MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar"

Transkript

1

2 MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar YAYIN KURULU* (Editorial Board) Prof. Dr. Hakan Pekcan tez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve cra flas Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi Doç. Dr. Tufan Ö üz stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Ö retim Üyesi Doç. Dr. Hanife Öztürk stanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi * Yay n Kurulu sadece bu eserin bilimsel de erlendirilmesi için oluflmufltur. Eserde ileri sürülen görüfller yazar na ait olup, Yay n Kurulu bu görüfllerden dolay herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

3 MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar Halil Do ru DO RU Hukuk Yay nlar stanbul, 2007

4 ii Do ru Yay nc l k Do ru Hukuk Yay nlar /Finans Hukuku Serisi:1 Birinci Bas : May s 2007, stanbul ISBN: Tasar m: BEG letiflim Kapak Tasar m : Turgut Sarar Cilt ve Bask : Ohan Matbaac l k San. Tic. Ltd. fiti. Siparifl ve Da t m: Do ru Dan flmanl k ve Yay nc l k Ltd. fiti. Tevfik Erdönmez Sk. No:22/4 Yayla Palas Apt. Esentepe stanbul Tel: (212) Fax: (212) Beta Bas m Yay m Da t m A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No. 13/15 Ca alo lu stanbul Tel: (212) Fax: (212) www. betakitap.com Bu eserin tüm yay n haklar Do ru Dan flmanl k ve Yay nc l k Ltd. fiti.'ye aittir. Her hakk sakl olup, hiçbir biçimde izinsiz olarak ço alt lamaz ve da t lamaz. Eserden normal ölçüyü aflan flekilde al nt yap lamaz. Kanuni s n rlar içinde yap lan al nt larda kaynak gösterilmesi zorunludur.

5 iii Yazar Hakk nda Halil Do ru, 1983 y l nda iflletme fakültesi mezunu olarak SPK'da mesleki kariyerine bafllad. SPK Denetleme ve Ortakl klar Finansman Daireleri nde dokuz y l uzman yard mc s ve uzman olarak çal flt ktan sonra 1992 y l nda avukatl k kariyerine Pekin & Pekin'de bafllad. Halen 1994 y l nda kurmufl oldu u, sermaye piyasas ve finans hukukunda uzmanl ile tan nan Do ru Hukuk Bürosu'nda hukuk hizmeti vermeye devam etmektedir. Mesleki kariyeri yan nda Wharton School, London School of Economics ve stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde akademik çal flmalar yapan yazar halen Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Doktora çal flmalar na (tez aflamas ) devam etmektedir.

6 iv

7 Biricik o lum Cem Do ru'ya... v

8 vi Önsöz Uygulamaya girdi inde pek çok yönden ülkemizde de ifliklikler yarataca söylenen, 5582 say l Konut Finansman Sistemine liflkin Çeflitli Kanunlarda De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanun, 06 Mart 2007 tarihinde Resmi Gazete de yay nlanarak yürürlü e girdi. Yürürlü e girmesinden sonra önemli bir kesimi ilgilendirecek bu Kanun, hem finansman hem de hukuki aç dan büyük bir öneme sahiptir. Özellikle konut yap m nda ve finans kesiminde yaflanacak yenilikler, hukuk alan nda da pek çok yeni uyuflmazl k ve bu uyuflmazl klar n çözümü yönünde tart flmalar beraberinde getirecektir. Kanun un hem yeni oluflu, hem de hukuk d fl ndaki alanlar da ilgilendirmesi uygulamada karfl lafl lacak sorunlar n çözümünü zaman zaman güçlefltirebilecektir. Bu nedenle, bu alanda yaz lacak eserler, bu güçlüklerin afl lmas nda önem kazanacakt r. Say n Avukat Halil Do ru taraf ndan yaz lan ve ülkemizde bu husustaki ilk çal flmalar aras nda yerini alan Menkul K ymetlefltirme & Mortgage isimli bu eser, uygulamada karfl lafl lacak sorunlar n çözümüne önemli bir katk sa layacakt r. Yabanc hukuktaki incelemeleri de esas alarak yap lan bu kapsaml çal flman n Girifl Bölümü nde genel bilgiler verilmeye çal fl lm flt r. Kanun ile hukuk terminolojisine kat lacak olan yeni terimler aç klanmaya çal fl lm flt r. Hukuk bilgisi kadar finans bilgisini de gerektiren bu terim ve aç klamalar Say n Do ru taraf ndan baflar l flekilde aç klanm flt r. Birinci Bölüm de menkul k ymetlefltirme ele al nm flt r. vii Hangi varl klar n menkul k ymetlefltirilebilece i ve bu konudaki riskler ile risklerin azalmas için sa lanan güvenceler Birinci Bölüm 2'de aç klanm flt r.

9 vii Birinci Bölüm 3'te menkul k ymetlefltirme iflleminin taraflar, bu ifllemin safhalar ve bu ifllemlerde kullan lan sözleflmeler ve di er belgeler aç klanmaya çal fl lm flt r. 4'te ise, menkul k ymetlefltirmenin hukuki yönü ele al narak alacaklar n özel amaçl kurulufla devri, kaynak flirketin iflas veya ödeme güçlü ü içine düflmesi halindeki durum ile özel amaçl kuruluflun ve alacak tahsilat yapan kuruluflun iflas halinde ortaya ç kan durum de erlendirilmifltir. Birinci Bölüm 5 menkul k ymetlefltirme iflleminin Türk hukuku bak m ndan de erlendirilmesine ayr lm fl ve 4'teki incelemelerin Türk hukuku bak m ndan arz etti i özellikler üzerinde durulmufltur. 6 ise, varl a dayal menkul k ymetlere iliflkin ülke uygulamalar na ayr lm flt r. Eserin kinci Bölümü nde ipotekli tahviller ve bunlara iliflkin ülke uygulamalar na yer verilmifl; Üçüncü Bölüm de ise varl a dayal menkul k ymetler ve ipotekli tahvillere iliflkin Türkiye'deki uygulama aç klanm flt r. Uzun süren titiz bir çal flma sonunda haz rlanan bu eserin, uygulama ve doktrinde önemli bir bofllu u dolduracak bir baflvuru eseri olaca na inan yorum ve Say n Halil Do ru'yu bu baflar l çal flmas ndan ötürü kutluyorum Prof. Dr. Hakan Pekcan tez

10 viii Yazar n Önsözü Bu Kitab n öyküsü 1992 y l ndaki finans reformu kapsam nda varl a dayal menkul k ymetler in Sermaye Piyasas Kanunu'nda düzenlenmesine dek götürülebilir. Amerika'da büyük bir finansal yenilik ( innovation ) ve finansal arac l ortadan kald racak, her derde deva bir araç olarak sunulan menkul k ymetlefltirme asl nda Türk hukukuna girmekte pek fazla gecikmemiflti. Tabii bunda aralar nda yer ald m, o tarihteki Sermaye Piyasas Kurulu'nun hevesli, çal flkan, genç ekibinin ve OECD kapsam nda gerçekleflen Wharton School e itimlerinin önemli bir rolü olmufltur. Bu arada, daha SPK'n n VDMK Tebli i (Seri: III No. 14) yay nlanmadan ben kendimi masan n öbür taraf nda, hukukçu olarak buldum. Seri: III No. 14 Tebli i'nin yay nlanmas ndan sonra VDMK ihraçlar bafllasa da, k saltmas n n okunuflundan dolay v d m k olarak an lan bu menkul k ymetlerin, Amerika'daki as llar olan asset backed securities ile pek ilgisi oldu u da söylenemezdi. Bu menkul k ymetler, bir süre ucuz (mevduat munzam karfl l na tabi olmayan) mevduat olarak asl ile iliflkisiz biçimde bankalar taraf ndan kullan ld ktan sonra ekonomi bürokrasisinin hakl bast rmas yla fiilen durduruldu. Buna karfl n globalleflme sürecinin etkisiyle Seri: III No.14 Tebli i kapsam nda yap lamayan, yap lsa bile asl na pek de benzemeyen menkul k ymetlefltirmenin yurtd fl nda nas l gerçeklefltirildi ine hukukçu olarak tan k olma f rsat buldum: O zaman n öncü yat r m bankalar ndan birinin ifltiraki kredi kart flirketi kredi kart ndan do acak alacaklar n uluslararas piyasalarda menkul k ymetlefltirmekteydi. Menkul k ymet ihrac yurtd fl ndayd ama alacak Türkiye'de Türk hukukuna tabi sözleflmelerden (kredi kart sözleflmeleri) do uyordu. Alacaklar yaratan flirket bir Türk flirketiydi ve iflas durumunda; menkul k ymetleflen alacaklar iflas masas na girecek; alacaklar n yurt d fl ndaki özel amaçl kurulufla devrinin iptalinin istenip istenemeyece i ve dolay s yla menkul k ymet sahiplerinin haklar n etkileyecek bu önemli hususlar hep Türk hukukuna tabi olacakt. Türk hukukçusu olarak bu hususlara iliflkin bir hukuki görüfl ( legal opinion ) vermemiz gerekiyordu. Böylece menkul k ymetlefltirmeyi hem teorik olarak inceleme hem de pratik olarak görme flans m oldu. Konunun hukuki zenginli i de oldukça dikkat çekiciydi. Bu yüzden de 2001 y l nda yaflanan kriz, y llarca ifl yo unlu undan bir türlü yazamad m yüksek lisans tezimi yazmam için bana f rsat sa lad nda, tezimin konusu hemen belli oldu: Menkul

11 ix K ymetlefltirmenin Hukuki ve Genel Esaslar. Kitab n Birinci Bölümü ile Üçüncü Bölümü'nün bir k sm n n ( 9) nüvesini teflkil eden tezin dan flmanl n Doçent Dr. Tufan Ö üz yapt. Kendisine yard mlar için teflekkürü bir borç bilirim. Tezi daha önce yay nlamak istediysem de, kitaplaflmadan önce tekrar gözden geçirmeyi arzu etti im ve buna da f rsat bulamad m için bu bugüne kadar bu iste im gerçekleflemedi. Kitab yay nlamaya karar verdi imde ise Mortgage düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye'de de uygulanmas söz konusu olan K ta Avrupas 'ndaki ipotekli tahvillerin ( mortgage bonds ) çal flmaya dahil edilmesi kaç n lmaz olmufltu. Böylece oldukça dinamik bir süreç içinde Kitap n kinci Bölümü ve Üçüncü Bölümü nün di er k sm ( 10) yaz ld. Önce SPK'n n ilk tasar s, bu tasar daki de ifliklikler ve Hükümet tasar s derken Mortgage Kanunu ve ipotekli tahvillerin anlat ld Üçüncü Bölüm 10'da bir çok kez de ifliklikler yap lmak zorunda kal nd. Kitap yay n için dizgiye verildi inde ise as l sürpriz ile karfl laflt m. Aylard r komisyonlarda bekleyen Tasar birden TBMM'ye gönderildi ve h zla yasalaflt. Kitap ta yap lmas gereken de ifliklik ise, tasar kelimesinin kanun ile de ifltirilmesinden ve tahminimden çok daha fazla oldu. Nihayet oldukça uzun süren bu öyküyü noktalamadan önce, Kitap n yay nlamas nda eme i geçenlere teflekkür etmek isterim. Öncelikle Kitap okuyup, de erli elefltirileri ile katk da bulunan ve önsöz yazma nezaketini gösteren Prof. Dr. Hakan Pekcan tez'e, yine Kitab n Yay n Kurulu nda yer alan Doç. Dr. Tufan Ö üz ve Doç. Dr. Hanife Öztürk'e katk lar ve ay rd klar zaman için teflekkür ederim. Kitab n bu hale gelmesinde, ilk okuyucular olan Do ru Hukuk Bürosu'ndaki genç meslektafllar m n önemli bir rolü olmufltur. Baflta Av. Burcu Eren olmak üzere Stj. Av. Selen Sümer, Stj. Av. Aydan Erdem ile Kitaba katk s olan Do ru Hukuk Bürosu'nun mevcut ve eski çal flanlar n n tümüne teflekkür ederim. Kitab n okuma ve düzeltmelerini yapan, bas ma haz rlayan baflta Bar fl Do ru olmak üzere BEG letiflim ekibine de teflekkür borçluyum , stanbul Halil Do ru

12 x

13 Ç NDEK LER xi Yazar Hakk nda Önsöz Yazar n Önsözü 1. Genel Bilgiler Girifl I. Menkul K ymetlefltirme ( Securitization ): Varl a Dayal Menkul K ymetler ( Asset Backed Securities ) ve pote e Dayal Menkul K ymetler ( Mortgage Backed Securities ) 3 A. Menkul K ymetlefltirme ve Varl a Dayal Menkul K ymet Nedir? 3 B. Varl a Dayal Menkul K ymetlerin Türleri 7 1. pote e Dayal Menkul K ymetler ( Mortgage Backed Securities ) ve Di er Varl a Dayal Menkul K ymetler 7 2. Ç kar lma Yöntemi ve Sa lad Haklar Bak m ndan Ayr mlar 9 3. SPK Tebli ine Göre hraç Edilen VDMK'n n Durumu 10 II. potekli Tahviller ( Mortgage Bonds veya Covered Bonds ) 12 III. potek ve Mortgage Kavramlar 13 IV. Özel Amaçl Kurulufl ( Special Purpose Vehicle ) ve Trust Kavram 16 V. Varl a Dayal Menkul K ymetler ( Asset Backed Securities ) potekli Tahviller ( Mortgage Bonds veya Covered Bonds ) ve Benzeri fllemlerin Karfl laflt r lmas 18 A. pote e Dayal Menkul K ymetlerin ( Mortgage Backed Securities ) potekli Tahviller ( Mortgage Bonds veya Covered Bonds ) ile Karfl laflt r lmas Kanuni Düzenleme Gerektirip Gerektirmemesi Bak m ndan hraçç s Bak m ndan Kaynak fiirketin hraç Olunan Menkul K ymete liflkin Ödemelerden Sorumlu Olup Olmamas Bak m ndan Alacaklar n Kaynak fiirketin Mal Varl na Dahil Olup Olmamas Bak m ndan hraç Edilen Menkul K ymetin Bilançoda Borç Olarak Görünüp Görünmemesi ( On Balance Sheet / Off Balance Sheet ) Bak m ndan Sermaye Yeterlili i Düzenlemeleri Bak m ndan Kaynak fiirketin flas Bak m ndan Derecelendirme ( Rating ) Bak m ndan 25 B. Menkul K ymetlefltirme ( Securitization ) ve potekli Tahvillerin ( Mortgage Bonds veya Covered Bonds ) Benzer fllem ve Menkul K ymetlerle Karfl laflt r lmas Faktoring ile Karfl laflt r lmas Türk Hukuku'nda Mevcut Baz Menkul K ymetler ile Karfl laflt r lmas 27 a. Medeni Kanun'da Düzenlenen Menkul K ymetlerle Karfl laflt r lmas 27 (aa) potekli Borç Senedi, rat Senedi, Tafl nmaz Rehniyle Temin Edilmifl Senetler 28 (bb) Rehinli Tahvil 31 b. Tahvil ve Finansman Bonosu Gibi Menkul K ymetlerle Karfl laflt r lmas Sentetik Varl a Dayal Menkul K ymetlerle Karfl laflt r lmas 35 VI. Terim Sorunu: Menkul K ymetlefltirme ( Securitization ) ve potekli Tahviller ( Mortgage Bonds veya Covered Bonds ) Terimlerine Verdi imiz Anlam 37

14 xii Birinci Bölüm Menkul K ymetlefltirme: Varl a Dayal Menkul K ymetler ve pote e Dayal Menkul K ymetler 2. Genel Esaslar I. Hangi Varl klar Menkul K ymetlefltirilebilir? 41 II. Menkul K ymetlefltirmede Karfl lafl lan Riskler 43 A. Alacaklar n Ödenmemesi Riski ( Credit Risk ) 43 B. Likidite Riski ( Liquidity Risk ) 44 C. Erken Ödeme Riski ( Prepayment Risk ) 44 D. Finansal Riskler ( Financial Risks ) 45 E. Faaliyet Riski ( Performance Risk ) 46 F. Hukuki Riskler ( Legal Risks ) 47 III. Risklerin Azalt lmas çin Güvence Sa lanmas ( Credit Enhancement ) 48 A. Genel Olarak 48 B. Kaynak fiirket Taraf ndan Sa lanan Güvenceler 48 C. Üçüncü Kifliler Taraf ndan Sa lanan Güvenceler Genel Olarak Banka Garantisi/Teminat Mektubu ( Bank Guarantee / Letter of Guarantee ) Birinci S n f/ kinci S n f Menkul K ymet hrac ( Senior/Subordinated Securities ) Sigorta Teminat Swap 55 IV. Menkul K ymetlefltirmenin Sa lad Faydalar ve Menkul K ymetlefltirme Lehinde/ Aleyhindeki Görüfller 56 A. Genel Olarak 56 B. Kaynak fiirketin Sa lad Faydalar Riskin Devri ve Likiditenin Artmas Sermaye Piyasas ndan Kaynak Sa lama mkan Fonlama Maliyetinin Düflmesi Kaynak fiirketin Bilançosu Üzerinde Olumlu Etki Sa lamas 59 C. Makro Ekonomik Faydalar 62 D. Menkul K ymetlefltirmenin Aleyhindeki Görüfl ve Elefltiriler Menkul K ymetlefltirme fllemi I. Menkul K ymetlefltirme flleminin Taraflar 67 A. Kaynak fiirket ( Originator ) 67 B. Özel Amaçl Kurulufl ( Special Purpose Vehicle ) 69 C. Yat r m Bankalar ( Investment Bankers - Underwriters ) 70 D. Alacaklar çin Tahsilat ve Takip Hizmetini Veren Kurulufl ( Servicer ) 71 E. Güvence Sa layan Kurulufllar ( Credit Enhancers ) 72 F. Derecelendirme ( Rating ) fiirketleri 72 G. Yat r mc lar 74 H. Hukuk Bürolar 74

15 xiii II. Menkul K ymetlefltirme flleminin Safhalar 76 A. Alacaklar n ve Kaynak fiirketin Seçimi 76 B. Kat l mc lar n, Hukuki Yap n n ve Alacaklar n Sat fl Fiyat n n Belirlenmesi Kat l mc lar n ve Hukuki Yap n n Belirlenmesi Alacaklar n Sat fl Fiyat n n Belirlenmesi 80 C. Özel Amaçl Kuruluflun Kurulmas 81 D. Alacaklar n Devri ve Sat fl Bedelinin Ödenmesi 82 E. Arac l k Yüklenim ( Underwriting ) Sözleflmesinin Akdedilmesi, Varl a Dayal Menkul K ymetlerin hraç ve Sat fl 84 F. Alacaklar n Tahsili ve Varl a Dayal Menkul K ymetlerin Geri Ödenmesi 84 III. Menkul K ymetlefltirme flleminde Kullan lan Sözleflme ve Di er Dokümantasyon 86 A. Alacaklar n Devrine liflkin Sözleflme 86 B. Köprü Finansman ve Güvence Sa lanmas na liflkin Sözleflmeler 87 C. Arac l k Yüklenim ( Underwriting ) Sözleflmesi 88 D. Alacak Tahsilat na liflkin Vekalet Sözleflmesi 89 E. Hukuki Görüfl ( Legal Opinion ) 89 F. Halka Arz ve Sat fl Dokümanlar Menkul K ymetlefltirmenin Hukuki Meseleleri I. Alacaklar n Özel Amaçl Kurulufla Devri 92 A. Alaca n Temlikinin Hükmü, Temlik Neticesinde Alacak ve potek Hakk n n Özel Amaçl Kurulufla Geçip Geçmedi i 92 B. Alaca n Temlikinde Geçerlilik fiartlar 94 C. Alaca n Temlikinde Yetki Sorunu Birden Fazla Temlik Olmas ve Öncelik Sorunu Temlik Yetkisinin K s tlanm fl Olmas leride Do acak Alacaklar n Temliki 97 II. Kaynak fiirketin flas veya Ödeme Güçsüzlü üne Düflmesi 98 A. Temlikin Gerçek Sat fl ( True Sale ) veya Ödünç çin Verilmifl Teminat Olarak Kabul Edilmesi Sorunu Genel Olarak fllemin Gerçek Sat fl veya Ödünç Olarak Kabul Edilmesinde Etkili Faktörler 100 B. Hileli Devir ( Fraudulent Conveyance ) 105 C. flas Durumunda Kaynak fiirket ve Özel Amaçl fiirketin Konsolide Edilmesi ( Substantive Consolidation ) 106 III. Özel Amaçl Kuruluflun flas 108 IV. Alacak Tahsilat ve Takibi Hizmeti Veren Kuruluflun flas 110 V. Menkul K ymetlefltirme flleminin Tabi Oldu u Mevzuat 111 A. Menkul K ymet ve Borsa Mevzuat 111 B. Muhasebe Standartlar na liflkin Mevzuat Genel Olarak Uluslararas Muhasebe Standartlar IAS C. Vergi Mevzuat 116 D. Sermaye Yeterlili i ( Capital Adequacy ) Mevzuat Genel olarak 117

16 xiv 2. Basel Komitesi Düzenlemeleri 118 a. Basel 1988 Accord Düzenlemesi 118 (aa) Genel Olarak Sermaye Yeterlili i Yükümlülükleri 118 (bb) Menkul K ymetlefltirme flleminin Sermaye Yeterlili ine Tabi Olmamas çin Aranan fiartlar 121 b. Basel II Düzenlemesi 122 (aa) Genel Olarak Sermaye Yeterlili i Yükümlülükleri 122 (bb) Menkul K ymetlefltirme flleminin Sermaye Yeterlili ine Tabi Olmamas çin Aranan fiartlar 124 E. lgili Di er Mevzuat Menkul K ymetlefltirmenin Türk Hukuku Bak m ndan De erlendirilmesi I. Genel Olarak 128 II. Alacaklar n Özel Amaçl Kurulufla Devri 128 A. Türk Hukukunda Alacak Hakk n n Niteli i ve Devredilebilen Alacaklar 131 B. Alacak Hakk n n Devredilmesi; Yenileme / Alaca n Temliki 132 C. Alaca n Temlikinin Hükümleri Alaca n Temlik Alan n Mal Varl na ntikal Etmesi Alaca a Ba l Haklar n Temlik Alana ntikali Alacakla lgili Belge ve Bilgileri Verme Yükümlülü ü Borçlunun Durumu 136 a. Borçlunun Alaca Temlik Alana Ödeme Yükümlülü ü 136 b. Borçlular n Durumunun De iflmemesi Alaca Temlik Edenin, Alaca n Varl ndan ve Borçlunun Ödeme Güçsüzlü ünden Sorumlulu u 139 a. Alaca n Varl n n Garanti Edilmesi 139 b. Borçlunun Ödeme Güçsüzlü ünden Sorumluluk 140 D. Alaca n Temlikinde Geçerlilik fiartlar 141 E. Alaca n Temlikinde Yetki Sorunu Alacak Hakk n n Mevcut Olmamas 141 a. Alaca n Hiç Do mam fl Olmas, Geçersiz Bir Sebebe Dayanmas ve Muvazaal Alacaklar 141 b. Birden Fazla Temlik Olmas Alaca n Temlikinde Hukuki Bir Engel Bulunmas 144 a. Kanuni Temlik Engelleri 144 b. Sözleflmede Yer Alan Temlik Engelleri leride Do acak Alacaklar n Temliki 145 III. Kaynak fiirketin flas n n veya Ödeme Güçsüzlü ünün Menkul K ymetlefltirme fllemine Etkileri 153 A. Genel Olarak 153 B. Menkul K ymetlefltirme flleminin Alacak Sat fl veya Ödünç Olarak Kabul Edilmesi Sorunu Türk Hukuku Bak m ndan Menkul K ymetlefltirme flleminin Hukuki Niteli i Menkul K ymetlefltirme flleminin Ödünç Olarak Kabul Edilmesinin Hukuki Neticeleri 157 a. Menkul K ymetlefltirme flleminin Ödünç Niteli inde Olmas n n Alaca n Temliki fllemi Üzerindeki Etkisi 157

17 xv b. Kaynak fiirketin flas Durumunda Menkul K ymetlefltirme flleminin Ödünç Olarak Kabul Edilmesinin Hukuki Neticeleri 163 (aa) Alaca n Temliki nançl fllem Kabul Edildi inde 163 (bb) Alaca n Temliki Dan fl kl (Muvazaal ) fllem Kabul Edildi inde164 (aaa) Alacak Rehninin Geçersiz Olmas 165 (bbb) Alacak Rehninin Geçerli Olmas 166 C. Alaca n Temliki flleminin ptal Edilebilirli i Genel Olarak ptal Sebepleri 169 a. Temlik Edilen Alacak Karfl l nda Al nan Bedelin Çok Düflük Olmas 169 b. Kaynak fiirketin Aciz Halindeyken Alacaklar n Temlik Etmesi 171 c. Alaca n Temlikinin Hileli Olmas ( Fraudulent Conveyance ) ptal Davas n Açabilecek Kifliler Alaca n Temliki flleminin ptal Edilmesinin Neticeleri 174 IV. Özel Amaçl Kuruluflun flastan Korunmas Meselesi 175 A. Genel Olarak 175 B. Özel Amaçl Kuruluflun flas n n Etkileri Alacaklar n flas Masas na Girmesi Varl a Dayal Menkul K ymetlerin Muaccel Hale Gelmesi ve Geri Ödenmesi 176 C. Özel Amaçl Kuruluflun flastan Korunmas 177 D. Yat r m Fonlar n n Özel Amaçl Kurulufl Olarak Kullan lmas 179 V. Alacak Tahsilat ve Takibi Hizmeti Veren Kuruluflun flas 181 VI. Menkul K ymetlefltirme flleminin Tabi Oldu u Mevzuat 182 A. Menkul K ymet ve Borsa Mevzuat 183 B. Muhasebe Standartlar na liflkin Mevzuat Genel Olarak Sermaye Piyasas Kanununa Tabi fiirketler Bak m ndan Bankalar Bak m ndan 188 C. Vergi Mevzuat Kaynak fiirket ve Özel Amaçl Kuruluflun Vergilendirilmesi Katma De er Vergisi Bak m ndan Damga Vergisi Harçlar Kanunu Varl a Dayal Menkul K ymet Al m Sat m Kazanc ve Faizlerinin Vergilendirilmesi 194 D. Sermaye Yeterlili i (Capital Adequacy) Mevzuat 195 E. Tüketicinin Korunmas na liflkin Mevzuat Yabanc Ülke Uygulamalar I. ABD 197 A. Tarihsel Geliflim 197 B. ABD'deki Menkul K ymet ve Borsa Düzenlemeleri Genel Olarak Tarihli Yat r m fiirketleri Kanunu Menkul K ymetler Kanunu ( Securities Act of 1933 ), Borsalar Kanunu ( Securities Exchange Act of 1934 ) ve SEC Düzenlemeleri 201 C. Muhasebe Standartlar 204

18 xvi II. ngiltere 208 III. Fransa 210 IV. Almanya 213 V. sviçre 215 kinci Bölüm potekli Tahviller (Mortgage Bonds) 7. potekli Tahviller ve Ülke Uygulamalar I. Genel Olarak 219 II. Fransa 221 III. Almanya 222 IV. sviçre 224 Üçüncü Bölüm Varl a Dayal Menkul K ymetler ve potekli Tahvillere liflkin Türkiye Uygulamas 8. Türk Menkul K ymetler Hukuku: Sermaye Piyasas Kanunu ve Sermaye Piyasas Kurulu Uygulamalar I. Genel Olarak 227 II. Sermaye Piyasas Mevzuat Çerçevesinde Menkul K ymet Hukukunun Esaslar 230 A. Türkiye'de hraç Olunan Tüm Menkul K ymetlerin fiartlar n n Kurulca Belirlenmesi 230 B. Menkul K ymetlerin hraç ve Halka Arz Edilmesi çin SPK Kayd na Al nmas n n Zorunlu Olmas 231 C. Menkul K ymet hrac çin Kurul Düzenlemelerindeki Menkul K ymet Türüne ve Bu Tür çin SPK Taraf ndan Belirlenen fiartlara Uyulmas n n Zorunlu Olmas, SPK Taraf ndan Düzenlemesi Yap lmam fl Bir Menkul K ymetin hraç Edilememesi 231 D. Menkul K ymetlerin Sadece Sermaye Piyasas Kanununda Say lan hraçç lar Taraf ndan hraç Edilebilmesi 232 III. SPK'n n Menkul K ymet hdas Etme Yetkisinin S n rlar 233 IV. Yabanc l k Unsuru Tafl yan Menkul K ymet fllemlerinde SPK Mevzuat ve Türk Hukukunun Uygulan p Uygulanmayaca Sorunu 236 A. Genel Olarak 236 B. Yabanc Menkul K ymetlerin Durumu Yabanc Menkul K ymetin Halka Arz veya Sat fl n n Türkiye'de Gerçekleflmesi Durumu Yabanc Menkul K ymetin Yurt D fl ndan Sat n Al nmas Durumu Menkul K ymetlefltirme flleminde Kaynak fiirketin Türk fiirketi Olmas Durumu 242 C. Türk fiirketi Taraf ndan hraç Olunan Menkul K ymetlerin Yurt D fl nda Sat lmas 243

19 9. Varl a Dayal Menkul K ymet Düzenlemeleri I. Genel Olarak 246 II. Varl a Dayal Menkul K ymetlere liflkin Düzenleme 248 A Say l Kanun Öncesi Genel Olarak Sermaye Piyasas Kurulu'nun Varl a Dayal Menkul K ymetlere liflkin Düzenlemesi (Seri: III No. 14 Tebli i) 252 a. Genel Olarak 252 b. Do rudan hraç 253 (aa) Do rudan hraç Yetkisine Sahip Kurulufllar ve Menkul K ymetlefltirilebilecek Alacaklar 253 (bb) hraç Limiti 254 (cc) Do rudan hraç'ta Akdedilecek Sözleflmeler 256 (aaa) Vekalet Sözleflmesi 256 (bbb) Saklama Sözleflmesi Yap lmas ve Alacak Portföyünün Saklanmas 258 (dd) Do rudan hraç Yöntemi le Ç kar lan VDMK'n n De erlendirilmesi 259 (aaa) 1999 Öncesi Dönem 259 (bbb) 1999 Sonras Dönem 260 (aaaa) Alacaklar ve Duran Varl klar Üzerine Getirilen Tasarruf Yetkisi S n rlamalar n n Kapsam ve Hukuki Niteli i 261 (bbbb) Türk cra ve flas Hukuku Bak m ndan Alacaklar Üzerindeki Haciz Yasa n n Hukuki Neticeleri 263 (aaaaa) flas D fl nda 263 (bbbbb) hraçç n n flas Durumunda 264 (cccc) Alacaklar Üzerindeki Tasarruf ve Haciz Yasa n n VDMK Üzerindeki Etkisinin De erlendirilmesi 266 c. Alaca n Temliki Yoluyla Yap lan hraç 267 (aa) hraçç lar 267 (aaa) Genel Finans Ortakl ( GFO ) 267 (bbb) Bankalar 269 (bb) Alacak Temellük Ederek VDMK hrac nda Menkul K ymetlefltirilebilecek Alacaklar 269 (cc) hraç Limiti ve fllem Limiti 270 (dd) Alacak Temellükü Yolu le VDMK hrac nda Akdedilmesi Gereken Sözleflmeler 271 (aaa) Alaca n Temliki Sözleflmesi 271 (bbb) Vekalet Sözleflmesi 273 (ccc) Saklama Sözleflmesi Yap lmas ve Alacak Portföyünün Saklanmas 274 (ee) Alaca n Temliki Yoluyla Yap lan VDMK hraçlar n n De erlendirilmesi 275 B Say l Kanun Sonras 276 xvii

20 xviii 10. Mortgage Kanunu ve potek Teminatl Menkul K ymet Düzenlemeleri I. Genel Olarak 280 II. Konut Finansman Kavram ve Konut Finansman fllemlerine Uygulanacak Hükümler 281 A. Konut Finansman n n Tan m ve Unsurlar 281 B. Konut Finansman Kapsam na Giren fllemlere Uygulanacak Hükümler cra ve flas Kanunu Hükümleri 286 a. Konut Finansman ndan Kaynaklanan potekli Alacaklar n Haciz Yoluyla Takip Edilebilmesi ( K md. 45) 287 b. halenin Feshini steyenlerin Yüzde On Yerine Yüzde Yirmi Oran nda Para Cezas na Çarpt r lmas ( K md. 134/II) 287 c. pote in Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Sat fl n Durdurulmas çin Gereken Teminat n %15'ten %30'a Yükseltilmesi ( K md. 149/a) 288 d. K ymet Takdiri ve Bilirkifli ncelemelerinin Belirli Kiflilerce Yap lmas Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanun Hükümleri 289 a. Genel Olarak 289 b. Ba l Kredide Kredi Veren ve Krediyi Devralan n Sorumlulu u (TKHK md. 4/III ve 7/III) 290 c. Kredi Verenin Sorumlulu unun Daralt lmas 294 d. Konut Finansman Sözleflmelerine Uygulanacak Hükümler 295 C. Vergi Teflvikleri Gelir Vergisi stisnalar 298 a. Konut Finansman fllemlerine liflkin Faiz Giderlerinin Ücretten Düflülmesi 298 b. Menkul K ymetlere Ödenecek Kâr Pay, Faiz ve Benzeri Gelirlerden Yap lacak Vergi Kesintileri Harçlar Kanunu stisnalar 298 a. Tapu Harçlar 298 b. Yarg Harçlar Damga Vergisi 299 a. Konut Finansman fllemleri 299 b. Menkul K ymet hraç fllemleri Gider Vergisi Katma De er Vergisi 300 III. potek Teminatl Menkul K ymet ( TMK) 301 A. Genel Olarak 301 B. potek Teminatl Menkul K ymet hraç Edebilecek Kurulufllar Bankalar potek Finansman Kurulufllar ( FK) 303 a. Kurulufl fiartlar 303 b. Faaliyetleri ve Denetimi 304 c. Teminatlar n Korunmas 305 (aa) Korunmaya Tabi Teminatlar 305 (bb) Teminatlar n Korunmas ve Hukuki Neticeleri 307 (aaa) Tasarruf Yetkisinin S n rland r lmas 307 (bbb) Teminatlar n Üçüncü Kiflilerden Korunmas 310 (aaaa) Haczedilememesi 310 (bbbb) htiyati Tedbire Konu Olmamas 311 (cccc) flas Masas na Dahil Olmamas 312

21 xix C. hraç Usulü 314 D. Teminat Havuzu ve Teminat Gösterilebilecek Varl klar Genel Olarak Teminat Gösterilebilecek Varl klar 315 a. potek Teminat Tafl yan Alacaklar 315 b. kame Varl klar 317 c. Türev Sözleflmeleri Teminat n Oluflumuna liflkin fiartlar Teminat Havuzunun Hukuki Niteli i 319 E. TMK'ya Uygulanacak Hükümler ve TMK Sahiplerinin Haklar Genel Olarak Teminat Havuzundaki Varl klar n Korunmas 328 a. Tasarruf Yetkisinin S n rland r lmas 328 b. Haciz Yasa (SPKn. md. 13/A f.13) 331 c. htiyati Tedbir Yasa (SPKn. md. 13/A f.13) 332 d. flas Masas na Dahil Olmamas (SPKn. md. 13/A f.13) SPK Taraf ndan Tedbir Al nmas Gereken Durumlar ve Al nabilecek Tedbirler (SPKn. md. 13/A f.15 ve 16) 334 a. SPK Taraf ndan Tedbir Al nmas n Gerektiren Durumlar 334 (aa) TMK'dan Kaynaklanan Yükümlülüklerin Vadesinde Yerine Getirilmemesi 334 (bb) hraçç n n Yönetiminin Kamu Kurumlar na Devredilmesi veya Faaliyet zninin Kald r lmas 334 (cc) hraçç n n flas 335 (dd) flas D fl Tasfiye ve flas n Ertelenmesi 335 b. SPK Taraf ndan Al nabilecek Tedbirler 337 (aa) Genel Olarak 337 (bb) TMK'lar n Erken tfa Edilip Edilmeyece i Hususunda Karar Verilmesi 338 (cc) Teminat Havuzundaki Varl klar n Tahsil ve daresi ile TMK Sahiplerine Ödeme Yap lmas fllerini Yürütecek Kuruluflun Belirlenmesi 339 (aaa) dareci Atanmas 339 (bbb) Varl klar n potek Teminatl Menkul K ymetlerden Kaynaklanan Her Türlü Yükümlülü ü Üstlenecek hraçç Niteli ini Haiz Bir Baflka Kurulufla Devredilmesi 341 (ccc) Teminat Havuzundaki Varl klar n Tedrici Tasfiyesi le Tedrici Tasfiyeye liflkin fllemlerin Yat r mc lar Koruma Fonu Taraf ndan Yürütülmesi 343 c. TMK Tebli Tasla 'ndaki Düzenleme 344 (aa) hraçç n n Listeden Ç kar lmas 344 (bb) hraçç n n Listeden Ç kar lmas Durumunda Uygulanacak Tedbirler 346 (aaa) dareci Atanmas ve Erken tfa 346 (bbb) Varl klar n hraçç Niteli ine Haiz Bir Baflka Kurulufla Devri 348 (cc) hraçç n n flas Durumunda Uygulanacak Tedbirler 349 F. potek Teminatl Menkul K ymetlere liflkin De erlendirme 350 IV. Varl k Teminatl Menkul K ymet (VTMK ) 353 KAYNAKÇA 355 YABANCI TER MLER VE KARfiILIKLARI 367 D Z N 370

22 xx KISALTMALAR 32 Say l Karar Türk Paras K ymetini Koruma Hakk nda 32 Say l Karar ABD Amerika Birleflik Devletleri ASB Accounting Standards Board BDDK Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu BK Borçlar Kanunu Bkz. Bak n z Bl. Bölüm bs. Bas c. Cümle C. Cilt dn. Dipnot E. Esas f. F kra Fannie Mae Federal National Mortgage Association FAS Statement of Financial Accounting Standard FASB Financial Accounting Standards Board FASIT Financial Asset Securitization Investment Trust Freddie Mac Federal Home Loan Mortgage Corporation FSA Financial Services Authority GFO Genel Finans Ortakl Ginnie Mae Government National Mortgage Association HD Hukuk Dairesi HGB Hypothekenbankgesetz IAS International Accounting Standards BK çtihad Birlefltirme Karar FK potek Finansman Kuruluflu K cra ve flas Kanunu TMK potek Teminatl Menkul K ymet TMK Tebli Tasla SPK Taraf ndan Haz rlanarak Kamuoyunun Bilgisine Sunulan potek Teminatl Menkul K ymetlere liflkin Esaslar Tebli Tasla K. Karar KDV Katma De er Vergisi KFK Konut Finansman Kuruluflu Krfl. Karfl laflt r n z KHK Kanun Hükmünde Kararname md. Madde

23 xxi MK Türk Medeni Kanun Mortgage Kanunu 5582 say l Konut Finansman Sistemine liflkin Çeflitli Kanunlarda De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanun MÖHUK Milletleraras Özel Hukuk ve Usul Kanunu MS Tebli i tarihli SPK Seri: XI No. 25 Sermaye Piyasalar nda Muhasebe Standartlar Hakk nda Tebli No. Numara OECD Organization for Economic Co-operation and Development REMIC Real Estate Mortgage Investment Conduit RG Resmi Gazete SEC Securities and Exchange Commission s. Sayfa S. Say SPK veya Kurul Sermaye Piyasas Kurulu SPKn. Sermaye Piyasas Kanunu SPV Special Purpose Vehicle TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi T RK Ticari flletme Rehni Kanunu TKHK Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanun TOK Toplu Konut daresi TTK Türk Ticaret Kanunu UCITS EU Directive on Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities vb. Ve benzeri vd. Ve devam VDMK Varl a Dayal Menkul K ymet* VTMK Varl k Teminatl Menkul K ymet Y BK Yarg tay çtihad Birlefltirme Kurulu * Bu k saltma sadece SPK Seri: III No. 14 Tebli i ne göre ihraç edilen varl a dayal menkul k ymetler için kullan lm flt r.

24 Girifl 1. Genel Bilgiler I. Menkul K ymetlefltirme ( Securitization ): Varl a Dayal Menkul K ymetler ( Asset Backed Securities ) ve pote e Dayal Menkul K ymetler ( Mortgage Backed Securities II. potekli Tahviller ( Mortgage Bonds veya Covered Bonds ) III. potek ve Mortgage Kavramlar IV. Özel Amaçl Kurulufl ( Special Purpose Vehicle ) ve Trust Kavram V. Varl a Dayal Menkul K ymetler ( Asset Backed Securities ) potekli Tahviller ( Mortgage Bonds veya Covered Bonds ) ve Benzeri fllemlerin Karfl laflt r lmas VI. Terim Sorunu: Menkul K ymetlefltirme ( Securitization ) ve potekli Tahviller ( Mortgage Bonds veya Covered Bonds ) Terimlerine Verdi imiz Anlam

Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu. Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu. Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV BİBLİYOGR AFYA... XVII KONUNUN

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Prof. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Kredi Sözleşmeleri Konut Kredisi Sözleşmeleri

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI. Av. F.BETÜLAY KAÇIRA

GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI. Av. F.BETÜLAY KAÇIRA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI Av. F.BETÜLAY KAÇIRA STANBUL-2009 Yay n No : 2115 Hukuk Dizisi : 993 1. Bas m - Nisan 2009 ISBN 978-605 - 377-033 - 6 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU Mehmet ALTINDA Bafl Hesap Uzman I- G R fi flletmelerin finansman yöntemlerinden birisi olan finansal kiralama, 1985 y - l nda 3226 say l Finansal Kiralama

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Mali Bülten. No: 2009/18

Mali Bülten. No: 2009/18 11 Şubat 2009 Mali Bülten No: 2009/18 VERGİ Konu : KVK nun 15 nci ve 30 ncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Uygulmasına Yönelik Düzenlemelerin Yapıldığı 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER I. TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI Mehmet BULUT* A. G R fi Sosyal güvenlik sistemine iliflkin reform niteli i tafl yan 5510 say l Kanunun 88. maddesinin

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

Dr. ASLI MAKARACI Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNDE İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER VE TEMİNATLARI

Dr. ASLI MAKARACI Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNDE İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER VE TEMİNATLARI Dr. ASLI MAKARACI Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNDE İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER VE TEMİNATLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii TEŞEKKÜR... ix İÇİNDEKİLER...

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I ISL107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 8. HAFTA Menkulkıymetleraşağıdaki amaçlardoğrultusunda edinilebilir. Güvenlik Amacı: işletmeler sahip oldukları nakit mevcutlarının

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü maddesine

B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü maddesine mali ÇÖZÜM 165 F NANSAL K RALAMA fi RKETLER NE YAPILAN MAK NE -TEÇH ZAT TESL MLER NDE KATMA DE ER VERG S ST SNASI Hakk YILDIRIM * I. G R fi B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

fi RKETLER MUHASEBES Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES Onbirinci Bask

fi RKETLER MUHASEBES Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES Onbirinci Bask I Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Plan na Göre Haz rlanm fl ve Son De iflikliklere Göre Gözden Geçirilmifl fi RKETLER MUHASEBES

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

III. MEVDUAT HESABI AÇTIRMAYA YETKİLİ KİŞİLER... 63 IV. MEVDUATIN KABULÜ...69

III. MEVDUAT HESABI AÇTIRMAYA YETKİLİ KİŞİLER... 63 IV. MEVDUATIN KABULÜ...69 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 5 TABLOLAR...11 ŞEKİLLER... 13 GİRİŞ...15 I. MEVDUATIN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ...17 A. MEVDUATIN TANIMI... 23 B. MEVDUATIN ÖNEMİ...24 C. MEVDUATIN KORUNMASI...25 1. Mevduatı

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/27 HAFTALIK BÜLTEN 28/06/2010 02/07/2010 A. 04.01.2010 02.07.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete: 26.07.2007 26594 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda BFS - 2016/07 stanbul, 10.08.2016 Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

Yay n No : 2633 Hukuk Dizisi : 1279 ISBN 978-605 - 377-657 - 4. 2. Bask Şubat 2012 STANBUL

Yay n No : 2633 Hukuk Dizisi : 1279 ISBN 978-605 - 377-657 - 4. 2. Bask Şubat 2012 STANBUL 6 30 BANKACILIK KANUNU Bankacılık Kanunu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Finansal Kiralama Kanunu Çek Kanunu Vakıflar Bankası Kanunu Ziraat Bankası, Halk

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU

5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU I Avukat OSMAN OY GENEL VE MADDE GEREKÇEL 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU VE 4389 SAYILI BANKALAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTE KALAN MADDELER Yay n No : 1619 Hukuk Dizisi : 720 1. Bas - Aral k 2005 - STANBUL ISBN

Detaylı