Vali Baþköy Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda Milletvekillerine bilgiler Çorum u konuþtular * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 12 DE. Halil Ýbrahim Çalýþ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vali Baþköy Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda Milletvekillerine bilgiler Çorum u konuþtular * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 12 DE. Halil Ýbrahim Çalýþ"

Transkript

1 Proje tamam para yok Toplumsal mutabakata Türkiye nin ihtiyacý var Engelli öðrenciler, Almanya gezisi için destek bekliyor Zübeyde Haným Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi tarafýndan hazýrlanan Engellilerin Ýþ Hayatýna Adaptasyonu adlý proje kabul edildi. Almanya ya düzenlenecek bir aylýk eðitim inceleme gezisine 10 öðrenci ve 5 öðretmenden oluþan kafile katýlacak. Yurtdýþýna gidecek öðrencilerin yaþadýðý imkansýzlýða dikkat çeken AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün, hayýrsever iþadamlarýna seslenerek yardým çaðrýsýnda bulundu. Vali Baþköy orum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda Milletvekillerine bilgiler orum u konuþtular * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 12 DE Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýstanbul Milletvekili ve DÝSK eski Genel Baþkaný Süleyman elebi dün orum a geldi. CHP Ýl Baþkanlýðý ný ziyaret eden Süleyman elebi, terör meselesinin çözümü noktasýndaki giriþimleri deðerlendirerek, Türkiye nin toplumsal mutabakata ihtiyacý var dedi. * HABERÝ 12 DE Süleyman elebi, partisinin orum teþkilatýný ziyaretinde gündeme iliþkin açýklamalarda bulundu. Ýhale dosyasýný bilirkiþi inceleyecek alýþ, davadan çekildi 12 OCAK 2013 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Halil Ýbrahim alýþ orum Belediyesi ile ilgili Aðýr Ceza Mahkemesi'nde açýlan davanýn üçüncü duruþmasý dün yapýldý. orum Cumhuriyet Savcýlýðý'nýn, aralarýnda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün de bulunduðu bazý belediye personeli hakkýnda hazýrladýðý iddianamenin duruþmasýnda sürpriz bir geliþme yaþandý. 1. Aðýr Ceza Mahkemesi ne dilekçe sunan müþteki Halil Ýbrahim alýþ, davadan çekildi. * HABERÝ 12 DE Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'dan Gazeteciler Cemiyeti ne kutlama ziyareti Gazetecilerin fedakârlýðý her türlü övgüye layýktýr' Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü dolayýsýyla dün orum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Halil Ýbrahim Doðan Samanyolu Saðlýk Meslek Lisesi yolda Özel Samanyolu Eðitim Kurumlarý Yönetim Kurulu Baþkaný Latif Gülbay, Yönetim Kurulu Üyesi Memduh ýkmaz ve Samanyolu Koleji Müdürü Ahmet Uyanýk dün bir basýn toplantýsý düzenleyerek, eðitim ve öðretim yýlýnda hizmete açýlacak olan Saðlýk Meslek Lisesi hakkýnda bilgi verdi. * HABERÝ 16 DA * HABERÝ 5 DE Soðuk onlarý da etkiliyor orum son bir kaç gündür kýþ ayazýnýn etkisi altýnda. Merkez de kar yaðýþý olmadýðý için daha da sertleþen soðuk hava insanlar kadar hayvanlarý da olumsuz etkiliyor. * HABERÝ 8 DE Yemleme çalýþmalarý sýrasýnda 500 kg dane yem kul- Tüm çabasý mutfak bozulmasýn diye... Katipler Konaðý nýn ünü malum. orum daki þubelerinin ardýndan müþterilerinin talebi ile yakýn zamanda Ankara Þubesi ni de hizmete açan Konaðýn ortalýklarda görünmek istemeyen bir kahramaný var. Fevziye Duran için, birbirinden leziz yemek, tatlý ve pastalarýn yapýldýðý konaðýn mutfak kahramaný desek yanlýþ olmayacaktýr sanýrým. Süeda ve Efza Duran kardeþlerin kesin bir kararla memleketleri orum da, annebabalarýnýn yanýnda bir iþ yapma kararýnýn ardýndan restoran hüviyetiyle hizmete giren Katipler Konaðý nýn gelini Fevziye Duran la benim odam burasýydý dediði salonda görüþüyoruz. Yýllar önce kýzlarýyla birlikte girdiði mutfakta hâlâ büyük bir heyecanla yeni tatlar arayýþýnda olan Fevziye Haným, annesi ve kayýnvalidesinin mutfaðýndan çok güzel mutfaklarý vardý diye bahsederken, bir ekleme yapýyor: Tek amacým onlarýn mutfaðýndaki tadýn, lezzetin bozulmamasý. Herþeyi onlardan öðrendiðimiz gibi yapýyoruz. Sadece bazý teknik ve ufak dokunuþ farklýlýklarýmýz var. Gülesin Aðbal DEMÝRER Albayrak Ýlköðretim Okulu Okul Aile Birliði Baþkan Yardýmcýsý ve öðrenci velisi Semrin Kaleli, okula olan duygu ve düþüncelerini þiire döktü. Albayrak a özel beste Albayrak Ýlköðretim Okulu Okul Aile Birliði Baþkan Yardýmcýsý ve öðrenci velisi Semrin Kaleli, okula olan duygu ve düþüncelerini þiire döktü, bestelenen eser okula armaðan edildi. * HABERÝ 14 DE * ROPÖRTAJ SAYFA 10 DA Kuþlarý unutmadýlar Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý orum Þube Müdürlüðü tarafýndan kar ve soðuk hava koþullarýnda yiyecek bulmakta zorluk çeken kuþlar için Ulucami avlusu, Saat Kulesi etrafý ve parklarda yemleme çalýþmasý yapýldý. * HABERÝ 7 DE Özel Samanyolu Eðitim Kurumlarý Yönetim Kurulu Baþkaný Latif Gülbay, Yönetim Kurulu Üyesi Memduh ýkmaz ve Samanyolu Koleji Müdürü Ahmet Uyanýk dün eðitim-öðretim çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Tuz odasý için ankýrý dan 21.5 ton tuz getirerek kullanýldý. Tuzun þifasý orum da * SAYFA DE Muharrem Ilýk ýn sahibi olduðu Sýla Tuz Dünyasý dün yapýlan törenle Yeniyol Mahallesi Sepetçi Sokak ta (Kubbeli Camii karþýsý) hizmete girdi. * HABERÝ 6 DA

2 2 CUMARTESÝ 12 OCAK En çok Naci'nin, sonra da hepimizin gözü aydýn olsun azetecilere iyi Ghaber 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü'nde geldi. Dolayýsýyla alýþan Gazeteciler Günü bu defa gazetecilere gerçekten bayram oldu. TBMM Meclis Genel Kurulu'nda SGK yasa tasarýsýna eklenen Ömer Güney düzenlemelerle gazeteci ve milletvekilleri 2008 yýlýnda kaybettikleri "yýpranma hakký"na yeniden kavuþtu. Dün sabah uyku mahmurluðunda gelen ilk telefon Dost Haber Gazetesi'nden meslektaþým Naci Aygün'dendi. Aygün, yýpranma hakkýmýzýn iade edilmesini hatýrlatýp hem sevincini paylaþýyor, hem de yaþ haddinden dolayý beklediðimiz emeklilik hakkýmýzý ne zaman kazanacaðýmýzý soruyordu. Teknolojik geliþmeleri gerekçe göstererek gazetecilere yýpranma hakký verilmesinin gereksiz olduðunu savunanlara hatýrlatmakta fayda var. Uzun yýllar arazide aðýr þartlar altýnda çalýþan, yaptýðý iþten emeðini esirgemeyen, iþini yaþam þekli haline Naci Aygün getirmek zorunda kalan, bayramý, seyraný, sosyal hayatý olmayan, yýllar geçtikçe fizikî olarak güçten düþse de her fýrsatta insanlara faydalý olma uðruna didinerek kafa patlatan bir çok gazeteci ilerleyen yaþýnda hastalýk sahibi olabiliyor. Hal böyleyken AK Parti orum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun yýpranma hakkýna dair söylediði þu söz tam yerine oturuyor; 'Verilen emeðe bakýlýrsa (yýpranma hakký) analarýnýn ak sütü gibi helaldir." Baþta Naci Aygün olmak üzere hepimizin gözü aydýn olsun. Güney'e adaylýk yolu açýldý Anayasa Mahkemesi, oda ve borsalarda seçim þartlarýyla ilgili kanun hükmünü iptal etti. Oda ve Borsa baþkanlarýna 2 seçim dönemi þartý kalktý nayasa Mahkemesi, oda ve borsalarda seçim Aþartlarýyla ilgili kanun hükmünü iptal etti. Anayasa Mahkemesi, oda ve borsalarda üst üste 2 dönem yönetim kurulu veya meclis baþkanlýðý yapmýþ olanlarýn, aradan 2 seçim dönemi geçmedikçe ayný göreve yeniden seçilemeyeceklerine iliþkin kanun hükmünü iptal etti. Ankara 13. ve 7. idare mahkemeleri, baktýklarý davalarda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun, "üst üste 2 dönem süresince meclis baþkanlýðý, yönetim kurulu baþkanlýðý, konsey baþkanlýðý ve birlik baþkanlýðý görevlerinde bulunanlar aradan 2 seçim dönemi geçmedikçe ayný görevlere yeniden seçilemezler" þeklindeki hükümlerinin Anayasa'ya aykýrý olduðu sonucuna vararak, Anayasa Mahkemesi'ne baþvurmuþtu. Davalarý birleþtirerek esastan görüþen Anayasa Mahkemesi heyeti, düzenlemeyi Anayasa'ya aykýrý buldu. Ankara Ticaret Odasý (ATO) Baþkaný Salih Bezci, Anayasa Mahkemesinin oda ve borsalarda üst üste 2 dönem yönetim kurulu veya meclis baþkanlýðý yapmýþ olanlarýn, aradan 2 seçim dönemi geçmedikçe ayný göreve yeniden seçilemeyeceklerine iliþkin kanun hükmünü iptal etmesini memnuniyetle karþýladýklarýný söyledi. Bezci, yaptýðý açýklamada, kurum ve kuruluþlarýn yönetimlerinde istikrar olmasýnýn ülkeye de istikrar kazandýracaðýný düþündüklerini dile getirdi. Bu açýdan bakýldýðýnda Anayasa Mahkemesinin kararýný olumlu bulduklarýný ifade eden Bezci, "Karar bizleri mutlu etmiþtir. Ülkemiz ekonomi dünyasý için hayýrlý olmasýný dileriz" dedi. Bezci, ATO kökenli olan TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu adýna da mutlu olduklarýný sözlerine ekledi. (AA) nayasa Mahkemesi, oda ve borsalarda üst Aüste 2 dönem yönetim kurulu veya meclis baþkanlýðý yapmýþ olanlarýn, aradan 2 seçim dönemi geçmedikçe ayný göreve yeniden seçilemeyeceklerine iliþkin kanun hükmünü iptal etmiþ. Bahse konu karar dün yaygýn basýnda geniþ yer aldý. Ýþ aleminin yakýndan takip ettiði kararla birlikte Ticaret Borsasý Baþkaný Ömer Güney'e yeni- alýþan Gazeteciler Günü bu defa gazetecilere gerçekten bayram oldu... Yýpranma hakký geri geldi Hükümet, milletvekilleri ile gazetecilerin 2008 de yapýlan yasal düzenleme ile iptal edilen yýpranma haklarýný yeniden verdi. BMM Genel Kuru- sigortalý lehine Tlu nda, düzenlemeler içeren ve 4,5 milyon vatandaþý ilgilendiren tasarý kabul edilerek yasalaþtý. Hükümet, milletvekilleri ile gazetecilerin 2008 de yapýlan yasal düzenleme ile iptal edilen yýpranma haklarýný yeniden verdi. Bu düzenleme ile her iki meslek grubu da erken emekli olmaya hak kazandý. SGK Kanunu nda deðiþiklikler yapan tasarý dün TBMM Genel Kurulu nda kabul edilerek yasalaþtý. Yasanýn görüþülmesi sýrasýnda verilen bir önergeyle, bir yýllýk çalýþma karþýlýðýnda 90 günlük fiili hizmet zammý (yýpranma haklarý) gazetecilere, milletvekillerine ve dýþarýdan atanan bakanlara iade edildi. Böylece, gazeteci ve milletvekilleri her 4 yýlda, 1 yýl fazla çalýþmýþ sayýlarak, bu süre 5 yýl olarak hesaplanacak. Gazetecilerin elde ettikleri fiili hizmet zammýnýn toplamýnýn yarýsý kadar süre, emeklilik yaþ hadlerinden düþecek. Milletvekilleri için ise söz konusu sürenin tamamý emeklilik yaþ haddinden indirilecek. Düzenleme, fiili hizmet zammý süresinin kaldýrýldýðý 2008 yýlý ekim ayý itibarýyla geçerli sayýlacak. Ayrýca memur emeklisi milletvekilleri gibi SSK ve Baðkur emeklisi iken milletvekili olanlar iki yýl milletvekilliði yapmadan milletvekili emeklisi olabilecek. Böylece memur emeklileri ile SSK ve Baðkur emeklisi milletvekilleri arasýndaki fark ortadan kalktý. SSK ve Baðkur dan 2 bin lira civarýnda emekli maaþý alan vekillerin emekli maaþý 6 bin liranýn üzerine çýkacak. Konu bir yýl önce TBMM de basýn mensuplarýnýn Baþbakan Tayyip Erdoðan ile Meclis kulisinde sohbetinde gündeme geldi. Erdoðan, alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk elik ile Grup Baþkanvekili Mustafa Elitaþ a talimat vererek, bu konuda çalýþmalarýný istedi. Düzenlemenin 10 Ocak Gazeteciler Günü nde gündeme alýnmasý sözkonusu oldu ve önerge geniþletildi. Basýn mensuplarýna yeniden verilmek istenen yýpranma hakkýna milletvekilleri de dahil edildi. Ýlk etapta Ak Parti, MHP ve BDP önergeye destek vereceðini açýklarken, CHP yönetimi imza atmayýz, ama destekleriz tavrý sergiledi. Önceki akþam düzenlemeye imzasýný atan MHP, önergenin dün sabahki yenilenme sürecinde kararýndan vazgeçti. Bahçeli nin, gazetecilerin yýpranma hakkýnýn geri verilmesine onay verirken, milletvekillerinin yýpranma hakkýnýn geri verilmesine itiraz ettiði öðrenildi. TBMM Genel Kurulu nda, sigortalý lehine düzenlemeler içeren ve 4,5 milyon vatandaþý ilgilendiren tasarý kabul edilerek yasalaþtý. Yasalaþan maddelerden bazýlarý þöyle: - Kanuna göre, milletvekilleri, dýþarýdan atanan bakanlar ve gazeteciler de daha önce olduðu gibi kamuoyunda yýpranma payý olarak bilinen fiili hizmet zammýndan yararlanacak. - Prim borcu olduðu için bir yakýnýnýn üzerinden doktora giden Bað-Kur lular, SGK tarafýndan bu konuda kendilerine çýkarýlacak borçlarý ödemeyecek. - Emekli olduktan sonra kamuda çalýþmaya devam edip, emekli aylýðýyla birlikte maaþ da alan memurlar, bu aylýklara iliþkin borçlarýný taksitlendirebilecek. - Terörle mücadelede malul kalanlar ile Kore, Kýbrýs ve Ýstiklal Savaþý gazileri kamu hastanelerinden sevk almadan özel hastanelere gidebilecek ve fark ücreti ödemeyecek. - Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye baþlayan öðrenciler 120 gün süreyle saðlýk hizmetlerinden yararlanacak. Yýpranma hakkýmýzý geri kazandýk ürkiye Foto Muhabirleri Derneði Yönetim Kurulu, önceki gece TTBMM de verilen önerge ile geri kazanýlan gazetecilerin yýpranma hakkýyla ilgili yapýlan yazýlý basýn açýklamasýnda emeði geçenlere teþekkür etti. Konuyla ilgili TFMD den yapýlan açýklamada þunlar kaydedildi; Yýpranma Hakkýmýz TBMM'de verilen önerge ile tekrar geri kazanýldý. 90 günlük fiili hizmet sürelerinin yani Yýpranma Hakký nýn tekrar elde edilmesinde çaba harcayan herkese, mecliste önergeye destek veren tüm milletvekillerine ve partilere çok teþekkür ediyoruz. 1 Ekim 2008'de elimizden alýnan bu hakkýn geri alýnabilmesi için dernek olarak açtýðýmýz sergiler, düzenlediðimiz eylemler, yaptýðýmýz ziyaretler, katýldýðýmýz söyleþilere gelen ve kamuoyu yaratýlmasýnda etkili olan medya kuruluþlarýný, gazeteci arkadaþlarýmýzý da minnetlerimizi sunuyoruz. Ayrýca bu süreçte baþta Türkiye Haber Kameramanlarý Derneði ve Parlamento Muhabirleri Derneði olmak üzere birlikte hareket ettiðimiz ve bu baþarýda pay sahibi olduðuna inandýðýmýz basýn örgütlerine de güç birliðimizden dolayý kutluyoruz. Türkiye Foto Muhabirleri Derneði olarak bu süreçte zaman zaman güç birliði yaptýðýmýz basýn birlikleri ile ya da tek baþýmýza birçok giriþimde bulunduk yýlýndan bu yana görevde bulunan TBMM Baþkanlarý Bülent Arýnç, Mehmet Ali Þahin ve Cemil içek baþta olmak üzere mecliste ziyaretlerde bulunduk, bir çok defalar Yýpranma baþlýklý özel dosyalar hazýrlayarak Baþbakan Erdoðan'a, muhalefet parti liderlerine, mecliste grubu bulunan tüm partilere ve milletvekillerine gönderdik. ok defa hazýrladýðýmýz Yýpranma dosyalarý medyada da yer buldu. alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarý Ömer Dinçer ve Faruk elik'e yapýlan ziyaretlerimizi, Türkiye Haber Kameramanlarý Derneði ve Profesyonel Haber Kameramanlarý Derneði ile birlikte gerçekleþtirdik. Bu hafta için Bakan elik'ten bir randevu talebimiz daha vardý. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül baþta olmak üzere iktidar, muhalefet, bakanlar, bürokratlar, iþ ve medya dünyasýnýn katýldýðý Yýlýn Basýn Fotoðraflarý ödül törenlerinde yaptýðýmýz tüm konuþmalarda Yýpranmayý gündeme getirdik. Ortaya koyduðumuz Yýpranmýyoruz, ölüyoruz ifadesi bu alanda yeni bir slogan oldu. Ankara Metrosu'ndan - Ýzmir Uður Mumcu Sanat Merkezi'ne, AVM'lerden cemiyetlerin sergi salonlarýna Yýpranma konulu birçok sergiye imza attýk. Ýzmir Gazeteciler Cemiyeti, Antalya Gazeteciler Cemiyeti, Bursa Gazeteciler Cemiyeti, orum Gazeteciler Cemiyeti, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti baþta olmak üzere birçok cemiyetle açtýðýmýz sergilerimizde yine Yýpranma yý gündeme taþýdýk ve söyleþilerimizde bu sorunu dile getirdik. Kýsacasý, 1 Ekim 2008'den 10 Ocak 2013'e oldukça zorlu bir süreci, güç birliði içerisinde hareket ettiðimiz basýn meslek örgütleri ve gazeteci dostlarýmýzýn desteði ve çabasý ile mutlu bir sona ulaþtýrdýk. Emeði geçen herkese teþekkür ediyor, minnetlerimizi sunuyoruz.

3 orum u konuþtular orum Valisi Sabri Baþköy, Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým Türkiye Büyük Millet Meclisi nde Ýdare Amiri Salim Uslu'nun makamýnda biraraya geldiler. Yapýlan açýklamaya göre, Vali Baþköy orum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda Milletvekillerine Bu Anayasa çöpe atýlmalý AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, SKY Türk 360 televizyonunda Hilmi Hacaloðlu nun hazýrlayýp sunduðu Þimdi Sýra Sizde programýnýn canlý yayýn konuðu oldu. Uslu nun, geçtiðimiz günlerde Zonguldak Kozlu'da meydana gelen metan gazý zehirlenmesi sonucu hayatýný kaybeden 8 iþçi ile yeniden baþlayan Bitmeyen Kâbus! Ýþ cinayetleri nasýl önlenir? konusuyla ilgili Sky Türk 360 televizyonunda Hilmi Hacaloðlu'nun hazýrladýðý Þimdi Söz Sizde programýnda çarpýcý açýklamalarda bulunduðu belirtildi. Yapýlan açýklamaya göre Uslu, programa Öncelikle hayatýný kaybeden kardeþlerimize Allah tan rahmet diliyorum. Ailelerine, Zonguldaklý maden iþçisi kardeþlerime baþsaðlýðý diliyorum. diyerek baþladý. Salim Uslu, Yaþanan olay gerçekten vahim bir durum. Bu tür kazalar Davutpaþa'dan - Ostim'e, Ostim'den - Kozlu'ya defalarca yaþanmýþtýr ve ne yazýk ki biz daha çok ideolojik kavramlarý simgeleri ve sembolleri çokça tartýþtýðýmýz için sosyal devletin ne anlama geldiðini sosyal hukuk devletinin ne anlama geldiðini çok fazla tartýþamamýþýzdýr. Bence sorun burada çok ciddi bir zihniyet ve sistem sorunudur. Öncelikle zihniyet sorunudur. Anayasayý kaleme alan zihniyet anayasanýn 5. Maddesinde Türkiye Cumhuriyeti ni demokratik, laik, sosyal hukuk devleti diye tanýmlarken burada biz yýllar yýlý hep ideolojik içerikli kavramlarý tartýþtýk. Oysa sosyal devlet olmanýn gündelik hayatýmýzda neye tekabül ettiðini çok fazla tartýþamadýk. Sendikalar söyleyince de bunu býrakýn caným dedik. Dinledik ya da dinlemeden vaz Vali Baþköy orum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda Milletvekillerine bilgiler verdi. geçtik. Oysa sosyal devlet insan hayatýyla doðrudan ilgili olan devlet demektir ve Türkiye iþ kazalarýyla ilgili yasayý 1936 tarihinde çýkartmýþtýr. Bu Anayasa nýn kaldýrýlýp çöpe atýlmasý lazým Ýlk Ýþ kanununun hazýrlandýðý 1936 yýlýndan günümüze kadar aþaðý yukarý kiþi iþ kazasýnda hayatýný kaybetmiþtir. Demek oluyor ki iþ kazalarý dünün ya da bugünün sorunu deðil. Kozlu'da 2002 yýlýnda benzer bir iþ cinayeti daha yaþandý. Þu anda Zonguldak Maden Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný olan Eyüp Alabaþ arkadaþýmýzýn babasý da ayný yerde bir kazada hayatýný kaybetti. Yine 8 tane iþçimizden hayatýný kaybeden Muhsin arkadaþýmýz, Allah rahmet eylesin onun da babasý ayný yerde vefat etmiþ. Yani hemen hemen her evde bir öykü yaþanmýyor, birden fazla öykü yaþanýyorsa demek ki burada birkaç tane temel sorun var. Birinci temel sorun; Anayasa, sosyal devleti bir Anayasa kitapçýðýnýn aksesuarý olarak almýþtýr. Oysa 65. maddeye þöyle bir baktýðýnýzda hükümetlere kaytarma imkâný veriyor. Diyor ki Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevini, bu görevlerin amaçlarýna uygun öncelikleri gözeterek mali kaynaklarýnýn yeterliliði ölçüsünde yerine getirir. Ne demek bu yani? Devlet sosyal devlet olma ilkelerini, gereklerini ve sorumluluklarýný gerektiði kadar öteleyebilir. Tam bir sýðýnma, kaytarma maddesi. Öncelikle bu anayasanýn kaldýrýlýp çöpe atýlmasý lazým. ünkü insan hayatýný parasal kaynaklara baðlayan bir zihniyeti besleyen, destekleyen, ona fýrsat hazýrlayan bir Anayasadýr. Ýkinci olay ise, parlamentonun yaptýðý çalýþmada 4. Yasama yýlýnýn 3. Döneminde hazýrlanan Madencilik Sektöründeki Sorunlarýn araþtýrýlmasý amacýyla bir rapordur. Bu raporun 74. Sayfasýnda Kozlu ile ilgili tespitler var. O tespitlerden bir tanesi burada yeterince havalandýrma sistemi mevcut deðil. Ýki, burada üç fayýn birleþme noktasýndadýr. Üçüncü olayda yeterli drenaj sondajý yapýlmamýþtýr. Buna benzer daha tespitler var. Nitekim mensubu olduðum partiden arkadaþým Sayýn alýþma Bakanýmýz da açýkladý. Bir ay önce iþyerine müfettiþ gönderilmek suretiyle gerekli denetimleri yapýlmýþ ve eksiklikler belirlenerek ilgililer uyarýlmýþtýr yýlýndan sonra 1475 ve nihayet 4857 sayýlý yasayý 2003 yýlýnda çýkardýk ve Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði mevzuatý birkaç madde halinde bu yasalarýn içerisindeydi. Ýþ Saðlýðý Ýþ Güvenliði tedbirleri ilk kez 6331 sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði yasasýný müstakil bir yasa olarak bizim dönemde çýkarttýk. Yasa 1 Ocak 2013'te yürürlüðe girdi. Nitekim 2013 ve 2014 yýllarýnda tedricen uygulanmaya baþlayacak. Burada devletin denetim zaaflarý varsa ortadan kaldýrýlmalý, iþverenlerin zihniyetini deðiþtirmek gerekiyor. Yani taþeron iþleri ucuz iþçilik, ucuz maliyet, kâr hýrsý ve aç gözlülük bugün yaþadýðýmýz olaylarýn bir numaralý sorumlusudur. O nedenle iþ cinayeti diyoruz. Denetim konusunda devletin zaafý var. Ancak bir gerçek daha var: Türkiye gerçeði, onu da göz önünde bulundurmamýz lazým. Þu an Türkiye'de 1 milyon 400 bin iþyeri var. Yani özellikle iþ kazalarýnýn az olduðu ülkelerde bu kadar küçük ölçekli iþyeri sayýsý yok. Söz gelimi bakkal türü iþ yerleri bu kadar fazla deðil. Hipermarketlerin olduðu ülkelerde küçük iþletmeler yaygýn deðil. 1 milyon 400 bin iþletmenin 1 milyon 300 bini 30 ve daha az iþçi çalýþtýran yerler. Dolayýsýyla sizin elinizdeki müfettiþ sayýnýzý ne kadar artýrmýþ olursanýz olun denetim zorlaþýyor. Müfettiþ sayýmýzý da artýrdýk. Ortada bir sistem ve bir zihniyet sorunu var. Hala bunu aþmaya çalýþýyoruz. diye konuþtu. Taþeron uygulamasýný disiplin altýna almak için yasa çalýþmamýz var Taþeronlaþma meselesi nasýl çözülecek? sorusunu cevaplayan Uslu, þunlarý söyledi; Þu anda taþeron uygulamasýný disiplin altýna almak açýsýndan bir yasa çalýþmamýz var. Bununla beraber ilk kez 6331 sayýlý Ýþ Saðlýðý Güvenliði yasasý daha derli toplu, farklý mevzuatlardan birbirinden kopuk yasalardan ve birbiriyle uyumsuz farklý zamanlarda çýkartýlmýþ yönetmeliklerden ve tüzükten ibaret daðýnýklýktan kurtarýp tek bir mevzuata bilgiler verirken orum'un sorunlarý detaylý olarak deðerlendirildi. Toplantý devam ederken orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyarete gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný Cemil içek de toplantýya katýlarak orum'daki geliþmeler hakkýnda Analarýnýn ak sütü gibi helâl Parti orum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK gazetecilerin yýpranma hakkýnýn geri verilmesiyle ilgili yaptýðý yazýlý açýklamasýnda, Verilen emeðe bakýlýrsa analarýnýn ak sütü kadar helaldir. dedi. Uslu, 5510 sayýlý yasanýn 40. maddesi 2. fýkrasýna 370 sýra sayýlý kanunla ilave yapýlarak; basýn ve gazetecilik mesleðinde ve TRT de haber hizmetlerinde fiilen çalýþan Basýn Kartý Yönetmeliði ne göre basýn kartý sahipleri için ilave 90 gün (yýpranma) hakký 6 yýl aradan sonra geri gelmiþ oldu. Tüm basýn emekçilerine ve orumlu gazeteci hemþehrilerime hayýrlý uðurlu olsun. Verilen emeðe bakýlýrsa analarýnýn ak sütü kadar helaldir. diye konuþtu. AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, SKY Türk 360 televizyonunda dönüþtürdük. Bu yasanýn bütünlüðüyle Ýþ Saðlýðý Güvenliði sorununu çözebileceði iddiasýnda deðilim ancak þunu biliyoruz; teknoloji sürekli geliþiyor, hayat sürekli deðiþiyor. Bu nedenle eksiklikler de süreç içerisinde tamamlanacaktýr. Sorun sadece bir kanun maddesini deðiþtirmekten, bir iþyerine ikiüç defa müfettiþ göndermekten geçmiyor. Sorun sosyal kabul sorununu aþarak zihniyeti deðiþtirmek ve orada sosyal devletin varlýðýný kanýtlayacak, hissettirecek tedbirlerden geçiyor. Sosyal devlet örneði; eðer bir trafik polisi, durdurduðu taksi sürücüsüne trafik sigortasý, ehliyet ve ruhsat soruyorsa bir hukuk devleti olmanýn gereðidir. Ayný trafik polisi sürücünün sigortalý olup olmadýðýna da bakýyorsa bu da sosyal devlet duyarlýlýðýdýr. Mevsimlik orman iþçilerini kadrolu tutmak gerekir Mevsimlik çalýþan orman iþçilerine kadro var mý? sorusuna da cevap veren Uslu, Keþke ben verebiliyor olsam hemen þimdi verdim demek isterdim. Yangýn iþçilerini nitelikli hale getirmek, sürekli ormanda yangýnla mücadeleye hazýr tutmak, geliþen teknolojiyle bilgilerini yenilemek bakýmýndan mevsimlik orman iþçilerini kadrolu tutmak gerekir. dedi. (.HAK:71) CUMARTESÝ 12 OCAK Tayvan Ekonomik ve Kültürel Misyon Temsilcisi James C. H Chen ve eþi Chen, orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Tayvan dan misafir geldi ayvan Ekonomik ve Kültürel Misyon Temsilci- James C. H Chen ve eþi Chen, AK Parti o- Tsi rum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Ziyarette, Elazýð Milletvekili Sermin Balýk, Ankara Milletvekili Nurdan Þanlý, Ýstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca da hazýr bulundu. YENÝ YIL KAMPANYASI Kazak Kat Pantolon Keten Pantolon Takým Elbise Gömlek Kaþmir Kaban Emitasyon Deri Mont Kumaþ Pantolon Altýnyýldýz Tek Ceket a varan %60 indirimler orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ve Milletvekillerinin Tayvan'a yapmýþ olduðu inceleme gezisini çok olumlu karþýladýklarýný belirten Tayvan Ekonomik ve Kültürel Misyon Temsilcisi James C.H Chen daha sonra heyet ile iki ülke arasýndaki ticari, kültürel ve siyasi iliþkilere iliþkin durum deðerlendirmesi yaptýlar. Bem-Bir-Sen in kuruluþ yýldönümünü kutladýlar B em-bir-sen'in 19. kuruluþ yýl dönümü kutlamalarý ve ödül töreni Ankara Ramada Otel'de yapýldý. Ödül törenine Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin, AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, milletvekilleri, Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu, Hak-Ýþ Genel Baþkaný Mahmut Arslan ile çok sayýda gazeteci ve davetlinin katýldýðý bildirildi. Ödül töreninde, sendikanýn 19. kuruluþ yýldönümü dolayýsýyla gecenin anýsýna pasta kesildi. Pastayý Bakan Þahin, orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Milletvekilleri, Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu, Bem-Bir- Sen Genel Baþkaný Mürsel Turbay ve sendika yönetim kurulu üyeleri birlikte kesti. Açýlýþ konuþmasý yapan sendika baþkaný Turbay, Sendikal harekette iz býrakmak niyetiyle çýktýðýmýz bu yolda, kendi medeniyet tasavvurumuz ve sendikal ilkelerimizle yolumuza devam ediyoruz dedi. Bem-Bir-Sen'in 19. kuruluþ yýl dönümü kutlamalarý ve ödül töreni Ankara Ramada Otel'de yapýldý. Büyük Zafer arþýsý Kat: 2 No: 50/54 ORUM Tel:

4 4 CUMARTESÝ 12 OCAK Kalifiye eleman yetiþtireceðiz Hayrettin Karaman itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. HReha Metin Alkan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Murat Ocak ý ziyaret ederek fikir alýþveriþinde bulundu. Yapýlan açýklamaya göre, Murat Ocak a yeni görevinde baþarýlar dileyen Rektör Alkan, teknolojik geliþmeleri üniversite olarak yakýndan takip ettiklerini ve çok önemsediklerini, çalýþmalarýnda her zaman Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüðü ile iþbirliði içinde olduklarýný söyledi. Üniversite ile sanayinin mevcut imkânlarýnýn birleþtirerek orum un bilimsel, teknolojik ve ekonomik yönden geliþmesi için, sanayi üniversite iþbirliði kapsamýnda bilimsel bilgilerin uygulamaya aktarýlmasýyla eksikliklerin daha kolay tespit edilebileceðini ve sorunlarýn daha kýsa vadede çözüme kavuþturulabileceðini belirten Alkan, kýsa vadeli yatýrýmlar yerine uzun vadeli hedefler belirlenerek somut adýmlar atýlmasý gerektiðini kaydetti. Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Murat Ocak ise, üniversite ile ortak projelere imza atarak sanayi sektörüne kalifiye eleman yetiþtirmek suretiyle üniversite sanayi iþbirliðine gereken önemi vermek istediklerini ifade etti. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan ý ziyaret etti. Yeni yýlda güzel çalýþma temennisi itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Re- Metin Alkan, Ýl Özel Ýdare Genel Hha Sekreteri Ömer Arslan ve TSE Ürün Belgelendirme Müdürü Arslan Karaköse yi ziyaret ederek, Arslan a hayýrlý olsun dileðinde bulundu. Rektör Alkan, Arslan a yaptýðý ziyarette, göreve geldikleri günden bugüne Hitit Üniversitesi ne verdikleri destekler için memnuniyetini dile getirdi. Rektör, iþbirliklerinin ileriye dönük somut çözümlere vesile olacaðýna inandýðýný, orum daki tüm paydaþlarýn bir araya gelerek çalýþma yürüttüklerinde, orum da çözüme kavuþturulamayacak hiçbir sorunun olmadýðýný ifade etti. Ömer Arslan da ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek geçmiþte olduðu gibi bundan sonrada imkânlar ölçüsünde Hitit Üniversitesi ne destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Yeni yýlda güzel çalýþmalara imza atmayý ümit ediyoruz Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TSE orum Yapý Malzemeleri Laboratuvarý Müdürü Arslan Karaköse ye de hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Karaköse, Rektör e Enstitü hakkýnda genel bilgilerin yanýnda yürüttükleri faaliyetler hakkýnda da bilgiler verdi. orum ili civarýndaki toprak sanayinin ihtiyacý olan laboratuvar ve belgelendirme faaliyetlerini yerinde ve zamanýnda yapmak üzere Organize Sanayi Bölgesinde hizmet veren temsilciliklerinin, Yönetim Kurulu nun Xl/ sayýlý kararý ile bölge müdürlüðü olduðunu belirten Karaköse, 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle yeniden yapýlanma nedeni ile bölge müdürlüðünün lav edildiðini ve yerine TSE orum Ürün Belgelendirme Müdürlüðü ve TSE orum Yapý Malzemeleri Laboratuvar Müdürlüðü olmak üzere iki adet müdürlük, 2011 yýlý itibari ile de iki müdürlük üzerine TSE orum Ýl Koordinatörlüðü nün ihdas edildiðini söyledi. TSE orum Ürün Belgelendirme Müdürlüðü olarak toplam 172 adet TSE ve TSEK Belgeli firma ve toplamda 275 adet belgeli firmalarýnýn mevcut olduðunu vurgulayan Karaköse, Hizmet Yeri Yeterlilik Belgeli, HYB Belgeli olarak toplamda 500 adet firma sayýsýna ulaþtýklarýný sözlerine ekledi. Araç Ýmal Tadil Montaj (AÝTM ) Yönetmeliðine göre Uygunluk Deðerlendirme Faaliyeti, Laboratuvar Yeterlilik Belgesi ve eðitim faaliyetleri gibi çalýþmalarýnýn da bulunduðunu söyleyen Karaköse, Hitit Üniversitesi bünyesindeki akademisyenlerden hem dýþ uzman hem de belgelendirme komisyon üyesi olarak faydalanmakta olduklarýný, bunun kendilerine güven verdiðini belirtti. Üniversite ile 2012 yýlýnda yapýlan faaliyetlerin 2013 yýlýnda da kalite ve verimlilik ekseninde sürmesi hususunda gayret göstereceklerini de sözlerine ekledi. Yeni yýlda güzel çalýþmalara imza atmayý ümit ediyoruz diyen Karaköse, Hitit Üniversitesi ile yapýlan eðitim protokolü kapsamýnda, 4. sýnýf, Yüksek Lisans ve Doktora öðrencilerine Kalite Yönetim Sistemi ve Uygulamalarý kapsamýnda sýfýr maliyetli eðitimler verileceðini ve bu konuda çalýþmalarýn devam ettiðini söyledi. Karaköse son olarak, ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyeti dile getirerek Rektör Alkan a teþekkür etti ve çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Rektör Alkan ise, orum daki sorunlara tüm paydaþlarla el ele vererek çözüm üretmek zorunda olduklarýný, orum a ve ülkeye faydalý olacak kalifiye eleman yetiþtirmek için ortak çalýþmalara ve projelere birlikte imza atmayý dilediklerini söyleyerek Karaköse ye yeni görevinde baþarý dileklerinde bulundu. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TSE orum Yapý Malzemeleri Laboratuvarý ný inceledi. Rektör Alkan, TSE Ürün Belgelendirme Müdürü Arslan Karaköse yi ziyaret etti. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Murat Ocak ý ziyaret etti. Her insan bir engelli adayýdýr! itit Üniversitesi HOsmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu, Kurumsal Sosyal Sorumluluk projesi kapsamýnda öðrencileri ve çalýþanlarýyla birlikte el ele vererek Mavi Kapak Toplama Kampanyasý düzenledi. Her insan bir engelli adayýdýr! sloganýyla kampanyayý hayata geçiren Öðr. Gör. A. Erkan Cihangir, engelli vatandaþlara tekerlekli sandalye almalarý için toplanan kapaklarý Sakatlar Derneði orum Þubesi ne teslim etti. Öðrencilerin büyük duyarlýlýklarýyla kampanyanýn baþarýya ulaþtýðýný belirten Yüksekokul Müdürü Öðretim Görevlisi S. Oðuzhan Kývrak, 2010 yýlýnda Ýzmir Ege Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi tarafýndan filizlendirilen Kapak Toplama Kampanyasý, Türkiye sýnýrlarýný aþarak bir dünya projesi haline dönüþtü. Birçok Hitit Üniversitesi Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Mavi Kapak kampanyasý baþlattý. ülkeden desteklenir hale gelen kampanyaya Yüksekokulumuz olarak katkýda bulunmak, hem kurumsal hem de bireysel sorumluluðun bir gereðiydi. Yüksekokul olarak böyle bir uygulamada yer almamýz, gençlerimizin de sorumluluk bilincini pekiþtirmelerine, yardýmlaþma ve paylaþma duygusunu taþýmalarýna olanak saðladý. dedi. orum un hedefi ARGE olmalý akine Mühendisleri MOdasý orum Temsilciliði Baþkaný Mak. Müh. Yakup Uslu, Yürütme Kurulu Sekreter Üyesi Mak. Müh. Selami Tarhan, Yürütme Kurulu Üyesi Mak. Müh. Erkan Dalyan ile birlikte MMO orum Yürütme Kurulu Üyesi ve Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul, KOSGEB orum Ýl Müdürü Ahmet Dursunoðlu nu makamýnda ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre, KOSGEB, Makine Mühendisleri Odasý ve Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi nin buluþmasý niteliðinde olan ziyarette; KOS- GEB, Hitit Üniversitesi ve Makine Mühendisleri Odasý iþbirliðinin saðlanmasý ve özellikle üreticilerin ARGE çalýþmalarýna yönlendirilmesi görüþüldü. Ziyaret sýrasýnda KOSGEB Müdürü Ahmet Dursunoðlu, Türkiye'nin ekonomide aldýðý aþama kadar alacaðý aþamanýn da mühim olduðunu vurguladý. Dursunoðlu, Bundan böyle baþarý elde etme Ar-Ge ve inovasyona baðlý. Dünyada bir eksen kaymasý var. Son 10 senede BRICS ülkelerinin ciddi anlamda ARGE'ye önem verdiði ortada. Artýk Türkiye ARGE ve inovasyon olmadan, katma deðer olmadan, emek yoðun ürünlerle 500 milyar dolar ihracat hedefine koþamayacaðýnýn farkýnda. Onun için KOSGEB olarak ARGE yatýrýmlarýna büyük önem veriyor ve destekliyoruz dedi. Dursunoðlu, ayrýca orum'un sanayi olarak belli bir seviyeyi ve olgunluðu yakaladýðýný, KOSGEB orum Ýl Müdürü Ahmet Dursunoðlu ziyaret edildi. bundan sonraki hedefinin ARGE olmasý gerektiðini ve orum'dan gelecek böyle bir açýlýma kurumsal katký saðlayabileceklerini ve bu katkýnýn oranýnýn % 75 ve miktarýnýn da iþletme baþýna TL olabileceðini sözlerine ekledi. Yükte hafif, pahada aðýr ürünleri üretmeliyiz MMO orum Yürütme Kurulu Üyesi ve Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul da, Türkiye'nin 2012 yýlý ihracatý 150 milyar dolar. Kilogram baþýna ihracatýmýz 1,5 dolara tekabül ediyor. Almanya'da bu oran 5 dolar civarýnda. Yani biz ürünlerimizin kilogramýný Almanya'dan 3 kat daha ucuza satýyoruz. Bu rakamý artýrmak için ürünlerimizin içine teknoloji enjekte etmeli ve yükte hafif pahada aðýr ürünleri üretmeliyiz. Bunun için sanayimizden gelecek her türlü iþbirliði talebine ve proje teklifine tam destek vermeye fakülte olarak hazýrýz. diye konuþtu. Görüþmede söz alan Makine Mühendisleri Odasý orum Temsilciliði Baþkaný Makine Mühendisi Yakup Uslu, Makina Mühendisleri Odasý olarak orum asansör denetimleri ve LPG kontrolleri konusunda açýklamalarda bulundu. Uslu, ARGE çalýþmalarý konusunda ise Oda olarak her türlü desteði vermeye hazýr olduklarýný ifade etti. itit Üniversitesi, akademisyenlerin proje üretme Hve geliþtirme faaliyetlerini desteklemek amacýyla TÜBÝTAK destekli bir etkinlik gerçekleþtirilecek. Yapýlan açýklamaya göre, TÜBÝTAK 2237 Proje Eðitimi Etkinliklerini Destekleme Programý kapsamýnda 2012 yýlý üçüncü baþvuru döneminde desteklenmesine karar verilen, Hitit Üniversitesi TÜ- BÝTAK ve AB Projeleri Uygulama Eðitimi isimli proje, hem üniversiteye hem de orum endüstrisine bilimsel ve ekonomik destekler için vesile olacak. Bu proje, ülke geneli çaðrý döneminde TÜBÝ- TAK tarafýndan desteklenecek beþ projeden biri oldu. Ulusal ve uluslararasý proje çaðrýlarýndaki proje yazma süreci, bu süreçte yer alan bilimsel yaklaþýmlar, proje yönetimi, bütçelendirilmesi ve deðerlendirme aþamasýnda göz önünde bulundurulmasý gereken hususlar ile katýlýmcýlarýn aktif olarak katýldýðý uygulamalý araþtýrma projesi hazýrlama tekniklerinin ele alýnacaðý eðitim süreci sonunda teslim aþamasýna getirilmiþ proje teklifleri de hazýrlanmýþ olacak. Tefsirler 'Bilimin geliþmesiyle hepimizce malum pek çok ayetin sýrrý son birkaç yüzyýlda açýkça meydana çýkmýþ, tefsir edilebilmiþtir. Benim merak ettiðim ise bin yýl hatta birkaç asýr önceki tefsirlerde bu konularla ilgili en ufak bir ilmi geliþme yokken bu ayetler nasýl açýklanýyordu? Parmak izine, gök cisimlerinin dönmesine, karýþmayan deniz suyuna ve buna benzer yeni anlaþýlmýþ onlarca ayet. Eski müfessirler bu ayetler hakkýnda da bir þeyler yazsalar gerek. Yoksa açýklamadan geçmiþler midir? 'Aç oku merak ediyorsan eski tefsirleri' derseniz eðer, bizim muhakkak sizin kütüphanenizde mevcut olan o eserlere hem ulaþmamýz zor hem de aradýðýmýz bilgiye ulaþmamýz sizin kadar kolay deðil. Ýþte bu yüzden alimlere sorulmaz mý çoðu þey ' Cevap: Ehl-i Sünnet'in iki büyük imamýndan biri olan Ebû Mansur Mâtürîdî, Allah'ýn varlýk ve birliðini bilme, bu bilgiye ulaþma bakýmýndan aklýn da bir ilahî elçi (resul) olduðunu söyler. Akýl yalnýzca Allah'ýn varlýk ve birlik bilgisine ulaþmakla kalmaz, duyu organlarý, bunlarý güçlendiren araçlar, ilham gibi yardýmcýlarla daha pek çok bilgiye ulaþýr, icad ve keþfe kýlavuzluk eder. Allah Teâlâ insanlarý, binlerce yýllýk birikimle ulaþacaklarý noktada yaratmamýþ, bu noktaya ulaþma kabiliyeti ile yaratmýþtýr. Ýlk adýmý ikincisi takip eder, bilim, teknik, icad, keþif geliþerek devam eder, insanoðlu ihtiyacýný, Allah'ýn lutfu olan bu bilme ve bulma araçlarýyla karþýlar. Ýnsanoðlu tekerleði icad etmek için peygamber gönderilmesine muhtaç deðildir, bunu zamaný gelince kendisi bulacaktýr. Ama insanoðu yeryüzünde kendine yakýþan hayat düzenini kurmak ve bunu koruyarak geliþtirmek için ilâhî rehberliðe muhtaçtýr ki, bu rehberliði, Allah'tan bilgi (vahiy) alan Peygamberler yapmaktadýrlar. Allah'ýn ilminin sýnýrý olmadýðý için O, birgün kullarýnýn, denizlerin derin diplerine dalýp üç tabaka karanlýðý keþfedecekelerini, göklere çýkýp atmosferi geçerek nefes alamaz hale geleceklerini ve basýnç deðiþikliði yüzünden uðayacaklarý sýkýntýyý yaþayacaklarýný, parmak izlerinin fonksiyonunu, dünyanýn ve gök cisimlerinin þekillerini ve hareketlerini doðru bileceklerini, mikrobu keþfedeceklerini bilmektedir. Paygemberler yaþarken mucizeler, akýllarýyla deðil de duyu ve duygularýyla inanabilen insanlara kolaylýk saðlýyordu. Daha sonraki çaðlarda gelip yaþayacak insanlara da inanmada kolaylýk olsun veya imanlarý güçlensin diye ertelenmiþ mucizeler vardýr; iþte Kur'an'da açýkça veya iþaret yoluyla zikredilmiþ, eskiden anlaþýlamamýþ, sonra bilimin geliþmesiyle anlaþýlabilir hale gelmiþ bazý olaylar ve olgular bunun örnekleridir. Bunlara eskiler ne demiþler, nasýl anlamýþlar sorusuna gelince: Allah'ýn sonsuz gücüne, ilmine ve hikmetine delalet edecek þekilde yorumlar yapmýþlardýr; bu yorumlar gerçeðe uygun olmasa bile asýl amaç olan delaleti (Allah'ýn ilim, kudret ve hikmetini göstermesi) korunmuþtur. Nitekim yine Mâtürîdî, birbirine karýþmayan iki deniz diye tercüme edilen kýsmý (Rahman: 55/20) 'cinleri, odundan çýkan ama ondan ayrýlmayan alev ucundan yarattý' þeklinde tefsir ettikten sonra 'bize gerekli olan bunun mahiyetini anlamak deðil, buna kadir olan Allah'ýn kudretini idrak etmektir' diyor. Bu iki denizi 'tatlý ve tuzlu denizler' diye anlayan çok eski müfessirler vardýr. Bu arada 'yer ve gökteki denizi', 'Arap yarýmadasýnýn birbirinden ayýrdýðý iki deniz' þeklinde yorumlayanlar da olmuþtur. Yine çok eski tarihlerde gök cisimlerinin daire þeklindeki bir yörüngede döndüklarini ifade eden alimler vardýr, ama güneþ ve diðerleri batýda denize dalýp yüzer, sonra doðudan çýkar diyenler de olmuþtur. TÜBÝTAK ve AB Projeleri Uygulama Eðitimi Ýki aþamalý olarak gerçekleþtirilecek olan eðitimin ilk aþamasý 9-10 Þubat Cumartesi ve Pazar günlerinde günde 6 saat olmak üzere teorik eðitim; ikinci aþamasý ise Mart Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde günde 6 saat olmak üzere pratik eðitim olarak verilecek. Gazi Üniversitesi nden Prof. Dr. Yusuf Özçatalbaþ ýn teþvikleri ile hazýrlanan projenin faaliyetleri, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nden Doç. Dr. M. Hakan Hocaoðlu nun koordinatörlüðünde, Gazi Üniversitesi nden Prof. Dr. Seyhan Fýrat ve Balýkesir Üniversitesi nden Yrd. Doç. Dr. M. Erhan Balcý tarafýndan gerçekleþtirilecek. Katýlýmýn ücretsiz olduðu eðitimlerde katýlýmcý sayýsý sýnýrlý tutulacak. Eðitim yeri ve saati daha sonra belirtilecek olan söz konusu etkinliðe katýlmak isteyen araþtýrmacýlarýn adresine bilgi vermeleri gerekiyor.

5 B Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'dan Gazeteciler Cemiyeti ne kutlama ziyareti Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü dolayýsýyla dün orum Gazeteciler Cemiyeti Baþkan Vekili Sadýk Örgel i ziyaret etti. Rektör den kutlama mesajý itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. HReha Metin Alkan, 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nedeniyle kutlama mesajý yayýnlandý. Rektör Alkan mesajýnda, Basýn kuruluþlarý ve çalýþanlarý gece gündüz demeden, zor þartlarda canla baþla çalýþarak toplumu doðru bilgilendirme görevini yerine getirmektedir. aðýn en dinamik mesleklerinden biri olan gazetecilik, kamuoyunu aydýnlatmak için günün her saatinde haber peþinde koþarak sorumluluk duygusu içinde toplumu geliþen olaylar karþýsýnda aydýnlatmaktadýr. Gazetecilik mesleði, özellikle fedakarlýk isteyen zor þartlarda icra edilen önemli bir meslektir. Hak ve sorumluluk bilincinin güçlenmesinde, demokrasi kültürünün geliþmesinde, saðlýklý bir toplum düzeninin inþasýnda gazetecilerin rolü hiç þüphesiz çok büyüktür. Bu nedenle fedakarca çalýþan basýn mensuplarýmýza gereken desteði ve katkýyý saðlamak, toplum olarak hepimizin görevidir. Bu duygu ve düþüncelerle, yaptýklarý görev gereði bir anlamda kamu hizmeti ifa eden deðerli basýn çalýþanlarýnýn 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Gazetecilerin zor çalýþma þartlarýnýn bilincindeyiz Av. Mehmet Karadað Belediye-Ýþ kutladý elediye-ýþ Sendikasý orum Þube Baþkaný Mehmet Þen, basýn çalýþanlarýnýn ta, gazetecilerin geçmiþteki yýpranma ve onurlu görevlerinin karþýlýðý olan; baþ- gününü kutladý. 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nedeniyle gönderdiði mesajýnda Þen, þunlarý haklarýnýn ellerinden alýnmasý son günlerde tekrar gündeme gelerek haklarýnýn geri verileceði söylemleri bizleri memnun söyledi; Basýn demokrasinin vazgeçilmez etmektedir. Umarým ve dilerim ki tüm gazete ve basýn çalýþanlarýmýz bu haklarýna unsurlarýndan olup toplumumuzun haber en kýsa zamanda kavuþurlar. Sendikal alma özgürlüðünü saðlayan, dünyadaki, ülkemizdeki ve yereldeki bütün olaylarý en haklarý olmakla birlikte, sosyal güvence ve daha iyi ücretlerle çalýþmasý gerekmektedir. hýzlý ve en doðru þekilde toplumumuza ileten toplumumuzu aydýnlatan ve halkýmýzýn taleplerini en doðru ve en ilkeli þekilde kamuoyuna Bu anlamda basýn çalýþanlarýmýza aktaran vazgeçilmez unsurlarýdýr. Tabi ki basýn çalýþanlarýmýz bunlarý Mehmet Þen yakýþýr bir ücret ve daha iyi koþullarda çalýþmalarýna özlük haklarýnýn geniþletilmeleri yaparken en zor þartlarda ve her koþulda yerine getirmekteler. Ama ona raðmen ne yazýk ki ülkemizdeki basýn çalýþanlarý ve yereldeki basýn çalýþanlarýmýz bu zor dileðiyle tekrar þahsým ve Belediye-Ýþ Sendikasý adýna, 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nü kutluyorum, tüm gazete çalýþanlarýna saygýlarýmla. Özgür basýn, toplumun vazgeçilmezi emokrat Eðitimciler DSendikasý (DES) Basýn ve Sosyal Ýþler Sekreteri Ahmet Mutlu, bilinçli ve hak arayan toplumun oluþmasýnda önemli bir yere sahip olan basýn mensuplarýnýn bayramýný içtenlikle kutladýðýný ifade etti. Demokratik kültürün yerleþmesinde basýna her zaman ihtiyaç duyulduðunu belirten Ahmet Mutlu, "Basýn her zaman toplumu lim Yayma Cemiyeti orum Þube ÝBaþkaný Av. Mehmet Karadað, alýþan Gazeteciler Günü nü kutladý. Karadað, kutlama amacýyla gönderdiði mesajýnda, Gazetecilik mesleðinin ve gazete çalýþanlarýnýn, vatandaþlarýn doðru zamanda, doðru bilgiye ulaþmasý ve toplumsal farkýndalýðýn artýrýlmasý yolunda çok önemli bir kamusal görevi ifa yönlendirmede, bilgilendirmede etkili bir güç olmuþtur. Demokratik anlayýþ içinde yaþanýlan olaylarýn kamuoyu ile paylaþýlarak yöneten ve yönetilen iliþkisinde köprü vazifesi kuran basýn, Cumhuriyetimizin kuruluþundan bu güne kadar önemli mesafeler almýþtýr" dedi. DES Ýl Basýn ve Sosyal Ýþler Sekreteri Ahmet Mutlu, özgür bir basýnýn toplum için vazgeçilmez Ocak alýþan Gazeteciler günü nedeniyle gaze- iletilen mesajlar þöyle; 10temize Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Mehmet Karadað; Hakimiyet Gazetesi yönetici ve çalýþanlarýnýn 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü'nü tebrik eder, tüm personelin gazeteciler gününü caný gönülden tebrik ederim. Mahmut Özarslan; Hakimiyet Gazetesi yönetici ve çalýþanlarýnýn gazeteciler gününü kutlar, hayýrlý ömürler dilerim. Gülabibey Mahallesi Muhtarý Hikmet Durgun; 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü'nüzü kutlar baþarýlar dilerim. bir unsur olduðunu belirttiði açýklamasýna þu cümlelerle son verdi, Basýn özgürlüðü vazgeçilmez bir haktýr. Ýnsanlarýn bilgi edinme haklarýný kullanmalarýný, demokratik kültürün yerleþmesini, denetleme mekanizmasýnýn yerinde ve zamanýnda iþlemesini saðlamak için gece gündüz demeden fedakârca çalýþan siz deðerli gazetecilerin alýþan Gazeteciler Gününüzü kutlar, Kutlamalar Reha Metin Alkan ettiklerine inanýyoruz. Gazetecilerin zor þartlarda çalýþtýklarýnýn farkýndayýz, þartlarýnýn iyileþtirilmesi ve sosyal güvencelerinin artýrýlmasý hususunda çalýþma yapýlmasý gerektiðine inanýyoruz. 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nü kutluyor ve tüm gazetecilere baþarýlar diliyorum dedi. Ahmet Mutlu orum Belediyesi Kadýn Kültür Sanat Merkezi; Gazeteniz Yönetici ve çalýþanlarýný kutlar, meslek hayatlarýnda baþarýlar dileriz. Bolu Ýzzet Baysal Üniv. Eski Rektörü Prof. Dr. Yaþar Akbýyýk; alýþan Gazeteciler Günü nüzü kutlar, tüm personele çalýþma hayatlarýnda baþarýlar dilerim. Erdal Mobilya sahibi Arif Erdal; 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nüz kutlu olsun. Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi Müdürü Mustafa Güneysu; alýþan Gazeteciler Gününüzü kutlar; çalýþmalarýnýzda baþarýlar dilerim. Muhasebeci Mali Müþavir Necati Ergun Özel Pýnar Koleji mniyet Müdürü EHalil Ýbrahim Doðan, 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü dolayýsýyla dün orum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. orum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen'in il dýþýnda olmasý dolayýsýyla Vekili Sadýk Örgel tarafýndan aðýrlanan Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, kamuoyunu doðru bilgilendirmek gibi önemli bir sorumluluðu üstlenen basýn mensuplarýnýn, gerektiðinde canýný ortaya koyarak zor þartlarda görev yaparak orum un Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nedeniyle ilçedeki ulusal ve yerel basýn kuruluþlarýnýn yönetici ve çalýþanlarýna ziyaret ederek kalem hediye etti. Baþkan Uzunkaya gazetecilerin Cumhuriyet ve demokrasi için vazgeçilmez unsurlardan olduðunu dile getirerek Bir haber veya olayýn bizlere ulaþmasýna kadar geçen büyük bir fedakârlýk örneði gösterdiklerini söyledi. Cemiyet Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent Özkaleli, Mustafa Demirer ve Seyfettin Mete'nin de hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Emniyet Müdürü Doðan, basýn Selahaddin Uzunkaya 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nü kutladý perde arkasýndaki çalýþmalarýn ne kadar zahmetli, zor þartlardan geçerek fedakar çalýþanlarla o noktaya geldiðini çoðu zaman CUMARTESÝ 12 OCAK 'Gazetecilerin fedakârlýðý her türlü övgüye layýktýr' asýn Ýlan Kurumu B(BÝK) Genel Müdürü Mehmet Atalay, kamu reklamlarýnýn internet medyasýna da verileceðini söyledi. Trakya Gazeteciler Derneði'nin Trakya Üniversitesi (TÜ) Sanat Eðitim Merkezi'nde düzenlediði ''1. Balkan Buluþmasý'' etkinliðine katýlmak için kente giden Atalay, gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Atalay, bir gazetecinin ilanlarla ilgili sorusu üzerine, çalýþmalarýn devam ettiðini belirterek, ''Kamu ilanlarýyla, kamu reklamlarýyla ilgili birkaç bölümde çalýþmalar devam ediyor. Basýndan sorumlu Baþbakan Yardýmcýmýz Bülent Arýnç Bey baþkanlýðýnda, Basýn Yayýn Enformasyon Genel Müdürlüðü (BYEGM) olsun, RTÜK olsun, özerk bir kurum olarak biz de birtakým çalýþmalar yapýyoruz'' diye konuþtu. Ýnternet medyasýnýn hukuki düzenlemeleriyle ilgili çalýþmalar yapýldýðýný anýmsatan Atalay, þunlarý kaydetti: ''Var olan kaynaklarýn korunmasý, yeni kaynaklarýn ilave edilmesi için çabalarýn saðlanmasý, yeni çýkan bir alan, internet medyasýnýn gazete/gazeteci olduðuna dair hukuki bir zemine oturtulmasý için çalýþmalar sürüyor. BYEGM, internet medyasýnýn yasal dayanaðýný hazýrlýyor. Bu konuda bir çalýþma vardý, Baþbakan Yardýmcýmýz Bülent Arýnç Bey de zaman zaman açýklýyor, Bakanlar Kurulu'nda imza aþamasýna kadar getirilen ancak 'birtakým ilaveler yapýlsýn' diye yeniden çalýþmalar yapýlýyor. Daha sonra sevk edilecek. Onunla baðlantýlý olarak Basýn Ýlan Kurumu'nun mevcut düzenlemesini geliþmiþ hale getirmek, þube açtýðýmýz illerin Ziyarette Cemiyet Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent Özkaleli, Mustafa Demirer de hazýr bulundu. çevresini ilçelerle sýnýrlandýrmak, þube açmadýðýmýz illerimizi de kucaklayacak düzenlemelerin çalýþmalarýný yapýyoruz.'' Atalay, internet medyasýna ilan verilmesine iliþkin soruyu ise þu þekilde yanýtladý: ''Tabii... Kamu reklamlarý internet medyasýna da verilecek, çaðýmýzýn en önemli haberleþme unsurlarýndan biri. Sosyal medya ortalýðý kasýp kavuruyor, kayýtsýz kalamazsýnýz. Bu nasýl olacak? Yasal bir düzenleme yapýldýktan sonra yönetmeliði hazýrlanacak. Ýnternet medyasýnýn ilan alabilmesi için çeþitli kriterler baz alýnabilir. Týklanma oranýna bakýlabilir, çalýþtýrdýðý personel sayýsýna, haberciliðine bakýlabilir. ünkü bugün yazýlý basýndan birtakým kriterler isteniyor, yüzölçümü, personel sayýsý ve tiraja bakýlýyor. Yerel gazetelerin mensuplarýnýn haber için toplumda geliþen olaylarý takip ederken, kolluk kuvvetleriyle adeta mesai arkadaþý konumunda hareket ettiklerini kaydetti. "Vatandaþlarýmýzýn haber alma hakký adýna, büyük bir stres altýnda çalýþarak fedakârlýktan kaçýnmayan gazetecilerimiz her türlü övgüye layýktýr" diyen Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, orum Gazeteciler Cemiyeti Baþkan Vekili Sadýk Örgel'in þahsýnda orum'daki tüm gazetecilerin 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günlerini kutladý. Ýlanlar internet sitelerine de verilecek Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Genel Müdürü Mehmet Atalay ibraz etmesi gereken ilgili çalýþmalar bazý defterlerin noter yapýyoruz. yerine valililerce Miadý dolmuþ bazý onaylanmasýnýn yararlý maddeler kaldýrýlabiliyor olacaðý görüþünün dile getirilmesi üzerine (genel kurul kararýyla Atalay, þöyle konuþtu: olanlar), gündemden ''Bizim düþmüþ maddeler var. kurallarýmýz deðiþmez TBMM'de ortadan kurallar deðil. Basýn Ýlan kaldýrýlabilir. Biz Kurumu 52 yaþýnda, denetlememizi yasasýnda güncellemeyi yaparken, elimizdeki çok hýzlý yapamadý, belli dönemlerde argümanlar ne olsun, mevzuatýnda deðiþiklik onlara bakýyoruz. Daha yaptý ama yasamýzýn iyi bir kontrol sistemi köklü bir þekilde elden getirdiðimiz yerlerde de geçmesi lazým. Bununla eskilerini kaldýrýyoruz.'' Gazetecileri unutmadý Ece den kutlama ce Ðrup Yönetim EKurulu Baþkaný Erdem enesiz bir mesaj yayýmlayarak Hakimiyet çalýþanlarýnýn 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nü kutladý. enesiz Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen e gönderdiði mesajda, Sizin ve gazete çalýþanlarýnýzýn 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nü kutlar, baþarýlý gazeteciliðinizin devamýný dilerim. dedi. Erdem enesiz M illi Eðitim Bakaný Ömer Dinçer soru önergesini cevapladý. Ýlk ve orta dereceli okullarda öðretmen açýðýna iliþkin resmi açýklama, Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer'den geldi. Bakan Dinçer, ''Bakanlýðýmýza baðlý resmi eðitim kurumlarýnda 23 Kasým 2012 tarihi itibarýyla 127 bin 212 öðretmen ihtiyacý bulunmaktadýr'' dedi. Bakan Dinçer, Meclis'te bir soru önergesine verdiði cevapta, söz konusu öðretmen ihtiyacýnýn 24 bininin sýnýf öðretmeni alanýnda olduðu bilgisini verdi. göremeyiz. Kar-kýþ, gece-gündüz demeden sýcak odamýzda bizlerin bilgisine sunulan bir haberin rahatlýðýný arkasýndaki zahmetleri her zaman hissetmeyebiliriz. Halkýn bilgi edinme özgürlüðünü yasal sýnýrlar içinde sonuna kadar sunan, ekonomik ve sosyal sorunlarý cesaretle irdeleyen, basýn meslek ilkelerine uyarak görev yapan deðerli basýn emekçilerine bu yönden de takdirlerimizi sunuyorum dedi.(ýha) 127 bin 212 öðretmene ihtiyaç var Ömer Dinçer

6 6 CUMARTESÝ 12 OCAK Esnafýn kesinti tepkisi! K üçük Sanayi Sitesi nde bir süredir devam eden enerji kesintileri esnafýn tepkisine neden oluyor. Konuya iliþkin þikayetlerini dile getiren Küçük Sanayi Sitesi 20 ve 21. Cadde esnafý, yaklaþýk gündür elektriðin sabah kesildiðini, akþama doðru tekrar enerji verilebildiðini söyledi. Her iki caddenin sokak lambalarýnýn dahi yanmadýðýný belirten sanayi esnafý, Sokak lambalarýnýn yanmamasý razý olduk. Ýþyerlerimizin enerjisi kesintisiz verilirse çalýþabileceðiz. diye konuþtular. Bürokratlara nezaket ziyaretleri Ý lim Yayma Cemiyeti (ÝYC); Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, KYK Müdürü Erol Kavuncu, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Turgay Happani, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, Memur Sen Ýl Baþkaný Ahmet Saatçi, Diyanet Sen Ýl Baþkaný Ali Yýldýz, Hitit Üniversitesi Genel Sekreteri Erdal Kanýk, Hitit Üniversitesi Þube Müdürü Ýsmail Eker ve Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Müdürü Adem Sadal ý ziyaret etti. Ziyaretlerle ilgili yapýlan açýklamaya göre, ÝYC orum Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný Av. Mehmet Karadað, Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Erdal Karakaþ, Ayhan Boyraz, Orhan Horan, Fevzi Sol, Mustafa Doðan, Mehmet Yakar, Ýsmail Yýldýz, Aydýn Hoþbaþ ve ÝYC Buhara Yükseköðretim Yurdu Müdürü Faruk Özyýlmaz ÝYC Buhara Yükseköðretim Yönetim Memuru Abdurrahman Sarýkaya nýn katýlýmlarý ile gerçekleþen ziyaretlerde hayýrlý olsun temennisinde bulunuldu. ÝYC Yönetim Kurulu Baþkaný Karadað, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ý ziyaretinde orum da huzur ve güveninin önemli bir yeri olduðunu söyleyerek, huzur ve güven ortamýnýn saðlanmasýna yönelik orum Emniyet Müdürlüðü nün çalýþmalarýnýn takdire þayan olduðunu belirtti ve Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'a hayýrlý olsun temennisinde bulundu. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Emniyet Müdürü Doðan, baþta Ýlim Yayma Cemiyeti orum Þube Baþkaný Karadað olmak üzere tüm misafirlere teþekkür etti. Ýl Özel idaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan' ný ziyaret eden ÝYC Yönetimi, Arslan a yeni görevinin hayýrlara vesile olmasýný diledi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ün ziyaretinin de Ýlim Yayam Cemiyeti yönetimi Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ý ziyaret etti. ÝYC yönetimi Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan ý ziyaret etti. ÝYC yönetimi Memur Sen Ýl Baþkaný Ahmet Saatçi ye baþarý dileklerini iletti. Hitit Üniversitesi Genel Sekreteri Erdal Kanýk ziyaret edildi. ÝYC yönetimi Hitit Üniversitesi Basýn Birimi Sorumlusu Abdullah Eker e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. ÝYC Yönetim Kurulu'nun ziyaret saati ile çakýþmasý sonucu hoþ bir sohbet ortamý oluþtuðu belirtilen açýklamada, Genel Sekreter Ömer Arslan ýn ziyaretlerinden dolayý teþekkür ettiði kaydedildi. KYK Müdürü Erol Kavuncu ya da hayýrlý olsun ziyaretinde bulunan ÝYC Yönetim Kurulu üyeleri, yeni yapýlan yurt binasý hakkýnda bilgiler aldý. Erol Kavuncu ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Ýlim Yayma Cemiyeti Üyelerine teþekkür etti. Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Turgay Happani'yi ziyaret eden Yönetim Kurulu Üyeleri hayýrlý olsun temennisinde bulundular ve yeni uygulama ile ilgili bilgiler aldýlar. ÝYC orum Þube Baþkaný Karadað, saðlýk alanýnda yapýlan hizmetlerin ve yeniliklerin her gün daha iyiye gittiðini ve bu anlamdaki çalýþmalarý çok baþarýlý bulduklarýný ifade etti. ÝYC Yönetim Kurulu Üyeleri daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer'i ziyaret etti. Yeni görevinin hayýrlý olmasý temennisinde bulunan yönetime çalýþmalar hakkýnda kýsa bilgiler veren Dinçer, huzur evleri ve sevgi evlerinin durumlarý hakkýnda brifing verdi. Memur Sen Ýl Baþkaný Ahmet Saatçi yi de ziyaret eden heyet, Saatçi ye hayýrlý olsun temennisinde bulundular. Saatçi, ÝYC Yönetim Kurulu Üyelerine ziyaret sebebiyle teþekkür etti. Saatçi ziyaretinin ardýndan Hitit Üniversitesi Genel Sekreteri Erdal Kanýk ve Hitit Üniversitesi Þube Müdürü Ýsmail Eker ziyaret edildi. ÝYC Yönetim Kurulu Baþkaný Karadað, Erdal Kanýk ve Ýsmail Eker e yeni görevlerinin hayýrlara vesile olmasýný dileyerek, eðitim alanýndaki hizmetlerin çok önemli olduðunu belirtti. Kanýk ve Eker de ziyaretlerinden dolayý ÝYC Yönetim Kurulu na teþekkür ÝYC orum Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný Av. Mehmet Karadað, yeni göreve gelen bürokratlara hayýrlý olsun temennisinde bulundu. Tuzun þifasý orum da Tuz odasý için ankýrý dan 21.5 ton tuz getirerek kullanýldý. M uharrem Ilýk ýn sahibi olduðu Sýla Tuz Dünyasý dün yapýlan törenle Yeniyol Mahallesi Sepetçi Sokak ta (Kubbeli Camii karþýsý) hizmete girdi. Açýlýþa MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, MHP eski Ýl Baþkaný Hüseyin Esenyel ve davetliler katýldý. Ýþletme sahibi Muharrem Ilýk, dua ile yapýlan açýlýþ sonrasýnda tuz odalarý ile ilgili bilgi verdi. Ilýk, Azerbaycan ve Hindistan da yaygýn uygulamalarý bulunan tuz odalarýnýn turistik açýdan bu ülkelere gelir saðladýðýný belirtirken, orum da yaptýklarý önce çalýþma sonrasýnda bu alanda bir boþluk gördüklerini söyledi. Tuz odasý uygulamasýnýn bir çok hastalýðý tedavisinde terapi vazifesi yaptýðýný anlatan Ilýk, Tuz Odamýzda verilecek tuz terapisi astým, bronþit, uykusuzluk, cilt hastalýklarý, alerjik sorunlar, eklem aðrýlarý, kronik, KBB, stres artýk sorun olmaktan çýkýyor. Tuz terapisinin bir tedavi olarak yaygýnlaþmasý 19. yüzyýlýn ortalarýna dayanmaktadýr. Daha sonra yapýlan bilimsel araþtýrmalar tuz madenlerinin bu iyileþtirici etkisini kanýtlar. Tuz odasý akciðerlerin ve solunum yollarýnýn temizlenmesine, cildin yenilenmesi, antioksidan ve anti-aging, kardiyovasküler sisteme destek veriyor. dedi ton tuz kullanýldý Ilýk, Tuz odasý için ankýrý dan 21.5 ton tuz getirerek kullandýklarýný, tuzun içinde hiçbir kimyasal madde olmadýðýný ifade ederek, Örneðin astým hastalýðý olanlar için 6 aylýk seanslar, cilt problemi olanlar için 3-4 aylýk seanslar, öksürük ve uykusuzluk için bir kaç seans yetiyor. Sinirleri zayýf olanlarý rahatlatmak için ney eþliðinde rahatlatma terapisi de yapýlabiliyor. diye konuþtu. 250 m2 büyüklüðünde iki odalý Sýla Tuz Dünyasýnda terapist olarak Füsun aðlar, iþletme müdürü olarak Murat Önder görev yapacak. Ýþletmede tuz mamülü hediyelik eþyalar da satýlýyor. Tuz lambasýnýn bulunduðu odada uykuya rahat geçildiði iddia ediliyor. Açýlýþa MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, MHP eski Ýl Baþkaný Hüseyin Esenyel ve davetliler katýldý. Muharrem Ilýk ýn sahibi olduðu Sýla Tuz Dünyasý hizmete açýldý. Açýlýþ öncesi dua edildi. Ýþletmede tuz mamülü hediyelik eþyalar da satýlýyor. Ilýk, Tuz odasý için ankýrý dan 21.5 ton tuz getirerek kullandýklarýný,

7 CUMARTESÝ 12 OCAK Cinayet zanlýsý tutuklandý Kar kalýnlýðý 35 cm olursa Osmancýk Daniþment Köyü'nde kar kalýnlýðý 35 santimetreye ulaþýnca öðrenciler kuþlara yem býraktý. orum'un Osmancýk ilçesine baðlý Daniþment Köyü'nde kar kalýnlýðý 35 santimetreye ulaþtý. Kar yaðýþýnýn etkisini sürdürmesi ile köydeki öðrenciler kuþlar için doðaya yem býraktý. Daniþment Ortaokulu Öðrencileri Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan yürütülen Deðerler Eðitimi Projesi kapsamýnda hoþgörü ve merhamet konusunu iþledi. Bölgeyi etkisi altýna alan kar yaðýþý nedeniyle yiyecek bulamayan kuþlar için köy sakinlerinden yem temin eden öðrenciler topladýklarý yemi doðaya býraktý. Okul Müdürü Sakin Karakaþ, "Deðerler Eðitimi Projesi" kapsamýnda her ay bir deðer uygulamasý orum da kar topu yüzünden tartýþtýðý genci býçakla yaralayarak ölümüne neden olan zanlý, tutuklanarak cezaevine konuldu. Cengiz Topel Caddesi nde arkadaþlarýyla kar topu oynayan Musa Ö. nün attýðý kar topunun yolda yürüyen Ýsmail Demirci ye isabet etmesi sonucu çýkan tartýþmada Musa Ö., yanýnda bulunan býçaðý çekmesi üzerine kaçan Ýsmail Demirci yi sýðýndýðý Ýþ Kur Ýl Müdürlüðü nde býçaklamýþtý. Aðýr yaralanan Demirci, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýnmýþ ve yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlmayarak hayatýný kaybetmiþti. Kar yaðýþýnýn etkisini sürdürmesi ile köydeki öðrenciler anlamlý bir kampanya düzenledi yaptýklarýný ifade etti. Öðrencilerin Ocak ayý boyunca iþledikleri 'Hoþgörü ve merhamet' konularýndan etkilendiðini söyleyen Karakaþ; "Öðrencilerimiz ayýn konusundan etkilenmiþ olacaklar ki kuþlarýn kýþ aylarýnda aç kalabileceðini düþünmüþler. Evlerinden aldýklarý yemi okula getirdiler. Öðrencilerimizin bu güzel tutumu karþýsýnda duygulandýk ve onlar için bir etkinlik düzenledik. Getirdikleri yemi arkadaþlarýyla birlikte doðaya býraktýlar. Öðrencilerimiz kar yaðýþý devam ederse etkinliklerini kýþ boyu sürdürmeyi düþünüyorlar. Tabi biz de onlarýn kiþisel geliþimini etkileyecek her türlü etkinliðe destek vereceðiz" dedi.(ýha) Musa Ö., adli makamlarca tutuklanarak orum L Tipi Cezaevi ne konuldu. makamlara sevk edilen Olayýn ardýndan kaçan Musa Ö. ise, Cinayet Musa Ö. hakim karþýsýna çýktý. Musa Büro ekiplerinin yaptýðý Ö., adli makamlarca çalýþmanýn ardýndan tutuklanarak orum L suç aletiyle birlikte kýsa sürede yakalanmýþtý. Tipi Cezaevi ne konuldu.(ýha) Emniyetteki ifadesinin ardýndan bugün adlý edildi, 9 bin 229 sürücüye ceza uygulamasý yapýldý. 2 nin 2012 araç trafikten men edilirken 196 sürücünün de sürücü belgesi geri alýndý. Son zamanlarda yaþanan ölümlü trafik kazalarýna raðmen orum da sürücülerin hýz ihlali kurallarýna dikkat etmediði anlaþýldý. 3 bin 833 sürücüye hýz ihlalinden, 182 kiþiye de sürücü belgesiz araç kullanmaktan ceza uygulandý. Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinde yapýlan çalýþmalarda 204 sürücünün alkollü araç kullandýðý ve 207 sürücünün de kýrmýzý ýþýk ihlali yaptýðý belirtildi. Karadeniz demiryolu projesi gündemde R Kuþlarý unutmadýlar Ulucami avlusu, Saat Kulesi etrafý ve parklarda yemleme çalýþmasý yapýldý. O rman ve Su Ýþleri Bakanlýðý orum Þube Müdürlüðü tarafýndan kar ve soðuk hava koþullarýnda yiyecek bulmakta zorluk çeken kuþlar için Ulucami avlusu, Saat Kulesi etrafý ve parklarda yemleme çalýþmasý yapýldý. Yemleme çalýþmalarý sýrasýnda 500 kg dane yem kullanýldýðý ve kýþ þartlarýna göre yemleme çalýþmalarýnýn hem þehir merkezinde hem de doðal hayatta devam edeceði belirtildi. Yemleme çalýþmalarý sýrasýnda 500 kg dane yem kullanýldý. Konutlardaki KDV deðiþikliði kime ne getiriyor ne götürüyor H Kazalara raðmen... orum Emniyet Müdürlüðü, 1 Ekim-31 Aralýk 2012 tarihleri arasýnda Polis ve Jandarma sorumluluk bölgeleri trafik ceza istatiðini çýkardý. Ýl Emniyet Müdürlüðü nden verilen bilgiye göre, Ekim-Aralýk 2012 tarihleri arasýnda 110 bin 916 araç kontrol 7 ize Ýl Genel Meclisi Ocak ayý toplantýlarýnýn 4. birleþimindeki konuðu Rize Kent Konseyi oldu. Meclis Baþkaný Hakan Gültekin baþkanlýðýnda yapýlan toplantýya katýlan Rize Kent Konseyi Baþkaný Ýbrahim Hakký Zýrh, Kent Konseyi Havaalaný alýþma Komisyon Baþkaný Metin Topçu ve Demiryollarý Komisyon Baþkaný Hamit Turna, konseyin faaliyet gösterdiði alanlar ile havaalaný ve demiryollarýyla ilgili yürüttükleri çalýþmalarla ilgili meclis genel kuruluna bilgi verdi. Rize Kent Konseyi'nin kurulduðundan bugüne kadar faaliyet gösterdiði alanlarla ilgili meclise bilgi veren Kent Konseyi Baþkaný Ýbrahim Hakký Zýrh, konsey olarak amaçlarýnýn Rize yi yaþanýlabilir kentler sýralamasýnda üst basamaklara çýkarmak olduðunu, bu doðrultuda Rize nin geliþimini yakýndan ilgilendiren konularda kamuoyu oluþturularak ilgili mercilere duyurulmasýna katký saðladýklarýný söyledi. Kent Konseyi Havaalaný alýþma Komisyon Baþkaný Metin Topçu, 61. Hükümet'in birçok kez açýkladýðý 81 ili kapsayan 71 ilde hava alaný yapma projesinin olduðunu hatýrlatarak Türkiye 2023 e kadar 78 Milyon olan yýllýk yolcu kapasitesini 400 milyona çýkaracak. Bu geliþmeden payýný alamayan sadece 10 il olacak. Havaalaný olmayan 10 il içerisinde olmak istemiyoruz dedi. TRABZON HAVALÝMANI'NDAN 2012 YILINDA 2 MÝLYON 429 BÝN 873 KÝÞÝ UAK YOLCULUÐU YAPTI Hava taþýmacýlýðýndaki istatistiki bilgileri meclisle paylaþan Topçu, Trabzon Havaalaný'ndan iç ve dýþ hatlar dahil olmak üzere 2012 yýlýnda 2 Milyon 429 bin 873 kiþinin uçak yolculuðu yaptý. Bu rakamýn yüzde 35 i, yani 850 bin kiþi Rize yolcusudur. Bu iki adet Konya, 2 adet Malatya veya 30 adet Tokat havaalanýna eþdeðer bir yolcu potansiyelidir. Yapýlan 19 bin 947 uçak seferinin yüzde 35 i, yani 6 bin 981 uçak seferinin Rize yolcusu için kullanýldýðý anlamýna gelir. Bu da günde 20 uçak anlamýna gelir.19 bin 947 seferle pik noktaya ulaþan Trabzon Havaalaný için Ulaþtýrma Bakanlýðý 200 Bin TL haritalama ve zemin etüt ödeneði ayýrmýþtýr. Bu ödeneðin Trabzon Havaalaný yerine Rize Havaalaný yapýmý için 2013 bütçesine konmasýný saðlamalýyýz þeklinde konuþtu. Kent Konseyi Demiryollarý Komisyon Baþkaný Hamit Turna, Karadeniz Demiryolu projesinin Batum dan baþlayarak, Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, ürriyet gazetesi yazarý Vergi Uzmaný hemþehrimiz Þükrü Kýzýlot, dünki köþesinde ülke gündeminde tartýþma konusu olan inþaatlarda KDV oranýný yazdý. Ýþte KDV Konutlardaki KDV deðiþükrü KIZILOT þikliði kime ne getiriyor ne götürüyor baþlýklý yazý; 2013 yýlý ile ilgili en çok ses getiren düzenleme,konut KDV sindeki oran deðiþikliði oldu. 10 günü aþkýn süredir hala bu konu tartýþýlýyor. NEYDÝ NE OLDU? Konut KDV si; - Net alaný 150 m2 ye kadar olan konutlarda yüzde 1, - Net alaný 150 m2 ve üzerinde olan konutlarda, yüzde 18, olarak uygulanýyordu. Büyükþehir belediyesi dýþýndaki illerde (ankýrý, orum, Sinop, Giresun, Afyon, Uþak, Adýyaman, Edirne, Kýrýkkale, Ordu, Karabük gibi illerde) bu uygulama aynen devam ediyor. Yeni uygulama, yalnýzca büyükþehirlerdeki konutlarý kapsýyor. Buna göre; - 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yapý ruhsatý alýnan, - Lüks veya birinci sýnýf inþaat olarak yapýlan (ruhsatý sonradan revize edilip inþaat kalitesi yükseltilenler dahil), - Yapý ruhsatýnýn alýndýðý tarihte, emlak vergisi yönünden arsa birim m2 vergi deðeri; TL ye kadar olan konutlara yüzde 1, TL arasýnda olan konutlara yüzde 8, TL ve üzerinde olan konutlara yüzde 18, olarak (konutun m2 sine bakýlmaksýzýn) KDV uygulanacak. TOKÝ tarafýndan yapýlan konut teslimlerinde de yukarýdaki uygulama aynen geçerli olacak. KAPSAMA GÝRMEYEN KONUTLAR * 31 Aralýk 2012 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapý ruhsatý alýnan konutlarda; - Net alaný 150 m2 ye kadar yüzde 1, - Net alaný 150 m2 ve daha fazla olanlarda yüzde 18, KDV oraný uygulanacak. * Henüz teslim alýnmayan konutlarda; Ýnþaat ruhsatý 2013 yýlýndan önce alýndýðý için konut teslimi 2013 hatta 2014 veya 2015 yýlý da olsa, eski KDV uygulamasý geçerli olacak. *2013 veya izleyen yýllarda satýn alýnan, tamamlanmýþ konutlarda veya proje üzerinden ya da kaba inþaat halinde iken alýnan konutlarda; Yapý ruhsatý 2013 yýlýndan önce alýnmýþsa, yine eski KDV uygulamasý geçerli olacak. * Büyükþehir Belediyesi Olmayan Ýllerde veya Lüks veya Birinci Sýnýf Ýnþaat Olarak Yapýlmayan Konutlarda; Eski KDV uygulamasý geçerli olacak. ÞÝRKETLERÝN GAYRÝMENKULLERÝ Kent Konseyi Havaalaný alýþma Komisyon Baþkaný Metin Topçu. Ordu, Samsun, Amasya, orum, ankýrý, Kýrýkkale, Bolu, Adapazarý, Sakarya ve Ýstanbul illerini kapsayan bir proje olduðunu belirterek þunlarý söyledi: AB de yapýlan çalýþmalar, ayný standartlardaki bir iþi yapmak için gereken platform geniþliðinin demiryolundan otoyola oranla yüzde 64 daha dar olduðunu göstermektedir. Saatte tek yönde 60 bin yolcu taþýmak için 12 þeritli otoyol gerekirken, ayný miktardaki yolcuyu çift hatlý bir demiryolu ile taþýmak mümkün. Bu verilerdeki talebi karþýlayacak otoyol Km maliyeti 24 Milyon Dolar iken çift hatlý, elektrikli ve sinyalli demiryolu maliyetinin sadece 4 Milyon Dolar olduðu tespit edilmiþtir. Ayrýca teknik ömrü otoyola göre 3 kat daha fazladýr. Ayný zamanda bu proje yük taþýmacýlýðý, trafik yoðunluðu, trafik kazalarý, hava kirliliði, artan ulaþým talebi, enerji tüketimi, gürültü gibi günümüzdeki birçok önemli soruna çözüm saðlayacak. Meclis Baþkaný Hakan Gültekin ise yaptýðý konuþmada, toplantýya katýlarak yaptýklarý çalýþmalarý meclis üyeleriyle paylaþan Rize Kent Konseyi baþkaný ve komisyon baþkanlarýna teþekkür etti. Rize de kamuoyu oluþturmanýn oldukça zor olduðunu ifade eden Gültekin, Rize Kent Konseyi bu baðlamda en zor görevi üstlenmiþ durumda. Konseyin, özellikle Havaalaný ve Karadeniz Demiryolu projeleriyle ilgili ilerleme kaydettiði bütün bilgileri sýk sýk basýn aracýlýðýyla kamuoyuna paylaþýlmasý sürece olumlu katký saðlayacaðý düþüncesindeyim. Ýl Genel Meclisi olarak bu süreçte Konseyin yürüttüðü çalýþmalarda üzerimize düþen görevi yapmaya hazýr olduðumuzun bilinmesini isterim þeklinde konuþ- Gayrimenkul ticareti ile uðraþanlar hariç olmak üzere, kurumlarýn aktifinde en az iki tam yýl süreyle bulunan konutlarýn ve diðer gayrimenkullerin satýþý, KDV ye tabi olmayacak (KDV Kanunu Md. 17/4-r). Bunun dýþýnda, aktife kayýtlý olan ya da müzayede mahallinde satýlan gayrimenkullerin satýþý yukarýdaki inþaat ruhsatý tarihi esas alýnarak KDV ye tabi olacak. ÝKÝNCÝ EL KONUTLAR Bize gelen sorulara göz attýðýmýzda, sade vatandaþlarýn da kafasýnýn karýþtýðýný fark ediyoruz. Ýnþaat firmasýndan deðil de bir þahýstan örneðin Neriman Teyze den alýnan konutun KDV si yüzde kaç olacak? diye soran okurlarýmýz da var. Bu durumda olanlar rahat etsinler, alacaklarý konut kaç m2 olursa olsun KDV ödenmeyecek. S Doðum izni çalýþmalarý sürüyor aðlýk Bakaný Akdað, doðum izninin artýrýlmasý konusunda açýklama yaptý. Saðlýk Bakaný Recep Akdað, doðum izninin artýrýlmasýyla ilgili çalýþmalarýn Bakanlar Kurulu'nda ele alýndýðýný belirterek, ''Bakanlar Kurulu'nda süreler konuþuldu. Ama karara baðlanmadý'' dedi. Recep Akdað Doðum izninin artýrýlmasý konusunda ''çalýþma tarafýnýn'' kadýn istihdamýný azaltacaðý endiþesini ifade ettiðini anlatan Akdað, "Konu üzerinde çalýþmalar sürecek'' diye konuþtu.

8 8 CUMARTESÝ 12 OCAK AK Parti Alaca Gençlik Kollarý nda nöbet deðiþimi AK Parti orum Alaca Gençlik Kollarý Baþkanlýðý na Emre aðlar getirildi. AK Parti Ýlçe Baþkanlýðýnda düzenlenen devir teslim törenine Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz, Alaca Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz, parti üyeleri ve gençlik kollarý üyeleri katýldý. Törende bir konuþma yapan Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, gençlik kollarýnýn AK Parti ye her zaman heyecan verdiðini belirterek, gençlik kollarýnýn siyasi partilerinin yükünü çektiðini ve yan kol görevini gördüðünü söyledi. Eyvaz, siyasi çalýþmalarda gençlere özverili çalýþmalarýndan dolayý minnettar olduklarýný belirtti. AK Parti gençliðiyle her seçimlerden yüzlerinin akýyla çýktýklarýný dile getiren Eyvaz, Yeni gençlik, eski gençlik kollarý olarak yine hep birlikte programlar yapmaya devam edin çaðrýsýnda bulundu. Gençlik kollarýnda yeni bir baþlangýcýn oluðunu anlatan Baþkan Eyvaz, Ýnþallah yeni arkadaþlarýmýzýn baþlangýcý da heyecanýmýz, programlarýmýz ve hizmetlerimizin artmasýna ers çalýþan bir öð- dinlenmek Drencinin için bir saat televizyon izlemesi öðrenilen her þeyi alýp götürüyor Saatlerce ders çalýþan bir öðrencinin, yorgunluðunu atmak için bir saat televizyon izlemesi bütün emeklerini silip götürüyor. eþitli sýnavlara hazýrlanan öðrencilerin baþarýlý olabilmeleri için televizyon, internet ve cep telefonu gibi iletiþim araçlarýndan uzak durmalarý gerekiyor. Þifa Üniversitesi Týp Fakültesi Öðretim Görevlisi Uzman Psikolog Dr. Fatih Kalkýnç, öðrencilerin, mutlaka okuma alýþkanlýðý edinmesinin önemine deðindi. Öðrencilerin, iletiþim araçlarý için harcadýklarý zamaný okumaya ayýrmalarý gerektiðini ifade eden Kalkýnç, öðrencilerin baþarýyý yakalamalarýnýn yolunun aile içi iletiþimden geçtiðine iþaret AK Parti orum Alaca Gençlik Kollarý Baþkanlýðý na Emre aðlar getirildi. AK Parti Alaca Gençlik Kollarý Baþkaný Emre aðlar ise, devraldýðý hizmet bayraðýný daha ileri taþýyacaðýný belirtti. vesile olur. Yeni, eski ayrýmý olmadan birlikte çalýþmalýsýnýz diye konuþtu. Eyvaz, Alaca nýn sorunlarýný AK Parti kadrolarý haricinde kimsenin çözemeyeceðini belirtti. AK Parti döneminde Alaca nýn TO- etti. Dr. Fatih Kalkýnç, þunlarý ifade etti: "ocuklarýmýzla onlarýn hep olumlu yönlerini konuþursak ve onlara sorumluluklar yüklersek, öz güvenleri artacak ve çocuklarýmýzýn baþarýlý olmalarýna büyük bir katký saðlayacaktýr. ocuklarýmýz, ders çalýþmanýn yaný sýra çeþitli aktivitelere de katýlmalý. Sürekli ders çalýþan bir çocuk sosyal hayattan da uzaklaþýr. Bir öðrenci, ders çalýþmadýðý vaktini de verimli geçirmeli. Saatlerce ders çalýþan bir öðrencinin, yorgunluðunu atmak için bir saat televizyon izlemesi bütün emeklerini boþa götürür. ocuklarýmýzý her türlü kötü alýþkanlýklardan uzak tutmalýyýz." Sýnavlara hazýrlanan ilköðretim ve ortaöðretim düzeyi öðrencilere, ideal ders çalýþma metotlarýný anlatan Kalkýnç, sýnavlarda baþarýlý olmanýn KÝ sine, Yüksek Okulu na, sýcak asfaltýna ve bunun gibi birçok hizmete kavuþtuðunu söyleyen Baþkan Eyvaz, Biz olmasak siz ne getiririsiniz sorusuna ise rakiplerimiz verecek cevap bulamamaktadýr. Onun için diyorum ki; AK Parti Ýlçe Baþkanlýðýnda düzenlenen devir teslim törenine Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz da katýldý. Alaca nýn tarihini deðiþtirecek bizden baþka kadrolar yok. Gençlik kollarýna bu zamana kadar olduðu gibi bundan sonra da kapým her zaman açýktýr. Gündelik çalýþmalara kendimizi kaptýrýp sizleri zaman zaman unutmuþ olabiliriz. Ancak sizler bizleri unutmayýn ve bizleri yormaya devam edin dedi. AK Parti Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz de, kendisinin de ilçede gençlik kollarýnýn kurucularý arasýnda yer aldýðýný belirterek, Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan ile birlikte çýktýðýmýz bu yolda, onun çizgisinden ayrýlmadan yolumuza devam ediyoruz dedi. Hizmet, plan ve proje zenginliði açýsýndan daha önce böyle bir dönemin olmadýðýný kaydeden Tokgöz, AK Parti ile birlikte hizmet ve hizmetin kalitesi arttý. Projeler çoðaldý. Bu dönemin bundan sonrada bu þekilde devam edecek. Gençlik Kollarý Baþkanlýðý na seçilen Emre aðlar ý kutluyor, görevinde baþarýlar diliyorum. Fatih Özdemir arkadaþýmýz baþkanlýk görevini devretmiþ olabilir ancak partimize olan hizmetinin ayný þekilde devam edeceðine inanýyorum ifadelerini kullandý. AK Parti Alaca Gençlik Kollarý Baþkaný Emre aðlar ise, devraldýðý hizmet bayraðýný daha ileri taþýyacaðýný belirtti.(ýha) Ders çalýþtýktan sonra televizyon izlemeyin Ders çalýþan bir öðrencinin dinlenmek için bir saat televizyon izlemesi öðrenilen her þeyi alýp götürüyor ilk þartýnýn günlük düzenli çalýþma olduðunu vurguladý. Ders çalýþýrken müzik dinlemenin katký saðlamayacaðýnýn altýný çizen Kalkýnç, öðrencilere þu önerilerde bulundu: "Günlük olarak düzenli çalýþmalýsýnýz. Hedeflerinizi hayal etmelisiniz. Teknolojinin ön plana çýktýðý çaðda yaþýyoruz. Baþarýlý olmak bazý þeylerden fedakarlýk yapmakla mümkündür. Özellikle cep telefonu, televizyondan uzak kalýnmalýdýr. alýþma ortamýnda dikkatinizi daðýtacak unsurlardan uzak durmalýsýnýz. Sabah kahvaltýlarýnýn yapýlmasý büyük öneme sahiptir. Günlük olarak üzüm, incir, bal veya pekmez tüketilmelidir. Deðerli öðrenciler, ayný anda hem müzik dinlemek hem ders çalýþmak sizlere fayda saðlamaz. Ayný anda sadece bir iþ yapmalýsýnýz. Zihninizi dinlendirecek, sizi hedefinize ulaþtýracak çalýþmalar yapmalýsýnýz. Günlük olarak spor yapan öðrenciler, yapmayanlara göre daha verimlidir. Spora vakit ayýrýn." Dünya Bülteni Soðuk onlarý da etkiliyor orum son bir kaç gündür kýþ ayazýnýn etkisi altýnda. Merkez de kar yaðýþý olmadýðý için daha da sertleþen soðuk hava insanlar kadar hayvanlarý da olumsuz etkiliyor. Isýnmak için onlar da kendi baþlarýnýn çaresine bakýyor. Binevler de bir evin bahçesindeki 4 kedi, birbirlerine iyice sokularak ayazýn soðuðundan korunmaya, bir nevi hayatta kalmaya çalýþýyorlar. (Fotoðraf Murat Karasu) AKP, Fransa ile iþbirliði yapmalý ürt siyasetçilere Kyönelik suikast, çözüm giriþimlerine yönelik bir provokasyondur Halkalarýn Demokratik Kongresi Eþ Sözcüsü Muharrem Özünel, Paris'te öldürülen 3 siyasetçinin faillerinin bulunmasý için gereken çalýþmalarýn baþlatýlmasý gerektiðini söyledi. AK Parti Hükümeti'nin bu suikasta iliþkin durumu, tutumu ve katillerin yakalanmasý için göstereceði çaba ve yapacaðý açýklamalarýn ayný zamanda son günlerde Kürt sorununda sözünü ettiði geliþmeler konusundaki samimiyetini de göstereceðini iddia eden Özünel, þunlarý söyledi; Kürt sorununda diyalog ve barýþçý demokratik çözüm tartýþmalarýnýn gündemde olduðu bir dönemde üç Kürt kadýn siyasetçi Paris'te katledildi. Bir yandan silahlarý býrakýp Avrupa'ya ya da baþka ülkelere gitsinler gibi çaðrýlar yapýlýrken, diðer yandan Avrupa'daki Kürt siyasetçilerin suikastlara hedef olmasý ve katledilmesi izah edilebilir ve kabul edilir bir durum deðildir. Suikasti gerçekleþtirenleri A merikalý bilim adamlarýnýn yaptýðý çalýþma, diyet ve gazlý içeceklerin depresyon riskini artýrdýðýný ortaya koydu. Live Science dergisinde yayýmlanan çalýþmada, bilim adamlarý yapay tatlandýrýlmýþ ve gazlý içecekler ile kahve tüketen, yaþlarý arasýnda deðiþen 250 bin kiþiyi 10 yýl süreyle inceledi. Günde 4 bardak kahve tüketenlerde depresyon riskinin yüzde 10 az olduðu, ancak günde 4 kutu gazlý veya tatlandýrýlmýþ içecek tüketenlerde depresyon riskinin yüksek olduðu bulundu. alýþmanýn yöneticisi olan North Carolina lanetliyor, PKK'nin kurucularýndan Sakine Cansýz ile KNK Paris Temsilcisi Fidan Doðan ve Leyla Söylemez'in ailelerine ve Kürt siyasal hareketine baþsaðlýðý ve sabýr diliyoruz. Fransa Hükümeti katilleri yakalayarak, arkasýndaki güçleri açýklamalýdýr. Diyalog, Müzakere ve özüm yönündeki giriþimlerin, Abdullah Öcalan ile görüþmelerin baþladýðý bir dönemin hemen ardýndan gerçekleþtirilen bu suikastýn arkasýndaki güçlerin açýða çýkarýlmasý için Fransa Devleti hýzla adým atmalý ve gerçekleri kamuoyuyla paylaþmalýdýr. Sadece Kürt siyasal hareketi deðil, demokrasi ve barýþ güçleri de bu suikastýn takipçisi olacak, üstünün örtülmesine izin vermeyecektir. AKP Hükümeti'nin bu suikasta iliþkin durumu, tutumu ve katillerin yakalanmasý için göstereceði çaba ve yapacaðý açýklamalar ayný zamanda onun son Halkalarýn Demokratik Kongresi Eþ Sözcüsü Muharrem Özünel. Ulusal Saðlýk Enstitüsü nden Dr. Honglei Chen, þekersiz kahve tüketenlerde diyet, gazlý veya tatlandýrýlmýþ günlerde Kürt sorununda sözünü ettiði geliþmeler konusundaki samimiyet ini de gösterecektir. AKP sözcüsü Hüseyin elik'in, elinde herhangi bir bilgi olmaksýzýn ve alelacele muhtemelen PKK içi hesaplaþma açýklamasý çirkin ve sýk sýk kullanýlan bir provokasyondur. Kürt siyasetinin Avrupa ayaðýnýn bilinen siyasetçilerinin katledilmesi, baþlatýlan diyalog ve çözüm sürecini sabote etmeye içecek tüketenlere göre depresyon riskinin daha az görüldüðünü belirtti. Chen, çalýþmada ortaya çýkardýklarý bu yöneliktir. Kürdistan Enformasyon Bürosu'na giren silahlý kiþi veya kiþilerin gerçekleþtirdiði bu suikast, Kürtlere yönelik imha politikasýnýn her aþamada ve coðrafyada devam edeceði mesajý olarak algýlanacaktýr. AKPHükümeti zan altýnda kalmak istemiyorsa, suikastýn arkasýndaki güçlerin ve katillerin derhal açýða çýkarýlmasý için Fransa Hükümeti ile iþbirliði yapmalýdýr. Katliamý gerçekleþtirenler ve arkasýndaki güçler derhal açýða çýkarýlmalý ve yargýlanýp cezalandýrýlmalýdýr. Demokratik bir siyasal çalýþma yürüten Cansýz, Doðan ve Söylemez'in böylesi bir dönemde katledilmeleri, Kürt siyasal hareketini tahrik etmeye, provokatif bir ortam yaratmaya ve Avrupa'da da sürecek diyalog ve müzakere çalýþmalarýný etkilemeye yönelik bir hesaptýr. Provokasyon, katliam ve suikastlarla olumlu bir yere varýlamayacaðý anlaþýlmalýdýr. Yapýlmasý gereken, Kürt sorununda eþit haklara dayalý, barýþçý ve demokratik çözüm için somut adým atmaktýr. Gazlý içecekler depresyona sokuyor bulgularýn güçlendirilmesi için daha çok incelemeye ihtiyaç duyulduðunu ifade etti. (AA) Amerikalý bilim adamlarýnýn yaptýðý çalýþma, diyet ve gazlý içeceklerin depresyon riskini artýrdýðýný ortaya koydu.

9 CUMARTESÝ 12 OCAK Gençler için örnek proje orum Sungurlu Kalkýnma Derneði (Sunkader), ilçedeki ihtiyaç sahibi çocuklarý olumsuz davranýþlardan ve alýþkanlýklardan uzaklaþtýrmak için yeni bir proje baþlattý. Projenin kamuoyuna tanýtýlmasý için bir toplantý düzenlendi. Toplantýya ilçe kaymakam Hulusi Þahin, Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Garnizon Komutaný Kývanç Saðlam, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Ticaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil, Sungurlu MYO Müdürü Doç. Dr. Kubilay Karacif, SUNKADER Baþkaný Cemil obaner, belde belediye baþkanlarý ve iþadamlarý ile Sungurlulu gençler katýldý. Sunkader Baþkaný Cemil obaner, toplum yararýna olan bütün projelerde yer almaya çalýþtýklarýný bu projenin de bu tür çalýþmalardan birisi olduðunu söyledi. Dernek olarak ilçenin kalkýnmasý ve bir adým daha ileriye gitmesi için ellerinden geleni yaptýklarýný dile getiren obaner, Bugünde yeni bir projenin, yeni bir uygulamanýn baþlangýcýný yapýyoruz. Sungurlu daki ihtiyaç sahibi gençlerimizi bir araya getirerek onlarýn ihtiyaçlarýn gidermeye ve olumsuz alýþkanlýklarýndan uzaklaþtýrmaya hastalýk grubu 10 için tek reçete ile 6 aya kadar ilaç verilecek Saðlýk Uygulama Tebliði'ndeki deðiþiklikle, 10 hastalýk grubu için saðlýk raporuna Sungurlu Kalkýnma Derneði gençlere yönelik örnek bir proje baþlattý. Projenin kamuoyuna tanýtýlmasý için bir toplantý düzenlendi. çalýþacaðýz. Bu konuda ilçemizdeki her kesimden insandan destek bekliyoruz dedi. Sungurlu Kaymakam Hulusi Þahin de, ilçede güzel çalýþmalar yapan ve bulunduðu yere deðer katmaya çalýþan bir derneðin olmasýnýn büyük bir kazanç olduðunu söyledi. anlamýnda hem de bu tarz toplumsal fayda saðlayan uygulamalarda görev almasýný takdirle karþýladýðýný dile getiren Þahin, Sungurlulu ihtiyaç sahibi çocuklarýmýza, gençlerimize ve onlarýn kötü alýþkanlýklarýndan uzaklaþtýrmaya yönelik bir faaliyeti herkes gönülden geleceðe taþýyacak olan onlardýr. Onlarý iyiye, güzele yönlendirmek ve kötü alýþkanlýklardan korumak sadece Sunkader in deðil hepimizin baþlýca görevidir. Hepimiz bunu yapmakla sorumluyuz. Buradan þu mesajý veriyoruz, Sungurlulu gençler, sizler yalnýz deðilsiniz. Sizlerin desteklemelidir. ünkü yanýnda Sunkader gibi Sunkader in hem gençler bizim çok önemli bir dernek Sungurlulu kadýnlarýn istikbalimizdir. Bizi ve bunca insan var ekonomiye katýlmalarý Sunkader Baþkaný Cemil obaner, toplum yararýna olan bütün projelerde yer almaya çalýþtýklarýný bu projenin de bu tür çalýþmalardan birisi olduðunu söyledi. dayanarak düzenlenmiþ tek reçete ile 6 aya kadar ilaç verilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Saðlýk Uygulama Tebliði'nde (SUT) Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Teblið, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Yapýlan düzenlemelerle HIV enfeksiyonu (AIDS), göz hastalýklarý, doðuþtan metabolik hastalýklar, Hepatit C gibi hastalýklarýn tedavilerinde yenilik getirecek yeni moleküller, ilgili branþ hekimlerinin de görüþleri alýnarak ödeme kapsamýna dahil edildi. Uzun süreli ilaç kullanýmýnýn gerekli görüldüðü, bu durumun saðlýk raporu ile belgelendiði, raporda hastanýn tedavi þemasýnýn açýklandýðý hastalýklardan seçilen bazý hastalýk gruplarý için tek reçete ile 6 aya kadar ilaç karþýlanmasý uygulamasý baþlatýldý. Eski uygulamada ilk reçetede ve bazý ilaç gruplarýnda 1 aylýk ilaç verileceðine dair düzenleme, 28 tablet içeren ürünlerin dedi. Kaymakam Þahin, konuþmasýnýn devamýnda Sunkader in faaliyetlerini çok önemsediðini ve bu faaliyetlerin daha da ileriye taþýnmasý gerektiðini ifade ederek, Böyle güzel faaliyetlerde bulunan bir dernek sonsuza kadar yaþatýlmalý ve desteklenmelidir. Sadece maddi destek deðil gönül desteði de verilmelidir ifadelerini kullandý. Programa katýlan Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya ise, Sunkader in yapmýþ olduðu iþi kendilerinin yapmasý gerektiðini belirterek, Ancak Sunkader bu anlamda bizim omuzlarýmýzdaki yükü kendi üzerine alarak baþarýya taþýmýþtýr. Bunun içinde dernek yönetimine ayrýca teþekkür ediyorum. evremizdeki bir insaný veya bir canlýyý herhangi bir olumsuzluktan kurtarmak büyük bir onur ve mutluluktur. Sungurlulu gençlerimiz için baþlatýlan bu uygulamanýn amacýna ulaþmasýný ve Sunkader in hep var olmasýný istiyoruz sözlerine yer verdi. Sungurlulu ihtiyaç sahibi gençler için düzenlenen programýn sonunda gençlere Sunkader tarafýndan çeþitli hediyeler verildi.(ýha) Tek reçeteyle 6 aylýk ilaç 10 hastalýk grubu için tek reçete ile 6 aya kadar ilaç verilecek. birden fazla kutu reçete edilmesine, bu durum da yersiz ilaç tüketimine ve ilaç israfýna sebep olmaktaydý. Yeni düzenlemeyle 1 aylýk süre 28 gün olarak tanýmlandý. Tek reçeteyle 6 aya kadar ilaçlarýn karþýlanacaðý hastalýk gruplarý þöyle: ''Kalp yetmezliði, koroner arter hastalýðý, arteriyel hipertansiyon, hiperkolesterolemi ile hiperlipidemi, diabetes mellitus, parkinson hastalýðý, demans, glokom, kronik ve nükseden üveitler, tiroide baðlý oftalmopati ve sempatik oftalmi, keratoplasti red reaksiyonu ve kuru göz sendromu.'' Dünya Bülteni Ziya Gökalp Ýlköðretim Okulu velilerine ev kazalarý ve korunma yollarý konulu konferans verildi. Ziya Gökalp velilerine ev kazalarý semineri illi Eðitim MMüdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý, Ziya Gökalp Ýlköðretim Okulu velilerine ev kazalarý ve korunma yollarý konulu konferans verdi. Konferansa okul idaresi ve veliler katýldý. Konferansta özellikle bayanlarýn ve çocuklarýn karþýlaþabileceði kazalarý hayatýn içinden örneklerle anlatan Odabaþý, ütü yaparken, cam silerken, yemek yaparken, asansöre binerken vb. konularda mutlaka bilinçli olunmasý ve özellikle havalarýn soðumasýyla birlikte doðalgaz zehirlenmelerine karþý çok dikkatli olunmasý ve aile boyu bilincin oluþmasý gerektiðini söyledi. Odabaþý, konferansta þunlarý söyledi; Cep telefonlarý tehlikelerinden korunma Telefon þarjda iken konuþulmamalý, mesaj gelirse açýlmamalý, batarya patlayabilir. Gök gürlerken, yýldýrým çakarken cep telefonuyla konuþulmamalýdýr. Yýldýrýmý çeker. Araç kullanýrken, elektrikli aletleri tamir ederken, inþaatlarda çalýþýrken, yüksek gelirim hatlarýnýn yakýnýnda cep telefonuyla konuþulmamalýdýr. Elektrik yaralanmalarý Yüksek voltajlý elektrik akýmý kalpte ritim bozukluðu ve solunum durmasýna baðlý ani ölüme neden olabilir. Elektrik çarpmasýndan korunma ocuk korumalý prizler veya kapaklý prizler tercih edilmelidir. Evlere mutlaka kaçak akým koruma röleleri ilave edilmedir. Elektrikli battaniyelerin fiþi yatmadan önce çekilmeli. (çocuklar altýna kaçýrabilir) Bilgisayar, televizyon, çaycý, saç kurutma makinesi, elektrikli süpürge, ütü vs. gibi elektrikli aletlerin iþi bitince fiþi çekilmelidir. Elektrik kablolarý ayak altýnda olmamalýdýr. (Bulaþýk, çamaþýr makinesi hortumu çýkabilir) Elektrikli aletler sudan uzak tutulmalý, kullanýlmadýðý zaman prizden çekilmelidir. Elektrik çarpmasýnda ilk yardým Soðukkanlý ve sakin olunmalý. Elektrik akýmý kesilmeli. Akýmý kesme ihtimali yoksa izole (plastik, tahta) bir cisimle elektrik temasý kesilmelidir. Kesinlikle su ile müdahale edilmemelidir. Hasar gören yer temiz bir bezle örtülmeli. Týbbi yardým istenmelidir. Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý Zehirlenmeler yerde muhafaza Ýki üç yaþlarýnda edilmelidir. daha çok görülür. Karbonmonoksit Fazla meraklý olmalarý zehirlenmesi ve büyükleri taklit Karbonmonoksit, etmeye çalýþmalarý kokusuz, renksiz, bunda büyük etkendir. rahatsýz edici olmayan Fare zehiri, böcek beþ duyumuz ile fark ilacý, tiner ve bahçe edilmesi olanaksýz bir kimyasallarý çok gazdýr. Genellikle tehlikelidir. soba kullanýmýnýn sýk Zehirlenmelerde olduðu sonbahar ve n korunma kýþ aylarýnda görülür. Bütün ilaçlar kilit Karbonmonoksit altýnda tutulmalýdýr. zehirlenmelerinde Boþ bile olsa ilaç ilkyardým kutularý ve þiþeleri Kapý ve ortalýkta pencereler açýlmalý, bulundurulmamalýdýr. ortam Þaka da olsa hiçbir havalandýrýlmalý. çocuða ilacýn þeker Hasta yürütülmemeli olduðu ve temiz havaya söylenmemelidir. çýkarýlmalý. Hemen Periyodik olarak 112 acil yardým kullanýlan (tansiyon aranmalý. vs) ilaçlar emniyetli Konferansa okul idaresi ve veliler katýldý. Konferansta özellikle bayanlarýn ve çocuklarýn karþýlaþabileceði kazalara dikkat çekildi.

10 CUMARTESI C U M A R T E S I Hâlâ mutfaða büyük bir heyecanla giriyorum Katipler Konaðý nýn lezzet üreticilerinden Fevziye Duran ile söyleþi yapmak, aslýnda biraz neye niyet neye kýsmetvari oldu. orum un geleneksel mutfaðýný genç kuþaklara aktararak yaþamasýný saðlayan, hem de mutfakta yeni tatlar arayýþýnda olan bir yemek gurmesini bulup da konuþtuklarýmýzý yazmamak olmazdý. Yapýlan iþleri anlatýlýrken büyük bir heyecan duyan Fevziye Haným, bir o kadar da isminin geçmesi, fotoðrafýnýn çekilmesinden hazzetmiyor ama bir o kadar da kibar olduðu için ricamýzý kýrmadý. Fast food kültürünün egemen olduðu mutfaklara þifa olsun ümidiyle konuþurken günümüzün þipþak, hazýr yiyecekleriyle çocuklarýný besleyen bizlerin Fevziye Haným dan öðreneceði çok þey var sanýrým. ünkü o, hâlâ kendilerini çok iyi besledikleri için annebabasýný þükranla yadediyor. Gülesin Aðbal DEMÝRER Fevziye Duran Katipler Konaðý ndaki yenilik ve deðiþiklikleri sizden dinleyelim. Yeni bir bölüm eklendi konaða. Aslýnda o bölüm konaðýn selamlýk bölümüyde. Ayný aileden amcazadelerimize aitti. Miras falan derken birokratik iþlerden dolayý biraz gecikildi. Yeni eklediðimiz selamlýk bölümü salon oldu. Ayrýca bir kýþ bahçesi yapýyoruz. Tamamlandýðýnda kiþiyi ayný yerde aðýrlama imkânýmýz olacak. Kýþ bahçesinde þömine olacak. Yaðmur ve kar yaðdýðýnda isteyen orada þömine baþýnda seyredecek. Ben evlenip konaða gelin geldim. Burasý (konuþtuðumuz yer) benim yatak odamdý. Herkesin ayrý ayrý odasý vardý. Konaðýn böyle yaþýyor olmasý size ne hissettiriyor? Ben çok mutluyum. Þöyle ki, büyükbabamýn bir vasiyeti vardý. O zamanlar konakla birlikte bað evimiz bulunuyordu. Konakta oturulmadan terkedileceði hiç aklýnýn ucundan bile geçmezdi büyükbabamýn. Öyle bir olasýlýk bile yoktu çünkü yýllarý. Zaten konakta oturuyorduk. Bahçelievler yeni yeni vardý. Bu aile buradan daðýlmaz diye düþünüyordu. Bað evi için, Buraya bakmazsanýz, tarumar olursa benim mezarda kemiklerim sýzlar derdi. Bu bende çok derin etki yapmýþtýr. Ama kayýnpederim konaðýn bu halini gördü. Kayýnpederim gelince kahvesini içer, konaðý dolaþýr giderdi. Ve Gözüm arkada deðil derdi. Ýçi rahattý. Büyüklerimin mutlu olduklarýný hissediyorum. Onun ferahlýðý var. Ýkincisi de burada yaþayan insanlarýn, amcazade çocuklarýmýzýn, akraba olup uzaktan gelenlerin konaðý yeni haliyle gördüklerinde çok mutlu olduklarýný görüyorum. oðu zaman duygulanýyorum. Aile büyüðümüz Ýlhan Abi (kayýnvalidemin yeðeni), Fevziye sana çok teþekkür ediyorum, kendi adýma. Eniþtem ve teyzem adýna da teþekkür ediyorum. Buraya geliyoruz anýlarýmýz tazeleniyor. dedi geçenlerde. Bunu çoðu tanýmadýðým insanlar bile söylüyor. Konakta yaþamayanlar bile konaða geldiklerinde Buraya geldiðimizde huzur hissediyoruz. diyorlar. Aslýnda bu iþ çok özveri isteyen bir iþ. Kolay deðil. Ýþe ilk adým attýðýnýzda bu noktaya gelebileceðinizi düþünüyor muydunuz? Kýzlarým Süeda Dedeman da departman þefiydi, Efza da Doðuþ Holding te çalýþýyordu. Üniversitelerini bitirmiþler iþleri var. Dediler ki, Biz bir yerlere geleceðiz mutlaka, ama sizin ihtiyacýnýz olduðunda, birilerinden mutlaka izin istemek zorunda kalacaðýz. Belki izin vermeyecekler. O zaman biz çok zorlanacaðýz. Kendimiz bir iþ yapalým. Ortak nokta olarak buraya karar verildi. Yöresel yemek yapabiliriz dediler. Yöresel yemek olunca, babbaenne, anneanne de hayattaydý o dönemde, hep beraber burada mutfaðý oturttuk. Hepiniz mutfaða girdiniz yani. Tabi. Zaten ben onu diyorum, bizim þansýmýz þu; annemin mutfaðý çok güzeldi. Babam çok iyi bir gurmeydi. Evlendim, ayný þekilde kayýnvalidem Ýsmet Annemin mutfaðý da çok güzeldi. Süperdi. Ben çok erken evlendim. Aslýnda o zaman da meraklýymýþým demek ki, seviyordum mutfaðý. Hocalarým onlardý. Etrafýmda teyzemler, halamlar, yengemler var. Hepsinin mutfaðý güzeldi. Güzeldi derken güzel mutfak nasýl olur ya da olmalý? Güzel mutfak bir kere öncelikle damaða hitap edecek. Herþey ince, özenilerek yapýlan mutfak. Aman bu da bugün böyle olsun denilmeyen mutfak. Biz o damakla büyüdüðümüz içinde baþka yerde yediðim zaman bizimki farklý diyebiliyorsunuz. Fast food sizin evlere uðramadý hiç anlaþýlan. Yok, fast food falan, bizim mutfaðýmýza salam, sosis hiç girmez. Ben çocuklarýmý öyle büyütmedim. Benim çocuklarým da çocuklarýný, torunlarýmý öyle büyütmüyorlar. Güzel mutfak özenle yapýlmýþ yemek demek. Hiçbir zaman ben bunu biliyorum, çok güzel yaptým dememek lazým. Ben hep yeni gelen elemanlarýma onu derim, farklý köylerden, ilçelerden geliyorlar nitekim. Derler ya, bin biliyorsan bir bilene sor. Ben hep sorarým. Tamam bu yemeði çok güzel yapýyorum demiyorum. Torunumla, iki kýzýmla birlikte hâlâ okur, araþtýrýrýz. Hep paylaþýrýz öðrendiklerimizi. Öðrenci gibi çalýþýyoruz hâlâ. Bulunduðumuz noktada kalmamak için. Temeli annemlerden aldýk. Babam rahmetli her gün gelir, baklavalara bakar, tadar, kýzým boynuz kulaðý geçti derdi. Bu söz yetiyor mu size? Yetmiyor ama hepsi ileri adýmlar. Hiçbir zaman yetmiyor. Yoksa olduðun yerde kalýrsýn. Hep daha güzeli. Daha daha nasýl yapabilirim çabasý. Mutfakta nasýl bir deðiþim var, sizin gördüðünüz? Temelde deðiþim yok, ayný. Ama küçük þeylerde deðiþim var. Meselâ baklavayý onlar sadece davet ya da bayramlarda yapýyordu. Biz her gün yapýyoruz. Onlar da piþirir, tereyað dökerlerdi. Baklava yað almayýnca þurup almaz. Bir noktaya yað damlamadýysa da þurubunu almaz. Meselâ baklamada annemgilin yapmadýðý bir þeyi yaptým; görünmeyen yerlerini kürdanla delip, her yerinin yað almasýný saðladým. Bunun gibi teknik ama önemli þeyler. Yoksa tadýnda, lezzetinde fark yok. Sadece daha güzel olmasý için küçük dokunuþlar. Günümüzde gastronomi diye bir bilim var. Ondan da faydalanýyoruz. Tereyað kullanýyoruz ama insan saðlýðýna zararsýz nasýl kullanabiliriz diye düþündük. Öðrendik ki tereyaðýn en zararlý kýsmý, eridikten sonra üzerinde biriken köpüklermiþ. Damarlarý týkayan da o köpük. Onlarý alýp, altýndaki tortuyu aldýktan sonra kullanýlan tereyaðýnýn saðlýk için hiçbir zararý yok. Bunun gibi detaylar. Yoksa lezzet ve yapýmý açýsýndan hiç fark yok. Yaptýðýmýz her þeyi tereyaðlý ama daha saðlýklý yapmaya çalýþýyoruz. Yaptýklarýmý da daha çok aile büyüklerime tattýrýyorum önce. ocukluðumdaki tattan farký olmamasý lazým. Ki mutfak bozulmasýn. Ve tabi bu mutfaðý çocuklarýnýza da aktarýyorsunuz. Tabiki. Bu mutfak böyle devam edecek, etmesi lazým. Kýzlarým da ayný þekilde yapýyor. Torunlarýnýz çevreden etkilenip fast-food ürünü istemiyor mu? Ailenin mutfaðýnda varsa çocuklar öbür tarafa kaymýyor. En büyük torunum 14 yaþýnda. Fast-food ürünü hiçbir þey yemedi. Annesi de mutfaðýna sokmadý. ocuk edindiði damak zevkiyle ayýrt edebiliyor. Bizim böreðin, çorbanýn tadýný, mutfaðýn tadýný biliyor. ocuklar evde yedikleri zaman zaten fast fooda yönelmiyorlar. Biraz da günümüzde bayanlar daha çok çalýþtýðý için kolaylarýna geliyor. Reklamlar da etkiliyor. ok þükür, þimdi bizim Türk mutfaðýnda eskiye dönüþ baþladý diye düþünüyorum. Uzmanlar da ayný þeyi söylüyor. Bunda basýnýn çok büyük etkisi var. orum Mutfaðýna Güzelleme kitabýnda büyük katkýnýz var. Sýkýntý herkesin o kitaba kolayca ulaþamamasý, raflara konulmamasý. Dostlarýmýzdan özellikle arayýp aldýlar. Mutfaðýmýzda bulunsun diye. Ýlçeleri ve köyleri bilemiyorum ama bizim verdiðimiz ölçüler tam ölçüydü. Herkes ona dikkat etti. Ýnsanlarýn kitaba bayaðý ilgisi var, istiyorlar. Ýþtah kabartan bir kitap. Fotoðraflarýn yüzde 90 ý bizim konaktandýr. Doktorlar en saðlýklý yemek keþkek diyorlar mesela. Yarma, bulgur, içinde pek çok þey var. Bu tür çalýþmalar sevindirici. Gastronomi uzmanlarý yine ayný þekilde bilgilendiriyor. Böyle yazýlýp çizildikçe bizim mutfaðýmýz korunacak diye düþünüyorum. Yemek kültürü insan hayatýnda ne ifade eder? Ben hep çocukluðuma dönüp yediklerimi özlerim. Anneme, babama çok dua ederim; bizi çok güzel beslemiþler çünkü. Bizim çocukluðumuzda sadece orum kurabiyesi vardý. O bile çok zor þartlar altýnda yapýlýyordu. 50 li yýllarýn baþý sözkonusu. O zaman fýrýnlý sobalarda piþirilirdi. Babaannem, annem, haymalýk denilen yerde fýrýnlý sobayý yakar, yemek, kurabiye hepsi orada piþerdi. Bütün bunlarý çok zor þartlar altýnda orada yapýyorlardý. Karaçuval helvasý yapardý babaannem. Yað yok, sadece un ve pekmezle yapýlýr, çok saðlýklý. Bal kabaðý piþer. Misafirlere, komþulara ikram edilir tatlý yerine. Kuruyemiþ yerine iþte evde yapýlan kömeler, pekmezler, pestiller, misafire onlar çýkartýlýr. Böyle çok yaðlý, saðlýða zararlý þeyler yoktu. Uzmanlar her renkten her gün yiyin diyorlar þimdi. Mesela ayýn 15 günü, 20 günü kabak olursa yiyorsun. Envay-ý çeþit hoþaflar, reçeller yapýlýrdý. Bunlar sonra sulandýrýlýr, þurup olarak içilirdi. Kola yerine bunlar hazýrdý evde. Pekmezden içeçek yapýlýr. Kuþburnu pervedesi eksik olmazdý. Kadýnlarýn iþi þimdi daha mý kolay? Kadýnlarýn iþi þimdi çok kolay. O zamanlar ateþ yanacak da çay kaynayacak, yemek piþecek, yemek yetiþecek. Þimdi ocaðýn dört gözü birden yanýyor. Malzemeler de rahat bulunuyor. Günümüz kadýnýnýn mazereti yok yani. Yok. Þimdi çok kolay. Eskiden de mutlaka seviyordum, ilgim vardý ama þimdi de her gün büyük bir heyecanla giriyorum mutfaða. Bugün ne yapabilirim diye. Deneme süreciniz devam ediyor. Hep devam ediyor. Ama iþte onlarýn tadýný oturtmak kolay deðil. Önce yakýnlarýma tattýrýyorum. Oturduðu zaman menüye koyuyoruz. Menüde kaç çeþit var? Rakam bilemiyorum ama çok. Kaliteli malzeme bulmak kolay mý? Araþtýrýnca buluyorsun. Yapraðým 10 yýldan fazladýr Niksar dan geliyor. Zeytinyaðý Tire den geliyor. Tereyaðým yine Tokat tan geliyor. Nerde en iyi malzeme varsa oradan alýyorum. Ýyi bir yemek için malzeme çok önemli deðil mi? Elbette. Ben tereyaðlý yapýyorum derken katkýsýz olmasý lazým. Bakýyorum, araþtýrýyorum. Kendim emin olup içim rahat kullanýyorsam yapýyorum. Örneðin tam buðday unu zor bulunuyor. Size bir þey beðendirmek te zordur. Ben sizi misafir etsem çok tedirgin olurum açýkçasý. Yok orum un hanýmlarý çok marifetli. Bizim konaðýn bir özelliði de, elemanlarýmýn hepsi çok yýllýk. Mutfaktaki sað kolum Ayþe 17 yýldýr yanýmda. Damaklarýmýz ayný oldu. Önceki alýþkanlýklarýný deðiþtirdi. O da hiçbir yerde bir þey beðenmiyorum diyor. O tadý yakalýyorsunuz yýllar geçtikçe, biraz da gurme oluyorsun yani. Ama çok güzel yemek yapanlar kadýnlar var. Ankara da þube açtýnýz. Nerden kaynaklandý bu giriþim? Ankara da çok müþterilerivar. Hem orumlu, hem orada yaþayanlar var. ok paket göndermeye baþlamýþtýk. Keþke orada olsanýz diyorlardý. Kýzým Efza Ankara da yaþýyor. Talep çok olduðu için orada da hizmet verelim istedik. Ýnþaallah devam edecek. Mekân olarak deðil ama kalite olarak devamýmýz olacak. Yiyecekler zaten buradan gidiyor. Börekçim, kurabiyecim, baklavacým, malzemelerim burada. Ben burada mutfak ve bayan personelle ilgileniyorum, personelim benim kýzlarým. Kendi içimizde sürekli iletiþim halindeyiz. Her iþi paylaþým halinde yürütüyoruz. Efza Ankara dan burada ne yaptýðýmýzý internet vasýtasýyla görüyor zaten. Efza haným da anlar mý mutfaktan? Tabi tabi. Baktýðý zaman anlar hatayý. Oturup hiç bir zaman hamur açmadý ama neyin nasýl yapýldýðýný biliyor. Damakla, eli almýþ, ayný þekilde yapýyor. Ben elemaným çýkýp gitse bile börek çýkacaksa girer yaparým. Baklavayý ben gösteririm. Kurabiyeleri önce ben çalýþýyorum, ondan sonra devam ediyor. Profesyonel aþçým yok. Personelimin hepsi de orumlu. Onlar bu mutfakta piþmiþ anlaþýlan. Konaða baþlamadan önce hiçbirinin mutfakla ilgisi yoktu. Hepsi normal ev hanýmlarý. Bilmiyoruz diyorlardý, daha iyi diyordum, ben sizi sýfýr bilgiden yetiþtiririm. Otelcilikten gelen genç bir personelim var. O yöresel mutfaðý bilmiyor mesela, ama o da öðrenecek yavaþ yavaþ. Herkes kendi dalýnda uzman olunca daha güzel oluyor bence. Börekçi böreðini, baklavacý baklavasýný yapsýn. Konakta tek bir aþçý yok o yüzden. Herkesin görevi ayrý. Benim bir duam var. O duayý okuduðum zaman Allah neyse hayýrlýsýný versin. Safsataya falan takýlmýyorum. Ýþimde verimli oluyorum. Allah herkese daha çok versin. ok þeyde gözüm yok. Önemli olan benim için haset etmemektir. Haset edenlere üzülürüm. Fazla olduðu zaman ne yapacaksýn. Kazandýðý þeyin içine bereketini versin ok safsatayla uðraþanlar var. Allah onlarý da arýndýrsýn. Kul hakkýyla Allah göndermesin. Ona çok dikkat ediyorum. Ben görmesem de söylüyorum, hatalý olan bir þeyi asla müþteriye vermeyin. Tartarken hep benden tarafa aðýr tartýn. Hafif tartmayýn. Ben söylüyorum size. Ýçinize sinmeyen bir þeyi asla vermeyin. Yattýðým zaman içim rahat o yüzden. Öyle olduktan sonra kýyamet de kopsa ne diye korkayým. Allahým bizi çok seviyor.

11 PAZAR DÝKKAT!.. Bu herifin yazýlarý gizli kamera sistemi ile izlenmektedir. Ona göre. Geçenlerde Cuma namazýna niyetlendim. Haliyle namaz kýlmak için abdest almak lazým. Kabul etmiyorlar çünkü. Abdestsiz namazý. Besmeleyi çektim. Suya elimi deðdiðimle çektiðim bir oldu. Býy býy býyyyy. Su gece yalnýz yatmýþ. Buzzzz gibi. Þeytan aklýmý karýþtýrdý. Niyeti boz namazý ertele dedi. Daha sonra 'la bu futbol maçý mý hava muhalefeti nedeniyle Cuma namazý ertelensin.' De git kör þeytan daðýtýrým aðzýný burnunu dedim. Ardýndan kör þeytaný yendim. Yere yatýrýp sýrtýný bi güzel çiðnedim. Bismillah deyip baþladým abdest almaya. Abdest aldým almaya da donma tehlikesi geçirdim. Abdestten sonra bakkalýn sobasýna zor attým kendimi. Parmaklarýmý birbirinden ancak on dakika sonra ayýrabildim bakkalýn yardýmýyla.. Þeytanýn kandýrma kuvveti Öteki Ýzmir iti gibi titremekten ancak yirmi dakika sonra kurtulabildim. Sahi kör þeytan dedim de aklýma geldi. Eskiden her köyün, kasabanýn ve mahallenin delisi vardý. Bazý yerlerde bu deliler ermiþ evliya gibi kabul görürdü. oðu deli de kendini aþmýþtýr. Kimsenin söylemeye cesaret edemediði eleþtirileri yapar bir yerde de topluma yön gösterirler. Aslýnda bunlar ülkemizin en cesaretli, doðrucu ve en harbi insanlarýdýr. Bizim köyün de delisi vardý. Deli Ýsmail. Þeytaný kendisinin kör ettiðini iddia ederdi. Hep; "Beni kandýrmaya çalýþýyordu ben de gözünün üstüne sümsüðü vurunca kör oldu" derdi. Hayat Ýsmailgillere güzel. KÝTAP REHBERÝ EN OK SATANLAR KÝTAP YAZARI YAYINEVÝ KÝTAP YAZARI YAYINEVÝ Aþkýn Elçisi Ahmet Turgut Kapý Efsane Ýskender Pala Kapý Paradokya Sýrlar Geçidi Cem Gülbent Timaþ Ergenekon un Þifreleri Ali Erkan Kavaklý Nesil Nar Aðacý Nazan Bekiroðlu Timaþ Gün O Gündür Banu Avar Remzi Kitabevi Hükümdar Mustafa evik Sayfa Son Sefarad Beyazýt Akman Epsilon Aþka Dair Ýskender Pala Kapý Ýran Selim aðlayan Cinius Þemspare Elif Þafak DK Tarihimizdeki Muhteþem Mektuplar Necdet Bayraktaroðlu Hayat Huzur Sokaðý Þule Yüksel Þenler Timaþ Osmanlý nýn Büyüme Sýrlarý Yavuz Bahadýroðlu Hayat Yenilenme Cehdi M. Fethullah Gülen Nil Kýyýsýzlar Kahraman Tazeoðlu Destek Küçük Aptalýn Büyük Dünyasý Pucca Okyanus Ekim Yaðmurlarý Serdar Özkan Artemis Leyla Buradan Taþýndý Barýþ Cem Kaya Hayat Allah Beni Böyle Yarattý Pucca Okyanus Aþkýn Meali Sinan Yaðmur Karatay Kargalarýn Ziyafeti George R.R. Martin Epsilon Fatima Fatma Zehra Fidan Hayat Melekler Tuðçe Iþýnsu Feniks * Kaynak: Afacan, izgi, Huzur, NT, Türkiye Diyanet Vakfý Yayýnevi. Not: Bu durumu Zekeriya Beyaz hocaya açmayý düþünüyorum. Bakalým onun bu konudaki fetvasý ne olacak. Gökten Jennifer Lopez yaðsa bana Aydemir Akbaþ düþer Bugün en az Ajda Pekkan kadar gerginim. Bu haftaki yazýyý yazmak için bilgisayarýn baþýna oturdum bir türlü olmadý. Olmayan þey ilham. Ýlham gelmedi. Her Pazar gelen ilham bu hafta uðramadý. Gele gele bizim Ýlhan geldi. "Hadi bi turlayarak" dedi. Oðlum sen nerden çýktýn. Ben ilham bekliyordun sen geldin dedim. "E benimle idare et bu hafta "dedi. Zaten gökten Jennifer Lopez yaðsa bana Aydemir Akbaþ düþer. Ýlhan efendi trenden söz etti. "Tren orum'a bi gelseydi heri" dedi. Tren'e bakacakmýþ göbel. Ben de, orum'a gelse gelse hýzlý tren gelir. Hýzlý trene bakacak öküz henüz icat edilmedi sen bakabilecek misin dedim. Küstü gitti. O gitti ilham geldi. YENÝ IKANLAR MARKET FÝYATLARI Bu bir zýrtoluk efsanesidir Ben ve benim dönemimde doðan büyüyen nesil kolay kolay adam olmaz. bakýn. Olsa da dýrýk tutmaz. Niye mi; ocukken seyrettiðimiz filmlere bi ** Külkedisi eve gece yarýsýndan sonra gelirdi. Kiminle kýrýþtýrýrsa. Pinokyo paso yalan söylerdi hýyar. Yalan söylemekten burnu kazma sapý kadar olmuþtu. Tarzan derseniz cýbýldak gezerdi. Utanmazsa önündekini de çýkaracaktý. Batman arabayý saatte 400 km hýzla kullanýrdý. Þimdiki hýz ihlallerinin baþlýca sorumlusu bence o. Pamuk Prenses 7 herifle birlikte yaþýyordu. Sorarým size; bunlarý seyrederek büyüyen adam olur mu? Hazýrlayan: Recep Mebet P A Z A R GIDA ÜRÜNLERÝ Tavuk Baget kg 5,75 Kýyma kg 18,90 Aytaç Tam Yaðlý Beyaz Peynir kg 7,90 Kayhan Taze Kaþar 400 gr 6,40 Marmara Birlik Ekonomik Ýri Boy 950 gr 7,25 Ganik Helva 500 gr Kakaolu-Sade 3,99 Sarelle Kakaolu Fýndýk Ezmesi 350 gr 4,95 Balkaymak Bal 850 gr 9,90 Kayhan Köy Tereyað 800 gr 12,25 Kristal Ayçiçek Yaðý 5 lt Pet 20,90 Aytaç Süt 1 lt- Y.Yaglý 1,49 Selva Makarna 500gr 0,89 TEMÝZLÝK ÜRÜNLERÝ Hobby Þampuan Saç Kremý 700 ml 2,45 Duru Saf&Doðal Sývý Sabun 4 lt 8,90 Duru Beyaz Sabun 700gr(Arko Krem Hediyeli) 3,25 Uni Wipes Ecco Islak Mendil 90'lý 1,99 Vernel Max 1500 ml 6,90 Perwoll 3lt 10,90 Persil Matik 7 kg 21,50 Vileda Temizlik Bezi 4'lü Eko Paket 3,90 Canbebe Ýkiz Paket eþitleri 13,90 Arko Traþ Köpüðü+Kolonya Coll 6,90 Selpak 12'li Havlu 11,90 Solo Ultra Tuvalet Kaðýdý 32'li 14,90 Listedeki fiyatlar 27 Ocak 2013 tarihine kadar Metropol Market te geçerlidir.

12 12 CUMARTESÝ 12 OCAK alýþ, davadan çekildi orum Belediyesi ile ilgili Aðýr Ceza Mahkemeettiði duruþmada Mevlana avdar, Nazým Arslan ve si'nde açýlan davanýn üçüncü duruþmasý dün Bahri Kulucan isimli tanýklar dinlendi. yapýldý. Tanýk beyanlarýnýn ardýndan konuþan Cumhuriorum Cumhuriyet Savcýlýðý'nýn, aralarýnda yet Savcýsý Osman Göl, varsa eksikliklerin giderilerek Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün de bulunduesas hakkýnda mütalaa hazýrlanmak üzere dosyanýn ðu bazý belediye personeli hakkýnda hazýrladýðý idcumhuriyet Baþsavcýlýðýna tevdii edilmesi ve süre vedianamenin duruþmasýnda sürpriz bir geliþme yarilmesini talep etti. þandý. Sanýk Alper Zahir in vekili Av. Ahmet Ünal, Ab1. Aðýr Ceza Mahkemesi ne dilekçe sunan dulkadir Þimþek in davaya katýlma talebinin yeniden müþteki Halil Ýbrahim alýþ, davadan çekildi. alýþ, incelenmesi ve hukuka aykýrý þekilde elde edilen delilmahkemeye verdiði dilekçede, Þikâyetimize ve lerin dosyadan çýkarýlmasýný talep etti. görülmekte olan davaya konu olaylarla ilgili olarak Abdulkadir Þimþek in daha önce Savcýlýða þikabelediye ile ilgili bazý sýkýntýlar yaþadýk. Ancak geh. Ýbrahim alýþ rek kamu oyunda gerekse adliyede hiç istemediðiyetçi olmadýðýna dair dilekçe verdiðini hatýrlatan samiz þekilde adýmýz konuþulur oldu. Bu sebeple þikâyetimden ve nýk Muzaffer Külcü nün avukatý Ekrem Demirten de ses kaydýmüdahale talebimden vazgeçiyorum. Bundan sonra davayý takip nýn adli delil olarak kullanýlamayacaðý yönünde Anayasa Mahetmeyeceðim ifadelerine yer verdi. kemesi ve Yargýtay ýn örnek kararlarýný sundu. Ses kaydýnýn yer Kamu kurum veya kuruluþlarýnýn ihalesine fesat karýþtýraldýðý CD nin dosyadan çýkarýlmasýný isteyen Demirten, savunmak, ihalede usulsüzlük ve irtikap iddiasýyla açýlan davanýn dünma hazýrlýðý için de süre talebinde bulundu. ki duruþmasýna Muzaffer Külcü ve diðer sanýklar katýlmadý. Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Hakim Yýlmaz Þengül ün baþkanlýk ettiði davada, Cumhuriyet Savcýsý Osman Göl de hazýr bulunurken Hakim Hüseyin Alaçam ve Hakim Murat Güler üye olarak görev yaptý. MHP Ýl Baþkaný Av. Ercan Daþtan ýn dinleyici olarak takip Sanýklardan Ahmet Özler ve Abdulaziz Layýk ýn avukatý Nurullah Layýk ise müvekkillerine ait dosyanýn orumspor davasý üzerinden devam etmesini talep etti. Mahkeme Baþkaný Yýlmaz Þengül, dördüncü duruþmanýn 4 Nisan 2013 tarihinde yapýlmasýna karar verdi. Ýhale bilirkiþiye havale orum Belediyesi Ýhale Komisyonu ile ilgili Aðýr Ceza Mahkemesi'nde açýlan davanýn ilk duruþmasý dün yapýldý. Belediye Huzurevi ihalesine fesat karýþtýrma iddiasý davasýnýn sanýklarý Leyla Sayýn, Köksal öldaþ, Mikdat Yýldýrým, Alper Zahir, Eþref Bodur ve Ömer Maz duruþmaya katýlmadý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve 9 kiþi hakkýnda açýlan dava ile birlikte yürütülürken dosyalarýn ayrýlmasý kararlaþtýrýlan duruþmanýn dünki oturumunda sanýk avukatlarýnýn talepleri dinlendi. Cumhuriyet Savcýsý Osman Göl, dosyanýn bir bütün halinde uzman bilirkiþiye tevdii edilerek rapor tanzim edilmesini istedi. Davaya konu ihalenin iptalinin fesat karýþtýrma suçunu oluþturmadýðýný vurgulayan sanýk avukatlarý ise dosyanýn uzman bilirkiþiye gönderilmesine gerek olmadýðý yönünde savunma yaptýlar. Mahkeme Baþkaný Yýlmaz Þengül, iddianameye konu edilen hususlarýn ihaleye fesat karýþtýrma suçu açýsýn- Ýhaleye fesat karýþtýrma davasýnýn ilk duruþmasý dün yapýldý. dan deðerlendirilmesi, usulsüzlük bulunup bulunmadýðý yönünde kamu ihale mevzuatýna göre teknik bilirkiþi heyetince incelenmesine karar verdi. Davanýn görüþül- mesine 4 Nisan 2013 tarihinde saat te gerçekleþecek duruþma ile devam edilecek. Proje tamam para yok AK Engelli öðrenciler, Almanya gezisi için destek bekliyor Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün ve beraberindeki partililer dün Zübeyde Haným Eðitim Uygulama Okulu nu ziyaret etti. Geçtiðimiz günlerde düzenledikleri Engelsiz Bir Dünyada Yaþamak adlý programda sahne alan öðrencileri okullarýnda ziyaret eden AK Partili kadýnlar, hediyeleriyle engelli öðrencileri sevindirdiler. Engellilere bakýþ açýsýnýn deðiþmesi gerektiðine dikkat çeken Arife Betül Gülgün, Acýyan gözlerle bakmak yerine onlarýn yanýnda olduðumuzu göstermeli, saðlýklý bireyler gibi tüm haklardan istifade edebilmelerinin önünü açmalýyýz dedi. Engelli öðrencilerin eðitiminde görev alan fedakâr öðretmenlerimiz adýna Okul Müdürümüz Mehmet Ali Bey i kutluyorum diyen Gülgün, ocuklarýmýzýn gözündeki mutluluk ýþýltýsý için her tür desteði vermeye hazýrýz diye konuþtu. Okul Müdürü Mehmet Ali Kurt, hazýrladýklarý proje hakkýnda bilgiler verdi. AK Partili kadýnlar, Zübeyde Haným Eðitim Uygulama Okulu nu ziyaret etti. ÝÞADAMLARINDAN DESTEK BEKLÝYORLAR Zübeyde Haným Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi tarafýndan hazýrlanan Engellilerin Ýþ Hayatýna Adaptasyonu adlý proje kabul edildi. Almanya ya dü- Gülgün, engelli öðrencilere çeþitli hediyeler daðýttý. zenlenecek bir aylýk eðitim inceleme gezisine 10 öðrenci ve 5 öðretmenden oluþan kafile katýlacak. Avrupa Birliði Leonardo da Vinci Programý kapsamýndaki projeden bahseden Okul Müdürü Mehmet Ali Kurt, 26 Ocak-24 Þubat 2013 tarihleri arasýnda Almanya daki mesleki eðitim kompleksine misafir olacak öðrencilerin oyuncak montajý, paketleme ve bahçe bitkileri yetiþtirme konularýnda uygulamalý eðitim alacaklarýný söyledi. Projede görev alacak öðretmenlerinse Avrupa da uygulanan modeli yakýndan inceleyeceðini ve öðrencilerin ihtiyaçlarý ile ilgileneceðini belirten Mehmet Ali Kurt, Benzeri bir kompleksin orum da kurulup kurulamayacaðý yönünde rapor hazýrlayarak yetkililere sunacaðýz dedi. Projenin detaylarýný dinleyen AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün ise hayýrsever iþadamlarýna seslenerek her bir öðrenciye 100 er avroluk cep harçlýðý yardýmýnda bulunmalarýný istedi yýlýnýn engelli istihdamý açýsýndan atýlým yýlý olacaðýný da vurgulayan Gülgün, Engelliler artýk kendi ayaklarý üzerinde durabilecekler diye konuþtu. Süleyman elebi, partisinin orum teþkilatýný ziyaretinde gündeme iliþkin açýklamalarda bulundu. CHP Ýstanbul Milletvekili Süleyman elebi: Toplumsal mutabakata Türkiye nin ihtiyacý var C umhuriyet Halk Partisi nana kadar görevinden çekilme(chp) Ýstanbul Milletvekili li. Ýçiþleri Bakaný na sesleniyove DÝSK eski Genel Baþkaný Sürum ve CHP li belediyelere karleyman elebi dün orum a gelþý kullandýðý yetkisini kullanadi. rak orum Belediye Baþkaný ný görevden el çektirmesini istiyochp Ýl Baþkanlýðý ný ziyaret rum. orumlu iktidar milletveeden Süleyman elebi, terör mekilleri de bu gidiþe bir dur demeselesinin çözümü noktasýndaki li. Eðer gerekli giriþimlerde bugiriþimleri deðerlendirerek, Türlunmazlarsa onlar da zan altýnda kiye nin toplumsal mutabakata kalacaklar. ihtiyacý var dedi. ELEBÝ: SORUNLARIN Artýk kimsenin caný yantemelý HUKUKSUZLUK VE masýn diyen elebi, çözüm giriadaletsýzlýk þimlerinin sonucunda terör örgütünün silah býrakmasý ve eylemlechp Ýstanbul Milletvekili rin sona ermesi gerektiðini söyleve DÝSK eski Genel Baþkaný Südi. leyman elebi, Türkiye de yaþanan problemlerin baþýnda huchp Ýl Baþkaný Cengiz Atlas Süleyman elebi kuksuzluk ve adaletsizlik gelive Merkez Ýlçe Baþkaný Saim yor dedi. Topgül ün evsahipliðindeki ziyarette CHP orum Milletvekili Tufan Köse ve bazý Hukuk ve adaletin olmadýðý yerde diðer sopartililer de hazýr bulundu. runlar da çözülmez diyen Süleyman elebi, gelir ATLAS TAN KORKU ÝMPARATORLU- adaletsizliði, iþsizlik ve sendikal mücadele gibi konulardan bahsetti. ÐU ÝDDÝASI Davet üzerine geldiði orum da bugün de CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Türkiye nin bazý ziyaretlerde bulunacaðýný dile getiren elebi, korku imparatorluðu gibi yönetildiðini iddia etti. parti teþkilatýyla buluþtuðu toplantýda þunlarý söychp Ýstanbul Milletvekili Süleyman eleledi: bi yi kabulünde konuþan Cengiz Atlas, Aður Ceza Büyüyen Türkiye de gelir adaletsizliði yamahkemesi nde görülen ve Belediye Baþkaný þanýyor. AKP iktidara geldiðinde 8 olan dolar milmuzaffer Külcü nün de sanýklarý arasýnda yer alyarderi sayýsý 47 ye çýktý. dýðý davada yaþanan geliþmeleri yorumladý. Ýþ kazalarýna hergün yenileri ekleniyor. BunMüþteki Halil Ýbrahim alýþ ýn duruþmadan lar iþ kazasý deðil, iþ cinayeti. Ortaya çýkan görünçekilmesiyle olayýn kamu davasýna dönüþtüðünü tüler de emeðin üzerindeki sömürünün tablosu. belirten Atlas, Kamu vicdanýnda Belediye Baþkaný suçludur ve aklanmýþ deðildir dedi. Meclis te de dile getirdiðimiz sorunla ilgili raporlar sümen altý ediliyor. Ýþ kazalarýnda dünya sýra Nerede yolsuzluk varsa CHP olarak üzerine lamasýnda 3., Avrupa da ise birinciyiz. gideceðiz diyen Atlas, Türkiye nin halkýn iktidarýna þiddetle ihtiyacý var diye konuþtu. Emek sömürüsünün azgýnlaþtýðý bir dönemi KÖSE: DAVANIN TAKÝPÝSÝYÝZ yaþýyoruz. Yaþam hakký kadar çalýþma hakký da doðal bir haktýr. Emekliler de açlýk sýnýrý altýnda CHP Milletvekili Tufan Köse, orum Belediyesi ile ilgili Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen yaþýyor. Darbecilerin cesaret edemediði birçok davanýn takipçisi olduklarýný söyledi. uygulama bu sivil görünümlü faþizm yönetimi tarafýndan gerçekleþtiriliyor ve bunlara reform deni orum da görülmemiþ olaylar yaþadýk diyen Tufan Köse, çýlgýn diye nitelendirdiði Beleliyor. diye Baþkaný Muzaffer Külcü yü eleþtirdi. Köse, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu nun açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: kardeþinin inþaat bekçiliði yapmasý ile ilgili soru orum da görülmemiþ olaylar yaþadýk. oüzerine bu husustaki düþüncelerini paylaþan Sürum da belediyecilik CHP ile bilinir. Uzun zamanleyman elebi, Bu aþaðýlanacak birþey deðil, akdýr belli bir zihniyet orum da varlýk gösteriyor. sine onur duyulacak birþey dedi. Bugünkü belediye baþkanýmýz çýlgýn cesaretiyle AK Parti iktidarýnýn kabinedeki revizyon çaolmadýk iþlere imza attý. Aðýr Ceza Mahkemelýþmalarýný da deðerlendiren elebi, Politika aysi nde görülen dava, müteahhitle Belediye Baþkaný olduktan sonra isimler deðiþmiþ birþey farketný davasý deðil. Bu dava kamu davasýna dönüþtü. mez. Ancak Baþbakanla farklý dili kullananlarýn orumlular adýna þikayetçiyiz ve bu davayý takip cezalandýrýldýðý da bir gerçek diye konuþtu. etmeye devam edeceðiz. Belediye Baþkaný, akla- Medya Takip Merkezi kutladý M edya Takip Merkezi (MTM), 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günümüzü kutladý. MTM Kurumsal Ýletiþim Yönetmeni Merve Seçkin imzasýyla gönderilen kutlama mesajýnda, Medya Takip Merkezi ailesi olarak, 10 Ocak alýþan Gazeteciler Gününüzü kutlarýz ifadesine yer verildi. MTM nin kutlama mesajýyla birlikte gönderdiði görsel de basýn camiasý çalýþanlarýnýn beðenisini kazandý.

13 CUMARTESÝ 12 OCAK Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 30 - Safer: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:30 Kanun-i Evvel 1428 Kasým: OCAK HATIRLATMA: YENÝ AY'IN HÝLÂLÝ Rebî ul-evvel Ayý nýn hilâli, bugün Türkiye saati ile 19.05'de ilk defa, Asya kýtasýnýn doðusundan itibâren görülmeye baþlanacaktýr. Nasihatlerin özü Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Ýbrahim bin Edhem Hazretlerinden, bir zat nasihat istediðinde buyurdu ki: Altý þeyi kabul edip yaparsan, hiçbir iþin sana zarar vermez. Dünyada ve ahirette rahat edersin. 1- Günah iþleyeceðin zaman Allahü teâlânýn sana verdiði rýzký yeme! Rýzkýný yiyip de, O na isyan etmek doðru olur mu? 2- O na âsi olmak istersen, O nun mülkünden çýk! Mülkünde olup da ona isyan etmek uygun olur mu? 3- O na isyan etmek istersen, gördüðü yerde günah iþleme! Görmediði yerde yap! O nun mülkünde olup, verdiði rýzký yiyip, gördüðü yerde günah iþlemek uygun deðildir. 4- Can alýcý melek, ruhunu almaya geldiði zaman, tevbe edinceye kadar izin iste! O meleði kovamazsýn. Þimdi kudretin var, güç kuvvetin yerinde iken tevbe et! Tevbe edilecek zaman bu zamandýr. Zira ölüm çok âni gelir. 5- Mezarda Münker ve Nekir ismindeki iki melek, suâl için geldiklerinde, onlarý kov ki, seni imtihan etmesinler. Soran kimse; Buna imkân yoktur. dedi. Ýbrahim Edhem Hazretleri buyurdu ki: Öyle ise þimdiden onlara cevap hazýrla! 6- Kýyâmet Günü Allahü teâlâ; Günahý olanlar Cehennem e gitsin! diye emir edince; Ben gitmem. de. Soran kimse dedi ki: Bu sözümü dinlemezler. Nasihatleri dinleyen kimse tevbe etti ve ölünceye kadar tevbesinden vazgeçmedi. ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 orumgaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 HASTANELER orum Devlet Hastanesi orum Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK OCAKLARI ASAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik VEFAT EDENLER 1- Merhum Zarif ATLAS'ýn eþi, Mehmet, Necati ve Hasan ATLAS'ýn anneleri, Muharrem ÖZ- CAN'ýn kayýnvalidesi; Nezagül ATLAS. 2- Hamdiköy'den gelme, Ziya AKSOY'un eþi, Zabýta Memuru Mustafa ÞAHÝN' in halasý, Adliye çalýþaný Þahin AKSOY'un yengesi; Fadime ÞA- HÝN. 3- Büyükgülücek Köyü'nden gelme, Ormancý Mustafa CANKAR'ýn abisi, Mehmet, Arif ve Hüseyin CANKAR'ýn babalarý; Hasan CANKAR. orum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Hak kuvvetten üstündür Ýþ ve bürokrasi dünyasýnýn çoðu hizmet kolunda yetkili olan, insanlýk ve emekten yana sendikacýlýk anlayýþýyla, halkýmýzýn temel deðerleri üzerinde yükselen, 680 bin üyesi olan Memur-Sen "Özgürlük için 10 milyon imza" sloganýyla kýlýk-kýyafet özgürlüðü hususunda imza kampanyasý baþlattý. Bu kampanya bize hakkýn kutsallýðýný ve kuvvetten üstün olduðunu hatýrlattý bu yazýyý yazmaya sevk etti. Öncelikle Memur-Sen'i bu kampanyayý baþlattýðý için kutlamak gerekir yýlýnda "demokratikleþmeye ve referanduma evet" kampanyasýný yürüten, geçen yýl yeni eðitim yasasýnýn çýkmasýnda kamuoyu oluþturan Memur-Sen'in ülkemizde yaþanan ve önemli bir eksiklik olan kýlýk kýyafet özgürlüðü hususunda harekete geçmesi takdire þayan bir durumdur. Ýnsanýn en deðerli hazinesi ve demokrasinin temel taþý özgürlüktür. Saça, sakala, Yaþar Akbýyýk yapýmýza raðmen, tarihinden habersiz, toplumsal deðerlerimizi hor gören bazý yönetimler milletimizi kýsýr çekiþmelere sokmuþ, sosyal barýþý bozmuþlardýr. ýkarýlan antidemokratik yasalarla, toplumu belli kalýplara koymaya böylece baskýcý yönetimlerini sürdürmeye çalýþmýþlardýr. Baþörtüsünden dolayý birçok kamu görevlisi hanýmýn maðdur edildiði, genç kýzlarýmýzýn, öðrencilerin üniversitelerden atýldýðý acý olaylar hepimizin malumudur. Kamusal alan safsatasýyla, kamu görevlilerinin iþine son verilmesi, personelin eþlerinin baþörtüsü ile uðraþýlmasý, eli öpülesi þehit analarýnýn törenlere kabul edilmemesi, genç kýzlarýmýzýn üniversitelerden atýlmasý gibi üzücü olaylar kamu vicdanýný yaralamýþtýr. Böylesine istismar edilen, onuru zedelenen, gururu incinen kadýnlarý ve genç kýzlarýmýzý anlamak zor olmasa býyýða, favoriye, kýyafete standart getirmeye çalýþan, annelerimize, kýz kardeþlerimize, genç kýzlarýmýza baþýný açmayý dayatan, pantolonun kumaþý, ayakkabýnýn topuðuyla uðraþan darbe yönetimlerinin kalýntýsý mevcut kýlýk kýyafet yönetmeliði ülkemizde yaþanan gerektir. Mevcut kýlýk kýyafet yasasýna bir de bu yönüyle bakmak ve kaldýrmakta fayda vardýr. Darbe dönemlerinin ürünü olan ve topluma bir fayda saðlamayan yasaklarýn kaldýrýlmasýnda bazý kesimlerin dile getirdiði endiþelerin yersiz olduðu bugün daha iyi anlaþýlmaktadýr. Tarihten gelen köklü geleneklere, kuvvetli bir kültürel ya- önemli sorunlardan biridir. pýya sahip, dünya tarihinde büyük rol oynamýþ olan milletimizin aðdaþ dünya özgürlüklerin sýnýrýný geniþletirken, ülkemizde baþka kültürlerin etkisi altýnda kalacaðý, kendisine yabancýlaþacaðý gereksiz yasaklar halký kamplara bölmekte, sosyal barýþý bozmakta düþünülemez. Bu tür yersiz endiþeler ve topluma fayda saðlamayan ve demokratik devlet anlayýþýný zedelemektedir. Tarihteki örnekler, bilim ve sanat adamlarýnýn, halkýn ve gençliðin baskýcý yönetimlerden kaçtýðý ve özgürlüklere sýðýndýðýný göstermektedir. Bizim dini inançlarýmýz ve kültürel yapýmýz serbesti üzerine bina edilmiþtir. Tarihte kurduðumuz büyük imparatorluklar altýnda idare yasaklarla, sosyal barýþýn bozulmasý ve ülkemiz gündeminin meþgul edilmesi, Türkiye karþýtlarýnýn keyifle seyrettiði trajik bir durumdur. Devletin bekasý, varlýðýmýzýn teminatý olan halkýmýza ve okuma arzusuyla dolu gençliðimize bir avuç özgürlüðü çok görmeyelim. Unutmayalým ki hak kuvvetin üstündedir. Bu yönde üzerimize düþen görev Memur-Sen'in açtýðý: "Özgürlük için 10 milyon ettiðimiz halkalara özgürlüklerini tanýmýþ bir millet olarak bu haklarý kendimize de saðlamak durumundayýz. Geçmiþteki kültürel imza" kampanyasýna bir imza da bizim atmamýzdýr. ÖÐRETMENDEN ÝZGÝLER izen: Neþet ANBAR Kar, kýþ ve ocak Kültürpark'ta yürüyüþümü yapýyorum. Karlý dallara konup cývýldaþan serçeler beyazlýkla oyunlarýný oynarken, gözüme takýlýyor. Kar, kýþ, zaman kelimeleri dilime geliyor.bunlara dair anýlar, þiirler, sözler, düþünceler, fotoðrafa girmemiþ acý-tatlý özel-genel görüntüler..hepsi varlýðýyla sesini duyurmaya çalýþýyorlar, hýzým kesiliyor. Durup, çevreme sakince bakýyorum. Ocak, yeni yýlýn eþiði. O eþikten ilk adýmlarýmýzý atýp, seneye merhaba derken, geliverdi kar. Soðuk ama DEÐÝNMELER gündeminde önceliðini koruyor. Ahmet Hamdi Tanpýnar'ýn kýsa ama yoðun bir þiiri vardýr. O þiiri okuduðum ilk günlerde uzun uzun düþünmüþtüm özellikle þu dörtlüðünü: "Ne içindeyim zamanýn Ne de büsbütün dýþýnda Yekpare geniþ bir anýn Parçalanmaz akýþýnda." sade, az yaðdý þehrimize ama taze bir yüzle topraðýmýza Yahya Kemal'in Kar þiiri de hüzün ve yalnýzlýk bestesiydi. Kar, niçin hüznü ve yalnýzlýðý çaðrýþtýrýr ki bazý düþüverdi nicedir beklendiðini bilenlerin tatlý tebessümüyle. Deðiþtiriverdi havamýzý. sanatçýlarýmýza? Þahin ERTÜRK Kar, kýþ selamýdýr. Ýklimle topraðýn örtüþmesi yaðýþýn þekliyle Kar, kýþ ve ocak. anlam kazanýr zamana baðlý olarak. Ýlahi düzen gereði. Kar, yapýsýyla bilinen bir aydýnlýktýr. Doðaya beyazlýðýný verirken, soðuða Güzü bitirip Aralýk'ý geçince geliriz Ocak'a. karþý koruduklarýný örter. Topraðý yavaþ yavaþ kandýran kar, güzlük ekinler için ne güzel örtüdür! Kar, zamanýn yýl yýl geçtiðini de belirtir. Kar, düþüncedir, duygulanmadýr yerine göre pencere gerisinde oturarak. Zaman. Herkesin bindiði gemi. Saatler, takvimler, günler,haftalar, aylar, yýllar hepsi onun seyrine dair bilgilendiriyor bizi. Zaman, akýp giderken, insanoðluna Atalarýmýz "ocak" adýný vermiþ yýlýn bu dilimine. Ocak; ev,minder, soba, ateþ. Ateþ, ocakta gerek bu ayda. Barýnma ve beslenme, birliktelik. Sofra ve sohbet. "Kar kýþ" ifadesi günlük dilde mekan ve iletiþim nitelikli darlýkla, bu durumun beraberinde gelen ulaþým sýkýntýlarýný da içerir. Kýþa, kara sýfatýný ekleyen atalarýmýz, cemreler düþüne deðin ocak baþýný hep önemsemiþler geçmiþ yýllarda. matematik ilminin verileriyle düþünüp, hesap kitap iþlerini düzenlemesini de hatýrlatýyor. Bu haliyle zaman, Allah vergisi haliyle Yürüyüþümü tamamlarken, araba sürme çalýþmasý yapanlar uyarýcýdýr, öðreticidir. Vakit, nakittir diyen atalarýmýz, onun özgün çoðalýyor. Arabalarýný karda kaydýranlar müzik de dinliyorlar. bir sermaye olduðunu da belirtmiþler. Zaman, yüklenen özel anlamlarla bir bakýma medeniyetlerin, kültürlerin, dinlerin, ideolojilerin, felsefelerin, geleneklerin merkez deðerleri arasýnda. Bu baðlamda zaman, bir dünya deðeri. Kimse, onun geçip gidiþini dikkate almadan bir düzen kuramýyor. Þairlerin, yazarlarýn, düþünürlerin, ilim irfan ehlinin hep Oyun havasý. ocuklar, gençler ve yetiþkinler muhabbetle kar topu oyununa dalmýþlar. En az iki kuþak beraber. Ýþte zamanýn hayatla buluþmasý. Ötede bir kara kedi saðýna soluna baka baka, serçeleri gözleyerek karda ilerliyor. Yaz sýcaðýnda havuzdan su içen güvercinleri yakalamaya uðraþan siyah kedi mi bu? Her ateþi enfeksiyon sanmayýn ocuklarda ritmik olarak tekrarlayan, tedaviye raðmen devam eden, tekrarlayan ateþ sendromlarýndan en sýk görülen PFAPA Sendromunu, ocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Fazlý Yýlmazer anlattý. ocuklarda tekrarlayan ateþlerin en sýk nedenlerinin kulak iltihaplanmalarý, boðaz ve idrar yolu enfeksiyonlarý olduðunu dile getiren Dr. Yýlmazer; Bir çocuk bir yýl boyunca 7-8 defa üst solunum yolu enfeksiyonu geçirebilir. Kreþ ve anaokulu döneminde bu enfeksiyon sayýsý yi bulabilir. Ancak ritmik olarak tekrarlayan ve tedaviye raðmen ateþin uzun süre devam ettiði durumlarda tekrarlayan ateþ sendromlarýný unutmamak gerekir. PFAPA Sendromu Tekrarlayan ateþ sendromlarýnýn hepsinin özünde ateþe neden olan mikrobik bir durum olmaksýzýn vücut, sanki bir mikropla karþýlaþmýþ gibi tepki verir. Bu nedenle sýklýkla boðaz veya barsak enfeksiyonu gibi tanýlar alarak yoðun antibiyotik ve ateþ düþürücü ilaç kullanýrlar. Ancak yoðun tedaviye raðmen hastalýk bulgularý 3-10 gün arasýnda devam eder ve sonunda düzelir. Her seferinde ayný tablo tekrarlanýr ve hastalar zaman zaman bademcik veya apandisit ameliyatý olurlar. Tekrarlayan ateþlerin en sýk görülenlerinden birisi PFAPA sendromudur. 3-7 gün süren ateþ ataklarýnýn beraberinde aðýz içinde aftlar, boðaz iltihabý ve boyunda beze þiþmeleri ile kendini gösterir. Bazý vakalarda tabloya baþ aðrýsý ve karýn aðrýsý da eþlik edebilir ºC arasýnda deðiþen ateþin ne zaman geleceði aileler tarafýndan aþaðý yukarý tahmin edilebilir. Kadir Yüktaþýr ALAKASIZLAR 24 ayar METEOROLOJÝ Yýl:22 Sayý: OCAK 2013 CUMARTESÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Bir Kadir Eren Vardý 2 Hepsi onun gayreti ile Risale-i Nurlar ile müþerref olmuþlar- Tefekkür dýr. Dünyamýz Merhum Osman Demirci hocaya ilk konferansý verdirmiþti orum da. Bu faal hareketlerini hazmedemeyenler onun tayinini çýkarttýlar. Öðrenciler ayaða kalmýþtý. Bu tayini protesto etmek Raþit Yücel için harekete geçecekleri an Kadir bey buna müsaade corumhakimiyet. net etmedi. Tayini çýkýp orum dan ayrýlýrken terminale nerede ise okulun bütün öðrencileri uðurlamaða gelmiþlerdi. Sevgi insaný idi. ekinmek bilmez, Yorulmak bilmez, Hizmetten kaçmazdý. Cebinden nurlarý eksik etmezdi. "Kardeþim Nur talebesinin silahý daima yanýn da olmalýdýr" Diyerek kitaplarý silah olarak tarif ve tasvip ederdi. NÖBETÝ ECZANELER AKMAN BAHABEY CAD. NO:103 / A ( YEÞÝL FIRIN YANI ) ÖMÜR GAZÝ CAD.58/B VERGÝ DAÝRESÝ YANI VALÝLÝK KARÞISI AÐLI EÞREF HOCA CAD.NO:25/A GAZÝ SAÐLIK OCAÐI KARÞISI Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 92,92 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) CUMARTESÝ BOSTANCI PAZAR SATIÞ (Sürecek) GÜLABÝBEY MH. ATA CD. NO:30/A ÖZETÝN GARANTÝEV.ÝKRAM PETROL ARKASI BUHARA SAÐ.OCAÐIYANI DUYGU GAZÝ CAD. NO: 36/E ( KÜLTÜR SÝTESÝ KARÞISI ) ,35 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ORUM com orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 Hizmetin yazý kýþý olmaz 14 CUMARTESÝ 12 OCAK 2013 O smancýk Belediyesi Arafat Tepesi'nde 6 bin metrekarelik alanda parke taþý döþeme çalýþmasý baþlattý. Arafat Tepesi'nde incelemelerde bulunan Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, "Alt yapý çalýþmalarýmýz sýrasýnda kazýlan alanlardan çýkan parke taþlarýmýzý deðerlendiriyor ve bu alanda kullanýyoruz" dedi. Hizmetin yazý kýþý olmaz Osmancýk Belediyesi Arafat Tepesi'nde 6 bin metrekarelik alanda parke taþý döþeme çalýþmasý baþlattý Yapýlan açýklamaya göre, Osmancýk Belediyesi hizmetlerinde mevsim farký gözetmeden tüm hýzýyla sürdürüyor. Belediye ekipleri alt yapý çalýþmalarýnda kazýlan yollardan çýkan parke taþlarýný da deðerlendiriyor. Arafat Tepesi'nde bulunan yollarýn daha kaliteli hizmet vermesi için 6 bin metrekarelik alanýn parke taþý ile buluþturulduðunu açýklayan Belediye Alt yapý çalýþmalara aralýksýz devam ediyor. Baþkaný Bekir Yazýcý, "Hizmetin yazý, kýþý olmaz. Bu nedenle mevsim farký gözetmeden Arafat Tepesi'ndeki alanda parke taþý döþeme çalýþmasý baþlattýk. Ýlçemizin eþsiz tabiat alanlarýndan birisi olan bu bölgede daha kaliteli yol hizmetini sunmak için parke taþý döþeme çalýþmalarýmýz devam ediyor" dedi. Parke taþlarý deðerlendiriliyor Büyük alt yapý proje kapsamýnda kazý yapý alan þehir merkezindeki alanlardan çýkan parke taþlarýný büyük bir itina ile topladýklarýný ve gerekli tasniflerin yapýldýðýný ifade eden Baþkan Yazýcý, "Amacýmýz bu parke taþlarýmýzý deðerlendirmekti. Yollardan çýkan taþlarýmýzýn kullanýlabilir olanlarý bu alanlarda kullanýyoruz" diye konuþtu. Albayrak Ýlköðretim Okulu Okul Aile Birliði Baþkan Yardýmcýsý ve öðrenci velisi Semrin Kaleli, okula olan duygu ve düþüncelerini þiire döktü. Albayrak a özel beste A lbayrak Ýlköðretim Okulu Okul Aile Birliði Baþkan Yardýmcýsý ve öðrenci velisi Semrin Kaleli, okula olan duygu ve düþüncelerini þiire döktü. Semrin Kaleli, 'Albayrak Marþý' adlý þiirini dün Albayrak Ýlköðretim Okulu Müdürü Hasan Bekdemir'e teslim ederken, okul salonunda düzenlenen programda Okul Müdür Yardýmcýsý Ýlhan Tekeli, Okul Aile Baþkaný Dr. Mustafa Kaymazlý, Okul Aile Sekreteri Seçil Özkaya da hazýr bulundu. Sözleri Semrin Kaleli, bestesi müzik eðitmeni Melih iftçi ile Denizli de müzik öðretmenliði yapan Tansu Sol'a ait olan herkesi etkiledi. Okul Müdürü Hasan Bekdemir, eserin söz ve müziðinden çok etkilendiðini belirterek, "Okulumuz velilerinin duygularýný en güzel þekilde þiire dökerek anlatan deðerli velimiz ayný zamanda Okul Aile Birliði Baþkan Yardýmcýsý Semrin Kaleli hanýmefendiye bu güzel jestlerinden dolayý teþekkür ediyoruz. Ayrýca bu güzel þiiri besteleyen okulumuz mezun öðrencilerinden özel müzik eðitmenliði yapan Melih iftçi ve Denizli de müzik öðretmenliði yapan hemþehrimiz Tansu Sol'a emeklerinden dolayý teþekkür ediyorum. Okulumuz arþivine bu güzel çalýþmayý armaðan eden Sederek bize sürpriz yaptýlar Kendilerinin daha deðiþik çalýþmalarla müzik dünyasýna güzel eserler yapacaklarýna inanýyorum ve çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum." Semrin Kaleli, 'Albayrak Marþý' adlý þiirini dün Albayrak Ýlköðretim Okulu Müdürü Hasan Bekdemir'e teslim etti. Okul Müdürü Hasan Bekdemir, emeði geçenlere teþekkür etti. Takip sistemi ilaçta sahteciliði bitirdi S Bekir Yazýcý, "Alt yapý çalýþmalarýmýz sýrasýnda kazýlan alanlardan çýkan parke taþlarýmýzý deðerlendiriyor ve bu alanda kullanýyoruz" dedi. Türkiye biliþim okuryazarlýðýnda son sýrada T ürkiye, 20 milyon internet kullanýcýsýna raðmen dijital okuryazarlýkta Avrupa'da son sýrada yer alýyor TBMM Biliþim ve Ýnternet Araþtýrma Komisyonu Baþkaný Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Avrupa'daki 25 ülkede biliþim okuryazarlýðý konusunda yapýlan araþtýrmada Türkiye'nin son sýrada yer aldýðýný söyledi. Ünüvar, buna karþýn Türkiye'deki dijital oyuncu sayýsýnýn 20 milyona ulaþtýðýný, 10 milyon kiþinin de internette düzenli okey oynadýðýnýn tespit edildiðini bildirdi. Türkiye Genç Ýþadamlarý Derneði (TÜGÝAD) Ankara Þubesi'nin konuðu olan Necdet Ünüvar, Komisyonun 3 aylýk çalýþma sonucu hazýrladýðý, 157 öneriden oluþan 1150 sayfalýk raporu, 10 gün önce TBMM Baþkanlýðý'na sunduðunu dile getirdi. Türkiye'de biliþim sektöründe büyük geliþme yaþandýðýný, ancak kuþaklar arasýnda büyük farklýlýklar bulunduðunu anlatan Ünüvar, Avrupa'daki 25 ülkede biliþim okuryazarlýðý konusunda 2011 yýlýnda yapýlan araþtýrmada, Türkiye'nin son sýrada yer aldýðýný açýkladý. Buna karþýn bilgisayar oyunlarýnýn Türkiye'de de oldukça yaygýnlaþtýðýný vurgulayan Ünüvar, "Biliþim okuryazarlýðýnda Avrupa'da sonuncuyuz ama 20 milyon dijital oyuncumuz var. 10 milyon kiþi de internette düzenli okey oynuyor. Bir zamanlar home office çalýþmayý küçümsüyorduk. Ama artýk insanlar evlerinde çalýþýyor, oyunlar üzerine yazýlýmlar üretiyor, yattýklarý yerden milyar dolarlara ulaþan rakamlarda paralar kazanýyorlar. Zamanýnda biliþime yatýrým yapan ülkelerde bugün karþýlýðýný alýyor. Kore'nin milli geliri 1960'da Türkiye'nin yarýsýydý. Þimdi sadece Samsung'un cirosu Türkiye'nin toplam gelirinden fazla.'' dedi. Biliþimin giderek insan hayatýnda daha fazla yer aldýðýný kaydeden Ünüvar, iþadamlarýna bu alanda yatýrým yapmalarýný önerdi. "BÝLÝÞÝM OKURYAZARI MISINIZ TEST EDÝN" Biliþim okuryazarlýðýnýn uluslararasý 8 kriteri bulunduðunu bildiren Prof. Dr. Necdet Ünüvar, bu kriterleri þöyle sýraladý: "1- Ýstenmeyen mesajlarý engelleyebiliyor musunuz? 2- Ýnternet güvenliðini saðlayacak bilgilere eriþebiliyor musu- nuz? 3- Kullandýðýnýz web sayfalarýný sýk kullanýlanlara ekleyebiliyor musunuz? 4- Sosyal paylaþým aðýnda profilinizdeki gizlilik ayarlarýný deðiþtirebiliyor musunuz? 5- Ýnternet sitesinde eriþilen bilgilerin doðruluðunu baþka kaynaklarla test edebiliyor musunuz? 6- Sörf geçmiþini silebiliyor musunuz? 7- Ýstenmeyen, spam e-postalarýný engelleyebiliyor musunuz? 8- Filtre ayarlarýný deðiþtirebiliyor musunuz?'' Bu sorularýn tamamýna 'evet' diyebilenlerin biliþim okuryazarý olarak kabul edildiðini kaydeden Ünüvar, "ocuklar artýk bilgi ihtiyaçlarýný anne babadan çok internetten karþýlýyor. Eskiden kuþak çatýþmasý dediðimiz þey, bugün bilgi çatýþmasý þeklinde karþýmýza çýkýyor. Biliþim okuryazarlýðýnýn artmasý, biliþim suçlarý ile mücadelede, edevlet uygulamalarýnda çok önemli. Biliþim okuryazarlýðý konusunda seferberlik baþlatýlmalý. Eskiden anne babalar çocuklarýný eðitirdi, þimdi çocuklarýn ebeveynlerini eðitmesi gerekiyor. Kamu personeli alýmýnda da biliþim okuryazarlýðý standart þartlar arasýna alýnmalý'.' diye konuþtu. Ünüvar, raporda sunduklarý öneriler arasýnda Biliþim Bakanlýðý kurulmasý, internet medyasýnýn kurala tabi tutulmasý ve Basýn Ýlan Kurumu'ndan ilan alabilmelerine imkan saðlanmasýnýn da yer aldýðýný sözlerine ekledi. TÜGÝAD Ankara Baþkan Yardýmcýsý Mansur Özdoðan da Ünüvar'ýn sunumu öncesi TÜGÝAD'ý tanýtttý. Merkezi Ýstanbul'da olan TÜGÝAD'ýn Ankara, Bursa ve ukurova Þubesi'nin bulunduðunu, Ege Þubesinin de kurulma aþamasýnda olduðunu belirten Özdoðan, TÜGÝAD üyelerinin toplam cirosunun 50 milyar dolara ulaþtýðýný bildirdi. Özdoðan, sunumun ardýndan Adana Milletvekili olan Prof. Dr. Necdet Ünüvar'a plaket sundu. Dünya Bülteni aðlýk Bakanlýðý, ilaçlarýn yalnýzca eczanelerden alýnabileceðini, internet üzerinden ilaç satýþý kesinlikle söz konusu olmadýðýný açýkladý Saðlýk Bakanlýðý, her ilacýn konumunu takip etmek üzere kurulan Ýlaç Takip Sistemi ile sahte, kaçak ve yasa dýþý ilacýn önlendiðini, kupür sahteciliðinin de ortadan kaldýrýldýðýný açýkladý. Va t a n d a þ l a r ý n ilaçlarýný eczanelerden almalarýnýn büyük önem arz ettiðini belirten Bakanlýk, "Ülkemizde, ilaçlarýn temin edilebileceði tek yer eczanelerdir. Ýnternet üzerinden ilaç satýþý kesinlikle söz konusu deðildir." dedi. Saðlýk Bakanlýðý, son günlerde kamuoyuna da yansýyan sahte aðrý kesici ve benzeri ürünlerle ilgili yazýlý bir açýklama yaptý. Bakanlýða baðlý Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu ile Ýnterpol ve Emniyet kuvvetlerince iþbirliði içerisinde yürütülen operasyonlarda sahte cinsel içerikli ürün ve aðrý kesicilerin ele geçirildiði belirtilen açýklama da, "Eczane/ecza deposu/hastane dýþýnda ele geçirilen ve Sanofi Aventis Ýlaçlarý Ltd. Þti.'nin ruhsatýna sahip olduðu "Novalgin 500mg Tablet" adlý müstahzara ait numunelerin bakanlýðýmýzca yapýlan inceleme ve analiz sonuçlarýnda, 'kutu üzerinde ve blister üzerinde parti numaralarýnýn farklý olduðu (kutu üzerinde: , blister üzerinde: ) ve numunede, etkin madde olarak bulunan Metamizol Sodyum tanýsý YBSK yöntemiyle olumsuz bulunmasý nedeniyle uygun bulunmadýðý" raporlanmýþtýr. Uygun bulunmadýðý bildirilen numunelerin dýþ ambalajý üzerinde , blister üzerinde parti numarasý bulunmasý sebebi ve halk saðlýðýnýn korunmasý amacýyla ileri bir önlem olarak "Novalgin 500mg Tablet" adlý müstahzarýn sadece parti numaralýsýnýn yasal satýþlarý da kurumumuz Ürün Takip Sistemleri (ÝTS) Birimince bloke edilmiþtir. Þu an itibarý ile eczanelerimizde söz konusu ürünün diðer parti numaralýlarýnýn satýþýnda hiçbir yasak ya da kýsýtlama yoktur." denildi. Bakanlýðýn 81 il valiliðinin, kendi illerinde gerekli kontrolleri yapmasý ve kutusunda , blisterinde parti numarasý yazýlý olan ürünlere rastlanmasý halinde ürünün satýþýnýn mühür altýna alýnarak engellenmesi hususunda talimatlandýrýldýðý belirtilen açýklama da, "Hastalarýmýzýn ilaca güvenli eriþiminin saðlanmasý amacýyla her ilacýn konumunu takip et- mek üzere 2010 yýlýnda uygulamaya baþladýðýmýz ve dünyaya örnek olma niteliðinde olan Ýlaç Takip Sistemi ile sahte, kaçak ve yasa dýþý ilacýn önlenmesi, kupür sahteciliðinin ortadan kaldýrýlmasý saðlanmýþtýr. Bu vesileyle tekrar hatýrlatmak isteriz ki, halk saðlýðýnýn korunmasý ve geriye dönüþü olmayan saðlýk problemleriyle karþýlaþýlmamasý için vatandaþlarýmýzýn ilaçlarýný eczanelerden almalarý büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde, ilaçlarýn temin edilebileceði tek yer eczanelerdir. Ýnternet üzerinden ilaç satýþý kesinlikle söz konusu deðildir." ifadelerine yer verildi. Dünya Bülteni Saðlýk Bakanlýðý "Ülkemizde, ilaçlarýn temin edilebileceði tek yer eczanelerdir. Ýnternet üzerinden ilaç satýþý kesinlikle söz konusu deðildir." dedi.

15 Burak Tur hizmet kalitesini belgelendirdi Burak Tur ISO kalite yönetim sistemi belgesi almaya hak kazandý. Dr. Kamu Danýþmanlýk -Proje - Eðitim Sorumlusu Eþref Burçin Özsaçmacý, sertifika hakkýnda bilgi verdi. Brokoli ve dut kanseri tetikliyor James Watson, brokoli, dut ve çileðin kanseri engellemediðini aksine tetiklediðini söyledi. Nobel ödüllü bilim adamý Dr. James Watson, brokoli, dut ve çileðin kanserli hücrelerin vücuttaki yayýlýmýný engellemediðini aksine kansere neden olduðunu iddia etti Moleküler biyolog James Watson, Open biology dergisinde yayýmlanan raporunda, ABD nin kanserle mücadele projesinde yanlýþ ilerlediðini ve tedavi için kullanýlan antioksidanlarýn bazýlarýnýn hastalýðý tetikliyor olabileceðini ifade etti. Uzmanlara göre; proteinler, kanserli hücrelerin vücutta hýzla yayýlmasýna neden oluyordu. Brokoli, çilek ve dut gibi ürünler de bu proteinlerin üretimini engelleyerek saðlýðý koruyordu. "KEMOTERAPÝ ENGELLE- NEBÝLÝR" Radyoterapi ve birçok kemoterapi türü, oksijen radikalleri ortaya çýkararak kanserli hücreleri yok ediyor. Bu tedaviler, hücrelerin kendini imha etmesini saðlýyor.watson, sanýldýðýnýn aksine eðer bir kanser hastasý çilek, böðürtlen, dut veya diðer antioksidanlar ile besleniyorsa, bu kemoterapinin iþlemesini engelleyebilir tezini ortaya attý. Watson, Herkes antioksidanlarýn çok iþe yaradýðýný düþünüyor... Ancak ben, bu maddelerin kanserli hücreleri öldürmemizde bize engel olduðunu düþünüyorum diye konuþtu. Dünya Bülteni amu Danýþmanlýk -Proje - Eðitim KSorumlusu Eþref Burçin Özsaçmacý, Burak Tur un 2012 yýlý içerisinde hizmet aðýný geniþleterek, verdiði hizmetlerin kalitesini artýrarak sektöründe lider konuma gelme adýna attýðý adýmlara bir yenisini ekleyerek ISO kalite yönetim sisteminin alt yapýsýný oluþturduðunu belirtti. Bu kalite yönetim sistemi kapsamýnda irtibat bürosu, rehber personelleri, servis personelleri ve diðer çalýþan personellerine kalite yönetim sistemi eðitimleri verildiðini, Kamu Danýþmanlýk & Eðitim firmasýnýn uzman kadrosu tarafýndan verilen eðitimler ve firma yapýlanmasýndaki deðiþiklikler sonucu ISO kalite yönetim sistemi belgesi almaya hak kazandýðýný ifade eden Özsaçmacý, Eðitimler standartlara uygun hizmet anlayýþý içerisinde hizmeti gerçekleþtirirken müþteri isteklerini, müþteri taleplerini alýrken geri bildirimlerini müþteri beklentileri ölçüsünde karþýlayabilmeleri ve personelin bu hizmet kalitesi ile çalýþmalarýný þekillendirmeleri için gerçekleþtirilmeyi amaçlayan kalite sisteminin sürekliliði anlamýnda sistem oluþturulmasýný amaçlamaktadýr. diye konuþtu. ntioksidanlar kanseri öldürmüyor, te- görüþüne karþý bilim insanla- 'Atikliyor' rý "Brokoli kanser savar bir bitkidir" dediler. DNA nin çift sarmallý yapýsýný keþfeden iki bilim insanýndan biri olan James Watson'un hazýrladýðý rapordaki çarpýcý açýklamalar bilim dünyasýnda yeni bir tartýþma baþlattý. Watson'un "antioksidanlar kanseri öldürmüyor, tetikliyor" þeklindeki çalýþmasýna karþý görüþ bildiren bilim insanlarý "Brokoli kanser savar bir bitkidir" dediler. BROKOLÝ KANSER SAVAR BÝR BÝTKÝDÝR Son yýllarda en önemli saðlýklý gýda geliþmelerinden biri olan brokoli filizinin, yoðun vitamin ve minerallerin yanýsýra çok güçlü anti-kanserojen madde olan Sulphoraphane içermesiyle en güçlü kanser savaþçýsý bitkilerden biri olduðu belirtildi. Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Tülay Aktaþ Onkoloji Hastanesi Ýç Hastalýklarý ve Týbbi Onkoloji Uzmaný Doç. Dr. Canfeza Sezgin, Sulphoraphane ýn sadece kanser hücrelerini deðil, kanser kök hücrelerini de yok ettiðini açýkladý. Yeditepe Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Anabilim Dalý Baþkaný Prof.Dr. Erdem Yeþilada ise Brokoli etkisini vücutta faz II detoksifikasyon enzimlerini (glutatyon-stransferaz) uyararak gösterirler. diyerek Brokolivücutta meydana gelen zararlý maddelerin (metabolitler) etkisiz hale dönüþtürülerek böbreklerden atýlmasýný saðlayan vücudun savunmacý, temizlikçi elemanlarýný desteklerler. Tamamen bir destek kuvveti. Bu etkileri bilimsel olarak ortaya konulmuþ, gerek klinik çalýþmalar ve gerekse saha çalýþmalarý ile doðrulanmýþtýr. dedi. Prof. Dr. Paul Talalay ýn uzun yýllardýr brokoli üzerinde sürdürdüðü çalýþmalar büyük deðer taþýyor. Brokoli ve antioksidanlarýn kansere karþý yürütülen savaþtaki yararlarý konusunda bilim insanlarýnýn açýklamalarý þöyle: Prof. Dr. Paul Talalay John Jacob Abel Ödüllü Johns Hopkins Üniversitesi Týp Fakültesi Farmakoloji ve Moleküler Bilimler Bölümü Brokolinin lifleri, A vitamini, C vitamini, folik asit ve kalsiyum gibi beslenme açýsýndan deðeri olan birçok fayda saðlar. Bunun yaný sýra brokoli glukosinolatlar denilen fitokimyasallarý (bitkilerde doðal olarak var olan bir kimyasal bileþik) içermektedir. Ayný zamanda SGS olarak bilinen bir glukosinolat glukorafanin- vücudu kansere ve diðer hastalýklara karþý koruyan bir grup enzimin faaliyetini arttýran sulforafaný üretmektedir. Bu bileþiklerin bitkiler tarafýndan esasen yýrtýcý hayvanlara karþý savunma olarak üretildiðine inanýlmaktadýr.(fahey 1997). Isý açýsýndan istikrarlý ve suda eriyebilen glukosinolatlar, glukorafanini sulforafana dönüþtüren fakat fiziksel olarak glukosinolatlardan ayrý olduðu için normalde aktif olmayan mirosinazý enzimiyle birlikte bitki hücrelerinde mevcuttur. iðneme veya yemeðin hazýrlanmasý sonrasýnda, enzim serbest kalmakta ve sulforafan oluþumu baþlamaktadýr. Ancak her ne kadar mirosinaz ýsýtma sonucunda (örneðin piþirme) etkinliðini yitirse de, insanýn mide-baðýrsak kanalýnýn mikroflorasý bu dönüþümü gerçekleþtirmektedir (Shapiro 1998; 2001). Bu enzim dönüþümü kritik önem taþýmaktadýr çünkü sulforafan bu bileþiklerin biyolojik olarak aktif olan formudur. Glukorafaninin hayvanlarda ve insanlarda sulforafanýn temin edilmesinde etkili bir ön taþýt olduðuna dair oldukça fazla sayýda kanýt vardýr yýlýnda, bizim laboratuar ekibimiz brokoli ve lahana gibi kireçli sebzelerde mevcut olan sulforafan glukosinatýn (SGS) öncüsü olduðu sulforafaný izole ettiðini belirledi. Kanýtlar sulforafanýn dolaylý bir antioksidan olarak fonksiyon gösterdiðini ve uzun dönemlerde tek seferde birçok serbest radikali nötralize etmeyi baþardýðýný göstermektedir. Vücutta hücreleri oksidanlarýn, toksinlerin ve her gün hücrelerimize saldýran diðer tehditlerin verebileceði hasara karþý korumaktan sorumlu bir enzimler ailesi Faz 2 enzimleri- bulunduðu keþfettik. Bu Faz 2 enzimleri sistemi vücudun kendisini korumasýna yardým etmek için milyonlarca yýllýk bir süreçte doða tarafýndan geliþtirilmiþtir. Ancak bu enzim sistemleri her zaman maksimum verimle çalýþamamaktadýr. Biz bu enzimleri harekete geçirebilen ve böylece hücreyi bu tür hasarlara karþý koruyabilen belirli bileþikler belirledik. Bu bileþiklerden biri antioksidanlar olarak bilinmektedir. Antioksidanlar serbest radikallerin sebep olduðu hasardan hücrelerimizi koruyan fitokimyasalar, vitaminler ve diðer besin maddeleridir. Oksidasyona baðlý hücre hasarýnýn kanserin ortaya çýkmasýnda, yaþlanmada ve birçok kronik hastalýkta rol oynadýðý düþünülmektedir. Antioksidanlar oksidasyonu engelleyemeye yardýmcý olabilir, baðýþýklýk sisteminin tepkilerini arttýrabilir ve muhtemelen enfeksiyon ve kanser riskini azaltabilir. Brokolide bulunan ve uzun etkili birantioksidan olan SGS, 72 saat boyunca (üç gün) etkisi kanýtlanmýþ koruma saðlamaktadýr ve bu süre C ve E vitaminleri ve beta karoten gibi etkisi sadece birkaç saat süren direkt antioksidanlarýn etki süresinden uzundur. Bunun yaný sýra bizim laboratuarlarýmýzda ve dünyadaki diðer laboratuarlarda yapýlan çalýþmalar Faz 2 detoksifikasyon enzimlerinin ayný zamanda anti-bakteriyel, anti-enflamatuar, anti-uv-iþýðý-hasarý etkilerine ve potansiyel faydalarý oldukça arttýran diðer eylem biçimlerine sahip olduðunu göstermeye odaklanmýþtýr. alýþmalarýmýza brokolinin hastalýk önleyici bileþenleri ve en etkilisi sulforafan olan fitokimyasallarý içerdiði keþfettiðimiz 1990 lý yýllarda baþladýk. Doðal bir bileþik olan sulforafan, koruyucu enzimleri harekete geçirerek vücudun doðal kanserle mücadele etme yeteneðini aktive etmektedir ve Bilimler Akademisi Toplantýlarý adlý yayýnda basýlan bu keþif tüm dünyanýn ilgilisi çekti ve taze sebze tüketiminin arttýrýlmasý ile kanser riskinin azalmasý arasýndaki baðlantýya dair anlayýþýmýzda bir devrim yarattý. Bundan sonra yapýlan çalýþmalar sulforafanýn göðüs ve kolon kanserinin ve ayný zamanda farelerde diðer tümörlerin geliþimini önlediðini ve kanserin önlenmesinden ve kansere karþý korunmada önemli bir rol oynadýðýný ortaya çýkardý. Bitkiler üzerine uzman bir kiþi arayýþýmýz sonrasýnda, Dr. Jed Fahey 1993 te ekibe katýldý ve brokoliyi bu derece önemli kýlan sýrlarýn ne olduðunu araþtýrmaya baþladý. Kýsa bir süre içinde Dr. Fahey bitki ne kadar küçük olursa, kemo-koruyucu veya kanserle mücadele etkisinin de o kadar fazla olduðu buldu. Tohum sulforafanýn öncü molekülünün (sulforafan glukosinolat veya SGS) en konsantre durumda yer aldýðý kýsmýdýr ve bu madde bitki büyüdükçe sulanmaktadýr. Genetik de bu iþte bir rol oynamaktadýr; bu yüzden çok yüksek seviyelerde sulforafan glukosinat içeren bitki türleri yetiþtirdik. Zaman içinde, brokolide bulunan bu önemli koruyucu bileþiðin genç üç günlük brokoli filizlerinde daha olgun brokoli bitkilerine nazaran 20 misli fazla olduðunu ve bunlarýn tohumdan çýkarýlabileceðini bulduk. John Hopkins Üniversitesi nde ve tüm dünyada yer alan laboratuarlarýmýzda yapýlan 10 yýllýk araþtýrmalar sonrasýnda, elde edilen sonuçlar sulforafanýn potansiyel kanser önleyici etkileri olduðunu gösterdi. Araþtýrma ekibimiz þu anda sulforofan ve saðlýðý koruyan ve kanseri önleyebilen diðer fitokimyasallar üzerinde çalýþmaya devam ediyor. Johns Hopkins Üniversitesi bilim adamlarýnýn gerçekleþtirdiði çalýþmalarýn sonunda brokolinin içinde keþfettikleri sulforaphane glucosinolate maddesinin kanserden korunmaya yardýmcý olduðuna dair 700 e yakýn bilimsel çalýþma yayýnlanmýþtýr. CUMARTESÝ 12 OCAK Model uçak yapýmý programýný baþarýyla tamamlayan öðrenciler belgelerini aldýlar. Sertifikalarýný aldýlar imar Sinan Halk Eðitim Merkezi Mtarafýndan Model Uçak Rehber Öðretmeni Halil Manuþ rehberliðinde açýlan model uçak yapýmý programýný baþarýyla tamamlayan öðrenciler belgelerini aldýlar. Kurs bitirme belgelerini ve model uçak sertifikalarýný alan öðrencilerin baþarýlarý ve mutluluðunun kendilerini de mutlu ettiðini belirten Rehber Öðretmen Halil Manuþ, Kursun okulumuzda açýlmasýnda katký saðlayan Mimar Sinan Halk Eðitim Müdürü M. Oðuz Ýyibil e tüm öðrencilerimiz adýna teþekkür ederiz. dedi. Brokoli savaþý baþladý 'Antioksidanlar kanseri öldürmüyor, tetikliyor' görüþüne karþý bilim insanlarý "Brokoli kanser savar bir bitkidir" dediler. Doç. Dr. Canfeza Sezgin Ýç Hastalýklarý ve Týbbi Onkoloji Uzmaný Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Tülay Aktaþ Onkoloji Hastanesi Brokoli filizinde bulunan sülforafan isimli doðal bileþik, kanser hücrelerinin yaný sýra kanser kök hücrelerini öldürmektedir. Ayrýca hava kirliliði, sigara içilmesi, hepatit hastalýðý, kolesterol yüksekliði gibi durumlarda insanlarda ciddi yararý olduðu bilimsel çalýþmalarda gösterilmiþtir. Bu nedenle üzerinde en çok durulan antikanser doðal ürünler arasýnda gelmektedir. Bilimsel alanda yapýlan yüzlerce araþtýrmada kaliteli standardize brokoli filizinin gerek laboratuar, gerek hayvan, gerekse insan çalýþmalarýnda ciddi bir yan etkisi olmadýðý gösterilmiþtir. Kanser riskini arttýrdýðýna dair hiçbir bilimsel çalýþma bulunmamaktadýr. Brokoli ve benzeri grupta bulunan sebzelerin saðlýk için yararý bilim dünyasýnda tartýþmasýz kabul görmektedir. Daha yeni yapýlan ve Annals of Oncology dergisinde Aralýk ayýnda yayýmlanan yüz binlerce saðlýklý insanýn deðerlendirildiði meta-analizde baþýný brokolinin çektiði sebzelerin bol miktarda tüketilmesinin kalýnbaðýrsak kanserini riskini belirgin þekilde azalttýðý gösterilmiþtir. Özellikle; alkol tüketimi, sigara tüketimi, ciddi hava kirliliði, damar sertliði, þeker hastalýðý, sinir sistemi hastalýklarý ve kanser gibi hastalýklarda serbest oksijen radikali olarak isimlendirilen ve normal saðlýklý hücrelerin gerek hücre duvarýna gerekse genetik þifresine hasar vererek hücrelerin yapýsýnýn deðiþmesine, fonksiyonlarýnýn bozulmasýna neden olan maddelerin vücuttaki miktarý artar. Doðal antioksidan bileþenler (brokoli filizinde, sulforafan; zerdeçalda, curcumin; zenzefildeki, gingerol gibi) bu hasarýn azaltýlmasýnda, normal hücrelerin korunmasýnda yararlý olmaktadýr ve bu birçok bilimsel araþtýrmada gösterilmiþtir. Günümüzde de saygýn bilim adamlarý tarafýndan tamamlayýcý Yeþil Tedavi konsepti bilimsel araþtýrmalar neticesinde geliþtirilmiþ ve uygulanmaktadýr. Prof.Dr. Erdem Yeþilada Yeditepe Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Anabilim Dalý Baþkaný DNA sarmalýný keþfeden Nobelli ünlü bilim adamý James Watson un yayýmlanan bir yazýsýnda ifade ettiði görüþlerine dayanarak antioksidanlarýn zararlý olduðu konusunda yapýlan yorumlar ne derece gerçekçi? Bu kadar ünlü ve saygýn bir bilim adamýnýn görüþlerini tartýþmak elbette haddim olamaz. Ancak burada tartýþýlmasý gereken husus, Prof.Watson un görüþleri deðil, buna baðlý olarak yapýlan yorumlar. Bunca teknolojik geliþmeye raðmen insanoðlu hâla doðanýn ve insan vücudunun gizemi karþýsýnda çaresiz. Bizler içinde bulunduðumuz 21. yüzyýlda, insanlarýn Mars gezegenine üs kurmaya hazýrlandýðý çaðda, hâla Vitaminler etkisiz mi?, Yüksek Kolesterol yararlý mý- zararlý mý? konularýný tartýþýyoruz. Komik deðil mi? Kanýmca burada önemli husus herkesin konuya dar bir açýdan bakmasý. ünkü herkesin yarar ve zarar tanýmý farklý. ünkü insanlar etki veya yararý çizgi karakter Temel Reis in Ispanak konservesi gibi görmek istiyor. Aslýnda tüm insanlar ya da bilim adamlarýnýn beklentileri bu; bir ýspanak konservesi yediðinde müthiþ bir güce eriþmek. Esasýnda gazetelerde yer alan haberi hazýrlýyanlar yaratýcýlýklarýný kullanarak manþete Watson un yorumunu deðil de herkesin gözdesi antioksidanlar ürünleri taþýmýþlar. Brokoli, yaban mersini, nar, sarýmsak, portakal, böðürtlen, zeytinyaðý, zencefil; ne kadar antioksidan varsa... Kanserlerden koruduðu bildirilen ne kadar antioksidan varsa hepsi. Ýnsanlarýn kafasý duman içerisinde; tam bir hayal kýrýklýðý. Gelin þimdi iþin aslýna bakalým! Prof. Watson un söyledileri zaten yeni bir þey deðil. Biraz bilimle uðraþan herkes biliyor; antioksidanlar fazla miktarda kullanýlýrsa prooksidan da olabilir. Yani hücreye, amaçlananýn aksine, oksidatif hasar vermeye baþlayabilir. Ben bu konuyu yazýlarýmda sýklýkla gündeme getiririm. Fazla kullanýldýðýnda su bile öldürebilir. Önemli olan dengeli, ölçülü, uygun kullanýmdýr Gelelim brokoliye; haberlerde yazýlanýn tersine Brokoli bir Antioksidan deðildir. Haberi hazýrlayanlar belli ki antioksidan konusunda bilgi sahibi deðil. Brokoli etkisini vücutta faz II detoksifikasyon enzimlerini (glutatyon-s-transferaz) uyararak gösterirler. Yani vücutta meydana gelen zararlý maddelerin (metabolitler) etkisiz hale dönüþtürülerek böbreklerden atýlmasýný saðlayan vücudun savunmacý, temizlikçi elemanlarýný desteklerler. Tamamen bir destek kuvveti. Bu etkileri bilimsel olarak ortaya konulmuþ, gerek klinik çalýþmalar ve gerekse saha çalýþmalarý ile doðrulanmýþtýr. Kaynak: Ajanslar

16 16 CUMARTESÝ 12 OCAK Ýskilip te bir yýlda 43 yangýn ep telefonu kullaný- sabit ücretli Ccýlarý, paketler kullandýðý halde paket fiyatýndan daha yüksek faturalarla karþýlaþabiliyor. Bu durum, genellikle kullaným hatalarýndan veya bazý ihmallerden kaynaklanýyor. Cep telefonu kullanýcýlarýnýn þikayet sitesine gönderdiði þikayetlere göre cep yakan kabarýk faturalar konusunda en fazla þikayet edilen 5 konu þöyle: 1- Ýnternet paketinizi aktifleþmeden kullanmayýn Herhangi bir GSM þirketinden aldýðýnýz internet paketlerinden birini aldýktan sonra belki yarým saat belki de 1 saat sonra hemen internete girebiliyorsunuz. Buraya kadar her þey tamam. Fakat genellikle satýn aldýðýnýz paket hakkýnda detaylý bilgi vermemelerinden dolayý ay sonun da 3 Bin TL gibi bir faturayla karþýlaþabilirsiniz. Bu nasýl oluyor! Her hangi bir internet paketi aldýktan sonra paketiniz aktif hale getirilmemiþse/unutulmuþsa/gözden kaçmýþsa/satýn aldýðýnýz þube bildirmemiþse vs ve siz internet paketiniz aktif hale getirilmeden 1-2 gün kullanmýþsanýz ayda sadece þu kadar dedikleri tarifelerin dýþýnda farklý bir ücretle faturanýza yansýtýyorlar. Ýnternet A merikan bilim adamlarý, iç kulakta sesleri algýlayan saç kýlý þeklindeki reseptörleri yeniden üreterek farelerde saðýrlýðý tedavi etmeyi baþardý. "Neuron" dergisinde yayýmlanan araþtýrmaya göre, farelere enjekte edilen bir ilaçla iç kulakta bulunan Corti organýnda yeni ince kýllarýn oluþmasý saðlandý. Tedavi sonucu iç kulaklarýnda saðlýklý reseptör bulunmayan ve hiçbir þey duymayan fareler, trafik gürültüsü ya da kapý çarpmasý gibi sesleri duymaya baþladý. Harvard Üniversitesi Týp Fakültesi araþtýrmacýlardan Albert Edge, Ýskilip Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü 2012 yýlýnda 43 yangýna müdahale etti. Cepte yüksek faturaya dikkat! Cep telefonu kullanýcýlarý, sabit ücretli paketler kullandýðý halde paket fiyatýndan daha yüksek faturalarla karþýlaþabiliyor paketinizi kullanmadan önce arayarak internet 3- Cevapsýz çaðrýlara dikkat! rý gelirse sakýn geri aramayýn. Merak sonrasý paketinizin aktifleþtirip Dünyanýn farklý altýndan kalkamayacaðýnýz aktifleþtirilmediðini teyit yerlerinde kurulan sahte bir fatura ile karþý ediniz. çaðrý merkezlerinden karþýya kalabilirsiniz. 2- Virüsler faturalarý þiþiriyor! Ýnternete cep telefonlarý aracýlýðýyla baðlanan kullanýcýlarý bekleyen vatandaþlarýn telefonlarýna gelen çaðrýlar, kabul edilmesi veya geri aranýlmasý durumunda yüksek faturalara neden 4-"Ýptal Ediyorum" demeyi unutmayýn! Taahhüdünüzün bitim tarihinden sonra ve fatura kesim tarihi- virüslerin sayýsý olabiliyor ve nizden önce tarife deði- gün geçtikçe artýyor. Hackerler güvenli olmayan internet sitelerine zararlý kodlar ekliyorlar. Cep telefonlarý arasýnda yayýlan virüsler bilmediðimiz +359 kodlarý ile baþlayanlar baþta olmak üzere, bu numaralar geri aradýðýnýz zaman hattýnýz özel hatlarýn tarifesi ile ücretlendiriliyor. Bu þikliðinizi ya da iptal iþleminizi gerçekleþtirin. Yeni fatura döneminden itibaren X tarifesini kullanmak istiyorum eski tarifemi iptal etmek isti- çeþitli yurt dýþý dolandýrýcýlar sürekli yorum demeyi unutma- numaralarýna mesaj ya da çaðrý atýyor. Masanýn üstünde duran telefon kendi kendine fark ettirmeden mesaj yolluyor ama ne giden kutusunda ne mesaj var ne de iletildi raporu var. Haberimiz dahi olmadan yapýlan bu iþlemler sürpriz cep faturasý ile karþý karþýya kalmamýza neden oluyor. yeni yöntemler deneyerek vatandaþlarý dolandýrmaya devam ediyor. Yeni bir dolandýrýcýlýk yöntemi olan bu yöntem ile telefonunuz bir kez çalýyor ve kapanýyor. Siz cevapsýz çaðrýyý gördüðünüzde numarayý geri arýyorsunuz. Bu tuzaða düþmemek için, tanýmadýðýnýz bir numaradan size cevapsýz çaðyýn. Anlýk deðiþiklik yapmanýz durumunda, son faturanýza, eski tarifenin aylýk sabit ücretinin tamamý ve yeni tarifenin aylýk sabit ücreti fatura kesim tarihine kadar kullandýðýn oranda yansýr. Ýleri tarihli deðiþiklik yapmanýz durumundaysa, fatura kesim tarihinden itibaren yeni tarifeniz devreye girer daha önce yetiþkin memelilerde saç kýlý þeklindeki reseptörlerin yeniden üretilemediðini, bu nedenle keþfin bilim dünyasýnda büyük bir heyecan yarattýðýný belirtti Canlýlarýn iþitmesi için ses dalgalarýnýn, beynin anlayabileceði elektriksel uyarýlara dönüþmesi gerekiyor. Mekanik titreþimler, iç kulaktaki Corti organýnda bulunan kýllarýn titreþmesine yol açýyor. Titreþimin neden olduðu elektriksel uyarý beyne gönderiliyor. Ýþitme sorunlarýnýn büyük bir kýsmý, bu ince kýllarýn hasar görmesi sonucu ortaya çýkýyor. Kaynak: A.A ve faturalarýna da yeni tarifenin sabit ücreti yansýmaya baþlar. Gelen þikayetlere göre birçok gsm operatörü tarife deðiþikliði yapmak isteyen cep telefonu kullanýcýsýnýn eski paketini iptal etmeyerek çift paket ödemek zorunda býrakýyor. ift fatura þoku yaþamamak için dikkat edin" 5-Facebook senkronizasyonu açýk olanlara fatura þoku "iphone ios 6 yazýlým güncellemesi yapan kullanýcýlardan bu konuda çok fazla þikayet alýyoruz. Cep telefonunda Facebook senkronizasyonu açýk olan kiþiler dikkat etmeli. ünkü kýsa mesaj gönderdiði kiþi Iphone kullanýcýsýnýn hem telefon rehberinde hem de Facebook hesabýnda ekli ise gönderilen mesaj bu hesapta ekli olan kiþilere otomatik olarak multimedya mesajý olarak gönderiliyor. Bu nedenle kýsa mesaja göre daha farklý ücretlendirilmekte. iphone kullanýcýlarý benzer sorunlarý yaþamamak için telefon ayarlarýndan sýrasý ile menüye girip oradan telefon ayarlarýndan Facebook'u bulup buradan kiþileri kapalý durumuna getirmeli." Kaynak: Sikayet- Var.com Saðýrlýk tedavisinde büyük keþif Amerikan bilim adamlarýsaðýrlýðý tedavi etmeyi baþardý. orum un Ýskilip Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü nün 2012 yýlýnda 43 yangýna müdahale ettiði bildirildi. Ýskilip Belediyesi Ýtfaiye Amiri Osman Aktürk, 2012 yýlýnda ilçede 16 ahþap bina, 4 beton arma ev, 2 araç, 1 orman fidanlýðý, 3 samanlýk, 17 anýz yangýný olmak üzerede toplam 43 yangýn çýktýðýný söyledi. Aktürk, çýkan yangýnlarda 4 kiþinin hayatýný kaybettiðini, 5 i büyükbaþ olmak üzere 6 hayvanýnda telef olduðunu bildirdi. Ev yangýnlarýnýn 5 inin elektrik kontaðýndan, 2 sinin bacadan, 3 nün de sabotaj, 2 araç yangýnýnýn ise LPG tüpünden çýktýðý belirtildi. Özel Samanyolu Eðitim Kurumlarý Yönetim Kurulu Baþkaný Latif Gülbay, Yönetim Kurulu Üyesi Memduh ýkmaz ve Samanyolu Koleji Müdürü Ahmet Uyanýk dün eðitim-öðretim çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. zel Samanyolu ÖEðitim Kurumlarý Yönetim Kurulu Baþkaný Latif Gülbay, Yönetim Kurulu Üyesi Memduh ýkmaz ve Samanyolu Koleji Müdürü Ahmet Uyanýk dün bir basýn toplantýsý düzenleyerek, eðitim ve öðretim yýlýnda hizmete açýlacak olan Saðlýk Meslek Lisesi hakkýnda bilgi verdi. Samanyolu Koleji Okul Müdürü Ahmet Uyanýk, "Farkýmýz Eðitim Anlayýþýmýzda" düþüncesiyle 1996 yýlýndan beri orum'da hizmet veren Özel Samanyolu Eðitim Kurumlarý'nýn eðitim halkasýna eðitim öðretim yýlýnda Özel Saðlýk Meslek Lisesini de kazandýracaðýný söyledi. Özel Samanyolu Koleji Okul Müdürü Ahmet Uyanýk þöyle dedi; " Ülkemizin günümüz þartlarýnda saðlýk alanýnda ara eleman ihtiyacýnýn olduðu bir gerçek. Saðlýk sektöründe de eðitimin kalitesine inanýyoruz. Mevcut Anadolu Lisesi ve Anadolu öðretmen Lisesinin yanýnda Özel Saðlýk Meslek Lisesiyle de orum'a hizmet vermek istiyoruz. Bu düþünceyle orum Samanyolu Eðitimi Kurumlarý olarak öðretim sezonunda Özel Saðlýk Meslek Lisesini hizmete sunacaðýz. Kurulduðu günden beri "Kaliteli Ýnsan" yetiþtirme felsefesi ile yoluna devam eden kurumumuz eðitimde adýndan söz ettirmeye devam edecek. 16 yýldýr yüksek kalite standartlarýnda eðitim vererek ülkemizin baþarýlý öðrencilerini yetiþtiren Samanyolu Eðitim Kurumlarý olarak çaðýmýzýn gerektirdiði modern eðitim ortamlarýný ve teknolojik geliþmeleri öðrencilerine sunma gayreti içerisindeyiz. Yeni açacaðýmýz Özel Saðlýk Meslek Lisemizle öðrencilerimize daha modern, teknolojik, sosyal ve fiziksel imkânlarla hizmet sunmayý düþünüyoruz. Öðrencilerimizin hayata en güzel þekilde hazýrlanmasý, kabiliyetlerinin geliþtirilmesi konusunda alanýnda Yeni Golf için test sürüþü eni Golf test sürüþü bugün saat te YVolkswagen Yetkili Satýsý Ahlatcý da yapýlacak. Ankara Yolu 7. km de yapýlacak kokteyl ve test sürüþüne tüm orumlular davet edildi. K Ýþ kazasý üçük Sanayi Sitesi nde meydana gelen kazada bir iþçi yaralandý. M.U. isimli stajyer genç, iþyerinde elini torna makinesine sýkýþtýrdý. Yaralanan iþçi tedavi altýna alýndý. Sanayi 3. Cadde de meydana gelen bir baþka kazada ise A.C. isimli iþçi elini freze makinesi býçaðý ile kestirdi. Yaralý iþçi hastaneye kaldýrýldý. uzman eðitimcilerle çalýþan Özel orum Samanyolu Eðitim Kurumlarý baþarý ivmesine hýz kazandýracak. Üniversite giriþ sýnavlarýnda, ulusal, uluslararasý bilim olimpiyatlarýnda gösterdiði baþarýlarla adýndan sýkça söz ettiren kurumlarýmýz yeni açýlacak olan Özel Saðlýk Meslek Lisesi ile öðrencilerini Türkiye'nin en kaliteli üniversitelerine yerleþtirmeye devam edecek. Anaokulu, ilköðretim, Anadolu Lisesi, Anadolu Öðretmen Lisesi ve Saðlýk Meslek Lisesini bünyesinde barýndýracak olan okullarýmýz üniversiteye kadar öðrencilerimize kaliteli eðitim hizmeti sunacaktýr. Ayrýca öðretim yýlýnda hizmete girecek olan "Merkez Eðitim" kampüsüne de deðinen Uyanýk : " Binevler mevkiinde inþaatý süren merkez kampüsümüzü de önümüzdeki öðretim yýlýnda eðitim öðretime açacaðýz. Yeni kampüsümüzde 1020 öðrenci eðitim görecek m2 kapalý alana sahip okulumuzda Anaokulu, Ýlköðretim ve Lise eðitim binalarýyla yurt binasý,11 laboratuvar, 43 derslik, kütüphane, kafeterya, yemekhane,iki kapalý beden eðitimi salonu da yer alacak. Akýllý tahta sistemiyle donatýlacak sýnýflarýmýzda günümüz teknolojisinin en modern imkanlarý kullanýlacak. Ayrýca dört adet açýk basketbol, iki adet voleybol, bir adet tenis kordu da öðrencilerimizin sportif ihtiyaçlarýný karþýlayacak nitelikte olacak." TÜMSÝAD basýn toplantýsý T Samanyolu Saðlýk Meslek Lisesi yolda üm Sanayivi ve Ýþ Adamlarý Derneði (TÜMSÝAD) orum Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Akýn, TÜMSÝAD Karadeniz Samanyolu Koleji Müdürü Ahmet Uyanýk, okulun yeni eðitim yatýrýmlarýný anlattý. Bölgesi 5. Ýl Baþkanlarý ve Sektör Kurullarý Komisyon toplantýlarýnýn orum Þubesi ev sahipliðinde yapýlacaðýný bildirdi. Akýn, bu kapsamda bugün saat 10:15 de Anvatar Termal Otel de bir basýn toplantýsý yapýlacaðýný söyledi. Elektrik direðine çarptý nönü Caddesi nde meydana gelen kazada sürücü Ýelektrik direðine çarptý. A.S. araçla giderken direksiyon hakimiyetini kaybedip refüjdeki elektrik direðine çarptý. Kazada yaralanan sürücü hastanede tedavi altýna alýndý. At arabasý ile çarpýþtý ungurlu da otomobil ile at arabasý çarpýþtý. S O.K. otomobil ile giderken Yasemin Sokak ta Ý.A. ýn kullandýðý at arabasý ile çarpýþtý. Kazada aðýr yaralanan at arabasý sürücüsü O.K. ilçede yapýlan ilk tedavisinin ardýndan ileri tetkik ve tedavi için Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi.

17 CUMARTESÝ 12 OCAK Liseli Gençler Masa Tenisi nde kupalar sahiplerini buldu L Kargý Anadolu Öðretmen ve Samanyolu þampiyon Kýzlarda sekiz okulun mücadelesi sonunda Kargý Anadolu Öðretmen Lisesi þampiyonluðu kazanýrken erkeklerde ise onbir okulun mücadelesi sonunna Samanyolu Anadolu Koleji en büyük kupanýn sahibi oldu iseli gençler Masa Tenisi il birinciliðinde kýzlarda Kargý Anado- 17 lu Öðretmen Lisesi erkeklerde ise Samanyolu Anadolu Lisesi okullarý Erkeklerde birinci olan Samanyolu Koleji nin kupasýný Milli Eðitim Þube Müdürü Hüseyin Ünlü verdi þampiyonluðu kazandý. Atatürk Spor Salonu nda iki gün süren ma- sa tenisi il birinciliði müsabakalarýna kýzlarda 8, erkeklerde ise 11 okul Erkeklerde ikinci olan Osmancýk Anadolu Lisesi nin kupasýný Masa Tenisi Ýl Temsilcisi Köksal Gül verdi mücadele etti. Ýki gün süren il birinciliðinde kýzlarda sekiz takým dörderli iki gruba ayrýldý. Yapýlan maçlar sonunda gruplarýnda ilk iki sýrayý alan dört takým final grubunda mücadele etti. Kargý Anadolu Öðretmen Lisesi üç maçýndan da galibiyetle ayrýlarak namaðlup þampiyonluðu kazanýrken Özel Pýnar Anadolu Lisesi iki galibiyet ve bir maðlubiyetle ikincilik kupasýyla Erkeklerde üçüncü olan Anadolu Ýmam Hatip Lisesi nin kupasýný Cumhuriyet Lisesi Beden Eðitimi Öðretmeni Okullu Yýldýz Kýzlar Voleybol dün oynanan üç maçla baþladý Ý ki grupta sekiz okulun mücadele edeceði yýldýz kýzlar voleybol il birinciliðinde dün üç maç oynandý. A grubundaki ilk maçta 23 Nisan Ortaokulu, TOKÝ Þehit Þükrü Özyol önünde zorlanmadan 2-0 lýk galibiyetle ayrýldý. Grupta oynanmasý gereken diðer maçta ise Mimar Sinan Ortaokulu rakibi Alaca Denizhan çýkmadýðý için hükmen galip sayýldý. B grubundaki maçta ise Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu, Ýskilip Atatürk Ortaokulu nu 2-0 la geçerken Mecitözü YÝBO ise büyük çekiþmeye sahne olan bir mücadele sonunda Merkez YÝBO yu 2-1 yenerek gruba galibiyetle baþladý. Gruplarda ikinci maçlar 14 Ocak pazartesi günü oynanacak. Türkiyem: 2 - ÝskilipÝSKÝLÝP Atatürk: 0 SALON : ATATÜRK ORTAOKUMahmut Atalay. HAKEMLER : Hasan Olgun, Ay- þegül Yýldýrým. TÜRKÝYEM ÝMAM HATÝP ORTAOKULU: Merve Oruç, Fatma, Þey- da, Betül, Sema, Yeþim, Tuðba, Merve Köylü, Ayþegül. LU: Emine, Tülay, Sultan, Nurgül, Kader, Ayþenur, Gamze Satýlmýþ, Esra, Betül, Gamze Ýmal, Nadire. SETLER: 1. Set: 25-22, 2. Set: (Türkiyem Ortaokulu). 23SALON Nisan : 2 - TOKÝ Þ. Þükrü Özyol: 0 : Mahmut Atalay. HAKEMLER : iðdem Menteþe, Metin Küçükakman. 23 NÝSAN ORTAOKULU: Ýrem, Emine, Yasemin, Aleyna, Nida, Merve, Kübra, Aydan, Ezgi, Ayça, Gizem, Dil- teselli buldu. Cumhuriyet Lisesi kýz takýmýnýn üçüncülük kupasýný aldýðý genç bayanlar masa tenisinde Osmancýk Ömer Derindere Anadolu Lisesi ise dördüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Genç erkeklerde ise 11 takým baþvurdu ancak bir okul lisanslarýný ibraz edemediði için ihraç edildi ve on takým ilk turda bir dörtlü iki üçlü gruba ayrýldý. Oynanan maçlar sonunda gruplarýnda ilk iki sýrayý alan altý okul üçerli iki gruba ayrýlarak mücadele ettiler. Yapýlan müsabakalar sonunda gruplarýnda ilk iki sýrayý alan okullar çapraz olarak yarý finalde karþýlaþtýlar. Yarý final maçlarýný kaybeden Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ile Anadolu Öðretmen Lisesi okullarý üçüncülük dördüncülük maçý yaptýlar. Zorlu mücadeleyi 3-2 kazanan Anadolu Ýmam Hatip Lisesi üçüncülük kupasýný alýrken Anadolu Öðretmen Lisesi ise dördüncülükle teselli oldu. Erkekler fnal maçýnda ise Samanyolu Anadolu Koleji ile Osmancýk Anadolu Lisesi takýmlarý karþýlaþtý. Final maçýnda rakibine 3-1 lik üstünlük saðlayan Samanyolu Anadolu Koleji þampiyonluðu kazanýrken Osmancýk Anadolu Lisesi üçüncü oldu. Final maçýnýn ardýndan düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa ve madalyalarý verildi. Kýzlarda þampiyon olan Kargý Anadolu Öðretmen Lisesi kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Þube Müdürü Satý Yücel verdi. Kýzlarda ikinci olan Özel Pýnar ýn kupasýný Okul Sporlarý Ýl Temsilcisi Baki Aygün verdi Kulüple Yýldýz kýzlar basketbol da mücadele sürüyor K ruba. TOKÝ ÞEHÝT ÞÜKRÜ ÖZYOL ORTAOKULU: Elif, Tutku, Hatice, Büþra, Feyza, Melike, Safiye, Berna, Armaðan, Þura, Buket, Sevil. SETLER: 1. Set: 25-12, 2. Set: 25- Mecitözü YÝBO:2 Merkez YÝBO: 1 SALON : Mahmut Atalay. HAKEMLER :Muttalip Özpamuk, Tuncay Sevim. MECÝTÖZÜ YATILI ÝLKÖÐRETÝM BÖLGE OKULU: Ceren, Melisa, Hasret, Hava, Funda, Özlem, Þafak, Aylin, Simge, Hamide, Baþak. MERKEZ YATILI ÝLKÖÐRETÝM BÖLGE OKULU: Buse, Emel, Elif Ertatlý, Ayþe, Meltem, Kübra, Selime, Tuðçe, Elif Nur, Büþra. SETLER: 1. Set: 25-22, 3. Set: 1816 (Mecitözü YÝBO), 2. Set: (Merkez YÝBO). ulüplü Yýldýz kýzlar basketbolda mücadele bugün ve yarýn oynanacak altý maçla devam edecek. Atatürk Spor Salonu nda oynanacak maçýn programý þöyle: Bugün. Saat Yibo Gençlikspor - HE Kültürszpor B. Saat Gençlikspor - Gençlik Görkemspor. Saat HE Kültürspor A Basketbol Ýhtisasspor. Yarýn: Saat Yibo Gençlikspor Gençlik Görkemspor. Saat HE Kültürspor B Basketbol Ýhtisaspor. Saat Gençlikspor - HE Kültürspor A. Kýzlarda üçüncü olan Cumhuriyet in kupasýný Kapalý Yüzme Havuzu amiri ve Masa Tenisi hakemi Hasan Kýzlarda dördüncü olan Osmancýk Anadolu Lisesi nin kupasýný Beden Eðitimini öðretmeni Özgür Uygun verdi

18 18 CUMARTESÝ 12 OCAK Ayyýldýz, Kastamonu da rövanþ peþinde Bayanlar Hentbol 1. liginde ikinci yarýnýn ilk maçýnda temsilcimiz Ay Yýldýzspor, yarýn Kastamonu Üniversitesi deplasmanýnda puan mücadelesi verecek. Ýlk maçta evinde rakibine bir golle yenilen Ay Yýldýz rövanþý almak istiyor. H entbol Bayanlar 1. Liginde temsilcimiz Ay Yýldýzspor ikinci yarýnýn ilk maçýnda yarýn Kastamonu Üniversitesi deplasmanýnda galibiyet arayacak. Ligin ilk yarýsýrný 4 puanla üçüncü sýrada kapatan Ay Yýldýzspor ikinci yarýnýn ilk haftasýnda yarýn saat de Kastamonu Atatürk Spor Salonu nda U orum Ay Yýldýzspor hentbol takýmý ikinci yarýnýn ilk maçýnda yarýn Kastamonu da rövanþý almak istiyor 14 Liginde gruplarda mücadele hafta sonu oynanacak yedi maçla sona erecek. Ýki grupta17 takýmýn mücadele ettiði U 14 liginde final grubunda mücadele edecek iki takým belli oldu. Kýrmýzý Kastamonu Üniversitesi ile karþýlaþacak. Sezonun ilk yarýsýnda evinde oynadýðý ilk maçta rakibine bir golle maðlup olan Ay Yýldýzspor rakibi önünde hem rövanþý almak hemde puan sýralamasýndaki üst sýradaki takýmlara yaklaþmak istiyor. Kastamonu Üniversitesi - orum Ay Yýldýzspor takýmlarý arasýndaki maçý Ýstanbul bölgesi hakemleri L iseli Gençler futsal ikinci tur gruplarda ikinci maçlar oynandý. Yarý finale yükselen üç takým belli oldu. A grubunda Kýz Teknik ve Meslek Lisesi, Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi ni 2-1 yenerek gruptan yarý final biletini aldý. B Grubunda ise ilk maçýný kazanan Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, olelbol da bölgesel Vligde mücadele bugün oynanacak maçlarla baþlýyor. Erkeklerde ilimizi temsil edecek Mimar Sinanspor bugün ankýrý Belediyespor u evinde konuk ederken bayanlardaki temsilcimiz Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor ise yarýn Samsun da ilk maçýna çýkacaklar. Bölgesel Erkekler voleybol ligi H grubunda mücadele edecek olan Mimar Sinanspor ilk maçýnda bugün saat de ankýrý Belediyespor u konuk edecek. Tevfik Kýþ Spor Salonu nda oynanacak maçta temsilcimiz grubundaki ilk maçý kazanarak moral bulmak amacýnda. Grupta diðer maçlarda ise Ankara Beþtepe Spor Salonu nda Ankara Barosu - U 14 de final grubu son iki bilet sahibini buluyor Kýrmýzý grupta orumspor - Gençlerbirliði, Siyah grupta ise HE Kültürspor - Mimar Sinanspor maçlarý final grubuna yükselen son iki takýmý belirleyecek. gruptan orum Belediyespor, siyah gruptan olarak final grubuna Kýrmýzý Grupta takým. Gruplarda ikinci cak. ise PTT Gençlikspor final grubunda mücadele bugün ve yarýn oynanaçýnda ikinci sýradaki yükselecek iki takým ise haftanýn en kritik ma- etmeyi garantileyen iki cak maçlarda belli ola- orumspor ile üçüncü sýradaki Gençlerbirliði arasýnda oynanacak. 18 er puana sahip iki takým arasýndaki maçta kazanan takým ikinci olarak final grubuna yükselmeyi baþaracak. Beraberlik halinde de final grubuna yükselen takým averaj üstünlüðü bulunan orumspor olacak. Siyah grupta da ay- Hakemler açýklandý orumspor U 14 takýmý bugünki maçý kazanarak final grubuna yükselmek istiyor l Hakem Komitesi ilimiz amatör fut- bugün ve yarýn oynanacak Ýbolunda maçlarý yönetecek hakemleri açýkladý. Komite den yapýlan açýklamaya göre haftanýn maçlarý ve bu maçlarý yönetecek hakemler þöyle: U 14 LÝGÝ: orumspor - Gençlerbirliði: Yalçýn Kara Gençlikspor - Ulukavakspor: Furkan Alagöz. orum Belediyespor - imentospor: Mehmet Tuðluk. Alaca Belediyespor - PTT Gençlikspor: Enver Bolat. HE Kültürspor - Mimar Sinanspor: Doðan Akbaþ. Osmancýk Fener Gençlik- Bayat Belediyespor: Emre Alagöz. 1. KÜME U 19 LÝGÝ: HE Kültürspor - imentospor: Mehmet Ali Cýrýl, Baran Avcý, Onurcan Kaya. Eti Lisesi Gençlikspor - Alaca Belediyespor: Hakan Kaya, Emre Alagöz, Doðan Metin. 1. KÜME BÜYÜKLER LÝGÝ: Ulukavakspor- Mecitözüspor: Aykut Hacýoðlu, Özkan Kaya, Yunus Dursun, Ýl Özel Ýdarespor - Osmancýkgücüspor: Yüksel Basar, Yalçýn Kara, Ercan Davarcýoðlu. Hitit Gençlikspor - Alaca Belediyespor: Erdoðan Yandým, Ömür Soytemiz, Ahmet Kandemir. Sungurluspor - Eti Lisesi Gençlikspor: Mahmut Selçok, Halil Sönmez, Ahmet Ecevit. Sungurluspor - Eti Lisesi Gençlikspor: Emrah Okan, M. Zeki Sevim, Furkan Alagöz. Karagümrük e teklif yaðýyor amp deðerlendirme- bulunan Gü- Ksinde naydýn, "4-18 Ocak tarihi arasýnda Antalya Belek'te kamp yapýyoruz. Buradan 20 Ocak'ta Kýrýkhanspor ile oynayacaðýmýz maç için Kýrýkhan'a gideceðiz." Tavþanlý maçý hakkýnda konuþan Günaydýn, "Devre arasý kampýndaki ilk maçýmýzý 1. Lig ekiplerinden Tanþanlý Linyitspor ile oynadýk ve 3-1 kazandýk. Tavþanlý maçýnda oyuncularýmýz mükemmel bir performans sergilediler. hazýrlýk maçý olmasýna raðmen her iki takýmýn performansý üst düzeydi. Mücadele gücü çok yüksek geçen maç izleyenlere keyif verdi" dedi. "2. hazýrlýk maçýmýzý da 3. Lig ekiplerinden Maltepespor ile yaptýk. Bu maçta ideal kadromuzdan sadece 4 oyucumuz oynadý, daha çok yurt dýþýndan denenmeye gelen oyuncalarý izleme fýrsatýmýz oldu. Maç 2-2 bitti." 1. Lig ekiplerinden Göztepe ile hazýlýk maçý oynayacaðýz. Son hazýrýk maçýmýzý da 13 ocak Pazar günü 3. Lig ekiplerinden Aydýnspor ile yapýp hazýrlýk maçlarýný noktalamýþ olacaðýz. Oynadýðýmýz bu hazýrlýk maçlarý sonrasýnda, 'Doðancan Otman, Yemen Taþ, Selahattin Enür, Gökhan Þen ve Ömercan Öndaþ'a birçok kulüpten transfer teklifleri var. Bunlarý deðerlendirmeye alacaðýz.." dedi. Bölgesel Voleybol liginde heyecan bugün baþlýyor Bölgesel Voleybol liginde mücadele bugün oynanacak maçlarla baþlýyor. Erkeklerdeki temsilcimiz Mimar Sinan bugün Tevfik Kýþ Spor Salonu nda saat de ankýrý Belediyespor u konuk ederken bayanlardaki temsilcimiz Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor ise yarýn saat de Atatürk Spor Salonu nda Samsun ný durum söz konusu. Son maça 15 er puanla giren HE Kültürspor ile Mimar Sinan Gençlikspor takýmlarý karþý karþýya gelecekler. Ýki takým arasýndaki bu maçý kazanan takým ikinci olarak final grubuna yükselen son takým olacak. Bu maçýnda beraberlikle sonuçlanmasý halinde averaj üstünlüðü bulunan HE Kültürspor takýmý final grubuna yükselmeyi baþaracak. Grup maçlarýnýn sona ermesinin ardýndan dört takýmýn çift devreli lig statüsünde oynayacaðý final grubu maçlarý sonunda ilimiz temsilcileri belli olacak. Osmancýk Ýsmail Karataþ Saðlýk Meslek Lisesi ni de farklý yenerek gruptan birinci olarak yarý final biletini aldý. A grubundaki maçta ilk maçýndan bir puanla ayrýlan Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi, ilk günü bay geçen Kýz Teknik ve Meslek Lisesi arasýndaki maçta zorlu bir mücadele sonunda 2- Ankara TAÝ ve Ankara ATAspor ile Ankara Eðitim Sanat takýmlarý karþýlaþacaklar. orum Mimar Sinanspor ile ankýrý Belediyespor arasýndaki maçý Sinop tan Y. Ayhan ile orum dan Metin Küçükakman hakem ikilisi yönetecek. Maçýn gözlemciside ilimizden Recep Öztuna. Bayanlardaki temsilcimiz Ýsmail Burak Derinderespor ile ligi Samsun deplasmanýnda yarýn merhaba diyecek. Bu yýl ilk belgesel ligde mücadele edecek olan Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor ilk maçýnda yarýn saat de Samsun Atatürk Spor Salonu nda Samsun Gülizar H. Yýlmaz Lisesi ile karþýlaþacak. Bayanlar V grubundaki diðer maçta ise Amasya Atatürk Lisesi ile Tokat Turhal Cumhuriyet Lisesi takýmlarý Amasya Hamit Kaplan Spor Salonu nda karþýlaþacaklar. Samsun ile orum temsilcileri arasýndaki maçý ise Zonguldak tan Þ. S. orak ile Samsun dan S. Akdem hakem ikilisi yönetecek gözlemcide Samsun dan 1 lik galibiyetle ayrýlanr Kýz Meslek Lisesi 3 puana yükseldi ve son maçlar öncesinde yarý finale yükselmeyi garantiledi. Bu sonuçla Bilge Kaðan maçlarýný bir puanla tamamlayarak yarý final umutlarýný bitirdi. Grupta Kýz Teknik Meslek Lisesi ile Osmancýk Ömer Derindere Anadolu Öðretmen Lisesi grup Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi gruptan birinci olarak yarý finale yükselmeyi baþardý Spor Lisesi: 9 - Osmancýk Saðlýk Meslek : 0 SALON : Tevfik Kýþ HAKEMLER: :Emre Alagöz, Halil Sönmez. ANADOLU GÜZEL SANAT- LAR VE SPOR LÝSESÝ: Yonca, Zahide, Kübra, Banu, Cangül, Derya, Muazzez, Fatma, Dilan, Zehra, Melikenur, Gözdenur. OSMANCIK ÝSMAÝL KARATAÞ SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ: Rabia, Ayþegül, Gamze, Yasemin, Ezgi, Merve, Zehra, Emine, Ebru, Fatma, Özlem, Mehtap. GOLLER: Cangül (2), Dilan (5), Zehra (2). Gülizar H Yýlmaz Lisesi ile karþýlaþacak. Osmancýk Ýsmail Burak Derindere Bölgesel Ligdeki ilk maçýnda yarýn Samsun da Mimar Sinanspor bölgesel voleybol ligi ilk maçýnda bugün ankýrýyý konuk edecek Kayseri Þeker e sözleþmeli kondisyoner Liseli Genç kýzlar futsalda ikinci turda ikinci maçlar oynandý Üç yarý finalist belli oldu birincisi ve ikincisini belirlemek için karþýlaþacaklar. B grubunda ise Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ilk maçýný 8-0 kazandýktan sonra dünde ikinci maçýnda Osmancýk Ýsmail Karataþ Saðlýk Meslek Lisesi önünde Dilan ýn beþ, Cangül ve Zehra nýn attýðý iki golle 9-0 galip ayrýlarak gruptan birinci olarak yarý finale yükseldi. Bu grupta son maçta Osmancýk Ýsmail Karataþ Saðlýk Meslek Lisesi por Toto 3. Lig 1.Grup'ta yer Salan Kayseri Þekerspor, Türkiye futbol liglerinde bir ilke imza attý.. Kayseri Þekerspor lig arasý transfer döneminde Türkiye futbol ligleri açýsýndan bir ilke imza attý. Þuanda Türkiye'nin en genç kondisyoneri olan (Sözleþmeli) Ýstanbul Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Futbol Uzmanlýk mezunu Aykut Erdoðan'ý renklerine baðladý. ile Ticaret Meslek Lisesi okullarý grup ikincisini belirlemek için karþýlaþacaklar. 14 Ocak pazartesi günü oynanacak ikinci tur gruplardaki son maçlarýn ardýndan yarý finalistler belli olacak. SALON : Tevfik Kýþ HAKEMLER: Emre Alagöz, Halil Sönmez. KIZ TEKNÝK VE MESLEK LÝ- SESÝ: Esra, Ayþenur, Funda, Satý, Birtane, Emine, Mine, Seher, Aylin, Sibel, Semanur, Berire. BÝLGE KAÐAN TÝCARET MES- LEK LÝSESÝ: Sümeyra, Buket, Nevin, Zeynep, Cansu, Beste, Ceren, Aysel, Dilara. GOLLER: Esra, Sibel (Kýz Meslek), Dilara (Bilge Kaðan). Kýz Meslek Lisesi, Bilge Kaðan ý 2-1 yenerek yarý finale yükselmeyi ilk maçta garantiledi

19 CUMARTESÝ 12 OCAK ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE 16 OCAK Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý 41 kalem týbbi sarf malzeme (UBB kapsam dýþý) idari çerçeve alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 17 OCAK T.C. orum 4. Ýcra Müdürlüðü 35 VA136 plakalý 2008 model Volkwagen marka kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 21 OCAK Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Malzemesiz genel temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü 2. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 22 OCAK orum Belediye Baþkanlýðý Sürücüsüyle birlikte araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý On yýldan fazladýr bitkisel hayatta olan Kanadalý hasta Scott Routley, acý çekmediði mesajýný iletmeyi baþardý On yýlý aþkýn YÝTÝK orum Vergi Dairesinde nolu vergi mükellefiyim arasý faturamý kaybettim. Hükümsüzdür. Bayram KUYUMCU Hamit oðlu 1964 orum Doðumlu Ulukavak Mah. atalhavuz 4. Sok. No: 38 ORUM (.HAK:116) YÝTÝK Ankara Gazi Üniversitesinden almýþ olduðum SRC 4 belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Sait BÝER Ahmet oðlu 1965 Dodurga Doðumlu (.HAK:115) Saat: 14:00 23 OCAK T.C. orum 2. Ýcra Müdürlüðü 19 M 0013 plaka sayýlý, 1997 model Ford marka, beyaz renli minibüs cinsinde aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 24 OCAK T.C. orum 3. Ýcra Müdürlüðü 06 YS 077 plakalý 2008 model Ford marka kapalý kasa kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 orum Belediye Baþkanlýðý Havuz bakým onarým çalýþtýrýlmasý ve temizliði hizmet alýmý iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 28 OCAK orum Belediye Baþkanlýðý Lokum alýmý Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý süredir bitkisel hayatta olan Kanadalý hasta Scott Routley bilim adamlarýna "acý içinde olmadýðý" mesajýný iletmeyi baþardý. Bu, çevresiyle iletiþim kuramayan ve ileri düzeyde beyin tahribatý geçirmiþ olan bir hastanýn, týbbi durumuyla ilgili sorularýný yanýtlayabildiði ilk vaka. 39 yaþýnda olan Scott Routley'e, beyinsel faaliyetleri fmri cihazýnda incelenmekteyken sorular yöneltildi. Routley'in doktoru, elde ettikleri bu yeni bilginin, týp ders kitaplarýnýn yeni baþtan yazýlmasý anlamýna geldiðini söyledi. Bitkisel hayata giren hastalar, komadan çýktýktan sonra uyanýk halde ve gözleri açýk dönemler geçiriyor ama kendileri ya da dýþ dünya hakkýnda hiçbir þey algýlayamýyor. Routley'in bundan Saat: 14:00 31 OCAK T.C. orum 2. Ýcra Müdürlüðü 19 TS 055 plakalý Toyota Avensis 1.6 Elegant marka, 2010 model, siyah renkli hasarsýz aracýn satýþý iþi Muhammen bedel: Yer: orum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 1 ÞUBAT T.C. orum 2. Ýcra Müdürlüðü 19 AC 210 plaka sayýlý, 1998 model, Volkswagen marka, mavi renkli aracýn satýþý iþi. Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 15:00-15:10 5 ÞUBAT T.C. orum 4. Ýcra Müdürlüðü orum Tapu Müdürlüðü nün Bahçelievler Mah ada, 493 parselde kayýtlý 548,84 m2 arsa üzerindeki binanýn 2. kat 7 nolu mesken vasfýndaki baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 12 yýl önce geçirdiði bir otomobil kazasýnda, beyninde ileri düzeyde hasar meydana gelmiþti. O zamandan bu yana geçirdiði tüm incelemelerde hiçbir bilinç ya da iletiþim kurabilme iþareti göstermemiþti. SCOTT DÜÞÜNEBÝLÝYOR Ýngiliz nöroloji uzmaný Western Ontario Üniversitesi'nde Beyin ve Akýl Enstitüsü ekibine baþkanlýk eden Prof. Adrian Owen, Routley'in kesinlikle bitkisel hayatta olmadýðýný belirtiyor. Prof. Owen, "Scott bilincinin açýk olduðunu, düþünebildiðini gösterdi. Beynini defalarca taramadan geçirdik. Beyinsel faaliyetleri, sorularýmýza bilerek cevap verdiðini gösteriyor. Nerede ve kim olduðunu biliyor." dedi ve bunun týpta çýðýr açacak bir saptama olduðunu kaydetti. 18 ÞUBAT T.C. orum 2. Ýcra Müdürlüðü 1. Taþýnmaz: orum ili merkez obandivan köyü, Tahtalý mevki, cilt 3, sayfa 265, parsel 262 de m2 alanýnda tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 5.220,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 2. Taþýnmaz: orum ili merkez obandivan köyü, Tahtalý mevki, cilt 4, sayfa 353, parsel 350 de ,00 m2 alanýnda tarla vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 5.050,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:15-14:25 3. Taþýnmaz: orum ili merkez obandivan köyü, Kýr mevki, cilt 13, sayfa 1204, parsel 1192 de ,00 m2 alanýnda tarla vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 4. Taþýnmaz: orum ili Bitkisel hayattaki hasta acý çekmiyormuþ Prof. Adrian Owen, "yýllardýr bitkisel hayattaki bir hastaya kendisi açýsýndan önem taþýyan birþey sorabilmek istiyorduk. Gelecekte hastanýn hayat düzeyini geliþtirebilmek için neler yapabileceðimizi de sorabiliriz. Bu kendilerine saðladýðýmýz eðlendirici faaliyetler veya günün hangi saatlerinde yýkanmak, beslenmek istedikleri gibi þeyler olabilir." dedi. Scott Routley'nin anne ve babasý, bitkisel hayattaki oðullarýnýn bilincinin her zaman yerinde olduðuna ve baþparmaðýný kaldýrarak ya da gözlerini hareket ettirerek iletiþim kurabildiðine inandýklarýný söylüyor. Ancak týp görevlileri, anne babanýn bu görüþünü kabul etmiyordu. Routley'nin on yýl boyunca nöroloðu olan, halen Londra'da çalýþan merkez obandivan köyü, Kýr mevki, cilt 13, sayfa 1247, parsel 1235 de 7.300,00 m2 alanýnda tarla vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7.300,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:45-14:55 T.C. orum 3. Ýcra Müdürlüðü orum ili Merkez Gülabibey Mahallesi, Aliki Yolu Kapaklý Kýrý mevkii, cilt no 68, sayfa no 6724, ada 1065, parsel 17 de kayýtlý 300,00 m2 alanýnda arsa vasfýnda 12/78 arsa pay/payda, 3 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 19 ÞUBAT ourm 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum merkez Bayat köyü, 94 parselde kayýtlý m2 tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: orum Adliye Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 Prof. Bryan Young da, beyin görüntüleme sonuçlarýnýn yýlladýr yapýlan davranýþ deðerlendirmelerinin tümünü deðiþtirdiðini ve týp kitaplarýnýn, Prof. Owen'ýn teknikleri de eklenerek güncelleþtirilmesi gerektiðini kaydetti. BBC'nin Panorama programýnda, Ýngiltere ve Kanada'da bir yýlý aþkýn süredir bitkisel hayatta bulunan ve en düþük düzeyde bilinci açýk durumda olan hastalarýn geliþimi izlendi. Steven Graham adlý bir baþka Kanadalý hasta da, geçirdiði beyin tahribatý sonrasýnda yeni bilgileri hatýrlayabildiðini ortaya koydu. Graham, kýz kardeþinin bir kýzý olup olmadýðý sorusuna "evet" cevabýný verdi. Hastanýn yeðeni 5 yýl önce geçirdiði otomobil kazasýndan sonra dünyaya gelmiþti. Kaynak: BBC (.HAK:3429) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ORBA EÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ELEMANLAR ARANIYOR Yeni açýlacak olan servisimize kaporta, boya, mekanik, elektrik ustalarý alýnacaktýr. (.HAK:91) ELEMAN ARANIYOR Emlak ofisimizde çalýþtýrýlmak üzere lise mezunu ya da 2 yýllýk yüksek okul mezunu geliþime açýk tercihen tecrübesiz bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Kara Ýnþaat (.HAK:73) Prestij Özel Servis Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Mobilya imalatýnda çalýþacak usta ve kalfalar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Detay Mobilya K.S. Sitesi 19. Cad. No: 19 (.HAK:114) (Televizyon Vericisi Yaný) Kale Mah. Emek Cad. No: 10 Tel: TOPLANTIYA AÐRI Düvenci Belediye Spor Kulübünün olaðan genel kurul toplantýsý günü saat de Düvenci Belediyesi Meclis Toplantý Salonunda yapýlacaktýr. oðunluk saðlanamadýðý takdirde toplantý bir hafta sonra ayný yer ve saatte yapýlacaktýr. GÜNDEM 1- Açýlýþ ve yoklama 2- Divan Kurulunun oluþturulmasý 3- Gelir ve giderlerin görüþülmesi 4- Faaliyet raporunun görüþülmesi 5- Denetim raporunun görüþülmesi 6- Yeni yönetim ve denetim kurulunun seçimi (.HAK:101) Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA (.HAK:66) 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: ÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: (.HAK:3777) Kiralýk Ýþyeri Ilýca Caddesinde 400 m2 dükkan kiralýktýr. Mür. Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere lise mezunu tercihen elektrik-elektronik bölümü mezunu ve yetiþtirilmek üzere bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. ÖZBEK TELEFON Karel Yetkili Servisi Alarm-Güvenlik Sistemleri Adres: Karakeçili Mah. Karakeçili 4. Sokak (.HAK:102) Kiralýk Daire orum Akkent TOKÝ de 3+1 kombili daire kiralýktýr. Mür. Tel: No: 9/D (Afra Düðün Salonu Yaný)

20 CUMARTESÝ 12 OCAK 2013 orumspor üçe bölündü! Kýrmýzý Siyahlý takýmda kaleciler sentetik çim sahada çalýþýrken, futbolculardan ise takýma yeni katýlanlar Teknik Direktör Tümer Uzun yönetiminde kuvvet ve çabukluk, diðerleri ise Elvan Milað yönetiminde koþu ve beþe iki pas çalýþmasý yaptý. Ý Tosya maçý yarýn Gaziantep A2 den Eyüp Ertürk antrenmanda orumspor da transfer hareketliliði sürüyor. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn dünki çalýþmasýna Gaziantep alt yapýsýndan Eyüp Ertürk katýldý Besni doðumlu Eyüp Ertük 2005 yýlýnda amatör olarak baþladýðý futbol hayatýnda ayný kulüpte 2007 yýlýnda ilk profesyonel imzayý attý. Daha sonra Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor ve Gaziantepspor A2 takýmlarýnda forma giyen Ertürk sol kanat mevkiinde oynuyor. orumspor lig öncesindeki ikinci provayý yarýn Tosya Belediyespor önünde yapacak. Kýrmýzý Siyahlý takým kampa gidemediði için ikinci yarý hazýrlýklarýný prova edeceði hazýrlýk maçý yapacak takým bulamadý. Bu nedenle amatör takýmlarla hazýrlýk maçlarý yapan orumspor yarýn saat da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda Bölgesel Amatör Lig takýmlarýndan Tosya Belediyespor ile karþýlaþacak. Kýrmýzý Siyahlý takým ilk hazýrlýk maçýnda önceki gün Amasya amatör küme takýmlarýndan Merzifonspor ile orum da karþýlaþmýþtý. kinci yarý hazýrlýklarýný sürdüren orumspor dün yaptýðý tek çalýþma yaptý. Kýrmýzý Siyahlý takým dün kaleciler 1 nolu sentetik çim sahada çalýþýrken futbolcular ise Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda çalýþtýlar. Antrenmanda takýma yeni katýlan Gaziantepspor dan Eyüp Ertürk takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptý. Bu çalýþmada antrenman eskiði bulunan futbolcular Ziya, Osman Bodur, Serkan Küçük, Yasin Tüzün, Fatih Duran, Bekir ve Mustafa Yaþar Teknik Direktör Tümer Uzun 1. Küme U 19 da kupalar bugün sahiplerini buluyor. Eti Lisesi bugün Alaca Belediyespor maçýný kazanmasý halinde þampiyon olarak gruplara gitme hakký kazanacak. Bu sonuçta orum Belediyespor ikinci olarak orum u temsil hakký kazanýrken Osmancýkgücüspor ücüncülük kupasýný alacak. 1. Amatör Küme U 19 liginde kupalar bugün sahiplerini buluyor. Bugün oynanacak iki maçla sona erecek 1. Küme U 19 liginde ilk üç belli yalnýzca birinci ve ikinci takýmlar belli olacak. Ligde son haftaya üç puan farkla lider giren orum Belediyespor bay geçecek. Ýkinci sýrada bulunan Eti Lisesi Gençlikspor son maçýnda ligden düþmesi kesinleþen Alaca Belediyespor ile karþýlaþacak. Bu maç- G üreþ Federasyonu'nun 90. kuruluþ yýlý geniþletilmiþ iþtiþare ve deðerlendirme toplantýsý dün Antalya'da baþladý. Antalya Kemer Kiriþ Limak Limra Hotel'de saat 15.30'da baþlayan toplantýya ilimizden yedi isim katýldý. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Güreþ Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke, orum Belediyespor Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Ercan, Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi Müdürü Hüse- yin Karabudak ile antrenörler Hüseyin Karakuþ, Levent Kaleli ve Hasan Demirel katýlý- tan Eti Lisesi Gençlikspor üç puanla ayrýlmasý halinde þampiyonluk kupasýný alacak ve ilimizi gruplarda temsil edecek. orum Belediyespor ikincilik kupasýný alarak orum u gruplarda temsil edecek. Osmancýkgücüspor un ise üçüncülük kupasýný almasý kesin. Bugün 1 nolu sentetik çim sahada oynanacak maçlarýn ardýndan düzenlenecek törenle dereceye giren takýmlara kupalarý verilecek. Yarýn sona erecek toplantýda konuþmacýlar Türk güreþinin daha iyi yerlere gelmesi için yapýlmasý gerekenler konusunda görüþlerini dile getirecekler. Belediyespor bugün toplanýyor orum Belediyespor iki günlük iznin ardýndan son etap çalýþmalarý için bugün toplanýyor. Mavi beyazlý takým devre arasý hazýrlýk kampýný 29 Ocak tarihleri arasýnda Side de yapmýþ ve çarþamba gününden itibarende iki gün izne çýkmýþtý. Belediyespor da futbolcular bugün saat de tesislerde toplanacak ve öðleden sonra saat de Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stadýnda yapacaðý tek antrenmanla son etap çalýþmalarýna baþlayacak. Hasan ve Aykut bugün orum da orum Belediyespor un prensipte anlaþtýðý isimler Aykut Topal ve Hasan Üstünkaya nýn bugün orum a geleceði öðrenildi. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað görüþüp anlaþmaya vardýklarý iki futbolcunun bugün orum da olacaðýný ve yönetimle yapacaklarý görüþme sonunda anlaþma saðlanmasý halinde takýmla birlikte çalýþmalara baþ- orumspor da önceki gün anlaþma saðlanan Kýzýlcahamamspor dan Ramazan Tok un ardýndan Elazýð Belediyespor dan Tolgay Karakaya da kýrmýzý siyahlý takýma evet dedi. Ramazan Tok aykur Rizespor alt yapýsýnda yetiþmiþ ardýndan da Kýzýlcahamam Þekerspor a transfer olmuþtu doðumlu Ramazan Tok ligin ilk yarýsýnda takýmýnda forma giyme þansý bulamadý. Dün anlaþma saðlanan Tolgay Karakaya da 1990 Giresun doðumlu. Giresunspor da profesyonel olan Tolgay Karakaya bu sezon baþýnda Elazýð Belediyespor a trans fer oldu ve takýmýnýn ilk yarýda oynadýðý 16 maçta kadroya girdi. Prensip anlaþmasýna varýlan bu futbolcularýn hafta sonunda orum a gelerek takýmla birlikte çalýþmalara baþlamalarý bekleniyor. yor. Ýstiþare toplantýsýna katýlan orum kafilesinden bir grup toplantý sýrasýnda Tolgay Karakaya da tamam U 19 da kupa günü Eyüp Ertürk yönetiminde özel kuvvet çalýþmasý yaptýlar. Bu futbolcular sahada kurulan istasyon aletlerinde çabukluk ve kuvvet hareketleri yaparken son bölümde ise yerde karýn adelesine yönelik hareketler yaptýlar. Diðer futbolcular ise Teknik Direktör Elvan Milað yönetiminde onar dakikalak bölümler halinde beþe iki pas çalýþmasý ardýndan toplu koþuyu dönüþümlü yaparak antrenmaný tamamladýlar. orumspor bugünde saat da yapacaðý tek çalýþma ile ikinci yarý hazýrlýklarýný sürdürecek. Güreþ istiþare toplantýsý baþladý Ender Abdullah ara kapatýyor orum Belediyespor de futbolcular tatil yaparken antrenman eksiði olan iki futbolcu Ender ve Abdullah çalýþmaya devam ediyorlar. Sezon baþýndaki hazýrlýk maçýnda geçirdiði sakatlýk nedeniyle ameliyat olan Abdullah ligin ilk yarýsýnda forma giyemedi. Tedavisi büyük oranda tamamlayan Abdullah kuvvetlendirme çalýþmalarýný sürdürüyor. Ýlk yarýnýn son haftalarýnda Teknik Heyetin raporu doðrultusunda kendisine kulüp bulmasý istenen ancak kamp döneminde yapýlan görüþmeler sonunda yeniden kadroya dahil edilen En- der de eksiðini tatil döneminde çalýþarak tamamlýyor. Ýki futbolcu antrenör Zakir Ardahanlý yönetiminde Yunus Emre parkunda koþu ve kuvvet çalýþmasý yaparak fiziksel olarak arkadaþlarýný ya- Aykut Topal Hasan Üstünkaya Gençler masa tenisinde Kargý Anadolu Öðretmen ve Samanyolu þampiyon etiner ve Gökhan defteri kapandý U 19 liginde son maçta bugün Alaca Belediyespor ile karþýlaþacak Eti Lisesi þampiyonluða çok yakýn orum Belediyespor da eski futbolcularý etiner ve Gökhan ýn transfer defteri kapandý. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað iki futbolcudan da vazgeçtiklerini söyledi. Gümüþdað, etiner i forma giydiði takýmý Niðde Belediyespor u býrakmadýðýný bu þartlarda alma þanslarýnýnda olmadýðýný belirterek bu nedenle vazgeçtiklerini ve alternatif isimlere yöneldiklerini söyledi. Yine geçtiðimiz sezon Belediyespor formasýný giyen Gökhan ýn Kýzýlcahamamspor dan transferinde de bu futbolcunun önce niyetli olmasý teknik heyet deðiþikliðinin ardýndan forma giyme þansýnýn belirlemesi üzerine kapandýðý belirtildi. Gökhan ýn yerine kadroya yeniden dahil edilen Ender le gideren orum Belediyespor bugün takýmla birlikte çalýþmalara baþlamasý beklenen iki futbolcunun transferiyle kadroyu tamamlamasý ve bu kadro ile ikinci yarýda mücadele etmesi bekleniyor. Masa Tenisi il birinciliði haberi ve fotolarý 17. sayfamýzda

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Sosyal Güvenlik Alanındaki Hukuki İhtilafların Azaltılması Çalıştayı

Sosyal Güvenlik Alanındaki Hukuki İhtilafların Azaltılması Çalıştayı Sosyal Güvenlik Alanındaki Hukuki İhtilafların Azaltılması Çalıştayı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MÜSTEŞARI FATİH ACAR: -BU SÜRECİ OLUMLU BİR ŞEKİLDE TAMAMLAYABİLİRSEK TÜRKİYE YE ÇOK DAHA KALİTELİ

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni REKTÖR SABRİ GÖKMEN DEN KTSO BAŞKANI MUSTAFA TOKTAY A VEDA ZİYARETİ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Sabri Gökmen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toktay'a veda ziyaretinde bulundu. Görev süresi

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı

Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı Sosyal Güvenlik Haftası 11-15 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinlik ve ziyaretlerle kutlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Başkanı Yadigar

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı