SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015"

Transkript

1 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen ġırnak Üniversitesinin yönetim anlayıģı da çağın gereklerine göre değiģmekte ve geliģmektedir yılında kurulan, halkımıza hizmet veren üniversitemiz de çağın gereklerine ve modern yönetim anlayıģına uygun olarak daha da geliģerek büyümektedir. KuruluĢ tarihimizden itibaren içinde yer aldığımız sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerin kazanımları ile üniversitemiz bizlere gurur vermektedir. Cumhuriyetimizin temel değerleri ve bütünlüğü içinde üzerine düģen görevleri yerine getirmekte olan ġırnak Üniversitesinin, 2014 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu, Stratejik Yönetim anlayıģının bir parçası olarak hazırlanmıģtır. Üniversitemiz Ġdari Faaliyet Raporu, "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkında Yönetmelik" gereğince birimlerimizin hazırlamıģ oldukları birim faaliyet raporları esas alınarak hazırlanmıģtır. Raporun hazırlanmasında Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı tarafından hazırlanmıģ olan "Yükseköğretim Kurumları Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi" kullanılmıģtır. Üniversitemiz 2014 yılı Ġdare Faaliyet Raporunun kamuoyunu bilgilendirme amacını en geniģ ölçüde karģılamasını diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat

2 I. GENEL BĠLGĠLER ġırnak Üniversitesi 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları TeĢkilat Kanununun ek 101. Maddesine göre tarihinde kurulmuģtur yılı sonu itibariyle, ġırnak il merkezinde bulunan Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Ġlahiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, ġırnak Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü Ġdil Ġlçesinde bulunan Ziraat Fakültesi, Cizre Ġlçesinde bulunan Cizre Meslek Yüksekokulu ve Silopi ilçesinde bulunan Silopi Meslek Yüksekokulu ile eğitim öğretim vermektedir. Ayrıca, Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve spor Yüksekokulu, Ġdil Meslek Yüksekokulu açılmıģ, ancak eğitim hizmeti verilmemektedir. Rektörlüğe bağlı; Türk Dili Bölüm BaĢkanlığı, Atatürk Ġlke ve Ġnkılâp Tarihi Bölüm BaĢkanlığı ve Yabancı Diller Bölüm BaĢkanlığı ile eğitim ve öğretime katkı sağlamakta, Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü ile üniversite ile halk arasındaki iliģkileri geliģtirmek için hizmet vermektedir. Üniversitemizde tarihi itibariyle 12 akademik birimde 25 lisans programı, 21 önlisans programı ve 2 yüksek lisans programında eğitim ve öğretim verilmiģtir. Üniversitemizde tarihi sonu itibarı ile öğrenci sayımız sırasıyla önlisans 1857, lisans 1630 ve yüksek lisans 74 öğrencidir. Üniversitemizin toplam öğrenci sayısı dir tarihi itibariyle Üniversitemizde 8 Profesör, 3 Doçent, 39 Yardımcı Doçent olmak üzere 50 öğretim üyesi görev almıģtır. Buna ek olarak 72 Öğretim Görevlisi, 10 Okutman, 110 AraĢtırma Görevlisi ve 5 Uzman görev, 1 Eğitim- Öğretim Planlamacısı, 7 yabancı uyruklu personel olup, toplam akademik personel sayısı 255 olmuģtur tarihi itibariyle Üniversitemizin personel sayısı 255 Akademik (190 kiģi aktif çalıģan 65 kiģi 35. Madde ile giden), 194 Ġdari personeli olmak üzere toplamda 449 kiģiden oluģmaktadır yılı içerisinde ISI atıf dizinlerinde (SCI, SCIE VE SSCI) dizinlenmiģ olan dergilerde 7 makale yayınlanmıģ olup, ulusal dergilerde 39, uluslar arası dergilerde 36 makale türü yayınlanmıģtır. Bunlara ek olarak 63 uluslar arası bildiri, 25 ulusal bildiri, 12 kitap yayınlanmıģtır. A. Misyon Vizyon ve Temel Değerler Misyonumuz Evrensel bakıģ açısıyla bilgi ve teknoloji üretmek; ürettiği bilgi ve teknolojiyi bölgenin ve ülkenin kalkınması yararına kullanmak; ulusal ve uluslararası iģbirliği ve dayanıģma anlayıģıyla toplumun yaģam kalitesinin yükseltilmesine yönelik eğitim ve araģtırma faaliyetlerine öncülük etmek; ülkenin ihtiyaç duyduğu araģtırmacı, paylaģımcı, sorgulayıcı, çözümleyici, giriģimci, geliģtirmeci, yaģam boyu öğrenmeyi hedef edinmiģ, kültürel ve estetik değerlere sahip bireyler yetiģtirmektir. Vizyonumuz Ulusal ve bölgesel sorunların çözümüne odaklı, yenilikçi, kalite anlayıģını benimsemiģ saygın bir üniversite olmaktır. 3

3 Temel Değerler ġeffaflık, Özgürlük, Özgünlük, Adalet ve eģitlik, Bilimsellik, Evrensellik, Yenilikçilik, Etik değerlere bağlılık, PaylaĢımcılık ve katılımcılık, Kalite odaklılık, Bölge, ülke ve dünya sorunlarına duyarlılık, Ġnsan haklarına ve çevreye saygılı olmaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar ġırnak Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerince kurulmuģ olan bir devlet üniversitesi olup, Üniversitemizin yetki, görev ve sorumlulukları, diğer devlet üniversitelerinde olduğu üzere, bu Kanun'un ilgili hükümleri ile verilmiģtir. Bu nedenle, çalıģmamızda yetki, görev ve sorumluluklar ile ilgili tanımlamalar yapılırken ilgili Kanun hükümlerinden yararlanılmıģtır sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 'Yükseköğretim Kurumlarının Görevleri' baģlıklı Dördüncü bölümünde verilmiģtir. Yükseköğretim Kurumlarının görevleri, 12. madde ile üniversite organları Maddeler ile Fakülte organları Madde ile Enstitüler 19. Madde ile Yüksekokullar Madde ile verilmiģtir. Bir yükseköğretim kurumu olarak, 12. Madde ye göre ġırnak Üniversitesi'nin görevleri: a. "ÇağdaĢ uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeģitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma, yayım ve danıģmanlık yapmak, b. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik Ģekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiģtirmek, c. Türk toplumunun yaģam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d. Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileģme ve tarımda modernleģme alanlarında eğitilmesini sağlamak, e. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve geliģmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluģlarla iģbirliği yaparak, kamu kuruluģlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araģtırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluģlarınca istenecek inceleme ve araģtırmaları sonuçlandırarak düģüncelerini ve önerilerini bildirmek, f. Eğitim-öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g. Yörelerindeki tarım ve sanayinin geliģmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetiģmesine ve bilgilerinin geliģmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım 4

4 ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleģmeyi, üretimde artıģı sağlayacak çalıģma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla iģbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h. Eğitim teknolojisini üretmek, geliģtirmek, kullanmak, yaygınlaģtırmak, i. Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliģtirmek, döner sermaye iģletmelerini kurmak, verimli çalıģtırmak ve bu faaliyetlerin geliģtirilmesine iliģkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır." Rektörün görev, yetki ve sorumlulukları 13. Madde b) fıkrası ile; Senato'nun görev, yetki ve sorumlulukları 14. Madde b) fıkrası ile; Üniversite Yönetim Kurulu'nun görev, yetki ve sorumlulukları 15. Madde b) fıkrası ile; Fakülte dekanlarının görev, yetki ve sorumlulukları 16. Madde b) fıkrası ile verilmiģtir. Benzer Ģekilde Fakülte kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları 17. Madde b) fıkrası ile Fakülte Yönetim Kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları 18. Madde b) fıkrası ile; Enstitü müdürleri, Enstitü Kurulları ile Enstitü yönetim kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları 19. Madde ile; Yüksekokul Müdürleri, Yüksekokul Kurulları ile Yüksekokul Yönetim Kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları 20. Madde ile; ve en son olarak Bölüm BaĢkanlarının görev, yetki ve sorumlulukları 21. Madde ile verilmiģtir. Rektörün Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 1. Üniversite kurullarına baģkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluģlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluģlar arasında düzenli çalıģmayı sağlamak, 2. Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitenin eğitim öğretim, bilimsel araģtırma ve yayın faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek, 3. Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüģ ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak, 4. Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluģturan kuruluģ ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiģtirmek veya bunlara yeni görevler vermek, 5. Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir Ģekilde kullanılmasında ve geliģtirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araģtırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur. 5

5 Üniversite Senatosu a. KuruluĢ ve ĠĢleyiĢi Senato, rektörün baģkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teģekkül eder. Senato, her eğitim - öğretim yılı baģında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır. b. Görevleri Senato, üniversitenin akademik organı olup aģağıdaki görevleri yapar: 1. Üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel araģtırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak, 2. Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüģ bildirmek, 3. Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak, 4. Üniversitenin yıllık eğitim - öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak, 5. Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak, 6. Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak, 7. Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek, Genel Sekreter Genel Sekreter, üniversite idari teģkilatının baģıdır ve bu teģkilatın çalıģmasından Rektöre karģı sorumludur. ġırnak Üniversitesi'nin idari teģkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve ahenkli çalıģmasını sağlamak üzere gerekli koordinasyonu oluģturmak, Üniversite Yönetim Kurulu ve Senatosuna Raportörlük yapmak baģlıca görevidir. Yetki ve Sorumlulukları: Genel Sekreter, üniversite idari teģkilatının baģı olarak yapacağı görevler dıģında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aģağıdaki görevleri yerine getirir. 1. Üniversitenin idari birimlerinin verimli, düzenli ve uyumlu çalıģmasını sağlamak, 2. Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazımı, dağıtımı ve saklanmasını sağlamak, 3. Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararını üniversiteye bağlı birimlere iletmek, 4. Rektörlük yazıģmalarının koordinasyonunu sağlamak, 5. Üniversite idari teģkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak, 6

6 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı a) Eğitim Alanları Derslikler Tablo 1. Eğitim Alanları ve Derslikler Eğitim Alanı Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Üzeri Anfi Sınıf Bilgisayar Lab Diğer Lab Toplam b) Sosyal Alanlar (1) Kantinler ve Kafeteryalar Üniversitemizde 4 adet kantin bulunmaktadır. 1. ġırnak Meslek Yüksekokulu Binası 2. Ġktisadi Ġdari Bilimler Fakültesi Binası 3. Cizre Meslek Yüksekokulu Binası 4. Silopi Meslek Yüksekokulu Binası Kantin Sayısı: 4 Adet, Kantin Alanı: 289 m² (2) Yemekhaneler Öğrenci yemekhane Sayısı: 5 Adet Öğrenci yemekhane Kapasitesi: 1950 KiĢi Personel yemekhane Sayısı: 5 Adet Personel yemekhane Kapasitesi: 500 KiĢi (3) Misafirhaneler ġırnak Üniversitesi Sosyal Tesisleri, müģteri memnuniyetini amaç edinerek 24 saat boyunca hizmet vermektedir. Kafeterya-Lokal ve misafirhanemiz elemanları, gündüz ve akģam çalıģan temizlik görevlileri ile gün boyu hizmet vermeyi amaç edinmiģtir. Misafirhanemizde Ģuan 7 adet süit, 7 adet 1 kiģilik Özel Oda, 7 adet 2 kiģilik Oda ve 6 adet 3 kiģilik Oda olmak üzere 27 oda ile 46 yatak kapasitesine sahiptir. Oda tiplerine göre çeģitli özellikler ile donatılmıģ odalarımızın sağlık bilgisi kurallarına uygun olarak temizlikleri yapılmaktadır. Ayrıca oda tiplerine göre sürekli sıcak su, TV, mini buzdolabı ile rahat bir konaklama mekânı sağlayabilmek amacıyla hizmet verilmektedir. 7

7 Misafirhanemizde durumlarını belgeledikleri takdirde 2014 itibariyle Üniversitemiz görevlilerine % 20, diğer üniversite görevlilerine %10 kamu indirimi uygulanmaktadır. Diğer kamu görevlilerine ise normal tarife uygulanmaktadır. (4) Öğrenci Yurtları Üniversitemizde öğrenci yurtları bulunmamaktadır. (5) Lojmanlar Üniversitemizde 188 adet lojman bulunmaktadır. Tablo 2. Lojmanlar Sayı Alan (m 2 ) Toplam Alan(m 2 ) Merkez Lojman Sosyal Tesis İlçe Lojman Toplam (m 2 ) (6) Spor Tesisleri Silopi Meslek Yüksekokulunda yerleģkesi açık alanı içerisinde; çevresi 4,80 m. yüksekliğinde örgülü telle (fens teli) kapatılmıģ 40x20 metre boyutlarında 800 m 2 üstü açık spor alanı (Basketbol ve Voleybol) bulunmaktadır. (7) Toplantı - Konferans Salonları ġırnak Meslek Yüksekokulu binasında kiģilik, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi binasında kiģi kapasiteli Silopi Meslek Yüksekokulunda kiģilik konferans salonumuz mevcuttur. Ayrıca yapılacak kampus alanımızda iki adet 750 kiģilik konferans salonumuz olacaktır. Tablo 3. Toplantı ve Konferans Salonları Kapasitesi 0-50 Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 251-Üzeri Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam

8 (8) Sinema Salonu Üniversitemizde sinema salonu bulunmamaktadır. (9) Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Üniversitemizde eğitim ve dinlenme tesisleri bulunmamaktadır. (10) Öğrenci Kulüpleri Öğrenci Kulüpleri Yönergemiz 2011 yılı içersinde hazırlanmıģ olup Senato kararları ile kabul edilmiģtir yılı öğrenci kulüpleri sayısı 20 tanedir. Kulüp isimleri aģağıda belirtilmiģtir: 1. Fotoğrafçılık Kulübü 2. Bilimsel AraĢtırmalar Kulübü 3. Gençlik Kulübü 4. Enerji Kulübü 5. Gezi ve Ġnceleme Kulübü 6. Spor Kulübü 7. Felsefe Kulübü 8. GiriĢimcilik ve Kariyer Kulübü 9. Sinema Kulübü 10. Müzik Kulübü 11. Ekonomi Kulübü 12. Avrupa Öğrencileri Formu Kulübü 13. Gençlik ve GeliĢim Kulübü 14. Enerji Kulübü 15. Doğu-Batı KardeĢliği Kulübü 16. Genç PaylaĢım Kulübü 17. Edebiyat ve Sosyoloji Kulübü 18. Turizm ve Çevre Koruma Kulübü 19. Yapı ve Teknik Gezi Kulübü 20. Kültürel GeliĢim Kulübü 9

9 (11) Mezun Öğrenciler Derneği Üniversitemizin mezun öğrenciler derneği bulunmamaktadır. (12) Okul Öncesi ve Ġlköğretim Okulu Alanları Üniversitemizde okul öncesi ve ilköğretim okulu alanları bulunmamaktadır. c) Hizmet Alanları (1) Akademik Personel Hizmet Alanları Tablo 4. Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m²) Kullanan Sayısı (KiĢi) ÇalıĢma Odası Toplam (2) Ġdari Personel Hizmet Alanları Tablo 5. Ġdari Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m²) Kullanan Sayısı (KiĢi) Servis ÇalıĢma Odası Toplam d) Ambar Alanları Üniversitemizde 15 adet ambar bulunmaktadır. Ambar Alanı: 443 m² dır. e) ArĢiv Alanları Üniversitemizde 7 adet arģiv alanı bulunmaktadır. ArĢiv Alanı: 125 m² dır. f) Atölyeler Üniversitemizde 2 adet atölye bulunmaktadır. Atölye Alanı: 140 m² dır. g) Hastane Alanları Hastanemiz mevcut olmamakla birlikte, Rehberlik ve Psikolojik danıģmanlık hizmet verilmektedir. 10

10 2. Örgüt Yapısı Üniversitemiz idari ve akademik birimleri tarihi itibarı ile aģağıdaki tabloda gruplar halinde gösterilmiģtir. Tablo 6. ġırnak Üniversitesi Birimleri Kod Birim F Fakülteler F1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi F1.1 İktisat Bölümü F1.2 İşletme Bölümü F1.3 Kamu Yönetimi Bölümü F2 İlahiyat Fakültesi F2.1 Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü F2.2 İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü F2.3 Temel İslam Bilimleri Bölümü F3 Mühendislik Fakültesi F3.1 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü F3.2 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü F3.3 İnşaat Mühendisliği Bölümü F3.4 Makine Mühendisliği Bölümü F3.5 Maden Mühendisliği Bölümü F3.6 Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü F4 Ziraat Fakültesi F4.1 Bahçe Bitkileri Bölümü F4.2 Zootekni Bölümü F4.3 Bitki Koruma Bölümü F4.4 Biyosistem Mühendisliği Bölümü F4.5 Gıda Mühendisliği Bölümü F4.6 Peyzaj Mimarlığı Bölümü F4.7 Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü F4.8 Tarım Ekonomisi Bölümü F4.9 Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü F4.10 Tarla Bitkileri Bölümü F4.11 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü E Enstitüler E1 Fen Bilimleri Enstitüsü E2 Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri ABD M Meslek Yüksekokulları M1 Cizre Meslek Yüksekokulu İktisadi İdari Programlar Bölümü Sağlık Programları Bölümü Teknik Programlar Bölümü M2 Şırnak Meslek Yüksekokulu İktisadi İdari Programlar Bölümü 11

11 M3 Silopi Meslek Yüksekokulu M4 İdil Meslek Yüksekokulu Y Yüksekokullar Y1 Turizm ve Otel İşletmeciliği Y. MB Merkezi Birimler GS Genel Sekreterlik DB Daire Başkanlıkları DB1 DB2 DB3 DB4 DB5 DB6 DB7 DB8 DB9 Sağlık Programları Bölümü Teknik Programlar Bölümü Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü Yönetim ve Organizasyon Bölümü Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Finans Bankacılık ve Sigortalı Bölümü Elektrikli Cihaz Teknolojisi Çocuk Gelişimi Sosyal Hizmetler Arazi Muhafaza ve Islah Laborant ve Veteriner Sağlık Ev ve Deney Hayvanları Yetiştiriciliği Konaklama İşletmeciliği Bölümü Seyahat İşletmeciliği Bölümü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Hukuk Müşavirliği İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 12

12 TEġKĠLAT YAPISI 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı Hakkında Kanun gereğince üniversiteler; enstitüler, fakülteler yüksekokul, meslek yüksekokulu, idari ve diğer birimler olarak teģkilatlanmaktadır. Sistemde yükseköğretim kurumları açısından analitik bütçe sınıflandırılmasına göre, sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde, kurumların teģkilatına iliģkin mevzuata uygun sınıflandırılan idari ve akademik birimler yer almakta ve bu birimler harcama yetkilisi belirlenmesinde esas alınmaktadır. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK VE ĠDARĠ TEġKĠLAT ġemasi SENATO REKTÖR YÖNETİM KURULU REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Akademik Değerlendirme Kalite Geliştirme ve Bilimsel Araştırma Projeleri Erasmus Koordinatörlüğü Farabi Koordinatörlüğü Etik Kurulu Başkanlığı İç Denetim Birimi İlahiyat Fak. Sos. Bil. Ens. Tur. İşlt. Otel. YO Mühendislik Fak. Fen Bil. Ens. Şırnak MYO GENEL SEKRETER GENEL SEKRETER YRD. İktisadi ve İd. Bil. Fak. Cizre MYO Silopi MYO Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı İdil MYO Türk Dili Bölüm Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı BESY0 Personel Dairesi Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Dai. Bşk. Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Döner Sermaye Müdürlüğü İdari ve Mali İşler daire Başkanlığı Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 13

13 ġırnak Üniversitesi Senatosu ve Yönetim Kurulu Üye listeleri tarihi itibarı ile aģağıda verilmiģtir. Bu tablolarda aynı zamanda Üniversitemizin akademik üst yöneticileri listelenmiģtir. Tablo 7. ġırnak Üniversitesi Senatosu Adı Soyadı Ġdari Görev Görev Prof. Dr. Ali AKMAZ Rektör BaĢkan Prof. Dr. Gürol OKAY Rektör Yardımcısı Üye Prof. Dr. Yakup BASMACI Rektör Yardımcısı Üye Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS Ziraat Fakültesi Dekanı Üye Prof. Dr. ġevki ÖZBĠLEN Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dekan V. Üye Prof. Dr. Hüseyin MISIRDALI Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokul Müdürü Üye Prof. Dr. Murat ġeker Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Üye Doç. Dr. Hamdi GÜNDOĞAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Üye Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim BAZ Turizm Otel ĠĢl. Yüksekokul Müdürü Üye Yrd. Doç. Dr. Mustafa KOCAER ġırnak Meslek Yüksekokulu Müdürü Üye Vedat SÖNMEZ Cizre Meslek Yüksekokulu Müdürü Üye Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim HÜSEYNĠ Silopi Meslek Yüksekokulu Müdürü Üye Prof. Dr. M.ARSLAN TEKĠNSOY Üye Yrd.Doç. Dr. M.NURULLAH AKTAġ Üye Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim BAZ Genel Sekreter V. Raportör Tablo 8. ġırnak Üniversitesi Yönetim Kurulu Adı Soyadı Ġdari Görev Görev Prof. Dr. Ali AKMAZ Rektör BaĢkan Prof. Dr. Yakup BASMACI Rektör Yardımcısı Üye Prof. Dr. Gürol OKAY Mühendislik Fakültesi Dekanı Üye Prof. Dr. ġevki ÖZBĠLEN Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dekan V Üye Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS Ziraat Fakültesi Dekanı Üye Prof. Dr. Murat ġeker Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Üye Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim BAZ Genel Sekreter V. Raportör ġırnak Üniversitesi Genel Sekreterliği ve Daire BaĢkanlıkları yöneticilerine iliģkin bilgiler aģağıdaki tabloda verilmiģtir. Tablo 9. ġırnak Üniversitesi Merkezi Birimleri Unvan Görev Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim BAZ Genel Sekreter V. Daire BaĢkanlıkları Abdurrahman URAT Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanı Mehmet Sıddık ERDEN Hukuk MüĢaviri V. Nurettin ERSOY Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanı Fikret ÜRGEN Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanı Faysal YATMAN Öğrenci ĠĢler Daire BaĢkanı Osman KÖSE Personel Daire BaĢkanı Sait ÇAKIRTAġ Sağlık Kültür Spor Daire BaĢkanı Süleyman Mustafa KAYAR Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkan Ahmet YUMAK Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanı 14

14 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Üniversitemiz bilgi ve teknolojik kaynaklarına iliģkin tüm veriler tarihi itibarı ile verilmiģtir. a) Yazılımlar Ġdari ve akademik birimlerimiz tarafından kendiiģlerinde kullanılan çok sayıda ofis yazılımları bulunmaktadır. Öğrenci iģleri otomasyon programı, kütüphane otomasyon programı, Personel Programı, e-bütçe, Say2000i ve KBS bunlar arasında bulunmaktadır. Diğer yazılımlar Ģunlardır: Ġhale Otomasyonu, YaklaĢık Maliyet Hesaplama Otomasyonu. b) Bilgisayarlar Toplam 703 adet bilgisayarımız bulunmaktadır. Masa üstü bilgisayar Sayısı: 654 adet, TaĢınabilir bilgisayar Sayısı: 49 adettir. c) Kütüphane Kaynakları Kitap Sayısı: adettir. Basılı Periyodik Yayın Sayısı: 32 adettir. d) Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tablo 10. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Ġdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Projeksiyon Barkot Okuyucu 3 1 Baskı makinesi (yazıcı 3 3 dahil) Fotokopi makinesi 18 - Faks 10 Fotoğraf makinesi 9 2 Kameralar 95 4 Televizyonlar 18 2 Tarayıcılar 9 1 Sabit Telefon 20 - DVD ler 1 Yazıcılar 36 3 Akıllı Tahta - - Mikroskoplar - 15 Profesyonel ses sistemi - - AraĢtırma Amaçlı (Adet) Toplam 15

15 4. Ġnsan Kaynakları Üniversitemiz insan kaynaklarına iliģkin tüm veriler tarihi itibarı ile verilmiģtir. Kadrolu personel verileri Personel Daire BaĢkanlığı tarafından sağlanmıģtır. Üniversitemizin 255 öğretim elemanı tam zamanlı statüde yılsonu itibarı ile görev almıģtır. a) Akademik Personel Üniversitemizde yılsonu itibarı ile tam zamanlı 255 kadrolu akademik personel görev almıģtır. Tablo 11. Akademik Personel Kadro Kadroların Doluluk Oranına Göre Kadroların Ġstihdam ġekline Göre Dolu BoĢ Toplam Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Uzman Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı Eğitim-Öğretim Planlayıcısı AraĢtırma Görevlisi Toplam b) Yabancı Uyruklu Akademik Personel Üniversitemizde yılsonu itibarı ile iki yabancı uyruklu akademik personel bulunmaktadır. Tablo 12.Yabancı Uyruklu Akademik Personel Unvan Adı Soyadı Birimi Geldiği Ülke Yrd. Doç. Dr. M. Ahmet EZZĠYADAT Ġlahiyat Fakültesi Dekanlığı Ürdün Yrd. Doç. Dr. Elçin NECĠYEV Ġlahiyat Fakültesi Dekanlığı Azerbaycan Öğretim Görevlisi Ahmad Said ALHUSSAĠN Ġlahiyat Fakültesi Dekanlığı Suriye Öğretim Görevlisi Cengiz MURSELUV Ġlahiyat Fakültesi Dekanlığı Azerbaycan Öğretim Görevlisi Aıshah Om Al Fadıl NAHHAS Yabancı Diller Bölüm BaĢkanlığı Okutman Nazir ALLHEĠKH Yabancı Diller Bölüm BaĢkanlığı Okutman Berivan RAMADAN Yabancı Diller Bölüm BaĢkanlığı Suriye Suriye Suriye Toplam Kaynak: Personel Daire BaĢkanlığı. 16

16 c) Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 35. Maddesinin değiģik fıkraları gereğince diğer üniversitelerde görevlendirilen akademik personelin listesi aģağıda verilmiģtir. 40. Madde uyarınca görevlendirilen öğretim elemanımız yoktur Sayılı Kanun un 35. Maddesi uyarınca toplam 65 AraĢtırma Görevlisi, ülkemizin 27 farklı üniversitesinde görevlendirilmiģtir. Tablo 13. Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel 2547 Sayılı Kanunun 35. Maddesi Uyarınca Görevli Öğretim Elemanları Adı Soyadı Unvanı Anabilim Dalı Gittiği Üniversite AZİZE BİNGÖL ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ BEREKET KÖSE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETMENLİĞİ FUAT ESMERAY ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAMA PR. BİLAL SOLAK ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MUHASEBE VE FİNANSMAN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ANABİLİM DALI BURAK İYİEKİCİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM ANKARA ÜNİVERSİTESİ DALI BURCU ABACI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İKTİSADİ GELİŞME VE EGE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İKTİSAT DİLEK ÇELİK ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KENTLEŞME VE ÇEVRE HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SORUNLARI ANABİLİM DALI EMRE BAŞCI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÜRETİM YÖNETİMİ VE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ PAZARLAMA ANABİLİM DALI EMRE ESAT ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MUHASEBE VE FİNANSMAN MERSİN ÜNİVERSİTESİ TOPALOĞLU ANABİLİM DALI ENGİN ARAS ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İKTİSAT TARİHİ ANABİLİM DALI GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ESRA ULAŞAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM EGE ÜNİVERSİTESİ DALI ESRA NUR ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KARAKUŞ DALI FIRAT ÇAPAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANABİLİM DALI GÖKHAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İKTİSAT TARİHİ ANABİLİM DALI MARMARA ÜNİVERSİTESİ GELEGEN GÖKHAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KORKMAZ DALI GÜRKAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER GAZİ ÜNİVERSİTESİ PAMUKÇU ANABİLİM DALI HALUK ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KENTLEŞME VE ÇEVRE ANKARA ÜNİVERSİTESİ KURTULUŞ SORUNLARI ANABİLİM DALI HAYATİ ÜNLÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ HİKMET SALAHADDİN GEZİCİ KEMALEDDİN ERYEŞİL ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ANABİLİM DALI MEHMET YİYİT ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İKTİSAT TARİHİ ANABİLİM DALI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 17

17 MUHAMMED ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SAYISAL YÖNTEMLER DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KABAK ANABİLİM DALI MUSTAFA ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HUKUK BİLİMLERİ ANABİLİM ANKARA ÜNİVERSİTESİ BURAK ÇELEBİ DALI OSMAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÜRETİM YÖNETİMİ VE MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEMİR PAZARLAMA ANABİLİM DALI RECEP ELMAS ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ANABİLİM DALI SELÇUK ASLAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DALI SIDDIKA ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ DALI ZEYNEP SEVGİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON MERSİN ÜNİVERSİTESİ BALIK ANABİLİM DALI ABDURRAHİM ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ TÜRK-İSLAM SANATLARI MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ AYĞAN ANABİLİM DALI BAHAR ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEMİR DALI FETHULLAH ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ARAP DİLİ VE BELAGATI ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AYDIN ANABİLİM DALI HASAN CANSIZ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KELAM ANABİLİM DALI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MUHAMMED ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MARMARA ÜNİVERSİTESİ MUHDİ GÜNDÜZ MUHAMMET ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FATİH DUMAN NAZAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ FELSEFE TARİHİ ANABİLİM ANKARA ÜNİVERSİTESİ KORKUNÇ DALI SERVET ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DEMİRBİLEKLİ ŞUHEDA ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İSLAM HUKUKU ANABİLİM MARMARA ÜNİVERSİTESİ BOZYEL DALI YUSUF EMRE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DİN PSİKOLOJİSİ ANABİLİM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DALI ABDULLAH ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ TURAN ANABİLİM DALI ASAF TOLGA ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ELEKTRONİK ANABİLİM DALI ABANT İZZET BAYSAL ÜLGEN ÜNİVERSİTESİ BEFRİN NEVAL ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ YAPI ANABİLİM DALI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BİNGÖL CAFER UYANIK ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ TELEKOMÜNİKASYON YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ANABİLİM DALI CÜNEYT YAVUZ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HİDROLİK ANABİLİM DALI ODTÜ EMRULLAH GAZİOĞLU ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNİN KURAMSAL TEMELLERİ A.D. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EREN DEMİR ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ TELEKOMÜNİKASYON EGE ÜNİVERSİTESİ ANABİLİM DALI ERHAN KIRTEPE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAKİNE MALZEMESİ VE EGE ÜNİVERSİTESİ İMALAT TEKNOLOJİSİ A.B.D. FIRAT ÖZDEMİR ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ TERMODİNAMİK VE ISI EGE ÜNİVERSİTESİ TEKNİĞİ ANABİLİM DALI GÖRKEM MADEN İŞLETMESİ SÜLEYMAN DEMİREL 18

18 ERTUĞRUL Kaynak: Personel Daire BaĢkanlığı. ÜNİVERSİTESİ HİKMET NAZIM ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAKİNE MALZEMESİ VE GEBZE YÜKSEK TEKNİK EKİCİ İMALAT TEKNOLOJİSİ A.B.D. ÜNİVERSİTESİ HÜSEYİN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AGGÜMÜŞ ANABİLİM DALI HÜSEYİN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MEKANİK ANABİLİM DALI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GÜRBÜZ İLHAN EHSANİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ CEVHER HAZIRLAMA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İSMAİL YILDIZ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ELEKTROMANYETİK ALANLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE MİKRODALGA TEKNİĞİ A.D MAHMUT DİRİK ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BİLGİSAYAR DONANIMI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ANABİLİM DALI MEHMET ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KONTROL VE KUMANDA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEŞKİRLİ SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI MEHMET ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ OTOMOTİV ANABİLİM DALI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ HASKUL MEHMET ŞEFİK ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ELEKTRİK TESİSLERİ ANABİLİM SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÜNEY DALI METE HAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAKİNE MALZEMESİ VE ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BOZTEPE İMALAT TEKNOLOJİSİ A.B.D. MURAT ASLAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ OSMAN HANSU ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HİDROLİK ANABİLİM DALI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ RASIM ÇEKİK ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BİLGİSAYAR DONANIMI ESKİŞEHİR ANADOLU ANABİLİM DALI ÜNİVERSİTESİ SEDAT ÖZCANAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ULAŞTIRMA ANABİLİM DALI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SERDAL ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DAMARSEÇKİN SİSTEMLERİ SULTAN ERDEMLİ GÜNASLAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MEKANİK ANABİLİM DALI DİCLE ÜNİVERSİTESİ d) BaĢka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Üniversitemizde 2014 yılında baģka üniversitelerden 2 öğretim üyesi görevlendirilmiģtir. Tablo 14. BaĢka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Unvanı Görevi Geldiği Üniversite Prof. Dr. Rektör Selçuk Üniversitesi Prof. Dr. Rektör Yardımcısı Kahraman MaraĢ Üniversitesi Toplam 2 Kaynak: Personel Daire BaĢkanlığı. 19

19 e) SözleĢmeli Akademik Personel Tablo 15. SözleĢmeli Akademik Personel Sözleşmeli Akademik Personel Sayısı Profesör - Doçent - Yrd. Doçent. Dr. 8 Öğretim Görevlisi 39 Arş. Görevlisi 38 Arş. Görevlisi (ÖYP kapsamında görevlendirilen) - Arş. Görevlisi (35.Madde ile görevlendirilen) - Uzman 6 Okutman 3 Sanatçı Öğrt. Elm. - Sahne Uygulatıcısı - Toplam 108 Kaynak: Birim 2014 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu çıktıları. f) Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Akademik personelimizin 45 i 36 yaģ ve üzeri dağılım göstermiģtir. Tablo 16. Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı 23 YaĢ ve altı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde 0 37,36 37,36 11,57 6,84 6,84 Kaynak: Personel Daire BaĢkanlığı. g) Ġdari Personel 2014 yılı sonu itibarı ile üniversitemizde kadrolu olarak 194 idari personel çalıģmıģtır. Buna ek olarak 657/4B maddesi ile görev yapan personelimiz olmamıģtır. Personelimizden 140'si Genel Ġdari Hizmetler, 30'u Teknik Hizmetler,1 i Avukatlık Hizmetleri Sınıfı, 1 i Sağlık Hizmeti Sınıfı ve 22'si Yardımcı Hizmetler Sınıflarında görev almıģtır. 20

20 Tablo 17. Ġdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu BoĢ Toplam Genel Ġdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli Toplam Kaynak: Personel Daire BaĢkanlığı. h) Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġdari personelimizin 127'si lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim almıģtır. Tablo 18. Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġlköğretim Lise On Lisans Lisans Yüksek Lisans ve Doktora KiĢi Sayısı Yüzde 7,8 9,4 17,3 62,9 2,6 Kaynak: Personel Daire BaĢkanlığı. i) Ġdari Personelin Hizmet Süreleri Tablo 19. Ġdari Personelin Hizmet Süresi 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde 45,4 28,9 5,6 5,6 7,8 6,7 Kaynak: Personel Daire BaĢkanlığı. j) Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Ġdari personelimizin 49'u 36 yaģ ve üzeri dağılım göstermiģtir. Tablo 20. Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı 23 YaĢ ve YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri Altı KiĢi Sayısı Yüzde 3,6 50,5 20,6 10,8 13,4 1,1 Kaynak: Personel Daire BaĢkanlığı. 21

21 k) ĠĢçiler Üniversitemizde güvenlik ve temizlik kalemlerinde 97 personel hizmet alımı yolu ile çalıģtırılmıģtır. ĠĢçi statüsünde elemanımız yoktur. Tablo 21. ĠĢçilerin ÇalıĢma Pozisyonları İşçiler (Çalıştıkları Pozisyona Göre) Dolu Boş Toplam Temizlik Personeli Güvenlik Personeli Toplam Kaynak: Personel Daire BaĢkanlığı. 5. Sunulan Hizmetler a) Eğitim Hizmetleri tarihi itibarı ile Üniversitemizde toplam 3561 öğrenci eğitim görmüģtür. Bunlardan 1857'i Fakültelerimizde lisans eğitimi ve 1630'ı meslek yüksekokullarımızda ön lisans eğitimi almıģtır. Ayrıca 74 öğrencimiz Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri enstitülerinde yüksek lisans eğitimi almıģtır. (1) Öğrenci Sayıları Tablo 22. Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel Toplam E K T E K T K E Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları Toplam Kaynak: Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı. (2) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Fakültelerde öğrenim gören öğrencilerimizden 206'ü tarihi itibarı ile hazırlık eğitimi almıģtır. 22

22 Tablo 23. Yabancı Dil Eğitimi Gören Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim I. ve II. Öğretim Toplamı E K T E K T Sayı Fakülteler Yüksekokullar Kaynak: Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı. (3) Öğrenci Kontenjanları Üniversitemiz programlarında doluluk oranı %99 oranında gerçekleģmiģtir.(2014 yılı ÖSS verileri) Tablo 24. Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı Birimin Adı ÖSS Kontenjanı ÖSS Sonucu YerleĢen BoĢ Kalan Doluluk Oranı Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları Toplam Kaynak: Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı. (4) Yüksek Lisans ve Doktora Programları Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitülerinde 74 öğrencimiz tarihi itibarı ile tezli yüksek lisans eğitimine devam etmiģtir. 23

23 Tablo 25. Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı Birimin Adı Programı Yüksek Lisans Yapan Sayısı Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Yapan Sayısı Toplam Tezli Tezsiz Tefsir 12-7 Ġslam Hukuku 9-6 Tasavvuf 7-4 Kelam 8-4 Arap Dili ve Edebiyatı 10-5 Hadis 12-6 Ġslam Mezhepleri 7-4 Fen Bilimler Enstitüsü Bahçe bitkileri 5 5 ĠnĢaat Mühendisliği 4 4 Toplam Kaynak: Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı. (5) Yabancı Uyruklu Öğrenciler Üniversitemizde yabancı uyruklu öğrenci eğitim görmemiģtir. b) Sağlık Hizmetleri Hastanemiz mevcut olmamakla birlikte, Rehberlik ve Psikolojik danıģmanlık hizmet verilmektedir. c) Ġdari Hizmetler Bu kısımda Genel Sekreterlik ve Genel Sekreterliğe bağlı olarak faaliyet gösteren Daire BaĢkanlıklarının hazırlamıģ oldukları 2014 yılı Birim Faaliyet Raporu çıktılarında yıl içerisinde sunmuģ oldukları idari hizmetlere iliģkin özet bilgiler yer almıģtır. Daha ayrıntılı hizmet bilgileri için akademik ve idari birimlerimizin 2014 yılı birim faaliyet raporlarına baģvurulabilir. (http://strateji.sirnak.edu.tr) Üniversitemiz önümüzdeki yıllarda idari birimlerimizin raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacı ile kapasite geliģtirme çalıģmaları içerisinde olacaktır. Bu çalıģmalar Üniversitemiz Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı tarafından yürütülecektir. 24

24 Misyon Genel Sekreterlik Ülkemizin temel değerleri ve stratejik hedeflerine uygun eğitim sunmak, evrensel geçerliliği olan bilgi ve beceriler ile donatılmıģ bireyler yetiģtirmek; bilime katkı sağlayacak, ülkede ve dünyada kullanılabilir ve paydaģlara yararlı olacak bilgi ve teknoloji üretmek; Ģehrinde ve bölgesinde kaliteli sağlık hizmeti sunmak; mensuplarının ve toplumun sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif geliģimine katkı sağlayacak etkinlikler düzenlemektir. Vizyon Eğitim, öğretim ve araģtırma kalitesi ile tanınmıģ ve tercih edilen; Takım çalıģmasını teģvik eden, katılımcı ve paylaģımcı bir yönetime sahip; Ġlimiz ve bölgemiz baģta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalıģmalar yapan, üniversite/sanayi/toplum iģbirliği sağlamada öncü; Geleneksel sanatlarımızın özünü koruyarak çağdaģ, kalıcı ve özgün eserler ortaya koyan; Evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiģ, sürekli geliģen; bir üniversite olmaktır. Genel Sekreter; Genel Sekreter, üniversite idari teģkilatının baģıdır ve bu teģkilatın çalıģmasından Rektöre karģı sorumludur. ġırnak Üniversitesi nin idari teģkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve ahenkli çalıģmasını sağlamak üzere gerekli koordinasyonu oluģturmak, Üniversite Yönetim Kurulu ve Senatosuna raportörlük yapma baģlıca görevidir. Yetki ve Sorumlulukları; Genel Sekreter, Üniversite idari teģkilatının baģı olarak yapacağı görevler dıģında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aģağıdaki görevlerini yerine getirir. Üniversitenin idari birimlerinin verimli, düzeni ve uyumlu çalıģmasını sağlamak, Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazımı, dağıtımı ve saklanmasını sağlamak Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararını üniversiteye bağlı birimlere iletmek Rektörlük yazıģmalarının koordinasyonunu sağlamak, Üniversite idari teģkilatında görevlendirecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak, Basın ve Halkla iliģkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak, Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören hizmetlerini düzenlemek, koordine etmek, Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. 25

25 Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı Misyon ve Vizyon Misyonumuz: Bilgi teknolojileri ve bilgi sistemleri alanındaki geliģmeleri yakından izleyerek, Üniversitemizin tüm birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda en uygun bilgi sistemleri ve donanım alt yapısını oluģturmak, akademik ve idari tüm faaliyetlerde bilgi teknolojilerin en verimli Ģekilde kullanılmasına yönelik olarak danıģmanlık, kurulum, geliģtirme, eğitim ve destek çalıģmalarını yürütmektir. Vizyonumuz: Üniversitemizin temel değerlerini esas alarak sunduğu hizmetleri nicelik ve nitelik olarak sürekli geliģtiren, tüm paydaģlarının saygısını ve güvenini kazanmıģ, daima örnek gösterilen bir birim olmaktır. Mevzuat BaĢkanlığımızın ve bağlı birimlerinin faaliyetlerini sürdürürken esas alacağı, Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge hazırlanarak Rektörlük onayına sunulmuģtur. Üniversitemizin BiliĢim Kaynakları Kullanım Yönergesi 2013 yılında hazırlanarak yürürlüğe girmiģtir. BaĢkanlığımızın yürüttüğü faaliyetlerle ilgili genel mevzuatlar aģağıda sıralanmıģtır: ULAKNET Kullanım Politikası, Ġnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla ĠĢlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 5651 Sayılı Kanun, Telekomünikasyon Kurumu Tarafından EriĢim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (26680 Sayılı Resmi Gazete), Ġnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik (26687 Sayılı Resmi Gazete), Ġnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (26716 Sayılı Resmi Gazete), Kamu Kurumları Ġnternet Sitesi Kılavuzu ile Ġlgili 2007/4 Sayılı BaĢbakanlık Genelgesi. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığının görevleri Ģunlardır: Üniversitenin merkez ve taģra birimleriyle (Rektörlük, Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, AraĢtırma Merkezleri ve diğer birimler) iģbirliği yaparak bilgi iģlem sistemini kurmak, iģletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bunlara ait hizmetleri ilgili birimlerle birlikte yürütmek, Bilgi iģlem projeleri ile ilgili olarak Üniversite birimleri arasında koordinasyon ve iģbirliği esaslarını belirlemek, Rektörlük merkez ve taģra birimleriyle bilgi teknolojileri kapsamında, biliģim ve elektronik sistemlerinin temin, tesis, bakım ve onarımlarına iliģkin üniversite 26

26 tarafından belirlenen ilkelere paralel olarak düzenlemeler yapmak, gerekli görülen hallerde bakım ve onarım iģlerini yapmak veya yaptırmak, BiliĢim teknolojisindeki geliģmelere uygun olarak elektronik bilgi, belge ve iģ akıģı düzenini kurmak, buna yönelik projeleri geliģtirmek, uygulamak veya uygulatmak, Üniversitenin görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda, sistemler arası çevrim içi ve çevrim dıģı veri akıģı ve koordinasyonu sağlamak, Eğitim Ġstatistik Birimi ile iģbirliği yaparak merkez ve taģra teģkilatında bilgisayar kullanacak personel eğitiminde destek sağlamak, GeliĢen biliģim teknolojisini izlemek ve bunların Üniversite bünyesine aktarımı konusunda görüģ ve önerilerde bulunmak, e-devlet projeleri geliģtirmek, iģletmek, denetlemek ve diğer birimlerce yapılacak projelere yardımcı olmak ve koordinasyonu sağlamak, Üniversitenin merkez ve taģra teģkilatlarının internet üzerinden bilgi paylaģımı, bilgi toplama, yayınlama ve e-posta vb. iģ ve iģlemleri için gerekli çalıģmaları yapmak ve uygulamak, Üniversitenin veri ve bilgilerinin güvenliğini sağlamak, veri güvenliği politikaları oluģturmak, geliģtirmek ve üniversite çalıģanlarına ile öğrencilerine bunları duyurmak, Veri güvenliği politikalarının uygulanmasını izlemek, ölçmek ve denetlemek, Üst amirlerin vereceği diğer görevleri yapmaktır. Daire BaĢkanının görevleri Ģunlardır: Her türlü düzenleyici tedbirleri almak ve uygulamak, Disiplini ve birimler arası koordinasyonu tesis etmek, ÇalıĢmalara, personele ve hizmet donanımlarına yönelik denetimlerde bulunmak, Hizmetle ve personelle ilgili iyileģtirici tedbirler geliģtirmek, uygulamak ve üstlerine önermek, Görev alanına giren konularda biliģim ile ilgili politikalar belirlemek, uygulamak; birimler arasında düzenli çalıģmayı sağlamak, BaĢkanlık ödenek ve kadro ihtiyaçlarını, gerekçesi ile birlikte Genel Sekreterlik makamına sunmak, Kanun ile kendisine verilen ve üst amirlerin vereceği diğer görevleri yapmaktır. Ayrıca, Daire BaĢkanı Bütçe harcamalarında Harcama yetkilisi olarak; Ödeneklerin yerinde ve zamanında kullanılmasından, Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından, Giderin gerçek gereksinme karģılığı olmasından, ProgramlanmıĢ hizmetlerin zamanında yerine getirilmesinden, Amaca uygun nitelikte en fazla mal veya hizmet sağlanmasından sorumludur. Komisyon, kurul veya bir uzman tarafından düzenlenmiģ keģif, hak ediģ, tutanak veya benzeri belgelere dayalı olarak yapılan ödemelerden SayıĢtay a karģı sorumlu ve görevli bulunmaktadır. 27

27 Daire BaĢkanı yukarıda sayılan görevleri düzenli, hızlı, etkin ve ilgili mevzuatlara uygun olarak yapmakla yükümlüdür. Genel olarak Birimlerin görevleri Ģunlardır: Sorumlu olduğu Ģubenin çalıģmalarını takip ve koordine etmek, denetlemek; düzenli, hızlı, etkin ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak, Bilgi iģlem teknolojisindeki geliģmeleri izlemek, yeni teknolojilerin üniversitenin ve Bilgi ĠĢlem Dairesinin bünyesindeki çalıģmalara uygulanabilirliğini araģtırmak, Proje çalıģmalarını kolaylaģtırmak amacıyla, tüm proje tasarımı, geliģtirme ve uygulama çalıģmalarını, Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı tarafından belirlenmiģ standart, ilke ve yöntemlere uygun olarak gerçekleģtirilmesini sağlamak, ĠĢ dağıtımı yapmak, yetki ve sorumlulukları tespit etmek, çalıģma prensiplerini belirlemek ve disiplini tesis etmek, Kaliteli hizmet anlayıģını geliģtirmek, verimliliği artırıcı düzenlemeler yapmak, uyum içerisinde çalıģılmasını sağlamak, Hizmetle ilgili iyileģtirici tedbirleri geliģtirmek ve üstlerine önermek, Ġhtiyaç tespitine yönelik bilgi toplamak ve analizler yaptırmak, sonuçlarına dayalı olarak tasarımlar ve uygulamalar geliģtirilmesini sağlamak, BaĢkanlık dıģında üretilen yazılımlara yönelik araģtırma yapmak ve denemeler yapılmasını sağlamak, Daire BaĢkanının vereceği diğer görevleri yapmaktır. Ġdari Hizmetler Biriminin görevleri Ģunlardır: BaĢkanlık personelinin gerekli kiģisel ve özlük bilgilerinin derlenmesi, her türlü izin, istirahat, geçici görev ve benzeri konulardaki kayıtları yürütmek, Gelen ve giden evrak kayıt, evrakların dosyalanması, arģiv iģlerini yürütmek, arģivlenmesi konusunda gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, daire içi, kurum içi ve kurum dıģı evrak akıģını ve yazıģmaları usulüne uygun olarak sağlamak, 5018 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik uyarınca baģkanlık taģınır kayıt (Devir giriģ çıkıģ, zimmet, taģınır iģlem fiģi vb.) iģlemlerinin yapılması ve yılsonu hesaplarının ilgili kurumlara gönderilmesi, Eğitimlerin verilmesi için Genel Sekreterlik Makamına bağlı baģta Eğitim Ġstatistik Birimi olmak üzere diğer birimler ile koordineli çalıģarak gerekli yazıģmaları yapmak, ÇalıĢma ofislerinde kullanımı tamamlanan arģivlik malzemenin depolanıp birim arģivine devir ve teslimini sağlamak, Kısmi zamanlı öğrenci alıp, birimimizde eğitim meslek tecrübesi kazandırmak, Dairenin randevu, ziyaret, toplantı, günlük program, ulaģım ve muhabere iģlerine iliģkin sekretarya hizmetlerini görmek, Yöneticiler tarafından verilen veya uygun görülen projelerin iģ süreçlerini hazırlamak, uygulanmasını ve doküman iģlerinin yapılmasını sağlamak, Daire BaĢkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır. 28

28 Yazılım ve Web Biriminin görevleri Ģunlardır: Rektörlük merkez ve taģra birimlerinin veya BaĢkanlık iģ ve iģlemlerinin bilgi teknolojileri kullanılarak, zamandan, insan gücünden, üretim maliyetlerinden tasarruf ederek daha kaliteli, vatandaģ ve kurum odaklı hizmetlerin üretilebilmesi amacıyla projeler tasarlayarak yöneticilere sunmak, BaĢkanlık dıģında üretilen yazılımlara yönelik araģtırma yapmak ve denemeler yapılmasını sağlamak, Projelerde çözümleme çalıģmalarını yapmak, uygulama modeli ve veri tabanı tasarımı oluģturmak, Tasarlanan projelerin gerektirdiği bilgisayar yazılımlarını geliģtirmek, temin etmek ve uygulanabilir hale getirmek, Tasarım kriterleri doğrultusunda yazılım geliģtirmek, ilgili birimlerle koordineli olarak testler yapmak veya yaptırmak, Tasarlanan projelerin etkin olarak uygulanabilmesi amacıyla, projede fiilen görev alması söz konusu olan personele gerekli belge ve bilgileri vermek, Üniversitenin internet sayfasının sürekli yayımını sağlamak, güncellemek, internet sayfasındaki duyuruları ve yenilikleri takip etmek ve yayınlamak, Ġnternet sayfası aracılığı ile kurum içi personele faydalı olabilecek her türlü bilgi, doküman paylaģımını gerçekleģtirmek, Üniversitenin internet ana sayfasının vatandaģ odaklı hizmet, bilgi ve belge paylaģımı sunabilen bir yapıda olmasını sağlayarak kurum çalıģanlarına ve vatandaģlara en iyi hizmeti sunabilmek, Üniversitede düzenlenen her türlü duyuru ve etkinliği web sitesi yoluyla akademik ve idari personele duyurmak, Üniversitenin ve bağlı birimlerinin kullanabileceği internet sayfalarının, içerik standartlarını saptamak ve tasarım sürecine katkıda bulunmak, BaĢkanlık tarafından yürütülen internet tabanlı projelere tasarım yapmak/yaptırmak, Üniversitenin ve bağlı birimlerinin internet sayfalarının sürekli olarak yayımda kalması için gerekli iģ ve iģlemleri yerine getirmek, Daire BaĢkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır. Ağ ve Sistem Biriminin görevleri Ģunlardır: Üniversiteye transfer edilen ve bilgi-iģlem ağ altyapısını doğrudan etkileyen teknolojilerin seçiminde merkezi bir yer edinmek, verimli bir teknoloji politikasının tüm üniversiteye yayılması için gerekli çalıģmaları yürütmek, Projelerde, yazılım geliģtirme, bilgi ve veri güvenliği standartlarını tespit etmek, Projelere iliģkin kullanım dokümanlarını hazırlamak, kullanımda karģılaģılan sorunların çözüm çalıģmalarını yapmak/yaptırmak, Üniversitenin iç bilgi akıģını ve çalıģmakta olan projelerin iģleyiģini izlemek, sorunları saptamak ve yapılması gereken düzenlemeleri üstlerine önermek, Projeleri takip ederek, proje akıģı hakkında dokuman oluģturmak ve üst yönetime sunmak, 29

29 Sistemin sağlıklı ve emniyetli çalıģmasını sağlayacak tedbirleri almak, Firewall politikalarını belirlenmek ve yönetmek, Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı bünyesinde kurulu olan ve tüm üniversite birimlerine hizmet veren ana bilgisayar ve sunucular ile bu sistemlere bağlı olan donanımların sorunsuz bir Ģekilde iģletilebilmesi için gerekli tüm önlemleri almak, iģ prosedürlerini geliģtirmek, Bilgisayar iletiģim ağının kurulumu, yönetimi, iģletimi ve güvenliği konularında planlama çalıģmaları yapmak, Sistemde tutulan verilerin belirlenen periyotlarla yedeğinin alınmasını sağlamak ve alınan yedekleri güvenli bir Ģekilde muhafaza etmek, Üniversitenin akademik ve idari birimlerinin bilgisayar ve çevre birimlerine ait minimum standartları oluģturmak, teknik Ģartname hazırlamak, güncellemek, Üniversitede kullanılan ağa ait bilgi akıģı kayıtlarını mevzuatlara uygun olarak tutmak, Üniversite ve bağlı birimlerince ihtiyaç duyulan internet ağı hizmetleri konusunda çalıģmalar yapmak ve yapılan çalıģmaları duyurmak, Kampus Ağ Topolojisinin çıkartılması, Hizmet içi periyodik eğitimlerle birim çalıģanlarının ve son kullanıcıların kullandıkları sistemde neyi nasıl yapmaları gerektiği hakkında bilinçlendirmek, Ġnternet kullanım trafiğinin merkezi sistemde sürekli gözlemek, hataların analiz edip raporlamak, aktif cihazların performans takibini yaparak problemli noktalara operasyon yapılarak dinamikliği sağlamak, Bilgi gizliliğini, güvenliğini ve kiģisel mahremiyetin korunması konusunda gerekli tedbirleri almak, Bilgisayar iletiģim ağını planlamak, tasarlamak ve kurmak; performans iyileģtirme çalıģmaları yapmak, Sunucu ve kullanıcı bilgisayarların içeriden ve dıģarıdan her türlü yetkisiz eriģime ve benzeri tehditlere karģı korunması için gerekli tedbirleri almak, Ġhtiyaç tespitine yönelik bilgi toplamak ve analizler yaptırmak, sonuçlarına dayalı olarak tasarımlar ve uygulamalar geliģtirilmesini sağlamak, Üniversiteye transfer edilen biliģim teknolojilerinin üniversite öğrenci ve personeli tarafından kullanımına dönük kanal ve/veya platformları kullanmak, BaĢkanlık faaliyetlerini kapsayan iģ ve iģlemlerle ilgili stratejik plan, bütçe, muhasebe personel, araç ve benzeri idari faaliyetleri planlamak, yapmak veya yaptırmak, Kampuslara yeterli hız ve bant geniģliğinde, kesintisiz internet eriģiminin sağlanmak, sanal ağlar oluģturularak internet trafiğini optimize etmek, Gerek üniversitenin kamuoyundaki imajına dönük gerekse de üniversite içinde sağlıklı bir çalıģma iklimi yaratmaya dönük politikalara katkı sağlamak, Daire BaĢkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır. Teknik ĠĢler Biriminin görevleri Ģunlardır: Üniversite bünyesinde kullanılan bilgisayar ve donanım ürünlerinin kurulum, bakım, onarım ve benzeri teknik destek hizmetlerini sağlamak, Üniversite içi uç kullanıcıların sorunlarına doğrudan çözüm bulmak ve bu çözümleri bir üst amire iletmek, 30

30 Sarf malzemelerinin stokunu izlemek, yedek parça ve yan ürünlerin hizmeti aksatmadan teminini sağlamak ve takip ettirmek, Gerekli idari ve teknik malzemelerin teminini, satın alma ve dağıtımı iģlemlerini yapmak veya yaptırmak ve kesintisiz hizmet alınmasını sağlamak, Sistem sunucu, bilgisayar ve donanım ihtiyacını belirlemek, kurulumu ve dağıtımı konularında uygulama planlarını hazırlamak, Üniversite içinde var olan ve yeni kurulan birimlere internet ve ağ bağlantıları kurulması, oluģan arızalara yerinde ve zamanında müdahale edilmesi ve sorunların çözümüne yardımcı olmak, Üniversitenin güvenliğini sağlayan güvenlik kameralarında çıkabilecek olası sorunları yerinde inceleyip sorunları çözmek, BiliĢim hizmetlerinde kullanılan, sistem altyapı cihazları ile ilgili olarak periyodik bakım, kontrol, arıza, yeni alım, teknik Ģartname hazırlanması gibi iģleri gerektiğinde yapmak, yaptırmak veya destek vermek, Üniversite birimlerindeki uç kullanıcıların sorunlarına doğrudan çözüm bulmak, bu çözümleri bir üst amire iletmek, BaĢkanlığımıza ait her türlü malzeme, araç-gereçlerin muhafazasını sağlamak, Birimlerden gelen arızalı donanımların arıza listesini veri tabanında tutmak ve sağlıklı bir Ģekilde takibini yapmak, Daire BaĢkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır. GerçekleĢtirme Görevlisi 5018 sayılı kanunun 33 üncü maddesi uyarınca harcama talimatı üzerine; iģin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya iliģkin iģlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütür. GerçekleĢtirme Görevlisinin görevleri Ģunlardır: 5018 sayılı Kanun çerçevesinde, idari ve mali karar ve iģlemlere iliģkin olarak iç kontrolün iģleyiģinden, Belgelerin tamam olup olmadığı, hususlarında önceki iģlemlerin kontrolünü de kapsayacak Ģekilde ön mali kontrol yapılmasından, Kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesi ve kullanılmasından, kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından, Ödeme emri belgesi ve ekli belgeler üzerinde ön mali kontrol görevi, ödeme emri belgesi düzenlenmesinden sorumludur. TaĢınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin görevleri Ģunlardır: Harcama birimince edinilen taģınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taģınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek, Muayene ve kabul iģlemi hemen yapılamayan taģınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek, TaĢınırların giriģ ve çıkıģına iliģkin kayıtları tutmak, bunlara iliģkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taģınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek, Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taģınırları ilgililere teslim etmek, 31

31 TaĢınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karģı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak, Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek, Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düģen taģınırları harcama yetkilisine bildirmek, Kullanımda bulunan dayanıklı taģınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak, Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak, Kayıtlarını tuttuğu taģınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak. BaĢkanlık personeli kendilerine verilen görevlerin yürütülmesinde BaĢkan ve bölüm amirlerinin direktifleri doğrultusunda koordineli olarak çalıģmayı esas alır. BaĢkanlık personeli kendilerine verilen görevlerin mevzuatlara uygun olarak verimli Ģekilde yürütülmesinde ve sonuçlandırılmasında amirlerine karģı sorumludur. Hukuk MüĢavirliği Misyon 1- ġırnak Üniversitesi tüzel kiģiliğinin eylem ve iģlemlerinin hukuka uygunluğunun sağlanması görevi; a-) Üniversitenin genel düzenleyici idari iģlemlerinin üst mevzuata, hukuka ve konunun gereklerine uygun olarak tesis edilmesini sağlamak, b-) Üniversitenin taraf olduğu sorunlu konulardan kendisine gönderilenlerin çözümüne hukuki görüģ bildirmek suretiyle katkıda bulunmak, c-) Üniversitenin eylem ve iģlemleri nedeniyle ortaya çıkan uyuģmazlıklarda talep halinde yasal sınırlar içinde çözüm önerileri sunmak, 2- ġırnak Üniversitesi tüzel kiģiliğinin son tahlilde kamunun hak ve menfaatlerini savunmak görevi, a-) Üniversitenin eylem ve iģlemleri nedeniyle üniversite aleyhine açılan dava ve icra takiplerinde Üniversiteyi yargı ve icra organları önünde müdafaa etmek, b-) Üniversitenin hak ve menfaatlerini idari, adli mercilerde aramak ve elde etmek, 32

32 Vizyon Üniversitenin tüm birimlerinde tesis edilen her türlü eylem ve iģlemin mevzuatın çizdiği sınırlar içinde, hukukun genel ilkelerine, eģitliğe ve adalete uygun olara tesis edilmesini, güçlü hukuki denetim mekanizmaları teģkil ederek, sağlamaktır. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yükseköğretim Üst KuruluĢları ile Yükseköğretim Kurumlarının Ġdari TeĢkilatı Hakkında 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. maddesine göre, Üniversite Ġdari TeĢkilatı Hukuk MüĢavirliğinin de aralarında bulunduğu bir takım yönetim birimlerinden oluģur. Hukuk MüĢavirliğinin görevleri; Üniversitenin öğrencileri, diğer kiģi ve kurumlarla olan anlaģmazlık ve uyuģmazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversitenin haklarını savunmak, Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında, idareye yardımcı olmak, verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek olarak tanımlanmıģtır. Bu bağlamda uygulamada göre, yetki ve sorumluluk durumu Ģu Ģekilde tebarüz etmektedir; Hukuk MüĢavirliği; 1. Rektörlük, Genel sekreterlik ve diğer birimler ile taģra teģkilatından intikal ettirilen ve hukuki, mali, idari ve cezai sonuç hâsıl edilebilecek tüm konular hakkında hukuki görüģ bildirmek, 2. Hukuki ihtilaflara meydan vermemek için, Üniversite menfaatlerini koruyucu ve anlaģmazlıklara çözüm getirici hukuki tedbirleri zamanında almak, 3. Üniversite adına akdedilecek sözleģme ve anlaģmaların, hukuki ihtilaf doğurmayacak Ģekilde ve Üniversite menfaatleri doğrultusunda yapılmasında yardımcı olmak, 4. Üniversite personeli hakkında veya diğer konularda düzenlenen ve Rektör ve Genel sekreter tarafından havale edilen inceleme ve soruģturma raporlarını inceleyerek meri mevzuatın gerektirdiği takibat ve iģlemleri ifa etmek, 5. Rektörlükçe görüģ alınmak üzere gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hakkında hukuki görüģ bildirmek, 6. Üniversite leh ve aleyhindeki her türlü dava ve icra takiplerini merkezden veya gerektiğinde mahallinde takip etmek, 7. Üniversite adına ihtarname, ihbarname düzenlemek, adli ve idari yargı mercileri ile icra daireleri ve noterden Üniversiteye yapılacak tebliğlere cevap vermek, 8. Adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ile resmi ve özel kurum ve kuruluģlar nezdinde Rektörlük makamını temsil etmek, 9. Rektörlük Makamınca verilen ve mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak. 33

33 Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Misyon ÇağdaĢ, bilimsel düģünen ve bilimsel çalıģmalar yapan üniversitenin kuruluģundan bu yana devam eden ivmesini hızlandırarak sürdürmek için gereken idari ve mali yapılanmaları gerçekleģtirmektir. BaĢkanlığımıza gelen talepler değerlendirilerek, bu taleplerin satın alınması için Devletin olanakları ve Üniversitemizin sahip olduğu mevcut kaynakların (insan, para, mal ve malzemelerin) en uygun Ģekilde kullanılması ve en ekonomik bir Ģekilde yerine getirilmesi ve çalıģanların takım bilinci içinde bilgi ve becerilerinin, katılım ve motivasyonları artırılmasını sağlamak ve hizmeti sunmaktır. Vizyon Vizyonumuz, Üniversitede iģinin uzmanı, çağdaģ, bilimsel düģünen, teknolojiye ayak uyduran, değiģime ve geliģime açık elemanları ile kaynakları etkin ve verimli bir Ģekilde kullanan bir baģkanlık olmaktır. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı; kurulduğundan bugüne kadar sorumluluğunda bulunan iģleri Kanunlar ve Yönetmelikler çerçevesinde yürütmektedir. Bu çerçevede faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir Ģekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir Ģekilde kullanılmasını sağlamak, satın alma iģlemlerini yaparak alınan malzemelerin taģınır mal kayıtları ile depo giriģ ve çıkıģ iģlemlerini gerçekleģtirmektir. Sunulan Hizmetler BaĢkanlığımız 2 Ģube müdürlüğünden oluģmaktadır. BaĢkanlığımıza bağlı bu birimler aynı zamanda destek hizmeti görevlerini de yürütmektedir. Rektörlük ve bağlı birimlerin yeteri kadar kalifiye eleman, teknik bilgi ve donanım vs. gibi eksikliklerden dolayı bu birimlerin ihtiyaçlarının temininde ve hizmetlerin yürütülmesinde tüm mal ve hizmet alım iģleri BaĢkanlığımızca gerçekleģtirilmektedir. Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçlarından, Araç, gereç ve malzemelerin temini iģlemlerini yürütmek, Temizlik, aydınlatma, ısınma vb. hizmetler için gerekli malzemeleri temin etmek, Tüm birimlerin makine, teçhizat ve bilgisayar alımlarını yapmak, Üniversitemizce kiralanan ve satın alınan lojmanların tahsisi ve diğer iģlemlerini yürütmek, Üniversitemize ait taģınmaz malların kiralanması ve bu kiralanmalarla ilgili gerekli tahsilât iģlemlerini yürütmek, Sivil Savunma, güvenlik ve çevre kontrolü iģlerini yürütmek, Bu faaliyetlerin dıģında Rektör ve Genel Sekreterin vereceği diğer görevleri yürütmekle sorumludur. 34

34 Satın Alma ġube Müdürlüğü Üniversitemiz Rektörlüğü ve Rektörlüğe bağlı birimlerin ihtiyacı olan makine, teçhizat, bilgisayar ve hizmet alımları ile ilgili iģlemleri yürütmek, Üniversitemizin yapım, hizmet ve mal alımları (giderler) ile ilgili tüm ihale iģlemlerinin 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve ilgili hükümler çerçevesinde hazırlanması, yapılması ve yürütülmesi Ġlgili birimden gelen taleplerin teknik Ģartname çerçevesinde yaklaģık maliyetinin belirlenmesi ve bütçe ödeneğinin kontrolü Ġhale ile ilgili tip idari Ģartname ve sözleģme tasarısının hazırlanarak ihale iģlem dosyasının oluģturulması Ġhale ilanının hazırlanması Kamu Ġhale Kurumu ve yerel gazetelerde yayınlanmasının sağlanması Ġhale Komisyonu Kararı doğrultusunda ihale sonucunun ilgililere bildirilmesi Ġhale uhdesinde kalan yüklenici firma ile kanuni yazıģmaların yapılması, sözleģmenin hazırlanması ve sonuçlandırılması Sonuçlanan her ihalenin Kamu Ġhale Kurumuna bildirilmesi SözleĢme hükümleri çerçevesinde yapılan iģin, hizmetin veya yapıma ait, yüklenici tarafından kesilen faturaya istinaden düzenlenen muayene teslim kabul tutanağı ve/veya hak ediģ raporu ve taģınır iģlem fiģinin kontrolünün yapılarak ödeme emrine bağlanması Rektörlük Makamının talimatı veya talebi doğrultusunda kiralanan taģınmazların kayıtlarının tutulması Birimlerden gelen talep doğrultusunda piyasa araģtırması yapılması Yapılan piyasa araģtırması sonucu onay belgesinin düzenlenmesi Alım/hizmet/yapım iģinin gerçekleģtirilmesi ve kabul iģlemlerinin düzenlenmesi Kesilen faturaya istinaden gerekli belgelerin düzenlenmesi ve ödeme emrine bağlanması Üniversitemizdeki mevcut ve gerekli görülen makine ve teçhizatların yıllık bakım sözleģmelerinin yapılması Üniversitemizin yatırım bütçesinde yer alan ödenek doğrultusunda mevcut ihale kanunu çerçevesinde mal ve malzeme alımlarının gerçekleģtirilmesi Ġlgili birimden gelen taleplerin teknik Ģartname çerçevesinde yaklaģık maliyetinin belirlenmesi ve bütçe ödeneğinin kontrolü Birim personeline ait her türlü ödeme ve tahsilât iģlemleri ile ilgili belgeleri hazırlayarak, iģlemlerin gerçekleģmesini sağlamak. 35

35 Ġç Hizmetler ġube Müdürlüğü Üniversite giriģ kapılarının ve bina kontrollerinin günlük olarak sürekli denetlenmesi, hizmet binalarının iç temizliğinin sağlanması, UlaĢtırma Hizmetlerinin yürütülmesi, bina çevre temizliklerinin sağlanması ve denetlenmesi görevleri arasında sayılabilir. TaĢınır Kayıt ve Kontrol Birimi TaĢınır ve taģınmaz mal yönetmeliği kapsamında BaĢkanlığımız tarafından yapılacak tüm alımların gerekli iģlemlerini yapmak. Döner Sermaye Müdürlüğü 1) Yükseköğretim kurumları dıģındaki kamu kurum ve kuruluģları ile gerçek ve tüzel kiģilerce talep edilecek konularda bilimsel görüģ vermek, proje, araģtırma ve benzeri hizmetleri yapmak; seminer, konferans, sempozyumlar düzenlemek, kurslar açmak, 2) DanıĢmanlık, deney, model deneyleri, bilgi iģlem organizasyonu, iģ değerlendirilmesi, analiz, ölçme, muayene, teknik kontrol, kalite kontrolü, standartlara uygunluğun tahkiki, teknik bakım, ekspertiz, ölçü ayarı yapmak ve bu hizmetlere iliģkin raporları düzenlemek, 3) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olmak üzere iģ ve hizmet üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak Ģartıyla pazarlamak ve satımı yapılmak üzere satıģ ve teģhir yerleri açmak, 4) Kültür, sanat, tarım ve sağlık ile diğer bilimsel konularda araģtırma, tetkik ve uygulama hizmetleri yapmak, bu araģtırma ve uygulamaları teģvik etmek amacıyla seminer, kurs, konferans, çevre kampları ve incelemeleri düzenlemek, alınacak bilimsel sonuçların uygulanmasını yapmak, 5) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü basım ve yayın hizmetlerini yerine getirmek, 6) Kimyasal, biyolojik ve benzeri tahlil ve tetkikler yapmak ve bunlarla ilgili araģtırma ve uygulamaları yürütmek. Daire BaĢkanlığımız görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde yerine getirdiği faaliyetlerine iliģkin bilgiler aģağıdaki gibidir: Daire BaĢkanlığımızın görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde yerine getirdiği faaliyetlerine iliģkin performans bilgileri aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir yılı için hizmet satın alma yolu ile 1 i Ģef, 6 sı Ģoför toplam 55 temizlik ve Ģoför personeli alınmıģtır. Ödemeler yıl içerisinde aylık hakediģler olarak düzenlenmiģtir yılı için hizmet satın alma yolu ile 1 i Ģef toplam 42 güvenlik personeli alınmıģtır. Ödemeler yıl içerisinde aylık hakediģler olarak düzenlenmiģtir yılı için L Motorin ve 250 L 97 oktan benzin açık ihale yolu ile satın alınmıģtır. Ödemeler her ayın sonunda harcama miktarına göre aylık hakediģler düzenlenerek ödenmektedir. 36

36 2014 yılında stoklarımızda kömür ve odunumuz bulunduğundan yalnızca 1 doğrudan temin ile kömür satınalınmıģtır. Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Dekanlığına 30 kalem laboratuvar malzemesi açık ihale yolu ile satın alınmıģtır. Ziraat Fakültesi Dekanlığı için 1 adet kesintisiz güç kaynağı (UPS) açık ihale yolu ile satın alınmıģtır. Üniversitemiz merkezi laboratuarına tezgâh yapımı iģi açık ihale yolu ile gerçekleģtirilmiģtir. Üniversitemiz birimlerine fotokopi makinesi, sunucu ve veri depolama sistemi açık ihale yolu ile satın alınmıģtır. Lojmanlarımızın su sıkıntısından dolayı 4 adet prizmatik modüler paslanmaz çelik su deposu pazarlık usulü ile satın alınmıģtır. Üniversitemiz kampüsü için Senato toplantı odası, VIP salonu ve basın bilgilendirme odası için malzeme alımı için açık ihale yapılmıģ olup geçerli teklif veren firma olmadığından ihale iptal edilmiģtir. Söz konusu malzemelere DMO dan e-sipariģ kanalı ile tedarik edilmiģtir tarihinde, ġırnak Üniversitesi Merkezi Laboratuvarı için cihaz alımı açık ihalesi yapılmıģ ancak teknik Ģartnamelerin yetersizliğinden dolayı ihale iptal edilmiģtir yılı içerisinde bu alımın gerçekleģtirilmesi planlanmaktadır. Ziraat Fakültesi Dekanlığı ve Ġdil Meslek Yüksekokuluna 410 KVA jeneratör DMO kanalı ile satın alınmıģtır. Güvenlik duvarı, sanal sunucu, yedekleme programı, veri tabanı yönetim programı, web yazılım lisansı ve anti virüs DMO kanalı ile satın alınmıģtır. Personel Dairesi BaĢkanlığı ve Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı için kimlik baskı makinesi ile sarf malzemesi DMO kanalı ile satın alınmıģtır. 1 adet Renault Fluence marka binek araç DMO kanalı ile satın alınmıģtır. Ziraat Fakültesi Dekanlığı laboratuarı için tezgâh alımı DMO kanalı ile gerçekleģtirilmiģtir. Akıllı yazı tahtası, projeksiyon cihazı ve bilgisayar alımı DMO kanalı ile gerçekleģtirilmiģtir. Ziraat Fakültesi Dekanlığı, Ġdil Meslek Yüksekokulu ve Cizre Meslek Yüksekokuluna demirbaģ malzeme alımı DMO kanalı ile gerçekleģtirilmiģtir yılı içerisinde Elektrik Alımı için açık ihaleye ve davetiye usulü ile 2 kere 37

37 ihaleye çıkılmıģtır. Ancak ihalelere katılım olmadığından ihaleler iptal edilmiģtir. Dicle EPSAġ ile serbest piyasadan elektrik alım için %12 indirimli protokol imzalanmıģtır yılındaki elektrik ödemeleri de buna bağlı olarak aylık faturalar halinde ödenmektedir. Büro malzemeleri ve eğitim malzemeleri alımı mevcut depomuz olmadığından dolayı DMO dan e-sipariģ kanalı ile satın alınmaktadır. Ġhtiyaç duyulan diğer malzemeler doğrudan temin usulü ile alımı gerçekleģtirilmektedir. Birimimizde gerçekleģtirilen ihalelere ilave olarak diğer birimlerin ihtiyacı olduğu takdirde ihale konusunda teknik destek verilmektedir. BaĢbakanlık Ekonomik Sosyal ve Kültürel ĠĢler BaĢkanlığının tarih ve 1294 sayılı yazısı gereği Rektörlük Makamının tarih ve 6258 sayılı oluru ile 45 adet lojmanın kiralanması uygun görülmüģtür. Buna istinaden ġırnak ili; Silopi ilçesinde 11 adet, Cizre ilçesinde 5 adet, Silopi ilçesinde 9 adet olmak üzere toplam 25 adet lojman kiralanmıģtır. Üniversitemize ait lojmanların 14 adedi Sosyal Tesis ve 25 adedi yukarıdaki Ģekilde dağıtımı yapılarak ilçelerdeki fakülte ve yüksekokullar için kullanılmakta olup, toplam 213 adet lojman bulunmaktadır. Lojmanların tahsis ve çıkıģ iģlemleri Lojman Dağıtım Komisyonu tarafından karara bağlanmakta olup, iģlemleri Birimimizce gerçekleģtirilmektedir. Lojmanlarımızın giriģ-çıkıģ iģlemleri Birimimizce yürütülmeye devam edilecektir. Ġhtiyaç duyulduğu takdirde mevcut onaya istinaden ilçelerimizde lojman kiralama iģlemleri devam edecektir. 38

38 Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Misyon Üniversitemizin diğer birimleri ile etkileģim içerisinde eğitim öğretim sürecinin düzenli bir Ģekilde yürütülmesini sağlamak; öğrencilere, öğretim elemanlarına, hizmet verdiğimiz tüm birimlere ve kurumlara doğru ve zamanında bilgi ve belge hizmeti sunmak, tüm teknolojik olanakları etkin kullanarak öğrencilerimizin iģlemlerini hızla tamamlamaktır. Vizyon Öğrenci merkezli; teknolojik yenilikleri etkin kullanan, çalıģanların kendi potansiyellerini ortaya koyduğu ve yaratıcılığının desteklediği, paydaģları ile karģılıklı etkileģim içinde, geri bildirime dayalı istekler doğrultusunda değiģime açık altyapıya sahip; Üniversitenin diğer birimleri ile iģbirlikleri yaparak eğitim ve öğretime katkıda bulanan, tüm paydaģlarımızın memnuniyetinin üst düzeyde olduğu hizmetler ile Üniversitemizde örnek bir BaĢkanlık olmaktır. Daire BaĢkanlığımızın görevleri aģağıdaki gibi sıralanmaktadır: Üniversitemiz Öğrenci iģleri Daire BaĢkanlığı, merkezi sistem olmayıp her Fakülte ve Meslek Yüksekokulun öğrencilerle ilgili iģ ve iģlemleri, kendi bünyelerindeki öğrenci iģleri bürolarınca yürütülmekle birlikte Daire aģağıda yazılı bazı görevleri yerine getirir. 1. Ġstatistikî bilgilerin takibini, düzenlenmesini ve ilgili yerlere ulaģtırılmasını sağlamak. 2. Yatay GeçiĢ kontenjanlarını YÖK BaĢkanlığına ve Üniversite Rektörlüklerine bildirmek. 3. Yüksek Lisans ve Doktora ilanlarını Basın ilan kurumuna göndermek ve ilanını sağlamak. 4. Özel yetenek Sınavı Ġlanlarını Basın ilan kurumuna göndermek ve ilanını sağlamak 5. Öğrencileri ilgilendiren Yönetmelik ve Yönerge değiģikliklerini Senatoya sunup daha sonra yayınlamak. 6. Öğrenci harçlarına iliģkin duyuruları yapmak. 7. Burs ve kredi ile ilgili yazıģmaları yapmak. 8. Öğrencilerin stajları ile ilgili yazıģmaları yapmak ve ilgili staj kontenjanlarını bildirmek. 9. ÖSYM kontenjanları Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Merkezi BaĢkanlığına Bildirmek. 10. Dikey GeçiĢ Kontenjanlarını Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Merkezi BaĢkanlığına bildirmek. 11. ÖSYM BaĢkanlığınca istenen istatistiki formları doldurularak ÖSYM BaĢkanlığına bildirmek. 12. Akademik Takvimi yayınlamak. 13. Kayıtların yapılacağı tarih ve kayıt yerlerini ÖSYM BaĢkanlığına bildirmek. 14. Kayıt yaptıran öğrencileri tespit ederek ÖSYM BaĢkanlığına açık kontenjanları bildirmek. 39

39 15. Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerce hazırlana diplomaları kontrol edip kayıtlarını tutmak. 16. Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Toplulukları ile ilgili koordinasyonu sağlamak. 17. Verilen diğer görevleri yapmak. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı ġırnak Üniversitesi nin kurulmasıyla birlikte, günümüz dünyasında hayati öneme sahip bilgiye eriģimi üniversite içinde en hızlı ve en doğru Ģekilde gerçekleģtirmeyi kendine görev edinmiģ bulunan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı, tüm ġırnak Üniversitesi personeli, öğretim elemanı ve bütün öğrencilerine hizmet vermektedir. Misyon Bilginin teknolojinin buluģtuğu mekânda, araģtırma/ geliģtirme, eğitim öğretim için gerekli olan güncel bilgiyi çağdaģ ve teknolojik geliģmeleri izleyerek öğretim üyelerinin, araģtırmacıların ve öğrencilerin hizmetine sunmaktır. Vizyon ġırnak Üniversitesinin eğitim ve araģtırma programlarının gereksinimleri doğrultusunda, bilgiyi hizmet verdiği kitleye, çağın gereklerini geliģen teknolojileri kullanarak ulusal ve uluslar arası bilgi merkezleri arasında elektronik bilgi transferlerini gerçekleģtirerek, toplam kalite ilkeleri çerçevesinde, geliģmelerin gerisinde kalmayan modern bir bilgi merkezi olmayı amaç edinmiģtir. Teknik Hizmetler Kütüphaneye sağlanan bir materyalin sağlanmasından hizmete sunuluncaya kadar devam eden sürecini kapsayan; sağlama, kataloglama-sınıflama ve barkodlama iģlemlerinin yapıldığı servistir. Kullanıcılarımızın daha etkili yararlanabilmeleri için kütüphanemiz her tür basılı, yazılı ve elektronik kaynakları bünyesinde bulunduran güncel ve zengin bir koleksiyona sahip olmayı amaç edinerek bu doğrultuda Fakültelerin ve Meslek Yüksekokullarının öncelikli istekleri doğrultusunda danıģma kaynakları, yerli- yabancı basılı yaklaģık 6306 (ALTIBĠNÜÇYÜZALTI) adet kitap satın alınmıģtır. Kütüphaneye gerek satın alma gerekse bağıģ yoluyla gelen ve demirbaģ, barkod iģlemleri tamamlanan yayınların sınıflaması Dewey Onlu Sınıflama Sistemi ne göre yapılarak; Marc formatındaki YORDAM Kütüphane Otomasyon Programı na Anglo- Amerikan Cataloging Rules II kataloglama kuralları doğrultusunda kitapların bibliyografik künyeleri girilerek kullanıcıların hizmetine sunulmuģtur yılı içerisinde kataloglama ve sınıflama iģlemi biten ortalama 4103 (dörbinyüzüç) kitabın sırt etiketleri, damgalama ve barkod iģlemleri yapılarak okuyucunun hizmetine sunulmak üzere raflarda yerini almıģtır. 40

40 Kütüphane kullanıcıları ġırnak Üniversitesi Akademik-Ġdari Personeli, Öğrencileri ve dıģarıdan gelen araģtırmacılardan oluģmaktadır. ġırnak Üniversitesi Akademik-Ġdari Personeli, Öğrencileri doğal üye olarak kabul edilirler. Ödünç Verme Teknik iģlemleri tamamlanan yayınlardan faydalanmak isteyen okuyucuların ödünç kitap alabilmesi ve diğer materyallerden faydalanabilmesi için Kütüphaneden Yararlanma Yönergesi ne göre; Akademik personele 30 gün süre ile 6 kitap, Ġdari Personel 21 gün süre ile 3 kitap, öğrenciler 21 gün süre ile 3 kitap ödünç alabilir. Sunulan Hizmetler Kütüphanemiz, üniversite kütüphanesi olması nedeniyle, eğitim-öğretim alanında hizmet veren akademik bir birimdir. Yapılan faaliyetlerin tümü aģağıda sıralandığı gibi, eğitim öğretim amaçlıdır. Eğitim kurumlarının temel amacı, bireylerin toplumla uyumunu sağlamak, hayata hazırlamak, baģarılı bireyler yetiģtirmektir. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı, üniversitemizin belirtilen amaçları gerçekleģtirmesi için, öğrenci, öğretim görevlisi, öğretim üyeleri ve üniversitemiz dıģından gelen kullanıcılarımızın bu isteklerini karģılamak için aģağıda belirtilen baģlıklar altında faaliyetlerini sürdürmektedir. 1- Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda basılı ve elektronik bilgi kaynaklarını sağlamak, 2- Üniversitemizin bilgi ihtiyaçlarına kısa sürede yanıt vermek, 3- Güncel bilgiye hızlı kolay Ģekilde ulaģımı sağlamak için gerekli çalıģmaları yapmak, 4- Ödünç verme iģlemini yapmak, 5- Birim arģivi oluģturmak, 6- Yurt içi ve yurt dıģı yayın isteklerini karģılamak, 7- Kütüphaneler arası iģbirliğini geliģtirmek, 8-Kullanıcı eğitimini gerçekleģtirmek, 9- Kullanıcı profili hazırlamak ve güncel duyuru hizmeti sunmak, 10- Elektronik referans koleksiyonunu geliģtirmek, 11- Koleksiyonun cilt iģlemlerini yaptırmak, 12- Rafların Dewey Onlu Sınıflama Sistemi ne göre yerleģtirilmesi ve düzenli tutulmasını sağlamak, 13- Elektronik ortamda uluslar arası standartlara göre kataloglama ve sınıflama yapmak, 14- Konu baģlıklarını Türkçeye uyarlamak. 41

41 Tablo 26. Faaliyet ve Proje Bilgileri Eğitim Faaliyetleri, Programın Tarihi Katılan KiĢi Sayısı Programın Türü ve Adı (Hizmet Ġçi Eğitim /Kurs/ Diğer) ANKOS Link ( Antalya) Nisan ANKOS (Diyarbakır) 15 Mart AÇIK ARġĠV (Ankara) 03 Mart AÇIK ARġĠV (Ankara) 30 Mayıs AÇIK ARġĠV (Ankara) Ekim YÖK VE ANKOS Haziran TOPLANTISI AEKA EĞĠTĠM PROĞ. 18 Eylül (Bingöl) ÜNAK (Ġstanbul) Eylül CĠZRE VE SĠLOPĠ MYO 08-Nisan TANITIM TOPLANTISI(35 kiģiye tanıtım semineri verildi) Kaynak: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı Tablo 27. Eğitim Faaliyetleri Eğitim Faaliyetleri, Programın Türü ve Adı Programın Tarihi Katılan KiĢi Sayısı (Hizmet Ġçi Eğitim /Kurs/ Diğer) EBSCOHOST Veritabanı (Uğurcan Özkan) Hiperkitap elektronik veri tabanı semineri (Mehmet Can Soyulmaz) Ebrary Veritabanı (Gülçin Basal) World-E Book Library Veritabanı (Erman Karabulut) Astm Veritabanı (Mine Tonta) Kaynak: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı 42

42 Ankos Link Toplantısı Kurumsal ArĢiv ve Açık EriĢim Toplantısı 43

43 Cizre MYO Kütüphane Kaynakları Tanıtım Toplantısı Silopi MYO Kütüphane Kaynakları Tanıtım Toplantısı 44

44 Veritabanları Tanıtım Toplantısı Ebrary Veritabanı (Gülçin Basal) 45

45 Personel Daire BaĢkanlığı Misyon Personel Dairesi BaĢkanlığının misyonu; çağdaģ, bilgiyle donanmıģ, iletiģim ve etkileģim becerisine sahip çevresine önderlik edebilen, personeline ve topluma sunduğu hizmet anlayıģı ile evrensel standartlarda en iyi hizmeti sunmayı amaç edinen bilgiye ulaģmayı, uygulama ve yaymayı, böylelikle çağın gereklerini yerine getirmeyi, Atatürk ilke ve devrimlerini benimseyerek bu hedefler doğrultusunda hizmet üretmektir. Vizyon Ġnsana saygı ve hoģgörü gösteren, kurumlara ve topluma güvenen, bilimsel gerçeklere dayalı kararlar alabilen ve bu kararları uygulayabilen nitelikli ve kaliteli personel yetiģtiren, temel uygulamalı araģtırmalar ile toplum ve ülke kalkınmasına katkıda bulunan bireylerin olduğu bir birim oluģturmaktır. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalıģmalar yaparak personel sisteminin geliģtirilmesi yönünde önerilerde bulunmak Personelin atama, özlük, terfi ve emeklilik gibi bütün iģlemlerini yürütmek Ġdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programları ile görevde yükseltilme ve unvan değiģikliğine iliģkin eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak Verilecek diğer benzeri görevleri yapmak AĢağıda 2014 yılında yapılan iģlerin bir dökümü verilmiģtir: 1. Ġdari Personel Hizmet Belgelerinin hazırlanması. 2. Akademik ve idari personel kimliklerin çıkarılması. 3. Ġdari personelin izin iģlemleri.(yıllık, Mazeret, Ücretsiz izinler). 4. Yurt içi geçici görevle görevlendirme iģlemleri. 5. Ġdari personelin SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ile ilgili yazıģmalar. 6. Açıktan atama izni ve atama iģlemleri. 7. KPSS. Sonuçlarına göre atama iģlemleri. 8. Naklen gelen ve giden idari personele ait yazıģmalar. 9. Görevde Yükselme ve Unvan Değ. Eğitim ve/veya sınavlarının yapılması. 10. Ġdari personelin Öğrenim, sigortalı hizmet değerlendirmeleri ve terfiler. 11. Ġdari kadro listelerinin hazırlanması. 12. Ġdari personelle ilgili yazıģmalar. 13. Ġdari personelin emeklilik iģlemleri. 14. Ġstatistikî bilgilerin kayıtlarının tutulması ve güncelleģtirilmesi sayılı Devlet Memurları Kanunun 94.Maddesi uyarınca Müstafi-istifa iģlemleri, 16. Ġdari personelin emekli sicil numaralarının takibi, S.D.M.K.'nun 64. ve 68. maddeleri gereğince Olumlu sicil uygulamaları 18. Akademik personel Hizmet Belgelerinin hazırlanması. 19. Akademik kadro listelerinin hazırlanması. 20. YÖK ve ÜAK ile yapılan yazıģmalar. 46

46 21. Akademik personelin izin iģlemleri.(yıllık, Mazeret, Ücretsiz izinler). 22. Akademik personelin yeniden atanma iģlemleri. 23. Akademik personelin terfi iģlemleri. 24. Akademik personelin hizmet değerlendirmeleri. 25. Yurt dıģındaki araģtırma görevlilerinin yazıģmaları 26. Yurt içi geçici görevle görevlendirmeler. 27. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ile olan yazıģmalar. 28. Akademik personelin dosyalarının takibi. 29. Akademik personelin görevlendirilmeleri. 30. Emeklilik iģlemleri sayılı Kanunun 34. Maddesi uyarınca Üniversitemizde çalıģan sözleģmeli yabancı uyruklu personel iģlemleri. 32. Sınavı kazananların atama iģlemleri sayılı Kanunun 23. Maddesi Yardımcı Doçent, 25. Maddesi Doçent, 26. Maddesi Profesör, 31.Maddesi Öğretim Görevlisi, 32. Maddesi Okutman, 33. Mad. Uzman, 50-d Maddesi AraĢtırma Görevlilerine ait atama iģlemleri, 34. Naklen gelen ve giden öğretim elemanlarına ait yazıģmalar. 35. Akademik personelin emekli sicil numaralarının takibi, 36. Kanunun 35. Maddesine göre Bir Üniversite adına bir diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim gören AraĢtırma Görevlilerine ait iģlemler, sayılı Kanuna göre Üniversitemiz adına yurt dıģında Eğitim gören AraĢtırma Görevlilerine ait iģlemler. 38. Yurtiçi ve YurtdıĢında Lisansüstü Eğitim yapan AraĢtırma Görevlilerine ait iģlemler. 39. Diğer üniversitelerden istenen Öğretim Üyeleri listeleri. 40. Lisansüstü öğrenim görenlerden, Öğretim Üyeliği Yardımcı kadrolarına atanacakların hak ve yükümlülükleri ile Tıpta Uzmanlık Öğrencileri'nin GiriĢ Sınavları hakkında yürütmelik doğrultusunda; iliģik kesme iģlemleri ile görev sürelerinin uzatılması iģlemleri. 41. Kadro iptal ve ihdas iģlemleri. 42. Kadroların aktarılması. 43. Kadroların izin iģlemleri (YÖK ve Maliye Bakanlığından). 44. Kadro ilan iģlemleri. 45. Sınavların yapılması. 46. Sınav jüri yazıģmaları. 47. Doçentlik baģvuruları ve yayınların jüri üyelerine ulaģtırılması. 48. Kadro pozisyonlarının takibi ve uygulanması 49. Akademik ve idari personel sicil kayıtlarının tutulması. 50. Adli Mercilerle yapılan yazıģmalar. 51. Sicil Raporlarının takip edilmesi, 52. Disiplin ve ceza soruģturması takibi, 53. Kılık Kıyafet Disiplin ve Ceza SoruĢturmaları takibi, 54. Ġrticai Faaliyet Disiplin ve Ceza SoruĢturmaları takibi, sayılı Kanun gereğince Mal Bildirimi takibi, 56. YÖK ve Devlet Personel BaĢkanlığı'na disiplin ve ceza iģlemlerinin bildirilmesi 57. Ġl dıģından gelen Üniversite personeline hasta sevk kâğıdı düzenleme iģlemleri. 58. Gelen ve giden evrakların kayıtları. 47

47 Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı Misyon Öğrenci ve personelimizin beden ve ruh sağlıklarını korumak, öğrencilerimizi topluma yararlı bireyler haline getirmek amacıyla; çağdaģ yöntemlerle yeterli ve kaliteli düzeyde, beslenme, barınma, sağlık, kültür, spor, psikolojik danıģma ve rehberlik hizmeti sunmak, sosyal ihtiyaçlarını karģılamaktır. Vizyon Tüm hizmet alanlarında; öğrenci ve çalıģana yönelik, imkânlarını verimli kullanan bilgi ve teknoloji ile donatılmıģ, örnek bir BaĢkanlık olmaktır. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığı; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. ve 47. maddeleri, 124 Sayılı Yükseköğretim Üst KuruluĢları ile Yüksek Öğretim Kurumlarının Ġdari TeĢkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32. maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor ĠĢleri Dairesi Uygulama Yönetmeliğinde görev ve sorumluluklarının ayrıntıları belirlenen bir sağlık kuruluģu; öğrencilerin sosyal, kültürel, danıģma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karģılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araģtırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir. İşlevi; öğrencilerinin ve çalıģanlarının beden ve ruh sağlığının korunması, beslenme, barınma, çalıģma, spor yapma, boģ zamanlarını değerlendirme ve sosyal ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla konferans, bilgi Ģöleni, seminer, tiyatro, konser, sergi, halk oyunları faaliyetleri düzenleyerek bunlarla ilgili salonların, yurt, kantin, kafeterya, eğlence yerleri gibi tesislerin iģletilmesi/iģlettirilmesi bunlardan öğrencilerin ve çalıģanların en iyi Ģekilde yararlanmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin, personelin sağlık ve tedavileri ile ilgili hizmetleri yürütmek, Öğrencilerin ve personelin sportif, kültürel, sosyal ihtiyaçlarını karģılayacak faaliyetleri düzenlemek, Öğrencilerin ve personelin beslenme ve benzeri ihtiyaçlarını karģılamak, 48

48 Yükseköğretim kurumları, mediko sosyal sağlık, kültür ve spor iģleri dairesi uygulama yönetmeliği 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değiģik 46. ve 47. maddeleri uyarınca üniversitelerde kurulacak Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor ĠĢleri Dairesinin teģkilatlanması, yönetimi, çalıģmaları, görevlilerin yetki ve sorumluluklarına iliģkin genel hükümleri kapsar. Bu yönetmeliğin ilgili maddeleri gereği dairenin görev, yetki ve sorumlulukları aģağıdaki gibidir : MADDE 1: Dairede öğrencilerin beden ve ruh sağlığı hizmetlerini yürütmek üzere aģağıdaki hizmetler yapılır: a) Üniversitenin bütün öğrencileri ile çalıģanları, emeklileri ve çalıģanların bakmakla yükümlü olduğu bireyleri için sağlık fiģi düzenlemek, b) Üniversitedeki bütün öğrencileri imkânlar ölçüsünde her yıl bir defa zorunlu olarak sağlık kontrolünden geçirmek ve tespit edilen bulguları sağlık fiģine iģlemek, c) Öğrencilere, gerektiği zamanlarda koruyucu aģılar uygulamak, d) Öğrencilerle, üniversitede görevli diğer personel için, sağlıklarını korumak, bu konuda bilgilerini arttırmak ve eğitmek amacıyla konferanslar düzenlemek, ilgili filmleri göstermek ve gerekirse broģürler dağıtmak, e) Öğrencilerle diğer personelin muayeneleri ile ayakta tedavilerini yapmak, f) Yatırılarak inceleme ve tedavisi gereken hastaların, ilgili sağlık kuruluģlarına gönderme iģlemleri ile her türlü laboratuar tahlilleri ve radyolojik incelemelerini yapmak veya yaptırmak, g) Öğrencilerin, bütçe imkânları ölçüsünde görevli hekimlerce saptanacak ilaç, gözlük, ortopedik cihaz vb. ihtiyaçları sağlamak, h) Tedavi masraflarını T.C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından karģılanan öğrencilerin, bu giderleri ile gözlük ve ortopedik araç masraflarının söz konusu kurumlar tarafından daireye ödenmesin sağlamak, Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Hizmetleri MADDE 2: Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Hizmetleri olarak öğrencilerin karģılaģtıkları duygusal, sosyal, eğitime veya meslek ve iģ seçimine iliģkin sorunların çözümünde onlara danıģmanlık ve rehberlik yapar ve bu amacını gerçekleģtirmek için aģağıdaki hizmetleri yürütür: 49

49 a) Yeni kayıt yaptıran öğrencilere, üniversite, kurallar ve yakın çevre hakkında tanıtıcı ve aydınlatıcı bilgiler vermek, öğrencinin çevreye ve üniversiteye alıģmasını sağlamak, b) Öğrencilerin sorunlarını saptamak ve çözümü için ilgili kurumlarla iģbirliği yapmak, c) Bulundukları bölümü değiģtirmek isteyen öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerini tanımasına ve uygun seçimler yapmasına yardımcı olmak, d) Öğrencilere ileride sahip olacakları mesleğe iliģkin bilgiler vermek ve onları çevredeki iģ imkânlarından haberdar etmek. Özel kamu kuruluģları ile iģbirliği yaparak, mezunlara iģ bulmaya yardımcı olmak ve iģe yerleģtirilen mezunları imkânları ölçüsünde izlemek, e) Duygusal sorunları olan öğrencilere, istek ve ihtiyaçlarına göre bireysel veya grupla psikolojik danıģma yapmak. Bireyin önemli kararlar almasına, kendisini daha iyi tanımasına, çevresindeki insanlarla daha etkili iliģkiler kurmasına yardımcı olmak, f) Öğrencilerle ilgili olarak havale edilen vakalarda yetkililerce ön görüģme yapılmasını ve gerektiğinde onlara psikolojik testler uygulanmasını sağlamak. Yapılan değerlendirme sonucuna göre öğrenciyi ilgili hizmet birimine göndermek. Sosyal Hizmetler MADDE 3: Dairede, sosyal hizmetler olarak aģağıdaki hizmetler yürütülür: Öğrencilerin barınma, beslenme, burs ve kredi gibi temel ihtiyaçlarının karģılanması için gerekli hizmetleri sağlamak, bu hizmetleri sunan kuruluģlarla iģbirliği yaparak hizmetin daha iyi yürütülmesini sağlamak ve yurt kantin ve kafeteryalarının en iyi Ģekilde hizmet vermesi için çaba göstermek, a) ÇeĢitli konuları içeren kitapların bulunduğu okuma salonları açarak, öğrencilerin ilgi alanlarına göre bilgi edinmelerine, yeni ilgi alanlarına yönelmelerine yardım etmek ve boģ zamanlarını kitap okuyarak değerlendirmelerini özendirmek, b) Öğrencilerin ve çalıģanların sömestre ve yaz tatilleri için, dinlenme tesisleri veya kamp yerleri kurmak veya bu konuda faaliyet gösteren kuruluģlarla anlaģarak hizmetin görülmesini sağlamak. c) Öğrencilerin ve çalıģanların ulaģım hizmetlerinin görülmesini temin etmek veya bu konuda faaliyet gösteren kuruluģlarla anlaģarak, hizmetin en iyi Ģekilde yürütülmesini sağlamak, d) Üniversitede çalıģanların okul öncesi çağdaki ve okul çağındaki çocuklarının çalıģma saatleri içinde bakımları ve eğitimlerine yardımcı olmak üzere, kreģ, yuva ve benzeri birimler kurmak ve bu konuda ilgili kuruluģlarla iģbirliği yaparak hizmetin en iyi Ģekilde görülmesini sağlamak. 50

50 Kültür Hizmetleri MADDE Üniversitemizde kültürel ve sportif hizmetlere yönelik çeģitli çalıģmalar yapılmıģtır. Bu çerçevede; Diğer devlet ve özel üniversitelerinin ve kurumların etkinlik davetleri idari ve akademik birimlere yazı ile duyurulmuģ gelen afiģler asılmıģtır. Ulusal Bayramlarda Üniversitemizce görevlendirmeler ve gerekli bilgilendirmeler yapılmıģtır. Ocak ayında 2013 Güz Turnuvalarında 1. Olan Takımlara ödül olarak ġehr-i Nuh Otel havuzuna yüzmeye götürüldü akabinde Sosyal Tesislerde Yemek verildi. IV. Bahar ġenliği Kapsamında Personeller için Futbol, Masa Tenisi ; Öğrenciler için Futbol, Masa Tenisi, Voleybol turnuvaları düzenlendi. Ödül Töreni yapılarak Kupa ve Madalyalar dağıtıldı. ġırnak MYO bahçesinde Mezuniyet Töreni düzenlendi, etli pilav dağıtıldı ve konser verildi. IV. Bahar ġenliği Konser hazırlıkları yapıldı Nurettin RENÇBER, Servet KOCAKAYA ve Mesut CĠZĠRĠ sanatçılarımızla anlaģma yapıldı ancak Ülkemizi derinden yaralayan Soma da yaģanan maden faciasından dolayı tüm Türkiye de olduğu gibi Ģenliklerimizin konser bölümü iptal edildi bu kapsamda Soma da hayatını kaybeden vatandaģlarımızın hayrına Üniversitemiz tarafından pilav dağıtıldı. Kültürel GeliĢim Kulübümüz tarihinde Dursun Ali ERZĠNCANLI yı Gençlik Hizmetleri Spor Ġl Müdürlüğünün kapalı spor salonuna getirerek söyleģi düzenledi. (NOT: Araç tahsis edildi ve konaklama sağlandı.) Doğu- Batı KardeĢlik Kulübümüz tarafından tarihinde Yürüyen Kuran Hz. Muhammed konulu konferans verildi. Ekonomi Kulübümüz tarafından tarihinde Yurt DıĢına Açılan Kapı konulu Panel verildi. Doğu- Batı KardeĢlik Kulübümüz tarafından tarihinde Müslüman Gençlik konulu Konferansı verildi. Edebiyat ve Sosyoloji Kulübümüz tarafından Ġlahiyat Fakültesi bahçesinde üniversitemize yeni kayıt yapan öğrencilerimize mini konser verildi. Tiyatro Kulübümüz tarafından tarihinde Kültür Merkezi tiyatro salonunda 3 tiyatro oyunu sergilendi. Edebiyat ve Sosyoloji Kulübümüz tarafından tarihinde Mühendislik Fakültesi bahçesi önünde Konser verildi. Tiyatro Kulübümüz tarafından Fakültelerde Sokak Tiyatrosu ve Kitap okuma etkinliği sergilendi Edebiyat ve Sosyoloji Kulübümüz tarafından ġehrin Üniversiteye katkıları Üniversitenin ġehre katkıları konulu konferans verildi. IV. Güz dönemi kapsamında Öğrenciler için Futbol ve Voleybol turnuvaları düzenlendi. Ödül Töreni yapılarak Kupa ve Madalyalar dağıtıldı. 51

51 Spor Hizmetleri MADDE 5: Dairede; spor hizmetleri olarak öğrencilerin ve çalıģanların beden sağlıklarını korumak ve geliģtirmek, onlara belli bir disiplin çalıģma alıģkanlığı kazandırmak, spora ilgi duymalarını sağlamak, enerjilerini bu olumlu yönlere yönlendirmek. BoĢ zamanlarını değerlendirmek için ilgi duydukları spor dalında çalıģmalarını sağlamak üzere aģağıdaki hizmetler yürütülür: 1. Grup çalıģmaları ve karģılaģmalar düzenlemek, spor birlikleri kurmak, 2. Bu amaçlarla kurulmuģ bulunan yurt dıģı ve yurt içi kuruluģlarla iģbirliği yaparak, bu alandaki çalıģmaları yaygınlaģtırmak, üniversiteyi temsilen öğrencilerin yarıģma ve karģılaģmalara katılmalarını sağlamak. 3. Üniversitelerin tüm spor, tesis ve malzemelerinin tek elden kullanılmasını, elemanların planlı bir Ģekilde çalıģmalarını ve bir merkezden yönetilmelerini sağlamak. Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığının yetki, görev ve sorumlulukları 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. Maddesi ile 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik ile belirlenmiģtir. ġırnak Üniversitesi Rektörlük Binasının dördüncü katında hizmet veren Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığına ait 3 adet çalıģma odası ve 1 adet server odası bulunmaktadır. Strateji geliģtirme birimlerinin görevleri, aģağıda belirtilen fonksiyonlar kapsamında sunulmuģtur. 1. Stratejik yönetim ve planlama. a- Misyon belirleme. b- Kurumsal ve bireysel hedefler oluģturma c- Veri-analiz ve araģtırma-geliģtirme. 2. Performans ve kalite ölçütleri geliģtirme. 3. Yönetim ve Bilgi sistemi. 4. Malî hizmetler. a- Bütçe ve performans programı. b- Muhasebe, kesin hesap ve raporlama. c- Ġç kontrol ve önmali kontrol 52

52 AĢağıda belirtilen görevler strateji geliģtirme birimleri tarafından yürütülmesi gereken görevlerdir: Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluģturmak üzere gerekli çalıģmaları yapmak. 1. Ġdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliģtirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 2. Ġdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliģtirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. 3. Ġdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dıģ faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araģtırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araģtırmalar yapmak. 4. Yönetim bilgi sistemlerine iliģkin hizmetleri yerine getirmek. 5. Ġdarede kurulmuģsa Strateji GeliĢtirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek. 6. Ġdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalıģmalarını yürütmek. 7. Ġzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. 8. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. 9. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına iliģkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. 10. Ġlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil iģlemlerini yürütmek. 11. Genel bütçe kapsamı dıģında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek. 12. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. 13. Ġdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taģınır ve taģınmazlara iliģkin icmal cetvellerini düzenlemek. 14. Ġdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. 15. Ġdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iģ ve iģlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. 16. Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıģmanlık yapmak. 17. Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. 18. Ġç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliģtirilmesi konularında çalıģmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik iģlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak. 19. Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 53

53 Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülmesi gereken görevler Ģunlardır: 1. Ġdarenin stratejik planlama çalıģmalarına yönelik bir hazırlık programı oluģturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danıģmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalıģmalarını koordine etmek. 2. Stratejik planlamaya iliģkin diğer destek hizmetlerini yürütmek. 3. Ġdare faaliyet raporunu hazırlamak. 4. Ġdarenin misyonunun belirlenmesi çalıģmalarını yürütmek. 5. Ġdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dıģ faktörleri incelemek. 6. Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak. 7. Kurum içi kapasite araģtırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araģtırmalar yapmak. 8. Ġdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek. 9. Ġdarenin görev alanıyla ilgili araģtırma-geliģtirme faaliyetlerini yürütmek. 10. Ġdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek. Performans ve kalite ölçütleri geliģtirme fonksiyonu kapsamında yürütülmesi gereken görevler Ģunlardır: 1. Ġdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliģtirmek. 2. Ġdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliģtirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. 3. Ġdarenin veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak. Yönetim bilgi sistemi fonksiyonu kapsamında yürütülmesi gereken görevler Ģunlardır: 1. Yönetim bilgi sistemlerine iliģkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle iģbirliği içinde yerine getirmek. 2. Yönetim bilgi sisteminin geliģtirilmesi çalıģmalarını yürütmek. 3. Ġstatistikî kayıt ve kalite kontrol iģlemlerini yapmak. 54

54 SIRA Tablo Yılında Yürütülen ÇalıĢmalardan Bazıları ġunlardır: 2014 YILI STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU FAALĠYET ADI TARĠH AÇIKLAMA 1 Bütçe Dağılımı Ocak Kabul edilen Kurum Bütçesinin tertipler bazında birimlere dağıtılması 2 Ġç Kontrol Uyum ve Eylem Planı Raporu Ocak - Temmuz Ġç kontrol Uyum ve Eylem Planı Raporu bir önceki yılın ikinci altı aylık dilimi için hazırlanır. 3 Ayrıntılı Finansman Programı (AFP) Ocak - ġubat Bütçe ödeneklerinin hangi ayda ne kadar harcanacağını gösteren rapordur. Yayınlanan tebliğe göre ocak veya Ģubat ayında düzenlenir. 4 %10 Harcama Dilimi Tablosu HazırlanmıĢ olup, ayrıca takip programı kuruldu. ġubat Kamu Ġhale Kanunun 62'inci maddesi gereğince uygulanan tablo 5 Yönetim Dönemi ġubat Bir önceki mali yıla iliģkin tüm mali tablo,defter ve belgelerin SayıĢtay BaĢkanlığına gönderilmesi. 6 Ġdare Faaliyet Raporu Ocak -ġubat Mart ayı sonuna kadar birimlerden Birim Faaliyet Raporları istenir. Nisan ayı sonuna kadar Ġdare Faaliyet Raporu hazırlanarak SayıĢtay, Bumko ve Muhasebat'a gönderilip, Ayrıca; Kamu oyuna duyurulur. 7 Kamu Yatırımları Harcama Tablosu Mart-Haziran-Eylül- Aralık sonu Yatırım projeleri ile ilgili yapılan çalıģma ve harcamalar 3'er aylık dönemler halinde Kalkınma Bakanlığı ve YÖK'e gönderilir. 55

55 8 Kefalet Aidatı Bordrosu (3'er Aylık) Mart-Haziran-Eylül- Aralık Kurumuzda Görevli TaĢınır Kayıt Kontrol Yetkilileri, Veznedar, Döner Sermaye Mutemetleri vb. KiĢilerden Kesilen Kefalet Aidatları 3'er Aylık Dönemlerde Maliye Bakanlığı Kefalet Sandığı BaĢkanlığına Bildirilir. 9 Kamu Yatırımları Ġzleme ve Değerlendirme Raporu Mart ayı 5018 sayılı Kanunun 25. maddesine istinaden mart ayının sonuna kadar SayıĢtay ve Maliye Bakanlığına gönderilir yılı Kesin Hesap Nisan-Mayıs-Ekim 15 Nisan'a kadar Mutabakat için Muhasebata gönderilir. 15 Mayısta 4 Nüsha Muhasebata, Ekimin ilk haftası 25 adet Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna, 5 adet SayıĢtay BaĢkanlığına gönderilir. 11 TaĢınır Kesin Hesap Cetveli (16 ve 17 nolu cetveller) Nisan - Mayıs Üniversitemizin tüm taģınırlarının Konsolide edilerek, muhasebe kayıtlarıyla sağlanması ve rapor haline getirilip,15 Nisana kadar SayıĢtay'a gönderilir. 13 Bütçe Hazırlama Haziran-Temmuz Haziran ayı içersinde birimlerinden bütçe teklifleri istenir. Temmuz ayı sonuna kadar sisteme girilir. 14 Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz Ġlk 6 aylık dönem gerçekleģme bilgileri ile yılsonu gerçekleģme tahminlerinin hazırlandığı rapor, Kamu oyuna açıklanır. 15 Bütçe GörüĢmeleri Ağustos-Eylül Maliye ve Kalkınma Bakanlığının çağrısı üzerine Bütçe tekliflerinin kabulü için yapılan görüģmelerdir. 16 Bütçe Tasarısı Eylül Maliye ve Kalkınma Bakanlığı tarafında Kabul Edilen Bütçe tasarıları TBMM ve Maliye Bakanlığına gönderir. 17 Yıl Sonu ĠĢlemleri Ekim-Kasım-Aralık Gerekli TĠF ler ve kuruģ farkları girildikten sonra KBS sitemi ile Say2000i sistemindeki taģınır hesaplarının birbiriyle tutması ve Tüm Muhasebe kayıtlarının kuruģu kuruģuna tutturulması. 56

56 18 Nakit Talep Formu Her Ay Her ay Ayrıntılı Finansman Programına (AFP) göre Hazine'den Nakit talebinde bulunur. Aylık olarak sisteme girilir. 19 Erasmus Değerleme iģlemi Her Ay Her ayın son iģ günü say 2000i otomasyon sistemi üzerinden yapılır. 20 Aylık SayıĢtay Raporları Her ay Her ayın sonu itibariyle Büyük Defter, Kasa Defteri, Yevmiye Defteri ve Mizan SayıĢtay BaĢkanlığına gönderilir. 21 Ödenek Gönderme 3'er aylık dönemde 3'er aylık dönemler halinde birimlerin ödeneklerinin serbest bırakılması 22 Ödeme Emirleri Her Mesai Günü Birimlerden gelen ödeme emirleri kontrol edilir ve say2000i otomosyon sistemine girilerek ödemelerin yapılması için bankaya gönderilir. 23 Eğitim Programı Hesapları Her ay Farabi, Erasmus, Sodes vb. programlara ait paralarının emanete alınması, ödemelerin takibi ve geri iade iģlemleri. 24 Mizan (Vergiler) Her Ayın Son Günü O Ay Ġçerisinde Yapılan Ödemelerden Kesilen Vergilerin Dökümü Her Ayın Sonunda Alınır. 25 Muhtasar Beyanname ve Katma Değer Vergilerinin Ödenmesi Her Ayın 5'i ile 10'u Arasında Her Ayın 5'i Ġle 10'u Arasında Vergi Programında Yapılan Harcamalardan Kesilen Vergiler Girilir ve Ġnternet Vergi Dairesi Ġnternet Sitesinden Gönderilir ve Say2000i'den Ödemesi Yapılır. 26 Emanet Hesaplarına Alınan Kesintilerin Ödenmesi Her Ayın 15'i ile 20'si Ayın 15'inde Ödenen MaaĢlardan Kesilen Emekli Kesenekleri, Sendika, Kefalet Aidatı ve Ġcraların Kurumlara Ödemesi Yapılır. 27 Banka Promosyonu Bankayla Yapılan SözleĢme Gereği Göreve BaĢlayan Personel Sayısı 25'e UlaĢınca Birimlerimizde Göreve BaĢlayan Personellerin Listesi Hazırlanarak Ödeme Yapılması Ġçin Bankaya Gönderilir. 57

57 28 MaaĢ ĠĢlemleri Her Ayın 5'i Ġle 15'i Arasında Kurumun MaaĢ ĠĢlemleri Yapılır Birimlerimizden Gelen Evraklar Nedeniyle Her Ay Personelimizin MaaĢları Güncellenir, Sisteme Aktarılarak MaaĢ Hesaplaması Yapılır ve her ay en geç ayın 12'sine kadar bankaya gönderilir. 29 Yevmiye Sayısı 3847 (Her ödeme emri ve MĠF için sistem tarafından otomatik olarak verilen numaralardır.) 30 Gelen Evrak Giden Evrak 2562 Kaynak: Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı. Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Misyon Üniversitemizin hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda, iģleyiģi ve gelecekte de var olması için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüd, proje, keģif, ihale ve denetleme iģlerinde yoğun olarak hizmet vermek, mevcut personel - ekipman ile; sorumlu olduğumuz alanlarda, sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmak, gelecekteki sağlıklı nesillerin oluģturulmasına yönelik; eğitim, öğretim, araģtırma ve uygulamada sürekli iyileģme ve geliģmeyi sağlayacak, fiziki mekanları, Kamu Ġhale Kanunu ve bununla ilgili Mevzuat Hükümlerine uygun Ģekilde tesis ederek çağdaģ tesisler yaratmak, kurumumuzun üretkenliğini arttıracak teknolojiyi, yapılaģmayı ve gerekli altyapıyı sağlamaktır. Vizyon Mevcut Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde Kurumun iģleyiģi ve gelecekte de varlığını sürdürebilmesi için, tüm birimlerin ihtiyacı olan yapılaģmayı, altyapıyı, konforu, estetiği, donanımı ve teknik desteği sağlamak amacıyla bilimsel doğrularla akla uygun, araģtırmacı ve teknolojik geliģmeleri takip eden çağdaģ bir yapılanma hizmeti sunmak. Ayrıca bilimsel, kültürel ve düģünsel boyuttaki nitelikleri ile deneyimini ortaya koyan bir kurum olmasını sağlayabilecek yapısal özelliğe sahip olarak Üniversitemizi ve dolayısıyla Ülkemizi geleceğe en iyi, en doğru ve en ekonomik Ģekilde hazırlayabilmek için zoru baģarmak, imkânsızı zora dönüģtürmektir. 58

58 Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Üniversitemizin; kendi mülkiyetine, maliye hazinesine ve diğer mülkiyetlere kayıtlı arsa ve arazileri üzerindeki eğitim-öğretim, sağlık, beslenme, barınma, kültür ve spor hizmetlerinin ifasına yönelik; Yatırım projeleri kapsamında bulunan bina ve tesislerin projelerini hazırlamak. Üniversitemiz yatırım programları kapsamında bulunan bina ve tesislerin planlamasını yapmak. Yatırım programlarının hazırlanmasını, Mevcut olan kapalı ve açık alanlara ilaveten ihtiyaçlar doğrultusunda, açık spor tesisleri dahil yeni bina ve bloklar yapılmasını, Mevcut bina ve blokların tadilat ve büyük onarımları ile küçük onarımlarını, Isıtma, soğutma ve havalandırma, temiz ve pis su, elektrik enerjisi ile haberleģme gibi temel altyapı hizmetlerinin ifasına yönelik mevcut olan tesis, santral ve tesisatların yenilenmesini, iģletilmesini, periyodik bakım ve onarımlarını ve yine arızaların giderilmesini, Geleceğe yönelik, açık alanların çevre düzenleme çalıģmalarını belirlemek, tüm kampus içi peyzaj çalıģmalarını yapmak. KamulaĢtırılacak olan yerlerin tespitini yapmak. Kampuslar içi ana ve ara bağlantı yolları, tören alanları ile kaldırımlar dahil çevre düzenlemesini, Yapım, tadilat ve büyük onarım ile altyapı tesis ve tesisatlarının ikmaline yönelik ihale iģlemlerinin yapılmasını, Ġhalesi yapılan bina inģaatlarını, plan ve projelerine uygun bir Ģekilde yaptırır, uygulama çalıģmalarını yerinde bire bir izler ve denetler. BaĢbakanlık, Kamu Ġhale Kurumu, SayıĢtay, Maliye Bakanlığı, DPT MüsteĢarlığı ile ilgili yazıģmaları yapmak. Yatırımlarla ilgili Üniversitemiz Rektörlüğü, Daire BaĢkanlıkları, Fakülteler, Valilik gibi tüm kurum ve kuruluģlarla ilgili resmi yazıģmaları yapmak ve iģlemleri yürütmek. Tahakkuk iģlemlerini yapmak. Üniversitenin yatırım bütçesini hazırlamak. Yatırım ödeneklerinin takibini yapmak. Yapıların ve tesislerin tekniğine uygun inģa edilmesini sağlamak. ĠĢ ve iģçi güvenliği tedbirlerinin tam olarak alınmasını denetlemek. ġantiye düzenini sağlamak. Kampus düzenini korumak için inģaat malzemelerinin ve atıklarının kontrollü stoklanmasını sağlamak. 59

59 Yıllık ve aylık ödenekler doğrultusunda iģ programlarını hazırlayarak gerçekleģmesini sağlamak, hak ediģleri hazırlamak ve hak ediģ incelemesini yapmak. Geçici ve kesin kabul iģlemlerini yapmak. Birim fiyatı belli olmayan imalatların analizlerini yapmak. Süre uzatım kararlarını hazırlamak. KeĢif artıģlarını hazırlamak. Tasdik edilen projelerin kesin metrajlarını hazırlamak. YaklaĢık maliyetlerin ve teknik hazırlıkların yapılması. Hak ediģ sonrası her iģ için tamamlanma yüzdelerini tespit etmek. Geçici ve kesin kabul sonrası kesin hesapları yapmak. Ġdari Hizmetler 2014 yılında birimimizin yerine getirmiģ olduğu baģlıca faaliyetler özet olarak aģağıda gösterilmiģtir. Diğer faaliyetler Proje ve Faaliyet Bilgileri bölümünde belirtilmiģtir. Kampus alanı yapım iģi Silopi MYO Bakım Onarım ĠĢi Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Y.O. Yapım ĠĢi Ziraat Fak. Ġdil Kampus Alanı ve Üniversite Lojmanları Bahçesine Sondaj Yapım ĠĢi Ziraat Fak. Olarak Kullanılacak Binanın Bakım ve Onarım ĠĢi ġırnak MYO,Ġlahiyat Fak., Ġ.Ġ.B.F. Asansörlerinin Periyodik Bakım ve Onarımı 9 Adet Jeneratörün Periyodik Bakımı 6 Adet Telefon Santralinin Bakım ve Onarımı 4 Adet UPS Bakım ve Onarımı TOKĠ Lojmanları Muhtelif ĠĢler Ġ.Ġ.B.F. ve Ġlahiyat Fak. Kamera Tesisat ĠĢi ġırnak MYO Dersliklerinin Boyanması ĠĢi Silopi MYO Bahçesine Kamelya Yapımı ĠĢi Kırtasiye Malzemesi Alımı Elektrik, ĠnĢaat ve Diğer Tüketim Malzemelerinin Alımı Ġlahiyat Fakültesi Ġç Cephesinin Boyanması ĠĢi Ġdil Kampus Alanı Ġçin Su Arama ĠĢi Üniversite Kampus Alanı için içme ve kullanma suyu temini iģi Kampus Alanı su sondaj faaliyeti Üniversite binalarının bakım, onarım ve boyama iģi 60

60 Kampus Alanı Yapım ÇalıĢmaları 61

61 62

62 63

63 64

64 65

65 66

66 Ġdil Ziraat Fakültesi Bakım ve Onarım ÇalıĢmaları 67

67 68

68 Üniversite Lojmanlarına Kamelya Yapım ÇalıĢmaları 69

69 Silopi MYO Bakım Onarım ÇalıĢmaları 70

70 Ġdil Ziraat Fakültesi Kampus Alanı Su Sondajı ÇalıĢmaları 71

71 Üniversite Lojmanları Su Sondajı ÇalıĢmaları 72

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Yüksek İhtisas

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Ankara Sosyal

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Ali AKMAZ REKTÖR ġırnak, Nisan 2014

SUNUġ Prof. Dr. Ali AKMAZ REKTÖR ġırnak, Nisan 2014 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2013 BĠRĠM-YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON a) Misyon: insan odaklı çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde

Detaylı

SUNUŞ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. Şırnak, Şubat 2015

SUNUŞ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. Şırnak, Şubat 2015 SUNUŞ Şırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuş olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla gelişen

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

2015 YILI FAALĠYET RAPORU

2015 YILI FAALĠYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU (BĠRĠMLER ĠÇĠN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTĠTÜ/DAĠRE BAġKANLIĞI/HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ)

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2011 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun yayınlanmasıyla beraber veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği,

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ ADI SOYADI : Prof. Dr. Mehmet AKGÜL KADRO UNVANI : Dekan ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1- Daire Başkanı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi nın görevi; Başkanlık bünyesinde bulunan tüm iş tanımlarını ve çalışma gruplarının düzenli çalışması için personel ayırımı yapmaksızın

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Faaliyet Raporu İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin Bilgiler...7

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER...

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

2015 YILI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU

2015 YILI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü ÜNİVERSİTE ORGANLARI REKTÖR: SENATO: ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU:

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür 1. Merkezi temsil etmek, 2. Yönetim kuruluna başkanlık etmek, 3. Yönetim kurulunun hazırladığı çalışma programlarını ve alınan kararları uygulamak, 4. Kurs programların başarılı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ, BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Abant İzzet

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI...

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... İçindekiler SUNUŞ... 1 I. GENEL BİLGİLER... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Birime İlişkin Bilgiler... 2 1- Fiziksel Yapı... 2 2. Teşkilat

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 26 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27239 YÖNETMELİK Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI LİSTESİ

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI LİSTESİ Sıra Birim Adı Birim Kimlik Kodu 1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 53771667 2 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 77230885 3 YÖNETİM REKTÖR YARDIMCILIĞI 51039126 4 ARAŞTIRMA VE PLANLAMA REKTÖR YARDIMCILIĞI

Detaylı

2014 YILI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI FAALĠYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU KONYA 2014 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI (BRİFİNG) NİSAN 2015 - ŞIRNAK 1 SUNUŞ Üniversitelerimiz, bilginin üretilmesi ve teknolojiye dönüştürülmesi de dahil olmak üzere, hemen hemen bütün faaliyetlerinde bilgi teknolojilerini

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : 41811054-010.06.01 21/05/2015 Konu : Görev Tanımları Genelgesi GENELGE (2015/1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında idarenin amaçlarına, belirlenmiģ

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU ( Mart 2013 ) GENEL BİLGİLER Yetki, Görev Ve Sorumluluklar 1. Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014-

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014- TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014- İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Geleceğe En Ġyiye PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ġubat-2012 Yürütülmekte Olan ĠĢler Personele ait günlük her türlü evrak akıģı ve ilgili evrakın otomasyon

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Dekan Görev Tanımı Görevin Adı : Eğitim Fakültesi Dekanı Sınıfı : Yönetim Yetkileri: Fakülte Dekanı, Fakültenin ve bağlı birimlerin personelini

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.5.3.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: Bağlı Olduğu ve Amiri Kendisine Bağlı ler ve Kadrolar Görevde

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU ġirnak - 2010 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER TEPEBAġI BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 01.02.2008 TARĠH VE 28 SAYILI MECLĠS KARARI ĠLE KABUL EDĠLMĠġTĠR. T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1-

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI TANIMLARI Fiili Görev Selman KARAYILMAZLAR 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Prof.Dr. Dekan Dekanlık Rektör İN TANIMI Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak fakülte

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI HAVACILIK VE UZAY BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU Ocak 2015, Konya 1 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A. Misyon

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 23/03/2015-3344 T.C. Sayı : 13960294-612.02- Konu : İç Kontrol Sisteminin Revize Edilerek Yeniden Değerlendirilmesi Dağıtım İlgi : 03/03/2015 tarihli ve 2623 sayılı yazı. Bilindiği

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 85 Tarih : 18.03.2015 Toplantıda Bulunanlar : 1- Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Rektör Hukuk Fakültesi Dekanı (Tedviren) Güzel Sanatlar,

Detaylı

TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ

TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2013 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. Sayı : Konu : Aday Memur Eğitimi REKTÖRLÜK MAKAMINA

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. Sayı : Konu : Aday Memur Eğitimi REKTÖRLÜK MAKAMINA Evrak Tarih ve Sayısı: 24/11/2017-148596 T.C. Personel Daire Başkanlığı *BEBE5LM33* Sayı : 85123808-774.06.02. Konu : REKTÖRLÜK MAKAMINA Üniversitemiz hizmetiçi eğitim faaliyetleri kapsamında, birimlerimizde

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN;

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN; BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN; Üniversitemize bağlı Fakültelerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca

Detaylı