DÜZEN! HASTA OLAN ECEV T DE L,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜZEN! HASTA OLAN ECEV T DE L,"

Transkript

1 Hücreleri halklar n açl a, adaletsizli e karfl hakl isyan n bast rmak için Bushlar, Blairler, Le Penler, Ecevitler, Schröderler, Şaronlar, Hikmet Samiler istiyor Direnme Savafl emperyalizme, oligarfliye karfl sürüyor Haftal k Dergi Say : May s 2002 F YAT (KDV Dahil) HASTA OLAN ECEV T DE L, DÜZEN! terör demagojisi terör demagojisinin oldu u yerde hak ve özgürlükler yoktur... terör demagojisinin oldu u yerde bask, zulüm, rkç l k vard r... neyi örtüyor?

2 Sen de imzala... Sen de imza topla! Üzerinde; Bizler afla da imzas olanlar diyoruz ki; TECR TE HAYIR, ÖLÜMLER DURDURUN! yaz l bir metni elinize al p çal n kap lar. Komflunuzun, akrabalar n z n, iflyeri arkadafllar n z n kap s n çal n. Deyin ki, sizin de imzalaman z laz m bunu. Deyin ki, çünkü... Çünkü bu imza hepimiz içindir. Bu imza ülkemiz içindir. TAYAD l lar n imza kampanyas nda ulafl lan rakam yüzbine yaklaflt. Çal n kap lar, yüzbini afls n. Yüzbinler olsun. Çal n kap lar al nlar nda k z l bantlarla ölüme yürüyen yi itlerimiz için, ülkemiz için, gelece imiz için. Bu kampanyay yaln z destekleyen de il, örgütleyen olun. fiimdi genel ça r lar zaman de il, flimdi ifl yapma, elini tafl n alt na koyma, emek harcama, sorumluluk üstlenme zaman. Biliniz ki, giderek, koflturarak, organize ederek, örgütleyerek ete kemi e büründürülmemifl Ça r lar havada kalmaya mahkumdur. Bu kampanya kapsam nda imza metinleri sendikalara da b rak ld. Ama toplanan imzalar içindeki en küçük oran, sendikalardan gelen imzalar oldu. Hepsi hepsi bir kaç bin. Bunun d fl ndaki imzalar, TAYAD l lar n ev ev, kap kap dolaflarak, iflçisiyle, memuruyla, gecekondulusuyla, ayd n yla, avukat yla, herkese tek tek ulaflmas yla topland. Belki ac, belki trajik, belki vahim. Bizler afla da imzas olanlar diyoruz ki; TECR TE HAYIR, ÖLÜMLER DURDURUN! Ama gerçek; herhangi bir sendikada, masan n üzerine öylesine b rak lan bir imza metni, imzalanmaz. Birileri onun sorumlulu unu, organizasyonunu, çal flmas n üstlenmezse oradaki mevcut duyarl l k bile yans maz o metne. Ciddiyetle sorgulanmas gereken bir durum belki. Sendikal iflçileri, memurlar hangi politikalar bu noktaya getirdi, üzerinde düflünmek gerek. Ama durum bu. Ayn durum, okulda, semtlerde, baflka DKÖ lerde de afla yukar geçerlidir. Bunun için, tek tek devrimcileri, demokratlar, insanca yaflamak isteyen insanlar ifli üstlenmeye ça rmaktay z. Biliyoruz, kendini tutsak yak n sayan o kadar çok insan var ki; her biri bir örgütleyici olmal. mzalamakla yetinmeyip, kendisi imza toplamal. Tek tek gitmeli insanlara, gitmeli, anlatmal. mza istemek, anlatmakt r, haberdar etmektir, kavratmakt r. mza kampanyas yüzbine yaklaflt. Bir o kadar da, tutsaklar destekledi- i, gönlü onlar n yan nda oldu u halde, korkuyor... Ad n aç k aç k yazmaktan korkup, imza atm yor... Ama halk m z n, biny ll k deyiflini hat rlay n; çal n kap lar, ve hat rlat n; korkunun ecele faydas yok! Korkunun efli inde kald m z sürece, tüm melanetler gelip bulur sizi. Açl k, zulüm, fuhufl, hepsi bulur... anlatal m. Çal n kap lar ; uyand r n kap n n ard ndakini. Çal n kap lar ; direniflten yay lan o büyük özveriyi, kararl l yay n evlere, iflyerlerine. Çal n kap lar ; yaln z ve çaresiz olmad n görsün kap n n ard ndaki. Çal n kap lar ; çal n ki, zulüm bizden çalamas n en yi itlerimizin canlar n. Çal n kap lar... ONLAR BÜYÜK D REN fi N GAZ LER ; Zorla müdahalelerle sakat b rak ld lar... fiimdi bizi en iyi biz anlar z diyerek, yokedilen haf zalar n kazanma savafl n birlikte veriyorlar... v Say lar yüzbinlerle de il milyonlarla ifade edilir. IMF iktidarlar topraklar n yokettikçe, zulmün bask s artt kça; düfltüler yollara... GÖÇ Ü YARATAN BU DÜZEND R v Mahsuni bizimdir; halk n ozan d r. Foto raflarla Tarihimiz INTERNET adresi: adresi: Ekmek ve Adalet Dergisi Sahibi ve Yaz iflleri Müdürü: Ali Ercan Göko lu Adresi: nebey Mahallesi nkilap Caddesi Oto Han 55/54 Aksaray Fatih stanbul rtibat Telefonu: Faks: Ofset Haz rl k: Y lmaz Yay nc l k Bask : ASPAfi Pazarlama Fiyat : Avrupa: 3 Euro Almanya:3 Euro Tarih: 1997 Yer: stanbul-nurtepe Susurluk u protesto eylemlerini meydanlara tafl yan halk, katledenlerden, kaybedenlerden, soygunculardan hesap soraca n ilan ediyor Fransa:3 Euro sviçre:3 Euro Hollanda:3 Euro Onlarca soruflturma, onlarca dava, Susurlukçular n beraatleriyle sonuçland. Korkut Eken e destek aç klamalar yla, Susurluk un bafl failleri de ç kt ortaya. Ama herkes biliyor ki, bu düzenin yarg s, onlar da yarg lamayacak... Yani k sacas bu düzende adalet tecelli etmeyecek yine. Ama yukar daki pankart n dile getirdi i gerçek de iflecek mi? HAYIR! HAYIR! HAYIR! Çeteler, ER GEÇ halka hesap verecek! ngiltere: 2 Belçika: 3 Euro Avusturya: 3 Euro Bürolar m z Adana- nönü Cad. 7. Sokak K z lay fl Han arkas Özkan Apt. No:10/2 Tel-faks: Ankara- GMKBulvar Onur flhan Kat: 6 Daire: 154 K z lay Tel-faks: Antakya- Armutlu Mahallesi Elmas Sok. fiaban Kanatl Apt. Kat: 4 D: 6 Tel-faks: Bursa- Baflak Cad. Gür fl Han Daire: 25/4 Heykel Tel-faks: Gaziantep- Karatarla Mahallesi Gaziler Caddesi Yeniçeri Sokak No:27 Daire:10 fiahinbey Hopa:- Kuledibi Mah. nönü Cad. Karaman Apt. K:1 No: 1 HOPA/ARTV N Tel: zmir- 3. Beyler Cad Sokak Yaparsoy fl Han Ekmek ve No: 31/501 Konak Tel-faks: Kocaeli- Demiryolu Cad. 1. Geçit Karfl s Ekfli fl Han Kat: 6 No: 40 Tel-faks: Malatya- Dabakhane Mah. Eskihalep Cad. Kardefller flhan Kat: 3 No: 15 Tel-faks: Mersin- Kiremithane Mah sk. Müzeyyen Boro flhan No: 9 kat: 1 Dair e 13 Tel-faks: Samsun- Talimhane Cad. Bozluolcay fl Han Kat: 3/42 Tel: Trabzon- Kemer Kaya Mah.Kundurac lar Cad. Dedeo lu Sokak Pustular fl Han Kat: 1 No: 33 Tel-faks: Zonguldak- Gazipafla Cad. Ofluo lu flhan Kat: 5 Daire: 9 Tel: Adalet

3 çindekiler 3... Terör demagojisinin oldu u yerde 5... Hasta olan Ecevit de il düzendir 6... Oligarflinin yönetememe krizi 8... Seçim: Erken veye geç! 9... Ba ms z Türkiye: Devlet haz rolda Zulüm alt nda süren direnifl ve Demokratik Kamuoyu sorumlulu u Kand ra da Futbol maç neyi gizliyor Yalana kuvvet! Aklay n! YÖ-DER lilerin ça r s Hükümetsa, lastik görevini erteledi sa duyu de il, pro raml, kararl mücadele zaman! Almanya Bush u karfl lad : Dünyan n en büyük teröristi Bush Amerika n n terör raporu Amerikan yalan merkezleri çal fl yor flkenceyle yok edilen haf zalar Sevgi evleri nde kazanma savafl y l nda F tipleri Gettolar ve kondular Gençlik e komplo haz rl Polis devletinin kameras Halk n hukuku: Kim daha suçlu? Afetin 54. y ldönümü Cihad Cibril katledildi Afl k Mahsuni yi kaybettik Göç ve iflsizlik Tersine göç Seçim, birli in zemini olamaz! Despot kafa Bir raporda Almanya dan fiehide a t Yurtd fl ndan Benim ad m Fidan Nurhak... Maltepe... Devrime akan rmaklar Katk : Hasan K yafet, Ekmek ve Adelet Üç harfin anlatt Terör demagojisinin oldu u yerde... Herkesin bildi i gibi, anarfli, terör deyiflleri hiç de yeni de ildir. En az ndan bir elli y ll k geçmifli vard r. Ama terör kavram n n belli bir politikan n arac olarak, bir kampanya biçiminde kullan lmas daha sonralara denk düfler. Son on y l, bu demagojinin en yo un biçimde ifllendi i dönemdir. Mesela, hat rlay n, 1970 lerin bafl nda, halk kurtulufl savaflç lar n n silahl eylemleri gündemdeyken, terör kelimesi yoktu bu kadar ortal kta. O günün manfletlerinde daha çok anarflist sözü yer al rd. anarflistler konsolosu kaç rd... üç anarflist öldürüldü... gibi. Anarfli ve anarflist kavramlar da terör ve terörist le ayn amaçla kullan l yordu. Devrimcilerin amaçlar n, ideallerini gizlemenin, çarp tman n bir arac yd. Devrimcileri, halk kurtulufl savaflç lar n halk n gözünde karalamak ve halktan tecrit etmek amaçlan yordu lerde literatüre, emperyalizmin ideolojik sald r lar yla birlikte terörizm demagojisi daha yo un biçimde girdi. Emperyalizme karfl halk kurtulufl savafllar terörizm, halk kurtulufl savaflç lar terörist ilan edildi. Uzun bir zaman da böyle kullan ld. Bugünse art k terör ve terörizm kavram en genifl kullan m na ulaflt. Art k emperyalizme flu veya bu biçimde, flu veya bu noktada karfl ç kan herkes, terörist, emperyalizme karfl her eylem terör eylemi olarak nitelenir hale geldi. Yaln z örgütler, militanlar de il, ülkeler, uluslar, halklar, terörist ilan ediliyor art k... Ama bu süreç, özellikle de 11 Eylül 2001 den bu yanaki süreç, terör ve terörizm demagojsiyle nelerin gizlendi inin, gizlenmek istendi inin de az çok görülmesine vesile oldu. fiimdi art k çok daha kesin ve kan tlar yla söyleyebiliriz ki: Terör demagojisinin oldu u yerde hak ve özgürlükler yoktur. Hak ve özgürlükler mücadelesini bast rmak için bask ve zulüm vard r... Terör demagojisinin oldu u yerde, ulusal ve s n fsal sorunlar vard r; bu sorunlar bast r lmak, yok say lmak istenmektedir... Terör demagojisinin oldu u yerde, gericilik, faflizm, rkç l k vard r... Terör demagojisinin oldu u yerde, emperyalist tekellerin dünya halklar ndan gizlenmek istenen ç karlar vard r... Yaln z bunlar da de il: Terör demagojisinin oldu u yerde, halk n flu veya bu biçimde direnifli ve mücadelesi vard r. Egemen s n flar n o di- Terör demagojisi, halklar n ulusal sosyal kurtulufl mücadelelerinin de, en s radan talepler için haklar ve özgürlükler mücadelesinin de önüne emperyalizmin ve oligarflilerin ç kard bir barikatt r... Ekmek ve adalet için, ba ms zl k ve özgürlük için, bu barikat afl lmal d r. Ekmek ve Adalet / 27 May s 2002 / Say 10 3

4 renifli bast rma politikalar yürürlüktedir. Sömürü ve soyguna karfl hiç bir direniflle, mücadeleyle, eylemle karfl karfl ya olmayan egemen s n flar, do al olarak terör demagojisine de ihtiyaç duymayacaklard r. Çünkü zaten düzenlerini itirazs z sürdürmektedirler. Ama düzene karfl bir itiraz yükselmeye bafllad nda, ve bu itiraz, silahl silahs z direnifl biçimine büründü ünde, terör yaygaras da t rmanmaya bafllar. Halk n direnifli, mücadelesi ne kadar güçlüyse, terör yaygaras da o kadar yüksek perdeden yap lmaya bafllan r. Halk n mücadelesi ve direnifli kitlesellefltikçe, terör kavram n n kapsam da genifller. Terörizm demagojisinin a ababalar, emperyalistlerdir. Dolay s yla neyin terör oldu una, neyin terör olmad na karar verme hakk n da kendilerinde görürler. O dönemki ekonomik, siyasi ç karlar na ve politikalar na göre terör listeleri ni geniflletip daralt rlar. Terör demagosinin oldu u yerde, uluslararas hukuk da yoktur; halklar n, devletlerin eflitli i yoktur. Ba ms zl k, ulusal onur tehdit alt ndad r. Suudi Arabistan, bilindi i gibi, ABD nin Ortado u daki en sad k hizmetkarlar ndan biriydi. Ama bak n geçenlerde gazetelerde ç kan bir haberde flöyle deniyordu: ABD Savunma Bakan Wolfowit, Richard Perle ve Yahudi lobisi, Irak'tan sonra ABD'yi Suudi Arabistan rejimini y kmas için bask alt na al yorlar... Weekly Standard adl sa e ilimli derginin genel yay n yönetmeni William Kristol, El Kaide üyelerine ilham veren, slam' n köktenci yorumunu destekleyen Suudi Arabistan'da bir rejim de iflikli ini George Bush'un göz önüne almas n n zaman geldi dedi... Terör listeleri ne inananlar n gözünü açacak bir örnek. Terör demagojisinin çarp c bir yorumu! flbirlikçi bir ülke bile, pekala Amerikan imparatorlu unun tüm isteklerine tam boyun e medi diye, terör demagojisiyle hedef haline getirilebiliyor. Terör kavram art k öyle bir hal ve tarif kazanm flt r ki, Amerikan ç karlar n n, isteklerinin bir harfine karfl ç kmak da terör olarak adland r labilecek noktaya gelmifltir. ABD nin içlerinde DHKP-C nin de oldu u befl örgütü hedef örgüt ilan ederken ki gerekçesini hat rlay n: ABD nin Afganistan daki operasyonunu aç kça elefltirmek! Bu gerekçe, terör demagojilerinin tüm içyüzünü ortaya seriyordu. Yar n Suudi Arabistan da pekala fler ekseni veya terörü destekleyen ülkeler listesine sokulabilir; gerekçe haz r: islam n köktenci yorumunu destekliyor! flte bütün bu örnekler, terör demagojisinin oldu u yerde ne ulusal, ne uluslararas hak ve özgürlüklerin, hukuk ve adaletin, ba ms zl k ve özgürlü ün olmad - n n aç k kan tlar d r. Bu örnekler, terör demagojisinin, nihai anlamda emperyalizmin dünya düzenine karfl tüm muhalefeti yoketmeyi hedefledi inin kan tlar d r. Emperyalizmin dünya çap ndaki politikalar nda da, iflbirlikçi oligarflilerin faflist politikalar nda da bu demagojiden sonuna kadar yararlan l yor. Sadece son bir kaç hafta içinde emperyalist medyada ve ülkemiz medyas nda öne ç kar lan, defalarca tekrarlanan haberleri hat rlay n. Canl bombalar, istihbaratlar, s n rdan girdiler, kamplarda e itildiler... sald racaklar, bombalayacaklar... Teröre karfl mücadele dedikleri zulüm politikalar n n gerekçesi iflte böyle yarat l yor. Falan yerde bir mitinge izin verilmiyor, gerekçe: istihbarat al nd, terör örgütlerinin olay ç karmas ihtimali var... Bu tür yalan istihbaratlar, ony llard r hep yasaklar n, bask lar n gerekçesi yap ld... fiimdi onun dünya çap ndaki benzer örneklerine tan k oluyoruz. Kore, Küba terörü destekleyen ülke ilan ediliyor. Gerekçe, kitle imha silahlar üretti inin istihbarat al nd Kan t? Yok. flte bütün bunlar gösteriyor ki, terör demagojisi, halklar n ulusal sosyal kurtulufl mücadelelerinin de, en s radan talepler için haklar ve özgürlükler mücadelesinin de önüne emperyalizmin ve oligarflilerin ç kard bir barikatt r... Teröre karfl savafl demagojisinin gerekçesi olarak, buna paralel bask ve yasaklar n gerekçesi olarak eylem ler gösteriliyor; gerçek tersidir; emperyalizme oligarfliye yöneltilen eylemlerin gerekçesi, bu bask lard r; terör demagojileriyle halklar n tüm ekonomik, siyasi, sosyal haklar n n gasbedilmesi, ba ms zl k ve sosyalizm mücadelelerinin kanla bo ulmas d r. fiu kesin olarak söylenebilir; emperyalistlerin ve oligarflilerin terörizm demagojisi sürdü ü müddetçe, halklar n silahl ve silahs z kurtulufl mücadeleleri de sürecektir. Çünkü terör demagojigsinin sürmesi demek, halklar n ekme inin, özgürlü ünün, ba ms zl n n yokedilmeye devam edildi inin göstergesinden baflka bir fley de ildir. Halktan, hak ve özgürlüklerden yana olanlar, ve bizzat halklar n kendisi, terör demagojisinin kendisini ve dillere, beyinlere yans - yan tüm sonuçlar n silip atmal d rlar. 4 Ekmek ve Adalet / 27 May s 2002 / Say 10

5 Hasta Olan Ecevit De il Düzendir Hasta, bunam fl devlet adamlar yürümekten aciz hale gelmifl, ama soygun ve zulüm politikalar kesintisiz sürüyor. Devlet politikas nda süreklilik esast r ; IMF uflakl nda kesinti yok. Çünkü kaptan köflkünde Genelkurmay oturuyor. Günlerdir bas n ndan siyasetine Ecevit in sa l üzerinden flekilleniyor bir çok geliflme. Seçim isteyenler, Ecevit in hastal diye bafll yor konuflmaya. Hükümet, Ecevit in sa l diye bafllay p savunmaya geçiyor. Tekeller, ifllerimiz yürümüyor vekalet ver diye bask yap yor. Bas n, k r k kaburgalardan bafllay p, Ecevit in pencereden el sallamas n son dakika haberi diye veriyor. Ecevit in hastal yla krize tutulma korkusu yaflayan bir devletin sa laml ndan kim sözedebilir? Ecevit de il, düzenin kendisi hasta olmufl; en küçük bir rüzgarda borsas nezle olup düflüyor, ç k yor, krizle yat p kalk yorlar. Kaburgas k r lm fl, 15 gün bunam fl bir kafayla oturuyor. Neymifl, borsa düflmesin diye fedakarl k yap yormufl. Ülkemizi IMF ye satarken de o fedakarl klar yap yordu. Hapishanelerde dört duvar aras ndaki insanlar katledildi inde de büyük fedakarl k içindeydi, katliam n muzaffer komutan gibiydi Ecevit. Ülkeyi yöneten iflte bu kafalar. Büyük devletin liderlerine bak n. Ecevit in hastal n gizlemeye, küçültmeye çal - flan düzen, asl nda kendi hastal klar n n ne kadar büyük oldu unu itiraf ediyor. Öylesine pamuk ipli ine ba l ayakta duruyor ki, en küçük bir kargafladan korkuyor düzen. Gerçekte hiçbir fleyi de ifltirmeyece i malumken seçim yapacak durumda bile olmamas ya istemedi im bir parti gelirse korkusunun ürünü. Çözüm bulam yor, çözümsüz kald kça daha fazla bask, daha fazla zulüm ve soyguna yükleniyor. Yata a mahkum hale gelmifl devlet, ama halk soymay hala iyi beceriyor. Soygun kararlar, zamlar, grevlerin ertelenmesi kararlar, IMF ye günlük raporlar hala eksiksiz veriliyor. F tiplerinde zulüm aral ks z sürüyor. Polis komplolar h z ndan bir fley kaybetmiyor. Gecekondular hala polis bask s ve kuflatmas nda. Polis kameralar meclis odalar nda... Dedik ya, devlette devaml l k esast r. Zulüm ve soygun mekanizmas kesintisiz ifllemeye devam ediyor. Kaburgalar k r k devlet adamlar, bask politikalar n hiç aksatmaks z n uygulamay sürdürüyor; çünkü as l kaptan köflkünde Genelkurmay var; onlar da gayet sa l kl! Genelkurmay, hiçbir halk deste i kalmam fl, halk n her kesiminin git diye feryat halinde hayk rd - yatalak bir iktidar n arkas na tanklar n, toplar n dayam fl düflmesin diye ayakta tutmaya çal fl yor. Ecevit iktidar n posas n ç karana kadar kullanmakta kararl. Karargah n önündeki bir vitrin gibi bu iktidar. Bu nedenle hastane odalar nda yap lan toplant lar n, ben olmazsam Türkiye batar megalomanl na tutulmufl Ecevit in ne önemi var? Kaptan köflkü sa lam olduktan sonra IMF, tekeller, Amerika hiç merak etmesin. Oligarflinin düzeni 75 y ld r bu halde! 75 y ld r hasta yata ndaki sömürü ve soygun düzenini Susurlukla, zulümle ayakta tutan; genelkurmayd r. Ekmek ve Adalet / 27 May s 2002 / Say 10 5

6 Oligarflinin Yönetememe Krizi Emperyalist hegamonya alt ndaki bütün geri b - rakt r lm fl ülkelerde mili kriz, tam anlam ile olgunlaflm fl olmasa bile mevcuttur. Varolan kapitalizm... çarp kt r, emperyalizme göre biçimlenmifltir. Emperyalist hegamonya toplumun kendi iç dinami i ile geliflmesine engel oldu u için ülke alt yap iliflkilerinden üst yap s na kadar, milli bir kriz içindedir. Mahir Çayan Hasta adam... Bu iki kelime yanyana gelince, bugün Türkiye de herkesin akl na geleçek ilk isim kuflkusuz Baflbakan Bülent Ecevit tir. Hay r, biz ondan sözetmiyoruz. Biz daha eskilerden sözedece iz. Bu deyim, hasta adam, 1900 lerin bafl nda, Osmanl Devleti ne tak lan bir add. Avrupa n n gözünde hasta adam d Osmanl. Ne yönetimi, ne maliyesi, ne bütçesi kalm fl, ordusu büyük ölçüde da- lm fl bir devlet durumundayd çünkü. Ordusunu bir yana koyarsan z, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti devletiyle büyük benzerlik tafl yordu. Emperyalistler, 1920 lerdeki gibi hasta adam demeseler de, IMF nin, Dünya Bankas n n, ABD, AB yetkililerinin kulland Türkiye tehlikeli eflikte ya batars n z, ya ç kars n z gibi deyimler, esas ndan ondan farkl de ildir. Türkiye, iflte bu nedenle, Ecevit in hastal kadar, Türkiye devletinin, düzeninin hastal n tart flsayd, en az ndan, gerçe in kavranmas na bir katk s olurdu. Ama Ecevit in hastal da, bir anlamda bu gerçe in görülmesine hizmet ediyor. Çünkü, bir tek kiflinin hastal, düzenin ne büyük açmazlar içinde oldu unu da göstermifl oldu. ABD nin, MGK n n istikrar iste i ve 28 fiubat Mevcut hükümet, Genelkurmay n ve TÜS AD n, 28 fiubat tan sonraki süreçte, tanklarla, medyayla iteleye kakalaya ortaya ç kartt klar bir hükümettir. Genelkurmay n 28 fiubat müdahalesinin en önemli amac n n düzen partilerini hizaya sokmak oldu unu söylemifltik o zaman. 28 fiubat tan sonraki seçimlerde, en çok hizaya gelen üç partinin hükümeti kurduruldu. Emperyalizmin ve oligarflinin istedi i Siyasi istikrar sa lanm flt. TÜS AD n, Genelkurmay n, IMF ve ABD nin istekleri bir bir ve h zla yerine getirilmeye baflland. TBMM, gerçekten de Ecevit in dedi i gibi geceyar lar na kadar çal flarak, tekellerin istedikleri yasalar ç kard. IMF ye niyet mektubu üstüne niyet mektubu verildi. Genelkurmay srail le anlaflma üstüne anlaflma imzalad. Zamm n ve tabii zulmün haddi hesab yoktu. Emperyalizm yap diyor, hükümet yap yordu. Soygunun, IMF paketlerinin pervas zl, açl, iflsizli i, iflaslar körüklüyor, bu da halk n tepkisini büyütüyordu. Onun da çaresi vard ; nas l olsa iflbafl nda istikrar sa layacak, bir tek soygun ve zulüm karar n n alt na bile imza atmamazl k yapmayacak bir hükümet vard ; meydanlara ç kanlar panzerlerle, coplarla ezildi, hapishaneler, gecekondu semtleri kana bo uldu. Oligarfli ve özel olarak da Genelkurmay, böyle bir hükümetten vazgeçmek istemiyor. Ayakta duramayan, üst üste iki do ru cümle kuramayan bir adam n baflbakanl nda, DSP-MHP-ANAP hükümetindeki srar n özü iflte budur. Israr, krizin derinli inin de göstergesidir Geçen y l n fiubat nda ortal k kriz sözüyle allak bullak olmuflken, biz, kriz sözüne, burjuva medyan n yükledi i o ola anüstü anlam yüklemedik. Çünkü, bu ülkede, kriz süreklidir. Biraz iner, biraz ç kar, derinleflir, s lafl r, ama süreklidir. Bu durum, onlarca y ld r böyledir. Krizin süreklili ine, ister hükümetler cephesinden, ister halk n yoksullu unun cephesinden bak n, görürsünüz. Devrimci hareketin önderi Mahir Çayan n daha otuz y l öncesinden tesbit etti i milli kriz in en temel olgular, yönetenlerin yönetemez hale gelifli ve yönetilenlerin de eskisi gibi yönetilmek istemeyiflleridir. Peki bu iki durum da geçerli de il mi ülkemizde? Halk n böyle yönetilmek istemeyifli ise, özel hiç bir kan t gerektirmeyecek kadar aç k bir gerçektir. 6 Ekmek ve Adalet / 27 May s 2002 / Say 10

7 Peki oligarfli rahatça yönetebiliyor mu? Evet, istedi i gibi IMF programlar n uyguluyor, katliamlar yap yor, ama iflte, bir baflbakan n yerine baflka bir baflbakan ç karam yor. stedi i hiç bir karar alam yor, sadece kendisine IMF, ABD, AB taraf ndan dikte edilen kararlar tasdik edebiliyor. Yani özü, yönetemiyor. Ony llard r bu ülkede seçimin normal zaman nda yap lmas, bir kaç istisnadan ibarettir. Bu ülkede yap lm fl seçimlerin ço u, erken seçim dir. Hemen hiç bir hükümet, normal seçim süresinin dolmas na kadar dayanamam flt r. Bu bile, yönetememe krizinin aç k göstergelerinden biridir. Bu hükümet, hala direniyor! Çünkü oligarfli, henüz ikinci bir hükümet alternatifini bulabilmifl de il. Durumlar, tastamam afla tükürse sakal, yukar tükürse b y k noktas ndad r. Ne mevcut TBMM den baflka bir hükümet alternatifi ç karabiliyorlar, ne de seçime gidebiliyorlar. Halk n IMF ye karfl öfkesinin, iktidardan hoflnutsuzlu- unun, seçim sand nda da olsa istenmeyen sonuçlar do- uraca ndan korkuyorlar. 28 fiubat la sa lanan hiza n n bozulmas ndan korkuyorlar. Krizden kurtulamayacaklar Hükümet-MGK-AB-Genelkurmay-ABD-TÜS AD... hepsi aras ndaki iliflkiler ince dengeler üzerine kurulmufl durumda. Böyle oldu u için de, mesela, mecliste hemen hemen DSP yle ayn sandalye say s na sahip MHP ye Baflbakanl devredemiyorlar. Genelkurmay bunu ister asl nda. Ama bir çok fley buna engeldir. Ecevit in hastal, bir bak ma da düzenin hastal - n n resmidir; Oligarflinin, kendi içinde alternatifsiz duruma düflmesi, tüm partilerin tek tiplefltirilmesi, ideolojisizlefltirilmesi nin de bir sonucudur. Düzen partileri, içte MGK çizgisine d flta IMF çizgisine tabi k l nm flt r. Bu noktada pürüz ç karan veya ç karma ihtimali bulunanlar ise, ne TÜS AD, ne Genelkurmay, ne IMF ve ABD istememektidir. alar sonucudur... Durmaks z n yeni partiler kurulmas da, oligarflinin yönetememe krizinin bir baflka göstergesidir. Durmaks - z n yeni parti kuruluyor, ama birbirlerinden farks z, renksiz partiler. Birinin liderinin giyimi klasikmifl de, birininki modernmifl, ancak bunlarda bir fark görülebiliyor, çünkü hepsi IMF ci ve MGK c. Bu ise, kim iktidar olursa olsun, düzenin krizden ç kamayaca n n bugünden kan t d r. Çünkü IMF politikalar ve faflist rejim, ekonomik ve siyasi krizlerin de kayna d r. Bu krizin sonucu, Arjantinden de beter olmakt r Kriz denilince, acaba Arjantin gibi mi olaca z diye tart fl ld bir zamanlar da. Tart flma unutuldu belki ama ihtimal hala gündemde. Arjantin kendi çap nda daha dayan kl bir ekonomik altyap ya sahiptir. Ama Türkiye oligarflisi, ekonomisinde de, siyasetinde de alabildi ine çürük temeller üzerinde iktidar n sürdürmektedir. Bunu emperyalistler de çok iyi bildi i için, ekonomik, askeri, siyasi desteklerini eksik etmiyorlar. Evet, hep söylendi i gibi, Türkiye gerçekten de hem co rafi, hem siyasal anlamda stratejik bir konumdad r. Bu emperyalizm aç s ndan böyle oldu u gibi, dünya halklar n n mücadelesi aç s ndan da böyledir. Tümüyle iflbirlikçilefltirilmifl, faflistlefltirilmifl bir iktidar, emperyalizm için bölgedeki ç karlar aç s ndan ne kadar önemliyse, Türkiye topraklar nda halklar n mücadelesinin geliflmesi de, ayn flekilde bölge aç s ndan o kadar önemli ve etkileri genifl olacakt r. ABD, IMF, AB sözcülerinin Türkiye nin çöküflüne müsaade etmeyiz sözlerinin anlam da budur. Ama milli krizi iyice derinleflmifl bir iktidar, ilelebet emperyalizm de ayakta tutamaz. Filipinler den Endonezya ya, fiili den Nikaragua ya kadar bir çok ülkedeki geliflmeler bunun örne i ve kan t d r. Veli Küçük Sedat Peker Kolkola 23 May s ta bir salonda Türkçülük Gecesi kutlan yordu. Kutlamay organize eden ünlü mafyac Sedat Peker di. Kutlaman n bafl konu u ise, emekli Tu general Veli Küçük. Gerçekte onlar, bugüne kadar Susurluk üzerine say s z yaz da, raporda bir araya gelmifllerdi. Telefon görüflmelerinin sayfalarca uzay p giden kay tlar, onlar do rudan ve çok çeflitli kontak lar arac l yla birbiriyle irtibatland r yordu. Ama do rusu, hiç kimse onlar yanyana görmemiflti. O da oldu. Veli Küçük ü, Sedat Peker in organize etti i geceye kat lmaya yönelten kafa yap s yla, Do an Gürefl baflta olmak üzere, emekli generallerin Korkut Eken i sahiplenmekte, Eken in yapt klar n üstlenmekteki düflünce ayn d r. Pervas zca Susurluk u meflrulaflt rmak, legallefltirmek istiyorlar. Biz buraday z, Susurluk sürüyor diye ilan ediyorlar. Evet, biz de öyle diyoruz. Susurluk sürüyor; Susurluk a karfl mücadele de öyle. Ekmek ve Adalet / 27 May s 2002 / Say 10 7

8 SEÇ M; ERKEN VEYA GEÇ! Ne olacak? Kim gidecek, kim gelecek? Ne olacak da birfleyler de iflecek? ALDATMACANIN BAYRAKLARI Hükümet ortaklar hastanede topland ve erken bir seçimi düflünmüyoruz aç klamas n yapt. Ama iki ayd r tart - fl l yor erken seçim, ve bu aç klamaya ra men de tart fl lmaya devam edecektir. Çünkü Türkiye siyasetinde seçim bir kez tart fl lmaya baflland m, onu art k kolay kolay gündemden kimse ç karamaz. Zaten, egemen s n flar n seçim tart flmas n gündemden ç karmak gibi bir iste i de olmaz. Çünkü seçim i ortaya atan hemen her seferinde kendileridir. Zaman zaman düzen sendikalar ndan reformist partilere kadar farkl kesimler taraf ndan da dile getirilir, ama erken seçim talebinin sahibi, esas nda hep düzen partileridir. Zamlar n, zulmün halk n buras na kadar geldi i zamanlarda akla gelen ilk çare lerden biri olarak hemen erken seçim sözü ortaya at lm flt r. Bugünler de öyle günlerdir. Erken seçim ve bizzat seçimin kendisi, egemen s n flar taraf ndan bo ulmakta olan halka at lan bir can simidi gibi gösterilir. Ama bu can simitleri nin bugüne kadar halk kurtard - da hiç görülmemifltir. Halk bir ço una sar lm fl, ama her geçen gün, her geçen dönem, biraz daha dibe batmaktan kurtulamam flt r. Seçim aldatmacas n n esprisi de budur zaten. Kitlelerin ortaya saç lan can simitlerinden birini tutundu u zaman kurtuluyorum hissine kap lmas sa land nda, seçim oyunu da her zamanki rolünü oynam flt r. Kitleler, tutunduklar can simitlerinin hiç birinin birbirinden fark olmad n, daha da vahimi, tutunduklar fleyin bir can simidi olmad n anlad klar nda ifl iflten geçmifl; oligarfli sömürü düzenini seçim sand klar arac l yla bir kez daha meflrulaflt rm flt r. Al n birini vurun ötekine... Yak nda, aldatmacan n bayraklar yeniden boy gösterecek caddelerde. Hatta tiyatro tam olsun, aldatmaca tam olsun diye, tabelalar nda komünist, sosyalist, halk, özgürlük yazanlar da olacak içlerinde. Ama seçimin bir aldatmaca oldu u gerçe i de iflmeyecek. Var m içlerinde IMF nin bu paketlerini uygulamayaca z diye rest çekebilen biri? Var m içlerinde soyguncuyu, hortumcuyu, haks z kazanç sa layan herkesi cezaland raca m diyen? Var m içlerinde iflsizlik sorununa dair bir çözümü olan? Var m içlerinde IMF nin ve ABD nin uygulatt rd tar m politikalar yerine, bu topraklar n köylüsünün taleplerine göre davranaca m diyen? Var m içlerinde, ncirlik ve di er üslerden Irak n, Afganistan n baflka halklar n bombalanmas na izin vermeyece- im diyen? Var m içlerinde iflkenceye, infazlara son verece iz diyen? Var m içlerinde Susurlukçular yarg layaca z, Susurluk u son hücresine kadar da taca z diyen? 1987 seçimlerinde, hele ki 1991 seçimlerinde ne vaatlerde bulunuyorlard hat rlay n. Sonrakilerde de, çok olmasa da yine de üç befl vaatleri vard. Ya flimdi? Vaatte bulunacak halleri yok. Vaatte bulunacak güçleri yok. fiu veya bu konuda vaatte bulunabilmek için bile, IMF den ve MGK den izin almak zorundalar. Hepsi o kadar kifliliksizleflmifl, hepsi o kadar birbirine benzeflmifl. fiu anda, bilimselli i, do rulu u birbirinden tart flmal olan anketlerde önde görünen iki parti var: Ak Parti ve CHP. Peki kim bu iki partinin, halk n dertlerine derman olacak somut bir projesini biliyor? Hiç kimse! Çünkü onlar n da yok böyle bir projesi. Düzen partileri, veya düzene karfl ym fl gibi görünüp, düzene tabi olanlar, Amerikalara, düzenin flu veya bu gücünün icazetine s n p siyaset yapanlar, halk n ve ülkenin iyili ine hiç bir fley yapamaz. Çünkü, ne IMF yi, ne MGK y aflabilir, ne de onlara karfl savaflabilirler. Bu nedenle, her seçim yeni bir aldatmaca olmaktan öte bir anlam tafl maz bu topraklarda. 8 Ekmek ve Adalet / 27 May s 2002 / Say 10

9 Ba ms z Türkiye DEVLET HAZIROLDA Devlet Bakan Mehmet Keçeciler, IMF heyeti baflkan Kahkonen ile görüflmeden sonra bas na konufluyor; seçim sizin iç ifliniz dedi. Utanmam fl, IMF memuruna sormufl ki, bu cevab alm fl ve bunu da çok do al bir fleymifl gibi bas na aç kl yor. Uflakl n ars zl kla birleflti i nokta budur. çiflleri oldu unu IMF heyetinden ö renen iktidar neyi yönetebilir ki? Düflünün ki, bu iktidarlar devrimciler hakk nda kökü d flar da, d fl güçler yönetiyor demagojileri yap yor. Ne zaman seçim yapaca n IMF ye soran bir iktidar n kökü, dal de il, tüm bedeni, beyni d flar da demektir. Bu iktidar CUMHUR YET TAR H N N EN fi- B RL KÇ KT DARI olma onursuzlu unu çoktan haketmifltir. flbirlikçilik ve sömürü katliam olmadan sürdürülemeyece i için yine cunta y llar ndan sonra CUMHUR YET TAR H N N EN KATL AMCI KT DARI ünvan onundur. IMF heyeti yine teftiflte demek bile yetersiz kal yor. Art k bu kavram bile durumu tam olarak anlatm yor. Geçici olarak yurtd fl gezisine ç kan, gerçekte ülkeyi yöneten ve biz yokken ne yapt n z bakal m diye vekillerinden rapor alan bir iktidar gibi. IMF sadece Keçeciler i de il, bu kez stanbul daki ifladamlar ndan bafllayarak ekonomiyle, siyasetle ilgili ne kadar kurum, kurulufl varsa tümünü tek tek dolaflt, raporlar ald. Devlet topyekün olarak haz rolda, Kahkonen in kap s n çalmas n bekler durumda. Ama IMF yetmez diyor, flu kadar iflçi daha at n, flöyle vergi ç kar n, böyle zam yap n, flu yasalar hemen ç kar n demeye devam ediyor. Talimatlar sadece onursuzlu un de il, ayn zamanda açl m z n da ifadesidir. Her talimat, 65 milyonun bo az ndan bir lokmay daha çekip al yor. IMF nin kollar bo az m z çoktan geçti, iflçisi, köylüsüyle tüm halk n midesine uzand. O eli söküp atmak için beklemeyelim. Dipte Kalan Kim, Üste Ç kan Kim? Ekonomik iflbirli i ve Kalk nma Örgütü OECD üyesi 30 ülke içindeki s ralamada, Türkiye nin 4 s - ra birden gerileyerek 20. S raya düfltü ü aç kland. (20 May s Türkiye) Bas n, H zla dibe gidiyoruz dedi. Ekonomi de HASTA! Yata a öyle bir çivilenmifl ki, oksijen hortumu gibi, IMF nin dolarlar olmadan yaflayamaz durumda. IMF nin hortumlar n n ne anlama geldi i de aç k; siyasetten, ekonomiye kadar her fleyin emperyalist tekellere ba ml olmas. Evet h zla dibe gidiyoruz, ama dibe giden tekeller, bir avuç zengin iflbirlikçi, soyguncu devlet bürokrasisi de il; milyonlarca halk dibe giden. Onlar hep üstteler. Milyonlar n üzerine ç k p durmadan ony llard r tepiniyorlar. Kimilerinin söyledi i gibi, kötü yönetildi imiz için mi dibe gidiyoruz? Evet bir yönetim sorunu var, ama bu, mevcut hükümetin yerine baflka partilerin iktidar yla çözülecek bir sorun de ildir. Kötü yönetim, halk n ç karlar n de il tekellerin ç - karlar n esas alan, emperyalist tekelleri ufla olan rejimin tam da kendisidir. Evet, dibe gidiyoruz ; iflsizlerin say s milyonlarla ifade edilir hale geldi. IMF istedi, iktidar iflten att. Halen de daha fazla at n talimatlar yerine getiriliyor. Evet, dibe gidiyoruz ; iflçimizin, memurumuzun, köylümüzün, 65 milyon halk m z n insanca yaflama de il, yaflayabilmek için ekmek bulma sorunu var. Yar n kimin ekmeksiz kalaca n n hiçbir garantisi yok. Dervifl, Türkiye ye yat r m yapan kazan yor diyor, emperyalist tekellerin bir toplant s nda. Evet onlar kazan yor, 65 milyon kaybediyer. Emperyalist tekeller ve iflbirlikçileri üste ç kt kça 65 milyon en dibe do ru gidiyor. En dip, yoksullu un kitlesel açl a dönüfltü ü yerdir. Gidifli durdurman n, üsttekilerle diptekilerin yerini de ifltirmenin tek yolu örgütlenmek. Ekmek ve Adalet / 27 May s 2002 / Say 10 9

10 Zulüm alt nda süren direnifl ve Demokratik Kamuoyu Sorumlulu u Bu sayfan n alt na büyük harflerle yazd m z günler her say m z ç kt kça büyüyor, uzun açl n, büyük direniflin hem niteli ini, hem de zulüm alt ndaki günlerini anlat yor. Zulmün alt nda, atefl hatt nda direniyor devrimci tutsaklar. Bu gerçe i görmeyen, kabul etmeyen hiçkimse yoktur. Direniflin, hak ve özgürlükler direnifli oldu u ise, 19 Aral k ve sonras nda yaflanan geliflmelerle, iktidar n sald r lar yla çok daha net anlafl l r hale gelmifltir. O zaman, hak ve özgürlüklerin yan nda oldu unu söyleyen, en az ndan böyle bir iddias, söylemi olan güçlerin, çevrelerin, ya da en bilinen adla söyleyelim; demokratik kamuoyu nun tutsaklar karfl s nda, hapishaneler konusunda görevi, sorumlulu u ne olmal? B rak n ça r lar lar n n bu sorumlulu un bir parças olmad, hele duyarl l k ifadesi hiç olmad tart flmas zd r. Demokratik tüm güçlerin bu noktada asli görevi, konuyu sahiplenmek ve desteklemektir. Önerileri olabilir, direniflin biçiminden onlarca ayr nt ya kadar elefltirileri olabilir, ama bunu bir iç tart flma olarak görmek durumundad r. Aslolan görev yerine getirilirken de bu tart flma sürdürülebilir, buna da kimse itiraz etmez. Ama tutsaklar üzerinde bask yapmak için ça r yapan kafa, demokrat de ildir; devrimcili in karfl s ndad r. direnme savafl sürüyor 585. gün Bir iç tart flma yürüttü ü de tart fl l r hale gelir. Bask ça r s yap lan zulme karfl direniflin kendisidir, hak ve özgürlükler mücadelesinin en üst boyutta sürdürüldü ü bir direnifltir. Buna bask yapma ça r s yapan tutsaklar n iradesine sayg göstermedi i gibi, gerçekten hak ve özgürlükleri savunup savunmad n da tart flmal hale getiriyor demektir. Direniflin böylesine uzun bir sürece yay lm fl olmas, büyük bedeller ödenmifl olmas bu tür giriflimleri meflrulaflt rmad gibi, tam tersini gerektirir. Baflka mücadele biçimleri mi deniyor? Elbette onlar da yap lmal. Direnifl bunun önünde engel de il, tersine birbirini güçlendirir. Sorun büyük bedeller ödenmesi ise, o zaman daha da ödenmemesi için desteklemek aslolan de il midir? Hak ve özgürlükler mücadelesinde halklar n çok daha büyük bedeller ödedi i dönemler olmufltur; o zaman direnmeyelim diyerek mi kazan ld o haklar? Hak ve özgürlükler deniyorsa, bugüne kadar kararl l n binlerce kez ispatlayan ve bundan sonras için de 8 ekiplerle bu kararl l teyit eden direniflçiler desteklenmelidir. Bu bir lütuf de il, demokratl n en do al sorumlulu udur. Bunun biçimi, yolu, yöntemi sorun de ildir; istenirse binlerce yol bulunur. TAYAD n imza kampanyas ndan, her demokratik kurumun, kesimin yürütece i destek etkinliklerine kadar yöntemler üretilir. Yeter ki, demokratik kamuoyu sorumlulu u unutulmas n, çarp t lmas n, kimse belki biter diye bofl beklentilere sokulmas n; yandaki büyük harfle yazd klar m z yeniden okusun. 10 Ekmek ve Adalet / 27 May s 2002 / Say 10

11 Kand ra da Futbol Maç Neyi Gizliyor? 585 günlük uzun yürüyüflte Ölüm orucu 8. ekiplerin aç klanmas yla birlikte yeniden F T P REKLAMLAR da bafllad. Bunun bir örne i de, geçen haftaki Ekmek ve Adalet te okudu unuz, Kand ra da futbol maç. Neredeyse tüm TV kanallar nda ve gazete sayfalar nda bu reklam filmi sahibinden hiçbir ücret al nmadan yay nland. Kimbilir belki de, Sami Türk, reklam gelirlerini kesmekle tehdit etmifl olabilir. Ne de olsa tehdit, flantaj onun en iyi bildi i ifllerden. Çak c n n Kitaplar Sami Türk ün Rehabilitasyonu Üç befl çeteci, mafyac n n önüne top at larak yap lan flovda, Kand ra F tipinin kültür hazinesini de gördük. flte Alaattin Çak c n n okudu u kitaplar diye sergilendi üç befl kitap. Sami Türk ün tutsaklar nas l e itece ini görmüfl olduk. Çak c n n kitaplar yla e itilen beyinler kuflkusuz Sami Türk lerin tercihidir. Yurtsever, halk için ölüme tereddütsüz yürüyen devrimciler olaca na, Çak c gibi mafyac - lar olsun daha iyi. Devlet için tetikçilik nas l yap l r... Tehdit, flantaj yöntemleri nelerdir... Doland r c l n incelikleri nas ld r... Sami Türk ün Çak c kitaplar yla e itimi, bunlar ö retir. Düzen de böyle kiflilikler istiyor zaten. Sami Türk ün düzeninin devrimcileri e itecek ne bir sistemi, ne de kapasitesi vard r. Polisinden, jandarmas na kadar tepeden t rna a e itime muhtaç olduklar n kendileri durmadan dile getiren bir düzen mi e itecek devrimcileri? Zavall l n saçmal klar ndan baflka bir fley de il. Gerçekleri Gizlemek Mümkün Mü? Her flov bir gerçe i gizlemek içindir. Futbol flovlar, mafyac lar n memnunuz diye konuflturulmalar neyi gizliyordu? Sami Türk, en baflta 585 gündür süren direnifli gizlemek istiyor. Direniflin gerekçelerini sanki yokmufl gibi, F tipleri güllük gülüstanl km fl, ölüme yürüyenler yokmufl gibi göstermek istiyordu. kincisi, F tiplerinin tecrit-rehabilitasyon amac na uygun uygulamalar gizlemek istiyor. Bunlar n baz lar n, F tiplerini en iyi bilen, aylard r F tiplerinin en canl tan olan TAYAD l lar n aç klamas ndan aktaral m: Savunma haklar gaspedilmeye devam ediliyor. Avukatlar yla görüfltürülmüyorlar. Tutuklular n haz rlad klar savunmalar n mahkemeye götürebilmeleri bile gardiyanlar n denetiminden geçmesine ba l. Gardiyan haz rlanan savunmay "uygun" görürse, mahkemeye götürebiliyor. Sami Türk mutlaka asl yok diyecektir, TAYAD l lar adres de gösteriyor; Gidin Tekirda Hapishanesi'ndeki tutuklularla görüflün, avukatlar yla görüflün, sorun. Gerçe i kendi gözlerinizle görün, kulaklar n zla duyun. Tutsaklarda sa l k sorunlar n n sürdü ünü, hastane, revir gibi yerlere ç kman n ise dayat lan yapt r mlara boyun e mekle mümkün oldu unu söyleyen TAYAD l lar, hücrelerin insan sa l üzerindeki fiziki etkilerinin de ortaya ç kmaya bafllad n söyleyerek örnek veriyorlar; F tiplerindeki tutuklularda yayg n saç ve deri dökülmeleri görülüyor. Çetelerin, mafyac lar n TV lerde gösterilenlerden farkl olarak, cezaevi idareleri, Adalet Bakanl yetkilileri taraf ndan her türlü haktan yararland klar n san r z anlatmaya bile gerek yoktur. Hortumcular, Susurlukçular hapishane yerine hastane odas nda yat ran bakanl k, bak n en do al haklar bile nas l yokediyor; Haber alma özgürlü ü, gardiyanlar n insaf na kalm fl. Karalanan mektuplar, yok olan, iletilmeyen mektuplar... Akmayan sular, s t lmayan hücreler, verilmeyen dergiler kitaplar... Katliam n ard ndan F tiplerindeki vahflet derecesindeki iflkenceler kamuoyuna yans m flt. Yo un tecrit, haberleflme engelleri nedeniyle bir süredir bu tür bilgiler bakanl - n sansürüyle k s tl ulafl rken, gerçekte iflkence ve bask yöntemlerinin sürdü ünü de anlat yor TAYAD l lar; Gardiyanlar n keyfi ve insan onuruna ayk r yapt r mlar na boyun e meyen tutuklular n karfl laflt klar uygulama ise dünden bugüne hep ayn d r: Dayak, hakaret ve küfür. Futbol maç n n gizlemeye çal flt Sami Türk uygulamalar ndan sadece bir kaç d r bunlar. Ekmek ve Adalet / 27 May s 2002 / Say 10 11

12 YALANA KUVVET! Amerika- srail-türkiye Kontrgerillas Psikolojik Savaflta Da ttifak Halinde 15 May s ta TV bültenlerinde, 16 May s ta gazetelerde DHKP-C li üç canl bomba haberi yay nland. Polis istihbarat alm flt. Gerçi isimleri henüz tesbit edilmemiflti ama... Onu da yak nda aç klarlard. Yine öncekiler gibi, hapishanede tutuklu veya yürüyemeyecek kadar sakat bir kaç kiflinin isimleri vard gerçi ellerinde ama, bilahare baflka isimler ortaya at labilirdi. Polisin, TV lere büyük alarm havas nda iletti i, TV lerin neredeyse son dakika havas nda pürtelafl verdi i haber, etkisini hemen kaybetti. Hemen herkes önceki yalan canl bomba haberlerini hat rlam fl olmal yd... Ama kontrgerillan n psikolojik harpçileri vazgeçecek de ildi. Bu defa ayn yalan, 19 May s ta MOSSAD ve CIA destekli olarak yeniden piyasaya sürüldü. MOSSAD n ABD istihbarat CIA ya verdi i bilgiye göre, DHKP-C li üç canl bomba Türkiye ye girdi ya da girmek üzere. Teröristler uçak kaç - r p, ABD hedeflerine 22 May s a kadar sald r da bulunacak t! (19 May s 2002, Hürriyet) Yine olmad. Anlafl lan yine istedikleri havay yaratamam fllard. Veya bask nlar n, komplolar n meflrulaflt rmak için Canl bomba... sald r olacak... paronayas n daha da pekifltirmeliydiler. Tabii bu durumda devreye daha büyük bir kurum girmeliydi: S rada NATO vard. 22 May s tarihli Milliyet te koca bir bafll k: NA- TO UYARDI! NATO uyard. NATO, DHKP-C nin Avrupa ve Türkiye deki temsilciliklere yönelik eylem yapaca bilgisini iletti. Bu tür haberlerin hiçbir zaman gerçekli i olmam flt r, ama bu tür haberler, amaçs z da de ildir; amaç, daha fazla bask, daha fazla yasakt r... Bu bilinerek, kimse provokasyon, komplo amaçl bu yalanlara itibar etmemeli, aleti olmamal d r. Psikolojik savafl n cephaneli inde yaln z yalanlar, komplolar var M T, polis bir yalan at yorlar ortaya. Yeterince etkili olmuyor. fi rac n n flahidi bozac misali, bu defa MOSSAD tan k gösteriyorlar yalanlar na. Son olarak NATO devreye sokuluyor. Kuflkusuz bir yalan inand r c k lmak için bu kadar çaba sarfetmeleri bofluna de il. Bu yalanlarla, toplumu terörize ederek, genel ve sürekli politikalar olan bask lar na, yasaklamalar na, keyfiliklerine, iflkence ve infazlar na meflruiyet zemini yaratmaya çal fl yorlar. Bu zemini yaratt klar nda, ifl lerinin daha kolay olaca n düflünüyorlar; infaz et, canl bombayd de; tutukla, canl bomba eylemi haz rl ndayd lar de. Gerçekte, terör demagojisi Afganistan da, Filistin de ve ülkemizde yaflananlarla etkisini bir ölçüde kaybetmifltir. Amerikan n pervas zl, bir ölçüde de olsa, genifl kesimlerin gözünü açm flt r. Bunun için, Türkiye, Amerika ve srail kontrgerillas tüm dünya genelinde oldu u gibi, ülkemizde de yeniden kitleleri terör demagojisinin etkisi alt na sokmaya çal fl yorlar. Kontrgerillan n psikolojik savafl n n çok yönlü amaçlar : Bir, bu demagoji ve yalanlarla, bask lar meflrulaflt r lacak. ki, devrimci örgütlerin mücadeleleri terör denilip karalanacak. Üç, devrimci örgütlerin herfleyini biliyoruz havas yla kitlelerin güvensizli i sa lanacak. Bunlar sa layabilmek için de kontrgerilla, MOSSAD, C A y, NATO yu yard m na ça r yor. Bu haberlere iliflkin Cephe taraf ndan 23 May s ta yap lan 255 No lu aç klamada, flöyle denildi: Halk m za, bas na bu tür haberlere iliflkin söyleyece- imiz fludur: ster M T, ister polis, ister MOSSAD veya CIA kaynak gösterilsin; bu tür haberlerin hiçbir zaman gerçekli i olmam flt r, olmaz da; 12 Ekmek ve Adalet / 27 May s 2002 / Say 10

13 ama bu tür haberler, amaçs z da de ildir; amaç, daha fazla bask, daha fazla yasakt r. Bu bilinmelidir. Bu bilinmeli ve kimse provokasyon, komplo amaçl bu yalanlara itibar etmemeli, aleti olmamal d r. Devreye MOSSAD sokuluyor: Bu defa NATO devrede: Türk polisi, müthifl istihbarat n aç kl yor: nand r c l k zay f! Yine olmuyor! Müthifl istihbarat n bundan sonraki tan, yalan n bundan sonraki hamisi kim? BM mi, Bush mu? Yalanlar n hedefi, devrimciler ve halk n mücadelesini bast rmakt r Ekmek ve Adalet in 9. Say s nda, Abdurrahman Yakupreiso lu adl bir mafyac n n oligarfli içindeki güçlerin birbirine karfl düzenledikleri komploda kullan lmas üzerine yaz m zda bir fley demifltik: Polis, M T komplolar na en fazla muhatap olan n devrimciler ve muhalif güçler oldu u tart flmas zd r... Polisin komplolar n yay nlarken örne in öte yandan yine ayn polisin aç klamalar ndan 10 canl bomba... 3 canl bomba diye haberler yay nlarlar, komplolara hizmet ederler. fiimdi olan da budur. E er gerçek bir gazeteci varsa, bu yalan neden, nas l böyle ikide bir piflirilifl, MOSSAD, hatta NATO devreye sokulup sürdürülüyor diye araflt r r. Bu ülkeyi, polisi az çok tan yan herhangi biri, bu tür haberleri nelerin takip etti ini de az çok bilir. Yine geçen say m zdaki yaz m zda diyorduk ki; Bu nedenle ne Tuncay Özkan polisin yeni bir özelli ini anlat yor, ne de polis bu yap s yla komplolardan vazgeçecektir. Ve yine bu nedenle devrimciler hakk ndaki her polis aç klamas n bu örnekleri düflünerek ihtiyatla karfl lamak tarihsel deneyin gere idir. Deney tekrarlan yor. Zay f ve güçsüzdürler Bu yalan ve demagojilerle, toplumu panik içine sokup, önlem ad alt ndaki her türlü bask y, k s tlamay, yasa normal karfl lar hale getirmek istiyorlar. Ama öyle bir durumdalar ki, ilk pani e düflen yine kendileri oluyor. 22 May s ta Bak rköy Emniyet Müdürlü ü nde canl bomba diye, hasta bir kifliyi kurflunlamalar bunun ilk örne i oldu. Kendi anlat m na göre, Türkiye de psikolojik harbin ilk bafllat c lar ndan biri olan Ertu rul Zekai Ökte, Aksiyon daki röportaj nda flöyle diyordu: Bu tip fleyler devletin güçsüz oldu u zamanlarda oraya ç kar. Bütün bu psikolojik savafla bu gözle bak ld - nda durum daha netleflir: Ekonomisi çökmüfl, siyasi alternatiflerini tüketip hasta yata ndaki Ecevit ten baflka baflbakan ç karamaz hale gelmifl ve direnenler karfl s ndaki çaresizli i ortaya ç km fl bir devletin yalanlar d r bunlar. Devrimcileri, demokratik güçleri kesintisiz bask alt nda tutabilmek için, yalanlara dün oldu- undan daha fazla ihtiyaç duyuyorlar. Ekmek ve Adalet / 27 May s 2002 / Say 10 13

14 AKLAYIN! Bu Düzenin Ölüm Mangalar na htiyac Var smail Karaman n katilleri, her fley bilgimiz dahilinde diyenlerin karargah ndan emir ald lar. Susurluk, flimdi ölüm mangalar n mahkemelerde aklama aflamas nda sürüyor. 6 Temmuz 2001 tarihinde stanbul, Avc lar-firuzköy de ikisi kafas na olmak üzere bedenine tam 10 kurflun s k larak infaz edilen smail Karaman n katilleri hakk nda aç lan davan n görüflülmesine Beyo lu 5. A r Ceza Mahkemesi'nde 22 May s daki duruflmayla baflland. lk duruflmada mahkeme heyeti, bu davan n nas l sonuçlanaca n n ön bilgilerini de verdi. Tüm infazc lar n sab k avukat lhami Yelekçi nin katillerin resimlerinin, adlar n n, dava ile ilgili geliflmelerin yay nlanmamas talebini kabul eden mahkeme heyeti, smail Karaman n ailesinin avukatlar Behiç Aflç n n san k polislerin tutuklanmas, telsiz ve cep telefonu kay tlar - n n deflifre edilmesi ve olay yerinde keflif yap lmas taleplerini reddetti. Duruflmaya haklar nda dava aç lan A. E. ve N. Ç. bilinen yalanlar s ralad lar; dur ihtar nda bulunduk... bize atefl açt... biz havaya atefl açt k... meflru müdafada bulunduk... Bunlar n tümünün yalan oldu u yüzlerce kez ispatland, binlerce insan meflru müdafa diyerek katledildi bu ülkede. Bunlar biliniyor. DEL L TOPLAMAYI GEREKS Z GÖREN HUKUK Mahkeme heyetinin, telsiz ve cep telefonu kay tlar n n deflifre edilmesi ve olay yerinde keflif yap lmas talebini reddetmesinin ne anlama geldi ini hukukun H sinden anlamayan herkes bilir; delil toplamaya gerek yok, biz verece imiz karar biliyoruz. nfaz davalar n n en önemli delillerinden kabul edilen bu talepleri reddetmek bu mahkemenin yüzlerce örne in tekrar olaca n da gösteriyor. Ölüm mangalar yeni infazlara, iflkencelere devam etsin diye cesaretlendirilecek demektir. Keflif yap lsa, telsiz kay tlar çözülse çok fley mi de iflecekti? De iflmedi ini rfan A dafl da, Süleyman Örs davas nda gördük. Ama usulen, göstermelik bile olarak bir mahkemenin en temel görevlerini yerine getirmeyen bir mahkeme neye göre karar verecek? Cevap belli, Susurluk un istedi ine göre. 23 Ekim 2002 tarihine ertelenen duruflmay izlemeye devam edin; Susurluk un infazlar, bask s, zulmü gibi, mahkeme aflamas nda da de iflen hiçbir fley olmad n göreceksiniz. Bu karar verirken, mahkemelerin baflka olaylarda bakmaya çok gerekli gördükleri, san klar n siciline de bak lmayacak. Çünkü onlar n sicili Susurluk un ölüm mangalar n n tümünün sicili gibidir. KAT LL KLER TESC LL Ali Erflan ve Nihat Çulhao lu ilk kez infaz davas ndan hakim karfl s na ç km yorlar. Her ikisi de Susurlukçu ölüm mangalar n n en bilinen katillerinden. A. E.: brahim ilçi, Ayten Korkulu, Fuat Perk, Meral Akp nar, brahim Yalç n, Güner fiar, Özlem K l ç, Hüseyin Aslan, Selma Do an, Erol Yalç n, brahim Yalç n Ar kan, Avni Turan, Recai Dinçel isimli devrimcilerin infaz edilmelerinden. N. Ç.: Ayten Korkulu, Fuat Perk, Meral Akp nar isimli devrimcilerin Bahçelievlerde infaz edilmelerinden yarg - land lar ve beraat ettiler. Bu infazlardan beraat ettikleri için smail Karaman n bedenine kurflunlar doldurmakta tereddüt etmediler. Çünkü Susurluk mahkemeleri onlar n elini hiç so utmad. GENERALLERE SORUN Hiçbir infaz, hiçbir katliam, Korkut Eken için herfleyi bilgimiz dahilinde diyen generallerin bilgisi d fl nda de ildir. Bugün emekli generaller itiraf ettiler. fiimdi onlar n koltuklar nda oturan generallerin bilgisi dahilinde infazlar, cinayetler, iflkenceler sürüyor. nfaz mangas üyesi iki katilin ön s ras nda oturmas gerekenler Genelkurmay karargah nda yeni infazlar n, katliamlar n, halka karfl bask ve zulmün planlar - n yap yorlar. 14 Ekmek ve Adalet / 27 May s 2002 / Say 10

15 gençlik ten YÖ-DER lilerin Ça r s : ARKADAfiLARIMIZI ST YORUZ 31 May s '02 günü stanbul DGM'de bir dava görülecek. Bu davada san k olanlar üniversiteli arkadafllar m z. Her biri Anadolu'nun ayr ayr flehirlerinden, köylerinden gelmifl, üniversiteli olmufllar. Hepsini buluflturan akademik-demokratik mücadele vermeleri, YÖK'e karfl olmalar, haklar n ve özgürlüklerini savunmalar ve bunun için YÖ-DER'li olmalar. Ama bu devletin tüm kifli ve kurulufllar na göre haklar n savunmak suçtur. YÖK'e karfl olmak suçtur. Paral e itime, üniversitelerin ticarilefltirilmesine karfl olmak suçtur. E itimin, bilimin tekellerin ç karlar için de il, halk için olmas n istemek suçtur. Bu ülkede suç, ceza, adalet kavramlar devletin ç karlar - na göre anlam n de ifltirir. Yeni YÖK Yasa Tasar s gündeme gelir. Okullar m z sat l r, ticarethaneye dönüfltürülür. Karfl ç kmak suçtur. ABD Afganistan'a sald r r, srail Filistin'i iflgal eder, yüzlerce insan katleder dünyan n gözleri önünde. Katliam protesto etmek suçtur. Meydanlarda coplan r, gözalt na al n r z. Yetmez F Tipi Hapishanelere at l r z. Devlet diyor ki; 'kimse haklar na, özgürlüklerine sahip ç kmas n, bunun için mücadele etmesin. Ederse böyle yapar m.' YÖ-DER'li arkadafllar m z da devletin bu sald r politikalar yla geçen y l Eylül ay nda Ülkemizde Gençlik Dergisine yap - lan yasad fl bask nda gözalt na al narak tutuklanm fllard r. Dergimize eflkiya gibi girerek bilgisayarlar m za, cep telefonlar m za, tüm teknik aletlerimize el koyarak gasp eden polis h rs zl n da kan tlam flt r. Perdelerimizi bile söküp parçalayacak kadar tahammülsüzdür polis. Arkadafllar m z tutuklanal yaklafl k 8 ay oldu. Ama flimdiye kadar sadece bir defa duruflma yap ld ve hiç tahliye verilmedi. Yani arkadafllar m z 8 ayd r hiçbir delil yokken tutukluluklar devam ediyor. Onlar tutuklayarak bütün ö renci gençlik tehdit edilmek isteniyor. Buna izin vermeyelim. Akademik-demokratik üniversite mücadelemiz, haklar m z ve özgürlüklerimiz için daha fazla mücadele edelim, daha fazla örgütlenelim. YÖ-DER'li arkadafllar m z sahiplenelim. Çünkü; Bugün onlar sahiplenmek; haklar m z ve özgürlüklerimizi sahiplenmek demektir. Bugün onlar sahiplenmek; gençli in mücadelesinin gözalt larla, tutuklamalarla durdurulamayaca n göstermek demektir. Bugün onlar sahiplenmek; yar n karfl m za ç kacak yeni bir tutuklama terörüne izin vermemek demektir. flte bunun için; 31 May s '02 Cuma günü saat 10:00'da stanbul DGM'de YÖ-DER'li arkadafllar m z n yan nda olal m. Faflistlerin zincirleri çözülünce... Geçti imiz haftalarda Bal kesir den Konya ya, Van dan Ankara ya kadar pek çok ilin üniversitelerinden faflist sald r haberleri geldi. Ayn günlerde, faflist bask - n n kendini gösterdi i bir di er alan ise, devlete ait iflyerlerinde memurlara yönelen bask ve tehditlerdi. Her iki alanda birden sald r lar yo unlaflt. Sald r - y gerçeklefltirenler her iki alanda da ayn d r. Faflist çeteler iktidar n hizmetinde; iktidar n politikalar n n baflar s için ö renci gençli e ve memurlara karfl terör estiriyorlar. Üniversitelerde gençli in YÖK Yasa Tasar s na karfl mücadelesi, kamu iflyerlerinde memur sendikalar n n yetki mücadelesi, faflist çetelerin dizginlerinin çözülmesi için yeterli oldu... "Kamu Çal flanlar Sendikalar Yasas "na göre, memur sendikalar n n üye bildirimlerinin 31 May s ta sona erecek olmas nedeniyle, memurlar üzerindeki bask lar artt. MHP liler, devrimci demokrat sendikal memurlar tehdit ediyor, kitleyi tehditlerle devlet sendikalar na üye yapmaya çal fl yor. MHP, oligarflinin sivil faflist örgütlenmesi olarak, kendini hemen her dönem oligarflinin ç karlar na göre flekillendirmekte, o do rultuda çeflitli roller üstlenmektedir. MHP sald rganl ktan nisbeten uzak tutuldu u döneminde de tabandaki faflist sald rgan örgütlenmesini sürdürmüfltür. Gençlikte, iflçi kesimi içinde, memurlar aras nda iktidar imkanlar da kullan larak MHP nin örgütlenmesi yayg nlaflt r lm flt r. Polis bask lar n n yetmedi i veya aç kça gerçeklefltirilmesinin zemininin olmad yerde, bu ifli MHP liler üstlenecektir. Henüz zincirlerin tam olarak çözülmedi ini de bilmek laz m. Oligarfli, henüz ona ihtiyaç duymuyor. Ama çözüldü ünde, gençlik ve emekçiler, onlar n sald r lar n gö üsleyebilecek haz rl a ve örgütlülü e sahip olmal d r. ÖLÜM ORUCU EYLEM N N 91. fieh D OKAN KÜLEKÇ 20 Ekim 2000 de F tipi hapishanelere karfl bafllat lan ölüm orucu eyleminde Okan Külekçi 19 Aral k katliam ndan sonra F tipi karfl t eylemlerinden dolay tutukland. Ve T KB tavas ndan yarg lan yordu. Tekirda F Tipi Hapishane sinde Ölüm Orucunun 7. Ekibi nde direnifle bafllayan Okan Külekçi Getirildi i Bayrampafla Hastanesi nde eyleminin 240. günü ölümsüzleflti. Ekmek ve Adalet / 27 May s 2002 / Say 10 15

16 emekçiler den HÜKÜMETSA, LAST K GREV N ERTELED Bu hükümet senin, bu düzen senin; sür sefan, bast r emekçinin sesini. Ama unutma; gün olur devran döner, bu sefan z sona erer! Biz demifltik demenin de çok özel bir anlam yok bu ülkede. Çünkü her fley o kadar aleni, o kadar kaba biçimde sürüyor ki, düzenin propagandalar, demagojieriyle kafas bulanm fl, veya düzen içi ç karlar nedeniyle gerçekleri görmemek için gözlerini kapatm fl olanlar n d fl nda, herkes olan bitenleri de, olacak bitecekleri de afla yukar öngörebilir. Lastik sektöründeki grev üzerinde etkili olacak dört kesim vard. Hükümet, patronlar, sendika ve iflçiler. lk üçüne iliflkin önceki say m zda flöyle yazm flt k: Egemen s n flar al flt art k; istemedikleri her geliflmede aman kriz ç kar ülke batar diyerek,her türlü itiraz, muhalefeti sindirmeye çal fl yorlar. Sabanc lar s rt n hükümete yaslam fl; istedikleri an hükümete grevi erteleme karar ald rtabilecekleri büyük ihtimal. Keza, Lastik-ifl yönetiminde faflistlerin a rl kta olmas, iflçinin di er zorlu u. Faflist, devlet sendikac lar, en kritik anda, iflçiyi satmakta tereddüt etmeyeceklerdir. Son bir haftada, iflte herfley bu temelde geliflti. 23 May s ta Brisa da bafllayacakt grev. Lastik sektörünün patronlar, 18 May s ta grev kararlar n n sosyal ve ekonomik ortam n bozulmas na yol açaca- n belirten bir aç klama yapt lar. 22 May s ta hükümet erteleme karar ald. Sosyal ve ekonomik ortam, huzur ve istikrar bozulmamal yd! Yine önceki say m zda yeralan Lastik- fl grevindeki geliflmelerle ilgili yaz m z n bafll n hat rlayal m: ÜLKE ÇIKARLARI, SABANCI NIN ÇI- KARLARI MI DEMEK? Bakanlar Kurulu, erteleme karar yla bu sorunun cevab n verdi. Evet, onlara göre, ülke ç - karlar k l f na sar lm fl paketin içinde, Sabanc n n ç karlar vard r. Tekellerin ç karlar vard r. Hükümet, bu kararla, biz iflçinin, memurun, köylünün de il, Sabanc lar n hükümetiyiz diyor. Gerçe i bundan daha aç k nas l ifade etsinler?! Sabanc -Sendika-Hükümet aras nda dan fl kl dövüfl Sendika, Bakanlar Kurulu nun grevi erteleme karar n n ard ndan yarg yoluna baflvuruca n aç klad. Yarg ya baflvuracaksan yine baflvur, ama bir direnifl tavr koy ortaya. Yok. Yarg dan da bir sonuç ç kaca yok. Grev erteleme karar alma niyetinde olduklar belliydi. Lastik sektöründe, önceki grev giriflimi de ayn biçimde engellenmiflti. Sendika, bu defa erteleme karar n tan mayaca z diye ortaya ç kt m? Hay r. Hükümet ve Sabanc lar, grev erteleme cüretini, iflte sendikan n bu uzlaflmac l ndan, pasifli inden ald lar. Utanmadan bir de sa duyu ça r s yapt lar Brisa, Goodyear ve Türk Pirelli patronlar, erteleme öncesi yapt klar aç klamada, grev karar n n sosyal ve ekonomik ortam n bozulmas na yol açaca n belirtip sendika yetkililerine ve iflçilere sa duyu ça r s yapm fllard. Onlar n istedi i sa duyu, direnilmemesiydi. Hükümet-patron-sendika üçlüsünün sa duyu dan anlad budur. flçiler içinse, sa duyu, daha az ücrete, hatta kap d flar edilmeye, ve açl a mahkum olmakt r. Patronlar n istedi i sa duyu yu gösteren aç,i flsiz kal r. Bakanlar Kurulu nun erteleme karar, iflte herkese bunu gösteriyor. 16 Ekmek ve Adalet / 27 May s 2002 / Say 10

17 Sa duyu de il, programl, kararl mücadele zaman! Tüm kesimler üzerinde her taraftan kuflat lm fll k en a r biçimde sürdürülmekte, sendikalar, demokratik kitle örgütleri bertaraf edilmek istenmektedir. Kamu emekçileri aç s ndan bakt m zda 4688 say l yasan n ç kmas ile sendikalar n yetki alma çal flmalar, di- er yandan gaspedilen haklar ve peflinden gelen yeni sald r lar, hepsi bir bütün olarak bu süreçte önümüzdedir. Öncelikle bu ciddi süreçte hedefler belirlerken kamu emekçileri mücadelesinin nereden nereye geldi ini hat rlay p, bundan sonras n da ona göre flekillendirmek durumunday z. Kamu emekçileri ülkemizde ilkleri gerçeklefltirdi. Birçok kitle eylemleri, direniflleri sergiledi. Ancak memur hareketinin yönetimini ele geçirenlerin iradesizli i ve uzlaflmac - l nedeniyle bir noktada bu geliflim duraklamaya geçti. Gün geçtikçe kitlesellik, heyecan, umut afla çekildi. Ve son noktada 4688 say l yasa ç kart ld. Memurlar n mücadelesinin etkisinin azald koflullarda iktidar planlar n hayata geçirdi. Tabii ki IMF programlar n n en etkili oldu u dönemleri yaflamaktay z. IMF program n n memurlara yönelik yan nda, öncelik bu yasan n ç kar lmas olmufl, peflinden bankalar yasas ile kamu bankalar n n tasviyesi, bölge müdürlüklerinin kapat lmas gelmifltir. Arjantin gibi ülkelerde çöken IMF uygulamalar ve senaryolar ile flu an ülkemiz emekçileri baflbaflad r. Sa duyu nun ödülü bask ve iflsizlik! Hat rlayal m, krizin ilk patlak verdi i günlerde esnaf sokaklarda günlerce eylem yapt, alanlar doldurdu, üstelik örgütlü olmad halde. Örgütlü kesimlere, sendikalara ders verircesine sesini hayk rd. Örgütlü kesimler dedi imiz iflçi memur sendikalar ne yapt? Göstermelik bir bas n aç klamas d fl nda hiçbir fley! ktidara sendikay z ama esnaf kitlesi gibi ne idü- ü belirsiz de iliz... sendikalar sa duyuludur mesaj n vermekten baflka hiçbir fley yap lmad. O günlerde sendikalar sa duyulu(!) davrand. Peki, IMF, siyasi iktidar, bunun için sendikalar, iflçileri memurlar ödüllendirdi mi? Alanlar dolduran esnaf kitlesini bast rd ktan sonra, s ra sendikalara geldi. SAHTE SEND KA YASASI ÇIKTI, Soruflturmalar, sürgünler kesilmedi. DAHA B RÇOK SALDIRILAR GÜNDEMDE. En gerekli anda, meydanlara ç kmayan sendikalar, bugünlerde en a r koflullarla karfl karfl yad rlar. Bölge mitinglerinin sonras ne? Karfl m zda bir güç duruyor ve diyor ki ben program - m uygulayaca m. IMF nin bütünlüklü sald r program n siyasi iktidar parça parça önümüze koyuyor. Peki sendikalar ne yap yor? Sendikalar bu parça parça sald r lara karfl koyal m diye güdük protestolardan öteye gitmeyen, bas n aç klamalar ndan ibaret bir tav r içerisinde. Sonuç; program harfiyen uygulan yor. Memurlar da, en az iktidar kadar ayn kararl l kta etkin bir tav r sergilemek zorundad r. Bu süreçte ciddi haz rl klar yap lmas, kitle çal flmas ile kitlesel alan eylemleri önemlidir. Bu do rultuda KESK in May s ay eylemlerinde görünen, haz rl ks zl kt r. fiimdi bu yetersizlik içerisinde nas l bir tablo ç kaca n bilmek için kahin olmaya gerek yok. Birfleyler yap l rken sald r lar n ciddiyetine göre ciddi bir çal flma disiplini havas da yarat lmal d r. Sonra ç k pta kitle sorununa sahip ç km yor demagojileri yapmak yersizdir. Aslolan bölge mitinglerinden sonra ne yap laca d r. Devam gelecek mi? Kitle az olabilir çok olabilir. Önemli olan bunu bir üst seviyeye tafl y p ortaya koydu un hedefe do ru götürebilmektir. IMF programlar n n tüm ezilen kesimleri hedef ald bir durumda KESK'in de IMF program n merkezine koyup bu noktada bölge mitinglerinden sonra ülke genelinde kitlesel kat l mla Ankara K z lay merkezli, sonuç almay hedefleyen tarzda oturma eylemleri sürecin önünü açabilir. Kamu emekçilerinin IMF karfl t eylemleri ülke gündemine girer. Bu tarz, ayn zamanda örgütlenmeyi h zland racak ve memur kitlesinde yeniden güven art racakt r. Yoksa Ankara'ya kadar gidip bir miting ya da bas n aç klamas yap p dönmek, kitlenin enerjisini boflaltmaktan öteye gitmeyecektir. Sonuç almay hedefleyen bu tip bir mücadeleyi örgütlemek, iktidar n zorunu göze alacak kararl bir önderlikten geçer. Bu önderli i de ideolojik olarak sa laml olanlar sürdürür. fiimdi ya bu sa laml gösterece iz ya da geçmiflin hatalar n n devam ile yürüyece iz. Ekmek ve Adalet / 27 May s 2002 / Say 10 17

18 dünyadan Bush, Almanya, Rusya, Fransa, talya y kapsayan destek turuna ç kt. Devletlerin bu deste i verip vermeyece i bir yana, halklar n hiçbir zaman vermeyece i, Almanya da Bush u karfl layan 50 bin kifli taraf ndan bir kez daha gösterildi. Almanya Bush u karfl lad : DÜNYANIN EN BÜYÜK TERÖR ST BUSH Almanya da üç gün boyunca süren gösterilere onbinlerce kifli kat ld. Alman Sosyalizm Partisi, Yefliller, Alman Sol gruplar, Küreselleflme karfl tlar, çeflitli ülkelerden devrimci, sol örgütlerin yan s ra, aralar nda Cephe Güçlerinin de bulundu u Türkiye li devrimcilerin de yerald gösteriler tek bir gösteri olmay p, her meydanda, her caddede yayg n olarak gerçeklefltirildi. Alman devleti gösterileri engellemek için günler öncesinden tehditler savurmas na, 10 bin polisi Berlin e y mas na ra men baflar l olamad. Berlin sokaklar n dolduran kitleler polisle çat flt, Katil Bush sloganlar n hayk rd. Gösterilerde en fazla rastlanan pankart, art k tüm dünya halklar n n çok iyi bildi i bir gerçe i anlat yordu; Dünyan n en büyük teröristi Bush. Alman polisi katil Bush a gösterilen tepkiye coplarla, tazyikli suyla karfl l k verdi. Ne de olsa, gösteri hakk n z ABD ye borçlusunuz diye sanki ABD baflkan gibi konuflan Gerhard Schröder in polisleri onlar. Amerika ya dünya halklar n n öfkesi artarak sürecektir. DO U T MOR DEVLET KURULDU Portekiz in eski sömürgesi, 1975 de Endonezya iflgalini yaflam fl olan Do u Timor resmen bir devlet olarak ilan edildi. Solcu Xanana Gusmao liderli indeki Timor Devrimci Cephesi (FRETILIN) öncülü- ünde 25 y ld r mücadele eden Timor halk, yap lan referandumda ba ms zl ktan yana oy kulland ve gerilla lideri Gusmao yu hapisten ç kart p devlet baflkan seçti. Yoksul ve bir milyona yak n nüfusuyla küçük bir ülke olan Do u Timor 1970 li y llara kadar Portekiz sömürgesiydi. Bu tarihlerde çeflitli siyasi-askeri örgütlenmeler geliflmeye bafllad. Bunlar araas nda ba ms zl savunan sadece FRETILIN di. Di erleri Endonezya ya ba lanma(udt), özerklik gibi çözümler savunuyordu de yap lan yerel seçimlerin ard ndan UDT seçimleri iptal ederek yönetime el koydu ve Endonezya ile birleflildi ini aç klad. FRETILIN ise 28 Kas m 1975 de Do u Timor Demokratik Cumhuriyeti nin kuruluflunu ilan etti. Halen Endonezya iktidar n destekleyen emperyalizm her iki iktidar da tan mad n aç klarken, ikili bir durum oluflmufltu. 7 Aral k 1975 de Endonezya ordusu, hemen yan bafl nda ilerici bir iktidar n olmas n n kendisini etkileyece ini düflünerek, FRETILIN karfl tlar ça rd bahanesiyle ülkeyi iflgal etti. FRETILIN askeri olarak yenilgiye u rarken gerilla faaliyeti sürdü. Y llarca süren savaflta FRETILIN binlerce gerilla gücüne ulaflt. Endonezya yanl s kontra sald r lar nda binlerce insan katledildi. Endonezya halk n n Suharto yu devirmesi sonras nda 1996 da, bar fl anlaflmas imzaland. BM adada askeri güç bulundurmaya bafllad. BM denetiminde üç y l önce yap lan referandumdan ba ms zl k karar n n ç kmas n n ard ndan bu y l yap lan parlamento seçimlerine kadar Timor BM denetiminde kald. Yap lan seçimlerle gerillla lideri Gusmao devlet baflkan seçildi. 18 Ekmek ve Adalet / 27 May s 2002 / Say 10

19 AMER KA NIN TERÖR RAPORU TERÖRE MEfiRULUK SA LAMA RAPORUDUR Yalan üzerine kurulu raporlar n hukuki, siyasi hiçbir meflrulu u yoktur. Raporlar Amerika n n dünya halklar na karfl açt savafl meflrulaflt rmak için bir araçt r. ABD D fliflleri Bakanl 2001 y l terör raporunu aç klad. Her y l haz rlanan bu raporlar n neye hizmet etti inden önce, ne diyor bu rapor, sat r bafllar yla bakal m: Terörizmle mücadelede önemli yol al nd. ran, Irak, Suriye, Libya, Sudan, Küba ve Kuzey Kore terörizmi desteklemeye devam ediyor. Sudan ve Libya terör örgütlerinden uzak durmaya çal flan bir görünüm verse de, bu ülkelerin hiçbiri terörizmle ba lant s n kesmedi. Arafat terörü önlemeye çal fl - yor, ama yetersiz. srail, ABD nin sad k bir müttefikidir. Türkiye sad k bir müttefikimizdir. Teröre karfl mücadeleyi tümüyle desteklemektedir. Türkiye den terörist örgütler; DHKP-C ve Hizbullah. Türkiye bu iki örgüte karfl mücadele veriyor. Bu gruplar halen tehlike durumundalar...pkk y llard r bizim listemizdeki terör örgütüdür. Kadek ismi alt nda ne yapacaklar n bekleyip görece iz. KATL AMA DEVAM D REN fie DEVAM Yol ald k, devam edece iz diyor Amerika. Nedir yol ald? Dünya halklar na, anti-amerikanc, anti-emperyalist güçlere karfl aç lan savafl. Evet yol ald lar; Afganistan yerlebir etti, Filistin iflgal alt nda, yüzlerce ülkede ABD askeri ve üssü var, onlarca ülkede kurtulufl hareketlerine, islamc güçlere karfl ABD özel kuvvetleri iflbirlikçi ordular e itiyor. Baflka ne yap yor? Ülkeleri, örgütleri tehdit ediyor, Tenet Gerekçeyi Aç klam flt CIA baflkan George Tenet aylar önce DHKP-C nin neden terörist oldu unu, neden ABD nin hedefi oldu unu flu sözlerle dile getirmiflti: bu örgüt resmen Amerika y ve Afganistan harekat na elefltirmifltir... (11 fiubat 2002, bas ndan) flte ABD nin terör raporu nun mant n gösteren bir örnek. Ayn gerekçe sürüyor. Ayn gerekçelerle Avrupa Birli i de terörist listeleri haz rl yor. Emperyalizm dünyan n hiçbir yerinde herkese ekmek ve adalet istiyoruz diyen ses olmas n, kimse bana karfl direnmesin istiyor. diz çöktürmek istiyor. Bunlara devam edece ini ilan ediyor Amerika. Ama tüm bunlara ra men halklar n direnifli de sürüyor. Dünya halklar ABD nin raporlarla, yalanlarla, dolarla meflrulu unu yaratmaya çal flt bu teröre karfl her türlü araçla direnme hakk na sahip olmaya devam edecek demektir. YETMEZ, DAHA FAZLA fib RL Amerika; Sudan, Libya ve Arafat nezdinde söylenen, yetmez, daha fazla iflbirli i yapacaks n z, Ortado u yu ABD denetimine almak için, halklar n direniflini k rmak için daha fazla Amerikanc olacaks n d r. Hiçbir iktidar, örgüt bu dayatmadan kurtulamaz. Ya Amerika dan yana olunur, ya da ona karfl. Bu tercihi dayatan Amerika n n dünya düzeninden baflkas de ildir. Bu nedenle niyetlerden ba ms z bir saflaflma olarak tüm güçler buna göre saf n seçmek zorundad r. HALKLARA DÜfiMANLIK TT FAKININ TESC L Rapor, bilinen gerçe i bir kez daha dile getiriyor; Türkiye ve srail en sad k iki müttefik. Biri tüm dünyay kan gölüne çeviren Amerika, ötekisi Ortado u nun tescilli terörist devleti. Ve bu ikilinin yan nda onlarca y ld r Türkiye halk n katleden, emperyalizme uflakl kta tarihinin en afla l k dönemini yaflayan oligarfli. Amerika n n teröre karfl savafl dedi i halklara karfl savaflta Amerika n n yan nda olan, sad k müttefiki olarak nitelenen oligarfli sadece halk m za karfl de il, baflta Ortado u olmak üzere tüm dünya halklar na karfl savaflta emperyalistlerin dostu, halklar n düflman d r. RAPORLAR AMER KAN TERÖRÜNE MEfiRULUK YARATAMAZ Gerçe in ne oldu u önemli de il, önemli olan n neyin ABD ç - karlar na hizmet etti idir. Örgütler, ülkeler buna göre listeye Ekmek ve Adalet / 27 May s 2002 / Say 10 19

20 al n r, listeden ç kar l r. Burjuvazi her geliflmeye s n f n n ç karlar yla bakar. Bush un, bu raporun aç klanmas ndan sonra Arafat a asla sayg duymad n ve kendisini Filistin halk n n temsilcisi olarak görmedi ini söylemesi de burjuvazinin s n f kininin bir yans mas. Bush a bu hakk kim vermifl, Filistin i kimin temsil etti ine neden Amerika karar verecekmifl sorular ndan ba ms z olarak listeler, raporlar, terör tan mlar hep buna göre belirleniyor. Amerika n n teröre karfl savafl yalan özellikle Filistin direnifliyle birlikte 11 Eylül sonras etkisini büyük oranda yitirmifltir. Amerika n n terör yalan na dünyada inanan kimse yoktur. Bu gerçe i raporlar da de ifltiremez. HALKLARIN D REN fi MEfiRUDUR Türkiye den DHKP-C yi, Küba y, Kuzey Kore yi, baflka ülkelerden baflka devrimci örgütlenmeleri terörist, teröre destek veren ilan etmenin tek anlam, halk kurtulufl savafllar n bo makt r. Raporda yer alan ülkelerin tümü bir flekilde Amerikan ç - karlar n n önünde engel olarak görüldü ü için ayn listedeler. Raporlarla halklar n direniflinin meflrulu u yokedilemez. Ne Amerika terör dedi i için Türkiye halk n n faflizme karfl mücadelesinin meflrulu u yokolur, ne de Filistin halk n n iflgale karfl direnifli. Zulmü ve adaletsizli i yaratan, tüm dünyada fliddetin de tek kayna demektir. Terör raporlar, Amerika n n dünyan n en büyük teröristi oldu u gerçe ini de ifltiremez. SOSYAL ZMDEN VAZGEÇERSEN... Küba da Amerika n n teröre destek veren ülkeler listesinde sürekli yeralan ülkelerden biri. Hiç de iflmeyeni demek daha do ru. Hiç de iflmedi i gibi, hiçbir inand r c l da yok. Raporun aç klanmas ndan bir süre önce Bush, Küba n n nükleer amaçl silah üretmeye çal flt aç klamalar yapm flt. Küba iktidar bu yalan n komik oldu unu aç klarken, Küba y ziyaret eden eski ABD baflkanlar ndan Jimmy Carter, Küba y ziyareti s ras nda; "Kimse Küba n n içifllerine kar flmamal d r. Küba'daki sosyalist hükümet, insan haklar n da güzel bir flekilde içeriyor. Halk n bar nma e itim, sa l k gibi olanaklar var... dedi ve ambargonun kald r lmas ça r s yapt. Bush, ambargoyu kald rman n koflullar n tek tek s ralad : - Serbest piyasa ekonomisine geçerse... - Yabanc sermayeye kap lar n açarsa... - Muhaliflere örgütlenme izni verirse... Biz tüm bu laf kalabal n sadelefltirelim; Küba sosyalizmden vazgeçerse, ambargo da kalkar, listelere de almay z... Komplolar, suikastler, kontralar n ç karmalar, biyolojik silahlarla ekonomisini yoketme giriflimleri, ambargolar... herfley bunun için de il mi zaten. Bunlar kar etmemifl, flimdi Bush istiyor diye Küba sosyalizmden vazgeçecek! Ben senin rejimini be enmiyorum; öyleyse teröristsin, teröre destek veriyorsun... Her türlü yolla rejimini de ifltirece im... Ben senin ülkeni sömüremiyorum; öyleyse teröristsin... Ambargolar, bask lar uygulayaca m. Küba dan Kuzey Kore ye kadar dayat lan bu hukuksuzluktur. Listeler, raporlar iflte bu k staslara göre haz rlan yor. Örgütler, ülkeler bu dayatmalara boyun e medikleri için terörist ilan ediliyor. Amerika, tüm dünya benim istedi im düzende yaflayacak, benim istedi im gibi yönetilecek, benim sömürü alanlar m içinde olacak diyor. Neden? Kim verdi bu hakk Amerika ya? Dünya halklar ABD nin istedi i düzende yaflamak istemedi ini binlerce yolla gösteriyor, direniyor. Direnmeye devam edece ini onlarca ülkede ilan ediyor. Dayatmalarla, terör demagojileriyle bu gerçek de ifltirilemez. Halklar Amerikan düzenine karfl tek alternatif olan sosyalizm yoluna er geç yönelecektir. 20 Ekmek ve Adalet / 27 May s 2002 / Say 10

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

AKLINIZI BAŞINIZA ALIN, KAMU ÇALIŞANLARINI SINAMAYIN! Yazar Editör Perşembe, 26 Haziran 2014 12:58

AKLINIZI BAŞINIZA ALIN, KAMU ÇALIŞANLARINI SINAMAYIN! Yazar Editör Perşembe, 26 Haziran 2014 12:58 AKLINIZI BAŞINIZA ALIN KAMU ÇALIŞANLARINI SINAMAYIN! Perşembe 26 Haziran 2014 12:58 TBMM de görüşmeleri devam eden Torba yasa içerisine memurların İŞ GÜVENCELERİNİelleri nden alacak maddeler eklenmesine

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/10/2015 günlü, 17399 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ.

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. KIYMETLİ MESLEKTAŞLARIM HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. TÜRMOB çatısı altında örgütlenen, ülke genelindeki 76 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Tavla ve Bilimsel Düflünce

Tavla ve Bilimsel Düflünce Tavla ve Bilimsel Düflünce Y llar önce çok satan bir gazetemiz Türkiye Tavla fiampiyonas düzenlemiflti. Bizde tavlac çok. fl yerlerinde bile tavla oynan r ülkemizde. Bile ine güvenen kat ld flampiyonaya.

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan;

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan; SAYI : 2012/ KONU : Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru /05/2012 KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULUNA (GÖNDERİLMEK ÜZERE) DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA 30 Nisan- 21 Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılan

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi)

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Bağımlılıkta rehabilitasyon süreci dediğimizde bağımlı bireylerin psikolojik ve sosyal destek ile hayata yeniden kazandırılması kast edilmektedir.

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. Gereğini arzederim. M. Akif HAMZAÇEBİ İstanbul Milletvekili 1 GENEL GEREKÇE

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU 2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU İRTİBAT ADRESİ : Özel İzmir Amerikan Koleji İnönü Caddesi No: 476 Göztepe - İZMİR TELEFONLAR : 232 355 0 555 FAX : 232 355 0 411 http : www.aci.k12.tr

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı