KOAH lı Hastalarda Formoterolün Tek Başına ve İpratropium Bromürle Birlikte Kullanımlarının Fonksiyonel Kapasite Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOAH lı Hastalarda Formoterolün Tek Başına ve İpratropium Bromürle Birlikte Kullanımlarının Fonksiyonel Kapasite Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması"

Transkript

1 KOAH lı Hastalarda Formoterolün Tek Başına ve İpratropium Bromürle Birlikte Kullanımlarının Fonksiyonel Kapasite Gül GÜRSEL*, Can ÖZTÜRK*, Türkan TATLICIOĞLU*, Nurdan KÖKTÜRK* * Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA ÖZET Amaç: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan hastalarda, formoterol (F) ve ipratropium bromür (IPB) ün ayrı ayrı ve birlikte uygulamalarının solunum fonksiyon testleri (SFT) ve egzersiz performansı üzerine etkilerini karşılaştırmak. Metod: Çalışmaya 17 KOAH lı hasta alındı. Hastaların 13 ü erkek, 4 ü kadın olup, yaş ortalamaları 56 idi. Öncelikle bazal SFT leri ve egzersiz testleri yapıldıktan sonra hastalar randomize olarak birer hafta ölçülü doz inhaler ile F (12 saatte bir 24 µg), IPB (6 saatte bir 40 µg) ve F + IPB aldılar. Aralarda birer hafta washout periyot bırakıldı. Her tedavi periyodunun sonunda hastaların SFT ve egzersiz testleri tekrarlandı. Egzersiz testleri bisiklet ergometrisinde semptom sınırlamalı olarak yapıldı. Her bir periyottaki ölçümler; [bazal (B), F sonrası, IPB sonrası ve IPB + F sonrası] Friedman varyans analizi ile karşılaştırıldı. Sonuçlar: Hastaların reversibiliteleri %9.76 ± 5.40, FEV 1 leri %57.82 ± 19.46, difüzyon kapasiteleri %67.07 ± 16.18, PaO 2 leri ± idi. Yapılan analizler sonucu FEV 1 parametresi, hastalar F ve F + IPB alıyorken B değerlere göre anlamlı olarak yüksek bulundu. FVC değerleri de her tedavi periyodu sonunda bazal değerlere göre anlamlı olarak yüksek bulundu. Egzersiz parametrelerinden max O 2 uptake hastalar F ve F + IPB alıyorken B ye göre yüksek bulunmakla beraber aradaki fark anlamlı değildi. Hastaların maksimum iş kapasiteleri periyotlar arasında anlamlı farklılık göstermedi. Maksimum egzersiz kalp hızları, dakika ventilasyonları, solunum sayısı, tidal volüm ve oksijen satürasyonları arasında da anlamlı farklılık saptanmadı. Sonuç olarak bu çalışmada reversible hava akımı sınırlanması olan KOAH lı hastalarda F in yalnız başına veya IPB ile birlikte uygulandığında etkili bronkodilatasyon sağladığı ve egzersiz performansında ise anlamlı bir değişiklik oluşturmadığı gözlendi. Anahtar Kelimeler: Formoterol, ipratropium bromür. SUMMARY A Comparison of Formoterol Alone and Combination with Ipratropium Bromide on Pulmonary Functions and Exercise Performance in Stable Chronic Obstructive Pulmonary Diseases The aim of this study was to evaluate the impact of a week-long course of inhaled formoterol (F), ipratropium bromide (IPB) and combination therapy on pulmonary functions and exercise performance in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Seventeen patients with stable COPD were studied. The subjects inhaled formoterol two puffs two times a day during one period of 7 days duration or IPB two puffs four times a day per seven days and F + IPB together for seven days in a random 21 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(1): 21-27

2 KOAH lı Hastalarda Formoterolün Tek Başına ve İpratropium Bromürle Birlikte Kullanımlarının Fonksiyonel Kapasite sequence. Spirometric and exercise parameters were assessed at baseline period and after each of F, IPB and F + IPB therapy periods. Exercise tests were performed as symptom limited on bicycle ergometer. Mean age of patients were 56 years, mean FEV 1 values were ± 16.18% and mean reversibility was 9.76 ± 5.40%. The mean FEV 1 response to the F and F + IPB combination therapy were significantly greater than baseline measurements (p< 0.05). Max exercise O 2 uptake of the patients were higher than baseline values when patients were taking F and F + IPB but the difference were not significant (p> 0.05). Maximum work rate, heart rate, minute ventilation, oxygen saturation and tidal volume values did not significantly increase during the maximum exercise after any therapy regimen. In conclusion, these results suggest that F is an effective bronchodilator drug in COPD patients either alone or combined with IPB at rest but there is no significant effect on the exercise performance. Key Words: Formoterol, ipratropium bromide. Uzun etkili beta-2 agonistlerin astmada uzun süreli ve etkili bronkodilatasyon sağladıkları iyi bilinmekle beraber kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tedavisindeki yerleri henüz tam olarak bilinmemektedir (1-5). Bu nedenle KOAH lı hastalarda uzun etkili beta agonistlerin etkileri üzerinde oldukça yoğun bir şekilde çalışılmaktadır. Bugüne kadar yapılan çalışmaların çoğu salmoterolle ilgili olup, salmeterol ve formoterolün etkilerini karşılaştıran az sayıda çalışmada etkilerinin birbirine yakın olduğu görülmüştür (6-8). Selektif bir antikolinerjik olan ipratropium bromür (IPB), KOAH tedavisinde uzun yıllardır güvenle ve etkili bir şekilde kullanılmaktadır (9,10). Bunun yanında KOAH ın tedavisinde IPB nin kısa etkili beta-2 agonistlerle kombine kullanımının daha iyi bronkodilatasyon sağladığı artık iyi bilinmektedir (11). Uzun etkili beta-2 agonistlerin IPB ile kombinasyonunun tedaviye bir katkısı olup olmadığı ise tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı reversible hava yolu obstrüksiyonu olan KOAH lı hastalarda uzun etkili bir beta-2 agonist olan formoterolün (F) tek başına ve IPB ile birlikte kullanıldığında solunum fonksiyon testleri ve egzersiz kapasitesini ne şekilde etkilediğini araştırmaktır. Olgular MATERYAL ve METOD Çalışmaya, hastalıklarının stabil döneminde FEV 1 leri ortalama beklenenin %58 ± 20 olan 19 KOAH hastası alındı. Hastalardan 15 i erkek, 4 ü kadındı. Daha sonra 2 erkek hasta, çalışmaya alındığı dönemde prostatla ilgili yakınmaları yokken IPB li tedavi protokolleri sırasında dayanılamayacak derecede şiddetli prostat yakınmalarının ortaya çıkması nedeniyle çalışmadan ayrılmışlardır. Çalışmaya alınan hastalar başlangıçta 200 µg salbutamol ile FEV 1 leri %5 ile 15 arasında reversibilite gösteren hastalar arasından seçildi. Sistemik endokrin, kardiyovasküler veya kas iskelet sistemi hastalığı olup egzersiz yapmaya engel durumu olanlar çalışmaya alınmadılar. Oral steroid alan ve F veya IPB kullanması kontrendike olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastalar beta-2 agonist ve IPB dışında almakta oldukları tedaviye devam ettiler. Bütün hastalardan bilgilendirilmiş olur belgesi alındı. Çalışma Planı Yukarıda belirtilen koşullara uyan hastaların önce bazal değerlendirme amacıyla SFT leri ve egzersiz kapasiteleri ölçüldü. Daha sonra randomize olarak F, IPB, veya F + IPB tedavilerinden birini kullandılar. Her tedavi periyodu bir hafta sürüp bu dönemin sonunda SFT ve egzersiz testleri tekrarlandı. Daha sonra bir haftalık washout dönemini takiben 2. tedavi ilacını ve tekrar bir haftalık washout periyodundan sonra 3. tedavi protokolünü aldılar. Washout periyotları ile birlikte hastalara 15 günde bir egzersiz yaptırılmış oldu ve antrenman etkisi ekarte edildi. Hastalar formoterolü 12 saatte 24 µg, IPB yi ise 6 saatte 40 µg olarak aldılar. İlaçlar birlikte verildiğinde de aynı dozlarda uygulandı ve hastalar bu ilaçları ölçülü doz inhalerle aldılar. Egzersiz testleri tüm hastalara sabah saat 10 da yapıldı. Hastalar çalışma süresince ilaca bağlı olduğunu düşündükleri yan etkileri kaydettiler. Solunum fonksiyon testleri SensorMedics 2200, egzersiz testleri ise SensorMedics 2900 cihazları ile yapıldı. Bu testlerle hastalarda zorlu vital ka- Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(1):

3 Gürsel G, Öztürk C, Tatlıcıoğlu T, Köktürk N. pasite 1. saniye volümü (FEV 1 ), zorlu vital kapasite (FVC), total akciğer kapasitesi (TLC), difüzyon kapasitesi (DLCO), maksimum egzersiz; oksijen uptake (VO 1max ), dakika ventilasyonu (VE max ), iş yükü (WR max ), kalp hızı (HR max ), O 2 satürasyonu (O 2 Sat max ) ölçüldü. Egzersiz testleri bisiklet ergometrisinde semptom sınırlamalı olarak yapıldı. Pedala uygulanan yük basamaklı olarak dakikada 15 watt arttırıldı. Bu sırada hastaların elektrokardiyografileri, kan basınçları, oksijen satürasyonları ve metabolik parametreleri monitörize edildi. İstatistiksel Analizler Hastalardan 4 ayrı zamanda alınan ölçümler Friedman nonparametrik tekrarlı ölçümler varyans analizi ile değerlendirildi. BULGULAR Çalışmayı 4 ü kadın, 13 ü erkek 17 hasta tamamladı. Bu hastaların yaş ortalamaları ± (37-71) olup ortalama FEV 1 reversibiliteleri % olarak 9.76 ± 5.40 mutlak olarak ± ml idi. Hastaların demografik özellikleri tedavi öncesi SFT ve egzersiz testi parametreleri ortalamaları Tablo 1 de verilmiştir. SFT parametrelerinden yalnızca FEV 1 ve FVC değerleri tedavi periyotları arasında anlamlı farklılık göstermiştir. Mutlak FEV 1 değeri F (1.83 ± 0.74) ve F + IPB tedavilerinden sonra (1.93 ± 0.79) bazal değerlere göre (1.68 ± 0.64) anlamlı olarak artmıştır (p< 0.05). FEV 1 deki tedavi periyotları sonrası artmalar yüzde olarak karşılaştırıldığında, gerek bazal değerle gerekse tedavi uygulamaları arasında anlamlı farklılık göstermemiştir. Kombine tedavi yalnızca F veya IPB (1.79 ± 0.83) tedavileri ile karşılaştırıldığında FEV 1 değerinde anlamlı artış sağlanmıştır (p< 0.05) (Şekil 1). FVC değerleri dikkate alındığında mutlak değerler F (3.43 ± 1.09), IPB (3.44 ± 1.18), F + IPB (3.53 ± 1.11) tedavileri ile bazal değere göre (3.16 ± 0.94) anlamlı artma göstermiştir (p< 0.05) (Şekil 2). Egzersiz parametrelerinden maksimum aerobik kapasitenin göstergesi olan VO 2max (ml/kg/dak) F + IPB tedavilerinden sonra belirgin artma göstermekle beraber, aradaki fark anlamlı bulunmamıştır (p> 0.05) (Şekil 3). Bunun dışındaki diğer maksimum egzersiz parametreleri de tedavi periyotları arasında anlamlı farklılık göstermemiştir (p> 0.05). Şekil 4 maksimum dakika ventilasyonunun (VE max ), tedavi protokolleri ile değişimini (p> 0.5), Şekil 5 ise hastaların maksimum egzersizde yaptıkları işin tedavi protokolleri ile değişimini göstermektedir (p> 0.05). Tedavi protokolleri sonunda elde edilen maksimum oksijen satürasyonu ve maksimum egzersizde ortaya çıkan oksijen satürasyonundaki yüzde düşmeler arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır (p> 0.05). TARTIŞMA KOAH da kısa etkili beta-2 agonist ilaçlarla antikolinerjik ilaçların bronkodilatör etkinliği ve yeri iyi bilinmekle beraber her iki ilacın egzersiz performansına etkisi tam olarak bilinmemektedir. Diğer yandan uzun etkili beta-2 agonistlerin reversibl hava yolu obstrüksiyonu olan KOAH lı hastalarda gerek solunum fonksiyonlarına, gerekse egzersiz kapasitesine etkisi tam olarak bilinmeyip bu ilaçların KOAH tedavisindeki yeri kesin olarak belli değildir. Bu çalışmanın amacı kısmi reversibl hava akımı sınırlanması olan KO- AH lı hastalarda F ve IPB nin ayrı ayrı ve birarada kullanıldıklarında hava akımı sınırlanması ve egzersiz kapasitesi üzerine etkilerini karşılaştırmaktı. Yapılan analizler sonucu günde 2 kez 24 µg F tek başına ve 4 kez 20 µg IPB ile birlikte verildiğinde FEV 1 değerinde anlamlı artma sağlamıştır. FVC parametresi gözönüne alındığında ise F, IPB ve F + IPB tedavileri ile bazal değere göre anlamlı düzelme sağlanmıştır. Her iki ilaç ayrı ayrı ve birlikte verildiğinde egzersiz parametrelerinde anlamlı bir değişiklik yapmamıştır. Bu çalışmada formoterol için nispeten yüksek kabul edilebilecek bir doz olan günde 2 kez 24 µg ın tercih edilmesinin nedeni yapılan çalışmalarda F in bu dozda kullanımının gün içinde rahatlatıcı doz kısa etkili beta-2 agonist kullanımını azalttığının ve günde 2 kez verilen 12 µg a göre daha iyi bronkodilatasyon sağladığının öne sürülmesidir (4). Bunun aksine günde 2 kez Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(1): 21-27

4 KOAH lı Hastalarda Formoterolün Tek Başına ve İpratropium Bromürle Birlikte Kullanımlarının Fonksiyonel Kapasite Tablo 1. Hastaların demografik özellikleri ile SFT ve egzersiz testi ortalama değerleri. Cins (E/K) 13/4 RV/TLC ± 9.89 Yaş ± PaO ± Boy ± 9.35 PaCO ± 5.83 Kilo ± VO 2max ± 6.14 FEV 1 (%) ± VE max ± FVC (%) ± WR max ± DLCO (%) ± Nabız max ± TLC (%) ± O 2 Sat max ± Ort. FEV 1 L/dak Şekil 1. Hastaların ortalama FEV 1 değerlerinin tedavi ile değişimi Ort. FVC L 2.9 Şekil 2. Hastaların ortalama FVC değerlerinin tedavi ile değişimi. veya 24 µg verilen F in bronkodilatör etkilerinin farklı olmadığını gösteren çalışmalar da bulunmaktadır (12). Bu çalışmanın bir diğer dikkat çeken sonucu F in tek başına verildiğinde en az IPB kadar etkili olmasına karşın yaşlı KOAH lı hastalarda IPB nin neden olduğu ilacı bırakmayı gerektirecek derecede yan etkilere neden olmamasıdır. Diğer yandan kısa etkili beta-2 agonist tedavisi ile IPB nin kombinasyonunun, ilaçların ayrı ayrı kullanımına göre daha iyi bronkodilatasyon sağladığı bilinmektedir (11,13-15). Bu çalışmada kısa etkili beta-2 agonistlerle olduğu gibi uzun etkili beta-2 agonistlerin de IPB ile kombinasyonunun bronkodilatör etkiyi artırdığı görülmüş ancak bu artış istatistiksel olarak anlamlı bulun- Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(1):

5 Gürsel G, Öztürk C, Tatlıcıoğlu T, Köktürk N Şekil 3. Maksimum O 2 uptake nin (VO 2max ) tedavi ile değişimi Ort. VO 2max Ort. VE max L/dak Şekil 4. Maksimum dakika ventilasyonunun (VE max ) tedavi ile değişimi Ort. WR max watt Şekil 5. Maksimum egzersizde yapılan iş miktarının (WR max ) tedavi rejimleri ile değişimi. mamıştır. Mareta ve arkadaşları da salmeterol ve IPB nin kombine kullanımını yalnızca salmeterol ile karşılaştırdıklarında kombinasyonun bir üstünlüğü olmadığı sonucuna ulaşmışlardır (16). Diğer yandan Noord ve arkadaşlarının çalışmasında, IPB ve salmeterol beraber verildiğinde sadece salmeterole göre daha iyi bronkodilatasyon sağladığı görülmüştür (17). 25 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(1): 21-27

6 KOAH lı Hastalarda Formoterolün Tek Başına ve İpratropium Bromürle Birlikte Kullanımlarının Fonksiyonel Kapasite Bu çalışmada her iki ilacın ayrı ayrı ve kombine kullanımları hastaların egzersiz parametrelerini etkilememiştir. Tedavi periyotları sonunda VO 2- max, VE max, maksimum egzersiz nabız ve oksijen satürasyonu değerleri anlamlı farklılık göstermemiştir. IPB nin egzersiz kapasitesi üzerine etkisini araştıran çalışmalarda İkeda ve arkadaşları 160 ve 240 µg IPB nin hastaların maksimum aerobik kapasite ve iş yüklerini belirgin olarak arttırdığını göstermişlerdir. Tek doz 40 ve 80 µg ise bu parametrelerde önemli bir düzelme sağlamamıştır (18). Ancak bu araştırma doz cevap ilişkisini araştıran bir çalışma olduğu için bu dozlar hastaya bir defada verilmiş ve cevap 90 dakika sonra değerlendirilmiştir. 160 µg, önerilen dozun 4 katıdır. Bizim çalışmamızda ise IPB 6 saatte 40 µg olarak uygulanmış ve hastaların testleri ilaç alımından 2 saat sonra yapılmıştır. Bu açıdan bakıldığında çalışmamızda elde edilen sonuçlar bu çalışmanın sonuçları ile uyumludur. Aynı ekibin yaptığı bir diğer çalışmada 160 µg IPB tedavisinin teofilinle kombinasyonunun SFT ve egzersiz kapasitesinde daha iyi bir düzelme sağladığı gösterilmiştir (19). Benzer şekilde daha önce yapılan çalışmalarda da rutin doz IPB nin egzersiz kapasitesini etkilemediği gösterilmiştir (19,21,22). Blosser ve arkadaşları ise 1 haftalık günde 4 kez 2 puff IPB ile 2 kez 2 puff albuterolün hastaların egzersiz kapasitesini etkilemediğini göstermişlerdir (23). Astmalı hastalarda yapılan çalışmalarda uzun etkili beta-2 agonist olan salmeterolün 42 ve 50 µg dozlarda hastaları 12 saat süre ile egzersiz induced astmadan koruduğu gösterilmiştir (24,25). KOAH lı hastalarda yapılan bir çalışmada ise günde 2 kez alınan 50 µg salmeterolün gerek erken dönemde tek doz sonrası gerekse 4 haftalık tedavi sonunda egzersiz parametrelerinde anlamlı bir değişiklik yapmadığı yalnızca hastalarda minimal bir düzelme sağladığı gösterilmiştir (26). Bizim çalışmamızda da formoterol tek başına ve IPB ile birlikte kullanıldığında hastaların maksimum oksijen uptake lerinde bazal değerlere ve yalnızca IPB ile alınan sonuçlara göre daha yüksek değerler elde edilmekle beraber sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı çıkmamıştır. Sonuç olarak bu çalışmada parsiyel reversibl hava akımı sınırlanması olan KOAH lı hastalarda bir hafta süre ile uygulanan F, IPB ve kombine tedavi ile hastaların egzersiz performansında anlamlı bir değişiklik olmamasına rağmen hastalarda belirgin bir bronkodilatasyon sağlanmış, F ve IPB nin birlikte verilmesi yalnızca formoterole göre daha fazla bronkodilatasyon sağlamıştır. Bu sonuçlar KOAH lı hastalarda uzun etkili beta- 2 agonistlerin de kısa etkililer gibi IPB ile kombine edildiğinde hastalarda daha iyi bronkodilatasyon sağlayabileceğini düşündürmüştür. KAYNAKLAR 1. Britton M. Salmeterol and salbutamol: Large multicentre studies. Eur Respir Rev 1991; 4: Faurschou P. Chronic dose ranging studies with salmeterol. Eur Respir Rev 1991; 4: Pauwels RA, Löfdal CG, Postma DS, et al. FACET international study group. Effect of inhaled formoterol and budesonide on exacerbation of asthma. N Eng J Med 1997; 337: Cazzola M, Matera MG, Santangelo G, et al. Salmeterol and formoterol in partially reversible severe chronic obstructive pulmonary disease: A dose response study. Respiratory Med 1995; 89: Ramirez-Venegas A, Ward J, Lentine T, Mahler DA. Salmeterol reduces dyspnea and improves lung function in patients with COPD. 6. Boyd G, Morice AH, Pounsford JC, et al. An evaluation of salmeterol in the treatment of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Eur Respir J 1997; 10: Grove A, Lipworth BJ, Reid P, et al. Effects of regular salmeterol on lung function and exercise capacity in patients with chronic obstructive lung disease. Thorax 1996; 51: Celik G, Kayacan O, Beder S, Durmaz G. Formoterol and salmeterol in partially reversible chronic obstructive pulmonary disease: A crossover, placebo controlled comparison of onset and duration of action. Respiration 1999; 66: Gross NJ, Skorodin MS. Anticholinerjic, antimuscarinic bronchodilators. Am Rev Respir Dis 1984; 129: Anthonisen NR. Anticholinergics in obstructive lung disease. Eur Respir Rev 1995; 5: In chronic obstructive pulmonary disease, a combination of ipratropium and albuterol is more effective than either agent alone. An 86 days multicentre trial. Chest 1994; 105: Thomson NC, Angus R, Quebe-Fehling E, Brambilla R. Efficacy and tolerability of formoterol in elderly patients Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(1):

7 Gürsel G, Öztürk C, Tatlıcıoğlu T, Köktürk N. with reversible obstructive airways disease. Respiratory Med 1998; 92: Le Doux EJ, Morris JF, Temple WP, Duncon C. Standard and double dose ipratropium bromide and combined ipratropium bromide and inhaled metaproterenol in COPD. Chest 1989; 95: Imhof E, Elsasser S, Karrer W, et al. Comparison of bronchodilator effects of fenoterol/ipratropium bromide and salbutamol in patients with chronic obstructive lung disease. Respiration 1993; 60: Rennard SI. Combination bronchodilator therapy in COPD. Chest 1995; 107: Matera MG, Caputi M, Cazzola M. A combination with clinical recommended dosages of salmeterol and ipratropium is not more effective than salmeterol alone in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Respiratory Med 1996; 90: Noord JA, Munck DRAJ, Bantje Th A, et al. Long-term treatment of chronic obstructive pulmonary disease with salmeterol and the additive effect of ipratropium. Eur Respiratory J 2000; 15: Ikeda A, Nishimura K, Kayama H, et al. Dose response study of ipratropium bromide aerosol on maximum exercise peformance in stable patients with COPD. Thorax 1996; 51: Tsukino M, Nishimura K, Ikeda A, et al. Effects of theophylline and ipratropium bromide on exercise performance in patients with stable chronic obstructive pulmonary disease. Thorax 1998; 53: Leitch AG, Hopkin JM, Ellis DA, et al. The effect of aeresol ipratropium bromide and salbutamol on exercise tolerance in chronic bronchitis. Thorax 1978; 33: Tobin MJ, Hughes JA, Hutchison DCG. Effects of ipratropium bromide and fenoterol aerosols on exercise tolerance. Eur J Respir Dis 1984; 65: Brown SE, Prager RS, Shinto RA, et al. Cardiopulmonary responses to exercise in chronic airflow obstruction: Effects of inhaled atropine sulphate. Chest 1986; 89: Blosser SA, Maxwell SL, Reeves-Hoche MK, et al. Is an anticholinergic agent superior to a beta-2 agonist in improving dyspnea and exercise limitation in COPD. Chest 1995; 108: Newnham DM, Ingram CG, Earnshaw J, et al. Salmeterol provides prolonged protection against exercise-induced bronchoconstriction in a majority of subjects with mild, stable asthma. Respiratory Med 1993; 87: Kemp JP, Dockhorn RJ, Busse WW, et al. Prolonged effect of inhaled salmeterol against exercise-induced bronchospasm. Am J Respir Crit Care Med 1994: Grove A, Lipworth BJ, Reid P, et al. Effects of regular salmeterol on lung function and exercise capacity in patients with chronic obstructive airways disease. Thorax 1996; 51: Yazışma Adresi: Dr. Gül GÜRSEL Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Beşevler, ANKARA 27 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(1): 21-27

KOAH lı Hastalarda Salmeterol ve Formoterolün Etkinliklerinin. karşılaştırıldı. Ali TUNÇ*, Teyfik TURGUT**, Mehmet Hamdi MUZ** ÖZET SUMMARY

KOAH lı Hastalarda Salmeterol ve Formoterolün Etkinliklerinin. karşılaştırıldı. Ali TUNÇ*, Teyfik TURGUT**, Mehmet Hamdi MUZ** ÖZET SUMMARY KOAH lı Hastalarda Salmeterol ve Formoterolün Etkinliklerinin Karşılaştırılması Ali TUNÇ*, Teyfik TURGUT**, Mehmet Hamdi MUZ** * Elazığ Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, ** Fırat Üniversitesi

Detaylı

Stabil KOAH lı Hastalarda Salbutamol ve İpratropium Bromidin Arteryel Kan Gazları Üzerine Etkileri

Stabil KOAH lı Hastalarda Salbutamol ve İpratropium Bromidin Arteryel Kan Gazları Üzerine Etkileri Stabil KOAH lı Hastalarda ve İpratropium Bromidin Arteryel Kan Gazları Üzerine Etkileri Tülay ÖZDEMİR*, Esra GEÇKİN*, Candan ÖĞÜŞ*, Aykut ÇİLLİ* * Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Astımlı Hastalarda Formoterol, Salmeterol, Salbutamol ve İpratropium Bromürün Etki Başlama Sürelerinin Karşılaştırılması

Astımlı Hastalarda Formoterol, Salmeterol, Salbutamol ve İpratropium Bromürün Etki Başlama Sürelerinin Karşılaştırılması Astımlı Hastalarda Formoterol, Salmeterol, Salbutamol ve İpratropium Bromürün Etki Başlama Sürelerinin Karşılaştırılması Haşim BOYACI, Leyla YÜCESOY, Füsun YILDIZ, Ahmet ILGAZLI, İlknur BAŞYİĞİT Kocaeli

Detaylı

Dispne Gelişim Mekanizmaları Hiperinflasyon ve Farmakolojik Tedavi Dr.Hatice Türker

Dispne Gelişim Mekanizmaları Hiperinflasyon ve Farmakolojik Tedavi Dr.Hatice Türker Dispne Gelişim Mekanizmaları Hiperinflasyon ve Farmakolojik Tedavi 23-04-2008 Dr.Hatice Türker 1 ANLATIM PLANI Dispne tanımı Dispne mekanizmaları KOAH tanımı KOAH da hiperinflasyon Hiperinflasyon tedavisi

Detaylı

ÜZERiNE ETKiSi. performansı etkilemediğini göstermektedir. Anahtar Kelime/er: Kreatin, kreatin fosfat, futbol, slalom koşusu, performans.

ÜZERiNE ETKiSi. performansı etkilemediğini göstermektedir. Anahtar Kelime/er: Kreatin, kreatin fosfat, futbol, slalom koşusu, performans. Spor Bilimleli Dergisi Hacettepe f. ofsport SCİences 2000, 11 (1-2-3-4), 56-63 KREATiN YÜKLEMENiN DÜZ VE SLALOM KOŞULARıNDA, SPRiNT PERFORMANSı ÜZERiNE ETKiSi Asaf ÖZKARA *, Rüştü GÜNER**Burak KUNDURACIOGlU*

Detaylı

KOAH lı olgularda kardiyopulmoner egzersiz testi ile egzersiz kapasitesi ve dinamik hiperinflasyonun değerlendirilmesi

KOAH lı olgularda kardiyopulmoner egzersiz testi ile egzersiz kapasitesi ve dinamik hiperinflasyonun değerlendirilmesi KOAH lı olgularda kardiyopulmoner egzersiz testi ile egzersiz kapasitesi ve dinamik hiperinflasyonun değerlendirilmesi Gaye ULUBAY, Aslı GÖREK, Şerife SAVAŞ, Füsun ÖNER EYÜBOĞLU Başkent Üniversitesi Tıp

Detaylı

KOAH lı hastalarda egzersiz kapasitesi ve dinamik hiperinflasyonun değerlendirilmesi

KOAH lı hastalarda egzersiz kapasitesi ve dinamik hiperinflasyonun değerlendirilmesi JCEI / 2014; 5 (3): 424-428 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.03.0432 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE KOAH lı hastalarda egzersiz kapasitesi ve dinamik

Detaylı

Gebelikte Astım Yönetimi. Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD

Gebelikte Astım Yönetimi. Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD Gebelikte Astım Yönetimi Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD ık Kadın Doğum uzmanları hangi koşullarda astımlı hasta ile karşılaşırlar? Astımlı

Detaylı

ARAfiTIRMA. Candan Ö üfl 1, Aykut Çilli 1, Tülay Özdemir 1, Evren Tercan 2. Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar AD, Antalya 2

ARAfiTIRMA. Candan Ö üfl 1, Aykut Çilli 1, Tülay Özdemir 1, Evren Tercan 2. Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar AD, Antalya 2 ARAfiTIRMA KOAH ve Ast ml Stabil Olgularda pratropium Bromür, Salbutamol ve pratropium Bromür-Salbutamol Kombinasyonu ile Erken Bronkodilatör Yan t n De erlendirilmesi Candan Ö üfl 1, Aykut Çilli 1, Tülay

Detaylı

KOAH ta Hastane Dışı Pulmoner Rehabilitasyon

KOAH ta Hastane Dışı Pulmoner Rehabilitasyon K O N U I I I G E N E L Y A K L A Ş I M L A R B Ö L Ü M 12 Dicle Kaymaz KOAH ta Hastane Dışı Pulmoner Rehabilitasyon Pulmoner rehabilitasyon; kronik solunum hastalığı olan semptomatik ve günlük yaşam aktivitesi

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Deniz İNAL İNCE, Nur TUNALI, Sema SAVCI, Hülya ARIKAN Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, ANKARA

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Doç Dr Tunçalp Demir

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Doç Dr Tunçalp Demir SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Doç Dr Tunçalp Demir SFT-SINIFLANDIRMA A-)Spirometrik inceleme 1. Basit spirometri 2. Akım-volüm halkası a)maksimal volenter ventilasyon (MVV) b)reversibilite c)bronş provokasyonu

Detaylı

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe,. ofsport Sciences 2000, 11 (1-2-3-4), 47-55 AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ SONRASı insülin VE KAN GliKOZ DEGERlERiNiN incelenmesi Cüneyt AYDIN". Kadir GÖKDEMIR"", ıbrahim

Detaylı

BRONŞ DUYARLILIK TESTLERİ. Prof. Dr. Tunçalp Demir

BRONŞ DUYARLILIK TESTLERİ. Prof. Dr. Tunçalp Demir BRONŞ DUYARLILIK TESTLERİ Prof. Dr. Tunçalp Demir BRONŞ DUYARLILIK TESTLERİ 1.)REVERSİBİLİTE 2.)BRONŞ PROVOKASYON TESTLERİ REVERSİBİLİTE Tanım Havayolu obstrüksiyonu bulunan olgularda, farmakolojik bir

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni Özkan KIZKIN*, Süleyman Savaş HACIEVLİYAGİL*, Hakan GÜNEN*, Saim YOLOĞLU** * İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

6 dakika yürüme testindeki performansın doğum esnasındaki ağrı skorları üzerine etkisi

6 dakika yürüme testindeki performansın doğum esnasındaki ağrı skorları üzerine etkisi 6 dakika yürüme testindeki performansın doğum esnasındaki ağrı skorları üzerine etkisi Ebru Yüce, Deniz Ulaş, Nermin Köşüş, Serap Simavlı, Aydın Köşüş Amaç 6 dakika yürüme testindeki performansın doğum

Detaylı

KOAH lı olgularda depresyon durumu, solunum fonksiyon testi, egzersiz performansı ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

KOAH lı olgularda depresyon durumu, solunum fonksiyon testi, egzersiz performansı ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi KOAH lı olgularda depresyon durumu, solunum fonksiyon testi, egzersiz performansı ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi Gaye ULUBAY, Sevinç SARINÇ ULAŞLI, Berna AKINCI, Aslı GÖREK, Şule

Detaylı

Hafif ve Orta Şiddetteki Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıklarında Egzersiz Kapasitesi

Hafif ve Orta Şiddetteki Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıklarında Egzersiz Kapasitesi Hafif ve Orta Şiddetteki Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıklarında Egzersiz Kapasitesi Öznur AKKOCA*, Ferda ÖNER*, Sevgi SARYAL*, Elif ŞEN*, Gülseren KARABIYIKOĞLU* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

KRON K OBSTRÜKT F AKC ER HASTALARINDA FARKLI BRONKOD LATÖRLER N REVERS B L TE ÜZER NE ETK LER

KRON K OBSTRÜKT F AKC ER HASTALARINDA FARKLI BRONKOD LATÖRLER N REVERS B L TE ÜZER NE ETK LER zmir Gö üs Hastanesi Dergisi, Cilt XVII, Say 2, 2003 KRON K OBSTRÜKT F AKC ER HASTALARINDA FARKLI BRONKOD LATÖRLER N REVERS B L TE ÜZER NE ETK LER THE EFFECT OF BRONCHODILATORS ON THE REVERSIBILITY OF

Detaylı

Orta ve Şiddetli Obstrüksiyonu Olan KOAH lı Hastalarda Altı Dakikalık Yürüme Testini Belirleyen Faktörler

Orta ve Şiddetli Obstrüksiyonu Olan KOAH lı Hastalarda Altı Dakikalık Yürüme Testini Belirleyen Faktörler Orta ve Şiddetli Obstrüksiyonu Olan KOAH lı Hastalarda Altı Dakikalık Yürüme Testini Belirleyen Faktörler Sema SAVCI, Deniz İNAL İNCE, Hülya ARIKAN Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Detaylı

251 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2002; 50(2): 251-257. Nurdan KÖKTÜRK*, F. Sema PAKER*, Türkan TATLICIOĞLU* ÖZET SUMMARY

251 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2002; 50(2): 251-257. Nurdan KÖKTÜRK*, F. Sema PAKER*, Türkan TATLICIOĞLU* ÖZET SUMMARY Bir Yavaş Salınımlı Teofilin Preparatı Olan Teofilin Monohidratın (Xanthium) Farmakokinetiği, Etkinliği ve Tolerabilitesinin Günde İki Doz Kullanılan Teofilin (Talotren) ile Karşılaştırılması Nurdan KÖKTÜRK*,

Detaylı

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI TEDAVİSİNDE GELİŞMELER

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI TEDAVİSİNDE GELİŞMELER KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI TEDAVİSİNDE GELİŞMELER Dr. Ali Kocabaş GİRİŞ Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH); tam olarak geri-dönüşümlü olmayan ve genellikle yavaş bir ilerleme gösteren

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Yaşam Kalitesi ve Solunum Fonksiyon Testi ile İlişkisi #

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Yaşam Kalitesi ve Solunum Fonksiyon Testi ile İlişkisi # Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Yaşam Kalitesi ve Solunum Fonksiyon Testi ile İlişkisi # Serkan AKBAY*, Bahar KURT*, Arzu ERTÜRK*, Meral GÜLHAN*, Nermin ÇAPAN* * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs

Detaylı

Akut Hiperkapnik Solunum Yetersizliði Bulunan KOAH Olgularýnda Ýnvazif Olmayan Ventilasyonun Etkinliði

Akut Hiperkapnik Solunum Yetersizliði Bulunan KOAH Olgularýnda Ýnvazif Olmayan Ventilasyonun Etkinliði ARAÞTIRMA Akut Hiperkapnik Solunum Yetersizliði Bulunan KOAH Olgularýnda Ýnvazif Olmayan Ventilasyonun Etkinliði Öner Dikensoy, Belgin Ýkidað, Ayten Filiz, Nazan Bayram Gaziantep Üniversitesi, Týp Fakültesi,

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Prof.Dr.Nurhayat YILDIRIM

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Prof.Dr.Nurhayat YILDIRIM SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ ProfDrNurhayat YILDIRIM Spirometrik ölçüm sakin solunum, zorlu inspirasyon, zorlu ekspirasyon, derin ve hızlı olarak belli bir sürede yapılan solunum esnasında ölçülen zaman,

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR ÖĞRENİM HEDEFLERİ SFT parametrelerini tanımlayabilmeli, SFT ölçümünün doğru yapılıp yapılmadığını açıklayabilmeli, SFT sonuçlarını yorumlayarak olası tanıyı

Detaylı

AKCİĞER VOLÜMLERİ Sema Umut. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD

AKCİĞER VOLÜMLERİ Sema Umut. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD AKCİĞER VOLÜMLERİ Sema Umut İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD VOLÜM VE KAPASİTELER Akciğerin tek kompartmanlarına volüm birden fazla kompartmanlarına kapasite denir AKCİĞER VOLÜMLERİ

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Alevlenme Nedenleri

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Alevlenme Nedenleri Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Alevlenme Nedenleri Süleyman Savaş HACIEVLİYAGİL, Hakan GÜNEN, Levent Cem MUTLU, Gazi GÜLBAŞ İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, MALATYA

Detaylı

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Psikiyatrik hastalığı olan bireylerde MetabolikSendrom (MetS) sıklığı genel popülasyona

Detaylı

KOAH da dinamik hiperinflasyonun egzersiz dispnesi, egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesine etkisi

KOAH da dinamik hiperinflasyonun egzersiz dispnesi, egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesine etkisi KOAH da dinamik hiperinflasyonun egzersiz dispnesi, egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesine etkisi Eylem Sercan ÖZGÜR 1, Sibel ATIŞ 1, Arzu KANIK 2 1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Kronik solunum yetmezliği olan olgularda uzun süreli oksijen tedavisinin yaşam süresi üzerine etkisi

Kronik solunum yetmezliği olan olgularda uzun süreli oksijen tedavisinin yaşam süresi üzerine etkisi Kronik solunum yetmezliği olan olgularda uzun süreli oksijen tedavisinin yaşam süresi üzerine etkisi Hasan DÜZENLİ 1, Ömer Tamer DOĞAN 2, Serdar BERK 3, Sefa Levent ÖZŞAHİN 2, İbrahim AKKURT 2 1 Sinop

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. ...(Pejman Golabi)...Göğüs Hastalıkları Uzmanı. : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. ...(Pejman Golabi)...Göğüs Hastalıkları Uzmanı. : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul ÖZGEÇMİŞ...(Pejman Golabi)......Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doğum Tarihi : 05.05.1974 Doğum Yeri İş Adresi : Tahran-İran : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul Telefon:

Detaylı

Prof Dr Bilun Gemicioğlu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD

Prof Dr Bilun Gemicioğlu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD ASTIM TANISINDA SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Prof Dr Bilun Gemicioğlu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD Astım kronik hava yolu inflamasyonu sonucu gelişen bronş aşırı duyarlılığı ile reversibl,

Detaylı

HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi

HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2003,14 (2), 83-91 HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi Ummuhan BAŞ ASLAN, Ayşe L1VANELlOGLU Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE,

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, ARAÞTIRMA MAKALESÝ Çanakkale'de 1991-21 Yýllarý Arasýnda Hava Kirliliði Sorunu Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, Cilt:11 Sayý:45 (22), 18-23

Detaylı

KOAH. Dr. Abdullah Sayıner Ege Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD

KOAH. Dr. Abdullah Sayıner Ege Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD KOAH Dr. Abdullah Sayıner Ege Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD TANIM: KOAH, tam reversibl olmayan havayolu obstrüksiyonu (ve hava akımlarında azalma) ile karakterli, önlenebilir ve tedavi edilebilir

Detaylı

Kronik Solunum Yetmezlikli Olgularda Nazal İntermittan Pozitif Basınçlı Ventilasyon (NIPPV) Etkinliği ve Takipte Karşılaşılan Sorunlar #

Kronik Solunum Yetmezlikli Olgularda Nazal İntermittan Pozitif Basınçlı Ventilasyon (NIPPV) Etkinliği ve Takipte Karşılaşılan Sorunlar # Kronik Solunum Yetmezlikli Olgularda Nazal İntermittan Pozitif Basınçlı Ventilasyon (NIPPV) Etkinliği ve Takipte Karşılaşılan Sorunlar # Özlem URAL GÜRKAN*, Gökhan ÇELİK*, Akın KAYA*, Özlem KUMBASAR*,

Detaylı

KOAH ta Bronkodilatör Tedavi

KOAH ta Bronkodilatör Tedavi Derleme Review 31 KOAH ta Bronkodilatör Tedavi Bronchodilator Therapy in COPD Dr. Münire ÇAKIR Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Isparta ÖZET Kronik obstrüktif

Detaylı

Tıkandım, Nefes Alamıyorum. Tunçalp Demir

Tıkandım, Nefes Alamıyorum. Tunçalp Demir Tıkandım, Nefes Alamıyorum Tunçalp Demir Olgu 1 55 yaşında erkek hasta 2-3 yıldır nefes darlığı, öksürük, balgam çıkarma yakınmaları mevcut. Nefes darlığı düz yolda giderken bile oluyor. Geçen yıl 1 kez

Detaylı

KOAH Akut Alevlenmesinde Oksidatif Stres ve Tedavinin Oksidan-Antioksidan Denge Üzerine Etkisi

KOAH Akut Alevlenmesinde Oksidatif Stres ve Tedavinin Oksidan-Antioksidan Denge Üzerine Etkisi KOAH Akut Alevlenmesinde Oksidatif Stres ve Tedavinin Oksidan-Antioksidan Denge Üzerine Etkisi Zeynep ORHAN*, Nurhan KÖKSAL*, Münire GÖKIRMAK*, S. Savaş HACIEVLİYAGİL*, H. Canan HASANOĞLU*, Nihayet MEHMET**,

Detaylı

BAYAN SPORCULARDA MENSTRUASYONUN SÜRAT VE DAYANIKLILIĞA ETKİSİ

BAYAN SPORCULARDA MENSTRUASYONUN SÜRAT VE DAYANIKLILIĞA ETKİSİ SBD,(4)4,1993 3-9 Spor Bilimleri BAYAN SPORCULARDA MENSTRUASYONUN SÜRAT VE DAYANIKLILIĞA ETKİSİ ÖZET Rezzan ÖZDEMİR*, Selçuk KÜÇÜKOĞLU** Bu çalışmada, bayan sporcularda, menstruasyonun sürat ve dayanıklılık

Detaylı

Hışıltılı Bebeğin Tedavisi. Dr Suna Asilsoy

Hışıltılı Bebeğin Tedavisi. Dr Suna Asilsoy Hışıltılı Bebeğin Tedavisi Dr Suna Asilsoy Astıma bağlı vizingi olanlar Diğer nedenlere bağlı vizing geliştirenler Hışıltı fenotiplerinin ortaya çıkış zamanları Thorax 1997; 52: 946 952. Persistan vizing

Detaylı

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında yaşam kalitesinin belirlenmesinde SF-36 sağlık taramasının değeri

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında yaşam kalitesinin belirlenmesinde SF-36 sağlık taramasının değeri Kronik obstrüktif akciğer hastalığında yaşam kalitesinin belirlenmesinde Şadan SOYYİĞİT, Müzeyyen ERK, Nazlı GÜLER, Günseli KILINÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim

Detaylı

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük Özellikleri Major ve minor tükürük bezlerinden salınır Günlük sekresyon

Detaylı

Mitral Stenozlu Hastalarda Kapak Replasmanı Sonrası Solunum Fonksiyon Testi ve Kan Gazı Parametrelerindeki Değişiklikler

Mitral Stenozlu Hastalarda Kapak Replasmanı Sonrası Solunum Fonksiyon Testi ve Kan Gazı Parametrelerindeki Değişiklikler Mitral Stenozlu Hastalarda Kapak Replasmanı Sonrası Solunum Fonksiyon Testi ve Kan Gazı Parametrelerindeki Değişiklikler İlhan GÖLBAŞI*, Cengiz TÜRKAY*, Atalay METE*, Ercan AKBULUT*, Erhan TURGUT***, Mehmet

Detaylı

Sigarayı Bırakma Poliklinikleri Yapılandırılması. Doç Dr Zeynep Ayfer Aytemur İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Sigarayı Bırakma Poliklinikleri Yapılandırılması. Doç Dr Zeynep Ayfer Aytemur İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Sigarayı Bırakma Poliklinikleri Yapılandırılması Doç Dr Zeynep Ayfer Aytemur İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Sigara bırakma poliklinikleri, rutin poliklinik hizmetlerinden

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Olgularda Tiroid Fonksiyonları

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Olgularda Tiroid Fonksiyonları Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Olgularda Tiroid Fonksiyonları Aydanur EKİCİ*, Hatice KELEŞ**, Mehmet EKİCİ*, A. Füsun KALPAKLIOĞLU*, Emel BULCUN*, Ali KARLIDAĞ*, Volkan ALTINKAYA* * Kırıkkale

Detaylı

Potential risk factors for development of anxiety and depression in chronic obstructive pulmonary disease

Potential risk factors for development of anxiety and depression in chronic obstructive pulmonary disease Anatol J Med Sci 2015;1(1):5-9 DOI: 10.15197/sabad.3.1.02 Original Article Özgün Araştırma Potential risk factors for development of anxiety and depression in chronic obstructive pulmonary disease Kronik

Detaylı

Astımlılarda İnhaler Kortikosteroid Kullanımı Glukoz Tolerans Bozukluğu Yapıyor mu?

Astımlılarda İnhaler Kortikosteroid Kullanımı Glukoz Tolerans Bozukluğu Yapıyor mu? Dicle Tıp Dergisi, 25 Cilt:32, Sayı:1, (26-3) Astımlılarda İnhaler Kortikosteroid Kullanımı Glukoz Tolerans Bozukluğu Yapıyor mu? Nurhan Köksal*, Mehmet Akif Büyükbeşe**, Ali Çetinkaya**, Fatma İnanç***

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Evde Uzun Süreli Oksijen Tedavisi #

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Evde Uzun Süreli Oksijen Tedavisi # Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Evde Uzun Süreli Oksijen Tedavisi # Bülent TUTLUOĞLU*, Sibel ATIŞ****, Cengiz ÖZGE***, Banu SALEPÇİ**, Yaşar YILMAZKAYA** * İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (2), 76-90 GELişTiRiLMiş OYUN-EGZERSiZ PROGRAMıNıN ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Fabna KERKEZ ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ BARAN E 1, KOCADAĞ S 1, AKDUR R 1, DEMİR N 2, NUMANOĞLU

Detaylı

Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu Şubat 2010, İstanbul.

Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu Şubat 2010, İstanbul. Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu 26-27 Şubat 2010, İstanbul Weaning MV desteğinin kademeli olarak azaltılıp, hastanın ventilasyonu üstlenmesi sürecidir. Weaning MV süresinin % 40 ı Nozokomiyal

Detaylı

Kronik Solunum ve Kalp Hastalıklarında Anksiyete ve Depresyon Sıklığı ve İlişkili Özelliklerin Değerlendirilmesi

Kronik Solunum ve Kalp Hastalıklarında Anksiyete ve Depresyon Sıklığı ve İlişkili Özelliklerin Değerlendirilmesi ARAŞTIRMA MAKALESİ / Research Article DOI: 10.5505/sakaryamedj.2015.24392 Kronik Solunum ve Kalp Hastalıklarında Anksiyete ve Depresyon Sıklığı ve İlişkili Özelliklerin Değerlendirilmesi Evaluation of

Detaylı

Astım tedavisinde yaygın olarak yapılan yanlışlar vardır. Bu doğru bilinen yanlışların düzeltilmesi

Astım tedavisinde yaygın olarak yapılan yanlışlar vardır. Bu doğru bilinen yanlışların düzeltilmesi Bölüm 17 Astım Tedavisinde Yapılan Yanlışlar Astım Tedavisinde Yapılan Yanlışlar Dr. Gülhan AYHAN ve Dr. Ömer AYTEN Astım tedavisinde yaygın olarak yapılan yanlışlar vardır. Bu doğru bilinen yanlışların

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dokuz Eylül Üniversitesi 1998

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dokuz Eylül Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı : Feyzan CANKURTARAN 2. Doğum Tarihi : 26.07.1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

Astımlı Hastalarda ve Sağlıklı Kişilerde Dispne Düzeyinin Karşılaştırılması

Astımlı Hastalarda ve Sağlıklı Kişilerde Dispne Düzeyinin Karşılaştırılması Özgün araştırma Astımlı ve Sağlıklı Kişilerde Dispne Düzeyi Astımlı Hastalarda ve Sağlıklı Kişilerde Dispne Düzeyinin Karşılaştırılması Hazal Sonbahar 1, Deniz İnal İnce 1, Melda Sağlam 1, Naciye Vardar

Detaylı

Astımda akciğer difüzyon kapasitesinin hava yolu obstrüksiyonu ile ilişkisi

Astımda akciğer difüzyon kapasitesinin hava yolu obstrüksiyonu ile ilişkisi Astımda akciğer difüzyon kapasitesinin hava yolu obstrüksiyonu ile ilişkisi Fikret Kanat 1, Hüseyin Çiçek 2, Turgut Teke 1 1 Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya

Detaylı

17.08.2012-KOAH TEDAVİSİNDE SFT ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASINA HÜKMEDEN SUT MADDELERİNE YÖNELİK SPÇG GÖRÜŞÜ

17.08.2012-KOAH TEDAVİSİNDE SFT ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASINA HÜKMEDEN SUT MADDELERİNE YÖNELİK SPÇG GÖRÜŞÜ 17.08.2012-KOAH TEDAVİSİNDE SFT ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASINA HÜKMEDEN SUT MADDELERİNE YÖNELİK SPÇG GÖRÜŞÜ GİRİŞ Ülkemizde KOAH prevalansı 40 yaş üzeri erişkin nüfusta %19 dur, diğer bir ifadeyle yaklaşık

Detaylı

Stabil Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Hastalık Ağırlığı ile C-Reaktif Protein Düzeyi Arasındaki İlişki

Stabil Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Hastalık Ağırlığı ile C-Reaktif Protein Düzeyi Arasındaki İlişki doi:10.5/otd.01.103 Araştırma Stabil Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Hastalık Ağırlığı ile C-Reaktif Protein Düzeyi Arasındaki İlişki Aysun Aynacı, Engin Aynacı, Birsen Pınar Yıldız, Gönenç Ortaköylü,

Detaylı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Kan Basıncında Yeni Kavramlar Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Prof. Dr. Enver Atalar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nabız Basıncı Nabız Basıncı: Sistolik

Detaylı

KOAH hastalarının progresyonlarını ne ölçüde tahmin edebiliriz?

KOAH hastalarının progresyonlarını ne ölçüde tahmin edebiliriz? KOAH hastalarının progresyonlarını ne ölçüde tahmin edebiliriz? Sibel ATIŞ 1, Arzu KANIK 2, Eylem Sercan ÖZGÜR 1, Suzan EKER 1, Münir TÜMKAYA 1, Cengiz ÖZGE 1 1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs

Detaylı

Başyiğit İ, Yıldız F, Yıldırım E, Boyacı H, Ilgazlı A. nic saline solution and blood was drawn for analysis of serum TNF-α levels. There were signific

Başyiğit İ, Yıldız F, Yıldırım E, Boyacı H, Ilgazlı A. nic saline solution and blood was drawn for analysis of serum TNF-α levels. There were signific Astımlı ve KOAH lı hastalarda vücut kitle indeksi ile balgam ve serum TNF-α düzeyi arasındaki ilişki # İlknur BAŞYİĞİT, Füsun YILDIZ, Elif YILDIRIM, Haşim BOYACI, Ahmet ILGAZLI Kocaeli Üniversitesi Tıp

Detaylı

Zeynep Atam Tafldemir 1, fiermin Börekçi 1, Tunçalp Demir 1, Sema Umut 1. ARAfiTIRMA

Zeynep Atam Tafldemir 1, fiermin Börekçi 1, Tunçalp Demir 1, Sema Umut 1. ARAfiTIRMA Cerrahpafla T p Dergisi 2009; 40(4): 129-135 ISSN: 1300-5227 ARAfiTIRMA Kronik Obstrüktif Akci er Hastal nda Solunum Fizyoterapisi ve Beslenmenin Solunum Fonksiyon Testleri, Efor Kapasitesi ve Yaflam Kalitesi

Detaylı

KOAH ATAK DÖNEMİNDEKİ OLGULARDA HASTA ÖTİROİD SENDROMU VE TİROİD FONKSİYON TESTLERİNİN ATAK TEDAVİSİNE CEVABININ DEĞERLENDİRİLMESİ

KOAH ATAK DÖNEMİNDEKİ OLGULARDA HASTA ÖTİROİD SENDROMU VE TİROİD FONKSİYON TESTLERİNİN ATAK TEDAVİSİNE CEVABININ DEĞERLENDİRİLMESİ F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi 2006, 20(2), 143-147 KOAH ATAK DÖNEMİNDEKİ OLGULARDA HASTA ÖTİROİD SENDROMU VE TİROİD FONKSİYON TESTLERİNİN ATAK TEDAVİSİNE CEVABININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Gamze KIRKIL Figen

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Erişkin Astımı Tanı ve Tedavi Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr. Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society

Türk Toraks Derneği. Erişkin Astımı Tanı ve Tedavi Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr. Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Erişkin Astımı Tanı ve Tedavi Cep Kitabı www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Astım ve Allerji Çalışma Grubu Rehberin

Detaylı

ASTIMLI HASTALARDA VE SAĞLIKLI KİŞİLERDE DİSPNE DÜZEYİNİN

ASTIMLI HASTALARDA VE SAĞLIKLI KİŞİLERDE DİSPNE DÜZEYİNİN ASTIMLI HASTALARDA VE SAĞLIKLI KİŞİLERDE DİSPNE DÜZEYİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Hazal Sonbahar 1, Deniz İnal İnce 1, Melda Sağlam 1, Naciye Vardar Yağlı 1, Ebru Çalık Kütükcü 1, Hülya Arıkan 1, Cemile Bozdemir

Detaylı

NEBÜLİZASYON TEDAVİSİ: NE ZAMAN? NASIL? Ecz. Pırıl Karataş 04.04.2014 TÜKED

NEBÜLİZASYON TEDAVİSİ: NE ZAMAN? NASIL? Ecz. Pırıl Karataş 04.04.2014 TÜKED NEBÜLİZASYON TEDAVİSİ: NE ZAMAN? NASIL? Ecz. Pırıl Karataş 04.04.2014 TÜKED ASTIM EPİDEMİYOLOJİ Astımın dünyada yaklaşık 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmektedir. Bu rakam ülkemiz için yaklaşık 3.5

Detaylı

KOAH DA HAVA YOLU OBSTRÜKS YONUNUN KISA ETK L NHALE BRONKOD LATÖRE YANITININ FEV 1 VE FIV 1 LE DE ERLEND R LMES

KOAH DA HAVA YOLU OBSTRÜKS YONUNUN KISA ETK L NHALE BRONKOD LATÖRE YANITININ FEV 1 VE FIV 1 LE DE ERLEND R LMES zmir Gö üs Hastanesi Dergisi, Cilt XIX, Say 2, 2005 KOAH DA HAVA YOLU OBSTRÜKS YONUNUN KISA ETK L NHALE BRONKOD LATÖRE YANITININ FEV 1 VE FIV 1 LE DE ERLEND R LMES EVALUATION OF THE RESPONSE OF AIRWAY

Detaylı

KOAH lı olgularda pulmoner hemodinamik ve spirometrik parametrelerin değerlendirilmesi Özkan YETKİN, Gülseren KARABIYIKOĞLU Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Egzersiz, anaerobik eşik, solunum sayısı, solunum derinliği, solunum.

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Egzersiz, anaerobik eşik, solunum sayısı, solunum derinliği, solunum. ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 1: 24 (3): 173-177 http://www.fusabil.org İhsan SERHATLIOĞLU 1 Hüsamettin KAYA 2 Nida ASLAN 1 Sinem ORUÇ 1 1 Fırat Üniversitesi Biyofizik Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ GENÇ FUTBOLCULARDA 6 HAFTALIK PLİOMETRİK ANTRENMAN PROGRAMININ SÜRAT PARAMETRESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

TÜTÜN VE ASTIM. Kısa Ders 2 Modül: Tütünün Solunum Sistemine Etkileri

TÜTÜN VE ASTIM. Kısa Ders 2 Modül: Tütünün Solunum Sistemine Etkileri TÜTÜN VE ASTIM Kısa Ders 2 Modül: Tütünün Solunum Sistemine Etkileri Kısa Dersimizin Hedefleri KISA DERSİMİZİN AMACI: Öğrencileri tütünün astım üzerindeki zararlı etkileri ile astım hastalarına ve ebeveynlerine

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

RATLARDA ANNE YOKSUNLUĞU SENDROMUNA ZENGĠNLEġTĠRĠLMĠġ ÇEVRENĠN ETKĠSĠ. Serap ATA, Hülya İNCE, Ömer Faruk AYDIN, Haydar Ali TAŞDEMİR, Hamit ÖZYÜREK

RATLARDA ANNE YOKSUNLUĞU SENDROMUNA ZENGĠNLEġTĠRĠLMĠġ ÇEVRENĠN ETKĠSĠ. Serap ATA, Hülya İNCE, Ömer Faruk AYDIN, Haydar Ali TAŞDEMİR, Hamit ÖZYÜREK RATLARDA ANNE YOKSUNLUĞU SENDROMUNA ZENGĠNLEġTĠRĠLMĠġ ÇEVRENĠN ETKĠSĠ Serap ATA, Hülya İNCE, Ömer Faruk AYDIN, Haydar Ali TAŞDEMİR, Hamit ÖZYÜREK Hayatın erken döneminde ebeveyn kaybı veya ihmali gibi

Detaylı

Pulmoner Hipertansiyon Ayırıcı Tanısında Solunum Fonksiyon Testleri Spirometri

Pulmoner Hipertansiyon Ayırıcı Tanısında Solunum Fonksiyon Testleri Spirometri Pulmoner Hipertansiyon Ayırıcı Tanısında Solunum Fonksiyon Testleri Spirometri Doç. Dr. Funda Coşkun Uludağ Üniversitesi Göğüs Hastalıkları 1. Ulusal ADHAD Kongresi 26-29 Mayıs 2016 Kıbrıs Amaç Solunum

Detaylı

ASTIM TANI ve TEDAVİSİ

ASTIM TANI ve TEDAVİSİ ASTIM TANI ve TEDAVİSİ TANIM Nöbetler şeklinde öksürük, dispne, hışıltılı solunum, göğüste tıkanıklık yakınmaları Diffüz, değişken, genellikle reverzibl hava yolu obstrüksiyonu Bronş aşırı duyarlılığı

Detaylı

Solunum 3: 9-95, 200. P nar YILDIZ* Filiz KOfiAR* Lütfiye ERKAN* Figen KADAKAL* Veysel YILMAZ* SUMMARY

Solunum 3: 9-95, 200. P nar YILDIZ* Filiz KOfiAR* Lütfiye ERKAN* Figen KADAKAL* Veysel YILMAZ* SUMMARY Solunum 3: 9-95, 200 KRON K OBSTRÜKT F AKC ER HASTALI INA BA LI AKUT SOLUNUM YETMEZL NDE NON NVAZ V POZ T F BASINÇLI VENT LASYON: TEK BAfiINA MED KAL TEDAV LE KARfiILAfiTIRMA I deki 4 hastanın 2 si (%

Detaylı

Kronik obstrüktif akci er hastal (KOAH) ilerledikçe, hastalar n ço una semptomatik alevlenme. A r KOAH da ilaçlar (oksijen dahil)

Kronik obstrüktif akci er hastal (KOAH) ilerledikçe, hastalar n ço una semptomatik alevlenme. A r KOAH da ilaçlar (oksijen dahil) Eur Respir J 28; 31: 1114-1124 DOI: 1.1183/931936.11677 Copyright Journals Ltd 28 TERM NAL DÖNEM KOAH n KAPSAMLI YÖNET M SER S Düzenleyen: N. Ambrosino ve R. Goldstein Bu seride 4 Numara A r KOAH da ilaçlar

Detaylı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Bir ARB Olarak Olmesartan Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı PatenT (Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension

Detaylı

Akut Astmada Ek İntravenöz Magnezyum Sülfatın Tedavideki Etkinliği

Akut Astmada Ek İntravenöz Magnezyum Sülfatın Tedavideki Etkinliği Akut Astmada Ek İntravenöz Magnezyum Sülfatın Tedavideki Etkinliği Semra BİLAÇEROĞLU*, Müge AKPINAR*, Ayfer TIRAŞ*, Emel ÇELİKTEN*, Dilek KALENCİ**, Kunter PERİM* * İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi

Detaylı

Akut Alevlenme Nedeni ile Acil Servise Başvuran KOAH Olgularında Serum Teofilin Düzeyleri

Akut Alevlenme Nedeni ile Acil Servise Başvuran KOAH Olgularında Serum Teofilin Düzeyleri Akut Alevlenme Nedeni ile Acil Servise Başvuran KOAH Olgularında Serum Teofilin Düzeyleri Cenk KIRAKLI*, Ali KÖMÜRCÜOĞLU*, Filiz HEKİMGİL**, Gültekin TİBET* * İzmir Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi

Detaylı

Hafif ve Orta Şiddetteki Astım ve KOAH

Hafif ve Orta Şiddetteki Astım ve KOAH Dr. Ahmet ŞAHIN ve ark., Hafif ve Orta Şiddetteki Astım ve KOAH Hastalarında Uzun Etkili Beta-2 Agonistlerden Formoterolün Kardıak Etkileri Hafif ve Orta Şiddetteki Astım ve KOAH Hastalarında Uzun Etkili

Detaylı

Nebülizatör Tedaviye Klinik Yaklaşım

Nebülizatör Tedaviye Klinik Yaklaşım Gürsel ÇOK Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR ÖZET Nebülizatör tedavi kulak burun boğaz (KBB) alanında, astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) nda, yaşlılarda,

Detaylı

KOAH tedavisinde yeni bronkodilatörler ve kombinasyonları

KOAH tedavisinde yeni bronkodilatörler ve kombinasyonları KOAH tedavisinde yeni bronkodilatörler ve kombinasyonları doi 10.5578/tt.10267 Tuberk Toraks 2016;64(3):240-245 Geliş Tarihi/Received: 20.03.2016 Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 25.04.2016 DERLEME REVIEW

Detaylı

PULMONER REHABİLİTASYONDA SOLUNUM İŞİ VE NEFES DARLIĞINI AZALTMA YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Fzt. Sema Savcı H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

PULMONER REHABİLİTASYONDA SOLUNUM İŞİ VE NEFES DARLIĞINI AZALTMA YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Fzt. Sema Savcı H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu PULMONER REHABİLİTASYONDA SOLUNUM İŞİ VE NEFES DARLIĞINI AZALTMA YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Fzt. Sema Savcı H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Ventilatuar Limitasyon Dispne Aktivitenin azalması Fonksiyon

Detaylı

ASTIMDA ATAK TEDAVİSİ

ASTIMDA ATAK TEDAVİSİ ASTIMDA ATAK TEDAVİSİ Yrd.Doç.Dr. Teyfik TURGUT Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ Astımlı bir hastada hızlı ve progresif olarak nefes darlığı, öksürük, hırıltılı

Detaylı

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Prof.Dr.Oktay Demirkıran İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Acil Yoğun Bakım Ünitesi Avrupa da yaklaşık 700,000/yıl

Detaylı

HEK MLER N ASTMA KONUSUNDA B LG VE YAKLA IMLARI

HEK MLER N ASTMA KONUSUNDA B LG VE YAKLA IMLARI Solunum 2: 2-6, 2000 HEK MLER N ASTMA KONUSUNDA B LG VE YAKLA IMLARI Sibel ÖZKURT* Fatma F EKÇ * Remzi ALTIN* Beyza AKDA ** ÖZET Bron astmalı hasta ile kar ıla ma durumu olan hekimlerin astma konusundaki

Detaylı

KOAH riski altında olan (Evre 0) olguların önemi ve klinik farklılıkları

KOAH riski altında olan (Evre 0) olguların önemi ve klinik farklılıkları KOAH riski altında olan (Evre 0) olguların önemi ve klinik farklılıkları Nuray KÖMÜS 1, Kemal Can TERTEMİZ 2, Can SEVİNÇ 2 1 Nizip Devlet Hastanesi, Gaziantep, 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

Hışıltılı Çocuk. Ne zaman astım diyelim?

Hışıltılı Çocuk. Ne zaman astım diyelim? Pediatrik Astım Hışıltılı Çocuk Ne zaman astım diyelim? Prof. Dr. Hasan YÜKSEL 2. Puader Kongresi 2013, Antalya Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji Bilim Dalı ve Solunum Birimi hyukselefe@hotmail.com

Detaylı

Bronşektazide hava yolu reversibilitesi

Bronşektazide hava yolu reversibilitesi Bronşektazide hava yolu reversibilitesi Seher SEVGİLİ 1, H. Canan HASANOĞLU 2, Ayşegül KARALEZLİ 2, Mükremin ER 2 1 Batman Devlet Hastanesi, Batman, 2 Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs

Detaylı

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı infektif alevlenmelerinde nebül magnezyum sülfatın etkinliği

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı infektif alevlenmelerinde nebül magnezyum sülfatın etkinliği doi 10.5578/tt.9854 Geliş Tarihi/Received: 18.06.2015 Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 25.07.2015 KLİNİK ÇALIŞMA RESEARCH ARTICLE Kronik obstrüktif akciğer hastalığı infektif alevlenmelerinde nebül magnezyum

Detaylı

10-12 YAŞ ARASI TENİSÇİLERE UYGULANAN 8 HAFTALIK KORT İÇİ KOORDİNASYON ÇALIŞMALARIN EL ÖNÜ İLE EL ARKASI VURUŞLARA ETKİSİ.

10-12 YAŞ ARASI TENİSÇİLERE UYGULANAN 8 HAFTALIK KORT İÇİ KOORDİNASYON ÇALIŞMALARIN EL ÖNÜ İLE EL ARKASI VURUŞLARA ETKİSİ. 10-12 YAŞ ARASI TENİSÇİLERE UYGULANAN 8 HAFTALIK KORT İÇİ KOORDİNASYON ÇALIŞMALARIN EL ÖNÜ İLE EL ARKASI VURUŞLARA ETKİSİ. FATİH KESKİN*, MİNE GÜL*, GAZANFER GÜL* *Kocaeli üniversitesi Beden Eğitimi Ve

Detaylı

EGZERSİZ TESTLERİ TİPLERİ ve KPET ENDİKASYON ve KONTRENDİKASYONLARI. Dr. Füsun Öner Eyüboğlu Başkent Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

EGZERSİZ TESTLERİ TİPLERİ ve KPET ENDİKASYON ve KONTRENDİKASYONLARI. Dr. Füsun Öner Eyüboğlu Başkent Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı EGZERSİZ TESTLERİ TİPLERİ ve KPET ENDİKASYON ve KONTRENDİKASYONLARI Dr. Füsun Öner Eyüboğlu Başkent Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Statik Testlerin tanıda kısıtlayıcı özellikleri: İstirahat

Detaylı

Inhalation Therapy in Intensive Care Unit. Yoğun Bakımda İnhalasyon Tedavisi. İnhalasyon Tedavisi / Inhalation Therapy

Inhalation Therapy in Intensive Care Unit. Yoğun Bakımda İnhalasyon Tedavisi. İnhalasyon Tedavisi / Inhalation Therapy Inhalation Therapy in Intensive Care Unit Yoğun Bakımda İnhalasyon Tedavisi Dilaver Taş, Ersin Demirer GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi Özet Solunumsal yoğun bakım ünitelerinde,

Detaylı

Tiotropium Bromid. Doç. Dr. Öznur AKKOCA**

Tiotropium Bromid. Doç. Dr. Öznur AKKOCA** Türkiye Tıp Dergisi 2003; 10 (Ek 1): 3-8 Tiotropium Bromid Doç. Dr. Öznur AKKCA** * Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Göğüs Hastal klar Anabilim Dal, ANKARA Tiotropium bromid (Ba 679 Br), yeni geliştirilen

Detaylı

STABİL KOAH DA HASTA EĞİTİMİ VE FARMAKOLOJİK TEDAVİ YAKLAŞIMI

STABİL KOAH DA HASTA EĞİTİMİ VE FARMAKOLOJİK TEDAVİ YAKLAŞIMI STABİL KOAH DA HASTA EĞİTİMİ VE FARMAKOLOJİK TEDAVİ YAKLAŞIMI ÖĞRENİM HEDEFLERİ KOAH tedavi hedeflerini açıklayabilmeli, Hasta eğitiminin bileşenlerini sayabilmeli, KOAH da risk faktörlerini tanımlayabilmeli,

Detaylı