Bölüm 3: Elektrik Tesisleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bölüm 3: Elektrik Tesisleri"

Transkript

1 Bölüm 3: Elektrik Tesisleri 1. Çaðýrma ve aydýnlatma tesislerinde kullanýlan gereçler 1.1. Sigorta Elektrik besleme hatlarýný ve aygýtlarý aþýrý akýma karþý korumak için kullanýlan devre elemanýna sigorta denir. Uygulamada, buþonlu, otomatik, býçaklý, cam, fiþli ve yüksek gerilim sigortalarý kullanýlýr. Sigortalar geniþ olarak aydýnlatma gereçleri bölümünde açýklanmýþtýr. 220/12 v U 1 U 2 R y (yük) primer sargý (N 1 ) manyetik aký (f) sekonder sargý (N 2 ) 1.2. Zil transformatörü (trafosu) Þekil 3.1: Zil transformatörünün yapýsý Elektrik akýmýný ve gerilimini alçaltýp yükseltmeye yarayan cihaza transformatör (trafo) denir. Bir fazlý trafolarda primer (birincil) ve sekonder (ikincil) olmak üzere iki sarým, ince çelik saclardan yapýlmýþ nüve üzerine yerleþtirilir. Primere uygulanan alternatif akýmýn yarattýðý deðiþken manyetik alan nüve üzerinden geçerek sekonder sargýlarýný etkiler. (Sekonderin sarýmlarýnýn içindeki elektronlarý hareket ettirir). Deðiþken manyetik alana maruz kalan sekonderin çýkýþ uçlarýnda deðiþken (AC) gerilim doðar. Trafolar elektriðin frekansýný deðiþtirmez. Sekonderden alýnan gerilim ve akýmýn deðeri, sarým sayýsý, nüve ve sargýlarýn kesiti gibi ögelere göre deðiþir. Trafolar isteðe göre her güç ve gerilim deðerinde üretilebilir. Seçim yapýlýrken beslenecek alýcýnýn akým ve gerilim deðerleri göz önüne alýnýr. Örneðin zil çalýþtýrmak için 220/12 volt ve 3-5 W gücünde bir trafo yeterli olur. Oto radyo teybini çalýþtýrmak için 220/12 volt, W gücünde bir trafo gerekir. Gerilimi düþürmede kullanýlan trafolarda primer, ince kesitli telden çok sarýmlý; sekonder ise kalýn kesitli telden az sarýmlý olur. Devre baðlantýsý yapýlýrken trafonun etiketinden baðlantý uçlarý belirlenemiyorsa sargýlarýn kesitlerine bakýlýr. Gerilimi düþürmede kullanýlan trafo dalgýnlýkla yanlýþ baðlanacak olursa (yani çýkýþ

2 uçlarýna yüksek gerilim uygulanýrsa) trafonun diðer uçlarýnda çok yüksek deðerli gerilim oluþur. Þöyle ki; 220 volt giriþ, 12 volt çýkýþ deðerinde olan bir trafonun sekonderine yanlýþlýkla 220 volt uygulanýrsa primer sarýmýnýn uçlarýnda yaklaþýk 4033 volt oluþur. Bu deðer, kullanýcýlar için son derece tehlikeli sonuçlar ortaya çýkarýr. O nedenle trafo baðlantýlarý titizlikle yapýlmalýdýr Ziller Mekanik yapýlý zil Bobin, nüve, palet, tokmak, çan gibi elemanlarýn birleþmesinden oluþmuþ devre elemanýdýr. Þekil 3.2'de yapýsý verilen mekanik yapýlý zilin bobin uçlarýna 8-15 voltluk gerilim uygulandýðýnda, bobin etrafýnda bir manyetik alan oluþarak nüveyi mýknatýslar. Mýknatýslanan demir nüve, paleti çeker ve tokmak çana vurur. Palet çekildiði anda A kontaðý açýldýðýndan bobinin enerjisi kesilir. Bu durumda demir nüve mýknatýslýðýný kaybederek paleti býrakýr. Palet normal konumuna döndüðünde ise A kontaðý tekrar kapanarak bobine yeniden akým verir. Bobine kesik kesik uygulanan akým çanda ses oluþturur. baðlantý vidalarý nüve bobin palet A ses ayar vidasý çan tokmak Þekil 3.2: Mekanik yapýlý zil Resim 3.1: Elektronik devreli zil Elektronik devreli (melodili) zil Direnç, kondansatör, transistör, entegre, hoparlör gibi elemanlar kullanýlarak yapýlan gereçlere elektronik devreli zil denir. Melodili zillerin, kanarya sesi, ding-dong, bim-bam, müzik, insan sesi gibi sinyaller üreten modelleri vardýr. Çok yaygýn olarak kullanýlan kanarya sesli ziller sönümlü osilâtör devresinden meydana gelmiþtir. Resim 3.1'de kanarya sesli zilin dýþ ve iç görünümü verilmiþtir.

3 isim etiketi Þekil 3.3: Butonlar 1.4. Buton Devreyi açýp kapamaya yarayan buton, baðlantý uçlarý ve yay düzenekli kontaktan oluþur. Normalde (butona basýlmadýðýnda) kontak, yay tarafýndan yukarý itildiðinden açýk durumdadýr ve devreden akým geçmez. Butonun düðmesine basýldýðýnda kontaklar kapanýr ve alýcý çalýþýr. Butondan elimizi çektiðimizde yay kontaðý iterek akýmý keser. Resim 3.2: Ýletkenler 1.5. Ýletkenler Elektrik akýmýný kolayca ileten maddelere iletken denir. Elektrik tesislerinde bakýr, alüminyum, kalay, gümüþ vb. gibi maddelerden yapýlmýþ iletken gereçler kullanýlýr. Konutlarda uygulanan çaðýrma ve bildirim tesislerinde 0,30-0,75 mm 2 kesitinde PVC izoleli bakýr iletkenler tercih edilir. Aydýnlatma tesisatlarýnýn sortilerinde en az 1,5 mm 2, priz tesisatlarýnýn sortilerinde ise en az 2,5 mm2 kesitinde bakýr kablolar kullanýlýr. Elektrik akýmýný geçirmeyen maddelere yalýtkan denir. Tesisatlarda, PVC, kauçuk, bakalit, porselen, cam, mika, fiber, amyant, kâðýt, presbant gibi maddelerden yapýlmýþ yalýtkanlar kullanýlýr Borular Çaðýrma ve bildirim tesisleri sýva üstü ya da sýva altý tesisat olarak döþenir. Borular 3 m boyunda ve mm çaplý olarak satýlýr. Hareketli ya da çok kývrýmlý yerlerde kullanýlan spiral borular ise mm çapýndadýr. Uygulamada kullanýlan boru tipleri þöyledir:

4 a. bergman boru c. PVC boru b. peþel boru d. spiral boru Resim 3.3: Borular Bergman boru Ýç kýsmý vernikli kartonla kaplý alüminyum sactan yapýlmýþ sýva üstü tesisatta kullanýlan boru çeþididir. Sadece eski ev tesisatlarýnda görülür (resim 3.3-a) Peþel boru Ýnce çelik sacdan yapýlmýþ, paslanmaya karþý özel bir madde ile kaplanmýþ boru çeþididir. Sadece eski ev tesisatlarýnda görülür (resim 3.3-b) PVC boru PVC (polivinil clorür) maddesinden yapýlmýþtýr. Yumuþak ve sert olmak üzere iki tipte yapýlýr.yumuþak tipler binanýn duvarlarýna, sert tipler ise hasýr (beton) altýna döþenir (resim 3.3-c) Spiral boru Çok kývrýmlý yerlerde kullanýlýr. PVC ya da ince sacdan üretilir (resim 3.3-d) Kroþe Sýva üstü tesisatta borular, duvara ya da tavana kroþelerle tutturulur. Kroþeler, sacdan ya da plâstikten yapýlýr (resim 3.4). no: 3 no: 4 no: 1 no: 2 Resim 3.4: Kroþeler Resim 3.5: Dirsek 1.8. Dirsek (kut) Borularýn 90 dönüþ yapmasý için kullanýlan gereçtir. Uygulamada en çok resim 3.5'te görülen PVC'den yapýlmýþ dirsekler kullanýlmaktadýr Buat Ýletkenlerin eklendiði ve daðýtýmlarýnýn yapýldýðý ek kutularýdýr. Uygulamada yuvarlak ve kare þeklindeki buatlar kullanýlýr. Resim 3.6'da çeþitli buat resimlerine yer verilmiþtir.

5 sýva üstü buat nemli yerlerde kullanýlan buatlar sýva altý buat Resim 3.6: Buat Muf Borularýn eklenmesinde kullanýlan gereçtir. Resim 3.7'de görülen mufun iki tarafý, eklenecek borularýn giriþini kolaylaþtýrmak için çap bakýmýndan biraz daha büyüktür. alýcý çýkýþý tahta boru giriþi Resim 3.7: Muf Resim 3.8: Pater Pater Sýva altý tesisatta tavan ve duvara monte edilecek araçlarýn kolayca vidalanmasýný saðlamak için kullanýlan tahta parçasýdýr. Pater, binanýn betonu dökülmeden önce yapýlan boru döþeme iþlemi yapýlýrken yerleþtirilir (resim 3.8) Anahtar ve priz kasasý Resim 3.9'da görülen kasalar, sýva altý tesisatlarda anahtar ve prizleri duvarlara monte etmede kullanýlan plâstik gereçtir Kablo pabucu Resim 3.10'da görülen kablo pabuçlarý kalýn kesitli ya da çok telli iletkenlerin vidalara çok kolayca baðlanmasýný saðlamak için kullanýlan metal gereçtir Dübel Resim 3.11'de görülen dübeller elektrik tesisatýyla ilgili araç gereçlerin duvar ve tavana tutturulmasý için vida yoluna yerleþtirilerek kullanýlan plâstik gereçtir. Uygulamada en çok, numaralý dübeller kullanýlýr. Resim 3.9: Kasa Resim 3.10: Kablo pabucu Resim 3.11: Dübel

6 a) sýra klemens b) simit klemens c) ray klemensi d) hat klemensi e) lüstr klemens Resim 3.12: Klemensler Klemens Ýletkenlerin birbirine daha iyi deðmesi için klemens kullanýlarak eklenir. Uygulamada kullanýlan klemens çeþitleri þunlardýr: I. Sýra klemens Duy, buat, pano, seyyar kablo vb. gibi yerlerde kullanýlýr. Resim 3.12-a'da sýra klemens görülmektedir. II. Simit klemens Buat içinde yapýlan kablo eklemelerinde kullanýlan klemens türüdür. Çok kýrýlgan olan porselenden yapýlan bu gereç monte edilirken hassas çalýþmak gerekir. Resim b'de simit klemens görülmektedir. III. Ray klemens Kumanda panolarýnda kablolarýn düzenli bir þekilde eklenebilmesi için raya monte edilebilen klemensler kullanýlýr. Resim 3.12-c'de ray klemensi görülmektedir. IV. Hat klemensi Elektrik daðýtým direklerinden konutlara ya da iþ yerlerine enerji alýrken kullanýlan gereçtir. Alüminyumdan yapýlan bu elemanýn baðlantý noktalarýnýn birisi bakýrlý olan tipleri akýmý dahi iyi iletir. Montaj yapýlýrken bakýrlý kýsmýn bakýr tele, alüminyum kýsmýn ise alüminyum tele baðlanmasý gerekir. Resim 3.12-d'de hat klemensi görülmektedir. V. Lüstr klemens Porselen gövdeli olup sýcaklýðýn yüksek olduðu (ütü, fýrýn, elektrikli soba vb.gibi) cihazlarda kullanýlýr. Resim 3.12-e'de lüstr klemens görülmektedir.

7 2. Çaðýrma ve bildirim tesisatlarýnda kullanýlan semboller Çaðýrma ve bildirim tesisatlarýnda aþaðýdaki tabloda verilen semboller kullanýlýr. Sembol Anlamý Sembol Anlamý Doðru akým (DC) Siren Alternatif akým (AC) 1 50 Hz 1 fazlý alternatif akým Doðru ve alternatif akým (DC-AC) 3 50 Hz 3 fazlý alternatif akým + (P) DC'de pozitif uç 3N 50 Hz 3 fazlý nötr iletkenli alternatif akým - (N) DC'de negatif uç Tehlikeli gerilim R AC'de birinci faz Transformatör S AC'de ikinci faz Ýletken T AC'de üçüncü faz Ek alma Mp AC'de nötr Ýki ek alma Etiketli buton Elektrik baðlantýsý yok Butoniyer Buton Zil Korna Melodili zil Sigorta Výzýltý Þalter Erkek fiþ Telefon prizi Fiþ ve priz TV anten prizi Kapý otomatiði Numaratör Tablo 3.1: Çaðýrma ve bildirim tesislerinde kullanýlan semboller

8 3. Çaðýrma ve bildirim tesisatlarýnýn çiziminde dikkat edilmesi gereken hususlar Tesisatýn projesi, mîmari plân üzerine semboller kullanýlarak çizilir. Tesisatý yapacak elektrikçi projeleri göz önüne alarak uygulamayý yapar. Elektrik tesisatlarý, sýva üstü ve sýva altý olmak üzere iki þekilde yapýlýr. Tesisat projeleri aydýnger kâðýdýna tek hat þemasý þeklinde çizilir. Kapalý þema olarak da adlandýrýlan çizimde iletkenler bir çizgi olarak gösterilir. Kapalý þemada tek çizginin kaç iletkeni temsil ettiði, 60 eðik ve üç iletkene kadar iletken sayýsýnca çizilen ince çizgilerle, üç iletkenden fazlasý için ise çizginin üzerine rakamla iletken sayýsý yazýlarak belirtilir. Þekil 3.4, 3.7 ve 3.14'e bakýnýz. Mp R Mp R sigorta trafo /25 A 220/ V 6/25 A 6/25 A Þekil 3.4: Kapalý þema 220/ V 220/ V 0,50 NV (NYA) PVC. buton buton Þekil 3.5: Açýk þema Þekil 3.7: Bir butonla bir zil tesisatýnýn kapalý þemasý 4. Zil tesisatlarý Uygulamada çeþitli zil tesisatlarý kullanýlýr. Þimdi bunlarý inceleyelim Bir butonla bir zili çalýþtýrma tesisatý Þekil 3.5 ve 3.6'da görülen bir butonla bir zili çalýþtýrma tesisatý, açýk ve kapalý buat Þekil 3.6: Bir butonla bir zil tesisatýnýn açýk þemasý 6/25 A 0,50 NV (NYA) PVC 220/ V.. zil zil..

9 þema olmak üzere iki devreden oluþur. Bu tesisatta butona basýldýðý sürece zil çalar. Mp R 6/25 A 220/ V 4.2. Bir butonla iki zili çalýþtýrma tesisatý Þekil 3.8 ve 3.9'da görüldüðü gibi birbirine paralel baðlý iki zil ve bir butondan oluþan tesisattýr. Devrede paralel baðlý zil sayýsý artýrýlarak bir yerden daha fazla zilin çalýþtýrýlmasý saðlanabilir. Þekil 3.8: Bir butonla iki zil tesisatýnýn açýk þemasý ,50. NV. (NYA).. 14 PVC 6/25 A 220/ V Þekil 3.9: Bir butonla iki zil tesisatýnýn kapalý þemasý 4.3. Ýki butonla bir zili çalýþtýrma tesisatý Paralel baðlý iki buton ile bir zili çalýþtýrmada kullanýlan devredir. Þekil 3.10 ve 3.11'de verilen þemalarda butonlarýn herhangi birisine basýlarak zili çalýþtýrmak mümkündür. Mp R 6/25 A 220/ V Þekil 3.10: Ýki butonla bir zil tesisatýnýn açýk þemasý.... 6/25 A 220/ V ,50 NV (NYA) PVC.... Þekil 3.11: Ýki butonla bir zil tesisatýnýn kapalý þemasý 4.4. Karþýlýklý çaðýrma tesisatý Þekil 3.12 ve 3.13'te verilen karþýlýklý çaðýrma tesisatý ayrý yerlerde (odalarda) bulunan kiþilerin birbirlerini çaðýrmalarýný saðlamak için kullanýlýr Devrede 1 nolu buton, 1 nolu zili; 2 nolu buton, 2 nolu zili çalýþtýrmaktadýr.

10 Mp R 6/25 A 220/ V Þekil 3.12: Karþýlýklý çaðýrma tesisatýnýn açýk þemasý 6/25 A.. 220/ V Þekil 3.13: Karþýlýklý çaðýrma tesisatýnýn kapalý þemasý 4.5. Sokak kapýsýndan çaðýrmalý üç kat üç daireli apartman zil tesisatý Çok katlý yapýlarda giriþ kapýsýnýn dýþýna konulan butonlarla çaðýrma yapýlýr. Daire içerisindeki zil, konutun giriþ kapýsý önünde bulunan buton ile de çalýþtýrýlabilir. Þekil 3.14'e bakýnýz. 0,50 NV 14 PVC açýk þema 6/25 A R 220/ V Mp kapalý þema 220/ V 6/25 A Þekil 3.14: Sokak (cümle) kapýsýndan çaðýrmalý üç kat üç daireli apartman zil tesisatý 5. Elektrik tesisatlarýnýn yapýlýþ þekilleri Elektrik tesisatlarý yapý içerisinde, sýva altýna ya da sýva üstüne döþenir.

11 buat bergman boru Þekil 3.15: Sýva üstü tesisat hasýra boru döþeme duvara kanal açma Þekil 3.16: Sýva altý tesisat 5.1. Sýva üstü tesisat Eski yapýlarda karþýmýza çýkan, bergman, peþel ya da PVC boru kullanýlarak yapýlan tesisattýr. Bu yöntemde borular duvar ve tavana þekil 3.15'te görüldüðü gibi kroþe kullanýlarak döþenir Sýva altý tesisat Tavan borularý beton kalýbý hazýrlandýktan sonra, duvar borularý ise duvarlar örüldüðünde sýva yapýlmadan önce döþenir. Anahtar, priz ve buat gibi gereçler kasa içerisine yerleþtirilir. Sýva altý tesisatta iletkenlerin boru içinden geçirilmesinde kýlavuz (susta) kullanýlýr. Bükülebilen yay þeklinde olan kýlavuzun bir ucunda iletkenlerin baðlanacaðý halka, diðer ucunda ise boru içerisinde ilerlemesini saðlayan yuvarlak baþlýk bulunur. Þekil 3.16'da ahþaptan yapýlmýþ hasýr kalýbýnýn üzerine borularýn döþeniþi ve tuðla duvara kablo kanalýnýn açýlýþý gösterilmiþtir. Þekil 3.17'de ise bir evin ahþaptan yapýlmýþ hasýr kalýbýnýn üzerine döþenmiþ boru ve paterlerin görünümü verilmiþtir. pater pater pater pater pater pater pater pater Þekil 3.17: Binanýn hasýr betonu dökülmeden önce sýva altý tesisatýn tavan borularýnýn döþeniþi

12 5.3. Nemli yer tesisatlarý Bodrum, kazan dairesi, hamam, fabrika, atelye vb. gibi yerlerde NVV (NYM, antigron) kablolar kullanýlarak sýva üstü tesisat yapýlýr. Þekil 3.18'de nemli yer malzemeleri kullanýlarak yapýlmýþ komütatör anahtarlý lâmba tesisatý verilmiþtir. 6. Aydýnlatma ve priz tesisatlarýnda kullanýlan gereçler Aydýnlatma ve priz tesisatlarýnda kullanýlan gereçler þöyle sýralanabilir: R sigorta Mp buat lâmba lâmba komütatör anahtar Þekil 3.18: Nemli yer malzemeleriyle yapýlmýþ komütatör anahtarlý lâmba tesisatý örneði 6.1. Sigortalar Alýcýyý besleyen hatlarý, cihazlarý aþýrý yüklenme ve kýsa devrelere karþý korumada kullanýlan elemandýr. Sigorta, devreye seri baðlanýr ve üzerinden anma akýmýndan çok akým geçtiðinde devreyi açar. Uygulamada kullanýlan sigorta çeþitleri þunlardýr: Buþonlu sigortalar, Otomatik sigortalar, Býçaklý (NH) sigortalar, Küçük akým sigortalarý (cam sigortalar), Fiþli sigortalar, Yüksek gerilim sigortalarý buþon kapaðý buþon buþon kapaðý buþon viskontak viskontak gövde üst kontak dip kontak gövde gövde dip kontak Þekil 3.19: Buþonlu sigortalarýn yapýsý Buþonlu sigortalar Þekil 3.19'da görülen buþonlu sigortalar þu parçalarýn birleþiminden oluþmuþtur: I. Gövde, II. Buþon, III. Buþon kapaðý, IV. Viskontak. Þimdi bu parçalarý inceleyelim:

13 I. Gövde Þekil 3.19'da görülen gövde sigortanýn baðlanacaðý yere tutturulmasýný saðlayan kýsýmdýr. Gövde þu parçalarýn birleþiminden oluþur: a. Dip kontak: Þebeke faz ucunun baðlandýðý ve gövdenin içinde alt tarafta bulunan kýsýmdýr. Resim 3.13'e bakýnýz. b. Üst kontak: Buþon kapaðýnýn tutturulmasý için diþ açýlmýþtýr. Tesisata giden faz ucu üst kontaðýn vidasýna baðlanýr. Þekil 3.31'e bakýnýz. (a) (b) (c) Resim 3.13: Viskontak çeþitleri c. Viskontak: Resim 3.14'te görülen viskontaklar buþon gövdeye takýldýðýnda bu elemanýn metal baþlý ucu ile dip kontak arasýnda iletkenliði saðlar. Orta kýsmý oyuk tip viskontaklar (resim 3.13-a) gövdeye istenilmeyen akým deðerinde buþonun takýlmasýný önler. II. Buþon Akýmý kesme düzeneðinin bulunduðu kýsma buþon denir. Buþonlar, amper deðerlerinde üretilir. Buþon þu parçalarýn birleþiminden oluþur: a. Buþon gövdesi: Telin erimesi sýrasýnda oluþan ýsýya dayanacak þekilde porselenden yapýlmýþtýr (resim 3.14). b. Sigorta teli: Deðiþik akým deðerlerinde üretilmiþ teldir (resim 3.15). c. Kuvars kumu: Eriyen telin oluþturduðu sýcaklýðýn olumsuz etkisini azaltmak için kullanýlan maddedir (resim 3.15). üst kapak kuvars kumu buþon Resim 3.14: Buþonlar sinyal pulunu tutan tel eriyen tel porselen eriyen tel Resim 3.15: Buþonun yapýsý sinyal pulu alt kapak kuvars kumu

14 d. Alt ve üst kapaklar: Buþonun iki ucunda bulunur. Dip kontak ile üst kontak arasýnda iletimi saðlamaya yarar (resim 3.15). e. Sinyal pulu: Buþon içindeki ince telin uç kýsmýna takýlýr. Telin kopmasýyla yaylý fýrlatma düzeneði sayesinde pul yerinden fýrlar. Sinyal pulcuðu, her akým deðeri için ayrý bir renkte boyanmýþtýr. Resim 3.15'e bakýnýz. Buþonun kaç amperlik olduðu sinyal pulcuðuna bakýlarak anlaþýlabilir. Pul renklerinin akým karþýlýklarý þöyledir: Yeþil: 6 A, Kýrmýzý: 10 A, Gri: 16 A, Mavi: 20 A, Sarý: 25 A, Siyah: 35 A, Beyaz: 50 A, Bakýr rengi: 63 A Not: Elektrik Tesisat Yönetmeliði'ne göre yamanmýþ ya da üzerine tel sarýlarak köprülenmiþ sigortalarýn kullanýlmasý yasaktýr. III. Buþon kapaðý Yalýtkan bölümü porselenden, iletken kýsmý pirinçten yapýlan parçadýr. Buþon kapaðýnýn üstünde yuvarlak bir cam bulunur. Bu cam, sigortanýn atmasý (buþon telinin erimesi) anýnda sinyal pulcuðunun fýrlayarak yakýnda bulunan kiþilere zarar vermemesi için konmuþtur. Resim 3.16: Buþon kapaðý a) duvar tipi sigorta b) tablo tipi sig. c) þapkalý (hava hattý) tipi sig. d) kolon sigorta Resim 3.17: Buþonlu sigortalarýn kullaným yerine göre çeþitleri Buþonlu sigortalarýn kullanma yerlerine göre tipleri I. Duvar tipi sigorta: Duvara monte edilerek kolon ve linye sigortasý olarak kullanýlýr (resim 3.17-a). II. Tablo tipi sigorta: Tabloya vidalanarak kullanýlan sigortadýr (resim 3.17-b). III. Þapkalý (hava hattý) sigorta: Dam direði ile yapýlan enerji giriþlerinde, dam direðine baðlanarak kullanýlan sigortadýr (resim 3.17-c). IV. Kolon sigorta: Binalarýn enerji giriþlerinde kullanýlan sigortadýr. Bina tesisatý döþenip enerji verildikten sonra kolon sigortanýn kapaðý elektrik daðýtým kurumu görevlileri tarafýndan kaçak elektrik kullanýmýný önlemek için mühürlenir. (resim 3.17-d).

15 ark hücresi mandal çýkýþ manyetik açma düzeneði mandal açma kapama mekaniði ark kanalý kontaklar gövde mandal termik açma düzeneði giriþ (a) (b) Resim 3.18: Bir ve üç fazlý otomatik sigortalar Resim 3.19: Otomatik sigortalarýn iç yapýsý Otomatik sigortalar Alýcýnýn aþýrý akým çekmesi ya da kýsa devre anýnda akýmý kesen araçtýr. Bu tip sigortalar, termik ve manyetik koruma düzenekli olarak üretilmektedir. Termik koruma bimetal esaslýdýr. Devreden aþýrý akým geçince bimetal bükülerek akým geçiþini saðlayan kontaklarý açar. Manyetik koruma ise aþýrý akým geçmesi durumunda elektromýknatýs hâline gelen kalýn kesitli bobinin nüveyi hareket ettirerek kontaklarý açtýrmasý esasýna dayanmaktadýr. Uygulamada kullanýlan otomatik sigortalar L (B) ve G (C) tipi olmak üzere iki tipte üretilir. L tipi sigortalar aydýnlatma ve priz tesislerinde kullanýlýrken, G tipi sigortalar ise motor koruma devrelerinde kullanýlýr. L tipi sigortalar aþýrý akým durumunda hemen atar. G tipi modeller ise gecikmeli olarak devreyi açar. Motorlar kalkýþ anýnda normal akýmlarýnýn bir kaç katý deðerde aþýrý akým çekerek çalýþmaya baþladýklarýndan bu tip alýcýlarda gecikmeli atan otomatik sigortalar tercih edilir. Uygulamada kullanýlan otomatik sigortalar amperlik deðerlerde üretilmektedir. Üç fazlý motorlarýn korunmasýnda kullanýlan otomatik sigortalarýn mandallarý birbirine akuple edilir. Bu sayede fazýn birisinin baðlý olduðu sigorta attýðýnda üç fazýn akýmý da kesilir. Resim 3.18-b'de üç fazlý alýcýlarýn korunmasýnda kullanýlan otomatik sigortalar verilmiþtir.

16 buþon altlýk Resim 3.20: NH sigorta altlýðý Resim 3.21: NH tipi sigorta buþonu Býçaklý (NH) sigortalar Sanayi tesislerindeki yüksek akýmlý alýcýlarýn korunmasýnda kullanýlan sigorta çeþididir. Bu sigortalar, altlýk ve buþon olmak üzere iki parçadan oluþur. Uygulamada kullanýlan NH sigortalar taþýdýklarý akýma göre deðiþik boyutlarda üretilirler. Bu boyutlar ve akým deðerleri þöyledir: Býçaklý sigortalarýn parçalarý I. Sigorta altlýðý (gövde) Resim 3.20'de görülen NH sigorta altlýðý porselenden yapýlmýþtýr. Porselen üzerine monte edilmiþ olan metal ayaklar buþonun takýlmasýný saðlar. II. Buþon Resim 3.21 ve res'm 3.24'te görülen buþon, porselenden yapýlmýþ bir gövde ve bunun iki ucuna monte edilmiþ býçaklardan oluþmuþtur. Býçaklar, gövde içinden eriyen tel ile birbirine baðlanmýþtýr. III. Sigorta pensi (ellik) Resim 3.24'te görülen ellik, býçaklý sigorta buþonlarýnýn takýlýp çýkartýlmasýnda kullanýlan gereçtir. Ellik ile sigorta söküleceði zaman bu elemanýn üzerindeki düðmeye basýlýr. Düðmeye basýldýðýnda elliðin ýsýrma düzeneði açýlýr. Düðmeden el çekildikten sonra eleman geriye doðru çekilecek olursa altlýða takýlý olan NH buþon yerinden çýkar.

17 söküp takma düðmesi ellik buþon kuvars kumu altlýk Resim 3.22: NH sigorta buþonunun iç yapýsý Resim 3.23: NH sigorta buþonlarýnýn içinde bulunan ergiyen teller Resim 3.24: NH sigortayý söküp takmada kullanýlan ellik Küçük akým (cam) sigortalarý Resim 3.25'te görülen cam sigortalar, radyo, tv, merdiven ýþýk otomatiði vb. cihazlarýn korunmasýnda kullanýlýr. Resim 3.25: Cam sigortalar Resim 3.26: Fiþli sigorta Fiþli sigortalar Daha çok oto elektrik devrelerinde kullanýlan bu tip sigortalarda buþon, fiþ þeklinde olup porselen, bakalit ya da plâstikten yapýlmýþtýr (resim 3.26) Yüksek gerilim sigortalarý Trafo merkezlerinde, santrallerde kullanýlan sigorta çeþididir. Sökülüp takýlmasý için özel takýmlar gerekir. Resim 3.27'de görülen yüksek gerilim sigortalarý boru þeklinde olup, mekanik ve ýsý dayanýmý bakýmýndan diðer sigortalardan çok daha dayanýklýdýr. Resim 3.27: Yüksek gerilim sigortalarý

18 Mp R S T Mp R S 1. kilit mekanizmasý 2. röle 3. direnç 4. test butonu T 5. test devresi 6. primer sargý 7. halka nüve 8. sekonder devre Þekil 3.20: Üç fazlý kaçak akým koruma rölesinin yapýsý Resim 3.28: Bir ve üç fazlý kaçak akým koruma rölesi 6.2. Kaçak akým koruma rölesi (diferansiyel röle) Elektrikli alýcýlarýn gövdesine 30 ma lik akým kaçaðý olmasý anýnda devreyi açan elemanlara kaçak akým koruma rölesi denir. Normal çalýþma anýnda kaçak akým koruma rölesinin nüvesi üzerinde herhangi bir manyetik alan oluþmaz ve rölenin içindeki akým trafosunda indüklenen gerilim sýfýrdýr. Gövdeye kaçak olduðunda, iletkenle toprak arasýnda gidip gelen akým farkýndaki eþitlik bozulduðundan, oluþan fark akýmý sayesinde trafoda (sekonder sargý) bir gerilim indüklenir. Bu gerilimden dolayý oluþan akým devreyi açacak manyetik güce ulaþtýðý anda röle beslemeyi keser. Kaçak akým koruma röleleri elektrikli aygýtlarý kullanan kiþilerin çarpýlmasýný önlemek için kullanýlan çok önemli ve yararlý bir aygýttýr. Kaçak akým koruma rölesinin baðlanmasýnda þu hususlara dikkat edilmelidir: I. Röleden sonraki tesisatta nötr iletkeni ve topraklama (koruma) iletkeni ayrý ayrý olmalýdýr. Yani toprak hattýyla nötr hattý birbirine deðmemelidir. II. Nötr iletkeni izoleli olarak çekilmeli, topraklanmamalý ve hiçbir yerde (buat, priz, vb.) toprakla ya da koruma iletkeniyle elektriksel olarak temas etmemelidir. III. Röleyi denemek için faz ile nötr iletkeni kesinlikle kýsa devre edilmemelidir Yangýn koruma rölesi Apartmanlarýn ana besleme hattýna monte edilerek kullanýlan elemandýr. Fazýn birisinden topraða doðru 300 ma lik bir akým kaçaðý olmasý durumunda devreyi açar. Bu röleler yapý olarak kaçak akým koruma rölelerine benzer.

19 Resim 3.29: Sýva üstü adî anahtar Resim 3.30: Sýva altý adî anahtar Resim 3.31: Antigron adî anahtar Resim 3.32: Komütatör anahtar 6.4. Anahtarlar Elektrik devrelerinde açma kapama görevi yapan devre elemanýna anahtar denir. Anahtarlarý yapýlýþ þekline göre þöyle sýnýflandýrabiliriz: I. Sýva üstü anahtar: Sýva üstüne monte edilen anahtardýr. II. Sýva altý anahtar: Sýva içerisinde gömülü anahtar kasasý içine monte edilen anahtardýr. III. Etanj (antigron) anahtar: Nemli yer tesislerinde kullanýlan anahtardýr. Nem, toz, patlayýcý gaza karþý sýzdýrmaz özelliktedir. Elektrik anahtarlarýný iþlev bakýmýndan þöyle sýnýflandýrabiliriz: I. Adî (tek kutuplu) anahtar: Bir lâmba ya da lâmba grubunu yakýp söndürmeye yarar (resim 3.29, 3.30, 3.31). II. Komütatör anahtar: Ýki ayrý lâmba ya da lâmba grubunu bir yerden, tek tek ya da ayrý ayrý yakýp söndürmeye yarar (resim 3.32). III. Vaviyen anahtar: Bir lâmba ya da lâmba grubunu iki ayrý yerden yakýp söndürmeye yarar. sýva üstü normal priz sýva üstü topraklý priz sýva altý normal priz sýva altý topraklý priz etanj antigron) topraklý priz Resim 3.33: Prizler 6.5. Prizler Resim 3.33'te görülen prizler elektrikli aygýtlarýn beslenmesinde kullanýlýr. Prizleri

20 kullaným yerine göre þöyle sýnýflandýrabiliriz: I. Sýva üstü priz, II. Sýva altý priz, III. Etanj (antigron) priz Prizleri yapýsýna göre ise þöyle sýnýflandýrabiliriz: I. Normal (adî) priz, II. Topraklý priz Not: Nemli yerlerde kullanýlan prizler, toz, nem, su ve patlayýcý gazlara karþý koruyucu gövde içerisine alýnýr. erkek fiþ topraklý erkek fiþ diþi fiþ telefon fiþi Resim 3.34: Fiþler 6.6. Fiþler Elektrikli aygýtlarýn prizden beslenmesi için kullanýlan elemanlara fiþ denir. Fiþ çeþitleri þunlardýr: I. Erkek fiþ, II. Topraklý erkek fiþ, III. Diþi fiþ, IV. Topraklý diþi fiþ, V. Telefon fiþi Resim 3.35: Uzatma kablosu (seyyar, grup priz) 6.7. Uzatma kablosu Elektrikli aygýtlarýn besleme kablosunun kýsa geldiðinde kullanýlan elemandýr. Resim 3.35'te uzatma kablolu üçlü topraklý grup prizler görülmektedir Duylar Lâmbanýn devreye baðlanmasýnda kullanýlan elemanlara duy denir. Duyun tesisata baðlantýsý yapýlýrken anahtardan gelen faz ucunun dip kontaða baðlanmasý gerekir. Bu yapýlmazsa lâmba duya sökülüp takýlýrken elektrik çarpmasý söz konusu olabilir. Duylarý üretim þekline göre þöyle sýnýflandýrabiliriz:

21 E-27 süngülü duy için yapýlmýþ lâmbanýn alt kýsmý vidalý duy asma duy tavan duyu duvar duyu bahçe duy donanma duy braçol duy E-14 E-7 E-40 minyonet duy minyon duy Resim 3.36: Duylar golyat duy I. Süngülü duy Sarsýntýnýn fazla olduðu yerlerde (taþýtlar, el fenerleri vb.) kullanýlýr. Bunlarda lâmbanýn duya giren kýsmýnda çýkýntýlar vardýr. Bu çýkýntýlar sayesinde lâmba duya çok sýký bir þekilde monte edilebilmektedir. II. Vidalý duy Lâmba baþlýðýna ve duyun içine açýlan diþlerin birbirine vidalanarak baðlandýðý duydur. Sarsýntýnýn olmadýðý tesislerde kullanýlýr. Elektrik tesisatçýlýðýnda kullanýlan vidalý duylarý kullanýldýðý yere göre þöyle sýnýflandýrabiliriz: I. Asma (üniversal) duy II. Tavan duyu III. Duvar duyu IV. Bahçe duy V. Donanma duy VI. Braçol duy Elektrik tesisatçýlýðýnda kullanýlan duylarý boyutlarýna göre ise þöyle sýnýflandýrabiliriz: I. Minyonet duy (E-7): Daha çok zayýf akým (1,5-12 volt) devrelerinde kullanýlýr. II. Minyon duy (E-14): Zayýf akým ve aydýnlatma devrelerinde kullanýlýr. III. Normal duy (E-27): 220 voltluk aydýnlatma tesisatlarýnda kullanýlýr. IV. Golyat duy (E-40): 200 W tan daha büyük güçlü lâmbalarýn beslenmesinde kullanýlýr.

22 sýva üstü rozans tabak rozans (a) (b) Resim 3.37: Rozanslar 6.9. Rozanslar Tavana asýlarak kullanýlan duylarýn kablolarla irtibatýný saðlamak için kullanýlan elemanlara rozans denir. Beton tavanlý binalarda resim 3.37-a'da görülen tabak rozans kullanýlýrken, ahþap yapýlarda ise resim 3.37-b'de görülen sýva üstü rozans kullanýlýr Lâmbalar Lâmbalarýn ýþýk yaymasý elektrik akýmýnýn direnci yüksek metallerden geçerken onu ýsýtmasý esasýna dayanmaktadýr. Joule (jül) kanununda da vurgulandýðý gibi, içinden akým geçen her iletken belli oranda ýsýnmaktadýr. Bu ýsýnma, bakýrda, gümüþte, çinkoda, tungstende farklý deðerlerde olmaktadýr. Isýnma miktarýný belirleyen unsur metalin öz direncidir. Aydýnlatma amacýyla kullanýlan lâmbalarýn bir çok modeli vardýr. Günümüzde en çok flüoresan lâmbalarla aydýnlatma yapýlmaktadýr. Lâmba çeþitleri þunlardýr: Akkor flâmanlý (kýzaran telli, enkandesant) lâmbalar Cam gövde ve yüksek dirençli flâmandan oluþan lâmba türüdür. Akkor lâmbalarýn standart güç deðerleri: W týr. 1 2 Akkor flâmanlý lâmbanýn parçalarý: akkor lâmba flâmaný orta kutup 2. baþlýk ya da kaide 3. yan kutup 4. boþaltma tüpü 5. düðme 6. cam gövde 7. flâman 8. flâman taþýyýcý 9. kýstýrmalý geçit 10. akým iletici Resim 3.38: Akkor telli lâmbalarýn yapýsý

23 Akkor flâmanlý lambalar resim 3.38'de görüldüðü gibi cam gövde, flâman, flâman taþýyýcý, orta kutup vb. gibi parçalarýn birleþiminden oluþur. Akkor flâmanlý lâmbalar ürettikleri ýþýðýn azlýðý nedeniyle günümüzde uygulamadan çekilmektedir. starter starter starter Resim 3.39: Çeþitli flüoresan lâmbalar Flüoresan lâmbalar Ýki ucu flâmanlý cam tüp, balast, starter, soket gibi elemanlarýn birleþmesiyle oluþmuþ lâmba çeþididir. Akkor lâmbaya göre çok fazla ýþýk yaydýðýndan günümüzde en çok tercih edilen lâmba türüdür. Flüoresan lâmbalarýn iki ucunda bulunan flâmanlar akým geçtiðinde ýsýnarak tüp içindeki gazý da ýsýtýr. Flâmandan geçen akým çok kýsa süre içinde starter tarafýndan kesilir. Ýþte akýmýn tam kesilmesi anýnda balast yüksek bir gerilim oluþturarak tüpün iki ucu arasýnda bir akým geçiþini baþlatýr. Gazdan geçmeye baþlayan elektrik akýmý ýþýðý oluþturur. Günümüzde resim 3.40'ta görülen mini boyutlu, elektronik balastlý flüoresan lâmbalar da kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Flüoresan lâmbalarýn iyi yönleri þunlardýr: I. Iþýk verimi akkor flâmanlý lâmbadan yüksektir. II. Göz kamaþtýrmaz. III. Az ýsýnýr. IV. Ömrü uzundur. V. Gün ýþýðý yayar. Flüoresan lâmbalarýn olumsuz yönleri þunlardýr: I. Ýlk maliyeti yüksektir. II. Montajý biraz karmaþýktýr. Resim 3.40: Elektronik balastlý (kompakt) flüoresan lâmbalar

24 Flüoresan lâmbalarýn parçalarý I. Flüoresan tüp Iþýk yayan cam tüpün içindeki hava boþaltýlmýþ ve özel gaz (argon) ve civa doldurulmuþtur. Lambanýn flâmanlarý tungsten metalinden yapýlmýþtýr. Flâmanlar arasýndaki boþlukta ise ýsýyla elektron yaymaya baþlayan oksit tabakasý mevcuttur. Boru þeklindeki cam tüpün iç yüzeyine flüoresan madde sývanmýþtýr. cam tüp flâman flâman argon civa buharý katot siperi fosfor kaplý iç yüzey Þekil 3.21: Flüoresan tüp civa katot II. Balast Ýnce çelik saclardan yapýlmýþ nüve üzerine sarýlmýþ bobinden oluþan balast, flüoresan lâmbanýn çalýþabilmesi için mutlaka kullanýlmasý gereken bir elemandýr. Uygulamada 20 ve 40 W gücündeki balastlar yaygýn olarak kullanýlmaktadýr. Balastlar yapýlýþ þekli bakýmýndan iki çeþittir: a. Bobinli (klâsik) balast, b. Elektronik balast Bobinli balastlar 5-10 W gibi ilave bir güç tüketirler. Elektronik balastlarýn güç tüketimi ise yok denecek kadar azdýr. O nedenle elektronik yapýlý balastlar tercih edilmelidir. Balast seçimi yapýlýrken dikkat edilecek diðer önemli husus ise kalitedir. TSE kalite belgesi olmayan balastlar ses yapmakta ve kýsa ömürlü olmaktadýr. sargý sac nüve bimetal kontak cam tüp titreþim önleyici dolgu ayaklar kondansatör Þekil 3.22: Balast Þekil 3.23: Starter III. Starter Cam tüp içerisine yerleþtirilmiþ ýsýya duyarlý kontaklarý bulunan küçük boyutlu elemana starter denir. Bu gereç, flüoresan lâmbanýn flâmanlarý ýsýnana kadar devrede kalýr. Yanmakta olan bir flüoresan lâmbadaki starter çýkartýlsa dahî lâmba yanmaya devam eder. Starterin cam tüpü içerisinde bulunan bimetal, uzama katsayýlarý farklý iki ince metalin birleþtirilmesiyle üretilmiþtir. Lâmba devresine akým uygulandýðýnda bimetalli

Bölüm 3: Diyotlar. Diyotlar temelde iki gruba ayrýlýrlar: I- Doðrultmaç (redresör, rectefier) diyotlarý. II- Sinyal diyotlarý.

Bölüm 3: Diyotlar. Diyotlar temelde iki gruba ayrýlýrlar: I- Doðrultmaç (redresör, rectefier) diyotlarý. II- Sinyal diyotlarý. Bölüm 3: Diyotlar - DÝYOTLRIN TEMEL YPISI VE TNIMI P ve N tipi iki yarý iletkenin birleþtirilmesinden oluþan maddeye "diyot (diod, diot, diyod)" denir. Diyotlar temelde iki gruba ayrýlýrlar: I- Doðrultmaç

Detaylı

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör).

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör). Bölüm 4: Transistörler Giriþ Elektronikle ilgili sistemlerin geliþip, üstün seviyeye gelmesi yarý iletken temelli Beyz Emiter baðlantýsý transistörlerin bulunmasýndan sonra olmuþtur. baðlantýsý Transistörü

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri BÖLÜM 1: BÝLGÝSAYARIN TANIMI A. BÝLGÝSAYARIN TANITIMI Bilgi ve komut kabul edebilen, bu komutlar doðrultusunda iþlemler yapabilen aygýta bilgisayar denir. Ýnsan yaþamýnýn her alanýna giren bilgisayar (computer)

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Yaþamýmýzdaki Elektrik

Yaþamýmýzdaki Elektrik 191 Yaþamýmýzdaki Elektrik Yaþamýmýzdaki elektriði daha iyi anlayabilmek için önce temel terimlerin tanýmlarýný öðrenelim. Elektrik Santrali: Az donanýmlý elektrik fabrikasýdýr. Hidroelektrik Santrali:

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK FÝRMA TANITIMI ÇÖZÜM ORTAKLARI FÝRMA TANITIMLARI A.G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLERÝ KOMPENZASYON PANOSU HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON PANOSU

Detaylı

YARI ÝLETKEN SENSÖR VE TRANSDUSERLER

YARI ÝLETKEN SENSÖR VE TRANSDUSERLER YARI ÝLETKEN SENSÖR VE TRANSDUSERLER Ýnsanlar çevrelerindeki deðiºiklikleri duyu organlarý vasýtasý ile algýlarlar ve buna baðlý olarak da hareket ederler. Buna örnekler verecek olursak üºüdüðümüzde ýsýtýcýyý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com.

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com. Kullaným Kýlavuzu Commander SK 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW Boy A, B, C ve D Sürüm: 6 www.controltech.com.tr Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn veya çalýþma parametreleri

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

STAR 2. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

STAR 2. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 2 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR2 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 2 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, STAR2

Detaylı

Bölüm 1: Sayý Sistemleri

Bölüm 1: Sayý Sistemleri ölüm 1: Sayý Sistemleri. Giriþ: Dijital elektroniði anlayabilmek için temel matematik iþlemlerini ve sayý sistemlerini bilmek gerekir.. Temel ilgiler 1. Lojik (Mantýk) Öne sürülen düþüncelere göre karar

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ Türkçe, 1 PK 644 D GH X /HA PKQ 644 D GH /HA PK 755 D GH X/HA PKQ 755 D GH /HA Ýçindekiler Montaj, 2-5 Yerleþtirme Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Özellikler etiketi Brülör

Detaylı

KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU

KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU Konya - 2007 TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Konya Þubesi Adres :Hazým Uluþahin Ýþ Merkezi A Blok Kat 1 No:120-121 - 122 Selçuklu / KONYA Telefon : 0.332.238 52 72

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 2 Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı