Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf"

Transkript

1 Doru-Yanl Sorular: 1. nsan ihtiyaçlarn dorudan ya da dolayl olarak karlama özelliine sahip ve bu amaçla kullanlmaya hazr olan fiziksel varlklara hizmet denir. 2. Tüketicinin ihtiyaçlarn dorudan karlayan mallar üretim mal olarak adlandrlrken, tüketici ihtiyaçlarn dolayl olarak karlayan mallar tüketim mal olarak adlandrlmaktadr. 3. Snrsz insan ihtiyaçlarn karlamaya yönelik kt mal ve hizmetlerin miktar ya da faydalarn arttrmaya yönelik çabalara marjinal fayda denir. 4. Belirli bir ihtiyacn karlanmasnda birlikte kullanlan, biri olmadan dierinin bir ie yaramad mallara ikame mallar denir. 5. Ekonomi üretim olanaklar erisi üzerindeki bir noktada üretimde bulunuyorsa, ekonomideki kaynaklar tam ve etkin bir ekilde kullanlyor demektir. 6. Üretim artnn yüzde ifadesine Gayri Safi Milli Hasla denilmektedir. 7. Toplum ihtiyaçlarn karlayacak olan kt kaynaklarn koordinasyonunun saland organizasyonlara iletme ad verilir. 8. Karma ekonomik sistemde yaplan planlar, kamu sektörü için yol gösterici, özel sektör için emredici niteliktedir. 9. Bir mal ya da hizmetin deiim deerinin bir baka mal veya hizmet cinsinden ifadesine kullanm deeri denir. 10. Alc ve satclarn tek bana piyasa fiyatn etkileyemeyecek kadar çok sayda olmalar Mobilite art ile ifade edilirken; türdelik art alc ve satclarn piyasada olup bitenler hakknda tam bir bilgiye sahip olmalarn ifade eder. 11. Bir piyasada dengenin oluabilmesi için, pozitif eimli bir talep erisi ile negatif eimli bir arz erisinin kesimesi gerekir. 12. Birim esnek, sfr esnek ve esneklii sonsuz olan özel talep erileri üzerindeki her noktada esneklik ayndr. 13. Tüketiminin ertelenmesi mümkün olmayan zorunlu mallarn talep esneklii yumuak iken lüks mallarn talep esneklii serttir. 14. kame olana fazla olan mallarn talep esneklii yumuak iken ikame olana az olan mallarn talep esneklii serttir. 1

2 15. Talep esneklii yüksek olan mallarda üreticinin sat haslat, maln fiyat dütüünde azalr, maln fiyat arttnda artar. 16. Frsat maliyeti, en iyi dier tercihin deerini gösterir. 17. Frsat maliyeti, aldnz bir karar için nelerden vazgeçmeniz gerektiidir, 18. Talep erisi, iki boyutlu bir grafikte fiyat ile tüketicinin satn almak istedii miktar arasndaki ilikiyi gösterir. 19. Arz erisi, negatif eimlidir. 20. Erinin bir noktadaki eimi, eriye, o noktada teet olan bir dorunun eimi ölçülerek bulunur. 21. Bir erinin eimi, deiik noktalarda deiik deerler alr, 22. Ktlk, iktisadn temel konusudur. 23. Mal üretiminde herhangi bir snr yoktur, çünkü fabrikalar bunlardan her zaman artan miktarlarda üretebilir. 24. Tam istihdam seviyesinde, bir üründen bir birim daha fazla üretmek için bir dierinden daha az üretmeyi göze almak gerekir. 25. ktisatçlar; snrl kaynaklarla, hanehalk, firmalar, hükümet ve genel olarak bütün topluma açk olan tercihlerin neler olduunu incelerler. 26. Herhangi bir kararn frsat maliyeti, seçilmeyen en iyi alternatifin vazgeçilen deeridir. 27. Üretim olanaklar erisi, bir üreticinin üretebilecei deiik ürünlerin bileimini gösterir. 28. Üretim olanaklar erisi, snrl iktisadi kaynaklarn varlndan dolay, saa-aaya doru eimlidir. 29. Üretim olanaklar erisi, orijine göre dbükeydir. 30. Üretim olanaklar erisinin eimi, frsat maliyeti kavramnn grafiksel gösterimidir. 31. Frsat maliyeti kavram, bütün bir toplum için, tek bir hane halkna göre daha önemlidir. 32. Cari tüketim yerine, gelecekte yaplmas düünülen tüketime ne kadar kaynak ayrlacana karar verilmesi, toplumun hangi hzla ekonomik büyüme konusunda karar verdiini gösterir. 33. Bugün daha fazla yatrm mal üretmeye karar veren bir toplum, gelecekte daha fazla mal ve hizmet üretimi yapmaya karar vermi demektir. 34. Planlamann yapld ekonomilerde piyasa ekonomilerine göre daha fazla yatrm mal üretilir. 35. Etkinlik kaynaklarn hiçbir ekilde israf edilmemesi demektir. 36. Etkinliin olmas demek, üretimin, üretim olanaklar erisi üzerinde yaplyor olmas demektir. 37. ktisatçlar etkinlii, frsat maliyetini minimum klan üretim miktar olarak tanmlarlar. 38. Üretim olanaklar erisinin altndaki bir noktada üretim, bütün kaynaklarn tam istihdam edildiini gösterir. 39. Bir toplum üç karar almaldr: Ne üretilecek? Nasl üretilecek? Nasl bölüülecek? 2

3 40. Arz ve talep grafikleri, arz edilen ve talep edilen miktarlarla fiyat arasndaki ilikiyi gösterir. 41. Tavan fiyat satclar, taban fiyat müterileri korumak için düünülmütür. 42. Talep, piyasadaki her bir kii için düzenlenen miktarlar serisidir. 43. Talep, deiik fiyatlara tekabül eden talep edilmi miktarlardan oluan alternatifler serisidir. 44. Talep edülü, bir ürünün, talep edilen miktarlar ile fiyatlar arasndaki ilikiyi gösteren bir tablodur. 45. Talep erisi, dier bütün faktörlerin sabit tutulduu bir durumda, fiyat ve talep edilen miktar arasndaki ilikiyi gösterir. 46. Fiyat yükseldikçe, yeni üreticiler üretime balamak isteyeceklerdir. 47. Fiyat yükseldikçe arz edilen miktar artmayaca için arz erisi pozitif eimlidir. 48. Ayn grafikte arz ve talep erilerini çizerek fiyatn nasl belirlendiini görebiliriz. 49. Denge, bir deiiklii yaratmayacak güçlerin olmad durumu anlatr. 50. Fiyat denge seviyesinin altnda olumusa söz konusu ürünün satnda ktlk oluur. 51. Fiyat denge seviyesinin üstünde olumusa, üreticiler, tüketicilerin satn almak istedikleri miktarn üzerinde arz etmek isterler. 52. Fiyat denge seviyesinin üstünde olumas, bu ürünün normalden fazla üretilmesine yol açar. 53. Denge fiyatndan uzaklama, sadece d etkenlerin dengeyi bozmasnn bir sonucudur. 54. Fiyat seviyesi denge seviyesinin üstünde olumusa, fiyat düürme; arz edilen miktar talep edilen miktar at sürece devam etmelidir. 55. Talep veya arz erilerinden herhangi birinin kaymasna yol açacak bir olay denge fiyat ve miktarnn da deimesine yol açar. 56. Girdilerin elde edilmesinde maliyetlerin dümesine yol açan yeni teknolojiler talep erisinin kaymasna yol açar. 57. Souk geçen bir k, her fiyat seviyesinde, kömür talebinin artmasna yol açar. 58. Talep erisi saa doru kayarken arz erisi deimezse, fiyat düer. 59. Talep erisini sola doru kaydran, fakat arz erisini etkilemeyen herhangi bir olay denge fiyatnn dümesine ve miktarnn artmasna yol açar. 60. Tüketici taleplerinin belli bir cep telefonu üzerinde younlamas, bu tür telefonun talep erisinin sol aaya kaymasna yol açar. 61. Maliyet düüren teknolojiler, üreticilerin karlarn arttrrlar; fakat arz erisi üzerinde bir etkileri olmaz. 62. Karaborsa, talep edilen miktar arz edilen miktardan büyük olursa oluur. 63. Karaborsa fiyatlar, satclarn çok sat yapma istekleri yüzünden, denge fiyatnn altnda oluur. 64. Tüketici gelirindeki bir art, arz ve talep erilerinin kaymalarna yol açar. 3

4 65. Denge fiyat ve miktar, arz-talep erilerinin kesimesi ile belirlenir. 66. Mikro iktisat bireysel büyüklüklerin karar alma davranlar ile, makro iktisat ise bütün ekonomideki davranlarla ilgilenir. 67. Türk ekonomisinde toplam üretim yüzde 5 art gösterdi eklindeki bir haber, bir önceki yla göre bütün ürünlerden yüzde 5 daha fazla üretildiini gösterir. 68. Mikro iktisadi analizde, enflasyon oran ve isizlik oran gibi kurumlarn incelenmesi; kaynak dalm ve gelir dalm kanunlarndan daha önemlidir. 69. Azalan marjinal fayda kanununa göre, o üründen alnan ek miktarlarla, toplam fayda azalma gösterecektir. 70. Azalan marjinal fayda kanununun bir sonucu da, talep erisinin pozitif eimli olmasdr. 71. Gelir yükseldikçe, birçok tüketici, düük mallardan talep ettikleri miktar arttracaklardr. 72. Ürün, düük mal deilse, ikame etkisi ve gelir etkisi birbirlerinin etkilerini artracaklardr. 73. Bütün düük mallarn talep erisi pozitif eimlidir. 74. Kaytszlk erisi ve bütçe dorusu, tüketici tercihi konusuna geometrik olarak bakmamz salarlar. 75. Bütçe dorusu, tüketicinin satn alabilecei iki ürün maksimum bileimlerinden oluur. 76. Bütçe dorusunun eimi, iki ürünün fiyatlarnn orandr. 77. Gelirdeki bir art, bütçe dorusunun paralel olarak saa kaymasna yol açar. 78. Ürünlerden birin fiyatndaki deime, bütçe dorusunda paralel bir kaymaya yol açar. 79. Orijine daha yakn olan noktalar, orijinden uzak olan miktarlara tercih ediliyorlar demektir. 80. Kaytszlk erileri orijine göre d bükeydir. 81. Bir tüketicinin, bir üründen dier ürün ile deitirmeye raz olduu miktara marjinal ikame oran denir. 82. Bütçe erisinin eimi, talep erisinin eimi ile ayn eyi ifade eder. 83. Tüketicinin bir üründen elde ettii net kazanca, tüketici art denir. 84. Piyasa talep erisi, bireysel talep erilerinin toplamndan ibarettir. 85. Talebin fiyat esneklii, fiyat ve miktardaki yüzde deiimlerle hesaplanabilir 86. Taleple ilgili esnekliklerin negatif iaretli olmalar, talep erisinin negatif eimli olmas ile ilikilidir. 87. Tamamen yatay bir talep erisinde, fiyattaki bir deiiklik talep edilen miktarda bir deiiklie yol açmad için, sonsuz esneklik (mükemmel esneklik) görülür. 88. Bir ürünün talebi esnek ise, fiyattaki art toplam harcamalarnn deimesine yol açar. 89. Bir ürünün talebi esnek deilse (inelastik ise), fiyattaki bir düme toplam harcamalarn artmasna yol açar. 90. Bir ürünün birçok yakn ikamesi var ise, talebin fiyat esneklii birden büyük olacaktr. 91. Arz edilen miktardaki deimenin yüzdesi ile fiyattaki deimenin yüzdesine arz esneklii denir. 4

5 92. Bir ürünün fiyatndaki düme, dierinin talep edilen miktarn artryorsa, bu iki ürün birbirlerinin ikamesidirler. 93. Talebin çapraz esneklii, bir ürünün fiyatndaki deimenin dier ürünün talep edilen miktarndaki deimeye olan tepkisini ölçmekte kullanlr. 94. Reklam kampanyalar, talep erisi üzerinde bir harekete yol açar. 95. Gelirdeki bir art sonucu, talep erisinin saa doru kaymas beklenir. 5

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER Prof.Dr.Ahmet Erdinç TUTAR Yard.Doç.Dr.Hüsamettin NAÇ Dr.Ümit GÜNER*** ÖZET Outsourcing kavram, literatüre ilk defa ngiltere de, 20. yüzyln ikinci

Detaylı

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010)

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) EYLÜL 2012 BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) Dr. fiehnaz Bak r Yi itbafl BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS

Detaylı

İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden

İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden MAKRO İKTİSAT SORULARI- I 1. Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir? A) Gayri Safi Milli Hasıla B) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla C) Safi Milli

Detaylı

Ekonomi (İktisat) İlmi. Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI. Doç.Dr. Yaşar SARI 1

Ekonomi (İktisat) İlmi. Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI. Doç.Dr. Yaşar SARI 1 Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI Doç.Dr. Yaşar SARI Genel Ekonomi 1 Kaynaklar: Ekonomiye Giriş Prof.Dr. Kurban ÜNLÜÖNEN Doç.Dr. Ahmet TAYFUN Genel Ekonomi Prof.Dr. Kenan ÇELİK İktisada Giriş Ders Notları

Detaylı

MAL 201- MALZEME BLGS

MAL 201- MALZEME BLGS TÜ Makina Fakültesi MAL 201- MALZEME BLGS 2007-2008 Bahar Ders Notlar Prof. Dr. Ahmet Aran ÇNDEKLER 1. Giri 1 2. Atomsal Ba! 6 3. Kristal Yap&lar 10 4. Kristal Yap& Kusurlar& 17 5. Mekanik Özellikler 26

Detaylı

DI TCARET HADLERNN GELR ETKS: TÜRKYE ÜZERNE BR UYGULAMA

DI TCARET HADLERNN GELR ETKS: TÜRKYE ÜZERNE BR UYGULAMA DI TCARET HADLERNN GELR ETKS: TÜRKYE ÜZERNE BR UYGULAMA Doç. Dr. smail AYDOU * Ar. Grv. H. Gonca DLER ** ÖZET Türkiye de d ticaret hadlerinin hesaplanmasnda kullanlan ihracat ve ithalat deerlerindeki reel

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak amacıyla

Detaylı

ULUSLARARASI KT SAT NOT: Uluslararas Ekonomik Olaylar: NOT: Uzun Vadeli Sermaye Al mlar : K sa Vadeli Sermaye Al mlar :

ULUSLARARASI KT SAT NOT: Uluslararas Ekonomik Olaylar: NOT: Uzun Vadeli Sermaye Al mlar : K sa Vadeli Sermaye Al mlar : ULUSLARARASI İKTİSAT Az gelişmiş ülkeler kalkınma açısından dışa bağımlıdırlar. Üretim yapabilmek için dışardan mal ve hizmet satın almalıdır. 1980 lerden sonra küreselleşme ortaya çıkmıştır. Dünyadaki

Detaylı

Hangi mallar/hizmetler ne miktarda üretilmelidir? Hangi kaynaklar ne kadar kullanılarak üretimde bulunulmalıdır?

Hangi mallar/hizmetler ne miktarda üretilmelidir? Hangi kaynaklar ne kadar kullanılarak üretimde bulunulmalıdır? 3. TERCİH, TÜKETİCİ VE ÜRETİCİ KURAMLARI Bu bölümde, mikro iktisadın iki önemli yapı taşı üretici ve tüketicinin rasyonel davranışlarının iktisadi olarak nasıl analiz edileceğini öğreneceğiz. Üretici ve

Detaylı

MAKROEKONOM K DE KENLER VE DÖV Z KURU L K S : YAPAY S N R A I VE VAR YAKLA IMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES

MAKROEKONOM K DE KENLER VE DÖV Z KURU L K S : YAPAY S N R A I VE VAR YAKLA IMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES T.C. SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI MAKROEKONOMK DEKENLER VE DÖVZ KURU LKS: YAPAY SNR AI VE VAR YAKLAIMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES DOKTORA TEZ YEM HELHEL Tez Danman: Doç.

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

Konu 4 Tüketici Davranışları Teorisi

Konu 4 Tüketici Davranışları Teorisi Konu 4 Tüketici Davranışları Teorisi Hadi Yektaş Uluslararası Antalya Üniversitesi İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı 1 / 93 Hadi Yektaş Tüketici Davranışları Teorisi İçerik 1 2 Kayıtsızlık Eğrisi Analizi

Detaylı

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN Yönetici ve Astlar Arasndaki Anlamazlklarn Çözümüne Yönelik Bir Ararma HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (21-38) YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLAMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELK BR ARATIRMA

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2

SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2 SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2 1. SERMAYE, YATIRIM VE TASARRUF 2 1.1. SERMAYE VE YATIRIM 2 1.2. TASARRUF VE PORTFÖY TERCİHİ 2 1.3. SERMAYE PİYASASI 3 2. SERMAYE TALEBİ 3 2.1. YATIRIMIN NET BUGÜNKÜ

Detaylı

TÜRKivE EKONOMisiNDE SON VILLARDA VASANAN VÜKSEK ORANLI BÜVÜME RAKAMLARıNıN ic PiVASA ÜZERiNDEKi ETKiLERi

TÜRKivE EKONOMisiNDE SON VILLARDA VASANAN VÜKSEK ORANLI BÜVÜME RAKAMLARıNıN ic PiVASA ÜZERiNDEKi ETKiLERi TÜRKivE EKONOMisiNDE SON VILLARDA VASANAN VÜKSEK ORANLI BÜVÜME RAKAMLARıNıN ic PiVASA ÜZERiNDEKi ETKiLERi TÜRKiYE EKONOMisi YAYıNLARı YAYıN NO: 2008-56 TÜRR:İYE EKONOMİsİNDE SON YıLLARDA YAŞANAN YUKSEK

Detaylı

Bölüm-5: Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi ve Politika Karması

Bölüm-5: Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi ve Politika Karması Bölüm-5: Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi ve Politika Karması Ders Notları: Dr. Murat ASLAN Bu notlar aşağıdaki kaynak ekseninde hazırlanmıştır: Prof.Dr. Abuzer Pınar, Maliye Politikası Teorisi

Detaylı

Kur İnse Ne Olur Çıksa Ne Olur, Bilmem Söylesem mi Söylemesem mi?

Kur İnse Ne Olur Çıksa Ne Olur, Bilmem Söylesem mi Söylemesem mi? GÜNDEM Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2012 Cilt: 49 Sayı: 564 C. M. BAYDUR Kur İnse Ne Olur Çıksa Ne Olur, Bilmem Söylesem mi Söylemesem mi? 5 İktisat bilimi temelde fiyatların veya fiyat mekanizmasının

Detaylı

PARASAL BİRLİĞİN ÜYE ÜLKELER AÇ İSİNDAN FAYDA VE MALİYETLERİ

PARASAL BİRLİĞİN ÜYE ÜLKELER AÇ İSİNDAN FAYDA VE MALİYETLERİ Ankara Avrupa Çal ışmalar ı Dergisi Cilt:2 Say ı:4 (Bahar: 2003) s. 103-121 PARASAL BİRLİĞİN ÜYE ÜLKELER AÇ İSİNDAN FAYDA VE MALİYETLERİ Ar ş. Gör. M. Kemal DEĞER (*) ş. Gör. Lütfü ÖZTÜRK (** ) Ar ABSTRACT

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI 1. 1982 Anayasasına göre, Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ayrıca Anayasasının

Detaylı

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Sayıtayın Performans Ölçümüne likin Ön Aratırma Raporu Aratırma Sacit Yörüker (Kom Bakanı) Levent Karabeyli (Kom. Üyesi) Safiye Kaya (Kom. Üyesi) Baran Özeren (Kom. Raportörü)

Detaylı

Rasyonel Beklentiler Teorisinin Politika Yansımaları ve Enflasyonla Mücadele

Rasyonel Beklentiler Teorisinin Politika Yansımaları ve Enflasyonla Mücadele Bölüm 12 Rasyonel Beklentiler Teorisinin Politika Yansımaları ve Enflasyonla Mücadele Geçen haftaki derste rasyonel beklentiler kavramını açıklamış ve bu kavramla birlikte ortaya çıkan Yeni Klasik ve Yeni

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu optik

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN YÖNETİM VE ORGANİZASYON Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Yönetim Ve Organizasyon Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlar diğer varlıklardan farklı olarak toplu olarak

Detaylı

AHKAMIN. Keywords: Changing judgments, revealed reason, custom, public interest.

AHKAMIN. Keywords: Changing judgments, revealed reason, custom, public interest. )! $L$KK$+.M SLAM HUKUKUNDA AHKAMIN DE M ÜZER ZERNE BAZI DÜÜNC ÜNCELER LER* Doç.Dr.Ferhat KOCA ** #&& 8N&9&:; @ ( & & ' $ 3& " &(& "3 $ 9# ( ( 3 &(& "3 & " 8 &$ ( $ # (&& ( & ( 3 3 ( # ( 0& R # & ( 0&

Detaylı

Konu 9 Temel Oligopol Piyasalar

Konu 9 Temel Oligopol Piyasalar .. Konu 9 Temel Oligopol Piyasalar Hadi Yektaş Uluslararası Antalya Universitesi İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı 1 / 150 Hadi Yektaş Temel Oligopol Piyasalar . İçerik Giriş.1 Giriş.2.3.4.5.6 Anahtar

Detaylı

DIŞ TİCARET, BİLGİ TAŞMALARI VE BÜYÜME *

DIŞ TİCARET, BİLGİ TAŞMALARI VE BÜYÜME * C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2003 187 DIŞ TİCARET, BİLGİ TAŞMALARI VE BÜYÜME * Gene M. GROSSMAN ve Elhanan HELPMAN Özet Bu çalışmada, dış ticaret yapan ülkelerin içsel büyümeleri,

Detaylı