ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3692 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLAN... Ali Osman

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3692 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLAN... Ali Osman"

Transkript

1 "Çatýr çatýr iktidara yürüyoruz" diyen Mehmet Çakýcý'ya bir 'Afrika' okuru soruyor: Bu memlekette iktidar mý var? Ýktidarsýzlýktan muzdarip olan bu yerde hangi yol iktidara çýkar? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3692 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý TÜRKÝYELÝ YATIRIMCININ KIBRIS'TAKÝ PORTRESÝ l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Bir sefer de tamam iþ yapýn!.. Erdoðan Baybars Maðdur Olduk! Münür Rahvancýoðlu ÝÞGALCÝ ÝLE ÝÞGAL ALTINDA OLAN... Ali Osman Truva atý Özgün Kutalmýþ ÇOCUKLARA KARNE SEVÝNCÝNÝ ÇOK GÖREN HÜKÜMETTÝR Mehmet Levent Ýslamcý AKP ile ruhani lideri Fethullah Gülen'in kollarý Kýbrýs'ýn kuzeyini iyice sarmaya baþladý... 'Yeþil' adadan 'yeþil sarýklý' adaya doðru hýzla yol almaya baþladýk dönüm Þener Elcil davayý kazandý... 'Volkan'a 6 bin TL para cezasý Afrika (Özel)- KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil'in 'Volkan' gazetesi aleyhine açtýðý tazminat davasýnýn kararý dün Yargýç Bahar Saner tarafýndan okundu. Ali Fevzi Yeþilada'nýn avukatlýðýný üstlendiði Elcil'i haklý bulan mahkeme 'Volkan' aleyhinde 6 bin TL tazminat kararý verdi. Volkan ayrýca avukat masraflarýný da ödeyecek. Dava geçtiðimiz yýl Mayýs ayýnda sonuçlanmýþtý. Yýllýðý 100 TL n AKP'ye yakýnlýðý ile bilinen 'Kýbrýs Ýlim Ahlak Sosyal Yardýmlaþma Vakfý'na Vakýflar Ýdaresi'ne ait 200 dönümlük arazi yýllýðý 100 TL'den 30 yýllýðýna kiralandý... n Olaya tepki gösteren KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan, "Kýbrýs Türk toplumuna ait kamu mallarý AKP'ye yakýn kiþi ve kuruluþlara peþkeþ çekiliyor" dedi... n Kaptan, "Bu kabul edilebilecek bir anlayýþ deðildir" diyerek Sayýþtay Baþkaný ile ilgili kurumlarý göreve çaðýrdý... n 'Kýbrýs Ýlim Ahlak ve Sosyal Yardýmlaþma Vakfý'nýn 23 Aralýk 2011 tarihinde kurularak onaylandýðý öðrenildi... l 6. sayfada En kýdemli hukukçularýmýzdandý... Salih Dayýoðlu nu kaybettik n Yarým asýrlýk hukuk birikimi olan eski Yüksek Mahkeme baþkanlarýndan Salih Dayýoðlu dün yaþama veda etti... l 4. sayfada Petrol dolum tesisine hayýr n KTMMOB: Büyükkonuk- Yedikonuk bölgesi anayasa ve diðer yasalarla birlikte koruma altýndadýr sayfada 'Ergenekon' Kýbrýs için kurulmuþ n Tutuksuz sanýk Erol Mütercimler: Emekli Tümgeneral Memduh Ünlütürk bana Ergenekon'un ilk olarak 1950'lerin ortasýnda Kýbrýs'ta Türkleri korumak için kurulduðunu söyledi sayfada Ýbrahim Aziz yazýyor: Anýlarýmdan notlar (2) n2. sayfada

2 Bir Baþka Açýdan Ýbrahim AZÝZ AKEL kanalýyla bursum 1957'de kararlaþtýrýlmýþtý. Kavazoðlu, önce adýmý Moskova Gençlik Festivaline gidecek olanlarýn listesine koydu. Sonra bu fikrinden vazgeçti. O yýl Sosyalist ülkelerden saðlanan burslar arasýnda Bulgaristan'da Tarým Fakültesi için bir burs vardý. O bursu Parti'den benim için isteyeceðini söyledi ve aldý. Yüksek, öðrenimden sonra ülkeye dönüp, Parti hareketinde birlikte mücadeleye katýlacaðýmýzý konuþtuk. Kendisini büsbütün, o günlerin sýnýfsal bilinç ve inancýyla verilen mücadeleye adamýþtý. Çevresinde, yakýnýnda olan arkadaþlarýný da etkilemeye ve sýnýfsal mücadeleye çekme yollarýný bulmaya çalýþan bir mücadele adamý idi. Öyle oldu. Sözleþtik. "Gideceðim. Öðrenimden sonra döneceðim ve birlikte mücadeleye katýlacaðýz". Sofya'ya gittikten sonra, Bulgarcayý öðrenmek için lisan kursuna devam ederken, baþka bir fakülteye transfer olanaklarýnýn var olduðunu öðrendim. Parti kadrosundan Sofya'ya gelenler aracýlýðý ile fikrimi ilettim. Tarih-Felsefe okuluna girmenin olanaklý olduðunu bildirdim ve yardýmýný istedim. Ýlkesel bir cevap gönderdi. Verilen burs neyse odur. Sosyalizmi inþa etme yolunda olan Bulgar halkýnýn sýnýrlý olanaklarýndan kýsýtlanarak verilen bursun deðiþtirilmesi için Bulgaristan Komünist Partisi'ni rahatsýz etmenin doðru olmayacaðý görüþünü iletti. Bulgaristan'da kendimi yetiþtirmek için baþka yollarýn ve olanaklarýn da var olduðunu, Marksizm- Leninizm öðretisini Tarým Fakültesinde de öðrenebileceðimi bildirdi. Benden sonra gelen birçoklarý fakülte deðiþtirme yollarýný buldu. Ben, bana verilenle yetindim. Fakültedeki Marksizm derslerinden de hiç eksik olmadým. Sofya ziyaretinin sonunda, Kýbrýs'a döndükten kýsa bir süre sonra, bursumun üniversite üstü öðrenim için uzatýldýðý haberini iletti. Ben Tarým, eþim de ayný fakültede Bitki Koruma branþýndan mezun olmuþtuk. Kýbrýs'ta baðcýlýk þarapçýlýk dalýnýn yaygýn olmasý nedeni ile üniversite üstü öðrenim için bu branþý uygun gördüm. Bulgaristan'da Baðcýlýk Þarapçýlýk Enstitüsü'nün ve alanlarýnýn Plevne ve yöresinde olmasý nedeniyle, oraya burs verdiler. Plevne parti örgütü, kalacaðým yeri hazýrladý. Eþimle ve üç yaþýndaki kýzýmýzla birlikte, Plevne'ye yerleþtirildik. Yüksek öðrenimden sonra ülkeye dönüp, birlikte mücadeleye katýlma planlarý yaparken, ölüm haberi ve O'ndan boþalan yeri doldurmak için çaðrý geldi. "Gel" çaðrýsýný aldýktan kýsa bir süre sonra Kýbrýs'tan, bir arkadaþtan beklenmedik bir mektup geldi. Mektup elden gönderilmiþti. Gönderen de köylüm ve çocukluk arkadaþým Lukaidis idi. Lukaidis, köy kulübü AETOS'un sekreterlik görevini yürütür. Kulübün iþlerine bakar. Civar köylerde yaptýðýmýz maçlar için kulüplerarasý yazýþmalarý yapardý. Türk-Rum karýþýk olan kulübümüzün en aktif üyelerinden biri idi. Akranýmdý. Takýmda iyi bir oyuncu idi. Birlikte, ayný yýl "Omonia" takýmýna da kaydolunmuþ ve oynamýþtýk. Uyanýk, gözü açýk bir arkadaþtý. Köy kulübü sekreterliðinin yaný sýra, PEO sendikasýnýn ve köydeki þubesinin faal üyelerindendi. Arkadaþlýðýmýzý ben Sofya'ya gittikten sonra da sürdürdük. Uzun aralýklarla da olsa mektuplaþýyor, haberleþiyorduk. Mektubunda bana: "Parti seni Kýbrýs'a çaðýrýyor, gelme" diye yazmýþtý. "Sakýn gelme" diye telkinde bulunan tek kiþi o idi. Beklenmedik mektubu ve telkini beni oldukça düþündürmüþ, ancak kararýmý deðiþtirmemiþti. "Kýbrýs'a gel" çaðrýsýný reddetmeyi hiç düþünmemiþtim. Gelmeye hazýrdým. Verdiðim bir sözüm vardý ve kendimi bu moral yükümlülük altýnda hissediyordum. Geldikten sonra Lukaidis'e neden "gelme" yazdýðýný sordum. "Tehlikeyi Anýlarýmdan Notlar (2) biliyor, görüyor, Kavazoðlu'nun baþýna gelenleri biliyordum. Akýbetinin Kavazoðlu'ndan farklý olmayacaðýný bildiðim için sana o mektubu yazdým" dedi. Bana verdiði yanýtýn anlamý, daha sonra yazacaklarýmdan da anlaþýlmýþ olacak. Partinin Kýbrýslýtürklerle ilgili taktik ve stratejilerinin yanlýþ olduðunu erken fark etmiþ uyanýk üyelerden biri idi. Kavazoðlu'nun bu yanlýþ taktik ve stratejiler içinde yaþadýðý zorluklarý da görmüþ ve fark etmiþti. Ancak partiye her zaman sýký sýkýya baðlý kaldý. Büyük oðlu gençlik kolu EDON sekreterliðinden Parti kadrosuna girdi. Stavri Markof yoluyla gönderilen mektupla Lukaidi'den gelen mektubu maalesef arþivimde saklamadým. Gizlilik nedeniyle o dönemde arþivimde hiçbir þey býrakmýyordum. Parti'ye 1957'de, Lefkoþa Türk Lisesini bitirdikten sonra (1956), köyümde üye oldum Mayýs'ýnda "Solcu Türkleri temizleme harekâtý" ile baþlatýlan saldýrýdan kurtulmak amacýyla Londra'ya gidinceye dek, parti kadrosunda çalýþmadým. Sýradan bir üye idim. Futbolu seviyordum. Derviþ Kavazoðlu Sporu seviyordum. Lise'nin takýmýnda oynuyordum. On beþ yaþýmda, 1953'te köyün takýmýna alýndým. Lise'yi bitirince, sezonunda "Omonia"da oynadým. "Türk'ten Türk'e" "davasý"nýn baþlatýldýðý bu dönemde, Rum takýmýnda oynamamýn tehlikeli olmasý nedeniyle, Kavazoðlu beni Türk Eðitim Kulübü TEK'e çekti. Bu süre içinde, yani 1958'e kadar parti kadrosuna girmedim, alýnmadým. Ancak köydeki kulüpte ve Kavazoðlu'nun yanýnda, PEO sendikasýnýn eylemlerinde, ki o zaman Kavazoðlu da PEO'da barýnýyordu, aktif bir üye idim. Sofya'da yüksek öðrenimde iken de Parti kadrosunda olmadým. Olamazdým. Kavazoðlu'nun bana parti kanalýyla burs saðlamasý üzerine ve O'nun yakýnýnda bulunmam nedeniyle adým Partide biliniyordu. Bu nedenle, ölümünden sonra "gel" çaðrýsýný aldým. Ve geldikten sonra ilk kez parti kadrosuna girmiþ oldum. Bunlarý neden mi yazýyorum? Parti kadrosuna genç yaþýmda girerken, bu konularda deneyimsiz olduðumu anlatmak için. Devam edecek Çiziktirdi Þener LEVENT Açý TÜRKÝYELÝ YATIRIMCININ KIBRIS'TAKÝ PORTRESÝ Adam Türkiyeli iþadamý... Sýradan bir iþadamý deðil... Kendi ifadesine göre, Türkiye'nin ikinci büyük inþaat þirketine sahip... Kýbrýs'a gelmiþ... Yatýrým yapýyor. Lefkoþa-Girne anayolu üzerinde 298'i tamamlanmýþ durumdaki 340 dairelik kocaman siteyi Kýbrýslýtürk müteahhitten satýn almýþ... 7,5 milyon sterline daireleri 35 bin sterlin gibi çok ucuz bir fiyata satýþa çýkarmýþ... Kapýþ kapýþ satýlmýþ daireler... Þimdi de projesinin ikinci etabýna geçmiþ... Ve daha inþaata baþlamadan onlarýn da satýlmýþ çoðu... Bu kez 40 bin sterline... Kýbrýslýtürkler konut fiyatlarýnda böyle ucuzluk görmedi þimdiye kadar... Müteahhitlerimiz þaþkýn... Bu fiyata nasýl mal ediyor? -Bu iþadamý bunun sýrrýný bize de öðretsin, diyorlar daireler 35 bin sterline nasýl satýlýr? Þirket Kýbrýs'taki konutlarý için Türkiye'de de büyük bir reklam kampanyasýna giriþmiþ... Televizyonlarda, Ýstanbul'daki meydanlarda reklamlarý var. Üstelik Türkiye'deki üç çocuklu ailelere de 35 bin sterlin üzerinden %33 indirim de var... Baþbakan Erdoðan'ýn "3 çocuk yapýn" tavsiyesi öncülük etmiþ bu kampanyaya... Bu indirim yalnýz Türkiye'deki ailelere mahsus... Kýbrýslýlar hesapta yok. Zaten Kýbrýs'ta artýk üç çocuk yapan aile de pek yok... Türkiye'de bir dostumuz ilgilenmiþ bu kampanyayla... Þirkete baþvurmuþ... Kendisinin de bir daire satýn almak istediðini söylemiþ bin sterlinin peþinatý olan 15 bin sterlini getir, hemen satalým, demiþler... Dostumuz, -Peki ama, demiþ, benim Kýbrýs'ta ikamet iznim yok... Bu nasýl olacak? -Merak etme, demiþler, sen evi aldýktan sonra o iþ kolay... Þirketin, Türkiye'deki hükümetin teþviki ve desteðiyle Kýbrýs'a geldiði anlaþýlýyor. Þirket sahibinin Girne'deki ofisinde Abdullah Gül, Tayyip Erdoðan ve Derviþ Eroðlu'nun resimleri var... Kendisi de zaten Tayyip Bey'le dostluðunun çok eski zamanlara dayandýðýný ve halen de fýrsat buldukça görüþtüklerini gizlemiyor. Kuzey Irak'tan da pek çok teklifler almýþ, ancak Kýbrýs'ý tercih etmiþ þimdilik. Projeleri çok... Kocaman iki otel yapmaya hazýrlanýyor Girne'ye... Hem de casinosuz, içkisiz... Casinosuz otellerimizin çalýþmamasý umurunda deðil... Tam tersine, bu meselede de iddialý... Türkiye'den Kýbrýs'a gelip gezmek isteyen çok insan varmýþ... Ancak kumar ve fuhuþ yüzünden gelemiyorlarmýþ... Özellikle kadýnlar, bu nedenlerden dolayý kocalarýna Kýbrýs'a gitmek için izin vermiyorlarmýþ... Bu açýðý kapatacakmýþ iþte... Girne'de Rum malý üzerinde inþaat yapmaktan da çekinmiyor. Neden? Kýbrýs sorunu hiç çözülmeyecek ve ada hiç birleþmeyecekmiþ çünkü... Öyle diyor. Ben de sordum bunu ona... -Yanlýþ anlaþýldým, dedi... Ufukta þimdilik çözüm görmediðini söylemiþ yalnýz... Bu çözümün hiçbir zaman olmayacaðýný söylememiþ. -Çözüm olursa ve mülkiyet mevzuatý neyse, ben de ona uyrým, dedi. Ada halkýnýn gönlü birleþmeden yana ise, onun da buna hiçbir itirazý yok. Birleþme temennisinde de bulundu hatta... Ýþte Kýbrýs'a en son gelen Türkiyeli büyük bir yatýrýmcýnýn durumu bu. Biz Kýbrýs sorununun felsefesi ile uðraþýp dururken ve boþu boþuna zamanýmýzý harcarken, deðerini bilmediðimiz memleketimizin topraklarýný yabancýlar deðerlendiriyor. Yabancý dedim, ama yabancý sayýlmaz artýk... Hemþehrimiz sayýlýr... Bir günde vatandaþ yapýlmýþ o da... Ve elbette o da müzakere masasýndaki dosyaya girdi þimdiden... Birleþik Kýbrýs Federal Cumhuriyeti vatandaþlýðýna aday... Elli bin mi idi masadaki? Elli bin bir oldu!

3 AFRÝKA dan mektup... BÜYÜK EYLEM DEDÝKLERÝ BU MU? 'Toplumsal Varoluþ Hareketi'nin Lefkoþa'daki Kuðulu Park'ta kurduðu çadýrlar toplumumuza yeni bir umut katmadý, umutsuzluðu daha da körükledi hatta örgüt, Sendikal Platform ve 5 siyasi partinin yapýp yapacaðý hepsi bu mu, diye homurdanmalar baþladý her yerde... Oysa elektrik grevi sürerken topluma yapýlan açýklamada ne denilmiþti: -Büyük eylem! Büyük eylem buysa, küçüðü nasýl? * 12 maddelik bir bildiri ile önceki gün açýklanan hedefler de yeterli bulunmadý toplumda... Hatta bu 12 maddenin, geçtiðimiz yýlki 28 Ocak mitinginde, Ýnönü Meydaný'nda halka onaylatýlan 13 maddeden bile geride olduðu gözlemlendi... Fincancý katýrlarýný ürkütmemeye azami özen göstererek kaleme alýnan 12 maddede ne Türkiye'nin adý geçiyor, ne de AKP hükümetinin 'li yýllarý hatýrlayanlar, o dönemde bile muhalefetin çok daha önde olduðunu ve çok daha etkili bir dil kullanýldýðýný çok iyi bilirler... Anlaþýlan bu hareketin baþýný çekenler, Ankara'daki AKP hükümetini incitmekten çok çekiniyorlar... Zaten hedeflerini çok yanlýþ belirlemiþler en baþta... UBP'yi devireceklermiþ... UBP gidene kadar eylem... Devirse ne, devirmese ne... UBP gider, CTP gelir... CTP gider, UBP gelir... Bizde bu koltuk hýrsý var ya, Ankara'dakiler top gibi oynarlar bizimle... Muhalefetimizi maskara etmek isterlerse, onu taþýrlar koltuða... Hükümetimizi maskara etmek isterlerse, onu indirirler koltuktan... * Meclisteki siyasi partilerin Toplumsal Varoluþ Hareketi'nde yer almalarý, muhalefetin tonunu düþürdü... Onlarýn emir kullarý olan sendika ve örgütler de talimatlara boyun eðince, bu iþler bu hale geldi iþte... Meclisteki siyasi partilerimiz burada yapýlan seçimlere inanýrlar... Meclisi kukla bir meclis, hükümeti de kukla bir hükümet kabul etmezler... Bu seçimlerde Ankara kimi isterse o kazanýr olgusunun farkýndadýrlar belki, ama sanki bunu bilmezmiþ gibi davranýrlar. Ankara'nýn gözüne girmek için kendi aralarýnda yarýþýrlar... Onlarýn hedefi Ankara olmaz hiçbir zaman... Buradaki hükümet olur hep... UBP CTP'ye, CTP UBP'ye kýzar... Hiçbiri Ankara'yý buna karýþtýrmaz... Ýlahiyat, Kuran kurslarý vesaire, buradaki hükümetten bilinir yalnýz... Ekonomik kriz... Ýþsizlik... Çözümsüzlük... Hepsi de hükümetten... Ankara sütten çýkmýþ kaþýk gibi her zaman... Bize bir tiyatro kurmuþ... Oynayýn diyor... Bir geri zekalýlar topluluðu gibi bakýyorlar bize... Hayýf Kýbrýs eþeklerine! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Ýlkokullarda karneler daðýtýldý Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na baðlý tüm anaokul, ilkokul, ortaokul ve liselerde Öðretim Yýlý'nýn ilk dönemi dün tamamlandý. Ýlkokul öðrencileri karnelerine kavuþurken, Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý'nýn (KTOEÖS) eylemi nedeniyle orta dereceli okullarda karne daðýtýmýnýn yapýlmayacak Eðitim-Öðretim Yýlý Akademik Takvimi'ne göre tüm okullarda 1 Þubat'ta baþlayacak yarýyýl tatili, 15 Þubat'ta sona erecek ve öðrencilerle öðretmenler 16 Þubat'ta yeniden ders baþý yapacak. Ýlköðretim Dairesi'ne baðlý 112 anaokul ve ilkokulda 22 bin, Genel Orta Öðretim Dairesi'ne Hekimlerden KTOEÖS'e destek n Hüdaoðlu: Ýlahiyat eðitimini 18 yaþýndan önce empoze etmek çocuklara ve topluma büyük haksýzlýk... Kýbrýs Türk Tabipler Birliði Baþkaný Suphi Hüdaoðlu, "ilahiyat eðitimini 18 yaþýndan önce empoze etmenin hem eðitim görecek çocuklara hem de topluma büyük bir haksýzlýk olduðunu" kaydetti ve Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý'nýn bu baðlamda orta eðitim okullarýnda verdiði mücadeleyi hekim ve diþ hekimleri olarak desteklediklerini bildirdi. Yazýlý açýklamasýnda Hüdaoðlu þöyle dedi: "Teoloji ( ilahiyat ) eðitimini 18 yaþýndan önce empoze etmek hem eðitim görecek çocuklara hem de topluma büyük bir haksýzlýktýr. Teoloji (ilahiyat) eðitimi temel bilimleri ve özellikle de biyolojideki evrim kuramýný çocuklar ve gençlere edindirdikten sonra verilmelidir. Aksi baðlý 32 okulda 15 bin 695, Mesleki Teknik Öðretim Dairesi'ne baðlý okullarda 2 bin 852 öðrenci ve 378 çýrak öðrenim görüyor. GÖKÇEBEL KTOEÖS, Haspolat Meslek Lisesi'nde Ýlahiyat Bölümü açýlmasýný ve bakanlýðýn "yasadýþý" olarak nitelendirdiði uygulamalarýný protesto eylemleri çerçevesinde öðrencilere sýnav notlarýný açýklamama ve karne vermeme eylemi yapacaðýný açýklamýþtý. KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel, TAK'a yaptýðý açýklamada, "karne vermeme" eylemini daha önceden açýkladýklarý gibi gerçekleþtirmekte olduklarýný söyledi. halde muhakeme gücü yüksek, eleþtirel bakýþ yeteneði geliþmiþ ve sistemik doðru düþünen bireyler yerine, empoze edilen ve tüm emir ve kurallara uymasý gerektiðini düþünen kullar yaratýlýr. Böylesi bir eðitimin Atatürkçü'yüz diye söylevler takýnan politikacýlarýn direktifiyle baþlatýlmasý ve ýsrarla devam edilmesi ciddi bir çeliþkidir. Bu baðlamda orta eðitim okullarýnda KTOEÖS'nýn vermiþ olduðu mücadeleyi Kýbrýs Türk Hekim ve Diþ Hekimleri olarak destekliyor, baþarýlý olmalarý halinde tüm Kýbrýs Türk toplumunun baþarý elde etmiþ olacaðýný vurguluyoruz.." TUTUKLU GAZETECÝLERE ÖZGÜRLÜK OCA'NIN ÖLÜM NEDENÝ BELÝRLENDÝ Lefkoþa Barýþ Sinir ve Ruh Hastanesinde yatýlý tedavi görürken aniden rahatsýzlanarak ölen Kemal Oca'nýn (E-46) ölüm sebebinin "akciðer enfeksiyona baðlý geliþen solunum yetmezliði" olduðu bildirildi. Polis'ten yapýlan açýklamaya göre, Oca'nýn ölüm nedeni Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesinde yapýlan otopside belirlendi. MAÐUSA'DA HIRSIZLIK Gazimaðusa'da, Kamran Shýkhalýyev'in evinden 4000 ABD Dolarý çalýndý. Polis bültenine göre Ocak tarihleri araksýnda meydana gelen olayla ilgil soruþturma sürüyor. MAÐUSA'DA YANGIN Gaizmaðusa'da Bülent Çabaz'a ait evde gaz yaðý sobasýndan yangýn çýktý. Polis'ten yapýlan açýklamaya göre önceki günkü yangýnda 3 adet halý, bir adet televizyon ve bir adet televizyon sehpasý yandý. Bölge sakinleri tarafýndan söndürülen yangýnla ilgili soruþturma devam ediyor. DÝPKARPAZ KÖY GÝRÝÞÝNDEKÝ DUVARLAR TAMÝR EDÝLÝYOR Karayollarý Dairesi, Yenierenköy- Dipkarpaz anayolunda Dipkarpaz köy giriþi bölgesinde dünden itibaren taþ duvar tamiratlarý yapýlacaðýndan bu bölgedeki trafiðin tek þeritten kontrollü olarak verileceðini bildirdi. Karayollarý Dairesi'nden yapýlan açýklamada, bu yolu kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliði açýsýndan dikkatli ve yavaþ seyretmeleri, trafik iþaret ve iþaretcilerine uymalarý istendi. RUM OTOBÜS ÞOFÖRLERÝ SÜRESÝZ GREV BAÞLATIYOR Ocak ayý maaþlarýný alamayan Rum otobüs þoförleri bu sabahtan itibaren Güney Kýbrýs genelinde süresiz grev baþlatýyor. Rum radyosu, otobüs þoförlerinin ocak ayý maaþlarýný alamadýklarýný, Ulaþtýrma Bakaný'nýn otobüs þirketlerinin hesabýna 4 milyon Euro yatýrýlmasý talimatýndan memnun olmadýklarýný ve bu sabah itibarýyla süresiz greve gideceklerini duyurdu. "APTAL BAÞKAN ÝSTÝFA ET" DEDÝ, MAHKEMELÝK OLDU... Dimitris Hristofyas'a "aptal Baþkan, istifa et" diyen bir kiþi bugün mahkemeye çýkartýlýyor. Rum Yönetimi Baþkaný'nýn þahsýnda "rahatsýzlýk yaratmak" gibi bir suçlama ilk kez yapýldýðýndan dava Güney Kýbrýs'ta ilgi çekici bulunuyor. RMMO'nun Evangelos Florakis Deniz Üssü'nde 11 Temmuz 2011'deki büyük patlamadan sonra 3 Aðustos'ta meydana gelen olayda, 35 yaþýndaki bir Rum Hristofyas'ýn konvoyu ile trafik ýþýklarýnda karþýlaþmýþ ve arabasýnýn camýný açarak baþýný çýkarýp "aptal Baþkan, istifa et" diye baðýrmýþtý. Adý açýklanmayan Rum "yasalarýn yetki vermediði þekilde davranmakla" suçlanarak dava edilmiþti. Bugün görülmeye baþlanacak davada zanlý, "halk arasýnda rahatsýzlýk yaratmakla" suçlanýyor. AFGANÝSTAN... ÝKÝNCÝ KEZ KIZ BEBEK DOÐURAN KADIN ÖLDÜRÜLDÜ! Afganistan'da bir kadýn, ikinci kez kýz bebek dünyaya getirdiði için kocasý tarafýndan boðularak öldürüldü. Yetkililer, 22 yaþýndaki Estorai adlý kadýnýn cesedinin komþularý tarafýndan bulunduðunu açýkladý. Yakýnlarýna eþi Þir Muhammed'in kýz doðurduðu için kendisini sürekli suçladýðýný ve ikinci kez kýz bebek dünyaya getirmesi durumunda öldürmekle tehdit ettiðini söyleyen Estorai'nin, 2-3 ay önce ikinci kez anne olduðu ve bir kýz bebek daha dünyaya getirdiði belirtildi.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Þimdi kim anlatacak Halil beye "govcala"yý? Kolay mý her gün bir yürekli insan bulmak? Söktü mü dersiniz acep Kýbrýslýcayý? Yakýþtý mý hiç ona doðruyu yalanlamak? Kalay KKTC BASINI'NIN DÜÐMESÝNÝN BASILACAK HALÝ MÝ KALDI? AKP-Cemaat Hükümeti Türkiye basýnýna nasýl ayar veriyorsa, KKTC basýnýna da ayar veriyor mu? Yoksa KKTC basýný nasýlsa "iþini" biliyor mu? Mesela TC Elçisi'nin sarfettiði sözleri yalanlayan bir açýklama otomatikman "nahoþ" sayýldýðý için mi girmiyor haber bültenlerine? Yoksa, birileri düðmeye basýyor mu? Belki de, bizim basýnýmýz bu konularda yýllardýr verilen ayarla terbiyesini iyi aldýðý için artýk gerek kalmamýþtýr düðmeye basmaya? Belki de yýllardýr basýla basýla artýk basýlacak hali kalmamýþtýr o düðmenin? Belki de basýlý kalmýþtýr ha Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ÝÞGALCÝ ÝLE ÝÞGAL ALTINDA OLAN... TDP kurultayýný yaptý ve baþkanlýða yeniden Çakýcý getirildi... Çakýcý, KKTC Meclisi'nde konuþma rekoru kýrarak yasalarýn geçmesini ertelemeye çalýþan bir baþkan olarak ünlendi... Gerekirse benzin döküp meclis kürsüsünü yakacaðýný söylemesine raðmen bunu yapmadý, ama ekibiyle pankart açtý... UBP'li vekillerin itiþip kakýþma ve kuvvetli "kýç atýþlarý" sonrasýnda kürsüden indirilebildiler ancak... TDP'nin de diðer partiler gibi meclise girme sevdasý büyük... Oyunu kuralýna göre oynayacak dolayýsýyla... Meclise seçilen her vekil için partisi hatýrý sayýlýr bir parti payý alýr... TDP'nin kurultay kararlarýna göre hedef, UBP'nin, CTP'nin, DP'nin hedefiyle ayný... Türkiyeli oylar. Liboþlarla Türkiyeli oylardan en çok kim nasibini alacak yarýþý gibi geldi bu bana. "Din, inanç ve ibadet özgürlüðü temel insanlýk hakkýdýr. Ýnanç özgürlüðü olmadan demokrasi olmaz." TDP'nin bu çaðrýsý, dine gömülmüþ Fethullahçý kesimin oylarýnadýr... "KKTC kimliði taþýyanlardan yurttaþlýk belgesi istenmesi gibi ayrýmcý uygulamalar derhal kaldýrýlacaktýr." Ne demek bu? KKTC kimliði taþýyanlardan yurttaþlýk belgesi isteyen kimdir? Burada murat edilen Kýbrýs Cumhuriyeti midir? KKTC kimliði taþýyanlarýn o haklardan faydalanmasý gerektiði mi anlatýlmaya çalýþýlýyor? Eleþtirilecek çok yaný var bu kararlarýn, ama en önemlisine bir bakalým... "Açýlým ve Eþit Yurttaþlýk baþlýklarýný taþýyan karara göre, Kýbrýs'ýn kuzeyine Tarým Ýþgücü Anlaþmasý ile 1974'ten sonra getirilen ve o günden bu yana vatandaþ olanlar, vatandaþtýrlar ve eþit yurttaþlar olarak kabul edilirler..." Bir yerinde "bundan sonra gelecek olanlara vatandaþlýk verilmeyecek" demeyi de ihmal etmiyor TDP... Ýþgali kabullenmek... Buradaki Rum mallarý üzerinde yaðma Hasan'ýn böreði düzeni kuranlarýn düzenlerini alkýþlamak, desteklemek deðilse nedir bunlar? Bir zamanlar Mehmet Ali Talat da Türkiyelilere Kýbrýs Cumhuriyeti'nde serbest dolaþým, serbest yerleþim ve serbest çalýþma hakký verilmesini istemiyor muydu? "Yeni Kýbrýslýlar" olarak lanse ediyordu onlarý... Çakýcý'nýn partisinin yaptýðý da ayný... Var mý özünde farký? "Hem devletimize hem kurumlarýmýza sahip çýkacaðýz"... KKTC'yi yüceltmeye and içen CTP'ye anlaþýlan nal toplatacak TDP'liler... Çünkü onlar CTP'den çok daha fazla iþtahlý bunda... Ýþgalin zaruri neticesinde burada bulunanlarýn aslýnda iþgalci devletlerinin suçuna ortak olduklarý bir gerçektir. Uluslararasý hukukta uygulamaya bu açýdan bakýlýr... Bakýn TDP ne diyor? "Hepimiz eþitiz, beraber devam etmeliyiz"... Ne diyelim? Çakýcý'ya göre, iþgalciyle iþgal altýnda olan eþittir... Ama ne yazýk, durum bize göre öyle deðil... Böyle eþitliði reddediyoruz biz... Çakýcý keyfine baksýn... Yarým asýrlýk hukuk birikimi... Salih Dayýoðlu hayatýný kaybetti Eski Yüksek Mahkeme baþkanlarýndan Salih Dayýoðlu, tedavi gördüðü Lefkoþa Burhan Nalbantoðlu Hastanesi'nde dün hayatýný kaybetti. Yarým asýrlýk hukuk birikimi olan Dayýoðlu, 11 yýl boyunca Yüksek Mahkeme Baþkanlýðý yapmýþtý yýlýnda Lefke'de doðan Dayýoðlu, ilkokulu Lefke'de, orta öðrenimini yýllarý arasýnda Lefkoþa'da zamanýn Ýngiliz Okulu'nda tamamladý ve hukuk tahsili için 1956 yýlýnda Londra'ya gitti. Tatillerde, muhtelif iþyerlerinde de çalýþarak hukuk tahsilini tamamladý ve 1959 yýlýnda Lincoln's Inn Hukuk Okulu'ndan mezun olarak Kýbrýs'a döndü. Salih Dayýoðlu Eylül Aralýk 1962 arasýnda Kýbrýs Cumhuriyeti Yüksek Anayasa Mahkemesi'nde raportör olarak görevlendirildi. Aralýk 1963 olaylarýndan sonra ise Kaza Mahkemesi Yargýcý olarak atandý yýlýnda Ýnci hanýmla evlendi. 1970'de Kaza Mahkemesi Baþkaný oldu ve Limasol-Baf Kaza Mahkemeleri Baþkanlýðýna getirildi.1974 Barýþ Harekatý esnasýnda Limasol'da bulunan Salih Dayýoðlu, toplumun diðer birçok ferdi gibi Rumlar tarafýndan esir alýndý. 92 günlük esaretten sonra varýlan esir deðiþimi anlaþmasý sonucu Lefkoþa'ya gelen Dayýoðlu, 1976 yýlýna kadar Lefkoþa- Girne Kaza Mahkemeleri Baþkanlýðý yaptý. 5 Ocak 1976 tarihinde Yüksek Mahkeme Yargýcý olarak atanan Salih Dayýoðlu, bu mevkide 15 yýl görev yaptýktan sonra, 2 Ocak 1991'de Yüksek Mahkeme Baþkanlýðýna atandý. Ocak 1976'dan itibaren Yüksek Adliye Kurulu, Hukuk Meclisi ve Yüksek Seçim Kurulu üyesi olan Salih Dayýoðlu, bir süre Askeri Mahkeme ve Askeri Yargýtay üyesi olarak da görev yaptý. Askeri Yargýtay üyesi sýfatýyla 1979 yýlýnda Ankara'da yer alan "Askeri Ceza Hukuku ve Savaþ Hukuku 8. Milletlerarasý Kongresi"ne, 1987 yýlýnda ise Avusturya'nýn Salzburg kentinde yer alan "200 yýl sonra Amerikan Anayasasý" seminerine katýldý. Dayýoðlu, yýllarýnda toplumlararasý görüþmelerde Kýbrýs Türk delegasyonunda hukuk müþaviri olarak görev yaptý. Ocak 1991'de Yüksek Mahkeme Baþkanlýðýna seçilip atanan Salih Dayýoðlu yaþ haddi dolayýsýyla emekliye ayrýldýðý Mart 2002'ye kadar 11 yýl Yüksek Mahkeme Baþkanlýðý yaptý. Dayýoðlu, emekliye ayrýldýktan sonra Taþýnmaz Mal Tazmin Komisyonu'nun kuruluþunda etkin rol oynadý ve bu komisyonun yaklaþýk iki yýl süreyle baþkanlýðýný yaptý. Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu Ceza Kurulu'nda da ilkin üye sonra da Baþkan olarak görev yapan Dayýoðlu'nun, avcýlýk, yürüyüþ yapmak, kitap ve þiir okumak gibi hobileri bulunuyordu. Dayýoðlu, Türk Sanat Müziði konserlerinin de meraklý izleyicisiydi... Eþini bir deniz kazasý sonucu 1991 Aðustos'unda kaybeden Dayýoðlu, iki çocuk babasý ve bir torun sahibiydi. Salih Dayýoðlu yabancý dil olarak iyi Ýngilizce ve biraz Rumca biliyordu. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ÇOCUKLARA KARNE SEVÝNCÝNÝ ÇOK GÖREN HÜKÜMETTÝR Ýlk ve orta dereceli okullarda yarýyýl tatili bugün baþladý. Binlerce öðrencimiz yýllardan beri ilk kez, hükümetin inanýlmaz derecedeki katý tutumu ve vurdumduymazlýðý yüzünden dönem sonu karne sevinci ve heyecanýndan mahrum býrakýldý bu yýl! Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý, salt sendikayý kötülemek ve öcü göstermek için, dönem sonu karne sevinci ve heyecanýný çocuklarýmýza çok gördü! Hükümetin ve bakanlýðýn öðretmeni ve sendikayý hiçe sayan bu haksýz ve katý tutumu yüzünden, karnesiz tatil, eðitim tarihimize hiç kuþkusuz "Kara Þubat" olarak yazýlacaktýr. KTOEÖS, baþta Ankara'nýn dayatmasýyla okullarýmýzda ilâhiyat bölümleri açýlmasý olmak üzere, bakanlýðýn çeþitli yasadýþý uygulamalarýna karþý, aylardýr süren grev ve eylemler yapmaktadýr. Bu grev ve eylemlere karþý adeta taþ kesilen hükümet ve bakanlýk, inanýlmaz bir sorumsuzluk örneði sergileyerek körleri ve saðýrlarý oynamaktadýrlar! Sendikanýn bu konuda defalarca yaptýðý görüþme ve diyalog çaðrýlarýna bugüne kadar hiçbir yanýt vermediler! Günde beþ vakit vatan millet sakarya nutku çekmekle ünlü Milli Eðitim Bakaný Kemal Dürüst, sendikanýn çaðrýlarýný dikkate alýp sorunlarý diyalog yoluyla çözme yerine, her konuþmasýnda "anavatan" yalakalýðý yapmayý tercih etti! "Bu ülkeyi sendikalar deðil, biz yönetiriz" diyerek, toplumun karnýnýn çoktan doyduðu bir yalanla, öðretmen sendikalarýna meydan okudu! KTOEÖS'ün orta dereceli okullarda dönem sonu karnelerini vermeme eylemi yeni bir eylem deðildir. Aylardýr uygulanmakta olan eylemlerin çýtasýný biraz daha yukarýya çekmektir. Ve bunu da Þubat tatiline bir hafta kala açýklamýþlar, hem hükümeti, hem de ilgili bakanlýðý defalarca uyarmýþlardýr. Ne var ki baþýndan beri tüm uyarýlara ve diyalog çaðrýlarýna kulak týkayanlar, öðretmenleri velilerle karþý karþýya getirmek gibi iðrenç hesaplarla, körleri ve saðýrlarý oynamayý sürdürmüþler ve bunda da ne yazýk ki elektrik grevinde olduðu gibi bir yere kadar baþarýlý olmuþlardýr. Bu arada yandaþ ve yalakalarý olan medyayý da harekete geçirerek, koro halinde verdikleri demeçlerle, çocuklarýmýzýn üzerinden insana kusma hissi veren bir duygu sömürüsüyle de aileleri öðretmenlere karþý kýþkýrtmaya devam etmiþlerdir. Ne yazýk ki bu duygu sömürüsü ve istismar saldýrýlarý hâlâ týrmandýrýlarak sürmektedir. Zamanýnda El-Sen'in özelleþtirmeye karþý uyarýlarýna da halk ilgi göstermemiþ, bu uyarýlarý hükümetin gözüne sokacak tepkiler ortaya koymamýþtý! El-Sen'in greviyle birlikte ülke karanlýða gömülüp de felç noktasýna gelince, herkes feryadý bastý! O zaman da hükümeti deðil, grevcileri suçlayanlar çoðunluktaydý! Týpký þimdi KTOEÖS'ün karne vermeme eyleminde olduðu gibi. Sendikanýn aylardýr yaptýðý çaðrý ve uyarýlara kulak týkayanlarýn kulaklarý ve gözleri ancak bu karne vermeme eylemiyle açýldý! Tepkilerin hükümete ve bakanlýða deðil de, sendikaya yöneltilmesi, KTOEÖS'ün bu eyleminin son derece haklý olduðu gerçeðine kesinlikle halel getirmez. Öðretmenlerin, karne vermemekle öðrencilerini cezalandýrdýðý gibi bir düþüncenin insanlýkla baðdaþmasý mümkün deðildir. Yarýyýl karnelerinin verilmemesinin tek sorumlusu hükümet ve bakanlýktýr. Tepkilerin adresi de öðretmen deðil, onlar olmalýdýr. Adresleri doðru okumayý öðrendiðimiz gün, toplumsal varoluþa adým atmaya baþlayacaðýz demektir.

5 1 Þubat 2012 Çarþamba 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Bulut Ýnþaat'ýn üstüne üstüne gitmekten vazgeçin Bu aþýrý yaðmurlarýn sebebi olabilir. Bir sefer de tamam iþ yapýn!.. * Alper Susuzlu, tek kiþilik stand up turnesine devam ediyormuþ. - Yaþa Alper'im En eyisini sen yapan! Bu ehalinin yüzü baþga türlü gülmez zaten! * Ersin Tatar: Sendikalarýn eylemleri siyasi ve ideolojiktir, demiþ. - Geliþme var Nihayet anlamaya baþladý. * Rusya takvimlere ve çok taraflý konferanslara karþý çýkýyormuþ. - Niye ciddiye aldý ki Bizimkilerin laf ola söylediðini anlayamadý mý? * Kenan Evren'in maaþýnýn kesilmesini istemiþler. - Maaþýnýn mý? Emin misiniz? Bir yanlýþlýk yok ya! * TVH eyleminde "Govcala" yazýlý pankart taþýnmýþ. - Olmadý be çocuklar Halil bey neyi govcalamayacak ki Govcalayacak olan ve bu yurdu temizlemekle görevli ve yükümlü sizsiniz! * KTOEÖS çocuklara karne daðýtmamýþ. - Bugünün çocuklarý 20 yýl sonra öðretmenlerini anarken "En iyi bildikleri þey grevdi Vara yoða grev yaparlardý" demezlerse tükürün yüzüme. * Çevre Koruma Dairesi Müdürü Eþref Ünlüsoyer Kalecik'teki Aksa santralini denetlemiþ. - E n'olmuþ yani Sýfýra sýfýr, elde var sýfýr Hala daha filtre yok, yaptýrým da yok! * TMV'nin 12 hedefi varmýþ. - Ýyi güzel de, ben hepsini ateþin baþýnda gördüm, hisarlara týrmanan birileri yoktu. Haberi Havadis te okudum. Alkan Kilitkayalý nýn haberi idi. Yaðmur yaðmýþ, güvenlik duvarý çökmüþ..! Hani dereleri tepeleri dümdüz edip de cirlop yollar yaptýlar ya bize; iþte o yaptýklarý yolun, güvenlik duvarý çökmüþ. Güvenlik duvarý dedikleri, tepeyi yarýp yol geçirdiler ya, iþte o yarýlan yere, taþ duvar ördüler ki, yamaç çökmesin. Þimdi çöken duvar, yamaç çökmesin diye yapýlan duvardýr iþte.! Aslýnda sýradan bir haber Çökmeyen duvar kalmadý zaten. Ama bu haberi ilginç kýlan, Dipkarpaz Belediye Baþkaný Mehmet Demirci nin açýklamasý. Duvarýn yýkýlmasýna çok öfkelendi Demirci. Barut çiðnedi, aðzýndan kývýlcým saçtý saða sola.. Ve kitap gibi bir laf etti o kýzgýnlýkla: Bir sefer de tamam iþ yapýn.. Ya Aynen böyle dedi. Bir sefer de tamam iþ yapýn. Eminim ki bu öfkeden sonra; adamlarý karþýsýnda bulsa, iki de tokat atar, ardýndan gider polise teslim olurdu. Bu haklý tepkisinden ötürü takdir ve tebrik ederim Demirci yi. Ve tüm vatandaþlarýma öneririm. Bir atasözü gibi ezberleyin bu cümleyi. Bir sefer de tamam iþ yapýn be Bu öyle bir cümle ki, kime söylesen, nasýl söylesen uyar. Sendikacýlarýn eylemini mi beðenmediniz.. Hemen baðýrýn: Bir sefer de tamam iþ yapýn be. Aleminyumcunun yaptýðý çift cam pencere, su mu kaçýrýyor. Açýn telefonu, baðýrýn da korkmayýn: Bir sefer de tamam iþ yapýn be.. BÖYLE BÝR ANDI Veya Baþbakana Veya bir bakana Veya Ne bileyim iþte Her kim ki iþini aksatýyor, söyleyin gitsin. Bir þey olacaðýndan deðil tabi Hiç deðilse siniriniz geçer, rahatlarsýnýz.! Baþýmýza gelen olay, ne kadar ciddi, ya da ne kadar acý olursa olsun, mutlaka komik bir yaný vardýr her zaman. Bu olayda da var. Demirci diyor ki: Þirket duvar için bir yýl garanti verdi. Neeeeeeeee? Þirket duvara bir yýl garanti mi verdi? Gel de gülme hadi. Siz daha önce duydunuz mu böyle pazarlýk! Ben duvara garanti verildiðini ilk defa duyuyorum. Duvarýn garantisi mi olur yahu? Yani bu duvar bir yýl dolmadan deðil de, bir yýl sonra çökseydi ihmal deðil de kader mi olacaktý? Bir sefer de tamam iþ yapýn be... Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Çadýr kuruldu Ateþ yakýldý.. Arkadaþlar toplandý Nutuklar atýldý Hedefler anlatýldý Soru soran çýkmadý Görev tamamlandý Hade evli evine.. Yarýn yine bu vakitte burada...

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ORAKLA BÝÇÝLEN TARLALARA HASRET YAÞIYORUZ HÜKMÜ YOK ARTIK... Dolgun Dalgýçoðlu. Umarýz 20 yýl sonra karþý karþýya gelmezler!..

ORAKLA BÝÇÝLEN TARLALARA HASRET YAÞIYORUZ HÜKMÜ YOK ARTIK... Dolgun Dalgýçoðlu. Umarýz 20 yýl sonra karþý karþýya gelmezler!.. Davul zurna çaldýk olmadý... Vuvuzelaya geçtik sonra... Þimdi de tava, tencere çalýyoruz... Orkestra tamam... Çal gardaþ çal! Kara bulutlarý kaldýr aradan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Haziran 2012

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan. Unutmayýn... Her gün dünya yeniden kurulur, her sabah taze bir baþlangýçtýr. 'Afrika' ile sabah kahvenizi yudumlarken sizin için de öyle olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent TC Büyükelçisi Kaya Türkmen Türkiye'de Galatasaray'ý, Kýbrýs'ta ise Lefke Türk Spor Kulübü'nü tutuyormuþ... Yine bir haksýzlýk var bu iþin içinde... Oyna GG! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mart 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4091 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mart 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4091 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Faiz ve mazbata maðdurlarý hareketleniyor. Kazým And Bankalar Birliði'nin basýndaki açýklamasýný görünce "Her Kýbrýslý Türk Spartaküs olmalý" dedi... Demek karþýmýzda Sezar olduðu nihayet anlaþýldý! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tam da seçimlerin arifesinde Halil Ýbrahim Akça'nýn yerine Baðdat Büyükelçisi Derya Kanbay atandý... Derya Bey bilir herhalde... Yanlýþ hesap her zaman Baðdat'a varmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN Basýna belge sýzdýran Ýhtiyat Sandýðý çalýþanlarýna çok öfkelenen Özay Andýç, "Çalýþanlarýn da yedi garnýný" demiþ... Çalýþanlarý hemen korumaya alýn' 'Garýnlar' saðlam kalsýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR UBP'li bakanlar küsmüþ ve koltuklarýný devretmeye gitmemiþ! Hiç þýk olmadý doðrusu... Bu küslük size hiç yakýþmadý... Koltuða kurulmak tatlý da, veda etmek bu kadar mý zor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi Beþ yýldýzlý otelimiz Serdar Ortaç a bir gecelik konser için 150 bin lira ödedi. Toplumumuz ise kanser hastasý Turan cýk için 150 bin lira arayýp duruyor. Bonkör otellerimiz þarkýcýdan acýmaz da Turan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR Dün nefesini tutup Tayyip Erdoðan'ý çýplak görmeyi bekleyen Türkiye halký, KKTC'deki tavuk tecavüzcüsünün videosunu karþýsýnda buldu!.. Hocanýn bedduasý Erdoðan'ý deðil, lokantayý tuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ... 'Sahte belge' olayýný kýsa sürede aydýnlattýðý için Ýrsen Küçük polise teþekkür etti. Biz teþekkür heveslisi falan deðiliz... Ama herþeyden önce 'Afrika'ya teþekkür etmesi gerekmez miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi Cratos açýklama yaptý ve kendini sorumluluktan sýyýrdý. Tüm kabahati otel görevlilerinin üstüne yýktý. Hoþ ya, o tutuklananlara da sorsak, onlar da kimseden talimat almadýklarýný söyleyecek deðiller mi?

Detaylı

Býçakladýðý adamdan af diledi

Býçakladýðý adamdan af diledi Ýz Býrakmýþ Kýbrýslý Türkler anýlýyor. En çok iz býrakanlar kim? Karanfilli, Aynalý, Becerikli, Nadide, Altýparmak ve Ahmet Mehmet Dubara deðil mi? Abbas'ýn Þerif var bir de. Unutmayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER Ahmet Kaptan'a bakýlýrsa, ülke bir ateþ topu içindeymiþ... Top yuvarlak... Yuvarlanýyor da yuvarlanýyor... Alevlenmeyen ocak yok! En iyisi topu taca atýn siz de! Bu topla oynayamaz Messi bile! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3216 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3216 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tayyip Erdoðan asimilasyonu bir insanlýk suçu saydýðýna göre, Kýbrýs'ta kendisinin de ayný suçu iþlediðini kabul etmiyor demek... Boþuna havanda su dövmeyin... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010

Detaylı