BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE GÜVENLİK TEDBİRLERİ"

Transkript

1 BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE GÜVENLİK TEDBİRLERİ Bakım ve onarım hizmetleri; makine,tezgah ve tesislerin daha uzun sürelerle, arızasız ve problemsiz olarak çalışması; beklenmedik arızalar sebebiyle tehlikeli durumların ortaya çıkmaması; istenmeyen olaylara, kazalara, yaralanmalara, malzeme hasarlarına, zaman kaybına, üretim kaybına sebep olmaması için yapılan planlı ve düzenli çalışmalardır. Bakım ve onarım işlerinin yapılmasında umulan faydalar: 1-Sistemin çalıģmasını sağlamak, 2-Tesisin ömrünü uzatmak, 3-Arıza ve kaza olmadan tesbit yapıp tedbir almak, EskimiĢ, yıpranmıģ, ömrü bitmiģ parçaları değiģtirmek. Bakım çeşitleri: 1- Arıza vuku buldukça (problem ortaya çıktıkça) yapılan bakım ve onarım, 2- Problem ortaya çıkmadan yapılan (Programlı) bakım ve onarım, a) Parça değiģikliği yapmadan bakım, b) Ömrü bitmiģ parçalar değiģtirilerek yapılan bakım, Periyodik bakımlar : Makine ve tesislerin ömrünün uzamasına katkıda bulunur. Beklenmedik arızalar sebebiyle kazalara sebebiyet verilmesini önler, can güvenliğini sağlar. Ancak yapılan istatistikler, ve edindiğimiz tecrübeler, tamir, bakım ve onarım çalıģmaları esnasında çok fazla sayıda kazaların meydana geldiğini göstermektedir. Bu kazalar, tamir ve bakım çalıģmalarının yeterli emniyet tedbiri alınmadan yapılmıģ olmasından kaynaklanmaktadır. Bu sebeple, Bakım ve onarım faaliyetlerinin planlı, programlı olarak yapılması gerekmektedir. 1

2 ĠĢyerlerinde, bakım onarım iģlemleri için bir sistem yerleģtirilmeli, TALİMATLAR ve YÖNERGELER HAZIRLANMALIDIR. Sözlü emirler, yanlıģ duymalara ve yanlıģ anlaģılmalara sebep olabileceğinden dolayı, insan hayatının söz konusu olduğu durumlarda güvenilir değildir. Etkili kontrol, yazılı bir sistemle sağlanmalıdır. Ancak yazılı bir yönergenin tek baģına kazaları önleyemeyeceği hususuna dikkat edilmelidir. Yönergelerin yanında, Eğitim ve denetim hizmetleri asla göz ardı edilmemelidir. Muayene ve bakım programı, makineleri, aletleri ve koruyucuları GÜVENLĠ ÇALIġMA DURUMUNDA TUTACAK Ģekilde yapılmalıdır. Yönergelerde ve talimatlarda, çalıģma izin Ģartları net olarak belirlenmeli, iģi yapanların, bundan sorumlu olanların, böyle izinleri imzalayacak kiģilerin açık ve net bir Ģekilde belirlenmesi, bu kiģilerin de doğru ve etkin karar vermeleri gerekmektedir. Bakım onarım çalışmalarına izin verilmesi hususunda bir sistem kurulmalıdır. Bu sistemde; yöneticilerin, iģçilerin, müteahhitlerin ve diğer Ģahısların uymaları gerekli tedbirler ve Ģartlar açık ve net bir Ģekilde belirlenmelidir. Bu sistemde; Yapılacak iģ, ĠĢi kimin denetleyeceği, Alınacak güvenlik tedbirleri, ĠĢe baģlamadan önce çalıģanlar tarafından alınacak gerekli tedbirler,(örneğin; fiziksel kilitleme aygıtlarının takılması, tehlike uyarı levhalarının asılması gibi) ÇalıĢma alanının güvenli olup olmadığının tespiti ve güvenli hale getirilmesi, ÇalıĢma izninin kaldırılmasından önce yapılması gerekli iģlemlerin belirtilmesi, bu iģlemlerin kimler tarafından yapılacağının açık olarak yazılması, belge sisteminin yerleģtirilmesi, gerekmektedir. Bu Ģekilde uygun bir sistemle, planlı ve programlı yapılan çalıģmalarda: ĠĢ veriminin artması sağlanır; Malzeme kayıpları en aza indirilir, Ġsraf önlenir, Her Ģeyin en iyi Ģekilde ve en verimli Ģekilde kullanılması sağlanır, ÇalıĢanların GÜVENİ kazanılmış olur. Bakım ve onarım iģlerinin yapılması belli bir izin prosedürüne bağlanmalıdır. ÇalıĢmaya izin Ģartlarının tasarımı, belirlenmesi, RĠSKĠN TÜRÜNE VE DERECESĠNE, ĠġĠN KARMAġIKLIĞINA VE ĠLGĠLĠ ENDÜSTRĠ KOLUNA göre yapılmalıdır. Bakım ekibine; 2

3 Makinelerin korunması ilkeleri, Elektrik ve mekanik güvenlik, Bakım iģlerinde çalıģma izni, hususlarında yeterli eğitim verilmelidir. Eğitimle yetinmemeli, mutlaka etkili bir DENETİM SİSTEMİ kurulmalıdır. Otokontrol mekanizmaları geliģtirilmelidir. Çünkü insanlar sadece bilmedikleri için hata yapmazlar. Daha çok bildikleri konularda, yanlıģ ve hatalı olduklarını bile bile hata yaparlar, yanlıģ yaparlar. Bu tür yanlıģların yapılmaması için de uygun denetim mekanizmalarının geliģtirilmesi, kurulması, çalıģtırılması gereklidir. Bakım ve onarım çalıģmalarında, önceden planlanmamıģ, Beklenmedik bir zamanda meydana gelen bir arızayı giderirken, kaza riski daha fazladır. Çünkü ani durumlarda, gerekli malzemeler temin edilememekte, uygun olmayan malzeme ile çalıģılması, zorunluluğu ortaya çıkabilmekte ve dolaysıyla kazalara zemin hazırlanmıģ olmaktadır. Bir diğer sakınca da, uygun ve yeterli eğitimi olan ekiplerin oluģturulamamasıdır. Uygun ekiplerin oluģturulamaması yine kazalara davetiye çıkarmaktadır. Plansız olarak yapılan bakım ve onarım çalıģmalarının bir diğer mahsuru ise yapılan çalıģmalar esnasında uygun izin prosedürünün uygulanmamıģ, olması, yetkililerin haberdar edilememiģ olması, dolaysıyla yetkili teknik eleman nezaretinin mevcut olmaması ve gerekli emniyet tedbirlerinin kamil manada alınamamıģ olması sebebiyle kazalara sebep olunmasıdır. Bu sebeple bakım ve onarım çalıģmalarının planlı ve programlı olarak yapılmasına gayret gösterilmelidir. Planlı ve programlı bakım ve onarım çalıģmalarının düzgün olarak yapılması durumunda, beklenmedik arızalar en aza indirilmiģ olacaktır. Her Ģeye rağmen ortaya çıkabilecek, arızalar tahmin edilerek, bu durumlarda yapılacak iģlemler önceden planlanmalı, ekstra durumlar karģısında yapılacak iģlemler önceden tasarlanmalı, gerekli malzeme ve personelin nasıl tedarik edileceği planlanmalıdır. Bakım ve onarım işlerindeki kazalar, en çok, İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ve İŞİN BİTİMİNDE meydana gelmektedir. Bu sebeple bakım ve onarım iģlerine baģlamadan önce gerekli tedbirlerin alınması, tehlikelerin gözlenmesi, iģe apar topar giriģilmemesi gerekmektedir. ĠĢin bitiminde ise, yine gerekli kontrollerin yapılması, sökülmüģ veya bozulmuģ koruyucu sistemlerin yerine yerleģtirilmesi, düzeltilmesi, bütün bu tedbirlerde sonra çalıģmaya baģlanılması gereklidir. 3

4 Kazaların bir kısmı da, bakım ve onarım sonrası, yapılan normal çalıģmalarda meydana gelmektedir. Bakım ve onarım esnasında yapılmış olan değişikliklerden operatörün haberdar edilmemesi bu tür kazalara sebebiyet vermektedir. Bakım ve onarımlarda tespit edilen önemli hususların kayda alınması, daha sonraki kontrollerde bu kayıtlara dikkat edilmesi gereklidir. Makine tezgah ve tesislerde normal çalıģmalar esnasında görülen değiģik durumlar, arızalar, kayda alınmalı, büyük revizyon ve bakım çalıģmaları esnasında bu kayıtlardan istifade edilmelidir. ĠĢyerinde bu tür kayıt sisteminin oluģturulmaması, ĠĢletmeleri ve idarecileri Ģahısların hafızalarına bağımlı kılar. Halbuki ĠĢletmelerin, Ģahıslara ve Ģahısların hafızalarına güvenerek çalıģması doğru değildir. ġahısların hafızaları yanılabilir, Ģahıslar geçici olabilir, her zaman iģyerinde mevcut olmayabilir. Fakat iģyerinin sürekli veya uzun ömürlü olması isteniyorsa KAYIT SİSTEMİ YERLEŞTİRİLMELİDİR. Bu kayıt sistemi yeterli seviyede olmalıdır. Bürokrasiyi çok fazla artırmamalı, buna mukabil bazı bilgilerin unutulup kaybolmasına sebep olmamalıdır. ĠĢyerinde uygun bir kayıt sisteminin, belge sisteminin kurulması, bilgi akıģının güvenli ve sürekli bir Ģekilde sağlanmıģ olması, MÜESSESE OLMANIN ŞARTIDIR. Aksi halde, iģler, el yordamı ile, kiģilerin Ģahsi gayretleri ile, omuz gücü ile yürütülüyor demektir ki, bu yürümenin ve yürütmenin sürekli olması mümkün değildir. Çünkü kiģilere bağımlıdır. KiĢiler ise geçicidir. Bakım ve onarımlar, UZMAN kişiler tarafından yapılmalıdır. Makine bakım ve onarım iģlerinde görevli olan kiģilerin, makine yapımcılarının önerileri hakkında yeterli bilgilerinin bulunması gerekmektedir. Makine yapımcıları tarafından tavsiye edilen yağlama programlarına gösterilmelidir. Kullanılan yağlar, yapımcının tavsiye ettiği nitelikte olmalıdır. özen Muayene veya bakım sırasında, koruyucuların kaldırılması gerektiğinde, güç kesilmeli, Ģalter kilitlenmelidir. Makinelerde herhangi bir bakım ve onarım iģlemi yapıldıktan sonra koruyucu düzenlerin yerlerine düzgün olarak takılmasına dikkat edilmelidir. Bu hususta gerekli kontroller yapılmalıdır. ĠĢyerlerinde, makine tezgah ve tesisler üzerinde yapılan tamir ve bakımlar esnasında çıkarılmıģ olan makine koruyucu sistemlerin yerlerine yerleģtirilmeden, makineyi, tezgahı, tesisi çalıģtırdıkları, koruyucuların kenarda köģede tozlanmaya terkedildikleri çok sık rastlanan hatalı hareketlerdendir. Bu hatalı davranıģlar birçok kazanın sebebini teģkil etmektedir. Önleyici bakım sistemlerinde koruyucuların düzgün denetimlerinin yapılması (GevĢek vidalar, aģınmıģ yataklar, kusurlu kablolar, pimlerin kaybolması ve benzeri durumlarda olduğu gibi) herhangi bir sorun çıkmadan önce, kusurların ve noksanların düzeltilmesini sağlar. Kilitlemeli koruyucular ve makinelerin küçük parçalarında operatörü korumak için bulundurulan güvenlik aygıtları aynı zamanda bakımcıyı da korurlar. Ancak büyük 4

5 çaptaki makinelerde ve tesislerde, tehlikeli alana giren ve tesisat çalıģtırıldığında gözden uzak olduğu için görülemeyen bakımcıların korunması için özel tedbirler alınmalıdır. Her makine ve tesis için bakım, onarım ve kontrol talimatları hazırlanmalıdır. Bu talimatlarda hangi periyotlarda hangi tür bakımların yapılacağı belirtilmeli, değiştirilmesi gerekli parçalar tesbit edilmeli, bu parçaların hangi sürelerde veya hangi seviyedeki aģınmalarda veya hangi durumlarda değiģtirileceğinin açık olarak belirlenmesi gerekmektedir. Bakım ve onarım işlerinde iyi malzemenin kullanılması gereklidir. Malzemenin kötü olması bakımı kötü hale getirir, kötü bakım arızalara ve kazalara davetiye çıkarır. ĠĢyerinde çalıģanların; binalarda, inģaatta, makinede, tesisatta göreceği noksan veya tehlikeli durumları, amirine veya bakım ve onarım iģlerinde görevli olanlara hemen bildirmesi, ĠĢverenin de bu arızaları en kısa zamanda, en uygun Ģekilde gidermesi gereklidir. Bakım ve onarım işlerinde uygun ve yeterli aydınlatma sağlanmalıdır. Rutubetli ve iletken ortamlarda düģük gerilimli (24 volt )aydınlatma cihazları kullanılmalıdır. Bakım ve onarım iģlerinde görevlendirilecek iģçilerin bütün malzemelerini koyabileceği ve kolaylıkla taģıyabileceği takım çantaları veya kutuları verilmeli, bu iģlerde kullanılan büyük aletlerin taģınması için el arabaları bulundurulmalıdır. Bina ve tesisatta yapılacak bakım ve onarın işlerinde, geçici olarak uygun ve güvenli sabit merdivenlerle platformlar, geçit ve iskeleler yapılmalıdır. Bakım ve onarım iģleri çalıģmalar durdurulmadan yapıldığı durumlarda, gerekli güvenlik tedbirleri alınmalıdır. Zararlı, zehirli gazların bulunduğu, havalandırmanın yeterli olmadığı yerlerde (Tehlikeli gaz, buhar veya sislerin meydana gelebileceği tank veya depolarda) yapılan çalıģmalarda, gerekli kiģisel koruyucu malzemeler verilmelidir. Bu gibi yerlerde tecrübeli ve usta iģçiler çalıģtırılmalı, kiģisel koruyucuları kullanmaları temin edilmeli, bir veya birkaç kiģi gözlemci olarak görevlendirilmelidir. Muhtemel bir zehirlenme durumunda ilk yardım yapacak malzeme ve kiģiler hazır bulundurulmalıdır. Hendek, çukur ve diğer kazı iģlerinin yapıldığı durumlarda, uygun Ģekilde payandalar ve korkuluklar yapılmalı ve buralar geceleri ıģıklandırılmalıdır. 5

6 Basınçlı kazanlar ve kaplar basınç altında iken onarılmamalıdır. Onarılacak tank veya depoların diğer tank veya depolarla olan bağlantıları kesilmelidir. Onarılan tank veya depoların içinde mekanik karıģtırma tertibatı bulunduğu durumlarda, onarıma baģlanmadan önce karıģtırma tertibatının güç kaynağı ile irtibatı kesilmeli ve karıģtırıcı uygun Ģekilde takozlanmalı, desteklenecek veya bağlanmalıdır. Ġçinde parlayıcı, patlayıcı maddelerin bulunduğu kapların kaynakla tamir bakımının yapıldığı durumlarda, bu depolar tamamen temizlenmeli, buharla temizlenmeli, daha sonra içine su doldurulduktan (Azot veya karbondioksit gibi asal gazlar ile veya benzeri ile doldurulacak) sonra, yetkili teknik elemanların nezaretinde en usta kiģilere bu kaynak iģleri yaptırılmalıdır. Bu depolar, buharla yıkanabilecek ve içine su doldurulabilecek durumda değilse, çok özel olarak temizlenmeli, raspalanmalı, 24 saat su verilmek suretiyle karıģtırılmalı, en az iki saat havalandırılmalı, ilgililerce kontrol edilmeli, deponun uygun Ģekilde temizlenmediği kanaatine varılırsa, su veya buharla temizlemeye ve havalandırma iģlemine devam edilmelidir. Yaşanmış kaza örneği: İşyeri sahibinin, bir müşterinin getirdiği saç varili, hayvan su kabı olarak kullanılmak üzere kaynakla ortasından keserek ikiye bölme işlemine başladığı anda, meydana gelen şiddetli bir patlama sonucunda fırlayan varil kapağı, ileride durmakta olan bir kişiye çarparak yaralanmasına sebep olmuştur. Olayın, kaynak işlemi ile kesilmek istenen saç varilin içinde bulunan parlayıcı özellikteki sıvı maddenin, kaynak ısısından etkilenerek buharlaşması ve tutuşup patlaması sonucu meydana geldiği anlaşılmıştır. İşyeri sahibinin, varili kontrol etmeden ve bu maddeyi temizlemeden kesme işlemine geçmek suretiyle, tamamen tedbirsiz ve hatalı hareket ettiği anlaşılmıştır. Yüksek yerlerde yapılan çalıģmalarda, emniyet kemeri, baret, bağlama ipleri gibi kiģisel korunma araçları verilmeli ve bunların kullanılması sağlanmalıdır. BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ÇOK RASTLANAN KAZA TÜRLERİ: 1- Elektriğe çarpılma: a) Sistemin enerjisinin kesilmemiģ olmasından, b) Ortamın çok iletken bir ortam olmasından, c) Kullanılan seyyar elektrikli cihazların izolasyonunun uygun olmamasından, 6

7 d) Seyyar aydınlatma lambalarının düģük gerilimli(24 Volt) olmamasından, Yaşanmış kaza örneği: ( b,c ve d şıklarına uygun bir olay) Olay kalorifer kazanının içinde bakım, onarım işi yaparken meydana gelmiştir. İşçi, yanına aldığı seyyar lambanın izolasyonundaki kaçak nedeniyle, içinde bulunduğu metal aksam üzerinden, elektrik enerjisine maruz kalarak yaralanmıştır. Seyyar lambanın 220 volt ile kullanıldığı, izolasyonunun hasarlı olduğu, çalışma esnasında, lambanın hasarlı izolasyon bölümü ile temas eden kazan ın metal aksamının elektriği ileterek işçinin elektrik çarpmasına maruz kalmasına yol açtığı belirlenmiştir. 2- Hareketli kısımlarda yaralanma (KayıĢ-kasnak sistemleri, diģli, kaplin, operasyon noktalarında yaralanma Ģeklinde). Bu tür kazalar makine veya tezgah durdurulmadan tamir bakım yapılıyor olmasından dolayı meydana gelmektedir. Yaşanmış kaza örnekleri: 1- Olay,diş açma tezgahında olmuştur. İşçi, tezgahın bakım ve ayarlama işini yaparken, tahrik dişlileri sıkışınca, makinayı stop ettirmeden dişli bölümünün kapağını açıp eliyle dişlileri kontrol etmek istemiş, bu esnada dönmeye başlayan dişlilerin arasına sıkışan sağ elinin işaret ve orta parmakları dibe yakın bölümden kopmuştur. 2- Olay, bant dilme makinasında olmuştur. İşçi, kompesör hortumu ile basınçlı hava basarak silindirik blok çiftinin üzerindeki tufallerin temizlenmesi işlemini yaparken, önce hortumu, akabinde sol elini bant dilme blok arasına sıkıştırarak iş kazasına maruz kalmıştır. Olayda, işçinin sol elinin işaret parmağı dibinden, baş parmağı ise birinci boğumdan kesilmiştir. Olay öncesinde ve olay anında, bant dilme makinasının bloklarının üzerindeki tufallerin temizlenmesi işinin, silindirik bloklar dönmekte iken yapılmakta olduğu, bu olaydan sonra, benzer kazaların tekrarlanmaması için, blokların durdurulması veya blokların dönme yönünün ters tarafına geçerek üfleme yapılması uygulamasının başlatıldığı anlaşılmıştır. 3- Zararlı zehirli gaz, toz ve sisler dolayısıyla zehirlenme ve boğulmaların meydana gelmesi; Bu tür kazaların meydana gelmemesi için öncelikle uygun havalandırma yapılmalı, yeterli olmaz ise uygun koruyucu maskeler kullanılmalıdır. 4- Parlama, patlama, yanma şeklinde meydana gelen kazalar Parlama patlama yanma ihtimali bulunan iģyerlerinde çalıģmaya baģlamadan önce, parlama ve patlamaya karģı tedbir alınması önemlidir. 5- Düşme şeklindeki kazalar DüĢme Ģeklindeki kazalar, yüksekte çalıģmalarda uygun iskele ve platformların olmamasından, korkuluk olmamasından ve emniyet kemeri kullanılmamıģ olmasından kaynaklanmaktadır. 7

8 6- Kişisel koruyucu malzemelerin (Baret, eldiven, emniyet ayakkabısı gibi) kullanılmamasından meydana gelen kazalar. Tamir bakım iģlerinin yapıldığı yerler, çoğu zaman çalıģanların çok aģına olmadıkları, Ģartları çok iyi bilmedikleri veya ortam Ģartlarını bilseler dahi bir an önce iģi yapma gayreti içinde ortam Ģartlarına fazla dikkat etmemeleri sebebiyle, kafalarını bir yerlere çarpmaları, ayaklarına malzeme düģürmeleri, tuttukları malzemelerden ellerinin kesilmesi Ģeklinde kazalar meydana gelmektedir. Yaşanmış kaza örneği: a- Olay, işyerinin tarak bölümünde, tarak makinası ile bağlantılı olarak çalışan iğneleme makinasının kırık iğnelerinin çıkarılıp yerine yenilerinin takılması esnasında olmuştur. İşçi elindeki çekiç benzeri aletle iğneye vurunca iğnekırılmış ve kırık parça fırlayarak işçinin gözüne saplanmıştır. b- İşlem esnasında koruyucu gözlük kullanılmadığı, işyerinde gözlük bulunmadığı belirlenmiştir. c- İşlem esnasında, kazalının, iki adet büyük boy cıvatanın kaynakla birleştirilmesi suretiyle işyerinde yapılmış olan ve çekiç vazifesi gören bir aleti kullandığı, iğneleri bu aletle çakmakta olduğu anlaşılmıştır. Standartlara ve yapılan işe uygun olmayan bu aletle yapılan hatalı bir vuruşun iğnenin kırılmasına yol açması muhtemeldir. d- İşverene, kişisel koruyucu donanım ( gözlük ) kullandırılması, kullanılan el aletlerinin ve ekipmanların standartlara uygun olması gerektiği bildirilmiştir. BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER: ( ÖZET ) 1. Tamir bakım iģinin planlı yapılması, Beklenmedik arızalar için de plan yapılması, bu iģlerin aceleyle, apar topar yapılmaması, 2. Gerekli yerlerden izin alınması (Ġzinlerin yazılı belgeye dayandırılması) 3. Ġzin veren makamların gerekli tedbirleri alıp izin vermesi 4. Bakım onarım ekibinin iģe baģlamadan önce gerekli tedbirleri alması, 5. ÇalıĢma ortamının uygun Ģekilde aydınlatılması, 6. Onarım süresince tedbirli çalıģması, 7. ĠĢin sonunda gerekli tedbirleri alması, çıkarılan koruyucuların yerlerine takılması, makinayı kullanacak olan operatöre bilgi verilmesi, 8. Yapılan bakım ve onarımın, görülen arızaların kayda alınması, bilgi akıģının muntazaman sağlanması, 9. Uzman kiģilerin çalıģtırılması, 10.Makine yapımcılarının tavsiyelerine dikkat edilmesi, 8

9 11.Denetim hizmetinin aksatılmaması, 12.Uygun takım çantaları verilmesi, 13.Zararlı, zehirli, parlayıcı, patlayıcı gazlara karģı tedbir alınması(havalandırma sağlanması, maske kullandırılması, yangına karģı tedbir alınması) 14.Tank ve depo içinde mekanik karıģtırıcılar varsa bunların durdurulup takozlanması, 15.Parlayıcı, patlayıcı maddeler bulunan tankların veya bu maddelerle kirlenmiģ tankların, varillerin, kaynakla tamiri yapılmadan önce gerekli Ģekilde temizlenmesi, içine su veya asal gaz doldurulması, 15. Yüksekte yapılan çalıģmalarda, korkuluklu platform, iskele vb.kullanılması, emniyet kemeri vb. kiģisel koruyucu donanımın kullanılması. İlgili Mevzuat Hükümleri : İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü nde : Madde Transmisyon tertibatı ile tezgah ve makinalara ait koruyucuların, emniyet teçhizat ve tertibatının çıkarılması veya iģe yaramaz hale getirilmesi yasaktır. Bu koruyucular, ancak kontrol, ayar, bakım ve onarım sırasında kaldırılacak ve iģin bitiminde derhal yerine takılacaktır. Madde Bir tezgah veya makinada, arıza veya bunların koruyucusunda bir kusur ve yetersizlik görüldüğü hallerde, makina ve tezgah derhal durdurulacak ve ilgililere haber verilecek ve arızası olduğu veya kusurlu koruyucusu bulunduğu tespit edilen tezgah veya makinada, herhangi bir kimsenin çalıģmasını önleyecek tedbirler alınacak ve durum, bunların üzerine bir levha asılarak belirtilecektir. Madde Kazanların bakım ve onarımıyle ilgili çalıģmalardan aģağıdaki tedbirler alınacaktır : 1) Buhar basıncı altında bulunan kazanların basınçla ilgili kısımlarında onarım yapılmayacaktır. 2) Söndürülen bir kazanın içine basınç ve ısı normale dönmedikçe bakım ve onarım için kimse sokulmayacaktır. 3) Paralel çalıģan kazanların birbirleri ile olan bağlantıları kesildikten sonra, kör tapa ile kapatılacak ve vanaların üzerine uyarma levhaları konacaktır. 4) Kazanın içinde yapılacak temizlik, bakım ve onarım için, iģçinin kazan içine girmesinden önce blöf, besleme suyu, buhar ve sıcak su çıkıģ stop valfları ile diğer bütün vanalar kapatılacak ve üzerlerine uyarma levhaları konacaktır. 5) Bakım ve onarım için kazana girmiģ olan bir iģçiyi gözetleyecek ve gerektiğinde ona yardım edecek diğer bir iģçi kazan kapakları baģında bekletilecektir. 6) Ocak, içerisine iģçi girmeden önce, tehlikeli gazlara karģı havalandırılmıģ olacak ve onarım sırasında ve özellikle rutubetli günlerde, vantilatör ve aspiratör çalıģtırılarak baca gazlarının ve dumanı kazana dolması önlenecektir. 7) Kazan içerisinde gerekli tedbirler alınmadıkça, oksi - asetilen kaynağı yapılmayacaktır. 8) Kazanın temizliğinde ve onarımında, mekanik aletlerle çalıģılması gerektiği hallerde, bu aletleri çalıģtıran basınçlı hava komprosörleri veya diğer tahrik makinaları, kazanın dıģında bulunacak, bunların kazan içindeki cihazlarla bağlantıları sağlam olacak ve elektrik kabloları, çalıģmaya baģlamadan önce kontrol edilecektir. 9

10 Madde Yeraltı kablolarında yapılacak bir iģlemde, ceryan kesilmesinden hemen sonra kapasitif boģalmayı temin için, üzerinde çalıģılması gereken kabloların bütün iletkenleri kısa devre edilecek ve topraklanacaktır. Kısa devre ve topraklama iģlemi, çalıģma yerinin en yakın kısımları üzerinde ve bu yerin her iki ucunda yapılacaktır. Yeniden gerilim altına girme tehlikesini önlemek için, gerilim vermeye elveriģli bulunan bütün ayırıcılar açık durumda kilitlenmiģ olacaktır. Madde Elektrik tesisatı veya teçhizatının bakım ve onarımında, bunları, devreden çıkaracak bir devre kesme tertibatı bulunacak, devreden çıkarıldıktan sonra bunların, topraklı olması hali devam edecektir. Madde Kontrol, bakım ve onarımı yapılacak makina ve elektrik devrelerinin akımı kesilecek ve akımı kesen Ģalter veya anahtarlarda kilitleme tertibatı bulunacak veya bunların açık oldukları, uygun Ģekilde belirtilecektir. Madde Elektrik tesisatının, cihazlarının veya çıplak iletkenlerin, daima gerilim altında bulunduğu kabul edilecek ve teknik bir zorunluluk bulunmadıkça gerilim altında elektrik onarımı yapılmayacaktır. Toprakla potansiyel farkı 250 volt ve daha yukarı olan alternatif veya doğru akımlı tesisatta, gerilim kaldırılmadan akım kesilmeden hiç bir çalıģma yapılmayacaktır. Toprakla potansiyel farkı 250 volttan aģağı alternatif veya doğru akımlı tesisatta yapılacak iģlere giriģilmeden yine gerilim kesilecek, ancak, zorunluluk halinde gerekli tedbirler alınacak ve akım geçirmeyen aletler, uygun iģ elbisesi ve eldiven gibi kiģisel koruyucular, kauçuk paspaslar ile akım geçirmeyen paravanalar, tabureler ve platformlar gibi araçlar kullanılacak ve iģçiler yetkili bir elemanın gözetiminde çalıģtırılacaklardır. Üzerinde çalıģılan gerilim altındaki çıplak iletkenler, uygun kafes, paravana veya yalıtkan mahfazalarla korunacaktır. Madde Elektrik kaynak makinalarının temizlenmesi tamir ve bakımı veya çalıģma yerinin değiģtirilmesi sırasında,makinalar Ģebekeden ayrılıp elektriği kesilecektir. Madde Kazanlar gibi dar ve kapalı hacimlerle aynı zamanda nemli yerlerdeki kaynak çalıģmalarında, yalnız doğru akım kullanılacaktır. Madde Gerilim altındaki elektrik devrelerinin,elektrik makinalarının veya cihazlarının onarımına giriģilmeden önce,onarımı yaptırmakla görevlendirilenler tarafından ve bunların sorumluluğu altında onarılacak;devrenin,tesisat, motor veya techizatın her türlü enerji kaynağı ile bağlantıları kesilecek, onarılacak devreyi besleyen Ģalter veya devre kesicilerinin açık durumda olmaları ve bu Ģekilde kalmaları sağlanacak ve onarım bitirilmeden devreye akım verilmeyecektir.akım onarımın bitiminde,sorumlu görevlinin izniyle verilecektir. Madde Birden fazla kaynaktan beslenen elektrik tesisatında,kablo veya hava hatları üzerinde onarıma giriģilmeden önce,akım her yönden kesilecektir. Madde Onarılacak hava hatlarının her iki tarafı devreden çıkarıldıktan sonra,ayrıca topraklanacak ve onarım iģçilerine emniyet kemerleri gibi uygun kiģisel korunma araçları verilecektir. Madde Binalarda yapılacak ek inģaat,onarım veya boya iģleri ile benzeri çalıģmalara baģlamadan önce,gerilim altındaki iletkenlere yaklaģması gereken kimselerin korunması sağlanacaktır. Madde Elektrik tesisatı,cins ve hacmine göre ehliyetli elektrikçiler tarafından yapılacak,bakım ve iģletmesi sağlanacaktır. 10

11 Madde Raylı vinçlerin onarımında,bu vinçlerin altına döģemeli bir iskele kurulacak veya bir ağ çekilecek ve tekerlekleri içten ve dıģtan uygun Ģekilde takozlanacaktır. Madde Raylı vinçler üzerinde herhangi bir onarıma baģlamadan önce, bütün kumanda tertibatı,stop durumuna getirilecek,iki ana Ģalter açılacak ve bunlardan biri,sıkıca bağlanacaktır. Vinç üzerine ve uygun yerlere,onarım yapıldığına dair uyarma levhaları konulacaktır. Aynı ray Ģebekesi üzerinde baģka vinçler çalıģtığında,bunları uygun uzaklıkta durduracak takozlar konulacak veya aynı iģi görecek baģka tedbirler alınacaktır. Madde Raylı vinçlerde yapılan onarımın bitiminde,bütün koruyucuları yerlerine takılacak ve vinç harekete geçirilmeden önce,onarımda kullanılan bütün araç,gereç ve malzeme kaldırılmıģ olacaktır. Madde ĠĢyerinde çalıģanlar; bina veya bina kısmında,inģaatta,makinada,tesisatta,alette ve edevatta göreceği noksan veya tehlikeli durumu,amirine veya bakım ve onarım iģleriyle görevli olanlara hemen bildirecek ve iģveren de bu kusurları en kısa zamanda ve uygun Ģekilde giderecektir. Madde Bakım ve onarım iģlerinin yapılabilmesi için,koruyucu tertibatınkaldırılması gerektiği hallerde,bunlar makina durdurulduktan ve onarım iģlerinden sorumlu olanlardan izin alındıktan sonra kaldırılacak ve onarım iģlerinden sorumlu kiģi,onarılan makina,cihaz veya tesisatın çalıģmasına izin vermeden önce,koruyucu tertibatın uygun Ģekilde tekrar yerlerine konulup konulmadığını kontrol edecektir. Madde Bakım ve onarım iģlerinde,uygun ve yeterli bir aydınlatma sağlanacak ve gerektiğinde özel aydınlatma yapılacak,bakım ve onarım iģleriyle görevli iģçilere,alev geçirmez el lambaları verilecektir. Madde Bakım ve onarım iģleri ile görevlendirilenlere,yapılacak iģlerin gerektiği bütün aletleri alabilecek büyüklükte ve iģyerindeki platform veya diğer yüksek yerlere tehlikesizce çekebilecek takım çantaları veya kutuları verilecek,bakım ve onarım iģlerinde kullanılan büyük aletlerin taģınması için,özel el arabaları bulundurulacaktır. Madde Bina ve tesisatta yapılacak bakım ve onarım iģlerinde,geçici olarak uygun ve güvenli sabit merdivenle platformlar,geçit veya iskeleler yapılacaktır. Madde ĠĢyerlerinde bakım ve onarım iģleri,bu yerlerdeki çalıģmalar durdurulmadan yapıldığı hallerde,gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır. Madde Kuyu veya diğer yeraltı tesislerinde yapılacak bakım ve onarım iģlerinde;zararlı,zehirleyici,boğucu veya parlayıcı gaz veya sıvıların tehlikeli bir Ģekilde toplanacakları gözönünde bulundurularak gerekli ve yeterli güvenlik tedbirleri alınacaktır. Bu gibi yerlerde,tecrübeli ve usta iģçiler çalıģtırılacak,bunlara uygun kiģisel koruma teçhizatı verilecek ve tecrübeli bir veya birden fazla gözlemci görevlendirilecektir. Madde Hendek,çukur ve diğer kazı iģlerinin yapıldığı yerlere,uygun Ģekilde payandalar ve korkuluklar yapılacak ve buralara,geceleri ıģıklı uyarma levhaları konulacaktır. Madde Sürekli olarak transmisyonla çalıģılan iģyerlerinde,bakım ve onarım sırasında boģa alınan kayıģlar,sabit kancalara veya uygun diğer tertibata takılacaktır. Madde Basınçlı kazanlar ve kaplar,basınç altında iken onarılmayacaktır. Madde Betondan yapılmıģ depolar içinde bakım ve onarım için çalıģılması ve özellikle betonun kırılması gereken hallerde,beton tarafından emilmiģ bulunan 11

12 maddelerin meydana getirebilecekleri tehlikelere karģı,gerekli özel koruma tedbirleri alınacaktır. Madde Tehlikeli gaz,buhar veya sislerin meydana gelebileceği tank veya depolar içinde yapılacak bakım ve onarım iģlerinde;iģçilere maskeler,solunum cihazları ile emniyet kemerleri gibi uygun kiģisel korunma araçları verilecek ve iģ süresince tank veya depo ağızlarında bir gözlemci bulundurulacaktır. Madde Onarılacak depo veya tanklar,baģka depo veya tanklarla bağlantılı bulunduklarında,bağlantı borularının vanaları,güvenli bir Ģekilde kapatılacak veya bu borular sökülerek bağlantı ağızları,kör tapa veya kapaklarla kapanacaktır. Madde Onarılacak tank veya depoların içinde mekanik karıģtırma tertibatı bulunduğu hallerde,bakım ve onarıma baģlanmadan önce,karıģtırıcı tertibatın güç kaynağı ile bağlantısı kesilecek ve karıģtırıcılar,uygun Ģekilde takozlanacak,desteklenecek veya bağlanacaktır. Madde Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar,en geç yılda bir defa kontrol edilecek ve onarımda bunlar tamamen boģaltılacak,bağlantı boruları sökülecek veya uygun kör tapalarla tıkanacak veya vanaları kapatılacaktır. Birikinti ve çamurlar,depo dıģında duracak iģçiler tarafından gelberi veya diğer uygun aletlerle dıģarı çıkarılacak ve depo ağzından içeri uzatılacak spralli borular veya hortumlarla ve basınçlı su ile yıkanacak ve gerektiğinde uzun saplı araçlarla kazınarak raspalanacak ve kıvılcım ve darbe etkisiyle patlama veya parlama tehlikelerine karģı,özel koruma tedbirleri alınacaktır. DıĢarıdan temizlenemeyen büyük depolara iģçilerin girmesi gerektiği hallerde,bu iģçilere;çizme,eldiven,gözlük,elbise veya temiz hava maskesi gibi uygun kiģisel korunma araçları verilecek ve depo ağzında,iģin süresince bir gözlemci bulundurulacaktır. ĠĢyerinde buhar bulunduğu ve temizleme iģlerinde kullanıldığı hallerde,deponun hava ağzı ile buhar verilen ağızdan baģkaları kapatılacak ve depo içine, basınçlı buhar verilecek ve depodaki sıvının özelliğine göre,buhar verme süresinin bitiminden önce,deponun diğer ağızları açılacaktır. ĠĢyerinde buhar bulunmadığı hallerde depo,su ile tamamen doldurulacak ve en az 24 saat kadar su verilmek suretiyle sürekli olarak karıģtırılacaktır. Buhar veya akarsu verildikten sonra,dipte toplanabilecek birikintiler,uygun Ģekilde temizlenecek ve depo,en az 2 saat hava basma veya emme suretiyle havalandırılacaktır. Havalandırmanın bitiminde deponun içi,ilgililerce kontrol edilecek,yapılan kontrol ve analizler sonucu,deponun uygun Ģekilde temizlenmediği anlaģılırsa,su veya buharla temizleme ve havalandırma tekrarlanacaktır. Madde Ġçinde iģçilerin çalıģmakta olduğu küçük depo veya kapalı yerlere,gerektiğinde sürekli olarak ve uygun Ģekilde temiz hava verilecektir. Madde Korozif,parlayıcı,patlayıcı veya zehirli maddelerin taģındığı boru veya kanalların onarım iģlerine baģlanmadan önce,vanalar iyice kapatılıp kilitlenecek veya uygun sürgü tertibatı ile bağlanacak,boru ve kanallar tamamen boģaltılacak ve bu arada çıkacak gaz veya buhar,dağılıp kayboluncuya kadar beklenecektir. Oksijenle kaynak veya kesme iģleri yapıldığı hallerde,borular yıkanacak ve gerektiğinde kaynar su veya buhar geçirilecektir. Madde Tehlikeli maddelerin taģındığı boruların manģon ve flanģlarının sökülmesi gerektiğinde,manģon ve flanģların etrafı kurģun bir levha ile korunacak ve önce flanģların alt kısımlarındaki somunlar,sızıntı baģlayıncaya kadar gevģetilecek,sızıntı kesildikten sonra flanģlar tamamen açılacaktır. 12

13 Birbirine yapıģmıģ veya kaynamıģ olduğu görülen flanģlar,uygun bir kalem veya baģka uygun bir aletle açılacaktır. Madde Tehlikeli maddelerin taģındığı boru ve kanalların onarım iģleriyle görevlendirilen iģçilere,taģınan maddelerin özelliklerine uygun kiģisel korunma araçları verilecek ve iģçiler bunları çalıģırken kullanacaklardır. Madde Kaynak iģleri yapılan iģyerlerindeki gaz tüpleri,borular, elektrik kabloları ve benzeri malzeme;ezilmeyecek,devrilmeyecek veya düģmeleri veya çarpmaları önlenecek Ģekilde yerleģtirilmiģ olacak ve elektrik kaynağı yapılan yerlerde,uygun paravana veya bölmeler bulundurulacaktır. Madde Parlayıcı veya patlayıcı maddeler taģınmıģ olan kaplara,üzerinde kaynak veya oksijenle kesme iģi yapılmadan önce,bunlar buharla veya diğer bir usul ile temizlenecek,zararlı veya tehlikeli gazların,kap içinde kalıp kalmadığı kontrol edilecek ve kaplar,karbondioksit veya azot veya asal gazlar veya benzerleri ile doldurulacak,oksijenle kesme iģleri yapıldığı sürece bu gazlardan biri,yavaģ yavaģ verilecektir. Madde Gömlekli veya çift cidarlı veya kapalı kaplarda ısı veya kaynak iģleri yapılmadan önce,bunlar iyice havalandırılacak ve kaynak iģlerinin yapıldığı sürece hiç bir Ģekilde oksijen verilmeyecektir. Madde Korkuluklu platformlarla çalıģılması imkanı sağlanamayan ve 4 metreden fazla yüksekliği bulunan binaların dıģ kısımlarında,çatılarında ve benzeri yüksek yerlerde,bakım veya onarım iģleriyle her türlü bina sökme ve yıkma iģlerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak ve çalıģan iģçilere,uygun baret, emniyet kemerleri ve bağlama ipleri gibi kiģisel korunma araçları verilecek ve iģçiler bunları kullanacaklardır. Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük te: Madde 14 - Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği, iģlendiği veya depolandığı binalarda inģaat, bakım ve onarım iģlerine baģlanmadan önce aģağıdaki tedbirler alınacaktır. a) ĠĢ kısmen veya tamamen durdurulacaktır. b) O mahalde bulunan bütün parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle, bunların bileģimlerine giren diğer maddeler tehlikeli bölgenin dıģına çıkarılacaktır. c) Onarılacak kısım bütün parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin artıklarından ve bulaģıklardan usulüne uygun olarak tamamiyle temizlenecektir. d) ĠnĢaat, bakım ve onarım; teknik, yetkili ve sorumlu bir elemanın devamlı nezareti ile sağlanacaktır. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği nde: Madde 8 ĠĢçilerin sağlık ve güvenliği yönünden, özel risk taģıyan iģ ekipmanlarının kullanılmasında aģağıdaki önlemler alınacaktır. a) ĠĢ ekipmanı, sadece o ekipmanı kullanmak üzere görevlendirilen ehil kiģilerce kullanılacaktır. 13

14 b) ĠĢ ekipmanlarının tamiri, tadili, kontrol ve bakımı, bu iģleri yapmakla görevlendirilen uzman kiģilerce yapılacaktır. Ek:1 Madde: 2.13 ĠĢ ekipmanının bakım iģleri, ancak ekipman kapalı iken yapılabilecektir. Bunun mümkün olmadığı hallerde, bakım iģleri yürütülürken gerekli önlemler alınacak veya bu iģlerin tehlike bölgesi dıģında yapılması sağlanacaktır. Bakım defteri bulunan makinalarda bakımla ilgili iģlemler günü gününe bu deftere iģlenecektir ĠĢ ekipmanlarının enerji kaynaklarını kesecek araç ve gereçler kolayca görülebilir ve tanınabilir olacaktır. Ekipmanın enerji kaynaklarına yeniden bağlanması iģçiler için tehlike yaratmayacaktır ĠĢ ekipmanlarında, iģçilerin güvenliğinin sağlanmasında esas olan ikaz ve iģaretler bulunacaktır ĠĢçilerin üretim, bakım ve ayar iģlemleri yapacakları yerlere güvenli bir Ģekilde ulaģabilmeleri ve orada güvenli bir Ģekilde çalıģabilmeleri için uygun Ģartlar sağlanacaktır. KAYNAKÇA 4857 sayılı ĠĢ Kanunu ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Tüzüğü 14

BAKIM ONARIM İŞLERİNDE GÜVENLİK BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ

BAKIM ONARIM İŞLERİNDE GÜVENLİK BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ BAKIM ONARIM İŞLERİNDE GÜVENLİK İLGİLİ MEVZUAT İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ ONİKİNCİ BÖLÜM BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ İşyerinde çalışanlar; bina veya bina kısmında, inşaatta,

Detaylı

BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ÇOK RASTLANAN KAZA TÜRLERİ:

BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ÇOK RASTLANAN KAZA TÜRLERİ: Bakım ve onarım hizmetleri; Makine, tezgah ve tesislerin daha uzun sürelerle, arızasız ve problemsiz olarak çalışmasını, beklenmedik arızalar sebebiyle tehlikeli durumların ortaya çıkmaması, istenmeyen

Detaylı

İstanbul Aydın Üniversitesi C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Ders Notu. 27.Ders Notu. Bakım - Onarım İşlerinde Güvenlik.

İstanbul Aydın Üniversitesi C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Ders Notu. 27.Ders Notu. Bakım - Onarım İşlerinde Güvenlik. 27.Ders Notu Bakım - Onarım İşlerinde Güvenlik Ali kocaer Sıra No / Konu 27 / Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Konunun genel amacı Öğrenme hedefleri Konunun alt başlıkları Yüz yüze / toplam

Detaylı

BAKIM & ONARIM İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

BAKIM & ONARIM İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BAKIM & ONARIM İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 Bakım-Onarımın amacı nedir. 1- Sistemin düzgün çalışması sağlanır. 2- Tesisin ömrü uzar, 3- Arıza ve kaza olmadan, tespit yapıp tedbir alınır. 2 İşyerlerinde,

Detaylı

BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE GÜVENLİK

BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE GÜVENLİK BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE GÜVENLİK Bakım ve onarım hizmetleri; makine, tezgâh ve tesislerin daha uzun sürelerle, arızasız ve problemsiz olarak çalışmasını, beklenmedik arızalar sebebiyle tehlikeli durumların

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK. Kaynak genel anlamda iki metal parçayı birbirine birleştirmek için yapılan işlemdir.

KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK. Kaynak genel anlamda iki metal parçayı birbirine birleştirmek için yapılan işlemdir. KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK Kaynak genel anlamda iki metal parçayı birbirine birleştirmek için yapılan işlemdir. Pratik olarak bütün kaynak usulleri pek az istisnası ile, kaynak yerinin erime veya metalin

Detaylı

Konu; Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Konu; Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 1 Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Konu; Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Konunun genel amacı; Katılımcıları, bakım-onarım işlerinde ortaya çıkabilecek riskler ve bu riskler

Detaylı

Bakım Onarım İşlerinde Güvenlik

Bakım Onarım İşlerinde Güvenlik Bakım Onarım İşlerinde Güvenlik Eğitimin Amacı Bakım-onarım işlerinde ortaya çıkan riskleri ve alınması gereken önlemleri öğrenmek. Öğrenim Hedefleri Bina, tesis ve makine bakımında ortaya çıkabilecek

Detaylı

Eğitimin Amacı. Bakım-onarım işlerinde ortaya çıkan riskleri ve alınması gereken önlemleri öğrenmek.

Eğitimin Amacı. Bakım-onarım işlerinde ortaya çıkan riskleri ve alınması gereken önlemleri öğrenmek. Eğitimin Amacı Bakım-onarım işlerinde ortaya çıkan riskleri ve alınması gereken önlemleri öğrenmek. Öğrenim Hedefleri Bina, tesis ve makine bakımında ortaya çıkabilecek tehlikeler, İlgili mevzuat hakkında

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

Bakım - Onarım ĠĢlerinde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği

Bakım - Onarım ĠĢlerinde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği 1 Bakım - Onarım ĠĢlerinde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği 2 AMACIMIZ: Katılımcıları, bakım-onarım işlerinde ortaya çıkabilecek riskler ve bu riskler karşısında alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirmektir.

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İSG

KAYNAK İŞLERİNDE İSG KAYNAK İŞLERİNDE İSG Kaynak işlerindeki başlıca tehlikeler şunlardır: Işın ve ışık Toz, gaz ve dumanlar Endüstriyel gazlar ve basınçlı gaz tüpler Elektrik Gürültü Kaynak yapılan ortamın özellikleri Oksi-asetilen

Detaylı

Makine ve Ekipmanlarla Güvenli Çalışma Prensipleri KADİR BAYRAK 145148045

Makine ve Ekipmanlarla Güvenli Çalışma Prensipleri KADİR BAYRAK 145148045 Makine ve Ekipmanlarla Güvenli Çalışma Prensipleri KADİR BAYRAK 145148045 Amaç : Makine ve ekipmanlarla yapılan çalışmalarda güvenlik sistemlerinin tanıtılması ve uygulamada dikkat edilmesi gereken önemli

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ Elektrik Tesisatı cins ve hacmine göre ehliyetli elektrikçiler tarafından tesis edilerek bakım ve işletmesi sağlanmalıdır. Bu hususta Elektrik

Detaylı

KALORİFER KAZANI TALİMATI

KALORİFER KAZANI TALİMATI KALORİFER KAZANI TALİMATI 1. AMAÇ: Bu talimatın amacı, ANFA işletmesinin yürütmekte olduğu Parklarda, işletmelerde bulunan Kalorifer Kazanı kullanımı işleminde iş sağlığı ve güvenliği açısından uyulması

Detaylı

Tanımlar Küçük gerilim: Tehlikeli gerilim: Alçak gerilim: Yüksek gerilim:

Tanımlar Küçük gerilim: Tehlikeli gerilim: Alçak gerilim: Yüksek gerilim: Tanımlar Küçük gerilim: Anma gerilimi 50 Volt a kadar olan gerilim değeridir. Tehlikeli gerilim: Etkin değeri Alternatif akımda 50 Volt un, doğru akımda 120 Volt un üstünde olan, yüksek gerilimde ise,

Detaylı

YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 1. Genel hususlar a. Yüksekte yapılan geçici işler uygun bir platformda, güvenlik içinde ve uygun ergonomik koşullarda yapılamıyorsa, güvenli çalışma

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ. Bakım Onarım İşleri. Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Makine Mühendisliği

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ. Bakım Onarım İşleri. Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Makine Mühendisliği MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ Bakım Onarım İşleri Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Makine Mühendisliği BAKIM ve ONARIM Bakım; bir iş ekipmanı, bina ya da tesisatın iş görebilirliğinin,

Detaylı

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti NEDEN ENERJİNİN KONTROLÜ? Kontrolsüz Enerji Ölümcüldür! TEHLİKELİ

Detaylı

.. ALT YÜKLENICI POLITIKASI

.. ALT YÜKLENICI POLITIKASI .. ALT YÜKLENICI. POLITIKASI. FUV Mühendislik, alt yüklenicilik hizmeti alması gereken durumlarda kendi çalışma prensiplerini paylaşan firmaları tercih eder. Alt yüklenici firma seçimi, kalite yönetim

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

BAKIM ONARIM HİZMETLERİNİN TÜRK MEVZUATINDAKİ YERİ

BAKIM ONARIM HİZMETLERİNİN TÜRK MEVZUATINDAKİ YERİ BAKIM ONARIM HİZMETLERİNİN TÜRK MEVZUATINDAKİ YERİ PROF. DR. M. FATİHUŞAN YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DEKANI ANKARA 10.5.2011 1 BAKIM, ONARIM, İŞ EKİPMANI VE BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ

Detaylı

BAKIM VE ONARIM DA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Dr. Ferhat Güngör Mayıs 2013

BAKIM VE ONARIM DA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Dr. Ferhat Güngör Mayıs 2013 BAKIM VE ONARIM DA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Dr. Ferhat Güngör Mayıs 2013 Bakım ve Onarım (BO) işlerini güvenli ve amaca uygun yapıp, Ortaya çıkan riskleri ve tehlikeleri bertaraf ederek, İş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Hazırlayan Necdet DEMİR Tersane Kazaları ceza hukuk bilirkişisi Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Necdet DEMİR Kimdir? 1990 Yılı Yıldız Üniversitesi Endüstri

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 15.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Egemen Avcu Dr. Makine Mühendisi Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği GiriĢ ĠĢ Kazaları ĠĢ yerinde

Detaylı

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

HİDROFOR İSG TALİMATI

HİDROFOR İSG TALİMATI HİDROFOR İSG TALİMATI 1. AMAÇ: Bu talimatın amacı, ANFA işletmesinin yürütmekte olduğu Parklarda, işletmelerde bulunan HİDROFOR kullanımı, tamir, bakım ve temizlik işleminde iş sağlığı ve güvenliği açısından

Detaylı

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ELEKTRİK İŞLERİ GÜVENLİK TALİMATI

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ELEKTRİK İŞLERİ GÜVENLİK TALİMATI 1. AMAÇ Bu talimatın amacı Ahi Evran Üniversitesindeki Elektrik işleri ve hatlarıyla ilgili güvenlik önlemlerini tanımlamaktır. 2. KAPSAM Bu talimat Ahi Evran Üniversitesi tüm yerleşkelerini ve elektrik

Detaylı

BAKIM ONARIM İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

BAKIM ONARIM İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BAKIM ONARIM İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DR.NURETTİN YAMANKARADENİZ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI Eğitimin İçeriği 1. Makina, Elektrik, Bina ve Tesisler 2. Bakım onarım işlerinde dikkat edilecek hususlar

Detaylı

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden - levha, - renk, - sesli ve/veya ışıklı sinyal, - sözlü iletişim ya da el kol işareti yoluyla

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

KONU: KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK

KONU: KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK KONU: KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK Kaynak : İki malzemenin, ısı veya basınç veya her ikisini kullanarak, bir malzemeye ilave ederek veya etmeden birleştirmedir. KAYNAK ÇAŞİTLERİ SOĞUK BASINÇ KAYNAĞI SICAK

Detaylı

EĞĠTĠM NOTLARI DETAM YAYINLARI

EĞĠTĠM NOTLARI DETAM YAYINLARI GÜVENLĠK VE SAĞLIK ĠġARETLERĠ EĞĠTĠM NOTLARI YAYINLARI GÜVENLĠK VE SAĞLIK ĠġARETLERĠ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli ve/veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el kol

Detaylı

ZONGULDAK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü 24.2.2015 1

ZONGULDAK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü 24.2.2015 1 ZONGULDAK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü 24.2.2015 1 İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEKLER Ekipman, araç-gereçlerin düzenli olarak teknik bakımları yapılacak,

Detaylı

ELEKTRİKLİ MAKAS TALİMATI

ELEKTRİKLİ MAKAS TALİMATI ELEKTRİKLİ MAKAS TALİMATI 1. AMAÇ: Bu talimatın amacı, ANFA işletmesinin yürütmekte olduğu Parklarda, işletmelerde bulunan ELEKTRİKLİ MAKAS kullanımı, tamir, bakım, temizlik işleminde iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

MUAYENE ÖNCESİ ÖN HAZIRLIK FORMU

MUAYENE ÖNCESİ ÖN HAZIRLIK FORMU TÜM İŞ EKİPMANLARI VE TESİSATLAR İÇİN YAPILMASI GEREKEN ORTAK HAZIRLIKLAR 1. Kontrolü yapılacak cihazın bakım onarım defteri 2. Firma yardımcı personel ve gerekli ekipmanların hazır bulundurulması sağlanmalıdır.

Detaylı

Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü

Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Genel olarak kaynak teknolojisinden, bina kurulmasından, cihaz onarımlarına, ağır sanayiden

Detaylı

Periyodik Test ve Kontroller

Periyodik Test ve Kontroller Periyodik Test ve Kontroller İş Güvenliği yönünden; Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Hidrofor Periyodik

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ Ġġ GÜVENLĠĞĠ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ Ġġ GÜVENLĠĞĠ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ Ġġ GÜVENLĠĞĠ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER KONTROLLERĠ ve DÜZENLENECEK BELGELER Periyodik kontroller ile ilgili Mevzuat : 1- İş Ekipmanlarının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ. Proje ve Uygulama Denetçisi (Elektrik) Eğitim Notu

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ. Proje ve Uygulama Denetçisi (Elektrik) Eğitim Notu İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ Proje ve Uygulama Denetçisi (Elektrik) Eğitim Notu İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN TANIMI Çalışanların sağlıklı ve güvenli çalışmaları için alınması gereken önlemler dizisidir. İşyerlerinde

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ. Bakım Onarım İşleri. Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Makine Mühendisliği

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ. Bakım Onarım İşleri. Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Makine Mühendisliği MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ Bakım Onarım İşleri Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Makine Mühendisliği BAKIM ve ONARIM Bakım; bir iş ekipmanı, bina ya da tesisatın iş görebilirliğinin,

Detaylı

ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK. Resmi Gazete Tarihi: Sayısı: 28633

ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK. Resmi Gazete Tarihi: Sayısı: 28633 ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK Resmi Gazete Tarihi: 30.04.2013 Sayısı: 28633 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalıģanları sağlık ve güvenlik yönünden

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

Periyodik Teknik Kontrol

Periyodik Teknik Kontrol Periyodik Teknik Kontrol www.uzmanis.com.tr iş güvenliği, - 1 - uzmanlık ister... PERİYODİK TEKNİK KONTROL HİZMETLERİ Uzman İş Güvenliği; işletmelerde kullanılan tüm makine ve ekipmanların muayenesi konusunda

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları

Detaylı

DUVAR İŞLERİNDE TEHLİKELER

DUVAR İŞLERİNDE TEHLİKELER DUVAR İŞLERİNDE TEHLİKELER FAALİYET ALT FAALİYET NO TEHLİKE DUVAR İMALATI Elle malzeme taşınması Araçla malzeme taşınması Araçtan malzeme indirilmesi Sabit İskeleler üzerinde çalışma 1 Takılıp düşme 2

Detaylı

FINE KINNEY METODU İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ VE EYLEM PLANI

FINE KINNEY METODU İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ VE EYLEM PLANI Elektrik işi ÖLDÜRÜCÜ KAZA ciddi çevresel zarar Elektrik BEKLENİR KESİN ÖLDÜRÜCÜ KAZA ciddi çevresel zarar İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ EK - 2.9 RİSK ALTINDAKİLER

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMININ GÖZETİMİ

ÇALIŞMA ORTAMININ GÖZETİMİ ÇALIŞMA ORTAMININ GÖZETİMİ İş Kanunu Madde 77 İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla yükümlüdürler.

Detaylı

ASANSÖR İMALAT İŞLERİNDE TEHLİKELER

ASANSÖR İMALAT İŞLERİNDE TEHLİKELER ASANSÖR İMALAT İŞLERİNDE TEHLİKELER FAALİYET ALT FAALİYET NO TEHLİKE ASANSÖR İMALATI Elle malzeme taşınması Araçla malzeme taşınması Araçtan malzeme indirilmesi Elektriksiz el aletlerinin kullanımı(tornavida,anahtar

Detaylı

Beton pompasının destek pabuçlarının zemine uygun şekilde sabitlenmesi

Beton pompasının destek pabuçlarının zemine uygun şekilde sabitlenmesi BETON DÖKÜMÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş güvenliği ve işçi sağlığı, yalnızca hazır beton tesisleri içerisinde ve beton üretim sürecinde değil, betonun taşınması ve dökümü sırasında da dikkat edilmesi

Detaylı

İNŞAAT İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN TEFTİŞ FAALİYETLERİ. Haydar Mesut ARSLAN İş Başmüfettişi İnşaat Mühendisi

İNŞAAT İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN TEFTİŞ FAALİYETLERİ. Haydar Mesut ARSLAN İş Başmüfettişi İnşaat Mühendisi İNŞAAT İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN TEFTİŞ FAALİYETLERİ Haydar Mesut ARSLAN İş Başmüfettişi İnşaat Mühendisi Yapı Sektörü Sigortalı Çalışan Sayısı 1,980,630 1,849,942 1,875,989 2013 2014

Detaylı

BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME KRİTERLERİ

BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME KRİTERLERİ BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME KRİTERLERİ Murat EVLİCE ÇEVRE MÜHENDİSİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI TEL: 0507 179 80 98 0553 293 87 62 E- POSTA: murate@kayalarosgb.com muratevlice@gmail.com BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME

Detaylı

Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi

Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi Güvenli İskele Projesi 2014 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU Levha No Levha Temsili Resim Levha Boyutları (cm) Yükseklik x En UL-001 Makine, Alet ve Malzemelerinizi Özenli Kullanınız UL-002 Dikkat Tüpleri Bağlı Tut

Detaylı

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin 2014 Sunum Amacı Cephe iskelelerinin güvenli bir şekilde kurulum ve söküm işlerinin

Detaylı

PERİYODİK KONTROL NEDİR?

PERİYODİK KONTROL NEDİR? PERİYODİK NEDİR? 25 Nisan 2013 perşembe tarihinde yayınlanan İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereğince 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren

Detaylı

Elektrik Mühendisliğinde İş Güvenliği

Elektrik Mühendisliğinde İş Güvenliği Elektrik Mühendisliğinde İş Güvenliği Güvenlik Donanımları Yasal Mevzuatlar Vaka Analizi 2017 2018 Güz Dönemi Güvenlik Donanımları Istanka Güvenlik Donanımları 30 kv baret 36 kv çizme 45 kv, 4mm halı Hat

Detaylı

İZLEME VE ÖLÇME PLANI

İZLEME VE ÖLÇME PLANI İZLEME VE ÖLÇME PLANI KONTROL / ÖLÇÜM / RAPOR / İZLEME İSG Faaliyet Planı YASAL YÜKÜMLÜLÜK MADDELERİ SORUMLU PERİYODU Madde: 15 Gerçekleşen Kontrol Tarihi Gelecek Kontrol Tarihi AÇIKLAMA Gerekli görüldüğünde

Detaylı

Elektrik Mühendisliğinde İş Güvenliği

Elektrik Mühendisliğinde İş Güvenliği Güvenlik Donanımları Elektrik Mühendisliğinde İş Güvenliği Güvenlik Donanımları Yasal Mevzuatlar Vaka Analizi Istanka 2017 2018 Güz Dönemi Güvenlik Donanımları 30 kv baret 36 kv çizme 45 kv, 4mm halı Alçak

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA /KAPAMA ŞALTERİ 2. İŞ PARÇASI TABLASI 3. KIVILCIM/ÇAPAK KORUYUCU 4. ZIMPARA TAŞI 5. ZIMPARA TAŞI

Detaylı

HAZIR BETON ÜRETĠMĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ

HAZIR BETON ÜRETĠMĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ HAZIR BETON ÜRETĠMĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ 1 HAZIR BETON ÜRETĠMĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ 1.0 AMAÇ Kinney (mathematical risk evaluation) ın metodu ile... Hazır beton santrallerinde beton üretimi, şantiyelere

Detaylı

MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 7 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com

MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 7 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com 1 P a g e MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 7 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com 4. 1. Solunumla akciğerlere ulaşmasına rağmen akciğerlerde yapısal ve/veya fonksiyonel bozukluk yapmayan tozlara

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

Makina Güvenliği. Ali TURAN CMSE

Makina Güvenliği. Ali TURAN CMSE Makine Mühendisleri Odası Ankara Şube 16.05.2017 Makina Güvenliği Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert Mak. Müh. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı 0533 339 71 20 ali.turan@etkiisguvenligi.com Neden

Detaylı

TÜRKİYE EŞLEŞTİRME. Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma sırasında evraklar. Yazılı talimatlar.

TÜRKİYE EŞLEŞTİRME. Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma sırasında evraklar. Yazılı talimatlar. TÜRKİYE EŞLEŞTİRME Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma sırasında evraklar Yazılı talimatlar SÜRÜCÜ İÇİN YAZILI TALİMATLAR SÜRÜCÜ TARAFINDAN ANŞILACAK BİR DİLDE TAŞIMACILIĞIN

Detaylı

PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ

PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ KONTROL EKİPMAN ADI PERİYODU(Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

Detaylı

İş Güvenliği, Çevre Ve Sağlık

İş Güvenliği, Çevre Ve Sağlık İş Güvenliği, Çevre Ve Sağlık KAZA Beklenmedik bir anda ortaya çıkan ve maddi manevi zarar veren olaydır. Bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için gerekli olan koşullar yasayla belirlenmiştir. (506 sayılı

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir.

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ Eğitimin Amacı Çalışma ortamı gözetiminin tanımı ve kapsamı, İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi;

Detaylı

KİMYASAL MADDE ÜRETEN, DEPOLAYAN TESİSLERDE İŞ KAZASI, YANGIN VE PATLAMALARI ÖNLEMENİN EN ÖNEMLİ MEDODU RİSK BAZLI İŞ VE ATEŞ İZNİ FORMU DÜZENLENMESİ

KİMYASAL MADDE ÜRETEN, DEPOLAYAN TESİSLERDE İŞ KAZASI, YANGIN VE PATLAMALARI ÖNLEMENİN EN ÖNEMLİ MEDODU RİSK BAZLI İŞ VE ATEŞ İZNİ FORMU DÜZENLENMESİ KİMYASAL MADDE ÜRETEN, DEPOLAYAN TESİSLERDE İŞ KAZASI, YANGIN VE PATLAMALARI ÖNLEMENİN EN ÖNEMLİ MEDODU RİSK BAZLI İŞ VE ATEŞ İZNİ FORMU DÜZENLENMESİ Celal TOPRAKÇI Kimya Mühendisi, İş Güvenliği Uzmanı

Detaylı

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ. İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ. İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ HOŞGELDİNİZ İŞ KAZALARI Önlenebilir nedenlere bağlı olarak

Detaylı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı Yrd. Doç. Dr. Bedri KEKEZOĞLU & Yrd. Doç. Dr. Altuğ BOZKURT Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı Güvenlik Donanımları Yasal Mevzuatlar Güvenlik Donanımları Hat üzerinde gerilimin bulunup bulunmadığının kontrolü,

Detaylı

ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ.

ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ. ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ. OT SİLAJ MAKİNESİ KULLANMA KLAVUZU 3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İHSAN DEDE CAD. 13.SK. NO:11 SELÇUKLU/KONYA TEL: 444 49 42 FAKS: 0332.345 15 04 www.celikeltarim.com info@celikeltarim.com

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

TRAVMADAN KORUNMA. Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı

TRAVMADAN KORUNMA. Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı TRAVMADAN KORUNMA Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı Travma önceden ve nereden geleceği bilinmeyen bir darbeye benzetilebileceği gibi, toplumun yeterli özeni göstermediği bir hastalığı olarak da

Detaylı

Bu Addendum Kullanıcı El Kitabı'na

Bu Addendum Kullanıcı El Kitabı'na Oksijen sensörünün değiştirilmesi Giriş Oksijen sensörünün her iki senede bir ya da gerekirse daha kısa aralıklarla değiştirilmesi gerekir. Genel onarım talimatları Ventilatöre bakım yaparken, ventilatör

Detaylı

İNŞAAT ŞANTİYELERİNDE YAPILAN YANLIŞ VE DOĞRU UYGULAMALAR

İNŞAAT ŞANTİYELERİNDE YAPILAN YANLIŞ VE DOĞRU UYGULAMALAR İNŞAAT ŞANTİYELERİNDE YAPILAN YANLIŞ VE DOĞRU UYGULAMALAR F.ÜNAL TOKTAŞ ELEK. Y. MÜH. A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI unaltoktas.com Sayfa 1 / 17 İNŞAAT ŞANTİYELERİNDE YAPILAN YANLIŞ VE Geçitlerde dar ve

Detaylı

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik Eğitimin Amacı Eğitimin amacı, işyerlerinde sağlıklı güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını %0 a indirmek, çalışanları yasal hak ve

Detaylı

REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Kemalpaşa Org. San. Böl. Kuyucak Mevkii No:211 Kemalpaşa-İZMİR Tel : 0090-232- 479 68 48 Faks : 0090-232- 479 68 49 www.remakreduktor.com.tr

Detaylı

ZONTAŞ Grizu Kazası Başkanlığı

ZONTAŞ Grizu Kazası Başkanlığı ZONTAŞ Grizu Kazası 13.7.2003 1 Olay Karadon Müessesesi (Gelik mevkii) 16 nolu rödovanslı sahada üretim yapan ZONTAŞ firmasına ait yer altı işletmesinde 13.07.2003 günü bir grizu patlaması meydana gelmiştir.

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni Yasal Süreç İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği: RG 09.12.2003/25311

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Makine Mühendisliği

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Makine Mühendisliği MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Makine Mühendisliği KAYNAK İki malzemenin, ısı veya basınç veya her ikisini kullanarak, bir malzemeye ilave ederek veya etmeden birleştirmedir.

Detaylı

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) -

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) - GENEL BİLGİLER TABLO İşyeri Unvanı : İşyerinin Adresi : İşveren : İşveren Vekili (Adı, Soyadı, Unvanı) : Faaliyetin Yapıldığı Yerin Adresi* : Tehlike Sınıfı : SGK Sicil No. : Ticaret Sicil No : Vergi No.

Detaylı

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU PROFİL KESME MAKİNASI 5 MODEL -RTM695- TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 8 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 2. KORUYUCU KAPAK 3. TUTMA KOLU 4. KESME DİSKİ 5. MAKİNA TABANI 6. AKTİF KORUMA 7. TAŞ KİLİTLEME

Detaylı

ELEKTRİK. İŞ GÜVENLİĞİ İzmir EMO - 18 Ekim 2012

ELEKTRİK. İŞ GÜVENLİĞİ İzmir EMO - 18 Ekim 2012 ELEKTRİK İŞ GÜVENLİĞİ İzmir EMO - 18 Ekim 2012 ELEKTRİK NEDİR Elektrik bir güç alanı meydana getiren potansiyel bir enerji kaynağıdır. Bu enerji kaynağının hareketi ( elektrik akımı) bir manyetik güç alanı

Detaylı

BEŞİNCİ KISIM BEŞİNCİ BÖLÜM Elektrik tesisatında Alınacak Güvenlik Önlemleri

BEŞİNCİ KISIM BEŞİNCİ BÖLÜM Elektrik tesisatında Alınacak Güvenlik Önlemleri İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ BEŞİNCİ KISIM BEŞİNCİ BÖLÜM Elektrik tesisatında Alınacak Güvenlik Önlemleri - ELEKTRİK MOTORLARI: Toprakla potansiyel farkı 230 volt veya daha yukarı olan alternatif gerilim ile çalışan

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Y r d. D o ç. D r. Fu a t Y I L MAZ G a z iantep Ü n i versitesi M a k ine M ü h endi sliği B ö lümü PATLAYICI ORTAM Patlayıcı

Detaylı

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili;

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili; 11.09.2014 Sayın İlgili; Değişik sektörlerde, birbirlerinden farklı özellikte çalışma şartlarına sahip işletmelerin çalışmalarını gerçekleştirirken, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İşyerlerinde, işlerin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan, sağlığa zararlı durumlardan korunmak amacı ile yapılan sistemli çalışmalara iş sağlığı ve iş güvenliği

Detaylı

İNŞAATLARDA YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA. Serkan ÇETİNCELİ İş Müfettişi İnş.Yük.Müh.

İNŞAATLARDA YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA. Serkan ÇETİNCELİ İş Müfettişi İnş.Yük.Müh. İNŞAATLARDA YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA Serkan ÇETİNCELİ İş Müfettişi İnş.Yük.Müh. YAPI İŞYERLERİ İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği ne göre ÇOK TEHLİKELİ sınıftadır Yapı işyerlerinde

Detaylı

PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ

PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ 1 GİRİŞ Kimya, petrokimya, doğal gaz, petrol, kimyasal madde depolama tesisleri ve benzeri sektörler gibi yanıcı maddelerin kullanıldığı, depolandığı ve taşındığı işyerlerinde

Detaylı

Kaynak : İki malzemenin, ısı veya basınç veya her ikisini kullanarak, bir malzemeye ilave ederek veya etmeden birleştirmedir.

Kaynak : İki malzemenin, ısı veya basınç veya her ikisini kullanarak, bir malzemeye ilave ederek veya etmeden birleştirmedir. Kaynak : İki malzemenin, ısı veya basınç veya her ikisini kullanarak, bir malzemeye ilave ederek veya etmeden birleştirmedir. http://www.youtube.com/watch?v=dysuj3qyjlo KAYNAK ÇAŞİTLERİ SOĞUK BASINÇ KAYNAĞI

Detaylı

HAVALI SOMUN SIKMA MAKİNASI

HAVALI SOMUN SIKMA MAKİNASI HAVALI SOMUN SIKMA MAKİNASI MODEL RTM 0125 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ KOVANI 2. ÇALIŞTIRMA TETİĞİ 3. HAVA GİRİŞİ 4. BASINÇ AYARLAYICI 5. SAĞ SOL BUTONU TEKNİK VERİLER Hız Maks.

Detaylı

HAVA ÜFLEME MAKİNASI

HAVA ÜFLEME MAKİNASI HAVA ÜFLEME MAKİNASI MODEL RTM301 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 2 3 5 CİHAZIN ÜNİTELERİ 4 1. HIZ AYAR DÜĞMESİ 2. TETİK KİLİTLEME BUTONU 3. ÇALIŞTIRMA ANAHTARI 4. HAVA EMİŞ YERİ 5. HAVA ÜFLEME BORUSU TEKNİK

Detaylı