Elektrik Abonelik Sözleşmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elektrik Abonelik Sözleşmesi"

Transkript

1 Elektrik Abonelik Sözleşmesi 1- TARAFLAR İşbu Elektrik Abonelik Sözleşmesi ( Sözleşme ), bir taraftan Kısıklı Caddesi Caddesi Sarkuysan-Ak İş Merkezi No:4 A Blok Kat:1 Altunizade, Üsküdar, İstanbul adresinde mukim Fina Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Satış Anonim Şirketi ( Fina veya CEREAN ) ile diğer taraftan, ( ABONE ) arasında, aşağıda yer alan hükümler dahilinde, bir nüsha olarak tanzim ve imza edilmiş olup, aslı CEREAN da ve bir nüshası ABONE de kalacaktır. Bu Sözleşme yi imzalayarak ABONE, CEREAN ile elektronik ortamda ve sair yollarla paylaştığı tüm kimlik, adres, elektrik abonelik, sayaç ve diğer bilgilerin doğruluğunu ve Sözleşme nin işbu bilgilere dayanarak kurulduğunu kabul etmiş olur. 2- TANIMLAR İlgili Mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin tüm kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararları ile CEREAN ın lisansını, Kanun: Yürürlükteki Elektrik Piyasası Kanunu nu, Lisans Yönetmeliği: Yürürlükteki Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ni, Önemli Olumsuzluk Hali: Lisans Yönetmeliği tahtında sayılan mücbir sebep hallerini, PMUM: Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi ni, Tarife Paketi: CEREAN tarafından İlgili Mevzuat kapsamında serbestçe belirlenen ve Sözleşme kapsamında sağlanan elektrik enerjisi karşılığında alınacak ücretleri, şart ve kuralları içeren paketi, TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ni ifade eder. İşbu Sözleşme de kullanılan ancak burada tanımlanmamış ifadeler için İlgili Mevzuattaki tanımlar geçerli olacaktır. 3- SÖZLEŞMENİN AMAÇ VE KONUSU İşbu Sözleşme nin amaç ve konusu, CEREAN tarafından ABONE ye elektrik enerjisi satışının koşul ve şartlarını ve Taraflar ın hak ve yükümlülüklerini belirlemektir. 4- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4.1. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleşecek elektrik enerjisi satışının, ancak PMUM ve yerel dağıtım şirketi nezdinde enerji satışının kayıt altına alınmasına istinaden ABONE ve CEREAN ın İlgili Mevzuat uyarınca yapmış olduğu tüm yasal başvuru ve işlemlerin olumlu sonuçlanmış olması halinde gerçekleşeceği konusunda mutabıktırlar. İşbu koşulların gerçekleşmemesinden dolayı elektrik satışı başlamaz ise, CEREAN ın ABONE ye karşı hiçbir yükümlülüğü bulunmayacaktır ve CEREAN Sözleşme yi derhal haklı nedenle fesih edebilecektir. İşbu Sözleşme çerçevesinde elektrik enerjisi satışı (tedarik başlangıcı), işbu koşulların yerine getirilmesini müteakip, İlgili Mevzuat ın ve yerel dağıtım şirketi uygulamalarının izin verdiği ilk günde başlayacaktır Elektrik satış hizmetinin kapsamı, verilmesi ve donanımın kurulması için gereken bilgiler, ABONE tarafından internet, telefon kanalları veya sair yollar üzerinden CEREAN a verilecek olup, uygulanacak Tarife Paketi ve Sözleşme konusu hizmet bu bilgilere istinaden belirlenecektir. CEREAN, makul bir süre öncesinde ABONE ye, kısa mesaj, telefon, posta, e-posta yoluyla veya kendi internet sitesi üzerinden duyurmak suretiyle, sunduğu elektrik enerjisine ilişkin Tarife Paketleri ni uygulamaya alma, değiştirme, kaldırma, yenileme, bunların koşullarını ve içeriğini değiştirme ve Tarife Paketleri nde ve fiyatlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir CEREAN, abonelik ve müşteri hizmetleri verilecek kanalları serbestçe belirlemeye ve bu kanallar üzerinden bir takım işlemleri yapmayı sınırlandırmaya yetkilidir. ABONE, sunulan kanalları kullanmak suretiyle gerçekleştireceği abonelik işlemlerinin ve seçtiği Tarife Paketleri nin bu Sözleşme ye tabi olacağını kabul ve beyan eder Sözleşme kapsamında ABONE tarafından seçilen Tarife Paketi nin süreli veya dönemsel olması halinde ve ABONE nin bu süre veya dönemin sonunda aboneliğini sona erdirmemesi veya yeni bir Tarife Paketi seçmemesi durumunda, elektrik kesintisi yaşamaması için, ABONE bilgilendirilerek, aboneliği dönem sonunda yürürlükteki STANDART Tarife üzerinden fiyatlandırılacaktır ABONE nin seçtiği ve kullandığı Tarife Paketi nin herhangi bir zamanda CEREAN tarafından uygulamadan kaldırılması ve ABONE nin CEREAN ın bildirimine rağmen yeni bir Tarife Paketi seçimi yapmaması halinde, CEREAN ABONE yi

2 bilgilendirerek güncel STANDART Tarife üzerinden fiyatlayacaktır Tüketilen elektriğin miktarının tespitinde, ABONE nin internet, telefon kanalları veya sair yollarla belirttiği tesisatlarının elektrik giriş noktalarında bulunan sayaç ve ölçüm devreleri üzerinden kayıt ve tespit edilen aktif enerji miktarları esas alınacaktır. ABONE, işbu sayaçları, Elektrik Piyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkında Tebliğ e uygun olacak şekilde tesis ettiğini veya edeceğini, ayrıca işbu sayaç ve ölçüm devrelerinin bakım, onarım ve değişimini yerel dağıtım şirketinin talebi halinde yaptıracağını beyan ve taahhüt eder ABONE tarafından tüketilen elektriğin miktarının tespiti ve sayaçların okunması, İlgili Mevzuat uyarınca yerel dağıtım şirketi tarafından yapılmaktadır. Bu bağlamda,dağıtım şirketinin yapmış olduğu ölçümler İlgili Mevzuat uyarınca CEREAN tarafından PMUM sisteminden temin edilecek veya gerektiğinde buna ilişkin tutanak, ABONE tarafından posta ile ya da elektronik ortamda CEREAN a gönderilecektir. CEREAN gerekli gördüğü durumlarda endeks okumasını kendisinin belirleyeceği yollar ile yapabilir. Endeks okumasının CEREAN ın yaptığı hallerde CEREAN ın endeks okuması ile ilgili dağıtım şirketinin yapmış olduğu endeks okumaları arasında bir fark olması durumunda, CEREAN ın kayıtları ve hesaplaması dikkate alınacaktır ABONE, CEREAN ın işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılacak elektrik enerjisi satışı ile ilgili yükümlülüğünün sadece elektrik enerjisinin fiyatlandırılması açısından olduğunu kabul eder. Şöyle ki; satılacak elektrik enerjisinin fiziksel olarak tedariğinde ve taşınmasında sorumlu kişi, münhasıran İlgili Mevzuat uyarınca görevlendirilmiş olan iletim ve / veya dağıtım şirketleridir. Teknik sebeplerden (dağıtım hattı kopması, trafo bozulması, frekans düşümü halleri de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın), üçüncü şahısların sebep olacağı arıza hallerinden veya Önemli Olumsuzluk Halleri nden ötürü ABONE nin tüketim birimlerine elektrik enerjisi tedarik edilememesi halinde, ABONE CEREAN ın sorumlu olmadığını ve CEREAN dan herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder ABONE nin sistemde kullandığı reaktif enerji ve sistemden çektiği güç de ölçülecektir. Şayet bu ölçümlerin Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği nde veya diğer İlgili Mevzuatta belirtilen yasal sınırları aşması halinde ABONE, birim bedeli aktif enerji birim bedelinden yüksek olmamak koşulu ile ve Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği çerçevesinde CEREAN a reaktif enerji bedeli ve güç aşım bedeli ödeyeceğini kabul eder. Aynı şekilde, tüketim birimlerinde trafo, hat ve dağıtım kaybı olması halinde, işbu kayıplar ile alakalı tüm bedeller ve sayaçlar ile alakalı varsa kesme/bağlama veya sökme/takma bedelleri ABONE ye ayrıca yansıtılacaktır ABONE nin işbu Sözleşme nin imzalanması ve uygulanmasından doğan yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi halinde, CEREAN elektriği kesme veya kestirme ve Sözleşme yi madde 6.2. uyarınca feshetme hakkına sahiptir ABONE, Sözleşme kapsamında elektrik satışının sağlanması, sayaçların okunabilmesi veya elektriğin kesilebilmesi amacıyla gerekli kurulum, kesim ve teknik destek işlemleri için CEREAN veya ilgili dağıtım şirketi personeline ya da CEREAN ın belirleyeceği üçüncü kişilere, gerekli çalışma alanı, giriş hakkı ve haberleşme imkânı ve temel ihtiyaçların karşılanması için gerekli alanı, kablolama iznini ve enerjiyi sağlamayı kabul ve taahhüt eder ABONE nin kendisinden kaynaklanan sorunlar ABONE nin sorumluluğunda olup, CEREAN a hiçbir kusur ve sorumluluk yüklenemez CEREAN tarafından elektrik satışının sağlanması için, ABONE ye tahsis edilen veya ABONE ye ait olan her türlü donanımdan, abonelik hakkının kullanımına ilişkin kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğinden ve kullanımından ABONE sorumludur. ABONE, kullanıcı adı ve şifresinin çalınması, kaybolması hallerinde bunların değiştirilmesi için derhal CEREAN a bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Aksi takdirde ABONE, bildirim tarihine kadar yapılan yetkisiz kullanımdan sorumludur. ABONE, kullanıcı adı ve şifresi ile yapılan tüm işlemlerden sorumlu olacağını, söz konusu şifre ve kullanıcı adının kendisi tarafından kullanılmadığını iddia etmeyeceğini, bunların yetkisiz kullanımından doğacak idari, hukuki, mali ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder CEREAN tarafından, makul süre öncesinde usulünce ABONE ye bilgi verilerek, şifre kullanımına veya elektronik işlem kayıtlarına yönelik uygulamalara geçilebilir. CEREAN, ABONE nin talebinin Önemli Olumsuzluk Hali bu yollarla yapılan ABONEtalebinin mücbir sebepler ve teknik imkânsızlıklar nedeniyle alınamamasından veya karşılanmamasından sorumlu değildir.

3 4.15. ABONE, bu Sözleşme den doğan haklarını CEREAN ın muvafakati olmaksızın üçüncü şahıslara kiralayamaz ve/veya devir, temlik ve rehin edemez ABONE, Sözleşme kapsamında tedarik ettiği elektrik enerjisini hiçbir şekilde 3. kişilere satamaz, kullandıramaz, yeniden satma konu olacak şekilde ticari amaçla kullandıramaz ABONE, CEREAN ın Müşteri Hizmetleri Çağrı Merkezi ve internet üzerinden yaptığı her türlü görüşmelerin işlemlerin CEREAN tarafından kaydedileceğini ve bu kayıtların CEREAN tarafından belirlenen süre boyunca saklanacağını ve bunların kesin delil sayılacağını kabul ve taahhüt eder CEREAN, ABONE tarafından internet, telefon kanalları veya sair yollar üzerinden CEREAN a verilmiş olan abone iletişim bilgilerini kullanarak, yeni Tarife Paketleri, kampanyalar, borç ödeme ihbarları, Tarife Paketi değişiklikleri, elektrik kesim bildirimlerini yapabilir, ABONE nin borç durumu vs. hakkında ABONE ye bilgi verebilir ve ABONE ye İlgili Mevzuat ta öngörülen diğer bildirimlerde bulunabilir. İlgili Mevzuat gereğince gönderilen herhangi bir bildirim ve iletilerin CEREAN dan kaynaklanmayan sebeplerle ulaşmamasından CEREAN sorumlu olmayacaktır. ABONE, bu anlamda internet, telefon kanalları veya sair yolllar üzerinden CEREAN a verdiği bilgilerin geçerli, doğru, ve kendisine ait olduğunu ve değişiklikleri derhal bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ABONE, İlgili Mevzuat ın zorunlu kıldıkları hariç olmak üzere, söz konusu bildirim ve iletileri istememesi halinde talebini Müşteri Hizmetleri Çağrı Merkezi veya CEREAN n sağladığı elektronik sistem vasıtasıyla CEREAN a iletebilir İşbu Sözleşme de belirtilmeyen hususlarda; İlgili Mevzuat hükümleri uygulanacaktır. ABONE nin herhangi bir kanun veya İlgili Mevzuat a uymaması nedeniyle kendisine ceza kesilmesi ve bu cezanın CEREAN tarafından ödenmesi halinde, ABONE CEREAN ın yaptığı ilk tebligata istinaden bu cezayı 5 (beş) iş günü içerisinde ödemeyi ve bu cezaya sebep olan durum veya hareketi neticesinde CEREAN ın uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı tazmin etmeyi kabul ve beyan eder ABONE nin işbu Sözleşme kapsamında elektrik enerjisi satılan tüketim birimlerinde, CEREAN tarafından veya resmi makamlarca, inceleme ve denetleme yapılması veya bilgi istenmesi durumunda, ABONE ilgili tüketim birimlerini denetlemeye ve incelemeye açmak ve talep edilmiş olan bilgileri doğru ve eksiksiz olarak zamanında CEREAN yetkililerine veya ilgili kuruma ulaştırmak ile yükümlüdür ABONE, İlgili Mevzuat uyarınca tabi olduğu tarife kurallarına göre içinde bulunduğu ayda, bir önceki aya oranla ortalama % 20 (yüzde yirmi) ve üzeri değerinde kapasite artırımı veya kapasite indirimi öngördüğü durumlarda CEREAN ı kapasite değişiminin 15 (onbeş) gün öncesinden bilgilendirmekle yükümlüdür ABONE nin abone grubunun değişmesine neden olabilecek her türlü uygulamayı ve/veya gelişmeyi bunu takip eden en geç 5 (beş) gün içerisinde CEREAN a ve aynı zamanda ilgili dağıtım şirketine yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. ABONE, bildirim yapmaması neticesinde CEREAN ın uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder. 5- MALİ HÜKÜMLER 5.1. ABONE, ilgili fatura döneminde tükettiği elektrik enerjisi miktarına ilişkin olarak, seçmiş olduğu tarife paketi kapsamında belirtilen birim satış fiyatı üzerinden hesaplanan elektrik tüketim bedelini; ayrıca elektrik tüketimi ile alakalı perakende satış bedelini, CEREAN ın belirleyeceği aylık hizmet bedelini ve diğer tüm masraf, harç, bedel, fon, kullanım bedeli, vergi vb. bedelleri ödemek ile yükümlüdür. Bu kapsamda ABONE, perakende satış fiyatına ilaveten, CEREAN tarafından belirlenen aylık hizmet bedelini, TEDAŞ ın ilgili Tarifesi nde belirtilen Perakende Satış Hizmet Faturalama Bedeli de dahil olmak üzere tüm diğer tarife bileşenlerinin (Dağıtım Bedeli, İletim Bedeli, Kayıp/Kaçak Bedeli, PSH Sayaç Okuma, TRT Payı, Enerji Fonu, BTV) toplamını ve madde 4.9. da belirtilen şekilde varsa reaktif enerji bedeli ve güç aşımı bedelleri ile yine varsa sayaç açma/kapama ve sökme/takma bedellerini ve elektrik tedarik ve satışına ilişkin olarak İlgili Mevzuatta uygulanan veya ileride uygulanacak olan diğer tüm vergi, ücret, masraf, fon, bedel, vs. de ödeyeceğini; ve ilgili faturasında belirtilen son ödeme tarihi geçtikten sonra yapılan ödemeler için günlük bazda ve ilgili faturada belirtilen oranda gecikme faizi ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir Elektrik satış fiyatları ile alakalı gelecekte tahsil edilmeye başlanabilecek her türlü ek bedel, masraf, harç, vergi, fon, kullanım bedeli, vb. nihai faturalandırma hesabına katılacak olup, bu tip her türlü ek vergi, harç, fon, kullanım bedeli ve bedeli ödeme yükümlülüğü, İlgili Mevzuat ta bunların CEREAN tarafından ödenmesi öngörülmüş olsa bile ABONE ye aittir. CEREAN tarafından ödeme yapıldığı

4 hallerde derhal ABONE ye rücu edilecektir CEREAN, ABONE ye aylık/dönemsel olarak ABONE nin seçmiş olduğu Tarife Paketi üzerinden, madde 5.1. uyarınca fatura düzenler ve ABONE ye posta, elektronik posta veya SMS (cep telefonuna kısa mesaj) yoluyla veya gelecekte CEREAN ın kullanıma açacağı tüm uygulamaları da kullanarak gönderir. ABONE nin faturaların kendisine elektronik posta yoluyla değil de, basılı olarak, adresine gönderilmesini yazılı olarak talep etmesi halinde, CEREAN, postalama ücreti ABONE ye ait olmak üzere, ilgili faturaları basılı olarak ABONE nin adresine posta yoluyla gönderir. Faturanın postayla veya e-posta yoluyla gönderiminde, CEREAN ın kontrolü dışında meydana gelen nedenlerden dolayı ABONE ye geç ulaşmasından veya hiç ulaşmamasından CEREAN sorumlu tutulmayacaktır. Faturanın ABONE ye ulaşmaması veya geç ulaşması halinde ABONE, fatura bilgilerini Müşteri Hizmetleri Çağrı Merkezi, online işlem merkezi ve gelecekte CEREAN ın kullanıma açacağı diğer uygulamalar üzerinden öğrenecektir. Sözleşme herhangi bir nedenle sona erene kadar ABONE, faturanın kendisine ulaşmasını beklemeden, seçtiği Tarife Paketi ve kampanyada yer alan tüm bedelleri, madde 5.1. de, İlgili Mevzuatta ve tüm diğer yasalarda ve mevzuatta belirtilmiş olan tüm kullanım bedeli, vergi, resim ve harç ve diğer bedellerle birlikte Tarife Paketi koşullarında ve belirtilen son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlüdür. ABONE, faturada belirtilen son ödeme tarihine kadar borcunu kısmen veya tamamen ödemez ise, CEREAN sağlanan elektrik enerjisi tedariğini durdurma, sona erdirme, ABONE nin elektriğini kesme veya kestirme hakkına sahiptir CEREAN, ABONE tarafından yapılacak ödemeleri öncelikle geçmiş dönem borçlarına ilişkin faize ve geçmiş dönem borçlarına mahsup etme hakkını saklı tutar Faturada belirtilen son ödeme tarihinden sonra yapılan ödemeler için CEREAN tarafından günlük bazda ve faturalarda belirtilen oranda gecikmeli gün sayısı kadar gecikme faizi uygulanır. Uygulamadaki güncel gecikme faizi oranları ABONE ye gönderilen faturalarda bildirilir ABONE nin faturaya itiraz süresi, faturanın tebliğ tarihinden itibaren 8 (sekiz) gün olup, faturaya itiraz, ödeme yükümlülüğünü durdurmayacak veya ortadan kaldırmayacaktır CEREAN a olan herhangi bir borcunu ödememesi halinde ABONE, söz konusu borca ilişkin olarak, temerrüt hükümleri uygulanacağını; CEREAN tarafından yasal takip ve icra yoluna başvurulabileceğini ve bu durumda anapara borcuna ilaveten faiz, avukatlık ücreti dahil tüm icra ve mahkeme harç ve masraflarını, anapara borcuna işleyen faizden kaynaklanan tahakkuk etmiş veya ileride getirilecek her türlü faiz, vergi, resim, harç vb. mali yükümlülükleri de ödeyeceğini, ve tüm bu tutarlara temerrüt faizi işleyeceğini; ayrıca CEREAN ın teminat göstermeksizin ihtiyati haciz kararı almaya yetkili olduğunu, ihtiyati haciz/tedbir için teminat ibraz etmesi halindeyse ilgili teminata temerrüt faizi yürütülmesini ve teminata ilişkin temerrüt faizi ve tüm masrafları da ödemeyi kabul ve taahhüt eder ABONE veya CEREAN tarafından herhangi bir sebep ile elektrik enerjisi sağlanamaması, ödemelerde aksaklık nedeniyle hizmetin askıya alınması ilgili Tarife Paketi ndeki ücretlerin faturalanmasına engel değildir ABONE, Sözleşme kapsamında CEREAN a karşı doğmuş ve doğacak her türlü borç ve taahhütlerinin, yapacağı ödemelerin, masraf, faiz vb. borçlarının, CEREAN ın uğrayabileceği her türlü zarar ve kayıpların teminatını teşkil etmek üzere, CEREAN tarafından belirlenecek süre içerisinde ve yine CEREAN tarafından saptanacak koşul, şekil ve miktarda her türlü teminatı vermekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder. CEREAN dilerse bir veya birden çok teminat isteyebilir. ABONE, verdiği teminatın türünü, miktarını ve koşullarını CEREAN ın dilediği zaman değiştirmeye yetkili olduğunu, CEREAN ın dilerse yeniden teminat istemeye veya ek/ilave teminat istemeye yetkili olduğunu kabul ve beyan eder. ABONE, kendisi tarafından verilen teminat, kısmen veya tamamen nakde çevrildiği takdirde teminatı derhal CEREAN ın istediği miktarda yeniden vermeyi veya miktarını arttırmayı kabul ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme kapsamında verilen veya verilecek olan teminatlar, bu teminatlarla ilgili olarak elde edilen her türlü haklar ve alacaklar, ABONE nin Sözleşme kapsamında CEREAN a karşı doğmuş ve doğacak her türlü borç ve taahhütlerinin, tamamının, CEREAN ın mevcut ve ileride doğabilecek, vadesi gelmiş veya gelmemiş bütün alacaklarının teminatını teşkil eder. ABONE, CEREAN ın bu teminatlardan, vadesi gelmemiş alacaklarını da, ABONE ye herhangi bir bildirim veya ihbarda bulunmadan tahsil etmeye yetkili olduğunu kabul eder. CEREAN, işbu madde kapsamında talep ettiği şekilde ve sürede bir teminat veya ek teminat, ABONE tarafından kendisine verilmediği, yenilenmediği, değiştirilmediği veya teminatın miktarı

5 arttırılmadığı sürece, diğer tüm hakları saklı kalmak kaydıyla, Sözleşme kapsamında hizmet vermeme, yükümlülüklerini yerine getirmeme, verdiği hizmeti sona erdirme veya durdurmaya, ve Sözleşmeyi Madde 6.2 uyarınca haklı nedenle derhal fesih etme hakkına sahiptir. ABONE, CEREAN a olan tüm borçlarını ödemediği ve Sözleşme devam ettiği sürece, teminatların kısmen veya tamamen geri verilmesini talep edemez CEREAN tarafından tanzim edilmiş bir faturada belirtilen son ödeme tarihine kadar, fatura bedelinin eksiksiz olarak ödenmemiş olması halinde, ABONE hiçbir ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır ve bu durumda CEREAN Sözleşme yi herhangi bir ihbara veya ihtara hacet kalmaksızın derhal feshetme ve ABONE aleyhine tüm alacak, hak ve talebi için gider ve masrafları ABONE ye ait olmak üzere her türlü yasal yollara başvurma hakkına sahiptir. Ayrıca, bu hallerde CEREAN hiçbir ihbara gerek olmaksızın ABONE nin elektrik enerjisini kestirme hakkına da sahiptir. Ayrıca işbu durumda CEREAN, önceden hiçbir ihbara gerek duymaksızın ABONE nin vermiş olduğu teminatı nakde çevirme ve irat kaydetme hakkına sahip olup, nakde çevrilen teminatlar ABONE nin borcunun fazi ve masraflarıyla birlikte kapatılmasına yetmiyor ise, CEREAN kalan borcun hukuki yollardan ABONE den tahsili cihetine gitme, ve Sözleşmeden doğan diğer haklarını kullanma ve yasal yollara başvurma hakkına sahiptir CEREAN, ABONE nin elektrik tüketiminde geçmişe göre ciddi artışlar olması durumunda ABONE den ara ödeme talep edebilir. Ara ödeme yapılmadığı takdirde, CEREAN ABONE ye bilgi vererek hizmeti kısıtlama ve/veya elektriği kestirme hakkına sahiptir İşbu Sözleşme nin imzasından doğan damga vergisi haricindeki tüm vergi, resim ve harçlar yasaların yükümlü kıldığı tarafa, damga vergisi ise ABONE ye aittir. Damga vergisi, öncelikle CEREAN tarafından ödenecek, daha sonra CEREAN ödenen damga vergisi toplam tutarını ABONE ye fatura edecektir ABONE, ödenmemiş faturaları nedeniyle elektriği kesildikten sonra ödeme yapması halinde, elektriği tekrar bağlanırken CEREAN a tüm yasal takip masrafları ve bir de kesme ve yeniden açma bedeli ödeyeceğini ve bu bedelin CEREAN tarafından elektriğin açılmasını takiben düzenlenecek ilk faturasına yansıtılacağını kabul eder. 6- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ 6.1. İşbu Sözleşme, Taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve Taraflar dan birince feshedilinceye kadar geçerlidir. ABONE, talebini CEREAN a 7 (yedi) gün önceden yazılı olarak bildirmek ve varsa Tarife Paketi ndeki fesih koşullarını yerine getirmek kaydıyla Sözleşme yi her zaman sona erdirebilir. ABONE nin Sözleşme yi işbu madde kapsamında tek taraflı feshetmek istemesi halinde, CEREAN yazılı talebin kendisine ulaşmasını takiben, işbu madde kapsamında fesih için öngörülen yürürlüktekisüre içinde, ABONE nin aboneliği sona erecek şekilde İlgili Mevzuat uyarınca gerekli merciilere başvuruyu yapacaktır ve İlgili Mevzuat ın öngördüğü sürenin sonunda ABONE nin aboneliği sona erecek ve Sözleşme fesih olacaktır (i) Taraflardan birinin bu Sözleşme nin veya Tarife Paketi nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde diğer taraf ve (ii) ABONE nin Sözleşme nin 4.1. maddesi kapsamında elektrik satışının başlayamaması, ABONE nin herhangi bir faturasını son ödeme tarihine kadar ödememiş olması, ABONE nin İlgili Mevzuat ın öngördüğü serbest tüketici limitinin altında kalması, ABONE ye karşı herhangi bir kimse tarafından iflas, haciz, ihtiyati haciz, konkordato vb. yollardan yasal kovuşturmaya başlanması hallerinde CEREAN işbu Sözleşme yi derhal ve Sözleşme den doğan hakları saklı kalmak üzere haklı nedenle ve tek taraflı olarak feshedebilir. Bu madde kapsamında CEREAN tarafından bir fesih yapılması halinde, ABONE işbu fesih nedeniyle CEREAN ın uğradığı zarar ve ziyanı, tüm masrafları, ve ayrıca kullandığı Tarife Paketi nde öngörülen iptal bedeli, fesih tazminatı, cezai şart ve diğer bedelleri ödemekle yükümlüdür. CEREAN, bu madde kapsamında fesih halinde, her türlü zarar ve ziyanını karşılamak için avukatlık ücreti dahil tüm takip ve icra masraf, gider ve ücretleri ABONE ye ait olmak üzere, yasal takip yollarına başvurabilecektir. CEREAN ın bu madde hükümlerine uygun olarak Sözleşme yi feshetmesi durumunda, ABONE nin tazminat, zarar veya ziyan talep hakkı olmayacaktır CEREAN, ABONE nin Sözleşme nin tanzimi sırasında veya internet,telefon kanalları veya sair yollar üzerinden verilen belge ve bilgilerin doğruluğunun kontrolü amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara başvurarak bilgi edinebilir veya ABONE den ek bilgi ve belge talep edebilir. CEREAN, işbu bilgi ve belgelerin eksik, sahte veya yanlış olduğunun herhangi bir şekilde saptanması veya aboneliğin kötü niyetle yapılmış olduğunun tespit edilmesi halinde, elektrik enerjisi tedarik tarihinden evvel aboneliği reddetme veya elektrik tedariki

6 başlamış ise Sözleşme yi Madde 6.2 uyarınca feshetme hakkına sahiptir. 7- TEBLİGAT VE ABONE BİLGİLERİ 7.1. ABONE; yukarıda verdiği adreslerin tebligat adresi olduğunu ve bu adreslere yapılacak bütün ihbar ve tebliğlerin geçerli olduğunu kabul ve taahhüt eder. ABONE nin Tebligat Kanunu Madde 7/a uyarınca tebligata elverişli bir elektronik posta adresi olması ve bunu CEREAN ile paylaşması halinde bu adrese yapılacak tüm bildirimler de geçerli sayılacaktır ABONE, her türlü yoldan ibraz ettiği belgeler ve beyan ettiği bilgilerle ilgili tüm değişiklikleri derhal CEREAN a yazılı olarak bildirmedikçe, bu belge ve bilgiler doğru ve geçerli olarak kabul edilecektir. Bu belge ve bilgilere dayanarak yapılacak her türlü işlem ve tebligat geçerli sayılacak olup, geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracaktır ABONE aylık/dönemsel tüm faturalarının, postalama ücreti kendisine yansıtılmak kaydıyla basılı olarak posta yolu ile adresine gönderilmesini talep etmediği sürece, en son bildirmiş olduğu e-posta adresine CEREAN tarafından elektronik posta yoluyla gönderileceğini kabul ve beyan eder. Faturalar, CEREAN ın ilgili faturayı ABONE nin e-posta adresine göndermesi ile veya ABONE nin talebi halinde tebligat adresine göndermesi ile ABONE ye tebliğ edilmiş sayılacaktır. Anlaşmazlık durumunda, CEREAN ın sistemindeki ilgili e-postanın gönderildiği tarih ya da CEREAN ın postalama listelerindeki tarih tebliğ tarihi olarak kabul edilir ABONE, adres, telefon numarası, e-posta adresi, tabi olduğu abone grubu ve unvan değişikliği dahil her türlü bildirimleri CEREAN a yazılı olarak iletecektir. İşbu bildirimlerin yapılmaması nedeni ile doğacak her türlü sorumluluk ABONE ye aittir CEREAN, ABONE ye işbu Sözleşme ile ilgili bildirimleri münhasıran kendi takdirinde olmak üzere, posta, fax, e-posta, telefon, kurye vs. yollar ile yapabileceği gibi, göndereceği faturaların üzerine duyuru ve yazı yazmak sureti ile de yapabilecektir. Ayrıca, CEREAN, genel uygulamalarını, tarife ve fiyat duyurularını ve değişikliklerini web sitesinde, panolarında, şube ve CEREAN Abone Noktalarında ilan etmekte ve/veya elektronik posta ile göndermekte de serbest olup, bu şekilde yapacağı bildirim ve duyurular da, ABONE ye yapılmış tebligat niteliğinde olacaktır. 8- DİĞER ŞARTLAR 8.1. ABONE, işbu Sözleşme'nin yerine getirilmesi ile ilgili olarak öğrendiği ve elde ettiği tüm bilgileri tam bir gizlilik içinde tutacağını, CEREAN ın önceden yazılı iznini almaksızın bu bilgileri yayımlayamayacağını, nakledemeyeceğini, yayamayacağını, ifşa edemeyeceğini veya kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder ABONE nin CEREAN a olan doğmuş ve doğacak her türlü borç ve yükümlülüklerinden ötürü, ABONE nin doğmuş ve doğacak tüm hak ve alacakları üzerinde, CEREAN takas ve mahsup haklarına sahiptir Taraflar dan herhangi birinin işbu Sözleşme çerçevesinde kendisine tanınmış hak, yetki veya imtiyazı kullanmaması veya kullanmada gecikmesi bu haklardan feragat ettiği anlamına gelmez ve hakların bir kez veya kısmi olarak kullanımı, söz konusu hakkın tekrar kullanımını veya diğer bir hakkın, yetkinin veya imtiyazın kullanımını engellemez. İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hüküm veya şartından kaynaklanan bir hakkın kullanılmaması, o hakkın bundan sonra kullanılmayacağı anlamına gelmez Taraflar arasında işbu Sözleşme nedeniyle çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda CEREAN ın defter ve kayıtları, CEREAN tarafından kayda alınmış her türlü ses ve telefon kayıtları ve elektronik kayıtlar HUMK kapsamında kesin delil teşkil edecektir CEREAN, ABONE nin muvafakatı gerekmeksizin, Sözleşme den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen istediği zaman, dilediği üçüncü kişilere rehin, devir, temlik etmeye; ABONE nin borç ve taahhütlerinin tümünü veya bir kısmını satmaya, temlik etmeye, devretmeye, nakletmeye, transfer veya başkaca herhangi dilediği şekilde tasarruf etmeye yetkilidir. ABONE tarafından seçilen Tarife Paketi ne ilişkin Kullanım Şartları işbu Sözleşme nin eki ve ayrılmaz parçasıdır İşbu Sözleşme Türk Hukuku na tabi olup, işbu Sözleşme tahtında çıkacak tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7 SERBEST TÜKETİCİLERE SATIŞLAR İÇİN ENERJİ ALIM - SATIM BİLDİRİM FORMU TEDARİKÇİ KODU ADI P K FİNA ELEKTRİK ENERJİSİ İTHALAT İHRACAT VE TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ SERBEST TÜKETİCİ KODU ADI TEDARİKÇİ LİSANS TİPİ ÜRETİM ŞİRK. OTOP. OTOP. GRUBU TERMİK HİDROLİK YENİLENEBİLİR TOPTAN SATIŞ PERAKENDE SATIŞ Yukarıda bilgileri verilen tedarikçi, PMUM a karşı sorumlu taraf olarak yukarıda bilgileri verilen serbest tüketicinin elektrik ihtiyacını. tarihinden itibaren karşılayacaktır. TEDARİKÇİ ADINA 1. YETKİLİ KİŞİNİN 2. YETKİLİ KİŞİNİN ADI SOYADI TARİH İMZASI TÜKETİCİ ADINA 1. YETKİLİ KİŞİNİN 2. YETKİLİ KİŞİNİN ADI SOYADI TARİH İMZASI

8 Müşteri Numarası: Abone Grubu: Mesken Ticarethane Sanayi Abone Adı: Kimlik/Vergi No: Adres: İlçe/İl: Tarih: İmza: Fina Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Satış Anonim Şirketi İmza: CEREAN ZAMLANMAYAN ELEKTRİK Tarife Paketi Kullanım Şartları CEREAN ile imzaladığım Sözleşme kapsamında, işbu CEREAN ZAMLANMAYAN ELEKTRİK Tarife Paketi Kullanım Şartları nı ( Tarife Paketi ) seçtiğimi; ilgili mevzuatta öngörülen ve gerekli onaylara bağlı tedarik başlangıç tarihimden itibaren 30.Haziran.2015 tarihine kadar yapacağım elektrik tüketimimin, (yazı ve rakam ile), ( ) TL/MWh üzerinden sabit kalacak şekilde ücretlendirileceğini; ayrıca aylık elektrik tüketim bedelime ilaveten her ay faturalarımda da belirtilecek olan, CEREAN tarafından belirlenen aylık hizmet bedelini, TEDAŞ tarifesinde düzenlenen Perakende Satış Hizmet Faturalama Bedeli de dahil olmak üzere tüm diğer tarife bileşenlerinin (Dağıtım Bedeli, İletim Bedeli, Kayıp/Kaçak Bedeli, PSH Sayaç Okuma, TRT Payı, Enerji Fonu, BTV, KDV) toplamını ve elektrik tedarik ve satışına ilişkin olarak İlgili Mevzuatta belirtilen veya ileride uygulanacak diğer tüm vergi, resim, fon, harç, bedel, kullanım ücretleri vs. de ödeyeceğimi; faturamda belirtilen son ödeme tarihinden sonra yapılan ödemeler için günlük bazda ve faturalarda belirtilen oranda gecikme faizi ödeyeceğimi; işbu Tarife Paketi süresi bitmeden evvel, Tarife Paketi ni değiştirmek istemem durumunda veya Sözleşme yi fesih etmem durumunda veya Sözleşme ve işbu Tarife Paketi Kullanım Şartları na uymamam nedeniyle Sözleşme nin CEREAN tarafından fesih edilmesi durumunda veya ilgili mevzuat uyarınca serbest tüketici kapsamından çıkmam veya abone grubumun değişmesi dahil CEREAN dan kaynaklanmayan herhangi bir nedenle Tarife Paketi süresinden önce Tarife Paketi nden herhangi bir nedenle çıkmam durumunda, İlgili Mevzuatın öngördüğü sürenin sonunda CEREAN ın müşteri portföyünden çıkabileceğimi ve çıkış tarihime kadar işbu Tarife Paketi üzerinden faturalandırılacağımı ; işbu Tarife Paketi Kullanım Şartları nın Sözleşme şartlarına tabi olduğunu ve Sözleşme nin eki ve ayrılmaz nitelikte bir parçası olduğunu, çelişen hususlarda Kullanım Şartları nın geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim. Abone Adı: Tarih: İmza:

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MESKEN ADI SOYADI: TARİH: ESS15-V2 ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (MESKEN GRUBU) MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Sözleşme Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Selvi Çıkmazı

Detaylı

Adı, Soyadı : Tarih. Abone/Vekil imza :

Adı, Soyadı : Tarih. Abone/Vekil imza : Lütfen formu büyük harfle ve tükenmez kalem kullanarak, kutucukların dışına taşmayacak şekilde doldurun. Abone No Faturalı Ön Ödemeli Kurumsal Bireysel Kurumsal1 E-Fatura Adresi FirmaKurum Ünvanı @ Bildirdiğim

Detaylı

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU GENEL BİLGİLER Abone Tipi Kurumsal Bireysel Abone Statüsü Vodafone NET Müşterisi Yeni Müşteri Hizmet Tipi Vodafone Net ADSL Hizmeti İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ

Detaylı

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1 / V: 1.4 AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ Lütfen formu büyük harfle ve tükenmez kalem kullanarak, kutucukların dışına taşmayacak şekilde doldurun. Avea No Tarife Seçenekleri

Detaylı

ANA SÖZLEŞME. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi

ANA SÖZLEŞME. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi ANA SÖZLEŞME Madde 1 Taraflar Versiyon No: ANA12.0.0 Hizmet Veren : TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ( TÜRKSAT)

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

TURKNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERi ABONELİK SÖZLEŞMESİ

TURKNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERi ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR TURKNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERi ABONELİK SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme, Büyükdere Cad. No: 121 Ercan Han Kat:2 Gayrettepe 34394 İstanbul, adresinde mukim TurkNet İletişim Hizmetleri A.Ş (kısaca

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

ODEA BANK A.Ş. Müşteri Adı, Soyadı / Ünvanı :... Müşteri No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201...

ODEA BANK A.Ş. Müşteri Adı, Soyadı / Ünvanı :... Müşteri No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201... ODEA BANK A.Ş. T E Z G A H Ü S T Ü ( O T C ) T Ü R E V İ Ş L E M L E R S Ö Z L E Ş M E S E T İ Adı, Soyadı / Ünvanı :......... No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201... S-18-10 TEZGAH ÜSTÜ (OTC) TÜREV

Detaylı

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sayfada yer alan sözleşme Vargonen Teknoloji hizmetlerini kullanmaya başladığınız andan itibaren sizin için de geçerli ve

Detaylı

İŞNET ADSL/VDSL İNTERNET ERİŞİMİ ABONELİK HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET ADSL/VDSL İNTERNET ERİŞİMİ ABONELİK HİZMET SÖZLEŞMESİ 1 İŞNET ADSL/VDSL İNTERNET ERİŞİMİ ABONELİK HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bu Sözleşme, Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak No:5 34394 Esentepe Şişli/İSTANBUL adresinde mukim İşNet ELEKTRONİK

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI Bu sözleşme Güzeloba Mah. 2166 Sok. Atakan Sitesi A Blok No : 3/11 Muratpaşa / Antalya adresinde

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi

Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi BHS-0083-R08/Eylül 2012 Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr ING Bank A.Ş Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi GİRİŞ BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar:

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN

Detaylı

OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME TARİHİ : - SÖZLEŞME NO : - MÜŞTERİ ADI / ÜNVANI / KAŞESİ : BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme Oplavus Tekonoloji, Hürriyet

Detaylı

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ...

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ... ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşmesi, COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca: "COMPATEL") ile... (bundan böyle kısaca: ABONE ) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar

Detaylı

İŞNET SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi Üretim

Detaylı

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ...

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ... Düzenleme Tarihi:.../.../20... FİRMA TANITIM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... GSM:... E-POSTA:... TC:... WEB SİTESİ:... FİRMA BİLGİLERİ FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...

Detaylı

UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU

UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU ANKARA Tel: (312) 287 73 00 Faks: (312) 284 36 07 İSTANBUL Tel: (212) 347 77 07 Faks: (212) 347 77 08 UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU Abone Türü: Şahıs Özel Şirket Kamu Kurumu ABONE BİLGİLERİ: Adı

Detaylı

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş yi; MÜŞTERİ: Banka tarafından, işbu sözleşmedeki Limit dâhilinde kendisine Finansör ve Finansöre tanımlı Kredi Limiti tahsis edilen

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu konut finansmanı kredisi sözleşmesi akdedilmiştir:

Detaylı

ING BANK a Hoş Geldiniz

ING BANK a Hoş Geldiniz ING BANK a Hoş Geldiniz Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Müşteri Adı/Soyadı : Müşteri Numarası : BBHS-1025-R00/Kasım 2013 Paran burada değerli. ingbank.com.tr 0850 222 0 600 Değerli Müşterimiz,

Detaylı

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1 TARAFLAR I- GENEL HÜKÜMLER Đş bu Yurtdışı Borsalarda Sermaye Piyasası Araçları Alım-Satım Đşlemlerine

Detaylı

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile... adresinde

Detaylı

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr 1 Bu sözleşme Hürriyet Cad. Tekin Sk. No:29 Kat 2. Şirinevler Bahçelievler - İSTANBUL adresinde mukim, Birikim Bilişim Sanayi ve

Detaylı

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile).

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile). GLOBAL HABERLEŞME A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Merkezi Atatürk Mahallesi Günışığı Residance B Blok No:7 Esenyurt İstanbul adresinde bulunan Global Haberleşme A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU

UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU ANKARA Tel: (312) 287 30 00 Faks: (312) 284 36 07 İSTANBUL Tel: (212) 347 77 07 Faks: (212) 347 77 08 UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU Abone Türü: Şahıs Özel Şirket Kamu Kurumu ABONE BİLGİLERİ: Adı

Detaylı

KURUMSAL KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ Madde 1 Tanımlar İşbu Taahhütnamede atıfta bulunulan tanım ve kısaltmalar, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuata

Detaylı