T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ"

Transkript

1 T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 07/10/2010 Toplantı Dönemi : 2010 Karar Niteliği :Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 10 Birleşim No : 10 Oturum No : 2 Belediye Meclisi 2010 dönemi 07/ Pazartesi günü saat Toplantı 10. Birleşim 2.Oturumunu yapmak üzere Olağan olarak Meclis Başkanı Rifat YILDIRIM başkanlığında toplandı. Katılan Meclis Üyeleri; Rezan AKTAŞ, Bayram ÖZMEN, Gülsüm ATALAY, İsmet BİÇER, Kıyasi KAYA, Osman ÇİMEN, Özkan COŞKUN, Şemsettin ATASUN, Yüksel YALÇIN, Haluk GÜZEL, Ayhan ÖZTAŞ, Orhan ERDOĞAN, Hüseyin AKGÜL, Osman ALTINDİŞ, M.Fatih ÖZDAMAR, Fevzi DEMİREL, Ahmet TÜRKAY, Karabey KURAMAZ, Cengiz AKPARLAR, Mehmet KARACABEY, Mustafa ÖZCAN, Oğuz VURDEM, Sadettin AKISKA, Sayım SARIKAYA. Çoğunluğun sağlandığı görülerek oturum Meclis Başkanının iyi dilek ve temennileri ile açıldı. Meclis Üyesi Adnan Menderes KAYA, 'ın izinli sayılması ile ilgili dilekçesi okundu oybirliği ile kabul edildi. G Ü N D E M : 1. Açılış ve Yoklama 2. Plan Bütçe Komisyonu 2011 Yılı Bütçesi Komisyon Raporu 3. Plan Bütçe Komisyonu 2011 Yılı Gelir Ücret tarifei Komisyon raporu

2 Karar Mali Bütçesi Komisyon Raporu: 2011 MALİ YILI BÜTÇE KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisi nin tarihli oturumunda Komisyonumuzca görüşülmek üzere havale edilen 2011 Mali Yılı Bütçesi incelendi.mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanıp, Başkanlık ve Encümence uygun görülen 2011 Mali Yılı bütçesi benimsenmiş olup nihai kararın Meclise ait olmak üzere komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi MALİ YILI PROĞRAM GİDER BÜTÇESİ KODU FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA KOMİSYONDA UYGUN GÖRÜLEN 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 TL. 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZ ,00 TL. 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ ,00 TL. 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ ,00 TL. 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZ ,00 TL. T O P L A M ,00 TL. EKONOMİK SINIFLANDIRMA PERSONEL GİDERLERİ ,00 TL. 02 SOSYAL GÜVENLİK KUR.DEVLET PRİMİ ,00 TL. 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00TL. 04 FAİZ GİDERLERİ ,00 TL. 05 CARİ TRANSFERLER ,00 TL. 06 SERMAYE GİDERLERİ ,00 TL. 07 SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 TL. 09 YEDEK ÖDENEKLER ,00 TL. T O P L A M ,00 TL MALİ YILI PROĞRAM GELİR BÜTÇESİ KODU A Ç I K L A M A KOMİSYONDA UYG.GÖRÜLEN Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler ,00 TL Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergisi ,00 TL Harçlar ,00 TL Başka yerde Sınıflandırılamayan Vergiler ,00 TL Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,00 TL Kira Gelirleri ,00 TL Diğer Teşebbüs vemülkiyet Gelirleri ,00 TL Kurumlardan ve Kişilerden Bağış ve Yardımlar ,00 TL Faiz Gelirleri ,00 TL Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar ,00 TL Para Cezaları ,00 TL Diğer Çeşitli Gelirler ,00 TL Taşınmaz Satış Gelirleri ,00 TL Taşınır Satış Gelirleri ,00 TL T O P L A M ,00 TL.

3 01 VERGİ GELİRLERİ ,00 TL. 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ,00 TL. 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GEL ,00 TL. 05 DİĞER GELİRLER ,00 TL. 06 SERMAYE GELİRLERİ ,00 TL. T O P L A M GELİR BÜTÇESİ : ,00 TL Mali Yılı Gelir ve Gider tahmini denk Bütçesi ,00 TL. (Yirmibin Türk Lirası) olarak, Bütçe Komisyonumuzca uygun görülmüş olup nihai karar Meclise ait olmak üzere Fevzi DEMİREL in red oyuna karşı oy çokluğu ile komisyonda kabul edilmiştir. TALAS BELEDİYESİ 2011 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye birimleri için (A)Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( ,00)TL ödenek verilmiştir. Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( ,00) olarak tahmin edilmiştir. Madde Yılı gider bütçesinde yer alan ödenekler toplamı ile gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler toplamı arasında denklik sağlanmıştır. Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir. Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. Madde sayılı Harcırah Kanununun 8 inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur: 1- Bütçe Kararnamesi 2- Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14), 3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli-B, (Örnek-15), 4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli ( Örnek-16) 5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17), 6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18) 7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8), 8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli ( Örnek -19 ) 9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması ( Örnek 20 ) 10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere Girişmeye İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek- 21), 11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-23), 12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23), 13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24), sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T) Cetveli (Örnek-25), 15- Mevcut Taşıtları Gösterir ( T-2) Cetveli (Örnek 26) 16- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27) 17-Finansman Programı ( Örnek-28) Madde 8 Vergi, resim, harç ve katılım paylarının tahsil süreleri 2464 ve 1319 sayılı kanunlarda gösterilen zamanlarda, diğer gelirlerin ise peşin veya taksitlendirilmesi yönünde karar almaya Belediye Başkanı yetkilidir. Madde 9- Belediye tahsilatını ve personel ödemelerini bankalar kanalı ile yaptırılmasında Belediye Başkanı yetkilidir. Madde 10- Belediye teşkilatında çalışan memur ve işçilerin maaşından kesilen emekli keseneği,gelir vergisi,sosyal sigortalar primi ile diğer kanuni borçları mali imkansızlıklar sebebi ile kanuni süresinde ödenmemesinden dolayı ilgililere herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

4 Madde 11- Fevkalade haller ile bunun dışında Belediyenin asli görevi olan hizmetlerin ifasında kadrodaki işçilerin yetersizliği halinde hariçten mevsimlik-gündelikçi işçi çalıştırmaya,vasıta kiralamaya,beldeye hizmet eden kamu kuruluşları araçlarının akaryakıtı,personelin fazla mesai ve ibate-iaşelerinin karşılanmasına encümen kararı ile belediye Başkanı yetkili olup böylece tahakkuk edecek miktarlar gider bütçesinin ait olduğu fasıl ve maddelere konulan ödeneklerden karşılanır. Madde 12- Belediye memurları ve işçilerine fazla mesai yaptırmaya, 4857 sayılı kanuna göre işçilerle veya yetkili sendikayla sözleşme yapmaya, birimler arası işyerlerini değiştirmeye Belediye Başkanı yetkilidir. Madde 13- Belediye sınırlarında gerekli görülen yerlerde zabıta karakolları kurulmasına Belediye Başkanı yetkilidir. Madde 14- Belediye Başkanının izinli ve raporlu olduğu günlerde ödeneği yine kendisine ödenecektir. Madde 15 - Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 16-Bu kararname hükümlerini Talas Belediye Başkanı yürütür. Madde 17- Düzenlenen bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun ve iş bu kararname 17 maddeden ibarettir. Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur.

5 Karar Mali Bütçesi Komisyon Raporu: 2011 MALİ YILI BÜTÇE KOMİSYON RAPORU TALAS BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM VERGİSİ VE TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMA RUHSAT HARCI GELİR ÜCRET TARİFESİ 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96/b maddesi gereğince alt ve üst limitleri vergi resim ve harçlar. 1.BÖLÜM: 1- İLAN VE REKLAM VERGİSİ: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun maddesi gereğince belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü ilan ve reklamlar, ilan ve reklam vergisine tabidir. 1- Dükkan ve ticari sınai müessese ve serbest meslek erbabından çeşitli yerlerde asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit İlan ve Reklamlar Işıksız İlan ve reklamlardan beher m2 sine yıllık olarak 2011 Belediye Belediye B.Şehir B.Şehir 2010 Başkanlık Meclis Kom. Meclisinde Mec.Kom Meclisinde Yılında Teklifi Teklifi Kabul Edil Teklifi Kabul Ed. En Az En Çok Uygulanan TL-KRŞ TL-KRŞ TL-KRŞ TL-KRŞ TL-KRŞ Işıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan beher m2 sine yıllık NOT: İlan ve Reklam Vergisi Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 taksitte tahsil edilir. 3- Motorlu taşıt araçlarının içine ve dışına konulan ilan ve reklamların beher m2 sinden yıllık olarak Belediye Belediye B.Şehir B.Şehir 2010 Başkanlık Meclis Kom. Meclisinde Mec.Kom Meclisinde Yılında Teklifi Teklifi Kabul Edil Teklifi Kabul Ed. En Az En Çok Uygulanan TL-KRŞ TL-KRŞ TL-KRŞ TL-KRŞ TL-KRŞ Cadde sokak ve yaya kaldırımları üzerine, binaların cephe ve yanlarına asılan bez Veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki İlan ve Reklamların

6 m2 sinden haftalık olarak Mahiyeti ne olursa olsun afiş ve Pankartları asılması ve indirilmesi İlan ve Reklam amacı ile dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, Biblolar veya benzerlerinin her biri için ,25 0,25 0,25 7- Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak afişler ve benzerlerinin m2 sinden 0, ,35 0,35 0,35 Arsa, Kaldırım, Boş alan gibi yerlere konacak Işıklı-Işıksız Tabelalar için a-tabelanın konacağı yer mülkiyet dışındaysa+kdv b-tabelanın konacağı yer kişilere aitse+kdv a) Işıklı Tabelalar için beher m2 fiatı b) Işıksız Tabelalar için beher m2 fiatı BÖLÜM: EĞLENCE VERGİSİ: 2464 Sayılı kanunun maddesinde belirtilen ve belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri eğlence vergisine tabidir. 1- Bar,pavyon,gazino,gece kulübü, taverna, diskotek, dansing salonlarından beher gün için

7 2- Bilardo spor okulu, bilardo ve masa futbolu salonlarından sınıflarına göre: a) Birinci sınıf salonlardan b) İkinci sınıf salonlardan c) Üçüncü sınıf salonlardan BÖLÜM TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI: 2464 Sayılı kanunun maddesi gereği, Hafta Tatil ve Ulusal Bayram günlerinde çalışanların belediyelerce izne bağlı işyerlerine ruhsat verilmesi tatil günleride çalışma ruhsat harcına tabidir. 1.BÖLGE.Atatürk Bulvarı Talas Girişinden 2011 Belediye Belediye B.Şehir B.Şehir Bahadır Polis karakoluna kadar olan yerler Başkanlık Meclis Kom. Meclisinde Mec.Kom. Meclisinde GIDA Yılında Teklifi Teklifi Kabul Edil Teklifi Kabul Ed. En Az En Çok Uygulanan TL-KRŞ TL-KRŞ TL-KRŞ TL-KRŞ TL.- KRŞ 1-Balıkçılardan Bakkaliyelerden-Manavlardan Kuruyemişçilerden-Şekerlemecilerden Un Satışı Yufka Börekçiler Unlu Mamulleri satışı a) m2 olanlar b) 100 m2 den Büyükler Marketler a) m2 ye kadar olanlar b) m2 ye kadar olanlar c) m2 ye kadar olanlar d) m2 ye kadar olanlar e) 2000 den büyük olanlar Şarküteri,pastırma,sucuk,satış yerleri Tavuk ve tavuk eti satış yerlerinden Tavuk Dürüm ve kebap salonu

8 11- Kasaplar Ekmek Fırını Pastaneler a) 1.sınıf b) 2.sınıf c) 3.sınıf Lokantalar a) 1.sınıf b) 2.sınıf c) 3.sınıf d) İçkili Müzikli Dondurmacılar Tatlıcılar Büfeler TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSAT HARCI 2011 Belediye Belediye B.Şehir B.Şehir 2010 Başkanlık Meclis Kom. Meclisinde Mec.Kom. Meclisinde Yılında Teklifi Teklifi Kabul Edilen Teklifi Kabul Ed. En Az En Çok Uygulanan TL-KRŞ TL-KRŞ TL-KRŞ TL-KRŞ TL-KRŞ 1- Ayakkabı Mağazaları a) 0-50 m2 ye kadar olanlar b) m2 ye kadar olanlar c) 151 m2 den büyük olanlar Ayakkabı Tamircilerden Tuhafiye Konfeksiyon Mağazaları a) 0-50 m2 ye kadar olanlar b) m2 ye kadar olanlar c)151 m2 den büyük olanlar Butik Kozmetik Terzilerden Bilumum Spor Malzeme Satışı Mefruşat (perde)

9 9- Manifatura Belediye Belediye B.Şehir B.Şehir 2010 Başkanlık Meclis Kom. Meclisinde Mec.Kom. Meclisinde Yılında Teklifi Teklifi Kabul Edilen Teklifi Kabul Ed. En Az En Çok Uygulanan TL-KRŞ TL-KRŞ TL-KRŞ TL-KRŞ TL-KRŞ 1- Beyaz Eşya Satışı a) 0-50 m2 ye kadar olanlar b) m2 ye kadar olanlar c) m2 ye kadar olanlar d) 300 m2 den büyük olanlar e) Beyaz Eşya Tamircileri Mobilya Satışı a) m2 ye kadar olanlar b) m2 ye kadar olanlar c) 400 m2 den büyük olanlar d) Mobilya Tamiri-Döşemeciler Bilgisayar satış Mağazası a) 0-50 m2 ye kadar olanlar b) m2 ye kadar olanlar c) 300 m2 den büyük olanlar Elektrik malzemesi-aydınlatma malzemeleri a) 0-50 m2 ye kadar olanlar b) m2 ye kadar olanlar c) 151 m2 den büyük olanlar d) Elk.-Elektronik Malz. Sat.ve Tamircileri 5- Zücaciyeler Fabrika Satış Mağazası Halı Kilim Satışı Kondisyon ve Masaj Aletleri Satışı Bu grupta adı geçmeyen işyerleri emsal işyerlerinden değerlendirilecektir Belediye Belediye B.Şehir B.Şehir 2010 Başkanlık Meclis Kom. Meclisinde Mec.Kom. Meclisinde Yılında Teklifi Teklifi Kabul Edilen Teklifi Kabul Ed.

10 En Az En Çok Uygulanan TL-KRŞ TL-KRŞ TL-KRŞ TL-KRŞ TL-KRŞ EĞLENCE YERLERİ 1- Atari Salonları Kafeteryalar a) 1.sınıf b) 2. sınıf c) 3.sınıf Bilardo Salonu Düğün Salonu Spor salonları ve Tesisleri İnternet Salonu Ganyan Bayii Klüp Tekel Bayii Çay Bahçeleri Belediye Belediye B.Şehir B.Şehir 2010 Başkanlık Meclis Kom. Meclisinde Mec.Kom. Meclisinde Yılında Teklifi Teklifi Kabul Edilen Teklifi Kabul Ed. En Az En Çok Uygulanan TL-KRŞ TL-KRŞ TL-KRŞ TL-KRŞ TL-KRŞ 9- Kıraathaneler a) 1.sınıf b) 2.sınıf c) 3.sınıf Yüzme Havuzu Pansiyon Disco-Discotek Oyun Salonu Kamp Dinlenme Evi Bu grupta adı geçmeyen işyerleri emsal işyerlerinden değerlendirilecektir. DİĞER İŞYERİ ALANLARI 1- Akaryakıt Satış İstasyonlarından Anahtarcılardan Basın Yayın Kuruluşları Berberler-Kuaförler 1.sınıf Berberler-Kuaförler 2. sınıf

11 6- Berberler-Kuaförler 3.sınıf Bisiklet Tamir ve Onarım Camcılar Canlı Kuş Satım Yerleri Çay Ocağı Çiçekçi Demir-Doğramacılar Döviz Altın-Kuyumcu Emlakçı Fotoğrafçılar Tüp Bayileri Hırdavat-Boya-Nalburiye Bürolar-yazıhaneler Telefon Tahsilat Yerleri Cep Telefon Satış Yerleri Kitap Kırtasiyeler Kaset Satış Yerleri Belediye Belediye B.Şehir B.Şehir 2010 Başkanlık Meclis Kom. Meclisinde Mec.Kom. Meclisinde Yılında Teklifi Teklifi Kabul Edilen Teklifi Kabul Ed. En Az En Çok Uygulanan TL-KRŞ TL-KRŞ TL-KRŞ TL-KRŞ TL-KRŞ 23- İnşaat Malzeme Satış Yerleri a) m2 ye kadar olanlar b) m2 ye kadar olanlar c) 400 m2 den büyük olanlar Kargo Taşımacılık Kuru Temizleme Matbaalar Nakliyat Ambarı Oyuncakçı Oto Satış Mağazası Odun-Kömür Satışı Oteller-Moteller Öğrenci Taşıma Servisleri Saat-Çakmak Satışı Sayısal Loto-Toto-Piyango-Gazete.Bayii

12 35- Seyahat Şirketleri Su Tesisatçıları Sürücü Kursları Spor Malzeme Satış Yerleri Turistik Eşya Satış Yerleri Temizlik Malzemeleri Satış Yerleri Oto tamir ve bakım yerleri Oto lastik tamir ve satış yerleri Bu grupta adı geçmeyen işyerleri emsal işyerlerinden değerlendirilecektir. GAYRİ SIIHİ MÜESSELER İÇİN TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMA RUHSAT HARÇLARI: 2011 Belediye Belediye B.Şehir B.Şehir 2010 Başkanlık Meclis Kom. Meclisinde Mec.Kom. Meclisinde Yılında Teklifi Teklifi Kabul Edilen Teklifi Kabul Ed. En Az En Çok Uygulanan TL-KRŞ TL-KRŞ TL-KRŞ TL-KRŞ TL-KRŞ 2.SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERDEN SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERDEN İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 84. maddesi gereği, İşyeri Açma İzin Harcı işyerleri m2 birim değerinden alınır. (Beher m2 için) Ancak bu miktar hiçbir suretle 5000 m2 ye isabet edecek tutarı aşamaz. SIHHİ MÜESSESELERDEN GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER İÇİN İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI 2.SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERDEN 0, SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERDEN 0,

13 TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI: 2464 Sayılı kanunun maddesi gereği, Hafta Tatil ve Ulusal Bayram günlerinde çalışanların belediyelerce izne bağlı işyerlerine ruhsat verilmesi tatil günlerinde çalışma ruhsat harcına tabidir. 2.BÖLGE.Atatürk Bulvarı dışında kalanlar 2011 Belediye Belediye B.Şehir B.Şehir 2010 Başkanlık Meclis Kom. Meclisinde Mec.Kom. Meclisinde GIDA Yılında Teklifi Teklifi Kabul Edil Teklifi Kabul Ed. En Az En Çok Uygulanan TL-KRŞ TL-KRŞ TL-KRŞ TL-KRŞ TL.-KRŞ 1-Balıkçılardan Bakkaliyelerden-Manavlardan Kuruyemişçilerden-Şekerlemecilerden Un Satışı Yufka Börekçiler Unlu Mamulleri satışı a) m2 olanlar b) 100 m2 den Büyükler Kasaplardan Marketler a) m2 ye kadar olanlar b) m2 ye kadar olanlar c) m2 ye kadar olanlar d) m2 ye kadar olanlar e) 2000 den büyük olanlar Şarküteri,pastırma,sucuk,satış yerleri Tavuk ve tavuk eti satış yerlerinden Tavuk Dürüm ve kebap salonu Kasaplar Ekmek Fırını Pastaneler a) 1.sınıf b) 2.sınıf c) 3.sınıf Lokantalar a) 1.sınıf b) 2.sınıf

14 c) 3.sınıf d) İçkili Müzikli Dondurmacılar Tatlıcılar Turşucular Büfe TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSAT HARCI 2011 Belediye Belediye B.Şehir B.Şehir 2010 Başkanlık Meclis Kom. Meclisinde Mec.Kom. Meclisinde Yılında Teklifi Teklifi Kabul Edilen Teklifi Kabul ED. En Az En Çok Uygulanan TL-KRŞ TL-KRŞ TL-KRŞ TL-KRŞ TL.-KRŞ 1- Ayakkabı Mağazaları a) 0-50 m2 ye kadar olanlar b) m2 ye kadar olanlar c) 151 m2 den büyük olanlar Ayakkabı Tamircilerden Tuhafiye Konfeksiyon Mağazaları a) 0-50 m2 ye kadar olanlar b) m2 ye kadar olanlar c)151 m2 den büyük olanlar Butik Kozmetik Terzilerden Bilumum Spor Malzeme Satışı Mefruşat (perde) Manifatura Beyaz Eşya Satışı a) 0-50 m2 ye kadar olanlar b) m2 ye kadar olanlar c) m2 ye kadar olanlar d) 300 m2 den büyük olanlar e) Beyaz Eşya Tamircileri Mobilya Satışı

15 a) m2 ye kadar olanlar b) m2 ye kadar olanlar c) 400 m2 den büyük olanlar d) Mobilya Tamiri-Döşemeciler Bilgisayar satış Mağazası a) 0-50 m2 ye kadar olanlar b) m2 ye kadar olanlar c) 300 m2 den büyük olanlar Elektrik malzemesi-aydınlatma malzemeleri a) 0-50 m2 ye kadar olanlar b) m2 ye kadar olanlar c) 151 m2 den büyük olanlar d) Elk.-Elektronik Malz. Sat.ve Tamircileri 5- Zücaciyeler Fabrika Satış Mağazası Halı Kilim Satışı Kondisyon ve Masaj Aletleri Satışı Bu grupta adı geçmeyen işyerleri emsal işyerlerinden değerlendirilecektir Belediye Belediye B.Şehir B.Şehir 2010 Başkanlık Meclis Kom. Meclisinde Mec.Kom. Meclisinde Yılında Teklifi Teklifi Kabul Edilen Teklifi Kabul Ed. En Az En Çok Uygulanan TL TL TL TL TL EĞLENCE YERLERİ 1- Atari Salonları Kafeteryalar a) 1.sınıf b) 2. sınıf c) 3.sınıf Bilardo Salonu Düğün Salonu Spor salonları ve Tesisleri İnternet Cafe Ganyan Bayii Klüp Tekel Bayii

16 8- Çay Bahçeleri Kıraathaneler a) 1.sınıf b) 2.sınıf c) 3.sınıf Yüzme Havuzu Pansiyon Disco-Discotek Oyun Salonu Kamp Dinlenme Evi Bu grupta adı geçmeyen işyerleri emsal işyerlerinden değerlendirilecektir. DİĞER İŞYERİ ALANLARI 1- Akaryakıt Satış İstasyonlarından Anahtarcılardan Basın Yayın Kuruluşları Berberler-Kuaförler 1.sınıf Berberler-Kuaförler 2. sınıf Berberler-Kuaförler 3.sınıf Bisiklet Tamir ve Onarım Camcılar Canlı Kuş Satım Yerleri Çay Ocağı Çiçekçi Demir-Doğramacılar Döviz Altın-Kuyumcu Emlakçı Fotoğrafçılar Tüp Bayileri Hırdavat-Boya-Nalburiye Bürolar-yazıhaneler Telefon Tahsilat Yerleri Cep Telefon Satış Yerleri Kitap Kırtasiyeler Kaset Satış Yerleri İnşaat Malzeme Satış Yerleri

17 a) m2 ye kadar olanlar b) m2 ye kadar olanlar c) 400 m2 den büyük olanlar Kargo Taşımacılık Kuru Temizleme Matbaalar Nakliyat Ambarı Oyuncakçı Oto Satış Mağazası Odun-Kömür Satışı Oteller-Moteller Öğrenci Taşıma Servisleri Saat-Çakmak Satışı Sayısal Loto-Toto-Piyango-Gazete.Bayii Seyahat Şirketleri Su Tesisatçıları Sürücü Kursları Spor Malzeme Satış Yerleri Turistik Eşya Satış Yerleri Temizlik Malzemeleri Satış Yerleri Oto tamir ve bakım yerleri Oto lastik tamir ve satış yerleri Bu grupta adı geçmeyen işyerleri emsal işyerlerinden değerlendirilecektir. GAYRİ SIIHİ MÜESSELER İÇİN TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMA RUHSAT HARÇLARI: 2011 Belediye Belediye B.Şehir B.Şehir 2010 Başkanlık Meclis Kom. Meclisinde Mec.Kom. Meclisi Yılında Teklifi Teklifi Kabul Edilen Kararı Kabul Ed. En Az En Çok Uygulanan TL-KRŞ TL-KRŞ TL-KRŞ TL-KRŞ TL-KRŞ 2.SINIF GAYRİ SIHHİ

18 MÜESSESELERDEN 3. SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERDEN İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 84. maddesi gereği, İşyeri Açma İzin Harcı işyerleri m2 birim değerinden alınır. (Beher m2 için) Ancak bu miktar hiçbir suretle 5000 m2 ye isabet edecek tutarı aşamaz. SIHHİ MÜESSESELERDEN GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER İÇİN İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI 2.SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERDEN 3. SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERDEN 0, , Düzenlenen Gelir Ücret Tarifesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur. TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI: 2464 Sayılı kanunun maddesi gereği, Hafta Tatil ve Ulusal Bayram günlerinde çalışanların belediyelerce izne bağlı işyerlerine ruhsat verilmesi tatil günleride çalışma ruhsat harcına tabidir. 3.BÖLGE.5747 S.K.Gereğince Mahalle olarak bağlanan yerlerde 2011 Talas Bld. B.Şehir B.Şehir B.Şehir 2010 Başkanlık Meclis Kom. Meclisinde Mec.Kom. Meclisinde GIDA Yılında Teklifi Teklifi Kabul Edil Teklifi Kabul Ed. En Az En Çok Uygulanan TL-KRŞ TL-KRŞ TL-KRŞ TL-KRŞ TL.-KRŞ

19 1-Balıkçılardan Bakkaliyelerden-Manavlardan Kuruyemişçilerden-Şekerlemecilerden Un Satışı Yufka Börekçiler Unlu Mamulleri satışı a) m2 olanlar b) 100 m2 den Büyükler Kasaplardan Marketler a) m2 ye kadar olanlar b) m2 ye kadar olanlar c) m2 ye kadar olanlar d) m2 ye kadar olanlar e) 2000 den büyük olanlar Şarküteri,pastırma,sucuk,satış yerleri Tavuk ve tavuk eti satış yerlerinden Tavuk Dürüm ve kebap salonu Kasaplar Ekmek Fırını Pastaneler a) 1.sınıf b) 2.sınıf c) 3.sınıf Lokantalar a) 1.sınıf b) 2.sınıf c) 3.sınıf d) İçkili Müzikli Dondurmacılar Tatlıcılar Turşucular Büfe

20 TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSAT HARCI 2011 Belediye Belediye B.Şehir B.Şehir 2010 Başkanlık Meclis Kom. Meclisinde Mec.Kom. Meclisinde Yılında Teklifi Teklifi Kabul Edilen Teklifi Kabul ED. En Az En Çok Uygulanan TL-KRŞ TL-KRŞ TL-KRŞ TL-KRŞ TL-KRŞ 1- Ayakkabı Mağazaları a) 0-50 m2 ye kadar olanlar b) m2 ye kadar olanlar c) 151 m2 den büyük olanlar Ayakkabı Tamircilerden Tuhafiye Konfeksiyon Mağazaları a) 0-50 m2 ye kadar olanlar b) m2 ye kadar olanlar c)151 m2 den büyük olanlar Butik Kozmetik Terzilerden Bilumum Spor Malzeme Satışı Mefruşat (perde) Manifatura Beyaz Eşya Satışı a) 0-50 m2 ye kadar olanlar b) m2 ye kadar olanlar c) m2 ye kadar olanlar d) 300 m2 den büyük olanlar e) Beyaz Eşya Tamircileri Mobilya Satışı a) m2 ye kadar olanlar b) m2 ye kadar olanlar c) 400 m2 den büyük olanlar d) Mobilya Tamiri-Döşemeciler Bilgisayar satış Mağazası a) 0-50 m2 ye kadar olanlar b) m2 ye kadar olanlar c) 300 m2 den büyük olanlar Elektrik malzemesi-aydınlatma malzemeleri

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI Karar Tarihi : 10.10.2014 Karar No : M.35.3.TOR.0.10/10-15/177 Birleşim No : 2. Oturum No : 1.

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE TARİFE TEKLİFLERİ BÖLÜM I VERGİ, RESİM VE HARCLAR Kanuni Dayanaklar: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümleri İLAN VE REKLAM VERGİSİ (2464 Sayılı Belediye

Detaylı

2012 MALİ YILI GELİR TARİFESİ

2012 MALİ YILI GELİR TARİFESİ 1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ YILI GELİR Sİ 5393 sayılı Belediye kanunun 18.Maddesinin (f) fıkrası ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanun ve aynı kanunun 97.Maddesine istinaden düzenlenen Ücrete tabi

Detaylı

Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31

Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31 T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31 Belediye Meclisi; Belediye Başkanının yazılı daveti üzerine 26/10/2009 tarihli gündemi görüşmek için, Belediye Başkanı Recep

Detaylı

TEFENNĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

TEFENNĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI TEFENNĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI TOPLANTI DÖNEM :2014 Yılı Mayıs Ayı OTURUM :1 TARĠH :06/05/2014 KARAR SAYILARI :34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50 TEFENNĠ BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 06/05/2014

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN ADI SAYFA

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üyeler: Meclis 1. Bşk. V. Mevlüt ÖZÇINAR(Bulunmadı), Meclis. 2. Bşk V. İbrahim POYRAZ, Katip Üye Cemal

Detaylı

E N A Z TARİFE E N 50,00 O K 35,00 10,00 75,00 0,25 0,50 100,00 85,00 850,00. 1.2-İLAN VE REKLAM TABELALARINA YER TAHSİS ÜCRETİ (2464/97 Madde) TARİFE

E N A Z TARİFE E N 50,00 O K 35,00 10,00 75,00 0,25 0,50 100,00 85,00 850,00. 1.2-İLAN VE REKLAM TABELALARINA YER TAHSİS ÜCRETİ (2464/97 Madde) TARİFE 2011 YILI GELİR Sİ 2011 Yılı Gelir Tarifesi 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Bakanlar Kurulu ve diğer yasal düzenlemeler

Detaylı

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ 5393 sayılı Belediye kanunun 18.Maddesinin (f) fıkrası ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve aynı kanunun 97.Maddesine istinaden düzenlenen Ücrete tabi işler tarifesi 1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1-)

Detaylı

BAŞKANLIK M AKAM INA. M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam

BAŞKANLIK M AKAM INA. M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam T.C. f \J ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bütçe Muhasebe Şube Müdürlüğü Sayı : 43891512 / g W. 0 l. 0 \ * - O ^ -, 7 6 3 i /. / 10/2014 Konu : 2015 Yılı Bütçe Tasarısı I

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2015 YILI GELİR TARİFESİ 02/09/2014 2014/54 S.NO ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA NO MALĐ HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2-3-22-23-24 EGLENCE VERGĐSĐ 2-3 ĐLAN REKLAM VERGĐSĐ 22-23-24

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ 2015 Yılı Gelir Tarifesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak

Detaylı

MURATPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI GELĠR TARĠFESĠ

MURATPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI GELĠR TARĠFESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GELĠR ġeflġğġ GELĠRLERĠ EĞLENCE VERGĠSĠ MURATPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI GELĠR TARĠFESĠ A -BĠLETLE GĠRĠLMESĠ ZORUNLU OLMAYAN YERLERDEN; 1- Canlı müzik yayını yapan; barlar ve tavernalar,

Detaylı

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2011 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 4. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2011 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 4. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2011 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 4. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI Karar Tarihi : 21.10.2011 Karar No : M.35.6.TOR.0.10/10-12/126 Birleşim No : 1. Oturum No : 4.

Detaylı

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2 İÇİNDEKİLER 1-2014 Yılı Bütçe Kararnamesi...4 2- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...7 3- Ödenek (A) Cetveli... 11 4- Gelirlerin Ekonomik

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER : Dr. KÂMİL UĞURLU : MURAT ORHAN-FATİH TÜREDİ GELEN ÜYELER : NAFİZ NADİR NAS-RECEP OĞUZCAN - ALİ OSMAN CEVHER -SAMİ MANGIRCI -YUNUS GÖK-

Detaylı

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...2

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...2 İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI....2 GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ.........2 İLAN REKLAM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 2 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI... 11 EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 11 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI...

Detaylı

2014 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ. 2-İŞYERİ DEVİR ÜCRETİ 2013 YILI 2014 YILI 2014 YILI TL /KURUŞ TL /KURUŞ Oranı%

2014 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ. 2-İŞYERİ DEVİR ÜCRETİ 2013 YILI 2014 YILI 2014 YILI TL /KURUŞ TL /KURUŞ Oranı% T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-300 22.11.2013 Özü: Ücret tarifesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.11.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 22.11.2013

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI KARAR TARİHİ : 02/10/2013 KARAR NUMARASI : 2013-11/42 BİRİMİ: Mali Hizmetler Müdürlüğü KONUSU: Evsel Bağlantı Ücretinin Görüşülmesi Toplantıya

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri. BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi

BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri. BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi Resmi Gazete Tarihi 29/05/1981 Resmi Gazete No 17354 Kanun No 2464 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi Madde 1 (3365 sayılı kanunun 1'inci maddesiyle

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU 5255 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU Kanun Numarası : 2464 Kabul Tarihi : Tarih : 26/5/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/5/1981 Sayı : 17354 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 280 Bu Kanunun

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2013/ ARALIK TARİHİ 09.12.2013 GÜNÜ PAZARTESİ - SAAT : 14.00 TOPLANTI 13 BİRLEŞİM 13 OTURUM 13 KARAR NO 140-141- 142-143- 144-145 146-147 DİVAN

Detaylı

ORTAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI GELİR TARİFESİ

ORTAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI GELİR TARİFESİ A -) KANUNİ DAYANAK : sayılı Belediye Gelirleri Kanunun,,,, ve 9. Maddeleri ile /07/0 tarihli seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği. B- AÇIKLAMA: İlan ve Reklam Vergisi Ocak ve Temmuz ayları

Detaylı

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ĠLE ĠLGĠLĠ ÜCRETLER ĠLAN VE REKLAM VERGĠSĠ Vergi Dönemi: İlan ve Reklam Vergisi beyanname verme süreci içinde ödenir. Yıllık ilan ve reklamlara ait vergilerin

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ 1. 2464 SAYILI KANUN MADDE 97-1.1. Mesai saatleri içinde Belediye Nikah Salonunda kira ücreti 65,00 ( 10 kişi üzerinde ) 1.2. Mesai saatleri dışında davet edilen şehir merkezinde nikah ücreti 120,00 1.3.

Detaylı

ARİFİYE BELEDİYESİ 2013 Yılı Faaliyet Raporu

ARİFİYE BELEDİYESİ 2013 Yılı Faaliyet Raporu Sayfa1 2013 2013 Yılı Faaliyet Raporu Arifiye Belediyesi Tanıtım Medya 01.01.2013 Sayfa2 Sayfa3 ÖNSÖZ Arifiye Belediyesi 1956 yılında kurulmuş olup, bu tarihten itibaren göreve gelen bütün arkadaşlarımız

Detaylı

Zafer, Zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise, Başaracağım diye başlayarak sonunda Başardım diyebilenindir.

Zafer, Zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise, Başaracağım diye başlayarak sonunda Başardım diyebilenindir. Zafer, Zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise, Başaracağım diye başlayarak sonunda Başardım diyebilenindir. Başkandan Sevgili hemşehrilerim, Sizlerin teveccühü ile belediye başkanlığı görevine gelişimizin

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KASIM AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 096: Gündemin birinci maddesi; Tarihi Kentler Birliğinin

Detaylı

GELİR TARİFE CETVELİ GELİR TÜRLERİ Açıklamalar

GELİR TARİFE CETVELİ GELİR TÜRLERİ Açıklamalar GELİR TARİFE CETVELİ GELİR TÜRLERİ Açıklamalar HİZMET GELİRLERİ : DİĞER HİZMET GELİRLERİ : TOPTANCI HALİ ÜCRETLERİ : 552 Sayılı Toptancı Halleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin 17'nci maddesine

Detaylı

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 2010 LEDİYES BE İ ASRA AM AMASRA BELEDİYESİ Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA

Detaylı