TJK NIN SES. Behçet HOMURLU. Esat YILMAER Erkut DEL ORMAN Mehmet B LBAfiAR Sonnur KARAKURT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TJK NIN SES. Behçet HOMURLU. Esat YILMAER Erkut DEL ORMAN erkutd@tjk.org Mehmet B LBAfiAR mbilbasar@tjk.org Sonnur KARAKURT skarakurt@tjk."

Transkript

1 Ekim ay nda, Cumhurbaflkanl ve Cumhuriyet Koflular yla, Türkiye Jokey Kulübü ve Yar flseverlerimiz olarak Cumhuriyetimizin 87. y l kutlamalar coflkusuna ortak olduk. Cumhurbaflkanl Koflusu nu kazanan flampiyon safkan Pan River n sahibi Nevzat Seyok, bu ay ki Yetifltiricilik köflemizin konu u oldu. Kayseri Panl Köyü nde bulunan haras nda ziyaret etti imiz Seyok ile keyifli bir sohbet gerçeklefltirdik. Ayr ca Pan River n öz kardefli King River da lonj olurken görüntüleme f rsat yakalad k. Sizlere bu ay Orta Asya bozk rlar nda at üstünde göçebe yaflamlar na devam eden Mo ollar n en büyük ulusal flenli i olan Naadam Festivali ni ve Mo olistan tan tt k. Mo olistan, 30 kilometrelik dayan kl l k gerektiren koflularda at binen 5-6 yafl ndaki jokeylerin ülkesi. Naadam ise ok atan kad nlar n, güreflen erkeklerin ve at binen çocuklar n festivali. Kas m say m zda Kültür Sanat köflemizde atç l k tutkusunu tuale aktaran ressam Edgar Degas, Fototrek Foto raf Merkezi sanatç lar n n gözünden Veliefendi Hipodromu ve At Yar fllar konulu stanbul Yar fl yor sergisi yer al yor. Gezi köflemizde Göllü Binicilik Merkezi tan t m, Ünye rahvan at flenli i, Efsane Atlar bölümümüzde ise Turhan Türeray n unutulmaz safkan Nurcivan sizler için haz rlad m z di er konu bafll klar m z oldular. Ekrem Kurt Apranti E itim Merkezi nin 25. dönem mezunlar Byerley Turk salonunda düzenlenen törenle sertifikalar n ald lar. TJK n n Sesi dergisi ekibi olarak apranti adaylar m za baflar l ve sa l kl bir koflu hayat diliyoruz. Keyifle okuman z dile iyle... g}~ëç Çfxá TJK NIN SES 3

2 TJK NIN SES AYLIK DERG Kas m 2010 / Say 136 Türkiye Jokey Kulübü ad na mtiyaz Sahibi ve Yönetim Kurulu Baflkan Behçet HOMURLU Yaz flleri Bas n Müflaviri Yaz flleri Müdürü (Sorumlu) Yurtiçi ve Yurtd fl Yar fllar Editörü Kültür ve Sanat Editörü Esat YILMAER Erkut DEL ORMAN Mehmet B LBAfiAR Sonnur KARAKURT Tasar m ve Uygulama Yay m ve Tasar m fiefi Gaye ÇETEGEN SEYALIO LU Görsel Yönetmen ve Foto raf Editörü Arda OLGAÇ Foto raf Editör Yard mc s Kadir Ç V C Katk da Bulunanlar Cem BOfiGELMEZ Cemil AKPINAR Emre GÜR Erdem VURGUN Eren fiengül Vet. Hek. Cihan KUMAfi Mustafa URAL Orhan KARABIYIK Umut SERBESTLER dari ve Teknik Reklam ve Sat fl fiefi Nihan ULUÇAY Tel : (0212) Protokol ve Halkla liflkiler fiefi Sibel RAMAZAN Da t m ve Planlama Sorumlusu Ali hsan ERBEY Yönetim Yeri TJK Kurumsal letiflim Müdürlü ü Yay n Tasar m Grubu Ekrem Kurt Bulvar, Osmaniye, Bak rköy stanbul Tel : (0212) web : Yay n Türü Yerel Süreli Yay n Ayl k Euromat Entegre Matbaac l k A.fi. Tel : (0212) Her hakk sakl d r. TJK NIN SES lisans yla yay mlanmaktad r. Bu dergide yer alan yaz, makale, foto raf ve ilüstrasyonlar n elektronik ortamlar da dahil olmak üzere ço alt lma haklar Türkiye Jokey Kulübü ne aittir. Yaz l ön izin olmaks z n hangi dile ve hangi ortamda olursa olsun materyalin tamam n n ya da bir bölümünün ço alt lmas yasakt r. Bu dergi, bas n meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir. 4 TJK NIN SES

3

4 Ç N D E K L E R TJK NIN SES Cengiz Han n Diyar ndan Tarih F flk r yor Günümüzdeki Mo olistan, Cengiz Han n kurdu u Mo ol mparatorlu u nun gücünden yoksun olsa da el de memifl do as, renkli kültürü ve at üstünde göçebe hayat sürdüren halk yla merak uyand rmaya devam ediyor. F rças yla Koflan Ressam Edgar Degas Hayat boyunca yapt çal flmalar n yar s ndan fazlas dans temal resimlerden oluflan Degas, jokey ve yar fl atlar n da ayn tutkuyla resmetmifltir. Yemyeflil çay rlar, seyirciler, atl arabalar, jokeyler ve yar fl atlar 44 Atlarla Do an n Bulufltu u Cennet Göllü Binicilik, Riva Deresi nin kenar nda, genç ve butik bir tesis. Do a harikas mekanda, arazi biniflleri her seferinde farkl bir koyda son buluyor. 6 TJK NIN SES

5 TJK NIN SES stanbul Yar fl yor Foto raf Geçidi: stanbul 2010, Avrupa Kültür Baflkenti projeleri içerisinde yer alan en kapsaml ve en uzun soluklu foto raf projesi. stanbul 2010 un ayn zamanda ondördüncü foto raf sergisi olan etkinlik 23 Kas m 2010 Sal gününe kadar ziyaret edilebilecek. Ünye At Yar fllar Bayram Ünye Gürp nar Köyü nde düzenlenen Ünye At Yar fllar nda yaklafl k 200 at start ald. Rahvan ve düz koflu olmak üzere iki kategoride yap lan yar fllara halk yo un ilgi gösterdi. 60 ABD ye Arap At Ç karmas Türkiye ye gelen ilk ABD Baflkan da olan Ulysses S. Grant stanbul dan, Amerikan yetifltiricili inin temellerini atacak 2 Arap ayg r yla ülkesine döndü. TJK NIN SES 7

6 Baflkentte Cumhuriyet Rüzgar Yar flç l m z n en önemli koflular ndan olan (G1) Cumhurbaflkanl ve (G1) Cumhuriyet Kupas Koflular 30 Ekim Cumartesi günü Ankara 75. Y l Hipodromu nda yap ld. Ankara da so uk bir 30 Ekim günü olmas na ra men, 2500 biletli seyirci ve 1500 civar nda camia mensubu ile birlikte toplam 4000 kiflinin kat - l m gösterdi i bu önemli günde, 75. Y l Ankara Hipodromu birbirinden zevkli ve çekiflmeli yar fllara ev sahipli i yapt. Butterfly Orkestras n n canl müzi i ile renk katt bu önemli günde yar flseverler ve konuklar gönüllerince e lendiler. Hipodromumuza gelen küçük misafirlerimiz de unutulmay p, palyaçolar eflli inde gün boyu süren çeflitli animasyonlarla gönüllerince e lenme f rsat buldular. Ayr ca yar flseverlerimize; flerbet, macun, popcorn, ka t helva ve pamuk flekeri gibi ikramlarda bulunuldu. Yar flseverlerin hipodroma ulafl mlar nda kolayl k sa lamak amac ile 30 Ekim Cumartesi günü Ankara n n çeflitli bölgelerinden birçok ücretsiz servisler düzenlendi. Bu önemli güne Sn. Cumhurbaflkan m z yo un programlar nedeni ile kat l m gösteremedi i için yerine Cumhurbaflkanl Genel Sekreter Yar d mc s Sn.Nadir Alpaslan vekalet etti. Kamu Güvenli i Teflkilat Müsteflar ve TJK Onursal Üyesi Sn.Muammer Güler, Tar m ve Köyiflleri Bakanl Müsteflar Sn.Vedat MirMahmuto ullar, Ankara Vali Yard mc s Sn. Mustafa Taps z ve çok say da Asli üyemiz ve Yönetim Kurulumuz tam kadro olarak kat l m gösterdiler. Cumhurbaflkanl Koflusu'nu PAN RIVER Kazand 3 ve daha yukar yafll 9 ngiliz safkan n n, 2400 metre çim pistte yar flt 72. Cumhurbaflkanl Koflusu nu Nevzat Seyok'un Pan River isimli safkan jokeyi Selim Kaya ile kazand. Roman Empire, Zambezi ve Öz Salvador tabelay tamamlayan isimler oldular. 8 TJK NIN SES

7 Kofluyu kazanan Pan River n sahibi Nevzat Seyok a kupas n, Cumhurbaflkan Abdullah Gül ad - na Genel Sekreter Yard mc s Nadir Alpaslan verdi. Alpaslan safkan n antrenörü Rasim Tetik ve jokeyi Selim Kaya ya da birer plaket verdi. Cumhuriyet Koflusu'nu GEL BOLU Kazand 87 nci y l n kutlad m z Cumhuriyetimiz ad na düzenlenen kofluyu, Cüneyt Çal c o lu nun Gelibolu isimli safkan, jokeyi Selim Kaya ile kazand. Hayat m, Besleney ve Özhaber tabelan n di er s ralar - n paylaflan isimler oldular. Koflu sonras yap lan törende Gelibolu nun sahibi Cüneyt Çal c o lu na kupas n Cumhurbaflkan Abdullah Gül ad na Genel Sekreter Yard mc s Nadir Alpaslan verdi. Safkan n antrenörü Bahattin Da ve jokeyi Selim Kaya ya da birer plaket ile ödüllendirildi. Her iki kupa törenine de Tar m ve Köyiflleri Bakanl Müsteflar Vedat Mirmahmuto ullar, Kamu Güvenli i Teflkilat Müsteflar ve TJK Onursal Üyesi Muammer Güler, TJK Yönetim Kurulu Baflkan Sn. Behcet Homurlu, Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Ender Ayd ner, TJK Asli Üyesi ve TYAY ve SD Baflkan nci Özdemir, Ankara Vali Yard mc s Mustafa Taps z kat - l m gösterdiler. n TJK NIN SES 9

8 E K M K O fi U L A R I CUMHURBAfiKANLI I KOfiUSU PAN RIVER /G1 n Mehmet B LBAfiAR 3ve yukar yafll ngiliz atlar n n, sezon boyunca kofltu u 22 grup yar fltan en sonuncusu olan Cumhurbaflkanl Koflusu, 30 Ekim günü Ankara program n n, 2 G1 mücadelesinden birini oluflturuyordu TL birincilik ikramiyeli, 2400m çimde koflulan bu önemli mücadele, bu sene biri difli, dokuz safkan aras nda gerçekleflti. ki adet 3 yafll tay n yan nda, dört adet 4 yafll, iki 5 yafll ve bir adet de 6 yafll safkan kat l mda bulundular 2010 y l Cumhurbaflkanl Koflusu na. Kat l mc safkanlar, bu yar fla gelene dek göstermifl olduklar önemli performanslar aç s ndan inceledi imizde, karfl m - za flu flekilde bir tablo ç k yor. 4 yafll tek difli kat l mc Gold Tulip in, Orhan Do a Özsoy Koflusu G3 galibiyetinin yan nda, birer adet KV21 ve KV7 birincilikleri bulunuyordu. 3 yafll Hakkar n, Ankara Koflusu G1, Sakarya Koflusu G2 birincilikleri, Çald ran Koflusu G1 ikincili i, TYAYSD G2, Sait Akson G3, Mimar Sinan G3, Preveze A3 Koflular üçüncülü ü ve Erkek Tay Deneme Koflusu G1 dördüncülü ünün yan nda, KV6 galibiyeti, 6 yafll safkan Inspector un, Gazi G1, 2 kez Baflbakanl k G1, Türkiye Jokey Kulübü G1 Koflular n n yan s ra tam 8 adet grup koflu zaferi vard. 4 yafll Miramis in, Gazi G1, Türkiye Jokey Kulübü G1, Cumhurbaflkanl G1 ve Sait Akson G3 Koflular galibiyeti, Büyük Taarruz Koflusu G2 ikincili inin yan nda, birer adet KV7, KV8 ve KV10 birincilikleri, 4 yafll Öz Salvador un, Ankara Koflusu G1, A3 koflu galibiyetleri, Türkiye Jokey Kulübü Koflusu G1 ikincili i, Celal Bayar Koflusu G2, Fevzi Çakmak Koflusu G2 ve Fetih Koflusu G3 üçüncülükleri ön plana ç kan baflar lar yd. 5 yafl ndaki safkan Pan River n, bu sene Dubai deki önemli baflar lar n n yan s - ra, Gazi G1, Çald ran Koflusu G1 in yan s ra, 6 adet grup koflu birincili i vard. Bir baflka 3 yafll kat l mc Roman Empire n, Mimar Sinan Koflusu G3 birincili i, Büyük Taarruz Koflusu G2 ikincili i, Ankara Koflusu G1 dördüncülü ünün yan nda, birer KV6 ve KV7 galibiyetleri varken, 5 yafll Senatore nin, Tendürek G3, Savunma Sanayi G3 ve Fetih G3 Koflular galibiyeti, Cumhurbaflkanl G1, Büyük Taarruz G2 Koflular ikincili i, Osmangazi G3 ve Mimar Sinan G3 Koflular dördüncülü ü ile, 1 KV7, 2 KV8, 1 de KV21 galibiyetleri bulunmaktayd. Son kat l mc 4 yafll Zambezi isimli safkan n ise, birer adet KV7, KV21 ve KV25 birincilikleri bulunuyordu. Beyaz bayra n inmesiyle birlikte, Senatore liderli i al rken, takipçileri s - ras yla Inspector, Öz Salvador, Pan River, Hakkar, Zambezi, Roman Empire, Gold Tulip ve Miramis di. Hemen hemen bu s ralama ile viraja kadar gelinirken, viraj üzerinde Öz Salvador un liderli e geldi i görüldü. Düzlü ün dönüldü ü s rada ise, Pan River ve d fl ndan Roman Empire atak yap p viraj birlikte döndüler. Bu metrelerde ikili rakiplerinden ayr larak, birincilik mücadelesine girifltiler. 10 TJK NIN SES

9 ç kulvardaki Pan River 200 de hakim olup, bunu potoya kadar tafl yarak, Selim Kaya idaresinde potoyu ilk s rada geçmeyi baflard ve ad n 2010 y l Cumhurbaflkanl Koflusu galibi olarak literatüre yazd rd. Grup 1 mücadelenin ikincisi, Gökhan Kocakaya ile start alan Roman Empire olurken, Ayhan Kurflun ile Zambezi de üçüncü oldu. Tabelay tamamlayan safkan ise, Nurettin fien idaresindeki Öz Salvador du. Cumhurbaflkanl Koflusu nun, bitirifl zaman olarak kronometrelerden gelirken, farklar hanesi ise, 1.5 boy 3.5 boy yar m boy olarak sonuçland. Nevzat Seyok a, 2008 y l nda Gazi Koflusu kazanma mutlulu u yaflatan Pan River, bir Red Bishop temsilcisi. Panköy Haras n n yetifltirmifl oldu u bu nadide safkan n annesi Wanganui River da, bir Unfuwain k z. Pan River in baflar lar n n mimar antrenörü ise Rasim Tetik. 7 ayl k bir aradan sonra, bu yar fltan 3 hafta önce, Ankara da pistlere dönen Pan River, kazanm fl oldu u Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl Koflusu nun ard ndan, Cumhurbaflkanl Koflusu nu da kazanarak, eski güç ve kudretine kavuflmufl oldu unu aç kça gösterdi. Cumhurbaflkanl Koflusu birincili i itibar yla, Pan River in yar fl kariyerini detayl inceledi imiz zaman, koflmufl oldu u 28 yar flta, 12 galibiyet, 10 ikincilik ve 2 de üçüncülük gözümüze çarp yor. Bunlar n aras nda 3 G1, 3 G2, 1 G3, 1 A3, 2 KV birincili i, 3 G1, 3 G2, 2 G3, 2 KV ikincili i, 2 adet de G1 üçüncülü ü bulunuyor ki, bu da bir yar fl at için oldukça parlak bir tablo oluflturuyor. PAN RIVER Pan River / d.a Red Bishop Wanganui River Silver Hawk La Rouquine Unfuwain Wicked Folly Roberto Gris Vitesse Silly Season Wether Fell Northern Dancer Height Of Fashion Exhibitioner Glencoe Lights Pan River n sahibi Nevzat Seyok, kupas n Cumhurbaflkan Abdullah Gül e vekaleten, Cumhurbaflkanl Genel Sekreter Yard mc s Nadir Alpaslan dan ald. Ayr ca Nadir Alpaslan, Selim Kaya ve antrenör Rasim Tetik e de plaketlerini takdim etti. TJK NIN SES 11

10 CUMHUR YET KOfiUSU GEL BOLU /G1 3ve yukar yafll Arap atlar n n, sene içinde kofltuklar, iki G1 mücadeleden birisi, ayn zamanda Arap atlar na ait yar fllar n en yüksek ikramiyeli olan Cumhuriyet Koflusu, 30 Ekim Ankara program nda, Cumhurbaflkanl Koflusu ile ayn gün gerçekleflti. Çim pistte, 1600m mesafede koflulan yar fl n birincilik ikramiyesi TL iken, bu önemli mücadelede piste yirmibir safkan ç kt. Onyedi erkek ve dört adet de difli safkan kat l mda bulunurken, bunlar n befl adedi 4 yafll, on adedi 5 yafll, iki tanesi 6 yafll, üç tanesi 7 yafll ve bir adedi de 8 yafll idi. Cumhuriyet Koflusu na kat lan birbirinden önemli yar fl kariyerlerine sahip safkanlar bu yar fla dek göstermifl olduklar grup koflu performanslar aç s ndan inceledi imizde, flu sonuçlar ile karfl lafl yoruz. Besleney in, Cumhuriyet Koflusu na gelene kadar, 1 G3 birincili i, 1 G2, 1 G3 ikincilikleri, 1 G3 üçüncülü ü bulunurken, Bozyi- it in kariyerinde, 1 G1, 1 G2 ikincili- i, 2 G1, 2 G3 üçüncülü ü bulunuyordu. Coflartay n, 3 G3 zaferi, 2 G3, 1 G2 ikincili i, 2 G2, 1 G3 üçüncülükleri, Eryaman n, 1 G2 galibiyeti, 1 G1 ikincili i, 1 G1, 1 G3 üçüncülü ü bulunmaktayd. Fobi nin, 1 G1 dördüncülü ü bulunurken, Gelibolu nun ise, Veliefendi G1, Kanuni Sultan Süleyman G1 galibiyetleri ve 3 G3 birincili- i, 2 G1, 1 G2 ikincili i, 1 G2, 1 G3 üçüncülü ü vard. Haberkan n, 4 G3 zaferi, 5 G3 ikincili i, 3 G3 üçüncülükleri, Hayat m n, YKK G1 in yan s ra, 7 G3, 4 G2 zaferi, 5 G1, 1 G2, 6 G3 ikincili i, 1 G1, 2 G2 üçüncülü ü, H zl tay n, 2 G3 birincili i, 2 G2, 4 G3 ikincili i bulunmaktayd. Hisarbey in, Ni bolu G1 ile beraber, 2 G2, 2 G3 galibiyeti, 1 G3 ikincili i, Hünerk z n, 2 G3, 1 G2 birincili i, 1 G2 üçüncülü ü, zhan n ise, 3 G2, 1 G3 ikincili i ve 1 G3 üçüncülü ü bulunmaktayd kariyerinde. Kafkasl n n, 57 grup birincili i varken, Karahisar n, ise 1 G2 ikincili i, Nazl Gelin isimli safkan n, 2 G3 zaferi, 3 G3 ikincili i, 1 G1 üçüncülü ü, geçen y lki Cumhuriyet Koflusu galibi Özhaber in, bunun yan nda 2 G2, 1 G3 birincili i, 3 G3 ikincili i, 1 G1, 3 G2, 4 G3 üçüncülü- ü vard. Sevdacan n, 2 G3 zaferi ve 1 G1 ikincili i, Tümöz Bey in, TSK G1 in yan s ra, 2 G3 zaferi, Turbo nun, 20 grup galibiyeti, Uçanbey in, Veliefendi G1 in yan nda, 2 G2, 4 G3 birincili i, 2 G1, 1 G2, 6 G3 ikincili i, 3 G1, 2 G2 üçüncülü ü varken, son kat l mc Z pk n n ise, henüz grup yar fl performans yoktu. Start ile baraber, Turbo liderli i alarak yar fla tempo veren isimdi. kincilikte H zl tay, üçüncülükte Tümöz Bey, dördüncülükte Hisarbey kendilerine yer buldular. Daha sonra Besleney, Gelibolu, Fobi, zhan, Nazl Gelin s ras yla safkanlar 1000 start n geçtiler. Hemen hemen bu s ralama ile viraja gelindi ve Turbo nun liderli inde düzlük de dönüldü. Düzlük ile beraber, sprintlerine bafllayanlar Tümöz Bey, Besleney, Gelibolu, Hayat m ve Özhaber idi. 12 TJK NIN SES

11 Yar fla etkili sprintiyle hakim olan Gelibolu, jokeyi Selim Kaya idaresinde, bu önemli kofluda 20 rakibini geride b rakmay baflararak, potoyu ilk s - rada geçmeyi baflard. Cumhuriyet Koflusu nun ikincili,i sonlardaki güçlü sprintiyle Ahmet Çelik ile yar fla kat - lan difli safkan Hayat m dan geldi. Deniz Y ld z ile start alan Besleney üçüncü olurken, geçen y l n Cumhuriyet koflusu birincisi Özhaber, yine ayn jokeyi Nurettin fien idaresinde, bu y l dördüncü olarak ayr ld grup 1 mücadeleden y l Cumhuriyet Koflusu nun bitirifl zaman, oldukça a r olan çim pist için, kronometrelerden olarak gelirken, Gelibolu, Hayat m, Besleney, Özhaber aras ndaki farklar ise, kay tlara 1.5 boy yar m boy boyun olarak geçti. Çal c o lu Ekürisi nin, yine oldukça baflar l 6 yafll al safkan Sarus ile öz kardefl, fakat 1 yafl küçük yine al temsilcisi Gelibolu, Cumhuriyet Koflusu galibi olarak ad n yar flç l k literatürüne yazd r rken, 2010 y l ndaki üçüncü grup 1 zaferine de ulaflmay baflard. 17 Eylül tarihinde kazand Veliefendi Koflusu G1 in ard ndan, 25 Eylül günü yar m boy ara ile TSK Koflusu G1 de ikinci olup, 13 Ekim de kat ld - Kanuni Sultan Süleyman Koflusu G1 i zaferle geçen Gelibolu, ard ndan da Cumhuriyet Koflusu G1 i kazanarak, bir yar fl at için oldukça önemli baflar elde etmifltir. Oldukça parlak bir sezon geçiren Gelibolu, Bahattin Da taraf ndan idman edilmektedir. GEL BOLU Gelibolu / a.a Odinhan Alt ngül Uluda.1 Özgün Seyyare.38 Bodrum Kemiyetül rak.55 Kemiyetül rak.26 Hilalüzzaman.7 Tolga fiahide.26 Doruhan Zehra.94 Zehra.61 Gelibolu nun sahibi Cüneyt Çal c o lu, Cumhuriyet Koflusu birincilik ödülü olan kupas n, Cumhurbaflkan Abdullah Gül e vekaleten, Cumhurbaflkanl Genel Sekreter Yard mc s Nadir Alpaslan dan ald. Nadir Alpaslan, ayr ca Selim Kaya ve antrenör Bahattin Da a da plaketlerini takdim etti. TJK NIN SES 13

12 ÇALDIRAN KOfiUSU GÖKÇEN L /G1 ki yafll ngiliz taylar n n, sezon sonuna do ru kofltuklar ve bir sene sonraki Gazi Koflusu na do ru önemli bir ad m olan, ngiltere yar flç l ndaki Dewhurst Stakes G1 in ülkemizdeki muadili olan Çald ran Koflusu nun 73. sü, 10 Ekim günü Veliefendi Hipodromu nda gerçekleflti. Nesine.com un sponsorlu unda, 1600m çimde yap lan Çald ran Koflusu nun birincilik ikramiyesi TL idi y l Çald ran Koflusu nda, ondört tay n birincilik mücadelesini izleme flans n bulduk. Sezon boyunca koflmufl olduklar önemli yar fllarda gelecek vaat eden sonuçlar elde eden taylar, bu kez en ciddi s navlar olan Çald ran Koflusu nda bulufltular. 7 erkek ve 7 difli tay aras nda gerçekleflen yar fl n kat l mc lar n n, bu kofluya gelene dek göstermifl olduklar öne ç kan performanslar n inceledi imizde, karfl m za flu flekilde bir tablo ç k yor. Erkeklerde Alt nkaya isimli tay n 3 yar fl, 1 birincilik, 1 ikincilik, Amerikal n n 2 yar fl, 2 ikincilik, Kemal Sahir Kurutluo lu Koflusu G3 ikincili i, Bankroll un 5 yar fl, 3 birincilik, 1 ikincilik, A2 Koflu galibiyeti, Kraliçe II. Elizabeth Koflusu G2 ikincili i, Kid Rock n 5 yar flta 2 galibiyet, 1 ikincilik, 2 üçüncülük Kraliçe II. Elizabeth Koflusu G2 birincili i, Tay Deneme Koflusu G2 ikincili i, TYAYSD Koflusu G2 üçüncülü ü, Phantom Boy un 2 yar flta 2 galibiyet, Radikal Ekselans isimli tay n 4 yar flta 3 birincilik, Kemal Sahir Kurutluo lu Koflusu G3 zaferi, Tay Deneme Koflusu G2 dördüncülü ü, KV6 birincili i, Stromboli nin 7 yar fl, 4 birincilik, 1 ikincilik, 2 üçüncülük, Profesör Tevfik Bafler Koflusu A3 birincili i, A2 Koflu ikincili i, A2 Koflu üçüncülü ü, KV8 birincili i bulunuyordu. Difli taylarda ise Çaygüzeli nin 7 yar fl, 1 birincilik, 3 ikincilik, 2 üçüncülük, Mevlana Koflusu A3 üçüncülü ü, KV6 ikincili i, KV7 üçüncülü ü, Fi Fenomoni nin 6 yar fl, 3 birincilik, 1 ikincilik, bir KV9, iki KV6 birincili i, Gökçenil in 6 yar fl, 3 birincilik, 2 ikincilik, 1. nönü Koflusu G3 birincili i, S AYSD Koflusu G2 ikincili- i, Mevlana Koflusu A3 birincili i, KV8 ikincili i, Limited Edition un 2 yar fl, 2 üçüncülük, S AYSD Koflusu G2 üçüncülü ü, My Life n 5 yar fl, 1 birincilik, 1 üçüncülük, Kemal Sahir Kurutluo lu Koflusu G3 üçüncülü ü, S AYSD Koflusu G2 dördüncülü ü, fieker Remziye nin 3 yar flta 3 birincili i, S AYSD Koflusu G2 galibiyeti ve KV6 birincili i, Zilcihan n ise 9 yar flta, 2 birincilik, 3 ikincilik, 2 üçüncülük, Kay Koflusu A2 birincili i, Tay Deneme ve Kraliçe II. Elizabeth Koflular G2 üçüncülü ü ve Sadun At Koflusu G3 ikincilikleri bulunuyordu. Beyaz bayra n inmesiyle çok iyi ç k fl yapan Gökçenil liderli i alan tay oldu. Ard nda Stromboli, Radikal Ekselans, Bankroll, fieker Remziye, Çay Güzeli, Amerikal, My Life, Phantom Boy, Fi Fenomoni, Kid Rock, Alt nkaya ve Limited Edition s ras yla 800 e kadar gelindi. 14 TJK NIN SES

13 Temposunu bozmayan Gökçenil, hala liderdi ve düzlü ü de 4 boy önde dönmeyi baflard. Viraj n dönülmesiyle sprintlerine bafllayan taylar, Radikal Ekselans, Stromboli, My Life, fieker Remziye ve en d fltan da Kid Rock oldular. Gökçenil bu ataklara cevap verip, temposunu koruyarak, kendisine en çok yaklaflmay baflaran fieker Remziye nin önünde, jokeyi Fuat Çakar ile 2010 y l Çald ran galibi olarak ad n yar flç l k literatürüne yazd rmay baflar rken, ayn zamanda S AYSD Koflusu nun rövanfl n da fieker Remziye den alm fl oldu. Gökhan Kocakaya ile ikinci olan fieker Remziye nin ard nda gayet güzel ve dikkat çekici bir yar fl ç karan Limited Edition, Özcan Y ld r m ile üçüncü ve Kid Rock da Halis Karatafl ile dördüncü oldular y l Çald ran Koflusu nda, oldukça a r çim pist koflullar için kronometreler i iflaret ederken, farklar ise boyun 3 boy yar m boy olarak kay tlardaki yerini ald. Yar fl n bir baflka ilginç taraf ise tabelan n ilk üç s ras n oluflturan taylar n difli olmas yd. Nirgül Turgu nun, Mountain Cat Affairiste / Simply Great kan hatt na sahip 2 yafll s Gökçenil, Çald ran Koflusu galibiyeti ile yar fl kariyerindeki 7 startta dördüncü birincili ine ulaflt. ki adet de ikincili i bulunan Gökçenil, ayn zamanda galibiyet hanesine ikinci grup zaferini de yazd rd. Baflar l tay, Atakan fi vg n taraf ndan idman edilmektedir. GÖKÇEN L Gökçenil / a.d Mountain Cat Affairiste Storm Cat Always Mint Simply Great Alpinia Storm Bird Terlingua Key To The Mint Always A Princess Mill Reef Seneca Alpenkonig Alzyra Çald ran Koflusu galibi Gökçenil in sahibi Nurgül Turgu ya vekaleten, o lu Taner Turgu ya kupas n, Nesine.com Pazarlama Müdürü Aret Vartanyan verdi. Antrenör Atakan fi vg n, plaketini Nesine.com Pazarlama Yönetmeni Bertan Tuncay dan al rken, TJK Asli Üyesi ayn zamanda Disiplin Kurulu Üyesi Fahri Narmanl da, Fuat Çakar a flildini takdim etti. Kupa törenine, TJK Asli Üyesi ve Yüksek Komiserler Kurulu Üyesi Hücum Tulgar ile TJK Genel Sekreteri Bahad r Gödek de kat ld lar. TJK NIN SES 15

14 BYERLEY TURK KOfiUSU DERV fi A A /G1 Günümüz thoroughbred yar fl atlar n n soy kurucusu üç ayg r olan, Godolphin Arabian, Darley Arabian ve Byerley Turk isimli ayg rlardan birisi olan Byerley Turk ad na düzenlenen ve Nesine.com sponsorlu unda koflulan yar fl, 10 Ekim günü, Veliefendi program ndaki iki G1 yar fltan biriydi TL ikramiyeli yar flta, 2000m sentetik pistte, 3 ve yukar yafll ngilizler mücadele ettiler, kat l mc safkan adedi sekizdi. 7 adet erkek ve 1 adet de difli safkan aras nda gerçekleflen Byerley Turk Koflusu nun kat l mc lar n n, bu yar fla dek elde etmifl olduklar, öne ç kan performanslar na bakt - m z zaman, karfl m za ç kan sonuçlar flu flekilde idi. 6 yafll safkan Babayi it in, 2 adet KV 7, 1 KV 6 birinciliklerinin yan nda, 19 May s Koflusu G2 ikincili i, 4 yafll Boom Boom un, birer KV 7, KV 21, KV 22 birincilikleri ve Uluslararas Anadolu Koflusu G2 üçüncülü ü, yar fltaki tek üçlü olan Buenos Aires in, MRA Koflusu A3 birincili i, Anafartalar Koflusu G1 ikincili i, Kemal Sahir Kurutluo lu Koflusu G3 üçüncülü ünün yan nda, ikifler KV 7 ve KV 8, 1 KV 9 galibiyetleri, 5 yafl ndaki Dervifl A a n n, Byerley Turk Koflusu G1, 19 May s Koflusu G2 birincilikleri, Uluslararas Anadolu Koflusu G2 birincili i ve ikincili i, Yavuz Sultan Selim Koflusu G1 ikincili i, Hasan Basri Karabucak Koflusu G3 üçüncülü ü, Byerley Turk Koflusu nun tek difli kat l mc s 4 yafl ndaki Doku nun, Kubilay Koflusu G3, Dolmabahçe Koflusu A3 galibiyetleri, Byerley Turk Koflusu G1, S AYSD Koflusu G2, Güzel zmir Koflusu A3 üçüncülükleri ve K zkulesi Koflusu A3 ikincili i, 5 yafll Fair Star n, Yavuz Sultan Selim Koflusu G1 üçüncülü ü ve 2 KV 6 birincili i, 6 yafll Inspector un, Gazi Koflusu G1, 2 kez Baflbakanl k Koflusu G1 in yan s ra, 8 grup yar fl galibiyeti var ki, dikkat çeken bir baflka nokta, Inspector un 3 yafll l - ndaki ilk 2 start n n ard ndan uzun bir aradan sonra kum piste ç k yor olmas ve en yafll safkan 7 yafl ndaki Kurtiniadis in ise, aralar nda Anafartalar G1, Baflbakanl k G1, Fatih Sultan Mehmet G1, Haliç G1 Koflular n n da içinde bulundu u, tam 19 grup yar fl galibiyeti bulunuyordu. Start ile beraber liderli i alan safkan Buenos Aires, yar fla tempo veren isim oldu. Takipçileri, ikincilikte Inspector, üçüncülükte Doku, dördüncülükte Fair Star, daha sonra ise Boom Boom, Babayi it, Dervifl A a ve Kurtiniadis ti. S ralama bozulmadan, safkanlar 800 ü geçtiler ve viraj, tempo veren safkan Buenos Aires in liderli inde dönüldü. Düzlük ile beraber, Inspector, Fair Star, Doku, iç kulvardan Kurtiniadis ve ortadan ise Dervifl A a n n sprintleri oldu. 16 TJK NIN SES

15 Bunlardan en kuvvetli gelmeyi baflaran Dervifl A a, jokeyi Halis Karatafl idaresinde geçen senenin ard ndan, bu sene yine Byerley Turk Koflusu nun galibi olmay baflard. Inspector, Fuat Çakar ile ikinci olmay baflar rken, Selim Kaya ile yar fla kat lan Kurtiniadis üçüncü ve Doku ise Yalç n Aka aç ile dördüncü oldular y l Byerley Turk Koflusu bitirifl zaman ve farklar da 3.5 boy 4.5 boy yar m boy olarak sonuçland. Kum pistin baflar l ismi Dervifl A a, Nevzat Ünlü nün sahip oldu- u bir safkan. Unaccounted For Mesitas / Surumu kan hatt na sahip Dervifl A a, Byerley Turk Koflusu zaferi ile, bu seneki dördüncü birincili ine ulaflt y l ndaki üçüncü grup galibiyetini kazanan Dervifl A a n n bu yar fl ayn zamanda yar fl kariyerindeki dördüncü grup birincili i. Baflar l safkan, Sadettin Mutlu taraf ndan idman edilmektedir y l nda liste bafl ayg r m z Unaccounted For un 5 yafll o lu, geçti imiz Uluslararas Yar flç l k Festivali nde, Anadolu Koflusu G2 de ülkemiz ad na potoyu ilk s - rada geçmeyi baflaran Dervifl A a n n, bu tarih itibar yla yar fl kariyerine bakt m zda, koflmufl oldu u 31 yar flta 12 galibiyet, 4 ikincilik, 3 de üçüncülük bulunuyor. Bu yar fllar aras nda, 2 G1, 2 G2, 3 KV birincilikleri, 1 G1, 1 G2 ikincili i, 1 G3 ve 2 adet de KV üçüncülükleri var baflar l safkan n. DERV fi A A Dervifl A a / d.a Unaccounted For Mesitas Private Account Mrs. Jenney Surumu Metropolitan Star Damascus Numbered Account The Minstrel Mrs. Penny Literat Surama Lyphard Sanedtki Dervifl A a n n sahibi Nevzat Ünlü ad na TJK eski baflkanlar ndan Ömer Faruk Girgin e kupas n Nesine.com Pazarlama Müdürü Aret Vartanyan verdi. Antrenör Sadettin Mutlu flildini Nesine.com pazarlama Yönetmeni Bertan Tuncay dan al rken Halis Karatafl ise plaketini TJK Genel Sekreteri Bahad r Gödek ten ald. Kupa törenine TJK Asli Üyesi ve Yüksek Komiserler Kurulu Üyesi Hücum Tulgar ile TJK Asli Üyesi Necati Demirkol da kat ld lar. TJK NIN SES 17

16 KANUN SULTAN SÜLEYMAN KOfiUSU GEL BOLU /G1 4ve yukar yafll Arap atlar n n, sezon boyunca kofltu u alt G1 mücadeleden sonuncusu olan Kanuni Sultan Süleyman Koflusu, 13 Ekim günü Veliefendi Hipodromu nda kofluldu. 1500m sentetik pistte koflulan yar fl n birincilik ikramiyesi TL idi. Dört adet 5 yafll, iki 6 yafll, bir 7 ve bir de 8 yafll Arap at kat l mda bulundular Kanuni Sultan Süleyman Koflusu na. Tamam erkek safkanlar n mücadele etti i yar flta, bu isimlerin buraya gelene dek göstermifl olduklar grup koflu baflar lar n inceledi imizde, karfl laflt - m z sonuçlar flu flekildeydi. 6 yafll Coflartay n, Saim Önhon G3, Babakurufl G3 ve bir adet G3 koflu zaferleri, Akbatur G2, Nejat Evliyazade G3, Uluda G3 ikincilikleri, Satvet G2, bir adet G2 ve bir de G3 koflu üçüncülükleri, Ali R za Bey G2, iki kez Dumlup nar G2, Kaz m Karabekir G3, Lozan G3, Ankara Vali G3, Nail Avunduk G3 Koflular dördüncülü ü bulunuyordu. 5 yafll Fobi nin, henüz grup performans yokken, birer KV7 ve KV22 galibiyetleri vard, yine bir 5 yafll kat l mc Gelibolu nun, Veliefendi G1, Çukurova G3, iki adet G3 koflu galibiyetleri, TSK G1, YKK G1, Mohaç G2 Koflular ikincili i, Bursa Vali G3 ve IFAHR G2 üçüncülüklerinin yan nda, Kosova Koflusu G2 dördüncülü ü vard. 7 yafl ndaki safkan Günaltay n,bursa Vali Koflusu G3 galibiyetinin yan nda, Ankara Vali G3, Kanuni Sultan Süleyman G1 Koflular ikincili i, stanbul Vali G3, Anadolu Tar m flletmesi G2, Nail Avunduk G3 ile bir G3 koflu üçüncülü ü ile Dumlup nar Koflusu G2 dördüncülü ü bulunurken, 5 yafll H zl tay n, Mehmet Ali Kiper G3, Nail Avunduk G3 Koflular birincili i, Saim Önhon G3, Akbatur G2, Misak Milli G3, 23 Nisan G3, Nedim Ökmen G3 ve bir adet G2 koflu ikincilikleri bulunmaktayd. 6 yafl ndaki zhan n, Adana Vali G3, Kosova G2, Plevne G2, Dumlup nar G2 Koflular ikincili i ve Bursa Vali Koflusu G3 üçüncülü ü, 8 yafll Kafkasl n n, aralar nda Çanakkale Zaferi G1, TBMM G1, Tar m Ve Köyiflleri Bakanl G1, stiklal Savafl G1, Ni bolu G1, Veliefendi G1 Koflular n n da bulundu u, tam 57 grup galibiyeti vard. Son kat - l mc 5 yafl ndaki Tümöz Bey in ise, Saim Önhon G3, Ridaniye G3, TSK G1 Koflular birinciliklerinin yan nda, Mehmet Ali Kiper G3, Adana G3 ve Misak Milli G3 Koflular nda dördüncülükleri bulunuyordu. Beyaz bayra n inmesiyle birlikte, liderli i alan safkan H zl tay oldu. kincilikte Tümöz Bey, üçüncülükte Coflartay dördüncülükte de Günaltay kendilerine yer buldular. Daha sonra Gelibolu, zhan, Fobi, Kafkasl s ras yla safkanlar viraja yaklaflt lar. 18 TJK NIN SES

17 Bu metrelerde, Coflartay ikincili- e girerken, Gelibolu nun da önlere sokuldu u görüldü. Viraj, H zl - tay n liderli inde dönülürken, bariyer dibinden Coflartay, orta kulvardan Tümöz Bey, d fltan da Gelibolu nun sprintleri bafllad. En etkili gelmeyi baflaran Gelibolu, yar fla hakim olarak, jokeyi Halis Karatafl ile Kanuni Sultan Süleyman Koflusu nda potoyu ilk s rada geçmeyi baflaran safkan oldu. Mehmet Kaya idaresindeki Kafkasl ikinci olurken, tabelan n di er s ralar n da, Kadir Tokaço lu ile H zl tay ve Selim Kaya ile yar fla kat lan Fobi oluflturdular y l Kanuni Sultan Süleyman Koflusu nun bitirifl zaman olarak kay tlara geçerken, farklar da yar m boy 1.5 boy 4 boy olarak sonuçland. Cüneyt Çal c o lu nun, 5 yafll al erkek safkan Gelibolu, Kanuni Sultan Süleyman Koflusu galibiyetinin ard ndan, Eylül ay nda kazanm fl oldu u Veliefendi Koflusu nu takiben, ikinci grup 1 zaferine de ulaflt. Bu birincili i ile 2010 y l ndaki dördüncü birincili ine ulaflan Gelibolu, ki bu koflular s ras yla KV8, KV8, G1, G1, yar fl hayat n n da onuncu galibiyetini ekledi kariyerine. Odinhan Alt ngül kan hatt na sahip baflar l safkan n, ayn zamanda Kanuni Sultan Süleyman Koflusu galibiyeti, yar fl kariyerindeki beflinci grup birincili i. Gelibolu nun baflar lar n n mimar antrenörü ise Bahattin Da. GEL BOLU Gelibolu / a.a Odinhan Alt ngül Özgün Kemiyetül rak.55 Tolga Zehra.94 Uluda.1 Seyyare.38 Bodrum Kemiyetül rak.26 Hilalüzzaman.7 fiahide.26 Doruhan Zehra.61 Gelibolu nun sahibi Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi, ayn zamanda Muhasip Üyesi Cüneyt Çal c o lu, kupas n Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi Cahit Aybek ten ald. Cahit Aybek, ayr ca Halis Karatafl ve Bahattin Da a da plaketlerini takdim etti. Kupa törenine, Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri Bahad r Gödek de kat ld. TJK NIN SES 19

18 HARALAR KOfiUSU ONURKAAN /G1 3yafll Arap taylar n n, sezon boyunca kofltuklar 3 G1 yar fl n üçüncüsü, ayn zamanda sentetik pistte gerçeklefleni Haralar Koflusu, 15 Ekim günü stanbul program n n kuflkusuz en önemli mücadelesini oluflturuyordu. 1400m sentetik pistte koflulan 2010 y l Haralar Koflusu nun birincilik ikramiyesi TL iken, bu önemli yar flta birinci gelebilmek ad na piste ç kan, biri difli, dokuz Arap tay n n birincilik mücadelesini izledik. Kat l mc taylar n, Haralar Koflusu na dek göstermifl olduklar performanslar inceledi imiz zaman, Aliflarl isimli tay n henüz KV veya Grup performans bulunmuyorken, Çal flkan n, Satvet Koflusu A3 galibiyeti, O uz Koflusu A3 üçüncülü ünün yan nda, 1 KV8 birincili i ve ikincili i bulunuyordu. Darfur un, Çanakkale Zaferi G1, Kaz m Karabekir G2, Prof. Kaz m Köylü G3, Saim Önhon G3 Koflular galibiyetleri, Hatay G1, Tigem G2 Koflular ikincilikleri ve 1 KV8 birincili i, Dönmezbey isimli tay n, O uz Koflusu A3 ve bir A3 yar fl ikincilikleri, Kaz m Karabekir Koflusu G2 üçüncülü ü, Domaniç Koflusu A3 dördüncülü ünün yan nda, 1 KV6 ikincili i, 1 KV8 üçüncülü ü, 1 KV7 dördüncülü ü vard. Gürgökçe nin, Akbatur G2, Karacabey Tar m flletmesi G3 ve 1 adet A3 koflu galibiyetleri, Mehmet Ali Kiper Koflusu G3 üçüncülü ü, Hatay Koflusu G1 dördüncülü ü ve 1 KV6 birincili i ve dördüncülü ü, sfendiyar n, 1 adet KV8 yar fl zaferi bulunuyordu. Onurkaan isimli tay n, Hatay G1, Tigem G2 Koflular galibiyetinin yan s ra, 1 KV7 birincili i bulunurken, Uçanok un, Aziziye Koflusu G2 üçüncülü- ü, Kaz m Karabekir G2, Tigem G2, Karacabey Tar m flletmesi G3, Satvet A3 Koflular dördüncülü ü ile 1 KV6 galibiyeti, 2 KV6 ikincili i, 1 KV7 ikincili i ve üçüncülü ü 2 adet de KV8 dördüncülü ü vard. Haralar Koflusu ndaki tek difli tay olan Özfidan n ise, bugüne dek olan yar fl kariyerinde, Aziziye G2, Cahide G3 Koflular galibiyeti, Çanakkale Zaferi G1, Prof. Kaz m Köylü G3 Koflular ikincili i, Tigem Koflusu G2 üçüncülü ünün yan nda,1 adet de KV7 yar fl galibiyeti vard. Yar flta start n verilmesiyle beraber, Gürgökçe liderli i al p yar fl önde götüren tay oldu. Takipçileri s ras yla, Aliflarl, Darfur, Dönmezbey, Onurkaan, Özfidan, Çal flkan, Uçanok ve sfendiyar isimli taylard. Viraja girilirken, Darfur un ikincili e sokuldu u görülürken, düzlük de Gürgökçe nin liderli inde dönüldü. Düzlük ile beraber, ortadan Darfur ve d fl ndan da Onurkaan n sprintleri bafllad ve Gürgökçe, Darfur ve Onurkaan aralar nda birincilik mücadelesine girifltiler. Son 200 de, Darfur ve Onurkaan aras nda oldukça zevkli bir galibiyet mücadelesi olurken, bu ikiliden sonlarda hakim olan Onurkaan, jokeyi Halis karatafl ile 8 rakibini geride b rakarak, potoyu önde geçmeyi baflar p, ad n 2010 y l Haralar Koflusu birincisi olarak literatüre geçirmeyi baflaran tay oldu. 20 TJK NIN SES

19 Darfur, Selim Kaya idaresinde ikinci olurken, Gürgökçe ise Yalç n Aka aç ile bu önemli mücadeleden üçüncü olarak ayr ld. Haralar Koflusu nda tabelay tamamlayan tay da, yar fla Gökhan Kocakaya ile kat lan Özfidan idi. Kronometreler Haralar Koflusu için luk bitirifl derecesini iflaret ederken, Grup 1 mücadelenin farklar da yar m boy 3.5 boy 1.5 boy olarak kay tlardaki yerini alm fl oldu. Seyfi Alt n n, Onurkaan isimli tay, 2010 y l Haralar Koflusu galibiyeti ile senenin bir di er önemli 3 yafll Arap tay olan Darfur u, Tigem ve Hatay Koflular n n ard ndan, bu grup mücadelede yine ikincilikte b rakmay baflard. Demirkaz k Mesrure 54 kan hatt na sahip Onurkaan, bu galibiyeti ile üstüste alt nc, ayn zamanda da üstüste üçüncü grup yar fl birincili ine de ulaflm fl oldu. Tay n baflar lar n n mimar diyebilece imiz antrenörü ise Ümit Arslan. Onukaan n, Haralar Koflusu galibiyeti ard ndan yar fl kariyerini detayl inceledi imizde, karfl - m za ç kan tablo ise flu flekilde. fiartl 1 koflu üçüncülü ünün ard ndan Maiden üçüncülü ü, Maiden birincili i, fiartl 2 galibiyeti, KV7 birincili i, Tigem Koflusu G2, Hatay Koflusu G1 ve ilk defa ç kt stanbul pistinde de Haralar Koflusu G1 birincili i görüyoruz. Özetleyecek olursak, 8 yar fl, 6 birincilik ve 2 üçüncülük ki, bunun da bir tay için ileriye dönük oldukça umut verici bir tablo oldu u aç kça görülüyor. ONURKAAN Onurkaan / a.e Demirkaz k Mesrure.54 Demirk r Seyyare.56 Sava Mesrure.46 Yozgatl.1 Neame.23 Albatur Seyyare.52 Tulrab Kemiyetül rak.29 Serhanbey Kadrifl Haralar Koflusu nu kazanan Onurkaan n sahibi Seyfi Alt n ad na hsan Alt n a kupas n Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri Bahad r Gödek verdi. Halis Karatafl ve antrenör Ümit Arslan ise plaketlerini Tar m Ve Köyiflleri Bakanl Yüksek Komiserler kurulu Üyesi Mehmet Mircan F rat dan ald lar. TJK NIN SES 21

20 DUMLUPINAR KOfiUSU ÖZHABER /G2 ÖZHABER 4ve yukar yafll Arap atlar n buluflturan Dumlup nar Koflusu, Ekim ay n n ilk günü, Veliefendi program nda kofluldu. Günün en önemli mücadelesini oluflturan Dumlup nar Koflusu, 1400m çimde gerçekleflti TL ikramiyeli kofluda, potoyu önde geçmek için mücadele eden safkan adedi ise onikiydi. Beyaz bayra n inip start n verilmesiyle beraber, öne düflen safkan H zl tay oldu. kincilikte Zigana, üçüncülükte Coflartay ve daha sonra da s ras yla Hünerk z, Günaltay, Nazl gelin, zhan, Özhaber, Sarraf ve Kafkasl s ras yla, 800 start na kadar gelindi. Bu metrelerde, Coflartay n ikincili e, Günaltay n da dördüncülü e sokulduklar görülürken, H zl tay düzlü ü de önde döndü. ç kulvardan Coflartay, H zl tay yakalay p liderli- i ald, geriden de zhan ve Özhaber in sprintleri bafllad. Bu metrelerde H zl tay da tazelerken, Özhaber kuvvetle gelip yar fla hakim olarak, uyumlu jokeyi Nurettin Özhaber / a.a Haberbatur Öztay Ersoylu Servet.2 Neame.19 Hilalüzzaman.25 Kemiyetül rak.39 Kemiyetül rak.26 Uluda.1 Özgün Seyyare.38 Bodrum Kemiyetül rak.55 Kemiyetül rak.26 fien ile potoyu önde geçmeyi baflararak Dumlup nar Koflusu nu kazand. zhan, Erhan Yavuz ile ikinci, Hünerk z, Gökhan Kocakaya ile üçüncü ve Coflartay da, Mehmet Kaya idaresinde dördüncü oldular. Kronometreler lik bir zaman gösterirken, farklar da 2 boy boyun burun olarak bitti. Arek Kuyumciyan Ekürisi nin, Haberbatur Öztay kan hatt na sahip 7 yafll safkan Özhaber, bu seneki ikinci birincili ine ulafl rken, Dumlup nar Koflusu yar fl kariyerindeki dördüncü grup galibiyeti. Özhaber, Saim Keresteci taraf ndan idman ediliyor. 22 TJK NIN SES

TJK NIN SES FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ NEJAT EVL YAZADE KOSUSU GAL B SAHPAZLI

TJK NIN SES FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ NEJAT EVL YAZADE KOSUSU GAL B SAHPAZLI TJK NIN SES fiubat 2012 SAYI 151 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ NEJAT EVL YAZADE KOSUSU GAL B SAHPAZLI TJK NIN SES AYLIK DERG fiubat 2012 Say 151 Sahibi Türkiye Jokey

Detaylı

MART 2007. Alt l ganyanda rekor ikramiye 1.306.522 YTL. Dubai kazand. 91 yar fl günü 639 koflu program

MART 2007. Alt l ganyanda rekor ikramiye 1.306.522 YTL. Dubai kazand. 91 yar fl günü 639 koflu program MART 2007 Alt l ganyanda rekor ikramiye 1.306.522 YTL 91 yar fl günü 639 koflu program Haberi 3 üncü sayfada Dubai kazand Haberi 12 nci sayfada Haberi 2 nci sayfada Rekor ikramiyenin sahibi: Alt l bulmak

Detaylı

Gazi Kupas özel say s HAZ RAN 2006. Yeni Sampiyon HIZEL BEY

Gazi Kupas özel say s HAZ RAN 2006. Yeni Sampiyon HIZEL BEY Gazi Kupas özel say s HAZ RAN 2006 Yeni Sampiyon HIZEL BEY n 80 inci Gazi Koflusu nun bütün ayr nt lar n Dolmabahçe Saray ndaki muhteflem gala n 2 ayl k ikizleri Kadri Daflkan a flans getirdi. n Chip uygulamas

Detaylı

Gö sümüzü kabartt. Tamer den 2006 ya bak fl n 2 nci sayfada. Antrenörlü e kad n eli de di n 18 inci sayfada

Gö sümüzü kabartt. Tamer den 2006 ya bak fl n 2 nci sayfada. Antrenörlü e kad n eli de di n 18 inci sayfada OCAK 2006 Gö sümüzü kabartt Tamer den 2006 ya bak fl n 2 nci sayfada Antrenörlü e kad n eli de di n 18 inci sayfada U runa türkü yak lan at DELFINA n 12 nci sayfada WIN RIVER WIN Dubai de güçlü rakiplerini

Detaylı

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007 Müjde! Yasa ç kt fiubat 2007 2 de TJK da yeni yönetim Haberi 3 üncü sayfada Gece yar fllar Haberi sayfa 10 da Yaflar Çall Röportaj sayfa 30 da Müjde! Beklenen yasa ç kt Uzun zamand r camiam z taraf ndan

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

Nazar de mesin. Bakan: Bahar müjdesini verdi Haberi 4 de. TJK Baflkan : Çok önemli bir yar fl Haberi 3 de. Win River Win tarihe geçti Haberi 2 de

Nazar de mesin. Bakan: Bahar müjdesini verdi Haberi 4 de. TJK Baflkan : Çok önemli bir yar fl Haberi 3 de. Win River Win tarihe geçti Haberi 2 de MART 2006 Nazar de mesin Önce yasan n kabulü, ard ndan da Dubai zaferlerimiz büyük sevinç yaflatt. nand k, çal flt k ve baflard k. Herkesin ortak görüflü: Özlenen günler yak nda! Bakan: Bahar müjdesini

Detaylı

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu MAYIS - HAZ RAN 56 Popüler müzi in sevilen ismi; Ferhat Göçer Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu Küçükçekmece 1 milyon kitapla bulufltu Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti EK M 2007 SAYI: 05 Formula 1 TM rüzgar gibi geçti Bridgestone un tek lastik sa lay c s oldu u Formula 1 TM Dünya fiampiyonas 'nda sezonun 12. yar fl Ferrari pilotu Brezilyal Felipe Massa n n birincili

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010 Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n Kurulu Üyeleri Hulûsi Turgut Deniz Bayrakdar

Detaylı

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y Ç NDEK LER TÜ MEZUNLARLA LET fi M OF S E-BÜLTEN - 3 N SAN - MAYIS - HAZ RAN - TEMMUZ 2011 Ç NDEK LER Rektör den... 3 Mezunumuzdan Röportaj: Index Grup CEO su Erol Bilecik... 5 TÜ den Haberler... 7 TÜ Mezunlar

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

S la Teknik, baflarısını dünya çapında kanıtladı.

S la Teknik, baflarısını dünya çapında kanıtladı. 16. YIL / A ustos 2012 S la Teknik, baflarısını dünya çapında kanıtladı. Dünya üzerinde 2000 tedarikçisi olan Renault-Nissan Sat n Alma Organizasyonu, Türkiye de üretim yapan S la Teknik firmam z kalite

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar Dergi Bilkent Say : 8 ISSN 1305-5178 Aral k 2007 içindekiler 2 8 12 16 20 26 30 üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar insan

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

TARZAN. devam n getirecek. getirecek 3-1. Gülmek size yak fl yor. Sporda fliddet ve düzensizli in önlenmesine dair kanun 8 DE. www.manisaspor.org.

TARZAN. devam n getirecek. getirecek 3-1. Gülmek size yak fl yor. Sporda fliddet ve düzensizli in önlenmesine dair kanun 8 DE. www.manisaspor.org. SAYFA 01 MAN SASPOR, Cumhurbaflkanl Bisiklet Turu nu baflar yla tamamlad Manisaspor Bisiklet Tak m, 47. Cumhurbaflkanl Türkiye Bisiklet Turu nda genel klasmanda 17. olurken, bisiklet dünyas na da ad n

Detaylı

SURE KISALDI k slalar doldu

SURE KISALDI k slalar doldu At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in

Detaylı

Baflkanlar n y ldönümü

Baflkanlar n y ldönümü SAYFA 01 Dokuz Eylül den korkutan tablo DEÜ E itim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. brahim Atalay, küresel s nman n etkisiyle Türkiye'de nelerin de iflti ini ve 15-20 y l içinde nelerin yaflanabilece

Detaylı

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı

Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt. Casaform çok be enildi Alt n Baret Antalya n n Röportaj: Nasuh Mahruki

Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt. Casaform çok be enildi Alt n Baret Antalya n n Röportaj: Nasuh Mahruki Olmuksa International Paper - Sabanc Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.fi nin üç ayda bir yay mlanan kurumsal yay n d r. Y l:3 Say :9 Aral k 2009 Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt Olmuksa Gönüllüleri

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde 21 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13837 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Emine Erdo an, Uygulamal Giriflimcilik E timi ni tamamlayan kad nlara sertifika verdi PURSAKLAR

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

De erli Dostlar m, Türkiye Perakendeciler

De erli Dostlar m, Türkiye Perakendeciler BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m, Türkiye Perakendeciler Federasyonu nu birlik ve beraberlik ilkesi üzerine kurdu umuzu, bu ilkeden hareketle yerli perakendenin geliflmesi,

Detaylı