BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ"

Transkript

1 İL ÖZEL İDARELERİ VE BELEDİYELERE AİT TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİNDE YENİ BORÇLAR KANUNU İLE GELİNEN SON DURUM Av. Süleyman ÇETMİLİ Yerel Yönetim Uzmanı Müfettiş Konya Meram Belediyesi İçindekiler 6098 Sayılı Borçlar Kanununa Göre Tahliye Sayılı Devlet İhale Kanuna Göre Tahliye... 5 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME KAYNAKLAR... 13

2 Özet: 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu tarhinde yürürlüğe girmiģtir. Kirada bulunan Ġl Özel Ġdare ve Belediye taģınmazlarının tahliyesi ile ilgili yeni düzenlemeler bu yasa ile yürürlüğe girmiģtir. Belediyeler, çeģitli yollarla sahip oldukları ve bir kamu hizmetine tahsisli olmayan taģınmaz mallarını, belediye hizmetlerini yerine getirmek ve gelir sağlamak amacıyla, Devlet Ġhale Kanunu hükümlerine uymak kaydıyla kiraya verebilmektedirler sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak yapılan kira ihalesinin bir sözleģmeye bağlanması gerekmektedir. SözleĢme, belediyeye ait taģınmazı kiralayan ile belediye baģkanı veya ita amirliği yetkisi verilen belediye baģkan yardımcısı arasında yapılmaktadır. Bazı istisnalar hariç sözleģmelerin noterlikçe tasdik edilmiģ olması gerekir. Kiracı ile belediye baģkanı arasında yapılan kira akdi özel hukuk hükümlerine tabidir. Kira akdi ile kiracı, kiraladığı malı özenle ve sözleģmeye uygun Ģekilde kullanmak, kira bedelini süresinde ödemek ve süre sonunda kiraladığı malı ne halde tesellüm etmiģ ise o halde teslim etmek; belediye de kiralanan malı sözleģme hükümlerine uygun ve kullanmaya elveriģli bir biçimde teslim etmek ve kira süresince bu halde bulundurmak ve kiracıyı, üçüncü kiģilerin hak iddialarına karģı korumak mükellefiyeti altındadır. Devlet Ġhale Kanunu hükümlerine göre kiraya verme iģlemleri tamamlandıktan sonra, belediyeye ait taģınmazı kullanan kiracının çıkarılması hangi kanun hükümlerine göre olacaktır? Bu konuda, uygulamada görüģ birliği olduğunu söylemek mümkün değildir. Bazıları, mademki kira ihalesi, 2886 sayılı Kanuna göre yapılmıģtır, o halde kiracının tahliyesi de bu kanun hükümlerine göre yapılmalıdır demektedirler. Bazıları ise tahliyenin, Devlet Ġhale Kanunu'nda hüküm bulunmadığı hallerde Borçlar Kanunu hükümlerine göre yapılacağını belirtmektedirler.

3 6098 Sayılı Borçlar Kanununa Göre Tahliye 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıģ olup, tarihinde yürürlüğe girmiģtir. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun yürürlükten kalkmıģtır tarihinden sonra da Türk Borçlar Kanunu nun kiraya iliģkin hükümleri uygulanacaktır. Bu kanunun 248. ve devamındaki maddelerinde kira akdi, 346. ve devamı maddelerinde konut ve çatılı iģyeri kiralarında sözleģmenin sona ermesi halleri düzenlenmiģtir sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK) tahliye sebeplerini, 6570 sayılı Kanun dan farklı olarak, kiraya verenden kaynaklanan sebepler ve kiracıdan kaynaklanan sebepler olarak ayrı ayrı düzenlemiģtir. Bu yönüyle Kanun un sistematiği, 6570 sayılı Kanunun düzenlemesinden daha isabetli olmuģtur. 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçları Kanunu ve 6101 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama ġekli Hakkında Kanunun 10. maddesi gereğince; tarihli ve 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıģtır sayılı Türk Borçları Kanunun Konut ve Çatılı ĠĢyeri Kiralarını düzenleyen 339. maddesinde Konut ve çatılı iģyeri kiralarına iliģkin hükümler, bunlarla birlikte kullanımı kiracıya bırakılan eģya hakkında da uygulanır. Ancak bu hükümler, niteliği gereği geçici kullanıma özgülenmiģ taģınmazların altı ay ve daha kısa süreyle kiralanmalarında uygulanmaz. Kamu kurum ve kuruluģlarının, hangi usul ve esaslar içinde olursa olsun yaptıkları bütün kira sözleģmelerine de bu hükümler uygulanır. hükmü getirilmiģtir. Bu hüküm, 12 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 6353 Sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2 nci maddesinde belirtilen ve 8 yıl süreyle 2020 yılına kadar ertelenen yasa maddeleri içinde bulunmamaktadır 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 347. maddesinde bildirim yoluyla kira sözleģmesinin feshi düzenlenmiģ ve bu maddede on yıldan önce sadece kiracıya fesih hakkı tanınmıģtır. Bu maddeye göre; konut ve çatılı iģyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleģmelerin süresinin bitiminden en az onbeģ gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleģme aynı koģullarla bir yıl için uzatılmıģ sayılır. Kiraya veren, sözleģme süresinin bitimine dayanarak sözleģmeyi sona erdiremez. Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama

4 yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koģuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleģmeye son verebilir. Belirsiz süreli kira sözleģmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın baģlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleģmeyi sona erdirebilirler. Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda, kiraya veren veya kiracı sözleģmeyi sona erdirebilir. Borçlar Kanunun 348. maddesine göre; konut ve çatılı iģyeri kiralarında fesih bildiriminin geçerliliği, yazılı Ģekilde yapılmasına bağlıdır. Türk Borçlar Kanunun 349. maddesindeki düzenlemeye göre; aile konutu olarak kullanılmak üzere kiralanan taģınmazlarda kiracı, eģinin açık rızası olmadıkça kira sözleģmesini feshedemez. Kiracı olmayan eģin, kiraya verene bildirimde bulunarak kira sözleģmesinin tarafı sıfatını kazanması halinde kiraya veren, fesih bildirimi ile fesih ihtarına bağlı bir ödeme süresini kiracıya ve eģine ayrı ayrı bildirmek zorundadırhükümleri emredici bir Ģekilde düzenlenmiģ olup, sözleģme ile aleyhe bir Ģekilde değiģtirilmeleri mümkün değildir sayılı Yasanın 350 ve devamı maddelerinde konut ve çatılı iģyerlerinin kiraya verenden kaynaklanan sebeplerle veya kiracıdan kaynaklanan sebeplerle dava yoluyla nasıl tahliye edileceğine iliģkin hükümler düzenlenmiģtir sayılı Borçlar Kanunun kiracıdan kaynaklanan tahliye sebeplerini düzenleyen 352. maddesine göre; Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karģı, kiralananı belli bir tarihte boģaltmayı yazılı olarak üstlendiği halde boģaltmamıģsa kiraya veren, kira sözleģmesini bu tarihten baģlayarak bir ay içinde icraya baģvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir. Kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleģmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleģmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aģan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuģsa kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden baģlayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözleģmesini sona erdirebilir. Kiracının veya birlikte yaģadığı eģinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elveriģli bir konutu bulunması durumunda kiraya veren, kira sözleģmesinin kurulması sırasında bunu bilmiyorsa, sözleģmenin bitiminden baģlayarak bir ay içinde sözleģmeyi dava yoluyla sona erdirebilir.

5 6098 sayılı Borçlar Kanunun 354. maddesine göre; dava yoluyla kira sözleģmesinin sona erdirilmesine iliģkin hükümler, kiracı aleyhine değiģtirilemez. 12 Temmuz 2012 Tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2. maddesi: Kiracının Türk Ticaret Kanununda tacir olarak sayılan kiģiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kiģileri olduğu iģyeri kiralarında, tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354. maddeleri tarihinden itibaren 8 yıl süreyle uygulanmaz. Bu halde, kira sözleģmelerinde bu maddelerde belirtilmiģ olan konulara iliģkin olarak sözleģme serbestisi gereği kira sözleģmesi hükümleri tatbik olunur. Kira sözleģmelerinde hüküm olmayan hallerde mülga borçlar kanunu hükümleri uygulanır. hükmünü içermektedir Sayılı Devlet İhale Kanuna Göre Tahliye Devlet Ġhale Kanunu'nun 62. maddesinde, sözleģme yapıldıktan sonra müteahhit veya müģterinin (kiracının) taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, Ģartname ve sözleģme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, idarenin (belediyenin) en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatın gelir kaydedileceği ve sözleģmenin feshedileceği öngörülmüģtür. Kanunun bu maddesine göre belediyeler; a.kiracının taahhüdünden vazgeçmesi, b.kiracının taahhüdünü Ģartname ve sözleģme hükümlerine göre yerine getirmemesi, hallerinde sözleģmeyi feshedebileceklerdir. Kanunun anılan maddesi, Borçlar Kanunu'nun 123 ve 125. maddelerine uygun olarak süre tayini suretiyle fesih Ģeklini benimsemiģtir. Akdin feshini gerektiren Ģartname ve sözleģmeye aykırı hareketleri veya taahhüdünden vazgeçemeyeceği hususu belediye tarafından, kiracıya en az 10 gün süreli bir ihtarname ile bildirilecektir. SözleĢme noter tarafından onaylı olduğuna göre, bu ihtarnamenin de noter kanalı ile tebliğ edilmesi gerekir, ihtarnamede ihtarı gerektiren

6 sebepler, kanunda ifade edildiği gibi açıkça yer alacak ve tayin edilen süre içerisinde Ģartname ve sözleģmeye aykırılıkların giderilmesi veya taahhüdün yerine getirilmesi istenilecektir. Bu talep yerine getirilmediği takdirde sözleģmenin feshedileceği açıkça bildirilecektir. Kiracı, ihtarnameyi belediyeyi tatmin edecek Ģekilde cevaplandırmaz ve fesih sebebi olan kusurlu hareketini düzeltmez ise belediye baģkanından veya ita amirliği yetkisi verilen belediye baģkan yardımcısından kesin teminatın irat kaydedilmesi ve sözleģmenin feshedilmesi için onay alınarak, kesin teminat belediyeye gelir yazılacaktır. SözleĢmenin bozulması, fesih onayının kiracıya tebliği ile tamamlanmaktadır. Nitekim, SayıĢtay Genel Kurulu'nun tarih ve 4761/1 sayılı kararında; belediyeler tarafından 2886 sayılı kanuna göre kiraya verilen gayrimenkullere ait kira sözleģmelerinin yenilenmesi veya sona erdirilmesi konularında 2886 sayılı kanun hükümlerinin uygulanması gerektiği görüģü yer almaktadır sayılı Belediye Kanunu ve 5302 Ġl Özel Ġdaresi Kanunu, 2005 yılında yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. Bu kanunlarda taģınmazların tahliyesine iliģkin daha önce mevcut olmayan yeni bir hüküm getirilmiģtir. ġöyle ki; Belediyenin yetkileri ve imtiyazlarını düzenleyen 15. maddede; belediye mallarına karģı suç iģleyenlerin Devlet malına karģı suç iģlemiģ sayılacağı, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 75. maddesi hükümlerinin belediye taģınmazları hakkında da uygulanacağı, düzenlenmiģtir. Aynı hüküm il özel idaresi malları bakımından 5302 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde tekrarlanmıģtır. Bu iki yeni hükmün getirilmesinin gerekçesi uzun zamandır, tartıģma konusu olan yerel yönetimlere ait olan taģınmazların tahliye edilmesine iliģkin hukuki sorunlara son noktayı koymaktır. ġöyle ki; yerel yönetimler taģınmazlarını 2886 sayılı Kanunun 1. maddesi gereğince ihale etmek suretiyle sözleģme yaparak kiralamalıdırlar. Söz konusu maddeye göre; özel idare ve belediyelerin kiralama iģleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür. Bu durum, kamu harcamalarını düzenleyen 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra da değiģmemiģtir sayılı Yasanın belediye meclisinin görev ve yetkilerini düzenleyen 18/e maddesi: taģınmazın üç yıldan fazla kiralanmasına karar verme yetkisini belediye meclisine vermiģtir. Aynı Yasanın encümenin görev ve yetkilerini düzenleyen 34/g maddesi süresi üç yılı

7 geçmemek üzere taģınmazların kiralanmasına karar verme yetkisini belediye encümenine vermiģtir sayılı Yasanın Ġl genel meclisinin görev ve yetkilerini düzenleyen 10/f maddesi; TaĢınmazın üç yıldan fazla kiralanmasına karar verme yetkisini il genel meclisine vermiģtir. Aynı yasanın encümenin görev ve yetkilerini düzenleyen 26/g maddesi süresi üç yılı geçmemek üzere taģınmazların kiralanmasına karar verme yetkisini il encümenine vermiģtir. Yukarıda belirtilen yasa hükümlerinde her ne kadar meclislerin sınırsız süre ile kiralama yetkisi varmıģ gibi gözükse de 2886 sayılı Kanunun 64. maddesinde Kiraya verilecek taģınır ve taģınmaz malların kira süresi, on yıldan çok olamaz. Bu hüküm çerçevesinde il özel idarelerine ve belediyelere ait taģınmazlar ihale yoluyla en fazla on yıla kadar kiralanabilecektir sayılı Kanunun 15. maddesi, 5302 Ġl Özel Ġdaresi Kanununun 7. maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 75. maddesi hükümleri uygulanacaktır. Bu hüküm; il özel idarelerine ve belediyelere ait taģınmaz malların, gerçek veya tüzel kiģilerce iģgali üzerine, fuzuli Ģagilden, bu Kanunun 9. maddesindeki yerlerden sorulmak suretiyle, 13. maddesinde gösterilen komisyonca takdir ve tespit edilecek ecrimisil istenir. Ecrimisil talep edilebilmesi için, yerel yönetimlerin iģgalden dolayı bir zarara uğramıģ olması gerekmez ve fuzuli Ģagilin kusuru aranmaz. Ecrimisil fuzuli Ģagil tarafından rızaen ödenmez ise, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Kira sözleģmesinin bitim tarihinden itibaren, iģgalin devam etmesi halinde, sözleģmede hüküm varsa ona göre hareket edilir. Aksi halde ecrimisil alınır. ĠĢgal edilen taģınmaz mal, idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim edilir. Bu hükümle, gerçek veya tüzel bir kiģi ister üç yıllığına, ister on yıllığına belediye veya il özel idaresine bir taģınmazı kiraladığında; kira süresinin sonunda sözleģmede aksine bir hüküm bulunmadıkça fuzuli Ģagil, yani haksız iģgalci olacak, kiracılık vasfı kalmayacaktır. Bu sebeple de taģınmazın tahliyesi gerekecektir. Bu durumda yürürlükten kaldırılan 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun hükümlerini de dikkate almak gerekir idi. Bu Yasanın 1. maddesi kapsam maddesi olup

8 yasanın hangi yerlerde uygulanacağını belirlemekte idi. Bu yasa; belediye teģkilatı olan yerlerle, iskele, liman ve istasyonlardaki gayrimenkullerin (Musakkaf olmayanları hariç) kiralanmalarında uygulanmaktadır. Yine aynı Yasanın 7 nci maddesi bu taģınmazların tahliyesini belli Ģartlara bağlamıģ, kiralayanın ancak bu Ģartlara sahip olduğu zaman tahliye hakkının olacağını, aksi halde tahliyenin sadece kira süresinin bitimi ile mümkün olmayacağını düzenlemiģ idi. Yine aynı Yasanın 11 inci maddesinde süreye bağlı kira sözleģmesini feshetme yetkisini sadece kiracıya vermiģ idi. ġöyle ki; kiracı kira müddetinin bitmesinden en az on beģ gün evvel mecuru tahliye edeceğini yazı ile bildirmediği takdirde sözleģme aynı Ģartlarla bir yıl uzatılmıģ sayılır sayılı Kanun ve 5302 Kanun 2005 yılında yayımlanarak yürürlüğe girmeden önce, belediye ve il özel idarelerine ait taģınmazlar kaç yıllığına kiralanırsa kiralansın, kira sözleģme süresinin sonunda 6570 sayılı Yasanın 11. maddesi hükmü yürürlüğe girmekte ve belediye veya il özel idaresine ait taģınmaz yıllarca kiracı gerçek veya tüzel kiģinin elinde kiracı sıfatı ile kalmakta idi sayılı Kanunun 75. maddesi hükümleri belediye ve il özel idaresi taģınmazları hakkında da uygulanır, hükmü gereğince artık 6570 sayılı Yasanın 11. maddesi uygulama olanağı kalmayacağından, kira sözleģme süresinin bitimi ile kira akdi sona ererek içindeki kiracının kiracılık vasfı fuzuli Ģagil, yani haksız iģgalci konumuna geçecek idi. Fuzuli Ģagil, herhangi bir hakka sahip olmaksızın baģkasına ait taģınmazı elinde tutan kiģidir. Bu sebeple 2886 sayılı Yasanın 75. maddesi gereğince kiracı, sözleģmesinde aksine hüküm yoksa taģınmazı tahliye etmeli, taģınmazda kira süresi bittikten sonra oturduğu süre için kira bedeli değil, iģgal karģılığı ecrimisil ödemelidir sayılı Kanun ve 5302 Kanun yürürlüğe girdikten sonra, bu konuda mahkemeler de belediyeler ve il özel idarelerince kiraya verilen taģınmazların tahliyesinin 2886 sayılı Kanunun 75. maddesi kapsamında olduğu, taģınmazların kira akdi sona erdikten sonra mecurun boģaltılmayarak teslim edilmemesi hallerinde, idareler, adli yargı mercilerinden herhangi bir karar almaksızın doğrudan doğruya mülki amire baģvurarak taģınmazın tahliyesini idari yoldan sağlayabilecekleri gibi, adli yargı mercilerine baģvurulmuģ olmasının da 2886 sayılı Kanunun 75. maddesi uyarınca taģınmazın tahliyesine engel oluģturmayacağı yönünde kararlar vermiģlerdir. Sonuç olarak; musakkaf (damlı), gayrimusakkaf ayrımı olmaksızın belediyelerin bütün gayrimenkullerinde 2886 sayılı Kanun 75. maddesi hükümleri uygulanacağı yargı kararları ile de teyit edilmiģ idi.

9 Fakat bu durum belki tahliye yönünden bir çözüm olmakla birlikte, beraberinde çok ciddi sorunları da getirmiģtir. ġöyle ki; bir anda sayısız taģınmaz ve bu taģınmazlar içinde oturan kiracılar tahliye tehdidi altında kalmıģ, mülki idare amirlerine sanıldığının aksine çok fazla iģ yükü getirmiģtir. Ayrıca sorunlu kiracılar için bir çözüm olan bu madde hükmü, sorunsuz kiracılar için ciddi sıkıntılar oluģturmuģtur. Bu durum, kiracılarından memnun olan yerel yönetim yöneticilerini rahatsız etmiģ, aģırı iģ yükü mülki idare amirlerini tedirgin etmiģ, yıllarca aynı yerde müģteri çevresi gibi soyut değerler edinmiģ köklü esnafı ciddi sıkıntılara sokmuģtur. Yargı kararları da dikkate alındığında, 5393 sayılı Kanun ve 5302 Kanunun yürürlüğe girmesiyle; Belediye ve il özel idaresine ait taģınmazlar encümen kararı ile üç yıla kadar, belediye meclis kararı ile 10 yıla kadar 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu hükümlerine göre kiralanabilecek, kira süresinin sonunda kiracılık iliģkisi sona erecektir. TaĢınmaz kiracı tarafından tahliye edilerek belediyeye veya il özel idaresine rızaen teslim edilmezse, tahliye anına kadar kiracı, iģgalci konumunda olacak, iģgalciden tahliyeye kadar ecrimisil bedeli tahsil edilecek, rızaen ödenmeyen ecrimisil bedelleri ise 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilecektir. Kira süresinin sonunda mecurun kiracı tarafından kendiliğinden tahliye edilerek belediyeye veya il özel idaresine teslim edilmemesi durumunda belediyeler, adli yargı mercilerinden herhangi bir karar almaksızın doğrudan doğruya mülki amire baģvurarak taģınmazın (musakkaf veya gayrimusakkaf) tahliyesini idari yoldan isteyecekler, adli yargı mercilerine baģvurulmuģ olmasını veya tahliye sebeplerinin varlığını dikkate almaksızın mülki idareler ise 15 gün içinde mecuru tahliye ederek belediyeye teslim edecekler idi sayılı Kanun ve Borçlar Kanununda yazılı tahliye sebeplerinin oluģması halinde idarelerin adli yargı mercilerine baģvurmalarına engel bir yasal düzenleme de bulunmamakta idi. Bu durum aģağıdaki Anayasa Mahkemesi kararına konu olmuģ, Anayasa Mahkemesi 2010/77 Esas sayılı dosyası ile görüģmüģ, bu talebi tarih ve 2011/163 sayılı kararı ile; 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. maddesinin altıncı fıkrasının 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu nun 75. maddesi hükümleri belediye taģınmazları hakkında da uygulanır. biçimindeki son cümlesinin Anayasa nın 2, 5, 10, 11 ve 36. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemini, taģınmazını kiraya veren belediyeler ile diğer kiģiler aynı hukuksal konumda değildirler. Belediyeler ile belediyelere ait taģınmazlar arasında sorumluluk, yönetim ve tasarruf biçimi

10 yönünden kamu hukuku iliģkisi bulunmakta ve bu emlaktan elde edilen gelir kamu hizmetine ayrılmaktadır. Bu nedenle, diğer kiģiler ile aynı hukuksal konumda bulunmayan belediyelerin, kiraya verdikleri taģınmazlar hakkında, kira sözleģmesi sonunda farklı bir tahliye usulü öngörülerek ayrı hukuksal iģleme tabi tutulmasında eģitlik ilkesine aykırılıktan söz edilemez, gerekçesi ile reddetmiģti. Buna karģılık, 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçları Kanunu ve 6101 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama ġekli Hakkında Kanunun 10. maddesi gereğince; tarihli ve 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıģtır sayılı Türk Borçları Kanunun Konut ve Çatılı ĠĢyeri Kiralarını düzenleyen 339. maddesinde Konut ve çatılı iģyeri kiralarına iliģkin hükümler, bunlarla birlikte kullanımı kiracıya bırakılan eģya hakkında da uygulanır. Ancak bu hükümler, niteliği gereği geçici kullanıma özgülenmiģ taģınmazların altı ay ve daha kısa süreyle kiralanmalarında uygulanmaz. Kamu kurum ve kuruluşlarının, hangi usul ve esaslar içinde olursa olsun yaptıkları bütün kira sözleşmelerine de bu hükümler uygulanır. hükmü getirilmiģtir. Bu hüküm, 12 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 6353 Sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2 nci maddesinde belirtilen ve 8 yıl süreyle 2020 yılına kadar ertelenen yasa maddeleri içinde bulunmamaktadır. Ayrıca yeni Türk Borçlar Kanunun 347. ve devamı maddelerinde, konut ve çatılı iģyeri kiralarında sözleģmenin sona ermesi düzenlenmiģ, 347. maddede Konut ve çatılı iģyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleģmelerin süresinin bitiminden en az onbeģ gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleģme aynı koģullarla bir yıl için uzatılmıģ sayılır. Kiraya veren, sözleģme süresinin bitimine dayanarak sözleģmeyi sona erdiremez. Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koģuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleģmeye son verebilir. Bu madde hükmünün daha önce yargı mercilerince, uygulayıcılar ve denetim elemanlarınca tartıģılan ve mahkeme kararlarına konu edilen 6570 sayılı yasanın 11. maddesi karģılığı bir madde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü her iki maddenin ortak özelliği de sözleģme süresi sonunda bildirim yoluyla fesih hakkını düzenlemiģ olmalarıdır sayılı yasanın 11. maddesi sözleģme süresinin sonunda 15 gün önceden bildirimde bulunmak kaydıyla sadece kiracıya

11 bildirim yoluyla fesih hakkı tanımıģ iken, kiraya verene bu hakkı tanımamıģ, ancak aynı Yasanın 7. maddesinde sınırlı sayıda sayılan tahliye nedenleri varsa ancak bu Ģekilde taģınmazı tahliye ettirebilme imkânı tanınmıģtır. Yeni Türk Borçlar Kanunun 347. maddesinin 1. fıkrasında da, kiraya veren, sözleģme süresinin bitimine dayanarak sözleģmeyi sona erdiremez. Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koģuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleģmeye son verebilir. Bu hüküm de, 12 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 6353 sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2. maddesinde belirtilen ve 8 yıl süreyle 2020 yılına kadar ertelenen yasa maddeleri içinde bulunmamaktadır. Dolayısıyla sonuç olarak diyebiliriz ki; 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçları Kanununun 339 ve 347. maddeleri gereğince, bir kamu kurumu olan belediyelerin 5393 sayılı Yasanın 15. maddesinin yollamasıyla 2886 sayılı Kanunun 75. maddesini uygulama imkanı kalmamıştır. Özellikle SayıĢtay ın kararlarında bahsedilen belediye taģınmazlarının 2886 sayılı Devlet ihale kanunundaki özel usullerle ihaleye verilmiģ olmasının Türk Borçları Kanunun 339. maddesi gereğince; Kamu kurum ve kuruluşlarının, hangi usul ve esaslar içinde olursa olsun yaptıkları bütün kira sözleşmelerine de bu hükümler uygulanır. hükmü karģısında yasal dayanağı kalmamıģtır. Sonuç olarak belediyelere ve il özel idarelerine ait kirada bulunan tüm taģınmazlar 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçları Kanunu hükümlerine ve varsa tahliye sebeplerine göre tahliye edilebileceklerdir. Bu noktada taģınmazın kamu kurumları, dolayısıyla il özel idareleri ve belediyeler tarafından hangi usulle kiraya verildiğinin herhangi bir önemi kalmamıģtır.bu anlamda yeni düzenleme, hem SayıĢtay Genel Kurulu'nun tarihli ve 4761/1 sayılı kararında ve hem Anayasa Mahkemesinin 2010/77 Esas tarihli ve 2011/163 sayılı kararında belirtilen farklılıkları ve gerekçelerini ortadan kaldırmıģtır.

12 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Belediyeler ve il özel idareleri mülkiyetlerinde bulunan ve özel hukuka tabi taģınmazlarını 2886 sayılı Kanun hükümleri gereğince en fazla on yıllığına kiralayabileceklerdir sayılı Kanunun 339. maddesinin Kamu kurum ve kuruluģlarının, hangi usul ve esaslar içinde olursa olsun yaptıkları bütün kira sözleģmelerine de bu hükümler uygulanır. hükmü gereğince konut ve çatılı iģyerlerinin tahliyesi bu Kanun hükümleri gereğince mümkün olabilecektir. Bu sebeple 2886 sayılı Yasanın 75. maddesi gereği tahliye yapabilmeleri mümkün olmayacaktır. Kira bedelinin zamanında ve gereği gibi ödenmemesi halinde 2004 sayılı Kanun gereği adli makamlardan taģınmazın tahliyesi talep edilebilecektir. Belediyeler ve il özel idareleri, taģınmazlarının haksız yere iģgali halinde, 3091 sayılı TaĢınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Kanun hükümlerine göre idari makamlardan bu tecavüz veya müdahalenin önlenmesini isteyebileceklerdir. Ayrıca 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanunu gereği elde ettikleri taģınmazları aynı Yasada özel olarak düzenlenen tahliye usulü ile tahliye edebileceklerdir.

13 KAYNAKLAR ACAR, A Belediyelerde TaĢınır ve TaĢınmaz Malların Kira ve Tahliye ĠĢleri. ÇağdaĢ Yerel Yönetimler Dergisi, 4. cilt (Sayı 4); s.23, 24. AKGÜL, A Devlet Ġhale Kanunundan Kamu Ġhale Kanununa. DanıĢtay Dergisi, 36.cilt (Sayı 111); s.1-19 ANTALYA, G Sayılı Türk Borçlar Kanunu. Web sitesi. betayayincilik.com/images/upload/08d576b6a156-45b0-aec5-b6a901d7bb06.pdf EriĢim Tarihi: ARAS, B Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu ve 3091 Sayılı Kanun Ġle KarĢılaĢ- tırılması. Web sitesi. %20BAHATT%C4%B0N%20ARAS.pdf EriĢim Tarihi: ARCAK, A KamulaĢtırma DevletleĢtirme Kanunları, 2. cilt, s Ankara BUZ, V Sayılı Türk Borçlar Kanununda Borçların Ġfası ve Ġfa Edilmesine ĠliĢkin DeğiĢikliklerin Değerlendirilmesi. Web sitesi. org.tr/siteler/2012yayin/2011sonrasikitap/6098-semp.pdf. EriĢim Tarihi: CERAN, M Sayılı Türk Borçlar Kanununda Kira SözleĢmesi Web sitesi. ankarabarosu.org.tr/siteler/2012yayin/2011sonrasikitap/6098-semp.pdf. EriĢim Tarihi: ÇELĠK, L Belediye TaĢınmazlarında Ecrimisil. Web sitesi. turkhukuksitesi.com/makale_410.htm. EriĢim Tarihi: ÇELĠK, L. Haziran Yeni Hal Yasasına Göre Hal Hakem Heyeti. Yerel Yönetim ve Denetimler Dergisi, 15. cilt, (Sayı:6); s ÇELĠK, L Sayılı Hal Yasasına Göre Kira SatıĢ Tahsis ĠĢlemleri Hangi Durumda Ġptal Edilir. Web sitesi. EriĢim Tarihi: ER, R Kiracının Kira Borcunu Ödemekte Direnimi. Adalet Dergisi, 72. cilt, (Sayı:6); s.601. ERDOĞAN, C Tahliye, Kira Tespiti ve Kira Alacağı Davaları. Ankara

14 ERDOĞAN, H Tahliye, Kira Tespiti, Kira Alacağı ve Tazminat Davaları. 2. Baskı. Ankara ERĠġ, H Sayılı (Yeni Borçlar Kanununun Kira Hukuku Açısından Getirdiği Yenilik ve DeğiĢiklikler. Web sitesi. DocLib/Turk%20Borclar%20Kanununun%20Kira%20Hukuku%20%20Degisiklikleri_ 049.pdf. EriĢim Tarihi: ERZURUMLUOĞLU, E Sayılı Türk Borçlar Kanununda SatıĢ SözleĢmesi. Web sitesi. EriĢim Tarihi: EriĢim Tarihi: GÜLTEKĠN, C Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Kira SözleĢmesi Düzenlemeleri Web Sitesi. /75ac9cb08d882b4i.pdf. EriĢim Tarihi HATEMĠ, H Hukuka ve Ahlaka Aykırılık Kavramı ve Sonuçları. Ġstanbul HATEMĠ, H. SEROZAN, R. ARPACI, A EĢya Hukuku. Ġstanbul ĠPEK, E Sayılı Türk Borçlar Kanunu ile Konut ve Çatılı ĠĢyeri Kiralarında Tahliye Sebeplerine ĠliĢkin Getirilen Yenilikler. Web sitesi. barobirlik. org.tr/app_themes/tumdergiler/102.pdf KOYUNCU, A Belediye TaĢınmazları Açısından 3091 Sayılı Kanun Kapsamında Zilyetliğin Korunması. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dönem Sonu Projesi. MALKOÇ, A. KILIÇOGLU, M Kira, Tahliye, Tespit ve Tazminat Davaları. Ankara OLGAÇ, S Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunu Açıklanması ve Uygulanması. s.119. Ankara

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ Belirli Süreli Kira İlişkisi (TBK, 300) Belirsiz Süreli Kira İlişkisi (TBK, 327/ II) (TBK,327) (TBK, 300) Sürenin Geçmesi ile (TBK,327) Fesih Bildirimi ile (Fesih beyanına

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı.

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. SAYI : 2014 / 49 SİRKÜLER İstanbul,16.10.2014 KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/43 Bilindiği üzere 6225 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 2 inci maddesi ile 4/1/1961 tarihli ve

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

BAĞIM SIZ DEN ETİ M VE YM M LTD. ŞTİ.

BAĞIM SIZ DEN ETİ M VE YM M LTD. ŞTİ. S Ġ R K Ü L E R R A P O R TARĠH 01.07.2016 SAYI 2016/12 KONU MALĠ TATĠL UYGULAMASI HAKKINDA Mali tatili düzenleyen 5604 sayılı kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 01.12.2015 TARİHLİ 264 NOLU K A R A R Ö Z E T İ Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 26, ada 109, parsel 24 de kayıtlı taģınmazın bir kısmı onaylı imar

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI (2013-2014) PROF.DR İBRAHİM KAPLAN Sayfa 1 Kira sözleşmeleri ile ilgili bölümün üç ayrımında ilk

Detaylı

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları 2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları Duyuru No: 2016/52 İstanbul, 01.07.2016 1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler 5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasında, Her yıl temmuz ayının birinden

Detaylı

MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2)

MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) İstanbul,19.04.2016 Sirküler No: 2016/010 MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) 27 Ocak 2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI Nevzat Ġhsan SARI / Tapu ve Kadastro MüfettiĢi TaĢınmazların arsa vasfını kazanması ancak imar planlarının uygulanmasıyla mümkündür. Ülkemizde imar planlarının uygulanması

Detaylı

SON DEĞĠġĠKLĠKLER IġIĞINDA TAġIT KĠRALAMA ĠHALELERĠ. HAZıRLAYAN: MUSTAFA DURAK KOCAELĠ AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR ĠL MÜDÜRLÜĞÜ

SON DEĞĠġĠKLĠKLER IġIĞINDA TAġIT KĠRALAMA ĠHALELERĠ. HAZıRLAYAN: MUSTAFA DURAK KOCAELĠ AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR ĠL MÜDÜRLÜĞÜ 1 SON DEĞĠġĠKLĠKLER IġIĞINDA TAġIT KĠRALAMA ĠHALELERĠ HAZıRLAYAN: MUSTAFA DURAK KOCAELĠ AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR ĠL MÜDÜRLÜĞÜ 1.GĠRĠġ 2 237 sayılı TaĢıt Kanununun 12 nci maddesi dayanak yapılmak suretiyle

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Sayı : 2016-017 Tarih : 11.04.2016 Konu : Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) 10.04.2016 tarih ve 29680 sayılı Resmi Gazete yayımlanan

Detaylı

BELEDİYELERDE TAŞıNıR ve TAŞıNMAZ MALLARıN KİRA ve TAHLİYE İŞLERİ

BELEDİYELERDE TAŞıNıR ve TAŞıNMAZ MALLARıN KİRA ve TAHLİYE İŞLERİ BELEDİYELERDE TAŞıNıR ve TAŞıNMAZ MALLARıN KİRA ve TAHLİYE İŞLERİ GİRİş Abdurrahman ACAR Anayasa'mızın 1Z7 nci maddesinde belirtilen ve bir mahalli idare birimi olan belediye; beldenin ve belde halkının

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

Finansal Kiralama Kanunu, Yasası. 3226 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa FİNANSAL KİRALAMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3226. Kabul Tarihi : 10/6/1985

Finansal Kiralama Kanunu, Yasası. 3226 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa FİNANSAL KİRALAMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3226. Kabul Tarihi : 10/6/1985 Finansal Kiralama Kanunu, Yasası 3226 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa FİNANSAL KİRALAMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3226 Kabul Tarihi : 10/6/1985 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/6/1985 Sayı : 18795

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no. 24886/07 Abdurrahman YABAN / Türkiye Başkan, Helen Keller, Yargıçlar, Egidijus Kūris, Jon Fridrik Kjølbro, ve

Detaylı

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması Tarih : 14.07.2016 Sayı : 2016-32 Konu : Mali Tatil Uygulaması MALİ TATİL UYGULAMASI VE DEĞİŞİKLER SONUCUNDA BEYAN VE BİLDİRİM SÜRELERİ 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak mali

Detaylı

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir.

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir. 6. FİNANSAL KİRALAMA KANUNU Kanunun tam adı : Finansal Kiralama Kanunu Kanun No. : 3226 Kabul Tarihi : 10 Haziran 1985 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 28 Haziran 1985 / 18795 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI

TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI SÖZLEġMELĠ PERSONEL ÇALIġTIRMA TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 - Amaç Bu Talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu nun tarafından

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 28.02.2012/64-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 41 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliğinde, belediyelerin ilan ve reklâm vergisi ve çevre temizlik vergisi

Detaylı

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün

Detaylı

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU 7269 İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU Kanun Numarası : 3796 Kabul Tarihi : 30/4/1992 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/5/1992 Sayı : 21219 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 29 İstanbul,

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 29 İstanbul, SİRKÜLER SAYI : 2016 / 29 İstanbul,11.04.2016 KONU : Mali Tatil kapsamında ve Mali Tatilde yer alan sürelerde değişiklikler yapılmıştır. 10/04/2016 tarihli ve 29680 sayılı Resmi Gazete de; Mali Tatil Uygulaması

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇERİK NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 1 NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 22 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI

Detaylı

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz.

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU 1- Mükellefler İçin UYGULANACAK CEZANIN TUTARI (*) YÜRÜRLÜK TARİHİ ASGARİ TUTAR UYGULANACAK CEZANIN NEVİ Serbest Meslek

Detaylı

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi.

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. ERYĠĞĠT (Katılmadı)-Dilek TEKĠN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMĠRCĠ -Muharem Aziz

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 200 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını

Detaylı

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:292 12.02.2007 KARAR 30000 metre kareyi geçen yeşil alanların rekreasyon alanlarının, kapalı ve açık spor alanlarının, oyun alanlarının, kooperatifler

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

1. KONU: 2. KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER: 2.1. Vergi Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler:

1. KONU: 2. KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER: 2.1. Vergi Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler: ŞİRKETİN AKTİFİNDE KAYITLI GAYRİMENKULÜN SAT-GERİ KİRALAMA YÖNTEMİ İLE FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİNE DEVRİNDEN SAĞLANAN FİNANSMANIN GRUP ŞİRKETİNE AYNEN KULLANDIRILMASININ VERGİSEL BOYUTU 1. KONU: Bilindiği

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

Vezin Sirküler

Vezin Sirküler Vezin Sirküler 2016-020 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ DE (SIRA NO: 1) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) OLUŞTURMAKTADIR. 10.04.2016 tarih ve 29680 sayılı

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun;

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun; Sn. ÜYEMİZ Bildiğiniz üzere; 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5604 sayılı kanun mali tatili düzenleyen hükümler içermekteydi. Ancak, 27/01/2016 tarih ve 29606

Detaylı

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5)

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Yasal Düzenleme

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI. HARĠÇTE ĠġLEME REJĠMĠ

GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI. HARĠÇTE ĠġLEME REJĠMĠ GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI HARĠÇTE ĠġLEME REJĠMĠ 1 REJĠMĠN TANIMI Serbest dolaģımdaki eģyanın daha ileri safhada iģlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihracı ve

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

SĠRKÜLER. MASTER VERGĠ DANIġMANLIĞI VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK LTD.ġTĠ. KONU: Gelir Vergisi Genel Tebliği hk. (SERĠ NO: 285)

SĠRKÜLER. MASTER VERGĠ DANIġMANLIĞI VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK LTD.ġTĠ. KONU: Gelir Vergisi Genel Tebliği hk. (SERĠ NO: 285) MASTER VERGĠ DANIġMANLIĞI VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK LTD.ġTĠ. SAYI : 2014/01 KONU: Gelir Vergisi Genel Tebliği hk. Ankara,02/01/2014 SĠRKÜLER (SERĠ NO: 285) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 2080 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

KİRALAMA İHALESİ ŞARTNAMESİ

KİRALAMA İHALESİ ŞARTNAMESİ MADDE 1- Taşınmaz bilgileri; KİRALAMA İHALESİ ŞARTNAMESİ İli Muğla Niteliği Büfe İlçesi Marmaris Yüzölçümü (m^) 48 m^ Mahalle/Köyü Çamdibi Pafta No/Cilt No -------- Cadde/Sokak/ 284.Sokak Ada No/Sahife

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE İLGİLİ SUNUM

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE İLGİLİ SUNUM 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE İLGİLİ SUNUM Mart 2002 tarihinde kabul edilen 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girmiģtir. Yeni

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİN ve BELEDİYELERİN GAYRİMENKUL SATIŞININ KDVK KARŞISINDAKİ

İL ÖZEL İDARELERİN ve BELEDİYELERİN GAYRİMENKUL SATIŞININ KDVK KARŞISINDAKİ İL ÖZEL İDARELERİN ve BELEDİYELERİN GAYRİMENKUL SATIŞININ KDVK KARŞISINDAKİ DURUMU 29 İL ÖZEL İDARELERİN ve BELEDİYELERİN GAYRİMENKUL SATIŞININ KDVK KARŞISINDAKİ DURUMU I - Konu Bu raporda irdelenen konu,

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2016/52 12/Nisan/2016 İçindekiler: * Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğde değişiklik yapıldı. MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI: 27 Ocak 2016 tarihli

Detaylı

ĠKĠNCĠ DAĠRE. Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru. (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG.

ĠKĠNCĠ DAĠRE. Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru. (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG. ĠKĠNCĠ DAĠRE Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG 1 Ekim 2013 T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayriresmi çeviri, Adalet Bakanlığı,

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi

Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi 04.01.2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Yasasına bakacak olursak yeni yasada hizmet

Detaylı

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10)

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 4964 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 inci

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

İhalelere Girmekten Yasaklı Olan Veya Hakkında Kamu Davası Açılmış Olanlar Alt Yüklenici Olabilir Mi?

İhalelere Girmekten Yasaklı Olan Veya Hakkında Kamu Davası Açılmış Olanlar Alt Yüklenici Olabilir Mi? İhalelere Girmekten Yasaklı Olan Veya Hakkında Kamu Davası Açılmış Olanlar Alt Yüklenici Olabilir Mi? KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2015/023 Gündem No : 55 Karar Tarihi : 08.04.2015 Karar No :

Detaylı

SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI

SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI 30.07.2008/120 SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 86 seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde, 5766 sayılı Yasa ile 6802 sayılı Gider Vergileri

Detaylı

BİLGİ NOTU /

BİLGİ NOTU / BİLGİ NOTU 18.05.2016/2016-08 MALİ TATİL UYGULAMASI 5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile mali mevzuatta belirtilen sürelerden mali tatil içinde işlemeyenler ile ilgili yeni düzenlemeler

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

DOĞRUDAN TEMĠN BĠR ĠHALE USULÜ DEĞĠLDĠR.

DOĞRUDAN TEMĠN BĠR ĠHALE USULÜ DEĞĠLDĠR. DOĞRUDAN TEMĠN BĠR ĠHALE USULÜ DEĞĠLDĠR. I- GĠRĠġ 4734 1 sayılı Kamu İhale Kanunu nda 4964 2 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonucu, daha önce ihale usulleri arasında sayılan doğrudan temin usulü ihale

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) TARİH //2016 SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 5746 Sayılı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI I. Giriş SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

Değer ArtıĢı Kazancının Tespiti Yönünden Esas Alınması Gereken Gayrimenkullerde Ġktisap Tarihleri ġöyledir.

Değer ArtıĢı Kazancının Tespiti Yönünden Esas Alınması Gereken Gayrimenkullerde Ġktisap Tarihleri ġöyledir. 76 SERĠ NOLU GELĠR VERGĠSĠ SĠRKÜLERĠNDE GAYRĠMENKULLERĠN ĠKTĠSAP TARĠHĠNE YÖNELĠK OLARAK AġAĞIDA BELĠRTĠLEN HUSUSLAR YER ALMAKTADIR. Gelir Vergisi Kanunun Mükerrer 80 ve müteakip maddelerinde, kanunun

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA STANDART FORMLAR BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA Ġhale Kayıt Numarası 2010/4083 Ġhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek

Detaylı

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ *TABLODA YER ALAN İLK İTİRAZ VE CEVAP BİLGİLERİ 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR. ASLİYE HUKUK ASLİYE TİCARET SULH HUKUK

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 07.04.2016 Karar No : 100 Konu: Ġdaremize ait asfalt plentinde BSK sıcak asfalt üretim çalıģmaları esnasında ortaya çıkan mıcır filler tozunu 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 51 (g) maddesi

Detaylı

Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/52 TARİH: 08.07.2009 KONU 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayın Üyemiz EPDK tarafından 9/11/2010 tarihli ve 27754 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 SatıĢ, Kiralama, Ġrtifak Hakkı Tesisi (Bakanlık onay süresi hariç) 60 GÜN 2 Ecrimisil bedeli tahsilatı (SatıĢ, kira, irtifak

Detaylı

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : (28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 3 : EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün

Detaylı

5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 6802 sayılı Kanunun 30, 31 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 6802 sayılı Kanunun;

5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 6802 sayılı Kanunun 30, 31 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 6802 sayılı Kanunun; Resmi Gazete Tarih: 26 Temmuz 2008 Sayı: 26948 Maliye Bakanlığından: GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 86 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda

Detaylı

www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com Fax: 0 212 230 82 91 Damga vergisi uygulamasında Resmi Daire Av. Gökçe Sarısu I. Giriş Damga vergisi, hukuki işlemlerde düzenlenen belge ya da kağıtlar üzerinden alınan bir vergidir. Niteliğinin belirlenmesinde

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333)

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) Gülşah Sinem AYDIN T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk.

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Sayı: 73903997-120[94-2012/2]-157 Tarih: 13/08/2013 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 73903997-120[94-2012/2]-157

Detaylı

YENİ BORÇLAR KANUNU NDA SÖZLEŞME DEVRİ, İHBAR SÜRELERİ VE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

YENİ BORÇLAR KANUNU NDA SÖZLEŞME DEVRİ, İHBAR SÜRELERİ VE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YENİ BORÇLAR KANUNU NDA SÖZLEŞME DEVRİ, İHBAR SÜRELERİ VE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ Selahattin BAYRAM * I- GİRİŞ: Yeni Türk Borçlar Kanunu 4 Şubat 2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı