Dönem : 1 AA Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖÜ YILI İstanbul Teknik Üniversites Bütçesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dönem : 1 AA Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖÜ. 1967 YILI İstanbul Teknik Üniversites Bütçesi"

Transkript

1 Dönem : AA Toplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖÜ 9 YILI İstanbul Teknik Üniversites Bütçesi

2

3 İstanbul Teknik Üniversitesi 9 yılı Bütçe kanunu tasarısı v Karma Komisyonu raporu (/8) T. C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Sayı : /-8 MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar.. 9 tarihinde kararlaştırılan «istanbul Teknik Üniversitesi 9 yılı Bütçe k sarısı ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. Gereğinin yapılmasını rica derim. Süleyman D Barbata İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

4 Cari harcamalar bütçssi gerekçesi İstanbul Teknik Üniversitesi 9 yılı harcamaları 9 yılma nazaran 9 9 lira fazlasiyle miştir. Bu fazlalık haddizatında 0 l.'ra ise de bâzı tertiplerde yapılan 8 lira tutarındaki tas fazlalık yukarda belirtildiği üzere 9 9 liradan ibarettir. Fazla ve noksanların müfradatiyle ilgili tertip ve gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır. 'Fazlalar :, f) ( Aylıklar kısmına, dâhil (Oenel idare aylıkları) ııııı İnşaat ve Kimya fakülteleri maddelerinde 0 Aylıklar kısmına dâhil (Öğretim üyeleri, gü revüleri ve yardımcıları ile uzmanlar aylıkları) n ve Kimya fakülteleri ile Teknik' Okulu maddelerinde olup Kimya Fakültesinin, hu yıl ( kadroya ajınmasiyle diğerlerinin üst derece ve terfi farklarından mümbaisiir Üerotllör kıisimıırta ıdiâlhill (Hizmetliler ücreti) nin Rektörlük ve Fakülteler iie Teknik Okulu madd nacak (kampus sahasında çalıştırılacak yüksek mühendis ve mimarlar ve eleman ihtiyacı dolay için. (), mimarlık, için (), makina için () elektrik için (), maden için () Kimaya için sından meydana, gelmiştir. 00 Sosyal yardımlar kesimine dâhil (Oocuk zammı) nın Teknik Okulu maddesinde olup zamma tan doğmuştur. 90 'A\:\ Sosyal yardımlar kısmına dâhil (Emekli keseneği karşılıkları) nm Rektörlük, fakülteler ve Teknik das edilen kadrolardan doğmuştur. 8 lf>0 Sosyal yardımlar kısmına dâhi! (Sosyal. Sigortalar Kurumları kesenek ve prim karşılıkları) nın delerindendir. İşçiler için ;*)()(> saydı Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince ödenecek % 0 prim bir artıştır FA' ('alışma, karşılıkları kesimine dâhil (Fazla çalışma ücretindedir. Rektörlüğe bağlı Flektronik hesap makinasmda mesai saatleri dışında çalışacak, teknik elemanlara ödenecek ücretten ileri gelm :>() 00 Ek çalışma karşılıkları kesimine dâhil (Konferans ücreti) maddesinde olup rektörlük ve fakültele ücretinden ileri gelmiştir Tazminatlar- kesimine dâhil (Üniversite tazminatı) ııııı Mimarlık ve Makina Fakültelerinde olup k İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Savısı : 8)

5 OOO Yolluklar kesiminin..8;] üncü (Geçici görev yolluğu) maddesindedir. İnşaat ve.makimi.fakülteleriy yönetimle ilgili yapacakları seyahatler dolayısiyle artırılmıştır. 000 Yolluklar kesiminin.8 nei (Staj ve öğrenim yolluğu) maddesindedir. Mimarlık ve Kimya Fakü yapacakları seyahatler dolayısiyle artırılmıştır. 0 Yolluklar kesiminin..8o nei (Kongre ve konferans yolluğu) maddesindedir. İnşat ve Elektrik mensuplarının yurt içinde yapacakları tertiple ilgili seyahatler dolayısiyle artın! mistir. 000 Yolluklar kesiminin.8o.'î ncü (Araştırma ve inceleme yolluğu) mm İnşaat ve Kimya fakültelerin de yapılacak araştırımı ve inceleme seyahtleri dolayısiyle artırılmıştır. (i Yolluklar kesiminin.8:] ncü (Kurs yolluğu) mm Mimarlık, Makimi, Elektrik, Maden ve Kimy maddelerimle yeniden açılan bir tertip ve ödenektir. 000 Yolluklar kesiminin.8;] nei (Merkez, kurum ve enstitüler yolluğu) Rektörlük maddesinde o kurum ve enstitü elemanlarının yapacakları seyahatler dolayısiyle artırılmıştır. 999 Yolluklar kesiminin '.8-'J(> nei (Konferans için getirileceklerin, yolluğu) mm Maden Fakültesi ferans için davet edilecek kon f'eransiyerle re ödenecek yolluk dolayısiyle artırılmıştır. 000 Yolluklar kesiminin..8 nei (Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu) maddesindedir. İnşaal.Fa gereğince yabancı memleketlere gönderilecek asistan sayışma göre artırılmıştır. 000 Yolluklar kesiminin.8 mi (Yurtdışı, kongre ve konferans yolluğu) mm Rektörlük, Makimi Okulu maddeleıindedir. Bu yıl iştirak edilecek kongre ve konferans sayısına göre artırılmıştır. 000 Yolluklar kesiminin.8.'] ncü (Yrut dışı araştırma, ve inceleme yolluğu) nun inşaat, Mima leriyle Teknik Okulu maddelerinde olup araştırma ve incelemeye gidecek öğretim üyesi say 999 Yolluklar 'kesiminin.8 ncü (Yurt dışı kurs yolluğu) maddesindedir. 'Bu yıl Rektörlükten yolluğu dolayısiyle artırılmıştır. 00 (lencl yönetimle ilgili alımlar kesiminin R.0 (Kırtasiye alımları ve giderleri) nin İnşaat, Fakültesi maddelerinde olup günden güne çoğalan muhaberat ve kırtasiye tüketiminde vâki a 000 Genel yönetimle ilgili alımlar kesiminin l.j.kjo ncu (Döşeme ve demirbaş alımları ve giderle Kimya fakülteleriyle Teknik Okulu maddelerinde olup inşaatı tamamlanmış kürsü, lftboratuvar nacak eşyalar için artırılmıştır. 00 Genel yönetimle ilgili alımlar kesiminin i:].() ncı (Yayın alımları ve giderlerinin Rektörlük, İstanbul T. V. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

6 azlalar : den ve Kimya fakülteleriyle Teknik Okulu maddelerinde olup telif ve tercüme eserler ton sarfiyatından vâki artış dolayisiyle artırılmıştır Genel yönetimle ilgili alımlar kesiminin.0 nci (Yakacak alımları ve giderleri mad Gümüşsüyü, Maçka, Maden ve Kimya fakülteriyle Teknik Okulu binalarının kömürle ısıtıl den bilhesap artırılmıştır. 000' Genel yönetimle ilgili alımlar kesiminin.0 ncı (Hizmetli giyim alımları ve giderler çalışan hademe, odacı, silici, işçi ve saire hizmıetlilerc verilecek elbise, palto, iş göm rılmıştır. 000 Genel yönetimle ilgili giderler kesiminin.0 ncu (Su giderleri) maddesindedir. Su dolayisiyle bilhesap artırılmıştır Genel yönetimle ilgili giderler kesiminin.0 nci (Temizlik giderleri) nin Ma kin a' ve El sarfiyattaki vâki artış dolayisiyle artırılmıştır Genel yönetimle ilgili giderler kesiminin.0 ncu (Aydınlatma giderleri) maddesindedir. da vâki artış d-olayısiyle bilhesap artırılmıştır. 00 Ulaştırma giderleri kesiminin.0 ncu (Posta - telgraf giderleri) nin Rektörlük ve İnşaa güne artan muhaberatın çokluğu dolayisiyle artırılmıştır Ulaştırma giderleri kesiminin.0 nci (Telefon giderleri) nin Rektörlük maddesinde olup te yisiyle bilhesap artırılmıştır. 999 Güvenlik giderleri kesiminin. nci ( sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Tüzüğün ler) maddesinde olup Sivil Savunmada kullanılacak alet ve malzemelerin temini için ıbu miktar Eğitim ve araştırma giderleri keısiminin.0 ncı (Araştırma ve inceleme giderleri) nin Rektö fakülteleriyle Teknik Okulu maddelerinde olup sayılı Kanun gereğince Rektörlük Bütçesi cılarının yapacakları araştırmalar için konulan ödeneğin proje masraflarına yetişmemesi, Fakü yurt içinde öğretim üyeleri nezaretinde yapacakları öğretimle ilgili geziler dolayisiyle artırılmışt Eğitim ve Araştırma giderleri kesiminin.0 nci (Staj ve öğrenim giderleri) nin İnşaat, Mi desinde olup 89 sayılı Kanunla dışarıya staja gönderilen Asistanlara ödenen maaş faiklarının tırılmıştır Okullar giderleri kesiminin.8 nci (Büro giderleri) maddesinde olup, okula alınacak öğre artırılmıştır. İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

7 Fazlalar : 0 Eğitim kurumları giderleri kesiminin. nci (Büro giderleri) nin İnşaaat Fakültesi ile Teknik giderleri) nin İnşaat,, Mimarlık ve Makina Fakülteleri maddesinde olup sarfiyatların çokluğu dol den bizzarure artırılmıştır. 80i0 Araştırma kurumları giderleri kesiminin. ncıü (Kira bedelleri) maddesinde odup rektörlüğe merkezinin kirası olup bilbosap artırılmıştır. 00 Araştırma kurumları giderleri kesiminin. ncı (Malzeme alım ve giderleri) maddesinde olup mdkaniği ve Su İşleri Araştırma kurumlarının ihtiyacına binaen bizzarure artırılmıştır. OOO Araştırma kurumları giderleri kesiminin,. nci (Büro giderleri) maddesinde olup Mimarlık ma kurumunun ihtiyacına binaen bizzarure artırılmıştır. 000 Araştırıma kurumları giderleri kesiminin. ve. ncı maddelerinde olup Makina Fakültes tifcülerin ihtiyacına binaen artırılmıştır. 00 Araştırma kurumları giderleri kesiminin. nci (Büro giderleri) ve. nci (Ulaştırma Elektrik Fakültesine bağlı Merkez ve enstitünün ihtiyacına binaen bizzarure artırılmıştır. OOO Araştırına kurumları giderleri kesiminin.,.,.,. ve.9 ncu maddelerinde o Arz Fiziği ve Hidrojeoloji Enstitüsünün ihtiyacına binaen artırılmıştır. (Arz Fiziğinin 000 lira (buraya aktarıldığından doğmuştur. Hakikatte bir fazlalık yuiktur.) Araştırma kurumları giderleri kesiminin. nci (Büro giderleri) maddesinde,olııp Üniversitem na giren Lise mezunu öğrencilerin çokluğu dolayısiyle bizzarure artırılmıştır. 000 Lâboratııvar giderleri kesiminin nci (Büro giderleri) nin İnşaat, Elektrik, Maden ve Kimy maddelerindedir. Günden güne genişleyen lâboratııvar ve atölyelerin artan ihtiyaçları gereğince Gen derleri bu tertipten karşılanmakta ve fakat ödenek kâfi gelmediğinden bizzarure artırılmıştır. 999 Lâboratııvar giderleri kesiminin. nci (Ulaştırma giderleri) nin İnşaat ve Mimarlılk Fakültele vâki artışın karşılanalbilmesi için bizzarure artırılmıştır. OOO Lâboratııvar giderleri kesiminin. ncı (Malzeme alım ve giderleri) nin İnşaat, Mimarlık, Elektr nik Oıkulu maddelerindedir. Günden güne genişleyen Lâboratııvar ve atelyelerm artan malzeme ih ğmdan 'bizzarure artırılmıştır. 000 Uluslararası ilişkiler giderleri kesiminin.0 ncu (Uluslararası, Profesör, Uzman, 'Memur ve öğren desindedir. lie'k'törlüğe bağlı beynelmilel stajiyer öğrenci mübadelesi Türkiye Merkezinin yurt dışına liğine yolluk yardımı karşılığı olarak artırılmıştır. İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

8 8 Fazlalar : Bakım ve küçük onarını giderleri kesiminin nen (Bina onanını) nııı Makina, Bl.eklrik ve olup onarıma muhtaç yerler için blzzarure artırılmıştır Bakım ve küeük (narım giderleri kesiminin.80 nei (Makina ve teçhizat onarımı) ııııı İnş rinde olup mevcut alât ve malzemelerin tamirleri için bizzarure artırılmıştır. 0 Toplam Noksanlar : Ücretler kesiminin.0 ucu ((.ieçici hizmetliler ücreti) niıı Rektörlük maddesinde olup bu mik 89 9 Ücretler kesiminin..0 nei (Teknik Personel ücreti) nin Rektörlük maddesinde -olup /0 miyeli Teknik personele ödenecek ücrete ait ödeneğin.8] nei maddeye aktarılmasından mey noksanlık yoktur Tazminatlar kesiminin..90 ncı (Üniversite Tazminatı) nııı.maden fakültesi maddesinde olu Yolluklar kesiminin...8 nei (Kongre ve konferans yoluğu) mm "Rektörlük maddesinde olup h şu dola.yisiyle bu miktar tasarruf yapılmıştır Yolluklar 'kesiminin.8 nei (Yurt dışından konferans için getirtileceklerin yolluğu) mm M çıların yolluğundan bu miktar tasarruf yapılmıştır. i) 00 Araştırma kurumları giderleri kesiminin.,.,. ve.9 mu maddelerinde ol Maden Fakültesine intikali do'layrsiyle ödeneğin Maden Fakültesi Bütçesinin ilgili tertiplerine olup hakikatte bir noksanlık yoktur. 8 Toplam İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

9 9 ~ YATİRİM HARCAMALARI BrTÇEŞİ GEREKÇESİ İstanbul Teknik Üniversitesi 9 yılı yatırım harcamaları 9 yılma nazaran 9 OOO lira fazlasiyle 0 9 Fazlaların miktarı ile tertip ve gerekçeleri aşağıdadır. Fazlalar: Etüt ve proje giderleri bölümünün.8 nci (Etüt ve proje giderleri) n'm Rektörlük maddcsin için bilhesap artırılmıştır. 000 Etüt ve proje giderleri bölümünün.8. ncü (Teknik personel geçici görev yolluğu) maddcsinde cak Teknik personelin yapacakları şethir içi ve dışı seyahatleri dolayısiyle artırılmıştır Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri bölümünün.8 nci (Yapı, tesis ve büyük onarım giderler ğıda yazılı inşatlar için artırılmıştır Binalar tadilât ve tesisatı ve 'büyük onarımları Maçka Teknik Okulu tevsii inşaatı Makina Fakültesi Ziraat Makinalan Muayene ve Araştırma Merkezi ikmali inşaatı Elektrik Fakültesi Yükse'k gerilim lâboratuvarı inşaatı Makina Fakültesi (Jetni Muayene Havuzu tevsii inşaatı (Uimüşsuyu binası (A) P>loku tevsii inşaatı. Campus sahasında yapılacak işler : Kimya Mühendislik esasları lâboratuvarları Nükleer Enerji Enstitüsü Motorlar Enstitüsü Toplanı (ieeonvıhn ödeneği İstanbul. T. Ü. lüitçesi (S. Sayısı : 8)

10 0 dalar : Yapı, tesis ve büyük onanın «ideden bölümünün.8 nci (Teknik personel ibretleri) mad sayılı Kararname gereğince çalıştırılacak yevmiyeli teknik, personel kadroları için artırılmıştır. 000 Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri bölümünün.88 ncü (Tckni'k personel gemici görev y çalıştı niacaîk teknik personelin yurt içi ve dışı seyahatleri dolayısıyla arıtırı I mistir Makimi., Teçhizat ve taşıt alından ve onarımları bölümünün 8.8 (Ma'khıa, teçhizat alımları marlık, Maden, Kimya Fakülteleri ile Teknik Okulu maddeierindendir. Satınahnaeak ders ve zatlardan niıütovellittir Makimi, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları bölümünün.8 nci (Taşıt alımları) maddes ğıda yazılı vasıtaların satmahuaeağından artırılmıştır. 000 Levent'te Campııs inşaatında kullanılmak üzere bir pikap İnşatların etüt konireuarıııda kullanmak üzere bir jeep Toplam İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

11 SERMAYE TEŞKıLİ VE TRANSFER HARCAMALARI GEREKÇESİ istanbul Teknik Üniversitesi 9 yılı sermaye teşkili ve transfer harcamaları 9 yılına nazaran 0 8 lira tesbit edilmiştir. Fazlaların miktarları ile tertip ve gerekçeleri aşağıdadır. Fazlalar : Kamulaştırma ve saitınalimalar bölümünün.00 ncü (Kamulaşitırmıa ve saitmialına bedeli) nin Rektör inşa edilecek Cam/pus saikası 'arsasının istimlâk bedeli karşılığı olarak teklif edilmiştir. 8 8 Uluslaııarası 'teşeikküllere ödemeler kesiminin.0 nci (Uluslar araısı 'kurum ve derneklere katılma pay Üniversitemizin gere'k yurt içinde ve gerekse yurt dışında âzası 'bulunduğu millî ve milletlerarası derne rılm ıştır. 9 Emekli Sandığına yapılacak ödemeler kesiminin.0 nen (% i ok karşılıkları) nııı Rektörlük ve fakül rinde olup kanuni bir artıştır. 0 ErneikM ayılıkları ve diğer benzeri ödemeler kesiminin.0' ncu (Emekli, dul ve yetim aylıkları) nın versitemizden emekli, dul ve yetim maaşı alanlar dolayısiyle bilhesap artırılmıştır Ödül, ikramiye, mükâfat ve yardımlar- kesiminin.8 nci (Tıalelbe kantinlerine yardım) m Rektörlü de olup öğrenci sayı'sındaki vâki artış dolayısiyle artırılmıştır. 00 Ödül, ikramiye, mükâfat ve yardımlar kesiminin.8 nci (Muhtaç «grencilere yapılan yardımlar) m 'olup öğrenci sayısındaki vâki artış dolayısiyle artırılmıştır. Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri 'teşekküllere yardımlar kesiminin.0 ncu (Memu leri için yardım) in Rektörlük maddesinde olup ihdas edilen kadrolar dolayısiyle artırılmıştır. 0 8 Toplam İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

12 UÜLİR BÜTÇESİ İstanbul Teknik Üniversitesinin 9 yılı gelirleri 9 yılma nazaran lira faslasiyle 9 Fazlaların miktarları ile tertip ve gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır. Fazlalar : Diğer vergiler gelirleri bölümünün o.ü nci (Mediko - Sosyal için alımım harçlar) maddesinde o ve gelirdir J Çeşitli gelirler bölümünün :> 'AoO ucu (Harice yapılan işlerden ihıiverlsite hissesi) maddesinde o nun nci maddesi gereğince lâboratuvarlarda yapılacak analiz ve tahlilin bu.miktar faz'asiyle tır. 08 Özel gelirler bölümünün.00 nen (Hazine yardımları) maddesinde >olup bu miktar i'azlasiyle rılmıştır.. Özel 'gelirler bölümünün.00 nen ((îoenıiş yıllardan devreden nakit) maddesinde olup bu mikta binaen artırılmıştır Toplam İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

13 Rapor istanbul Teknik Üniversitesi 9 bütçe raporu Karma Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanlığına I - Bilgiler ve problemler : A) Öğrenci durumu : Fakülteler ve üniversiteye bağlı Teknik Okulun şubeleri itibariyle, (iğrenci mevcudu, geç^u yıl mezun ol edilenler, ilişik listede (Ek-) gösterilmiştir. Halen üniversitede toplam olarak 0 öğrenci mevcuttur. Bu yıl üniversiteye öğrenci müracaat etm re ve 0 i Teknik Okula olmak üzere 0 öğrenci alınmıştır. Öğretim kadrosu ilişik listede (Ek-) gösterilmiştir. Bu öğretim kadrosunun profesör ve doçent itiba ve bâzı kürsüler müstesna olmak üzere umumiyetle yeterli sayıda olduğu anlaşılmaktadır. Bu öğretim potansiye sayıda öğrenci için istifade edilebilmesi, bina ve yer imkânlarının geliştirilmesine bağlı görülmektedir. Dersli rinin gereği gibi geliştirilmesi için, halen bulunan mahallerde inkişaf mümkün olmadığı için, şehir dışında b min edilmiştir, öğretim yardımcılarının esasını ve öğretim kadrosunun istikbalini teşkil eden asistan teminind ve önemli problemini teşkil etmektedir. Teknik Üniversiteye girmek için, muhtelif fakültelere ve Teknik Okula tüm olarak müracaat edildiği anlaş müracaat ve kabul miktarları gösterilmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesine umumiyetle en iyi lise mezunların hanla alındıkları ve dolayısiyle başarı nisbetinin iyi olduğu görülmektedir. Yıllanmış öğrenci nisbeti çok düş Öğrencilerin yurt ihtiyacının karşılanma, durumu yeterli değildir. Öğrenciler arasında yapılan bir yatacak yer, % 80 inin öğle yemeği ve okuyacak yer ihtiyacında bulunduklarını göstermiştir. İTaletı öğrencile dığı tahmin edilmektedir. Yurt ihtiyacının campusta karşılanacağı bildirilmektedir: 000 öğrencilik yurt ve 000 öğrenci için okuma rülmüştür. Bu plânın ilk hamlesinin, campus yerleştirme müsabakası neticesine göre, 9 de Yüksek Öğretim kânlariyle gerçekleştirilmesine başlanacaktır. B) Öğretim üyeleri ve yardımcıları :. öğretim üyeleri kadrosu ilişik listede (Ek-) görülmektedir. Tetkikinden 'anlaşılacağı üzere 0 kadrosundan ü, 0 Asistan kadrosundan 9 sı münhaldir. Teşkilât Kanunu 98 yılma aidolup bundan s İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

14 maımıştır. Artan ihtiyaç, ve kadrolarda trkan malar dolayısiylc teşkilâtta genişlome istenmiş ise de ih nuna bağlanmıştır. Bu Kanunun gecikmesi üzerine yeni bir 'kadro ilâvesi Kanunu Üniversitec;e hazırlanm Bu meyanda, kurulmuş bulunan, mediko - sosyal merkezi için dâhiliye, asabiye, göz, diş doktoru iste î-î!) aded kadrosuz üniversite profesörü meveudolup bunlar doçent kadrosundan maaş almaktadır. ' a'ded öğretim görevlisi prof. Doç. ve asistan kadrosu çalışmaktadır. )> profesöre mukabil 8 doçent bulunması, asistana İma morluğu dolayısiylc doçent, ve yetiştirmedeki du Kadrosuz profesörlere kadro temini, bunların kadroya nakli ile doçent, kadrolarının boşaltılması uygun. Asistan kadroları : a) Kadrolar ek - de, mevcutlar ek )> tegösterilmistir. 9 kadro münhal, 0 kadro (L) cetvelindedir b) Kolayca asistan bıdunamama'sı yıllardan beri şikâyet konusuduır. Öğretim üyesi kaynağı olan asistanlığa rağbet edilmesinin baş'lıca sebdbinin üerotlondirıne sistemi okluğ hendis ve yüksek mimar asistanların, ayrıca bilim ve yabancı dil imtihanına tâbi tutulmaları ve en iyiler lara verilen maaşın ve cüzi tazminatın, Devlet işletmelerinde yevmiyeli çalışan mühendis ve mimarlarla Orta kavele ile çalışan asistanlara, verilen ücretin üçte biri ile beşte biri arasında olması, yeter sayıda ve iyi asist koy maktadır. e) Doktora yapma, imkânları m eve uttur asistandan ancak ) ü doktora yapmış durumdadır, Çeçen tir. Halen do'ktora çalışması devanı etmektedir. Daha fazla doktora yapma imkânını sağlamak için, asistanlığa rağbet artırılmalı, bu suretle ehliyetli kim tim üyeleri ve yardımcılarının doktora çalışmalarına ilgilerinin artırılması gerekmektedir. d) Asistanlığı cazip hale getirmek için maalesef ciddî bir tedbir alınmamıştır. Cüzî tazminat ilâveleri tam Üniversitece çare olarak, sözleşmeli asistan istihdamı düşünülmektedir. Dışarda kamu sektöründe yevmi ücret şart sayılmaktadır. Bu statüde çalışma, esnasında memuriyet kıdeminin devamı da istikbaldeki safhalar II - 9 Bütçe uygulamaları : Kavsim ayı «onu litübarlyiıa :. Cari harcamalara ait ödeneklerin % )', 9 sı sarf edilmiştir.. Yatırım ödeneklerinin % )J, 9 i sarf edilmiştir. Bu yüzde, malî yılın sonunda önemli suretle yüksele edilecektir.zira :. Satınalmacak makin.a ve teçhizat akretitii'ler açılarak mukaveleye bağla'mnıştır. Kesin harcama.şubat ay Bina inşaat yaıtırmları da % 80 civarında ihaleye bağlanmış olup, geriye kalan kısım da 9 ye sâri olac rımlarının malzeme alımlarında 'kullanılmak suretiyle.sarf edilebilecektir. ). Transfer ödenekleri % ; >, ; > sarf edilmiştir. Evkafa ait bir arsanın satınaiınması için verilmiş olan, milyonluk kamrdaştırma Ocak ayında, tahak İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

15 B) 9 bütçe teklifi cari yatırım, transfer harcamalarının 9( yılma nazaran artış oranları ilişik listede (Ek Artışların sebepleri : (A/l) deki artışlar normal üst derece ve terfi farklarından, (L) cetvelinden serbest bırakılan kadroların ve gelmiştir. (A/) deki artışlar inşaattaki gelişmelerden 0l> 000 TL. Makimi teçhizat alımlarındaki artıştan ve g şitli etüt proje giderlerindeki artışlardan ileri gelmiştir. (A/o) deki artış, kampus sahasındaki arazi kamulaştırma bedelinin bir kısmı için kabul edilen ödenekten ileri III - Gelir Bütçesi : 9G gelir tahminleri ile bu tahminlerden ya^ılrm tahsilat oranı ilişik cetvelde (Kk : ) gösterilmiştir. Buna harçları tahmininin ancak % 0, sı gerçekleşebilmiştir. Harice yapılan işlerden üniversite hissesi % nisbetinde gerçekleşmiştir lira tutarındaki 9 bütçesinin ancak % ya yakın kısmı üniversite gelir tali miri eriyle karşılana te gelirlerinin çok düşük olduğunu ve gelirlerin artırılması için bazı tedbirlerin düşünülebileceğini göstermektedir. Harçlarda 9 senesinden beri önemli değişiklik yapılmamıştır. Öğrenciler yılda yarıyıl ve intihan harcı ola dir. Bu harçların artırılma teşebbüsü başarı sağlamamıştır. Normal süreden fazla üniversitede kalan öğrencilerin h bütün harçları artırıp muhtaç öğrencileri burslar ve nakdî yardımlarla desteklemenin yerinde olacağı düşünülme Harice yapılan işlerden alman paraların işi yapanlara verilmesi gereken miktarların, kanunun verdiği yetkiy len esaslara göre dağıtılmasında karşılaşılan güçlüğün giderilmesi, Teknik Üniversitenin başlıca gelir kaynağı ol Hazinenin zarara uğramaması bakımından, gereklidir. IV - Temenni ve teklifler :. öğrenci sayısmm artırılması bina ve yer imkânına bağlandığına göre şehir dışında inkişaf plânının gegrç İstanbul Teknik Üniversitesinin halen üzerinde durduğu en. önemli problem bu inkişaf projelidir. İstanbul Bel ettiği 0 hektarlık arazide İ. T. Ü. ile birlikte şehir hayvanat, nebatat bahçeleri ve dinlenme tenisleri yerleşecektir ya arz edilmiş olup 0 Şubatta nihayetlenecektir. (Müsabaka şartları ve istenenleı-, gerekli dokümanlarla birlikte tap, sayın komisyon üyelerine gönderilmiştir.) Arazi içinde parsel halinde hektar öz e ] şahıs arsası vardır. Plânlama ve Maliyece kabul edilen mily masına bir başlangıç teşkil edecektir. 9 de nükleer enerji, notorlar ve kimya mühendisliği e:-:as!arı lâboratuvarı için milyon lira inşaat ödeneği Bu binalara ait imar tesisleri (yollar, elektrik, Sll Ye ısıtma merkezi başlangıcı) için en az milyon liranın ilâv ri görülmekte ve bu ilâvenin yapılması Sayın Komisyondan rica edilmektedir. İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

16 Yüksek teknik öğretim kapasitesini, İ. T. ("'. için şimdikinin ' ] katma, yükseltecek olan genişleme leşmesi memleket kalkınması i<;in, birinci derecede önemli bir yatırım teşkil 'edecektir. projesin. Zaruri ve m ilk id sebeplere müstenit düzeltmeler : a) Rektörlük (D) cetveli kadrolarına merkezi bakım teşkilâtı için.'> i'uel - oil teknisyeni ile :> bekçi ilâv riferleri kömürden i'uel - oile çevrilmiş ve Maliye Bakanlığı ile mutabakattan sonra işletmede hâsıl olan du nisyenlere işlettirilmesini zorunlu kılmıştır. :> bekçi istenmesi, inşaatı biten yeni binaların bekçi ihtiyacmdaııd cetveline aded 00 liralık teknisyen, aded (*()() liralık şoför ve aded 00 lüle usta, aded 00 lüle bekç mektedir. İstenilen teknisyen ve işçi kadroları bütçenin Maliye Bakanlığında tetkiki sırasında bu ihtiyaçları yaçlar mahiyetinde gösterilmesi sebebiyle, kabul edilmemesinden, şoför kadrosu ise araçların Plânlama, Teşki mesinden ileri «"çimektedir. ' (D) cetveline bu ilâvelerin yapılması ve bu sebeple.0 maddeye :!.0 Ceman 098 lira * ilâvesi ve karşılığının : 'Rektörlük Bütçesinin.0 maddesinden 000 lîdktiirlüilv Bütçesinin inşaat Fakültesi.90 Îİ0 000 Makimi Fakültesinin.90 «SO 000 tenzili suretiyle teinini, 098 <b) İ. T. (.';. de sopr.faaliyeti spor kıdübü tarafından idare edilmdktedir. Kulübün teşci! edilmiş 980 üy Jbilhassa basketbolde Türkiye Şa ı ;ııpiyouiuğu derecesinde faaliyet gösteren spor kulübü 90 de Türkiye şampiyonasına iştirak edecektir. Bu sebeple.9* nci maddeye lira ödenek ilâvesiyle, bu artışın Mad site maddesinden 0 000, Kimya Fakültesi Bütçesinden aynı maddeden TL. tenzil edilmek suretiyle k

17 e) Üniversiteler Kanununa tâbi dört üniversitedeki talebe birliklerim üniversite bütçelerinden yapılan yard İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği İstanbul Teknik Üniversitesi T. Birliği Ankara Üniversitesi Talebe Birliği 000 Ege Üniversitesi Takibe Birliği 000 İstanbul Teknik Üniversitesi talebelerinin sürekli olarak Üniversite içinde bulundukları, çok yüklü oldukları lün Talebe Bildiğine düşen külfetlerin de büyük olması gerekir. Halbuki üniversite Talebe Birlikleri içinde en nun düzeltilmesi yerinde olur. Bu sebeple Maden Fakültesinin.0 nei maddesinde 0 bin liranın tenzili ile d) Teknik Okul Talebe Comiyeti 00 ü bulan öğrencilerin, sosyal, kültürel ve ekonomik işleri ile iştigal et maktadır. Yalnız bu teşekkülün mahdut re yetersiz olan bütçesi çalışına hız ve heveslerini aksatmaktadır. Büt ek yardım kendilerini teşvik edecek ve çalışma zevklerini artıracağı gibi öğrencilerin okul içi faaliyetleri geniş Bu se'beple teknik okul bütçesinin.0 nei maddesinden 000 lira düşülerek teknik okul bütçesinin. e). T. Ü. Bütçesinin Maliye Bakanlığında görüşülmesinden sonra İnşaat Fakültesinden şehir sağlığı mühen mümkün olacağı ve enstitünün Dünya Sağlık Teşkilâmtmca destekleneceği, personel temin edilebildiği takdirde bunlar kilât tarafından yapılacağı anlaşılmıştır. Bu sebeple İnşaat Fakülteyi Bütçesinin.0 yabancı uzma'nlar ücret şürülmesi ve (D) cetveline, kadrosu ilâvesi, bunun neticesi olara da aded i, İnşaat Fakültesi i madde madde madde liralık Uzman Kessam Laborant G Toplam olarak ilâvesi 0 J0 f) Mimarlık Fakültesi Bütçesinin Maliye Bakanlığınca tetkikinden sonra kurulması gerçekleşebileceği anlaşıla sü ihtiyacı için (D) cetveli kadrosuna aded 0 liralık Y. Müh. Mimar 0 Teknisyen 90 kadrosunun eklenmesi, bu sebeple, İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

18 8 :0 maddeye G0.0 maddeye 00.0 maddeve fî Toplam olarak GG lira ödenek konulması ve bu ödeneklerin Mimarlık Fakültesi Bütçesinin.90 maddesinden G liranı g) Maden Fakültesine jeolog ve genel maden bölümlerin öğrenimlerinin mühim bir kısmının arazide geç minibüs satmalı nmasını gerekli kılmıştır. Bu sebeple.8 den liranın tenzil edilerek yeniden açıl sebeple 9' yılı (R) cetveline aşağıdaki maddenin ilâvesi uygun görülmüştür : Aded Taşıtın cinsi Deferansivel -Nerede kullanı Saygı ile arz olunur. Arazi 'binek X Öğrencilerin ara tetkikleri için. Mesut Erez Küta'hva Milletvekili Osman Gibnüşoğlu Is'taribul Senatörü istanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8G)

19 9-9 yılında mezun olanlar T ü r k Y a b a n c ı Kız Erkek Kız Erkek Toplam 9-9 Öğretim yılı İstanbul Teknik Üniversitesi fakülteleri öğrenci durumu 9-9 yılında kabul edilenler 9-9 yılında müracaat edenler T ü r k Yabancı Türk Yabancı Kız Erkek Kız Erkek Toplam Kız Erkek Kız Erkek Toplam Ek : 9-9 yılında genel mevcut T ürk Y a b a n eı Kız Erkek Kız Erkek Toplam inşaat Mimarlık Makina Elektrik Maden Kimya o 8. o _ _ Genel toplam

20 9-9 yılında mezun olanlar Türk Yabancı Kız Erkek Kız Erkek Toplam 9-9 Öğretim yılı İ. T. Ü. Teknik Okulu öğrenci durumu 9-9 yılında kabul edilenler 9-9 yılında müracaat edenler Türk Yabancı Türk Yabancı Kız Erkek Kız Erkek Toplam Kız Erkek Kız Erkek Toplam Ek : 9-9 yılında genel mevcut Türk Yabancı Kız Erkek Kız Erkek Toplam İnşaat Mimarlık Makin a Elektrik Maden Kimya Grenel toplam I. T. Ü. de gösterildi

21 9-9 yılında mezun olanlar Türk Yabancı Kız Erkek Kız Erkek Toplam 9-9 Öğretim yılı îstanbul Teknik Üniversitesi fakülteleri öğrenci durumu 9-9 yılında kabul edilenler 9-9 yılında müracaat edenler Türk Yabancı Türk Yabancı Kız Erkek Kız Erkek Toplam Kız Erkek Kız Erkek Toplam Ek : 9-9 yılında genel mevcut Türk Yabancı Kız Erkek Kız Erkek Toplam inşaat Mimarlık Makina Elektrik Maden Kimya _. f G-enel toplam

22 9-9 Öğretim yılı İ. T. Ü. Teknik Okulu Ek : 9-9 yılında mezun olanlar Türk Y ab an c ı Kız Erkek Kız Erkek Toplam 9-9 yılında kabul edilenler Türk Yabancı Kız Erkek Kız Erkek Toplam 9-9 yılında müracaat edenler Türk Yabancı Kız Erkek Kız Erkek Toplam 9-9 yılında genel mevcut Türk Yabancı Kız Erkek Kız Erkek Toplam İnşaat Mimarlık Makina Elektrik Maden Kimya 9 i Genel toplam 0 8 î. T. Ü. de gösterildi. 00 0

23 9-9 yılında mezun olanlar Türk Y a b aııcı Kız Erkek Kız Erkek Toplam 9-9 Öğretim yılı İstanbul Teknik Üniversitesi fakülteleri öğrenci durumu 9-9 yılında kabul edilenler 9-9 yılında müracaat edenler Türk Yaba nc ı T ü r k Yaba ıı e ı Kız Erkek Kız Erkek Toplam Kız Erkek Kız Erkek Toplam Ek : 9-9 yılında genel mevcut T ürk Y a b aııcı Kız Erkek Kız Erkek Toplanı inşaat Mimarlık Makina Elektrik Maden Kimya o - 8 o H _..._ Genel toplam 80 9, r

24 9-9 yılında mezun olanlar Türk Yabancı Kız Erkek Kız Erkek Toplam 9-9 Öğretim yılı î. T. Ü. Teknik Okulu öğrenci durumu 9-9 yılında kabul edilenler 9-9 yılında müracaat edenler Türk Yabancı Türk Yabancı Kız Erkek Kız Erkek Toplam Kız Erkek Kız Erkek Toplam Ek : 9-9 yılında genel mevcut Türk Yabancı Kız Erkek Kız Erkek Toplam İnşaat Mimarlık Makina Elektrik Maden Kimya Genel toplam 0 0 î. T. Ü. de gösterildi

25 9 i. T. Ü. KADEO DURUMU Profesör, Doçent, Asistan, Uzman, Okutmanlar İnşaat Mimarlık MaMna Elektrik Maden Kimya 8 o înşaat Mimarlık Makina Elektrik Maden Kimva 8 8 İnşaat Mimarlık Makina Elektrik Maden Kimva 0 9 f İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

Dönem : 1 jjonem : ı O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD. 1967 YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe

Dönem : 1 jjonem : ı O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD. 1967 YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe Dönem : jjnem : ı O Tplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe İstanbul Üniversitesi yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kmisynu rapru (/8) T. e. Başbakanlık.. Kanunlar

Detaylı

1966 YILI. e Üniversitesi Bütçes

1966 YILI. e Üniversitesi Bütçes Dönem : Tplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 9 YILI E e Üniversitesi Bütçes Ege Üniversitesi 9 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karm Kmisynu rapru (/) T. C. Başbakanlık 0. Kanunlar ve Kararlar Tetkik

Detaylı

Dönem : 1 O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖO 1967 YILI. Devlet Hava Meydanları İşletmesi G. Md. Bütçesi

Dönem : 1 O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖO 1967 YILI. Devlet Hava Meydanları İşletmesi G. Md. Bütçesi Dönem : O Tplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖO 967 YILI Devlet Hava Meydanları İşletmesi G. Md. Bütçesi İ Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 967 yılı kanunu tasarısı ve Bütçe Karma

Detaylı

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 99 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi İstanbul Üniversitesin 99 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/6) T. C. Başvekalet 9. XI. 98 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi S. Sayısı: 65 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/90) T. C. Başbakanlık Muamelât Genel Müdürlüğü 30. XI. 1950 Tetkik Müdürlüğü

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ. 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile - [ Bütçe Plan Komisyonu Rap

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ. 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile - [ Bütçe Plan Komisyonu Rap MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile - [ Bütçe Plan Komisyonu Rap TC Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Esas No. : 411 Karar No.

Detaylı

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu - 435-953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2. 77.953 - Sayı : 8348) No. Kabul tarihi 6076 28. H. 953 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 953 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ. 1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı. ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile Bütçe Plan Komisyonu Ra

DANIŞMA MECLİSİ. 1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı. ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile Bütçe Plan Komisyonu Ra DANIŞMA MECLİSİ 1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı m ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile Bütçe Plan Komisyonu Ra TC Danışma Meclisi Bütçe - Plan Komisyonu Esas No. : 1/829 Karar No. : 181 Bütçe

Detaylı

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge _ 416 1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) Kanun No. Kabul Tarihi 3512 23. 12.1988 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ı BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

Detaylı

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu na ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idareler ödenek tekliflerini; Orta Vadeli Program, Orta

Detaylı

KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008

KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008 31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (Mükerrer) KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir,

Detaylı

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR 6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR A. 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İlgili Hükümler; 1. 6512 sayılı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge (31.12.2009 tarihli ve 27449 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No: 5944 Kabul Tarihi: 25.12.2009 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider,

Detaylı

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Sıra No AÇIKLAMA 1. a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler

Detaylı

EG BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2013 YILI GELİR VE GİDER BÜTÇESİ

EG BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2013 YILI GELİR VE GİDER BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ 3 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU KARARI 4-6 GELİR GİDER BÜTÇESİ GEREKÇESİ 7-10 TEŞKİLAT ŞEMASI 13 2013 YILI KADROLARI 15-20 HARCIRAH BAREMİ 21 2013 YILI GİDER BÜTÇESİ GEREKÇESİ

Detaylı

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118)

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118) 7 99 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı: 08) No. Kabul tarihi 79 8. II. 99 MADDE. Devlet bütçesine giren dahilerin 99 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için,

Detaylı

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Sıra No E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR AÇIKLAMA 1 a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar Sıra No AÇIKLAMA 1. İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Genel Yatırım ve Finansman Programına dahil olmayan kuruluşlara

Detaylı

2015-2017 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

2015-2017 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 2015-2017 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 2015 2017 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 49.maddesine dayandırılarak çıkarılan

Detaylı

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri )

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) T.C. BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) ÖDENEK CETVELLERİ ( 2. ve 4. Düzey ) 2011 yılı Merkezi Yönetim

Detaylı

S. Sayısı: 126. Başbakan Ş. Saraçoğlu

S. Sayısı: 126. Başbakan Ş. Saraçoğlu S. Sayısı: 26 Kibrit ve Çakmak Tekeli Geçici İşletme İdaresinin Tekel Genel Müdürlüğüne devrine ve Tekel Genel Müdür. lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 4036 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine

Detaylı

SAMSUN TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ

SAMSUN TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ SAMSUN TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇE 2014 Hazırlayan: Ahmet ALİYAZICI (Genel Sekreter) G. Şengül YILMAZ (Genel Sekreter Yardımcısı)

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı Performans Programı OCAK-2013 Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. 2004 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (Sıra No: 9 )

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. 2004 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (Sıra No: 9 ) SAYI : B.07.0.BMK.0.027.310 KONU: Harcamaların Ekonomik Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 2004 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (Sıra

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ Bu rehber, merkezi yönetim bütçesine dâhil idarelerin 2010-2012 dönemi bütçe hazırlıklarında esas alınacaktır. Bu rehberin birinci bölümünde harcamaların

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ SİZE DOĞRU MAAŞ ÖDENİYOR MU? Erkan Karaarslan Kamu Hukuku Uzmanı İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. HAK KAYBINA NEDEN OLAN UYGULAMALAR... 4 2.1. Yan Ödeme Mevzuatının Eksik Uygulamasından Kaynaklı Hak Kayıpları...

Detaylı

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı http://strateji.dsi.gov.tr

Detaylı