Elektrik Abonelik Sözleşmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elektrik Abonelik Sözleşmesi"

Transkript

1 Elektrik Abonelik Sözleşmesi 1- TARAFLAR İşbu Elektrik Abonelik Sözleşmesi ( Sözleşme ), bir taraftan Kısıklı Caddesi Caddesi Sarkuysan-Ak İş Merkezi No:4 A Blok Kat:1 Altunizade, Üsküdar, İstanbul adresinde mukim Fina Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Satış Anonim Şirketi ( Fina veya CEREAN ) ile diğer taraftan, ( ABONE ) arasında, aşağıda yer alan hükümler dahilinde, bir nüsha olarak tanzim ve imza edilmiş olup, aslı CEREAN da ve bir nüshası ABONE de kalacaktır. Bu Sözleşme yi imzalayarak ABONE, CEREAN ile elektronik ortamda ve sair yollarla paylaştığı tüm kimlik, adres, elektrik abonelik, sayaç ve diğer bilgilerin doğruluğunu ve Sözleşme nin işbu bilgilere dayanarak kurulduğunu kabul etmiş olur. 2- TANIMLAR İlgili Mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin tüm kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararları ile CEREAN ın lisansını, Kanun: Yürürlükteki Elektrik Piyasası Kanunu nu, Lisans Yönetmeliği: Yürürlükteki Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ni, Önemli Olumsuzluk Hali: Lisans Yönetmeliği tahtında sayılan mücbir sebep hallerini, PMUM: Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi ni, Tarife Paketi: CEREAN tarafından İlgili Mevzuat kapsamında serbestçe belirlenen ve Sözleşme kapsamında sağlanan elektrik enerjisi karşılığında alınacak ücretleri, şart ve kuralları içeren paketi, TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ni ifade eder. İşbu Sözleşme de kullanılan ancak burada tanımlanmamış ifadeler için İlgili Mevzuattaki tanımlar geçerli olacaktır. 3- SÖZLEŞMENİN AMAÇ VE KONUSU İşbu Sözleşme nin amaç ve konusu, CEREAN tarafından ABONE ye elektrik enerjisi satışının koşul ve şartlarını ve Taraflar ın hak ve yükümlülüklerini belirlemektir. 4- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4.1. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleşecek elektrik enerjisi satışının, ancak PMUM ve yerel dağıtım şirketi nezdinde enerji satışının kayıt altına alınmasına istinaden ABONE ve CEREAN ın İlgili Mevzuat uyarınca yapmış olduğu tüm yasal başvuru ve işlemlerin olumlu sonuçlanmış olması halinde gerçekleşeceği konusunda mutabıktırlar. İşbu koşulların gerçekleşmemesinden dolayı elektrik satışı başlamaz ise, CEREAN ın ABONE ye karşı hiçbir yükümlülüğü bulunmayacaktır ve CEREAN Sözleşme yi derhal haklı nedenle fesih edebilecektir. İşbu Sözleşme çerçevesinde elektrik enerjisi satışı (tedarik başlangıcı), işbu koşulların yerine getirilmesini müteakip, İlgili Mevzuat ın ve yerel dağıtım şirketi uygulamalarının izin verdiği ilk günde başlayacaktır Elektrik satış hizmetinin kapsamı, verilmesi ve donanımın kurulması için gereken bilgiler, ABONE tarafından internet, telefon kanalları veya sair yollar üzerinden CEREAN a verilecek olup, uygulanacak Tarife Paketi ve Sözleşme konusu hizmet bu bilgilere istinaden belirlenecektir. CEREAN, makul bir süre öncesinde ABONE ye, kısa mesaj, telefon, posta, e-posta yoluyla veya kendi internet sitesi üzerinden duyurmak suretiyle, sunduğu elektrik enerjisine ilişkin Tarife Paketleri ni uygulamaya alma, değiştirme, kaldırma, yenileme, bunların koşullarını ve içeriğini değiştirme ve Tarife Paketleri nde ve fiyatlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir CEREAN, abonelik ve müşteri hizmetleri verilecek kanalları serbestçe belirlemeye ve bu kanallar üzerinden bir takım işlemleri yapmayı sınırlandırmaya yetkilidir. ABONE, sunulan kanalları kullanmak suretiyle gerçekleştireceği abonelik işlemlerinin ve seçtiği Tarife Paketleri nin bu Sözleşme ye tabi olacağını kabul ve beyan eder Sözleşme kapsamında ABONE tarafından seçilen Tarife Paketi nin süreli veya dönemsel olması halinde ve ABONE nin bu süre veya dönemin sonunda aboneliğini sona erdirmemesi veya yeni bir Tarife Paketi seçmemesi durumunda, elektrik kesintisi yaşamaması için, ABONE bilgilendirilerek, aboneliği dönem sonunda yürürlükteki STANDART Tarife üzerinden fiyatlandırılacaktır ABONE nin seçtiği ve kullandığı Tarife Paketi nin herhangi bir zamanda CEREAN tarafından uygulamadan kaldırılması ve ABONE nin CEREAN ın bildirimine rağmen yeni bir Tarife Paketi seçimi yapmaması halinde, CEREAN ABONE yi

2 bilgilendirerek güncel STANDART Tarife üzerinden fiyatlayacaktır Tüketilen elektriğin miktarının tespitinde, ABONE nin internet, telefon kanalları veya sair yollarla belirttiği tesisatlarının elektrik giriş noktalarında bulunan sayaç ve ölçüm devreleri üzerinden kayıt ve tespit edilen aktif enerji miktarları esas alınacaktır. ABONE, işbu sayaçları, Elektrik Piyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkında Tebliğ e uygun olacak şekilde tesis ettiğini veya edeceğini, ayrıca işbu sayaç ve ölçüm devrelerinin bakım, onarım ve değişimini yerel dağıtım şirketinin talebi halinde yaptıracağını beyan ve taahhüt eder ABONE tarafından tüketilen elektriğin miktarının tespiti ve sayaçların okunması, İlgili Mevzuat uyarınca yerel dağıtım şirketi tarafından yapılmaktadır. Bu bağlamda,dağıtım şirketinin yapmış olduğu ölçümler İlgili Mevzuat uyarınca CEREAN tarafından PMUM sisteminden temin edilecek veya gerektiğinde buna ilişkin tutanak, ABONE tarafından posta ile ya da elektronik ortamda CEREAN a gönderilecektir. CEREAN gerekli gördüğü durumlarda endeks okumasını kendisinin belirleyeceği yollar ile yapabilir. Endeks okumasının CEREAN ın yaptığı hallerde CEREAN ın endeks okuması ile ilgili dağıtım şirketinin yapmış olduğu endeks okumaları arasında bir fark olması durumunda, CEREAN ın kayıtları ve hesaplaması dikkate alınacaktır ABONE, CEREAN ın işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılacak elektrik enerjisi satışı ile ilgili yükümlülüğünün sadece elektrik enerjisinin fiyatlandırılması açısından olduğunu kabul eder. Şöyle ki; satılacak elektrik enerjisinin fiziksel olarak tedariğinde ve taşınmasında sorumlu kişi, münhasıran İlgili Mevzuat uyarınca görevlendirilmiş olan iletim ve / veya dağıtım şirketleridir. Teknik sebeplerden (dağıtım hattı kopması, trafo bozulması, frekans düşümü halleri de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın), üçüncü şahısların sebep olacağı arıza hallerinden veya Önemli Olumsuzluk Halleri nden ötürü ABONE nin tüketim birimlerine elektrik enerjisi tedarik edilememesi halinde, ABONE CEREAN ın sorumlu olmadığını ve CEREAN dan herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder ABONE nin sistemde kullandığı reaktif enerji ve sistemden çektiği güç de ölçülecektir. Şayet bu ölçümlerin Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği nde veya diğer İlgili Mevzuatta belirtilen yasal sınırları aşması halinde ABONE, birim bedeli aktif enerji birim bedelinden yüksek olmamak koşulu ile ve Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği çerçevesinde CEREAN a reaktif enerji bedeli ve güç aşım bedeli ödeyeceğini kabul eder. Aynı şekilde, tüketim birimlerinde trafo, hat ve dağıtım kaybı olması halinde, işbu kayıplar ile alakalı tüm bedeller ve sayaçlar ile alakalı varsa kesme/bağlama veya sökme/takma bedelleri ABONE ye ayrıca yansıtılacaktır ABONE nin işbu Sözleşme nin imzalanması ve uygulanmasından doğan yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi halinde, CEREAN elektriği kesme veya kestirme ve Sözleşme yi madde 6.2. uyarınca feshetme hakkına sahiptir ABONE, Sözleşme kapsamında elektrik satışının sağlanması, sayaçların okunabilmesi veya elektriğin kesilebilmesi amacıyla gerekli kurulum, kesim ve teknik destek işlemleri için CEREAN veya ilgili dağıtım şirketi personeline ya da CEREAN ın belirleyeceği üçüncü kişilere, gerekli çalışma alanı, giriş hakkı ve haberleşme imkânı ve temel ihtiyaçların karşılanması için gerekli alanı, kablolama iznini ve enerjiyi sağlamayı kabul ve taahhüt eder ABONE nin kendisinden kaynaklanan sorunlar ABONE nin sorumluluğunda olup, CEREAN a hiçbir kusur ve sorumluluk yüklenemez CEREAN tarafından elektrik satışının sağlanması için, ABONE ye tahsis edilen veya ABONE ye ait olan her türlü donanımdan, abonelik hakkının kullanımına ilişkin kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğinden ve kullanımından ABONE sorumludur. ABONE, kullanıcı adı ve şifresinin çalınması, kaybolması hallerinde bunların değiştirilmesi için derhal CEREAN a bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Aksi takdirde ABONE, bildirim tarihine kadar yapılan yetkisiz kullanımdan sorumludur. ABONE, kullanıcı adı ve şifresi ile yapılan tüm işlemlerden sorumlu olacağını, söz konusu şifre ve kullanıcı adının kendisi tarafından kullanılmadığını iddia etmeyeceğini, bunların yetkisiz kullanımından doğacak idari, hukuki, mali ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder CEREAN tarafından, makul süre öncesinde usulünce ABONE ye bilgi verilerek, şifre kullanımına veya elektronik işlem kayıtlarına yönelik uygulamalara geçilebilir. CEREAN, ABONE nin talebinin Önemli Olumsuzluk Hali bu yollarla yapılan ABONEtalebinin mücbir sebepler ve teknik imkânsızlıklar nedeniyle alınamamasından veya karşılanmamasından sorumlu değildir.

3 4.15. ABONE, bu Sözleşme den doğan haklarını CEREAN ın muvafakati olmaksızın üçüncü şahıslara kiralayamaz ve/veya devir, temlik ve rehin edemez ABONE, Sözleşme kapsamında tedarik ettiği elektrik enerjisini hiçbir şekilde 3. kişilere satamaz, kullandıramaz, yeniden satma konu olacak şekilde ticari amaçla kullandıramaz ABONE, CEREAN ın Müşteri Hizmetleri Çağrı Merkezi ve internet üzerinden yaptığı her türlü görüşmelerin işlemlerin CEREAN tarafından kaydedileceğini ve bu kayıtların CEREAN tarafından belirlenen süre boyunca saklanacağını ve bunların kesin delil sayılacağını kabul ve taahhüt eder CEREAN, ABONE tarafından internet, telefon kanalları veya sair yollar üzerinden CEREAN a verilmiş olan abone iletişim bilgilerini kullanarak, yeni Tarife Paketleri, kampanyalar, borç ödeme ihbarları, Tarife Paketi değişiklikleri, elektrik kesim bildirimlerini yapabilir, ABONE nin borç durumu vs. hakkında ABONE ye bilgi verebilir ve ABONE ye İlgili Mevzuat ta öngörülen diğer bildirimlerde bulunabilir. İlgili Mevzuat gereğince gönderilen herhangi bir bildirim ve iletilerin CEREAN dan kaynaklanmayan sebeplerle ulaşmamasından CEREAN sorumlu olmayacaktır. ABONE, bu anlamda internet, telefon kanalları veya sair yolllar üzerinden CEREAN a verdiği bilgilerin geçerli, doğru, ve kendisine ait olduğunu ve değişiklikleri derhal bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ABONE, İlgili Mevzuat ın zorunlu kıldıkları hariç olmak üzere, söz konusu bildirim ve iletileri istememesi halinde talebini Müşteri Hizmetleri Çağrı Merkezi veya CEREAN n sağladığı elektronik sistem vasıtasıyla CEREAN a iletebilir İşbu Sözleşme de belirtilmeyen hususlarda; İlgili Mevzuat hükümleri uygulanacaktır. ABONE nin herhangi bir kanun veya İlgili Mevzuat a uymaması nedeniyle kendisine ceza kesilmesi ve bu cezanın CEREAN tarafından ödenmesi halinde, ABONE CEREAN ın yaptığı ilk tebligata istinaden bu cezayı 5 (beş) iş günü içerisinde ödemeyi ve bu cezaya sebep olan durum veya hareketi neticesinde CEREAN ın uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı tazmin etmeyi kabul ve beyan eder ABONE nin işbu Sözleşme kapsamında elektrik enerjisi satılan tüketim birimlerinde, CEREAN tarafından veya resmi makamlarca, inceleme ve denetleme yapılması veya bilgi istenmesi durumunda, ABONE ilgili tüketim birimlerini denetlemeye ve incelemeye açmak ve talep edilmiş olan bilgileri doğru ve eksiksiz olarak zamanında CEREAN yetkililerine veya ilgili kuruma ulaştırmak ile yükümlüdür ABONE, İlgili Mevzuat uyarınca tabi olduğu tarife kurallarına göre içinde bulunduğu ayda, bir önceki aya oranla ortalama % 20 (yüzde yirmi) ve üzeri değerinde kapasite artırımı veya kapasite indirimi öngördüğü durumlarda CEREAN ı kapasite değişiminin 15 (onbeş) gün öncesinden bilgilendirmekle yükümlüdür ABONE nin abone grubunun değişmesine neden olabilecek her türlü uygulamayı ve/veya gelişmeyi bunu takip eden en geç 5 (beş) gün içerisinde CEREAN a ve aynı zamanda ilgili dağıtım şirketine yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. ABONE, bildirim yapmaması neticesinde CEREAN ın uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder. 5- MALİ HÜKÜMLER 5.1. ABONE, ilgili fatura döneminde tükettiği elektrik enerjisi miktarına ilişkin olarak, seçmiş olduğu tarife paketi kapsamında belirtilen birim satış fiyatı üzerinden hesaplanan elektrik tüketim bedelini; ayrıca elektrik tüketimi ile alakalı perakende satış bedelini, CEREAN ın belirleyeceği aylık hizmet bedelini ve diğer tüm masraf, harç, bedel, fon, kullanım bedeli, vergi vb. bedelleri ödemek ile yükümlüdür. Bu kapsamda ABONE, perakende satış fiyatına ilaveten, CEREAN tarafından belirlenen aylık hizmet bedelini, TEDAŞ ın ilgili Tarifesi nde belirtilen Perakende Satış Hizmet Faturalama Bedeli de dahil olmak üzere tüm diğer tarife bileşenlerinin (Dağıtım Bedeli, İletim Bedeli, Kayıp/Kaçak Bedeli, PSH Sayaç Okuma, TRT Payı, Enerji Fonu, BTV) toplamını ve madde 4.9. da belirtilen şekilde varsa reaktif enerji bedeli ve güç aşımı bedelleri ile yine varsa sayaç açma/kapama ve sökme/takma bedellerini ve elektrik tedarik ve satışına ilişkin olarak İlgili Mevzuatta uygulanan veya ileride uygulanacak olan diğer tüm vergi, ücret, masraf, fon, bedel, vs. de ödeyeceğini; ve ilgili faturasında belirtilen son ödeme tarihi geçtikten sonra yapılan ödemeler için günlük bazda ve ilgili faturada belirtilen oranda gecikme faizi ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir Elektrik satış fiyatları ile alakalı gelecekte tahsil edilmeye başlanabilecek her türlü ek bedel, masraf, harç, vergi, fon, kullanım bedeli, vb. nihai faturalandırma hesabına katılacak olup, bu tip her türlü ek vergi, harç, fon, kullanım bedeli ve bedeli ödeme yükümlülüğü, İlgili Mevzuat ta bunların CEREAN tarafından ödenmesi öngörülmüş olsa bile ABONE ye aittir. CEREAN tarafından ödeme yapıldığı

4 hallerde derhal ABONE ye rücu edilecektir CEREAN, ABONE ye aylık/dönemsel olarak ABONE nin seçmiş olduğu Tarife Paketi üzerinden, madde 5.1. uyarınca fatura düzenler ve ABONE ye posta, elektronik posta veya SMS (cep telefonuna kısa mesaj) yoluyla veya gelecekte CEREAN ın kullanıma açacağı tüm uygulamaları da kullanarak gönderir. ABONE nin faturaların kendisine elektronik posta yoluyla değil de, basılı olarak, adresine gönderilmesini yazılı olarak talep etmesi halinde, CEREAN, postalama ücreti ABONE ye ait olmak üzere, ilgili faturaları basılı olarak ABONE nin adresine posta yoluyla gönderir. Faturanın postayla veya e-posta yoluyla gönderiminde, CEREAN ın kontrolü dışında meydana gelen nedenlerden dolayı ABONE ye geç ulaşmasından veya hiç ulaşmamasından CEREAN sorumlu tutulmayacaktır. Faturanın ABONE ye ulaşmaması veya geç ulaşması halinde ABONE, fatura bilgilerini Müşteri Hizmetleri Çağrı Merkezi, online işlem merkezi ve gelecekte CEREAN ın kullanıma açacağı diğer uygulamalar üzerinden öğrenecektir. Sözleşme herhangi bir nedenle sona erene kadar ABONE, faturanın kendisine ulaşmasını beklemeden, seçtiği Tarife Paketi ve kampanyada yer alan tüm bedelleri, madde 5.1. de, İlgili Mevzuatta ve tüm diğer yasalarda ve mevzuatta belirtilmiş olan tüm kullanım bedeli, vergi, resim ve harç ve diğer bedellerle birlikte Tarife Paketi koşullarında ve belirtilen son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlüdür. ABONE, faturada belirtilen son ödeme tarihine kadar borcunu kısmen veya tamamen ödemez ise, CEREAN sağlanan elektrik enerjisi tedariğini durdurma, sona erdirme, ABONE nin elektriğini kesme veya kestirme hakkına sahiptir CEREAN, ABONE tarafından yapılacak ödemeleri öncelikle geçmiş dönem borçlarına ilişkin faize ve geçmiş dönem borçlarına mahsup etme hakkını saklı tutar Faturada belirtilen son ödeme tarihinden sonra yapılan ödemeler için CEREAN tarafından günlük bazda ve faturalarda belirtilen oranda gecikmeli gün sayısı kadar gecikme faizi uygulanır. Uygulamadaki güncel gecikme faizi oranları ABONE ye gönderilen faturalarda bildirilir ABONE nin faturaya itiraz süresi, faturanın tebliğ tarihinden itibaren 8 (sekiz) gün olup, faturaya itiraz, ödeme yükümlülüğünü durdurmayacak veya ortadan kaldırmayacaktır CEREAN a olan herhangi bir borcunu ödememesi halinde ABONE, söz konusu borca ilişkin olarak, temerrüt hükümleri uygulanacağını; CEREAN tarafından yasal takip ve icra yoluna başvurulabileceğini ve bu durumda anapara borcuna ilaveten faiz, avukatlık ücreti dahil tüm icra ve mahkeme harç ve masraflarını, anapara borcuna işleyen faizden kaynaklanan tahakkuk etmiş veya ileride getirilecek her türlü faiz, vergi, resim, harç vb. mali yükümlülükleri de ödeyeceğini, ve tüm bu tutarlara temerrüt faizi işleyeceğini; ayrıca CEREAN ın teminat göstermeksizin ihtiyati haciz kararı almaya yetkili olduğunu, ihtiyati haciz/tedbir için teminat ibraz etmesi halindeyse ilgili teminata temerrüt faizi yürütülmesini ve teminata ilişkin temerrüt faizi ve tüm masrafları da ödemeyi kabul ve taahhüt eder ABONE veya CEREAN tarafından herhangi bir sebep ile elektrik enerjisi sağlanamaması, ödemelerde aksaklık nedeniyle hizmetin askıya alınması ilgili Tarife Paketi ndeki ücretlerin faturalanmasına engel değildir ABONE, Sözleşme kapsamında CEREAN a karşı doğmuş ve doğacak her türlü borç ve taahhütlerinin, yapacağı ödemelerin, masraf, faiz vb. borçlarının, CEREAN ın uğrayabileceği her türlü zarar ve kayıpların teminatını teşkil etmek üzere, CEREAN tarafından belirlenecek süre içerisinde ve yine CEREAN tarafından saptanacak koşul, şekil ve miktarda her türlü teminatı vermekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder. CEREAN dilerse bir veya birden çok teminat isteyebilir. ABONE, verdiği teminatın türünü, miktarını ve koşullarını CEREAN ın dilediği zaman değiştirmeye yetkili olduğunu, CEREAN ın dilerse yeniden teminat istemeye veya ek/ilave teminat istemeye yetkili olduğunu kabul ve beyan eder. ABONE, kendisi tarafından verilen teminat, kısmen veya tamamen nakde çevrildiği takdirde teminatı derhal CEREAN ın istediği miktarda yeniden vermeyi veya miktarını arttırmayı kabul ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme kapsamında verilen veya verilecek olan teminatlar, bu teminatlarla ilgili olarak elde edilen her türlü haklar ve alacaklar, ABONE nin Sözleşme kapsamında CEREAN a karşı doğmuş ve doğacak her türlü borç ve taahhütlerinin, tamamının, CEREAN ın mevcut ve ileride doğabilecek, vadesi gelmiş veya gelmemiş bütün alacaklarının teminatını teşkil eder. ABONE, CEREAN ın bu teminatlardan, vadesi gelmemiş alacaklarını da, ABONE ye herhangi bir bildirim veya ihbarda bulunmadan tahsil etmeye yetkili olduğunu kabul eder. CEREAN, işbu madde kapsamında talep ettiği şekilde ve sürede bir teminat veya ek teminat, ABONE tarafından kendisine verilmediği, yenilenmediği, değiştirilmediği veya teminatın miktarı

5 arttırılmadığı sürece, diğer tüm hakları saklı kalmak kaydıyla, Sözleşme kapsamında hizmet vermeme, yükümlülüklerini yerine getirmeme, verdiği hizmeti sona erdirme veya durdurmaya, ve Sözleşmeyi Madde 6.2 uyarınca haklı nedenle derhal fesih etme hakkına sahiptir. ABONE, CEREAN a olan tüm borçlarını ödemediği ve Sözleşme devam ettiği sürece, teminatların kısmen veya tamamen geri verilmesini talep edemez CEREAN tarafından tanzim edilmiş bir faturada belirtilen son ödeme tarihine kadar, fatura bedelinin eksiksiz olarak ödenmemiş olması halinde, ABONE hiçbir ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır ve bu durumda CEREAN Sözleşme yi herhangi bir ihbara veya ihtara hacet kalmaksızın derhal feshetme ve ABONE aleyhine tüm alacak, hak ve talebi için gider ve masrafları ABONE ye ait olmak üzere her türlü yasal yollara başvurma hakkına sahiptir. Ayrıca, bu hallerde CEREAN hiçbir ihbara gerek olmaksızın ABONE nin elektrik enerjisini kestirme hakkına da sahiptir. Ayrıca işbu durumda CEREAN, önceden hiçbir ihbara gerek duymaksızın ABONE nin vermiş olduğu teminatı nakde çevirme ve irat kaydetme hakkına sahip olup, nakde çevrilen teminatlar ABONE nin borcunun fazi ve masraflarıyla birlikte kapatılmasına yetmiyor ise, CEREAN kalan borcun hukuki yollardan ABONE den tahsili cihetine gitme, ve Sözleşmeden doğan diğer haklarını kullanma ve yasal yollara başvurma hakkına sahiptir CEREAN, ABONE nin elektrik tüketiminde geçmişe göre ciddi artışlar olması durumunda ABONE den ara ödeme talep edebilir. Ara ödeme yapılmadığı takdirde, CEREAN ABONE ye bilgi vererek hizmeti kısıtlama ve/veya elektriği kestirme hakkına sahiptir İşbu Sözleşme nin imzasından doğan damga vergisi haricindeki tüm vergi, resim ve harçlar yasaların yükümlü kıldığı tarafa, damga vergisi ise ABONE ye aittir. Damga vergisi, öncelikle CEREAN tarafından ödenecek, daha sonra CEREAN ödenen damga vergisi toplam tutarını ABONE ye fatura edecektir ABONE, ödenmemiş faturaları nedeniyle elektriği kesildikten sonra ödeme yapması halinde, elektriği tekrar bağlanırken CEREAN a tüm yasal takip masrafları ve bir de kesme ve yeniden açma bedeli ödeyeceğini ve bu bedelin CEREAN tarafından elektriğin açılmasını takiben düzenlenecek ilk faturasına yansıtılacağını kabul eder. 6- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ 6.1. İşbu Sözleşme, Taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve Taraflar dan birince feshedilinceye kadar geçerlidir. ABONE, talebini CEREAN a 7 (yedi) gün önceden yazılı olarak bildirmek ve varsa Tarife Paketi ndeki fesih koşullarını yerine getirmek kaydıyla Sözleşme yi her zaman sona erdirebilir. ABONE nin Sözleşme yi işbu madde kapsamında tek taraflı feshetmek istemesi halinde, CEREAN yazılı talebin kendisine ulaşmasını takiben, işbu madde kapsamında fesih için öngörülen yürürlüktekisüre içinde, ABONE nin aboneliği sona erecek şekilde İlgili Mevzuat uyarınca gerekli merciilere başvuruyu yapacaktır ve İlgili Mevzuat ın öngördüğü sürenin sonunda ABONE nin aboneliği sona erecek ve Sözleşme fesih olacaktır (i) Taraflardan birinin bu Sözleşme nin veya Tarife Paketi nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde diğer taraf ve (ii) ABONE nin Sözleşme nin 4.1. maddesi kapsamında elektrik satışının başlayamaması, ABONE nin herhangi bir faturasını son ödeme tarihine kadar ödememiş olması, ABONE nin İlgili Mevzuat ın öngördüğü serbest tüketici limitinin altında kalması, ABONE ye karşı herhangi bir kimse tarafından iflas, haciz, ihtiyati haciz, konkordato vb. yollardan yasal kovuşturmaya başlanması hallerinde CEREAN işbu Sözleşme yi derhal ve Sözleşme den doğan hakları saklı kalmak üzere haklı nedenle ve tek taraflı olarak feshedebilir. Bu madde kapsamında CEREAN tarafından bir fesih yapılması halinde, ABONE işbu fesih nedeniyle CEREAN ın uğradığı zarar ve ziyanı, tüm masrafları, ve ayrıca kullandığı Tarife Paketi nde öngörülen iptal bedeli, fesih tazminatı, cezai şart ve diğer bedelleri ödemekle yükümlüdür. CEREAN, bu madde kapsamında fesih halinde, her türlü zarar ve ziyanını karşılamak için avukatlık ücreti dahil tüm takip ve icra masraf, gider ve ücretleri ABONE ye ait olmak üzere, yasal takip yollarına başvurabilecektir. CEREAN ın bu madde hükümlerine uygun olarak Sözleşme yi feshetmesi durumunda, ABONE nin tazminat, zarar veya ziyan talep hakkı olmayacaktır CEREAN, ABONE nin Sözleşme nin tanzimi sırasında veya internet,telefon kanalları veya sair yollar üzerinden verilen belge ve bilgilerin doğruluğunun kontrolü amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara başvurarak bilgi edinebilir veya ABONE den ek bilgi ve belge talep edebilir. CEREAN, işbu bilgi ve belgelerin eksik, sahte veya yanlış olduğunun herhangi bir şekilde saptanması veya aboneliğin kötü niyetle yapılmış olduğunun tespit edilmesi halinde, elektrik enerjisi tedarik tarihinden evvel aboneliği reddetme veya elektrik tedariki

6 başlamış ise Sözleşme yi Madde 6.2 uyarınca feshetme hakkına sahiptir. 7- TEBLİGAT VE ABONE BİLGİLERİ 7.1. ABONE; yukarıda verdiği adreslerin tebligat adresi olduğunu ve bu adreslere yapılacak bütün ihbar ve tebliğlerin geçerli olduğunu kabul ve taahhüt eder. ABONE nin Tebligat Kanunu Madde 7/a uyarınca tebligata elverişli bir elektronik posta adresi olması ve bunu CEREAN ile paylaşması halinde bu adrese yapılacak tüm bildirimler de geçerli sayılacaktır ABONE, her türlü yoldan ibraz ettiği belgeler ve beyan ettiği bilgilerle ilgili tüm değişiklikleri derhal CEREAN a yazılı olarak bildirmedikçe, bu belge ve bilgiler doğru ve geçerli olarak kabul edilecektir. Bu belge ve bilgilere dayanarak yapılacak her türlü işlem ve tebligat geçerli sayılacak olup, geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracaktır ABONE aylık/dönemsel tüm faturalarının, postalama ücreti kendisine yansıtılmak kaydıyla basılı olarak posta yolu ile adresine gönderilmesini talep etmediği sürece, en son bildirmiş olduğu e-posta adresine CEREAN tarafından elektronik posta yoluyla gönderileceğini kabul ve beyan eder. Faturalar, CEREAN ın ilgili faturayı ABONE nin e-posta adresine göndermesi ile veya ABONE nin talebi halinde tebligat adresine göndermesi ile ABONE ye tebliğ edilmiş sayılacaktır. Anlaşmazlık durumunda, CEREAN ın sistemindeki ilgili e-postanın gönderildiği tarih ya da CEREAN ın postalama listelerindeki tarih tebliğ tarihi olarak kabul edilir ABONE, adres, telefon numarası, e-posta adresi, tabi olduğu abone grubu ve unvan değişikliği dahil her türlü bildirimleri CEREAN a yazılı olarak iletecektir. İşbu bildirimlerin yapılmaması nedeni ile doğacak her türlü sorumluluk ABONE ye aittir CEREAN, ABONE ye işbu Sözleşme ile ilgili bildirimleri münhasıran kendi takdirinde olmak üzere, posta, fax, e-posta, telefon, kurye vs. yollar ile yapabileceği gibi, göndereceği faturaların üzerine duyuru ve yazı yazmak sureti ile de yapabilecektir. Ayrıca, CEREAN, genel uygulamalarını, tarife ve fiyat duyurularını ve değişikliklerini web sitesinde, panolarında, şube ve CEREAN Abone Noktalarında ilan etmekte ve/veya elektronik posta ile göndermekte de serbest olup, bu şekilde yapacağı bildirim ve duyurular da, ABONE ye yapılmış tebligat niteliğinde olacaktır. 8- DİĞER ŞARTLAR 8.1. ABONE, işbu Sözleşme'nin yerine getirilmesi ile ilgili olarak öğrendiği ve elde ettiği tüm bilgileri tam bir gizlilik içinde tutacağını, CEREAN ın önceden yazılı iznini almaksızın bu bilgileri yayımlayamayacağını, nakledemeyeceğini, yayamayacağını, ifşa edemeyeceğini veya kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder ABONE nin CEREAN a olan doğmuş ve doğacak her türlü borç ve yükümlülüklerinden ötürü, ABONE nin doğmuş ve doğacak tüm hak ve alacakları üzerinde, CEREAN takas ve mahsup haklarına sahiptir Taraflar dan herhangi birinin işbu Sözleşme çerçevesinde kendisine tanınmış hak, yetki veya imtiyazı kullanmaması veya kullanmada gecikmesi bu haklardan feragat ettiği anlamına gelmez ve hakların bir kez veya kısmi olarak kullanımı, söz konusu hakkın tekrar kullanımını veya diğer bir hakkın, yetkinin veya imtiyazın kullanımını engellemez. İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hüküm veya şartından kaynaklanan bir hakkın kullanılmaması, o hakkın bundan sonra kullanılmayacağı anlamına gelmez Taraflar arasında işbu Sözleşme nedeniyle çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda CEREAN ın defter ve kayıtları, CEREAN tarafından kayda alınmış her türlü ses ve telefon kayıtları ve elektronik kayıtlar HUMK kapsamında kesin delil teşkil edecektir CEREAN, ABONE nin muvafakatı gerekmeksizin, Sözleşme den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen istediği zaman, dilediği üçüncü kişilere rehin, devir, temlik etmeye; ABONE nin borç ve taahhütlerinin tümünü veya bir kısmını satmaya, temlik etmeye, devretmeye, nakletmeye, transfer veya başkaca herhangi dilediği şekilde tasarruf etmeye yetkilidir. ABONE tarafından seçilen Tarife Paketi ne ilişkin Kullanım Şartları işbu Sözleşme nin eki ve ayrılmaz parçasıdır İşbu Sözleşme Türk Hukuku na tabi olup, işbu Sözleşme tahtında çıkacak tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7 SERBEST TÜKETİCİLERE SATIŞLAR İÇİN ENERJİ ALIM - SATIM BİLDİRİM FORMU TEDARİKÇİ KODU ADI P K FİNA ELEKTRİK ENERJİSİ İTHALAT İHRACAT VE TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ SERBEST TÜKETİCİ KODU ADI TEDARİKÇİ LİSANS TİPİ ÜRETİM ŞİRK. OTOP. OTOP. GRUBU TERMİK HİDROLİK YENİLENEBİLİR TOPTAN SATIŞ PERAKENDE SATIŞ Yukarıda bilgileri verilen tedarikçi, PMUM a karşı sorumlu taraf olarak yukarıda bilgileri verilen serbest tüketicinin elektrik ihtiyacını. tarihinden itibaren karşılayacaktır. TEDARİKÇİ ADINA 1. YETKİLİ KİŞİNİN 2. YETKİLİ KİŞİNİN ADI SOYADI TARİH İMZASI TÜKETİCİ ADINA 1. YETKİLİ KİŞİNİN 2. YETKİLİ KİŞİNİN ADI SOYADI TARİH İMZASI

8 Müşteri Numarası: Abone Grubu: Mesken Ticarethane Sanayi Abone Adı: Kimlik/Vergi No: Adres: İlçe/İl: Tarih: İmza: Fina Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Satış Anonim Şirketi İmza: CEREAN ZAMLANMAYAN ELEKTRİK Tarife Paketi Kullanım Şartları CEREAN ile imzaladığım Sözleşme kapsamında, işbu CEREAN ZAMLANMAYAN ELEKTRİK Tarife Paketi Kullanım Şartları nı ( Tarife Paketi ) seçtiğimi; ilgili mevzuatta öngörülen ve gerekli onaylara bağlı tedarik başlangıç tarihimden itibaren 30.Haziran.2015 tarihine kadar yapacağım elektrik tüketimimin, (yazı ve rakam ile), ( ) TL/MWh üzerinden sabit kalacak şekilde ücretlendirileceğini; ayrıca aylık elektrik tüketim bedelime ilaveten her ay faturalarımda da belirtilecek olan, CEREAN tarafından belirlenen aylık hizmet bedelini, TEDAŞ tarifesinde düzenlenen Perakende Satış Hizmet Faturalama Bedeli de dahil olmak üzere tüm diğer tarife bileşenlerinin (Dağıtım Bedeli, İletim Bedeli, Kayıp/Kaçak Bedeli, PSH Sayaç Okuma, TRT Payı, Enerji Fonu, BTV, KDV) toplamını ve elektrik tedarik ve satışına ilişkin olarak İlgili Mevzuatta belirtilen veya ileride uygulanacak diğer tüm vergi, resim, fon, harç, bedel, kullanım ücretleri vs. de ödeyeceğimi; faturamda belirtilen son ödeme tarihinden sonra yapılan ödemeler için günlük bazda ve faturalarda belirtilen oranda gecikme faizi ödeyeceğimi; işbu Tarife Paketi süresi bitmeden evvel, Tarife Paketi ni değiştirmek istemem durumunda veya Sözleşme yi fesih etmem durumunda veya Sözleşme ve işbu Tarife Paketi Kullanım Şartları na uymamam nedeniyle Sözleşme nin CEREAN tarafından fesih edilmesi durumunda veya ilgili mevzuat uyarınca serbest tüketici kapsamından çıkmam veya abone grubumun değişmesi dahil CEREAN dan kaynaklanmayan herhangi bir nedenle Tarife Paketi süresinden önce Tarife Paketi nden herhangi bir nedenle çıkmam durumunda, İlgili Mevzuatın öngördüğü sürenin sonunda CEREAN ın müşteri portföyünden çıkabileceğimi ve çıkış tarihime kadar işbu Tarife Paketi üzerinden faturalandırılacağımı ; işbu Tarife Paketi Kullanım Şartları nın Sözleşme şartlarına tabi olduğunu ve Sözleşme nin eki ve ayrılmaz nitelikte bir parçası olduğunu, çelişen hususlarda Kullanım Şartları nın geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim. Abone Adı: Tarih: İmza:

(İŞYERİ) zamlanmayan 201510 İ

(İŞYERİ) zamlanmayan 201510 İ (İŞYERİ) 1- TARAFLAR İşbu Elektrik Abonelik Sözleşmesi ( Sözleşme ), bir taraftan Kısıklı Caddesi Sarkuysan-Ak İş Merkezi No:4 A Blok Kat:1 Altunizade, Üsküdar, İstanbul adresinde mukim Fina Elektrik Enerjisi

Detaylı

(İŞYERİ) zamlanmayan 201510 İ

(İŞYERİ) zamlanmayan 201510 İ (İŞYERİ) 1- TARAFLAR İşbu Elektrik Abonelik Sözleşmesi ( Sözleşme ), bir taraftan Kısıklı Caddesi Sarkuysan-Ak İş Merkezi No:4 A Blok Kat:1 Altunizade, Üsküdar, İstanbul adresinde mukim Fina Elektrik Enerjisi

Detaylı

Fatura Bilgileri. Adres 1: Adres 2: Tel. No.: Fax No.: GSM. No.: E-posta Adresi: Web Sitesi: Abone Grubu. C AN Kodu:

Fatura Bilgileri. Adres 1: Adres 2: Tel. No.: Fax No.: GSM. No.: E-posta Adresi: Web Sitesi: Abone Grubu. C AN Kodu: FİNA ELEKTRİK ENERJİSİ İTHALAT İHRACAT VE TOPTAN SATIŞ A.Ş. Elektrik Abonelik Sözleşmesi Kısıklı Caddesi Sarkuysan-Ak İş Merkezi No:4 Ablok Kat:1 Altunizade, Üsküdar / İstanbul Boğaziçi Kurumlar V.D.:

Detaylı

(EV) zamlanmayan 201510 E

(EV) zamlanmayan 201510 E (EV) 1- TARAFLAR İşbu Elektrik Abonelik Sözleşmesi ( Sözleşme ), bir taraftan Kısıklı Caddesi Sarkuysan-Ak İş Merkezi No:4 A Blok Kat:1 Altunizade, Üsküdar, İstanbul adresinde mukim Fina Elektrik Enerjisi

Detaylı

(EV) zamlanmayan 201510 E

(EV) zamlanmayan 201510 E (EV) 1- TARAFLAR İşbu Elektrik Abonelik Sözleşmesi ( Sözleşme ), bir taraftan Kısıklı Caddesi Sarkuysan-Ak İş Merkezi No:4 A Blok Kat:1 Altunizade, Üsküdar, İstanbul adresinde mukim Fina Elektrik Enerjisi

Detaylı

(EV) zamlanmayan E

(EV) zamlanmayan E (EV) 1- TARAFLAR İşbu Elektrik Abonelik Sözleşmesi ( Sözleşme ), bir taraftan Kısıklı Caddesi Sarkuysan-Ak İş Merkezi No:4 A Blok Kat:1 Altunizade, Üsküdar, İstanbul adresinde mukim Fina Elektrik Enerjisi

Detaylı

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone ipad Air ve Mini Retina Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞINA İLİŞKİN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞINA İLİŞKİN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ BİM.F.22/00../ /20. MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YÜKSEK GERİLİM ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞINA İLİŞKİN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE-1 TARAFLAR TESİSAT NO: Bu Perakende Satış Sözleşmesi; adı / ünvanı EK

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone Yarına Hazırlayan Smart Tab 6 Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız

Detaylı

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Smart Tab 10 Tablet Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

İpragaz A.Ş. Elektrik Satış Sözleşmesi

İpragaz A.Ş. Elektrik Satış Sözleşmesi İpragaz A.Ş. Elektrik Satış Sözleşmesi 1. TARAFLAR VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 1.1. Elektrik Enerjisini Tedarik Eden; İPRAGAZ A.Ş. Adres :19 Mayıs Caddesi No: 4 Nova Baran Plaza Kat: 13-17 34360 Şişli / İSTANBUL

Detaylı

VODAFONE ĠġORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ

VODAFONE ĠġORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Kurumsala Özel Cepte Wi-Fi Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek 2 de belirtilen GSM hatlarımız için imzaladığımız

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 ve Yeni ipad Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

VODAFONE 12 AY KONTRATLI FATURALI 8GB VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 12 AY KONTRATLI FATURALI 8GB VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen 12 Ay Kontratlı Faturalı 8GB Vodem Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,... numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

KURUMSALA ÖZEL 12 AY KONTRATLI VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSALA ÖZEL 12 AY KONTRATLI VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Kurumsala özel 12 Ay Kontratlı Vodem Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek-2 de yer alan listedeki GSM hatlarımız için imzaladığımız Vodafone

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Samsung Tablet Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Samsung Tablet Kampanyası Taahhütnamesi Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İşOrtağım Yarına Hazırlayan Tablet Kampanyaları (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../...

Detaylı

VODAFONE SMART TAB 10 KAMPANYASI GENÇLİK TEKLİFİ TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SMART TAB 10 KAMPANYASI GENÇLİK TEKLİFİ TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Smart Tab 10 Kampanyası Gençlik Teklifi nden (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

Eyyüpoğlu Mühendislik Elektrik Satış Sözleşmesi. EYYÜPOĞLU MÜHENDİSLİK ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ LİMİTED ŞİRKETİ. İle...

Eyyüpoğlu Mühendislik Elektrik Satış Sözleşmesi. EYYÜPOĞLU MÜHENDİSLİK ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ LİMİTED ŞİRKETİ. İle... EYYÜPOĞLU MÜHENDİSLİK ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ LİMİTED ŞİRKETİ. İle... arasında ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1. Bölüm: TARAFLAR ve AMAÇ 2. Bölüm: 1.1 Taraflar: Elektrik enerjisinin satışını

Detaylı

Vodafone İş Ortağım 2 si 1 Arada Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım 2 si 1 Arada Kampanya Taahhütnamesi Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İşOrtağım Yarına Hazırlayan Tablet, Cepte Wi-Fi + Lenovo Mix 300 veya Cepte Wi-Fi + HP

Detaylı

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Pocket Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 08.11.2011 tarihinden

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1 - Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan www.heryersms.com (bundan sonra Heryer SMS olarak anılacaktır) ile yeni

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Taahhütlü M2M Data Paketleri Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek 2 de yer alan listede belirtilen hatlarımız ( Hatlar

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları: Bir tarafta Porte Osgb Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra kısaca

Detaylı

LİSANSSIZ ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI. Kullanıcı No:... Tarih:.../.../... Sayısı:.1/..2/. 3

LİSANSSIZ ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI. Kullanıcı No:... Tarih:.../.../... Sayısı:.1/..2/. 3 LİSANSSIZ ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI Kullanıcı No:... Tarih:.../.../... Sayısı:.1/..2/. 3 Bu Anlaşma; isim ve/veya unvanı ile kanuni ikametgah adresi aşağıda belirtilen Kullanıcıya

Detaylı

CLK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. (İNDİRİMLİ ELEKTRİK TAAHHÜTNAMESİ MESKEN)

CLK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. (İNDİRİMLİ ELEKTRİK TAAHHÜTNAMESİ MESKEN) (İNDİRİMLİ ELEKTRİK TAAHHÜTNAMESİ MESKEN) İşbu ek Mesken Elektrik Enerjisi Satış Sözleşmesi nin özel şartlarını ihtiva etmekte olup, Sözleşme nin ayrılmaz bir parçasıdır. 1. SÖZLEŞME İNDİRİM ORANI VE FATURA

Detaylı

ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ Özgürlük Bizde Kampanyası ndan ( Kampanya ) Şirketimiz adına AVEA ya taşınması için talepte bulunduğumuz ve taşınması gerçekleştirilmiş veya yeni hat alımı suretiyle

Detaylı

VODAFONE Ġġ ORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ

VODAFONE Ġġ ORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Kurumsala Özel Cepte Wi-Fi Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek 2 de belirtilen GSM hatlarımız için imzaladığımız

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone iphone 3G S Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,...numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi Başvuru Bilgileri Başvuru No Ad TCKN İletişim Bilgileri Ev Adresi İş Adresi Cep Telefonu İş Telefonu Ev Telefonu İletişim Telefonu İletişim Adresi İletişim Eposta Adresi KEP Adresi TÜKETİCİ KREDİSİ EK

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Taahhütlü Modemli Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri nin ( AVEA ) Faturanı Paylaş Modeli nde 3 farklı tarife üzerinden başlattığı Kampanya uygulamasından

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYANIN KOŞULLARI: Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) abonelerinin ( Abone ), aşağıda belirtilen koşulları

Detaylı

VODAFONE iphone 4 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KONTRATLI MOBİL İNTERNET PAKETLERİ

VODAFONE iphone 4 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KONTRATLI MOBİL İNTERNET PAKETLERİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone iphone 4 Kampanyası ndan yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,...numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi ile

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MESKEN ADI SOYADI: TARİH: ESS15-V2 ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (MESKEN GRUBU) MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Sözleşme Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Selvi Çıkmazı

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

ÖİV 1-12 ( ) 2- ( ) TL 5 GB

ÖİV 1-12 ( ) 2- ( ) TL 5 GB TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Gündüz Jeti Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna

Detaylı

KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Blackberry 9360 Blackberry 9790 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarım

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Avea Taahhütlü Data Paketleri Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de (

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Taahhütlü IOT Büyük Data Paketleri Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek 2 de yer alan listede belirtilen hatlarımız

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

VESTEL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ZORLU ELEKTRİK ENERJİSİ İTHALAT İHRACAT VE TOPTAN TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NE Elektrik enerjisi tedariki için, Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret

Detaylı

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Smart Tab 10 Tablet Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 K:8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

Vodafone Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MESKEN ADI SOYADI: TARİH: ESS15-V1 ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (MESKEN GRUBU) MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1. İşbu Sözleşme, Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Selvi

Detaylı

VODAFONE 958 BRANDY CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 958 BRANDY CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone 958 Brandy Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 15GB 24 Ay Taahhütlü 21 lik Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

VODAFONE iphone 4 8GB CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE iphone 4 8GB CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone iphone 4 Kampanyası ndan (kısaca Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,...numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik

Detaylı

M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( İŞLETMECİ ) M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ Taahhütlü Uygulaması ndan......adresinde mukim... unvanlı şirket olarak işbu Taahhütname

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye,

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone Blade V Cihaz Kampanyası nden ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı adıma kayıtlı ve faturalı GSM hattı için imzaladığım

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

VODAFONE İŞ ORTAĞIM SMS PAKETLERİ %50 İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE İŞ ORTAĞIM SMS PAKETLERİ %50 İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen İşOrtağım SMS Paketleri %50 İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek-2 de yer alan listedeki GSM hatlarımız için imzaladığımız

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

VODAFONE SAMSUNG TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SAMSUNG TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Tablet Kampanyaları ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

M2M PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

M2M PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; M2M PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır)... tarihinden itibaren düzenlemekte olduğu M2M

Detaylı

HOLDİNG CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ HOLDİNG CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ

HOLDİNG CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ HOLDİNG CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Holding Cihaz Kampanyaları ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli,

Detaylı

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Taahhütlü M2M Data Paketleri Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek 2 de yer alan listede belirtilen hatlarımız ( Hatlar

Detaylı

EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) EK Hat İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı

Detaylı

DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 20 Aralık 2017 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) DİYABET PAKETİ 24 AY KAMPANYASI ndan ( Kampanya )... adresinde mukim...

Detaylı

VODAFONE KURUMSAL IPHONE 3GS KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI 24 / 36 AYLIK KURGU TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE KURUMSAL IPHONE 3GS KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI 24 / 36 AYLIK KURGU TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Kurumsal iphone 3GS Kampanyası Ek Ödeme Kurgusu ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarımız

Detaylı

VODAFONE HTC FLYER KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE HTC FLYER KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone HTC Flyer Kampanyası ndan yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip GSM Abonelik Sözleşmesi

Detaylı

TAAHHÜTNAME. Buna göre;

TAAHHÜTNAME. Buna göre; TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Avea Mega Jet Tarifesi veya Avea Süper Jet Tarifesi nden ( Tarife ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı

Detaylı

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ABONE BİLGİ FORMU Firma Unvanı :... Firma Yetkili Web Mail :... Telefon Faks GSM Adres İlçe/İl Vergi Dairesi Vergi No Faaliyet Alanı OFİSASSİST İŞ YAZILIMLARI

Detaylı

GPRS-EDGE-3N 8-9- 100 MB, 250 MB, 1 GB, 4 GB, 8 GB 15 GB)

GPRS-EDGE-3N 8-9- 100 MB, 250 MB, 1 GB, 4 GB, 8 GB 15 GB) TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Avea Taahhütlü İnternet Paketleri Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen

Detaylı

JET WİFİ VE JET İSTASYON TARİFELERİ TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

JET WİFİ VE JET İSTASYON TARİFELERİ TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) JET WİFİ VE JET İSTASYON TARİFELERİ TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) işbu Taahhütname ( Taahhütname ) nin Ek-1 inde yer alan kutucuklardan birini işaretlemek suretiyle

Detaylı

VODAFONE 958 BRANDY KURUMSAL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 958 BRANDY KURUMSAL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone 958 Brandy Kurumsal Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarımız için

Detaylı

SİNERJİ KURUMSAL HİZMET SÖZLEŞMESİ

SİNERJİ KURUMSAL HİZMET SÖZLEŞMESİ SAYFA 1 SİNERJİ KURUMSAL HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bu SİNERJİ Kurumsal Hizmet Sözleşmesi ( Sözleşme ),.../.../20... ( Yürürlük Tarihi ) tarihinde yürürlüğe girmek üzere İstanbul da, Barbaros Mah. Mimar

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Yeni M2M İnternet Paketleri Kampanyası ndan... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen

Detaylı

İLK 6 AY 10 MB M2M DATA PAKETİ BİZDEN TAAHHÜTNAMESİ

İLK 6 AY 10 MB M2M DATA PAKETİ BİZDEN TAAHHÜTNAMESİ İLK 6 AY 10 MB M2M DATA PAKETİ BİZDEN TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) İlk 6 Ay 10 MB M2M İnternet Paketi Bizden Kampanyası ndan... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

TEK TELEFON SERVİSİ VE KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

TEK TELEFON SERVİSİ VE KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye ( Vodafone ) ve Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş. ( Vodafone Net ) tarafından yürütülen ve Ek-1 de detayları belirtilen Tek Telefon Servisi Kampanyası (Taahhütsüz, 12 Ay, 24 Ay) dan ( Kampanya )

Detaylı

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi Ana Sözleşme Seri No: Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan sonra kısaca TURKCELL SUPERONLINE

Detaylı

STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU. İştecep Kampanya Taahhütnamesidir. SEZİN MIZRAKLI SİNEM GÖKSU

STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU. İştecep Kampanya Taahhütnamesidir. SEZİN MIZRAKLI SİNEM GÖKSU STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU VERSİYON NO -9- DEĞİŞİKLİK KAPSAMI İştecep kataloğu revize edilen İştecep Kampanya Taahhütnamesidir. DEĞİŞİKLİK TARİHİ 27.01.2010 DEĞİŞİKLİĞİ TALEP EDEN İŞ SAHİBİ

Detaylı

www.vebarocco.com VEBAROCCO WEB SİTESİ SÖZLEŞMESİ Sayfa 1

www.vebarocco.com VEBAROCCO WEB SİTESİ SÖZLEŞMESİ Sayfa 1 VEBAROCCO WEB SİTESİ SÖZLEŞMESİ Sayfa 1 Madde 1 - TARAFLAR Bir tarafta Mimar Sinan mahallesi Üsküdar caddesi Yedpa ticaret merkezi F cad. 47 AS Ataşehir - İSTANBUL adresinde mukim MK GROUP ile diğer taraftan...

Detaylı

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET S5301 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET S5301 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Galaxy Pocket S5301 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım

Detaylı

VODAFONE, IHLAS KOLEJI, SAMSUNG ORTAK TABLET KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ - BIREYSEL

VODAFONE, IHLAS KOLEJI, SAMSUNG ORTAK TABLET KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ - BIREYSEL ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone, İhlas Koleji, Samsung Ortak Tablet Kampanyaları ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Taahhütlü Modemsiz Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

Deneyimliyiz: Enerjimiz geçmişimizden... Güçlüyüz: Marmara dan Türkiye ye uzanan enerji hattı: Sepaş Enerji. Erişilebiliriz: Size çok yakınız

Deneyimliyiz: Enerjimiz geçmişimizden... Güçlüyüz: Marmara dan Türkiye ye uzanan enerji hattı: Sepaş Enerji. Erişilebiliriz: Size çok yakınız Deneyimliyiz: Enerjimiz geçmişimizden... Sepaş Enerji, elektrik piyasası kanunu gereğince, dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin ayrı tüzel kişilikler altında yürütülmesi zorunluluğu nedeniyle, hukuki

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

Yalıhost Bilişim ve Internet Hizmetleri Telefon: 0232 306 22 44 Mail: bilgi@yalihost.net www.yalihost.net www.yalibilisim.com

Yalıhost Bilişim ve Internet Hizmetleri Telefon: 0232 306 22 44 Mail: bilgi@yalihost.net www.yalihost.net www.yalibilisim.com 1. TARAFLAR 1.1. Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri sağlayan Yalıhost Bilişim Hizmetleri ile Yeni kullanıcı ol bölümünde detayları ile belirtilen kişi/kurum (Müşteri olarak anılacaktır)

Detaylı

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu .. A.Ş. Kurumunuzun Ödünç Pay Piyasasındaki (ÖPP) işlemleri dolayısıyla, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesinin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez

Detaylı

ZORLU ELEKTRİK ENERJİSİ İTHALAT İHRACAT VE TOPTAN TİCARET A.Ş. ile [ ] arasında yapılan

ZORLU ELEKTRİK ENERJİSİ İTHALAT İHRACAT VE TOPTAN TİCARET A.Ş. ile [ ] arasında yapılan ZORLU ELEKTRİK ENERJİSİ İTHALAT İHRACAT VE TOPTAN TİCARET A.Ş. ile [---------------------------------------------------] arasında yapılan ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MESKEN zorluelektrik.com Muhatap

Detaylı

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ (KULLANICI MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI SÖZLEŞMESİ"), KASABA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC A.Ş. ("MOBİKASABA")

Detaylı