DIŞ TİCARET UZMANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DIŞ TİCARET UZMANLIĞI"

Transkript

1 NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 118 e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar DIŞ TİCRET UZMNLIĞI TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, öğrenci numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Soru Sayfa Testin dı Sayısı No Dış Ticarete Giriş 40 2 İthalat ve İhracat Uygulamaları 40 7 Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi u soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi 50 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 2010 OC e118- DÝKKT! u dersin kapsamýna giren bazý konularda, ders kitabýnýzýn basýma hazýrlanmasýndan sonra deðiþiklik yapýlmýþ olabilir. ununla birlikte, testteki sorularý, ders kitabýnýzda verilen bilgilere göre cevaplayýnýz. ir sorunun cevabý sonraki düzenlemelerle deðiþmiþ olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doðru olan cevabý iþaretleyiniz. 1. Dünya ankasının yaptığı sınıflamaya göre, kişibaşınadüşen GSMH'sıkaçDdolarından düşük olan ülkeler dünyanın refah düzeyi en düşük olanülkeleriolarakkabuledilir? ) 761 ) 860 C) 1000 D) 1250 E) 1320 DIÞ TÝCRETE GÝRÝÞ 4. Dış ticaret hadlerinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? ) ir ülkenin ihraç malları fiyat endeksi değeri ile, o ülkenin ithal malları fiyat endeksi değerinintoplamıdır. ) ir ülkenin ihraç malları fiyat endeksi değerinin, oülkenin ithal malları fiyat endeksi değerindençıkarılmasıdır. C) ir ülkenin ithal malları fiyatendeksi değerinin, oülkenin ihraç malları fiyat endeksi değerine oranıdır. D) ir ülkenin ihraç malları fiyat endeksi değerinin, oülkenin ithal malları fiyat endeksi değerineoranıdır. E) ir ülkenin ithal malları fiyatendeksi değerinin, oülkeninihraç malları fiyat endeksi değerinden çıkarılmasıdır. 5. Karşılıklı Talep Yasasına göre, aşağıdaki durumlardan hangisinde bir ülkenin dış ticareteaçılmasınagerekyoktur? 2. şağıdakilerden hangisi kişibaşına düşen GSMH'yıverir? ) İç fiyatlarındış fiyatlardanyüksek olduğu ) İç fiyatlarındış fiyatlaraeşitolduğu C) Dış ticarethacmininsürekli arttığı D) üyümehızınınistikrarlıolduğu E) İç fiyatlarındış fiyatlardandüşük olduğu ) GSMH/Toplam harcamalar ) Milli gelir/üyümehızı C) GSMH/Nüfus D) Milli gelir/nüfus E) Milli Gelir/Satınalmagücüparitesi 6. Uluslararası ticareti bilimsel yöntemlerle inceleyen ilk eser olarak kabul edilen "Ulusların Zenginliği" adlı kitabın yazarı kimdir? ).Smith ) J.S.Mill C).Linder D) D.Ricardo E) M.Friedman 3. ynı anda birçok ülkede faaliyet göstererek mal ve hizmet üreten ancak tek bir merkezden yönetilen şirketlere ne ad verilir? 7. şağıdakilerden hangisi dış ticareti açıklamaya yönelik yeni teorilerden biri değildir? ) Leasing şirketleri ) Merkezi şirketler C) Kurumsal şirketler D) Taşeron şirketler E) Çok uluslu şirketler ) Nitelikli İşgücüTeorisi ) Ölçek Ekonomileri Teorisi C) Faktör OranlarıTeorisi D) Mal Geliştirmesi Teorisi E) UluslararasıTekelci RekabetTeorisi 2

3 2010 OC e şağıdakilerden hangisi likitidesi yüksek yabancı ödeme araçları arasında yer almaz? ) Yabancımevduatsertifikaları ) Yabancıbankahavaleleri C) Döviz poliçeleri D) Dövizebağlıseyahatçekleri E) Dövizebağlıbonolar 13. Ödemeler bilançosu tabloları aşağıdakilerden hangisitarafından hazırlanır? ) İthalatGenel Müdürlüğü ) DevletPlanlamaTeşkilatı C) Dış TicaretMüsteşarlığı D) TC Merkez ankası E) Sanayi veticaretakanlığı 9. Ödemeler bilançosu tablosu dünyada ilk kez hangi ülketarafından düzenlenmiştir? ) İtalya ) D C) İsviçre D) Hollanda E) İngiltere 14. TÜİK ve DPT verilerine göre, 2006 yılında Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülke aşağıdakilerden hangisidir? ) D ) İsviçre C) İtalya D) Romanya E) lmanya 10. Mal ihracatı ve ithalatının toplamına ne ad verilir? ) Dış ticarethacmi ) Dış ticaretdengesi C) Dış ticarethaddi D) Dış ticarettoplamı E) Dış ticaretindeksi 15. şağıdakilerden hangisi TÜİK ve DPT verilerine göre, 2006 yılında Türkiye'nin en çok ithalat yaptığı ilk beş ülkeden biri değildir? ) Fransa ) Japonya C) Rusya D) İtalya E) Çin 11. Türkiye'de ödemeler bilançosu hazırlanırken çoğunlukla aşağıdakilerden hangisinin kayıtları kullanılır? ) Gümrük Müsteşarlığı ) Devlet Planlama Teşkilatı C) ankalar ve döviz alım satımına yetkili kuruluşlar D) Dış Ticaret Müsteşarlığı E) Sanayi ve Ticaret akanlığı 16. şağıdakilerden hangisi gümrük tarifelerinin ekonomiketkilerinden birideğildir? ) Devletegelir sağlaması ) Üreticiyi koruması C) Enflasyonudüşürmesi D) Gelirinyenidendağıtımınısağlaması E) Tüketici refahınıazaltması 12. Türkiye'de çeşitli döviz cinsleri üzerinden yapılan işlemler,ödemeler bilançosunda hangi paracinsinden gösterilir? ) Türklirası ) Kanadadoları C) İşlemingerçekleştirildiği döviz D) Euro E) D doları En aziki ya da daha çok sayıdaki ülke arasında uluslararası anlaşmalar sonucunda konulan gümrüktarifelerinenead verilir? ) rtanoranlıtarife ) zalanoranlıtarife C) Sözleşmeli tarife D) Kıymetbazlıtarife E) Otonomtarife

4 2010 OC e İthal edilen malın fiziki birimi baz alınarak tahsil edilen gümrük vergisi aşağıdakilerden hangisidir? ) Otonom ) Kıymetbazlı C) irinci sınıf D) Spesifik E) dvalorem 22. Türkiye'de ihracatta devlet yardımları kapsamında yer alan istihdam yardımına ilişkin talepler aşağıdakilerden hangisi tarafından sonuçlandırılır? ) Devlet Planlama Teşkilatı ) Sanayi ve Ticaret akanlığı C) Gümrükler Genel Müdürlüğü D) Dış Ticaret Müsteşarlığı E) Hazine Müsteşarlığı 19. İthalatçının ithal edeceği mal değerinin bir kısmını sipariş anında güvence olarak yetkili bankalarda ya da merkez bankasında bloke etmesine ve ithalat gerçekleşince bloke ettiği parayıgeriçekmesinenead verilir? ) İthalatkotası ) İthalatteminatı C) Farkgiderici vergi D) Telafi edici vergi E) nti damping 23. Türkiye'de R-GE yardımlarının proje bazında desteklenmesinde, stratejik odak konulu proje desteklerinde sermaye desteği kaç D dolarınıgeçemez? ) ) C) D) E) şağıdakilerden hangisi sübvansiyon türleri arasında yer almaz? ) Kurumlar ve/veya gelir vergisinde muafiyet uygulanması ) Düşük faizli kredi sağlanması C) İşletmezararlarınınsilinmesi D) Kotalarınkaldırılması E) Hükümetlerin maliyetinin altında girdi sağlaması 24. Latin merika Serbest Ticaret ölgesi (LFT) hangi yılda kurulmuştur? ) 1958 ) 1960 C) 1964 D) 1969 E) Milli standart düzenlemeleri, paketleme ve etiketlemeye ilişkin kurallar, gümrük formaliteleri gibi, dış ticarette uygulanan düzenlemelerenead verilir? ) Görünmeyenengeller ) Gözetlemeveizlemeönlemleri C) Dış ticaretrejimi D) İthalatteminatları E) İthalatlisansı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) aşağıdakilerden hangisinin bir uzantısı niteliğindedir? ) Güney Ortak Pazarı ) Kalkınma İçin ölgesel İşbirliği Teşkilatı C) Kuzeymerika Serbest ölgesi D) sya- Pasifik Ekonomik İşbirliği E) Karadeniz Ekonomik İşbirliği

5 2010 OC e Verimliliği düşük üreticiler piyasadan ayrılmak zorunda kalırken, verimliliği yüksek işletmelerin daha büyük pazarda faaliyetlerini artırarak rekabet edebilmesi, bölgesel ekonomik birleşmelerin hangi etkisinin bir sonucudur? ) Dışsal etkisinin ) Ticaret saptırıcı etkisinin C) Dinamik etkisinin D) Statik etkisinin E) Ticaret yaratıcı etkisinin 30. Türkiye ile vrupa irliği ilişkilerinde geçiş dönemi olarak adlandırılan dönem hangi yıllar arasını kapsamaktadır? ) ) C) D) E) vrupa irliği'nde, irliğin tüm gelir ve giderleri ile, gelirlerin tam olarak toplanıp toplanmadığını ve mali yönetimin tutarlı olup olmadığını inceleyen organ aşağıdakilerden hangisidir? ) dalet Divanı ) vrupa Komisyonu C) vrupa Parlamentosu D) akanlar Konseyi E) Sayıştay 31. Türkiye'nin 1959 yılında ET'ye üyelik başvurusunda bulunması, aşağıdaki ülkelerden hangisinin mal ticaretinde sağlayacağı avantajlar sonucunda, Türkiye'nin vrupa pazarında rekabet imkanını kaybedeceği endişesine dayanmaktaydı? ) İngiltere ) İspanya C) Yunanistan D) Polonya E) Portekiz 28. vrupa irliği'nin temel mali aracı kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? ) vrupa Kalkınma Fonu ) vrupa Parasal İşbirliği Fonu C) vrupa ölgesel Kalkınma Fonu D) vrupa Garanti ve Yönlendirme Fonu E) vrupa Yatırım ankası 32. Türkiye ile arasındaki anlaşmaların uygulanmasını sağlamak, bunun için gerekli kararları almak, uygulama sonuçlarını belirli aralıklarla incelemek ve anlaşmazlıkları gerekli yargı organlarına götürmekle görevli Türkiye- ortaklık organı aşağıdakilerden hangisidir? ) Ortaklık Konseyi ) Ortaklık Komitesi C) KarmaParlamentoKomisyonu D) Gümrük İşbirliği Komitesi E) Gümrük irliği Ortak Komitesi 29. şağıdakilerden hangisi 2004 yılında vrupa irliği'ne katılan ülkelerden birideğildir? 33. Türkiye, ile katılım müzakerelerine resmen hangi yılda başlamıştır? ) Estonya ) ulgaristan C) Malta D) Slovenya E) Letonya 5 ) 2000 ) 2001 C) 2003 D) 2005 E) 2007

6 2010 OC e Helsinki Zirvesi hangi yılda gerçekleştirilmiştir? ) 1993 ) 1995 C) 1996 D) 1998 E) 1999 IMF ile istikrar programları çerçevesinde belirlenmiş bir takvime göre kaynak aktarmak amacıylayapılan sözleşmelerenead verilir? ) Stand-bydüzenlemesi ) Ek finansmankolaylığı C) Kalkınmaprogramı D) Yapısal uyum kolaylığı E) Ekonomik anlaşma vrupa Yatırım ankası'nın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? ) vrupairliği'ninfakir bölgelerindeki ekonomik kalkınmayı destekleyici yatırımları finanse etmek ) vrupairliği'ninentegrasyonunudestelemek C) vrupa'da dengeli ekonomik gelişmeyi sağlamak içinfinansal destek vermek D) vrupairliği'ningiderlerinifinanseetmek E) vrupairliği'ne aday olan ülkelere finansman sağlamak Milletlerarası Ticaret Odası hangi yılda kurulmuştur? ) 1916 ) 1919 C) 1926 D) 1931 E) IMF'in merkezi nerededir? ) rüksel ) New York C) Londra D) erlin E) Washington 37. Dünya ankası aşkanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) 3yıl için seçilir. ) D vatandaşları arasından seçilir. C) İcra Direktörleri Kurulu tarafından atanır. D) anka personelinin en üst amiri durumundadır. E) anka'nın yönetiminden genel olarak sorumludur. 38. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) hangi anlaşma ile kurulmuştur? ) Maastricht nlaşması ) Roma nlaşması C) Essen nlaşması D) Paris nlaşması E) Madrid nlaşması 6

7 2010 OC e DÝKKT! u dersin kapsamýna giren bazý konularda, ders kitabýnýzýn basýma hazýrlanmasýndan sonra deðiþiklik yapýlmýþ olabilir. ununla birlikte, testteki sorularý, ders kitabýnýzda verilen bilgilere göre cevaplayýnýz. ir sorunun cevabý sonraki düzenlemelerle deðiþmiþ olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doðru olan cevabý iþaretleyiniz. İthalatçı unvanının alınması, ithalattaki iş akışının hangi aşamasında gerçekleştirilir? ) Kur riskinin önlenmesi ) Tedarikçi seçimi C) Örgütlenme D) Hukuki işlemler E) İthalatın finansmanı Ülke ekonomisinin ihtiyaçları, iç ve dış piyasanın arz ve talep durumu, satış şekli ile alıcı ülke ve firmaların Türkiye ile olan ticari ve ekonomik ilişkileri gibi noktaları göz önünde tutarak Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından verilen ihraç iznine ne adverilir? ) İhracat kredisi ) Konsinye ihracat izni C) Fiili ihracat D) Kayda bağlı ihracat izni E) İhracat müsaadesi Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracatta, malın ya da mal karşılığı dövizin kira süresi bitiminden itibaren kaç ay içinde yurda getirilmesi zorunludur? 2. Kur riskini önlemeye yönelik işlemlerden hangisi, bir dövizin spot piyasadan alınıp aynı anda vadeli piyasada satılmasını ifade eder? ) 1 ) 2 C) 3 D) 4 E) 5 ) Faktoring ) Vadeli karşılık C) Opsiyon D) rbitraj E) Swap 7. Kayda bağlı ihracatta, İhracatçı irliklerince kayıt meşruhatıdüşülerek onaylanmış gümrük beyannamelerinin gümrük idarelerine tevdi süresi temdit edilmemek üzere kaç gündür? 3. Sözleşmenin yapılması ve garantinin kontrolü, ihracattaki iş akışının hangi aşamasında gerçekleştirilir? ) Malsevki ) İşi kesinleştiren hukuki işlemler C) İhracat sonrası işlemler D) İhracatın finansmanı E) Müşteri temini ) 15 ) 30 C) 45 D) 60 E) şağıdakilerden hangisi dış ticaretteki ülke riskleri arasında yer almaz? 8. Uluslararası gözetim şirketlerinin gerçeğe ve mevzuata aykırı ya da faaliyet alanları dışında rapor düzenlemeleri halinde, faaliyetten men edilmesüresi nekadardır? ) lıcının iflas etmesi ) İç savaş C) Halk hareketleri D) Grev E) İhtilal ) 1ay ile1yıl ) 2ay ile2yıl C) 3ay ile3yıl D) 4ay ile4yıl E) 5ay ile5yıl 7

8 2010 OC e şağıdaki bakanlıklardan hangisinin yaptığı ithalat, gümrük vergisi ve harçlardan muaftır? ) Maliye akanlığı ) Sağlık akanlığı C) Dışişleri akanlığı D) Milli Savunma akanlığı E) dalet akanlığı 13. ir serbest bölgenin faaliyete geçmesinden itibaren kaç yıl süreyle söz konusu serbest bölgedegrevvelokavt uygulanamaz? ) 2 ) 3 C) 6 D) 10 E) Türkiye'de İthalat Rejimi Kararının amacı nedir? ) Dış ticaretinliberalleştirilmesini sağlamak ) İthalatın ülke yararına ve uluslararası ticaret gereklerine uygun olarak düzenlenmesini sağlamak C) ile entegrasyonun sağlanmasına yönelik çalışmalarıhızlandırmak D) Yerli sanayiinin korunmasını ve ihracatın artırılmasınısağlamak E) İthal ikamesi ile korunan yerli sanayiinin dış rekabeteaçılmasınısağlamak 14. Serbest ticaret bölgesinde faaliyet gösteren firmalar, ilgili yıllık faaliyetlerine ait bilgi ve belgeleri, her takvimyılının sonundan itibaren kaç ay içinde talep edilmeksizin tescil bürosunabildirmekzorundadır? ) 1 ) 2 C) 3 D) 4 E) İthal edilecek malların bedellerinintransferine ilişkin olarak bankalarca veya özel finans kurumlarınca kambiyo mevzuatı hükümleri çerçevesinde yürütülecek işlemlereait usul ve esaslarıaşağıdakilerden hangisi belirler? ) akanlar Kurulu ) TC Merkez ankası C) Dış TicaretMüsteşarlığı D) HazineMüsteşarlığı E) KambiyoMüdürlüğü 15. şağıdakilerden hangisi serbest bölgelerin kuruluş amaçları arasında yer almaz? ) Yabancı sermaye ve teknoloji girişini hızlandırmak ) Türkiye'de ihracat için yatırım ve üretimi artırmak C) Ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli bir şekilde temin etmek D) Dış finansman ve ticaret imkânlarından daha çok yararlanmak E) İthal ikameci kalkınma stratejisini güçlendirmek 12. şağıdakilerden hangisi sınır ticareti yoluyla yapılacak ithalata konu olan mallardan biridir? ) Ormancılık ürünleri ) Kimyasal ürünler C) Konfeksiyon ürünleri D) Elektronik ürünler E) Otomotiv ürünleri Serbest bölgeye giren ve serbest bölgeden yurt dışına çıkan mallar için aşağıdakilerden hangisitahsiledilir? ) Gelir vergisi ) Konutfonu C) Resim veharç D) Gümrük vergisi E) Serbestölgeler Tesis vegeliştirmefonu

9 2010 OC e şağıdakilerden hangisi gözetim ve korunma önlemlerine ilişkin kararlar yürürlükteyken İthalat Genel Müdürlüğü'nün kendiliğinden veya başvuru halinde, İthalatta Gözetme ve Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulunu toplantıya çağırma amaçlarından biri değildir? ) Önlemlerinsüresini uzatmak ) Önlemlerinniteliğindedeğişimegitmek C) Uygulamanın hala gerekli olup olmadığını gözdengeçirmek D) Gözetim belgelerinin geçerlilik sürelerini uzatmak E) Önlemlerinetkilerini incelemek şağıdakilerden hangisi, gözetim belgesi taleplerinde yer almaz? ) İthalatçınınpasaportununonaylıörneği ) Gümrük tarifeveistatistik pozisyonu C) İhracatçıülkeninadı D) İthalatçınınünvanıveiş adresi E) İthalatiçinöngörülenyerler Ticari terimlerin tanımlarına ilişkin uluslararası kurallar ilk kez kaç yılında kabul edilmiştir? ) 1930 ) 1934 C) 1936 D) 1938 E) 1940 Satıcının taşıma sözleşmesi yapmak zorunda olduğu ancak kayıp ve hasar rizikosu ile, yüklemeden sonra doğabilecek ek masrafları üstlenmediği teslim şekli, incoterm sınıflamasındahangi gruptayer alır? ) Cterimi ) Dterimi C) Eterimi D) Fterimi E) Hterimi 19. Ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidinin tesbiti ve değerlendirilmesi hakkında, ilgili gerçek ve tüzel kişilerin talebi üzerine İthalat Genel Müdürlüğü'nün ön incelemesi sonucundakurultarafından açılansoruşturma 9 ay içinde tamamlanmazsa, gerekli hallerde soruşturmakaçayuzatılabilir? ) 1 ) 2 C) 3 D) 4 E) şağıdakilerden hangisi VarışLimanınaKadar Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (CFR) şeklinde satıcının sorumluluklarından birideğildir? ) Varış limanındaki boşaltma masraflarını ödemek ) Malların gemiye yüklenmesi sırasındaki masraflarıödemek C) Taşıma şirketi ile anlaşma yaparak malların varış limanına kadar olan navlun giderlerini ödemek D) İhracat işlemlerini gerçekleştirmek ve bu işlemlerdendoğanmasraflarıkarşılamak E) Malları satış sözleşmesinde belirlenen yerde hazır etmek 20. þaðýdakilerden hangisi Ýthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerini Deðerlendirme Kurulu'nun görevlerinden biri deðildir? ) Ekonomik kalkýnma için dýþ ticaret modeli geliþtirmek ) Soruþturmaaçýlýpaçýlmamasýnakararvermek C) cil durumlardaönlem almak D) Gerekli hallerde yürürlükteki önlemlerin sürelerini uzatmak E) Soruþturma süresinin uzatýlýp uzatýlmamasýna karar vermek Gemi Yanında Teslim şekli (FS) malların ihraç işlemlerinin aşağıdakilerden hangisi tarafından tamamlanmasınıöngörür? ) mir banka ) İhracatçı C) Gümrük komisyoncusu D) İthalatçı E) Lehdarbanka

10 2010 OC e İhracatçı ve ithalatçı arasındaki satış sözleşmesi tamamlandığında kesinleşen fiyatlar çerçevesinde ticari faturaya dönüştürülen belge aşağıdakilerden hangisidir? ) Konşimento ) Menşeşahadetnamesi C) Gümrük beyannamesi D) Proformafatura E) Konsolosluk faturası 29. şağıdakilerden hangisi akreditifli ödemedeki aracı bankalar arasında yer almaz? ) Rambursmanbankası ) İştirabankası C) İhbar veyateyidbankası D) Ödemeveyakabulbankası E) Kredi veyatırım bankası 30. Kabul kredili ödemede satıcının iskonto yoluylasağladığıfinansmananead verilir? Tarifeli Gemi Seferi Konşimentosu adı da verilen konşimento türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Tesellüm konşimentosu ) Üstüstetaşımakonşimentosu C) Düzgünhatkonşimentosu D) Kısakonşimento E) Geçkinkonşimento Taşıma işlemleri sırasında tek tek açılıp sayılamayacak cinsteki mallar için büyük kolaylık sağlayan ve ihraç malının ağırlığıyla ilgili ayrıntılı bir dökümün belirtilmesi amacıyla düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir? ) Gözetim belgesi ) naliz raporu C) Koli listesi D) Çeki listesi E) Paketlistesi ) Konsinyasyonkredisi ) Vesikalıiştirakredisi C) İskontokredisi D) Kırmızışartlıakreditifkredisi E) Yeşil şartlıakreditifkredisi şağıdakilerden hangisi vesaik mukabili ödeme işleminin yürütülmesinde yer alan taraflardan birideğildir? ) Satıcı ) Yetkili banka C) Rambursmanbankası D) Muhabir banka E) lıcı şağıdakilerden hangisi konsinyasyonun özelliklerinden biri değildir? ) Malın satış fiyatının belli olmaması ) Malın alıcısının belli olması C) Riskli bir satış şekli olması D) Gerçekte bir satış değil, satış imkânı arama yolu olması E) Normal yollarla satışı zor olan mallar için kullanılması 28. İhracatçıdan konsolosluk faturası talep edilmesinin amacınedir? ) Malınsatış sözleşmesininteyidini yapmak ) Fiyat kontrolu yapmak ve gümrük formalitelerini yerinegetirmek C) İhraç mallarınfiyatteklifini öğrenmek D) Vergioranınıtespitetmek E) Malların ithalatçı tarafından kontrol edilmesini sağlamak Transit, aktarma, antrepo, geçici kabul ve muaflık işlemlerinin yürütülmesini sağlamak ve denetlemek aşağıdakilerden hangisinin görevidir? ) Dış TicaretMüsteşarlığı ) Gümrükler Genel Müdürlüğü C) İthalatGenel Müdürlüğü D) Sanayi veticaretakanlığı E) DevletPlanlamaTeşkilatı

11 2010 OC e Serbest ölgeler Genel Müdürlüğü aşağıdaki kuruluşlardan hangisinebağlıdır? ) Gümrük Müsteşarlığı ) DevletPlanlamaTeşkilatı C) Dış TicaretMüsteşarlığı D) HazineMüsteşarlığı E) Dışişleri akanlığı Türkiye'de dış ticaret istatistiklerini aşağıdakilerden hangisi yayınlar? ) Hazine Müsteşarlığı ) Türkiye İstatistik Kurumu C) TC Merkez ankası D) Dış Ticaret Müsteşarlığı E) Gümrük Müsteşarlığı İhracatçı irlikleri, Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın hangi ana hizmet biriminin talimatları çerçevesinde uygulamaya yönelik işlemleriyerinegetirir? İthalatçı firma proforma faturayı aldıktan sonra, akreditif işlemlerini başlatabilmekiçin, faturaya ilave olarak, bankaya aşağıdaki belgelerden hangisini teslimeder? ) Harç makbuzu ) Sigortapoliçesi C) kreditifaçtırmateklifmektubu D) Poliçe E) Sevk irsaliyesi Vesaik mukabili ithalatta, ithalat bedelinin TürkLirası olaraködenmesi halinde aşağıdaki belgelerden hangisi düzenlenir? ) Döviz satış tutanağı ) Döviz alış tutanağı C) Türk parasıtransfer belgesi D) Türk Lirasısarftutanağı E) Döviz sarfbelgesi ) İthalatGenel Müdürlüğü ) Ekonomik raştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü C) nlaşmalargenel Müdürlüğü D) vrupairliği GenelMüdürlüğü E) İhracatGenel Müdürlüğü 37. Kabul kredili ihracatta yapılan en son işlem aşağıdakilerden hangisidir? ) Malın yüklenip mühürlenerek gümrük beyannamesininkapatılması ) Gümrük beyannamesinintescil ettirilmesi C) İhracatçınınproformafaturayıdüzenlenmesi D) İhracatçının malları nakliyeci firmaya teslim etmesi E) Vadesinde ödenen paraların bozdurulup döviz alım belgesinebağlanması 38. Peşin ödemeye göre yapılanithalat işleminde ithalatçı firma kambiyo taahhüdünün kapatılması için gerekli olan belgeleri fiili ithal tarihinden itibaren kaç gün içinde bankaya vermek zorundadır? ) 180 ) 120 C) 90 D) 70 E) 30 11

12 2010 OC e DIŞ TİCRET İŞLEMLERİNİN MUHSEELEŞTİRİLMESİ Dış ticaret işlemlerinde varlıklara ilişkin mali işlemlerin izlendiği hesap aşağıdakilerden hangisidir? 5. ağlı muamele, takas ve dolaylı offset gibi karşılıklı ticaret uygulamalarının usul ve esasları hangi rejime göre belirlenir? ) Hizmetler ) Ödemeler Dengesi C) Cari İşlemler D) Sermaye Hareketleri E) Ticari Mallar ) Kambiyo Mevzuatı ) İthalat Rejimi Kararı C) İhracat Rejimi Kararı D) Gümrük Mevzuatı E) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi 2. Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasına ne ad verilir? ) Multi-Location (Çok Merkezli) Ticaret ) EFT (Elektronik Fon Transferi) C) E-Ticaret (Elektronik Ticaret) D) 3PL (Üçüncü Taraf Lojistik) E) EDI (Elektronik Veri Değişimi) 6. Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere yurt dışındaki alıcılara, komisyonculara, ihracatçının yurt dışındaki şube veya temsilciliklerine mal gönderilmesine ne ad verilir? ) Ön İzne ağlı İhracat ) Konsinye İhracat C) Kredili İhracat D) Kayda ağlı İhracat E) Serbest ölgelere İhracat 3. şağıdakilerden hangisi ülkeler arasında gerçekleşen mal, hizmet ve sermaye hareketlerine ilişkin işlemlerin izlendiği hesaplardan biri değildir? ) Sermaye Hareketleri Hesabı ) Hizmetler Hesabı C) Cari İşlemler Hesabı D) Ticari Mallar Hesabı E) Ödemeler Dengesi Hesabı 7. şağıdakilerden hangisi ekonomik etkili gümrük rejimleri arasında yer almaz? ) Transit Rejimi ) Dahilde İşleme C) Geçici İthalat D) Gümrük ntrepo Rejimi E) Hariçte İşleme 4. şağıdakilerden hangisi ihracatın işletmeler açısından yararlarından biri değildir? ) İşletmelerin kısa vadeli kararlar almasını sağlaması ) Mevcut pazarlarda satış potansiyelini arttırması C) Fazla üretim kapasitesini kullanma olanağı vermesi D) Yabancı rakipler hakkında bilgi edinme olanağı sağlaması E) Mevsimlik dalgalanmalara karşı işletmeleri koruması 8. Yolcular beraberlerinde en çok ne kadar yabancı para karşılığı Türk parasını yurtdışına serbestçe çıkarabilirler? ) EURO ) USD C) USD D) EURO E) USD 12

13 2010 OC e şağıdakilerden hangisi varış yeri itibariyle satış şekillerinden biridir? ) Taşıma Ücreti Ödenmiş ) Sınırda Teslim C) edeli Ödenmiş Olarak Teslim D) Güvertede Teslim E) Maledeli, Sigorta ve Navlun 13. şağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramlarından biri değildir? ) Yönetsellik Kavramı ) Tarafsızlık ve elgelendirme Kavramı C) Sosyal SorumlulukKavramı D) Dönemsellik Kavramı E) Kişilik Kavramı 10. şağıdaki teslim şekillerinden hangisinde ihracatçının sorumluluğu en azdır? ) EXW ) FO C) CIF D) DES E) DEQ 14. Muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işletmenin karşılaşabileceği risklerin göz önüne alınması gereğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? ) İhtiyatlılık (Muhafazakarlık) Kavramı ) Dönemsellik Kavramı C) Para İle Ölçme Kavramı D) Tutarlılık Kavramı E) Tam çıklama Kavramı 11. I. İhracatçı firma malı ve belgeleri gönderir. II. İthalatçı firma malı gümrükten çeker. III. İki firma aralarında sözleşme yapar IV. İthalatçı firma sözleşme gereği vadede kendi bankasına mal bedelini öder ve transfer yaptırır. Mal mukabili ödeme şeklinde yapılması gereken işlemler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? ) I, II, III ve IV ) I, III, IV ve II C) III, I, II ve IV D) III, I, IV ve II E) III, IV, Ive II 15. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği, aşağıdaki hangi kurum veya kurumlar tarafından yürürlüğe konmuştur? ) Sermaye Piyasası Kurulu ) Defterdarlık C) Maliye akanlığı D) ankalar irliği E) Sanayi akanlığı 16. Tekdüzen Hesap Planı'nda ihracat maliyetlerinin kaydedileceği maliyet hesapları aşağıdaki gruplardan hangisinde yer alır? ) II. Grupta ) IV. Grupta C) V. Grupta D) VI. Grupta E) VII. Grupta 12. şağıdakilerden hangisi akreditifli ödeme şeklindeki taraflardan biri değildir? ) kreditif lehdarı ) Teyit bankası C) Taşıma şirketi D) kreditif amiri E) İhbar bankası Ülkeler arasındaki enflasyon farkları dikkate alınarak hesaplanan kura ne ad verilir? ) Çapraz kur ) Serbest kur C) Nominal kur D) Reel kur E) rbitraj

14 2010 OC e Türkiye'de kurlar kim tarafından belirlenir? ) Dış Ticaret Müsteşarlığı ) Merkez ankası ve bankalar C) Merkez ankası D) Özel finans kurumları E) Hükümet ve bankalar 22. Can.Ş tarihinde, kur 1 Euro:1,50 TL iken yurtdışına Euro tutarında satış yapmıştır. Dönem sonunda değerlemeye esas kur 1Euro =1,45 TL dir. Ertesi yıl (2008), kur 1,60 TL iken müşteri Euro' nun tamamını banka havalesi ile ödemiştir. Can.Ş. 'nin 2008 yılında kur farkında kaynaklanan kâr veya zarar durumu nedir? ) TL kambiyo kârları ) TL kambiyo kârları C) 500 TL kambiyo zararları D) TL kambiyo zararları E) TL kambiyo zararları 19. rbitrajın tanımı aşağıdakilerden hangisidir? ) ankaların ve kredi kurumlarının efektif/döviz satışlarında uyguladıkları kurdur. ) ir yabancı paranın başka bir yabancı para cinsinden değeridir. C) Değişik ülkelerdeki çapraz kurların farklılığından yararlanarak kâr etmektir. D) anknot şeklindeki yabancı ülke paralarıdır. E) ankaların ve kredi kurumlarının efektif/döviz alışlarında uyguladıkları kurdur. 23. şağıdakilerden hangisi seyahat giderlerinin özellikleri arasında yer almaz? ) Seyahat ile yapılan iş arasında belirli bir uygunluk olması ) Seyahatin ticari kazancın ede elde edilmesi için yapılmış olması C) Seyahatin süresinin belirlenmesinde hiçbir süre kısıtlamasının olmaması D) Seyahate gidecek kişinin hizmet erbabı olması E) Seyahate gidecek kişinin geçici bir görev ile görevlendirilmiş olması 20. Döviz bürosundan efektif alındığında bu efektif hangi kurile değerlenmelidir? ) TC Merkez ankası efektif satış kuru ) Döviz bürosunun efektif satış kuru C) TC Merkez ankası efektif alış kuru D) Döviz bürosunun efektif alış kuru E) Döviz bürosunun döviz satış kuru 24. Yurt dışında görevlendirilen memurlara verilen harcırah miktarı aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir? ) İlgili akanlık ) Memurun amiri C) TMM D) İlgili devlet kurumu E) akanlar Kurulu 21. İhracatın gerçekleştiği yılda oluşan aleyhte kur farkları nasıl değerlenir? ) Kambiyo zararları olarak ) Kambiyo kârları olarak C) Olağanüstü giderlerolarak D) Satışlardan indirimler olarak E) Yurtdışı satışlar olarak İthalat işlemlerini işletmelerde hangi departman başlatır? ) Mali İşler ve Finansman ) Yönetim C) Muhasebe D) Üretim E) Satın lma

15 2010 OC e şağıdakilerden hangisi ithal maliyeti içinde yer almaz? ) Malbedeli ) Navlun bedeli C) Sigorta bedeli D) Katma değer vergisi E) Taşıma giderleri edilen malın 30. şağıdakilerden hangisi KOİ ihracata hazırlık kredileri şartları arasında yer almaz? ) Kredi alacak KOİ nin son bir yılda zarar etmemiş olması ) Kredinin, ihracat taahhüdü karşılığında verilmesi C) Malların serbest dövizle ihraç edilmesi D) Firmanın ödenmemiş vergi borcunun bulunmaması E) orç / Özkaynak oranının : 5,70; Cari oranın 1 olması 27. Vesaik mukabili ödemeye göre ithal edilen malın fatura bedeli hangi tarihte kaydedilir? ) Fiili ithalat tarihinde ) Dönemsonunda C) Yükleme yapıldığında D) Ödeme yapıldığında E) Dönembaşında 31. şağıdakilerden hangisi Eximbank tarafından verilen özellikli krediler arasında yer almaz? ) Gemi inşa finansman kredisi ) Sevk öncesi reeskont kredisi C) Yurtdışı müteahittlik hizmetine ilişkin ihracat kredisi D) Yurtdışı mağazalar yatırımkredisi E) Uluslararası nakliyat pazarlama kredisi 28. CIF tutar TL, gümrük vergisi 750 TL navlun ve sigorta bedeli TL ise malın KDV matrahı kaç TL dir? ) ) C) D) E) şağıdakilerden hangisi dış ticarette kullanılan diğer finansman tekniklerinden biridir? ) Sevk öncesi ihracat kredisi ) Yurtdışı mağazalar yatırımkredisi C) Sevk öncesi reeskont kredisi D) Uluslararası nakliyat pazarlama kredisi E) Finansal kiralama 29. şağıdakilerin hangisi Türk Eximbank' ın amaçlarından biridir? ) İhracatın artırılması ve ithalatın azami oranda desteklenmesi, yeni pazarların bulunması ) İhracatı geliştirmek amacı ile ihracatçının finanse edilmesi C) İhracatçıya doğrudan kredi desteği verilmesi D) İhraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi E) İhracatçıların ticari ve politik risklere dair sigortalarının sağlanması şağıdakilerden hangisi ihracata yönelik devlet teşvik ve yardımları arasında yer almaz? ) KOİ'lerin ihracata yönelik üretimlerini desteklemek ) KOİ'lerin Türk Eximbank tarafından kredi almalarını teşvik etmek C) İşletmelerin uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazanmalarını sağlamak D) KOİ'lerin ihracata yönelik pazarlama faaliyetlerinidesteklemek E) İşletmelerin uluslararası pazarlarda karşılaşabilecekleri sorunları gidermesine yardımcı olmak

16 2010 OC e "Stratejik Odak Konuları Projelerine Sermaye Desteği" hangi ihracata yönelik devlet teşvik programı altında incelenir? ) Çevre maliyetlerinin desteklenmesi ) R -GE yardımı C) Pazarlama ve pazar araştırması desteği D) İstihdamyardımı E) Eğitimyardımı şağıdakilerden hangisi çevre maliyetlerinin desteklenmesi kapsamına alınan harcamalar arasında yer alır? ) Uluslararası nitelikteki kalite belgelerinin alınmasında yapılan harcamalar ) İhraç edilecek mal için yapılan taşıma masrafları C) TSE belgesinin alınması için yapılan harcamalar D) CE işaretinin alınması için yapılan harcamalar E) raştırma amaçlı yapılan gezilerdeki konaklama harcamaları I. lıcının önerdiği fiyatların değerlendirilmesi II. Pazar genelinde rakiplerin fiyatlarının değerlendirilmesi III. İhracat maliyet analizlerinin yapılması IV. az alınacak fiyatların belirlenmesi V. İthalatçıya fiyatın sunulması İthalatçıya sunulacak fiyat belirlenmesinde izlenecek adımlar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? ) I, II, III, IV, V ) II, I, III, IV, V C) II, III, IV, I, V D) III, II, I, IV, V E) III, II, IV, I, V İhraç fiyatı belirlenirken aşağıdaki giderlerden hangisi CIF tutarı içinde yer almaz? ) Navlun ) İhracatçının kârı C) Sigorta D) Gümrük komisyoncusu bedeli E) Yurtdışı komisyon gideri 36. Devlet teşvikleri kapsamında, pazarlama ve pazar araştırma desteğinin sağlanmasından sorumlu kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? ) Türk Eximbank ) TTGV C) Gümrük Müdürlüğü D) IGEME E) TUİTK 40. şağıdakilerden hangisi talebe dayalı fiyatlama yöntemlerinden biridir? ) Rekabete dayalı fiyatlama ) Hedef fiyatlandırma C) Maliyet artı yöntemi D) Piyasanın kaymağını alma politikası E) Referans fiyatlandırma 37. şağıdakilerden hangisi tamamlayıcı malın tanımıdır? ) ir mala olan talebin başka bir mala olan talepten doğduğu mallardır. ) ir malın yerine geçebilecek ikame maldır. C) Yalnızca yurt dışından ithal edilebilen mallardır. D) Yalnızca yurt dışından doğrudan ihraç edilebilen mallardır. E) Yurt dışından ithal edilen bir malın karşılığında yurtiçinden başka bir mal ihraç ediliyorsa, bu takas işlemine söz konusu olan mallardır. 16 TEST İTTİ.

17 NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 118 e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar DIŞ TİCRET UZMNLIĞI TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, öğrenci numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Soru Sayfa Testin dı Sayısı No Dış Ticarete Giriş 40 2 İthalat ve İhracat Uygulamaları 40 7 Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi u soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi 50 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

18 2010 OC e118- DÝKKT! u dersin kapsamýna giren bazý konularda, ders kitabýnýzýn basýma hazýrlanmasýndan sonra deðiþiklik yapýlmýþ olabilir. ununla birlikte, testteki sorularý, ders kitabýnýzda verilen bilgilere göre cevaplayýnýz. ir sorunun cevabý sonraki düzenlemelerle deðiþmiþ olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doðru olan cevabý iþaretleyiniz. DIÞ TÝCRETE GÝRÝÞ 5. Ödemeler bilançosu tabloları aşağıdakilerden hangisitarafından hazırlanır? ) Sanayi veticaretakanlığı ) Dış TicaretMüsteşarlığı C) TC Merkez ankası D) DevletPlanlamaTeşkilatı E) İthalatGenel Müdürlüğü 1. En az iki ya da daha çok sayıdaki ülke arasında uluslararası anlaşmalar sonucunda konulan gümrüktarifelerinenead verilir? ) zalanoranlıtarife ) Otonom tarife C) rtanoranlıtarife D) Sözleşmeli tarife E) Kıymetbazlıtarife 6. şağıdakilerden hangisi gümrük tarifelerinin ekonomiketkilerinden birideğildir? ) Devletegelir sağlaması ) Üreticiyi koruması C) Tüketici refahınıazaltması D) Enflasyonudüşürmesi E) Gelirinyenidendağıtımınısağlaması 2. şağıdakilerden hangisi TÜİK ve DPT verilerine göre, 2006 yılında Türkiye'nin en çok ithalat yaptığı ilk beş ülkeden biri değildir? ) İtalya ) Fransa C) Japonya D) Çin E) Rusya 7. Karşılıklı Talep Yasasına göre, aşağıdaki durumlardan hangisinde bir ülkenin dış ticareteaçılmasınagerekyoktur? 3. Türkiye'de çeşitli döviz cinsleri üzerinden yapılan işlemler,ödemeler bilançosunda hangi paracinsinden gösterilir? ) üyümehızınınistikrarlıolduğu ) Dış ticarethacmininsürekli arttığı C) İç fiyatlarındış fiyatlardanyüksek olduğu D) İç fiyatlarındış fiyatlardandüşük olduğu E) İç fiyatlarındış fiyatlaraeşitolduğu 4. ) Euro ) İşlemingerçekleştirildiği döviz C) D doları D) Türklirası E) Kanadadoları şağıdakilerden hangisi kişibaşına düşen GSMH'yıverir? 8. Verimliliği düşük üreticiler piyasadan ayrılmak zorunda kalırken, verimliliği yüksek işletmelerin daha büyük pazarda faaliyetlerini artırarak rekabet edebilmesi, bölgesel ekonomik birleşmelerin hangi etkisinin bir sonucudur? ) Milli Gelir/Satınalmagücüparitesi ) Milli gelir/nüfus C) GSMH/Toplam harcamalar D) Milli gelir/üyümehızı E) GSMH/Nüfus ) Dinamik etkisinin ) Statik etkisinin C) Dışsal etkisinin D) Ticaret saptırıcı etkisinin E) Ticaret yaratıcı etkisinin 2

19 2010 OC e ynı anda birçok ülkede faaliyet göstererek mal ve hizmet üreten ancak tek bir merkezden yönetilen şirketlere ne ad verilir? ) Leasing şirketleri ) Kurumsal şirketler C) Çok uluslu şirketler D) Merkezi şirketler E) Taşeron şirketler 14. Mal ihracatı ve ithalatının toplamına ne ad verilir? ) Dış ticarethacmi ) Dış ticaretdengesi C) Dış ticarethaddi D) Dış ticarettoplamı E) Dış ticaretindeksi 10. Dünya ankasının yaptığı sınıflamaya göre, kişibaşınadüşen GSMH'sıkaçDdolarından düşük olan ülkeler dünyanın refah düzeyi en düşük olanülkeleriolarakkabuledilir? ) 761 ) 860 C) 1000 D) 1250 E) 1320 Milli standart düzenlemeleri, paketleme ve etiketlemeye ilişkin kurallar, gümrük formaliteleri gibi, dış ticarette uygulanan düzenlemelerenead verilir? ) Görünmeyenengeller ) Gözetlemeveizlemeönlemleri C) Dış ticaretrejimi D) İthalatteminatları E) İthalatlisansı İthal edilen malın fiziki birimi baz alınarak tahsil edilen gümrük vergisi aşağıdakilerden hangisidir? ) dvalorem ) irinci sınıf C) Kıymetbazlı D) Otonom E) Spesifik Dış ticaret hadlerinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? ) ir ülkenin ihraç malları fiyat endeksi değeri ile, o ülkenin ithal malları fiyat endeksi değerinintoplamıdır. ) ir ülkenin ithal malları fiyatendeksi değerinin, oülkenin ihraç malları fiyat endeksi değerine oranıdır. C) ir ülkenin ihraç malları fiyat endeksi değerinin, oülkenin ithal malları fiyat endeksi değerineoranıdır. D) ir ülkenin ithal malları fiyatendeksi değerinin, oülkeninihraç malları fiyat endeksi değerinden çıkarılmasıdır. E) ir ülkenin ihraç malları fiyat endeksi değerinin, oülkenin ithal malları fiyat endeksi değerindençıkarılmasıdır. Uluslararası ticareti bilimsel yöntemlerle inceleyen ilk eser olarak kabul edilen "Ulusların Zenginliği" adlı kitabın yazarı kimdir? ) D.Ricardo ) J.S.Mill C).Smith D) M.Friedman E).Linder 13. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) hangi anlaşma ile kurulmuştur? ) Essen nlaşması ) Paris nlaşması C) Maastricht nlaşması D) Madrid nlaşması E) Roma nlaşması Türkiye'de ihracatta devlet yardımları kapsamında yer alan istihdam yardımına ilişkin talepler aşağıdakilerden hangisi tarafından sonuçlandırılır? ) Devlet Planlama Teşkilatı ) Sanayi ve Ticaret akanlığı C) Gümrükler Genel Müdürlüğü D) Dış Ticaret Müsteşarlığı E) Hazine Müsteşarlığı

20 2010 OC e şağıdakilerden hangisi dış ticareti açıklamaya yönelik yeni teorilerden biri değildir? ) FaktörOranlarıTeorisi ) Nitelikli İşgücüTeorisi C) UluslararasıTekelci RekabetTeorisi D) Mal Geliştirmesi Teorisi E) ÖlçekEkonomileri Teorisi 22. Türkiye'de ödemeler bilançosu hazırlanırken çoğunlukla aşağıdakilerden hangisinin kayıtları kullanılır? ) Dış Ticaret Müsteşarlığı ) Sanayi ve Ticaret akanlığı C) Gümrük Müsteşarlığı D) ankalar ve döviz alım satımına yetkili kuruluşlar E) Devlet Planlama Teşkilatı 19. vrupa irliği'nde, irliğin tüm gelir ve giderleri ile, gelirlerin tam olarak toplanıp toplanmadığını ve mali yönetimin tutarlı olup olmadığını inceleyen organ aşağıdakilerden hangisidir? 20. ) vrupa Parlamentosu ) dalet Divanı C) akanlar Konseyi D) Sayıştay E) vrupa Komisyonu Türkiye ile vrupa irliği ilişkilerinde geçiş dönemi olarak adlandırılan dönem hangi yıllar arasını kapsamaktadır? ) ) C) D) E) Helsinki Zirvesi hangi yılda gerçekleştirilmiştir? ) 1993 ) 1995 C) 1996 D) 1998 E) 1999 Ödemeler bilançosu tablosu dünyada ilk kez hangi ülketarafından düzenlenmiştir? ) D ) İngiltere C) İsviçre D) İtalya E) Hollanda IMF'inmerkezi nerededir? ) Londra ) Washington C) erlin D) rüksel E) NewYork 21. TÜİK ve DPT verilerine göre, 2006 yılında Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülke aşağıdakilerden hangisidir? ) D ) lmanya C) Romanya D) İtalya E) İsviçre Milletlerarası Ticaret Odası hangi yılda kurulmuştur? ) 1916 ) 1919 C) 1926 D) 1931 E) 1938

DIŞ TİCARET UZMANLIĞI

DIŞ TİCARET UZMANLIĞI NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 118 e-sertifika Programları / 23 Ocak 2011 Güz Dönemi - Pazar 14.30 DIŞ TİCRET UZMNLIĞI TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ.

Detaylı

DIŞ TİCARET UZMANLIĞI

DIŞ TİCARET UZMANLIĞI NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 118 e-sertifika Programları / 19 Eylül 2010 Yaz Dönemi - Pazar 14.30 DIŞ TİCRET UZMNLIĞI TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ.

Detaylı

DIŞ TİCARET UZMANLIĞI

DIŞ TİCARET UZMANLIĞI NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 118 e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 ahar Dönemi - Pazar 14.30 DIŞ TİCRET UZMNLIĞI TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 DIŞ TİCARET VE TEORİSİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 DIŞ TİCARET VE TEORİSİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 DIŞ TİCARET VE TEORİSİ 1. DIŞ TİCARET VE TEORİSİ... 1 1.1. DIŞ TİCARET VE ÖZELLİKLERİ... 1 1.2. DIŞ TİCARETİN NEDENLERİ... 2 1.2.1. Yerli Üretimdeki Yetersizlik veya Fazlalıklar...

Detaylı

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü B.02.1. HZN.0.09.01.01 SAYI:2009-GNL-1 TARĐH:23.07.2009 1.ĐHRACAT ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Đhracat bedellerinin tahsili 1.1.Đhracat bedelleri, Türk

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde, ihracatın ülke ekonomisi

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde, ihracatın ülke ekonomisi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde, ihracatın ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini, desteklenmesini ve artırılmasını

Detaylı

Öğr.Gör.Cemal ÇEVİKLİ-2015 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 4.BÖLÜM

Öğr.Gör.Cemal ÇEVİKLİ-2015 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 4.BÖLÜM 4.BÖLÜM Yurt Dışı Alacaklar Alıcılar Hesabı 120. ALICILAR HESABI 120.01 Yurt İçi Alıcılar Hesabı 120.02 Yurt Dışı Alıcılar Hs. 120.02.01 Uzakdoğu Ülkeler Alıcılar 120.02.02 Avrupa Kıtası Alıcılar 120.02.03

Detaylı

1 DIŞ TİCARET KAVRAMI

1 DIŞ TİCARET KAVRAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 DIŞ TİCARET KAVRAMI ve TARİHİ GELİŞİM 11 1.1. Dış Ticaret ve Uluslararası Ekonomi 12 1.2. Uluslararası Ticaret Teorileri 13 1.2.1.Mutlak Üstünlükler Teorisi 13 1.2.2.Karşılaştırmalı

Detaylı

TÜRK EXIMBANK. Pazarlama Müdürlüğü. İhracatın Finansmanı. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük

TÜRK EXIMBANK. Pazarlama Müdürlüğü. İhracatın Finansmanı. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük TÜRK EXIMBANK İhracatın Finansmanı Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye / İSTANBUL Telefon: +90 (216) 666 55 00 Faks: +90 (216) 666

Detaylı

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 21.06.2006 / 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR Ülkemizde ihracat işlemleri 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan (İhracat Rejimi Kararına ve bu Karara

Detaylı

DIŞ TİCARETE GİRİŞ. Dış Ticarete Giriş 16 Aralık 2014

DIŞ TİCARETE GİRİŞ. Dış Ticarete Giriş 16 Aralık 2014 DIŞ TİCARETE GİRİŞ Ticaret Nedir? Üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir ücret karşılığı son kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan alım-satım faaliyetlerinin tümüdür. Ticaret genel olarak, iç ve dış

Detaylı

İHRACAT. Mutlu Yılmaz

İHRACAT. Mutlu Yılmaz İHRACAT İHRACAT Mutlu Yılmaz ISBN 978-605-322-176-0 2014 Optimist Yayım ve Dağıtım Optimist Yayım Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti. Sertifika no. : 11970 Telefon : 0216 481 29 17-18 Faks : 0216 521 10 64

Detaylı

2016 YILINDA TÜRK EXİMBANK

2016 YILINDA TÜRK EXİMBANK 2016 YILINDA TÜRK EXİMBANK Enis GÜLTEKİN Türk Eximbank Sigorta Genel Müdür Yardımcısı İrtibat Noktalarımız Avrupa Yakası Bursa İstanbul Genel Müdürlük Samsun Ankara Bölge Müdürlüğü Trabzon Ege Bölge Müdürlüğü

Detaylı

TÜRK DIŞTİCARET VAKFI DIŞ TİCARET UZMANLIĞI EĞİTİMİ 2014-15 PROGRAMI

TÜRK DIŞTİCARET VAKFI DIŞ TİCARET UZMANLIĞI EĞİTİMİ 2014-15 PROGRAMI TÜRK DIŞTİCARET VAKFI DIŞ TİCARET UZMANLIĞI EĞİTİMİ 2014-15 PROGRAMI 1.HAFTA 09.30 10.15 : Başlarken A dan Z ye Dışticaret 10.30 11.15 : Başlarken A dan Z ye Dışticaret 11.30 12.15 : Başlarken A dan Z

Detaylı

Dış Ticaret Mevzuatı I İhracat Şekil ve Esasları. Dr.Dilek Seymen dilek.seymen

Dış Ticaret Mevzuatı I İhracat Şekil ve Esasları. Dr.Dilek Seymen dilek.seymen Dış Ticaret Mevzuatı I İhracat Şekil ve Esasları Dr.Dilek Seymen dilek.seymen seymen@deu.edu.tr İhracatı Düzenleyen Mevzuat-1 Kanun Kararname Yönetmelik Tebliğ Uygulama Esasları Dış Ticaret Müsteşarlığının

Detaylı

DIŞ TİCARET ve TESLİM ŞEKİLLERİ

DIŞ TİCARET ve TESLİM ŞEKİLLERİ DIŞ TİCARET ve TESLİM ŞEKİLLERİ DIŞ TİCARET ÇEŞİTLERİ Dış ticaret, normal ticaret, bağlı ticaret, sınır ticareti ve serbest bölge ticareti olmak üzere sınıflandırılabilir. Normal Ticaret Normal ticaret,

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR.

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. BEKİR GÖVDERE DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ EGEMEN ÇITAK

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ EGEMEN ÇITAK DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ EGEMEN ÇITAK Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi İthalat İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları 1. İthalatın tanımı ve ithalatçı olma şartları, 2. Hariçte işleme rejimi,

Detaylı

TÜRK EXIMBANK. İhracatın Finansmanı. Pazarlama Müdürlüğü

TÜRK EXIMBANK. İhracatın Finansmanı. Pazarlama Müdürlüğü TÜRK EXIMBANK 1 İhracatın Finansmanı Pazarlama Müdürlüğü 2 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla olarak

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ DIŞ TİCARET VE KAMBİYO İŞLEMLERİ Ticaret genel olarak iç ve dış ticaret olmak üzere ikiye ayrılır. Dış ticaret, malların ve sermayenin ulusal sınırların dışına akışıyla ilgilidir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARETİN TANIMI VE KAPSAMI

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARETİN TANIMI VE KAPSAMI İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARETİN TANIMI VE KAPSAMI 1. DIŞ TİCARETİN YURTİÇİ TİCARETTEN FARKI... 4 2. DIŞ TİCARETİN NEDENLERİ... 5 2.1. Doğal ve Beşeri Kaynak Yetersizliği...

Detaylı

TÜRK EXİMBANK. Pazarlama Faaliyet Sunumu. Kredi/Sigorta Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı

TÜRK EXİMBANK. Pazarlama Faaliyet Sunumu. Kredi/Sigorta Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı TÜRK EXİMBANK 1 Pazarlama Faaliyet Sunumu Kredi/Sigorta Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı 2 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR İÇİNDEKİLER İhracatı Düzenleyen Mevzuat Dar Anlamda Geniş Anlamda İhracatçı Kimdir? İhracat Nedir? İhracat İşlemleri İhracatta Kullanılan

Detaylı

Konsinye Satışlar İhracat ve Muhasebe İşlemleri

Konsinye Satışlar İhracat ve Muhasebe İşlemleri Konsinye Satışlar İhracat ve Muhasebe İşlemleri Konsinye; bir malın alıcıya mülkiyeti devir edilmeksizin, tanıtılarak satışının yapılması amacıyla gönderilmesidir. Alıcı malı kabul etmesi (benimsemesi)

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

İHRACAT MUHASEBESİ UYGULAMALARI

İHRACAT MUHASEBESİ UYGULAMALARI İHRACAT MUHASEBESİ UYGULAMALARI PEŞİN İHRACAT İŞLEMLERİ İhracat Bedelinin Fiili İhracattan Önce Tahsil Edildiği Bir İhracat Şeklidir. Mal Bedelinin Ödenmesi Genelde Banka Kanalıyla İhracatçı Firmanın Hesabına

Detaylı

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Dr. Dilek Seymen dilek.seymen@deu.edu.tr Dr. Dilek Seymen Dahilde İşleme Rejimi (DİR) DİR, ihracatçılara, ihraç mallarında kullanılmak kaydıyla dünya piyasa fiyatlarından

Detaylı

5/6/2014. Küresel Pazarlamada Ürün Politikaları. Fiyatlandırma Amaçları ULUSLARARASI PAZARLAMADA FİYATLANDIRMA KARARLARI. 1. Karlılık. 3.

5/6/2014. Küresel Pazarlamada Ürün Politikaları. Fiyatlandırma Amaçları ULUSLARARASI PAZARLAMADA FİYATLANDIRMA KARARLARI. 1. Karlılık. 3. Küresel Pazarlamada Ürün Politikaları Doç.Dr. Engin ÖZGÜL Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ULUSLARARASI PAZARLAMADA FİYATLANDIRMA KARARLARI Etkileyen Faktörler 1. Rekabet Yapısı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

1) Düzenleyen kimsenin imzası (Taşıyan veya onun yetkili kıldığı kişi)

1) Düzenleyen kimsenin imzası (Taşıyan veya onun yetkili kıldığı kişi) İhracatta Kullanılan Uluslararası Dokümanlar (Kaynak: İGEME Yayınları) Sevk Belgesi: Konşimento (CMR- BİLL OF LOADİNG) Sigorta Belgesi Ticari Faturalar Diğer Belgeler MESLEK KURULUŞLARINCA TASDİK EDİLEN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii İçindekiler... v Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARET TEORİLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii İçindekiler... v Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARET TEORİLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... iii İçindekiler... v Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARET TEORİLERİ 1. KLASİK DIŞ TİCARET TEORİLERİ... 4 1.1. Merkantilizm... 4 1.2. Fizyokrasi... 5 2. NEO KLASİK DIŞ TİCARET TEORİLERİ...

Detaylı

İHRACAT REHBERİ İHRACAT REHBERİ. Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı. Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1

İHRACAT REHBERİ İHRACAT REHBERİ. Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı. Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 İHRACAT REHBERİ Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 (1) Bkz. İhracat Planı Hazırlama Süreci dokümanı. Ayrıca; İhracatçılar, ihraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY DIŞ TİCARET RİSKLERİ VE ÖDEME ŞEKİLLERİ 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır.

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ VEYA İZNİ OLANLARA BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI Gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan ülkeler, ihracatlarının arttırılması konusunda

Detaylı

FACTORING. M. Vefa TOROSLU

FACTORING. M. Vefa TOROSLU FACTORING M. Vefa TOROSLU Factoring in Tanımı Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle

Detaylı

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri Tanım Ve Açıklamalar İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler I- Tanımlar... 3 II- Türkiye de Özel Sektörün Dış

Detaylı

Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 17.800,- K Bankası ndan alınan kredi 35.

Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 17.800,- K Bankası ndan alınan kredi 35. VAKA C Serdar KUTLU (tek şahıs) kuruyemiş alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2015 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI Kısaca Türk Eximbank 1987 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 1989 yılında sigorta faaliyetlerine başlanmıştır. Ekonomi Bakanlığı na bağlıdır. Sermayesinin

Detaylı

Dünya da ve Türkiye de KOBİ ler

Dünya da ve Türkiye de KOBİ ler . Toplantısı.. 2016 Dünya da ve Türkiye de KOBİ ler KOBİ ler OECD ülkelerindeki KOBİ ler işletmelerin % 85 lik kısmını, istihdamın ise %70 ini oluşturmaktadır. Güçlü ve sürdürülebilir kalkınmanın yolu,

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Geçici İthalat Mevzuatı 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları 1. Verinin yasal dayanağı; Dış ticaret verilerine ilişkin bilgilerin yasal dayanağı, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği,

Detaylı

Gümrük Tarifeleri. Gümrük Tarifesi Esasları. Gümrük Tarifelerinin Geleneksel Amaçları

Gümrük Tarifeleri. Gümrük Tarifesi Esasları. Gümrük Tarifelerinin Geleneksel Amaçları Gümrük arifeleri Gümrük arifelerinin Geleneksel maçları Hazineye Gelir ağlamak Yoğun kullanılan ithal malları üzerine konulur. ekabetten oruma ağlamak İthal ikamesi amacıyla bir sektörün korunması amacıyla

Detaylı

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR Serbest Bölgenin Tanımı Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen

Detaylı

2501.00.99.10.00 Saf sodyum klorür 75 2501.00.99.90.11 Kaya tuzu 75 2501.00.99.90.12 Tuzla tuzu 75 2501.00.99.90.13 Deniz tuzu 75

2501.00.99.10.00 Saf sodyum klorür 75 2501.00.99.90.11 Kaya tuzu 75 2501.00.99.90.12 Tuzla tuzu 75 2501.00.99.90.13 Deniz tuzu 75 Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/15) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen

Detaylı

TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI

TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI 1 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla olarak kurulmuştur. 2 Amaç

Detaylı

TÜRK EXİMBANK KREDİ VE SİGORTA FAALİYETLERİ

TÜRK EXİMBANK KREDİ VE SİGORTA FAALİYETLERİ TÜRK EXİMBANK KREDİ VE SİGORTA FAALİYETLERİ Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. BANKAMIZ FAALIYETLER SIGORTA KREDILER RAKAMLAR Türkiye nin tek resmi ihracat destek kuruluşu Türk Eximbank 1987 yılında Bakanlar

Detaylı

Ödemeler Dengesi Doç. Dr. Dilek Seymen Araş. Gör. Aslı Seda Bilman 1 Plan Ödemeler Dengesi, tanım, kapsamı Ana Hesap Grupları Cari Denge, Sermaye Hesabı Dengesi Farklı Ödemeler Dengesi Tanımları Otonom

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Sınır Ticareti 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI?

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? Nevzat BOZKURT * I-Giriş: Türkiye Cumhuriyetinin bütçesi toplanan vergilerden oluşmaktadır. Bu vergilerden önemli bir kısmını da dış ticaretten

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İHRACAT PAZRLAMASI VE İŞLETMELERİ İHRACAT PAZARLAMASINA YÖNELTEN UNSURLAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İHRACAT PAZRLAMASI VE İŞLETMELERİ İHRACAT PAZARLAMASINA YÖNELTEN UNSURLAR İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İHRACAT PAZRLAMASI VE İŞLETMELERİ İHRACAT PAZARLAMASINA YÖNELTEN UNSURLAR 1.1. İhracat Kavramı ------------------------------------------------ 1 1.2. İhracat Pazarlaması -------------------------------------------

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER 1 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu (Ek-2/A) 2 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu (Ek-2/B) 3 Eşyanın bedelsiz gönderilme

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ SERBEST BIRAKILDI ANCAK TAHSİLİ VEYA KAPATILMASI BELLİ ESASLARA BAĞLI

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ SERBEST BIRAKILDI ANCAK TAHSİLİ VEYA KAPATILMASI BELLİ ESASLARA BAĞLI İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ SERBEST BIRAKILDI ANCAK TAHSİLİ VEYA KAPATILMASI BELLİ ESASLARA BAĞLI I.GİRİŞ Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve bu karara ilişkin Tebliğ ler,

Detaylı

DIŞ TİCARET UYGULAMALARI VE FİNANSMANI

DIŞ TİCARET UYGULAMALARI VE FİNANSMANI DIŞ TİCARET UYGULAMALARI VE FİNANSMANI Programın Amacı: Ülkelerin giderek birbirine daha bağımlı hale geldiği ve uluslararası ticaretin ortak kuralları çerçevesinde serbestleştiği küreselleşme sürecinde,

Detaylı

TRANSİT TİCARETTE BEYANNAMELERE UYGULANAN AVRUPA BİRLİĞİ İSTİSNASI

TRANSİT TİCARETTE BEYANNAMELERE UYGULANAN AVRUPA BİRLİĞİ İSTİSNASI TRANSİT TİCARETTE BEYANNAMELERE UYGULANAN AVRUPA BİRLİĞİ İSTİSNASI Ömer AYDEMİR 19 * ÖZ Genel anlamda ifade etmek gerekirse, bir ürünün başka bir ülkeden satın alınıp, kendi ülkemizin gümrük sahasına sokmadan

Detaylı

Kasadaki mevcut para ,- Depodaki giyim eşyası ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- K Bankası ndan alınan kredi 25.

Kasadaki mevcut para ,- Depodaki giyim eşyası ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- K Bankası ndan alınan kredi 25. VAKA A Ceylan ÇALIŞKAN (tek şahıs) giyim eşyası alım-satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2016 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki mevcut para 105.000,- Depodaki

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

99/13812 sayılı Kararnameyi değiştiren 2009/15686 sayılı BKK da yer alan düzenleme aşağıdaki gibidir.

99/13812 sayılı Kararnameyi değiştiren 2009/15686 sayılı BKK da yer alan düzenleme aşağıdaki gibidir. 30.12.2009/177 99/13812 SAYILI İHRACAT, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 99/13812

Detaylı

BÖLÜM I Genel Bilgiler

BÖLÜM I Genel Bilgiler BÖLÜM I Genel Bilgiler 1. Şirket Bilgileri Tüzel Kişi Şirket Unvanı ve Şirket Türü* Kuruluş Tarihi* Kayıtlı Adresi* Faaliyet Adresi* Çalışılan Banka Bilgileri* Ortaklık Yapısı, Sermayedarlar ve Hisse Dağılımı

Detaylı

NASIL DIŞ TİCARETÇİ OLUNUR? Tek vergi numarası SMK (Şahış şirketi) TK (Ltd.Şti. veya A.Ş.)

NASIL DIŞ TİCARETÇİ OLUNUR? Tek vergi numarası SMK (Şahış şirketi) TK (Ltd.Şti. veya A.Ş.) SUNUŞ PLANI Nasıl Dış Ticaretçi Olunur? Gümrüğe Sunulması Gerekli Olan Evraklar Gümrük Modernizasyonuna Geçiş (BİLGE) ve e-imza Tek Pencere Sistemi Türkiye Gümrük Birliği İlişkileri İthalatta Gümrük Mevzuatı

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Tanımlar...

Detaylı

TÜRK EXIMBANK İHRACAT KREDİ SİGORTASI ŞUBAT 2013

TÜRK EXIMBANK İHRACAT KREDİ SİGORTASI ŞUBAT 2013 TÜRK EXIMBANK İHRACAT KREDİ SİGORTASI ŞUBAT 2013 İHRACAT KREDİ SİGORTASI GELİŞMİŞ ÜLKELERDE XX. YÜZYILIN BAŞLARINDA GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE 1960 LARDA TÜRKİYE DE 1989 YILINDA UYGULANMAYA BAŞLAMIŞTIR.

Detaylı

Neden İhracat Yapmalıyız?

Neden İhracat Yapmalıyız? Neden İhracat Yapmalıyız? Satış ve karları artırmak Dünya pazarlarından pay almak İç pazara olan bağımlılığı azaltmak Pazar dalgalanmalarını dengede tutmak Rekabet gücünü artırmak Kimler İhracat Yapabilir?

Detaylı

TÜRK EXIMBANK İHRACATıN FINANSMANı

TÜRK EXIMBANK İHRACATıN FINANSMANı TÜRK EXIMBANK İHRACATıN FINANSMANı 1 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla olarak kurulmuştur. 2 Amaç

Detaylı

GES Yatırımlarında Finansman

GES Yatırımlarında Finansman GES Yatırımlarında Finansman Enerji Sektörü ne Kısa Bir Bakış Son yıllarda Türkiye yüksek büyüme oranı ile dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden biri olarak dikkat çekmektedir. 2001 & 2002 yıllarında yaşanan

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130322-14.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130322-14.htm Sayfa 1 / 3 22 Mart 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28595 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/3) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife

Detaylı

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir.

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir. ERNST & YOUNG VERGİ HİZMETLERİ Sayın İlgili, Şirketimiz tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen açık eğitimlerle ilgili Mayıs 2010- Ağustos 2010 dönemini kapsayan eğitim programımız aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI ifade eder. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu, - AT: Avrupa Topluluğu nu, - DİİB:

Detaylı

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik yapılması konulu 2006/10866 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştır Karar Sayısı : 2006/10866 Ekli Dahilde İşleme

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

ÖDEMELER DENGESİ. Dr. Süleyman BOLAT

ÖDEMELER DENGESİ. Dr. Süleyman BOLAT ÖDEMELER DENGESİ 1 ÖDEMELER DENGESİ NEDİR? Ödemeler dengesi (balance of payments, BP) : Bir ülkedeki yerleşiklerin diğer ülkelerle (dış alemle), belirli bir dönemde (yılda) gerçekleştirdikleri iktisadi

Detaylı

SERBEST BÖLGENİN TANIMI

SERBEST BÖLGENİN TANIMI SERBEST BÖLGELER SERBEST BÖLGENİN TANIMI Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai

Detaylı

İTHALAT İHRACAT YÖNETİMİ DERS NOTLARI

İTHALAT İHRACAT YÖNETİMİ DERS NOTLARI İTHALAT İHRACAT YÖNETİMİ DERS NOTLARI 1 06.10.2016 Öğr.Gör.İlyas Temel ŞAFAK DIŞ TİCARET İki veya daha fazla ülke arasında yapılan ticari bir alış veriş olup, bu işlem özellikle mal alanında gerçekleştirilmektedir.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2007/23)

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2007/23) T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.18.541.157-4 Konu : Deniz ve Hava Taşıtlarına İhracat Teslimleri 01.06.2007 GENELGE (2007/23) Müsteşarlığımıza intikal

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Go Plus/Go 3 e-ihracat İşlemleri

DESTEK DOKÜMANI. Go Plus/Go 3 e-ihracat İşlemleri Go Plus/Go 3 e-ihracat İşlemleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğe istinaden E-fatura mükelleflerinin ihracat işlemlerinin elektronik olarak gönderiminin yapılabilmesi için 2.42.00

Detaylı

Öğr.Gör.Cemal ÇEVİKLİ-2015 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 3.BÖLÜM

Öğr.Gör.Cemal ÇEVİKLİ-2015 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 3.BÖLÜM 3.BÖLÜM Yabancı Paralı Alınan Çekler 101. ALINAN ÇEKLER HS. 101.01.TL. Alınan Çekler 101.02.Yabancı Paralı Alınan Çekler 101.02.01 Y.P.A.Ç.Dolar Cinsinden Çekler 101.02.01.01 Portföydeki Y.P.A.Çekler (

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Gümrükte Ödenen Vergiler 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67. Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67. Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67 Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. 26/09/2014 tarihli ve 29131 sayılı Resmi Gazete de İthalatta

Detaylı

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Tanım... 3 III- Sınıflama... 5 IV- Yöntem...

Detaylı

İHRACATTA TEMEL BİLGİLER ŞEFİK ERGÖNÜL

İHRACATTA TEMEL BİLGİLER ŞEFİK ERGÖNÜL TA TEMEL BİLGİLER ŞEFİK ERGÖNÜL sefik@utided.org 1 TA TEMEL BİLGİLER Neler Öğreneceğiz Temel kavramlar Temel tanımlamalar En çok yapılan yanlışlar İhmal edilenler sefik@utided.org 2 TEKLİF >< FİYAT Teklif

Detaylı

Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar için ödenen KDV 12.600,- Satıcı V ye senetsiz borç 35.000,- Alıcı Z den senetsiz alacak 42.

Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar için ödenen KDV 12.600,- Satıcı V ye senetsiz borç 35.000,- Alıcı Z den senetsiz alacak 42. VAKA B Sevim ERASLAN oyuncak eşya alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2012 tarihinde bir işletme (tek şahıs) kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar

Detaylı

Madde 1'de belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, 25 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise gözetim uygulamasına tabi değildir.

Madde 1'de belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, 25 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise gözetim uygulamasına tabi değildir. ''VİETNAM, ÖZBEKİSTAN VE TÜRKMENİSTAN MENŞELİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNE GÖZETİM'' İTHALATTA G İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/21 ) Kapsam Madde 1-Bu Tebliğ; İthalatta Gözetim Uygulanması

Detaylı

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6.

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6. VAKA F Hasan TUGAY (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2013 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü 1 Ülkeler Niçin Dış Ticaret Yapar? Dış Ticaret Politikası Ödemeler Bilançosunun, cari işlemler hesabında ihracat

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... iii x BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE DÜNYADAKİ BAŞLICA BÜTÜNLEŞME SÜREÇLERİ... 1 AVRUPA BİRLİĞİNİN TARİHİ GELİŞİMİ VE AMAÇLARI... 2

Detaylı

TEMEL DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ. Hazırlayan: Süleyman YEŞİL

TEMEL DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ. Hazırlayan: Süleyman YEŞİL TEMEL DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ Hazırlayan: Süleyman YEŞİL BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR Dış Ticaret: Ülkeler arasında gerçekleşen mal ve hizmet alış verişleridir. Bir ülkenin ithalat ve ihracat toplamıdır.

Detaylı