İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. AMAÇ KAPSAM TANIMLAR ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZ TESİSATI Gaz Teslim Noktas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4.ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZ TESİSATI... 9 4.1.Gaz Teslim Noktas... 9 4.1.1."

Transkript

1 ÖNSÖZ İçinde yaşadığımız yüzyılda sürekli kalkınma için dünyamızın korunması gerektiği anlayışı giderek sahiplenilmektedir. Bu sevindirici gelişmeyle birlikte çocuklarımıza daha yaşanır bir dünya bırakma azmimiz artmaktadır. Ekonomik gelişmenin çevreyle uyumlu olması arzulanan bir durumdur. Enerji maliyetleri değerlendirildiğinde doğalgazın cazipliği belirginleşmektedir. Doğalgaz gibi çevreyle dost enerji kaynakların kullanımındaki artış bu noktada bir gösterge olarak karşımızda çıkmaktadır Kurum olarak çalışmalarımızda sürekli ve emniyetli gaz arzını ilke edindik. Tüm faaliyetlerimizde bunun sorgusunu gerçekleştirdik. Planlama, uygulama ve kontrol çalışmalarımızda teknik emniyete azami önem verdik, vermekteyiz. Teknik emniyetin ve sürekli gaz arzının siz değerli sanayi kuruluşlarımız için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Değerli sanayicimiz, doğalgazın güvenli kullanımında gereken özeni göstereceğinize olan inancımız tamdır. Bu, standartlara uygun malzeme ve işçilik gerektirmektedir. Bu amaçla çalışmalarınızda yoğun bir emek ve birikimin sonucu olarak hazırlamış olduğumuz Endüstriyel Tesisler Doğalgaz Teknik Esasları nı esas edinmeniz şirketinizin menfaatine olacaktır. Sizler bununla birlikte teknik emniyete önem vermeli ve acil eylem planları hazırlamalısınız. Doğalgaz gibi çevreci bir yakıtın etkili ve verimli tüketimi, daha yaşanabilir bir Dünya, daha üretken bir Türkiye ve daha karlı bir işletme demektir. Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 1

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. AMAÇ KAPSAM TANIMLAR ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZ TESİSATI Gaz Teslim Noktas Servis Kutusu Bas nç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu Bas nç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu Ekipmanlar Boru Hatt Tasar m Azami gaz çekiş kapasitesi Gaz teslim noktas ç k ş bas nc Gaz h z Boru hatt AKV İzolasyon Flanş Tahliye Hatt (Vent) Emniyet Selenoid Vanas Sayaç Güzergah seçimi Yeralt boru hatlar Yerüstü boru hatlar İkincil Bas nç Düşürme İstasyonu Malzeme Seçimi Endüstriyel tesislere ait doğalgaz tesisatlar nda kullan lacak çelik boru ve fittingsler Çelik Borular Fittingsler Vanalar Flanşlar ve Aksesuarlar Saplama ve Somunlar S zd rmazl k Contas Dişli Bağlant larda Kullan lacak Malzemeler Çelik Tesisat n Kaynakla Birleştirilmesi Teknik Bilgiler Elektrod Malzemesi Kaynakç lar n Kalifikasyonu Kaynak Hatalar Kaynak Kalite Kontrolü Kaynak kalitesinin DAĞITIM ŞİRKETİ taraf ndan kontrolü Testler Ön test (Mukavemet Testi) S zd rmazl k testi DAĞITIM ŞİRKETİ nin Kontrolü İç Tesisatta polietilen boru kullan m Polietilen Borulara Ait Genel Özellikler PE Borular n Tesisatland r lmas Güzergah Tespiti Tranşe Boyutlar Tranşenin Aç lmas Polietilen Borular n Tranşeye Yerleştirilmesi Polietilen Borular n Birleştirilmesi Geri Dolgu İşlemi Sayaçlar Elektronik Hacim Düzelticiler Brülör Gaz Kontrol Hatt (Gas Train) Brülör Gaz Kontrol Hatt Ekipmanlar Fanl Brülör Gaz Kontrol Hatt Ekipmanlar (Q 1200 KW )

3 Fanl Brülör Gaz Kontrol Hatt Ekipmanlar (Q > 1200 KW) Atmosferik Brülör Gaz Kontrol Hatt Ekipmanlar (Q 350 KW) Atmosferik Brülör Gaz Kontrol Hatt Ekipmanlar ( Q > 350 KW ) İki Kademeli Gaz Proses Bekleri Gaz Kontrol Hatt Ekipmanlar Oransal Gaz Proses Bekleri Gaz Kontrol Hatt Ekipmanlar Gaz kontrol hatt ekipmanlar bağlant şekilleri Hesap Yöntemleri Boru Çap Hesap Yöntemi Ölü Hacim Hesab Sayaç Hacimleri (Körüklü Sayaçlar İçin) Havaland rma Hesap Yöntemi Endüstriyel Bacalar ve Hesap Yöntemi Bacalar n Boyutland r lmas Baca gaz emisyon değerleri Yak c Cihazlara Ait Elektrik Tesisat ve Topraklamas Elektrik Tesisat Topraklama Tesisat Katodik Koruma Galvanik Anotlu Katodik Koruma Katodik Koruma Hesap Yöntemi Mutfak Tesisat Bas nç Kapasite Havaland rma Mutfak cihazlar emniyet ekipmanlar Radyant s t c lar Cihazlar n Yerleştirilmesi Tesis Hacmi Bacalar Havaland rma Egzost havas tahliyesi Yakma Havas Temini El Şalomalar Doğalgaz Jeneratörleri TALİMAT VE TAVSİYELER TALİMATLAR TAVSİYELER UYARILAR PROJE DOSYASI FORMATI

4 ENDÜSTRİYEL TESİSLER DOĞALGAZ TEKNİK ESASLARI 1 AMAÇ Bu teknik esaslar n amac ; s nma, proses ve kojenerasyon uygulamalar nda doğalgaz tüketiminin yap lacağ ticari, endüstri, sanayi tesislerinde teknik emniyet kurallar na bağl kalarak doğalgaz tesisat n n projelendirme ve uygulama esaslar n belirlemektir. 2 KAPSAM Endüstriyel,sanayi ve üretim amaçl ticari tesisler bu teknik esaslarda öngörülen koşullara göre projelendirilecek ve dönüşüm işleri bu esaslara uygun olarak DAĞITIM ŞİRKETİ taraf ndan sertifika verilmiş mühendislik firmalar taraf ndan gerçekleştirilecektir. Bu teknik esaslarda belirlenen kurallar: a) Doğalgaza dönüşümü yap lacak endüstriyel tesislerde veya bu kapsamdaki doğalgaz tesisat nda yap labilecek ek ve değişiklikler ile ilgili hususlar (Dahili iç tesisat ), b) Doğalgaz ihtiyac kapasitelerine bak lmaks z n (Gaz teslim noktas servis kutusu yada istasyon olan ) mal ve hizmet üreten ticari ve endüstriyel yerler, c) 200 m 3 /h üzeri olan tüketimler için 300 mbarg ç k şl servis kutusu ile gaz kullan m olan yerleri, d) Endüstriyel,sanayi,ticari tesislerde s nma amaçl olan kullan mlar kapsar. 3. TANIMLAR 3.1 Dağ t m Şirketi: EPDK taraf ndan belirlenen bölge dahilinde doğal gaz n dağ t m ve mahalli gaz boru hatt şebekesi ile nakli faaliyetlerini yapmaya yetkili k l nan tüzel kişidir. Endüstriyel Kuruluş: Sanayi Odas na kay tl olan ve üretim maksatl faaliyet gösteren, doğalgaz tesis genelinde proses, s nma ve/veya mutfak tüketimi maksatl kullanan kuruluşlard r. 3.2 Büyük Ticari Kuruluş: Ticaret Odas na kay tl olup işletme ile ticari gaz kullan m sözleşmesi yapan kuruluşlard r. 3.3 Müşteri: Dağ t m Şirketi ile doğalgaz kullan m sözleşmesi imzalayan gerçek veya tüzel kişidir. 3.4 Bağlant Anlaşmas : DAĞITIM ŞİRKETİ ile Müşteri aras nda, doğalgaz n koşullar n belirlemek maksad yla imzalanan akittir. temini için abone bağlant hatt ve abone bağlant bedeli 3.5 Gaz Al m Sözleşmesi : DAĞITIM ŞİRKETİ ile Müşteri aras nda doğal gaz n sat ş koşullar n belirlemek maksad yla imzalanan akittir. 3.6 Dağ t m Şebekesi: Doğal gaz n kent girişindeki ana bas nç düşürme ve ölçüm istasyonlar ndan al narak gaz teslim noktalar na iletimini sağlayan yeralt gaz boru hatlar n n tümüdür. 4

5 3.7 Gaz Teslim Noktas : Müşteriye gaz arz n n sağlanacağ noktad r. (Servis Kutusu veya Bas nç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu) 3.8 Tam Yanma: Doğalgaz n, kimyevi bileşimine uygun olarak hesaplanm ş gerekli miktarda yakma havas ile kimyasal tepkimeye girmesi olay d r. CH 4 + 2O 2 + 8N 2 CO 2 + 2H 2 O + 8N 2 + ENERJİ 3.9 Is Gücü: Is gücü, su, buhar veya hava gibi bir s taş y c ak şkana, bir s üreticisi taraf ndan birim zamanda aktar lan yararl s miktar d r. kw, kcal/h 3.10 Anma Is Gücü (Q N ): Anma s gücü, belirli bir yak t (kat, s v veya gaz) için TS 4040 da yer alan şartlar sağlamak üzere önceden belirtilen ve kararl durumda, s üreticisinden s taş y c s ak şkana sürekli olarak aktar lan s miktar d r. kw, kcal/h 3.11 Anma Is Gücü Alan (A N ): Anma s gücü alan A N, belirli bir yak t türü (kat, s v, gaz) için, s üreticisinin kararl duruma erişmesinden sonra anma s gücünü sürekli olarak veren, bir taraf nda s t c ak şkan n bulunduğu ve diğer taraf n alev ve s cak yanm ş gazlar n yalad ğ, imalatç taraf ndan s üreticisinin (s cak su kazan, buhar kazan vb.) etiketinde belirtmiş olduğu alan olup birimi m 2 dir Üst Is l Değer: Üst s l değer, belirli bir s cakl k derecesinde bulunan 1 Nm 3 gaz n tam yanma için gerekli minimum hava ile kar şt r larak herhangi bir s kayb olmadan yak ld ğ nda ve yanma ürünleri başlang ç derecesine kadar soğutulup kar ş m ndaki su buhar yoğuşturulduğunda aç ğa ç kan s miktar d r. Sembolü H o, Birimi kcal/nm 3 tür. Bu değer minimum 8100 kcal/nm³ maksimum kcal/nm³ tür Alt Is l Değer: Alt s l değer, belirli bir s cakl k derecesinde 1 Nm 3 gaz n, tam yanma için gerekli minimum hava ile kar şt r larak herhangi bir s kayb olmadan yak ld ğ nda ve yanma ürünleri, kar ş mdaki su buhar yoğuşturulmadan başlang ç s cakl ğ na kadar soğutulduğunda aç ğa ç kan s miktar d r. Sembolü Hu, birimi kcal/nm 3 tür. Hesaplamalarda esas al nan değer 8250 kcal/nm 3 tür Wobbe Say s : Wobbe say s, bir gaz n sabit beslenme bas nc nda yak lmas ile aç ğa ç kan s ile ilgili olup aşağ daki formülle hesaplan r. W = Gaz n üst s l değeri / (Gaz n bağ l yoğunluğu) 1/ Gaz Modülü: Bir cihaz n wobbe say s farkl başka bir gazla çal şabilir hale dönüştürülmesinde, s girdi paritesi ve primer hava sürüklenmesinin doğru değerini elde etmek için, cihaz n daha önce çal şt ğ gazla ayn olmas gereken orand r. Sistemde gaz kesintisine gidildiğinde Propan yada mix LPG fakirleştirilerek fakirleştirme ünitesi ile ayn tesisatta kullan m sağlanabilir Gaz Brülörü: Gaz brülörü, gaz yanma havas (oksijen) ile belli oranlarda kar şt ran ve s ihtiyac na göre gerekli gaz hava kar ş m oran n, alevin biçim ve büyüklüğünü ayarlamak suretiyle, issiz ve tam yanma sonucu alevin meydana gelmesini 5

6 sağlayan, bu amaçla otomatik kumanda, kontrol, ayar, ateşleme ve güvenlik tertibat ile donat lan ve gerektiğinde yakma havas n cebri veya tabii olarak sağlayan elemanlar içeren bir cihazd r Test Nipeli: S zd rmazl k testi, bak m ve ayarlar s ras nda yap lacak bas nç ölçümlerinde kullan lmak amac ile aksesuarlar ve boru hatlar üzerine konulan elemanlard r. Ancak söz konusu test nipeli gaz tesisat üzerinde kullan lacak olan gaz filtresi,regülatör gibi elemanlar n üzerinde olmas halinde, tesisat üzerine ikinci bir test nipeli koyulmas na gerek yoktur Brülör Gaz Kontrol Hatt : Brülör gaz işletme ve emniyet elemanlar ndan (küresel vana, manometre, filtre, minimum gaz bas nç presostat, maksimum gaz bas nç presostat, selenoid vanalar, vb.) oluşan armatür grubudur Valf (Ventil): Valf, s zd rmazl k (kapatma) eleman olup ak ş yönüne karş hareket ederek s zd rmazl k yüzeyinden uzaklaşmak (valf n aç lmas ) veya yaklaşmak (valfin kapanmas ) suretiyle ak ş kesen bir tesisat eleman d r Vana: Ak ş kesme tesisat eleman d r Kaynak: Birbirinin ayn veya eritme aral klar birbirine yak n iki veya daha fazla metalik veya termoplastik parçay, s, bas nç veya her ikisi birden kullan larak ayn ya da yaklaş k eritme aral ğ nda ilave malzeme katarak veya katmadan yap lan birleştirme veya dolgu işlemidir Metal Kaynağ : Metalik malzemeleri, s, bas nç veya her ikisi birden kullan larak; ayn cinsten eritme aral ğ nda, ayn ya da yaklaş k bir malzeme (ilave metal) katarak veya katmadan yap lan birleştirme ya da doldurma işlemidir Klape: Klape, s zd rmazl k (kapatma) eleman olup yatay veya düşey bir eksen etraf nda dönerek ak ş doğrultusuna z t yönde oturma yüzeyinden aç lmak (açma durumu) veya oturma yüzeyine yaklaşmak (kapatma durumu) suretiyle ak ş kesen bir tesisat eleman d r Yanm ş Gaz Klapesi: Bacada veya yanm ş gaz kanal nda termik veya mekanik olarak çal şan bir klapedir At k Gaz Ç k ş Borusu (Duman Kanal ): Gaz tüketim cihaz ile baca aras ndaki irtibat sağlayan daire, kare veya dikdörtgen kesitli baca bağlant kanallar d r At k Gaz Bacas : Gaz tüketim cihazlar nda yanma sonucu oluşan at k gazlar n atmosfere at lmas n sağlayan kanald r At k Gaz Ak ş Sigortas : At k gaz borusuna/kanal na monte edilen ve bacada meydana gelen kuvvetli çekiş, y ğ lma ve geri tepme durumlar nda gaz kesen emniyet tertibat d r. 6

7 3.28 Yang n Vanas : Gaz kontrol hatt nda kesme vanas ndan önce konulan ve yang n v.b. bir nedenle ortam s cakl ğ n n belirli bir değere yükselmesi durumunda gaz ak ş n otomatik olarak kesen vanad r.(kapasitesine bak lmaks z n isteğe bağl d r. Yan c ve parlay c malzeme işleyen kuruluşlarda DAĞITIM ŞİRKETİ taraf ndan zorunlu olarak ta istenebilir.) 3.29 Esnek Bağlant Eleman : Boru hatt n n, güzergah üzerinde mesnetlendiği noktalarda (farkl oturma zeminine sahip yap lar n dilatasyon noktalar v.b.) meydana gelebilecek birbirinden bağ ms z dinamik zorlanmalarda, brülör gaz yolu hatlar nda tesisat üzerindeki titreşimi absorbe etmek ve boru hatt n n zarar görmesini engellemek amac ile boru hatt üzerine yerleştirilen elemanlard r Sertifikal Mühendis: EPDK Sertifika Yönetmeliğine göre sertifika alm ş firmalarda, proje ve/veya uygulama yapan sertifikal mühendislerdir Sertifikal Firma: EPDK Sertifika Yönetmeliğine göre sertifika alm ş gerçek veya tüzel kişidir Proses: Bir maddeye enerji verilerek, genelde bu enerji s d r ve bu maddeden enerji transferi yap lmak suretiyle malzemenin işlenmesi olarak adland r l r Normal Metreküp: Bir atmosfer bas nçta (1013,25 mbarg) ve 0 C de kuru gaz n hacmine normal metreküp denir Standart Metreküp: Bir atmosfer bas nçta (1013,25 mbarg) ve 15 C de kuru gaz n hacmine standart metreküp denir Bağ l Yoğunluk: Ayn bas nç ve s cakl k şartlar alt nda 15 C ve 1013,25 mbar da belirli bir hacimdeki gaz kütlesinin ayn hacimdeki kuru hava kütlesine oran d r Radyant Is t c : İnsan boyundan yüksek seviyeden, gaz yak p bulunduğu mekana s transferini ş n m ile yaparak s tan cihazlard r Kazan: Is nma veya proses amaçl s cak su veya su buhar üreten, baz hallerde kullan m amaçl s cak su temin eden cihazlard r Boyler: Kazan ile eş güdümlü çal şan veya kendine ait bir yakma sistemi bulunan kullan m amaçl s cak su üretim maksatl cihazlard r At k Gaz Ç k ş Borusu (Duman Kanal ): Gaz tüketim cihaz ile baca aras ndaki irtibat sağlayan daire, kare veya dikdörtgen kesitli baca bağlant kanallar d r. 7

8 3.40 Baca: Gaz tüketim cihazlar nda yanma sonucu oluşan at k gazlar n atmosfere at lmas n sağlayan daire, kare veya dikdörtgen kesitli kanald r Baca Şapkas : Bacan n çekiş etkisini düzenleyen, bacay harici etkilerden koruyan ve baca ç k ş ucuna yerleştirilen şapkad r Etkili Baca Yüksekliği: At k gaz n bacaya girdiği yer ile at k gaz n bacay terk ettiği nokta aras ndaki yükseklik fark d r. (TS 11386, TS 11388, TS EN ) Müstakil (Bireysel) Baca: Tek bir birime hizmet vermek üzere inşaa edilmiş, binan n bir kat ndan çat n n üstüne kadar ç kan ve diğer katlarla cihaz bağlant s olmayan bacad r Hidrolik Çap: Kanal kesit alan n n (A), kanal çevre uzunluğuna (U) bölümünün 4 kat d r. D h = 4.A/U A : Kanal kesit alan U : Kanal çevre uzunluğu D h : Hidrolik çap Tabii Havaland rma Sistemi: Yanma için gerekli yakma havas n bulunduğu kapal ortamdan alan cihazlar n havaland rmas n n d ş atmosfere aç k bölümden tabii olarak yap lmas n sağlayan sistemdir. (kanal, menfez vb.) Cebri (Mekanik) Havaland rma Sistemi: Alt ve üst havaland rman n, vantilatör, aspiratör gibi mekanik sistemlerle havaland rma kanallar kullan larak sağland ğ sistemdir Alt Havaland rma: Yak c cihaz için gerekli yakma havas n temin için tesis edilen sistemdir Üst Havaland rma: Ortamda bulunabilecek at k ve/veya çiğ gazlar n d ş ortama tahliyesi ve yakma havas n n alt havaland rma noktas ndan ortama girişinin rahat yap labilmesi için tesis edilen sistemlerdir EN: Avrupa standartlar (European Norm) 3.50.IEC: Uluslararas Eloktroteknik Komisyonu (International Electrotechnical Commission) 3.51.ISO: Uluslararas Standardizasyon Kuruluşu(International Organization for Standardization) 3.52.TS: Türk Standartlar 3.53.TSE: Türk Standartlar Enstitüsü 8

9 4.ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZ TESİSATI Endüstriyel tesislerde doğalgaza dönüşüm işlemi ihtiyaç duyulan gaz debisine ve bas nc na uygun gaz teslim noktas tesis edilmesi ve sonras ndaki tesisat n bu teknik esaslara uygun olarak tasar mlanmas ile yap l r. Tüm tesisat bileşenleri ve yak c cihaz seçiminde TS, EN, ISO, IEC standartlar ndan herhangi birine, bu standartlar haiz olmayan malzemeler, TSE taraf ndan kabul gören diğer standartlardan birine uygun olmal d r. Standartlarda yap labilecek değişikliklerde yeni tarihli standard n resmi gazetede yay nlanmas ndan sonra yeni standart geçerli olur. ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DÖNÜŞÜM ÖZELLİKLERİ : Sanayi tesislerinin doğalgaza dönüşümü, dönüşümü yap lacak tesisin mevcut kazan ve yak c (brülör) durumuna, kazan dairesi ve havaland r lmas ile emniyet sistemine ve baca gibi esas unsurlara bağl d r. Tesise çekilecek doğalgaz hatt, ihtiyaç duyulan GAZ TESLİM noktalar tesis edilmesi ve sonraki tesisat donan m n n Teknik Esaslara uygun olarak tasar m ve uygulamas yap lmal d r. Dönüşümü yap lacak bir sanayi tesisi için gerekli kriterler aşağ daki gibidir: Gaz debisi ve bas nç değerlerinin tespit edilmeli. Belirlenen debi ve bas nca göre boru hatt tasar m n n yap lmal. Tesiste bulunan YAKICI CİHAZLARIN tipi ve yaş irdelenmeli. Kazan dairesinin konumu ve havaland r lmas teknik şartnamelere göre düşünülmeli. Kapasiteye uygun YAKICI CİHAZLARIN seçimi yap lmal. Mevcut bacan n şartnamelere göre düzeltilmesi veya yeniden yap lmas. Her şeyden önemlisi; Emniyeti bir işletme, standartlara uygun malzeme ve işçiliktir. 4.1 Gaz Teslim Noktas : Endüstriyel tesise gaz tesliminin yap lacağ noktad r.gaz teslim noktas n n tipi tesis için gerek duyulan gaz debisi, gaz bas nc veya bölgedeki doğalgaz şebekesinin çelik veya PE olmas na göre değişkenlik gösterir. Yukar daki esaslara bağl olarak gaz arz n n sağlanacağ gaz teslim noktas tipleri; Servis kutusu İstasyon (PE hattan beslenen) İstasyon (Çelik hattan beslenen) şeklinde olabilir Servis Kutusu: PE şebekeden beslenir. İhtiyaç duyulan gaz debisinin 200 m³/h e kadar olduğu endüstriyel tesisler için uygundur. Giriş bas nc 2 4 barg, ç k ş bas nc 21 mbarg veya 300 mbarg d r Bas nç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu: Endüstriyel Tesislerde kullan lacak Bas nç Düşürme ve Ölçüm İstasyonlar, DAĞITIM ŞİRKETİ taraf ndan haz rlanm ş Teknik Şartnameye uygun olmal d r. Bu Şartnameye uygun olmayan istasyonlar Dağ t m Şirketi taraf ndan kabul edilmeyecektir. Gaz kesintisine tahammülü olmayan kuruluşlarda çift ölçüm hatl istasyonlar kullan lacak, her iki hat üzerinde de sayaç ve Elektronik Hacim Düzeltici bulunacakt r. Ölçüm hatt regülasyon sonras nda tek sayaçl olan istasyonlarda ise sayac n yedeği de istasyon ile beraber teslim edilecektir. İstasyonlar n nominal kapasiteleri, projedeki toplam tüketim miktar ndan en az %10 fazla olacak şekilde seçilecektir. İstasyonlar tel çit ile çevrilecek ve tel çitin iç k sm betonlanacakt r. İstasyonun ayd nlatmas ve topraklamas n n yap lm ş olmas gerekmektedir. İstasyonda iş güvenliği tabelalar as l olacakt r. Ayr ca istasyon yedek parçalar n gösterir liste ve istasyon manueli teslim edilmelidir. 9

10 a. İstasyon (PE hattan beslenen): PE şebekeden beslenir. İhtiyaç duyulan gaz debisinin 500 Sm³/h e kadar olduğu endüstriyel tesisler için uygundur. Giriş bas nc 2 4 barg, ç k ş bas nc max. 300 mbarg dir. 500 Sm 3 /h ve 300 mbarg üzerindeki gaz debisi taleplerinde Dağ t m Şirketinin önceden onay al nmal d r. b. İstasyon (Çelik hattan beslenen): Çelik hattan beslenir. Giriş bas nc şebeke işletme koşullar na bağl olarak veya barg dir. Ç k ş bas nc normal olarak 4 barg d r. 4 barg üstü ç k ş bas nc taleplerinde Dağ t m Şirketi nin önceden onay al nmal d r Bas nç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu Ekipmanlar : İstasyon aşağ da belirtilen ekipmanlardan oluşmaktad r. 1 İzolasyon bağlant elemanlar : İstasyonun elektriksel yal t m n sağlamak amac yla giriş flanş sonras ve ç k ş flanş öncesi bulunur. 2 Filtre: Gaz içinde bulunabilecek 5 μm dan büyük toz ve parçac ğ tutarak regülatör, kontrol ve güvenlik ekipmanlar ile sayac koruyan elemand r. 3 Regülatör: Gaz teslim noktas giriş bas nc n Dağ t m Şirketi ile müşteri aras ndaki anlaşmada belirlenen bas nç değerine düşürmek ve sürekliliğini sağlamak için kullan lan ekipmand r. İki adet regülatör hatt olan bas nç düşürme ve ölçüm istasyonlar nda, regülatörlerden bir tanesi yedektir. 4 Emniyet kapamal gaz bas nç regülatörü (Shut off regülatör): İstasyonlarda ç k ş bas nc n n ayarlanan emniyet s n rlar içerisinde olduğunu sürekli kontrol edebilmek amac yla bu emniyet elemanlar kullan lm şt r. Bunlar regülatör öncesi ayr bir eleman olabileceği gibi regülatörlerle monoblok şeklinde de olabilmektedir. Regülatörün ç k ş bas nç değerinin ayarlanan maksimum değer üzerine ç kmas veya minimum değer alt na düşmesi durumunda gaz ak ş n keser. 5 Sayaç: Faturalama için gerekli okumay yapar. İstasyonlarda genellikle rotary ve türbin tipi sayaçlar kullan lmaktad r. Sayaçlar üzerinde standart şartlar ( barg ve 15 C) esas al narak bas nç, s cakl k ve s k şt r labilirlik faktörüne göre düzeltme yapan bir elektronik hacim düzeltici (Korrektör) mevcuttur.ancak istasyon da kullan lacak sayaçlar n minimum ölçme değerlerinin, gaz hatt nda kullan lacak olan küçük kapasiteli cihazlar n gaz debisinin üzerinde kalmas durumunda söz konusu sayaçlar Dağ t m Şirketinin onay n almak ve Müşterinin Sürekli Tüketim Taahhütnamesi vermesi kayd ile gaz tesisat n n üzerine konulabilecektir. Sayaç seçimleri küçük kapasiteli cihazlar n tüketim değerleri dikkate al narak yap lacakt r. Faturalamaya esas olarak kullan lacak ölçüm ekipmanlar (sayaçlar ve gerektiği durumlarda elektronik hacim düzelticiler ) sadece Dağ t m Şirketi taraf ndan temin edilecektir. 6 Emniyet tahliye vanas ve hatt : Bu vanalar, sistemi aş r bas nca karş korur. Anl k bas nç yükselmelerinde fazla gaz sistemden tahliye ederek regülatörün (emniyet kapamal ) kapanmas n ve hatt n devre d ş kalmas n önler. NOT : İstasyonun periyodik bak m veya herhangi bir sebeple devre d ş kalmas durumunda istasyona müdahale yaln zca Dağ t m Şirketi yetkilileri taraf ndan yap l r. 10

11 4.2 Boru Hatt Tasar m : Azami gaz çekiş miktar : Müşteri ile Dağ t m Şirketi aras nda yap lan doğalgaz sat ş sözleşmesinde belirlenen saatlik maksimum gaz çekiş miktar d r (Sm³/h). Boru çap belirlenirken ileride olabilecek tüketim art şlar göz önüne al narak saptanan maksimum kapasite dikkate al nmal d r.projelendirme ve boru hatt tasar m esas nda cihazlar n anma s l kapasiteleri değil, cihaz üzerinde bulunan (üflemeli,üflemesiz, atmosferik tip) brülör yada bek gibi yak c cihazlar n maksimum s l kapasitelerine göre gaz tüketim değerleri hesaplanacakt r. Toplam tüketim miktar tesisteki mevcut yak c cihazlar n gaz tüketim kapasiteleri aritmetik olarak toplanacak ve eşdeğer zaman faktörü 1 olarak al nacakt r Gaz teslim noktas ç k ş bas nc : Müşteri ile Dağ t m Şirketi aras nda yap lan doğalgaz sat ş sözleşmesinde; gaz teslim noktas tipine, kapasitesine ve müşteri ihtiyac na göre belirlenen bas nçt r Gaz n h z : Sistemde gereksiz gürültü ve titreşimi önlemek amac yla kabul edilebilir maksimum gaz h z 25 m/sn dir. Ancak, mutfak hatt tesisatlar nda maksimum gaz h z 300 mbarg de 10 m/sn ve 21 mbarg de 6 m/sn al nacakt r Boru hatt : Gaz teslim noktas ndan sonra çekilecek boru hatt n n çelik olan k s mlar n n tamam nda kaynakl birleştirme yap lmal d r. Gaz teslim noktas ndan sonra tesis genelinde boru tesisat n n tamam çelik veya bir k sm çelik bir k sm PE boru kullan larak yap labilir. PE boru kullan m ile ilgili uygulamalar gaz teslim noktas n n tipine göre değişir. Gaz teslim noktas n n çelik hattan beslenen istasyon olmas durumunda; toprak alt hatlarda PE boru kullan lmas söz konusu ise, istasyon ç k ş ndan sonraki minimum 25m lik k s m çelik boru olmal (P0 hatt ), gaz teslim noktas n n PE hattan beslenen istasyon olmas durumunda ise istasyon ç k ş ndan sonraki minimum 5 mt lik k s m çelik boru olmal, daha sonra PE/Çelik geçiş parças ile PE boruya geçilmelidir. Hatt n toprak üstüne ç kacağ noktadan 1 mt. öncesinde tekrar çelik boruya geçiş yap lmal d r. İstasyon öncesi ve sonras katodik koruma yap lmal d r AKV : Gaz teslim noktas n n istasyon olmas durumunda, istasyondan minimum 1m. uzakl ğa AKV konulmal d r (TS EN 331). İstasyon ç k ş flanş nda ve istasyon AKV bağlant lar nda flanşlar aras nda çelik conta kullan lacakt r. Boru hatt n n giriş yapt ğ bina ile istasyon aras ndaki mesafenin 50 m. den büyük olmas durumunda bina d ş na ikinci bir AKV konmal d r. İstasyon ile ikincil bas nç düşürme istasyonu aras ndaki mesafe 10 m. den daha az ise, bas nç düşürme ve ölçüm istasyonu ç k ş nda AKV konulmas na gerek yoktur. Gaz teslim noktas n n servis kutusu olmas durumunda AKV sayaç öncesinde konulmal d r. Sayac n, boru hatt n n giriş yapt ğ binaya olan mesafesinin 50 m. den fazla olmas durumunda bina d ş na ikinci bir AKV konulmal d r. Aç k ortamda bulunan AKV ler koruyucu kutu içine al nmal d r. AKV nin, toprak alt na konulmas halinde aşağ daki rögar şartlar sağlanmal d r. * Su veya yağmur girişini engelleyecek şekilde (contal ) kapak yap lmal, * Rogar içinde birikebilecek su için gider bulunmal, * AKV ye yap labilecek müdahale ve bak m onar m çal şmalar na engel olmayacak boyutlarda oluşturulmal d r İzolasyon Flanş : Boru hatt n n topraktan ç kt ğ noktaya yak n bir yere konmal d r. 11

12 DN 80 (3 ) e kadar olan çaplarda kaynakl izolasyon mafsal yada izolasyon flanş, DN 80 (3 ) üzerinde olan çaplarda izolasyon flanş kullan lacakt r. İstasyon (Giriş Ç k ş) Çap Seçim Hesaplar : D: Boru çap (mm) Q: Max.ak ş debisi (Nm3/h) Pmut: Mutlak bas nç (barg) (Pmut = Pmut + Pişletme) Pişl: Gaz hatt n n işletme bas nc Patm : (Atmosfer bas nc = 1 barg) V: Ak ş h z (m/sn) (Giriş h z max 20 m/sn Ç k ş h z max 25 m/sn) Giriş Çap Seçim Kriterleri: Minimum giriş bas nc ve maksimum gaz ak ş debisinde, gaz h z 20 m/sn yi geçmeyecek şekilde giriş çap seçilir. Ç k ş Çap Seçim Kriterleri: Minimum ç k ş bas nc ve maksimum gaz ak ş debisinde, gaz h z 25 m/sn yi geçmeyecek şekilde ç k ş çap seçilir. D= 18,82* [Q / (V*PM)]1/2 Regülatör Seçim Hesaplar : Q : Debi (Nm3/h) Cg : Regülatör geçirgenlik katsay s Pmut : Mutlak bas nç (barg) Pişletme : Gaz hatt n n işletme bas nc Patm : Atmosfer bas nc = 1 barg (PMut = Patm + Pişletme) K : Doğalgaz katsay s (0,52) Q=K*Cg*Pm Tahliye Hatt (Vent) : Boru hatt ndaki gaz n gerektiğinde tahliyesi için; boru hatt na (hat binaya girmeden önce), emniyet kapama vanalar sistemine, bas nç tahliye vanalar na, brülör öncesi gaz kontrol hatt na monte edilmelidir. Bir kesme vanas ve bir ç k ş borusundan ibarettir. Kapal mahallerde bulunan tahliye borular n n ucu emniyetli bir ortama ve çat seviyesinin en az 1.5 m yukar s na ç kar lmal d r. Eğer çat seviyesine ç kar lma durumu mümkün olmuyor ise tahliye borusu potansiyel tutuşma kaynağ ndan uzağa, gaz birikme olas l ğ olmayan bir d ş ortama ç kar lmal d r.tahliye borular kelepçelerle sabitlenmelidir. Mümkün olduğunca boru boyu k sa olmal ve gereksiz dirseklerden kaç n lmal d r. Boru boyu 20m. yi geçiyorsa boru çap büyütülmelidir. Tahliye borusunun çap ana gaz tesisat n n girişindeki boru çap n n 1/4 ü olmal d r (min. DN 20).Relief tahliye hatt ile manuel tahliye hatt kesinlikle birbirine ortak hat olarak bağlanmamal söz konusu hatlar ayr ayr tesisatland r lmal d r. Tahliye borusunun ucu içine yabanc madde veya yağmur, kar suyu girmeyecek şekilde olmal d r Emniyet Solenoid Vanas : Herhangi bir gaz kaçağ durumunda kapal mahallerde birikebilecek gaz alg layarak sesli ve ş kl sinyal verecek, exproof özellikli gaz alarm cihaz ve bina d ş nda buna irtibatl normalde aç k solenoid vana kullan lmal d r (TS EN 161). Gaz alarm cihaz ve solenoid vanalar n konulacağ mahaller ve adetleri hakk nda Dağ t m Şirketi nin onay al nmal d r. 12

13 4.2.9 Sayaç: Gaz teslim noktas n n servis kutusu olmas durumunda; sayaç bina d ş na konulmal d r. Sayac n bina içine konulmas n n gerektiği durumlarda bina d ş na mutlaka bir ana kesme vanas konulmal ve sayaç havaland rmal bir kabin içine konulmal d r. (Sayac n konulacağ yer için önceden Dağ t m Şirketi nin onay al nmal d r.) Türbin ve rotary tip sayaç kullan lmas durumunda sayaçtan önce filtre konulmal d r. (DIN 3386, TS 10276) Gaz teslim noktas n n bas nç düşürme ve ölçüm istasyonu olmas durumunda; sayaç istasyon içinde regülasyon öncesinde çift sayaç hatt veya regülasyon sonras nda tek sayaç şeklinde bulunur. (Türbinmetre, Rotarymetre v.b.) Ancak Dağ t m Şirketi minimum ölçüm kapasitelerini dikkate alarak sayaçlar n gaz hatt üzerinde olmas na karar vermekte serbesttir. Sayaç seçimlerinde tesislerde yedek cihaz olmas halinde söz konusu bu cihazlar da çal ş yor kabul edilerek gaz tüketim kapasiteleri de göz önüne al narak sayaç seçimleri yap lacakt r Güzergah seçimi: Güzergah seçimi s ras nda boru hatt n n mekanik hasar ve aş r gerilime maruz kalmayacağ emniyetli yerlerden geçirilmesine dikkat edilmelidir. Boru hatt yak t depolar, drenaj kanallar, kanalizasyon, havaland rma bacas, asansör boşluğu ve yang n merdivenleri gibi yerlerden geçirilmemelidir. Boru hatlar takviye amac ile yap lm ş herhangi bir yap n n bünyevi bir eleman ya da onu güçlendiren bir sistem gibi düşünülemez, yap lamaz. Yeralt ndaki gaz borular diğer borulara ve binalara yeterli emniyet mesafesinden gitmelidir. Gerekli emniyet mesafeleri aşağ daki Tablo 1 de verilmiştir. Boru hatt n n, farkl oturma zeminine sahip yap lar n dilatasyon bölgelerindeki geçiş noktalar nda oluşabilecek mekanik zorlanmalara karş esnek bağlant eleman kullan lmal d r. (TS 10878) Boru hatlar n n havas z veya yeteri kadar havaland r lmayan yerlerden zorunlu olarak geçmesi durumunda Dağ t m Şirketi nin onay al nmal ve aşağ daki tedbirlere uyulmal d r. a) Gaz boru hatt çelik k l f içine al nmal, b) K l f borusu için de kaynakl ekler kullan lmamal, c) Bu yerlerde hiçbir yard mc boru eleman tesis edilmemeli, d) Korozyon tehlikesi s f ra indirilmeli, e) Uygun havaland rma düzeneği oluşturulmal d r. PARALEL VEYA DİKİNE GEÇİŞ MİNİMUM MESAFE ELEKTRİK KABLOLARI KANALİZASYON BORULARI AGRESİF AKIŞKAN BORULARI OKSİJEN BORULARI METAL BORULAR 50 cm. DİK GEÇİŞ = 50cm. PARALEL GEÇİŞ = 100 cm. 50 cm. SENTETİK BORULAR AÇIK SİSTEMLER (KANAL VS.) DİĞER ALTYAPI TESİSLERİ 30 cm. DİK GEÇİŞ = 50 cm. PARALEL GEÇİŞ = 150 cm. 50 cm. 13

AGDAŞ ENDÜSTRİYEL TESİSLER DOĞALGAZ TEKNİK ESASLARI ŞARTNAMESİ

AGDAŞ ENDÜSTRİYEL TESİSLER DOĞALGAZ TEKNİK ESASLARI ŞARTNAMESİ AGDAŞ ENDÜSTRİYEL TESİSLER DOĞALGAZ TEKNİK ESASLARI ŞARTNAMESİ İTS002 YAYIN TARİHİ: 16/04/2012 /REV:0 / REV TAR.- SAYFA NO: 1/92 İÇİNDEKİLER : 1. AMAÇ 4 2. KAPSAM 4 3. TANIMLAR 4 4. ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZA DÖNÜŞÜM TEKNİK ŞARTNAMESİ

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZA DÖNÜŞÜM TEKNİK ŞARTNAMESİ PALEN ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZA DÖNÜŞÜM TEKNİK ŞARTNAMESİ -0- İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4.ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZ TESİSATI... 8 4.1.Gaz Teslim Noktası... 8

Detaylı

ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞALGAZA DÖNÜŞÜM TEKNİK ŞARTNAMESİ. Revizyon: 00

ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞALGAZA DÖNÜŞÜM TEKNİK ŞARTNAMESİ. Revizyon: 00 Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerde Doğal Gaza Dönüşüm Teknik Şartnamesi Revizyon: 00. -2005-1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ 3 2. KAPSAM 3 3.1 TANIMLAR 3 3.2 TARiFLER 4 4.ENDÜSTRiYEL TESiSLERDE DOĞALGAZ TESiSATI

Detaylı

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerde Doğal Gaza Dönüşüm Teknik Şartnamesi

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerde Doğal Gaza Dönüşüm Teknik Şartnamesi Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerde Doğal Gaza Dönüşüm Teknik Şartnamesi Revizyon: 00. -2005-1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ 3 2. KAPSAM 3 3.1 TANIMLAR 3 3.2 TARiFLER 4 4.ENDÜSTRiYEL TESiSLERDE DOĞALGAZ TESiSATI

Detaylı

ZMR-SRT-GEN-008 REV 0

ZMR-SRT-GEN-008 REV 0 ÖNSÖZ Doğal gaz; çevreci, ucuz, depolama maliyeti olmayan ve yanma esnasında hassas olarak kontrol edilebilen bir yakıt türü olması nedeniyle, ülke genelinde kullanımı hızlı bir şekilde artmaktadır. Lisans

Detaylı

RMS İSTASYONLARI NEDİR?

RMS İSTASYONLARI NEDİR? KERİM ÖZBEYAZ RMS İSTASYONLARI NEDİR? O Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu bölgesel istasyonlardan orta basınçta gelen gazı müşterinin ihtiyaç duyduğu basınca düşürme ve faturalamaya baz alacak ölçümü yapmak

Detaylı

AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş.

AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. 15.03.2014 SUNUM AKIŞI NASIL ABONE OLABİLİRİM? ABONE BAĞLANTI BEDELİ. TESİSATÇI FİRMA SEÇİMİ. TESİSATÇI FİRMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ.

Detaylı

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir.

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir. 5. KAZANLAR VE KAZAN DAİRESİ YERLEŞİMİ 5.1 Kazanların Sınıflandırılması Isıtma tesislerinde kullanılan kazanların sınıflandırılması çeşitli kriterlere bağlı olmak üzere aşağıdaki gibi yapılır. 1. Kazan

Detaylı

ÖNSÖZ. Çalışmalarınızda başarılar dileriz.

ÖNSÖZ. Çalışmalarınızda başarılar dileriz. ÖNSÖZ Doğalgaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin bir etüt, doğru projelendirme ve verimli bir tesisatın

Detaylı

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler 2 Ocak/2011 Döner Flanşlı Kompansatörler Döner Flanşlı Kompansatörler *Dizayn Değeri : 10/16 bar, 450 o, 1000 cycle. *Ondülasyon Malzemesi : AISI 304 *Flanş Malzemesi : TS EN 1092-1, PN10/16 Standart

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için TA-COMPACT-DP Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP küçük devrelerdeki

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ ASANSÖRLER MADDE 8.08 Bina giris katından itibaren kat adedi,, bu kat ile birlikte 4 den fazla olan konut binalarında, bodrumda iskan edilen katlar dahil

Detaylı

PÝLSA PE 100 BORULARI

PÝLSA PE 100 BORULARI PÝLSA PE BORULARI Plastik teknolojisinin hýzlý geliþimi hammadde üretiminde de önemli geliþmelerin yaþanmasýný saðlamýþtýr. PE 32, 40 ve 63 ten imal borular yüksek basýnç gerektirmeyen sistemlerde baþarý

Detaylı

AKMERCAN GEPA ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM UYGULAMA ESASLARI

AKMERCAN GEPA ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM UYGULAMA ESASLARI AKMERCAN GEPA ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM UYGULAMA ESASLARI AKMERCAN GEPA DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. ÖNSÖZ Doğalgaz piyasa gereksinimlerinin karşılanması amacıyla

Detaylı

UDAŞ ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLER DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM TEKNİK ŞARTNAMESİ

UDAŞ ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLER DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM TEKNİK ŞARTNAMESİ TEKNİK ŞARTNAME A- AMAÇ Bu teknik şartnamenin amacı; ticari, endüstri ve büyük tüketimli tesislerde teknik emniyet kurallarına bağlı kalınarak ısınma, proses ve kojenarasyon uygulamalarında doğalgaz tüketiminin

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : A.K.Ü KAMPÜSLERİ ALTYAPI İNŞAATI Sayfa 1 1 03.205/01 Motor kumandalı monoray vinç (10 metre açıklıkta), 1 Ton kaldırma kapasiteli 2 09.001 Kuyu inkişafı (Geliştirilmesi) - + - + - - - 3 09.002/2

Detaylı

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN-2011 1.GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu teknik şartname Türk Telekom tarafından kullanılacak olan monoblok beton köşklerin imalat koşullarını

Detaylı

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 300 Tip CR3B Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan Doğalgaz ve LPG

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 1 AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI K.Oktay GÜVEN ÖZET Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik Ģartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için hastane

Detaylı

STANDARTLAR. 6 TS 615 EN 26 Ani su ısıtıcılar(şofbenler)- Gaz yakan, Atmosferik brülörlü

STANDARTLAR. 6 TS 615 EN 26 Ani su ısıtıcılar(şofbenler)- Gaz yakan, Atmosferik brülörlü STANDARTLAR NO STANDART NO AÇIKLAMA 1 TS EN 297 2 TS EN 483 3 TS EN 625 4 TS EN 677 5 TS 12514 Gaz yakan merkezi Isıtma kazanları -Anma ısı yükü 70 kw'ı Aşmayan atmosferik brülörlü B11 ve B11BS Tipi Kazanlar

Detaylı

MÜHENDİSLER İÇİN ENDÜSTRİYEL ve BÜYÜK TÜKETİMLİ DOĞAL GAZ TESİSATLARININ PROJELENDİRİLMESİ ve UYGULAMA KURALLARI

MÜHENDİSLER İÇİN ENDÜSTRİYEL ve BÜYÜK TÜKETİMLİ DOĞAL GAZ TESİSATLARININ PROJELENDİRİLMESİ ve UYGULAMA KURALLARI MÜHENDİSLER İÇİN ENDÜSTRİYEL ve BÜYÜK TÜKETİMLİ DOĞAL GAZ TESİSATLARININ PROJELENDİRİLMESİ ve UYGULAMA KURALLARI EĞİTİM ve İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ I UGETAM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UGETAM YAYINLARI 40 ISBN: 978-605-4706-22-8

Detaylı

I.1.Doğal Gaz Sobası Sınıflandırılması

I.1.Doğal Gaz Sobası Sınıflandırılması I. DOĞALGAZ SOBASI Gaz yakıtla çalışan, radyatör ve ısıtma tesisatına ihtiyaç duymadan yerleştirildiği mekanı ısıtan bir ısıtma cihazıdır. Benzerlik İlişkisi, Elektrik Sobası Odun Kömür Sobası Doğal Gaz

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

1. Boru Çaplarının Hesaplanması Bina iç tesisatlarından boru çaplarının hesaplanması TS 6565 ve TS 7363 e göre yapılacaktır.

1. Boru Çaplarının Hesaplanması Bina iç tesisatlarından boru çaplarının hesaplanması TS 6565 ve TS 7363 e göre yapılacaktır. İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ 1. Boru Çaplarının Hesaplanması Bina iç tesisatlarından boru çaplarının hesaplanması TS 6565 ve TS 7363 e göre yapılacaktır. 2. Boru Bağlantı Elemanları 2.1 Bina İç Tesisatlarında:

Detaylı

ESGAZ ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLER İÇİN DOĞALGAZ TESİSATI TEKNİK ESASLARI

ESGAZ ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLER İÇİN DOĞALGAZ TESİSATI TEKNİK ESASLARI İçindekiler 1. AMAÇ...8 2. KAPSAM...9 2.1. Diğer ESGAZ uygulama esasları ile uyumluluk... 9 3. DAYANAK...9 4. TANIMLAR...9 4.1. Dağıtım şirketi:... 9 4.2. Proses (Üretim):... 9 4.3. İç tesisat:... 9 4.4.

Detaylı

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır?

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj temelde Bernoulli'nin bulmuş olduğu akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan istenilen yerden tahliye

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.YAĞMUR SUYU TESİSATI Yağmur suyu tesisatı, konut çatısı üzerine düşen yağmur sularını çatı olukları vasıtası

Detaylı

ALTAY Ürün Katalogları, Ref.UK1300.

ALTAY Ürün Katalogları, Ref.UK1300. ALTAY Ürün Katalogları, Ref.UK1300 www.altaymuhendislik.com.tr ALTAY Mühendislik Hakkında Genel Ürün Kataloğu, Ref.UK1300.R0-05/2013 Sayfa 1/11 Doğalgaz İstasyonu Genel Özellikler Teknik Özellikler Marka:

Detaylı

AKMERCANGAZ ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM UYGULAMA ESASLARI

AKMERCANGAZ ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM UYGULAMA ESASLARI AKMERCANGAZ ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM UYGULAMA ESASLARI AKMERCANGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. ÖNSÖZ Doğalgaz piyasa gereksinimlerinin karşılanması amacıyla

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı A tipi Muayene Kuruluşu Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon No: Adresi : Çamlık Mah. Yahya Kemal Beyatlı Cad. No:1 Kurtköy-Pendik 34906 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 646 01 87 Faks :

Detaylı

VIESMANN. VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5 ile 4,0 t/h arası. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX 200-HS Tip M73A

VIESMANN. VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5 ile 4,0 t/h arası. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX 200-HS Tip M73A VIESMANN VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5 ile 4,0 t/h arası Teknik Bilgi Föyü Sipariş numarası: fiyat listesine bakınız, fiyatları lütfen sorunuz VITOMAX 200-HS

Detaylı

Kasım 2015 MUHTELİF 2015. Plastik Sulama Hortumları - Spiral hortumlar Polietilen Borular. Haziran 2015. Polietilen Boru Ekleme Parçaları

Kasım 2015 MUHTELİF 2015. Plastik Sulama Hortumları - Spiral hortumlar Polietilen Borular. Haziran 2015. Polietilen Boru Ekleme Parçaları Kasım 2015 Plastik Sulama Hortumları Spiral hortumlar Polietilen Borular Polietilen Boru Ekleme Parçaları PPRC Boru ve Fittingleri Mobil Sistem PP Atıksu Boru ve Fittingler Folyolu Boru ve Fittingler Kanalizasyon

Detaylı

840180YK SANTRAL REGÜLATÖRÜ

840180YK SANTRAL REGÜLATÖRÜ GAZ ALETLERİ 444 5 168 [info@alkangaz.com] [www.alkangaz.com.tr] 840180YK SANTRAL REGÜLATÖRÜ GİRİŞ 840180YK basınç regülatörleri, yüksek basınç için direk etkili cihazlardır, diyagram tarafından kontrol

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

Türkiye'den Dünya'ya YÜK ŞALTERİ KULLANMA KILAVUZU

Türkiye'den Dünya'ya YÜK ŞALTERİ KULLANMA KILAVUZU Türkiye'den Dünya'ya YÜK ŞALTERİ KULLANMA KILAVUZU 1 Giriş : Federal Elektrik Yük Ayırıcıları; kompakt, ani açma-kapamal, ayn fazda iki ayr noktadan kesme özelliğine sahip son derece kullan şl cihazlard

Detaylı

Ağustos Plastik Sulama Hortumları - Spiral hortumlar Polietilen Borular. Haziran Polietilen Boru Ekleme Parçaları

Ağustos Plastik Sulama Hortumları - Spiral hortumlar Polietilen Borular. Haziran Polietilen Boru Ekleme Parçaları Ağustos 2016 Plastik Sulama Hortumları Spiral hortumlar Polietilen Borular Polietilen Boru Ekleme Parçaları PPRC Boru ve Fittingleri Mobil Sistem PP Atıksu Boru ve Fittingler Folyolu Boru ve Fittingler

Detaylı

ANS KAMPÜSÜ İZOLASYONLU PPRC 80 PAKET BORU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANS KAMPÜSÜ İZOLASYONLU PPRC 80 PAKET BORU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ANS KAMPÜSÜ İZOLASYONLU PPRC 80 PAKET BORU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1/5 ÖN İZOLASYONLU PAKET BORU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu ihalenin amacı; ANS Kampüsüne ait, jeotermal su dağıtım projesi için gerekli

Detaylı

kofra ve panolar n s yönetimi panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz vantilatör 50/60 Hz

kofra ve panolar n s yönetimi panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz vantilatör 50/60 Hz panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz kofra ve panolar n s yönetimi 365 79 348 05 348 17 348 35 348 52 365 74 Teknik özellikler (s. 251) Teknik özellikler (s. 251) Amb. (1) Ref. Doğal havaland

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir.

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir. İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) TANIMI MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. STANDARTLAR

Detaylı

PETEK BORU HAKKINDA. Petek Boru aynı 2 zamanda Borusan Mannesmann 2. Petek Boru aynı zamanda Borusan Mannesmann Boru ürünlerinin pazarlama ve satışını

PETEK BORU HAKKINDA. Petek Boru aynı 2 zamanda Borusan Mannesmann 2. Petek Boru aynı zamanda Borusan Mannesmann Boru ürünlerinin pazarlama ve satışını DUKTİL BORU PETEK BORU HAKKINDA Petek Boru, çelik boru ve ek parçaları üretimi, polietilen boru ve ek parçaları PETEK BORU üretimi, HAKKINDA çelik boru kaplamaları ve duktil boru satışı alanında İzmit,

Detaylı

Approved. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813

Approved. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813 Approved 500;501;499 1,5 500 epoksi ^(ValidationDate). 1 Ürün tanımı Çift bileşenli, solvent içermeyen, amin kürlenmeli epoksi esaslı bir kaplamadır. Şeffaftır. Atmosferik koşullara açık beton yüzeylerde,

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası uygulamalı eğitim merkezi Yakıtlar ve Yakıcılar Yavuz TÜTÜNOĞLU Makina Mühendisi Enerji Yöneticisi EEP Eğitmeni

tmmob makina mühendisleri odası uygulamalı eğitim merkezi Yakıtlar ve Yakıcılar Yavuz TÜTÜNOĞLU Makina Mühendisi Enerji Yöneticisi EEP Eğitmeni tmmob makina mühendisleri odası uygulamalı eğitim merkezi Yakıtlar ve Yakıcılar Yavuz TÜTÜNOĞLU Makina Mühendisi Enerji Yöneticisi EEP Eğitmeni 2014 Yanma Yanma Yanma Doğal Gazın Hacimsel Bileşimi Bileşenler

Detaylı

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI TOPRA A BASAN DÖfiEME DETAYLARI ARAKAT DÖfiEME DETAYI 1- Döfleme kaplamas 2- fiap 3- Bir kat serbest su yal t m örtüsü (XPS kullan l rsa ay r c keçe tabakas ) 4- Is yal t m 5- Su yal t m örtüsü 6- Grobeton

Detaylı

PAKTERMO DAİRE İÇİ TESİSAT HORTUMLARI

PAKTERMO DAİRE İÇİ TESİSAT HORTUMLARI PAKTERMO DAİRE İÇİ TESİSAT HORTUMLARI Avrupa Standardı EN 15266 ya uygun olarak üretilen, işletme basıncı 0,5 bar a kadar olan paslanmaz çelik esnek hortum takımları bina içi gaz bağlantılarında kullanılmaktadır.

Detaylı

VIESMANN. VITOMAX 100-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Buhar kapasitesi 1,0 ile 6,4 t/h arasında. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX 100-HS Tip M33A

VIESMANN. VITOMAX 100-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Buhar kapasitesi 1,0 ile 6,4 t/h arasında. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX 100-HS Tip M33A VIESMANN VITOMAX 100-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Buhar kapasitesi 1,0 ile 6,4 t/h arasında Teknik Bilgi Föyü Sipariş numarasını ve fiyatları lütfen sorunuz VITOMAX 100-HS Tip M33A Sıvı/Gaz yakıtlı

Detaylı

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapma araçlarından biri değildir? A) Mala

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 Šekil 1 Tip 39-2 1. Yapïsï ve çalïšma prensibi Basïnç düšürücü tek oturtmalï bir vana gövdesi, klape mili ve klape, dengeleme körüÿü ve diyaframlï bir tahrik ünitesinden

Detaylı

UCRETE DP UYGULAMA YÖNTEMİ

UCRETE DP UYGULAMA YÖNTEMİ TANIMI UCRETE DP, poliüretan esaslı reçinelerin özel katkı ve kimyasallar ile modifikasyonu sonucu elde edilen, reçinelere özel dolgu ilavesi ile oluşturulan, ıslak ve kuru ortamlarda kullanılmak için

Detaylı

Mayıs Plastik Sulama Hortumları - Spiral hortumlar Polietilen Borular. Aralık Polietilen Boru Ekleme Parçaları

Mayıs Plastik Sulama Hortumları - Spiral hortumlar Polietilen Borular. Aralık Polietilen Boru Ekleme Parçaları Mayıs Plastik Sulama Hortumları Spiral hortumlar Polietilen Borular Polietilen Boru Ekleme Parçaları PPRC Boru ve Fittingleri Mobil Sistem PP Atıksu Boru ve Fittingler Folyolu Boru ve Fittingler Kanalizasyon

Detaylı

UALITY MANAGEMENT SYSTEM

UALITY MANAGEMENT SYSTEM QUALITY MANAGEMENT SYSTEM Arsen KOMPANSATÖRLER EKSENEL KOMPANSATÖRLER DIŞTAN BASINÇLI KOMPANSATÖRLER KARDAN MAFSALLI KOMPANSATÖRLER DİLATASYON KOMPANSATÖRLERİ LASTİK KOMPANSATÖRLER ISO 9001:2008 REGISTERED

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 300. 720-978kW 619 200-841 000 kcal/h

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 300. 720-978kW 619 200-841 000 kcal/h VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı kondensasyon kazanı 720-978kW 619 200-841 000 kcal/h Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü, Bölüm

Detaylı

Kare barkodu Tarayınız! Kolay Hızlı Ekonomi BİNA İÇİ DOĞALGAZ TESİSATLARI İÇİN ESNEK ÇÖZÜMLER. Nasıl Çalıştığını öğrenmek için:

Kare barkodu Tarayınız! Kolay Hızlı Ekonomi BİNA İÇİ DOĞALGAZ TESİSATLARI İÇİN ESNEK ÇÖZÜMLER. Nasıl Çalıştığını öğrenmek için: Kolay Hızlı k Ekonomi BİNA İÇİ DOĞALGAZ TESİSATLARI İÇİN ESNEK ÇÖZÜMLER Kare barkodu Tarayınız! AT&T Nasıl Çalıştığını öğrenmek için: ayvaz.com/karebarkod EURO-QUALIFLEX (AEQ) üyesidir. BİNA İÇİ DOĞALGAZ

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK KABUL ve AMBALAJ KOŞULLARI

TEHLİKELİ ATIK KABUL ve AMBALAJ KOŞULLARI TEHLİKELİ ATIK KABUL ve AMBALAJ KOŞULLARI 1. Tesisimize Kabul Edilmeyen Atık Türleri: - Patlayıcı Maddeler - Radyoaktif Maddeler - Mezbaha Atıkları - Tıbbi Atıklar - Lisans kapsamında kodu ve tanımı belirtilmeyen

Detaylı

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere ACM ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere üretilmiştir. ACM serisi hava soğutma soğuk su üretici gruplar yalnız soğutma

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30 JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

PALGAZ DOĞAL GAZ ENDÜSTRĠYEL TESĠSAT ġartnamesġ

PALGAZ DOĞAL GAZ ENDÜSTRĠYEL TESĠSAT ġartnamesġ PALGAZ DOĞAL GAZ ENDÜSTRĠYEL TESĠSAT ġartnamesġ 2009 ĠÇĠNDEKĠLER 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4.ENDÜSTRĠYEL TESĠSLERDE DOĞALGAZ TESĠSATI... 8 4.1.Gaz Teslim Noktası... 8 4.1.1. Servis Kutusu......

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Çamlık Mah. Yahya Kemal Beyatlı Cad. No:1 Kurtköy-Pendik 34906 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 216 646 01 87 Faks : 0 216 646 18 62 E-Posta

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

MÜHENDİSLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. TEKNİK DOSYASI

MÜHENDİSLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. TEKNİK DOSYASI MÜHENDİSLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. TEKNİK DOSYASI Eğitim Mah. Kasap İsmail Sok. Aydın İş Merkezi No: 6/6 34722 Kadıköy/İSTANBUL info@arda.gen.tr, www.ardamekanik.com Tel: + 90 216 550 37 16 Pbx,

Detaylı

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ 401 İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ M. Berkay ERİŞ, Halim AKIŞIN, Zafer GÜNEŞ Makina Mühendisleri Odas akm@mmo.org.tr ÖZET Kentimizde

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 400-620 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 400-620 kw VIESMANN VITOCROSSAL 200 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 400-620 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş no. ve fiyatlar için fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 200 Tip CM2 Gaz yakıtlı kondensasyon kazanı Doğalgaz ve

Detaylı

DOĞALGAZ MALZEMELERİ

DOĞALGAZ MALZEMELERİ MAGNEZYUM ANOT KatotiX ÖLÇME ALETLERİ KatotiX 2 Lb Magnezyum Anat 38,00 Avometre 19,00 3,5 Lb Magnezyum Anat 40,00 PPRC Referans Elektrodu 36,00 6,5 Lb Magnezyum Anat 61,00 MİKA Referans Elektrodu 40,00

Detaylı

Kaynak nedir? Aynı veya benzer alaşımlı maddelerin ısı tesiri altında birleştirilmelerine Kaynak adı verilir.

Kaynak nedir? Aynı veya benzer alaşımlı maddelerin ısı tesiri altında birleştirilmelerine Kaynak adı verilir. 1 Kaynak nedir? Aynı veya benzer alaşımlı maddelerin ısı tesiri altında birleştirilmelerine Kaynak adı verilir. 2 Neden Kaynaklı Birleşim? Kaynakla, ilave bağlayıcı elemanlara gerek olmadan birleşimler

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK ÜRÜN KALİTE BELGELERİMİZ. - TS 821 EN 1916 : BETON / BETONARME ve SÜRME BORULAR - TS EN 1917 / AC : BETON MUAYENE BACALARI VE ODALARI

KURUMSAL KİMLİK ÜRÜN KALİTE BELGELERİMİZ. - TS 821 EN 1916 : BETON / BETONARME ve SÜRME BORULAR - TS EN 1917 / AC : BETON MUAYENE BACALARI VE ODALARI KURUMSAL KİMLİK. Prekast (taşınabilir) beton elemanları sektöründe, üretim, pazarlama ve satış sonrası destek hizmetleri alanında faaliyet gösteren Standart Beton Boru ; Gebze ve Tuzla fabrikalarında Altyapı

Detaylı

PERİYODİK KONTROL ve MUAYENE HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

PERİYODİK KONTROL ve MUAYENE HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ REVİZYON BİLGİLERİ Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması 0 -- İlk yayın. 01 01.12.2015 Güncelleme PR.09 01.04.2015 01.12.2015 01 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; montaj ve gaz sızdırmazlık uygunluk

Detaylı

ENDÜSTRĠYEL VE BÜYÜK TÜKETĠMLĠ TESĠSLERĠN DOĞALGAZA DÖNÜġÜM TEKNĠK ġartnamesġ

ENDÜSTRĠYEL VE BÜYÜK TÜKETĠMLĠ TESĠSLERĠN DOĞALGAZA DÖNÜġÜM TEKNĠK ġartnamesġ ENDÜSTRĠYEL VE BÜYÜK TÜKETĠMLĠ TESĠSLERĠN DOĞALGAZA DÖNÜġÜM TEKNĠK ġartnamesġ -1- ENDÜSTRĠYEL VE BÜYÜK TÜKETĠMLĠ TESĠSLERĠN DOĞALGAZA DÖNÜġÜM TEKNĠK ESASLARI ĠÇĠNDEKĠLER 1.AMAÇ.. 4 2.KAPSAM. 4 3.TANIMLAR

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

GBI46.20 GBI46.25 GBI46.32 GBI46.40. Üç Yollu Vana PN10, (dişi-dişli)

GBI46.20 GBI46.25 GBI46.32 GBI46.40. Üç Yollu Vana PN10, (dişi-dişli) Üç Yollu Vana PN0, (dişi-dişli) Üç yollu vana PN0, dişi-dişli Gri döküm demir EN-GLJ-250 DN... 40 kvs 6.3... 25 m3/h Açı 90o Dişi diş bağlantılı Rp 3/4... Rp /2 Manuel düzeltmeli GRA ya uygun... elektro

Detaylı

BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI

BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI Cafer ÜNLÜ Makina Mühendisi 1952 yılında doğdu. 1975 yılında Makina Mühendisi oldu. 1976-1980 yılları arasında Türkiye Halk Bankası

Detaylı

GRE EPOXY BORUNUN İZOLASYONU ŞARTNAMESİ

GRE EPOXY BORUNUN İZOLASYONU ŞARTNAMESİ GRE EPOXY BORUNUN İZOLASYONU ŞARTNAMESİ 1.1. GENEL HUSUSLAR GRE Epoxy Borular İdare tarafından temin edilecek olup borular yüklenici fabrikasına araç üstü teslim edilecektir. İzole edilmiş borular İDARE

Detaylı

KAYNAĞIN UYGULAMA TEKNİK VE METOTLARI

KAYNAĞIN UYGULAMA TEKNİK VE METOTLARI KAYNAĞIN UYGULAMA TEKNİK VE METOTLARI Bu bahse geçmeden önce, buraya kadar gördüklerimizin ışığı altında bir kaynağın tarifini yeni baştan ele alalım: bir kaynak, birleşmenin unsurları arasında malzemenin

Detaylı

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MM 410 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ 1. AMAÇ Soğutma kulesi performansının

Detaylı

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ LTD. ŞTİ. (BTSO MESYEB)

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ LTD. ŞTİ. (BTSO MESYEB) BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ LTD. ŞTİ. (BTSO MESYEB) SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ 1-11UY0031-3 Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli

Detaylı

"İLLER BANKASI A.Ş. BİRİM FİYAT TARİFLERİ"

İLLER BANKASI A.Ş. BİRİM FİYAT TARİFLERİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA - 2012 AÇIKLAMALAR : 1- Birim fiyat cetvelindeki birim fiyatların oluşturulmasında kullanılan rayiç fiyatlarına ve bu birim fiyatlara Katma Değer Vergisi (KDV) dahil

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOĞUTMA DENEYİ FÖYÜ

T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOĞUTMA DENEYİ FÖYÜ T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOĞUTMA DENEYİ FÖYÜ 2015-2016 Bahar Yarıyılı Prof.Dr. Yusuf Ali KARA Arş.Gör.Semih AKIN Makine

Detaylı

GAZ DAĞITIM VE BRÜLÖR SĐSTEMLERĐNDE BASINÇ DÜŞÜRME ĐSTASYONLARI (GAZ HATTI)

GAZ DAĞITIM VE BRÜLÖR SĐSTEMLERĐNDE BASINÇ DÜŞÜRME ĐSTASYONLARI (GAZ HATTI) 37 GAZ DAĞITIM VE BRÜLÖR SĐSTEMLERĐNDE BASINÇ DÜŞÜRME ĐSTASYONLARI (GAZ HATTI) Harald BORN ÖZET Doğal gaz nakil hatlarında gazın yüksek olan basıncı dağıtım bölgelerinde kademeli olarak kullanım basıncına

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Merkezi Isıtma Gaz ve Tesisat Teknolojisi Alan Ortak

DERS BİLGİ FORMU. Merkezi Isıtma Gaz ve Tesisat Teknolojisi Alan Ortak BİLGİ FORMU Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim

Detaylı

YALITIM CAMI ÜN TELER

YALITIM CAMI ÜN TELER 1) GENEL TEKN K ÖZELL KLER ) Yal t m cam üniteleri, iki veya daha çok say da cam plakan n aralar nda kuru hava veya argon, kripton, xsenon gibi a r gazlar bar nd racak flekilde fabrika flartlar nda bir

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları 11/22/2014 İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1/6 T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOBB-ETU MODEL TEST LAB. PN25 REDÜKSİYON (FLANŞLI) TEKNİK ŞARTNAMESİ TEM-FR-1 2/6 TOBB-ETU MODEL TEST

Detaylı

KAYNAKÇI BELGELENDİRME SINAV TALİMATI

KAYNAKÇI BELGELENDİRME SINAV TALİMATI 02 10.03.2014 S.Bülent Revize standart şartları ARZU YAĞCI YILMAZ ilave edildi 01 01.07.2011 S.Bülent Kaynak Operatörü ARZU YAĞCI YILMAZ şartları ilave edildi 00 02.02.2010 Arzu YAĞCI Dr.Arif ÇANACIK İlk

Detaylı

İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI

İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI AKMERCAN MUĞLA İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA AKMERCAN MUĞLA DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. ÖNSÖZ 7 1. GİRİŞ 8 1.1. ÖZET 8 1.2. DOĞAL GAZIN ÖZELLİKLERİ 8 1.2.1. Doğal Gaz Zehirsizdir.. 8 1.2.2. Doğal

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar,

Detaylı

www.alfateknik.com.tr Fiyat Listesi 2012-1

www.alfateknik.com.tr Fiyat Listesi 2012-1 www.alfateknik.com.tr Listesi 2012-1 KONVANSİYONEL HERMETİK ELEKTRONİK KOMBİLER ÜRÜN PEŞİN VADELİ ECA PROTEUS HERMETİK KOMBİ 24 KW 1.035 TL 1.090 TL ECA PROTEUS PLUS HERMETİK KOMBİ 24 KW 1.070 TL 1.130

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

Sayı : 2014 / 208 Konu: Doğalgaz Denetimleri 15 Eylül 2014

Sayı : 2014 / 208 Konu: Doğalgaz Denetimleri 15 Eylül 2014 Sayı : 2014 / 208 Konu: Doğalgaz Denetimleri 15 Eylül 2014 Değerli Üyemiz, Bilindiği üzere, Başkent Doğalgaz A.Ş. tarafından doğalgaz tesisatlarınızı istenilen standartlara uygun duruma getirmek üzere,

Detaylı