Gürültü. Denetimi TAKDER in kuruluflu, Türkiye de. Hakemli olan bu dergide bilimsel makaleler, araflt rmalar, özgün bildiriler ve dernek etkinlikleri,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gürültü. Denetimi TAKDER in kuruluflu, Türkiye de. Hakemli olan bu dergide bilimsel makaleler, araflt rmalar, özgün bildiriler ve dernek etkinlikleri,"

Transkript

1 TÜRK YE DE GÜRÜLTÜ DENET M / ODE n UZMAN GÖZÜYLE Türkiye de Gürültü Denetimi TAKDER in kuruluflu, amac, üye profili ve çal flmalar hakk nda bilgi verir misiniz? lk kurulufl çal flmalar 1979 y - l nda bafllayan, ancak türlü nedenlerden ötürü kurulamam fl olan TAKDER, 1992 y l nda 10 u ö retim eleman olmak üzere, 11 kurucu üye ile kuruluflunu gerçeklefltirdi. Derne in kurulufl amac k saca, genifl bir yelpaze içinde yer alan akusti in çeflitli alanlar nda çal flan kifliler aras nda iletiflim sa lamak, bilimsel çal flmalar n etkinli ini art rmak, bilgi birikimi elde etmek, yurtd - fl nda bu alanda çal flma yapan kurulufllarla uluslararas düzeyde ba lant kurmak biçiminde tan mlanabilir. Derne in kay tl 180 üyesi bulunuyor. Üyelerin yar s n makine mühendisleri ve mimarlar oluflturmakta, daha sonra t p doktorlar, elektrik-elektronik, fizik, inflaat mühendisleri gelmekte, %10 gibi bir bölümünde ise müzik, peyzaj, çevre gibi alanlar n temsilcileri yer al yor. Derne imiz, Avrupa Akustik Birli i (EAA), Uluslararas Gürültü Kontrol Mühendisli i Enstitüsü (I-INCE), Uluslararas Akustik ve Titreflim Enstitüsü (IIAV) ve Uluslararas Akustik Komisyonu nu (ICA) gibi uluslararas kurulufllar n üyesidir. Ayr ca, kimi komisyonlarda üyelerimiz etkin bir biçimde çal fl yor ve ortak projeler yürütüyor. Derne imiz, kuruluflundan bugüne kadar 5 ulusal kongre ve e itim yap lar nda akustik konusunda bir uluslararas sempozyum düzenledi. Bu y l ekim ay nda 6. Ulusal Akustik Kongresi, Kafl/Antalya da düzenlenecek. Bunlar n yan nda ulusal ve uluslararas seminerler yap lmakta ve baflka kurulufllar taraf ndan yap lanlara da destek verilmekte. Sergiler, teknik geziler, yar flmalar, sosyal ve kültürel etkinlikler de derne in çal flmalar içinde yer al yor. Derne imizin çeflitli yay nlar da var. Bunlardan biri geçen y l ç kart lmaya bafllanm fl olan ve y lda üç kez yay nlanan Akustik Dergisi dir. Hakemli olan bu dergide bilimsel makaleler, araflt rmalar, özgün bildiriler ve dernek etkinlikleri, üyelere duyurular, görüfller, uygulamalar yay nlanmakta. Dernek ad na yap lan bir araflt rma ile ilgili yay nlanan bir kitapç kta da Türkiye de akustik e itim ortam, ölçme-deney-laboratuvar olanaklar ortaya konulmufltu. Bu çal flman n devam olarak akustik alan nda türlü araç-gereç üreten ya da satan kurulufllar n saptanmas da ikinci bask da yer alacak. TAKDER in gürültü konusunda çal flmalar var m? Gürültü ve denetimi konusu derne in önemli çal flma alanlar ndan birini oluflturuyor. Bu alanda bilimsel çal flmalar n yan nda do rudan topluma yönelik etkinlikler de söz konusu. Bunun için "Gürültü ile Savafl m" adl bir program oluflturuldu. Genellikle 5 Haziran Dünya Çevre Günü nde bu alanda sempozyum, panel, konferans, orta ve yüksek ö retim ö rencileri aras nda yar flma, sergi gibi türlü etkinlikler yap l yor. Genelde gürültü etkinlikleri, gürültüden korunma gibi konularda kiflileri uyarmak ve toplum bilinci oluflturmak ya da yayg nlaflt rmak Prof. Y. Mim. Müjgan fierefhano lu Sözen TAKDER Yönetim Kurulu Baflkan amaçl. Bu y l da YTÜ ile birlikte Kent Gürültüsü konulu bir karikatür yar flmas düzenlendi ve seçilen yap tlar ile davetli çizerlerin eserleri Haziran ay boyunca sergilendi. Türkiye de gürültü denetimine ne kadar önem veriliyor? Geliflmifl ülkelerle karfl laflt r r m s n z? Gürültü denetimi kapsaml bir konu. Ülkemizde bu konuya pek önem verildi i söylenemez te yay nlanan Çevre Kanunu na dayal olarak 1986 da ç - kart lan Gürültü Kontrol Yönetmeli i olmas na karfl n ülke çap nda yayg nlaflm fl bir uygulama söz konusu de il. Bugün Çevre Bakanl taraf ndan kimi kurulufllardan da görüfl al narak yönetmelik üzerinde de ifliklik çal flmalar yap lmakta. Geliflmifl ülkelerde ise, gürültü denetimi konusunda oldukça titiz davran lmakta ve de iflik alanlarda yapt r m ilkeleri uygulanarak bireysel ve toplumsal aç dan gürültüden korunma koflullar yasa ve yönetmeliklerle sa lanmaya çal fl lmaktad r. Türkiye de ses yal t m ve akustik düzenleme ile ilgili standartlar var m? TSE taraf ndan yay nlanan kimi standartlar var. Bunlar genelde ISO dan çeviri olarak düzenlenmifl, daha çok ölçme koflullar n ortaya koyan standartlar. Özellikle Avrupa Birli i ne üyelik söz konusu oldu u için son y llarda bu standartlar üzerinde duruluyor. Ayr ca, Gümrük Birli i ne kat lm fl olmak da zorunlu olarak kimi alanlarda standartlar gerektirdi i için ele al nan bir konu. Bugün daha çok sanayi ürünlerini kaps yor. Gürültü Denetimi konusunda terminoloji çal flmas yap - l yor mu? Evet, ama bu yaln zca gürültü konusunda de il, tüm akustik alan n kapsayan bir çal flma. Yani oldukça kapsaml. Bu nedenle henüz sonuçlanamad. Çok farkl alanlarda çal flan uzmanlar n bu konuda birikimlerini ortaya koymas gerekiyor. Gürültü denetimi nerelerde yap lmal? Niçin? Gürültü denetiminin gürültünün oldu u her alanda yap lmas gerekir. Bu kent ölçe inden bir ürün ya da eleman üretimi ölçe ine kadar yaflam n her türlü eylem ve etkinliklerinde yer almas gereken bir konu. Dolay - s yla çok de iflik meslek alanlar - n ilgilendiriyor. Türkiye de son y llarda buzdolab, çamafl r makinesi gibi makine üretiminde, otomotiv sanayinde gürültü konusu üzerinde önemle duruluyor. Bu da yukar da de inildi i gibi Gümrük Birli i nden kaynaklanan bir konu. Yap larda ise genelde e er bir sorun ve yak nma ortaya ç karsa ya da bilinçli bir iflveren veya mal sahibi istekli olursa veya uluslararas bir proje ise gürültü denetimi üzerinde duruluyor. Gürültü denetimi konusunda teori ile prati i ideal anlamda birlefltirmek nas l olabilir? De iflik alanlarda gürültü denetimi konusundaki kuramsal bilgilerin uygulamada yaflama geçirilmesi için yeterli düzeyde bilgi birikiminin olmas ve bunun TÜRK YE DE GÜRÜLTÜ DENET M / ODE n UZMAN GÖZÜYLE yayg nlaflmas, yapt r m ilkelerinin ortaya konulmas ve uygulamalar n denetlenmesi gelmektedir. Yasa ve yönetmelikler ne kadar kapsaml ve ayr nt l haz rlanm fl olursa olsun, e er herhangi bir biçim de uygulamalar denetlenmiyorsa, sonuçta hiçbir fley yap lm yor demektir. Türkiye de akustik ile ilgili ölçme, araflt rma, laboratuvar olanaklar var m? Üyesi oldu umuz Avrupa Akustik Birli i, üye ülkelerde akustik ile ilgili e itim ortam n n belirlenmesi konusunda 1997 y l nda bir çal flma bafllatm flt. Türkiye de de bu çal flma yap ld. Bu arada ülkemizdeki ölçmearaflt rma-laboratuvar olanaklar da araflt r ld ve yap lan çal flma yay nland. Bu araflt rma verileri de ODTÜ, TÜ, YTÜ gibi geliflmifl üniversitelerin mimarl k ve makine fakültelerinde, kimi özel kurulufllar n AR-GE birimlerinde, TÜB TAK-UME de de iflik ölçme olanaklar oldu unu gösteriyor. Eklemek istedi iniz bir fley var m? Ülkemizde pek çok alanda oldu u gibi gürültü denetimi konusunda da pek çok eksiklik var. Gürültünün insan sa l, mutlulu u, verimi ve yaflam niteli i üzerindeki etkileri göz ard ediliyor. Bu konuda yeterli düzeyde toplum bilinci henüz oluflmam fl. Genelde "Gürültü" çekilmesi gereken bir kader gibi alg lan yor. Kuflkusuz gürültü, ço unlukla sanayileflme, kentleflme sonucu ortaya ç kan bir olgu. Bu etkenler de ülkelerin geliflmifllik düzeyinin bir göstergesi. Ancak, gürültülerin ortadan kald r lmas veya azalt lmas da geliflmifllikle do ru orant l. Bu bir süreç, ülkemizde de zamanla bu konulara gereken önemin verilece ine inan yorum. TAKDER de bu alanlardaki çal flmalar n inançla sürdürecektir. 4 Yal t m Bir Bütündür Yal t m çin Önce ODE 5

2 ODE NFAF/ ODE n ÜRÜN TANITIMI Klima kanal akustik yal t m nda insan sa l ve tesisat n ömrü için do ru ürünü seçin: Günümüzde akustik düzenlemelerde ve ses yal t m nda, poliüretan, melamin köpü ü, fiberglass, camyünü, taflyünü gibi çeflitli akustik malzemeler kullan lmaktad r. Ancak bu malzemelerden poliüretan ve melamin köpü ü; yüksek ses yutma katsay lar na, estetik ve dekoratif bir görünüme sahip olmalar, su ve nemden etkilenmemeleri sebebiyle giderek daha yayg n kullan lmaya bafllanan malzemelerdir. ODE Nfaf, yüksek ses yutma özelli ine sahip, yumuflak ve yanmaz özellikteki, siyah renkli poliüretan esasl akustik köpüklerdir. Lifli bir yap s olmad için, elyaf erozyonuna neden olmayan, kolayca flekil verilip uygulanabilen, kir ve tozdan etkilenmeyen, su ve ya geçirimsiz bir malzemedir. Kullan m s cakl - aral -40 C ile +110 C olan ODE Nfaf n s iletkenlik katsay - s 0,048W/mK dir. Minimum yo unluk 75 kg/m 3 tür. ODE Nfaf n Standart tipinin yan s ra kendinden yap flkanl ve profil yüzey flekline sahip iki ayr tipi daha bulunmaktad r. Kendinden yap flkanl tipleri, uygulamac ya uygulamada büyük kolayl klar getirmekte ve zamandan kazanç sa lamaktad r. ODE Nfaf Profiller ise, sahip oldu u yüzey özelli i ile ses yutucu yüzey alan art r larak daha yüksek bir performans sa layan özel bir üründür. ODE Nfaf, ses yal t m ve akustik düzenleme için genifl bir uygulama alan na sahiptir. Sinema salonlar, stüdyolar, ofisler gibi yap larda, jeneratör ve brülör kabinleri, klima kanallar baflta olmak üzere s tma ve havaland rma tesisat nda kullan lmaktad r. ODE Nfaf, havaland rma kanallar n n ses yal t m için kanal iç yüzeylerine uygulan r. 500 Hz te mm kal nl klarda 0,18-1,10 aras nda ses yutma katsay - s na sahip olup titreflim miktar n ortalama 1,7-10,5 db azalt r. Kanal içerisindeki gürültüyü ortalama olarak 6,5-9,6 db düflürür. Lifli olmad için elyaf erozyonuna yol açmaz. Kazan dairelerinde en büyük gürültü kayna, atefllemeyi yapan brülördür. Burada ses yal t - m n n ilk ad m, brülörlere "Ses Kabini" yapmakt r. Bu tür kabinlerde b rak lmas gereken havaland rma panjurlar ndan rahatça yay lan ses ortamdakileri rahats z edici seviyelerde olmaktad r. Bu durumun önlenmesi için her türlü cihaz kabininde, havaland rma panjurlar n n akustik bir malzeme ile kaplanmas gereklidir. Toz ve ya dan etkilenmeyen, yanmaz özellikteki ODE Nfaf, ses kabinleri için ideal bir malzemedir. ODE Nfaf Tablo 1 de ve 100mm kal nl ndaki ODE Nfaf Levhalar n BS EN normuna göre, Hz frekans aral ndaki ses yutma katsay lar verilmifltir. Tablo 2 de, 3 farkl kanal kesiti için ve 50 mm kal nl nda ODE Nfaf kullan ld nda kanal n her bir metresindeki db olarak "Ses ndirgeme De erleri" verilmifltir. Klima Kanallar nda ODE Nfaf Kanal sistemi içerisindeki hava debisinin kanal sac n titrefltirmesinden dolay ikincil bir gürültü ortaya ç kmaktad r. Ana fan gürültüsünü göz önüne almazsak, bu ikincil gürültü kanaldaki toplam gürültünün büyük bir k sm n teflkil edebilmektedir. ODE Nfaf n kanal iç yüzeylerine uygulanmas, kanal cidarlar - n n titreflimini ve buna ba l olarak kanaldaki ikincil gürültüleri de azaltmaktad r. Tablo 3 de 900x600 mm kesitli kanalda mm kal nl ndaki ODE Nfaf n ortalama "Titreflim ndirgeme De erleri" db olarak verilmifltir. Özellikle klima ve havaland rma kanallar nda olmak üzere di er birçok alanda "Ses Yal t m " amaçl kullan lan Poliüretan esasl malzemelerin hijyenik olmalar ve bünyelerinde bakteri ve mikroorganizmalar n oluflumuna imkân vermeyen özellikte olmalar da büyük önem tafl r. Havaland rma kanallar içinde oluflan nem, bakteri ve mikroorganizmalar n kolayca üremelerine imkan verir. Ses yal t m amac yla kanal n iç yüzeyine uygulanan poliüretan esasl malzemelerin bakteri oluflumuna dirençli olmas gerekmektedir. E er köpü ün içinde antibakteriyel özellik tafl yan hammadde yoksa malzeme zamanla bakteri için bir besin maddesi olacakt r. Dolay s yla çok büyük bir h zla bakteri üremesi meydana gelecektir. Bunu neticesinde kanal içinde hidrojen sülfür gaz oluflacak, bu da çok kötü bir koku ve zehirli gaz meydana getirecektir. Hava yolu ile tafl nabilen bakteri, maya ve küflerin kanal içerisinde oluflumu engellenmelidir. Poliüretan köpükler, ayn zamanda küf oluflumunu ve oksidasyonu engelleyici özelli e de sahip olmal d rlar. Aksi halde bu iki oluflum, bakterilerin üremelerini h zland r r. Poliüretan esasl akustik köpük ODE Nfaf, bünyesinde bakteri ve mikroorganizma oluflumuna izin vermeyen, her türlü ortamda rahatl kla kullan labilen hijyenik bir malzemedir. Bir di er önemli konuda, kullan lan Poliüretan Köpük içinde, meydana gelebilecek yanma s ras nda, zehirli ve yan c gaz oluflturabilecek maddelerin olmamas gereklili idir. ngiliz standart BS 476 ya göre bir malzemenin yang n güvenli i aç - s ndan en üst s n f olan "Class 0" olarak s n fland r - labilmesi için Part 6 ya göre "Class 0", Part 7 ye göre de "Class 1" olmas gerekmektedir. ODE Nfaf, "Class 0" bir malzemedir. Yüzeyinde alev ilerlemeyen, kendinden sönümlü, damlama yapmayan, yang n esnas nda zehirli gaz ç karmayan ODE Nfaf, yang n an nda maksimum güvenli bir malzemedir. Ses yal t m ve akustik düzenleme amaçl Poliüretan Köpük, yanma esnas nda orijinal yap s n bozmamal d r. Poliüretan köpü ün en önemli özelli i külleflme yetene idir. Külleflme gerçekleflmezse, kendisinin bir alt ndaki malzeme rahatl kla tutuflabilir. ODE Nfaf, yanma esnas nda orijinal yap s n bozmamakla birlikte, külleflme özelli ine de sahiptir. Sonuç olarak; yüksek ses yutma özelli ine sahip, yumuflak ve yanmaz özellikteki, siyah renkli elyaf erozyonuna neden olmayan, kir ve tozdan etkilenmeyen, su ve ya geçirimsiz, kolayca flekil verilip uygulanabilen, genifl bir uygulama alan na sahip poliüretan esasl akustik köpük ODE Nfaf, ses yal t m ve akustik düzenleme amaçl kullan mlar için ideal bir malzemedir. ODE NFAF/ ODE n ÜRÜN TANITIMI α f(hz) Tablo 1 Frekans(Hz) Kanal Kesiti Kal nl k mm 0,2 0,6 1,7 3,7 5,3 4,5 900*600* mm 25 mm 0,5 1,2 3,0 9,0 6,5 4,9 50 mm 0,8 2,9 7,2 11,0 7,1 6,2 12 mm * * * * * * 400*600* mm 25 mm 0,7 1,8 3,8 10,1 9,1 6,0 50 mm 1,6 3,1 8,7 16,6 8,8 8,6 12 mm * * * * * * 300*600* mm 25 mm 0,9 2,4 4,4 10,7 13,8 6,3 50 mm 2,6 5,4 10,5 19,5 15,1 11,6 Tablo 2 Frekans (Hz) Ortalama Kal nl k azalma (db) 12 mm 7,1 9,8 14,0 13,1 10,7 3,1 9,6 25 mm 12,3 12,0 15,4 21,4 17,5 11, mm 15,5 12,9 21,0 25,4 19,6 12,4 17,8 Tablo 3 6 Yal t m Bir Bütündür Yal t m çin Önce ODE 7

3 KIRMA ÇATILAR/ ODE n KIRMA ÇATILAR/ ODE n TEKN K MAKALE TEKN K MAKALE K rma Çat larda Yeni Çözümler ODE Is pan ve ODE Difuser ünümüzde k rma çat larda s cak çat lar n kullan m gün geçtikçe yayg nlaflmaktad r. S cak çat lar n, so uk çat lara nazaran daha çok tercih edilmelerinin sebepleri; e imli çat alt ndaki hacmin kullan lmas, hacmin çat pencereleri ile fl kland r larak estetik aç dan zengin ortamlar yarat lmas d r. So uk çat larda ise çat aras s t lan bir mekân de ildir. Dolay s yla s yal t m çat döflemesi seviyesinde uygulanmaktad r. S cak çat larda mertek hizas nda yap lacak s yal t m na iliflkin üç çeflit alternatif bulunmaktad r. Bunlar, mertek üzerinden, mertek aras ndan ve mertek alt ndan yap lan yal t m uygulamalar d r. Bu uygulamalar n tümünde ekstrüde polistren köpük s yal t m levhas ODE Is pan DT kullan labilmektedir. ODE Is pan DT nin yüzeyi pürüzsüz ve ciltli, s iletkenlik katsay s 0,028 W/mK, su buhar difüzyon direnç katsay s 100, yang n dayan m B1, ha- G 8 Yal t m Bir Bütündür cimce su emmesi %0,1, yo unlu u m i n i m u m 30kg/m3, basma dayan m ise minimum 200 kpa d r. Oldukça hafif olan bu yal t m levhalar çat ya kolayl kla ç kar labilirler. Mertek üzeri uygulamada ODE Is pan DT levhalar n merteklere yukar dan tespitiyle çat tahtas gere i ortadan kalkmaktad r. Böylece nefes alabilen bir su yal t m örtüsü kolayca serilmekte ve kiremitler için bask ç talar uygulamas na geçilmektedir. Mertek üzerinden veya alt ndan yap lan s yal t m nda ahflap kirifllerden olabilecek s köprüleri tamam ile ortadan kald r lmaktad r. Mertek aras uygulama ise, mertek aras boflluklardan yararlan ld için herhangi bir alan de ifliminin yaflanmad pratik bir s yal t m sistemidir. Bu uygulamada ODE Is pan DT nin yan s ra ODE Rockwool taflyünü levhalar da kullan labilir. Ancak ODE Rockwool kullan lmas durumunda s cak hacimden tarafa bir buhar dengeleyici konulmal d r. Daha sonra iç taraftan alç plaka veya ahflap lambri gibi bir kaplama uygulanabilir. Hem ODE Is pan DT ekstrüde polistren levhalarla hem de ODE Rockwool taflyünü levhalarla s yal t m yap lm fl k rma çat lardaki su yal t m uygulamas su buhar n geçifline izin veren ancak suyu, rüzgâr ve havay geçirmeyen ODE Difuser Nefes Alabilen Örtüler (Sd 0,02m) ile yap lmaktad r. Bitümlü membranlar, su buhar n geçirmeyen su yal t m örtüleridir ve ancak k rma çat n n çift havaland rma boflluklu tasarlanmas ile do ru uygula- nabilir. Aksi taktirde s cak hacim taraf ndan gelen su buhar yap bünyesinde yo uflmakta ve kesitte yer alan malzemeleri olumsuz etkilemektedir. Halbuki yüksek yo unluklu polietilen liflerinin eritilmesi ve non-woven spunbonded dokuma yöntemi kullan larak elde edilen nefes alabilen örtülerde tek havaland rma bofllu u ile bu durum ortadan kald r l r. Rüzgar ve hava geçirimsiz olduklar için k rma çat lardaki tek hava bofllu undan tafl n m (konveksiyon) yolu ile olan s kayb n da minimuma indirgemektedirler. Böylece mekân içinde s l konfor sa lanmas aç s ndan s yal t m na destek olmaktad rlar. ODE Difuser Nefes Alabilen Örtülerin di er tercih sebepleri hafif (120 gr/m2), rüzgâr gücüne ve y rt lmaya karfl yüksek dirençli, bina ömrüne efl ömürlü, uygulamas kolay, çevreye dost, birlikte kullan ld malzemeler ile uyumlu olmalar d r. ODE Difuser Nefes Alabilen Örtüler s cak k rma çat lar n hari- cinde mertek üzerinden olmak üzere so uk k rma çat larda, az e imli metal çat larda ve ahflap konstrüksiyonlu duvarlarda da kullan lmaktad r. Sonuç olarak çat n n nefes almas na izin verecek optimum su buhar difüzyon direnç katsay s na sahip ekstrüde polistren ODE Is pan DT nin (µ =100) ve su buhar n kolayl kla geçiren ODE Nefes Alabilen Örtüler in birlikte kullan ld s cak k rma çat larda hem s yal t m yap lmas hem s l konfor sa lanmas hem de yo uflman n ortadan kald r lmas aç s ndan sa l kl mekânlar yarat lmaktad r. Yal t m çin Önce ODE 9

4 GRAND CEVAH R HOTEL/ ODE n GRAND CEVAH R HOTEL/ ODE n ÖZEL ÜRÜN ÖZEL UYGULAMA ÖZEL ÜRÜN ÖZEL UYGULAMA Grand Cevahir Hotel Balo Salonu Ses Yal t m Uygulamas lkemizin ilk ve en büyük kongre oteli Grand Cevahir Hotel, 25 May s 2002 tarihinde hizmete girdi. Avrupa n n en büyük balo salonuna sahip olan otel, bünyesindeki kongre salonu, restaurant, spor merkezi ve lüks odalar ile hem ifl dünyas na hem de e lence ve turizm sektörünün ihtiyaçlar na cevap verebilecek niteliklerde. Otelin de iflik mekânlar nda ayn anda kongre, konser gibi farkl etkinlikleri gerçeklefltirme imkan oldu u için etkinliklerin yap ld büyük mekânlar n ses yal t m n n iyi yap lmas gerekliydi. Bu nedenle firmam zla temasa geçen otel yetkilileri ile birlikte yürüttü ümüz çal flmalar sonucunda özel detaylar gelifltirildi ve uyguland. Grand Cevahir Hotel de yap lan uygulamalara en iyi örnek 2132 m2 taban alan na sahip balo salonu ve balo salonunun hemen alt nda yer alan konferans salonu aras nda yap lan darbe ses yal t m uygulamas d r. Otelin 2000 kiflilik yemekli davet, 5000 kiflilik konser organizasyonuna hizmet verebilecek nitelikteki balo salonunun hemen alt kat nda 1100 kifli kapasiteli en modern ses, fl k ve çeviri düzeni ile donat lm fl kongre salonu yer almaktad r. Birbirine komflu olarak konumland r lm fl bu dev mekânlar için en önemli nokta; balo salonun- Ü 10 Yal t m Bir Bütündür da büyük bir yemek ya da kutlama yap l rken, alttaki kongre salonunda da bir konferans yap l yor olmas ve bu esnada dinleyicilerin de yukar daki insanlar n yürüme, dans vb. kaynakl darbe seslerinden etkilenmemesidir. Bu amaçla yapt m z çal flmalar sonucunda oldukça k s tl bir kesit aral nda en optimum çözüme ulaflmaya çal flt k. 50x142 lik I kesitli çelik makaslardan oluflan tafl y c kirifller üzerinde betonarme plak bulunmaktad r. Uygulaman n ilk aflamas nda yap yolu ile ilerleyen darbe sesi sönümlemek için, cam tülü/selüloz bir alt flilteye ufak kauçuk parçac klar n n yap flt r lmas ile elde edilmifl aç k hücreli ses emici Duracoustic flilteler kullan lm flt r. 137 cm eninde, 14,64 mt boyunda rulolar halinde olan bu fliltelerin kal nl klar 8 mm olup %80 kopma boy uzamas na, 20,4 kg minimum çekme dayan m na sahiptir. Çökme yapmayan, döflemedeki bozukluklar gizleyen, yatay do rultuda uyguland için zamanla kayma riski tafl mayan Duracoustic flilte üzerine ise ek yerlerinin özel bantlar ile yap flt r ld kontraplak levhalar, hal alt na serilen yüksek yo unluklu ay r c keçe, tiz seslerin emilmesi amac ile de hal serilerek uygulama tamamlanm flt r. Bütün bu uygulamalar betonarme döflemeden itibaren toplam 3,5 cm bir kesit dahilinde gerçeklefltirilmifltir. Balo Salonu Konferans Salonu Yal t m çin Önce ODE 11

5 TURKCELL ÇA RI MERKEZ / ODE n KIRKLAREL BOTAfi/ ODE n ÖZEL ÜRÜN ÖZEL UYGULAMA Ça r Merkezi Akustik Düzenleme Uygulamas ÖZEL ÜRÜN ÖZEL UYGULAMA K rklareli Botafl Do algaz Bas nçland rma Tesisi Ses Yal t m rklareli BOTAfi Do algaz Bas nçland rma Tesisi, do algaz n Marmara Bölgesinden Türkiye ye ilk girdi i ve yurt çap ndaki di er illere da t m n n yap ld bir tesis. Lojmanlar, kompresör binalar ve do algaz borular ndan oluflan ve büyük bir alan üzerine kurulan tesis son derece modern bir flekilde tasarlanm fl. Tesisin çal flmaya bafllamas ndan sonra hem çal flanlardan hem de tesisten birkaç kilometre uzaktaki lojman sakinlerinden yaflad klar gürültü problemi nedeniyle flikayetler gelmeye bafllam fl ve bunun üzerine de tesis yetkilileri firmam za baflvurmufllard r. Firmam z n tesiste yapt inceleme sonucunda problemin kayna n n da t m yapan 80 cm çap ndaki ana borular oldu u tespit edilmifltir. Çünkü büyük bir h z ile transfer edilen do algaz, boru cidarlar na çarparak ortalama 95 ila 110 dba düzeyinde ses yapmaktayd. Yaklafl k 3 metre mesafeden ölçülen bu yüksek gürültü de eri lojman sakinlerinin geceleri uyku problemi yaflamalar na ve çal flanlar n da %20 sinin iflitme kayb na u ramalar na sebep olmufltu. Borularda yap lmas gereken ses yal t m n n erte- K ürültü, insan sa l n ve çal flma performans n olumsuz yönde etkileyen, günlük hayatta da s kça karfl laflt m z bir problem. Özellikle aç k ofis sistemi içinde çal flanlar için gürültü önemli bir sorun. Call 7/24 (Call Center Services by Global Bilgi) bünyesinde yer alan kitelli deki Turkcell Ça r Merkezi nden firmam za gelen flikayet de gürültü kaynakl idi. ncelemelerimizin sonucunda Ça r Merkezi nde; çok say da çal flan n ayn anda telefon görüflmesi yapmas ile ortaya ç kan sesin, asma tavan uygulamas nda kullan lan alç plakalara çarparak çal flanlara geri yans d n, dolay s yla ortamdaki ses bas nç düzeyinin rahats z edici bir mertebeye ulaflt n tespit ettik. Bu durum karfl s nda da yap lmas gerekenin ses yal t m de il, mevcut ortam içerisinde akustik düzenleme oldu una karar verdik. Akustik düzenleme için yüksek ses yutuculu u, yanmaz oluflu, mükemmel s yal t m özelli i, hafif olmas, kolay uygulanabilirli i ve dekoratifli i nedeniyle ODE Akustik ML ürününü önerdik. Özel yap flt r c s ile alç plakalar üzerine yap flt r larak 700 m2 lik bir tavan alan na yap lan uygulama yaklafl k 15 günde tamamland. Uygulama sonras nda akustik aç dan elde edilen iyileflmeyi birebir gözlemlemek amac ile Ça r Merkezi nde yapt m z inceleme ve çal flanlar ile yapt m z görüflmeler sonucunda rahats zl k verici u ultu ve ses yank lanmas n n ortadan kalkt, akustik aç dan çok daha sa l kl ve kontrollü bir ortam n sa land n gördük. G 12 Yal t m Bir Bütündür lenmesinin insan sa l aç s ndan daha büyük kay plara yol açabilece ini göz önüne alarak taraf m zdan do algaz borular için süratle bir ses yal t m detay gelifltirildi. Lüleburgaz bayimiz Sistem Mühendislik Mimarl k Ltd. fiti. taraf ndan yap lan uygulama sonras nda ortalama dba ses bas nç düzeyini ulaflmak hedeflendi i için borunun üzerine ODE Rockwool rabitz telli taflyünü flilte, ODE Index polimer bitümlü membran ve galvaniz sac kaplama gibi çeflitli ses yal t m ve akustik düzenleme malzemeleri uyguland. Yap lan uygulaman n sonucunda da hedeflenen ses seviyesine inildi. Yal t m çin Önce ODE 13

6 fi ORTAKLARIMIZ/ ODE n fi ORTAKLARIMIZ/ ODE n BAfiARILI UYGULAMALAR BAfiARILI UYGULAMALAR NET Yal t m Çorum da Is Yal t m Uygulamalar Villalarda Is Yal t m Konusunda ddial Dönüflüm Mimarl k n Çal flmalar ile Yayg nlafl yor orum bayimiz Dönüflüm Mimarl k Çorum ve civar illerinde yürüttü ü Ç çal flmalar ile bu bölgedeki s yal t m uygulamalar na h z kazand rd. Tüm uygulamalar nda ODE Sistem s yal t m paketini kullanan bayimiz Kuflçuo lu Apartman nda da ODE Sistem kulland m2 lik alana yap lan bu uygulamada 3 cm ODE Is pan MD kullan ld. nkara da s, ses ve su yal t m konular nda pekçok baflar l uygulama gerçeklefltiren Ankara Yal t m Dan flma Orta m z Net Yal t m, villalarda yal t m uygulamalar na a rl k verdi. Çetin geçen bir k fl mevsiminin ard ndan oluflan yo un s yal t m taleplerine ODE Is pan ve ODE Sistem ürünlerimiz ile çözüm getiren Net Yal t m Angora Evleri nde de 2 villan n s yal t m n yapt. Toplamda 900 m2 lik bir alana ODE Sistem uygulayan bayimiz uygulamas nda 4 cm ODE Is pan MD kulland. A Is Yal t m Uygulamalar nda Gürsoy Ticaret in Tercihi ODE Is pan bayimiz Gürsoy Ticaret, Turhal da Triplex bir villan n s yal t m uygulamats n urhal ODE Is pan ürünümüz ile yapt. Binan n Yap Net ODE Is pan Uygulamalar na Devam Ediyor anisa bayimiz Yap Net, d fl cephe mantolama uygulam malar nda ODE Is pan ürünümüzü tercih ediyor. Son olarak Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Binas n n s yal t m n yapan bayimiz burada 500 m2 lik alana 3 cm ODE Is pan MD uygulad. 14 Yal t m Bir Bütündür d fltan s yal t m uygulamas nda 4 cm ODE Is pan MD kullanan bayimiz villan n teras ve döflemelerinin s yal t m nda da ODE Is pan DT ürünümüzü tercih etti. Form Yap Ses Yal t m Uygulamalar nda ODE Akustik Tercih Ediyor fyon Bayimiz Form Yap, Zekeriyaköy de yapt ses kay t stüdyosunun ses yal t m n SE/PY A 65/70 ODE Akustik Piramit, 20 mm ODE Nfaf yanmaz akustik köpük ve 5 cm ODE Rockwool BP 50 taflyünü levha kullanarak yapt. Yal t m çin Önce ODE 15

7 KONYA H LTON OTEL / ODE n KONYA H LTON OTEL / ODE n REFERANSLARIMIZ REFERANSLARIMIZ Konya Hilton Oteli T ürkiye deki Hilton otellerinin yedincisi Nisan ay nda Konya da hizmete girdi. Maser Holding taraf ndan yapt r lan m2 lik alana sahip 104 m. yüksekli indeki otel 26 kattan olufluyor. 279 odal otelin içinde 2 restaurant, 2 bar, 1 cafe, 965 m2 lik ikiye bölünebilen bir balo salonu ve 9 adet toplant salonu bulunuyor. Tesisat projesi hsan Befleli taraf ndan tasarlanan binan n mekanik tesisat sistemlerinin tüm uygulamas TOKAR A.fi. taraf ndan yap ld. Merkezi havaland rma, egzost havaland rma, s hhi tesisat ve yang n sistemleri yüksek yap teknolojisine uygun olarak infla edilen binan n s tmas LPG brülörlü kazanlarla; so utmas ise hava so utmal chillerlerle yap l yor. Yüksek bir yap oldu u için s tma ve so utma sistemlerinde eflanjör kullan lan binan n yatak odalar nda, toplant odalar nda, bürolar nda ve dükkanlar nda fan-coil + primer hava santrali kullan lm fl. Balo salonu, lobi ve fuayede sabit debili sistemler tercih edilirken kapal havuz ve hamamda yerden s tma sistemi uygulanm fl. TOKAR, binan n mekanik tesisat sistemlerinin imalat nda tüm mahaller için flantiye uygulama projeleri haz rlam fl ve imalat n bafllayaca her mahal- de o bölüm için s tma-so utma, klima, havaland rma, yang n ve s hhi tesisat paftalar asma tavan çal flmas na göre koordinasyon projeleri oluflturmufl. Her mahal ile ilgili çal flman n uygulamas na da mekanik kontrolün onay al nd ktan sonra bafllanm fl. Yap tesisat n n imalat esnas nda boru sistemlerinde Türk standartlar, yay n sistemlerinde NFPA standartlar, s hhi tesisat sistemlerinde Türk standartlar ve ASPE standartlar, kanal imalat nda SMACNA ve ASPE standartlar ile uyum sa lanm fl. Bütün yap lan imalat n standartlar na uygun flekilde yerleflimi ve as lmas sa lanm fl, hatlarda ak flkan ve malzeme özellikleri ile uyumlu yal t m yap lm fl. T O K A R A. fi y l nda kurulan TOKAR A.fi. Türkiye nin ilk tesisat firmas y l na kadar s tma-so utma-klima iflleri ile u raflan firma 1970 ten sonra endüstriyel ifllerde de hizmet vermeye bafllam fl. Mekanik ve elektrik infla sözleflmelerini tamamlay c inflaat iflleri boru tesisat, çelik yap lar, inflaat iflleri, güç kaynaklar ve da t m için temel ve detayl mühendislik servisleri sunan firma, hem yerinde hem de fabrikada genifl bir yelpazede endüstriyel ekipman imalat da yap yor. Türk tesisat sektöründe bir okul misyonuna sahip olan TOKAR, Türkiye de pek çok seçkin projeye imzagenel Müdür Yard mc s s n atm fl. Sadece son 10 y lda yaklafl k 1.5 milyon m2 Hüseyin Erdem alan n s tma ve so utma tesisat n yapan firman n referanslar aras nda; Sabanc Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Four Seasons Otel, Ritz Carlton Otel, Mövenpick Otel, Ford Otosan Fabrikas, Toyota Fabrikas, Peugeot Fabrikas, Kosifler fl Merkezi, Mak-Yol Levent Otel, Sütlüce Kültür Merkezi, Optimum Residence, Carrefour Haramidere, Selçuk Üniversitesi Hastanesi yer almaktad r. Ayr ca stanbul Metrosu da TOKAR firmas n n Frans z CEGLEG firmas ile yürüttü ü ortak çal flma ile yap lm flt r y l ndan beri TOKAR A.fi de görev yapan Genel Müdür Yard mc s Hüseyin Erdem e Konya Hilton Projesi ve TOKAR hakk nda verdi i bilgilerden dolay teflekkür ederiz. Konya Hilton da Kullan lan Malzemeler ODE K-Flex ST Boru ODE K-Flex ST Levha ODE Nfaf ODE DEC Havaland rma Kanallar mt 19 mm 25 mm Econoflex A1 Isodec Sonodec 3000 m m2 Süzer Plaza Lütfi K rdar Kongre Merkezi Sabanc Üniversitesi Sabanc Center Summary Hilton Hotels Also Preferred ODE Products Hilton Hotels opened a new hotel in Konya, which is one of the most industrialized cities of Turkey, where ODE products were used in mechanical installations and HVAC units. Being the 7th Hilton hotel in Turkey, Konya Hilton has a m2 floor area in 26 floors with 134 m height. Smacna and Aspe standarts were complied in engineering HVAC and plumbing applications, as the specifications indicated ODE K-Flex ST, ODE Nfaf nonflammable acoustic foam and ODE DEC flexible ducts were used. 16 Yal t m Bir Bütündür Yal t m çin Önce ODE 17

8 YALITIM B L NC / ODE n YALITIM B L NC / ODE n BÖLGE SEM NERLER Eskiflehir Uflak BÖLGE SEM NERLER Bursa Bal kesir Denizli zmir Afyon Samsun Gaziantep Konya Kayseri yal t m Anadolu da yal t m 988 y l ndan bugüne Türk yal t m sektöründe üretici, ithalatç ve ihracatç bir firma kimli i ile faaliyet gösteren ve yal t m bilincinin geliflmesine yönelik hizmetler sunan firmam z, 2002 nin Mart, Nisan, May s ve Haziran aylar nda 16 ilde düzenledi i " deal Yap Tasar m Kriterleri ve Tesisatta Yal t m Sistemleri" konulu seminerlerde 700 ü aflk n kifli ile yal t m konusundaki bilgi ve deneyimlerini paylaflt. Ça dafl ülkelere oranla ülkemizde oldukça gecikmeli bir tarihte bafllayan ve halen olmas gereken yere ulaflamayan yal t m bilincini gelifltirmek için ha Yal t m Bir Bütündür z rlad ve ücretsiz olarak da tt broflürler, kitaplar, hesap programlar ile takdir toplayan kuruluflumuz, bu y lki e itim program çerçevesinde Türkiye nin 7 bölgesinde 16 ilde seminer verdi. Mimar, inflaat mühendisi, makine mühendisi, üniversite ö retim üyeleri, kamu çal flanlar ve ö rencilerin oluflturdu u genifl bir kat l mc grubu taraf ndan izlenen seminerlerde pazarlama müdürümüz Ali Türker kat l mc lara ideal yap tasar m kriterleri, TS 825 s yal t m standard, yap fizi ine uygun nefes alan detaylar n oluflturulmas, su yal t m önlemleri, gürültü denetimi ve yang n yal t m konular hakk n- bilinci e itimlerimiz ile da bilgiler verdi. Seminerlerde s yal t m uygulama sistemleri ve uygulamalarda yap lan hatalar örneklerle anlat ld. Seminer sonunda "Seminer Kat l m Belgesi" verdi imiz kat l mc lar yal t m konusunda ak llar na tak lan pek çok soruyu seminerlerin sonunda düzenlenen yemek ve kokteyl organizasyonlar nda firmam z yetkililerine sorma f rsat buldular. Türkiye nin çeflitli illerinde de iflik meslek gruplar na mensup kiflilerin kat l m ile gerçeklefltirilen ve Türkiye deki yal t m bilincinin gelifltirilmesine yönelik düzenledi imiz seminerler 2002 y l n n ikinci yar s nda da devam edecek. yayg nlafl yor Düzenlenen E itimler - 26 Mart Eskiflehir 27 Mart Bursa 28 Mart Bal kesir 29 Mart Çanakkale 9 Nisan Denizli 10 Nisan zmir 11 Nisan Uflak 12 Nisan Afyon 17 Nisan Samsun 4 Haziran Malatya 5 Haziran Gaziantep 6 Haziran Antakya 7 Haziran Adana 12 Haziran Edirne (Yap ) 12 Haziran Edirne (Tesisat) 17 Haziran Konya 18 Haziran Kayseri Summary ODE Insulation Seminars Attract Great Attention Since 1988, ODE is one of the leading companies in Turkish insulation sector with its active role in production, export and import facilities. Beyond these facilities, to improve insulation common sense, training seminars were carried out in 16 different cities within Turkey, with more than 700 attendants in first 6 months of ODE Insulation seminars will go on in the second half of the year with different participators such as architects, civil and mechanical engineers and people concerned in insulation and building sector. Yal t m çin Önce ODE 19

9 GÖRÜfiLER/ ODE n GÖRÜfiLER Okul y llar n hat rlad m Düzenlemifl oldu unuz Afyon semineri bize okul y llar m z hat rlat r kalitede yo un ama ayn zamanda düzeyli bir e itim semineri olmufltur. Son y llarda kullan m artan XPS, EPS, camyünü ve taflyünü gibi s yal t m malzemelerinin teknik özelliklerinin anlat ld ve uygulama farkl l klar n n karfl laflt r ld seminerdeki kat l mc lar n meslektafllar - m zdan olmas da seminer düzeyinin korunmas n sa lam flt r. Seminer kapsam n n marka ve malzeme tan t m ndan ziyade uygulamada göz ard edilen detaylara yönelik olmas, bu uygulamalar n zaman içerisinde oluflturabilece i problemlerin ele al nmas hatta malzeme seçimi esnas nda yap labilecek hatalar n yap da oluflturdu- u tahribat n incelenmesi ve görüfl al fl verifli sa lanmas aç s ndan çok zevkli geçmifltir. Sizlere teflekkür eder seminerlerinizin devaml l n dileriz. Kamer nfl. Tic. ve San. Ltd. fiti. nfl. Müh. Fethi KARACA AFYON Mesleki aç dan yararl 10 Nisan 2002 tarihinde zmir de düzenlemifl oldu unuz deal Yap Tasar m seminerinizi firma ve ürün tan t m yerine s yal t m hakk nda bilgilendirici nitelikte olmas nedeniyle mesleki aç dan yararl buldum. Tüm seminer boyunca belirli bir ürünün empoze edilmesi ve rakip firmalardan daha iyi olundu unun anlat lmas yerine, proje aflamas nda çözüm getirecek meslek sahiplerinin dikkat etmesi gereken yal t m ilkelerinin ve uyulmas zorunlu olan yönetmeliklerin özetlenmesi ve bu yönetmeliklerin dünya standartlar yla karfl laflt r lmas yoluna gidilmesinin uzun vadede firmaya da kazand rd na inan yorum. Sayg lar mla, Hüseyin ACAR nflaat Mühendisi ZM R Çözüm yollar gösterdi Eskiflehir de düzenledi iniz "Yap Yal t m " konulu seminer önümüzdeki dönemde imalat na bafllayaca- m z projemize iliflkin kafam zda netleflmemifl birçok düflüncenin ve detay n çözümünde bize çok yard mc oldu. Özellikle çok sert geçen bu k fl, yal t m n nedenli önemli oldu unu gelen yak t paralar ile gösterdi. Hepimizin art k bilincinde oldu umuz yal t mda, kullan lacak materyaller ve bunlar n teknik özelliklerinin hiçbir flekilde marka ismi verilmeden dürüst bir flekilde aktar lmas bizleri etkileyen di er bir özellik oldu. Ancak Türkiye için daha yeni olan s yal t m konular daha iyi yorumlanabilmesi, uygulanabilmesi ve ikna edilebilmeleri aç s ndan periyodik olarak bu seminerleri özellikle güncel yaflamda karfl lafl lan konular n çözümleri, uygulanabilecek detaylar k saca daha prati e yönelik bir flekilde yap l rsa daha yararl olaca düflüncesindeyim. Muzaffer TUNAKAN nflaat Mühendisi Osmangazi Üniversitesi Yap flleri ve Teknik Daire Baflkanl ESK fieh R Yal t m göz ard edilmemeli ODE taraf ndan seri halde düzenlenen ve Bal kesir de gerçeklefltiren ODE yal t m malzemeleri ile ilgili seminerin biz teknik elemanlar aç s ndan oldukça yararl bir çal flma oldu unu belirtmeliyim. Yal t m olay, tüketici ve ülke ekonomisi aç s ndan göz ard edilemeyecek bir gerçektir. Yaflad m z veya çal flt m z mekanlar n s t lmas, havaland r lmas ve so utulmas için harcanan paralar düflünülürse, yal t m n ne kadar önemli oldu unu anlamak hiç de zor de il. Uygulama aflamas nda yal t m için harcamalar çok gibi görülse de uzun vadede kullan m maliyetini düflürece i ve sa l kl bir yaflam için sa layaca konfor dikkate al n rsa, harcamalar n çok da önemli olmad n anlamak ve anlatmak mümkün olabilir. E er bu tür seminerler ve benzeri faaliyetler daha s klaflt r l rsa, uygulama yap lm fl yerlere teknik geziler düzenlenir ve yerinde uygulamalar yap l rsa çok daha yararl olur diye düflünüyorum. Çal flmalar n z n ve baflar lar n - z n devam n dilerim. Ahmet TET K Mimar BALIKES R Müflterilerim ikna oldu GÖRÜfiLER/ ODE n GÖRÜfiLER Firman z taraf ndan Samsun da verilen tan t m seminerinize kat lm fl bulunuyorum. Öncelikle seminerin tek amac n n kendi ürünlerinizi tan tmak de il, ayn zamanda do ru malzemenin do ru yerde kullan lmas konusunda e itim amac tafl d için sizlere teflekkür etmek istiyorum. Ciddi araflt rmalar ve istatistikler sonucunda ortaya konulan gerçekler insan gerçekten hayrete düflürüyor. Do ru yap lan s yal t m n n bir yap da ne kadar önemli oldu- unu, vermifl oldu unuz rakamsal gerçekler ile ekonomik anlamda zor günler geçiren ülkemizde hem parasal hem de do al kaynaklar m z aç s ndan ne büyük bir kay p yafland n ortaya koydunuz. Bu anlamda biz teknik insanlara çok büyük görevler düflüyor. Öncelikle proje tasar mlar n n, s yal t mlar göz önüne al narak yap lmas, ikinci ad m ise inflaat sahiplerinin bu maliyeti göze almalar konusunda ikna edilmesi ve en önemlisi de do ru uygulama yap lmas konusunda titizlik gösterilmesidir. fiu an Samsun da tasar m ve uygulamas n yürütmüfl oldu um dört konutluk küçük bir site projesi var. Semineriniz tam da projede uygulamay düflündü üm mantolamaya iliflkin olarak mal sahiplerini ikna etme sürecine denk geldi. Seminer sonunda mal sahipleri fikrimi hemen onaylad lar. Sizlere bunun için ayr ca teflekkür ederim ve çal flmalar n zda baflar lar n z n devam n dilerim. Sema Okutgen Y. Mimar Restoratör SAMSUN 20 Yal t m Bir Bütündür Yal t m çin Önce ODE 21

10 ÖZGEN ISI/ ODE n TERAN YAPI/ ODE n YALITIM DANIfiMA ORTAKLARIMIZ ÖZGEN ISI YALITIM DANIfiMA ORTAKLARIMIZ TERAN YAPI Firmam z n hedefi yal t m ile ilgili sorunlara do ru ve ekonomik çözüm önerileri sunmakt r. Is meslek hayat na 1984 y l nda inflaatla bafllad. Çal flma alan na 1988 y l nda kalorifer ve s hhi tesisat malzemeleri sat fl n ekledi y l nda ODE ile tan flt. ÖODEzgen ile tan flmam z firmam z için bir dönüm noktas oldu. ODE ile çal flmaya bafllad ktan sonra s hhi tesisat iflini tamamen b rakt k ve kaloriferle ilgili iflimizi ikinci plana çekip yal t m ifline yöneldik. Bu y l yal t m konusunda daha iyi hizmet verebilmek için bir ad m daha att k ve yal t m showroomumuzu hizmete açt k. Enerji maliyetlerinin yükseldi i bir dönemde ça dafl yap larda enerji tüketimini minimuma indirmek için yal t m zorunluluk haline gelmifltir. Bu nedenle de kentimizde artan gereksinimi karfl lamak amac yla firma olarak 20 kiflilik teknik ve usta ekibimizle her türlü yal t m sorununa en iyi uygun çözümü getirmek için çal fl yoruz. Firmam z n yapt ifllere referans olarak SS. Yeni Bar flkent, SS. Gözde Konut Yap, SS. STEK Yap kooperatiflerinde yapt m z s ve su yal t m uygulamalar n gösterebiliriz. 22 Yal t m Bir Bütündür y l nda Adana da kurulan firmam z, yal t m malzemeleri sat fl ve yal t m uygulamalar konusunda hiz2on002 met vermektedir. alt y l aflk n bir süreden beri Adana Bölgesi nde yal t m sektöründe çeflitli kurulufllarda hizmet verdikten sonra müflterilerimize daha iyi hizmet vermek için kendi firmam z kurduk. Firmam z n hedefi yal t m ile ilgili sorunlara do ru ve ekonomik çözüm önerileri sunmak, bölgemizdeki yal t m bilincini gelifltirerek ülkemizin enerji için ödedi i büyük bedellerin düflürülmesine katk da bulunmakt r. Hizmetlerimiz aras nda; s yal t m, ses yal t m, su yal t m, taflyünü asma tavan, alç pan bölme duvar, alç pan asma tavan ve çat kaplama uygulamalar yer almaktad r. Yal t m çin Önce ODE 23

11 YAPI 2002/ ODE n SODEX 2002/ ODE n FUARLAR FUARLAR Yeni Ürünlerimizi YAPI ve SODEX 2002 Fuarlar nda Tan tt k nflaat ve tesisat sektörlerinin üretici ve kullan c lar n bir araya getiren iki önemli sektörel fuarda, yap ve tesisat yal t m na yönelik yeni ürünlerimizi sergiledik. 1-5 May s tarihlerinde TÜYAP Beylikdüzü fuar alan nda düzenlenen Yap 2002 stanbul Fuar nda 2001 y l nda üretimine bafllad m z ODE Is pan Ekstrüde Polistiren Köpük s yal t m ürünümüzü tan tt k. Sert geçen k fl mevsiminin ard ndan artan s nma maliyetlerini düflürme yollar n arayan ziyaretçilerin ilgi gösterdi i ODE Is pan ve binalar n d fltan mantolanmas nda kullan lan tüm malzemeleri bir paket halinde ODE markas ve kalitesi ile sunan ODE Sistem, kazançl bir s yal t m paketi olarak de erlendirildi. ODE Is pan n yan s ra yeni ürünlerimiz aras nda yer alan ve akustik problemlere de iflik tip ve yüzey flekilleri ile estetik çözümler getiren ODE Akustik i; su geçirimsiz, ancak nefes alan yap s ile yo uflmay engelleyen yeni nefes alan su yal t m örtülerini de stand m zda sergiledik. 2-5 May s 2002 tarihleri aras nda CNR Fuar Alan nda düzenlenen Sodex 2002 stanbul Fuar nda da tesisat yal t m ürünlerimizi sergiledik. Kauçuk köpü ü s yal t m malzemesi ODE K-Flex in ürün gam na 2002 y l nda giren ODE K-Flex AL, ODE K-Flex Color, ODE KFlex UV/A ve ODE K-Flex Color UV/A ürünlerimizi ziyaretçilerimize tan tt k. UV fl nlar na karfl dayan kl yap s ve farkl yüzey renkleri ile ilgi toplayan ODE K-Flex Color serisi, uygulama esnas nda ilave bir kaplama malzemesine gerek b rakmayan yap s, kolay ve çabuk uygulanabilme özellikleri ile ziyaretçilerin be enisini kazand. ODE K-Flex ürün gam m za yeni kat lan ODE K-Flex Frigo ürünü de so utma ekipmanlar ve so utma tesisat na getirdi i avantajlar ile ilgi toplad. Pudral iç yüzeyi ile kolay uygulanan, boru çap na göre de iflen farkl metrajlarda kesintisiz olarak üretilen ODE K-Flex Frigo bu özellikleri ile malzemenin israf n ve yard mc ürün ihtiyac n ortadan kald ran bir ürün. ODE KFlex ürün gam m z n yan s ra ODE Flanfl, ODE Flex polietilen yal t m malzemeleri, ODE Mason titreflim ve sismik yal t m ürünleri de ziyaretçilerimizin stand m zda ilgi gösterdikler di er ürünlerimizdi. Summary ODE Presented New Products in Turkeybuild and Sodex ODE presented new products for construction and HVAC sectors in Turkey s leading fair organisations Turkeybuild 2002 and Sodex 2002 which took place in may. Visitors had the chance of studying our new products. ODE K-Flex Al, ODE K-Flex Color, ODE K-Flex UV/A, ODE K-Flex Color UV/A and K-Flex Frigo took great attention with their perfect technical data. Our new product ODE Is pan and exterior thermal insulation package for buildings ODE Sistem was the center of attraction in Turkeybuild Yal t m Bir Bütündür Yal t m çin Önce ODE 25

12 DÜNYA PAZARLARINDAYIZ/ ODE n DÜNYA PAZARLARINDAYIZ/ ODE n FUARLAR FUARLAR Ürünlerimizi dünya pazarlar na Yurtd fl Temsilcilerimiz May s Ay nda Düzenledi imiz Yemekte Bulufltular tan tmaya devam ediyoruz 001 y l nda yaflanan ekonomik kriz ortam nda a rl k verdi imiz ihracat a m z gelifltirmeye yönelik çal flmalar m z 2002 y l nda da devam ettiriyor y l n n ilk alt ay nda Almanya, Romanya ve Bulgaristan da düzenlenen so utma havaland rma ve inflaat sektörlerine yönelik üç büyük fuara kat lan firmam z, bu fuarlarda üretimini yapt ODE Is pan Ekstrüde Polistiren Köpük, ODE K-Flex Kauçuk Köpü ü, ODE Flex Polietilen Köpük s yal t m malzemeleri ve ODE Flanfl ürünlerini sergiledi. Kat ld m z fuarlar esnas nda ihracat hacmimizi gelifltirecek iflbirli i sözleflmeleri de imzalad k. Fuarlar n düzenlendi i ülkelerdeki müflterilerimizi de ziyaret eden 2 ihracat müdürümüz Uygar Sonlu bu firmalarla mevcut çal flmalar m z daha da gelifltirmek için karfl l kl görüfl al flveriflinde bulundu y l nda 5 milyon DM lik ihracat gerçeklefltiren firmam z n halen ihracat yapt ülkeler aras nda talya, Yunanistan, spanya, ABD, srail, Ürdün, Suriye, Lübnan, Bulgaristan, Romanya, Türkmenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Rusya ve K br s yer al yor. Kendi tesislerimizde üretti imiz ürünlerin kalitesini yurtiçinde ve yurtd fl nda ba ms z laboratuvarlara yapt rd m z testlerle belgelendirip, 15 ülkeye gerçeklefltirdi imiz ihracatlarla üretim kalitesini bir kez daha kan tlayan firmam z n 2002 y l ihracat hedefi ise geçen y la göre %30 büyümek. Yap ve Sodex Fuarlar esnas nda firmam z ziyaret eden yurtd fl temsilcilerimiz onuruna bir yemek düzenledik. 3 May s 2002 tarihinde Kafl beyaz Restaurant da düzenledi imiz yeme e Suriye, Bulgaristan, srail, Belçika, Hollanda, Ürdün ve K br s da temsilcili imizi yapan firmalardan 25 kiflilik bir davetli toplulu u kat ld. ODE Ürünleri Dünyan n Tan nm fl Zincir Ma azalar nda Sat l yor Yo un çal flmalar m z sonucunda dünya yal t m pazar nda yerini almaya bafllayan ürünlerimiz yurtd fl ndaki temsilci firmalar m z kanal ile pek çok ünlü zincir ma azada sat fla sunuluyor. Bunlardan bir tanesi de Mr. Bricolage Sofya Ma azas. ODE Is pan, ODE Rockwool ve ODE Phon, ma azan n reyonlar nda sat fla sunulan ürünlerimizden baz lar. Bulgaristan Bultherm Fuar Yurtd fl Fuarlar Nisan 2002 Almanya IFH Fuar May s 2002 Romanya Romtherm Fuar May s 2002 Bulgaristan Bultherm Fuar Almanya IFH Fuar 26 Yal t m Bir Bütündür Summary ODE Products in World Insulation Market Aiming to improve our firms export activities, ODE attended three exhibitions in ventilating, cooling and construction sectors in the first six months of During these fair organizations which took place in Germany, Romania and Bulgaria, ODE presented ODE Is pan, ODE K-Flex, ODE Flex and ODE Flanged Connection Systems for ventilating ducts. In these international organizations ODE signed new export contracts in developing markets. With a 5 million DM export turnover in 2001, ODE has a new target, %30 growth in export volume in markets such as, Italy, Greece, Spain, USA, Israel, Jordan, Syria, Lebanon, Bulgaria, Romania, Turkmenistan, Kazakhstan, Azerbaijan, Russia, KKTC. Romanya Romtherm Fuar Yal t m çin Önce ODE 27

13 TTMD SEMPOZYUMU/ ODE n GÜNCEL 5. Uluslararas Yap da Tesisat Teknolojisi Sempozyumu Yap ld Türk Tesisat Mühendisleri Derne i taraf ndan düzenlenen "V. Uluslararas Yap da Tesisat Teknolojisi Sempozyumu", 29, 30 Nisan-1 May s 2002 tarihlerinde stanbul, The Marmara Oteli nde yap ld. Yerli ve yabanc bir çok akademisyen, tesisat mühendisi, mimar ve imalat sektörü temsilcilerinin kat ld sempozyumun aç l fl konuflmas n TTMD Yönetim Kurulu Baflkan Engin Kenber yapt. Ard ndan, kuruluflundan bugüne Türk Tesisat Mühendisleri Derne i nin faaliyetlerinin özetini sunan ve Tesisat Mühendisli inin tan t m n yapan bir sinevizyon filmi gösterildi. Aç l fl töreni ISKID Baflkan Mustafa Arslancan, ISKAV Baflkan Bedi Korun, MMO Baflkan Emin Korkmaz, ASHRAE Baflkan Özel Temsilcisi Dr. David Arnold, REHVA Baflkan Per Rasmussen, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanl - Elektrik flleri Etüd daresi Genel Müdür Vekili Mehmet Ça lar, Bay nd rl k ve skan Bakanl Müsteflar Yard mc s Mahmut Küçük ün yapt konuflmalarla devam etti. 3 gün süren toplant boyunca düzenlenen oturumlarda 12 si yabanc, 23 ü yerli olmak üzere toplam 35 bildiri sunuldu. Sempozyum, baflkanl n genel müdürümüz Orhan Turan n yapt "Tesisat Sektörünün Sorunlar ve Çözüm Önerileri" bafll kl aç k oturumla sona erdi. Bay nd rl k Bakan Prof. Dr. Abdülkadir Akcan n da kat ld aç k oturumda sektörün sorunlar ndan çok, sorunlara yönelik çözüm önerileri konufluldu. Toplant da ele al nan konular; Genel Sorunlar, Tasar m Sürecindeki Sorunlar, Yap m Sürecindeki Sorunlar, Çözüm Önerileri bafll n tafl yan dört bölümde incelendi. Sempozyum s ras nda sunulan bildirilerde, düzenlenen teknik oturumlarda, dünya enerji ve çevre sorunlar n n yap ve HVAC sektöründe giderek artan bir önemle alg land ve çözüm aray fllar na a rl n koydu u gözlendi. Çok say da mimar n kat ld sempozyumda, enerji etkin yap tasar m konusunda mühendis ve mimar iflbirli inin önemi, güneflten aktif ve pasif yararlanma, do al havaland rma, iklimlendirme ve ayd nlatma ile dünyada kendi gereksinimi olan enerjiyi kendisi sa layan enerji verimli bina örnekleri tart fl ld. Yap larda ve tesisat sistemlerinde s yal t m konusunda yeni geliflmeler ve uygulama örnekleri anlat ld ve bir yandan s yal t m yaparken bir yandan da günefl radyasyonunu büyük ölçüde içeri geçiren "Saydam Yal t m Malzemeleri" iflletme ve yat r m anlam nda alternatif malzemelerle karfl laflt rmal olarak tan t ld. Çevreci HVAC ürünlerinden toprak, su ve günefl destekli s pompalar, elektrik üretirken at k s yla s tma yapan küçük kapasiteli kombine s -güç sistemleri, yüksek verimli yo uflturuculu kazanlar ve yak t hücre teknolojisi ile ilgili toplant lar sempozyum s ras nda büyük bir ilgiyle izlendi. Yap da Tesisat Teknolojisi Sempozyumu na bir bildiri ile kat ld k Nisan-1 May s 2002 tarihlerinde stanbul da gerçeklefltirilen Yap da Tesisat Teknolojisi Sempozyumu nda HVAC sistemlerinde mekanik titreflim kontrolü, projelendirilmesi ve uygulanmas bafll kl bir bildiri sunduk. Genel müdürümüz Orhan Turan ve HVAC Yal t m fiefimiz Volkan Dikmen taraf ndan sunulan bildiride Ses Yal t m, Titreflim Kontrolü ve Sismik Koruma konular nda bilgi verildi. "Endüstride Buhar Kullan m ve Enerji Geri Kazan m " Sempozyumuna Kat ld k ntervalf taraf ndan düzenlenen "Endüstride Buhar Kullan m ve Enerji Geri Kazan m " sempozyumuna bir bildiri ile kat ld k Nisan 2002 tarihleri aras nda Bursa Kervansaray Oteli nde 90 kiflilik bir izleyici grubunun kat l m ile gerçeklefltirilen sempozyumda firmam zdan Volkan Dikmen "mekanik ve endüstriyel tesisatlarda s yal t m n n önemi ve enerji tasarrufu" konular n n ifllendi i bir bildiri sundu. Bildiride s yal t m, mekanik ve endüstriyel tesisat yal t m nda kullan lan s yal t m malzemeleri, vana ve armatür yal t m ile enerji kay plar n n boyutlar ve enerji tasarrufu konular detayl bir flekilde anlat ld. Ege Üniversitesi Semineri Ege Üniversitesi Makine Mühendisli i Bölümü ö rencilerine "Tesisat ve Yap Yal t m " konusunda bir seminer verdik. 3 Nisan 2002 tarihinde zmir Bölge Müdürümüz Göksel Gürp nar taraf ndan verilen seminerde tesisatta ve yap da yal t m n önemi, s kay plar ve enerji tasarrufu konular anlat ld. Yal t mda kullan lan malzemelerin ve malzeme seçim kriterlerinin de ele al nd seminerde ö rencilere ürünler ile ilgili broflür ve numuneler da t ld. Ümraniye Endüstri Meslek Lisesi Semineri Do algaz S hhi Tesisat ve Kalorifer Teknisyenleri Odas n n "E itime Katk Kampanyas " ad alt nda sektöre ara teknik eleman yetifltiren stanbul daki, Avc - lar, Ba c lar, Zincirlikuyu ve Ümraniye Endüstri Meslek Liselerinde bafllatt e itim kampanyas çerçevesinde "Tesisat Is Yal t m " konulu bir seminer verdik Nisan 2002 tarihlerinde Ümraniye Endüstri Meslek Lisesi Tesisat Teknolojisi Bölümü ö rencilerine verdi imiz seminerde; s yal t m temel kavramlar, s yal t m malzemeleri, tesisat s yal t m nda kullan lan malzemeler ve uygulama teknikleri örneklerle anlat ld. M YEM de Is Yal t m Semineri Verdik B ZDEN/ ODE n SEM NERLER Eskiflehir Anadolu Üniversitesi nde "Yap ve Tesisatta Yal t m Sistemleri" Konulu Seminer Verdik 25 Nisan 2002 tarihinde Eskiflehir Anadolu Üniversitesi nde gerçeklefltirdi imiz seminere çok say - da kamu ve özel sektör temsilcisi kat ld. HVAC Yal t m Sorumlumuz Zafer Ceylan taraf ndan verilen seminerde; Yap yal t m nda deal Yap tasar kriterleri, TS 825 Is Yal t m Standard, Yap larda Gürültü ve Yang n Yal t m konular ; Tesisat Yal - t m konusunda ise tesisatta kullan lan s yal t m malzemeleri, so uk hatlar n s yal t m, vana ve armatür yal t m, havaland rma kanallar, yal t m kaplama sistemleri, tesisatta gürültü, titreflim ve sismik kontrol yöntemleri anlat ld. Optiroc Sat fl Ekibimize E itim Verdi Mart ay nda iflbirli i anlaflmas yapt m z Optiroc firmas sat fl ekibimize e itim verdi. 20 Nisan 2002 tarihinde Optiroc Çerkezköy tesislerinde düzenlenen bir tam günlük e itimde; d fl duvarlar n d fltan s yal t m uygulanmas teorik ve pratik uygulamalar eflli inde anlat ld. Optiroc Üretim Müdürü fiükrü Denizci ve Sat fl Müdürü Fatih Do- anay taraf ndan verilen e itimde, kullan lan malzemelerin özellikleri ve uygulamada dikkat edilecek özellikler detayl olarak anlat ld. Dokuz Eylül Üniversitesi Semineri Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisli i Bölümü ö rencilerine 28 May s 2002 tarihinde zmir Bölge Müdürümüz Göksel Gürp nar taraf ndan seminer verildi. Yaklafl k 100 ö rencinin kat ld seminerde binalarda ve tesisatta oluflan s kay plar, kazançlar ve TS 825 standard na iliflkin bilgiler verildi. Is, su, ses ve yang n yal t - m nda özellikle proje aflamas nda do ru tespit yap ld ktan sonra uygulamaya geçmenin öneminin vurguland - seminer soru cevap bölümü ile sona erdi. stanbul Makine Mühendisleri Odas Meslek çi E itim Merkezi taraf ndan düzenlenen Mühendis Yetkilendirme kursiyerlerine s yal t m konusunu anlatt k. 18 Nisan 2002 tarihinde yap yal t m sorumlumuz Neslihan Çölhan taraf ndan verilen e itimde; TS 825 standard na göre yap larda yap lmas gereken s yal t m uygulamalar TS 825 hesap program kullan larak örnekler eflli inde anlat ld. 28 Yal t m Bir Bütündür Yal t m çin Önce ODE 29

14 B ZDEN/ ODE n HABERLER 9. Kurulufl Y ldönümünü Kutlayan ZODER Genel Müdürümüz Orhan Turan a Plaket Verdi Türkiye Genç fl Adamlar Derne i TÜG - AD n 9. Dönem genel kurul toplant s 18 May s ta yap ld. Genel kurulda yap lan seçimde derne in yeni dönem yönetim kuruluna Hayati Kaya baflkanl ndaki liste seçildi. TÜG AD 8. Dönem yönetim kurulunda görev yapan Genel Müdürümüz Orhan Turan 9. dönem yönetim kurulunda da görev ald. ZODER, 9. Kurulufl Y ldönümü nü 14 Haziran 2002 akflam düzenledi i yemekli bo az gezisi ile kutlad. ZODER üyeleri, geçmifl dönem yönetim kurulu baflkanlar ve kurucu üyelerinin kat ld yemekte, gecenin aç l fl konuflmas n ZODER Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Özcan yapt. Özcan konuflmas nda sektörün büyümesi için faaliyet gösteren derne in çal flmalar ile yal t m sektörüne ve ülke ekonomisine önemli katk larda bulundu unu ve bu çal flmalar n bundan sonra da üyelerinin deste i ile devam edece- ini söyledi. Gecede düzenlenen plaket töreninde ise geçmifl dönemlerde ZODER yönetim kurulu baflkanl yapan Ecvet Biny ld z, Korhan Ifl kel, Orhan Turan ve Durmufl Topçu ya hizmetlerinden dolay birer plaket verildi. Orhan Turan TÜG AD 9. Dönem Yönetim Kurulu Üyeli i ne Seçildi Çat c lar Derne i ÇATIDER Kuruluyor E imli çat lar konusunda, sistem olarak çat malzemesi üreten, da tan, uygulayan firmalar ve çat konular nda çal flma yapan bilim adamlar n bünyesinde toplamay hedefleyen ÇATIDER in kurulufl çal flmalar tüm h z ile devam ediyor. Derne in 21 May s 2002 tarihinde 26 kurucu üyesinin kat l m ile Hidiv Kasr nda yap lan kurucular toplant - s nda, dernek çal flma grubunun kuruluflundan bugüne kadar yapt çal flmalar de erlendirildi ve tüzük üzerindeki çal flmalar gözden geçirilerek dernek tüzü üne son flekli verildi. Kurulufl çal flmalar devam eden derne in amaçlar aras nda Türkiye de mevcut dört iklim bölgesinde çat larda olmas gereken standartlar belirlemek, bu konuda yurtd fl nda yap lan çal flmalar inceleyip Türkiye flartlar na uyarlamak, yurtd fl ndaki benzer sivil toplum kurulufllar ile ortak çal flmalar yürüterek bilgi ve deneyim aktar m sa lamak, üyelerine son teknolojik bilgileri ileterek imalatç y kaliteli malzeme üretmeye, sat c y o ifle en uygun malzemeleri önererek bilinçli sat fl yapmaya, uygulay c y ise çat yap m kurallar na uygun modern, kal c ve kaliteli uygulama yapmaya teflvik etmek ve tüketiciyi bu konularda bilinçlendirmek yer al yor. E itime E itimle Destek Verdi imiz çin Plaketle Ödüllendirildik stanbul Do algaz S hhi Tesisat ve Kalorifer Teknisyenleri Odas, endüstri meslek liselerine yönelik düzenledikleri "E itime E itimle Destek" kampanyas na seminer deste i verdi imiz için firmam z bir plaketle ödüllendirdi. 28 May s 2002 tarihinde Ümraniye Endüstri Meslek Lisesi nde düzenlenen törende firmam za verilen plaketi HVAC Yal t m Sorumlumuz Zafer Ceylan ald. CNN TURK deki Fuar Özel Program na Kat ld k Genel Müdürümüz Orhan Turan stanbul Yap Fuar esnas nda fuar alan ndan canl yay n yapan CNN TURK ün Fuar Özel Program na konuk oldu. Zeynep Kahramanyol taraf ndan sunulan ve Türk inflaat sektöründe hizmet veren çeflitli meslek grubu temsilcilerinin kat ld programda yal t m sektörünü genel müdürümüz Orhan Turan temsil etti. Zeynep Kahramanyol un Türkiye deki yal t m bilinci ve yal t m n önemi konular nda sordu u sorular yan tlayan Orhan Turan, enerji konusunda d fla ba ml bir ülke olarak toplumdaki yal t m bilincinin mutlaka gelifltirilmesi gerekti ini, yal t m n bina maliyetlerine ekstra maliyet getiren bir yat r m de il, aksine kazanç sa layan bir unsur oldu unu vurgulad. Genel Müdürümüzü Orhan Turan 26 Nisan 2002 tarihinde CNBC-e kanal nda yay nlanan haber program "Son Bask "n n konu u oldu. Levent O uz taraf ndan sunulan programda Türk yal t m sektörünü de erlendiren Orhan Turan konuflmas nda; enerji maliyetlerinin düflürülmesi ve enerji tasarrufu aç s ndan yal t m n Türkiye için öneminin çok büyük oldu unun alt n çizdi. Leyle in Getirdi i zmir Bölge Müdürümüz Göksel Gürp nar 14 Haziran 2002 tarihinde baba oldu. pek-göksel Gürp nar çiftine k zlar Bensu ile mutluluklar diliyoruz. XPS malat fiefimiz Y lmaz Demir in de 10 Haziran 2002 tarihinde bir o lu dünyaya geldi. Gülhan-Y lmaz Demir çiftinin o ullar Ulafl ile birlikte uzun bir ömür geçirmelerini temenni ediyoruz. Aram za Kat lanlar nflaat Yüksek Mühendisi Tolga Köse zmir Bölge Müdürlü ümüzde; Mimar Umut Alpflahin de Ankara Bölge Müdürlü ümüzde Yap Yal t m Sorumlusu olarak göreve bafllam fllard r. Aram za kat lan yeni arkadafllar - m za görevlerinde baflar lar dileriz. B ZDEN/ ODE n HABERLER Genel Müdürümüz Orhan Turan Son Bask Program na Konuk Oldu Evlenenler ODE K-Flex üretim tesislerimizde genel müdür asistan olarak görev yapan Aysun Semero lu 8 Haziran 2002 tarihinde Tayfun Nazl ile hayat n birlefltirdi. Aysun-Tayfun Nazl çiftine bir ömür boyu mutluluk diliyoruz. Mason Teknik E itimi Mason firmas nda proje mühendisi olarak görev yapan lkay Balc firma personelimize Nisan tarihlerinde sismik koruyucular ve titreflim al c lar hakk nda bir e itim verdi. Türkiye temsilcili ini yapt m z Mason ürünlerinin özelliklerinin, sismik koruma ve titreflim yal t m n n öneminin anlat ld e itimde ürün seçim kriterlerine iliflkin örnek uygulamalar yap ld. 30 Yal t m Bir Bütündür Yal t m çin Önce ODE 31

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI TOPRA A BASAN DÖfiEME DETAYLARI ARAKAT DÖfiEME DETAYI 1- Döfleme kaplamas 2- fiap 3- Bir kat serbest su yal t m örtüsü (XPS kullan l rsa ay r c keçe tabakas ) 4- Is yal t m 5- Su yal t m örtüsü 6- Grobeton

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple Çözümler alsecco ve mineral malzemeler

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Isı Yalıtımı Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Terma Enerji Verimliliği nin temel politikası, en yeni teknolojileri, kaliteli hizmet anlayışıyla bir araya getirerek enerji verimliliği uygulamalarını

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN EPDM MEMBRAN LineFlex Nedir Yeni Nesil S zd rmaz Membran LineFLEX Dünyada lastik sanayisinin sürekli geliflmesi lasti in kullan m alan n artt rm flt r. Günümüzde pek çok yerde kullan lan lasti in en önemli

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN!

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN! ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n ayn çat alt nda toplayan bir sektör

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Isı Yalıtımı ve Binalarda Enerji Kimlik Belgesi - Bims, Pomza, Bimsblok ve Türevleri Salı, 01 Mayıs 2012 07:44 -

Isı Yalıtımı ve Binalarda Enerji Kimlik Belgesi - Bims, Pomza, Bimsblok ve Türevleri Salı, 01 Mayıs 2012 07:44 - ISI YALITIMI ve BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ Ülkemiz, enerji tüketiminde, birim ürün ve hizmette gelişmiş ülkelere göre (Batı Avrupa ya göre 2 kat, Japonya ya göre 4 kat) fazla enerji tüketmektedir.

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir.

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir. İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

: Ontur Otel zmir. Yap Tan t m. Yap Ad. Ontur Otel zmir

: Ontur Otel zmir. Yap Tan t m. Yap Ad. Ontur Otel zmir EGEM MARLIK 2007/4-63 Yap Tan t m Ontur Otel zmir Yap Ad : Ontur Otel zmir Toplam nflaat alan : 6 400 m 2 Mimari+Dekorasyon : Umut nan, Efe nan (SUTE Ltd. fiti.) Statik Müh. : Can Binzet (Ayd n Pelin-Can

Detaylı

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam...

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Sevdiklerinizin de erini biliyoruz, onlara yakıflır bir yaflam sunuyoruz. Kurulan düflleri yaflama dönüfltürüyoruz; Düfl kadar hofl bir ev, bir site kuruyoruz.

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Yapı Kabuğunda Isı Kayıplarının Azaltılması ve Bir İyileştirme Projesi Örneği

Yapı Kabuğunda Isı Kayıplarının Azaltılması ve Bir İyileştirme Projesi Örneği Sayfa 1 / 8 Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 9 4, s. 49-56, 2006 Yapı Kabuğunda Isı Kayıplarının Azaltılması ve Bir İyileştirme Projesi Örneği Hakan ÜNALAN* Emrah GÖKALTUN** Ramazan UĞURLUBİLEK*** Özet

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

TUĞLA VE KİREMİT RAPORU

TUĞLA VE KİREMİT RAPORU TUĞLA VE KİREMİT RAPORU Her türlü iklim koşuluna dayanıklı olan tuğla-kiremit, yaklaşık 6000 yıllık geçmişi ile kendini kanıtlamış, tamamen doğal ve sağlıklı yapı malzemeleridir. Topraktan (kilden) üretilmeleri

Detaylı

Dalaman Havaliman D fl Hatlar Terminal Binas

Dalaman Havaliman D fl Hatlar Terminal Binas EGEM MARLIK 2007/2-61 Yap Tan t m Dalaman Havaliman D fl Hatlar Terminal Binas Mimari avan proje :Emre Arolat-Bünyamin Derman Mimari uygulama ve detay projeleri : Emre Arolat Architects Mesleki kontrolük

Detaylı

Yap Katalo u 2007 RUSYA VE BDT ÜLKELER YAPI MALZEMELER SEKTÖRÜNE G RMENIN EN KISA YOLU Ürünü Öne Ç kard k 33 y ld r Türk Yap Sektörü nün en güvenilir bilgi kayna olan Yap Katalo u, ürünlerinizi sat nalmac

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR KAPILAR DORMA AGILE KAYAR KAPILAR Sürme cam kapıların mimarideki kullanımına paralel olarak, mekanizmalarının dış görünüşünün önemi de gün geçtikçe daha belirgin hale gelmektedir. Bu özellik otellerde,

Detaylı

BAŞLICA ÇATI ŞEKİLLERİ

BAŞLICA ÇATI ŞEKİLLERİ ÇATILAR Yapıları dış atmosferden gelen yağmur, rüzgar, kar ve dolu gibi etkenlerden koruyan elemanlara "ÇATI" denilmektedir. Genellikle ahşap, çelik ve betonarmeden yapılan çatılar konut, işyeri, atelye,

Detaylı

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler i Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler Refrattari Seramik Roller SIC plaka ve Beam ler GÜVEN SA LAMANIN EN Y YOLU B R fi

Detaylı

Teknik. Is Yal t m Ve Konutlarda Enerji Verimlili i. M.Ali Aflkadar / Y. Mimar BTM A.fi.

Teknik. Is Yal t m Ve Konutlarda Enerji Verimlili i. M.Ali Aflkadar / Y. Mimar BTM A.fi. Is Yal t m Ve Konutlarda Enerji Verimlili i M.Ali Aflkadar / Y. Mimar BTM A.fi. çinde yaflam faaliyetlerimizi sürdürdü ümüz konutlar, endüstri ve ulafl mdan sonra enerji tüketiminin en büyük oranda gerçekleflti

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Bulunduğu Kaynaştırma

Bulunduğu Kaynaştırma İşitme Engelli Öğrencilerin Bulunduğu Kaynaştırma Ortamlarında Fiziksel Düzenlemeler Araş. Gör. Duygu BÜYÜKKÖSE Araş. Gör. Hüseyin KOÇ Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR ÖZEK 2015, Anadolu Üniversitesi Giriş İşitme

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com 1 STANDART PREFABRİK YAPILAR Prefabrike hazır yapılar amacına göre geniş ve uzunlukları değişken, istenilen her türlü yerleşim alanına uygulanabilecek

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar. Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i

Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar. Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar Ege Bölgesi Enerji Forumu Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i Eylem YILMAZ ULU, Harun Kemal Öztürk, Ahmet Y lanc, Engin Çetin, Mahmut Hekim, Görkem anl, Sinan

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

Radyal Vantilatörlü. ADA S cak Hava Apareyi

Radyal Vantilatörlü. ADA S cak Hava Apareyi Radyal Vantilatörlü ADA S cak Hava Apareyleri deal Is tma Apareyi ATA S cak Hava Apareyi Alarko 19 y l nda kuruldu unda ilk apareyini tasarlad, üretti ve satt. O günden bu yana Türkiye de onbinlerce aparey

Detaylı

Issue date: March 2011 / 6992280

Issue date: March 2011 / 6992280 Issue date: March 2011 / 6992280 2. Banyo Mobilyas Ahflap Özellikler 7 6. Garanti fiartlar ve Garanti Belgesi 29 29 29 2. Banyo Mobilyalar Malzeme Özellikleri 3. 4. 5. 6. 7. 2. Banyo Mobilyalar Malzeme

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi.

Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi. Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi. Stoper Membran Türkiye, en yeni ve en modern polimer bitümlü membran tesislerinde üretilen STOR membran ile tan fl yor. Polimer bitümlü membran üretiminde son teknolojiyi

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI

BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI Cafer ÜNLÜ Makina Mühendisi 1952 yılında doğdu. 1975 yılında Makina Mühendisi oldu. 1976-1980 yılları arasında Türkiye Halk Bankası

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Yatay, Beyaz ve E risel

Yatay, Beyaz ve E risel 40 Yatay, Beyaz ve E risel YATAY ETK L, TEK KATLI, E R SEL B R YAPI OLAN TOB YÖNET M B NASI, BULUNDU U ARAZ N N EN YÜKSEK NOKTASINDA, MANZARAYA HAK M OLACAK fiek LDE KONUMLANMAKTADIR Prodek Mimarl k -

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

neden s yal t m yapt rmal y z?

neden s yal t m yapt rmal y z? neden s yal t m yapt rmal y z? ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı