Dönem : 1 AA Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖÜ YILI İstanbul Teknik Üniversites Bütçesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dönem : 1 AA Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖÜ. 1967 YILI İstanbul Teknik Üniversites Bütçesi"

Transkript

1 Dönem : AA Toplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖÜ 9 YILI İstanbul Teknik Üniversites Bütçesi

2

3 İstanbul Teknik Üniversitesi 9 yılı Bütçe kanunu tasarısı v Karma Komisyonu raporu (/8) T. C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Sayı : /-8 MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar.. 9 tarihinde kararlaştırılan «istanbul Teknik Üniversitesi 9 yılı Bütçe k sarısı ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. Gereğinin yapılmasını rica derim. Süleyman D Barbata İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

4 Cari harcamalar bütçssi gerekçesi İstanbul Teknik Üniversitesi 9 yılı harcamaları 9 yılma nazaran 9 9 lira fazlasiyle miştir. Bu fazlalık haddizatında 0 l.'ra ise de bâzı tertiplerde yapılan 8 lira tutarındaki tas fazlalık yukarda belirtildiği üzere 9 9 liradan ibarettir. Fazla ve noksanların müfradatiyle ilgili tertip ve gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır. 'Fazlalar :, f) ( Aylıklar kısmına, dâhil (Oenel idare aylıkları) ııııı İnşaat ve Kimya fakülteleri maddelerinde 0 Aylıklar kısmına dâhil (Öğretim üyeleri, gü revüleri ve yardımcıları ile uzmanlar aylıkları) n ve Kimya fakülteleri ile Teknik' Okulu maddelerinde olup Kimya Fakültesinin, hu yıl ( kadroya ajınmasiyle diğerlerinin üst derece ve terfi farklarından mümbaisiir Üerotllör kıisimıırta ıdiâlhill (Hizmetliler ücreti) nin Rektörlük ve Fakülteler iie Teknik Okulu madd nacak (kampus sahasında çalıştırılacak yüksek mühendis ve mimarlar ve eleman ihtiyacı dolay için. (), mimarlık, için (), makina için () elektrik için (), maden için () Kimaya için sından meydana, gelmiştir. 00 Sosyal yardımlar kesimine dâhil (Oocuk zammı) nın Teknik Okulu maddesinde olup zamma tan doğmuştur. 90 'A\:\ Sosyal yardımlar kısmına dâhil (Emekli keseneği karşılıkları) nm Rektörlük, fakülteler ve Teknik das edilen kadrolardan doğmuştur. 8 lf>0 Sosyal yardımlar kısmına dâhi! (Sosyal. Sigortalar Kurumları kesenek ve prim karşılıkları) nın delerindendir. İşçiler için ;*)()(> saydı Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince ödenecek % 0 prim bir artıştır FA' ('alışma, karşılıkları kesimine dâhil (Fazla çalışma ücretindedir. Rektörlüğe bağlı Flektronik hesap makinasmda mesai saatleri dışında çalışacak, teknik elemanlara ödenecek ücretten ileri gelm :>() 00 Ek çalışma karşılıkları kesimine dâhil (Konferans ücreti) maddesinde olup rektörlük ve fakültele ücretinden ileri gelmiştir Tazminatlar- kesimine dâhil (Üniversite tazminatı) ııııı Mimarlık ve Makina Fakültelerinde olup k İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Savısı : 8)

5 OOO Yolluklar kesiminin..8;] üncü (Geçici görev yolluğu) maddesindedir. İnşaat ve.makimi.fakülteleriy yönetimle ilgili yapacakları seyahatler dolayısiyle artırılmıştır. 000 Yolluklar kesiminin.8 nei (Staj ve öğrenim yolluğu) maddesindedir. Mimarlık ve Kimya Fakü yapacakları seyahatler dolayısiyle artırılmıştır. 0 Yolluklar kesiminin..8o nei (Kongre ve konferans yolluğu) maddesindedir. İnşat ve Elektrik mensuplarının yurt içinde yapacakları tertiple ilgili seyahatler dolayısiyle artın! mistir. 000 Yolluklar kesiminin.8o.'î ncü (Araştırma ve inceleme yolluğu) mm İnşaat ve Kimya fakültelerin de yapılacak araştırımı ve inceleme seyahtleri dolayısiyle artırılmıştır. (i Yolluklar kesiminin.8:] ncü (Kurs yolluğu) mm Mimarlık, Makimi, Elektrik, Maden ve Kimy maddelerimle yeniden açılan bir tertip ve ödenektir. 000 Yolluklar kesiminin.8;] nei (Merkez, kurum ve enstitüler yolluğu) Rektörlük maddesinde o kurum ve enstitü elemanlarının yapacakları seyahatler dolayısiyle artırılmıştır. 999 Yolluklar kesiminin '.8-'J(> nei (Konferans için getirileceklerin, yolluğu) mm Maden Fakültesi ferans için davet edilecek kon f'eransiyerle re ödenecek yolluk dolayısiyle artırılmıştır. 000 Yolluklar kesiminin..8 nei (Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu) maddesindedir. İnşaal.Fa gereğince yabancı memleketlere gönderilecek asistan sayışma göre artırılmıştır. 000 Yolluklar kesiminin.8 mi (Yurtdışı, kongre ve konferans yolluğu) mm Rektörlük, Makimi Okulu maddeleıindedir. Bu yıl iştirak edilecek kongre ve konferans sayısına göre artırılmıştır. 000 Yolluklar kesiminin.8.'] ncü (Yrut dışı araştırma, ve inceleme yolluğu) nun inşaat, Mima leriyle Teknik Okulu maddelerinde olup araştırma ve incelemeye gidecek öğretim üyesi say 999 Yolluklar 'kesiminin.8 ncü (Yurt dışı kurs yolluğu) maddesindedir. 'Bu yıl Rektörlükten yolluğu dolayısiyle artırılmıştır. 00 (lencl yönetimle ilgili alımlar kesiminin R.0 (Kırtasiye alımları ve giderleri) nin İnşaat, Fakültesi maddelerinde olup günden güne çoğalan muhaberat ve kırtasiye tüketiminde vâki a 000 Genel yönetimle ilgili alımlar kesiminin l.j.kjo ncu (Döşeme ve demirbaş alımları ve giderle Kimya fakülteleriyle Teknik Okulu maddelerinde olup inşaatı tamamlanmış kürsü, lftboratuvar nacak eşyalar için artırılmıştır. 00 Genel yönetimle ilgili alımlar kesiminin i:].() ncı (Yayın alımları ve giderlerinin Rektörlük, İstanbul T. V. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

6 azlalar : den ve Kimya fakülteleriyle Teknik Okulu maddelerinde olup telif ve tercüme eserler ton sarfiyatından vâki artış dolayisiyle artırılmıştır Genel yönetimle ilgili alımlar kesiminin.0 nci (Yakacak alımları ve giderleri mad Gümüşsüyü, Maçka, Maden ve Kimya fakülteriyle Teknik Okulu binalarının kömürle ısıtıl den bilhesap artırılmıştır. 000' Genel yönetimle ilgili alımlar kesiminin.0 ncı (Hizmetli giyim alımları ve giderler çalışan hademe, odacı, silici, işçi ve saire hizmıetlilerc verilecek elbise, palto, iş göm rılmıştır. 000 Genel yönetimle ilgili giderler kesiminin.0 ncu (Su giderleri) maddesindedir. Su dolayisiyle bilhesap artırılmıştır Genel yönetimle ilgili giderler kesiminin.0 nci (Temizlik giderleri) nin Ma kin a' ve El sarfiyattaki vâki artış dolayisiyle artırılmıştır Genel yönetimle ilgili giderler kesiminin.0 ncu (Aydınlatma giderleri) maddesindedir. da vâki artış d-olayısiyle bilhesap artırılmıştır. 00 Ulaştırma giderleri kesiminin.0 ncu (Posta - telgraf giderleri) nin Rektörlük ve İnşaa güne artan muhaberatın çokluğu dolayisiyle artırılmıştır Ulaştırma giderleri kesiminin.0 nci (Telefon giderleri) nin Rektörlük maddesinde olup te yisiyle bilhesap artırılmıştır. 999 Güvenlik giderleri kesiminin. nci ( sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Tüzüğün ler) maddesinde olup Sivil Savunmada kullanılacak alet ve malzemelerin temini için ıbu miktar Eğitim ve araştırma giderleri keısiminin.0 ncı (Araştırma ve inceleme giderleri) nin Rektö fakülteleriyle Teknik Okulu maddelerinde olup sayılı Kanun gereğince Rektörlük Bütçesi cılarının yapacakları araştırmalar için konulan ödeneğin proje masraflarına yetişmemesi, Fakü yurt içinde öğretim üyeleri nezaretinde yapacakları öğretimle ilgili geziler dolayisiyle artırılmışt Eğitim ve Araştırma giderleri kesiminin.0 nci (Staj ve öğrenim giderleri) nin İnşaat, Mi desinde olup 89 sayılı Kanunla dışarıya staja gönderilen Asistanlara ödenen maaş faiklarının tırılmıştır Okullar giderleri kesiminin.8 nci (Büro giderleri) maddesinde olup, okula alınacak öğre artırılmıştır. İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

7 Fazlalar : 0 Eğitim kurumları giderleri kesiminin. nci (Büro giderleri) nin İnşaaat Fakültesi ile Teknik giderleri) nin İnşaat,, Mimarlık ve Makina Fakülteleri maddesinde olup sarfiyatların çokluğu dol den bizzarure artırılmıştır. 80i0 Araştırma kurumları giderleri kesiminin. ncıü (Kira bedelleri) maddesinde odup rektörlüğe merkezinin kirası olup bilbosap artırılmıştır. 00 Araştırma kurumları giderleri kesiminin. ncı (Malzeme alım ve giderleri) maddesinde olup mdkaniği ve Su İşleri Araştırma kurumlarının ihtiyacına binaen bizzarure artırılmıştır. OOO Araştırma kurumları giderleri kesiminin,. nci (Büro giderleri) maddesinde olup Mimarlık ma kurumunun ihtiyacına binaen bizzarure artırılmıştır. 000 Araştırıma kurumları giderleri kesiminin. ve. ncı maddelerinde olup Makina Fakültes tifcülerin ihtiyacına binaen artırılmıştır. 00 Araştırma kurumları giderleri kesiminin. nci (Büro giderleri) ve. nci (Ulaştırma Elektrik Fakültesine bağlı Merkez ve enstitünün ihtiyacına binaen bizzarure artırılmıştır. OOO Araştırına kurumları giderleri kesiminin.,.,.,. ve.9 ncu maddelerinde o Arz Fiziği ve Hidrojeoloji Enstitüsünün ihtiyacına binaen artırılmıştır. (Arz Fiziğinin 000 lira (buraya aktarıldığından doğmuştur. Hakikatte bir fazlalık yuiktur.) Araştırma kurumları giderleri kesiminin. nci (Büro giderleri) maddesinde,olııp Üniversitem na giren Lise mezunu öğrencilerin çokluğu dolayısiyle bizzarure artırılmıştır. 000 Lâboratııvar giderleri kesiminin nci (Büro giderleri) nin İnşaat, Elektrik, Maden ve Kimy maddelerindedir. Günden güne genişleyen lâboratııvar ve atölyelerin artan ihtiyaçları gereğince Gen derleri bu tertipten karşılanmakta ve fakat ödenek kâfi gelmediğinden bizzarure artırılmıştır. 999 Lâboratııvar giderleri kesiminin. nci (Ulaştırma giderleri) nin İnşaat ve Mimarlılk Fakültele vâki artışın karşılanalbilmesi için bizzarure artırılmıştır. OOO Lâboratııvar giderleri kesiminin. ncı (Malzeme alım ve giderleri) nin İnşaat, Mimarlık, Elektr nik Oıkulu maddelerindedir. Günden güne genişleyen Lâboratııvar ve atelyelerm artan malzeme ih ğmdan 'bizzarure artırılmıştır. 000 Uluslararası ilişkiler giderleri kesiminin.0 ncu (Uluslararası, Profesör, Uzman, 'Memur ve öğren desindedir. lie'k'törlüğe bağlı beynelmilel stajiyer öğrenci mübadelesi Türkiye Merkezinin yurt dışına liğine yolluk yardımı karşılığı olarak artırılmıştır. İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

8 8 Fazlalar : Bakım ve küçük onarını giderleri kesiminin nen (Bina onanını) nııı Makina, Bl.eklrik ve olup onarıma muhtaç yerler için blzzarure artırılmıştır Bakım ve küeük (narım giderleri kesiminin.80 nei (Makina ve teçhizat onarımı) ııııı İnş rinde olup mevcut alât ve malzemelerin tamirleri için bizzarure artırılmıştır. 0 Toplam Noksanlar : Ücretler kesiminin.0 ucu ((.ieçici hizmetliler ücreti) niıı Rektörlük maddesinde olup bu mik 89 9 Ücretler kesiminin..0 nei (Teknik Personel ücreti) nin Rektörlük maddesinde -olup /0 miyeli Teknik personele ödenecek ücrete ait ödeneğin.8] nei maddeye aktarılmasından mey noksanlık yoktur Tazminatlar kesiminin..90 ncı (Üniversite Tazminatı) nııı.maden fakültesi maddesinde olu Yolluklar kesiminin...8 nei (Kongre ve konferans yoluğu) mm "Rektörlük maddesinde olup h şu dola.yisiyle bu miktar tasarruf yapılmıştır Yolluklar 'kesiminin.8 nei (Yurt dışından konferans için getirtileceklerin yolluğu) mm M çıların yolluğundan bu miktar tasarruf yapılmıştır. i) 00 Araştırma kurumları giderleri kesiminin.,.,. ve.9 mu maddelerinde ol Maden Fakültesine intikali do'layrsiyle ödeneğin Maden Fakültesi Bütçesinin ilgili tertiplerine olup hakikatte bir noksanlık yoktur. 8 Toplam İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

9 9 ~ YATİRİM HARCAMALARI BrTÇEŞİ GEREKÇESİ İstanbul Teknik Üniversitesi 9 yılı yatırım harcamaları 9 yılma nazaran 9 OOO lira fazlasiyle 0 9 Fazlaların miktarı ile tertip ve gerekçeleri aşağıdadır. Fazlalar: Etüt ve proje giderleri bölümünün.8 nci (Etüt ve proje giderleri) n'm Rektörlük maddcsin için bilhesap artırılmıştır. 000 Etüt ve proje giderleri bölümünün.8. ncü (Teknik personel geçici görev yolluğu) maddcsinde cak Teknik personelin yapacakları şethir içi ve dışı seyahatleri dolayısiyle artırılmıştır Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri bölümünün.8 nci (Yapı, tesis ve büyük onarım giderler ğıda yazılı inşatlar için artırılmıştır Binalar tadilât ve tesisatı ve 'büyük onarımları Maçka Teknik Okulu tevsii inşaatı Makina Fakültesi Ziraat Makinalan Muayene ve Araştırma Merkezi ikmali inşaatı Elektrik Fakültesi Yükse'k gerilim lâboratuvarı inşaatı Makina Fakültesi (Jetni Muayene Havuzu tevsii inşaatı (Uimüşsuyu binası (A) P>loku tevsii inşaatı. Campus sahasında yapılacak işler : Kimya Mühendislik esasları lâboratuvarları Nükleer Enerji Enstitüsü Motorlar Enstitüsü Toplanı (ieeonvıhn ödeneği İstanbul. T. Ü. lüitçesi (S. Sayısı : 8)

10 0 dalar : Yapı, tesis ve büyük onanın «ideden bölümünün.8 nci (Teknik personel ibretleri) mad sayılı Kararname gereğince çalıştırılacak yevmiyeli teknik, personel kadroları için artırılmıştır. 000 Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri bölümünün.88 ncü (Tckni'k personel gemici görev y çalıştı niacaîk teknik personelin yurt içi ve dışı seyahatleri dolayısıyla arıtırı I mistir Makimi., Teçhizat ve taşıt alından ve onarımları bölümünün 8.8 (Ma'khıa, teçhizat alımları marlık, Maden, Kimya Fakülteleri ile Teknik Okulu maddeierindendir. Satınahnaeak ders ve zatlardan niıütovellittir Makimi, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları bölümünün.8 nci (Taşıt alımları) maddes ğıda yazılı vasıtaların satmahuaeağından artırılmıştır. 000 Levent'te Campııs inşaatında kullanılmak üzere bir pikap İnşatların etüt konireuarıııda kullanmak üzere bir jeep Toplam İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

11 SERMAYE TEŞKıLİ VE TRANSFER HARCAMALARI GEREKÇESİ istanbul Teknik Üniversitesi 9 yılı sermaye teşkili ve transfer harcamaları 9 yılına nazaran 0 8 lira tesbit edilmiştir. Fazlaların miktarları ile tertip ve gerekçeleri aşağıdadır. Fazlalar : Kamulaştırma ve saitınalimalar bölümünün.00 ncü (Kamulaşitırmıa ve saitmialına bedeli) nin Rektör inşa edilecek Cam/pus saikası 'arsasının istimlâk bedeli karşılığı olarak teklif edilmiştir. 8 8 Uluslaııarası 'teşeikküllere ödemeler kesiminin.0 nci (Uluslar araısı 'kurum ve derneklere katılma pay Üniversitemizin gere'k yurt içinde ve gerekse yurt dışında âzası 'bulunduğu millî ve milletlerarası derne rılm ıştır. 9 Emekli Sandığına yapılacak ödemeler kesiminin.0 nen (% i ok karşılıkları) nııı Rektörlük ve fakül rinde olup kanuni bir artıştır. 0 ErneikM ayılıkları ve diğer benzeri ödemeler kesiminin.0' ncu (Emekli, dul ve yetim aylıkları) nın versitemizden emekli, dul ve yetim maaşı alanlar dolayısiyle bilhesap artırılmıştır Ödül, ikramiye, mükâfat ve yardımlar- kesiminin.8 nci (Tıalelbe kantinlerine yardım) m Rektörlü de olup öğrenci sayı'sındaki vâki artış dolayısiyle artırılmıştır. 00 Ödül, ikramiye, mükâfat ve yardımlar kesiminin.8 nci (Muhtaç «grencilere yapılan yardımlar) m 'olup öğrenci sayısındaki vâki artış dolayısiyle artırılmıştır. Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri 'teşekküllere yardımlar kesiminin.0 ncu (Memu leri için yardım) in Rektörlük maddesinde olup ihdas edilen kadrolar dolayısiyle artırılmıştır. 0 8 Toplam İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

12 UÜLİR BÜTÇESİ İstanbul Teknik Üniversitesinin 9 yılı gelirleri 9 yılma nazaran lira faslasiyle 9 Fazlaların miktarları ile tertip ve gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır. Fazlalar : Diğer vergiler gelirleri bölümünün o.ü nci (Mediko - Sosyal için alımım harçlar) maddesinde o ve gelirdir J Çeşitli gelirler bölümünün :> 'AoO ucu (Harice yapılan işlerden ihıiverlsite hissesi) maddesinde o nun nci maddesi gereğince lâboratuvarlarda yapılacak analiz ve tahlilin bu.miktar faz'asiyle tır. 08 Özel gelirler bölümünün.00 nen (Hazine yardımları) maddesinde >olup bu miktar i'azlasiyle rılmıştır.. Özel 'gelirler bölümünün.00 nen ((îoenıiş yıllardan devreden nakit) maddesinde olup bu mikta binaen artırılmıştır Toplam İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

13 Rapor istanbul Teknik Üniversitesi 9 bütçe raporu Karma Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanlığına I - Bilgiler ve problemler : A) Öğrenci durumu : Fakülteler ve üniversiteye bağlı Teknik Okulun şubeleri itibariyle, (iğrenci mevcudu, geç^u yıl mezun ol edilenler, ilişik listede (Ek-) gösterilmiştir. Halen üniversitede toplam olarak 0 öğrenci mevcuttur. Bu yıl üniversiteye öğrenci müracaat etm re ve 0 i Teknik Okula olmak üzere 0 öğrenci alınmıştır. Öğretim kadrosu ilişik listede (Ek-) gösterilmiştir. Bu öğretim kadrosunun profesör ve doçent itiba ve bâzı kürsüler müstesna olmak üzere umumiyetle yeterli sayıda olduğu anlaşılmaktadır. Bu öğretim potansiye sayıda öğrenci için istifade edilebilmesi, bina ve yer imkânlarının geliştirilmesine bağlı görülmektedir. Dersli rinin gereği gibi geliştirilmesi için, halen bulunan mahallerde inkişaf mümkün olmadığı için, şehir dışında b min edilmiştir, öğretim yardımcılarının esasını ve öğretim kadrosunun istikbalini teşkil eden asistan teminind ve önemli problemini teşkil etmektedir. Teknik Üniversiteye girmek için, muhtelif fakültelere ve Teknik Okula tüm olarak müracaat edildiği anlaş müracaat ve kabul miktarları gösterilmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesine umumiyetle en iyi lise mezunların hanla alındıkları ve dolayısiyle başarı nisbetinin iyi olduğu görülmektedir. Yıllanmış öğrenci nisbeti çok düş Öğrencilerin yurt ihtiyacının karşılanma, durumu yeterli değildir. Öğrenciler arasında yapılan bir yatacak yer, % 80 inin öğle yemeği ve okuyacak yer ihtiyacında bulunduklarını göstermiştir. İTaletı öğrencile dığı tahmin edilmektedir. Yurt ihtiyacının campusta karşılanacağı bildirilmektedir: 000 öğrencilik yurt ve 000 öğrenci için okuma rülmüştür. Bu plânın ilk hamlesinin, campus yerleştirme müsabakası neticesine göre, 9 de Yüksek Öğretim kânlariyle gerçekleştirilmesine başlanacaktır. B) Öğretim üyeleri ve yardımcıları :. öğretim üyeleri kadrosu ilişik listede (Ek-) görülmektedir. Tetkikinden 'anlaşılacağı üzere 0 kadrosundan ü, 0 Asistan kadrosundan 9 sı münhaldir. Teşkilât Kanunu 98 yılma aidolup bundan s İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

14 maımıştır. Artan ihtiyaç, ve kadrolarda trkan malar dolayısiylc teşkilâtta genişlome istenmiş ise de ih nuna bağlanmıştır. Bu Kanunun gecikmesi üzerine yeni bir 'kadro ilâvesi Kanunu Üniversitec;e hazırlanm Bu meyanda, kurulmuş bulunan, mediko - sosyal merkezi için dâhiliye, asabiye, göz, diş doktoru iste î-î!) aded kadrosuz üniversite profesörü meveudolup bunlar doçent kadrosundan maaş almaktadır. ' a'ded öğretim görevlisi prof. Doç. ve asistan kadrosu çalışmaktadır. )> profesöre mukabil 8 doçent bulunması, asistana İma morluğu dolayısiylc doçent, ve yetiştirmedeki du Kadrosuz profesörlere kadro temini, bunların kadroya nakli ile doçent, kadrolarının boşaltılması uygun. Asistan kadroları : a) Kadrolar ek - de, mevcutlar ek )> tegösterilmistir. 9 kadro münhal, 0 kadro (L) cetvelindedir b) Kolayca asistan bıdunamama'sı yıllardan beri şikâyet konusuduır. Öğretim üyesi kaynağı olan asistanlığa rağbet edilmesinin baş'lıca sebdbinin üerotlondirıne sistemi okluğ hendis ve yüksek mimar asistanların, ayrıca bilim ve yabancı dil imtihanına tâbi tutulmaları ve en iyiler lara verilen maaşın ve cüzi tazminatın, Devlet işletmelerinde yevmiyeli çalışan mühendis ve mimarlarla Orta kavele ile çalışan asistanlara, verilen ücretin üçte biri ile beşte biri arasında olması, yeter sayıda ve iyi asist koy maktadır. e) Doktora yapma, imkânları m eve uttur asistandan ancak ) ü doktora yapmış durumdadır, Çeçen tir. Halen do'ktora çalışması devanı etmektedir. Daha fazla doktora yapma imkânını sağlamak için, asistanlığa rağbet artırılmalı, bu suretle ehliyetli kim tim üyeleri ve yardımcılarının doktora çalışmalarına ilgilerinin artırılması gerekmektedir. d) Asistanlığı cazip hale getirmek için maalesef ciddî bir tedbir alınmamıştır. Cüzî tazminat ilâveleri tam Üniversitece çare olarak, sözleşmeli asistan istihdamı düşünülmektedir. Dışarda kamu sektöründe yevmi ücret şart sayılmaktadır. Bu statüde çalışma, esnasında memuriyet kıdeminin devamı da istikbaldeki safhalar II - 9 Bütçe uygulamaları : Kavsim ayı «onu litübarlyiıa :. Cari harcamalara ait ödeneklerin % )', 9 sı sarf edilmiştir.. Yatırım ödeneklerinin % )J, 9 i sarf edilmiştir. Bu yüzde, malî yılın sonunda önemli suretle yüksele edilecektir.zira :. Satınalmacak makin.a ve teçhizat akretitii'ler açılarak mukaveleye bağla'mnıştır. Kesin harcama.şubat ay Bina inşaat yaıtırmları da % 80 civarında ihaleye bağlanmış olup, geriye kalan kısım da 9 ye sâri olac rımlarının malzeme alımlarında 'kullanılmak suretiyle.sarf edilebilecektir. ). Transfer ödenekleri % ; >, ; > sarf edilmiştir. Evkafa ait bir arsanın satınaiınması için verilmiş olan, milyonluk kamrdaştırma Ocak ayında, tahak İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

15 B) 9 bütçe teklifi cari yatırım, transfer harcamalarının 9( yılma nazaran artış oranları ilişik listede (Ek Artışların sebepleri : (A/l) deki artışlar normal üst derece ve terfi farklarından, (L) cetvelinden serbest bırakılan kadroların ve gelmiştir. (A/) deki artışlar inşaattaki gelişmelerden 0l> 000 TL. Makimi teçhizat alımlarındaki artıştan ve g şitli etüt proje giderlerindeki artışlardan ileri gelmiştir. (A/o) deki artış, kampus sahasındaki arazi kamulaştırma bedelinin bir kısmı için kabul edilen ödenekten ileri III - Gelir Bütçesi : 9G gelir tahminleri ile bu tahminlerden ya^ılrm tahsilat oranı ilişik cetvelde (Kk : ) gösterilmiştir. Buna harçları tahmininin ancak % 0, sı gerçekleşebilmiştir. Harice yapılan işlerden üniversite hissesi % nisbetinde gerçekleşmiştir lira tutarındaki 9 bütçesinin ancak % ya yakın kısmı üniversite gelir tali miri eriyle karşılana te gelirlerinin çok düşük olduğunu ve gelirlerin artırılması için bazı tedbirlerin düşünülebileceğini göstermektedir. Harçlarda 9 senesinden beri önemli değişiklik yapılmamıştır. Öğrenciler yılda yarıyıl ve intihan harcı ola dir. Bu harçların artırılma teşebbüsü başarı sağlamamıştır. Normal süreden fazla üniversitede kalan öğrencilerin h bütün harçları artırıp muhtaç öğrencileri burslar ve nakdî yardımlarla desteklemenin yerinde olacağı düşünülme Harice yapılan işlerden alman paraların işi yapanlara verilmesi gereken miktarların, kanunun verdiği yetkiy len esaslara göre dağıtılmasında karşılaşılan güçlüğün giderilmesi, Teknik Üniversitenin başlıca gelir kaynağı ol Hazinenin zarara uğramaması bakımından, gereklidir. IV - Temenni ve teklifler :. öğrenci sayısmm artırılması bina ve yer imkânına bağlandığına göre şehir dışında inkişaf plânının gegrç İstanbul Teknik Üniversitesinin halen üzerinde durduğu en. önemli problem bu inkişaf projelidir. İstanbul Bel ettiği 0 hektarlık arazide İ. T. Ü. ile birlikte şehir hayvanat, nebatat bahçeleri ve dinlenme tenisleri yerleşecektir ya arz edilmiş olup 0 Şubatta nihayetlenecektir. (Müsabaka şartları ve istenenleı-, gerekli dokümanlarla birlikte tap, sayın komisyon üyelerine gönderilmiştir.) Arazi içinde parsel halinde hektar öz e ] şahıs arsası vardır. Plânlama ve Maliyece kabul edilen mily masına bir başlangıç teşkil edecektir. 9 de nükleer enerji, notorlar ve kimya mühendisliği e:-:as!arı lâboratuvarı için milyon lira inşaat ödeneği Bu binalara ait imar tesisleri (yollar, elektrik, Sll Ye ısıtma merkezi başlangıcı) için en az milyon liranın ilâv ri görülmekte ve bu ilâvenin yapılması Sayın Komisyondan rica edilmektedir. İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

16 Yüksek teknik öğretim kapasitesini, İ. T. ("'. için şimdikinin ' ] katma, yükseltecek olan genişleme leşmesi memleket kalkınması i<;in, birinci derecede önemli bir yatırım teşkil 'edecektir. projesin. Zaruri ve m ilk id sebeplere müstenit düzeltmeler : a) Rektörlük (D) cetveli kadrolarına merkezi bakım teşkilâtı için.'> i'uel - oil teknisyeni ile :> bekçi ilâv riferleri kömürden i'uel - oile çevrilmiş ve Maliye Bakanlığı ile mutabakattan sonra işletmede hâsıl olan du nisyenlere işlettirilmesini zorunlu kılmıştır. :> bekçi istenmesi, inşaatı biten yeni binaların bekçi ihtiyacmdaııd cetveline aded 00 liralık teknisyen, aded (*()() liralık şoför ve aded 00 lüle usta, aded 00 lüle bekç mektedir. İstenilen teknisyen ve işçi kadroları bütçenin Maliye Bakanlığında tetkiki sırasında bu ihtiyaçları yaçlar mahiyetinde gösterilmesi sebebiyle, kabul edilmemesinden, şoför kadrosu ise araçların Plânlama, Teşki mesinden ileri «"çimektedir. ' (D) cetveline bu ilâvelerin yapılması ve bu sebeple.0 maddeye :!.0 Ceman 098 lira * ilâvesi ve karşılığının : 'Rektörlük Bütçesinin.0 maddesinden 000 lîdktiirlüilv Bütçesinin inşaat Fakültesi.90 Îİ0 000 Makimi Fakültesinin.90 «SO 000 tenzili suretiyle teinini, 098 <b) İ. T. (.';. de sopr.faaliyeti spor kıdübü tarafından idare edilmdktedir. Kulübün teşci! edilmiş 980 üy Jbilhassa basketbolde Türkiye Şa ı ;ııpiyouiuğu derecesinde faaliyet gösteren spor kulübü 90 de Türkiye şampiyonasına iştirak edecektir. Bu sebeple.9* nci maddeye lira ödenek ilâvesiyle, bu artışın Mad site maddesinden 0 000, Kimya Fakültesi Bütçesinden aynı maddeden TL. tenzil edilmek suretiyle k

17 e) Üniversiteler Kanununa tâbi dört üniversitedeki talebe birliklerim üniversite bütçelerinden yapılan yard İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği İstanbul Teknik Üniversitesi T. Birliği Ankara Üniversitesi Talebe Birliği 000 Ege Üniversitesi Takibe Birliği 000 İstanbul Teknik Üniversitesi talebelerinin sürekli olarak Üniversite içinde bulundukları, çok yüklü oldukları lün Talebe Bildiğine düşen külfetlerin de büyük olması gerekir. Halbuki üniversite Talebe Birlikleri içinde en nun düzeltilmesi yerinde olur. Bu sebeple Maden Fakültesinin.0 nei maddesinde 0 bin liranın tenzili ile d) Teknik Okul Talebe Comiyeti 00 ü bulan öğrencilerin, sosyal, kültürel ve ekonomik işleri ile iştigal et maktadır. Yalnız bu teşekkülün mahdut re yetersiz olan bütçesi çalışına hız ve heveslerini aksatmaktadır. Büt ek yardım kendilerini teşvik edecek ve çalışma zevklerini artıracağı gibi öğrencilerin okul içi faaliyetleri geniş Bu se'beple teknik okul bütçesinin.0 nei maddesinden 000 lira düşülerek teknik okul bütçesinin. e). T. Ü. Bütçesinin Maliye Bakanlığında görüşülmesinden sonra İnşaat Fakültesinden şehir sağlığı mühen mümkün olacağı ve enstitünün Dünya Sağlık Teşkilâmtmca destekleneceği, personel temin edilebildiği takdirde bunlar kilât tarafından yapılacağı anlaşılmıştır. Bu sebeple İnşaat Fakülteyi Bütçesinin.0 yabancı uzma'nlar ücret şürülmesi ve (D) cetveline, kadrosu ilâvesi, bunun neticesi olara da aded i, İnşaat Fakültesi i madde madde madde liralık Uzman Kessam Laborant G Toplam olarak ilâvesi 0 J0 f) Mimarlık Fakültesi Bütçesinin Maliye Bakanlığınca tetkikinden sonra kurulması gerçekleşebileceği anlaşıla sü ihtiyacı için (D) cetveli kadrosuna aded 0 liralık Y. Müh. Mimar 0 Teknisyen 90 kadrosunun eklenmesi, bu sebeple, İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

18 8 :0 maddeye G0.0 maddeye 00.0 maddeve fî Toplam olarak GG lira ödenek konulması ve bu ödeneklerin Mimarlık Fakültesi Bütçesinin.90 maddesinden G liranı g) Maden Fakültesine jeolog ve genel maden bölümlerin öğrenimlerinin mühim bir kısmının arazide geç minibüs satmalı nmasını gerekli kılmıştır. Bu sebeple.8 den liranın tenzil edilerek yeniden açıl sebeple 9' yılı (R) cetveline aşağıdaki maddenin ilâvesi uygun görülmüştür : Aded Taşıtın cinsi Deferansivel -Nerede kullanı Saygı ile arz olunur. Arazi 'binek X Öğrencilerin ara tetkikleri için. Mesut Erez Küta'hva Milletvekili Osman Gibnüşoğlu Is'taribul Senatörü istanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8G)

19 9-9 yılında mezun olanlar T ü r k Y a b a n c ı Kız Erkek Kız Erkek Toplam 9-9 Öğretim yılı İstanbul Teknik Üniversitesi fakülteleri öğrenci durumu 9-9 yılında kabul edilenler 9-9 yılında müracaat edenler T ü r k Yabancı Türk Yabancı Kız Erkek Kız Erkek Toplam Kız Erkek Kız Erkek Toplam Ek : 9-9 yılında genel mevcut T ürk Y a b a n eı Kız Erkek Kız Erkek Toplam inşaat Mimarlık Makina Elektrik Maden Kimya o 8. o _ _ Genel toplam

20 9-9 yılında mezun olanlar Türk Yabancı Kız Erkek Kız Erkek Toplam 9-9 Öğretim yılı İ. T. Ü. Teknik Okulu öğrenci durumu 9-9 yılında kabul edilenler 9-9 yılında müracaat edenler Türk Yabancı Türk Yabancı Kız Erkek Kız Erkek Toplam Kız Erkek Kız Erkek Toplam Ek : 9-9 yılında genel mevcut Türk Yabancı Kız Erkek Kız Erkek Toplam İnşaat Mimarlık Makin a Elektrik Maden Kimya Grenel toplam I. T. Ü. de gösterildi

21 9-9 yılında mezun olanlar Türk Yabancı Kız Erkek Kız Erkek Toplam 9-9 Öğretim yılı îstanbul Teknik Üniversitesi fakülteleri öğrenci durumu 9-9 yılında kabul edilenler 9-9 yılında müracaat edenler Türk Yabancı Türk Yabancı Kız Erkek Kız Erkek Toplam Kız Erkek Kız Erkek Toplam Ek : 9-9 yılında genel mevcut Türk Yabancı Kız Erkek Kız Erkek Toplam inşaat Mimarlık Makina Elektrik Maden Kimya _. f G-enel toplam

22 9-9 Öğretim yılı İ. T. Ü. Teknik Okulu Ek : 9-9 yılında mezun olanlar Türk Y ab an c ı Kız Erkek Kız Erkek Toplam 9-9 yılında kabul edilenler Türk Yabancı Kız Erkek Kız Erkek Toplam 9-9 yılında müracaat edenler Türk Yabancı Kız Erkek Kız Erkek Toplam 9-9 yılında genel mevcut Türk Yabancı Kız Erkek Kız Erkek Toplam İnşaat Mimarlık Makina Elektrik Maden Kimya 9 i Genel toplam 0 8 î. T. Ü. de gösterildi. 00 0

23 9-9 yılında mezun olanlar Türk Y a b aııcı Kız Erkek Kız Erkek Toplam 9-9 Öğretim yılı İstanbul Teknik Üniversitesi fakülteleri öğrenci durumu 9-9 yılında kabul edilenler 9-9 yılında müracaat edenler Türk Yaba nc ı T ü r k Yaba ıı e ı Kız Erkek Kız Erkek Toplam Kız Erkek Kız Erkek Toplam Ek : 9-9 yılında genel mevcut T ürk Y a b aııcı Kız Erkek Kız Erkek Toplanı inşaat Mimarlık Makina Elektrik Maden Kimya o - 8 o H _..._ Genel toplam 80 9, r

24 9-9 yılında mezun olanlar Türk Yabancı Kız Erkek Kız Erkek Toplam 9-9 Öğretim yılı î. T. Ü. Teknik Okulu öğrenci durumu 9-9 yılında kabul edilenler 9-9 yılında müracaat edenler Türk Yabancı Türk Yabancı Kız Erkek Kız Erkek Toplam Kız Erkek Kız Erkek Toplam Ek : 9-9 yılında genel mevcut Türk Yabancı Kız Erkek Kız Erkek Toplam İnşaat Mimarlık Makina Elektrik Maden Kimya Genel toplam 0 0 î. T. Ü. de gösterildi

25 9 i. T. Ü. KADEO DURUMU Profesör, Doçent, Asistan, Uzman, Okutmanlar İnşaat Mimarlık MaMna Elektrik Maden Kimya 8 o înşaat Mimarlık Makina Elektrik Maden Kimva 8 8 İnşaat Mimarlık Makina Elektrik Maden Kimva 0 9 f İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun _ 3 Ankara Üniversitesi 6 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 0,. 6 - Sayı : 30) No. Kabul tarihi 06 4.. 6 HADDE. Ankara Üniversitesi 6

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11650)

484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11650) 484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 7.3.964 - Sayı : 650) No. 435 Kabul tarihi 28. 2. 964 MADDE. Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel

Detaylı

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu 55 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı ; 27.2.964 - Sayı : 642) No. 44 Kabul tarihi 22. 2. 964 MADDE. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/519)

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/519) Dönem : Q0 / Toplantı 4 MlLLET MECLİSİ S. Sayısı : Oû4 Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (/59) T. C. Başbakanlık 9. 4. 968 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun - 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun (Resmî Gazele ile Ham ; 27. VI. 194.5 - Sayı : 6042) üfo. Kabul tarihi 4763 22. VI. 1945 BİRİNCİ MADDE Çalışma Bakanlığı, iş hayatiyle ilgili

Detaylı

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu 6 İstanbul Üniversitesi 947 yıiı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 9. XT. 946 - Sayı : 6484) No. 4966 Kabul taıihı 6. XII. 946 BİRİNCİ MADDE İstanbul Üniversitesi 947 yılı giderleri için işaretli

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

Bursa (Uludağ) Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu

Bursa (Uludağ) Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 66 Bursa (Uludağ) Üniversitesi 976, 977, 978, 979, 980, 98 ve 982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 8.6.984 Sayı : 845) Kamın No. Kabul Tarihi : 04 5 S 6.984 Giderler MADDE. Bursa

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 630 GİDERLER HESABI 179.380.571,37 246.631.591,95 107.250.640,31 630 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.540,21 31.982.752,53 630 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 630 1 1 1

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145)

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145) 5 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 99 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı; 75) No. 58.-' *' r Kabul tarihi ' * 7..99 BÎRÎNCl MADDE Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdülrüğü

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI Bütçe Giderinin Türü 20 20 2008 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı :

Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 239 ve 0 sayılı kanunlara ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU YILI : REKABET KURUMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Özel Kalem Müdürlüğü Memurlar Tertibine Konulan 4.0 TL Bütçe Ödeneğinden., TL Harcama Yapılmıştır. Harcama Bütçe Ödeneğinin %9,'İ Seviyesinde

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

Toplantı: 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : J&O

Toplantı: 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : J&O Toplantı: 12 *\{&G CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : J&O Ege Üniversitesi Kuruluş Kadrolarına ait 6953 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 / 23 R İ Z E Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 3 / 23 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 0/817)

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 0/817) Dönem : 3 Topfentı. MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 886 57 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 0/817) T. C. Başbakanlık 30

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74 Yılı : GİDERLER HESABI 73.793.929,74 GELİRLER HESABI 71.449.874,53 PERSONEL GİDERLERİ 32.449.344,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.2.163,95 MEMURLAR 31.347.872,76 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.917.218,40

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 236.1.384,71 GELİRLER HESABI 326.0.7,87 PERSONEL GİDERLERİ 7.7.4,10 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.467.888,64 MEMURLAR 1.646.953,36 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.645.886,41

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 78.4.6,45 GELİRLER HESABI.454.823, PERSONEL GİDERLERİ 43.623.325,73 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.194.839, MEMURLAR 42.1.482,33 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.6,69 Temel

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 509 3.6. 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir fıkra Eklenmesine Dair Kanun

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 42.652.357,55 GELİRLER HESABI 59.398.9,97 PERSONEL GİDERLERİ 24.4.577, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.848.540,26 MEMURLAR 23.526.7,41 Mal

Detaylı

-284- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1998 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

-284- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1998 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler -284- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1998 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmi Gazete ile yayımı:31.12.1997 Sayı:23217/Mükerrer) Kanun No Kabul Tarihi BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Ödenekler, Öz Gelirler, Hazine Yardımı

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : GİDERLER HESABI 180.450.778,97 GELİRLER HESABI 219.5.248,42 PERSONEL GİDERLERİ 1.542.1,47 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.6.4,35 MEMURLAR 1.878.9,43 Mal ve Hizmet

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 23.554.6,68 GELİRLER HESABI 67.195.4,92 PERSONEL GİDERLERİ.853.4,81 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 97.3,64 MEMURLAR.297.285,92 Mal ve Hizmet

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92 Yılı : GİDERLER HESABI 1.198.394,92 GELİRLER HESABI 2.6.198, PERSONEL GİDERLERİ 1.5.9,18 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17.2.8,19 MEMURLAR 1.549.6,86 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.538.785, Temel Maaşlar

Detaylı

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 1.9.467.287,69 Personel Giderleri 65.940.578,57 Memurlar 59.351.642,40 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Zamlar ve Tazminatlar 26.879.830,22 Zamlar ve Tazminatlar

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 488 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. o) Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

- 807. frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu

- 807. frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu - 807 frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 949 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı:. III. 949 - Sayı: 74) No. - Kabul tarihi 47 8..949 BİRİNCİ MADDE Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 949 yılı giderleri

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 661 11.8.1983 Tarih ve 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Geçici 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 78.0.951,53 GELİRLER HESABI 84.541.851, PERSONEL GİDERLERİ 36.7.656,38 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.881.9,36 MEMURLAR 34.869.9,56 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.752.0,65

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 32.852.815,03

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 32.852.815,03 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 32.852.815, BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 20.8.896,64 PERSONEL GİDERLERİ 25.685.821,14 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 456.331,81 MEMURLAR 23.170.581,26 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 7 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 53,132,315.89 630 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 7,044,749.59 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 3,520,342.71

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 69.642.422,82 GELİRLER HESABI 89.4.344,65 PERSONEL GİDERLERİ 37.838.782,37 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.229.8,42 MEMURLAR 35.783.928,32

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.4. II 195 Fayı : 8034) No. Kabul tarihi 5876. 8.II.195 BİRİNCİ MADDE Devlet Demiryolları

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 226.989.081,78 312.810.764,20 167.315.597,88 830 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.646,47 31.977.643,70 830 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 830

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 76.5.871,49 6 GELİRLER HESABI 154.536.871,86 Personel 2.615.963,94 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 79.1.823,12 Memurlar 2.539.120, 6 Mal ve

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

PRATİK BİLGİLER 2017 BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2017 YÜZDE LİMİTLER TL'ye kadar 15

PRATİK BİLGİLER 2017 BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2017 YÜZDE LİMİTLER TL'ye kadar 15 PRATİK BİLGİLER 2017 KATSAYILAR AYLIK KATSAYI 0,096058 01/01/2017 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,030462 TARİHİNDEN TABAN AYLIK KATSAYISI 1,503595 GEÇERLİ AİLE YARDIMI 2.134 204,99 ÇOCUK YARDIMI (0-6 YAŞ) 500 48,03

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2010 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01- Personel :... 3 02- Sosyal

Detaylı

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Giderin Türü Gelirin Türü 630 630 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ÖDENEKLER 630 ÖDENEKLER 630 SOSYAL HAKLAR 630 SOSYAL

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

❺ Gelir ve Gider Durumu, Bütçe Harcama Oranları, Döner Sermaye Bütçesi

❺ Gelir ve Gider Durumu, Bütçe Harcama Oranları, Döner Sermaye Bütçesi ANALİZLER (2015) ❺ Gelir ve Gider Durumu, Bütçe Harcama Oranları, Döner Sermaye Bütçesi A- Mali Bilgiler Fakültede Özel Bütçe ve "Döner Sermaye Bütçesi olmak üzere iki bütçe hazırlanmaktadır. Özel bütçe,

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkında 5247 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe Komiyonları raporları

İstanbul Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkında 5247 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe Komiyonları raporları S. sı: İstanbul Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkında sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe Komiyonları raporları (/) T. C. Başbakanlık Muamelât Genel Müdürlüğü,. V. Tetkik Müdürlüğü

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : / /2010 Bilindiği üzere, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı mükerrer

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

(Saygılarımla. Sabit Osman Avcı Millet Melodisi Başkamı

(Saygılarımla. Sabit Osman Avcı Millet Melodisi Başkamı Toplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 60 sayılı Atatürk Üniversitesi Kuruluş Kanununa ek kanun tasarısının, Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân

Detaylı

Döaem :i MİLLET MECLlSl S. Saym : Toplantı : 2

Döaem :i MİLLET MECLlSl S. Saym : Toplantı : 2 Döaem :i MİLLET MECLlSl S. Saym : Toplantı : istanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir Teknik okulu açılmasına dair sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi:21.10.2014 Karar Sayısı: 84516765-301-05/80 Meclis Başkan: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı