*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506"

Transkript

1 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: Gücümüz Birli imizde!

2 UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA

3 3 SUNU Merhabalar, Ekonomik ve siyasi krizin derinleflti i, hayat flartlar n n giderek zorlaflt, temel ihtiyaçlara pefli s ra zamlar n gerçekleflti i, gecekondu y - k mlar n n yeniden gündemleflti i, askeri operasyon ad alt nda ormanlar m z n yak ld ve egemenlerin kendi içerindeki ç kar çat flmalar n n derinleflti i bu dönemde kolektif bir ürün olan dergimizin A ustos say s yla karfl n zday z. Bu say m zda zamlar ve hayat pahal l n n yan s ra kentsel dönüflüm ad alt nda binlerce emekçi aileyi tehdit eden y - k m sald r lar na sayfalar m zda yer veriyoruz. Farkl flehirlerden konuya katk sunan YDG li arkadafllar m z n haz rlad yaz lar ve yapt klar röportajlar kentsel dönüflüm denilen emperyalist projeyi farkl aç - lardan ele almaktad r. Sulukule den Mersin e, Bafl büyük ten Gülsuyu ve Kuruçeflme ye farkl deneyimlerin mücadelemizi zenginlefltirece ine inan yoruz. A ustos ay nda Çukurova da gerçeklefltirece imiz yaz-emekçi çal flmas n n son haz rl klar n gerçeklefltiriyoruz. Geçmifl y llardaki köy çal flmalar ndan daha farkl flekilde örgütleyece imiz bu y lki çal flmam zda kitle çal flmas ön plana ç kacakt r. Y k mlara, zamlara, yoksullu a, do an n katledilmesine, operasyonlara karfl temel hak ve demokratik taleplerimiz u runda yo un bir çal flma örgütleyerek genifl bir kitleye ulaflmay ve halktan ö renmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki say da çal flma üzerine genifl bir bilgilendirmede bulunaca z. Kitlelerin tepkisinin ve kendili inden hareketinin yükselmeye bafllad, sistemin krizinin derinleflti i bu dönemde sürece cevap olabilmek ve kitleleri saflar m zda örgütleyebilmek aç s ndan bilinç ve kavray fl düzeyimizi yükseltmenin, örgütsel mekanizmam z gelifltirmenin ve kitle çal flmas nda yaflad m z eksikleri gidermenin önemi daha fazla aç a ç kmaktad r. Bu konularda fazla bekleyecek zaman m z da yoktur. Bu nedenle ço unlu unu ö renci gençlikten yoldafllar n oluflturdu u örgütümüzün genel ö renci kitlesinde görülen yaz dönemini tatil-e lence a rl kl geçirme anlay fl na teslim olmas mümkün de ildir. Tatil ihtiyac n kesinlikle reddetmemekle birlikte, bu dönemin özgünlü ünü-avantajlar n kullanarak okul dönemine daha donan ml girmek için çabalar m z yo unlaflt rmam za ihtiyaç vard r. Geçen ay örgütledi imiz e itim çal flmas ve A ustos ay nda gerçeklefltirece imiz esas nda kitle çal flmas n n oldu u, siyasi çal flman n da önemli bir a rl a sahip olaca faaliyet oldukça önemlidir. Bununla birlikte bireysel olarak da emekçileri tan mak ve siyasi düzeyimizi yükseltmek için çaba harcamam za ihtiyaç vard r. Devrimci bilinç ile irade aras ndaki iliflkiyi ele alan Kolektifin Sesi ni, ileri kitleler içindeki hareketlili e de inerek halkla bütünleflmenin önemi üzerine bir perspektif sunan Gençli e Notlar ve devrimci müdahale ve elefltiri-özelefltiri üzerine anlay fl m za de inen yaz n n ilgiyle okunaca n düflünüyoruz. Yine Dersim 38 in 70. y l vesilesiyle 38 isyan n anlatan yaz da direniflle katliam n nas l gerçeklefltirildi ini daha ayr nt l görmemize yard mc olacakt r. Bir dahaki say m zda görüflmek dile iyle Ç D E K L E N R - syan her tarafa yay Çukurova daki tar m iflçilerinin ve küçük üreticilerinin sorunlar Haluk Zorusevmez Emperyalizmin krizi halk sefalete sürüklüyor Forum Y k mlar-yozlaflma-yoksulluk üzerine Denge Ciwane Y l nda Dersim Kolektifin Sesi Gençli e Notlar Genç Kad n Göçmen Genç ILPS Gençlik Komisyonu Raporu Yunanistan ö renci hareketi üzerine Kentsel dönüflüm- zmir, Mersin, Gülsuyu, Bafl büyük, Sulukule deneyimleri Komünist Ustalardan ö renelim Satranç Bellek UMUT YAYIMCILIK VE BASIM SANAY LTD. fit Yönetim yeri: Gureba Hüseyin A a Mah. mam Murat Sok. No: 8/1 Aksaray-Fatih/ STANBUL Tel: (0212) FAKS: (0212) Sahibi ve Yaz iflleri Müdürü: Çilem ÖNSEL Bask : Yön Matbaac l k Davutpafla Cd. 75/2, B 366 Topkap / stanbul Tel: (0212) ISSN Yeni Demokrat Gençlik in adresleri: BÜROLAR KARTAL: STASYON CAD. DÖRTLER APT. NO: 4/2 KARTAL, TELEFAKS: (0216) Cep: ANKARA: SIHHIYE MH. SÜLEYMAN SIRRI SK. NO: 19/7 ÇANKAYA TEL: (0312) Cep: ZM R: 856 SOKAK, NO:48/203 KEMERALTI KONAK, TEL: (0232) Cep: MALATYA: DABAKHANE MAH., TURGUT TEMELL CAD., BARIfi fi HANI. NO: 3 NO: 94 TEL: (0422) Cep: ERZ NCAN: ORDU CAD. ORDU fihani KAT:3 TEL: (0 446) CEP: BURSA: SELÇUK HATUN MAH. ÜNLÜ CAD. SÖNMEZ fi SARAYI KAT: 2 NO: 185 HEYKEL, TEL: (0224) Cep: MERS N: S L FKE CAD. ÇAVDARO LU fihani KAT: 3 NO: 118 MERS N CEP: AVRUPA MERKEZ BÜRO: WESELER STR AS-DRUCK DUISBURG-ALMANYA TEL: FAKS: BANKA HESAP NUMARALARI Selma fiahin Ziraat Bankas stanbul/aksaray fiubesi Euro Hesab : TL Hesab :

4 4 Yeni Demokrat Gençlik En büyük güç örgütlü halk n gücüdür SSGSS ve 1 May s sürecinde dikkat çekici flekilde öne ç kan ve hareketlenen iflçi hareketi sürecin hemen ard ndan sar sendikal-bürokratik önderlikler taraf ndan susturulmaya ve pasiflefltirilmeye çal fl lsa da yaz s caklar n n yak c l na paralel flekilde iflçi s n f n n hareketlili i ülke gündeminde yerini korumaktad r. Birçok fabrikada irili ufakl flekilde süren grevler, Ambarl da sendikalaflt için iflten at lan arkadafllar na destek veren yüzlerce iflçinin öfkesi ve bunlarla birlikte belediye iflçilerinin grev kararlar n asmak amac yla gerçeklefltirdi i yürüyüfller zorlaflan yaflam flartlar karfl s nda artan tepkinin örneklerini de bizlere sunmaktad r. Belediye- fl Sendikas öncülü ünde binlerce belediye iflçisinin grev karar n ilan etmek amac yla stanbul Büyükflehir Belediyesine do ru yürüyüfllerine polisin gaz bombalar, cop ve tazyikli suyla sald rmas ve 1 May s aratmayan görüntülerin ortaya ç kmas sistemin iflçi hareketinden duydu u korkuyu da yans tmaktad r. Belediye iflçilerinin polise karfl direnmesi, grev karar n asmakta srar etmesi ve sald r n n ard ndan tekrar buluflarak Büyükflehir Belediyesi önünde coflkulu flekilde grev karar n asmas oldukça ö reticidir. Kartal Belediyesine grev karar n asmak isteyen Genel- fl Sendikas üyesi iflçilerin polisin barikat n aflarak kararl l n ortaya koymas ve grev karar n ilan etmesi de oldukça önemlidir. Yine baflta Kad köy olmak üzere birçok ilçe belediyesinde her birine kat lan yüzlerce iflçinin polisin yo un ablukas na ve son model bask araçlar na ra men grev karar n coflkuyla ilan etmesi artan zamlara, yükselen iflsizli e, zorlaflan hayat flartlar na, derinleflen sömürüye ve ç kar lan sald r yasalar yla gelecek güvencesinin yok say lmas na karfl yükselen tepkiyi ortaya koyan örneklerdir. stanbul da belediye iflçilerinin gerçeklefltirdi i eylemlerin örgütlenmesinde büyük emek veren Devrimci Demokratik Sendikal Birlik üyesi yoldafllar m z n deneyimlerinden ö renmek gençli in s n f mücadelesine yönelik ilgisini artt rmaya çal flan ve halka hizmet et ça r s n fliar edinen YDG liler aç s ndan oldukça önemlidir, ö renilmesi, katk sunulmas ve desteklenmesi gereklidir. Y k mlara karfl birleflelim! Yaz n gelmesiyle yeniden gündemleflen bir di er gündem de yoksul halk m z n bar nma hakk na yönelik pervas z sald r lar n yeniden gündemleflmesi ve emekçi mahallelerin kap lar na y k m araçlar n n ve binlerce polisin y lmas d r. stanbul da, Ankara da, Mersin de yeniden gündemleflen ve halk n tepkisi sonucu bir k sm yerel seçimlerin sonras na ertelenen y k m sald r lar na karfl bar nma hakk için direnen zmir-kuruçeflme halk - n n devrimcilerle ortak flekilde kurdu u barikatlarla y - k m ekiplerine geri ad m att rmas örnek al nmas gereken bir örnektir. Kentsel dönüflüm ve flehir merkezlerinin yoksullardan ar nd r lmas, temizlenmesi hedefiyle yoksullar n flehir d fl na sürülmesi ve flehir merkezlerinin burjuvazi ve özellikle finans çevreleri için güvenli, steril bölgeler haline getirilmesi, bu bölgelerin rant alan olarak ya malanmas ve zenginler için lüks dairelerle ve villalarla doldurulmak istenmesi sistemin emekçilere düflman yüzünü farkl bir aç dan göstermektedir. Kentsel dönüflüm projesi yaln zca ülkemize ait bir sorun de ildir, emperyalist bir politikad r. Benzeri sald r lardan Hindistan, Filipinler, Brezilya gibi çok say da yar -sömürge ülke halk da etkilenmekte, milyonlarca insan zorla yerlerinden edilmektedir. Önemli bir k sm yaflam flartlar ndan dolay k rsaldan göç etmek zorunda kalan halk n bu proje sonucu yeni bir göçe zorlanmas politikalar m zda önemli bir yer edinmektedir. Operasyonlara, do am z n katledilmesine hay r! Kürt ulusal mücadelesi de ülke gündemindeki yerini korumaktad r. Gerillan n baflar l taktik sald r lar karfl s nda çaresiz kalan ordunun çözümü or-

5 Yeni Demokrat Gençlik 5 Sistemin sahiplerinin de art k aç kça kabul ettikleri gibi gidiflat daha da kötüye do rudur. Hayat flartlar daha da zorlaflacakt r. Bu nedenle halk m z n örgütlenmesinin, birlik olmas n n önemi çok daha fazla artmaktad r. Krizden ç k fl daha fazla bask da, daha fazla sömürüde gören ve az nl n ç karlar na dayal iflleyen adaletsiz sistemlerinin, ya man n-soygunun devam için halk karfl t önlemler almaktan çekinmeyen egemenlere karfl ç kmakta devrimcilerin halkla bütünleflmesinin vazgeçilmez bir önemi bulunmaktad r. manlar yakmakta bulmas ve halka yönelik iflkence ve bask lar n artmas YDG olarak üzerinde durmam z ve teflhir etmemiz gereken bir gündemdir. Bat da, özellikle turizm bölgelerinde rant amac yla yak lan ormanlar ilk s radan veren haber bültenlerinin ve konuyla ilgili çal flma yapan çok say da sivil toplumcu, burjuva çevre örgütlerinin T. Kürdistan da lar ndaki yang nlara duyars z kalmas da bu kesimlerin ikiyüzlülü ünü bizlere göstermektedir. nsanl n düflman olan sistemin do an n da düflman oldu u ve en temel haklar m z ve gelece imizle birlikte do am z da çalmak, yok etmek istedi ini görmek ve hareket geçmek gerekmektedir. Operasyonlar, halka yönelik bask lar, do an n katledilmesini teflhir etmek ve ulusal ve sosyal kurtulufl için da lar mesken eden gerillalar sahiplenmek tüm devrimci gençlerin gündeminde ön s ralarda yer almal d r. Ekonomik krize karfl örgütlenelim! Artan yoksulluk, temel ürünlere gelen yüksek oranl zamlar sistemin içinde bulundu u derin ekonomik krizin sonucudur. Bu kriz yaln zca ülkemize özgü de ildir. Dünya çap nda emperyalist-kapitalist sistemin yaflad krizin ülkemizdeki yans mas d r. Ülkemizin emperyalizme derin ba ml l ise var olan krizin en a r hissedildi i, en çok etkilenen ülkelerin bafl nda yer almam za sebep olmaktad r. Sistemin sahiplerinin de art k aç kça kabul ettikleri gibi gidiflat daha da kötüye do rudur. Hayat flartlar daha da zorlaflacakt r. Bu nedenle halk m z n örgütlenmesinin, birlik olmas n n önemi çok daha fazla artmaktad r. Krizden ç k fl daha fazla bask da, daha fazla sömürüde gören ve az nl n ç karlar na dayal iflleyen adaletsiz sistemlerinin, ya man n-soygunun devam için halk karfl t önlemler almaktan çekinmeyen egemenlere karfl ç kmakta devrimcilerin halkla bütünleflmesinin vazgeçilmez bir önemi bulunmaktad r. Sistemin kendi iç çat flmas nda taraf olmayal m! Sistemin yaflad kriz kendi içindeki ç kar çat flmalar n da derinlefltirmektedir. AKP nin kapatma davas ndan Ergenekon operasyonuna kadar tüm yaflananlar bir yandan sistemin kendi içindeki iflleyiflini deflifre ederek ne kadar köhne bir düzende yaflad m z sergilerken öte yandan laiklik, demokrasi, özgürlük vb kavramlarla halk da bu dalaflta saf tutmaya ça r lmaktad r. Özellikle Ergenekon davas ile devletin son y llarda iflledi i tüm suçlar bir grup çetenin ifli olarak gösterilmek istenmekte, bilhassa T. Kürdistan nda uygulanan fliddet, bask ve iflkencenin üzerine gidilmemekte, bu flekilde devlet aklanmaya çal fl lmaktad r. Kullan m süresi dolan devlet görevlilerinin harcanmas ile sonuçlanacak olan dava do al olarak devletin temellerine dokunmayacakt r. Bu sürece emperyalizmin de aktif flekilde müdahale etti i gizlenmedi i için ortadad r. ABD li ve AB li emperyalistlerin temsilcileri aç klamalar ile bu sürece yön vermektedir. Emperyalizmin deste i ile rahatlayan ve alternatifsizli in avantaj n kullanan AKP hükümeti yine emperyalizmin müdahalesi sonucu suskunlaflan TSK gerek emekçi halk m za yönelik ekonomik-demokratik sald r larda gerekse de Kürt ulusuna yönelik imha-inkar sald r larda ittifak halinde sald r larda bulunmaktad r. Bu köhne düzenin en büyük flans halk m z n örgütsüzlü üdür. Yine bu çürüyen sistemin en büyük kabusu halk m z n birleflmesi ve devrimcilerle bütünleflmesidir. En büyük gücün örgütlü halk n gücü oldu unun bilincinde olan hakim düzen gerek demokratik-ekonomik sald r yasalar yla gerekse de silahlanmaya-teknolojinin son ürünü bask araçlar yla donanmaya devam etmektedir. Egemenler bizlerle daha çetin mücadelelere haz rlanmaktad r. Biz de bu sömürü ve bask düzenine karfl daha çetin ve flanl mücadelelere haz r olal m!

6 6 Yeni Demokrat Gençlik Açl m z, yoksullu umuz, sefaletimiz kader de il Büyüyen, geliflen, sürekli ileri giden Türkiye ekonomisinin son bir y ld r nas l da çöküfle geçti ine tan k oluyoruz. Oysa AKP hükümeti, geride b rakt befl seneden sonra istikrar n sözünü vermiflti bizlere. Y llard r u rafl lan iflsizli in bitirilece ini, zenginleflece imizi söylüyorlard. Art k yüzümüz gülecekti, yolsuzluklar, adam kay rmalar olmayacakt. Ancak hepsinin sadece laf oldu u, gerçekle ilgisinin bulunmad iflte yine gün yüzüne ç kt. Sadece son bir senede, devletin resmi aç klamalar na göre bile artan iflsizlik, saklaman n olana bulunmayan zamlar hiçbir fleyin de iflmedi ini kan tl yordu. Zaten ekonomi uzmanlar da son bir senedir çöküfl, kriz kelimelerini s kl kla kullan r olmufllard. Asl nda bizler için büyük laflar n söylendi i bu 5-6 senede de de iflen bir fley olmam flt y l nda, patlak veren ekonomik krizin sefaleti içerisinde yaslan lan, desteklenen AKP nin de di erlerinden farkl olmad n gördük bu süreçte. Dibe batm fl ekonominin yarat lan hayal ortam nda düzlü e ç kar ld n anlat yordu bize a z güzel laflar yapan ve çok iyi ekonomi bilen uzmanlar, yetkililer. flsizlik azal yor, düzlü e ç k yorduk, param z de er kazan yordu. Ama biz hâla iflsizdik, hâla kendimizi güvende hissedemiyorduk ve de er kazand söylenen param z n bize ne katk s oldu unu göremiyorduk. Çünkü bize bir faydas yoktu. Borsa yükseliyor diyorlard ama bizim borsada ka- d m z yoktu. Refah diyorlard ama f nd k üreticileri isyan ediyordu. flçiler zenginlefliyor diyorlard ama ülkenin dört bir yan nda iflçiler ücretleri kendilerine yetmedi i için grevler gerçeklefltiriyordu. stikrar diyorlard ama makarnaya, benzine, ekme- e, pirince sürekli zamlar geliyordu. Kifli bafl na düflen milli gelirimiz artt diyorlard ama biz iki ekmek için gerekli paray bulmakta zorlan yorduk. Ekonomi büyüdü diyorlard ama ülkede ne bir yat - r m yap l yordu, ne de yeni bir ifl sahas aç l yordu. Aksine küçük üreticiler, esnaf kan a l yor, kepenk kapat yordu. flte flimdi hepsinin, söylenen her fleyin yalan oldu unu görüyoruz. Art k bir sene öncesine göre bile daha fakiriz, daha fazla aç z. Bunun daha bafllang ç oldu u söyleniyor. Bilenler, krizin büyüyece ini, her geçen gün daha fazla fakirleflece imizi anlat yorlar. Çok güvendikleri, büyük dedikleri ABD den dünyan n öbür yan na kadar, sömürü çark n n difllisi devletlerin yaflad bu sorun tesadüf de ildir. Eme imizi sömürerek palazlanan ve fliflenlerin geri kalm fl ülkelerde açl ktan dolay isyanlar ç kacak diyerek son sürat önlemler almas, polis kuvvetlerini büyütmeleri tesadüf de ildir. Son bir senedir bask lar n, tutuklamalar n bu kadar artmas tesadüf de ildir. Yaflad klar m z tesadüf olmad gibi, açl m z ve yoksullu umuz da kader de ildir. Onlar n çocuklar gemiler al rken, dolar milyonerlerinin say s artarken, s rt - m za kene gibi yap flarak zenginleflirlerken bizlere yine sefalet reva görülüyor. Eflitsizli i, adaletsizli i, çeteleflmeyi, her türlü kirlenmiflli i teslim edenlerin varl sonsuza dek sürmeyecektir. Ekme imize, onurumuza, gelece imize sahip ç kmak bizlerin ellerindedir. Birleflelim, örgütlenelim, mücadele edelim.

7 Yeni Demokrat Gençlik 7 ÖSS ve geride b rakt klar Bir Ö renci Seçme S nav n daha geride b rakt k. Ak llarda kalanlar ise s nav zaman ve sonras nda yaflananlar oldu. A lasak m Gülsek mi manfletiyle haber sitelerinde, gazetelerde bir ilçenin tümünün kopya çekti ini ö rendik. Bunun yan s ra 5 bin ile 40 bin YTL karfl l nda garantili üniversite ad alt nda s nava ö rencinin yerine girenlerin oldu unu ve sadece yakalanan 48 kiflinin gözalt na al nd n bir kez daha gördük. 30 YTL veremeyen binlerce ö rencinin s nava giremedi ini bir kez daha ö rendik. 26 bin ö rencinin ÖSS puan n n hesaplanamad baflka bir ifade ile koskoca bir 0 (s f r) çekti ini bir kez daha gördük. Yüz binlerce üniversite mezunu atanmay beklerken YÖK ün kontenjanlar % 100 artt rmas n n, e itim sisteminin girdi i girdab n bir kez daha ortaya ç kmas na vesile oldu unu gördük. Geçen sene s nava girip birinci olan ö rencilerin; bu sene tekrar s nava girdiklerini (dershanelerin birincilere verdi i araba, ev, para vb için) ve tekrar birinci olduklar n ve ödüllerini ald klar n bir kez daha gördük. Bir dershane reklâm nda gördü ümüz ö renciyi baflka dershane reklâmlar nda bu sefer o dershanenin logolu flapkalar n, tiflörtlerini giyerek büyük ödülleriyle birlikte boy boy foto raflanarak gazete köflelerini, televizyonlar süsledi ini bir kez daha gördük. Kiminin çal flacak masas dahi yok iken, kiminin saatine yüzlerce lira verdi i kurslar alarak baflar l olan, olmaya çal flan ö rencileri gördük. Kirli savafl oyunlar n n oynand, birçok okulunda s n f ö retmeninin dahi olmad, derslere girmedi i T. Kürdistan nda Kürt halk gençli inin yo unlukta oldu- u illerin ÖSS baflar s ralamas nda son s ralar paylaflt klar n bir kez daha gördük. ÖSS ile birlikte en önemlisi bozuk düzende sa lam çark olmaz sözünün durumu tüm ç plakl ile ortaya koydu unu bir kez daha gördük. Gördük, yaflad k, tan k olduk. Gençli in gelecekten umudu yok iken emperyalist yoz kültürün, e itimin tek tiplefltirmeye dönük, toplumdan izole olmufl bireyler olmaya karfl ; örgütlü gücün ne oldu unu liseliler olarak ÖSS karfl t eylem ve mitinglerde gösterdik. ÖSS de, YDS de, OKS de ve her türden di er eleme s navlar nda yaflanan bunca e itim eflitsizli ine karfl, her sene liseli gençli in önemle ve özenle durmas gereken konu ÖSS karfl t eylem ve etkinlikler olmal - d r. Gençli in muhalif kimli i son dönemde daha fazla ortaya koymas, yapt eylemlerin ve di er etkenlerin (TV programlar, diziler, sinema vb) ivmeye olumlu katk da bulunmas liseli gençli in haklar için mücadelesinin önümüzdeki dönemde daha fazla ön plana ç karaca n bizlere göstermektedir. zmir den Liseli YDG li Milas ta 2 Temmuz Anmas Bu y l Milas ta Sivas flehitleri anmas dahilinde Pir Sultan Abdal Kültür Derne i Milas fiubesi taraf ndan bir dizi etkinlik yap ld. 2 Temmuz günü saat 18 de Atapark ta bas n aç klamas yap ld. Bir di er etkinlik de ayn gün saat 20:30 da Amfi tiyatroda gerçeklefltirilen anma gecesiydi. Oldukça kalabal k olan anma etkinli inde yer yer bireysel at lan sloganlar ilgi çekiciydi. Yerel halktan gençlerden oluflan müzik gruplar ve yerel ozanlar Sivas a yönelik türküler seslendirdiler. Milas tan bir YDG li

8 8 Yeni Demokrat Gençlik Çukurova daki tar m iflçilerinin ve küçük üreticilerin sorunlar Ülkemizin sosyo-ekonomik yap s n n sonucu olan siyasal ve ekonomik kriz süreklidir. Egemenler bu durumu atlatabilmek için ak l almaz politikalara baflvurmakta ve halk m z n asgari düzeyde yaflamlar n sürdürebilmeleri için gerekli olan ürünlere insanlar m z n kald ramayaca düzeyde zam politikas uygulamaktad r. Ülkemizin bir tar m ülkesi gerçekli ini göz önünde bulundurdu umuzda egemenlerin bu kesime uygulayaca- politikalar n ve bu kesimde gelifltirece i sistemin karfl s nda tar mda çal flan emekçilerin örgütlenmesi de olmazsa olmazlar m z aras ndad r. Bizler Çukurova da yaflayan tar m iflçilerinin ve küçük üreticilerinin yaflad problemlere de inmekle beraber örgütlenmelerine iliflkin meselelere de de inece iz. Tar m iflçileri T. Kürdistan nda gerek a a-afliret bask s nedeniyle gerekse de gerilla faaliyetinin yo un bir flekilde sürdürüldü ü yer olmas ndan kaynakl ordunun sald rmas, insanlar n evlerini yakmas y kmas sonucu halk m z göç etmek zorunda kalm flt r. Tabii ki bu durumun yaflanmas ile beraber Çukurova n n bereketli topraklara sahip olmas Kürt halk n n bu bölgeyi tercih etmesine neden olmufltur. Tar m bölgesi olmas n n ve göç eden insanlar n da kendi bölgelerinde köylü özelli ine sahip olmas buralara yönelmelerindeki en büyük etkendir diyebiliriz. Çukurova da tar m iflçilerinin büyük ço unlu unun T. Kürdistan ndan göç eden halk m z n oldu unu belirtmek gerekir. Bu bölgelerden göç eden halk m z n % ini Kürt halk geriye kalan k sm n da Urfa dan göç eden Arap halk oluflturmaktad r. Urfa n n d fl ndan göç eden halk m z daha çok gerilla faaliyetinin genifl çapta sürdürülmesiyle beraber sistemin bu bölgelere azg nca sald rmas ndan kaynakl göç etmifltir. Afliretler aras çat flmalar, kan davas, k z kaç rma olaylar daha çok Urfa bölgesinden göç eden halk m za ait bir durum olmakla beraber Kürt halk nezdinde bu durum esas oluflturmamaktad r. Tar m iflçilerinin büyük ço unlu unu Kürt halk n n oluflturmas ndan kaynakl s n fsal çeliflkilerinin yan nda ulusal çeliflkilerinin de var oldu- unu unutmamak gerekir. Hatta bu durum baz yerlerde öncelik almaktad r. Feodal anlay fl n yo un bir flekilde yafland Kürt halk bu durumun getirdi i sosyal kültürel özellikleri içerisinde bar nd rmakta ve bizlerin bu durumu gözden kaç rmamas gerekmektedir. Daha çok elçiler arac l yla çal flt r lan tar m iflçilerinin yaflad temel problemler ekonomik sorunlar ve insanl k d fl muamele görmeleridir. Toprak sahiplerinin belirledi i erke e 20, kad na 17.5 YTL lik yevmiyeler elçiler sayesinde ifl bulduklar gerekçesiyle % 10 kesintiye tabi tutulmaktad r. Ve bu durum elçilerin hak ve taleplerinin dile getirildi i elçiler derne- ince ve devlet taraf ndan desteklenmektedir. Normalde devletin kurumlar taraf ndan aç klanan tek yevmiye mant na ra men buralarda yaflama geçirilifl biçimi kad na ve erke e yönelik farkl l k arz etmesidir. Kad n n yevmiyesinin düflürülüp erke in yevmiyesinin ise belirlenen sabit fiyat olmas erkek egemen mant ktan baflka bir fley de ildir. Hatta ifl ortamlar nda kad nlar n daha fazla çal flt r lmas, erkeklere oranla daha çok ifl yapmas durumunda bile yevmiyelerin kad nlar nezdinde düflük olmas a alar n yüzünü kad n iflçilere çevirmesine neden olmaktad r. fle alma durumu söz konusu oldu unda daha çok kad nlar n tercih edildi i görülmektedir. Tar m iflçilerinin yaflad bir di er problem de son y llarda bas nda da manflet olan, ifle giderken kazalar n meydana gelmesidir ve bu kazalar n ço u kez ölümle sonuçlanmas d r. Araçlar n içerisine koyun gibi bindirilip insanl k d fl bir davran flla karfl karfl ya kalmaktad rlar. Her gün sabah n erken saatlerinde Türkiye de ölümlerin en çok yafland E-5 karayolundan tarlalara hiçbir can güvenli i olmadan götürülmekte ve arac süren kiflinin h z limitini afl p iflçileri ölüme sürüklemesi söz konusu olmaktad r. Geçmifl dönemlerde tar m iflçilerinin ifl saatleri 7:30-17:00 aras olmakla beraber bu yönlü flikayetlerinin esas anlamda olmad n söylemek gerekir. Fakat son birkaç y l içerisinde mevsimlerin sürekli de iflkenlik göstermesi, olgunlaflmayan ürünün vaktinden önce olgunlaflmas - na hemen sonra da yanmas na neden oldu u için bu süre art fl göstermekte ve birçok iflçinin tepkisine neden olmaktad r. Daha sonra büyük toprak sahiplerinin daha

9 Yeni Demokrat Gençlik 9 fazla iflçi çal flt rarak bu durumu düzeltmeye, fakat kârlar ndan zarar etmemek için de iflçilerin yevmiyelerini 2 3 YTL civar nda afla ya çekmelerine neden olmaktad r. Bunun örneklerini bölge özgülünde birçok yerde verebilir ve mevsimlerin bu anormal durumunu de erlendirdi- imizde, iflçilerle toprak sahipleri aras ndaki iplerin daha da gerginleflece ini söyleyebiliriz. Problemlerin içerisinde ç rp nan tar m iflçileri bir aray fla girmektedir. A rlaflan yaflam koflullar, ald klar yevmiyelerin yaflamsal ihtiyaçlar n bile karfl layamamas na ve bu durumdan kaynakl faizcilerin ellerine düflmelerine, onlar ya kumara ya da bu sorunlar unutabilmek için madde kullan m - na sürüklemektedir. Ve devlet bu durumu gözeterek tar m iflçilerinin bulundu- u bölgelerde kumar oynamalar na izin vermifl, uyuflturucu kullan m n polis ve çete iflbirli i ile yayg nlaflt rm flt r. Küçük üreticiler Daha çok bölgenin yerlisi olan bu kesim küçük toprak sahiplerinden oluflmaktad r. Görece topraks z olan kesimden durumlar n n biraz daha iyi oldu- unu söyleyebiliriz. Bu kesim daha çok kendi iflini yapmakta, herhangi bir yerden iflçi talep etmemektedir. Kendileri ekip kendileri hasat eden bu kesimin yevmiye gibi bir derdi yoktur. Kârlar da zararlar da kendilerine olan küçük üreticiler son dönemlerde devletin emperyalistlerle efl güdümlü olarak ortaya koydu u politikalardan ciddi biçimde etkilenmektedir. Bu kesim devlet taraf ndan mazot fiyatlar n n artt r lmas, girdiç kt fiyatlar ndaki dengesizlik ve bu durumdan kaynakl zarara u ray p tefecilerin eline düflmesi küçük üreticilerin tarlalar n, evlerini barklar n satmalar na neden olmaktad r. Hatta flunu da belirtelim ki buralarda kendilerine ayak ba oldu u gerekçesiyle büyük üreticilerin mafya ile beraber bu tarlalara el koymas yaflanan sorunlar aras ndad r. Bu kesimin örgütsüz durmas ve sorunlar n bireysel olarak dile getirmesi söz konusu oldu undan sorunlarda bir iyileflme görülmemektedir. Aray fl içindeki halk m za cevap olal m Yukar da bahsedilen problemler yo un bir flekilde yaflanmakta ve halk m z bir aray fl içerisine girmektedir. Halk m z örgütlemekle yükümlü olan bizlerin bu de erlendirmelerden sonra içlerine nüfuz etmemiz olmazsa olmazlar m zdand r. O halde ifle onlar gibi olmaktan, onlar n yaflad problemlerin içerisinde bulunmaktan bafllayal m. Yoldafllar m z n öncelikli olarak tarlalarda çal flmas ve bu problemlerin buralarda dile getirilip çözümlerini de onlarla beraber tart flmam z gerekmektedir. Deneyimlerimiz bizlere iflçi olmadan iflçileri örgütleyemeyece- imizi, halk m z örgütlemek istiyorsak, onlar gibi olup onlar n bulundu u yerlerde olmam z gerekti ini bizlere defalarca kan tlam flt r. Üretim içerisinde oldu umuzda onlarla paylafl mlar m z neticesine bir ba m z n olaca n ve bu ba la beraber onlar n sorunlar na politik bir bak fl aç s getirerek örgütlenmeleri yönünde ileri ad mlar atabilece imizi söyleyelim. Yo un bir flekilde bu problemleri anlatan bildirileri da tmak, ev sohbetlerinde onlarla beraber sorunlar konuflmak kendi sorunlar oldu undan kaynakl ilgiyle karfl lanacakt r ve örgütlenmenin zeminini de oluflturacakt r. Unutmamal y z ki iflçilerin ya da bir semtin örgütlenmesi k sa süreli olan bir durum de ildir. Bundan kaynakl tar m iflçilerine yönelik uzun vadeli bir hareket bafllat lmal, gündeme sürekli onlar bilinçlendirerek müdahale etmeliyiz. Kitlelerle sorunlar konuflurken alternatiflerimizi de koymal y z ama bunu anlatmak ve kavratmakla yükümlü oldu umuzu unutmayal m. fiu problemlerimiz var, bu problemlerimiz var gibi söylemlerle soyut bir pratik içerisinde olmamal y z. Alternatifleri koyup kavratmak ayaklar yere basan bir pratik hat izlemek demektir. Çukurova YDG

10 10 Yeni Demokrat Gençlik Çalar saatler, düflleri öldürür Merhaba sevgili YDG liler, A ustos ay n n tüm s cakl yla sizleri güzel bir tatil kasabam zdan selaml yorum. E er sizin de iflleriniz yolunda gidiyorsa flu anda kitle çal flmas ad alt nda öldürücü bir s cakla bo ufluyor olman z gerekiyor. Yani gördü ünüz ve anlad n z gibi sizlere üzülüyorum sevgili gençler. Umar m bu çal flman zdan istedi- iniz verimi al rs n z ne diyeyim. Sanki kitleler kaç yor, ne var can m havalar biraz serinleseydi de öyle yapsayd n z flu çal flman z. Atalar m z, bir musibet, bin nasihatten iyidir demifller ama size musibet de yetmiyor anlafl lan. Bugüne kadar insanl k tarihi, kendi deneyimlerini ç karm fl ve demifl ki havalar s n nca tatil yapmak en iyisi. Neredeyse bütün ülkelerde de bak n z yazlar genelde tatil yap l r. Bütün bir senenin yorgunlu u, o k sac k izin günlerinde deniz, gezi gibi aktivitelerle at lmaya çal fl l r. nsano lu biraz da olsa dünya gündeminden uzaklafl r bu dönemde. Bana kalsa k fllar da bu kadar çal flman n bir anlam yok. Malum insan bedeninden bahsediyoruz, çabuk eskiyor vücutlar m z. Bazen etraf ma bak yorum, herkes Ajda Pekkan, Seyyal Taner ya da Tina Turner gibi olaca n zannediyor. Hem yaflayay m hem de yafllanmayay m, hayatta olmaz efendim. Gençken kendine ne kadar bakarsan, yaflland nda da o kadar rahat edersin. Dedim ya insan tatilde hem dinlenmek hem de biraz ülke ve dünya gündeminden uzak kalmak istiyor ama benim gibi topluma, halka mal olmufl insanlar için bu pek mümkün olmuyor. Zaten daha tatile bafllad m ilk günden can m s k ld. Paras zl k yüzünden flöyle kendime uygun, güzel bir yer bulamad m. Bir de ne hikmetse her fleyin fiyat artm fl. Oysa k fl aylar süresince kapa att m yerlerde bunlardan haberdar de ildim. Yahu bir ekmek 75 kurufl olmufl, o yüzden ilk baflta kusura bakmas nlar ama esnaf m za k zg n m. Baflbakan diyor ki kriz yok, her fley yolunda ama dinleyen kim? Millet kendisi kriz ç karacak ya hemen ekme e, makarnaya falan zam yapm fllar. Neyse dedim kendi kendime, bu saf esnaf m z da zamanla anlar durumu, malum herkes ekonomi profesörü de il, herkes benim gibi bilimsel düflünüp anlayamaz gerçekleri. Halk m z cahil yani gençler. Siz de okumufl adamlars n z ama peflinden ayr lm yorsunuz bu halk n. O yüzden sizi de anlamakta zorlan yorum. Hem AKP ye karfl s n z hem de neredeyse yar s AKP ye oy vermifl bu insanlara hizmet etmek gerekti inden dem vuruyorsunuz. Dedim ya toysunuz daha. Bunu görebilmeniz için san r m biraz zaman geçmesi gerekecek. Ben flahsen AKP den de, cahil halk m zdan da memnun say l r m. Yani ben size göre daha tutarl - y m. Eh olsun o kadar de il mi fark m z? Neyse efendim, dedim ya bu fiyat art fllar nedeniyle istedi im gibi olmasa da keseme uygun bir yer buldum en sonunda. Bir iki pürüzü saymazsak tatilim de iyi gidiyordu ama Amerika dan ald m bir telefonla bütün moralim alt üst oldu. Yüksek bir mevkide olan Amerikal arkadafl m, Kanada da Conrad Schmidt diye birisinin Az Çal fl Partisi diye bir parti kurdu unu söyledi. Adam 3 y l önce kurmufl bu partiyi ama belli ki beni uzun süredir takip ediyor. YDG de bomba etkisi yaratan düflüncelerimden son-

11 Yeni Demokrat Gençlik 11 Zaten önümüzdeki haftalarda da tatilimi bitirip k fla haz rl k yapmam gerekecek. Kendime örnek ald m A ustos Böce i gibi yaz geçirdikten sonra saf bir kar nca bulup yan na kapa atmam laz m. E er böyle bildi iniz bir yerler varsa (yaln z ekme e falan para veremem, malum dergiden para alam yoruz) bana haber edin e mi? ra da bu adam Kanada da ünlü olmufl ve bir sürü taraftar toplam fl kendisine. Hemen gittim bir gazete ald m, bakt m ön sayfalardan uzun uzad ya vermifller haberi, adam benim görüfllerimi alm fl, biraz da güya özgün fleyler katm fl, sonra da sürmüfl piyasaya. Ak ll ya bir de kitap ç karm fl ama ne kitapta ne de haberlerde benim ad m geçmiyor. O kadar can m s k ld ki anlatamam sizlere. Ben ki bütün ömrünü Tembellik Hakk na veren birisi olarak bu uyan kl, fikir h rs zl n nas l sindirebilirim? Sloganlar bile benim sloganlar m n devflirme hali. Benim B rak n z yats nlar, b rak n z uyusunlar fliar ma benzer flekilde Dünyan n bütün iflçileri, gevfleyin diye slogan bulmufllar. Benim Tembellik Hakk fliar m al p Çalar saatler düflleri öldürür flekline çevirmifller. Ben sloganlara tak lacak adam de ilim. Allah için süslü de sloganlar bulmufllar ama nafile. 11 milletvekili adaylar ndan birisini bile parlamentoya gönderememifller. Yani öyle slogan bulmakla olmuyor bu ifller. Taraftar toplamak ve iyi bir haz rl ktan sonra siyasete güçlü bir girifl yapmak gerekir. Buradan da anlafl laca üzere görüfllerimi iyi sindirememifller. Sizlerin de bana bu konuda destek olaca n z umarak bu partiye sözde parti, partinin bayra na da sözde parti bayra- veya bez parças demek istiyorum efendim. Biraz para denklefltirdikten sonra bizzat kendim gidip bu Schmidt denilen adamla görüflece im ama yine de taraftar m olan genç arkadafllar ma da adam n mail adresini, faks numaras n bulmalar n ve protesto içerikli mail ve fakslar göndermelerini rica ediyorum. E er bulamazsan z diye de önümüzdeki say da bu köfleden ben verece im adres ve numaralar. Bu bir kampanya ilan d r sevgili gençler, gelin bu fikir h rs - z sözde partiye haddini bildirelim. Efendim sizlerden sakl yordum ama ben de tam bu içerikte bir parti kurman n haz rl klar n yürütüyordum yaln z kendi tezim uyar nca acele etmeden, ifli yavafltan alarak yap yordum. fiimdi ben böyle bir parti kursam, beni önceden bilmeyenler, yaz lar m okumayanlar taklitçilik le itham edecekler beni. flte tüm bu nedenlerle bu aralar çok can m s k l yor. E er sizler de Tembellik Hakk n fliar edinmifl partimize kavuflmak istiyorsan z kamuoyu yaratmam z gerekti- ini kabul ediyorsunuzdur. Neyse efendim konuyu uzatmayay m, ben sizlere bu konuda güveniyorum. Efendim asl nda bu ay gündemi sarsan Ergenekon üzerine tahlillerde bulunacakt m ama gördü ünüz gibi konuyu de ifltirmek zorunda kald m. Zaten önümüzdeki haftalarda da tatilimi bitirip k fla haz rl k yapmam gerekecek. Kendime örnek ald m A ustos Böce i gibi yaz geçirdikten sonra saf bir kar nca bulup yan na kapa atmam laz m. E er böyle bildi iniz bir yerler varsa (yaln z ekme e falan para veremem, malum dergiden para alam yoruz) bana haber edin e mi? Yaz m bitirdi ime göre kumsala do ru gidebilirim art k. Hepinizi sevgiyle kucakl yorum gençler. Az çal fl n çok uyuyun. Önümüzdeki ay görüflmek dile iyle...

12 12 Yeni Demokrat Gençlik Emperyalizmin krizi halk sefalete sürüklüyor! Kriz ilk olarak Amerika daki Mortgage sisteminin yaratt kredi köpü ünün patlak vermesiyle bafllad. P etrol, g da fiyatlar ndaki art fl n temel nedeninin ABD de bafllayan kredi krizi ile ba lant l oldu u gerçe i ve emperyalistlerin bu kriz için kendilerini finanse etmek için petrol ve g da fiyatlar ile oynad klar apaç k ortada. Kriz ilk olarak Amerika daki Mortgage sisteminin yaratt kredi köpü ünün patlak vermesiyle bafllad. Peki, neydi bu sistem? ABD de nas l iflledi? Anlatal m. Mortgage sistemi kira öder gibi ev almay vaat ediyor. Bunun için önce bir mortgage flirketi ile anlaflma yaparak bankadan kredi çekiyorsunuz ve bu kredi ile gidip ev al yorsunuz. Üstelik ev al rken hiçbir peflinat dahi ödemiyorsunuz. ABD deki bankalar siz kredi çekerken düzgün bir gelir dahi beyan etmenize gerek kalmadan size 100 bin dolarl k krediyi veriyordu. nsanlar ABD de konut fiyatlar n n giderek yükselmesine bel ba layarak 100 bin dolarl k evi seneye 120 bin dolara satarak 20 bin dolar kâr elde etme imkan yakal yordu. flte bu sistem kredi al mlar nda büyük patlamalara yol açarak, büyük bir kredi köpü ü yaratt. Halk mortgage flirketlerine trilyonlarca dolar borçland. nsanlar bu paralar tamamen bankalardan karfl l yorlard. Böylece belli bir al m gücüne de sahip olunabiliyordu. Yani bu sistem insanlara baflta al m gücü yarat yordu y llar aras nda hep bu flekilde sistem ifllemeye devam etti. Bir y l boyunca sa dan soldan bulunan parayla insanlar kredi borçlar n ödemeye devam ediyor ve buna bir y ll na dayanmaya çal fl yor ve sonunda evi satarak 20 bin dolarl k bir kâr pay ile gelir elde edebiliyorlard. Yaln z 2006 y l ndan sonra konut fiyatlar nda art fl gözlemlenmedi ve konut fiyatlar bu y ldan sonra yatay bir seyir izledi. Daha sonras nda olan oldu ve konut fiyatlar düflmeye bafllad. 100 bin dolara al nan ev seneye 80 bin dolara ancak sat labilince 20 bin dolarl k bir aç k olufltu ve halk bu borcu bankalara geri ödeyemedi. Milyonlarca insan bankalara, ilerleyen süreçte trilyonlarca dolar borçlu (ödenemez durumda) konumuna düfltü. Amerikan Merkez Bankas n n (FED) faizleri yükseltmesi ile birlikte konut maliyetleri de artmaya bafllam flt ve konut sat fllar nda düflüfl gerçekleflti. Bankalar ve arac kurumlar bu riskleri göze alm fllard. Çünkü bu riskleri alarak çok yüksek kâr elde ederek para kazanabiliyorlard. Yani yüksek risk-yüksek kâr anlay fl yla iflliyordu her fley. Sonras nda ne mi oldu? Yaklafl k 250 mortgage flirketi iflas bayra n çekti. Bankalar geri ödenemeyen bu paralar karfl s nda batmaktan çok zor kurtuldu. Dünyan n en büyük dev yat r m bankalar ndan olan Bear Stearns batmaktan FED kurtard. Ve ABD tarihinde 1929 Büyük Buhran ndan bu yana FED ilk kez hafta sonu operasyonuyla yine baflka bir dev banka olan JP Morgan Bear Stearns almas konusunda ikna etmek zorunda kald. Böylece bankalara ba l sigorta flirketleri de batmaktan flimdilik kurtar lm fl oluyordu. Ancak belli bir süreye kadar.

13 Yeni Demokrat Gençlik 13 fiu anda konut kredilerinin tutar 12 trilyon dolar dolay nda ve bunun yaklafl k 6 trilyon dolar Fannie Mae ve Freddie Mac taraf ndan sigortalanm fl durumda. Ve bu iki flirketin de batmas ihtimali ABD borsalar n yine sarst. En altta krediyi geri ödeyemeyen mortgagezedeler, hemen üzerinde krediyi veren mortgage flirketi, onunda üzerinde flirketi fonlayan banka ve onun da üzerinde en büyük banka Wall Street. Kriz görüldü ü gibi zincirleme olarak alttan yukar ya vurdu. Kredi köpü ünün patlamas yla bafllayan bu kriz tüm sektörleri durdurmaya bafllad. nflaat, imalat sektörü gibi en önemli sektörler durgunlu a geçti. Çünkü likidite sorunu ortaya ç kt. Para k tl yafland. Bankalardaki para suyunu çekmiflti. Bundan sonra piyasaya para basmak için FED devreye girdi. Görece krizi hafifletmeye, çarklar döndürmek için piyasaya para pompalayarak faizleri düflürmeye çal flan FED in ad mlar da yetersiz kalm fla benziyor. ABD ekonomisi flu an resesyona (durgunlu a) girmifl durumda. Sonras nda enflasyon do al olarak artmaya bafllad. Üretim yoktu ve tüketim ABD de inan lmaz bir ç lg nl kla devam ediyordu. Bu da enflasyonu t rmand rmaya bafllad. flte bundan sonra petrol fiyatlar nda 150 dolara ç kma beklentisi, (hatta 200 dolar beklentisi çok gerçekçi gözüküyor) g da fiyatlar nda yaflanan art fllar enflasyonist bask yla körüklendi. Petrol fiyatlar 1979 petrol krizindeki de erin dahi yüzde 15 üzerine ç km fl durumda. flte kredi krizi ile bafllayan kriz büyüyerek petrolü ve g day da içine ald. Emperyalistler ve özelikle ABD, spekülatörlerin etkisiyle nefes almaya çal fl yor. ABD deki dev finans kurumlar konut kredisinde yaflanan köpük üzerlerinde patlay nca emtia* piyasalar yla oynayarak petrol ve g da üzerinden yeni bir köpük yaratarak zararlar n karfl lamaya çal fl yor. Petrol ve emtia piyasalar ndaki art fl n en az yüzde 60 n n bu bankalar sayesinde oldu u düflünülüyor. (26/05/2008 Ergin Y ld zo lu, Cumhuriyet) Petrol fiyatlar Suudi Arabistan dan de il New York ve Londra daki analistler taraf ndan belirleniyor (Financal Times, 21/05/2008) 2006 y l nda tah l da lar ndan bahsedenler 2008 de k tl ktan bahsediyor. Kurakl n etkisi elbette önemlidir ancak g da fiyatlar n n yükselmesinde esas sorun krizin yaratt etkiden kaynakl d r. Görünüfle bak l rsa ngiltere de bu krizden pay n alm fl ve resesyona girmifl durumda. Petrol, g da fiyatlar ndaki art fl n temel nedeninin ABD de bafllayan kredi krizi ile ba lant l oldu u gerçe i ve emperyalistlerin bu kriz için kendilerini finanse etmek için petrol ve g da fiyatlar ile oynad klar apaç k ortada. Bunun yans mas n ülkemizde bariz bir flekilde yaflad k ve yafl yoruz. Burada yine krizden etkilenen en büyük kesimin yoksul ülkeler oldu u görüyoruz. Özellikle ülkemizde en temel gereksinimlerini karfl lamak için halk TMO - nun (Toprak Mahsulleri Ofisi) kap s nda ucuz g da almak için s raya girmifl durumda. Bu kriz yine yoksul ve emekçi halk m z vurmakta. Özellikle yaz sürecinde halk n içerisinde çal flmalar - m z yürütürken bu konunun ifllenmesi gerekiyor. Emperyalistlerin g da fiyatlar ve petrol fiyatlar yla oynayarak, çiftçinin, köylünün, iflçinin yani k sacas halk m z n s rt ndan ayakta durmaya çal flt n anlatmak gerekiyor. Emperyalist sistemin asalak bir niteli i oldu unu, hayatta kalabilmek için halk m z inim inim inletti ini, burjuva ç karlar u runa bir grup az nl n kriz faturas n n milyarlarca insana ç kart ld n, açl k, k tl k ve hastal ktan insanlar n en temel gereksinimlerini karfl layamadan öldüklerini ve bunun esas sorumlusunun emperyalizm oldu unu anlatmal y z. *Emtia: Ekonomide; baflta alt n ve petrol olmak üzere, g da ürünleri, metaller ve minerallerin oluflturdu u mal toplulu una verilen ad. Ticari mallar n tümü.

14 14 Yeni Demokrat Gençlik f rum Halk n yan nda, halktan ö renerek... Bir akademik y l daha üniversitelerde geride kald. Faaliyetlerimizin ana yönü hepimizin bildi i üzere YDG 2. Konferans nda belirledi imiz politikalar m z do rultusunda gerçekleflti. Uzun bir dönemi emperyalist e itim politikalar n n iç yüzünü ortaya koyarak, Bologna Süreci ni ve mesleki hak gasplar n n özellikle halk gençli i üzerindeki olumsuz etkisini anlatmaya çal flt k. Bir akademik y l daha üniversitelerde geride kald. Faaliyetlerimizin ana yönü hepimizin bildi i üzere YDG 2. Konferans nda belirledi imiz politikalar m z do rultusunda gerçekleflti. Uzun bir dönemi emperyalist e itim politikalar n n iç yüzünü ortaya koyarak, Bologna Süreci ni ve mesleki hak gasplar n n özellikle halk gençli i üzerindeki olumsuz etkisini anlatmaya çal flt k. Ve yaklafl k bir y ll k süreçte önemli bir dizi ad m atarak az msanmayacak bir kitleyi bu süreçten haberdar edebildik. Gerek iller baz nda yap lan paneller, gerekse de üniversiteler sosyal forumuna kat l fl m z bu dönemde YDG aç s ndan önemli süreçler olarak görülmelidir. Yapt m z tüm çal flmalar göz önüne ald m zda her alan m z bu süreci nas l geçirdi inin bir öz de erlendirmesini yaparak katk sunmal d r. Bu de erlendirme önemlidir. Çünkü bu de erlendirme örgütümüze güç katacak ve çal flmalar n gözden geçirme f rsat sunacak ve daha zengin bir faaliyetin önünü açmas n sa layacakt r. Gençlik olarak akademik dönemde özellikle üniversite gençli i üzerinde yo unlaflm flt k. Elbette üniversite ö rencisi olman n getirdi i do al bir sonuçtu bu. Önümüzdeki birkaç ayl k dönem ise özellikle halk katmanlar n n aras na daha fazla girmenin f rsat n bizlere sunmaktad r. çinden geçti imiz dönem ise halk kitlelerinin yaflam koflullar n n art k çekilemez duruma geldi ini göstermektedir. Bunun için sadece birkaç ayl k döneme bakmak yeterli olacakt r. Bu dönem iflçi s n f n n mücadelesini ivmelendirdi i, sendikal olmak isteyen iflçiler üzerindeki bask lar n daha da azg nlaflarak sürdü ü, grevlerin bir biri ard na büyüyerek ilerledi i, iflsizli in giderek artt bir dönem olmufltur. Kurakl n k rsal kesimlerde özellikle yoksul köylüyü etkilemesi, Tuzla daki iflçi cinayetlerine göz yumulmas, küresel ekonomide yaflanan krizlerin ard ard na patlak vermesi,

15 Yeni Demokrat Gençlik 15 g da fiyatlar nda yaflanan inan lmaz art fllar, petrol fiyatlar ndaki rekor yükselifl, elektri e yüzde 20 nin üzerindeki art fl, enflasyon Sayarak bitiremeyece imiz daha birçok sorun bulunmaktad r. Sistemin içerisinde bulundu u dar bo az, siyasi ve ekonomik krizin derinleflmesi, ülkeye giren para kaynaklar n n (emperyalist sermayenin) kurumaya bafllamas, klikler aras çat flmada k l çlar n çekilmesi ve yeni parti için yollara flimdiden düflenler göz önüne al nd - nda ülkedeki tablonun egemenler aç s ndan ne kadar s k nt l oldu u gözükmektedir. flte bu tablo Türkiye nin de iflmeyen tek tablosudur. Anlatmak istedi imiz ise bizlerin bu süreçte, bu tabloda nas l yer alaca m zd r. Görüldü ü gibi sistemin ç kmaz içerisinde oluflu bir yana, halk kitleleri aç s ndan alternatifsizlik gerçekli ini bozmak durumunday z. Bunun için ise e itim çal flmalar nda ön plana ç kan slogan m z Halka hizmet et! fliar bugün için daha fazla anlafl lmak durumundad r. Bu basit sözcükler içsellefltirilmek zorundad r. Bu YDG için yaflamsal bir olgudur. Bunu idrak etmeden gerçek anlam yla bir fley yapamayaca m z ortadad r. Halka hizmet etmek demek iflçi grevlerinde sadece omuz omuza olmak de il, bu yaflama ortak olmak demektir. Bu, sahip oldu umuz s n f n kader buluflmas - d r. Yaflam paylaflman n, ortak olman n en güzel örne- idir. Devrimcilerin tarihinde bugünün devrimcilerine b rakt klar en güzel örneklerden biri de bu mücadele prati i olmufltur. Denizlerin, Mahirlerin ve brahim yoldafl n en önemli özellikleri halkç yönlerinin oldukça geliflkin olmas d r. O dönem devrimcilerin halk taraf ndan bu kadar sevilmelerinin, üzerlerine a tlar yak lmas n n nedeni baflka ne olabilir? brahim yoldafl n yaflam prati i ancak halkla birlikte an labilir. Onlar n yaflam pratikleri, devrimci olufllar, en önemlisi de halka karfl dürüst olmalar, emekçi s - n flardan kendilerini farkl görmemeleri onlarla olan kan ba lar alternatifin ne oldu unu halka göstermiflti. Alternatif, Deniz, Mahir ve brahim kifliliklerinde devrimciler nezdinde yükselmekteydi. Halk bu kiflilikleri o kadar çok sevmiflti ki gönüllerden kopar lmayacak bir sevgi seli yaratm fllard. Ve onlar n bayra n bugün bizler omuzluyorsak yapmam z gereken halkla buluflmak ve onlarla beraber üretmek ve paylaflmakt r. Türkiye devrimci tarihinde bugüne fl k tutan çok güzel örnekler bulunmaktad r. flte bu süreçte halk bizden bunu beklemektedir. Devrimci sorumluluklar m z halkla birlikte olmay ve onlar n sorunlar n çözme iddias n tafl maktad r. Söz konusu üretenlerin yan nda olma konusunda atm fl oldu umuz iyi örnekler bulunmaktad r. Köy çal flmalar emekçilerle buluflman n ve onlar anlaman n en güzel örne ini bizlere göstermifltir. Yine içinde bulundu umuz flu dönemde köylerde kurakl k sonucu büyük s k nt yaflayan yoksul köylülükle iliflkilerimizi gelifltirmek için ortam hiç bu kadar müsait olmam flt. Devrimci alternatifi halk kitlelerine göstermek için harekete geçelim. brahim yoldafl n yaflam prati i ancak halkla birlikte an labilir. Onlar n yaflam pratikleri, devrimci olufllar, en önemlisi de halka karfl dürüst olmalar, emekçi s n flardan kendilerini farkl görmemeleri onlarla olan kan ba lar alternatifin ne oldu unu halka göstermiflti. Alternatif, Deniz, Mahir ve brahim kifliliklerinde devrimciler nezdinde yükselmekteydi.

16 16 Yeni Demokrat Gençlik kinci göçü kabul etmeyece iz mha, inkar ve flovenizm... Bunlar y llard r Kürt halk - n n maruz kald sald r lar. Kendi topraklar nda misafir olarak görülen halk Sistem halka karfl uygulad sald r lara, Kürt halk n n yaflad yerlerden bafllayarak sözüm ona bir taflla iki kufl vurdu u/vuraca düflüncesi ile hareket etmekte. Mersin de Türkiye nin her yerinde oldu u gibi Kürt halk na karfl bir sald r n n oldu u gerçektir. fiu an ise bu sald r lar n bir biçimi olarak ikinci bir göç halk m za dayat lmaktad r. Alan m z T. Kürdistan ndan yo un göç alm flt r ve almaya devam etmektedir. Gerillay sahiplendi i için, ulusal de erlerine sahip ç kt, koruculu u kabul etmedi i için zulüm ve iflkence gören, yak nlar n kaybeden, köyleri yak lan halk göçe mecbur b - rak lmaktad r. Bölgede ifl imkanlar n n sa lanmamas, tar m n-yaylac l n önüne engellerin ç kar lmas da göçe sebep olmaktad r. fiimdi ise Kürt mahalleleri y k lmak istenmektedir. fiehir içinde çirkin bir görüntü oluflturdu u da gerekçeler aras ndad r. Bu mahalleler üzerine zenginler için siteler kurulmak istenmektedir. Ve bu, Kürtlerin gerçek temsilcisi oldu unu iddia eden AKP hükümetine ba l TOK taraf ndan planlanmakta, kolluk kuvvetleri taraf ndan zor yoluyla dayat lmaktad r. Ve bunun için (evler ister 1 katl olsun ister ise 5 katl ) çok komik rakamlar önerilmektedir. fiu an için pek belli olmayan bu durum yerel seçimlerden sonra tekrar gündeme gelecektir. Elbette Kürt halk na karfl ortaklafl lan sald r lar bunun ile s n rl de ildir. Bu mahallelerde flimdiye kadar olmad kadar s n rlar n aflan bir yozlaflma söz konusudur. Daha ilkokul ça nda uyuflturucu kullanmaya bafllayan ufac k çocuklar bulunmaktad r. Ve bu çocuklar Kürt olduklar için hedef halini almaktad r. Bundan önceki y llarda köfle bafllar nda kimseler olmazd. Sadece büyükler sigara içerdi. Ama mahallenin ilerisinde karakol kuruldu undan beri köfle bafllar esrar kokusundan geçilmez bir hal alm flt r. Kad nlar sokakta yürüyemeye korkar oldu. Ne hikmetse yozlaflma karakol kurulduktan hemen sonras nda vücut bulmaya bafllad. Yozlaflma ile vücut bulan bir baflka fley ise asimilasyondur. Kürt emekçilerine kendi kimliklerini unutturmakt r. Art k gençli in ulusal ve s n fsal mücadeleye anlam vermemesi istenmektedir. Ve bunda baflar s z olundu unu söylemek yanl fl olur. Elbette ki yozlaflma sadece Kürt halk na yönelik de ildir. Ama bunun en yo un biçimi Kürt halk içerisinde gerçekleflmektedir. Mesela eskiden uyuflturucuyu sadece zengin çocuklar kullan rd. Ama flimdi esasta Kürt gençli i olmak üzere yoksul halk m z kullanmaktad r. Böylece kendi sorunlar ndan uzak durmalar sa lanmaktad r. Ancak hiçbir zaman devlet hedefine tam olarak varamayacak, hak etti i karfl l görkemli bir tepki ile alacak, hesab n verecektir. Her fleye ra men Kürt halk ezilmiflli inin getirmifl oldu u bir inanç ve inatla her fleye gö üs gerebilecek yi it evlatlar yetifltirmeye devam edecektir. Bu devam etti i sürece hiçbir zaman umutsuzlu a yer olmamal d r. Mersin den bir YDG li

17 Yeni Demokrat Gençlik 17 Ya tineri çekeceksin, ya da çileyi! Mersin de devrimci kültürün, militan ç k fllar n yafland mahalleler özellikle Kürt yo unlukludur. Bu mahallelerde on y llar öncesi devrimci kültür ne kadar hâkimse, militan ç k fllar ne kadar fazla ise günümüzde de yozlaflma o kadar yayg nlaflm flt r. Sistemin devrimci kültürü yaflam fl/yaflayan mahallere yaklafl m dün ve bugün aras nda çok farkl l k göstermemektedir. Özellikle bu mahallelerin genel olarak Kürt yo unluklu olmas ve ulusal hareketin bu mahallelerde yaratt potansiyel göz önünde bulundu unda sistemin bu azg nca sald r lar n n nedeni aç kl a kavuflmaktad r. Yaz y yerelde somutlamak gerekirse Mersin de devrimci kültürün, militan ç k fllar n yafland mahalleler özellikle Kürt yo unlukludur. Bu mahallelerde on y llar öncesi devrimci kültür ne kadar hâkimse, militan ç k fllar ne kadar fazla ise günümüzde de yozlaflma o kadar yayg nlaflm flt r. Elbette bu durum semtlerdeki devrimci potansiyelin yok oldu u anlam na gelmemektedir. Çünkü bu potansiyel bedellerle oluflturulmufltur ve günümüze tafl nm flt r. Fakat sistem gerek devrimci örgütlerin gerekse de ulusal hareketin bofl b rakt her an de erlendirmifl ve mahalleler üzerinde hâkimiyet kurmay çabalam flt r. Sistem her arac ile (medya, uyuflturucu, kumar vb) semtlere yo unlaflm fl ve özellikle hedefi olan gençli i kontrolü alt na almaya çabalam flt r. Sistemin kendini gençlere dayatmas ve gençlerin sistem karfl s nda ezik kalmas bu durumu daha vahim bir hale sokmufltur. Amaç bellidir gençleri kölelefltirmek ve madde ba ml l n yarat p kendilerine ba ml olmas n sa lamakt r. Halk gençli inin bu sald r lar karfl s nda (e itim, apolitik yaflam vb) kimli ini belirlemede yaflad s k nt y göz önüne ald m zda zor ve onurlu çözümleri de il, kolay ve bencil çözümleri tercih etmesi mümkündür. Asosyal bir yaflam, sa l ks z geliflim ve köleleflmifl beyinler bu çözüme olumlu yaklaflacakt r. Unutmamal y z ki uyuflturucu bir zevk olarak alg lanmamaktad r, tamamen yaflad klar sorunlara karfl bir çözüm olarak görülmektedir. Elbette ki bizim yozlaflma kültürüne karfl alternatifimiz devrimci kültürdür. Fakat devrimci kültürü oluflturmak ne bir anda gerçekleflecektir ne de kitlelerden ba- ms z yap lan sosyal aktivitelerle oluflacakt r. Günümüzde bazen karfl laflmaktay z yozlaflmaya karfl sinemalar, yozlaflmaya karfl konserler vs. Fakat bu gençlerin devrimci kültürü edinmesi gerekiyorsa bu etkinliklerin, bu eylemlerin bir parças olmalar sa lanmal d r. Onlar bir izleyici, kat l mc de il iflin örgütleyicisi, düzenleyicisi yapmal y z. Tüketen de il üreten pozisyonuna sokmak zorunday z. Elbette bunun bir anda gerçekleflmesinden bahsetmemekteyiz. Ama gençleri bu ifllerin gerçekleflti i emek sürecine katt kça yapaca m z bireysel görüflmeler/çal flmalar kolektif çal flmaya dönüflecektir. Ve her insan için zaaflardan, hatalardan kurtulman n geçerli olan tek do ru yolu olan kolektif bir yaflam sa lam fl olaca z. Unutmamak gerekir ki do ru zamanda do ru müdahale, do ru zamanda do ru politika her zaman çekicidir, kaybedecek bir fley de yoksa devrimci olmamak için neden yoktur Mersin den Bir YDG li

18 18 Yeni Demokrat Gençlik UFUK Çözüm birlikte! Semtlerde çal flma tarz m z nas l olmal? Öncelikle bir alanda faaliyet yürütürken alan n sorunlar n tespit etmek, bu politikalar alanda nas l hayata geçirebilece- imiz üstüne kafa yormak, çözüm noktalar n belirlemek ve faaliyeti ileriye nas l tafl yabilece imiz üzerine uzun soluklu bir örgütlenme çal flmas planlamak gerekir. E er alan n sorunlar n do ru tahlil edemezsek, kitlelerin sorunlar n do ru iflleyemezsek faaliyetimizin baflar s mümkün olmayacakt r. Peki, sorunlar nas l, hangi yöntemle belirleyebiliriz? Birçok araç kullanarak sorunlar tespit edebiliriz örne- in en önemli araçlar m zdan bir tanesi olan ve birçok insana kendimizi, politikalar m z anlatabildi imiz gazetemiz ve dergimiz ile gidebiliriz, onlarla fikir al flveriflinde bulunabilir hem onlar n bizi tan mas n hem de bizim onlar tan mam z n koflullar n yaratabiliriz. Örnekler ço alt labilir anket, röportaj vb gibi araçlar kullan labilir. Fakat önemli olan nokta bizim bir sonraki gidiflimizde insanlara hep ayn yöntemle mi gitti- imiz yoksa bir sonrakine planl programl, bir önceki faaliyetin de erlendirmesini yap p ve insanlar n düflüncelerini de erlendirip, kendi eksiklik ve olumluluklar m zdan dersler ç kart p da m gitti imizdir. E er biz bir önceki faaliyetimizi de erlendirmiyorsak, halk n sorunlar na yönelik politika belirlemiyorsak buradaki faaliyetimizin ileriye gitmesini beklemek çok saçma olur. Birçok alanda üç afla befl yukar ayn sorunlar yaflad m z görmekteyiz. E er kolektif bir örgütlenmeden bahsediyorsak deneyim aktar mlar da önemli bir noktada durmaktad r. Bu yüzden biz de sizinle alanda karfl laflt m z olaylar paylaflmak istiyoruz. Alan m zda olumluklar ve olumsuzluklar içinde bar nd ran bir faaliyetimiz bulunmaktad r. lk olarak alan m zda faaliyetimizi düzenli hale getirmeyi hedef olarak önümüze koyduk. nsanlara kendi politikalar m z götürmeye, onlar n sorunlar n ifllemeye ve bir sonrakinde ileriye yönelik politikalar belirlemeye karar verdik. Fakat bir türlü birimdeki yoldafllarla bir araya gelemememizden ve faaliyetimizin süreklili ini sa layamad m zdan kaynakl bafllarda birçok sorunla karfl karfl ya kald k. Fakat ciddi anlamda oturup, nerede hata yapt m z tart fl p neler yapmam z gerekti i üzerine uzun uzun konufltuk ve düzenli birim toplant - lar n n örgütlenmesi, da t mlara düzenli ç k lmas vb hedefleri belirledik. Mahallelerde da t mlar düzenli olarak yapmaya bafllad k. Çilek Mahallesinde y k mlar n gündeme gelmesinden kaynakl çal flmalar m z n yo unlu unu Çilek Mahallesi ne verdik. Üniversite ve lise alanlar n n da tatile girmesinden kaynakl bu alanlardaki yoldafllar da semtteki faaliyete kat ld lar. nsanlara y k mlarla birlikte kentsel dönüflüm projesini anlatt k. Mahallenin ço unun T. Kürdistan ndan gelen insanlardan oluflmas ndan kaynakl ikinci bir zorunlu göçün dayat ld ve neler yapmam z gerekti i üzerine sohbetler ettik. Onlar bize y k mlar konusunda çok bilgileri olmad n, fakat evlerini ne olursa olsun y kt rmayacaklar n söylediler. nsanlar, devlet tamam yla zorunlu bir göçü dayat yor, bizim fikrimizi alm yor, ama biz böyle mutluyuz, onlar n medeniyet dedi i; komflunun komfluya selam vermedi i bir ortam yaratmak, birli imizi bozmak ve bizleri yozlaflt rmakt r ve ölürüz de evlerimizi y kt rmay z dediler. Fakat yerel seçimlerden dolay belediyenin geri ad m atmas, y k mlar n halk n gündeminden düflmesine neden oldu.

19 Yeni Demokrat Gençlik 19 Bununla beraber önümüze mahallede birçok kad - n n okuma yazma bilmemesinden kaynakl okuma yazma kursu vermeyi hedef olarak koyduk. lk olarak üç kifli kursa gelece ini söyledi fakat gelmeyece imizi düflünerek hiç biri haz rl k yapmam fllard. Bizi görünce çok flafl rd klar n, gelece imizi beklemediklerini söylediler, ikinci derste ise kalemlerini, defterlerini haz rlam fl bizi bekliyorlard. lk ders birkaç ses ö retmekle ifle bafllad k ve çay molalar m zda hak alma bilinci ve neden okuma yazma bilmemiz gerekti i üzerine tart flt k ve dersimizin sonunda büyük bir mutlulukla ayr ld k. Di er derslerimiz de böyle devam etti, bu süreçte mahalledeki çocuklar n n okuma al flkanl n n az olmas ndan kaynakl çocuklara okuma al flkanl kazand rmak için çeflitli hikâye kitaplar götürdük. Çocuklar n özetleri ç kart p bize getirmeleri ve sürekli kitap istemeleri olumludur fakat elimizde yeteri kadar hikâye kitab olmamas ndan kaynakl s k nt lar yaflamaktay z. Biz yokken bile mahalle halk n n bizi konuflmas ve bizi görmeyenlerin gelip bizimle tan flmas, bir kad n emekçinin okumas olmayan bir kad na gazeteyi okumas bizim için çok önemli bir yerde durmaktad r. Yani yeter ki biz bir fleyleri yapma çabas içerisinde olal m, insanlar bizim onlar n sorunlar na e ildi imizi görsünler, o zaman ciddi anlamda faaliyetimizin sa lam temeller üzerinden ilerledi ini görece iz. Mahalledeki faaliyetlerimizi daha verimli geçirebilmek için önümüzdeki faaliyete ç kmadan önce bir önceki faaliyetin de erlendirmesini yap p ve bir sonraki faaliyette ortak bir dilin yakalanmas noktas nda hedef koyduk. Ancak bunu hayata geçirme noktas nda s k nt - lar yaflad k. Faaliyetimiz boyunca birçok deneyim edindik. Özellikle üniversitedeki yoldafllar m z n halk n dilinden de il de biraz daha siyasi literatürdeki kelimeleri kullanmalar insanlarla iletiflim noktas nda s k nt oluflturdu. Bizler halka gitti imizde gayet basit, anlafl l r cümleler kullanmal y z. Lenin in dedi i gibi kitleyle basit ve aç k, anlafl labilir bir dille konuflmak zorunday z. Hiç bir zaman, yüksek perdeden, a r top at fllar gibi, ukalaca, yabanc sözcükleri kullanarak, kitleye bir fley anlat lmaz. Anlafl lmayan sloganlar, anahtar olmayan çözüm önerileri kitleye sunulmaz. Birço umuz ö renci kökenden gelmekteyiz ve halk kitleleriyle ba kurarken daha sade, anlafl l r ve basit cümleler kullanmal y z. Tüm kitle faaliyeti içerisinde yer alan yoldafllar m z n nerede hangi üslupla konuflaca önemli bir noktad r, e er üslubu yakalayamazsak kimse bizi anlayamaz ve amac m za ulaflamay z. Mahallede Kürt halk n n yo unlukta olmas ndan ve hâla feodal geleneklere çok ba l yaflamalar ndan kaynakl iflimiz biraz daha zor olmaktad r. Alanda daha çok uluslar n kendi kaderini tayin hakk n anlatmal, ancak sorunun çözümünde s n fsal taleplerle ulusal taleplerin birbirinden ba ms z olmad n ve sorunun özünün s - n fsal çeliflkilerin ortadan kalkmas sonucu çözüme ulaflabilece ini vurgulamal y z. Özetleyecek olursak alan m zdaki tecrübelerimizden dersler ç karmal ve faaliyetimizi nas l gelifltirebilece imize kafa yormal y z. E er hep ayn fleylerle yetinir ayn fleylerle gidersek faaliyetimizi ilerletemeyiz. Faaliyetimizi nas l ilerletece imizi iyi planlamal ve buna göre somut ad mlar atmal y z. Kitlelerin tepkisini ancak bu flekilde örgütlü bir güce dönüfltürebiliriz. Krizin derinleflmesi, son yap lan zamlar, Kürt halk na yönelik sald r lar alan m zda ifllemeli ve çözümün ancak örgütlü bir duruflla çözülece ini kavratmal y z. Mersin Semt Komisyonu

20 20 Yeni Demokrat Gençlik Mert plik ten bir iflçiyle söylefli Fabrikada sendikaya üye olmak kesinlikle yasak. Zaten ifle girerken iflçiler bu konuda tehdit ediliyor. Yani herhangi bir sendikaya üye olmam z durumunda iflten ç kar laca m z söyleniyor. Bence bizim en büyük sorunumuz bu, Birlik olam yoruz. Birlik olsak, beraber hareket etsek bu sorunlar çözebiliriz. Neden iflten ç kt n z ya da ç kmak zorunda b rak ld n z? Ben 1999 y l n n 3. ay ndan beri Mert plikte çal fl yorum. Aral kl olarak senenin 4-5 ay bizi ücretsiz izne ay - r yorlard. En son makinelerin Özbekistan a tafl naca n söylediler. Biz yine çal flmak için fabrikaya gitti imizde bizi fabrikan n içine dahi almad lar. Zaten çal fl yorken de bizim iflten ç kmam z için, bizi b kt rmak için her yolu denediler. Sizi iflten ç karmak için neler yapt lar? Ne bayram tatilinde ne de di er yasal tatil günlerinde izin vermiyorlard. Üstelik fazla çal flmam za ra men mesai ücreti de vermiyorlard. Yat rd m z vergi iade faturalar m z flirket zarar ediyor diye ödemiyorlard. Bu konu ile ilgili 1-2 defa Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl na dilekçe verdik fakat hiçbir flekilde bizimle ilgilenen olmad. hbar niteli inde olan dilekçelerimiz dikkate al nmad... Ne tazminat alabildik ne de iflsizlik sigortas ndan yararlanabildik. Benim gibi on seneye yak n çal flanlar n sigortalar nda gün kesinti var. Bu kesintiler tamamen keyfi olarak yap l yor. Peki, siz bu haks zl klar karfl s nda ne yapt n z? Fabrikada yaklafl k 350 iflçi çal fl yor. Bunlardan 120 tanesi ile birlikte Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bürosuna gidip dilekçe vermek istedik. Bizimle yine ilgilenmediler. Sonra bir avukata gidip fabrikay mahkemeye verdik.120 kifliden 40 tanesi çal flmak zorunda olduklar n (ev kiras, faturalar yani yaflamlar n sürdürmek için) ve ifle devam edeceklerini söylediler ve cayd lar. Geriye kalan 80 iflçinin mahkemesi devam ediyor. Çal flmaya devam eden iflçiler eskiden 8 saat çal flt klar Mert plikte flu anda herhangi bir ücret art fl olmaks z n 12 saat çal fl yorlar ve her an ç - kar lma tehlikesi ile karfl karfl yalar. flten ç kar lan 80 iflçinin iki senelik vergi iade paras ve ikifler ayl k maafllar da ödenmedi. Maafl al mlar nda maafl bordolar m z verilmiyor. Maafllar elden ödendi i için maafl günleri çok yo un oluyor, bize param z verip ucunu kald rd klar bir ka d imzalat yorlar. Aç kças neyi imzalad m z bilmiyoruz! Biraz da çal flma koflullar ndan bahseder misiniz? Biz ç kmadan önce günde 8 saat çal fl yorduk. Bu 8 saat içerisinde yemek, tuvalet, çay toplam 50 dk dinlenme zaman m z vard. Sabah ifle gidince telefon, çakmak, sigara gibi eflyalar m z nizamiyeye b rak yorduk. fl saatleri içerisinde sigara içemiyorduk. Önemli bir telefon geldi- inde -bu aile ile ilgili kötü bir durum da olsa- bize bildirmiyorlard. Sabah ifle geç kalma durumunda ise kesinlikle fabrikaya al nm yorduk. Mert plikte iflçi çal fl - yordu flu anda 75 kadar iflçi çal fl yor. Zaten maafllar hiçbir zaman gününde ödenmiyor. Duydu umuza göre Mert plik e ba l baflka bir fabrika olan Mert Çorapta da çal flma saatini 12 saate ç karm fllar, buna itiraz eden 30 kifliyi iflten ç karm fllar. Fabrikan zda herhangi bir sendikal faaliyet yürütülüyor mu? Fabrikada sendikaya üye olmak kesinlikle yasak. Zaten ifle girerken iflçiler bu konuda tehdit ediliyor. Yani herhangi bir sendikaya üye olmam z durumunda iflten ç kar - laca m z söyleniyor. Bence bizim en büyük sorunumuz bu, Birlik olam yoruz. Birlik olsak, beraber hareket etsek bu sorunlar çözebiliriz. Fabrika içerisinde patronun muhbirleri var. Bir yerde mevcut durumdan rahats zl m z dile getirsek hemen ustabafl bizi yan na ça r yor ve sen böyle böyle fleyler söylemiflsin diyor. Biz de kimseye güvenemez hale geldik. Bu da birlik olmam zda büyük bir engel. Son olarak fabrika patronu her konuda çok kurnazca hareket ediyor. Örne in fabrikan n ismi her sene de ifliyor bunun nedeni; fabrikay iflas etmifl gibi gösterip vergiden kaçmak ve iflçilerle mahkemelik olmalar durumunda yasal olarak muhatap bulamamalar n sa lamak. Malatya YDG

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir?

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? Sık Sorulan Sorular? TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? TEDAŞ dışında elektrik alabilmeniz için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu'nun belirlediği

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 (0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 E T M KOÇLU U S nav sistemlerinde yap lan de i ikliklerin s kla mas, hem velilerin hem de ö rencilerin süreç içerisinde emin ad mlarla ilerlemelerini zorla

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Asgari Ücret Denklemi

Asgari Ücret Denklemi Asgari Ücret Denklemi Av. Mesut Ulusoy MESS Hukuk Müflaviri ve Dr. Aykut Engin MESS E itim Müdürü flçilere normal bir çal flma günü karfl l olarak ödenen ve iflçinin g da, konut, giyim, sa l k, ulafl m

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Amasya Üniversitesine

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Para Arzı. Dr. Süleyman BOLAT

Para Arzı. Dr. Süleyman BOLAT Para Arzı 1 Para Arzı Bir ekonomide dolaşımda mevcut olan para miktarına para arzı (money supply) denir. Kağıt para sisteminin günümüzde tüm ülkelerde geçerli olan itibari para uygulamasında, paranın hangi

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ MO Ö renci Üye Kurultay 2004 12 E itimde Eflitsizlik ve Yabanc laflma lker GÜNDEZ Kurultay Sekreteryas

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı