DIŞ TİCARET UZMANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DIŞ TİCARET UZMANLIĞI"

Transkript

1 NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 118 e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar DIŞ TİCRET UZMNLIĞI TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, öğrenci numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Soru Sayfa Testin dı Sayısı No Dış Ticarete Giriş 40 2 İthalat ve İhracat Uygulamaları 40 7 Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi u soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi 50 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 2010 OC e118- DÝKKT! u dersin kapsamýna giren bazý konularda, ders kitabýnýzýn basýma hazýrlanmasýndan sonra deðiþiklik yapýlmýþ olabilir. ununla birlikte, testteki sorularý, ders kitabýnýzda verilen bilgilere göre cevaplayýnýz. ir sorunun cevabý sonraki düzenlemelerle deðiþmiþ olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doðru olan cevabý iþaretleyiniz. 1. Dünya ankasının yaptığı sınıflamaya göre, kişibaşınadüşen GSMH'sıkaçDdolarından düşük olan ülkeler dünyanın refah düzeyi en düşük olanülkeleriolarakkabuledilir? ) 761 ) 860 C) 1000 D) 1250 E) 1320 DIÞ TÝCRETE GÝRÝÞ 4. Dış ticaret hadlerinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? ) ir ülkenin ihraç malları fiyat endeksi değeri ile, o ülkenin ithal malları fiyat endeksi değerinintoplamıdır. ) ir ülkenin ihraç malları fiyat endeksi değerinin, oülkenin ithal malları fiyat endeksi değerindençıkarılmasıdır. C) ir ülkenin ithal malları fiyatendeksi değerinin, oülkenin ihraç malları fiyat endeksi değerine oranıdır. D) ir ülkenin ihraç malları fiyat endeksi değerinin, oülkenin ithal malları fiyat endeksi değerineoranıdır. E) ir ülkenin ithal malları fiyatendeksi değerinin, oülkeninihraç malları fiyat endeksi değerinden çıkarılmasıdır. 5. Karşılıklı Talep Yasasına göre, aşağıdaki durumlardan hangisinde bir ülkenin dış ticareteaçılmasınagerekyoktur? 2. şağıdakilerden hangisi kişibaşına düşen GSMH'yıverir? ) İç fiyatlarındış fiyatlardanyüksek olduğu ) İç fiyatlarındış fiyatlaraeşitolduğu C) Dış ticarethacmininsürekli arttığı D) üyümehızınınistikrarlıolduğu E) İç fiyatlarındış fiyatlardandüşük olduğu ) GSMH/Toplam harcamalar ) Milli gelir/üyümehızı C) GSMH/Nüfus D) Milli gelir/nüfus E) Milli Gelir/Satınalmagücüparitesi 6. Uluslararası ticareti bilimsel yöntemlerle inceleyen ilk eser olarak kabul edilen "Ulusların Zenginliği" adlı kitabın yazarı kimdir? ).Smith ) J.S.Mill C).Linder D) D.Ricardo E) M.Friedman 3. ynı anda birçok ülkede faaliyet göstererek mal ve hizmet üreten ancak tek bir merkezden yönetilen şirketlere ne ad verilir? 7. şağıdakilerden hangisi dış ticareti açıklamaya yönelik yeni teorilerden biri değildir? ) Leasing şirketleri ) Merkezi şirketler C) Kurumsal şirketler D) Taşeron şirketler E) Çok uluslu şirketler ) Nitelikli İşgücüTeorisi ) Ölçek Ekonomileri Teorisi C) Faktör OranlarıTeorisi D) Mal Geliştirmesi Teorisi E) UluslararasıTekelci RekabetTeorisi 2

3 2010 OC e şağıdakilerden hangisi likitidesi yüksek yabancı ödeme araçları arasında yer almaz? ) Yabancımevduatsertifikaları ) Yabancıbankahavaleleri C) Döviz poliçeleri D) Dövizebağlıseyahatçekleri E) Dövizebağlıbonolar 13. Ödemeler bilançosu tabloları aşağıdakilerden hangisitarafından hazırlanır? ) İthalatGenel Müdürlüğü ) DevletPlanlamaTeşkilatı C) Dış TicaretMüsteşarlığı D) TC Merkez ankası E) Sanayi veticaretakanlığı 9. Ödemeler bilançosu tablosu dünyada ilk kez hangi ülketarafından düzenlenmiştir? ) İtalya ) D C) İsviçre D) Hollanda E) İngiltere 14. TÜİK ve DPT verilerine göre, 2006 yılında Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülke aşağıdakilerden hangisidir? ) D ) İsviçre C) İtalya D) Romanya E) lmanya 10. Mal ihracatı ve ithalatının toplamına ne ad verilir? ) Dış ticarethacmi ) Dış ticaretdengesi C) Dış ticarethaddi D) Dış ticarettoplamı E) Dış ticaretindeksi 15. şağıdakilerden hangisi TÜİK ve DPT verilerine göre, 2006 yılında Türkiye'nin en çok ithalat yaptığı ilk beş ülkeden biri değildir? ) Fransa ) Japonya C) Rusya D) İtalya E) Çin 11. Türkiye'de ödemeler bilançosu hazırlanırken çoğunlukla aşağıdakilerden hangisinin kayıtları kullanılır? ) Gümrük Müsteşarlığı ) Devlet Planlama Teşkilatı C) ankalar ve döviz alım satımına yetkili kuruluşlar D) Dış Ticaret Müsteşarlığı E) Sanayi ve Ticaret akanlığı 16. şağıdakilerden hangisi gümrük tarifelerinin ekonomiketkilerinden birideğildir? ) Devletegelir sağlaması ) Üreticiyi koruması C) Enflasyonudüşürmesi D) Gelirinyenidendağıtımınısağlaması E) Tüketici refahınıazaltması 12. Türkiye'de çeşitli döviz cinsleri üzerinden yapılan işlemler,ödemeler bilançosunda hangi paracinsinden gösterilir? ) Türklirası ) Kanadadoları C) İşlemingerçekleştirildiği döviz D) Euro E) D doları En aziki ya da daha çok sayıdaki ülke arasında uluslararası anlaşmalar sonucunda konulan gümrüktarifelerinenead verilir? ) rtanoranlıtarife ) zalanoranlıtarife C) Sözleşmeli tarife D) Kıymetbazlıtarife E) Otonomtarife

4 2010 OC e İthal edilen malın fiziki birimi baz alınarak tahsil edilen gümrük vergisi aşağıdakilerden hangisidir? ) Otonom ) Kıymetbazlı C) irinci sınıf D) Spesifik E) dvalorem 22. Türkiye'de ihracatta devlet yardımları kapsamında yer alan istihdam yardımına ilişkin talepler aşağıdakilerden hangisi tarafından sonuçlandırılır? ) Devlet Planlama Teşkilatı ) Sanayi ve Ticaret akanlığı C) Gümrükler Genel Müdürlüğü D) Dış Ticaret Müsteşarlığı E) Hazine Müsteşarlığı 19. İthalatçının ithal edeceği mal değerinin bir kısmını sipariş anında güvence olarak yetkili bankalarda ya da merkez bankasında bloke etmesine ve ithalat gerçekleşince bloke ettiği parayıgeriçekmesinenead verilir? ) İthalatkotası ) İthalatteminatı C) Farkgiderici vergi D) Telafi edici vergi E) nti damping 23. Türkiye'de R-GE yardımlarının proje bazında desteklenmesinde, stratejik odak konulu proje desteklerinde sermaye desteği kaç D dolarınıgeçemez? ) ) C) D) E) şağıdakilerden hangisi sübvansiyon türleri arasında yer almaz? ) Kurumlar ve/veya gelir vergisinde muafiyet uygulanması ) Düşük faizli kredi sağlanması C) İşletmezararlarınınsilinmesi D) Kotalarınkaldırılması E) Hükümetlerin maliyetinin altında girdi sağlaması 24. Latin merika Serbest Ticaret ölgesi (LFT) hangi yılda kurulmuştur? ) 1958 ) 1960 C) 1964 D) 1969 E) Milli standart düzenlemeleri, paketleme ve etiketlemeye ilişkin kurallar, gümrük formaliteleri gibi, dış ticarette uygulanan düzenlemelerenead verilir? ) Görünmeyenengeller ) Gözetlemeveizlemeönlemleri C) Dış ticaretrejimi D) İthalatteminatları E) İthalatlisansı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) aşağıdakilerden hangisinin bir uzantısı niteliğindedir? ) Güney Ortak Pazarı ) Kalkınma İçin ölgesel İşbirliği Teşkilatı C) Kuzeymerika Serbest ölgesi D) sya- Pasifik Ekonomik İşbirliği E) Karadeniz Ekonomik İşbirliği

5 2010 OC e Verimliliği düşük üreticiler piyasadan ayrılmak zorunda kalırken, verimliliği yüksek işletmelerin daha büyük pazarda faaliyetlerini artırarak rekabet edebilmesi, bölgesel ekonomik birleşmelerin hangi etkisinin bir sonucudur? ) Dışsal etkisinin ) Ticaret saptırıcı etkisinin C) Dinamik etkisinin D) Statik etkisinin E) Ticaret yaratıcı etkisinin 30. Türkiye ile vrupa irliği ilişkilerinde geçiş dönemi olarak adlandırılan dönem hangi yıllar arasını kapsamaktadır? ) ) C) D) E) vrupa irliği'nde, irliğin tüm gelir ve giderleri ile, gelirlerin tam olarak toplanıp toplanmadığını ve mali yönetimin tutarlı olup olmadığını inceleyen organ aşağıdakilerden hangisidir? ) dalet Divanı ) vrupa Komisyonu C) vrupa Parlamentosu D) akanlar Konseyi E) Sayıştay 31. Türkiye'nin 1959 yılında ET'ye üyelik başvurusunda bulunması, aşağıdaki ülkelerden hangisinin mal ticaretinde sağlayacağı avantajlar sonucunda, Türkiye'nin vrupa pazarında rekabet imkanını kaybedeceği endişesine dayanmaktaydı? ) İngiltere ) İspanya C) Yunanistan D) Polonya E) Portekiz 28. vrupa irliği'nin temel mali aracı kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? ) vrupa Kalkınma Fonu ) vrupa Parasal İşbirliği Fonu C) vrupa ölgesel Kalkınma Fonu D) vrupa Garanti ve Yönlendirme Fonu E) vrupa Yatırım ankası 32. Türkiye ile arasındaki anlaşmaların uygulanmasını sağlamak, bunun için gerekli kararları almak, uygulama sonuçlarını belirli aralıklarla incelemek ve anlaşmazlıkları gerekli yargı organlarına götürmekle görevli Türkiye- ortaklık organı aşağıdakilerden hangisidir? ) Ortaklık Konseyi ) Ortaklık Komitesi C) KarmaParlamentoKomisyonu D) Gümrük İşbirliği Komitesi E) Gümrük irliği Ortak Komitesi 29. şağıdakilerden hangisi 2004 yılında vrupa irliği'ne katılan ülkelerden birideğildir? 33. Türkiye, ile katılım müzakerelerine resmen hangi yılda başlamıştır? ) Estonya ) ulgaristan C) Malta D) Slovenya E) Letonya 5 ) 2000 ) 2001 C) 2003 D) 2005 E) 2007

6 2010 OC e Helsinki Zirvesi hangi yılda gerçekleştirilmiştir? ) 1993 ) 1995 C) 1996 D) 1998 E) 1999 IMF ile istikrar programları çerçevesinde belirlenmiş bir takvime göre kaynak aktarmak amacıylayapılan sözleşmelerenead verilir? ) Stand-bydüzenlemesi ) Ek finansmankolaylığı C) Kalkınmaprogramı D) Yapısal uyum kolaylığı E) Ekonomik anlaşma vrupa Yatırım ankası'nın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? ) vrupairliği'ninfakir bölgelerindeki ekonomik kalkınmayı destekleyici yatırımları finanse etmek ) vrupairliği'ninentegrasyonunudestelemek C) vrupa'da dengeli ekonomik gelişmeyi sağlamak içinfinansal destek vermek D) vrupairliği'ningiderlerinifinanseetmek E) vrupairliği'ne aday olan ülkelere finansman sağlamak Milletlerarası Ticaret Odası hangi yılda kurulmuştur? ) 1916 ) 1919 C) 1926 D) 1931 E) IMF'in merkezi nerededir? ) rüksel ) New York C) Londra D) erlin E) Washington 37. Dünya ankası aşkanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) 3yıl için seçilir. ) D vatandaşları arasından seçilir. C) İcra Direktörleri Kurulu tarafından atanır. D) anka personelinin en üst amiri durumundadır. E) anka'nın yönetiminden genel olarak sorumludur. 38. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) hangi anlaşma ile kurulmuştur? ) Maastricht nlaşması ) Roma nlaşması C) Essen nlaşması D) Paris nlaşması E) Madrid nlaşması 6

7 2010 OC e DÝKKT! u dersin kapsamýna giren bazý konularda, ders kitabýnýzýn basýma hazýrlanmasýndan sonra deðiþiklik yapýlmýþ olabilir. ununla birlikte, testteki sorularý, ders kitabýnýzda verilen bilgilere göre cevaplayýnýz. ir sorunun cevabý sonraki düzenlemelerle deðiþmiþ olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doðru olan cevabý iþaretleyiniz. İthalatçı unvanının alınması, ithalattaki iş akışının hangi aşamasında gerçekleştirilir? ) Kur riskinin önlenmesi ) Tedarikçi seçimi C) Örgütlenme D) Hukuki işlemler E) İthalatın finansmanı Ülke ekonomisinin ihtiyaçları, iç ve dış piyasanın arz ve talep durumu, satış şekli ile alıcı ülke ve firmaların Türkiye ile olan ticari ve ekonomik ilişkileri gibi noktaları göz önünde tutarak Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından verilen ihraç iznine ne adverilir? ) İhracat kredisi ) Konsinye ihracat izni C) Fiili ihracat D) Kayda bağlı ihracat izni E) İhracat müsaadesi Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracatta, malın ya da mal karşılığı dövizin kira süresi bitiminden itibaren kaç ay içinde yurda getirilmesi zorunludur? 2. Kur riskini önlemeye yönelik işlemlerden hangisi, bir dövizin spot piyasadan alınıp aynı anda vadeli piyasada satılmasını ifade eder? ) 1 ) 2 C) 3 D) 4 E) 5 ) Faktoring ) Vadeli karşılık C) Opsiyon D) rbitraj E) Swap 7. Kayda bağlı ihracatta, İhracatçı irliklerince kayıt meşruhatıdüşülerek onaylanmış gümrük beyannamelerinin gümrük idarelerine tevdi süresi temdit edilmemek üzere kaç gündür? 3. Sözleşmenin yapılması ve garantinin kontrolü, ihracattaki iş akışının hangi aşamasında gerçekleştirilir? ) Malsevki ) İşi kesinleştiren hukuki işlemler C) İhracat sonrası işlemler D) İhracatın finansmanı E) Müşteri temini ) 15 ) 30 C) 45 D) 60 E) şağıdakilerden hangisi dış ticaretteki ülke riskleri arasında yer almaz? 8. Uluslararası gözetim şirketlerinin gerçeğe ve mevzuata aykırı ya da faaliyet alanları dışında rapor düzenlemeleri halinde, faaliyetten men edilmesüresi nekadardır? ) lıcının iflas etmesi ) İç savaş C) Halk hareketleri D) Grev E) İhtilal ) 1ay ile1yıl ) 2ay ile2yıl C) 3ay ile3yıl D) 4ay ile4yıl E) 5ay ile5yıl 7

8 2010 OC e şağıdaki bakanlıklardan hangisinin yaptığı ithalat, gümrük vergisi ve harçlardan muaftır? ) Maliye akanlığı ) Sağlık akanlığı C) Dışişleri akanlığı D) Milli Savunma akanlığı E) dalet akanlığı 13. ir serbest bölgenin faaliyete geçmesinden itibaren kaç yıl süreyle söz konusu serbest bölgedegrevvelokavt uygulanamaz? ) 2 ) 3 C) 6 D) 10 E) Türkiye'de İthalat Rejimi Kararının amacı nedir? ) Dış ticaretinliberalleştirilmesini sağlamak ) İthalatın ülke yararına ve uluslararası ticaret gereklerine uygun olarak düzenlenmesini sağlamak C) ile entegrasyonun sağlanmasına yönelik çalışmalarıhızlandırmak D) Yerli sanayiinin korunmasını ve ihracatın artırılmasınısağlamak E) İthal ikamesi ile korunan yerli sanayiinin dış rekabeteaçılmasınısağlamak 14. Serbest ticaret bölgesinde faaliyet gösteren firmalar, ilgili yıllık faaliyetlerine ait bilgi ve belgeleri, her takvimyılının sonundan itibaren kaç ay içinde talep edilmeksizin tescil bürosunabildirmekzorundadır? ) 1 ) 2 C) 3 D) 4 E) İthal edilecek malların bedellerinintransferine ilişkin olarak bankalarca veya özel finans kurumlarınca kambiyo mevzuatı hükümleri çerçevesinde yürütülecek işlemlereait usul ve esaslarıaşağıdakilerden hangisi belirler? ) akanlar Kurulu ) TC Merkez ankası C) Dış TicaretMüsteşarlığı D) HazineMüsteşarlığı E) KambiyoMüdürlüğü 15. şağıdakilerden hangisi serbest bölgelerin kuruluş amaçları arasında yer almaz? ) Yabancı sermaye ve teknoloji girişini hızlandırmak ) Türkiye'de ihracat için yatırım ve üretimi artırmak C) Ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli bir şekilde temin etmek D) Dış finansman ve ticaret imkânlarından daha çok yararlanmak E) İthal ikameci kalkınma stratejisini güçlendirmek 12. şağıdakilerden hangisi sınır ticareti yoluyla yapılacak ithalata konu olan mallardan biridir? ) Ormancılık ürünleri ) Kimyasal ürünler C) Konfeksiyon ürünleri D) Elektronik ürünler E) Otomotiv ürünleri Serbest bölgeye giren ve serbest bölgeden yurt dışına çıkan mallar için aşağıdakilerden hangisitahsiledilir? ) Gelir vergisi ) Konutfonu C) Resim veharç D) Gümrük vergisi E) Serbestölgeler Tesis vegeliştirmefonu

9 2010 OC e şağıdakilerden hangisi gözetim ve korunma önlemlerine ilişkin kararlar yürürlükteyken İthalat Genel Müdürlüğü'nün kendiliğinden veya başvuru halinde, İthalatta Gözetme ve Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulunu toplantıya çağırma amaçlarından biri değildir? ) Önlemlerinsüresini uzatmak ) Önlemlerinniteliğindedeğişimegitmek C) Uygulamanın hala gerekli olup olmadığını gözdengeçirmek D) Gözetim belgelerinin geçerlilik sürelerini uzatmak E) Önlemlerinetkilerini incelemek şağıdakilerden hangisi, gözetim belgesi taleplerinde yer almaz? ) İthalatçınınpasaportununonaylıörneği ) Gümrük tarifeveistatistik pozisyonu C) İhracatçıülkeninadı D) İthalatçınınünvanıveiş adresi E) İthalatiçinöngörülenyerler Ticari terimlerin tanımlarına ilişkin uluslararası kurallar ilk kez kaç yılında kabul edilmiştir? ) 1930 ) 1934 C) 1936 D) 1938 E) 1940 Satıcının taşıma sözleşmesi yapmak zorunda olduğu ancak kayıp ve hasar rizikosu ile, yüklemeden sonra doğabilecek ek masrafları üstlenmediği teslim şekli, incoterm sınıflamasındahangi gruptayer alır? ) Cterimi ) Dterimi C) Eterimi D) Fterimi E) Hterimi 19. Ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidinin tesbiti ve değerlendirilmesi hakkında, ilgili gerçek ve tüzel kişilerin talebi üzerine İthalat Genel Müdürlüğü'nün ön incelemesi sonucundakurultarafından açılansoruşturma 9 ay içinde tamamlanmazsa, gerekli hallerde soruşturmakaçayuzatılabilir? ) 1 ) 2 C) 3 D) 4 E) şağıdakilerden hangisi VarışLimanınaKadar Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (CFR) şeklinde satıcının sorumluluklarından birideğildir? ) Varış limanındaki boşaltma masraflarını ödemek ) Malların gemiye yüklenmesi sırasındaki masraflarıödemek C) Taşıma şirketi ile anlaşma yaparak malların varış limanına kadar olan navlun giderlerini ödemek D) İhracat işlemlerini gerçekleştirmek ve bu işlemlerdendoğanmasraflarıkarşılamak E) Malları satış sözleşmesinde belirlenen yerde hazır etmek 20. þaðýdakilerden hangisi Ýthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerini Deðerlendirme Kurulu'nun görevlerinden biri deðildir? ) Ekonomik kalkýnma için dýþ ticaret modeli geliþtirmek ) Soruþturmaaçýlýpaçýlmamasýnakararvermek C) cil durumlardaönlem almak D) Gerekli hallerde yürürlükteki önlemlerin sürelerini uzatmak E) Soruþturma süresinin uzatýlýp uzatýlmamasýna karar vermek Gemi Yanında Teslim şekli (FS) malların ihraç işlemlerinin aşağıdakilerden hangisi tarafından tamamlanmasınıöngörür? ) mir banka ) İhracatçı C) Gümrük komisyoncusu D) İthalatçı E) Lehdarbanka

10 2010 OC e İhracatçı ve ithalatçı arasındaki satış sözleşmesi tamamlandığında kesinleşen fiyatlar çerçevesinde ticari faturaya dönüştürülen belge aşağıdakilerden hangisidir? ) Konşimento ) Menşeşahadetnamesi C) Gümrük beyannamesi D) Proformafatura E) Konsolosluk faturası 29. şağıdakilerden hangisi akreditifli ödemedeki aracı bankalar arasında yer almaz? ) Rambursmanbankası ) İştirabankası C) İhbar veyateyidbankası D) Ödemeveyakabulbankası E) Kredi veyatırım bankası 30. Kabul kredili ödemede satıcının iskonto yoluylasağladığıfinansmananead verilir? Tarifeli Gemi Seferi Konşimentosu adı da verilen konşimento türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Tesellüm konşimentosu ) Üstüstetaşımakonşimentosu C) Düzgünhatkonşimentosu D) Kısakonşimento E) Geçkinkonşimento Taşıma işlemleri sırasında tek tek açılıp sayılamayacak cinsteki mallar için büyük kolaylık sağlayan ve ihraç malının ağırlığıyla ilgili ayrıntılı bir dökümün belirtilmesi amacıyla düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir? ) Gözetim belgesi ) naliz raporu C) Koli listesi D) Çeki listesi E) Paketlistesi ) Konsinyasyonkredisi ) Vesikalıiştirakredisi C) İskontokredisi D) Kırmızışartlıakreditifkredisi E) Yeşil şartlıakreditifkredisi şağıdakilerden hangisi vesaik mukabili ödeme işleminin yürütülmesinde yer alan taraflardan birideğildir? ) Satıcı ) Yetkili banka C) Rambursmanbankası D) Muhabir banka E) lıcı şağıdakilerden hangisi konsinyasyonun özelliklerinden biri değildir? ) Malın satış fiyatının belli olmaması ) Malın alıcısının belli olması C) Riskli bir satış şekli olması D) Gerçekte bir satış değil, satış imkânı arama yolu olması E) Normal yollarla satışı zor olan mallar için kullanılması 28. İhracatçıdan konsolosluk faturası talep edilmesinin amacınedir? ) Malınsatış sözleşmesininteyidini yapmak ) Fiyat kontrolu yapmak ve gümrük formalitelerini yerinegetirmek C) İhraç mallarınfiyatteklifini öğrenmek D) Vergioranınıtespitetmek E) Malların ithalatçı tarafından kontrol edilmesini sağlamak Transit, aktarma, antrepo, geçici kabul ve muaflık işlemlerinin yürütülmesini sağlamak ve denetlemek aşağıdakilerden hangisinin görevidir? ) Dış TicaretMüsteşarlığı ) Gümrükler Genel Müdürlüğü C) İthalatGenel Müdürlüğü D) Sanayi veticaretakanlığı E) DevletPlanlamaTeşkilatı

11 2010 OC e Serbest ölgeler Genel Müdürlüğü aşağıdaki kuruluşlardan hangisinebağlıdır? ) Gümrük Müsteşarlığı ) DevletPlanlamaTeşkilatı C) Dış TicaretMüsteşarlığı D) HazineMüsteşarlığı E) Dışişleri akanlığı Türkiye'de dış ticaret istatistiklerini aşağıdakilerden hangisi yayınlar? ) Hazine Müsteşarlığı ) Türkiye İstatistik Kurumu C) TC Merkez ankası D) Dış Ticaret Müsteşarlığı E) Gümrük Müsteşarlığı İhracatçı irlikleri, Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın hangi ana hizmet biriminin talimatları çerçevesinde uygulamaya yönelik işlemleriyerinegetirir? İthalatçı firma proforma faturayı aldıktan sonra, akreditif işlemlerini başlatabilmekiçin, faturaya ilave olarak, bankaya aşağıdaki belgelerden hangisini teslimeder? ) Harç makbuzu ) Sigortapoliçesi C) kreditifaçtırmateklifmektubu D) Poliçe E) Sevk irsaliyesi Vesaik mukabili ithalatta, ithalat bedelinin TürkLirası olaraködenmesi halinde aşağıdaki belgelerden hangisi düzenlenir? ) Döviz satış tutanağı ) Döviz alış tutanağı C) Türk parasıtransfer belgesi D) Türk Lirasısarftutanağı E) Döviz sarfbelgesi ) İthalatGenel Müdürlüğü ) Ekonomik raştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü C) nlaşmalargenel Müdürlüğü D) vrupairliği GenelMüdürlüğü E) İhracatGenel Müdürlüğü 37. Kabul kredili ihracatta yapılan en son işlem aşağıdakilerden hangisidir? ) Malın yüklenip mühürlenerek gümrük beyannamesininkapatılması ) Gümrük beyannamesinintescil ettirilmesi C) İhracatçınınproformafaturayıdüzenlenmesi D) İhracatçının malları nakliyeci firmaya teslim etmesi E) Vadesinde ödenen paraların bozdurulup döviz alım belgesinebağlanması 38. Peşin ödemeye göre yapılanithalat işleminde ithalatçı firma kambiyo taahhüdünün kapatılması için gerekli olan belgeleri fiili ithal tarihinden itibaren kaç gün içinde bankaya vermek zorundadır? ) 180 ) 120 C) 90 D) 70 E) 30 11

12 2010 OC e DIŞ TİCRET İŞLEMLERİNİN MUHSEELEŞTİRİLMESİ Dış ticaret işlemlerinde varlıklara ilişkin mali işlemlerin izlendiği hesap aşağıdakilerden hangisidir? 5. ağlı muamele, takas ve dolaylı offset gibi karşılıklı ticaret uygulamalarının usul ve esasları hangi rejime göre belirlenir? ) Hizmetler ) Ödemeler Dengesi C) Cari İşlemler D) Sermaye Hareketleri E) Ticari Mallar ) Kambiyo Mevzuatı ) İthalat Rejimi Kararı C) İhracat Rejimi Kararı D) Gümrük Mevzuatı E) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi 2. Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasına ne ad verilir? ) Multi-Location (Çok Merkezli) Ticaret ) EFT (Elektronik Fon Transferi) C) E-Ticaret (Elektronik Ticaret) D) 3PL (Üçüncü Taraf Lojistik) E) EDI (Elektronik Veri Değişimi) 6. Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere yurt dışındaki alıcılara, komisyonculara, ihracatçının yurt dışındaki şube veya temsilciliklerine mal gönderilmesine ne ad verilir? ) Ön İzne ağlı İhracat ) Konsinye İhracat C) Kredili İhracat D) Kayda ağlı İhracat E) Serbest ölgelere İhracat 3. şağıdakilerden hangisi ülkeler arasında gerçekleşen mal, hizmet ve sermaye hareketlerine ilişkin işlemlerin izlendiği hesaplardan biri değildir? ) Sermaye Hareketleri Hesabı ) Hizmetler Hesabı C) Cari İşlemler Hesabı D) Ticari Mallar Hesabı E) Ödemeler Dengesi Hesabı 7. şağıdakilerden hangisi ekonomik etkili gümrük rejimleri arasında yer almaz? ) Transit Rejimi ) Dahilde İşleme C) Geçici İthalat D) Gümrük ntrepo Rejimi E) Hariçte İşleme 4. şağıdakilerden hangisi ihracatın işletmeler açısından yararlarından biri değildir? ) İşletmelerin kısa vadeli kararlar almasını sağlaması ) Mevcut pazarlarda satış potansiyelini arttırması C) Fazla üretim kapasitesini kullanma olanağı vermesi D) Yabancı rakipler hakkında bilgi edinme olanağı sağlaması E) Mevsimlik dalgalanmalara karşı işletmeleri koruması 8. Yolcular beraberlerinde en çok ne kadar yabancı para karşılığı Türk parasını yurtdışına serbestçe çıkarabilirler? ) EURO ) USD C) USD D) EURO E) USD 12

13 2010 OC e şağıdakilerden hangisi varış yeri itibariyle satış şekillerinden biridir? ) Taşıma Ücreti Ödenmiş ) Sınırda Teslim C) edeli Ödenmiş Olarak Teslim D) Güvertede Teslim E) Maledeli, Sigorta ve Navlun 13. şağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramlarından biri değildir? ) Yönetsellik Kavramı ) Tarafsızlık ve elgelendirme Kavramı C) Sosyal SorumlulukKavramı D) Dönemsellik Kavramı E) Kişilik Kavramı 10. şağıdaki teslim şekillerinden hangisinde ihracatçının sorumluluğu en azdır? ) EXW ) FO C) CIF D) DES E) DEQ 14. Muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işletmenin karşılaşabileceği risklerin göz önüne alınması gereğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? ) İhtiyatlılık (Muhafazakarlık) Kavramı ) Dönemsellik Kavramı C) Para İle Ölçme Kavramı D) Tutarlılık Kavramı E) Tam çıklama Kavramı 11. I. İhracatçı firma malı ve belgeleri gönderir. II. İthalatçı firma malı gümrükten çeker. III. İki firma aralarında sözleşme yapar IV. İthalatçı firma sözleşme gereği vadede kendi bankasına mal bedelini öder ve transfer yaptırır. Mal mukabili ödeme şeklinde yapılması gereken işlemler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? ) I, II, III ve IV ) I, III, IV ve II C) III, I, II ve IV D) III, I, IV ve II E) III, IV, Ive II 15. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği, aşağıdaki hangi kurum veya kurumlar tarafından yürürlüğe konmuştur? ) Sermaye Piyasası Kurulu ) Defterdarlık C) Maliye akanlığı D) ankalar irliği E) Sanayi akanlığı 16. Tekdüzen Hesap Planı'nda ihracat maliyetlerinin kaydedileceği maliyet hesapları aşağıdaki gruplardan hangisinde yer alır? ) II. Grupta ) IV. Grupta C) V. Grupta D) VI. Grupta E) VII. Grupta 12. şağıdakilerden hangisi akreditifli ödeme şeklindeki taraflardan biri değildir? ) kreditif lehdarı ) Teyit bankası C) Taşıma şirketi D) kreditif amiri E) İhbar bankası Ülkeler arasındaki enflasyon farkları dikkate alınarak hesaplanan kura ne ad verilir? ) Çapraz kur ) Serbest kur C) Nominal kur D) Reel kur E) rbitraj

14 2010 OC e Türkiye'de kurlar kim tarafından belirlenir? ) Dış Ticaret Müsteşarlığı ) Merkez ankası ve bankalar C) Merkez ankası D) Özel finans kurumları E) Hükümet ve bankalar 22. Can.Ş tarihinde, kur 1 Euro:1,50 TL iken yurtdışına Euro tutarında satış yapmıştır. Dönem sonunda değerlemeye esas kur 1Euro =1,45 TL dir. Ertesi yıl (2008), kur 1,60 TL iken müşteri Euro' nun tamamını banka havalesi ile ödemiştir. Can.Ş. 'nin 2008 yılında kur farkında kaynaklanan kâr veya zarar durumu nedir? ) TL kambiyo kârları ) TL kambiyo kârları C) 500 TL kambiyo zararları D) TL kambiyo zararları E) TL kambiyo zararları 19. rbitrajın tanımı aşağıdakilerden hangisidir? ) ankaların ve kredi kurumlarının efektif/döviz satışlarında uyguladıkları kurdur. ) ir yabancı paranın başka bir yabancı para cinsinden değeridir. C) Değişik ülkelerdeki çapraz kurların farklılığından yararlanarak kâr etmektir. D) anknot şeklindeki yabancı ülke paralarıdır. E) ankaların ve kredi kurumlarının efektif/döviz alışlarında uyguladıkları kurdur. 23. şağıdakilerden hangisi seyahat giderlerinin özellikleri arasında yer almaz? ) Seyahat ile yapılan iş arasında belirli bir uygunluk olması ) Seyahatin ticari kazancın ede elde edilmesi için yapılmış olması C) Seyahatin süresinin belirlenmesinde hiçbir süre kısıtlamasının olmaması D) Seyahate gidecek kişinin hizmet erbabı olması E) Seyahate gidecek kişinin geçici bir görev ile görevlendirilmiş olması 20. Döviz bürosundan efektif alındığında bu efektif hangi kurile değerlenmelidir? ) TC Merkez ankası efektif satış kuru ) Döviz bürosunun efektif satış kuru C) TC Merkez ankası efektif alış kuru D) Döviz bürosunun efektif alış kuru E) Döviz bürosunun döviz satış kuru 24. Yurt dışında görevlendirilen memurlara verilen harcırah miktarı aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir? ) İlgili akanlık ) Memurun amiri C) TMM D) İlgili devlet kurumu E) akanlar Kurulu 21. İhracatın gerçekleştiği yılda oluşan aleyhte kur farkları nasıl değerlenir? ) Kambiyo zararları olarak ) Kambiyo kârları olarak C) Olağanüstü giderlerolarak D) Satışlardan indirimler olarak E) Yurtdışı satışlar olarak İthalat işlemlerini işletmelerde hangi departman başlatır? ) Mali İşler ve Finansman ) Yönetim C) Muhasebe D) Üretim E) Satın lma

15 2010 OC e şağıdakilerden hangisi ithal maliyeti içinde yer almaz? ) Malbedeli ) Navlun bedeli C) Sigorta bedeli D) Katma değer vergisi E) Taşıma giderleri edilen malın 30. şağıdakilerden hangisi KOİ ihracata hazırlık kredileri şartları arasında yer almaz? ) Kredi alacak KOİ nin son bir yılda zarar etmemiş olması ) Kredinin, ihracat taahhüdü karşılığında verilmesi C) Malların serbest dövizle ihraç edilmesi D) Firmanın ödenmemiş vergi borcunun bulunmaması E) orç / Özkaynak oranının : 5,70; Cari oranın 1 olması 27. Vesaik mukabili ödemeye göre ithal edilen malın fatura bedeli hangi tarihte kaydedilir? ) Fiili ithalat tarihinde ) Dönemsonunda C) Yükleme yapıldığında D) Ödeme yapıldığında E) Dönembaşında 31. şağıdakilerden hangisi Eximbank tarafından verilen özellikli krediler arasında yer almaz? ) Gemi inşa finansman kredisi ) Sevk öncesi reeskont kredisi C) Yurtdışı müteahittlik hizmetine ilişkin ihracat kredisi D) Yurtdışı mağazalar yatırımkredisi E) Uluslararası nakliyat pazarlama kredisi 28. CIF tutar TL, gümrük vergisi 750 TL navlun ve sigorta bedeli TL ise malın KDV matrahı kaç TL dir? ) ) C) D) E) şağıdakilerden hangisi dış ticarette kullanılan diğer finansman tekniklerinden biridir? ) Sevk öncesi ihracat kredisi ) Yurtdışı mağazalar yatırımkredisi C) Sevk öncesi reeskont kredisi D) Uluslararası nakliyat pazarlama kredisi E) Finansal kiralama 29. şağıdakilerin hangisi Türk Eximbank' ın amaçlarından biridir? ) İhracatın artırılması ve ithalatın azami oranda desteklenmesi, yeni pazarların bulunması ) İhracatı geliştirmek amacı ile ihracatçının finanse edilmesi C) İhracatçıya doğrudan kredi desteği verilmesi D) İhraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi E) İhracatçıların ticari ve politik risklere dair sigortalarının sağlanması şağıdakilerden hangisi ihracata yönelik devlet teşvik ve yardımları arasında yer almaz? ) KOİ'lerin ihracata yönelik üretimlerini desteklemek ) KOİ'lerin Türk Eximbank tarafından kredi almalarını teşvik etmek C) İşletmelerin uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazanmalarını sağlamak D) KOİ'lerin ihracata yönelik pazarlama faaliyetlerinidesteklemek E) İşletmelerin uluslararası pazarlarda karşılaşabilecekleri sorunları gidermesine yardımcı olmak

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI NDOLU ÜNİVERSİTESİ 102 01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞVİR YRDIMCILIĞI SINVI DYIN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO:...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) 21 ĞUSTOS 2011 Saat:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Bankacılık

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 103 e-sertifika Programları / 2007 Yaz Dönemi - Pazar 14.30 FİNNSL MUHSEE MUHSEE İLGİ YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ.

Detaylı

1. BASKI. Kasım 2010, SAMSUN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

1. BASKI. Kasım 2010, SAMSUN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI 1. BASKI Kasım 2010, SAMSUN Samsun TSO yayınları için ayrıntılı bilgi Samsun TSO Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü nden temin edilebilir. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli Mahallesi Abbasağa Sokak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI

Detaylı

DIŞ TİCARET KAVRAMLARI

DIŞ TİCARET KAVRAMLARI DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 1. DIŞ TİCARET Ticaret genel olarak, iç ve dış ticaret olmak üzere ikiye ayrılır. Dış Ticaret, malların ve sermayenin ulusal sınırların dışına akışıyla ilgilidir. Dış ticaret alım

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S303 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD), TÜREV

Detaylı

2014 TÜRK DIŞ TİCARET REJİMİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER. 21.02. 2014 Hazırlayan: ERAY SANVER Yeminli Mali Müşavir

2014 TÜRK DIŞ TİCARET REJİMİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER. 21.02. 2014 Hazırlayan: ERAY SANVER Yeminli Mali Müşavir 2014 TÜRK DIŞ TİCARET REJİMİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 21.02. 2014 Hazırlayan: ERAY SANVER Yeminli Mali Müşavir 1. DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER, 1.1.Dış Ticaret Nedir? İki veya daha fazla

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASINDA AĞIMSIZ DENETİM (D) 6 KASIM 2010 Saat:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM (BD) 6 KSIM 2010 Saat: 09.30 CUMRTESİ

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2526 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1497 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Feridun KAYA (Ünite 1, 2, 4, 6) Öğr.Gör.Dr. Neslihan TURGUTTOPBAŞ (Ünite 3, 5,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S303 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR...

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR... KAMBİYO MEVZUATI 1 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ Numarası: 91 32/5)... 17 Türk Parası Kıymetini

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ KMU GÖZETİMİ MUHSEBE VE DENETİM STNDRTLRI KURUMU BĞIMSIZ DENETÇİLİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S102 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR (T) 17 RLIK 2011 Saat:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S102 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MUHASEBE FİNANSMAN DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ 344MV0049

MUHASEBE FİNANSMAN DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ 344MV0049 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ 344MV0049 Ankara, 201 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Coşkun ATAYETER* Arzu EROL** ÖZET İhracata yönelik verilen teşvikler, ihracatın teşvik edilmesi, ihraç pazarlarının geliştirilmesi ve dünya ihracatındaki

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON-TEMİZLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

YÖNETİM VE ORGANİZASYON-TEMİZLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 109 e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 ahar Dönemi - Pazar 14.30 YÖNETİM VE ORGNİZSYON-TEMİZLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP

Detaylı

İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? Hazırlayan ARİF ŞAHİN Şube Müdürü Mayıs 2003İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi 39 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 40 I. BÖLÜM : İHRACAT İŞLEMLERİ... 42 İhracat Nasıl

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI S105 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI KONUT DEĞERLEME UZMANLIĞI (KU) 6 KASIM 2010 Saat: 09.30

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi HAZİRAN 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı