2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 DESTEK BİRİMİ 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU Diyarbakır Temmuz, 2014

2 İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgiler Basın ve Halkla ĠliĢkiler Ġnsan Kaynakları Mevcut Personel Yılı Hizmet Ġçi Eğitim Programı GerçekleĢtirilen Eğitimler Personel Performans Değerlendirme Sistemi ĠĢ Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Ġnsan Kaynakları Modülü ve Personel Ġzin Yönetimi ve Takibi Programı Finansman, Bütçe ve Muhasebe Görevlisi Gelir Gider Tabloları Ġç Kontrol Sistemi Yılına Ait Yıllık Ġç Denetim Raporu DıĢ Denetim Bilgi ĠĢlem Görevlisi Yönetici Asistanı Ajans Genel Sekreteri nin Programı

3 TABLOLAR Tablo 1: Personel Listesi... 4 Tablo 2: Ekim 2013 Tarihinde Ġstihdam Edilen Personel Ġçin Hizmet Ġçi Eğitim Programı Tablo 3: Ajansın 2014 Yılı Ġlk Altı Ay Gider Tablosu Tablo 4: Ajansın 2014 Yılı Ġlk Altı Aylık Gelir Tablosu

4 GRAFİKLER Grafik 1: Ajansın 2014 Yılı Ġlk Altı Aylık Giderleri Grafik 2: Ajansın 2014 Yılı Ġlk Altı Aylık Gelirleri

5 1. Genel Bilgiler nde birim baģkanı, insan kaynakları görevlisi, muhasebe yetkilisi, bütçe muhasebe finansman görevlisi, bilgi iģlem görevlisi, yönetici asistanı ve basın ve halkla iliģkiler görevlisi olmak üzere 7 kiģi görev yapmaktadır. Destek birimi personeliyle ilgili detaylı bilgi aģağıda verilmiģtir. Tablo 1: Personel Listesi S.N. Adı-Soyadı Üniversite Bölüm Unvanı 1 Dr. Hasan MARAL Dicle Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Birim BaĢkanı 2 Mustafa AVCI Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Ġnsan Kaynakları Görevlisi 3 Alper ATEġ Dumlupınar Üniversitesi ĠĢletme Muhasebe Yetkilisi 4 Ahmet KAYA 18 Mart Üniversitesi ĠĢletme Bütçe Muhasebe 5 Sevin DEMĠRBAġ YAY Mersin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Finansman Görevlisi Bilgi ĠĢlem Görevlisi/Uzman 6 Osman YAKUT Ġnönü Üniversitesi Kamu Yönetimi Yönetici Asistanı 7 Mehmet ÖZTEK Marmara Üniversitesi Gazetecilik Basın ve Halkla ĠliĢkiler Görevlisi 2. Basın ve Halkla İlişkiler Basın ve Halkla ĠliĢkiler Görevlisi, görev tanımı gereği, Ajansın bilinirliğini artırmak ve faaliyetlerinin tanıtımını yapmak üzere, görsel ve yazılı basınla bağlantıya geçmiģtir. Bu kapsamda Ajansın faaliyetlerini tanıtan haberlerin basında yer alması sağlanmıģtır. Raporlama dönemi içerisinde Ajans faaliyetlerine iliģkin toplam 413 haber medyada yer almıģtır. Söz konusu haberler aynı dönemde 931 internet sitesinde yer almıģtır. Ajans sitesine aynı zaman diliminde 50 haber hazırlanarak servis edilmiģtir. Ajansımızın resmi Twitter hesabı 04 Nisan 2014 tarihinde açılmıģ, faaliyetlerimize iliģkin 306 tweet sosyal medyada paylaģılmıģtır. 4

6 Ajansımızın faaliyetlerine iliģkin 30 haber hazırlanarak yerel, bölgesel ve ulusal medya ile paylaģılmıģtır. Ajans Genel Sekreterinin aralarında TRT, Dünya Gazetesi, A Haber ile Milliyet Gazetesi nin bulunduğu birçok sayıda yayın organına röportajlar vermesi sağlanmıģtır (EK1). 5

7 6

8 7

9 Ajans tarafından yürütülen faaliyetlerden kamuoyunun haberdar olması amacıyla düzenli olarak haberler yapılmıģ, Ajans ve YDO ların internet sitelerinde (www.karacadag.org.tr, yayınlanmıģtır. Ayrıca, faaliyetlerle ilgili haberler haber merkezlerine servis yapılmıģ ve bunlara iliģkin fotoğraf ve haber metni arģivi oluģturulmuģ; Ajans için yapılan TV programlarının ve Ajansın gerçekleģtirdiği toplantı ve organizasyonların kamera çekimleri de arģivlenmiģtir. Ajansın Diyarbakır ve ġanlıurfa da düzenlediği toplantılar izlenmiģ, fotoğrafları çekilmiģ ve haberi hazırlanarak internet sitesine servis edilmiģtir. Ajansımızın genel olarak kalkınma, ekonomik kalkınma, sosyal kalkınma, bölgesel kalkınma gibi kalkınmanın farklı boyutları ile yurt içindeki ve yurt dıģındaki bölgesel kalkınma ajanslarının çalıģmaları konusunda ortak bir bilimsel, akademik ve tecrübe paylaģım platformu oluģturmak amacıyla hazırladığı Karacadağ Bölgesel Kalkınma dergisinin Sanayi konulu beģinci sayısı yayınlanmıģtır. 3. İnsan Kaynakları Görev tanımına uygun olarak, Ġnsan Kaynakları ve Büro Hizmetleri Görevlisi tarafından, Ajansın gelen-giden evrakına iliģkin her türlü yazıģma ve dokümanlarının kayıtlarının takibi yapılmıģtır. Buna göre; 2014 yılının ilk altı ayında 901 adet giden evrak, 657 adet gelen evrak kaydı gerçekleģtirilmiģtir yılında mevcut personele ek olarak, Ajans ın kurumsal hizmetlerini ve bölgenin potansiyelini tespit ve harekete geçirmeye yönelik faaliyetlerini etkin ve verimli bir Ģekilde yerine getirebilmesi için Birimlerimizden ve Yatırım Destek Ofislerinden personel ihtiyaç analizlerini yaparak Genel Sekreterliğe sunmaları istenmiģtir. 3.1 Mevcut Personel tarihi itibarıyla Ajans bünyesinde 4 Ġktisat, 3 ĠĢletme, 1 Maliye, 5 Uluslararası ĠliĢkiler, 1 Hukuk, 1 Siyaset Bilimi, 1 ġehir ve Bölge Planlama, 3 Endüstri Mühendisliği, 1 ĠnĢaat Mühendisliği, 2 Tekstil Mühendisliği, 1 Ziraat Mühendisliği, 2 Bilgisayar Mühendisliği, 2 Kamu Yönetimi, 1 Jeodezi ve Fotogrametri (Harita) Mühendisliği, 1 Çevre Mühendisliği, 1 Gıda Mühendisliği ve 1 Ġstatistik bölümü mezunu olmak üzere toplam 32 Uzman Personel ve 1 Hukuk Müşaviri istihdam edilmektedir. 8

10 Diğer yandan destek hizmetlerini yürütmek üzere, 1 Basın ve Halkla ĠliĢkiler Görevlisi, 1 Ġnsan Kaynakları Görevlisi, 1 Yönetici Asistanı ve 2 Bütçe Muhasebe Finans Görevlisi nden oluģan toplam 5 Destek Personeli görev yapmaktadır. Böylece Ajans ın icra organı olan Genel Sekreterlik, Genel Sekreter ile birlikte toplam 39 kişi ile görevlerini yerine getirmektedir Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği nin 5, 6 ve 19 uncu maddeleri çerçevesinde, Ajans ta çalıģan mevcut personel ve Ajans ta yeni istihdam edilen personelin geliģimine yönelik eğitim programları uygulanması planlanmıģtır. Bu kapsamda, 2014 yılında personel için geniģ kapsamlı bir Eğitim Programı hazırlanmıģ ve yeni istihdam edilen personel için de benzeri bir Eğitim Programı uygulanmıģtır. Aynı zamanda, personelin mesleki ve kiģisel yönden yetiģme ve geliģmesine katkı sağlamak amacıyla, kendi uzmanlık alanlarını ilgilendiren seminer, kongre, sempozyum, panel vb. etkinliklere katılmaları veya Ajanstaki çalıģmalarını aksatmayacak Ģekilde lisansüstü eğitim (yüksek lisans ve doktora) yapmaları teģvik edilmiģtir. 3.3 Gerçekleştirilen Eğitimler 2014 yılı içerisinde, Ajansta çalıģan personelin uzmanlık alanlarındaki mesleki becerilerini geliģtirmek üzere staj ve iģbaģı eğitimi konusunda Kalkınma Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma Ġdaresi BaĢkanlığı, KAPED Eğitim DanıĢmanlık, Karasal DanıĢmanlık, TÜBĠTAK, BaĢarsoft, Baven Eğitim DanıĢmanlık, Türkiye Barolar Birliği (TBB), ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye Kalite Derneği (KALDER) ve Ekonomi Bakanlığı gibi kuruluģlar ile kalkınma ajansları ve kamu ve sivil toplum kuruluģlarıyla iģbirliği yapılmıģtır. Gelecek dönemde de benzer iģbirliklerinin yapılması öngörülmektedir. 9

11 Tablo 2: Ekim 2013 Tarihinde İstihdam Edilen Personel İçin Hizmet İçi Eğitim Programı S.N. 1 2 Eğitimi Veren Kişi A.Önder ÖZKUL Veysi DANIġMAN ĠDB Birimi Unvanı Eğitimin Konusu Eğitimin Tarihi Hukuk MüĢavirliği Birim BĢk. Hukuk MüĢaviri 3 Selman DELĠL PPKB Uzman 4 Zühal ÇELEBĠ DENĠZ PPKB Uzman 5 Adnan TUZCU PYB Birim BĢk. 6 7 Hüseyin AKDOĞAN Dr. Hasan MARAL ĠDB Faaliyetleri ve Ġzleme Değerlendirme Süreci Kalkınma Ajansları Mevzuatı PPKB Faaliyetleri ve Faaliyet Raporları Bölge Planı ve Planlama Süreci PYB Faaliyetleri ve Ajans Mali Destek Programları 31 Mart Nisan Nisan Nisan Nisan 2014 DYDO Koordinatör DYDO Faaliyetleri 03 Nisan 2014 DB Birim BĢk. Ajans Kalite Politikası 04 Nisan Yunus ÇOLAK ġydo Koordinatör ġydo Faaliyetleri 07 Nisan Sevin DEMĠRBAġ DB 10 Mustafa AVCI DB Bilgi ĠĢlem Görevlisi Ġnsan Kaynakları Görevlisi Ajans Bilgi Sistemlerinin Kullanımı, ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Politikası Ajansın Genel Tanıtımı, Organizasyon Yapısı, ĠĢyeri Yönetmeliği ve Ġzinler 08 Nisan Nisan 2014 Ayrıca ĠK olarak Türkiye Kalite Derneği (KALDER) tarafından, Mayıs 2014 tarihlerinde düzenlenen Ġnsan Kaynakları Kongresi ne ve GAP Bölge Kalkınma Ġdaresi BaĢkanlığı ve Harran Üniversitesi tarafından tarihinde ġanlıurfa da düzenlenen GAP Tarımda ÇalıĢanların Sağlığı ÇalıĢtayı na Ajansımız adına katılım sağlanmıģtır. 3.4 Personel Performans Değerlendirme Sistemi Ajansımız 2014 yılı I. Dönem (Ocak-Haziran) Personel Performans Değerlendirme çalıģmaları Haziran ayı sonunda tamamlanmıģtır. 3.5 İş Sağlığı ve İş Güvenliği 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Kanunu kapsamında Ajansımızın yükümlülüğünde bulunan iģ ve iģlemlerin tamamlanması amacıyla NOVA Akademi OSGB 10

12 firması ile imzalanan sözleģme gereği adı geçen firma tarafından hazırlanan Risk Analizi Değerlendirme Raporu, Acil Durum Planı ve Ortam Ölçüm Raporları tarihinde Ajansımıza teslim edilmiģtir. 3.6 İnsan Kaynakları Modülü ve Personel İzin Yönetimi ve Takibi Programı Ajansımızda personel izin yönetimi ve izinlerin takibinin sağlıklı bir Ģekilde yapılabilmesi ayrıca personelimizin aldığı eğitimlerinin takibinin yapılabilmesi amacıyla Nisan ayı içerisinde Ġmza Bilgi Teknolojileri tarafından geliģtirilen NetKAjans programı kullanılmaya baģlanmıģtır. 4. Finansman, Bütçe ve Muhasebe Görevlisi Görev tanımının gereği olarak, Bütçe ve Muhasebe görevlileri, Ajans personelinin mali ve sosyal hakları ile ilgili çalıģmaları düzenli olarak yürütmüģtür. Muhasebe iģleri ile ilgili olarak rutin olarak yapılması gereken ödeme emri tanzimi, muhasebe kayıtlarının tutulması, fatura ödemeleri vb. iģlemler yerine getirilmiģtir. Diyarbakır-ġanlıurfa bölgesinde bulunan Belediyeler, Ġl Özel Ġdareleri ve Sanayi Ticaret Odalarının Karacadağ Kalkınma Ajansı na ödemeleri gereken katkı paylarını yatırmalarına iliģkin yazıģmalar yapılmıģtır. TS EN ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi ve TS ISO/IEC 27001: 2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahip olan Ajansımız almıģ olduğu ISO belgelerinin gereği olarak yılda bir gözetim tetkiki geçirmektedir. Bu kapsamda Mayıs 2014 tarihlerinde TSE tarafından yapılan tetkik denetimi sonucu alınan ISO belgelerinin geçerliğinin devam edilmesine karar verilmiģtir. Bunun yanısıra Ajansımız 2014 Yılı Mart ayı içerisinde SayıĢtay denetiminden geçmiģtir. Ajansımız ana hizmet binası ile ġanlıurfa Yatırım Destek Ofisi hizmet binasının güvenlik, genel hizmet (temizlik elemanı, sekreter, Ģoför ve kafeterya görevlisi) ile araç Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları nın ilgili maddeleri gereğince komisyonlar oluģturulmuģ, piyasa araģtırmaları yapılmıģ, ihaleler gerçekleģtirilmiģ ve bu doğrultuda uygun teklifi veren firmalarla sözleģmeler imzalanmıģtır. Ayrıca, Ajansımız ana hizmet binası ile ġanlıurfa Yatırım Destek Ofisi hizmet binasının kira, aydınlatma, ısıtma, su, telefon, internet vb. ödemeleri gerçekleģtirilmiģtir. 11

13 Ajansımıza ait bütçe uygulamalarının Gelir ve Gider Tablosu hazırlanmıģ ve internet sitesinde Raporlar bölümünde yayımlanmıģtır yılı Ocak-Haziran dönemine ait bütçe gerçekleģmeleri üçer aylık periyotlar halinde internet sitesinde yayımlanmıģtır. 4.1 Gelir Gider Tabloları Ajansın 2014 yılı ilk altı ayına iliģkin gelir ve gider tablolarına aģağıda yer verilmiģtir: Tablo 3: Ajansın 2014 Yılı İlk Altı Ay Gider Tablosu Giderin Türü Gider Miktarı (TL) 1. Genel Hizmetler , Genel Yönetim Hizmetleri , Ġzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri 0, Plan Program ve Proje Hizmetleri 408, AraĢtırma ve GeliĢtirme Hizmetleri , Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri ,03 2. Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri ,20 Giderler Toplamı ,02 Grafik 1: Ajansın 2014 Yılı İlk Altı Aylık Giderleri 15% 85% Genel Hizmetler Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri 12

14 Tablo 4: Ajansın 2014 Yılı İlk Altı Aylık Gelir Tablosu Gelirin Türü Gelir Miktarı (TL) 1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar 0,00 2. Ġl Özel Ġdarelerinden Aktarılan Paylar ,20 3. Belediye ve Belde Belediyelerden Aktarılan Paylar 0,00 4. Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar ,04 5. Faaliyet Gelirleri ,01 6. BağıĢ ve Yardımlar ,66 7. Önceki Yılların Proje Ödemeleri+Devreden Gelirler ,37 Gelirler Toplamı ,28 Grafik 2: Ajansın 2014 Yılı İlk Altı Aylık Gelirleri 42% 9% 1% 12% Ġl Özel Ġdarelerinden Aktarılan Paylar Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar Faaliyet Gelirleri 36% BağıĢ ve Yardımlar Önceki Yılların Proje Ödemeleri+Devreden Gelirler 2014 yılı ilk altı ay içinde gerçekleģen gelirler toplamı ,28 TL dir. Ajansın giderleri ise 2014 yılı ilk altı ayın, toplamda ,02 TL olmuģtur. Ajansın 2014 yılı gelirlerini Ġl Özel Ġdareleri, Ticaret ve Sanayi Odaları katkı payları, faaliyet gelirleri, bağıģ ve yardımlar ile önceki yılların proje ödemeleri oluģturmuģtur. 13

15 4.2 İç Kontrol Sistemi Yılına Ait Yıllık İç Denetim Raporu Ajansımızın 2013 yılına ait yıllık iç denetim raporlamasını yapmak üzere Ajans Genel Sekreterliğinin tarih ve 105 sayılı onaylarıyla Ajansımız Destek Birim BaĢkanı Dr. Hasan MARAL baģkanlığında, Ajansımız Hukuk MüĢaviri Veysi DANIŞMAN ve Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi uzmanı ve Ajansımız Risk Sorumlusu Selman DELİL'den müteģekkil bir iç denetim komisyonu oluģturulmuģtur. Yapılan denetim yazılı hale getirilmiģ veya getirilmeden uygulanan kontrol yöntem ve stratejilerini kapsamıģtır. Bu kontrol yöntem ve stratejilerinin Kamu Ġç Kontrol Standartlarına uyumu değerlendirilmiģ ve yeterlilikleri test edilmiģtir. ÇalıĢma sonucunda hazırlanan tarih ve 2014/1 sayılı 2013 Yılı Ġç Denetim Raporu Ajans Genel Sekreterliği ne gönderilmiģtir. Bu rapor, Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği nin 9/4 üncü maddesi gereği, Genel Sekreterin görüģüyle birlikte Yönetim Kurulu na sunulmuģtur. 4.3 Dış Denetim Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği hükümleri gereği, Ajansın 2013 yılına ait dıģ denetimini yapmak üzere, 2013 yılı Kasım ayı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre faaliyette bulunan kuruluģlardan SER & BERKER Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firması ile dıģ denetim sözleģmesi imzalanmıģtır. Ajansın hesap dönemine ait dıģ denetimi Mart 2014 tarihleri arasında yapılmıģtır. Denetim kapsamında; Ajans hesapları ve bunlara iliģkin belgeler esas alınarak, mali tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna iliģkin mali denetimi ile Ajansın gelir, gider ve mallarına iliģkin mali iģlemlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığı gibi hususlar denetlenmiģtir. Denetim sonucunda hazırlanan Bağımsız DıĢ Denetim Raporu, Ajans Yönetim Kurulu na, ĠçiĢleri Bakanlığı na ve Kalkınma Bakanlığı na gönderilmiģtir. 5. Bilgi İşlem Görevlisi Bilgi teknolojilerinin kullanımında donanım ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Ajansın bilgi ve iletiģim teknolojileri altyapısının geliģtirilmesinde gerekli olan yazılım ve donanım ürünlerinin temin edilmesi için gerekli çalıģmalar yapılmıģ ve ihtiyaç halinde satın almalara devam edilmiģtir. 14

16 Raporlama dönemi içerisinde, Ajansımızın sunucu ve network cihazları için bakım ve teknik destek anlaģmaları yenilenmiģtir. Bunun yanı sıra, Ajansın kullandığı diğer yazılım ve donanımların güncelleme, bakım ve lisans yenileme iģlemleri düzenli olarak takip edilmiģtir. Ayrıca arıza tespiti halinde konuyla ilgili firmalarla tamirat için irtibata geçilmiģtir. Personelin EBYS sistemi ile ilgili karģılaģtığı sorunlar giderilmiģ ve EBYS de güncellemeler yapılarak RAM kapasitesi artırılmıģtır. Bilgi Sistemlerimize aylık ve günlük yedeklerin alınması sağlanmıģ ve aylık yedekler Ziraat Bankasındaki kiralık çelik kasaya bırakılmıģtır. Ġnsan Kaynakları Birimince kullanılmak üzere "izin ve personel işlemleri uygulaması"nın geliģtirilmesi için teknik Ģartname hazırlanmıģ, buna göre "İnsan Kaynakları Yönetim Modülü"nün geliģtirilmesi için piyasa araģtırması yapılarak firmalarda teklifler alınmıģtır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ĠMZA Bilgi Teknolojileri firması ile anlaģılmıģ ve geliģtirilen modül ile ilgili uygulamalar yapılarak test ettirilmiģ ve personelin görüģleri alınarak eksikler tamamlanmıģ ve satın alım gerçekleģtirmiģtir. Ajans web sunucumuzda kurulu "sgbnet" uygulamasının güncelleme iģlemleri için Maliye Bakanlığı Bilgi ĠĢlem Birimi ile iletiģime geçilmiģ ve "sgbnet" uygulamasında güncelleme yapılarak, oturum açma sorunu çözülmüģtür. Ajans hizmet binasında kullandığımız TT metro ethernet internet hattımızın yenilemek için telekom ve super online ile iletiģime geçilmiģ ve gerekli çalıģmalar yapılmıģtır. Raporlama dönemi içerisinde, Türk Telekom Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulunularak, kurumsal yetkili ile bir görüģme yapılmıģtır. Ajansımıza ait kurum hatları için havuz sitemi oluģturulmuģ ve bu hatların oluģturulması için online kurumsal müģteri sistemine kayıt yapılmıģtır. Ayrıca raporlama dönemi içerisinde, Ajanstan ayrılan personele ait zimmetli ürünleri geri alınmıģ kullanıcının mail Ģifresi sıfırlanmıģ ve Birim BaĢkanına mail yönlendirmesi yapılarak otomatik cevap mail ayarları yapılmıģtır Yılı MDP değerlendirme süreci 3 ġubat 2014 tarihinde baģlamıģtır. Değerlendirme sürecinde görevli olan Bağımsız Değerlendiricilerin kullanacağı bilgisayar ve network sistemi için ihtiyaç listesi oluģturularak gerekli satın alma iģlemleri yapılmıģtır Yılı Mali Destek Programlarının değerlendirilmesinde kullanılmak üzere, personelin kullandığı eski laptoplardan 25 tanesinin, proje değerlendirmelerini yapacak olan Bağımsız 15

17 Değerlendiricilerin kullanacağı Ģekilde konfigürasyonları yapılmıģtır. Bu bilgisayarların her türlü USB, CD, DV, SD kart giriģleri iptal edilmiģ olup bilgisayarlara yeni oluģturulan BD adlı wireless bağlantısı yapılmıģtır. Ayrıca BD wireless dan sadece ilgili url adresine eriģim izni verilmiģtir. Proje değerlendirmelerinin yapılacağı seminer salonu, Bağımsız Değerlendiricilerin çalıģacağı Ģekilde düzenlenmiģ olup bilgisayarların internet ve elektrik bağlantıları için gerekli çalıģmalar yapılmıģtır Yılı Mali Destek Programlarının değerlendirilmesi süreci için, bağımsız değerlendiricilere, gelen talepler doğrultusunda gerekli destek verilmiģtir. Ġnternet bağlantısında yaģanan sıkıntıların giderilmesi ve Ajans hizmet binası ile ġanlıurfa YDO arasında yapılan VPN nin daha hızlı ve sorunsuz çalıģması için ġanlıurfa Yatırım Destek Ofisi için 5 MB lik Metro Ethernet hattı alınmıģtır. Buna göre ġanlıurfa YDO personeli kurulan VPN bağlantısı ile güvenli bir Ģekilde ajans hizmet binasında bulunan sunuculara eriģebilmesi sağlanmıģtır. Ayrıca ġanlıurfa YDO'ya ait ADSL hatlarındaki yavaģlama sorunları ile ilgili telekom ile görüģülmüģtür. Hatlara ait veri kopma sorunları düzeltilmiģ, ġanlıurfa YDO'da bulunan 2 adet ADSL hattı kablolu ve wifi bağlantılar arasında paylaģtırılarak yük dengelenmesi sağlanmıģtır. Fortigate firewall cihazı ara yüzünden (IPS), IP'lerimize gelen attack durumları gözetilerek, gerekli önlemler alınmıģ olup buna göre gelen attackların IP leri tespit edilerek, kullandıkları yöntemlere uygun tedbirler alınmıģtır. 'Bilgi Güvenliği Politikası Dokümanı' 2014 yılına ait revizeler doğrultusunda, KBGK onayı ile revize edilmiģ olup UPS Bypass Talimatı ve NES Pin Kilit Çözme Talimatı adlı yeni talimatlar oluģturularak ilgili personel bilgilendirilmiģtir. ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Prosedürlerinde, ilgili prosedürdeki dokümanlarda gerekli revizyonlar (KBY.PR.19 Yetkilendirme ve Kullanım Prosedürü) yapılarak Güncel Doküman Listesi ne eklemek üzere yönetim temsilcisine gönderilmiģtir Mayıs 2014 tarihlerinde TSE'den gelen uzman tetkikçiler tarafından Ajansımıza "ISO " tetkik denetimi yapılmıģtır. Tetkik denetiminde, denetmenlerin istediği evrak ve yönergeler uygulamaları ile beraber sunulmuģtur. Ayrıca denetim esnasında, denetmenlerin tavsiye ettiği revizelerle ilgili notlar alınarak, gerekli prosedür ve talimatlarda güncelleme yapılmasına karar verilmiģtir. 16

18 Ajans Karacadag_NET (Kurum personeli kablosuz internet) ve Karacadag_Misafir (ajansa gelen ziyaretçi kablosuz internet) wifi bağlantı Ģifrelerinin periyodik değiģimi yapılarak personele bilgilendirme maili gönderilmiģtir. Websense ile internet eriģim kuralları ve Trend Micro mail güvenlik yazılımı kuralları belirli periyotlar dâhilinde revize edilmiģtir. Ajans personeline ait 2014 Ocak-Haziran dönemine ait giriģ-çıkıģ saatlerine iliģkin aylık rapor alınarak Genel Sekreter ve Birim BaĢkanları/YDO Koordinatörleri ile paylaģılmıģtır. Ajansımızın faaliyetlerini belirten karacadag.org.tr, invesdiyarbakir.com ve investsanliurfa.com web sitelerimizde 5 yıllık alan adı uzatımı yapılmıģ ve Ajans web sitemiz (karacadag.org.tr) ve ġanlıurfa YDO (investsanliurfa.com) web sitelerinin 2014 yılı "Web Hosting -Sanal Sunucu (VPS) ve Bakım Hizmeti yenilemesi yapılmıģtır. Duyurular, İhale İlanları Araştırma Raporları, Galeriler, Aylık Ekonomik Görünüm Raporları bölümlerinde ve Ajansımıza ait güncel haber ve duyuruları gönderen e-bülten uygulamasında gerekli güncellemeler yapılmıģtır. Ayrıca Ajansımızın Ġngilizce web sitesi ile ilgili gerekli güncellemeler yapılmıģtır. Ajans hizmet binasında kullanılan ME internet paketi yılları için TT ile devam edilmek suretiyle yenilenmiģtir. Buna göre yeni paketteki hız kapasitesi aylık 30 MBPS artırılmıģtır. 6. Yönetici Asistanı Yönetici Asistanı görev tanımı gereği raporlama dönemi içerisinde her ay düzenli olarak yapılan Yönetim Kurulu ve haziran ayı içerisinde gerçekleģtirilen 2014 Yılı 1. Dönem Kalkınma Kurulu Toplantısı için ön hazırlıkları ve gerekli organizasyon iģlemlerini Genel Sekreterimizin koordinesinde PPKB ile birlikte gerçekleģtirilmiģtir. Ajans Kafeteryasının genel yönetimi sağlanmıģ ve rutin malzemelerin temini yapılmıģtır. Ajansa gelen e-postalar ve BĠMER sistemiyle gelen baģvurular incelenmiģ ve ilgili birimlere iletilmiģtir. Ayrıca Ajansın temizlik hizmetleri ile genel tefriģatının günlük kontrolü yapılmıģ olup eksikliklerin tamamlanması sağlanmıģtır. Genel Sekreterimize 135 kiģi ziyarette bulunmuģ ve gelen ziyaretçiler ile gerekli ön görüģmeler yapılmıģtır. Genel Sekreterin gözden geçirilmesini istediği raporlar zamanında 17

19 hazırlanarak kayıtları tutulmuģtur. Genel Sekreterin katıldığı gezi ve toplantıların organizasyonları yapılmģtır. Genel Sekreter baģkanlığında yapılan Birim BaĢkanı/YDO Koordinatörleri toplantılarına katılım sağlanmıģ olup ilgili toplantılara iliģkin tutanaklar tutulmuģ ve Ajans personeliyle paylaģılmıģtır. Ajansımızda gerçekleģtirilen Genel Sekreterimizin BaĢkanlığındaki birim bazlı ve diğer toplantıların organizasyon iģlemleri gerçekleģtirilmiģtir tarihinde Ankara Ġngiltere Büyükelçiliği Diplomatı Lucy Smity in Ajansımıza yapmıģ olduğu ziyaretin organizasyon iģlemleri yapılmıģ, ayrıca toplantıya katılım sağlanmıģ olup toplantı tutanağı düzenlenmiģ, bir nüshası da Diyarbakır Valiliği Özel Kalem Müdürlüğüne gönderilmiģtir. Ajansımızın PaydaĢ Veri Tabanı güncellenerek birimlerle paylaģılmıģtır. Ġzne ayrılan personellerin yerine vekâlet eden personel için EBYS de vekâlet bırakma iģlemleri yapılmıģtır. Raporlama dönemi içerisinde Muhasebe Birimi Sorumlusu Alper ATEġ ile birlikte personel harcırahları incelenmiģ ve gerekli düzeltmeler yapılarak Muhasebe Birimine teslim edilmiģtir. Ajans internet sitesinin Ġngilizce versiyonu için ihtiyaç duyulan çeviriler için ilgili personellerle görüģülmüģ olup çeviriler koordine edilmiģtir. Ġlgili haber çevirileri Ajansımız web sayfasının uzantılı bölümüne eklenmiģtir , ve tarihlerinde Ajansımız Seminer Salonunda düzenlenen Diyarbakır Ġl Planlama ve Koordinasyon Toplantıları için gerekli hazırlık ve organizasyon iģleri gerçekleģtirilmiģ, toplantılara katılım sağlanmıģtır. 7. Ajans Genel Sekreteri nin Programı Raporlama dönemi içerisinde Ajans Genel Sekreteri Diyarbakır ve ġanlıurfa illeri baģta olmak üzere ülkemizdeki birçok kamu kurumu, sivil toplum kuruluģu, iģ adamı ve firmayı ziyaret etmiģtir. Bu kurum ve kuruluģlar arasında; Kalkınma Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği, ġanlıurfa Valiliği, Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi, ġanlıurfa BüyükĢehir Belediyesi, Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı, Devegeçidi 16. Tugay Komutanlığı, Sur Kaymakamlığı, YeniĢehir Kaymakamlığı, Bağlar Kaymakamlığı, Diyarbakır Ġl Emniyet Müdürlüğü, Ġstanbul Esenyurt Belediye BaĢkanlığı, D.Bakır TÜĠK Bölge Müdürlüğü, KOSGEB ġanlıurfa Hizmet 18

20 Merkezi Müdürlüğü, Diyarbakır Bilim Sanayi ve Teknoloji Ġl Müdürlüğü, Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Ġl Müdürlüğü, Diyarbakır ĠġKUR Ġl Müdürlüğü, Diyarbakır Ġl Defterdarlığı, ġ.urfa Kültür ve Turizm Ġl Müdürlüğü, ġanlıurfa Ġl Defterdarlığı, Merkez Bankası Diyarbakır Temsilciliği, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, ġanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, ġanlıurfa Ticaret Borsası, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Dicle Üniversitesi ĠĠBF Dekanlığı, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı, Dicle Üniversitesi Fakültesi Dekanlığı, Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve AraĢtırma Merkezi, Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Harran Üniversitesi ĠĠBF Dekanlığı, Diyarbakır Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır Ziraat Bankası Bölge Müdürlüğü (Koordinatörlüğü), Halk Bankası Diyarbakır Bölge Müdürlüğü, Vakıfbank Diyarbakır Bölge Müdürlüğü, INGBank Diclekent ġube Müdürlüğü, Diyarbakır Sanayici ve ĠĢadamları Derneği, Kulp Ġplik Üretim Tesisi ve Karavil Grup yer almaktadır. Raporlama dönemi içerisinde Ajans Genel Sekreterini baģta firma ve kurum kuruluģ temsilcileri olmak üzere 135 kiģi ziyaret etmiģtir. Bunun yanı sıra Ajans Genel Sekreteri raporlama dönemi içerisinde Ajans Yönetim Kurulu Üyeleri ile beraber Haziran 2014 tarihlerinde Singapur-Malezya ya düzenlenen çalıģma ziyaretlerine iģtirak etmiģtir. Ayrıca 8 ġubat-02 Mart 2014 tarihleri arasında A.B.D DıĢiĢleri Bakanlığı nın Eğitim ve Kültürel ĠĢler Bürosu nun koordine ve yürütmekte olduğu Uluslararası Ziyaretçi Programı (IVLP) kapsamında Yeniden Yapılanan Ekonomilerde Özel ve Kamu Ortaklıklarının Rolü konulu Uluslararası Ziyaretçi Programına katılım sağlamıģtır tarihinde Ajansımızı ziyarette bulunan Milletvekili Sayın Galip ENSARĠOĞLU ve beraberindeki heyete Ajansımızın faaliyetleri ve Diyarbakır daki yatırımları hakkında bilgilendirmede bulunulmuģtur. Ajans Genel Sekreterinin katılmıģ olduğu toplantı, eğitim, seminer, panel ve konferanslar EK-3 te sunulmuģtur. Arz ederim Dr. Hasan MARAL BaĢkanı 19

21 Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 90 ıncı maddesi gereği, Yönetim Kurulu nun... tarihli toplantısında görüşülerek onaylanmıştır. Dr. İlhan KARAKOYUN Genel Sekreter 20

22 Ek-1: Ajans Genel Sekreterinin Katılım Sağladığı TV Programları ve Yapılan Röportajlar Katılım Sağlanan TV Programları ve Yapılan Röportajlar Dünya Gazetesi ile yapılan Röportaj Dünya Gazetesi ile yapılan Röportaj Diyarbakır Haber Sitesi ile yapılan röportaj A Haber canlı yayına katılım TRT ile röportaj Milliyet Gazetesi ile yapılan röportaj Faaliyet Ajans Faaliyetleri Konusunda Kamuoyunu Bilgilendirme Ajans Faaliyetleri Konusunda Kamuoyunu Bilgilendirme Ajans Faaliyetleri Konusunda Kamuoyunu Bilgilendirme Ajans Faaliyetleri Konusunda Kamuoyunu Bilgilendirme Ajans Faaliyetleri Konusunda Kamuoyunu Bilgilendirme Ajans Faaliyetleri Konusunda Kamuoyunu Bilgilendirme Tarih

23 EK 2: 2014 Yılında Alınan Eğitimler (Ocak-Haziran) S.N. Adı Tarih 1 JICA Eğitimi KAYS Kullanıcı Eğitimi Kamu Ġhale Mevzuatı ve EKAP Uygulamalı DıĢ Ticaret Eğitimi Ocak Ocak 2014 Eğitimi Veren Kişi- Kurum Japonya Uluslararası ĠĢbirliği Ajansı (JICA) KALKINMA BAKANLIĞI KAPED EĞT. DAN. KARASAL DANIġMANLIK Eğitimin İçeriği Yönetim ve Pazarlama Kapasitesini Güçlendirerek Tarımsal Bölgelerde Yerel Sanayi GeliĢtirme Ġç Denetçilere Yönelik Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) Kullanıcı Eğitimi Temel Ġlkeler Ġhale Usulleri Ġlan Süre ve Kuralları Ġhaleye Katılımda Yeterlilik Kriterleri YaklaĢık Maliyet Hazırlama Ġhale Dokümanı Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar Zeyilname Düzenlenmesi AĢırı DüĢük Teklif Sorgulaması Doğrudan Temin Yöntemi Soru & Cevap ġeklinde, KarĢılaĢılan Gerçek Durumların TartıĢılması 4735 Sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu Süre Uzatımı ĠĢ ArtıĢ ve EksiliĢleri Gecikme Cezaları SözleĢmenin Feshini Gerektiren Haller Fiyat Farkı Esasları Hak ediģlerden Yapılacak Kesintiler 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu Soru & Cevap Yöntemiyle ĠĢleyiĢ 4734 Sayılı Kamu Ġhale Mevzuatı ve EKAP Firmanın mevcut durumunun analiz edilmesi için temel yaklaģım, ilkeler ve oluģturulacak formlar - Firmanın amaç ve beklentilerinin ortaya konulması - Firmanın ihracat açısından konumlandırılması 22

24 - Form oluģturulması - Ticari bilgi kaynakları - Ticari bilgi kaynaklarının kullanımı - Firma ürünlerinin dünyadaki potansiyellerinin ortaya çıkarılması - Hedef pazarların tespiti çalıģması - Uluslararası hedef pazarlarda stratejilerin oluģturulması - Bir pazara odaklanılması ve bilgi kaynakları - Dağıtım ağı çözümlemesi - Pazara giriģ stratejisi ve alternatifleri - Ticari istihbarat Devlet yardımlarının strateji çerçevesinde kullanılmaları - Yardımların detayları ve yardımlar içinden seçme kriterleri - Fuar - ĠPAD - Ofis Açma - Uygulama, değerlendirme ve formların ve firmaya yaklaģımın netleģtirilmesi Bilgilendirme 5 CBS Temel ve Ġleri Düzey Sertifikalı MapInfo ġubat 2014 BAġARSOFT Veri Görüntüleme Harita Penceresi Kullanımı Coğrafi Kodlama Tematik Harita - Renklendirme 8-9 ġubat 2014 Eğitim Yönetimi 6 Ġnsan Kaynakları Yönetimi Programı Mart 2014 BAVEN EĞĠTĠM DANIġMANLIK Yetenek Yönetimi Kariyer Yönetimi ĠK ĠletiĢim ve ĠliĢki Yönetimi Sayılı KHK Kapsamında Yeni MaaĢ Hesaplaması & 657 Sayılı Kanunun Mali ve Sosyal Haklarına ĠliĢkin Düzenlemeler ġubat 2014 KAPED EĞT. DAN. MaaĢ Nasıl Hesaplanır? Gösterge Aylığı Nasıl Hesaplanır? Ek Gösterge Aylığı Nasıl Hesaplanır? Taban Aylık Nasıl Hesaplanır? Kıdem Aylık Nasıl Hesaplanır? Özel Hizmet Tazminatı Nasıl Hesaplanır? 23

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU Haziran - 2014 1. GĠRĠġ 2013 YILI TEKNĠK DESTEK PROGRAMI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet

Detaylı

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI DİYARBAKIR BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın]

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Temmuz 2011 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1 GENEL BĠLGĠ... 2 2 GERÇEKLEġTĠRĠLEN ĠZLEME FAALĠYETLERĠ... 4 2.1 2010 Yılı Ekonomik GeliĢme

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER 1. AJANSIN KURULUġU TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA DEZAVANTAJLI GRUPLAR, SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU KASIM 2015

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA DEZAVANTAJLI GRUPLAR, SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU KASIM 2015 KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI ŞANLIURFA DEZAVANTAJLI GRUPLAR, SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket

Detaylı

DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2010 YILI ALTI AYLIK ARA RAPORU

DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2010 YILI ALTI AYLIK ARA RAPORU T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2010 YILI ALTI AYLIK ARA RAPORU Diyarbakır Ağustos, 2010 Ġçindekiler 1. Kurulma ve KurumsallaĢma ÇalıĢmaları... 3 2. Kurum Ziyaretleri...

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA 29-30 Nisan tarihleri arasında Malatya nın kültür ve turizmde mevcut durumunu ortaya koymak, mevcut yürütülen projeleri ele almak

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 Dicle Kalkınma Ajansı 2013 yılı 1 inci Olağan Kalkınma Kurulu, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ

PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU Diyarbakır Temmuz 2011 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BĠLGĠ... 2 2. MALĠ DESTEK PROGRAMLARI... 4 2.1 Ekonomik GeliĢme Mali Destek Programı...

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

SİVEREK TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU

SİVEREK TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU SİVEREK TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU 2013 1 2 İçindekiler 1. SunuĢ... 4 2. Genel Bilgiler... 5 3. Amaç ve Hedefler... 5 4. Faaliyetlere ĠliĢkin Bilgi ve Değerlendirmeler... 7 4.1 ÇalıĢma Programında

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013)

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/08/2013 AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

(1 OCAK 31 ARALIK 2010)

(1 OCAK 31 ARALIK 2010) 2010 YILI REVĠZE EDĠLMĠġ ÇALIġMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2010) 30/11/2010 DĠYARBAKIR-ġANLIURFA (TRC2) ĠÇĠNDEKĠLER KISALTMALAR LĠSTESĠ 4 TABLOLAR LĠSTESĠ 5 SUNUġ 6 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELĠKLER 9 2.

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Eylem Planı opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaylı

DESTEK BİRİMİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

DESTEK BİRİMİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU DESTEK BİRİMİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır Ocak, 2016 İçindekiler 1. Genel Bilgiler... 4 2. Basın ve Halkla İlişkiler... 4 3. İnsan Kaynakları... 7 3.1 Mevcut Personel... 7 3.2 Yeni Personel İstihdamı...

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ZĠYARET SEMĠNER ZĠYARET ZĠYARET. ġanliurfa SMMM ODASI KUPA KOġUSU KAHVALTI PROGRAMI ZĠYARET ZĠYARET

ZĠYARET SEMĠNER ZĠYARET ZĠYARET. ġanliurfa SMMM ODASI KUPA KOġUSU KAHVALTI PROGRAMI ZĠYARET ZĠYARET 04.01.2016 12.01.2016 21.01.2016 03.02.2016 22.02.2016 23.02.2016 ġanliurfa VERGĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 25.02.2016 ġanliurfa HĠPODROMU 01.03.2016 HARRAN OTELĠ ODASI KUPA KOġUSU KAHVALTI PROGRAMI ġanlıurfa

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti.

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Odamız tarafından Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu na Fethiye sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili; Fethiye Körfezi nin Temizlenmesi,

Detaylı

ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİ

ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİ ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU Şanlıurfa Temmuz 2011 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BĠLGĠLER... 2 2. 2011 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ FAALĠYETLERĠ... 3 2.1 Ġlin ve

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

2012 YILI. ÇALIġMA PROGRAMI

2012 YILI. ÇALIġMA PROGRAMI T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI ( HATAY, KAHRAMANMARAġ, OSMANĠYE ) 2012 YILI ÇALIġMA PROGRAMI -TASLAK- 0 YÖNETĠCĠ ÖZETĠ Ülkemizde 2006 yılında pilot uygulama olarak baģlatılan ve daha sonra 2009 yılında

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJ Diyarbakır Yatırım Destek

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJ Diyarbakır Yatırım Destek DĠYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFĠSĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 28.02.2011 KARACADAĞ KALKINMA AJ Diyarbakır Yatırım Destek ĠÇĠNDEKĠLER 1. KURULMA VE KURUMSALLAġMA ÇALIġMALARI... 2 2. KURUM ZĠYARETLERĠ... 3 3.

Detaylı

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2017 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2017 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ (Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova) (01 31 ) Şekiller Listesi Şekil 2: Kurumsal Gelişim ve Yönetim Gantt Şeması... 2 Şekil 3: İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması... 3 Şekil 4: Planlama, Programlama ve

Detaylı

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 31.07.2015 İçindekiler Ġçindekiler... 2 Amaç ve Kapsam... 7 1. Yöntem... 8 2. Bölgelerin Değerlendirmeleri ve Sonuçlar... 10 2.1. Akdeniz...

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 1. Adı Soyadı: Murat Türk 2. Doğum Tarihi: 01. 04. 1971 3. Unvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 Y. Lisans

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi:04.08.2017 Karar Sayısı: 84516765-301-05/47 Meclis BaĢkanı: ĠnĢ. Müh. Hasan ARSLAN Belediye BaĢkanı MECLĠS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI YEREL YÖNETĠM REFORMU SÜRECĠNDE BELEDĠYELERĠN EĞĠTĠM ĠHTĠYACINI BELĠRLEME ÇALIġTAYI 25-26 Ocak 2006 / Ankara Birliklerin Hukuki Dayanakları Anayasanın 127 nci

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2011 İçindekiler 2011 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sunumu... 2 Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 3 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar...

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar.

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedür, müģterilerin taleplerin yerine getirilmesi, yapılan iģlemlerle ilgili laboratuar uygulamalarının izlenmesi, müģteri ve enstitü arasındaki iletiģim Ģekillerinin belirlenmesi, müģterilerden

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU

2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU 2015 Yılı Kalite Güvence Sistemi Raporu KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK A.ġ. 2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU Bu rapor Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Detaylı

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ulusal Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9/2 Maddesine

Detaylı

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu T.C. Sağlıklı Kentler Birliği 2008 Faaliyet Raporu SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ FAALİYETLERİ MECLĠS TOPLANTILARI EĞĠTĠM ÇALIġMALARI KONFERANSLAR DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA SAĞLIKLI ġehġrler ULUSAL AĞLARI ÇALIġMALARI

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR Mahalli Ġdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 22 Kasım 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27062 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14306 Ekli Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Devlet

Detaylı

T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi

T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi GENELGE 2014/01 Amaç: Madde 1) Muğla Valiliği Yatırım Ġzleme

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2010 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Eylül 2010 SUNUŞ Fırat Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

TMMOB FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI ÖĞRENCĠ ÜYE VE ÖĞRENCĠ TEMSĠLCĠLĠKLERĠ YÖNETMELĠĞĠ

TMMOB FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI ÖĞRENCĠ ÜYE VE ÖĞRENCĠ TEMSĠLCĠLĠKLERĠ YÖNETMELĠĞĠ TMMOB FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI ÖĞRENCĠ ÜYE VE ÖĞRENCĠ TEMSĠLCĠLĠKLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Öğrenci Üyeliği ve

Detaylı

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2011 YILI ARA FAALİYET RAPORU

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2011 YILI ARA FAALİYET RAPORU 1 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2011 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 Kazdağları Milli Parkı YÖNETĠM KURULU BAġKANI SUNUġU 3 YÖNETĠM KURULU BAġKANI SUNUġU T.C. Güney Marmara Kalkınma Ajansı, 25 Ocak 2006 tarihinde

Detaylı

2013 YILI 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU

2013 YILI 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU T.C ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01.01.2013 30.06.2013) GAZĠANTEP, 2013 1 Kalkınma politikaları göz önünde bulundurulduğunda topyekûn kalkınmanın, bölgesel kalkınmanın sağlanmasına

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi Ek Ders ve Sınav Ücret Bayanlarının TBMYO Mali iģler Birimine Teslimi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanları Ek Ders ve Sınav Ücret Bayanları Doğru

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU HĠZMETĠN TAMAMLANMA HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER SÜRESĠ (EN GEÇ) Ġlk Kayıt ĠĢlemleri (ÖSYM tarafından yerleģtirilen

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ 1.EriĢilebilir Bir Eğitim Sistemi Ġçerisinde Herkese Okul Öncesinden BaĢlayarak Temel Beceri ve Yetkinliklerin Kazandırılması TEDBĠR SORUMLU ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK SÜRE AÇIKLAMA 1.1. Eğitime eriģimde özel

Detaylı

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe. MAAġLARIN ZAMANINDA VE EKSĠKSĠZ ÖDENMESĠ

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe. MAAġLARIN ZAMANINDA VE EKSĠKSĠZ ÖDENMESĠ Yayın i Nisan 2013 1/3 SÜREÇ ADI : Maaş Ödenmesi Süreci SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe ÜST SÜRECİ: SÜRECİN AMACI: Yönetim-ĠletiĢim Süreci MAAġLARIN ZAMANINDA

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU (EK-İ-22)

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU (EK-İ-22) T.C. İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU () Haziran - 2013 PROGRAM KAPANIŞ RAPORU 1. GİRİŞ Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

(1 OCAK 31 ARALIK 2011)

(1 OCAK 31 ARALIK 2011) 2011 YILI ÇALIġMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2011) 09/05/2011 DĠYARBAKIR-ġANLIURFA (TRC2) ĠÇĠNDEKĠLER TABLOLAR LİSTESİ 4 SUNUŞ 5 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 7 2. KURUMSAL YAPI 8 2.1 MEVCUT DURUM 8 2.2

Detaylı

YEDİTEPE FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.

YEDİTEPE FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31 ARALIK 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ĠÇĠN HAZIRLANAN BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU VE FĠNANSAL TABLOLAR BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA ve Yeditepe Faktoring

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR Makedonya Tarım, Ormancılık ve Su Ekonomisi Bakanı Sayın Ljupcho DĠMOVSKĠ nin 27-28 Haziran ayında Sayın Bakanımız

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı