DÜZEN! HASTA OLAN ECEV T DE L,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜZEN! HASTA OLAN ECEV T DE L,"

Transkript

1 Hücreleri halklar n açl a, adaletsizli e karfl hakl isyan n bast rmak için Bushlar, Blairler, Le Penler, Ecevitler, Schröderler, Şaronlar, Hikmet Samiler istiyor Direnme Savafl emperyalizme, oligarfliye karfl sürüyor Haftal k Dergi Say : May s 2002 F YAT (KDV Dahil) HASTA OLAN ECEV T DE L, DÜZEN! terör demagojisi terör demagojisinin oldu u yerde hak ve özgürlükler yoktur... terör demagojisinin oldu u yerde bask, zulüm, rkç l k vard r... neyi örtüyor?

2 Sen de imzala... Sen de imza topla! Üzerinde; Bizler afla da imzas olanlar diyoruz ki; TECR TE HAYIR, ÖLÜMLER DURDURUN! yaz l bir metni elinize al p çal n kap lar. Komflunuzun, akrabalar n z n, iflyeri arkadafllar n z n kap s n çal n. Deyin ki, sizin de imzalaman z laz m bunu. Deyin ki, çünkü... Çünkü bu imza hepimiz içindir. Bu imza ülkemiz içindir. TAYAD l lar n imza kampanyas nda ulafl lan rakam yüzbine yaklaflt. Çal n kap lar, yüzbini afls n. Yüzbinler olsun. Çal n kap lar al nlar nda k z l bantlarla ölüme yürüyen yi itlerimiz için, ülkemiz için, gelece imiz için. Bu kampanyay yaln z destekleyen de il, örgütleyen olun. fiimdi genel ça r lar zaman de il, flimdi ifl yapma, elini tafl n alt na koyma, emek harcama, sorumluluk üstlenme zaman. Biliniz ki, giderek, koflturarak, organize ederek, örgütleyerek ete kemi e büründürülmemifl Ça r lar havada kalmaya mahkumdur. Bu kampanya kapsam nda imza metinleri sendikalara da b rak ld. Ama toplanan imzalar içindeki en küçük oran, sendikalardan gelen imzalar oldu. Hepsi hepsi bir kaç bin. Bunun d fl ndaki imzalar, TAYAD l lar n ev ev, kap kap dolaflarak, iflçisiyle, memuruyla, gecekondulusuyla, ayd n yla, avukat yla, herkese tek tek ulaflmas yla topland. Belki ac, belki trajik, belki vahim. Bizler afla da imzas olanlar diyoruz ki; TECR TE HAYIR, ÖLÜMLER DURDURUN! Ama gerçek; herhangi bir sendikada, masan n üzerine öylesine b rak lan bir imza metni, imzalanmaz. Birileri onun sorumlulu unu, organizasyonunu, çal flmas n üstlenmezse oradaki mevcut duyarl l k bile yans maz o metne. Ciddiyetle sorgulanmas gereken bir durum belki. Sendikal iflçileri, memurlar hangi politikalar bu noktaya getirdi, üzerinde düflünmek gerek. Ama durum bu. Ayn durum, okulda, semtlerde, baflka DKÖ lerde de afla yukar geçerlidir. Bunun için, tek tek devrimcileri, demokratlar, insanca yaflamak isteyen insanlar ifli üstlenmeye ça rmaktay z. Biliyoruz, kendini tutsak yak n sayan o kadar çok insan var ki; her biri bir örgütleyici olmal. mzalamakla yetinmeyip, kendisi imza toplamal. Tek tek gitmeli insanlara, gitmeli, anlatmal. mza istemek, anlatmakt r, haberdar etmektir, kavratmakt r. mza kampanyas yüzbine yaklaflt. Bir o kadar da, tutsaklar destekledi- i, gönlü onlar n yan nda oldu u halde, korkuyor... Ad n aç k aç k yazmaktan korkup, imza atm yor... Ama halk m z n, biny ll k deyiflini hat rlay n; çal n kap lar, ve hat rlat n; korkunun ecele faydas yok! Korkunun efli inde kald m z sürece, tüm melanetler gelip bulur sizi. Açl k, zulüm, fuhufl, hepsi bulur... anlatal m. Çal n kap lar ; uyand r n kap n n ard ndakini. Çal n kap lar ; direniflten yay lan o büyük özveriyi, kararl l yay n evlere, iflyerlerine. Çal n kap lar ; yaln z ve çaresiz olmad n görsün kap n n ard ndaki. Çal n kap lar ; çal n ki, zulüm bizden çalamas n en yi itlerimizin canlar n. Çal n kap lar... ONLAR BÜYÜK D REN fi N GAZ LER ; Zorla müdahalelerle sakat b rak ld lar... fiimdi bizi en iyi biz anlar z diyerek, yokedilen haf zalar n kazanma savafl n birlikte veriyorlar... v Say lar yüzbinlerle de il milyonlarla ifade edilir. IMF iktidarlar topraklar n yokettikçe, zulmün bask s artt kça; düfltüler yollara... GÖÇ Ü YARATAN BU DÜZEND R v Mahsuni bizimdir; halk n ozan d r. Foto raflarla Tarihimiz INTERNET adresi: adresi: Ekmek ve Adalet Dergisi Sahibi ve Yaz iflleri Müdürü: Ali Ercan Göko lu Adresi: nebey Mahallesi nkilap Caddesi Oto Han 55/54 Aksaray Fatih stanbul rtibat Telefonu: Faks: Ofset Haz rl k: Y lmaz Yay nc l k Bask : ASPAfi Pazarlama Fiyat : Avrupa: 3 Euro Almanya:3 Euro Tarih: 1997 Yer: stanbul-nurtepe Susurluk u protesto eylemlerini meydanlara tafl yan halk, katledenlerden, kaybedenlerden, soygunculardan hesap soraca n ilan ediyor Fransa:3 Euro sviçre:3 Euro Hollanda:3 Euro Onlarca soruflturma, onlarca dava, Susurlukçular n beraatleriyle sonuçland. Korkut Eken e destek aç klamalar yla, Susurluk un bafl failleri de ç kt ortaya. Ama herkes biliyor ki, bu düzenin yarg s, onlar da yarg lamayacak... Yani k sacas bu düzende adalet tecelli etmeyecek yine. Ama yukar daki pankart n dile getirdi i gerçek de iflecek mi? HAYIR! HAYIR! HAYIR! Çeteler, ER GEÇ halka hesap verecek! ngiltere: 2 Belçika: 3 Euro Avusturya: 3 Euro Bürolar m z Adana- nönü Cad. 7. Sokak K z lay fl Han arkas Özkan Apt. No:10/2 Tel-faks: Ankara- GMKBulvar Onur flhan Kat: 6 Daire: 154 K z lay Tel-faks: Antakya- Armutlu Mahallesi Elmas Sok. fiaban Kanatl Apt. Kat: 4 D: 6 Tel-faks: Bursa- Baflak Cad. Gür fl Han Daire: 25/4 Heykel Tel-faks: Gaziantep- Karatarla Mahallesi Gaziler Caddesi Yeniçeri Sokak No:27 Daire:10 fiahinbey Hopa:- Kuledibi Mah. nönü Cad. Karaman Apt. K:1 No: 1 HOPA/ARTV N Tel: zmir- 3. Beyler Cad Sokak Yaparsoy fl Han Ekmek ve No: 31/501 Konak Tel-faks: Kocaeli- Demiryolu Cad. 1. Geçit Karfl s Ekfli fl Han Kat: 6 No: 40 Tel-faks: Malatya- Dabakhane Mah. Eskihalep Cad. Kardefller flhan Kat: 3 No: 15 Tel-faks: Mersin- Kiremithane Mah sk. Müzeyyen Boro flhan No: 9 kat: 1 Dair e 13 Tel-faks: Samsun- Talimhane Cad. Bozluolcay fl Han Kat: 3/42 Tel: Trabzon- Kemer Kaya Mah.Kundurac lar Cad. Dedeo lu Sokak Pustular fl Han Kat: 1 No: 33 Tel-faks: Zonguldak- Gazipafla Cad. Ofluo lu flhan Kat: 5 Daire: 9 Tel: Adalet

3 çindekiler 3... Terör demagojisinin oldu u yerde 5... Hasta olan Ecevit de il düzendir 6... Oligarflinin yönetememe krizi 8... Seçim: Erken veye geç! 9... Ba ms z Türkiye: Devlet haz rolda Zulüm alt nda süren direnifl ve Demokratik Kamuoyu sorumlulu u Kand ra da Futbol maç neyi gizliyor Yalana kuvvet! Aklay n! YÖ-DER lilerin ça r s Hükümetsa, lastik görevini erteledi sa duyu de il, pro raml, kararl mücadele zaman! Almanya Bush u karfl lad : Dünyan n en büyük teröristi Bush Amerika n n terör raporu Amerikan yalan merkezleri çal fl yor flkenceyle yok edilen haf zalar Sevgi evleri nde kazanma savafl y l nda F tipleri Gettolar ve kondular Gençlik e komplo haz rl Polis devletinin kameras Halk n hukuku: Kim daha suçlu? Afetin 54. y ldönümü Cihad Cibril katledildi Afl k Mahsuni yi kaybettik Göç ve iflsizlik Tersine göç Seçim, birli in zemini olamaz! Despot kafa Bir raporda Almanya dan fiehide a t Yurtd fl ndan Benim ad m Fidan Nurhak... Maltepe... Devrime akan rmaklar Katk : Hasan K yafet, Ekmek ve Adelet Üç harfin anlatt Terör demagojisinin oldu u yerde... Herkesin bildi i gibi, anarfli, terör deyiflleri hiç de yeni de ildir. En az ndan bir elli y ll k geçmifli vard r. Ama terör kavram n n belli bir politikan n arac olarak, bir kampanya biçiminde kullan lmas daha sonralara denk düfler. Son on y l, bu demagojinin en yo un biçimde ifllendi i dönemdir. Mesela, hat rlay n, 1970 lerin bafl nda, halk kurtulufl savaflç lar n n silahl eylemleri gündemdeyken, terör kelimesi yoktu bu kadar ortal kta. O günün manfletlerinde daha çok anarflist sözü yer al rd. anarflistler konsolosu kaç rd... üç anarflist öldürüldü... gibi. Anarfli ve anarflist kavramlar da terör ve terörist le ayn amaçla kullan l yordu. Devrimcilerin amaçlar n, ideallerini gizlemenin, çarp tman n bir arac yd. Devrimcileri, halk kurtulufl savaflç lar n halk n gözünde karalamak ve halktan tecrit etmek amaçlan yordu lerde literatüre, emperyalizmin ideolojik sald r lar yla birlikte terörizm demagojisi daha yo un biçimde girdi. Emperyalizme karfl halk kurtulufl savafllar terörizm, halk kurtulufl savaflç lar terörist ilan edildi. Uzun bir zaman da böyle kullan ld. Bugünse art k terör ve terörizm kavram en genifl kullan m na ulaflt. Art k emperyalizme flu veya bu biçimde, flu veya bu noktada karfl ç kan herkes, terörist, emperyalizme karfl her eylem terör eylemi olarak nitelenir hale geldi. Yaln z örgütler, militanlar de il, ülkeler, uluslar, halklar, terörist ilan ediliyor art k... Ama bu süreç, özellikle de 11 Eylül 2001 den bu yanaki süreç, terör ve terörizm demagojsiyle nelerin gizlendi inin, gizlenmek istendi inin de az çok görülmesine vesile oldu. fiimdi art k çok daha kesin ve kan tlar yla söyleyebiliriz ki: Terör demagojisinin oldu u yerde hak ve özgürlükler yoktur. Hak ve özgürlükler mücadelesini bast rmak için bask ve zulüm vard r... Terör demagojisinin oldu u yerde, ulusal ve s n fsal sorunlar vard r; bu sorunlar bast r lmak, yok say lmak istenmektedir... Terör demagojisinin oldu u yerde, gericilik, faflizm, rkç l k vard r... Terör demagojisinin oldu u yerde, emperyalist tekellerin dünya halklar ndan gizlenmek istenen ç karlar vard r... Yaln z bunlar da de il: Terör demagojisinin oldu u yerde, halk n flu veya bu biçimde direnifli ve mücadelesi vard r. Egemen s n flar n o di- Terör demagojisi, halklar n ulusal sosyal kurtulufl mücadelelerinin de, en s radan talepler için haklar ve özgürlükler mücadelesinin de önüne emperyalizmin ve oligarflilerin ç kard bir barikatt r... Ekmek ve adalet için, ba ms zl k ve özgürlük için, bu barikat afl lmal d r. Ekmek ve Adalet / 27 May s 2002 / Say 10 3

4 renifli bast rma politikalar yürürlüktedir. Sömürü ve soyguna karfl hiç bir direniflle, mücadeleyle, eylemle karfl karfl ya olmayan egemen s n flar, do al olarak terör demagojisine de ihtiyaç duymayacaklard r. Çünkü zaten düzenlerini itirazs z sürdürmektedirler. Ama düzene karfl bir itiraz yükselmeye bafllad nda, ve bu itiraz, silahl silahs z direnifl biçimine büründü ünde, terör yaygaras da t rmanmaya bafllar. Halk n direnifli, mücadelesi ne kadar güçlüyse, terör yaygaras da o kadar yüksek perdeden yap lmaya bafllan r. Halk n mücadelesi ve direnifli kitlesellefltikçe, terör kavram n n kapsam da genifller. Terörizm demagojisinin a ababalar, emperyalistlerdir. Dolay s yla neyin terör oldu una, neyin terör olmad na karar verme hakk n da kendilerinde görürler. O dönemki ekonomik, siyasi ç karlar na ve politikalar na göre terör listeleri ni geniflletip daralt rlar. Terör demagosinin oldu u yerde, uluslararas hukuk da yoktur; halklar n, devletlerin eflitli i yoktur. Ba ms zl k, ulusal onur tehdit alt ndad r. Suudi Arabistan, bilindi i gibi, ABD nin Ortado u daki en sad k hizmetkarlar ndan biriydi. Ama bak n geçenlerde gazetelerde ç kan bir haberde flöyle deniyordu: ABD Savunma Bakan Wolfowit, Richard Perle ve Yahudi lobisi, Irak'tan sonra ABD'yi Suudi Arabistan rejimini y kmas için bask alt na al yorlar... Weekly Standard adl sa e ilimli derginin genel yay n yönetmeni William Kristol, El Kaide üyelerine ilham veren, slam' n köktenci yorumunu destekleyen Suudi Arabistan'da bir rejim de iflikli ini George Bush'un göz önüne almas n n zaman geldi dedi... Terör listeleri ne inananlar n gözünü açacak bir örnek. Terör demagojisinin çarp c bir yorumu! flbirlikçi bir ülke bile, pekala Amerikan imparatorlu unun tüm isteklerine tam boyun e medi diye, terör demagojisiyle hedef haline getirilebiliyor. Terör kavram art k öyle bir hal ve tarif kazanm flt r ki, Amerikan ç karlar n n, isteklerinin bir harfine karfl ç kmak da terör olarak adland r labilecek noktaya gelmifltir. ABD nin içlerinde DHKP-C nin de oldu u befl örgütü hedef örgüt ilan ederken ki gerekçesini hat rlay n: ABD nin Afganistan daki operasyonunu aç kça elefltirmek! Bu gerekçe, terör demagojilerinin tüm içyüzünü ortaya seriyordu. Yar n Suudi Arabistan da pekala fler ekseni veya terörü destekleyen ülkeler listesine sokulabilir; gerekçe haz r: islam n köktenci yorumunu destekliyor! flte bütün bu örnekler, terör demagojisinin oldu u yerde ne ulusal, ne uluslararas hak ve özgürlüklerin, hukuk ve adaletin, ba ms zl k ve özgürlü ün olmad - n n aç k kan tlar d r. Bu örnekler, terör demagojisinin, nihai anlamda emperyalizmin dünya düzenine karfl tüm muhalefeti yoketmeyi hedefledi inin kan tlar d r. Emperyalizmin dünya çap ndaki politikalar nda da, iflbirlikçi oligarflilerin faflist politikalar nda da bu demagojiden sonuna kadar yararlan l yor. Sadece son bir kaç hafta içinde emperyalist medyada ve ülkemiz medyas nda öne ç kar lan, defalarca tekrarlanan haberleri hat rlay n. Canl bombalar, istihbaratlar, s n rdan girdiler, kamplarda e itildiler... sald racaklar, bombalayacaklar... Teröre karfl mücadele dedikleri zulüm politikalar n n gerekçesi iflte böyle yarat l yor. Falan yerde bir mitinge izin verilmiyor, gerekçe: istihbarat al nd, terör örgütlerinin olay ç karmas ihtimali var... Bu tür yalan istihbaratlar, ony llard r hep yasaklar n, bask lar n gerekçesi yap ld... fiimdi onun dünya çap ndaki benzer örneklerine tan k oluyoruz. Kore, Küba terörü destekleyen ülke ilan ediliyor. Gerekçe, kitle imha silahlar üretti inin istihbarat al nd Kan t? Yok. flte bütün bunlar gösteriyor ki, terör demagojisi, halklar n ulusal sosyal kurtulufl mücadelelerinin de, en s radan talepler için haklar ve özgürlükler mücadelesinin de önüne emperyalizmin ve oligarflilerin ç kard bir barikatt r... Teröre karfl savafl demagojisinin gerekçesi olarak, buna paralel bask ve yasaklar n gerekçesi olarak eylem ler gösteriliyor; gerçek tersidir; emperyalizme oligarfliye yöneltilen eylemlerin gerekçesi, bu bask lard r; terör demagojileriyle halklar n tüm ekonomik, siyasi, sosyal haklar n n gasbedilmesi, ba ms zl k ve sosyalizm mücadelelerinin kanla bo ulmas d r. fiu kesin olarak söylenebilir; emperyalistlerin ve oligarflilerin terörizm demagojisi sürdü ü müddetçe, halklar n silahl ve silahs z kurtulufl mücadeleleri de sürecektir. Çünkü terör demagojigsinin sürmesi demek, halklar n ekme inin, özgürlü ünün, ba ms zl n n yokedilmeye devam edildi inin göstergesinden baflka bir fley de ildir. Halktan, hak ve özgürlüklerden yana olanlar, ve bizzat halklar n kendisi, terör demagojisinin kendisini ve dillere, beyinlere yans - yan tüm sonuçlar n silip atmal d rlar. 4 Ekmek ve Adalet / 27 May s 2002 / Say 10

5 Hasta Olan Ecevit De il Düzendir Hasta, bunam fl devlet adamlar yürümekten aciz hale gelmifl, ama soygun ve zulüm politikalar kesintisiz sürüyor. Devlet politikas nda süreklilik esast r ; IMF uflakl nda kesinti yok. Çünkü kaptan köflkünde Genelkurmay oturuyor. Günlerdir bas n ndan siyasetine Ecevit in sa l üzerinden flekilleniyor bir çok geliflme. Seçim isteyenler, Ecevit in hastal diye bafll yor konuflmaya. Hükümet, Ecevit in sa l diye bafllay p savunmaya geçiyor. Tekeller, ifllerimiz yürümüyor vekalet ver diye bask yap yor. Bas n, k r k kaburgalardan bafllay p, Ecevit in pencereden el sallamas n son dakika haberi diye veriyor. Ecevit in hastal yla krize tutulma korkusu yaflayan bir devletin sa laml ndan kim sözedebilir? Ecevit de il, düzenin kendisi hasta olmufl; en küçük bir rüzgarda borsas nezle olup düflüyor, ç k yor, krizle yat p kalk yorlar. Kaburgas k r lm fl, 15 gün bunam fl bir kafayla oturuyor. Neymifl, borsa düflmesin diye fedakarl k yap yormufl. Ülkemizi IMF ye satarken de o fedakarl klar yap yordu. Hapishanelerde dört duvar aras ndaki insanlar katledildi inde de büyük fedakarl k içindeydi, katliam n muzaffer komutan gibiydi Ecevit. Ülkeyi yöneten iflte bu kafalar. Büyük devletin liderlerine bak n. Ecevit in hastal n gizlemeye, küçültmeye çal - flan düzen, asl nda kendi hastal klar n n ne kadar büyük oldu unu itiraf ediyor. Öylesine pamuk ipli ine ba l ayakta duruyor ki, en küçük bir kargafladan korkuyor düzen. Gerçekte hiçbir fleyi de ifltirmeyece i malumken seçim yapacak durumda bile olmamas ya istemedi im bir parti gelirse korkusunun ürünü. Çözüm bulam yor, çözümsüz kald kça daha fazla bask, daha fazla zulüm ve soyguna yükleniyor. Yata a mahkum hale gelmifl devlet, ama halk soymay hala iyi beceriyor. Soygun kararlar, zamlar, grevlerin ertelenmesi kararlar, IMF ye günlük raporlar hala eksiksiz veriliyor. F tiplerinde zulüm aral ks z sürüyor. Polis komplolar h z ndan bir fley kaybetmiyor. Gecekondular hala polis bask s ve kuflatmas nda. Polis kameralar meclis odalar nda... Dedik ya, devlette devaml l k esast r. Zulüm ve soygun mekanizmas kesintisiz ifllemeye devam ediyor. Kaburgalar k r k devlet adamlar, bask politikalar n hiç aksatmaks z n uygulamay sürdürüyor; çünkü as l kaptan köflkünde Genelkurmay var; onlar da gayet sa l kl! Genelkurmay, hiçbir halk deste i kalmam fl, halk n her kesiminin git diye feryat halinde hayk rd - yatalak bir iktidar n arkas na tanklar n, toplar n dayam fl düflmesin diye ayakta tutmaya çal fl yor. Ecevit iktidar n posas n ç karana kadar kullanmakta kararl. Karargah n önündeki bir vitrin gibi bu iktidar. Bu nedenle hastane odalar nda yap lan toplant lar n, ben olmazsam Türkiye batar megalomanl na tutulmufl Ecevit in ne önemi var? Kaptan köflkü sa lam olduktan sonra IMF, tekeller, Amerika hiç merak etmesin. Oligarflinin düzeni 75 y ld r bu halde! 75 y ld r hasta yata ndaki sömürü ve soygun düzenini Susurlukla, zulümle ayakta tutan; genelkurmayd r. Ekmek ve Adalet / 27 May s 2002 / Say 10 5

6 Oligarflinin Yönetememe Krizi Emperyalist hegamonya alt ndaki bütün geri b - rakt r lm fl ülkelerde mili kriz, tam anlam ile olgunlaflm fl olmasa bile mevcuttur. Varolan kapitalizm... çarp kt r, emperyalizme göre biçimlenmifltir. Emperyalist hegamonya toplumun kendi iç dinami i ile geliflmesine engel oldu u için ülke alt yap iliflkilerinden üst yap s na kadar, milli bir kriz içindedir. Mahir Çayan Hasta adam... Bu iki kelime yanyana gelince, bugün Türkiye de herkesin akl na geleçek ilk isim kuflkusuz Baflbakan Bülent Ecevit tir. Hay r, biz ondan sözetmiyoruz. Biz daha eskilerden sözedece iz. Bu deyim, hasta adam, 1900 lerin bafl nda, Osmanl Devleti ne tak lan bir add. Avrupa n n gözünde hasta adam d Osmanl. Ne yönetimi, ne maliyesi, ne bütçesi kalm fl, ordusu büyük ölçüde da- lm fl bir devlet durumundayd çünkü. Ordusunu bir yana koyarsan z, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti devletiyle büyük benzerlik tafl yordu. Emperyalistler, 1920 lerdeki gibi hasta adam demeseler de, IMF nin, Dünya Bankas n n, ABD, AB yetkililerinin kulland Türkiye tehlikeli eflikte ya batars n z, ya ç kars n z gibi deyimler, esas ndan ondan farkl de ildir. Türkiye, iflte bu nedenle, Ecevit in hastal kadar, Türkiye devletinin, düzeninin hastal n tart flsayd, en az ndan, gerçe in kavranmas na bir katk s olurdu. Ama Ecevit in hastal da, bir anlamda bu gerçe in görülmesine hizmet ediyor. Çünkü, bir tek kiflinin hastal, düzenin ne büyük açmazlar içinde oldu unu da göstermifl oldu. ABD nin, MGK n n istikrar iste i ve 28 fiubat Mevcut hükümet, Genelkurmay n ve TÜS AD n, 28 fiubat tan sonraki süreçte, tanklarla, medyayla iteleye kakalaya ortaya ç kartt klar bir hükümettir. Genelkurmay n 28 fiubat müdahalesinin en önemli amac n n düzen partilerini hizaya sokmak oldu unu söylemifltik o zaman. 28 fiubat tan sonraki seçimlerde, en çok hizaya gelen üç partinin hükümeti kurduruldu. Emperyalizmin ve oligarflinin istedi i Siyasi istikrar sa lanm flt. TÜS AD n, Genelkurmay n, IMF ve ABD nin istekleri bir bir ve h zla yerine getirilmeye baflland. TBMM, gerçekten de Ecevit in dedi i gibi geceyar lar na kadar çal flarak, tekellerin istedikleri yasalar ç kard. IMF ye niyet mektubu üstüne niyet mektubu verildi. Genelkurmay srail le anlaflma üstüne anlaflma imzalad. Zamm n ve tabii zulmün haddi hesab yoktu. Emperyalizm yap diyor, hükümet yap yordu. Soygunun, IMF paketlerinin pervas zl, açl, iflsizli i, iflaslar körüklüyor, bu da halk n tepkisini büyütüyordu. Onun da çaresi vard ; nas l olsa iflbafl nda istikrar sa layacak, bir tek soygun ve zulüm karar n n alt na bile imza atmamazl k yapmayacak bir hükümet vard ; meydanlara ç kanlar panzerlerle, coplarla ezildi, hapishaneler, gecekondu semtleri kana bo uldu. Oligarfli ve özel olarak da Genelkurmay, böyle bir hükümetten vazgeçmek istemiyor. Ayakta duramayan, üst üste iki do ru cümle kuramayan bir adam n baflbakanl nda, DSP-MHP-ANAP hükümetindeki srar n özü iflte budur. Israr, krizin derinli inin de göstergesidir Geçen y l n fiubat nda ortal k kriz sözüyle allak bullak olmuflken, biz, kriz sözüne, burjuva medyan n yükledi i o ola anüstü anlam yüklemedik. Çünkü, bu ülkede, kriz süreklidir. Biraz iner, biraz ç kar, derinleflir, s lafl r, ama süreklidir. Bu durum, onlarca y ld r böyledir. Krizin süreklili ine, ister hükümetler cephesinden, ister halk n yoksullu unun cephesinden bak n, görürsünüz. Devrimci hareketin önderi Mahir Çayan n daha otuz y l öncesinden tesbit etti i milli kriz in en temel olgular, yönetenlerin yönetemez hale gelifli ve yönetilenlerin de eskisi gibi yönetilmek istemeyiflleridir. Peki bu iki durum da geçerli de il mi ülkemizde? Halk n böyle yönetilmek istemeyifli ise, özel hiç bir kan t gerektirmeyecek kadar aç k bir gerçektir. 6 Ekmek ve Adalet / 27 May s 2002 / Say 10

7 Peki oligarfli rahatça yönetebiliyor mu? Evet, istedi i gibi IMF programlar n uyguluyor, katliamlar yap yor, ama iflte, bir baflbakan n yerine baflka bir baflbakan ç karam yor. stedi i hiç bir karar alam yor, sadece kendisine IMF, ABD, AB taraf ndan dikte edilen kararlar tasdik edebiliyor. Yani özü, yönetemiyor. Ony llard r bu ülkede seçimin normal zaman nda yap lmas, bir kaç istisnadan ibarettir. Bu ülkede yap lm fl seçimlerin ço u, erken seçim dir. Hemen hiç bir hükümet, normal seçim süresinin dolmas na kadar dayanamam flt r. Bu bile, yönetememe krizinin aç k göstergelerinden biridir. Bu hükümet, hala direniyor! Çünkü oligarfli, henüz ikinci bir hükümet alternatifini bulabilmifl de il. Durumlar, tastamam afla tükürse sakal, yukar tükürse b y k noktas ndad r. Ne mevcut TBMM den baflka bir hükümet alternatifi ç karabiliyorlar, ne de seçime gidebiliyorlar. Halk n IMF ye karfl öfkesinin, iktidardan hoflnutsuzlu- unun, seçim sand nda da olsa istenmeyen sonuçlar do- uraca ndan korkuyorlar. 28 fiubat la sa lanan hiza n n bozulmas ndan korkuyorlar. Krizden kurtulamayacaklar Hükümet-MGK-AB-Genelkurmay-ABD-TÜS AD... hepsi aras ndaki iliflkiler ince dengeler üzerine kurulmufl durumda. Böyle oldu u için de, mesela, mecliste hemen hemen DSP yle ayn sandalye say s na sahip MHP ye Baflbakanl devredemiyorlar. Genelkurmay bunu ister asl nda. Ama bir çok fley buna engeldir. Ecevit in hastal, bir bak ma da düzenin hastal - n n resmidir; Oligarflinin, kendi içinde alternatifsiz duruma düflmesi, tüm partilerin tek tiplefltirilmesi, ideolojisizlefltirilmesi nin de bir sonucudur. Düzen partileri, içte MGK çizgisine d flta IMF çizgisine tabi k l nm flt r. Bu noktada pürüz ç karan veya ç karma ihtimali bulunanlar ise, ne TÜS AD, ne Genelkurmay, ne IMF ve ABD istememektidir. alar sonucudur... Durmaks z n yeni partiler kurulmas da, oligarflinin yönetememe krizinin bir baflka göstergesidir. Durmaks - z n yeni parti kuruluyor, ama birbirlerinden farks z, renksiz partiler. Birinin liderinin giyimi klasikmifl de, birininki modernmifl, ancak bunlarda bir fark görülebiliyor, çünkü hepsi IMF ci ve MGK c. Bu ise, kim iktidar olursa olsun, düzenin krizden ç kamayaca n n bugünden kan t d r. Çünkü IMF politikalar ve faflist rejim, ekonomik ve siyasi krizlerin de kayna d r. Bu krizin sonucu, Arjantinden de beter olmakt r Kriz denilince, acaba Arjantin gibi mi olaca z diye tart fl ld bir zamanlar da. Tart flma unutuldu belki ama ihtimal hala gündemde. Arjantin kendi çap nda daha dayan kl bir ekonomik altyap ya sahiptir. Ama Türkiye oligarflisi, ekonomisinde de, siyasetinde de alabildi ine çürük temeller üzerinde iktidar n sürdürmektedir. Bunu emperyalistler de çok iyi bildi i için, ekonomik, askeri, siyasi desteklerini eksik etmiyorlar. Evet, hep söylendi i gibi, Türkiye gerçekten de hem co rafi, hem siyasal anlamda stratejik bir konumdad r. Bu emperyalizm aç s ndan böyle oldu u gibi, dünya halklar n n mücadelesi aç s ndan da böyledir. Tümüyle iflbirlikçilefltirilmifl, faflistlefltirilmifl bir iktidar, emperyalizm için bölgedeki ç karlar aç s ndan ne kadar önemliyse, Türkiye topraklar nda halklar n mücadelesinin geliflmesi de, ayn flekilde bölge aç s ndan o kadar önemli ve etkileri genifl olacakt r. ABD, IMF, AB sözcülerinin Türkiye nin çöküflüne müsaade etmeyiz sözlerinin anlam da budur. Ama milli krizi iyice derinleflmifl bir iktidar, ilelebet emperyalizm de ayakta tutamaz. Filipinler den Endonezya ya, fiili den Nikaragua ya kadar bir çok ülkedeki geliflmeler bunun örne i ve kan t d r. Veli Küçük Sedat Peker Kolkola 23 May s ta bir salonda Türkçülük Gecesi kutlan yordu. Kutlamay organize eden ünlü mafyac Sedat Peker di. Kutlaman n bafl konu u ise, emekli Tu general Veli Küçük. Gerçekte onlar, bugüne kadar Susurluk üzerine say s z yaz da, raporda bir araya gelmifllerdi. Telefon görüflmelerinin sayfalarca uzay p giden kay tlar, onlar do rudan ve çok çeflitli kontak lar arac l yla birbiriyle irtibatland r yordu. Ama do rusu, hiç kimse onlar yanyana görmemiflti. O da oldu. Veli Küçük ü, Sedat Peker in organize etti i geceye kat lmaya yönelten kafa yap s yla, Do an Gürefl baflta olmak üzere, emekli generallerin Korkut Eken i sahiplenmekte, Eken in yapt klar n üstlenmekteki düflünce ayn d r. Pervas zca Susurluk u meflrulaflt rmak, legallefltirmek istiyorlar. Biz buraday z, Susurluk sürüyor diye ilan ediyorlar. Evet, biz de öyle diyoruz. Susurluk sürüyor; Susurluk a karfl mücadele de öyle. Ekmek ve Adalet / 27 May s 2002 / Say 10 7

8 SEÇ M; ERKEN VEYA GEÇ! Ne olacak? Kim gidecek, kim gelecek? Ne olacak da birfleyler de iflecek? ALDATMACANIN BAYRAKLARI Hükümet ortaklar hastanede topland ve erken bir seçimi düflünmüyoruz aç klamas n yapt. Ama iki ayd r tart - fl l yor erken seçim, ve bu aç klamaya ra men de tart fl lmaya devam edecektir. Çünkü Türkiye siyasetinde seçim bir kez tart fl lmaya baflland m, onu art k kolay kolay gündemden kimse ç karamaz. Zaten, egemen s n flar n seçim tart flmas n gündemden ç karmak gibi bir iste i de olmaz. Çünkü seçim i ortaya atan hemen her seferinde kendileridir. Zaman zaman düzen sendikalar ndan reformist partilere kadar farkl kesimler taraf ndan da dile getirilir, ama erken seçim talebinin sahibi, esas nda hep düzen partileridir. Zamlar n, zulmün halk n buras na kadar geldi i zamanlarda akla gelen ilk çare lerden biri olarak hemen erken seçim sözü ortaya at lm flt r. Bugünler de öyle günlerdir. Erken seçim ve bizzat seçimin kendisi, egemen s n flar taraf ndan bo ulmakta olan halka at lan bir can simidi gibi gösterilir. Ama bu can simitleri nin bugüne kadar halk kurtard - da hiç görülmemifltir. Halk bir ço una sar lm fl, ama her geçen gün, her geçen dönem, biraz daha dibe batmaktan kurtulamam flt r. Seçim aldatmacas n n esprisi de budur zaten. Kitlelerin ortaya saç lan can simitlerinden birini tutundu u zaman kurtuluyorum hissine kap lmas sa land nda, seçim oyunu da her zamanki rolünü oynam flt r. Kitleler, tutunduklar can simitlerinin hiç birinin birbirinden fark olmad n, daha da vahimi, tutunduklar fleyin bir can simidi olmad n anlad klar nda ifl iflten geçmifl; oligarfli sömürü düzenini seçim sand klar arac l yla bir kez daha meflrulaflt rm flt r. Al n birini vurun ötekine... Yak nda, aldatmacan n bayraklar yeniden boy gösterecek caddelerde. Hatta tiyatro tam olsun, aldatmaca tam olsun diye, tabelalar nda komünist, sosyalist, halk, özgürlük yazanlar da olacak içlerinde. Ama seçimin bir aldatmaca oldu u gerçe i de iflmeyecek. Var m içlerinde IMF nin bu paketlerini uygulamayaca z diye rest çekebilen biri? Var m içlerinde soyguncuyu, hortumcuyu, haks z kazanç sa layan herkesi cezaland raca m diyen? Var m içlerinde iflsizlik sorununa dair bir çözümü olan? Var m içlerinde IMF nin ve ABD nin uygulatt rd tar m politikalar yerine, bu topraklar n köylüsünün taleplerine göre davranaca m diyen? Var m içlerinde, ncirlik ve di er üslerden Irak n, Afganistan n baflka halklar n bombalanmas na izin vermeyece- im diyen? Var m içlerinde iflkenceye, infazlara son verece iz diyen? Var m içlerinde Susurlukçular yarg layaca z, Susurluk u son hücresine kadar da taca z diyen? 1987 seçimlerinde, hele ki 1991 seçimlerinde ne vaatlerde bulunuyorlard hat rlay n. Sonrakilerde de, çok olmasa da yine de üç befl vaatleri vard. Ya flimdi? Vaatte bulunacak halleri yok. Vaatte bulunacak güçleri yok. fiu veya bu konuda vaatte bulunabilmek için bile, IMF den ve MGK den izin almak zorundalar. Hepsi o kadar kifliliksizleflmifl, hepsi o kadar birbirine benzeflmifl. fiu anda, bilimselli i, do rulu u birbirinden tart flmal olan anketlerde önde görünen iki parti var: Ak Parti ve CHP. Peki kim bu iki partinin, halk n dertlerine derman olacak somut bir projesini biliyor? Hiç kimse! Çünkü onlar n da yok böyle bir projesi. Düzen partileri, veya düzene karfl ym fl gibi görünüp, düzene tabi olanlar, Amerikalara, düzenin flu veya bu gücünün icazetine s n p siyaset yapanlar, halk n ve ülkenin iyili ine hiç bir fley yapamaz. Çünkü, ne IMF yi, ne MGK y aflabilir, ne de onlara karfl savaflabilirler. Bu nedenle, her seçim yeni bir aldatmaca olmaktan öte bir anlam tafl maz bu topraklarda. 8 Ekmek ve Adalet / 27 May s 2002 / Say 10

9 Ba ms z Türkiye DEVLET HAZIROLDA Devlet Bakan Mehmet Keçeciler, IMF heyeti baflkan Kahkonen ile görüflmeden sonra bas na konufluyor; seçim sizin iç ifliniz dedi. Utanmam fl, IMF memuruna sormufl ki, bu cevab alm fl ve bunu da çok do al bir fleymifl gibi bas na aç kl yor. Uflakl n ars zl kla birleflti i nokta budur. çiflleri oldu unu IMF heyetinden ö renen iktidar neyi yönetebilir ki? Düflünün ki, bu iktidarlar devrimciler hakk nda kökü d flar da, d fl güçler yönetiyor demagojileri yap yor. Ne zaman seçim yapaca n IMF ye soran bir iktidar n kökü, dal de il, tüm bedeni, beyni d flar da demektir. Bu iktidar CUMHUR YET TAR H N N EN fi- B RL KÇ KT DARI olma onursuzlu unu çoktan haketmifltir. flbirlikçilik ve sömürü katliam olmadan sürdürülemeyece i için yine cunta y llar ndan sonra CUMHUR YET TAR H N N EN KATL AMCI KT DARI ünvan onundur. IMF heyeti yine teftiflte demek bile yetersiz kal yor. Art k bu kavram bile durumu tam olarak anlatm yor. Geçici olarak yurtd fl gezisine ç kan, gerçekte ülkeyi yöneten ve biz yokken ne yapt n z bakal m diye vekillerinden rapor alan bir iktidar gibi. IMF sadece Keçeciler i de il, bu kez stanbul daki ifladamlar ndan bafllayarak ekonomiyle, siyasetle ilgili ne kadar kurum, kurulufl varsa tümünü tek tek dolaflt, raporlar ald. Devlet topyekün olarak haz rolda, Kahkonen in kap s n çalmas n bekler durumda. Ama IMF yetmez diyor, flu kadar iflçi daha at n, flöyle vergi ç kar n, böyle zam yap n, flu yasalar hemen ç kar n demeye devam ediyor. Talimatlar sadece onursuzlu un de il, ayn zamanda açl m z n da ifadesidir. Her talimat, 65 milyonun bo az ndan bir lokmay daha çekip al yor. IMF nin kollar bo az m z çoktan geçti, iflçisi, köylüsüyle tüm halk n midesine uzand. O eli söküp atmak için beklemeyelim. Dipte Kalan Kim, Üste Ç kan Kim? Ekonomik iflbirli i ve Kalk nma Örgütü OECD üyesi 30 ülke içindeki s ralamada, Türkiye nin 4 s - ra birden gerileyerek 20. S raya düfltü ü aç kland. (20 May s Türkiye) Bas n, H zla dibe gidiyoruz dedi. Ekonomi de HASTA! Yata a öyle bir çivilenmifl ki, oksijen hortumu gibi, IMF nin dolarlar olmadan yaflayamaz durumda. IMF nin hortumlar n n ne anlama geldi i de aç k; siyasetten, ekonomiye kadar her fleyin emperyalist tekellere ba ml olmas. Evet h zla dibe gidiyoruz, ama dibe giden tekeller, bir avuç zengin iflbirlikçi, soyguncu devlet bürokrasisi de il; milyonlarca halk dibe giden. Onlar hep üstteler. Milyonlar n üzerine ç k p durmadan ony llard r tepiniyorlar. Kimilerinin söyledi i gibi, kötü yönetildi imiz için mi dibe gidiyoruz? Evet bir yönetim sorunu var, ama bu, mevcut hükümetin yerine baflka partilerin iktidar yla çözülecek bir sorun de ildir. Kötü yönetim, halk n ç karlar n de il tekellerin ç - karlar n esas alan, emperyalist tekelleri ufla olan rejimin tam da kendisidir. Evet, dibe gidiyoruz ; iflsizlerin say s milyonlarla ifade edilir hale geldi. IMF istedi, iktidar iflten att. Halen de daha fazla at n talimatlar yerine getiriliyor. Evet, dibe gidiyoruz ; iflçimizin, memurumuzun, köylümüzün, 65 milyon halk m z n insanca yaflama de il, yaflayabilmek için ekmek bulma sorunu var. Yar n kimin ekmeksiz kalaca n n hiçbir garantisi yok. Dervifl, Türkiye ye yat r m yapan kazan yor diyor, emperyalist tekellerin bir toplant s nda. Evet onlar kazan yor, 65 milyon kaybediyer. Emperyalist tekeller ve iflbirlikçileri üste ç kt kça 65 milyon en dibe do ru gidiyor. En dip, yoksullu un kitlesel açl a dönüfltü ü yerdir. Gidifli durdurman n, üsttekilerle diptekilerin yerini de ifltirmenin tek yolu örgütlenmek. Ekmek ve Adalet / 27 May s 2002 / Say 10 9

Direnme Savaşında BİR YIL!

Direnme Savaşında BİR YIL! www.vatan-online.com Haftal k Dergi Say : 110 15 Ekim 2001 750.000 TL (KDV Dahil) Yaflamak! Bir a aç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeflcesine ISSN 1302-6429 Direnme Savaşında BİR YIL! Amerikan Düzeni

Detaylı

Adalet. Adalet. Adalet. Terör demagoglar n n 22 Kas m Fiyaskosu. Halklar n DÜfiMANI kim? Hangi SAFTA, ne için mücadele etmeliyiz?

Adalet. Adalet. Adalet. Terör demagoglar n n 22 Kas m Fiyaskosu. Halklar n DÜfiMANI kim? Hangi SAFTA, ne için mücadele etmeliyiz? Terör demagoglar n n 22 Kas m Fiyaskosu Ekmek Adalet ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 88 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.com Mail:info@ekmekveadalet.com Suçlular F tiplerine karşı

Detaylı

Adalet. Medya polisin bu pisli ini gizledi. Adalet. Adalet. 82 kifli sahte belgelerle tutukland! Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor

Adalet. Medya polisin bu pisli ini gizledi. Adalet. Adalet. 82 kifli sahte belgelerle tutukland! Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor Adalet Ekmek ve Tecrite Karfl Direnifl 4. y l n tamaml yor Haftal k Dergi / Say : 126 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net

Detaylı

üsler kapatılsın! partileri baflkayd ; kafalar ayn politikalar ayn oldu!

üsler kapatılsın! partileri baflkayd ; kafalar ayn politikalar ayn oldu! Adalet Bakanl Koltu unda Katliamc lar Geçidi Haftal k Dergi Say : 43 12 Ocak 2003 F YAT (KDV Dahil) 750 000 EUROPE: 3 EURO partileri baflkayd ; kafalar ayn politikalar ayn oldu! Oltan Sungurlu Mehmet A

Detaylı

Adalet DUYDUNUZ MU? Ne yapmam z istiyorsan z, söyleyin yapal m! Adalet. Adalet. 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm

Adalet DUYDUNUZ MU? Ne yapmam z istiyorsan z, söyleyin yapal m! Adalet. Adalet. 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm Tayyip Erdo an n emperyalist tekellere B AT etti inin belgesidir: Ekmek ve Adalet Adalet www.ekmekveadalet.net Ne yapmam z istiyorsan z, söyleyin yapal m! info@ekmekveadalet.net Halk m z n al nterini,

Detaylı

Adalet. OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR! Adalet. Adalet. 107 Ölüm Gerçe inin Dalga Dalga Yay lmas AKP N N POL S N ÇILDIRTTI!

Adalet. OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR! Adalet. Adalet. 107 Ölüm Gerçe inin Dalga Dalga Yay lmas AKP N N POL S N ÇILDIRTTI! Amerikanc AKP ktidar fiifle Cam grevini yine yasaklad! Açl k grevindeki ö renciler gözalt na al nd 107 ölüm gerçe ini duyuranlara gözalt ve tutuklama OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR!! Sendikac

Detaylı

Adalet. Adalet Ç I K. AKP konuk lar n öldürüyor! Adalet. 10. Ölüm Orucu Ekibi açl n 84. gününde

Adalet. Adalet Ç I K. AKP konuk lar n öldürüyor! Adalet. 10. Ölüm Orucu Ekibi açl n 84. gününde Türkülerin susmad halaylar n durmad yürüyüflün 19. albümü Ç I K Ekmek Adalet ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 93 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net 10.

Detaylı

Adalet. Emperyalist iflgal kukla meclisle meflrulaflt r lamaz! Adalet. Adalet. 1 Nisan Davas : Komplo iflas etti!

Adalet. Emperyalist iflgal kukla meclisle meflrulaflt r lamaz! Adalet. Adalet. 1 Nisan Davas : Komplo iflas etti! ISSN: 1304687X 132 Irak ta iflbirlikçilefltirme ve halklar bölme seçimi! Adalet Haftal k Dergi / Say : 144 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 / 75 YKr www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net

Detaylı

Teslim Olmak Yaflamamakt r!

Teslim Olmak Yaflamamakt r! Eskiflehir Y lmak yok durmak yok susmak yok ONLAR VAR! zmit Bursa Haftal k Dergi Say : 45 26 Ocak 2003 F YAT (KDV Dahil) 750 000 EUROPE: 3 EURO www.ekmekveadalet.com Halklar Amerikan saldırganlığına karşı

Detaylı

Adalet. Adalet. Türkiye infazlar ülkesidir. flçi. s n f yoksullu a ve zulme karfl. silah n kullanmal d r. Ekmek ve. i l k. d e.

Adalet. Adalet. Türkiye infazlar ülkesidir. flçi. s n f yoksullu a ve zulme karfl. silah n kullanmal d r. Ekmek ve. i l k. d e. U ur Kaymaz Ahmet Kaymaz Fevzi Can i l k d e i l l e r Türkiye infazlar ülkesidir Susurluk Devleti sürdü ü müddetçe son da olmayacaklar! U ur, 12 de il de 19 yafl nda olsayd infaz mübah m yd?.. fiemdinli

Detaylı

Adalet. Adalet. Adalet BİR OPERASYON: AVRUPA NIN VE AKP N N GERÇEK YÜZÜ. Ey Dünya Halklar n n Bafldüflman ABD; Irak tan sana ç k fl yok!

Adalet. Adalet. Adalet BİR OPERASYON: AVRUPA NIN VE AKP N N GERÇEK YÜZÜ. Ey Dünya Halklar n n Bafldüflman ABD; Irak tan sana ç k fl yok! fiiiler Silahl Direnifle Bafllad Sunniler-fiiiler Birlikte Direniyor Amerika Felluce de Katliam Yapt Ey Dünya Halklar n n Bafldüflman ABD; Irak tan sana ç k fl yok! Ekmek ve Adalet Adalet www.ekmekveadalet.com

Detaylı

Adalet KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SOSYAL ZMDED R! Savc lar, hakimler! Adalet. Adalet. Polisin, M T in pis ifllerine. ortak

Adalet KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SOSYAL ZMDED R! Savc lar, hakimler! Adalet. Adalet. Polisin, M T in pis ifllerine. ortak KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ AB de de il, oligarflik düzende de il, ABD nin Ortado u ya müdahalesinde de il Ekmek ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 124 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net

Detaylı

3 ÖLÜM! 122 ÖLÜM! TECRİT Hücreleri. Biz ölmeye haz r z, taleplerimizi iletemeyeceksek bizi de öldürün! Guantanamo da.

3 ÖLÜM! 122 ÖLÜM! TECRİT Hücreleri. Biz ölmeye haz r z, taleplerimizi iletemeyeceksek bizi de öldürün! Guantanamo da. Biz ölmeye haz r z, taleplerimizi iletemeyeceksek bizi de öldürün! Guantanamo da 3 ÖLÜM! www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 57 18 Haziran 2006 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com ISSN 13005-7944

Detaylı

Ba ms z ve Demokratik Olmayan H ÇB R SORUN ÇÖZÜLEMEZ! Büyük Direnifl in 8. Y ldönümü. Say : 128

Ba ms z ve Demokratik Olmayan H ÇB R SORUN ÇÖZÜLEMEZ! Büyük Direnifl in 8. Y ldönümü. Say : 128 www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 128 28 Ekim 2007 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Ba ms z ve Demokratik Olmayan Büyük Direnifl in 8. Y ldönümü www.yuruyus.com ZAFER ONLARLA KAZANDIK; N

Detaylı

Çocuklar kad nlar katlederek çözemezsiniz

Çocuklar kad nlar katlederek çözemezsiniz KURTULUfiA KADAR SAVAfi www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 47 9 Nisan 2006 Fiyat : 1 Milyon / 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Çocuklar kad nlar katlederek çözemezsiniz KÜRT HALKINA ÖZGÜRLÜK ISSN

Detaylı

VE DAYAK DEVLET POL T KASIDIR

VE DAYAK DEVLET POL T KASIDIR D R E N fi 6. Y I L I N D A Bulut olup gürlesen ne fayda Ya mur olup ya madıktan sonra Ya mur olup ya san ne fayda Tarlada tohum olmadıktan sonra Nehir olup coflsan ne fayda Bofl denize aktıktan sonra

Detaylı

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 139 17 fiubat 2008 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Kad n Ne ktidar n Ne de Erke in Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde Kölesidir! www.yuruyus.com Say

Detaylı

HALK GERÇE. Katilimiz Sel De il. AKP dir! ÖZGÜRLÜK. Güler Zere ye. Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir!

HALK GERÇE. Katilimiz Sel De il. AKP dir! ÖZGÜRLÜK. Güler Zere ye. Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir! Katilimiz Sel De il HALK GERÇE AKP dir! Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir! Ba ms zl k, Demokrasi, Sosyalizmden Yana Olanlar n Sesi POL S JANDARMA TERÖRÜYLE fikencelerle HAP SHANELERDEN

Detaylı

DiR E NiŞ. Tecritin k r lmas nda ad m at ld... Osmanl dan Bugüne Ermeni Katliam Sürüyor... www.yuruyus.com. info@yuruyus.com

DiR E NiŞ. Tecritin k r lmas nda ad m at ld... Osmanl dan Bugüne Ermeni Katliam Sürüyor... www.yuruyus.com. info@yuruyus.com www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 89 28 Ocak 2007 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Tecritin k r lmas nda ad m at ld... DiR E NiŞ KAZANDI! Osmanl dan Bugüne Ermeni Katliam Sürüyor... K AYDIN

Detaylı

Bu ülkede katiller milletvekili olur parti lideri olur bakan olur baflbakan olur; hep yükselirler!

Bu ülkede katiller milletvekili olur parti lideri olur bakan olur baflbakan olur; hep yükselirler! Bu ülkede katiller milletvekili olur parti lideri olur bakan olur baflbakan olur; hep yükselirler! 12 Temmuz Katliam ; Suç Kan tland! Suçlular Belli! AKP nin Adalet S nav : Baflta A ar olmak üzere 12 Temmuz

Detaylı

GÜLER ZERE YE ÖZGÜRLÜK

GÜLER ZERE YE ÖZGÜRLÜK www.yuruyus.com GÜLER ZERE YE ÖZGÜRLÜK uttb BAfiKANI: T bbi olarak kanser oldu u kesinleflen bir kiflinin tedavisinin engellenmesi, taammüden adam öldürmek say l r. u NSAN HAKLARI SÖZLEfiMES : Devletin

Detaylı

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa Yalan ve talan n maskesi TOK Her y l n belli dönemlerinde televizyonlarda ev sahibi olmak için kuyruklara giren, ev sahibi olma umudunu tafl yanlar n TOK bürolar önündeki çilelerini seyrediyoruz. Daha

Detaylı

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

S f r toleransl cinayet

S f r toleransl cinayet Y kal m bu köhne düzeni Kapitalizmin merkezinde yaflanan mali kriz k sa zaman içerisinde neo-liberalizm denen paradigman n temel yarg s n yerle bir etmifl durumda. Benzer ama daha küçük çapta yaflanan

Detaylı

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas Su yaflamd r! Dünya Su Forumu 16-22 Mart tarihleri aras nda stanbul da Feshane ve Sütlüce Kongre Merkezinde gerçeklefltirildi. 110 ülkeden 33 binden fazla kiflinin kat ld foruma kat lanlar aras nda 3 prens,

Detaylı

Yeni komutanlardan eski inciler...

Yeni komutanlardan eski inciler... Say : 25 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 5-18 Eylül 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Bir de yetkisi olsa... Genelkurmay n komuta kademesinin

Detaylı

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek! Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

Detaylı

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor fiark lar Filistin ve Lübnan halklar için Halkevleri nin düzenledi i Filistin ve Lübnan halklar yla dayan flma kampanyas halktan yo- un ilgi görüyor. Halkevciler, sokak sokak, kap kap dolaflarak g da malzemesi

Detaylı

fiç B RL Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n Ba ms z Tavr n Öne Ç karmak fiç - K TLE GAZETES Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin!

fiç B RL Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n Ba ms z Tavr n Öne Ç karmak fiç - K TLE GAZETES Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 3 SAYI: 13 F YATI 1 TL. fiubat 2012 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! fiç LER YAZIYOR Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n

Detaylı