ATĠK Program TartıĢma Taslakları BroĢürü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATĠK Program TartıĢma Taslakları BroĢürü"

Transkript

1 ATĠK Program TartıĢma Taslakları BroĢürü -I-

2 ÖNSÖZ Değerli ATĠK aktivistleri, sevgili dostlar; Avrupa Türkiyeli ĠĢçiler Konfederasyonu (ATĠK), 20 yılı sonunda çeyrek asırlık bir tarihsel mücadele sürecini geride bırakmıģ olacak. Avrupa kıtasında göçmen kitlelerin, yerli emekçilerin ve bütün halkların ortak çıkarları için sürdürülen eģitlik, emazipasyon ve demokrasi kavgasında 25 yıllık onurlu bir mücadele dönemi geride kalmıģ olacaktır. Geriye bir bakıldığında söylenebilinirki, 25 yıl sanki bir su gibi akıp geçmiģtir. Konfederasyonumuz ATĠK, çeyrek asırlık onurlu mücadele dönemi içinde nice baģarılara, nice atılımlara, nice ilklere imza atmıģtır. Avrupa da faal olan en köklü politik ve demokratik göçmen örgütlerden birisi olarak; tarihimiz övünülecek ve gururlanacak onlarca örnekle doludur. ATĠK, genel olarak bütün göçmenlerin, Türkiyeli ve T.Kürdstanlı göçmen iģçi ve emekçilerin ekonomik, politik, sosyal, hukuksal, kültürel, akademik talepleri doğrultusunda kitlesel bir mücadele örgütüdür. Antiemperyalist, anti-faģist ve anti-ırkçı bir anlayıģla sürekli ve aktif kitlesel mücadele yürütmüģ bir konfederasyondur. ATĠK in kendi önceli olan ve Avrupa nın çeģitli ülkelerindeki çok önceleri baģlatılan dernek ve federasyon çalıģmalarını da hesapladığımızda yaklaģık 35 yılı aģan bir mücadele ve örgütlenme seyrinden bahsedebiliriz. Bu nedenledir ki, yerli veya göçmen devrimci-demokrat çevreler içinde köklü, etkin ve dikkate alınan bir demokratik örgütlenme olarak mücadeleci kimliğimizle anılmaktayız. Bu tarihsel süre içinde nice baģarılara ve atılımlara imza attık. Ancak nice yanlıģlarımız ve eksiklerimiz karģısında da öz-eleģtirel ve açık olduk. Hatalarımızı, yanlıģlarımızı, eksiklerimizi örtbas etmedik. Olumsuzluklarla uzlaģmacı olmamaya daima özen gösterdik. Kendi yanlıģlarımızı veya eksiklerimizi açığa çıkarttığımızda veya bunlar dostlarımızca açığa çıkartıldığında öz eleģtirel olduk. Toplumsal değiģimleri, uluslararası geliģmeleri daima yakından izledik... Sürekli toplumsal geliģmeleri ve değiģmeleri gözlemlemeye ve ona göre mümkün olduğunca doğru ve gerçekçi siyasal tespitler yapmaya çalıģtık. Bu sayededir ki, politik ve örgütsel bütün çalıģmalarımızı zamanın seyri içindeki ve andaki değiģimlere paralel olarak yeniden biçimlendirme çabası içinde olduk. Gelinen aģamada görmekteyiz ki; genel olarak göçmenlerin, özel olarak göçmen iģçi ve emekçilerin durumları, sorunları ve mücadele yöntemleri toplumsal geliģmelere, değiģmelere bağlı olarak farklılaģmakta ve derinleģmektedir. Görmekteyiz ki, Avrupa kıtası sınırları içinde yaģayan bütün yerli ve göçmen emekçilerin aynılaģan ve ayrıģan sorunları öne çıkmaktadır. Yerli ve göçmen emekçilerin doğru ve gerçekçi bir perspektif etrafında bütünleģmeleri, mümkün olduğunca birleģmeleri ve yakınlaģmaları mücadelenin bir kaçınılmazlığıdır. Bu nedenle ayrıģan ve aynılaģan sorunlarımızı tespit etmek, incelemek ve çözüm yöntemleri geliģtirmekte aynı Ģekilde bir kaçınılmazlıktır. Tek yanlı, sömürücü ve dıģtalayıcı resmi burjuva entegrasyon politikalarına karģı sınıfın, emekçilerin ve halkların ortak çıkarlarını yansıtan bir bütünleģme nasıl olmalıdır? Yukardan dayatılan entegrasyona karģı aģağıdan tasarlanan alternatif politikaların içeriği ve talepleri neler olmalıdır? Bunlar uluslararası göçmenlik politikaları bağlamında en önemli toplumsal soru(n)lardan bir kaç tanesidir! Göçmenlerin kendi içine kapanarak düģünsel anlamda büzülmelerine karģı; yerli halkların kendi içlerine kapanarak dıģtalamalarına karģı, egemenlerin yerli ve göçmenleri karģılıklı kıģkırtarak kamplaģtırmalarına karģı; iģçilerin, emekçilerin ve halkların ortak çıkarlarını yansıtan bir kulvarda yeni yol alternatifleri yaratılmalıdır. Avrupa yerli iģçi sınıfının genel ve güncel çıkarları göçmenlerin ve göçmen emekçilerin çıkarlarını içine almadan doğru tanımlanamaz. Göçmenler ise kendi çıkarlarını emeğin kurtuluģu mücadelesinin dıģında arayarak gerçek bir çözüme kavuģamaz. Bu uluslararası meselenin burjuva politik çözüm sınırları içinde ne göçmenler için, ne de göçmen olmayanlar için gerçek anlamda eģitlik, adalet ve demokrasi asla söz konusu olmayacaktır. Dünyanın yeni ve dehģet gerçekleri...

3 2. Yüzyıl dünyası, dündekilerine oranla daha kapsamlı, daha farklı ve yeni krizlere, çeliģkilere ve çatıģmalara sahne olacağa benzemektedir. Emperyal nitelikli savaģ, talan, sömürü ve zulüm politikaları daha fazla boyutlanarak tüm yerküreyi ve en ücra köģelerini çepeçevre sarmaktadır. Bunlara karģı yükselen irili ufaklı bütün hak arama mücadeleleri, direniģ, toplumsal itiraz ve isyan hareketleri daha büyümeden hunharca katliamlar ve baskılar eģliğinde bastırılmak istenmektedir. Neo-liberal ekonomi politikaların insanlığa Ģeffaflık ve sosyal refah getireceği iddia edildiği bu dönemlerde, bu iddiaların tam da tersine verili demokrasi dahi hızlıca törpülenirken faģizm yeniden cilalanmaktadır. Emperyalist kapitalizm tasarlanabilecek, üretilebilecek ve satılabilecek her Ģeyi borsalar, pazarlar üzerinden satarak azami kar hırsını dindirmeye kilitlenmiģtir. Meta pazarlamacığıyla bu dürtüsünü yeterince dindiremeyen sistem sermaye pazarlamacılığını da her ücra köģeye kadar yaygınlaģtırmaktadır. Bu da yetmeyince hizmet sektörü pazarlamacılığı yaratarak bütün sosyal ve toplumsal güvenceleri satıģa çıkartarak yeni kar mekanizmaları yaratmaktadır. Devletlerin himayesinde olan eğitim,sağlık, enerji, su, sosyal sigortalar ve kamu teģkilatları gibi hizmet sektörleri özelleģtirmeler yoluyla satıģa çıkartılarak kapitalist azami kar hırsı için iģtah kabartılmaktadır den beri derinleģen uluslararası ekonomik ve mali krizin yarattığı tablo da da pekala görüldüğü gibi, nispeten daha da özgürleģen sermaye dünya emekçileri, halkları ve insanlık için dha fazla esaret getirmektedir. Daha çok özgür sermaye daha çok esir insanlık demektir. Günümüzdeki dehģet miktarlardaki burjuva zenginliklerle kıyaslandığında bu kadar aç, susuz, evsiz, barınaksız, güvencesiz, iģsiz, eğitimsiz, sağlıksız insan olması korkunç bir tezatlık değilmidir? SerbestleĢme, özelleģtirme, yeniden düzenleme üçlü dinamiği üzerine yükselen 20 yıldır engelsiz uygulanan neo-liberalizmin yarattığı günümüzdeki acı gerçekler penceresinden bakıldığında dünyamız daha iyi yaģanabilir değildir. Daha yaģanabilir ve paylaģımcı bir yeni dünya için mücadele yeni gerçekler ıģığında yeni mücadele ve çözüm metodlarını gerekli kılmaktadır. Artık sosyal kurtuluģ mücadelesinin bütünleģtirici, birleģtirici, ortaklaģtırıcı ve uluslararası karekteri düne oranla daha fazla öne çıkmaktadır. Bu gerçeklere bağlı olarak kendimizi, anlayıģımızı, yöntemlerimizi ve tarzımızı yenilemek gerekmektedir. Sürecin yeni beklentilerine cevap olmak acil bir ihtiyaçtır. ATĠK bu gerçekler ıģığında programatik görüģlerini yenilemek istemektedir... ATĠK değiģen somut gerçekler ıģığında kendini, anlayıģını, pratiğini ve iliģkilerini yenilemek ihtiyacı duymaktadır. 20. Kongremizin ve Genel Konsey imizin kararlarına bağlı olarak Nisan/20`de yapilacak 2. Kongre bir Program Kongresi Ģeklinde olacaktır. Genel Konseyimizin ve oluģturulan Program Komisyonunun kararları doğrultusunda tartıģmaları mümkün olan en zengin biçimlerde yürütebilmek için çeģitli yönelimler belirlenmiģtir. Bunlardan bir tanesi araģtırma ve incelemeleri, görüģleri kolektif bilincin denetimine sunmak için bir broģür çıkartılmasıdır. Elinizdeki. BroĢür içinde bu eksende yazılan üç ayrı yazı bulunmakta ve eleģtiriye, değerlendirilmeye açılmıģ olmaktadır. Bundan sonra gelecek olan yazıların yoğunluğuna bağlı olarak ikinci broģür çıkacak veya yazılar ATĠK sitesinde, Mücadele Gazetesi sayfalarında yayınlanacaktır. Çağrımız bütün ATĠK aktivistlerinin, dostlarının bu tartıģma sürecine katılmaları, araģtırmaya girmeleri ve yazı yazmalarıdır. GörüĢlerini yazılı ve sözlü bize iletenler kolektif bilincin hakim kılınması amacına hizmet ederek önemli bir görevi yerine getirmiģ olacaklardır. Bu nedenle, ilgi duyan herkesi, göçmenlerin göçmen olmayanlarla aynılaģan ve ayrıģan sorunları, ATĠK programı için öneriler ve uluslararası mücadelenin günümüzdeki önemi gibi baģlıklar etrafında araģtırmaya, incelemeye, yorumlamaya, yazmaya ve sonuçlarını mutlaka bizlere iletmeye davet ediyoruz. Yukarıdaki konular bağlamında göçmen, mülteci, sürgün, göçmen kökenli vatandaģ ve göçmen kökenli olmayan yerli yurttaģlar içinde ilerici, demokrat, devrimci, sosyalist insanların fikirleri, siyasal değerlendirmeleri ve eleģtirileri bizim için çok önemlidir. Biz bu politik değerlendirmelerin, eleģtiri ve önerilerin bir Ģekilde içimize akmasıyla fikirsel açıdan zenginleģeceğiz. O yüzden bütün aktivistlerimizi halk içindeki değiģik katmanlar ve çevrelerden duyarlı, yetkin ve aydın insanlarla iliģkiye geçerek fikirlerini almalarını öneriyoruz. Konfederasyona bağlı bütün federasyonlar, örgütler ve derneklerimiz bu tartıģma taslakları ve varsa baģka yazılar eģliğinde kitlesel tartıģmaları baģlatmalıdırlar. Dernek üyelerimizle, halkımızla ve diğer demokratik ve

4 göçmen örgütlerin bileģenleriyle beraber zengin tartıģma toplantıları yapılabilinir. Bunları kayıt altına alınmalı ve mümkünse hatta arģivlenmelidir. ATĠK üyeleri ve aktivistleri kendi fikirlerini merkeze iletme konusunda çaba içinde olmalıdır. ATĠK çi herkes inceleme, araģtırma, eleģtirme, değerlendirme ve siyasal yeni fikirler edinme sürecinde özel bir gayret ve çaba içinde olmalıdır. Elde edilen sonuçlar, birikimler ve bulgular bütün ile paylaģılmalıdır. Bu konuda tembel ve vurdumduymaz davranmanın geleceğimize pranga vuracağı unutulmamalıdır. Elinizdeki broģür çalıģması, göçmenlerin sorunları etrafında iki tartıģma yazısı ve bir tane de yeni program nasıl olabilir? sorusuna cevap arama niteliğinde bir taslak içermektedir. Açıktır ki, bunların ve ilerde sunulacak diğer yeni çalıģmaların zenginleģtirilmesine ve geliģtirilmesine ihtiyaç vardır. Göçmenler ve yerliler cephesinde oluģan somut durumu ve yeni politikalarımızı tahlil etmeye yönelik içimizdeki tartıģmalara geleceğin programını tasarlama amaçlı bir yön verme giriģimi bir zorunluluktur. Bu nedenle tartıģmaları çok zengin yöntemlerle sürdürmek ve mümkün olduğunca en geniģ çevrelerin görüģlerinden faydalanmak kolektif fikrin oluģturulmasında öncelikli bir yöntem olmalıdır. Bütün yazılar bu bakıģ açısıyla incelenmelidir. Gelecek dönemlerde yeni yazılar ve değerlendirmeler geldiğinde bunlar ATĠK sitesi, Mücadele gazetesi veya yeni broģürler aracılığıyla sizlere iletilecektir. Zengin, üretken ve coģkun bir tartıģma süreci dileğiyle... ATĠK 20. Genel Konseyi ve Program Taslağı Hazırlama Komisyonu BATI AVRUPA DAKĠ ÇALIġMALARIMIZA KISA BĠR BAKIġ B. Avrupa daki çalıģmalarımız esas olarak göçmenler arasındaki faaliyeti içermektedir. Her çalıģma alanında olduğu gibi bu çalıģma alanının da somut durumunu analiz etmek ve buna uygun olarak çalıģmalara yön vermek bizim için bir zorunluluktur. DeğiĢimin sürekliliği, analizlerinde sürekliliğini Ģart koģar. Analizden soyutlanmıģ, belli genel saptamalara endekslenmiģ bir devrimci çalıģma verimsizleģir. Bu durumda alınan kararlar da somut gerçeklere dayanmaz ve somut gerçeklere dayanmayan kararların da uygulanması zorlaģır. Buda kaçınılmaz olarak karar alıcıları olumsuz yönde etkiler. Bu demektir ki doğru analizler doğru kararların alınması için bir ön koģuldur. Göçmenlik olgusu yalnız bugünün değil, geleceğinde sorunudur. Ve Avrupa kıtası bu önemli soruna büyük oranda ev sahipliği yapmaktadır. Dünyanın genel tablosuna baktığımızda Avrupa ya dönük bu göç akımı dönem dönem gerilese de ki bu gerilemede yasal ve güvenlik boyutuyla yapılan engellemelerinde payı oldukça büyük bir bütün olarak durması ve engellenmesi mümkün görünmüyor. Bu durum Türkiyeli göçmenler içinde geçerlidir. Türkiye den batı Avrupa ülkelerine göç akımı esas olarak iki nedene dayanmaktadır. Birinci neden ekonomik, ikinci neden ise politiktir. Ekonomik nedenlerden dolayı yapılan göçün tarihi ikinci dünya savaģının Avrupa nın kimi ülkelerinde yarattığı yıkım ve yıkım nedeniyle bu ülkelerin ihtiyaç duyduğu iģ gücüne dayanmaktadır. Politik göçmenlerin B. Avrupa ya yoğun akını ise esas olarak 2 Eylül askeri faģist darbesi

5 dönemine dayanmaktadır. Daha sonra Türkiye Kürdistan ında PKK Ģahsında somutlaģan ulusal mücadelenin boyutu bu göç akınına daha bir hız kazandırmıģtır. YaklaĢık elli yılı kapsayan bu tarihi süreç, gelinen aģamada; göçmenler cephesinde karģımıza daha değiģken bir tablo çıkarmaktadır. Yani, Türkiyeli göçmenlerin bu ülkelerde yaptıkları yatırımlar, yeni kuģakların geleceğe dair oluģturduğu planlar yeni somut geliģmelere, yeni somut durumlara iģaret ediyor. ĠĢte tüm bu değiģimleri ortaya çıkarmak, buna uygun olarak devrimci çalıģmalarımıza yön vermek bizim için ertelenemez bir görevdir. Yürüttüğümüz tüm tartıģmalara bu bilinçle, bu sorumlulukla yaklaģmalıyız. Yani temel kaygımız en iyisini nasıl yaparız olursa, gerçekleri olgularda arayıģımız daha da derinleģir. Devrimciler gerçekçidir, esprisinin somut bir olguya dönüģmesi her türlü kaygıdan, önyargıdan uzak bilimsel temellere dayanan bir inceleme ve araģtırmayı Ģart koģar. Bizimde genel bakıģ açımız bu olmalıdır. Tabiî ki biz bir ülkenin devrimi için mücadele eden bir anlayıģının temsilcileriyiz. Dolayısıyla faaliyetlerimizde esas olarak bu ülkeden gelen göçmenler üzerinde Ģekillenecektir. Ama aynı zamanda biz enternasyonalist bir hareketiz, dünyadaki tüm ezilen ulusların, halkların, sosyal kurtuluģ mücadelesi bizi ilgilendirir. Kendimizi bu mücadelenin dıģında değil, onun bir parçası, yaģadığımız topraklardaki temsilcisi olarak görüyoruz. Bu bakıģ açısı, bu algılayıģ, bize bulunduğumuz ülkelerdeki halkların, ilerici hareketlerin mücadelelerine karģı sorumluluklar taģımayı emrediyor. Bu sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz oranda devrimci duyarlılıklarımızın daha canlı ve diri kalacağı kesindir. Bu canlılık, bu dirilik ülkedeki sosyal kurtuluģ mücadelesine karģı görevlerimize daha olumlu temelde katkı sunacaktır. Bu demektir ki; devrimci kalmayı baģarmak ezilenlerin ekonomik, demokratik, anti-emperyalist mücadeleleri karģısında alacağımız tutumla direk bağlantılıdır. Çünkü misafir devrimcilik diye bir Ģey olmaz. Devrimciler enternasyonalisttir. Ve yanı baģında olup bitenlere kayıtsız kalmazlar. Söz gelimi, çalıģmayı dernek faaliyetleriyle sınırlayan, çalıģtığı fabrikada sendikal çalıģmalara, grevlerin örgütlenmesine seyirci kalan, yaģananları geri bir duruģla izleyen bir yaklaģımı devrimci müdahalenin, devrimci çalıģmanın neresine oturtabiliriz? Dolayısıyla faaliyetlerin baģarısı da somut durumu çözümleme ve yanı baģında olup biten sorunlara aktif müdahale etme anlayıģını içselleģtirmekten geçer. Bunun içinde anlayıģ düzeyinde ileri bir noktaya ulaģmak gerekir. Yine genel olarak faaliyetlerin değerlendirilmesinde üretim içinde olan yoldaģlara dair hep zaman sorunu gündeme geliyor. Hiç Ģüphesiz böyle bir sorun vardır. Ama en az bunun kadar sorun olan diğer bir mesele ise, üretim süreci içinde de devrimci çalıģmanın yürütüleceği gerçeğinin unutulmasıdır. KoĢullar nasıl olursa olsun, böyle bir çaba ortaya mütevazı sonuçlar çıkaracaktır. Diğer bir anlatımla üretim süreci içinde sınıfın genel sorunlarıyla ilgilenmeyen, bulunduğu alanı sınıf mücadelesinin yürütüleceği bir alan olarak görmeyen bir anlayıģ doğal olarak sınıf mücadelesi lehine ortaya mütevazı da olsa bir kazanım çıkaramaz. Üretim süreci içinde geçen zamanı devrimci çalıģma için kayıp zaman olarak görür. ĠĢ yerlerinin sınıf mücadelesi için birer mevzi olduğu ancak direniģler gündeme geldiğinde ya da toplu iģten çıkarmalar, ücretlerin düģürülmesi vb. saldırılarla birlikte anlaģılıyor-anlaģılmaya baģlanıyor. AnlayıĢ düzeyindeki bu kavrayıģ bozukluğu düzeltilmediği müddetçe doğru devrimci bir çalıģma tarzı oturtulamaz. Doğru devrimci bir çalıģma tarzının oturtulmasının yolu ülkedeki sınıf mücadelesine müdahale etme görevlerimizin yanı sıra bulunduğumuz her ülkede de benzeri tarzda görevlerimizin olduğu gerçeğini kavramaktan geçer. Sınıf mücadelesine dair bulunduğumuz ülkelerdeki görevleri göz ardı eden, onu küçümseyen her anlayıģ yanlıģtır. Bu anlayıģ enternasyonal düģünüģ tarzıyla bağdaģmaz. Göçmen olarak yaģadığı ülkedeki sömürüye, antidemokratik uygulamalara sessiz kalan bir devrimci, ülkesindeki sınıf savaģımına karģı olan sorumlulukları da adına layık bir tarzda yerine getiremez. Çünkü yanı baģındaki sömürüye, ırkçı saldırılara seyirci kalmak, özünde devrimci duruģ konusunda yara almaktır. Bu yaranın giderek derinleģmesi bir bütün olarak beraberinde mücadeleye yabancılaģmayı da getirir. Problemli düģünüģ ve hareket tarzı sonuç itibarıyla ortaya olumlu değil, olumsuz sonuçlar çıkarır. Bu ön açıklamadan sonra göçmenlerin genel sosyal durumları ve Türkiyeli göçmenler cephesinde yaģanan değiģimler ve bu değiģimlere uygun olarak güncel görevlerimiz üzerinde durmaya çalıģacağız. Daha verimli sonuçlara ulaģmak için göçmenlere dair yapılan bazı araģtırmalardan bölümler sunacağız. Ama bunun yeterli olduğunu düģünmüyoruz. Bizi ileri noktalara taģıyacak olan, incelemeler neticesinde ortaya çıkardığımız, çıkaracağımız devrimci sonuçlara uygun olarak izleyeceğimiz devrimci pratiktir. Her değiģim yeni söyleme iģaret eder Elbette ki burada hiç duyulmamıģ yeni Ģeyler ortaya koymayacağız. Burada ortaya koyacağımız birçok düģüncenin daha önce çeģitli platformlarda gündeme geldiğini, göçmenlere iliģkin yapılan araģtırma belgelerinde Ģu veya bu düzeyde yer aldığını düģünüyoruz. Dolayısıyla burada esas amacımız döne döne altı

6 çizilen bu nesnel durumdan devrimci sonuçlar çıkarmak ve çıkarılan sonuçlara uygun çözüm yolları aramaktır. Örneğin; her fırsatta göçmenlik olgusunda yaģanan değiģimlere vurgu yapıyorsak, bu değiģime uygun olarak somut pratik görevler üzerinde yoğunlaģmamız gerekiyor. Çünkü değiģim yeni bir durumdur. Yeni durumu eskinin reçeteleriyle idare etmeye kalkarsak, çözüm bulmakta zorlanırız. Her değiģim yeni söylemlere iģaret eder. Buda beraberinde yeni bir propaganda çalıģmasını ve buna uygun olarak güçlerin hareket tarzını getirir. Bu değiģimin öze tekabül etmesi de Ģart değildir. Eğer niceliksel değiģimler, niteliksel değiģimlerin temel taģlarını örüyorsa; bu niceliksel değiģimlerin de dikkate alınması gerektiğini ortaya koyar. Göçmenlere dair yapılacak değerlendirmelerde yaģanan tüm değiģimlerin hesaba katılması gerekir. Bu değiģimlerin göçmenlerin geliģ nedenlerini-geliģ dönemindeki hedeflerini ve daha sonra bu hedeflerde yaģanan değiģimi yaratan nesnel koģulları içermesi gerekir. Dolayısıyla değerlendirmelerimize bu noktadan baģlayacağız: YaklaĢık elli yıl önce batı Avrupa ya özellikle Almanya ya gelen Türkiyeli göçmenlerin amacı belli bir birikim sağladıktan sonra geri dönmekti. Yani temel hedef buradaki yaģama karıģmaktan çok elde edilen birikimle ülkede sahip oldukları imkânları daha artırmak veya geleceğini güvence altına alacak tarzda yeni mülkler edinmek. ġöyle ki, köyden gelen göçmen iģçiler bir yandan elde ettikleri birikimlerle köylerinde yeni topraklar alırken diğer yanda bağlı oldukları veya yakın olan il ve ilçelere yatırımlar yapmaya baģladılar. (Arsa- ev alımı, küçük iģyerlerine yatırım.) Burada hemen Ģunu belirtmeliyiz ki göçmen iģçilerinin yatırımlarını bu eksende değerlendirmelerinde sahip olunan geleneksel aile yapısının etkisi büyüktü. Buda onların ufkunu dar bir alanla sınırlıyordu. Elde edilen birikimlerle bir traktör ve ilçede bir eve veya arsaya sahip olmak Almancı unvanlarını da pekiģtirmek anlamına geliyordu. Ülkedeki yoksulluk düzeyini dikkate aldığımızda sahip olunan bu mülkler tüm bu kesimler için bir zenginliğin ifadesiydi. Almancı olan ailenin zenginlik statüsüne doğru adım attığı anlamına geliyordu. Tabiî ki böyle bir algının oluģmasının temelinde yatan ülkedeki yoksulluktu. Bu durumda hiç kimse Almancı nın bu birikimleri hangi koģullarda elde ettiği sorusuna yanıt aramıyordu. Çünkü Almancının giyim tarzı, geçmiģte sahip olduğu olanaklardan daha fazla olanağa sahip olması tüm bu soruların önünü kesiyordu. Bundan dolayıdır ki küçük ve orta köylü ailelerin bireyleri küçük iģletmelere sahip olan kimi kesimler de çalıģmak için Almanya yolunu tutmuģlardı. Çünkü Almanya ya gitmekte belli bir kapitali gerektiriyordu. Ve bu kesimler buna sahipti. Ġlk kuģağın bankalarda kredi alma olanakları olmadığı için Almanya ya giden birçok köylü yukarda ifade ettiğimiz kesimlere borçlanarak veya sahip oldukları mülkleri-hayvanları satarak gidiyorlardı. Burada önemle görülmesi ve kavranması gereken nokta, ister yoksul isterse orta halli veya zanaatçı kesimler olsun, Almanya ya gelen göçmen iģçilerin ortak hedefi elde ettikleri birikimlerle ülkelerine geri dönmeleri gerçeğidir. Bu bakıģ açısı, sahip olunan değer yargıları, göçmenlerin geldikleri ülkelerin halkıyla bütünleģmesinin önündeki en büyük engeldi. Bu yönüyle yapılan Ģu araģtırmalar nesnel olgulara dayanmaktadır: Avrupa ya gelen göçmen iģçiler geldikleri ülkeleri geçici bir gurbet ve onları çağıran ülkelerde bir gün ülkelerine geri dönecek olan yabancı veya misafir iģçiler olarak görmeleridir. Dikkat edilirse bu karģılıklı algılayıģta yerleģme, kalıcı hale gelme olgusu yoktur. Peki ne vardır? Olan Ģu: Kapitalistlerin amacı ucuz iģ gücüne duydukları ihtiyacı gidermek, göçmen iģçilerin ise, iģsizliklerini, yoksulluklarını giderecek iģ ve asgari düzeyde bir birikime ulaģmaktır. Bu durum Die Gaste yazarları tarafından Ģöyle değerlendirilmektedir: Kapitalist ülkeler ilk baģta yabancı iģçilerin ülkede yerleģmesini değil, iģ piyasasındaki duruma göre rotasyon unu planlamıģlardı. Bunun sonucu olarak ta yabancı iģçilerin ülkedeki ikametleri süresince yerli halk ve iģçi sınıfıyla kaynaģmasını, dayanıģmasını engelleyecek çeģitli önlemler aldılar. yabancılar yasası gibi özel hukuk düzenlemeleri, çalıģma ve oturma haklarının sınırlandırılması ve ülkenin sosyal, kültürel yaģamına katılımın teģvik edilmemesi, bu türden önlemlerdir ( sayı 2. sayfa. 8) Söz konusu gazetenin farklı yazarlarının yaptıkları analizlerin tartıģmalarımıza katkı sunacağı düģüncesiyle aktarmalara devam etmek istiyoruz: ĠĢçi göçü olan devletlerin aldığı bu önlemler yerli halka gayet normal geldi. Ve çoğunluk bilinçli ya da bilinçsiz olarak kendi hükümetlerinin göçmen iģçileri dıģlayan yabancılar politikasına destek verdiler. Yerli halkın yabancı iģçilerin geçiciliğine inandırılması, onların yabancılara olumsuz bakmasına yol açtı. Bu yüzden, sosyal ve yasal eģitlik, kültürel kaynaģma ve sınıfsal dayanıģma gibi talepler sadece solcu grupların veya ilerici göçmen örgütlerinin talepleri olarak kaldı, yerli halkta pek fazla bir ilgi ve destek bulamadı. Yerli iģçi sınıfları da ikinci, üçüncü sınıf yabancı iģçilerin varlığının yarattığı olanakların rahatlığına (daha kalifiye iģlerde çalıģma, daha yüksek ücret alma gibi) ve cazibesine kendilerini kaptırmaktan kurtaramadılar. Yabancı sınıfdaģlarının geçiciliğine inandıkları içinde, ekonomik kriz dönemlerinde iģsizlik

7 dalgası kendilerine de ulaģıp rahatları kaçınca, çok basit denklemler kurmaya baģladılar. Örneğin makarnacı Ġtalyanlar sarımsakçı Türkler kapı dıģarı edilirse-kendilerinin iģsiz kalmayacağı düģüncesine kapıldılar(age.s.8) Kapı dıģarı edilme fikri yalnız yerli halklar içinde olan yaygın bir düģünce değildi. Kapitalistler hemen bunun pratik uygulamasına geçmiģlerdi. Örneğin 983 yılında Almanya da geriye dönüģ teģvik yasası çıkarılarak iģsiz ve yaģlanmıģ olan yabancılara bir daha gelmemek üzere geri dönüģler için maddi yardımda bulundular. Bununla da kalmayarak çalıģma ve oturma haklarında kısıtlanmaya gidildi. Bu pratik adımlar yabancı iģçiler misafir statüsü tanımlamalarına uygun adımlardı. Göçmen iģçilerin, yerli halklarla kaynaģmaması, sınıfsal eksenli bir dayanıģmanın yaratılmaması, öngörülen bu politikaların hayat bulmasını daha da kolaylaģtırıyordu. Her Ģeyden önce göçmenlerin geçici iģçi olarak görülmesi hem onlara karģı mesafeli bir duruģa yol açıyordu, hem de kriz ve iģsizlik dönemlerinde ilk kurtulunması gereken topluluklar olarak görülmesini sağlıyordu. Nitekim bu yaklaģım süreç içinde yabancı düģmanlığına evrilecek ve yaģanan iģsizliğin nedeni emperyalist-kapitalist sistemin krizine değil göçmen iģçilerin varlığına bağlanacaktı. Buda kaçınılmaz olarak ırkçı-ģoven saldırıların artmasına ve bu eksenli örgütlenmelere giren güçlerin belli bir çevre edinmelerine neden olacaktı. Bu konuya yazının akıģı içinde yeniden döneceğiz. Ondan önce göçmenlerin geliģ döneminde yerli emekçilerle arasında bir türlü kurulmayan iletiģimsizliğin üzerinde durmak istiyoruz. Elbette ki devrimci ve ilerici güçleri bu genel değerlendirmelerin içinde ele alamayız. Tabiî ki bu güçlerin bu yönlü çalıģmalarındaki yetersizliklerine ve eksikliklerine vurgu yapamayacağımız anlamına gelmez. Diğer bir anlatımla göçmenler cephesinde bir gettolaģmanın yaratılmasının nedenlerine vurgu yaparken, devrimci ilerici güçlerin bu gettolaģmanın neresinde oldukları ve ortadan kaldırmak için ne tür pratik adımlar attıkları sorusuna, sorularına da yanıt aramalıyız. Ama önce oluģan nesnel tablonun nedenlerine dair yapılan değerlendirmelerden aktarmalar yapmaya devam etmek istiyoruz: YaĢamın sadece konukluk düzeyinde algılanması, doğal olarak göçmenlerin o ülkenin sosyal, kültürel ve politik yaģamına katılmalarını da engelledi. Böylece, yerli halktan kopmuģ, kendi benzerleri(memleketlileri) ile geçmiģi yapay bir biçimde yaģatarak kesin dönüģ yapacakları günü beklemeye baģladılar. Bu kesin dönüģ umuduna saplanıp kalanlar, göç sürecinin karmaģık sorunlarına yanıt aramaktan kaçtılar ya da sorunları erteleyen, dıģa kapalı bir yaģam modeli geliģtirdiler. Bu kapalı ya da içe dönük yaģam modelini benimseyip de yerli kültüre açılanların çoğu da gerekli bilgi ve birikimlerden yoksun oldukları için sosyal ve kültürel süreçlerde ve bu süreçleri belirleyen karar organlarında maalesef fazla etkin olamadılar. Bu model özellikle Türkiyelilerde içinden kopup geldikleri ve bir gün geri döneceklerini umdukları ülkelerinin ahlaki, kültürel ve dinsel normlarını, değer yargılarını çok daha tutucu bir biçimde barındıran bir tür sırça köģke benziyordu. Birinci kuģak göçmenler, içinde büyüdükleri toplumun normlarını benimsemeye baģlayan yeni kuģakları da bu sırça köģkte yaģamaya zorladılar. (age.s.8) Yukarıdaki anlayıģ çerçevesinde tartıģmaları biraz daha somutlayacak olursak; her Ģeyden önce göçmen iģçiler ile yerli halk arasında var olan kültürel ve dini farklılıklar, kültürel ve dini anlaģmazlıklara neden oldu. Dil sorunu ana dilde eğitim talebine gereken olumlu yanıtın verilmemesi ve eğitimde fırsat eģitliğinin yaratılmaması, iģsizlik olgusundan en çok göçmen iģçilerin etkilenmesi ve zor iģlerde çalıģtırılması vb. nedenler aralarında var olan güvensizliğin daha da derinleģmesine yol açtı. Aralarındaki bu kopukluk var olan içe kapanıklığı körükledi. Yukarda da dikkat çektiğimiz gibi, tüm bu faktörler göçmenleri içe dönük bir yaģama sevk etti. Ġçe kapalılık geldikleri ülkelerde edindikleri tüm geleneklerin bağnaz bir tarzda korunması anlamına geliyordu. Ġslami örgütlenmelerin bu denli geniģ kitlelere ulaģmasının nedenlerinden biri bu kapalı yaģam tarzının sunduğu imkanların oynamıģ olduğu roldür. Bu rolü hiç kimse görmezlikten gelemez. Açık olan Ģu ki; daha çok dini ve feodal değer yargılarıyla harmanlanmıģ kültürel bir ĢekilleniĢ kendi dıģında olan herkese kuģkuyla kaygıyla yaklaģır. KuĢku ve kaygıların devamı diğer halklardan uzak durma anlamına geliyordu Bu duruģ objektif olarak ırkçı-ģoven yaklaģımların geliģmesine, bu yönlü yürütülen karģı propagandaların etkin olmasına hizmet ediyor. Çünkü tanıma eylemi karģılıklı bir iletiģimle olur. ĠletiĢimin olmadığı bir yerde tanıma ve anlama eylemi de sakatlanır. Nitekim göçmen iģçiler içinde kuģaklar değiģtikçe, bulundukları ülkenin halkıyla iliģkiler daha da geliģmeye baģladı. Dil sorununun çözülmesi, kurulan sosyal iliģkiler, yaģanan kültürel etkilenmeler, günlük yaģam üzerindeki etkileri de kaçınılmaz hale getirdi. Hiç Ģüphesiz bu değiģime en çok itiraz edenler içe kapanık yaģam tarzına hapsedilmiģ, ahlaki, dini ve kültürel değerleriyle yaģamayı vazgeçilmez bir hayat tarzı olarak gören aile büyükleri ve eski kuģağın temsilcileridir. ĠĢte kuģak çatıģması tamda burada baģladı. KuĢak çatıģmasını eski ile yeni arasında bir çatıģma olarak görmek yanlıģtır. KuĢak çatıģmasının temelinde yatan, eski gelenekleriyle yaģamak isteyen kuģak ile

8 buna uyum sağlamayan yeni kuģaklar arasındaki bir çatıģmaydı. Yeni kuģak yaģadığı ülkenin yerli halkıyla daha iç içe ve geleceğini bulunduğu bu zemin üzerinde ararken, eski kuģak tüm bunlara itiraz ediyordu. Bu durumu değerlerine yabancılaģma olarak algılıyordu. Diğer bir ifadeyle koģullardan soyutlanmıģ, herkesi olduğu gibi görme yerine kendisi gibi görme ve kendisi gibi algılamayı dayatan bir yaklaģım söz konusuydu. Buda çatıģmaları ve kopuģları beraberinde getirdi. Özellikle kapitalizmin özgürlük adı altında Ģekillendirdiği bencil bireyci yaģam tarzı, yeni kuģaklara daha cazip geliyordu. Bunun en büyük nedenlerinden biri geleneksel aile yapısı içinde baskılanmıģ bir yaģam tarzının yarattığı ortamdı. Bu ortama tepki özellikle gençliği bir arayıģa, yaģadığı toplumun bir parçası olma pratiğine sevk ediyordu. Bu kendi içinde anlaģılır bir durumdu. ġöyle ki sınıf bilincinden yoksunluk, toplumsal sorunlara karģı duyarsızlık burjuva bireyciliğini körükler. Okulda, iģyerinde görsel medyada bu düģünüģ tarzıyla Ģekillenen bir gençliğin, geleneksel bir aile ortamına uyum sağlaması veya ileri düzeyde sorumluluk alması oldukça zordur. Ġnsanlar nasıl düģünürse öyle yaģar. Özgürlüğü emek mücadelesinde, ezilenlerin kurtuluģ mücadelesinde bir damla olma zemininde değil, bireysel maddi değerlerde ve eğlenmede arayanların böyle bir yaģamın olduğu ortamlarda kendilerini bulmaları gayet anlaģılır bir Ģeydir. Özet olarak eski kuģak ile yeni kuģaklar arasında değiģen düģünüģ tarzı, özlem ve istem farklılığı karģılıklı bir çatıģmanın zeminini yarattı. Bu çatıģmanın doğru bir zeminde yükselmediği kesindir. Yani geleneksel değer yargıları ve yaģam tarzıyla burjuva yaģam tarzından beslenen bireyci yaģam arasındaki mücadelede ortaya her halükarda olumlu sonuçlar çıkmayacağı kesindir. Ve yaģanan da budur. Bu yaģamın ortaya çıkardığı diğer bir olguysa, ikinci yolu seçenlerin ortak geleceklerini her bakımdan bulundukları ülkelerde aradıkları gerçeğidir. Tüm yatırımları, geleceğe dönük planları bu eksende odaklanmıģtır. Tabiî ki bu geldikleri ülkelerle her yönüyle bağlantılarının koptuğu anlamına gelmez. En azından belli kesimler için bu çok açık ve net olan bir olgudur. Net olan diğer bir olguysa, yeni kuģaklar ailelerinin mensup oldukları halkın ulusal, dinsel, kültürel kimlikleri ile bulundukları ülkelerin değer yargıları ve yaģam tarzı arasında sıkıģmıģ olmalarıdır. Bu durum gençliğin belli bir kesiminin ulusal ve dinsel kimliklerde odaklanmasına vesile olurken kimi kesimlerde ise, ailelerinden bir kopuģa neden olmaktadır. Bulundukları ülkelerdeki gençliğin yaģam tarzına uygun bir yaģam tercih edilmektedir. Hiç Ģüphesiz yeni genç kuģaklar düģünsel planda akan bir nehir gibidirler. Yani sürekli bir arayıģ içindeler. Bu arayıģ onların her zaman olumlu bir çizgiye, olumlu bir rotaya ulaģmalarını sağlamıyor. Özetle, feodal dini değer yargılarıyla harmanlanmıģ bir düģünüģ tarzının alternatifi ezilenlerin sorunlarına yabancılaģmıģ burjuva bireyciliği değildir. Ama ne yazık ki son yıllarda emekçi gençliğin birliğine değil, onun parçalı duruģuna, gerici zeminlerde kümelenmesine neden olan geliģmelere daha çok tanık olmaktayız. ġöyle ki; ırkçı, milliyetçi ve Ġslamcı akımlar gençliği yaģadıkları toplumun gerçek sorunlarından uzaklaģtıran, kendi gerici ve dar milliyetçi koridorlarına hapseden bir yönelimde oldukça mesafe almıģ durumdalar. Buda dinsel ve ulusal temelde karģılıklı olarak önyargıların, güvensizliklerin daha da derinleģmesine neden olmaktadır. Gençliğin bu olumsuz düģünüģ tarzlarının etkisinden kurtulmadığı müddetçe ortak sorunları etrafında birleģerek mücadele etmesi düģünülemez. Gençlik çalıģması Yukarda belli yönleriyle değinmemize rağmen gençliğin sorunları, kuģak çatıģması ve gençliğe dair güncel görevlerimiz üzerinde durmaya devam edeceğiz. Hiç Ģüphesiz bu değerlendirmelerimiz belli yönleriyle tekrarı da içerebilir. Ama okurken buna takılmadan ortaya konulan mantığı anlamaya ve eleģtirel bir gözle sorgulamaya çalıģmalıyız. Gençlik Gelecektir Ģiarı nesnel bir zemine dayanıyor. Yani gençliği kazanan geleceği de kazanır. Bu anlamıyla gençlik içindeki çalıģmayı her bakımdan önemsemeliyiz. Burjuvazi gençliği yozlaģtırmak, geleceksizleģtirmek için her türlü aracı kullanıyor. Tüm bu saldırılara rağmen, geleceğini emperyalist-kapitalist sistemde görmeyen, bu sömürü ve baskı düzenini sorgulayan, alternatif çözümlere kafa yoran bir halk gençliği potansiyeli mevcuttur. Tüm mesele bu potansiyelle nasıl iliģki kurulacağı sorununda yatıyor. Genel bir yaklaģımla, genel bir devrim propagandasıyla, toplumun diğer ezilen kesimleriyle olduğu gibi, gençlikle de iletiģim kurmak, onların dinamik enerjisini sınıf savaģımı kanalına akıtmak zordur. Bu demektir ki, gençlikle de iletiģim ancak somut sorunlar üzerinden kurulabilir. Bu anlamıyla iģe somut sorunları doğru tespit ederek ve çözüm yöntemleri sunarak baģlamak zorundayız. Yukarda dikkat çektiğimiz gibi, bu sorunların baģında göçmenlere ve dolayısıyla göçmen gençliğe dönük yürütülen ırkçı politikalar, eğitimde, meslek edinmede, çalıģma yaģamında sürüp giden fırsat eģitsizliği, kültürler ve kuģaklar arası süren çatıģmalar vb. gelmektedir.

ATİK Program Tartışma Taslakları Broşürü -I-

ATİK Program Tartışma Taslakları Broşürü -I- ATİK Program Tartışma Taslakları Broşürü -I- 2 ATİK Program Tartışma Taslakları Broşürü -I- ÖNSÖZ Değerli ATİK aktivistleri, sevgili dostlar; Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu (ATİK), 2011 yılı sonunda

Detaylı

HARĠTA VE KADASTRO SEKTÖRÜNDE BĠR YENĠDEN DÜZENLEMENĠN PARADĠGMASI

HARĠTA VE KADASTRO SEKTÖRÜNDE BĠR YENĠDEN DÜZENLEMENĠN PARADĠGMASI KÖKTÜRK, Erol, Harita ve Kadastro Sektöründe Bir Yeniden Düzenlemenin Paradigması, 6. Harita Kurultayı, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 3-7 Mart 1997, Ankara, 22 s. HARĠTA VE KADASTRO SEKTÖRÜNDE

Detaylı

TÜRKĠYE KOMÜNĠST PARTĠSĠ MERKEZ KOMĠTESĠ'NĠN DUYURUSU

TÜRKĠYE KOMÜNĠST PARTĠSĠ MERKEZ KOMĠTESĠ'NĠN DUYURUSU TKP MK Genel Sekreteri Haydar Kutlu Yoldaşın MK 5. Plenumunda Okuduğu Politik Büro Çalışma Raporu Aralık 1985 TKP Yayınları Herausgeber ERMĠġ Verlag Postfach 10 10 16 43 ESSEN 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1- TKP Merkez

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 335 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KENTLERİN MARKALAŞMASI VE MARKA KENTLER

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 335 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KENTLERİN MARKALAŞMASI VE MARKA KENTLER C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 335 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KENTLERİN MARKALAŞMASI VE MARKA KENTLER Şafak KAYPAK Özet Bu çalıģma, küreselleģme sürecinde kentlerin markalaģmasını

Detaylı

Bu rapor, dağdan iniģ ve PKK nin silahlarını sonsuza dek nasıl bırakabileceği konusuyla sınırlı tutulmuģtur.

Bu rapor, dağdan iniģ ve PKK nin silahlarını sonsuza dek nasıl bırakabileceği konusuyla sınırlı tutulmuģtur. Dağdan İniş - PKK Nasıl Silah Bırakır? Kürt Sorunu nun Şiddetten Arındırılması Cengiz Çandar TESEV YAYINLARI Temmuz 2011 CENGİZ ÇANDAR Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ni bitirdikten sonra

Detaylı

Alman devleti 30 000 göçmeni sınırdışı etmek istiyor

Alman devleti 30 000 göçmeni sınırdışı etmek istiyor Sayı: 203 I Haziran 2009 I Masrafı: 2 Alman devleti 30 000 göçmeni sınırdışı etmek istiyor Almanya da bu yılın sonunda 30 bin kişi sınırdışı edilecek. Sol Parti nin soru önergesine hükümet tarafından verilen

Detaylı

KENDĠNĠ FEDA ETME DUYGUSUNUN TOPLUMSAL-NÖROBĠYOLOJĠK TEMELLERĠ.. BU KONUNUN POZĠTĠVĠST DÜNYA GÖRÜġÜYLE VE ĠDEOLOJĠYLE OLAN ĠLĠġKĠSĠ..

KENDĠNĠ FEDA ETME DUYGUSUNUN TOPLUMSAL-NÖROBĠYOLOJĠK TEMELLERĠ.. BU KONUNUN POZĠTĠVĠST DÜNYA GÖRÜġÜYLE VE ĠDEOLOJĠYLE OLAN ĠLĠġKĠSĠ.. 1 KENDĠNĠ FEDA ETME DUYGUSUNUN TOPLUMSAL-NÖROBĠYOLOJĠK TEMELLERĠ.. BU KONUNUN POZĠTĠVĠST DÜNYA GÖRÜġÜYLE VE ĠDEOLOJĠYLE OLAN ĠLĠġKĠSĠ.. Münir Aktolga Haziran 2014 ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ GĠRĠġ... 1 EVET; DUYGU

Detaylı

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:10.Sayı:2.Aralık 2006 ss.60-94 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Kayahan TÜM 1 Efendiler, iktisadiyat sahasında

Detaylı

DĠYALEKTĠK MATERYALĠZMĠN VE MARKSĠST DEVRĠM ANLAYIġININ ELEġTĠRĠSĠ.. FELSEFEDE DEVRĠM!.. Münir Aktolga Ağustos 2013 -Ġlk yayınlanma tarihi 2009-

DĠYALEKTĠK MATERYALĠZMĠN VE MARKSĠST DEVRĠM ANLAYIġININ ELEġTĠRĠSĠ.. FELSEFEDE DEVRĠM!.. Münir Aktolga Ağustos 2013 -Ġlk yayınlanma tarihi 2009- 1 DĠYALEKTĠK MATERYALĠZMĠN VE MARKSĠST DEVRĠM ANLAYIġININ ELEġTĠRĠSĠ.. FELSEFEDE DEVRĠM!.. Münir Aktolga Ağustos 2013 -Ġlk yayınlanma tarihi 2009- ĠÇĠNDEKĠLER: GĠRĠġ... 1 DĠYALEKTĠK MATERYALĠZMĠN, YA DA,

Detaylı

Gençlik hareketi ve partinin güncel sorumlulukları

Gençlik hareketi ve partinin güncel sorumlulukları Bütün Ülkelerin Proleterleri, Birleşin! TÜRKİYE KOMÜNİST İŞÇİ PARTİSİ Merkez Yayın Organı sayı: 216, Temmuz 00 Gençlik hareketi ve partinin güncel sorumlulukları Geçmiş konumunu yitiren gençlik hareketi

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA AÇISINDAN CHP İLE AKP NİN KARŞILAŞTIRILMASI

SOSYAL POLİTİKA AÇISINDAN CHP İLE AKP NİN KARŞILAŞTIRILMASI SOSYAL POLİTİKA AÇISINDAN CHP İLE AKP NİN KARŞILAŞTIRILMASI Selahaddin BAKAN* Hakan ÖZDEMİR** ÖZET Bu çalıģmada siyasal yelpazedeki yerini sosyal demokrat olarak tanımlayan CHP ile muhafazakâr sağ olarak

Detaylı

www.arsivakurd.org SERXWEBÛN 1Mayıs 2000 yıllarını Ortadoğu, Türkiye ve Kürdistan da siyasal

www.arsivakurd.org SERXWEBÛN 1Mayıs 2000 yıllarını Ortadoğu, Türkiye ve Kürdistan da siyasal SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE Yıl: 19 / Sayı: 220 / Nisan 2000 1 May s 2000 y llar n sosyalizmin öz demokrasisi temelinde yeniden inflaa edelim! 1Mayıs 2000 yıllarını sosyalizmin

Detaylı

LABOUR MIGRATION FROM TURKEY TO AUSTRIA

LABOUR MIGRATION FROM TURKEY TO AUSTRIA - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, p. 2313-2328, ANKARA-TURKEY TÜRKİYE DEN AVUSTURYA YA İŞGÜCÜ GÖÇÜ Mehmet SOYTÜRK * ÖZET

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN IN ARDINDAN

NECMETTİN ERBAKAN IN ARDINDAN DÜBAM NECMETTİN ERBAKAN IN ARDINDAN DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI - DÜBAM Genel Yayın Yönetmeni Akif Emre Yayın Koordinatörü Ertuğrul Aydın Mayıs 2011 DÜBAM Yayınları Küresel ĠletiĢim Merkezi Barbaros

Detaylı

Konfederalizmin inşa sürecini başlatmak, tarihsel bakımdan oldukça ileri, özgürleştirici ve heyecan verici yeni bir adım olmaktadır.

Konfederalizmin inşa sürecini başlatmak, tarihsel bakımdan oldukça ileri, özgürleştirici ve heyecan verici yeni bir adım olmaktadır. Önsöz Tarihin insanlık için büyük gelişme imkanları ile ciddi tehlikeleri iç içe barındırdığı, Ortadoğu da Üçüncü Dünya Savaşı olarak adlandırılan ciddi bir kaos ve çatışma durumunun yaşandığı, Kürdistanın

Detaylı

Dostun düşmanın önünde yükseklere çekilmiş bayrak!

Dostun düşmanın önünde yükseklere çekilmiş bayrak! Bütün Ülkelerin Proleterleri, Birleşin! TÜRKİYE KOMÜNİST İŞÇİ PARTİSİ Merkez Yayın Organı Sayı: 213, Mart '00 Parti programımızın yayını üzerine... Dostun düşmanın önünde yükseklere çekilmiş bayrak! Partimizin

Detaylı

Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu

Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Yürütme Kurulu Prof. Dr. Yavuz COġKUN Prof. Dr. Ramazan KOÇ Prof. Dr. Canan ÖZGEN Prof. Dr. Erdem YAZGAN Prof. Dr. Ali DEMĠR Prof. Dr. Nail ÜNSAL Prof. Dr. Kemal

Detaylı

CEZA ĠNFAZ KURUMUNDAN EĞĠTĠM KURUMUNA (1)

CEZA ĠNFAZ KURUMUNDAN EĞĠTĠM KURUMUNA (1) CEZA ĠNFAZ KURUMUNDAN EĞĠTĠM KURUMUNA (1) Ceza infaz kurumları hem dünyada hem Türkiye de toplumun önemli bir bölümünü ilgilendiren yerlerdir. Zaman zaman 70 bine varan hükümlü ve tutuklu sayısı, insan

Detaylı

İŞÇİ VE EMEKÇİLER AYAKTA, AVRUPA YÜKSEK SARSINTI RİTMİNDE!

İŞÇİ VE EMEKÇİLER AYAKTA, AVRUPA YÜKSEK SARSINTI RİTMİNDE! Sayı: 218 Mart 2012 Masrafı: 2 İŞÇİ VE EMEKÇİLER AYAKTA, AVRUPA YÜKSEK SARSINTI RİTMİNDE! On Binler Bochum da Erdoğan ı Protesto Etti 17 Mart günü 20 bin Devrimci-Demokrat Alevi, Ermeni ve Almanya Kürt

Detaylı

Sosyal-İş Sendikası 13. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu

Sosyal-İş Sendikası 13. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu 1 SOSYAL-İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZİ Ziya Gökalp Caddesi Gonca Apartmanı 36/16 Kızılay - ANKARA Tel: 0312 430 17 73 Faks: 0312 432 39 63 web: www.sosyal-is.org.tr e-mail: sosyal-is@sosyal-is.org.tr 2 1.

Detaylı

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI 1. 1885 ten Günümüze İzmir Ticaret Odası Ġzmir Ticaret Odası, 1884 yılında baģlatılan iģlemler sonunda 1885 te kurularak Ġzmir in ticaret hayatına

Detaylı

SPOR AHLAKI VE ŞİDDET

SPOR AHLAKI VE ŞİDDET Publication of Association Esprit, Société et Rencontre Strasbourg/FRANCE The Journal of Academic Social Science Studies Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012 SPOR AHLAKI VE ŞİDDET SPORTS ETHICS

Detaylı

İnsanlık emperyalist barbarlığa teslim olmayacak, bütün değerlerinin imha edilmesine göz yummayacaktır.

İnsanlık emperyalist barbarlığa teslim olmayacak, bütün değerlerinin imha edilmesine göz yummayacaktır. Program GİRİŞ İnsanlığın sosyalizme ve komünist topluma doğru tarihsel ilerleyişi sürmektedir. Eşitlik ve özgürlüğe, sömürünün yeryüzünden silineceği bir düzene doğru dev adımlar atılan 20. yüzyılın, bu

Detaylı

EĞĠTĠMDE STRATEJĠK PLANLAMA

EĞĠTĠMDE STRATEJĠK PLANLAMA T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI MBA EĞĠTĠMDE STRATEJĠK PLANLAMA Yüksek Lisans Tezi Tuba ġener Ġstanbul - 2009 T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ

Detaylı

Dergimizin ekim sayısı ile sizlerleyiz. Her yeni

Dergimizin ekim sayısı ile sizlerleyiz. Her yeni Sayı 5, Ekim 2011 İçindekiler Söz ve Eylem Bu Sayıda Sayfa 1 Wisconsin Protestoları 2-10 Sahte Düellonun Sahte Kahramanı 11-12 Kongre ve Kongre Partisi Üzerine 13-15 Kongre Hareketi ve Yeni Olanaklar 16-17

Detaylı

JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE. Yıl: 21 / Sayı: 250 / Ekim 2002. Ey Türkiye! Sana dönmek için de il seni dönüfltürmek için gelece im

JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE. Yıl: 21 / Sayı: 250 / Ekim 2002. Ey Türkiye! Sana dönmek için de il seni dönüfltürmek için gelece im SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE Yıl: 21 / Sayı: 250 / Güneflin ayd nl yla özgürlü ün iktidar na Seçimin arkas nda kitlelerin özgürlük mücadelesi var 3 Kas m seçimleri Kürt demokratik

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SOSYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ SEMĠH KAPLANOĞLU SĠNEMASI ÜZERĠNE SOSYOLOJĠK BĠR DENEME

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SOSYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ SEMĠH KAPLANOĞLU SĠNEMASI ÜZERĠNE SOSYOLOJĠK BĠR DENEME T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SOSYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ SEMĠH KAPLANOĞLU SĠNEMASI ÜZERĠNE SOSYOLOJĠK BĠR DENEME HASAN SERDAR GERGERLĠOĞLU DanıĢman Prof. Dr. KÖKSAL

Detaylı

4. BÖLGESEL KALKINMA VE YÖNETĠġĠM SEMPOZYUMU

4. BÖLGESEL KALKINMA VE YÖNETĠġĠM SEMPOZYUMU 4. BÖLGESEL KALKINMA VE YÖNETĠġĠM SEMPOZYUMU Sosyal Politikanın YönetiĢimi 19-20 Kasım 2009 ANKARA BĠLDĠRĠ KĠTABI TEPAV Yayınları No:50 4. BÖLGESEL KALKINMA VE YÖNETĠġĠM SEMPOZYUMU BĠLDĠRĠ KĠTABI Kitap

Detaylı

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI. GĠRĠġĠMCĠ ÜNĠVERSĠTE MODELĠNDE STRATEJĠK YÖNELĠM: KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI. GĠRĠġĠMCĠ ÜNĠVERSĠTE MODELĠNDE STRATEJĠK YÖNELĠM: KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI GĠRĠġĠMCĠ ÜNĠVERSĠTE MODELĠNDE STRATEJĠK YÖNELĠM: KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Hazırlayan Lokman DOĞAN Tez DanıĢmanı

Detaylı

AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI AZERBAYCAN DEVLET ĠKTĠSAT ÜNĠVERSĠTESĠ YÜKSEK LĠSANS MERKEZĠ. BenövĢe Aslanova Babek qızının

AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI AZERBAYCAN DEVLET ĠKTĠSAT ÜNĠVERSĠTESĠ YÜKSEK LĠSANS MERKEZĠ. BenövĢe Aslanova Babek qızının AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI AZERBAYCAN DEVLET ĠKTĠSAT ÜNĠVERSĠTESĠ YÜKSEK LĠSANS MERKEZĠ Elyazması hukukunda BenövĢe Aslanova Babek qızının AZERBAYCANDA FAALĠYET GÖSTEREN ĠġLETMELERDE KURUMSAL

Detaylı