20 bin çiftçiye kuraklýk desteði

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "20 bin çiftçiye kuraklýk desteði"

Transkript

1 YIL:3 SAYI: YKR 18 EYLÜL 2008 PERÞEMBE GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: Cep Tel: Koçak: Emeði geçenlere teþekkürler Karaburna belediye Baþkaný Yusuf Koçak yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda gazetemize açýklamalarda bulunarak çalýþmalara katký sunan kurum,kiþi ve kuruluþlara teþekkür etti. Karaburna Belediye Baþkaný Koçak 16 derslik Ýlköðretim Okulu nu kýsa bir zaman dilimi içinde yaparak hizmete soktuklarýný belirtti. Koçak, okul yapýmýnda hayýrsever vatandaþlarýn yardýmýný esirgemediði okulun yapýmýnda ve belediyenin katkýsý ve devletin desteði ile yapýldýðýna dikkat çekti. 3 DE 20 bin çiftçiye kuraklýk desteði ÖZGÜRLÜKÇÜ VE TAM BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN 12 EYLÜL DARBECÝLERÝ YARGILANSIN!! Fotoðraf:Sodev Ahmet Asena Solda güçbirliði için dersler Hasan Kaya 2 DE Nevþehir'de, kuraklýktan zarar gören çiftçilere verilecek olan destekten yaklaþýk 20 bin çiftçinin faydalanacaðý bildirildi. Nevþehir Tarým Ýl Müdür Vekili Kenan Þahin yaptýðý açýklamada, kuraklýk nedeniyle zarar gören çiftçilere nakdi destek verilerek, bu çiftçilerin Ziraat Bankasý A.Þ. ile Tarým Kredi Kooperatifleri'ne olan tarýmsal kredi borçlarýnýn ertelenmesine iliþkin bakanlar kurulunun aldýðý kararýn 29 Aðustos 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayýnlandýðýný hatýrlattý. Alýnan bu kararýn ardýndan bu destekten faydalanacak olan 35 ilin belirlendiðini ifade eden Þahin, bu iller arasýnda Nevþehir'in de bulunduðunu kaydetti. 7 DE AKP'yi söndür geleceði aydýnlat' Erdal Eren'in son dakikalarý Mehmet Ali Yazýcý 4 DE Sibel e Mektuplar-1 Fezali Baba Aðustos on altý Hacýbektaþ da Þiir 5 DE 5 DE Vakit'ten Ramazana özel tahrik menüsü 3 DE Özelleþtirme Karþýtý Platform (ÖKP) bileþenleri, MERAM ve ARAS Elektrik Daðýtým Bölgelerinin özelleþtirilmesini ve elektrik zamlarýný protesto etti. 2 DE Hasan Bayram 2009 Hacý Bektaþ Veli Yýlý 6 DA

2 2 Ahmet Asena 18 Eylül 2008 Perþembe AKP'yi söndür geleceði aydýnlat' Solda güçbirliði için dersler 1980 ler sonrasýndaki siyasal tarih, sol siyasal partiler ve emek örgütleri arasýnda bir çok eylem ve güç birliði denemeleri, seçim ittifaklarýyla doludur. Baþlangýçta büyük umutlar verse de, bu denemelerin hemen tamamý arzulanan hedeflere ulaþamamýþ ve bu anlamda hüsranla sonuçlanmýþtýr. Elbette bu baþarýsýzlýklarýn asli belirleyicilerinden birisi bugüne kadar yapýlan sol güç birliði denemelerinin esas olarak muhalif olunan noktalarda ortaklaþma üzerine kurulmasýdýr. Ve elbette baþarýlý olabilmek için neo liberalizmin sunduðundan baþka bir hayatýn mümkün olduðunu gösterebilecek inandýrýcý bir asgari programý oluþturmak gereklidir, ancak bu da yeter þart deðildir. Güçlü bir toplumsal muhalefet oluþturmak isteyenlerin, baþta emekçiler olmak üzere ardý ardýna gelen baþarýsýzlýklar sonrasýnda sola ve kendine güvenini yitirmiþ olan tüm toplumsal kesimlere umut aþýlayabilecek, baþarýlý olabilme duygusu ve güven verebilecek bir yaklaþým izlenmesi gerekmektedir. Bugün örgütlü politik güçler birbirlerine, emekçilerse bu güçlere karþý güvensizlik yaþamaktadýr. Güven kaybý kendisini bu kesimlerin iç iliþkilerinde de ortaya koymaktadýr. Bu nedenle baþlangýçtan itibaren bu zaafý giderecek bir yaklaþým benimsenmeli, ulaþýlmak istenen kesimlerin taleplerine duyarlý, onlarý siyasal pratik içinde etkin kýlacak biçimler bulunmalýdýr. Bunu saðlayabilmek için çok bilinen iki hususu, karar süreçlerinde ortaklýðý ve eylemde ortaklýðý gözden kaçýrmamak, bunlarda ýsrarlý olmak gerekecektir. Ne var ki, bu hususlar geçmiþten farklý biçimde ele alýnmak zorundadýr. Geçmiþ ortak mücadele pratikleri esas olarak bu ortaklýða katýlan örgütlü güçler üzerinden belirlenmekteydi. Katýlýmcý çevreler arasýnda belirlenmiþ esaslara, ama daha çok da pazarlýklara baðlý olarak alýnan kararlar kamuoyuna duyurulmakta ve insanlar eylemlere çaðrýlmaktaydý. Sonuçta güçbirliðini oluþturan kesimlerin örgütlü güçlerinin bir araya geldiði eylemler ortaya çýkmaktaydý. Bu karar ve eylemler nesnel olarak toplumsal muhalefetin taþýyýcýsý konumundaki geniþ kesimler için kendi dýþlarýnda, yabancý olarak gördükleri olgulara dönüþmekte ve baþarýsýzlýk kaçýnýlmaz olmaktaydý. Bu nedenle karar süreçlerinde ve eylemde ortaklaþmayý sadece örgütlü politik güçlerle sýnýrlý biçimde deðil, böylesi bir sol merkezin inþasý sürecinde yer alabilecek tüm toplumsal kesimleri, birey ve çevreyi kapsayacak þekilde kavramak baþarýya ulaþmak bakýmýndan zorunlu gözükmektedir. Bu önerinin bugün için bir ütopya olduðu, küreselleþmenin, neo liberal politikalarýn ve ülkemizdeki anti demokratik uygulamalarýn maðduru olan tüm kesimleri kapsayacak hazýr çözümler önermenin geniþ kitleleri harekete geçirmek için yeterli olduðu öne sürülebilir. Bu fikrin kendisi, yakýn tarihimizin herkes tarafýndan bilinen baþarýsýz deneylerinin ortaya koyduðu yanlýþlýðý bir yana, emekçilere üstten bir bakýþla malul olduðu da açýktýr. Kendisini sol ve muhalif olarak gören hiçbir birey veya örgütün bilinçli olarak böylesi bir tutum içine girmeyi düþünmeyeceði açýktýr, ama yaþanan süreçlerin hepimiz üzerinde yarattýðý olumsuz etkiler görmezden gelinemez. Þu veya bu düzeylerde farklýlýklar gösterse de, soldaki tüm güçlerin toplumsal baðlarý son derece zayýf, toplumca etkileþimleri ise yok denecek derecede azdýr. Bu nedenle kendi iç dünyasýnda yaþama ve tüm ufkunu bu iç dünyanýn rasyonelleri üzerinden oluþturma gibi bir virüsün hepimize bulaþtýðýný söylemek yanlýþ olmayacaktýr. Karar süreçlerinde ve eylemlerde ortaklaþmak, bu anlamda da tedavi edici bir kür niteliði taþýyacaðý gibi siyaseti toplumsallaþtýran, toplumsal olaný siyasallaþtýran bir süreç olacaktýr. Sosyalistlerden yüzünü sola dönmüþ demokratikleþme ve sosyal devlet hedefine sahip sosyal demokratlara, Kürt toplumunun muhalefetinden Alevi toplumunun demokrat ve solcu kesimlerine geniþ bir siyasal yelpazeye eriþmeyi ve emek hareketinin tüm bileþenleriyle maðdur ve memnuniyetsiz toplumsal dinamiklerin büyük bir kýsmýný baðrýnda toplamayý hedefleyen bir politik hareketin, onlarca yýldýr farklý toplumsal ve siyasal süreçler yaþamýþ olan bu kesimlerin bir birlerine yönelik önyargýlardan kurtularak eþgüdüm içinde hareket edebilmesi ve ortak hedeflere yönelebilmesini saðlamasý da ancak böyle mümkün olabilecektir. Özelleþtirme Karþýtý Platform (ÖKP) bileþenleri, MERAM ve ARAS Elektrik Daðýtým Bölgelerinin özelleþtirilmesini ve elektrik zamlarýný protesto etti. Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý önünde yapýlan eylem nedeniyle polis yýðýnak yaptý. Burada açýklama yapan Elektrik Mühendisleri Odasý Ankara Þube Baþkaný Ramazan Pektaþ, hükümetin çeþitli sermaye gruplarýyla iliþkileri açýða çýktýkça, sermayenin farklý kesimleri arasýnda enerji nedeniyle kavgalar yaþandýðýnýn net olarak görülür hale geldiðini söyledi. AKP nin bürokratlarýnýn Kamu enerji yönetimini beceremiyor, özel sektör yapsýn diyerek halkýn deðil, IMF nin sesi olduklarýný itiraf ettiklerini belirten Pektaþ, özelleþtirilen kurumlarda iddia edilenin aksine, istihdam, vergi ve sendikal örgütlülük oranýnda artýþ yaþanmadýðýna, mal ve hizmetlerin fahiþ fiyatlarla satýldýðýna ve yatýrýmlarýn durma noktasýna geldiðine dikkat çekti. Kamu zararlarýnýn özelleþtirme ile kapatýlacaðýnýn söylenmesine karþýn dýþ borçlarýn 500 milyar dolara yaklaþtýðýný kaydeden Pektaþ, AKP nin elektrik üretim ve daðýtýmýný özelleþtirerek, bu sektörü sermaye dalaþlarýnýn yapýlacaðý bir arenaya çevirdiðini ifade etti. Pektaþ, özelleþtirme ve yolsuzluklarýn artýk birlikte anýlýr hale geldiðini belirterek, sermaye gruplarý ve iktidarlarýn þimdi de rafineri arazisi, MERAM ve ARAS Elektrik Daðýtým Bölgelerinin talaný için meydan savaþý yaptýklarýný söyledi. Ýþçiye memura zam verirken acýndan ölmeme sýnýrýný referans alan hükümet, söz konusu elektrik zammý olunca sermayenin tatlý kârlarýný garantiye almayý tercih etmiþtir diyen Pektaþ, insani yardým adý altýnda toplanan paralarý buharlaþtýranlarýn yapacaðý özelleþtirmelerin kuþku yaratacaðýný vurguladý. Basýn açýklamasýnýn ardýndan ÖKP bileþenleri, üzerinde AKP yi (Artýk Karanlýktasýnýz Partisi) söndür geleceði aydýnlat yazan elektrik faturasý þeklindeki bildiriler daðýttý. Ankara/EVRENSEL - 16 Eylül 2008 Zorunlu Din Dersine Karþý Eylemler Devam Ediyor Alevi örgütlerinin öncülüðünde Taksim'de baþlatýlan ve kýsa sürede tüm yurda yayýlan zorunlu din derslerine karþý eylemler devam ediyor. Torbalý Alevi Bektaþi Kültür Dayanýþma ve Yardýmlaþma Derneði ile Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Manavgat Þubesi'de düzenledikleri eylemlerle zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasýný talep ettiler. Ýzmir Torbalý Alevi Bektaþi Kültür Dayanýþma ve Yardýmlaþma Derneði, haftasonunda belediye binasý önünde geniþ katýlýmlý bir basýn açýklamasý yaptý. Zorunlu din dersi uygulamasýnýn bir insan haklarý ihlali olduðuna deðinilen açýklamanýn ardýndan açýklamayý yapan grup belediye binasý önünde yirmi dakika oturma eylemi yaptý. Basýn açýklamasýnda din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin zorunlu ders kapsamýndan çýkarýlmasý, seçmeli ders haline getirilmesi ayrýca aleviliðin de seçmeli ders olarak okutulmasý talep edildi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Manavgat Þubesi Manavgat'ta yaptýðý basýn açýklamasý ve oturma eylemi ile zorunlu din derslerini protesto etti. PSAKD Antalya ve Alanya Þubeleri ile diðer alevi kurumlarýnýn destek verdiði eyleme siyasi partiler, sendikalar ve demokratik kitle örgütleride katýlarak destek verdi. Eylemde zorunlu din dersi iþkencesine bir an önce son verilmesi ve hükümetin mahkeme kararlarýna uymasý talebi dile getirildi. Alevihaberajansi.com DEMOKRATÝK, ÖZGÜRLÜKÇÜ CUMHURÝYET ÝÇÝN 12 EYLÜL DARBECÝLERÝ YARGILANSIN. HALKA HESAP VERSÝN..

3 18 Eylül 2008 Perþembe Koçak: Emeði gecenlere teþekkürler Karaburna Karaburna belediye Baþkaný Yusuf Koçak yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda gazetemize açýklamalarda bulunarak çalýþmalara katký sunan kurum,kiþi ve kuruluþlara teþekkür etti. Karaburna Belediye Baþkaný Koçak 16 derslik Ýlköðretim Okulu nu kýsa bir zaman dilimi içinde yaparak hizmete soktuklarýný belirtti. Koçak, okul yapýmýnda hayýrsever vatandaþlarýn yardýmýný esirgemediði okulun yapýmýnda ve belediyenin katkýsý ve devletin desteði ile yapýldýðýna dikkat çekti. Göreve geldiklerinde köy görüntüsünde olan Karaburna ya bir çok hizmeti getirdiklerine özellikle vurgu yapan Belediye Baþkaný Yusuf Koçak 40 yýlýn özlemi olan Sulama Göleti nin yapýmý ile iþe baþladýklarýný belirtti. Koçak ; belediye olarak yaptýklarý iþleri ve hizmetleri ise þu þekilde açýkladý: Belediye hizmet binalarý, Köprü, Saðlýk Oçaðý, yol Geniþletmesi, Ýçme Suyu, Cami, Çocuk Parklarý, 0 KM 14 çeþit araç alýmý, Mezarlýk ve meydan düzenlemesi, Kilit Parke Fabrikasý, Enerji Hatlarý, Baz Ýstasyonlarý, Toplu Konut yapýmý, Futbol sahasý, Kapalý Spor Salonu,Kütüphane, Kanalizasyon yapýmý. Yaptýklarý çalýþmalarýn önemli olduðunu fakat okul yapýmýnýn eðitim ve öðretime katkýsýndan ötürü çok önemli olduðunu belirten Belediye Baþkaný Yusuf Koçak çalýþmalarýnda kendilerine destek verenlere teþekkür etti. Koçak Teþekkür konuþmasýnda þu ifadeleri kullandý: Ýþte bizlere bu mutluluða, bu duyguya katkýlarýyla, yardýmlarýyla yaþatan tüm Hayýrsever Vatandaþlarýmýza, Baþbakanýmýza, Milletvekillerimize, Valimize, Kaymakamýmýza, Ýl Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüze, Okul Müdürümüze, Meclis Üyelerimize, canla baþla çalýþan fedakâr Personellerimize, Benimde bir tuðlam, fayansým, çimentom olsun diye katkýsý olan herkese teþekkür ve þükranlarýmý sunuyorum. Çalýþmalarýmýzý haber yaparak toplumla ve kamuoyu ile buluþturan tek yerel gazetemiz olan Sulucakarahöyük e de ayrýca teþekkür ediyorum. Vakit'ten Ramazana özel tahrik menüsü Yenilenmeliyiz, çaða ayak uydurmalýyýz. Örneðin Ramazan gelince gazetelerin iftar menüsü yayýnlamalarý türünden kliþeleþmiþ yöntemler artýk terk edilmeli. Vakit bu konuda örnek bir adým attý. 11 ay süren hedef gösterme ve provokasyon haberciliðine, Ramazan münasebetiyle yeni bir boyut kattý. Ýþte size Vakit in ramazan özel tahrik menülerinden bir demet. Ýbret olsun: Ramazan 1. Gün: Ramazan da neler yapmalýyýz: Bünyesinde mescid olmayan ve alkol satan alýþveriþ merkezlerinden alýþveriþ yapmayýn! 2.Gün: Cami karþýtlýklarý tescillenen ve dindarlara takýndýklarý kindar tavýrla tanýnan sol kesime ait belediyeler, ramazan ýn gelmesiyle yine hazýmsýzlýklarýný gün yüzüne çýkardýlar. 3.Gün: Müslüman mum dikmez. CHP li Kýlýçdaroðlu Munzur da mum dikip dilek tuttu! 9.Gün: Yargýtay Baþkaný Hasan Gerçeker milletin gözü önünde su içti. 10. Cumhurbaþkaný A.N. Sezer de 2003 Ramazanýnda aynýsýný yapmýþtý! 10.Gün: Mübarek Cuma günü içki Eylemi. Moda daki ayyaþbaþý komünist çýktý! 14.Gün: Serdar Turgut Ramazan a aldýrmadan köþesinde nasýl viski içtiðini anlattý, þarabýn faydalarýndan bahsetti! Konunun muhatabý tahrik ehli meczuplara saygýlarýmýzla arz ederiz. MELÝH ALTINOK BÝRGÜN SATILIK TARLA 250 dekar8 parça tarla satýlýktýr. Müracat: Hasan Danacý Tel: HACIBEKTAÞ SATILIK DAÝRE Dosteli Sitesi D blok Kat 3 6 No lu daire sahibinden satýlýktýr. Müracaat: Seher Çetin Tel: GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi

4 17 yaþýnda idam edilen Eren utanarak arkasýný döndü ve apýþ arasýndan bir mektup çýkardý... Erdal Eren asýldýðýnda 17 yaþýndaydý. Avukatlarýn talebine raðmen kemik ölçümü yapýlmadý. Bir ay altý günde verilen karar üç kez Yargýtay dan döndü, çünkü deliller yetersizdi. Herkes gibi Eren de topluma gözdaðý verilmek amacýyla asýlacaðýnýn farkýndaydý. Cumhuriyet gazetesinden Berat Günçýkan, Erdal Eren'in avukatý Ýsmail Sami Çakmak'la idam gecesini konuþtu. O dönemde bugün de karanlýkta kalan pek çok olay varken, bu hýz öldürülen bir asker olduðu için mi? Ýdamlarýn hepsi gözdaðýydý. Ölen asker olunca, yargýlama da çabuk tamamlandý. Yargýtay aþamasýnda Erdal ý avukat Niyazi Aðýrnaslý, Nihat Toktay, ben, Ýbrahim Tezan, Tuðrul Çakýn, Zeki Tavþancýl, Ýstanbul Barosu ndan Sadýk Akýncýlar, Halil Ereltuð, Mehmet Ali Özpolat, Fahrettin Elmas ve Yusuf Demir savunduk. Kararý veren ilk mahkemedeki savunmasýndan ötürü Nihat Toktay altý ay hapis cezasýna mahkûm edildi. Askeri Eren in vurduðuna iliþkin yeterli delil var mýydý? Yargýtay Üçüncü Dairesi, kararý son derece yasal ve hukuka uygun gerekçelerle bozdu. Bunlar otopsinin usul ve yasaya aykýrý yapýldýðý, ölenin vücudundan çýkan kurþunun Erdal ýn tabancasýndan çýkýp çýkmadýðýnýn açýklýða kavuþturulmadýðý, olay yerinde keþif yapýlmadýðý, tanýklarýn dinlenilmediði Erdal ýn on sekizden küçük olup olmadýðýnýn araþtýrýlmadýðý, takdir hakkýnýn kötüye kullanýldýðý gibi gerekçelerdi. Gerçek de buydu. Ama baþsavcýlýk hemen harekete geçti, bozma kararýna itiraz etti. Dosya gitti geldi, sonunda Askeri Yargýtay Daireler Kurulu idam kararýný onayladý. Siz bu süreçte savunma hakkýnýzý kullanabildiniz mi? Hayýr, baþsavcýlýðýn itirazlarýnýn görüþülmesi aþamasýnda savunma olarak bizi dýþladýlar, savunma hakkýný kullandýrmadýlar. Sanýyorum ilk bozma kararýyla dava yeniden mahkemeye gönderilip, noksanlýklar tamamlansaydý mahkeme istese dahi idam kararý veremezdi. Hasan Kaya Erdal Eren'in son dakikalarý Asmayalým da besleyelim mi gibi demeçler kararýn mahkeme salonu dýþýnda Utanarak arkasýný dönüp apýþ arasýndan verildiðini kanýtlasa, biz avukatlar için bir mektup çýkardý. Bir sigara istedi, yaktým. yapýlacak pek bir þey kalmasa da kararýn Son derece rahat ve sakin, bir mektup düzeltilmesi yolunda Yargýtay a bir baþvuru yazmak istediðini söyledi, izin verdiler. daha yaptýk. Bu da reddedildi. Oturdu, sigarasý bitinceye kadar mektubu yazdý. Yetkililer mektuplarý ve daha sonra Ýnfazda bulunmayý siz mi istediðiniz, ailesine teslim edilecek özel eþyalarýný, Eren mi? paralarýný da aldýlar, biz veririz diye. Erdal son derece güvensiz, Gerçekten verir Erdal istedi, Nihat Toktay la ben de misiniz diye sordu. Sonra formaliteler savcýlýða dilekçe vererek infaza baþladý, karar özeti okundu, idam gömleði katýlacaðýmýzý bildirdik. 12 Aralýk 1980 de giydirildi, karar göðsüne asýldý. Elleri dilekçenizde belirttiðiniz adresten baðlanacaðý sýrada Baðlamayýn, bana, ayrýlmayýn, diye bir tebligat yapýldý. Bunun vücuduma deðmeyin dedi. üzerine þaþýrdýk, birbirimize bakakaldýk, bir þey konuþamadýk. Yeniden infazýn Doktor ellerinin baðlanmamasý halinde durdurulmasý için dilekçe hazýrlamaya çok acý çekeceðini anlattý. Erdal a söyledim, koyulduk. karþý çýkmaktan vazgeçti. Sehpaya yürüdü, Faþizme ölüm, halka hürriyet diye bir slogan atýp, kolay geçsin diye boynunu ipe SABAHA KARÞI ÝNFAZ EDÝLDÝ kendi uzattý, ayný anda tabureyi tekmeledi. Biraz önce slogan atan vücut boþ bir torba Nasýl bir bekleyiþtir bu? gibi sallanmaya baþladý. Bir kulaðýmýz telefonda, bir kulaðýmýz HAKÝM ÝDAMI ÝZLEYEMEDÝ kapýdaydý, açýldý açýlacak diye bekliyorduk. Necdet in infazýnda bulunan Mehdi (Bektaþ) Ýzleyebildiniz mi, idam kararýný alan bir þeyler anlatýyordu, ama bizim anlayacak heyetten hâkim infaz sýrasýnda halimiz yoktu. Gece sýralarýnda sivil soðukkanlýlýðýný korudu mu? polisler geldi, Ankara Kapalý Cezaevi ne gittik. Pis ve soðuk bir havaydý. Üzerimiz O sýrada Nihat Toktaþ, hâkim nerede defalarca arandýktan sonra müdürün odasýna diye baðýrdý. Bir kenarda, baþýný iki elinin alýndýk. Erdal ý getirdiler. Avukatlarýmla arasýna almýþ, sözüm ona düþünüyordu. yalnýz görüþmek istiyorum dedi, reddettiler. Sürüklercesine getirdik, bak dedim, 18 Eylül 2008 Perþembe aldýðýn kararýn sonucu bu. Ýp Erdal ýn boynuna üçe yedi kala geçti, biz üçü on geçe ayný taksiyle geri döndük. Orada, merdivenin altýnda aðlayan bir yüzbaþýyý unutamýyorum, hem aðlýyor hem de bunun hesabý nasýl verilecek diye söyleniyordu. Daraðacýndan sesleniþ halklara sesleniyorum halklara nasýr kakýlý ellere iþliyen beyinlere yanan yüreklerinize sesleniyorum duyun sesimi duyun dostlar sesimi duyun uzanan elimi elimi tutun çýkarýn beni katýna katýna haklarýn ben alnýnýn akýyým halkýmýn halklarýn nasýr kakýlý ellerin seven ve ateþlerde yanan yürekleriyim karþý durmuþum yýlmamaýþým boyun eðmemiþim sararýp solmamýþým gözlerimde yýldýzlarýn ýþýðý yürümüþüm üstüne üstüne inanmýþým sana ve nasýr kakýlý ellerinin hünerine. tanýmam kabul hiç etmem seddeye kapanmayý ellerimi açýp dileklerde bulunmayý inanmýþým sana ve nasýr kakýlý ellerinin hünerine dostlar duyun duyun sesimi kavgalara çaðýran sesimi duyun Aralýk 1981

5 18 Eylül 2008 Perþembe Mehmet Ali Yazýcý H.B.etkinligi üzerine yazýnýzý okudum bizleri aydýnlattýgýnýz için teþekkürler. Ben müsadenizle bu Olaya bir (mahzuni )deyimi ile þiirle hitab ettim. Muhabbetlerimle FEZALÝ BABA Sibel e Mektuplar-1 Çýldýrdýðým zamanlarýn, ak kâðýda kan ve gözyaþýyla karýþarak dökülmüþ yansýmalarý olacak sana yazacaklarým. Sanal karþýlaþmalarýn tuzaklarýnda deðil, iki canlý beden olarak gerçek karþýlaþmalarda konuþacaðým seninle. Klavyenin tuþlarýna dokunmadan, ellerini avuçlarýmýn içine alarak ve yazarak söyleyeceðim söylemek istediklerimi ya da söyl(ey) emediklerimi Gözlerinin içine bakarken sesim titreyecek, yüreðim kabaracak ve yüzüm al al kýzaracak olsa da duygu ve düþüncelerimi yaralý bir kuþ gibi býrakacaðým avuçlarýna Biliyorum beni anlamayacaksýn ve belki de öylece bakýp kalacaksýn yazdýklarýma Ya da okudukça iç geçirip üzüleceksin Çünkü senin hayallerin bambaþka Uzak bir nehirde unutulan suda gizlenmiþ umutlarýn. Benimle soðuk kýþ günlerinde üþüyemez ve sinsi gecelerde yürüyemezsin. Korkutur seni dipsiz karanlýðým. Olsun, yine de yazacaðým çünkü yazdýkça ve okudukça hafiflermiþ insanda acýlar Korkular daðýlýr, içinde ki duygu karanlýðý aydýnlanýrmýþ. Düþsel yorgunluklar ve sonu olmayan özlemler bir an da bitermiþ. Kelimeler duygulardan süzülüp yürek denen kýndan keskin bir kýlýç gibi çýktýkça, durulurmuþ içsel fýrtýna denizlerinin azgýn dalgalanmalarý. Özlemin kellesi vurulurmuþ. Zamansýz rastlaþmalarýn akortsuz ayarýnda dolaþýyorum. Müzik bilgim, fýrtýnalý yaþamlara uzaktan çalýnmýþ bir ýslýktan ibaret. Yüreðimin mýzrabý yok. Kaotik ve düzensiz parçalarýn bozuk notalarýyla sana geliyorum. Yaþam denen büyük orkestranýn en önemli bestecisi sanarak seni. Kapýnda kýrýk bir yürek ile dikiliyorum. Kim bilir kaç kez yere çalýp paramparça ettim sana ulaþtýramadýðým bozuk sesimi. Seni hiç tanýmazdým. Zeytin karasýna bulanmýþ gözlerinden içime yansýyan bakýþlarý tanýmadan önce. Yalnýzlýðýma dokunurdu karanlýk; korkardým. Yorgunluðuna gizlenmiþ düþlerimi arardým yüzündeki çizgilerde. Ellerimle yüreðini aralardým. Gözlerinin en kuytu yerine salýncaklar kurardým. Estikte rüzgâr sallanýrdým adý sen olan uzun bir boþlukta. Kýzýl saçlarýna tutunarak atlamak isterdim aþk denen o büyülü dünyaya. Seni tanýmadan önce, adsýz iki yabacýydýk baþkentin kalabalýklarýnda. Belki de zamansýz karþýlaþtýk. Kaldýrýmda çiðnenmiþ bir karanfil ölüsüne eðilmeden buluþtu gözlerimiz. Ya da bir güvercin cenazesinde deðmedi ellerimiz birbirine. Sýcacýk merhaba larýn anlamýný yitirdiði bir çaðdaydýk. Sen benden biraz genç ben senden biraz yaþlý, dünya denen yuvarlakta ayrý yönlere koþardýk. Ýkimiz de, yere düþmüþ dizleri kanayan bir çocuðu kaldýrmak için hiç ayný anda koþmadýk. Çok uzaklarda ayaðýný burkan gelinlik bir kýz için üzülmeyi öðrenmeden kendi dertlerimize aðlamayý öðrendik. AGUSTOS ON ALTI HACIBEKTAÞDA Yolunu þaþýran softanýn dölü Agustos on altý HaceBektaþ da Fettullah hocanýn sevimli gül ü Agustos on altý Hace Bektaþ da Derin yara açtý bize ziyaret Belediye içimizde ayrý bir dert Haklara ihanetci misafir fert Agustos on altý Hace Bektaþ da Gerici zihniyet zulümle yetti Sayýn baþkanda bu zehiri yuttu Kýrkdört yýllýk hizmeti böyle bitti Cumhur olunca aleviden korkan Yüzlerce polis çevresinda kalkan Hükmedip insaný Otelde yakan Sevgi yolu halka kapandý neden Giyimli kuþamlý günahkar beden Tarihler þahittir mervandýr deden Adý gül halka esnafa zülm eder Sallanýr gülüyor görmemiþ keder Hac yolunda ölmek istermiþ peder Vay baþkan vay kimlere teslim oldu Protokol geregi der kabul gördü Gör alevi canlarýn yüzü soldu Agustos onaltý Hece Bektaþ da Atatürk uluscu oldun bu kadar Gerçek canlara dergahý oldu dar Emevi zihniyet yaþýyor o kor Saygý deger Seffi Oktay.ýn hali Mikrofonu aldý yobazýn dili Otobus dolusu mollalar dölü Agustos onaltý Hace bektaþ da Alevi olmayan kürsüde hatip Bu iþin sehtakarý olmuþ katip Meçlis meydanda aleviye atýp Ceylanla aslanýn dostca olduðu Ýnsanlýk kaldýrýr köle kulluðu Türk islami softa vurdu yumruðu Farklý dillerin inaç kültür evi Gönülden gönüle sevgi her þeyi Bir ülama geldi biz eþit deyi Aþýklar kabesi eksikler tamam Burada ayrýlýr sap ile saman Siyaset cambazý olamaz güman Kýrkdört yýldýr devlet sözü verilir Havadan sudanda soru sorulur Sanma bu oyunla gerçek görülür Baþbakan böylece yola devam der Palavra hesaplar oluyor sýr Zorunlu din dersi kanun vurha vur Ali rýza salman pakoglu baþkan Þekil alýr elbet aðaç yaþ iken Bir davet buyurmuþ dikenmi diken Mollasý müftüsü toplanýp geldi Yýllarýn gelenegin böyle deldi Hace Bektaþlý canlar bunu gördü Zülmü acýyý yaþamýiþ kültüre Darbe vuruldu o gün bile bile Fezalim üzgünüm getirdim dile ZORUNLU DÝNDERSÝ Zorunlu dindersi dinayet emri Aðlayýp sýzlanma çek restini be Büyük yürüyüþ yap yýk bu devri Fidanlar yetiþtir çek restini be Eylemler yapýlsýn yeter bekleme Gerçek oki daha sorun ekleme Halkýn ðücünü örðütle saklama Þikayetci olma çek restini be Eritme sindirme tutmadý gördün Bu yobaz sürüye nice can verdin Tutarlý örgütlen saðlam tut ferdin Hükümet sallansýn çek restini be Vatanmýþ görev yaparýz yýllardýr Hak alýnýr örgütlü sanma zordur Her sorunun elbet çözümü vardýr Yürüde meydana çek restini be Alevi adýn özünde insanlýk Devrimi yapki yýkýlsýn kulluk Gizli saklý duran þu padýþahlýk Þaný þöhretine çek restini be Gerçek çözüm birlikte çare bulur Ayaklan yoksa daha yýl yýl durur Tek yürek beden ðüç olan kurtulur Birliðin yolunda çek restini be Bu günden yarýna uzatma iþi Çýnlatsýn ayaklar dað ile taþý Ezilsin yýlanýn zehirli baþý Geride kalana çek restini be Bilinen görünen çözümü üret Öðrensin herþeyi ayýksýn millet Özgürce eþit olsun hakca devlet Yalana dolana çek restini be Binbir çiçek açan aslý vijdanýz Ülkede bizde vatandaþ insanýz Ýnsaný en yüce bilen canlarýz Ýnsan olmayana çek restini be Yaþamý birlikte paylaþým kardeþ Dargýnlýk kýrkýnlýk bitsin sýrdaþ Ýnançlý kendi olsun sorumlu baþ Huzuru bozana çek restini be Açýk ol her keþ tanýsýn bizleri Silip atalým yalan dolan sözleri Ýster utansýn utanmaz yüzleri Dýþarda kalana çek restini be Tarihler yazdý binlerce verdik can Ne adýna sordunmu döküldü kan Birer ciðer parça onlar anadan Bunu bilmiyene çek restini be De artýk son bulsun katliam yeter Sil bütün intikamý düþmanlýk biter Gün gelir insalar huzurlu yatar Gerçeði görmeze çek restini be Fezali özgür hür yaþam arzumdur Ýnce hesap gerçek düzeni kurdur Kurtulan insana bedeli vardýr Gayrýyý tanýma çek restini be Ve tanýmak yine de güne düþen yýldýrým sancýsýnda bir sevgiye doðarken seni. Bulutlar özleminde gökyüzüne yükselmek ve yaðmur berraklýðýnda tane tane yaðmak topraða Ve esmek deli dolu bir rüzgâr gibi yürekten yüreðe Yeþeren umutlarda var etmek geleceði Ne güzeldir seninle bir sevdaya büyümek sevgili Zamansýz karþýlaþmalarýn tezliðinde ve düzensiz parçalarýn bozukluðunda olsa da sevmek seni Esaretin kokuþmuþluðunda deðil özgürlüðün doyumsuz tadýnda, bir çiçeðe eðilir gibi eðilmek varlýðýna Korkusuzca, bütün kaybetmelerden uzak Sesimi katabilmek sesine Seni hayal etmek ve sevmek sevgi dolu bir dünya özleminde çoðalmak Ve büyümek elden ele, þairin yer çekimli karanfil i gibi Konya da çöken kaçak Kuran kursundan kurtulan öðrencilere burasý Ýngilizce kursu diye ifade vermeleri için baský yapýlmýþ./alevihaberajansý

6 "UNESCO, 2007 yýlýnýn Mevlânâ Yýlý olmasý tavsiye kararýný alýrken, 2008 ve 2009 yýllarýný da Türk kültür ve tarihinin 3 önemli þahsiyetine ayýrdý yýlýnýn Kaþgarlý Mahmut Yýlý olmasý tavsiye kararýný alan UNESCO, 2009 yýlýnýn da Kâtip Çelebi ve Hacý Bektaþ Veli'ye ayrýlmasýný onayladý. Hacý Bektaþ Veli, UNESCO'nun kendi isteði ile listeye alýndý. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Araþtýrma ve Eðitim Genel Müdürlüðü, geçen ay UNESCO'ya müracaat ederek, 2008 yýlýnda Nasreddin Hoca ile Kaþgarlý Mahmut'un doðum yýl dönümlerinin, Kâtip Çelebi'nin de 2009 yýlýnda 400. doðum yýlýnýn tüm dünyada kutlanmasýný teklif etmiþti. Bakanlýða komiteden olumlu cevap geldi. UNESCO Türkiye Milli Komitesi, Kültür ve Turizm Bakanlýðýnýn Kaþgarlý Mahmut ve Kâtip Çelebi için yapýlan müracaatýný kabul etti. UNESCO, Bakanlýðýn teklifi içerisinde yer almayan Hacý Bektaþ Veli'nin de 2009'da Kâtip Çelebi ile birlikte anýlmasýný kararlaþtýrdý." Yukarýdaki haberi okumayan,bu haberle gururlanmayan Hacýbektaþlý kalmamýþtýr.haberi almak,gururlanmakla kalmak yetmez,habere konu olacak "Yýl'ý" en uygun faaliyetlerle donatmak,her gününü anlamlandýrmak,böylesi bir propaganda olanaðýndan yararlanmanýn,böylesi bir fýrsatý ele geçirmenin zorluklarýnýn bilincinde olarak,2009 yýlýný; ilçemizin tanýtýlmasý,hacýbektaþ düþüncesinin duyurulmasý amacýyla,bir dakikasýný bile boþa harcamadan dolu dolu deðerlendirmek zorundayýz. Haberde dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrýntý vardýr;"unesco Türkiye Milli Komitesi'ne müracaat eden,kültür ve Turizm Bakanlýðý;2009'u Hacý Bektaþ Veli' nin anýlmasý için önermemiþtir." Komite bu kararý kendiliðinden ve uygun gördüðü için almýþtýr.öncelikle bu Komite çalýþanlarýna,tüm Hacýbektaþlýlar olarak teþekkürlerimizi iletmek zorundayýz,böylesi bir olanaðý bize saðladýklarý için.bakanlýk ve diðer Hükümet görüþündeki yapýlarýn Hacýbektaþ'a ne gözle baktýklarý ile ilgili hiç bir þüphemiz yoktur. 2009'a sayýlý günler kalmýþtýr,beklenen gün gelmeden yapýlmasý gerekenler,en ayrýntýlý bir þekilde planlanmalý,hiç bir ayrýntý unutulmamalý,bir daha böylesi bir fýrsatýn Kenthaber Hasan Bayram 2009 Hacý Bektaþ Veli Yýlý ele geçmeyeceði unutulmadan,2009'un her günü ayrýntýlý olarak Hacýbektaþ'ý anlatmasý,bu kültürün Dünya'ya tanýtýlmasý açýsýndan,tüm ayrýntýlar belirlenerek sunumu yapýlmalýdýr. Böylesi önemli bir "Yýl" olanaðý deðerlendirilirken;hacýbektaþ hakkýnda söyleyeceði olan herkes,her sese kulak verilmeli,tüm araþtýrmacý,yazar,düþünür,görüþ ve yaþayýþ belgesi sunabilecek her ayrýntý dinlenmeli,izlenmeli ve ortak akla,doðru bilgiye ulaþýldýktan sonra bu doðrudur denilmeli.bir yönüyle ele alýnacak,bir bakýþ açýsýný sunacak faaliyetler,eksik veya yanýltýcý olacaktýr,bu nedenle tüm görüþ sahiplerinin görüþleri alýnmalý,sözü olan herkes dinlenmeli,ortaya çýkacak ortak aklýn ürünü sunulmalýdýr. Konunun sadece iman,itikat,inanç boyutu deðil,felsefi,siyasi,ekonomik bakýþ açýsýndan bu görüþün yaþama yansýttýklarý,bilime bakýþý asla unutturulmamalýdýr,zira son yýllarda Hacýbektaþ siyasi yönü yok sayýlýr bir hale getirilmiþtir ki,bu davranýþýn affedilir bir yaný yoktur.hacýbektaþ'ý sadece bir inanç merkezi saymak,o'nun siyasi yönünün törpülemek yok etmeye çalýþmak,bu inancý da,bu Dünya görüþünü de gerçek anlamda tanýmamaktýr."yok öyle bir eðilimimiz" diyorsanýz;hacýbektaþ'ý tam olarak anlatmak,anlamak için gereken çabayý göstermek zorundasýnýz. Üzücü bir tesadüf;"2009 Hacýbektaþ Veli Yýlý" yerel seçimlere denk düþtü,bu yýlý tam olarak yaþayabilecek bir yerel yönetime sahip olabilseydik;yapýlanlardan,yapýlmayanl ardan sorumlu tutabileceðimiz bir kurumu tek baþýna karþýmýza alabilecektik,umudumuz odur ki;var olan yerel yöneticiler,2009'un önemini anlamýþ olsunlar ve sorumluluðunu da üzerlerine alsýnlar,"biz bu Yýl'ýn yarýsýnda varýz,belki devamýnda halk bize yeniden görev vermez" düþüncesiyle 2009 yýlýnýn tamamýný kapsayacak,sürekliliði olmayan bir program hazýrlýðýnda olurlarsa bu hepimiz için büyük bir kayýp,ayný zamanda ayýp olacaktýr. Bu tarihsel bir fýrsattýr,en iyi þekilde deðerlendirmek zorunluluðu vardýr,zaman erken deðildir,bir an önce danýþmalar yapýlamlý ve program taslaklarý oluþturulmalý,halka sunulmalý,gözlenen eksiklikler üzerinde tamamlayýcý çalýþmalar yapacak zaman býrakýlmalý,halkýn tamamýnýn görüþüne baþvurularak bu önemli "Yýl" en doðru þekilde deðerlendirilmelidir. Bilimin ýþýðý yolumuzu aydýnlatsýn. Saygýlarýmla SATILIK EV TOKÝ konutlarýnda bulunan 1 ci etap, 1 ci blokta 23 no lu ev satýlýktýr. Müracat: Hikmet Bozdað Tel: Ýslami hareketlerin 1980 li yýllardan itibaren tüm dünyada yükseliþe geçmesinin ardýndaki temel motivasyon nedir? Kimileri bunu tamamen maddi (ekonomik, sosyal vb.) nedenlere baðlarken, bazýlarý da manevi (bireyin yalnýzlaþmasý, kutsallýk arayýþý) gerekçeleri öne çýkartýr. Bense, maddi ve manevi nedenler arasýnda bir tür yumurta-tavuk iliþkisi olduðunu düþünenlerdenim. Bu noktada dört kavram karþýmýza çýkýyor: Yoksulluk, yolsuzluk, adalet ve dayanýþma. Ýslam dünyasýnýn hemen her köþesinde Ýslami hareketler esas olarak yoksul ve yoksun kitleleri muhatap aldýlar. Onlara, içlerinde bulunduklarý kötü durumun tek sorumlusu olarak, baþlarýndaki yöneticileri gösterdiler. Onlarýn halký deðil sadece kendi çýkarlarýný düþündüklerini, Ýslamcýlarýnsa sadece ve sadece Allah rýzasý için çalýþtýklarýný anlattýlar. Ýslamcýlar yolsuzluðu temel propaganda konusu yapmakla kalmayýp, dindar zenginlerden topladýklarý yardýmlarý yoksullara daðýtarak alternatif dayanýþma aðlarý kurdular. Bu aðlara takýlan insanlarýn þu ya da bu þekilde siyasallaþtýðý veya siyasallaþmak durumunda kaldýðý da ortadadýr. Ýslamcýlara karþý olan kesimlerse, ne kendi içlerindeki yolsuzluk çarklarýna karþý etkili bir mücadele yürüttüler, ne de Ýslamcýlarýnkine alternatif dayanýþma aðlarý kurdular. Bunun yerine sürekli þikayet ettiler Ýslamcýlarýn bu tür yardým faaliyetlerinin ardýnda karanlýk iliþkiler aradýlar ve hatta esas yolsuzluðun buralarda döndüðünü bile ileri sürdüler. Ve tabii ki baþarýsýz oldular. Kol kýrýlýr yen içinde Günümüz Ýslam dünyasýna baktýðýmýzda bu tablonun 1980 lerden beri pek deðiþmediðini görüyoruz. Bunun esas nedeni mevcut rejimlerin, Ýslami hareketleri ýsrarla sisteme entegre etmeye yanaþmamalarýdýr. Merkezden uzak tutulan Ýslamcýlar da bir gün iktidara gelebilmek için büyük bir özveriyle uðraþmaya devam ediyorlar. Türkiye ise bu noktada ciddi bir istisnadýr de RP nin yerel seçim zaferi, ardýndan Refahyol hükümeti Türkiye Ýslamcýlarýný, bütün sýkýntýlarýna raðmen merkeze taþýdý. AKP ile taþýnmada epey bir yol alýndý. Ýslamcýlar merkeze gelmeden önce artýk Ýslamcý olmadýklarýný ilan etmiþlerdi ki çok kiþi onlara inanmadý, takiyye yaptýklarýný düþündü. Belki haklýydýlar. Ancak çok kýsa bir süre zarfýnda, belki de baþta yalan olan bu beyanlar gerçeðe dönüþtü. Birçok Ýslamcý kadro, o noktaya nasýl gelmiþ olduklarýný unutup hýzla iktidarýn nimetlerinden yararlanmaya koyuldular. Ve boðazlarýna kadar yolsuzluða battýlar. Kýsa zamanda susturulan ve cezalandýrýlan Petrol KIRÞEHÝR< >HACIBEKTAÞ Üniversite Otel Ýnþaatý Üniversite Kampus Arazisi < BEÞTAÞ 643m2 587m2 638m2 626m2 634m2 617m2 609m2 610m2 18 Eylül 2008 Perþembe Faturasý çok ama çok aðýr olacak birkaç cýlýz sesin dýþýnda kol kýrýlýr yen içinde anlayýþý hakim oldu. Görmeme, görmezden gelme veya göz yummada birkaç saik etkili oldu: 1) Yapýlanlarýn yolsuzluk olduðunu kabul etmekle birlikte, bunlarýn kiþisel hesaplarla deðil büyük bir dava için yapýldýðý inancý 2) Zaten alanýn da verenin de razý olduðu düþüncesi 3) En tepedekilerin habersiz olduðu ve gerektiðinde bu tür yolsuzluklarý acýmasýzca cezalandýracaklarýna yönelik inanç 4) Düþmanlarýn eline koz vermeme 5) Nimetlerden nasiplenme sýrasýnýn bir gün kendilerine de geleceði beklentisi... Ýç sorgulama baþladý Binlerce dindarýn, paralarýný çokortaklý þirketlere kaptýrmalarýna raðmen çok da fazla þikayetçi olmamasý kimilerine garip gelebilir. Bu kiþiler, gerçekten o þirketlerin Allah rýzasý için kurulduðunu düþünüyorlardý batýnca da sorumlularýný Allah a havale etmekle yetindiler. Paralarýný kaptýrmayanlarsa ticarette kazanmak da var kaybetmek de diye olayýn üzerine fazla gitmediler. Fakat Almanya daki Deniz Feneri davasýyla iþler tersine döndü. Ýlk kez Ýslami kesimde neler oluyor? sorusu bu kadar yoðun ve etkili bir þekilde soruluyor. Çünkü ticari bir faaliyet deðil, dindarlar için hayati bir öneme sahip olan yardýmseverlik söz konusu. Yoksullar ve yoksunlar için toplanmýþ paralarýn üzerine yatýldýðý iddialarý bugüne kadar görülmemiþ bir iç sorgulamayý ve belki de hesaplaþmayý tetikleyeceðe benziyor. Kýsacasý bu skandal Kanal 7 yi, Zekeriya Kahraman ý, Zahid Akman ý, Tayyip Erdoðan ý, AKP yi çoktan aþmýþ ve tüm Ýslami hareketi kuþatmýþ durumda. Adý geçen kiþi ve kurumlarýn hiçbirinin bu olayla ilgisi çýkmayabilir, olsa da kanýtlanmayabilir. Fakat sadece Almanya da yargýlanan kiþiler ceza alsa bile, ki alacaða benziyorlar, bir þeylerin büyüsünün bozulduðu kesin. Deniz Feneri davasýnýn Ýslami kesime faturasýnýn çok ama çok aðýr olacaðýný rahatlýkla söylebiliriz. Ruþen Çakýr - Vatan Dedebað Fýrýn >MERKEZ Kýz Öðrenci Yurdu Erkek Öðr.Yurdu Hüseyin Sümen in evi SATILIK ARSALAR Çep: Tel:

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý YIL:3 SAYI:599 35 YKR 10 MART 2008 PAZARTESÝ Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 17 7 Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Fotoðraflar:

Detaylı

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Yeni rektör görevine baþladý

Yeni rektör görevine baþladý YIL:3 SAYI:735 35 YKR 16 EYLÜL 2008 SALI GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Gençlik Platformu ndan anket çalýþmasý Hacýbektaþ Gençlik Platformu Hacýbektaþ a gelen ziyaretçileri temel

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin!

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! YIL:3 SAYI:595 35 YKR 4 MART 2008 SALI Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! Parçalý Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C Hacýbektaþlýlar projesi Radyo o 10-2 Zafer KÖKVER

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? YIL:3 SAYI:742 35 YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Kimya Salman. Masal-II ( II )

Kimya Salman. Masal-II ( II ) depreme karþý çözüm olarak önermeye baþladý. 1999 Depremi nden bu yana geçen 11 yýlda hiçbir önlem alýnmamýþken, bir dönem Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ ýn baþkanvekilliði görevini

Detaylı

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor YIL:4 SAYI:840 35 YKR 19 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor Genç Sen Antakya Temsilcisi Burcu Ciniviz, kaldýðý Sabancý

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri

Detaylı

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..'

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..' Okullar açýlýrken Haftaya yeni bir eðitim öðretim yýlý daha baþlayacak, kimileri hayatlarýný belirleyecek birkaç saatlik sýnav için on aylýk maratona, kimileri de toplumsal hayata adým atacaklar. Öðrenciler;

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü Kolluk kuvvetlerince katledilen 342 çocuk için tek yürek olan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sanatçýlar ve aydýnlar, bölgeyi yýllarca kana bulayan çocuk katillerinin derhal yargýlanmasýný

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama Barýþ gruplarý dün Habur dan giriþ yaptý. PKK, piþmanlýk yasasýndan yararlanmaya karþýyken hükümetin bu konuda yeni çalýþmasý yok. Uzmanlar ise affýn tartýþýlmasýndan yana 4 DE Kandil ve Mahmur dan gelen

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı