Bölüm 3: Elektrik Tesisleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bölüm 3: Elektrik Tesisleri"

Transkript

1 Bölüm 3: Elektrik Tesisleri 1. Çaðýrma ve aydýnlatma tesislerinde kullanýlan gereçler 1.1. Sigorta Elektrik besleme hatlarýný ve aygýtlarý aþýrý akýma karþý korumak için kullanýlan devre elemanýna sigorta denir. Uygulamada, buþonlu, otomatik, býçaklý, cam, fiþli ve yüksek gerilim sigortalarý kullanýlýr. Sigortalar geniþ olarak aydýnlatma gereçleri bölümünde açýklanmýþtýr. 220/12 v U 1 U 2 R y (yük) primer sargý (N 1 ) manyetik aký (f) sekonder sargý (N 2 ) 1.2. Zil transformatörü (trafosu) Þekil 3.1: Zil transformatörünün yapýsý Elektrik akýmýný ve gerilimini alçaltýp yükseltmeye yarayan cihaza transformatör (trafo) denir. Bir fazlý trafolarda primer (birincil) ve sekonder (ikincil) olmak üzere iki sarým, ince çelik saclardan yapýlmýþ nüve üzerine yerleþtirilir. Primere uygulanan alternatif akýmýn yarattýðý deðiþken manyetik alan nüve üzerinden geçerek sekonder sargýlarýný etkiler. (Sekonderin sarýmlarýnýn içindeki elektronlarý hareket ettirir). Deðiþken manyetik alana maruz kalan sekonderin çýkýþ uçlarýnda deðiþken (AC) gerilim doðar. Trafolar elektriðin frekansýný deðiþtirmez. Sekonderden alýnan gerilim ve akýmýn deðeri, sarým sayýsý, nüve ve sargýlarýn kesiti gibi ögelere göre deðiþir. Trafolar isteðe göre her güç ve gerilim deðerinde üretilebilir. Seçim yapýlýrken beslenecek alýcýnýn akým ve gerilim deðerleri göz önüne alýnýr. Örneðin zil çalýþtýrmak için 220/12 volt ve 3-5 W gücünde bir trafo yeterli olur. Oto radyo teybini çalýþtýrmak için 220/12 volt, W gücünde bir trafo gerekir. Gerilimi düþürmede kullanýlan trafolarda primer, ince kesitli telden çok sarýmlý; sekonder ise kalýn kesitli telden az sarýmlý olur. Devre baðlantýsý yapýlýrken trafonun etiketinden baðlantý uçlarý belirlenemiyorsa sargýlarýn kesitlerine bakýlýr. Gerilimi düþürmede kullanýlan trafo dalgýnlýkla yanlýþ baðlanacak olursa (yani çýkýþ

2 uçlarýna yüksek gerilim uygulanýrsa) trafonun diðer uçlarýnda çok yüksek deðerli gerilim oluþur. Þöyle ki; 220 volt giriþ, 12 volt çýkýþ deðerinde olan bir trafonun sekonderine yanlýþlýkla 220 volt uygulanýrsa primer sarýmýnýn uçlarýnda yaklaþýk 4033 volt oluþur. Bu deðer, kullanýcýlar için son derece tehlikeli sonuçlar ortaya çýkarýr. O nedenle trafo baðlantýlarý titizlikle yapýlmalýdýr Ziller Mekanik yapýlý zil Bobin, nüve, palet, tokmak, çan gibi elemanlarýn birleþmesinden oluþmuþ devre elemanýdýr. Þekil 3.2'de yapýsý verilen mekanik yapýlý zilin bobin uçlarýna 8-15 voltluk gerilim uygulandýðýnda, bobin etrafýnda bir manyetik alan oluþarak nüveyi mýknatýslar. Mýknatýslanan demir nüve, paleti çeker ve tokmak çana vurur. Palet çekildiði anda A kontaðý açýldýðýndan bobinin enerjisi kesilir. Bu durumda demir nüve mýknatýslýðýný kaybederek paleti býrakýr. Palet normal konumuna döndüðünde ise A kontaðý tekrar kapanarak bobine yeniden akým verir. Bobine kesik kesik uygulanan akým çanda ses oluþturur. baðlantý vidalarý nüve bobin palet A ses ayar vidasý çan tokmak Þekil 3.2: Mekanik yapýlý zil Resim 3.1: Elektronik devreli zil Elektronik devreli (melodili) zil Direnç, kondansatör, transistör, entegre, hoparlör gibi elemanlar kullanýlarak yapýlan gereçlere elektronik devreli zil denir. Melodili zillerin, kanarya sesi, ding-dong, bim-bam, müzik, insan sesi gibi sinyaller üreten modelleri vardýr. Çok yaygýn olarak kullanýlan kanarya sesli ziller sönümlü osilâtör devresinden meydana gelmiþtir. Resim 3.1'de kanarya sesli zilin dýþ ve iç görünümü verilmiþtir.

3 isim etiketi Þekil 3.3: Butonlar 1.4. Buton Devreyi açýp kapamaya yarayan buton, baðlantý uçlarý ve yay düzenekli kontaktan oluþur. Normalde (butona basýlmadýðýnda) kontak, yay tarafýndan yukarý itildiðinden açýk durumdadýr ve devreden akým geçmez. Butonun düðmesine basýldýðýnda kontaklar kapanýr ve alýcý çalýþýr. Butondan elimizi çektiðimizde yay kontaðý iterek akýmý keser. Resim 3.2: Ýletkenler 1.5. Ýletkenler Elektrik akýmýný kolayca ileten maddelere iletken denir. Elektrik tesislerinde bakýr, alüminyum, kalay, gümüþ vb. gibi maddelerden yapýlmýþ iletken gereçler kullanýlýr. Konutlarda uygulanan çaðýrma ve bildirim tesislerinde 0,30-0,75 mm 2 kesitinde PVC izoleli bakýr iletkenler tercih edilir. Aydýnlatma tesisatlarýnýn sortilerinde en az 1,5 mm 2, priz tesisatlarýnýn sortilerinde ise en az 2,5 mm2 kesitinde bakýr kablolar kullanýlýr. Elektrik akýmýný geçirmeyen maddelere yalýtkan denir. Tesisatlarda, PVC, kauçuk, bakalit, porselen, cam, mika, fiber, amyant, kâðýt, presbant gibi maddelerden yapýlmýþ yalýtkanlar kullanýlýr Borular Çaðýrma ve bildirim tesisleri sýva üstü ya da sýva altý tesisat olarak döþenir. Borular 3 m boyunda ve mm çaplý olarak satýlýr. Hareketli ya da çok kývrýmlý yerlerde kullanýlan spiral borular ise mm çapýndadýr. Uygulamada kullanýlan boru tipleri þöyledir:

4 a. bergman boru c. PVC boru b. peþel boru d. spiral boru Resim 3.3: Borular Bergman boru Ýç kýsmý vernikli kartonla kaplý alüminyum sactan yapýlmýþ sýva üstü tesisatta kullanýlan boru çeþididir. Sadece eski ev tesisatlarýnda görülür (resim 3.3-a) Peþel boru Ýnce çelik sacdan yapýlmýþ, paslanmaya karþý özel bir madde ile kaplanmýþ boru çeþididir. Sadece eski ev tesisatlarýnda görülür (resim 3.3-b) PVC boru PVC (polivinil clorür) maddesinden yapýlmýþtýr. Yumuþak ve sert olmak üzere iki tipte yapýlýr.yumuþak tipler binanýn duvarlarýna, sert tipler ise hasýr (beton) altýna döþenir (resim 3.3-c) Spiral boru Çok kývrýmlý yerlerde kullanýlýr. PVC ya da ince sacdan üretilir (resim 3.3-d) Kroþe Sýva üstü tesisatta borular, duvara ya da tavana kroþelerle tutturulur. Kroþeler, sacdan ya da plâstikten yapýlýr (resim 3.4). no: 3 no: 4 no: 1 no: 2 Resim 3.4: Kroþeler Resim 3.5: Dirsek 1.8. Dirsek (kut) Borularýn 90 dönüþ yapmasý için kullanýlan gereçtir. Uygulamada en çok resim 3.5'te görülen PVC'den yapýlmýþ dirsekler kullanýlmaktadýr Buat Ýletkenlerin eklendiði ve daðýtýmlarýnýn yapýldýðý ek kutularýdýr. Uygulamada yuvarlak ve kare þeklindeki buatlar kullanýlýr. Resim 3.6'da çeþitli buat resimlerine yer verilmiþtir.

5 sýva üstü buat nemli yerlerde kullanýlan buatlar sýva altý buat Resim 3.6: Buat Muf Borularýn eklenmesinde kullanýlan gereçtir. Resim 3.7'de görülen mufun iki tarafý, eklenecek borularýn giriþini kolaylaþtýrmak için çap bakýmýndan biraz daha büyüktür. alýcý çýkýþý tahta boru giriþi Resim 3.7: Muf Resim 3.8: Pater Pater Sýva altý tesisatta tavan ve duvara monte edilecek araçlarýn kolayca vidalanmasýný saðlamak için kullanýlan tahta parçasýdýr. Pater, binanýn betonu dökülmeden önce yapýlan boru döþeme iþlemi yapýlýrken yerleþtirilir (resim 3.8) Anahtar ve priz kasasý Resim 3.9'da görülen kasalar, sýva altý tesisatlarda anahtar ve prizleri duvarlara monte etmede kullanýlan plâstik gereçtir Kablo pabucu Resim 3.10'da görülen kablo pabuçlarý kalýn kesitli ya da çok telli iletkenlerin vidalara çok kolayca baðlanmasýný saðlamak için kullanýlan metal gereçtir Dübel Resim 3.11'de görülen dübeller elektrik tesisatýyla ilgili araç gereçlerin duvar ve tavana tutturulmasý için vida yoluna yerleþtirilerek kullanýlan plâstik gereçtir. Uygulamada en çok, numaralý dübeller kullanýlýr. Resim 3.9: Kasa Resim 3.10: Kablo pabucu Resim 3.11: Dübel

6 a) sýra klemens b) simit klemens c) ray klemensi d) hat klemensi e) lüstr klemens Resim 3.12: Klemensler Klemens Ýletkenlerin birbirine daha iyi deðmesi için klemens kullanýlarak eklenir. Uygulamada kullanýlan klemens çeþitleri þunlardýr: I. Sýra klemens Duy, buat, pano, seyyar kablo vb. gibi yerlerde kullanýlýr. Resim 3.12-a'da sýra klemens görülmektedir. II. Simit klemens Buat içinde yapýlan kablo eklemelerinde kullanýlan klemens türüdür. Çok kýrýlgan olan porselenden yapýlan bu gereç monte edilirken hassas çalýþmak gerekir. Resim b'de simit klemens görülmektedir. III. Ray klemens Kumanda panolarýnda kablolarýn düzenli bir þekilde eklenebilmesi için raya monte edilebilen klemensler kullanýlýr. Resim 3.12-c'de ray klemensi görülmektedir. IV. Hat klemensi Elektrik daðýtým direklerinden konutlara ya da iþ yerlerine enerji alýrken kullanýlan gereçtir. Alüminyumdan yapýlan bu elemanýn baðlantý noktalarýnýn birisi bakýrlý olan tipleri akýmý dahi iyi iletir. Montaj yapýlýrken bakýrlý kýsmýn bakýr tele, alüminyum kýsmýn ise alüminyum tele baðlanmasý gerekir. Resim 3.12-d'de hat klemensi görülmektedir. V. Lüstr klemens Porselen gövdeli olup sýcaklýðýn yüksek olduðu (ütü, fýrýn, elektrikli soba vb.gibi) cihazlarda kullanýlýr. Resim 3.12-e'de lüstr klemens görülmektedir.

7 2. Çaðýrma ve bildirim tesisatlarýnda kullanýlan semboller Çaðýrma ve bildirim tesisatlarýnda aþaðýdaki tabloda verilen semboller kullanýlýr. Sembol Anlamý Sembol Anlamý Doðru akým (DC) Siren Alternatif akým (AC) 1 50 Hz 1 fazlý alternatif akým Doðru ve alternatif akým (DC-AC) 3 50 Hz 3 fazlý alternatif akým + (P) DC'de pozitif uç 3N 50 Hz 3 fazlý nötr iletkenli alternatif akým - (N) DC'de negatif uç Tehlikeli gerilim R AC'de birinci faz Transformatör S AC'de ikinci faz Ýletken T AC'de üçüncü faz Ek alma Mp AC'de nötr Ýki ek alma Etiketli buton Elektrik baðlantýsý yok Butoniyer Buton Zil Korna Melodili zil Sigorta Výzýltý Þalter Erkek fiþ Telefon prizi Fiþ ve priz TV anten prizi Kapý otomatiði Numaratör Tablo 3.1: Çaðýrma ve bildirim tesislerinde kullanýlan semboller

8 3. Çaðýrma ve bildirim tesisatlarýnýn çiziminde dikkat edilmesi gereken hususlar Tesisatýn projesi, mîmari plân üzerine semboller kullanýlarak çizilir. Tesisatý yapacak elektrikçi projeleri göz önüne alarak uygulamayý yapar. Elektrik tesisatlarý, sýva üstü ve sýva altý olmak üzere iki þekilde yapýlýr. Tesisat projeleri aydýnger kâðýdýna tek hat þemasý þeklinde çizilir. Kapalý þema olarak da adlandýrýlan çizimde iletkenler bir çizgi olarak gösterilir. Kapalý þemada tek çizginin kaç iletkeni temsil ettiði, 60 eðik ve üç iletkene kadar iletken sayýsýnca çizilen ince çizgilerle, üç iletkenden fazlasý için ise çizginin üzerine rakamla iletken sayýsý yazýlarak belirtilir. Þekil 3.4, 3.7 ve 3.14'e bakýnýz. Mp R Mp R sigorta trafo /25 A 220/ V 6/25 A 6/25 A Þekil 3.4: Kapalý þema 220/ V 220/ V 0,50 NV (NYA) PVC. buton buton Þekil 3.5: Açýk þema Þekil 3.7: Bir butonla bir zil tesisatýnýn kapalý þemasý 4. Zil tesisatlarý Uygulamada çeþitli zil tesisatlarý kullanýlýr. Þimdi bunlarý inceleyelim Bir butonla bir zili çalýþtýrma tesisatý Þekil 3.5 ve 3.6'da görülen bir butonla bir zili çalýþtýrma tesisatý, açýk ve kapalý buat Þekil 3.6: Bir butonla bir zil tesisatýnýn açýk þemasý 6/25 A 0,50 NV (NYA) PVC 220/ V.. zil zil..

9 þema olmak üzere iki devreden oluþur. Bu tesisatta butona basýldýðý sürece zil çalar. Mp R 6/25 A 220/ V 4.2. Bir butonla iki zili çalýþtýrma tesisatý Þekil 3.8 ve 3.9'da görüldüðü gibi birbirine paralel baðlý iki zil ve bir butondan oluþan tesisattýr. Devrede paralel baðlý zil sayýsý artýrýlarak bir yerden daha fazla zilin çalýþtýrýlmasý saðlanabilir. Þekil 3.8: Bir butonla iki zil tesisatýnýn açýk þemasý ,50. NV. (NYA).. 14 PVC 6/25 A 220/ V Þekil 3.9: Bir butonla iki zil tesisatýnýn kapalý þemasý 4.3. Ýki butonla bir zili çalýþtýrma tesisatý Paralel baðlý iki buton ile bir zili çalýþtýrmada kullanýlan devredir. Þekil 3.10 ve 3.11'de verilen þemalarda butonlarýn herhangi birisine basýlarak zili çalýþtýrmak mümkündür. Mp R 6/25 A 220/ V Þekil 3.10: Ýki butonla bir zil tesisatýnýn açýk þemasý.... 6/25 A 220/ V ,50 NV (NYA) PVC.... Þekil 3.11: Ýki butonla bir zil tesisatýnýn kapalý þemasý 4.4. Karþýlýklý çaðýrma tesisatý Þekil 3.12 ve 3.13'te verilen karþýlýklý çaðýrma tesisatý ayrý yerlerde (odalarda) bulunan kiþilerin birbirlerini çaðýrmalarýný saðlamak için kullanýlýr Devrede 1 nolu buton, 1 nolu zili; 2 nolu buton, 2 nolu zili çalýþtýrmaktadýr.

10 Mp R 6/25 A 220/ V Þekil 3.12: Karþýlýklý çaðýrma tesisatýnýn açýk þemasý 6/25 A.. 220/ V Þekil 3.13: Karþýlýklý çaðýrma tesisatýnýn kapalý þemasý 4.5. Sokak kapýsýndan çaðýrmalý üç kat üç daireli apartman zil tesisatý Çok katlý yapýlarda giriþ kapýsýnýn dýþýna konulan butonlarla çaðýrma yapýlýr. Daire içerisindeki zil, konutun giriþ kapýsý önünde bulunan buton ile de çalýþtýrýlabilir. Þekil 3.14'e bakýnýz. 0,50 NV 14 PVC açýk þema 6/25 A R 220/ V Mp kapalý þema 220/ V 6/25 A Þekil 3.14: Sokak (cümle) kapýsýndan çaðýrmalý üç kat üç daireli apartman zil tesisatý 5. Elektrik tesisatlarýnýn yapýlýþ þekilleri Elektrik tesisatlarý yapý içerisinde, sýva altýna ya da sýva üstüne döþenir.

11 buat bergman boru Þekil 3.15: Sýva üstü tesisat hasýra boru döþeme duvara kanal açma Þekil 3.16: Sýva altý tesisat 5.1. Sýva üstü tesisat Eski yapýlarda karþýmýza çýkan, bergman, peþel ya da PVC boru kullanýlarak yapýlan tesisattýr. Bu yöntemde borular duvar ve tavana þekil 3.15'te görüldüðü gibi kroþe kullanýlarak döþenir Sýva altý tesisat Tavan borularý beton kalýbý hazýrlandýktan sonra, duvar borularý ise duvarlar örüldüðünde sýva yapýlmadan önce döþenir. Anahtar, priz ve buat gibi gereçler kasa içerisine yerleþtirilir. Sýva altý tesisatta iletkenlerin boru içinden geçirilmesinde kýlavuz (susta) kullanýlýr. Bükülebilen yay þeklinde olan kýlavuzun bir ucunda iletkenlerin baðlanacaðý halka, diðer ucunda ise boru içerisinde ilerlemesini saðlayan yuvarlak baþlýk bulunur. Þekil 3.16'da ahþaptan yapýlmýþ hasýr kalýbýnýn üzerine borularýn döþeniþi ve tuðla duvara kablo kanalýnýn açýlýþý gösterilmiþtir. Þekil 3.17'de ise bir evin ahþaptan yapýlmýþ hasýr kalýbýnýn üzerine döþenmiþ boru ve paterlerin görünümü verilmiþtir. pater pater pater pater pater pater pater pater Þekil 3.17: Binanýn hasýr betonu dökülmeden önce sýva altý tesisatýn tavan borularýnýn döþeniþi

12 5.3. Nemli yer tesisatlarý Bodrum, kazan dairesi, hamam, fabrika, atelye vb. gibi yerlerde NVV (NYM, antigron) kablolar kullanýlarak sýva üstü tesisat yapýlýr. Þekil 3.18'de nemli yer malzemeleri kullanýlarak yapýlmýþ komütatör anahtarlý lâmba tesisatý verilmiþtir. 6. Aydýnlatma ve priz tesisatlarýnda kullanýlan gereçler Aydýnlatma ve priz tesisatlarýnda kullanýlan gereçler þöyle sýralanabilir: R sigorta Mp buat lâmba lâmba komütatör anahtar Þekil 3.18: Nemli yer malzemeleriyle yapýlmýþ komütatör anahtarlý lâmba tesisatý örneði 6.1. Sigortalar Alýcýyý besleyen hatlarý, cihazlarý aþýrý yüklenme ve kýsa devrelere karþý korumada kullanýlan elemandýr. Sigorta, devreye seri baðlanýr ve üzerinden anma akýmýndan çok akým geçtiðinde devreyi açar. Uygulamada kullanýlan sigorta çeþitleri þunlardýr: Buþonlu sigortalar, Otomatik sigortalar, Býçaklý (NH) sigortalar, Küçük akým sigortalarý (cam sigortalar), Fiþli sigortalar, Yüksek gerilim sigortalarý buþon kapaðý buþon buþon kapaðý buþon viskontak viskontak gövde üst kontak dip kontak gövde gövde dip kontak Þekil 3.19: Buþonlu sigortalarýn yapýsý Buþonlu sigortalar Þekil 3.19'da görülen buþonlu sigortalar þu parçalarýn birleþiminden oluþmuþtur: I. Gövde, II. Buþon, III. Buþon kapaðý, IV. Viskontak. Þimdi bu parçalarý inceleyelim:

13 I. Gövde Þekil 3.19'da görülen gövde sigortanýn baðlanacaðý yere tutturulmasýný saðlayan kýsýmdýr. Gövde þu parçalarýn birleþiminden oluþur: a. Dip kontak: Þebeke faz ucunun baðlandýðý ve gövdenin içinde alt tarafta bulunan kýsýmdýr. Resim 3.13'e bakýnýz. b. Üst kontak: Buþon kapaðýnýn tutturulmasý için diþ açýlmýþtýr. Tesisata giden faz ucu üst kontaðýn vidasýna baðlanýr. Þekil 3.31'e bakýnýz. (a) (b) (c) Resim 3.13: Viskontak çeþitleri c. Viskontak: Resim 3.14'te görülen viskontaklar buþon gövdeye takýldýðýnda bu elemanýn metal baþlý ucu ile dip kontak arasýnda iletkenliði saðlar. Orta kýsmý oyuk tip viskontaklar (resim 3.13-a) gövdeye istenilmeyen akým deðerinde buþonun takýlmasýný önler. II. Buþon Akýmý kesme düzeneðinin bulunduðu kýsma buþon denir. Buþonlar, amper deðerlerinde üretilir. Buþon þu parçalarýn birleþiminden oluþur: a. Buþon gövdesi: Telin erimesi sýrasýnda oluþan ýsýya dayanacak þekilde porselenden yapýlmýþtýr (resim 3.14). b. Sigorta teli: Deðiþik akým deðerlerinde üretilmiþ teldir (resim 3.15). c. Kuvars kumu: Eriyen telin oluþturduðu sýcaklýðýn olumsuz etkisini azaltmak için kullanýlan maddedir (resim 3.15). üst kapak kuvars kumu buþon Resim 3.14: Buþonlar sinyal pulunu tutan tel eriyen tel porselen eriyen tel Resim 3.15: Buþonun yapýsý sinyal pulu alt kapak kuvars kumu

14 d. Alt ve üst kapaklar: Buþonun iki ucunda bulunur. Dip kontak ile üst kontak arasýnda iletimi saðlamaya yarar (resim 3.15). e. Sinyal pulu: Buþon içindeki ince telin uç kýsmýna takýlýr. Telin kopmasýyla yaylý fýrlatma düzeneði sayesinde pul yerinden fýrlar. Sinyal pulcuðu, her akým deðeri için ayrý bir renkte boyanmýþtýr. Resim 3.15'e bakýnýz. Buþonun kaç amperlik olduðu sinyal pulcuðuna bakýlarak anlaþýlabilir. Pul renklerinin akým karþýlýklarý þöyledir: Yeþil: 6 A, Kýrmýzý: 10 A, Gri: 16 A, Mavi: 20 A, Sarý: 25 A, Siyah: 35 A, Beyaz: 50 A, Bakýr rengi: 63 A Not: Elektrik Tesisat Yönetmeliði'ne göre yamanmýþ ya da üzerine tel sarýlarak köprülenmiþ sigortalarýn kullanýlmasý yasaktýr. III. Buþon kapaðý Yalýtkan bölümü porselenden, iletken kýsmý pirinçten yapýlan parçadýr. Buþon kapaðýnýn üstünde yuvarlak bir cam bulunur. Bu cam, sigortanýn atmasý (buþon telinin erimesi) anýnda sinyal pulcuðunun fýrlayarak yakýnda bulunan kiþilere zarar vermemesi için konmuþtur. Resim 3.16: Buþon kapaðý a) duvar tipi sigorta b) tablo tipi sig. c) þapkalý (hava hattý) tipi sig. d) kolon sigorta Resim 3.17: Buþonlu sigortalarýn kullaným yerine göre çeþitleri Buþonlu sigortalarýn kullanma yerlerine göre tipleri I. Duvar tipi sigorta: Duvara monte edilerek kolon ve linye sigortasý olarak kullanýlýr (resim 3.17-a). II. Tablo tipi sigorta: Tabloya vidalanarak kullanýlan sigortadýr (resim 3.17-b). III. Þapkalý (hava hattý) sigorta: Dam direði ile yapýlan enerji giriþlerinde, dam direðine baðlanarak kullanýlan sigortadýr (resim 3.17-c). IV. Kolon sigorta: Binalarýn enerji giriþlerinde kullanýlan sigortadýr. Bina tesisatý döþenip enerji verildikten sonra kolon sigortanýn kapaðý elektrik daðýtým kurumu görevlileri tarafýndan kaçak elektrik kullanýmýný önlemek için mühürlenir. (resim 3.17-d).

15 ark hücresi mandal çýkýþ manyetik açma düzeneði mandal açma kapama mekaniði ark kanalý kontaklar gövde mandal termik açma düzeneði giriþ (a) (b) Resim 3.18: Bir ve üç fazlý otomatik sigortalar Resim 3.19: Otomatik sigortalarýn iç yapýsý Otomatik sigortalar Alýcýnýn aþýrý akým çekmesi ya da kýsa devre anýnda akýmý kesen araçtýr. Bu tip sigortalar, termik ve manyetik koruma düzenekli olarak üretilmektedir. Termik koruma bimetal esaslýdýr. Devreden aþýrý akým geçince bimetal bükülerek akým geçiþini saðlayan kontaklarý açar. Manyetik koruma ise aþýrý akým geçmesi durumunda elektromýknatýs hâline gelen kalýn kesitli bobinin nüveyi hareket ettirerek kontaklarý açtýrmasý esasýna dayanmaktadýr. Uygulamada kullanýlan otomatik sigortalar L (B) ve G (C) tipi olmak üzere iki tipte üretilir. L tipi sigortalar aydýnlatma ve priz tesislerinde kullanýlýrken, G tipi sigortalar ise motor koruma devrelerinde kullanýlýr. L tipi sigortalar aþýrý akým durumunda hemen atar. G tipi modeller ise gecikmeli olarak devreyi açar. Motorlar kalkýþ anýnda normal akýmlarýnýn bir kaç katý deðerde aþýrý akým çekerek çalýþmaya baþladýklarýndan bu tip alýcýlarda gecikmeli atan otomatik sigortalar tercih edilir. Uygulamada kullanýlan otomatik sigortalar amperlik deðerlerde üretilmektedir. Üç fazlý motorlarýn korunmasýnda kullanýlan otomatik sigortalarýn mandallarý birbirine akuple edilir. Bu sayede fazýn birisinin baðlý olduðu sigorta attýðýnda üç fazýn akýmý da kesilir. Resim 3.18-b'de üç fazlý alýcýlarýn korunmasýnda kullanýlan otomatik sigortalar verilmiþtir.

16 buþon altlýk Resim 3.20: NH sigorta altlýðý Resim 3.21: NH tipi sigorta buþonu Býçaklý (NH) sigortalar Sanayi tesislerindeki yüksek akýmlý alýcýlarýn korunmasýnda kullanýlan sigorta çeþididir. Bu sigortalar, altlýk ve buþon olmak üzere iki parçadan oluþur. Uygulamada kullanýlan NH sigortalar taþýdýklarý akýma göre deðiþik boyutlarda üretilirler. Bu boyutlar ve akým deðerleri þöyledir: Býçaklý sigortalarýn parçalarý I. Sigorta altlýðý (gövde) Resim 3.20'de görülen NH sigorta altlýðý porselenden yapýlmýþtýr. Porselen üzerine monte edilmiþ olan metal ayaklar buþonun takýlmasýný saðlar. II. Buþon Resim 3.21 ve res'm 3.24'te görülen buþon, porselenden yapýlmýþ bir gövde ve bunun iki ucuna monte edilmiþ býçaklardan oluþmuþtur. Býçaklar, gövde içinden eriyen tel ile birbirine baðlanmýþtýr. III. Sigorta pensi (ellik) Resim 3.24'te görülen ellik, býçaklý sigorta buþonlarýnýn takýlýp çýkartýlmasýnda kullanýlan gereçtir. Ellik ile sigorta söküleceði zaman bu elemanýn üzerindeki düðmeye basýlýr. Düðmeye basýldýðýnda elliðin ýsýrma düzeneði açýlýr. Düðmeden el çekildikten sonra eleman geriye doðru çekilecek olursa altlýða takýlý olan NH buþon yerinden çýkar.

17 söküp takma düðmesi ellik buþon kuvars kumu altlýk Resim 3.22: NH sigorta buþonunun iç yapýsý Resim 3.23: NH sigorta buþonlarýnýn içinde bulunan ergiyen teller Resim 3.24: NH sigortayý söküp takmada kullanýlan ellik Küçük akým (cam) sigortalarý Resim 3.25'te görülen cam sigortalar, radyo, tv, merdiven ýþýk otomatiði vb. cihazlarýn korunmasýnda kullanýlýr. Resim 3.25: Cam sigortalar Resim 3.26: Fiþli sigorta Fiþli sigortalar Daha çok oto elektrik devrelerinde kullanýlan bu tip sigortalarda buþon, fiþ þeklinde olup porselen, bakalit ya da plâstikten yapýlmýþtýr (resim 3.26) Yüksek gerilim sigortalarý Trafo merkezlerinde, santrallerde kullanýlan sigorta çeþididir. Sökülüp takýlmasý için özel takýmlar gerekir. Resim 3.27'de görülen yüksek gerilim sigortalarý boru þeklinde olup, mekanik ve ýsý dayanýmý bakýmýndan diðer sigortalardan çok daha dayanýklýdýr. Resim 3.27: Yüksek gerilim sigortalarý

18 Mp R S T Mp R S 1. kilit mekanizmasý 2. röle 3. direnç 4. test butonu T 5. test devresi 6. primer sargý 7. halka nüve 8. sekonder devre Þekil 3.20: Üç fazlý kaçak akým koruma rölesinin yapýsý Resim 3.28: Bir ve üç fazlý kaçak akým koruma rölesi 6.2. Kaçak akým koruma rölesi (diferansiyel röle) Elektrikli alýcýlarýn gövdesine 30 ma lik akým kaçaðý olmasý anýnda devreyi açan elemanlara kaçak akým koruma rölesi denir. Normal çalýþma anýnda kaçak akým koruma rölesinin nüvesi üzerinde herhangi bir manyetik alan oluþmaz ve rölenin içindeki akým trafosunda indüklenen gerilim sýfýrdýr. Gövdeye kaçak olduðunda, iletkenle toprak arasýnda gidip gelen akým farkýndaki eþitlik bozulduðundan, oluþan fark akýmý sayesinde trafoda (sekonder sargý) bir gerilim indüklenir. Bu gerilimden dolayý oluþan akým devreyi açacak manyetik güce ulaþtýðý anda röle beslemeyi keser. Kaçak akým koruma röleleri elektrikli aygýtlarý kullanan kiþilerin çarpýlmasýný önlemek için kullanýlan çok önemli ve yararlý bir aygýttýr. Kaçak akým koruma rölesinin baðlanmasýnda þu hususlara dikkat edilmelidir: I. Röleden sonraki tesisatta nötr iletkeni ve topraklama (koruma) iletkeni ayrý ayrý olmalýdýr. Yani toprak hattýyla nötr hattý birbirine deðmemelidir. II. Nötr iletkeni izoleli olarak çekilmeli, topraklanmamalý ve hiçbir yerde (buat, priz, vb.) toprakla ya da koruma iletkeniyle elektriksel olarak temas etmemelidir. III. Röleyi denemek için faz ile nötr iletkeni kesinlikle kýsa devre edilmemelidir Yangýn koruma rölesi Apartmanlarýn ana besleme hattýna monte edilerek kullanýlan elemandýr. Fazýn birisinden topraða doðru 300 ma lik bir akým kaçaðý olmasý durumunda devreyi açar. Bu röleler yapý olarak kaçak akým koruma rölelerine benzer.

19 Resim 3.29: Sýva üstü adî anahtar Resim 3.30: Sýva altý adî anahtar Resim 3.31: Antigron adî anahtar Resim 3.32: Komütatör anahtar 6.4. Anahtarlar Elektrik devrelerinde açma kapama görevi yapan devre elemanýna anahtar denir. Anahtarlarý yapýlýþ þekline göre þöyle sýnýflandýrabiliriz: I. Sýva üstü anahtar: Sýva üstüne monte edilen anahtardýr. II. Sýva altý anahtar: Sýva içerisinde gömülü anahtar kasasý içine monte edilen anahtardýr. III. Etanj (antigron) anahtar: Nemli yer tesislerinde kullanýlan anahtardýr. Nem, toz, patlayýcý gaza karþý sýzdýrmaz özelliktedir. Elektrik anahtarlarýný iþlev bakýmýndan þöyle sýnýflandýrabiliriz: I. Adî (tek kutuplu) anahtar: Bir lâmba ya da lâmba grubunu yakýp söndürmeye yarar (resim 3.29, 3.30, 3.31). II. Komütatör anahtar: Ýki ayrý lâmba ya da lâmba grubunu bir yerden, tek tek ya da ayrý ayrý yakýp söndürmeye yarar (resim 3.32). III. Vaviyen anahtar: Bir lâmba ya da lâmba grubunu iki ayrý yerden yakýp söndürmeye yarar. sýva üstü normal priz sýva üstü topraklý priz sýva altý normal priz sýva altý topraklý priz etanj antigron) topraklý priz Resim 3.33: Prizler 6.5. Prizler Resim 3.33'te görülen prizler elektrikli aygýtlarýn beslenmesinde kullanýlýr. Prizleri

20 kullaným yerine göre þöyle sýnýflandýrabiliriz: I. Sýva üstü priz, II. Sýva altý priz, III. Etanj (antigron) priz Prizleri yapýsýna göre ise þöyle sýnýflandýrabiliriz: I. Normal (adî) priz, II. Topraklý priz Not: Nemli yerlerde kullanýlan prizler, toz, nem, su ve patlayýcý gazlara karþý koruyucu gövde içerisine alýnýr. erkek fiþ topraklý erkek fiþ diþi fiþ telefon fiþi Resim 3.34: Fiþler 6.6. Fiþler Elektrikli aygýtlarýn prizden beslenmesi için kullanýlan elemanlara fiþ denir. Fiþ çeþitleri þunlardýr: I. Erkek fiþ, II. Topraklý erkek fiþ, III. Diþi fiþ, IV. Topraklý diþi fiþ, V. Telefon fiþi Resim 3.35: Uzatma kablosu (seyyar, grup priz) 6.7. Uzatma kablosu Elektrikli aygýtlarýn besleme kablosunun kýsa geldiðinde kullanýlan elemandýr. Resim 3.35'te uzatma kablolu üçlü topraklý grup prizler görülmektedir Duylar Lâmbanýn devreye baðlanmasýnda kullanýlan elemanlara duy denir. Duyun tesisata baðlantýsý yapýlýrken anahtardan gelen faz ucunun dip kontaða baðlanmasý gerekir. Bu yapýlmazsa lâmba duya sökülüp takýlýrken elektrik çarpmasý söz konusu olabilir. Duylarý üretim þekline göre þöyle sýnýflandýrabiliriz:

21 E-27 süngülü duy için yapýlmýþ lâmbanýn alt kýsmý vidalý duy asma duy tavan duyu duvar duyu bahçe duy donanma duy braçol duy E-14 E-7 E-40 minyonet duy minyon duy Resim 3.36: Duylar golyat duy I. Süngülü duy Sarsýntýnýn fazla olduðu yerlerde (taþýtlar, el fenerleri vb.) kullanýlýr. Bunlarda lâmbanýn duya giren kýsmýnda çýkýntýlar vardýr. Bu çýkýntýlar sayesinde lâmba duya çok sýký bir þekilde monte edilebilmektedir. II. Vidalý duy Lâmba baþlýðýna ve duyun içine açýlan diþlerin birbirine vidalanarak baðlandýðý duydur. Sarsýntýnýn olmadýðý tesislerde kullanýlýr. Elektrik tesisatçýlýðýnda kullanýlan vidalý duylarý kullanýldýðý yere göre þöyle sýnýflandýrabiliriz: I. Asma (üniversal) duy II. Tavan duyu III. Duvar duyu IV. Bahçe duy V. Donanma duy VI. Braçol duy Elektrik tesisatçýlýðýnda kullanýlan duylarý boyutlarýna göre ise þöyle sýnýflandýrabiliriz: I. Minyonet duy (E-7): Daha çok zayýf akým (1,5-12 volt) devrelerinde kullanýlýr. II. Minyon duy (E-14): Zayýf akým ve aydýnlatma devrelerinde kullanýlýr. III. Normal duy (E-27): 220 voltluk aydýnlatma tesisatlarýnda kullanýlýr. IV. Golyat duy (E-40): 200 W tan daha büyük güçlü lâmbalarýn beslenmesinde kullanýlýr.

22 sýva üstü rozans tabak rozans (a) (b) Resim 3.37: Rozanslar 6.9. Rozanslar Tavana asýlarak kullanýlan duylarýn kablolarla irtibatýný saðlamak için kullanýlan elemanlara rozans denir. Beton tavanlý binalarda resim 3.37-a'da görülen tabak rozans kullanýlýrken, ahþap yapýlarda ise resim 3.37-b'de görülen sýva üstü rozans kullanýlýr Lâmbalar Lâmbalarýn ýþýk yaymasý elektrik akýmýnýn direnci yüksek metallerden geçerken onu ýsýtmasý esasýna dayanmaktadýr. Joule (jül) kanununda da vurgulandýðý gibi, içinden akým geçen her iletken belli oranda ýsýnmaktadýr. Bu ýsýnma, bakýrda, gümüþte, çinkoda, tungstende farklý deðerlerde olmaktadýr. Isýnma miktarýný belirleyen unsur metalin öz direncidir. Aydýnlatma amacýyla kullanýlan lâmbalarýn bir çok modeli vardýr. Günümüzde en çok flüoresan lâmbalarla aydýnlatma yapýlmaktadýr. Lâmba çeþitleri þunlardýr: Akkor flâmanlý (kýzaran telli, enkandesant) lâmbalar Cam gövde ve yüksek dirençli flâmandan oluþan lâmba türüdür. Akkor lâmbalarýn standart güç deðerleri: W týr. 1 2 Akkor flâmanlý lâmbanýn parçalarý: akkor lâmba flâmaný orta kutup 2. baþlýk ya da kaide 3. yan kutup 4. boþaltma tüpü 5. düðme 6. cam gövde 7. flâman 8. flâman taþýyýcý 9. kýstýrmalý geçit 10. akým iletici Resim 3.38: Akkor telli lâmbalarýn yapýsý

23 Akkor flâmanlý lambalar resim 3.38'de görüldüðü gibi cam gövde, flâman, flâman taþýyýcý, orta kutup vb. gibi parçalarýn birleþiminden oluþur. Akkor flâmanlý lâmbalar ürettikleri ýþýðýn azlýðý nedeniyle günümüzde uygulamadan çekilmektedir. starter starter starter Resim 3.39: Çeþitli flüoresan lâmbalar Flüoresan lâmbalar Ýki ucu flâmanlý cam tüp, balast, starter, soket gibi elemanlarýn birleþmesiyle oluþmuþ lâmba çeþididir. Akkor lâmbaya göre çok fazla ýþýk yaydýðýndan günümüzde en çok tercih edilen lâmba türüdür. Flüoresan lâmbalarýn iki ucunda bulunan flâmanlar akým geçtiðinde ýsýnarak tüp içindeki gazý da ýsýtýr. Flâmandan geçen akým çok kýsa süre içinde starter tarafýndan kesilir. Ýþte akýmýn tam kesilmesi anýnda balast yüksek bir gerilim oluþturarak tüpün iki ucu arasýnda bir akým geçiþini baþlatýr. Gazdan geçmeye baþlayan elektrik akýmý ýþýðý oluþturur. Günümüzde resim 3.40'ta görülen mini boyutlu, elektronik balastlý flüoresan lâmbalar da kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Flüoresan lâmbalarýn iyi yönleri þunlardýr: I. Iþýk verimi akkor flâmanlý lâmbadan yüksektir. II. Göz kamaþtýrmaz. III. Az ýsýnýr. IV. Ömrü uzundur. V. Gün ýþýðý yayar. Flüoresan lâmbalarýn olumsuz yönleri þunlardýr: I. Ýlk maliyeti yüksektir. II. Montajý biraz karmaþýktýr. Resim 3.40: Elektronik balastlý (kompakt) flüoresan lâmbalar

24 Flüoresan lâmbalarýn parçalarý I. Flüoresan tüp Iþýk yayan cam tüpün içindeki hava boþaltýlmýþ ve özel gaz (argon) ve civa doldurulmuþtur. Lambanýn flâmanlarý tungsten metalinden yapýlmýþtýr. Flâmanlar arasýndaki boþlukta ise ýsýyla elektron yaymaya baþlayan oksit tabakasý mevcuttur. Boru þeklindeki cam tüpün iç yüzeyine flüoresan madde sývanmýþtýr. cam tüp flâman flâman argon civa buharý katot siperi fosfor kaplý iç yüzey Þekil 3.21: Flüoresan tüp civa katot II. Balast Ýnce çelik saclardan yapýlmýþ nüve üzerine sarýlmýþ bobinden oluþan balast, flüoresan lâmbanýn çalýþabilmesi için mutlaka kullanýlmasý gereken bir elemandýr. Uygulamada 20 ve 40 W gücündeki balastlar yaygýn olarak kullanýlmaktadýr. Balastlar yapýlýþ þekli bakýmýndan iki çeþittir: a. Bobinli (klâsik) balast, b. Elektronik balast Bobinli balastlar 5-10 W gibi ilave bir güç tüketirler. Elektronik balastlarýn güç tüketimi ise yok denecek kadar azdýr. O nedenle elektronik yapýlý balastlar tercih edilmelidir. Balast seçimi yapýlýrken dikkat edilecek diðer önemli husus ise kalitedir. TSE kalite belgesi olmayan balastlar ses yapmakta ve kýsa ömürlü olmaktadýr. sargý sac nüve bimetal kontak cam tüp titreþim önleyici dolgu ayaklar kondansatör Þekil 3.22: Balast Þekil 3.23: Starter III. Starter Cam tüp içerisine yerleþtirilmiþ ýsýya duyarlý kontaklarý bulunan küçük boyutlu elemana starter denir. Bu gereç, flüoresan lâmbanýn flâmanlarý ýsýnana kadar devrede kalýr. Yanmakta olan bir flüoresan lâmbadaki starter çýkartýlsa dahî lâmba yanmaya devam eder. Starterin cam tüpü içerisinde bulunan bimetal, uzama katsayýlarý farklý iki ince metalin birleþtirilmesiyle üretilmiþtir. Lâmba devresine akým uygulandýðýnda bimetalli

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler sonucu ekteki Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu düzenlenmiştir.

Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler sonucu ekteki Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu düzenlenmiştir. United Industrial Management and Engineering Services 0216 452 89 56-0262 751 45 25 Tarih : Sayı : Konu : Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu FİRMA: Sayın, Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Ortam sırrı, incelikli detaylarda Fiyat Listesi

Ortam sırrı, incelikli detaylarda Fiyat Listesi Ortam sırrı, incelikli detaylarda... 2017-1 Fiyat Listesi GENİŞ ÜRÜN YELPAZEMİZLE 2017 de SİZİNLEYİZ... www.tasbasielektrik.com ZİL GRUBU ZİL GRUBU 3001 Tek Ses Kanarya Zil 110 9.00 3002 Üç Ses Kanarya

Detaylı

Rezistans termometreler endüstride hassas sýcaklýk ölçümü istenilen yerlerde kullanýlmaktadýr. Ýletkenin elektriksel direncinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþim temeline dayanýr. Ýletken olarak emaye, cam

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Türkiye'den Dünya'ya KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ (FK2 / FK4 / FK4L) KULLANMA KILAVUZU

Türkiye'den Dünya'ya KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ (FK2 / FK4 / FK4L) KULLANMA KILAVUZU Türkiye'den Dünya'ya KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ (FK2 / FK4 / FK4L) KULLANMA KILAVUZU Genel : Federal Kaçak Ak m Koruma şalterleri (RCCB), bağl bulunduğu şebekede oluşan herhangi bir kaçak durumunda devreyi

Detaylı

12. ÜNİTE ELEKTRİK TESİSLERİNDE BAĞLANTI HATLARI DAĞITIM TABLOSU VE SAYAÇ

12. ÜNİTE ELEKTRİK TESİSLERİNDE BAĞLANTI HATLARI DAĞITIM TABLOSU VE SAYAÇ 12. ÜNİTE ELEKTRİK TESİSLERİNDE BAĞLANTI HATLARI DAĞITIM TABLOSU VE SAYAÇ KONULAR 1. ELEKTRİK TESİSLERİNDE BAĞLANTI HATLARI (ANA KOLON, LİNYE, SORTİ) 2. DAĞITIM TABLOSU (AYDINLATMA) VE BAĞLANTISI 3. DAĞITIM

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-5 5. AYDINLATMA VE PRİZ DEVRE ELEMANLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-5 5. AYDINLATMA VE PRİZ DEVRE ELEMANLARI ÖĞRENME FAALİYETİ-5 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-5 Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun atölye ortamında, standartlara ve elektrik iç tesisleri yönetmeliğine uygun olarak, aydınlatma ve priz

Detaylı

ELEKTRİK TESİSATI BİRİM FİYAT LİSTESİ. Malzeme B. Fiyat $

ELEKTRİK TESİSATI BİRİM FİYAT LİSTESİ. Malzeme B. Fiyat $ 1 ANAHTARLAR / METESAN KÖŞK 1,1 S.A. TOPRAKLI PRİZ Ad 3,85 1,86 5,71 1,60 7,30 1,2 S.A. TOPRAKLI KAPAKLI PRİZ Ad 4,20 1,77 5,97 1,67 7,64 1,3 S.A. KOMÜTATÖR Ad 3,92 1,86 5,775 1,62 7,39 1,4 S.A. ANAHTAR

Detaylı

GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU

GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU Türkiye den Dünya ya GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU 1. GÜVENLİK Dikkat Etmeniz Gerekenler Kılavuzları okuyun Montajý gerçekleþtirmeden ve ilk kez çalýþtýrmadan önce, bu kýlavuzu okuyun. Güç kondansatörlerinin

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

ZİL GRUBU KAPI OTOMATİKLERİ MERDİVEN OTOMATİKLERİ ZİL TRANSFORMATÖRLERİ. Kod Açıklama Adet Fiyat ( ) Kod Açıklama Adet Fiyat ( )

ZİL GRUBU KAPI OTOMATİKLERİ MERDİVEN OTOMATİKLERİ ZİL TRANSFORMATÖRLERİ. Kod Açıklama Adet Fiyat ( ) Kod Açıklama Adet Fiyat ( ) ZİL GRUBU U.001 Uygun Tek Ses Kanarya Zil 100 4.50 3001 Tek Ses Kanarya Zil 100 5.60 3002 Üç Ses Kanarya Zil 50 6.20 3007 Ding Dong Zil 50 8.80 3020 Konuşan Zil 30 Melodili 50 16.50 3004 Ayarlı Telefon

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir.

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir. Transistorlu Yükselteçler Elektronik Transistorlu AC yükselteçler iki gurupta incelenir. Birincisi; transistorlu devreye uygulanan sinyal çok küçükse örneðin 1mV, 0.01mV gibi ise (örneðin, ses frekans

Detaylı

Fiyat Listesi

Fiyat Listesi 2016-1 Fiyat Listesi ZİL GRUBU 1453 FSM Tek Ses Kanarya Zil 50 5.20 3001 Tek Ses Kanarya Zil 110 6.30 3002 Üç Ses Kanarya Zil 110 6.90 3007 Ding Dong Zil 50 9.50 3020 Konuşan Zil 30 Melodili 50 18.00

Detaylı

Kale Porselen Ürünleri. Nisan 2013 Fiyat Listesi

Kale Porselen Ürünleri. Nisan 2013 Fiyat Listesi Kale Porselen Ürünleri Nisan 2013 Fiyat Listesi 02 D - Sigortalar Sigorta Buşonları gg 500 V E27-E33-R1 1/4 281.12.0002.20 2 A D II 500 2,45 281.12.0004.20 4 A 500 2,45 281.12.0006.20 6 A 500 2,45 281.12.0010.20

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇ TESİSATTA KULLANILAN ELEMANLAR... 3 Prizler... 3 Elektrik Güvenliği Açısından Prizler... 3 İç Tesisatta Kullanılan Diğer Prizler...

İÇİNDEKİLER İÇ TESİSATTA KULLANILAN ELEMANLAR... 3 Prizler... 3 Elektrik Güvenliği Açısından Prizler... 3 İç Tesisatta Kullanılan Diğer Prizler... İÇİNDEKİLER İÇ TESİSATTA KULLANILAN ELEMANLAR... 3 Prizler... 3 Elektrik Güvenliği Açısından Prizler... 3 İç Tesisatta Kullanılan Diğer Prizler... 3 Fişler... 3 1- Erkek fiş... 4 2- Dişi fiş... 4 Sıva

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Elektronik devrelerin bir çoðunun çalýþmasý için tek yönlü olarak dolaþan (DC) akýma gerek

Elektronik devrelerin bir çoðunun çalýþmasý için tek yönlü olarak dolaþan (DC) akýma gerek Bölüm 5: DC güç kaynaklarý Giriþ Elektronik devrelerin bir çoðunun çalýþmasý için tek yönlü olarak dolaþan (DC) akýma gerek vardýr. Bu bölümde doðru akým üreten temel devreler incelenecektir. Uygulamada

Detaylı

ZİL GRUBU KAPI OTOMATİKLERİ MERDİVEN OTOMATİKLERİ ZİL TRANSFORMATÖRLERİ. Kod Açıklama Adet Fiyat ( ) U.001 Uygun Tek Ses Kanarya Zil 100 4.

ZİL GRUBU KAPI OTOMATİKLERİ MERDİVEN OTOMATİKLERİ ZİL TRANSFORMATÖRLERİ. Kod Açıklama Adet Fiyat ( ) U.001 Uygun Tek Ses Kanarya Zil 100 4. ZİL GRUBU U.001 Uygun Tek Ses Kanarya Zil 100 4.80 3001 Tek Ses Kanarya Zil 110 6.00 3002 Üç Ses Kanarya Zil 110 6.60 3007 Ding Dong Zil 50 9.00 3020 Konuşan Zil 30 Melodili 50 17.00 3004 Ayarlı Telefon

Detaylı

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl F 01.03 TR.00 H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i 2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

İklimlendirme Soğutma Elektriği ve Kumanda Devreleri BÖLÜM ELEKTRİK İÇ TESİSAT KAPALI VE AÇIK DEVRE ŞEMALARI

İklimlendirme Soğutma Elektriği ve Kumanda Devreleri BÖLÜM ELEKTRİK İÇ TESİSAT KAPALI VE AÇIK DEVRE ŞEMALARI BÖLÜM ELEKTRİK İÇ TESİSAT KAPALI VE AÇIK DEVRE ŞEMALARI AMAÇ: İç tesisata ait lamba, priz, sigorta v.b devrelerini çizebilme. Elektrik İç Tesisat Kapalı Ve Açık Devre Şemaları 145 BÖLÜM-10 ELEKTRİK DEVRE

Detaylı

Kale Porselen Ürünleri. Ocak 2014 Fiyat Listesi. Sigortalar Nisan 2013 Fiyat Listesi

Kale Porselen Ürünleri. Ocak 2014 Fiyat Listesi. Sigortalar Nisan 2013 Fiyat Listesi Kale Porselen Ürünleri Ocak 2014 Fiyat Listesi Sigortalar Nisan 2013 Fiyat Listesi 02 D-Sigortalar D - Sigortalar Sigorta Buşonları gg 500 V E27-E33-R1 1/4 281.12.0002.20 2 A D II 500 3,00 281.12.0004.20

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 AMAÇ Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun atölye ortamında, standartlara ve elektrik iç tesisleri yönetmeliğine uygun olarak, kablo döşeme malzemelerini

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Ýçindekiler 3 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 3 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 6 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 6 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 10 ka

Ýçindekiler 3 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 3 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 6 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 6 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 10 ka Ýçindekiler 3 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 3 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 6 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 6 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 10 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 10 ka - 2P-4P Otomatik

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

www.ugurelektrik.com.tr

www.ugurelektrik.com.tr Eko Serisi Tse li Kapalı Tip Kablo Kanalları (Kutulu) 001 014 010008 20 00 10X08 Mm Kablo Kanalı-Eko 0,431 001 014 012012 20 00 12X12 Mm Kablo Kanalı-Eko 0,530 001 014 015010 20 00 15X10 Mm Kablo Kanalı-Eko

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı

EasyPan Dað t m Panolar içindekiler EP1 12 yollu 18 yollu EP2 24 yollu 30 yollu EP3 36 yollu 42 yollu EP1S 12 yollu 18 yollu EP2S 24 yollu 30 yollu EP

EasyPan Dað t m Panolar içindekiler EP1 12 yollu 18 yollu EP2 24 yollu 30 yollu EP3 36 yollu 42 yollu EP1S 12 yollu 18 yollu EP2S 24 yollu 30 yollu EP EasyPan DAÐITIM SÝSTEMLERÝ www.federal.com.tr EasyPan Dað t m Panolar içindekiler EP1 12 yollu 18 yollu EP2 24 yollu 30 yollu EP3 36 yollu 42 yollu EP1S 12 yollu 18 yollu EP2S 24 yollu 30 yollu EP3S 36

Detaylı

TEKÝK BÝGÝER AAHTAR ve PRÝZ SERÝERÝ KARDEE, YASEMÝ ve CARME Anahtar ve Priz Serileri PARÇA ADI HAMMADDE TAIMI - Çerçeve - Düðme - Kordon ABS Parlak yüzeyli bir malzemedir, anti statik, çekme oraný düþüktür.

Detaylı

AG DAĞITIM PANO VE MALZEMELERİ

AG DAĞITIM PANO VE MALZEMELERİ AG DAĞITIM PANO VE MALZEMELERİ Ana dağıtım panosu ile tesisin enerjisi tek bir panodan kontrol edilebilir. Fabrika, atölye ve iş yerlerinde elektrik enerjisinin ana dağıtımının yapıldığı panolardır. Trafosuz

Detaylı

E-LINETB IEC 60439-2. www.eae.com.tr

E-LINETB IEC 60439-2. www.eae.com.tr KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ IEC 60439-2 T s E ME 04 ISO 9001 14001 www.eae.com.tr E-LINETB Çakmaklı Mahallesi, 2. Cadde, 119. Sokak, No:12 34522 Kıraç-Hadımköy-İstanbul Tel: 0 (212) 886 23 90 Faks:

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Busbar Kanal Enerji Daðýtým Sistemleri 630 A...6300 A

Busbar Kanal Enerji Daðýtým Sistemleri 630 A...6300 A E L E K T R Ý K ELIEKX ELIEKB ELIEKOII ELIEMK ELIEKAP ELIEDL ELIEKAM ELIETB ELIEDK ELIEDKY ELIEUK 630...6300 A 800...6300 A 160...800 A 100160225 A Aydýnlatma/Plugin Busbar Kanal Sistemleri 4063 A Aydýnlatma

Detaylı

9. ÜNİTE ELEKTRİK TESİSATLARINDA KULLANILAN MAZEMELER

9. ÜNİTE ELEKTRİK TESİSATLARINDA KULLANILAN MAZEMELER 9. ÜNİTE ELEKTRİK TESİSATLARINDA KULLANILAN MAZEMELER KONULAR 1. PVC (PLASTİK) BORULAR VE BUNLARA AİT EK PARÇALARI 2. SPİRAL (BÜKÜLGEN) BORULAR VE BUNLARA AİT EK PARÇALARI 3. ANTİGRON (NEMLİ YER) TESİSAT

Detaylı

19. ÜNİTE KUVVET DAĞITIM TABLOLARI

19. ÜNİTE KUVVET DAĞITIM TABLOLARI 19. ÜNİTE KUVVET DAĞITIM TABLOLARI KONULAR 1. KUVVET DAĞITIM TABLOSUNDAKİ MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ 2. KUVVET DAĞITIM TABLOSUNDAKİ BAĞLANTILAR 19.1 KUVVET DAĞITIM TABLOSUNDAKİ MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ

Detaylı

ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ

ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ Dersin Modülleri İç Tesisat Döşeme Teknikleri Çağırma Tesisatları Güvenlik Tesisatları Haberleşme ve Bildirim Tesisatları Zayıf Akım Tesisatı Arıza Tespiti

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ Sayfa: 1 1 30.1.1 Topraklama şeridi (0.8kg/m) ve gömülmesi m + - - 2 30.4 2 m, 65x65x7'lik galv.köşebent ve 5m galv.örgülü çelik tel ve gömülmesi 3 701-101 Sac pano-800 mm genişliğinde 4 704-102 Sıva üstü

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

ELEKTRİK TESİSAT PROJE UYGULAMASI

ELEKTRİK TESİSAT PROJE UYGULAMASI 1 ELEKTRİK TESİSAT PROJE UYGULAMASI Elektrik projesinin çizimine başlamadan önce daire girişine Işık Tali Tablosu yerleştirilir. Daha sonra tefriş planı ve mekanik tesisat (sıhhi, kalorifer tesisatı vb.)

Detaylı

Parafudrlar ÝÇÝNDEKÝLER FSPDB100 Özellikler Parafudr Seçimi Teknik Resimler 1 3 FSPDBC FSPDC FSPDD

Parafudrlar ÝÇÝNDEKÝLER FSPDB100 Özellikler Parafudr Seçimi Teknik Resimler 1 3 FSPDBC FSPDC FSPDD www.federal.com.tr Parafudrlar ÝÇÝNDEKÝLER FSPDB100 Özellikler Parafudr Seçimi Teknik Resimler 1 3 FSPDBC FSPDC FSPDD Yüksek gerilim hat ar zalar, y ld r m düþmeleri ve kesici açmas gibi nedenler sonucu

Detaylı

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ Ortamdaki ýsý deðiþimini algýlamamýza yarayan cihazlara ýsý veya sýcaklýk sensörleri diyoruz.emko ELEKTRONÝK tarafýndan üretilen ýsý sensörleri, kullanýlan alan

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

SÝSTEM 8PU.152 ALÇAK GERÝLÝM DAÐITIM PANOLARI SÝSTEM 8PU.152

SÝSTEM 8PU.152 ALÇAK GERÝLÝM DAÐITIM PANOLARI SÝSTEM 8PU.152 SÝSTEM 8PU.152 ALÇAK GERÝLÝM DAÐITIM PANOLARI SÝSTEM 8PU.152 Alçak Gerilim KIZAKLI VE SABÝT SÝSTEM Pano Tipleri Genel Görünüþleri Kýzaklý Sabit L1-Panosu Kýzaklý 3 WN ve 3VF Þalterli Besleme Çýkýþ, Kuplaj

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

BDA. Perfore Menfez E B E1 B1. Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar.

BDA. Perfore Menfez E B E1 B1. Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar. BDA BDA Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Özellikler Standart olarak perfore delik çaplarý 6 mm ve delikler arasý mesafe

Detaylı

E-LINETBS-TBE. Vinçler, monoray sistemler, otomasyonlu depolar, tekstil serme-kesme masalarý ve benzeri sistemler.

E-LINETBS-TBE. Vinçler, monoray sistemler, otomasyonlu depolar, tekstil serme-kesme masalarý ve benzeri sistemler. E-LINETBS-TBE Ýletkenlerin kesintisiz devam ettiði seri TBS Ýletkenlerin kolay eklenerek devam ettiði seri TBE 4-5 Ýletkene uygun üniversal yapý Kaset formunda devamlý bakýr iletkenler Akým kapasiteleri

Detaylı

YAPI DENETİM EĞİTİMİ. KUVVETLİ AKIM 2 (Kat tablosundan sorti sonuna kadar) EMO 23. Dönem Yapı Denetim Komisyonu 1

YAPI DENETİM EĞİTİMİ. KUVVETLİ AKIM 2 (Kat tablosundan sorti sonuna kadar) EMO 23. Dönem Yapı Denetim Komisyonu 1 YAPI DENETİM EĞİTİMİ KUVVETLİ AKIM 2 (Kat tablosundan sorti sonuna kadar) EMO 23. Dönem Yapı Denetim Komisyonu 1 KAT TABLOLARI Genellikle sıva altı (gömme tip) tablolardır. Gömüleceği duvarların kalınlığı

Detaylı

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com 2x15V 1A Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý h www. 2 1- Plastik Kutu x 1 üst alt 2- Plastik Alt Kapak x 1 3- Eco Simetrik Güç Kaynaðý PCB FR4, 1.6mm x 1 üst alt 4- Transformatör 2x12V 16VA x 1 3

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ 1 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ Normalde voltmetrelerle en fazla 1000V a kadar gerilimler ölçülebilir. Daha yüksek gerilimlerde; Voltmetrenin çekeceği güç artar. Yüksek gerilimden kaynaklanan kaçak akımların

Detaylı

Açýk Tip Devre Kesiciler F121E / F122E / F123E 6A... 00A F131E / F132E / F133E A... A F141E / F142E / F143E 00A ÝÇÝDEKÝLER Kontrol Devresi Özellikleri

Açýk Tip Devre Kesiciler F121E / F122E / F123E 6A... 00A F131E / F132E / F133E A... A F141E / F142E / F143E 00A ÝÇÝDEKÝLER Kontrol Devresi Özellikleri www.federal.com.tr Açýk Tip Devre Kesiciler F121E / F122E / F123E 6A... 00A F131E / F132E / F133E A... A F141E / F142E / F143E 00A ÝÇÝDEKÝLER Kontrol Devresi Özellikleri Butonlarýn görevleri Kesicinin

Detaylı

Elektriği tanıtmak, tehlikelerini belirlemek ve bu tehlikelerden korunma yolları hakkında bilgilendirmek II. Bölüm

Elektriği tanıtmak, tehlikelerini belirlemek ve bu tehlikelerden korunma yolları hakkında bilgilendirmek II. Bölüm 23 29 slayt Nİ1103266 TEKNİK UYGULAMALARDA ELEKTRİK TEHLİKELERİ ve İSG AMAÇ: Elektriği tanıtmak, tehlikelerini belirlemek ve bu tehlikelerden korunma yolları hakkında bilgilendirmek II. Bölüm 2016 GÜZ

Detaylı

Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011

Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011 Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011 1 KompanzasyonSistemlerinde Kullanılan Elemanlar Güç Kondansatörleri ve deşarj dirençleri Kondansatör Kontaktörleri Pano Reaktif Güç Kontrol

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

İNCİRLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI UMEM ELEKTRONİK MONTÖRÜ KURSU GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI DERS.

İNCİRLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI UMEM ELEKTRONİK MONTÖRÜ KURSU GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI DERS. DERS Modül Adı KONULAR ÖĞRETMEN ADI 8.01.2016 7.01.2016 6.01.2016 5.01.2016 4.01.2016 CUMA PERŞEMBE ÇARŞAMBA SALI PAZARTESİ İş sağlığı ve güvenliği genel prensipler Temel Kavramlar İş güvenliği yönünden

Detaylı

Temel Kavramlar. Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz?

Temel Kavramlar. Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz? Temel Kavramlar Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz? 1 Elektriksel Yük Elektrik yükü bu dış yörüngede dolanan elektron sayısının çekirdekteki proton

Detaylı

ELStx. ELS Tx SEVÝYE TRANSMÝTTERÝ

ELStx. ELS Tx SEVÝYE TRANSMÝTTERÝ EStx Seviye sensörleri tank seviye ve kontrolü için kullanýlmaktadýr. Sývý seviyesine göre tüp boyunca hareket eden þamandýra içindeki mýknatýsýn manyetik alaný, reed sensörün hizasýna çeldiðinde elektrik

Detaylı

Bölüm 1: Pasif Devre Elemanlarý "Dirençler, Kondansatörler, Bobinler"

Bölüm 1: Pasif Devre Elemanlarý Dirençler, Kondansatörler, Bobinler Bölüm 1: Pasif Devre Elemanlarý "Dirençler, Kondansatörler, Bobinler" Elektrik ve Elektronikle Ýlgili Temel Kavramlar 1. Elektrik Grek (Yunan) dilinde kehribar aðacýnýn adý elektriktir. Adý geçen toplumun

Detaylı

YÜKSEK GERİLİM ELEMANLARI. Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ

YÜKSEK GERİLİM ELEMANLARI. Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ YÜKSEK GERİLİM ELEMANLARI Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ Yüksek Gerilim Elemanları A. Temel Elemanlar; 1. Generatörler 2. Transformatörler 3. Kesiciler 4. Ayırıcılar 5. İletim Hatları 6. Direkler 7. İzolatörler

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ 1 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ Büyük Akım ve Gerilimlerin Ölçümü Ölçü Transformatörleri Ölçü Transformatörleri Normalde voltmetrelerle en fazla 1000V a kadar gerilimler ölçülebilir. Daha yüksek gerilimlerde;

Detaylı

Ýçindekiler 3 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 2 3 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 3 4.5 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 4 4.5 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 5 6 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 6 6 ka - 2P-4P

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz.

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. GÝRÝÞ Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. Cihazýnýzý yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle

Detaylı

biz kimiz. Simtes / Ostim

biz kimiz. Simtes / Ostim biz kimiz. Simtes Elektrik olarak bizler; enerji iletimi, dağıtımı ve kontrolu konularında şirketinizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak üzere hizmet vermekteyiz. 1975 yılından günümüze kadar Simtes,

Detaylı

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝLSA KANALÝZASYON BORULARI MEM TEK MUFLU AnmaÇapý (mm) Dýþ Çap S 2 S 4 S 8 d1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) Muf Ýç Çapý d2 (mm) Conta Yuvasý

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 ÖĞRENME FAALİYETİ ÖĞRENME FAALİYETİ ÖĞRENME FAALİYETİ

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 ÖĞRENME FAALİYETİ ÖĞRENME FAALİYETİ ÖĞRENME FAALİYETİ AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-3 ÖĞRENME FAALİYETİ AALİYETİ-3 ÖĞRENME FAALİYETİ Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun atölye ortamında, standartlara ve elektrik iç tesisleri ve topraklamalar yönetmeliğine

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ DİYNET İŞLERİ BŞKNLIĞI PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 4. GRUP:

Detaylı

14. ÜNİTE GERİLİM DÜŞÜMÜ

14. ÜNİTE GERİLİM DÜŞÜMÜ 14. ÜNİTE GERİLİM DÜŞÜMÜ KONULAR 1. GERİLİM DÜŞÜMÜNÜN ANLAMI VE ÖNEMİ 2. ÇEŞİTLİ TESİSLERDE KABUL EDİLEBİLEN GERİLİM DÜŞÜMÜ SINIRLARI 3. TEK FAZLI ALTERNATİF AKIM (OMİK) DEVRELERİNDE YÜZDE (%) GERİLİM

Detaylı

İhale Makamı. Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı

İhale Makamı. Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı Sayfa: 1 1 32.12.1-030 1kV, 3x2.5 mm2 NYY Kablo (beton kanala, direğe, duvara) m 1.500,000 AG Kablolar: İlgili T.E. standardına uygun Y kablolar ve ilgili T.E. standardına

Detaylı

Tense Elektrik Elektronik Sanayi ENERJI ANALIZÖRÜ

Tense Elektrik Elektronik Sanayi ENERJI ANALIZÖRÜ Tense Elektrik Elektronik Sanayi ENERJI ANALIZÖRÜ x16 LCD ekran faz gerilim ve faz ak m trafolu. Kullan m kolay Türkçe menü. Her faza ait ve toplam aktif(p, P) güçleri gösterir. Her faza ait ve toplam

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

3. ÜNİTE AYDINLATMA TESİSATI ŞEMALARI ÇİZİMİ

3. ÜNİTE AYDINLATMA TESİSATI ŞEMALARI ÇİZİMİ 3. ÜNİTE AYDINLATMA TESİSATI ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Adi Anahtar Tesisatı 2. Komitatör Anahtar Tesisatı 3. Vaviyen Anahtar Tesisatı 4. Ara Vaviyen Anahtar Tesisatı 5. Elektronik Anahtar Tesisatı 6.

Detaylı

7.1. Proje çizimlerinde A4 ve A3 kağıtlarına göre dosyalama işlemi

7.1. Proje çizimlerinde A4 ve A3 kağıtlarına göre dosyalama işlemi BÖLÜM 1 PROJE ÖN ÇALIŞMASI 1.Projenin Tanımı 2. Proje planlama 3.Tesisat projeleri 4.Şartnameler 4.1. Teknik şartname 4.2. Özel şartname 5. Proje çizimi ön hazırlıkları 6.Proje çiziminde kullanılan kağıtlar

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

10. ÜNİTE BİNA İÇİNE SIVA ALTI (ANKASTRE) TESİSAT YAPIMI

10. ÜNİTE BİNA İÇİNE SIVA ALTI (ANKASTRE) TESİSAT YAPIMI 10. ÜNİTE BİNA İÇİNE SIVA ALTI (ANKASTRE) TESİSAT YAPIMI KONULAR 1. BORULARIN YERLEŞTİRİLMESİ 2. BUAT VE KASALARIN YERLERİNİN TESPİTİ VE YERLEŞTİRİLMESİ 3. KABLOLARIN ÇEKİLMESİ 4. BUAT BAĞLANTILARI 5.

Detaylı

Temel Kavramlar Doðru Akým (DA, DC, Direct Current) Dinamo, akümülâtör, pil, güneþ pili gibi düzenekler tarafýndan

Temel Kavramlar Doðru Akým (DA, DC, Direct Current) Dinamo, akümülâtör, pil, güneþ pili gibi düzenekler tarafýndan Bölüm 8: Güç Kaynaðý Yapýmý A. Doðrultmaç (Redresör) Devre Uygulamalarý Elektronik devrelerin bir çoðunun çalýþmasý için tek yönlü olarak dolaþan (DC) akýma gerek vardýr. Bu bölümde doðru akým üreten devreler

Detaylı

PASÝF DEVRE ELEMANLARI

PASÝF DEVRE ELEMANLARI BÖLÜM Bölüm 1: 1 Pasif devre elemanlarý PASÝF DEVRE ELEMANLARI "Dirençler, kondansatörler, bobinler" "DÝRENÇLER, KONDANSATÖRLER, BOBÝNLER" Elektrik ve elektronikle ilgili temel kavramlar 1- Elektrik Grek

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

ELEKTROTEKNİK VE ELEKTRİK ELEMANLARI

ELEKTROTEKNİK VE ELEKTRİK ELEMANLARI ELEKTROTEKNİK VE ELEKTRİK ELEMANLARI HAZIRLAYAN DOÇ.DR. HÜSEYİN BULGURCU 1 Balıkesir-2015 DERS KONULARI 1. Elektriğin Temelleri 2. Elektriksel Test Cihazları 3. Elektrik Enerjisi 4. Termostatlar 5. Röleler

Detaylı

11. ÜNİTE AYDINLATMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

11. ÜNİTE AYDINLATMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI 11. ÜNİTE AYDINLATMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI KONULAR 1. Çeşitli Uygulama Projelerinin İncelenmesi 2. Örnek Uygulama Projesinin Hazırlanması BU ÜNİTEYE NEDEN ÇALIŞMALIYIZ? Aydınlatma Projelerinin Hazırlanması

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

Mazot güvenliði. Model : fp-v1 Fuel Protector. Yakýt Tanký Giriþi Mazot Filtresi Þamandýra giriþ/çýkýþ Tapa KORUMASI ÝLE TAM GÜVENLÝK

Mazot güvenliði. Model : fp-v1 Fuel Protector. Yakýt Tanký Giriþi Mazot Filtresi Þamandýra giriþ/çýkýþ Tapa KORUMASI ÝLE TAM GÜVENLÝK ?? ý akýll ý l akaýlkl ýllý o ýllý ak l akaýlklýýllý o ý akýll Yakýt Tanký Giriþi Mazot Filtresi Þamandýra giriþ/çýkýþ Tapa KORUMASI ÝLE TAM GÜVENLÝK T : (0212)876-8687 Genellikle taþýmacýlýk alanýnda

Detaylı

21 (+0,5) Kalýnlýk: 1,0 (±0.05) 21 (+0,5) Ekstrüzyon için Polystrol >95%, diger katkýlar < 5% Cam elyafý < 80%, Reçine >17%, diger katkýlar >3% / Mavi / Turuncu 23 ºC sýcaklýkta 1,05 gr/cm 3 Birim Aðýrlýk:

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz?

Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz? 30.09.2011 Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz? 1 Elektriksel Yük Elektrik yükü bu dış yörüngede dolanan elektron sayısının çekirdekteki proton sayısından

Detaylı