Meydan projesinde büyük adým

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Meydan projesinde büyük adým"

Transkript

1 "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, Çorum Belediye Meclisi CHP Grup Baþkanvekili Hasan Levent Çöphüseyinoðlu'nun yaný sýra TSO Yönetim Kurulu Üyeleri'nin de katýldýðý ziyarette açýklamalarda bulunan Tufan Köse... 3 TE 21 NÝSAN 2015 SALI 40 KURUÞ Necati Gül "Mevsimlik iþçiler sorunlarýnýn çözümünü bekliyor" Ziraat Mühendisleri Odasý Çorum Ýl Temsilcisi Necati Gül, mevsimlik gezici tarým iþçilerinin en önemli sorunlardan birisinin barýnma olduðunu ifade ederek bunun çözülmesi gerektiðini kaydetti. "Her yýl Mart- Nisan ayýnda Türkiye'de büyük bir iþgücü göçü baþlar. Bu, mevsimlik gezici tarým iþçiliði hareketliliðidir. 11 DE Meydan projesinde büyük adým 2/B baþvurularý 27 Nisan'da sona eriyor Ýl Defterdarlýðýndan yapýlan açýklamada 2/B yasasý kapsamýnda yer alan Hazine arazilerini almak için son tarihin 27 Nisan 2015 olduðu belirtildi. 2B yasasý olarak bilinen 6292 sayýlý Kanun'un 26 Nisan 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girdiðini dile getirildiði açýklamada, "Kanunun 12. maddesinde de Hazineye ait tarým arazilerinin satýþýna iliþkin düzenlemelere yer verilmiþtir. 6 DA Firmalara "Yýllýk Ýþletme Cetveli" uyarýsý! Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Murat Ocak, yaptýðý açýklamada firmalara Yýllýk Ýþletme Cetveli uyarýsýnda bulundu. 7 DE Çorum'da hayata geçirilecek üç meydan projesinin ilki olan Valilik Meydanýnda önemli bir adým daha atýldý.meydanýn yer alacaðý alanda bulunan Ýl Özel Ýdaresine ait Ýl Genel Meclisi binasý ile otopark alaný Çorum Belediyesine devredildi. Devir ile ilgili imzalar yapýlan törenle atýldý.turgut Özal Konferans Salonunda gerçekleþtirilen programda ilk olarak Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü konuþarak meydan projeleri hakkýnda bilgi verdi. 5 TE Murat Ocak Erdoðan ve Okdemir'den Erka Kýrtasiye'ye ziyaret Yazar Fatih Erdoðan'a ve Yazar Þafak Okdemir Erka Kaðýt Ofis Kýrtasiye'yi ziyaret etti. Ziyarete Yazar Fatih Erdoðan, Yazar Þafak Okdemir, Mehmet Kelsaka ve Kaðýt Ofis Kýrtasiye personeli katýldý. Ziyarette konuþan Yazar Þafak Okdemir, "Bu tür etkinliklerin inþallah arkasý gelir. 10 DA "Menfaat ve çekiþmelerden uzak duralým" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý Üç Aylarýn baþlangýcý ve Regaip Ahmet Saatcý Kandili nedeniyle yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda, "Regaip Kandili, bitmek tükenmek bilmeyen arzu ve isteklerimizin, bizi esir alan aþýrý tutkularýmýzýn ve bütün bu arzular doðrultusunda ortaya koyduðumuz çaba ve gayretlerimizin muhasebesini yapmamýz için Rabbimizin her yýl bize lütfettiði mübarek bir gecedir. 3 TE Rektör Alkan 181 oy aldý Hitit Üniversitesi rektörlük seçimleri yapýldý. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn adaylýk için resmi baþvuru yapan tek isim olduðu seçimlerde öðretim üyeleri oy pusularýna 6 aday ismi daha yazdýlar. Yapýlan oylamada Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan 209 oy aldý. 10 DA "Iraklý Türkmenler bizim öz kardeþlerimizdir" Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Türkmeneli Televizyonu'ndan Duygu Yelin'in Irak Türkmenleri ile ilgili sorularýný yanýtladý. 7 DE Gürsel Tekin Çorum'a geliyor "Küçük hesaplar ve dünyevi ihtiraslar için birbirimizi incitmeyelim" 2 "Ek ders ücretleri arasýndaki farklýlýklar giderilmeli" 9 6 Çorum CHP'den Kýlýçdaroðlu'na tam destek DE DA DA 2 DE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK HABER 2 AJANDA 04:12 05:47 12:46 16:30 19:33 21:00 Çeçenistan Cumhurbaþkaný Cevher Dudayev'in þehit edilmesi (1996) - Ebeler Haftasý Cevap çok uzun olduðu zaman doðru gizli kalýr. Hazret-i Ali Radyyallahü anh Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,7015 2,7034 EUR 2,8972 2,8982 STERLiN 4,0305 4,0321 2,2680 2, JPY YENi Günün Þiiri BÝR BABA ÝÇÝN Odamýn ýþýðý yanýyor bütün gece Ellerimi dizlerime koyup, ikibüklüm bir olaðandýþýlýk arayarak Gördüðüm, duyduðum her þeyde Öylece oturuyorum: Güneþ parmaklarýný sürünceye dek Koyu bir karanlýða Bulanmýþ pencereme.. Bir gece kelebeði Dolanýyor lambanýn çevresinde Usuldan bir rüzgar esiyor Yaþlý incir aðacýnýn dallarýna yürüyen Sütün sesini duyabiliyorum Deniz az uzakta Ýç geciriyor boyuna. Seninle konuþurduk baba Böyle gecelerde, iki bilge gibi Karþýlýklý bakýþarak Bazý þeyleri kavrayamasam da, dinlerdim Belki sen de yeni bir þeyler bulurdun gecmiþte O dupduru yüreðini, yýllarýn Unutulmuþ sularýna býrakarak. Ýþte bir minder daha koydum yanýma Henüz sýcak Sanki yeni kalkmýþsýn üstünden Terliklerin þuracýkta, getireyim Çayý da ocaða koyarým istersen. Ahmet ERHAN HAVA DURUMU "Küçük hesaplar ve dünyevi ihtiraslar için birbirimizi incitmeyelim" Çorum Ýnsani Deðerler Platformu, Üç Aylar nedeniyle basýn açýklamasý yaptý. "Ýslam Alemi için mübarek olan, 3 aylarda denilen Recep, Þaban ve Ramazan aylarýnýn baþlangýcý 20 Nisan Pazartesi (dün) baþladý. Ýnananlar üzerine Allah'ýn saðanak halde Rahmetini yaðdýrdýðý bu aylarýn çok iyi deðerlendirilmesi gerekmektedir" ifadeleriyle baþlayan açýklamada, "Ýslam dünyasý son yüzyýlda ve özellikle son yýllarda Yaratanýna kulluktan uzaklaþmasýyla kula kul olmuþ, gücünü ve hakimiyetini kaybetmiþtir. Ýslam aleminin bu aylarý vesile ederek tekrar öz benliðine dönmesi gerekmektedir. Birbirini yargýlayan, ötekileþtiren deðil, birbirini anlayan doðruya davet Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þube Baþkaný Av. Mehmet Karadað 3 aylarýn baþlamasý ve Regaip Kandili nedeniyle yazýlý basýn açýklamasý yaptý. Karadað açýklamasýnda "Rahmet, bereket ve maðfiret iklimi, Ýmkân ve fýrsat mevsimi üç aylara girmiþ bulunmaktayýz. Recep, Þaban ve Ramazan aylarýndan oluþan üç aylar, günah ve kusurlarýmýzdan arýnmak için Cenabý Hakkýn bize verdiði büyük ihsan ve ikramlardýr" dedi. Karadað, "Dini hayatýmýza canlýlýk katan bu aylar, aramýzda insani deðerlerin ve Mehmet Karadað'dan Kutlu Doðum mesajý ahlaki erdemlerin artmasýna, yardýmlaþma ve dayanýþma bilincinin çoðalmasýna, inananlarýn hayýr ve iyilikte birbirleriyle yarýþmasýna vesile olur. Bu özel aylar ve bu aylarýn içinde barýndýrdýðý mübarek gün ve geceler, bizlere, hýzla geçen zamanýn deðerini idrak etmenin, durup düþünmenin, hayatýn yoðun koþuþturmasý ve temposu içinde kendimize dönüp, gönül âlemine nazar kýlmanýn ve içe doðru bir yolculuk yapmanýn imkânlarýný sunar. Üç aylar ve Regaip Kandili vesilesi ile insanlýðýn ortak eden olmalýdýr. Allah'a kul olmanýn bilincine varmalýyýz. Müslüman olmanýn sorumluluðunu bilmeliyiz. Sýrat-ý Müstakim'de yaptýklarýmýzýn ve yapmadýklarýmýzýn, söylediklerimizin ve söylememiz gerekirken söylemediklerimizin hesabýnýn sorulacaðýný asla unutmamalýyýz. Dünya makamlarýnýn geçici süslerine kanmadan sonsuz alemin nimetlerine talip olmalýyýz" denildi. Açýklamada þu ifadeler yer aldý: "Bu günlerde birbirimiz için çokça dualar etmeliyiz. Mü'minin mü'mine duasýnýn Yaradan katýnda makbul olduðunu aklýmýzdan çýkarmayalým. Önümüzdeki Perþembe günü Regaib Kandili'ni idrak edeceðiz. Bu günleri dolu dolu geçirmek, Ýslam dünyasýnda yaþanan sýkýntýlarý gidermesi için Allah'a çokça dua etmek gerekmektedir. Müslümanlar olarak önce kendi nefsimizden, sonrasýnda tüm insanlýktan ve yaratýlandan sorumlu olduðumuzu unutmayalým. Küçük hesaplar ve dünyevi ihtiraslar için birbirimizi incitmeyelim. Biraraya gelelim, bir olalým, iri olalým, diri olalým. Çorum Ýnsani Deðerler Platformu olarak öncelikle Çorum halkýnýn ve sonrasýnda tüm Ýslam Dünyasý'nýn mübarek üç aylarýný ve perþembe günü idrak edeceðimiz Regaib Kandilini tebrik eder hayýrlara vesile kýlmasýný Cenab-ý Allah'tan niyaz ederiz." huzurunu tehdit eden terör ve þiddetin, savaþ ve düþmanlýðýn yerini barýþ ve huzurun almasýný, yapacaðýmýz ibadet, dua ve yakarýþlarýn kabul olmasýný Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bu duygu ve düþüncelerle bütün Ýslâm âleminin Üç aylarýný ve Regaip Kandilini kutluyorum" ifadelerini kullandý. Karakaþ Auto Mesai arkadaþlarý arýyor Bünyemizde istihdam edilmek üzere Aktif satýþ yapabilecek 35 Yaþýný aþmamýþ Üniversite mezunu Diyalog kabiliyeti güçlü Ýkna kabiliyeti yüksek Bay satýþ danýþmanlarý alýnacaktýr. Ve ayrýca; 4 Yýllýk Ýþletme mezunu Askerliðini yapmýþ ön muhasebe tecrübesi bulunan Bay Muhasebe elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen Oto galericiler sitesi No:15 ve 16 adresinde bulunan iþ yerimize veya mail ile ( adresimize baþvurabilirler. Telefon: Devren Satýlýk Spor Salonu Halen faal durumda olan Can Dostu Spor Merkezi iþ yoðunluðundan dolayý devren satýlýktýr. Ýrtibat: AKKARYA TEL ELEMANLAR ARIYOR Bünyemizde çalýþtýrýlmak üzere Traktör, Kamyon, Forklift ve mikser kullanabilen E sýnýfý ehliyetli elaman arýyoruz. Beton Direk dökümünde ve arazide çalýþabilecek vasýfsýz elemanlar arýyoruz. Kaynakcý elemanlar arýyoruz. Müracaatlar þahsen: Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 25. Cad. No 77 Akarya Tel Örgü adresimize yapmalarý rica olunur. Tel SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER Recep Gür'den Mecitözü esnaf odalarýna ziyaret Yýl: 11 Sayý: NÝSAN SALI 2015 Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkan Vekili Recep Gür, Mecitözü'nde faaliyet gösteren esnaf odalarýný ziyaret etti. ÇESOB'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre ilk olarak Mecitözü Þoförler Odasý'ný ziyaret eden ÇE- SOB Baþkan Vekili Recep Gür, burada Oda Baþkaný Halil Piroðlu ile bir süre görüþerek, Oda üyeleri ve Mecitözü esnafýnýn son durumu hakkýnda bilgi aldý. Daha sonra Mecitözü Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný Ekrem Þahin'i ziyaret eden Recep Gür, kendilerinden bir taleplerinin olup olmadýðýný sordu. ÇESOB olarak ilçe odalarýnýn tümüne eþit mesafede olmaya çalýþtýklarýný ifade eden Gür, Mecitözü Esnaf Odasý Baþkanlarýnýn çalýþkan ve dinamik olmasýnýn kendilerini sevindirdiðini kaydetti. Ziyarette Recep Gür'e ÇESOB Yönetim Kurulu üyesi Necmettin Uzun ve Kasaplar ve Celepler Odasý Yönetim Kurulu üyesi Selim Tosun da eþlik etti. Gürsel Tekin Çorum'a geliyor CHP Ýl Baþkanlýðý 7 Haziran Milletvekili Genel Seçimlerinde aday gösterdiði isimler için bugün tanýtým programý yapacak. Saat 12.30'da As Kültür Düðün Salonunda gerçekleþtirilecek olan aday tanýtým programýna CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin'de katýlacak. ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 HABER 3 "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, Çorum Belediye Meclisi CHP Grup Baþkanvekili Hasan Levent Çöphüseyinoðlu'nun yaný sýra TSO Yönetim Kurulu Üyeleri'nin de katýldýðý ziyarette açýklamalarda bulunan Tufan Köse, 7 Haziran Milletvekilliði Genel Seçimleri'nin ardýndan CHP'nin iktidara geleceðine inandýðýný belirterek, "CHP iktidarýnda Türkiye, geliþmiþ ülkeler ligine yükselecek. Ülkemizin geliþmesiyle elde edilecek imkanlar, 77 milyon arasýnda hakça paylaþýlacak" dedi. Kendisinin iki partisinin olduðunu, birinin Cumhuriyet Halk Partisi, diðerinin ise 'Çorum Partisi' olduðunu ifade eden Köse, "Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olduðunda ben de Çorum Partisi'nin genel baþkaný olacaðým. Hem ilimizi, hem ülkemizi birlikte kalkýndýracaðýz" diye konuþtu. Köse, "Ýlimizde bir hastane inþa edilmektedir. Bu inþaatta kullanýlacak malzemelerin yerelden karþýlanmasý gerektiðini söyledik. Ayrýca demiryolu konusunda da bir an evvel harekete geçilmesi gerektiðini düþünüyoruz. CHP iktidar olduðunda demiryolu yatýrýmý hýzla hayata geçirilecektir. Demiryolu ile oluþacak katma deðer, kýsa sürede maliyetini karþýlayacaktýr. Merzifon Havaalaný'na gerek Çorum isminin eklenmesi, gerek farklý bölgelere uçuþlarýn saðlanmasý için hep birlikte mücadele edeceðiz. Çorum sanayisi, birçok yoksunluða raðmen iyi bir noktaya gelmiþtir. Burada iktidar partisinin hiçbir katkýsýnýn olmadýðýný düþünüyorum. Sanayimiz güçlü olursa, ülkemiz de geliþmiþ ülkeler ligine çýkabilecektir" þeklinde konuþtu. -"SANAYÝCÝLERÝMÝZE DAHA ÝYÝ FIRSATLAR SUNACAÐIZ"- TSO'dan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre ziyarette konuþan CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým da, CHP iktidarýnda sanayicilere çok daha iyi imkanlar sunacaklarýný, sanayicilerin önünü açacaklarýný söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun, sanayicilere ne gibi imkanlar tanýnacaðýný açýkladýðýný ifade eden Yýldýrým, "Ülkemizde yüksek katma deðerli ürünlerin üretilmesini teþvik edeceðiz. Sanayimizin kalkýnmasý için elimizden geleni yapacaðýz" diye konuþtu. Gürsel Yýldýrým, ilk resmi ziyaretlerini Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'na yaptýklarýný belirterek, TSO yönetim kurulu üyelerine çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. -"ÇORUM MESELELERÝNE MUHALEFET ETMEDÝ"- Çorum TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, Milletvekili Tufan Köse'nin, Çorum'un meselelerine muhalefet etmediðini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili adayý belirleme yönteminin çok doðru bir metot olduðunu ifade eden Baþaranhýncal, "Sayýn Milletvekilimiz Tufan Bey, TOBB Baþkaný Sayýn Rifat Hisarcýklýoðlu'nun da katýldýðý bir toplantýda, kendisinin Çorum milletvekili olduðunu, ancak Çorum'a muhalif olmadýðýný söylemiþtir. Sayýn Hisarcýklýoðlu da bu yaklaþýmýndan dolayý ilimiz adýna kendisini tebrik etmiþtir. Geçen süre zarfýnda sayýn Milletvekilimizin sözünde durduðu görülmektedir" dedi. Ziyarette Baþaranhýncal, TSO tarafýndan hazýrlanan ve Çorum'un taleplerini, sorunlarýný ve çözüm önerilerini içeren dosyayý CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse'ye vererek, seçim çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. "Menfaat ve çekiþmelerden uzak duralým" Ahmet Saatcý Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý Üç Aylarýn baþlangýcý ve Regaip Kandili nedeniyle yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda, "Regaip Kandili, bitmek tükenmek bilmeyen arzu ve isteklerimizin, bizi esir alan aþýrý tutkularýmýzýn ve bütün bu arzular doðrultusunda ortaya koyduðumuz çaba ve gayretlerimizin muhasebesini yapmamýz için Rabbimizin her yýl bize lütfettiði mübarek bir gecedir. Milletimiz ve Ýslam âlemi olarak Yüce Dinimizin rahmet ve bereket vesilesi kýldýðý mübarek üç aylara kavuþmanýn huzur ve mutluluðunu yaþýyoruz. Allah (c.c) katýnda zamanlarýn deðerleri birbirine eþittir. Ancak öyle zamanlar vardýr ki o zamanlarda öyle hadiseler olur ki, o vakte diðer zaman dilimlerinden daha üstün bir deðer kazandýrýr. Recebi Þerifin ilk Cuma gecesine isabet eden Regaip Gecesi'nde bu müstesna zamanlardan biridir. Cuma geceleri böyle kýymetli vakitlerden biridir. Regaip Gecesi gibi iki kýymetli gecede biraraya gelince, bu gece daha da bir kýymetli oluyor. Bu gece, yalvarýþ ve yakarýþlarýn Yüce Mevla'ya sunulduðu ve O'nun rahmetinden af istenildiði umut, huzur ve müjde gecesidir" dedi. Regaip Gecesinin önemine deðinen Saatcý, "Regaip, geleceðe yönelik arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularýmýzý gözden geçirme imkâný veren mübarek bir gecedir. Allah Teâlâ'nýn kullarýna lütfunun çokluðu, kereminin bolluðu ve pek çok günahkârý baðýþlamasý sebebiyle bu geceye "Regaip Gecesi" adý verilmiþtir. Ýdrak ettiðimiz mübarek Regaip Kandili vesilesiyle, ruhumuzu karartan kötü duygu ve düþünceleri kalplerimizden atalým. Ýbadetin zevkinden bizi mahrum eden nefsin kötü arzularýný frenleyelim. Gönül dünyamýzý bulandýran haset, kin, düþmanlýk gibi kötü duygulardan temizleyelim. Memur Sen camiasý olarak bu duygu ve düþüncelerle baþta ülkemiz olmak üzere gönül coðrafyamýzda yaþayan soydaþ, vatandaþ ve kardeþlerimizle birlikte bütün Ýslam âleminin mübarek üç aylarýný ve Regaib Kandili'ni tebrik ediyor; bu vesileyle bilhassa Ýslam dünyasýnda akmaya devam eden kanýn bir an önce durmasý; insanlýðýn ortak huzurunu tehdit eden terör, þiddet, savaþ ve düþmanlýðýn yerini barýþ ve huzura býrakmasý; raðbetlerimizin iyiye, güzele ve doðruya yönelik olmasý ve bu aylarda yapacaðýmýz ibadet, dua ve yakarýþlarýn kabul olmasýný diliyorum" þeklinde kaydetti. Kýzýlay'dan cemaate lokum ikramý Türk Kýzýlayý Çorum Þubesi Gençlik Kollarý ve üniversite öðrencileri, Kutlu Doðum Haftasý kapsamýnda Ulu Camide cemaate lokum ikram etti. Kýzýlay Çorum Þube Baþkaný Sedat Canbolat konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Güzel ahlak sahibi doðruluk timsali ve rahmet elçisi alemlerin nuru, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) doðumunun sene-i devriyesini kutladýðýmýz anlamlý bir haftadayýz. Efendimiz 63 yýllýk hayatýný güzel ahlak üzerine yaþadý. Bütün insanlýðý; adalete, merhamete, sevgi ve kardeþliðe çaðýrdý. Türk Kýzýlayý da 147 yýldýr Peygamber Efendimiz Muhammed'in (sav) adalet, merhamet, sevgi ve kardeþlik çaðrýsýný benimseyerek dil, din, ýrk, kültür, mezhep ayrýmý yapmadan milyonlarca insana yardým elini uzattý. Bu vesileyle Türk Kýzýlayý Çorum Þubesi Gençlik Kollarý ve Hitit Üniversitesi Kýzýlay Ünikulüp üyeleri Cuma namazý çýkýþýnda lokum ikramýnda bulundu. Kutlu Doðum Haftasý'nýn bütün Müslümanlarýn gönlünde birlik, beraberlik, kardeþlik, yardýmlaþma, dayanýþma, merhamet, sevgi ve saygýnýn yerleþmesine vesile olmasýný dilerim" dedi. Sultan Ana'dan Engelli Eðitim Merkezi'ne ziyaret Sultan Ana Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði üyeleri Çorum Belediyesi Engelli eðitim Merkezi'ni ziyaret etti. Sultan Ana olarak bilinen dernek baþkaný Sultan Kümbet, Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi'nde eðitim gören gençlerle yakýndan ilgilenerek yetkililerden bilgi aldý. Merkezin kendisini çok etkilediðini söyleyen Sultan Kümbet, Çorum'un yýllarca ihtiyaç duyduðu böylesine önemli bir merkezi Çorum Belediyesi'nin yaptýrmasýnýn memnuniyet verici bir durum olduðunu belirtti. Engelli bireyleri toplumla bütünleþtirmeyi baþardýðý için Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye ve Engelli Eðitim Merkezi çalýþanlarýna teþekkür eden Sultan Ana Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Sultan Kümbet, "Engellilerin toplumla bütünleþmesi için bu özel mekâný oluþturmak çok yerinde bir karar olmuþ. Gençlerin burada eðlenerek öðrendiðini, yeni yeni arkadaþlýklar kurduðunu gördüm ve çok mutlu oldum.bu tür faaliyetlerin desteklenmesi noktasýnda bundan sonra da Çorum Belediyesi'nin yanýnda olmaya devam edeceðiz" diye konuþtu.

4 Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Programlar Kanser Þube Müdürlüðü Obezite Birimi "Saðlýklý Yaþam Yürüyüþü" temalý etkinliklerine devam ediyor. Bu seferki yürüyüþ etkinliðine çok sayýda öðrenci katýldý.mehmetçik Parký'nda yapýlan programa Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ, Müdür Yardýmcýsý Uzm.Dr. Özlem Terzi, Çevre ve Çalýþan Saðlýðý Þube Müdürü Mustafa Bolat Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sosyal Hizmetler alaný öðrencileri, Engelsiz Yaþam Bakým Rehabilitasyon ve Aile Danýþma Merkezini ziyaret ettiler. HABER Öðrenciler ve öðretmenler saðlýklý yaþam için yürüdüler Mustafa Çeþmeci ile saðlýk personeli, Spor Lisesi, 75. Yýl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðrencileri ve öðretmenleri katýldý.katýlýmcýlar Mehmetçik Parký'ndaki yürüyüþ parkurunda "Çorum Saðlýðýmý Seviyorum" ve "Tarzýnýz Hareket Olsun Yaþamýnýz Saðlýkla Dolsun" konulu pankartlar taþýdýlar. Mustafa Bolat, topraða verildi Emekli muhasebeci Abdullah Bolat ile Çorum Elektrik ve Su Tesisatçýlarý Odasý Genel Sekreteri Eyüp Bolat'ýn babalarý Mustafa Bolat vefat etti. Rahatsýzlýðý nedeniyle bir süredir Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi'nde tedavi gören Mustafa Bolat önceki akþam saatlerinde hayatýný kaybetti. Merhumun cenazesi dün Çitli Köyü'nde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan köy mezarlýðýnda topraða verildi. Cenazeye ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür, ÇESOB Yönetim Kurulu üyesi Necmettin Uzun, Elektrik ve Su Tesisatçýlarý Odasý Baþkaný Hikmet Göktepe, Ziyaret hakkýnda bilgi veren sýnýfý rehber öðretmeni Þerife Öðreten, "Okulumuz öðrencilerini ilgiyle karþýlayan engelsiz yaþam bakým rehabilitasyon ve aile danýþma Aþçý ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak, Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý Baþkaný Sedat Ek, Elektrik ve Su Tesisatçýlarý Odasý Yöneticileri ve üyeleri, bazý oda yöneticileri ve genel sekreterleri ile çok sayýda köy sakini katýldý. Haber Servi Buharaevler MTAL'den meslek tanýma gezisi merkezi personeli ve burada kalan engelliler öðrencilerimizi görmekten çok mutlu oldular. Öðrencilerimiz onlarla birlikte Ýskilip MESEM'den esnafa "Kutlu Doðum" ziyaretleri Ýskilip Mesleki Eðitim Merkezi "Kutlu Doðum Haftasý" etkinlikleri kapsamýnda sanayi esnafýný iþ yerlerinde ziyaret ederek kutladý. Mesleki Eðitim Merkezi idareci ve öðretmenlerinin birlikte gerçekleþtirdikleri ziyaret, iþletme sahipleri ve çalýþanlarý tarafýndan memnuniyetle karþýlandý. Kutlama ziyaretlerinde içersin de Hz. Peygamberimizin hadisi þeriflerinin bulunduðu küçük hediyeler iþletme sahiplerine verildi. Ýskilip Mesleki Eðitim Merkezi Müdürü Fatih Þanlý konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, iþlerinin gereði olarak iþletmelerle iþ piyasasý ile çalýþtýklarýný, öðrencilerinin üretimin içerisinde bizzat çalýþan çýrak, kalfa ve ustalardan oluþtuðunu belirtti. Merkezin doðal müþterisi konumunda olan iþ yerlerini "Kutlu Doðum Haftasý" münasebeti ile tüm merkez personeli olarak ziyaret ettiklerini söyleyen Þanlý, yapýlan kutlama ziyaretlerinin kendilerini mutlu ettiði gibi iþyeri yetkilileri ve çalýþanlarýný da mutlu ettiðini kaydetti. þarkýlar söylediler, birlikte eðlenceli zaman geçiren öðrencilerimiz, engelli arkadaþlarýnýn kaldýklarý yerleri birlikte gezdiler. Düzenlenen gezi sayesinde öðrencilerimiz, çalýþma alanlarý ile ilgili olarak engellileri daha yakýndan tanýma fýrsatýný buldular. Bu gezinin düzenlenmesinde bize yardýmcý olan okul müdürümüz Sabriye Esen'e ve engelsiz yaþam bakým rehabilitasyon ve aile danýþma merkezi müdürü Nalan Duran'a, Müdür Yardýmcýsý Ýbrahim Kerem ve Sosyal Hizmetler Uzmaný Eylem Aka Kaya'ya teþekkür ederiz" dedi. 12 Kasým depreminde Bolu'da görev yaparken yaþlý bir amca ''Evladým, þu eski tek katlý ev bana ata yadigârý. Çocuklar illa satýp þu karþýdaki apartmandan bir daire alalým diye tutturdular. Ama ben bir türlü satmak istemedim. Burada halimden memnunum. Bu barakayý on tane apartmana deðiþmem. Çünkü gözümü burada dünyaya açtým. Acýsýyla tatlýsýyla bir ömür burada geçti. Ben o koca koca apartmanlarda kalamam diye direttim ve sattýrmadým. Allah'ýn iþine bak ki; büyük afette benim baraka ayakta kaldý, çocuklarýn daire almak istedikleri apartman yýkýldý. Depremde o apartmanda kalan birçok kiþinin öldüðünü görünce, çocuklarým önce kýzdýklarý babalarýna sonra 'baba iyi ki karþý çýktýnda alamadýk' deyip sevindiler '' diye anlatýnca bende aklýma gelen aþaðýdaki meþhur Çin hikâyesini amcaya anlattým. Köyün birinde yaþlý bir adam yaþarmýþ. Çok fakirmiþ ama Kralýn bile kýskandýðý bir ata sahipmiþ. Kral bu at için çok büyük para teklif etmiþ ama adam satmaya yanaþmamýþ. 'Bu at, bir at deðil benim için bir dost, bir insan, insan dostunu satar mý?'' demiþ. Bir sabah kakmýþlar ki at yok! Köylü ihtiyarýn baþýna toplanmýþ.'' Seni akýlsýz ihtiyar. Bu atý çalacaklarý belliydi. Kral'a satsaydýn, ömrün sonuna kadar beyler gibi yaþadýn. Þimdi ne paran var, ne de atýn'' demiþler. Ýhtiyar, ''Karar vermek için acele etmeyin,'' demiþ. Sadece 'at kayýp' deyin, çünkü gerçek sadece bu. Ötekiler sizin yorumunuz. Atýn kaybolmasý bir talihsizlik mi, yoksa þans mý henüz bilemiyoruz.'' Köylüler ihtiyarla dalga geçmiþler ama aradan 15 gün geçmeden bir gece at ansýzýn dönmüþ. O de ne? Hem de peþine 12 vahþi atý takýp. Bunu gören köylüler ihtiyardan özür dilemiþler. ''Sen haklý çýktýn, bir at, bir sürün at oldu.'' Ýhtiyar, 'Karar vermek için, gene acele ediyorsunuz.'' Demiþ ihtiyar. ''Sadece atýn geri döndüðünü söyleyin. Çünkü bilinen gerçek sadece bu. Aradan bir hafta geçmeden ihtiyarýn tek oðlu vahþi atlarý terbiye etmeye çalýþýrken attan düþmüþ ve bacaðýný kýrmýþ. Evin geçimini temin eden oðul þimdi uzun süre yatakta kalacakmýþ. Köylüler gene gelmiþ ihtiyara. ''Bu atlar yüzünden tek oðlun da bacaðýný kýrdý. Artýk sana bakamayacak ve sende eskisinden daha fakir, daha zavallý olacaksýn. Keþke satsaydýn'' demiþler. Ýhtiyar, ''Siz erken karar verme hastalýðýna tutulmuþsunuz'' diye cevap vermiþ. '' O kadar acele etmeyin. Oðlum bacaðýný kýrdý. Gerçek bu. Ötekiler sizin yorumunuz. Hayat böyle küçük parçalar halinde gelir ve ondan sonra neler olacaðýný size asla bildirmez.'' Birkaç hafta sonra düþmanlar kat kat büyük 4 'KEÞKE OLSA - ÝYÝ KÝ OLMAMIÞ' Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný orduyla saldýrmýþ. Kral son bir ümitle eli silah tutan herkesi askere çaðýrmýþ. Köye gelen görevliler, ihtiyarýn kýrýk bacaklý oðlu hariç bütün gençleri askere almýþlar! Köyü matem sarmýþ. Çünkü savaþýn kazanýlmasýna imkân yokmuþ. Giden gençlerin öleceðini ya da esir düþeceðini herkes biliyormuþ. Köylüler gene ihtiyara gelmiþler. ''Gene haklý olduðun kanýtlandý.'' demiþler. ''Oðlunun bacaðý kýrýk ama hiç deðilse yanýnda. Oysa bizimkiler belki hiç dönmeyecekler. Oðlunun bacaðýnýn kýrýlmasý talihsizlik deðil, þansmýþ meðer.'' ''Siz erken karar ermeye devam edin'' demiþ ihtiyar.''oysa gelecekte ne olacaðýný kimse bilemez. Bilinen tek bir gerçek var, benim oðlum yanýmda, sizinkiler askerde Bunlarýn hangisinin talih, hangisinin þanssýzlýk olduðunu kim bilebilir ki?'' Neticeyi kelam; çocuklarýn babalarýnýn eski evini satýp apartmandan bir daire almasý için ýsrar etmelerine raðmen, ihtiyar amcanýn ikna olmamasý ve neticede o apartmanýn 12 Kasým depreminde yýkýldýðýný görünce iyi ki babamýz kabul etmedi de almadýk diye sevinmeleri hayatta çoðumuzun baþýna farklý þekilde gelebilecek bir durum. Çünkü çoðumuz, þu iþimiz bir olsa diye bazen siyasette, bazen memuriyette tabiri caizse can atarýz. Olmazsa üzülürüz, kýzarýz, eleþtiririz Ama zamanla, o istediðimiz huþunun, makamýn mevkiin olmasý halinde aleyhimize olacaðýný görünce iyi ki olmamýþ diye Bolulu ihtiyar amcanýn çocuklarýnýn depremden sonra sevindiði gibi. Seviniveririz Temennim odur ki, hep sevinenlerden olalým Ben kendi adýma ne isteyip te eften püften sebeplerle OL-MAMIÞSA ahirinde hakkýmda hep hayýrlý olduðunu düþünürüm. Zaten her ne talep ediyorsak hakkýmýzda hayýrlýysa olsun demiyor muyuz? Diyoruz. O halde sonrasýnda üzülmeye gerek var mý? Elbette yok. Vesselam her insan isteyebilir ama ÝLLA ÝL- LA noktasýna girmemeye dikkat etmeli. Çünkü 'gönül isterken bazen kader gülermiþ' Çevremizden ülke geneline kadar bu noktalarda çok örnekler görünce, keþkeler iyi ki öyle imkânlara sahip deðil ize dönüþüveriyor ÖZETÝN ÖZETÝ : ''Hayat yolculuðuna hazýrlanýrken ilk hazýrlanacak malzeme, kâfi miktarda kadere rýzadýr.'' (Arthur Schopenhauer) (yazarla iletiþim: )

5 HABER 5 Meydan projesinde büyük adým -YER ALTI OTOPARKI 2 KATKI OLACAK- Kent Meydaný için daha önce 2 önemli adým attýklarýný kaydeden ve "1. Etapta valilik bahçesini, park olarak düzenleyip hemþehrilerimizin kullanýmýna açmýþtýk. 2. Etapta, eski adliye binasýnýn yerini devralmýþtýk. Bunun içinde malumunuz idare mahkemesini Milli Eðitim den alýnan bir binaya taþýmýþtýk. Burada da yine hükümet ile belediyenin iþ birliði içinde yaptýðý bir çalýþmayý görüyoruz. Yolun güney tarafýna geçtiðimizde ise önce tekel binasýný bedelsiz olarak özelleþtirme idaresinden devraldýk.bu da yine hükümetin projemize bir katkýsýdýr" diyen Külcü, "Þimdi ise kalan kýsmýný Özel Ýdaremizden tahsis yoluyla devralýyoruz. Bir sonraki adým ise Saðlýk Ýl Müdürlüðü'nün arsasýdýr. Oranýn projeye þimdilik bir engeli yok. Bu anlattýðým alan aradaki yolla beraber 20 bin m2' 'lik bir meydaný oluþturmaktadýr. Özel Ýdare, kendi mülkiyetindeki parsellerin kullanýmýný 20 yýl süreli tahsisle belediyemize devrediyor. 20 yýl sonra üzerinde ne varsa bizde o haliyle Özel Ýdareye geri vereceðiz. Tabi 2019 yýlýnda büyükþehir uygulamasý söz konusu olur ise zaten özel idare kapanacak ve þehirde tek yerel yönetim belediye olacak. Bu çalýþmamýzý yürütürken hem belediye olarak biz hem de özel idare bu ihtimalide düþünerek planlama yaptýk. Meydanýn altýna kapasiteli 2 katlý yeraltý otoparký yapacaðýz. Üstüne ise en arka tarafa,güney noktaya meydana hakim kafeler yapmayý düþünüyoruz. Ön tarafý ise geniþçe bir sert zemin (park görüntüsü oluþturmayacaðýz) olacak. Küçük eylemler, gösteriler, meydan toplantýlarý burada yapýlabilir. Biz çalýþmalarýmýza hemen baþlayacaðýz. Proje hazýrlýklarýný bu sene içinde bitirip, otopark inþaatýna da baþlayabiliriz. Özel Ýdare Binasý tarihine sonuna kadar en geç bize teslim edilecek yýlýnýn baharýný meydan da karþýlamak istiyoruz" dedi. Çorum'da hayata geçirilecek üç meydan projesinin ilki olan Valilik Meydanýnda önemli bir adým daha atýldý.meydanýn yer alacaðý alanda bulunan Ýl Özel Ýdaresine ait Ýl Genel Meclisi binasý ile otopark alaný Çorum Belediyesine devredildi. Devir ile ilgili imzalar yapýlan törenle atýldý.turgut Özal Konferans Salonunda gerçekleþtirilen programda ilk olarak Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü konuþarak meydan projeleri hakkýnda bilgi verdi."bugün her þehir için önem arz eden, belediye baþkaný olarak benimde önemsediðim bir konuyu protokole baðlamak için, yani bir imza töreni için bir aradayýz" diyerek sözlerine baþlayan Baþkan Külcü, Öncelikle yaptýðýmýz bu çalýþmalarýn þehrimize hayýrlý olmasýný temenni ediyorum. Meydan, artýk günümüz yaþam anlayýþýnda vazgeçilmez bir kamusal alandýr. Her ülkede, her þehirde sahip olunan kültüre göre, meydanlara farklý fonksiyonlar yüklenmiþ olsa da, aslýnda bu durum biraz da, fiili olarak, kendiliðinden ortaya çýkmýþ olmakla birlikte, tüm meydanlarýn ortak bir yönü vardýr. Meydan ait olduðu þehrin en büyük kamusal yaþam alanýdýr. Bir þehrin yaþamýyla ilgili bilgi sahibi olmak isterseniz, gideceðiniz en doðru yer o þehrin meydanýdýr. Çünkü orada o þehrin; sosyolojisini, ekonomisini, kültürünü, demografisini en net, en zengin haliyle görebilirsiniz. Bu yönüyle, bir yaþam alaný olarak kendini gösteren meydanlar, adeta o þehrin dilidir ve meydanlar turistler için, misafirler için de en önemli algý noktasýdýr. Her medeniyette "þehir, insan ve kültür" birbirinden ayýrt edilemeyen üç önemli husustur. Bizim meydan tartýþmamýzda, esasen bu medeniyet tartýþmalarý baðlamýnda deðerlendirilmesi gereken bir husustur" dedi.batý toplumlarý meydan yapýmýna, hayat anlayýþlarýnýn, dünya görüþlerinin de sonucu olarak bizden daha erken baþladýklarýný dile getiren Baþkan Külcü, " Birçok Batý þehrinde bir deðil, küçük - büyük birden fazla meydanlar - meydancýklar vardýr. Bizim medeniyetimizde ise daha çok büyük bir cami veya bir külliye merkez olarak kabul edilmiþ ve hayat orada yoðunlaþmýþtýr. Ýþte bizim Ulu Camimiz!Etrafýnda arasta, hamamlar, çarþý, pazar Hayat caminin etrafýnda yoðunlaþmýþ. Anadolunun kadim þehirlerinin hepsinde böyle. Türkiye'de meydan fikri, daha çok Cumhuriyetle birlikte benimsenmiþ ve birkaç istisnasý hariç tümü Cumhuriyet sonrasýnda yapýlmýþtýr. Bu dönemde ise gerek gayrimenkul sahiplerinin rant arzusu ve plansýz yapýlaþma, gerekse kamu kaynaklarýnýn kýsýtlýlýðý sebebiyle kamulaþtýrma yapýlamamasý bu konuda çok da baþarýlý örneklerin ortaya çýkmasýný ne yazýk ki engellemiþtir. Biz de Belediye yönetimi olarak doðrusu iþi bu noktada devraldýk" þeklinde kaydetti. Belediye Baþkanlýðýna aday olduðu ilk günde meydan konusundaki fikrini çok net söylediðini dile getiren Külcü, "Üzerinde tam 6 yýldýr çalýþýyoruz. Tabi üzerinde yapýlaþmanýn olduðu, farklý amaçlarla kullanýlan bir alanda mesafe almak da zor ve yorucu oluyor.çok çalýþtýk ama hamdolsun sonucunu da aldýk. Artýk iþin sonuna geldik diyebilirim. Bence iþin planlama ve satýn alma / kamulaþtýrma kýsmý en önemli kýsmý idi. Þehir için ayrý noktada meydan planlamasý yaptýk. Bunlardan 1.si Valilik önünde oluþacak meydanýmýzdýr. 2.si Akþemseddin Cami yanýndaki meydanýmýz olacaktýr. 3.sü ise yeni Belediye Hizmet Binamýzýn önündeki meydan olacaktýr. Öncelikle ifade etmek isterim ki bu imza töreni iþin seremonisidir. Bunun öncesinde bir gergefte nakýþ iler gibi çalýþtýk. Gerek valimiz, gerek milletvekillerimiz, gerek AK Parti meclis grubu baþkaný olarak Ýl Baþkanýmýz ve Merkez Ýlçe Baþkanýmýz, gerek Ýl Genel Meclisi Baþkanýmýz, encümen üyelerimiz ve özel idare genel sekreterimizle saatler süren toplantýlar yaptýk. Ýþin her iki taraf için de hem ekonomik hem hukuki güven içinde, hem hýzlý hem de kent estetiði bakýmýndan en güzeli olsun diye saatler süren toplantýlar yaptýk. Bütün bu çalýþmalar sonunda imza töreni aþamasýna gelindi. Bu aþamada Ýl Genel Meclisimiz çok büyük bir inisiyatif kullanmýþtýr. Ýl Genel Meclisimiz yüksek bir þehircilik hassasiyeti göstererek, önüne gelen gündeme oybirliði ile "evet" demiþtir. Bu sonuç, bizim tarafýmýzda çok deðerli bulunan ve taktir edilen bir tavýr olmuþtur. Marifet iltifata tabidir. Güzel bir iþ varsa yapana teþekkür etmek gerekir" ifadelerini kullandý. -2 MEYDAN DAHA YAPILACAK- Buranýn dýþýnda Çorum'a 2 meydan daha kazandýracaklarýný açýklayan Baþkan Külcü, Akþemseddin Meydaný Akþemseddin Camii'nin hemen batý tarafýnda imar düzenlemesi yoluyla oluþturduðumuz m2'lik alan. Etrafýndaki yol ve kavþakla birlikte 40 bin m2'lik bir alana ulaþmaktadýr. Burada yapmýþ olduðumuz imar düzenlemesine yönelik açýlmýþ iptal davalarý vardý.bu davalarýn hepsi bitti, Tümünü kazandýk.þimdi mülkiyet sahiplerinin imarlý arsalarýnýn tapu iþleri devam ediyor. Bununla beraber 2.meydanýmýza kavuþmuþ olacaðýz. Burasý yeni miting alaný olarak da kullanýlabilir Tabi böyle bir meydanda miting yapmayý gözü kesen kaç lider yada parti çýkar.onu da düþünmek lazým. Belediye Meydaný ise þu anda Belediyemizin Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ve Hayvan Pazarý olarak kullandýðý alanda ise 3. meydanýmýzý yapacaðýz. Burada da yine yol ve boþluklarla birlikte 30 bin m2' 'lik bir alan ortaya çýkmaktadýr. Bu nokta henüz yapýlaþmanýn baþlamadýðý bir yerdir. Bunu tetiklemek için 2016 yýlýnda Belediye hizmet binamýzýn yapýmýna baþlamak istiyoruz. Þu anda proje hazýrlýklarý devam ediyor. Bununla beraber o alanda inþallah bir cazibe merkezi haline gelecek" diye kaydetti. Baþkan Külcü, þehrin her tarafýnda bir yenilenme, deðiþim dönüþüm yaþandýðýný ve kimlikli bir þehir inþa etmek için çalýþtýklarýný dile getirerek sözlerini tamamladý. Daha sonra konuþan Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan ise Özel Ýdare olarak yerel yönetimlerle yapýlacak çalýþmalara destek vermeye devam edeceklerini dile getirerek, emeði geçen herkese teþekkür etti. Ýl Genel Meclisi AK Parti Grup Baþkaný Nurettin Karaca da "Proje bize çok heyecan verdi ve bizde meclis olarak her türlü desteði verdik. Emeði geçenlere teþekkür ederim" dedi. AK Parti Çorum Milletvekili ve Milletvekili adayý Cahit Baðcý ise Türkiye'de yapýlan iþlerde sonuç almanýn çok kolay olmadýðýný ifade ederek, "Biz birlikte hareket ederek meydan konusunda sonuç aldýk. Þimdi ise Saðlýk Müdürlüðü binasýný oradan kaldýrmak için çaba harcayacaðýz" þeklinde kaydetti. Konuþmasýnda Arasta konusuna da dikkat çeken Milletvekili Baðcý, "Arasta konusundan vazgeçmememiz lazým vizyonunda Çorum estetik bir þehir halini alacak. Biz yeni bir þehre doðru gidiyoruz. Hayýrlý olsun" diyerek sözlerini tamamladý. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ise kent estetiði konusunda duyarlý bir belediye baþkaný olduðunu ifade ederek Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür etti. Yasal mevzuat nedeniyle bazý sorunlar yaþandýðýný dile getiren Uslu, bunun tek çözümünün ise Çorum'un ya bütünþehir yada büyükþehir olmasý olduðunu kaydetti. Uslu, Ýl Saðlýk Müdürlüðü binasýnýn da mutlaka taþýnmasý gerektiðini belirtti. Uslu, meydan projesinde emeði geçen herkese teþekkür ederek sözlerini tamamladý. Konuþmalarýn ardýndan Meydanýn yer alacaðý alanda bulunan Ýl Özel Ýdaresine ait Ýl Genel Meclisi binasý ile otopark alanýnýn Çorum Belediyesine devrini öngören anlaþma Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan arasýnda imzalandý. Ardýndan Baþkan Külcü, enkaz ve kira bedeli olarak Özel Ýdare hesabýna yatýrdýklarý 1 milyon 154 bin liranýn makbuzunu Ömer Arslan'a verdi. Ýmza törenine AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir'de katýldý. Fatih AKBAÞ RAM'dan okullara bilgilendirme Rehberlik ve Araþtýrma Merkezinin Ýlçe ziyaretleri devam ediyor. Merkez Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi (RAM) Müdürü Tahir Demir, Müdür Yardýmcýsý Musa Akýþ, Özel Eðitim Hizmetleri Bölüm Baþkaný Erol Taþ, Özel Eðitim Öðretmenleri, Ýbrahim Eren, Gazi Karabacak, Zuhal Þentarlý, Rehber Öðretmenler Dinçer Öbekçi ile Serkan Kabalak Bayat ve Ýskilip Ýlçelerindeki okullarý ziyaret ettiler. Program kapsamýnda RAM ekibi Bayat Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü, Bayat Çok Programlý Anadolu Lisesi, Bayat Anadolu Lisesi, Ömer Mülazým YÝBO, Cumhuriyet Ýlkokulu, Mehmet Akif Ersoy Ýlkokulu, Atatürk Ýlkokulu ile Ýskilip Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü, Atatürk Ýlk/Ortaokulu, Misaký Milli Ýlkokulu, Ebusuud Efendi Ýlkokul, Erenler Cumhuriyet YÝBO, Ýskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ýskilip Sultan Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ettiler. Ziyaretlerde rehberlik servislerinin iþ ve iþleyiþi ile Özel Eðitime Muhtaç bireylerin eðitim ortamýndaki gereksinimleri hakkýnda bilgi verildi. Okullarýn yetkilileri ise Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürlüðünün yaptýðý bu eðitsel ziyaretinden çok memnun olduklarýný söylediler. Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Tahir Demir ise "RAM olarak merkez ve ilçelerdeki tüm öðrencilerin eðitim-öðretim alanýnda ihtiyaç duyduklarý rehberlik faaliyetlerini yakýndan takip ediyoruz. Özel eðitime ihtiyaç duyan öðrencilerin okula eþgüdüm içerisinde hareket etmeleri için sýk sýk ziyaret yapmayý planlýyoruz" dedi.

6 HABER 6 Sauna kafeterya fitness -body building-plates-aerobik ve step 3.Kademe Kýdemli Antrenör Nermin Özkeskin eþliðinde sadece bayanlara özel günlerde hizmetinizdeyiz.. Çorum CHP'den Kýlýçdaroðlu'na tam destek Cumhuriyet Halk Parti Ýl Teþkilatý Ankara ATO Kongre Merkezinde düzenlenen Seçim Bildirgesi Toplantýsý'na katýldý. Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, CHP Çorum Milletvekili Adaylarý Tufan Köse, Muharrem Bozdoðan, Dinçer Solmaz, Saim Topgül, CHP Çorum Ýl Yönetim Kurulu üyeleri, Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ahmet Söbe, Seçkin Mert, Sungurlu Ýlçe Baþkaný Mustafa Þen, Ortaköy Ýlçe Baþkaný Engin Demir ile birlikte Ankara ATO Kongre Merkezinde düzenlenen CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun seçim bildirgesini açýkladýðý toplantýya katýldý. CHP Çorum Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým ve beraberindeki Milletvekili adaylarý, Ýlçe Baþkanlarý ve il yönetim kurulu üyeleri Genel Baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu'nun seçim bildirgesine tam destek olmak amacýyla toplantýda hazýr bulundu. Toplantý ile ilgili açýklamalarda bulunan CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým ise, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu tarafýndan açýklanan seçim bildirgesine tam destek olduklarýný ve CHP'nin iktidar olmasý için gece gündüz mefhumu gözetmeksizin çalýþmalarýný sürdüreceklerini ve haramilerden hesap soracaklarýný söyledi. 2/B baþvurularý 27 Nisan'da sona eriyor Afetler çiftçinin yakasýný býrakmýyor Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, geçen sezon, doðal afetlerin hemen hepsini yaþayan çiftçinin, bu sezon da rahat yüzü görmediðini bildirerek, "2014 Ekim ayýndan itibaren gerçekleþen yaðýþlar, ülke genelinde tarýmsal üretim açýsýndan iyi bir baþlangýç oluþtursa da, zaman zaman bazý illerimizde aþýrý yaðýþlarýn neden olduðu sel ve bazý illerimiz de görülen don,tarým arazilerine ve ürünlere zarar verdi" dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, Uþak, Afyonkarahisar, Denizli, Aksaray, Burdur, Antalya, Manisa, Adana, Hatay ve Malatya, Aydýn illerinde Mart ve Nisan aylarýnda görülen aþýrý yaðýþýn ve bazý illerde görülen don olayýnýn ürüne zarar verdiðini belirtti. Bu yýlýn Þubat ayýnda normalin üzerinde gerçekleþen yaðýþlarýn, Mart ayýnda da devam ettiðini belirten Bayraktar, þöyle devam etti: "Hububat baþta olmak üzere meyve aðaçlarý ve diðer ürünler için önemli olan Mart ayý yaðýþlarýnýn devam etmesi olumlu bir geliþme olmakla birlikte ayýn son günlerinde ve Nisan ayý baþlangýcýnda bazý illerimizde gerçekleþen aþýrý yaðýþlar sele neden olmuþ, ayrýca bazý ilerimizde don, ürünlere zarar vermiþtir. 28 Mart 2015 tarihinde gerçekleþen aþýrý yaðýþlar bazý illerimizde sele dönüþerek tarým arazilerini sular altýnda býrakmýþtýr. Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü verilerine göre,bu tarihte Antalya ili Elmalý Orman Ýstasyonu'nda 24 saatte metrekareye düþen yaðýþ miktarý, toplam 116,3 milimetre (mm), Isparta Ýli Senirkent Ýstasyonu'nda 98,6 mm, Burdur Ýli Altýnyayla Ýstasyonu'nda 93,9 mm, Denizli Ýli Serinhisar Ýstasyonu'nda 82,9 mm, Babadað Ýstasyonu'nda ise 82,3 mm olarak ölçülmüþtür. Bu yaðýþ miktarlarý oldukça fazladýr. Bu istasyonlarýn baðlý olduðu iller ve çevre illerde Uþak, Afyonkarahisar, Denizli, Antalya, Aksaray ve Burdur'da sele neden olmuþtur. Nisan ayýnýn birinci ve ikinci haftasýnda bazý illerimizde yüksek kesimlerde (eksi) -10 dereceye kadar düþen hava sýcaklýklarý, don riskinin gerçekleþmesine yol açmýþtýr." Bayraktar, Mart ve Nisan aylarýnda yaþanan afetlerle ilgili olarak þu bilgileri verdi: Uþak: 27 Mart2015akþam saatlerinde þiddetini artýran yaðmur merkeze baðlý Bozkuþ Köyü'nde dere taþmasýna, çok sayýda ev ve tarým arazilerinin su altýnda kalmasýna neden oldu. Afyonkarahisar Ýli Sandýklý Ýlçesi:Mart ayý sonunda, 24 saat aralýksýz yaðan yaðmur sele neden oldu. Eriyen kar sularý da sele karýþýnca ilçe merkezi ve köylerde tarým arazileri su altýnda kaldý. Akharým Beldesi'ndeki Akharým Barajý da yaðmur ve kar sularýnýn etkisiyle taþýnca, Ürküt, Ekinhisar, Yolkonak, Karasandýk, Oda, Alagöz, Kozvan ve Hýrka köylerinde su baskýnlarýna neden oldu. Evler, besihane ve samanlýklar, haþhaþ, arpa, buðday ve þeker pancarý ekili tarlalar su altýnda kaldý. Afyonkarahisar Ýli Dinar Ýlçesi: Mart ayý sonunda, þiddetli yaðmur nedeniyle 3 köyde tarým arazileri su altýnda kaldý. Çaðlayan Köyü'ndeki baraj göletinin taþmasýyla Uluköy,Dombay ve Yeþilyurt köylerinde ev ve tarým arazilerinde su baskýnlarý oldu. Evlerde maddi hasara neden olan sel, tarým alanlarýnda da ürünlere zarar verdi. Denizli:Mart ayý sonunda, saðanak yaðýþ nedeniyle dereler taþtý, evleri su bastý, tarým arazileri zarar gördü. Denizli Ýli Merkez, Tavas, Honaz, Sarayköy ve Acýpayam ilçelerinde saðanak yaðýþ özellikle tarým arazilerinde zarara neden oldu. Yaðýþ nedeniyle dereler taþtý, derelerin kenarýndaki evler ve hayvan barýnaklarý su altýnda kaldý. Aksaray:Mart ayýnýn son haftasý, þiddetli yaðmur, ekili arazilerde zarara yol açtý. Burdur Ýli Karamanlý Ýlçesi: Mart ayýnýn sonunda, ilçede aralýksýz süren yaðmur sele neden oldu, suya kapýlan 100 koyun telef oldu. Burdur Ýli Aðlasun Ýlçesi:Mart ayýnýn son haftasý, Aðlasun Ýlçesi'nde de saðanak yaðýþ ve dolu sele neden oldu. 24 saatten fazla süren yaðýþ sonrasý, Kum Mahallesi'nde ev ve tarým arazilerini su bastý. Antalya Elmalý:Mart ayý sonunda, iki gün boyunca devam eden yaðmur, tarým arazilerini su altýnda býraktý. Aþýrý yaðýþ sebebiyle Mamür çayý taþtý. Sel sonucu, Yuva, Falur ve Kývýrcýk mahallelerinin de aralarýnda bulunduðu bölgede tarým alanlarý su altýnda kaldý. Burdur Kestel: 2 Nisan 2015 tarihinde Burdur'un Bucak Ýlçesinde bulunan Onaç Barajý'nýn aþýrý yaðýþlar ve kar sularýnýn erimesi sonucu taþmasýyla Kestel Ovasý'nda ekili tarým arazileri sular altýnda kaldý. Taþkýn sularý ile Kestel Ovasý'nda Kestel, Kuþbaba, Kýzýlkaya, Üzümlübel, Karaaliler köylerine ait binlerce dekar ekili saha sular altýnda kalarak bozuldu. Manisa: Ýlde Nisan ayýnda yaðan kar ve don üzüm baðlarýnda zarara neden oldu. Tarým sigortasý yaptýran üreticilerin baðlarýnda eksperler ilk tespiti yaptý. Zararýn boyutu ürünün geliþme döneminde daha net ortaya çýkacak. Adana ve Hatay:Adana ve Hatay illerinde Nisan ayýnýn ilk haftasýnda gerçekleþen sel patatese zarar verdi. Malatya: ÝldeNisan ayýnýn ilk haftasýnda gerçekleþen don, kayýsýlara zarar verdi.zararýn boyutu ürünün geliþimi daha net ortaya çýkacaktýr. Aydýn Büyük Menderes: 12 Nisan'da kar erimeleri ile baþlayan aþýrý yaðýþ nedeniyle, Büyük Menderes Nehrini besleyen yan derelerin taþmasý sonucu taþkýnlar oluþarak, Büyük Menderes Havzasýnda Yenipazar, Koçarlý, Ýncirliova, Germencik ve Söke'ye kadar araziler sular altýnda kalmýþtýr. -Üreticinin zararlarý- Ziraat Odalarýndan TZOB'a intikal eden raporlara göre baþka illerdeki hasar tespitlerini de takip ettiklerine dikkat çekenbayraktar, Meteoroloji Genel Müdürlüðü tarafýndan don riski beklenen illerin önceden tespit edildiðini, bu illerde çiftçileri uyardýklarýný ve önlem almasýný istediklerini belirtti. Bayraktar,"riskin beklendiði il ve ilçelerde, çiftçilerimiz, saman, lastik yakma, ürünlerin üzerini örtme, sulama gibi önlemleri alarak zararýn daha da büyümesini önlediler. Bu yýl yaþanan dondan yüksek kesimlerdeki kayýsý, fýndýk gibi ürünler zarar görse de 2014 yýlýnda yaþanan don afetinin bu yýl yaþanmamýþ olmasý tesellimiz oldu" dedi. Ýl Defterdarlýðýndan yapýlan açýklamada 2/B yasasý kapsamýnda yer alan Hazine arazilerini almak için son tarihin 27 Nisan 2015 olduðu belirtildi. 2B yasasý olarak bilinen 6292 sayýlý Kanun'un 26 Nisan 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girdiðini dile getirildiði açýklamada, "Kanunun 12. maddesinde de Hazineye ait tarým arazilerinin satýþýna iliþkin düzenlemelere yer verilmiþtir. Kanunla, Hazineye ait tarým arazilerinin satýþýnda hak sahiplerine birçok avantajlar ve ayrýcalýklar getirilmiþtir. Hazineye ait tarým arazilerinin doðrudan satýn alýnmasýnda taþýnmazlarýn kiracýlarý, kullanýcýlarý ve paydaþlarý, kiracýlarýnýn ve kullanýcýlarýnýn 31 Aralýk 2011 tarihi itibarýyla en az 3 yýldan beri taþýnmazý kiralamýþ, kullanýyor olmalarý ya da bu taþýnmazlarýn kullaným ve süre þartlarýna tabi olunmaksýzýn paydaþý olunmasý þartýyla hak sahibi olabilmektedir. Satýþ bedeli, rayiç bedelin yüzde 50'sidir ve peþin ödemelerde satýþ bedeline ayrýca yüzde 20 oranýnda Ýndirim uygulanacaktýr. Baþvuru tarihi itibarýyla son 5 yýl için tahsil edilen ecrimisil ve kira bedelleri satýþ bedelinden mahsup edilmektedir. Belediye ve mücavir alan 30 Mart 2014 itibariyle sýnýrlan dýþýnda olup, Kanundaki diðer kýsýtlamalar dýþýnda kalan Hazineye ait tarým arazilerinin satýþý için Ýlimizde Milli Emlak Müdürlüðüne, diðer ilçelerde ise ilgili mal müdürlüklerine en geç 27 Nisan 2015 tarihine kadar Kanunun saðlamýþ olduðu bu ayrýcalýk ve avantajdan tüm hak sahiplerinin faydalanabilmesi için bir an önce baþvuruda bulunmalarý gerekmektedir" denildi. Kanser çalýþtayýna Çorum'dan katýlým Ulusal Kanser Haftasý Kayýtçýlýk ve Tarama Eðitimleri Ankara'da yapýldý. Eðitimlere Onko- Sav Derneði'nden Sosyal Hizmetler Uzmaný Aylin Baþar katýldý. Çalýþtayda "81 Ýl Kanserli Hasta ve Yakýnlarý" konulu özel oturumda yapýldý.

7 Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri hemþehrimiz Doç. Dr. Asým Balcý beraberinde, Tanýtým ve Araþtýrma Dairesi Baþkaný Recep Tezcan, Ýtfaiye Dairesi Baþkaný Celil Sipahi ve Zabýta Dairesi Baþkaný Abdurrahman Karabudak Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret ettiler. Misafirleri ile bir süre sohbet eden Vali Ahmet Kara, ziyaretten dolayý Balcý ve beraberindekilere teþekkür etti. TEK HABER 7 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25. Cadde No:78 ÇORUM Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur. Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 24 saat hizmetinizdeyiz. Firmalara "Yýllýk Ýþletme Cetveli" uyarýsý! Murat Ocak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Murat Ocak, yaptýðý açýklamada firmalara Yýllýk Ýþletme Cetveli uyarýsýnda bulundu Sayýlý Sanayi Sicili Kanunu'nun 5.Maddesi gereðince Sanayi Sicil Belgesi sahibi iþletmelerin her yýl 1 Ocak ve 30 Nisan tarihleri arasýnda bir önceki yýla ait Yýllýk Ýþletme Cetvellerini eksiksiz doldurarak sistem aracýlýðýyla(www.sanayi.gov.tr) veya baðlý bulunduklarý Ýlin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðüne vermeleri gerektiðini dile getiren Murat Ocak, "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý web sayfasýnda bulunan E- Hizmetler bölümünde yer alan "Sanayi Sicil Bilgi Sistemi" ve buradan iþletme adýna alýnan þifre ile sisteme girilip arkasýndan " Ýþletme " menüsüne girildikten sonra çýkan ekranda "Belge No ile Ýþletmemi Getir" menüsünden iþletme çaðýrýlarak Yýllýk Ýþletme Cetveli için gerekli bilgiler doldurulup giriþ yapýlarak sistem üzerinden Ýl Müdürlüðüne Gönder sekmesinin týklanarak online olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðüne gönderilecektir" dedi. Yýllýk Ýþletme Cetveli verme iþlemi için son gün olan 30 Nisan 2015 günü sistemde yoðunluk olacaðý veya olasý sistem arýzalarýnýn olabileceði dikkate alýnarak internet üzerinden giriþlerin son güne kalmasý sýkýntý yaratabileceðinin düþünülmesi gerektiðini belirten Ocak, "Sanayicilerimizin 835 TL 'lik idari para cezasýna muhatap olmamalarý için Yýllýk Ýþletme Cetvellerinin son günü olan 30 Nisan 2015 'i beklememeleri, bir an önce Yýllýk Ýþletme Cetvellerinin giriþlerini yapmalarý önem arz etmektedir. Yýllýk Ýþletme Cetvellerini 30 Nisan 2015' e kadar internet ortamýnda süresi içinde giriþ yapmayan iþletmelere 6948 sayýlý Sanayi Sicili Kanunu'nun 9.Maddesi gereðince 835 TL idari para cezasý uygulanacaktýr" þeklinde kaydetti. "Iraklý Türkmenler bizim öz kardeþlerimizdir" Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Türkmeneli Televizyonu'ndan Duygu Yelin'in Irak Türkmenleri ile ilgili sorularýný yanýtladý. Salim Uslu, "Irak'ta iþgal ile baþlayan bir dram yaþanýyor. Daha sonraki süreçte oluþan otonom yönetimler, bir kýsmý baðýmsýzlýðýný ilan etme çabasýnda. Bu noktada Irak Türkmenlerinin, Türkiye'nin politikalarýna yönelik daha büyük hassasiyet göstermeleri, birlik ve beraberliklerini muhafaza etmeleri gerekir. Türkiye'nin Iraklý Türkmenlere yönelik politikasý bellidir ve bu politikalardan rahatsýz olan çevrelerde vardýr. Ama sonuç da biz mazlum insanlarla beraber olmayý tarihi bir sorumluluk görüyoruz. Iraklý Türkmenler bizim öz kardeþlerimizdir. Onlarýn sýkýntýlý günlerinde yanlarýnda olmak, þefkat ve merhamet elimizi uzatmak, Türkiye'nin önemli görevidir. Kardeþlerimizin mümkün mertebe hem kültürel, hem siyasal anlamda birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeleri onlara sayýsýz fayda saðlayacaktýr" dedi. Sivil Savunma Uzmanlarý Mersin'de buluþtu Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan Nisan tarihleri arasýnda Mersin öðretmenevinde düzenlenen "Sivil Savunma, Afet ve Acil Durum, seferberlik ve Koruyucu Güvenlik Mevzuatý" hizmetiçi seminerine bakanlýk ve 81 ilin sivil savunma uzmanlarý ve amirleri katýldý. Eðitim yöneticisi olarak Destek Hizmetleri Daire Baþkaný Ýsmail Hacýhansanoðlu, Öðretim Görevlisi Ölçme Deðerlendirme Dairesi Baþkaný Yunus Yaðmur, Sivil Savunma Uzmanlarý Asef Kaygusuz, H.Gazi Yalçýn ve Ýþ Güvenliði Uzmaný Özkan Avcý'nýn görev yaptýðý seminer, mesleki konularýn yanýnda, iller arasýnda görüþ alýþ veriþinde bulunulmasý ve uygulamada birlik beraberlik saðlanmasý açýsýndan oldukça faydalý oldu. Seminere Çorum'dan ise Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunmaz Uzmaný Mahir Odabaþý katýldý. AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Üç Aylar ve Regaip Kandili nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. "Rahmet ve maðfiretin coþtuðu üç aylarýn, tüm Ýslam Alemi'nin kurtuluþuna, Ýslam coðrafyasý baþta olmak üzere tüm dünyada akan kanýn ve gözyaþýnýn dinmesine vesile olmasýný diliyorum" diyerek Bekiroðlu'dan Üç Aylar ve Regaip Kandili mesajý mesajýna baþlayan Av. Rumi Bekiroðlu, "Ümmet bilincinin pekiþmesinde, üç aylarýn bereketi vesile kýlýnmalý ve her bir fert, bu aylarýn manevi feyzinden azami derecede istifade için kendisine çeki düzen vermelidir. Toplumlarý oluþturan fertlerin, din ve ahlak çizgisinde yaþadýðý hayatlar, toplumlarýn ahlak ve erdemini oluþturur. Manevi iklimin bereketiyle yoðurulmuþ bu günleri ihya etmenin yaný sýra, nefislerimizi sorgulayýp, yaþantýmýzý iki cihan güneþi olan peygamber Efendimiz 'in ahlaký üzerine bina etmeliyiz. Dünya mazlumlarýnýn ümidi olan ülkemizin, daha güçlü yarýnlara ulaþmasý, huzur ve barýþ içerisinde geleceðe emin adýmlarla yürüyen Türkiye'mizin düþmanlarýna fýrsat vermemesi için semaya el açýp dua ettiðimiz bu günlerde, etmiþ olduðumuz dualarýn baþta ülkemiz ve tüm dünya Müslümanlarýna hayýr getirmesini diliyor, hemþerilerimizin ve tüm Ýslam Alemi'nin mübarek üç aylarýný ve Perþembe günü idrak edeceðimiz Regaip Kandil'ini tebrik ediyorum" dedi. Asým Balcý'dan Vali Kara'ya ziyaret

8 YAÞAM 8 Çocuðunuzu dinlerken göz temasýný kaçýrmayýn! Öðretmen resim dersinde çocuklarý dýþarý çýkardý: - Konu serbest. herkes istediði bir þeyin resmini yapabilir, dedi. Sonra tek tek her birinin yanýna giderek onlarý izlemeye baþladý. Ümit`in yanýna gelmiþti Kelime Avý fakat; Ümit`in kaðýdýnda hiçbir þey yoktu. - Sen ne yapýyorsun Ümit? - Çayýrda otlayan keçi... - Peki ot nerede? - Keçi yemiþ. - Güzel... peki keçi ne oldu? - Ot bulamayýnca baþka bir yere gitmiþ. Günün Sudoku Bulmacasý Medical Park Samsun Hastanesi, Çocuk Geliþim Uzmaný Ayþenur Bekaroðlu, çocuklarla iyi bir iletiþim kurmanýn en güzel yolunun onlarý dinlemek ve dinlemeye alýþtýrmak olduðunu söyledi. Bekaroðlu, "Çocuklarýnýzý dinlerken kesinlikle göz temasýný kaçýrmayýn. Göz temasý iletiþimin, deðer vermenin ve etkili dinlemenin en önemli parçasýdýr." dedi. Çocuk Geliþim Uzmaný Ayþenur Bekaroðlu çocuklarýn olumlu tavýrlardaki yönergelere daha iyi uyum saðladýðýný belirterek, "Çocuðunuza söylediðiniz þey zihinde söylediðinizin tersi halinde canlanýyor ise istediðinizi netçe ifade etmemiþ olursunuz. Çocuklar bu tür durumlarda sözlerinizi farklý yorumlayabilir." uyarýsýnda bulundu. GÖZ KONTAÐINDAN KAÇINMAK Göz kontaðýnýn iletiþimin, deðer vermenin ve etkili dinlemenin en önemli parçasý olduðunu söyleyen Bekaroðlu "Yetiþkinler günlük hayatlarýnda bir hayli meþgul olabiliyor. Ancak çocuðunuz ile konuþurken onun seviyesine inmediðinizde söylediklerinizi anlama olasýlýðý daha düþük olacaktýr. Bu nedenle çocuðunuzla iletiþim kurarken onun seviyesine inin, gözlerinin içine bakýn, fiziksel temasta bulunun. Mümkünse bulunmadýðý ortamda önce yanýnýza çaðýrýp sonra isteðinizi veya paylaþmak istediklerinizi ifade edin. Göz kontaðý iletiþimin, deðer vermenin ve etkili dinleme/anlamanýn en önemli parçasýdýr." diye konuþtu. BAÐLANTI KURMAYI UNUTMAK Çocuk Geliþim Uzmaný Ayþenur Bekaroðlu "Çocuklarýnýzýn sizi dinlemesini istiyorsanýz önce onlarý önemsediðinizi hissettirmeniz gerekiyor. Çocuðunuzun duygularýný fark edin ve onlara deðer verin ve espri hikayeleþtirme gibi farklý araçlar kullanýn. Örneðin: 3 kardeþten büyük olaný tahta bloklar ile bir þey inþa ediyor ve diðer 2 kardeþi oyununu bozuyor. Ýlk tepkiniz 'kardeþlerini de oyuna dahil et' demek olabilir. Bu noktada çocuðunuz bu durumda kendini hatalý gördüðünüzü hissedecektir. Çocuðunuza kardeþlerinin oyununa müdahale etmemesine yardýmcý olacak çözümler üzerine düþünmesine teþvik edebilirsiniz. Mümkün olduðunca çözümü siz deðil çocuk üretsin. "Kardeþlerinin oyununu bozmamak için ne yapabilirsin? Peki sen kardeþinin senin oyununu bozmamasý için ne yapabilirsin?" gibi hem düþünmeye yönlendirici hem de ortamý sakinleþtirici müdahalelerde bulunabilirsiniz. Düþünen, hatalarýný gören, hatalarýndan ders çýkaran ve çözüm arayan bireyler yetiþtirmek için bu kýymetli anlarý etkili kullanmak çok yerinde bir yaklaþým olacaktýr." þeklinde konuþtu. EVET VE HAYIRLARINIZI NETLEÞTÝRÝN Medical Park Samsun Hastanesi, Çocuk Geliþim Uzmaný Ayþenur Bekaroðlu, "Davranýþlarýmýz eksik olduðunda sözcüklerinde anlamlarý eksilir. Çocuðunuza bir sýnýr koyarsýnýz (ev içinde topla oynamak yok), fakat daha sonra bu oyunu görmezden geldiðinizde ebeveyn olarak çocuðunuz sizi yok saymaya baþlayabilir. Ýleride koyduðunuz her sýnýr zorlanabilir. En baþtan bir kural belirlediðinizde uyguladýðýnýza emin olun. Çocuðunuza masaya çýkmak yok dediðinizde mutlaka her masaya çýktýðýnda onu aþaðý indirin. Evet ve hayýrlarýnýzý netleþtirin ve koruyun." diye konuþtu. Dizi 20:00 Kadý Gýyaseddin Hatemi, kundaktayken Külliye'nin önünde bulduðu Filinta Mustafa'ya bir baba, adalete ihtiyacý olanlar içinse sýðýnýlacak bir liman gibidir. Kadý Gýyaseddin, ayný zamanda Padiþah'a þehzadeyken hocalýk yapmýþtýr. Kadýlýk makamýný karakola taþýyan Kadý Gýyaseddin, böylelikle hem olaylara yakýn olacak hem de padiþaha verdiði Galata'yý kötülüklerden temizleme sözünü tutacaktýr. Sinema Filinta 21:40 Asla Vazgeçme Hayatýna dair her þeyi geride býrakýp Sydney e edebiyat öðretmenliði yapmaya giden Dino Chalmers, görev yaptýðý okulda, öðrencilerini sanatla tanýþtýrmaya çalýþmaktadýr. Bu çocuklarýn zor hayatlarý ve çoðunluðunun hapiste olan ebeveynleri vardýr. Ýçlerinden biri edebiyata ve tiyatroya yeteneklidir. Dino bu çocuðun yeteneðinden ve sanata olan sevgisinden vazgeçmemesi için elinden geleni yapar. 22:30 Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Çilek, depresyondan koruyor Bahar aylarýnýn vazgeçilmez meyvesi çilek, lezzetinin yaný sýra saðlýða da birçok faydasý bulunuyor. Düzenli çilek tüketildiðinde kalp saðlýðýný koruduðunu kaydeden Florence Nightingale Hastanesi nden beslenme ve diyet uzmaný Güzin Çaltý Yener, çileðin ayný zamanda göz saðlýðýný da koruduðunu ve kaný temizleyerek cildi yenilediðini belirtiyor. Yener, Diþetlerinin güçlenmesini saðlar, aðýz kokusunu önler. Baðýþýklýk sistemini güçlendirir. Baðýrsaklardaki parazitlerin dökülmesini saðlar. Folat içeriði sayesinde sakinlik hissi verir, depresyondan korur. Su ve lif içeriði yüksektir. Bu nedenle zayýflama diyetlerinde olumlu etkiye sahiptir. Ayrýca kabýzlýk þikâyetlerine fayda saðlar. Alerjik etki gösterebilir, özellikle çocuklar da dikkatli ve kontrollü tüketilmeli. diyor. Sinema Casino Royale Bond un kariyerindeki ilk görevi, teröristlere finansman desteði saðlayan Le Chiffre ile mücadele etmektir. Onun teröristlerle olan baðýný koparabilmek ve bu aðý çökertebilmek için öncelikle Casino Royale deki yüksek bahisli poker oyununda Le Chiffre yi yenmesi gerekmektedir. Bond un bu oyunda kullanacaðý paraya göz kulak olmasý için Hazine Dairesi, Vesper Lynd i gönderince Bond, bu durumdan oldukça rahatsýz olur. Ama bu sayede, ölüm tehlikeleri ve inanýlmaz bir aksiyonun ortasýnda büyüyecek tutkulu bir aþk baþlayacaktýr. KAYIÞZÂDE OSMAN EFENDÝ Kayýþzâde Osman Efendi, aslen Burdur ludur. Gençliðinde Ýstanbul a gelmiþ ve tahsilini burada tamamlamýþtýr. Meþhur hattatlardan Kazasker Mustafa Ýzzet Efendi den, sülüs ve nesih meþketmek sûretiyle icâzet almýþtýr. Hat sanatýnýn en büyük üstadlarýndan olan hocasý Mustafa Ýzzet Efendi nin dâr-ý bekâya irtihâlinden sonra, onun mümtaz talebelerinden Muhsinzâde Abdullah Efendi den meþke devam etmiþtir. Ýbnü l-emin Mahmud Kemal Ýnal Bey in, Son Hattatlar isimli eserinde verdiði bilgilere göre, bilhassa nesihte büyük bir mahâret kesbetti. Hayatýný Mushaf-ý Þerîf yazmaya vakfetti. Bu vâdide öyle bir gayret gösterdi ki, 106 adet Kur ân-ý Kerim yazma þerefine nâil oldu. Kitâb-ý Mübîn in þefâatini hak etti. Yüz yedinci nüshayý cennet-i a lâda tamamlamak üzere, Milâdî 1894, Hicrî 1311 yýlýnda Ramazan ayýnýn dördüncü gecesi terâvih namazýný kýldýrýrken bekâ âlemine intikal etti. Merkez Efendi Kabristaný na defnedildi. Kabrinin kitâbesi þöyledir: Yüz yedinci Mushaf-ý Þerîf ini Sûre-i Yûsuf taki, Ersilhü meanâ ðaden... [Yarýn, onu bizimle beraber (kýra) gönder de, bol bol yesin (içsin), oynasýn. Biz onu mutlaka koruruz. ] (12) âyet-i kerimesini tahrîr eden ve terâvih namazýný kýldýrýrken rükû esnasýnda vefât eden meþâhir-i hattat ve muallim-i sýbyândan Burdurî Kayýþzâde el-hac Hâfýz Osman Efendi nin rûhiçün rýzâen lillâhi'lfâtiha. 4 Ramazan 1311 yevm-i Pazartesi. Mahmud Kemal Ýnal Bey, Kayýþzâde Osman Efendi hakkýnda daha sonra þu bilgileri vermektedir: Merhum, bazan Ýstanbul da, bazan Burdur da oturur; Ýstanbul da bulundukça çoðu zaman bilâhare Sultan Abdülhamid Hân a ikinci imam, sonra birinci imam olan Zeyrek Câmii imamý Hâfýz Râþid Efendi nin evinde ikâmet ederdi. Sýbyan Mektebi hocalýðýnda ve Arnavutköyü nde Feyz-i Âtî lisesi kârgir yalýnýn yarýsýnýn sahibi bulunan Seniye Haným Sultan ýn zevci Müþîr Hüsnü Paþa nýn bir süre Ramazan imamlýðýnda da bulundu. Nefis Kayseri Yaðlamasý Yarým kilo kýyma 2 adet orta boy kuru soðan 1 buçuk kaþýk domates salçasý 1 çay bardaðýna yakýn sývý yað 1 orta boy domates rendesi Su Yarým demet maydanoz Pul biber Karabiber Tuz Hamuru için; 1 paket maya Un-Su-Tuz Yapýlýþý Harcý için soðanlarý yemeklik doðrayýp yaðda kavuralým, daha sonra kýymayý da ekleyip kavurmaya devam edelim. Üzerine salça, maydanoz, domates rendesi ve baharatlarý da ekleyip bir parmak geçecek kadar su ekleyip piþmeye býrakalým.hamuru için mayayý suda eritip tuz ve unu ekleyelim. Normal boy su bardaklarýyla 1, 5 bardak kadar un yeterli oluyor. "Hayat küçük þeylerden oluþur. Eðer sen seversen büyük olurlar." [Osho] Hamurumuz sert olmayacak. Kulak memesi kývamýnda yumuþak bir hamur hazýrlayýp küçük bezeler hazýrlayalým. Hamurun mayasýnýn gelmesini beklememize gerek yok. Yuvarlak servis tabaklarý büyüklüðünde lavaþlar yapalým ama kalýn olmasýn yoksa harcýný dökünce hamur oluyor tane lavaþ 7 kiþiyi doyuruyor.hamurlarý da yaptýktan sonra 1 kat hamur bir kat da harcýndan dökelim. Harcýn suyunu lavaþýn her yerine daðýtmak için hamur fýrçasý kullandým ben. 10 katli iki ayrý hazýrladým ben yoksa kesmek çok zor oluyor. Afiyet olsun 08:45 2.Sayfa 10:30 Dilara Koçak Ýle Ýyi Yaþam 12:30 Erkan Akkuþ Ýle Öðle Haberleri 12:50 Derya'nýn Dünyasý 14:45 Ýkinci Bahar 15:40 Belalý Ýkili 18:00 Ekin Olcayto Ýle Ana Haber 19:50 Cinayet Uzmaný 21:40 Asla Vazgeçme 23:40 Hayatýn Rengi 08:00 'Ese ile Köse' 09:45 Dr. Feridun Kunak Show (Canlý Yayýn) 11:10'Hanýmanne' 13:00 Dizi 'Doktorlar' 14:10 'Cici Murat' 15:50 'Baba Dostu' 17:50Kanal 7 Ana Haber 18:50 'ELÝF' (Tekrar) 19:45 'ELÝF' (Yeni Bölüm) 20:45 'Gül'ün Çilesi' 22:30 'Tsunami' 00:30 Gündüz Gece 06:30 Melih Altýnok Ýle Güne Merhaba 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel'in Mutfaðý 13:00 Evleneceksen Gel 16:40 Bugün Yýldýz Benim 18:30 Show Ana Haber Bülteni 20:00 Empire State 22:30 Casino Royale 00:30 Evleneceksen Gel 02:30 Bugün Yýldýz Benim 04:45 Her Þey Dahil 06:00 Akasya Duraðý 06:45 Günaydýn 09:30 Alýn Yazým 11:00 BKM Mutfak 12:30 Gün Arasý 13:00 Aþk-ý Memnu 14:45 Evim Þahane 17:15 Arka Sokaklar 18:40 Baba Haber Bülteni 19:00 Ana Haber Bülteni 20:00 Ben Bilmem Eþim 23:15 Kara Kutu 02:30 Kanýt 09:15 Beni Böyle Sev 11:25 Ýyi Fikir 13:25 Ana Ocaðý 15:00 Annem Söyler Ben Yaparým 16:10 1'de Bugün 16:25 Seksenler 18:20 Seçmenin Sesi 18:50 Ana Haber Bülteni 19:45 Hava Durumu 19:50 Heredot Cevdet Saati 20:00 Filinta 23:00 MÝlaT 10:00 TV Filmi 11:00 Beþinci Boyut 12:00 Beþinci Boyut 13:00 Yeþil Elma 14:20 Yeþil Elma 16:30 Beþinci Boyut 17:00 Beþinci Boyut 18:20 Ana Haber Bülteni 19:00 Ýki Dünya Arasýnda 20:00 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Nizama Adanmýþ Ruhlar 23:00 Maceracý

9 HABER 9 Ebeler sorunlarýnýn çözülmesini bekliyor HDP Ýl Baþkaný Ali Akkaya ve ikinci sýra milletvekili adayý Ümit Küçükbayatlý gazetemizi ziyaret ederek, Pazar günü Pir Baba Parkýnda yapýlan seçim çalýþmasýnda belirtildiði gibi sloganlar atýlmadýðýný kaydettiler. Seçim çalýþmasý sýrasýnda sataþmalar olduðunu ve Pazar günü meydana gelen olayda da sataþma nedeniyle Hacý Nuri Lafcý "Belirtildiði gibi slogan atýlmadý" Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý Nisan Ebeler Haftasý nedeniyle yayýnladýðý mesajýnda, "Peygamber Efendimizin "Cennet annelerin ayaklarý altýndadýr" sözünü doðrularcasýna; doðumhaneye giren sýradan bir kadýný, dünyanýn en kutsal duygularýndan biri olan 'annelik' duygusuna kavuþturan ebelerimiz, anne ve çocuk saðlýðý açýsýndan üstlendikleri sorumluluk nedeni ile de kutsal bir görevi icra etmektedir" dedi. Aðýr çalýþma koþullarý altýnda görevlerini yerine getirmeye çalýþan ebelerin, saðlýk sisteminin önemli unsurlarýndan olmasýna ve ülkemizdeki 168 yýllýk tarihi geçmiþine raðmen, ne yazýk ki hala hak ettikleri deðeri göremediklerini belirten Lafcý, "Kalkýnmýþlýk göstergeleri arasýnda ilk sýralarda yer alan ana ölüm oraný, bebek ölüm oraný, 5 yaþ altý ölüm oraný ve kýzamýk sýklýðýnýn azaltýlmasýnda ebeler birinci derecede öneme sahiptirler. Oysa bu gün gelinen noktada bu alanda elde edilen baþarý dahi hizmetin asýl sahiplerine mal edilememektedir. Ebeler halen yürürlükte olan 1928 tarih 1219 Sayýlý Tababet ve Þuabatý Sanatlarýnýn Tarzý Ýcrasýna dair kanunla ve bazý yönetmeliklerle yönetilmektedir. Mevcut kanun günümüz Türkiye þartlarýna uymadýðý gibi çýkarýlan yönetmeliklerle ebeler hemþirenin yardýmcý pozisyonuna sokulmaktadýr. Kendi mesleðine ek olarak hemþirelik görevi de icra eden ebeler, Saðlýk Bakanlýðý'nýn en önemli hizmet kadrolarýndan birisi olmasýna raðmen çaðýn gerekleriyle donatýlmýþ bir kanuna sahip deðildirler" þeklinde kaydetti."saðlýk Bakanlýðý bünyesinde çalýþan ebelerin, görev tanýmlamalarýnýn olmamasý, sorumluluk ve yetkilerinin kýsýtlý olmasý, idari birimlerin hiçbir alanýnda görev alamamalarý, karþý karþýya olduklarý önemli sorunlardýr" diyen Lafcý, "Bunun yaný sýra birçok ebe; hemþirelik baþta olmak üzere öðretmenlik, mühendislik, hukuk hatta týp fakültesi okuyup bu iþten ayrýlabilmenin yollarýný aramaktadýr. kendilerinin polisi çaðýrdýklarýný dile getiren Ali Akkaya, "Biz tartýþmalardan uzak durmak istiyoruz. Haberde belirtildiði gibi slogan atýlmasý sözkonusu deðil. Sataþma olduðu için arkadaþlar polis çaðýrmýþ. Kimse bizim Hâlihazýrda okul bitirmiþ ve bir fýrsatta meslek deðiþtirme hazýrlýðý içinde olan ancak, yeterlilik sýnavý, kadrosuzluk vs nedenlerle bu süreci ötelenen birçok kiþinin olduðu bilinmektedir yýlýnda çýkarýlan Hemþirelik Yasasý sonrasýnda yaklaþýk 10 bin ebenin "hemþirelik yetki belgesi" almak üzere Saðlýk Bakanlýðýna baþvurmasý da buradaki sýkýntýnýn büyüklüðüne ýþýk tutmaktadýr.bu noktada var olan sorunlara, kalýcý çözüm üretebilmek için; ebelik mesleðinin görev tanýmlarýnýn yapýlmasý, yetkilerinin yasaya dayandýrýlmasý, sosyal ve ekonomik statülerinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, Ebelik mesleðinin çaðdaþ, mesleðin önemine ve gerekliliðine uygun tanýmý yapýlmalý, ebelerin görev yetki ve sorumluluklarý belirtilmelidir. Mevcut çaðýn gereklerini karþýlamayan ve anayasanýn eþitlik ilkesine uymayan, ayný eðitim seviyesine sahip birçok meslek grubundan daha alt ve hatta haksýz uygulamalara maruz kalýnmasýna neden olan mevcut yasadan daha çaðdaþ ve eþitlik saðlayacak bir Ebelik Yasasý çýkmalýdýr. Saðlýk Sen olarak, onca soruna ve olumsuz koþullara raðmen görevlerini büyük bir sorumluluk bilinci içinde ve þevkle yapan tüm ebelerimize teþekkür ediyor, ebelerin mesleki sorunlarýnýn çözümü noktasýnda kararlýlýkla mücadele edeceðimizi bir kez daha belirterek, Ebeler Haftasýný kutluyoruz" diyerek açýklamasýný tamamladý. düþmanýmýz deðildir. Vatan bizim vatanýmýzdýr. Bayrak bizim bayraðýmýzdýr" dedi. "Ek ders ücretleri arasýndaki farklýlýklar giderilmeli" Türk Eðitim Sen üyeleri ek ders ücretleri arasýndaki farklýlýklarýn giderilmesi için topladýklarý imzalarý Baþbakanlýða gönderdiler. PTT önünde açýklama yapan Türk Eðitim Sen Ýl Baþkaný Selim Aydýn, "Ayný görevi yapan biz öðretmenlerin, alanlarýmýzýn farklý olmasýndan dolayý aylýk karþýlýðý girmek zorunda olduðumuz haftalýk ders saatlerimiz ve buna istinaden ek ders ücretlerimiz arasýndaki bu farklýlýk adalet ve hakkaniyete uygun deðildir. Söz konusu bu hüküm anayasamýzca koruma altýna alýnan eþitlik ilkesine de aykýrýlýk arz etmektedir" dedi. Aydýn, "Öte yandan bilindiði üzere öðretmenlerin ek göstergesi 3000'dir. Emeklilik kesenekleri de bu oran üzerinden hesaplanmaktadýr. Öðretmenlerin ek göstergelerinin 3600'e çýkarýlmasý emekliliklerinde büyük oranda fayda saðlayacaktýr.3600 ile 3000 ek gösterge üzerinden emekli olanlar arasýnda ciddi emekli maaþ farký bulunmaktadýr. Yýllarca çalýþtýktan sonra emekli olan biz öðretmenlerin maaþlarýnda büyük oranda azalma meydana gelmektedir. Fiilen görev yapýlan süre içerisinde verilen ek ders ücretleri ve ek ödemeler, emekli keseneklerine yansýtýlmadýðý ve emeklilikte ek ders ücreti alýnmadýðý için emekli olan bir öðretmenin aldýðý maaþ ile görev yapan öðretmenin aldýðý maaþ arasýndaki fark büyüktür. Bu ücret farký sebebiyle pek çok öðretmen emekliliði hak etmiþ olmalarýna raðmen emekli olamamaktadýr. Bu azalmalarý bertaraf etmek, özellikle emekli öðretmenlerimizi yoksulluk sýnýrýnda yaþamaktan kurtarmak amacýyla, memur maaþýný oluþturan bütün kalemler ile ek ders ve ek ödeme gibi tüm ödemelerin de emekli keseneðine dahil edilmesi suretiyle, emekli olacak memurlarý yaþadýðý maðduriyetler giderilmelidir. Ülkemizde 4 kiþilik bir ailenin yoksulluk sýnýrýnýn ortalama4 bin 150 TL'ye yükseldiði düþünüldüðünde, yaþanan maddi sýkýntýlar daha iyi anlaþýlacaktýr. Gelinen noktada bu ülkenin geleceðini inþa eden öðretmenler yok sayýlmýþ ve sayýlmaya devam edilmektedir. Bu nedenle, TBMM Genel Kurulunda gündeme alýnan konular arasýnda öðretmenlerin ek ödemeden yararlandýrýlmalarý, ek göstergelerinin 3600'e çýkarýlmasý öðretmenlerimize yapýlan bütün ödemelerin emekli maaþý hesabýnda dikkate alýnmasý ve tüm öðretmenlerin aylýk karþýlýðý ders görevlerinin haftalýk 15 saat olarak eþitlenmesi için ilgi kararda deðiþiklik yapýlmasý yönündeki taleplerimizi Baþbakanlýk Makamýna iletiyoruz. Öðretmenlerimizden toplamýþ olduðumuz yaklaþýk 2 bin dilekçeyi siz basýn mensuplarýnýn huzurunda gereðinin yapýlmasý için Baþbakanlýk Makamýna gönderiyoruz. Türk Eðitim Sen eðitim çalýþanlarýnýn tek ve güçlü sesi olmaya devam edecektir. Üyelerimizin haklarýný aramaya ve hak yiyenlerin peþinde olmaya devam edeceðiz" diyerek sözlerini tamamladý. Kurt'tan Eczacý Odasýna ziyaret Uslu Büðdüz'de açýlýþlara katýldý AK Parti Çorum Milletvekili adayý Uzm.Ecz. Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt Çorum Eczacý Odasýný ziyaret etti. Çorum Eczacý Odasý Baþkaný Süleyman Koca ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Kurt'a, teþekkür etti.ziyarette Oda yönetim kurulu üyeleri Genel Sekreter Sönmez Çalýþkan, Sayman Ýsmail Çaðlý, Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Ünaldý, Yönetim Kurulu Üyesi Funda Çetintürk Kartal'da hazýr bulundu. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Çorum Merkeze baðlý Büðdüz Köyünün Cami eklentisi ve çevre düzenlemesinin açýlýþýný gerçekleþtirdiler.salim Uslu'nun basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Büðdüz Köyünün cami eklentisi ve çevre düzenlemesinde emeði geçen ve dýþarýdan katký verenlere teþekkür eden Uslu, "Üç aylarýn baþlangýcý ve Kutlu Doðum Haftasýnda köyümüzde bir takým açýlýþlar yaptýk, hayýrlý olsun. Köyümüzün yol, içme suyu ve kilit taþý ile ilgili sorunlarý kalmadý. Muhtarýmýzýn bizlerden talep ettiði sulama kanallarý ile ilgili Ýl Genel Meclisi ile görüþerek programa alýnmasýnda yardýmcý olmaya çalýþacaðýz. Üç aylarýmýz ve önümüzdeki günlerde idrak edeceðimiz Regaip Kandiliniz mübarek olsun" dedi. Büðdüz Köyüne katkýlardan dolayý Uslu'ya teþekkür eden Muhtar Emin Yandým ise, "Her zaman yanýmýzda ve destekçimiz oldunuz. Köyümüz her hizmeti almaktadýr. Camimizin eklentileri ve çevre düzenlemesinde Çorum belediyemizin ve müftülüðümüzün de katkýlarýný gördük. Tekrar teþekkür ederiz" ifadelerini kullandý. Açýlýþlar Müftü Mehmet Aþýk'ýn dualarýyla gerçekleþirken, ayrýca köyde okunan 28 Hatim ve 25 Yasin-i Þerif'in duasý da yapýldý. Özejder SBL'de Kutlu Doðum coþkusu Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa(sav)'nýn kutlu doðumu nedeniyle Çorum Müftülüðü tarafýndan Özejder Sosyal Bilimler Lisesinde "Kutlu Doðum" konferansý düzenlendi. Okuldan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Ýl Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu'nun konuþmacý olarak katýldýðý konferansý okul Müdürü ve Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Gazi Yýldýrým, emekli vaiz Fikrettin Çýplak, Baþöðretmen Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Gömeç, Gençlik Camii görevlileri, okulun yönetici, öðretmen ve öðrencileri izlediler.konferansýn ardýndan daha önce yapýlan Siyer-i Nebi yarýþmasýnda birinci olan Tuðba Demir, ikinci olan Edanur Þen ve üçüncü olan Duygu Koþtan'ýn ödülleri katýlýmcýlar tarafýndan takdim edildi. Aralarýnda çeyrek altýnýn da bulunduðu ödüllerin finansmaný Çorum'un seçkin iþadamlarýndan Mustafa Yiðittaþçý tarafýndan saðlanýrken, program konuklara ve öðrencilere ikramla sona erdi.

10 HABER 10 Erdoðan ve Okdemir'den Erka Kýrtasiye'ye ziyaret Yazarlar öðrencilerle buluþtu Ýl Halk Kütüphanesi'nde Erka Kaðýt Ofis Kýrtasiye sponsorluðunda "Okuyan ve Yazanlarý Buluþturuyor" etkinliði düzenlendi. Ýl Halk Kütüphanesi konferans salonunda gerçekleþtirilen "Okuyan ve Yazanlarý Buluþturuyor" etkinliðine Ýl Halk Kütüphanesi Müdürü Kasým Bahtiyar, bazý okul müdürleri, öðretmenler ve öðrenciler katýldý. Program saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþladý. Erka Kaðýt Ofis Kýrtasiye sponsorluðunda gerçekleþtirilen etkinliðe Yazar Fatih Erdoðan ve Þafak Okdemir katýldý. Ýl Halk Kütüphanesi Müdürü Kasým Bahtiyar Yazar Fatih Erdoðan'a ve Yazar Þafak Okdemir'e çiçek takdim etmesinin ardýndan program son buldu. Bahadýr YÜCEL Yazar Fatih Erdoðan'a ve Yazar Þafak Okdemir Erka Kaðýt Ofis Kýrtasiye'yi ziyaret etti. Ziyarete Yazar Fatih Erdoðan, Yazar Þafak Okdemir, Mehmet Kelsaka ve Kaðýt Ofis Kýrtasiye personeli katýldý. Ziyarette konuþan Yazar Þafak Okdemir, "Bu tür etkinliklerin inþallah arkasý gelir. Çocuklarýmýzýn kütüphanelere gitmelerini tavsiye ediyorum. Çorum'da ki okuma kitlesini üst seviyeye çýkarmak için elimizden geleni yapacaðýz. Ýl Halk Kütüphanemiz ile iþ birliði içerisinde elimizden geldiði kadar katký saðlamaya devam edeceðiz. Programda emeði geçenlere teþekkür ediyorum" dedi. Yazar Fatih Erdoðan ise "Çorum'a 3 yýl önce gelmiþtim bu sefer ki geliþimin baþka bir amacý var. Faik Tonguç'un kurucusunun torunu Þafak Okdemir olduðunu öðrendiðim için bugün buradayým bugünü büyük bir coþku ile kutladýk. Bizi çok sýcakkanlý ve sevgi dolu karþýladýlar. Herkese çok teþekkür ediyorum" þeklinde konuþtu. Bahadýr YÜCEL Rektör Alkan 181 oy aldý Hitit Üniversitesi rektörlük seçimleri yapýldý. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn adaylýk için resmi baþvuru yapan tek isim olduðu seçimlerde öðretim üyeleri oy pusularýna 6 aday ismi daha yazdýlar. Yapýlan oylamada Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan 181 oy aldý. Rektörlük konferans salonunda yapýlan seçimler saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan yaptýðý konuþmada göreve geldiði günden itibaren kimsenin birlik ve beraberlik içinde çalýþmaya gayret gösterdiðini söyledi. Ýsteyerek kimseyi kýrmadýðýný dile getiren Rektör Alkan, "Gücüm yettiði kadar talepleri karþýlamaya çalýþtým. Bundan sonra da hep beraber omuz omuza 4 yýlý þekillendireceðiz. Ýnþallah ilimize yakýþýr bir üniversiteyi hep beraber oluþturacaðýz. Seçimlerin hayýrlý olmasýný diliyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Daha sonra ise sandýk kurulu belirlendi. Sandýk kurulunda Prof. Dr. Mete Dolapçý, Doç Dr. Muammer Cengil ve Yard. Doç Dr. Mustafa Tolga Çýrak yer aldý. Yapýlan oylama da ise 223 öðretim üyesinden 209'u oy kullanýrken 12 oy geçersiz sayýldý.10 oy ise boþ çýktý. Geçerli 187 oyun 181'inin Prof. Dr. Reha Metin Alkan alýrken; Prof. Dr. Mesut Çetinkaya, Prof. Dr. Adem Özkara, Prof. Dr. Yaþar Karaaslan, Prof. Dr. Serdar Güler ve Prof. Dr. Dr. Ahmet Çýnar Yastý'ya da birer oy çýktý. Seçimde en çok oy alan 6 adayýn ismi Hitit Üniversitesi Rektörlüðü tarafýndan YÖK'e bildirilecek ve YÖK tarafýndan da 6 aday içerisinden 3 aday belirlenerek, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a sunulacak. Fatih AKBAÞ Reha Metin Alkan Kurt'tan Rektör Alkan'a teþekkür AK Parti milletvekili adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerinde bulundu. Rektör Alkan'ýn göreve geldiði günden beri birçok ortak çalýþmayý birlikte gerçekleþtirdiklerini, bundan sonrasýnda da ortak çalýþmalarýnýn devam edeceðine inandýðýný belirten AK Parti Milletvekili adayý Kurt, Rektör Prof. Dr. Alkan'ýn Çorum'a ve Çorumluya birçok katký saðladýðýný, Çorum'u ve üniversiteyi bir marka haline getirmek için her kesimle ortak iþ birliði yaptýðýný ifade etti. Çorumlular tarafýndan üniversitenin varlýðýnýn fark edildiðine, ortak paydaþlarla üniversite anlayýþýnýn geliþtiðine, Ar-Ge çalýþmalarýnýn ayný oranda katký saðladýðýna vurgu yapan Kurt, bir Çorumlu olarak Rektör Alkan'ýn çalýþmalarýndan dolayý gurur duyduðunu ve kendisiyle her ortamda ortak iþ birliðine hazýr olduklarýný dile getirerek teþekkür etti. Üniversiteden ziyaret hakkýnda yapýlan açýklamaya göre ise Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan özellikle üniversitenin altyapý çalýþmalarýndaki geliþiminin Hükümetin vermiþ olduðu desteklerle büyük bir hýz kazandýðýný, Çorum'un tüm paydaþlarýnýn "Ortak Payda: Çorum" yaklaþýmýyla hareket edildiðini ve bunun kayda deðer çýktýlarýnýn alýndýðýný ve bu tür çalýþmalarýn ayný þekilde devam edeceðini inandýðýný dile getirerek AK Parti milletvekili adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt'a baþarýlar diledi. Baðýmlýlýkla Mücadele eðitimleri devam ediyor Türkiye Yeþilay Cemiyeti koordinatörlüðünde baþlayan Baðýmlýlýkla Mücadele Eðitimleri kapsamýnda Çorum'da eðitici eðitimleri yapýlýyor. Çeþitli baðýmlýlýk alanlarý ve saðlýklý yaþam sürme becerisiyle ilgili olarak bireylerde ve toplumda farkýndalýðýn artýrýlmasý; bireysel ve toplumsal saðlýða zararlý bu baðýmlýlýk alanlarýnýn bilgi ve bilinçle önüne geçilmesi, amacýyla tüm Türkiye'yi kapsayacak þekilde "Türkiye Baðýmlýlýkla Mücadele Eðitim Programý" projesi hayata geçirilmiþti. Bu proje kapsamýnda ise 24 bin uygulayýcý eðiticinin yetiþtirilmesi ve 20 milyon öðrenciye ulaþýlmasý hedefleniyor. Bu kapsamda Çorum'da da gönüllü öðretmenler 2014 Kasým ayýnda Alanya'da eðitime alýnmýþtý. TBM'nin Çorum'da ki ayaðýný gerçekleþtirmek üzere eðitimlerini tamamlayan formatör öðretmenler Yaser Mert, Nuray Ertaþ, Mustafa Çaðlar ve Hatice Ateþ Çorum'da ki tüm rehber öðretmenlere yönelik eðitim çalýþmalarýna Osmancýk ilçesinden start vermiþlerdi. Sýrasýyla Ýskilip ve Sungurlu'daki eðitimlerin de tamamlanmasýnýn ardýndan il merkezinde 3 grubun kursu tamamlanýrken yeni bir kursun daha baþlayacaðý ifade edildi. TBM formatörü Nuray Ertaþ konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Ülkemizde her yýl alkol baðýmlýlýðý nedeniyle1 milyon 800 bin kiþi öldüðü ve alkole baþlama yaþýnýn 11'edüþtüðü;tütün baðýmlýlýðý nedeniyle bir yýlda 100 bin kiþinin öldüðü ve sigaraya baþlama yaþýnýn 9 olduðu düþünülürse çalýþmanýn önemi de ortaya çýkar. Ayrýca son yýllarda gençlerimiz hýzlý bir biçimde teknoloji baðýmlýlýðýnýn esiri olmakta. "akýllý" telefonlar,bilgisayarlar,tabletler vb.gençlerimizin nerdeyse bedeninin bir parçasý gibi yanýndan ayýramadýðý hýzla gerçek yaþamdan kopararak sanal bir dünyanýn içinde debelendirdiði araçlara dönüþtü. Bu aletler bir yandan insanlarýn bedensel, ruhsal ve sosyal saðlýðýný tehdit ederken diðer yandan birçok tehlikelere de çanak tutmaktadýr.bir diðer tehlikeli geliþme ise kullanýmý çok hýzla artmýþ olan kimyasal maddeler. Bu maddeler çok hýzlý baðýmlýlýk geliþtirdiði gibi kiþinin kýsa zamanda önce akýl saðlýðýný ve beden saðlýðýný sonra da canýný alýyor. Hemen hemen hergün bu maddelere baðlý bir ölümler yaþanýyor. Gençlerin cansýz bedenleri izbe binalardan, duvar diplerinden, tarlalardan toplanýyor. Bu durumu derhal tersine çeviremezsek bir nesli kaybedeceðiz. Hem gençlerimizi, hem saðlýklý aile yapýsýný, hem saðlýklý iþ gücünü hýzlý bir þekilde tüketiyoruz. Bu nedenle biz toplumun eðitim ayaðý olarak eðitimlerin tüm kesimlere ulaþmasýný çok önemsiyoruz. Eðitimlerimiz, saðlýklý yaþam, teknoloji baðýmlýlýðý, tütün baðýmlýlýðý, alkol baðýmlýlýðý ve madde baðýmlýlýðý olmak üzere beþ modülden oluþmakta ve okul öncesi dönemden baþlayarak yetiþkinlere kadar her yaþ grubunu kapsamakta. Önümüzdeki dönemlerde konuya ilgi duyan yetiþkinlere yönelik Halk Eðitim Müdürlüðü aracýlýðýyla kurs açma durumu da olabilecek. Baðýmlýlýk yalnýzca eðitimle aþýlabilecek bir sorun deðil. Toplumun tüm bileþenlerinin konunun çözümüne yönelik mücadele çabalarýný içselleþtirmesi gerekir. Bunun için tüm devlet kurumlarý, esnaf, sivil toplum kuruluþlarý ve aileler artýk çalýþmalara baþlamalý" dedi. CHP Ýl Seçim Komitesi oluþturdu CHP Ýl Teþkilatý 7 Haziran'da yapýlacak olan Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde seçim çalýþmalarýný koordine edecek Seçim Komitesini belirledi. CHP'nin Hasan Suvacý baþkanlýðýnda oluþturulan Ýl Seçim Komitesinde Onur Uçar, Mahmut Bayatlý, Ümit Er, Veli Yalçýnkaya, Fevzi Kaynar, Sadýk Örgel, Nejdet Biçer, Ýsmail Kalender, Garip Özgür, Ýsmail Aygün, Yýldýz Bek, Burçin Solmaz yer alýyor.

11 2 AÐUS- 21 NÝSAN 2015 SALI HABER "Mevsimlik iþçiler sorunlarýnýn çözümünü bekliyor" Necati Gül Ziraat Mühendisleri Odasý Çorum Ýl Temsilcisi Necati Gül, mevsimlik gezici tarým iþçilerinin en önemli sorunlardan birisinin barýnma olduðunu ifade ederek bunun çözülmesi gerektiðini kaydetti. "Her yýl Mart- Nisan ayýnda Türkiye'de büyük bir iþgücü göçü baþlar. Bu, mevsimlik gezici tarým iþçiliði hareketliliðidir. Aslýnda artýk bu çalýþma biçimi seracýlýk ve hayvancýlýk alt kollarýndaki çalýþma ile yýlýn 12 ayýna daðýlmýþ bir çalýþma biçimidir. Bunlar arasýnda en çok dikkati çeken ise Yaz aylarýnda sürekli hareketlilik içinde olan mevsimlik tarým iþçileridir. Yüz binlerce aile çoluk-çocuk yollara dökülür. Yýlýn 4-7 ayýný ilkel koþullarda, birçok temel gereksinimden yoksun bir biçimde gidermek yoluyla hayat mücadelesine atýlýr. On yýllardýr süregelen bu iþgücü hareketliliðinin baþrolünde çocuk iþçiler var. Geleceðe hazýrlanmak isteyen 7-17 yaþ grubundaki çocuklar çocukluðunu ve gençliðini yaþamadan olgunlaþýr ve hayata 1-0 yenik baþlar" diyerek açýklamasýna baþlayan Necati Gül, "Mevsimlik gezici ve geçici tarým iþçiliði, emek yoðun tarým üretim sürecinde karþýmýza çýkan bir istihdam türüdür. Tarihi yýl öncesine giden bu istihdam türü tamamýyla bilinen ve kabul gören geleneklere ve kurallara uygun olmayan, resmi gerekliliklerin dýþýnda kalan özelliklere sahip (enformel) bir çalýþma alanýdýr. Kendilerine özgü bir çalýþma yasasý olmayan mevsimlik tarým iþçileri çalýþmaya dayalý birçok evrensel haktan mahrumdurlar daha doðru bu konuda varsa bilgilerden de yoksundurlar. Ne yazýk ki Türkiye'de henüz mevsimlik tarým iþçilerinin sayýsýna iliþkin resmi anlamda saðlýklý bir veri de bulunmamaktadýr. Bu konuda yapýlmýþ bazý araþtýrma bulgularýna göre mevsimlik gezici ve geçici tarým iþçisi sayýsý bulmaktadýr. Ýlimizde de bu konuda saðlýklý bir veri bulunmamaktadýr. Sayýlarý tam olarak bilinmemesi nedeniyle bu iþçi grubu ayný zamanda sessizlerin sessizi kategorisinde olup adeta sorunlarý karþýsýnda "sessiz çýðlýk" atmaktadýr. Ana sorun bu iþçilerimizin sesini duymak, duyarlý olmak, sorunlarýna çözüm bulabilmektedir. Özellikle mevsimlik gezici tarým iþçileri için sürekli bulunduklarý yaþam yerinin dýþýna çalýþma amacýyla gittiklerinde her þey sorundur. Bu sorunlar aralarýnda hiyerarþi yapýlamayacak kadar önem taþýyan sorunlardýr. Nedir bu sorunlar: barýnma yeri, barýnma koþulu, altyapý hizmetlerinden yoksunluk (elektrik, su, kanalizasyon, vd..). Diðer yandan saðlýk, çalýþma koþullarý, ücret koþullarý, sosyal güvenceden yoksun olmak, çocuklarýn okulu yarýda býrakmalarý, trafik ve iþ kazalarý, kadýnlarýn ev içi ve ev dýþý rollerinin aðýrlýðý-zorluðu, sahipsizlik, vd. Bütün bunlar tarým iþçileri için sorunlarýn ne kadar çok ve bir o kadar da aðýr olduðunu göstermektedir. Hak kavramý mevsimlik tarým iþçileri için ütopik kalmaktadýr. Kayýt dýþýlýk, örgütsüzlük, kamunun ilgisizliði, iþ kaybý endiþesi, yasalarýn uygulanmayýþý ve de sahipsizlik hak aramayý tarým iþçileri açýsýndan imkânsýz hale getiriyor. Özellikle mevsimlik gezici tarým iþçiliði iþ kazalarýnýn/iþ cinayetlerinin en çok olduðu iþ kollarýndandýr. Bu konuda net bir veri bulunmamakla birlikte öncelikle trafik kazalarý en çok gündeme gelen iþ kazalarýndandýr. Fakat rahatlýkla tahmin edilebilecek bir þey var ki, çalýþma ve barýnma-yaþam koþullarýnýn aðýrlýðýndan dolayý her yýl onlarca mevsimlik tarým iþçisini kaybetmekteyiz. Bunlara yol açan unsurlar ise trafik kazalarý, zehirlenme, yýlan-akrep sokmasý, güneþ çarpmasý, iklimsel faktörler, aðýr çalýþma koþullarý vb.leridir" dedi.mevsimlik gezici tarým iþçileri açýsýndan en önemli sorunlardan birisinin barýnma olduðunu dile getiren Gül, "Ýþçiler gittikleri yerde kendileri uygun yerler arayýp çadýrlarýný kurup barýnmaya çalýþýyorlar. Genelde de buralarda elektrik, su, kanalizasyon vd. altyapý hizmetleri yoktur. Yasa bu konuda tarým aracýsýna ve iþverene önemli görevler yüklemesine raðmen tarým aracýlarýnýn neredeyse tamamýnýn kayýt dýþý olmasý ve iþverenin de duyarlý olmamasý nedeniyle iþçiler kendi kaderleri ile baþ baþa kalmaktadýr. Tarým iþçiliðinde çalýþma saatleri uzundur. Bunu denetleyen de yoktur. Çalýþma saatleri iþe ve ücret durumuna göre deðiþmekle birlikte, sabah 6-7'den akþam 18-19'a kadar uzayabilmektedir. Yani günde saati bulan çalýþma saatleri söz konusu olabilmektedir. Hafta sonu dinlenmesi veya ara verme durumu iþ olduðu sürece pek geçerli deðil. Tarým aracýlýðý sistemi Türkiye'de mevsimlik tarým iþçiliðinde uzun yýllardýr süre gelen temel bir konudur. Tarým aracýlýðý uygulamasý ve bu konuda yaþanana sorunlar sürekli gündemde olmasýna raðmen halen çözüme kavuþmuþ durumda deðildir. Tarým aracýlarý, tarýmsal iþlerin yoðunlaþtýðý mevsimlerde iþverene karþý iþçi, iþçilere karþý iþveren adýna iliþki kurarak tarýmda emek arz-talep dengesini saðlamaya çalýþýrlar. Aracýlar, çoðu kez para sýkýntýsý çekenlere kýþ aylarýnda borç para vererek, onlarý yaz aylarýndaki tarýmsal iþler için kendine baðlar ve zamaný geldiðinde verdiði borç paranýn faizini almayý da ihmal etmez. Aracýlarýn iþverenler açýsýndan önemi büyüktür. Bir aracý ile anlaþan iþveren, her þeyden önce mevsimi geldiðinde iþçi sýkýntýsý çekmeyeceðini bilir. Ayrýca, çalýþma koþullarý ve ücret konusunda da aracý sayesinde yüzlerce iþçi ile ayrý ayrý iliþki kurup, anlaþma yapmak zorunda kalmaz. Diðer yandan aracýlar, kendi yardýmlarý ile çoðu zaman iþveren adýna üretimi, yapýlan iþleri denetleme yoluna da gitmektedir. Ýþçi açýsýndan da aracý çok önemlidir. Ýþçiler, çalýþma süresince para gereksinimini çoðu kez bu aracýlardan avans olarak karþýlar. Hastalanan iþçinin geri gönderilmesi veya ailesi ile iliþki kurmasý yine aracýlarca yapýlmaktadýr. Aracýnýn devletin bu alanda saðlamakla görevli olduðu olanaklardan yararlanamayan iþçi açýsýndan önemli olduðu kesindir. Mevsimlik gezici- geçici tarým iþçilerinin sorunlarýnýn çözülmesi için; Her düzeyde ve her kesimde toplumsal ve kamusal duyarlýlýk oluþturulmasý önem taþýmaktadýr.tarýmda çocuk iþgücü kullanýmý ve sömürüsünün nedenleri ortadan kaldýrýlmalýdýr. Ýlgili kurum ve kuruluþlarýn hasiyetlerini artýrmalarý önemlidir. Gezici-geçici olarak çalýþan iþçilerin karþý karþýya bulunduðu sorunlarýn çözümü tek bir kurum veya kuruluþun sorumluluðunda deðildir. Konu ile ilgili tüm kurum ve kuruluþlarýn ortak ve eþgüdüm içerisinde yapacaðý çalýþmalarla sorunlar çözülebilecektir. Tarým aracýlýðý sisteminin kurallara uygun biçimde yürütülmesi, sorunlarýn çözümünde önemli kolaylýklar saðlayacaktýr.mevsimlik tarým iþçiliðinde çalýþan çocuklarýn en önemli sorunlarý eðitimdir. Çalýþma dönemi nedeniyle eðitimini yarýda býrakan veya hiç baþlamayan çocuklarýn eðitim kurumlarýna devamý gelecekleri açýsýndan büyük önem taþýmaktadýr. Burada Milli Eðitim Bakanlýðý'na ve teþkilatýna önemli sorumluluk düþmektedir. Tarým iþçiliðinden dolayý eðitim göremeyen veya yarýda býrakan çocuklara yatýlý okullarda veya diðer eðitim kurumlarýnda olanak saðlanmasý ve çocuklarýn eðitimini engelleyen tutum ve davranýþlarýn deðiþtirilmesi yönünde eðitim programlarýnýn hazýrlanmasý sorunun çözümünde önemli bir aþama olacaktýr. Veya en azýndan tarýmda çalýþan çocuklara yönelik olarak ders yýlý tarým sezonu ile uyumlu hale getirilmelidir. Zorunlu eðitimin tam uygulanmasý takip edilmelidir.sosyal güvenlik aðlarýnýn çocuklara ayrýcalýk saðlayacak biçimde uygulanmasý gereklidir.tarýmda ve kýrsal yörelerde gençlere yönelik tarým dýþý istihdam olanlarý yaratýlabilir.tarým iþçiliði politikalarýnýn yerel, bölgesel, ulusal düzeylerde eylem planlarýna dönüþtürülerek ele alýnmasý ve çözülmesi gereklilik göstermektedir.yerel yönetimler duyarlý hale gelebilir.mevsimlik tarým iþçileri saðlýk konusunda zor koþullarla karþý karþýyadýr. Bunun giderilmesi için; gezici ekiplerle temel saðlýk hizmetlerini veren birimlerin oluþturulmasý ve bunlarýn aktif hale getirilmesi gerekmektedir.mevsimlik gezici tarým iþçilerinin barýnma koþullarýný iyileþtiren düzenlemelerin gerçekleþtirilmesi saðlanmalýdýr. Ýlkel çadýr koþullarýnda yaþayan ve dýþtan gelecek her türlü tehlikelere açýk olan yaþam biçimi giderilmelidir. Ýþçilerin yerleþecekleri alanlarda elektrik, su, tuvalet, banyo gibi zorunlu gereksinimleri karþýlayacak altyapý koþullarýnýn saðlanmasý ve bunlarý kapsayan yapýlarýn yapýlmasý gerekmektedir. Çýðlýklarý duyulmayan, sessizlerin sessizi diyebileceðimiz gezici ve geçici tarým iþçileri için sorumluluk doðrudan veya dolaylý herkese düþmektedir. Bu sesi duymak her þeyden önce dünyada tarým ekonomisi açýsýndan ön sýralarda geldiðimizi belirten kamu otoritelerine, karar vericilere düþmektedir. Yaþanan sorunlar büyüme, kalkýnma iddiasýný devam ettirmek isteyen ülkemize yakýþmamakta ve bu sessizlere saha fazla ses ve kulak vermek temel sorumluluk alanlarýmýzdan olmalýdýr" diyerek açýklamasýný tamamladý. Yenidoðan sarýlýðýna dikkat! Çorum Özel Hastanesi, Çocuk Hastalýklarý Uzmaný,Dr.Engin Uzunosmanoðlu yaptýðý açýklamada, Yenidoðan Sarýlýðý ile ilgili bilgiler verdi. Ýnsan hayatýnýn ilk 28 günlük sürecine yenidoðan dönemi denildiðini ifade ederek açýklamasýna baþlayan Dr.Engin Uzunosmanoðlu, "Zamanýnda doðan yenidoðan bebeklerin %60'ýnda; erken doðan bebeklerin ise %80'inde yenidoðan sarýlýðý görülür. Yenidoðan bebeklerde görülen sarýlýklarýn çoðu fizyolojik sarýlýktýr; yani belli bir tehlike sýnýrýný aþmaz ve bir iki haftada kendiliðinden geçer. YENÝDOÐAN SARILIÐI NASIL OLUÞUR? Sarýlýk bilirubin adý verilen, cilde sarý rengi veren bir maddenin kandaki seviyesinin yükselmesi ve deride birikmesi sonucu oluþur. Yenidoðan bebeklerin kýrmýzý küre hücreleri (alyuvarlar) daha fazla olduðu için onlarýn yýkýmý (parçalanmasý) neticesinde bilirubin maddesi ortaya çýkar. Doðumdan önce bebeðin bilirubinini annenin karaciðeri temizler; doðumdan sonra ise bebeðin karaciðerinin bilirubini temizleyebilecek kapasiteye eriþmesi birkaç gün alýr; bu arada karaciðertarafindan yeterince atýlamayan bilirubin artarak sarýlýða neden olur. Yenidoðan bebeklerde sarýlýðýn erken tespiti ve takibi oldukça önemlidir çünkü, sarýlýk çoðunlukla kendiliðinden geçse de, bazý durumlarda bilirubin yüksek seviyelere ulaþýp beyin hasarýna neden olabilir. Bu yüzden sarýlýðý olan Engin Uzunosmanoðlu yenidoðanlarýn özellikle ilk bir hafta-on gün içindeki doktor takipleri son derece önemlidir. On günden sonra kan beyin bariyeri kapanarak bilirubinin kandan beyne geçmesinin engellendiði kabul edilir" dedi. Uzm.Dr. Engin Uzunosmanoðlu,Fizyolojik sarýlýðýn genellikle hayatýn ikinci günü baþladýðýný, üç ve dördüncü günlerde en yüksek seviyesine ulaþýp, daha sonra giderek azaldýðýný da dile getirerek þöyle devam etti: "Yenidoðanda sarýlýk oluþturabilecek baþka nedenler de vardýr. Bunlardan en sýk görülen ikisi kan grubu uyuþmazlýðýna (ABO veya Rh uyuþmazlýðý) baðlý oluþan sarýlýktýr. Bu durumlarda alyuvarlar cok hýzlý bir biçimde parçalanýr ve fazla miktarda bilirubin açýða çýkar. Diðerleri; Bebeðin yeterince anne sütü ya da biberonla besleniyorsa formüla (mama) alamamasý, Diabetli annelerin bebekleri, bazý zor doðumlarda, bebeðin kafa derisi altýnda kan toplanmasý durumu, idrar yolu enfeksiyonu, anne sütü sarýlýðý, doðuþtan gelen bazý enzim hastalýklarý. Bu durumlarý tespit etmek için ekstra testler yapýlmasý gerekir. BEBEÐÝNÝZÝN SARILIK OLDU ÐUNU NASIL ANLARSINIZ? Sarýlýk önce yüzde baþlar, kandaki bilirubin seviyesi arttýkça sýrayla göðse, karna, kol ve bacaklara doðru ilerler. Göz aký da sararýr. Ciltteki sarý renk en iyi gün ýþýðýnda ya da florasan lamba altýnda görülür. Parmakla hafifçe burun ya da karýn cildine bastýrýlýp kaldýrýldýðýnda sarý renk daha bariz bir þekilde tespit edilebilir. Bebeðinizin sarýlýk olduðunu farkederfarketmez, beklemeden bilirubin seviyesinin tespiti için bir saðlýk kuruluþuna baþvurmanýz çok önemlidir. Doktor yapacaðý muayene ile kandaki bilirubin seviyesine bakýp bakmayacaðýna karar vererek takipler konusunda sizi yönlendirecektir. BÝLÝRUBÝN YÜKSELDÝKÇE BEBEKTE NE GÝBÝ BELÝRTÝLER OLUÞUR? En baþta bebeðin cildindeki sarýlýk giderek koyulaþýp belirginleþir. Bebek daha çok uyur, emmesi azalýr (bu sarýlýðý daha da arttýrýr). Eðer bilirubin çok yükselip beyni etkilemiþse (kernikterus), o zaman bebek tiz sesle aðlamaya baþlar, baþýný geriye atar, havaleye kadar gidebilir. Bu durumdaki bir bebekte sonuçta çoðunlukla zeka ve motor geliþim geriliði, iþitme, görme sorunlarý oluþur. HANGÝ BEBEKLER SARILIK AÇISINDAN DAHA DÝKKATLÝ TAKÝP EDÝLMELÝDÝR? Erken doðmuþ bebekler, doðum esnasýnda kafa derisi altýnda kanama meydana gelmiþ olanlar, ilk 24 saatte sarýlýðý tespit edilenler, emme sorunu olup buna baðlý olarak iyi beslenemeyen bebekler, sarýlýðý iki haftadan uzun süren bebekler, büyük kardeþlerinin bebeklik dönemlerinde ýþýk tedavisi gerektirecek kadar sarýlýk tespit edilmiþ olanlar sarýlýk açýsýndan daha çok dikkatli takip edilmelidir." Öncelikle bu yazýnýn temel hedefinin, reel pratiði ortaya koymak ve bir durum tespiti yapmak olduðunu belirtelim. Hiç bir kimsenin, kurumun ya da baþka türlü bir oluþum veya birlikteliðin, tavýr ve davranýþlarýnýn deðerlendirilmesi ya da eleþtirilmesi, bu yazýnýn amacý içerisinde yer almamaktadýr. Yazý, tamamen ilkesel bazda reel pratiðin ve yaþanýlanlarýn objektif anlamda fotoðrafýnýn çekilmesine yöneliktir. Bütün hassasiyetlerimize raðmen, bu tespitlerden alýnan ya da etkilenenler olursa, þimdiden þahsým ve temsilcisi olduðum kurumum adýna mazur görülmemi istirham ederim. Çünkü biz, gönül inþa etme misyonu olan bir tavrýn temsilcisiyiz. Bu tamam ama; " emr-i bil maruf ve neh-yianilmünker " gibi bir sorumluluðumuzun olmasý gerektiðinin de bilincindeyiz. Ýþte bu bilinç ve sorumluluk, bu yazýyý yazmamýzýn temel sebebini oluþturmaktadýr. Yukarýda ki hatýrlatmalardan sonra baþlýðýn konseptinin ve vermek istediði mesajýn açýlýmýna gelelim. Pragmatizm Ýngilizce bir kelime olup, Türkçe karþýlýðý faydacýlýk veya kazanýma odaklanmaktýr. Ýnsanýn hýrsýný merkeze alan ve Kapitalizmin" ortalama insan çoðu aza tercih eder ve en yüksek kar arayýþý içerisindedir " temel argümanýný esas alan bir çerçevede olaylara bakacak olursak pragmatizm, normal ve hatta kabul edilebilir bir þeydir. Ancak olaylara, Ýslam'ýn temel kabulleri ve Nizam-ý Alem konsepti çerçevesinde yaklaþýrsak pragmatizm, problemli bir durumu ifade eder. Bizim olaylara bakýþ açýmýzýn temel mihveri; Ýslam'ýn temel kabulleri, Tür-Ýslam Medeniyetinin ahlaki doðrularý ve evrensel etik ilkelerdir. Zaten yazýmýzýn bakýþ açýsý ve tespitler noktasýndaki standartlarý da bu doðrular üzerine inþa edilmiþtir. Þimdi kendi kabullerimizden hareket edersek; bireysel ya da kurumsal kazanýmlar için yalan söylemenin, manipülasyon'un, takiyye'nin, riyanýn, rol yapmanýn, birileri hakkýnda yanlýþ imaj algýsý oluþturmaya yönelik enformasyon üretmenin, birilerinin hakkýný (kul hakký ) gasp etmenin, birilerinin sýrtýna basarak bir yerlere gelmenin, o da yetmiyormuþ gibi bütün bu olumsuzluklarý alkýþlayarak bu yanlýþlarýn üretilmesine katký saðlamanýn doðru, insani ve etik bir yaklaþým olmadýðýnýn altýný çizmek gerekmektedir. Belirtmeye çalýþtýðým bu aymazlýklarýn bugün her alanda giderek artan bir eðilim arz ettiðini de ifade etmek zorundayým. Çünkü bu olumsuzluklar, toplumun önemli bir kesiminden destek görmekte, hatta bazýlarýnca beceriklilik olarak kabul edilebilmektedir. Yani marifet iltifata tabidir anlayýþý ile hareket edilmektedir. Böylece toplumsal oluþumlar da destek gördüðü tarafa doðru bir eðilim arz ederek mevcut konjonktürün deðirmenine su taþýmaktadýr. Etik dýþý bu eðilimler, oluþturulan konjonktürün doðal olarak ürettiði sonuçlardýr. Ýçinde yaþadýðýmýz ve çoðumuzun düþünce, algý ve eylem bazýnda etkilendiði günümüz konjonktürünün, bizim temel kabullerimiz ve deðerlerimizle çok fazla örtüþmediðini söylemek mümkündür. Hatta bir adým daha ileri gidilerek bu konjonktürün, Türkiye'yi yöneten erk tarafýndan ince ve iyi dizayn edilmiþ bir siyasallaþma süreci ile oluþturulduðunun da altýný çizilebiliriz. Burada þunu da ifade etmeliyim ki; özellikle algý dizayn aracý olan Toplum Mühendisliði yöntemleri burada yoðun bir þekilde devreye sokularak; konsept dýþý kalan ya da davranan insanlar, 11 PRAGMATÝZMÝN (FAYDACILIÐIN) DAYANILMAZ HAFÝFLÝÐÝ VE TÜRKÝYE'DE DURUÞ PROBLEMÝ Prof Dr. Ýrfan Çaðlar Çorum Türk Ocaðý Baþkaný ötekileþtirildi ya da bir þekilde diskalifiye edildi. Aslýnda bu operasyonlar farkýnda olunarak veya olunmadan, yetenek anlamýnda Türkiye'nin içinin boþalmasýna da katký saðlamýþ oldu. Ýþte gelinen bu noktada; þahsiyet, haysiyet, onur,vakar, iyi niyet, katký, doðruluk, haksýzlýk karþýsýnda susmama ve her þeye raðmen memleketi çok ama çok sevme ve düz adam olma gibi erdemler devre dýþý býrakýldý; riyakarlýk, suret-i haktan görünme, kul hakký yeme, hedefe varmak için bütün ahlaki ve etik deðerleri görmezlikten gelme, takla atma, ilkesel bazda deðiþim ve dönüþüm, alabildiðine dünyaya odaklanma ve kutsal deðerlerimizi de destekleyici unsur olarak kullanma gibi özellikler reel gerçeklikler haline dönüþtürüldü. Bu dönüþüm, pragmatizmi; albenisi yüksek bir cazibe merkezi haline getirerek, her alanda bedel ödemek zorunda býrakýlan Türk- Ýslam ülkücülerinin delikanlý tavrýný yok mesabesine taþýdý ve onun yerine menfeatperestliði ikame etti.böylece,türkiye'de bir duruþ probleminin alt yapýsý da kendiliðinden oluþmaya baþladý. Duruþ kavram olarak, bir yerde durmak ya da bir oluþumun yanýnda veya karþýsýnda yer almak anlamýna gelir. Buna ilkeli olmak veya olmamak da denebilir. Peki duruþun bir standardý var mýdýr? Söz konusu bu sorunun cevabý kesinlikle evettir. Duruþun standardý, dini, kültürel, ahlaki ve etik ilkeler tarafýndan oluþturulan standarttýr. Neyin yanýnda olacaðýz veya nasýl olacaðýz? Sorularýnýn cevabýný da, yukarýda devre dýþý býrakýldýðýný söylediðimiz insani deðerlerde bulmak mümkündür. Doðrunun yanýnda olmak ya da Allah Rýzasý çerçevesinde hareket etmek bizim duruþumuzun temelini teþkil etmelidir. Birileri istemese de, bize dünyalýk saðlamasa da ya da bizi makam gibi geçici heveslerden uzak kýlsa da, inatla ve ýsrarla doðru bildiðimizden vaz geçmeme ve u dönüþü yapmama konusunda kararlý adýmlarla geleceðe yürümemiz gerekir.bize yakýþan tavrýn ve Türk-Ýslam ülkücüsünün duruþunun bu olmasý gerektiðini düþünüyorum. Ortalama olarak ülkücülerde duruþ probleminin çok fazla olmadýðýný ve bu problemin genellikle idealizm anlamýnda ve yetenek bazýnda zayýf olanlarda yerleþik olduðunu düþünüyorum. Ýdealist insan, iç dünyasýnda kompleks biriktirmeyen insandýr. Çünkü idealist insan hasbidir. Hayatý yaþama pratiðinde ve iliþkiler sisteminde haddini bilir ve hesabýný bilme noktasýnda da çoðunlukla sýkýntýlýdýr. Merhum Akif; kendisini tanýmlarken, "Hayatta hep haddimi bildim ama hiç hesabýmý bilemedim " derken, bu gerçeðe dikkat çekmiþtir. Tecrübeler göstermektedir ki; kýsa vadede pragmatistler, ama, uzun vadede hep idealistler kazanmýþtýr. Biz kazancý Allah katýnda arayanlardan olmaya özen göstermek durumundayýz. Çünkü gerisi teferruattýr. Vurgulamaya çalýþtýðýmýz doðru duruþ tarzýnýn Büyük Türk Milletinin ve Türk -Ýslam coðrafyasýnýn geleceðinin inþasýnda belirleyici olmasýný temenni ederken, yazýmý, Merhum Necip Fazýl'ýn"ebede" talip olan bir kýtasý ile sonlandýrmak istiyorum. Rabbim Türk Milleti'nin yar ve yardýmcýsý olsun ve düzgün duruþu olanlardan eylesin. Mehmedim, sevinin baþlar yüksekte Ölsek de sevinin, eve dönsek de Sanma bu tekerlek kalýr tümsekte Yarýn elbet bizim, elbet bizimdir Gün doðmuþ, gün batmýþ, ebet bizimdir.

12 Futbolcular'dan leblebi ikramý 21 NÝSAN 2015 SALI Sahasýnda Çorum Belediyespor'u konuk eden Kýrmýzý-beyazlýlar, 89. dakikada kalesinde gördüðü golle sahadan 2-1 maðlup ayrýldý. Çorum Belediye, Batman'dan aldýðý galibiyetle play-off yolunda büyük fýrsat yakaladý. Taraftar ve yöneticilerin ilgi göstermediði karþýlaþma öncesi Çorum Belediyesporlu futbolcular, taraftarlar ve güvenlik ekiplerine Çorum'un meþhur leblebisini daðýttý. Az sayýdaki taraftarlar jestten ötürü rakip takýmý maç öncesi ve sonrasýnda alkýþlar ile soyunma odasýna gönderdi. (Spor servisi) Ýncedal: Saha'da iki farklý oyun mücadelemiz oldu Teknik direktör Yavuz Ýncedal Çorum belediyespor teknik direktörü Yavuz Ýncedal, geçtiðimiz Pazar günü deplasmandan alýnan 3 puanýn takým olrak play oof youlunda büyük bir kazanç olduðunu ifade etti. Ýncedal, Batman Petrolspor maçý ile ilgili olarak þu deðerlendirmelerde bulundu; Batman petrol spor maçýný iiki devre þeklinde deðerlendirebiliriz. Ýlk yarýda sahanýn hakimi ve futbol olrak gol poziyonu olarak rakibimiz batman petrolspor dan daha iyi bir oyun ortaya koyduk. Ýlk devrede yakaladýðýmýz gol poziyonlarýnda son vuruþlarý iyi yapabilse idik, soyunma odasýna belkide farkl ýskor avantajý ile gidebilirdik. Emrah'ýn attýðý ilk yarýda ki gol ile soyunma odasýna 1-0 üstün gittik. Ýkinci yarýda havanýn da çok sýcak olmasý sebebi ile ikinci yarýnýn ilk çeyrek saatinde oyundan düþtük, Batman Petrolspor bir penaltý kazandý. Bana göre net bir penaltý pozisyonuydu. Ve rakip penaltýyý gole çevirdi. Golden sonra oyuna hamleler yaptýk, kazanma adýna sahaya tüm kozlarýmýzý sürdük. Ali ile net bir pozisyon yakaladýk. Ali Yaklaþýk 30 metreden kaleye bir sert þut gönderdi, biz gol diye havaya fýrladýk ancak top direkten oyun alanýna geri döndü. Batman petrolspor karþsýnda oyunun san çeyrek saatinde rakip kalede baskýmýzý artýrdýk. Bu baský galibiyet golü ile bize 3 puan getirdi. Akif Tatlý'nýn attýðý gol ile sahadan altýn deðerinde 3 puan ile ayrýldýk; dedi. Batman camisasýna teþekür ediyorum Teknik direktör Yavuz Ýncedal konuþmasýnýn son bölümünde ise, batman camiasýna teþekkür etti. Yavuz Ýncedal maç sonun ile ilgili olrak da þunlarý ifade etti; Batman Petrolspor yönetimini, taraftarýný ve takýmýný centilmenliklerinden ötürü kutluyorum. Bizim attýðýmýz goller sonrasýnda alkýþlamalarý takdir edilecek hareketti. Ouyuncular oynadý. Oyunu çirkinleþtirmediler. Her iki takým oyuncularýný da kutluyorum. Batman petrolspor yönetiminin de göstermiþ olduðu misafir pervelik içinde ayrýca teþekür etmek istiyorum; dedi. Kalan 3 maçýmýz final Ýncedal hafta sonu oynayacaklarý gazi osmanpaþaspor maçý ile ilgili olrak da þunlarý vurguladý: Geride 3 maçýmýz kaldý. Bu maçlardan bir tanesi Pazar günü deplasmanda oynayacaðýmýz Gazi Osmanpaþaspor maçý. Bu maçýn hazýrlýklarýna bügünden itbaren yapacaðýmýz çalýþmalar ile baþlayacaðýz. Belediyespor için son 3 maçýmýzý da alarak sezon baþýndan bu taraf söylediðim gibi ilk beþ takým içinde yer alarak play oof oynamak istiyoruz; diye konuþtu. Çorum belediyespor'un kalan maçlarý þu þekilde: 26 Nisan da Deplasmanda Gazi osmanpaþaspor, 3 Mayýs ta Çorum da Darýca gençlerbirliði, 10 Mayýs ta ise, sezonun son maçý deplasmanda Bursa Nilüferspor maçlarý kaldý. (Yasin Yücel) GOP hazýrlýklarý baþlýyor Ortaköyspor tesisine kavuþuyor Daha önce Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay KILIÇ, Ýdare Amiri Salim USLU ve Ortaköy Belediye Baþkaný Taner ÝS- BÝR meclisteki görüþmeleri ile Ortaköy'e bir sentetik futbol, voleybol ve basketbol sahasýnýn yanýnda bir mini futbol sahasý neticelendi günü Ankara'ya çaðýrýlan Ortaköy Belediye Baþkaný Taner ÝSBÝR Spor Toto Teþkilat Baþkaný Mehmet M. KASAPOÐLU ile k.d.v dahil 708 bin (milyar) protokolü ortaklaþa imzaladýlar. Konu ile ilgili görüþlerini bildiren Ortaköy Belediye Baþkaný Taner ÝSBÝR þöyle dedi: 16 yýldýr Ortaköy Spor amatör liglerde futbol oynamaktadýr. Ýmkansýzlýklar yüzünden 8 yýl liglerden uzak kalan Ortaköy Sporu göreve gelince Ortaköy Belediyesi Þapinuva Spor kulübü olarak isim deðiþikliði ile liglere geri dönüþümünü saðladýk. Her konuda destek saðlamaktayýz. Ama maalesef sahamýz olmadýðýndan bütün maçlarýmýzý dýþ sahada oynamak zorunda kalýyorduk. Býrakýn futbol oynayacak bir sahayý gençlerimizin spor yapabileceði bir spor alaný bile yoktu. Acil projelerimiz kapsamýnda olan bu hususu Çorum Milletvekillerimize bildirdik. Vekillerimiz duyarlýlýðý ile TBMM Ýdare Amirimiz Salim USLU Bey, þahsýmla birlikte Bakanýmýz Akif Çaðatay KILIÇ beyle yapýlan görüþmede aldýðýmýz söz ve duyarlýlýk bugün bizi son noktaya getirmiþ ve Spor Toto Teþkilat Baþkanýmýz Sayýn Mehmet M. KASAPOÐLU ile tarihinde protokol imzaladýk. Mutlu ve sevinçliyiz. Hizmetin bize getirilmesinde Sayýn Bakanýmýz Akif Çaðatay KILIÇ'a TBMM Ýdare Amirimiz Sayýn Salim USLU'ya Tesisler Daire Baþkanýmýz Salih KAPLAN'a Spor Toto Teþkilat Baþkanýmýz Sayýn Mehmet M. KASAPOÐ- LU'na Ortaköy ilçem adýna teþekkür, sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum'' dedi. (Spor servisi) Belediye birimler arasý futbol heyecaný devam ediyor Çorum Belediyesi birimler arasý futbol turnuvasýnda mücadele devam ediyor. Önceki gün oynanan maçlar ile heyecen artarak devam ediyor. Yapýlan maçlarda alýnan sonuçlar þu þekilde oldu Temizlik1:11 - Bilgi Ýþlem: 5 Temizlik1 :Yasin Yýldýrým, Satýlmýþ Çýnar, Necmettin Turbay, Ömer Tuðrul Özkaya, Ahmet Çam, Murat Saydan, Bünyamin Demiray, Tuncay Yörük, Ýsmail Kayabaþ Bilgi Ýþlem :Mehmet Nuri Burhan, Cafer Ýpek, Mustafa Uyar, Mesut Ormancý, Serkan Demir,Yusuf Eftal, Okan Daðlý, Atilla Kýzýlarslan, Fatih Kocabaþ, Osman Tuncer Fenerci, Abdulkadir Aþýla Goller :Ahmet Çam (5), Yasin Yýldýrým (3), Necmettin Turbay, Bünyamin Demiray, Murat Saydan (Temizlik1), Yusuf Eftal (3), Mustafa Uyarý, Fatih Kocabaþ (Bilgi Ýþlem) Strateji, Etüt Proje, Mali Hizmetler: 18 - Hal: 5 Strateji, Etüt Proje, Mali Hizmetler : Ufuk Cancanoðlu, Þaban Piyan, Hasan Arslan, Mustafa Ölçer, Talat Tekin, Mustafa Çelenk, Köksal Çöldaþ, Burçin Tunay, Mehmet Ali Cýrýl, Ömer Maz Hal : Fatih Karakaya, Þevket Þentürk, Vehbi Aðýr, Abdülmuttalip Özenç, Cevdet Dað, Caner Avcý, Bekir Keþ, Arslan Bolat, Kerep Sur, Mustafa Öztürk, Hüseyin Tuna Goller : Ufuk Cancanoðlu (5), Ömer Maz (3),Talat Tekin (2), Mehmet Ali Cýrýl (2), Köksal Çöldaþ (2), Burçin Tunay (2), Çorum belediyespor, hafta soun deplasmanda karþýlaþacaðý zorlu gazi osmanpaþaspor maçýnýn hazýrlýklarýna dün yaptýðý bir günlük izinin ardýndan bugün Ulukavak da bulunan Nazmi avluca sahasýnda start verecek. Geçtiðimiz Pazar günü deplasmanda oynana batman petrolspor maçýndan 3 puan ile dönen kýrmýzý siyahlýlar uzun bir yolculuðun ardýndan dünü dinlenerek geçirdi. Bugün Ulukavak semtinde bulunan Nazmi avluca futbol sahasýnda yapacaðý tek çalýþma ile hafta sonu deplasmanda oynayacaðý Gazi Osmanpaþaspor maçýnýn hazýrlýklarýnýn startýný verecek. (Yasin Yücel) Mustafa Ölçer, Mustafa Çelenk (Strateji, Etüt Proje, Mali Hizmetler), Hüseyin Tuna (3), Abdülmuttalip Özenç, Caner Avcý (Hal) Veteriner Ýþleri: 5-Ýmar Þehircilik ve Yapý Kontrol: 4 VeterinerÝþleri :Burak Bilgen, Murat Saygýn, Vedat Palamut, Muhittin Karakuþ, Ýlhami Perçin, Cemil Avcý, Nuri Fýndýk, Erhan Taþdemir Ýmar Þehircilik ve Yapý Kontrol :Yüksel Poyraz, Hüseyin Ersoy, Þevki Fýrat Demirer, Ýhsan Temir, Seçkin Çayýr, Yusuf Kuyumcu, Meftun Þener, Atýf Cantemir, Faruk Soysat, Muhammet Demirci Goller: Muhittin Karakuþ (3), Burak Bilgen, Ýlhami Perçin (VeterinerÝþleri), Hüseyin Ersoy (2), Þevki Fýrat Demirer (2)(Ýmar Þehircilik ve Yapý Kontrol) (Spor servisi) Darýca 90 da güldü 3.lig 1.grupta þampiyonluk mücadelesi veren Darýca G.B, zirvenin 5 puan gerisine düþmesine raðmen, 2.lig hedefinden vazgeçmeye niyeti yok. Dün futbolcularla bir görüþme yapan Sportif Direktör Ýlter Kasap ve Teknik Direktör Özgür Vurur, ''Lider bitiremezsek bile Play- Off'tan þampiyon çýkacaðýz. Þimdi ayaða kalkma vakti'' þeklinde konuþtular. Çok iyi bir sezon geçirmesine raðmen son haftalarda alýnan puan kayýplarýnýn ardýndan zirvenin bir anda 5 puan gerisine düþen Darýca G.B, umutsuzluða kapýlmadan önüne bakmaya devam ediyor. Kalan 4 haftada tüm maçlarý kazanarak Tuzlaspor'un puan kaybýný bekleyecek olan sarý yeþilliler, aksi bir durum olsa dahi Play-Off'ta da þampiyon olabileceklerini akýllardan çýkarmýyor. Ligi 2'nci sýrada bitirmenin bile 2.lig yolunda büyük avantaj olmasý umutlarý arttýrýyor. Darýca G.B'nin ligi 2'nci sýrada bitirmesi halinde ligi 5'nci bitirecek takýmla karþýlaþacak olmasý, temsilcimize saha avantajýný beraberinde getiriyor. Ýnancýnýzý yitirmeyin Bu sezon deðiþen Play-Off sistemine göre, ilk maçlar çift maç eleminasyon sistemine göre yapýlacak. Sýralamada ligi üstte bitiren takým ilk maçý deplasmanda ikinci maçý ise kendi evinde oynayacak. Final maçý rinden oynanacak. 2.lig hedefi için liderlik adýna yara alsa da Play- Off'lardan da þampiyon olacaðýna inanan Özgür ''Öyle ya da böyle. 1'ncilik ya da Play-Off. Bir þekilde 2.Lig'e çýkacaðýz'' demeleri yüzleri güldürdü. Darýca'da savunmacý kalmadý Bu sezonki dördüncü sarý kartýný gören baþarýlý defans oyuncusu, gelecek hafta oynanacak olan Ýstanbulspor maçýnda forma giyemeyecek. Son haftalarda üst üste yaþanan sakatlýklara bir de kart cezalýlarýn eklenmesi Teknik Direktör Özgür Vurur'u bir hayli zor durumda býrakýyor. Ferhat'ýn sezonu kapatmasýnýn ardýndan, Muhammed'in de sakatlanarak G.O.Paþa'ya karþý forma giyememesi büyük bir þanssýzlýk olarak yorumlandý. Ferhat ve Muhammed'in sakatlýklarýnýn ardýndan Sadi'nin de cezalý duruma düþmesi sonrasýnda Darýca G.B'de stoper oyuncu kalmadý. (Spor servisi)

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

* HABERÝ 7 DE. Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlenen imza törenine ilgili kurumlarýn temsilcileri ve siyasiler katýldý.

* HABERÝ 7 DE. Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlenen imza törenine ilgili kurumlarýn temsilcileri ve siyasiler katýldý. Rektör rakipsiz kazandý 2023 hedefinin anahtarý dönüþüm programýdýr * HABERÝ 8 DE Hitit Üniversitesi rektörlük seçimleri, Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn tek adaylýðý ile gerçekleþtirildi. Aksi ispatlanana

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

" ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ " KONULU RESÝM ve AFÝÞ

 ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ  KONULU RESÝM ve AFÝÞ " ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ " KONULU RESÝM ve AFÝÞ YARIÞMASININ ÖDÜL TÖRENÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Þubemizin Þubat-Nisan aylarý içerisinde düzenlediði Enerji Tasarrufu Semineri ve Enerji Verimliliði konusunda ilköðretim

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

"Tuðla kiremit sektörü çaða ayak uydurmalý"

Tuðla kiremit sektörü çaða ayak uydurmalý CHP milletvekili adaylarýný tanýttý Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýl Teþkilatý 7 Haziran'a yapýlacak olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde milletvekili adaylarýný tanýttý. As Kültür Düðün Salonunda

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor'

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor' "HÜBTUAM bölgenin seçkin laboratuvarý olacak" Üniversite-Sanayi Ýþbirliði kapsamýnda yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunmak amacýyla Teknokent A.Þ. Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Valisi

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir,

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir, 09 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Kent Konseyi güzel çalýþmalara imza atýyor Kent Konseyi Baþkan Yardýmcýsý Halil Ýbrahim Aþgýn, Kent Konseyi'nin son yýllarda güzel çalýþmalara imza attýðýný

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ Isparta ve Burdur da Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimine İştirak Etti

Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ Isparta ve Burdur da Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimine İştirak Etti 1 Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ Isparta ve Burdur da Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimine İştirak Etti Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Isparta ve Burdur da açılış ve temel

Detaylı

Ders zili çalýyor "1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir"

Ders zili çalýyor 1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir "Birik ve beraberliðimiz daim olsun" Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'ta her yýl olduðu gibi bu yýlda düzenlenen bayramlaþma törenine katýlým yoðun oldu. SAYFA TE 8 EYLÜL PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

Otobüs devrildi: 1 ölü

Otobüs devrildi: 1 ölü Tufan Köse Uslu ve Köse'nin TBMM TEK GAZETESÝ nöbet tarihleri belli oldu Salim Uslu Türkiye Büyük Millet Meclisi RTÜK üyelerinin seçilmesiyle birlikte kabul edilen öneriye göre Genel Kurul 1 Ekim Perþembe

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü KARAR TARİHİ : 31.10.2013 KARAR NO : 03 İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çevresel Gürültünün

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor Sungurlu'da feci kaza: 5 ölü Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda 5 kiþi hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, Sungurlu - Ankara kara yolu 5. kilometrede Baktat Tesisleri önünde, iddialara göre

Detaylı

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu nun düzenlemiþ olduðu ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU 28-2 Þubat tarihinde Eskiþehir Anemon

Detaylı

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR 2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR Elazığ İl Müftülüğü Aile İrşat ve Dinî Rehberlik Bürosu görevlilerinden İl

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

tellidetay.wordpress.com

tellidetay.wordpress.com Acele karar vermeyin Köyün birinde bir yaşlı adam varmış. Çok fakirmiş ama kral bile onu kıskanıyormuş. Öyle dillere destan bir beyaz atı varmış ki, kral bu at için ihtiyara neredeyse hazinesinin tamamını

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Engellilerin tek istediði, herkesinki gibi bir hayattýr HUZEM yeni yerinde

Engellilerin tek istediði, herkesinki gibi bir hayattýr HUZEM yeni yerinde Bayram Tunç "Çocuklara ne kadar iyi bakarsak bakalým anne baba þefkatini veremeyiz" Sosyal Çalýþmacý Bayram Tunç, Türkiye'de toplum 11 bin 40, Çorum'da 185 çocuðun koruma kararý ile bakým altýnda olduðunu

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor

VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor Yürüyen ofis, ev ya da karavan formatýna bürünen VIP araçlar, Çorumlu firmalarýn imzasý ile yollara çýkýyor. Almanya, Fransa ve Ýsviçre gibi ülkelerde yaþayan

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı