T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 59 SAYI: 2010/12 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / 7307, 7414, 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : TL. : 5.00 TL. VOLUME: 59 NUMBER: 2010/12 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) / 7307, 7414, 7407 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan iii

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library iv

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. v

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. vi

7 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ MANTIK ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N KUTSAL K TAP HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L CERMEN D LLER ALMANCA D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...91 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER...153

8 640 EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI SPANYOL VE PORTEK Z D LLER EDEB YATI KLAS K YUNAN EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H...205

9 000 GENEL KONULAR Arter, Dennis. Her fieyin Gelece i. Standard 49(583) , ss SB , (1) Cömert, It r Tar - Sinan Mahir Kay ran. Çocuk ve Ergenlerde nternet Kullan m. Çocuk Dergisi 10(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (2) Çak r, Sinem Yeygel - Ayfle Temel E inli. Uluslararas fllitmelerin Web Sitelirenen Tasar m nda Kültürel Boyutlar n Adaptasyonunun Önemi (Uluslararas flletmelerin Web Sitelirinin çeriklerine Yönelik Kültürel Analiz) Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araflt rmalar Dergisi 1(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Durak, Umut. Bilgisayar Oyunlar için Fizik. Elektrik Mühendisli i 48(410) , ss SB , 000 Guilhem, Dirce - Luciana Neves Da Silva Bampi - Roberto Canete Villafranca. Responsibilities in Research: The Roles of Sponsors. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 67(4) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (3) 1964 SB 155 Kaplano lu, Sedat. Ekfli Sözlük 010 Kurucusu ssg: " nternet'te Hukukun 1 Ulaflamayaca Bir Yerde Durmak Çok Zor." [Söylefli] Ayraç (14) , ss SB , (4) Kaymas, Serhat. nternet ve Ulusal Kamu Politikalar : nternet Yönetiminde Türkiye için Alternatif Öneriler. letiflim: Araflt rmalar 5(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300, 320 K l nç, Do an. Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta nternet Sitelerine Eriflimin Engellenmesi ve fade Hürriyeti. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 14(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 1 340, 320, (5) Özkan, Memet. Siber Tehditler. Standard 49(583) , 100. s SB Yavaflo lu, Hakan - Ergin Tar. Kuzey Anadolu Fay 'n n Orta Bölümündeki Güncel Tektonik Aktivitenin Belirlenmesi. itüdergisi/d: Mühendislik 9(6) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , B BL YOGRAFYA 010 (1) Ç nar, Hüseyin. Vak flar Genel Müdürlü ü Yay nlar Katalogu. Vak flar Dergisi (34) , ss.

10 020 KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME Anameriç, Hakan. Türk K z lay 'n n (Osmanl Hilal-i Ahmer Cemiyeti) Savafl Esirlerine Kitap ve Kütüphane Hizmetleri ( ) Erdem (58) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Ar can, Sinem - Bülent Y lmaz. 100 Temel Eser Uygulamas n n Ö rencilerin Okuma Al flkanl klar na Etkisi ve Bu Uygulamada Kütüphanelerin Rolü Konusunda Ö retmen Görüflleri. Türk Kütüphanecili i 24(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) Baydur, Gülbün. De iflim ve Bibliyografik Denetim. Türk Kütüphanecili i 24(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (3) Erzurum, Kenan. Bir Duygu Yaratmak: "Üniversite Kütüphanedir" Türk Kütüphanecili i 24(3) , ss. Türkçe ve ng. özet. Öndo an, Ayfle Gedikçi. Üniversite Kütüphanelerinde Yürütülen Halkla liflkiler Faaliyetlerinin Müflteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi. Türk Kütüphanecili i 24(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (5) Sar nay, Yusuf. Arap Ülkelerinin Tarihi Kaynaklar Bak m ndan Türk Arflivlerinin Önemi. Belleten 74(271) , ss SA (6) Soysal, Özer. Osmanl 'da Neler Okundu, 'Kütüphane Kurumu' Nas l Alg land, Kurumlaflan 'Gelenek' Yoksa 'Kütüphane Kültürü' müydü. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Dergisi 50(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (7) Tümer, Deniz - Özgür Külcü. E itim Kurumlar nda Belge Yönetimi Koflullar n n De erlendirilmesi: 22 lk ve Orta Dereceli Özel Okulda Yap lm fl Bir Araflt rma. Türk Kütüphanecili i 24(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA (8) 020 (4) Karatepe, Tûba Çavdar. Dr. Yücel Da l. Türk Kütüphanecili i 24(3) , ss SA , 920 Türkiye'de Halk Kütüphanelerinin Yerel Yönetimlere Devredilme Süreci Üzerine Ankara Özel dare Yöneticilerinin Düflünceleri. Türk Kütüphanecili i 24(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA

11 020 (9) 070 HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K Yalç nkaya, Yalç n. Bilginin Fark ndal k ve Farkl l nda Organizasyonlar n Gelecek Alan : novasyon. Türk Kütüphanecili i 24(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER 070 (1) Balkaya, hsan Sabri. Minber Gazetesinde 1918 Olaylar na Mizahî Yaklafl mlar. Erdem (58) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) 050 (1) Odabafl,. Arda. Munis Tekinalp Küpçük, Selçuk. Üç Çiçek. Ayraç (Moiz Kohen)'in Erken Dönem (14) , ss. Biyografisine ve s na Katk. Toplumsal Tarih (204) 2009 SB , ss. 050, SB ,, (2) Yalç n, Fatih. Milli Mücadele Döneminde Ç kan Bir Edebiyat ve lim Mecmuas : Genç Yolcular. Türkiye Günlü ü (104) 2010, ss SB GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K Gülbahar, Zafer - Leyla Baflbo a Çiçek. Gaziantep Mevlevihanesi Vak f Müzesi. Vak flar Dergisi (34) , ss SB , 060 Tahincio lu, A. Nevin Y ld z. Namus Cinayetleri Üzerinden Yap lan Cinsiyetçilik ve Milliyetçili in Köfle Yaz lar na Yans mas. Mülkiye 34(269) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 360, (3) Tafl, O uzhan. Gazetecili in Do uflu: Elefltirel Bir Tarihyaz m na Do ru. Mülkiye 34(269) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB (4) 060 (1) Toktafl, Selma Sonras Ulu, Berkan - Mustafa fiahiner. Bir De iflen Medya Ortam nda Gazeteci: Gelene in K r lma Noktas : Ekfrasis Zanaatkâr m, Profesyonel mi? ve ngiltere'de Müzecilik. Hacettepe Mülkiye 34(269) 2010, ss. Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkçe ve ng. özet. Dergisi 27(2) , ss SB 16 Türkçe ve ng. özet. 070, SB , 820 3

12 090 ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER Gözeler, Esra. Vatikan Kütüphanesinde Tefsîr lmine liflkin Arapça El Yazmalar Üzerine Bir Araflt rma. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 51(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB , FELSEFE VE PS KOLOJ 100 (1) Hocao lu, Durmufl. Felsefe ve Hikmet Üzerine. Türkiye Günlü ü (104) 2010, ss SB , 297 Türkiye Günlü ü (104) 2010, ss SB Özcan, Hanifi. Mâtüridî Metafizi ine Bir Bak fl. Türkiye Günlü ü (104) 2010, ss SB , 180, EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 120 (1) Arter, Dennis. Her fieyin Gelece i. Standard 49(583) , ss SB , (2) 120 (2) Hocao lu, Durmufl. "Zaman n K sa Aydo du, Cengiz. Kalb ile nfla Tarihi" ve/veya Fizik ve Felsefe Etti imiz... Türkiye Günlü ü (104) Üzerine Bir Mülâhaza. Türkiye 2010, ss. Günlü ü (104) 2010, ss SB SB , (3) Can, slam. Diltey Felsefesi'nde nsan Bilimlerini Anlama ve 110 METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) 110 (1) Anl, Ömer Faik. Metafizi in Dili: Dilin fiiddeti -Derrida'n n 'fiiddet ve Metafizik' Metni Ba lam nda fiiddetsiz'li in Olana n n ncelenmesi. Kayg (15) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA S n rlar n Gösterme Çabas Olarak Hermeneutik [Osman Bilen'in "Ça dafl Yorum Bilim Kuramlar " Adl Eseri Üzerine] Ayraç (14) , ss SB SA (2) 170, 120 Hocao lu, Durmufl. Bilgi'den Kudret'e Kudret'ten Tahakküm'e. Çörekçio lu, Hakan. Nietzsche'de Ahlaksal ve Politik Bir Mesele Olarak Epistemoloji. Kayg (15) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. 4

13 140 BEL RL FELSEF OKULLAR 140 (1) Küçükalp, Derda. The Problem of Nihilism in Modern Political Philosophy: A Nietzsehean Discussion. Kayg (15) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet SA , , ss. Türkçe ve ng. özet SB Demirer, Halil - Nuriye Gürefl - Volkan Akgül. Organizational Commitment and Job Satisfaction: The Influence of Individual and Organizational Factors on Sales Persons Work Attitudes in Travel Agencies. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7(14) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet SA 3 650, (2) Silier, Y ld z. Marx ve Rousseau: Eflitsizlik ve Özgürlük. Do u Bat 14(55) , ss SB (3) 140, 190 Dural, Seda - Asu Karaflar - Hakan Çetinkaya. Kad nlar n Cinsiyet- çi Rekabette Kulland klar Kötüleme 150 PS KOLOJ Stratejilerinin Erkeklerin Efl Tercihleri Bilgiç, Reyhan. fle liflkin Tutumlar, fl Rolü Alg lar ve Alg lanan Performans Aras ndaki liflki. Amme daresi Dergisi 43(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Bulut, Sefa. Depremi Direk Olarak Yaflayan ve Okullar Y k lan Çocuklarda Görülen Travma Sonras Stres Tepkilerinin ve Alt Boyutlar n n Üç Y ll k Boylamsal ncelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi 25(66) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (2) Cinan, Sevtap. Sudoku Bulmacas nda Zihinsel Ad mlar: Hariç Tutma ve Dahil Tutma Taktikleri. Türk Psikoloji Dergisi 25(66) 5 Üzerindeki Etkisi. Türk Psikoloji Dergisi 25(66) , ss. Türkçe ve ng. özet SB Ekfli, Halil - Bülent Dilmaç. Üniversite Ö rencilerinin Genel Erteleme, Karar Vermeyi Erteleme ve Akademik Erteleme Düzeylerinin Sürekli Kayg Aç s ndan ncelenmesi. Uluda Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi 23(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA 9 370, (4) Ery lmaz, Ali - Leyla Ercan. Beliren Yetiflkinlikte Romantik Yak nl Bafllatma ve Bafla Ç kma. Uluda Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi 23(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA 9 150

14 Etkili Annelik E itimi Program n n Annelerin Benlik Sayg s na ve Anne Çocuk liflkisine Etkisinin ncelenmesi. De erler E itimi Dergisi 8(20) , ss. Araflt rma. Türk dare Dergisi 82(469) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 Türkçe ve ng. özet SA (6) 640, 150 Kocagöz, Elif - Yunus Dursun. Alg lanan Davran flsal Kontrol, 150 (5) Hayta, Akif. Nesne liflkileri Kuram ve Tanr Tasavvuru Üzerine Elefltirel Bir De erlendirme. De erler E itimi Dergisi 8(20) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 150, 200 Ajzen'in Teorisinde Nas l Konumlan r? Alternatif Model Analizleri. Karamano lu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araflt rmalar Dergisi 12(19) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 650 fl Yaflam nda Psikolojik Y ld rma (Mobbing) ve Etkileri: Özel Sermayeli Bankalarda Çal flanlar Aras nda Kesitsel Bir Araflt rma. Türkiye Klinikleri T p Bilimleri Dergisi 30(6) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 150 Karaçay, Bahri. Uyku [Mark Blumberg ile "Uyku Konusunda" Söylefli] Bilim ve Teknik 44(517) , ss SA 27, 150 Karada, Engin - Nuri Balo lu - Sedat Yüksel. Yap land rmac Düflünme ve Stresle Bafla Ç kma: Bir Yap sal Eflitlik Modelleme Çal flmas. Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 K r lmaz, Selma - Harun K r lmaz. Transformasyonel Liderli in Örgütsel Ba l l k Üzerine Etkileri: Sa l k Bakanl Merkez Teflkilat nda Bir 150 (7) Öfke Kontrolünde Zorluk Yaflayan Bir Grup Üniversite Ö rencisinde Öfke Tepkileri ve Psikiyatrik Tan lar n Cinsiyet Aç s ndan ncelenmesi. Türk Psikiyatri Dergisi 21(4) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (8) Özen, Yener - Fikret Gülaçt. Duyuflsal Alan Ö renilerinden Sevgi ve Sevgi Kuramlar (Sevgiye Dair Söylenceler) Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araflt rmalar Dergisi 1(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (9) Özler, Derya Ergun - Meltem Dil fiahin - Ceren Giderler Atalay. Teorik Bir Çerçevede Whistleblowing-Etik liflkisi. Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 170 6

15 150 (10) Verimlilik Dergisi (4) 2010, Sütcü, Serap Tekinsav - Arzu Ayd n ss. Türkçe ve ng. özet. - Oya Sorias. Ergenlerde Öfke ve Sald rganl Azaltmak için Biliflsel 1967 SB 319 Davran flç Bir Grup Terapisi 650, 150 Program n n Etkilili i. Türk Psikoloji Dergisi 25(66) , ss. Türkçe ve ng. özet SB fieflen, Harun. Adalet Alg s n n Tükenmiflli e Etkisi: fl Tatmininin Arac De iflken Rolünün Yap sal Eflitlik Modeli ile Testi. Savunma Bilimleri Dergisi 9(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 Temur, Özlem Do an - Nida Bay nd r - Hatice Zeynep nan. Ö retmenlerin Performans Görevlerinin Verilme Gerekçelerine liflkin Alg Düzeyleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7(14) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA 3 370, 150 Tozal, Yunus Emre. nsan Gözünün Gördü ü En Ç plak Gerçek Nedir? Ayraç (14) , ss SB , (12) Y ld r m, Fatma - nci Özgür lhan. Genel Özyeterlilik Ölçe i Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çal flmas. Türk Psikiyatri Dergisi 21(4) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB Yürür, Senay - Aflk n Keser. fle Ba l Gerginlik ile fl Tatmini liflkisinde Duygusal Tükenmenin Arac Rolü. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 65(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , MANTIK 160 (1) Çiçekda, Caner. "Akl n Yolu da Bir De ildir..." (Alev Alatl ) Üzerine. Kayg (15) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA ET K (AHLAK FELSEFES ) 150 (11) Akal n, Kürflat Haldun. Rasyonel Ekonomik Etkinli in Geliflimi Sürecinde Protestan Ahlak. Karamano lu Mehmet Bey Unwin, Steve. Zamanda Yolculuk ve Kaliteli Düflünmek. Standard 49(583) , ss SB Ünsar, A. Sinan - Sinan Hozer. Yöneticilerin Duygusal Zekâlar n n De erlendirilmesi Üzerine Tekstil Sektöründe Yap lan Bir Çal flma. 7 Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araflt rmalar Dergisi 12(19) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 170

16 170 (1) (44) 2010, ss. Türkçe ve Bayraktar, Levent. Bir Düflünür ve ng. özet. Ahlakç Nurettin Topçu. Türk Yurdu 1994 SA 26 30(280) , ss. 170, SB , 300, (2) Çörekçio lu, Hakan. Nietzsche'de Ahlaksal ve Politik Bir Mesele Olarak Epistemoloji. Kayg (15) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (3) Guilhem, Dirce - Luciana Neves Da Silva Bampi - Roberto Canete Villafranca. Responsibilities in Research: The Roles of Sponsors. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 67(4) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 000 Özler, Derya Ergun - Meltem Dil fiahin - Ceren Giderler Atalay. Teorik Bir Çerçevede Whistleblowing-Etik liflkisi. Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11(2) , ss. 170 (5) Yaman, Hikmet. Virtues and Vices in Akhlâq-i Nâflirî. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 51(2) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet SB ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 180 (1) Cicero, M. T. Post Reditum in Senatu ve Post Reditum a Quirites Söylevleri. Belleten 74(271) , ss SA , (2) Gülflen, Enver. pleri Kesmek: Modern Dönüflüme Bir Bak fl Denemesi. Ayraç (14) , ss SB Türkçe ve ng. özet SA , 170 Özcan, Hanifi. Mâtüridî Metafizi ine Bir Bak fl. Türkiye Günlü ü (104) Tan, Necmettin. Kant' n Din Anlay fl. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 51(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (4) Türkben, Yaflar. Nurettin Topçu'ya Göre Spinoza'n n Hürriyet Anlay fl. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi , ss SB , 180, 110 Tâhâ Hüseyn. Arap Belâgati: el- Câhiz'den 'Abdu'l-Kâhir'e Kadarki Süreç. Tercüme: Zafer K z kl, Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 51(2) 2010, ss SB , 180

17 180 (3) Discussion. Kayg (15) 2010, Y lmaz, Muhsin. Aristoteles'te E itim ss. ng. ve Türkçe özet. Kavram n n Politik fllevi. Kayg (15) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA , 320, MODERN BATI FELSEFES 2001 SA (1) 190 Becermen, Metin. Adorno'nun Hegel ve Marx' n Diyalektik Görüflünü Elefltirisi Üzerine Bir nceleme. Kayg (15) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Çetin, smail. Divine Foreknowledge and Human Freedom in Leibniz Philosophy. Kayg (15) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (3) Demir-Atay, Hivren. Reading The Logic of Sense as a Psychological Novel: Gilles Deleuze's Adventure with Lewis Carroll. Kayg (15) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet SA (4) Hocao lu, Durmufl. Yeni Bir Dünyan n Alt Yap s na Dair. Türkiye Günlü ü (104) 2010, ss. 190 (5) Orman, Enver. On Hegel's Concept of the Absolute. Kayg (15) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet. Silier, Y ld z. Marx ve Rousseau: Eflitsizlik ve Özgürlük. Do u Bat 14(55) , ss SB , (6) Tan, Necmettin. Kant' n Din Anlay fl. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 51(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 170 Türkben, Yaflar. Nurettin Topçu'ya Göre Spinoza'n n Hürriyet Anlay fl. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi (44) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , D N 1989 SB 149 Demirezen, smail. Medeniyetler 190 Kapitalist Dünya Sistemi ve Dini Hareketler. De erler E itimi Küçükalp, Derda. The Problem of Dergisi 8(20) , ss. Nihilism in Modern Political Türkçe ve ng. özet. Philosophy: A Nietzsehean 2003 SA 4 300, 200, 320 9

18 Hayta, Akif. Nesne liflkileri Kuram ve Tanr Tasavvuru Üzerine Elefltirel Bir De erlendirme. De erler E itimi Dergisi 8(20) , ss. Türkçe ve ng. özet. 290 HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 2003 SA 4 150, (1) Acar, fiinasi. Topkap Saray 'ndaki 200 (1) Ö ütle, Vefa Sayg n. Ateizm, Mesihçilik ve Marksç Realizm: Kendinde-Gerici ya da Kerdinde- Devrimci Herhangi Bir Dinsel nanç Var m d r? Do u Bat 14(55) , ss SB , 320 Mushaf n Gizi. Erdem (58) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) A rman, Mustafa. Kur'an Y l Vesilesiyle Kur'an Okumak Üzerine. Diyanet (240/Eki: Kur'an' Oku, Anla, Yafla) , ss SC Özkan, Fatih. Din ve Gelenek. Diyanet (240) , 5-8. ss SC 6 390, (3) Akgün, Sibel. K br s Türk 220 KUTSAL K TAP Toplumunun Siyasi ve Kültürel Hayat nda Lefkofla Mevlevihanesi'nin Yeri. Belleten 74(271) , ss. 220 (1) Polat, Fethi Ahmet. ncillerde ve 1956 SA 267 slam Tefsir Gelene inde Yahuda 297, 320 skaryot. STEM 8(16) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA (4) 220, 297 Alper, Hülya. Atalar Gelene ine Karfl Tevhid Gelene i. Diyanet (240) , ss. 260 HIR ST YAN SOSYAL 1969 SC D NB L M Draper, Robert. Çeliflkili Krallar. Foto raflar: Greg Girard, National Geographic Türkiye (116) , ss SB , (5) Apak, Adem. En Çok Hadis Rivayet Eden Sahabilerden Câbir b. Abdullah (r.a) Diyanet (240) , ss SC

19 297 (6) lahiyat Fakültesi Dergisi 51(2) Apak, Adem. Siyere Kaynakl 2010, ss. Türkçe ve ng. Aç s ndan Kur'ân' n De eri ve Önemi. özet. STEM 8(16) 2010, ss. Türkçe 1970 SB 582 ve ng. özet SA (12) 297 (7) Bayru, Esin Çelebi. Hz. Mevlâna'ya Apak, Adem. Siyere Kaynakl Göre Ne De erli Ne De ersiz; En Aç s ndan Kur'ân' n De eri ve Önemi. De erli Olan Nedir? Standard STEM 8(16) 2010, ss. Türkçe 49(583) , ss. ve ng. özet SB SA Ar k, M. Selim. Örf Âdet Olarak Gelenekler ve Din. Diyanet (240) , ss SC 6 390, (8) 1994 SB 96 Afl k, Nevzat. Sahabenin Kur'an' 950, 300, 297 Ö renme ve Ö retme Gayretleri. Diyanet (240/Eki: Kur'an' Oku, Anla, Yafla) , ss SC (9) Ayd n, M. fievki. Dindar n Kül Yutmas. Diyanet (240) , ss. Bozarslan, Hamit. Bir Historiografik Bilmece Ortado u'nun Tarihini Yazmak [Yazar n "Ortado u: Bir fiiddet Tarihi" Adl Eseri Üzerine Söylefli] Söylefli: Serra Torun, Toplumsal Tarih (204) , ss. 297 (13) Bulut, Mehmet. Din Hizmetlisi Yetifltiren E itim Kurumlar n n daresinin Diyanet flleri Baflkanl 'nda Olmas Teklifleri. Diyanet (240) , ss SC 6 297, SC (14) 297 Cebeci, Suat. Din Hizmetlerinde Dinî Dan flmanl k ve Rehberli in Temelleri. 297 (10) Balc, srafil. Siyer Okumalar nda Kur'ãn' n Rolü ve Belirleyicili i: Necm Sûresi Örnekli inde Baz Siyer Konular n n Kriti i. STEM 8(16) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA (11) Baltac, Burhan. Taberî'nin (v.310/922) 96/Alak Suresi 1-5. Ayetlerin Tefsirinde Yer Verdi i Rivayetlerde Nüzul Sürecine liflkin Veriler. Ankara Üniversitesi 11 Diyanet (240) , ss SC (15) Çankaya, Tülay. Mevlâna'n n Kuflat c l ve Hoflgörüsü. Diyanet (240) , ss SC Çetin, Firdevs. XVI. As r Alman Seyyahlar na Göre Osmanl Toplumu (Müslüman Davran fl ve Törenleri ile Dini Mekânlar) Vak flar Dergisi (34)

20 , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (20) Gözeler, Esra. Kur'ân' n Retorik Analizi: 101 Kâri'a Sûresi Örnekli inde Michel Cuypers'in Kur'ân' Anlama Metodu. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 51(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB (16) Demir, Arif. slam Tasavvuf Kültüründe Mûsiki Âdâb. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 51(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (21) Gül, Ali R za. slam ktisat Demir, Hilmi. Tevhid-fiirk Diyalekti inden Liberal ve Sol Diyalekti e. Türk Yurdu 30(280) , ss SB SB , Düflüncesinin Kur'ân'daki Temelleri. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 51(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (17) 297 (22) Demirkkol, Murat. Seyyid Hüseyin Gülbahar, Nasr'a Göre Ezelî Hikmet ve Geleneksel slam. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 51(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. Zafer - Leyla Baflbo a Çiçek. Gaziantep Mevlevihanesi Vak f Müzesi. Vak flar Dergisi (34) , ss SB , SB , (23) Günüç, Fevzi. Kur'an- Kerîm 297 (18) Ero lu, Selahattin. Interrelationship Between Fiqh and Other Disciplines. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 51(2) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet. Kitâbetinin Estetik Temelleri. STEM 8(16) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA SB SB , (19) Gerede, Galip. Yirminci Yüzy lda Yetiflmifl Bir Kur'an Bülbülü: Haf z Esad Gerede [Söylefli] Konuflan: Elif Arslan, Diyanet (240) , ss SC 6 297, SB Hocao lu, Durmufl. Felsefe ve Hikmet Üzerine. Türkiye Günlü ü (104) 2010, ss. 297 (24) Kalayc, Mehmet. Eflarîli in Tarihsel Arka Plan : Küllabîlik. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 51(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet.

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

İSTANBUL ve SANAT KONULU İSMEK BRANŞ YARIŞMALARI 2013

İSTANBUL ve SANAT KONULU İSMEK BRANŞ YARIŞMALARI 2013 1 2 Sevgili sanatseverler, Sadece iki kıtanın değil, aynı zamanda iki dünyanın, Doğu ile Batı nın birleştiği bir şehirdir İstanbulumuz. Bu kadim şehir; Yerebatan Sarayı, Dikilitaş, Çemberlitaş, Ayasofya,

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR Yard mc lar Saim ÜYE / Eylem ÜM T / Zeynep spir TOPRAK Emine rem AKI STANBUL BAROSU YAYINLARI stanbul

Detaylı

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi ISSN 1305 0060 Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Aralık, Nisan ve Eylül Aylarında Yayınlanan

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :12.11.2010 TOPLANTI SAYISI : 2010/11 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulumuz 12.11.2010 Cuma günü Enstitü Müdürü Yrd. Doç.

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014/2015 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI BÖTE 1 4 11:30-12:15 GÜLİZ KURAL

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014/2015 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI BÖTE 1 4 11:30-12:15 GÜLİZ KURAL BÖTE :0-9: 9:0-0: :0 - : :0 - : :0 - : İngilizce Okuma ve Yazma II D GÜLİZ KURAL Eğitimde Bilişim Teknolojileri II Eğitimde Bilişim Teknolojileri II Türkçe II: Sözlü Anlatım BL YRD. DOÇ. DR. TANER ARABACIOĞLU

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER:

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER: KONTROL ORTAMI Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

OSMANLI DAN LOZAN A BATI NIN PAYLAfiIM PROJELER

OSMANLI DAN LOZAN A BATI NIN PAYLAfiIM PROJELER OSMANLI DAN LOZAN A BATI NIN PAYLAfiIM PROJELER 26-27 Nisan 2006 Ba l ca Kampusu ANKARA DÜZENLEME KOM TES Prof. Dr. Ünsal YAVUZ (Baflkent Üniversitesi ATAMER Müdürü) Ayfer YILMAZ (Baflkent Üniversitesi

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta FARABİ KURUM KOORDİNATÖRÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta FARABİ KURUM KOORDİNATÖRÜ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta MEHMET AKİF ERSOY FARABİ KURUM ÜNİVERSİTESİ KOORDİNATÖRÜ Yrd.

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/1 Türkiye

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1995 Y. Lisans

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Ç NDEK LER BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Bellek ve Ö renme... 2 Davran n Yap Ta lar : Nöronlar... 3 Nöronlar n Bütünle tirme Fonksiyonu... 7 Ö renme ve Bellek... 12 Ö renme

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye

Detaylı

1982-1983 Boğaziçi Üniversitesi Yöneticilik Bölümü Öğretim Görevlisi

1982-1983 Boğaziçi Üniversitesi Yöneticilik Bölümü Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Y. Doç. Dr. Mehmet Kabasakal 2. Doğum Tarihi : 5.11.1951 3. Unvanı : Öğretim Üyesi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İş İdaresi Boğaziçi Üniversitesi 1975 Y.

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/12 Türkiye

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Klinik Psikoloji (PSY 402) Ders Detayları

Klinik Psikoloji (PSY 402) Ders Detayları Klinik Psikoloji (PSY 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Klinik Psikoloji PSY 402 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i PSY 301 Dersin Dili

Detaylı

ÖĞLE TATİLİ ÖĞLE TATİLİ

ÖĞLE TATİLİ ÖĞLE TATİLİ I EKONOMETRİ BÖLÜMÜ - NORMAL ÖĞRETİM Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II 09:25-10:10 Anayasa Hukuku İstatistik II Elif Akar (Uzaktan Eğitim) 10:20-11:05 Türk Dili II Adnan Küçük İsmail Koçak İngilizce

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

5/A SINIFI SEÇMELİ DERS PROGRAMI - ÖĞRENCİ BAZINDA ADI SOYADI

5/A SINIFI SEÇMELİ DERS PROGRAMI - ÖĞRENCİ BAZINDA ADI SOYADI Sıra No 1 11 2 44 3 65 4 145 5 169 6 200 7 299 8 310 9 345 10 354 11 355 12 361 13 369 14 370 15 379 16 388 17 389 18 403 19 768 20 779 21 871 22 1009 23 1012 24 1177 25 1228 26 1253 27 1356 28 1370 29

Detaylı

Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler )

Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler ) Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler ) 13640710016 MUSTAFA DOĞAN 13640710042 ELİF SEMA ÖZDİL 13640710044 RAMAZAN KOÇ 13640710050 SEVDA ÜRE 13640710054 GÜLFEN ELMACIOĞLU 13640710069 AYŞE BEKTAŞ 13640710081

Detaylı

*İSİMLERİ KARŞISINDA AYLARI BELİRTİLEN ÖĞRENCİLERİN STAJ TARİHLARİ EN KISA SÜREDE İLAN EDİLECEKTİR.

*İSİMLERİ KARŞISINDA AYLARI BELİRTİLEN ÖĞRENCİLERİN STAJ TARİHLARİ EN KISA SÜREDE İLAN EDİLECEKTİR. *ZORUNLU STAJ LİSTESİNDE ADI YER ALAN ÖĞRENCİLERİN, KURUMUMUZCA ONAYLANMASI GEREKEN BELGELERİNİ İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANLIĞI EĞİTİM VE STAJ OFİSİNE EN KISA SÜREDE GETİRMELERİ GEREKMEKTEDİR. *İSİMLERİ KARŞISINDA

Detaylı

Örgüt Psikolojisine Giriş (PSY 313) Ders Detayları

Örgüt Psikolojisine Giriş (PSY 313) Ders Detayları Örgüt Psikolojisine Giriş (PSY 313) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Örgüt Psikolojisine Giriş PSY 313 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/6 Türkiye

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

Cilt: 1 Say : Y lda iki defa yay nlan r Sahibi Bilim ve Sanat Vakf Yaz flleri Müdürü Salih Pulcu

Cilt: 1 Say : Y lda iki defa yay nlan r Sahibi Bilim ve Sanat Vakf Yaz flleri Müdürü Salih Pulcu hhh 1 Cilt: 1 Say : 1 2003 Y lda iki defa yay nlan r Sahibi Bilim ve Sanat Vakf Yaz flleri Müdürü Salih Pulcu Yay n Kurulu fievket K. Akar, Ebubekir Ceylan, Coflkun Çak r, Ahmet Davuto lu, Fatih Ermifl,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/9 Türkiye

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/1 Türkiye

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

Uluslararas li kiler I

Uluslararas li kiler I Uluslararas li kiler 0 :0 - :0 :0 - :0 :0 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 0:00-0:0 :00 - :0 :00 - :0 ULS Siyasi Tarih I ULS Türk Dili I 0 smet SARIBAL 0 Fikret KEDERS

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/07 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/07 Türkiye

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 21/01/2014 TOPLANTI SAYISI : 2014/02 Enstitü Yönetim Kurulu 21/01/2014 Salı günü Enstitü Müdürü Doç.Dr. Mehmet

Detaylı

Islak Mekan Tasarımı (İÇM 304) Ders Detayları

Islak Mekan Tasarımı (İÇM 304) Ders Detayları Islak Mekan Tasarımı (İÇM 304) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Islak Mekan Tasarımı İÇM 304 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/4 Türkiye

Detaylı

HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL BİLGİLERİ. Ünvanı. Genel Müdür Yardımcısı 7306 2587306 - Genel Müdür Yardımcısı 7305 2587305 -

HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL BİLGİLERİ. Ünvanı. Genel Müdür Yardımcısı 7306 2587306 - Genel Müdür Yardımcısı 7305 2587305 - Adı Soyadı Mustafa KAYHAN Dr. İbrahim ÖZCAN Burhan DEMİROK HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL BİLGİLERİ Ünvanı Genel Müdür 7301 2587301 2587344 Genel Müdür Yardımcısı 7306 2587306 - Genel Müdür Yardımcısı

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Tasarım Psikolojisi SEÇ356 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI Prof. Dr. fiermin TEK NALP Ruhdan UZUN LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI T pk 4. Bask Yay n No : 2988 letiflim Dizisi : 106 3. Bask - Eylül 2009 - STANBUL 3. Bask dan (T pk 4. Bas m) Ekim 2013 - STANBUL

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/4 Türkiye

Detaylı

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN Sosyal medyada bizi izleyin /ocedorgtr www.oced.org.tr Çocuklarda Oyun Eğitimi Semineri Gerçekleşti Algı Özel Eğitim Merkezi nden Zihin Engelliler Öğretmeni Medine YILDIZ sunumuyla

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/4 Türkiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 1.1. İlk Çağ da Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.1. İlk Uygarlıklarda Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.2. Antik Yunan da Bilgi ve Bilimin Gelişimi...

Detaylı

Not: Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında öğretmen adayları haftada 6 saat uygulama yapmak zorundadır. Uygulama Günü ve Zamanı

Not: Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında öğretmen adayları haftada 6 saat uygulama yapmak zorundadır. Uygulama Günü ve Zamanı 1 2 EDA ÖZALP BETÜL DEMİRYÜREK Niğde Anadolu İmam Hatip Lisesi Niğde Anadolu İmam Hatip Lisesi Zeki Durmaz Zeki Durmaz 3 ÖZGE ORAL A1 / A Niğde Anadolu İmam Hatip Lisesi Zeki Durmaz 4 MELAHAT YÜCEL Niğde

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/1 Türkiye

Detaylı