2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 DESTEK BİRİMİ 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU Diyarbakır Temmuz, 2014

2 İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgiler Basın ve Halkla ĠliĢkiler Ġnsan Kaynakları Mevcut Personel Yılı Hizmet Ġçi Eğitim Programı GerçekleĢtirilen Eğitimler Personel Performans Değerlendirme Sistemi ĠĢ Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Ġnsan Kaynakları Modülü ve Personel Ġzin Yönetimi ve Takibi Programı Finansman, Bütçe ve Muhasebe Görevlisi Gelir Gider Tabloları Ġç Kontrol Sistemi Yılına Ait Yıllık Ġç Denetim Raporu DıĢ Denetim Bilgi ĠĢlem Görevlisi Yönetici Asistanı Ajans Genel Sekreteri nin Programı

3 TABLOLAR Tablo 1: Personel Listesi... 4 Tablo 2: Ekim 2013 Tarihinde Ġstihdam Edilen Personel Ġçin Hizmet Ġçi Eğitim Programı Tablo 3: Ajansın 2014 Yılı Ġlk Altı Ay Gider Tablosu Tablo 4: Ajansın 2014 Yılı Ġlk Altı Aylık Gelir Tablosu

4 GRAFİKLER Grafik 1: Ajansın 2014 Yılı Ġlk Altı Aylık Giderleri Grafik 2: Ajansın 2014 Yılı Ġlk Altı Aylık Gelirleri

5 1. Genel Bilgiler nde birim baģkanı, insan kaynakları görevlisi, muhasebe yetkilisi, bütçe muhasebe finansman görevlisi, bilgi iģlem görevlisi, yönetici asistanı ve basın ve halkla iliģkiler görevlisi olmak üzere 7 kiģi görev yapmaktadır. Destek birimi personeliyle ilgili detaylı bilgi aģağıda verilmiģtir. Tablo 1: Personel Listesi S.N. Adı-Soyadı Üniversite Bölüm Unvanı 1 Dr. Hasan MARAL Dicle Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Birim BaĢkanı 2 Mustafa AVCI Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Ġnsan Kaynakları Görevlisi 3 Alper ATEġ Dumlupınar Üniversitesi ĠĢletme Muhasebe Yetkilisi 4 Ahmet KAYA 18 Mart Üniversitesi ĠĢletme Bütçe Muhasebe 5 Sevin DEMĠRBAġ YAY Mersin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Finansman Görevlisi Bilgi ĠĢlem Görevlisi/Uzman 6 Osman YAKUT Ġnönü Üniversitesi Kamu Yönetimi Yönetici Asistanı 7 Mehmet ÖZTEK Marmara Üniversitesi Gazetecilik Basın ve Halkla ĠliĢkiler Görevlisi 2. Basın ve Halkla İlişkiler Basın ve Halkla ĠliĢkiler Görevlisi, görev tanımı gereği, Ajansın bilinirliğini artırmak ve faaliyetlerinin tanıtımını yapmak üzere, görsel ve yazılı basınla bağlantıya geçmiģtir. Bu kapsamda Ajansın faaliyetlerini tanıtan haberlerin basında yer alması sağlanmıģtır. Raporlama dönemi içerisinde Ajans faaliyetlerine iliģkin toplam 413 haber medyada yer almıģtır. Söz konusu haberler aynı dönemde 931 internet sitesinde yer almıģtır. Ajans sitesine aynı zaman diliminde 50 haber hazırlanarak servis edilmiģtir. Ajansımızın resmi Twitter hesabı 04 Nisan 2014 tarihinde açılmıģ, faaliyetlerimize iliģkin 306 tweet sosyal medyada paylaģılmıģtır. 4

6 Ajansımızın faaliyetlerine iliģkin 30 haber hazırlanarak yerel, bölgesel ve ulusal medya ile paylaģılmıģtır. Ajans Genel Sekreterinin aralarında TRT, Dünya Gazetesi, A Haber ile Milliyet Gazetesi nin bulunduğu birçok sayıda yayın organına röportajlar vermesi sağlanmıģtır (EK1). 5

7 6

8 7

9 Ajans tarafından yürütülen faaliyetlerden kamuoyunun haberdar olması amacıyla düzenli olarak haberler yapılmıģ, Ajans ve YDO ların internet sitelerinde (www.karacadag.org.tr, yayınlanmıģtır. Ayrıca, faaliyetlerle ilgili haberler haber merkezlerine servis yapılmıģ ve bunlara iliģkin fotoğraf ve haber metni arģivi oluģturulmuģ; Ajans için yapılan TV programlarının ve Ajansın gerçekleģtirdiği toplantı ve organizasyonların kamera çekimleri de arģivlenmiģtir. Ajansın Diyarbakır ve ġanlıurfa da düzenlediği toplantılar izlenmiģ, fotoğrafları çekilmiģ ve haberi hazırlanarak internet sitesine servis edilmiģtir. Ajansımızın genel olarak kalkınma, ekonomik kalkınma, sosyal kalkınma, bölgesel kalkınma gibi kalkınmanın farklı boyutları ile yurt içindeki ve yurt dıģındaki bölgesel kalkınma ajanslarının çalıģmaları konusunda ortak bir bilimsel, akademik ve tecrübe paylaģım platformu oluģturmak amacıyla hazırladığı Karacadağ Bölgesel Kalkınma dergisinin Sanayi konulu beģinci sayısı yayınlanmıģtır. 3. İnsan Kaynakları Görev tanımına uygun olarak, Ġnsan Kaynakları ve Büro Hizmetleri Görevlisi tarafından, Ajansın gelen-giden evrakına iliģkin her türlü yazıģma ve dokümanlarının kayıtlarının takibi yapılmıģtır. Buna göre; 2014 yılının ilk altı ayında 901 adet giden evrak, 657 adet gelen evrak kaydı gerçekleģtirilmiģtir yılında mevcut personele ek olarak, Ajans ın kurumsal hizmetlerini ve bölgenin potansiyelini tespit ve harekete geçirmeye yönelik faaliyetlerini etkin ve verimli bir Ģekilde yerine getirebilmesi için Birimlerimizden ve Yatırım Destek Ofislerinden personel ihtiyaç analizlerini yaparak Genel Sekreterliğe sunmaları istenmiģtir. 3.1 Mevcut Personel tarihi itibarıyla Ajans bünyesinde 4 Ġktisat, 3 ĠĢletme, 1 Maliye, 5 Uluslararası ĠliĢkiler, 1 Hukuk, 1 Siyaset Bilimi, 1 ġehir ve Bölge Planlama, 3 Endüstri Mühendisliği, 1 ĠnĢaat Mühendisliği, 2 Tekstil Mühendisliği, 1 Ziraat Mühendisliği, 2 Bilgisayar Mühendisliği, 2 Kamu Yönetimi, 1 Jeodezi ve Fotogrametri (Harita) Mühendisliği, 1 Çevre Mühendisliği, 1 Gıda Mühendisliği ve 1 Ġstatistik bölümü mezunu olmak üzere toplam 32 Uzman Personel ve 1 Hukuk Müşaviri istihdam edilmektedir. 8

10 Diğer yandan destek hizmetlerini yürütmek üzere, 1 Basın ve Halkla ĠliĢkiler Görevlisi, 1 Ġnsan Kaynakları Görevlisi, 1 Yönetici Asistanı ve 2 Bütçe Muhasebe Finans Görevlisi nden oluģan toplam 5 Destek Personeli görev yapmaktadır. Böylece Ajans ın icra organı olan Genel Sekreterlik, Genel Sekreter ile birlikte toplam 39 kişi ile görevlerini yerine getirmektedir Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği nin 5, 6 ve 19 uncu maddeleri çerçevesinde, Ajans ta çalıģan mevcut personel ve Ajans ta yeni istihdam edilen personelin geliģimine yönelik eğitim programları uygulanması planlanmıģtır. Bu kapsamda, 2014 yılında personel için geniģ kapsamlı bir Eğitim Programı hazırlanmıģ ve yeni istihdam edilen personel için de benzeri bir Eğitim Programı uygulanmıģtır. Aynı zamanda, personelin mesleki ve kiģisel yönden yetiģme ve geliģmesine katkı sağlamak amacıyla, kendi uzmanlık alanlarını ilgilendiren seminer, kongre, sempozyum, panel vb. etkinliklere katılmaları veya Ajanstaki çalıģmalarını aksatmayacak Ģekilde lisansüstü eğitim (yüksek lisans ve doktora) yapmaları teģvik edilmiģtir. 3.3 Gerçekleştirilen Eğitimler 2014 yılı içerisinde, Ajansta çalıģan personelin uzmanlık alanlarındaki mesleki becerilerini geliģtirmek üzere staj ve iģbaģı eğitimi konusunda Kalkınma Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma Ġdaresi BaĢkanlığı, KAPED Eğitim DanıĢmanlık, Karasal DanıĢmanlık, TÜBĠTAK, BaĢarsoft, Baven Eğitim DanıĢmanlık, Türkiye Barolar Birliği (TBB), ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye Kalite Derneği (KALDER) ve Ekonomi Bakanlığı gibi kuruluģlar ile kalkınma ajansları ve kamu ve sivil toplum kuruluģlarıyla iģbirliği yapılmıģtır. Gelecek dönemde de benzer iģbirliklerinin yapılması öngörülmektedir. 9

11 Tablo 2: Ekim 2013 Tarihinde İstihdam Edilen Personel İçin Hizmet İçi Eğitim Programı S.N. 1 2 Eğitimi Veren Kişi A.Önder ÖZKUL Veysi DANIġMAN ĠDB Birimi Unvanı Eğitimin Konusu Eğitimin Tarihi Hukuk MüĢavirliği Birim BĢk. Hukuk MüĢaviri 3 Selman DELĠL PPKB Uzman 4 Zühal ÇELEBĠ DENĠZ PPKB Uzman 5 Adnan TUZCU PYB Birim BĢk. 6 7 Hüseyin AKDOĞAN Dr. Hasan MARAL ĠDB Faaliyetleri ve Ġzleme Değerlendirme Süreci Kalkınma Ajansları Mevzuatı PPKB Faaliyetleri ve Faaliyet Raporları Bölge Planı ve Planlama Süreci PYB Faaliyetleri ve Ajans Mali Destek Programları 31 Mart Nisan Nisan Nisan Nisan 2014 DYDO Koordinatör DYDO Faaliyetleri 03 Nisan 2014 DB Birim BĢk. Ajans Kalite Politikası 04 Nisan Yunus ÇOLAK ġydo Koordinatör ġydo Faaliyetleri 07 Nisan Sevin DEMĠRBAġ DB 10 Mustafa AVCI DB Bilgi ĠĢlem Görevlisi Ġnsan Kaynakları Görevlisi Ajans Bilgi Sistemlerinin Kullanımı, ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Politikası Ajansın Genel Tanıtımı, Organizasyon Yapısı, ĠĢyeri Yönetmeliği ve Ġzinler 08 Nisan Nisan 2014 Ayrıca ĠK olarak Türkiye Kalite Derneği (KALDER) tarafından, Mayıs 2014 tarihlerinde düzenlenen Ġnsan Kaynakları Kongresi ne ve GAP Bölge Kalkınma Ġdaresi BaĢkanlığı ve Harran Üniversitesi tarafından tarihinde ġanlıurfa da düzenlenen GAP Tarımda ÇalıĢanların Sağlığı ÇalıĢtayı na Ajansımız adına katılım sağlanmıģtır. 3.4 Personel Performans Değerlendirme Sistemi Ajansımız 2014 yılı I. Dönem (Ocak-Haziran) Personel Performans Değerlendirme çalıģmaları Haziran ayı sonunda tamamlanmıģtır. 3.5 İş Sağlığı ve İş Güvenliği 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Kanunu kapsamında Ajansımızın yükümlülüğünde bulunan iģ ve iģlemlerin tamamlanması amacıyla NOVA Akademi OSGB 10

12 firması ile imzalanan sözleģme gereği adı geçen firma tarafından hazırlanan Risk Analizi Değerlendirme Raporu, Acil Durum Planı ve Ortam Ölçüm Raporları tarihinde Ajansımıza teslim edilmiģtir. 3.6 İnsan Kaynakları Modülü ve Personel İzin Yönetimi ve Takibi Programı Ajansımızda personel izin yönetimi ve izinlerin takibinin sağlıklı bir Ģekilde yapılabilmesi ayrıca personelimizin aldığı eğitimlerinin takibinin yapılabilmesi amacıyla Nisan ayı içerisinde Ġmza Bilgi Teknolojileri tarafından geliģtirilen NetKAjans programı kullanılmaya baģlanmıģtır. 4. Finansman, Bütçe ve Muhasebe Görevlisi Görev tanımının gereği olarak, Bütçe ve Muhasebe görevlileri, Ajans personelinin mali ve sosyal hakları ile ilgili çalıģmaları düzenli olarak yürütmüģtür. Muhasebe iģleri ile ilgili olarak rutin olarak yapılması gereken ödeme emri tanzimi, muhasebe kayıtlarının tutulması, fatura ödemeleri vb. iģlemler yerine getirilmiģtir. Diyarbakır-ġanlıurfa bölgesinde bulunan Belediyeler, Ġl Özel Ġdareleri ve Sanayi Ticaret Odalarının Karacadağ Kalkınma Ajansı na ödemeleri gereken katkı paylarını yatırmalarına iliģkin yazıģmalar yapılmıģtır. TS EN ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi ve TS ISO/IEC 27001: 2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahip olan Ajansımız almıģ olduğu ISO belgelerinin gereği olarak yılda bir gözetim tetkiki geçirmektedir. Bu kapsamda Mayıs 2014 tarihlerinde TSE tarafından yapılan tetkik denetimi sonucu alınan ISO belgelerinin geçerliğinin devam edilmesine karar verilmiģtir. Bunun yanısıra Ajansımız 2014 Yılı Mart ayı içerisinde SayıĢtay denetiminden geçmiģtir. Ajansımız ana hizmet binası ile ġanlıurfa Yatırım Destek Ofisi hizmet binasının güvenlik, genel hizmet (temizlik elemanı, sekreter, Ģoför ve kafeterya görevlisi) ile araç Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları nın ilgili maddeleri gereğince komisyonlar oluģturulmuģ, piyasa araģtırmaları yapılmıģ, ihaleler gerçekleģtirilmiģ ve bu doğrultuda uygun teklifi veren firmalarla sözleģmeler imzalanmıģtır. Ayrıca, Ajansımız ana hizmet binası ile ġanlıurfa Yatırım Destek Ofisi hizmet binasının kira, aydınlatma, ısıtma, su, telefon, internet vb. ödemeleri gerçekleģtirilmiģtir. 11

13 Ajansımıza ait bütçe uygulamalarının Gelir ve Gider Tablosu hazırlanmıģ ve internet sitesinde Raporlar bölümünde yayımlanmıģtır yılı Ocak-Haziran dönemine ait bütçe gerçekleģmeleri üçer aylık periyotlar halinde internet sitesinde yayımlanmıģtır. 4.1 Gelir Gider Tabloları Ajansın 2014 yılı ilk altı ayına iliģkin gelir ve gider tablolarına aģağıda yer verilmiģtir: Tablo 3: Ajansın 2014 Yılı İlk Altı Ay Gider Tablosu Giderin Türü Gider Miktarı (TL) 1. Genel Hizmetler , Genel Yönetim Hizmetleri , Ġzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri 0, Plan Program ve Proje Hizmetleri 408, AraĢtırma ve GeliĢtirme Hizmetleri , Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri ,03 2. Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri ,20 Giderler Toplamı ,02 Grafik 1: Ajansın 2014 Yılı İlk Altı Aylık Giderleri 15% 85% Genel Hizmetler Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri 12

14 Tablo 4: Ajansın 2014 Yılı İlk Altı Aylık Gelir Tablosu Gelirin Türü Gelir Miktarı (TL) 1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar 0,00 2. Ġl Özel Ġdarelerinden Aktarılan Paylar ,20 3. Belediye ve Belde Belediyelerden Aktarılan Paylar 0,00 4. Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar ,04 5. Faaliyet Gelirleri ,01 6. BağıĢ ve Yardımlar ,66 7. Önceki Yılların Proje Ödemeleri+Devreden Gelirler ,37 Gelirler Toplamı ,28 Grafik 2: Ajansın 2014 Yılı İlk Altı Aylık Gelirleri 42% 9% 1% 12% Ġl Özel Ġdarelerinden Aktarılan Paylar Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar Faaliyet Gelirleri 36% BağıĢ ve Yardımlar Önceki Yılların Proje Ödemeleri+Devreden Gelirler 2014 yılı ilk altı ay içinde gerçekleģen gelirler toplamı ,28 TL dir. Ajansın giderleri ise 2014 yılı ilk altı ayın, toplamda ,02 TL olmuģtur. Ajansın 2014 yılı gelirlerini Ġl Özel Ġdareleri, Ticaret ve Sanayi Odaları katkı payları, faaliyet gelirleri, bağıģ ve yardımlar ile önceki yılların proje ödemeleri oluģturmuģtur. 13

15 4.2 İç Kontrol Sistemi Yılına Ait Yıllık İç Denetim Raporu Ajansımızın 2013 yılına ait yıllık iç denetim raporlamasını yapmak üzere Ajans Genel Sekreterliğinin tarih ve 105 sayılı onaylarıyla Ajansımız Destek Birim BaĢkanı Dr. Hasan MARAL baģkanlığında, Ajansımız Hukuk MüĢaviri Veysi DANIŞMAN ve Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi uzmanı ve Ajansımız Risk Sorumlusu Selman DELİL'den müteģekkil bir iç denetim komisyonu oluģturulmuģtur. Yapılan denetim yazılı hale getirilmiģ veya getirilmeden uygulanan kontrol yöntem ve stratejilerini kapsamıģtır. Bu kontrol yöntem ve stratejilerinin Kamu Ġç Kontrol Standartlarına uyumu değerlendirilmiģ ve yeterlilikleri test edilmiģtir. ÇalıĢma sonucunda hazırlanan tarih ve 2014/1 sayılı 2013 Yılı Ġç Denetim Raporu Ajans Genel Sekreterliği ne gönderilmiģtir. Bu rapor, Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği nin 9/4 üncü maddesi gereği, Genel Sekreterin görüģüyle birlikte Yönetim Kurulu na sunulmuģtur. 4.3 Dış Denetim Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği hükümleri gereği, Ajansın 2013 yılına ait dıģ denetimini yapmak üzere, 2013 yılı Kasım ayı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre faaliyette bulunan kuruluģlardan SER & BERKER Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firması ile dıģ denetim sözleģmesi imzalanmıģtır. Ajansın hesap dönemine ait dıģ denetimi Mart 2014 tarihleri arasında yapılmıģtır. Denetim kapsamında; Ajans hesapları ve bunlara iliģkin belgeler esas alınarak, mali tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna iliģkin mali denetimi ile Ajansın gelir, gider ve mallarına iliģkin mali iģlemlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığı gibi hususlar denetlenmiģtir. Denetim sonucunda hazırlanan Bağımsız DıĢ Denetim Raporu, Ajans Yönetim Kurulu na, ĠçiĢleri Bakanlığı na ve Kalkınma Bakanlığı na gönderilmiģtir. 5. Bilgi İşlem Görevlisi Bilgi teknolojilerinin kullanımında donanım ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Ajansın bilgi ve iletiģim teknolojileri altyapısının geliģtirilmesinde gerekli olan yazılım ve donanım ürünlerinin temin edilmesi için gerekli çalıģmalar yapılmıģ ve ihtiyaç halinde satın almalara devam edilmiģtir. 14

16 Raporlama dönemi içerisinde, Ajansımızın sunucu ve network cihazları için bakım ve teknik destek anlaģmaları yenilenmiģtir. Bunun yanı sıra, Ajansın kullandığı diğer yazılım ve donanımların güncelleme, bakım ve lisans yenileme iģlemleri düzenli olarak takip edilmiģtir. Ayrıca arıza tespiti halinde konuyla ilgili firmalarla tamirat için irtibata geçilmiģtir. Personelin EBYS sistemi ile ilgili karģılaģtığı sorunlar giderilmiģ ve EBYS de güncellemeler yapılarak RAM kapasitesi artırılmıģtır. Bilgi Sistemlerimize aylık ve günlük yedeklerin alınması sağlanmıģ ve aylık yedekler Ziraat Bankasındaki kiralık çelik kasaya bırakılmıģtır. Ġnsan Kaynakları Birimince kullanılmak üzere "izin ve personel işlemleri uygulaması"nın geliģtirilmesi için teknik Ģartname hazırlanmıģ, buna göre "İnsan Kaynakları Yönetim Modülü"nün geliģtirilmesi için piyasa araģtırması yapılarak firmalarda teklifler alınmıģtır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ĠMZA Bilgi Teknolojileri firması ile anlaģılmıģ ve geliģtirilen modül ile ilgili uygulamalar yapılarak test ettirilmiģ ve personelin görüģleri alınarak eksikler tamamlanmıģ ve satın alım gerçekleģtirmiģtir. Ajans web sunucumuzda kurulu "sgbnet" uygulamasının güncelleme iģlemleri için Maliye Bakanlığı Bilgi ĠĢlem Birimi ile iletiģime geçilmiģ ve "sgbnet" uygulamasında güncelleme yapılarak, oturum açma sorunu çözülmüģtür. Ajans hizmet binasında kullandığımız TT metro ethernet internet hattımızın yenilemek için telekom ve super online ile iletiģime geçilmiģ ve gerekli çalıģmalar yapılmıģtır. Raporlama dönemi içerisinde, Türk Telekom Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulunularak, kurumsal yetkili ile bir görüģme yapılmıģtır. Ajansımıza ait kurum hatları için havuz sitemi oluģturulmuģ ve bu hatların oluģturulması için online kurumsal müģteri sistemine kayıt yapılmıģtır. Ayrıca raporlama dönemi içerisinde, Ajanstan ayrılan personele ait zimmetli ürünleri geri alınmıģ kullanıcının mail Ģifresi sıfırlanmıģ ve Birim BaĢkanına mail yönlendirmesi yapılarak otomatik cevap mail ayarları yapılmıģtır Yılı MDP değerlendirme süreci 3 ġubat 2014 tarihinde baģlamıģtır. Değerlendirme sürecinde görevli olan Bağımsız Değerlendiricilerin kullanacağı bilgisayar ve network sistemi için ihtiyaç listesi oluģturularak gerekli satın alma iģlemleri yapılmıģtır Yılı Mali Destek Programlarının değerlendirilmesinde kullanılmak üzere, personelin kullandığı eski laptoplardan 25 tanesinin, proje değerlendirmelerini yapacak olan Bağımsız 15

17 Değerlendiricilerin kullanacağı Ģekilde konfigürasyonları yapılmıģtır. Bu bilgisayarların her türlü USB, CD, DV, SD kart giriģleri iptal edilmiģ olup bilgisayarlara yeni oluģturulan BD adlı wireless bağlantısı yapılmıģtır. Ayrıca BD wireless dan sadece ilgili url adresine eriģim izni verilmiģtir. Proje değerlendirmelerinin yapılacağı seminer salonu, Bağımsız Değerlendiricilerin çalıģacağı Ģekilde düzenlenmiģ olup bilgisayarların internet ve elektrik bağlantıları için gerekli çalıģmalar yapılmıģtır Yılı Mali Destek Programlarının değerlendirilmesi süreci için, bağımsız değerlendiricilere, gelen talepler doğrultusunda gerekli destek verilmiģtir. Ġnternet bağlantısında yaģanan sıkıntıların giderilmesi ve Ajans hizmet binası ile ġanlıurfa YDO arasında yapılan VPN nin daha hızlı ve sorunsuz çalıģması için ġanlıurfa Yatırım Destek Ofisi için 5 MB lik Metro Ethernet hattı alınmıģtır. Buna göre ġanlıurfa YDO personeli kurulan VPN bağlantısı ile güvenli bir Ģekilde ajans hizmet binasında bulunan sunuculara eriģebilmesi sağlanmıģtır. Ayrıca ġanlıurfa YDO'ya ait ADSL hatlarındaki yavaģlama sorunları ile ilgili telekom ile görüģülmüģtür. Hatlara ait veri kopma sorunları düzeltilmiģ, ġanlıurfa YDO'da bulunan 2 adet ADSL hattı kablolu ve wifi bağlantılar arasında paylaģtırılarak yük dengelenmesi sağlanmıģtır. Fortigate firewall cihazı ara yüzünden (IPS), IP'lerimize gelen attack durumları gözetilerek, gerekli önlemler alınmıģ olup buna göre gelen attackların IP leri tespit edilerek, kullandıkları yöntemlere uygun tedbirler alınmıģtır. 'Bilgi Güvenliği Politikası Dokümanı' 2014 yılına ait revizeler doğrultusunda, KBGK onayı ile revize edilmiģ olup UPS Bypass Talimatı ve NES Pin Kilit Çözme Talimatı adlı yeni talimatlar oluģturularak ilgili personel bilgilendirilmiģtir. ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Prosedürlerinde, ilgili prosedürdeki dokümanlarda gerekli revizyonlar (KBY.PR.19 Yetkilendirme ve Kullanım Prosedürü) yapılarak Güncel Doküman Listesi ne eklemek üzere yönetim temsilcisine gönderilmiģtir Mayıs 2014 tarihlerinde TSE'den gelen uzman tetkikçiler tarafından Ajansımıza "ISO " tetkik denetimi yapılmıģtır. Tetkik denetiminde, denetmenlerin istediği evrak ve yönergeler uygulamaları ile beraber sunulmuģtur. Ayrıca denetim esnasında, denetmenlerin tavsiye ettiği revizelerle ilgili notlar alınarak, gerekli prosedür ve talimatlarda güncelleme yapılmasına karar verilmiģtir. 16

18 Ajans Karacadag_NET (Kurum personeli kablosuz internet) ve Karacadag_Misafir (ajansa gelen ziyaretçi kablosuz internet) wifi bağlantı Ģifrelerinin periyodik değiģimi yapılarak personele bilgilendirme maili gönderilmiģtir. Websense ile internet eriģim kuralları ve Trend Micro mail güvenlik yazılımı kuralları belirli periyotlar dâhilinde revize edilmiģtir. Ajans personeline ait 2014 Ocak-Haziran dönemine ait giriģ-çıkıģ saatlerine iliģkin aylık rapor alınarak Genel Sekreter ve Birim BaĢkanları/YDO Koordinatörleri ile paylaģılmıģtır. Ajansımızın faaliyetlerini belirten karacadag.org.tr, invesdiyarbakir.com ve investsanliurfa.com web sitelerimizde 5 yıllık alan adı uzatımı yapılmıģ ve Ajans web sitemiz (karacadag.org.tr) ve ġanlıurfa YDO (investsanliurfa.com) web sitelerinin 2014 yılı "Web Hosting -Sanal Sunucu (VPS) ve Bakım Hizmeti yenilemesi yapılmıģtır. Duyurular, İhale İlanları Araştırma Raporları, Galeriler, Aylık Ekonomik Görünüm Raporları bölümlerinde ve Ajansımıza ait güncel haber ve duyuruları gönderen e-bülten uygulamasında gerekli güncellemeler yapılmıģtır. Ayrıca Ajansımızın Ġngilizce web sitesi ile ilgili gerekli güncellemeler yapılmıģtır. Ajans hizmet binasında kullanılan ME internet paketi yılları için TT ile devam edilmek suretiyle yenilenmiģtir. Buna göre yeni paketteki hız kapasitesi aylık 30 MBPS artırılmıģtır. 6. Yönetici Asistanı Yönetici Asistanı görev tanımı gereği raporlama dönemi içerisinde her ay düzenli olarak yapılan Yönetim Kurulu ve haziran ayı içerisinde gerçekleģtirilen 2014 Yılı 1. Dönem Kalkınma Kurulu Toplantısı için ön hazırlıkları ve gerekli organizasyon iģlemlerini Genel Sekreterimizin koordinesinde PPKB ile birlikte gerçekleģtirilmiģtir. Ajans Kafeteryasının genel yönetimi sağlanmıģ ve rutin malzemelerin temini yapılmıģtır. Ajansa gelen e-postalar ve BĠMER sistemiyle gelen baģvurular incelenmiģ ve ilgili birimlere iletilmiģtir. Ayrıca Ajansın temizlik hizmetleri ile genel tefriģatının günlük kontrolü yapılmıģ olup eksikliklerin tamamlanması sağlanmıģtır. Genel Sekreterimize 135 kiģi ziyarette bulunmuģ ve gelen ziyaretçiler ile gerekli ön görüģmeler yapılmıģtır. Genel Sekreterin gözden geçirilmesini istediği raporlar zamanında 17

19 hazırlanarak kayıtları tutulmuģtur. Genel Sekreterin katıldığı gezi ve toplantıların organizasyonları yapılmģtır. Genel Sekreter baģkanlığında yapılan Birim BaĢkanı/YDO Koordinatörleri toplantılarına katılım sağlanmıģ olup ilgili toplantılara iliģkin tutanaklar tutulmuģ ve Ajans personeliyle paylaģılmıģtır. Ajansımızda gerçekleģtirilen Genel Sekreterimizin BaĢkanlığındaki birim bazlı ve diğer toplantıların organizasyon iģlemleri gerçekleģtirilmiģtir tarihinde Ankara Ġngiltere Büyükelçiliği Diplomatı Lucy Smity in Ajansımıza yapmıģ olduğu ziyaretin organizasyon iģlemleri yapılmıģ, ayrıca toplantıya katılım sağlanmıģ olup toplantı tutanağı düzenlenmiģ, bir nüshası da Diyarbakır Valiliği Özel Kalem Müdürlüğüne gönderilmiģtir. Ajansımızın PaydaĢ Veri Tabanı güncellenerek birimlerle paylaģılmıģtır. Ġzne ayrılan personellerin yerine vekâlet eden personel için EBYS de vekâlet bırakma iģlemleri yapılmıģtır. Raporlama dönemi içerisinde Muhasebe Birimi Sorumlusu Alper ATEġ ile birlikte personel harcırahları incelenmiģ ve gerekli düzeltmeler yapılarak Muhasebe Birimine teslim edilmiģtir. Ajans internet sitesinin Ġngilizce versiyonu için ihtiyaç duyulan çeviriler için ilgili personellerle görüģülmüģ olup çeviriler koordine edilmiģtir. Ġlgili haber çevirileri Ajansımız web sayfasının uzantılı bölümüne eklenmiģtir , ve tarihlerinde Ajansımız Seminer Salonunda düzenlenen Diyarbakır Ġl Planlama ve Koordinasyon Toplantıları için gerekli hazırlık ve organizasyon iģleri gerçekleģtirilmiģ, toplantılara katılım sağlanmıģtır. 7. Ajans Genel Sekreteri nin Programı Raporlama dönemi içerisinde Ajans Genel Sekreteri Diyarbakır ve ġanlıurfa illeri baģta olmak üzere ülkemizdeki birçok kamu kurumu, sivil toplum kuruluģu, iģ adamı ve firmayı ziyaret etmiģtir. Bu kurum ve kuruluģlar arasında; Kalkınma Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği, ġanlıurfa Valiliği, Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi, ġanlıurfa BüyükĢehir Belediyesi, Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığı, Devegeçidi 16. Tugay Komutanlığı, Sur Kaymakamlığı, YeniĢehir Kaymakamlığı, Bağlar Kaymakamlığı, Diyarbakır Ġl Emniyet Müdürlüğü, Ġstanbul Esenyurt Belediye BaĢkanlığı, D.Bakır TÜĠK Bölge Müdürlüğü, KOSGEB ġanlıurfa Hizmet 18

20 Merkezi Müdürlüğü, Diyarbakır Bilim Sanayi ve Teknoloji Ġl Müdürlüğü, Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Ġl Müdürlüğü, Diyarbakır ĠġKUR Ġl Müdürlüğü, Diyarbakır Ġl Defterdarlığı, ġ.urfa Kültür ve Turizm Ġl Müdürlüğü, ġanlıurfa Ġl Defterdarlığı, Merkez Bankası Diyarbakır Temsilciliği, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, ġanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, ġanlıurfa Ticaret Borsası, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Dicle Üniversitesi ĠĠBF Dekanlığı, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı, Dicle Üniversitesi Fakültesi Dekanlığı, Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve AraĢtırma Merkezi, Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Harran Üniversitesi ĠĠBF Dekanlığı, Diyarbakır Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır Ziraat Bankası Bölge Müdürlüğü (Koordinatörlüğü), Halk Bankası Diyarbakır Bölge Müdürlüğü, Vakıfbank Diyarbakır Bölge Müdürlüğü, INGBank Diclekent ġube Müdürlüğü, Diyarbakır Sanayici ve ĠĢadamları Derneği, Kulp Ġplik Üretim Tesisi ve Karavil Grup yer almaktadır. Raporlama dönemi içerisinde Ajans Genel Sekreterini baģta firma ve kurum kuruluģ temsilcileri olmak üzere 135 kiģi ziyaret etmiģtir. Bunun yanı sıra Ajans Genel Sekreteri raporlama dönemi içerisinde Ajans Yönetim Kurulu Üyeleri ile beraber Haziran 2014 tarihlerinde Singapur-Malezya ya düzenlenen çalıģma ziyaretlerine iģtirak etmiģtir. Ayrıca 8 ġubat-02 Mart 2014 tarihleri arasında A.B.D DıĢiĢleri Bakanlığı nın Eğitim ve Kültürel ĠĢler Bürosu nun koordine ve yürütmekte olduğu Uluslararası Ziyaretçi Programı (IVLP) kapsamında Yeniden Yapılanan Ekonomilerde Özel ve Kamu Ortaklıklarının Rolü konulu Uluslararası Ziyaretçi Programına katılım sağlamıģtır tarihinde Ajansımızı ziyarette bulunan Milletvekili Sayın Galip ENSARĠOĞLU ve beraberindeki heyete Ajansımızın faaliyetleri ve Diyarbakır daki yatırımları hakkında bilgilendirmede bulunulmuģtur. Ajans Genel Sekreterinin katılmıģ olduğu toplantı, eğitim, seminer, panel ve konferanslar EK-3 te sunulmuģtur. Arz ederim Dr. Hasan MARAL BaĢkanı 19

21 Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 90 ıncı maddesi gereği, Yönetim Kurulu nun... tarihli toplantısında görüşülerek onaylanmıştır. Dr. İlhan KARAKOYUN Genel Sekreter 20

22 Ek-1: Ajans Genel Sekreterinin Katılım Sağladığı TV Programları ve Yapılan Röportajlar Katılım Sağlanan TV Programları ve Yapılan Röportajlar Dünya Gazetesi ile yapılan Röportaj Dünya Gazetesi ile yapılan Röportaj Diyarbakır Haber Sitesi ile yapılan röportaj A Haber canlı yayına katılım TRT ile röportaj Milliyet Gazetesi ile yapılan röportaj Faaliyet Ajans Faaliyetleri Konusunda Kamuoyunu Bilgilendirme Ajans Faaliyetleri Konusunda Kamuoyunu Bilgilendirme Ajans Faaliyetleri Konusunda Kamuoyunu Bilgilendirme Ajans Faaliyetleri Konusunda Kamuoyunu Bilgilendirme Ajans Faaliyetleri Konusunda Kamuoyunu Bilgilendirme Ajans Faaliyetleri Konusunda Kamuoyunu Bilgilendirme Tarih

23 EK 2: 2014 Yılında Alınan Eğitimler (Ocak-Haziran) S.N. Adı Tarih 1 JICA Eğitimi KAYS Kullanıcı Eğitimi Kamu Ġhale Mevzuatı ve EKAP Uygulamalı DıĢ Ticaret Eğitimi Ocak Ocak 2014 Eğitimi Veren Kişi- Kurum Japonya Uluslararası ĠĢbirliği Ajansı (JICA) KALKINMA BAKANLIĞI KAPED EĞT. DAN. KARASAL DANIġMANLIK Eğitimin İçeriği Yönetim ve Pazarlama Kapasitesini Güçlendirerek Tarımsal Bölgelerde Yerel Sanayi GeliĢtirme Ġç Denetçilere Yönelik Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) Kullanıcı Eğitimi Temel Ġlkeler Ġhale Usulleri Ġlan Süre ve Kuralları Ġhaleye Katılımda Yeterlilik Kriterleri YaklaĢık Maliyet Hazırlama Ġhale Dokümanı Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar Zeyilname Düzenlenmesi AĢırı DüĢük Teklif Sorgulaması Doğrudan Temin Yöntemi Soru & Cevap ġeklinde, KarĢılaĢılan Gerçek Durumların TartıĢılması 4735 Sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu Süre Uzatımı ĠĢ ArtıĢ ve EksiliĢleri Gecikme Cezaları SözleĢmenin Feshini Gerektiren Haller Fiyat Farkı Esasları Hak ediģlerden Yapılacak Kesintiler 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu Soru & Cevap Yöntemiyle ĠĢleyiĢ 4734 Sayılı Kamu Ġhale Mevzuatı ve EKAP Firmanın mevcut durumunun analiz edilmesi için temel yaklaģım, ilkeler ve oluģturulacak formlar - Firmanın amaç ve beklentilerinin ortaya konulması - Firmanın ihracat açısından konumlandırılması 22

24 - Form oluģturulması - Ticari bilgi kaynakları - Ticari bilgi kaynaklarının kullanımı - Firma ürünlerinin dünyadaki potansiyellerinin ortaya çıkarılması - Hedef pazarların tespiti çalıģması - Uluslararası hedef pazarlarda stratejilerin oluģturulması - Bir pazara odaklanılması ve bilgi kaynakları - Dağıtım ağı çözümlemesi - Pazara giriģ stratejisi ve alternatifleri - Ticari istihbarat Devlet yardımlarının strateji çerçevesinde kullanılmaları - Yardımların detayları ve yardımlar içinden seçme kriterleri - Fuar - ĠPAD - Ofis Açma - Uygulama, değerlendirme ve formların ve firmaya yaklaģımın netleģtirilmesi Bilgilendirme 5 CBS Temel ve Ġleri Düzey Sertifikalı MapInfo ġubat 2014 BAġARSOFT Veri Görüntüleme Harita Penceresi Kullanımı Coğrafi Kodlama Tematik Harita - Renklendirme 8-9 ġubat 2014 Eğitim Yönetimi 6 Ġnsan Kaynakları Yönetimi Programı Mart 2014 BAVEN EĞĠTĠM DANIġMANLIK Yetenek Yönetimi Kariyer Yönetimi ĠK ĠletiĢim ve ĠliĢki Yönetimi Sayılı KHK Kapsamında Yeni MaaĢ Hesaplaması & 657 Sayılı Kanunun Mali ve Sosyal Haklarına ĠliĢkin Düzenlemeler ġubat 2014 KAPED EĞT. DAN. MaaĢ Nasıl Hesaplanır? Gösterge Aylığı Nasıl Hesaplanır? Ek Gösterge Aylığı Nasıl Hesaplanır? Taban Aylık Nasıl Hesaplanır? Kıdem Aylık Nasıl Hesaplanır? Özel Hizmet Tazminatı Nasıl Hesaplanır? 23

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı...

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... 7 2.4.2.1. Kalkınma Kurulu... 8 2.4.2.2. Yönetim Kurulu... 9 2.4.2.3.

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010) 2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi ġubat 2011 Türkiye mizi layık olduğu düzeye çıkarmak için, ekonomiye birinci derecede önem vermek

Detaylı

DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2010 YILI ALTI AYLIK ARA RAPORU

DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2010 YILI ALTI AYLIK ARA RAPORU T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2010 YILI ALTI AYLIK ARA RAPORU Diyarbakır Ağustos, 2010 Ġçindekiler 1. Kurulma ve KurumsallaĢma ÇalıĢmaları... 3 2. Kurum Ziyaretleri...

Detaylı

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) GAZĠANTEP ADIYAMAN - KĠLĠS (TRC1) 2011 YILI ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN SUNUġU 2008 yılında kurulmuģ olmasına rağmen ilk personel alımını Mayıs 2010

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011 h İçindekiler ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1.GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

Diyarbakır Yatırım Destek Ofi si. E-posta : dbakirydo@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.investdiyarbakir.com

Diyarbakır Yatırım Destek Ofi si. E-posta : dbakirydo@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.investdiyarbakir.com Karacadağ Kalkınma Ajansı Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 E-posta : info@karacadag.org.tr İnternet

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Grafik Tasarım & Baskı A grafik

Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Grafik Tasarım & Baskı A grafik EKLER Karacadağ Kalkınma Ajansı Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 E-posta : info@karacadag.org.tr İnternet

Detaylı

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz,

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz, ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 6 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR

Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Karacadağ Kalkınma Ajansı Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:5/A 2080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (42) 237 2 6-7 Faks : 0 (42) 237 2 4 E-posta : info@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

Detaylı

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ TÜSEV Faaliyet Raporu 2008 MİSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal alanlarda

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ

PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 20 Ocak 2012 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİ... 2 2. MALİ DESTEK PROGRAMLARI... 3 2.1. Doğrudan Finansman Desteği... 4 2.1.1. Hazırlık Çalışmaları...

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU Gaziantep, Adıyaman, Kilis İpekyolu Kalkınma Ajansı kurulduğu günden bu yana Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde bölge içi gelişmişlik farklarının

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Birim Faaliyet Raporu 2013 T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU MART 2014 Genel Müdür SunuĢu Genel Müdürlüğümüzün görevleri 178 KHK nın 11 inci maddesi ile 5018

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU MART 2014 - ġirnak ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I. GENEL BĠLGĠLER...4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Mevzuat...4 C. Yetki,

Detaylı

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI... 1

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI... 1 - i - Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı.. x BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI...

Detaylı

Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER

Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... 3 GĠRĠġ... 4 I-GENEL BĠLGĠLER... 5 A-) MİSYON VE VİZYON... 5 B-)YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 C-)İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1-FĠZĠKSEL YAPI... 6 2-ÖRGÜT YAPISI... 7 3-BĠLGĠ

Detaylı

Karacada Kalk nma Ajans. Diyarbak r Yat r m Destek O si. anl urfa Yat r m Destek O si. Gra k Tasar m & Bask

Karacada Kalk nma Ajans. Diyarbak r Yat r m Destek O si. anl urfa Yat r m Destek O si. Gra k Tasar m & Bask Karacada Kalk nma Ajans Adres: anl urfa Yolu 1. Km Kaynartepe Mahallesi No:15 Ba lar / Diyarbak r Telefon: 0 (412) 237 12 16-17 Faks: 0 (412) 237 12 14 E-posta: info@karacadag.org.tr nternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

Detaylı

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 28 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

TOKAT TĠCARET VE SANAYĠ ODASI STRATEJĠK PLANI (2014-2017)

TOKAT TĠCARET VE SANAYĠ ODASI STRATEJĠK PLANI (2014-2017) TOKAT TĠCARET VE SANAYĠ ODASI STRATEJĠK PLANI (2014-2017) 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1. BÖLÜM : GĠRĠġ 3 Sayfa No. 2. BÖLÜM : STRATEJĠK PLANLAMA YAKLAġIMI 5 3. BÖLÜM : DURUM ANALĠZĠ.. 6 3.1- Tarihsel GeliĢim.. 6 3.2-

Detaylı

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI 1. 1885 ten Günümüze İzmir Ticaret Odası Ġzmir Ticaret Odası, 1884 yılında baģlatılan iģlemler sonunda 1885 te kurularak Ġzmir in ticaret hayatına

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 5 A. VİZYON VE MİSYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 6 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1. Fiziksel

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI NSI 10 YILI AROU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2010 Mart 2013 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 1 A) ÇKA Kurumsal Misyon ve Vizyonu... 1 B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 C) Kurumsal

Detaylı