TJK NIN SES. Behçet HOMURLU. Esat YILMAER Erkut DEL ORMAN Mehmet B LBAfiAR Sonnur KARAKURT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TJK NIN SES. Behçet HOMURLU. Esat YILMAER Erkut DEL ORMAN erkutd@tjk.org Mehmet B LBAfiAR mbilbasar@tjk.org Sonnur KARAKURT skarakurt@tjk."

Transkript

1 Ekim ay nda, Cumhurbaflkanl ve Cumhuriyet Koflular yla, Türkiye Jokey Kulübü ve Yar flseverlerimiz olarak Cumhuriyetimizin 87. y l kutlamalar coflkusuna ortak olduk. Cumhurbaflkanl Koflusu nu kazanan flampiyon safkan Pan River n sahibi Nevzat Seyok, bu ay ki Yetifltiricilik köflemizin konu u oldu. Kayseri Panl Köyü nde bulunan haras nda ziyaret etti imiz Seyok ile keyifli bir sohbet gerçeklefltirdik. Ayr ca Pan River n öz kardefli King River da lonj olurken görüntüleme f rsat yakalad k. Sizlere bu ay Orta Asya bozk rlar nda at üstünde göçebe yaflamlar na devam eden Mo ollar n en büyük ulusal flenli i olan Naadam Festivali ni ve Mo olistan tan tt k. Mo olistan, 30 kilometrelik dayan kl l k gerektiren koflularda at binen 5-6 yafl ndaki jokeylerin ülkesi. Naadam ise ok atan kad nlar n, güreflen erkeklerin ve at binen çocuklar n festivali. Kas m say m zda Kültür Sanat köflemizde atç l k tutkusunu tuale aktaran ressam Edgar Degas, Fototrek Foto raf Merkezi sanatç lar n n gözünden Veliefendi Hipodromu ve At Yar fllar konulu stanbul Yar fl yor sergisi yer al yor. Gezi köflemizde Göllü Binicilik Merkezi tan t m, Ünye rahvan at flenli i, Efsane Atlar bölümümüzde ise Turhan Türeray n unutulmaz safkan Nurcivan sizler için haz rlad m z di er konu bafll klar m z oldular. Ekrem Kurt Apranti E itim Merkezi nin 25. dönem mezunlar Byerley Turk salonunda düzenlenen törenle sertifikalar n ald lar. TJK n n Sesi dergisi ekibi olarak apranti adaylar m za baflar l ve sa l kl bir koflu hayat diliyoruz. Keyifle okuman z dile iyle... g}~ëç Çfxá TJK NIN SES 3

2 TJK NIN SES AYLIK DERG Kas m 2010 / Say 136 Türkiye Jokey Kulübü ad na mtiyaz Sahibi ve Yönetim Kurulu Baflkan Behçet HOMURLU Yaz flleri Bas n Müflaviri Yaz flleri Müdürü (Sorumlu) Yurtiçi ve Yurtd fl Yar fllar Editörü Kültür ve Sanat Editörü Esat YILMAER Erkut DEL ORMAN Mehmet B LBAfiAR Sonnur KARAKURT Tasar m ve Uygulama Yay m ve Tasar m fiefi Gaye ÇETEGEN SEYALIO LU Görsel Yönetmen ve Foto raf Editörü Arda OLGAÇ Foto raf Editör Yard mc s Kadir Ç V C Katk da Bulunanlar Cem BOfiGELMEZ Cemil AKPINAR Emre GÜR Erdem VURGUN Eren fiengül Vet. Hek. Cihan KUMAfi Mustafa URAL Orhan KARABIYIK Umut SERBESTLER dari ve Teknik Reklam ve Sat fl fiefi Nihan ULUÇAY Tel : (0212) Protokol ve Halkla liflkiler fiefi Sibel RAMAZAN Da t m ve Planlama Sorumlusu Ali hsan ERBEY Yönetim Yeri TJK Kurumsal letiflim Müdürlü ü Yay n Tasar m Grubu Ekrem Kurt Bulvar, Osmaniye, Bak rköy stanbul Tel : (0212) web : Yay n Türü Yerel Süreli Yay n Ayl k Euromat Entegre Matbaac l k A.fi. Tel : (0212) Her hakk sakl d r. TJK NIN SES lisans yla yay mlanmaktad r. Bu dergide yer alan yaz, makale, foto raf ve ilüstrasyonlar n elektronik ortamlar da dahil olmak üzere ço alt lma haklar Türkiye Jokey Kulübü ne aittir. Yaz l ön izin olmaks z n hangi dile ve hangi ortamda olursa olsun materyalin tamam n n ya da bir bölümünün ço alt lmas yasakt r. Bu dergi, bas n meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir. 4 TJK NIN SES

3

4 Ç N D E K L E R TJK NIN SES Cengiz Han n Diyar ndan Tarih F flk r yor Günümüzdeki Mo olistan, Cengiz Han n kurdu u Mo ol mparatorlu u nun gücünden yoksun olsa da el de memifl do as, renkli kültürü ve at üstünde göçebe hayat sürdüren halk yla merak uyand rmaya devam ediyor. F rças yla Koflan Ressam Edgar Degas Hayat boyunca yapt çal flmalar n yar s ndan fazlas dans temal resimlerden oluflan Degas, jokey ve yar fl atlar n da ayn tutkuyla resmetmifltir. Yemyeflil çay rlar, seyirciler, atl arabalar, jokeyler ve yar fl atlar 44 Atlarla Do an n Bulufltu u Cennet Göllü Binicilik, Riva Deresi nin kenar nda, genç ve butik bir tesis. Do a harikas mekanda, arazi biniflleri her seferinde farkl bir koyda son buluyor. 6 TJK NIN SES

5 TJK NIN SES stanbul Yar fl yor Foto raf Geçidi: stanbul 2010, Avrupa Kültür Baflkenti projeleri içerisinde yer alan en kapsaml ve en uzun soluklu foto raf projesi. stanbul 2010 un ayn zamanda ondördüncü foto raf sergisi olan etkinlik 23 Kas m 2010 Sal gününe kadar ziyaret edilebilecek. Ünye At Yar fllar Bayram Ünye Gürp nar Köyü nde düzenlenen Ünye At Yar fllar nda yaklafl k 200 at start ald. Rahvan ve düz koflu olmak üzere iki kategoride yap lan yar fllara halk yo un ilgi gösterdi. 60 ABD ye Arap At Ç karmas Türkiye ye gelen ilk ABD Baflkan da olan Ulysses S. Grant stanbul dan, Amerikan yetifltiricili inin temellerini atacak 2 Arap ayg r yla ülkesine döndü. TJK NIN SES 7

6 Baflkentte Cumhuriyet Rüzgar Yar flç l m z n en önemli koflular ndan olan (G1) Cumhurbaflkanl ve (G1) Cumhuriyet Kupas Koflular 30 Ekim Cumartesi günü Ankara 75. Y l Hipodromu nda yap ld. Ankara da so uk bir 30 Ekim günü olmas na ra men, 2500 biletli seyirci ve 1500 civar nda camia mensubu ile birlikte toplam 4000 kiflinin kat - l m gösterdi i bu önemli günde, 75. Y l Ankara Hipodromu birbirinden zevkli ve çekiflmeli yar fllara ev sahipli i yapt. Butterfly Orkestras n n canl müzi i ile renk katt bu önemli günde yar flseverler ve konuklar gönüllerince e lendiler. Hipodromumuza gelen küçük misafirlerimiz de unutulmay p, palyaçolar eflli inde gün boyu süren çeflitli animasyonlarla gönüllerince e lenme f rsat buldular. Ayr ca yar flseverlerimize; flerbet, macun, popcorn, ka t helva ve pamuk flekeri gibi ikramlarda bulunuldu. Yar flseverlerin hipodroma ulafl mlar nda kolayl k sa lamak amac ile 30 Ekim Cumartesi günü Ankara n n çeflitli bölgelerinden birçok ücretsiz servisler düzenlendi. Bu önemli güne Sn. Cumhurbaflkan m z yo un programlar nedeni ile kat l m gösteremedi i için yerine Cumhurbaflkanl Genel Sekreter Yar d mc s Sn.Nadir Alpaslan vekalet etti. Kamu Güvenli i Teflkilat Müsteflar ve TJK Onursal Üyesi Sn.Muammer Güler, Tar m ve Köyiflleri Bakanl Müsteflar Sn.Vedat MirMahmuto ullar, Ankara Vali Yard mc s Sn. Mustafa Taps z ve çok say da Asli üyemiz ve Yönetim Kurulumuz tam kadro olarak kat l m gösterdiler. Cumhurbaflkanl Koflusu'nu PAN RIVER Kazand 3 ve daha yukar yafll 9 ngiliz safkan n n, 2400 metre çim pistte yar flt 72. Cumhurbaflkanl Koflusu nu Nevzat Seyok'un Pan River isimli safkan jokeyi Selim Kaya ile kazand. Roman Empire, Zambezi ve Öz Salvador tabelay tamamlayan isimler oldular. 8 TJK NIN SES

7 Kofluyu kazanan Pan River n sahibi Nevzat Seyok a kupas n, Cumhurbaflkan Abdullah Gül ad - na Genel Sekreter Yard mc s Nadir Alpaslan verdi. Alpaslan safkan n antrenörü Rasim Tetik ve jokeyi Selim Kaya ya da birer plaket verdi. Cumhuriyet Koflusu'nu GEL BOLU Kazand 87 nci y l n kutlad m z Cumhuriyetimiz ad na düzenlenen kofluyu, Cüneyt Çal c o lu nun Gelibolu isimli safkan, jokeyi Selim Kaya ile kazand. Hayat m, Besleney ve Özhaber tabelan n di er s ralar - n paylaflan isimler oldular. Koflu sonras yap lan törende Gelibolu nun sahibi Cüneyt Çal c o lu na kupas n Cumhurbaflkan Abdullah Gül ad na Genel Sekreter Yard mc s Nadir Alpaslan verdi. Safkan n antrenörü Bahattin Da ve jokeyi Selim Kaya ya da birer plaket ile ödüllendirildi. Her iki kupa törenine de Tar m ve Köyiflleri Bakanl Müsteflar Vedat Mirmahmuto ullar, Kamu Güvenli i Teflkilat Müsteflar ve TJK Onursal Üyesi Muammer Güler, TJK Yönetim Kurulu Baflkan Sn. Behcet Homurlu, Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Ender Ayd ner, TJK Asli Üyesi ve TYAY ve SD Baflkan nci Özdemir, Ankara Vali Yard mc s Mustafa Taps z kat - l m gösterdiler. n TJK NIN SES 9

8 E K M K O fi U L A R I CUMHURBAfiKANLI I KOfiUSU PAN RIVER /G1 n Mehmet B LBAfiAR 3ve yukar yafll ngiliz atlar n n, sezon boyunca kofltu u 22 grup yar fltan en sonuncusu olan Cumhurbaflkanl Koflusu, 30 Ekim günü Ankara program n n, 2 G1 mücadelesinden birini oluflturuyordu TL birincilik ikramiyeli, 2400m çimde koflulan bu önemli mücadele, bu sene biri difli, dokuz safkan aras nda gerçekleflti. ki adet 3 yafll tay n yan nda, dört adet 4 yafll, iki 5 yafll ve bir adet de 6 yafll safkan kat l mda bulundular 2010 y l Cumhurbaflkanl Koflusu na. Kat l mc safkanlar, bu yar fla gelene dek göstermifl olduklar önemli performanslar aç s ndan inceledi imizde, karfl m - za flu flekilde bir tablo ç k yor. 4 yafll tek difli kat l mc Gold Tulip in, Orhan Do a Özsoy Koflusu G3 galibiyetinin yan nda, birer adet KV21 ve KV7 birincilikleri bulunuyordu. 3 yafll Hakkar n, Ankara Koflusu G1, Sakarya Koflusu G2 birincilikleri, Çald ran Koflusu G1 ikincili i, TYAYSD G2, Sait Akson G3, Mimar Sinan G3, Preveze A3 Koflular üçüncülü ü ve Erkek Tay Deneme Koflusu G1 dördüncülü ünün yan nda, KV6 galibiyeti, 6 yafll safkan Inspector un, Gazi G1, 2 kez Baflbakanl k G1, Türkiye Jokey Kulübü G1 Koflular n n yan s ra tam 8 adet grup koflu zaferi vard. 4 yafll Miramis in, Gazi G1, Türkiye Jokey Kulübü G1, Cumhurbaflkanl G1 ve Sait Akson G3 Koflular galibiyeti, Büyük Taarruz Koflusu G2 ikincili inin yan nda, birer adet KV7, KV8 ve KV10 birincilikleri, 4 yafll Öz Salvador un, Ankara Koflusu G1, A3 koflu galibiyetleri, Türkiye Jokey Kulübü Koflusu G1 ikincili i, Celal Bayar Koflusu G2, Fevzi Çakmak Koflusu G2 ve Fetih Koflusu G3 üçüncülükleri ön plana ç kan baflar lar yd. 5 yafl ndaki safkan Pan River n, bu sene Dubai deki önemli baflar lar n n yan s - ra, Gazi G1, Çald ran Koflusu G1 in yan s ra, 6 adet grup koflu birincili i vard. Bir baflka 3 yafll kat l mc Roman Empire n, Mimar Sinan Koflusu G3 birincili i, Büyük Taarruz Koflusu G2 ikincili i, Ankara Koflusu G1 dördüncülü ünün yan nda, birer KV6 ve KV7 galibiyetleri varken, 5 yafll Senatore nin, Tendürek G3, Savunma Sanayi G3 ve Fetih G3 Koflular galibiyeti, Cumhurbaflkanl G1, Büyük Taarruz G2 Koflular ikincili i, Osmangazi G3 ve Mimar Sinan G3 Koflular dördüncülü ü ile, 1 KV7, 2 KV8, 1 de KV21 galibiyetleri bulunmaktayd. Son kat l mc 4 yafll Zambezi isimli safkan n ise, birer adet KV7, KV21 ve KV25 birincilikleri bulunuyordu. Beyaz bayra n inmesiyle birlikte, Senatore liderli i al rken, takipçileri s - ras yla Inspector, Öz Salvador, Pan River, Hakkar, Zambezi, Roman Empire, Gold Tulip ve Miramis di. Hemen hemen bu s ralama ile viraja kadar gelinirken, viraj üzerinde Öz Salvador un liderli e geldi i görüldü. Düzlü ün dönüldü ü s rada ise, Pan River ve d fl ndan Roman Empire atak yap p viraj birlikte döndüler. Bu metrelerde ikili rakiplerinden ayr larak, birincilik mücadelesine girifltiler. 10 TJK NIN SES

9 ç kulvardaki Pan River 200 de hakim olup, bunu potoya kadar tafl yarak, Selim Kaya idaresinde potoyu ilk s rada geçmeyi baflard ve ad n 2010 y l Cumhurbaflkanl Koflusu galibi olarak literatüre yazd rd. Grup 1 mücadelenin ikincisi, Gökhan Kocakaya ile start alan Roman Empire olurken, Ayhan Kurflun ile Zambezi de üçüncü oldu. Tabelay tamamlayan safkan ise, Nurettin fien idaresindeki Öz Salvador du. Cumhurbaflkanl Koflusu nun, bitirifl zaman olarak kronometrelerden gelirken, farklar hanesi ise, 1.5 boy 3.5 boy yar m boy olarak sonuçland. Nevzat Seyok a, 2008 y l nda Gazi Koflusu kazanma mutlulu u yaflatan Pan River, bir Red Bishop temsilcisi. Panköy Haras n n yetifltirmifl oldu u bu nadide safkan n annesi Wanganui River da, bir Unfuwain k z. Pan River in baflar lar n n mimar antrenörü ise Rasim Tetik. 7 ayl k bir aradan sonra, bu yar fltan 3 hafta önce, Ankara da pistlere dönen Pan River, kazanm fl oldu u Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl Koflusu nun ard ndan, Cumhurbaflkanl Koflusu nu da kazanarak, eski güç ve kudretine kavuflmufl oldu unu aç kça gösterdi. Cumhurbaflkanl Koflusu birincili i itibar yla, Pan River in yar fl kariyerini detayl inceledi imiz zaman, koflmufl oldu u 28 yar flta, 12 galibiyet, 10 ikincilik ve 2 de üçüncülük gözümüze çarp yor. Bunlar n aras nda 3 G1, 3 G2, 1 G3, 1 A3, 2 KV birincili i, 3 G1, 3 G2, 2 G3, 2 KV ikincili i, 2 adet de G1 üçüncülü ü bulunuyor ki, bu da bir yar fl at için oldukça parlak bir tablo oluflturuyor. PAN RIVER Pan River / d.a Red Bishop Wanganui River Silver Hawk La Rouquine Unfuwain Wicked Folly Roberto Gris Vitesse Silly Season Wether Fell Northern Dancer Height Of Fashion Exhibitioner Glencoe Lights Pan River n sahibi Nevzat Seyok, kupas n Cumhurbaflkan Abdullah Gül e vekaleten, Cumhurbaflkanl Genel Sekreter Yard mc s Nadir Alpaslan dan ald. Ayr ca Nadir Alpaslan, Selim Kaya ve antrenör Rasim Tetik e de plaketlerini takdim etti. TJK NIN SES 11

10 CUMHUR YET KOfiUSU GEL BOLU /G1 3ve yukar yafll Arap atlar n n, sene içinde kofltuklar, iki G1 mücadeleden birisi, ayn zamanda Arap atlar na ait yar fllar n en yüksek ikramiyeli olan Cumhuriyet Koflusu, 30 Ekim Ankara program nda, Cumhurbaflkanl Koflusu ile ayn gün gerçekleflti. Çim pistte, 1600m mesafede koflulan yar fl n birincilik ikramiyesi TL iken, bu önemli mücadelede piste yirmibir safkan ç kt. Onyedi erkek ve dört adet de difli safkan kat l mda bulunurken, bunlar n befl adedi 4 yafll, on adedi 5 yafll, iki tanesi 6 yafll, üç tanesi 7 yafll ve bir adedi de 8 yafll idi. Cumhuriyet Koflusu na kat lan birbirinden önemli yar fl kariyerlerine sahip safkanlar bu yar fla dek göstermifl olduklar grup koflu performanslar aç s ndan inceledi imizde, flu sonuçlar ile karfl lafl yoruz. Besleney in, Cumhuriyet Koflusu na gelene kadar, 1 G3 birincili i, 1 G2, 1 G3 ikincilikleri, 1 G3 üçüncülü ü bulunurken, Bozyi- it in kariyerinde, 1 G1, 1 G2 ikincili- i, 2 G1, 2 G3 üçüncülü ü bulunuyordu. Coflartay n, 3 G3 zaferi, 2 G3, 1 G2 ikincili i, 2 G2, 1 G3 üçüncülükleri, Eryaman n, 1 G2 galibiyeti, 1 G1 ikincili i, 1 G1, 1 G3 üçüncülü ü bulunmaktayd. Fobi nin, 1 G1 dördüncülü ü bulunurken, Gelibolu nun ise, Veliefendi G1, Kanuni Sultan Süleyman G1 galibiyetleri ve 3 G3 birincili- i, 2 G1, 1 G2 ikincili i, 1 G2, 1 G3 üçüncülü ü vard. Haberkan n, 4 G3 zaferi, 5 G3 ikincili i, 3 G3 üçüncülükleri, Hayat m n, YKK G1 in yan s ra, 7 G3, 4 G2 zaferi, 5 G1, 1 G2, 6 G3 ikincili i, 1 G1, 2 G2 üçüncülü ü, H zl tay n, 2 G3 birincili i, 2 G2, 4 G3 ikincili i bulunmaktayd. Hisarbey in, Ni bolu G1 ile beraber, 2 G2, 2 G3 galibiyeti, 1 G3 ikincili i, Hünerk z n, 2 G3, 1 G2 birincili i, 1 G2 üçüncülü ü, zhan n ise, 3 G2, 1 G3 ikincili i ve 1 G3 üçüncülü ü bulunmaktayd kariyerinde. Kafkasl n n, 57 grup birincili i varken, Karahisar n, ise 1 G2 ikincili i, Nazl Gelin isimli safkan n, 2 G3 zaferi, 3 G3 ikincili i, 1 G1 üçüncülü ü, geçen y lki Cumhuriyet Koflusu galibi Özhaber in, bunun yan nda 2 G2, 1 G3 birincili i, 3 G3 ikincili i, 1 G1, 3 G2, 4 G3 üçüncülü- ü vard. Sevdacan n, 2 G3 zaferi ve 1 G1 ikincili i, Tümöz Bey in, TSK G1 in yan s ra, 2 G3 zaferi, Turbo nun, 20 grup galibiyeti, Uçanbey in, Veliefendi G1 in yan nda, 2 G2, 4 G3 birincili i, 2 G1, 1 G2, 6 G3 ikincili i, 3 G1, 2 G2 üçüncülü ü varken, son kat l mc Z pk n n ise, henüz grup yar fl performans yoktu. Start ile baraber, Turbo liderli i alarak yar fla tempo veren isimdi. kincilikte H zl tay, üçüncülükte Tümöz Bey, dördüncülükte Hisarbey kendilerine yer buldular. Daha sonra Besleney, Gelibolu, Fobi, zhan, Nazl Gelin s ras yla safkanlar 1000 start n geçtiler. Hemen hemen bu s ralama ile viraja gelindi ve Turbo nun liderli inde düzlük de dönüldü. Düzlük ile beraber, sprintlerine bafllayanlar Tümöz Bey, Besleney, Gelibolu, Hayat m ve Özhaber idi. 12 TJK NIN SES

11 Yar fla etkili sprintiyle hakim olan Gelibolu, jokeyi Selim Kaya idaresinde, bu önemli kofluda 20 rakibini geride b rakmay baflararak, potoyu ilk s - rada geçmeyi baflard. Cumhuriyet Koflusu nun ikincili,i sonlardaki güçlü sprintiyle Ahmet Çelik ile yar fla kat - lan difli safkan Hayat m dan geldi. Deniz Y ld z ile start alan Besleney üçüncü olurken, geçen y l n Cumhuriyet koflusu birincisi Özhaber, yine ayn jokeyi Nurettin fien idaresinde, bu y l dördüncü olarak ayr ld grup 1 mücadeleden y l Cumhuriyet Koflusu nun bitirifl zaman, oldukça a r olan çim pist için, kronometrelerden olarak gelirken, Gelibolu, Hayat m, Besleney, Özhaber aras ndaki farklar ise, kay tlara 1.5 boy yar m boy boyun olarak geçti. Çal c o lu Ekürisi nin, yine oldukça baflar l 6 yafll al safkan Sarus ile öz kardefl, fakat 1 yafl küçük yine al temsilcisi Gelibolu, Cumhuriyet Koflusu galibi olarak ad n yar flç l k literatürüne yazd r rken, 2010 y l ndaki üçüncü grup 1 zaferine de ulaflmay baflard. 17 Eylül tarihinde kazand Veliefendi Koflusu G1 in ard ndan, 25 Eylül günü yar m boy ara ile TSK Koflusu G1 de ikinci olup, 13 Ekim de kat ld - Kanuni Sultan Süleyman Koflusu G1 i zaferle geçen Gelibolu, ard ndan da Cumhuriyet Koflusu G1 i kazanarak, bir yar fl at için oldukça önemli baflar elde etmifltir. Oldukça parlak bir sezon geçiren Gelibolu, Bahattin Da taraf ndan idman edilmektedir. GEL BOLU Gelibolu / a.a Odinhan Alt ngül Uluda.1 Özgün Seyyare.38 Bodrum Kemiyetül rak.55 Kemiyetül rak.26 Hilalüzzaman.7 Tolga fiahide.26 Doruhan Zehra.94 Zehra.61 Gelibolu nun sahibi Cüneyt Çal c o lu, Cumhuriyet Koflusu birincilik ödülü olan kupas n, Cumhurbaflkan Abdullah Gül e vekaleten, Cumhurbaflkanl Genel Sekreter Yard mc s Nadir Alpaslan dan ald. Nadir Alpaslan, ayr ca Selim Kaya ve antrenör Bahattin Da a da plaketlerini takdim etti. TJK NIN SES 13

12 ÇALDIRAN KOfiUSU GÖKÇEN L /G1 ki yafll ngiliz taylar n n, sezon sonuna do ru kofltuklar ve bir sene sonraki Gazi Koflusu na do ru önemli bir ad m olan, ngiltere yar flç l ndaki Dewhurst Stakes G1 in ülkemizdeki muadili olan Çald ran Koflusu nun 73. sü, 10 Ekim günü Veliefendi Hipodromu nda gerçekleflti. Nesine.com un sponsorlu unda, 1600m çimde yap lan Çald ran Koflusu nun birincilik ikramiyesi TL idi y l Çald ran Koflusu nda, ondört tay n birincilik mücadelesini izleme flans n bulduk. Sezon boyunca koflmufl olduklar önemli yar fllarda gelecek vaat eden sonuçlar elde eden taylar, bu kez en ciddi s navlar olan Çald ran Koflusu nda bulufltular. 7 erkek ve 7 difli tay aras nda gerçekleflen yar fl n kat l mc lar n n, bu kofluya gelene dek göstermifl olduklar öne ç kan performanslar n inceledi imizde, karfl m za flu flekilde bir tablo ç k yor. Erkeklerde Alt nkaya isimli tay n 3 yar fl, 1 birincilik, 1 ikincilik, Amerikal n n 2 yar fl, 2 ikincilik, Kemal Sahir Kurutluo lu Koflusu G3 ikincili i, Bankroll un 5 yar fl, 3 birincilik, 1 ikincilik, A2 Koflu galibiyeti, Kraliçe II. Elizabeth Koflusu G2 ikincili i, Kid Rock n 5 yar flta 2 galibiyet, 1 ikincilik, 2 üçüncülük Kraliçe II. Elizabeth Koflusu G2 birincili i, Tay Deneme Koflusu G2 ikincili i, TYAYSD Koflusu G2 üçüncülü ü, Phantom Boy un 2 yar flta 2 galibiyet, Radikal Ekselans isimli tay n 4 yar flta 3 birincilik, Kemal Sahir Kurutluo lu Koflusu G3 zaferi, Tay Deneme Koflusu G2 dördüncülü ü, KV6 birincili i, Stromboli nin 7 yar fl, 4 birincilik, 1 ikincilik, 2 üçüncülük, Profesör Tevfik Bafler Koflusu A3 birincili i, A2 Koflu ikincili i, A2 Koflu üçüncülü ü, KV8 birincili i bulunuyordu. Difli taylarda ise Çaygüzeli nin 7 yar fl, 1 birincilik, 3 ikincilik, 2 üçüncülük, Mevlana Koflusu A3 üçüncülü ü, KV6 ikincili i, KV7 üçüncülü ü, Fi Fenomoni nin 6 yar fl, 3 birincilik, 1 ikincilik, bir KV9, iki KV6 birincili i, Gökçenil in 6 yar fl, 3 birincilik, 2 ikincilik, 1. nönü Koflusu G3 birincili i, S AYSD Koflusu G2 ikincili- i, Mevlana Koflusu A3 birincili i, KV8 ikincili i, Limited Edition un 2 yar fl, 2 üçüncülük, S AYSD Koflusu G2 üçüncülü ü, My Life n 5 yar fl, 1 birincilik, 1 üçüncülük, Kemal Sahir Kurutluo lu Koflusu G3 üçüncülü ü, S AYSD Koflusu G2 dördüncülü ü, fieker Remziye nin 3 yar flta 3 birincili i, S AYSD Koflusu G2 galibiyeti ve KV6 birincili i, Zilcihan n ise 9 yar flta, 2 birincilik, 3 ikincilik, 2 üçüncülük, Kay Koflusu A2 birincili i, Tay Deneme ve Kraliçe II. Elizabeth Koflular G2 üçüncülü ü ve Sadun At Koflusu G3 ikincilikleri bulunuyordu. Beyaz bayra n inmesiyle çok iyi ç k fl yapan Gökçenil liderli i alan tay oldu. Ard nda Stromboli, Radikal Ekselans, Bankroll, fieker Remziye, Çay Güzeli, Amerikal, My Life, Phantom Boy, Fi Fenomoni, Kid Rock, Alt nkaya ve Limited Edition s ras yla 800 e kadar gelindi. 14 TJK NIN SES

13 Temposunu bozmayan Gökçenil, hala liderdi ve düzlü ü de 4 boy önde dönmeyi baflard. Viraj n dönülmesiyle sprintlerine bafllayan taylar, Radikal Ekselans, Stromboli, My Life, fieker Remziye ve en d fltan da Kid Rock oldular. Gökçenil bu ataklara cevap verip, temposunu koruyarak, kendisine en çok yaklaflmay baflaran fieker Remziye nin önünde, jokeyi Fuat Çakar ile 2010 y l Çald ran galibi olarak ad n yar flç l k literatürüne yazd rmay baflar rken, ayn zamanda S AYSD Koflusu nun rövanfl n da fieker Remziye den alm fl oldu. Gökhan Kocakaya ile ikinci olan fieker Remziye nin ard nda gayet güzel ve dikkat çekici bir yar fl ç karan Limited Edition, Özcan Y ld r m ile üçüncü ve Kid Rock da Halis Karatafl ile dördüncü oldular y l Çald ran Koflusu nda, oldukça a r çim pist koflullar için kronometreler i iflaret ederken, farklar ise boyun 3 boy yar m boy olarak kay tlardaki yerini ald. Yar fl n bir baflka ilginç taraf ise tabelan n ilk üç s ras n oluflturan taylar n difli olmas yd. Nirgül Turgu nun, Mountain Cat Affairiste / Simply Great kan hatt na sahip 2 yafll s Gökçenil, Çald ran Koflusu galibiyeti ile yar fl kariyerindeki 7 startta dördüncü birincili ine ulaflt. ki adet de ikincili i bulunan Gökçenil, ayn zamanda galibiyet hanesine ikinci grup zaferini de yazd rd. Baflar l tay, Atakan fi vg n taraf ndan idman edilmektedir. GÖKÇEN L Gökçenil / a.d Mountain Cat Affairiste Storm Cat Always Mint Simply Great Alpinia Storm Bird Terlingua Key To The Mint Always A Princess Mill Reef Seneca Alpenkonig Alzyra Çald ran Koflusu galibi Gökçenil in sahibi Nurgül Turgu ya vekaleten, o lu Taner Turgu ya kupas n, Nesine.com Pazarlama Müdürü Aret Vartanyan verdi. Antrenör Atakan fi vg n, plaketini Nesine.com Pazarlama Yönetmeni Bertan Tuncay dan al rken, TJK Asli Üyesi ayn zamanda Disiplin Kurulu Üyesi Fahri Narmanl da, Fuat Çakar a flildini takdim etti. Kupa törenine, TJK Asli Üyesi ve Yüksek Komiserler Kurulu Üyesi Hücum Tulgar ile TJK Genel Sekreteri Bahad r Gödek de kat ld lar. TJK NIN SES 15

14 BYERLEY TURK KOfiUSU DERV fi A A /G1 Günümüz thoroughbred yar fl atlar n n soy kurucusu üç ayg r olan, Godolphin Arabian, Darley Arabian ve Byerley Turk isimli ayg rlardan birisi olan Byerley Turk ad na düzenlenen ve Nesine.com sponsorlu unda koflulan yar fl, 10 Ekim günü, Veliefendi program ndaki iki G1 yar fltan biriydi TL ikramiyeli yar flta, 2000m sentetik pistte, 3 ve yukar yafll ngilizler mücadele ettiler, kat l mc safkan adedi sekizdi. 7 adet erkek ve 1 adet de difli safkan aras nda gerçekleflen Byerley Turk Koflusu nun kat l mc lar n n, bu yar fla dek elde etmifl olduklar, öne ç kan performanslar na bakt - m z zaman, karfl m za ç kan sonuçlar flu flekilde idi. 6 yafll safkan Babayi it in, 2 adet KV 7, 1 KV 6 birinciliklerinin yan nda, 19 May s Koflusu G2 ikincili i, 4 yafll Boom Boom un, birer KV 7, KV 21, KV 22 birincilikleri ve Uluslararas Anadolu Koflusu G2 üçüncülü ü, yar fltaki tek üçlü olan Buenos Aires in, MRA Koflusu A3 birincili i, Anafartalar Koflusu G1 ikincili i, Kemal Sahir Kurutluo lu Koflusu G3 üçüncülü ünün yan nda, ikifler KV 7 ve KV 8, 1 KV 9 galibiyetleri, 5 yafl ndaki Dervifl A a n n, Byerley Turk Koflusu G1, 19 May s Koflusu G2 birincilikleri, Uluslararas Anadolu Koflusu G2 birincili i ve ikincili i, Yavuz Sultan Selim Koflusu G1 ikincili i, Hasan Basri Karabucak Koflusu G3 üçüncülü ü, Byerley Turk Koflusu nun tek difli kat l mc s 4 yafl ndaki Doku nun, Kubilay Koflusu G3, Dolmabahçe Koflusu A3 galibiyetleri, Byerley Turk Koflusu G1, S AYSD Koflusu G2, Güzel zmir Koflusu A3 üçüncülükleri ve K zkulesi Koflusu A3 ikincili i, 5 yafll Fair Star n, Yavuz Sultan Selim Koflusu G1 üçüncülü ü ve 2 KV 6 birincili i, 6 yafll Inspector un, Gazi Koflusu G1, 2 kez Baflbakanl k Koflusu G1 in yan s ra, 8 grup yar fl galibiyeti var ki, dikkat çeken bir baflka nokta, Inspector un 3 yafll l - ndaki ilk 2 start n n ard ndan uzun bir aradan sonra kum piste ç k yor olmas ve en yafll safkan 7 yafl ndaki Kurtiniadis in ise, aralar nda Anafartalar G1, Baflbakanl k G1, Fatih Sultan Mehmet G1, Haliç G1 Koflular n n da içinde bulundu u, tam 19 grup yar fl galibiyeti bulunuyordu. Start ile beraber liderli i alan safkan Buenos Aires, yar fla tempo veren isim oldu. Takipçileri, ikincilikte Inspector, üçüncülükte Doku, dördüncülükte Fair Star, daha sonra ise Boom Boom, Babayi it, Dervifl A a ve Kurtiniadis ti. S ralama bozulmadan, safkanlar 800 ü geçtiler ve viraj, tempo veren safkan Buenos Aires in liderli inde dönüldü. Düzlük ile beraber, Inspector, Fair Star, Doku, iç kulvardan Kurtiniadis ve ortadan ise Dervifl A a n n sprintleri oldu. 16 TJK NIN SES

15 Bunlardan en kuvvetli gelmeyi baflaran Dervifl A a, jokeyi Halis Karatafl idaresinde geçen senenin ard ndan, bu sene yine Byerley Turk Koflusu nun galibi olmay baflard. Inspector, Fuat Çakar ile ikinci olmay baflar rken, Selim Kaya ile yar fla kat lan Kurtiniadis üçüncü ve Doku ise Yalç n Aka aç ile dördüncü oldular y l Byerley Turk Koflusu bitirifl zaman ve farklar da 3.5 boy 4.5 boy yar m boy olarak sonuçland. Kum pistin baflar l ismi Dervifl A a, Nevzat Ünlü nün sahip oldu- u bir safkan. Unaccounted For Mesitas / Surumu kan hatt na sahip Dervifl A a, Byerley Turk Koflusu zaferi ile, bu seneki dördüncü birincili ine ulaflt y l ndaki üçüncü grup galibiyetini kazanan Dervifl A a n n bu yar fl ayn zamanda yar fl kariyerindeki dördüncü grup birincili i. Baflar l safkan, Sadettin Mutlu taraf ndan idman edilmektedir y l nda liste bafl ayg r m z Unaccounted For un 5 yafll o lu, geçti imiz Uluslararas Yar flç l k Festivali nde, Anadolu Koflusu G2 de ülkemiz ad na potoyu ilk s - rada geçmeyi baflaran Dervifl A a n n, bu tarih itibar yla yar fl kariyerine bakt m zda, koflmufl oldu u 31 yar flta 12 galibiyet, 4 ikincilik, 3 de üçüncülük bulunuyor. Bu yar fllar aras nda, 2 G1, 2 G2, 3 KV birincilikleri, 1 G1, 1 G2 ikincili i, 1 G3 ve 2 adet de KV üçüncülükleri var baflar l safkan n. DERV fi A A Dervifl A a / d.a Unaccounted For Mesitas Private Account Mrs. Jenney Surumu Metropolitan Star Damascus Numbered Account The Minstrel Mrs. Penny Literat Surama Lyphard Sanedtki Dervifl A a n n sahibi Nevzat Ünlü ad na TJK eski baflkanlar ndan Ömer Faruk Girgin e kupas n Nesine.com Pazarlama Müdürü Aret Vartanyan verdi. Antrenör Sadettin Mutlu flildini Nesine.com pazarlama Yönetmeni Bertan Tuncay dan al rken Halis Karatafl ise plaketini TJK Genel Sekreteri Bahad r Gödek ten ald. Kupa törenine TJK Asli Üyesi ve Yüksek Komiserler Kurulu Üyesi Hücum Tulgar ile TJK Asli Üyesi Necati Demirkol da kat ld lar. TJK NIN SES 17

16 KANUN SULTAN SÜLEYMAN KOfiUSU GEL BOLU /G1 4ve yukar yafll Arap atlar n n, sezon boyunca kofltu u alt G1 mücadeleden sonuncusu olan Kanuni Sultan Süleyman Koflusu, 13 Ekim günü Veliefendi Hipodromu nda kofluldu. 1500m sentetik pistte koflulan yar fl n birincilik ikramiyesi TL idi. Dört adet 5 yafll, iki 6 yafll, bir 7 ve bir de 8 yafll Arap at kat l mda bulundular Kanuni Sultan Süleyman Koflusu na. Tamam erkek safkanlar n mücadele etti i yar flta, bu isimlerin buraya gelene dek göstermifl olduklar grup koflu baflar lar n inceledi imizde, karfl laflt - m z sonuçlar flu flekildeydi. 6 yafll Coflartay n, Saim Önhon G3, Babakurufl G3 ve bir adet G3 koflu zaferleri, Akbatur G2, Nejat Evliyazade G3, Uluda G3 ikincilikleri, Satvet G2, bir adet G2 ve bir de G3 koflu üçüncülükleri, Ali R za Bey G2, iki kez Dumlup nar G2, Kaz m Karabekir G3, Lozan G3, Ankara Vali G3, Nail Avunduk G3 Koflular dördüncülü ü bulunuyordu. 5 yafll Fobi nin, henüz grup performans yokken, birer KV7 ve KV22 galibiyetleri vard, yine bir 5 yafll kat l mc Gelibolu nun, Veliefendi G1, Çukurova G3, iki adet G3 koflu galibiyetleri, TSK G1, YKK G1, Mohaç G2 Koflular ikincili i, Bursa Vali G3 ve IFAHR G2 üçüncülüklerinin yan nda, Kosova Koflusu G2 dördüncülü ü vard. 7 yafl ndaki safkan Günaltay n,bursa Vali Koflusu G3 galibiyetinin yan nda, Ankara Vali G3, Kanuni Sultan Süleyman G1 Koflular ikincili i, stanbul Vali G3, Anadolu Tar m flletmesi G2, Nail Avunduk G3 ile bir G3 koflu üçüncülü ü ile Dumlup nar Koflusu G2 dördüncülü ü bulunurken, 5 yafll H zl tay n, Mehmet Ali Kiper G3, Nail Avunduk G3 Koflular birincili i, Saim Önhon G3, Akbatur G2, Misak Milli G3, 23 Nisan G3, Nedim Ökmen G3 ve bir adet G2 koflu ikincilikleri bulunmaktayd. 6 yafl ndaki zhan n, Adana Vali G3, Kosova G2, Plevne G2, Dumlup nar G2 Koflular ikincili i ve Bursa Vali Koflusu G3 üçüncülü ü, 8 yafll Kafkasl n n, aralar nda Çanakkale Zaferi G1, TBMM G1, Tar m Ve Köyiflleri Bakanl G1, stiklal Savafl G1, Ni bolu G1, Veliefendi G1 Koflular n n da bulundu u, tam 57 grup galibiyeti vard. Son kat - l mc 5 yafl ndaki Tümöz Bey in ise, Saim Önhon G3, Ridaniye G3, TSK G1 Koflular birinciliklerinin yan nda, Mehmet Ali Kiper G3, Adana G3 ve Misak Milli G3 Koflular nda dördüncülükleri bulunuyordu. Beyaz bayra n inmesiyle birlikte, liderli i alan safkan H zl tay oldu. kincilikte Tümöz Bey, üçüncülükte Coflartay dördüncülükte de Günaltay kendilerine yer buldular. Daha sonra Gelibolu, zhan, Fobi, Kafkasl s ras yla safkanlar viraja yaklaflt lar. 18 TJK NIN SES

17 Bu metrelerde, Coflartay ikincili- e girerken, Gelibolu nun da önlere sokuldu u görüldü. Viraj, H zl - tay n liderli inde dönülürken, bariyer dibinden Coflartay, orta kulvardan Tümöz Bey, d fltan da Gelibolu nun sprintleri bafllad. En etkili gelmeyi baflaran Gelibolu, yar fla hakim olarak, jokeyi Halis Karatafl ile Kanuni Sultan Süleyman Koflusu nda potoyu ilk s rada geçmeyi baflaran safkan oldu. Mehmet Kaya idaresindeki Kafkasl ikinci olurken, tabelan n di er s ralar n da, Kadir Tokaço lu ile H zl tay ve Selim Kaya ile yar fla kat lan Fobi oluflturdular y l Kanuni Sultan Süleyman Koflusu nun bitirifl zaman olarak kay tlara geçerken, farklar da yar m boy 1.5 boy 4 boy olarak sonuçland. Cüneyt Çal c o lu nun, 5 yafll al erkek safkan Gelibolu, Kanuni Sultan Süleyman Koflusu galibiyetinin ard ndan, Eylül ay nda kazanm fl oldu u Veliefendi Koflusu nu takiben, ikinci grup 1 zaferine de ulaflt. Bu birincili i ile 2010 y l ndaki dördüncü birincili ine ulaflan Gelibolu, ki bu koflular s ras yla KV8, KV8, G1, G1, yar fl hayat n n da onuncu galibiyetini ekledi kariyerine. Odinhan Alt ngül kan hatt na sahip baflar l safkan n, ayn zamanda Kanuni Sultan Süleyman Koflusu galibiyeti, yar fl kariyerindeki beflinci grup birincili i. Gelibolu nun baflar lar n n mimar antrenörü ise Bahattin Da. GEL BOLU Gelibolu / a.a Odinhan Alt ngül Özgün Kemiyetül rak.55 Tolga Zehra.94 Uluda.1 Seyyare.38 Bodrum Kemiyetül rak.26 Hilalüzzaman.7 fiahide.26 Doruhan Zehra.61 Gelibolu nun sahibi Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi, ayn zamanda Muhasip Üyesi Cüneyt Çal c o lu, kupas n Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi Cahit Aybek ten ald. Cahit Aybek, ayr ca Halis Karatafl ve Bahattin Da a da plaketlerini takdim etti. Kupa törenine, Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri Bahad r Gödek de kat ld. TJK NIN SES 19

18 HARALAR KOfiUSU ONURKAAN /G1 3yafll Arap taylar n n, sezon boyunca kofltuklar 3 G1 yar fl n üçüncüsü, ayn zamanda sentetik pistte gerçeklefleni Haralar Koflusu, 15 Ekim günü stanbul program n n kuflkusuz en önemli mücadelesini oluflturuyordu. 1400m sentetik pistte koflulan 2010 y l Haralar Koflusu nun birincilik ikramiyesi TL iken, bu önemli yar flta birinci gelebilmek ad na piste ç kan, biri difli, dokuz Arap tay n n birincilik mücadelesini izledik. Kat l mc taylar n, Haralar Koflusu na dek göstermifl olduklar performanslar inceledi imiz zaman, Aliflarl isimli tay n henüz KV veya Grup performans bulunmuyorken, Çal flkan n, Satvet Koflusu A3 galibiyeti, O uz Koflusu A3 üçüncülü ünün yan nda, 1 KV8 birincili i ve ikincili i bulunuyordu. Darfur un, Çanakkale Zaferi G1, Kaz m Karabekir G2, Prof. Kaz m Köylü G3, Saim Önhon G3 Koflular galibiyetleri, Hatay G1, Tigem G2 Koflular ikincilikleri ve 1 KV8 birincili i, Dönmezbey isimli tay n, O uz Koflusu A3 ve bir A3 yar fl ikincilikleri, Kaz m Karabekir Koflusu G2 üçüncülü ü, Domaniç Koflusu A3 dördüncülü ünün yan nda, 1 KV6 ikincili i, 1 KV8 üçüncülü ü, 1 KV7 dördüncülü ü vard. Gürgökçe nin, Akbatur G2, Karacabey Tar m flletmesi G3 ve 1 adet A3 koflu galibiyetleri, Mehmet Ali Kiper Koflusu G3 üçüncülü ü, Hatay Koflusu G1 dördüncülü ü ve 1 KV6 birincili i ve dördüncülü ü, sfendiyar n, 1 adet KV8 yar fl zaferi bulunuyordu. Onurkaan isimli tay n, Hatay G1, Tigem G2 Koflular galibiyetinin yan s ra, 1 KV7 birincili i bulunurken, Uçanok un, Aziziye Koflusu G2 üçüncülü- ü, Kaz m Karabekir G2, Tigem G2, Karacabey Tar m flletmesi G3, Satvet A3 Koflular dördüncülü ü ile 1 KV6 galibiyeti, 2 KV6 ikincili i, 1 KV7 ikincili i ve üçüncülü ü 2 adet de KV8 dördüncülü ü vard. Haralar Koflusu ndaki tek difli tay olan Özfidan n ise, bugüne dek olan yar fl kariyerinde, Aziziye G2, Cahide G3 Koflular galibiyeti, Çanakkale Zaferi G1, Prof. Kaz m Köylü G3 Koflular ikincili i, Tigem Koflusu G2 üçüncülü ünün yan nda,1 adet de KV7 yar fl galibiyeti vard. Yar flta start n verilmesiyle beraber, Gürgökçe liderli i al p yar fl önde götüren tay oldu. Takipçileri s ras yla, Aliflarl, Darfur, Dönmezbey, Onurkaan, Özfidan, Çal flkan, Uçanok ve sfendiyar isimli taylard. Viraja girilirken, Darfur un ikincili e sokuldu u görülürken, düzlük de Gürgökçe nin liderli inde dönüldü. Düzlük ile beraber, ortadan Darfur ve d fl ndan da Onurkaan n sprintleri bafllad ve Gürgökçe, Darfur ve Onurkaan aralar nda birincilik mücadelesine girifltiler. Son 200 de, Darfur ve Onurkaan aras nda oldukça zevkli bir galibiyet mücadelesi olurken, bu ikiliden sonlarda hakim olan Onurkaan, jokeyi Halis karatafl ile 8 rakibini geride b rakarak, potoyu önde geçmeyi baflar p, ad n 2010 y l Haralar Koflusu birincisi olarak literatüre geçirmeyi baflaran tay oldu. 20 TJK NIN SES

19 Darfur, Selim Kaya idaresinde ikinci olurken, Gürgökçe ise Yalç n Aka aç ile bu önemli mücadeleden üçüncü olarak ayr ld. Haralar Koflusu nda tabelay tamamlayan tay da, yar fla Gökhan Kocakaya ile kat lan Özfidan idi. Kronometreler Haralar Koflusu için luk bitirifl derecesini iflaret ederken, Grup 1 mücadelenin farklar da yar m boy 3.5 boy 1.5 boy olarak kay tlardaki yerini alm fl oldu. Seyfi Alt n n, Onurkaan isimli tay, 2010 y l Haralar Koflusu galibiyeti ile senenin bir di er önemli 3 yafll Arap tay olan Darfur u, Tigem ve Hatay Koflular n n ard ndan, bu grup mücadelede yine ikincilikte b rakmay baflard. Demirkaz k Mesrure 54 kan hatt na sahip Onurkaan, bu galibiyeti ile üstüste alt nc, ayn zamanda da üstüste üçüncü grup yar fl birincili ine de ulaflm fl oldu. Tay n baflar lar n n mimar diyebilece imiz antrenörü ise Ümit Arslan. Onukaan n, Haralar Koflusu galibiyeti ard ndan yar fl kariyerini detayl inceledi imizde, karfl - m za ç kan tablo ise flu flekilde. fiartl 1 koflu üçüncülü ünün ard ndan Maiden üçüncülü ü, Maiden birincili i, fiartl 2 galibiyeti, KV7 birincili i, Tigem Koflusu G2, Hatay Koflusu G1 ve ilk defa ç kt stanbul pistinde de Haralar Koflusu G1 birincili i görüyoruz. Özetleyecek olursak, 8 yar fl, 6 birincilik ve 2 üçüncülük ki, bunun da bir tay için ileriye dönük oldukça umut verici bir tablo oldu u aç kça görülüyor. ONURKAAN Onurkaan / a.e Demirkaz k Mesrure.54 Demirk r Seyyare.56 Sava Mesrure.46 Yozgatl.1 Neame.23 Albatur Seyyare.52 Tulrab Kemiyetül rak.29 Serhanbey Kadrifl Haralar Koflusu nu kazanan Onurkaan n sahibi Seyfi Alt n ad na hsan Alt n a kupas n Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri Bahad r Gödek verdi. Halis Karatafl ve antrenör Ümit Arslan ise plaketlerini Tar m Ve Köyiflleri Bakanl Yüksek Komiserler kurulu Üyesi Mehmet Mircan F rat dan ald lar. TJK NIN SES 21

20 DUMLUPINAR KOfiUSU ÖZHABER /G2 ÖZHABER 4ve yukar yafll Arap atlar n buluflturan Dumlup nar Koflusu, Ekim ay n n ilk günü, Veliefendi program nda kofluldu. Günün en önemli mücadelesini oluflturan Dumlup nar Koflusu, 1400m çimde gerçekleflti TL ikramiyeli kofluda, potoyu önde geçmek için mücadele eden safkan adedi ise onikiydi. Beyaz bayra n inip start n verilmesiyle beraber, öne düflen safkan H zl tay oldu. kincilikte Zigana, üçüncülükte Coflartay ve daha sonra da s ras yla Hünerk z, Günaltay, Nazl gelin, zhan, Özhaber, Sarraf ve Kafkasl s ras yla, 800 start na kadar gelindi. Bu metrelerde, Coflartay n ikincili e, Günaltay n da dördüncülü e sokulduklar görülürken, H zl tay düzlü ü de önde döndü. ç kulvardan Coflartay, H zl tay yakalay p liderli- i ald, geriden de zhan ve Özhaber in sprintleri bafllad. Bu metrelerde H zl tay da tazelerken, Özhaber kuvvetle gelip yar fla hakim olarak, uyumlu jokeyi Nurettin Özhaber / a.a Haberbatur Öztay Ersoylu Servet.2 Neame.19 Hilalüzzaman.25 Kemiyetül rak.39 Kemiyetül rak.26 Uluda.1 Özgün Seyyare.38 Bodrum Kemiyetül rak.55 Kemiyetül rak.26 fien ile potoyu önde geçmeyi baflararak Dumlup nar Koflusu nu kazand. zhan, Erhan Yavuz ile ikinci, Hünerk z, Gökhan Kocakaya ile üçüncü ve Coflartay da, Mehmet Kaya idaresinde dördüncü oldular. Kronometreler lik bir zaman gösterirken, farklar da 2 boy boyun burun olarak bitti. Arek Kuyumciyan Ekürisi nin, Haberbatur Öztay kan hatt na sahip 7 yafll safkan Özhaber, bu seneki ikinci birincili ine ulafl rken, Dumlup nar Koflusu yar fl kariyerindeki dördüncü grup galibiyeti. Özhaber, Saim Keresteci taraf ndan idman ediliyor. 22 TJK NIN SES

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

TJK NIN SES. ULUSLARARASI YARIfi FEST VAL TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. YET fit R C L K. DERV fi A AGURURUMUZOLDU. 60 YAfiINDA ATLI HARASI

TJK NIN SES. ULUSLARARASI YARIfi FEST VAL TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. YET fit R C L K. DERV fi A AGURURUMUZOLDU. 60 YAfiINDA ATLI HARASI TJK NIN SES EK M 2010 SAYI 135 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S ULUSLARARASI YARIfi FEST VAL DERV fi A AGURURUMUZOLDU TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ 60 YAfiINDA YET fit R C L K ATLI HARASI TJK 60 yafl

Detaylı

86. Gazi Koşusu nda Coşku Sel Olup Aktı

86. Gazi Koşusu nda Coşku Sel Olup Aktı 86. Gazi Koşusu nda Coşku Sel Olup Aktı Fotograflar: Yurdakul Kayacan ŞAMPİYON MATADOR YAŞAR 86.Gazi Koşusu nda MATADOR YAŞAR 2.30.73 lük Derecesiyle Jokey Halis Karataş ile Zafere Ulaştı Halis

Detaylı

Yasin Kadri Ekinci farkı Vehbi Koç Koşusu nda hissedildi

Yasin Kadri Ekinci farkı Vehbi Koç Koşusu nda hissedildi Yasin Kadri Ekinci farkı Vehbi Koç Koşusu nda hissedildi Koç Ailesi, Vehbi Koç Koşuları kupa törenlerine çoğunlukla şirket müdürlerini göndermekteydi. Yasin Kadri Ekinci, TJK ya başkan olduğu ilk dönemde

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TJK NIN SES FOTOGRAF / ARDA OLGAÇ

TJK NIN SES FOTOGRAF / ARDA OLGAÇ TJK NIN SES HAZ RAN 2010 SAYI 131 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S TBMM Kupası ANKARA DA KOfiULDU Avrasya Ekonomi Zirvesi DÜNYA VEL EFEND DEYD Tay Deneme Koşuları YEN fiamp YONLAR BELL OLDU FOTOGRAF

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

TJK NIN SES AJC DERBY GAL B POPUN GÜÇLÜ SES ALEX FERGUSON SHOOT OUT. BURCU GÜNEfi YÜZÜ NÜ ATI GÜLDÜRDÜ

TJK NIN SES AJC DERBY GAL B POPUN GÜÇLÜ SES ALEX FERGUSON SHOOT OUT. BURCU GÜNEfi YÜZÜ NÜ ATI GÜLDÜRDÜ TJK NIN SES MAYIS 2010 SAYI 130 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S 34. Asya Yarışçılık Konferansı 2012 YILINDA TÜRK YE DE Atçılığın Cenneti LEXINGTON AJC DERBY GAL B SHOOT OUT POPUN GÜÇLÜ SES BURCU

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

TJK NIN SES STANBUL SEZONU ACILDI GEC LEMEYEN AT ASTRAKHAN PERFORMANSI : 1 1 1 1 1 1 FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ

TJK NIN SES STANBUL SEZONU ACILDI GEC LEMEYEN AT ASTRAKHAN PERFORMANSI : 1 1 1 1 1 1 FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ TJK NIN SES i GEC LEMEYEN AT ASTRAKHAN PERFORMANSI : 1 1 1 1 1 1 MAYIS 2011 SAYI 142 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S TJK NIN SES FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ 2011 / 142 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ STANBUL

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

TJK NIN SES BÜYÜK SKENDER TJK GENEL KURULU PANEL EFSANEATI BUKEFALOS. 21 fiubat TAYAPILDI. ATÇILI A GENÇ BAKIfi

TJK NIN SES BÜYÜK SKENDER TJK GENEL KURULU PANEL EFSANEATI BUKEFALOS. 21 fiubat TAYAPILDI. ATÇILI A GENÇ BAKIfi TJK NIN SES MART 2010 SAYI 128 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S O nu artık dünya tanıyor PAN RIVER Zaferleri taçlandıran alın teri STEPHAN USTA BÜYÜK SKENDER EFSANEATI BUKEFALOS TJK GENEL KURULU

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

TJK NIN SES B R YILIN ARDINDAN. DÜfi SOKAKLARINDA M TOLOJ DEN GÜNÜMÜZE. 2009 A BAKIfi SARTIGLIA FEST VAL. TAR H SIRTINDA TAfiIYANLAR

TJK NIN SES B R YILIN ARDINDAN. DÜfi SOKAKLARINDA M TOLOJ DEN GÜNÜMÜZE. 2009 A BAKIfi SARTIGLIA FEST VAL. TAR H SIRTINDA TAfiIYANLAR TJK NIN SES KASIM / ARALIK 2009 n SAYI 125 n TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S Yeni sezonlar yeni heyecanlar ADANA / fianliurfa Kariyerinde artık Breeders Cup Classic de var ZENYATTA Veliefendi

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Maraton Da. Görme engelli sporcumuz Necdet Turhan n "5 K tada 5 Maraton-5 Zirve" projesi tamamlanmak üzere:

Maraton Da. Görme engelli sporcumuz Necdet Turhan n 5 K tada 5 Maraton-5 Zirve projesi tamamlanmak üzere: BD EK M 2014 Görme engelli sporcumuz Necdet Turhan n "5 K tada 5 Maraton-5 Zirve" projesi tamamlanmak üzere: 5 4 Maraton Da 68 Bütün Dünya YAZI fiLER 957 y l nda Bal kesir'de do an görme engelli Necdet

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN 7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN Bu yıl 7. Liseler arası Salih Zeki Matematik Projeleri Yarışması nın final sergisi 24-25-26 Mayıs 2016 tarihlerinde Darüşşafaka

Detaylı

Fotograflar Yurdakul Kayacan 89. Gazi Koşusu nu RENK jokeyi A.Çelik ile 2.30.82 yaparak kazandı

Fotograflar Yurdakul Kayacan 89. Gazi Koşusu nu RENK jokeyi A.Çelik ile 2.30.82 yaparak kazandı Fotograflar Yurdakul Kayacan 89. Gazi Koşusu nu RENK jokeyi A.Çelik ile 2.30.82 yaparak kazandı 89 uncu Gazi Koşusu nu Gülçin Kundakçı nın sahibi olduğu Cengiz Aydoğan ın antrene ettiği ve jokey Ahmet

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

Yurt dışından uluslurarası yarış festivaline katılacak safkanların tamamı ülkemize geldi

Yurt dışından uluslurarası yarış festivaline katılacak safkanların tamamı ülkemize geldi Yurt dışından uluslurarası yarış festivaline katılacak safkanların tamamı ülkemize geldi Uluslararası Yarış Festivali" kapsamındaki koşular için yurtdışından deklareleri yapılan, misafir safkanlar 1 Eylül

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

TJK NIN SES. BASIN BAfiARI ÖDÜLLER MET N AROLAT EFSANE ATLAR 17 MART TAVER LD AT VE HAYAT ÜSTÜNE INCITATUS

TJK NIN SES. BASIN BAfiARI ÖDÜLLER MET N AROLAT EFSANE ATLAR 17 MART TAVER LD AT VE HAYAT ÜSTÜNE INCITATUS TJK NIN SES N SAN 2010 SAYI 129 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S İlkbahar Tay Satışları 3 GÜN SÜREN MARATON Dubai de Bir Türk Şampiyonu PAN RIVER BASIN BAfiARI ÖDÜLLER 17 MART TAVER LD MET N

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Foto finifl. iki usta burun buruna TJK NIN SES

Foto finifl. iki usta burun buruna TJK NIN SES Foto finifl iki usta burun buruna 6SAYFADA TJK NIN SES Kas m 2007 AYABAKIfi Kas m 2007 lk enternasyonal yar fl m z yapt m z 1990 y l ndan bu yana 17 y l geçti. Asl nda yar fl ve yetifltiricili imiz 1980

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Esma Sultan Yalısında yapıldı

Esma Sultan Yalısında yapıldı Fotograflar Yurdakul Kayacan 89. Gazi Koşusu resepsiyonu Esma Sultan Yalısında yapıldı TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci 2007-2008 yılında yönetimde bulunduğu zaman Gazi Resepsiyonu gerçekleştirirken iki

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

TJK NIN SES STANBUL ASENA. YET fit R C L K AVRUPAKÜLTÜRBAfiKENT. DANS, MÜZ K ve AT ÜZER NE. ZM T MERKEZ AfiIM STASYONU

TJK NIN SES STANBUL ASENA. YET fit R C L K AVRUPAKÜLTÜRBAfiKENT. DANS, MÜZ K ve AT ÜZER NE. ZM T MERKEZ AfiIM STASYONU TJK NIN SES EYLÜL 2010 SAYI 134 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S Aslan Yürek LION HEART STANBUL 2010 AVRUPAKÜLTÜRBAfiKENT ASENA DANS, MÜZ K ve AT ÜZER NE YET fit R C L K ZM T MERKEZ AfiIM STASYONU

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Meçhul Tutsaklar Röportaj: M NE ÇEL KER

Meçhul Tutsaklar Röportaj: M NE ÇEL KER Günlerdir kay pt lar Bir gün umut fl do du. Bilinir olma f rsat n yakalad lar. Müthifl bir plan ile bu f rsat çok iyi de erlendirdiler... Meçhul Tutsaklar Röportaj: M NE ÇEL KER K br s ta, yapt televizyon

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

TurkSail - Yelkencilerin Evi Çarşamba, 17 Haziran 2009 13:28 - Son Güncelleme Çarşamba, 17 Haziran 2009 13:40

TurkSail - Yelkencilerin Evi Çarşamba, 17 Haziran 2009 13:28 - Son Güncelleme Çarşamba, 17 Haziran 2009 13:40 Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından bu yıl 13-14 Haziran tarihlerinde 34. kez düzenlenen Denizbank Marmara Kupası yat yarışında dereceye giren ekiplere ödülleri Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri nde

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİDİR

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİDİR ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİDİR Biz aşağıda adı, soyadı, adresi, mail adresi, kimlik bilgileri, banka hesap numaraları ve imzaları bulunan kişiler işbu sözleşmeyi aşağıdaki şartlarla imzalamış bulunmaktayız.

Detaylı

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar A dan Z ye SA LIK HUKUKU Sempozyum Notlar STANBUL BAROSU YAYINLARI stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd n Sokak, Baro Han Beyo lu- st Tel: (0212) 251 63 25 Faks: (0212)293 89 60 e-mail: info@istanbulbarosu.org.tr

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

KÖRFEZ PİST KUPASI 1.AYAK EK YÖNETMELİĞİ

KÖRFEZ PİST KUPASI 1.AYAK EK YÖNETMELİĞİ KÖRFEZ PİST KUPASI 1.AYAK EK YÖNETMELİĞİ TARİH: 10 ARALIK 2011 YER: KÖRFEZ YARIŞ PİSTİ ASN NO 2011 / 2511 KPK.1 ASN ONAY TARİHİ 25 KASIM 2011 ORGANİZASYON TOSFED 1 1 ) PROGRAM Kayıtların açılması : 28

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ Değerli Üyemiz; Aralık ayındaki önemli günlerle ilgili www.itubirlik.org.tr web sayfamızdaki kutlama mesajlarımız aşağıdadır 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engellilerin

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

Tüm Teknik Elemanlar Derneği

Tüm Teknik Elemanlar Derneği Tüm Teknik Elemanlar Derneği TÜTED Genel Kurulları: TÜTED Genel Merkezi nin 1. Olağan Genel Kurul unda (04 Haziran 1972) Genel Yönetim Kurulu na seçilen üyeler görev bölümünü şu şekilde yapmışlardı: Genel

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı