*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506"

Transkript

1 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: Gücümüz Birli imizde!

2 UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA

3 3 SUNU Merhabalar, Ekonomik ve siyasi krizin derinleflti i, hayat flartlar n n giderek zorlaflt, temel ihtiyaçlara pefli s ra zamlar n gerçekleflti i, gecekondu y - k mlar n n yeniden gündemleflti i, askeri operasyon ad alt nda ormanlar m z n yak ld ve egemenlerin kendi içerindeki ç kar çat flmalar n n derinleflti i bu dönemde kolektif bir ürün olan dergimizin A ustos say s yla karfl n zday z. Bu say m zda zamlar ve hayat pahal l n n yan s ra kentsel dönüflüm ad alt nda binlerce emekçi aileyi tehdit eden y - k m sald r lar na sayfalar m zda yer veriyoruz. Farkl flehirlerden konuya katk sunan YDG li arkadafllar m z n haz rlad yaz lar ve yapt klar röportajlar kentsel dönüflüm denilen emperyalist projeyi farkl aç - lardan ele almaktad r. Sulukule den Mersin e, Bafl büyük ten Gülsuyu ve Kuruçeflme ye farkl deneyimlerin mücadelemizi zenginlefltirece ine inan yoruz. A ustos ay nda Çukurova da gerçeklefltirece imiz yaz-emekçi çal flmas n n son haz rl klar n gerçeklefltiriyoruz. Geçmifl y llardaki köy çal flmalar ndan daha farkl flekilde örgütleyece imiz bu y lki çal flmam zda kitle çal flmas ön plana ç kacakt r. Y k mlara, zamlara, yoksullu a, do an n katledilmesine, operasyonlara karfl temel hak ve demokratik taleplerimiz u runda yo un bir çal flma örgütleyerek genifl bir kitleye ulaflmay ve halktan ö renmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki say da çal flma üzerine genifl bir bilgilendirmede bulunaca z. Kitlelerin tepkisinin ve kendili inden hareketinin yükselmeye bafllad, sistemin krizinin derinleflti i bu dönemde sürece cevap olabilmek ve kitleleri saflar m zda örgütleyebilmek aç s ndan bilinç ve kavray fl düzeyimizi yükseltmenin, örgütsel mekanizmam z gelifltirmenin ve kitle çal flmas nda yaflad m z eksikleri gidermenin önemi daha fazla aç a ç kmaktad r. Bu konularda fazla bekleyecek zaman m z da yoktur. Bu nedenle ço unlu unu ö renci gençlikten yoldafllar n oluflturdu u örgütümüzün genel ö renci kitlesinde görülen yaz dönemini tatil-e lence a rl kl geçirme anlay fl na teslim olmas mümkün de ildir. Tatil ihtiyac n kesinlikle reddetmemekle birlikte, bu dönemin özgünlü ünü-avantajlar n kullanarak okul dönemine daha donan ml girmek için çabalar m z yo unlaflt rmam za ihtiyaç vard r. Geçen ay örgütledi imiz e itim çal flmas ve A ustos ay nda gerçeklefltirece imiz esas nda kitle çal flmas n n oldu u, siyasi çal flman n da önemli bir a rl a sahip olaca faaliyet oldukça önemlidir. Bununla birlikte bireysel olarak da emekçileri tan mak ve siyasi düzeyimizi yükseltmek için çaba harcamam za ihtiyaç vard r. Devrimci bilinç ile irade aras ndaki iliflkiyi ele alan Kolektifin Sesi ni, ileri kitleler içindeki hareketlili e de inerek halkla bütünleflmenin önemi üzerine bir perspektif sunan Gençli e Notlar ve devrimci müdahale ve elefltiri-özelefltiri üzerine anlay fl m za de inen yaz n n ilgiyle okunaca n düflünüyoruz. Yine Dersim 38 in 70. y l vesilesiyle 38 isyan n anlatan yaz da direniflle katliam n nas l gerçeklefltirildi ini daha ayr nt l görmemize yard mc olacakt r. Bir dahaki say m zda görüflmek dile iyle Ç D E K L E N R - syan her tarafa yay Çukurova daki tar m iflçilerinin ve küçük üreticilerinin sorunlar Haluk Zorusevmez Emperyalizmin krizi halk sefalete sürüklüyor Forum Y k mlar-yozlaflma-yoksulluk üzerine Denge Ciwane Y l nda Dersim Kolektifin Sesi Gençli e Notlar Genç Kad n Göçmen Genç ILPS Gençlik Komisyonu Raporu Yunanistan ö renci hareketi üzerine Kentsel dönüflüm- zmir, Mersin, Gülsuyu, Bafl büyük, Sulukule deneyimleri Komünist Ustalardan ö renelim Satranç Bellek UMUT YAYIMCILIK VE BASIM SANAY LTD. fit Yönetim yeri: Gureba Hüseyin A a Mah. mam Murat Sok. No: 8/1 Aksaray-Fatih/ STANBUL Tel: (0212) FAKS: (0212) Sahibi ve Yaz iflleri Müdürü: Çilem ÖNSEL Bask : Yön Matbaac l k Davutpafla Cd. 75/2, B 366 Topkap / stanbul Tel: (0212) ISSN Yeni Demokrat Gençlik in adresleri: BÜROLAR KARTAL: STASYON CAD. DÖRTLER APT. NO: 4/2 KARTAL, TELEFAKS: (0216) Cep: ANKARA: SIHHIYE MH. SÜLEYMAN SIRRI SK. NO: 19/7 ÇANKAYA TEL: (0312) Cep: ZM R: 856 SOKAK, NO:48/203 KEMERALTI KONAK, TEL: (0232) Cep: MALATYA: DABAKHANE MAH., TURGUT TEMELL CAD., BARIfi fi HANI. NO: 3 NO: 94 TEL: (0422) Cep: ERZ NCAN: ORDU CAD. ORDU fihani KAT:3 TEL: (0 446) CEP: BURSA: SELÇUK HATUN MAH. ÜNLÜ CAD. SÖNMEZ fi SARAYI KAT: 2 NO: 185 HEYKEL, TEL: (0224) Cep: MERS N: S L FKE CAD. ÇAVDARO LU fihani KAT: 3 NO: 118 MERS N CEP: AVRUPA MERKEZ BÜRO: WESELER STR AS-DRUCK DUISBURG-ALMANYA TEL: FAKS: BANKA HESAP NUMARALARI Selma fiahin Ziraat Bankas stanbul/aksaray fiubesi Euro Hesab : TL Hesab :

4 4 Yeni Demokrat Gençlik En büyük güç örgütlü halk n gücüdür SSGSS ve 1 May s sürecinde dikkat çekici flekilde öne ç kan ve hareketlenen iflçi hareketi sürecin hemen ard ndan sar sendikal-bürokratik önderlikler taraf ndan susturulmaya ve pasiflefltirilmeye çal fl lsa da yaz s caklar n n yak c l na paralel flekilde iflçi s n f n n hareketlili i ülke gündeminde yerini korumaktad r. Birçok fabrikada irili ufakl flekilde süren grevler, Ambarl da sendikalaflt için iflten at lan arkadafllar na destek veren yüzlerce iflçinin öfkesi ve bunlarla birlikte belediye iflçilerinin grev kararlar n asmak amac yla gerçeklefltirdi i yürüyüfller zorlaflan yaflam flartlar karfl s nda artan tepkinin örneklerini de bizlere sunmaktad r. Belediye- fl Sendikas öncülü ünde binlerce belediye iflçisinin grev karar n ilan etmek amac yla stanbul Büyükflehir Belediyesine do ru yürüyüfllerine polisin gaz bombalar, cop ve tazyikli suyla sald rmas ve 1 May s aratmayan görüntülerin ortaya ç kmas sistemin iflçi hareketinden duydu u korkuyu da yans tmaktad r. Belediye iflçilerinin polise karfl direnmesi, grev karar n asmakta srar etmesi ve sald r n n ard ndan tekrar buluflarak Büyükflehir Belediyesi önünde coflkulu flekilde grev karar n asmas oldukça ö reticidir. Kartal Belediyesine grev karar n asmak isteyen Genel- fl Sendikas üyesi iflçilerin polisin barikat n aflarak kararl l n ortaya koymas ve grev karar n ilan etmesi de oldukça önemlidir. Yine baflta Kad köy olmak üzere birçok ilçe belediyesinde her birine kat lan yüzlerce iflçinin polisin yo un ablukas na ve son model bask araçlar na ra men grev karar n coflkuyla ilan etmesi artan zamlara, yükselen iflsizli e, zorlaflan hayat flartlar na, derinleflen sömürüye ve ç kar lan sald r yasalar yla gelecek güvencesinin yok say lmas na karfl yükselen tepkiyi ortaya koyan örneklerdir. stanbul da belediye iflçilerinin gerçeklefltirdi i eylemlerin örgütlenmesinde büyük emek veren Devrimci Demokratik Sendikal Birlik üyesi yoldafllar m z n deneyimlerinden ö renmek gençli in s n f mücadelesine yönelik ilgisini artt rmaya çal flan ve halka hizmet et ça r s n fliar edinen YDG liler aç s ndan oldukça önemlidir, ö renilmesi, katk sunulmas ve desteklenmesi gereklidir. Y k mlara karfl birleflelim! Yaz n gelmesiyle yeniden gündemleflen bir di er gündem de yoksul halk m z n bar nma hakk na yönelik pervas z sald r lar n yeniden gündemleflmesi ve emekçi mahallelerin kap lar na y k m araçlar n n ve binlerce polisin y lmas d r. stanbul da, Ankara da, Mersin de yeniden gündemleflen ve halk n tepkisi sonucu bir k sm yerel seçimlerin sonras na ertelenen y k m sald r lar na karfl bar nma hakk için direnen zmir-kuruçeflme halk - n n devrimcilerle ortak flekilde kurdu u barikatlarla y - k m ekiplerine geri ad m att rmas örnek al nmas gereken bir örnektir. Kentsel dönüflüm ve flehir merkezlerinin yoksullardan ar nd r lmas, temizlenmesi hedefiyle yoksullar n flehir d fl na sürülmesi ve flehir merkezlerinin burjuvazi ve özellikle finans çevreleri için güvenli, steril bölgeler haline getirilmesi, bu bölgelerin rant alan olarak ya malanmas ve zenginler için lüks dairelerle ve villalarla doldurulmak istenmesi sistemin emekçilere düflman yüzünü farkl bir aç dan göstermektedir. Kentsel dönüflüm projesi yaln zca ülkemize ait bir sorun de ildir, emperyalist bir politikad r. Benzeri sald r lardan Hindistan, Filipinler, Brezilya gibi çok say da yar -sömürge ülke halk da etkilenmekte, milyonlarca insan zorla yerlerinden edilmektedir. Önemli bir k sm yaflam flartlar ndan dolay k rsaldan göç etmek zorunda kalan halk n bu proje sonucu yeni bir göçe zorlanmas politikalar m zda önemli bir yer edinmektedir. Operasyonlara, do am z n katledilmesine hay r! Kürt ulusal mücadelesi de ülke gündemindeki yerini korumaktad r. Gerillan n baflar l taktik sald r lar karfl s nda çaresiz kalan ordunun çözümü or-

5 Yeni Demokrat Gençlik 5 Sistemin sahiplerinin de art k aç kça kabul ettikleri gibi gidiflat daha da kötüye do rudur. Hayat flartlar daha da zorlaflacakt r. Bu nedenle halk m z n örgütlenmesinin, birlik olmas n n önemi çok daha fazla artmaktad r. Krizden ç k fl daha fazla bask da, daha fazla sömürüde gören ve az nl n ç karlar na dayal iflleyen adaletsiz sistemlerinin, ya man n-soygunun devam için halk karfl t önlemler almaktan çekinmeyen egemenlere karfl ç kmakta devrimcilerin halkla bütünleflmesinin vazgeçilmez bir önemi bulunmaktad r. manlar yakmakta bulmas ve halka yönelik iflkence ve bask lar n artmas YDG olarak üzerinde durmam z ve teflhir etmemiz gereken bir gündemdir. Bat da, özellikle turizm bölgelerinde rant amac yla yak lan ormanlar ilk s radan veren haber bültenlerinin ve konuyla ilgili çal flma yapan çok say da sivil toplumcu, burjuva çevre örgütlerinin T. Kürdistan da lar ndaki yang nlara duyars z kalmas da bu kesimlerin ikiyüzlülü ünü bizlere göstermektedir. nsanl n düflman olan sistemin do an n da düflman oldu u ve en temel haklar m z ve gelece imizle birlikte do am z da çalmak, yok etmek istedi ini görmek ve hareket geçmek gerekmektedir. Operasyonlar, halka yönelik bask lar, do an n katledilmesini teflhir etmek ve ulusal ve sosyal kurtulufl için da lar mesken eden gerillalar sahiplenmek tüm devrimci gençlerin gündeminde ön s ralarda yer almal d r. Ekonomik krize karfl örgütlenelim! Artan yoksulluk, temel ürünlere gelen yüksek oranl zamlar sistemin içinde bulundu u derin ekonomik krizin sonucudur. Bu kriz yaln zca ülkemize özgü de ildir. Dünya çap nda emperyalist-kapitalist sistemin yaflad krizin ülkemizdeki yans mas d r. Ülkemizin emperyalizme derin ba ml l ise var olan krizin en a r hissedildi i, en çok etkilenen ülkelerin bafl nda yer almam za sebep olmaktad r. Sistemin sahiplerinin de art k aç kça kabul ettikleri gibi gidiflat daha da kötüye do rudur. Hayat flartlar daha da zorlaflacakt r. Bu nedenle halk m z n örgütlenmesinin, birlik olmas n n önemi çok daha fazla artmaktad r. Krizden ç k fl daha fazla bask da, daha fazla sömürüde gören ve az nl n ç karlar na dayal iflleyen adaletsiz sistemlerinin, ya man n-soygunun devam için halk karfl t önlemler almaktan çekinmeyen egemenlere karfl ç kmakta devrimcilerin halkla bütünleflmesinin vazgeçilmez bir önemi bulunmaktad r. Sistemin kendi iç çat flmas nda taraf olmayal m! Sistemin yaflad kriz kendi içindeki ç kar çat flmalar n da derinlefltirmektedir. AKP nin kapatma davas ndan Ergenekon operasyonuna kadar tüm yaflananlar bir yandan sistemin kendi içindeki iflleyiflini deflifre ederek ne kadar köhne bir düzende yaflad m z sergilerken öte yandan laiklik, demokrasi, özgürlük vb kavramlarla halk da bu dalaflta saf tutmaya ça r lmaktad r. Özellikle Ergenekon davas ile devletin son y llarda iflledi i tüm suçlar bir grup çetenin ifli olarak gösterilmek istenmekte, bilhassa T. Kürdistan nda uygulanan fliddet, bask ve iflkencenin üzerine gidilmemekte, bu flekilde devlet aklanmaya çal fl lmaktad r. Kullan m süresi dolan devlet görevlilerinin harcanmas ile sonuçlanacak olan dava do al olarak devletin temellerine dokunmayacakt r. Bu sürece emperyalizmin de aktif flekilde müdahale etti i gizlenmedi i için ortadad r. ABD li ve AB li emperyalistlerin temsilcileri aç klamalar ile bu sürece yön vermektedir. Emperyalizmin deste i ile rahatlayan ve alternatifsizli in avantaj n kullanan AKP hükümeti yine emperyalizmin müdahalesi sonucu suskunlaflan TSK gerek emekçi halk m za yönelik ekonomik-demokratik sald r larda gerekse de Kürt ulusuna yönelik imha-inkar sald r larda ittifak halinde sald r larda bulunmaktad r. Bu köhne düzenin en büyük flans halk m z n örgütsüzlü üdür. Yine bu çürüyen sistemin en büyük kabusu halk m z n birleflmesi ve devrimcilerle bütünleflmesidir. En büyük gücün örgütlü halk n gücü oldu unun bilincinde olan hakim düzen gerek demokratik-ekonomik sald r yasalar yla gerekse de silahlanmaya-teknolojinin son ürünü bask araçlar yla donanmaya devam etmektedir. Egemenler bizlerle daha çetin mücadelelere haz rlanmaktad r. Biz de bu sömürü ve bask düzenine karfl daha çetin ve flanl mücadelelere haz r olal m!

6 6 Yeni Demokrat Gençlik Açl m z, yoksullu umuz, sefaletimiz kader de il Büyüyen, geliflen, sürekli ileri giden Türkiye ekonomisinin son bir y ld r nas l da çöküfle geçti ine tan k oluyoruz. Oysa AKP hükümeti, geride b rakt befl seneden sonra istikrar n sözünü vermiflti bizlere. Y llard r u rafl lan iflsizli in bitirilece ini, zenginleflece imizi söylüyorlard. Art k yüzümüz gülecekti, yolsuzluklar, adam kay rmalar olmayacakt. Ancak hepsinin sadece laf oldu u, gerçekle ilgisinin bulunmad iflte yine gün yüzüne ç kt. Sadece son bir senede, devletin resmi aç klamalar na göre bile artan iflsizlik, saklaman n olana bulunmayan zamlar hiçbir fleyin de iflmedi ini kan tl yordu. Zaten ekonomi uzmanlar da son bir senedir çöküfl, kriz kelimelerini s kl kla kullan r olmufllard. Asl nda bizler için büyük laflar n söylendi i bu 5-6 senede de de iflen bir fley olmam flt y l nda, patlak veren ekonomik krizin sefaleti içerisinde yaslan lan, desteklenen AKP nin de di erlerinden farkl olmad n gördük bu süreçte. Dibe batm fl ekonominin yarat lan hayal ortam nda düzlü e ç kar ld n anlat yordu bize a z güzel laflar yapan ve çok iyi ekonomi bilen uzmanlar, yetkililer. flsizlik azal yor, düzlü e ç k yorduk, param z de er kazan yordu. Ama biz hâla iflsizdik, hâla kendimizi güvende hissedemiyorduk ve de er kazand söylenen param z n bize ne katk s oldu unu göremiyorduk. Çünkü bize bir faydas yoktu. Borsa yükseliyor diyorlard ama bizim borsada ka- d m z yoktu. Refah diyorlard ama f nd k üreticileri isyan ediyordu. flçiler zenginlefliyor diyorlard ama ülkenin dört bir yan nda iflçiler ücretleri kendilerine yetmedi i için grevler gerçeklefltiriyordu. stikrar diyorlard ama makarnaya, benzine, ekme- e, pirince sürekli zamlar geliyordu. Kifli bafl na düflen milli gelirimiz artt diyorlard ama biz iki ekmek için gerekli paray bulmakta zorlan yorduk. Ekonomi büyüdü diyorlard ama ülkede ne bir yat - r m yap l yordu, ne de yeni bir ifl sahas aç l yordu. Aksine küçük üreticiler, esnaf kan a l yor, kepenk kapat yordu. flte flimdi hepsinin, söylenen her fleyin yalan oldu unu görüyoruz. Art k bir sene öncesine göre bile daha fakiriz, daha fazla aç z. Bunun daha bafllang ç oldu u söyleniyor. Bilenler, krizin büyüyece ini, her geçen gün daha fazla fakirleflece imizi anlat yorlar. Çok güvendikleri, büyük dedikleri ABD den dünyan n öbür yan na kadar, sömürü çark n n difllisi devletlerin yaflad bu sorun tesadüf de ildir. Eme imizi sömürerek palazlanan ve fliflenlerin geri kalm fl ülkelerde açl ktan dolay isyanlar ç kacak diyerek son sürat önlemler almas, polis kuvvetlerini büyütmeleri tesadüf de ildir. Son bir senedir bask lar n, tutuklamalar n bu kadar artmas tesadüf de ildir. Yaflad klar m z tesadüf olmad gibi, açl m z ve yoksullu umuz da kader de ildir. Onlar n çocuklar gemiler al rken, dolar milyonerlerinin say s artarken, s rt - m za kene gibi yap flarak zenginleflirlerken bizlere yine sefalet reva görülüyor. Eflitsizli i, adaletsizli i, çeteleflmeyi, her türlü kirlenmiflli i teslim edenlerin varl sonsuza dek sürmeyecektir. Ekme imize, onurumuza, gelece imize sahip ç kmak bizlerin ellerindedir. Birleflelim, örgütlenelim, mücadele edelim.

7 Yeni Demokrat Gençlik 7 ÖSS ve geride b rakt klar Bir Ö renci Seçme S nav n daha geride b rakt k. Ak llarda kalanlar ise s nav zaman ve sonras nda yaflananlar oldu. A lasak m Gülsek mi manfletiyle haber sitelerinde, gazetelerde bir ilçenin tümünün kopya çekti ini ö rendik. Bunun yan s ra 5 bin ile 40 bin YTL karfl l nda garantili üniversite ad alt nda s nava ö rencinin yerine girenlerin oldu unu ve sadece yakalanan 48 kiflinin gözalt na al nd n bir kez daha gördük. 30 YTL veremeyen binlerce ö rencinin s nava giremedi ini bir kez daha ö rendik. 26 bin ö rencinin ÖSS puan n n hesaplanamad baflka bir ifade ile koskoca bir 0 (s f r) çekti ini bir kez daha gördük. Yüz binlerce üniversite mezunu atanmay beklerken YÖK ün kontenjanlar % 100 artt rmas n n, e itim sisteminin girdi i girdab n bir kez daha ortaya ç kmas na vesile oldu unu gördük. Geçen sene s nava girip birinci olan ö rencilerin; bu sene tekrar s nava girdiklerini (dershanelerin birincilere verdi i araba, ev, para vb için) ve tekrar birinci olduklar n ve ödüllerini ald klar n bir kez daha gördük. Bir dershane reklâm nda gördü ümüz ö renciyi baflka dershane reklâmlar nda bu sefer o dershanenin logolu flapkalar n, tiflörtlerini giyerek büyük ödülleriyle birlikte boy boy foto raflanarak gazete köflelerini, televizyonlar süsledi ini bir kez daha gördük. Kiminin çal flacak masas dahi yok iken, kiminin saatine yüzlerce lira verdi i kurslar alarak baflar l olan, olmaya çal flan ö rencileri gördük. Kirli savafl oyunlar n n oynand, birçok okulunda s n f ö retmeninin dahi olmad, derslere girmedi i T. Kürdistan nda Kürt halk gençli inin yo unlukta oldu- u illerin ÖSS baflar s ralamas nda son s ralar paylaflt klar n bir kez daha gördük. ÖSS ile birlikte en önemlisi bozuk düzende sa lam çark olmaz sözünün durumu tüm ç plakl ile ortaya koydu unu bir kez daha gördük. Gördük, yaflad k, tan k olduk. Gençli in gelecekten umudu yok iken emperyalist yoz kültürün, e itimin tek tiplefltirmeye dönük, toplumdan izole olmufl bireyler olmaya karfl ; örgütlü gücün ne oldu unu liseliler olarak ÖSS karfl t eylem ve mitinglerde gösterdik. ÖSS de, YDS de, OKS de ve her türden di er eleme s navlar nda yaflanan bunca e itim eflitsizli ine karfl, her sene liseli gençli in önemle ve özenle durmas gereken konu ÖSS karfl t eylem ve etkinlikler olmal - d r. Gençli in muhalif kimli i son dönemde daha fazla ortaya koymas, yapt eylemlerin ve di er etkenlerin (TV programlar, diziler, sinema vb) ivmeye olumlu katk da bulunmas liseli gençli in haklar için mücadelesinin önümüzdeki dönemde daha fazla ön plana ç karaca n bizlere göstermektedir. zmir den Liseli YDG li Milas ta 2 Temmuz Anmas Bu y l Milas ta Sivas flehitleri anmas dahilinde Pir Sultan Abdal Kültür Derne i Milas fiubesi taraf ndan bir dizi etkinlik yap ld. 2 Temmuz günü saat 18 de Atapark ta bas n aç klamas yap ld. Bir di er etkinlik de ayn gün saat 20:30 da Amfi tiyatroda gerçeklefltirilen anma gecesiydi. Oldukça kalabal k olan anma etkinli inde yer yer bireysel at lan sloganlar ilgi çekiciydi. Yerel halktan gençlerden oluflan müzik gruplar ve yerel ozanlar Sivas a yönelik türküler seslendirdiler. Milas tan bir YDG li

8 8 Yeni Demokrat Gençlik Çukurova daki tar m iflçilerinin ve küçük üreticilerin sorunlar Ülkemizin sosyo-ekonomik yap s n n sonucu olan siyasal ve ekonomik kriz süreklidir. Egemenler bu durumu atlatabilmek için ak l almaz politikalara baflvurmakta ve halk m z n asgari düzeyde yaflamlar n sürdürebilmeleri için gerekli olan ürünlere insanlar m z n kald ramayaca düzeyde zam politikas uygulamaktad r. Ülkemizin bir tar m ülkesi gerçekli ini göz önünde bulundurdu umuzda egemenlerin bu kesime uygulayaca- politikalar n ve bu kesimde gelifltirece i sistemin karfl s nda tar mda çal flan emekçilerin örgütlenmesi de olmazsa olmazlar m z aras ndad r. Bizler Çukurova da yaflayan tar m iflçilerinin ve küçük üreticilerinin yaflad problemlere de inmekle beraber örgütlenmelerine iliflkin meselelere de de inece iz. Tar m iflçileri T. Kürdistan nda gerek a a-afliret bask s nedeniyle gerekse de gerilla faaliyetinin yo un bir flekilde sürdürüldü ü yer olmas ndan kaynakl ordunun sald rmas, insanlar n evlerini yakmas y kmas sonucu halk m z göç etmek zorunda kalm flt r. Tabii ki bu durumun yaflanmas ile beraber Çukurova n n bereketli topraklara sahip olmas Kürt halk n n bu bölgeyi tercih etmesine neden olmufltur. Tar m bölgesi olmas n n ve göç eden insanlar n da kendi bölgelerinde köylü özelli ine sahip olmas buralara yönelmelerindeki en büyük etkendir diyebiliriz. Çukurova da tar m iflçilerinin büyük ço unlu unun T. Kürdistan ndan göç eden halk m z n oldu unu belirtmek gerekir. Bu bölgelerden göç eden halk m z n % ini Kürt halk geriye kalan k sm n da Urfa dan göç eden Arap halk oluflturmaktad r. Urfa n n d fl ndan göç eden halk m z daha çok gerilla faaliyetinin genifl çapta sürdürülmesiyle beraber sistemin bu bölgelere azg nca sald rmas ndan kaynakl göç etmifltir. Afliretler aras çat flmalar, kan davas, k z kaç rma olaylar daha çok Urfa bölgesinden göç eden halk m za ait bir durum olmakla beraber Kürt halk nezdinde bu durum esas oluflturmamaktad r. Tar m iflçilerinin büyük ço unlu unu Kürt halk n n oluflturmas ndan kaynakl s n fsal çeliflkilerinin yan nda ulusal çeliflkilerinin de var oldu- unu unutmamak gerekir. Hatta bu durum baz yerlerde öncelik almaktad r. Feodal anlay fl n yo un bir flekilde yafland Kürt halk bu durumun getirdi i sosyal kültürel özellikleri içerisinde bar nd rmakta ve bizlerin bu durumu gözden kaç rmamas gerekmektedir. Daha çok elçiler arac l yla çal flt r lan tar m iflçilerinin yaflad temel problemler ekonomik sorunlar ve insanl k d fl muamele görmeleridir. Toprak sahiplerinin belirledi i erke e 20, kad na 17.5 YTL lik yevmiyeler elçiler sayesinde ifl bulduklar gerekçesiyle % 10 kesintiye tabi tutulmaktad r. Ve bu durum elçilerin hak ve taleplerinin dile getirildi i elçiler derne- ince ve devlet taraf ndan desteklenmektedir. Normalde devletin kurumlar taraf ndan aç klanan tek yevmiye mant na ra men buralarda yaflama geçirilifl biçimi kad na ve erke e yönelik farkl l k arz etmesidir. Kad n n yevmiyesinin düflürülüp erke in yevmiyesinin ise belirlenen sabit fiyat olmas erkek egemen mant ktan baflka bir fley de ildir. Hatta ifl ortamlar nda kad nlar n daha fazla çal flt r lmas, erkeklere oranla daha çok ifl yapmas durumunda bile yevmiyelerin kad nlar nezdinde düflük olmas a alar n yüzünü kad n iflçilere çevirmesine neden olmaktad r. fle alma durumu söz konusu oldu unda daha çok kad nlar n tercih edildi i görülmektedir. Tar m iflçilerinin yaflad bir di er problem de son y llarda bas nda da manflet olan, ifle giderken kazalar n meydana gelmesidir ve bu kazalar n ço u kez ölümle sonuçlanmas d r. Araçlar n içerisine koyun gibi bindirilip insanl k d fl bir davran flla karfl karfl ya kalmaktad rlar. Her gün sabah n erken saatlerinde Türkiye de ölümlerin en çok yafland E-5 karayolundan tarlalara hiçbir can güvenli i olmadan götürülmekte ve arac süren kiflinin h z limitini afl p iflçileri ölüme sürüklemesi söz konusu olmaktad r. Geçmifl dönemlerde tar m iflçilerinin ifl saatleri 7:30-17:00 aras olmakla beraber bu yönlü flikayetlerinin esas anlamda olmad n söylemek gerekir. Fakat son birkaç y l içerisinde mevsimlerin sürekli de iflkenlik göstermesi, olgunlaflmayan ürünün vaktinden önce olgunlaflmas - na hemen sonra da yanmas na neden oldu u için bu süre art fl göstermekte ve birçok iflçinin tepkisine neden olmaktad r. Daha sonra büyük toprak sahiplerinin daha

9 Yeni Demokrat Gençlik 9 fazla iflçi çal flt rarak bu durumu düzeltmeye, fakat kârlar ndan zarar etmemek için de iflçilerin yevmiyelerini 2 3 YTL civar nda afla ya çekmelerine neden olmaktad r. Bunun örneklerini bölge özgülünde birçok yerde verebilir ve mevsimlerin bu anormal durumunu de erlendirdi- imizde, iflçilerle toprak sahipleri aras ndaki iplerin daha da gerginleflece ini söyleyebiliriz. Problemlerin içerisinde ç rp nan tar m iflçileri bir aray fla girmektedir. A rlaflan yaflam koflullar, ald klar yevmiyelerin yaflamsal ihtiyaçlar n bile karfl layamamas na ve bu durumdan kaynakl faizcilerin ellerine düflmelerine, onlar ya kumara ya da bu sorunlar unutabilmek için madde kullan m - na sürüklemektedir. Ve devlet bu durumu gözeterek tar m iflçilerinin bulundu- u bölgelerde kumar oynamalar na izin vermifl, uyuflturucu kullan m n polis ve çete iflbirli i ile yayg nlaflt rm flt r. Küçük üreticiler Daha çok bölgenin yerlisi olan bu kesim küçük toprak sahiplerinden oluflmaktad r. Görece topraks z olan kesimden durumlar n n biraz daha iyi oldu- unu söyleyebiliriz. Bu kesim daha çok kendi iflini yapmakta, herhangi bir yerden iflçi talep etmemektedir. Kendileri ekip kendileri hasat eden bu kesimin yevmiye gibi bir derdi yoktur. Kârlar da zararlar da kendilerine olan küçük üreticiler son dönemlerde devletin emperyalistlerle efl güdümlü olarak ortaya koydu u politikalardan ciddi biçimde etkilenmektedir. Bu kesim devlet taraf ndan mazot fiyatlar n n artt r lmas, girdiç kt fiyatlar ndaki dengesizlik ve bu durumdan kaynakl zarara u ray p tefecilerin eline düflmesi küçük üreticilerin tarlalar n, evlerini barklar n satmalar na neden olmaktad r. Hatta flunu da belirtelim ki buralarda kendilerine ayak ba oldu u gerekçesiyle büyük üreticilerin mafya ile beraber bu tarlalara el koymas yaflanan sorunlar aras ndad r. Bu kesimin örgütsüz durmas ve sorunlar n bireysel olarak dile getirmesi söz konusu oldu undan sorunlarda bir iyileflme görülmemektedir. Aray fl içindeki halk m za cevap olal m Yukar da bahsedilen problemler yo un bir flekilde yaflanmakta ve halk m z bir aray fl içerisine girmektedir. Halk m z örgütlemekle yükümlü olan bizlerin bu de erlendirmelerden sonra içlerine nüfuz etmemiz olmazsa olmazlar m zdand r. O halde ifle onlar gibi olmaktan, onlar n yaflad problemlerin içerisinde bulunmaktan bafllayal m. Yoldafllar m z n öncelikli olarak tarlalarda çal flmas ve bu problemlerin buralarda dile getirilip çözümlerini de onlarla beraber tart flmam z gerekmektedir. Deneyimlerimiz bizlere iflçi olmadan iflçileri örgütleyemeyece- imizi, halk m z örgütlemek istiyorsak, onlar gibi olup onlar n bulundu u yerlerde olmam z gerekti ini bizlere defalarca kan tlam flt r. Üretim içerisinde oldu umuzda onlarla paylafl mlar m z neticesine bir ba m z n olaca n ve bu ba la beraber onlar n sorunlar na politik bir bak fl aç s getirerek örgütlenmeleri yönünde ileri ad mlar atabilece imizi söyleyelim. Yo un bir flekilde bu problemleri anlatan bildirileri da tmak, ev sohbetlerinde onlarla beraber sorunlar konuflmak kendi sorunlar oldu undan kaynakl ilgiyle karfl lanacakt r ve örgütlenmenin zeminini de oluflturacakt r. Unutmamal y z ki iflçilerin ya da bir semtin örgütlenmesi k sa süreli olan bir durum de ildir. Bundan kaynakl tar m iflçilerine yönelik uzun vadeli bir hareket bafllat lmal, gündeme sürekli onlar bilinçlendirerek müdahale etmeliyiz. Kitlelerle sorunlar konuflurken alternatiflerimizi de koymal y z ama bunu anlatmak ve kavratmakla yükümlü oldu umuzu unutmayal m. fiu problemlerimiz var, bu problemlerimiz var gibi söylemlerle soyut bir pratik içerisinde olmamal y z. Alternatifleri koyup kavratmak ayaklar yere basan bir pratik hat izlemek demektir. Çukurova YDG

10 10 Yeni Demokrat Gençlik Çalar saatler, düflleri öldürür Merhaba sevgili YDG liler, A ustos ay n n tüm s cakl yla sizleri güzel bir tatil kasabam zdan selaml yorum. E er sizin de iflleriniz yolunda gidiyorsa flu anda kitle çal flmas ad alt nda öldürücü bir s cakla bo ufluyor olman z gerekiyor. Yani gördü ünüz ve anlad n z gibi sizlere üzülüyorum sevgili gençler. Umar m bu çal flman zdan istedi- iniz verimi al rs n z ne diyeyim. Sanki kitleler kaç yor, ne var can m havalar biraz serinleseydi de öyle yapsayd n z flu çal flman z. Atalar m z, bir musibet, bin nasihatten iyidir demifller ama size musibet de yetmiyor anlafl lan. Bugüne kadar insanl k tarihi, kendi deneyimlerini ç karm fl ve demifl ki havalar s n nca tatil yapmak en iyisi. Neredeyse bütün ülkelerde de bak n z yazlar genelde tatil yap l r. Bütün bir senenin yorgunlu u, o k sac k izin günlerinde deniz, gezi gibi aktivitelerle at lmaya çal fl l r. nsano lu biraz da olsa dünya gündeminden uzaklafl r bu dönemde. Bana kalsa k fllar da bu kadar çal flman n bir anlam yok. Malum insan bedeninden bahsediyoruz, çabuk eskiyor vücutlar m z. Bazen etraf ma bak yorum, herkes Ajda Pekkan, Seyyal Taner ya da Tina Turner gibi olaca n zannediyor. Hem yaflayay m hem de yafllanmayay m, hayatta olmaz efendim. Gençken kendine ne kadar bakarsan, yaflland nda da o kadar rahat edersin. Dedim ya insan tatilde hem dinlenmek hem de biraz ülke ve dünya gündeminden uzak kalmak istiyor ama benim gibi topluma, halka mal olmufl insanlar için bu pek mümkün olmuyor. Zaten daha tatile bafllad m ilk günden can m s k ld. Paras zl k yüzünden flöyle kendime uygun, güzel bir yer bulamad m. Bir de ne hikmetse her fleyin fiyat artm fl. Oysa k fl aylar süresince kapa att m yerlerde bunlardan haberdar de ildim. Yahu bir ekmek 75 kurufl olmufl, o yüzden ilk baflta kusura bakmas nlar ama esnaf m za k zg n m. Baflbakan diyor ki kriz yok, her fley yolunda ama dinleyen kim? Millet kendisi kriz ç karacak ya hemen ekme e, makarnaya falan zam yapm fllar. Neyse dedim kendi kendime, bu saf esnaf m z da zamanla anlar durumu, malum herkes ekonomi profesörü de il, herkes benim gibi bilimsel düflünüp anlayamaz gerçekleri. Halk m z cahil yani gençler. Siz de okumufl adamlars n z ama peflinden ayr lm yorsunuz bu halk n. O yüzden sizi de anlamakta zorlan yorum. Hem AKP ye karfl s n z hem de neredeyse yar s AKP ye oy vermifl bu insanlara hizmet etmek gerekti inden dem vuruyorsunuz. Dedim ya toysunuz daha. Bunu görebilmeniz için san r m biraz zaman geçmesi gerekecek. Ben flahsen AKP den de, cahil halk m zdan da memnun say l r m. Yani ben size göre daha tutarl - y m. Eh olsun o kadar de il mi fark m z? Neyse efendim, dedim ya bu fiyat art fllar nedeniyle istedi im gibi olmasa da keseme uygun bir yer buldum en sonunda. Bir iki pürüzü saymazsak tatilim de iyi gidiyordu ama Amerika dan ald m bir telefonla bütün moralim alt üst oldu. Yüksek bir mevkide olan Amerikal arkadafl m, Kanada da Conrad Schmidt diye birisinin Az Çal fl Partisi diye bir parti kurdu unu söyledi. Adam 3 y l önce kurmufl bu partiyi ama belli ki beni uzun süredir takip ediyor. YDG de bomba etkisi yaratan düflüncelerimden son-

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA brahim Kaypakkaya n n daha genifl kitlelere ulaflt r lmas için Umut Yay mc

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Demokratik, bilimsel, anadilde, paras z e itim için B RLEfiEL M! - Kürt gençli i Kaypakkaya y incelemelidir

Detaylı

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER!

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 139 *Kas m-aral k 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! YDG 3. Konferans taslak metinleri Genç-Sen Genel Kurul de erlendirmesi

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 *Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506. E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim!

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 *Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506. E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 * *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! Sayfa 4 Rüzgar

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Kathmandu sokaklar nda devrim coflkusu flte 1 May s ALANLARDAYIZ... Ç D E K L E N R SUNU Merhabalar, Yo

Detaylı

HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M!

HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M! *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 130 2008-02 *fiubat 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M! Söz ve karar hakk için harekete geçelim, örgütlenme özgürlü ünü savunal

Detaylı

Üniversitede her fley sat l k m d r?

Üniversitede her fley sat l k m d r? *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 138 *Ekim 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 E itimin Amerikanlaflmas na hay r! Üniversitede her fley sat l k m d r? UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA 3 SUNU

Detaylı

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 148 * Kasım 2009 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim YDG 4. Konferansı 5-6 Aralık ta İzmir de 8 Kasım Kadıköy Istanbul

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Newroz eyleminde polis taraf ndan herkesin gözü önünde kolu k r lan kardeflimize sözümüzdür; Güzel günler

Detaylı

DEVR MC GENÇL K HAREKET N YÜKSELTEL M!

DEVR MC GENÇL K HAREKET N YÜKSELTEL M! Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 140 *Ocak 2009 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 ddia ve cüretimizi kararl l kla kuflanal m DEVR MC GENÇL K HAREKET N YÜKSELTEL M! Yeni Demokrat Gençlik 3. Konferans

Detaylı

S f r toleransl cinayet

S f r toleransl cinayet Y kal m bu köhne düzeni Kapitalizmin merkezinde yaflanan mali kriz k sa zaman içerisinde neo-liberalizm denen paradigman n temel yarg s n yerle bir etmifl durumda. Benzer ama daha küçük çapta yaflanan

Detaylı

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

Yeni komutanlardan eski inciler...

Yeni komutanlardan eski inciler... Say : 25 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 5-18 Eylül 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Bir de yetkisi olsa... Genelkurmay n komuta kademesinin

Detaylı

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa Yalan ve talan n maskesi TOK Her y l n belli dönemlerinde televizyonlarda ev sahibi olmak için kuyruklara giren, ev sahibi olma umudunu tafl yanlar n TOK bürolar önündeki çilelerini seyrediyoruz. Daha

Detaylı

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas Su yaflamd r! Dünya Su Forumu 16-22 Mart tarihleri aras nda stanbul da Feshane ve Sütlüce Kongre Merkezinde gerçeklefltirildi. 110 ülkeden 33 binden fazla kiflinin kat ld foruma kat lanlar aras nda 3 prens,

Detaylı

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte.

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte. , TARAFIZ; AMA EZİLENDEN-SÖMÜRÜLENDEN YANA! Psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olan gerilim politikası, egemen sınıflar tarafından hayata geçirilmeyi sürdürüyor. Kendi aralarındaki hegemonya çatışmasında

Detaylı

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES F YATI : 1 TL. fiç - K TLE GAZETES YIL: 1 SAYI: 2 ARALIK 2009 HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü Türkiye nin de iflik illerinden fabrikalar kapat larak iflsiz b rak

Detaylı

EMPERYAL ZME VE EMPERYAL ST BLOK AB YE HAYIR!

EMPERYAL ZME VE EMPERYAL ST BLOK AB YE HAYIR! AYLIK S YAS GAZETE > YIL: 2 > SAYI: 7 > Eylül-Ekim > 2005 Fiyat : 2 Euro Eme in özgürleflmesi ve Halklar n ba ms zl için; EMPERYAL ZME VE EMPERYAL ST BLOK AB YE HAYIR! Büyük da kartallar ölümsüzdür! Çeflitli

Detaylı

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93 Halkevleri Derne i stanbul fiubesi ktisadi flletmesi stiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sk. No: 10/2 Beyo lu / stanbul Tel: 0 212 245 63 41 www.halkevleri.org.tr bilgi@halkevleri.org.tr 1. Bask : Aral k 2008

Detaylı

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL Özgür Bir Ülke, Onurlu Bir Yaflam çin! Karkerê Hemû Welatan û Gelê Bîndest Yêkbin!.. DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL MLKP Kürdistan

Detaylı

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek! Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

Detaylı

Bu ülkede katiller milletvekili olur parti lideri olur bakan olur baflbakan olur; hep yükselirler!

Bu ülkede katiller milletvekili olur parti lideri olur bakan olur baflbakan olur; hep yükselirler! Bu ülkede katiller milletvekili olur parti lideri olur bakan olur baflbakan olur; hep yükselirler! 12 Temmuz Katliam ; Suç Kan tland! Suçlular Belli! AKP nin Adalet S nav : Baflta A ar olmak üzere 12 Temmuz

Detaylı

VE DAYAK DEVLET POL T KASIDIR

VE DAYAK DEVLET POL T KASIDIR D R E N fi 6. Y I L I N D A Bulut olup gürlesen ne fayda Ya mur olup ya madıktan sonra Ya mur olup ya san ne fayda Tarlada tohum olmadıktan sonra Nehir olup coflsan ne fayda Bofl denize aktıktan sonra

Detaylı

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 139 17 fiubat 2008 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Kad n Ne ktidar n Ne de Erke in Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde Kölesidir! www.yuruyus.com Say

Detaylı

SER XWEBÛN. Demokratik çözüm olmadan bar fl olmaz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 28 / Hejmar: 328 / Nîsan 2009

SER XWEBÛN. Demokratik çözüm olmadan bar fl olmaz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 28 / Hejmar: 328 / Nîsan 2009 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE ku rd.o rg Sal: 28 / Hejmar: 328 / Nîsan 2009 w w w.a rs iv a Demokratik çözüm olmadan bar fl olmaz Olumlu veya olumsuz yönleriyle özgür kad n hareketi

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 9

Gayrimenkul Zirvesi 9 2 GYODER Gayrimenkul Zirvesi 9 Turgay Tanes, GYODER Baflkan Baflkan n Mesaj 2008 y l n global finansal sistemin sars ld, küresel ekonomik krizin etkilerini gözlemledi imiz ve yans malar n yaflad m z bir

Detaylı

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X Ali Yetgin gözaltında kaybedilmek isteniyor! Sicili katliam ve kaybetmelerle hayli kabarık olan TC devletinin yeni bir kaybetme girişimiyle karşı karşıyayız. Partizan Dergisi okuru Ali Yetgin den 8 Mart

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım!

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! Son yerel seçimler öncesin de koltuğunun altın da dosyalarla tanıdık kendisini. Belgelerle konuşması, doğrunun yanında, haksızlığın, yolsuzluğun karşısında yer alması

Detaylı