T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 59 SAYI: 2010/12 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / 7307, 7414, 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : TL. : 5.00 TL. VOLUME: 59 NUMBER: 2010/12 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) / 7307, 7414, 7407 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan iii

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library iv

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. v

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. vi

7 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ MANTIK ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N KUTSAL K TAP HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L CERMEN D LLER ALMANCA D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...91 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER...153

8 640 EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI SPANYOL VE PORTEK Z D LLER EDEB YATI KLAS K YUNAN EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H...205

9 000 GENEL KONULAR Arter, Dennis. Her fieyin Gelece i. Standard 49(583) , ss SB , (1) Cömert, It r Tar - Sinan Mahir Kay ran. Çocuk ve Ergenlerde nternet Kullan m. Çocuk Dergisi 10(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (2) Çak r, Sinem Yeygel - Ayfle Temel E inli. Uluslararas fllitmelerin Web Sitelirenen Tasar m nda Kültürel Boyutlar n Adaptasyonunun Önemi (Uluslararas flletmelerin Web Sitelirinin çeriklerine Yönelik Kültürel Analiz) Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araflt rmalar Dergisi 1(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Durak, Umut. Bilgisayar Oyunlar için Fizik. Elektrik Mühendisli i 48(410) , ss SB , 000 Guilhem, Dirce - Luciana Neves Da Silva Bampi - Roberto Canete Villafranca. Responsibilities in Research: The Roles of Sponsors. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 67(4) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (3) 1964 SB 155 Kaplano lu, Sedat. Ekfli Sözlük 010 Kurucusu ssg: " nternet'te Hukukun 1 Ulaflamayaca Bir Yerde Durmak Çok Zor." [Söylefli] Ayraç (14) , ss SB , (4) Kaymas, Serhat. nternet ve Ulusal Kamu Politikalar : nternet Yönetiminde Türkiye için Alternatif Öneriler. letiflim: Araflt rmalar 5(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300, 320 K l nç, Do an. Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta nternet Sitelerine Eriflimin Engellenmesi ve fade Hürriyeti. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 14(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 1 340, 320, (5) Özkan, Memet. Siber Tehditler. Standard 49(583) , 100. s SB Yavaflo lu, Hakan - Ergin Tar. Kuzey Anadolu Fay 'n n Orta Bölümündeki Güncel Tektonik Aktivitenin Belirlenmesi. itüdergisi/d: Mühendislik 9(6) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , B BL YOGRAFYA 010 (1) Ç nar, Hüseyin. Vak flar Genel Müdürlü ü Yay nlar Katalogu. Vak flar Dergisi (34) , ss.

10 020 KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME Anameriç, Hakan. Türk K z lay 'n n (Osmanl Hilal-i Ahmer Cemiyeti) Savafl Esirlerine Kitap ve Kütüphane Hizmetleri ( ) Erdem (58) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Ar can, Sinem - Bülent Y lmaz. 100 Temel Eser Uygulamas n n Ö rencilerin Okuma Al flkanl klar na Etkisi ve Bu Uygulamada Kütüphanelerin Rolü Konusunda Ö retmen Görüflleri. Türk Kütüphanecili i 24(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) Baydur, Gülbün. De iflim ve Bibliyografik Denetim. Türk Kütüphanecili i 24(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (3) Erzurum, Kenan. Bir Duygu Yaratmak: "Üniversite Kütüphanedir" Türk Kütüphanecili i 24(3) , ss. Türkçe ve ng. özet. Öndo an, Ayfle Gedikçi. Üniversite Kütüphanelerinde Yürütülen Halkla liflkiler Faaliyetlerinin Müflteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi. Türk Kütüphanecili i 24(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (5) Sar nay, Yusuf. Arap Ülkelerinin Tarihi Kaynaklar Bak m ndan Türk Arflivlerinin Önemi. Belleten 74(271) , ss SA (6) Soysal, Özer. Osmanl 'da Neler Okundu, 'Kütüphane Kurumu' Nas l Alg land, Kurumlaflan 'Gelenek' Yoksa 'Kütüphane Kültürü' müydü. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Dergisi 50(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (7) Tümer, Deniz - Özgür Külcü. E itim Kurumlar nda Belge Yönetimi Koflullar n n De erlendirilmesi: 22 lk ve Orta Dereceli Özel Okulda Yap lm fl Bir Araflt rma. Türk Kütüphanecili i 24(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA (8) 020 (4) Karatepe, Tûba Çavdar. Dr. Yücel Da l. Türk Kütüphanecili i 24(3) , ss SA , 920 Türkiye'de Halk Kütüphanelerinin Yerel Yönetimlere Devredilme Süreci Üzerine Ankara Özel dare Yöneticilerinin Düflünceleri. Türk Kütüphanecili i 24(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA

11 020 (9) 070 HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K Yalç nkaya, Yalç n. Bilginin Fark ndal k ve Farkl l nda Organizasyonlar n Gelecek Alan : novasyon. Türk Kütüphanecili i 24(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER 070 (1) Balkaya, hsan Sabri. Minber Gazetesinde 1918 Olaylar na Mizahî Yaklafl mlar. Erdem (58) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) 050 (1) Odabafl,. Arda. Munis Tekinalp Küpçük, Selçuk. Üç Çiçek. Ayraç (Moiz Kohen)'in Erken Dönem (14) , ss. Biyografisine ve s na Katk. Toplumsal Tarih (204) 2009 SB , ss. 050, SB ,, (2) Yalç n, Fatih. Milli Mücadele Döneminde Ç kan Bir Edebiyat ve lim Mecmuas : Genç Yolcular. Türkiye Günlü ü (104) 2010, ss SB GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K Gülbahar, Zafer - Leyla Baflbo a Çiçek. Gaziantep Mevlevihanesi Vak f Müzesi. Vak flar Dergisi (34) , ss SB , 060 Tahincio lu, A. Nevin Y ld z. Namus Cinayetleri Üzerinden Yap lan Cinsiyetçilik ve Milliyetçili in Köfle Yaz lar na Yans mas. Mülkiye 34(269) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 360, (3) Tafl, O uzhan. Gazetecili in Do uflu: Elefltirel Bir Tarihyaz m na Do ru. Mülkiye 34(269) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB (4) 060 (1) Toktafl, Selma Sonras Ulu, Berkan - Mustafa fiahiner. Bir De iflen Medya Ortam nda Gazeteci: Gelene in K r lma Noktas : Ekfrasis Zanaatkâr m, Profesyonel mi? ve ngiltere'de Müzecilik. Hacettepe Mülkiye 34(269) 2010, ss. Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkçe ve ng. özet. Dergisi 27(2) , ss SB 16 Türkçe ve ng. özet. 070, SB , 820 3

12 090 ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER Gözeler, Esra. Vatikan Kütüphanesinde Tefsîr lmine liflkin Arapça El Yazmalar Üzerine Bir Araflt rma. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 51(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB , FELSEFE VE PS KOLOJ 100 (1) Hocao lu, Durmufl. Felsefe ve Hikmet Üzerine. Türkiye Günlü ü (104) 2010, ss SB , 297 Türkiye Günlü ü (104) 2010, ss SB Özcan, Hanifi. Mâtüridî Metafizi ine Bir Bak fl. Türkiye Günlü ü (104) 2010, ss SB , 180, EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 120 (1) Arter, Dennis. Her fieyin Gelece i. Standard 49(583) , ss SB , (2) 120 (2) Hocao lu, Durmufl. "Zaman n K sa Aydo du, Cengiz. Kalb ile nfla Tarihi" ve/veya Fizik ve Felsefe Etti imiz... Türkiye Günlü ü (104) Üzerine Bir Mülâhaza. Türkiye 2010, ss. Günlü ü (104) 2010, ss SB SB , (3) Can, slam. Diltey Felsefesi'nde nsan Bilimlerini Anlama ve 110 METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) 110 (1) Anl, Ömer Faik. Metafizi in Dili: Dilin fiiddeti -Derrida'n n 'fiiddet ve Metafizik' Metni Ba lam nda fiiddetsiz'li in Olana n n ncelenmesi. Kayg (15) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA S n rlar n Gösterme Çabas Olarak Hermeneutik [Osman Bilen'in "Ça dafl Yorum Bilim Kuramlar " Adl Eseri Üzerine] Ayraç (14) , ss SB SA (2) 170, 120 Hocao lu, Durmufl. Bilgi'den Kudret'e Kudret'ten Tahakküm'e. Çörekçio lu, Hakan. Nietzsche'de Ahlaksal ve Politik Bir Mesele Olarak Epistemoloji. Kayg (15) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. 4

13 140 BEL RL FELSEF OKULLAR 140 (1) Küçükalp, Derda. The Problem of Nihilism in Modern Political Philosophy: A Nietzsehean Discussion. Kayg (15) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet SA , , ss. Türkçe ve ng. özet SB Demirer, Halil - Nuriye Gürefl - Volkan Akgül. Organizational Commitment and Job Satisfaction: The Influence of Individual and Organizational Factors on Sales Persons Work Attitudes in Travel Agencies. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7(14) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet SA 3 650, (2) Silier, Y ld z. Marx ve Rousseau: Eflitsizlik ve Özgürlük. Do u Bat 14(55) , ss SB (3) 140, 190 Dural, Seda - Asu Karaflar - Hakan Çetinkaya. Kad nlar n Cinsiyet- çi Rekabette Kulland klar Kötüleme 150 PS KOLOJ Stratejilerinin Erkeklerin Efl Tercihleri Bilgiç, Reyhan. fle liflkin Tutumlar, fl Rolü Alg lar ve Alg lanan Performans Aras ndaki liflki. Amme daresi Dergisi 43(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Bulut, Sefa. Depremi Direk Olarak Yaflayan ve Okullar Y k lan Çocuklarda Görülen Travma Sonras Stres Tepkilerinin ve Alt Boyutlar n n Üç Y ll k Boylamsal ncelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi 25(66) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (2) Cinan, Sevtap. Sudoku Bulmacas nda Zihinsel Ad mlar: Hariç Tutma ve Dahil Tutma Taktikleri. Türk Psikoloji Dergisi 25(66) 5 Üzerindeki Etkisi. Türk Psikoloji Dergisi 25(66) , ss. Türkçe ve ng. özet SB Ekfli, Halil - Bülent Dilmaç. Üniversite Ö rencilerinin Genel Erteleme, Karar Vermeyi Erteleme ve Akademik Erteleme Düzeylerinin Sürekli Kayg Aç s ndan ncelenmesi. Uluda Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi 23(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA 9 370, (4) Ery lmaz, Ali - Leyla Ercan. Beliren Yetiflkinlikte Romantik Yak nl Bafllatma ve Bafla Ç kma. Uluda Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi 23(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA 9 150

14 Etkili Annelik E itimi Program n n Annelerin Benlik Sayg s na ve Anne Çocuk liflkisine Etkisinin ncelenmesi. De erler E itimi Dergisi 8(20) , ss. Araflt rma. Türk dare Dergisi 82(469) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 Türkçe ve ng. özet SA (6) 640, 150 Kocagöz, Elif - Yunus Dursun. Alg lanan Davran flsal Kontrol, 150 (5) Hayta, Akif. Nesne liflkileri Kuram ve Tanr Tasavvuru Üzerine Elefltirel Bir De erlendirme. De erler E itimi Dergisi 8(20) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 150, 200 Ajzen'in Teorisinde Nas l Konumlan r? Alternatif Model Analizleri. Karamano lu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araflt rmalar Dergisi 12(19) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 650 fl Yaflam nda Psikolojik Y ld rma (Mobbing) ve Etkileri: Özel Sermayeli Bankalarda Çal flanlar Aras nda Kesitsel Bir Araflt rma. Türkiye Klinikleri T p Bilimleri Dergisi 30(6) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 150 Karaçay, Bahri. Uyku [Mark Blumberg ile "Uyku Konusunda" Söylefli] Bilim ve Teknik 44(517) , ss SA 27, 150 Karada, Engin - Nuri Balo lu - Sedat Yüksel. Yap land rmac Düflünme ve Stresle Bafla Ç kma: Bir Yap sal Eflitlik Modelleme Çal flmas. Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 K r lmaz, Selma - Harun K r lmaz. Transformasyonel Liderli in Örgütsel Ba l l k Üzerine Etkileri: Sa l k Bakanl Merkez Teflkilat nda Bir 150 (7) Öfke Kontrolünde Zorluk Yaflayan Bir Grup Üniversite Ö rencisinde Öfke Tepkileri ve Psikiyatrik Tan lar n Cinsiyet Aç s ndan ncelenmesi. Türk Psikiyatri Dergisi 21(4) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (8) Özen, Yener - Fikret Gülaçt. Duyuflsal Alan Ö renilerinden Sevgi ve Sevgi Kuramlar (Sevgiye Dair Söylenceler) Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araflt rmalar Dergisi 1(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (9) Özler, Derya Ergun - Meltem Dil fiahin - Ceren Giderler Atalay. Teorik Bir Çerçevede Whistleblowing-Etik liflkisi. Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 170 6

15 150 (10) Verimlilik Dergisi (4) 2010, Sütcü, Serap Tekinsav - Arzu Ayd n ss. Türkçe ve ng. özet. - Oya Sorias. Ergenlerde Öfke ve Sald rganl Azaltmak için Biliflsel 1967 SB 319 Davran flç Bir Grup Terapisi 650, 150 Program n n Etkilili i. Türk Psikoloji Dergisi 25(66) , ss. Türkçe ve ng. özet SB fieflen, Harun. Adalet Alg s n n Tükenmiflli e Etkisi: fl Tatmininin Arac De iflken Rolünün Yap sal Eflitlik Modeli ile Testi. Savunma Bilimleri Dergisi 9(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 Temur, Özlem Do an - Nida Bay nd r - Hatice Zeynep nan. Ö retmenlerin Performans Görevlerinin Verilme Gerekçelerine liflkin Alg Düzeyleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7(14) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA 3 370, 150 Tozal, Yunus Emre. nsan Gözünün Gördü ü En Ç plak Gerçek Nedir? Ayraç (14) , ss SB , (12) Y ld r m, Fatma - nci Özgür lhan. Genel Özyeterlilik Ölçe i Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çal flmas. Türk Psikiyatri Dergisi 21(4) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB Yürür, Senay - Aflk n Keser. fle Ba l Gerginlik ile fl Tatmini liflkisinde Duygusal Tükenmenin Arac Rolü. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 65(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , MANTIK 160 (1) Çiçekda, Caner. "Akl n Yolu da Bir De ildir..." (Alev Alatl ) Üzerine. Kayg (15) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA ET K (AHLAK FELSEFES ) 150 (11) Akal n, Kürflat Haldun. Rasyonel Ekonomik Etkinli in Geliflimi Sürecinde Protestan Ahlak. Karamano lu Mehmet Bey Unwin, Steve. Zamanda Yolculuk ve Kaliteli Düflünmek. Standard 49(583) , ss SB Ünsar, A. Sinan - Sinan Hozer. Yöneticilerin Duygusal Zekâlar n n De erlendirilmesi Üzerine Tekstil Sektöründe Yap lan Bir Çal flma. 7 Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araflt rmalar Dergisi 12(19) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 170

16 170 (1) (44) 2010, ss. Türkçe ve Bayraktar, Levent. Bir Düflünür ve ng. özet. Ahlakç Nurettin Topçu. Türk Yurdu 1994 SA 26 30(280) , ss. 170, SB , 300, (2) Çörekçio lu, Hakan. Nietzsche'de Ahlaksal ve Politik Bir Mesele Olarak Epistemoloji. Kayg (15) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (3) Guilhem, Dirce - Luciana Neves Da Silva Bampi - Roberto Canete Villafranca. Responsibilities in Research: The Roles of Sponsors. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 67(4) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 000 Özler, Derya Ergun - Meltem Dil fiahin - Ceren Giderler Atalay. Teorik Bir Çerçevede Whistleblowing-Etik liflkisi. Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11(2) , ss. 170 (5) Yaman, Hikmet. Virtues and Vices in Akhlâq-i Nâflirî. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 51(2) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet SB ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 180 (1) Cicero, M. T. Post Reditum in Senatu ve Post Reditum a Quirites Söylevleri. Belleten 74(271) , ss SA , (2) Gülflen, Enver. pleri Kesmek: Modern Dönüflüme Bir Bak fl Denemesi. Ayraç (14) , ss SB Türkçe ve ng. özet SA , 170 Özcan, Hanifi. Mâtüridî Metafizi ine Bir Bak fl. Türkiye Günlü ü (104) Tan, Necmettin. Kant' n Din Anlay fl. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 51(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (4) Türkben, Yaflar. Nurettin Topçu'ya Göre Spinoza'n n Hürriyet Anlay fl. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi , ss SB , 180, 110 Tâhâ Hüseyn. Arap Belâgati: el- Câhiz'den 'Abdu'l-Kâhir'e Kadarki Süreç. Tercüme: Zafer K z kl, Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 51(2) 2010, ss SB , 180

17 180 (3) Discussion. Kayg (15) 2010, Y lmaz, Muhsin. Aristoteles'te E itim ss. ng. ve Türkçe özet. Kavram n n Politik fllevi. Kayg (15) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA , 320, MODERN BATI FELSEFES 2001 SA (1) 190 Becermen, Metin. Adorno'nun Hegel ve Marx' n Diyalektik Görüflünü Elefltirisi Üzerine Bir nceleme. Kayg (15) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Çetin, smail. Divine Foreknowledge and Human Freedom in Leibniz Philosophy. Kayg (15) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (3) Demir-Atay, Hivren. Reading The Logic of Sense as a Psychological Novel: Gilles Deleuze's Adventure with Lewis Carroll. Kayg (15) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet SA (4) Hocao lu, Durmufl. Yeni Bir Dünyan n Alt Yap s na Dair. Türkiye Günlü ü (104) 2010, ss. 190 (5) Orman, Enver. On Hegel's Concept of the Absolute. Kayg (15) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet. Silier, Y ld z. Marx ve Rousseau: Eflitsizlik ve Özgürlük. Do u Bat 14(55) , ss SB , (6) Tan, Necmettin. Kant' n Din Anlay fl. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 51(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 170 Türkben, Yaflar. Nurettin Topçu'ya Göre Spinoza'n n Hürriyet Anlay fl. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi (44) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , D N 1989 SB 149 Demirezen, smail. Medeniyetler 190 Kapitalist Dünya Sistemi ve Dini Hareketler. De erler E itimi Küçükalp, Derda. The Problem of Dergisi 8(20) , ss. Nihilism in Modern Political Türkçe ve ng. özet. Philosophy: A Nietzsehean 2003 SA 4 300, 200, 320 9

18 Hayta, Akif. Nesne liflkileri Kuram ve Tanr Tasavvuru Üzerine Elefltirel Bir De erlendirme. De erler E itimi Dergisi 8(20) , ss. Türkçe ve ng. özet. 290 HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 2003 SA 4 150, (1) Acar, fiinasi. Topkap Saray 'ndaki 200 (1) Ö ütle, Vefa Sayg n. Ateizm, Mesihçilik ve Marksç Realizm: Kendinde-Gerici ya da Kerdinde- Devrimci Herhangi Bir Dinsel nanç Var m d r? Do u Bat 14(55) , ss SB , 320 Mushaf n Gizi. Erdem (58) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) A rman, Mustafa. Kur'an Y l Vesilesiyle Kur'an Okumak Üzerine. Diyanet (240/Eki: Kur'an' Oku, Anla, Yafla) , ss SC Özkan, Fatih. Din ve Gelenek. Diyanet (240) , 5-8. ss SC 6 390, (3) Akgün, Sibel. K br s Türk 220 KUTSAL K TAP Toplumunun Siyasi ve Kültürel Hayat nda Lefkofla Mevlevihanesi'nin Yeri. Belleten 74(271) , ss. 220 (1) Polat, Fethi Ahmet. ncillerde ve 1956 SA 267 slam Tefsir Gelene inde Yahuda 297, 320 skaryot. STEM 8(16) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA (4) 220, 297 Alper, Hülya. Atalar Gelene ine Karfl Tevhid Gelene i. Diyanet (240) , ss. 260 HIR ST YAN SOSYAL 1969 SC D NB L M Draper, Robert. Çeliflkili Krallar. Foto raflar: Greg Girard, National Geographic Türkiye (116) , ss SB , (5) Apak, Adem. En Çok Hadis Rivayet Eden Sahabilerden Câbir b. Abdullah (r.a) Diyanet (240) , ss SC

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/01 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/01 Türkiye

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/11 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/11 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/2 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr.

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. 2 üniversiteden haberler 8 16 20 24 bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Dilek Önkal fuarc l k MBA Mezunu Alper Arslan al flverifl

Detaylı

TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU. GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN

TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU. GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN Faaliyet Raporu TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN HAZIRLAYANLAR Nurten ERDEM Mine S. KARAKURT BASKI Genel Sekreterlik

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

1. KADIN SA LI I KONGRES KADINA YÖNEL K fi DDET KONGRE K TABI

1. KADIN SA LI I KONGRES KADINA YÖNEL K fi DDET KONGRE K TABI 9 786050 072037 1. KADIN SA LI I KONGRES KADINA YÖNEL K fi DDET KONGRE K TABI HACETTEPE ÜN VERS TES KONGRE MERKEZ 20-22 Mart 2008 ANKARA 1 1. KADIN SA LI I KONGRES KADINA YÖNEL K fi DDET Birinci Bask Mart

Detaylı

AnadoluHaber. Kardefl okullara. ba fl ya muru

AnadoluHaber. Kardefl okullara. ba fl ya muru w w w. a h a b e r. a n a d o l u. e d u. t r? KAMPUSTE NELER VAR? 8 Aral k Cuma Konser Atatürk ün Do umunun 125. Y l Konseri Yer: Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi- Opera ve Bale Salonu Saat: 20:00 Kara

Detaylı

YEN K TAPLAR / NEW BOOKS

YEN K TAPLAR / NEW BOOKS YEN K TAPLAR / NEW BOOKS TEMMUZ-ARALIK 2011 ARASI TÜRK YE DE YAYINLANAN YEN K TAPLARDAN SEÇMELER TEOMAN AL L, Küresel Irkç l n Kurbanlar ( stanbul: Kaynak Yay nlar, 2011), 112 ss. ISBN 978-975- 343-620-5

Detaylı

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU PERYÖN 2003-2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU De erli PERYÖN üyeleri, PERYÖN ün Ola an Genel

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar Dergi Bilkent Say : 8 ISSN 1305-5178 Aral k 2007 içindekiler 2 8 12 16 20 26 30 üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar insan

Detaylı

M L L Î F O L K L O R

M L L Î F O L K L O R M L L Î F O L K L O R Üç Ayl k Uluslar Aras Halkbilimi Dergisi International and Quarterly Journal of Folklore Revue Internationale et Trimestrielle des Arts et Traditions Populaires Türkiye de ilk halkbilimi

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU. 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F

DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU. 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F 2 DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F 2 I Ç NDEK LER SUNUfi............................................................ 7 YÖNET M KURULU ÜYELER.........................................

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

Ç NDEK LER. Merhaba, Yönetimin Mesaj 2. Üye Mesajlar 3. Bu Say da 4. fller tafleronlara, sorumluluklar baflkalar na devredilemez 5

Ç NDEK LER. Merhaba, Yönetimin Mesaj 2. Üye Mesajlar 3. Bu Say da 4. fller tafleronlara, sorumluluklar baflkalar na devredilemez 5 BULTEN MASTER son 4/24/08 11:41 AM Page 1 Ç NDEK LER Yönetimin Mesaj 2 Üye Mesajlar 3 Bu Say da 4 fller tafleronlara, sorumluluklar baflkalar na devredilemez 5 Kapak: Mühendisler yoksullafl yor 6 Hukuk

Detaylı