ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3692 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLAN... Ali Osman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3692 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLAN... Ali Osman"

Transkript

1 "Çatýr çatýr iktidara yürüyoruz" diyen Mehmet Çakýcý'ya bir 'Afrika' okuru soruyor: Bu memlekette iktidar mý var? Ýktidarsýzlýktan muzdarip olan bu yerde hangi yol iktidara çýkar? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3692 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý TÜRKÝYELÝ YATIRIMCININ KIBRIS'TAKÝ PORTRESÝ l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Bir sefer de tamam iþ yapýn!.. Erdoðan Baybars Maðdur Olduk! Münür Rahvancýoðlu ÝÞGALCÝ ÝLE ÝÞGAL ALTINDA OLAN... Ali Osman Truva atý Özgün Kutalmýþ ÇOCUKLARA KARNE SEVÝNCÝNÝ ÇOK GÖREN HÜKÜMETTÝR Mehmet Levent Ýslamcý AKP ile ruhani lideri Fethullah Gülen'in kollarý Kýbrýs'ýn kuzeyini iyice sarmaya baþladý... 'Yeþil' adadan 'yeþil sarýklý' adaya doðru hýzla yol almaya baþladýk dönüm Þener Elcil davayý kazandý... 'Volkan'a 6 bin TL para cezasý Afrika (Özel)- KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil'in 'Volkan' gazetesi aleyhine açtýðý tazminat davasýnýn kararý dün Yargýç Bahar Saner tarafýndan okundu. Ali Fevzi Yeþilada'nýn avukatlýðýný üstlendiði Elcil'i haklý bulan mahkeme 'Volkan' aleyhinde 6 bin TL tazminat kararý verdi. Volkan ayrýca avukat masraflarýný da ödeyecek. Dava geçtiðimiz yýl Mayýs ayýnda sonuçlanmýþtý. Yýllýðý 100 TL n AKP'ye yakýnlýðý ile bilinen 'Kýbrýs Ýlim Ahlak Sosyal Yardýmlaþma Vakfý'na Vakýflar Ýdaresi'ne ait 200 dönümlük arazi yýllýðý 100 TL'den 30 yýllýðýna kiralandý... n Olaya tepki gösteren KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan, "Kýbrýs Türk toplumuna ait kamu mallarý AKP'ye yakýn kiþi ve kuruluþlara peþkeþ çekiliyor" dedi... n Kaptan, "Bu kabul edilebilecek bir anlayýþ deðildir" diyerek Sayýþtay Baþkaný ile ilgili kurumlarý göreve çaðýrdý... n 'Kýbrýs Ýlim Ahlak ve Sosyal Yardýmlaþma Vakfý'nýn 23 Aralýk 2011 tarihinde kurularak onaylandýðý öðrenildi... l 6. sayfada En kýdemli hukukçularýmýzdandý... Salih Dayýoðlu nu kaybettik n Yarým asýrlýk hukuk birikimi olan eski Yüksek Mahkeme baþkanlarýndan Salih Dayýoðlu dün yaþama veda etti... l 4. sayfada Petrol dolum tesisine hayýr n KTMMOB: Büyükkonuk- Yedikonuk bölgesi anayasa ve diðer yasalarla birlikte koruma altýndadýr sayfada 'Ergenekon' Kýbrýs için kurulmuþ n Tutuksuz sanýk Erol Mütercimler: Emekli Tümgeneral Memduh Ünlütürk bana Ergenekon'un ilk olarak 1950'lerin ortasýnda Kýbrýs'ta Türkleri korumak için kurulduðunu söyledi sayfada Ýbrahim Aziz yazýyor: Anýlarýmdan notlar (2) n2. sayfada

2 Bir Baþka Açýdan Ýbrahim AZÝZ AKEL kanalýyla bursum 1957'de kararlaþtýrýlmýþtý. Kavazoðlu, önce adýmý Moskova Gençlik Festivaline gidecek olanlarýn listesine koydu. Sonra bu fikrinden vazgeçti. O yýl Sosyalist ülkelerden saðlanan burslar arasýnda Bulgaristan'da Tarým Fakültesi için bir burs vardý. O bursu Parti'den benim için isteyeceðini söyledi ve aldý. Yüksek, öðrenimden sonra ülkeye dönüp, Parti hareketinde birlikte mücadeleye katýlacaðýmýzý konuþtuk. Kendisini büsbütün, o günlerin sýnýfsal bilinç ve inancýyla verilen mücadeleye adamýþtý. Çevresinde, yakýnýnda olan arkadaþlarýný da etkilemeye ve sýnýfsal mücadeleye çekme yollarýný bulmaya çalýþan bir mücadele adamý idi. Öyle oldu. Sözleþtik. "Gideceðim. Öðrenimden sonra döneceðim ve birlikte mücadeleye katýlacaðýz". Sofya'ya gittikten sonra, Bulgarcayý öðrenmek için lisan kursuna devam ederken, baþka bir fakülteye transfer olanaklarýnýn var olduðunu öðrendim. Parti kadrosundan Sofya'ya gelenler aracýlýðý ile fikrimi ilettim. Tarih-Felsefe okuluna girmenin olanaklý olduðunu bildirdim ve yardýmýný istedim. Ýlkesel bir cevap gönderdi. Verilen burs neyse odur. Sosyalizmi inþa etme yolunda olan Bulgar halkýnýn sýnýrlý olanaklarýndan kýsýtlanarak verilen bursun deðiþtirilmesi için Bulgaristan Komünist Partisi'ni rahatsýz etmenin doðru olmayacaðý görüþünü iletti. Bulgaristan'da kendimi yetiþtirmek için baþka yollarýn ve olanaklarýn da var olduðunu, Marksizm- Leninizm öðretisini Tarým Fakültesinde de öðrenebileceðimi bildirdi. Benden sonra gelen birçoklarý fakülte deðiþtirme yollarýný buldu. Ben, bana verilenle yetindim. Fakültedeki Marksizm derslerinden de hiç eksik olmadým. Sofya ziyaretinin sonunda, Kýbrýs'a döndükten kýsa bir süre sonra, bursumun üniversite üstü öðrenim için uzatýldýðý haberini iletti. Ben Tarým, eþim de ayný fakültede Bitki Koruma branþýndan mezun olmuþtuk. Kýbrýs'ta baðcýlýk þarapçýlýk dalýnýn yaygýn olmasý nedeni ile üniversite üstü öðrenim için bu branþý uygun gördüm. Bulgaristan'da Baðcýlýk Þarapçýlýk Enstitüsü'nün ve alanlarýnýn Plevne ve yöresinde olmasý nedeniyle, oraya burs verdiler. Plevne parti örgütü, kalacaðým yeri hazýrladý. Eþimle ve üç yaþýndaki kýzýmýzla birlikte, Plevne'ye yerleþtirildik. Yüksek öðrenimden sonra ülkeye dönüp, birlikte mücadeleye katýlma planlarý yaparken, ölüm haberi ve O'ndan boþalan yeri doldurmak için çaðrý geldi. "Gel" çaðrýsýný aldýktan kýsa bir süre sonra Kýbrýs'tan, bir arkadaþtan beklenmedik bir mektup geldi. Mektup elden gönderilmiþti. Gönderen de köylüm ve çocukluk arkadaþým Lukaidis idi. Lukaidis, köy kulübü AETOS'un sekreterlik görevini yürütür. Kulübün iþlerine bakar. Civar köylerde yaptýðýmýz maçlar için kulüplerarasý yazýþmalarý yapardý. Türk-Rum karýþýk olan kulübümüzün en aktif üyelerinden biri idi. Akranýmdý. Takýmda iyi bir oyuncu idi. Birlikte, ayný yýl "Omonia" takýmýna da kaydolunmuþ ve oynamýþtýk. Uyanýk, gözü açýk bir arkadaþtý. Köy kulübü sekreterliðinin yaný sýra, PEO sendikasýnýn ve köydeki þubesinin faal üyelerindendi. Arkadaþlýðýmýzý ben Sofya'ya gittikten sonra da sürdürdük. Uzun aralýklarla da olsa mektuplaþýyor, haberleþiyorduk. Mektubunda bana: "Parti seni Kýbrýs'a çaðýrýyor, gelme" diye yazmýþtý. "Sakýn gelme" diye telkinde bulunan tek kiþi o idi. Beklenmedik mektubu ve telkini beni oldukça düþündürmüþ, ancak kararýmý deðiþtirmemiþti. "Kýbrýs'a gel" çaðrýsýný reddetmeyi hiç düþünmemiþtim. Gelmeye hazýrdým. Verdiðim bir sözüm vardý ve kendimi bu moral yükümlülük altýnda hissediyordum. Geldikten sonra Lukaidis'e neden "gelme" yazdýðýný sordum. "Tehlikeyi Anýlarýmdan Notlar (2) biliyor, görüyor, Kavazoðlu'nun baþýna gelenleri biliyordum. Akýbetinin Kavazoðlu'ndan farklý olmayacaðýný bildiðim için sana o mektubu yazdým" dedi. Bana verdiði yanýtýn anlamý, daha sonra yazacaklarýmdan da anlaþýlmýþ olacak. Partinin Kýbrýslýtürklerle ilgili taktik ve stratejilerinin yanlýþ olduðunu erken fark etmiþ uyanýk üyelerden biri idi. Kavazoðlu'nun bu yanlýþ taktik ve stratejiler içinde yaþadýðý zorluklarý da görmüþ ve fark etmiþti. Ancak partiye her zaman sýký sýkýya baðlý kaldý. Büyük oðlu gençlik kolu EDON sekreterliðinden Parti kadrosuna girdi. Stavri Markof yoluyla gönderilen mektupla Lukaidi'den gelen mektubu maalesef arþivimde saklamadým. Gizlilik nedeniyle o dönemde arþivimde hiçbir þey býrakmýyordum. Parti'ye 1957'de, Lefkoþa Türk Lisesini bitirdikten sonra (1956), köyümde üye oldum Mayýs'ýnda "Solcu Türkleri temizleme harekâtý" ile baþlatýlan saldýrýdan kurtulmak amacýyla Londra'ya gidinceye dek, parti kadrosunda çalýþmadým. Sýradan bir üye idim. Futbolu seviyordum. Derviþ Kavazoðlu Sporu seviyordum. Lise'nin takýmýnda oynuyordum. On beþ yaþýmda, 1953'te köyün takýmýna alýndým. Lise'yi bitirince, sezonunda "Omonia"da oynadým. "Türk'ten Türk'e" "davasý"nýn baþlatýldýðý bu dönemde, Rum takýmýnda oynamamýn tehlikeli olmasý nedeniyle, Kavazoðlu beni Türk Eðitim Kulübü TEK'e çekti. Bu süre içinde, yani 1958'e kadar parti kadrosuna girmedim, alýnmadým. Ancak köydeki kulüpte ve Kavazoðlu'nun yanýnda, PEO sendikasýnýn eylemlerinde, ki o zaman Kavazoðlu da PEO'da barýnýyordu, aktif bir üye idim. Sofya'da yüksek öðrenimde iken de Parti kadrosunda olmadým. Olamazdým. Kavazoðlu'nun bana parti kanalýyla burs saðlamasý üzerine ve O'nun yakýnýnda bulunmam nedeniyle adým Partide biliniyordu. Bu nedenle, ölümünden sonra "gel" çaðrýsýný aldým. Ve geldikten sonra ilk kez parti kadrosuna girmiþ oldum. Bunlarý neden mi yazýyorum? Parti kadrosuna genç yaþýmda girerken, bu konularda deneyimsiz olduðumu anlatmak için. Devam edecek Çiziktirdi Þener LEVENT Açý TÜRKÝYELÝ YATIRIMCININ KIBRIS'TAKÝ PORTRESÝ Adam Türkiyeli iþadamý... Sýradan bir iþadamý deðil... Kendi ifadesine göre, Türkiye'nin ikinci büyük inþaat þirketine sahip... Kýbrýs'a gelmiþ... Yatýrým yapýyor. Lefkoþa-Girne anayolu üzerinde 298'i tamamlanmýþ durumdaki 340 dairelik kocaman siteyi Kýbrýslýtürk müteahhitten satýn almýþ... 7,5 milyon sterline daireleri 35 bin sterlin gibi çok ucuz bir fiyata satýþa çýkarmýþ... Kapýþ kapýþ satýlmýþ daireler... Þimdi de projesinin ikinci etabýna geçmiþ... Ve daha inþaata baþlamadan onlarýn da satýlmýþ çoðu... Bu kez 40 bin sterline... Kýbrýslýtürkler konut fiyatlarýnda böyle ucuzluk görmedi þimdiye kadar... Müteahhitlerimiz þaþkýn... Bu fiyata nasýl mal ediyor? -Bu iþadamý bunun sýrrýný bize de öðretsin, diyorlar daireler 35 bin sterline nasýl satýlýr? Þirket Kýbrýs'taki konutlarý için Türkiye'de de büyük bir reklam kampanyasýna giriþmiþ... Televizyonlarda, Ýstanbul'daki meydanlarda reklamlarý var. Üstelik Türkiye'deki üç çocuklu ailelere de 35 bin sterlin üzerinden %33 indirim de var... Baþbakan Erdoðan'ýn "3 çocuk yapýn" tavsiyesi öncülük etmiþ bu kampanyaya... Bu indirim yalnýz Türkiye'deki ailelere mahsus... Kýbrýslýlar hesapta yok. Zaten Kýbrýs'ta artýk üç çocuk yapan aile de pek yok... Türkiye'de bir dostumuz ilgilenmiþ bu kampanyayla... Þirkete baþvurmuþ... Kendisinin de bir daire satýn almak istediðini söylemiþ bin sterlinin peþinatý olan 15 bin sterlini getir, hemen satalým, demiþler... Dostumuz, -Peki ama, demiþ, benim Kýbrýs'ta ikamet iznim yok... Bu nasýl olacak? -Merak etme, demiþler, sen evi aldýktan sonra o iþ kolay... Þirketin, Türkiye'deki hükümetin teþviki ve desteðiyle Kýbrýs'a geldiði anlaþýlýyor. Þirket sahibinin Girne'deki ofisinde Abdullah Gül, Tayyip Erdoðan ve Derviþ Eroðlu'nun resimleri var... Kendisi de zaten Tayyip Bey'le dostluðunun çok eski zamanlara dayandýðýný ve halen de fýrsat buldukça görüþtüklerini gizlemiyor. Kuzey Irak'tan da pek çok teklifler almýþ, ancak Kýbrýs'ý tercih etmiþ þimdilik. Projeleri çok... Kocaman iki otel yapmaya hazýrlanýyor Girne'ye... Hem de casinosuz, içkisiz... Casinosuz otellerimizin çalýþmamasý umurunda deðil... Tam tersine, bu meselede de iddialý... Türkiye'den Kýbrýs'a gelip gezmek isteyen çok insan varmýþ... Ancak kumar ve fuhuþ yüzünden gelemiyorlarmýþ... Özellikle kadýnlar, bu nedenlerden dolayý kocalarýna Kýbrýs'a gitmek için izin vermiyorlarmýþ... Bu açýðý kapatacakmýþ iþte... Girne'de Rum malý üzerinde inþaat yapmaktan da çekinmiyor. Neden? Kýbrýs sorunu hiç çözülmeyecek ve ada hiç birleþmeyecekmiþ çünkü... Öyle diyor. Ben de sordum bunu ona... -Yanlýþ anlaþýldým, dedi... Ufukta þimdilik çözüm görmediðini söylemiþ yalnýz... Bu çözümün hiçbir zaman olmayacaðýný söylememiþ. -Çözüm olursa ve mülkiyet mevzuatý neyse, ben de ona uyrým, dedi. Ada halkýnýn gönlü birleþmeden yana ise, onun da buna hiçbir itirazý yok. Birleþme temennisinde de bulundu hatta... Ýþte Kýbrýs'a en son gelen Türkiyeli büyük bir yatýrýmcýnýn durumu bu. Biz Kýbrýs sorununun felsefesi ile uðraþýp dururken ve boþu boþuna zamanýmýzý harcarken, deðerini bilmediðimiz memleketimizin topraklarýný yabancýlar deðerlendiriyor. Yabancý dedim, ama yabancý sayýlmaz artýk... Hemþehrimiz sayýlýr... Bir günde vatandaþ yapýlmýþ o da... Ve elbette o da müzakere masasýndaki dosyaya girdi þimdiden... Birleþik Kýbrýs Federal Cumhuriyeti vatandaþlýðýna aday... Elli bin mi idi masadaki? Elli bin bir oldu!

3 AFRÝKA dan mektup... BÜYÜK EYLEM DEDÝKLERÝ BU MU? 'Toplumsal Varoluþ Hareketi'nin Lefkoþa'daki Kuðulu Park'ta kurduðu çadýrlar toplumumuza yeni bir umut katmadý, umutsuzluðu daha da körükledi hatta örgüt, Sendikal Platform ve 5 siyasi partinin yapýp yapacaðý hepsi bu mu, diye homurdanmalar baþladý her yerde... Oysa elektrik grevi sürerken topluma yapýlan açýklamada ne denilmiþti: -Büyük eylem! Büyük eylem buysa, küçüðü nasýl? * 12 maddelik bir bildiri ile önceki gün açýklanan hedefler de yeterli bulunmadý toplumda... Hatta bu 12 maddenin, geçtiðimiz yýlki 28 Ocak mitinginde, Ýnönü Meydaný'nda halka onaylatýlan 13 maddeden bile geride olduðu gözlemlendi... Fincancý katýrlarýný ürkütmemeye azami özen göstererek kaleme alýnan 12 maddede ne Türkiye'nin adý geçiyor, ne de AKP hükümetinin 'li yýllarý hatýrlayanlar, o dönemde bile muhalefetin çok daha önde olduðunu ve çok daha etkili bir dil kullanýldýðýný çok iyi bilirler... Anlaþýlan bu hareketin baþýný çekenler, Ankara'daki AKP hükümetini incitmekten çok çekiniyorlar... Zaten hedeflerini çok yanlýþ belirlemiþler en baþta... UBP'yi devireceklermiþ... UBP gidene kadar eylem... Devirse ne, devirmese ne... UBP gider, CTP gelir... CTP gider, UBP gelir... Bizde bu koltuk hýrsý var ya, Ankara'dakiler top gibi oynarlar bizimle... Muhalefetimizi maskara etmek isterlerse, onu taþýrlar koltuða... Hükümetimizi maskara etmek isterlerse, onu indirirler koltuktan... * Meclisteki siyasi partilerin Toplumsal Varoluþ Hareketi'nde yer almalarý, muhalefetin tonunu düþürdü... Onlarýn emir kullarý olan sendika ve örgütler de talimatlara boyun eðince, bu iþler bu hale geldi iþte... Meclisteki siyasi partilerimiz burada yapýlan seçimlere inanýrlar... Meclisi kukla bir meclis, hükümeti de kukla bir hükümet kabul etmezler... Bu seçimlerde Ankara kimi isterse o kazanýr olgusunun farkýndadýrlar belki, ama sanki bunu bilmezmiþ gibi davranýrlar. Ankara'nýn gözüne girmek için kendi aralarýnda yarýþýrlar... Onlarýn hedefi Ankara olmaz hiçbir zaman... Buradaki hükümet olur hep... UBP CTP'ye, CTP UBP'ye kýzar... Hiçbiri Ankara'yý buna karýþtýrmaz... Ýlahiyat, Kuran kurslarý vesaire, buradaki hükümetten bilinir yalnýz... Ekonomik kriz... Ýþsizlik... Çözümsüzlük... Hepsi de hükümetten... Ankara sütten çýkmýþ kaþýk gibi her zaman... Bize bir tiyatro kurmuþ... Oynayýn diyor... Bir geri zekalýlar topluluðu gibi bakýyorlar bize... Hayýf Kýbrýs eþeklerine! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Ýlkokullarda karneler daðýtýldý Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na baðlý tüm anaokul, ilkokul, ortaokul ve liselerde Öðretim Yýlý'nýn ilk dönemi dün tamamlandý. Ýlkokul öðrencileri karnelerine kavuþurken, Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý'nýn (KTOEÖS) eylemi nedeniyle orta dereceli okullarda karne daðýtýmýnýn yapýlmayacak Eðitim-Öðretim Yýlý Akademik Takvimi'ne göre tüm okullarda 1 Þubat'ta baþlayacak yarýyýl tatili, 15 Þubat'ta sona erecek ve öðrencilerle öðretmenler 16 Þubat'ta yeniden ders baþý yapacak. Ýlköðretim Dairesi'ne baðlý 112 anaokul ve ilkokulda 22 bin, Genel Orta Öðretim Dairesi'ne Hekimlerden KTOEÖS'e destek n Hüdaoðlu: Ýlahiyat eðitimini 18 yaþýndan önce empoze etmek çocuklara ve topluma büyük haksýzlýk... Kýbrýs Türk Tabipler Birliði Baþkaný Suphi Hüdaoðlu, "ilahiyat eðitimini 18 yaþýndan önce empoze etmenin hem eðitim görecek çocuklara hem de topluma büyük bir haksýzlýk olduðunu" kaydetti ve Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý'nýn bu baðlamda orta eðitim okullarýnda verdiði mücadeleyi hekim ve diþ hekimleri olarak desteklediklerini bildirdi. Yazýlý açýklamasýnda Hüdaoðlu þöyle dedi: "Teoloji ( ilahiyat ) eðitimini 18 yaþýndan önce empoze etmek hem eðitim görecek çocuklara hem de topluma büyük bir haksýzlýktýr. Teoloji (ilahiyat) eðitimi temel bilimleri ve özellikle de biyolojideki evrim kuramýný çocuklar ve gençlere edindirdikten sonra verilmelidir. Aksi baðlý 32 okulda 15 bin 695, Mesleki Teknik Öðretim Dairesi'ne baðlý okullarda 2 bin 852 öðrenci ve 378 çýrak öðrenim görüyor. GÖKÇEBEL KTOEÖS, Haspolat Meslek Lisesi'nde Ýlahiyat Bölümü açýlmasýný ve bakanlýðýn "yasadýþý" olarak nitelendirdiði uygulamalarýný protesto eylemleri çerçevesinde öðrencilere sýnav notlarýný açýklamama ve karne vermeme eylemi yapacaðýný açýklamýþtý. KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel, TAK'a yaptýðý açýklamada, "karne vermeme" eylemini daha önceden açýkladýklarý gibi gerçekleþtirmekte olduklarýný söyledi. halde muhakeme gücü yüksek, eleþtirel bakýþ yeteneði geliþmiþ ve sistemik doðru düþünen bireyler yerine, empoze edilen ve tüm emir ve kurallara uymasý gerektiðini düþünen kullar yaratýlýr. Böylesi bir eðitimin Atatürkçü'yüz diye söylevler takýnan politikacýlarýn direktifiyle baþlatýlmasý ve ýsrarla devam edilmesi ciddi bir çeliþkidir. Bu baðlamda orta eðitim okullarýnda KTOEÖS'nýn vermiþ olduðu mücadeleyi Kýbrýs Türk Hekim ve Diþ Hekimleri olarak destekliyor, baþarýlý olmalarý halinde tüm Kýbrýs Türk toplumunun baþarý elde etmiþ olacaðýný vurguluyoruz.." TUTUKLU GAZETECÝLERE ÖZGÜRLÜK OCA'NIN ÖLÜM NEDENÝ BELÝRLENDÝ Lefkoþa Barýþ Sinir ve Ruh Hastanesinde yatýlý tedavi görürken aniden rahatsýzlanarak ölen Kemal Oca'nýn (E-46) ölüm sebebinin "akciðer enfeksiyona baðlý geliþen solunum yetmezliði" olduðu bildirildi. Polis'ten yapýlan açýklamaya göre, Oca'nýn ölüm nedeni Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesinde yapýlan otopside belirlendi. MAÐUSA'DA HIRSIZLIK Gazimaðusa'da, Kamran Shýkhalýyev'in evinden 4000 ABD Dolarý çalýndý. Polis bültenine göre Ocak tarihleri araksýnda meydana gelen olayla ilgil soruþturma sürüyor. MAÐUSA'DA YANGIN Gaizmaðusa'da Bülent Çabaz'a ait evde gaz yaðý sobasýndan yangýn çýktý. Polis'ten yapýlan açýklamaya göre önceki günkü yangýnda 3 adet halý, bir adet televizyon ve bir adet televizyon sehpasý yandý. Bölge sakinleri tarafýndan söndürülen yangýnla ilgili soruþturma devam ediyor. DÝPKARPAZ KÖY GÝRÝÞÝNDEKÝ DUVARLAR TAMÝR EDÝLÝYOR Karayollarý Dairesi, Yenierenköy- Dipkarpaz anayolunda Dipkarpaz köy giriþi bölgesinde dünden itibaren taþ duvar tamiratlarý yapýlacaðýndan bu bölgedeki trafiðin tek þeritten kontrollü olarak verileceðini bildirdi. Karayollarý Dairesi'nden yapýlan açýklamada, bu yolu kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliði açýsýndan dikkatli ve yavaþ seyretmeleri, trafik iþaret ve iþaretcilerine uymalarý istendi. RUM OTOBÜS ÞOFÖRLERÝ SÜRESÝZ GREV BAÞLATIYOR Ocak ayý maaþlarýný alamayan Rum otobüs þoförleri bu sabahtan itibaren Güney Kýbrýs genelinde süresiz grev baþlatýyor. Rum radyosu, otobüs þoförlerinin ocak ayý maaþlarýný alamadýklarýný, Ulaþtýrma Bakaný'nýn otobüs þirketlerinin hesabýna 4 milyon Euro yatýrýlmasý talimatýndan memnun olmadýklarýný ve bu sabah itibarýyla süresiz greve gideceklerini duyurdu. "APTAL BAÞKAN ÝSTÝFA ET" DEDÝ, MAHKEMELÝK OLDU... Dimitris Hristofyas'a "aptal Baþkan, istifa et" diyen bir kiþi bugün mahkemeye çýkartýlýyor. Rum Yönetimi Baþkaný'nýn þahsýnda "rahatsýzlýk yaratmak" gibi bir suçlama ilk kez yapýldýðýndan dava Güney Kýbrýs'ta ilgi çekici bulunuyor. RMMO'nun Evangelos Florakis Deniz Üssü'nde 11 Temmuz 2011'deki büyük patlamadan sonra 3 Aðustos'ta meydana gelen olayda, 35 yaþýndaki bir Rum Hristofyas'ýn konvoyu ile trafik ýþýklarýnda karþýlaþmýþ ve arabasýnýn camýný açarak baþýný çýkarýp "aptal Baþkan, istifa et" diye baðýrmýþtý. Adý açýklanmayan Rum "yasalarýn yetki vermediði þekilde davranmakla" suçlanarak dava edilmiþti. Bugün görülmeye baþlanacak davada zanlý, "halk arasýnda rahatsýzlýk yaratmakla" suçlanýyor. AFGANÝSTAN... ÝKÝNCÝ KEZ KIZ BEBEK DOÐURAN KADIN ÖLDÜRÜLDÜ! Afganistan'da bir kadýn, ikinci kez kýz bebek dünyaya getirdiði için kocasý tarafýndan boðularak öldürüldü. Yetkililer, 22 yaþýndaki Estorai adlý kadýnýn cesedinin komþularý tarafýndan bulunduðunu açýkladý. Yakýnlarýna eþi Þir Muhammed'in kýz doðurduðu için kendisini sürekli suçladýðýný ve ikinci kez kýz bebek dünyaya getirmesi durumunda öldürmekle tehdit ettiðini söyleyen Estorai'nin, 2-3 ay önce ikinci kez anne olduðu ve bir kýz bebek daha dünyaya getirdiði belirtildi.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Þimdi kim anlatacak Halil beye "govcala"yý? Kolay mý her gün bir yürekli insan bulmak? Söktü mü dersiniz acep Kýbrýslýcayý? Yakýþtý mý hiç ona doðruyu yalanlamak? Kalay KKTC BASINI'NIN DÜÐMESÝNÝN BASILACAK HALÝ MÝ KALDI? AKP-Cemaat Hükümeti Türkiye basýnýna nasýl ayar veriyorsa, KKTC basýnýna da ayar veriyor mu? Yoksa KKTC basýný nasýlsa "iþini" biliyor mu? Mesela TC Elçisi'nin sarfettiði sözleri yalanlayan bir açýklama otomatikman "nahoþ" sayýldýðý için mi girmiyor haber bültenlerine? Yoksa, birileri düðmeye basýyor mu? Belki de, bizim basýnýmýz bu konularda yýllardýr verilen ayarla terbiyesini iyi aldýðý için artýk gerek kalmamýþtýr düðmeye basmaya? Belki de yýllardýr basýla basýla artýk basýlacak hali kalmamýþtýr o düðmenin? Belki de basýlý kalmýþtýr ha Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ÝÞGALCÝ ÝLE ÝÞGAL ALTINDA OLAN... TDP kurultayýný yaptý ve baþkanlýða yeniden Çakýcý getirildi... Çakýcý, KKTC Meclisi'nde konuþma rekoru kýrarak yasalarýn geçmesini ertelemeye çalýþan bir baþkan olarak ünlendi... Gerekirse benzin döküp meclis kürsüsünü yakacaðýný söylemesine raðmen bunu yapmadý, ama ekibiyle pankart açtý... UBP'li vekillerin itiþip kakýþma ve kuvvetli "kýç atýþlarý" sonrasýnda kürsüden indirilebildiler ancak... TDP'nin de diðer partiler gibi meclise girme sevdasý büyük... Oyunu kuralýna göre oynayacak dolayýsýyla... Meclise seçilen her vekil için partisi hatýrý sayýlýr bir parti payý alýr... TDP'nin kurultay kararlarýna göre hedef, UBP'nin, CTP'nin, DP'nin hedefiyle ayný... Türkiyeli oylar. Liboþlarla Türkiyeli oylardan en çok kim nasibini alacak yarýþý gibi geldi bu bana. "Din, inanç ve ibadet özgürlüðü temel insanlýk hakkýdýr. Ýnanç özgürlüðü olmadan demokrasi olmaz." TDP'nin bu çaðrýsý, dine gömülmüþ Fethullahçý kesimin oylarýnadýr... "KKTC kimliði taþýyanlardan yurttaþlýk belgesi istenmesi gibi ayrýmcý uygulamalar derhal kaldýrýlacaktýr." Ne demek bu? KKTC kimliði taþýyanlardan yurttaþlýk belgesi isteyen kimdir? Burada murat edilen Kýbrýs Cumhuriyeti midir? KKTC kimliði taþýyanlarýn o haklardan faydalanmasý gerektiði mi anlatýlmaya çalýþýlýyor? Eleþtirilecek çok yaný var bu kararlarýn, ama en önemlisine bir bakalým... "Açýlým ve Eþit Yurttaþlýk baþlýklarýný taþýyan karara göre, Kýbrýs'ýn kuzeyine Tarým Ýþgücü Anlaþmasý ile 1974'ten sonra getirilen ve o günden bu yana vatandaþ olanlar, vatandaþtýrlar ve eþit yurttaþlar olarak kabul edilirler..." Bir yerinde "bundan sonra gelecek olanlara vatandaþlýk verilmeyecek" demeyi de ihmal etmiyor TDP... Ýþgali kabullenmek... Buradaki Rum mallarý üzerinde yaðma Hasan'ýn böreði düzeni kuranlarýn düzenlerini alkýþlamak, desteklemek deðilse nedir bunlar? Bir zamanlar Mehmet Ali Talat da Türkiyelilere Kýbrýs Cumhuriyeti'nde serbest dolaþým, serbest yerleþim ve serbest çalýþma hakký verilmesini istemiyor muydu? "Yeni Kýbrýslýlar" olarak lanse ediyordu onlarý... Çakýcý'nýn partisinin yaptýðý da ayný... Var mý özünde farký? "Hem devletimize hem kurumlarýmýza sahip çýkacaðýz"... KKTC'yi yüceltmeye and içen CTP'ye anlaþýlan nal toplatacak TDP'liler... Çünkü onlar CTP'den çok daha fazla iþtahlý bunda... Ýþgalin zaruri neticesinde burada bulunanlarýn aslýnda iþgalci devletlerinin suçuna ortak olduklarý bir gerçektir. Uluslararasý hukukta uygulamaya bu açýdan bakýlýr... Bakýn TDP ne diyor? "Hepimiz eþitiz, beraber devam etmeliyiz"... Ne diyelim? Çakýcý'ya göre, iþgalciyle iþgal altýnda olan eþittir... Ama ne yazýk, durum bize göre öyle deðil... Böyle eþitliði reddediyoruz biz... Çakýcý keyfine baksýn... Yarým asýrlýk hukuk birikimi... Salih Dayýoðlu hayatýný kaybetti Eski Yüksek Mahkeme baþkanlarýndan Salih Dayýoðlu, tedavi gördüðü Lefkoþa Burhan Nalbantoðlu Hastanesi'nde dün hayatýný kaybetti. Yarým asýrlýk hukuk birikimi olan Dayýoðlu, 11 yýl boyunca Yüksek Mahkeme Baþkanlýðý yapmýþtý yýlýnda Lefke'de doðan Dayýoðlu, ilkokulu Lefke'de, orta öðrenimini yýllarý arasýnda Lefkoþa'da zamanýn Ýngiliz Okulu'nda tamamladý ve hukuk tahsili için 1956 yýlýnda Londra'ya gitti. Tatillerde, muhtelif iþyerlerinde de çalýþarak hukuk tahsilini tamamladý ve 1959 yýlýnda Lincoln's Inn Hukuk Okulu'ndan mezun olarak Kýbrýs'a döndü. Salih Dayýoðlu Eylül Aralýk 1962 arasýnda Kýbrýs Cumhuriyeti Yüksek Anayasa Mahkemesi'nde raportör olarak görevlendirildi. Aralýk 1963 olaylarýndan sonra ise Kaza Mahkemesi Yargýcý olarak atandý yýlýnda Ýnci hanýmla evlendi. 1970'de Kaza Mahkemesi Baþkaný oldu ve Limasol-Baf Kaza Mahkemeleri Baþkanlýðýna getirildi.1974 Barýþ Harekatý esnasýnda Limasol'da bulunan Salih Dayýoðlu, toplumun diðer birçok ferdi gibi Rumlar tarafýndan esir alýndý. 92 günlük esaretten sonra varýlan esir deðiþimi anlaþmasý sonucu Lefkoþa'ya gelen Dayýoðlu, 1976 yýlýna kadar Lefkoþa- Girne Kaza Mahkemeleri Baþkanlýðý yaptý. 5 Ocak 1976 tarihinde Yüksek Mahkeme Yargýcý olarak atanan Salih Dayýoðlu, bu mevkide 15 yýl görev yaptýktan sonra, 2 Ocak 1991'de Yüksek Mahkeme Baþkanlýðýna atandý. Ocak 1976'dan itibaren Yüksek Adliye Kurulu, Hukuk Meclisi ve Yüksek Seçim Kurulu üyesi olan Salih Dayýoðlu, bir süre Askeri Mahkeme ve Askeri Yargýtay üyesi olarak da görev yaptý. Askeri Yargýtay üyesi sýfatýyla 1979 yýlýnda Ankara'da yer alan "Askeri Ceza Hukuku ve Savaþ Hukuku 8. Milletlerarasý Kongresi"ne, 1987 yýlýnda ise Avusturya'nýn Salzburg kentinde yer alan "200 yýl sonra Amerikan Anayasasý" seminerine katýldý. Dayýoðlu, yýllarýnda toplumlararasý görüþmelerde Kýbrýs Türk delegasyonunda hukuk müþaviri olarak görev yaptý. Ocak 1991'de Yüksek Mahkeme Baþkanlýðýna seçilip atanan Salih Dayýoðlu yaþ haddi dolayýsýyla emekliye ayrýldýðý Mart 2002'ye kadar 11 yýl Yüksek Mahkeme Baþkanlýðý yaptý. Dayýoðlu, emekliye ayrýldýktan sonra Taþýnmaz Mal Tazmin Komisyonu'nun kuruluþunda etkin rol oynadý ve bu komisyonun yaklaþýk iki yýl süreyle baþkanlýðýný yaptý. Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu Ceza Kurulu'nda da ilkin üye sonra da Baþkan olarak görev yapan Dayýoðlu'nun, avcýlýk, yürüyüþ yapmak, kitap ve þiir okumak gibi hobileri bulunuyordu. Dayýoðlu, Türk Sanat Müziði konserlerinin de meraklý izleyicisiydi... Eþini bir deniz kazasý sonucu 1991 Aðustos'unda kaybeden Dayýoðlu, iki çocuk babasý ve bir torun sahibiydi. Salih Dayýoðlu yabancý dil olarak iyi Ýngilizce ve biraz Rumca biliyordu. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ÇOCUKLARA KARNE SEVÝNCÝNÝ ÇOK GÖREN HÜKÜMETTÝR Ýlk ve orta dereceli okullarda yarýyýl tatili bugün baþladý. Binlerce öðrencimiz yýllardan beri ilk kez, hükümetin inanýlmaz derecedeki katý tutumu ve vurdumduymazlýðý yüzünden dönem sonu karne sevinci ve heyecanýndan mahrum býrakýldý bu yýl! Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý, salt sendikayý kötülemek ve öcü göstermek için, dönem sonu karne sevinci ve heyecanýný çocuklarýmýza çok gördü! Hükümetin ve bakanlýðýn öðretmeni ve sendikayý hiçe sayan bu haksýz ve katý tutumu yüzünden, karnesiz tatil, eðitim tarihimize hiç kuþkusuz "Kara Þubat" olarak yazýlacaktýr. KTOEÖS, baþta Ankara'nýn dayatmasýyla okullarýmýzda ilâhiyat bölümleri açýlmasý olmak üzere, bakanlýðýn çeþitli yasadýþý uygulamalarýna karþý, aylardýr süren grev ve eylemler yapmaktadýr. Bu grev ve eylemlere karþý adeta taþ kesilen hükümet ve bakanlýk, inanýlmaz bir sorumsuzluk örneði sergileyerek körleri ve saðýrlarý oynamaktadýrlar! Sendikanýn bu konuda defalarca yaptýðý görüþme ve diyalog çaðrýlarýna bugüne kadar hiçbir yanýt vermediler! Günde beþ vakit vatan millet sakarya nutku çekmekle ünlü Milli Eðitim Bakaný Kemal Dürüst, sendikanýn çaðrýlarýný dikkate alýp sorunlarý diyalog yoluyla çözme yerine, her konuþmasýnda "anavatan" yalakalýðý yapmayý tercih etti! "Bu ülkeyi sendikalar deðil, biz yönetiriz" diyerek, toplumun karnýnýn çoktan doyduðu bir yalanla, öðretmen sendikalarýna meydan okudu! KTOEÖS'ün orta dereceli okullarda dönem sonu karnelerini vermeme eylemi yeni bir eylem deðildir. Aylardýr uygulanmakta olan eylemlerin çýtasýný biraz daha yukarýya çekmektir. Ve bunu da Þubat tatiline bir hafta kala açýklamýþlar, hem hükümeti, hem de ilgili bakanlýðý defalarca uyarmýþlardýr. Ne var ki baþýndan beri tüm uyarýlara ve diyalog çaðrýlarýna kulak týkayanlar, öðretmenleri velilerle karþý karþýya getirmek gibi iðrenç hesaplarla, körleri ve saðýrlarý oynamayý sürdürmüþler ve bunda da ne yazýk ki elektrik grevinde olduðu gibi bir yere kadar baþarýlý olmuþlardýr. Bu arada yandaþ ve yalakalarý olan medyayý da harekete geçirerek, koro halinde verdikleri demeçlerle, çocuklarýmýzýn üzerinden insana kusma hissi veren bir duygu sömürüsüyle de aileleri öðretmenlere karþý kýþkýrtmaya devam etmiþlerdir. Ne yazýk ki bu duygu sömürüsü ve istismar saldýrýlarý hâlâ týrmandýrýlarak sürmektedir. Zamanýnda El-Sen'in özelleþtirmeye karþý uyarýlarýna da halk ilgi göstermemiþ, bu uyarýlarý hükümetin gözüne sokacak tepkiler ortaya koymamýþtý! El-Sen'in greviyle birlikte ülke karanlýða gömülüp de felç noktasýna gelince, herkes feryadý bastý! O zaman da hükümeti deðil, grevcileri suçlayanlar çoðunluktaydý! Týpký þimdi KTOEÖS'ün karne vermeme eyleminde olduðu gibi. Sendikanýn aylardýr yaptýðý çaðrý ve uyarýlara kulak týkayanlarýn kulaklarý ve gözleri ancak bu karne vermeme eylemiyle açýldý! Tepkilerin hükümete ve bakanlýða deðil de, sendikaya yöneltilmesi, KTOEÖS'ün bu eyleminin son derece haklý olduðu gerçeðine kesinlikle halel getirmez. Öðretmenlerin, karne vermemekle öðrencilerini cezalandýrdýðý gibi bir düþüncenin insanlýkla baðdaþmasý mümkün deðildir. Yarýyýl karnelerinin verilmemesinin tek sorumlusu hükümet ve bakanlýktýr. Tepkilerin adresi de öðretmen deðil, onlar olmalýdýr. Adresleri doðru okumayý öðrendiðimiz gün, toplumsal varoluþa adým atmaya baþlayacaðýz demektir.

5 1 Þubat 2012 Çarþamba 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Bulut Ýnþaat'ýn üstüne üstüne gitmekten vazgeçin Bu aþýrý yaðmurlarýn sebebi olabilir. Bir sefer de tamam iþ yapýn!.. * Alper Susuzlu, tek kiþilik stand up turnesine devam ediyormuþ. - Yaþa Alper'im En eyisini sen yapan! Bu ehalinin yüzü baþga türlü gülmez zaten! * Ersin Tatar: Sendikalarýn eylemleri siyasi ve ideolojiktir, demiþ. - Geliþme var Nihayet anlamaya baþladý. * Rusya takvimlere ve çok taraflý konferanslara karþý çýkýyormuþ. - Niye ciddiye aldý ki Bizimkilerin laf ola söylediðini anlayamadý mý? * Kenan Evren'in maaþýnýn kesilmesini istemiþler. - Maaþýnýn mý? Emin misiniz? Bir yanlýþlýk yok ya! * TVH eyleminde "Govcala" yazýlý pankart taþýnmýþ. - Olmadý be çocuklar Halil bey neyi govcalamayacak ki Govcalayacak olan ve bu yurdu temizlemekle görevli ve yükümlü sizsiniz! * KTOEÖS çocuklara karne daðýtmamýþ. - Bugünün çocuklarý 20 yýl sonra öðretmenlerini anarken "En iyi bildikleri þey grevdi Vara yoða grev yaparlardý" demezlerse tükürün yüzüme. * Çevre Koruma Dairesi Müdürü Eþref Ünlüsoyer Kalecik'teki Aksa santralini denetlemiþ. - E n'olmuþ yani Sýfýra sýfýr, elde var sýfýr Hala daha filtre yok, yaptýrým da yok! * TMV'nin 12 hedefi varmýþ. - Ýyi güzel de, ben hepsini ateþin baþýnda gördüm, hisarlara týrmanan birileri yoktu. Haberi Havadis te okudum. Alkan Kilitkayalý nýn haberi idi. Yaðmur yaðmýþ, güvenlik duvarý çökmüþ..! Hani dereleri tepeleri dümdüz edip de cirlop yollar yaptýlar ya bize; iþte o yaptýklarý yolun, güvenlik duvarý çökmüþ. Güvenlik duvarý dedikleri, tepeyi yarýp yol geçirdiler ya, iþte o yarýlan yere, taþ duvar ördüler ki, yamaç çökmesin. Þimdi çöken duvar, yamaç çökmesin diye yapýlan duvardýr iþte.! Aslýnda sýradan bir haber Çökmeyen duvar kalmadý zaten. Ama bu haberi ilginç kýlan, Dipkarpaz Belediye Baþkaný Mehmet Demirci nin açýklamasý. Duvarýn yýkýlmasýna çok öfkelendi Demirci. Barut çiðnedi, aðzýndan kývýlcým saçtý saða sola.. Ve kitap gibi bir laf etti o kýzgýnlýkla: Bir sefer de tamam iþ yapýn.. Ya Aynen böyle dedi. Bir sefer de tamam iþ yapýn. Eminim ki bu öfkeden sonra; adamlarý karþýsýnda bulsa, iki de tokat atar, ardýndan gider polise teslim olurdu. Bu haklý tepkisinden ötürü takdir ve tebrik ederim Demirci yi. Ve tüm vatandaþlarýma öneririm. Bir atasözü gibi ezberleyin bu cümleyi. Bir sefer de tamam iþ yapýn be Bu öyle bir cümle ki, kime söylesen, nasýl söylesen uyar. Sendikacýlarýn eylemini mi beðenmediniz.. Hemen baðýrýn: Bir sefer de tamam iþ yapýn be. Aleminyumcunun yaptýðý çift cam pencere, su mu kaçýrýyor. Açýn telefonu, baðýrýn da korkmayýn: Bir sefer de tamam iþ yapýn be.. BÖYLE BÝR ANDI Veya Baþbakana Veya bir bakana Veya Ne bileyim iþte Her kim ki iþini aksatýyor, söyleyin gitsin. Bir þey olacaðýndan deðil tabi Hiç deðilse siniriniz geçer, rahatlarsýnýz.! Baþýmýza gelen olay, ne kadar ciddi, ya da ne kadar acý olursa olsun, mutlaka komik bir yaný vardýr her zaman. Bu olayda da var. Demirci diyor ki: Þirket duvar için bir yýl garanti verdi. Neeeeeeeee? Þirket duvara bir yýl garanti mi verdi? Gel de gülme hadi. Siz daha önce duydunuz mu böyle pazarlýk! Ben duvara garanti verildiðini ilk defa duyuyorum. Duvarýn garantisi mi olur yahu? Yani bu duvar bir yýl dolmadan deðil de, bir yýl sonra çökseydi ihmal deðil de kader mi olacaktý? Bir sefer de tamam iþ yapýn be... Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Çadýr kuruldu Ateþ yakýldý.. Arkadaþlar toplandý Nutuklar atýldý Hedefler anlatýldý Soru soran çýkmadý Görev tamamlandý Hade evli evine.. Yarýn yine bu vakitte burada...

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu TOPLUMSAL VAROLUÞ (Ýstanbul)- Ufak ufak eridiðimizi gören Kýbrýslýlar ülkede yanlýþ uygulandýðýný düþündükleri politikalara "dur" demek için çadýr kurarak ateþ yaktýlar Ve "Toplumsal Varoluþ Hareketi" olarak eyleme geçtiler. Kimler katýldý diye merak ettim o toplumsal varoluþ eylemine. Karadenizliler yoktu orada Hataylýlar, Adanalýlar, Mersinliler Kahramanmaraþlýlar, Ýzmirliler Hatta Bulut Ýnþaat'ýn sahibi en taze KKTC'li Bulut bey de Hiçbirisi yoktu o eylem çadýrýnda Neden yoktu diye düþündüm Eðer ülke dedikleri KKTC'de yanlýþ politikalar uygulanýrsa orada yaþayan TC kökenlilerin de sorunu olmalýydý yanlýþ uygulandýðý düþünülen politikalar. Ve onlar da katýlmalýydýlar ateþ yakýlan çadýr eylemine Ve onlar da vali yetkileri ile donatýlmýþ elçiye, "Govcala Halil Beyi" pankartý açmalýydýlar. Yok eðer durum tam da benim düþündüðüm gibiyse o zaman ateþ yakmak yerine baþka bir þeyler daha yapýlmalýydý. Camdan baktým her taraf kar Çýksam mý, çýkmasam mý? Biraz düþündükten sonra arayýp sordum iþe gidebilenlere "Çýk" dediler Nasýlsa belediye çalýþýyor, yollara yeteri kadar tuz döküyor, açýlýr diyerek çýktým arabamý alarak.. Birkaç yerde araba kaysa da iþe gitmekte sorun yaþamadým dün sabah Akþama doðru saat gibi -Ne yaptýn, daha çýkmadýn mý iþten? Arayan Fethiye'de oturan arkadaþýmdý -Daha erken deðil mi? -Daha erken de televizyonlara bakmýyorsun galiba -Ne varmýþ? -Senin gideceðin istikamette bir týr Büyükçekmece Gölü'ne uçmuþ, yolu kapatmýþlar. Yan yol da þiþmiþtir Ya hemen çýkarsýn ya da iþ yerinde kalýrsýn Camdan baktým ki Gökyüzünden asfalta doðru hücuma kalkmýþ milyarlarca kar tanesi Toparlanýp çýktým Normal koþullarda dakikada varacaðým yere 3 saatte varabildim. Afet mi denilir bu havalara felaket mi Ne denilirse denilsin, bu afete sebep olan avucumuzda eriyen, ayaðýmýzýn altýnda ezilen kar tanecikleriydi Milyarlarcasý bir araya geldiklerinde gördük ki koskocaman Ýstanbul þehrini esir almýþlar Ne týrlarý karþý gelebildi o eriyip ezilen taneciklere ne de vapurlarý ile uçaklarý Birkaç kere daha bir araya toplanýp eylem yapmýþtý Toplumsal Varoluþ Hareketi Bu seferki amaçlarý yanlýþ uygulanan politikalarý düzelttirmek Aralarýna baktým Kýbrýslýtürkler orada ama Karadenizliler yoktu çadýrda Hataylýlar, Adanalýlar, Mersinliler Kahramanmaraþlýlar, Ýzmirliler Hatta Bulut Ýnþaat'ýn sahibi en taze KKTC'li Bulut bey de Hiçbirisi yoktu o eylem çadýrýnda Ve onlar orada olmadýklarýndan "Govcala Halil Beyi" de demediler Neden acaba diye düþündüm Yoksa onlar KKTC'de uygulanan yanlýþ politikalardan memnun muydular? SBS sýnavlarý... KTÖS: Hem para tuzaðý, hem stres Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), Seviye Belirleme Sýnavlarýnýn (SBS) çocuklarda ruhsal sýkýntýlara yol açtýðý iddiasýný yineledi. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, sýnavlarýn özle ders ve dershaneleri besleyen bir sistem olduðunu savunarak, UBP'yi "çocuklarý kendi siyasi emellerine alet etmekle" suçladý. Þener Elcil þöyle dedi: Yarýþmacý sýnavlarla eðitim sistemini mahveden iþbirlikçi, teslimiyetçi UBP Hükümeti, geçtiðimiz Cumartesi günü yapýlan "Seviye Belirleme Sýnavý" ile çocuklarýmýzý nasýl kendi kirli siyasi emellerine alet ettiðini bir kez daha göstermiþtir. Merkezi sýnavlarla "Kolej giriþ sýnavýný" gizlemeye çalýþan teslimiyetçi UBP hükümeti, bir sýnavý bile yapmaktan aciz olduðunu göstermiþtirler. "CTP kolejleri kapattý" yaygarasý ile kolej giriþ sýnavlarýný geriye getirerek aileleri, öðretmenleri ve hepsinden önemlisi çocuklarýmýzý yarýþmacý sýnavlara yönlendiren teslimiyetçi UBP hükümeti, özel dersleri, dershaneleri besleyen bir para tuzaðý yaratmýþtýr. Para tuzaðý yanýnda çocuklarýmýz çocukluklarýný yaþamadan sýnav stresi ile özel dersler ve dershanelere koþmakta, paylaþmayý bilmeden, psikolojik olarak hasta konuma sokulmaktadýr. Geleceðin toplumunu oluþturacak çocuklarýmýzýn ruhsal sýkýntýlarla yetiþmesi, toplumsal travma oluþmasýnýn baþka sebebidir. Yarýþmacý sýnavlarýn, öðretmenleri, velileri ve öðrencileri baský altýna alýnmasý yetmezmiþ gibi yapýlan sýnavýn pratik sorunlarla objektiflikten uzak olarak gerçekleþtirilmesi ise tam bir fiyaskodur. Eðitim Bakanlýðý bünyesinde "ölçme deðerlendirme" ile ilgili herhangi bir yapýnýn bulunmamasý yapýlanlarýn "Hükmü Karakuþi" olmasýnýn baþlýca nedenidir. Bilinmelidir ki her iþi yüzüne gözüne bulaþtýran Eðitim Bakanlýðý, son uygulama ile tam bir rezil durum yaratmýþtýr. Dini siyasete alet eden AKP hükümetinin talimatlarý ile ilahiyat bölümü açan anlayýþ, yarýþmacý sýnavlar ile kaos yaratmaya devam etmektedirler. Sendikamýz çocuklarýmýzý siyasete alet eden, bilimsellikten uzak yarýþmacý sýnavlarý dayatan anlayýþa karþý duruþunu devam ettirme kararlýlýðýndadýr. Çocuklarýmýzý kendi çirkin siyasi oyunlarýna alet eden basiretsiz ve beceriksiz yetkililere istifanýn da bir erdem olduðunu hatýrlatýr, eðitimin ciddi bir iþ olduðunu vurgularýz dönüm yýllýðý 100 TL ye kiralandý n KTAMS, Vakýflar Ýdaresi'ne ait 200 dönümlük arazinin yýllýðý 100 TL'den 30 yýllýðýna "Kýbrýs Ýlim Ahlak Sosyal Yardýmlaþma Vakfý"na kiralanmasýna tepki gösterdi... Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS), Türkiye'deki iktidar partisi Adalet ve Kalkýnma Partisi (AKP)'ye yakýnlýðýyla bilinen "Kýbrýs Ýlim Ahlak Sosyal Yardýmlaþma Vakfý"na Vakýflar Ýdaresine ait 200 dönümlük arazinin yýllýðý 100 TL'den 30 yýllýðýna kiralandýðýný belirterek, bu duruma tepki gösterdi. KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan yazýlý açýklamasýnda þöyle dedi: "Ýþbirlikçi UBP iktidara aday olduðu günlerde gerek halkýmza gerekse çalýþanlara aydýnlýk ve refah dolu günler vaat ederek sözde iktidar olmuþtur. Kamu görevlileri ve özel çalýþanlarý açlýða mahkum edilirken ve her gün çalýþanlar yeni haklar kaybederken gelecek kaygýsý da her geçen gün artmaktadýr. Tüm bu kötü gidiþ yetmezmiþ gibi Kýbrýs Türk Toplumuna ait kamu mallarý da AKP'ye yakýn kiþi ve kuruluþlara peþkeþ çekilmeye devam ediliyor. Bu çerçevede 22/11/2011 tarihinde kurulan ve AKP'ye yakýnlýðýyla bilinen "Kýbrýs Ýlim Ahlak Sosyal Yardýmlaþma Vakfýna" Vakýflar Ýdaresine ait toplam 200 dönüm arazi Bakanlar Kurulunun 25/1/2012 tarihinde almýþ olduðu kararla ihalesiz olarak yýllýðý 100 TL gibi komik bir bedelle 30 yýllýðýna kiralanmýþtýr. Koltukta kalmak uðruna her yol mübahtýr anlayýþýyla hareket eden UBP topluma ait mallarý peþkeþ çekmeye devam ediyor. Bu kabul edilebilecek bir anlayýþ deðildir. Dolayýsýyla mali denetlemelerden sorumlu Sayýþtay Baþkanlýðýný ve ilgili kurumlarý göreve davet ediyoruz.." TDP PARTÝ MECLÝSÝ BELLÝ OLDU Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu belli oldu. Pazar günü gerçekleþtirilen 3. Olaðan Kurultayda yapýlan seçimlerin ardýndan, 40 kiþilik Parti Meclisi þu isimlerden oluþtu: LEFKOÞA 1-Suphi Hüdaoðlu, 2- Barýþ Mamalý, 3-Özmen Birinci, 4-Cemal Varoðlu, 5-Sami Dayýoðlu, 6-Evrim Benzetsel, 7-Mehmet Barýþsever, 8- Hüseyin Moral, 9-Gülçin Erkmen, 10- Hanife Mine Egemen, 11-Sabiha Gökçen Aktan, 12-Zalihe Samancýoðlu, 13-Elif Gürcan MAÐUSA 1-Ahmet Denizer, 2-Ahmet Kadý, 3-Ahmet Kasapoðlu, 4-Ersin Avcý, 5- Ertan Namýkkemaloðlu, 6- Feridun Korkunal, 7-Ýzzet Gilanlýoðlu, 8-Mustafa Ziver, 9- Þakir Ercüment, 10-Yaþar Gündeðer, GÝRNE 1-Ali Alpay, 2-Boysan Boyra, 3-Bülent Evre, 4-Esat Varoðlu, 5- Fatma Ramadan, 6-Kenan Bali, 7- Melek Kaya, ÝSKELE 1-Fesih Dað, 2-Ýsmail Osum, 3- Ýsmet Ýlkhan, 4-Mahmut Kuþ, 5- Musa Özmusaoðlu GÜZELYURT 1-Tahsin Mertekçi, 2-Hulus Akacan, 3-Salih Bilginer, 4-Zuhal Koreli, 5-Hasan Yalçýn Denetleme Kurulu Fehime Birinci, Naim Zorali ve Ýrdelp Soykan'dan oluþurken; Gülsen Bozkurt, Hayrettin Tuncerler, Derviþ Ýnceer, Mehmet Hoca ve Haldun Cambaz da Disiplin Kurulu'nu oluþturdu. TDP'nin "Eþit vatandaþlýk" kararý TC'li kesimde memnuniyet yarattý Halkýn Adalet Konseyi (HAK), TDP kurultayýnda "eþit vatandaþlýk" baþlýðý altýnda "sosyal devlet" anlayýþýný vurgulayan karar alýndýðýna dikkat çekerek, "Temennimiz bu kararlarýn bir not olarak kalmamasý, içselleþtirilip eylem ve davranýþlara yansýmasýdýr" dedi. HAK Genel Sekreteri Mustafa Ulaþ yazýlý açýklamasýnda, "sol nitelikli bir partinin ilk defa evrensel solun bazý söylemlerini kurultayda kayýt altýna aldýðýný" ve "eþit vatandaþlýk baþlýðý altýnda sosyal devlet anlayýþýnýn evrensel ilkelerinin vurgulandýðýný" ifade eden Ulaþ, "Umarýz ki bu evrensel ilkeler partiler, sendikalar ve sivil toplum örgütleri tarafýndan da benimsenir" dedi. GÜNLÜK Tayyip Erdoðan'dan Nazlý Ilýcak talimatý: "BU KADINI BENDEN UZAK TUTUN!" Baþbakanlýk eski Basýn Müþaviri Takan, gazeteci Nazlý Ilýcak'ýn, eþi Emin Þirin'in bakan yapýlmasý için Tayyip Erdoðan'a mektup yazdýðýný, Erdoðan'ýn ise "Bu kadýný benden uzak tutun" diyerek mektubu yýrttýðýný öne sürdü. Ahmet Takan, Yeniçað gazetesine yazdýðý köþe yazýsýnda þöyle dedi: "Erdoðan'ýn gezilerde görmek istemediði gazetecilerin baþýnda Nazlý Ilýcak vardý. Ilýcak'ý gezilere davet etmediðimiz halde o bir yolunu bulup uçaða binerdi. Bu gezilerden birinde Nazlý Ilýcak yanýma gelip Erdoðan ile özel görüþmek istediðini bildirdi. Emin Þirin o dönem AKP'den milletvekili seçilmiþ ve Nazlý Ilýcak ile evliydi. Erdoðan'a talebi ilettim. Erdoðan'ýn kulaðýma fýsýldadýðý cümle aynen þöyleydi: Bu kadýný ne yap et benden uzak tut Ahmet! Aradan bir süre geçti, Ilýcak bana kapalý zarf içinde bir mektup uzattý ve Erdoðan'a iletmemi istedi. Erdoðan mektubu okuyunca öyle kýzdý ki, sarf ettiði sözlerin ancak bir bölümünü yazabilirim: 'Ne yani kocasýný milletvekili yaptýk yetmiyor mu? Bir de Bakan mý yapacaðýz. Uzak tut beni bundan Ahmet!'" KENDÝNÝZE GELÝN Öðrencilerine dönem sonu karnelerinin daðýtýlmamasý bu ülkedeki gerici din propagandasýndan daha mý önemli? Kendinize gelin beyler... Öðretmenlere kýzacaðýnýza, imama teslim olan hükümete kýzýn! APTAL BAÞKAN Güneyde Hristofyas'ýn aracýna yaklaþarak, "Aptal Baþkan, istifa et" diye baðýran kiþi aleyhinde açýlan ceza davasýna bugün baþlanýyor. Sanýk bakalým Hristofyas'ýn aptal olduðunu mahkemede kanýtlayabilecek mi? ÝKTÝDAR "Çatýr çatýr iktidara yürüyoruz" diyen TDP Baþkaný Mehmet Çakýcý'ya bir soru var 'Afrika' okurundan: KKTC'de iktidar mý var? Ýktidarsýzlar nasýl iktidar olurlar? EÞÝT VATANDAÞLIK TDP'nin kurultaydaki 'eþit vatandaþlýk' kararý büyük memnuniyet uyandýrmýþ TC'li kesimlerde... Galiba hiç beklemiyorlardý bunu... KAÇAKLAR "Aftan yararlanmayanlar sýnýrdýþý edilsin" diyor Özkardaþ... Sýnýrdýþý edilenleri geri getirirken, buradakileri nasýl sýnýrdýþý edebilir bu hükümet? Týrnak... "Muhaceret Affý için son bir haftaya girildiðini duyurdular dün. 'Muhaceret affý' iþin nazik söylemi, aslý, 'kaçak affý'... Ne gerek vardý ki affa? Bakanlar Kurulu kararýyla, herkesin giriþine izin veriliyor zaten... Yeter ki, 'karþý kýyýdan' gelsin... Eusya'dan, Ukrayna'dan, Estonya'dan gelen kadýnlara 'reva' görüyoruz bir tek, adaya giriþte eziyeti, kontrolü, denetimi, kriteri, yasaðý. Ne de olsa 'üçüncü ülke' kavramý var bizde... 'Ýkinci'ye gelince, Dingo'nun haný!.." Cenk MUTLUYAKALI (Yenidüzen) "3 sene önce sendikalarý 'mantýksýz' olmakla suçlamasýna karþýn dün tiranist sendikacýlarla Kuðulu Park'ta çadýr kuran CTP'nin ve Kýbrýs Türk solunun patronaj rejiminin eleþtirisini yapmayan diðer partisi TDP'nin, iktidara gelerek yoldaþ tiranlýklarýný kalkýndýrmayý hedeflediklerini neden düþünmeyelim?" Can SARVAN (Haberdar) "Küçük bir kýz çocuðuna taciz hafif suçtan sayýlýyor ve verilebilecek en aðýr ceza 2 TL ya da 9 ay hapislik olarak öngörülüyor. Bu ve benzeri yasalarý dahi, ülkenin ve günün koþullarýna göre düzenleyemiyorsak bu ülkenin nesini düzeltebileceðiz." Bilbay EMÝNOÐLU (Kýbrýs) Günün Kahramaný SALÝH DAYIOÐLU Salih Dayýoðlu ülkemizin en kýdemli hukukçularýndandý. Yarým asýrlýk hukuk birikimi vardý. 11 yýl boyunca da Yüksek Mahkeme Baþkanlýðý yaptý. Dün 75 yaþýnda kaybettik onu... Yakasýna yapýþan amansýz illet ona da aman vermedi. Gazetemiz ikibinli yýllarýn baþýnda, Askeri Mahkeme'deki 'asker yargýç' konusunu Anayasa Mahkemesi'ne götürdüðü zaman mahkeme baþkaný Salih Dayýoðlu idi. Karar lehimize çýktý. Mahkeme, askeri yargýcýn durumunun anayasaya aykýrý olduðuna karar verdi. O karardan sonra Dayýoðlu odasýna döndüðünde, GKK Komutaný Galip Mendi aradý kendisini. Ve ona telefonda "Ben senin kararýný tanýmam" dedi. Bir yýl boyunca da tanýmadý aslýnda... Dayýoðlu'nun ölümünü büyük üzüntüyle karþýladýk. Yaslý ailesine sabýr ve baþsaðlýðý dileriz.

7 1 Þubat 2012 Çarþamba KONUK YAZAR Münür Rahvancýoðlu Baraka Aktivisti Maðdur Olduk! Telefonlar kesildi, pos cihazlarý çalýþmadý, internet sustu; maðdur olduk! Elektrikler gitti, buzluklar eridi, klimalar durdu; maðdur olduk! Çocuklar karnelerini alamýyor; maðdur olduk! Aslýnda, diyoruz, aslýnda biz de özelleþtirmeye karþýyýz... Aslýnda, meslek liselerinin imam hatipleþtirilmesini istemiyoruz... Aslýnda, bu hükümetin iradesizliðinden þikayetçiyiz... Aslýnda, Elçi'nin haddini bilmezliðinden yana deðiliz... Aslýnda, grevlere karþý deðiliz... Ahh bir de maðdur olmasak! Bu grevlerden, diyoruz, hükümet etkilenmedi ki, biz maðdur olduk! Bu grevler baþka türlü yapýlsa da bizi maðdur etmese diyoruz... Mesela grev yapýlsa ama telefonlarýmýz çalýþsa... Örneðin grev gene yapýlsa ama elektriklerimiz kesilmese... Misal imam hatiplere karþý dirensek de çocuklar karnelerini gene de alabilse... Ne güzel olurdu, hem köpeðimizin karný tok olsa hem de ekmeðimiz bütün olsa... Elektrik Kurumu çalýþanlarý direnirken, dizisini izleyemeyen öðretmen arkadaþlarýmýz maðduriyetlerinin derinliðinden bahsettiler uzun uzun... Þimdi öðretmen arkadaþlar karne vermiyor ve elektrik kurumunda çalýþanlar çocuklarýnýn maðduriyetinden þikayetçi... Mahkemelerdeki grevden dolayý avukatlar maðdurdu... Telefondaki grevden mahkeme personeli maðdur oldu... Maðduruz arkadaþ, maðduruz, maðdur! Ülke yangýn yerine dönmüþ... Kurumlarýmýz teker teker elden çýkarýlýyor... DAÜ parça parça satýþa çýkmýþ, telefonun üzerinde leþ kargalarý uçuyor... Elektrik Kurumu'nun üzerinde hala kara bulutlar toplanmada... Dinsel gericilik kitabýyla, öðretmeniyle, ilahiyat bölümleriyle okullarýmýza sýzmýþ... Ama biz sadece kendi derdimize düþmüþüz... Elektrikte çalýþýyorsak, bizim kurumumuz, bizim iþimiz, bizim maaþýmýz... Telefondaysak, bizim özlük haklarýmýz, bizim geleceðimiz... Eðitimdeysek, bizim okulumuz, bizim sendikamýz... Televizyon baþýndaysak, bizim dizimiz, bizim klimamýz, bizim evimiz... Biz maðdur olmayalým da isterlerse satsýnlar Elektrik Kurumu'nu... Bizim çocuklarýmýz kendini kurtardýktan sonra etraf yobaz insanlarla mý dolmuþ kimin umrunda... Hem bizim ne kabahatimiz var, ne gelir ki bizim elimizden... Býrakýn bari diziciðimizi izleyelim, olan olmuþ zaten! Bu iþte bir aksilik var dostlar... Bir terslik var bu iþte... Maðduriyetimizden þikayet eden bizler ne kadar bencilce davranýyorsak, sanki o kadar bencilce davranýyor ülkeyi yönetenler de... Biz düþmüþüz derdine diziciðimizin, onlarýn derdi de korumak koltuklarýný... Memleketi biz mi kurtarcaðýz dedikçe eriyoruz yavaþ yavaþ... Neden uymasýn ki bizimki gibi baþa bu traþ? Ateþ düþtüðü yeri yakýyor, sadece sýrasý gelen baðýrýyor... Özelleþtirmeden halkýn malýnýn satýlmasý deðil de sadece çalýþanlarýn iþsiz kalmasý anlaþýlýyor... "Benim caným yandýysa batsýn bu dünya" mantýðý kol geziyor dört bir yanýmýzda... Böyle gitmeyecekmiþ gibi sanki bu halimiz... Boþverecekmiþ gibi bizi yarýn, bugün bizim boþverdiklerimiz... Umursamayarak birbirimizi acaba yanlýþ mý yapýyoruz... Sadece kendi sesimize kulak vererek ve duymayarak diðerlerinin çýðlýðýný... Ve bastýrmaya çalýþarak direnmeye çalýþanlarýn sesini kendi günlük maðduriyetlerimizle! Günü kurtarmaya çalýþtýkça yarýnýmýzý kaybedecekmiþ gibiyiz... Aslýnda sanki buymuþ gibi bizim gerçek maðduriyetimiz... PARA KAZANINCAYA KADAR ESNAF VERGÝDEN MUAFÝYET ÝSTEDÝ Baþbakan Küçük, Ulus Ese baþkanlýðýndaki Güzelyurt Esnaf ve Zanaatkarlar Birliði heyetini kabul etti. Kabulde Maliye Bakaný Ersin Tatar, UBP Güzelyurt Milletvekili Ahmet Çaluda ve Lefke Belediye Baþkaný Mehmet Zafer de hazýr bulundu. ESE Güzelyurt Esnaf ve Zanaatkarlar Birliði Baþkaný Ulus Ese, sorunlarýný içeren bir dosyayý Baþbakan'a vererek, aralýk ayýnda meclise sorunlarýný içeren belge gönderdiklerini cevabi yazýda ise konunun baþbakan ve maliye bakanýna iletildiðini öðrendiklerini; bugün bu konunun takibi için baþbakanlýða geldiklerini söyledi. Güzelyurt esnafý olarak en büyük sorunlarýnýn resen vergi olduðunu belirten Ese, bölge esnafý gerekli parayý kazanýncaya kadar vergiden muaf tutulmasýný istediklerini ifade etti. Güzelyurt çarþýsýnýn çalýþmadýðýný ve kan kaybetmeye devam ettiðini kaydeden Ese, nüfus sayýmý sonuçlarýnýn da bunu ortaya koyduðunu ifade etti. Bölgede birçok evin terkedilmiþ durumda olduðunu, çingenelerin bile artýk Güzelyurt'ta kalmadýðýný belirten Ese, "Bizim talebimiz bütün bunlar dikkate alýnarak Güzelyurt için derhal önlem alýnmasý" dedi. ÜNVERDÝ ÝLE BASIN-SEN ARASINDA MUTABAKAT Sen yönetimiyle daha sýk görüþme istediðini kaydetti. DARBAZ Basýn-Sen Baþkaný Kemal Darbaz ise konuþmasýnda, ülkede basýn çalýþanlarýyla çalýþtýranlarý arasýndaki koþullarý düzenleyen Basýn Ýþ Yasasý'nýn uygulanmasýna iliþkin denetimlerin bugüne kadar yapýlmadýðýna iþaret ederek, bu Yasayý yürütmekle sorumlu Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan denetimlerle ilgili net tavýr beklediklerini söyledi. Darbaz, Basýn Ýþ Yasasý ile ilgili denetimlerin baþlamasýna yönelik olarak Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Ünverdi ile 8 ay önce görüþtüklerini anlatarak, denetimlerle ilgili olarak somut, elle tutulur karar ve uygulama istediklerini kaydetti. Kemal Darbaz, 14 yýllýk çalýþmanýn ürünü olarak 2007 yýlýnda tüm siyasi partilerin onayýyla kabul edilen Basýn Ýþ Yasasý'nýn uygulanmasý için bir o kadar daha yýl beklemeyeceklerini söyledi. Petrol dolum tesisine tepkiler sürüyor n KTMMOB: Büyükkonuk-Yedikonuk bölgesi anayasa ve diðer yasalarla koruma altýndadýr... Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi, 6 Ocak tarihinin kaçak çalýþma yaþamý için milat olduðuna iþaret ederek, halen yapýlmakta olan denetimlere ek olarak bu tarihten sonra çalýþma yaþamýyla ilgili denetimlerin sürdürüleceðini bildirdi. Ünverdi, bu konudaki açýklamayý Kemal Darbaz baþkanlýðýndaki Basýn Emekçileri Sendikasý (Basýn-Sen) yönetimini kabulünde yaptý. Ünverdi, basýnýn önemli bir sektör olduðunu, genel olarak doðru haber konusunda Kýbrýs Türk basýnýnýn olumlu bir noktada bulunduðunu anlatarak, basýn alanýnda kendilerine ulaþýn þikayetlerin sýký takipçisi olduklarýný belirtti. Þerife Ünverdi, son aylarda sosyal güvenlik yasalarýyla ilgili gerekli deðiþiklikler nedeniyle Bakanlýðýnýn yoðun olduðuna ancak bunun Basýn Ýþ Yasasý'nýn ihmal edildiði anlamýna gelmediðine iþaret ederek, Basýn- Kýbrýs Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði (KTMMOB), petrol dolum ve depolama tesisi yapýlmasý düþünülen Büyükkonuk- Yedikonuk bölgesinin Anayasa ve ilgili diðer yasalarla koruma altýnda olduðunu belirterek, "Bu yatýrým düþüncesini þiddetle kýnýyoruz" dedi. KTMMOB Genel Baþkaný Ahmet Ömer Çaðnan yazýlý açýklamasýnda, Büyükkonuk- Yedikonuk bölgesi ve sahillerinin adanýn bugün "en bakir, el deðmemiþ, doða ve çevre zenginliði açýsýndan benzeri olmayan" bir bölge olduðunu belirterek, "KKTC için hiçbir ekonomik getirisi olmayacak, çevre düþmaný böylesi bir tesisin, Kýbrýs'ýn en güzel doðal bölgesine kurulmak istenmesinin amacý anlaþýlamamýþtýr" dedi. KKTC Anayasasý'nýn 38., 39. ve 40. maddeleri ile, Fasýl 59 Sahilleri Koruma Yasasý'nýn, 55/89 Ýmar Yasasý altýnda 25/10/2004 tarihinde yayýnlanan "Tatlýsu - Büyükkonuk Emirnamesi" ile bölgenin koruma altýnda olduðu, ayrýca ilgili alanýn birinci derece Eko Turizm Bölgesi ilan edildiðini belirten Çaðnan, "Bölgenin geliþimi ve ekonomik öncelikleri belirlenmiþtir. KKTC Anayasasý ve ilgili diðer yasalarla bölge koruma altýndadýr" ifadelerine yer verdi. Çaðnan þunlarý kaydetti: "KTMMOB 55/89 Ýmar Yasasý 37. maddesi uyarýnca hazýrlanmasý emredilen 'Ülkesel Fiziki Plan'ýn süratle ilgili tüm kesimlerin iþbirliði ile hazýrlanarak ülkemizin sürdürülebilir ekonomik kalkýnma hedefleri ile geliþmesi için önü açýlmalýdýr. Kuzey Kýbrýs coðrafi konumu, doða zenginliði, tarihi ve kültürel zenginlikleri ve pek çok yönüyle cazibe merkezidir. Ülkemiz kaynaklarýnýn kullanýmýna yönelik sürdürülebilir planlarýmýzýn hazýrlanmasý zorunludur. Ülkesel Fiziki Planýný 1991 yýlýndan beri hazýrlamayanlar ve bunu hazýrlatmayanlar da bu çevre katliamý konusunda çok daha fazla suçludurlar. Birliðimiz yapýlacak bütün çalýþmalara bütün gücüyle katký koymaya hazýrdýr." 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ SAHÝPSÝZ ÜRETÝCÝLERDEN MESAJ VAR... Dün gazetemize "Sahipsiz üreticiler adýna" imzalý bir elektronik mektup gönderildi... Mektup þöyle: "Gazetenizin 'Gör Duy Konuþ' köþesinde 'Yeni patates yerine eski patates' baþlýklý bir yazý yayýnlandý. Bir patates üreticisi kardeþimiz ihaleye girmiþ ve ihaleyi alamamýþ. Askeri ihaleyi alanlar da askere eski patates vermiþler. Bizler ki eskiden çiftçilik yapardýk, askerin Türkiye'den yiyecek getirmesine kýzardýk. Neden bizim ürünlerimiz tüketilmez diye söylenir dururduk. Bütün KKTC çiftçileri köylerine gelen her politikacýya, hangi partiden olurlarsa olsunlar bu durumu þikayet ederdi. Baðýrýr, çaðýrýr ve askerin yiyeceðini bizden almasýný isterdik. Bir süre sonra onlar da almaya baþladýlar. Ne yaptý bu bizim askeri ihaleye giren üreticilerimiz? Örnek vererek anlatmak istiyorum. Bu üreticilerin çoðunluðunun su motorlarý vardýr. Eskiden kendi sularýndan sonra geriye kalan suyu da etraflarýndaki komþu üreticilere satarlardý. Bu ihalelerden sonra kimseye su satmamaya baþladýlar. Çünkü ihtiyaç olan ürünü saðlamak için dönüm karpuz, domates, patates ve diðer ürünlerden ekmeðe baþladýlar. Suyu da onlar için kullanýyorlar. Bu üreticiler Türkmenistan'dan, Türkiye'den, Azerbaycan'dan, Vietnam'dan, Kamboçya'dan iþçi de getirmeye baþladýlar. Getirilen her yüz iþçinin sekseni de buralarda kaldý. Getirmeye de devam ediyorlar. Hem bizi hem de ülkemizi sormagir hanýna çevirdiler. Bizi üretimden kopardýlar... Milyarlarca lira teþvik alarak havuzlar yaptýlar, borular döþediler ovalara... Bedava boru aldýlar, bedava tarla da buldular... Koþar adým rezerv arazilere gittiler, þimdi de üstünden þikayet ederler. TC Elçiliði'ne sesleniyorum. Bu insanlar teþviklerini TC Elçiliðinden almaktadýrlar çünkü... TC Elçiliðinin verdiði bu teþvik primleri büyük çoðunluðu üretimden koparmak içinse baþardýlar ve bu ödülü bu üreticiler hak ettiler. Eðer ödül deðilse TC Elçiliði verilen bu teþvikleri derhal geri almalýdýr. Vermeyi de durdurmalýdýr... Birkaç büyük üreticiye verilen teþvik onlarca küçük üreticiyi açlýða sevketmektedir. Büyük üretici dediklerim KKTC sýnýrlarý içerisinde birkaç tane türedi besleme sebze üreticisidir. KKTC Meclisi Baþkaný Hasan Bozer'e de þikayetimizi iletmek istiyorduk ama onlarýn da bizim gibi küçük üretici pozisyonunda olduðunu biliyoruz. 'Kan ayaklýlar'ýn bize faydasý olmaz." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR GOVCALA BE ANNEM Bizim Mandra Hükümetin vurdumduymazlýðý ve öðretmen sendikalarýna karþý halk tepkisi oluþturma art niyeti yüzünden, mandradaki öðrenciler yarýyýl tatiline karne sevinci ve heyecanýndan yoksun olarak girer. KTOEÖS, aylardýr sürdürdüðü grev ve eylemlerine karne vermeme eylemini de ekleyerek, çýtayý yükseltir. Hükümet ve bakanlýk, "çocuklarý karne sevincinden mahrum ettiler" diyerek, inanýlmaz bir duygu sömürüsü ve istismarcýlýðýyla halký öðretmenin üzerine kýþkýrtýrken, sokaktaki adam "Öðretmenler bu noktaya gelmemek için çok uðraþtý ama onlar çeke çeke sürüklediler" diye kendi kendine söylenir.

8 8 1 Þubat 2012 Çarþamba Arada Bir Özgün Kutalmýþ Truva atý 2000 yýlýnda kurulan Bu Memleket Bizim Plâtform'unda baþý CTP çekiyor ve CTP'ne baðlý sendikalarla o zamanki hükümeti yýpratmak için çeþitli eylemler düzenliyordu. Ankara'dan dayatýlan ekonomik pakete de "Ankara'nýn Paketi" ve "Yýkým Paketi" deniyordu. Ne zaman ki 2004 yýlýnda CTP Hükümet oldu, Ankara'dan dayatýlan benzer paketlere "Reform Paketi" denmeye baþlandý. Bu Memleket Bizim Plâtformu CTP Hükümet olduktan sonra da Kýbrýs Türklerinin varoluþlarý için eylemlerine devam etmek istediðinde Plâtformu oluþturan CTP'li sendikalar M.A. Talat tarafýndan baþbakanlýða çaðrýlarak onlara "Sizin göreviniz bizi baþa getirtmekti. Þimdi biz baþtayýz, siz artýk sokaðý boþaltýn" dendi. Bu durum CTP'nin hükümetçilik ettiði 5.5 yýl içinde aynen devam ettiði için 2000 yýlýndaki ruh ve mücadele azmi kaybedildi. Bundan dolayýdýr ki daha sonra kurulan Kýbrýs Barýþ Plâtform'una CTP ve CTP'li sendikalar alýnmadý. Ancak ne yazýk ki son olarak kurulan Sendikal Plâtform'a CTP ve ona baðlý sendikalar da alýndý. Sendikal Plâtform'da CTP ve ona baðlý sendikalar sürekli ayak sürüdüklerinden maalesef Sendikal Plâtform birçok eyleminde etkili olamadý. CTP eylemlerin dozunu düþürmek için sürekli erteleme taktikleri güttü. Son olarak El Sen ve Tel Sen grevlerinde de hükümet köþeye sýkýþtýrýlmýþken, hemen yapýlmasý gereken topyekûn eylemler CTP'nin ýsrarý ve ayak sürümesi ile 30 Ocak'a ertelendi. Neticede de Tel Sen'den sonra El Sen de havlu atýnca 30 Ocak'taki Eylemin espirisi kalmadýðýndan eylem çadýr eylemine dönüþtü. Biz kimsenin arkasýndan yürümeyiz diyen ayni CTP, þimdi kalkmýþ güya pankartlý eylemler yapýyor. Pankartlarýnda "Gör, duy, konuþ. Kýbrýs'ta Barýþ Engellenemez" yazýyor. CTP'nin hükümetçilik yaptýðý dönemde daha serbest konuþabilmek için örgütlenmek isteyen LAÜ akademisyenlerini vandallýkla suçlayarak kapý önüne koyanlar sanki kendileri deðilmiþ gibi bugün konuþun diyorlar. C.baþkaný, baþbakan, Meclis Baþkaný, hükümetin 8 bakaný ve mecliste 25 milletvekilleri olduðu devirde Kýbrýs'ta barýþý engelleyenleri niye tepelemediler de þimdi dün olduðu gibi Kýbrýs'ta barýþ engelenemez diye baðýrýyorlar? CTP içimizde AKP'nin truva atýdýr. Son oluþturulan Toplumsal Varoluþ Hareketinde de AKP'ne toz kondurmamaya çalýþarak tansiyonu düþürmek için vardýr. Zaten Sendikal Plâtform'da CTP, ekonomik pakete dayalý geçirilen hiçbir yasayý eðer hükümet olursa geri çekmeyeceðini de deklare etmiþtir. Bilâkis CTP UBP'nin geçirdiði yasalarý ellerini ovuþturarak seyretmektedir. Sosyal Sigorta ve Sosyal Güvenlik Yasalarýnýn geçmemesi için direnen TDP'nin direniþini de UBP ile kýran CTP'dir. Hükümette kalsaydý kendilerinin geçireceði yasalarý UBP'nin geçirmesini ve dikenlerden arýnmýþ olarak yeniden hükümet koltuðuna oturma için beklemektedir. Bu yüzden AKP'ne toz kondurmamakta ve Ankara'ya gidip AKP Baþkan Yardýmcýsý ile görüþmektedirler. ÝÞADAMLARI AÐAÇ DÝKTÝ- Kuzey Kýbrýs Genç Ýþadamlarý Derneði (GÝAD), Kalkanlý bölgesine aðaç dikti. GÝAD Baþkaný Gizem Çeliker Akandere, etkinliðin derneðin 22. kuruluþ yýldönümü dolayýsýyla yapýldýðýný ve 222 adet fidan dikildiðini bildirdi. Özkardaþ: Aftan yararlanmayanlar sýnýrdýþý edilsin KAMU-SEN, KKTC'de kontrolsüz nüfus ve buna baðlý olarak artan kaçak iþgücü ile kayýt dýþý ekonomiden dolayý oluþan sorunlarýn en büyük yapýsal sorunlar olduðunu savundu. Sendika Baþkaný Mehmet Özkardaþ yaptýðý yazýlý açýklamada, 60 bin civarýnda olduðu tahmin edilen kaçak iþçilerin kayýt altýna alýnmasý ve bunlarýn sosyal sigorta yatýrýmlarýnýn yapýlmasý halinde kurumun 110 milyon TL olan açýðýnýn kapanýp, milyon TL artýya geçeceðini, yýlda 100 milyon TL verginin de her yýl devletin kasasýna gireceðini iddia etti. "Yalnýzca kaçak çalýþanlara ceza getirmek, kaçak yaþamý önleyemez. Kaçaklarý düþük ücretle ve uzun çalýþma saatleriyle çalýþtýranlara kaçak iþçi çalýþtýrdýklarý için caydýrýcý cezalar getirilip, bunlar ciddi olarak takip edilip, ceza uygulanmadýðý sürece, kaçak yaþam artarak devam edecektir."diyen Özkardaþ bu söylemlerin gündeme taþýdýðý, "Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý" ile yanýnda kaçak iþçi çalýþtýranlara, asgari ücretin beþ katý tutarýnda para cezasý ve ön izinlerinin iptal edilmesini öngören yasa tasarýsýnýn yerinde alýnmýþ kararlar olduðunu ve desteklediklerini bildirdi. Çalýþma Bakanlýðýnýn bu görevleri yerine getirecek ilgili dairelerinde ne yeterli sayýda müfettiþ ne de araç-gereci bulunduðunu savunan Özkardaþ, önemli olanýn yasalarý uygulamak için kararlýlýk ve siyasi iradenin mevcut olmasý ve böylesi önemli bir konuda hükümetin müfettiþ ve denetim kadro sayýlarýný artýrmak için çalýþma yapan ilgili bakanýn önüne engel çýkartmamasý olduðunu kaydetti. Denetim memuru kadrolarýnýn artýrýlmasýnýn yeni istihdamýn yaný sýra ülkedeki, kayýt dýþýlýðý ve kaçak yaþamý engelleyerek sosyal güvenlik kurumlarýný da mali açýdan güçlendireceðini belirten Özkardaþ, bu adýmýn vergi kayýplarýný da en aza indireceðine iþaret etti. Özkardaþ þöyle devam etti: "Kaçak yaþamla mücadelede alýnan önlemler yerinde olmakla birlikte, 'Af' süresi dolmasýna raðmen aftan yararlanmayanlar sýnýr dýþý edilmelidir ve bundan böyle ülkemizde oluþan iþ gücü ihtiyacý Çalýþma Bakanlýðý kanalýyla belirli kriterler aranarak, yalnýzca nitelikli iþgücü getirilmesine izin verilmelidir. Bu konuda hükümetten siyasi irade ve kararlý duruþ bekliyoruz." KIBRIS KONUSUNDA KARAR- Endonezya'da gerçekleþen 7. Ýslam Konferansý Örgütü Parlamentolar Birliði (ÝKÖPAB) toplantýsýnda alýnan kararla, üye devletlere, "Kýbrýs Türk Devleti"ne uygulanan insanlýk dýþý izolasyonlarýn üstesinden gelinmesine yardýmcý olmalarý için "Kýbrýs Türk Devleti" ile etkin iþbirliðini desteklemeleri, yakýn iliþkiler geliþtirme için her alandaki iliþkilerini pekiþtirmeleri ve güçlendirmeleri çaðrýsý yapýldý. ÝKÖPAB, üye devletlerden, Kýbrýs sorununa adil, kalýcý ve kapsamlý çözüm bulunana kadar Kýbrýs'taki her iki halkýn eþitliði temelinde Kýbrýslý Türklerin seslerinin uluslararasý arenada duyurulmasýyla ilgili "Kýbrýs Türk Devleti"nin yasal taleplerini karþýlamak için etkin desteðin sürdürülmesini de istedi. Kalem Yalçýn Okut BAÞIMIZA GELENLER Geçen gün, gazeteden çýktým Sarayönü ne doðru yürüyordum. Bir dostumun yazýhanesine gidecektim. Saklamaya gerek yok, niye saklayayým ki; Ahmet Necati Özkan ýn yazýhanesine gidiyordum. Remzi nin, Galeri Kültür Kitabevi nin önünden geçerken kendimi tutamadým ve kapýyý açýp içeri girdim; beklediðim birkaç kitabýn gelip gelmediðini sormak için (Üç konuda kendimi tutamam: Kitap bir, þarap iki, ve ) Gelip gelmediðini sorduðum, en çok merak ettiðim kitap: daha önce, çeþitli dergi ve gazetelerde çýkan yazýlarýný severek okuduðum, Türkiye nin genç ve aykýrý tarihçilerinden Ayþe Hür ün Öteki Tarih adlý, son günlerde yayýnladýðý kitabýydý. Remzi, Henüz gelmedi dedi. Tesadüfen Mete de oradaydý. Biri yayýncý (Remzi), diðeri araþtýrmacý (Mete): Otur, otur dediler Oturdum ve yakýn tarihimizin bilinmeyen ya da gölgede býrakýlan yönleri üzerine ilginç bir sohbete baþladýk. Genç kuþaklara aktarýlmayan neler var, neler Jön Türkler den girdik, TMT den çýktýk Derken, Remzi ansýzýn kalktý masasýnýn önünde sergilediði kendi (Galeri Kültür) yayýnlarýndan çýkan Kiriakos Cambazis in Kýbrýs Siyasetinde Milliyetçilik adlý kitabýný aldý, bu senin diyerek bana hediye etti Biraz mahcup da olsam, kitabý severek aldým. Biraz mahcup da olsam dedim, çünkü Remzi bana daha önceleri de yine Galeri Kültür yayýnlarýndan çýkan Kýbrýs ýn El Kitabý adlý kitabý da hediye olarak vermiþti. Þimdilerde, diðer kitaplar yanýnda, Kiriakos Cambazis in Kýbrýs Siyasetinde Milliyetçilik ini da okumaktayým. Bitirince görüþlerimi yazacaðým. Huyum kurusun, huyumdur; bir tek kitabý baþtan sona okuyup baþka kitaplara geçemem. Her zaman, birkaç farklý kitabý ayný zamanda okurum. O nedenle, Kiriakos Cambazis in Kýbrýs Siyasetinde Milliyetçilik adlý kitabýyla ilgili görüþlerimi bugün-yarýn yazamayacaðým. Öteki Tarih Þu sýralar, öncelikle okumak istediðim kitap: Ayþe Hür ün Öteki Tarih adlý kitabýdýr. Iþýk Kitabevi ne sordurdumdu; yok henüz gelmedi dedilerdi O gün Remzi ye sordumdu, o da; yok, gelmedi dediydi Dostum Resa, birkaç günlüðüne Ýstanbul a giden yeðenciðine: Bu kitabý almadan gelme diye þaka yollu takýldýydý da, yeðenciði Kýbrýs a döndüðünde ve kitabý getirdiðinde: Dayý, bu kitabý bulmak ve sana getirmek için beþ kitabevi dolaþtým ve altýncýda bulabildimdi demiþti. Belli ki, AKP iktidarý bu kitabý açýktan yasaklamak yerine, militanlarýný gönderip rafta ne kadar varsa hepsini de satýn aldýrtarak kitabý kitapçý raflardan temizliyor, yokediyor. Ýleri Demokrasi ye geçtik ya!.. Eski bayat taktikler bunlar, artýk tutmaz Kýbrýsý Nasýl Kaybettik Öteki Tarih in yayýncýlarý Taraf gazetesinin Kitap Eki ne verdikleri reklama bölüm baþlýklarýný da koymuþlar. Diðer bölüm baþlýklarý arasýnda, bir de Kýbrýsý nasýl kaybettik baþlýðý var. Garip buldum. Ayþe Hür bunu nasýl yazar, diye düþündüm. Resa nýn getirttiði Öteki Tarih in fihristine baktým; Ayþe Hür, ilgili bölüme: Kýbrýs Ýngilizlere Nasýl Verildi baþlýðýný koymuþ. Belli ki, Öteki Tarih in yayýncýlarý bu konuda Ayþe Hür gibi düþünmüyorlar. Ya tiraj kaygýsýyla ya da kafalarý daha oralardaki milliyetçi örümcek aðlarýnda takýlý kaldýðý için, reklamlarýnda Kýbrýsý Nasýl Kaybettik baþlýðýný tercih etmiþler. Nasýl Verildi ile Nasýl Kaybettik kavramlarý birbirlerinden çok farklýdýrlar. Birincisi daha objektif, ikincisi ise subjektif milliyetçilik bataðýnýn ifadeleridirler. Ve baþýmýza ne geldiyse bu milliyetçilik veba sýndan gelmiþtir. Tabii, emperyalist güçlerin de kýþkýrtmalarý ile

9 1 Þubat 2012 Çarþamba Tünel ALINTI MURATHAN MUNGAN'IN VERDÝÐÝ ÝLHAM Tam da BDP'ye dokunan yanarken, tam da siyaset sahnesinde Kürt Kürtle, Türk Türkle ayrýþmaya baþlamýþken Türkiye'nin en ünlü þair ve yazarý Murathan Mungan çýktý BDP Siyaset Akademisi'nde ders verdi. Mungan verdiði derste "Burada olmam, hem buradakiler hem de burada olmayý reddedenler için bir þey ifade ediyordur" diye sözlerine baþlamýþ. Bence çok þey ifade ediyor. BDP halkýn oylarýyla seçilmiþ, Meclis'te milyonlarca kiþiyi temsil eden legal bir parti. Mungan 'korku duvarý'nýn yükseldiði bir ortamda pek çok kiþiye çok önemli bir ders verdi. Umalým hiç kimse Murathan Mungan'ý KCK'lý olmakla suçlayacak kadar çýldýrmamýþtýr. Bakalým bir þairin verdiði ilham korku atmosferini yenebilecek mi? CÜNEYT ÖZDEMÝR (Radikal) DÝPNOT National Car Parks'ýn Ýngiltere'de 2 bin 500 sürücüyü park ederken izlediði araþtýrmaya göre, kadýnlar arabanýn pozisyonunu ayarlama ve geri geri park etme konusunda erkekleri solladý. BU GÝDÝÞLE PAPAZ OLACAYIG SENÝNLE ÝMAM EFENDÝ ARÞÝV TARÝH 27 ARALIK 2010 Karþýyaka basketbolcularýna APOEL taraftarlarýnýn saldýrýsý gündemdeki yerini korurken, Ýstanbul'da Galatasaray- Fenerbahçe gençlerinin maçýnda Kýbrýs'taki gibi olaylar çýktý ve Fenerli futbolcular hastanelik edildi... Gözden kaçmayanlar... ÝMAM'IN ORDUSU ÝÞ BAÞINDA Din Görevlileri Sendikasý, Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý ile Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý'ný uyarýyor. Onlara akýl veriyor. Onlarý ilim ve irfan yoluna çaðýrýyor. Eski köye yeni adetler getirmek üzere "Allah" tarafýndan ülkemize gönderilen bu þahsiyetlere kulak vereceksiniz. Bu da nerden çýktý demeyeceksiniz. AKP- Cemaat iktidarýnýn egemenliði altýnda yaþadýðýnýzý unutmayacaksýnýz. Ýmamýn Ordusu'na dokunan yanar, bunu "Anavatan"ýnýza bakarak görecek, Ýmamlarýn uyarýlarýný dikkate alacaksýnýz ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Üçüncü taraflar Rum liderliðini daha da uzlaþmaz kýlacak açýklamalardan kaçýnýrsa, adil ve kalýcý bir çözüme ulaþýlabilir." Hüseyin ÖZGÜRGÜN (Dýþiþleri Bakaný) VÝRGÜL... "HAYIR" ÇOK, MEMLEKETE "HAYIR" YOK Yarým Lefkoþa olarak Ankara'nýn karþýsýnda kiþilikli bir þekilde durabiliyor musunuz? Hayýr. Türkiye'nin karþýsýna geçip "yetti artýk bu Anavatan- Yavruvatan ayaklarý" diyebiliyor musunuz? Hayýr. TC'nin "alt yönetimi" KKTC olarak "altüst ettin beni be anne" diyebiliyor musunuz? Hayýr. Peki, memleket tepeden týrnaða AKP'li iþadamlarýna peþkeþ çekilirken kýlýnýzý kýpýrdatabiliyor musunuz? Hayýr. Bu "hayýr"larý sýralasak buradan Anadolu'ya kadar yolu var. Bu durumda sizden "hayýr" gelebilir mi bu memlekete? HAYIR "Rum tarafýnda okuyan gençlerimizin Ýncil okuyarak yetiþmelerine alkýþ tutanlar Din Eðitimi konusunda söz söyleme hakkýna sahip deðillerdir." MEHMET DERE (Din Görevlileri Sendikasý Baþkaný) AKP iktidarýnýn son yýllardaki politikasý ve seçimlerden sonraki Kürt düþmaný tasfiyeci politikasý birçok soru iþareti uyandýrýyor. Beþir Atalay'ýn açýklamasýna göre "Her þey entegre bir strateji etrafýnda birleþen tüm devlet kurumlarý tarafýndan yapýlmaktadýr." Yani yanlýþlýkla yapýlan bir þey yoktur. Her türlü hukuk-yasaanayasa kurallarý çiðnenerek yasal alandaki Kürt ve sol-sosyalistdemokrat örgütlenmeler tasfiye edilmek istenmektedir. KCK operasyonlarýnýn, Devrimci Karargah ve diðer sol örgüt operasyonlarýnýn amacý muhalefeti tasfiye etmektir. "Gerilla zannettik" diyerek sivillere yönelik vahþi 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... katliamlar yapýlmaktadýr. Bu katliamlarýn "yanlýþlýkla yapýldýðýnaoperasyon kazasý olduðuna" inanmak için çok fazla iyimser olmak ya da dangalak olmak gerekir. Devlet "Eðer direnirseniz silahlýsilahsýz ayýrmadan hepinizi imha ederim" diyerek halka gözdaðý vermektedir. AKP faþizminin amacý muhalefeti etkisiz hale getirmektir. Bu amacýna ulaþmak için her türlü kanlý, kirli yola baþvurmaktadýr. AKP bu cesareti nereden almaktadýr? Niçin bu kadar kabadayýlaþmýþ ve saldýrganlaþmýþtýr? Ortadoðu halklarýnýn despot rejimlere karþý isyaný patlama noktasýna gelmiþtir. ABD ise halklarýn hoþnutsuzluðunu Memleketimden manzaralar "AKP nereye koþuyor? AKP eceline susamýþ, eceline koþuyor" KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu kullanarak Ortadoðu'yu kendi çýkarlarýna göre yeniden düzenleme çabasýna giriþmiþtir. Baþlangýçta bu planlardan tedirgin olan TC devleti ve AKP ne yapacaðýný þaþýrmýþtýr. Hatta Erdoðan "NATO'nun Libya'da ne iþi var?" diyerek müdahaleye karþý çýkmýþtýr. ABD ile yapýlan anlaþmadan sonra Erdoðan kardeþlerim dediði Kaddafi ve Esad'ý satmýþtýr. Bu gizli anlaþmalarla Türkiye'nin ABD planlarýna desteði karþýlýðýnda PKK ve Kürtleri tasfiye etmesine destek verilmektedir. Avrupa ülkelerindeki Kürtlere yönelik operasyonlar bunun ürünüdür. Bu anlaþmalardan sonra TC devleti bölgede eskiden dostkardeþ dediði Suriye-Ýran-Irak gibi Müslüman devletlerle, kendi vatandaþý olan ya da olmayan Kürdistan halkýyla savaþ haline geçmiþtir. AKP hükümeti ABD planlarý doðrultusunda faþist bir savaþ hükümetidir. Atatürk'ün "Yurtta barýþ, dünyada barýþ" ilkesi bir kenara atýlmýþ ve "Yurtta savaþ, dünyada savaþ" ilkesi egemen olmuþtur. AKP faþistleri ABD desteðiyle Kürtleri ezebileceklerini ve bölgede Osmanlýyý hortlatabileceklerini düþünmektedirler. ABD'den ne garanti aldýlarsa- adeta körü körüne inanmaktadýrlar. Türkiye'nin bölgede bir yeri-gücü ve etkisi olduðu yadsýnamaz. Ama bu pozisyon ancak barýþ, demokrasi, halklarýn özgürlüðü temelinde deðerlendirilirse umut verici olabilir. Bu sömürgeci kabadayýlýk rejimi bugün ne kadar güçlü görünürse görünsün geleceði yoktur. Erdoðan'ýn Suriye'ye müdahaleye bu kadar hevesli olmasý Arap Birliði'nin bile tepkisini çekmiþ ve "Bu bizim iþimiz, karýþma" denilmiþtir. Kimse Türkiye'den "kurtarýcýlýk" yapmasýný istememektedir. AKP vakit varken bu maceradan vazgeçip Kürt halkýyla uzlaþýrsa barýþçý bir yol açýlýr. Yok illa bu maceraya gireceðim diye inat ederse Kürt halký ve tüm emekçiler direniþe hazýr olmalýdýrlar. AKP eceline susamýþ ve eceline koþmaktadýr. (Bu yazý SUAT BOZKUÞ'un "Özgür Gündem"de yayýmlanan "AKP nereye koþuyor?" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 1 Þubat 2012 Çarþamba GÜNEYDEN... HRÝSTOFYAS'IN UÇAÐI ÝÇÝN 300 BÝN EURO'LUK ÖDENEK SERBEST Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas ve bakanlarýn 2012 yýlýnda yurtdýþý seyahatlerinde kullanmak üzere kullanacaðý özel uçak için 300 bin Euro'luk ödeneðin serbest býrakýldýðý bildirildi. Alithia gazetesine göre özel uçak Net Jets adlý þirketten kiralanacak. Haberde Hristofyas'ýn özel uçakla yaptýðý seyahatlerin geçmiþte gündeme geldiði anýmsatýlarak, bu duruma yoðun tepkiler gösterildiðinden bahsedildi. KÜÇÜK KTGB HEYETÝNÝ KABUL ETTÝ- Baþbakan Ýrsen Küçük, Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði (KTGB) heyetini kabul etti. Baþbakan Küçük'ün Cenk Mutluyakalý baþkanlýðýndaki heyeti kabulünde Müsteþarý Ömer Köseoðlu da hazýr bulundu. Gazeteciler Birliði Baþkaný Cenk Mutluyakalý, görüþme sonrasýnda yaptýðý açýklamada, Baþbakan'la BRT Yasasý'nýn son durumu ve Basýn-Ýþ Yasasý'na baðlý olarak yürütülen denetimlerle ilgili görüþ alýþveriþinde bulunduklarýný belirtti. AKEL dýþýndaki herkes hemfikir... RUM TARAFI YENÝ BÝR GÖRÜÞMECÝ ATANMASINI ÝSTÝYOR DÝSÝ Baþkaný Nikos Anastasiadis'in, Kýbrýs sorununun çözümü çerçevesinde yürütülen müzakereler için yeni bir görüþmecinin (müzakereci) atanmasý önerisini, AKEL dýþýndaki Rum siyasi partiler olumlu karþýladý. Alithia gazetesi "Hristofyas'a Güvenmiyorlar... Anastasiadis'in Kýbrýs Sorununa Yeni Bir Görüþmeci Atanmasý Önerisini AKEL Dýþýndaki Partiler Benimsiyor" baþlýklarýyla aktardýðý haberinde, Anastasiadis'in dün AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu'yla olan görüþmenin ardýndan yaptýðý açýklamada, yeni bir görüþmeci atanmasýyla ilgili önerisine deðindiðini kaydetti. Gazete yeni bir görüþmeci atanmasý konusunda Kiprianu ile Anastasiadis arasýnda görüþ birliðinin olmadýðýný, Kiprianu'nun bu konuda yoðun itirazlarýný dile getirdiðini yazdý. Habere göre Anastasiadis, önerisini delillere dayandýrarak, yeni bir görüþmeci atanmasýnýn, diyalogun en azýndan 1 Temmuz'a kadar (diðer gazeteler "en azýndan 1 Temmuz'dan da sonra" ifadesini kullandýlar) muhafaza edilmesine yardýmcý olacaðýný ve çýkmazýn ilan edilmesinden kaçýnýlacaðýný savundu. Bu önerisini 2 Þubat tarihli Ulusal Konsey toplantýsýnda da gündeme getireceðini belirten Anastasiadis, görüþmecinin, ortak kabul edilebilir bir kiþi olmasý gerektiðine deðindi. MAÐUSA BELEDÝYESÝ ÇÝÇEK DAÐITIMINA BAÞLADI Gazimaðusa Belediyesi, Park ve Bahçeler Birimi bünyesindeki seralarda yetiþtirdiði birçok farklý türdeki mevsimlik çiçek fidesini hafta baþýndan itibaren halka ücretsiz olarak daðýtmaya baþladý. Belediyeden yapýlan açýklamaya göre, her yýl geleneksel olarak düzenlenen çiçek daðýtým etkinliðinde Gazimaðusalýlara evlerini ya da iþyerlerini süsleyecek çiçek fideleri daðýtýlýyor. Fide daðýtýmý Gazimaðusa Belediyesi ana binasýnda ile saatleri arasýnda yapýlýyor. BELEDÝYELER BÝRLÝÐÝ ARAÇ PARKI GENÝÞLETÝLÝYOR Kýbrýs Türk Belediyeler Birliði (KTBB), vatandaþlara daha hýzlý ve kaliteli hizmet vermek amacýyla geniþletmeye devam ettiði araç parkýna dün 2 yeni iþ aracý daha ekledi. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoþa Büyükelçiliði Yardým Heyeti'nin katkýlarý ve Belediyeler Birliði'nin öz kaynaklarýyla yaklaþýk bir milyon TL'ye alýnan 2 iþ aracýnýn anahtarlarýný Türkiye Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbahim Akça Belediyeler Birliði Baþkaný Güzelyurt Belediye Baþkaný Mahmut Özçýnar'a verdi. Lefkoþa'da bulunan Artesa Ltd. önünde düzenlenen araçlarý teslim alma törene, Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu da katýldý. Törende Artesa Ltd. yetkilileri de hazýr bulundu. Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Akça törende, 2011 yýlýnda yerel yönetimlere ayrýlan 20 milyon TL'lik kaynaðýn belediyelerin altyapý hizmetleri ile köylerin geliþtirilmesi çalýþmalarý yanýnda belediyeler birliðinin araç parkýnýn geniþletilmesi için kullanýldýðýný, bu çerçevede de bugün araç parkýna 2 yeni araç daha eklediklerini söyledi. Akça, KKTC'de 28 belediyenin bulunduðunu, bu yüzden tüm belediyelerin kullanýmýna açýk olan araç parkýnýn geniþletilmesinin önemine vurgu yaparak, cari bütçe açýklarý azaldýkça altyapý ve belediyelere daha fazla kaynak aktarýlabileceðini kaydetti yýlýnda belediyelere ayrýlan kaynaðýn 5 milyon TL iken, 2012'de bu rakamýn 30 milyon TL'ye çýktýðýný, cari bütçe açýðý kapandýkça da yatýrýmlarýn artacaðýný belirten Akça, KKTC'nin geliþmesi için yapýlan çalýþmalardan memnun olduðunu ifade etti ve araçlarýn hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu da, Kýbrýs Türk belediyeciliðinin geçmiþten bugüne vardýðý noktanýn takdire þayan olduðunu belirterek, belediyeler birliði, bakanlýk ve yardým heyetinin ülkeye daha iyi hizmet verilmesi için çalýþtýðýný kaydetti. KUDÜS PATRÝÐÝ THEOFÝLOS KIBRIS'A GELÝYOR Kudüs Patriði Theofilos, Rum Kilisesi Baþpiskoposu Hrisostomos'un daveti üzerine Þubat tarihleri arasýnda Güney Kýbrýs'a resmi bir ziyaret gerçekleþtirecek. Haberi veren Haravgi, Theofilos'un Güney Kýbrýs'a gerçekleþtireceði ziyaret sýrasýnda, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas ile de bir araya geleceðini yazdý. DÝKO; RUSYA'NIN TAVRINDAN MEMNUN Rum hükümeti ile AKEL'in ardýndan, DÝKO da, Rusya'nýn Kýbrýs müzakereleriyle ilgili tavrýndan memnuniyet duyduðunu belirtti. Haberi veren Haravgi, DÝKO Baþkaný Marios Karoyan'ýn bir açýklama yaparak, Rusya'nýn "herhangi bir çeþit hakemliðin ve zaman takviminin karþýsýnda olan, ayný zamanda Kýbrýs sorunuyla ilgili olarak; sorunun iç boyutlarýnda anlaþmaya varýlmadan önce bir uluslararasý konferans toplanmasýný öngören her türlü çabayý reddetmekte olan" görüþünden memnuniyet duyduðunu belirttiðini yazdý. ULUSAL KONSEY PERÞEMBE GÜNÜ TOPLANIYOR Fileleftheros gazetesi ve diðer gazeteler Rum Ulusal Konsey'in Perþembe günü saat 10:00'da toplanacaðýný yazdý. Habere göre Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas Ulusal Konsey toplantýsý çerçevesinde üyelere; Greentree-2 zirvesi hakkýnda ayrýntýlý bilgi verecek. NEOFÝTU COSAC TOPLANTISINA KATILDI Rum Meclisi Avrupa ve Dýþ Meseleler Komitesi Baþkaný Averof Neofitu'nun, Kopenhag'da gerçekleþtirilen Avrupa Birliði Parlamentolarý Avrupa Ýþleri Komisyonlarý (COSAC) toplantýsýna katýlarak doðalgazla ilgili açýklamalarda bulunduðu belirtildi. Fileleftheros gazetesine göre Neofitu, toplantýda yaptýðý konuþmada, Güney Kýbrýs'ýn tek yanlý ilan ettiði "Münhasýr Ekonomik Bölgesindeki" (MEB) "Afrodit" adlý parselde önemli miktarda doðalgazýn saptandýðýný vurgulayarak, "tüm Kýbrýs MEB'i" içerisindeki doðalgazýn kat kaz fazla olmasýnýn beklendiðini belirtti. EDEK TÜRKÝYE'YÝ ÞÝKAYET ETTÝ EDEK Uluslararasý Ýþler Sekreteri Nikos Hacýstefanu'nun, Kosta Rika'da düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey toplantýsýnda ileri sürdükleri "Türkiye'nin uzlaþmaz tutumunu" þikayet ettiði belirtildi. Fileleftheros gazetesinin haberine göre Ocak tarihlerde gerçekleþtirilen toplantýya, tüm dünyadan 49 üye parti, gözlemciler, örgütler, davetliler ve eski devlet liderleri katýldý. Habere göre Hacýstefanu toplantýda yaptýðý konuþmasýnýn büyük bir kýsmýnda Kýbrýs sorunuyla ilgili bilgilendirmede bulundu. EVRO.KO'DAN SÝYASÝ GÝRÝÞÝM EVRO.KO, "Kýbrýs " isimli siyasi bir giriþim üstlendiðini belirtti. Fileleftheros gazetesine göre EVRO.KO Baþkaný Dimitris Þilluris, Güney Kýbrýs'ýn reform ve çaðdaþlaþmaya gereksinimi olmasý nedeniyle Güney Kýbrýs'ýn " "sine iliþkin bir siyasi giriþim üstlendiklerini ifade etti.

11 1 Þubat 2012 Çarþamba 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. "PÝYALE PAÞA ÝHALESÝ GERÝ GÝDÝYOR" Larnaka'da bulunan "Piyale Paþa" sahil yolunun geniþletilmesinin öngörüldüðü ihale konusunda; Larnaka Belediyesi yetkililerinin korkusunun gerçek olduðu ifade edildi. Yukarýdaki baþlýkla yayýmladýðý haberinde, "Lois Builders" isimli þirketin Rum "Ýhale Ýnceleme Kurumuna" itiraz baþvurusunda bulunduðunu yazan Haravgi, bu itirazýn, "Piyale Paþa" sahil yolunun geniþletilmesinin öngörüldüðü ihalenin; en düþük teklifi veren "Nemesis" þirketine verilmesi aleyhinde olduðunu kaydetti. Yapýlan itirazýn incelenmesine baþlanmasýnýn, çalýþmalarýn baþlamasýnýn otomatik olarak iki ay gecikmesi anlamýna geleceðini belirten gazete, bununla birlikte, gecikmenin 6 aya kadar uzayabileceðini ifade etti. Bunun oldukça olumsuz bir þey olduðunu dile getiren gazete, yaþanacak gecikmenin; çalýþmalarýn yaz mevsiminin ve turizm sezonunun tam da ortasýnda baþlamasýný gerektirebileceðine iþaret etti. "Nemesis" þirketinin, 10 baþvuru arasýnda en düþük teklifi (7 milyon 777 bin Euro) vererek ihaleyi aldýðýný anýmsatan gazete, itiraz baþvurusunda bulunan Lois Builders þirketinin ise 7 milyon 935 bin 137 Euro'luk teklif verdiðini ekledi. Sol Parti (Die Linke) Hamburg Milletvekili Cansu Özdemir: "Alman hükümeti Türkiye'ye silah sattýðý için, Kürtlerin öldürülmesi karþýsýnda susuyor" Almanya'da haftalýk yayýnlanan Focus dergisine açýklama yapan Ýçiþleri Bakaný Hans- Peter Friedrich'in Sol Parti'nin PKK ile baðlantýsý olduðu ve izlenmesi gerektiðini söylemesine Sol Parti (Die Linke) tepki gösterdi. Sol Parti Hamburg Milletvekili Cansu Özdemir, "Alman devleti Sol gözünü kullanacaðýna, sað gözünü kullansaydý, Naziler tarafýndan iþlenen sayýsýz cinayetler zamanýnda büyümeden ortaya çýkardý" dedi. Özdemir, ýrkçý NPD örgütü yasaklansa bile, bütün sivil-toplum kuruluþlarý olarak ýrkçýlýða karþý direnilmesi gerektiðinin altýný çizdi. "Bu ikinci dünya savaþýnda böyleydi ve ne yazýk ki bugün de böyle" ifadesini kullanan Özdemir, Sol Parti ile NPD'nin kýyaslanmasýnýn skandal olduðunu söyledi. Sol partinin dýþ savaþ politikalarýnýn yaný sýra ýrkçý ve faþist yaklaþýmlara karþý mücadele ettiðine deðinen Özdemir, demokratik, barýþçýl ve eþit bir toplum istemelerinin Ýçiþleri Bakaný Friedrich tarafýndan görülmemesinin bilinçli bir politika olduðunu söyledi. Almanya'da üretilen silahlarla Kürt halkýnýn katledildiðine dikkat çeken Özdemir, Almanya'nýn Türkiye ile ekonomik çýkarlarýndan dolayý muhalif seslere tahammül etmediklerini söyledi. "Merkel hükümetinin, AKP'nin Kürt halkýna yaptýðý zulmü, iþkence ve soykýrýmý çok iyi biliyor ama susmayý tercih ediyor" þeklinde konuþan Özdemir, Sol Parti olarak kendilerinin baský ve insan haklarýnýn ihlallerini yakýndan izlediklerini, bu durumunda Alman devletinde rahatsýzlýk yarattýðýnýn altýný çizdi. Türkiye'ye silah satan Alman hükümetine karþý, Kürt sorunun barýþçýl bir þekilde çözülmesi için çalýþma yürüten Kürt kökenli Sol Parti milletvekillerinin hedef alýndýðýný belirten Özdemir, Almanya'nýn Türkiye ile ticari ve politik kayýplara girmemek için Sol Parti'ye yüklenildiðini söyledi. Özdemir "Anayasa'da 'insanlýk onuruna dokunulmaz' yazýyor. Ben de baský, tecrit ve iþkenceye maruz kalan insanlar ve halklar ile dayanýþma içinde bulunmayý onur olarak görüyorum" diye ekledi. ANF Putin acý sýrrýný açýkladý: "Abimi Naziler öldürdü" Mart ayýndaki seçimlere hazýrlanan Rusya Baþbakaný Vladimir Putin hiç tanýmadýðý aðabeyinin Leningrad kuþatmasý sýrasýnda Naziler tarafýndan öldürüldüðünü anlattý. Ailesini basýndan gizleyen, kýzlarýnýn dahi görüntülenmesine izin vermeyen Rusya Baþbakaný Vladimir Putin, ilk defa özel hayatýndan bahsetti. Putin kendisinden 12 yaþ büyük kardeþinin Nazi kuþatmasýnda hayatýný kaybettiðini anlattý. Leningrad'ýn Nazi kuþatmasýndan kurtuluþuun 68. yýldönümünde Putin, burada hayatýný kaybedenlerin gömüldüðü Piskaryovskoye mezarlýðýný ziyaret etti. Burada yaptýðý konuþmada bugüne kadar hiç bilinmeyen büyük sýrrýný açýkladý ve kardeþinin de bu kuþatma sýrasýnda öldüðünü söyledi. 1941'de Putin'in kardeþi henüz 1 yaþýndayken annesinden alýndý. Bebek, ailelerinden alýnan diðer çocuklarýn yanýna götürüldü, bir sene sonra da Putin ailesine, bebeklerinin öldüðü haberi verildi, nereye gömüldüðü ise söylenmedi. "Hayatýmda hiç görmediðim kardeþimin nereye gömüldüðünü bilmiyorum. Belki de buradadýr" diyen Rusya Baþbakaný'nýn açýklamalarýnýn ardýndan kuþatma sýrasýnda ölenlerin adlarýnýn tutulduðu listeyi inceleyen Rus haber sitesi Fontanka.ru yaptýðý araþtýrma sonucunda listede 1940 doðumlu ve 1942'de hayatýný yitiren Viktor Vladimirovich Putin adýna rastladý. Bu inceleme sonucunda Putin'in de tahmin ettiði gibi kardeþinin bu kuþatma sýrasýnda hayatýný kaybedenlerin büyük bölümüyle birlikte Piskaryovskoye'ye gömüldüðü ortaya çýktý. Kardeþinin ölümünden 10 yýl sonra 1952'de dünyaya gelen Putin, ailenin üç çocuðu içerisinde hayatta kalmayý baþarabilen tek çocuk oldu. Putin, "First Book" adlý kitapta "annesinin kuþatma sýrasýnda açlýktan ölme raddesine gelerek bilincini kaybettiðini" anlatmýþ, "babasýnýn katý bir komünist olduðunu, annesinin kendisini gizlice vaftiz ettirdiðini" söylemiþti. (T24) "CELAL HOCA" KASTEN ADAM ÖLDÜRMEKTEN SUÇLU BULUNDU "Celal Hoca" isimli bir þahsýn, kasten adam öldürmekten suçlu bulunduðu bildirildi. Rum Aðýr Ceza Mahkemesinin, 57 yaþýndaki Celal Hoca'yý dün kasten adam öldürmekten suçlu bulduðunu yazan Haravgi, Celal Hoca isimli þahsýn Kuzey Kýbrýs'ýn Maðusa Surlar içi bölgesi sakinlerinden olduðunu, boþanmýþ ve 4 çocuk babasý olduðunu ayný zamanda Andonis Kalogiru ismiyle geçmiþte Rum tarafýnda vaftiz edildiðini kaydetti. Olayýn 20 Nisan 2011 tarihinde, Larnaka'ya baðlý Apostolos Varnavas caddesinde bulunan bir dairede gerçekleþtiðini anýmsatan gazete, yaþanan olay sonucunda fahiþe olduðu belirtilen yabancý uyruklu bir kadýnýn öldürüldüðünü; bunun sonucunda da mahkemenin zanlýyý suçlu bulduðunu aktardý. YAÐIÞLAR NEDENÝYLE SARI ALARM! Güney Kýbrýs'ý etkisi altýna alan yoðun yaðýþlar nedeniyle Meteoroloji Dairesi'nin sarý (ikaz) alarm verdiði belirtildi. Politis gazetesi önceki akþam üstü saat 18:00'de baþlayan yoðun yaðýþlarýn dün öðleyin 12:00'ye kadar sürmesinin beklenmesi nedeniyle sarý alarm verildiðini yazdý. Gazete Meteoroloji Dairesi yetkilisinden aldýðý bilgilere dayanarak, 18 saat içerisinde tüm ay boyunca yaðan yaðmur miktarýnýn yarýsý kadar yaðýþ olmasýnýn beklendiðini de belirtti. Habere göre Rum Sivil Savunma ekipleri ile polisin bugün alarmda olmasý da bekleniyor. Kuri barajýna, ileriki günlerde "Arminu" barajýndan 7 milyon metre küp su akýþýnýn olmasýnýn beklendiðini yazan gazete beklenen su akýþýnýn olmasýyla bu barajýn da taþacaðýný belirtti. SOSYALÝSTLERDEN GÜNEYE DESTEK AB zirvesi ve Avrupa Sosyalist Parti liderleri zirvesi için Brüksel'de bulunan Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas dün bazý Avrupalý sosyalist yetkililerle bir araya geldi. Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn, temaslarý çerçevesinde Avrupa Sosyalist Parti (PES) Baþkaný ayný zamanda Bulgaristan eski Baþbakaný Sergei Stanishev ile görüþtüðünü yazdý. Görüþmenin, PES'in, dün daha sonra gerçekleþtirilen AB zirvesi ýþýðýndaki, ön hazýrlýk kapsamýndaki toplantýsý öncesinde gerçekleþtirildiðini yazan gazete görüþmede iki ülkeyi ilgilendiren konularýn yaný sýra AB'taki toplumsal uyum ve ekonomik kalkýnma konularýnýn ele alýndýðýný belirtti. Habere göre Hristofyas, PES Baþkaný'na Kýbrýs sorununa iliþkin son geliþmeler ve özellikle Greentree-2 zirvesi hakkýnda da bilgi verdi. Stanishev, Hristofyas'ýn Kýbrýs sorununun çözümüne yönelik çabalarýna destek belirtti ve "Avrupalý Sosyalistler için Kýbrýs'ýn Türk iþgalinin kabul edilmesinin mümkün olmadýðý" iddiasýnda bulundu. Hristofyas, Stanishev'e ayrýca Güney Kýbrýs'ýn AB dönem baþkanlýðý hazýrlýklarý konusunda da bilgi verdi ve AB dönem baþkanlýðý sýrasýnda Avrupa Sosyalistlerinden iþbirliði talebinde bulundu. HRÝSTOFYAS AVRUPALI SOSYALÝSTLERDEN DESTEK ÝSTEDÝ Habere göre Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas toplantý sýrasýnda söz alarak Güney Kýbrýs'ýn AB dönem baþkanlýðýnýn, ekonomik kriz gibi durumlarýn göðüslenmesi için insan merkezli bir Avrupa sosyal modelin inþa edilmesine katký koymayý arzuladýðýný belirtti. Hristofyas, AB dönem baþkanlýðý süresince toplumsal uyuma yönelik konulara iliþkin Avrupa Sosyalistlerin desteðini de talep etti. HRÝSTOFYAS SCHULZ VE SVOBODA'YLA DA GÖRÜÞTÜ Politis gazetesi, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn, Avrupa Parlamentosu Baþkaný Martin Schulz ve Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Baþkaný Hannes Svoboda'yla da görüþtüðünü ve Greentree-2 zirve sonuçlarý konusunda onlara bilgi verdiðini yazdý. Habere göre her iki sosyalist yetkili, "Hristofyas'ýn, çýkmazýn sonlandýrýlmasý ve Kýbrýs sorununa çözüm bulunmasý çabalarýna" destek belirtti. Gazete ayrýca Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin ilerleme rapor taslaðýna iliþkin olarak AP üyeleri tarafýndan 400 deðiþiklik önerisinin sunulduðunu anýmsatarak Brüksel'deki kaynaklarýn, AP üyelerinin þekillendireceði deðiþiklikler ve dengelerde sosyalist üyelerin tutumunun belirleyici olacaðýný zira önemli bir bölümünün sistematik olarak Türk tezlerini destekledikleri yönünde deðerlendirmede bulunduklarýný yazdý. Habere göre ayný kaynaklar, Martin Schulz'ýn AP Baþkanlýðý'na, Hannes Svobonda'nýn ise Sosyalist Grup Baþkanlýðý'na (Schulz'un yerine) seçilmesinin, Türkiye'ye iliþkin gerek iç dengeler gerekse grubun bütünlüðü açýsýndan ilk test olacaðýný da belirttiler.

12 12 1 Þubat 2012 Çarþamba KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Garlý daðýn garýna Su dolar akarýna Þimdi bulup yeylim da Allah kerim yarýna ON KÝÞOT Türk Romanýnda Yaratýcý Asilzadeler Ersan Üldes Plan B Yayýnevi 2011, 160 sayfa "Suçlunun beraat ettiði yerde yargýç hüküm giyer." Syrus nasýl kurtaracaksýn yurdunu? sen kendin tutsak. Olasý mý? önce kendi içinde baþlat isyanýný atar damarlarýndan kýlcallarýna kadar. Aydýn Adamoðlu "Yurttaþým gardaþimu" adlý þiirinden Ýlke Susuzlu'dan muhteþem bir KABARE daha... "Ýki Dirhem Bir Çekirdek" yakýnda sahnede Maðusa Sanat Tiyatrosu, Ýlke Susuzlu'nun yazýp yönettiði muhteþem bir kabare ile çok yakýnda perdelerini açýyor. "Ýki Dirhem Bir Çekirdek" isimli iki perdelik komedi oyunu kýsa kýsa skeçlerden oluþuyor. Birbirinden farklý ve renkli konulardan oluþan oyun, izleyiciye eðlenceli, neþeli ve komik anlar yaþatacak. Bunun yanýnda yergili ve mesajlý bölümleriyle seyirciyi düþündürecek. "Ýki Dirhem Bir Çekirdek" kabare oyunu televizyon dünyasýnda yayýnlanan yarýþma programlarýný eleþtiri süzgecinden geçirerek komedize ediyor. Sonuçta ortaya eðlenceli tablolar çýkýyor. Dans, müzik, tiyatro ve eðlence; hepsi bir arada... Hoþça vakit geçirmek, stres atmak, coþmak ve gülmek istiyorsanýz "Ýki Dirhem Bir Çekirdek" oyununu sakýn kaçýrmayýn. Oyunda Tutku Kahveci, Ferhan Altunç, Hayriye Külafa, Pýnar Hançerlioðlu, Dize Tozaký, Tuðdem Kahveci, Fedaiye Mirillo, Þenay Aktuð, Nazým Muhtaroðlu, Þükran Poyrazlý, Enver Barsakçýoðlu, Meryem Keskinel, Zeynep Tosun, Nidai Tancer rol alýrken teknik yönetmenliði Tülin Susuzlu yapýyor. Maðusa Sanat Tiyatrosu önümüzdeki günlerde "Ýki Dirhem Bir Çekirdek" oyununun gösteri programýnýn duyurusunu yapacaðýný bildirdi. Baraka film gösterimlerinde bu ay... "Sonsuzluk ve Bir Gün" Baraka Kültür merkezi'nde her ayýn ilk Cumartesi gecesi gerçekleþtirilen film gösterimlerinde bu ay "Sonsuzluk ve Bir Gün" gösterilecek. 4 Þubat Cumartesi saat 19.00'da baþlayacak olan gösterim, Baraka'nýn Kýzýlbaþ'taki yeni lokalinde halka açýk ve ücretsiz olarak gerçekleþtirelecek. Etkinlikte, geçtiðimiz hafta hayatýný kaybeden, Yunan sinemasýnýn öncü yönetmeni Theo Angelopoulos da anýlacak. "Sinemaya Seyirci Kalmayýn" sloganýyla dokuz yýldýr süregelen film gösterimleri, Baraka Kültür Merkezi'nin kendine özgü tarzýnda gerçekleþtiriliyor. Film öncesi kýsa bir sunuþ yapýlmasýnýn yaný sýra film sonrasýnda da katýlýmcýlarýn yorumlarýný paylaþtýklarý bir söyleþi yapýlýyor. Bir sonraki ayýn filmine ve sunuþun kimin tarafýndan yapýlacaðýna ise katýlýmcýlar karar veriyor. 4 Þubat Cumartesi akþamý gösterilecek "Sonsuzluk ve Bir Gün"ün konusu kýsaca þöyle: "Selanik'te yaðmurlu bir gün... Ünlü bir yazar olan Alexander, amansýz bir hastalýða yakalanmýþtýr. Karýsýndan, 30 yýl önceki bir yaz gününü anlatan bir mektup alan Alexander için bütün yaþamýný geçirdiði sahil kenarýndaki evini terketmenin vakti gelmiþtir.ve sonunda geçmiþinin ve þimdiki hayatýnýn karýþmýþ olduðu ilginç bir geziye çýkar. O güzel, mutlu dakikalarý tekrar yaþayabilmek için... Belki bir günün içinde belki de bir sonsuzluðun...bu yolculuðun içinde karþýsýna çýkan beklenmedik kiþiler ise 'bugün'ün getirdiði süprizler olarak hayatýnýn son anlarýnda yer edecektir." Daha fazla bilgi için adresi ziyaret edilebilir ve numaralý telefon aranabilir. DEVLET TÝYATROLARI'NDAN "KARANLIK ÝÞLER" KOMEDÝSÝ Kýbrýs Türk Devlet Tiyatrolarý, cuma akþamýndan itibaren "Karanlýk Ýþler" adlý komediyi sahnelemeye baþlýyor. Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý'na baðlý Kýbrýs Türk Devlet Tiyatrolarý'nýn sahneleyeceði yeni oyunu Robert Hawdon yazdý, Hakan Yozcu yönetti. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, iki perdelik oyunun ilk gösterimi cuma akþamý saat 20.00'de Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alacak. Þubat ayý boyunca her cuma saat 20.00'de Lefkoþa AKM'de sahnelenecek oyun, 2 Mart Cuma akþamý Lefkoþa'da son kez oynanacak. "Londra mafyasýnýn içinde bulunduðu durumu" komik bir dille ele alan "Karanlýk Ýþler", Mart tarihlerinde Gazimaðusa DAÜ Aktivite Merkezi'nde, daha sonra ise Ýskele, Güzelyurt ve Girne'de de oynanacak. Nisan ayýnýn ilk haftasýnda Tarsus Belediyesi tarafýndan düzenlenecek Uluslararasý Tiyatro Festivali'nde onur konuðu olarak sahne alacak "Karanlýk Ýþler", Ceyhan Belediye Baþkaný'nýn daveti üzerine Ceyhan'daki tiyatro severlerle de buluþacak. Nergül Tuncay, Ömür Akkan, Zehra Evliya, Tuygun Töre, Hüseyin Çakýrlý, Ertaç Hazer ve Ýbrahim Andaþ'ýn rol aldýðý oyun, mafya dünyasýný esprili bir dille anlatýyor. Oyunun tam bilet fiyatýnýn 6 TL, indirimli (öðrenci) bileti fiyatýnýn ise 3 TL olduðu ve mesai saatleri içinde numaralý telefondan yer ayýrtýlabileceði duyuruldu. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Puss in Boots ( Cuma- Cumartesi 23.00) 1. salon Sherlock Holms 2 ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Alvin ve Sincaplar 3 ( Cuma- Cumartesi 23.00) Labirent ( Cuma- Cumartesi 23.15) 2. salon Girne Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Maðusa Galeria Kurtuluþ Son Durak ( Cuma-Cumartesi) 1. salon Puss in Boots ( Cuma- Cumartesi 23.30) 2. salon

13 1 Þubat 2012 Çarþamba "Ergenekon" Kýbrýs'ta Türkleri korumak için kurulmuþ n Tutuksuz sanýk Erol Mütercimler: Emekli Tümgeneral Memduh Ünlütürk bana Ergenekon'un ilk olarak 1950'lerin ortasýnda Kýbrýs'ta Türkler'i korumak için kurulduðunu söyledi... Ýkinci "Ergenekon" davasýnýn tutuksuz sanýðý Erol Mütercimler, Emekli Tümgeneral Memduh Ünlütürk'ün kendisine "Ergenekon'un ilk olarak 1950'lerin ortasýnda Kýbrýs'ta Türkleri korumak için kurulduðunu" söylediðini aktardý. Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve Ýnfaz Kurumlarý Yerleþkesi'ndeki küçük salonda görülen duruþmada savunmasýna devam eden tutuksuz sanýk Erol Mütercimler, "Ergenekon"un varlýðýný ilk olarak 1991 yýlýnda bir suikast ile hayatýný kaybeden emekli Tümgeneral Memduh Ünlütürk'ten duyduðunu söyledi. Memduh Ünlütürk ile 26 Nisan 1988'de bir spor etkinliði için bulunduklarý Ankara'da Gazi Orduevi'nde karþýlaþtýðýný ve orada kendisiyle sohbet ettiðini anlatan Mütercimler, þöyle devam etti: "Ünlütürk bana Ergenekon'un ilk olarak 1950'lerin ortasýnda Kýbrýs'ta Türkler'i korumak için kurulduðunu söyledi. Ünlütürk ayrýca Ergenekon'un Alparslan Türkeþ, Turgut Sunalp ve pek çok askerin katýlýmýyla kurulduðunu belirtmiþti. Ünlütürk, bana 'Ergenekon'un 1960'tan sonra Türkiye'ye taþýndýðýný ve 1983'te kepenklerini kapattýðýný' söylemiþti." Emekli Tümgeneral Memduh Ünlütürk'ün bahsettiði 'Ergenekon' yapýlanmasý içerisinde yer aldýðýný iddia ettiði bazý isimleri de sýraladýðýný belirten sanýk Mütercimler, o isimleri þöyle sýraladý: "Bana, (Ergenekon yapýlanmasýnda) 'Profesörler Aydýn ve karýsý ile Ayhan, Salih, doktorlar Asým, Sebahattin, Köseoðlu, medyadan da gazete sahipleri iki ayrý Kemal, Mithat ile Ergun, emniyetçilerden Þükrü, iþ dünyasýndan ise Kumaþçý Murat, Hacý bey, Ýbrahim, Aydýn, Kadir ve Bekir var' demiþti. Ayrýca Meclis'te her partiden politikacýlar olduðunu söyledi. Bu politikacýlar için 'Biz seçtirirdik' ifadesini kullandý. Ayrýca 'önemli valiler var, bize hizmet ederlerdi, bu valilerin içinden çok sayýda politikacý ve senatör çýktý' bilgisini verdi." Mütercimler, emekli Tümgeneral Memduh Ünlütürk'ün kendisine aktardýklarýný 1997'de bir toplantýda açýkladýðýný, çok eleþtiri aldýðýný ve bir daha bu konu ile ilgilenmediðini dile getirdi. Emekli Tümgeneral Ünlütürk'ün kendisine anlattýklarýný aktardýðýný ifade eden Mütercimler, bu konuyla ilgili hiçbir zaman kitap yazmadýðýný çünkü bazý çeliþkiler gördüðünü söyledi. SANIK TUNCAY ÖZKAN'IN SORUSU Sanýk Mütercimler'in savunmasýný bitirmesinin ardýndan tutuklu sanýk Tuncay BURS HAKKI ELDE EDEN ÖÐRENCÝLER Yüksek Öðrenim ve Dýþ Ýliþkiler Dairesi, Öðretim Yýlý için burs müracaatýnda bulunan öðrencilerden, burs hakký kazanan ve hak kazanamayanlarýn bir kýsmýný açýkladý. Daire müdürü Hüseyin Kavaz tarafýndan yapýlan açýklamada, burs baþvuru forumlarýnýn deðerlendirilmesine devam edildiði, deðerlendirilmesi tamamlanan öðrencilerden burs hakký elde eden 114 öðrenci ile geliri kriter üstü olan 21 öðrencinin belirlendiði belirtildi. Açýklamada þöyle denildi: "Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüðünden deðerlendirme yapýldýkça dairemiz tarafýndan basýn yayýn yolu ile duyurusu yapýlacaktýr. Deðerlendirme sonuçlarýna göre burs hakký elde eden öðrencilerin ivedi olarak Yüksek Öðrenim ve Dýþ Ýliþkiler Dairesine baþvuru yapýp dosya tamamlamalarý gerekmektedir. Dosya tamamlama iþlemini geç yapan öðrencilere geriye dönük burs ödemesi yapýlmayacaktýr. Ayrýca gelir yönünden kriter üstü olanlar bir defaya mahsus olmak üzere Yüksek Öðrenim ve Dýþ Ýliþkiler Dairesi'ne itiraz edebileceklerdir. Ýtirazlarýn gecikmeden zamanýnda yapýlmasý esastýr. Burslu olup da burslarý kesilen ara sýnýf öðrencileri burslarýnýn devamý için eksik belgelerini ivedilikle tamamlamalarý gerekmektedir. Bu sonuçlar adresinden de takip edilebilir." Bu arada, KKTC üniversitelerinde yüksek öðrenim gören ve öðretim yýlýnda Destek Bursu alan öðrencilerin II. dönem burs müracaatlarýnýn, 1 Þubat-29 Þubat tarihlerinde yapýlacaðý kaydedildi. Açýklamada, bu baðlamda öðrencilerin belirtilen tarihlerde baþvurularýný yapmalarý gerektiði ifade edildi. Özkan, Mütercimler'e soru sormak için izin istedi. Baþkan Hüseyin Özese'nin izin vermesi üzerine sanýk Özkan, "Ýddianamede, Erol Mütercimler'in ifadesinde belirttiði oluþumun, 'Ergenekon' terör örgütü varlýðýnýn baþlangýcý olduðu kabul ediliyor. Bana da gözaltýna alýndýðýmda 'Madem böyle bir yapýlanma duydun da, bir gazeteci olarak üzerine gitmedin mi?' diye sordular. Ben de Erol Mütercimler'e, ifadesinde belirttiði yapýlanma ile alakalý olarak Memduh bey dýþýnda herhangi birisinden kendisine bir anlatýmý olup olmadýðýný sormak istiyorum" demesi üzerine sanýk Mütercimler, Göztepe'de baþka bir suikasta kurban giden eski Deniz Kuvvetleri Komutaný Oramiral Kemal Kayacan'ýn da bu konuda anlatýmlarý olduðunu söyledi. Mütercimler, Kayacan ailesinin evinde büyüdüðünü, onlarýn adeta çocuðu gibi olduðunu ifade ederek, þöyle devam etti: "Susurluk Konferansý sýrasýnda yaptýðým konuþmada '12 Mart'ta neden deniz subaylarýnýn tasfiyesini engellemediniz?' diye sordum. O da 'Sen bizim güçlü olduðumuzu mu düþünüyorsun? Bizden yukarýda öyle bir örgüt var ki sen bizim rütbemizin 'Or' olmasýnýn bir önemi olduðunu mu sanýyorsun?' yanýtýný verdi. Ben de 'Ergenekon' diye bir oluþum duyduðumu fakat ciddiye almadýðýmý söyledim. O da 'O örgütü ciddiye alacaksýn. Her þeyi tezgahlayan örgütün adý odur' diye karþýlýk verdi." Bunun üzerine sanýk Tuncay Özkan, "O zaman bu söz, 'Ergenekon'u tescilleyen bir söz. Doðru mu anladým?" diye sormasý üzerine Mütercimler, "Kayacan'ýn Ergenekon'un temel yapýsýný bilmediðini ve içerisinde olmadýðýný çýkardým ben. Bu da benim yorumumdur" ifadelerini kullandý. SANIK EMÝN ÞÝRÝN Duruþmada savunmasý alýnan tutuksuz sanýk Emin Þirin, söz konusu davada yargýlanan bazý sanýklarla irtibatlý olmakla, milletvekili olduðu dönemde soru önergesi vermekle ve AK Parti'ye kapatma davasý açýlmasý için yoðun çaba sarf etmekle suçlandýðýný ifade ederek, hakkýndaki atýlý suçlamalarýn hiçbirini kabul etmediðini söyledi. Sanýk Þirin, 3 Kasým 2002 yýlýnda AK Parti'den milletvekili seçildiðini belirterek, yaklaþýk 9 ay sonra AK Parti'den ayrýlarak baðýmsýz olarak milletvekilliði görevini sürdürdüðünü kaydetti. Daha sonra Liberal Demokrat Parti ve Genç Parti'de siyasi hayatýný sürdürdüðünü söyleyen Þirin, "Benim hem AK Parti'de milletvekili olduðum dönemde hem de baðýmsýz olduðum dönemde verdiðim soru önergelerim var. Vermiþ olduðum soru önergelerim ve bu davadan önce tanýþmýþ olduðum bazý sanýklarla irtibatlý olmamdan dolayý terör örgütüne üye olarak suçlanmak aklýma dahi gelmezdi. Soru önergesi vermek bir milletvekilinin asli görevidir" ifadelerini kullandý. "AK Parti'ye kapatma davasý açýlmasýna yönelik hiçbir davranýþým ve eylemim yoktur" diyen Þirin, ayrýca AK Parti'de yer alan milletvekillerine bulunduklarý partiden ayrýlmasý yönünde bir çalýþmasýnýn olmadýðýný ifade etti. "AK Parti'den ayrýldýktan sonra Meclis çatýsý altýnda bir grup kurma çalýþmasýnýn gizli bir eylem olarak yansýtýldýðýný" da öne süren Þirin, "Halbuki söz konusu grup çalýþmasý býrakýn gizli olmasýný aleni ve birçoðu basýna açýk bir çalýþmaydý" dedi. Þirin, hiçbir yasa dýþý grup veya örgüt içerisinde yer almadýðýný, 'Ergenekon' örgütünün var olup olmadýðýný bile bilmediðini ifade ederek, bu örgütün adýný soruþturma sýrasýnda duyduðunu ifade etti. Sanýk Emin Þirin'in savunmasýný tamamlamasýnýn ardýndan mahkeme heyeti duruþmayý 2 Þubat Perþembe gününe erteledi. TELSÝM ÝLE BRT ARASINDA SÖZLEÞME KKTC Telsim ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu arasýnda Haber Paketi sözleþmesi imzalandý. Telsim'den yapýlan açýklamaya göre, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda gerçekleþtirilen imza töreninde 1 Þubat itibarý ile Telsim aboneleri artýk 4277'ye boþ sms göndererek BRTK haber paketine abone olabilecek. 4277'ye mesaj gönderen herkes þubat ayýnda BRT Haber paketinden ücretsiz yararlanabilecek. Ýmza töreninde konuþan BRTK Müdürü Özer Kanlý, "BRTK'nýn köklü bir kuruluþ olduðunu, 48 yýllýk bir deneyim ve doðru habercilik ilkesiyle yayýnlarýný sürdürdüðünü belirterek, Telsim abonelerin 1 Þubat'tan itibaren dünyanýn neresinde olurlarsa olsunlar BRT Haber aracýlýðýyla bilgilendirileceklerini söyledi. Telsim Genel Müdürü Ahmet Ulubay da, BRTK ile gerçekleþtirdikleri anlaþmadan kurum olarak memnun olduklarýný belirtti ve Telsim abonelerinin günlük hayatlarýný kolaylaþtýrýcý servislerine yenilerini eklemeye devam edeceklerini söyledi. 13 "BÝLGÝ PAYLAÞIM KURSU" Ýlköðretim Dairesi Müdürlüðü Ýzcilik Yürütme Kurulu, "Bilgi Paylaþým Kursu" düzenliyor. Ýzcilik Yürütme Kurulu Baþkaný Bümin Paþa'nýn yaptýðý yazýlý açýklamaya göre, Öðretim Yýlý faaliyet programý içerisinde yer alan ve dün baþlayan kurs, 3 Þubat'ta tamamlanacak. Ýzciliðin okullarda daha fazla yaygýnlaþmasý, daha nitelikli izci liderleri yetiþtirmek ve istekli, motive olmuþ izci liderlerinin dünya izciliðini yakalayabilmesi amacýyla gerçekleþtirilen kursta, izciliðin teorik bilgilerinin yaný sýra uygulamalý bilgiler de verilecek. Türkiye'den gelen eðitimci liderin yanýsýra KKTC'den de 3 eðitici liderin katýlýmýyla gerçekleþtirilecek olan kurs sonunda katýlýmcý 35 kursiyere katýlým belgeleri de verilecek. ÇUKUROVALILAR KTOEÖS'Ü KINADI Çukurovalýlar Dayanýþma ve Kültür Derneði, KTOEÖS'ün not bildirmeme ve karne vermeme kararýný kýnadý. Çukurovalýlar Derneði Baþkaný Turgut Kara yaptýðý açýklamada, "Çocuklarýmýz geleceðimizdir, nasýl ki eðitim almak ve en temel insan haklarýndan birisidir, nasýl ki eðitim ve öðretim saðlamak devletin en önde gelen görevlerinden birisidir, öðretmenlerin de bu eðitimi vermek ve öðrenciyi deðerlendirmek en baþta gelen görevleridir" dedi. CYPFRUVEX VALENSÝYA VE MANDORA ALIMINA BAÞLADI Kýbrýs Meyve Sebze Cypfruvex Ýþletmecilik Ltd, Valensiya portakalý ve Mandora mandalini ile standart dýþý Valensiya alýmýna baþladýðýný duyurdu. Cypfruvex'ten yapýlan açýklamada, narenciye hasat döneminde paketleme tesisinde kalitesine göre Valensiya portakalý ve Mandora mandalini ile sýkma tesisinde deðerlendirmek üzere standart dýþý Valensiya portakalý alýmýnýn baþladýðý belirtilerek, üreticilerin genel müdürlüðe baþvurmalarý istendi. KKTC ARICILAR BÝRLÝÐÝ KURS DÜZENLÝYOR KKTC Arýcýlar Birliði, "arýcýlýða baþlangýç" kursu düzenliyor. Birlik açýklamasýna göre, kurs 6 Þubat'ta baþlayacak Kýbrýs Türk Mimarlar ve Mühendisler Odasý'nda baþlayacak. 4 gün sürecek kurs, Prof. Dr. Muhsin Doðaroðlu tarafýndan verilecek. Kursla ilgilenen arýcýlarýn , (Güzelyurt) , (Lefkoþa) , (Karpaz) , (Ýskele) numaralý telefonlardan kayýt yaptýrabileceði belirtildi. KTOEÖS'Ü KINADILAR Kurtuluþ Lisesi Okul Aile Birliði Yönetim Kurulu, KTOEÖS'ün öðrencilere karne verdirmeme eylemini kýnadý. Birlik Baþkaný Zehra Güner bugün yaptýðý yazýlý açýklamada, sendikanýn bu eylemini uygun bulmadýklarýný ve bu tür eylemlerin kamuoyunda hoþnutsuzluk yarattýðýný ifade etti. UKÜ, YATAY GEÇÝÞLE ÖÐRENCÝ ALACAK Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi (UKÜ) Akademik Yýlý için KKTC ile TC vatandaþý öðrencilerin yatay geçiþle ilgili kontenjanlarýnýn belirlendiðini duyurdu. UKÜ'den yapýlan açýklamada, 9 fakültede eþdeðer programlara yatay geçiþ yapmak isteyen öðrencilerin, en geç 10 Þubat'a kadar Öðrenci Ýþleri Müdürlüðü'ne þahsen müracaat etmeleri gerektiði bildirildi. Açýklamada ayrýca, baþvuru için gerekli bilgilerin internet adresinden veya numaralý telefondan 2022 veya 2053 aranarak alýnabileceði belirtildi. GÜZELYURT'TAKÝ KÜLTÜR SANAT DERNEKLERÝ BÝRLEÞTÝ Güzelyurt Bölgesi Kültür Sanat Dernekleri, Güzelyurt Sanat Dernekleri Platformu (GÜSDEP) adýyla tek çatý altýnda birleþti. Güzelyurt Halk Müziði Derneði, Duvar Kültür Sanat Derneði, Akçay Sanat Derneði, Güzelyurt Amatör Sanatçýlar Derneði, Sevgi Çiçeði Kültür Sanat Derneði, Tiyatro Alpay Volkan Derneði, Güzelyurt Sanat Derneði ve Kalkanlý Yardýmlaþma Derneði'nin oluþturduðu GÜSDEP heyeti dün Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst'ü ziyaret etti.

14 14 1 Þubat 2012 Çarþamba DÜN Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Derya Eczanesi: Mehmet Akif Cad. No:53/3 Dereboyu (Adidas ve KK Turkcell Karþýsý) Tel: Ayþe Kaptan Eczanesi: Girne Cad. No:50 Tel: Maðusa Ömür Eczanesi: Silahlý Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No:2 Sema Hotel Karþýsý Tel: Sümer Eczanesi: Salamis Yolu 182/A Ýsmet Ýnönü Cad. (DAÜ Karþýsý) Tel: Girne Güven Eczanesi: Salih Miroðlu Cad. Ersoy 6 Apt. No:9-A Yukarý Girne Tel: Tören II Eczanesi: Vakýflar Çarþýsý A Blok No:1 Tel: Güzelyurt Ýnci Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:1-K Terminal Karþýsý Tel: Kuzey Kýbrýs Turkcell T 11'i Türkiye ile ayný fiyata ayný gün pazara sundu n Türkiye ile ayni anda tüm Kuzey Kýbrýs piyasasýna sunulan 'T' serisinin yeni ürünü Turkcell T11 Maxiphone, Kuzey Kýbrýs Turkcell avantajý ile 24 ay boyunca internet paketi dâhil ayda TL'ye veya peþin olarak 389 TL'ye satýþa sunuluyor... Son yýllarýn gözde akýllý telefonu 'T' serisinin yeni modeli de müþterilerin beðenisine sunuldu. Yeni ürüne tüketiciler, herhangi bir taahhüt verme zorunluluðu olmadan cihazýn peþin fiyatý 389TL'ye ilk 3 Ay bedava her yöne 250 dakika konuþma, 250MB cepten internet ve 3 Aksesuar ile sunuluyor. Ayrýca, Kuzey Kýbrýs Turkcell avantajý ile 24 Ay'a taahhüt veren aboneler ise 250MB cepten internet paketi ve 3 aksesuar dâhil ayda sadece TL'ye T11 Maxiphone'a sahip olabilecek. Kuzey Kýbrýs Turkcell'den yapýlan açýklamada, bireysel ve kurumsal faturalý hat abonelerine, 24 ay boyunca her ay 250 MB Cepten Internet Paketi ve ekran koyucu, arka kapak ile kýlýfýn hediye olarak verileceði duyuruldu. Turkcell T11'i peþin olarak satýn alacak aboneler ise 3 ay boyunca her ay "Her Yöne 250 dakika görüþme ve 3 ay boyunca 250 MB cepten internet paketi ve 3 Aksesuar"a da ücretsiz sahip olacak. Kampanyaya katýlmak isteyen aboneler, en yakýn Kuzey Kýbrýs Turkcell Ýletiþim Merkezi'ne (KÝM) baþvurabilecek. Kuzey Kýbrýs Turkcell Satýþ ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý Mert Arýkan, T 11 serisinin, Türkiye'de piyasaya çýktýðý andan itibaren ilgi odaðý olduðuna dikkat çekerek, "En fazla ilgi gören, en hesaplý akýllý telefonlardan biri konumundaki T 11'i, Kuzey Kýbrýs pazarýna sunmaktan dolayý mutluyuz" dedi. Öne çýkan özellikleri nelerdir? Android iþletim sistemine sahip olan T11 Maxiphone'un, 2.8 inç boyutunda 320x240 (QVGA) çözünürlüklü dokunmatik ekraný ve 3.2 Mega Pixel dijital zoomlu kamerasý bulunuyor. Ayrýca, 3G internet kullanýmýný destekleyen T11 Maxiphone, kullanýcýlarýna hýzlý internet kullanabilme keyfi sunuyor. Android Marketteki 100 binden fazla uygulama ile akýllý telefon keyfini çýkartmak T11 Maxiphone ile artýk çok kolay! TV'DE BU AKÞAM Kanaltürk Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank Büyük Vurgun Saat: 19:50 Jack Ryan (Owen Wilson) için hayat plajdan ibarettir. Seksi ve güzel bir kýz (Sara Foster); Jack'i ve kendisini zengin edecek basit bir planla geldiðinde, sörfçü küçük hýrsýz, Ohau Kuzey Sahilinde dalgalarla oynamaktadýr. Jack'in tek yapmasý gereken bir eve fakir olarak girmek ve zengin olarak çýkmaktýr. Yönetmen:GEORGE ARMITAGE Oyuncular:OWEN WILSON, BUTCH HELEMANO, CHARLIE SHEEN, VINNIE JONES, GREGORY SPORLEDER, TERRY AHUE Cine-5 Kan Kardeþler Saat: 20:30 Yönetmen : Alexi Tan Oyuncular: Daniel Wu, Ye Liu, Qi Shu, Tony Yang, Xiaolu Li Yapým Yýlý: 'larýn dejenere, suç ve uyuþturucu ticareti baþkenti Þangay'ýn dumanlý caddelerinde dolaþan "Kan Kardeþler", yaþlarýna raðmen masumiyetlerini kaybetmemiþ fakat kendilerine daha iyi bir yaþam kurma hýrsýyla suç bataklýðýna dalmaktan çekinmeyen üç arkadaþýn öyküsü etrafýnda geliþiyor. Üç arkadaþ, yeraltý dünyasýna daha derinden baðlandýkça yollarý kaçýnýlmaz olarak ayrýlýr. Bir zaman sonra, aralarýndaki kan kardeþlik TV 8 Minik Örümcek Þarlot Saat: 20:45 Wilbur, büyük bir çiftlikte diðer hayvanlarla birlikte yaþayan bir domuzdur. Sezonun kapanmasýný ve kýþýn gelmesini istememektedir. Çünkü kýþ gelmesi demek, çiftlik sahipleri tarafýndan kesilip yemek masasýna gelmesi demektir. Bunun olmamasý için kendi kümesinde yaþayan örümcek ile güzel bir plan yaparlar. Oyuncular: Dakota Fanning, Kevin Anderson, Essie Davis CNBC-E The Rat Pack Saat: 22:00 60'larýn Hollywood'unda fýrtýna gibi esen Rat Pack'in hikayesi 50'lerde Humphrey Bogart'ýn liderlik ettiði bir ünlü aktörler grubu, filmlerde ve sahnede bir arada çalýþýyor ve birbirlerine her alanda destek oluyordu. Bogart'ýn ölümünden sonra, 60'larda grubun üyeleri Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis, Jr., Joey Bishop, Peter Lawford'dan oluþuyordu. The Rat Pack, iþte o yýllarda bu aktör/þovmenler arasýndaki merak edilen iliþkileri masaya yatýrýyor. Film, üç dalda Emmy ödülüne layýk görülmesinin yaný sýra, Sammy Davis, Jr.'ý canlandýran Don Cheadle'a da Altýn Küre kazandýrdý. Orijinal adý: THE RAT PACK Yönetmen: ROB COHEN Oyuncular: RAY LIOTTA, JOE MANTEGNA, DON CHEADLE, ANGUS MACFADYEN MUMYALADIÐI EÞÝNÝN CESEDÝ ÝLE 7 YIL YAÞADI Kazakistan'da bir kiþi mumyaladýðý eþinin cesedi ile 7 yýl yaþadý. Kazakistan'ýn Kökþetau þehrinde alýnan ihbar üzerine bir evde arama yapan polis, 7 yýl önce hayatýný kaybettiði tespit edilen bir kadýn cesedi ile karþýlaþtý. Araþtýrmada 7 yýl önce vefat eden yaþlarýndaki kadýnýn eþi tarafýndan mumyalanarak yatak odasýnda özenle saklandýðý bildirildi. Kadýnýn ölüm sebebi ile ilgili araþtýrma baþlatan polis, eþinin cesedini mumyalayarak saklayan adamýn akýl saðlýðýnýn yerinde olup olmadýðýný tespit için araþtýrma baþlattý. MISIR'DA MÝLÝTANLAR, 25 ÇÝNLÝ ÝÞÇÝYÝ REHÝN ALDI Mýsýr'da silahlý militanlarýn 25 Çinli fabrika iþçisini rehin aldýklarý bildirildi. Ýstihbarat yetkilileri, Sina Yarýmadasý'nýn kuzeyinde bir grup militanýn Çinli iþçileri taþýyan otobüse saldýrý düzenlediðini açýkladý. Ýþçileri zorla otobüsten indirip arabalara bindirerek kaçýran militanlar, 2005 yýlýnda Þarm El Þeyh'te bombalý saldýrý düzenlemekten hapse mahkum edilen arkadaþlarýnýn serbest býrakýlmasýný talep etti. BAÞBAKAN AÇIK MÝKROFONUN KURBANI OLDU Ýspanya Baþbakaný olarak ilk AB zirvesine katýlan Mariano Rajoy, açýk mikrofon kurbaný oldu. Brüksel'de yapýlan AB zirvesinde Finlandiya Baþbakaný Jyrki Katainen ile sohbet ederken, kameralara yakalanan ve açýk olan mikrofonun farkýna varmayan Ýspanya Baþbakaný Rajoy, konuþmasý sýrasýnda "Bu cuma istikrar yasasýný yaptýk, gelecek cuma finans reformu gelecek. Sonra da çalýþma reformu. Çalýþma reformu bana bir genel greve mal olacak" dedi. RUSYA UZAY ARACININ FIRLATILIÞINI ERTELEDÝ Rusya, Uluslararasý Uzay Ýstasyonu'na üç astronot götürecek Soyuz kapsülünün fýrlatýlýþýný erteledi. Rus Uzay Ajansý Roskosmos direktörü Vladimir Popovkin, Soyuz uzay aracýnda bulunan bazý teknik sorunlar nedeniyle 30 Mart'ta yapýlmasý planlanýlan fýrlatýlýþýn Nisan sonuna ertelendiðini açýkladý. HAVA ÜSSÜNE SALDIRI: 5 ÖLÜ Nijerya'nýn kuzeydoðusunda hava kuvvetleri üssüne saldýran Boko Haram adlý örgütün militanlarý, bir askarle iki polis ve iki sivili öldürdü. Hava üssünün giriþinde önce bir askeri kolundan yaralayan Boko Haram militanlarý, sonra çevreye yaylým ateþ açtý. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 1 Þubat 2012 Çarþamba 15

16 16 1 Þubat 2012 Çarþamba

17 1 Þubat 2012 Çarþamba 17

18 18 1 Þubat 2012 Çarþamba

19 1 Þubat 2012 Çarþamba PARÝS'TE HRANT DÝNK ANILDI Fransa'nýn baþkenti Paris'te düzenlenene bir etkinlikte Türkiye'de öldürülen gazeteci Hrant Dink anýldý. Paris'in 10. Bölgesi Belediye Baþkaný Remy Ferraud ve "Türkiye Asýllý Yurttaþlar Meclisi" (ACORT) tarafýndan düzenlenen etkinlikte duygulu anlar yaþandý. Osman Okkan ve Simone Sitte'in "Hrant Dink Cinayeti Dosyasý" adlý belgeselinin gösterimiyle baslayan etkinlik, yönetmen Osman Okkan ve Taraf gazetesi köþe yazarý Markar Esayan'ýn konuþmalarýyla devam etti. Hrant Dink;le ilgili anýlarýný aktaran konuklar, geçtiðimiz günlerde karara baðlanan davaya ve Fransa parlamentosunda kabul edilen yasaya iliþkin görüþlerini de dile getirdi. Yaklaþýk 300 kiþilik salonun tamamýný dolduran ve sorularýyla tartýþmaya katýlan izleyicilerin çoðunlukla gençlerden oluþmasý dikkat çekti. GÜNEY'DE ÝÞSÝZLÝK ARTIYOR Yunanistan'dan sonra iþsizliðin en çok arttýðý ülkenin Güney Kýbrýs olduðunu açýkladý. Rum radyosu, Eurostat tarafýndan dün yapýlan açýklamaya dayanarak, Güney Kýbrýs'ta iþsizliðin kasým ayýnda yüzde 9 iken aralýkta ilk kez yüzde 9,3'e ulaþtýðýný, 2010'un ayný dönemine göre yüzde 6,1 oranýndaki bu artýþla 2011'in 1974'ten beri en kötü yýl olarak kayda geçtiðini duyurdu. Ýþsizliðin en çok gençleri vurduðu, çünkü yüksek eðitim düzeylerine karþýn iþ bulamadýklarý belirtilirken, 25 yaþ altý genç iþsiz oranýnýn yüzde 25,8'e ulaþtýðý kaydedildi. Ayný yaþ grubunda AB'deki iþsiz oranýnýn yüzde 9.9, Euro bölgesinde ise yüzde 10.4 olduðu da açýklandý. DÝN-GÖR-SEN'DEN ÝLAHÝYAT BÖLÜMÜ ÝÇÝN HÜKÜMETE TEÞEKKÜR Din Görevlileri Sendikasý (Din-Gör-Sen) Baþkaný Mehmet Dere, "her devlet gibi KKTC'nin de kendi milli eðitim politikalarýný belirlediðini, büyük ekseriyeti Müslüman olan halkýnýn din eðitimi konusundaki ihtiyaçlarýný dikkate alarak geç de olsa Haspolat Meslek Lisesi'nde Ýlahiyat Bölümü açarak halkýn takdirini kazandýðýný" ifade etti. Dere yazýlý açýklamasýnda, "Bu çalýþmayý yeterli bulmamakla beraber olumlu buluyor,baþta Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanýmýz Sayýn Kemal Dürüst olmak üzere hükümetimize teþekkür ediyoruz" dedi. Dere þunlarý kaydetti: "Dünyaya sadece kendi gözlükleriyle bakan, kendi yaþam biçimlerini hadleri olmadýðý halde halka dayatmaya çalýþan, ilmin irfanýn ýþýðýna gönüllerini kalplerini kapalý tutan kesimler; ülkemizde hiç Hrýstiyanýn olmadýðý mahallelerde kilise evler açýlmasýna göz yumanlar, Rum tarafýnda okuyan gençlerimizin Ýncil okuyarak yetiþmelerine alkýþ tutanlar, okullarýmýzýn çevresinde pazarlanan uyuþturucu ve fuhuþ illetini göremeyenler, bet salonlarýna ve gece kulüplerine ses çýkarmayanlar bu ülkede geç kalýnmýþ bir hizmet olan halkýmýz için son derece faydalý din eðitimi konusunda söz söyleme hakkýna ve yetkisine sahip deðillerdir." LEFKOÞA'DAKÝ PÝS KOKUNUN NEDENÝ HASPOLAT ARITMA TESÝSÝ Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Kanalizasyon Þube Sorumlusu Faik Özkaynak, hava koþullarýna baðlý olarak Lefkoþa'da septik koku problemi yaþandýðýna dikkat çekerek, kokuya kýsmen kaynaklýk eden Haspolat Arýtma Tesisi'ni yenileme çalýþmalarýnýn devam ettiðini belirtti. LTB'den yapýlan açýklamaya göre, koku problemine kýsmen evlerde bulunan kanalizasyon altyapýlarý ile taþan emici kuyu ve septik tanklarýn neden olduðuna vurgu yapan Özkaynak, bu durumun önlenebilmesi için emici kuyularýn ve septik tanklarýn bakýmýnýn yapýlmasý, evlerde bulunan kanalizasyon altyapýlarýndaki rögar kapaklarýnýn hava sýzdýrmaz olmasý için düzgün aralýklarla greslenmesi, rogarlarda bulunmasý gereken havalandýrma borularýnýn olup olmadýðý ve yüksekliklerinin kontrol edilmesi gerektiðini belirtti. Tüm bunlarýn yaný sýra evlerin rögarlarý içerisindeki çýkýþ boru seviyelerinin tamamen rögar tabanýnda olmasý ve rögar içerisinde kesinlikle septikleþmeye yol açacak atýksu kalmamasý gerektiðini ifade eden Özkaynak, duyarlý vatandaþlarýn konuya ilgi göstermesinin bahse konu problemin aþýlmasýna yardýmcý olacaðýný kaydetti. DÜNYADAN SPOR HABERLERÝ... DÜNYADAN SPOR HABERLERÝ... Madrid'in kralý! Real Madrid'in Türk asýllý Alman süperstarý Mesut Özil, Ýspanyol ekibinde gösterdiði performansla göz kamaþtýrýyor yaþýndaki futbolcu, bu sezon 11 kez La Liga'da, 2'þer kez de Þampiyonlar Ligi ve Kral Kupasý'nda yaptýðý toplam 15 asistle, takýmýnýn asist lideri oldu. Teknik direktör Jose Mourinho'nun Cristiano Ronaldo ile beraber en çok güvendiði isim Mesut, Los Galacticos'un en dikkat çeken oyuncularýndan biri haline geldi. Bu arada Nuri Þahin için ise durum pek de iyi deðil. Hamit Altýntop zaman zaman forma þansý bulurken Nuri, Eflatun- Beyazlýlar'ýn 2012 yýlýnda þu ana kadar oynadýðý 8 karþýlaþmada ne yazýk ki sahaya girme þansýný yakalayamadý. Beni kimse yenemez Avustralya Açýk Tenis Turnuvasý Tek Erkekler Finali'nde Nadal'ý 5 saat 53 dakikalýk maçtan sonra deviren Djokoviç, "Þu anda kendimi yenilmez hissediyorum. Ama ayný zamanda çok yorgunum" dedi Tarihe geçen 5 saat 53 dakikalýk Avustralya Açýk Tek Erkekler finalinde Rafael Nadal'ý deviren Novak Djokoviç þampiyonluðunudeðerlendirdi. Yerel saatle gece 01:37'de sona eren karþýlaþmadan sonra birkaç saatlik uykunun ardýndan Melbourne Park'ta fotoðraf çekimine giden Sýrp raket, "Þu anda kendimi yenilmez hissediyorum. Ama 5 saat 53 dakikalýk maratonun ardýndan o kadar yorgundum ki, þampiyonluðu kutlamak yerine yataðýmý tercih ettim. Finalin ardýndan uyuyakalmýþým. Birkaç saat sonra uyandýðýmda her tarafým aðrýyordu" dedi. Djokoviç, "Yarý finalde Murray'i 4 saatlik maçýn ardýndan yendiðimde kutlama yapmaya vaktim olmuþtu. Ama finalin ardýndan sabah 4 olmuþtu ve ben halen röportaj veriyordum. Þimdi o iki maçý da düþündükçe, kendi kendime 'Tanrým ne yoruldum ama' diyorum" ifadesini kullandý. AVUSTRALYA'DA SEYÝRCÝ REKORU Bu arada turnuva direktörü Craig Tiley, Avustralya Açýk Tenis Turnuvasý'ný 686 bin 606 ile tüm zamanlarýn en fazla seyircisininizlediðini açýkladý DJOKOVÝC YERÝNÝ KORUDU MARSEL BÝR SIRA GERÝLEDÝ Avustralya Açýk Tenis Turnuvasý'nýn þampiyonu Sýrp Novak Djokovic, erkekler dünya sýralamasýnýn zirvesindeki yerini muhafaza etti. ATP'nin dün yayýmlanan listesinde Djokovic, 13 bin 630 puanla ilk sýrada yer alýrken, Avustralya'da finale yükselen Nadal 10 bin 435 puanla ikinci sýrada gösterildi. Nadal bir önceki listede 9595 puandaydý. Üçüncü sýrada ise 8010 puanla Roger Federer yer aldý. Türk tenisçi Marsel Ýlhan ise bir basamak geriledi ve kendisine 114. sýrada yer bulabildi. Vladimir Weiss görevinden ayrýldý Slovakya A milli futbol takýmý ile anlaþmasý 2014 yýlýna kadar olan teknik adam Vladimir Weiss'in Slovakya Futbol Federasyonu ile ortaklaþa aldýklarý kararla görevini býraktýðý açýklandý yýlýndan bu yana milli takým teknik direktörlük görevinde bulunan 47 yaþýndaki Weiss, Slovakya'yý 2010 Dünya Futbol Þampiyonasý finallerine götürmüþ ve çeyrek finale kadar yükselme baþarýsý göstermiþti. Slovakya Futbol Federasyonu, Weiss'in görevinden neden ayrýldýðýný ve yerine kimin geleceðiyle ilgili açýklamada bulunmadý model Toyota Vitz Stg. Tel: Satýlýk Türk malý arazi Sorunsuz, baþaðrýsýz, temiz bir Türk malý arazi mi arýyorsunuz? Ýþte size Ozanköy'de sahibinden 1,5 dönüm. Asfalt yolu, elektriði, suyu, herþeyi var. Bugün al, yarýn inþaata baþla... Tel: model Nissan Terrano Jeep satýlýktýr. Kayýttan düþmüþ TL. Tel: KÝRALIK EV Demirhan da Erülkü market yaný 200 metrekare 4+1 eþyalý ev Tel: Kevin de Bruyne, Chelsea'de Ýngiltere Premier League ekiplerinden Chelsea, Belçika'nýn Genk takýmýnda forma giyen orta saha oyuncusu Kevin de Bruyne'yi transfer etti. Saðlýk kontrolleri için baþkent Londra'ya gelen 20 yaþýndaki orta saha oyuncuyla 6,7 milyon sterlin karþýlýðýnda 5,5 yýllýk anlaþma saðlandýðý belirtildi. Chelsea, ara transfer döneminde Bolton'dan savunma oyuncusu Gary Cahill'i kadrosuna katmýþtý. "Bu yýl sonunda futbolu býrakýyorum" yýllarý arasýnda Fenerbahçe'de forma giyen ve þu anda Rusya'nýn Anzhi takýmýnda oynayan Brezilyalý Roberto Carlos, bu yýl sonunda futbolu býrakacaðýný açýkladý. Ýspanyol spor gazetelerinden Marca'da yayýmlanan röportajýnda Roberto Carlos, ''Anzhi ile sözleþmem 2013 Haziran'ýnda sona eriyor ama Aralýk'ta býrakacaðýmý sanýyorum. Daha sonra kulüpte kalýp, baþkan Kerimov'un yardýmcýlýðýný yapacaðým çünkü onunla hayat boyu devam edecek bir sözleþmem var. Benden gelecek 10 yýlda kulübün yapýlanmasýna yardýmcý olmamý istedi'' dedi. ''Uzun yýllardýr futbolculuk yapýyorum artýk baðcýklarý çözmenin vakti geldi'' diyen 38 yaþýndaki Roberto Carlos, 17 yýllýk profesyonel futbol hayatýnýn olduðunu ve sakatlýklarýndan dolayý futbolu býrakmak istediðini söyledi. Brezilyalý futbolcu, bu zamana kadar çalýþtýðý en iyi teknik direktörleri Real Madrid'deki döneminden ''Del Bosque ve Fabio Capello'' olarak açýklarken, kariyerindeki unutamadýðý golleri de Brezilya Milli Takýmý ile Fransa'ya ve Real Madrid ile kornerden Tenerife'ye attýðý goller diye sýraladý. Öte yandan Carlos, Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Barcelona Teknik Direktörü Josep Guardiola'dan daha iyi olduðunu savunup, ''Mourinho 1 numara olmaya devam ediyor. Karakteriyle, oyun stiliyle çünkü bulunduðu tüm takýmlarda kazandý. Guardiola'yý Chelsea veya Milan'da görüp, buralarda da kazanýrsa o zaman en iyisi olur'' dedi. Assauer, Alzheimer hastalýðýna yakalandý Almanya'nýn Schalke 04 Kulübünde uzun yýllar genel menajerlik yapan Rudi Assauer'in, Alzheimer hastalýðýna yakalandýðý bildirildi. Bild Gazetesi 67 yaþýndaki Assauer'in önümüzdeki günlerde hastalýðý ve hayatýný konu alan bir otobiyografi kitabýnýn piyasaya çýkacaðýný belirtti. Eþinin Assauer'den ayrýldýðýný ifade eden Bild gazetesi Assauer'in kýzýyla beraber yaþadýðý ve sekreterinin de kendisine yardým ettiðini yazdý. Gazete ayrýca Assauer'in hastalýðýnýn ýrsi olduðuna dikkati çekerek, annesinin ve abisinin de ayný hastalýðý yaþadýklarýný vurguladý. Rudi Assauer 1981 yýlýnda baþladýðý Schalke menajerliðinden 1986 yýlýndan ayrýldý yýlýnda tekrar Schalke menajerliðine getirilen Assauer, 2006 yýlýna kadar bu görevini sürdürmüþtü. Assauer ayrýca 2005 yýlýnda Þampiyonlar Liginde Fenerbahçe ile Ýstanbul'da oynanan maçta sahadaki görevlilerden birinden tokat yediðini iddia etmiþ, Fenerbahçe ise bu olayý yalanlamýþtý. Satýlýk odun Þöminelik ve sobalýk zeytin ve karýþýk odun. Tel: SATILIK ZEYTÝNYAÐI Litresi 12 TL den satýlýk yeni zeytinyaðý... Tel:

20 Galatasaray Borges'e döndü... Galatasaray'da ibre Borges'e döndü. Ara transfer döneminde istediði isimleri bir türlü renklerine baðlayamayan sarý kýrmýzýlýlar, gözünü Brezilyalý golcü Borges'e çevirdi. Transferde sessizliði koruyan Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiði Santos'un golcüsü Borges'i listenin baþýna çekti. Hedef yarý final n Daikin Kýbrýs Kupasý nda çeyrek final ev sahibi takým belirleme kuralarý çekildi. Ahmet Sami Topcan Toplantý Salonu nda gerçekleþen kura çekiliþlerinde, DAIKIN Kýbrýs Kupasý nýn çeyrek finalinde ev sahipliði yapacak 4 takým, Mormenekþe, B. Baðcýl, Çetinkaya ve Türk Ocaðý Limasol olarak belirlendi... Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu Sezonu Daikin Kýbrýs Kupasý nýn çeyrek final karþýlaþmalarýnýn ev sahibi - deplasman takýmlarý dün çekilen kuralarla belirlendi. KTFF Ahmet Sami Topcan Toplantý Salonu nda gerçekleþtirilen çekiliþlerle Mormenekþe, B. Baðcýl, Çetinkaya ve Türk Ocaðý Limasol takýmlarý, 21 Mart 2012 tarihlerinde oynanacak olan çeyrek final karþýlaþmalarýna ev sahipliði yapacaklar. Daikin Kýbrýs Kupasý nda 2 nci turda baþarýlý olarak 2,500 er TL kazanan 8 takýmdan; çeyrek finalde baþiarýlý olacak 4 takým 7,500 er TL para ödülünün sahibi olacak. Toplam 105,000 TL deðerindeki baþarý ödüllendirmesinin yapýlacaðý Daikin Kýbrýs Kupasý nda yarý final karþýlaþmalarý 4-5 Nisan 2012 tarihlerinde oynanacak. Final karþýlaþmasýnýn tarihi henüz belirlenmedi. Daikin Kýbrýs Kupasý nýn Çeyrek Final Programý: 21 Mart 2012 de oynanacak Cemal Balses Stadý nda Mormenekþe - Maðusa T.G. Yakup Özorun Stadý nda B. Baðcýl - Doðan T.B. Atatürk Stadý nda Çetinkaya -Cihangir 20 Temmuz Stadý nda Türk Ocaðý - K. Kaymaklý Daikin Kýbrýs Kupasý nda Ödüllendirme: Çeyrek final de elenecek takýmlar; 2,500 er TL Yarý final de elenecek her takým; 7,500 er TL 2 nci olacak takým; 30,000 TL Þampiyon takým; 50,000 TL Voleybolda Rauf Denktaþ Kupasý baþlýyor Voleybol büyüklerde klasman müsabakalarý tamamlanmasýnýn ardýndan gözler 3 Þubat Cuma akþamý baþlayacak olan Rauf R.Denktaþ Kuapasý'na çevrildi. Voleybol Federasyonu daha önce almýþ olduðu kararla Þubat tarihlerinde oynanacak olan Federasyon Kupasý'nýn ismini deðiþtirerek, Rauf R. Denktaþ Kupasý yapmýþtý. Merhum Cunhurbaþkanýmýz anýsýna düzenlenecek olan bu organizasyonda açýlýþ müsabakasý Vakýflar ile Magem bayan takýmlarý arasýnda oynanacak. Müsabaka saat 19.00'da Atatürk Spor Salonu'nda baþlayacak. Rauf R. Denktaþ Kupasý'nda 7 Þubat tarihinde erkeklerde DAÜ-Yeni Erenköy Belediyesi, Magem-Vakýflar yarý final müsabakalarýnda karþý karþýya gelecek. Bu müsabakalar sonucunda galip gelen takýmlar 10 Þubat tarihnde oynanacak olan bayanlar ve erkekler finalini oynama hakký elde edecek. Bayanlarda Vakýflar-Magem karþýlaþmasýnýn galibi fianlde YDÜ'nin rakibi olacak. Masa tenisciler Arýn Güvenir için oynayacak Masa Tenisi Federasyonu yakýn bir zamanda kaybettiði masa tenisçisi Arýn Güvenir için Güvenir Ailesi ile birlikte "Ferdi Gençler Turnuvasý" düzenleyecek. Federasyon Baþkaný Yusuf Karayusufoðlu'nun konu ile ilgili olarak yaptýðý açýklama þöyle. "Federasyonlarýn bir görevi de sporumuza hizmet etmiþ insanlarýmýzý unutturmamak ve anýsýný yaþatmaktýr. Merhum Arýn Güvenir için gençler yaþ grubunda kýz ve erkek kategorilerinde her yýl ferdi turnuva düzenlemek için karar almýþ bulunuyoruz. Ýlk turnuva 4 Þubat Cumartesi günü saat 10.00'da federasyonda baþlayacak. Bu turnuvaya sporcularýmýz yanýnda Merhum Arýn Güvenir'in masa tenisini arkadaþlarýnýn da katýlmasýný bekliyoruz.turnuvayý her yýl geleneksel olarak yapacaðýz." BÜYÜKLER LÝGÝ CUMA GÜNÜ YENÝDEN BAÞLIYOR Orta öðretimde sýnavlar nedeniyle ara verilen büyük erkekler takým ligi 3 Þubat Cuma akþamý saat 18.00'de federasyon salonunda baþlayacak. Maç programý þöyle. LAÜ-YDÜ / Levent Spor-GAÜ / MAGEM-Gençlik Merkezi Türkiye Futbol Federasyonu'nda deprem TFF Baþkaný Mehmetali Aydýnlar ve 2 kiþi istifa etti Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden, Baþkaný Mehmet Ali Aydýnlar ve baþkanvekilleri Göksel Gümüþdað ile Lutfi Arýboðan'ýn, görevlerinden istifa ettikleri açýklandý. Türkiye Futbol Federasyonu'nda 27 Þubat'ta yapýlmasýna karar verilen Seçimli TFF Genel Kurulu'na kadar icra kurulu üyesi Hüsnü Güreli vekaleten baþkanlýðý üstlenecek. TFF'nin resmi internet sitesinden yapýlan açýklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Ýcra Kurulu'nun bugün yaptýðý toplantý sonucunda, Türkiye Futbol Federasyonu Baþkaný Mehmet Ali Aydýnlar, TFF 1.Baþkanvekili Göksel Gümüþdað ve TFF 2.Baþkanvekili Lutfi Arýboðan görevlerinden istifa etmiþlerdir. 27 Þubat'ta yapýlmasýna karar verilen Seçimli TFF Genel Kurulu'na kadar Türkiye Futbol Federasyonu'na, Ýcra Kurulu üyesi Hüsnü Güreli vekaleten baþkanlýk edecektir. Yönetim Kurulu ve tüm kurullar, seçimli Genel Kurul'a kadar görevlerine devam edecektir" ifadeleri kullanýldý. Türkiye Spor Toto Süper Ligi devam ediyor Bugün Saat 18:00 Orduspor-Ankaragücü Saat 18:00 Ýstanbul.-K.D.Ç. Karabük Saat 18:00 Gençlerbirliði-Gaziantep Saat 20:30 Galatasaray-M.P. Antalya Saat 20:30 Trabzon-Bursaspor 2 Þubat 2012 Perþembe Saat 18:00 Sivasspor-Kayseri Saat 18:00 Samsunspor-Fenerbahçe Saat 20:30 Manisaspor-Eskiþehir Saat 20:30 Beþiktaþ-Mersin Ýdman Yurdu ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

2 Eðitim, bütün insanlarýn en temel haklarýndan bir tanesidir. Herkesin okuyup yazabilme, yeteneklerini geliþtirebilme, kendisine ve topluma yararlý bilgileri edinebilmesi için eðitim süreçlerinden geçebilmesi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini!

hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini! Bir vatandaþa Eroðlu-Küçük kapýþmasýný sorduk... Sen bu kapýþma hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Ekim 2011 Cumartesi YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Kasým 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3603 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) KAN ARANIYOR. Ali Osman

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Kasým 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3603 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) KAN ARANIYOR. Ali Osman Dün mecliste yeni bir konuþma rekoru kýran Çakýcý ya laf atýlýnca, Arif Albayrak Býrakýn adamý konuþsun da aðzýndan bal akýyor dedi. Biz dememiþ miydik size, meclis ballý börekli! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM... "Ya dün, ya dünya" diyor size biri... Diðeri "Fark var, arkasýnda halk var" diyor. Biz de size diyoruz ki, varsa da yoksa da yalnýz yaseminler var! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı