry, E er Rusya bunu yapmazsa da dünya, Rusya n n daha bedel ödemesini sa layacakt r. Baflkan Obama n n belirtti i gibi biz haz r z dedi. (AA) Genç Türkler, Times Meydan 'nda Ermeni iddialar n protesto etti NEW YORK - New York taki Times Meydan nda Ermeni Soyk r m Yalan na Son ve fiehit Diplomatlar m z Anma mitingi düzenlendi. 42 nci Sokak ve 7 nci Cadde aras ndaki alanda yap lan mitinge, Tennessee Teknik Üniversitesi nden siyasi bilimler profesörü Prof. Dr. Michael Gunter de kat larak bir konuflma yapt. Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) üyesi Genç Türkler (Young Turks) derne inin düzenledi i mitinge, Turkish American Security Foundation (TASFO), NY Azerbaycan Derne i, Amerika Azerbaycan Derne i, Türk- Azerbaycan Kardefllik Grubu ve Amerika fiehit ve Gazi Yak nlar Derne i ile K br s ve K r m-tatar Türkleri de mitinge bayraklar yla kat larak destek verdiler. Türkiye nin New York Baflkonsolosu Levent Bilgen de New York ve civar nda yaflayan Türk toplum temsilcileriyle birlikte, mitingin kat l mc lar aras nda yer ald. S ras yla Amerikan milli marfl ve stiklal Marfl n n okunmas yla bafllayan mitingde Ermeni terör örgütü ASALA n n flehit etti i Türk diplomatlar için bir dakikal k sayg duruflunun ard ndan Türk toplum temsilcileri birer konuflma yapt lar. - Sadece Ermeniler ac çekmedi Genç Türkler Derne i Baflkan Tulga Tekman, Ermeni diasporas n n 99 y ld r ayn yalanlar söyledi ini ve art k bu yalanlara son verilmesi gerekti ini ifade etti. Türkler konusunda araflt rmalar yapan Prof. Dr. Michael Gunter de ac lar n yafland n ancak olay n Ermeni Soyk r m olarak nitelendirilemeyece ini ve Türklerin de katliamlara u rad n bildirdi.(aa) Azerbaycanl bilim adamlar depremi 30 saat önceden haber veren sistem gelifltirdi BAKÜ - Ruslan Rehimov - Azerbaycanl bilim adamlar, petrol ve su kuyular n n yard m yla depremi 30 saat önceden bilen sistem gelifltirdi. Azerbaycan Milli limler Akademisi (AMEA) Sibernetik Enstitüsünde, gelifltirilen robust noise yöntemi ve ülkenin farkl bölgelerinde kurulan kuyu istasyonlar sayesinde, yer sars nt lar saatler öncesinden belirleniyor. Sibernetik Enstitüsü, Azerbaycan da kurdu u 8, Türkmenistan da kurdu u bir istasyondan gelen verileri tek merkezde toplayarak muhtemel deprem bölgesini 30 ile 15 saat önceden tespit ediyor. Enstitü çal flanlar, bugün mevcut istasyonlarla depremin bölgesini belirlediklerini, istasyon say n n art r lmas halinde depremin merkez üssüne kadar en ince ayr nt larla daha önceden tahmin edilebilece ini söylüyor. Sibernetik Enstitüsü Baflkan Prof. Dr. Telman Aliyev, deprem konusunda yapt klar çal flmalar, gelifltirdikleri sistemi ve depremi saatler öncesinden nas l tespit ettiklerini AA ya anlatt. Depremden saat önce yerin derin katmanlar nda sismo akustik dalgalar yay ld n vurgulayan Aliyev, bu gürültü dalgas n n yeryüzüne ulaflmad n, kulland klar BULMACANIN ÇÖZÜMÜ teknolojiyle sismik gürültüleri analiz ederek deprem olaca n tespit ettiklerini bildirdi. Gelifltirdikleri gürültü analizi teknolojisiyle kullan m süresi dolmufl petrol kuyular ve su kuyular n n derinliklerine özel cihaz yerlefltirdiklerini, cihazdan al nan verilerle 500 kilometre yar çap ndaki bölgede deprem olaca bilgisini önceden belirlediklerini kaydetti. Türk bilim adamlar yla iflbirli i ve diyalog halinde olduklar n anlatan Aliyev, projelerini Bo aziçi ve Dokuz Eylül Üniversitelerine de sunduklar n, ilerleyen dönemde Türkiye de de istasyon kuracaklar n kaydetti. stasyonlar tüm bölge ülkelerinde yayg nlaflt rmak istediklerini dile getiren Aliyev, Hem ülkemizde hem de bölgede bu istasyonlar n say s artarsa depremle ilgili daha sa l kl bilgi al r z. fiimdilik sadece bölgeyi tespit edebiliriz. stasyon say s artarsa depremin merkezin üssünü bile daha önceden haber veririz dedi. Sibernetik Enstitüsü çal flanlar ndan Dr. Ferhat Paflayev, ilk istasyonu 2010 y l nda Hazar Denizi ndeki 3 bin 500 metrelik at l petrol kuyusunda kurduklar n, daha sonra fiirvan, Siyezen, Neftçala, Naftalan, Gazah ve Nahç van bölgelerinde de birer istasyon oluflturduklar n aktard. (AA) G Ü Z E R G A H P Ü R E M E F A N Z E M T E R L K B B K E D E N E M E K K E S N E D A M E T A S A R A E R Z Y A R E T B E L D E V V A A T A M A N E R B L A M T E T L E L E B E T K L A Z A A R A K A F A K R R A M B A R Z K E N E A Z T A R A T O R L A F H O R T A N S A M M N B E T A Y E A M E L N M E T

12 12 HABER 1 May s 2014 Perflembe brahim ARKLAN nternet medyas Fehmi KORU Ülkemizden Almanya yasaya kavufluyor Cumhurbaflkan geçti -ANKARA- ANKARA - nternet haber sitelerinin Bas n Kanunu kapsam na al nmas yla ilgili yasa tasar s Adalet Komisyonu'nda görüflüldü. Alt komisyona sevk edilen tasar da gönüllülük esas n n geçerli oldu unu söyleyen Ar nç, mütavazi ve iyi niyetle haz rlanan tasar da internet gazetecilerine yeni haklar getirildi ini anlatt. Bülent Ar nç, internet haber sitelerinin Bas n Kanunu kapsam na al nmas n öngören kanun tasar s n n Adalet Komisyonu'ndaki görüflmelerinde yapt konuflmada, internetin ülkeye giriflinden itibaren internetgazetecili inin de gündeme geldi ini ve h zla mesafe katetti ini Hemen hemen bütün yayg n ve yerel medya kurulufllar n n kendi ad yla yay n yapt internethaber siteleri mevcut oldu u gibi, ba ms z internet haber sitelerinin say s n n da h zla artt na dikkati çeken Ar nç, internet gazetecili inin baflta haberi verme h z olmak üzere pekçok yönden yaz l bas n n s n rlar n zorlad n vurgulad. Ar nç, " nternet medyas n n yayg nlaflmas yla birlikte internet ortam nda bas n özgürlü ü, kiflisel hak ve özgürlüklerin korunmas, telif haklar, reklam paylar ve internet üzerinden haber yay n yapan kurulufllar n bas n kart sahibi olmas, internet ortam nda yay n yapan gazetelerin bas l gazetelerin sahip oldu u haklardan yararlanamamas ve dolay s yla tabi oldu u sorumluluklar n d fl nda kalmas... Bütün bu sorunlarla birlikte gündeme gelmifl veinternet medyas na iliflkin bir yasal çerçevenin çizilmesi zorunlulu u ortaya ç km flt r" diye konufltu. TASARI NASIL OLUfiTURULDU? Türkiye Halkla liflkiler Derne i, Radyo Televizyon Yay nc lar Federasyonu, Radyo Televizyon Yay nc lar Meslek Birli i, Gazeteciler Cemiyeti ve Tüm nternet Medyas Derne i taraf ndan bildirilen görüfller de erlendirilerek, uzun bir çal flma süreci sonunda bu kanun tasar s n n haz rland n belirten Ar nç, tasar yla internet haber sitelerinin 5187 say l Bas n Kanunu kapsam na girmelerinin önünün aç ld n ifade etti. BASIN KARTI ALAB LECEKLER Buna ba l olarak internet haber sitelerinde çal flanlar n Bas n fl Kanunu'nun sa lad ifl ve sosyal güvenceden yararlanmalar na imkan sa lanaca n da kaydeden Ar nç, internet haber sitelerinin sahip ve çal flanlar na bas n kart alabilme imkan getirildi ini vurgulad. Ar nç, internet haber sitelerinin resmi ilan ve reklam yay nlamalar için gereken de iflikliklerin yap ld n, internet haber sitelerinin 5651 say l kanunda yer alan yükümlülükleriyle sorumluluklar n n da devam etmesinin Enerji politikam z ABD de tart fl ld WASHINGTON (AA) - Rusya'n n Ukrayna'ya müdahalesinin ard ndan di er bölge ülkelerinin Avrupa'ya gönderece i do algaz geçifli için Türkiye'nin stratejik öneminin artt belirtildi. Türk Sanayici ve fladamlar Derne i'nin (TÜS AD) ABD- Türkiye Forumu etkinlikleri kapsam nda Washington'un sayg n düflünce kurulufllar ndan Brookings Enstitüsü'nde düzenlenen "Türkiye'nin Enerji Güvenli i Hesab : Arzular ve Gerçekler" adl panelde, enerji politikalar ve bunlar etkileyen jeopolitik geliflmeler tart fl ld. Panelin aç l fl konuflmas n yapan TÜS AD Baflkan Muharrem Y lmaz, Türkiye'nin enerji tüketiminin Ekonomik Kalk nma ve flbirli i Örgütü (OECD) ortalamas n n alt nda kalmas na karfl n "ekonomik geliflme, nüfus art fl ve flehirleflme" gibi nedenlerden öngörüldü ünü "HEDEF NTERNET HABER S TELER " Ar nç, özellikle medya kurumlar ndan sorumlu bir bakan olarak görevlendirildi inde bir kaç konuya dikkat etti ini, bunlardan birinin de Bas n Kanunu oldu unu dile getirerek, flöyle devam etti: "Bir eksi imiz özellikle internetteki geliflmeleri takiben, internet haber siteleriyle ilgili bir fleyler yapmam z gerekti ini düflündük. nternet medyas yla ilgilenen de erli arkadafllar m z bizi bu konuda hem teflvik ettiler, hem yol gösterdiler. Bu genifl, bu s n rs z dünyada, art k gazetelerin yerini haber sitelerinin de almaya bafllad n gördü ümüzde bir yasal çerçeve içerisinde baz hak ve imkanlar n da internet haber sitelerine verilmesi gerekti ini kabul ettik." Buradaki hedeflerinin internetteki paylafl m siteleri de il, internetteki haber siteleri oldu una iflaret eden Ar nç, flöyle konufltu: "Haber sitelerinin ne oldu unu da hem Bas n Kanunu'nun içerisine tarifiyle birlikte koymal y z hem de ilgili mevzuat hepsi önümüzde, mevcut olanlardan istifade ettik. Kendileri bildirimde bulunmak suretiyle Bas n Kanunu'nun sa lad haklardan, imkanlardan yararlanacaklard r. Bu gönüllülük esas na dayal d r. Yani bir internet haber sitesi, 'ben bu kanun kapsam nda de erlendirilmek isteniyorum' dedi inde, adeta bir yaz l veya süreli bas n n ç k fl ndaki flartlar gibi çal flt racaklar n, kimli ini ve di er istedi imiz belgeleri sunacaklar ve bunun üzerine kendilerine gazeteci mesle ini yapan kifli olarak bas n kart verilecek, tan m yap lacak, ilan ve reklamlardan haklar yla istifade edeceklerdir. Çünkü bugün yaz l bas nda 300 bin, 500 bin satan gazetelerin yan nda, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon t klanan ve ilgiyle takip edilen haber sitelerinin de bulundu unu biliyoruz. Bunlar eleman çal flt r yorlar, yaz lar yaz yorlar, ilginç haberler buluyorlar ve önemli bir alanda büyük bir bofllu u dolduruyorlar. Dolay s yla 'ben hay r bu kanun kapsam na girmeyece im' diyene, bir yapt r m m z yok. Onlar genel hükümlere göre, bugüne kadar nas l geldilerse bundan sonra da öyle ötürü en h zl büyüyen enerji piyasalar ndan biri oldu unu kaydetti. Türkiye'nin ayn zamanda OECD içindeki en büyük do algaz piyasalar ndan biri konumunda bulundu unu ifade eden Y lmaz, Türkiye'nin 2030 y l nda Avrupa'n n en önemli üçüncü piyasas olaca n öngördüklerini belirtti. Y lmaz, önemli büyüme hedefleri olan ancak çok s n rl hidrokarbon rezervlerine sahip ülke için enerji güvenli inin yaflamsal önemde bulundu unu anlatarak, Türkiye'nin, dünya petrolünün yüzde 68'ine do algaz n n ise yüzde 75'ine sahip bölgede bulunmas n n arz istikrar ve kaynak çeflitlendirmesi aç s ndan f rsat teflkil etti ini Panelin konuk konuflmac s Bo aziçi Üniversitesi eski ö retim üyelerinden araflt rmac Gareth Winrow da enerji politikalar nda, iç ve d fl politika önceliklerinden farkl devam edecekler. Ama 'ben yeni haber sitemi buna göre kurmak istiyorum' veya 'mevcut haber sitemi kanunda tan mlanan usule uygun hale getirmek istiyorum' derlerse onlar için bu kanunumuzda belli flartlar vard r. Zorlay c bir hüküm yoktur." Bu kanun üzerinde çal fl rken önlerine büyük engeller ç kt n belirten Ar nç, "Do rusu ben arkadafllar m za verdi im sözleri zaman nda yerine getirmedim. Çünkü o tarihlerde iflte yasama döneminin bafl nda, o bitti öbür yasama döneminin bafl nda...talik etmek zorunda kald k. Bunun da sebebi biliflim dünyas nda, internet dünyas nda yaflanan olumsuz geliflmeler oldu" dedi. Ar nç, bugün de o tart flmalar n devam etti ini vurgulayarak, flunlar söyledi: "Her ne kadar biz itiraz eden kiflilere, 'bunlar internet haber sitesidir, bunlarla ilgili bir sorun yok, bunlar n kanun taraf ndan desteklenmesi gerekir. Yanl fl anlamay n' dedikse de, birileri bunun da içine cezai hükümler koymak için srarc oldular. Üzerinde çok fazla çal flt k. Ama bizim tavr m z flu oldu; biz pozitif bir düzenleme yapmak istiyoruz. Bu tasla n içerisine bir cezai hüküm koymayaca z. Asl nda bununla ilgili bir kanun 5, 6 seneden beri var. Biliflim suçlar yla ilgili ifllenen, takibat nas l yap lacak, hangi cezalar verilecek... O genel hükümlerin d fl nda ayr ca haber sitelerinde kifliler ad na flahsi hürriyeti ba lay c ceza koymak gibi bir düflüncemiz yok. 'E er siz öyle düflünüyorsan z biz bundan vazgeçiyoruz' deme noktas na geldik. Arada 3 y ll k bir gecikme vard r ortalar nda bafllad m z çal flmay bugün uygun olursa sonuçland rmak istiyoruz ve Meclis tatile girmeden önce de yasalaflt rmaya çal flaca z." " Y N YETL B R TASARI..." Bu arada görüflmelerde, muhalefet milletvekilleri tasar n n baz maddelerine iliflkin elefltirilerini anlatarak, tasar n n ilgili kurum ve kurulufllar n dinlenmesi için alt komisyonuna sevk edilmesini istedi. Bunun üzerine Ar nç, bu komisyon toplant lar n n çtüzük gere ince yap ld n an msatarak, komisyonun düflünmenin mümkün olmad n belirterek, Rusya'n n Ukrayna'ya müdahalesinin ard ndan Türkiye'nin di er bölge ülkelerinin Avrupa'ya gönderece i do algaz geçifli için stratejik öneminin artt n Türkiye'nin enerji ihtiyac n n yüzde 75'ini ithal etti ini hat rlatan Winrow, ülkenin hem büyüyen ekonomisinin artan ihtiyac n karfl lamak hem de transit geçifl merkezi olmak için boru hatlar yla ilgilendi inin alt n çizdi. Winrow, nükleer enerjinin devreye girmesinin gecikti ini, kömürün ise büyük ölçüde yüksek sülfürlü ve kötü kaliteli linyitten olufltu unu anlatarak, do algaz n daha uzun bir süre Türkiye'nin enerji tercihinde üst s ralarda yer alaca n dile getirdi. Türkiye'nin, gaz ithalat n n yüzde 60' n n Rusya'dan yap ld n n alt n çizen Winrow, Türkiye'nin, bu ba ml l k yüzünden Ukrayna konusunda Rusya ile ters düflmek gündemine hakim oldu unu Baflbakan Yard mc s Ar nç, flöyle devam etti: "Gelen tasar da bir maddeyi ç karmak, bir maddeyi de ifltirmek, bir maddeyi reddetmek mümkündür. Arkadafllar m z genelde olumlu bir tasar oldu unu ancak baz maddelerine dikkat edilmesi gerekti ini söylüyorlar. Ama herkes bilmeli ki içine dinamit falan saklam fl de iliz. Yani iddialar ve ithamlar zaman zaman bu komisyonlarda yap l r. Ben RTÜK Kanunu'ndan hat rl yorum. Her maddesine saatlerce muhalefet eden arkadafllar m z hiç konuyla ilgili olmayan fleyler söylüyor ve sonunda 'anayasaya ayk r d r' diyorlard. Nihayetinde Anayasa Mahkemesi'ne gidildi. Öyle olmad anlafl ld. Bunlar görüfllerdir, bunlar dinleyece iz büyük bir sab r içerisinde. Ben bu mütevaz ama çok iyi niyetli haz rlanm fl olan tasar m z n bugün bu heyetimizle müzakere edilebilece ini, farkl düflünceleri dikkate alaca m z, önergeleri de erlendirece imizi arz etmek istiyorum." TBMM Adalet Komisyonu'nda görüflülen, internet haber sitelerinin Bas n Kanunu kapsam na al nmas n öngören tasar n n tümü üzerinde söz alan AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, bas n özgürlü ünü sonuna kadar savunduklar n ancak iftiraya varan haberlere de bir düzenleme getirilmesi gerekti ini Özgürlü ün, insan onuru zedeleyecek noktaya gelmemesi gerekti ine iflaret eden Özel, "Bir kifliye bir çamur at yorsunuz, onu temizleyene kadar bir insan n ömrü bitiyor" dedi. Komisyonda, tasar n n alt komisyona sevk edilmesi kararlaflt r ld. Komisyon Baflkan Ahmet yimaya, daha sonra sektör temsilcilerine söz verdi. nternet Medyas Derne i Baflkan Hadi Öz fl k, internet haber sitelerindeki editörlerin gazetecilik yapabilmeleri için sar bas n kart na ihtiyaç duyduklar n, ancak yasal bir düzenleme olmad için 212 Say l Yasa kapsam nda kadro oluflturamad klar n Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Hukuk Dan flman Gökhan Küçük, tasar daki baz yapt r mlar elefltirerek, "Bir gazeteyi, resmi ilanlar n keserek cezaland ram yorsak, internet haber sitelerini de bu flekilde cezaland ramay z" dedi. Gazeteciler Cemiyeti Baflkan Nazmi Bilgin, tasar daki yapt r mlara de indi. Bas n kartlar n n, Bas n Yay n ve Enformasyon Genel Müdürlü ü bünyesindeki Bas n Kart Komisyonu taraf ndan verildi ini, resmi ilanlar n ise Bas n lan Kurumu'nca düzenlendi ini an msatan Bilgin, "Bu durumda bas n kart iptali söz konusu olacaksa buna Bas n Kart Komisyonu karar vermeli. Ya da resmi ilan kesilmesi söz konusu olacaksa buna Bas n lan Kurumu karar vermeli. Bu yetkilerin T B'e verilmesinin öngörülmesi yanl fl" diye konufltu. (A.A) istemedi ini savundu. Türkiye'nin gelecekteki gaz politikas nda arz çeflitlendirmesinin önemli yer tutaca n ifade eden Winrow, bu çerçevede Irak' n kuzeyindeki bölgesel yönetimle Kas m 2013'te 20 milyar metreküp gaz al m n içeren anlaflman n önemini vurgulad. Öte yandan, srail'in Do u Akdeniz'deki Leviathan gaz sahas n n da Türkiye için de erlendirilebilecek bir alternatif oluflturdu unu dile getiren Winrow, Israil'le yaflanan politik sorunlardan dolay gaz tafl ma projesinin k sa sürede sonuç vermesinin beklenemeyece ini kaydetti. Gençli ini komünist sistem alt nda geçirmifl Alman Cumhurbaflkan Joachim Gauck, evsahibinin yan nda her bak mdan mutlu bir görüntü veriyordu. Medya önüne ç kt her f rsatta Türkiye deki kötü geliflmeler konusunda görüfller aç klam fl, konu u oldu u bir ülkede diplomasinin izin verdi inden öte sözler sarf etmiflti. Hakk nda hep sayg n ifadeler kulland Cumhurbaflkan Abdullah Gül ün, kendisini a rlad sofrada yumuflak bir konuflma yapmas n bekliyor olmal yd ki, hitab n yar s nda iflittikleri, yüz ifadesinin de iflmesine sebep oldu. Birkaç metre ilerisindeki masada oturmufl, hitab n Türkiye-Avrupa Birli- i (AB) iliflkilerine dair bölümüne s ra geldi inde, dikkatimi Cumhurbaflkan Gauck üzerinde yo unlaflt rm flt m. Önce Türkiye nin AB maceras n n iki tarafl bir tercih sonucu bafllad n hat rlatt Cumhurbaflkan Gül. Üyelik müzakeresi karar n n AB üyesi ülkelerin oybirli i sonucu al nd n vurgulay p sözü uluslararas hukukun ahde vefa ilkesine getirdi. Ve ard ndan esas vurucu ifadeler: Bu konuda baz çeliflkileri görmekten çok üzüntü duyuyoruz. Bir taraftan, özellikle son dönemde, ülkemizde baz geçici oldu una inand m olumsuzluklar tenkit eden dostlar m z n, Türkiye ile yarg, temel haklar, özgürlükler fas llar n n aç lmas na müsaade etmemelerini büyük bir çeliflki olarak görüyorum... Avrupa da Almanya n n aralar nda bulundu u baz ülkeler Türkiye ye yarg ve temel haklar konular nda elefltiriler yöneltmeyi marifet say yor. Olabilir; her ülke bir baflkas nda gördü ü eksiklik veya yanl fll nezaket ölçüleri içerisinde dillendirebilir. Elefltirdi i konularda kendisini de elefltiriye aç k tutmak flart yla... Hâlâ çifte vatandafll k konusunu çözememifl, kendisini ikinci vatan seçmifl, kalk nmas na katk da bulunmufl milyonlara vatandafll k vermekte zorlanan bir ülke Almanya; resmi uygulamalar nda ayr mc l k kokusu al nabildi i gibi, Neo-Nazi örgütlerinin Alman olmayanlar hedef alan fliddet eylemlerine giriflebildi i bir ülke... Neo-Nazi cânileri yarg lamada bile sorunlar yafl yor... Verdikleri söze ra men ve Türkiye ev ödevlerini birer birer yerine getirdi- i halde, özgürlükler konusundaki müzakere fas llar n n aç lmas na direnen AB de, Almanya n n oyalay c etkisi hissediliyor. Sonra da, Alman cumhurbaflkan, ülkemize gelip, bizlere AB prensipleri ni hat rlatabiliyor... Prensipler aras nda verilen sözleri tutmamak, ahde vefa ilkesine yüz çevirmek de var m? Yemek masas n n fleref konu una ayr lm fl en merkezi koltu unda oturan Cumhurbaflkan Gauck benim bu düflündüklerimi zihninden geçirmifl midir acaba? Elefltirdi i Türkiye stanbul da bir Alman Üniversitesi aç yor... Alman flirketleri dünyada en rahat Türkiye de çal fl yor... Geleneksel Türk-Alman dostlu u Almanlar n hâlâ en sevilen say lan milletler aras nda yer almas n sa l - yor... Almanya Cumhurbaflkan Gauck un ülkemize bu ziyareti, umar m, Türkiye nin AB maceras n n anlams z bir biçimde engellenmeye çal fl lmas n n ve bunda kendi ülkelerinin bafl sorumlu olarak görülmesinin halk m z üzerinde büyük hayal k r kl klar na yol açt n Alman dostlar m z n anlamas na imkân verir. Cumhurbaflkan Gül, AB nin fazla heveslisi olmad m z, üyelik standartlar na kavufltu umuzda Norveç gibi d flar da kalmay ye leyebilece imizi aç k bir dille ifade etti zaten... ki ülke aç s ndan da verimli geçti- ine eminim Cumhurbaflkan Gauck un Türkiye ziyaretinin Nisan 2014 Star

13 TURIZM Sevgi ACAR 1 May s 2014 Perflembe13 Tarihi mekanlar turizmle canlan yor TRABZON - MELTEM YILMAZ - Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, AA muhabirine yapt aç klamada, Karadeniz in ve özellikle Trabzon un son y llarda turizmden önemli pay ald n Trabzon u ziyaret eden turist say s nda son y llarda art fl yafland n belirten Öz, Trabzon u 2013 te ziyaret eden turist say s 2 milyon 700 bin civar ndayd. Bu y l n ilk dört ay nda geçen y l n ayn dönemine göre yaklafl k yüzde 18 lik art fl oldu. Kruvaziyer turizm konusunda da yüzde 35 lere varan art fl söz konusu. Turizm konusundaki di er geliflmelerle bu rakam n daha da artmas n planl yoruz dedi. Öz, kamu olarak turizm altyap s n gelifltirecek çal flmalar yapt klar n ifade ederek, Trabzon ulafl mda s k nt s olmayan bir kent. Yeflil Yol projesiyle turizm aç s ndan önem arz eden yayla ba lant lar m z, do al ortama uygun yaparak turizm destinasyonumuzu gelifltirmeye çal fl yoruz. Havaliman m z çok etkin çal fl yor. kinci pistle ilgili de proje çal flmalar m z devam ediyor diye konufltu. Turizm altyap s n güçlendirmek için mevcut kültür de erlerini de restore ettiklerini vurgulayan Öz, flöyle dedi: Mevcut de erlerimizi restore ederek turizmin hizmetine sunma konusunda önemli çal flmalar yap yoruz. Bunun d fl nda do al ortamlar m z gelifltirme konusunda da çal flmalar yap yoruz. Ortahisar n restorasyonu ile ilgili genifl bir çal flma oluflturuldu. Kentte mevcut tarihi konaklar n, camilerin, manast rlar n da restorasyon ihalelerini yapt k ve k sa sürede onlarla ilgili çal flmalara bafllayaca z. Öz, Sümela Manast r n n da restorasyon ihalesini en k sa sürede gerçeklefltireceklerini kaydederek, flöyle devam etti: Trabzon da turizm altyap s n güçlendirmek için mevcut tarihi ve kültürel de erlerin restore edilerek turizmin hizmetine sunulmas konusunda çal flmalar yap ld bildirildi. Y llarca önemli bir eksiklik olan bu konuda da ad m atmay hedefliyoruz. Bunun d fl nda Uzungöl önemli turizm destinasyonlar m zdan. Burada hem Yeflil Yol projesiyle ilgili çal flmalar hem de gölün çevresinin düzenlenmesi ve kontrol edilebilir flekilde yap lmas yla ilgili çal flmalar devam ediyor. Uzungöl ün koruma amaçl imar plan da onayland. Bundan sonraki süreçte Uzungöl de imar kirlili i ve kontrolsüz turizme izin vermeyece iz. Uzungöl de bir di er eksikli in kongre ve kültür merkezi oldu una dikkati çeken Öz, Bu eksikli i k sa sürede tamamlamak için çal flmalara bafllad k. Uzungöl imar plan n n içerisinde kültür ve kongre merkezinin de yeri ayr lm fl ifadelerini kulland. Öz, çevredeki di er kültür yerleriyle ilgili de çal flma yapt klar n anlatarak, Sera Gölü ile ilgili çal flmalar m z var. Proje aflamas tamamland, art k uygulama aflamas na geçildi. fiehir içinde de benzer çal flmalar devam ediyor. Ulafl m, altyap ve kültür de erlerimizin restorasyonu aç s ndan çal flmalar yaparak tarihi mekanlar m z turizmle canland rmay hedefliyoruz dedi. Vali Öz, bu kapsamda özel sektöre de ifl düfltü ünü belirterek, Konaklama ve di er hizmet sektöründe belli bir kapasiteyi yakalad k ama yeni yat r mlara ihtiyac m z var. Turizmde h zl gidiyoruz ve altyap m z da buna uydurmam z gerekiyor. Trabzon da turizmi gelifltirmek için el birli i ile gayret gösterece iz diye konufltu. (AA) Tarihi eser sevgisi, müze kurdurdu ADIYAMAN - MEHMET FAT H ASLAN - Ad yaman n Kahta ilçesinde bir kifli, y llarca biriktirdi i yaklafl k 5 bin tarihi eseri, ifl yerinde oluflturdu u küçük müzede sergiliyor. Atatürk Baraj Göleti k y s nda y llar önce lokanta açan Neflet Akel, baraj n su seviyesinin yükselip düflmesi neticesinde ortaya ç kan tarihi eserleri toplayarak, Ad yaman Müzesi yetkililerine teslim etti. Zamanla yetkililerle inceledi i eserlere karfl merak ve sevgi duymaya bafllayan Akel, tarihi eser koleksiyonu kurmak için Ad yaman Müze Müdürlü ü arac l yla Kültür ve Turizm Bakanl ndan gerekli izinleri ald. Çevredeki köylerden 2004 y l ndan itibaren tarihi eser toplamaya bafllayan Akel, yaklafl k 5 bin eserden oluflan koleksiyonunu, ifl yerinde bir odada oluflturdu u küçük müzede yerli ve yabanc turistlere sergiliyor. Akel, AA muhabirine yapt aç klamada, tarihi eserlere olan merak n n baraj göleti kenar na lokanta açt ktan sonra bafllad n Tarihi eserlere olan sevgisinin zamanla hobiye dönüfltü ünü belirten Akel, Atatürk Baraj n n su seviyesinin yükselip düflmesi sonras nda bir tak m yerlerde tarihi eserler ortaya ç kmaya bafllad. Müze müdürlü ü yetkililerini durumdan haberdar ettik. Müze için tarihi eserleri toplamaya bafllay nca bende tarihi eser sevgisi olufltu dedi. fl yerinin bulundu u bölgede ve çevredeki köylerde çok say da tarihi eser bulundu unu ifade eden Akel, ilk etapta tafltan tarihi eser sat n ald n, daha sonra bunu çeflitlendirdi ini kaydetti. - Hayalim büyük bir müze oluflturmak Bugüne kadar toplad eserlere yüklü miktarda para harcad n belirten Akel, maddi durumu el verdi i sürece tarihi eser toplayaca n Tarihi eserleri müze müdürlü ünde kay t alt na ald klar n vurgulayan Akel, flöyle konufltu: Tarihi eserlerle ilgili ruhsat ald m. fiu anda yaklafl k 5 bin parça tarihi esere sahibim. Komagene Krall ve Eski Samsat dönemi ile Roma, Bizans ve Hitit dönemlerine ait eserler bulunuyor. Hitit, Roma ve Bizans dönemine ait alt n paralar var. Benim için bunlar n maddi de il ama manevi de eri çok yüksek. Ben bunlara afl k oldum. Hayalim büyük bir müze oluflturmak. nflallah o da olur. Ad yaman a gelen turistleri lokantas nda a rlad n dile getiren Akel, eserleri sergiledi i odan n dar olmas na ra men turistlerin ilgi gösterdi ini sözlerine ekledi. (AA) Ihlara Vadisi UNESCO ile ziyaretçi say s n artt racak AKSARAY - ÖZKAN BEYER - Aksaray Kültür ve Turizm Müdürlü ü, Kapadokya n n dünyaca ünlü vadisi Ihlara n n UNESCO Dünya Miras Listesi ne al nmas için baflvuruda bulundu. Ihlara n n listeye al nmas yla ziyaretçi say s n n artmas bekleniyor. l Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mustafa Do an, AA muhabirine yapt aç klamada, Aksaray s n rlar içerisinde yer alan Ihlara Vadisi nin bir do a harikas oldu unu Ihlara n n y lda 400 bin turist taraf ndan ziyaret edildi ini belirten Do an, vadinin adeta Kapadokya n n incisi oldu unu dile getirdi. Do an, Hristiyanl n ilk dönemlerinde insanlar n Ihlara Vadisi nde ibadetlerini gizli gizli yapt klar n ifade ederek, Dolay s yla turistler do al güzellikleri görmenin yan s ra inanç turizmi aç s ndan da buray ziyaret etmektedir dedi. Ihlara n n UNESCO Dünya Miras Listesi ne girmeyi hak eden çok özel bir mekan oldu unu vurgulayan Do an, flunlar kaydetti: Ihlara Vadisi nin Dünya Miras Listesi ne kal c olarak girmesi gerekti ine inan yoruz. Bunun için teklifimizi yapt k. Ihlara Vadisi kapsam nda Afl kl Höyük, Güzelyurt ve Selime bölgesini içerisine alan bir talebimiz var. Kapadokya bölgesinde yer alan Ihlara n n listeye al nmas n istiyoruz. Bu talebimizin takipçisi olaca z. UNESCO de erlendirme kurulundan istedi imiz flekilde bir karar ç kmas n bekliyoruz. Kapadokya bölgesine y lda 1 milyon ziyaretçinin geldi ine dikkati çeken Do an, Ihlara Vadisi nin aday listesine al nmas yla hem ilimize hem de Kapadokya bölgesine ziyaretlerde ciddi art fl olacakt r. Turistler gezi programlar n yaparken UNESCO listesinde yer al p almad na dikkat ediyorlar. Bu aç dan bak ld nda, vadi UNESCO listesine al n rsa ilimize ve Ihlara ya gelen turist say s n olumlu yönde etkileyecektir diye konufltu. (AA)

14 14 SPOR Şenol GÜNÜÇ 1 Mayıs 2014 Perşembe Yanal, bir ilki gerçekleştirdi Spor Toto Süper Lig'de sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşadı. İSTANBUL sezonunda başlayan Süper Lig kariyerinde 18 yılı geride bırakan Yanal, kritik bir döneminde başına geçtiği sarılacivertli takımı şampiyonluğa taşıyıp, kendi adına da bir ilki gerçekleştirdi. Denizlispor'un ardından ligde MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Trabzonspor ve Eskişehirspor'da görev yapan Yanal, sarılacivertli takımın başında, büyük bölümünü puan farklarıyla önde götürdükleri mücadeleye, bitime 3 hafta kala noktayı koydu. Ligin 5. haftasında liderliğe yükselen Yanal yönetimindeki sarı-lacivertli takım, önde götürdüğü yarışta haftalar ilerledikçe puan farklarını açarak lig sonunu beklemeden zafere ulaştı. Ersun Yanal'ın, Süper Lig'de Fenerbahçe'den önce görev yaptığı takımlar içinde sezon sonlarındaki en iyi derecesi üçüncülük oldu sezonunda Gençlerbirliği ile ligi 66 puanla üçüncü sırada tamamlayan Yanal, Başkent ekibinin başındaki başarılı döneminde sezonunda da takımını UEFA Kupası'nda çeyrek finalin eşiğine getirmişti. Oyıllarda ismi Fenerbahçe ile de sıkça anılan tecrübeli teknik adam, yıllar sonra başına geçtiği sarı-lacivertli takımla ilk sezonunda ligde zirveye çıktı. (AA) Son 11 sezonda 5. şampiyonluk... İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe, son 11 sezonda rakiplerine üstünlük kurdu. Ligin 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın ardından sezonunun şampiyonu olan sarı-lacivertliler, son 11 sezonda 5. kez şampiyonluk sevinci yaşadı ve sezonlarında üst üste iki şampiyonluk kazanan Fenerbahçe, sezonunda 100. yılında da mutlu sona ulaştı sezonundaki şampiyonluğundan sonra şike davası nedeniyle sıkıntılı günler geçiren sarı-lacivertliler, bu sezon bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ligde son 11 sezonda Galatasaray 4 kez mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı takım , , , sezonlarında şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Ligde son 11 sezonda Beşiktaş ve Bursaspor'da birer kez şampiyon oldu. Beşiktaş, sezonunda şampiyonluğu kazanırken, Bursaspor ise sezonunda ilk ve tek şampiyonluğunu elde etti. Fenerbahçe, bu sezondan önceki son şampiyonluğunu 'de averajla kazanmıştı sezonu sonunda Trabzonspor ile aynı puanda (82 puan) olan Fenerbahçe, rakibine ikili averajda üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaştı. Sarı-lacivertliler, sezonunda ise rakiplerine büyük üstünlük kurarak, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe, bu şampiyonlukla ligdeki şampiyonluk sayısını 19'a çıkardı. Sarı-lacivertliler, ve sezonlarında üstü üste şampiyon olarak 19 şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ı şampiyonluk sayısında yakaladı. (AA) Kayseri KASKİ, sezonu mutlu tamamladı KAYSERİ - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) takımlarından Kayseri KASKİ, geride kalan sezonda elde ettiği başarılarla adından söz ettirdi. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Kayseri temsilcisi, sezonunda, lig, Kadınlar Türkiye Kupası ve FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele etti. Kayseri KASKİ TKBL'de normal sezonu üçüncü sırada tamamlayarak, önemli bir başarı elde etti. Mavi-beyazlılar, ligde 26 haftada 19 galibiyet ve 7 mağlubiyet alarak, topladığı 45 puan TKBL'yi üçüncü tamamladı. Ligin ilk 9 maçının kazanarak, 9 maçlık galibiyet serisiyle adından söz ettiren Kayseri temsilcisi, normal sezonu birinci sırada tamamlayan Galatasaray Odebank'ı bu sezon deplasmanda yenen tek takım olarak da dikkatleri üzerine çekti. Normal sezonun ardından play-off çeyrek finalinde Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni eleyerek, yarı finale çıkan Kayseri KASKİ, Fenerbahnçe ile çekişmeli geçen maçın ardından rakibine elenerek, finale çıkma hakkı elde edemedi. Kayseri KASKİ, gelecek sezon Galatasaray Odeabank ve Fenerbahçe ile Türkiye'yi FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde temsil edecek ve sezonlarında FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda bir önceki yılın şampiyonlarını eleyerek "Şampiyon Avcısı" unvanını alan Kayseri KASKİ, bu sezon tarihinde ilk kez yer aldığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde de aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekti. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde A Grubu'nda İtalya'dan Beretta Famila Schio, Fransa'dan Tango Bourges Basket, Slovakya'dan Good Angels Kosice, Macaristan'dan Uni Györ ve Rusya'dan UMMC Ekaterinburg takımlarıyla mücadele eden Kayseri KASKİ, grubu üçüncü bitirmeyi başardı. İkinci turda İtalya'nın Beretta Familia takımıyla eşleşen Kayseri KASKİ, rakibiyle oynadığı 3 maçın ikisini kazanarak, Rusya'nın ev sahipliğinde 7-13 Nisan tarihlerinde düzenlenen FIBA Kadınlar 8'li finallerine gitmeye hak kazandı. Sekizli Finaller A Grubu'nda yer alan Kayseri KASKİ, Türk ekipleri Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank ile Rus temsilcisi Sparta&K Moskova Region Vidnoje ile karşılaştı. Kayseri KASKİ, grupta 3 maçını da mağlup tamamlayarak, Avrupa mücadelesine veda etti. Kayseri KASKİ, bu sezon mücadele ettiği üçüncü kulvar olan Kadınlar Türkiye Kupası'nda da çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi. Kayseri temsilcisi, Beşiktaş, Ceyhan Belediye ve Canik Belediyesi'nin bulunduğu Kadınlar Türkiye Kupası C Grubu'nda 3 maçın tamamını kazanarak, çeyrek finale yükseldi. Ankara'da yapılan çeyrek final maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne elenen Kayseri KASKİ, kupaya bu turda veda etti. Kayseri KASKİ Kulübü Başkanı Ömer Yağmur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon genelinde alınan başarılı sonuçlar dolayısıyla çok mutlu olduklarını Alınan başarılardan dolayı teknik heyet ve oyuncularıyla gurur duyduğunu dile getiren Yağmur, şöyle devam etti: "Ligi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından üçüncü bitirdik. Bu sene de Avrupa Ligine katılıyoruz. Bu da bir başarı. Yine altyapıdan iki oyuncuyla oynadık bu yıl. İnşallah seneye altyapıdan gelen oyuncuyu arttırmayı düşünüyoruz. Yani yine bunlarla oynayacağız. Kendilerini ispat etmek isteyen oyuncularla oynadık. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın iki sporcusunun maliyeti bizim takımdan daha fazla. Avrupa'da kimse bizim o noktalara geleceğimizi tahmin etmiyordu. Türkiye kupasında da iyi bir derece elde ettik. Bu sezon üç kulvarda başarılı sonuçlar aldık. Gelecek sezon daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Seneye Kayseri'ye şampiyonluk getirmek istiyoruz."

15 SPOR Şenol GÜNÜÇ 1 Mayıs 2014 Perşembe15 Sualtı hokeyi sesini duyurmak istiyor Sualtı hokeyinin Türkiye çapında tanıtımını yapmak ve takım sayısını artırmak isteyen Sualtı Sporları Federasyonu, birçok ilde turnuvalar düzenleyerek, gençleri bu spora teşvik ediyor. SAKARYA (AA) Sualtı Sporları Federasyonu Asbaşkanı Şahin Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sualtı hokeyinin federasyonlarının önemli branşlarından biri olduğunu ifade ederek, sporcu ve katılımcı takım kalitesinin her geçen gün arttığını Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu'nun (CMAS) spor branşlarından biri olan sualtı hokeyinin, 1996 yılından itibaren önce rekreasyon daha sonra da yarışma amaçlı yapılmaya başlandığını anlatan Özen, Türkiye'de ilk müsabakaların 2000 yılından sonra yapılmaya başlandığını belirtti. Türk milli takımının ilk ciddi başarısına 2008 yılında ulaştığını ancak 2005 ve 2006 yıllarında dünyada ilk 6 içerisine girmeye başladıklarını kaydeden Özen, erkeklerde 2008 Avrupa şampiyonu, kadınlarda Avrupa 3'üncüsü, 2007'de dünya 2'nciliği ve 2009'da da dünya 4'üncüsü olduklarını ifade etti. Özen, Türkiye'nin dünyadaki her şampiyonada final oynayan ve madalya alan bir takıma sahip olduğuna dikkati çekerek, katılımcı kulüp sayısının da 2005 yılından sonra artmaya başladığını Sualtı hokeyinin izleyici potansiyelinin diğer spor branşlarına göre az olduğunu vurgulayan Özen, seyircilerin ilgisini su altındaki çekimleri büyük ekranlara yansıtarak gidermeye çalıştıklarını kaydetti.özen, sualtı hokeyinin uzun yıllar yapılabilecek bir spor olduğuna vurgu ypaarak, sporun gelişebilmesinin yapılan tesislerle doğru orantılı olduğunu anlattı. Sualtı hokeyinin ileriki yaşlara kadar oynanabilen nadir spor branşlarından biri olduğuna işaret eden Özen, "Güney Afrika ulusal takımında anne kız birlikte oynuyorlar, 14 yaşından 60 yaşına kadar insanların uzun yıllar oynayabilecekleri bir spor. Sualtı hokeyi, Türkiye'de yüzme, sutopu gibi suyla ilgili branşlarla spora başlayan çocukların uzun yıllar oynayabilecekleri, zevkli bir oyun" diye konuştu. Bu branşın gelişmesi için özellikle nitelikli antrenörlerin yetiştirilmesi gerektiğini belirten Özen, geç kalınmış da olsa 2008 yılında bu branşla ilgili antrenör kursları açmaya başladıklarını ve her yıl yurt dışından hocalar getirip seminerler düzenlediklerini ifade etti. Özen, bütçe imkanları çerçevesinde özel şampiyonalar düzenlediklerini dile getirerek, "Bu şampiyonaların yapılabilmesine olanak sağlayan en önemli unsur tesis. Türkiye çapında son yıllarda açılmaya başlayan havuzlarla tesis sorunlarımız gün geçtikçe azalıyor. Sualtı hokeyinin gelişmesi yeni havuzların yapılabilmesiyle doğru orantılıdır. Yeni yapılan tesislerlede bu branşı tanıtmaya yaygınlaştırmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Halkı sualtı hokeyinin varlığından haberdar edebilmek için Giresun, Ordu, Çorum, Kırıkkale ve bunun gibi Anadolu'nun birçok ilinde etkinlikler düzenlediklerini aktaran Özen, "Türkiye'nin neresinde olursa olsun açılan her yeni havuzda mesafe gözetmeksizin müsabakalar yaparak, sualtı hokeyini tanıtmaya çalışıyoruz. İstanbul, Kocaeli, Ankara ve İzmir gibi aktif kulüplerimizin yanında Trabzon'da, Sakarya'da, Giresun'da ve Ordu'da da takımlarımız organizasyonlarımızda mücadele ediyor. Türkiye şampiyonalarına erkeklerde 20, bayanlarda da takım katılıyor" ifadelerini kullandı. (AA) Bursa 5 aydır deplasman galibiyetine hasret BURSA- Spor Toto Süper Lig'de bu sezon aldığı bazı sonuçlarla taraftarlarını üzen Bursaspor, deplasmanlarda 5 aydır maç kazanamıyor. Ligde şimdiye kadar oynadığı 31 müsabakada 11 galibiyet ve 8 beraberlikle 41 puan toplayabilen yeşilbeyazlılar, 149 gündür deplasman galibiyetine hasret kaldı. Son olarak 13. haftada, 29 Kasım 2013'te rakip sahada Elazığspor'u, Taye Taiwo ve Fernando Belluschi'nin golleriyle 2-1 mağlup eden "Yeşil Timsah", bunun ardından çıktığı 9 deplasman maçından 6 mağlubiyet ve 3 beraberlikle ayrıldı. Deplasman karşılaşmalarında sadece 3. haftada Medical Park Antalyaspor'u 2-1, 7. haftada Kardemir Karabükspor'u 1-0, 9. haftada Torku Konyaspor'u 1-0 ve 13. haftada Elazığspor'u 2-1 yenerek 12 puan toplayabilen Bursaspor, birer puanları ise 15. haftada Trabzonspor ile 2-2, 17. haftada Gaziantepspor ile 0-0 ve 29. haftada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak alabildi. Bursa temsilcisi, Eskişehirspor, Çaykur Rizespor, Sivasspor, Galatasaray, Beşiktaş, Akhisar Belediyespor, Kayserispor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği deplasmanlarından ise eli boş döndü. Yeşil-beyazlı ekip, iç saha maçlarında deplasmanlara göre daha fazla puan topladı. Bursaspor, Atatürk Stadı'nda çıktığı 15 karşılaşmada, 7 galibiyet ve 5 beraberlikle 26 puan elde etti. Sahasında Kayserispor, Kayseri Erciyesspor, Eskişehirspor, Çaykur Rizespor, Kardemir Karabükspor, Sivasspor ve Elazığspor müsabakalarını kazanan "Yeşil Timsah", Galatasaray, Akhisar Belediyespor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Medical Park Antalyaspor ile berabere kaldı, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Torku Konyaspor'a yenildi. Eskrimde olimpiyat için "yabancı" formülü KONYA (AA) Eskrimde sporcu açığını gidermek için yabancıların Türk vatandaşlığına geçirilmesi ve bu sporculardan en azından biriyle 2016 Rio Olimpiyatları'na katılınması hedefleniyor. Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Müminhan Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyonun 3 bini faal 10 bin lisanslı sporcuyla faaliyetlerine devam ettiğini belirtti. Önceki dönemlerde sadece Ankara, İstanbul ve Mersin'den sporcuların milli takımlara seçildiğini ifade eden Bilgin, bugün artık birçok ilden sporcunun milli takımlarda yer aldığını aktardı. Eskrim hakemi ve antrenörü sayısının 10 kat arttığını, uluslararası hakem sayısında önemli artış olduğunu vurgulayan Bilgin, hala katetmeleri gereken epey mesafe olduğunu Rakiplere bakıldığında İtalya'da 100 bin eskrimciden 60 bininin faal olduğuna dikkati çeken Bilgin, "80-90 bin sporcusu olan ülkeler var. Türk eskrimini Türkiye'nin 20 milyonluk gençlik potansiyeline yakışır düzeye taşımak için büyük bir 2023 vizyon projesi oluşturduk. 4 yılık ve 8 yıllık planımız var. O vizyonun hedefi; 10 bini faal 60 bin lisanslı sporcuya ulaşmak. Bunun için ciddi altyapı organizasyonuna girdik. Antrenör yapılanması devam ediyor. 81 ilde 2'şer antrenör projemiz var yılında 81 ile ulaşmayı istiyoruz. Bütün illere ulaşınca bu sayıyı bulacağımızı düşünüyoruz. Elimizde antrenör var. Bu antrenörleri eğitimlere tabi tutup, sisteme adapte ederek, Türk eskrimini olimpiyatlara gidecek düzeye taşımak istiyoruz. Yapılacak çok iş var." 2016 Rio Olimpiyatları'nda eskrim branşında yarışmak için gayret gösterdiklerini anlatan Bilgin, olimpiyatlara hazırlayacak sporcu bulmakta zorluk çektiklerine işaret etti. Bilgin, altyapıdan yetişen oyuncuların hem üniversite eğitimi hem de olimpik hazırlıklarının iyi gitmediğini, çocukların eğitimi tercih etme noktasında kaldıklarını dile getirdi. Sporcu açığını gidermek için yurt dışından yabancı sporcu transfer edip, Türk vatandaşı yapma yoluna gittiklerini belirten Bilgin, "Bu çalışmalar devam ediyor. Çalışmalarını yaptığımız, bakanlıkta imza bekleyen 4 sporcu var. Bayan kılıçta mücadele eden sporcular, Ukrayna ve İtalya'dan sporcular var. Ülkemizin lisanslama yapısından geçirebilirsek... Vatandaşlık işlemi de kolay yürümüyor maalesef. 2013'ün haziran ayından bu yana çocukların vatandaşlık işlemleri için uğraşıyoruz. Başarabilirsek, bu sporculardan en az biriyle olimpiyatlara gitmek istiyoruz" diye konuştu. Bilgin, parasal problemden daha çok sistem kaynaklı sıkıntıların olduğunu, sporcuların üniversite ve spor arasında seçim yapmakta zorluk çektiğini, Türkiye'deki üniversite sisteminin sporcuların rahat hareket etmesine imkan tanımadığını aktardı.

16 1 May s 2014 Perflembe Yasemin AYDO DU ngiltere de aflk ve beyin fonksiyonlar n n incelendi i bilimsel bir çal flma, insan n afl k oldu unda beyindeki nefret duygusunu harekete geçiren bölümün devre d fl kald n ; aflk halinde romantizmin süresinin 937,5 gün sürdü ünü ortaya koydu. AfiK 937 gün sürüyor A r daki kufllar EV leniyor A RI - ORHAN GÜNGÖR - A r Orman flletme Müdürlü ünce yapt r lan kufl yuvalar, park ve ormanl k alanlara yerlefltiriliyor. Kufllar n do al ortamda yaflamlar n sürdürmeleri amac yla bafllat lan sosyal ormanc l k sorumlulu u kapsam nda yap lan 600 kufl yuvas, kent merkezi ve ormanl k alandaki a açlara as l yor. A r Orman flletme Müdürü Mustafa Albayrak, AA muhabirine yapt aç klamada, ahflap yuvalarla kufllar n hem so uktan korunacaklar n hem de yavrulama dönemlerini rahat bir ortamda geçirmelerini sa layacaklar n Yo un k fl flartlar nda bu yuvalar n kufllar n bar nmalar na önemli katk sa layaca na dikkati çeken Albayrak, flöyle devam etti: A r daki kargalar n yo unlu undan küçük kufllar yuva yapacak yer bulam yor. Bizim as l iflimiz a aç dikmek, orman kurmak, fidan yetifltirmek, sel ve erozyon kontrol çal flmalar yapmak. Bunun yan nda sosyal ormanc l k sorumlulu u kapsam nda 600 adet kufl yuvas yapt k. Bu y l inflallah flehrin çeflitli yerlerinde kamu kurum ve kurulufllar nda bulunan a açlar, ormanl k alanlara yuvalar asarak kufllar m z korumay amaçl yoruz. Albayrak, hayvan sevgisi ve çevre duyarl l n afl layabilmek için çal flt klar n belirterek, Halk m za, çocuklar m za kufllar nda bar nma ve yaflama ihtiyaçlar oldu unu afl layabilmek istiyoruz. dedi. (AA) ANKARA - YEfi M SERT KARAASLAN - Medicana International Ankara Hastanesi Nöroloji Uzman Prof. Dr. Zülküf Önal, aflk ve nefretin çok yo un duygular oldu unu ve bu duygular n beyin hareketlili i ve d fla vurum aç s ndan benzer özellikler gösterdi ini Aflk ve nefret aras ndaki en büyük fark n, muhakeme ve akl selimin merkezi olan beyin korteksinin büyük bir bölümünün aflk esnas nda etkisiz hale gelmesinden kaynakland n n alt n çizen Önal, Nefret eden kiflinin korteksi çal fl yorken, afl k olan kiflilerde kortekste fl k gözlenmiyor dedi. AfiIK OLUNCA, BEY N KEND N KAPATIYOR Önal, Prof. Dr. Semir Zeki liderli inde ngiltere de yürütülen ve Manyetik Rezonans (MR) görüntüleme tekni inden yararlan larak gerçeklefltirilen çal flmada, aflk gerçekleflti inde, beyinde meydana gelen de iflikliklerin incelendi ini anlatt. Önal, romantizmin süresinin de araflt rmalarda 937,5 gün olarak saptand n ifade ederek, Kat l mc çiftlerin yüzde 83 ü, evliliklerinin ilk aylar nda el ele tutufltu unu belirtirken, 937,5 gün sonra bu oran yüzde 38 e iniyor. Evlili in üçüncü y l nda ise çiftlerin yüzde 83 ü y l dönümlerini kutlamak için u raflm yor dedi. KADIN VE ERKEK BEYN AfiKI FARKLI YAfiIYOR Önal, erkek beyninin nörolojik aflk devrelerinin kad nlar nkinden farkl oldu unu, bu durumun ilk görüflte aflk ve tek gecelik iliflki nin nedeni olarak gösterildi ini dile getirdi. Afl k olan kad nlarda beyin taramalar yla yap lan çal flmalarda, afl k kad nlar n beyninde birçok alan n hareketlendi inin tespit edildi ini anlatan Önal, Özellikle içgüdülerle ilgili alanlar n, dikkat ve haf za devreleri hareketleniyor. Erkeklerdeyse görselli in ifllendi i alanlarda hareketlenme yaflan yor. Görsel verilerin ifllendi i bölgelerdeki hareketlilikteki bu art fl, ayn zamanda erkeklerin neden kad nlardan daha kolay ilk görüflte afl k olduklar n aç kl yor. Kad n ise tecrübelerine önem veriyor. Bu nedenle tek gecelik iliflkiyi daha çok erkek yafl yor aç klamas nda bulundu. KARA SEVDA, KORKUNUN ÖNÜNE GEÇ YOR REEM Nöropsikiyatri Merkezi nden Nöroloji Uzman Dr. Mehmet Yavuz da duygusal yönelimlerin hofllanma, aflk, sevda ve kara sevda gibi hafiften fliddetliye do ru farkl flekillerde insan hayat ndaki yerini ald n belirterek, aflk gerçekleflti inde kiflinin çevresiyle olan iliflkilerinin bozulmayaca n ve sosyal hayat n devam edece ini ifade ederek, bu durumda ifl hayat n n da olumsuz etkilenmedi ini Kara sevda halinde ise kiflinin kontrolünü kaybedebildi ine dikkati çeken Yavuz, Kara sevdada kifli kendisini sosyal hayattan soyutlar, tamamen sevdas na odaklan r. Kara sevdada kifli bulundu u andad r, duygu ç kmaz na girebilir bilgisini verdi. Yavuz, aflkta duygular n genellikle karfl l kl ; kara sevdada ise tek tarafl oldu unu vurgulayarak, flunlar kaydetti: Aflk da psikolojik belirtiler gösterir. Duygu yo unlu u ve saplant l sevgi hali, sosyal normlar n d fl na ç kmaz. Halbuki kara sevdada fizyolojik unsurlar da vard r. Kifli yemeden içmeden kesilir, zay flar ve stres hormonlar n n da etkisiyle vücut savunmas düfler. Çeflitli hastal klar bafl gösterebilir, kiflinin saçlar beyazlayabilir. Kara sevdada beyinde psikolojik hayata yön veren sol prefrontal korteksin fonksiyonlar aksar. Ayr ca korku duyusunu kontrol eden k s mlar n çal flma karakteri de bozulur. Böylece kifli korkusuzca davranabilir. Prefrontal korteksin de bozulmas ile kifli, sosyal normlar n d fl nda davran fllar sergileyebilir. Kifli servetini ve kariyerini bu u urda terk etme davran fl da gösterebilir. (AA) Dünya izcileri Fransa da bulufltu PAR S - Dünyan n dört bir yan ndan yaklafl k 2 bin izci, 2. Dünya Savafl n n sonunu getiren Normandiya ç kartmas n n gerçekleflti i sahilde Avrupa da bar fl n 70. y l dönümünü kutlad. zcilerin anlaml etkinli i, müttefik birliklerinin Fransa ya denizden ayak bast sahilde kurulan iki dev büyük ekranda, tarihi ç kartma ile ilgili arfliv görüntülerinin gösterimiyle bafllad. Etkinlikte söz alan farkl ülkelerden izci temsilcileri, dünyada kal c ve sürekli bar fl n sa lanmas için herkesin üstüne düflen sorumlu u üstlenmesi ça r s nda bulundu. Frans z Hava Kuvvetleri ne ba l uçaklar n gösteri uçuflu yapt etkinlikte, askeri bando ve müzik gruplar konserler verdi. zciler, dini törenlerin ard ndan yar n ç kartma s ras nda ölen askerlerin mezarlar n ziyaret edecek. (AA) Görme engelliler için "konuflan kemer" üretildi ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Bölümü ö rencileri, görme engelli vatandafllar için konuflan kemer ve duyarl bastonu piyasadakilerden daha ucuz fiyata üretti. Korkuteli Meslek Yüksekokulu Müdür Yard mc s Mehmet Kayakufl, AA muhabirine yapt aç klamada, Onur Canbaz ve Burak Pakkan adl ö rencilerin ödevleri kapsam nda engelli bireylerin yarar na önemli bir cihaz gelifltirdi ini bildirdi. Kayakufl, Canbaz ve Pakkan' n 3 ayl k çal flman n ard ndan engelli bireylerin yolda rahatça dolaflmalar n sa layan "Konuflan kemeri" piyasada bulunanlardan daha ucuza mal etmeyi baflard klar n belirtti. Konuflan kemer sisteminin, görme engelliler için büyük kolayl k sa layaca n ifade eden Kayakufl, projenin çal flma sistemini flöyle anlatt : "Günlük hayatta kulland m z kemerin önüne mesafe ölçen sensör tak l yor. Kemeri takan kifli bir kitleye yaklaflt s rada sensör mesafeyi ölçerek söylüyor. Görme engelli, mesafeye göre hareket edebiliyor." Duyarl bastonun kullan m n da anlatan Kayakufl, bu proje üzerinde de Burak Karakaya, Berkan Biricik, Mertcan Y ld z adl ö rencilerin çal flt n kaydetti. Sensörün bu kez görme engelli bireylerin kulland bastona tak ld n anlatan Kayakufl, bir kitleye yaklaflt s rada bastonun uyar vermeye bafllad na iflaret etti. Sistemin otomobillerde park sensörü olarak da kullan ld na de inen Kayakufl, "Bu proje de piyasada da var ancak bizimkisi daha ucuz maliyetle yap labiliyor. Ö rencilerimiz sistemleri 50 lira civar nda maliyetle gelifltirdi. Piyasada ise lira civar nda bir fiyattan sat ld n biliyoruz" diye konufltu. (AA) Foto raf n Dili

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı 5651 Sayılı Kanun 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı Kanun maddesi internet erişiminin kontrol altına alınmasını amaçlamaktadır. Bu sayede internet üzerinden işlenen bilişim suçlarının önemli ölçüde önüne

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce düzenlenen Sosyal Güvenlik Reformunun

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Benzersiz ördekler. sanat

Benzersiz ördekler. sanat sanat Benzersiz ördekler F. Esin ÖZALP esin.ozalp@trt.net.tr Picasso'ya sormufllar: Sanat nedir? Cevaplam fl: Sanat, ne de ildir ki! fiimdi sizlere tan taca m z ressam n sanat anlay fl, iflte tam olarak

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı