FIDELTUS TAN. KÖRFEZ DE GÜÇLÜ BAfiLANGIÇ TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >UKRAYNA VE BELARUS TA life:) FARKI ÖZCAN ERM fi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FIDELTUS TAN. KÖRFEZ DE GÜÇLÜ BAfiLANGIÇ TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >UKRAYNA VE BELARUS TA life:) FARKI ÖZCAN ERM fi"

Transkript

1 LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG TEMMUZ - A USTOS - EYLÜL 2009 SAYI: 04 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >3G LE YEN B R HAYAT TARZI DR.TAYFUN ACARER >TURKCELL DEN HER C HAZA B R SIM KART EKREM YENER >DEFNE N N HEDEF DÜNYA O UZ HAL LO LU >TT N N V ZYONU YAKINSAMA AYDIN ÇAMLIBEL >UKRAYNA VE BELARUS TA life:) FARKI ÖZCAN ERM fi >B LG Y ARAMAK TEfiV K ED LMEL OSMAN COfiKUNO LU FIDELTUS TAN KÖRFEZ DE GÜÇLÜ BAfiLANGIÇ >Z HN S N R, TEKNOLOJ Y PROCE LE SINIYOR >HER PARMA INDA ON MAR FET: Z KUfiA I >B R PAZARLAMA ÜRÜNÜ: DUBA

2

3 E d I T o Hakan Ayd n Merhaba, Fideltus Teknoloji dergiizin dördüncü say s yla sizi selalarken öncelikle fira zla ilgili bir gelifleyi paylaflak istiyoru. Fideltus leri Teknoloji olarak, Türkiye de sürdürdü üüz projeleri uluslararas pazara sunak için Ürdün erkezli yaz l firas esense ile iflbirli ine girdik ve Fideltus Technology isinde yeni bir flirket kurduk. Körfez ülkelerine yönelik projeler gelifltirecek olan Fideltus Technology, özellikle iletifli, güvenlik ve içerik alanlar nda öncü flirketlerden biri olay hedefliyor. Yeni flirketiizle ilgili ayr nt lar, dergiizin ilerleyen sayfalar nda okuyabilirsiniz. Özellikle araç filosuna sahip flirketleri ilgilendirebilecek bir baflka gelifle ise flu: Fideltus leri Teknoloji taraf ndan gelifltirilen ve bir araç takip, navigasyon ve güvenlik sistei olan Pergo ürünüüzü kullanan üflterileriizden ald z sonuçlara göre Pergo; yüz adet ve üzeri arac olan firalar n bir y ll k yak t tüketiinde %40 tasarruf sa l yor. Yan s ra Pergo ile birlikte trafik kazalar nda %20 azala oluyor. Araçlar n çal nd ktan sonra heen buluna oran da %100 e yükseliyor. Bu say za da yine sektörüüz içinden pek çok de erli isi konuk oldu ve çeflitli bilgileri bizile paylaflt lar. Bunlardan biri de Bilgi Teknolojileri ve letifli Kuruu Baflkan Dr. Tayfun Acarer. Uzun süredir beklenen ve Teuz ay sonunda hayat za kat lacak olan 3. Nesil Mobil letifli Sisteleri (3G) nin hayat zda neleri de ifltirece ini Say n Acarer in verdi i röportajda görebilirsiniz. Fideltus Teknoloji yi keyifle okuan z diliyoru. Bir sonraki say da görüflek üzere. Sayg lar la, Hakan Ayd n Yöneti Kurulu Üyesi, Fideltus leri Teknoloji 3

4 I N D E x HABERLER 12 Ak ll ev konsepti, Misia ile Bursa da. ATS Pergo, bir y lda %40 yak t tasarrufu sa l yor. 8 FIDELTUS TAN KÖRFEZ DE GÜÇLÜ BAfiLANGIÇ Fideltus leri Teknoloji, Türkiye'de baflar yla sürdürdü ü projelerini uluslararas pazara sunak için yaz l firas esense ile Fideltus Technology isinde yeni bir flirket kurdu. 12 3G LE YEN B R HAYAT TARZI Bilgi Teknolojileri ve letifli Kuruu Baflkan Dr. Tayfun Acarer, Teuz sonunda ifllerlik kazanacak olan 3G ile birlikte sektörde yaflanacak geliflelerle ilgili bilgi verdi. 14 TT N N STRATEJ S YAKINSAMA Türk Teleko Sat fl Baflkan Ayd n Çal bel, teknolojiyi sat n alan de il, üreten ve ayn zaanda ihraç eden bir konuda olak istediklerini söylüyor. 16 ALO DEY P GEÇME! 1876 da Alexander Graha Bell telefonu icat etti inde, iletiflide yeni bir ça aç ld. Telefon önce sesleri tafl d, sonra yaz y, sonra da görüntüyü. nsanl flafl rtan bulufllarla dolu olan bu 133 y ll k tarih, ilginç notlarla bezeli. 18 HER C HAZDA B R SIM KART Turkcell, kurusal alanda yeni bir vizyon sunuyor ve her cihaza bir SIM kart tak labilece ini öngörüyor. Turkcell Kurusal Müflteriler Yönetiinden Sorulu Genel Müdür Yard c s Ekre Yener anlat yor

5 e a da k bir SIM üdür or. 21 Z KUfiA I nternetsiz dünyay bileyen, cep telefonsuz hayat hayal dahi edeeyen, tü trendleri avucunun içi gibi bilen bir nesil, Z Kufla. 24 AVEA BÜYÜMES N SÜRDÜRECEK Avea Kurusal letifli Direktörü Selda Usta Ünlü, en çok tercih edilen obil iletifli flirketi ola vizyonuyla hareket ettiklerini söylüyor. 26 DEFNE N N HEDEF DÜNYA Defne nin Genel Müdürü O uz Halilo lu, tercih edile nedenlerini yarat c, yenilikçi ve esnek olalar na, yan s ra da operatörlere uygun finansan odelleri sa laalar na ba l yor. 28 GELECEK MOB L PAZARLAMADA Pharos un Genel Müdürü Erah Fakir, obil pazarlaadan baflka bir gelece in olad n söylüyor. 30 UKRAYNA VE BELARUS TA life:) FARKI life:) Genel Müdürü Özcan Erifl, Tüketicilerin kata de erli servislere ilgisi Türkiye ye göre oransal olarak daha fazla bilgisini veriyor. 32 Z HN S N R, TEKNOLOJ Y PROCE LE SINIYOR rfan Sayar, Porof. Zihni Sinir karakteriyle teknoloji ve izah haranlayan "proce"leri istikrarl bir flekilde sürdürüyor. 36 B LG Y ARAMAK TEfiV K ED LMEL Uflak Milletvekili, AB Uyu Koisyonu ve AB Kara Parlaento Üyesi Prof. Osan Coflkuno lu, bilgi topluu kavra n de erlendirdi. 38 B R PAZARLAMA ÜRÜNÜ: DUBA 40 YILDIZI PARLIYOR: K.MARAfi 42 FIDELTUS UZMANINDAN 43 IN ENGLISH 51 IN RUSSIAN tiyaz Sahibi ve Sorulu Yaz flleri Müdürü: Fideltus leri Teknoloji A.fi. ad na Hakan Ayd n Akerkez Ticaret Merkezi Nispetiye Cad. E3 Blok Kat: 16 Etiler- stanbul Tel: Fax: Yap : Lea Yay nc l k Yay n Yöneteni Dilek Girgin Art Direktör lker Ayd n Eski Büyükdere Cad. Dilaver Sok. Orkun fl Merkezi No:4 Kat:5 4.Levent / stanbul Tel: Bask : Evrensel Matbaac l k ve Rekla Hizetleri Bask yeri ve tarihi: stanbul, Teuz Yerel süreli yay nd r. 5

6 I N T R o AKILLI EV KONSEPT, MISIA LE BURSA DA stanbul ve Çefle deki büyük çapl konsept konut projeleriyle tan nan Fideltus Kalyoncu Gayrienkul ve Çar kl Yap, Bursa Nilüfer de Misia adl projeyi sürdürüyor. Miari tasar Ere Arolat taraf ndan gerçeklefltirilen projenin Bursa daki yat - r orta ise Göler nflaat. Panoraik anzaraya sahip bloklar, ayn zaanda katlardaki yüksek tavan uygulaas yla kentin en yüksek binalar olacak. Projede, yerlefli birilerinin yan s ra ticari alanlar da bulunacak. Topla arazi alan 56,415 etrekare ve topla sat labilir konut alan 30,200 etrekare olan Misia 15300; 146 adet konuttan (1+1, 2+1, 3+1, 4+1 yan nda dublex ve bahçe dublex ünitelerinden) olufluyor. Ünite büyüklükleri 90 ila 307 etrekare aras nda de ifliyor. Proje, A ustos 2010 da taalanacak. Binalar erkezi s ta ve so uta sisteine sahip olacak. Is ta sistei otoatik olarak aç l p kapanabilecek, eve dönüflte telefon koutuyla çal fl r hale getirilebilecek. Otoatik perde sisteiyle perdeler sabah, akfla, fil izlee veya evden ç k fl odlar na göre otoatik olarak aç l p kapanabilecek. Ifl klar da dairelerin kendi içinde belirlenen senaryoya göre ayarlanabilecek. Müzik sisteine, ev içinden uzaktan kuandayla üdahale edilebilecek. Binalarda ayr ca otoatik görüfl sistei, kesintisiz güç kayna, alüinyu günefl k r c, su deposu, jakuzi ve Aerikan elektrik sistei özellikleri olacak. Projenin sosyal özellikleri aras nda ise iki adet squash kortu ve fitness erkezi, kapal ve aç k çocuk oyun yeri, iki adet aç k ve kapal yüze havuzu, spa erkezi, e lence kopleksi, kapal basketbol sahas, barbekü platforu ve otopark bulunuyor. P T Fid c n dü fir ru Pe Ku uy zin ru ne Bu ve gö de Afl % he ar iyi en öz Ya 6

7 PERGO, B R YILDA %40 YAKIT TASARRUFU SA LIYOR Fideltus leri Teknoloji nin araç takip navigasyon ve güvenlik sistei Pergo, arac n dünya üzerinde nerede oldu unu belirliyor ve izlee erkeziyle haberlefleyi gerçeklefltirerek araç güvenli ini sa l yor. Türk ühendislerince gelifltirilen dünyan n en küçük araç takip sistei Pergo, yüz adet ve üzerinde arac olan firalarda gereksiz araç kullan n önleyerek bir y l sonunda %40 yak t tasarrufu sa l yor. Pergo hakk nda bilgi veren Fideltus leri Teknoloji Kurucu Orta ve Yöneti Kurulu Üyesi Hakan Ayd n, Pergo ad n verdi iiz araç takip sisteiiz, GPS uydular ndan ald konu bilgisini GPRS altyap s n kullan larak siste erkezine gönderiyor. Siste, gelen bilgiyi veri taban na iflliyor ve an nda çal fl r duruda olan izlee yaz l lar na ulaflt r yor. Bu sayede arac n dünya üzerinde nerede oldu unu anl k ö renerek arac n z kontrol alt nda tutabiliyorsunuz. Hizet verdi iiz üflterileriizden araç takip sisteinin geri dönüfllerini al yoruz. Bu çal flaya çok öne veriyoruz. Bize gelen sonuçlara göre Pergo, yüz adet ve üzerinde arac olan firalar n bir y ll k yak t tüketiinde %40 tasarruf yap las n sa l yor. Yak t giderlerinin firalar n bütçelerine büyük bir yük getirdi i göz önüne al nd nda araç takip sisteiyle çok öneli bir tasarruf yap l yor dedi. Afl r h zlana ve yavafllaa bilgilerinin ulaflt r las yla birlikte trafik kazalar nda %20 azala oldu unu da belirten Hakan Ayd n, Araçlar n çal nd ktan sonra heen buluna oran da %100 e yükseldi. Bizi cihaz z dünyan n en küçük araç takip cihaz, ayr ca anteni de yok. Ürünüüz bu özellikleri nedeniyle çok iyi gizlendi i için araçtan bulunup ç kar las çok zor. E er akü bafl sökülürse enerji kesildi i için siste alar veriyor. Ayr ca yine bizi ürünüüze ait bir özellik olan pil (yedeklee) nedeniyle pil süresi boyunca araçtan bilgi al yoruz. Yani son derece güvenli bir sistee sahibiz fleklinde konufltu. Araç takip navigasyon ve güvenlik Sistei Pergo nun en öneli faydalar : Araçlar n nerede oldu unun anl k ö renilesi ve raporlanas Üretti i raporlar ve anl k bilgilendirelerle ifl perforans n n yükseltilesi Masraflar n azalt las Araç kullan suiistiallerinin önlenesi Araç ve kifli güvenli inin sa lanas Gereksiz ve yetkisiz seyahatlerin önlenerek akaryak t aliyetlerinin kontrol alt na al nas fl gelifltirede etkin bir organizasyon sisteinin oluflturulas Servis sürelerinin do rulanas 7

8 F I R M A FIDELTUS TAN KÖRFEZ DE GÜÇLÜ BAfiLANGIÇ Halil brahi zgi - Foto raf: Vedat Öztürk Fideltus leri Teknoloji, Türkiye'de baflar yla sürdürdü ü projelerini uluslararas pazara sunak için Ürdün erkezli yaz l firas esense ile Fideltus Technology isinde yeni bir flirket kurdu. Fid ol de e bü So he t. Ku no ay ye de Fid ka nin yü M f r gi Fideltus Yöneti Kurulu Üyesi Hakan Ayd n, Fideltus Technology Genel Müdürü Mohanned Itaye, Fideltus Yöneti Kurulu Üyesi Ahet Susuz, Fideltus Genel Müdür Yard c s Keal Hakan Hasflerbetçi. (Soldan sa a) 8

9 Fideltus Technology özellikle iletifli, güvenlik ve içerik alanlar nda olak üzere farkl özelliklerle ileri nifl teknolojilerinde öncü flirketlerden biri olacak. Teel teknolojiler, özellikle askeri ve savuna, e iti, telekoünikasyon ve sa l k sektörleri baflta olak üzere bütün sektörleri kapsayacak flekilde gerçeklefltirilecek. Son birkaç y l boyunca esense ve Fideltus, baflar l bir sat fl büyüesi yaflad ve global evcudiyetlerini güçlendirdiler. Bu ortakl k, hedeflenen pazarlarda iki flirketin daha yüksek öz kaynak elde etesini sa layacak olan görüflelerin bir sonucu olarak ortaya ç kt. Yeni ortakl k sözleflesiyle, Fideltus Technology, Orta Do u ve Kuzey Afrika bölgesinde özel itiyazlarla birlikte Fideltus leri Teknoloji nin resi tesilcisi ve sat c s olacak. Fideltus Technology ayr ca evcut ürünlerini ve bölge için ortaklafla gelifltirilifl olan yenilikleri tan tak üzere esense nin MENA pazar ndaki kapsal deneyiini de kullanacak. Fideltus leri Teknoloji nin Genel Müdür Yard c s olan Keal Hakan Hasflerbetçi, yeni girifliin kuruluflu hakk nda, Körfez ülkelerinin Fideltus leri Teknoloji taraf ndan gelifltirilen, uygulanabilir ve yüksek kalitede teknoloji çözülerine olan ihtiyac n n fark ndayd k. Marka z bölgeye ve daha da ötesine tafl yabilek için öneli bir f rsat de erlendirerek esense flirketi ile bir ortakl a girdik. Fideltus arkas n n bu flekilde oentu kazanas n ve yeni pazarlara giresini görekten utluluk ve keyif duyaktay z dedi. esense nin KSA flubesi olan esense Arabistan n baflkanl k görevini yürüten ve Fideltus Technology nin faaliyetlerini de yönetecek olan Mohannad Itaye ise yeni girifliin kuruluflu hakk nda flunlar söyledi: esense in ad n dünya haritas nda daha da ileriye tafl yan bu yeni girifli bizi oldukça heyecanland r yor. Fideltus Technology nin bölgede ve dünyan n geri kalan nda ileri nifl teknolojilerinin gelifltiricisi olarak k sa bir sürede yol alaca na inan - yoruz. Fideltus Technology yönetii, Körfez pazar na sa l kl bir girifl yapabilek ve ürünlerini kültürel ba lada sa layabilek için 5 y ll k bir stratejik plan oluflturdu. Fideltus leri Teknoloji, kolay ve verili bir flekilde noral görevleri ve sorululuklar n gerçeklefltirebileleri için çeflitli endüstrilerden Fideltus Technology nin Genel Müdürü ve esense Arabistan n Baflkan Mohanned Itaye, Fideltus Technology nin bölgede ve dünyan n geri kalan nda k sa sürede yol alaca na inan yoruz diyor. 9

10 F I R M A Fideltus leri Teknoloji nin Genel Müdür Yard c s Keal Hakan Hasflerbetçi, arkalar n Körfez bölgesine ve daha ileriye tafl yabilek için esense ile ortakl a girdiklerini söylüyor. organizasyonlara yard c olan geliflifl araçlar ve çözüler sunuyor. fiirketin, s n rl kalaak kayd yla araç takip ve güvenlik sisteleri, obil hastaneler, benzin istasyonu otoasyonu, 3G obil uygulaalar, flehir güvenli i yönetii, ak ll okullar ve al flverifl erkezleri ve di erleri baflta olak üzere kapsal bir ürün yelpazesi bulunuyor. FIDELTUS TECHNOLOGY, BAE MERKEZL OLACAK Birleflik Arap Eirlikleri erkezli Fideltus Technology, Körfez bölgesindeki ülkelere uçsuz bucaks z arazilerin izlenesinden petrol hatlar n n güvenli ine var ncaya de in anahtar teslii teknolojik çözüler sunacak. Fideltus leri Teknoloji'nin bu yeni at l n Fideltus leri Teknoloji Genel Müdür Yard c s Keal Hakan Hasflerbetçi ve yeni kurulan Fideltus Technology'nin Genel Müdürü Mohanned Itaye ile konufltuk. Fideltus leri Teknoloji nin Körfez bölgesindeki partneri esense hakk nda bilgi alabilir iyiz? Mohanned Itaye: 2001 y l nda kurulufl olan esense, global bir IT tabanl ifl ve teknoloji çözüleri sa lay c s. Microsoft RSA, Appian, Verisign, BIO-key, Fujitsu, Huron, Alliance ve daha birço u baflta olak üzere güçlü birinci seviye ortaklar ile flirket, kaliteli özellefltirilebilir çözüler sa laak üzere yaz l gelifltire, tasarlaa, pazarlaa ve donan entegrasyonu alanlar nda en yeni ürünleri sa layan yüksek kaliteli çözülerde bir öncü konuunda. fiirket, devlet daireleri, sivil toplu örgütleri, çok uluslu flirketler ve seçkin KOB ler baflta olak üzere her sektörden üflteriye hizet sa l yor. Merkezi Aan da bulunan flirketin Suudi Arabistan ve Kuveyt te operasyonel flubeleri, Katar ve Kuzey Afrika da da faaliyetlerde bulunuyor. Yeni yap lanan n hedefi nedir? Mohanned Itaye: Fideltus Technology olarak öneli projelere iza ataca za inan yoruz. Körfez bölgesindeki ülkeler, kau ve özel sektörde anahtar teslii teknolojik çözüler konusunda ciddi potansiyele sahip. Fideltus'un sahip oldu u güçlü küresel ba lant - lar ve proje tecrübeleri bize bu potansiyeli hayata geçire f rsat n veriyor. Körfez ülkeleri küresel ekonoik krizden az etkilenen ülkeler aras nda yer ald ndan büyük ölçekli yeni projelerin süresi avantaj n sa l yor. Hakan Hasflerbetçi: Fideltus un he kendi gelifltirdi i he de ifl ortaklar kanal n n gelifltirdi i baflar l ürünleri bölgeye sunak gibi bir hedefi var. Bu sebeple iki flirket güçlerini birlefltire karar al flt r. Bu olufluun sadece iki fira için de il ayn zaanda Türkiye deki di er firalar için de öneli bir iflbirli i oldu una inan yoruz. Türkiye de ciddi Arap yat r lar var. Sizin de Körfez bölgesine yat r yapan zda geliflen bu ticari orta etkili oldu u? Hakan Hasflerbetçi: Körfez bölgesindeki ülkelerin gelifltirdi iiz teknolojilere ihtiyaçlar oldu unu biliyoruz. Türkiye'nin teknoloji ihraç eden bir ülke olas öneli bir ad. GEL fim fi TEKNOLOJ LERE DUYULAN HT YAÇ Bölgede baflka ne gibi f rsatlar var? Hakan Hasflerbetçi: IT alan nda ciddi ve agresif büyüeyi öngören projelere talibiz. Ürünleriize ve onlar n sa layaca de ere inan yoruz. Kau kurulufllar na, özel flirketlere ve sivil toplu kurulufllar na kata de erli çözüler sunabilece iizi biliyoruz. Bölgenin kendine has bir kültürü var. fl yap fl biçileri de bu kültüre göre flekilleniyor. Fideltus Technology Körfez ülkelerine hangi ürünleri sunacak? Hakan Hasflerbetçi: K saca Körfez ülkelerinde konuland ray düflündü üüz çözüler; araç takip ve güvenlik sisteleri, obil hastane, benzin istasyonu otoasyonu, 3G uygulaalar, güvenli flehir yönetii, ak ll okullar ve al flverifl erkezleri vb olacak. Mohanned Itaye: Art k birçok ülke anayurt güvenli i konusunda yat r lar yap yor. Sistelerini odernize edip olas tehlike dönelerinde bu sisteleri devreye alay aaçl yor. nsanlar n güvenli i, yafla alanlar n n güvenli i de öneli. G H Go y l a tiri ço nin Go u ols rus Go ola a do H e Ku e- l ge Ka d ar çiz Ya 1 0

11 T E K N O iz h- GOOGLE N YEN H ZMET WAVE Google n yeni hizeti Wave n 2009 y l sonlar na do ru kullan a sunulas bekleniyor den beri gelifltirilekte olan Google Wave, pek çok özelli i bir araya getiriyor. Projenin fikir babalar ndan olan ve halen Google da çal flan Lars ve Jens Rasussen, e-postay bugün icat etifl olsalard, nas l olas n isterlerdi, sorusundan yola ç k fllar. Google Wave, çevriiçi iletifli arac olarak tan lan yor. Anl k esajlafla, foto raf paylafl, efl zaanl dosya düzenlee ve e-posta gibi servisleri bir arada sunuyor. Aç k kaynakl olan ve farkl bilgisayar ya da cep telefonu gibi cihazlardan da erifli yap labilen Wave, sosyal a lar ile ikro bloglar da bünyesinde toplayabiliyor. Özetle Google Wave, Facebook ve FriendFeed in bir karas gibi olacak. Kullan c lar n birbirleriyle iletifli kuralar n pek çok yolla pekifltirecek. Karfl l kl oyunlar oynanacak, videolara, foto raflara yoru yap labilecek, ortak bir çal fla alan oluflturulabilecek. ö- ibi l- üryo- e- u rugegö- y bil nli n- ö- ü- HAVAYA YAZILAN e-ma LLER Kuzey Carolina Duke Üniversitesi nden bir grup ühendislik ö rencisi, havaya yaz lanlar e-posta olarak gönderen bir uygulaa gelifltirdi. The PhonePoint Pen ad verilen yaz - l, iphone gibi pek çok telefonun içinde bulunan ive ölçerleri kullanarak bu ifllei gerçeklefltiriyor. Kale gibi tutulan telefonla havaya k sa notlar yaz labiliyor, diyagralar çizilebiliyor, ard ndan da e-posta adreslerine yollanabiliyor. Harflerin oldukça büyük yaz las ve harfler aras nda beklenesi gerekiyor. fiidilik sadece k sa esajlar yazabilen ve basit flekiller çizebilen yaz l n ileride daha zor iflleleri de yapabilesi bekleniyor. Yaz l, önüüzdeki aylarda denee aaçl olarak kullan a sunulacak. 1 1

12 R Ö P O R T A J 3G LE YEN B R HAYAT TARZI 3G (3.Nesil Mobil letifli Sisteleri) niçin öneli? 3G ile birlikte sektörde ne gibi gelifleler bekliyorsunuz? 3. Nesil yaln zca yeni bir teknoloji ile tan fla z de il, taa yla yeni bir hayat tarz ile tan fla z sa layacak. Çünkü bir yandan obil olarak çok yüksek h zda ses, veri ve görüntü haberleflesi ve interaktivite sa lan rken di er yandan yak nsaan n etkisiyle eliizdeki cihazlarla haberlefle, yay nc l k, internet gibi alanlarda çeflitli içerikleri alabilece iz. 3G ta olarak ne zaan ifllerlik kazanacak? 30 Nisan 2009 da 3.Nesil iflletecileri ile itiyaz sözleflelerini izalad k. Bu tarihten 90 gün sonra hizetin bafllaas gerekiyor. Üç iflleteci de 30 Teuz 2009 itibariyle hizete bafllayacak. Genç ve teknolojiye aç k bir nüfus potansiyeliiz var. K sa sürede bu hizetin benisenece ini ve hizet bafllar bafllaaz ifllerlik kazanaca n düflünüyoru. Baz internet sitelerinin kapat las tepki al yor. 3G de internetin kullan yla ilgili baz düzenleeler gerektirecek. nternet sitelerinin denetlenesiyle ilgili 5651 say l yasa geniflleyecek bildi iiz kadar yla. Bu geniflleenin çerçevesiyle ilgili bilgi verebilir isiniz? 3. Nesil ile birlikte obil internet, gündeiize daha yo un bir flekilde girecek. Teknolojinin, içeri in ve kullan lan cihazlar n art k telekoünikasyon, bilifli ve yay nc l k gibi sektörleri yak nsad n hep anlat yoruz. Yak nsaan n etkisiyle baz alanlar n yeniden düzenlenesi gerekebilir. Say n Ulaflt ra Bakan z da bunu çeflitli vesilelerle dile getirdi say l yasa asl na bakarsan z, internete özgürlük getiren bir yasa. Dünyada geliflifl her ülke, internet yoluyla ifllenen suçlarla ücadele için kurusal önleler al yor, yani yasal düzenleeler yap yor. Bizi 5651 say l yasa z, bu aç dan örnek Bilgi Teknolojileri ve letifli Kuruu Baflkan Dr. Tayfun Acarer, Fideltus Teknoloji ye, Teuz sonunda ifllerlik kazanacak olan 3G ile birlikte sektörde yaflanacak gelifleler ve de iflikliklerle ilgili bilgi verdi; 3.G ye, 3.75 hatta 3.9 dan bafllayacaklar n söyledi. 1 2

13 G? a- ü n - les e- e- - e ili u? n laeri a l. - teflkil eden bir düzenleedir. nternet orta nda yer alan olusuz içerikle ucu aç k biçide ücadeleyi de il, katalog halinde say lan suçlar ifllendi inde ahkee karar ile ya da re sen eriflii engelleeyi düzenliyor. Bu katalog suçlarla ilgili olarak eriflii engellenen sitelere iliflkin bir elefltiri yok kauoyunda esas nda. Çünkü 5651 kapsa nda say lan baflta çocuk pornosu olak üzere, kuar, uyuflturucu teini, fuhufl gibi suçlar ile Atatürk aleyhine ifllenen suçlarla ücadele zaten hukuk sisteiiz içinde suç teflkil eden hususlard r ve bizi hassasiyetleriizdir. Biz yürüte organ oldu uuz için, yasan n uygulanas ndan yükülüyüz, çerçevesi ile ilgili yoru yapay do ru buluyoru. 3G LE %30 ARTIfi BEKLEN YOR Türkiye nin, dünya obil sisteleri aras ndaki yeri nedir? ICT (Bilifli Teknolojileri) sektörü aç s ndan bakt zda, Türkiye nin dünyadaki yeri 13., Avrupa daki yeri 7. s radad r y l sonu itibariyle, 31 ilyar dolar büyüklü e sahip bir ICT sektörüüz var. Sabit ve obil pazar geliri topla 19.3 ilyar TL, sabit sat fl geliri ilyar TL, obil sat fl geliri ilyar TL dir. Sektörde 2008 y l nda topla yat r ilyon TL, sabit yat r ilyon TL, obilde ise 2,604 ilyon TL dir. Mobil abone say s 67 ilyon, internet abone say s ise 7 ilyona yak nd r. 31 Teuz 2009 tarihi itibariyle de 3. Nesil in hizete bafllaas yla, geniflbant abone say s nda %30 civar nda art fl olaca öngörülektedir. Cep telefonlar aras ndaki obil nuara tafl nabilirli inde dünya rekoru k r ld n aç kla flt n z. Kaç kifli nuaras n tafl d? Bu güne kadar 4.5 ilyon abone nuaras n tafl ay talep etifl, 3.8 ilyonunun nuaras tafl n flt r. Nuara tafl nabilirli i, bizi kuru olarak çok daha önce düzenlee yapt z ancak yarg süreci nedeniyle öngörülen tarihten daha geç bafllayan bir uygulaa. Tabii bu gecikeyi, Nuara Tafl a Sisteinin çok k sa sürede baflar yla kurulas ve yönetilesiyle bertaraf etifl olduk. Bu arada iflletecileriiz de tarifeleri ve yeni kapanyalar ile aboneleri kendilerine çekeye ya da abonelerini ellerinde tutaya çal fl yorlar. Ayn zaanda hizet kalitelerini art r yorlar. Dolay s yla sonuçta tüketiciler karl ç k - yor. Dünyada geliflifl ülkelerde %8 civar nda nuara tafl a oran var. Biz, di er ülkelerden farkl olarak daha k sa sürede bu oranlara yaklaflt k. Yerli yaz l la kurdu uuz Nuara Tafl a Sisteiiz çok verili bir flekilde çal fl yor, çok k sa süre içinde ve aksaaya eydan vereden nuaralar tafl n yor. Abone a duriyetleri söz konusu de il. flleteciler, kötüye kullan konusunda bilinçli bir flekilde davran yorlar. Türk halk n n telekoünikasyona ilgisini ve adaptasyon yetene ini de erlendirebilir isiniz? Bizi insan z, gerçekten teknoloji kullana konusunda hevesli ve yeni teknolojiye çabuk adapte oluyor. Bunu asl nda daha fazla avantaja dönüfltürek laz. fiöyle ki, yaln zca üretilifl olan teknoloji ve içeriklerin kullan c s olarak kalay p, daha fazla kata de er üreten insanlar olal - y z. Bunun için he yeterli insan kayna na sahibiz he de önüüzde iyi bir hedefiiz var: Bilgi Topluu ola hedefi. Bu do rultuda, bilgi üreten, bilgisinin güvenli ini ve güvenilirli ini sa layan, etkin ve sürdürülebilir rekabet orta içinde gelifleye aç k bir ICT sektörüne sahip ola z gerekiyor diye düflünüyoru. Türkiye yi önüüzdeki dönelerde telekoünikasyon alan nda ne gibi yenilikler bekliyor? Önüüzdeki dönede, yeni nesil flebekelerden en yayg n olan geniflbant telsiz erifli sistelerine yönelik yetkilendire yapaca z. En bilinen geniflbant telsiz erifli uygulaas olan WIMAX yetkilendiresini gerçeklefltirece iz. Geniflbant, ICT ve yay nc l k sektörlerinin yak nsayaca en öneli bulufla noktas olarak h zla gelifliyor. Türkiye de, bu gelifleye paralel olarak gerekli planlaalar n, düzenleelerini, yetkilendirelerini yapaktad r. Baflka bir gelifle de Sanal Mobil flletecilerin yetkilendirilesi ile gerçekleflecek. Halen, çifte vergilendire sorununun çözüleye çal fl ld bir husus olan MVNO ile piyasa canlanacak, tüketici lehine gelifleler gerçekleflecektir. Türkiye 3.75 veya 4G ye ne zaan geçecektir? fiu anda dünyada 4G söz konusu de il biliyorsunuz. 4. Nesil henüz denee safhas nda olan bir teknoloji. Biz zaten, 3. Nesil e, 3.75 hatta 3.9 dan bafllayaca z. Çok iyi bir zaanlaayla, kaynak kayb na ahal vereden, dünyan n yaflad olusuz deneyileri yaflaadan 3. Nesil hizetlerle tan flaca z. 1 3

14 R Ö P O R T A J UZUN VADEL STRATEJ M Z YAKINSAMA Yak nsaa vizyonu do rultusunda obil, sabit ve geniflbant dahil olak üzere tü ifl kollar nda ilerleyen Türk Teleko un Sat fl Baflkan Ayd n Çal bel, hedeflerini flöyle aç kl yor: Teknolojiyi sat n alan de il, üreten ve ayn zaanda ihraç eden bir konuda olak; Türk teknolojisine yat r yapak ve yurtd fl na teknoloji ihraç etek. Türk Teleko dünyada en genifl tarife paketi sunan operatörlerden biri haline geldi. Sadece flebeke a de il, operatörlerle de yar fl yor. Türk Teleko un bu durua gelesinde etken olan faktörler nedir? Türk Teleko olarak öncelikli hedefiiz üflterileriize yak n olak ve hizet kalitesini sürekli art rak. Bu hedef do rultusunda, ürün ve hizetleriizi sunarken daia üflteri odakl bir yaklafl benisiyoruz. Bu yaklafl zla, üflterileriizin ev veya ifl telefonlar n daha verili bir flekilde ve kendi ihtiyaçlar do rultusunda kullanabilelerini sa laak aac yla birbirinden farkl tarifeleriizi sunuyoruz. Bu tarifeler hakk nda bilgi verebilir isiniz? Yan s ra Jettvell ve Jettfon gibi çok konuflulan tarifelerin geri dönüflleri nas l oldu? M e Do Ak yo Bu ka Je ke gü luk ge ha ve ed su fo l r gö ku Su hiz ler lar ka Ka SM al 24 i ilk fo ko zin ha Ra 1 4

15 Müflterileriizin kullan al flkanl klar n de- erlendirerek pazara sundu uuz Kullan c Dostu Tarifeleriiz, Uzun Konuflturan ve Akfla Konuflturan tarifeler, telekoünikasyon sektörü ad na öneli bir yenilik oldu. Bu tarifeleriizi takiben 2009 y l bafl nda üflterileriize, ödedikleri sabit bir ücret karfl l nda artan bir de er sa laak için JeTTvel arkas alt nda yeni konufla paketleri sunaya bafllad k. Müflterileriizin günün de iflik saatlerinde, de iflik yo unlukta görüfle ihtiyaçlar n göz önüne alarak gelifltirdi iiz ve ayn ücret karfl l nda daha çok konuflulas n aaçlayan JeTTvel de ayl k ücret de paket fiyat na dahil edildi y l Mart ay sonunda piyasaya sundu uuz s n r tan ayan tarifeiz Jettfon ile üflteri odakl, esnek ve kolay anlafl - l r tarifeler sunaya deva ettik. Yo un ilgi gören bu tarifeleriiz bugün itibariyle 1.6 ilyonun üzerinde üflteriiz taraf ndan kullan l yor. Sundu uuz yenilikçi, kata de erli ürün, hizet ve kapanyalarla kullan c lar n taleplerini de flekillendirekteyiz. Bu kapanyalar aras nda uygun ödee seçenekleriyle kablosuz ev telefonu sundu uuz RaHATT Kapanyas, E-fatura Kapanyas, Ücretsiz SMS Kapanyas gibi kapanyalar z yer al yor. 24 ay taksitle kablosuz telefon sahibi ola ikan sa layan RaHATT Kapanyas n n ilk 3 ay nda 400 binden fazla kablosuz telefon sat ld. NeTTbook Kapanya z ise bu konudaki en s cak örne iiz. Müflterileriizin yo un ilgisiyle 20 bin adet netbook iki hafta gibi k sa bir sürede tükendi. Gerek RahaTT gerekse NeTTbook kapanyalar - zda kullan c lar za taksit ödeelerini telefon faturalar arac l yla yapa ikan sunufl ola z n da kapanyalara olan ilgiyi artt rd n düflünüyoruz. NeTTbook Kapanyas n n gördü ü yo un ilgiden hareketle, üflterileriize son teknolojiyi yine esnek ödee seçenekleriyle sunan yeni bir kapanya daha bafllatt k. 31 Teuz a kadar deva edecek olan Çok Kazand ran Kapanya ile dileyen üflterileriiz; Axess kredi kartlar ile 12 veya 24 ay taksit seçene iyle, ayda sadece TL den bafllayan taksitlerle son teknolojiyi sunan Intel ifllecili Casper, Exper, LG ve Toshiba arkal netbook ve dizüstü bilgisayarlar n sahibi olabilecekler. Bu son kapanya z n da ayn yo un ilgiyi göresini bekliyoruz. YATIRIMLAR SÜRÜYOR 2009 hedeflerinizden ve yeni projelerinizden söz eder isiniz? Türk Teleko olarak, uzun vadeli stratejiizi yak nsaa olarak belirledik ve bu vizyon do rultusunda, Türk Teleko Grubu olarak kata de erli ürün ve hizet sunada yak nsaa teknolojilerinin deste iyle obil, sabit ve geniflbant dahil olak üzere tü ifl kollar nda ilerliyoruz. Yakalad z grup sinerjisi ile grup flirketleriiz TTNET ve Avea arac l yla yak nsaa çözüleri sunaya ve di er grup flirketleriiz Argela, Innova, Sebit ve Sobee taraf ndan gelifltirilen teknolojileri bu hizetlere entegre eteye bafllad k. Yak nsaa alan ndaki Ar-Ge çal flalar z n ilk ürünleri VDSL2, Videofon ve Wi- RO oldu. Di er yandan yak nsaa ürünleriizin deva niteli indeki Wifon u da bu y l içinde pazara sunay planl yoruz. Wifon servisi sayesinde ev telefonlar aile bireylerine hizet eden bir santral ifllevine kavufluyor. Art k aile içinde herkesin ayr bir dahili nuaras olacak, evlerde de telefona flirketlerde oldu u gibi sesli yan t sistei yan t verecek ve sesli yan t sistei arayan kifliyi görüflek istedi i kifliye yönlendirecek. Önüüzdeki dönelerde de, Wifon gibi yak nsaa ürünleriizle üflterileriizin hayatlar na de er katay sürdürece iz. Türk Teleko olarak, altyap dan da t a na, insan kaynaklar ndan yeni ürün ve hizetlerin gelifltirilesine kadar birçok alanda yat r yapaktay z. Bir yandan operasyonel süreçleriizi iyilefltire ve verilili i art ra yönünde projeleriizi hayata geçirirken, di er yandan Ar-Ge ve inovasyona yönelifl bulunuyoruz. Hedefiiz, teknolojiyi sat n alan de il, üreten ve ayn zaanda ihraç eden bir konuda olak, Türk teknolojisine yat r yapak ve yurtd - fl na teknoloji ihraç etek. Teknoloji gelifltire ve Türk teknolojisini Türkiye d fl na da ihraç ete vizyonuuz do rultusunda Ar- Ge çal flalar z h zla deva ediyor. Türk Teleko, Argela, Innova, Sebit ve Sobee arac l yla sadece Türkiye pazar na de il bölgedeki di er pazarlara da teknoloji gelifltiriyor ve ihraç ediyor. Türk halk n n teknoloji ile aras nas l sizce? Türkiye genç ve dinaik bir nüfusa sahip oldu undan, teknolojiye çok fazla ilgi duyuyor, çok h zl adapte oluyor ve k sa sürede teknolojiyi hayat nda ifllevsel hale getiriyor. fiehir içi konuflalarda pazara yeni firalar girecek. Bunun pazara yans as nas l olacak? Türkiye de flehirleraras ve uluslararas telefon iflletecili i lisanslar n n verilesinin ard ndan, flehir içi telefon iflletecili i konusunda yetkilendire yap las ve bu alanda di er iflleteciler taraf ndan da yat r yap las hizet çeflitlili inin artas n sa layacakt r. Bu alana girecek flirketlerin yat r lar ile Türkiye de telekoünikasyon sektörünün daha da büyüesi beklentisi içindeyiz. 1 5

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR.

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR. LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG EK M / KASIM 2008 SAYI: 01 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir > SAVUNMA > B L fi M > TELEKOMÜN KASYON > MED KAL >4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

noktas Türksat 4A ile dünyay küçültece iz BAGLANTI lk Milli uydu 2015 te uzayda olacak LET fi M NTERNETTE, IPv6 LE SONSUZA ADIM ATILIYOR

noktas Türksat 4A ile dünyay küçültece iz BAGLANTI lk Milli uydu 2015 te uzayda olacak LET fi M NTERNETTE, IPv6 LE SONSUZA ADIM ATILIYOR noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 HAZ RAN 2009 S:5 LET fi M NTERNETTE, IPv6 LE SONSUZA ADIM ATILIYOR nternette yak n markaj dönemi bafll yor. IPv6, bulundu unuz yerin nokta tespitini

Detaylı

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL N bag b1 N SAN 2010 S:15 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi» TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD Erbakan, Esenbo a y görünce flafl rd Nuray Demirer: YILDIRIM

Detaylı

BAGLANTI. Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 N SAN 2009 S:3

BAGLANTI. Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 N SAN 2009 S:3 DEM RYOLLARI TREN TEKNOLOJ M Z DÜNYA STANDARTINDA Üvey evlat olarak bak lan demiryollar na, ça atlatt k H zl tren hatt yepyeni bir hatt r HAVACILIK BÖLGESEL HAVACILIK fiafiirtti Havac l k sektöründe 48

Detaylı

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl içindekile r EK M 2008 Küresel Vizyon 4 Mesut lter: Türkiye ekonomisine büyük katk sa l yoruz 8 Türkiye Kafkasya da yönünü ar yor 9 Deniz Ülke Ar bo an: Türkiye dengelerin dengeleyicisi olmal Ay n Gündemi

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 fiubat 2009 S:1 DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T Tarihi doku korunacak... stanbul daki Tünelin 1.4 km denizin alt nda olacak DEM RYOLU TCDD, 2197 KM HIZLI

Detaylı

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l May s 2008 www.siemens.com.tr Kazand ran ortakl k fl-it stratejik ortakl kavram, ifl ve bilgi teknolojileri stratejilerini ayn platforma

Detaylı

bag lant Noktas YHT de güvenlik b1 MART 2011 UNIVERSITE DUZEYINDE » Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu

bag lant Noktas YHT de güvenlik b1 MART 2011 UNIVERSITE DUZEYINDE » Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu N bag b1 MART 2011 S: 26 lant Noktas Ayl k www.baglantinoktasi.com.tr YHT de güvenlik Ulaflt rma ve letiflim Dergisi UNIVERSITE DUZEYINDE» Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Temmuz-A ustos-eylül 2009 Say :11 Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Türkiye Perakende Federasyonu Baflkan fieref Songör: Perakende, finans olmadan büyüyemez Turpak Genel Müdürü Tamer

Detaylı

Ekim-Kas m-aral k 2008 Say :08

Ekim-Kas m-aral k 2008 Say :08 Ekim-Kas m-aral k 2008 Say :08 Ingenico Türkiye, ödeme sistemlerinin lideri oldu Ingenico nun kurulu POS say s 1.000.000 u geçti Parmak izi ile ödeme, ekonomik ve pratik bir çözüm Güvenlik vücudunuzda

Detaylı

bag lant Noktas b1 fiubat 2011 » Emre K nay, di doktorlar ndan NT KAMINI havada ald BINALI YILDIRIM 8 YILDA NELER YAPTI HANGI YOLLARI AÇTI?

bag lant Noktas b1 fiubat 2011 » Emre K nay, di doktorlar ndan NT KAMINI havada ald BINALI YILDIRIM 8 YILDA NELER YAPTI HANGI YOLLARI AÇTI? 13:33 N bag b1 fiubat 2011 S: 25 lant Noktas Ayl k www.baglantinoktasi.com.tr Ulaflt rma ve letiflim Dergisi ULAfiTIRMA BAKANI BINALI YILDIRIM 8 YILDA NELER YAPTI HANGI YOLLARI AÇTI?» Emre K nay, di doktorlar

Detaylı

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE!

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE! Say : 8 2008/1 Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. > Gürcistan ofisi pazar lideri > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! > Görüfl Makina: Yedek parçada Hyundai dört

Detaylı

HEM AKADEM SYEN, HEM BÜROKRAT, HEM BESTEKÂR: BARI TOZAR

HEM AKADEM SYEN, HEM BÜROKRAT, HEM BESTEKÂR: BARI TOZAR N bag b1 TEMMUZ 2010 S:18 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi OSMAN TURAL RÜZGÂRA KARfiI ARKADAfi ISLIKLARI» HEM AKADEM SYEN, HEM BÜROKRAT, HEM BESTEKÂR: BARI TOZAR

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek.

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. flletme Fakültesi 1993 mezunlar ndan Emre Evinç, çocukken merak sald

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

HAMSİLERİMİZİ BALAST SUYU MU YOK EDİYOR?

HAMSİLERİMİZİ BALAST SUYU MU YOK EDİYOR? noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 KASIM 2009 S:10 HAB B SOLUK: Ağlayan gözlerim rahmetli babama bakıyor ama ayaklarım okula koşuyordu Artık operatörler abonelerin istemediği düzenlemeyi

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010

Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010 Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010 115 Türk-Alman iflbirli ine BUS AD katk s Bursa Kalite Ödülü süreci bafllad TÜS AD Baflkan Boyner BUS AD a konuk oldu Bursa nın yeni gündemi biliflim teknolojisi BUS AD BEBKA

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

EKO. GELECE N KENTLER : AKILLI ve YEfi L. Sadece EKOIQ da: GRI Amsterdam: Sürdürülebilirli in ve Raporlaman n Gelece i

EKO. GELECE N KENTLER : AKILLI ve YEfi L. Sadece EKOIQ da: GRI Amsterdam: Sürdürülebilirli in ve Raporlaman n Gelece i Project2 7/1/10 10:56 AM Page 1 EKO TEMMUZ-A USTOS 2010 SAYI:4 MIQ Y E fi L fi / Y E fi L Y A fi A 7 TL (KDV dahil) 2010 Yeflil Ekonomi Raporundan Sat rbafllar Bilim laç Genel Müdürü Dr. Erhan Bafl: Çevreye

Detaylı

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :41 Ekim 2008 Türkiye nin En Çok Satan Otomobili Yenilendi: Yeni Renault Symbol DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekinhan

Detaylı