KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134"

Transkript

1 Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: KATILIMCI YEREL YÖNETM ANLAYIINDA E-BELEDYECLN YER VE ÖNEM H.Burçin HENDEN Özet 21. yüzyılın yönetim felsefesi Verimlilik, effaflık ve Katılım olarak özetlenebilecek üç ana temele oturmutur. Bu düünceye paralel olarak, yerel yönetimlerin yapılarında da deiimler gözlenmektedir. Bilgi çaının gerektirdii kent yaamını kolaylatıran planlı ve programlı faaliyetlerin yürütülmesinde yerel yönetimlere büyük görev ve sorumluluklar dümektedir. Yerel yönetimler, halkın güven ve desteini salayarak, onların dilek ve önerilerine dayalı, katılımcı ve demokratik hizmet sunmalıdır. Yerel yönetim aktif yurttalıı gelitirir, yerel temsili ve katılımı salar, yerel kimliin olumasına ve gelitirilmesine katkıda bulunur, yerel topluluk içinde birliktelik, bütünlük, aidiyet ve dayanıma duygusunu gelitirir. Belirtilen niteliklerinden dolayı yerel yönetimlerden "demokrasinin okulu" olarak söz edilmektedir. Bu açıdan yerel yönetimlerin özü niteliini taıyan belediyeler, gerek sosyal yaantı ve duyarlılık açısından, gerek ulusal düzeyde siyasal sisteme aktif veya pasif olarak katılma yönünde oldukça önemlidir. Gelien biliim teknolojilerinin, yerel yönetimlerin çok yönlü hizmet verebilmeleri dorultusunda bulduu yeniliklerin baında gelen e-belediye kavramı, kente ilikin verilerin güncel teknolojiye dayalı biliim teknolojileri ile yönetilerek, bu verilerden kent ve toplum yararına çeitli bilgiler üretilmesi ve etkin bir biçimde vatandaın hizmetine sunulmasıdır. Web teknolojileri belediyelere; performans yönetimi, halkla ilikiler, katılımcı yönetim, toplumsal sorumluluk ve e-i/hizmet/ticaret alanlarında yeni olanaklar sunmaktadır. Belediyeler için, yönetime vatandaların katılımını salamanın en önemli yollarından biri de e-belediyecilik uygulamalarının gelitirilmesidir. E-belediye deyince sadece internet üzerinden bir web sitesinin hayata geçirilmesi deil, bütünsel bir deiim düünülmelidir. Bu çalımada, gelien dünyanın destekledii bir anlayı olan katılımcı yerel yönetim anlayıı kavramına e- belediyeciliin katkıları üzerinde durulacaktır. Öncelikle, yerel yönetim ve e-belediyecilik kavramları açıklanacak, halkın belediyelerin karar ve hizmetlerine katılım olanaklarının artırılabilmesinde, e-belediyeciliin yeri ve önemi vurgulanacaktır. Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetim, E-belediyecilik, Katılımcılık

2 2 1-GR Sürekli gelien biliim teknolojileri, yerel yönetimlerin çok yönlü hizmet verme gereksinimleri dorultusunda yeni ufuklar açmakta ve problemlere uygun çözümler sunabilmektedir. Özellikle iletiim alanındaki teknolojik ilerlemeler, hayatın organizasyonunu hem yönetim, hem de vatanda için oldukça kolaylatırmaktadır. [1] Halka hizmet sunan en yakın kamu yönetim birimi yerel yönetimlerdir. Bugün merkezi ve yerel hükümetler arası ilikilerdeki deiimler giderek yerel olanın, özellikle kentsel olanın daha fazla ilerlik kazanmasına yol açmaktadır. Dünya çapında bakıldıında; kentsel yönetim vizyonu giderek uluslararasılamakta; kentler kaynak çekmek ve refah yaratmak açısından rekabet bilinciyle hareket etmektedir.kentsel yönetim yapıları ayakta kalabilecek bir biçimde gelitirilirken, yönetsel modeller katılım mekanizmaları ile yerel halka karı hesap verebilir ve effaf hale getirilmeye çalıılmaktadır. Son yıllarda yurttaların, kamu yönetimi ile bütünletirilmesi ve karılıklı ilikilerin gelitirilmesine yönelik mekanizmalar devreye sokulmutur. Hesap verme mekanizmalarının güçlendirilmesi, saydamlık, bilgi edinme hakkı, hizmet kalitesinin iyiletirilmesi, müteri memnuniyeti, yönetime katılmaya önem verilmesi gibi ilkeler, yurttasın kamu yönetimi karsısındaki konumunu yeniden tanımlama amacına yöneliktir. [2] Katılımcı yerel yönetim anlayıında, herkesin etkin katılımı sayesinde hem çalıanların, hem de yerel halkın motivasyonu salanabilir. Yönetim metodu olarak uygulanabilirlii uluslararası olarak da test edilmi olan, katılımcı yerel yönetim anlayıının benimsenmesini salayabilecek araçlardan biri de, e-belediyecilik tir. [3] 2. YEREL YÖNETM KAVRAMI VE KATILIMCILIK LKES Yerel yönetim, sözcük olarak Fransızca decentralisation kelimesinin Türkçe karılıı olarak kullanılmaktadır. Yönetim biliminde; belirtilen sözcüün karılıı olarak eskiden adem-i merkeziyet terimi kullanılmakta idi. Adem-i merkeziyet; merkez tekilatına ve hiyerarisine dahil olmaksızın, bir takım organlar tarafından yürütme kararlarının alınmasını gerektiren bir sistemdir.(dönmez,1996) Ülkemizde, yerel yönetim tanımının içerisine belediyeler, il özel idareleri

3 3 ve köyler girmektedir. Ancak, ülke çapında yerel yönetim denilince ilk olarak akla gelen, kentlerin yönetimi ve günümüzde uygulanan belediyeciliktir. (Erten, 1998) [4] Yerel yönetimler kamu yönetimi nin ayrılmaz bir parçasıdır. Kamu yönetiminde etkinliin ve verimliliin temel ilkesi hizmetlerin halka en yakın birimlerince yerine getirilmesi ; yerinden yönetimin temel ilkesi ise hizmetlerin seçimle gelen organlar tarafından özerk kurulularca yürütülmesidir. Vatandalar ihtiyaçlarını dilek ve ikayetlerini merkezi idareye nazaran yürütme karar ve organları seçimle ibaına gelen yerel yönetimlere daha rahat iletme imkanına sahiptirler. (Karaer, 1987) [5] Yerel yönetimler; yöre halkının ihtiyaçlarını etkin bir biçimde karılamak üzere, yerel toplulua kamu hizmeti salayan ve yerel halkın kendi seçtii organlarca yönetilen; yönetsel, siyasal ve toplumsal kurumlardır.(ulusoy,akdemir, 2002) Varlık nedenleri, halkın güven ve desteini salayarak, katılımcı, demokratik, halkın dilek, istek ve önerilerine dayalı hizmet sunmaktır.(nadarolu, 1986) [6] Bu tanımda hareketle yerel yönetimlerin balıca özelliklerini u ekilde belirlemek mümkündür: Yerinden Yönetim ilkesinden hareketle oluturulmu kurumlardır. Yerel topluluun ortak ihtiyaçlarını karılamak amacıyla örgütlenmilerdir. Karar organları seçimlerle belirlenir. Görev ve yetkileri yasalarca belirlenmitir. Özel gelirleri ve personeli vardır. Kamu tüzel kiileridir. (Kaya, 2004) [7] 1982 anayasasının 127. maddesine göre Türkiye de yerel yönetimlerin üç temel amacı vardır. Bunlar : 1. nsanların temel haklarının kullanılmasına imkan verilmesi 2. Üretim ve tüketimde etkinlik 3. Demokrasidir. [8] Demokrasi kavramının balıca öeleri olan yurtta katılımı, çounluk ilkesi ve önderlerin hem dayanımaya önem vermeleri, hem de seçmene karı hesap verme sorumluluu duymaları, yerel

4 4 ölçekte geçerli ve oldukça önemli deerlerdir.(kele, 1994) John Struart Mill ve Alexis de Tocqueville gibi ünlü düünürlerin eserlerinde, yerel yönetimlerden "demokrasinin okulu" olarak söz edilmektedir. Yerel yönetim uygulaması, bireylerin demokrasinin tanımına uygun yurtta kimlii kazanmaları yolunda demokratik eitim salayacaktır. Bu açıdan yerel yönetimlerin özü niteliini taıyan belediyeler de gerek sosyal yaantı ve duyarlılık açısından, gerek ulusal düzeyde siyasal sisteme aktif veya pasif olarak katılma yönünde bir talimgah nitelii taımaktadır. Yerel yönetim aktif yurttalıı gelitirir, yerel temsili ve katılımı salar, yerel kimliin olumasına ve gelitirilmesine katkıda bulunur, yerel topluluk içinde birliktelik, bütünlük, aidiyet ve dayanıma duygusunu gelitirir. (Yıldırım,1994) [9] Bununla ilgili olarak, 1992 yılında imzalanan Avrupa Kentsel artı nın getirdii önerilerden konuyla ilgili olanlarından bazıları u ekilde sıralanabilir: Ayrım gözetmeme ilkesi kentsel politikaların ana ilkesi olmalıdır. Yerel yönetimler, halkın yerel ve siyasal yaama etkin katılımını salamalıdır. (Avrupa Kentsel artı-1992) [10] Bugün, hemen hemen bütün ülkelerde yerel yönetimlere demokratik kurumların baı gözüyle bakılır. Bunun önde gelen nedeni, yerel yönetimlerin halkın kendi kendini yönetmesine olanak verebilecek kurumlar olmasıdır. Halk, bunu kendi eliyle seçmi olduu organlar aracılıı ile yapabilir. Ancak, yerel yönetim organlarının seçim yolu ile seçilmesi, onlara demokratik bir nitelik kazandırmaya yetmez. Biçimsel koullarında bir adım ötesine giderek, gerçek bir halk katılımının salanması gerekmektedir. Bu da, toplumdaki farklı katmanlara katılım yollarının açılabilmesi ile salanabilir. (Kele,1991) [11] Yönetim kavramı; Deien çevrede sınırlı olan kaynakları kullanarak, organizasyon amaçlarına etkili ulamak için bakaları ile ibirlii yapmaktır diye tanımlanabilir. Yönetim kavramı ile ilgili olarak; bir grup faaliyeti olması, beeri olması, ibirlii, ibölümü ve uzmanlamayı gerektirmesi, evrensel ve hiyerarik özellie sahip olmasından söz edilebilir. Yönetime katılma, sınırları özel mülkiyetle çizilmi bir alanda ortak sorunları çözerek emek verimliliinin artırılması amacıyla ; çalıanlarla yöneticilerin ibirlii yapmalarını salayan mekanizmanın adıdır.(gümü,2001) Daha esnek ve kapsamlı bir tanıma göre yönetime katılma, bir iletmede çalıanların temsilcileri aracılıı ile o iletmede alınan tüm kararlara söz ya da oy hakkı ile katılmalarıdır. (Dicle,1980) [12]

5 5 Gerek merkezi yönetim gerekse yerel yönetimler 20. yüzyılın son çeyreinden itibaren youn bir deiim evresinden geçmektedir. Bu çerçevede yaanan toplumsal deiim ve farklılama; toplumsal yaam ile kamu yönetimini derinden etkilemektedir. Yerel yönetimler giderek önem kazanmakta, demokrasinin yaygınlatırılması ve toplumsal gelimenin dengeli ve hızlı bir ekilde gerçekleebilmesi için yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve gelitirilmesi ortak bir anlayı haline gelmektedir. (Eryılmaz, 1995) Özellikle, merkeziyetçi bir yönetim yapısı geleneinin yerleik olduu toplumlarda, kiilere yurttalık bilinci, hak ve sorumlulukları, ancak her alanda yönetime katılımları yoluyla salanabilir. Bu açıdan yerel yönetimler, bir tür sosyal eitim merkezi niteliini taıyabilecek bir potansiyele sahiptirler. (Yıldırım,1993) [13] Halka hizmet sunan en yakın kamu yönetim birimi yerel yönetimlerdir. Bugün merkezi ve yerel hükümetler arası ilikilerdeki deiimler giderek yerel olanın, özellikle kentsel olanın daha fazla ilerlik kazanmasına yol açmaktadır. Dünya çapında bakıldıında; kentsel yönetim vizyonu giderek uluslararasılamakta ; kentler kaynak çekmek ve refah yaratmak açısından rekabet bilinciyle hareket etmektedir.kentsel yönetim yapıları ayakta kalabilecek bir biçimde gelitirilirken, yönetsel modeller katılım mekanizmaları ile yerel halka karı hesap verebilir ve effaf hale getirilmeye çalıılmaktadır. (YD, 2004) [14] Bilgi teknolojilerinin daha effaf ve etkin bir yönetim sistemi yaratmak amacıyla bilgilenme ve katılım kanallarını çoaltmak için yerel yönetim düzeyinde kullanılması yerel halkın olumlu tepkileri ile karılanabilir. Vatandaların yerel yönetim hizmetlerinden faydalanmak ve ilerini halletmek için belediye kapısına gitmek zorunda kalmadıı bir sisteme doru hızla ilerlenmektedir. Konunun yaygınlaması ile ilgili youn çabaları bilinen, e-devlet teknolojileri internet sitesinde slogan olarak Sıraya Deil nternete Giriniz denilerek, yöntemin kolaylıklarının anlaılmasına çalıılmaktadır. [15] Son yıllarda yurttaların, kamu yönetimi ile bütünletirilmesi ve karılıklı ilikilerin gelitirilmesine yönelik mekanizmalar devreye sokulmutur. Hesap verme mekanizmalarının güçlendirilmesi, saydamlık, bilgi edinme hakkı, hizmet kalitesinin iyiletirilmesi, müteri memnuniyeti, yönetime katılmaya önem verilmesi gibi ilkeler, yurttasın kamu yönetimi karsısındaki konumunu yeniden tanımlama amacına yöneliktir.(eryılmaz,2003) Katılımı özendiren, olanaklı kılan belli düzenekler

6 6 kurulmadıkça, yerel demokrasi ve katılımcı yerel yönetim anlayıından söz edilemez. (Geray,1997) [16] Çoulcu ve katılımcı demokrasinin gerei, yerel ilere halkın katılması ve yönetimi de denetlemesidir. Belirli aralıklarla yöneticilerini, temsilcilerini seçebilen halkın, yönetimin iletildii süreç içerisinde de aynı etkinlii sürdürebilmesi imkanlarının oluturulabilmesi gereklidir. Çoulculuk, herkesin kendi dünyasını kurup dierlerinden kopmasını deil, onlarla etkileim içerisinde olmasını gerektirir. Kentin belirli bir bölgesinde oturan insanların, yalnız kendi oturdukları yeri deil, kentin dier bölgelerini de kentlerinin bir parçası olarak görmeleri ve onları ilgilendiren kararlarla da ilgilenmeleri anlamına gelmektedir. (Bilgin,1996) [17] Katılımcı yerel yönetim anlayıında herkesin etkin katılımı önemlidir. Katılım sadece kalitede sürekli geliimi deil ortaya çıkabilecek sorunların çözümünde önemlidir. Katılım sayesinde hem çalıanların, hem de yerel halkın motivasyonu salanabilir. Personelin motivasyonu sayesinde yerine getirecekleri görevlerde daha verimli olur. leyi olarak yapılanmanın yanı sıra, yönetim anlayıı olarak uygulanabilirlii uluslararası olarak da test edilmi olan,katılımcı yerel yönetim anlayıının benimsenmesi hem kendi bünyeleri içindeki sürecin ileyiini, hem de halkla bütünlemeyi daha doru salayabilecektir. Bunun araçlarından biri de, e-belediyecilik tir. [18] 3. E-BELEDYECLK KAVRAMI ve KATILIMCI YEREL YÖNETM ANLAYII ÇERSNDEK YER Günümüzde bilgi toplumu olgusunun varlıı ve küresel yeniden yapılanma ile birlikte yerel yönetimlerin yapılarında da belirli deiimler gözlenmektedir. Bilgi çaının gerektirdii kent yaamını kolaylatıran planlı ve programlı faaliyetlerin yürütülmesinde belediye ve yerel yönetimlere büyük görev ve sorumluluklar dümektedir. [19] E-Belediye; kente ilikin verilerin güncel teknolojiye dayalı biliim teknolojileri destekli çalımalarla yönetilerek bu verilerden kent ve toplum yararına çeitli bilgiler üretilmesi ve etkin bir biçimde vatandaın hizmetine sunulmasıdır. (TBD, 2004) E-belediye olmanın ön koulu, öncelikle kurumun organizasyonel yapısını verimli hale getirme olarak belirlenmelidir. [20]

7 7 Bir yerel yönetim sınırları içinde oturan, çalıan ya da okuyan insanların kendi bilgisayarlarından veya okul, kütüphane ya da kamu terminallerinden, yerel yönetim ile ilgili her türlü bilgiye ulaabilmesi; yerel yönetim çalıanları ve dier vatandalarla iletiim kurabilmesi; sanal ortamdaki konferanslar ve sohbet kanalları aracılıı ile yerel yönetim sorunları hakkında etkileimde bulunabilmesi; çeitli form ve raporları yerel yönetim yetkililerine sunabilmesi, son derece önemlidir. Böylece vatandalar, akla gelebilecek her konuda birbirleriyle etkileimde bulunup, ortak sorunlarını dile getirip, bu konularda fikir üretebileceklerdir. En basit anlatımıyla e- belediyecilik ile, yerel yönetimin, daha demokratik, kolay ulaılabilir ve effaf olması amaçlanmaktadır. Daha geni anlatımıyla ise, yerel yönetimler, e-belediye ile, Faaliyetlerinin kamuoyu tarafından sürekli ve güncel olarak izlenmesini, Belediyenin ulusal ve uluslararası ölçekte, en düük maliyetle ve en etkin ekilde tanıtımını, Tüm basın ve yayın kurulularına hızlı, doru ve güvenilir ekilde bilgi ve veri aktarımı yapabilmesine imkân vermeyi; bu kurulularla elektronik posta sistemine dayalı olarak hızlı iletiim gerçekletirmeyi, Internet teknolojileri kullanılarak Belediye Vatanda ilikisini daha etkileimli bir zemine taımayı, Kent gündeminin çok yönlü ve güncel olarak web sitesinden izlenmesini salamayı, Kent verilerinden oluan bilgi bankasının gelitirilmesine yönelik çalımaları sürdürmeyi amaçlarlar. [21] Yerel yönetim sistemi içinde en aırlıklı yere sahip olan belediyelerde, dier herhangi bir örgütte olduu gibi, süreç be aamalı ilerlemektedir. (YERELNET, 2004) 1. Bilgisayarlama 2. Otomasyon 3. Internet kullanıcılıı 4. Web site kurma 5. Yönetimi internete taıma [22] E-belediyecilikte temel alan, yönetsel ve gündelik bilgileri vatandalara iletmektir. kinci alan, vatandaların kamu hizmetlerini internet üzerinde elektronik olarak alabilecekleri interaktif hizmetlerdir. Buna da yerel yönetimlerin tüketici ikayetleri de dahil olmak üzere vatandaların

8 8 istek, ikayet ve önerilerini iletebilecei formları, vergi formlarını, i bavurusu formlarını web sitelerine koymaları; vatandaların yerel kütüphane kataloglarına ulaarak istedikleri yayınları belirleyebilmeleri ve elektronik ortamda kütüphaneden istetebilmeleri örnek gösterilebilir. Üçüncü alan, ilk alan ile, yani yönetsel bilgilerin halka iletilmesi ile dorudan balantılı olan, halkla ilikiler ilevi ve bunun yarattıı effaf yönetim olanaıdır. Yerel yönetim meclislerindeki görümelerin ve bu görümeler sonucunda çıkan kararların metninin, yerel yönetimin yaptıı satın almaların, ihale artları ve tekliflerinin, yerel yönetim arivlerinin, kentsel planlama ile ilgili projeler hakkında bilgilerin web sayfalarına konulması bu üçüncü ileve örnektir. Dördüncü alan demokratik uygulamaların effaflık ile tevik edilmesi ve desteklenmesidir. Yerel seçimlerin, çeitli konulardaki yerel halk oylamalarının ve sonuçlarının e-belediyecilik ortamında takip edilebilmesi böyle bir ilevin örneidir. (Yıldız,2004) [23] E-Belediyenin gereklilii : Kii ve kurumların yerel yönetimlerden beklentileri; belediye hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik, daha düzenli ve salıklı bir çevre, düzenli bir trafik ve yol, yollarda yönlendirme, abone ilemlerinde ve ödemelerde hız, afet halinde hızlı, etkin ve yararlı müdahale, imar ilemlerinde hız, yetkili kiilere sorununu anlatabilme, ulaabilme, gibi temel talepler olarak öne çıkmaktadır. Bunların yanı sıra iin sosyal, ekonomik ve teknoloji boyutuna baktıımızda e-belediye olmanın gereklilii daha açık ortaya çıkmaktadır. (TBD, 2004) [24] E-belediyecilik anlayıı, etkin bir yönetiim süreci olmasının zorunlu sonucu olarak, "her bir yurttaa demokratik sürece katılmak için güçlendirilmi fırsatlar sunmak" ve "hükümetin temsil ettii halkın görü, bilgi ve deneyimlerine ulaması" için en iyi yol olarak görülmektedir. (E- Democracy Team,2001) [25] Yukarıdaki tanımlardan da anlaılabilecei üzere, e-belediyecilik kavramının idari ve siyasi olmak üzere iki ana ilevi vardır. dari ilevi olarak, yerel yönetimlerin vatandalara bilgi aktarımında

9 9 ortaya çıkan ; egüdüm, eriim kolaylıı, eriim hızı, bilgilendirilme olanakları sayılabilir. Siyasi ilevinin ana balıkları ise, e-belediyecilik sayesinde halkın haberdarlıının artıı, katılımcılık, effaflık, bilgi edinme hakkını bilme ve kullanabilme, yetkili birimlerle iletiim imkanlarının artıı, hesap verebilme mekanizmalarında yaratılan geliim, saydamlık sıralanabilir. [26] Tablo 1: E-belediyecilik Hizmetlerinin Sınıflandırılması Günlük Yaam Uzaktan Yönetim Politik Katılım Bilgilendirme hizmetleri - hayatı -Personel -Konut -Eitim -Salık -Kültür -Ulaım -Çevre vb. hakkında bil-giler -Yerel yönetim hizmetleri rehberi -dari süreçler için rehber -Belediye kayıtları ve veri tabanları -Yasal düzenlemeler -Meclis kayıtları -Siyasi programlar -Görü belgeleri -Karar alma sürecinde hazırlanan belgeler letiim hizmetleri -Günlük yaama ilikin konularda danımanlık - ya da konut ilanları -E-posta iletiimi -Yerel yönetim görevlileri ile e- posta iletiimi -Siyasi konulara ilikin tartımalar -Politikacılarla e-posta iletiimi On-line ilem hizmetleri -Belediye tarafından açılabilecek eitim programlarına ön kayıt -Yerel yönetim ile vatanda arasında yürütülen bazı (ödemeler, ikayetler, öneriler, itirazlar vb ) ilemlerin internet aracılıı ile yapılabilmesi -Formların elektronik ortamda doldurulması -Referandum -Seçimler -Anketler E-belediyecilik ile hem vatanda-yerel yönetim arasındaki, hem de vatandaların kendi aralarındaki iletiimin en üst düzeye çıkarılması hedeflemektedir. Ülkemizde de,benzerlerini gelimi ülkelerde de sıkça gördüümüz bazı belediye web sitelerinde, belediyenin verdii hizmetler, devam eden projelerin son durumları ve yapılan yatırım miktarları, tüketici ikayet merkezleri gibi bilgi ve

10 10 hizmetleri bulmak mümkündür. Vatandalardan geribildirim almak için web sitesine konulan iletiim kanalları da bir hayli fazladır. Yerel yönetimlerde, kurulan sistemlerden maksimum oranda verim alınması için bu sistemlerin kullanıldıı ortam ve çevre, deimeye ve gelimeye devam etmelidir. Yani bilinen bir gerçek deimeyen tek ey deiimdir ifadesi iyice kavranmalı ve uygulanmalıdır. Bu deiime ivme veren en büyük etken de sistemi kullananlar ve yönetenler kadar, yerel yönetimlerin üst düzey yöneticilerinin desteidir. [27] Yerel yönetimler, halka en yakın yönetim birimi olarak gerek yönetimsel (vatandalara bilgi salama ve hizmet götürme), gerekse siyasi (bir demokrasi okulu olma) ilevler yerine getirmektedirler. Çaımızın bilgi ve iletiim teknolojileri, özellikle internet, yerel yönetimlerin bu iki ilevinde de artı deer yaratma potansiyeline sahip görünmektedir.(yıldız,1996) Örnein yönetim alanında bir belediye web sayfasının haftanın yedi günü, günün 24 saati eriilebilir olması vatandaların bilgiye eriimini hızlı ve kolay hale getirebilirken, siyasi alanda vatandaların yerel yönetim yetkililerine e-posta aracılııyla eriebilme imkanına sahip olması katılımı artırma potansiyelini ortaya çıkarmaktadır. [28] Yerel yönetimlerin internet kullanımı ancak vatandaların ilgi, kullanım ve katılımını salayabildii ölçüde anlamlı olacaktır. Vatandaları sanal bilgi ve hizmetleri kullanma konusunda istekli hale getirmenin de olmazsa olmaz artı yerel yönetim web sayfalarında ulusal ve yerel düzeyde anlamlı, ie yarar ve artı deer yaratan içerik salamaktır. E-belediyeciliin sadece, belediye web sayfası oluturulması olarak algılanmasının ötesine geçilebilmeli, yerel ve ulusal bazda gerçekletirilebilecek eitim programları sayesinde halkın, hem elektronik hayata geçiindeki artı salanmalı, hem de e-belediyecilik mantıının oturtulabilmesi sayesinde, yerel yönetimlerdeki katılımcı anlayı pekitirilmelidir. [29] 4. SONUÇ Gelimekte olan ülkelerde yaanan hızlı kentleme sürecinin taıdıı özellikler ve günümüz toplumunun yükselen deer olarak gördüü, katılımcı, saydam, demokratik, insan ve hizmet odaklı yönetimler, daha çok yerel yönetim felsefesiyle uyumaktadır. Son yıllarda yurttaların, kamu yönetimi ile bütünletirilmesi ve karılıklı ilikilerin gelitirilmesine yönelik mekanizmalar devreye sokulmutur. Hesap verme mekanizmalarının güçlendirilmesi, saydamlık, bilgi edinme hakkı, hizmet kalitesinin iyiletirilmesi, müteri memnuniyeti, yönetime katılmaya önem verilmesi gibi

11 11 ilkeler, yurttasın kamu yönetimi karsısındaki konumunu yeniden tanımlama amacına yöneliktir. [30] Günümüzde bir bilgiye sahip olmak (bilginin iyi yönetilmedii, paylaılmadıı ve analiz edilmedii durumlarda ), tek baına salt bir avantaj deildir.önemli olan, bilgiyi daha fazla verime dönütürmek için organizasyonunu iyi yapmak, bilginin rahatça paylaılmasını salamak ve salıklı bir iletiim ortamı hazırlamaktır. Sürekli gelien biliim teknolojileri, yerel yönetimlerin çok yönlü hizmet verme gereksinimleri dorultusunda yeni ufuklar açmakta ve problemlere uygun çözümler sunabilmektedir. Bunların baında belediyelerin tanıtım, ilke ve hizmetlerini elektronik ortama yansıttıkları e-belediye kavramı gelmektedir. E-Belediye; kente ilikin verilerin güncel teknolojiye dayalı biliim teknolojileri destekli çalımalarla yönetilerek bu verilerden kent ve toplum yararına çeitli bilgiler üretilmesi ve etkin bir biçimde vatandaın hizmetine sunulmasıdır. [31] Yerel yönetimler, halka en yakın yönetim birimi olarak gerek yönetimsel (vatandalara bilgi salama ve hizmet götürme), gerekse siyasi (bir demokrasi okulu olma) ilevler yerine getirmektedirler. Çaımızın bilgi ve iletiim teknolojileri, özellikle internet, yerel yönetimlerin bu iki ilevinde de artı deer yaratma potansiyeline sahip görünmektedir. E-belediyecilik anlayıı, etkin bir yönetiim süreci olmasının zorunlu sonucu olarak, "her bir yurttaa demokratik sürece katılmak için güçlendirilmi fırsatlar sunmak" ve "hükümetin temsil ettii halkın görü, bilgi ve deneyimlerine ulaması" için en iyi yol olarak görülmektedir. [32] Belediyeler için yerel katılım ve yerel misyonun önemi bu noktada ortaya çıkmaktadır. Yönetime vatandaların katılımını salamanın en önemli yollarından birisi e-belediyecilik uygulamalarının gelitirilmesidir. Kamu yönetimi alanındaki gelimenin öncelikle belediyelerde yaanması son derece doal karılanmalıdır. Çünkü bilgi çaının kent yaamına getirdii yenilikler kapsamında vatandaların belediyelerden istekleri sürekli artmaktadır. Sürekli gelien biliim teknolojisi de yeni hizmetler sunma ve sorunlara yönelik doru çözüm üretme imkanını sunmaktadır. E-belediye deyince sadece internet üzerinden bir web sitesinin hayata geçirilmesi deil, bütünsel bir deiim düünülmektedir. [33] Katılımcı yerel yönetim sayesinde hem çalıanların, hem de yerel halkın motivasyonu salanabilir. leyi olarak yapılanmanın yanı sıra, yönetim anlayıı olarak uygulanabilirlii uluslararası olarak da test edilmi olan katılımcı yerel yönetim anlayıının benimsenmesi, hem personelin

12 12 motivasyonunu, hem de halkla bütünlemeyi daha doru salayabilecektir. Bunun araçlarından biri de, e-belediyecilik tir. E-Belediyecilik, web teknolojileri sayesinde, belediyelere, halkla ilikiler, katılımcı yönetim, sosyal sorumluluk, ve e-i/hizmet/ticaret alanlarında yeni olanaklar sunmaktadır. [34] 5. KAYNAKÇA AVRUPA KENTSEL ARTI-1992,, Kentsel artlar, Dünya Yerel Yönetimler ve Demokrasi Akademisi Yayınları, stanbul BLGN,N. Kentsel Katılım ve Çoulculuk, Kentte Birlikte Yaamak Üstüne, Dünya Yerel Yönetimler ve Demokrasi Akademisi Yayınları, stanbul DCLE Atilla,Endüstriyel Demokrasi ve Yönetime Katılma, ODTÜ Yayını 1980 DÖNMEZ, M. Mahalli darelerin Tekilat Yapısı, Organları ve Görevleri, Ankara Mahalli dareler Dernei Yayınları, 1996, s:4. E-DEMOCRACY TEAM, The Office Of The E-Envoy (ngiltere), "E-Government n The Service Of Democracy", International Council For Information Technology n Government Administration, ICA Information No:74, Haziran 2001 ERTEN,M. Kent ve nsan, Evrensel Kültür Dergisi,Sayı:80,Austos-1998,stanbul ERYILMAZ, B.Küreselleen Dünyada Yerel Yönetimlerin Yeri, Çada Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt : 4,Sayı: 2, Mart, 1995,s:89-92 ERYILMAZ, B. Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Perspektifi ve Stratejisi, AB Balamında Kamu Yönetimi Reformu Süreci çerisinde Yerel Yönetim Reformuna Bir Bakı, Ekim-2003,Ankara GERAY, C. Yerel Demokrasi, Konut Birlik Dergisi, Sayı:132, stanbul GÜMÜ.A, Standart Dergisi, Sayı 474 Ankara 2001 YD, Yerel yönetimler nasıl deimeli?, nsan Yerleimleri Dernei, KARAER, T.Belediyelerde Halkla likiler, ller ve Belediyeler Dergisi, Yıl:43,S:499 Mayıs-1987 KAYA, E. Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma, KELE, R. Kentsel Katılım Nedir? Ne Deildir?, Ankara Ünv. BYYO, Ankara KELE, R. Yerinden Yönetim ve Siyaset, Cem Yayınları, stanbul MILL, John Stuart, On Liberty, Harlan Davidson Inc., Illinois,1947. NADAROLU, H. Mahalli dareler, 3.Bası, Beta Basın Yayın, stanbul 1986.

13 13 TBD, Türkiye Biliim Dernei, e-belediye TASLAK RAPOR-I, II. Türkiye Biliim urası, 27 Ocak 2004, TOCQUEVILLE, Alexis de, Democracy in America, Volume II, 1840 ULUSOY, A., AKDEMR, T. Yerel Yönetimler, Seçkin Yayıncılık, Ankara YERELNET, YILDIRIM S. Yerel Yönetim ve Demokrasi. Toplu Konut /IULA EMME Yayınları.s: 37 stanbul 1994 YILDIRIM, F. B. Çevre ve Yerel Yönetim, Dünya Yerel Yönetimler ve Demokrasi Akademisi, WALD Yayınları, stanbul YILDIZ, M. Yerel Yönetim ve Demokrasi. Çada Yerel Yönetimler,1996 Sayı: 5. YILDIZ,M. Yerel Yönetimde Yeni Bir Katılım Kanalı: nternet, Abd nde ve Türkiye de Elektronik Kamu Bilgi Aları,

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BAHÇEEHR ÜNVERSTES GLOBAL LDERLK FORUMU AÇILI KONUMASI 11 Mayıs 2007 Bahçeehir Üniversitesi, stanbul Deerli katılımcılar,

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ula tırma Sektörü

Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ula tırma Sektörü 28 ubat 2007 TS/BAS-BÜL/07-20 Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulatırma Sektörü Özet Bulgular Türk Sanayicileri ve adamları Dernei (TÜSAD), ulatırma yöntemlerinin sürdürülebilir büyümeye

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

KÜRESELLEEN DÜNYADA YETKN ETM

KÜRESELLEEN DÜNYADA YETKN ETM !"#$#%$#%&$#' #$$ KÜRESELLEEN DÜNYADA YETKN ETM Doç. Dr. Rıfat Miser Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi Öretim Üyesi ÖZET Günümüzde küreselleme kavramından çok sık söz edilmektedir. Bunun nedeni,

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI

ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI Edip ÖRÜCÜ (*) Sedat YUMUAK (**) Özet: Bu aratırmanın amacı kamu kurulularında verilen hizmet içi eitimin çalıanlar üzerindeki etkilerinin hangi faktörlere

Detaylı

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

TÜS AD TBV etr ödülleri sahiplerini buldu

TÜS AD TBV etr ödülleri sahiplerini buldu TÜSAD TBV etr ödülleri sahiplerini buldu 01 Aralık 2005 Türk Sanayicileri ve adamları Dernei (TÜSAD) ve Türkiye Biliim Vakfı (TBV) nın ibirlii ile Türkiye nin bilgi toplumuna geçiine katkıda bulunmak amacıyla,

Detaylı

Etik lkeler. Genel lkelere likin Esaslar

Etik lkeler. Genel lkelere likin Esaslar Etik lkeler Genel lkelere likin Esaslar Genel lkeler Sermaye piyasası faaliyetlerinin, toplumsal ve ekonomik yararın artırılması, aracılık mesleinin saygınlıının korunması ve gelitirilmesi, dier aracı

Detaylı

Metropol Bölge ve Yönetiim

Metropol Bölge ve Yönetiim Metropol Bölge ve Yönetiim Prof.Dr. Nee Kumral Ege Üniversitesi ktisat Bölümü nese.kumral@ege.edu.tr Metropol Bölge ve Yönetiim 1.Metropol Bölge Yönetiiminde Amaç ve lkeler ehirleme hızının artması ile

Detaylı

10 th INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE

10 th INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE 10 th INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE ProceedingsBook (VolumeIII) Coordinator Prof.Dr.YavuzAKPINAR GeneralCoordinator Prof.Dr.AytekinMAN SAYISAL UÇURUMUN BOYUTLARI VE TEKNOLOJ POLTKALARI

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER

KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER Prof. Dr. Güngör EVREN Ara. Gör. K. Selçuk ÖÜT.T.Ü. naat Fakültesi Ulatırma Anabilim Dalı Ayazaa / STANBUL 1. GR Kentlerin, büyümeleri ölçüsünde

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir 2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yerelde Yönetiim Olgusunda Demokratik Kazanımları Teorik ve Pratik Temelli Yaklaımlar (Türkiye ve zmir) Prof. Dr. Zerrin Toprak Dokuz Eylül

Detaylı

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI Tekstil Bankası Anonim irketi nin 2009 yılına ait Olaan Genel Kurul Toplantısı 15 Mart 2010 tarihinde,

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

SUÇ GELRLERNN AKLANMASI VE TERÖRZMN FNANSMANI LE MÜCADELEDE BANKAMIZ POLTKASI

SUÇ GELRLERNN AKLANMASI VE TERÖRZMN FNANSMANI LE MÜCADELEDE BANKAMIZ POLTKASI TÜRKYE KALKINMA BANKASI A.. SUÇ GELRLERNN AKLANMASI VE TERÖRZMN FNANSMANI LE MÜCADELEDE BANKAMIZ POLTKASI NSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜÜ NSAN / 2006 GR... 1 I. AMAÇ... 1 II. KAPSAM... 1 III. MÜTERNN TANINMASI...

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÖREVLER

ÜNVERSTELERN GÖREVLER ÜNVERSTELERN GÖREVLER VE YENDEN YAPILANMA Günümüz Türkiye sini gelecee taıyanlar i adamlarıdır. Ancak, i hayatının gayretleri Türkiye yi belli bir sınıra kadar ilerletebilir. Eer Türkiye, kaybettii bilimin

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 2012 1 PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ KAPSAM MADDE 1- Parti içi eğitim çalışmaları, Parti Tüzük ve Programında belirtilen amaç ve hedeflerini, partinin

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

ÖRGÜTLERN SOSYAL SORUMLULUKLARI:KAVRAMSAL BR ÇÖZÜMLEME. Kürad YILMAZ ÖZET

ÖRGÜTLERN SOSYAL SORUMLULUKLARI:KAVRAMSAL BR ÇÖZÜMLEME. Kürad YILMAZ ÖZET ÖRGÜTLERN SOSYAL SORUMLULUKLARI:KAVRAMSAL BR ÇÖZÜMLEME ÖZET Bu çalımanın amacı örgütlerin sosyal sorumlulukları hakkında kavramsal bir çözümleme yapmaktır. Bu amaçla ilk önce sosyal sorumluluk kavramının

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

Çada nternet Yönetimi

Çada nternet Yönetimi Çada nternet Yönetimi Yazar: Dr. Yaman AKDENZ, Siber Hukuk Öretim Üyesi, Leeds Üniversitesi, Birleik Krallık, Direktör, Siber Haklar & Siber Özgürlükler (Birleik Krallık) Cyber-Rights & Cyber-Liberties

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

BDB Enformatik Servisleri Mayıs 2006

BDB Enformatik Servisleri Mayıs 2006 BDB Enformatik Servisleri Mayıs 2006 çerik Enformatik servisleri Elektronik duyuru yöntemleri Elektronik listeler Duyuru & Etkinlik sistemleri olanakları sistemi Web kullanıcıları servisi Forum servisi

Detaylı

FORUMU 10.03.2007. A. hsan KARAMANLI. Eskiehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü

FORUMU 10.03.2007. A. hsan KARAMANLI. Eskiehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü ESKEHR ENERJ FORUMU 10.03.2007 A. hsan KARAMANLI Eskiehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Elektrik Enerjisi Sektöründe Durum *TEK *EÜA *TEA *TETA *TEDA Özel Üretim irketleri ve Otop. Grupları *Enerji Bakanlıı

Detaylı

TÜRKYE DE LÇE YÖNETMNN DAR SORUNLARI: ACIPAYAM, SERNHSAR VE BULDAN ÖRNEKLER

TÜRKYE DE LÇE YÖNETMNN DAR SORUNLARI: ACIPAYAM, SERNHSAR VE BULDAN ÖRNEKLER T.C. PAMUKKALE ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ KAMU YÖNETM ANABLM DALI TÜRKYE DE LÇE YÖNETMNN DAR SORUNLARI: ACIPAYAM, SERNHSAR VE BULDAN ÖRNEKLER YÜKSEK LSANS TEZ Hazırlayan engül AKÇA Danıman Doç. Dr.

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 MUHASEBE MESLEK ODALARININ VZYON VE MSYONU ÜZERNE BR ARATIRMA A SURVEY ON THE VISION AND

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES Sayfa No 1 / 23 Sayfa No 2 / 23 PERFORMANS YÖNETM Gözlem ve Takip (kontrol ) Hedefleri konusunda nereye kadar ulatıklarını, gelitiklerini düzenli olarak sorun, takip edin htiyaçlarını belirleyin Gözlem

Detaylı

e-belediye ve Kablosuz Belediye Internet Ağları

e-belediye ve Kablosuz Belediye Internet Ağları e-belediye ve Kablosuz Belediye Internet Ağları Mustafa Çoruh International School of Management, Paris Ph.D Öğrencisi mustafacoruh@ttmail.com Özet Bu makalede e-belediye ve Kablosuz Belediye Internet

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Özlem FEDAİ DENİŞ Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F GİRİŞ Türkiye de yerel yönetimlerin kamu bütünü içindeki payı 1950 li yıllardan

Detaylı

TBD Kamu-BİB. e-devlet Üstyapısı. TBD Kamu-BĠB

TBD Kamu-BİB. e-devlet Üstyapısı. TBD Kamu-BĠB TBD Kamu-BİB e-devlet Üstyapısı E-Devlet Üstyapısı Çalışma aşamaları: Aşama 1: e-devlet üstyapısının ana görev ve faaliyetleri neler olmalı ve bu faaliyet ve görevler hangi paydaşlarla nasıl yerine getirilmeli?

Detaylı

AVRUPA B RL PROGRAMLARI VE TÜRK YE

AVRUPA B RL PROGRAMLARI VE TÜRK YE Sayıtay Dergisi Sayı: 43 AVRUPA BRL PROGRAMLARI VE TÜRKYE Dr. Eyüp ZENGN Qafqaz Üniversitesi..B.F. Röven BRAHMOV Qafqaz Üniversitesi Ara. Gör. GR 1997 yılında genileme strateji çerçevesinde benimsenen

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ. Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Ankara, Aralık 2014

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ. Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Ankara, Aralık 2014 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Ankara, Aralık 2014 1 Başkanlığımız, kamuda, isminde sivil toplum geçen ilk başkanlık olarak

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018)

Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) (2014-2018) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.. 2 I. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ VE YÖNTEM....3 II. MEVCUT DURUM ANALİZİ 3 A.

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY ! "#$#%$#%&$#' #$$ LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY Yrd. Doç. Dr. Erten GÖKÇE Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 KURUM Ç LETMN KALTEYE OLAN ETKS: YEN LETM TEKNOLOJLERNN KURUM Ç LETMN

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

Beykoz Belediyesi Yarışması

Beykoz Belediyesi Yarışması Logo Yarışması Beykoz Belediyesi Logo Yarışması Basın Bülteni Beykoz İçin Tasarla Beykoz Belediyesi logosunu ve kurumsal kimliğini yeniliyor. İlçeyi ve kurumu özgün bir çalışmayla temsil edecek yeni logo

Detaylı

OTEL LETMELER NDE HALKLA L K LER: AZERBAYCAN DAK BE YILDIZLI OTEL LETMELER ÜZER NE UYGULAMALI B R ÇALI MA

OTEL LETMELER NDE HALKLA L K LER: AZERBAYCAN DAK BE YILDIZLI OTEL LETMELER ÜZER NE UYGULAMALI B R ÇALI MA T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ TURZM LETMECL ANABLM DALI TURZM LETMECL PROGRAMI YÜKSEK LSANS TEZ OTEL LETMELERNDE HALKLA LKLER: AZERBAYCAN DAK BE YILDIZLI OTEL LETMELER ÜZERNE UYGULAMALI

Detaylı

ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER. Uur Kaan DNÇSOY

ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER. Uur Kaan DNÇSOY Giri ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER Uur Kaan DNÇSOY ERP (Enterprise Resource Planning - Kurumsal Kaynak Planlaması), bilgi sistemleri profesyonelleri tarafından

Detaylı

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002. " ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması" Hk.

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002.  ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması Hk. Bilgi Notu ARATIRMA VE TASNF GRUBU 30.05.2002 "ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması" Hk. ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması Kamu Kurumlarındaki

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Merkez, Taşra Teşkilâtı ve

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TOPLU KONUT DARES KAYNAKLARININ KULLANIM EKL NE L K N YÖNETMEL K

TOPLU KONUT DARES KAYNAKLARININ KULLANIM EKL NE L K N YÖNETMEL K TOPLU KONUT DARES KAYNAKLARININ KULLANIM EKLNE LKN YÖNETMELK Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2002/3888-18.3.2002 Dayandıı Kanun Numarası ve Tarihi: 2985-2.3.1984 / KHK/412-9.4.1990 Resmi Gazete

Detaylı

AVRUPA B RL KAPI ARALI INA SIKI MI ÜLKE: KUZEY KIBRIS

AVRUPA B RL KAPI ARALI INA SIKI MI ÜLKE: KUZEY KIBRIS 12 Mart 2009 TS/BAS-BÜL/09-19 AVRUPA BRL KAPI ARALIINA SIKIMI ÜLKE: KUZEY KIBRIS Özet Bulgular Yönetim Kurulu Bakanı Arzuhan Doan Yalçında bakanlıındaki TÜSAD heyeti, 12 Mart 2009 tarihinde Lefkoa yı ziyaret

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062 Avrupa Konseyi Proje No EC/1062!"#$ Projenin Adı Proje Alanı Türkiye de Yolsuzluun Önlenmesi çin Etik (TYEC) Türkiye Projenin Balangıç Tarihi 30 Kasım 2007 Finansman Avrupa Komisyonu (%90) ve Avrupa Konseyi

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ İç Kontrol Uyum Eylem Planı Danışmanlığı İç kontrol ; Sistemli, sürekli, süreç odaklı, kontrollü iyi yönetimi ifade etmektedir. Buradaki kontrol anladığımız tarzda denetimi ifade eden kontrol değildir.

Detaylı

T.C. SANAY VE TCARET BAKANLII

T.C. SANAY VE TCARET BAKANLII T.C. SANAY VE TET BAKANLII Mayıs 2008 Ankara BAKAN SUNUU Deien ve gelien dünyada devletler, uluslararası sistemde güçlü bir biçimde yer almak için her anlamda çada, bilimsel ve salıklı altyapıya sahip

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI MİSYON: Çağdaş bilimsel gelişmeler ışığında ve iyi hekimlik ilkeleri doğrultusunda nitelikli çocuk ruh sağlığı hizmeti

Detaylı

Lojistik Köy Nedir? Aydın G. T. 1, Öüt K. S. 2. (gulsentaydin@gmail.com) (ksogut@ins.itu.edu.tr)

Lojistik Köy Nedir? Aydın G. T. 1, Öüt K. S. 2. (gulsentaydin@gmail.com) (ksogut@ins.itu.edu.tr) Lojistik Köy Nedir? Aydın G. T. 1, Öüt K. S. 2 1 stanbul Teknik Üniversitesi, naat Fak. Ulatırma AD, Türkiye (gulsentaydin@gmail.com) 2 stanbul Teknik Üniversitesi, naat Fak. Ulatırma AD, Türkiye (ksogut@ins.itu.edu.tr)

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 13 Mayıs 2006 CUMARTES - Sayı : 26167 13 Mayıs 2006 CUMARTES - Sayı : 26167 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10399 Ekli Dokuzuncu Kalkınma Planı Stratejisi (2007-2013) Hakkında Karar a ilikin

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi 1. BAŞLIK Platformun adı: Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 2. AMAÇ SİTAP ın kuruluş amacı, afet risklerinin azaltılması, afet sonrası müdahale

Detaylı

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir.

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir. - 1 Bilgisayar Kullanma Taahütnamesi AMAÇ Bu i talimatının amacı aaıdaki gibidir : -- Çalıanlara irket bilgisayarlarının kullanımı için gerekli yol gösterici bilgiyi salamak. -- irkete ait bilgisayar ve

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER

TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER Ek 7 Etik lkeler TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER GR Etik lkeler; Türkiye Halk Bankası A.. çalıanlarının, görevlerini yerine getirirken uymaları gereken ilkeleri ve çalıma düzenine ilikin düzenlemeleri

Detaylı

YEREL YÖNETMLER ULUSLARARASI PROJE FNANSMAN KAYNAKLARI

YEREL YÖNETMLER ULUSLARARASI PROJE FNANSMAN KAYNAKLARI YEREL YÖNETMLER ULUSLARARASI PROJE FNANSMAN KAYNAKLARI 1 YEREL YÖNETMLER ULUSLARARASI PROJE FNANSMAN KAYNAKLARI Koordinatör Kenan Çamurcu Danıma Kurulu Hulusi entürk brahim Ciminli Osman Danı Salih Kenan

Detaylı

Bu anlayı çerçevesinde irketimizin, menfaat sahipleri ile olan ilikilerinde uyguladıı bazı temel yönetim prensipleri öyledir:

Bu anlayı çerçevesinde irketimizin, menfaat sahipleri ile olan ilikilerinde uyguladıı bazı temel yönetim prensipleri öyledir: KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Pima Plastik naat Malzemeleri A., rekabet ve yeniliin her geçen yıl attıı PVC Pencere Profili sektöründe; hissedarlarımız, müterilerimiz

Detaylı

AVIVA S GORTA A.. FAAL YET RAPORU

AVIVA S GORTA A.. FAAL YET RAPORU AVIVA SGORTA A.. FAALYET RAPORU 2005 ÇNDEKLER Gündem Genel Müdürün Mesajı Kurumsal Yönetim Beyanı Kurumsal Yönetim lkeleri Genel Kurulların Fonksiyonu, Pay Sahiplerinin Sahip Olduu Haklar Ve Bu Hakların

Detaylı

TÜS AD B LKENT ÜN VERS TES BUSINESS SEMINAR KONU MASI

TÜS AD B LKENT ÜN VERS TES BUSINESS SEMINAR KONU MASI TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BLKENT ÜNVERSTES LETME VE EKONOM TOPLULUU NUN BUSINESS SEMINAR KONUMASI 31 Mart 2007 Abant Sevgili örenciler, deerli

Detaylı

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Revizyon Tarihi 016 Görev ve Yetki Tanımları BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Çeşme Belediyesi nin kurum içi ve kurum dışı tüm iletişim faaliyetlerini

Detaylı

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İç Denetim Birimi 2015 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İç Denetim Birimi 2015 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İç Denetim Birimi 2015 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU 26/2/2016 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 2 İÇ DENETÇİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A)Misyon

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

KÜRESEL YÜZYILDA YEN SOSYAL HAREKETLER VE TOPLUMSAL KATILIMIN TEVK EDC ARACI OLARAK YAZILI BASIN

KÜRESEL YÜZYILDA YEN SOSYAL HAREKETLER VE TOPLUMSAL KATILIMIN TEVK EDC ARACI OLARAK YAZILI BASIN Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KÜRESEL YÜZYILDA

Detaylı

ÝÞYERÝ SAÐLIK BÝRÝMLERÝ VE ÝÞYERÝ HEKÝMLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ YENÝ YÖNETMELÝÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

ÝÞYERÝ SAÐLIK BÝRÝMLERÝ VE ÝÞYERÝ HEKÝMLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ YENÝ YÖNETMELÝÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ m e s l e k i s a ð l ý k v e g ü v e n l i k Dr. Hamdi AYTEKÝN, Prof., Uludað Ü. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD., Baþkaný Dr. Necla AYTEKÝN Prof., Uludað Ü. Týp Fak. Halk Sað. AD Öðr. Üyesi Dr. Emel ÝRGÝL Doç.,

Detaylı