GELİR İDARESİ ÖZELGELERİ. 15 Nisan 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GELİR İDARESİ ÖZELGELERİ. 15 Nisan 2015"

Transkript

1 GELİR İDARESİ ÖZELGELERİ 15 Nisan 2015 İçindekiler Bir defaya mahsus olmak üzere UNICEF ile yapılan sözleşme gereğince Araştırma Projesi nde görev alınması dolayısıyla elde edilen gelirin vergilendirilmesi hk. AR-GE çalışmalarının serbest meslek kazancından indirilememesi hk. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin vergisel durumu hk. Ücret geliri elde eden kişinin, eğitim harcamalarını indirim konusu yapıp yapmayacağı. Abonelik bilgilerinin güncellenmesi amacıyla gerçekleştirilen abonelik işlemlerinin maktu özel iletişim vergisine tabi olup olmadığı hk. Muvazaalı işlem tesisi olarak hükmedilmeyerek davacı ve davalı tarafın sulh olunması durumunda satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince inşaa edilecek taşınmazdaki mülkiyetin kayıt ve tescilinde harç uygulaması hk. ÖİV iadesi hk. Teknik altyapısı bulunan ÖİV mükellefinden adına tahsis edilen hattı kullanan şirketin ÖİV mükellefi olup olmadığı ve düzenleyeceği faturalarda ayrıca ÖİV ve KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hk. Arsa sahibi ile müteahhit arasında 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılan Düzenleme Şeklinde Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi gereğince müteahhide devredilen bağımsız bölümlerin tescilinde tapu harcı hk. Cemaat vakfına taşınmaz bağışlanması durumunda tapuda yapılacak tescil işleminden tapu harcı aranılıp aranılmayağı ile anılan bağış işleminin veraset ve intikal vergisinden istisna olup olmadığı hk. Serbest bölge sınırları içinde bulunan gayrimenkul üzerine tesis edilecek ipotek işleminden harç alınıp alınmayacağı hk. Uluslararası uçuşlarda kullanılan internet paketinin KDV ve ÖİV karşısındaki durumu hk. Yatırım Teşvik belgesi kapsamında ithal edilecek makinalar nedeniyle kullanılacak kredilerde KKDF kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk. Özel numaralara ilişkin kullanım hakkı tahsis ücreti veya aktivasyonu işleminin ÖİV tabi olup olmadığı hk sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki binaların yıkılıp yeniden yapılması için imzalanan kat karşığı sözleşmesine istinaden inşaatı yapımı hk.

2 Yurt dışı mukimi firmaya sadece yurt dışında kullanılmak üzere faturalı hat satışı hizmetinin KDV ve ÖİV karşısındaki durumu hk. İhale yoluyla satın alınan bir taşınmazın satışı ile ilgili olarak yönetim kuruluna yetki verilmesine dair hükümler içeren ticaret odası başkanlığının meclis kararı örneğinin (suretinin) tasdiki talebinde bulunulması durumunda kararın ihale kararı olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği, ihale kararı olarak değerlendirilmesi halinde damga vergisi ve harcın hangi değer üzerinden tahsil edileceği hk. Yurt dışından sağlanan roaming hizmetinin KDV ve ÖİV ne tabi olup olmadığı hk sayılı yasa kapsamında satın alınacak gayrimenkulün tapu işlemlerinde harç uygulaması hk. Sözleşmeyle satın alınan taşınmazın mahkeme kararına istinaden tescilinde tapu harcının hangi bedel üzerinden ödeneceği hk. Taşınmazların İş Ortaklığına ayni sermaye olarak konulması ile ilgili olarak tapuda yapılacak tescil işlemlerinin tapu harcından istisna tutulmasının mümkün olup olmadığı hk. Yatırımlar kapsamında 4 No.lu Hava Ayrıştırma Tesisi ithalatında KKDF uygulaması hk. Web sunucuları üzerinde barındırılan ve depolanan verilerin sunulması hizmetinin ÖİV tabi olup olmadığı hk. BTK tarafından yetkilendirilen ÖİV mükellefleri düzenleyeceği faturalarda ÖİV hesaplayıp hesaplamayacağı hk. II. Grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen yapının satılmasında vergilendirme ve belge düzeni ve tapu harcı istisnası hk. Kullanma izni sözleşmesinde unvan ve bedel değişikliği yapan sözleşmenin damga vergisi ve harç karşısındaki durumu hk. Şirket birleşmesi sonucu GSM hat devirlerinin özel iletişim vergisine tabii olup olmadığı hk. Sermaye artırımı olarak konulan taşınmazların sermaye artırımı işleminin mahkeme kararı ile iptali neticesinde eski maliklerine devrinde tapu harcı hk. Özelleştirme bedeli, lisans ihale bedeli ve su kullanım bedeli ödenmesi durumunda, elektrik üretimi lisans harcı ödenip ödenmeyeceği hk. Hazineye ait taşınmazın devrinde tapu harcı ve belediye harçlarından sayılan bina inşaat harcı, imar harcı ve ödenmesi gereken ücretler hk. Mahkeme kararına istinaden tapuda yapılacak isim tashihi işleminden ne şekilde harç aranılacağı hk. Anonim şirkete ayni sermaye olarak konulacak taşınmazların tapu devir işlemi yapıldıktan sonra şirket adına kayıtlı taşınmazlar ile yapılacak tevhit işleminde tapu harcı istisnası hk. DSİ ile yapılan Su kullanım hakkı ve işletme esaslarına ilişkin anlaşma gereğince hidroelektrik kaynak katkı payı ödenmesi halinde, ayrıca 492 sayılı Kanuna bağlı (8) sayılı tarifede yer alan elektrik üretimi lisans harcının da ödenip ödenmeyeceği hk.

3 Yurtdışı kullanılan kredi ile ilgili olarak kreditör değişikliği yapılması durumunda kredi tutarına KKDF hesaplanıp hesaplanmayacağı hk. Yurt dışında yapılan inşaat projesi kapsamında, yurt dışında bulunan tedarikçilerden temin edilen inşaat malzemeleri için yurt içindeki bankalarda açılan peşin veya vadeli akreditiflere ilişkin bankalarca alınan komisyon ve masraf tutarlarının BSMV ye tabi olup olmadığı hk. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında yapılacak olan işlemlerin vergisel durumu hk. TTSanal Santral Demo Paketinin Sunumunda KDV ve ÖİV Hesaplanıp Hesaplanmayacağı Hk. Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi gereğince, verilen hizmete karşılık müteahhide ödenecek bedel yerine eksik daire alınması halinde ne şekilde noter harcı aranılacağı hk. SMS ile bilgi ve reklam amaçlı mesaj hizmetinin ÖİV ye tabi olup olmadığı hk. Komutanlığın trafik harçlarından muaf olup olmadığı hk. Özel İletişim Vergisi hk. (I) sayılı listenin B cetvelinde yer alan malların ithal edilerek, (IV) sayılı liste kapsamında yer alan malların imalatında girdi olarak kullanılması halinde ÖTV uygulaması hk. ÖTV (I) sayılı listenin A cetvelinde yer alan ürünlerin birleşiminden yine aynı listede yer alan yeni bir ürün elde edilmesi halinde yüklenilen ÖTV nin iadesinin mümkün olup olmadığı hk. İş makinaları ve jeneratörlerde kullanılacak doğalgazın ÖTV tutarı hk. Yurtdışında yerleşik firmaya yurtiçinde verilen hizmetin Bs bildirimi hk. Millileşmemiş Malların Satış ve İhracatında Vergisel Yükümlülükler hk. Kiracı olarak faaliyette bulunulan işyerinin elektrik su doğalgaz harcamalarının gider yazılıp indirim konusu yapılması hk. Gider pusulası ile mükellefiyeti olmayan şahıslardan ve ihale yolu ile ikinci el taşıt alımının Ba formuna dahil edilip edilmeyeceği hk. Tarım Kooperatiflerinin vergi mükellefiyetinin olup olmadığı ile Ba-Bs bildirimlerini verme zorunluluklarının bulunup bulunmadığı hk.

4 Bir defaya mahsus olmak üzere UNICEF ile yapılan sözleşme gereğince Araştırma Projesi nde görev alınması dolayısıyla elde edilen gelirin vergilendirilmesi hk. Tarih: 01/04/2015 Sayı: [ /VUK-1-...]--609 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı: [ /VUK-1-...]--609 Tarih: 01/04/2015 Konu: Bir defaya mahsus olmak üzere UNICEF ile yapılan sözleşme gereğince Araştırma Projesi nde görev alınması dolayısıyla elde edilen gelirin vergilendirilmesi hk. İlgi de kayıtlı özelge talep formunda; UNICEF Türkiye Ofisi nin Kalkınma Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu ile birlikte ulusal çocuk refahı göstergeleri oluşturma sürecini başlattığı, bu çerçevede 1 Temmuz-30 Aralık 2013 tarihlerinde Çocuk Refahı Göstergesi Araştırma Projesi nin yürütücülüğünü üstlendiğiniz, bir defaya mahsus olmak üzere UNICEF in yedi farklı ili içeren ve toplam 500 çocukla görüşmeyi kapsayan altı kişilik araştırma ekibi ile yapılan sözleşmeyle görevlendirildiğiniz, tüm giderleri de içeren toplam TL olan araştırma bütçesinin hesabınıza üç taksit olarak ödeneceği belirtilerek, bir defaya mahsus olmak üzere yapılan UNICEF sözleşmesinin tarafınıza doğuracağı vergi yükümlülüğü ile fiş veya faturayla belgelenen masrafların saklanması hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde, Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır ncı maddesinde, Serbest meslek faaliyetini mutat meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez nci maddesinde, Vergiye tabi arızi kazançlar şunlardır: Arızî olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hasılat.... Bir takvim yılında (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerde yazılı olan kazançlar (henüz başlamamış olan ticari, zirai veya mesleki bir faaliyete hiç girişilmemesi ile ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar hariç) toplamının 10 milyar liralık (284 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2013 yılı için TL) kısmı gelir vergisinden müstesnadır. Bu maddede geçen hasılat deyimi alınan para ve ayınlarla diğer suretlerle elde edilen ve para ile temsil edilebilen menfaatlari ifade eder. Arızî kazançların safi miktarı aşağıdaki şekilde tespit olunur: Bu maddenin birinci fıkrasının (2), (3), (4) ve (5) numaralı bentlerinde yazılı işlerde elde edilen

5 hasılattan tevsik edilmek kaydıyla yapılan giderler indirilir.... hükümleri yer almıştır. 221 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 1 inci bölümünün; 8 inci fıkrasında;...serbest meslek faaliyetinin bir hizmet akdi kapsamında bir işverene tabi ve bir işyerine bağlı olarak sürdürülmesi halinde elde edilen gelir ücret olarak vergilendirileceğinden, bu durumundaki bir mükellefin defter tutma, makbuz düzenleme, katma değer vergisi ve geçici vergi yükümlülükleri söz konusu olmayacaktır. Gelir vergisi beyannamesi verme yükümlülüğü ise, Gelir Vergisi Kanununun ücretlerin vergilendirilmesine ilişkin hükümlerinin gerektirdiği koşullarda doğabilecektir. 9 uncu fıkrasında;...serbest meslek faaliyetinin arızi olarak yapılması halinde de, mükellefin katma değer vergisi ve geçici vergi yükümlülüğü bulunmadığı gibi defter tutma ve makbuz düzenleme zorunluluğu da söz konusu değildir. açıklamaları yer almaktadır. Aynı Tebliğin, Diğer Hususlar başlıklı 4 üncü bölümünün 30 uncu fıkrasında ise; Serbest meslek faaliyetini arızi olarak yapanların defter tutma ve belge düzenleme zorunlulukları bulunmamaktadır. Ancak, bu kimselerin yaptıkları hizmetler karşılığında kendilerine yapılan ödemelerin Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden aynı Kanunun 234 üncü maddesi hükmü çerçevesinde Gider Pusulası ile tevsik edilmesi uygun bulunmuştur. Diğer yandan, Vergi Usul Kanununun 242 nci maddesi uyarınca, arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyeti ile ilgili giderleri ispat edecek belgelerin muhafaza edilmesi gerekmektedir. denilmektedir. Buna göre serbest meslek kazancının arızi sayılması için serbest meslek faaliyetine konu işin devamlılık arz edecek şekilde yapılmaması ve bu işin mutad meslek haline getirilmemesi gerekmektedir. Diğer taraftan, Vergi Usul Kanununun 254 üncü maddesinde; Bu Kanuna göre defter tutmak mecburiyetinde olmıyanlar 232, 234 ve 235 inci maddeler mucibince almaya mecbur oldukları fatura ve gider pusulası ve müstahsil makbuzlarını tarih sırası ile tanzim tarihlerini takip eden takvim yılından başlıyarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecburdurlar. hükmü yer almaktadır. Bu itibarla, bir defaya mahsus olmak üzere UNICEF ile yapılan sözleşme gereğince Çocuk Refahı Göstergesi Araştırma Projesi nde görev almanız dolayısıyla elde edilen gelirin, sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi gerekmekte olup, devamlılık arz etmeyecek şekilde yapılan serbest meslek faaliyeti, Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi gereğince arızi serbest meslek kazancı niteliğinde olacağından, söz konusu projeye ilişkin elde edilen hasılattan tevsik edilmek şartıyla yapılan giderler indirim konusu yapıldıktan sonra kalan tutarın 284 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2013 yılı için belirlenen istisna tutarı olan TL yi aşması halinde yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir. Bu açıklamalar çerçevesinde; bir defaya mahsus olmak üzere UNICEF ile yapılan sözleşme gereğince Çocuk Refahı Göstergesi Araştırma Projesi nde görev almanız dolayısıyla elde edilen gelirin, arızi serbest meslek kazancı olarak değerlendirilmesi nedeniyle, defter tutma ve belge düzenleme zorunluluğunuz bulunmamakta olup, aldığınız faturaları beş yıl süre ile muhafaza etme zorunluluğunuz bulunmaktadır. AR-GE çalışmalarının serbest meslek kazancından indirilememesi hk. Tarih: 27/03/2015 Sayı: [ /172]-71

6 DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı: [ /172]-71 Tarih: 27/03/2015 Konu: AR-GE İndirimi İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Mali Müşavirlik ofisinizde mesleki mesainizle muhasebe konusunda dört yıldır bilimsel ve teknolojik Ar-Ge çalışmaları yürüttüğünüz ve yaptığınız Ar-Ge çalışmasıyla TÜBİTAK a başvurduğunuz, Hesap planı düzeyinde anlıkentegre çalışan bulanık mantık muhasebe sistemi ve anlık-entegre maliyet muhasebesi çözümleri konulu projenin kabul edildiği ve Ar-Ge çalışmalarının devamı için TL hibe desteği uygun görüldüğü, desteğin kurulan sermaye şirketine aktarılacağı ve Ar-Ge çalışmalarına yeni kurulan... bünyesinde devam edileceği belirtilerek şirket kuruluşunda geliştirdiğiniz Ar-Ge çalışması için Asliye Ticaret Mahkemesince TL değer tespiti yapıldığı belirtilerek, yaptığınız Ar-Ge çalışmaları için herhangi bir alım ve harcama yapılmadığı, şahsi emek ve çalışmayla ortaya çıkan bilir kişi raporunda belirtilen TL nin serbest meslek kazancınızda Ar-Ge indirimi olarak dikkate alınıp alınmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi talep edilmektedir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin 9 uncu fıkrasında; Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 100 ü oranında hesaplanacak Ar-Ge indirimi. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan giderlerden ve tamamen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmayan amortismana tabi iktisadi kıymetler için hesaplanan amortisman tutarlarından verilen paylar üzerinden Ar-Ge indirimi hesaplanmaz. Ar-Ge indiriminden yararlanılacak harcamaların kapsamı ile uygulamadan yararlanılabilmesi için gerekli belgeleri ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. hükmü yer almaktadır sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında; Ar-Ge indirimi: Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlarca gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı ile 500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır... hükmüne yer verilmiştir. Aynı Kanunun 4 üncü maddesinde ise Bu Kanunun uygulamasına ve denetimine ilişkin usul ve esaslar TÜBİTAK ın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından birlikte çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. denilmektedir. Diğer taraftan, aynı Kanununun 4 üncü maddesinin verdiği yetkiye istinaden tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğin 7 nci maddesinde, Ar-Ge ve yenilik harcamalarının kapsamı tek tek sayılmıştır. Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 1 numaralı bendinde; Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya

7 uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerce gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı 31/12/2023 tarihine kadar Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır. denilmektedir. Ayrıca, 1 No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin Ar-Ge İndirimi Bölümünde; Mükelleflerin İşletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri Ar-Ge harcamaları ile ilgili indirimlerin usul ve esasları etraflıca açıklanmıştır. Söz konusu hüküm ve açıklamalar uyarınca, mükelleflerin işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri Ar-Ge harcamalarını kurum kazancının ve ticari kazancın tespitinde indirimi öngörüldüğünden sermaye şirketi bünyesinde sürdürülecek olan Ar-Ge çalışmalarınız karşılığı olarak bilirkişi raporu ile tespit edilen tutarın, serbest meslek kazancı için yapılan bir gider olmadığından, serbest meslek kazancınızın tespitinde indirim konusu yapılmasına imkan bulunmamaktadır. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin vergisel durumu hk. Tarih: 19/03/2015 Sayı: UŞAK VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı: Tarih: 19/03/2015 Konu: Serbest Meslek Faaliyeti İlgide kayıtlı özelge talep formunda; iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri adı altında serbest meslek erbabı olarak faaliyette bulunduğunuz, bünyenizde sigortalı işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırmak suretiyle hizmet vermeyi düşündüğünüz, verilen bu hizmetler karşılığında belge olarak serbest meslek makbuzu düzenlemek istediğiniz belirtilerek, konu hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. Bilindiği üzere; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır. hükmü yer almaktadır. Ticari faaliyet, bir türlü emek-sermaye organizasyonuna dayanmakta olup kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmaması böyle bir organizasyon tarafından icra edilen faaliyetin ticari faaliyet olma niteliğine etki etmemektedir. Ancak, bir faaliyetin ticari faaliyet sayılabilmesi için, kazanç sağlama niyet ve kastı gerekmemekle birlikte, faaliyeti icra eden organizasyonun bütün unsurlarıyla birlikte değerlendirildiğinde kazanç sağlama potansiyeline sahip olması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Aynı Kanunun 65 inci maddesinde, Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır... hükümlerine yer verilmiştir. Ayrıca, aynı Kanunun 66 ncı maddesinde ise serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılmasının serbest meslek erbabı vasfını değiştirmeyeceği hükme bağlanmıştır. Yukarıda yapılan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, bir işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına

8 yapılması halinde, iş güvenliği uzmanlığı faaliyetinden elde edilen kazançlar serbest meslek kazancı olarak değerlendirilecek olup, bu faaliyetten dolayı tarafınıza yapılan ödemelerin Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişilerce yapılması durumunda, bu ödemeler üzerinden aynı fıkranın (2/b) bendi uyarınca % 20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Ancak, iş güvenliği uzmanı olarak faaliyet gösterdiğiniz işyeriniz bünyesinde sigortalı olarak çalıştırmak istediğiniz işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları tarafından verilen hizmetlerden dolayı elde edilecek kazanç, şahsi mesleki faaliyet boyutlarını aşıp, ticari bir organizasyona dönüşmesi nedeniyle, elde edilen kazancın ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 176 ncı maddesinde tüccarların, defter tutmak bakımından iki sınıfa ayrıldığı, I inci sınıf tüccarların bilanço esasına göre; II nci sınıf tüccarların işletme hesabı esasına göre defter tutacakları hükme bağlanmış, Kanunun 177 ve 178 inci maddelerinde tüccar sınıflarına ilişkin hükümlere, 179 ve 180 inci maddelerde de sınıf değiştirmeye ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Mezkûr Kanunun 227 nci maddesinde, bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsikinin mecburi olduğu, 229 uncu maddesinde faturanın; satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu, 231 inci maddesinin (5) numaralı bendinde faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içinde düzenlenmemiş olan faturaların hiç düzenlenememiş sayılacağı, 232 nci maddesinde ise tüccarların sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek, satın aldıkları emtia ve hizmetler için de fatura istemek ve almak zorunda oldukları hükmü mevcuttur. Buna göre, elde ettiğiniz gelir ticari kazanç olarak vergilendirileceğinden, 213 sayılı Kanunun 177 nci maddesinde altı bent halinde sayılan şartlardan birini taşımanız halinde bilanço esasına göre, aksi takdirde işletme hesabı esasına göre defter tasdik ettirilerek yaptığınız iş karşılığında fatura düzenlemeniz gerekmektedir. Ücret geliri elde eden kişinin, eğitim harcamalarını indirim konusu yapıp yapmayacağı. Tarih: 09/03/2015 Sayı: [ /745]-399 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı: [ /745]-399 Tarih: 09/03/2015 Konu: Ücret geliri elde eden kişinin, eğitim harcamalarını indirim konusu yapıp yapmayacağı. İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eki dilekçede, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Mali Hizmetler Başkanı unvanı ile... sözleşmeli personel olarak görev yaptığınız belirtilerek, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca eğitim harcamalarının ücret matrahından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Diğer İndirimler başlıklı 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde, beyan edilen gelirin %10 unu aşmaması, Türkiye de yapılması ve gelir veya kurumlar vergi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin

9 kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamalarının, gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirden indirilebileceği hükme bağlanmıştır. Aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise; kimlerin hangi ödemelerden vergi tevkifatı yapmakla yükümlü oldukları hüküm altına alınmış olup, aynı fıkranın (1) numaralı bendinde, hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre vergi tevkifatı yapılacağı hükmüne yer verilmiştir. Öte yandan aynı Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler (birden fazla işverenden ücret almakla beraber birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dahil) için yıllık beyanname verilmeyeceği, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirlerin beyannameye dahil edilmeyeceği hükme bağlanmıştır. Diğer taraftan, 18/11/2014 tarihli ek dilekçenizde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (c) bendine göre sözleşmeli statüde görev yapan personelin maaşlarının genel bütçe kaynaklarından ödendiği, döner sermaye gelirlerinden yapılan ek ödemelerin ise Genel Sekreterlik Muhasebe Birimi tarafından ödendiği, tarafınızca Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi verilmediği, ücret gelirinizden gelir vergisi tevkifatı yapıldığı belirtilmiştir. Yukarıda yapılan açıklamalara göre,... alınan ücret ile bu genel sekreterliğin döner sermayesinden alınan ek ödemenin tek işverenden elde edilen ücret olması nedeniyle yıllık beyanname verilmemesi gerekmektedir. Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinde yer alan indirimlerden yalnızca gelirin yıllık beyanname ile beyan edilmesi durumunda yararlanılması mümkün bulunduğundan, tevkifat yoluyla vergilendirmenin nihai vergilendirme olduğu durumlarda, eğitim harcamalarının ücret matrahından indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. Abonelik bilgilerinin güncellenmesi amacıyla gerçekleştirilen abonelik işlemlerinin maktu özel iletişim vergisine tabi olup olmadığı hk. Tarih: 11/04/2014 Sayı: [ ]-51 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı: [ ]-51 11/04/2014 Konu: Abonelik bilgilerinin güncellenmesi amacıyla gerçekleştirilen abonelik işlemlerinin maktu özel iletişim vergisine tabi olup olmadığı İlgide kayıtlı özelge talep formunda, mobil telefon hizmetlerini kendi adlarına abonelik sözleşmesi olmaksızın kullananların, kullandıkları hatları kendi üzerlerine kaydettirmek amacıyla abonelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve abonelik kayıtlarının güncelleştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun tarihli ve 2012/DK- 14/453 sayılı Kararı kapsamında yapılan işlemlerin mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi olarak özel iletişim vergisine tabi olup olmadığı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

10 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında; Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) yirmimilyon lira (10 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile tarihinden itibaren uygulanmak üzere belirlenen tutar; 40,00 TL) ayrıca özel iletişim vergisi alınır. hükmü yer almaktadır. Öte yandan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun tarihli ve 2012/DK- 14/453 sayılı Kararının ekinde yer alan Aboneliğin Güncelleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar da, yapılması gereken işlemin amacının, mobil telefon hizmetlerini kendi adlarına abonelik sözleşmesi olmaksızın kullananların, kullandıkları hatları kendi üzerlerine kaydettirmek amacıyla abonelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi olduğu ve kullanıcıların, kullanmakta oldukları hatlar için, bir kereye mahsus olmak üzere tarihine kadar, ilgili mobil telefon hizmeti sunan işletmeci ile abonelik sözleşmesi akdedebileceği belirtilmiştir. Bu çerçevede, mobil telefon hizmetlerini kendi adlarına abonelik sözleşmesi olmaksızın kullananların, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun tarihli ve 2012/DK- 14/453 sayılı Kararı doğrultusunda tarihine kadar yapacağı abonelik işlemlerinin 6802 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde belirtilen mobil aboneliğin ilk tesisi olarak değerlendirilmesi mümkün olmadığından, söz konusu Karara istinaden gerçekleştirilecek abonelik tesisinin maktu özel iletişim vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir. Muvazaalı işlem tesisi olarak hükmedilmeyerek davacı ve davalı tarafın sulh olunması durumunda satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince inşaa edilecek taşınmazdaki mülkiyetin kayıt ve tescilinde harç uygulaması hk. Tarih: 17/03/2015 Sayı: [ /101]-480 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı: [ /101] /03/2015 Konu: Mahkeme kararına istinaden muvazaalı işlem nedeniyle alınacak tapu harcı İlgi de kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden,... İlçesi,... Köyü,... Mevkii... pafta,... ada,... parselde kayıtlı gayrimenkulün İstanbul... Asliye Hukuk Mahkemesinin.../.../2013 tarih ve Esas No: 2013/..., Karar No: 2013/... sayılı kararı gereğince müvekkiliniz adına tescil edileceği belirtilerek,... Tapu Müdürlüğünde yapılacak söz konusu tescil işleminden ne şekilde tapu harcı aranılacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır. 492 sayılı Harçlar Kanununun 57 nci maddesinde, tapu ve kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanların, tapu ve kadastro harçlarına tabi olduğu, Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin 3 üncü bendinin (a) fıkrasında, terekeye dahil taşınmaz malların kanuni ve atanmış mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksiminde kayıtlı değer üzerinden, aynı tarifenin 19 uncu bendinde ise muvazaa tarikiyle vaki tescillerin hükmen düzeltilmesinde kayıtlı değer üzerinden nisbi harç alınacağı hüküm altına alınmıştır. (Söz

11 konusu harç oranları 24/12/2012 tarih ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tarifenin 3/a fıkrası için binde 22,77 ve 19 uncu bendi için ise binde 136,62 olarak yeniden tespit edilmiştir.) Kanun hükmü uyarınca, muvazaa tarikiyle vaki tescillerin hükmen düzeltilmesinde kayıtlı değer üzerinden Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin 19 uncu bendi kapsamında harç aranılması gerekmekle birlikte, yargı kararında işlemin muvazaalı olduğuna açıkça hükmedilmiş olmaması halinde bu bent kapsamında harç alınmasına imkan bulunmamaktadır. Özelge talep formu ekinde yer alan mahkeme kararının incelenmesinden, davacı ve davalı tarafın sulh oldukları ve dava konusu... İlçesi,... Köyü,... Mahallesi,... Mevkiinde kain ve tapuda... pafta,... ada,... parsel sayılı taşınmaz üzerine ile dava dışı yüklenici... San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında düzenlenen satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince inşaa edilecek taşınmazda, e kalması kararlaştırılan bağımsız bölümlerden 3. katta bulunan 7 no lu bağımsız bölüm ile 4. katta bulunan 9 no lu bağımsız bölümün mülkiyetinin müvekkiliniz adına kayıt ve tesciline karar verildiği anlaşılmakta olup, yargı kararının gerekçesinin muvazaalı işlem tesisi olarak hükmedilmediği anlaşıldığından, muvazaa tarikiyle vaki bir tescilin hükmen düzeltilmesinden söz edilemeyecektir. Buna göre; mahkeme kararında, dava konusu taşınmazın maliki tarafından müvekkilinize verilmesine hükmedilen 7 ve 9 numaralı taşınmazların müvekkiliniz adına tapuda yapılacak tescil işleminde 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin 3/a fıkrası uyarınca taşınmazın kayıtlı değeri üzerinden binde 22,77 oranında harç tahsil edilmesi gerekmektedir. ÖİV iadesi hk. Tarih: 17/04/2014 Sayı: [2012-3]-377 ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı: [2012-3] /04/2014 Konu: ÖİV iadesi İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketiniz tarafından özel iletişim vergisi (ÖİV) nakit iade talebinde bulunulacağı, KDV iade talebinde indirilecek KDV ve yüklenilen KDV bilgilerinin internet ortamında girildiği, ÖİV iade talebinde ise bu bilgilerin internet ortamında girilebileceği bir sistemin mevcut olmadığı belirtilerek uygulamada usulen bir yanlışlık yapılmaması için müracaatın belge ortamında mı, elektronik ortamda mı yapılması gerektiği ya da elektronik ortamda yapılacaksa ne şekilde yapılacağı hususunda görüş talep edilmektedir sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinde; sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca bu Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin maddede belirtilen hizmetlerinin özel iletişim vergisine tabi olduğu ve - Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümlerinin uygulanacağı ve bu vergiye ilişkin usul ve esaslar ile verilmesi gereken beyannamelerin şekil,

12 muhteva ve eklerini belirlemeye Maliye Bakanlığının yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. KDV Kanununun 32 nci maddesinde sayılan ve tam istisna kapsamına giren işlemler ile ilgili olarak yüklenilen ÖİV nin indirim konusu yapılması ve indirim yoluyla telafi edilemeyen kısmın nakden veya mahsuben iadesine ilişkin usul ve esaslar 18/11/2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile belirlenmiş olup, iadesi talep edilebilecek verginin elektronik ortamda verilen ÖİV beyannamesinin Vergi Bildirimi kulakçığının, sonuç hesapları bölümünde yer alan İade Edilecek ÖİV satırında beyan edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, 10/10/2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 429 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nde, Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben yapılacak iade taleplerinin, Başkanlığımız internet vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda, bu Tebliğ ekindeki standart dilekçeler kullanılmak suretiyle yapılacağı belirtilmiştir. Buna göre, ÖİV iadesine ilişkin taleplerinin, söz konusu Tebliğin 3. Standart İade Talep Dilekçeleri başlıklı bölümünün i ve j bendlerinde belirtilen 4A ve 4B formları ile yapılması gerekmektedir. Teknik altyapısı bulunan ÖİV mükellefinden adına tahsis edilen hattı kullanan şirketin ÖİV mükellefi olup olmadığı ve düzenleyeceği faturalarda ayrıca ÖİV ve KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hk. Tarih: 11/04/2014 Sayı: [ /1]-2777 ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü) Sayı: [ /1] /04/2014 Konu: Teknik altyapısı bulunan ÖİV mükellefinden adına tahsis edilen hattı kullanan şirketin ÖİV mükellefi olup olmadığı ve düzenleyeceği faturalarda ayrıca ÖİV ve KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hk. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketinize Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından sabit telefon hizmeti sunmak amacıyla yetki verildiği, bu hizmeti sunmak için kurulu teknik altyapınız olmadığından dolayı altyapı hizmetini... den satın aldığınız ve bu hizmet için % 15 Özel İletişim Vergisi (ÖİV) ödediğiniz, altyapı hizmetini kullandığınız şirket tarafından oluşturulan pin kodlarını yetkili matbaalarca basılan arama kartlarına işlettiğiniz belirtilerek, söz konusu arama kartlarını sattığınız bayii veya kurumsal firmalara şirketiniz tarafından düzenlenen faturalarda ÖİV ve Katma Değer Vergisi (KDV) hesaplanıp hesaplanmayacağı ile şirketinizin ÖİV mükellefiyeti tesis ettirilip ettirilmeyeceği hususlarında görüşümüzün talep edildiği anlaşılmıştır sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinde, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca bu Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin (kablo tv altyapısı üzerinden teknik olarak verilebilecek her türlü hizmetleri dışında, görev sözleşmesi ile ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarının hakları, yönetimi ve işletme

13 yetkisine sahip olanlar hariç) her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli kart satışları dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetlerinin % 25, kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetinin %5, radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetler ile diğer elektronik haberleşme hizmetlerinin % 15 oranında ÖİV ye tabi olduğu, verginin mükellefinin yukarıda sayılan elektronik haberleşme hizmetlerini sunan işletmeciler olduğu, verginin matrahının KDV matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül ettiği, bu maddede hüküm bulunmayan hallerde 3065 sayılı KDV Kanunu hükümlerinin uygulanacağı ile ÖİV nin KDV matrahına dahil edilmeyeceği, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider kaydedilmeyeceği ve hiçbir vergiden mahsup edilmeyeceği hüküm altına alınmıştır. Diğer taraftan, 3065 sayılı KDV Kanunun 1/1 nci maddesi ile ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti kapsamında Türkiye de yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisinin konusuna alınmış, 20 nci maddesinde ise verginin matrahının, teslim ve hizmet işlemlerinin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin de malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılandan bu işlem karşılığı alınan veya borçlanılan para mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen değerler toplamını ifade ettiği hüküm altına alınmıştır. Öte yandan, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 3 üncü maddesinde, elektronik haberleşme; elektriksel işaretlere dönüştürülebilen her türlü işaret, sembol, ses, görüntü ve verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletişim sistemleri vasıtasıyla iletilmesi, gönderilmesi ve alınması, elektronik haberleşme hizmeti ise elektronik haberleşme tanımına giren faaliyetlerin bir kısmının veya tamamının hizmet olarak sunulması şeklinde tanımlanmıştır. Ayrıca, 4 No.lu Gider Vergileri Sirkülerinde, ÖİV mükellefi olan işletmecilerin nihai tüketici durumundaki kurum, kuruluş ve şahıslara yapacağı hizmet satışlarında ÖİV hesaplayacakları; birden fazla aşamadan oluşacak bir vergileme söz konusu olduğunda, ÖİV mükellefleri arasında gerçekleşecek işlemlerde, ÖİV mükelleflerinin vermiş olduğu telekomünikasyon hizmetlerine ilişkin faturalarda gösterdikleri ÖİV den bu hizmetlere ilişkin olarak ödedikleri ÖİV yi, Katma Değer Vergisi Kanununun 29, 30, 32 ve 34 üncü maddelerinde belirtilen hükümler çerçevesinde indirim konusu yapabilecekleri açıklamalarına yer verilmiştir. Buna göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmek suretiyle arama kartları vasıtasıyla elektronik haberleşme hizmeti sunan şirketiniz adına yetkilendirme tarihi itibariyle ÖİV mükellefiyeti tesis ettirilmesi ve... tarafından söz konusu arama kartlarının bayii veya kurumsal firmalara satışı sırasında düzenlediğiniz faturalarda bayi karını da içeren tutar üzerinden içyüzde yöntemiyle % 15 oranında ÖİV ve genel oranda (% 18) KDV hesaplanması gerekmektedir. Şirketiniz adına tahsis edilen hat kullanımı karşılığında teknik altyapı hizmetini kullandığınız şirket tarafından adınıza düzenlenen faturalarda yer alan ÖİV tutarlarının ise 4 No.lu Gider Vergileri Sirkülerinde yer alan açıklamalar doğrultusunda indirim konusu yapılabileceği tabiidir. Arsa sahibi ile müteahhit arasında 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılan Düzenleme Şeklinde Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi gereğince müteahhide devredilen bağımsız bölümlerin tescilinde tapu harcı hk. Tarih: 01/04/2015 Sayı: [ /7]-8 AMASYA VALİLİĞİ

14 Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı: [ /7]-8 01/04/2015 Konu: Arsa sahibi ile müteahhit arasında 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılan sözleşme gereği müteahhide devredilen bağımsız bölümlerin tescilinde tapu harcı İlgide kayıtlı özelge talep formu ile eklerinin incelenmesinden, tapu kütüğünde 6306 sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır şerhi bulunan... İli,... İlçesi,... Mahallesi,... ada... parselde kayıtlı taşınmaz maliki ile yapılan Düzenleme Şeklinde Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ne göre vermiş olduğunuz inşaat yapma taahhüdü karşılığında şirketinize düşen bağımsız bölümlerin tapuda şirketiniz adına yapılacak tescil işlemlerinde tapu harcı alınıp alınmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır. 492 sayılı Harçlar Kanununun 57 nci maddesinde, tapu ve kadastro işlemlerinden bu Kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanların tapu ve kadastro harçlarına tabi olduğu; Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin I-20/a fıkrasında, Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde tekdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı (binde 20) harç alınacağı hükme bağlanmıştır. Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinde ise özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmayacağı hüküm altına alınmıştır. Öte yandan; 6306 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde, bu Kanunun amacının; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasların belirlenmesi olduğu; 7 nci maddesinin 9 uncu fıkrasında ise bu Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamaların, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paraların ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır sayılı Kanunla, Kanun kapsamında yer alan hak sahibi maliklerle yapılacak işlemlere yönelik istisna öngörülmekte olup, hak sahiplerinin taraf olmadığı işlemler ve kağıtlara istisna uygulanmasının Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Buna göre, 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı şerhi bulunan... İli,... İlçesi,... Mahallesi,... ada... parselde kayıtlı taşınmaz malikleri ile şirketiniz arasında düzenlenen sözleşme kapsamında verilecek gayrimenkullerin hak sahipleri adına tapuya tescilinde harç aranılmaması gerekmekle birlikte, sözleşme kapsamında şirketinize düşen bağımsız bölümlerin şirketiniz adına tapuya tescilinde ise istisna uygulanmasına imkan bulunmamaktadır. Bilgi edinilmesini rica ederim Cemaat vakfına taşınmaz bağışlanması durumunda tapuda yapılacak tescil işleminden tapu harcı aranılıp aranılmayağı ile anılan bağış işleminin veraset ve intikal vergisinden istisna olup olmadığı hk. Tarih: 16/02/2015 Sayı: [ /106]-257 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

15 (Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı: [ /106] /02/2015 Konu: Cemaat vakfına bağışlanacak gayrimenkulün tapu harcı,veraset ve intikal vergisinden istisna olup olmadığı ve bağış makbuzu düzenlenip düzenlenmeyeceği hk. İlgide kayıtlı özelge talep formunda, vakfınızın faaliyetinin devamı için bazı kişi ve kuruluşların gayrimenkul bağışında bulunmak istemeleri üzerine gayrimenkullerin vakfınız adına tescilinde 492 sayılı Harçlar Kanununa göre tapu harcı alınıp alınmayacağı, vakfınız adına ivazsız olarak intikal edecek gayrimenkuller nedeniyle 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 3 üncü maddesi gereğince vakfınızın veraset ve intikal vergisi muafiyeti bulunup bulunmadığı ve söz konusu gayrimenkuller için bağış makbuzu düzenlenip düzenlenmeyeceği hususunda bilgi verilmesi istenilmektedir. HARÇLAR KANUNU YÖNÜNDEN 492 sayılı Harçlar Kanununun 57 nci maddesinde; Tapu ve Kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanları, tapu ve kadastro harçlarına tabidir. hükmü yer almakta olup, Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin I- Tapu işlemleri başlıklı bölümünün 4 üncü maddesinde, gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri aynı hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre olarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden nispi harç aranılacağı hüküm altına alınmıştır. Söz konusu harç oranı 24/12/2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 69 Seri No lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile 01/01/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere binde 68,31 olarak belirlenmiştir. Aynı Kanunun 59 uncu maddesinin (b) bendinde de; kamu menfaatlerine yararlı dernekler ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların iktisap edecekleri gayrimenkullerin vesair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleriyle, bu dernek ve vakıflara ait tesislerin ve bu tesislerin sonradan iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair aynı hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinlerinin harçtan müstesna tutulacağı hükme bağlanmıştır. Diğer taraftan, 5737 sayılı Vakıflar Kanununun başlıklı 2 nci maddesinde; Bu Kanun, mazbut, mülhak ve yeni vakıflar, cemaat ve esnaf vakıfları ile Vakıflar Genel Müdürlüğünü kapsar hükmü, Muafiyet ve İstisnalar başlıklı 77 nci maddesinde; Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar Devlet malı imtiyazından yararlanır, haczedilemez, rehnedilemezler. Tüm iş ve işlemleri, her türlü vergi, resim, harç ve katılım payından istisnadır. hükmü yer almaktadır. İncelenmesinden de anlaşılacağı üzere, 5737 sayılı Vakıflar Kanununda, cemaat vakıflarının tapuda yapacağı işlemlere ilişkin istisna hükmü bulunmamaktadır. Bu itibarla, söz konusu gayrimenkullerin vakfınız adına tapuda yapılacak tescil işleminden, vakfınızın Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflardan olmaması halinde, (4) sayılı tarifenin I/4 bendine göre binde 68,31 oranında tapu harcı aranılması gerekmektedir. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu, 2 nci maddesinin (c) bendinde de Veraset tabirinin; miras, vasiyet ve miras mukavelesi gibi ölüme bağlı tasarrufları ifade ettiği hükme bağlanmıştır. Aynı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) fıkrasında, amme idareleri, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, umumi menfaate hadim cemiyetler, siyasi partiler ve bunlara ait olan veya bunların aralarında kurdukları teşekküllerden kurumlar vergisine tabi olmayanların, (b) fıkrasında ise (a) fıkrasında sayılanlar dışında kalan hükmi şahıslara ait olup, umumun istifadesi için ilim, araştırma, kültür, sanat, sıhhat, eğitim, sağlık, hayır, imar, spor gibi maksatlarla kurulan teşekküllerin veraset ve

16 intikal vergisinden muaf oldukları hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümlere göre, anılan Kanunun 3 üncü maddesinin (a) fıkrasında sayılan kurumlar ile bunların dışında kalıp maddenin (b) fıkrasında sayılan ve herkesin yararlanmasına açık bir şekilde faaliyette bulunan tüzel kişilerin veraset ve intikal vergisinden muaf tutulması gerekmektedir. Ayrıca, 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 3 üncü maddesinde...vakıflar: Mazbut, mülhak, cemaat ve esnaf vakıfları ile yeni vakıfları... hükmü, 77 nci maddesinin 8 inci fıkrasında da Kuruluşunda veya kurulduktan sonra vakıflara bağışlanan taşınır taşınmaz malların veraset ve intikal vergisinden istisnadır. hükmü yer almaktadır. Bu itibarla, vakfınızın 7338 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) fıkrasında sayılan konularda herkesin yararlanmasına açık bir şekilde faaliyette bulunması şartıyla, veraset ve intikal vergisinden muaf tutulması, ayrıca 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 77 nci maddesinin 8 inci fıkrası gereğince de vakfınıza yapılan bağışların veraset ve intikal vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir. Serbest bölge sınırları içinde bulunan gayrimenkul üzerine tesis edilecek ipotek işleminden harç alınıp alınmayacağı hk. Tarih: 04/03/2015 Sayı: [ /178]-364 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı: [ /178] /03/2015 Konu: Serbest bölge sınırları içinde bulunan gayrimenkul üzerine tesis edilecek ipotek işleminden harç alınıp alınmayacağı İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, serbest bölgede faaliyette bulunan şirketiniz adına kayıtlı gayrimenkulün, aynı bölgede faaliyet gösteren Koll. Şti. ne satışının yapıldığı ve söz konusu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edileceği belirtilerek, tapuda yapılacak ipotek tesisi işleminden harç aranılıp aranılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır. 492 sayılı Harçlar Kanununun 57 nci maddesinde, Tapu ve kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanları, tapu kadastro harçlarına tabidir. denilmiş; 58 inci maddesinde de tapu ve kadastro harçlarının mükellefleri bentler halinde sayılmıştır. Aynı Kanunun 123 üncü maddesinin birinci fıkrasında, özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmayacağı; 125 inci maddesinde ise bu Kanunun ilgili kısımlarında mükellefiyet hakkında konulmuş hükümlerin aksine, özel kanunlarda hüküm bulunduğu takdirde özel kanun hükmünün uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin I-Tapu işlemleri başlıklı bölümünün 7/(a) fıkrasında ise, ipotek tesisinde; ipotekte sağlanan borç miktarı üzerinden nispi oranda harç aranılacağı hüküm altına alınmıştır. Öte yandan, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar bu bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemlerin ve düzenlenen kağıtların damga vergisi ve harçlardan istisna olduğu hükmü yer almaktadır.

17 Madde hükmünün incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin bu bölgelerde gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili olmak kaydıyla yapacakları işlemler, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar harçtan istisna tutulacaktır. Buna göre, Serbest Bölgesi nde faaliyette bulunan şirketiniz tarafından aynı bölgede faaliyette bulunan Koll. Şti. ne satışı yapılan ve ipotek işlemine konu edilecek gayrimenkulün, serbest bölgede gerçekleştirilen faaliyet kapsamında bulunması ve serbest bölge içinde olması kaydıyla tapuda yapılacak ipotek tesisi işleminden harç aranılmaması gerekmektedir. Uluslararası uçuşlarda kullanılan internet paketinin KDV ve ÖİV karşısındaki durumu hk. Tarih: 28/01/2015 Sayı: İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü) Sayı: /01/2015 Konu: Uluslararası uçuşlarda kullanılan internet paketinin KDV ve ÖİV karşısındaki durumu. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, şirketinizin Türk Hava Yolları A.O. nın (THY) kablosuz internet haberleşme sistemine sahip uçaklarında internet servis sağlayıcısı (ISS) hizmeti verilmesi ihalesini aldığı, THY nin uluslararası uçuşlarında uçak içinde Wi- Fi hizmeti verileceği, yolcuların söz konusu internet paketini uçak havada iken şirketinizin ara yüzünden kredi kartı kullanılarak satın alacağı, bu sistemin ise şöyle çalışacağı; uçak içersinde yer alan kurulu donanım üzerinden bir yabancı ülke uydusuna bağlanacağı, bu uydunun veriyi yer istasyonuna ileteceği, yer istasyonunun veriyi şirketinize aktaracağı, söz konusu sistem ve cihazların... firmasına ait olduğu, internet hizmetinin uydu sistemleri üzerinden verileceği, uydulara ait hizmet bedelinin THY tarafından... firmasına ödeneceği, söz konusu internet hizmetinin uluslararası uçuşlarda uçaklar ft yüksekliğe ulaştığında aktif olacağı, faturalaşmanın ise... ten yolcuya, THY den de... e düzenleneceği belirtilerek, söz konusu işlemlerin KDV ve özel iletişim vergisi karşısındaki durumu hakkında Başkanlığımız görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır. I-KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun; - 1/1 inci maddesinde, Türkiye de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu, - 4 üncü maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu ve bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebileceği, - 6/b maddesinde, hizmet işlemlerinde hizmetin Türkiye de yapılmasının veya hizmetten Türkiye de faydalanılmasının işlemin Türkiye de yapılmasını ifade ettiği, - 11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV den müstesna olduğu,

18 - 12/2 nci maddesinde, bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için, hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği hükme bağlanmıştır. Öte yandan, 60 No.lu KDV Sirkülerinin 1.1.İşlemlerin Türkiye de Yapılması bölümünde konuya ilişkin örneklere de yer verilmek suretiyle açıklamalara yer verilmiştir. Buna göre; yapılan bir hizmetin KDV ye tabi olması için söz konusu hizmetin Türkiye de yapılması veya hizmetten Türkiye de faydalanılması gerekmektedir. Bu itibarla, şirketiniz tarafından verilen hizmet, THY nin uluslararası uçuşlarında uçaklar ft yüksekliğe ulaştığında gerçekleşeceği ve işlemin Türkiye de yapılan veya Türkiye de faydalanılan bir hizmet niteliğinde olmadığı anlaşıldığından söz konusu hizmet KDV nin konusuna girmemektedir. Ancak söz konusu hizmetten Türkiye de yararlanılması durumunda KDV ye tabi olacağı açıktır. II-GİDER VERGİLERİ KANUNU AÇISINDAN 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinde; -406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca bu Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin verginin mükellefi olduğu, -Her nevi elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetlerinin % 25, kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetinin %5, radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetler ile diğer elektronik haberleşme hizmetlerinin %15 oranında ÖİV ye tabi olduğu, -Verginin matrahının KDV matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül ettiği, -Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, 3065 sayılı KDV Kanunu hükümlerinin uygulanacağı, hükümleri yer almaktadır. Ayrıca, 5 Seri No.lu ÖİV Genel Tebliğinin 2.İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmetlerinde ÖİV Uygulaması başlıklı bölümünde, İnternet servis sağlayıcılığı hizmeti, kullanıcılara internet şebekesi üzerinden sunulan internet erişim hizmeti olarak tanımlanmaktadır. İnternet servis sağlayıcılığı hizmeti vermek üzere yetkilendirilen işletmecilere verilen internet erişim hizmeti de bu kapsamdadır ve % 5 oranında ÖİV ye tabidir. açıklaması yer almaktadır. Öte yandan, 4 No.lu Gider Vergileri Sirküleri nin 3-Özel İletişim Vergisinin Uygulamasına İlişkin Açıklamalar bölümünde, Katma Değer Vergisi Kanununda yer alan istisnaların özel iletişim vergisi açısından da geçerli olduğu, yurt dışından alınan veya yurt dışındaki müşterilere ifa edilen telekomünikasyon hizmetlerinde Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde işlem yapılacağı ifade edilmiştir. Bu hükümlere göre, THY nin uluslararası uçuşlarında uçak içerisinde yer alan kurulu donanım üzerinden bir yabancı ülke uydusuna bağlanarak şirketiniz tarafından verilen internet hizmetinden Türkiye dışında faydalanıldığından düzenlenecek faturalarda özel iletişim vergisi hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak söz konusu hizmetten Türkiye de faydalanılması halinde % 5 oranında özel iletişim vergisinin hesaplanacağı tabiidir. Yatırım Teşvik belgesi kapsamında ithal edilecek makinalar nedeniyle kullanılacak kredilerde KKDF kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk. Tarih: 19/02/2015 Sayı: [217]-15910

19 MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : [217] /02/2015 Konu :Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ithal edilen ve edilecek makineler nedeniyle kullanılacak krediler üzerinden (KKDF) kesintisi yapılıp yapılmayacağı İlgi :... tarihli ve... sayılı yazınız. İlgide kayıtlı yazınız ekinde alınan.... A.Ş. ne ait özelge talep formunda; şirketleri tarafından... ilinde, sebze ve meyveleri işleyecek meyve suyu konsantre ve püre konsantre üretim tesisi kurmak üzere destek unsurlarından yararlanmak amacıyla 19/12/2011 tarihli ve... sayılı yatırım teşvik belgesi alındığı, yatırım kuruluş yerinin Afyon Dinar bölgesine nakli ve yatırım teşvik belgesine ait makine ve teçhizat listesine ilave makine ve teçhizat ekletmek gibi nedenlerle Ekonomi Bakanlığından farklı zamanlarda yatırım teşvik belgesinin revize edilmesi taleplerinde bulunulduğu, bu taleplerin Ekonomi Bakanlığı tarafından uygun bulunduğu, ancak ilk teşvik belgesinden sonra revize edilen tüm makine ve teçhizat listelerinin Ekonomi Bakanlığınca revize edilip onaylanmasıyla birlikte yeni teşvik belgelerinin (10/9/2014 tarihli ve D sayılı teşvik belgesi düzenlenene kadar) yatırım finansmanı kısmının sehven düzenlenmediği, diğer taraftan sözü edilen listeler uyarınca makine ve teçhizatın kredi ile ithal edildiği belirtilerek söz konusu teşvik belgelerinin yatırım finansmanı kısmının düzenlenmemesi nedeniyle ithal edilen ve edilecek makineler için kullanılacak krediler üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep edilmekte olup, konuya ilişkin Başkanlığımız görüşü aşağıda yer almaktadır. Bilindiği üzere, 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2/C maddesi gereğince; bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları kredilerde % 3 oranında KKDF kesintisi yapılması gerekmektedir. Aynı Tebliğin 2/D maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri % 6 oranında KKDF kesintisine tabi tutulmakta, peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden ise fon kesintisi yapılmamaktadır. Ayrıca, 24/12/2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Kararnamenin Eki Kararının 11 inci maddesi ile bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde (fiduciary işlemler hariç) KKDF oranı; - Ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda % 3, - Ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda % 1, - Ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda % 0,5, - Ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda % 0, olarak tespit edilmiştir. Mezkur Tebliğin 3 üncü maddesinin 14 üncü bendinde, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan krediler fon kesintisi yapılmayacak işlemler arasında sayılmıştır. Ayrıca, konuya ilişkin Merkez Bankasının 05/08/1996 tarihli ve 96/2 sayılı Talimatının 7 nci bölümünde, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan vadeli ithalat işlemleri ve bu belge kapsamında kullanılan krediler üzerinden fon kesintisi yapılmayacağı belirtilmektedir. Buna göre, söz konusu yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilen/edilecek makineler için kullanılacak krediler üzerinden KKDF kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Bilgi edinilmesini ve adı geçen şirkete yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde cevap verilmesini rica ederim. Başkan a.

20 Özel numaralara ilişkin kullanım hakkı tahsis ücreti veya aktivasyonu işleminin ÖİV tabi olup olmadığı hk. Tarih: 26/05/2014 Sayı: İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü Sayı: /05/2014 Konu: Özel numaralara ilişkin kullanım hakkı tahsis ücreti veya aktivasyonu işleminin ÖİV tabi olup olmadığı hk. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından sabit telefon hizmeti vermek üzere yetkilendirilen şirketinizin, müşterilerinize vereceği özel numaralara ilişkin kullanım hakkı tahsis ücretinin veya söz konusu numaraların aktivasyonu işleminin Özel İletişim Vergisine (ÖİV) tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edilmektedir sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde; sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca bu Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetlerinin % 25, radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetlerinin % 15, kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetinin %5, bu kapsama girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetlerinin ise %15 oranında özel iletişim vergisine tâbi olduğu, - özel iletişim vergisinin mükellefinin sayılan hizmetleri veren işletmeciler olduğu, - verginin matrahının, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül ettiği ve - bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Diğer taraftan, 5809 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (h) bendinde elektronik haberleşme, elektriksel işaretlere dönüştürülebilen her türlü işaret, sembol, ses, görüntü ve verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletişim sistemleri vasıtasıyla iletilmesi, gönderilmesi ve alınması; (j) bendinde ise elektronik haberleşme hizmeti, elektronik haberleşme tanımına giren faaliyetlerin bir kısmının veya tamamının hizmet olarak sunulması şeklinde tanımlanmıştır. Bu hükümlerden de anlaşılacağı üzere, sadece Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle veya bu Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin elektronik haberleşme hizmetleri ÖİV ye tabi bulunmakta olup, adı geçen Kurumla imzalanan görev veya imtiyaz sözleşmesinde yer almayan veya bu Kuruma bildirim yapılmasını veya Kurumca kullanım hakkı verilmesini gerektirmeyen hizmetler ise ÖİV ye tabi elektronik haberleşme hizmetleri kapsamında değerlendirilmemektedir. Buna göre, şirketinizin müşterilerinize vereceği özel numaralara ilişkin kullanım hakkı tahsis ücreti veya söz konusu numaraların aktivasyonu işlemi elektronik haberleşme hizmeti

Özelge: GSM abonelerine verilecek yurt dışında bulunan içerik platformuna erişim hizmetinin vergilendirilmesi hk.

Özelge: GSM abonelerine verilecek yurt dışında bulunan içerik platformuna erişim hizmetinin vergilendirilmesi hk. Özelge: GSM abonelerine verilecek yurt dışında bulunan içerik platformuna erişim hizmetinin vergilendirilmesi hk. Sayı: Tarih: 30/07/2012 B.07.1.GİB.4.99.16.02-ÖİV-39-171 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[VUK1-19974]-107246 18.04.2017 Konu : İletişim, etkili yöneticilik vb. konularda

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[2-2015/339]-56816 12.05.2016 Konu : Vakıf üyelerine ait birikimlerin

Detaylı

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk.

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Sayı: 73903997-120[94-2012/2]-157 Tarih: 13/08/2013 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 73903997-120[94-2012/2]-157

Detaylı

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Sayı: Tarih: 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-436 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk.

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 67854564-1741-51 30/01/2015 Konu : Bedelsiz

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019. Özelge: SMS yolu ile banka hesabına yatan üyelik bedelleri karşılığında aylık fatura düzenleyip düzenleyemeyeceği ile yabancı ülke internet sitelerinin üyelere kullandırılması durumunda elde edilecek gelirin

Detaylı

T.C. ORDU VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü. Serbest Meslek Kazancından İndirilebilecek Giderler.

T.C. ORDU VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü. Serbest Meslek Kazancından İndirilebilecek Giderler. T.C. ORDU VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı : 25953680-002-5 01/03/2016 Konu : Serbest Meslek Kazancından İndirilebilecek Giderler. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Mali Müşavirlik faaliyetiniz

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN* 1-GİRİŞ: Vergi mükellefleri mükellefiyet hayatları boyunca çeşitli sebeplerle, yapılan hizmetlere ve

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı: 64597866-125[30-2013]-31 20/02/2013 Konu: Yurtdışından alınacak bilgisayar yazılımları

Detaylı

YURTDIŞI EĞİTİM KURUMLARINA VERİLEN ARACILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BELGE DÜZENİ

YURTDIŞI EĞİTİM KURUMLARINA VERİLEN ARACILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BELGE DÜZENİ YURTDIŞI EĞİTİM KURUMLARINA VERİLEN ARACILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BELGE DÜZENİ İbrahim ERCAN* 1- GENEL BİLGİ Bilindiği üzere, ülkemizde yurtdışında

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

Özelge: Belediyeden kiralanan gayrimenkullerin kiraya verilmesi hk.

Özelge: Belediyeden kiralanan gayrimenkullerin kiraya verilmesi hk. Özelge: Belediyeden kiralanan gayrimenkullerin kiraya verilmesi hk. Sayı: 84098128-120-13 Tarih: 09/01/2015 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü Sayı : 84974990-130[KDV.5/ I.1-2014-43]-103386 03.04.2017 Konu : Merkezi Yurtdışında

Detaylı

Özelge: Bilgisayar oyunları için lokalizasyon, tercüme, uyarlama faaliyetinin gelir vergisi ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre durumu

Özelge: Bilgisayar oyunları için lokalizasyon, tercüme, uyarlama faaliyetinin gelir vergisi ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre durumu Özelge: Bilgisayar oyunları için lokalizasyon, tercüme, uyarlama faaliyetinin gelir vergisi ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre durumu Sayı: 84098128-120.04[65-2013-4]-207 Tarih: 16/04/2014

Detaylı

Özelge: Elde edilen gelirin alım miktarına bağlı olarak değişen oranlarda bir bölümünün şirkete üye olan gruplara aktarılması hk.

Özelge: Elde edilen gelirin alım miktarına bağlı olarak değişen oranlarda bir bölümünün şirkete üye olan gruplara aktarılması hk. Özelge: Elde edilen gelirin alım miktarına bağlı olarak değişen oranlarda bir bölümünün şirkete üye olan gruplara aktarılması hk. Sayı: 62030549-KVK 6-218 Tarih: 18/02/2013 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-28)

SİRKÜLER RAPOR (2009-28) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

: Son Zamanlarda Verilen Bazı Özelgeler

: Son Zamanlarda Verilen Bazı Özelgeler Sirküler No : 2014/8 Sirküler Tarihi :19.03.2014 Konu : Son Zamanlarda Verilen Bazı Özelgeler Son zamanlar verilen bazı özelgelerin özeti aşağıda verilmiş olup, özelgeler ekte gönderilmiştir. 1. Performans

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 1 / 6 B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[232-2012/VUK-1-...]--2532 13/08/2012 Konu : İkinci el otomobil

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/106 İstanbul, 29 Aralık 2005 KONU : Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[30-2015/280]-14801 17.01.2017 Konu : Yurt Dışı Mukim Firmadan Alınan

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

Özelge: Vergi mükelle 䎘晐 olmayan kişilerden mal ve hizmet alınması halinde yapılacak ödemelerden hangi oranda tevkifat yapılacağı ve belge düzeni hk.

Özelge: Vergi mükelle 䎘晐 olmayan kişilerden mal ve hizmet alınması halinde yapılacak ödemelerden hangi oranda tevkifat yapılacağı ve belge düzeni hk. Özelge: Vergi mükelle 䎘晐 olmayan kişilerden mal ve hizmet alınması halinde yapılacak ödemelerden hangi oranda tevkifat yapılacağı ve belge düzeni hk. Sayı: 11395140-105[234-2012/VUK-1-...]--1330 Tarih:

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

SERBEST MESLEK FAALİYETİNİN ŞAHIS VE SERMAYE ŞİRKETİ ORGANİZASYONU DAHİLİNDE İCRASININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

SERBEST MESLEK FAALİYETİNİN ŞAHIS VE SERMAYE ŞİRKETİ ORGANİZASYONU DAHİLİNDE İCRASININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ SERBEST MESLEK FAALİYETİNİN ŞAHIS VE SERMAYE ŞİRKETİ ORGANİZASYONU DAHİLİNDE İCRASININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İbrahim ERCAN * 1- GİRİŞ Serbest meslek faaliyetinin, sermayeden ziyade şahsi mesaiye,

Detaylı

İNTERNET ÜZERİNDEN VERİLEN ARACILIK HİZMETLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

İNTERNET ÜZERİNDEN VERİLEN ARACILIK HİZMETLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN VERİLEN ARACILIK HİZMETLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ramazan GÜLER 39 * * 1.GİRİŞ Gelişen teknoloji ile birlikte dünyada ve ülkemizde artık ticaret hayatı da

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /5]

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /5] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 70280967-105[269-2015/5]-45 11.05.2016 Konu : Yapılmakta Olan Yatırımlar" hesabında yer alan bakiyenin,

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : 93767041-120[89-2015-1]-73 Konu : İstisnası AR-GE Faaliyetlerinde Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Özelge: Tasᴀ밄ye kararı alınan kooperatife ait demirbaşlar ve gayrimenkullerin bedelsiz veya iz değeriyle satışının vergi kanunları açısından mümkün olup olmadığı hk. Sayı: 84098128-125[13-2012-1]-657 Tarih:

Detaylı

Sayı : 2013/197 10 Tarih : 20.12.2013 Ö Z E L B Ü L T E N TAPU HARCI UYGULAMALARI

Sayı : 2013/197 10 Tarih : 20.12.2013 Ö Z E L B Ü L T E N TAPU HARCI UYGULAMALARI Sayı : 2013/197 10 Tarih : 20.12.2013 Ö Z E L B Ü L T E N TAPU HARCI UYGULAMALARI I- Giriş Tapu ve Kadastro Harçları, 492 sayılı Harçlar Kanununun dördüncü kısmında düzenlenmiştir. Bu bültenimizde kanunun

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com SİRKÜLER NO: POZ - 2005 / 26 İST, 10. 02. 2005 İçindekiler: * Vergi borçlarının Hazineye gayrimenkul satışı yoluyla ödenmesine ilişkin tebliğ yayımlandı. VERGİ BORÇLARININ GAYRİMENKUL SATIŞI YOLUYLA ÖDENMESİ

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 62030549-125[1-2015/25]-65729 25.05.2016 Konu : Kamu personeline verilen konaklama

Detaylı

Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu.

Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu. Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu. Sayı: Tarih: 30/06/2015 B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-64898 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 SİRKÜLER NO : 2004/ 63 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 10 Mayıs 2004 KONU : Zor Durumda Bulunan

Detaylı

Özelge: Üyelerinize verilen kredi ve emekli ikramiyelerinin KDV Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu karşısındaki durumu hk.

Özelge: Üyelerinize verilen kredi ve emekli ikramiyelerinin KDV Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu karşısındaki durumu hk. Özelge: Üyelerinize verilen kredi ve emekli ikramiyelerinin KDV Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu karşısındaki durumu hk. Sayı: Tarih: 14/09/2011 B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4-14001-28/-726

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 41931384-105[Mük.257-2014-11]-73 24/11/2015 Konu : Elektronik ortamda düzenlenmesi gerekirken

Detaylı

ELEKTRİK ABONELERİNDEN TAHSİL EDİLEN GÜVENCE BEDELLERİNİN İADE EDİLMESİ

ELEKTRİK ABONELERİNDEN TAHSİL EDİLEN GÜVENCE BEDELLERİNİN İADE EDİLMESİ ELEKTRİK ABONELERİNDEN TAHSİL EDİLEN GÜVENCE BEDELLERİNİN İADE EDİLMESİ Kenan AKBULUT 52 ÖZ Elektrik aboneliği işlemi yapılırken karşılaşılan ücretlerden birisi de güvence bedelidir. Güvence bedeli; tedarik

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 11395140-105[227-2015/VUK1-19059]-104960 01.08.2016 Konu : Kamu yararına çalışmayan

Detaylı

Özelge: Kat karşılığı inşaat işi yapan yapı kooperatifinin vergilendirilmesi hk.

Özelge: Kat karşılığı inşaat işi yapan yapı kooperatifinin vergilendirilmesi hk. Özelge: Kat karşılığı inşaat işi yapan yapı kooperatifinin vergilendirilmesi hk. Sayı: 27575268-105[229-2012-9398]-307 Tarih: 20/03/2015 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef

Detaylı

TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE VERGİLER

TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE VERGİLER TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE VERGİLER ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ TELEKOM KOMİSYONU TOPLANTISINDA YAPILAN SUNUM 16 ŞUBAT 2009 1. GENEL TABLO 2. MOBİL HİZMETLERDE VERGİLER 3. SABİT HİZMETLERDE VERGİLER

Detaylı

Sayısı : VUK-40/2009-2/POS Belgesi -2, Katılım Payı -1. İlgili Olduğu Madde : Gelir Vergisi Kanunu Madde 61, 65 ve 94,

Sayısı : VUK-40/2009-2/POS Belgesi -2, Katılım Payı -1. İlgili Olduğu Madde : Gelir Vergisi Kanunu Madde 61, 65 ve 94, SAYI : B.07.1.GİB.0.02.29/29-2994-41 KONU : VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /40 Konusu : Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin (Diş Hekimleri ve Veteriner Hekimler Dahil) Vergilendirilmesi, Hekimlerin POS

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Özelge: Psikolojik danışmanlık hizmeti veren gerçek kişinin yurt dışından aldığı hizmet bedelleri için yaptığı ödemelerin KDV ve Gelir Vergisi karşısındaki durumu ve kayıt düzeni hk. Sayı: Tarih: 22/03/2012

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI I. Giriş SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ

ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARASANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars&Denge Denetim

Detaylı

YANIT SORU - YANIT??? SORU

YANIT SORU - YANIT??? SORU SORU - YANIT YANIT??? SORU 326 MALi Ç Ö Z Ü M Sayı : 98-2010 Soru - Yanıt SORU 1 Mali müşavir olarak Serbest Meslek faaliyetinde bulunmaktayım.sosyal güvenlik 4/b kapsamında pirim ödemekteyim. Ödediğim

Detaylı

CEP TELEFONU UYGULAMALARI VE BİLGİSAYAR YAZILIM FAALİYETLERİNDE GÖSTERİLEN REKLAMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRİN VERGİLENDİRİLMESİ

CEP TELEFONU UYGULAMALARI VE BİLGİSAYAR YAZILIM FAALİYETLERİNDE GÖSTERİLEN REKLAMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRİN VERGİLENDİRİLMESİ CEP TELEFONU UYGULAMALARI VE BİLGİSAYAR YAZILIM FAALİYETLERİNDE GÖSTERİLEN REKLAMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRİN VERGİLENDİRİLMESİ Ertan AYDOĞAN 18 * ÖZ Yaşamın her alanına sirayet eden cep telefonları ve bilgisayarlar,

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/114-1 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ de 28/2/2008 tarihli

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı :68554973-105[413-2013/22]-39 05/05/2014 Konu Serbest Bölge Yurt Dışı Satışlarının e-fatura, e-defter

Detaylı

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri SİRKÜ : 2013/04 KAYSERİ Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 25.01.2013 şahıs sigorta primleri 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6327 sayılı Bireysel Emeklilik

Detaylı

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR.

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Vezin Sirküler 2016 044 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. KAPSAM : 02.10.2016 tarih ve 29845 sayılı resmi gazetede yayınlanan 293 no lu Gelir Vergisi

Detaylı

VUK SĐRKÜLERĐ. Đkametgâhlarını işyeri adresi olarak gösteren hekimlerin durumu

VUK SĐRKÜLERĐ. Đkametgâhlarını işyeri adresi olarak gösteren hekimlerin durumu 18.02.2009/56 HEKĐMLERĐN POS CĐHAZI KULLANIMI VE ECZANELERĐN MUAYENE KATILIM PAYINA ĐLĐŞKĐN VUK SĐRKÜLERĐ ÖZET 40 sıra No lu VERGĐ USUL KANUNU SĐRKÜLERĐnde, sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler (diş

Detaylı

Özelge: Belediyeden Büfe Kiralanması İşleminin KDV'ne Tabi Olup Olmadığı hk.

Özelge: Belediyeden Büfe Kiralanması İşleminin KDV'ne Tabi Olup Olmadığı hk. Özelge: Belediyeden Büfe Kiralanması İşleminin KDV'ne Tabi Olup Olmadığı hk. Sayı: Tarih: 20/07/2012 B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-2181 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF

Detaylı

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Sabri Arpaç Yeminli Mali Müşavir sabriarpacymm@gmail.com Konut satıcısı müteahhit tarafından yüzde

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/22 İstanbul, 3 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

HAZIR KARTLAR İLE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİNDE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ

HAZIR KARTLAR İLE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİNDE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ 03.01.2018/13-1 HAZIR KARTLAR İLE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİNDE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ÖZET : 16 Seri No lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği nde ön ödemeli hatlara yüklemeler

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-125[30-2014]-1264 20.01.2017 Konu : Almanya'da mukim grup firmasından temin edilen

Detaylı

SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİ ÜZERİNDEN REKLAM VERİLMESİ

SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİ ÜZERİNDEN REKLAM VERİLMESİ SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİ ÜZERİNDEN REKLAM VERİLMESİ Hasan Basri CAN* 24 ÖZ Kısa sürede çok fazla kişiye ulaşmanın en basit yolu olarak görülen sosyal paylaşım siteleri, son zamanlarda ticari reklamların

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 77058783-105[VUK.ÖZ.16.51] - 81099 13.06.2017 Konu : Avukatların Arabuluculuk faaliyetinde

Detaylı

Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında

Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında Sayı: 2016/19 Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında (293 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 02/10/2016 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanmıştır) Yayımlanan

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/37 İstanbul,28 Mart 2005 KONU : Özel Maliyet Bedelleri

Detaylı

Özelge: Rusya'da mukim grup rması tarafından Türkiye'de görevlendirilen personele ödenen ücretlerin vergilendirilmesi hk.

Özelge: Rusya'da mukim grup rması tarafından Türkiye'de görevlendirilen personele ödenen ücretlerin vergilendirilmesi hk. Özelge: Rusya'da mukim grup rması tarafından Türkiye'de görevlendirilen personele ödenen ücretlerin vergilendirilmesi hk. Sayı: 64597866-125[30-2013]-72 Tarih: 20/05/2013 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 6802 sayılı Kanunun 30, 31 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 6802 sayılı Kanunun;

5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 6802 sayılı Kanunun 30, 31 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 6802 sayılı Kanunun; Resmi Gazete Tarih: 26 Temmuz 2008 Sayı: 26948 Maliye Bakanlığından: GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 86 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 SİRKÜLER NO : 2005/13 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 24 Ocak 2005 KONU : Zor Durumda Bulunan Mükelleflerin

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-120[94-2016/55]-113418 25.04.2017 Konu : Yurt içinde ve yurt dışında verilen

Detaylı

ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULABİLECEK KIYMETLER VE BU İŞLEMİN VERGİLENDİRİLMESİ

ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULABİLECEK KIYMETLER VE BU İŞLEMİN VERGİLENDİRİLMESİ ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULABİLECEK KIYMETLER VE BU İŞLEMİN VERGİLENDİRİLMESİ Rızkullah ÇETİN 26 1-GİRİŞ Şirket ortakları çeşitli sebeplerle (nakit yetersizliği, ortağın ayni sermaye olarak konulabilecek

Detaylı

SİRKÜLER 2015/39. Söz konusu özelgeye göre özetle e-fatura olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamında alınan fatura;

SİRKÜLER 2015/39. Söz konusu özelgeye göre özetle e-fatura olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamında alınan fatura; SİRKÜLERİN SİRKÜLER 2015/39 Tarihi : 14.12.2015 Konusu Mevzuat : E-Fatura Yerine Kâğıt Ortamında Düzenlenen Ve Alınan Faturalara Dikkat! Gelen ve Giden Faturaların E-Fatura Olup Olmadığının 7 Günlük Süre

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI

SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI 30.07.2008/120 SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 86 seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde, 5766 sayılı Yasa ile 6802 sayılı Gider Vergileri

Detaylı

Özelge: İnternet üzerinden verilen hizmetlerin vergilendirilmesi hk.

Özelge: İnternet üzerinden verilen hizmetlerin vergilendirilmesi hk. Özelge: İnternet üzerinden verilen hizmetlerin vergilendirilmesi hk. Sayı: B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-3101 Tarih: 27/11/2012 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 30 Eylül 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29843 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Detaylı

HARCAMA VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

HARCAMA VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 2015/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI HARCAMA VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Mart 2015-Pazartesi 18:00 SORULAR Soru 1: Soru: 1- Aşağıdaki kavramları açıklayınız. a) Kayıtlı Değer (492

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

Sirküler No: 2017 /12 Tarih:

Sirküler No: 2017 /12 Tarih: Sirküler No: 2017 /12 Tarih: 08.02.2017 Konu: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 10) 2 3 Şubat 2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete de 10 Seri

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı : 11355271-120.03.08.02[89-2016/1]-35933 16.05.2016 Konu : 5746 sayılı Kanun kapsamında yürütülen projede

Detaylı

Mevzuat Bilgilendirme Servisi

Mevzuat Bilgilendirme Servisi T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü Sayı : 39044742-135-405603 Konu : 87.04 ve 87.02 tarife pozisyonundaki araçların karavana

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. 2015 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ USUL KANUNU'NDA YER ALAN BAZI TUTAR VE HADLER

Detaylı

Konu hakkındaki detaylı açıklamalar 30.06.2007 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Seri: A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliği nde yer almaktadır.

Konu hakkındaki detaylı açıklamalar 30.06.2007 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Seri: A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliği nde yer almaktadır. 02.03.2010 Açıklamalı Sirküler Rapor 2010/3 Konu: VERGĐ BORÇLARININ GAYRĐMENKULLER ĐLE ÖDENEBĐLMESĐ 6183 Sayılı Kanunun geçici 8'inci maddesinde yer alan şartların sağlanması durumunda, amme borcu bulunan,

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147 28.12.2016/ÇARŞAMBA ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147 Konu: 15/7/2016 Tarihli ve 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

Tarih : No : 28

Tarih : No : 28 Tarih : 18.08.2016 No : 28 Konu : 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu nda yapılan değişiklikler hk. 6728 sayılı

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir 1 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında bina inşaat harcı istisnası Damga Vergisi- Emlak vergisi Durumu Belediye Gelirleri Kanunu 48 nolu Genel Tebliği ile ( 29.09.2016) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB'nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/39 İstanbul,24 Nisan 2006 KONU : KDV Yönünden Mükellefiyet

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

1-Özel Kartlar veya Yemek Çekleri Kullanılmak Suretiyle Lokanta veya Hizmetlere İlişkin Belge Düzeni

1-Özel Kartlar veya Yemek Çekleri Kullanılmak Suretiyle Lokanta veya Hizmetlere İlişkin Belge Düzeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 382) Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile ilgili bazı konularda tereddütler oluştuğu anlaşılmış olup, söz konusu tereddütleri

Detaylı

Bu Tebliğ ile Kanunun 45 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu Tebliğ ile Kanunun 45 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Başlık Resmi Gazete No 431 SERİ NO'LU TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI Resmi Gazete Tarihi Kapsam 28.12.2003 gün ve Mükerrer 25330 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5027 sayılı 2004 Mali

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. SİRKÜLER SAYI : 2014 01 KONU : Maliye Bakanlığının, 2014 Takvim Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanunda Yer alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarı Belirtilmiş Olan

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı: [ ]-15442

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı: [ ]-15442 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı: 64597866-105[267-2016]-15442 17.08.2017 Konu: Kat karşılığı olarak yapılan arsa teslimlerinde

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /9]

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /9] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 68554973-105[413-2016/9]-46343 13.06.2017 Konu : Elektronik Defter Tutma Uygulamasına Dahil Olma

Detaylı

İnşaat işlerinde Katma Değer Vergisine ilişkin bazı konular 2

İnşaat işlerinde Katma Değer Vergisine ilişkin bazı konular 2 İnşaat işlerinde Katma Değer Vergisine ilişkin bazı konular 2 V. ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV Türkiye de yaygın bir uygulama olan kat karşılığı arsa işlemlerinin KDV karşısındaki durumu farklı uygulamalar

Detaylı