Hutbede birlik mesajý Cuma Namazý Hutebis nde birlik, beraberlik ve kardeþlik mesajý verildi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hutbede birlik mesajý Cuma Namazý Hutebis nde birlik, beraberlik ve kardeþlik mesajý verildi."

Transkript

1 ot Yaz aylarýnda Eþini ilacýyla güneþe dikkat! zehirledi orum Özel Hastanesi Dermatoloji Uzmaný Uzm. Dr Melek Küçük, özellikle yaz aylarýnda bronzlaþmak için güneþ altýnda fazla kalmanýn cilt kanseri Uzm. Dr Melek Küçük baþlangýcýna sebep olabileceðini söyledi. * HABERÝ 4 DE orum un Ýskilip ilçesinde bir kadýn, 75 yaþýndaki kocasýný suyuna kattýðý ot ilacýyla zehirleyere k öldürdü. * HABERÝ 4 DE Üniversiteler Köylere Iþýk Oluyor Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulubü ve Bilecik Þeyh Edebali Üniversitesi Ýnsani Deðerler Kulübü nün ortaklaþa baþlattýðý kampanyada sona gelindi. Türkçe Olimpiyatlarýnýn orum programý 8 Haziran Cumartesi günü gerçekleþtirilecek. Türkçe Olimpiyatlarý baþlýyor * HABERÝ 5 DE * HABERÝ 9 DA Aktif Yaþam Kulübü Akademik Danýþmaný Doç. Dr. Cemil Hakyemez, kampanya hakkýnda bilgi verdi. YÜCEPEN YAPI 8 HAZÝRAN 2013 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ PVC-CAM BALKON-OTOMASYON-CEPHE Gülabibey Mah. Ýnkilap Cad. No: 21 (.HAK:1348) Cam balkonda katlanarak Cam balkona özel perde ve sineklik artan keyfi bizimle yaþayýn çözümlerimizi görmeden karar vermeyin Hutbede birlik mesajý Cuma Namazý Hutebis nde birlik, beraberlik ve kardeþlik mesajý verildi. * HABERÝ 4 DE Ýktidar 10 yýldýr yanlýþ yapýyor ESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, hayýrlý olsun ziyaretlerine SMMMO ile devam etti. orum'da kara para yok' Kamu-Sen Genel Baþkaný Ýsmail Koncuk, 10 yýldýr yerli yerinde duran, sesi çýkmayan, iktidarýn yaptýðý her türlü yanlýþý sineye çeken bu millet, bugün ne oldu da sokaklara döküldü? diye düþünmek lazým dedi. Ýsmail Koncuk ESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ýn hayýrlý olsun ziyaretinde konuþan SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, orum'da esnafýmýz dürüstlükle çalýþýyor. orum'da kara para da yok, naylon fatura düzenleyen de yok." dedi. * HABERÝ 15 DE * HABERÝ 8 DE Sözümüz Memleket Üstüne Saðduyu Türkiye Platformu nun Sorun Neder, Süreç Nedir, özüm Nedir konu baþlýklý söyleþisi bugün saat da Turgut Özal Ýþ Merkezi Salonu nda gerçekleþtirilecek. Sözümüz Abdullah Ateþ Memleket Üstüne isimli söyleþiye konuþmacý olarak Milli Futbolcu Saffet Sancaklý katýlacak. Saðduyu Türkiye Platformu Ýl Temsilciliði Sözcüsü Abdullah Ateþ, Ülkemizde yaþanan yeni Anayasa çalýþmalarý, çözüm süreci ve uluslararasý iliþkiler ile ilgili geleceðimizi ilgilendiren konularda aziz milletimizin sesi olmak istiyoruz. dedi. * HABERÝ 9 DA Türkiye inatlaþma kurbaný olmasýn Boðazkale nin Evci Beldesi nde Bizans dönemine ait olduðu tahmin edilen 8 odalý yer altý þehri bulundu. Yer altý þehri bulundu orum un Boðazkale ilçesine baðlý Evci beldesinde belediye tarafýndan yapýlan yol geniþletme çalýþmalarý sýrasýnda Bizans dönemine ait olduðu tahmin edilen 8 odalý yer altý þehri bulundu. * HABERÝ 6 DA Saadet Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Yýlmaz, son zamanlarda ülke gündeminde olan Taksim Gezi Parký olaylarý ile ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Sinan Yýlmaz * HABERÝ 8 DE Hititsiad ýn Kadýn iþçileri destekleme projesi tamam Festivalde turizm fuarý da düzenlensin Ýl Genel Meclisi Turizm Komisyonu Baþkaný Selahattin Kocabaþ, orum da kültür ve turizm fuarý düzenlenmesi hususunda yaptýðý araþtýrmanýn sonuçlarýný paylaþtý. Konuyla ilgili önerisini dile getiren Kocabaþ, Uluslararasý orum Hitit Fuar ve Festivali ile eþ zamanlý olarak kültür ve turizm fuarý da düzenlenebilir dedi. * HABERÝ 10 DA Kadýn Ýþçilerin Ekonomik ve Sosyal Verimliliklerini Destekleme Projesi baþarýyla tamam- Hititsiad-Akçader ve Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi tarafýndan ortaklaþa yürütülen Kadýn Ýþçilerin Ekonomik ve Sosyal Verimliliklerini Destekleme Projesi baþarýyla tamamlandý. * HABERÝ 7 DE Selahattin Kocabaþ Olaylarda illerin durumu Baraj göletlerindeki kaçak av önlenmeli Yaþar Aðzýkara orum daki baraj göletlerindeki kaçak balýk avý, Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda gündeme geldi. Konuyla ilgili olarak hazýrlanan raporu Meclis in bilgisine sunan Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu Sözcüsü Yaþar Aðzýkara, Baraj göletlerindeki kaçak avlanma önlenmeli dedi. * HABERÝ 10 DA Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, Taksim Gezi Parký ile ilgili olarak 67 ilde eylem yapýldýðýný açýkladý. Muammer Güler * HABERÝ 4 DE

2 2 CUMARTESÝ 8 HAZÝRAN 2013 Milönü nden Belediye ye sitem var M ilönü nde ikamet eden bir okurumuz elektronik posta adresimize mesaj göndermiþ. Milönü göbekte yýllar önce fýskýyeleri olan, çevresinde bakýmlý çiçekleri bulunan gerçek bir süs havuzunun baþýna gelenleri aktardýktan sonra, orum Belediyesi nin ilgisizliðinden parka, bahçeye hasret kaldýklarýný ifade etmiþ. Bölgede bir kaç tane minyatür parkýn da bakýmsýzlýktan kendi haline terkedildiðini, insanlarýn aðaçlýk bir alan bulup oturmaya, temiz hava almaya hakký olduðunu anlatmýþ. Ýþte okur notu; Bugün (Dün) ilk sayfa haberi olarak yayýnladýðýnýz orum süs havuzlarý ile ilgili haberi okuyunca dayanamadým; gazetenýze abone bir okuyucu olarak maðduriyetimizi duyurmak istedim. Doðma büyüme Milönü semti sakiniyim. Evimde tam Milönü ndeki göbekte süs havuzuna bakmakta. (sözde süs havuzu) Bu havuz yýllar önce fýskiyeleri, çevresinde bakýmlý çiçekleri olan gerçek bir süs havuzuydu! Daha sonra içi toprakla dolduruldu. içekler dikildi, söküldü. Sulanmadý, kurudu... Havuzun son durumu ise günlerdir periþan. Ýçinde göbeði aydýnlatan lamba sökülmüþ, bomboþ, bakýmsýz, kötü bir görünüm sergilemekte. Havuzun yanýndada kocaman bir tabela SÜS HAVUZU- NUZ HAYIRLI OLSUN!''. Þaka yapýyor sanýrým birileri Milönü sakinlerine. Zaten parkýmýz bahçemiz yok, biz alýþkýn deðiliz temiz hava almak, aðaç gölgesinde oturmak, Milönü sakinleri için lüks..! ünkü civarda belki iki, bilemedim üç tane minyatür bakýmsýz parkýmýz var.. Eski cumartesi pazarýna yýllarýn sonunda yapýlmakta olan parký saymazsak... orum Belediyesi nin semtimize olan ilgisizliðini tüm Milönü esnafý ve sakinleri olarak kýnýyoruz. Organize Sanayi Bölgesi nde çalýþýyorum Sabahlarý servisle iþe giderken, diðer semtlerden geçerken yapýlan kaldýrým,dere, park bahçeleri görünce daha çok þaþýrýyorum. orum da bir de Milönü semti olduðunu hatýrlatmak isterim. Hazýr park bahçelerden konu açýlmýþken; Bahçelievler de bulunan bir de Beyaz Park ýn içinden geçtim geçenlerde.. Geçmez olsaydým! Yýkýk dökük harabe halinde çocukken oynadýðým Bahçelievler in göbeðinde bulunan Beyaz Park. Gerçekten çok yazýk. Ayný parklarý defalarca yýkýp yeniden yapan orum Belediyesi görmez mi bu parký? Bir vatandaþ olarak sesimizi duyurmanýzý istiyorum. Vatandaþ problemi aktardý, þimdi sýra Belediye de... Okul, saðlýk merkezi MEM hizmet binasýnýn bulunduðu bahçeye el atýlýyor. Bahçeye el atýldý Anadolu Lisesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu, Sevgi Anaokulu, Gazi Aile Saðlýðý Merkezi ve Milli Eðitim Müdürlüðü Hizmet Binasý'nýn ortak kullandýðý bahçeye el atýldý. Geniþ bir alana kurulan bölgede kimliði belirsiz kiþi veya kiþilerin uygunsuz hal, hareket ve davranýþlarda bulunduklarý, bazý gençlerin uçuçu madde kullandýðýna dair þikâyetler üzerine okul idareleri, okul aile birlikleri ile polis arasýnda kurulan diyalog sayesinde problemler kýsmen bertaraf edilmiþti. MEM hizmet binasý ile okullarýn bulunduðu bahçenin peyzaj ihalesi ilaný yayýnlandý. Söz konusu alanda modern bir proje ile bahçe düzenlemesi, aydýnlatma, nizami kapý giriþleri yapýlacak. orum Belediyesi nin Milönü göbeðinde baþlattýðý süs havuzu inþaat çalýþmalarýna bir yorum geldi. SBS ve LYS ye katýlacak tüm öðrencilerimize baþarýlar dileriz.

3 (BASIN : 586) CUMARTESÝ 8 HAZÝRAN

4 4 CUMARTESÝ 8 HAZÝRAN 2013 Zonguldak, Düzce, Balýkesir ve Niðde gibi þehirlerde karþýlýk buldu. Olaylarýn ilk gü- Hutbede birlik mesajý Mustafa Demirer Kardeþlik, ayaðýna batan dikende uma Namazý Hutebis nde birlik, dahîkardeþin derdiyle dertlenebilmektir. Cberaberlik ve kardeþlik mesajý verildi. dünyada, hep birlikte iki cihan saadetine Türlü sýkýntýlarla karþýlaþtýðýmýz þu fâni koþabilmektir. Müminler Kardeþtirler konu baþlýðýnda tüm camilerde okunan hutbede, Kardeþlik, kardeþin hakkýna riayet gerçek bir müslamanda olmasý gerekenlere ayet ve hadisler ýþýðýnda dikkat çemektir. Kardeþin hakkýna riayet ise, etmek ve saygýnlýðýna gölge düþürmekildi. Kutlu Nebi'nin þu prensipleri doðrultusunda hareket edebilmektir: Ýþte o hutbe; "Sizden biriniz kendisi için istediðini mümin kardeþi için deistemedikçe Yürekleri birbirleri için çarpan ve'allah'ýn lütuf ve inayetiyle kardeþ olma' bahtiyarlýðýna ermiþ aziz kardeþle- gerçek manada iman etmiþ olamaz." rim! "Müslümanýn müslümana malý, namusu/onuru ve caný haramdýr. Kiþiye, Rahmet yüklü evrensel mesajlarýyla gönülleri aydýnlatan Peygamberimiz müslüman kardeþini küçük görmesi kötülük olarak yeter." (s.a.s.)'in, asýrlar öncesinden dile getirdiði kardeþlik ilkelerine gelin hep birlikte kulak verelim: birinize sýrt çevirmeyin. Birbirinize kin "Birbirinizle ilgiyi kesmeyin. Bir- beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin. "Müslüman, Müslümanýn kardeþidir. Ona zulmetmez, onu düþmana tes- Ey Allah'ýn kullarý! Kardeþ olun. Müslümanýn, kardeþine üç günden fazla dargýn durmasý helâl deðildir." lim etmez. Kim din kardeþinin bir ihtiyacýný giderirse, Allah da onun ihtiyacýný giderir. Kim bir Müslümanýn bir sýkýntýsýný giderirse, Allah da onun kýyacak kardeþtirler. Öyleyse kardeþlerinizin Yüce Rabbimizin"Mü'minler anmet sýkýntýlarýndan birini giderir. Kim arasýný düzeltin " emri gereði yýkýcý bir Müslümanýn kusurunu örterse Allah deðil yapýcý olalým.ayrýþtýrýcý deðil, birleþtirici olalým. Fitneyi deðil, ýslahý esas Dün Cuma Namazý hutbesinde birlik, beraberlik ve kardeþlik mesajý verildi. da kýyamet günü onun kusurunu örter." alalým. Bizi biz yapan deðerlere sýmsýký Kardeþlik, sadece dilden dökülen sarýlarak birliðimizi ve dirliðimizi koruyalým. kuru sözlerden ibaret deðildir. Kardeþlik, gönülden gönüle uzanan ve yürekleri birbirine baðlayan ülfetve samimiyet Birlik ve beraberliðe daha çok Olaylarda illerin durumu köprüsüdür. Kardeþlik, yaðmurun getirdiði rahmet gibi birbirimize rahmet ol- üç aylarda, yürekten amin diyeceðimiz muhtaç olduðumuz rahmet mevsimi bu çiþleri Bakaný Mu- Güler, Taknel olarak gerginliðin ten o eylemler de gemaktýr. Gariplere, kimsesiz gönüllere, þu dualarla hutbemizi bitirelim: Ýammer yetimlere ve öksüzlere yürekten "kardeþim!" diyebilmektir. Kardeþlik, fýrtýnalý rimizi, gönüllerimizi birbirine kaynaþtýr. li olarak 67 ilde eylem gerçekleþmiþti. Ya Rabbi! Müminler olarak kalplesim Gezi Parký ile ilgi- olduðu ilk günlerde denizlerde sýðýnýlacak en güvenli limandýr. Zor zamanlarda, gönül alýcý bir söz- parçalamak, dayanýþma ruhumuzu za- Bakan Güler, bunu Bizi birbirimize düþürmek, kuvvetimizi yapýldýðýný açýkladý. Bu eylemlerde le mütebessim bir çehre sunabilmektir yýflatmak, yuvamýzý daðýtmak isteyen açýklarken kamuoyunu doðru bilgilendir- dikkat çeken en büyük kardeþlik. her türlü fitne ve fesattan bizleri muhafaza eyle! Allahým! Muhabbetimize, özellik ise Doðu ve Kardeþlik, birlik ve beraberliði zedeleyecek her türlü olumsuzluktan ka- birliðimize, dirliðimize gölge düþüren mek için illerde yapýlan irili ufaklý eylem- Güneydoðu Anadolu'daki vatandaþlarýn çýnmaktýr. Efendimizin ifadesiyle, birbirimize muhabbet, merhamet ve þefkat ve þeytandan bizleri koru. Bizleri birbir- her türlü þiddetten, nifaktan, tefrikadan lerini de deðerlendirdi. nerdeyse tamamý eylemlere destek verme- Ancak gelinen noktada aslýnda Türkiye'nin gösterme hususunda tek bir vücut olabilmektirmi kardeþler eyle. lerine karþý saygýlý, hoþgörülü ve samidi. Ýç Anadolu, Akdeniz, Ege ve Karadeniz genelinde bir hükümet karþýtlýðý olmadýðý net bölgesinin bir kýsmý bir þekilde görülüyor. ise eylemlere destek Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler vermeyerek olasý provokasyonlarýn da önü- Taksim Gezi Parký olaylarý yoðun çanünde gayet masuma- Birliði, Özgürlük ve ne geçmiþ oldu. Eþini ot ilacýyla týþmalarýn ve tepkinin ne ve samimi bir þekilde gerçekleþen eylemçi Partisi, Türkiye Ko- Dayanýþma Partisi, Ýþ- Ýþte o iller: Diyarbakýr, Mardin, Bat- en yoðun olduðu Ýstanbul, Ankara, Ýzmir ler, daha sonra þiddet münist Partisi ve zehirledi baþta olmak üzere Hatay, Eskiþehir, Bursa, ve provokasyonlara Cumhuriyet Halk Partisi'nin organize ettiði Adýyaman, Kilis, Maman, Siirt, Þanlýurfa, eylemlerin önümüzdeki günlerde giderek Kars, Ardahan, Iðdýr, latya, Elazýð, Bingöl, Adana, Antalya, Edirne, Muðla, Aydýn, Bolu, Manisa, Sinop, Siyor. Þýrnak, Aðrý, Kahra- azalacaðý tahmin edili- Bitlis, Van, Hakkari, vas, Gaziantep, Tekirdað, Trabzon, Ordu, Kayseri, Rize, manmaraþ, Bayburt, Erzurum, Erzincan, Gümüþhane, Amasya, Mersin, Samsun, Kocaeli, orum, anak- Þanlýurfa, Giresun, Yozgat, Muþ, Aksaray, Kýrþehir, Karaman, kale, Artvin, Tunceli, orum un Ýskilip ilçesinde bir kadýn, 75 yaþýndaki kocasýný suyuna kattýðý ot ilacýyla zehirleyerek öldürdü. Olay, ilçeye baðlý Soðucak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre. Ýskilip Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ný arayan bir köylü, köyde intihar vakasý olduðu ihbarýnda bulundu. Ýhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, A.K. nin (75) evinde cansýz orum un Sungurlu ilçesi Ziraat Odasý Baþkaný Dursun Karslý her yýl olduðu gibi bu yýlda hasat mevsiminde TMO nun hububat alýmlarýna baþlayacaðýný söyledi. Ziraat Odasý Baþkaný Dursun Karslý, çiftçilerin sýrada bekleyip maðdur olmamalarý için TMO ofisinin randevu sistemi ile alým yapacaðýný açýkladý. Karslý, bu sayede çiftçilerin mahsulünü ofise götürdüðünde hiç beklemeden teslim edeceðini belirtti. iftçilerin teslim ettikten sonra mahsulünün parasýný ise bir hafta içinde alacaðýný dile getiren Karslý, Bazý art niyetli tüccarlarýn dedikodu çýkararak Ziraat Bankasý ve kooperatiflere borcu olan çiftçilerin ofise mahsullerini bedeniyle karþýlaþtý. Bunun üzerine jandarma ekipleri A.K. nin yakýnlarý ve köylülerin ifadelerine baþvurdu. A.K. nin eþi D.K. (68) ifadesinde eþinin yaþadýðý problemler üzerine intihar edebileceðini öne sürdü. Ýfadelerin birbiriyle çeliþmesi üzerine jandarma köyde yaþayan diðer þahýslarýn ifadesine baþvurdu. D. K. nýn ikinci kez ifadesini alan jandarma, olayýn cinayet olduðunu çözdü. D.K. nýn ikinci ifadesinde eþinin suyuna ot ilacý kattýðýný itiraf ettiði öðrenildi. Gözaltýna alýnan D.K. jandarmadaki ifadesinin ardýndan cumhuriyet savcýlýðýna sevk edildi. Eþi tarafýndan zehirlenerek öldürülen A.K. cenazesi Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi nde Cumhuriyet savcýsý tarafýndan yapýlan ilk incelemenin ardýndan otopsi için Ankara Adli Týp Kurumu na gönderildi.(ýha) TMO alýmlara baþlýyor verirlerse borçlarýna karþýlýk tahsis edileceðini dedikodusu yayýlmýþ. iftçilerimizden ricam bu tür söylemlere inanmamalarý. Gönül rahatlýðýyla mahsulünüzü TMO ofisine verin. Bir hafta içinde de paranýz hesabýnýzda olsun dedi. iftçilerden ürünlerini satarken acele etmemelerini isteyen Karslý, Randevu alarak mahsulünüzü satarsanýz deðerinde satýlýr. Aksi halde yoðunluktan dolayý fiyatý aþaðý düþer. Bu nedenle yeni hasat dönemimizin bol kazançlý geçmesini diler, çiftçilerimize hayýrlý olmasýný dilerim diye konuþtu.(ýha) orum un Sungurlu ilçesi Ziraat Odasý Baþkaný Dursun Karslý açýk hale gelince bir çok vatandaþýmýz da bu eylemlerden kendini uzak tuttu. Kamu binalarýnýn zarar gördüðü, belediye otobüsleri, polis, iþ makinesi ve canlý yayýn araçlarýnýn parçalandýðý ve Türk bayraðýnýn yakýldýðý eylemler hedefinden uzaklaþtý. Genel olarak Atatürkçü Düþünce Derneði, Türkiye Gençlik Uþak, Diyarbakýr, Kütahya ve Denizli gibi illerde de en fazla 100 kiþilik gruplardan oluþan küçük çaplý eylemler yapýldý ancak karþýlýk bulmadý. Za- Tokat, ankýrý, Kýrýkkale, Konya, Nevþehir, Sakarya, Kastamonu, Karabük, Bartýn, Burdur, Isparta, Osmaniye ve Afyonkarahi- Yaz aylarýnda güneþe dikkat! Enise Aðbal orum Özel Hastanesi Dermatoloji Uzmaný Uzm. Dr Melek Küçük, özellikle yaz aylarýnda bronzlaþmak için güneþ altýnda fazla kalmanýn cilt kanseri baþlangýcýna sebep olabileceðini söyledi. Cildin güneþle direkt temasta olmasýndan dolayý güneþin zararlý etkilerinden alttaki dokularý koruyan bir kalkan görevi gördüðünü ancak bu görevi üstlenirken de kendisinin büyük zarar görme ihtimali olduðunu belirten Küçük, farklý dalga boyundaki UVA ve UVB gibi ultraviole ýþýnlarýnýn baþta cilt kanseri olmak üzere cilt yanýklarýnýn, cilt yaþlanmasýnýn, kýrýþýklarýnýn ve lekelerin birincil nedeni olduðunu söyledi. Uzm. Dr. Küçük, Güneþ yanýklarý, görülebilen hasarlardan biridir ve güneþe maruz kalýndýktan bir kaç saat sonra ortaya çýkar. Birçok kiþide bu durum bronzlaþmaya neden olur. Açýk tenli kiþilerde güneþe maruz kalan alanlarda çiller meydana gelir. iller güneþ hasarýnýn oluþtuðunun belirtisidir ve de güneþten korunma ihtiyacýnýn olduðunu gösterir. dedi. Hangi tip deri hasarý derin kanserine yol açar? Þiddetli güneþ yanýklarý ile bu yanýklardan yýllar sonra geliþen en tehlikeli deri kanseri olan melanom arasýnda birçok yakýn bir iliþki olduðunu belirten Küçük, melanomun, ergen ve genç eriþkinleri de içeren her yaþ grubunda görülen bir deri kanseri olduðunu ve vücudun diðer kýsýmlarýna yayýlabildiðini ve öldürücü olabildiðini kaydetti. Küçük, halk arasýnda deniz kenarýnda ya da güneþ altýnda bronzlaþmanýn normal bir eylem hatta bazen yararlý bir uygulama olduðu gibi yanlýþ bir algýnýn söz konusu olduðunu ifade ederek þu bilgileri verdi, Gözle görünmeyen güneþ hasarý da deri kanserine yol açar. Bazal hücreli kanser genellikle orta ve ileri yaþta görülür, fakat ergenlik dönemi gibi erken yaþta da oluþabilir. Bu kanserler nadiren vücudun diðer kýsýmlarýna yayýlýr. Bununla beraber deri ve orum Özel Hastanesi Dermatoloji Uzmaný Uzm. Dr Melek Küçük altýndaki dokularda ilerleyen hasara neden olduklarýndan tedavi edilmelidir. Skuamöz hücreli kanser eðer erken tedavi edilmezse vücudun diðer bölümlerine yayýlabilirler. Güneþ hasarý nasýl engellenir? UVA ve UVB filtresi olan en az 30 faktörlü sudan, terden etkilenmeyen güneþten koruyucu krem, losyon kullanmamýz gerekir diyen Küçük, Güneþ koruyucularýný dýþarý çýkmadan dakika önce sürmeli, her iki saatte bir yenilemeliyiz ve bulutlu havalarda bile özellikle açýk tenli isek kullanmalýyýz. Eðer yüzüyor veya yoðun fiziksel aktivite yapýyorsak, güneþten koruyucumuzu daha sýk uygulamalýyýz. Güneþ ýþýnlarý saat arasý yeryüzüne dik ulaþtýðýndan bu saatlerde dýþarýda uzun süre kalmamalýyýz, güneþlenmemeliyiz. dedi. Güneþten korunmak için dýþarýda açýk renkli kýyafetler giyilmesini ve þapka kullanýlmasýný öneren Küçük, son olarak þunlarý söyledi; Sýký dokumalý kýyafetler güneþ ýþýnlarýný geçirmez ve de sýcaðý yansýtarak serin tutar. Güneþ gözlükleri ise göz ve göz kapaklarýný güneþten korur. Hayrettin Karaman Huzursuzluk niçin var? 'Akan kan dursun, hak talepleri insan haklarý ve hukuk devleti çerçevesinde dile getirilsin, silaha ve þiddete asla baþvurulmasýn'. Ýþte bu mesajý ilettik, iki ay boyunca halkýmýza ve onlarýn bu konudaki görüþlerini, düþüncelerini almaya, öðrenmeye çalýþtýk. Akýl için yol bir olduðundan 'aklýný hevesine ve hizbine kaptýrmamýþ insanlarýmýz' ile çok kolay anlaþtýk. 'Barýþý kim istemez, elbette kan ve kin son bulsun, ama ' diyenler ikiye ayrýlýyordu: Samimi olarak bazý endiþeleri olanlar. Bunlarýn da kimi pkk'den kimi de hükümetten þüphe ediyorlar, 'bu iþin arkasýnda ülkeye zarar verecek baþka þeyler olabilir' diye korkuyorlardý. Samimi olmayanlar; yani aslýnda barýþý istemeyenler, daðdakilerle vuruþ kýrýþýn sürüp gitmesinden yana olanlar; bu kaos ortamýnda þahsý ve grubuna ait menfaat devþirmekten baþka bir derdi olmayanlar da var. Bunlar çözüm sürecini sabote etmek için 'âkýl' kelimesinden tutun da her adýmda söylenen ve yapýlanlarýn içinden iþlerine geleni cýmbýzla çekip kafalarý bulandýrmak ve süreci sabote etmek için konuþuyor ve çalýþýyorlardý. Samimi endiþeleri olanlar ile çözüm sürecinin yalnýzca kürt meselesi ile sýnýrlý kalmamasýný, ülkemizde baþka maðdurlar ve mazlumlarýn da bulunduðunu, sürecin geniþletilmesini ve azami demokratikleþme ile her ferdin ve grubun problemlerine kulak verilmesi ve derdine çare aranmasýný isteyenlerin þikayet ve taleplerini baþka yazýlarda ele alacaðým. Bu yazýda ise son günlerde yaþadýðýmýz olaylar üzerine bazý þeyler söylemek istiyorum: Bu ülkeyi ve insanýmýzý sevenlerin, haktan, adaletten ve barýþtan yana olanlarýn þu temel ilkeyi gözden uzaklaþtýrmamalarý gerekiyor: Hak talebi, demokratik ve hukuki protesto hakký ile þiddet asla yanyana gelmemeli ve 'haksýz þiddet' nereden gelirse gelsin ona karþý çýkmada ittifak edilmelidir. Sivillerin ve sivil toplum örgütlerinin, hukukta meþru görülen ölçülerde meþru savunma dýþýnda 'haklý þiddeti' olamaz. Güvenlik güçlerine taþla, sopayla, molotof kokteyli ile, bombalarla saldýranlar tartýþmasýz olarak suç iþlemiþ olurlar ve bunlarý savunmak hukuk devleti ilkesi ile baðdaþmaz. Demokratik protesto eylemlerinin herhalde bir tanýmlamasý ve hududu vardýr; bunlar aþýlmadýkça güvenlik güçleri asla þiddet kullanamazlar, aþýlýrsa da ancak gerektiði kadar, zaruret ölçüsünde þiddet kullanabilirler. Gezi Parký konusunda 'buradaki doku bozulmasýn, özellikle aðaçlar kesilmesin' diye orada toplanan, oturan, konuþan kimseler çevreye zarar vermedikleri ve baþkalarýnýn hak ve huzurlarýný bozmadýklarý sürece eylemlerine devam edebilmeliydiler; 'bunlar ne yaptý da güvenlik onlara hem de aþýrý güç kullandý' sorusunun cevabý ilgililer tarafýndan ikna edici olarak verilmeli ve sorumlular yaptýklarýnýn karþýlýðýný görmelidirler. Ama güvenlik güçleri demokratik protesto haklarýný kullanan kimselere karþý þiddet uyguladý diye Ýstanbul baþta olmak üzere ülkemizin birçok yerinde þiddetin en vahþisini sergileyenlere hepimizin karþý çýkmamýz kaçýnýlmazdýr. Hatta onlarý durdurmak ve cesaretlerini kýrmak için bir süre haklý ve demokratik eylemlerimizden bile vazgeçmemiz gerekiyordu. Bunu yapacak yerde ellerimize kap kacak ne varsa alýp ortalýðý velveleye verince anarþiye destek vermiþ olduk; bunu bilmemek mümkün deðildir. Peki bile bile bu destek niçin verildi? Bir arkadaþýmýz 'aðaç bahane, bunun sebebi genel huzursuzluk' demiþti. Gelecek yazýmda bu konuyu ele alacaðým. HEM de yýl sonu sergisi imar Sinan Halk Eði- Merkezi kursiyer- Mtim leri tarafýndan hazýrlanan ürünler sergilenecek. Yýl sonu kurslarýnýn son ayaðý olan sergi, 12 Haziran arþamba günü saat de 23 Nisan Ortaokulu Spor Salonu nda gerçekleþtirilecek Haziran tarihlerinde açýk olacak sergide Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi bünyesinde il genelinde açýlan tüm kurslar- Fatih Þanlý daki ürünler sergilenecek. Kursiyerler tarafýndan yapýlan ürünlerin teþhiri ve bazý ürünlerin satýþý da yapýlacak. Sergi açýlýþýnda Mimar Sinan HEM Halk Oyunlarý Ekibi gösterisi de olacak. Mimar Sinan Halk Eðitim Müdürü Fatih Þanlý, tüm orum halkýný sergiye davet ederken, sergide eme-

5 CUMARTESÝ 8 HAZÝRAN 2013 Genç giriþimcilerin sayýsý artmalý 5 orum TSO ler hakkýnda Vali bünyesinde Baþköy'e bilgi verdi. faaliyet sürdüren, orum da digenç Giriþimciler namik giriþimci pokurulu Baþkaný tansiyeline dikkat E.Can abuk ve çeken Vali Baþköy, diðer kurul üyele"bu kapsamda ilirinden oluþan hemizde genç giriþimyet, Vali Sabri Baþci sayýsýný arttýrmaköy'ü makamýnda lýyýz. Ýþ imkanlarýziyaret etti. nýn ve istihdamýn Ziyaret sýraarttýrýlmasýnda genç sýnda TSO Genç giriþimcilere önemli Giriþimciler Kurugörevler düþüyor. lu Baþkaný E.Can abuk, üstün zekabu baðlamda ülkegenç Giriþimciler Kurulu Vali Sabri Baþköy ü ziyaret etti. lý çocuklarýn tespiti mizde genç giriþimve eðitimlerini laboratuar ortamýnda bilimsel olarak cilere yönelik çok sayýda hibe destekleri var. Bu hibe desteklemek amacýyla orum da faaliyete geçirilen desteklerinden azami manda yararlanmamýz gerekiüstün Zekalýlar Enstitüsü ile yürüttükleri diðer projeyor. dedi. Kampanya kapsamýnda Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü kitap yardýmýnda bulundu. Üniversiteler Köylere Iþýk Oluyor H itit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulubü ve Bilecik Þeyh Edebali Üniversitesi Ýnsani Deðerler Kulübü nün ortaklaþa baþlattýðý kampanyada sona gelindi. Kampanya kapsamýnda Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Konya Kulu Ýlkokulu, Konya Kulu Lisesi ve orum Anadolu ÝmamHatip Lisesi ne kitap desteðinde, Bilecik Ýnhisar Ýlkokul ve Ortaokulu na kitap yardýmýnda bulundu. Kitaplarýn tesliminde birbirinden renkli görüntüler yaþanýrken, Konya Kulu ya kitap teslimine giden Aktif Yaþam Kulübü üyeleri oldukça samimi karþýlandý. Ýhtiyaçlarý olan kitaplarý teslim alan okul idaresi Aktif Yaþam Kulübü öðrencilerine teþekkür ettikten sonra okulu ve ilçeyi gezdirip bilgi verdiler. Aktif Yaþam Kulübü Akademik Danýþmaný Doç. Dr. orum Ýmam Hatip Lisesi ne verilen Cemil Hakyemez, kampanya hakkýnda bilgi verdi. üniversiteye hazýrlýk kitaplarý ise Aktif Yaattý. Umarým bu kitaplar bazý kardeþlerimizin önünü açar. Kiþam Kulübü Akademik Danýþmaný Doç. Dr. Cemil Hakyemez, tap teslimlerinden yaþananlar bizi daha da mutlu ediyor. ÝnþalYönetim Kurulu Baþkaný Semih Kýzýldað, AYK Maliye Bölüm lah seneye en az 7 kulüp bu projeyi beraber baþlatacaðýz ve en Temsilcisi Kumral Kurt ve Ümit Taþdemir tarafýndan teslim az 10 okula destek olacaðýz. Þimdiden alt yapý için bazý kulüpedildi. Bilecik te yapýlan kitap tesliminde ise Ýnsani Deðerler lerimizle görüþmelere baþladýk. dedi. Kulübü üyeleri ve Kulüp Baþkaný Serdar Karanfil de hazýr buýnsani Deðerler Kulübü Baþkan Serdar Karanfil ise, lundu. Böyle bir projede Aktif Yaþam ile beraber olmak çok güzeldi. Aktif Yaþam Kulübü Baþkaný Semih Kýzýldað, Aktif YaBiz kardeþlerimize destek için elimizden geleni yaptýk ve yapþam Kulübü ve Ýnsani Deðerler Kulübü güzel bir projeye imza maya devam edeceðiz. ifadelerini kullandý. Hitit te yeni atama H itit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öðretim Görevlisi Ömer ýrak, Öðrenci Ýþleri Daire Baþkanlýðý- na asaleten atanmýþtýr. Atama kararnamesi 31 Mayýs 2013 tarihinde yayýmlandý. HUBUTAM ýn temeli 21 Haziran da H (.HAK:1627) itit Üniversitesi HÜBTUAM binasýnýn temel atma töreni gerçekleþtirilecek Kuzey Kampüs Yerleþkesinde 21 Haziran 2013 Cuma günü saat:16.00'da Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜBTUAM) binasýnýn temeli atýlacak. Hitit Üniversitesi HÜBTUAM binasýnýn temel atma töreni gerçekleþtirilecek KAPI MARKET Ýster bir kapý, ister bin kapý'' PANEL KAPI MEMBRAN KAPI (.HAK:1610) LAKE KAPI NOT: Fiyatlarýmýza aksesuar&montaj dahil deðildir. BAÞARANLAR AHÞAP SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Showroom: Küçük San. Sit. 9. Cad. No:16 ORUM Tel: Fax: Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad.No:11 ORUM Tel: Fax:

6 6 CUMARTESÝ 8 HAZÝRAN 2013 Yer altý þehri bulundu Yeraltý þehri Evci Belediyesi tarafýndan yapýlan yol için geniþletme çalýþmalarý sýrasýnda bulundu. Evci Belediye Baþkaný Nihat Sarýerik, müze yetkililerine durumu bildirdi. orum un Boðazkale ilçesine baðlý Evci beldesinde belediye tarafýndan yapýlan yol geniþletme çalýþmalarý sýrasýnda Bizans dönemine ait olduðu tahmin edilen 8 odalý yer altý þehri bulundu. Evci Belediyesi tarafýndan yapýlan yol için geniþletme çalýþmalarý devam ederken, iþ makinesi operatörü maðaraya benzer bir alana rastladý. Operatör çalýþmayý kesip durumu hemen durumu Evci Belediye Baþkaný Nihat Sarýerik e bildirdi. Kazý alanýna giden Baþkan Sarýerik jandarmaya bildirdi. Jandarma, geliþmelerin tarihle ilgili olduðunu düþünerek müze yetkililerine bilgi verdi. Bölgeye gelen müze yetkilileri çalýþma baþlattý. Yapýlan çalýþma ve incelemeler sonucunda Bizans dönemine ait olduðu tahmin edilen 8 odalý yeraltý yerleþkesine ulaþýldý. Müze Müdürü Önder Ýpek, konuyla ilgili yaptýðý açýklamada ortaya çýkan yer altý þehrinin, Bizans dönemine ait olduðunu tahmin ettiklerini ifade etti. Ýpek, korumaya almak amacý ile alandaki çalýþmalarýn durdurulduðunu Boðazkale nin Evci Beldesi nde Bizans dönemine ait olduðu tahmin edilen 8 odalý yer altý þehri bulundu. söyledi. Yer altýnda bulunan yerleþke ile ilgili inceleme ve araþtýrmalarýn devam ettiðini kaydeden Ýpek, ilk olarak buranýn korunmasý ve tescillenmesi için çalýþma yapacaklarýný söyledi. Ýpek, "Can güvenliði riski ortadan kaldýrýlýnca bu alan turizme açýlabilir. ok geniþ bir alan içeride 8 oda bulunuyor. En büyük oda 13 metre, geniþliði yaklaþýk 3 metre ebatlarýnda olduðu tespit edildi" diye konuþtu. Ýpek, son olarak içerisinde kilisesi de bulunan daha büyük bir yapý ortaya çýkma ihtimalinin de olduðunu belirtti. Evci Belediye Baþkaný Nihat Sarýerik ise, Yol geniþletme ve istinat duvarý temel kazý çalýþmamýz esnasýnda kepçe operatörümüz maðara giriþi buldu. Hemen durumu jandarmaya ve müze yetkililerine bildirdik. Müze müdürleri, arkeologlar ve uzmanlarla, birlikte aydýnlatmalarla maðaraya girdik. Uzmanlarýn söylemine göre, buranýn bir maðara olmadýðý, yer altý þehri olduðunu söylediler. 6 adet, küçüklü büyüklü on oda mevcuttur. Farklý yönlere giden kapýlar göçükler dolduðu için, buranýn daha da büyük bir þehir olduðu beyan edildi ve Kültür Bakanlýðý tarafýndan koruma altýna alýndý. Belediyemiz, Bakanlýk, Valilik Özel Ýdare birlikte çalýþmalara devam ediyoruz. orum'da yer altý þehrinin ilk defa Evci de bulunmasý bizleri sevindirdi Tarih bulan kepçe þoförü konuþtu Uzmanlar bulunan þehrin maðara olmadýðýný tespit etti. Müze Müdürü Önder Ýpek, konuyla ilgili bilgilendirme yaptý. orum un Boðazkale ilçesine baðlý Evci beldesinde, belediye tarafýndan yapýlan yol geniþletme çalýþmalarý sýrasýnda Bizans dönemine ait olduðu tahmin edilen 8 odalý yer altý þehri bulan kepçe operatörü Adem Kurutoprak, Ýlk 10 metresinde bir delik buldum. Ýlk baþta önemsemedim. Daha sonra ikinci deliðe rastladým. Küreði içine soktuðumda içerisinin geniþ bir alan olduðunu gördüm" dedi. Evci Belediyesi tarafýndan yapýlan yol için geniþletme çalýþmalarý devam ederken, iþ makinesi operatörü Adem Kurutoprak maðaraya benzer bir alana rastladý. Operatör Kurutoprak çalýþmayý kesip durumu hemen durumu Evci Belediye Baþkaný Nihat Sarýerik e bildirdi. Ýhlas Haber Ajansý na konuþan Adem Kurutoprak, Ýlk 10 metresinde bir delik buldum. Ýlk baþta önemsemedim. Sonra orayý kapatýp ilerlemeye baþladým. Daha sonra ikinci deliðe rastladým. Küreði içine soktuðumda içerisi- nin geniþ bir alan olduðunu gördüm. Kepçenin bomuyla kazýnca birden uçtu ve odalarýn giriþleri göründü dedi. Daha sonra hemen Belediye Baþkanýný aradýðýný söyleyen Kurutoprak, Belediye Baþkanýmýz o sýrada o- Ýþ makinesi operatörü Adem Kurutoprak maðaraya benzer bir alana rastladý. rum daydý oda durumu Jandarmaya haber verdi. Köylünün oraya girmesini engelledi. Daha sonra Boðazkale den arkeolog arkadaþlar geldi. Buranýn Kapadokya gibi bir yer olduðunu, bu çevrelerde ilk olduðunu söylediler. Osman Bilsel isimli vatandaþ ise, Ben hemen yan taraftaki evin sahibiyim. Dedelerimiz daha önceleri burada maðaralar olduðunu söylüyordu, ama biz inanmýyorduk. Önceki gün kepçe kazarken bir giriþ buldu. Daha sonra yetkiler geldi ve burada odalarý bulunan yer altý þehrinin olduðunu söyledi. Ýnþallah turizme açýlýr ve beldemiz kalkýnýr diye konuþtu. Nuriye Bilsel ise, ok mutlu olduk. Buralarda çocuklarýmýz oynuyordu. Allah devletimizden razý olsun. Hemen ekipler geldi ve çalýþmalara baþladý. Ýnþallah burasý turizme kazandýrýlýr dedi.(ýha) Özel Ýdare Vilayetim Dergisi nde V Uzmanlar tarihi alanda inceleme yaptý. Yeraltý þehrinde en büyük oda 13 metre olduðu belirlendi. ilayetler Hizmet Birliði Baþkanlýðý nýn yayýn organý olan Vilayetim Dergisi nin son sayýsýnda orum Özel Ýdaresi nce gerçekleþtirilen çalýþmalara yer verildi. Derginin okuruyla buluþturulan 8. sayýsýnda orum un yaný sýra ankýrý, Erzurum, Kocaeli, Kahramanmaraþ ve Samsun illeri gündeme getirildi. Derginin 40. sayfasýndan baþlatýlan orum dosyasý, 52. sayfaya kadar devam ettirildi. Dosya çalýþmasý orum un kýsa bir coðrafi konum ile tarih, turizm ve kültür ekseninde tanýtýmýnýn yapýldýðý orum, geleceðe emin adýmlarla ilerliyor baþlýklý yazýyla baþlatýldý. Ardýndan Vali Sabri Baþköy ün Kökü mazide gözü atide kent: orum baþlýklý sunuþ yazýsýnýn ardýndan orum un bir tarih ve kültür mozaiðine ev sahipliði yaptýðý, daha yeþil bir orum a doðru ilerlendiði, tarihi kent Alacahöyük te bisiklet ve yürüyüþ yollarýnýn yapýldýðý, köy okullarýnýn çocuk oyun gruplarý ile þenlendirildiði, içme suyu olmayan köy kalmadýðý, Ýncesu Kanyonu nun turizme hazýr hâle getirildiði, Türkiye nin ilk Kýrsal Yaþam ve Tarým Müzesi nin açýlacaðý, köylerin kent standardýna kavuþturulmasý için çalýþmalarýn yürütüldüðü belirtildi. Yine 100 köye 500 bin metrekare kilit taþý döþeneceði, eðitim yatýrýmlarýnýn hýzla devam ettirildiði, sulak alanlarýn geniþletildiði, köy yollarýnda güvenli seyir için çalýþmalarýn yürütüldüðü, yol çalýþmalarýna ara verilmediði, Kýzýlýrmak Havzasý nda lezzet, doða ve tarih yolculuðu imkâný sunulduðu, Hitit yolu ile orum un yeniden keþfedildiði, Hitit þehri Þapinuva ya turizm yolu yapýldýðý, Ýl Özel Ýdaresi bünyesinde makine parkýnýn yenilenmeye devam edildiði ve Þendere Göleti ile 12 bin 500 kiþiye içme suyu saðlanmasýnýn hedeflendiði kaydedildi. deðil, çözüm üreten bir yapýya kavuþturulduðunu kaydetti. Vilayetler Hizmet Birliði Baþkanlýðý ný Ankara Valisi Alâaddin Yüksel yürütüyor. Vilayetim Dergisi Vilayetler Hizmet Birliði Genel Sek- reter Vekili Hüsamettin içek in yayýn yönetmenliðinde ve Emine Ketken in yazý iþleri sorumluluðunda yayýna hazýrlanýyor. Ýki ayda bir yayýnlanan derginin bugüne kadar sekiz sayýsý okurla bu- Özzehinli Ýlvizyon'da Ayrýca Derginin Ýlvizyon bölümünde orum Merkez Ýl Genel Meclis Üyesi Yurdanur Özzehinli nin görüþlerine yer verildi. Meclis Üyesi Özzehinli, görüþlerini açýkladýðý yazýsýnda 5302 sayýlý Yasa ile Ýl Genel Meclis Üyeliði nin sadece dert dinleyen Vilayetler Hizmet Birliði Baþkanlýðý nýn yayýn organý olan Vilayetim Dergisi nin son sayýsýnda orum Özel Ýdaresi nce gerçekleþtirilen çalýþmalara yer verildi.

7 CUMARTESÝ 8 HAZÝRAN Kadýn iþçileri destekleme projesi baþarýyla tamamlandý H Erol Taþkan ititsiad-akçader ve Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi tarafýndan ortaklaþa yürütülen Kadýn Ýþçilerin Ekonomik ve Sosyal Verimliliklerini Destekleme Projesi baþarýyla tamamlandý. Hititsiad'da düzenlenen kapanýþ programý, 'Ýþçi ve Ýþveren Anasý Ýletiþim ve Zorluklarla Baþa ýkma Stratejileri' baþlýklý eðitim semineri ile birlikte gerçekleþtirildi. Hititsiad Baþkaný Ahmet Benli, Akçader yöneticileri ve proje katýlýmcýlarýnýn yer aldýðý programýn açýlýþ konuþmasýný Proje Koordinatörü Nilgün Aktaþ yaptý. Aktaþ konuþmasýnda, projenin geliþim sürecini aktararak, projenin baþarýyla tamamlandýðýný, emek Ahmet Benli Nilgün Aktaþ Mehmet Emral Karademir Hititsiad'da kapanýþ programý düzenlendi. veren herkese teþekkür ettiklerini bildirdi. Daha sonra kürsüye davet edilen Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Psikiyatri Uzmaný Mehmet Emral Karademir, 'Ýþçi ve Ýþveren Arasý Ýletiþim ve Zorluklarla Baþa ýkma Stratejileri' baþlýklý sunumu paylaþtý. Karademir, her iþte, teknik tanýmlarýn ne anlama geldiðini bilmenin, çalýþanlar ve iþveren arasýndaki iletiþimin doðru zemin üzerine oturtulmasýnýn önemli bir yolu olduðunu hatýrlattý. Seminerin ardýndan söz alarak, proje ekibine ve katýlýmcýlara teþekkür eden Hititsiad Baþkaný Ahmet Benli, projenin tamamlanmasýndan duyduðu memnuniyetini paylaþtý. Kadýn Ýþçilerin Ekonomik ve Sosyal Verimliliklerini Destekleme Projesi baþarýyla tamamlandý. Dilenci operasyonu orum un Sungurlu ilçesinde zabýta ekipleri, cami önleri, kavþak ve yaya kaldýrýmlarýnda vatandaþlarýn dini duygularýný istismar ederek yardým isteyen dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan ve isminin E.B. (48) olduðu þahsýn Kýrýkkale den tespit edildiði öðrenildi. Yasal iþlemlerin ardýndan Ýlçe Emniyet Müdürlüðünde kimlik tespiti yapýlarak ilçeden gönderildi. Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Zabýta Müdürlüðü ne baðlý ekiplerin dilencilere yönelik operasyonlarýný aralýksýz bir þekilde sürdürdüðünü ve gerçekleþtirilen bu tür operasyonlarýn halk tarafýndan da büyük destek gördüðünü ifa- de etti. Vatandaþlarýn daha rahat ve huzurlu günler geçirmesi için bundan sonraki günlerde de bu tür çalýþmalara devam edeceklerini söyleyen Uzunkaya, Özellikle hemþerilerimizden istirhamýmýz küçük çocuklarý kullanarak bu iþi sektör haline getiren Dilenciler yasal iþlemlerin ardýndan Ýlçe Emniyet Müdürlüðünde kimlik tespiti yapýlarak ilçeden gönderiliyor. 484 ünite kan toplandý T ürk Kýzýlay'ý Derneði Ankara Kan Baðýþ Merkezi tarafýndan orum'un Sungurlu ilçesinde baþlatýlan kan baðýþý kampanyasýnda 484 ünite kan toplandýðý bildirildi. Kýzýlay Sungurlu Þube Baþkaný Elvan Küçükevcilioðlu, Ankara Kan Baðýþý Merke- zi tarafýndan Atatürk Meydaný'nda düzenlenen kampanya kapsamýnda 484 ünite kan toplandýðý açýklandý. Kan baðýþýnýn önemine dikkat çeken Küçükevcilioðlu, kurtulacak bir hayatýn baðýþlanan kanlara baðlý olduðunu söyledi. Kü- çükevcilioðlu, "Bu kampanyamýzda 250 ünite kan toplamayý hedeflemiþtik, hedefimizin üstünde bir katýlým gerçekleþti ve 484 ünite kan topladýk. Kampanyamýza destek veren herkese teþekkür ediyorum" dedi. (ÝHA) Türk Kýzýlay'ý Derneði Ankara Kan Baðýþ Merkezi tarafýndan orum'un Sungurlu ilçesinde baþlatýlan kan baðýþý kampanyasýnda 484 ünite kan toplandýðý bildirildi. Atlas döþeli yatakta yatar gibi yatýyor Erol Taþkan Maddi varlýk-maddi yokluk, akýl varlýðýakýl yoksunluðu ya da sahipsizlik. Bu fotoðraf karesinde, kaldýrým üzerine uzanýp ta yatan adamýn hangi sebepten bu halde yattýðýný tam olarak bilemesek de, kimsesizlik ve yokluk izleri kendini gösteriyor. Zahiren bakýlýnca, kaldýrým üzerine uzanmýþ yatan bir garip görünümü var bu karede. Ancak sanki beton üzerinde yatar gibi deðil de, altýnda atlastan yataklar var gibi yatýþý þaþýrtýcý. Kim bilebilir ki, Yaradan'ýn onun altýna atlastan yataklar serip, üzerini gökyüzünün yýldýzlarý ile örtmediðini. Gözümüz ne atlas yatak gördü, ne de yýldýzdan yorgan. Ancak uyandýrmaya kýyamadýðýmýzdan dolayý ismini dahi soramadýðýmýz bu adamýn keyfine bakýlýrsa, sanki gerçekten atlastan yataklarda yatmýþ, yýldýzlarý yorgan yaparak, kaz tüyü yastýða baþ koymuþ bin hali var. Fakat þeriat zahire hükmeder sözü gereði, biz yine dünya gözüyle gördüklerimizi kabul ederek, isimsiz kahramanýmýzýn garipliðini görüp, bakakalýyoruz. Zor ve aðýr bir yükün altýnda olduðu her halinden belli. Öyle bir yük ki kaldýrmak, taþýmak, altýnda ezilmemek mümkün deðil. Üç-ben sani- yelik bir empati bile nefes kesmeye yetiyor. Bu kareden kendi halimize pay çýkarýp, þükür vazifemizi hatýrlamak ve dua edip, þükürde bulunmak sorumluluðu çöküyor omuzlarýmýza. Yokluk zor, yoksunluk zor, kimsesizlik zor. Duygu fýrtýnasý, vicdanýmýzda hortuma dönüþerek kalbimizi yerinden sökecek gibi girdaplar oluþtursa da, biliyoruz ki bu sahneye bakmayý kesip gözlerimizi kaçýrdýðýmýz zaman bu fýrtýna dinecek ve biz yine þükürsüz bir hayatýn peþinde koþmaya devam edeceðiz. Þeytanýn "kapat gözünü, bakma, kanatma vicdanýný" sözlerini fýsýldadýðý ruhumuz kanadý bir kere, ne çare. Hayat iþte böyle, kader ve bir sürü buna benzer sözlerin birbiri ardýna bizi teselli etmeye çalýþtýðý ortamdan uzaklaþtýkça, içimize oturan görüntü, hayalimizde silinip gidiyor. Silinmemeli gözümüzden, kazýnmamalý gönlümüzden. Þeytana inat, unutmamak için, daha çok muhasebe yapmak için elimizi yazýya dokundurup, içimizi yazýya dökelim ve bu yükü bir kaç kiþiyle paylaþmak yerine siz deðerli okurlarýmýzla paylaþalým istedik. Allah cümlemizi yalnýzlýktan, kimsesizlikten, her türlü yokluktan, þükürsüzlükten, sahip olduklarýmýzýn deðerini bilmemezlikten korusun. Amin. Kitap kurtlarýna ödül orum un Sungurlu ilçesinde öðrencilere kitap okumayý sevdirmek, okuma alýþkanlýðý kazandýrmak, öðrencilerin kelime hazinesini zenginleþtirip Türkçe'yi doðru, güzel ve etkili kullanma becerisini geliþtirmek amacýyla düzenlenen kitap okuma yarýþmasýnýn ödül töreni gerçekleþtirildi. Özel Ýdare Konferans Salonu nda düzenlenen ödül törenine Ýlçe Kaymakamý Hulusi Þahin, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, þube müdürleri, okul müdürleri, öðretmenler ve öðrenciler katýldý. Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, Yarýþma ilkokullarda 5 kitap, ortaokul 5-6 ve 7-8. sýnýflarda 5 kitap, liseler 5 kitap olmak üzere toplam 4 grupta deðerlendirme yapýldý. Ýlkokullar 3 ve 4. Sýnýflara 40 soru, ortaokul ve liselere 50 soru soruldu. Elektronik ortamda yapýlan deðerlendirmeye göre derece alan öðrencilerimize bugün ödülleri verilecek dedi. Yarýþmada sýnýflarda birinci olan öðrencilere bisiklet, sýnýflar birincisine tablet bilgisayar ve çeþitli hediyelerle ödüllendirilirken, öðrencilerin ödülleri Ýlçe Kaymakamý Hulusi Þahin ve diðer protokol üyeleri tarafýndan verildi. (ÝHA) Kitap okuma yarýþmasýnýn ödül töreni gerçekleþtirildi. Program Özel Ýdare Konferans Salonu nda düzenlendi. Yarýþmada dereceye girenler tebrik edildi.

8 8 CUMARTESÝ 8 HAZÝRAN 2013 Ýktidar 10 yýldýr yanlýþ yapýyor K amu-sen Genel Baþkaný Ýsmail Koncuk, 10 yýldýr yerli yerinde duran, sesi çýkmayan, iktidarýn yaptýðý her türlü yanlýþý sineye çeken bu millet, bugün ne oldu da sokaklara döküldü? diye düþünmek lazým dedi. Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eðitim-Sen Genel Baþkaný Ýsmail Koncuk, orum un Sungurlu ilçesi Kamu-Sen binasýnýn açýlýþýna katýldý. Türkiye Kamu-Sen Ýlçe Teþkilatýnýn açýlýþýna Koncuk un yaný sýra Ýlçe Kaymakamý Hulusi Þahin, KamuSen orum Ýl Baþkaný Mahmut Alpaslan, ve Kamu-Sen e baðlý sendika baþkanlarý katýldý. Açýlýþta Taksim Gezi Parký ile ilgili yaþanan olaylara da deðinen Koncuk, Türkiye nin çeþitli yerlerinde çeþitli olaylar yaþanýyor. Zaman zaman illegal örgütler þunu yaptý, illegal örgütler bunu yaptý gibi açýklamalar yapýlýyor. Ýþin bu tarafý da var ama 10 yýldýr yerli yerinde duran, sesi çýkmayan, iktidarýn yaptýðý her türlü yanlýþý sineye çeken bu millet, bugün ne oldu da sokaklara döküldü? diye düþünmek lazým. Keþke bu olaylar olmasaydý. Yýllardýr insanlarý ötekileþtirdiler. Benim adamým, sizin adamýnýz, onlarýn adamý diye insanlarý kategorize Kamu-Sen Genel Baþkaný Ýsmail Koncuk, Sungurlu da konuþtu. Sungurlu Kamu-Sen binasýnýn açýlýþýna katýldý. ettiler. Bir makama gittiðinizde önce sendikanýzý soruyorlar. Oysa ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin þerefli bir vatandaþýyým. Hangi siyasi görüþe, ideolojiye sahip olursam olayým, bu ülkenin vatandaþýyým. Þayet hak ediyorsam taleplerimi yerine getirirsin. Ama þu sendikanýn üyesiysen kapýlar açýlacak, baþka sendikanýn üyesiysen kapýlar yüzüne kapanacak, böyle bir anlayýþý kabul et- memiz mümkün deðildir dedi. Konuþmasýnda Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç a da seslenen Koncuk, Madem öyle kamu çalýþanlarý ile ilgili söylediklerimden dolayý da milletimizden özür dilerim deme erdemini göster diye konuþtu. Arýnç ýn geçen yýl Bursa da bir sendikayý ziyaretinde Anayasa referandumunda evet demeyen sendikalarýn toplu sözleþme talebi olamaz dediðini hatýrlatan Koncuk, Ben bu ülkenin bir vatandaþýyým ama sen, beni, verdiðim oyun rengine göre Anayasal haklarýndan faydalanabilir ya da Anayasal haklardan faydalanamaz diye kategorize edeceksin. Senin buna hakkýn var mý? Madem öyle Kamu çalýþanlarý ile ilgili söylediklerimden dolayý da milletimizden özür dilerim þeklinde bir açýklama yap. Elbette özür dilemek de bir erdemdir. Þimdi birlik beraberlikten bahsediyorsun ifadelerini kullandý. Türkiye nin yüzde 50 si bizi destekliyor þeklinde açýklamalar yapýldýðýný, Türkiye nin yüzde 50 sinin AK Parti ye size oy vermiþ bile olsa, oy veren insanlarýn, iktidarýn yanlýþlarýnda beraber olmak zorunda olmadýðýný dile getiren Koncuk, Bu noktada hala olaylarý yeterince deðerlendirebildiklerini, yaþananlardan ders çýkardýklarýný düþünmüyorum dedi.(ýha) Eðlendirirken mesaj da verdiler 'Becerikli Kanguru' isimli tiyatro oyununu orumlular'la buluþturdu. T Enise Aðbal EGV'li çocuklar eðlendirirken mesaj verdiler. Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý (TEGV), Sivas Merkez Öðrenim Birimi'ne devam eden çocuklarýn hazýrladýðý 'Becerikli Kanguru' isimli tiyatro oyununu orumlular'la buluþturdu. Birime devam eden ilköðretim çaðýndaki 12 çocuktan oluþan tiyatro topluluðunun özenle hazýrladýðý 'Becerikli Kanguru' isimli tiyatro oyunu dün saat 11.00'de Devlet Tiyatro Salonu'nda sahnelendi. Tiyatro gösterisini TEGV orum Öðrenim Birimi Sorumlusu Serpil etin, Sivas Öðrenim Birimi Sorumlusu Ayþegül Aktanýþ, tiyatro oyuncusu ve eðitmeni Sema iftçi, TEGV gönüllüleri, öðrenciler ve çok sayýda vatandaþ izledi. TEGV'li minikler Ahmet Önel'in kaleme aldýðý 'Becerikli Kanguru' isimli oyunda, küresel ýsýnma felaketini, doðanýn dengesinin bozulmasýný, dayanýþmayý ve hayvanlarla dostluðu müzikli oyunlarla sahneye taþýdýlar. Miniklerin gösterisi izle- yenleri hem güldürdü hem de anlamlý mesajlar verdi. TEGV orum Öðrenim Birimi Sorumlusu Serpil etin, tiyatro gösterisinden önce yaptýðý konuþmada, vakfýn ilköðretim çaðýndaki çocuklara eðitim vermek amaçlý 1995 yýlýnda kurulduðunu belirterek, "orum Ýlinde faaliyetlerini, 2008 yýlýndan bu yana sürdüren orum Öðrenim Birimi kurulduðu günden bu yana gö- nüllülerin desteði ile 4 bin 500'den fazla çocuða eðitim desteði vermiþtir ve faaliyetlerini büyük bir heyecanla devam ettirmektedir." dedi. Oyun Devlet Tiyatro Salonu'nda sahnelendi. Birime devam eden ilköðretim çaðýndaki 12 çocuktan oluþan tiyatro topluluðu sahne aldý. Sunum ve Poster yarýþmasý H Türkiye Kamu-Sen Ýlçe Teþkilatýnýn açýlýþýna Koncuk un yaný sýra Ýlçe Kaymakamý Hulusi Þahin, Kamu-Sen orum Ýl Baþkaný Mahmut Alpaslan, ve Kamu-Sen e baðlý sendika baþkanlarý katýldý. Türkiye inatlaþma kurbaný olmasýn S aadet Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Yýlmaz, son malýdýr. zamanlarda ülke gündeminde olan Taksim Gezi ParÝktidar gibi muhalefet partisi de yangýna körükle ký olaylarý ile ilgili deðerlendirmelerde bulundu. gitmemeli, bu olaylar üzerinden siyasi rant devþirme hetürkiye nin bir inatlaþmaya kurban edilmemesini sabýndan vazgeçmelidir. Türkiye de kardeþ kavgasý çýdileyen Yýlmaz, Ýnatlaþma, kamplaþma kimseye fayda karmaya yönelik bu tür oyunlar daha önce de sahnelensaðlamaz. evremizin yangýn yerine döndüðü, Surimiþ ve acý tecrübeler yaþanmýþtýr. Herkes bu acý tecrüye deki ateþin kapýmýza dayandýðý bir ortamda ihtiyacýbelerden ders çýkarmalý ve sorunlarýný yakarak, yýkaramýz olan þey kamplaþmak, kutuplaþmak deðil birbirimirak, ötekileþtirerek deðil, konuþarak çözmeyi öðrenmezi anlamaya çalýþmak olmalýdýr. dedi. lidir. ýkaracaðýmýz derslerden biri de dost ve müttefik Haksýzlýklarla mücadele vurarak, kýrarak silahla görünen ülkelere güvenilemeyeceði gerçeðidir. Nitekim yapýlmaz. diyen Yýlmaz, açýklamasýnda þu görüþlere gezi parký olaylarý ile birlikte dost ve müttefik sandýðýyer verdi; mýz ülkelerin aslýnda fýrsat kolladýðý anlaþýlmýþtýr. Marjinal gruplarýn ortalýðý savaþ alanýna dönüþtürsinan Yýlmaz Asil geçmiþimize yakýþýr saðduyuyla hareket etmesi ne kadar yanlýþsa iktidarýn Güç bende istediðimi meliyiz yaparým demesi de o kadar yanlýþtýr. Ülkede sükuneti ve huzuru saðlamak en baþta iktidarýn görevidir. Hükümet bu toplumsal tepnitekim Gezi Parký olaylarýný batýlý medya organlarýnýn Türk kiyi dikkate almalýdýr. Sayýn Baþbakan toplumu daha da gerecek baharý olarak deðerlendirmesi bile yeterince endiþe vericidir. Sözaçýklamalardan kaçýnmalýdýr. Hükümetin son 10 yýlda ortaya koyde Arap Baharý nýn geldiði ülkelerden henüz yazý görebilen tek bir duðu, ekonomik ve sosyal politikalar toplumu germiþ, özellikle de ülke olmadýðý hatýrlandýðýnda bunun anlamý daha iyi anlaþýlacaktýr. üretimi deðil tüketimi esas alan pazar ekonomisi milletimizi banbu noktada herkesi saðduyuya ve aklý selime davet ediyoruz. kalarýn esiri haline getirmiþtir. Hayat pahalýlýðý, gelir daðýlýmýndabiz ayný bahçenin çiçekleri, ayný milletin evlatlarýyýz. Renkleki adaletsizlik gibi konular, toplumu sosyal bir uçuruma sürüklerimiz, kokularýmýz, hassasiyetlerimiz, düþüncelerimiz farklý olabimiþ ve patlamalara hazýr hale getirmiþtir. lir. Farklýlýklarýmýzý ayrýlýk nedeni deðil, zenginlik unsuru olarak Ayný þekilde dýþ politikada alýnan yanlýþ icraatlar da Türkigörmeliyiz. Bizler hoþgörü, merhamet ve adaletiyle ün yapmýþ bir ye yi küresel güçlerin ve karanlýk odaklarýn hedefi yapmýþtýr. Unumedeniyete sahibiz. Hacý Bektaþ-ý Veli nin, Yunus Emre nin Mevtulmamalýdýr ki ülkemizin üzerine çöken bu puslu hava en fazla düþmanlarýmýzý mutlu etmiþ ve onlarýn elini güçlendirmiþtir. lana nýn varisleriyiz. Bu asil geçmiþe yakýþýr bir saðduyuyla hareket etmeliyiz. Vatandaþýn haklý talepleri var Milli Görüþçüler bundan önce olduðu gibi bundan sonra da Bu toplumsal olayda samimi ve duyarlý vatandaþlarýmýzýn þiddeti esas alan hiç bir muhalefetin içinde olmayacaktýr. Bizim yohaklý tepkileri vardýr. Ancak bu haklý tepkiyi mecrasýndan saptýrlumuz Hakký Teblið yoludur. Bunu da her imkânla yapmaya gaymak ve ülkeyi kaosa sürüklemek isteyen bazý illegal ve marjinal ret ediyoruz. Cenab-ý Allah milletimizi korusun. Bu mübarek kangruplarýn varlýðý da bir gerçektir. Bu marjinal gruplarýn provakasdil gecelerinin hatýrýna birlik ve dirliðimizi arttýrsýn. yonlarýna karþý baþta göstericiler olmak üzere herkes dikkatli ol- itit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu nda sunum ve poster yarýþmasý düzenlendi. Teknik Programlar Bilgisayar Programcýlýðý Bölümü 2.sýnýf öðrencileri, Öðretim Görevlisi Burcu Deniz in yürütmekte olduðu Araþtýrma Teknikleri ve Seminer dersi kapsamýnda bir yarýþma düzenleyerek, sunum ve poster hazýrladý. Gruplarýn Jüri deðerlendirmesinde Yüksekokul Müdür Yardýmcýsý Öðr. Gör. Mehmet Kanak, Teknik Programlar Bölüm Baþkaný Öðretim Görevlileri Esra Damar, Semanur Kenanoðlu, Uður Demiral, Samsun Ondokuzmayýs Üniversitesi Eðitim Fakültesi Öðretim Görevlisi Esra Demir yer aldý. Altý grubun katýldýðý bu yarýþma sonucunda Grup First birinci seçildi. Yarýþma sonrasýnda sunum yapan öðrenciler öðretim elemanlarý bilimsel olarak eðitici, sosyal olarak kaynaþtýrýcý bir etkinlik gerçekleþtirdiler. (ÝHA) Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu nda yarýþma düzenlendi. Sunum ve poster yarýþmasý ilgi gördü.

9 CUMARTESÝ 8 HAZÝRAN Sözümüz Memleket Üstüne S aðduyu Türkiye Platformu Ýl Temsilciliði Sözcüsü Abdullah Ateþ, Ülkemizde yaþanan yeni Anayasa çalýþmalarý, çözüm süreci ve uluslararasý iliþkiler ile ilgili geleceðimizi ilgilendiren konularda aziz milletimizin sesi olmak istiyoruz. dedi. Ateþ, toplumun genelinde saðduyuyu hâkim kýlmak isteyen Saðduyu Türkiye Platformu'nun amacýnýn; Türk halkýnýn milli birlik ve beraberliðinin saðlanmasý, karartýlan millet iradesinin aydýnlatýlmasý, suni deðil gerçek gündemin irdelenmesi, vatanýn bölünmezliði, milletin birliði ortak paydasýnda her insanla iþ ve güç birliði yapmak, yalanýn deðil doðrunun yanýnda olmak, toplumun itirazlarýnýn sözcüsü olmak, farkýndalýk ve bilinç oluþturmak ve duyarlýlýðý artýrmak için mil- li bir irade oluþturmak, topluma önderlik ederken toplumun hassasiyetlerini bir kez daha güçlü bir þekilde ifade etmeyi ve sivil iradeyi güç odaðý haline getirerek saðduyulu olmaya davet etmek olduðunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin bugün dünyada önemli geliþmelerin olduðu bir ortamda bu olaylara yön verecek bir coðrafi konumda ve güçte bulunduðunu hatýrlatan Ateþ, alýþmalarýnýn hýz kazandýðý bu dönemde yapýlacak yeni Anayasanýn; Kurtuluþ Savaþý ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, ezelden beri hür yaþamýþ Türk milletinin ve aziz Türk vatanýnýn ebediyen varlýðý, baðýmsýzlýðý, bölünmez bütünlüðü ve egemenliðin kayýtsýz þartsýz millete aidiyeti ilkeleri üzerinde inþa edilmesi; Türk vatandaþlarýnýn insan þeref ve haysiyetine dayalý temel hak ve hürriyetlerini, herkesin hukuk önünde eþitliðini ve hiç kimseye hiçbir sebeple ayrýmcýlýk yapýlamayacaðýný hukuk devleti ve demokratik toplum düzeni gereklerine uygun olarak teyit etmesi gerekmektedir. Yapýlacak yeni anayasa, inþa ettiði kültür ve medeniyet deðerleri ile insanlýðýn evrensel deðerlerine katkýda bulunmalý, Türk milletinin gelecek nesillerine, milli birlik ve kardeþlik duygusuyla baðlý kalmak üzere emanet edilmelidir. Bu sözlerimizle birlikte tekrardan Sözümüz Memleket Üstüne diyoruz ve bütün memleket sevdalýlarýný bizlerle birlikte olmaya davet ediyoruz. dedi. Öte yandan Saðduyu Türkiye Platformu nun Sorun Neder, Süreç Nedir, özüm Nedir konu baþlýklý söyleþisi bugün saat da Turgut Özal Ýþ Merkezi Salonu nda gerçekleþtirilecek. Sözümüz Memleket Üstüne isimli söyleþiye konuþmacý olarak Milli Futbolcu Saffet Sancaklý katýlacak. OKA Ýnovasyon Yarýþmasý birincileri orum dan O rta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) tarafýndan Samsun da düzenlenen TR83 Bölgesi Ýnovasyon Yarýþmasý sonuçlandý. orum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Otomotiv Teknolojileri Alan Öðretmeni Ýbrahim alýþ rehberliðinde Samet Burhan Yýldýrým ve Mustafa Kantar isimli öðrencilerin hazýrladýðý Elektrikli El Arabasý Dönüþümü adlý proje ile liseler kategorisinde birincilik kazandý. OKA ya baðlý orum, Samsun, Amasya ve Tokat illerinin 10 ar proje ile katýldýðý toplam 40 proje arasýnda birincilik kazanan proje sahibi öðrenciler Samet Burhan Yýldýrým ve Mustafa Kantar a birincilik ödülleri Samsun Cumhuriyet Meydaný nda düzenlen törenle OKA Yönetim Kurulu Baþkaný Samsun Valisi Hüseyin Aksoy tarafýndan verildi. Proje hakkýnda bilgi veren orum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Otomotiv Teknolojileri Alan Öðretmeni Ýbrahim alýþ, projenin elektrikli otomobil için temel oluþturabileceðini belirterek, kiloya kadar olan hafif yükleri insan gücüne ihtiyaç duyulmadan kýsa sürede taþýmayý amaçlayan, elekrikle çalýþan, petrole dayalý bir yakýt tüketmediði için çevreci özelliði olan bir tasarým gerçekleþtirdiklerini, elektrikli el arabasýnýn maliyetinin ise yaklaþýk TL arasýnda olduðunu söyledi. Aracýn elektrikli aküsünün bir kez þarj edildiðinde 6 saat ve 60 km kullanýlabildiðini, bunun maliyetinin ise 20 kuruþ olduðunu ifade eden alýþ, projeyle yapýlan elektrikli el arabasýnýn yaþlý ve engelliler tarafýndan da rahatlýkla kullanýlabilecek özelliklerde olduðunu ifade etti. Türkçe Olimpiyatlarýnýn orum programý bugün gerçekleþtirilecek. Türkçe Olimpiyatlarý baþlýyor orum Belediyesi'nin katkýlarýyla gerçekleþtirilecek olan Türkçe Olimpiyatlarýnýn orum programý bugün gerçekleþtirilecek. Bu yýl Türkiye de 11. si düzenlenecek olan Türkçe Olimpiyatlarý Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadyumu'nda saat 20.45'te baþlayacak. orum da ikinci kez yapýlacak olan Türkçe Olimpiyatlarý nda 24 ülkeden 80 çocuk orumlular için en güzel türküleri, þiirleri seslendirecek ve Türk halk oyunlarý oynayacak. Belediye Baþkan Vekili Nurettin Karakaya, orum Belediyesi nin öncülüðünde bu yýl orum'da ikincisi yapýlan Türkçe Þöleni ne tüm orum halkýný davet etti. Karakaya, tüm dünya çocuklarýnýn Türkçe konuþuyor olmasýnýn, yurt dýþýna gidildiðinde Türkçe konuþarak anlaþabilmenin kendileri için gurur kaynaðý olduðunu ifade ederek, Türkçe yi tüm dünya çocuklarýna öðreten fedakâr öðretmenlerimize ve emeði geçen herkese teþekkür ediyorum. dedi. Davetiyeler Belediye den de temin edilebilecek Belediye Baþkan Vekili Nurettin Karakaya, Cumartesi günü yapýlacak olan Türkçe Olimpiyatlarý na katýlmak isteyen vatandaþlarýn davetiyelerinin Kentli Servisi, NFK Gençlik Merkezi ve Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'nden de temin edilebileceðini belirtti. Karakaya, isteyen herkesin ücretsiz olarak izleyebileceði Türkçe Olimpiyatlarý için hazýrlanan davetiyelere ulaþmak isteyenlerin orum Belediyesi'ne baðlý birimlere gelerek davetiyelerini alabileceklerinin altýný çizdi. Ýskilip te el sanatlarý sergisi OKa TR83 Bölgesi Ýnovasyon Yarýþmasý sonuçlandý. Samsun da düzenlenen yarýþmada dereceye girenler ödüllendirildi. OKA ya baðlý orum, Samsun, Amasya ve Tokat illerinin 10 ar proje ile katýldýðý toplam 40 proje arasýnda birincilik kazandý. orum a dereceyle döndüler orum un Ýskilip ilçesinde ev hanýmlarý tarafýndan hazýrlanan yazma baský sergisi büyük beðeni topladý. Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü ve Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksek Okulu Geleneksel El Sanatlarý Bölümü katkýlarýyla hazýrlanan serginin açýlýþýna Ýskilip Kaymakamý Mehmet Yýlmaz, Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Melih Alpsar, Ýlçe Emniyet Müdürü Fatih Sancak, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mustafa Selvi ve davetliler katýldý. Ýskilip Meslek Yüksek Okulu Geleneksel El Sanatlarý Bölümü Öðretim Görevlisi Begül Özkoca, sergide Ýskilipli ev hanýmlarýnýn ne kadar maharetli ve marifetli olduklarýný bir kez daha görmenin mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. Sergi kapsamýnda çeþitli renklerde kumaþlar üzerine hem geleneksel hem de modern tarzda desenlerin tasarlanarak basýldýðýný dile getiren Özkoca, Kursiyerler çalýþmalarýyla hem geleneksel el sanatlarýndan olan yazmacýlýk sanatýnda kendilerini yetiþtirmiþ oldular hem de böylesine güzel bir el sanatýný gelecek kuþaklara aktarýlmasýna katký saðlayacaklardýr. Kursun açýlmasýnda katkýda bulunan Huget Eyüpoðlu na, Ýskilipli hanýmlara yazmacýlýk sanatýný öðretmeme vesile olan Ýl Kültür Ve Turizm Müdürümüz Ali Özüdoðru ya, Halk Eðitim Müdürlüðü ve Hitit Üniversitesi Rektörlüðüne kursiyerlerim adýna teþekkür ediyorum dedi. Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru kurslara katýlan Ýskilipli ev hanýmlarýna azimli çalýþmalarýndan ve ortaya çýkardýklarý el sanatlarýndan dolayý teþekkür etti. Kaymakam Mehmet Yýlmaz da, el emeði göz nuru çalýþmalarýyla güzel eserlerin ortaya çýkmasýndan dolayý kursiyerlere teþekkür etti. Belediye Baþkaný Numan Sezer ise; Belediye olarak daima çalýþan ve üretenlerin yanýnda olacaðýz. Begül Hocamýz Ýskilip e geleli henüz iki yýl oldu ancak hem Meslek Yüksek Okulumuzdaki çalýþmalarýyla hem de Ýskilipli hanýmlarýmýza kattýklarýyla þehrimize hizmet etmektedir. Kendisine ve kursa katýlýp bu güzel el sanatýný öðrenen hanýmlarýmýza teþekkür ediyorum, çalýþmalarda yanlarýnda olacaðýmý bir kere daha tekrar ediyorum dedi. Ev hanýmlarý tarafýndan hazýrlanan yazma baský sergisi büyük beðeni topladý. Yarýþmada orumlu öðrenciler derece aldý. orum, Amasya, Tokat ve Samsun illerinde öðrenim gören ortaokul ve lise öðrencileri arasýnda Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) tarafýndan proje yarýþmasý düzenlendi. Yarýþmada orumlu öðrenciler derece aldý. Geçtiðimiz arþamba günü Samsun Cumhuriyet Meydaný Proje Pazarý nda sergilenen projelerde ortaokullar arasýnda orum dan yarýþmaya katýlan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öðrencileri Cevale Nur Þahin ve Melike Aldemir in, öðretmenleri Fatma Ýmamoðlu rehberliðindeki Sular Bitince adlý projeleri il birincisi ve Samsun bölge ikincisi olarak derece aldý. Sergi Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü ve Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksek Okulu Geleneksel El Sanatlarý Bölümü katkýlarýyla düzenlendi.

10 10 CUMARTESÝ 8 HAZÝRAN 2013 Turizm fuarý ve festival birlikte düzenlenebilir yu Meclis gündemine taþýdýðýný kaydetti. Soysal ýn yazýlý önergesi araþtýrýlmak üzere oy birliðiyle Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edildi. ÖZEL ÝDARE NÝN 6 AYLIK PERFORMANSI ÝNCELENECEK Ýl Genel Meclisi Üyesi Pehrül Soysal, Ýl Özel Ýdaresi nin 2013 yýlýnýn ilk Selahattin Kocabaþ 6 aylýk çalýþma performanrecep Mebet sýnýn araþtýrýlmasýný istedi. orum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Konuyla ilgili olarak Genel Meclisi HaziÝl Genel Meclisi toplantýýl Genel Meclisi Toplantýsý nda kültür ve turizm fuarý organizasyonu ele alýndý. ran Ayý Toplantýlarý dün sýnda araþtýrma önergesi sona erdi. veren Pehrül Soysal, performans deðerlendirmesinin iþ takibi açýsýndan önem taþýdýðýný söylemeclis Baþkaný Mustafa Eker yönetiminde gerçekleþen toplantýdi. ya katip üyeler Yurdanur Özzehinli ve Recep Öztürk ile Ýl Genel Meclisi Üyeleri katýldý. Yýl sonunda toptan bir performans deðerlendirmesi yerine 6 aylýk periyodlarla deðerlendirme yapýlmasýnýn daha faydalý olacaðýný saýl Genel Meclisi Salonu nda düzenlenen toplantýda kürsüye gevunan Soysal, yatýrýmlarýn hazýrlanan planlara uygunluðunun da kýlen Turizm Komisyonu Baþkaný Selahattin Kocabaþ, orum da kültür yaslanmýþ olacaðýný kaydetti. ve turizm fuarý düzenlenmesi hususunda yaptýðý araþtýrmanýn sonuçlarýný paylaþtý. Yazýlý araþtýrma önergesi yapýlan deðerlendirmelerin ardýndan oy birliðiyle Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edildi. orum un tarihi ve kültürel zenginliklerine dikkat çeken Selahattin Kocabaþ, Türkiye de düzenlenen turizm fuarlarýyla ilgili detaylý UÐURLUDAÐ IN PROJESÝNE DESTEK bilgiler verdi. Uðurludað Kaymakamlýðý tarafýndan hazýrlanan Artýk Ulaþmak Fuar organizasyonlarýnda yaþanan zorluklara da deðinen KocaDaha Kolay adlý proje, Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) tarabaþ, orum da müstakil bir turizm fuarýnýn düzenlenmesinin uygun fýndan baþarýlý bulunarak yüzde 75 oranýnda destek almaya hak kazanolmayacaðý görüþünü dile getirdi. dý. Konuyla ilgili alternatif önerisini de paylaþan Kocabaþ, Ulusla133 bin 900 TL bütçeli projenin 100 bin 425 TL sini OKA nýn firarasý orum Hitit Fuar ve Festivali ile eþ zamanlý olarak kültür ve tunanse edeceði projenin geriye kalan 33 bin 475 TL sinin 6 bin TL sini Uðurludað Kaymakamlýðý nýn geriye kalan 27 bin 475 TL sinin ise Ýl rizm fuarý da düzenlenebilir dedi. Özel Ýdaresi tarafýndan karþýlanmasý öngörüldü. Festivalle birlikte turizm fuarý düzenlenmesi fikrine orum TicaÝl Genel Meclisi nde gündeme gelen konuyla ilgili açýklamalarýn ret ve Sanayi Odasý nýn da sýcak baktýðýný ve evsahipliði için kompardýndan projeye Sosyal Hizmet ve Yardýmlar kapsamýnda destek leksi ücretsiz olarak sunduðunu anlatan Kocabaþ, bu hususta adým verilmesine oybirliðiyle karar verildi. atýlmasýnýn bölgenin turizm zenginliklerinin tanýtýmý açýsýndan büyük ZEYTÝNLÝ NÝN YERÝNE ÖZTÜRK avantajlar saðlayacaðýna iþaret etti. MEÞE KÖMÜRÜ ÝÞLETMELERÝ ÝNCELENECEK Ýl Genel Meclisi MHP Grup Baþkaný Celal Güngör, orum da faaliyet gösteren bazý meþe kömürü iþletmelerinin çevre ve insan saðlýðýný tehdit ettiðini söyledi. Ana ulaþým arterlerinde yer alan söz konusu iþletmelerinin görüntü kirliliðine de neden olduðunu anlatan Celal Güngör, bu iþletmelerin daha iç kesimlere taþýnmasý gerektiðini kaydetti. Konuyla ilgili sözlü araþtýrma önergesinde bulunan Güngör ün teklifi yapýlan oylamanýn ardýndan araþtýrýlmak üzere evre ve Saðlýk Komisyonu na havale edildi. ELTÝK BÝRLÝÐÝ ve KOMÝSYONLARI ARAÞTIRILACAK eltik üreticileri birlikleri ve komisyonlarýn iþleyiþiyle ilgili olarak Ýl Genel Meclisi ne araþtýrma önergesi verildi. Önerge teklifi hakkýnda açýklamalarda bulunan Ýl Genel Meclisi Üyesi Pehrül Soysal, üretici birliði ya da komisyonlarýn çeltik üreticilerinden aldýðý aidatlarýnýn kullaným alanlarýnýn araþtýrýlmasýný istedi. Toplanan aidatlar çiftçilere hizmet olarak gereði gibi yansýmýyor diyen Pehrül Soysal, üreticilerden gelen þikâyetler üzerine konu- Osmancýk Ýnsan Haklarý Kurulu nda görev yapan merhum Zerat Zeytinli nin yerine Ýl Genel Meclisi Üyesi Recep Öztürk seçildi. Ýl Genel Meclisi Toplantýsý nda gündeme gelen konuyla ilgili yapýlan açýklamalarýn ardýndan Recep Öztürk, oybirliðiyle Ýnsan Haklarý Kurulu Üyeliði ne seçildi. AKARYAKITA 1.6 MÝLYON TL EK BÜTE Ýl Özel Ýdaresi parkurunda yer alan araç ve iþ makinelerinin akaryakýt ve yað alým giderleri için ayrýlan ödeneðe ek olarak 1 milyon 613 bin 200 TL ek ödenek ayrýlmasý kararlaþtýrýldý. Plan ve Bütçe Komisyonu nun konuyla ilgili hazýrladýðý rapor, Ýl Genel Meclisi nde oylanarak kabul edildi. Önergelerin görüþülmesinin ardýndan orum merkeze baðlý Taþpýnar Köyü yerleþme alaný planýyla ilgili olarak Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu nca hazýrlanan rapor ele alýndý. Toplantýda ayrýca Alaca ilçesi Dedepýnarý Köyü ne ait yerleþik alan ve civarýnýn sýnýr tespiti görüþüldü. Toplantýnýn sonunda Ýl Özel Ýdaresi 2013 mali yýlý ek bütçesi okunarak oylandý. Ýl Genel Meclisi toplantýlarý, 1 Temmuz 2013 Pazartesi günü saat da gerçekleþecek oturumla devam edecek. Baraj göletlerindeki kaçak av önlenmeli Recep Mebet orum daki baraj göletlerindeki kaçak balýk avý, Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda gündeme geldi. Konuyla ilgili olarak hazýrlanan raporu Meclis in bilgisine sunan Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu Sözcüsü Yaþar Aðzýkara, Baraj göletlerindeki kaçak avlanma önlenmeli dedi. Obruk Barajý ndaki balýk avý ile ilgili incelemelerinin sonuçlarýný paylaþan Yaþar Aðzýkara, res- mi kurumlarýn denetimlerine raðmen kaçak avlanmanýn önüne geçilemediðine dikkat çekti. orum da 40 adet gölet ve 4 adet akarsu havzasý bulunduðunu belirten Aðzýkara, Obruk Baraj göletinde avlanan Yaþar Aðzýkara Kaçak balýk avý, Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda gündeme geldi. kaçak balýkçýlarýn Jandarma ile adeta köþe kapmaca oynadýðýný söyledi. Kaçak avlananlara müdahale edecek kamu görevlilerinin ekipman sýkýntýsý yaþadýðýna iþaret eden Aðzýkara, bugüne kadar uygulanan cezai iþlemlerle ilgili istatistiki bilgiler de verdi. Kaçak avlanmanýn balýk popülasyonunu olumsuz etkilediðini vurgulayan Aðzýkara, Obruk ta kurulan ve çevre köylerin üyesi olduðu kooperatifin çalýþmalarýndan da bahsetti. Serpa Otomotiv tarafýndan düzenlenen geleneksel Servis Günleri baþladý. Serpa Otomotiv den kampanya Otomobiliniz yaza hazýr mý? S Recep Mebet erpa Otomotiv tarafýndan düzenlenen geleneksel Servis Günleri baþladý. Renault ve Dacia özel servisi Serpa Otomotiv, yaz bakýmý yaptýrmak isteyen araç sahiplerine ücretsiz kontrol hizmeti sunuyor. Yaz bakýmý ihmale gelmez sloganýyla düzenledikleri kampanya hakkýnda bilgi veren Serpa Otomotiv sahibi Metin Gündoðdu, kaliteli hizmet garantisiyle baþlattýklarý kampanyaya tüm Renault ve Dacia sahiplerini beklediklerini söyledi. Kampanya çerçevesinde bakýmý yapýlacak araçlara, Alman malý Würth arýza tespit cihazý ile ücretsiz check-up yaptýklarýný açýklayan Metin Gündoðdu, 24 saat acil yol yardýmýnýn yaný sýra yedek parça ve iþçilikte 1 yýl servis garantisi sunduklarýný kaydetti. Araç muayenesi sýrasýnda aðýr kusur olarak nitelendirilen fren ve far ayarlarýný da gerçekleþtirdiklerini ifade eden Gündoðdu, bakýmý yapýlan tüm araçlara lazerli far ayar cihazý ile ücretsiz far ayarý yaptýklarýný bildirdi. Serpa Otomotiv sahibi Gündoðdu, Yaz aylarýnda sürücüler, tatil öncesi ve dönüþünde araçlarýna mutlaka bakým yaptýrmalý. O nedenle tüm Renault ve Dacia sahiplerini Ankara Yolu 1. kilometre numara 211/A da hizmet veren servisimize bekliyoruz. diye konuþtu. Serpa Otomotiv sahibi Metin Gündoðdu, kampanya hakkýnda bilgi verdi. Kampanya, Yaz bakýmý ihmale gelmez sloganýyla tanýtýldý. Bakým kampanyasýna tüm Renault ve Dacia sahipleri davet edildi. Yâd-ý Rasûl TRT Avaz da D erman Derneði tarafýndan bu yýl 3.'sü düzenlenen 'Yâd-ý Rasûl Gecesi', bugün saat de TRT Avaz kanalýnda ekrana gelecek. 'Sevgi ve Ýtaat Ýstikametinde' sloganýyla organize edilen program, 27 Mayýs 2013 tarihinde Mimar Sinan Mahallesi Cuma Pazarý alanýnda düzenlenmiþti. orum halkýnýn büyük ilgi gösterdiði programa Özlenen Rehber Dergisi Baþyazarý Muzaffer Yalçýn konuþmacý olarak katýlmýþ- tý. Ýlahiyatçý-Yazar Ömer Döngeloðlu nun sunumu ile devam eden programda Grup Dergah da seslendirdiði ilahilerle dinleyenleri mest etmiþti. Televizyon yayýný hakkýnda bilgi veren Derman Derneði Baþkaný Mustafa Öztemiz, Peygamber sevdalýsý binlerce kiþiyi bir araya getiren programý TRT Avaz aracýlýðýyla tüm dünyanýn izleyeceðini ifade etti. Serpa Otomotiv, yaz bakýmý yaptýrmak isteyen araç sahiplerine ücretsiz kontrol hizmeti sunuyor.

11 CUMARTESÝ 8 HAZÝRAN Vali den Karadeniz Ticaret e ziyaret Recep Mebet orum Valisi Sabri Baþköy, sanayici ve iþadamlarýný içine alan iþyeri ziyaretlerini sürdürüyor. Sabri Baþköy dün Gülümoðlu Yem Sanayi sahibi ve New Holland Traktörleri orum yetkili bayii Mustafa Ünal ý ziyaret etti. Ankara Yolu 1. kilometrede hizmet veren New Holland Plaza da gerçekleþen Vali Sabri Baþköy, Mustafa Ünal ý ziyaret ederek bir süre görüþtü. ziyarette þirket yöneticilerinden Ali Rýza Ünal ve Haydar Ünal da hazýr bulundu. Þirket yöneticilerinden yatýrýmlarý hakkýnda bilgi alan Vali Baþköy, Ünal Ailesi ne ticari faaliyetlerinde baþarýlar diledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Mustafa Ünal, nezaketinden dolayý Vali Baþköy e teþekkür etti. Kalkan AVM de yaz kampanyasý Kalkan Alýþveriþ Merkezi (AVM) tarafýndan düzenlenen geleneksel yaz kampanyasý baþladý. K orum Valisi Sabri Baþköy, Gülümoðlu Yem Sanayi sahibi ve New Holland Traktörleri yetkili bayisinde çiçeklerle karþýlandý. Dizayn dan yaz kampanyasý D Recep Mebet izayn Halý Overlok tarafýndan düzenlenen yaz kampanyasý baþladý. Kampanya hakkýnda bilgi veren Dizayn Halý sahibi Ýlknur Kayýkçý, Halý, halýfleks, yolluk ve paspas kenarý overlok iþlerinde cazip fiyatlar sunuyoruz dedi. Ücretsiz servis hizmetiyle halýlarý yerinden alýp, overlok iþleminin ardýndan tekrar adresine teslim ettiklerini anlatan Ýlknur Kayýkçý, isteyen müþterilerine halý tamiri ve temizliði alanýnda da hizmet verdiklerini kaydetti. Yaz boyunca devam edecek kampanyadan Dizayn Halý Overlok tarafýndan düzenlenen yaz kampanyasý baþladý. yararlanmak isteyenleri halýfleks çeþitlerinin Her ebatta dýþ Dizayn Halý ya davet satýþ ve döþemesini de kapý, otomobil, banyo, eden Kayýkçý, yapýyoruz. Bu tuvalet ve oda açýklamalarýný þöyle çerçevede ücretsiz ölçü giriþlerine özel paspas sürdürdü: alýmý ve yerinde imalatý ve satýþý overlok hizmeti yapýyoruz. Kaymaz, Ev, ofis, camii ve veriyoruz. leke tutmaz ve çamaþýr iþyerleri için halý ve makinesinde yýkanabilir yolluk çeþitlerimizi de müþterilemizin beðenisine sunuyoruz. Ýstenilen her ebatta yer döþemesinin yanýnda sipariþe göre elektrikli battaniye üretimi de gerçekleþtiriyoruz. Tek ve çift kiþilik elektrikli battaniye çeþitlerinin yaný sýra bebek ve hasta battaniyesi de imal ediyoruz. Halý ve paspas çeþitlerimizi yakýndan görmek ve kampanyamýz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Kubbeli Caddesi Sancaktar Camii civarý numara 70 deki iþyerimize bekliyoruz. eyiz Dünyasý nda indirim G Recep Mebet örür eyiz Dünyasý nda indirim kampanyasý baþladý. Yaz sezonu nedeniyle düzenledikleri kampanya hakkýnda bilgi veren Þenay Görür, eyiz ürünlerinde cazip fiyat ve ödeme seçenekleri sunuyoruz dedi. Bornoz ve nevresim takýmlarýnýn yaný sýra yatak örtüleri, salon takýmlarý, uyku setleri, bamboo havlular ve seccade takýmlarýnda da geçerli olan indirimlerden bahseden Görür, sipariþ üzerine gelin dürü bohçasý ve balayý takýmlarý da hazýrladýklarýný kaydetti. Tüm çeyiz ürünlerini tek çatý altýnda müþterilerimizin beðenisine sunuyoruz diyen Görür, Ürünlerimizi yakýndan görmek ve kampanyamýz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Karakeçili Mahallesi Alaybey Sokak ile Albayrak Caddesi nin kesiþtiði kavþakta Yuvam Kýz Pansiyonu yanýnda hizmet veren maðazamýza bekliyoruz diye konuþtu. Þenay Görür, eyiz ürünlerinde cazip fiyat ve Görür eyiz Dünyasý nda indirim kampanyasý baþladý. Recep Mebet alkan Alýþveriþ Merkezi (AVM) tarafýndan düzenlenen geleneksel yaz kampanyasý baþladý. Kampanya hakkýnda bilgi veren Maðaza sahibi Ekrem Kalkan, Evini yenileyen ve düðün hazýrlýðý yapan çiftler için benzersiz indirimler yaptýk dedi. Sezon boyu devam edecek kampanya dahilinde yüzlerce üründe cazip indirimler uyguladýklarýný vurgulayan Ekrem Kalkan, Bu kampanya kaçmaz diye konuþtu. Evinizi Donatacak Herþey Burada sloganýyla gerçekleþtirdikleri indirimlerin büyük ilgi gördüðünü belirten Kalkan, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Yazýçarþý nýn en büyük çeyiz maðazasý olarak ev tekstilinden züccaciyeye, mobilyadan elektrikli ev aletlerine kadar yüzlerce ürünü tek çatý altýnda müþterilerimizin beðenisine sunuyoruz. Zengin ürün yelpazemize Karaca Home ev tekstili ürünlerini de ekledik. Kampanya dahilinde Güral Porselen çeyiz setlerinde cazip fiyat ve ödeme seçenekleri saðlýyoruz. Ayrýca Korkmaz gibi seçkin markalarýn ürünlerini de maðazamýzda satýþa sunuyoruz. Hediyelik eþya ve elektrikli ev aletlerinde ürün yelpazesi ve fiyatlarýmýzla iddialýyýz. Yeni sezon tül perde ve zebra perde çeþitleri ile ev tekstili ürünlerini görücüye çýkardýk. eyiz sandýðý modelleri, Nehir kaþýk takýmlarý ve seçkin markalarýn elektrikli küçük ev aletlerini de müþterilerimizin beðenisine sunuyoruz. Ürünlerimizi yakýndan görmek ve kampanyamýz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Osmancýk Caddesi Yazýçarþý Meydaný civarý numara 79 da faaliyet gösteren Kalkan AVM ye bekliyoruz. Ekrem Kalkan, geleneksel hale gelen yaz kampanyasý ile ilgili bilgiler verdi. Seçkin markalarýn gözde ürünleri Kalkan AVM de satýþa sunuluyor. Kalkan, Evini yenileyen ve düðün hazýrlýðý yapan çiftler için indirimler yaptýk dedi. Maðaza, Evinizi Donatacak Herþey Burada sloganýyla faaliyet Kalkan AVM, Osmancýk Caddesi Yazýçarþý Meydaný civarý numara 79 da hizmet veriyor.

12 12 CUMARTESÝ 8 HAZÝRAN 2013 Hyundai den U-20 Dünya Kupasý için 112 araç orum Karataþ Otomotiv Satýþ Müdürü Ýbrahim Saçmacý, FIFA 20 Yaþ Altý (U-20) Dünya Kupasý nýn resmi otomotiv sponsoru Hyundai nin, Türkiye nin 7 þehrinde yapýlacak turnuva boyunca kullanýlacak 112 adet aracý, gerçekleþtirilen törenle FIFA'nýn resmi organizasyon komitesi olan Türkiye Futbol Federasyonu na teslim ettiðini söyledi. Turnuvanýn Ýstanbul da oynanacak maçlarýna ev sahipliði yapacak olan Türk Telekom Arena Ali Sami Yen Spor Kompleksi nde gerçekleþtirilen törene Hyundai Assan ve TFF'nin üst düzey yönetimi katýldý. Törende konuþma yapan Hyundai Assan Genel Müdürü Ümit Karaarslan, Dünyanýn dört bir yanýnda insanlarý birbirine baðlayan en önemli spor organizasyonuna destek olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Futbolun coþkusunu, heyecanýný ve takým ruhunu markamýzýn felsefesiyle bir bütün olarak yaþýyoruz. Bu yýl, Hyundai'nin dünyadaki en önemli yatýrýmlarýndan biri olan Ýzmit Fabrikamýz'ýn da kurulu olduðu ülkemizde bu turnuvanýn gerçekleþtirilecek olmasý bizim için büyük bir heyecan yaratýyor. Organizasyonun en iyi þekilde gerçekleþtirilebilmesi için saðladýðýmýz yüksek kaliteye, üstün güvenliðe ve çev- Hyundai 20 Yaþ Altý (U-20) Dünya Kupasý nýn resmi otomotiv sponsoru. Türkiye nin 7 þehrinde yapýlacak turnuva boyunca kullanýlacak 112 adet araç teslim edildi. re dostu özelliklere sabüyük ve global bir ðini kaydeden orum markayla iþbirliði yapkarataþ Otomotiv Satýþ hip modern premium maktan büyük mutluluk Müdürü Ýbrahim Saçaraçlarýmýzla, futbolun duyuyoruz. FIFA ve macý, 21 Haziran - 13 gelecekteki yýldýzlarýna Türkiye Futbol FederasTemmuz tarihleri aradestek vermek bizim yonu adýna, Hyundai'ye sýnda düzenelenecek için ayrý bir gurur kayve deðerli yöneticilerine turnuva boyunca Hyunnaðý. Bu vesileyle tüm bir kez daha teþekkürledai'nin Equus, Genesis, Türk halkýný ve özellikle rimizi sunmak istiyoi40, i30, ix35 ve H1 mode gençlerimizi, 7 þehirrum. diye konuþtu. delleri kullanýlacak ve de yapýlacak maçlara tüm FIFA ve TFF yetkififa U-20 Dünya bekliyoruz. dedi. lileri, hakemler ve orgakupasý 2013 ün, dünya nizasyon görevlileri tatürkiye Futbol Feçapýndaki 24 ülkenin 20 þýnacak. derasyonu Baþkan Yaryaþ altý milli takýmýnýn dýmcýsý Servet Yardýmcý katýlýmýyla Ýstanbul, Dünya kupasýna ise, Hyundai, FIFA'nýn Kayseri, Trabzon, Rize, özel olarak Hyundai'nin 6 ana sponsorundan biri. Gaziantep, Antalya ve tüm Türkiye çapýndaki Güney Kore'nin gurur Bursa olmak üzere 7 þe71 yetkili satýcýsý ve 80 abidesi olan böylesine hirde gerçekleþtirileceyetkili servisinde çeþitli organizasyonlar düzenlenecek. 15 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasýnda Hyundai yetkili satýcýlarýnda gerçekleþtirilecek test sürüþü aktivitesi sayesinde kiþiye FIFA U-20 Dünya Kupasý Final Maçý na bilet, 10 kiþiye 3D LED TV, 20 kiþiye Sony PS3 ve Adidas kol saati kazanma þansý sunulacak. Bununla birlikte maçlarýn oynanacaðý 7 ayrý þehirde bulunan Hyundai yetkili servislerinin düzenleyecekleri Before Service aktiviteleri ile Hyundai'nin Türkiye ve Kore'deki ödüllü teknisyenleri müþterilerin araçlarýna ücretsiz check-up yapacak ve aktivite boyunca Hyundai Blue Card'ýn etkin bir þekilde tanýtýmý yapýlacak. FIFA'nýn 1999 yýlýndan bu yana dünya çapýndaki tüm organizasyonlarýnýn resmi sponsoru olan Hyundai, Türkiye'deki 20 Yaþ Altý Dünya Kupasý'nýn yaný sýra Haziran arasýnda Brezilya'da yapýlacak Konfederasyon Kupasý ve yine önümüzdeki yýl Brezilya'da gerçekleþtirilecek 2014 Dünya Kupasý dahil olmak üzere 2022'ye kadarki tüm FIFA turnuvalarýn resmi otomotiv sponsoru olmaya devam edecek. Uluslararasý futbolun gücüyle birlikte UEFA Avrupa Futbol Þampiyonalarý'ný da 2000 yýlýndan bu yana destekleyen Hyundai, marka imajý ve bilinirliðini artýrmayý sürdürecek. diye konuþtu. Tokat Zile Ticaret ve Sanayi Odasý heyeti, orum un Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý ný ziyaret etti. Zile de TSO ya ziyaret T okat Zile Ticaret ve Sanayi Odasý heyeti, orum un Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý ný ziyaret etti. Zile Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Sami Solmaz, TSO Baþkaný Þükrü Sargýn ve beraberinde meclis heyeti Sungurlu TSO ya hayýrlý olsun ziyaretinde bu- lundu. Sungurlu TSO Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Zile heyetini aðýrlamaktan onur duyduklarýný belirterek, her zaman birlik beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiðini söyledi. Þahiner, Sungurlu TSO nun kapýlarýnýn tüm oda ve borsalara açýk olduðunu belirtti. Zile Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Þükrü Sargýn ise, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasýyla her zaman iþ birliðine, hazýr olduklarýný açýklayarak gösterilen ev sahipliðine ve misafirperverliðe teþekkür etti. (ÝHA) Durdu Þahin e teþekkür Þ air, yazar Durdu Þahin, en son yayýnladýðý Þiir Gibi isimli þiir kitabýyla þair, yazar, akademisyen ve bürokratlarýn beðenisini kazanýyor. Þahin e Türkiye Cumhuriyeti Baþbakanlýk Özel Kalem Müdürlüðü de ilgisiz kalmadý. Baþbakanlýk Özel Kalem Müdürü Hasan Doðan imzasýyla Þahin e ulaþan teþekkür mektubunda, Sayýn Durdu Þahin, göndermiþ olduðunuz Þiir Gibi isimli kýymetli eseriniz ve nezaketiniz için teþekkür ederiz. alýþmalarýnýzda baþarýlar diler, saðlýk, huzur ve esenlikler temennisiyle selamlarýmý- zý sunarýz. denildi. Þiir Gibi isimli kitabýnýn þiirden anlayan çevrelerce gördüðü ilgiden son derece memnun kalan, þiirin, sanatýn, edebiyatýn kýymetini bilen yöneticilere, devlet ve hükümet adamlarýna ve özellikle Baþbakanlýk Özel Kalem Müdürlüðü ne teþekkür ve saygýlarýný sunan Þahin, Þiirimiz ve yazýlarýmýz ilgi gördükçe elbette yazacak, saygýdeðer okuyucularýmýza daha güzel eserlerle ulaþacaðýz. Þairlere ilgisiz kalmayan herkese ve özellikle devlet ve hükümet adamlarýna binlerce teþekkür. dedi. Þair, yazar Durdu Þahin, en son yayýnladýðý Þiir Gibi isimli þiir kitabýyla þair, yazar, akademisyen ve bürokratlarýn beðenisini kazanýyor. SMMMO dan nezaket ziyaretleri orum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý nezaket ziyaretlerine sürdürüyor. orum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) yönetimi, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker ve Vergi Müfettiþleri Hasan Akgül, Hüseyin Özalp, Süleyman alýþkan ve Bora içek e nezaket ziyaretinde bulundular. Ziyarette yeniden SMMMO Baþkanlýðýna seçilen Muzaffer Yýldýrým, Baþkan Yardýmcýsý Ali Can Doðan, Oda Sekreteri Hakký Koþar, Sayman Mehmet etinkaya ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Metin hazýr bulundu. Gündeme iliþkin görüþlerin belirtildiði ziyaretlerde Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker ile Vergi Müfettiþleri Hasan Akgül, Hüseyin Özalp, Süleyman alýþkan ve Bora içek, SMMMO Yönetim Kurulu nu tebrik ederek, ziyaretten dolayý memnuniyetlerini ifade ettiler. Ziyaretlerde gündeme iliþkin görüþler belirtildi. Baþkan Eyvaz a teþekkür ziyareti A laca Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencileri, Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz'a makamýnda teþekkür ziyaretinde bulunarak çiçek hediye ettiler. Önceki gün Belediye Kültür Salonu'nda Alaca Belediyesi'nin katkýlarýyla düzenlenen þiir dinletisinden dolayý teþekkür ziyaretinde bulunan öðrenciler, Baþkan Eyvaz ile bir süre sohbet ettiler. Ziyarette öðrencilerin yaný sýra Türk Dili ve Edebiyat Öðretmeni Yýlmaz Karaalp ve Bülent Gündem de hazýr bulundu. Ziyarette konuþan Türk Dili ve Edebiyat Öðretmeni Yýlmaz Karaalp, Baþkan Eyvaz'a þiir dinletisine verdiði destekten ötürü teþekkür ederek, Sizin verdiðiniz destek sayesinde hem öðrencilerimiz kendilerini kanýtlamýþ oldu hem de biz güzel bir program hazýrlamýþ olduk. dedi. Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, öðrencileri düzenledikleri güzel programdan dolayý kutladý. Özellikle sahne dekorunu çok beðendiðini kaydeden Baþkan Eyvaz, Alacalýlar Ýmam Hatipliler i özlemiþti. Bu program Ýmam Hatip'in puanýný arttýrmýþ oldu. Tabiî ki bu tip programlarda heyecan olmayýnca program da olmuyor. Bundan sonraki dönemlerde de þiirleri daha iyi okursunuz. Heyecan iþi güzelleþtiriyor. dedi. Baþkan Eyvaz, öðrencilere bir nasihatte de bulunarak okul döneminde hutbeye çýkmalarýný istedi. Ziyaret daha sonra karþýlýklý sohbet eþliðinde devam etti. Alaca Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencileri, Muhammet Esat Eyvaz ý ziyaret etti. Öðrenciler, Baþkan Eyvaz ile bir süre sohbet ettiler. Baþkan Eyvaz, öðrencilere bir nasihatte de bulunarak okul döneminde hutbeye çýkmalarýný istedi.

13 CUMARTESÝ 8 HAZÝRAN Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:29 - Receb: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:26 Mayýs 1429 Hýzýr: HAZÝRAN Helâl kazanmak için yorulup evine dönen kimse, günahsýz olarak yatar. Allahü teâlânýn sevdiði kimse olarak kalkar. Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 orumgaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo evre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER orum Devlet Hastanesi orum Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK OCAKLARI ASAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SGK Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik MUHTARLIKLAR Bahçelievler (Hasan KAYA) Buharaevler (Seyfi PEKCAN) epni (Mevlüt GEZER) öplü (Yýlmaz KILCI) Gülabibey (Hikmet DURGUN) Kale (Ali ÞAHÝN) VEFAT EDENLER 1- Hüseyin KARAKAYA' nýn aðabeyi, Celal ÖZDEMÝR' in kayýnpederi; Ali KARAKAYA. 2- Merhum Kireçci Genç Osman lakaplý; Osman SÜT' ün eþi, Doðan, Mehmet, Þahin, Osman ve orum Belediyesi' nden emekli Fahri SÜT' ün anneleri; Cevriye SÜT. 3- Ünal KARAKAÞ' ýn kayýnvalidesi, Ali ve Galip KA- RAKAÞ' ýn yengesi; Ayþe KARAKAÞ. orum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Midyat'ta bir Süryani kilisesi Ethem ERKO net Tarihi Midyat'ý gezdikten sonra yeni Midyat bölümüne hiç girmedik. Tarihi Cevat Paþa Camii'nde öðle ve ikindi namazýný kýlýp yola çýktýk. Aslýnda Midyat ile ilgili anlatýlacak pek çok þey var ama sözü uzatmak istemiyoruz. Midyat yakýnlarýnda bir Yezidi köyü olduðunu duyduk. Þeytana tapan Yezidilerin yaþadýklarý mekaný görmek, yaþantýlarý ve kültürleri konusunda fikir edinmek istedik ama vaktimiz dar olduðu için uðrayamadýk. SON DURAK MARDÝN Huzur, barýþ ve hoþgörü kenti Midyat'ý ve içinde barýndýrdýðý tarihi mekanlarý geride býrakarak yola çýktýk. Yine buram buram tarih kokan bir Ýslam beldesine, kadim þehir Mardin'e gidiyoruz. Mardin, Bizans ve Roma dönemlerinden de önce kurulmuþ çok eski bir þehirdir. 640 yýlýnda Hz. Ömer'in kumandaný Ýyaz tarafýndan barýþ yoluyla Ýslam topraðýna katýlmýþtýr. Emevi, Abbasi ve Büyük Selçuklu dönemlerini yaþamýþtýr. Ama bu þehirde en çok iz býrakan Artuklular olmuþtur. O dönemden kalma camiler, medreseler, bedestenler ve yüzlerce tarihi konak bulunmaktadýr. Eski Mardin'den bir görünüm aldýran Zaferinden üç yýl sonra 1517 yýlýnda Mardin, Osmanlý Devleti'ne katýlmýþtýr. O zamandan beri bölgede huzurun hüküm sürdüðü bir kenttir. Halkýn büyük çoðunluðu Arap'týr. Sokaklarýnda Arapça konuþan insanlara sýkça rastlanmaktadýr. Þehir, Midyat'ta olduðu gibi iki bölümden oluþmaktadýr. Bir tarafta yeni Mardin yer almaktadýr. Artuklu Üniversitesi dahil pek çok kurum, apartmanlar, çarþýlar bu bölgededir. Bir de Eski Mardin dedikleri kadim þehir var ki orada baþka bir hayat yaþanmaktadýr. Bizim gibi gezmeye gelenlerin uðrak yeri, Eski Mardin bölgesidir. Orada birkaç Süryani kilisesinin yaný sýra çok sayýda medrese, han, hamam, kervansaray, cami ve tarihi çarþý yer almaktadýr. Mardin'e vardýðýmýzda akþam olmuþtu. Arabamýzý bir yere park edip þehri yaya dolaþmaya karar verdik. Yol boyunca bütün binalar, Mardin-Midyat taþý denilen sarý taþtan yapýlmýþ. Bu bölgede okullar hatta Vilayet Konaðý bile sarý taþtan yapýþ. Hepsi tarihi dokuya uygun inþa edilmiþ. Silopi notlarý 6 Melik Mahmut Camii Önce Melik Mahmut Camii'ni ziyaret ettik. Nezih bir mekan. ok güzel taþ iþçiliði örnekleri var. Ama ben Þehidiye Camii'nin minaresine hayran kaldým. Akþamleyin ýþýklandýrýlýnca o minarenin ihtiþamý, her taraftan görülebiliyordu. Þehidiye camii ve minaresi Abdüllatif Camii Abdüllatif Camii, Pamuk Camii derken bir bedestene girdik. Kayseriye denilen bu kapalý çarþý, gerçekten buram buram tarih kokuyor. Ahi kültürünü günümüze taþýyan bir mekan. Oradan tarihi Ulu Cami denilen Mardin'in en büyük camiine girdik. ok geniþ avlusu, büyük ve farklý þadýrvaný, muhteþem mabediyle unutulamayacak bir tarihi mekan. Mardin Ulacami ve þadýrvaný Eski Mardin'de dolaþýrken 'Hatuniye ve Kasýmiye Medreselerine gider' diye yazýlý tabelalarý da gördük ama o saatlerde oralar ziyarete kapalý olduðundan uðrayamadýk. Yatsýdan sonra Eski Mardin'i, kadim þehri arkamýzda býrakarak yola çýktýk. On kilometre kadar uzaklaþýnca durup þehre tekrar baktýk. Þehir baþtan sona ýþýklandýrýlmýþtý. Pýrýl pýrýl görünüyordu. Tepede Mardin Kalesi ve çevresinde Altýn Gerdanlýk gibi görülen o þehri bir süre izledik. Doyumluk deðil de tadýmlýk bir ziyaretle Mardin seyahatimizi böylece tamamlamýþ olduk. Tekrar Nusaybin yoluna doðru hareket ettik. Sýnýrýn ötesindeki Suriye kentlerinin ýþýklarýný seyrederek yolumuza devam ettik. Bu seyahati, arabasýyla gerçekleþtirmiþ olan Selahattin Beye, gezi boyunca bize rehberlik eden Azad Beye çok teþekkür ediyorum. Hayatýmýn en güzel ve en tarihi gezisini yapmamýzý, böylesine farklý mekanlarý görmemizi saðlayan bu dostlarýma en derin muhabbetlerimi arz ediyorum. Sað olun, var olun. (Sürecek) Kadir Yüktaþýr com 24 ayar METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: HAZÝRAN 2013 CUMARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 85,252 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Hey Van! 4 Ýki minare yüksekliðinde Tefekkür ki bu mekandan düþüldüðü zaman insan hayatýndan ümit Dünyamýz beklemek hayaldir. Kundurasý kayýnca ilk sözü þu olur: "DAVAM.." Ýþte bir davasý vardý. Hayatý bir çekirdek hükmüne geçmiþti. Sonra arkasýnda binlerce genç saidler yetiþecekti. Raþit Yücel Gaybi bir el onu maðaranýn ikinci katýna iletir. corumhakimiyet. net Mevlana Halidi Baðdadi hazretlerinin manevi inkiþafýna,ýmamý Rabbaninin müzahereti ile müsaade eden Gavsý Azam Abdulkadiri geylani hazretleri,hayatý boyunca üstadýmýzýn manevi muhafýzý olmuþ, talebelerine de kýyamete kadar müzahir olacaðýný haber vermektedir. Hatta üstadýmýz daha çocuk yaþlarýnda Nurs'ta iken bin defa üstada müzahir olduðunu,"ya þeyh sana þu kadar fatiha,benim cevizlerimi buldur " dediði zaman cevizlerini dahi buldurduðunu ifade ediyor. Bediüzzaman hazretlerinin medresesi kalenin hemen önündedir. Ona talebe olmak öyle kolay deðildir. (Sürecek) NÖBETÝ ECZANELER DOÐA BAHABEY CAD. NO: 101 ( YE- ÞÝL FIRIN YANI ) UYSAL G.BEY MAH ATA CAD. NO:35 ATA SAÐLIK OCA- ÐI KARÞISI ÖZETÝN BUHARA SAÐ.OCAÐIYANI CUMARTESÝ KUBATLAR BAHABEY CAD. NO:8/E ( KIZ MESLEK LÝSESÝ KARÞISI ) ÜNALDI BUHARA EVLER MAH. SAÐ- LIK OCAÐI KARÞISI PAZAR UÐUR ESKÝ GÖÐÜS HASTA- LIKLARI HAST.KAR SATIÞ 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ORUM com orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 85,855 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. (Posta Kodu )

14 14 CUMARTESÝ 8 HAZÝRAN 2013 Sanat dostu okula müzik ödülü KML nin Müzik Odasý enstrümanlarýna kavuþtu S orum Kýz Teknik ve Meslek Lisesi, müzik aletleri ile ödüllendirildi. Erol Taþkan anat Dostu Okul Projesi kapsamýnda birinci olan orum Kýz Teknik ve Meslek Lisesi, müzik aletleri ile ödüllendirildi. Baþarýsý ödülle takdir edilen KML'de müzik enstrümanlarýna kavuþmanýn sevinci yaþanýrken, ödüllerle tefriþ edilen müzik odasýnýn açýlýþý Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin tarafýndan yapýldý. Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Þube Müdürü Ahmet Gökhan Eriþ, KML Müdürü Elvan Güneþ, öðretmen ve öðrencilerin katýlýmý ile açýlýþý gerçekleþtirilen müzik odasý ile birlikte, her alanda farkýný ortaya koyan orum Kýz Teknik ve Meslek Lisesi, müzik konusunda da büyük baþarýlara imza atacak. Ziya Gökalp te okuma bayramý Z iya Gökalp Ýlköðretim Okulu 1/G sýnýfý öðrencileri okuma bayramýnda hünerlerini sergiledi. Sýnýf öðretmenleri Emine Türksal yönetiminde minikler, velilerine keyifli dakikalar yaþattý. Programýn sunumunu miniklerden Yiðit Can Karsak ve Busenaz Kuþ yaparken Yiðit elik, Arda Temel, Ýsmail Yaþýn, Hüseyin Artuç, Yusufcan Baþdak, Arda Bulut, Onur Aysal, Kaan Ateþ, Zeynep Kahraman, Berfin Bolat, Turan Berk Durkaya, Emine Biçer, Arda Öner, Sevgi Sözer, Ýrem Torun, Yiðit Can Karsak ve Busenaz Kuþ yaptýklarý küçük skeçler ve okuduklarý þiirlerle velilerden alkýþ aldý. Okul Müdürü Ýlhami Sarmaþýk, programda yaptýðý konuþmada okulun gelecekteki projelerinden kýsaca bahsederek kitap þenliklerini fuarlara taþýmak istediðini belirtti. Gösteri sonunda veliler, öðretmen Emine Türksal ý tebrik ederek çiçek hediye ettiler. Ziya Gökalp Ýlköðretim Okulu 1/G sýnýfý öðrencileri okuma bayramýnda hünerlerini sergiledi. Öðrenciler Sýnýf öðretmenleri Emine Türksal yönetiminde hünerlerini sergiledi. Anafen den SBS provasý orum Anafen Dershanesi, Seviye Belirleme Sýnavý (SBS) öncesi, öðrencilerinin sýnav kaygýlarýný azaltmak için yýl sonu seri denemeler ve tekrar dersleri yaptý. Dershane, bugün 1 milyon 300 bin öðrencinin gireceði SBS öncesinde öðrencilerinin sýnav heyacýnýný dindirmek için provalar yaptý. Gerçek sýnav niteliðindeki sorularý orum Anafen Dershanesi Seviye Belirleme Sýnavý yaptý. çözerek sýnav baþarýlarýný artýrmak için düzenlenen program hem öðrencileri hem de velileri memmun etti. Veliler, bu uygulamalarýn her yýl Anafen Dershanesi'nin baþarýlarýnda etkili olduðunu söyledi. Prova amaçlý yapýlan deneme sýnavlarýnda öðrenciler ter dökerken, veliler de öðrencilerine SBS sýnavýnda baþarýlý olmalarý için dua ederek heyecan içinde bekledi. Dershane Müdürü Hüseyin etin, uygulamalarýn öðrencilerin üzerindeki heyecaný azalttýðýný, velilerin ise çok olumlu bulduklarýný dile getirdi. etin, bugün SBS ye girecek tüm öðrencilere baþarýlar diledi. Öðrencilerinin sýnav kaygýlarýný azaltmak için yýl sonu seri denemeler ve tekrar dersleri yaptý. Albayrak Ýlkokulu 1/F Sýnýfý öðrencileri tarafýndan düzenlenen 'Okuma Bayramý' dün saat 15:30 da gerçekleþti. Minikler okumanýn sevincini yaþadýlar A lbayrak Ýlkokulu 1/F Sýnýfý öðrencileri tarafýndan düzenlenen 'Okuma Bayramý' dün saat 15:30 da gerçekleþti. Tiyatro Salonu'nda düzenlenen programa Sýnýf Öðretmeni Bekir Býçakçý, okul idarecileri, bazý öðretmenler ve çok sayýda öðrenci velisi katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý'nýn okunmasý ile baþlayan programý öðrenciler hazýrlayýp sundu. Programýn açýþ konuþmasýný yapan Bekir Býçakçý, minik öðrencilerin Okuma Bayramý'ný kutladý. Öðrencilerin yaþadýðý heyecanýnýn mutluluk verici olduðunu anlatan Býçakçý, "1/F sýnýfý öðrencilerini kutluyor ve baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. Öðrencilerimizle gurur duyuyorum. Gelecekte daha baþarýlý olmanýn yolu çok çalýþmaktan geçiyor. dedi. Okuma Þenliði ile ilgili bilgi veren Sýnýf ÖðretmeniBekir Býçakçý, okumayazmanýn anlam ve öneminden bahsetti. Eðitimöðretimin insan hayatýnda büyük yer tuttuðunu vurgulayan Býçakçý, öðrenci velilerine seslenerek çocuklarýnýn eðitimine gereken hassasiyeti göstermeye devam etmelerini istedi. Renkli gösterilerin yer aldýðý programda sahneye çýkan öðrenciler þiirler, skeçler, oyunlar ve piyano dinletisi sundular. Müzik eþliðinde eðlenen öðrenciler, okuma sevincini doyasýya yaþadýlar. doyasýya yaþadýlar. Minik öðrenciler hünerlerini sergiledi. Öðrenci velileri programa yoðun ilgi gösterdi. Öðrencilerin performansý alkýþ topladý. Renkli gösterilerin yer aldýðý programda sahneye çýkan öðrenciler þiirler, skeçler, oyunlar ve piyano dinletisi sundular.

15 CUMARTESÝ 8 HAZÝRAN Meclis halkla iliþkiler binasýnda inceleme AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Koruma Daire Baþkaný Mustafa Þentürk, Koruma Daire baþkan yardýmcýlarý, Basýn Yayýn Halkla Ýliþkiler Baþkaný Ali Özer ve Bilgi Ýþlem Daire Baþkan Yardýmcýsý Tanju Yazganarýkan ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafýndan milletvekilleri için yapýlan yeni Halkla Ýliþkiler binasýnda güvenlik sistemleri ile ilgili incelemelerde bulundu. Meclisi Baþkanlýk AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, binada inceleme yaptý. Divanýnda; milletvekili ofislerinin bulunduðu yeni binaya konulmak istenen kameralar ile ilgili meclis baþkanlýk divanýnca oluþturulan komisyon toplantýsý öncesi güvenlik, bilgi iþlem, basýn yayýn halkla iliþkiler ve diðer ilgili birimlerin temsilcileri ile yerinde inceleme toplantýsý yapýldý. Sonuçlar komisyon toplantýlarýnda ele alýnacak þekilde hazýrlanacak ve komisyon çalýþmalarýný önümüzdeki hafta yaptýktan sonra baþkanlýk divanýna sunacak. ESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve yönetim kurulu üyeleri TSO yu ziyaret etti. 'TSO ve ESOB bir bütündür' T SO Baþkaný etin Baþaranhýncal, TSO ve ESOB'un isimleri farklý olsa da, bir bütünün parçalarý olduðunu söyledi. ESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve yönetim kurulu üyelerinin hayýrlý olsun ziyaretinde konuþan etin Baþaranhýncal, eski dönemde olduðu gibi bundan sonra da ESOB'la ayný verimlilikte çalýþmaya devam edeceklerini dile getirdi. TSO Baþkaný etin Baþaranhýncal ve yönetim kurulu üyelerine tekrar seçilmelerinden dolayý hayýrlý olsun dileklerini aktaran ESOB Baþkaný Yal- çýn Kýlýç, seçim sonuçlarýnýn tüm TSO üyelerine ve orum'a hayýrlý olmasýný dilediklerini aktardý. Kýlýç, "Geçmiþ dönemlerde hiçbir problem yaþamadýðýmýz gibi þimdi de problem yaþayacaðýmýza inanmýyorum,. Esnafýn olduðu projelerde hep beraber olduk, Bundan sonra da hep beraber olacaðýz. Daha önceki gibi yine yan yana olacaðýz. orum'u daha iyiyi getirmek boynumuzun borcu. Bundan sonra da daha büyük iþler yapacaðýmýza inanýyorum. Yeni dönemde baþarýlar diliyorum. ESOB'tan Özbay'a ziyaret Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafýndan milletvekilleri için yapýlan yeni Halkla Ýliþkiler binasýnda güvenlik sistemleri ile ilgili incelemelerde bulunuldu.. Küçük bir tebessüm için elele verdiler H itit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Beyaz orum Þubesi ve orum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi, engelli öðrenciler için eðlence programý düzenledi. Küçük bir tebessüm için elele vererek, dünyalar kadar büyük mutluluklara yelken açan eðlence, coþku ve muhabbetle gerçekleþtirildi. Kale Eðitim Okulu nda düzenlenen programda, kendileri için gönülleri açan üniversiteli aðabeyleri, ablalarý ve Belediye görevlileri ile elele veren öðrenciler, görülmeye deðer güzelliklere imza attýlar. Kinden, nefretten ve her türlü kötülükten arýþmýþ gönülleri ile sevgilerini gözlerindeki gülücüklerle karanlýklara saçýlan ýþýk hüzmelerine döndüren öðrenciler, kendilerine uzatýlan sevgi ellerini boþ çevirmedi. Gangam Style dansý ile baþlayan eðlencede, üniversiteli öðrencilerin, dansý yaþamadýðý söyleyip sahneyi ele alan iki öðrencinin hali, samimiyetin ve içtenliðin göstergesi oldu. ocuklardan gelen istekler doðrultusunda programda horon tepildi ve halay çekildi. Günün Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü etkinliklerini sürdürüyor. kendi günleri olduðunu seyir zevkine Nuran Hakyemez, bilen öðrenciler, istek dönüþürken, program Beyazay Yönetim belirtmekten geri sonunda çocuklara þeker Kurulu'nun tamamý ve durmazken, programda daðýtýldý. Programda Aktif Yaþam Kulübü tüüm istekler yerine orum Belediyesi yönetici ve üyeleri hazýr getirildi. Mutluluk Kadýn Kültür ve Sanat bulundu. kareleri inanýlmaz bir Merkezi Müdüresi Öðrencilerin mezuniyet gururu atih Sultan F Mehmet Ýlkokulu 4/D sýnýfý mezuniyet gecesi düzenledi. Turgut Özal Ýþ Merkezi nde düzenlenen mezuniyet gecesinde, okullarýný bitirmenin gururunu aileleriyle paylaþan öðrenciler, ortaokul öðrenciliðine adým atmanýn da heyecanýný yaþadý. Okul Müdürü Haydar Deveci nin selamlama konuþmasýyla baþlayan gecede, öðrenciler Öðretmenleri Nebahat Erdem in elinden diplomalarýný alýp, cüppe giyerek kep taktý. Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu 4/D sýnýfý mezuniyet gecesi düzenledi. 'Yanlýþlar ceza ile deðil uyarýyla düzeltilmeli' orum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve yönetim kurulu üyeleri orum Defterdarý Ýhsan Özbay'ý ziyaret ederek, görevinde baþarýlar diledi. Hayýrlý olsun dileðinde bulunan Kýlýç, sohbette Defterdarlýk ve esnaf iletiþimine vurgu yaparak, cezai müeyyideden öte, esnafýn eksikliklerinin uyarý ve hatýrlatma ile giderilmesinin daha doðru olacaðýna inandýklarýný dile getirdi. Verginin kutsal olduðuna inandýklarýný, verilen vergilerin yol, su ve okul olarak millete tekrar döndüðünü söyleyen Yalçýn Kýlýç, orum'da vergi bilincinin gurur duyulacak düzeyde olduðunu ifade etti. Defterdar Ýhsan Özbay ise, ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyet dile getirerek, esnafýn toplumun temel direði olduðunu söyledi. Özbay, vergi almak ve vermenin kutsal bir görev olduðunu belirterek, "Her Türk vatandaþý maddi gelirine göre vergi vermektedir. Esnafýmýzdan da gayet memnunuz." diye konuþtu. ESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Defterdar Ýhsan Özbay ý ziyaret etti. SMMMO'ya tebrik ziyareti 'orum'da kara para yok' ESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ýn hayýrlý olsun ziyaretinde konuþan SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, orum'da esnafýmýz dürüstlükle çalýþýyor. orum'da kara para da yok, naylon fatura düzenleyen de yok." dedi. Mesleki konularda karþýlýklý yapýlan sohbette konuþan Yýldýrým, oda çalýþmalarý hakkýnda bilgi vererek, 81 stajerlerinin bulunduðunu, ayrýca 391 üyeye hizmet verdiklerini ifade etti. Yýldýrým, "Bizler sizin için v arýz, sizler bizim için varsýnýz. Sizin dertleriniz bizim dertlerimiz. Sizler güçlü oldukça, bizler de güçlü oluruz. o- rum'da kara para yok, naylon fatura düzenleyen yok. Bizlere karþý herhangi talebiniz olduðunda her zaman yanýnýzdayýz." dedi. Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ziyarette bulunan E- SOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç da konuþmasýnda, muhasebeci ve mali müþavirleri her zaman önemsediklerini, her mesleðin zorluðu olduðu gibi muhasebe ve mali müþavirlik mesleðinin de zor bir meslek olduðunu aktardý. Kýlýç, SMMMO üyelerinin her zaman kendilerine rehberlik yaptýklarýný vurguladýðý konuþmasýnda, Yýldýrým ve yönetimine baþarýlar diledi. ESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, hayýrlý olsun ziyaretlerine SMMMO ile devam etti. Annesini üzdüðüne üzülüp kendini kesti Turgut Özal Ýþ Merkezi nde düzenlenen mezuniyet gecesinde, öðrenciler, ortaokul öðrenciliðine adým atmanýn da heyecanýný yaþadý. S ungurlu'da annesini üzdüðü için bunalýma giren H.Z. (36), ken- dine zarar vererek annesini daha çok üzdü. Annesini üzdükten sonra, aldýðý alkolün etkisi ile, annesini üzmenin aðýrlýðýna dayanama- yan H.Z., girdiði bunalýmýn sonunda kendine zarar verdi. Apar topar has-

16 16 CUMARTESÝ 8 HAZÝRAN 2013 YEDAÞ dan enerji iyileþtirme projesi ýrsalda enerji iyileþ- projelerine Ktirmesi Ayvacýk Ziraat Odasý ile adým atan YEDAÞ, Bafra'nýn enerji fotoðrafýný çekti. Genel Müdür Türkoðlu, Kaliteli ve kesintisiz enerji hizmeti alýn- ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 10 HAZÝRAN T.C. orum 4. Ýcra 19 KS 112 plakalý, 1996 model, Fiat marka, kahverengi aracýn satýþý iþi Yer: Kaynar Yedieminli Otoparký / epni Mahallesi Ýskilip 5. Sokak No: 63/Aorum Saat: 10:00-10:05 T.C. orum 4. Ýcra 19 ES 670 plakalý, 2011 model, Peugeot marka, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Saat: 10:25-10:30 11 HAZÝRAN T.C. orum 3. Ýcra orum ili, merkez ilçe, 2481 ada no, 289 parsel no, 24 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Saat: 14:00-14:10 orum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü orum merkez Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi onarým inþaatý yapým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: orum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü orum Bayat ilçesi Eskialibey Beldesi Ýlkokulu onarým inþaatý yapým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: HAZÝRAN orum Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü orum Valilik binasý 3. katýnda bulunan bürolarýn onarým yapým iþi. Yer: orum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: HAZÝRAN orum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Personel taþýma hizmeti alýmý iþi. Yer: orum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km orum Saat: orum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü orum Osmancýk Ýlçesi Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi Onarýmý yapým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi konferans salonu Saat: HAZÝRAN Hitit Üniversite eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý ikinci 6 aylýk 45 kalem taze sebzemeyve alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saat: HAZÝRAN T.C. orum 3. Ýcra orum il, merkez ilçe, Tepecik Mahallesi, Milönü mevkii, cilt 41, sayfa 3971, ada 950, parsel 9 da baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Saat: 14:00-14:10 orum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü orum Mecitözü ilçesi Ýmam Hatip Ortaokulu onarým yapým iþi. Yer: orum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: orum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü orum ili ilköðretim okullarý kýrtasiye malzemesi alýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 167 Saat: HAZÝRAN orum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Ofis temizlik, odacýlýk ve çay ocaðý iþletmeciliði hizmet alýmý iþi. Yer: Ankara Yolu 9. km orum Saat: HAZÝRAN T.C. orum 4. Ýcra 19 FL140 plakalý, 2011 model Volkswagen marka, beyaz renkte aracýn satýþý iþi Yer: Kültür Yedieminli Otoparký orum Saat: HAZÝRAN orum Belediye Baþkanlýðý Ulucamii abdesthane ve wc binasý yapým iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: HAZÝRAN T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum ili, Ýskilip ilçesi, 940 ada no, 4 parsel no, Bahabey Mahallesi ndeki arazinin satýþý iþi ,40 Yer: Ýskilip Belediye Mezat Salonu Saat: HAZÝRAN T.C. orum 4. Ýcra 34 ED 3555 plakalý, 2006 model, BMW marka X5 3.0 dizel tipli, siyah renkli aracýn satýþý iþi Yer: Baþak Yedieminli Otoparký (Ankara Yolu Sima Otomotiv yaný) Saat: T.C. orum 4. Ýcra 19 FG 767 plakalý, 1990 model, Renault marka, krem renkli aracýn satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Saat: T.C. orum 4. Ýcra 55 BT 001 plakalý, 2005 model, BMW marka, siyah renkli aracýn satýþý iþi Yer: Baþak Yedieminli Otoparký (Ýnönü Cad. Ankara Yolu üzeri, Sima Otomotiv yaný) Saat: HAZÝRAN T.C. 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum ili Gülabibey Mahallesinde 3687 ada no, 9 parsel no da kayýtlý 396,96 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,40 Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: TEMMUZ T.C. orum 3. Ýcra 1. Taþýnýr: 19 TR 591 plakalý, 2010 model, Ford marka otomobilin satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Saat: Taþýnýr: 19 TU 213 plakalý, 2012 model, Citroen marka kamyonetin satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Saat: TEMMUZ T.C. orum 4. Ýcra orum il merkez ilçe, 3527 ada no, 5 parsel no, Gülabibey Mahallesi, halihazýrda tamam olan dairenin satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Saat: 10:40-10:50 T.C. orum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum ili Gülabibey Mahallesinde 2676 ada no, 6 parsel no da kayýtlý, 422,41 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: orum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: TEMMUZ T.C. orum 2. Ýcra 19 AE 762 plakalý, 2008 model, Volkswagen marka, Transporter TDI tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: TEMMUZ T.C. orum 3. Ýcra 19 KK 757 plakalý, 2011 model KÝAmarka aracýn satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Saat: TEMMUZ T.C. orum 4. Ýcra orum il, merkez ilçe, 1728 ada no, 18 parsel no, Bahçelievler Mahallesi, 7 katlý binanýn 2. katýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: TEMMUZ T.C. orum 3. Ýcra orum il merkez ilçe, - ada no, 421 parsel no, Öz Mahalle / Mevkii, Elmalý köyünde taþýnmazýn satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Saat: TEMMUZ T.C. orum 3. Ýcra 1. Taþýnmaz: orum merkez ilçe, 3431 ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahalle/Mevkii, 7 baðýmsýz bölüm niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Saat: Taþýnmaz: orum merkez ilçe, l165 ada no, 21 parsel no, Yavruturna Mahalle/Mevkii, 14 baðýmsýz bölüm, büro olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Saat: Taþýnmaz: orum merkez ilçe, 1826 ada no, 8 parsel no, Karakeçili Mahalle/Mevkii, 15 baðýmsýz bölümdeki mesken niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Saat: AÐUSTOS T.C. orum 4. Ýcra orum il, merkez ilçe, 21 parsel no, Kadýkýrý köyü mahalle/mevkii, ,00 m2 lik alan üzerinde yumurta üretimtesisi olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi ,50 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. orum 2. Ýcra 1. Taþýnmaz: orum il, merkez ilçe, 3060 ada no, 7 parsel no, Ayarýk Mahalle 5 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Taþýnmaz: orum ili, merkez ilçe, 306 ada, 7 parsel no, Ayarýk Mahalle 4 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EYLÜL T.C. orum 2. Ýcra orum il, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesinde 561 ada no, 6 parselde, 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 mak isteniyor ise kaliteli ve kesintisiz tahsilat yapmak zorundayýz. dedi Samsun, orum, Ordu, Amasya ve Sinop illerinde tüm tüketicilere kaliteli ve kesintisiz hizmet ve elektrik enerjisi sunmayý amaç edinen YEDAÞ, sorumluluk alanýndaki beþ ili adeta þantiyeye çevirerek, EPDK onaylý ve programlý yatýrýmlarýný hýzla yürütürken, kýrsaldaki enerji iyileþtirmesi projelerinin ikinci toplantýsýný Bafra'da yaptý. Daha önce Ayvacýk Ziraat Odasý'nýn organizesinde 28 muhtar ile bir araya gelen YE- DAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, Bafra daki toplantýyý da Bafra Belediye Baþkaný Zihni Þahin, Bafra Ziraat Odasý Baþkaný Sait Karagöl ve ilçe ve çevre beldelerdeki köy ve mahalle muhtarlarýyla yaptý. Bafra nýn adeta enerji fotoðrafýný raporlar ve istatistik bilgilerle masaya yatýran Genel Müdür Türkoðlu, kentte kesintisiz ve kaliteli enerjiden yararlanan tüm müþteriler gibi kýrsaldaki vatandaþýn da yararlanmasý için bu toplantýlarý düzenlediklerini belirterek, þebeke yapýsý 1986 yýllarýna dayanan ve çoðu þebekeyi de köy sahiplerinin kendi imkanlarýyla yaptýrdýðýndan, o nedenle de sýk sýk arýzalarýn yaþandýðýný öne sürdü. Köy ve mahalle muhtarlarýyla bir araya gelen Türkoðlu, Bafra Belediye Baþkaný Zihni Þahin, Bafra Ziraat Odasý Baþkaný Sait Karagöl ün de katýlýmýyla, þir- Odasý ile adým atan YEDAÞ, Bafra'nýn enerji fotoðrafýný çekti. Bafra için proje baþlattýklarýný belirten Genel Müdür Türkoðlu, "Bafra'yý önceliklerimiz arasýna almamýzda iki neden var. Bafra'nýn þebeke alt yapýsý 1986'lý yýllara dayanýyor. Oldukça eskimiþ ve yýpranmýþ bir durumda. Bafra'nýn elektrik daðýtým þebekesinin yüzde 65'nin tarýmsal amaçlý kullanýlýyor. Bu çok önemli bir yüzde ancak bu yüzde ile tahsilat arasýnda büyük orantýsýzlýk bulunuyor. Bafra'ya özel rehabilitasyon çalýþmalarýna baþladýk. Kaliteli ve kesintisiz enerji için kendi imkanlarýnýzla yaptýrdýðýnýz þebekeleriniz dahil, bu projeye içinde yer alacak. Önümüzdeki hafta boyunca taleplerinizi alacaðýz" dedi. Bafra nýn fotoðrafýný çektik Bafra nýn fotoðrafýný çektiklerini ve þebeke- Türkoðlu na yi gördüklerinde bu bölgenin iyileþtirmede bir adým daha önde olmasý adýmlarýn ketlerinin yatýrým programý ve bölgenin þebeke sorunlarýný anlattý. Muhtarýn sýkýntýlarýný dinleyerek karþýlýklý istiþare yapan Nurettin Türkoðlu, özüm için buradayýz. Kýrsaldaki buluþmalarýmýz, diðer ilçelerde de devam edecek. Ýlk duraðýmýz Ayvacýk Ziraat Odasý nýn organizesinde 28 muhtarla gerçekleþtirildi. Þimdi Bafra dayýz. Her bölgeye kendi yapýsýna göre çözüm üreteceðiz. Ama sizlerin desteðini bekliyoruz. dedi. Tüm talepleri alýyoruz Tarýmsal sulamanýn yoðun olduðu Bafra ilçesinde þebekenin oldukça yýpranmýþ halde olduðunu söyleyen YEDAÞ Genel Müdürü Türkoðlu, bölgede eksikliklerin fotoðraflandýðýný, bu toplantýnýn amacýnýn yatýrým sözü vermek olmadýðýný sorunlarýn çözümü için bir araya geldiklerini söyledi. Bu doðrultuda Kýrsalda enerji iyileþtirmesi projelerine Ayvacýk Ziraat gerektiðine inandýklarýný belirten Türkoðlu, þöyle konuþtu, Birinci öncelik þebeke de hem fikiriz. Ýkinci neden ise, bu bölgede kaliteli ve kesintisiz enerji hizmeti alýnmak isteniyor ise, kaliteli ve kesintisiz tahsilat yapmak zorundayýz. Sizlerde bunu bize doðru zamanda yapmalýsýnýz. Geçen yýlda da Kasým ayýna söz verildiði halde hala Bafra bölgesinde 3,5 milyon TL'lik bir alacaðýmýz var. Sürekli büyüyen, tahsilat oraný yüksek ilçelere öncelik veriyoruz. Bafra ve çevredeki beldelerin köy muhtarlarýndan bizlere yardýmcý olmalarýný istiyoruz. Bafra Belediye Baþkaný Zihni Þahin ve Bafra Ziraat Odasý Baþkaný Sait Karagöl ise, YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin teþekkür ederek, tarýmsal sulamada yaþanan sýkýntýlarýn iyileþtirmesi konusunda atýlmasýnýn Bafra için önemli oldu-

17 CUMARTESÝ 8 HAZÝRAN Ülke olarak hepimizi derinden duðu yerde kalmak yerine, doyduðu sarsan son yýllarýn en acý doðal afetini Marmara depremiyle yaþadýk.he- olduðu apartman yýkýlmamýþ ancak ha- yere gitmek zorunda kalmýþtý. Görevli nüz bunun yarasýný saramadan, 12 sarlýydý. Apartman görevlisi olmasý nedeniyle apartmaný beklemek ve gerek- Kasým depremiyle bir kez daha yýkýldýk.yediden yetmiþe, afetler üzerine tiðinde içine girip çýkmak zorundaydý. çok yorumlar yaptýk. Ve derinden Büyük depremden bir hafta sonra, içerdeyken 5 küsur þiddetinde artçý dep- ahh çektik, keþkeler dedik. Bu keþkeleri üst üste toplayabilseydik, rem meydana gelmiþ ve 5 kiþi hayatýný belki de boyumuzu aþardý. Ama nafile gidenler gitti bir kere. Zira genç Milli Eðitim Müdürlüðü Osmancýk Ýlçemizin Seki köyünden Mahir ODABAÞI kaybetmiþti. Bunlardan bir tanesi de Sivil Savunma Uzmaný - ihtiyar - çocuk demeden 20 bin civarýnda insanýmýzý, belki bir kýsmýnýn kalanýnca panikle dýþarý kaçmaya ça- Rüstem Dikici idi. Ýçeride depreme ya- mezar taþýna ismini bile yazamadan lýþtý.ancak kaçarken çatlak olan kömürlüðün duvarýnýn zarar verebileceðini hesap et- topraðýn kara baðrýna veriverdik Gündüzler yetersiz kalýp; havalarýn sýcak olmasý nedeniyle cesetlerin kokmamasý için, gece karanlýðýnda ýþýlmesin diye yýllarca kalorifer kazanýna attýðý kömedi ve o duvar üzerine yýkýlýverdi. Ýnsanlar üþüdaklarýn, el lambalarýnýn, kamera ýþýklarýnýn, araba mürlerin arasýnda bu sefer dediði þekilde, kýrkýna farlarýnýn. aydýnlýðýnda uðurlamak zorunda kaldýk. Geride kalan gözü yaþlý ailelerin maddi an- Savaþlar için söylenmiþ bir söz var 'savaþlar- giremeden 39 yaþýnda hayata veda etti. lamda acýlarýný hafifletebilmek adýna ülke olarak da savaþanlardan çok kaçanlar ölür ' diye. Depremlerde aynen buna benziyor.yani deprem olur- seferber olmaya çalýþtýk. Ýki ekmeðimiz varsa, birini deðil, ikisini vermeye niyet ettik. Deprem bölgelerinde hayat normale dönerken son bir defa; nikle rast gele kaçanlar daha çok zarar görüyor. Bu ken binalarda bilinçli olarak kalanlardan çok, pa- ben gidiyorum / bir diyeceðin var mý çocuk? / Yiyeceðin, içeceðin, giyeceðin var mý çocuk? Diye neresi güvenli, neresi daha güvensiz tanýmak çok nedenle afetlerden önce, bulunduðumuz binalarýn sorduk Ancak; çocuðunu, annesini, babasýný, önemli. ünkü, 7 þiddetindeki ilk büyük depremde yýkýlmayan bir bina, 4 þiddetindeki artçý bir kardeþini, sevdiklerini kaybeden afetzedelerin göz yaþlarýný dindiremedik. ünkü iþ bu noktaya depremde rahatlýkla yýkýlabilir. Özellikle kriþ / kolon baðlantýlarýnda çatlaklar oluþmuþsa daha has- gelince, kelimler boðazýmýza düðümlendi Cümleleri kurmakta zorlandýk vesselam sas olmak gerekir. Bununda en basit yolu, sivil savunma tedbirlerine gereken önemin verilmesi. Efendim, bu baðlamda Marmara depreminde kaybettiðimiz teyzemin damadý Rüstem Dikici'nin Afetler olduktan sonra yaptýðýmýz masrafýn, belki hayat hikayesini sizlerle paylaþmak istiyorum. daha az kýsmýnýn afetler yaþanmadan önce yapýlmasý ve devlet denetimin yanýnda, toplumsal de- Baþka Rüstem'ler ölmesin, geride çocuklar öksüz, yetim kalmasýn diye netim. Ayrýca; bu noktada sivil savunma personelinin ve diðer görevlilerinin uyarýlarýnýn ciddiye 'Yapacaðýnýz dualara dikkat ediniz, belki kabul olacaðý tutabilir' der bir düþünür. Gerçekten alýnmasý. öylemi yoksa? Bazý insanlar vardýr yanýnýza geldiðinde; ne kadar canýnýz sýkkýn, moraliniz bozuk týrlarým. Fakat tatbikat yaptýrýrsan hiç unutmam ve 'Söylersen unuturum, gösterirsen yarýsýný ha- olsa da muziplik yapmayý, sizleri güldürmeyi, rahatlatmayý becerir. Doðrusu herkesi aðzýna bakýtýr. rým' hesabý toplumda bilinçli temel afet kültürü- gerektiðinde afetlerde aynen uygulamaya çalýþý- Belki de; Bakma böyle mutlu göründüðüme / Yaþýyorum iþte rolüm icabý / Bir mutlu tebessüm koyorum ki; olasý afetlerde zararlar en aza inecek. nün ciddi olarak oluþmasý. Bu saðlanýrsa, ümit ediyup yüzüme / Taþýyorum iþte rolüm icabý der Belki de, afiyette atlatýlabilecek, çocuklar öksüz, içinden. Bu da bir kabiliyettir. Dünya vefasýz bir yetim kalmayacak. Anneler, babalar gözyaþlarýna diyardýr taný /Bir araya getirmez iki yakaný / Ram boðulmayacak. Ayný zamanda devlete maddi ve olmadan önce düþünerek bak / Dünün ihtiþamý bir manevi anlamda bu kadar yük binmeyecek. Ayrýca; yazýlý kurallarýn yanýnda, yazýlý olmayan sos- avuç toprak, misali. 17 Aðustos Marmara depremi artçýsýnda hayatýný kaybeden bu merhum Rüstem yal kurallarýnda dikkate alýnmasý önemlidir. Yani kardeþimizde böyle biriydi. Konuþmalarýnda sýk insan bile bile bir hata yaparsa ve bu hatadan dolayý baþka insanlar zarar görürse, bu toplum beni sýk 'ALLAH BANA39 YAÞINI, 40 DEDÝRTTÝR- MESÝN!' tabirini kullanýrdý. Belki þaka olarak kullanýyordu veya biz öyle düþünüyorduk ama akýbet affetmez, dýþlar veya bunlarýn arasýna giremem diye düþünebilmeli. Bunun en bariz örneði Japonya'dýr. 39 yaþýnda hayata veda etti. Ýzmit'te kapýcý olarak görev yapýyordu. 7.4 *Merhum Osmancýk-seki köyünden olup, þiddetindeki büyük depremde Osmancýk'ta olduðu olay Marmara depreminde yaþanmýþtýr. için kurtulmuþ ve depremin hemen akabinde doð- orum Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yasasý na hazýr mý 2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sýnýfta yer alan iþyerlerinde çalýþacaklar, yapacaklarý iþe uygun olduklarýný belirten saðlýk raporu olmadan iþe baþlatýlamayacak. Saðlýk raporlarý nereden, nasýl alýnacak? ÝSG Yasasý kapsamýnda alýnmasý gereken saðlýk raporlarý, iþyeri saðlýk ve güvenlik biriminde veya hizmet alýnan ortak saðlýk ve güvenlik biriminde görevli olan iþyeri hekiminden alýnacak. Raporlara itirazlar Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan belirlenen hakem hastanelere yapýlacak, verilen kararlara itiraz edilemeyecek. Saðlýk gözetiminden doðan maliyet ve bu gözetimden kaynaklý her türlü ek maliyet iþverence karþýlanacak, çalýþana yansýtýlamayacak. Saðlýk muayenesi yaptýrýlan çalýþanýn özel hayatý ve itibarýnýn korunmasý açýsýndan saðlýk bilgileri gizli tutulacak. alýþanlarýn saðlýk gözetimini yaptýrmayan veya saðlýk raporu aldýrmayan iþveren hakkýnda, her bir çalýþan için 1000 TL idari para cezasý uygulanacak. ÝÞ KAZASI BÝLDÝRÝMÝ Yeni Yasa iþyerinde meydana gelen kaza olayýný veya meslek hastalýðýný SGK'ya bildirmeyen iþverene 2000 lira para cezasý öngörüyor. Ayrýca saðlýk kuruluþlarýnýn da iþ kazasý sonucu kendilerine müracaat eden kiþileri SGK'ya bildirmeleri gerekiyor. Bu bildirimin yapýlmamasý halinde de yine 2000 lira para cezasý uygulanacak. Ýdari para cezalarýna iliþkin tutanak ve raporlar alýþma ve Ýþ Kurumu (ÝK) il müdürlüklerine iletilecek. ÝK müdürü, söz konusu tutanak ve raporlara istinaden uygulanan idari para cezasýný ilgiliye teblið edecek. Verilen idari para cezalarý tebliðinden itibaren otuz gün içinde ödenecek. Yasada belirtilen ihlalleri yapan ister özel sektör olsun ister kamu sektörü olsun tamamýna idari para cezasý uygulanacak. Hatta tüzel kiþiliði bulunmayan kamu kurum ve kuruluþlarý hakkýnda da idari para cezasý uygulanabilecek. ÝSG yasasý Bir iþyerinde hayati tehlike oluþturan bir durum tespit edilirse iþin durdurulmasý yaptýrýmýný öngörüyor. Ýþyerindeki bina ve eklentilerde, çalýþma yöntem ve þekillerinde veya iþ ekipmanlarýnda çalýþanlar için hayati tehlike oluþturan bir husus tespit edildiðinde; bu tehlike giderilinceye kadar, iþyerinin bir bölümünde veya tamamýnda iþ durdurulacak. Ayrýca çok tehlikeli sýnýfta yer alan maden, metal ve yapý iþleri ile tehlikeli kimyasallarla çalýþýlan iþlerin yapýldýðý veya büyük endüstriyel kazalarýn olabileceði iþyerlerinde, risk deðerlendirmesi yapýlmamýþ olmasý durumunda iþ durdurulacak. Ýþ durdurulsa da ücret ödenecek! Ýþveren, altý iþ günü içinde yetkili iþ mahkemesinde iþin durdurulmasý kararýna itiraz edebilecek. Ayrýca iþverenin iþin durdurulmasýný gerektiren hususlarýn giderildiðini Bakanlýða yazýlý olarak bildirmesi hâlinde, en geç yedi gün içinde iþyerinde inceleme yapýlarak iþverenin talebi sonuçlandýrýlacak. Ýþveren, iþin durdurulmasý sebebiyle iþsiz kalan çalýþanlara ücretlerini ödemekle veya ücretlerinde bir düþüklük olmamak üzere meslek veya durumlarýna göre baþka bir iþ vermekle yükümlü. KÜÜK ÝÞYERLERÝNE DEVLET DESTEÐÝ Bir iþçinin bile çalýþtýðý iþyerlerinin Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yasasý kapsamýna girdiðini ifade ettik. Peki, kendi yaðýyla kavrulmaya çalýþan mahalle bakkalý, kasabý, manavý bir de iþyeri hekimi Dr. Sevda Tanrýverdi Kýlýç ÝÞGÜSA Ortak Saðlýk Güvenlik Birimi Yönetim Kurulu Baþkaný ve iþ güvenliði uzmanýna parayý nereden bulacak? Ýþte bu aþamada devlet desteði devreye giriyor. alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, 10'dan az çalýþaný bulunan çok tehlikeli ve tehlikeli sýnýfta yer alan iþyerlerine destek verecek ancak desteðin þekli ne ait düzenleme henüz yapýlmadý. Bakanlar Kurulu, 10 kiþiden az çalýþaný bulunan az tehlikeli sýnýfta yer alan iþyerlerinin de bu destekten faydalanmasýna karar verebilecek. ÝÞVERENÝN BÝRAN ÖNCE TAMAMLAMASI GEREKEN ÝÞLER ÝÞYERÝNÝZDE ALIÞAN ÝÞÝ SAYISI 50 DEN AZ ÝSE RÝSK DEÐERLENDÝRMESÝ YAPIN/YAPTIRIN: Yasa, bütün iþyerleri için risk deðerlendirmesi yapýlmasýný þart koþuyor. Ayrýca bu konuda kademeli bir yürürlük tarihi verilmemiþ. 30 Aralýk 2012 itibariyle her iþyerinde risk deðerlendirmesi yapýlmasý gerekiyor. Risk deðerlendirmesi kapsamýnda iþyerinizde bulunan muhtemel tehlike ve riskleri analiz etmeniz ve bunu bir rapora baðlamanýz gerekiyor. Bu arada 10 kiþiden az çalýþaný olup da az tehlikeli sýnýfta yer alan iþyerlerinde, risk deðerlendirmesini iþveren kendisi yapabilir. Risk deðerlendirmesi yapmayan iþveren hakkýnda 3000 lira para cezasý uygulanacak. Ayrýca deðerlendirmenin yapýlmadýðý her ay için 4500 lira ceza kesilecek. ACÝL DURUM PLANI YAPIN: 30 Aralýk 2012 itibariyle yine istisnasýz bütün iþyerlerinde acil durum, yangýnla mücadele ve ilk yardým planlarýnýn yapýlmasý gerekiyor. Bu yükümlülüðün ihlali durumunda 1000 lira ceza uygulanacak. ÝÞ SAÐLIÐI GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝMLERÝNÝ YAPIN: Ýþverenlerin iþyerindeki saðlýk ve güvenlik riskleriyle ilgili çalýþanlarý bilgilendirmeleri gerekiyor. Gerekli bilgilendirmeyi yaptýktan sonra, bilgilendirmenin tarihi, kapsamý ve konusunu içerir bir tutanak düzenlenerek, çalýþanlara imzalatýldýktan sonra personel özlük dosyalarýnda muhafaza edilmesi gerekiyor. ÝÞÝLERÝN SAÐLIK GÖZETÝMÝNÝ YAPTIRIN: Her bir iþçiniz için iþyeri saðlýk ve güvenlik biriminde veya hizmet alýnan ortak saðlýk ve güvenlik biriminde görevli olan iþyeri hekiminden alýnacak saðlýk raporlarýný personel özlük dosyasýnda muhafaza edin. ÝÞYERÝNÝZDE ALIÞAN SAYISI 50 DEN FAZLA ÝSE ÝÞ- YERÝ HEKÝMÝ VE ÝÞGÜVENLÝÐÝ UZMANI ÝSDÝHDAM ET- MELÝ VEYA ORTAK SAÐLIK GÜVENLÝK BÝRÝMÝNDEN HÝZMET ALMALISINIZ: ÝSG Yasasý, iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda iþverenlere sorumluluklar yüklerken iki yöntem sunuyor; iþverenler ya kendi bünyelerinde çalýþan doktor ve iþ güvenliði uzmanlarýyla sorumluluklarýný yerine getirecekleri gibi dýþarýdan hizmet alabileceklerdir. Dýþarýdan hizmet alýmýný Bakanlýk tarafýndan yetkilendirilmiþ ortak saðlýk ve güvenlik birimlerinden yapabileceklerdir. Ýþveren mümkün olduðunca kurumsal ve iþ saðlýðý güvenliði yükümlülüklerini ciddiye alan þirketleri tercih ederek yükümlülüklerini kolaylaþtýrabileceklerdir yýlýnda alýþma Bakanlýðý'ndan ortak saðlýk birimi olarak yetkilendirme istediðimizde tüm Türkiye'de bu þekilde yetkilendirilmiþ firma sayýsý bir elin parmaklarý kadardý. Yasal düzenlemeler bizim öngördüðümüz gibi iþyeri saðlýk hizmetlerinin ortak saðlýk ve güvenlik birimleri tarafýndan yapýlmasý biçiminde þekillendi. Öngörümüzün haklý gururunu taþýyoruz. Yýllarýn oluþturduðu tecrübemizi baþta orum olmakla beraber sýnýr illerde hizmete dönüþtürmeye tüm ekibimizle gayret gösteriyoruz. (Son) Enaniyet (Benlik) ve kibir Ahmet DOÐAN Þeytan; hizmetçi kýlýðýna girmiþ ve yirmi sene boyunca Cüneyd-i Baðdadî Hazretlerinin yanýna gidip gelmiþti. Bir türlü gönlüne vesvese vermeye, ona istediklerini yaptýrmaya muvaffak olamamýþtý. Birgün: - Ey Üstad! Yoksa siz benim kim olduðumu biliyor musunuz? dedi. Hazreti Cüneyd: - Sen lanetli Ýblissin. Ýlk geldiðin andan beri seni tanýyorum, buyurdu. Þeytan: - Ey Sultan-ül Muhakkikin! Sizin kadar yüksek dereceye ulaþan baþka bir büyük zat tanýmýyorum. Yirmi senedir size hiçbir isteðimi yaptýrmaya muvaffak olamadým, dedi. - Defol melun! Þimdi de beni kendini beðenme hastalýðýna düþürerek mahvetmek mi istiyorsun! Yirmi senede yapamadýðýný yirmi saniyede mi yapacaksýn? Yýkýl karþýmdan! diye baðýrdý. Ýnsanýn en zayýf damarý "Sensin!" denilerek, koltuðunun altýna girmektir. Yaptýðý güzellik ve iyilikleri, faziletleri Allahtan deðil kendisinden bilmektir. Nice cahil, günahkar, kendisini alim ve faziletli zannederek bu þekilde Ýslama zarar vermiþ, verdirilmiþtir. Günümüzün de en tehlikeli hastalýklarýndan da birisi de benlik ve kibirdir. Enaniyetini aþamayan insan kendisini vazgeçilmez görür, hem insanlar katýnda hem de Hak katýnda hüsrana uðrar. Mütevazi insan ise hem halkýn yanýnda hem de Hakkýn yanýnda kendisi sürekli hatýrlanýr, ikram ve hürmet görür. Zirveler en tehlikeli yerlerdir. Ýnsanlar sizi, ilminizden, zenginliðinizden veya makamýnýzdan dolayý sizi yükseklere, zirvelere çýkarabilir. Fakat siz unutmayýn ki "sizi göklere çýkartsalarda yer daha emindir. Gökten düþen parçalanýr ama yerde yürüyene düþsede bir þey olmaz ()" Ýstanbul Taksim Gezi Parkýnda birkaç aðacýn sökülerek yer deðiþtirmesine karþý düzenlenen eylemler, zamanla kontrolden çýkarak ortak hedefi sýrf AK Parti ve sergilediði politika karþýtlýðý olan kesimi bir araya getirdi. Olaylarýn baþlangýcýnda aðaçlarýn kesilmesini protesto eden gruba karþý polisin sergilediði tavýr ve orantýsýz müdahale eleþtirilmiþ ve Bülent Arýnç söz konusu eylemcilerden özür dilemiþtir. Ancak; olayýn sadece birkaç aðaç meselesi olmadýðý eylemin organizasyon yapýsý ve eylemcilerin sergilediði anarþist tutum ve saldýrganlýðýndan anlaþýlmaktadýr. Eylemleri düzenleyen baþta CHP, TGB, Ýþ Partisi, ADD, Halk Evleri, DHKPC gibi Sol, Kemalist ve Ulusalcý yapýlarýn amacý R.Tayyip Erdoðan'ýn kiþisel tavrý ve tutumu gibi ifade edilse de, özünde AK Partinin son dönemde sergilediði Ýslami deðer ve sembolleri içeren politikalarýdýr. Baþörtüsünün kamuoyunda daha fazla görünür olmasýndan, Ýmam Hatip okullarýnýn aktif hale gelmesinden ve Ak Parti'nin dýþ politikasý ve Orta Doðu özelinde Suriye'deki duruþundan rahatsýz olmuþlardýr. Bu sebeplere ek olarak kürtaj ve içki düzenlemesi, amlýca ve Taksim'e cami yapýlmasý projeleri, Kürt sorunun çözümü ve Baþkanlýk sistemi de bu kesimleri oldukça rahatsýz etmiþtir. Sol, Kemalist ve Ulusalcý kesiminin Ýslam'a olan rahatsýzlýðý bilinen bir gerçek, ancak; kendilerini muhafazakâr ve AK Parti'ye yakýn hisseden kesimlerde bu durumdan vazife çýkararak R.Tayyip Erdoðan'a had bildirmeyi ihmal etmemiþlerdir. Elbette kimse eleþtirilmez deðildir. Her kesim eleþtirebilir, ancak; eleþtirirken adil olmak gerek. Ak Parti ve Erdoðan'ý diktatörlükle suçlayanlar, 80 yýldýr Cumhuriyet kurucu iradesini halka Kemalizm, Laiklik ve seküler bir hayat dayattýðýný niçin dile getirmezler? Gezi Parký Murat Ýslam mail.com Ak Parti'yi ABD uþaklýðý ve kapitalist politikalarý yüzenden eleþtirenler, ayný zamanda eylemler süresince ABD ve Batýlý ülkelerin ve küresel þirketlerin desteðini aldýklarýný neden görmezler? TÜSÝAD gibi STK görünümlü yapýlar ve þirketleri reklamlarýný keserek Türkiye ekonomisine darbe vurmak için fýrsatý kollarken, iþ, emek, özgürlük ve adalet tellallýðý yapan sendikalar neye alet olduklarýný neden sorgulamazlar? 28 Þubat'ýn 2013 versiyonunu hayata geçirmeye çalýþan bu eylemler özünde özgürlük, adalet ve çevre talepleri ile deðil, Kemalist, Ulusalcý ve seküler bir iktidarýn özlemini ve askeri darbe taleplerini dile getirmiþlerdir. Bu taleplere de en önemli destek elbette ki Silivri'de ki Erkenokon, Balyoz sanýklarýndan ve Esed baþta olmak üzere küresel aktörlerden gelmiþtir. Ayrýca; Hüsamettin Cindoruk, Kemal Alemdaroðlu ve Zekeriya Beyaz gibi 28 Þubat'ýn baþ aktörleri tekrar meydana inerek darbe özlemini dile getirmiþlerdir. Ayný zamanda Ak Partinin son dönemde sergilediði dýþ politika ABD, Rusya, Ýsrail ve AB ülkelerini tedirgin etmiþtir. Tunus, Libya, Mýsýr yaþanan halk ayaklanmasý ve iþbirlikçi diktatörlerin birer birer devrilmesi ve model olarak Türkiye'yi örnek almalarý Batý'yý rahatsýz etmiþtir. Tayyip Erdoðan'ýn Suriye konusunda gösterdiði duyarlýlýk maalesef kendi çevresi tarafýndan bile anlaþýlamamýþtýr. Ancak; tüm siyasi kariyerini sona erdirme pahasýna masum insanlarýn ölümünü boþ gözlerler seyretmeyeceðini ifade eden Baþbakaný en iyi anlayansa Batý, Ýsrail ve ABD olmuþtur. Ýngiltere, Fransa ve diðer batýlý ülkeler ekranlardan yaþananlarý canlý yayýnda aktarmýþlar ve eylemleri Türk Baharý olarak tanýmlamýþlardýr. Neticede ciddi ve sýkýntýlý bir süreç den geçmekteyiz. Burada yaþananlarý ve taraflarý iyi algýlamamýz gerek. Ve Kimin nerede durduðunu ve neyi hedeflediðini bilmemiz gerek. Ýyi niyetli talepleri dile getirelim derken, dolduruþa gelerek, Türkiye'nin karanlýk günlere tekrar dönmesini izin vermemeliyiz Güzel çalýþmalar Ýþ, etkinlik, eser. Hepsi çalýþmanýn ürünü faaliyetler. Her alanda ilerlemek için, geliþmek için, kalkýnmak için düzenli çalýþmanýn gerekliliði bilinen bir gerçek. Bu düþünceyi uygulamaya koymak hepimizin faydasýna, hatta gelecek kuþaklarýn bile. Þu halde her gün en az bir adýmlýk ilerleyiþ geliþimin temel ilkesi. * Cuma günü elime, orum ile ilgili nitelikli bir eser geçti. Hemen okumaya, incelemeye baþladým. orum Ýli ve Kýrsalýndaki Kadýnlarýn Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapýlarý (Yolculuk yayýnlarý,ýstanbul,2013) adýný taþýyor kitap.133 sayfadan oluþuyor eser. Bilimsel bir yayýn. Eserin ilk sayfasýnda eser hakkýnda þu açýklama var: "Bu araþtýrma, orum ili Dodurga Kaymakamlýðý ile orum Aile Ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü ortaklýðýnda hazýrlanan proje kapsamýnda orum Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü'nce Metropol Stratejik ve Sosyal Araþtýrmalar Merkezi'ne yaptýrýlmýþtýr." DEÐÝNMELER Þahin ERTÜRK Kitap kapsamlý bir araþtýrma özelliði taþýyor. Bilim insanlarýnýn yaptýðý bu çalýþma sistematik bir kaynak. Konular alt bölümlere ayrýlmýþ.bu bölümler hem tablolar halinde sunulmuþ, hem de tablolarla ilgili özetleyici deðerlendirmeler okura sunulmuþ. Söz konusu alandaki kadýnlarýn sosyo-kültürel ve ekonomik durumlarý ayrýntýlý bir biçimde anlaþýlýr veriler þeklinde esere aktarýlmýþ. Eseri inceledikçe, sosyal yapýmýzýn bir çok özelliðini daha yakýndan tanýma imkaný buldum. Önemli bir kitap. Emeði geçenleri kutlarým. * "11. Uluslararasý Dil ve Kültür Festivali" orum ÝL etkinliðinin 08 Haziran 2013 günü yapýlacaðýný öðrendim basýn yayýn organlarýndan. 140 Ülkeden katýlýmcý var: Bunlar çocuk ve genç. Ana tema ise; "Evrensel Barýþa Doðru." Ýnanýlmaz güzellikte bir etkinlik fikri ve uygulamasý. Dil ve kültür, insanýn iki karakteristik özelliði. Türkçemizin þiirlerimizle, þarký ve türkülerimizle dünya ölçeðinde gündemde olmasý ne güzel. Dünyanýn farklý ülkelerinden gelen çocuk ve gençlerin þehirlerimize konuk olarak, bizim gönül kaynaðýmýzdan süzülen estetik ürünleri yine bizim dilimizle bize sunmalarý az þey mi? Ayný duyguyu, ayný heyecaný deðiþik coðrafyanýn evlatlarýyla dillendirmek, iþte insanlýðýn buluþmasý. Bu, gerçek bir evrensel festivaldir Türkçemizin, kültürümüzün bahçesinde. Bu etkinlik, Türkçenin çiçekleri olan þiir, þarký ve türkülerle dünyaya barýþ çaðrýsýdýr estetik baðlamýyla.

18 18 CUMARTESÝ 8 HAZÝRAN 2013 Dekorum Mobilya: 5 - Güleryüz Restaurant: 0 orumspor arayý açýyor : ASGD Orta Kuþak Futbol Turnuvasý nda A grubunda dördüncü maçlar baþladý SAHA : 2 Nolu. HAKEMLER : Ahmet Ecevit, M. Zeki Sevim, Doðan Akbaþ. DEKORUM MOBÝLYA : Mustafa, Murat Nikbay, Özgür, Murat Karabayýr, Levent, Orhan, Serkan, Murat alýþkan, Ö. Cihan, Nurettin, Muammer, etin, Ali Osman, Turan. GÜLERYÜZ RESTAURANT : Ümit, Dinçer, Demir, Orhan, Özgür, Vedat Ceylan, Vedat Pehlivan, Sebati, Sadýk, Erdinç, Kemal, Erkan, Cihan, Halit. GOLLER : 7. dak. Nurettin, 9. ve 50. dakikalarda Muammer, 14. dak. Murat Nikbay, 38. dak. Murat alýþkan (Dekorum Mobilya) rta Kuþak Futbol Turnuvasýnda A Ogrubunda son iki sýrada bulunan Dekorum Mobilya ile Güleryüz Restaurant arasýndaki maçtan 5-0 lýk galibiyetle ayrýlan Dekorum Mobilya ilk galibiyetini aldý. Ýlk yarýsýný 3-0 önde tamamladýðý maçtan 5-0 lýk skorla üstün ayrýlan Dekorum Mobilya 4 puana yükselirken Güleryüz Restaurant bir puanda kaldý. Saraç Sigorta Niþantaþý: 5 - Göktuð Mobilya: 2 SAHA : 2 Nolu. HAKEMLER : Emrah Okan, Emre Alagöz, Barýþ Karakuþ. SARA SÝGORTA NÝÞANTAÞI : Ersin, Tuncay, Sinan, Beytullah, Mehmet, Muhammet, Hüseyin, Þevket, Ümit, Yunus, Hakan, Rýza, Hakan, Halit, Elvan, Cengiz, Engin. GÖKTUÐ MOBÝLYA : Muharrem, Ahmet, Celal, Hüseyin, Fatih, Uður, Kadir, Yaþar, Arif, Tuncay, Yüksel, Hacý, Osman, Metin, Nevzat, Murat. GOLLER : 20. ve 22. dakikalarda Uður (Göktuð Mobilya), 45. dak. Yunus, 47. dak. Elvan, 49. dak. Hüseyin, 50. ve 60. dakikalarda Þevket (Saraç Sigorta Niþantaþý). orum FB Basketbol Okulu turnuvasý sürüyor U 11 Final Grubunda ilk yarý sona erdi SAHA : 1 Nolu. HAKEM : Altuð Ataþ. ORUMSPOR : Kadir, Baran, Mert, Burak, Turhan, Bilal, Sefercan, Mustafa, Metehan, Abdussamed, Tuðra Utkan, Alpercan, Batuhan, Dursun. 11 Final Grubu lideri orumspor, UOsmancýkgücüspor u 2-0 yenerek ikinci galibiyetide alan takým olarak liderliðini sürdürdü. Rakibi önünde ilk yarýyý Mustafa nýn golüyle önde kapatan orumspor SAHA : 1 Nolu. HAKEM : Furkan Alagöz. PTT GENLÝKSPOR : Mustafa, Fatih, Mehmet Ali, Muhammet, Ahmet Zekeriya, Bilga Kaan, Hüseyin Can, Hasan Mert, Muhammet, Mesut, Bekir, Mert, Fazlý, Ömer, Ýsmail, Atakan. ORUM BELEDÝYESPOR : Orkun, Ahmet, Ayberk, Birkan, Hasan, Furkan, Murat, Hakan, Yarkýner, Koray, Cihan, Alican, Doðuhan, Yarkýn, Ali Deniz, Emre, Yusuf. orum Fenerbahçe Basketbol Okulu kýþ dönemi sonu turnuvasýnda mücadele sürüyor. Kýþ döneminde çalýþmalara katýlan sporculardan kurulu dörder takýmýn minik, küçük, yýldýz ve gençler kategorilerinde yaptýðý maçlar büyük çekiþmeye sahne oluyor. Minik C takýmý Minik B takýmýný yenerken küçük C takýmý ise Küçük B takýmýný lük skorla yenmeyi baþardý. Yýldýz C takýmý ise Yýldýz B yi yenerken günün B lerde kazanan tek ismi ise gençlerde luk skorla galip gelmeyi baþardý. Turnuvayý deðerlendiren velilerden çalýþmalar ve ardýndan düzenen bu organize ile olumlu görüþlerini dile getirdiler. Eren Ekrem Berk in velisi Ýsmail Berk, çalýþmalarýn çocuklarýnýn geliþimine büyük katký saðladýðýný ardýndan düzenlenen bu turnuvanýnda sportif anlamda geliþimlerine destek verdiðini belirterek ocuklarýmýza kýsa sürede bu sevgiyi aþýlayan antrenörlerimize çok teþekkür ediyorum ve baþarýlarýnýn devamýný diliyorum dedi. Baran Güler in velisi Soner Güler de Fenerbahçe Basketbol Okulu nun çocuklarýna basketa ilgisini artýrdýðýný bu sayede de arkadaþlarý ile uyumu, dostluðu ve arkadaþlýk duygularýný geliþtirmeyi saðladýðýný belirterek Hepsinden önemlisi spor yaparak saðlýklý kalýyor ve doðru çevrelerde bulunuyorlar. Hem spor yapýp hemde derslerinde baþarýlý oluyorlar. Fenerbahçe basketbol okulunu herkese tavsiye ediyorum dedi. Kerem Yiðit Hökelek in veliside orum da Fenerbahçe Basketbol okulunun açýlmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirdi ve çocuðunun çalýþmalara baþladýktan sonra disiplinli olmasý fiziksel ve teknik geliþim gösterdiðini belirterek bundan sonraki süreçtede çalýþmalara devam etmesini arzu ettiklerini söyledi. Turnuva maçlarýna sporcu velileride ilgi gösteriyorlar OSMANCIKGÜCÜSPOR : Emre, Bayram, Arda, Seymen, Ali Mert, Onat, Mustafa, Ali Talip, Emirhan, Mehmet, Melih, Tunahan, Salih, Zarif, Muhammed. GOLLER : 14. dak. Mustafa, 50. dak. Sefercan (orumspor). ikinci yarýda da Sefercan ýn attýðý gollerle Osmancýkgücü nü 2-0 yendi ve ligde galibiyet alan tek takým olmayý sürdürdü. Bu galibiyetle orumspor 7 puanla liderliðini sürdürürken Osmancýkgücüspor iki puanda kaldý. PTT, Belediyespor ile de berabere: 0-0 U 11 Final Grubu nda ikinci yarý baþlýyor 11 Final Grubunda ikinci yarý yarýn oynanacak Uiki maçla baþlayacak. Ligde ilk yarýyý üç maçta topladýðý 7 puanla lider olarak bitiren orumspor ikinci yarýnýn ilk maçýnda pazar günü saat de 1 nolu sahada ilk maçta 2-0 yendiði orum Belediyespor ile karþýlaþacak. Kýrmýzý Siyahlý takým bu maçý kazandýðý takdirde þampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakalayacak. Bu maçla birlikte diðer sahada ise grupta ikinci sýrada bulunan PTT Gençlikspor ile üçüncü sýrada bulunan Osmancýkgücüspor karþýlaþacak. Bu maçý kazanan takýmda þampiyonluk iddiasýný devam ettirecek. PTT Gençlik-Osmancýkgücü maçýný Erdoðan Yandým, orum Belediyespor-orumspor maçýný ise Mehmet Tuðluk yönetecek. 11 Final Grubunda ilk iki maçýn- beraberlikle ayrýlan PTT Udan Gençlikspor üçüncü maçýndan da beraberlikle ayrýldý. orum Belediyespor ile PTT Gençlikspor arasýndaki maçta iki takýmda gol atmayý baþaramayýnca karþýlaþma baþladýðý gibi golsüz beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla PTT Gençlikspor 3 puanla ikinci sýrada yer alýrken orum Belediyespor ise bir puanla son sýrada kaldý. Amatör Küme U da sezon bugün oynanacak üç maçla sona erecek. Sýralamanýn belli olduðu son hafta maçlarýnýn ardýndan kupalar Ýskilip te düzenlenecek törenle verilecek. Ýskilip ilçe sahasýnda oynanacak günün ilk maçýnda ligi ikinci bitirerek 1. Küme ye çýkmayý garantileyen Ýl Özel Ýdarespor ile Ýskilipspor takýmlarý saat de karþýlaþacak. Saat de oynanacak günün ikinci maçýnda ise ligdeki tüm maçlarýný kazanan orumspor ile Ýskilip Belediyespor takýmlarý karþýlaþacak. Son haftanýn diðer maçýnda ise merkez 1 nolu sahada saat de Hitit Gençlikspor ile Ulukavakspor puan mücadelesi verecekler. Ligi ilk iki sýrada 12 Dabo Türkiye Finalleri sona erdi N evþehir Göreme'de yapýlan 12. Dabo 10. Türkiye finalleri sona erdi. orum 12 Dabo'dan iki sporcu ile iki antrenörün görev yaptýðý Kuzey Grubu Türkiye ikincisi oldu. Bölgelerde yapýlan maçlar sonunda komiteler tarafýndan belirlenen bölge karmalarýnýn mücadele ettiði 12 Dabo Türkiye Finallerinin 10. su Nevþehir Göreme'de yapýldý. orum'dan sporcular Emre Bülbül ve Mehmet Ziya Özçelik antrenörler Mustafa ýplak ve Ýbrahim Coþkun'un mücadele ettiði Kuzey Grubu Türkiye ikincisi olmayý baþardý. Üç gün süren grup maçlarýnda takýmlar birbirleri ile mücadele ederken Nevþehir'in tarihi ve turistik yerleride gezdiler. 12 Dabo Koordinatörü Ferhat Erdem ve Basketbol Federasyonu Alt Yapý Faaliyetleri Direktörü Samer Þenbayrak orum temsilcisi sporcu ve antrenörlerine teþekkür etti ve yaz dönemi çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. orum u 12 Dabo finallerinde temsil eden sporcu ve antrenörler açýlýþ töreninde toplu halde görülüyor U 19 da kupa günü tamamlayan orumspor ile Ýl Özel Ýdarespor un kupalarý Ýskilip te bugün oynanacak maçlarýn ardýndan verilecek. Hakemler açýklandý: 2. Küme U 19 liginde bugün oynanacak maçlarýn hakemleride açýklandý. Buna göre Ýskilipspor - Ýl Özel Ýdarespor maçýný Özkan Kaya, Özgür Demirci, Mustafa Eves, Ýskilip Belediyespor - orumspor maçýný ise Özgür Demirci, Özkan Kaya ve Mustafa Eves hakem üçlüsü yönetecek. Hitit Gençlikspor ile Ulukavakspor arasýndaki maçý ise Ý. Sefa Kandemirli, Enver Bolat ve Doðan Metin yönetecek. 2. Küme U 19 da þampiyon olarak 1. Küme ye yükselen orumspor ÝBD voleybol seçmesi yapacak Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor voleybol antrenörü Ümit Gökgöz Haziran tarihlerinde doðumlular için seçme yapacaklarýný amaçlarýnýn bir okula baðlý kalmadan tüm Osmancýk lýlarýn katýlacaðý güçlü bir alt yapý oluþturmak olduðunu söyledi. smancýk Ýsmail Burak Derinderes- voleybol takýmý yeni sezon için turmak. Saðlam bir alt yapý oluþturduðu- okullara ulaþarak güçlü bir alt yapý oluþ- Opor seçme yapacak. Voleybol antrenörü muz zaman önümüzdeki yýllarda çok daha büyük baþarýlara imza atacaðýmýza ina- Ümit Gökgöz 12-4 Haziran tarihleri arasýnda doðumlu sporcular nýyorum. Velilerimizden küçük yaþta spora baþlayan çocuklarýn gelecekte daha arasýndan seçme yapacaklarýný söyledi. Kulüplerindeki sporcularýn Beden Eðitimi Öðretmenliði yaptýðý Akþemsettin Ýlkokulu ndan olduðunu belirten Ümit Gökgöz Tek okuldan bu denli baþarýlý bir ekip oluþturduk. Amacýmýz kulübü saðlýklý özgüvenli ve kötü alýþkanlýklardan uzak kaldýðýna dikkat çekmek istiyorum. Seçmeler sonunda belirleyeceðimiz sporcularla yaz boyunca çalýþmalara devam edeceðiz. tüm Osmancýk lýlara açmak. Bu Osmancýk ta bu çalýþmalarý yapmamýzda bizlere her zaman büyük maddi ve amaçla Osmancýk Spor Salonu nda Haziran tarihleri arasýnda seçme yapacaðýz. Bu seçmelere tüm Osmancýklý manevi destek veren baþta kulüp baþkanýmýz Ýsmail Burak Derindere ye, Kaykamamýz Ýbrahim Küçük ve Belediye Baþ- voleybol sever çocuklarýmýzý bekliyoruzkaný Bekir Yazýcý ya sonsuz teþekkür ederim Amacýmýz Osmancýk taki tüm Ümit Gökgöz dedi

19 ELEMANLAR ARANIYOR FÝRMAMIZIN ÜRETÝM VE KALÝTE KONTROL BÖLÜMLERÝNDE, GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE; MAKÝNA / ÝMALAT MÜHENDÝSLERÝ ( ÜRETÝM BÖLÜMÜ ÝÝN) MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ( KALÝTE BÖLÜMÜ ÝÝN) KALÝTE KONTROL ELEMANLARI, TEKNÝK RESSAM CNC TORNA VE FREZE OPERATÖRLERÝ, AZDIRMA VE ÜNÝVERSAL FREZE TEZGAHLARINDA ALIÞACAK ELEMANLAR ALINACAKTIR. MÜHENDÝS KADROLARI ÝÝN ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ OLMAK VE ÝNGÝLÝZCE BÝLGÝSÝ TERCÝH NEDENÝDÝR. TEKNÝK RESSAM ÝÝN AUTOCAD, SOLÝDWORKS VE TERCÝHEN CAM BÝLGÝSÝ GEREKLÝDÝR. OPERATÖR VE KONTROL ELEMANLARININ MESLEK YÜKSEK OKULU VEYA MESLEK LÝSESÝ MEZUNU OLMALARI TERCÝH EDÝLMEKTEDÝR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. (.HAK:1460) ADRES : ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 12. CADDE NO : 6 TEL : Ýnternet faturanýzýn yüksek gelmemesi için... YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Adem DEÐÝRMENCÝ Mustafa oðlu 1954 Laçin Doðumlu (.HAK:1626) Ýnternet faturanýzýn yüksek gelmesinden þikayetçiyseniz bunlardan uzak durun... Beklenmedik yüksek ücretlerle karþýlaþýp fatura þoku yaþayan internet kullanýcýlarýnýn 'a gönderdikleri þikayetlerden çýkarýlan analize göre, iþte internet faturalarýný kabartan 7 neden: Kota aþýmý Ýnternet kullanýmýnda sýnýrlarý zorlamayýn. Ýnternet üzerinden görüntülemek istediðiniz her þey (web siteleri, videolar, müzikler, online oyunlar) boyutuna baðlý olarak kotanýzý etkilemektedir. Þikayet: "Ýnternet aboneliðine her ay kota aþým mazereti yüzünden yüksek fatura geliyor.. Üye olurken aylýk sabit fiyat söylenmiþti. Her ay kota aþýmý oldu diye yüksek fatura geliyor. Ýptal ettirmek istediðinde ise 400 TL fiyat ödemesini gerektiðini iddia ettiler." Ýnternette sörf Ýnternette bir internet sitesine baðlandýðýnýzda bilgisayarýnýz otomatik olarak o sitenin dosyalarýný önbelleðe kaydeder. O sitenin dosyalarýný otomatik olarak indirip önbellekte tutar. Bu da internet kullanýmýnýzý arttýrabilir. Þikayet : "Ýnternet paketi satýn aldým. Fakat bana belirtilen taahhütten 4 katý fazla fatura gönderdiler, müþteri hizmetlerini aradým paket aþýmý söz konusu dediler. Benim paketi aþmam imkansýz kotayý dolduramam bile video indirmem müzik dinlemem film izlemem. Ýnternette her internet sitesine girmemem gerekiyormuþ. Fatura artýyormuþ." Borcu vaktinde ödeyin Ýnternet faturasýný geç ödeyen internet kullanýcýlarý çeþitli ücret ve faizlerle karþýlaþabiliyor. Þikayet: "Üç faturam gecikti diye internetimi iptal ettiler. Yeniden devam edebilmem için modem ücreti ödemem gerektiðini söylediler. Her durumda benden bu ücreti talep ettiler yaklaþýk 140 TL olacaðýný söylemiþlerdi bende mecburen kabul ettim. 3 ay içerisinde bana bunu bildireceklerini söylediler ödeme bildirimi gelmeden birkaç ay sonra gelen mesajda 345 TL borcum olduðunu gördüm hukuksal iþlem baþlamýþ." Oyuna dikkat Ýnternette online oynana oyunlarda internet faturalarýný kabartýyor. Oyunun kalitesi ve boyutuna göre deðiþebileceði gibi, oyunu web sayfasýndan oynasanýz da oyun ilk önce web sayfasýndan indirilip hazýrlanýyor. Þikayet, "Ýnternetim kotalýydý. Birde faturamýn 3 katý fatura gelince þok oldum. Aldýðým bilgiye göre, Limit aþýmý kaynaklý kullanýmlar nedeniyle fatura ücretinde artýþ gözlenmiþ. Ýnternette oyun kullanýmýna istinaden ücret artýþý olmuþ." Þifreli hesap Ýnternet kullanýmýnda kotalý paket kullananlar kablosuz modemine þifre koymayýnca hem fatura hem de hýz sorunu yaþadý. Þikayet, "Kotalý internetim vardý modem takýldýðýnda þifre koymayý bilmeyerek kaldýrmýþým. evreden kablosuz að aratýp benim hesabýma girmiþler ve birçok indirim yapmýþlar. Ýnternet hýzým iyice düþtüðünde müþteri hizmetlerini aradýðýmda öðrendim. Ayrýca yüksek bir fatura ödemek zorunda kaldým." ift fatura þoku Ýnternet servis saðlayýcýsýný deðiþtirirken eski servis saðlayýcýndaki borçlarýný ödeyip baðlantýyý iptal ettiðine dair beyan vermeyenler çift fatura ödemek zorunda kalýyor. Þikayet: "Ýnternet faturalarým yüksek meblað gelmesinden dolayý servis saðlayýcýmý deðiþtirdim. Eski servis saðlayýcýmdan 262,19 TL'lik borcum olduðuna dair bir mesaj geldi. Borcu ödedikten sonra iptal iþlemlerini gerçekleþtirirken iptal edildiðine dair dilekçe vermemiþim." Kontrol edin (.HAK:1608) (.HAK:1615) (.HAK:1529) ÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: (.HAK:3777) Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D Birçok internet kullanýcýsý internet paketinin habersiz deðiþtirildiði için yüksek fatura þoku yaþadýðýný iddia ediyor. Aldýðýnýz hizmeti, kullandýðýnýz paketinizi sürekli sorgulayýn. "Bilgim dýþýnda iþlem yapýldý tarifem deðiþtirildi ve yüksek fatura geldi. Konuþup imza attýðým internet baðlantýsý sisteme farklý girilmiþ ve beklediðim fatura 2 katý fazla geldi. (Yaygýn basýn) Satýlýk Dükkanlar Küçük Sanayi Sitesi 2 nolu Mobilyacýlar Bölümünde satýlýk dükkanlar. Mür. Tel: Devren Satýlýk Market Buharaevlerde 2. caddede halen faal durumda olan market (.HAK:1574) (.HAK:1566) ELEMAN ARANIYOR Servisimizde görevlendirilmek üzere Mekanik Ustalarý ve Oto Yýkama elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Dr. Klinik Otomotiv Küçük Sanayi Sitesi 101. Sok. No: 3 (Akbank Karþýsý) ORUM SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 6. Cad. Oto Tamirciler Bölümünde 492 m2 satýlýk dükkan. Müracaat: iþ deðiþikliði nedeniyle satýlýktýr. Mür. Tel: Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz elemanlar aranmaktadýr. Mür.: Gülabibey Mah. Ýnkilap Cad. No: 21 (Sobacýlar Arastasý) (.HAK:1625) KSS de Kiralýk Dükkan 400 m2 kapalý taban alaný komple 600 m2 kapalý alaný olan servis, depo, imalathane olmaya elveriþli önü meydan olan dükkan kiralýktýr. Not: Kira ödemesi aylýk olacaktýr. Mür. Tel: (.HAK:900) (.HAK:1527) (.HAK:1421) (.HAK:1368) SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok. No: 6 da 490 m2 dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: ÜEL VÝN VÝN - HÝAB VÝN ÝLE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ Küçük Sanayi Sitesi 23. Cadde No:4 ORUM Elemanlar Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere forklift kullanabilen elemanlar, vasýfsýz elemanlar ve yaþ arasýnda çay ve temizlik iþlerine bakacak bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Ergentaþ Ýnþaat Organize San. Bölgesi 16. Cad. No: 24 (.HAK:1441) ELEMAN ARANIYOR Ýnþaat malzemeleri satýþý yapan maðazamýzda çalýþtýrýlmak üzere inþaat malzemelerinden anlayan diksiyonu düzgün, ehliyeti olan, seyahat engeli olmayan çalýþma arkadaþý arýyoruz. MÜRACAATLARIN FOTOÐRAF ÝLE BÝRLÝKTECV ÝLE YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. CEMÝL KOLOÐLU Sahibinden Satýlýk Dubleks Daire =270 m =6+2 ift mutfaklý, çift kapýlý, çift banyolu 4 senelik kombili bina satýlýktýr. Satýlýk S-80 Otomatik Volvo Full+full, boyasýz 2006 model, LPG li (.HAK:1436) Kiralýk Büro Gazi Cad. Amasyalýlar Ýþ Merkezi 2. kat 150 m2 büro kiralýktýr. Mür. Tel: (.HAK:1553) Bayan Eleman Aranýyor Küçük Sanayi Sitesine açýlan mobilya hýrdavat maðazamýza bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Asgari ücret+ssk+yemek (.HAK:1587) Elemanlar Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (.HAK:1588) Ankara Yolu 3. Km. (Citroen Karþýsý) Eleman Aranýyor Firmamýzda oksijen kaynaðý ve gaz altý kaynak iþleri yapabilen kalfa ve ustalar ile teknik ressam olarak çalýþtýrýlmak üzere elemanlar alýnacaktýr. PÝLATÝN MAKÝNA (.HAK:1616) K.S.S. 12. Cad. No: Satýlýk Bað Ýbrahim ayýrý nda 1000 m2 her çeþit meyveden olan bakýmlý iki tarafý yol bað satýlýktýr. Mür. Tel: ORUM Tel: (.HAK:3429) (.HAK:1433) Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: CUMARTESÝ 8 HAZÝRAN Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ORBA EÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) 500 m2 olan yerler TL peþin 500 TL x 12 Ay Vade=8.000 TL 1000 m2 olan yerler TL BAÞLAYAN PAZARLIKLI FÝYATLARLA BAKICI AÝLE ARANIYOR Saðýlýr büyükbaþ besi çiftliðinde çalýþtýrýlmak üzere bakýcý aile (.HAK:1628) Firmamýzda görevlendirilmek üzere Kaynakçýlar Alýnacaktýr (.HAK:1438) ELEMAN ARANIYOR Ýnþaat malzemeleri satýþýhda deneyimli, Askerliðini yapmýþ, Sürücü belgesine sahip, Bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Karaalemdar Ýnþaat Malzemeleri Tic. ve San. A.Þ. Gülabibey Mah. Harmanlar 2. Sokak No: 3 (.HAK:1369) * 28 yaþýný aþmamýþ * Sigara kullanmayan * Askerlik ile iliþiði olmayan Müracaat: öplü Mah. Kunduzhan Cad. Erdemli Ýþhaný No:1/7 (Ulucami arkasý) Tel: Cep: Devren Satýlýk Lokanta Ýþ deðiþikliði nedeniyle faal durumdaki lokanta devren satýlýktýr. Mür. Tel: (.HAK:1554) BAY / BAYAN ELEMAN ARANIYOR Organize Sanayi ndeki fabrikamýza, Bay/Bayan sürekli çalýþabilecek elemanlar alýnacaktýr. (.HAK:1619) aranýyor. Mür. Tel: Baþvuru için Gsm: Baþvuru saatleri : 12:00 17:00. Eski Ýtfaiye civarý ORUM Tel: (.HAK:1573) (.HAK:1437) Firmamýzda görevlendirilmek üzere * Endüstri Meslek Lisesi mezunu Makine üretimi ile ilgili bölümlerden mezun Elemanlar Alýnacaktýr * 28 yaþýný aþmamýþ * Sigara kullanmayan * Askerlik ile iliþiði olmayan Müracaat: öplü Mah. Kunduzhan Cad. Erdemli (.HAK:1606) ÞOFÖR ARANIYOR E sýnýfý ehliyet, SRC belgeli, psiko teknik belgeli, deneyimli, minibüs kullanabilecek þoför aranýyor. Telefonla müracaatlar kabul edilmemektedir. Þahsen müracaat edilmesi gerekmektedir. SILA TUR (.HAK:1287) SATILIK BÜRO orum un en kýymetli noktasýnda, Gazi Caddesi Davutoðlu Ýþmerkezi 7. katta 280 metrekare büro satýlýktýr. Müracaat: Eleman Aranýyor Esnek çalýþma saatlerine uyabilecek, genç, dinamik, iþini severek yapacak yardýmcý mutfak elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (.HAK:1452) Hasan Zahir Et Lokantasý Samsun Yolu 5. Km. ORUM ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere usta ve kalfalar alýnacaktýr. MENEKÞE ASANSÖR Kubbeli Cad. Hilal Ýþhaný Kat: 1 No: 3 Tel: (.HAK:1617) TERCÜMAN ARANIYOR Firmamýzýn yurt dýþý baðlantýlarýnda tercümanlýk yapacak bay-bayan tercüman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Prodi Makina Ýth. Ýhr. San. Tic. Ltd. Þti. Mür. Tel: (.HAK:1618) Ýþhaný No:1/7 (Ulucami arkasý) Tel: Cep: Bayan Eleman Alýnacaktýr Muhasebeden anlayan bayan eleman alýnacaktýr. Adres: Cengiz Topel Cad. Kale Saðlýk Ocaðý Karþýsý Tel: Adres: Ulukavak Mah. Eþref Hoca Cad. Tiryaki Apt. 3/A ORUM

20 Sefa Akýn 21 kiþilik kadroya giremedi orum futbolundan yetiþip Dünya Kupasý nda milli formayý giyme þansý yakalayan Sefa Akýn Baþýbüyük dün açýklanan 21 kiþilik kadroya giremedi. Hafta baþýndan buyana Fenerbahçe tesislerinde çalýþmalara baþlayan 25 kiþi- CUMARTESÝ 8 HAZÝRAN 2013 lik U 20 milli takýmý aday kadrosu çalýþmalarýna katýlan Sefa Akýn Baþýbüyük, Teknik Direktör Feyyaz Uçar tarafýndan dün açýklanan 21 kiþilik nihai kadrosunda yer alamadý. Ülkemizde yapýlacak olan U 20 Dünya Kupasý nda milli takým kadrosu 21 isimden oluþtu. orum dan 2020 ye çalýþtayý yoðun katýlýmla sona erdi Anitta Otel de yapýlan çalýþtayýn son gününede katýlým oldukça yüksek oldu ve ilimiz spor adamlarý büyük ilgi gösterdiler Üç gün süreyle Anitta Otel de düzenlenen Amatör, Profesyonel ve Okul Sporlarý ve uygulamalarýnda karþýlaþýlan sorunlar ve çözüm önerileri konulu çalýþtaya Ýl Temsilcisi, beden Eðitimi Öðretmenleri, antrenörler ve çok sayýda spor adamý büyük ilgi gösterdi. Üç gün boyunca salonu dolduran spor camiasý sorunlar ve çözüm önerileri konularýndaki görüþlerini dile getirdiler. orum spor adamlarý çalýþtaya gösterdikleri ile ilgi ile büyük beðeni topladýlar. orum dan 2020 ye spor çalýþtayý dün yapýlan kapanýþ oturumu ve sonuç bildirgesi ile sona erdi. orum Valiliði, orum Belediyesi, Hitit Üniversitesi, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü kurumlarýyla ortaklaþa Anitta Otel'de yapýlan ve 3 gün süren Amatör Profesyonel ve Okul Sporlarý Uygulamalarýnda Karþýlaþýlan Sorunlar ve özüm Önerileri konulu "orum'dan 2020'ye Spor alýþta- yý'na 24 akademisyen, 160 beden eðitimi öðretmeni, 50 antrenör ve çeþitli kurumlardan 26 temsilci katýldý. alýþtayýn son gününde BESYO Okul Müdürü Prof. Dr. Hatice amlýyer moderatörlüðünü yaptýðý oturuma katýlýmýn yüksek olmasý dikkat çekti. Son oturumda Prof. Dr. Sami Mengütay ocuk Geliþim Sürecinde Beden Eðitimi ve Spor konulu bir konuþma yaptý. Mengütay ýn konuþmasýnýn ardýndan oturum deðerlendirme kurulu üyeleri Prof Dr. Gazanfer Doðu, Prof. Dr. Hatice amlýyer, Prof. Dr. Mehmet Akif Ziyagil ve Prof. Dr. Cengiz Arslan tarafýndan hazýrlanan çalýþtay alt grup raporlarý doðrultusunda sonuç bildirgesi Okul Sporlarý Ýl temsilcisi Baki Aygün tarafýndan okundu. Sonuç bildirgesinin okunmasýnýn ardýndan çalýþtaya katýlan spor adamlarý görüþ ve önerilerini tek tek ilettiler. alýþtay sonuç bildirgesine orumlu spor adamlarýnýn görüþ ve önerilerininde eklenece- ði belirtilerek çalýþtay tamamlandý. alýþtay sonuç bildirgesinde genel öneriler, spor yönetim ve organizasyonu ve bunda karþýlaþýlan sorunlar, bu sorunlarýn çözüm önerileri, Beden Eðitimi öðretmenlerinin okul spor uygulamalarýnda karþýlaþtýðý engeller ve çözüm önerileri, antrenör eðitimi ve antrenörlerin sorunlarý ve çözüm önerileri, Olimpik sporcu yetiþtirme önündeki engeller ve çözüm önerileri baþlýklarý altýnda yer aldý. Yiðitcan, Adanaspor la prensipte anlaþtý Böyle seyrediyorlardý orum Belediyespor un geçtiðimiz sezon en baþarýlý isimlerinden Yiðitcan PTT 1. lig takýmlarýndan Adanaspor ile büyük oranda anlaþtý. Teknik Direktörlüðü Ekrem Al ý getiren Adanaspor da yeni sezon için kadro oluþturulmasý çalýþmalarýn- Geçtiðimiz yýl yapýlan güreþlerde güreþ severler böyle tepelerin üzerinde güreþleri izlemek zorunda kalýyordu AK Parti orum Milletvekili Cahit Baðcý Bayat ukuröz Köyü güreþlerinde iki yýl önce verdiði sözü yerine getirdi ve güreþ alanýna 500 kiþilik kapalý tribün ile güreþçilerin soyunma ve duþ almasý için güneþ enerjili konteyner yerleþtirildi. AK Parti orum Milletvekili Cahit Baðcý, Bayat ukuröz Köyü ne iki yýl önce verdiði sözü yerine getirdi ve güreþlerin kapalý tribünde izlenmesi için tribün ve soyunma odasý yapýmý tamamlandý yýlýnda Bayat akýröz Köyü nde düzenlenen güreþleri izlemeye giden Cahit Baðcý, güreþe olan ilgiye karþýlýk alanýn hem spor yapmaya hemde izlemeye hiç uygun olmadýðýný görmüþ ve gereken çalýþmanýn yapýlacaðýnýn sözünü vermiþti. Baðcý, Ýl Özel Ýdaresi ve Gençlik Hizmetleri Spor Ýl Müdürlüðü iþbirliði ve çalýþmalarý sonucunda Bayat ukuröz Köyü ne beþ yüz kiþilik kapalý ve koltuklu tribün, güreþçilerin soyunmasý ve duþ alabilmesi içinde güneþ enerjili kabunler yapýldý. Cahit Baðcý, verdikleri bir sözü daha yerine getirmenin mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. Cahit Baðcý Ata sporlarý güreþin gençler tarafýndan tanýnmasý ve sporcularýn daha iyi þartlarda çalýþmalarý için her türlü tesise gereken desteði verdiklerini belirten Baðcý ukuröz Köyü ne yapýlan bu güreþ tribünü ile seyircilerin daha rahat ve uygun þekilde güreþ seyretmeleri imkaný saðlanacaktýr. Bu çalýþmalarýn ukuröz Köyü ile çevre köylerindeki vatandaþlarýmýza hayýrlý olsun dedi. Baðcý, güreþ alaný ve tribünlerin açýlýþýnýn bu yýl yapýlacak güreþ müsabakalarýnda açýlýþýnýn yapýlacaðýný sözlerine ekledi. Güreþ alanýna kurulun güneþ enerjili konteyner görülüyor artýk burda seyredecekler Bayat ukuröz Köyü ne yaptýrýlan 500 kiþilik kapalý tribün güreþ severleri rahat ettirecek da orum Belediyespor dan Yiðitcan öne çýktý. Belediyespor eski Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað ile görüþen Ekrem Al ýn bu futbolcuyla ilgili bilgi aldýðý öðrenildi. Geçtiðimiz günlerde yapýlan görüþmelerin ardýndan dün Yiðitcan ile görüþen Adanaspor yönetim kurulunun genç futbolcu ile anlaþtýðý öðrenildi. Belediyespor ile iki yýllýk daha sözleþmesi bulunan Yiðitcan için Adanaspor kulübünün önümüzdeki günlerde temasa geçmesi bekleniyor. Yiðitcan için Belediyespor Baþkaný Zeki Gül kendilerine gelen bir teklifin olmadýðýný belirtti. alýþtay ýn son oturumunda konuþan akademisyenler Hitit Gençlik, Yeni orumspor oldu alýþtay sonunda katýlan spor adamlarý güreþ ve düþüncelerini dile getirdiler orum amatör kulüplerinden Hitit Gençlikspor un ismi Yeni orumspor olarak deðiþtirildi. Hem orumspor hemde Hitit Gençlikspor un baþkaný olan Rumi Ispanak deðiþikliðin üyelerin oylarýyla kabul edildiðini ve yeni yönetimin hafta içinde görev bölümü yapacaðýný söyledi. H itit Gençlikspor un ismi Yeni orumspor olarak deðiþtirildi. Hem orumspor hemde Hitit Gençlikspor un baþkanlýðýný yapan Rumi Ispanak, dün yapýlan Hitit Gençlikspor genel kurulunda kulübün isminin Yeni orumspor olarak deðiþtirildiðini söyledi. Genel Kurul da Yeni orumspor un yönetim kurulunda Selamettin Ispanak, Davut Yýlmaz, Arif Sinan Sargýn, Rumi Ispanak ve etin Akbal, denetim kurulunda ise Ufuk Dügencili, Ýbrahim Kartal ve Gültekin Koyuncu seçildi. 29 üyesi olan Hitit Gençlikspor un genel kurulu 20 üyenin katýlýmý ile yapýldý. Ýsim deðiþikliði konusunda 15 üye olumlu oy verdi ve Yeni orumspor ismi onaylandý. Rumi Ispanak, yeni yönetimin hafta baþýnda toplanarak görev daðýlýmýný yapacaðýný söyledi. Bu deðiþiklikle orumspor ismi þimdiden yerel amatör lige düþmüþ oldu. Sefer Kurtaran, TÜFAD Baþkaný Nihat Armutcu, Milli Eðitim Þube Mü- Orta Kuþak ta hafta sonu dört maç var 1 8. ASGD Orta Kuþak Futbol Turnuvasýnda hafta sonu dört maç oynanacak. 2 nolu sahada oynanacak hafta sonu maçlarýnýn programý þöyle. Bugün saat de orum Sürücü Kursu ile Cezaevi takýmlarý karþýlaþacak. Bu maçýn ardýndan ise saat da Balaban Makina ile Türk Telekom takýmlarý ilk puanlarýný almak için mücadele edecek. Pazar günü ise 18 de oynanacak ilk maçta Ýþ-Kur ile atalhavuz takýmlarý karþýlaþýrken saat da ise Anitta Otel ile Iþýk Otomotiv takýmlarý çeyrek final umutlarýný devam ettirmek için karþýlaþacaklar. Hakemler açýklandý: Ýl Hakem Komitesi Orta Kuþak futbol turnuvasýnda hafta sonu maçlarýný yönetecek hakemleri açýkladý. orum Sürücü Kursu Cezaevi: Yüksel Basar, Mahmut Selçok, Yunus Dursun. Balaban Makina Türk Telekom: Ömür Soytemiz, Mehmet Tuðluk, Abdullah Akkoyun. atalhavuz - Ýþkur: Özkan Kaya, Ahmet Ecevit, Fatih Derviþoðlu. Anitta Otel - Iþýk Otomotiv: Emrah Okan, Doðan Akbaþ, Doðan Metin. Organizasyon Komitesi ne plaket orum dan 2020 ye baþlýklý Amatör, Profesyonel ve Okul Sporlarý uygulamalarýnda karþýlaþýn sorunlar ve çözüm önerileri konulu çalýþtayýn organizesinde görev yapanlara Vali ve Rektör tarafýndan hazýrlanan plaketler verildi. Hitit Üniversitesi BESYO Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner tarafýndan çalýþtay organizasyon kurulunda görev yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, ASKF Baþkaný dürü Mahmut Aþýkoðlu, Milli Eðitim Arge Proje Uzmaný Ömer Ceylan, Yrd. Doç. Dr. Hasan Eker ve Yrd. Doç. Dr. Erkan Demirkan ve Okul Sporlarý Federasyonu Ýl Temsilcisi Baki Aygün'e plaket verildi.

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi On5yirmi5.com Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi Hangi şehrin yaşam standartları daha yüksek, hangi şehirde yaşam daha kolay? Yayın Tarihi : 11 Kasım 2012 Pazar (oluşturma : 2/6/2016) Aylık iş ve

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-3: Toplumsal Olay Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Tablo Listesi...

Detaylı

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi kapsamında 81 ilde bulunan 122 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bununla birlikte proje çerçevesinde verilecek

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 ) 1931251 1 0 086.336 086.336 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931253 1 0 089.445 089.445 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931255 1 0 093.573 093.573 ADNAN MENDERES

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ Federal Kampana Torna Makinası Firması; 1999 Yılında kurulmuştur. Federal Otomotiv Ltd. Şti. Otomotiv Servis Ekipmanları sektöründe hizmet vermektedir. Kurulduğundan bu gün müessesemiz, müşterileri ve

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma 2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 17-18-19

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE Temel Sağlık Hizmetleri G.M.Tarih:27.02.98 Sayı:2195 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI:B100TSH0140005/2195 KONU:Ruh

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi) Ali Çarkoğlu (Sabancı Üniversitesi) Burhan Şenatalar (İstanbul Bilgi Üniversitesi) 1 Çalışmanın Yöntemi 8 Kasım-23

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 80,65671 80,65671 110010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK MEMURU (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 79,69237

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı EKİM-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü COK ACELE VE GÜNLÜDÜR Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri...KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Milli Eğitim

Detaylı

SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI

SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI Sahibinden Fren Test Cihazı Adana, Sahibinden Satılık Fren Test Cihazı Adana, Sahibinden Satılık Ucuz Fren Test Cihazı Adana Sahibinden Fren Test Cihazı Adıyaman, Sahibinden

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve 50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 8971 SANTRAL MEMURU (BOLU)... GİH 10 1... 13,17, 210 8981 DAKTİLOGRAF (BOLU)... GİH 12 1... 13, 17, 237, 242 8991 HEMŞİRELİK (BOLU)... SH 12 4... 13, 79, 216 9001

Detaylı

2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER

2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER 2016 ANKARA İL SPOR MERKEZLERİ Büyüyen

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı