EYVAH! Ankara KARARI. Bugün MYK, yar n MKYK da görüflülecek AK Parti, seçim sistemine çal flt

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EYVAH! Ankara KARARI. Bugün MYK, yar n MKYK da görüflülecek AK Parti, seçim sistemine çal flt"

Transkript

1 Gauck da Almanya mam ilan edildi Takvim gazetesi, Türkiye ziyareti esnas nda dün ODTÜ de hükümete yönelik a r elefltirilerde bulunan Alman Cumhurbaflkan Joachim Gauck için Fethullah Gülen cemaatine at fta bulunarak Almanya n n mam nitelemesi yapt. Manfletinde, Alman Cumhurbaflkan 'n n soyad ndan yola ç karak "Gauck guk etme" bafll n atan Takvim, haberi iç sayfaya Almanya imam bafll yla tafl d. Takvim, Alman Cumhurbaflkan için, Almanya Cumhurbaflkan Gauck, Ankara'da haddini aflt... Gauck, adeta Cemaat'inAlmanya mam gibiydi. Davetli olarak geldi i Türkiye'de ahlak s n rlar n aflan Gauck, Türkiye'nin 1915 y l nda hayat n kaybedenler için yay nlad taziye hakk nda, M T Yasas ve Gezi olaylar hakk nda saçmalad ifadelerini kulland. Kaçak elektri in abone bafl bedeli y ll k 120 L RA HABER 3. SAYFADA adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan BELDE Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi BELDE Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu ISSN May s 2014 Perflembe Fiyat 25 Kr EYVAH! Haftalard r tart flmas yap lan Taksim de 1 May s kutlamas yla ilgili geliflmeler sonuç vermedi ve iflte endifleli 1 May s sabah na uyand k. fienlik havas olmas gerekirken gerginiz. Cumhurbaflkan ndan Baflbakana, bakandan sendikac ya, Validen STK lara, iflçiden memura kadar herkesin kat ld tart flma süreci, bakal m bugün ne tür geliflmelere yol açacak? 1 May s ta Taksimdeyiz diyenler meydana dayan rken, polis de engel olmaya çal flacak. Aç klamalar yap lacak, Öcalan n mektubu okunacak Yani, gazl -sulu bir gün olacak. Kayseri TERC H Hak- fl, 1 May s' Kayseri'de kutlama karar çok önceden aç klad. Hak- fl Konfederasyonu Baflkan Arslan, kutlama ile ilgili karar aç klarken, Kayseri'den 1 May s'ta yükselecek bar fl seslerinin kaos ve kargafla isteyenlere ulaflaca na inan yoruz dedi. Arslan, 1 May s' n 180'den fazla ülkede kutland n, kutlama flekillerinin, ülkelerin rejimlerine, demokrasi ölçütlerine göre de iflti ini belirterek, 1 May s' n Kuzey Kore'de sosyalizm ideolojisinin arac olurken, ran slam Cumhuriyeti'nde ise emperyalizme karfl mücadelenin simgesi yap ld n Arslan, flunlar söyledi: Çünkü bu tarihsel bir miras. Bugün hala insanca yaflayabilece imiz çal flma flartlar n talep etmek zorunday z. 128 y l sonra da benzer taleplerle Türkiye'de ve dünyada karfl karfl yay z. Bu mirasa sahip ç karak, do ru bir flekilde bugünü kutlamal y z. Birlik, mücadele gününde emekçilerle sorunlar m z yüksek sesle, kavgay, çat flmay içermeyen bar flç l bir dil kullanarak meydanlarda taleplerimizi konuflabilmeliyiz. Ankara KARARI Kutlama adresini en son aç klayan Konfederasyon Türk- fl oldu. Türkiye flçi Sendikalar Konfederasyonu (Türk- fl), 1 May s Tando an da kutlama karar ald. Türk- fl Ankara l Temsilcili i nden yap lan aç klamada, Konfederasyonumuz Genel Merkezi nden ald talimat gere ince 1 May s 2014 ü di er emek örgütleriyle birlikte Ankara da S hhiye Meydan nda kutlama karar alm flt. Ancak di er emek örgütleriyle yap lan sözlü mutabakata uyulmamas, mutabakat d fl nda kararlar al nmas ve Türk- fl in ilkelerine ayk r dayatmalarda bulunulmas üzerine Türk- fl, 22 Nisan 2014 Sal günü, 1 May s 2014 ü Ankara da Tando an Meydan nda kutlama karar alm flt r denildi. Al nan karar gere i yap lan aç klamaya göre; Türk- fl in 1 May s 2014 mitingi, saat de Tando an Meydan nda bafllayacak. Mitinge Türk- fl in yan s ra, Türkiye Kamu- Sen ve Birleflik Kamu- fl Konfederasyonlar, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve Ankaral lar kat lacak. Regaib Kandiliniz Mübarek Olsun Taksim D YOR! D SK Genel Baflkan Kani Beko nun, KESK Genel Baflkan Lami Özgen, TMMOB Baflkan Mehmet So anc ve TTB Merkez Konseyi Baflkan Prof. Dr. Özdemir ile birlikte, haz rlanan ortak bildiriyi okumas ve 1 May s için Taksim Meydan 'na ça r s geçerlili ini korurken, stanbul Valisi nden Baflbakan Erdo an a kadar birçok isim bu ça r y ve karar elefltirdi. Kani Beko, "Biz bu ülkenin de erlerini yaratanlar, biz iflçiler, kamu emekçileri, hekimler, mimarlar, mühendisler 1 May s'ta Taksim'de olaca m z ilan etmek için buraday z" dedi. Beko, 1 May s ça r s n "Dileriz 1 May s günü, geçmiflte yaflanan 1 May s'larda oldu u gibi s k yönetim ilan edilmez. flçiler özgür iradeleriyle birlik, mücadele, dayan flma günlerini Taksim alan nda yerine getirirler" fleklinde konuflarak tekrarlad. Taksim Kazanc yokuflunda May s' nda hayat n kaybedenleri anma töreninde 1 May s' n Taksim'de kutlanmas srar n yineleyen D SK Genel Sekreteri Arzu Çerkezo lu, Taksim 1 May s meydan d r dedi. 1977: KATL AM 34 ÖLÜ 2012: fienl K HAVASI 2013: TAKS M SAVAfiI her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz BELDE, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin BELDE sine ulafl yor Haberiniz, reklam n z, duyurunuz, davetiniz hayalinizdeki yerlere, kiflilere gitsin mi? e-posta adresinizi bize gönderin, sizi her gün hayalinizdeki BELDE ye götürelim Fehmi Koru Ülkemizden Almanya Cumhurbaflkan geçti 12. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada M.Nuri Parmaks z Edebi Sohbet 12. Sayfada Nurullah Ayd n Ara-S ra 5. Sayfada Fatih Gümüfl Sat fl-pazarlama 6. Sayfada NTERNET MEDYASI yasallafl yor nternet haber sitelerinin Bas n Kanunu kapsam na al nmas yla ilgili yasa tasar s Adalet Komisyonu'nda görüflüldü. Alt komisyona sevk edilen tasar da gönüllülük esas n n geçerli oldu unu söyleyen Ar nç, mütavazi ve iyi niyetle haz rlanan tasar da internet gazetecilerine yeni haklar getirildi ini anlatt. HABER 12. SAYFADA Bugün MYK, yar n MKYK da görüflülecek AK Parti, seçim sistemine çal flt www. AK Parti Genel Sekreteri Haluk pek, seçim sistemleriyle ilgili tüm ihtimalleri tart flt klar n, hangi sistemin olaca na karar verilmedi ini Meclis'te gazetecilerin seçim sistemleriyle ilgili sorular n yan tlayan pek, seçim sistemleriyle ilgili henüz karar verilmedi ini belirterek, tümünün önemli yönleri, getirileri, götürülerinin tart fl ld n, 1 May s Perflembe günü (bugün) yap lacak MYK toplant s nda devam edeceklerini, 2 May s Cuma günü (yar n) ise MKYK'da konuyu ele alacaklar n bildirdi. pek, bir soru üzerine, "Cumhurbaflkanl konusunu zannediyorum belki Cuma günkü MKYK'de tart fl r z. Cuma günü hem Cumhurbaflkanl hem seçim sistemleri görüflülür" diye konufltu. gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz yi dan takip edebilirsiniz Gazetemiz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi De erli iflbirli i Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Ifl k, "Türkiye ile Almanya aras ndaki iflbirli i, dünyan n daha huzurlu, bar flç l ve yaflanabilir olmas için çok ama çok önemli ve de erli" dedi. 6 DA Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi stanbul Valili i aç klad : TAKS M YASAK! stanbul Valili i, 1 May s Emek ve Dayan flma Günü'nün Taksim Meydan 'nda kutlanmak istenmesine iliflkin, istihbarat birimlerinde, yasad fl terör örgütlerinin ve uzant s olan gruplar n güvenlik görevlilerine karfl fliddete baflvuracaklar na dair bilgilerin mevcut oldu unu, bu durumun Taksim Meydan ve çevresinde kamu düzeninin ve emniyetinin bozulmas n n yan nda vatandafllar n hak ve özgürlüklerini ciddi flekilde tehlikeye düflürecek nitelik tafl d n bildirdi. Valilik aç klamas nda, "Yenikap, toplant ve gösteri alan d r. D SK, KESK, TMMOB ve TTB'ye verilen alan buras d r. Kat l mc lar n bu alana ulaflmalar için 300 otobüs Valili imiz taraf ndan ETT'den temin edilmifltir" denildi. 29 Nisan 2014 Resmi Gazete 2014/5887 Baz Yerlerde Arazi Toplulaflt rmas Yap lmas na liflkin Karar 2014/5906 Baz Yerlerde Arazi Toplulaflt rmas Yap lmas Hakk nda Karar

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 1 Mayıs 2014 Perşembe Meltem Ekiz 'Nejat İşler bu yaz evlenebilir' HABER MERKEZİ - Hastaneden taburcu olur olmaz soluğu eski sevgilisi Berrak Tüzünataç'ın yanında alan Nejat İşler'den müjdeli bir haber daha var. Arkadaşları, İşler ve Tüzünataç'ın bu yaz evleneceğini söylüyor. 17 Ocak ta Bodrum da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yaklaşık 3.5 ay boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Nejat İşler, geçtiğimiz salı günü taburcu olmuştu. Hastaneden çıkınca Berrak Tüzünataç la Cihangir'de buluşan ünlü oyuncunun kendisi yoğun bakımdayken hastaneden ayrılmayan Tüzünataç la evlenme kararı aldığı öğrenildi. Berrak Tüzünataç, Nejat İşler e, Bundan sonra yalnız yaşaman doğru olmaz. Ya sen benim evimde kal ya da ben sende kalayım dedi. Rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren İşler de bu teklife olumlu baktı ve onunla aynı evde yaşama kararı aldı. Habere göre, İşler, yakın arkadaşlarına da yaz aylarında sürpriz yaparak Tüzünataç la evlenebileceklerini 21:30 ŞOVALYE 20:15 İKİLİ TAKIM Orijinal Adı A Knight s Tale Yönetmen : Brian Helgeland Oyuncular : Heath Ledger, Mark Addy, Rufus Sewell Yapım : 2001 Aksiyon William şövalye yardımcılığı yapmaktadır. Efendisinin apansız bir şekilde kimse duymadan ölmesi, William ın, şövalye kılığına girerek turnuvalara katılmasına olanak sağlar. Hiçbir eğitimi olmayan William nasıl bir işe bulaştığının farkında değildir. Sizin için seçtiklerimiz Orjinal İsmi:Transit Yönetmen:Ant onio Negret Oyuncular:Jim Caviezel, James Frain, Elisabeth Rohm Yapım Yılı:2012 Tür:Aksiyon/M acera Büyük bir soygundan sonra hırsızlar çaldıkları paralarla yoldan geçiş yaparken polise yakalanmamak için parayı rastgele seçtikleri bir ailenin arabasına saklarlar. Seyahatleri sırasında arabadaki parayı bulan kadın eşine inanmaz ve onu yolda bırakıp gider. Yolda başına geleceklerden habersizdir. Sinema VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER "Aşk Treni" Rohit Shetty'nin yönettiği "Aşk Treni" filminde, Shahrukh Khan, Deepika Padukone, Satyaraj ile Nikitin Dheer rol alıyor. Hindistan yapımı aksiyon komedi türündeki filmde, ailesini çocukken kaybeden Rahul'un bir gün arkadaşlarının daveti üzerine Mumbai'den Goa'ya gitmek üzere Chennai Express'e binmesi sonu yaşanan gelişmeler izlenebilecek. "Dom Hemingway" Richard Shepard'ın yönettiği "Dom Hemingway" filminde, Jude Law, Richard E. Grant, Demian Bichir ile Emilia Clarke izleyici karşısına çıkacak. İngiliz yapımı komedi dram türündeki filmde, arkadaşlarını gammazlamadığı için 12 yıl boyunca hapis yatan Dom Hemigway'ın cezaevinden çıktan sonra uzak kaldığı kızıyla vakit geçirmek için suç dünyasını geride bırakmak için verdiği mücadele konu ediliyor. "SıfırTeorisi" Terry Gilliam'ın yönetmen koltuğuna oturduğu "Sıfır Teorisi" filminin oyuncuları arasında Christoph Waltz, Matt Damon, Tilda Swinton ile Ben Wishaw yer alıyor. Bilim kurgu türündeki Romanya yapımı filmin konusu özetle şöyle: "Qohen, her şeyin aslında hiçbir şeye eşit olduğunu ispatlanmaya çalıştığı gizli bir projeye dahil olur. Ancak toplumu kontrol eden yönetim, onu bu projeden uzaklaştırmak için, aşık olabileceği bir hayat tasarlamak dahil her şeyi yapacaktır. Terry Gilliam'ın geleceğe dair karanlık bir portre sunduğu film, kapitalizm ve inanç sistemlerine dair çarpıcı eleştiriler içeriyor." "Örümcek Adam 2" Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx, Dane DeHaan'un rol aldığı "İnanılmaz Örümcek Adam 2" filminin yönetmen koltuğunda Marc Webb oturuyor. Macera sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen ABD yapımı filmin konusu özetle şöyle: "Hayatı oldukça yoğun geçen Peter Parker, bir yandan kötü adamları yakalayıp, diğer yandan aşkı Gwen ile vakit geçiriyordur. Gwen'ın babasına kızından uzak durarak onu koruyacağına dair verdiği sözü de unutmayan Peter, bu sözü tutmakta zorlanmaktadır. Selena Gomez dostlarını sildi DIŞ HABERLER - Ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, Instagram'da Justin Bieber dahil tüm yakın arkadaşlarını takip etmeyi bıraktı. Selena Gomez, Instagram hesabı üzerinden hayranlarını ve yakın dostlarını şaşırtan bir hareket yaptı. Ünlü şarkıcı, fotoğraf paylaşım uygulamasında, eski sevgilisi Justin Bieber, yakın arkadaşı Taylor Swift, Ashley Benson, Vannessa Hudgens başta olmak üzere takip ettiği tüm isimleri sildi. 21 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz aylarda gizlice rehabilitasyon merkezinde tedavi görmüştü. Gomez in yaşadığı duygusal sorunlar nedeniyle arkadaşlarını gözden geçirdiği düşünülüyor.

3 ANKARA Gözde Kişin 3 1 Mayıs 2014 Perşembe Otomobil sizin olsun, hızlı tren için babayiğit Özdebir ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "Bana yetki versinler 3 yılda tasarımı yerli hızlı treni yaparım. Tren yüzyıldan eski tarihi olan bir teknoloji. Bunu millileştirmek zor değil, biraz tersine mühendislik, biraz bilgi ve beceri katarak bu projeler fevkalede yapılabilir" dedi. Özdebir, "Biz Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın aradığı 'babayiğit' oluruz yeter ki kamu alım garantisi versin. Gerekli uluslarararası spektleri karşılamak şartıyla yapılmayacak şey yok Türkiye'de" diye konuştu. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Bana yetki versinler 3 yılda tasarımı yerli hızlı treni yaparım. Biz, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın aradığı 'babayiğit' oluruz, yeter ki kamu alım garantisi versin. Gerekli uluslararası spektleri karşılamak şartıyla yapılmayacak şey yok Türkiye'de" dedi. Özdebir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ASO olarak Türkiye'de üretilmeyen birçok malı millileştirmekle ilgili projeler üzerinde çalıştıklarını ifade ederek, "Ağırlıklı olarak Türkiye'deki metro araçları, hızlı tren ve toplu taşıma araçlarının yerlileştirilmesi konusunda çalışmalarımız var. Ülkemize bu anlamda çok güçlü ve güzel adımlar atıldı" diye konuştu. Türkiye'de şehirleşme oranının artışına paralel olarak ortaya çıkan ulaşım sorunlarını çözmenin önemine dikkati çeken Özdebir, bu sorunun çözülmesinin şart olduğunu anlattı. Yerli üretimi yapılacak söz konusu araçlarının çevre ülkelere de ihracının yapılabileceğini vurgulayan Özdebir, "Bir marka çıkartma imkanımız var. Avrupa'da zaten bu alt yapı tamamlanmış durumda. Nüfus artışı çok fazla yok. Oralarda pazar öldü, pazarın merkezi Türkiye olmak üzere. Biz de bunun için çalışıyoruz" dedi. Ankara metrosu için yapılan ihalede araçların "yüzde 51'inin yerli" olma şartı getirilmesinin önemli bir çıta olduğuna dikkati çeken Özdebir, "Bu yüzde 51 şartı, dünyanın da dikkatini Türkiye'nin üzerine çekti. Bu şart konulurken ihaleye katılım olmayacağı korkusu yaşandı. Şimdi Türk firmaları dünyanın en kıymetli firmaları haline geldi. Dünyanın her yerinden bu araçları üreten insanlar, Türkiye'deki firmalarla işbirliği için kapımızı aşındırıyor. Çok iyi ve ciddi bir kazanım oldu. Bu sektör, Türkiye'nin büyüyen, yükselen sektörü haline gelecek" diye konuştu. İhaleyi alan Çinli firmanın kendi tasarımları olan araçları, kendi patentleriyle yüzde 51'i yerli olmak üzere üreteceğini bildiren Özdebir, tasarım mülkiyeti Türkiye'ye ait olan bir araç üretmeyi amaçladıklarını, Türkiye'de de bunu yapabilecek güçte ve kapasitede kuruluşların olduğunu kaydetti. Üretimin yerli hale gelmesi için alt yapı oluşturma çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Özdebir, Ankara metrolarının yapımıyla ilgili ihaleyi alan Çinli firmanın fabrikasını tamamladığını, yüzde 51'i yerli tren üretimine gelecek ay başlayacaklarını anlattı. Metro ve hızlı tren gibi araçların yerli üretimi konusunda ilk önce Ar-Ge çalışması yapılabileceğini belirten Özdebir, tasarımının ardından parçaların kimler tarafından üretileceği ve bunların nerede entegre edileceği konusunun kolay ancak uluslararası sertifikasyonu konusun biraz zaman alacağını kaydetti. Kamunun desteği, firmaların gayretiyle her türlü sorunun aşılabileceğini kaydeden Özdebir, şöyle konuşu: "Bana yetki versinler 3 yılda tasarımı yerli hızlı treni yaparım. Globalleşen dünyada yüzde 100 yerli diye bir şeyden söz etmek ekonomik olmaz. Tasarımının, planının ve projesinin, sertifikasyonunun bize ait olması önemli. Bunun dışında üzerinde kullanılacak malzemelerin yapımı ekonomik olacaksa yaparız, dışarıdan almak ekonomikse dışarıdan alırız. Kritik bazı şeyler var mesela trenin yönetim sistemi, bunu yerli yapmamız lazım. Bunu yapacak firmalarımız var. Tren yüzyıldan eski tarihi olan bir teknoloji. Bunu millileştirmek zor değil, biraz tersine mühendislik, biraz bilgi ve beceri katarak bu projeler fevkalade yapılabilir. Biz Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın aradığı 'babayiğit' oluruz yeter ki kamu alım garantisi versin. Gerekli uluslarararası spektleri karşılamak şartıyla yapılmayacak şey yok Türkiye'de." (AA) b-fit e yeni şube HABER MERKEZİ - Ankara Dernekler Federasyonu Başkanı Celalettin Uludağ ın eşi Songül Uludağ ın sahibi olduğu b-fit Cevizlidere Şubesi açıldı. Açılışa çok sayıda siyasetçi, bürokrat ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı. Açılış öncesi bir kokteyl düzenlendi. Kadınlara özel bu spor merkezi, okunan duanın ardından Celalettin ve Songül Uludağ çiftinin birlikte kestiği kurdeleyle hizmete açıldı. Spor Merkeziyle ilgili bilgi veren b-fit Ankara Operasyon Sorumlusu Pınar Örmen, B-Fit in Türkiye geneli 238 şubesi bulunduğunu, Cevizlidere Şubesi nin Ankara daki 21. merkez olduğunu Örmen, b-fit, spor alanı, yaşam kulübü, kadın istihdamı sağlıyor. 500 kadın girişimciye, 500 antrenöre iş imkanı sağlandı. b-fit in kurucusu Bedriye Hülya, ABD de öğrenciyken öğrendiği bu sistemi 8 yıldır Türkiye de uyguluyor. Bayilik sistemiyle çalışan Merkez, 30 dakikalık istasyon çalışmasıyla, antrenör eşliğinde gerçekleşiyor. Her merkezde, kafe alanı, soyunma odaları, çocuklar için oyun alanı bulunuyor. Genellikle it ve çekme kuvvetiyle çalışan hidrolik aletler kullanılıyor yaş arası her kadına hitap ediyoruz. dedi. Örmen, b-fit in sporun yanı sıra, Beslenme semineri, gezi, kahvaltı gibi sosyal sorumluluk çalışmaları da gerçekleştirdiğini belirtti. Her kadının bir b-fit i olabileceğini belirten Örmen, kurumsal yapılarıyla kadınların destekçisi olduğunu Kaçak elektriğin abone başına yıllık bedeli 120 lira İSTANBUL - Dicle Elektrik Sözcüsü Mehmet Gökay Üstün, kaçak elektrik kullanımının yaygın olduğu Güneydoğu illerinden tahsil edilemeyen her kuruşun, Türkiye'deki havuz sistemi uygulaması sebebiyle borcunu tam ödeyen ülke genelindeki aboneleri etkilediğini belirterek, "Bu kaçak oranının abone başına aylık ortalamada yaklaşık 10 lira maliyeti var" dedi. Dicle Elektrik'in, Güneydoğu illerinde müşterilerine kaliteli ve kesintisiz elektrik sunmak ve bu amaç doğrultusunda kayıp kaçak oranını düşürmek için yaptıkları çalışmalar hakkında AA muhabirine bilgi veren Üstün, İşkaya-Doğu Ortak Girişim Grubu olarak Dicle Elektrik'i geçen yıl 387 milyon dolara aldıklarını hatırlattı. Yılda 130 milyon liralık yatırım bütçesine sahip olduklarını ifade eden Üstün, özelleştirme rakamı, çalışan sayısı ve yatırımları açısından 6 il bazında (Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak) en büyük yatırımcılardan biri olduklarına işaret etti. Üstün, ağır sanayi olmayan bölgede elektrik tüketiminin neden fazla olduğu hakkında da açıklamalarda bulunarak, kayıp kaçağın özellikle belirli abonelerde yoğunlaşmasının bu sorunun başında geldiğini Bölgede elektriğin yüksek oranda kaçak kullanıldığı yerlerin başında, büyük tarım işletmelerinin sulama alanlarının geldiğine dikkati çeken Üstün, şunları kaydetti: "Bölgede yerin çok derin noktalarından su çekilerek tarımsal sulama yapılıyor. Bu derinlikten suyun çekilebilmesi için yüksek miktarda elektrik kullanılıyor. Bu elektriğin çok büyük bir miktarı da kaçak olarak kullanılıyor. Bölgede kullanılan kaçak elektriğin 4'te 1'inin sulamalarda kullanılması ve buralarda da kayıp kaçak oranının çok yüksek olması, abone başına tüketimi, Türkiye ortalamasının 2,2 katına kadar çıkartıyor. Bu rakam Türkiye geneli abone başı aylık tüketimde 556 kilovat iken, Dicle Bölgesi'nde bu rakam 1234 kilovat olarak görülüyor. Bölgede 6 ilde kaçak elektrik kullanım oranı, Keban ve Karakaya barajlarının yıllık ürettiği elektrik miktarına ulaşıyor. Bu iki büyük barajın ürettiği kadar elektrik bölgede kaçak olarak kullanılıyor." Bölgede elektrik tüketiminin çok önemli ölçüde bedelsiz gerçekleştiğini kaydeden Üstün, "Bu da büyük bir israfa yol açıyor. Bu israf abonenin normalde tüketeceği elektriği 2-3 kat fazla kullanmasını beraberinde getiriyor. Neredeyse ithal bağımlısı olduğumuz bir kaynak israf edilerek tüketiliyor. Bu durumun bir kötü yanı da bedeli sadece bu abonelerin değil, Türkiye'deki tüm abonelerin ödemesi" diye konuştu. Üstün, tarımsal sulamada, su çıkartmak için ciddi yatırım gerektirdiğini aktararak, bu yatırımcıların üretimi en usulüne uygun yapması gereken kişiler olduğunu ancak onların bu işte en israf eden grup olarak karşılarına çıktığını Bölgede, yağmurun altında sulama yapıldığına çok sık şahit olunduğunu ve fazla gelen suyun neredeyse erozyona yol açacak seviyede olduğunu belirten Üstün, ihtiyaçtan fazla su alan toprağın, bitkinin gelişimini de tehdit ettiğini dile getirdi. İnsanların, israf konusunda bilinçlendirilmesinin önemine de değinen Üstün, camide hocaların bu konuda vaaz vermelerini, öğretmenlerin okulda öğrencilerle bu konuyu işlemelerini, köyün ileri gelenlerinin, muhtarların da işin içine katılarak sosyal bir çalışma yapılması gerektiğini vurguladı. (AA)

4 41 Mayıs 2014 Perşembe Keçiörenlilere ANKARA Gözde Kişin ücretsiz eğitim HABER MERKEZİ - Keçiören Belediyesi, KEÇMEK (Keçiören Belediyesi Meslek Edindirme Kursları), KADEM (Kadınların Eğitimine Destek Merkezi) ve KEDEM (Keçiören Eğitime Destek Merkezi) aracılığı ile binlerce Keçiörenliye ücretsiz eğitim desteği veriyor. Meslek edindirme kursları vatandaşlara yeni iş kapıları açarken, KADEM kadınların diploma sahibi olmasında, KEDEM de öğrencilerin kişisel gelişiminde önemli rol oynuyor. Eğitime nitelikli ve kalıcı yatırımlar yapmak isteyen Keçiören Belediyesi, bireylerin eğitiminde hükümetlerin yanısıra yerel yönetimlere de sorumluluk düştüğü düşüncesinden hareketle uygulamaya koyduğu KEÇMEK, KADEM ve KEDEM hizmetleri ile Keçiören i bir eğitim yuvasına dönüştürdü. 89 farklı branşta meslek edindirme kursunun verildiği KEÇMEK bugüne kadar 120 bin kursiyere ücretsiz eğitim verildi. Kadınların aile ekonomisine destek olmak ve iş bulmak için katıldığı bu kurslar, aynı zamanda bir rehabilitasyon merkezi işlevi de görüyor. KEÇMEK, ücretsiz ISSN Yıl: 44 1 Mayıs 2014 Perşembe Sayı: Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet TEKEŞ Spor Muhabiri Hakkı Murat SÖBÜTAY Polis - Adliye: Gözde KİŞİN, Magazin: Meltem EKİZ Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaşam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sağlık: Burcu KERİM, Kültür-Sanat: Aylin DEMİRHAN, Çevre: Sinem GÜRDOĞAN Dış Haberler: Yücel TANOL İnternet Editörü: Duygu UÇAR Yayın Sahibi Temsilcisi Yiğit YİĞİT İdari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yazı İşleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilciliği Rüzgarlı Cd. Plevne Sk. No: 14 Ulus/ANKARA Tel: (0312) GÜNLÜK SİYASİ GAZETE Yayın Sahibi İmaj İç ve Dış Tic. A.Ş. Yazı İşleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSAĞAN İstihbarat Şefi Şenol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri İbrahim ARKLAN - Yasemin AYDOĞDU Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ İstanbul Temsilciliği Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu Cad. No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ İSTANBUL Tel: (0212) Dağıtım: TURKUAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. Yayın Türü: Yaygın Süreli (Pazar hariç) Basıldığı Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Mağ. Enerji ve İnş. A.Ş. - İmpress Web İstanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlarımızı internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleşmesiz yazarlara ücret ödenmez. BELDE Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir. olarak verdiği sanat ve meslek eğitimlerinin yanında sergiler, seminerler fuarlar, yayınlar, yarışmalar, panel-konferans vb. organizasyonlar da gerçekleştiriyor. KADEM ise, çeşitli nedenlerden dolayı eğitim hayatı yarıda kalmış olan kadınları dışarıdan Açık İlköğretim ve Açık Lise bitirme sınavlarına hazırlıyor. Okuma yazma, Açık İlköğretim ve Açık Lise olmak üzere üç ana grupta eğitim veren KADEM, birçok kadına okuma yazmayı öğretti ve çeşitli alanlarda eğitim vererek diploma sahibi yaptı. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla, dar gelirli ailelerin çocukları başta olmak üzere ilköğretim öğrencilerinin derslerine yardımcı olmak için açılan KEDEM de, Keçiören deki 10 ayrı merkezde öğrencilere hizmet veriyor. 85 bin öğrencinin takviye ders alarak ücretsiz eğitim gördüğü KEDEM, bir yandan çocukların okul başarısına olumlu katkıda bulunurken, diğer yandan halk oyunlarından satranca, havacılıktan tiyatroya, bilişimden spora varan çeşitlilikteki faaliyetleriyle de büyük ilgi görüyor. KEDEM merkezlerinde öğrenciler internet, bilgisayar, kütüphane gibi kaynaklardan yararlanabiliyor; ayrıca sosyal yönlerini geliştirecek satranç ve zekâ oyunları, matematik, tiyatro, fen ve doğa dallarında kulüp faaliyetlerine katılabiliyor. KEDEM lerde öğrencilerin motivasyonunu artırmak için şiir, hikâye, resim ve fotoğraf yarışmalarının yanısıra piknik ve gezi organizasyonları da düzenleniyor. Keçiören de inşaat alanları denetleniyor HABER MERKEZİ Kaçak hafriyat dökümünü önlemek için ilçe genelindeki hafriyat firmaları ile Keçiören Belediyesi Zabıtası bir araya geldi. Toplantıda, denetimlerde tespit edilen olumsuzluklar masaya yatırıldı. Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü nde gerçekleştirilen toplantıya 18 hafriyat firmasının yetkilisi katıldı. Keçiören deki hafriyat alanlarında işe başlanılmadan önce belediyeden gerekli iznin alınması, çalışmaların düzenli bir şekilde yapılması, çevre ve insan sağlığına zarar verecek etkilerin azaltılması için gerekli emniyet tedbirlerinin alınması, hafriyat kamyonlarının yapacağı taşıma sırasında oluşabilecek çevresel kirliliği önlemek amacıyla üzerlerinin uygun malzeme ile kapatılması, kamyonlara taşıma kapasitesinin üzerinde yükleme yapılmaması, belediyece gösterilen döküm alanları dışında döküm yapılmaması konuları detaylı bir şekilde görüşüldü. Toplantıda ayrıca, kanun ve yönetmeliklere aykırı olduğu tespit edilen durumlarda kaçak döküm yapan araçların belirli sürelerle parka alınacağı, Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Kabahatler Talimatnamesi gereği de 9 bin 659 TL. para cezası uygulanacağı belirtildi. Çevreci bir belediye olmalarından dolayı çevre ve insan sağlığına büyük önem verdiklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiörenlinin sağlığını ve yaşam koşullarını etkileyecek her türlü estetik anlamdaki olumsuzluklara anında müdahale ediyoruz. İlçemizdeki görsel ve estetik tüm olumsuzlukların önüne geçilmesi, hafriyat ve inşaat atıklarının sağlıklı bir şekilde yönetilmesi için Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz denetim ve kontrollerini 24 saat kesintisiz sürdürüyor dedi. Başkan Ak, Keçiören in daha temiz ve yaşanılabilir olması için, vatandaşların mesken ve işyerlerindeki bakım, onarım ve tadilat sonrası ortaya çıkan atıkları çevreye gelişigüzel atmaması gerektiğini hatırlatarak, Bina tamirat ve tadilatlarından çıkan inşaat atıkları, Keçiören Belediyesi nce bulunduğu yerden kaldırılıyor. Bu gibi durumlarda vatandaşlarımızın Keçiören Belediyesi nin veya numaralı telefonlarına müracaatları yeterli olacaktır diye konuştu. Keçiören Belediyesi AKUT aracıyla yardıma koşacak HABER MERKEZİ - Hizmetlerinin odağına insanı koyan Keçiören Belediyesi, depremden trafik kazalarına kadar her türlü afet şartlarında da vatandaşların yanında olacak. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak tarafından tasarlanan Aracı, zor günlerinde vatandaşların yardımına koşacak. Türkiye de kendisine özel Arama- Kurtarma Aracı bulunan ilk belediye olan Keçiören Belediyesi, 12 kişilik kurtarma timini taşıyan AKUT aracıyla vatandaşlara hizmet verecek. Her türlü afet şartlarına uygun olarak tasarlanan AKUT aracı iki ayrı kısımdan oluşuyor. Aracın bir bölümünde arama-kurtarma malzemeleri yer alırken, diğerinde ise arama-kurtarma timine ayrılan dinlenme odası bulunuyor. Arama-kurtarma malzemeleri içinde şişme yastıktan kesici aletlere, gaz maskelerinden hava kompresörüne kadar gerekli her türlü araç-gereç yer alıyor. AKUT aracındaki her malzeme, üzerinde ismi ve işlevinin yazıldığı bir etiket taşıyor. Araçta bulunan ve içinde ilkyardım malzemelerinin olduğu acil yardım çantaları da, arama-kurtarma timinin ani müdahale yapmasına imkan tanıyor. Araçtaki dinlenme odasında ise 4 adet tek kişilik yatak, duşakabin, alafranga tuvalet, lavabo ve klima yer alıyor. Termostat sayesinde aracın içinde sıcak su kullanma olanağı da bulunuyor. Afet müdahalesi sırasında zaman kaybını önlemek amacıyla AKUT aracı, arama-kurtarma malzemeleri hem içeriden hem de dışarıdan alınabilecek şekilde dizayn edildi. Afet şartlarını gözönüne alan Keçiören Belediyesi, AKUT aracına iki tonluk su deposu da Elektriğin kesik olduğu afet bölgelerinde aydınlatmayı sağlayacak seyyar lambalar da aracın dört bir tarafına konumlandırıldı. AKUT aracında yer alan iki jenaratörden birisi aydınlatma, diğeri ise aletlerin kullanımı için enerji sağlıyor. Aracın ön kısmına yerleştirilen çekme halatı sabit ağırlıklarda 5 ton, tekerlekli araçlarda ise 15 tona kadar çekim gücü taşıyor. Su taşkınlarının olduğu yerlerde su tahliyesi yapmaya yarayan santra fiş(su pompası) de AKUT aracının ekipmanları arasında yer alıyor. Deprem, yangın, trafik kazaları vb. her türlü afette vatandaşların hizmetinde olacaklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Hiç istemesek de afetler yaşamın bir parçası ve böyle zor zamanlarda vatandaşımızın yanında olmak istiyoruz. Vatandaşlarımıza afet ortamında yardımcı ve destek olmak, uğrayan ve kaybolan kişilere en kısa sürede ulaşabilmek amacıyla böyle bir AKUT aracı yapmaya karar verdik ve Keçiörenlilerin hizmetine sunduk diye konuştu.

5 5 YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN 1 May s 2014 Perflembe KAYSER - SERCAN KÜÇÜKfiA- H N - Kayseri'nin Develi, Yahyal ve Yeflilhisar ilçelerinin s n rlar içinde yer alan Sultan Sazl 'nda, Develi Projesi kapsam nda iflletmeye al nan Zamant (G c k) Tüneli vas tas yla Zamant Irma 'n n sular n n bir k sm n n sazl a ulaflt r lmas yla su seviyesi son y llar n en yüksek oran na ulaflt. Biyolojik zenginli i ile dikkati çeken ve 200'den fazla kufl türünün konaklama, üreme ve beslenme imkan buldu u sazl kta su seviyesinin artmas yla her geçen gün kufl türü ve say s da art yor. Sultan Sazl Milli Park s n rlar içinde suyu tuzlu olan Yay Gölü'nde de bu y l yaklafl k 20 y l aradan sonra ilk kez yüzde 99 doluluk sa land. Yaklafl k 40 kilometrelik bir alan kapsayan Yay Gölü'ndeki su seviyesinin artmas yla flamingolar tuzlu sulara ak n etti. 5 B N FLAM NGO SAYILDI Tatl ve tuzlu su ekosistemlerini bir arada bulunduran nadir sulak alanlardan olan Sultan Sazl 'nda bu y l yaklafl k 5 bin flamingo say ld. Yay Gölü'nde kuluçkaya yatan flamingolar kufl gözlemcilerinin ve foto raf tutkunlar n n da ilgi oda. Anadolu'da 'all turna' olarak bilinen flamingolar, ülkemizde kuluçkaya yatt klar en önemli alanlardan Sultan Sazl Milli Park 'nda su seviyesinin yükselmesiyle birlikte daha çok görülmeye baflland. Sultan Sazl 'nda flamingo sesleri artt Önce yüzü, sonra yaflam de iflti ANTALYA - Türkiye'nin 5'inci yüz nakli yap lan 27 yafl ndaki Recep Sert, hastanede tan flt Esma Aykul ile niflanland. Bursa'n n negöl ilçesinde temizledi i tüfe in atefl almas sonucu yüzünden yaralanan ve 7 y l s k nt l bir hayat yaflayan Sert'e, 18 Temmuz 2013'te Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi taraf ndan yüz ve çene nakli gerçeklefltirilmiflti. Naklin ard ndan bir süre hastanede gözetim alt nda tutulan, tamamen iyileflmesiyle taburcu edilen Sert, memleketine dönmüfltü. Kardeflinin böbrek nakli için Akdeniz Üniversitesi Hastanesine gelen Esma Aykul ile tan flan ve afl k olan Sert, evlenme teklifinde bulundu. Aykul'un teklifi kabul etmesi üzerine çift, 1 hafta önce ailelerin kat ld törenle niflanland. Sert, AA muhabirine yapt aç klamada, niflan n negöl'de yap ld n, dü ün tarihini henüz belirlemediklerini En k sa zamanda dü ün yapmay istediklerini anlatan Sert, "Yüz naklinin ard ndan hayat m de iflti. Ömer hocaya bunun için çok teflekkür ediyorum. Mutlu bir aile kurmay arzuluyordum, flimdi ilk ad m att m, umar m evlilik hayalim de gerçekleflecek. Niflanl m ile mutlu bir hayat sürece imize inan yorum" dedi. Sert, eflinin bir huzurevinde hasta bak c olarak çal flt n kaydetti. (AA) Suda süzülen ve uçtuklar nda seyrine doyumsuz görüntüler oluflturan flamingolar görüntülemek isteyen gözlemciler, uzun süre suyun içerisinde yürümek zorunda kalabiliyorlar. Do an n bir arma an olan Sultan Sazl - 'nda flamingonun yan s ra çok say da kufl türünün sesini duymak, uçufllar na flahit olmak da mümkün. Türkiye'nin en önemli sulak alanlar ndan Sultan Sazl içinde bar nd rd zengin faunas ndan dolay üniversitelerin de bilimsel araflt rmalar na konu oluyor ve adeta aç k bir laboratuvar olarak kullan l yor. (AA) Yar m as rd r tahta kafl k üretiyor MAN SA- Demirci lçesine ba l Hoflçalar mahallesinde oturan 86 yafl ndaki fierif Sevgi, yar m as rdan fazla süredir geçimini oyma tahta kafl k yaparak sa l yor. Sevgi, AA muhabirine yapt aç klamada, gençlik y llar nda çobanl k yaparken kendini meflgul etmek için b ça ile oyma iflleri yapt n, bunun zamanla geliflti ini ifade etti. lk olarak evinde oluflturdu u küçük bir atölyede bu iflle u raflt n kaydeden Sevgi, flöyle konufltu: "Gençlik y llar mda oyma kafl klar yaparken, daha sonralar hamur oklavas, baston, oyma çeyiz sand klar yapmaya bafllad m. O dönemlerde bu yapt m z bu tür malzemeleri evlenecek k zlar çeyizleri için sat n al yordu. Fakat flimdilerde alan yok. Ben de civar köy ve ilçelere oyun kafl klar yapmaya bafllad m. Toplu verilen yemeklerde kazanlarda kullan lan kepçeler ve çevirgeçler yap yorum. Yafl m çok ilerledi i için gençlik y llar mdaki gibi h zl çal flam yorum. Günde bir veya iki kafl k anca yapabiliyorum." Eflini y llar önce kaybetti ini ve uzun süre yaln z yaflad ktan sonra o luyla kalmaya bafllad n kaydeden fierif Sevgi, tek geçim kayna n n oyarak yapt tahta kafl klar oldu unu ifade etti. Devletten yafll l k ayl almad n vurgulayan Sevgi, "Tek geçim kayna m, el eme iyle üretti im kafl klardan elde etti im gelirdir. Ömrüm yettikçe kafl k yaparak hem geçimimi hem de bu mesle i sürdürece im" diye konufltu. Sevgi, yapt m kafl klar n tanesini 5, baston ve oklavalar n tanesini ise 10 liradan pazarda satt n dile getirdi. (AA) ARA-SIRA Nurullah AYDIN ERMEN DÖNMELER N N ZAFER Ermeni dönmeleri geçmiflte, sinsice sald r yorlard. fiimdi ise gün üstüne ç kt. Dün laik ça dafl görüntü alt nda Ermenicilik oynayanlar, soyk r m iddialar n n papa anl n yapanlar vard. Ermeni terör örgütü Asala terör örgütü yerine PKK y kurdular. Kürt kimli i flemsiyesi alt nda kanl sald rlar yapt lar. O da baflar l olamad. Aç l m saç l m süreci ad alt nda ihanet yap lanmas sürerken, bu kez üçüncü sacaya olan slamc görüntülü kan bozuklar slamc kimlikleriyle sahnede yerlerini ald lar. Laik ça dafl örgütlerde veya slamc tarikat ve cemaatlerde yuvalanm fl slamc dönme Ermeniler ve terör örgütünde yer alan Marksist Ermeniler nerede? Onlar siyasetçi kimli indeler. Onlar gazeteci kimli indeler. Onlar akademisyen kimli indeler. Onlar sivil toplum örgütü temsilcisi k l - ndalar. Rum isyan ndan sonra boflalan Osmanl hariciyesine yerlefltirilen Ermenilere, Osmanl Devleti'ne hizmetlerinden dolay millet-i sad ka ad verildi. Osmanl döneminde el üstünde tutuldular. Devletin en önemli görevlerine getirildiler. Cumhuriyet döneminde müzikten, sanata, her alanda de er gördüler. Ama onlar kin nefret ve öfkelerini yenemediler. Anadolu topraklar nda kardeflçe bar fl içinde huzur ve güven içinde yaflamay içlerine sindiremediler Tarihi gerçekleri tersyüz etmeyi varl k nedeni say yorlar. Türkleri katil ilan eden kitaplar yay nl - yorlar, makale yaz yorlar. Nefret söylemcili ini kimlik haline getiriyorlar Türkler içindeki uzant lar ile Hepimiz Ermeni'yiz, grubu oluflturmay baflard lar. Hepimiz Ermeni'yiz, diye sokaklara düflüyorlar. Kalem oynat c lar n el üstünde tutuyorlar. Türkleri daraltmak, bunaltmak, ezmek için ellerindeki bütün imkan kullan yorlar. lmi gerçekleri tersyüz ediyorlar. Bütün bulgular çarp t yorlar. K flk rt c l klar, nefretleri, kinleri her an canl tutuyorlar. Kalemlerinden kin nefret öfke kokular ak yor. Tek dertleri Türklerdir, Müslümanlard r. Her soka a düflüfllerinde kinlerinin, nefretlerinin fliddetini daha art r yorlar. Milli and kald rd lar. TC nin devlet dairelerinden silinmesini istiyorlar. Türk Milleti ni a zlar na almazlar. Onlar ne kadar vatan haini varsa onlara övgü düzerler. Geleneksel Türk ve Müslüman düflmanl n n gizli sinsi alçak savunucular d r. Onlar; içimizdeki dönmelerdir. Türk ve Müslüman isimleri tafl rlar ama gönülleri kalpleri h nç doludur. Onlar; Müslüman görünümlü Gürcü, Rum, Yahudi ve Ermeni dönmeleridir. Ajite etmek, nefret kusmak kimlik kiflilik yaflam amaçlar olmufltur. Vatan evlatlar n kirli niyetlerle suçlamak, zan alt nda b rakmak, karalamak amaçlar olmufltur. Rum, Gürcü, Yahudi, Ermeni kimliklerini tafl yan ve bu ülkenin as l vatandafllar olanlardan hainler ç kmaz. Onlar gerçek kimlikleriyle varl klar n sürdürmektedirler. hanet içinde olanlar; kimlik de iflimi içinde zehir kusanlard r. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandafllar ; eflit, uluslararas hukukun ve Anayasa'n n teminat alt nda bar fl içinde kardeflçe yaflamaktad rlar. Sorun, Ermenilerle de il, Bat l larla. Ermeni sorunu dedi imiz fley, Ermenilerle de il, emperyalistlerledir. Türk Milleti k flk rt c tipleri iyi tan mal d r.

Regaip Kandili huflu ile kutland

Regaip Kandili huflu ile kutland Regaip Kandili huflu ile kutland 1 MAYIS Final ve gol için flükür duas! 40 y l aradan sonra fiampiyonlar Ligi finaline ç kan Atletico Madrid'in baflar s nda oynad futbol ve att golle büyük pay sahibi olan

Detaylı

Fiyat 25 Kr. duymaz! yi ama yetersiz. TESK Genel Baflkan Bendevi Palandöken. TOBB Baflkan Yard mc s Budak: Gazetemiz ta

Fiyat 25 Kr. duymaz! yi ama yetersiz. TESK Genel Baflkan Bendevi Palandöken. TOBB Baflkan Yard mc s Budak: Gazetemiz ta ISSN 1308-7622 ç-d fl savafl n efli indeki Ukrayna da ölümler art yor 5 May s 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Bas n özgürlü ü Türkiye yi morart rken Taha, flundan K vanç duymaz! Dünya

Detaylı

Fiyat 25 Kr PARALEL aç klamas

Fiyat 25 Kr PARALEL aç klamas Hofl geldin Bal kesir Bal kesirspor'un, Spor Toto Süper Lig'e yükselmesinin ard ndan kentte büyük coflku yafland. K rm z -beyazl ekibin, stanbul Büyükflehir Belediyespor'u 2-1 yendi i maç n bitifl düdü

Detaylı

Kay p kacakta ortalama as ld

Kay p kacakta ortalama as ld Önlenmesi gereken tehdit: TÜRK YE ile YSK kesinlefltirdi YEREL SEÇ M sonuçlar 30 Mart Yerel Seçiminin kesin sonuçlar Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Baflkan Sadi Güven taraf ndan aç kland. Büyükflehir belediye

Detaylı

HALKBANK I kim bitirmek istedi?

HALKBANK I kim bitirmek istedi? ISSN 1308-7622 25 Ocak 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr STAR Gazetesi BELGELER ile gösterdi HALKBANK I kim bitirmek istedi? Halkbank hedef ald belirtilen geliflmeler üzerindeki sis perdesi

Detaylı

Erdo an gündemde. Obama gölgede

Erdo an gündemde. Obama gölgede Cumhuriyet tarihimizin en önemli aç l m yap ld ; 1915, istismarc lar n elinden al nd Erdo an gündemde Dünya, yapt aç klamay konufluyor Obama gölgede ISSN 1308-7622 ABD memnuniyetini aç klad Ermeniler flaflk

Detaylı

Herkes devrede herkes endifleli ama çözüm yok

Herkes devrede herkes endifleli ama çözüm yok ISSN 1308-7622 17 Nisan 2014 Perflembe www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Temsilciler Meclisi Baflkan John Boehner ile bir araya geldi. ABD ye 1915 uyar s Her y l oldu

Detaylı

Konya-Afyonkarahisar karayolunun

Konya-Afyonkarahisar karayolunun Gökçek ten Yavafl a: Nereden biliyorsun? T RAZ T RAZI Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, CHP Ankara büyükflehir belediye baflkan aday Mansur Yavafl' n, Ankara'daki seçimlerin iptali için

Detaylı

ASELSAN. oldu u için ne kadar gurur duysa

ASELSAN. oldu u için ne kadar gurur duysa Türkiye nin gözbebe i ASELSAN Türkiye böyle bir kurulufla sahip Haber Müdürümüz Dursun ERKILIÇ, oldu u için ne kadar gurur duysa Asilsen, olaca n ASELSAN bafll kl yaz s yla bu dev kuruluflun dününe, bugününe,

Detaylı

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622.

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622. ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 B TÜRK YE N N GAZETES ELDE www.beldegazetesi.com Fiyat 10 Kr 9 Aral k 2013 Pazartesi Fiyat 25 Kr Eti ihraç ediyoruz ama yeteri kadar yemiyoruz

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

Fiyat 25 Kr Dünya enerji haritas n de ifltirecek olan karar ABD ve Irak a bildirildi fib RL. deklarasyonu. Cumhurbaflkan Abdullah

Fiyat 25 Kr Dünya enerji haritas n de ifltirecek olan karar ABD ve Irak a bildirildi fib RL. deklarasyonu. Cumhurbaflkan Abdullah Y ld r m'a ret floku fiike davas nda Yarg - tay Cumhuriyet Baflsavc l itirazlar reddetti. Dava dosyas stanbul 10. A r Ceza Mahkemesine gönderilecek. Fenerbahçe Kulübü Baflkan Aziz Y ld - r m' n cezas n

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA.

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA. ISSN 1308-7622 Dört dörtlük bir istek 1 Nisan 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Türkiye'deki yerel seçim sonuçlar n n aç klanmaya bafllamas n n ard ndan S rbistan'da, Müslüman Boflnak nüfusun

Detaylı

GÜL, BAfiBAKAN I BEKL YOR

GÜL, BAfiBAKAN I BEKL YOR GÜL, BAfiBAKAN I BEKL YOR Cumhurbaflkan Abdullah Gül ün sözleri siyaset kulislerinde, radyo mikrofonlar nda, televizyon ekranlar nda, gazete sütunlar nda ve sanal ortamda tart fl ld, tart fl l yor. Asl

Detaylı

Fiyat 25 Kr KAVGA. Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konufltu: Hiçbir partiyle ayn çizgide olmad k HABER 12 DE TRABZON TUR ZM.

Fiyat 25 Kr KAVGA. Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konufltu: Hiçbir partiyle ayn çizgide olmad k HABER 12 DE TRABZON TUR ZM. ISSN 1308-7622 28 Ocak 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Lisansl depolara talep var fiirket profili, esnaf say s Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, 2013 y l nda Türkiye'deki faal durumdaki

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti;

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti; 6 gün sizinle BELDE nin ad, 1 Mart itibariyle YediGün olarak de ifliyor Bugüne kadar tüm geliflmifl ülkelerde oldu u gibi pazar günleri d fl nda hergün sizlerle buluflan gazeteniz BELDE, 44 y ll k onurlu

Detaylı

CHP, bozkurt u keflfetti! ABD: Pensilvanya da. SARIGÜL: Çileli bir yolculuk. Ülkücü and ile devrim marfl kol kola. yeni bir dönemin.

CHP, bozkurt u keflfetti! ABD: Pensilvanya da. SARIGÜL: Çileli bir yolculuk. Ülkücü and ile devrim marfl kol kola. yeni bir dönemin. ISSN 1308-7622 3 Nisan 2014 Perflembe www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr TOBB Baflkan Hisarc kl o lu: Yerelde yeni bir dönem bafllad TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, milli iradenin sand a yans mas yla

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Y ld z: Kediden rahats z de ilim dedi ve ekledi;

Fiyat 25 Kr. Y ld z: Kediden rahats z de ilim dedi ve ekledi; ISSN 1308-7622 ACI MUZ! 4 Nisan 2014 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr stanbul Ticaret Odas, 2014 Mart ay nda fiyat en çok artan ve azalan ürünleri aç klad. Buna göre, 2014 Mart ay nda TO'nun stanbul

Detaylı

Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN.

Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN. Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN ISSN 1308-7622 7 Ocak 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr 85.000 adresine

Detaylı

Yerel seçim bitti, tart flmalar sürüyor. Biz art k, bu tart flmalar kadar hizmetlerin de takipçisi olaca z. Randevulu Z YARET geliyor

Yerel seçim bitti, tart flmalar sürüyor. Biz art k, bu tart flmalar kadar hizmetlerin de takipçisi olaca z. Randevulu Z YARET geliyor 6 VEK L tart flmas Yerel seçimlerde belediye baflkan seçilen 6 milletvekilinin TBMM üyeli- i sona erdi. Yaz okundu TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti Bal - kesir Milletvekili Ahmet Edip U ur, AK Parti stanbul

Detaylı

Yeni yetme ile ak sakall harman. YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle kuruldu TAR H DEV R-TESL M

Yeni yetme ile ak sakall harman. YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle kuruldu TAR H DEV R-TESL M Yeni yetme ile ak sakall harman STE YEN KAB NE ISSN 1308-7622 62. HÜKÜMET HAYIRLI OLSUN 30 A ustos 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n ISSN 1308-7622 BAfiBAKAN ile HOCAEFEND ye seslendi 13 Ocak 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr MEHMET KIRKINCI Hoca'n n sulh ça r s Daum un ilac namaz ve dua Bursaspor teknik direktörü Christoph

Detaylı

Gülen ve dahas na 13. SAYFADA

Gülen ve dahas na 13. SAYFADA 100 ö renciye nükleer e itim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Rusya'da nükleer e itimi alan ö rencilere 100 ö renci daha eklemek için süreci bafllatt klar n bildirdi. HABER 6. SAYFADA ISSN

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Fethullah Gülen Hocaefendi nin BBC'ye verdi i mülakatta gündeme dair çok önemli ifadeler yeral yor. HALI KOSGEB. hracat rekoru HABER 7 DE

Fiyat 25 Kr. Fethullah Gülen Hocaefendi nin BBC'ye verdi i mülakatta gündeme dair çok önemli ifadeler yeral yor. HALI KOSGEB. hracat rekoru HABER 7 DE ISSN 1308-7622 29 Ocak 2014 Çarflamba www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Erdo an ran da Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, resmi ziyarette bulunmak üzere dün ran'a gitti. Erdo an bugün Tahran'da, ran' n dini

Detaylı

OY UNA SAH P CIKMA DÖNEM

OY UNA SAH P CIKMA DÖNEM ISSN 1308-7622 2 Nisan 2014 Çarflamba www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr CHP L ÜLKÜCÜLER! Mansur Yavafl n destekçileri, Yüksek Seçim Kurulu binas önünde toplanarak seçimlerde hile yap ld iddias yla protesto

Detaylı

S&P nin not indirimi. Fiyat 25 Kr

S&P nin not indirimi. Fiyat 25 Kr S&P nin not indirimi Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi ktisat Bölümü Baflkan Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan Standart&Poor s un Türkiye nin BB+ olan kredi notunu koruyarak, not görünümünü

Detaylı

Mühür sende ama Süleyman de ilsin!

Mühür sende ama Süleyman de ilsin! Çehresi de iflen ilçe Hizmetleri ile Alt nda a ça atlatan Veysel Tiryaki nin hizmetleri... 13. SAYFADA Bosna n n UMUDU Türkiye Bosna Bank International (BBI), Bosna Hersek'e verilen 100 milyon avroluk

Detaylı