GÖÇ-DER. (GÖÇ EDENLER SOSYAL YARDIMLAġMA VE KÜLTÜR DERNEĞĠ)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖÇ-DER. (GÖÇ EDENLER SOSYAL YARDIMLAġMA VE KÜLTÜR DERNEĞĠ) 1999-2001"

Transkript

1 GÖÇ-DER (GÖÇ EDENLER SOSYAL YARDIMLAġMA VE KÜLTÜR DERNEĞĠ) BU ÇALIġMA ZORUNLU GÖÇE MARUZ KALAN KÜRT KÖKENLĠ T.C VATANDAġLARININ GÖÇ ÖNCESĠ VE GÖÇ SONRASI SOSYO EKONOMĠK, SOSYO KÜLTÜREL DURUMLARI, ASKERĠ ÇATIġMA VE GERGĠNLĠK POLĠTĠKALARI SONUCU MEYDANA GELEN GÖÇÜN ORTAYA ÇIKARDIĞI SORUNLAR VE GÖÇ MAĞDURU AĠLELERĠN GERĠYE DÖNÜġ EĞĠLĠMLERĠNĠN ARAġTIRMASI VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ RAPORLAġTIRAN: MEHMET BARUT ARAġTIRMACI-SOSYOLOG Adres: Halıcılar cad. Uğur Saray Apt. No: 92/15 Halıcılar Fatih-Ġstanbul Tel: web:

2 ÖNSÖZ ĠÇĠNDEKĠLER EKLER ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ 1 I. BÖLÜM: GÖÇ KAVRAMININ SOSYOLOJĠK ANALĠZĠ VE 2 TÜRKĠYE DE YAġANAN GÖÇ HAREKETLERĠ VE SONUÇLARI I. 1. Göç Kavramının Sosyolojik Analizi 2 I. 2. Osmanlı Ġmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti nde Göç Hareketleri 3 Ve Göç Dalgaları I Birinci Göç Dalgası (Hareketi) 3 I Ġkinci Göç Dalgası (Göç Hareketi) 4 I Üçüncü Göç Dalgası (Göç Hareketi) 4 I Dördüncü Göç Dalgası (Göç Hareketi) 4 II. BÖLÜM: KONU, AMAÇ, PROBLEM VE METODOLOJĠ 5 II. 1. AraĢtırmanın Konusu 5 II. 2. AraĢtırmanın Amacı ve Problemi 5 II. 3. AraĢtırmanın Metodolojisi 6 II AraĢtırmanın Evreni ve Örnekleme 6 II AraĢtırmanın Temel Ġddiaları ve Varsayımları 7 II AraĢtırmada Kullanılan Soru Kağıdı ve DeğerlendiriliĢi 8 III. BÖLÜM: ARAġTIRMA VERĠLERĠNĠN ÇÖZÜMLENĠP 9 DEĞERLENDĠRĠLMESĠ III. 1. AraĢtırmanın Alanı 9 III. 2. Göç Haritası ve Göçün Boyutları 12 III. 3. Hane Halkı Yapısı 15 III Demografik-Sosyal Özellikler 15 III GörüĢülenlerin Bildiği Dil/Diller 17 III GörüĢülen Göç Eden YurttaĢların Örgün Eğitim-Öğretim 22 Düzeyleri III GörüĢülen Göç Eden YurttaĢların Ortalama Aylık 23 Gelir Düzeyleri III Hane Halkı Yapısının Analizi 24 IV. BÖLÜM: GÖÇ ÖNCESĠNE ĠLĠġKĠN ÇÖZÜMLEME 27

3 V. BÖLÜM: GÖÇLE ĠLGĠLĠ ÇÖZÜMLEME 30 V. 1. Göçün GerçekleĢme Dönemi 30 V. 2. Göç Hareketinin Nedenleri 31 V. 3. Göçün GerçekleĢmesine ĠliĢkin Açıklayıcı-Yapısal Özellikler 37 V. 4. Göç Öncesi ve Göç Sonrası Uğranılan Hak Kayıpları ve 39 YurttaĢlık Haklarının Kullanımı V. 5. Göç Nedeniyle Uğranılan Zarar ve Kayıplar 43 V. 6. Göç Sonrası Gözaltına Alınma-Tutuklanma Durumu ve 45 Savunma Hakkının Kullanılması V. 7. Göç Sonrası YerleĢilen YerleĢim Biriminin Seçimi 48 V. 8. Göçün GerçekleĢme Biçimi ve Göç Öyküsü 54 V. 9. Göç Eden YurttaĢların Oturdukları Konut, Altyapı ve Çevre 55 Sorunları V Konut ve Aile 55 V Göç Sonrası Konut ve Altyapı Sorunları 62 V Konutta Oturma Süresi 73 V Göç Edenlerin Son Oturdukları Konutun Ġç Donanımı 74 V EĢya Donanımı 83 V Göç Edenlerin Göç Sonrası Oturdukları Konutların 91 Mülkiyeti V Konutun Isınma Gereksiniminin Nasıl Giderildiği 93 V Konutun Ġçme-Kullanma Suyu Ġhtiyacının KarĢılanması 94 V Göç Edenlerin Beslenme Durumu 95 V Göç ve Çadır YaĢamı 97 V. 10. Göç Sonrası Ortaya Çıkan Sorunlar 98 V Göç Süreci ve Sonrası Sağlık Sorunları 107 V. 11. Göç Sonrası Çocukların Eğitim-Öğretim KoĢulları 130 V Temel Eğitim (06-14 YaĢ) Çağında Okula Giden 138 Çocukların KarĢılaĢtığı Sorunlar V. 12. Göç Edenlerin BütünleĢme Eğilimleri-Potansiyelleri 146 V. 13. Göç Sonrası, Göç Edenlerin Maddi veya Manevi Yardım 148 Alma Durumu V Göç Sonrası, Göç Edenlere Maddi-Manevi Yardım 156 Yapan Kurumlar-Örgütlenmeler V. 14. Göç Sonrası, Göç Edenlerin Yeni YerleĢim Alanı Ġle 159 BütünleĢme Eğilimleri V. 15. Göç Edenlerin Göç Sonrası Akrabalık ĠliĢkileri 161

4 V. 16. Göç Sonrası Göç Edenlerin Dil Tercihleri 166 VI. BÖLÜM: ANADĠLĠ KÜRTÇE TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ 170 YURTTAġLARININ TÜRKÇE BĠLME DERECESĠ VI. 1. Göç Edenlerin 18 YaĢ ve Üzeri Erkek Nüfus Grubunun Türkçe 170 Bilme Derecesi VI. 2. Göç Edenlerin 18 YaĢ ve Üzeri Kadın Nüfus Grubunun Türkçe 170 Bilme Derecesi VI. 13. Göç Edenlerin YaĢ Arası Genç-Çocuk Nüfus Grubunun 171 Türkçe Bilme Düzeyi VI. 14. Göç Edenlerin 12 yaģ ve AĢağısı Çocuk Nüfus Grubunun Türkçe 172 Bilme Düzeyi VI. 15. Anadili Kürtçe Türkiye Cumhuriyeti YurttaĢlarının Göç Sonrası 172 Anadil-Etnik Köken Farklılığı Nedeniyle KarĢılaĢtıkları Sorunlar VII. BÖLÜM: GÖÇ SONRASI, GENÇ NÜFUSUN PROBLEMLERĠ 175 VIII. BÖLÜM: GÖÇ VE YENĠ YERLEġĠM ALANINA UYUM, 177 UYUMSUZLUK VE GÖÇ EDENLERĠN GERĠ DÖNÜġ EĞĠLĠMLERĠ VIII. 1. Uyum ve Uyum Göstergeleri-Nedenleri 177 VIII. 2. Uyumsuzluk, Uyumsuzluk Göstergeleri-Nedenleri 182 VIII. 3. Geri DönüĢ Eğilimi ve Nedenleri 188 IX. BÖLÜM: SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 190 IX. 1. AraĢtırma Bulgularının Özetlenip Değerlendirilmesi 190 IX. 2. Çözüm Önerileri-Çözüm Projeleri 195

5 GĠRĠġ Göç Edenler Sosyal YardımlaĢma ve Kültür Derneği nin Diyarbakır, Van, Batman, Ġstanbul, Ġzmir ve Ġçel illerinde gerçekleģtirdiği, göç araģtırması Türkiye de çoğulculuk, demokratikleģme ve insani temellere dayalı bir yönetim yapılanmasının oluģmaması sonucu yaģanan 20. Yüzyılın en önemli insanlık dramlarından birisini oluģturan, anadili Kürtçe Türkiye Cumhuriyeti yurttaģlarının zorunlu göç hareketini incelemektedir. AraĢtırma kendi içerisinde 9 ana bölümden oluģmaktadır. Birinci ana bölümde, bir nüfus hareketi olarak göç hareketinin analizi, Türkiye de gerçekleģen göçler ve bu göçlerin yarattığı sonuçlar üzerinde durulmuģtur. Ġkinci ana bölüm, araģtırmanın teknik düzenleniģi, gerçekleģtirilme koģullarını ve araģtırmadan elde edilen bulguların değerlendirilip, raporlaģtırılmasında izlenen yolu açıklamaktadır. AraĢtırmanın üçüncü ana bölümünde araģtırmanın alanı, göç haritası, göçün boyutları, göç edenlerin demografik, sosyal, ekonomik, özellikleri, hane halkı çözümlemesi temel alınarak incelenmiģtir. Dördüncü ana bölümde, zorunlu göç öncesine iliģkin iģ, yaģanan yerleģim biriminin niteliği, sayısal büyüklüğü ve bu yerleģim biriminden gerçekleģen göçün niceliği ortaya konulmuģtur. BeĢinci ana bölüm, göçle ilgili çözümlemeleri içermektedir. Bu ana bölümde, göç sürecinin ortaya çıkıģı, nedenleri, göç sürecinde yaģanan zararlar, uğranılan hak kayıpları, göç edenlerin göç süreci ve sonrası yaģama biçimi, bu yaģama biçiminin genel olarak ortaya çıkardığı sorunlar ve göç eden nüfusu içerisinde çocuk ve kadın nüfusun özel olarak yaģadığı sorunlar, göç süreci sonrası, göç edenler arasındaki dayanıģma iliģkileri ve göç edenlerin yeni yerleģim alanı ile bütünleģme eğilimleri değerlendirilmiģtir. Altıncı ana bölümde, zorunlu göçe maruz kalmıģ Kürt KökenliTürkiye Cumhuriyeti yurttaģlarının Türkçe bilme düzeyleri, değiģik yaģ kategorileri ve cinsiyetlerine göre incelenmiģtir. Yedinci ana bölümde göç eden nüfus içinde genç nüfus kategorisinin sorunları değerlendirilmiģtir. Sekizinci ana bölüm, araģtırmanın en kritik bölümlerinden birisidir. Bu bölümde, göç edenlerin, göç sonrası, yeni yerleģim alanına uyumları, uyumsuzlukları nedenlerin etkililik derecesine göre çözümlenmiģ, geri göç eğilimleri, göç edenlerin öneri ve istemleri çerçevesinde ortaya konulmaya çalıģılmıģtır. Bu bölümde, güncel olan bir tartıģma olarak hükümetin uygulamaya çalıģtığı Köy-Kent ve Merkezi Köy politikası, göç edenlerin değerlendirmelerine dayalı olarak tartıģmaya açılmıģtır. AraĢtırmanın sonuç ve değerlendirme bölümünde; araģtırmanın bulguları özetlenerek sunulmuģ, bir insanlık dramı ve ayıbı olarak nitelendirilen zorunlu göçün ortaya çıkardığı sorunların çözüm önerileri, uygulanabilirlik dereceleri ve Türkiye nin demokratikleģmesine, çoğulcu, insancıl ve barıģçıl bir anlayıģla yeniden yapılanmasına yapacağı katkı çerçevesinde tartıģılmaya açılmıģtır. I. BÖLÜM: GÖÇ KAVRAMININ SOSYOLOJĠK ANALĠZĠ VE TÜRKĠYE DE YAġANAN GÖÇ HAREKETLERĠ VE SONUÇLARI AraĢtırmanın bu baģlığı altında, araģtırmanın temel konusunu oluģturan göç hareketinin kavramsal tanımı, göç türleri ve Türkiye de gerçekleģen göç hareketleri ve bu hareketlerin Türkiye nin sosyal, ekonomik ve kültürel yapısında yarattığı sonuçlar incelenecektir. I. 1. Göç Kavramının Sosyolojik Analizi Göç, toplumun nüfus yapısı, nüfusa ait olgu ve oluģumları belirlemede etkili olan temel göstergelerden birisidir. Göç kavramı, nüfusun birey, aile, grup ya da topluluklar

6 biçiminde yaģadığı yeri, doğal veya doğal olmayan etkenlere dayalı olarak yer değiģtirmesi olarak tanımlanır. Göç, bir yerleģim biriminde, gruptan ya da siyasal sınırları belirgin bir toprak parçasından baģka bir birime doğru, kısmen sürekli birey veya kitle hareketidir. Nüfusun yer değiģtirme hareketini tanımlayan göçün ilk sosyal belirleyeni, nüfusun kiģi, aile grup ya da kitlesel olarak, geçici veya sürekli doğduğu, yaģadığı yeri terk edip baģka yere ya da yerlere gitmesi dir. Nüfusun farklı yerleģim alanları arasında yer değiģtirme hareketine göç etmek, bu hareketi gerçekleģtiren, katılan nüfusa da göçmen nüfus adı verilir. Uluslar arası belgeler ve ölçütler çerçevesinde de göç, yerleģmek veya çalıģmak amacıyla nüfusun farklı ülkeler, bölgeler ya da Ģehirler arasında yer değiģtirmesidir. Göç hareketi, ulusal sınır ölçütü kullanılarak değerlendirildiğinde, ulusal sınırların içerisinde gerçekleģen göçler, iç göçler; ulusal sınırların ötesine taģan göçlere de dıģ göçler olarak belirlenir. Ulusal sınırların içerisinde gerçekleģen iç göç hareketleri, kırsal yerleģim alanlarından kırsal yerleģim alanlarına, kırsal yerleģim alanlarından kentsel yerleģim alanlarına ve çok ender görülse de kentsel yerleģim alanlarından kırsal yerleģim alanlarına doğru gerçekleģmesi biçiminde sınıflandırılarak incelenebilir. Ulusal sınırlar içerisinde gerçekleģen iç göç hareketleri, yerleģim kararının geçici ya da kalıcı olması açısından değerlendirildiğinde, iģgücü amaçlı kalıcı göç, iģgücü amaçlı geçici göç biçiminde sınıflandırılabilir. Örneğin; her yıl Türkiye nin Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgeleri nden önemli oranda Kürt nüfus Türkiye nin değiģik bölgelerine geçici yerleģim ve iģgücü göçü gerçekleģtirmektedir. Türkiye de en yaygın olarak görülen iç göç türü, kırsal yerleģim alanlarından kentsel yerleģim alanlarına doğru gerçekleģen iç göç hareketleridir. Bu göç hareketi, itme - çekme modeli çerçevesinde incelenmektedir. itme, nüfusun yaģadığı kırsal yerleģim alanlarının göçe yol açan, göçü doğuran etkenleridir. Örneğin, toprak yetersizliği, gelir düģüklüğü, geçim sıkıntısı, nüfus artıģı, gelenek, törelerin baskısı, dinsel baskılar, sosyokültürel etkenler vb kırsal yerleģim alanlarının nüfusu iten etkenleridir. Buna karģılık, kentsel alanda iģgücü gereksinimi, gelir olanaklarının kıra göre yüksekliği, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik hizmetlerinin kıra oranla görece iyiliği, renkli, özerk ve özgür bir yaģam gibi etkenler de, kentsel yerleģim alanlarının, kır nüfusunu çeken etkenleridir. Göç hareketi 1 çok değiģik biçimlerde sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırmalardan belki de en belirleyicisi, göç eden insan açısından " öç kararının alınıģ süreciyle ilgili olan sınıflamadır. Göç kararı, göç eden insan ya da insanlarca gönüllü olarak alınmıģ, göç eylemine katılanlar, bu harekete kendi istekleriyle katılmıģlarsa, gerçekleģen göç hareketi, isteğe bağlı göç, ya da gönüllü göç tür. Belirli bir bölgenin sosyal, ekonomik, kültürel ya da doğal ortamı, o bölgede yaģamayı olanaksız kılmıģ, insanların yaģamasına olanak olmayacak bir durum ortaya çıkmıģsa, bu bölgeden dıģarıya gerçekleģecek göç, isteğe bağlı olmayan göç tür. Ġsteğe bağlı olmayan göçler, nüfusun yerleģim alanından zorla atılması ya da yaģanılan bölgenin koģullarından dolayı ortaya çıkan bir göç türüdür ve göç eden insanın iradesi dıģında gerçekleģmektedir. Bu göç hareketi, göçle ilgili yapılan araģtırmalar ya da sosyoloji literatüründe zorlama göç ve zorunlu göç olarak tanımlanmaktadır. Osmanlı Ġmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti birlikte ele alınıp değerlendirildiğinde, göç hareketinin toplumun sosyal, ekonomik, kültürel ve özelliklede etnik yapısının Ģekillenmesinde çok önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Osmanlı Ġmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti nde yaģanan göç hareketleri ve yarattığı etkiler, farklı göç hareketleri ve göç dalgalarına göre aģağıdaki bölümde ayrıntılı olarak incelenmektedir. 1 Göç hareketlerinin ayrıntılı sınıflaması için bakınız, William Peterson, The Politics of Population.

7 I. 2. Osmanlı Ġmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti nde Göç Hareketleri ve Göç Dalgaları Bu bölümde, oluģum nedenleri, sonuçları ve yarattığı etkilere dayalı olarak Osmanlı Ġmparatorluğunun toprak kaybetmesi ve Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluģ sürecinden günümüze kadar ortaya çıkan göç hareketleri genel özellikleri çerçevesinde incelenmiģtir. I Birinci Göç Dalgası (Hareketi) Birinci göç hareketi, ya da göç dalgası olarak isimlendirilip tartıģılan göç hareketi, Anadolu dan dıģarıya doğru gerçekleģen Ermeni ve Rum asıllı nüfusun göçü ile, Osmanlı Ġmparatorluğunun toprak kaybetmeye baģladığı dönemden baģlayıp, Türkiye Cumhuriyeti döneminde de süren Müslüman ve Türk asıllı nüfusun Anadolu ya geri göçüdür. Osmanlı Ġmparatorluğunun çöküģ dönemi ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluģ sürecinde, Anadolu dan dıģarıya doğru ( ) I. Dünya SavaĢı içersinde Ermenilerin göçü, bu göç sırasında 2.5 ile 3 milyon arasında Ermeni nin göç ettiği iddia edilmektedir. Yunanistan la yapılan mübadele anlaģması sonrası Anadolu dan Rum nüfusun göçü, önemli sayılabilecek bir nüfus hareketidir. Osmanlı Ġmparatorluğunun toprak kaybettiği dönemden baģlayıp Türkiye Cumhuriyeti süresincede süren Anadolu ya geri göç hareketinin yaklaģık yıllık bir dönemde kiģiyi kapsadığı 2 iddia edilmektedir. DeğiĢik araģtırmalar ve araģtırmacılar da benzer bir göç hareketinden söz etmektedir. Özellikle bu nüfus hareketi, Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluģ sürecinden baģlayarak göç hareketini yaģayan bir ülke olduğu ve göçlerin Anadolu nun nüfus yapısını, sosyal, ekonomik ve kültürel yapısını doğrudan etkilediğinin bir göstergesidir. I Ġkinci Göç Dalgası (Hareketi) Türkiye Cumhuriyeti nde nüfusun iller arası siyasal sınırlar içerisinde yer değiģtirmesi hareketi, 1935 yılı genel nüfus sayımından baģlayarak hesaplanabilmektedir yılı genel nüfus sayımı ile 1997 yılı geçici genel nüfus tespiti çalıģmasına kadar olan dönemde, ortalama beģer yıllık dönemlerde 3 milyon insanın iller arası yer değiģtirdiği 3 hesaplanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti nin 1950 yılından sonra giderek hızlanan tarımdan sanayiye geçiģ dönüģümü, kitle iletiģim araçlarının kolaylaģtırıcı etkisi ve siyasal-toplumsal kalkınma çabalarının ve kararlarının sonucu, Türkiye nüfusunun Kuzeyden Güneye-Batıya, Doğudan Güneye-Batıya doğru yer değiģtirme eğilimi içerisine girdiği, nüfusun önemli bir bölümünün Ankara ili hariç kıyı illerinde toplandığı görülmüģtür. Ġnsanların daha iyi bir yaģam olanağı elde etmek, daha özerk yaģamak uğruna gerçekleģtirdikleri bu göç hareketi, Türkiye de bölgeler arası dengesizliği arttırmıģ, sorunları giderek ağırlaģan çarpık yapılaģıp geliģen ve nüfusunun önemli bir bölümünün gecekondu ve kaçak yapılaģma içerisinde yaģadığı kentleri ortaya çıkarmıģtır. I Üçüncü Göç Dalgası (Hareketi) Ġnsanların iyi bir yaģama olanağı elde etmek için gerçekleģtirdiği göç, siyasal sınırların ötesine taģmıģ, BaĢta Almanya olmak üzere dünyanın bir çok ülkesine iģgücü amaçlı göç de gerçekleģmiģtir. Bu göç hareketi, giderek hem kendi topluma yabancılaģan, kendi toplumu ve ülkesi tarafından döviz makinesi olarak değerlendirilen, hem de göç ettiği 2 Prof. Dr. Hayati Doğanay ın (1990: Erzurum: A.Ü.) verdiği rakamlara göre bu toplam elde edilmektedir. Prof. Dr. Cevat Geray a göre de Cumhuriyet döneminde 2.5 milyon kiģi özellikle Balkanlardan Anadolu ya göç etmiģtir. Prof. Dr. Orhan Türkdoğan ın anlatımında da Balkan Ülkelerinden Anadolu ya geri göç hareketinden söz edilmektedir. Bu göç, Müslüman ve Türk asıllı nüfus üzerinde uygulanan baskı politikalarıyla açıklanmaktadır. 3 Türkiye de Ġç Göç Hareketleri için Bakınız; Erol Tümertekin, Türkiye de Ġç Göçler, D.Ġ.E. Ġller Arası Göç Hesaplamaları, Mehmet Barut, Türkiye de Ġç Göçler çalıģmaları.

8 toplum tarafından toplumun dıģında tutulmaya çalıģılan bir nüfus grubu yaratmıģtır. Üçüncü kuģak ve problemleri bu göç sonrası ortaya çıkmıģtır. I Dördüncü Göç Dalgası (Hareketi) Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluģ sürecinden baģlayarak yaģadığı en temel sorun, demokratikleģeme sorunudur. Bu sorun, egemenliğin toplumun dil, din ve sosyal katmanlarını temsil edecek bir biçimde oluģturulması ve Cumhuriyetin egemenlik hakkının içeriğinin ve uygulama biçimlerinin demokratikleģtirilmesi sorunudur. Türkiye nin demokratikleģmesi, çoğulcu, insancıl, barıģçıl bir sosyal yapı oluģturabilmesi sorununu Kürt Sorunundan bağımsız düģünmek olası değildir. DemokratikleĢe, çoğulcu, insancıl ve barıģçıl bir sosyal yapı oluģturulması, doğrudan doğruya Kürt Sorunu ile ilgili bir sorundur. Türkiye Cumhuriyeti nin sorunu görmezden geliģi, Kürtlerin varlığını yok sayma çabası, Türkiye nin çoğulcu sosyal yapısını dönem, dönem zor uygulamalarıyla tekleģtirme çabaları, Kürtlerle Türkiye Cumhuriyeti arasındaki iliģkileri zedelemiģ, gerginleģtirmiģ, zaman, zaman da çatıģma ve isyan boyutuna varan sosyal hareketlerin ortaya çıkmasına yol açmıģtır. ÇatıĢma, gerilim ve isyan boyutlarına varan sosyal hareketler döneminde, kamu yönetiminin uyguladığı politikalar, zorunlu iskan, güvenlik gerekçesi ile özellikle köy ve köy altı yerleģim alanlarının boģaltılması, Kürt KökenliTürkiye Cumhuriyeti yurttaģlarının yaģadıkları yerleģim alanlarını terk edip yeni yerleģim alanlarına göç etmesine yol açmıģtır. Kürt sorunu dayanıklı gerilim ve çatıģma ve çatıģmaları önleme konusunda kamu yönetiminin uyguladığı politikaların Türkiye de yol açtığı bu nüfus hareketliliği ve nüfusun yer değiģtirme hareketi zorunlu göç, zorlama göç, göç ve kaç hareketleri 4 olarak adlandırılmaktadır. Özellikle yılları arasında bu soruna dayalı olarak ortaya çıkan göç hareketi, Türkiye nin sosyal yapısını, ekonomik, kültürel ve psikolojik ortamını alt üst etmiģ, 3438 kırsal yerleģim biriminin boģaltılması sonucunu doğurmuģ, 4 ile 4.5 milyon arasında anadili Kürtçe Türkiye Cumhuriyeti yurttaģını yaģadığı yerleģim alanından kopartmıģ, üreticilik niteliklerinin kaybolmasına yol açmıģtır. AraĢtırmanın temel iddiaları ve varsayımları ile araģtırmadan elde edilen bulguların çözümlenip değerlendirildiği alt bölümlerde, bu göç hareketinin ortaya çıkıģı, nedenleri, yaģanma biçimi ve yarattığı sonuçlar, toplumsal etkiler ayrıntılı olarak çözümlenmiģ, değerlendirme ve öneriler bölümünde de, sorunun demokratik, barıģçıl, çoğulcu ve insani bir sosyal yapı yaratma doğrultusunda nasıl çözümlenebileceğine iliģkin uygulanabilir öneriler de bir basamak dizisi halinde tartıģmaya açılmıģtır. II. BÖLÜM: KONU, AMAÇ, PROBLEM VE METODOLOJĠ AraĢtırmanın bu bölümünde, konu, amaç, problem ve araģtırmanın düzenleniģi, yapılıģı ve elde edilen verilerin çözümleniģine iliģkin metodoloji ilgili alt baģlıklar altında değerlendirilmiģtir. II. 1. AraĢtırmanın Konusu AraĢtırma, göç hareketlerinin sosyolojik analizi konusunda geliģtirilen teorik yaklaģım ve çözümlemeler üzerine inģa edilmiģtir. William Peterson un göç konusunda kullandığı kuramsal açıklamalara göre, nüfusun yaģadığı bölgede yaģanan sorunlar nedeniyle, kendi isteği dıģında bu bölgeyi terk etmesi ya da bölgenin koģullarının ve ortamının nüfusa yaģayacak olanak bırakmaması sonucu gerçekleģen göç, zorunlu göçtür. AraĢtırmanın konusunu da zorunlu göç, zorunlu göç hareketinin sosyal, ekonomik, kültürel psikolojik sonuçlar, zorunlu göçe maruz kalmıģ insanların göç öncesi ve göç sonrası yaģam koģullarının karģılaģtırmalı olarak incelenmesi, zorunlu göçün ortaya çıkardığı sorunların çözüm yollarının tartıģılması ve göç edenlerin geri göç eğilimleri oluģturmaktadır. 4 Göç ve Kaç Hareketi Kavramı Doç. Dr. Ahmet Özer tarafından Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinden zorunlu nedenlerle gerçekleģen göç hareketlerini tanımlamakta kullanılan bir kavram olarak geliģtirilmiģtir.

9 II. 2. AraĢtırmanın Amacı ve Problemi AraĢtırmanın temel amacı; Kürt Sorunu dayanaklı yaģanan çatıģma ve gerginlik ve çatıģmaları önleme politikaları ve uygulamalarının ortaya çıkardığı zorunlu göçü, zorunlu göçün sonuçlarını ve ortaya çıkan sonuçlarını tüm boyutlarıyla ortaya koymak ve sorunun çözümüne Türkiye nin demokratikleģmesi, çoğulcu ve insancıl bir biçimde yeniden yapılanması çerçevesinde çözüm önerileri geliģtirmektir. AraĢtırmanın bu temel amacına bağlı olarak; Göç hareketinin gerçekleģtiği dönemin, nedenlerinin, gerçekleģme biçimlerinin ortaya konulması, Zorunlu göçe yol açan nedenlerin belirlenmesi, Zorunlu göçe maruz kalan nüfusun hane halkı yapısının analizi, örgün eğitim düzeyleri, Zorunlu göçe maruz kalanların göç öncesi ve göç sonrası yaģam koģullarının karģılaģtırmalı olarak incelenmesi, Göç öncesi, göç süreci ve göç sonrası yaģanan yurttaģlık haklarına iliģkin kayıpların, göç edenlerin uğradığı zararlar, Göç süreci sonrası göç edenlerin karģılaģtığı çok boyutlu sorunlar, Göç süreci ve sonrasının sağlık koģullarının incelenip çözümlenmesi, Göç edenlerin nüfus kategorilerine göre yaģadıkları sorunların ayrıntılı olarak ortaya konulması, Göç süreci ve sonrasının sosyal dayanıģma, yardımlaģma iliģkileri, Göç edenlerin göç sonrası yeni yerleģim alanı ve bu alanın yerleģikleri ile iliģki düzeyleri, Göç edenlerin yeni yerleģim alanına uyum-uyumsuzluk nedenleri ve memleketlerine geri dönme eğilimleri ve bu konudaki değerlendirme biçimleri, araģtırmanın alt amaçlarını ve problem alanlarını oluģturmaktadır. II. 3. AraĢtırmanın Metodolojisi AraĢtırma sosyal bilimlerde değiģik çalıģmalarda örneğini sıkça gördüğümüz, bir alan araģtırmasıdır. AraĢtırma, göç edenlerle, yaģadıkları konutlarda yapılan yüz yüze görüģmeler yoluyla, önceden hazırlanmıģ, güvenilirliği ve geçerliliği Diyarbakır ve Ġstanbul illerinde yapılan ön uygulamayla test edilmiģ bir soru kağıdı aracılığıyla gerçekleģtirilmiģtir. AraĢtırmanın bu bölümünde, araģtırmanın evreni, örneklemi, araģtırmanın temel iddiaları, varsayımları, araģtırmada kullanılan soru kağıdı ve soru kağıdının değerlendiriliģ biçimi anlatılmaktadır. II AraĢtırmanın Evreni ve Örnekleme Türkiye de yapılan değiģik göç araģtırmalarının incelenmesi, zorunlu göçün gerçekleģtiği bölge ve göç edenlerin çoğunlukla göç sonrası yerleģmeyi seçtikleri yeni yerleģim alanları göz önüne alınarak, Diyarbakır, Batman, Van, Ġstanbul, Ġzmir ve Ġçel illeri araģtırmanın çalıģma alanı olarak saptanmıģtır. Bu alanda yapılan inceleme ve tanıma gezileri, illerin yerel yönetim organları, mahalle muhtarları ile yapılan görüģmeler sonucu, 1989 sonrası zorunlu göç edenlerin yerleģtikleri mahalleler tespit edilmiģ, bu mahallelerde göç edenlerin içerisinde saygınlığı olan kanaat önderleri, öğretmenler, din adamları, mahalle muhtarları yoluyla göç edenlere ulaģılması hedeflenmiģtir. Ancak, kanaat önderleri ve diğer kiģilerin araģtırmada yol açabileceği yanlılık ve yanıltmalardan kurtulabilmek amacıyla da kartopu örneklemi kullanılmıģ, göç edenlere yine görüģülen zorunlu göçe maruz kalanların yarattığı güvenilir iliģki ağları ve yönlendirmeleri ile ulaģılmıģtır. AraĢtırmada çok geniģ bir anketör grubu kullanılmıģ, anketörler çalıģma alanında illerde genellikle örgün eğitim düzeyi yüksek ve göç edenlerle dil-kültür anlaģmazlığı yaģamadan görüģebilecek kiģiler arasından seçilmiģtir. AraĢtırmanın baģlangıcında toplam 2000 örneklem hedeflenmiģ ve araģtırmanın sonucunda bu hedefe ulaģılmıģtır II AraĢtırmanın Temel Ġddiaları ve Varsayımları

10 AraĢtırma, zorunlu göçü, Kürt Sorunu Temelli yaģanan çatıģma ve gerginliğe ve bu çatıģmaları önlemek için kamu yönetiminin uyguladığı politikaların sonuçlarına göre inģa etmekte, zorunlu göçe maruz kalanları da anadili Kürtçe Türkiye Cumhuriyeti yurttaģları olarak tanımlamaktadır. Zorunlu göç, göç edenlerin iradesi dıģında onlara dayatılmakta, bozulan sosyal yapı, kültürel ortam, ekonomik yapı ve iliģkiler, insanları istemedikleri halde göç etmeye zorlamaktadır. AraĢtırmanın bu temel iddialarına dayalı olarak, araģtırmanın bulgularınca desteklenecek ve doğrulanacağı iddia edilen Ģu varsayımları ileri sürebiliriz: Zorunlu Göç, askeri çatıģma ve gerginliklerin yaģandığı bölgelerde ve çatıģmanın arttığı dönemlerde ortaya çıkmaktadır. Zorunlu göç, özellikle anadili Kürtçe Türkiye Nüfusunu ve bu nüfusun yaģadığı kırsal yerleģim alanlarını etkisi altına almaktadır. Zorunlu göç, önemli oranda kırsal yerleģim alanlarının boģalması-boģaltılması gibi sonuçların yanında kentsel yerleģim alanlarından da dıģarıya doğru bir nüfus hareketliliğine yol açmaktadır. Zorunlu göç, genellikle kitlesel bir biçimde gerçekleģmektedir. Zorunlu göç, kamu yönetiminin uyguladığı politikalar ve yasaklar sonucu yaģanmakta, çatıģmadan kaçıģ, can güvenliği, koruculuğun kabul edilmemesi, bu göç hareketini ortaya çıkarmaktadır. Zorunlu göç, göç öncesi, göç süreci ve göç sonrasında da temel yurttaģlık hakları konusunda kayıpların, zararların yaģanmasına neden olmaktadır. Zorunlu göç, göç sonrası göç edenlerin sağlıksız, temel insan haklarından uzak bir yaģam sürmelerine yol açmakta, göç öncesi yaģanan sorunları, göç edenler açısından giderek ağırlaģtırmaktadır. Zorunlu göç, salgın hastalıkların yaygınlaģması, sağlık hizmetlerinin yaygınlaģtırılamaması yoluyla, hem göç edenlerin, hem göç edenlerin içinde yaģadığı kentlerin, hem de, genel toplum sağlığını tehdit etmektedir. Zorunlu göç, özellikle kadın, çocuk ve yaģlı nüfus açısından çok ciddi sosyal problemlerin oluģmasına yol açmaktadır. Zorunlu göç, göç edenlerin göç sonrası yeni yerleģim alanında içe kapalı bir yaģam sürmelerine yol açmaktadır. Zorunlu göçe maruz kalanların önemli bir bölümü hem göç etmeyi istemedikleri, hem de göç sonrası yeni yerleģim alanının yaģam koģullarına uyum gösteremedikleri için memleketlerine göç etmeyi istemektedirler. Zorunlu göçe maruz kalanlar arasında Köy-Kent ve Merkezi Köy gibi politikalar taban bulmamaktadır. Bu varsayımlar, yukarıda zorunlu göç konusunda araģtırmanın temel iddiasına göre geliģtirilmiģ ve araģtırmanın bulgularınca test edilmek üzere ileri sürülmüģ varsayımlardır. II AraĢtırmada Kullanılan Soru Kağıdı ve Değerlendirilmesi AraĢtırmada kullanılan soru kağıdı kendi içerisinde 7 ana bölümden ve 127 sorudan oluģmaktadır. Sorular, göç edenleri, göçü, göç öncesi ve göç sonrası yaģam koģullarını ve göç edenlerin geri göç eğilimlerini ölçmeye yönelik olarak düzenlenmiģtir. AraĢtırmada kullanılan soru kağıdının değerlendiriliģinde, hane halkı çözümlemesi ve aile yapısına iliģkin çözümlemeler temel alınmıģtır. Soru kağıdından elde edilen bulgular, bilgisayar ortamında S.P.S.S. 7.5 paket programı aracılığıyla değerlendirilmiģ, değerlendirmelerde, genel dağılım özellikleri, göç veren il ve araģtırma yapılan il olmak üzere iģlem değerlendirmeleri ve tabloları kullanılmıģ, ulaģılan sonuçlar, ilgili alt baģlıklar altında toplanarak raporlaģtırılmıģtır.

11 III. BÖLÜM: ARAġTIRMA VERĠLERĠNĠN ÇÖZÜMLENĠP DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Göç Edenler Sosyal yardımlaģma ve Kültür Derneği'nin Diyarbakır, Batman, Van, Ġzmir, Ġstanbul ve Ġçel illerinde yürüttüğü, " Göç Edenlerin Sosyo-Ekonomik, Sosyo-Kültürel Durumları, Göçün Ortaya Çıkardığı Sorunlar; Askeri ÇatıĢma ve Gerginlik Politikaları Sonucu YaĢam Alanlarını Terk Eden Göç Mağdurlarının Geri DönüĢ Eğilimleri araģtırmasının verileri, araģtırmanın soru kağıdının düzenleniģi, araģtırmanın iddiaları, araģtırmanın sonuçlarının göç mağduru ailelerinin sorunlarının tespiti, çözümü zorunlu göç sorununa, sosyal barıģın sağlanmasına ve yeni açılımlara dayalı olarak analiz edilmiģtir. III. 1. AraĢtırmanın Alanı Bu bölümde, araģtırmanın yapıldığı il, ilçe, mahalle dağılımı ve araģtırmanın sayısal büyüklüğüne iliģkin veriler analiz edilmiģtir. Tablo 1: AraĢtırmanın Ġl Dağılımı AraĢtırmanın Yapıldığı Ġl N % Diyarbakır Batman Ġstanbul Van Ġzmir Ġçel AraĢtırmanın görüģmelerinin % 23.4 ü Ġstanbul, % 21.6 sı Diyarbakır, % 20.9 u Ġzmir, % 15 i Ġçel, % 13.6 sı Van, % 5.5 i Batman illerinde gerçekleģtirilmiģtir. AraĢtırmanın yapıldığı illere iliģkin dağılımlar incelendiğinde ise araģtırma; 5 Ġstanbul ilinde, 21 ilçe-belde-123 mahalle yerleģimini, Diyarbakır ilinde 3 ilçe-belde, 43 mahalleyi, Ġzmir ilinde 9 ilçe-belde-75 mahalleyi, Ġçel ilinde 2 ilçe-belde-43 mahalleyi, Van ilinde 3 ilçe-belde-33 mahalleyi, Batman ilinde 1 ilçe-11 mahalleyi kapsamaktadır. AraĢtırmanın bu görünümü bile, Türkiye de yapılmıģ en iddialı araģtırmalardan birisi olduğunu ortaya koymaktadır. AraĢtırmanın bu coğrafi alanı içerisinde verilerinin kapsadığı insan sayısı da aģağıdaki tabloda değerlendirilmiģtir.

12 Tablo 2: Hanede YaĢayan KiĢi Sayısının Dağılımı Hanede YaĢayan Ġnsan Sayısı N % Cevapsız KiĢi KiĢi KiĢi KiĢi KiĢi KiĢi KiĢi KiĢi KiĢi KiĢi KiĢi KiĢi KiĢi KiĢi KiĢi KiĢi KiĢi KiĢi KiĢi KiĢi KiĢi KiĢi KiĢi KiĢi KiĢi KiĢi KiĢi KiĢi KiĢi KiĢi KiĢi KiĢi AraĢtırmanın hanede aynı çatı altında yaģayan insan sayısına iliģkin ortaya koyduğu toplam, kiģidir. Ortalama hane baģına 8 kiģi düģmektedir. AraĢtırmanın yapıldığı il değiģkenine göre hanede yaģayan insan sayısı dağılımı aģağıdaki tabloda incelenmektedir. 5 Araştırmanın il, ilçe ve mahalle dağılımı araştırmanın sonunda yayınlanan araştırma evreninin il-ilçe-mahalle dağılımı tablolarından ayrıntılı olarak incelenebilir.

13 Tablo 3: Hanede YaĢayan Ġnsan Sayısının AraĢtırmanın Yapıldığı Ġllere Göre Ġncelenmesi KiĢi Sayısı Diyarbakır Batman Ġstanbul Van Ġzmir Ġçel N % Cevapsız N % AraĢtırmanın kapsadığı kiģinin (hane halkı üye sayısı) illere dağılımı karģılaģtırmalı ve illerin kendi iç dağılımlarına göre incelendiğinde ortaya Ģu sonuçlar çıkmaktadır: Diyarbakır ili, araģtırmadaki toplam kiģi sayısının % 20.3 ünü oluģturmaktadır (3618 kiģi) ve ortalama hane baģına düģen kiģi sayısı 8 kiģidir. Batman ili, araģtırmadaki toplam kiģi sayısının % 6.9 unu oluģturmaktadır (1239 kiģi) ve ortalama hane baģına düģen kiģi sayısı 11 kiģidir.

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

TÜRKĠYE SĠYASĠ EĞĠLĠMLER VE BEKLENTĠLER ARAġTIRMASI. Ocak - 2010

TÜRKĠYE SĠYASĠ EĞĠLĠMLER VE BEKLENTĠLER ARAġTIRMASI. Ocak - 2010 TÜRKĠYE SĠYASĠ EĞĠLĠMLER VE BEKLENTĠLER ARAġTIRMASI Ocak - 2010 BU SONUÇLAR, SONAR YAYINCILIK LTD. ġtġ RAPOR ABONELERĠ ĠÇĠN GERÇEKLEġTĠRĠLEN ARAġTIRMADAN ALINMIġTIR. 2 AMAÇ Bu çalıģmanın ana amacı, Türk

Detaylı

DOĞU ANADOLU BÖLGESĠNDE ORTALAMA HANEHALKI BÜYÜKLÜKLERĠNĠN DAĞILIġI

DOĞU ANADOLU BÖLGESĠNDE ORTALAMA HANEHALKI BÜYÜKLÜKLERĠNĠN DAĞILIġI The Distribution of the Average Sizes of Households in the Eastern Anatolia Region DOĞU ANADOLU BÖLGESĠNDE ORTALAMA HANEHALKI BÜYÜKLÜKLERĠNĠN DAĞILIġI Yrd. Doç. Dr. Adem BAġIBÜYÜK Özet Türkiye nin en yüksek

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

TÜRKĠYE SĠYASĠ EĞĠLĠMLER VE BEKLENTĠLER ARAġTIRMASI. Ekim 2009

TÜRKĠYE SĠYASĠ EĞĠLĠMLER VE BEKLENTĠLER ARAġTIRMASI. Ekim 2009 TÜRKĠYE SĠYASĠ EĞĠLĠMLER VE BEKLENTĠLER ARAġTIRMASI Ekim 2009 BU SONUÇLAR, SONAR YAYINCILIK LTD. ġtġ RAPOR ABONELERĠ ĠÇĠN GERÇEKLEġTĠRĠLEN ARAġTIRMADAN ALINMIġTIR. 2 Sonar AraĢtırma A.ġ. nin, Ekim ayında

Detaylı

DOĞU VE GÜNEYDOĞU EKONOMİ VE KALKINMA ZİRVESİ, CİZRE BULUŞMASI ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK ETKİLERİ SENARYOLARI

DOĞU VE GÜNEYDOĞU EKONOMİ VE KALKINMA ZİRVESİ, CİZRE BULUŞMASI ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK ETKİLERİ SENARYOLARI DOĞU VE GÜNEYDOĞU EKONOMİ VE KALKINMA ZİRVESİ, CİZRE BULUŞMASI ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK ETKİLERİ SENARYOLARI 25 Haziran 2013 Baz Senaryo Çalışması için İncelenen İller Çözüm sürecinin ekonomik etkileri

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ Sağlıklı Kentler Birliği Eğitim Prgramı Prof. Dr. SABAHAT TEZCAN Haccettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü Tıp Fakültesi Halk Sağlığı

Detaylı

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu ARAZİ VERİLERİ 2006 Grup Koordinatörü: Prof. Dr. Melih Ersoy : Doç. Dr. Tarık ġengül Öğr. Gör. Dr. Bahar Gedikli Osman Balaban Kommagene-Nemrut Alanı için yönetim alanı nın sınırlarının belirlenmesi; bu

Detaylı

TEOG YERLEŞTİRME SONUÇLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEOG YERLEŞTİRME SONUÇLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-2016 TEOG YERLEŞTİRME SONUÇLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN

Detaylı

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI ĠL SPOR MERKEZLERĠ UYGULAMALARINA AĠT RAPOR VE ĠSTATĠSTĠKÎ BĠLGĠLER 2015 ANKARA ĠL SPOR MERKEZLERĠ Büyüyen gelişen ve genç nüfusa sahip Türkiye

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

1.1. Sosyal Yapı Nüfus. Harita 1: İBBS Düzey 2 Bölgeleri. Harita 2: TRB1 Bölgesi Ġlçeleri

1.1. Sosyal Yapı Nüfus. Harita 1: İBBS Düzey 2 Bölgeleri. Harita 2: TRB1 Bölgesi Ġlçeleri 1.1. Sosyal Yapı 1.1.1. Nüfus Harita 1: İBBS Düzey 2 Bölgeleri Harita 2: Bölgesi Ġlçeleri Tablo 1: Bölge Ġlçelerinin Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Sıraları, 2003 36. ELAZIĞ Merkez 71 Ağın 233 Keban 323 Kovancılar

Detaylı

2008 YILINDA ÜNĠVERSĠTELERĠMĠZĠN MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMLERĠNE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCĠLERĠN ÖSS PROFĠLĠ ve ÇEġĠTLĠ BĠLGĠLER

2008 YILINDA ÜNĠVERSĠTELERĠMĠZĠN MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMLERĠNE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCĠLERĠN ÖSS PROFĠLĠ ve ÇEġĠTLĠ BĠLGĠLER 2008 YILINDA ÜNĠVERSĠTELERĠMĠZĠN MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMLERĠNE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCĠLERĠN ÖSS PROFĠLĠ ve ÇEġĠTLĠ BĠLGĠLER Yüksek öğretime girmek zor. Liseyi bitiren her beģ gençten dördünün daha ileri

Detaylı

2. METODOLOJĠ 1 METODOLOJĠ. Programlar ile Ġstatistiksel Veri Analizi-2 (Prof.Dr. Kazım ÖZDAMAR,2002) çalıģmalarından yararlanılmıģtır.

2. METODOLOJĠ 1 METODOLOJĠ. Programlar ile Ġstatistiksel Veri Analizi-2 (Prof.Dr. Kazım ÖZDAMAR,2002) çalıģmalarından yararlanılmıģtır. GĠRĠġ 1 GĠRĠġ 2 GĠRĠġ 3 İÇİNDEKİLER 1. GĠRĠġ... 4 2. METODOLOJĠ... 5 3. TEMEL BĠLEġENLER ANALĠZĠ TEKNĠĞĠNĠN UYGULANMASI... 8 4. TR52 DÜZEY 2 BÖLGESĠ ĠLÇELERĠ SOSYAL GELĠġMĠġLĠK ENDEKSĠ...10 5. SONUÇ...27

Detaylı

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ Dilek OLUT Tıp biliminin ilk ve temel prensiplerinden biri Önce Zarar Verme ilkesidir. Bu doğrultuda kurgulanan sağlık

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır.

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır. SUNUŞ Türk hazır giyim sektörü her dönem sürdürdüğü yatırım eğilimi ve özellikle dıģ talebe bağlı üretim artıģı ile ekonomik büyümenin itici gücü olmakta, yatırım, kapasite ve üretim artıģı ile emek yoğun

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-3: Toplumsal Olay Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Tablo Listesi...

Detaylı

YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN YAŞADIKLARI SORUNLAR VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER* Esra BĠLEN ACARER 1, Kerime Derya BEYDAĞ 2

YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN YAŞADIKLARI SORUNLAR VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER* Esra BĠLEN ACARER 1, Kerime Derya BEYDAĞ 2 YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN YAŞADIKLARI SORUNLAR VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER* Esra BĠLEN ACARER 1, Kerime Derya BEYDAĞ 2 ÖZET AraĢtırma, çalıģma alanlarında hemģirelik hizmetleri yöneticilerinin yaģadıkları

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM 6. VE 7. SINIF SOSYAL BĠLGĠLER PROGRAMINDAKĠ COĞRAFYA KONULARININ GENEL AMAÇLARININ

ĠLKÖĞRETĠM 6. VE 7. SINIF SOSYAL BĠLGĠLER PROGRAMINDAKĠ COĞRAFYA KONULARININ GENEL AMAÇLARININ Teachers And Students Views Over The Primary Scholl s 6 th And 7 th Grades Level Of Achieving Of The General Targets Of Geography Subjects In Social Knowledge Courses ĠLKÖĞRETĠM 6. VE 7. SINIF SOSYAL BĠLGĠLER

Detaylı

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ. ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ. ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2010 KURUM/KURULUġUN TARĠHÇESĠ Öğrenci ĠĢlerinin temelleri 1983 yılında Fırat Üniversitesine bağlı olarak Bingöl Meslek Yüksekokulu adı

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

ĠYĠ YÖNETĠġĠM PROGRAMI. HĠZMET MEMNUNĠYET ARAġTIRMALARI

ĠYĠ YÖNETĠġĠM PROGRAMI. HĠZMET MEMNUNĠYET ARAġTIRMALARI HĠZMET MEMNUNĠYET ARAġTIRMALARI SORU FORMU YAPISI EĞĠTĠM ERĠġĠM MEMNUNĠYET SORUN YAġAMA YEREL HĠZMETLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ SOSYAL HĠZMETLER ERĠġĠM MEMNUNĠYET SORUN YAġAMA SAĞLIK ALTYAPI (Elektrik, Su

Detaylı

TRC2 BÖLGESĠ ĠÇĠN EĞĠTĠM SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ANALĠZĠ. Selman DELĠL 1

TRC2 BÖLGESĠ ĠÇĠN EĞĠTĠM SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ANALĠZĠ. Selman DELĠL 1 TRC2 BÖLGESĠ ĠÇĠN EĞĠTĠM SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ANALĠZĠ Selman DELĠL 1 ÖZET Bu çalıģma TRC2 Bölgesinde (Diyarbakır, ġanlıurfa) kurulan KARACADAĞ KALKINMA AJANSI tarafından yapılan TRC2 BÖLGESĠ 2011-2013

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1 1 SUNUM PLANI Okuma Yazma Bilme Durumu Tarihsel gelişim 15+ yaş Türkiye, İzmir ve İlçeleri Bitirilen Eğitim Düzeyi Durumu Türkiye, ilk beş ve son beş İl İlçelere göre yükseköğretim ve üstü mezunu oranları

Detaylı

C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DPT TARAFINDAN YAPILAN İN SOSYO-EKONOMİK LİK SIRALAMASI ARAŞTIRMASININ SONUÇLARI Devlet Planlama Teşkilatı,

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K. YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A ġ B A K A N L I K. YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A ġ B A K A N L I K YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEġVĠK SĠSTEMĠ Genel TeĢvik Uygulamaları Bölgesel TeĢvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların TeĢviki KDV Ġstisnası

Detaylı

Client logo [delete the right line and the grey box if not required] Teknoloji Marketleri Sektörü Ġtibar Değerlendirmesi Ocak 2012

Client logo [delete the right line and the grey box if not required] Teknoloji Marketleri Sektörü Ġtibar Değerlendirmesi Ocak 2012 Teknoloji Marketleri Sektörü Ġtibar Değerlendirmesi Ocak 2012 1 Ġçerik Metodoloji Ġtibar Yönetimi Yönetici Özeti Türkiye de Sektörlerin Ġtibarı Teknoloji Marketleri Sektörü Ġtibar Değerlendirmesi Ġtibar

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge ġubesi Koordinatörlüğünde IV. Uluslararası PolimerikKompozitler

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

Doç. Dr. MUSTAFA KĠBAROĞLU

Doç. Dr. MUSTAFA KĠBAROĞLU İran ın Nükleer Programı ve Türkiye nin Güvenliğine Etkileri Doç. Dr. MUSTAFA KĠBAROĞLU www.mustafakibaroglu.com Bilkent Üniversitesi Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü 15 Ekim 2009 Atılım Üniversitesi Ankara

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Afete Hazırlık ve Deprem Eğitimi Derneği

Afete Hazırlık ve Deprem Eğitimi Derneği Afete Hazırlık ve Deprem Eğitimi Derneği www.ahder.org Depreme Hazır 1Milyon Çocuk 1 Milyon Aile Onursal BaĢkanımızın Mesajı AHDER olarak Ülkemizde deprem baģta olmak üzere tüm afetlerin neden olduğu kayıpların

Detaylı

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR Suyun insan hayatındaki önemi herkesçe bilinen bir konudur. Ġnsan yaģamı açısından oksijenden

Detaylı

ANKET ÇALIġMA ve SONUÇ RAPORU - 2013 ĠÇĠNDEKĠLER :

ANKET ÇALIġMA ve SONUÇ RAPORU - 2013 ĠÇĠNDEKĠLER : BALMED Ġ Z M Ġ R K O L E J Ġ V E B O R N O V A A N A D O L U L Ġ S E S Ġ M E Z U N L A R D E R N E Ğ Ġ ANKET ÇALIġMA VE SONUÇ RAPORU - 2013 YAYIMLANMA TARİHİ : 08.05.2013 1 ANKET ÇALIġMA ve SONUÇ RAPORU

Detaylı

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ceza Ġnfaz Kurumlarında Madde Bağımlılığı Tedavi Hizmetleri Serap GÖRÜCÜ Psikolog YetiĢkin ĠyileĢtirme Bürosu Madde bağımlılığını kontrol altında

Detaylı

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI YEREL YÖNETĠM REFORMU SÜRECĠNDE BELEDĠYELERĠN EĞĠTĠM ĠHTĠYACINI BELĠRLEME ÇALIġTAYI 25-26 Ocak 2006 / Ankara Birliklerin Hukuki Dayanakları Anayasanın 127 nci

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

AKDENĠZ GENEL BALIKÇILIK TOPLANTISI

AKDENĠZ GENEL BALIKÇILIK TOPLANTISI AKDENĠZ GENEL BALIKÇILIK TOPLANTISI 13. Alt komisyon Toplantısı FAO Genel merkezi ROMA / ĠTALYA Katılımcı Filiz KĠġTĠN 27.3.2013 AMAÇ FAO tarafından desteklenmekte olan Doğu Akdenizde Sorumlu balıkçılığın

Detaylı

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0 ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI Eğitimin kalitesi, öğrenme ortamlarının kalitesiyle doğru orantılıdır. Nitelikli öğrencilerin yetişmesi için nitelikli öğretmenlerin yanında öğrenme ortamlarının

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA,

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, 02 Nisan 2012 MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, Amasra Teknik Gezisi 12-13 Mart 2012 tarihleri arasında, ARCH 222 - Arhitectural Design 4 dersi için Bir Sanatçı İçin Konut, ARCH 221 - Arhitectural Design 3

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2010 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

ANKARA ĠLĠ ÇAYYOLU MAHALLESĠNDE YÜKSEK GERĠLĠM HATTINA YAKIN OLAN EVLERDE SON DERECE

ANKARA ĠLĠ ÇAYYOLU MAHALLESĠNDE YÜKSEK GERĠLĠM HATTINA YAKIN OLAN EVLERDE SON DERECE ANKARA ĠLĠ ÇAYYOLU MAHALLESĠNDE YÜKSEK GERĠLĠM HATTINA YAKIN OLAN EVLERDE SON DERECE DÜġÜK FREKANSLI ELEKTRO MANYETĠK ALAN (SDF-EMA) DÜZEYLERĠNĠN VE BU EVLERDE YAġAYANLARDA OLASI SAĞLIK ETKĠLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. KENTSEL DÖNÜġÜM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. KENTSEL DÖNÜġÜM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KENTSEL DÖNÜġÜM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA, 2011 TANIMLAR* Kentsel dönüģüm uygulama ve yenilikçi modellerinin yaygın olduğu Ġngiltere de, Merkezi Hükümetinin tanımlamasına göre; DönüĢüm, piyasa güçlerinin

Detaylı

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 Banu Akadlı Ergöçmen ve Mehmet Ali Eryurt Bu bölümde gebeliği önleyici yöntem kullanımı dışında kadının gebe kalma riskini etkileyen temel faktörler incelenmektedir.

Detaylı

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR Ġġ BAġVURU FORMU ĠSHAKOL Boya Sanayi A.ġ. No:.. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız ÖNEMLĠ NOTLAR 1. BaĢvuru formunu kendi el yazınızla ve bütün soruları dikkatli ve eksiksiz olarak doldurup, imzalayınız. ĠĢ

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü Planlama Dairesi BaĢkanlığı SAYI : B.18.0.AGM.0.01.

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü Planlama Dairesi BaĢkanlığı SAYI : B.18.0.AGM.0.01. T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü Planlama Dairesi BaĢkanlığı SAYI : B.18.0.AGM.0.01.02- /03/2004 KONU: KardeĢ Ġl Projesi BAKANLIK MAKAMI NA Malumlarınız olduğu

Detaylı

MESLEKİ EMEKLİLİK PROGRAMLARININ TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

MESLEKİ EMEKLİLİK PROGRAMLARININ TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ MESLEKİ EMEKLİLİK PROGRAMLARININ TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ ġenay GÖKBAYRAK Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi senay.gokbayrak@politics.ankara.edu.tr Refah Devletinin Krizi ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

Terör olayları ile ilgili vatandaģların değerlendirmeleri

Terör olayları ile ilgili vatandaģların değerlendirmeleri Terör olayları ile ilgili vatandaģların değerlendirmeleri TĠKAD ARAġTIRMA RAPORU AĞUSTOS 2012 1 Ġçerik 1 Giriş Araştırma Sorusu Metodoloji Demografi 2 Teknik Rapor 3 Özet 2 1 GiriĢ 3 Araştırmanın amacı

Detaylı

SAĞLIKLI KENTSEL PLANLAMADA MÜZAKERECİ DEMOKRASİ. PRATİKLERİNİN ETKİSİ Prof. Dr. Zerrin Toprak

SAĞLIKLI KENTSEL PLANLAMADA MÜZAKERECİ DEMOKRASİ. PRATİKLERİNİN ETKİSİ Prof. Dr. Zerrin Toprak SAĞLIKLI KENTSEL PLANLAMADA MÜZAKERECİ DEMOKRASİ PRATİKLERİNİN ETKİSİ Prof. Dr. Zerrin Toprak 22-24 EKİM 2009 Diyalog ve Müzakere Diyalog sözcüğü, Yunanca, dia ve logos kelimelerinin birleģiminden oluģmaktadır.

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ İŞGÜCÜ

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ İŞGÜCÜ g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ İŞGÜCÜ TABLOLAR Tablo 1. Bazı Ülke ve Bölgelerin İstihdam Oranları (2012)... 1 Tablo 2. TR63 Bölgesi Yaş Gruplarına Göre İşgücüne Katılma Oranı... 3 Tablo 3. TR63 Bölgesi

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ NÜFUS ve KENTLEŞME 211 İÇİNDEKİLER 1.NÜFUS... 1 1.1. Nüfus Büyüklüğü, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Artış Hızı... 3 1.2. Yaş ve Cinsiyet Dağılım Özellikleri... 8 1.2.1. Nüfusun

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

ROMANYA TÜRK TOPLULUKLARI ÖRNEĞĠNDE ĠKĠ DĠLLĠLĠK

ROMANYA TÜRK TOPLULUKLARI ÖRNEĞĠNDE ĠKĠ DĠLLĠLĠK ROMANYA TÜRK TOPLULUKLARI ÖRNEĞĠNDE ĠKĠ DĠLLĠLĠK 1 NERĠMAN HASAN ROMANYA TÜRK TOPLULUKLARI ÖRNEĞĠNDE ĠKĠ DĠLLĠLĠK EDĠTURA UNĠVERSĠTARĂ, BUCUREġTI, 2011 3 Tehnoredactare computerizată: Angelica Mălăescu

Detaylı

BU PAZAR SEÇĠM OLSA! Faruk Acar ANDY-AR BĢk.

BU PAZAR SEÇĠM OLSA! Faruk Acar ANDY-AR BĢk. TÜRKĠYE SĠYASĠ GÜNDEM ARAġTIRMASI-NĠSAN 2013 AraĢtırma; Kantitatif AraĢtırma tekniklerinden ( Yüzyüze görüģme ) yöntemi uygulanarak 04-10 Nisan 2013 tarihleri arasında 21 il'de toplam 3.473 denek ile görüģme

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/64

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/64 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/64 ALAN BELEDİYE, İLÇE VE KÖY SAYISI NÜFUS VE DEMOGRAFİ EĞİTİM ULUSAL HESAPLAR İŞGÜCÜ GİRİŞİM SAYISI KÜLTÜR SAĞLIK ULAŞTIRMA DIŞ TİCARET TURİZM TARIM ÇEVRE

Detaylı

TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ II

TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ II TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ II EKĠM - KASIM 2011 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 3 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA

Detaylı

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ PROJESĠ Trafik Güvenliği DanıĢmanlık Hizmetleri

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ PROJESĠ Trafik Güvenliği DanıĢmanlık Hizmetleri TÜRKĠYE DE ARAÇ MUAYENE ĠSTASYONLARININ KURULMASI VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKININ DEVRĠ ĠÇĠN ĠHALEYE DAVET 1. GENEL Türkiye deki Karayolları Genel Müdürlüğü Araç Muayene Ġstasyonlarının kurulması ve iģletilmesi

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

EĞĠTĠM VE BĠLĠM. Ġġ GÖRENLERĠ SENDĠKASI

EĞĠTĠM VE BĠLĠM. Ġġ GÖRENLERĠ SENDĠKASI EĞĠTĠM VE BĠLĠM Ġġ GÖRENLERĠ SENDĠKASI ÖĞRETMENLERĠN EKONOMĠK DURUMLARINA ĠLĠġKĠN ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠ ARAġTIRMASI Kasım, 2015 EĞĠTĠM Ġġ (Eğitim ve Bilim ĠĢgörenleri Sendikası) ÖĞRETMENLERĠN EKONOMĠK DURUMLARINA

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ

EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ SAYI 12 EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ 2014 2. Çeyrek Yıllar İtibariyle Yatırım Teşvik Belgeli Yatırım Bilgileri YATIRIM TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ (ENERJİ YATIRIMLARI HARİÇ) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bölgemizde

Detaylı

Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler

Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler Banu Akadlı Ergöçmen, Prof.Dr. İlknur Yüksel Kaptanoğlu, Doç.Dr. 20 Mart 2015 Erken Evlilik/Çocuk Yaşta Evlilik Çocuk yaşta evlilik, fiziksel, fizyolojik ve psikolojik

Detaylı

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM Öğrencinin adı- soyadı: ERDEM EGE MARAŞLI Proje Danışmanı: MÜGE SİREK Bahçeşehir - İSTANBUL Kentsel Dönüşüm Son günlerde haberlerde gazetelerde çok fazla rastladığımız

Detaylı

NEVŞEHİR İLİ SOSYO EKONOMİK YAPI

NEVŞEHİR İLİ SOSYO EKONOMİK YAPI GENEL DURUM NEVŞEHİR İLİ SOSYO EKONOMİK YAPI Ġlimize ait sosyo-ekonomik göstergeleri incelediğimizde nüfus ve coğrafya olarak küçük ölçekte bir Ģehir olduğu görülür. Yüzölçümü büyüklüğüne göre 63. nüfus

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU - 2013 MALİ HİZMEER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler SUNUŞ... II I. OCAK-HAZİRAN 2013

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com Türkiye de PDR Eğitimi ve İstihdamında Yeni Eğilimler Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK Türk PDR-DER Başkanı 16 Kasım 2007 Adana Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Başlangıcından günümüze

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2014 (SAYI: 32)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2014 (SAYI: 32) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2014 (SAYI: 32) (2014 Yıllık TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) AÇIKLAMA TÜİK, Şubat 2014 döneminden itibaren Hanehalkı İşgücü İstatistikleri nde yeni zaman serisi

Detaylı

DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI 13 DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI NİCEL SAHA ARAŞTIRMASI Araştırmayı Yürüten&Raporu Hazırlayan Siyasal Sosyal Araştırmalar Merkezi (SAMER) 1.1.13 İÇİNDEKİLER I. Yöntem ve Örneklem...

Detaylı

DOĞU ANADOLU PROJESĠ, DOĞU KARADENĠZ PROJESĠ VE KONYA OVASI PROJESĠ BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ

DOĞU ANADOLU PROJESĠ, DOĞU KARADENĠZ PROJESĠ VE KONYA OVASI PROJESĠ BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ 1149 DOĞU ANADOLU PROJESĠ, DOĞU KARADENĠZ PROJESĠ VE KONYA OVASI PROJESĠ BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIKLARININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

2015 EKİM KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ GELİŞMELERİ

2015 EKİM KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ GELİŞMELERİ 1990-Q1 1990-Q3 1991-Q1 1991-Q3 1992-Q1 1992-Q3 1993-Q1 1993-Q3 1994-Q1 1994-Q3 1995-Q1 1995-Q3 1996-Q1 1996-Q3 1997-Q1 1997-Q3 1998-Q1 1998-Q3 1999-Q1 1999-Q3 2000-Q1 2000-Q3 2001-Q1 2001-Q3 2002-Q1 2002-Q3

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Hamit BİRTANE Uzman Mart 2012 TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Günümüz ekonomilerinin en büyük sorunlarından biri olan

Detaylı

MARKA ŞEHİR ÇALIŞMALARINDA AVRUPA ŞEHİR ŞARTI SÖZLEŞMESİ DİKKATE ALINMALI

MARKA ŞEHİR ÇALIŞMALARINDA AVRUPA ŞEHİR ŞARTI SÖZLEŞMESİ DİKKATE ALINMALI ENER DEN MARKA ŞEHİR AÇIKLAMASI VAHDET NAFİZ AKSU, ERZURUM DA YAPILAN MARKA ŞEHİR TOPLANTISINI DEĞERLENDİRDİ: ENER olarak, Erzurum un Marka Şehir haline gelmesini yeni kalkınma paradigması oluşturulmasıyla

Detaylı

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC Bölgesel Kalkınma Girişimi Bakü- Tiflis- Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi: Sektörler Arası ĠĢbirliğine Dayalı Ġstihdamı GeliĢtirme ve GiriĢimciliği Ref 3 Proje baģlığı Destekleme Projesi- Çukurova Bölgesi

Detaylı

TÜĠK -- Tüketici Güven Endeksi TASARRUFA BAKIŞ -0.2-0.4-0.6-0.8-1 -1.2-1.4. Ortalama. Egilim 1 Egilim 2. Yıl.Ay

TÜĠK -- Tüketici Güven Endeksi TASARRUFA BAKIŞ -0.2-0.4-0.6-0.8-1 -1.2-1.4. Ortalama. Egilim 1 Egilim 2. Yıl.Ay Ortalama TÜĠK -- Tüketici Güven Endeksi Kişinin, Genel Ekonomik Durum Göz Önünde Bulundurulduğunda, İçinde Bulunulan Dönemin, Tasarruf Etmek İçin Uygunluğuna İlişkin Düşüncesi (Türk Lirası, Döviz, Altın,

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR?

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? YEREL KALKINMA POLİTİKALARINDA FARKLI PERSPEKTİFLER TRC2 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme Haritası

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DĠYARBAKIR ĠLĠNDE YAġAYAN VATANDAġLARIN KÜRTAJ HAKKINDAKĠ GÖRÜġLERĠNĠN ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELEMESĠ Prof. Dr. Sabri EYĠGÜN Doç. Dr. Behçet ORAL

Detaylı

ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Doç. Dr. Sedat UÇAR, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tuba DEMİRCİOĞLU, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Davarcı;

Detaylı

AĠLE HEKĠMLĠĞĠ PĠLOT UYGULAMALARI MALĠYET ANALĠZĠ VE FĠNANSAL ĠZLEME DEĞERLENDĠRME PROJESĠ Rapor No. 9 FĠNAL RAPORU. Yrd. Doç. Dr.

AĠLE HEKĠMLĠĞĠ PĠLOT UYGULAMALARI MALĠYET ANALĠZĠ VE FĠNANSAL ĠZLEME DEĞERLENDĠRME PROJESĠ Rapor No. 9 FĠNAL RAPORU. Yrd. Doç. Dr. AĠLE HEKĠMLĠĞĠ PĠLOT UYGULAMALARI MALĠYET ANALĠZĠ VE FĠNANSAL ĠZLEME DEĞERLENDĠRME PROJESĠ Rapor No. 9 FĠNAL RAPORU Yrd. Doç. Dr. ÇETĠN AKAR 31 Ağustos 2008 ANKARA 2 TEġEKKÜR Bu Proje, 2006 yılından 2008

Detaylı

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK TEMEL KAVRAMLAR Kamu Kamuoyu Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme. Belirli bir konu ve olay hakkında toplumun büyük bir kesimi veya belli gruplar tarafından benimsenen

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

Araştırma Notu 14/172

Araştırma Notu 14/172 Araştırma Notu 14/172 5 Eylül 2014 KAYIT DIŞILIKTA BÖLGESEL UÇURUM Seyfettin Gürsel, Mine Durmaz ** Yönetici Özeti lık sorununu irdeleyen bu ikinci araştırma notumuz bölgesel eşitsizliklere odaklanmaktadır.

Detaylı

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4.

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4. 1. SOSYAL SERMAYE 1. Sosyal sermaye OECD tarafından grup içerisinde ya da gruplar arasında işbirliğini kolaylaştıran anlayışlar, paylaşılan değerler, normlarla birlikte ağlar olarak tanımlanmaktadır (1).

Detaylı

Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri

Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü Sunum İçeriği Nüfus Demografik Yapı Eğitim Kültür Sağlık İşgücü Sanayi Dış Ticaret Tarım Motorlu Taşıtlar Enerji Çevre Nüfus

Detaylı

9. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

9. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM Ay Hafta Ders Saati KONULAR KAZANIMLAR 1 3 İnsan, Doğa ve Çevre A.9.1. Doğa ve insan etkileģimini anlamlandırır. A.9.2. Doğa ve insan etkileģimini ortaya koymada coğrafyanın rolünü algılar.

Detaylı

81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek

81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek 81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek TEPAV, 2014 2 Neden bu çalışmaya ihtiyaç duyduk? Kadınların durumunu il düzeyinde ortaya koyacak cinsiyete duyarlı verinin

Detaylı