20 bin çiftçiye kuraklýk desteði

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "20 bin çiftçiye kuraklýk desteði"

Transkript

1 YIL:3 SAYI: YKR 18 EYLÜL 2008 PERÞEMBE GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: Cep Tel: Koçak: Emeði geçenlere teþekkürler Karaburna belediye Baþkaný Yusuf Koçak yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda gazetemize açýklamalarda bulunarak çalýþmalara katký sunan kurum,kiþi ve kuruluþlara teþekkür etti. Karaburna Belediye Baþkaný Koçak 16 derslik Ýlköðretim Okulu nu kýsa bir zaman dilimi içinde yaparak hizmete soktuklarýný belirtti. Koçak, okul yapýmýnda hayýrsever vatandaþlarýn yardýmýný esirgemediði okulun yapýmýnda ve belediyenin katkýsý ve devletin desteði ile yapýldýðýna dikkat çekti. 3 DE 20 bin çiftçiye kuraklýk desteði ÖZGÜRLÜKÇÜ VE TAM BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN 12 EYLÜL DARBECÝLERÝ YARGILANSIN!! Fotoðraf:Sodev Ahmet Asena Solda güçbirliði için dersler Hasan Kaya 2 DE Nevþehir'de, kuraklýktan zarar gören çiftçilere verilecek olan destekten yaklaþýk 20 bin çiftçinin faydalanacaðý bildirildi. Nevþehir Tarým Ýl Müdür Vekili Kenan Þahin yaptýðý açýklamada, kuraklýk nedeniyle zarar gören çiftçilere nakdi destek verilerek, bu çiftçilerin Ziraat Bankasý A.Þ. ile Tarým Kredi Kooperatifleri'ne olan tarýmsal kredi borçlarýnýn ertelenmesine iliþkin bakanlar kurulunun aldýðý kararýn 29 Aðustos 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayýnlandýðýný hatýrlattý. Alýnan bu kararýn ardýndan bu destekten faydalanacak olan 35 ilin belirlendiðini ifade eden Þahin, bu iller arasýnda Nevþehir'in de bulunduðunu kaydetti. 7 DE AKP'yi söndür geleceði aydýnlat' Erdal Eren'in son dakikalarý Mehmet Ali Yazýcý 4 DE Sibel e Mektuplar-1 Fezali Baba Aðustos on altý Hacýbektaþ da Þiir 5 DE 5 DE Vakit'ten Ramazana özel tahrik menüsü 3 DE Özelleþtirme Karþýtý Platform (ÖKP) bileþenleri, MERAM ve ARAS Elektrik Daðýtým Bölgelerinin özelleþtirilmesini ve elektrik zamlarýný protesto etti. 2 DE Hasan Bayram 2009 Hacý Bektaþ Veli Yýlý 6 DA

2 2 Ahmet Asena 18 Eylül 2008 Perþembe AKP'yi söndür geleceði aydýnlat' Solda güçbirliði için dersler 1980 ler sonrasýndaki siyasal tarih, sol siyasal partiler ve emek örgütleri arasýnda bir çok eylem ve güç birliði denemeleri, seçim ittifaklarýyla doludur. Baþlangýçta büyük umutlar verse de, bu denemelerin hemen tamamý arzulanan hedeflere ulaþamamýþ ve bu anlamda hüsranla sonuçlanmýþtýr. Elbette bu baþarýsýzlýklarýn asli belirleyicilerinden birisi bugüne kadar yapýlan sol güç birliði denemelerinin esas olarak muhalif olunan noktalarda ortaklaþma üzerine kurulmasýdýr. Ve elbette baþarýlý olabilmek için neo liberalizmin sunduðundan baþka bir hayatýn mümkün olduðunu gösterebilecek inandýrýcý bir asgari programý oluþturmak gereklidir, ancak bu da yeter þart deðildir. Güçlü bir toplumsal muhalefet oluþturmak isteyenlerin, baþta emekçiler olmak üzere ardý ardýna gelen baþarýsýzlýklar sonrasýnda sola ve kendine güvenini yitirmiþ olan tüm toplumsal kesimlere umut aþýlayabilecek, baþarýlý olabilme duygusu ve güven verebilecek bir yaklaþým izlenmesi gerekmektedir. Bugün örgütlü politik güçler birbirlerine, emekçilerse bu güçlere karþý güvensizlik yaþamaktadýr. Güven kaybý kendisini bu kesimlerin iç iliþkilerinde de ortaya koymaktadýr. Bu nedenle baþlangýçtan itibaren bu zaafý giderecek bir yaklaþým benimsenmeli, ulaþýlmak istenen kesimlerin taleplerine duyarlý, onlarý siyasal pratik içinde etkin kýlacak biçimler bulunmalýdýr. Bunu saðlayabilmek için çok bilinen iki hususu, karar süreçlerinde ortaklýðý ve eylemde ortaklýðý gözden kaçýrmamak, bunlarda ýsrarlý olmak gerekecektir. Ne var ki, bu hususlar geçmiþten farklý biçimde ele alýnmak zorundadýr. Geçmiþ ortak mücadele pratikleri esas olarak bu ortaklýða katýlan örgütlü güçler üzerinden belirlenmekteydi. Katýlýmcý çevreler arasýnda belirlenmiþ esaslara, ama daha çok da pazarlýklara baðlý olarak alýnan kararlar kamuoyuna duyurulmakta ve insanlar eylemlere çaðrýlmaktaydý. Sonuçta güçbirliðini oluþturan kesimlerin örgütlü güçlerinin bir araya geldiði eylemler ortaya çýkmaktaydý. Bu karar ve eylemler nesnel olarak toplumsal muhalefetin taþýyýcýsý konumundaki geniþ kesimler için kendi dýþlarýnda, yabancý olarak gördükleri olgulara dönüþmekte ve baþarýsýzlýk kaçýnýlmaz olmaktaydý. Bu nedenle karar süreçlerinde ve eylemde ortaklaþmayý sadece örgütlü politik güçlerle sýnýrlý biçimde deðil, böylesi bir sol merkezin inþasý sürecinde yer alabilecek tüm toplumsal kesimleri, birey ve çevreyi kapsayacak þekilde kavramak baþarýya ulaþmak bakýmýndan zorunlu gözükmektedir. Bu önerinin bugün için bir ütopya olduðu, küreselleþmenin, neo liberal politikalarýn ve ülkemizdeki anti demokratik uygulamalarýn maðduru olan tüm kesimleri kapsayacak hazýr çözümler önermenin geniþ kitleleri harekete geçirmek için yeterli olduðu öne sürülebilir. Bu fikrin kendisi, yakýn tarihimizin herkes tarafýndan bilinen baþarýsýz deneylerinin ortaya koyduðu yanlýþlýðý bir yana, emekçilere üstten bir bakýþla malul olduðu da açýktýr. Kendisini sol ve muhalif olarak gören hiçbir birey veya örgütün bilinçli olarak böylesi bir tutum içine girmeyi düþünmeyeceði açýktýr, ama yaþanan süreçlerin hepimiz üzerinde yarattýðý olumsuz etkiler görmezden gelinemez. Þu veya bu düzeylerde farklýlýklar gösterse de, soldaki tüm güçlerin toplumsal baðlarý son derece zayýf, toplumca etkileþimleri ise yok denecek derecede azdýr. Bu nedenle kendi iç dünyasýnda yaþama ve tüm ufkunu bu iç dünyanýn rasyonelleri üzerinden oluþturma gibi bir virüsün hepimize bulaþtýðýný söylemek yanlýþ olmayacaktýr. Karar süreçlerinde ve eylemlerde ortaklaþmak, bu anlamda da tedavi edici bir kür niteliði taþýyacaðý gibi siyaseti toplumsallaþtýran, toplumsal olaný siyasallaþtýran bir süreç olacaktýr. Sosyalistlerden yüzünü sola dönmüþ demokratikleþme ve sosyal devlet hedefine sahip sosyal demokratlara, Kürt toplumunun muhalefetinden Alevi toplumunun demokrat ve solcu kesimlerine geniþ bir siyasal yelpazeye eriþmeyi ve emek hareketinin tüm bileþenleriyle maðdur ve memnuniyetsiz toplumsal dinamiklerin büyük bir kýsmýný baðrýnda toplamayý hedefleyen bir politik hareketin, onlarca yýldýr farklý toplumsal ve siyasal süreçler yaþamýþ olan bu kesimlerin bir birlerine yönelik önyargýlardan kurtularak eþgüdüm içinde hareket edebilmesi ve ortak hedeflere yönelebilmesini saðlamasý da ancak böyle mümkün olabilecektir. Özelleþtirme Karþýtý Platform (ÖKP) bileþenleri, MERAM ve ARAS Elektrik Daðýtým Bölgelerinin özelleþtirilmesini ve elektrik zamlarýný protesto etti. Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý önünde yapýlan eylem nedeniyle polis yýðýnak yaptý. Burada açýklama yapan Elektrik Mühendisleri Odasý Ankara Þube Baþkaný Ramazan Pektaþ, hükümetin çeþitli sermaye gruplarýyla iliþkileri açýða çýktýkça, sermayenin farklý kesimleri arasýnda enerji nedeniyle kavgalar yaþandýðýnýn net olarak görülür hale geldiðini söyledi. AKP nin bürokratlarýnýn Kamu enerji yönetimini beceremiyor, özel sektör yapsýn diyerek halkýn deðil, IMF nin sesi olduklarýný itiraf ettiklerini belirten Pektaþ, özelleþtirilen kurumlarda iddia edilenin aksine, istihdam, vergi ve sendikal örgütlülük oranýnda artýþ yaþanmadýðýna, mal ve hizmetlerin fahiþ fiyatlarla satýldýðýna ve yatýrýmlarýn durma noktasýna geldiðine dikkat çekti. Kamu zararlarýnýn özelleþtirme ile kapatýlacaðýnýn söylenmesine karþýn dýþ borçlarýn 500 milyar dolara yaklaþtýðýný kaydeden Pektaþ, AKP nin elektrik üretim ve daðýtýmýný özelleþtirerek, bu sektörü sermaye dalaþlarýnýn yapýlacaðý bir arenaya çevirdiðini ifade etti. Pektaþ, özelleþtirme ve yolsuzluklarýn artýk birlikte anýlýr hale geldiðini belirterek, sermaye gruplarý ve iktidarlarýn þimdi de rafineri arazisi, MERAM ve ARAS Elektrik Daðýtým Bölgelerinin talaný için meydan savaþý yaptýklarýný söyledi. Ýþçiye memura zam verirken acýndan ölmeme sýnýrýný referans alan hükümet, söz konusu elektrik zammý olunca sermayenin tatlý kârlarýný garantiye almayý tercih etmiþtir diyen Pektaþ, insani yardým adý altýnda toplanan paralarý buharlaþtýranlarýn yapacaðý özelleþtirmelerin kuþku yaratacaðýný vurguladý. Basýn açýklamasýnýn ardýndan ÖKP bileþenleri, üzerinde AKP yi (Artýk Karanlýktasýnýz Partisi) söndür geleceði aydýnlat yazan elektrik faturasý þeklindeki bildiriler daðýttý. Ankara/EVRENSEL - 16 Eylül 2008 Zorunlu Din Dersine Karþý Eylemler Devam Ediyor Alevi örgütlerinin öncülüðünde Taksim'de baþlatýlan ve kýsa sürede tüm yurda yayýlan zorunlu din derslerine karþý eylemler devam ediyor. Torbalý Alevi Bektaþi Kültür Dayanýþma ve Yardýmlaþma Derneði ile Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Manavgat Þubesi'de düzenledikleri eylemlerle zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasýný talep ettiler. Ýzmir Torbalý Alevi Bektaþi Kültür Dayanýþma ve Yardýmlaþma Derneði, haftasonunda belediye binasý önünde geniþ katýlýmlý bir basýn açýklamasý yaptý. Zorunlu din dersi uygulamasýnýn bir insan haklarý ihlali olduðuna deðinilen açýklamanýn ardýndan açýklamayý yapan grup belediye binasý önünde yirmi dakika oturma eylemi yaptý. Basýn açýklamasýnda din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin zorunlu ders kapsamýndan çýkarýlmasý, seçmeli ders haline getirilmesi ayrýca aleviliðin de seçmeli ders olarak okutulmasý talep edildi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Manavgat Þubesi Manavgat'ta yaptýðý basýn açýklamasý ve oturma eylemi ile zorunlu din derslerini protesto etti. PSAKD Antalya ve Alanya Þubeleri ile diðer alevi kurumlarýnýn destek verdiði eyleme siyasi partiler, sendikalar ve demokratik kitle örgütleride katýlarak destek verdi. Eylemde zorunlu din dersi iþkencesine bir an önce son verilmesi ve hükümetin mahkeme kararlarýna uymasý talebi dile getirildi. Alevihaberajansi.com DEMOKRATÝK, ÖZGÜRLÜKÇÜ CUMHURÝYET ÝÇÝN 12 EYLÜL DARBECÝLERÝ YARGILANSIN. HALKA HESAP VERSÝN..

3 18 Eylül 2008 Perþembe Koçak: Emeði gecenlere teþekkürler Karaburna Karaburna belediye Baþkaný Yusuf Koçak yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda gazetemize açýklamalarda bulunarak çalýþmalara katký sunan kurum,kiþi ve kuruluþlara teþekkür etti. Karaburna Belediye Baþkaný Koçak 16 derslik Ýlköðretim Okulu nu kýsa bir zaman dilimi içinde yaparak hizmete soktuklarýný belirtti. Koçak, okul yapýmýnda hayýrsever vatandaþlarýn yardýmýný esirgemediði okulun yapýmýnda ve belediyenin katkýsý ve devletin desteði ile yapýldýðýna dikkat çekti. Göreve geldiklerinde köy görüntüsünde olan Karaburna ya bir çok hizmeti getirdiklerine özellikle vurgu yapan Belediye Baþkaný Yusuf Koçak 40 yýlýn özlemi olan Sulama Göleti nin yapýmý ile iþe baþladýklarýný belirtti. Koçak ; belediye olarak yaptýklarý iþleri ve hizmetleri ise þu þekilde açýkladý: Belediye hizmet binalarý, Köprü, Saðlýk Oçaðý, yol Geniþletmesi, Ýçme Suyu, Cami, Çocuk Parklarý, 0 KM 14 çeþit araç alýmý, Mezarlýk ve meydan düzenlemesi, Kilit Parke Fabrikasý, Enerji Hatlarý, Baz Ýstasyonlarý, Toplu Konut yapýmý, Futbol sahasý, Kapalý Spor Salonu,Kütüphane, Kanalizasyon yapýmý. Yaptýklarý çalýþmalarýn önemli olduðunu fakat okul yapýmýnýn eðitim ve öðretime katkýsýndan ötürü çok önemli olduðunu belirten Belediye Baþkaný Yusuf Koçak çalýþmalarýnda kendilerine destek verenlere teþekkür etti. Koçak Teþekkür konuþmasýnda þu ifadeleri kullandý: Ýþte bizlere bu mutluluða, bu duyguya katkýlarýyla, yardýmlarýyla yaþatan tüm Hayýrsever Vatandaþlarýmýza, Baþbakanýmýza, Milletvekillerimize, Valimize, Kaymakamýmýza, Ýl Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüze, Okul Müdürümüze, Meclis Üyelerimize, canla baþla çalýþan fedakâr Personellerimize, Benimde bir tuðlam, fayansým, çimentom olsun diye katkýsý olan herkese teþekkür ve þükranlarýmý sunuyorum. Çalýþmalarýmýzý haber yaparak toplumla ve kamuoyu ile buluþturan tek yerel gazetemiz olan Sulucakarahöyük e de ayrýca teþekkür ediyorum. Vakit'ten Ramazana özel tahrik menüsü Yenilenmeliyiz, çaða ayak uydurmalýyýz. Örneðin Ramazan gelince gazetelerin iftar menüsü yayýnlamalarý türünden kliþeleþmiþ yöntemler artýk terk edilmeli. Vakit bu konuda örnek bir adým attý. 11 ay süren hedef gösterme ve provokasyon haberciliðine, Ramazan münasebetiyle yeni bir boyut kattý. Ýþte size Vakit in ramazan özel tahrik menülerinden bir demet. Ýbret olsun: Ramazan 1. Gün: Ramazan da neler yapmalýyýz: Bünyesinde mescid olmayan ve alkol satan alýþveriþ merkezlerinden alýþveriþ yapmayýn! 2.Gün: Cami karþýtlýklarý tescillenen ve dindarlara takýndýklarý kindar tavýrla tanýnan sol kesime ait belediyeler, ramazan ýn gelmesiyle yine hazýmsýzlýklarýný gün yüzüne çýkardýlar. 3.Gün: Müslüman mum dikmez. CHP li Kýlýçdaroðlu Munzur da mum dikip dilek tuttu! 9.Gün: Yargýtay Baþkaný Hasan Gerçeker milletin gözü önünde su içti. 10. Cumhurbaþkaný A.N. Sezer de 2003 Ramazanýnda aynýsýný yapmýþtý! 10.Gün: Mübarek Cuma günü içki Eylemi. Moda daki ayyaþbaþý komünist çýktý! 14.Gün: Serdar Turgut Ramazan a aldýrmadan köþesinde nasýl viski içtiðini anlattý, þarabýn faydalarýndan bahsetti! Konunun muhatabý tahrik ehli meczuplara saygýlarýmýzla arz ederiz. MELÝH ALTINOK BÝRGÜN SATILIK TARLA 250 dekar8 parça tarla satýlýktýr. Müracat: Hasan Danacý Tel: HACIBEKTAÞ SATILIK DAÝRE Dosteli Sitesi D blok Kat 3 6 No lu daire sahibinden satýlýktýr. Müracaat: Seher Çetin Tel: GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi

4 17 yaþýnda idam edilen Eren utanarak arkasýný döndü ve apýþ arasýndan bir mektup çýkardý... Erdal Eren asýldýðýnda 17 yaþýndaydý. Avukatlarýn talebine raðmen kemik ölçümü yapýlmadý. Bir ay altý günde verilen karar üç kez Yargýtay dan döndü, çünkü deliller yetersizdi. Herkes gibi Eren de topluma gözdaðý verilmek amacýyla asýlacaðýnýn farkýndaydý. Cumhuriyet gazetesinden Berat Günçýkan, Erdal Eren'in avukatý Ýsmail Sami Çakmak'la idam gecesini konuþtu. O dönemde bugün de karanlýkta kalan pek çok olay varken, bu hýz öldürülen bir asker olduðu için mi? Ýdamlarýn hepsi gözdaðýydý. Ölen asker olunca, yargýlama da çabuk tamamlandý. Yargýtay aþamasýnda Erdal ý avukat Niyazi Aðýrnaslý, Nihat Toktay, ben, Ýbrahim Tezan, Tuðrul Çakýn, Zeki Tavþancýl, Ýstanbul Barosu ndan Sadýk Akýncýlar, Halil Ereltuð, Mehmet Ali Özpolat, Fahrettin Elmas ve Yusuf Demir savunduk. Kararý veren ilk mahkemedeki savunmasýndan ötürü Nihat Toktay altý ay hapis cezasýna mahkûm edildi. Askeri Eren in vurduðuna iliþkin yeterli delil var mýydý? Yargýtay Üçüncü Dairesi, kararý son derece yasal ve hukuka uygun gerekçelerle bozdu. Bunlar otopsinin usul ve yasaya aykýrý yapýldýðý, ölenin vücudundan çýkan kurþunun Erdal ýn tabancasýndan çýkýp çýkmadýðýnýn açýklýða kavuþturulmadýðý, olay yerinde keþif yapýlmadýðý, tanýklarýn dinlenilmediði Erdal ýn on sekizden küçük olup olmadýðýnýn araþtýrýlmadýðý, takdir hakkýnýn kötüye kullanýldýðý gibi gerekçelerdi. Gerçek de buydu. Ama baþsavcýlýk hemen harekete geçti, bozma kararýna itiraz etti. Dosya gitti geldi, sonunda Askeri Yargýtay Daireler Kurulu idam kararýný onayladý. Siz bu süreçte savunma hakkýnýzý kullanabildiniz mi? Hayýr, baþsavcýlýðýn itirazlarýnýn görüþülmesi aþamasýnda savunma olarak bizi dýþladýlar, savunma hakkýný kullandýrmadýlar. Sanýyorum ilk bozma kararýyla dava yeniden mahkemeye gönderilip, noksanlýklar tamamlansaydý mahkeme istese dahi idam kararý veremezdi. Hasan Kaya Erdal Eren'in son dakikalarý Asmayalým da besleyelim mi gibi demeçler kararýn mahkeme salonu dýþýnda Utanarak arkasýný dönüp apýþ arasýndan verildiðini kanýtlasa, biz avukatlar için bir mektup çýkardý. Bir sigara istedi, yaktým. yapýlacak pek bir þey kalmasa da kararýn Son derece rahat ve sakin, bir mektup düzeltilmesi yolunda Yargýtay a bir baþvuru yazmak istediðini söyledi, izin verdiler. daha yaptýk. Bu da reddedildi. Oturdu, sigarasý bitinceye kadar mektubu yazdý. Yetkililer mektuplarý ve daha sonra Ýnfazda bulunmayý siz mi istediðiniz, ailesine teslim edilecek özel eþyalarýný, Eren mi? paralarýný da aldýlar, biz veririz diye. Erdal son derece güvensiz, Gerçekten verir Erdal istedi, Nihat Toktay la ben de misiniz diye sordu. Sonra formaliteler savcýlýða dilekçe vererek infaza baþladý, karar özeti okundu, idam gömleði katýlacaðýmýzý bildirdik. 12 Aralýk 1980 de giydirildi, karar göðsüne asýldý. Elleri dilekçenizde belirttiðiniz adresten baðlanacaðý sýrada Baðlamayýn, bana, ayrýlmayýn, diye bir tebligat yapýldý. Bunun vücuduma deðmeyin dedi. üzerine þaþýrdýk, birbirimize bakakaldýk, bir þey konuþamadýk. Yeniden infazýn Doktor ellerinin baðlanmamasý halinde durdurulmasý için dilekçe hazýrlamaya çok acý çekeceðini anlattý. Erdal a söyledim, koyulduk. karþý çýkmaktan vazgeçti. Sehpaya yürüdü, Faþizme ölüm, halka hürriyet diye bir slogan atýp, kolay geçsin diye boynunu ipe SABAHA KARÞI ÝNFAZ EDÝLDÝ kendi uzattý, ayný anda tabureyi tekmeledi. Biraz önce slogan atan vücut boþ bir torba Nasýl bir bekleyiþtir bu? gibi sallanmaya baþladý. Bir kulaðýmýz telefonda, bir kulaðýmýz HAKÝM ÝDAMI ÝZLEYEMEDÝ kapýdaydý, açýldý açýlacak diye bekliyorduk. Necdet in infazýnda bulunan Mehdi (Bektaþ) Ýzleyebildiniz mi, idam kararýný alan bir þeyler anlatýyordu, ama bizim anlayacak heyetten hâkim infaz sýrasýnda halimiz yoktu. Gece sýralarýnda sivil soðukkanlýlýðýný korudu mu? polisler geldi, Ankara Kapalý Cezaevi ne gittik. Pis ve soðuk bir havaydý. Üzerimiz O sýrada Nihat Toktaþ, hâkim nerede defalarca arandýktan sonra müdürün odasýna diye baðýrdý. Bir kenarda, baþýný iki elinin alýndýk. Erdal ý getirdiler. Avukatlarýmla arasýna almýþ, sözüm ona düþünüyordu. yalnýz görüþmek istiyorum dedi, reddettiler. Sürüklercesine getirdik, bak dedim, 18 Eylül 2008 Perþembe aldýðýn kararýn sonucu bu. Ýp Erdal ýn boynuna üçe yedi kala geçti, biz üçü on geçe ayný taksiyle geri döndük. Orada, merdivenin altýnda aðlayan bir yüzbaþýyý unutamýyorum, hem aðlýyor hem de bunun hesabý nasýl verilecek diye söyleniyordu. Daraðacýndan sesleniþ halklara sesleniyorum halklara nasýr kakýlý ellere iþliyen beyinlere yanan yüreklerinize sesleniyorum duyun sesimi duyun dostlar sesimi duyun uzanan elimi elimi tutun çýkarýn beni katýna katýna haklarýn ben alnýnýn akýyým halkýmýn halklarýn nasýr kakýlý ellerin seven ve ateþlerde yanan yürekleriyim karþý durmuþum yýlmamaýþým boyun eðmemiþim sararýp solmamýþým gözlerimde yýldýzlarýn ýþýðý yürümüþüm üstüne üstüne inanmýþým sana ve nasýr kakýlý ellerinin hünerine. tanýmam kabul hiç etmem seddeye kapanmayý ellerimi açýp dileklerde bulunmayý inanmýþým sana ve nasýr kakýlý ellerinin hünerine dostlar duyun duyun sesimi kavgalara çaðýran sesimi duyun Aralýk 1981

5 18 Eylül 2008 Perþembe Mehmet Ali Yazýcý H.B.etkinligi üzerine yazýnýzý okudum bizleri aydýnlattýgýnýz için teþekkürler. Ben müsadenizle bu Olaya bir (mahzuni )deyimi ile þiirle hitab ettim. Muhabbetlerimle FEZALÝ BABA Sibel e Mektuplar-1 Çýldýrdýðým zamanlarýn, ak kâðýda kan ve gözyaþýyla karýþarak dökülmüþ yansýmalarý olacak sana yazacaklarým. Sanal karþýlaþmalarýn tuzaklarýnda deðil, iki canlý beden olarak gerçek karþýlaþmalarda konuþacaðým seninle. Klavyenin tuþlarýna dokunmadan, ellerini avuçlarýmýn içine alarak ve yazarak söyleyeceðim söylemek istediklerimi ya da söyl(ey) emediklerimi Gözlerinin içine bakarken sesim titreyecek, yüreðim kabaracak ve yüzüm al al kýzaracak olsa da duygu ve düþüncelerimi yaralý bir kuþ gibi býrakacaðým avuçlarýna Biliyorum beni anlamayacaksýn ve belki de öylece bakýp kalacaksýn yazdýklarýma Ya da okudukça iç geçirip üzüleceksin Çünkü senin hayallerin bambaþka Uzak bir nehirde unutulan suda gizlenmiþ umutlarýn. Benimle soðuk kýþ günlerinde üþüyemez ve sinsi gecelerde yürüyemezsin. Korkutur seni dipsiz karanlýðým. Olsun, yine de yazacaðým çünkü yazdýkça ve okudukça hafiflermiþ insanda acýlar Korkular daðýlýr, içinde ki duygu karanlýðý aydýnlanýrmýþ. Düþsel yorgunluklar ve sonu olmayan özlemler bir an da bitermiþ. Kelimeler duygulardan süzülüp yürek denen kýndan keskin bir kýlýç gibi çýktýkça, durulurmuþ içsel fýrtýna denizlerinin azgýn dalgalanmalarý. Özlemin kellesi vurulurmuþ. Zamansýz rastlaþmalarýn akortsuz ayarýnda dolaþýyorum. Müzik bilgim, fýrtýnalý yaþamlara uzaktan çalýnmýþ bir ýslýktan ibaret. Yüreðimin mýzrabý yok. Kaotik ve düzensiz parçalarýn bozuk notalarýyla sana geliyorum. Yaþam denen büyük orkestranýn en önemli bestecisi sanarak seni. Kapýnda kýrýk bir yürek ile dikiliyorum. Kim bilir kaç kez yere çalýp paramparça ettim sana ulaþtýramadýðým bozuk sesimi. Seni hiç tanýmazdým. Zeytin karasýna bulanmýþ gözlerinden içime yansýyan bakýþlarý tanýmadan önce. Yalnýzlýðýma dokunurdu karanlýk; korkardým. Yorgunluðuna gizlenmiþ düþlerimi arardým yüzündeki çizgilerde. Ellerimle yüreðini aralardým. Gözlerinin en kuytu yerine salýncaklar kurardým. Estikte rüzgâr sallanýrdým adý sen olan uzun bir boþlukta. Kýzýl saçlarýna tutunarak atlamak isterdim aþk denen o büyülü dünyaya. Seni tanýmadan önce, adsýz iki yabacýydýk baþkentin kalabalýklarýnda. Belki de zamansýz karþýlaþtýk. Kaldýrýmda çiðnenmiþ bir karanfil ölüsüne eðilmeden buluþtu gözlerimiz. Ya da bir güvercin cenazesinde deðmedi ellerimiz birbirine. Sýcacýk merhaba larýn anlamýný yitirdiði bir çaðdaydýk. Sen benden biraz genç ben senden biraz yaþlý, dünya denen yuvarlakta ayrý yönlere koþardýk. Ýkimiz de, yere düþmüþ dizleri kanayan bir çocuðu kaldýrmak için hiç ayný anda koþmadýk. Çok uzaklarda ayaðýný burkan gelinlik bir kýz için üzülmeyi öðrenmeden kendi dertlerimize aðlamayý öðrendik. AGUSTOS ON ALTI HACIBEKTAÞDA Yolunu þaþýran softanýn dölü Agustos on altý HaceBektaþ da Fettullah hocanýn sevimli gül ü Agustos on altý Hace Bektaþ da Derin yara açtý bize ziyaret Belediye içimizde ayrý bir dert Haklara ihanetci misafir fert Agustos on altý Hace Bektaþ da Gerici zihniyet zulümle yetti Sayýn baþkanda bu zehiri yuttu Kýrkdört yýllýk hizmeti böyle bitti Cumhur olunca aleviden korkan Yüzlerce polis çevresinda kalkan Hükmedip insaný Otelde yakan Sevgi yolu halka kapandý neden Giyimli kuþamlý günahkar beden Tarihler þahittir mervandýr deden Adý gül halka esnafa zülm eder Sallanýr gülüyor görmemiþ keder Hac yolunda ölmek istermiþ peder Vay baþkan vay kimlere teslim oldu Protokol geregi der kabul gördü Gör alevi canlarýn yüzü soldu Agustos onaltý Hece Bektaþ da Atatürk uluscu oldun bu kadar Gerçek canlara dergahý oldu dar Emevi zihniyet yaþýyor o kor Saygý deger Seffi Oktay.ýn hali Mikrofonu aldý yobazýn dili Otobus dolusu mollalar dölü Agustos onaltý Hace bektaþ da Alevi olmayan kürsüde hatip Bu iþin sehtakarý olmuþ katip Meçlis meydanda aleviye atýp Ceylanla aslanýn dostca olduðu Ýnsanlýk kaldýrýr köle kulluðu Türk islami softa vurdu yumruðu Farklý dillerin inaç kültür evi Gönülden gönüle sevgi her þeyi Bir ülama geldi biz eþit deyi Aþýklar kabesi eksikler tamam Burada ayrýlýr sap ile saman Siyaset cambazý olamaz güman Kýrkdört yýldýr devlet sözü verilir Havadan sudanda soru sorulur Sanma bu oyunla gerçek görülür Baþbakan böylece yola devam der Palavra hesaplar oluyor sýr Zorunlu din dersi kanun vurha vur Ali rýza salman pakoglu baþkan Þekil alýr elbet aðaç yaþ iken Bir davet buyurmuþ dikenmi diken Mollasý müftüsü toplanýp geldi Yýllarýn gelenegin böyle deldi Hace Bektaþlý canlar bunu gördü Zülmü acýyý yaþamýiþ kültüre Darbe vuruldu o gün bile bile Fezalim üzgünüm getirdim dile ZORUNLU DÝNDERSÝ Zorunlu dindersi dinayet emri Aðlayýp sýzlanma çek restini be Büyük yürüyüþ yap yýk bu devri Fidanlar yetiþtir çek restini be Eylemler yapýlsýn yeter bekleme Gerçek oki daha sorun ekleme Halkýn ðücünü örðütle saklama Þikayetci olma çek restini be Eritme sindirme tutmadý gördün Bu yobaz sürüye nice can verdin Tutarlý örgütlen saðlam tut ferdin Hükümet sallansýn çek restini be Vatanmýþ görev yaparýz yýllardýr Hak alýnýr örgütlü sanma zordur Her sorunun elbet çözümü vardýr Yürüde meydana çek restini be Alevi adýn özünde insanlýk Devrimi yapki yýkýlsýn kulluk Gizli saklý duran þu padýþahlýk Þaný þöhretine çek restini be Gerçek çözüm birlikte çare bulur Ayaklan yoksa daha yýl yýl durur Tek yürek beden ðüç olan kurtulur Birliðin yolunda çek restini be Bu günden yarýna uzatma iþi Çýnlatsýn ayaklar dað ile taþý Ezilsin yýlanýn zehirli baþý Geride kalana çek restini be Bilinen görünen çözümü üret Öðrensin herþeyi ayýksýn millet Özgürce eþit olsun hakca devlet Yalana dolana çek restini be Binbir çiçek açan aslý vijdanýz Ülkede bizde vatandaþ insanýz Ýnsaný en yüce bilen canlarýz Ýnsan olmayana çek restini be Yaþamý birlikte paylaþým kardeþ Dargýnlýk kýrkýnlýk bitsin sýrdaþ Ýnançlý kendi olsun sorumlu baþ Huzuru bozana çek restini be Açýk ol her keþ tanýsýn bizleri Silip atalým yalan dolan sözleri Ýster utansýn utanmaz yüzleri Dýþarda kalana çek restini be Tarihler yazdý binlerce verdik can Ne adýna sordunmu döküldü kan Birer ciðer parça onlar anadan Bunu bilmiyene çek restini be De artýk son bulsun katliam yeter Sil bütün intikamý düþmanlýk biter Gün gelir insalar huzurlu yatar Gerçeði görmeze çek restini be Fezali özgür hür yaþam arzumdur Ýnce hesap gerçek düzeni kurdur Kurtulan insana bedeli vardýr Gayrýyý tanýma çek restini be Ve tanýmak yine de güne düþen yýldýrým sancýsýnda bir sevgiye doðarken seni. Bulutlar özleminde gökyüzüne yükselmek ve yaðmur berraklýðýnda tane tane yaðmak topraða Ve esmek deli dolu bir rüzgâr gibi yürekten yüreðe Yeþeren umutlarda var etmek geleceði Ne güzeldir seninle bir sevdaya büyümek sevgili Zamansýz karþýlaþmalarýn tezliðinde ve düzensiz parçalarýn bozukluðunda olsa da sevmek seni Esaretin kokuþmuþluðunda deðil özgürlüðün doyumsuz tadýnda, bir çiçeðe eðilir gibi eðilmek varlýðýna Korkusuzca, bütün kaybetmelerden uzak Sesimi katabilmek sesine Seni hayal etmek ve sevmek sevgi dolu bir dünya özleminde çoðalmak Ve büyümek elden ele, þairin yer çekimli karanfil i gibi Konya da çöken kaçak Kuran kursundan kurtulan öðrencilere burasý Ýngilizce kursu diye ifade vermeleri için baský yapýlmýþ./alevihaberajansý

6 "UNESCO, 2007 yýlýnýn Mevlânâ Yýlý olmasý tavsiye kararýný alýrken, 2008 ve 2009 yýllarýný da Türk kültür ve tarihinin 3 önemli þahsiyetine ayýrdý yýlýnýn Kaþgarlý Mahmut Yýlý olmasý tavsiye kararýný alan UNESCO, 2009 yýlýnýn da Kâtip Çelebi ve Hacý Bektaþ Veli'ye ayrýlmasýný onayladý. Hacý Bektaþ Veli, UNESCO'nun kendi isteði ile listeye alýndý. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Araþtýrma ve Eðitim Genel Müdürlüðü, geçen ay UNESCO'ya müracaat ederek, 2008 yýlýnda Nasreddin Hoca ile Kaþgarlý Mahmut'un doðum yýl dönümlerinin, Kâtip Çelebi'nin de 2009 yýlýnda 400. doðum yýlýnýn tüm dünyada kutlanmasýný teklif etmiþti. Bakanlýða komiteden olumlu cevap geldi. UNESCO Türkiye Milli Komitesi, Kültür ve Turizm Bakanlýðýnýn Kaþgarlý Mahmut ve Kâtip Çelebi için yapýlan müracaatýný kabul etti. UNESCO, Bakanlýðýn teklifi içerisinde yer almayan Hacý Bektaþ Veli'nin de 2009'da Kâtip Çelebi ile birlikte anýlmasýný kararlaþtýrdý." Yukarýdaki haberi okumayan,bu haberle gururlanmayan Hacýbektaþlý kalmamýþtýr.haberi almak,gururlanmakla kalmak yetmez,habere konu olacak "Yýl'ý" en uygun faaliyetlerle donatmak,her gününü anlamlandýrmak,böylesi bir propaganda olanaðýndan yararlanmanýn,böylesi bir fýrsatý ele geçirmenin zorluklarýnýn bilincinde olarak,2009 yýlýný; ilçemizin tanýtýlmasý,hacýbektaþ düþüncesinin duyurulmasý amacýyla,bir dakikasýný bile boþa harcamadan dolu dolu deðerlendirmek zorundayýz. Haberde dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrýntý vardýr;"unesco Türkiye Milli Komitesi'ne müracaat eden,kültür ve Turizm Bakanlýðý;2009'u Hacý Bektaþ Veli' nin anýlmasý için önermemiþtir." Komite bu kararý kendiliðinden ve uygun gördüðü için almýþtýr.öncelikle bu Komite çalýþanlarýna,tüm Hacýbektaþlýlar olarak teþekkürlerimizi iletmek zorundayýz,böylesi bir olanaðý bize saðladýklarý için.bakanlýk ve diðer Hükümet görüþündeki yapýlarýn Hacýbektaþ'a ne gözle baktýklarý ile ilgili hiç bir þüphemiz yoktur. 2009'a sayýlý günler kalmýþtýr,beklenen gün gelmeden yapýlmasý gerekenler,en ayrýntýlý bir þekilde planlanmalý,hiç bir ayrýntý unutulmamalý,bir daha böylesi bir fýrsatýn Kenthaber Hasan Bayram 2009 Hacý Bektaþ Veli Yýlý ele geçmeyeceði unutulmadan,2009'un her günü ayrýntýlý olarak Hacýbektaþ'ý anlatmasý,bu kültürün Dünya'ya tanýtýlmasý açýsýndan,tüm ayrýntýlar belirlenerek sunumu yapýlmalýdýr. Böylesi önemli bir "Yýl" olanaðý deðerlendirilirken;hacýbektaþ hakkýnda söyleyeceði olan herkes,her sese kulak verilmeli,tüm araþtýrmacý,yazar,düþünür,görüþ ve yaþayýþ belgesi sunabilecek her ayrýntý dinlenmeli,izlenmeli ve ortak akla,doðru bilgiye ulaþýldýktan sonra bu doðrudur denilmeli.bir yönüyle ele alýnacak,bir bakýþ açýsýný sunacak faaliyetler,eksik veya yanýltýcý olacaktýr,bu nedenle tüm görüþ sahiplerinin görüþleri alýnmalý,sözü olan herkes dinlenmeli,ortaya çýkacak ortak aklýn ürünü sunulmalýdýr. Konunun sadece iman,itikat,inanç boyutu deðil,felsefi,siyasi,ekonomik bakýþ açýsýndan bu görüþün yaþama yansýttýklarý,bilime bakýþý asla unutturulmamalýdýr,zira son yýllarda Hacýbektaþ siyasi yönü yok sayýlýr bir hale getirilmiþtir ki,bu davranýþýn affedilir bir yaný yoktur.hacýbektaþ'ý sadece bir inanç merkezi saymak,o'nun siyasi yönünün törpülemek yok etmeye çalýþmak,bu inancý da,bu Dünya görüþünü de gerçek anlamda tanýmamaktýr."yok öyle bir eðilimimiz" diyorsanýz;hacýbektaþ'ý tam olarak anlatmak,anlamak için gereken çabayý göstermek zorundasýnýz. Üzücü bir tesadüf;"2009 Hacýbektaþ Veli Yýlý" yerel seçimlere denk düþtü,bu yýlý tam olarak yaþayabilecek bir yerel yönetime sahip olabilseydik;yapýlanlardan,yapýlmayanl ardan sorumlu tutabileceðimiz bir kurumu tek baþýna karþýmýza alabilecektik,umudumuz odur ki;var olan yerel yöneticiler,2009'un önemini anlamýþ olsunlar ve sorumluluðunu da üzerlerine alsýnlar,"biz bu Yýl'ýn yarýsýnda varýz,belki devamýnda halk bize yeniden görev vermez" düþüncesiyle 2009 yýlýnýn tamamýný kapsayacak,sürekliliði olmayan bir program hazýrlýðýnda olurlarsa bu hepimiz için büyük bir kayýp,ayný zamanda ayýp olacaktýr. Bu tarihsel bir fýrsattýr,en iyi þekilde deðerlendirmek zorunluluðu vardýr,zaman erken deðildir,bir an önce danýþmalar yapýlamlý ve program taslaklarý oluþturulmalý,halka sunulmalý,gözlenen eksiklikler üzerinde tamamlayýcý çalýþmalar yapacak zaman býrakýlmalý,halkýn tamamýnýn görüþüne baþvurularak bu önemli "Yýl" en doðru þekilde deðerlendirilmelidir. Bilimin ýþýðý yolumuzu aydýnlatsýn. Saygýlarýmla SATILIK EV TOKÝ konutlarýnda bulunan 1 ci etap, 1 ci blokta 23 no lu ev satýlýktýr. Müracat: Hikmet Bozdað Tel: Ýslami hareketlerin 1980 li yýllardan itibaren tüm dünyada yükseliþe geçmesinin ardýndaki temel motivasyon nedir? Kimileri bunu tamamen maddi (ekonomik, sosyal vb.) nedenlere baðlarken, bazýlarý da manevi (bireyin yalnýzlaþmasý, kutsallýk arayýþý) gerekçeleri öne çýkartýr. Bense, maddi ve manevi nedenler arasýnda bir tür yumurta-tavuk iliþkisi olduðunu düþünenlerdenim. Bu noktada dört kavram karþýmýza çýkýyor: Yoksulluk, yolsuzluk, adalet ve dayanýþma. Ýslam dünyasýnýn hemen her köþesinde Ýslami hareketler esas olarak yoksul ve yoksun kitleleri muhatap aldýlar. Onlara, içlerinde bulunduklarý kötü durumun tek sorumlusu olarak, baþlarýndaki yöneticileri gösterdiler. Onlarýn halký deðil sadece kendi çýkarlarýný düþündüklerini, Ýslamcýlarýnsa sadece ve sadece Allah rýzasý için çalýþtýklarýný anlattýlar. Ýslamcýlar yolsuzluðu temel propaganda konusu yapmakla kalmayýp, dindar zenginlerden topladýklarý yardýmlarý yoksullara daðýtarak alternatif dayanýþma aðlarý kurdular. Bu aðlara takýlan insanlarýn þu ya da bu þekilde siyasallaþtýðý veya siyasallaþmak durumunda kaldýðý da ortadadýr. Ýslamcýlara karþý olan kesimlerse, ne kendi içlerindeki yolsuzluk çarklarýna karþý etkili bir mücadele yürüttüler, ne de Ýslamcýlarýnkine alternatif dayanýþma aðlarý kurdular. Bunun yerine sürekli þikayet ettiler Ýslamcýlarýn bu tür yardým faaliyetlerinin ardýnda karanlýk iliþkiler aradýlar ve hatta esas yolsuzluðun buralarda döndüðünü bile ileri sürdüler. Ve tabii ki baþarýsýz oldular. Kol kýrýlýr yen içinde Günümüz Ýslam dünyasýna baktýðýmýzda bu tablonun 1980 lerden beri pek deðiþmediðini görüyoruz. Bunun esas nedeni mevcut rejimlerin, Ýslami hareketleri ýsrarla sisteme entegre etmeye yanaþmamalarýdýr. Merkezden uzak tutulan Ýslamcýlar da bir gün iktidara gelebilmek için büyük bir özveriyle uðraþmaya devam ediyorlar. Türkiye ise bu noktada ciddi bir istisnadýr de RP nin yerel seçim zaferi, ardýndan Refahyol hükümeti Türkiye Ýslamcýlarýný, bütün sýkýntýlarýna raðmen merkeze taþýdý. AKP ile taþýnmada epey bir yol alýndý. Ýslamcýlar merkeze gelmeden önce artýk Ýslamcý olmadýklarýný ilan etmiþlerdi ki çok kiþi onlara inanmadý, takiyye yaptýklarýný düþündü. Belki haklýydýlar. Ancak çok kýsa bir süre zarfýnda, belki de baþta yalan olan bu beyanlar gerçeðe dönüþtü. Birçok Ýslamcý kadro, o noktaya nasýl gelmiþ olduklarýný unutup hýzla iktidarýn nimetlerinden yararlanmaya koyuldular. Ve boðazlarýna kadar yolsuzluða battýlar. Kýsa zamanda susturulan ve cezalandýrýlan Petrol KIRÞEHÝR< >HACIBEKTAÞ Üniversite Otel Ýnþaatý Üniversite Kampus Arazisi < BEÞTAÞ 643m2 587m2 638m2 626m2 634m2 617m2 609m2 610m2 18 Eylül 2008 Perþembe Faturasý çok ama çok aðýr olacak birkaç cýlýz sesin dýþýnda kol kýrýlýr yen içinde anlayýþý hakim oldu. Görmeme, görmezden gelme veya göz yummada birkaç saik etkili oldu: 1) Yapýlanlarýn yolsuzluk olduðunu kabul etmekle birlikte, bunlarýn kiþisel hesaplarla deðil büyük bir dava için yapýldýðý inancý 2) Zaten alanýn da verenin de razý olduðu düþüncesi 3) En tepedekilerin habersiz olduðu ve gerektiðinde bu tür yolsuzluklarý acýmasýzca cezalandýracaklarýna yönelik inanç 4) Düþmanlarýn eline koz vermeme 5) Nimetlerden nasiplenme sýrasýnýn bir gün kendilerine de geleceði beklentisi... Ýç sorgulama baþladý Binlerce dindarýn, paralarýný çokortaklý þirketlere kaptýrmalarýna raðmen çok da fazla þikayetçi olmamasý kimilerine garip gelebilir. Bu kiþiler, gerçekten o þirketlerin Allah rýzasý için kurulduðunu düþünüyorlardý batýnca da sorumlularýný Allah a havale etmekle yetindiler. Paralarýný kaptýrmayanlarsa ticarette kazanmak da var kaybetmek de diye olayýn üzerine fazla gitmediler. Fakat Almanya daki Deniz Feneri davasýyla iþler tersine döndü. Ýlk kez Ýslami kesimde neler oluyor? sorusu bu kadar yoðun ve etkili bir þekilde soruluyor. Çünkü ticari bir faaliyet deðil, dindarlar için hayati bir öneme sahip olan yardýmseverlik söz konusu. Yoksullar ve yoksunlar için toplanmýþ paralarýn üzerine yatýldýðý iddialarý bugüne kadar görülmemiþ bir iç sorgulamayý ve belki de hesaplaþmayý tetikleyeceðe benziyor. Kýsacasý bu skandal Kanal 7 yi, Zekeriya Kahraman ý, Zahid Akman ý, Tayyip Erdoðan ý, AKP yi çoktan aþmýþ ve tüm Ýslami hareketi kuþatmýþ durumda. Adý geçen kiþi ve kurumlarýn hiçbirinin bu olayla ilgisi çýkmayabilir, olsa da kanýtlanmayabilir. Fakat sadece Almanya da yargýlanan kiþiler ceza alsa bile, ki alacaða benziyorlar, bir þeylerin büyüsünün bozulduðu kesin. Deniz Feneri davasýnýn Ýslami kesime faturasýnýn çok ama çok aðýr olacaðýný rahatlýkla söylebiliriz. Ruþen Çakýr - Vatan Dedebað Fýrýn >MERKEZ Kýz Öðrenci Yurdu Erkek Öðr.Yurdu Hüseyin Sümen in evi SATILIK ARSALAR Çep: Tel:

7 18 Eylül 2008 Perþembe Kadýnlara meme kanseri eðitimi Nevþehir Kadýn Derneði (NEVKAD) tarafýndan hazýrlanan proje ile kadýnlar meme kanseri konusunda eðitilerek bu hastalýða karþý erken taný imkaný geliþtirilecek. NEVKAD tarafýndan BM Ortak Programý kapsamýnda hazýrlanan ve Sabancý Vakfý tarafýndan desteklenen 'Meme Kanserinde Erken Taný Konusunda Kadýnlarýn Eðitimi Projesi' tanýtýmý Halk Eðitim Merkezi ve Akþam Sanat Okulu'nda yapýldý. Toplantýya Nevþehir Valisi Mehmet Asým Hacýmustafaoðlu, Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ergi, BM Ortak Programý Koordinatörü Nilgün Salmaner, daire müdürleri ve dernek yöneticileri katýldý. Toplantýda proje hakkýnda bilgi veren Nevþehir Kadýn Derneði Baþkaný Þefika Dilek Güven, genel saðlýk konusunda son yýllarýn en önemli problemlerinden biri haline gelen meme kanseri konusunda kadýnlarýn bilinçlenmelerini saðlamayý ve bu sayede erken taný imkanýný geliþtirmeyi hedeflediklerini söyledi. Proje kapsamýnda Nevþehir'deki 30 mahalleden en az ortaokul mezunu birer kadýnýn mahalle sakinleri ve mahalle muhtarý ile birlikte seçileceðini ve bu seçilen kadýnlarýn aldýklarý eðitim sonrasýnda mahallelerinde en az 20 kadýný meme kanserine karþý bilinçlendireceklerini belirten Güven, projenin 9 ay süreceðini açýkladý. Ana-Kýz Okuldayýz kampanyasý çerçevesinde, Halk Eðitim Merkezi ve Akþam Sanat Okulu tarafýndan açýlan kurslarda 62 kiþi okuma yazma öðreniyor. Okur yazar oranýnýn arttýrýlmasý amacýyla tüm Türkiye'de baþlatýlan 'Ana- Kýz Okuldayýz' kampanyasý Nevþehir'de de büyük ilgi gördü. Kampanya çerçevesinde Nevþehir Halk Eðitim Merkezi ve Akþam Sanat Okulu Müdürlüðü tarafýndan, þehir merkezindeki 4 ayrý birimde açýlan kurslara þuana kadar 62 kiþinin müracaat ettiði bildirildi. Dernek Baþkaný Güven, "Proje sonunda meme kanseri, erken taný, kendi kendine meme muayenesi, bilgilerini kapsayan bir broþür oluþturulacak ve oluþturulan broþürlerin eðitilen her bir kadýnýn en az 3 kadýna vermesi saðlanarak diðer kadýnlarýnda bilinçlendirilecek. Eðitilen kadýnlar, bilgilenen kadýnlar ve eðitimcilerin eðitimden sorumlu olan eðitimciler proje sonlandýktan sonra da yerel TV ve radyolarda meme kanserinin erken tanýsý konusunda programlar yapacaklardýr" dedi. Nevþehir Valisi Mehmet Asým Hacýmustafaoðlu ise, son yýllarda Nevþehir'deki kadýn derneklerinin, kadýnlarýn sorunlarýnýn çözümü ve eðitilmesine yönelik ciddi çalýþmalar yaptýðýný ve bununda memnuniyet verici olduðunu söyledi. Vali Hacýmustafaoðlu, "BM kadýn ve kýz çocuklarýnýn, insan haklarýnýn korunmasý ve geliþtirilmesi konusunda Türkiye'de 6 pilot ilde ortak program uyguluyor. Bu illerden biriside Nevþehir. Ortak programý BM ve Ýçiþleri Bakanlýðý müþterek yürütüyor ve Sabancý Vakfý büyük bir parasal destek saðlýyor. Bu program için Nevþehir'deki çeþitli kadýn derneklerimizin çok sayýda projesi kabul edildi. Bunlarýn bir kýsmý halen uygulanýrken, bir kýsmý da baþarýyla sonuçlandý. Son 2 yýl içerisinde kadýn derneklerimizin yada kadýna yönelik eðitim programlarýnýn yer aldýðý 15 proje uygulandý. Bu da gösteriyor ki Nevþehir'de son yýllarda yapýlan çok güzel þeyler var" diye konuþtu. iha/kenthaber Okumu-yazma kursu ilgi gördü Türkiye genelinde 15 yaþ üstü 3 milyon kiþinin okuma yazma öðrenmesinin hedeflendiði kampanya eðitim öðretim dönemi süresince devam edecek. Açýlan kurslara katýlmak isteyen Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü ne müracaat edebilecekler. Ýha/kenthaber 20 bin çiftçiye kuraklýk desteði Nevþehir'de, kuraklýktan zarar gören çiftçilere verilecek olan destekten yaklaþýk 20 bin çiftçinin faydalanacaðý bildirildi. Nevþehir Tarým Ýl Müdür Vekili Kenan Þahin yaptýðý açýklamada, kuraklýk nedeniyle zarar gören çiftçilere nakdi destek verilerek, bu çiftçilerin Ziraat Bankasý A.Þ. ile Tarým Kredi Kooperatifleri'ne olan tarýmsal kredi borçlarýnýn ertelenmesine iliþkin bakanlar kurulunun aldýðý kararýn 29 Aðustos 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayýnlandýðýný hatýrlattý. Alýnan bu kararýn ardýndan bu destekten faydalanacak olan 35 ilin belirlendiðini ifade eden Þahin, bu iller arasýnda Nevþehir'in de bulunduðunu kaydetti. Ýlk etapta Nevþehir'in 4 ilçesinin bu destekten faydalanabileceðinin açýklandýðýný, ancak yapýlan giriþimler neticesinde tüm il genelinin bu çalýþmaya dahil edildiðini vurgulayan Tarým Ýl Müdür Vekili Kenan Þahin, "Son yýllarda gerçekten kuraklýk ülkemizin ciddi sorunlarýndan bir tanesi. Bununla ilgili Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Kuraklýk Acil Eylem Planý hazýrladý ve bununla ilgili çalýþmalar devam etmekte. Tarým Ýl Müdürlüðü olarak ta bu konuda gereken çalýþmalarý yapýyoruz. Eylem planý çerçevesinde, çiftçilerimize kuraklýða dayanýklý ürünler ekmeleri konusunda bilgiler veriyoruz. Bununla birlikte hükümetimiz kuraklýktan zarar gören çiftçilere yönelik kuraklýk desteði yapma kararý aldý. Nevþehir'de kuraklýk Kýrþehir Þeker Fabrikasý nda pancar alýmýnýn 3 Ekim 2008 tarihinde baþlayacaðý bildirildi. Þeker pancarý alýmlarý öncesinde fabrikada iþçi sayýsý artýrýlýrken, ardý ardýna ihaleler de yapýlmaya baþlandý. Fabrikada pancar alýmlarý öncesinde analiz, kristal þeker ambalajlama, fabrika iç temizliði, ziraat iþ gücü tamir ve tahliye iþlemleri ile ilgili eleman temini için ihaleler açýldý. Kýrþehir Þeker Fabrikasý nýn bu yýl 290 bin ton þeker pancarý alýmý gerçekleþtireceði bildirilirken, bu rakamýn geçen yýllara oranla yüksek olduðu ileri sürüldü. Fabrikanýn pancar desteðinin yapýlacaðý Türkiye genelindeki 35 il arasýnda yer aldý. Geçmiþ yýllarda bu destek il bazýnda veriliyordu, ancak bu yýl ilçe bazýnda verildi. Böyle olunca yapýlan deðerlendirmeler sonucunda Nevþehir'de merkez ilçemiz, Kozaklý ve Derinkuyu ilçelerimiz bu destekten faydalanamadý. Bunu daha sonra bakanlýk yetkililerine illettik ve bu 3 ilçemizi de kuraklýk desteðinden faydalandýrdýk" dedi. Nevþehir'den bu destekten yaklaþýk 20 bin çiftçinin faydalanacaðýný ve bu çiftçilere 20 milyon YTL dolayýnda bir ödeme yapýlacaðýný belirten Nevþehir Tarým Ýl Müdür Vekili Kenan Þahin, bu destekten faydalanacak olan çiftçilerin, 23 Eylül 2008 tarihine kadar Nevþehir Ýl Tarým Müdürlüðü'nün yaný sýra ilçe tarým müdürlüklerine baþvurmalarý gerektiðini sözlerine ekledi. (Kenthaber) Pancar alýmý 3 Ekim'de baþlýyor alýmý yapýlacak bölgede çevre düzenleme çalýþmalarý baþlarken, Fabrika Müdürü Ýlyas Sekizelma, pancar alýmý döneminde üreticilerin sýkýntý çekmemesi için çalýþma baþlattýklarýný söyledi. Sekizelma, "Pancar alým dönemlerinde üreticilerimizin sýkýntý çekmemesi için gerekli tüm hazýrlýklarý yapýyoruz. Pancar alým iþlemlerinin yapýlacaðý tüm birimlerde aktif bir çalýþma var. Yine pancar alýmý yapýlacak bölgelerde çevre düzenlemesi ve bakým çalýþmalarýna da baþladýk" dedi. Pancar alýmlarýnýn baþladýðý dönemde trafik yoðunluðunun hat safhaya ulaþtýðý Kýrþehir- Ortaköy yolunda da duble yol ve köprü çalýþmalarý aralýksýz sürüyor. Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan ayrýlan ödenekle fabrika önünde bulunan köprü inþaatý bitme aþamasýna geldi. Ýha/kenthaber KAYIP ÝLANI Nüfus Cüzdanýmý kayýp 7 ettim. Hükümsüzdür. Kenthaber Nazmi Ýkbal

8 NATO, KAFKASYA KRÝZÝNDE AB ÇÖZÜMÜNE ÝÇERLEMÝÞ dýþiþleri bakanlarýný buluþturan Genel Ýþler ve Dýþ Ýliþkiler Konseyi"ne girerken yaptýðý açýklamada, üye ülkelerden de yapýlacak yardýmlarla toplam miktarýn 1 milyar avroya ulaþmasýný umduðunu dile getirdi. *** Rusya"ya gözdaðý tatbikatý NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer, temaslarda bulunmak üzere Gürcistan"ýn baþkenti Tiflis"e geldi. Scheffer, NATO üyesi olmak arzusundaki Gürcistan"a destek olmak amacýyla bu ülkede yöneteceði NATO misyonunun baþlamasýndan önce yaptýðý açýklamada Avrupa Birliði nin Kafkasya krizinde NATO ve ABD ye raðmen hareket etmesini eleþtirdi. Hollandalý Scheffer, Avrupa dan çok ABD nin yanýnda tutum alýyor. Scheffer, Rusya"nýn, Güney Osetya ile Abhazya"da askeri güç bulundurmasýnýn, AB dönem baþkaný Fransa"nýn arabuluculuðunda yapýlan ve savaþtan önceki statükoya dönülmesini amaçlayan barýþ planýyla çeliþtiðini savundu. LAVROV KIZDIRMIÞ NATO Genel Sekreteri, "Eðer Ruslar, Güney Osetya"da büyük bir askeri güçle varlýðýný sürdürüyorsa ben bunu statükoya dönüþ olarak deðerlendirmem. Rus güçlerinin Güney Osetya ve Abhazya"da kalma seçeneði kabul edilemez" ifadesini kullandý. Rusya Dýþiþleri Bakaný Sergey Lavrov"un, AB arabulucuðunda yapýlan anlaþmadan sonra, Rusya"nýn Güney Osetya ve Abhazya"da 7 bin 600 asker bulunduracaðý yönünde geçen hafta yaptýðý açýklamayý hatýrlatan Scheffer, Lavrov"un açýkladýðý asker sayýsýnýn, Rusya"nýn aðustos ayýnda Gürcistan ile baþlayan savaþtan önceki dönemde bu bölgelerde bulundurduðu asker sayýsýnýn 2 katýndan da fazla olduðuna dikkat çekti. Scheffer, görüþünü "Bu açýklamayý yutmanýn oldukça güç olduðunu söylemek isterim" þeklinde açýkladý. TÝFLÝS TE NATO TOPLANTISI Tiflis havaalanýnda Gürcistan Dýþiþleri Bakaný Ekaterina Tkeþelaþvili ve Devlet Bakaný Giorgi Baramidze tarafýndan karþýlanan de Hoop Scheffer, Gürcistan Cumhurbaþkaný Mihail Saakaþvili ile birlikte NATO Konseyi toplantýsýna katýldý. De Hoop Scheffer, Gürcistan"daki temaslarý çerçevesinde ayrýca bugün Güney Osetya sýnýrýndaki Gori kentini ziyaret edecek. Genel Sekreter, Gürcistan parlamentosu ve devlet üniversitesini de ziyaret edecek. NATO Genel Sekreteri, muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileriyle de yuvarlak masa toplantýsýnda bir araya gelecek. Tiflis"te yapýlacak NATO Konseyi toplantýsýna, Türkiye"nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Tacan Ýldem ve diðer NATO üyesi ülkelerin büyükelçileri katýldý. Toplantýdan sonra Gürcistan-NATO Komisyonu oluþturulmasýna kararverdildi. ABD ilk NATO Genel Kurulu"nda Gürcistan"ýn tam üyeliðinin kabulünü savunuyor. *** AB Kafkaslar a gözlemci gönderiyor Brüksel"de dün bir araya gelen AB Dýþiþleri Bakanlarý, Genel Ýþler Konseyi toplantýsýnda Kafkaslar"a 200 gözlemci gönderilmesi kararýný da onayladý. Gözlemcilerin 1 Ekim"e kadar Gürcistan"da olmasý bekleniyor. AB ile Rusya, AB"nin önümüzdeki dönemde Güney Osetya ile Abhazya"ya da gözlemci gönderip gönderemeyeceði konusunda uzlaþma saðlayamadý. Rusya buna karþý çýkýyor. Güney Osetya Devlet Baþkaný Eduard Kokotyiti de AB"nden deðil, Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði Teþkilatý (AGÝT)"ten gözlemci istediklerini açýkladý. AB Dýþiþleri Bakanlarý"nýn toplantýsýnda Kafkaslar"daki krizin çýkýþ sebebinin araþtýrýlmasý yönünde bir karar alýnmasýna yönelik yeni bir tartýþma baþlamadý. Öte yandan AB Komisyonu"nun dýþ iliþkilerden sorumlu Üyesi Benita Ferrero- Waldner, Rusya ile geçen ay girdiði savaþta aðýr hasar gören Gürcistan"a gelecek 2 yýlda 500 milyon avroya kadar yardým planladýklarýný söyledi. Ferrero-Waldner, AB üyesi ülkelerin KaradenÝz"de bu hafta ABD"nin de katýlýmýyla 7 ülkenin deniz tatbikatý yapacaðý bildirildi. Romanya askeri yetkilisi Yarbay Florin Jipa, yarýn baþlayacak ve 24 Eylüle kadar sürecek tatbikata NATO üyesi ABD, Macaristan, Litvanya, Romanya, Letonya ve Ýsveç ile ayrýca Ukrayna"nýn katýlacaðýný söyledi. Jipa, "Jackal Stone" adý verilen ve toplam 1300 askerin görev alacaðý tatbikatta Romanya, Ukrayna ve ABD"den birer geminin yer alacaðýný, ABD gemisinin USS McFaul destroyeri olacaðýný kaydetti. Tatbikata, Romanya sýnýr polisi ve istihbarat servisleri dahil olmak üzere kara birliklerinin destek vereceði belirtildi. *** Medvedev: Bize yaptýrým, ters teper Rusya Devlet Baþkaný Dimitriy Medvedev, Batý nýn Gürcistan savaþý yüzünden uygulayacaðý herhangi bir yaptýrýmýn ters tepeceði uyarýsýnda bulundu. Rus Devlet Baþkaný Dimitriy Medvedev, Rus iþ dünyasýnýn temsilcileriyle toplantýsýnda yaptýðý açýklamada, Rusya nýn Batý dan gelen baskýya raðmen istikametini deðiþtirmeyeceðini belirterek, Rusya ya yaptýrýmlarla baský yapmak son derece anlamsýz. Onlar bir muz cumhuriyeti için birkaç gelir kaynaðýný kapatýp oradaki durumu daha da dramatik hale getirebilirler. Bu hesap bizde tutmaz diye konuþtu. Herhangi bir ülke ismi vermeden Rusya ya yönelik olasý yaptýrýmlarýn Batý yý da inciteceði uyarýsýnda bulunan Medvedev, Yaptýrýmlar ters tepebilecek bir silahtýr. Eðer yaptýrýmlar yönünde giriþimler olursa vereceði hasar da simetrik olacaktýr ifadesini kullandý. Rusya nýn Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi olmak istediðini, ancak bu konudaki baskýlara taviz vermeyeceklerini söyleyen Medvedev, DTÖ havuç deðil. DTÖ birçok zorlu yükümlülükleri içeriyor. Eðer üye olursak, bunu onlar bizi korkuttuðut için deðil, normal yollarla yapalým. diye konuþtu. Medvedev, Rusya nýn izole edilme çabalarýna karþýlýk vermek istemediklerini belirterek, Bizim bir izolasyona veya silahlanma yarýþýna ihtiyacýmýz yok. Bunlar çýkýþý olmayan yollardýr dedi. (Birgün

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn i kkadýn dostu entlere doðru Tt owa rreds w l Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni ies nd y ci fomen Sayý:

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı