Hutbede birlik mesajý Cuma Namazý Hutebis nde birlik, beraberlik ve kardeþlik mesajý verildi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hutbede birlik mesajý Cuma Namazý Hutebis nde birlik, beraberlik ve kardeþlik mesajý verildi."

Transkript

1 ot Yaz aylarýnda Eþini ilacýyla güneþe dikkat! zehirledi orum Özel Hastanesi Dermatoloji Uzmaný Uzm. Dr Melek Küçük, özellikle yaz aylarýnda bronzlaþmak için güneþ altýnda fazla kalmanýn cilt kanseri Uzm. Dr Melek Küçük baþlangýcýna sebep olabileceðini söyledi. * HABERÝ 4 DE orum un Ýskilip ilçesinde bir kadýn, 75 yaþýndaki kocasýný suyuna kattýðý ot ilacýyla zehirleyere k öldürdü. * HABERÝ 4 DE Üniversiteler Köylere Iþýk Oluyor Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulubü ve Bilecik Þeyh Edebali Üniversitesi Ýnsani Deðerler Kulübü nün ortaklaþa baþlattýðý kampanyada sona gelindi. Türkçe Olimpiyatlarýnýn orum programý 8 Haziran Cumartesi günü gerçekleþtirilecek. Türkçe Olimpiyatlarý baþlýyor * HABERÝ 5 DE * HABERÝ 9 DA Aktif Yaþam Kulübü Akademik Danýþmaný Doç. Dr. Cemil Hakyemez, kampanya hakkýnda bilgi verdi. YÜCEPEN YAPI 8 HAZÝRAN 2013 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ PVC-CAM BALKON-OTOMASYON-CEPHE Gülabibey Mah. Ýnkilap Cad. No: 21 (.HAK:1348) Cam balkonda katlanarak Cam balkona özel perde ve sineklik artan keyfi bizimle yaþayýn çözümlerimizi görmeden karar vermeyin Hutbede birlik mesajý Cuma Namazý Hutebis nde birlik, beraberlik ve kardeþlik mesajý verildi. * HABERÝ 4 DE Ýktidar 10 yýldýr yanlýþ yapýyor ESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, hayýrlý olsun ziyaretlerine SMMMO ile devam etti. orum'da kara para yok' Kamu-Sen Genel Baþkaný Ýsmail Koncuk, 10 yýldýr yerli yerinde duran, sesi çýkmayan, iktidarýn yaptýðý her türlü yanlýþý sineye çeken bu millet, bugün ne oldu da sokaklara döküldü? diye düþünmek lazým dedi. Ýsmail Koncuk ESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ýn hayýrlý olsun ziyaretinde konuþan SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, orum'da esnafýmýz dürüstlükle çalýþýyor. orum'da kara para da yok, naylon fatura düzenleyen de yok." dedi. * HABERÝ 15 DE * HABERÝ 8 DE Sözümüz Memleket Üstüne Saðduyu Türkiye Platformu nun Sorun Neder, Süreç Nedir, özüm Nedir konu baþlýklý söyleþisi bugün saat da Turgut Özal Ýþ Merkezi Salonu nda gerçekleþtirilecek. Sözümüz Abdullah Ateþ Memleket Üstüne isimli söyleþiye konuþmacý olarak Milli Futbolcu Saffet Sancaklý katýlacak. Saðduyu Türkiye Platformu Ýl Temsilciliði Sözcüsü Abdullah Ateþ, Ülkemizde yaþanan yeni Anayasa çalýþmalarý, çözüm süreci ve uluslararasý iliþkiler ile ilgili geleceðimizi ilgilendiren konularda aziz milletimizin sesi olmak istiyoruz. dedi. * HABERÝ 9 DA Türkiye inatlaþma kurbaný olmasýn Boðazkale nin Evci Beldesi nde Bizans dönemine ait olduðu tahmin edilen 8 odalý yer altý þehri bulundu. Yer altý þehri bulundu orum un Boðazkale ilçesine baðlý Evci beldesinde belediye tarafýndan yapýlan yol geniþletme çalýþmalarý sýrasýnda Bizans dönemine ait olduðu tahmin edilen 8 odalý yer altý þehri bulundu. * HABERÝ 6 DA Saadet Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Yýlmaz, son zamanlarda ülke gündeminde olan Taksim Gezi Parký olaylarý ile ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Sinan Yýlmaz * HABERÝ 8 DE Hititsiad ýn Kadýn iþçileri destekleme projesi tamam Festivalde turizm fuarý da düzenlensin Ýl Genel Meclisi Turizm Komisyonu Baþkaný Selahattin Kocabaþ, orum da kültür ve turizm fuarý düzenlenmesi hususunda yaptýðý araþtýrmanýn sonuçlarýný paylaþtý. Konuyla ilgili önerisini dile getiren Kocabaþ, Uluslararasý orum Hitit Fuar ve Festivali ile eþ zamanlý olarak kültür ve turizm fuarý da düzenlenebilir dedi. * HABERÝ 10 DA Kadýn Ýþçilerin Ekonomik ve Sosyal Verimliliklerini Destekleme Projesi baþarýyla tamam- Hititsiad-Akçader ve Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi tarafýndan ortaklaþa yürütülen Kadýn Ýþçilerin Ekonomik ve Sosyal Verimliliklerini Destekleme Projesi baþarýyla tamamlandý. * HABERÝ 7 DE Selahattin Kocabaþ Olaylarda illerin durumu Baraj göletlerindeki kaçak av önlenmeli Yaþar Aðzýkara orum daki baraj göletlerindeki kaçak balýk avý, Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda gündeme geldi. Konuyla ilgili olarak hazýrlanan raporu Meclis in bilgisine sunan Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu Sözcüsü Yaþar Aðzýkara, Baraj göletlerindeki kaçak avlanma önlenmeli dedi. * HABERÝ 10 DA Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, Taksim Gezi Parký ile ilgili olarak 67 ilde eylem yapýldýðýný açýkladý. Muammer Güler * HABERÝ 4 DE

2 2 CUMARTESÝ 8 HAZÝRAN 2013 Milönü nden Belediye ye sitem var M ilönü nde ikamet eden bir okurumuz elektronik posta adresimize mesaj göndermiþ. Milönü göbekte yýllar önce fýskýyeleri olan, çevresinde bakýmlý çiçekleri bulunan gerçek bir süs havuzunun baþýna gelenleri aktardýktan sonra, orum Belediyesi nin ilgisizliðinden parka, bahçeye hasret kaldýklarýný ifade etmiþ. Bölgede bir kaç tane minyatür parkýn da bakýmsýzlýktan kendi haline terkedildiðini, insanlarýn aðaçlýk bir alan bulup oturmaya, temiz hava almaya hakký olduðunu anlatmýþ. Ýþte okur notu; Bugün (Dün) ilk sayfa haberi olarak yayýnladýðýnýz orum süs havuzlarý ile ilgili haberi okuyunca dayanamadým; gazetenýze abone bir okuyucu olarak maðduriyetimizi duyurmak istedim. Doðma büyüme Milönü semti sakiniyim. Evimde tam Milönü ndeki göbekte süs havuzuna bakmakta. (sözde süs havuzu) Bu havuz yýllar önce fýskiyeleri, çevresinde bakýmlý çiçekleri olan gerçek bir süs havuzuydu! Daha sonra içi toprakla dolduruldu. içekler dikildi, söküldü. Sulanmadý, kurudu... Havuzun son durumu ise günlerdir periþan. Ýçinde göbeði aydýnlatan lamba sökülmüþ, bomboþ, bakýmsýz, kötü bir görünüm sergilemekte. Havuzun yanýndada kocaman bir tabela SÜS HAVUZU- NUZ HAYIRLI OLSUN!''. Þaka yapýyor sanýrým birileri Milönü sakinlerine. Zaten parkýmýz bahçemiz yok, biz alýþkýn deðiliz temiz hava almak, aðaç gölgesinde oturmak, Milönü sakinleri için lüks..! ünkü civarda belki iki, bilemedim üç tane minyatür bakýmsýz parkýmýz var.. Eski cumartesi pazarýna yýllarýn sonunda yapýlmakta olan parký saymazsak... orum Belediyesi nin semtimize olan ilgisizliðini tüm Milönü esnafý ve sakinleri olarak kýnýyoruz. Organize Sanayi Bölgesi nde çalýþýyorum Sabahlarý servisle iþe giderken, diðer semtlerden geçerken yapýlan kaldýrým,dere, park bahçeleri görünce daha çok þaþýrýyorum. orum da bir de Milönü semti olduðunu hatýrlatmak isterim. Hazýr park bahçelerden konu açýlmýþken; Bahçelievler de bulunan bir de Beyaz Park ýn içinden geçtim geçenlerde.. Geçmez olsaydým! Yýkýk dökük harabe halinde çocukken oynadýðým Bahçelievler in göbeðinde bulunan Beyaz Park. Gerçekten çok yazýk. Ayný parklarý defalarca yýkýp yeniden yapan orum Belediyesi görmez mi bu parký? Bir vatandaþ olarak sesimizi duyurmanýzý istiyorum. Vatandaþ problemi aktardý, þimdi sýra Belediye de... Okul, saðlýk merkezi MEM hizmet binasýnýn bulunduðu bahçeye el atýlýyor. Bahçeye el atýldý Anadolu Lisesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu, Sevgi Anaokulu, Gazi Aile Saðlýðý Merkezi ve Milli Eðitim Müdürlüðü Hizmet Binasý'nýn ortak kullandýðý bahçeye el atýldý. Geniþ bir alana kurulan bölgede kimliði belirsiz kiþi veya kiþilerin uygunsuz hal, hareket ve davranýþlarda bulunduklarý, bazý gençlerin uçuçu madde kullandýðýna dair þikâyetler üzerine okul idareleri, okul aile birlikleri ile polis arasýnda kurulan diyalog sayesinde problemler kýsmen bertaraf edilmiþti. MEM hizmet binasý ile okullarýn bulunduðu bahçenin peyzaj ihalesi ilaný yayýnlandý. Söz konusu alanda modern bir proje ile bahçe düzenlemesi, aydýnlatma, nizami kapý giriþleri yapýlacak. orum Belediyesi nin Milönü göbeðinde baþlattýðý süs havuzu inþaat çalýþmalarýna bir yorum geldi. SBS ve LYS ye katýlacak tüm öðrencilerimize baþarýlar dileriz.

3 (BASIN : 586) CUMARTESÝ 8 HAZÝRAN

4 4 CUMARTESÝ 8 HAZÝRAN 2013 Zonguldak, Düzce, Balýkesir ve Niðde gibi þehirlerde karþýlýk buldu. Olaylarýn ilk gü- Hutbede birlik mesajý Mustafa Demirer Kardeþlik, ayaðýna batan dikende uma Namazý Hutebis nde birlik, dahîkardeþin derdiyle dertlenebilmektir. Cberaberlik ve kardeþlik mesajý verildi. dünyada, hep birlikte iki cihan saadetine Türlü sýkýntýlarla karþýlaþtýðýmýz þu fâni koþabilmektir. Müminler Kardeþtirler konu baþlýðýnda tüm camilerde okunan hutbede, Kardeþlik, kardeþin hakkýna riayet gerçek bir müslamanda olmasý gerekenlere ayet ve hadisler ýþýðýnda dikkat çemektir. Kardeþin hakkýna riayet ise, etmek ve saygýnlýðýna gölge düþürmekildi. Kutlu Nebi'nin þu prensipleri doðrultusunda hareket edebilmektir: Ýþte o hutbe; "Sizden biriniz kendisi için istediðini mümin kardeþi için deistemedikçe Yürekleri birbirleri için çarpan ve'allah'ýn lütuf ve inayetiyle kardeþ olma' bahtiyarlýðýna ermiþ aziz kardeþle- gerçek manada iman etmiþ olamaz." rim! "Müslümanýn müslümana malý, namusu/onuru ve caný haramdýr. Kiþiye, Rahmet yüklü evrensel mesajlarýyla gönülleri aydýnlatan Peygamberimiz müslüman kardeþini küçük görmesi kötülük olarak yeter." (s.a.s.)'in, asýrlar öncesinden dile getirdiði kardeþlik ilkelerine gelin hep birlikte kulak verelim: birinize sýrt çevirmeyin. Birbirinize kin "Birbirinizle ilgiyi kesmeyin. Bir- beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin. "Müslüman, Müslümanýn kardeþidir. Ona zulmetmez, onu düþmana tes- Ey Allah'ýn kullarý! Kardeþ olun. Müslümanýn, kardeþine üç günden fazla dargýn durmasý helâl deðildir." lim etmez. Kim din kardeþinin bir ihtiyacýný giderirse, Allah da onun ihtiyacýný giderir. Kim bir Müslümanýn bir sýkýntýsýný giderirse, Allah da onun kýyacak kardeþtirler. Öyleyse kardeþlerinizin Yüce Rabbimizin"Mü'minler anmet sýkýntýlarýndan birini giderir. Kim arasýný düzeltin " emri gereði yýkýcý bir Müslümanýn kusurunu örterse Allah deðil yapýcý olalým.ayrýþtýrýcý deðil, birleþtirici olalým. Fitneyi deðil, ýslahý esas Dün Cuma Namazý hutbesinde birlik, beraberlik ve kardeþlik mesajý verildi. da kýyamet günü onun kusurunu örter." alalým. Bizi biz yapan deðerlere sýmsýký Kardeþlik, sadece dilden dökülen sarýlarak birliðimizi ve dirliðimizi koruyalým. kuru sözlerden ibaret deðildir. Kardeþlik, gönülden gönüle uzanan ve yürekleri birbirine baðlayan ülfetve samimiyet Birlik ve beraberliðe daha çok Olaylarda illerin durumu köprüsüdür. Kardeþlik, yaðmurun getirdiði rahmet gibi birbirimize rahmet ol- üç aylarda, yürekten amin diyeceðimiz muhtaç olduðumuz rahmet mevsimi bu çiþleri Bakaný Mu- Güler, Taknel olarak gerginliðin ten o eylemler de gemaktýr. Gariplere, kimsesiz gönüllere, þu dualarla hutbemizi bitirelim: Ýammer yetimlere ve öksüzlere yürekten "kardeþim!" diyebilmektir. Kardeþlik, fýrtýnalý rimizi, gönüllerimizi birbirine kaynaþtýr. li olarak 67 ilde eylem gerçekleþmiþti. Ya Rabbi! Müminler olarak kalplesim Gezi Parký ile ilgi- olduðu ilk günlerde denizlerde sýðýnýlacak en güvenli limandýr. Zor zamanlarda, gönül alýcý bir söz- parçalamak, dayanýþma ruhumuzu za- Bakan Güler, bunu Bizi birbirimize düþürmek, kuvvetimizi yapýldýðýný açýkladý. Bu eylemlerde le mütebessim bir çehre sunabilmektir yýflatmak, yuvamýzý daðýtmak isteyen açýklarken kamuoyunu doðru bilgilendir- dikkat çeken en büyük kardeþlik. her türlü fitne ve fesattan bizleri muhafaza eyle! Allahým! Muhabbetimize, özellik ise Doðu ve Kardeþlik, birlik ve beraberliði zedeleyecek her türlü olumsuzluktan ka- birliðimize, dirliðimize gölge düþüren mek için illerde yapýlan irili ufaklý eylem- Güneydoðu Anadolu'daki vatandaþlarýn çýnmaktýr. Efendimizin ifadesiyle, birbirimize muhabbet, merhamet ve þefkat ve þeytandan bizleri koru. Bizleri birbir- her türlü þiddetten, nifaktan, tefrikadan lerini de deðerlendirdi. nerdeyse tamamý eylemlere destek verme- Ancak gelinen noktada aslýnda Türkiye'nin gösterme hususunda tek bir vücut olabilmektirmi kardeþler eyle. lerine karþý saygýlý, hoþgörülü ve samidi. Ýç Anadolu, Akdeniz, Ege ve Karadeniz genelinde bir hükümet karþýtlýðý olmadýðý net bölgesinin bir kýsmý bir þekilde görülüyor. ise eylemlere destek Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler vermeyerek olasý provokasyonlarýn da önü- Taksim Gezi Parký olaylarý yoðun çanünde gayet masuma- Birliði, Özgürlük ve ne geçmiþ oldu. Eþini ot ilacýyla týþmalarýn ve tepkinin ne ve samimi bir þekilde gerçekleþen eylemçi Partisi, Türkiye Ko- Dayanýþma Partisi, Ýþ- Ýþte o iller: Diyarbakýr, Mardin, Bat- en yoðun olduðu Ýstanbul, Ankara, Ýzmir ler, daha sonra þiddet münist Partisi ve zehirledi baþta olmak üzere Hatay, Eskiþehir, Bursa, ve provokasyonlara Cumhuriyet Halk Partisi'nin organize ettiði Adýyaman, Kilis, Maman, Siirt, Þanlýurfa, eylemlerin önümüzdeki günlerde giderek Kars, Ardahan, Iðdýr, latya, Elazýð, Bingöl, Adana, Antalya, Edirne, Muðla, Aydýn, Bolu, Manisa, Sinop, Siyor. Þýrnak, Aðrý, Kahra- azalacaðý tahmin edili- Bitlis, Van, Hakkari, vas, Gaziantep, Tekirdað, Trabzon, Ordu, Kayseri, Rize, manmaraþ, Bayburt, Erzurum, Erzincan, Gümüþhane, Amasya, Mersin, Samsun, Kocaeli, orum, anak- Þanlýurfa, Giresun, Yozgat, Muþ, Aksaray, Kýrþehir, Karaman, kale, Artvin, Tunceli, orum un Ýskilip ilçesinde bir kadýn, 75 yaþýndaki kocasýný suyuna kattýðý ot ilacýyla zehirleyerek öldürdü. Olay, ilçeye baðlý Soðucak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre. Ýskilip Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ný arayan bir köylü, köyde intihar vakasý olduðu ihbarýnda bulundu. Ýhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, A.K. nin (75) evinde cansýz orum un Sungurlu ilçesi Ziraat Odasý Baþkaný Dursun Karslý her yýl olduðu gibi bu yýlda hasat mevsiminde TMO nun hububat alýmlarýna baþlayacaðýný söyledi. Ziraat Odasý Baþkaný Dursun Karslý, çiftçilerin sýrada bekleyip maðdur olmamalarý için TMO ofisinin randevu sistemi ile alým yapacaðýný açýkladý. Karslý, bu sayede çiftçilerin mahsulünü ofise götürdüðünde hiç beklemeden teslim edeceðini belirtti. iftçilerin teslim ettikten sonra mahsulünün parasýný ise bir hafta içinde alacaðýný dile getiren Karslý, Bazý art niyetli tüccarlarýn dedikodu çýkararak Ziraat Bankasý ve kooperatiflere borcu olan çiftçilerin ofise mahsullerini bedeniyle karþýlaþtý. Bunun üzerine jandarma ekipleri A.K. nin yakýnlarý ve köylülerin ifadelerine baþvurdu. A.K. nin eþi D.K. (68) ifadesinde eþinin yaþadýðý problemler üzerine intihar edebileceðini öne sürdü. Ýfadelerin birbiriyle çeliþmesi üzerine jandarma köyde yaþayan diðer þahýslarýn ifadesine baþvurdu. D. K. nýn ikinci kez ifadesini alan jandarma, olayýn cinayet olduðunu çözdü. D.K. nýn ikinci ifadesinde eþinin suyuna ot ilacý kattýðýný itiraf ettiði öðrenildi. Gözaltýna alýnan D.K. jandarmadaki ifadesinin ardýndan cumhuriyet savcýlýðýna sevk edildi. Eþi tarafýndan zehirlenerek öldürülen A.K. cenazesi Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi nde Cumhuriyet savcýsý tarafýndan yapýlan ilk incelemenin ardýndan otopsi için Ankara Adli Týp Kurumu na gönderildi.(ýha) TMO alýmlara baþlýyor verirlerse borçlarýna karþýlýk tahsis edileceðini dedikodusu yayýlmýþ. iftçilerimizden ricam bu tür söylemlere inanmamalarý. Gönül rahatlýðýyla mahsulünüzü TMO ofisine verin. Bir hafta içinde de paranýz hesabýnýzda olsun dedi. iftçilerden ürünlerini satarken acele etmemelerini isteyen Karslý, Randevu alarak mahsulünüzü satarsanýz deðerinde satýlýr. Aksi halde yoðunluktan dolayý fiyatý aþaðý düþer. Bu nedenle yeni hasat dönemimizin bol kazançlý geçmesini diler, çiftçilerimize hayýrlý olmasýný dilerim diye konuþtu.(ýha) orum un Sungurlu ilçesi Ziraat Odasý Baþkaný Dursun Karslý açýk hale gelince bir çok vatandaþýmýz da bu eylemlerden kendini uzak tuttu. Kamu binalarýnýn zarar gördüðü, belediye otobüsleri, polis, iþ makinesi ve canlý yayýn araçlarýnýn parçalandýðý ve Türk bayraðýnýn yakýldýðý eylemler hedefinden uzaklaþtý. Genel olarak Atatürkçü Düþünce Derneði, Türkiye Gençlik Uþak, Diyarbakýr, Kütahya ve Denizli gibi illerde de en fazla 100 kiþilik gruplardan oluþan küçük çaplý eylemler yapýldý ancak karþýlýk bulmadý. Za- Tokat, ankýrý, Kýrýkkale, Konya, Nevþehir, Sakarya, Kastamonu, Karabük, Bartýn, Burdur, Isparta, Osmaniye ve Afyonkarahi- Yaz aylarýnda güneþe dikkat! Enise Aðbal orum Özel Hastanesi Dermatoloji Uzmaný Uzm. Dr Melek Küçük, özellikle yaz aylarýnda bronzlaþmak için güneþ altýnda fazla kalmanýn cilt kanseri baþlangýcýna sebep olabileceðini söyledi. Cildin güneþle direkt temasta olmasýndan dolayý güneþin zararlý etkilerinden alttaki dokularý koruyan bir kalkan görevi gördüðünü ancak bu görevi üstlenirken de kendisinin büyük zarar görme ihtimali olduðunu belirten Küçük, farklý dalga boyundaki UVA ve UVB gibi ultraviole ýþýnlarýnýn baþta cilt kanseri olmak üzere cilt yanýklarýnýn, cilt yaþlanmasýnýn, kýrýþýklarýnýn ve lekelerin birincil nedeni olduðunu söyledi. Uzm. Dr. Küçük, Güneþ yanýklarý, görülebilen hasarlardan biridir ve güneþe maruz kalýndýktan bir kaç saat sonra ortaya çýkar. Birçok kiþide bu durum bronzlaþmaya neden olur. Açýk tenli kiþilerde güneþe maruz kalan alanlarda çiller meydana gelir. iller güneþ hasarýnýn oluþtuðunun belirtisidir ve de güneþten korunma ihtiyacýnýn olduðunu gösterir. dedi. Hangi tip deri hasarý derin kanserine yol açar? Þiddetli güneþ yanýklarý ile bu yanýklardan yýllar sonra geliþen en tehlikeli deri kanseri olan melanom arasýnda birçok yakýn bir iliþki olduðunu belirten Küçük, melanomun, ergen ve genç eriþkinleri de içeren her yaþ grubunda görülen bir deri kanseri olduðunu ve vücudun diðer kýsýmlarýna yayýlabildiðini ve öldürücü olabildiðini kaydetti. Küçük, halk arasýnda deniz kenarýnda ya da güneþ altýnda bronzlaþmanýn normal bir eylem hatta bazen yararlý bir uygulama olduðu gibi yanlýþ bir algýnýn söz konusu olduðunu ifade ederek þu bilgileri verdi, Gözle görünmeyen güneþ hasarý da deri kanserine yol açar. Bazal hücreli kanser genellikle orta ve ileri yaþta görülür, fakat ergenlik dönemi gibi erken yaþta da oluþabilir. Bu kanserler nadiren vücudun diðer kýsýmlarýna yayýlýr. Bununla beraber deri ve orum Özel Hastanesi Dermatoloji Uzmaný Uzm. Dr Melek Küçük altýndaki dokularda ilerleyen hasara neden olduklarýndan tedavi edilmelidir. Skuamöz hücreli kanser eðer erken tedavi edilmezse vücudun diðer bölümlerine yayýlabilirler. Güneþ hasarý nasýl engellenir? UVA ve UVB filtresi olan en az 30 faktörlü sudan, terden etkilenmeyen güneþten koruyucu krem, losyon kullanmamýz gerekir diyen Küçük, Güneþ koruyucularýný dýþarý çýkmadan dakika önce sürmeli, her iki saatte bir yenilemeliyiz ve bulutlu havalarda bile özellikle açýk tenli isek kullanmalýyýz. Eðer yüzüyor veya yoðun fiziksel aktivite yapýyorsak, güneþten koruyucumuzu daha sýk uygulamalýyýz. Güneþ ýþýnlarý saat arasý yeryüzüne dik ulaþtýðýndan bu saatlerde dýþarýda uzun süre kalmamalýyýz, güneþlenmemeliyiz. dedi. Güneþten korunmak için dýþarýda açýk renkli kýyafetler giyilmesini ve þapka kullanýlmasýný öneren Küçük, son olarak þunlarý söyledi; Sýký dokumalý kýyafetler güneþ ýþýnlarýný geçirmez ve de sýcaðý yansýtarak serin tutar. Güneþ gözlükleri ise göz ve göz kapaklarýný güneþten korur. Hayrettin Karaman Huzursuzluk niçin var? 'Akan kan dursun, hak talepleri insan haklarý ve hukuk devleti çerçevesinde dile getirilsin, silaha ve þiddete asla baþvurulmasýn'. Ýþte bu mesajý ilettik, iki ay boyunca halkýmýza ve onlarýn bu konudaki görüþlerini, düþüncelerini almaya, öðrenmeye çalýþtýk. Akýl için yol bir olduðundan 'aklýný hevesine ve hizbine kaptýrmamýþ insanlarýmýz' ile çok kolay anlaþtýk. 'Barýþý kim istemez, elbette kan ve kin son bulsun, ama ' diyenler ikiye ayrýlýyordu: Samimi olarak bazý endiþeleri olanlar. Bunlarýn da kimi pkk'den kimi de hükümetten þüphe ediyorlar, 'bu iþin arkasýnda ülkeye zarar verecek baþka þeyler olabilir' diye korkuyorlardý. Samimi olmayanlar; yani aslýnda barýþý istemeyenler, daðdakilerle vuruþ kýrýþýn sürüp gitmesinden yana olanlar; bu kaos ortamýnda þahsý ve grubuna ait menfaat devþirmekten baþka bir derdi olmayanlar da var. Bunlar çözüm sürecini sabote etmek için 'âkýl' kelimesinden tutun da her adýmda söylenen ve yapýlanlarýn içinden iþlerine geleni cýmbýzla çekip kafalarý bulandýrmak ve süreci sabote etmek için konuþuyor ve çalýþýyorlardý. Samimi endiþeleri olanlar ile çözüm sürecinin yalnýzca kürt meselesi ile sýnýrlý kalmamasýný, ülkemizde baþka maðdurlar ve mazlumlarýn da bulunduðunu, sürecin geniþletilmesini ve azami demokratikleþme ile her ferdin ve grubun problemlerine kulak verilmesi ve derdine çare aranmasýný isteyenlerin þikayet ve taleplerini baþka yazýlarda ele alacaðým. Bu yazýda ise son günlerde yaþadýðýmýz olaylar üzerine bazý þeyler söylemek istiyorum: Bu ülkeyi ve insanýmýzý sevenlerin, haktan, adaletten ve barýþtan yana olanlarýn þu temel ilkeyi gözden uzaklaþtýrmamalarý gerekiyor: Hak talebi, demokratik ve hukuki protesto hakký ile þiddet asla yanyana gelmemeli ve 'haksýz þiddet' nereden gelirse gelsin ona karþý çýkmada ittifak edilmelidir. Sivillerin ve sivil toplum örgütlerinin, hukukta meþru görülen ölçülerde meþru savunma dýþýnda 'haklý þiddeti' olamaz. Güvenlik güçlerine taþla, sopayla, molotof kokteyli ile, bombalarla saldýranlar tartýþmasýz olarak suç iþlemiþ olurlar ve bunlarý savunmak hukuk devleti ilkesi ile baðdaþmaz. Demokratik protesto eylemlerinin herhalde bir tanýmlamasý ve hududu vardýr; bunlar aþýlmadýkça güvenlik güçleri asla þiddet kullanamazlar, aþýlýrsa da ancak gerektiði kadar, zaruret ölçüsünde þiddet kullanabilirler. Gezi Parký konusunda 'buradaki doku bozulmasýn, özellikle aðaçlar kesilmesin' diye orada toplanan, oturan, konuþan kimseler çevreye zarar vermedikleri ve baþkalarýnýn hak ve huzurlarýný bozmadýklarý sürece eylemlerine devam edebilmeliydiler; 'bunlar ne yaptý da güvenlik onlara hem de aþýrý güç kullandý' sorusunun cevabý ilgililer tarafýndan ikna edici olarak verilmeli ve sorumlular yaptýklarýnýn karþýlýðýný görmelidirler. Ama güvenlik güçleri demokratik protesto haklarýný kullanan kimselere karþý þiddet uyguladý diye Ýstanbul baþta olmak üzere ülkemizin birçok yerinde þiddetin en vahþisini sergileyenlere hepimizin karþý çýkmamýz kaçýnýlmazdýr. Hatta onlarý durdurmak ve cesaretlerini kýrmak için bir süre haklý ve demokratik eylemlerimizden bile vazgeçmemiz gerekiyordu. Bunu yapacak yerde ellerimize kap kacak ne varsa alýp ortalýðý velveleye verince anarþiye destek vermiþ olduk; bunu bilmemek mümkün deðildir. Peki bile bile bu destek niçin verildi? Bir arkadaþýmýz 'aðaç bahane, bunun sebebi genel huzursuzluk' demiþti. Gelecek yazýmda bu konuyu ele alacaðým. HEM de yýl sonu sergisi imar Sinan Halk Eði- Merkezi kursiyer- Mtim leri tarafýndan hazýrlanan ürünler sergilenecek. Yýl sonu kurslarýnýn son ayaðý olan sergi, 12 Haziran arþamba günü saat de 23 Nisan Ortaokulu Spor Salonu nda gerçekleþtirilecek Haziran tarihlerinde açýk olacak sergide Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi bünyesinde il genelinde açýlan tüm kurslar- Fatih Þanlý daki ürünler sergilenecek. Kursiyerler tarafýndan yapýlan ürünlerin teþhiri ve bazý ürünlerin satýþý da yapýlacak. Sergi açýlýþýnda Mimar Sinan HEM Halk Oyunlarý Ekibi gösterisi de olacak. Mimar Sinan Halk Eðitim Müdürü Fatih Þanlý, tüm orum halkýný sergiye davet ederken, sergide eme-

5 CUMARTESÝ 8 HAZÝRAN 2013 Genç giriþimcilerin sayýsý artmalý 5 orum TSO ler hakkýnda Vali bünyesinde Baþköy'e bilgi verdi. faaliyet sürdüren, orum da digenç Giriþimciler namik giriþimci pokurulu Baþkaný tansiyeline dikkat E.Can abuk ve çeken Vali Baþköy, diðer kurul üyele"bu kapsamda ilirinden oluþan hemizde genç giriþimyet, Vali Sabri Baþci sayýsýný arttýrmaköy'ü makamýnda lýyýz. Ýþ imkanlarýziyaret etti. nýn ve istihdamýn Ziyaret sýraarttýrýlmasýnda genç sýnda TSO Genç giriþimcilere önemli Giriþimciler Kurugörevler düþüyor. lu Baþkaný E.Can abuk, üstün zekabu baðlamda ülkegenç Giriþimciler Kurulu Vali Sabri Baþköy ü ziyaret etti. lý çocuklarýn tespiti mizde genç giriþimve eðitimlerini laboratuar ortamýnda bilimsel olarak cilere yönelik çok sayýda hibe destekleri var. Bu hibe desteklemek amacýyla orum da faaliyete geçirilen desteklerinden azami manda yararlanmamýz gerekiüstün Zekalýlar Enstitüsü ile yürüttükleri diðer projeyor. dedi. Kampanya kapsamýnda Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü kitap yardýmýnda bulundu. Üniversiteler Köylere Iþýk Oluyor H itit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulubü ve Bilecik Þeyh Edebali Üniversitesi Ýnsani Deðerler Kulübü nün ortaklaþa baþlattýðý kampanyada sona gelindi. Kampanya kapsamýnda Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Konya Kulu Ýlkokulu, Konya Kulu Lisesi ve orum Anadolu ÝmamHatip Lisesi ne kitap desteðinde, Bilecik Ýnhisar Ýlkokul ve Ortaokulu na kitap yardýmýnda bulundu. Kitaplarýn tesliminde birbirinden renkli görüntüler yaþanýrken, Konya Kulu ya kitap teslimine giden Aktif Yaþam Kulübü üyeleri oldukça samimi karþýlandý. Ýhtiyaçlarý olan kitaplarý teslim alan okul idaresi Aktif Yaþam Kulübü öðrencilerine teþekkür ettikten sonra okulu ve ilçeyi gezdirip bilgi verdiler. Aktif Yaþam Kulübü Akademik Danýþmaný Doç. Dr. orum Ýmam Hatip Lisesi ne verilen Cemil Hakyemez, kampanya hakkýnda bilgi verdi. üniversiteye hazýrlýk kitaplarý ise Aktif Yaattý. Umarým bu kitaplar bazý kardeþlerimizin önünü açar. Kiþam Kulübü Akademik Danýþmaný Doç. Dr. Cemil Hakyemez, tap teslimlerinden yaþananlar bizi daha da mutlu ediyor. ÝnþalYönetim Kurulu Baþkaný Semih Kýzýldað, AYK Maliye Bölüm lah seneye en az 7 kulüp bu projeyi beraber baþlatacaðýz ve en Temsilcisi Kumral Kurt ve Ümit Taþdemir tarafýndan teslim az 10 okula destek olacaðýz. Þimdiden alt yapý için bazý kulüpedildi. Bilecik te yapýlan kitap tesliminde ise Ýnsani Deðerler lerimizle görüþmelere baþladýk. dedi. Kulübü üyeleri ve Kulüp Baþkaný Serdar Karanfil de hazýr buýnsani Deðerler Kulübü Baþkan Serdar Karanfil ise, lundu. Böyle bir projede Aktif Yaþam ile beraber olmak çok güzeldi. Aktif Yaþam Kulübü Baþkaný Semih Kýzýldað, Aktif YaBiz kardeþlerimize destek için elimizden geleni yaptýk ve yapþam Kulübü ve Ýnsani Deðerler Kulübü güzel bir projeye imza maya devam edeceðiz. ifadelerini kullandý. Hitit te yeni atama H itit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öðretim Görevlisi Ömer ýrak, Öðrenci Ýþleri Daire Baþkanlýðý- na asaleten atanmýþtýr. Atama kararnamesi 31 Mayýs 2013 tarihinde yayýmlandý. HUBUTAM ýn temeli 21 Haziran da H (.HAK:1627) itit Üniversitesi HÜBTUAM binasýnýn temel atma töreni gerçekleþtirilecek Kuzey Kampüs Yerleþkesinde 21 Haziran 2013 Cuma günü saat:16.00'da Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜBTUAM) binasýnýn temeli atýlacak. Hitit Üniversitesi HÜBTUAM binasýnýn temel atma töreni gerçekleþtirilecek KAPI MARKET Ýster bir kapý, ister bin kapý'' PANEL KAPI MEMBRAN KAPI (.HAK:1610) LAKE KAPI NOT: Fiyatlarýmýza aksesuar&montaj dahil deðildir. BAÞARANLAR AHÞAP SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Showroom: Küçük San. Sit. 9. Cad. No:16 ORUM Tel: Fax: Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad.No:11 ORUM Tel: Fax:

6 6 CUMARTESÝ 8 HAZÝRAN 2013 Yer altý þehri bulundu Yeraltý þehri Evci Belediyesi tarafýndan yapýlan yol için geniþletme çalýþmalarý sýrasýnda bulundu. Evci Belediye Baþkaný Nihat Sarýerik, müze yetkililerine durumu bildirdi. orum un Boðazkale ilçesine baðlý Evci beldesinde belediye tarafýndan yapýlan yol geniþletme çalýþmalarý sýrasýnda Bizans dönemine ait olduðu tahmin edilen 8 odalý yer altý þehri bulundu. Evci Belediyesi tarafýndan yapýlan yol için geniþletme çalýþmalarý devam ederken, iþ makinesi operatörü maðaraya benzer bir alana rastladý. Operatör çalýþmayý kesip durumu hemen durumu Evci Belediye Baþkaný Nihat Sarýerik e bildirdi. Kazý alanýna giden Baþkan Sarýerik jandarmaya bildirdi. Jandarma, geliþmelerin tarihle ilgili olduðunu düþünerek müze yetkililerine bilgi verdi. Bölgeye gelen müze yetkilileri çalýþma baþlattý. Yapýlan çalýþma ve incelemeler sonucunda Bizans dönemine ait olduðu tahmin edilen 8 odalý yeraltý yerleþkesine ulaþýldý. Müze Müdürü Önder Ýpek, konuyla ilgili yaptýðý açýklamada ortaya çýkan yer altý þehrinin, Bizans dönemine ait olduðunu tahmin ettiklerini ifade etti. Ýpek, korumaya almak amacý ile alandaki çalýþmalarýn durdurulduðunu Boðazkale nin Evci Beldesi nde Bizans dönemine ait olduðu tahmin edilen 8 odalý yer altý þehri bulundu. söyledi. Yer altýnda bulunan yerleþke ile ilgili inceleme ve araþtýrmalarýn devam ettiðini kaydeden Ýpek, ilk olarak buranýn korunmasý ve tescillenmesi için çalýþma yapacaklarýný söyledi. Ýpek, "Can güvenliði riski ortadan kaldýrýlýnca bu alan turizme açýlabilir. ok geniþ bir alan içeride 8 oda bulunuyor. En büyük oda 13 metre, geniþliði yaklaþýk 3 metre ebatlarýnda olduðu tespit edildi" diye konuþtu. Ýpek, son olarak içerisinde kilisesi de bulunan daha büyük bir yapý ortaya çýkma ihtimalinin de olduðunu belirtti. Evci Belediye Baþkaný Nihat Sarýerik ise, Yol geniþletme ve istinat duvarý temel kazý çalýþmamýz esnasýnda kepçe operatörümüz maðara giriþi buldu. Hemen durumu jandarmaya ve müze yetkililerine bildirdik. Müze müdürleri, arkeologlar ve uzmanlarla, birlikte aydýnlatmalarla maðaraya girdik. Uzmanlarýn söylemine göre, buranýn bir maðara olmadýðý, yer altý þehri olduðunu söylediler. 6 adet, küçüklü büyüklü on oda mevcuttur. Farklý yönlere giden kapýlar göçükler dolduðu için, buranýn daha da büyük bir þehir olduðu beyan edildi ve Kültür Bakanlýðý tarafýndan koruma altýna alýndý. Belediyemiz, Bakanlýk, Valilik Özel Ýdare birlikte çalýþmalara devam ediyoruz. orum'da yer altý þehrinin ilk defa Evci de bulunmasý bizleri sevindirdi Tarih bulan kepçe þoförü konuþtu Uzmanlar bulunan þehrin maðara olmadýðýný tespit etti. Müze Müdürü Önder Ýpek, konuyla ilgili bilgilendirme yaptý. orum un Boðazkale ilçesine baðlý Evci beldesinde, belediye tarafýndan yapýlan yol geniþletme çalýþmalarý sýrasýnda Bizans dönemine ait olduðu tahmin edilen 8 odalý yer altý þehri bulan kepçe operatörü Adem Kurutoprak, Ýlk 10 metresinde bir delik buldum. Ýlk baþta önemsemedim. Daha sonra ikinci deliðe rastladým. Küreði içine soktuðumda içerisinin geniþ bir alan olduðunu gördüm" dedi. Evci Belediyesi tarafýndan yapýlan yol için geniþletme çalýþmalarý devam ederken, iþ makinesi operatörü Adem Kurutoprak maðaraya benzer bir alana rastladý. Operatör Kurutoprak çalýþmayý kesip durumu hemen durumu Evci Belediye Baþkaný Nihat Sarýerik e bildirdi. Ýhlas Haber Ajansý na konuþan Adem Kurutoprak, Ýlk 10 metresinde bir delik buldum. Ýlk baþta önemsemedim. Sonra orayý kapatýp ilerlemeye baþladým. Daha sonra ikinci deliðe rastladým. Küreði içine soktuðumda içerisi- nin geniþ bir alan olduðunu gördüm. Kepçenin bomuyla kazýnca birden uçtu ve odalarýn giriþleri göründü dedi. Daha sonra hemen Belediye Baþkanýný aradýðýný söyleyen Kurutoprak, Belediye Baþkanýmýz o sýrada o- Ýþ makinesi operatörü Adem Kurutoprak maðaraya benzer bir alana rastladý. rum daydý oda durumu Jandarmaya haber verdi. Köylünün oraya girmesini engelledi. Daha sonra Boðazkale den arkeolog arkadaþlar geldi. Buranýn Kapadokya gibi bir yer olduðunu, bu çevrelerde ilk olduðunu söylediler. Osman Bilsel isimli vatandaþ ise, Ben hemen yan taraftaki evin sahibiyim. Dedelerimiz daha önceleri burada maðaralar olduðunu söylüyordu, ama biz inanmýyorduk. Önceki gün kepçe kazarken bir giriþ buldu. Daha sonra yetkiler geldi ve burada odalarý bulunan yer altý þehrinin olduðunu söyledi. Ýnþallah turizme açýlýr ve beldemiz kalkýnýr diye konuþtu. Nuriye Bilsel ise, ok mutlu olduk. Buralarda çocuklarýmýz oynuyordu. Allah devletimizden razý olsun. Hemen ekipler geldi ve çalýþmalara baþladý. Ýnþallah burasý turizme kazandýrýlýr dedi.(ýha) Özel Ýdare Vilayetim Dergisi nde V Uzmanlar tarihi alanda inceleme yaptý. Yeraltý þehrinde en büyük oda 13 metre olduðu belirlendi. ilayetler Hizmet Birliði Baþkanlýðý nýn yayýn organý olan Vilayetim Dergisi nin son sayýsýnda orum Özel Ýdaresi nce gerçekleþtirilen çalýþmalara yer verildi. Derginin okuruyla buluþturulan 8. sayýsýnda orum un yaný sýra ankýrý, Erzurum, Kocaeli, Kahramanmaraþ ve Samsun illeri gündeme getirildi. Derginin 40. sayfasýndan baþlatýlan orum dosyasý, 52. sayfaya kadar devam ettirildi. Dosya çalýþmasý orum un kýsa bir coðrafi konum ile tarih, turizm ve kültür ekseninde tanýtýmýnýn yapýldýðý orum, geleceðe emin adýmlarla ilerliyor baþlýklý yazýyla baþlatýldý. Ardýndan Vali Sabri Baþköy ün Kökü mazide gözü atide kent: orum baþlýklý sunuþ yazýsýnýn ardýndan orum un bir tarih ve kültür mozaiðine ev sahipliði yaptýðý, daha yeþil bir orum a doðru ilerlendiði, tarihi kent Alacahöyük te bisiklet ve yürüyüþ yollarýnýn yapýldýðý, köy okullarýnýn çocuk oyun gruplarý ile þenlendirildiði, içme suyu olmayan köy kalmadýðý, Ýncesu Kanyonu nun turizme hazýr hâle getirildiði, Türkiye nin ilk Kýrsal Yaþam ve Tarým Müzesi nin açýlacaðý, köylerin kent standardýna kavuþturulmasý için çalýþmalarýn yürütüldüðü belirtildi. Yine 100 köye 500 bin metrekare kilit taþý döþeneceði, eðitim yatýrýmlarýnýn hýzla devam ettirildiði, sulak alanlarýn geniþletildiði, köy yollarýnda güvenli seyir için çalýþmalarýn yürütüldüðü, yol çalýþmalarýna ara verilmediði, Kýzýlýrmak Havzasý nda lezzet, doða ve tarih yolculuðu imkâný sunulduðu, Hitit yolu ile orum un yeniden keþfedildiði, Hitit þehri Þapinuva ya turizm yolu yapýldýðý, Ýl Özel Ýdaresi bünyesinde makine parkýnýn yenilenmeye devam edildiði ve Þendere Göleti ile 12 bin 500 kiþiye içme suyu saðlanmasýnýn hedeflendiði kaydedildi. deðil, çözüm üreten bir yapýya kavuþturulduðunu kaydetti. Vilayetler Hizmet Birliði Baþkanlýðý ný Ankara Valisi Alâaddin Yüksel yürütüyor. Vilayetim Dergisi Vilayetler Hizmet Birliði Genel Sek- reter Vekili Hüsamettin içek in yayýn yönetmenliðinde ve Emine Ketken in yazý iþleri sorumluluðunda yayýna hazýrlanýyor. Ýki ayda bir yayýnlanan derginin bugüne kadar sekiz sayýsý okurla bu- Özzehinli Ýlvizyon'da Ayrýca Derginin Ýlvizyon bölümünde orum Merkez Ýl Genel Meclis Üyesi Yurdanur Özzehinli nin görüþlerine yer verildi. Meclis Üyesi Özzehinli, görüþlerini açýkladýðý yazýsýnda 5302 sayýlý Yasa ile Ýl Genel Meclis Üyeliði nin sadece dert dinleyen Vilayetler Hizmet Birliði Baþkanlýðý nýn yayýn organý olan Vilayetim Dergisi nin son sayýsýnda orum Özel Ýdaresi nce gerçekleþtirilen çalýþmalara yer verildi.

7 CUMARTESÝ 8 HAZÝRAN Kadýn iþçileri destekleme projesi baþarýyla tamamlandý H Erol Taþkan ititsiad-akçader ve Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi tarafýndan ortaklaþa yürütülen Kadýn Ýþçilerin Ekonomik ve Sosyal Verimliliklerini Destekleme Projesi baþarýyla tamamlandý. Hititsiad'da düzenlenen kapanýþ programý, 'Ýþçi ve Ýþveren Anasý Ýletiþim ve Zorluklarla Baþa ýkma Stratejileri' baþlýklý eðitim semineri ile birlikte gerçekleþtirildi. Hititsiad Baþkaný Ahmet Benli, Akçader yöneticileri ve proje katýlýmcýlarýnýn yer aldýðý programýn açýlýþ konuþmasýný Proje Koordinatörü Nilgün Aktaþ yaptý. Aktaþ konuþmasýnda, projenin geliþim sürecini aktararak, projenin baþarýyla tamamlandýðýný, emek Ahmet Benli Nilgün Aktaþ Mehmet Emral Karademir Hititsiad'da kapanýþ programý düzenlendi. veren herkese teþekkür ettiklerini bildirdi. Daha sonra kürsüye davet edilen Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Psikiyatri Uzmaný Mehmet Emral Karademir, 'Ýþçi ve Ýþveren Arasý Ýletiþim ve Zorluklarla Baþa ýkma Stratejileri' baþlýklý sunumu paylaþtý. Karademir, her iþte, teknik tanýmlarýn ne anlama geldiðini bilmenin, çalýþanlar ve iþveren arasýndaki iletiþimin doðru zemin üzerine oturtulmasýnýn önemli bir yolu olduðunu hatýrlattý. Seminerin ardýndan söz alarak, proje ekibine ve katýlýmcýlara teþekkür eden Hititsiad Baþkaný Ahmet Benli, projenin tamamlanmasýndan duyduðu memnuniyetini paylaþtý. Kadýn Ýþçilerin Ekonomik ve Sosyal Verimliliklerini Destekleme Projesi baþarýyla tamamlandý. Dilenci operasyonu orum un Sungurlu ilçesinde zabýta ekipleri, cami önleri, kavþak ve yaya kaldýrýmlarýnda vatandaþlarýn dini duygularýný istismar ederek yardým isteyen dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan ve isminin E.B. (48) olduðu þahsýn Kýrýkkale den tespit edildiði öðrenildi. Yasal iþlemlerin ardýndan Ýlçe Emniyet Müdürlüðünde kimlik tespiti yapýlarak ilçeden gönderildi. Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Zabýta Müdürlüðü ne baðlý ekiplerin dilencilere yönelik operasyonlarýný aralýksýz bir þekilde sürdürdüðünü ve gerçekleþtirilen bu tür operasyonlarýn halk tarafýndan da büyük destek gördüðünü ifa- de etti. Vatandaþlarýn daha rahat ve huzurlu günler geçirmesi için bundan sonraki günlerde de bu tür çalýþmalara devam edeceklerini söyleyen Uzunkaya, Özellikle hemþerilerimizden istirhamýmýz küçük çocuklarý kullanarak bu iþi sektör haline getiren Dilenciler yasal iþlemlerin ardýndan Ýlçe Emniyet Müdürlüðünde kimlik tespiti yapýlarak ilçeden gönderiliyor. 484 ünite kan toplandý T ürk Kýzýlay'ý Derneði Ankara Kan Baðýþ Merkezi tarafýndan orum'un Sungurlu ilçesinde baþlatýlan kan baðýþý kampanyasýnda 484 ünite kan toplandýðý bildirildi. Kýzýlay Sungurlu Þube Baþkaný Elvan Küçükevcilioðlu, Ankara Kan Baðýþý Merke- zi tarafýndan Atatürk Meydaný'nda düzenlenen kampanya kapsamýnda 484 ünite kan toplandýðý açýklandý. Kan baðýþýnýn önemine dikkat çeken Küçükevcilioðlu, kurtulacak bir hayatýn baðýþlanan kanlara baðlý olduðunu söyledi. Kü- çükevcilioðlu, "Bu kampanyamýzda 250 ünite kan toplamayý hedeflemiþtik, hedefimizin üstünde bir katýlým gerçekleþti ve 484 ünite kan topladýk. Kampanyamýza destek veren herkese teþekkür ediyorum" dedi. (ÝHA) Türk Kýzýlay'ý Derneði Ankara Kan Baðýþ Merkezi tarafýndan orum'un Sungurlu ilçesinde baþlatýlan kan baðýþý kampanyasýnda 484 ünite kan toplandýðý bildirildi. Atlas döþeli yatakta yatar gibi yatýyor Erol Taþkan Maddi varlýk-maddi yokluk, akýl varlýðýakýl yoksunluðu ya da sahipsizlik. Bu fotoðraf karesinde, kaldýrým üzerine uzanýp ta yatan adamýn hangi sebepten bu halde yattýðýný tam olarak bilemesek de, kimsesizlik ve yokluk izleri kendini gösteriyor. Zahiren bakýlýnca, kaldýrým üzerine uzanmýþ yatan bir garip görünümü var bu karede. Ancak sanki beton üzerinde yatar gibi deðil de, altýnda atlastan yataklar var gibi yatýþý þaþýrtýcý. Kim bilebilir ki, Yaradan'ýn onun altýna atlastan yataklar serip, üzerini gökyüzünün yýldýzlarý ile örtmediðini. Gözümüz ne atlas yatak gördü, ne de yýldýzdan yorgan. Ancak uyandýrmaya kýyamadýðýmýzdan dolayý ismini dahi soramadýðýmýz bu adamýn keyfine bakýlýrsa, sanki gerçekten atlastan yataklarda yatmýþ, yýldýzlarý yorgan yaparak, kaz tüyü yastýða baþ koymuþ bin hali var. Fakat þeriat zahire hükmeder sözü gereði, biz yine dünya gözüyle gördüklerimizi kabul ederek, isimsiz kahramanýmýzýn garipliðini görüp, bakakalýyoruz. Zor ve aðýr bir yükün altýnda olduðu her halinden belli. Öyle bir yük ki kaldýrmak, taþýmak, altýnda ezilmemek mümkün deðil. Üç-ben sani- yelik bir empati bile nefes kesmeye yetiyor. Bu kareden kendi halimize pay çýkarýp, þükür vazifemizi hatýrlamak ve dua edip, þükürde bulunmak sorumluluðu çöküyor omuzlarýmýza. Yokluk zor, yoksunluk zor, kimsesizlik zor. Duygu fýrtýnasý, vicdanýmýzda hortuma dönüþerek kalbimizi yerinden sökecek gibi girdaplar oluþtursa da, biliyoruz ki bu sahneye bakmayý kesip gözlerimizi kaçýrdýðýmýz zaman bu fýrtýna dinecek ve biz yine þükürsüz bir hayatýn peþinde koþmaya devam edeceðiz. Þeytanýn "kapat gözünü, bakma, kanatma vicdanýný" sözlerini fýsýldadýðý ruhumuz kanadý bir kere, ne çare. Hayat iþte böyle, kader ve bir sürü buna benzer sözlerin birbiri ardýna bizi teselli etmeye çalýþtýðý ortamdan uzaklaþtýkça, içimize oturan görüntü, hayalimizde silinip gidiyor. Silinmemeli gözümüzden, kazýnmamalý gönlümüzden. Þeytana inat, unutmamak için, daha çok muhasebe yapmak için elimizi yazýya dokundurup, içimizi yazýya dökelim ve bu yükü bir kaç kiþiyle paylaþmak yerine siz deðerli okurlarýmýzla paylaþalým istedik. Allah cümlemizi yalnýzlýktan, kimsesizlikten, her türlü yokluktan, þükürsüzlükten, sahip olduklarýmýzýn deðerini bilmemezlikten korusun. Amin. Kitap kurtlarýna ödül orum un Sungurlu ilçesinde öðrencilere kitap okumayý sevdirmek, okuma alýþkanlýðý kazandýrmak, öðrencilerin kelime hazinesini zenginleþtirip Türkçe'yi doðru, güzel ve etkili kullanma becerisini geliþtirmek amacýyla düzenlenen kitap okuma yarýþmasýnýn ödül töreni gerçekleþtirildi. Özel Ýdare Konferans Salonu nda düzenlenen ödül törenine Ýlçe Kaymakamý Hulusi Þahin, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, þube müdürleri, okul müdürleri, öðretmenler ve öðrenciler katýldý. Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, Yarýþma ilkokullarda 5 kitap, ortaokul 5-6 ve 7-8. sýnýflarda 5 kitap, liseler 5 kitap olmak üzere toplam 4 grupta deðerlendirme yapýldý. Ýlkokullar 3 ve 4. Sýnýflara 40 soru, ortaokul ve liselere 50 soru soruldu. Elektronik ortamda yapýlan deðerlendirmeye göre derece alan öðrencilerimize bugün ödülleri verilecek dedi. Yarýþmada sýnýflarda birinci olan öðrencilere bisiklet, sýnýflar birincisine tablet bilgisayar ve çeþitli hediyelerle ödüllendirilirken, öðrencilerin ödülleri Ýlçe Kaymakamý Hulusi Þahin ve diðer protokol üyeleri tarafýndan verildi. (ÝHA) Kitap okuma yarýþmasýnýn ödül töreni gerçekleþtirildi. Program Özel Ýdare Konferans Salonu nda düzenlendi. Yarýþmada dereceye girenler tebrik edildi.

8 8 CUMARTESÝ 8 HAZÝRAN 2013 Ýktidar 10 yýldýr yanlýþ yapýyor K amu-sen Genel Baþkaný Ýsmail Koncuk, 10 yýldýr yerli yerinde duran, sesi çýkmayan, iktidarýn yaptýðý her türlü yanlýþý sineye çeken bu millet, bugün ne oldu da sokaklara döküldü? diye düþünmek lazým dedi. Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eðitim-Sen Genel Baþkaný Ýsmail Koncuk, orum un Sungurlu ilçesi Kamu-Sen binasýnýn açýlýþýna katýldý. Türkiye Kamu-Sen Ýlçe Teþkilatýnýn açýlýþýna Koncuk un yaný sýra Ýlçe Kaymakamý Hulusi Þahin, KamuSen orum Ýl Baþkaný Mahmut Alpaslan, ve Kamu-Sen e baðlý sendika baþkanlarý katýldý. Açýlýþta Taksim Gezi Parký ile ilgili yaþanan olaylara da deðinen Koncuk, Türkiye nin çeþitli yerlerinde çeþitli olaylar yaþanýyor. Zaman zaman illegal örgütler þunu yaptý, illegal örgütler bunu yaptý gibi açýklamalar yapýlýyor. Ýþin bu tarafý da var ama 10 yýldýr yerli yerinde duran, sesi çýkmayan, iktidarýn yaptýðý her türlü yanlýþý sineye çeken bu millet, bugün ne oldu da sokaklara döküldü? diye düþünmek lazým. Keþke bu olaylar olmasaydý. Yýllardýr insanlarý ötekileþtirdiler. Benim adamým, sizin adamýnýz, onlarýn adamý diye insanlarý kategorize Kamu-Sen Genel Baþkaný Ýsmail Koncuk, Sungurlu da konuþtu. Sungurlu Kamu-Sen binasýnýn açýlýþýna katýldý. ettiler. Bir makama gittiðinizde önce sendikanýzý soruyorlar. Oysa ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin þerefli bir vatandaþýyým. Hangi siyasi görüþe, ideolojiye sahip olursam olayým, bu ülkenin vatandaþýyým. Þayet hak ediyorsam taleplerimi yerine getirirsin. Ama þu sendikanýn üyesiysen kapýlar açýlacak, baþka sendikanýn üyesiysen kapýlar yüzüne kapanacak, böyle bir anlayýþý kabul et- memiz mümkün deðildir dedi. Konuþmasýnda Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç a da seslenen Koncuk, Madem öyle kamu çalýþanlarý ile ilgili söylediklerimden dolayý da milletimizden özür dilerim deme erdemini göster diye konuþtu. Arýnç ýn geçen yýl Bursa da bir sendikayý ziyaretinde Anayasa referandumunda evet demeyen sendikalarýn toplu sözleþme talebi olamaz dediðini hatýrlatan Koncuk, Ben bu ülkenin bir vatandaþýyým ama sen, beni, verdiðim oyun rengine göre Anayasal haklarýndan faydalanabilir ya da Anayasal haklardan faydalanamaz diye kategorize edeceksin. Senin buna hakkýn var mý? Madem öyle Kamu çalýþanlarý ile ilgili söylediklerimden dolayý da milletimizden özür dilerim þeklinde bir açýklama yap. Elbette özür dilemek de bir erdemdir. Þimdi birlik beraberlikten bahsediyorsun ifadelerini kullandý. Türkiye nin yüzde 50 si bizi destekliyor þeklinde açýklamalar yapýldýðýný, Türkiye nin yüzde 50 sinin AK Parti ye size oy vermiþ bile olsa, oy veren insanlarýn, iktidarýn yanlýþlarýnda beraber olmak zorunda olmadýðýný dile getiren Koncuk, Bu noktada hala olaylarý yeterince deðerlendirebildiklerini, yaþananlardan ders çýkardýklarýný düþünmüyorum dedi.(ýha) Eðlendirirken mesaj da verdiler 'Becerikli Kanguru' isimli tiyatro oyununu orumlular'la buluþturdu. T Enise Aðbal EGV'li çocuklar eðlendirirken mesaj verdiler. Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý (TEGV), Sivas Merkez Öðrenim Birimi'ne devam eden çocuklarýn hazýrladýðý 'Becerikli Kanguru' isimli tiyatro oyununu orumlular'la buluþturdu. Birime devam eden ilköðretim çaðýndaki 12 çocuktan oluþan tiyatro topluluðunun özenle hazýrladýðý 'Becerikli Kanguru' isimli tiyatro oyunu dün saat 11.00'de Devlet Tiyatro Salonu'nda sahnelendi. Tiyatro gösterisini TEGV orum Öðrenim Birimi Sorumlusu Serpil etin, Sivas Öðrenim Birimi Sorumlusu Ayþegül Aktanýþ, tiyatro oyuncusu ve eðitmeni Sema iftçi, TEGV gönüllüleri, öðrenciler ve çok sayýda vatandaþ izledi. TEGV'li minikler Ahmet Önel'in kaleme aldýðý 'Becerikli Kanguru' isimli oyunda, küresel ýsýnma felaketini, doðanýn dengesinin bozulmasýný, dayanýþmayý ve hayvanlarla dostluðu müzikli oyunlarla sahneye taþýdýlar. Miniklerin gösterisi izle- yenleri hem güldürdü hem de anlamlý mesajlar verdi. TEGV orum Öðrenim Birimi Sorumlusu Serpil etin, tiyatro gösterisinden önce yaptýðý konuþmada, vakfýn ilköðretim çaðýndaki çocuklara eðitim vermek amaçlý 1995 yýlýnda kurulduðunu belirterek, "orum Ýlinde faaliyetlerini, 2008 yýlýndan bu yana sürdüren orum Öðrenim Birimi kurulduðu günden bu yana gö- nüllülerin desteði ile 4 bin 500'den fazla çocuða eðitim desteði vermiþtir ve faaliyetlerini büyük bir heyecanla devam ettirmektedir." dedi. Oyun Devlet Tiyatro Salonu'nda sahnelendi. Birime devam eden ilköðretim çaðýndaki 12 çocuktan oluþan tiyatro topluluðu sahne aldý. Sunum ve Poster yarýþmasý H Türkiye Kamu-Sen Ýlçe Teþkilatýnýn açýlýþýna Koncuk un yaný sýra Ýlçe Kaymakamý Hulusi Þahin, Kamu-Sen orum Ýl Baþkaný Mahmut Alpaslan, ve Kamu-Sen e baðlý sendika baþkanlarý katýldý. Türkiye inatlaþma kurbaný olmasýn S aadet Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Yýlmaz, son malýdýr. zamanlarda ülke gündeminde olan Taksim Gezi ParÝktidar gibi muhalefet partisi de yangýna körükle ký olaylarý ile ilgili deðerlendirmelerde bulundu. gitmemeli, bu olaylar üzerinden siyasi rant devþirme hetürkiye nin bir inatlaþmaya kurban edilmemesini sabýndan vazgeçmelidir. Türkiye de kardeþ kavgasý çýdileyen Yýlmaz, Ýnatlaþma, kamplaþma kimseye fayda karmaya yönelik bu tür oyunlar daha önce de sahnelensaðlamaz. evremizin yangýn yerine döndüðü, Surimiþ ve acý tecrübeler yaþanmýþtýr. Herkes bu acý tecrüye deki ateþin kapýmýza dayandýðý bir ortamda ihtiyacýbelerden ders çýkarmalý ve sorunlarýný yakarak, yýkaramýz olan þey kamplaþmak, kutuplaþmak deðil birbirimirak, ötekileþtirerek deðil, konuþarak çözmeyi öðrenmezi anlamaya çalýþmak olmalýdýr. dedi. lidir. ýkaracaðýmýz derslerden biri de dost ve müttefik Haksýzlýklarla mücadele vurarak, kýrarak silahla görünen ülkelere güvenilemeyeceði gerçeðidir. Nitekim yapýlmaz. diyen Yýlmaz, açýklamasýnda þu görüþlere gezi parký olaylarý ile birlikte dost ve müttefik sandýðýyer verdi; mýz ülkelerin aslýnda fýrsat kolladýðý anlaþýlmýþtýr. Marjinal gruplarýn ortalýðý savaþ alanýna dönüþtürsinan Yýlmaz Asil geçmiþimize yakýþýr saðduyuyla hareket etmesi ne kadar yanlýþsa iktidarýn Güç bende istediðimi meliyiz yaparým demesi de o kadar yanlýþtýr. Ülkede sükuneti ve huzuru saðlamak en baþta iktidarýn görevidir. Hükümet bu toplumsal tepnitekim Gezi Parký olaylarýný batýlý medya organlarýnýn Türk kiyi dikkate almalýdýr. Sayýn Baþbakan toplumu daha da gerecek baharý olarak deðerlendirmesi bile yeterince endiþe vericidir. Sözaçýklamalardan kaçýnmalýdýr. Hükümetin son 10 yýlda ortaya koyde Arap Baharý nýn geldiði ülkelerden henüz yazý görebilen tek bir duðu, ekonomik ve sosyal politikalar toplumu germiþ, özellikle de ülke olmadýðý hatýrlandýðýnda bunun anlamý daha iyi anlaþýlacaktýr. üretimi deðil tüketimi esas alan pazar ekonomisi milletimizi banbu noktada herkesi saðduyuya ve aklý selime davet ediyoruz. kalarýn esiri haline getirmiþtir. Hayat pahalýlýðý, gelir daðýlýmýndabiz ayný bahçenin çiçekleri, ayný milletin evlatlarýyýz. Renkleki adaletsizlik gibi konular, toplumu sosyal bir uçuruma sürüklerimiz, kokularýmýz, hassasiyetlerimiz, düþüncelerimiz farklý olabimiþ ve patlamalara hazýr hale getirmiþtir. lir. Farklýlýklarýmýzý ayrýlýk nedeni deðil, zenginlik unsuru olarak Ayný þekilde dýþ politikada alýnan yanlýþ icraatlar da Türkigörmeliyiz. Bizler hoþgörü, merhamet ve adaletiyle ün yapmýþ bir ye yi küresel güçlerin ve karanlýk odaklarýn hedefi yapmýþtýr. Unumedeniyete sahibiz. Hacý Bektaþ-ý Veli nin, Yunus Emre nin Mevtulmamalýdýr ki ülkemizin üzerine çöken bu puslu hava en fazla düþmanlarýmýzý mutlu etmiþ ve onlarýn elini güçlendirmiþtir. lana nýn varisleriyiz. Bu asil geçmiþe yakýþýr bir saðduyuyla hareket etmeliyiz. Vatandaþýn haklý talepleri var Milli Görüþçüler bundan önce olduðu gibi bundan sonra da Bu toplumsal olayda samimi ve duyarlý vatandaþlarýmýzýn þiddeti esas alan hiç bir muhalefetin içinde olmayacaktýr. Bizim yohaklý tepkileri vardýr. Ancak bu haklý tepkiyi mecrasýndan saptýrlumuz Hakký Teblið yoludur. Bunu da her imkânla yapmaya gaymak ve ülkeyi kaosa sürüklemek isteyen bazý illegal ve marjinal ret ediyoruz. Cenab-ý Allah milletimizi korusun. Bu mübarek kangruplarýn varlýðý da bir gerçektir. Bu marjinal gruplarýn provakasdil gecelerinin hatýrýna birlik ve dirliðimizi arttýrsýn. yonlarýna karþý baþta göstericiler olmak üzere herkes dikkatli ol- itit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu nda sunum ve poster yarýþmasý düzenlendi. Teknik Programlar Bilgisayar Programcýlýðý Bölümü 2.sýnýf öðrencileri, Öðretim Görevlisi Burcu Deniz in yürütmekte olduðu Araþtýrma Teknikleri ve Seminer dersi kapsamýnda bir yarýþma düzenleyerek, sunum ve poster hazýrladý. Gruplarýn Jüri deðerlendirmesinde Yüksekokul Müdür Yardýmcýsý Öðr. Gör. Mehmet Kanak, Teknik Programlar Bölüm Baþkaný Öðretim Görevlileri Esra Damar, Semanur Kenanoðlu, Uður Demiral, Samsun Ondokuzmayýs Üniversitesi Eðitim Fakültesi Öðretim Görevlisi Esra Demir yer aldý. Altý grubun katýldýðý bu yarýþma sonucunda Grup First birinci seçildi. Yarýþma sonrasýnda sunum yapan öðrenciler öðretim elemanlarý bilimsel olarak eðitici, sosyal olarak kaynaþtýrýcý bir etkinlik gerçekleþtirdiler. (ÝHA) Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu nda yarýþma düzenlendi. Sunum ve poster yarýþmasý ilgi gördü.

9 CUMARTESÝ 8 HAZÝRAN Sözümüz Memleket Üstüne S aðduyu Türkiye Platformu Ýl Temsilciliði Sözcüsü Abdullah Ateþ, Ülkemizde yaþanan yeni Anayasa çalýþmalarý, çözüm süreci ve uluslararasý iliþkiler ile ilgili geleceðimizi ilgilendiren konularda aziz milletimizin sesi olmak istiyoruz. dedi. Ateþ, toplumun genelinde saðduyuyu hâkim kýlmak isteyen Saðduyu Türkiye Platformu'nun amacýnýn; Türk halkýnýn milli birlik ve beraberliðinin saðlanmasý, karartýlan millet iradesinin aydýnlatýlmasý, suni deðil gerçek gündemin irdelenmesi, vatanýn bölünmezliði, milletin birliði ortak paydasýnda her insanla iþ ve güç birliði yapmak, yalanýn deðil doðrunun yanýnda olmak, toplumun itirazlarýnýn sözcüsü olmak, farkýndalýk ve bilinç oluþturmak ve duyarlýlýðý artýrmak için mil- li bir irade oluþturmak, topluma önderlik ederken toplumun hassasiyetlerini bir kez daha güçlü bir þekilde ifade etmeyi ve sivil iradeyi güç odaðý haline getirerek saðduyulu olmaya davet etmek olduðunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin bugün dünyada önemli geliþmelerin olduðu bir ortamda bu olaylara yön verecek bir coðrafi konumda ve güçte bulunduðunu hatýrlatan Ateþ, alýþmalarýnýn hýz kazandýðý bu dönemde yapýlacak yeni Anayasanýn; Kurtuluþ Savaþý ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, ezelden beri hür yaþamýþ Türk milletinin ve aziz Türk vatanýnýn ebediyen varlýðý, baðýmsýzlýðý, bölünmez bütünlüðü ve egemenliðin kayýtsýz þartsýz millete aidiyeti ilkeleri üzerinde inþa edilmesi; Türk vatandaþlarýnýn insan þeref ve haysiyetine dayalý temel hak ve hürriyetlerini, herkesin hukuk önünde eþitliðini ve hiç kimseye hiçbir sebeple ayrýmcýlýk yapýlamayacaðýný hukuk devleti ve demokratik toplum düzeni gereklerine uygun olarak teyit etmesi gerekmektedir. Yapýlacak yeni anayasa, inþa ettiði kültür ve medeniyet deðerleri ile insanlýðýn evrensel deðerlerine katkýda bulunmalý, Türk milletinin gelecek nesillerine, milli birlik ve kardeþlik duygusuyla baðlý kalmak üzere emanet edilmelidir. Bu sözlerimizle birlikte tekrardan Sözümüz Memleket Üstüne diyoruz ve bütün memleket sevdalýlarýný bizlerle birlikte olmaya davet ediyoruz. dedi. Öte yandan Saðduyu Türkiye Platformu nun Sorun Neder, Süreç Nedir, özüm Nedir konu baþlýklý söyleþisi bugün saat da Turgut Özal Ýþ Merkezi Salonu nda gerçekleþtirilecek. Sözümüz Memleket Üstüne isimli söyleþiye konuþmacý olarak Milli Futbolcu Saffet Sancaklý katýlacak. OKA Ýnovasyon Yarýþmasý birincileri orum dan O rta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) tarafýndan Samsun da düzenlenen TR83 Bölgesi Ýnovasyon Yarýþmasý sonuçlandý. orum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Otomotiv Teknolojileri Alan Öðretmeni Ýbrahim alýþ rehberliðinde Samet Burhan Yýldýrým ve Mustafa Kantar isimli öðrencilerin hazýrladýðý Elektrikli El Arabasý Dönüþümü adlý proje ile liseler kategorisinde birincilik kazandý. OKA ya baðlý orum, Samsun, Amasya ve Tokat illerinin 10 ar proje ile katýldýðý toplam 40 proje arasýnda birincilik kazanan proje sahibi öðrenciler Samet Burhan Yýldýrým ve Mustafa Kantar a birincilik ödülleri Samsun Cumhuriyet Meydaný nda düzenlen törenle OKA Yönetim Kurulu Baþkaný Samsun Valisi Hüseyin Aksoy tarafýndan verildi. Proje hakkýnda bilgi veren orum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Otomotiv Teknolojileri Alan Öðretmeni Ýbrahim alýþ, projenin elektrikli otomobil için temel oluþturabileceðini belirterek, kiloya kadar olan hafif yükleri insan gücüne ihtiyaç duyulmadan kýsa sürede taþýmayý amaçlayan, elekrikle çalýþan, petrole dayalý bir yakýt tüketmediði için çevreci özelliði olan bir tasarým gerçekleþtirdiklerini, elektrikli el arabasýnýn maliyetinin ise yaklaþýk TL arasýnda olduðunu söyledi. Aracýn elektrikli aküsünün bir kez þarj edildiðinde 6 saat ve 60 km kullanýlabildiðini, bunun maliyetinin ise 20 kuruþ olduðunu ifade eden alýþ, projeyle yapýlan elektrikli el arabasýnýn yaþlý ve engelliler tarafýndan da rahatlýkla kullanýlabilecek özelliklerde olduðunu ifade etti. Türkçe Olimpiyatlarýnýn orum programý bugün gerçekleþtirilecek. Türkçe Olimpiyatlarý baþlýyor orum Belediyesi'nin katkýlarýyla gerçekleþtirilecek olan Türkçe Olimpiyatlarýnýn orum programý bugün gerçekleþtirilecek. Bu yýl Türkiye de 11. si düzenlenecek olan Türkçe Olimpiyatlarý Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadyumu'nda saat 20.45'te baþlayacak. orum da ikinci kez yapýlacak olan Türkçe Olimpiyatlarý nda 24 ülkeden 80 çocuk orumlular için en güzel türküleri, þiirleri seslendirecek ve Türk halk oyunlarý oynayacak. Belediye Baþkan Vekili Nurettin Karakaya, orum Belediyesi nin öncülüðünde bu yýl orum'da ikincisi yapýlan Türkçe Þöleni ne tüm orum halkýný davet etti. Karakaya, tüm dünya çocuklarýnýn Türkçe konuþuyor olmasýnýn, yurt dýþýna gidildiðinde Türkçe konuþarak anlaþabilmenin kendileri için gurur kaynaðý olduðunu ifade ederek, Türkçe yi tüm dünya çocuklarýna öðreten fedakâr öðretmenlerimize ve emeði geçen herkese teþekkür ediyorum. dedi. Davetiyeler Belediye den de temin edilebilecek Belediye Baþkan Vekili Nurettin Karakaya, Cumartesi günü yapýlacak olan Türkçe Olimpiyatlarý na katýlmak isteyen vatandaþlarýn davetiyelerinin Kentli Servisi, NFK Gençlik Merkezi ve Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'nden de temin edilebileceðini belirtti. Karakaya, isteyen herkesin ücretsiz olarak izleyebileceði Türkçe Olimpiyatlarý için hazýrlanan davetiyelere ulaþmak isteyenlerin orum Belediyesi'ne baðlý birimlere gelerek davetiyelerini alabileceklerinin altýný çizdi. Ýskilip te el sanatlarý sergisi OKa TR83 Bölgesi Ýnovasyon Yarýþmasý sonuçlandý. Samsun da düzenlenen yarýþmada dereceye girenler ödüllendirildi. OKA ya baðlý orum, Samsun, Amasya ve Tokat illerinin 10 ar proje ile katýldýðý toplam 40 proje arasýnda birincilik kazandý. orum a dereceyle döndüler orum un Ýskilip ilçesinde ev hanýmlarý tarafýndan hazýrlanan yazma baský sergisi büyük beðeni topladý. Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü ve Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksek Okulu Geleneksel El Sanatlarý Bölümü katkýlarýyla hazýrlanan serginin açýlýþýna Ýskilip Kaymakamý Mehmet Yýlmaz, Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Melih Alpsar, Ýlçe Emniyet Müdürü Fatih Sancak, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mustafa Selvi ve davetliler katýldý. Ýskilip Meslek Yüksek Okulu Geleneksel El Sanatlarý Bölümü Öðretim Görevlisi Begül Özkoca, sergide Ýskilipli ev hanýmlarýnýn ne kadar maharetli ve marifetli olduklarýný bir kez daha görmenin mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. Sergi kapsamýnda çeþitli renklerde kumaþlar üzerine hem geleneksel hem de modern tarzda desenlerin tasarlanarak basýldýðýný dile getiren Özkoca, Kursiyerler çalýþmalarýyla hem geleneksel el sanatlarýndan olan yazmacýlýk sanatýnda kendilerini yetiþtirmiþ oldular hem de böylesine güzel bir el sanatýný gelecek kuþaklara aktarýlmasýna katký saðlayacaklardýr. Kursun açýlmasýnda katkýda bulunan Huget Eyüpoðlu na, Ýskilipli hanýmlara yazmacýlýk sanatýný öðretmeme vesile olan Ýl Kültür Ve Turizm Müdürümüz Ali Özüdoðru ya, Halk Eðitim Müdürlüðü ve Hitit Üniversitesi Rektörlüðüne kursiyerlerim adýna teþekkür ediyorum dedi. Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru kurslara katýlan Ýskilipli ev hanýmlarýna azimli çalýþmalarýndan ve ortaya çýkardýklarý el sanatlarýndan dolayý teþekkür etti. Kaymakam Mehmet Yýlmaz da, el emeði göz nuru çalýþmalarýyla güzel eserlerin ortaya çýkmasýndan dolayý kursiyerlere teþekkür etti. Belediye Baþkaný Numan Sezer ise; Belediye olarak daima çalýþan ve üretenlerin yanýnda olacaðýz. Begül Hocamýz Ýskilip e geleli henüz iki yýl oldu ancak hem Meslek Yüksek Okulumuzdaki çalýþmalarýyla hem de Ýskilipli hanýmlarýmýza kattýklarýyla þehrimize hizmet etmektedir. Kendisine ve kursa katýlýp bu güzel el sanatýný öðrenen hanýmlarýmýza teþekkür ediyorum, çalýþmalarda yanlarýnda olacaðýmý bir kere daha tekrar ediyorum dedi. Ev hanýmlarý tarafýndan hazýrlanan yazma baský sergisi büyük beðeni topladý. Yarýþmada orumlu öðrenciler derece aldý. orum, Amasya, Tokat ve Samsun illerinde öðrenim gören ortaokul ve lise öðrencileri arasýnda Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) tarafýndan proje yarýþmasý düzenlendi. Yarýþmada orumlu öðrenciler derece aldý. Geçtiðimiz arþamba günü Samsun Cumhuriyet Meydaný Proje Pazarý nda sergilenen projelerde ortaokullar arasýnda orum dan yarýþmaya katýlan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öðrencileri Cevale Nur Þahin ve Melike Aldemir in, öðretmenleri Fatma Ýmamoðlu rehberliðindeki Sular Bitince adlý projeleri il birincisi ve Samsun bölge ikincisi olarak derece aldý. Sergi Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü ve Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksek Okulu Geleneksel El Sanatlarý Bölümü katkýlarýyla düzenlendi.

10 10 CUMARTESÝ 8 HAZÝRAN 2013 Turizm fuarý ve festival birlikte düzenlenebilir yu Meclis gündemine taþýdýðýný kaydetti. Soysal ýn yazýlý önergesi araþtýrýlmak üzere oy birliðiyle Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edildi. ÖZEL ÝDARE NÝN 6 AYLIK PERFORMANSI ÝNCELENECEK Ýl Genel Meclisi Üyesi Pehrül Soysal, Ýl Özel Ýdaresi nin 2013 yýlýnýn ilk Selahattin Kocabaþ 6 aylýk çalýþma performanrecep Mebet sýnýn araþtýrýlmasýný istedi. orum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Konuyla ilgili olarak Genel Meclisi HaziÝl Genel Meclisi toplantýýl Genel Meclisi Toplantýsý nda kültür ve turizm fuarý organizasyonu ele alýndý. ran Ayý Toplantýlarý dün sýnda araþtýrma önergesi sona erdi. veren Pehrül Soysal, performans deðerlendirmesinin iþ takibi açýsýndan önem taþýdýðýný söylemeclis Baþkaný Mustafa Eker yönetiminde gerçekleþen toplantýdi. ya katip üyeler Yurdanur Özzehinli ve Recep Öztürk ile Ýl Genel Meclisi Üyeleri katýldý. Yýl sonunda toptan bir performans deðerlendirmesi yerine 6 aylýk periyodlarla deðerlendirme yapýlmasýnýn daha faydalý olacaðýný saýl Genel Meclisi Salonu nda düzenlenen toplantýda kürsüye gevunan Soysal, yatýrýmlarýn hazýrlanan planlara uygunluðunun da kýlen Turizm Komisyonu Baþkaný Selahattin Kocabaþ, orum da kültür yaslanmýþ olacaðýný kaydetti. ve turizm fuarý düzenlenmesi hususunda yaptýðý araþtýrmanýn sonuçlarýný paylaþtý. Yazýlý araþtýrma önergesi yapýlan deðerlendirmelerin ardýndan oy birliðiyle Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edildi. orum un tarihi ve kültürel zenginliklerine dikkat çeken Selahattin Kocabaþ, Türkiye de düzenlenen turizm fuarlarýyla ilgili detaylý UÐURLUDAÐ IN PROJESÝNE DESTEK bilgiler verdi. Uðurludað Kaymakamlýðý tarafýndan hazýrlanan Artýk Ulaþmak Fuar organizasyonlarýnda yaþanan zorluklara da deðinen KocaDaha Kolay adlý proje, Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) tarabaþ, orum da müstakil bir turizm fuarýnýn düzenlenmesinin uygun fýndan baþarýlý bulunarak yüzde 75 oranýnda destek almaya hak kazanolmayacaðý görüþünü dile getirdi. dý. Konuyla ilgili alternatif önerisini de paylaþan Kocabaþ, Ulusla133 bin 900 TL bütçeli projenin 100 bin 425 TL sini OKA nýn firarasý orum Hitit Fuar ve Festivali ile eþ zamanlý olarak kültür ve tunanse edeceði projenin geriye kalan 33 bin 475 TL sinin 6 bin TL sini Uðurludað Kaymakamlýðý nýn geriye kalan 27 bin 475 TL sinin ise Ýl rizm fuarý da düzenlenebilir dedi. Özel Ýdaresi tarafýndan karþýlanmasý öngörüldü. Festivalle birlikte turizm fuarý düzenlenmesi fikrine orum TicaÝl Genel Meclisi nde gündeme gelen konuyla ilgili açýklamalarýn ret ve Sanayi Odasý nýn da sýcak baktýðýný ve evsahipliði için kompardýndan projeye Sosyal Hizmet ve Yardýmlar kapsamýnda destek leksi ücretsiz olarak sunduðunu anlatan Kocabaþ, bu hususta adým verilmesine oybirliðiyle karar verildi. atýlmasýnýn bölgenin turizm zenginliklerinin tanýtýmý açýsýndan büyük ZEYTÝNLÝ NÝN YERÝNE ÖZTÜRK avantajlar saðlayacaðýna iþaret etti. MEÞE KÖMÜRÜ ÝÞLETMELERÝ ÝNCELENECEK Ýl Genel Meclisi MHP Grup Baþkaný Celal Güngör, orum da faaliyet gösteren bazý meþe kömürü iþletmelerinin çevre ve insan saðlýðýný tehdit ettiðini söyledi. Ana ulaþým arterlerinde yer alan söz konusu iþletmelerinin görüntü kirliliðine de neden olduðunu anlatan Celal Güngör, bu iþletmelerin daha iç kesimlere taþýnmasý gerektiðini kaydetti. Konuyla ilgili sözlü araþtýrma önergesinde bulunan Güngör ün teklifi yapýlan oylamanýn ardýndan araþtýrýlmak üzere evre ve Saðlýk Komisyonu na havale edildi. ELTÝK BÝRLÝÐÝ ve KOMÝSYONLARI ARAÞTIRILACAK eltik üreticileri birlikleri ve komisyonlarýn iþleyiþiyle ilgili olarak Ýl Genel Meclisi ne araþtýrma önergesi verildi. Önerge teklifi hakkýnda açýklamalarda bulunan Ýl Genel Meclisi Üyesi Pehrül Soysal, üretici birliði ya da komisyonlarýn çeltik üreticilerinden aldýðý aidatlarýnýn kullaným alanlarýnýn araþtýrýlmasýný istedi. Toplanan aidatlar çiftçilere hizmet olarak gereði gibi yansýmýyor diyen Pehrül Soysal, üreticilerden gelen þikâyetler üzerine konu- Osmancýk Ýnsan Haklarý Kurulu nda görev yapan merhum Zerat Zeytinli nin yerine Ýl Genel Meclisi Üyesi Recep Öztürk seçildi. Ýl Genel Meclisi Toplantýsý nda gündeme gelen konuyla ilgili yapýlan açýklamalarýn ardýndan Recep Öztürk, oybirliðiyle Ýnsan Haklarý Kurulu Üyeliði ne seçildi. AKARYAKITA 1.6 MÝLYON TL EK BÜTE Ýl Özel Ýdaresi parkurunda yer alan araç ve iþ makinelerinin akaryakýt ve yað alým giderleri için ayrýlan ödeneðe ek olarak 1 milyon 613 bin 200 TL ek ödenek ayrýlmasý kararlaþtýrýldý. Plan ve Bütçe Komisyonu nun konuyla ilgili hazýrladýðý rapor, Ýl Genel Meclisi nde oylanarak kabul edildi. Önergelerin görüþülmesinin ardýndan orum merkeze baðlý Taþpýnar Köyü yerleþme alaný planýyla ilgili olarak Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu nca hazýrlanan rapor ele alýndý. Toplantýda ayrýca Alaca ilçesi Dedepýnarý Köyü ne ait yerleþik alan ve civarýnýn sýnýr tespiti görüþüldü. Toplantýnýn sonunda Ýl Özel Ýdaresi 2013 mali yýlý ek bütçesi okunarak oylandý. Ýl Genel Meclisi toplantýlarý, 1 Temmuz 2013 Pazartesi günü saat da gerçekleþecek oturumla devam edecek. Baraj göletlerindeki kaçak av önlenmeli Recep Mebet orum daki baraj göletlerindeki kaçak balýk avý, Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda gündeme geldi. Konuyla ilgili olarak hazýrlanan raporu Meclis in bilgisine sunan Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu Sözcüsü Yaþar Aðzýkara, Baraj göletlerindeki kaçak avlanma önlenmeli dedi. Obruk Barajý ndaki balýk avý ile ilgili incelemelerinin sonuçlarýný paylaþan Yaþar Aðzýkara, res- mi kurumlarýn denetimlerine raðmen kaçak avlanmanýn önüne geçilemediðine dikkat çekti. orum da 40 adet gölet ve 4 adet akarsu havzasý bulunduðunu belirten Aðzýkara, Obruk Baraj göletinde avlanan Yaþar Aðzýkara Kaçak balýk avý, Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda gündeme geldi. kaçak balýkçýlarýn Jandarma ile adeta köþe kapmaca oynadýðýný söyledi. Kaçak avlananlara müdahale edecek kamu görevlilerinin ekipman sýkýntýsý yaþadýðýna iþaret eden Aðzýkara, bugüne kadar uygulanan cezai iþlemlerle ilgili istatistiki bilgiler de verdi. Kaçak avlanmanýn balýk popülasyonunu olumsuz etkilediðini vurgulayan Aðzýkara, Obruk ta kurulan ve çevre köylerin üyesi olduðu kooperatifin çalýþmalarýndan da bahsetti. Serpa Otomotiv tarafýndan düzenlenen geleneksel Servis Günleri baþladý. Serpa Otomotiv den kampanya Otomobiliniz yaza hazýr mý? S Recep Mebet erpa Otomotiv tarafýndan düzenlenen geleneksel Servis Günleri baþladý. Renault ve Dacia özel servisi Serpa Otomotiv, yaz bakýmý yaptýrmak isteyen araç sahiplerine ücretsiz kontrol hizmeti sunuyor. Yaz bakýmý ihmale gelmez sloganýyla düzenledikleri kampanya hakkýnda bilgi veren Serpa Otomotiv sahibi Metin Gündoðdu, kaliteli hizmet garantisiyle baþlattýklarý kampanyaya tüm Renault ve Dacia sahiplerini beklediklerini söyledi. Kampanya çerçevesinde bakýmý yapýlacak araçlara, Alman malý Würth arýza tespit cihazý ile ücretsiz check-up yaptýklarýný açýklayan Metin Gündoðdu, 24 saat acil yol yardýmýnýn yaný sýra yedek parça ve iþçilikte 1 yýl servis garantisi sunduklarýný kaydetti. Araç muayenesi sýrasýnda aðýr kusur olarak nitelendirilen fren ve far ayarlarýný da gerçekleþtirdiklerini ifade eden Gündoðdu, bakýmý yapýlan tüm araçlara lazerli far ayar cihazý ile ücretsiz far ayarý yaptýklarýný bildirdi. Serpa Otomotiv sahibi Gündoðdu, Yaz aylarýnda sürücüler, tatil öncesi ve dönüþünde araçlarýna mutlaka bakým yaptýrmalý. O nedenle tüm Renault ve Dacia sahiplerini Ankara Yolu 1. kilometre numara 211/A da hizmet veren servisimize bekliyoruz. diye konuþtu. Serpa Otomotiv sahibi Metin Gündoðdu, kampanya hakkýnda bilgi verdi. Kampanya, Yaz bakýmý ihmale gelmez sloganýyla tanýtýldý. Bakým kampanyasýna tüm Renault ve Dacia sahipleri davet edildi. Yâd-ý Rasûl TRT Avaz da D erman Derneði tarafýndan bu yýl 3.'sü düzenlenen 'Yâd-ý Rasûl Gecesi', bugün saat de TRT Avaz kanalýnda ekrana gelecek. 'Sevgi ve Ýtaat Ýstikametinde' sloganýyla organize edilen program, 27 Mayýs 2013 tarihinde Mimar Sinan Mahallesi Cuma Pazarý alanýnda düzenlenmiþti. orum halkýnýn büyük ilgi gösterdiði programa Özlenen Rehber Dergisi Baþyazarý Muzaffer Yalçýn konuþmacý olarak katýlmýþ- tý. Ýlahiyatçý-Yazar Ömer Döngeloðlu nun sunumu ile devam eden programda Grup Dergah da seslendirdiði ilahilerle dinleyenleri mest etmiþti. Televizyon yayýný hakkýnda bilgi veren Derman Derneði Baþkaný Mustafa Öztemiz, Peygamber sevdalýsý binlerce kiþiyi bir araya getiren programý TRT Avaz aracýlýðýyla tüm dünyanýn izleyeceðini ifade etti. Serpa Otomotiv, yaz bakýmý yaptýrmak isteyen araç sahiplerine ücretsiz kontrol hizmeti sunuyor.

11 CUMARTESÝ 8 HAZÝRAN Vali den Karadeniz Ticaret e ziyaret Recep Mebet orum Valisi Sabri Baþköy, sanayici ve iþadamlarýný içine alan iþyeri ziyaretlerini sürdürüyor. Sabri Baþköy dün Gülümoðlu Yem Sanayi sahibi ve New Holland Traktörleri orum yetkili bayii Mustafa Ünal ý ziyaret etti. Ankara Yolu 1. kilometrede hizmet veren New Holland Plaza da gerçekleþen Vali Sabri Baþköy, Mustafa Ünal ý ziyaret ederek bir süre görüþtü. ziyarette þirket yöneticilerinden Ali Rýza Ünal ve Haydar Ünal da hazýr bulundu. Þirket yöneticilerinden yatýrýmlarý hakkýnda bilgi alan Vali Baþköy, Ünal Ailesi ne ticari faaliyetlerinde baþarýlar diledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Mustafa Ünal, nezaketinden dolayý Vali Baþköy e teþekkür etti. Kalkan AVM de yaz kampanyasý Kalkan Alýþveriþ Merkezi (AVM) tarafýndan düzenlenen geleneksel yaz kampanyasý baþladý. K orum Valisi Sabri Baþköy, Gülümoðlu Yem Sanayi sahibi ve New Holland Traktörleri yetkili bayisinde çiçeklerle karþýlandý. Dizayn dan yaz kampanyasý D Recep Mebet izayn Halý Overlok tarafýndan düzenlenen yaz kampanyasý baþladý. Kampanya hakkýnda bilgi veren Dizayn Halý sahibi Ýlknur Kayýkçý, Halý, halýfleks, yolluk ve paspas kenarý overlok iþlerinde cazip fiyatlar sunuyoruz dedi. Ücretsiz servis hizmetiyle halýlarý yerinden alýp, overlok iþleminin ardýndan tekrar adresine teslim ettiklerini anlatan Ýlknur Kayýkçý, isteyen müþterilerine halý tamiri ve temizliði alanýnda da hizmet verdiklerini kaydetti. Yaz boyunca devam edecek kampanyadan Dizayn Halý Overlok tarafýndan düzenlenen yaz kampanyasý baþladý. yararlanmak isteyenleri halýfleks çeþitlerinin Her ebatta dýþ Dizayn Halý ya davet satýþ ve döþemesini de kapý, otomobil, banyo, eden Kayýkçý, yapýyoruz. Bu tuvalet ve oda açýklamalarýný þöyle çerçevede ücretsiz ölçü giriþlerine özel paspas sürdürdü: alýmý ve yerinde imalatý ve satýþý overlok hizmeti yapýyoruz. Kaymaz, Ev, ofis, camii ve veriyoruz. leke tutmaz ve çamaþýr iþyerleri için halý ve makinesinde yýkanabilir yolluk çeþitlerimizi de müþterilemizin beðenisine sunuyoruz. Ýstenilen her ebatta yer döþemesinin yanýnda sipariþe göre elektrikli battaniye üretimi de gerçekleþtiriyoruz. Tek ve çift kiþilik elektrikli battaniye çeþitlerinin yaný sýra bebek ve hasta battaniyesi de imal ediyoruz. Halý ve paspas çeþitlerimizi yakýndan görmek ve kampanyamýz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Kubbeli Caddesi Sancaktar Camii civarý numara 70 deki iþyerimize bekliyoruz. eyiz Dünyasý nda indirim G Recep Mebet örür eyiz Dünyasý nda indirim kampanyasý baþladý. Yaz sezonu nedeniyle düzenledikleri kampanya hakkýnda bilgi veren Þenay Görür, eyiz ürünlerinde cazip fiyat ve ödeme seçenekleri sunuyoruz dedi. Bornoz ve nevresim takýmlarýnýn yaný sýra yatak örtüleri, salon takýmlarý, uyku setleri, bamboo havlular ve seccade takýmlarýnda da geçerli olan indirimlerden bahseden Görür, sipariþ üzerine gelin dürü bohçasý ve balayý takýmlarý da hazýrladýklarýný kaydetti. Tüm çeyiz ürünlerini tek çatý altýnda müþterilerimizin beðenisine sunuyoruz diyen Görür, Ürünlerimizi yakýndan görmek ve kampanyamýz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Karakeçili Mahallesi Alaybey Sokak ile Albayrak Caddesi nin kesiþtiði kavþakta Yuvam Kýz Pansiyonu yanýnda hizmet veren maðazamýza bekliyoruz diye konuþtu. Þenay Görür, eyiz ürünlerinde cazip fiyat ve Görür eyiz Dünyasý nda indirim kampanyasý baþladý. Recep Mebet alkan Alýþveriþ Merkezi (AVM) tarafýndan düzenlenen geleneksel yaz kampanyasý baþladý. Kampanya hakkýnda bilgi veren Maðaza sahibi Ekrem Kalkan, Evini yenileyen ve düðün hazýrlýðý yapan çiftler için benzersiz indirimler yaptýk dedi. Sezon boyu devam edecek kampanya dahilinde yüzlerce üründe cazip indirimler uyguladýklarýný vurgulayan Ekrem Kalkan, Bu kampanya kaçmaz diye konuþtu. Evinizi Donatacak Herþey Burada sloganýyla gerçekleþtirdikleri indirimlerin büyük ilgi gördüðünü belirten Kalkan, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Yazýçarþý nýn en büyük çeyiz maðazasý olarak ev tekstilinden züccaciyeye, mobilyadan elektrikli ev aletlerine kadar yüzlerce ürünü tek çatý altýnda müþterilerimizin beðenisine sunuyoruz. Zengin ürün yelpazemize Karaca Home ev tekstili ürünlerini de ekledik. Kampanya dahilinde Güral Porselen çeyiz setlerinde cazip fiyat ve ödeme seçenekleri saðlýyoruz. Ayrýca Korkmaz gibi seçkin markalarýn ürünlerini de maðazamýzda satýþa sunuyoruz. Hediyelik eþya ve elektrikli ev aletlerinde ürün yelpazesi ve fiyatlarýmýzla iddialýyýz. Yeni sezon tül perde ve zebra perde çeþitleri ile ev tekstili ürünlerini görücüye çýkardýk. eyiz sandýðý modelleri, Nehir kaþýk takýmlarý ve seçkin markalarýn elektrikli küçük ev aletlerini de müþterilerimizin beðenisine sunuyoruz. Ürünlerimizi yakýndan görmek ve kampanyamýz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Osmancýk Caddesi Yazýçarþý Meydaný civarý numara 79 da faaliyet gösteren Kalkan AVM ye bekliyoruz. Ekrem Kalkan, geleneksel hale gelen yaz kampanyasý ile ilgili bilgiler verdi. Seçkin markalarýn gözde ürünleri Kalkan AVM de satýþa sunuluyor. Kalkan, Evini yenileyen ve düðün hazýrlýðý yapan çiftler için indirimler yaptýk dedi. Maðaza, Evinizi Donatacak Herþey Burada sloganýyla faaliyet Kalkan AVM, Osmancýk Caddesi Yazýçarþý Meydaný civarý numara 79 da hizmet veriyor.

12 12 CUMARTESÝ 8 HAZÝRAN 2013 Hyundai den U-20 Dünya Kupasý için 112 araç orum Karataþ Otomotiv Satýþ Müdürü Ýbrahim Saçmacý, FIFA 20 Yaþ Altý (U-20) Dünya Kupasý nýn resmi otomotiv sponsoru Hyundai nin, Türkiye nin 7 þehrinde yapýlacak turnuva boyunca kullanýlacak 112 adet aracý, gerçekleþtirilen törenle FIFA'nýn resmi organizasyon komitesi olan Türkiye Futbol Federasyonu na teslim ettiðini söyledi. Turnuvanýn Ýstanbul da oynanacak maçlarýna ev sahipliði yapacak olan Türk Telekom Arena Ali Sami Yen Spor Kompleksi nde gerçekleþtirilen törene Hyundai Assan ve TFF'nin üst düzey yönetimi katýldý. Törende konuþma yapan Hyundai Assan Genel Müdürü Ümit Karaarslan, Dünyanýn dört bir yanýnda insanlarý birbirine baðlayan en önemli spor organizasyonuna destek olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Futbolun coþkusunu, heyecanýný ve takým ruhunu markamýzýn felsefesiyle bir bütün olarak yaþýyoruz. Bu yýl, Hyundai'nin dünyadaki en önemli yatýrýmlarýndan biri olan Ýzmit Fabrikamýz'ýn da kurulu olduðu ülkemizde bu turnuvanýn gerçekleþtirilecek olmasý bizim için büyük bir heyecan yaratýyor. Organizasyonun en iyi þekilde gerçekleþtirilebilmesi için saðladýðýmýz yüksek kaliteye, üstün güvenliðe ve çev- Hyundai 20 Yaþ Altý (U-20) Dünya Kupasý nýn resmi otomotiv sponsoru. Türkiye nin 7 þehrinde yapýlacak turnuva boyunca kullanýlacak 112 adet araç teslim edildi. re dostu özelliklere sabüyük ve global bir ðini kaydeden orum markayla iþbirliði yapkarataþ Otomotiv Satýþ hip modern premium maktan büyük mutluluk Müdürü Ýbrahim Saçaraçlarýmýzla, futbolun duyuyoruz. FIFA ve macý, 21 Haziran - 13 gelecekteki yýldýzlarýna Türkiye Futbol FederasTemmuz tarihleri aradestek vermek bizim yonu adýna, Hyundai'ye sýnda düzenelenecek için ayrý bir gurur kayve deðerli yöneticilerine turnuva boyunca Hyunnaðý. Bu vesileyle tüm bir kez daha teþekkürledai'nin Equus, Genesis, Türk halkýný ve özellikle rimizi sunmak istiyoi40, i30, ix35 ve H1 mode gençlerimizi, 7 þehirrum. diye konuþtu. delleri kullanýlacak ve de yapýlacak maçlara tüm FIFA ve TFF yetkififa U-20 Dünya bekliyoruz. dedi. lileri, hakemler ve orgakupasý 2013 ün, dünya nizasyon görevlileri tatürkiye Futbol Feçapýndaki 24 ülkenin 20 þýnacak. derasyonu Baþkan Yaryaþ altý milli takýmýnýn dýmcýsý Servet Yardýmcý katýlýmýyla Ýstanbul, Dünya kupasýna ise, Hyundai, FIFA'nýn Kayseri, Trabzon, Rize, özel olarak Hyundai'nin 6 ana sponsorundan biri. Gaziantep, Antalya ve tüm Türkiye çapýndaki Güney Kore'nin gurur Bursa olmak üzere 7 þe71 yetkili satýcýsý ve 80 abidesi olan böylesine hirde gerçekleþtirileceyetkili servisinde çeþitli organizasyonlar düzenlenecek. 15 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasýnda Hyundai yetkili satýcýlarýnda gerçekleþtirilecek test sürüþü aktivitesi sayesinde kiþiye FIFA U-20 Dünya Kupasý Final Maçý na bilet, 10 kiþiye 3D LED TV, 20 kiþiye Sony PS3 ve Adidas kol saati kazanma þansý sunulacak. Bununla birlikte maçlarýn oynanacaðý 7 ayrý þehirde bulunan Hyundai yetkili servislerinin düzenleyecekleri Before Service aktiviteleri ile Hyundai'nin Türkiye ve Kore'deki ödüllü teknisyenleri müþterilerin araçlarýna ücretsiz check-up yapacak ve aktivite boyunca Hyundai Blue Card'ýn etkin bir þekilde tanýtýmý yapýlacak. FIFA'nýn 1999 yýlýndan bu yana dünya çapýndaki tüm organizasyonlarýnýn resmi sponsoru olan Hyundai, Türkiye'deki 20 Yaþ Altý Dünya Kupasý'nýn yaný sýra Haziran arasýnda Brezilya'da yapýlacak Konfederasyon Kupasý ve yine önümüzdeki yýl Brezilya'da gerçekleþtirilecek 2014 Dünya Kupasý dahil olmak üzere 2022'ye kadarki tüm FIFA turnuvalarýn resmi otomotiv sponsoru olmaya devam edecek. Uluslararasý futbolun gücüyle birlikte UEFA Avrupa Futbol Þampiyonalarý'ný da 2000 yýlýndan bu yana destekleyen Hyundai, marka imajý ve bilinirliðini artýrmayý sürdürecek. diye konuþtu. Tokat Zile Ticaret ve Sanayi Odasý heyeti, orum un Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý ný ziyaret etti. Zile de TSO ya ziyaret T okat Zile Ticaret ve Sanayi Odasý heyeti, orum un Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý ný ziyaret etti. Zile Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Sami Solmaz, TSO Baþkaný Þükrü Sargýn ve beraberinde meclis heyeti Sungurlu TSO ya hayýrlý olsun ziyaretinde bu- lundu. Sungurlu TSO Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Zile heyetini aðýrlamaktan onur duyduklarýný belirterek, her zaman birlik beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiðini söyledi. Þahiner, Sungurlu TSO nun kapýlarýnýn tüm oda ve borsalara açýk olduðunu belirtti. Zile Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Þükrü Sargýn ise, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasýyla her zaman iþ birliðine, hazýr olduklarýný açýklayarak gösterilen ev sahipliðine ve misafirperverliðe teþekkür etti. (ÝHA) Durdu Þahin e teþekkür Þ air, yazar Durdu Þahin, en son yayýnladýðý Þiir Gibi isimli þiir kitabýyla þair, yazar, akademisyen ve bürokratlarýn beðenisini kazanýyor. Þahin e Türkiye Cumhuriyeti Baþbakanlýk Özel Kalem Müdürlüðü de ilgisiz kalmadý. Baþbakanlýk Özel Kalem Müdürü Hasan Doðan imzasýyla Þahin e ulaþan teþekkür mektubunda, Sayýn Durdu Þahin, göndermiþ olduðunuz Þiir Gibi isimli kýymetli eseriniz ve nezaketiniz için teþekkür ederiz. alýþmalarýnýzda baþarýlar diler, saðlýk, huzur ve esenlikler temennisiyle selamlarýmý- zý sunarýz. denildi. Þiir Gibi isimli kitabýnýn þiirden anlayan çevrelerce gördüðü ilgiden son derece memnun kalan, þiirin, sanatýn, edebiyatýn kýymetini bilen yöneticilere, devlet ve hükümet adamlarýna ve özellikle Baþbakanlýk Özel Kalem Müdürlüðü ne teþekkür ve saygýlarýný sunan Þahin, Þiirimiz ve yazýlarýmýz ilgi gördükçe elbette yazacak, saygýdeðer okuyucularýmýza daha güzel eserlerle ulaþacaðýz. Þairlere ilgisiz kalmayan herkese ve özellikle devlet ve hükümet adamlarýna binlerce teþekkür. dedi. Þair, yazar Durdu Þahin, en son yayýnladýðý Þiir Gibi isimli þiir kitabýyla þair, yazar, akademisyen ve bürokratlarýn beðenisini kazanýyor. SMMMO dan nezaket ziyaretleri orum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý nezaket ziyaretlerine sürdürüyor. orum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) yönetimi, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker ve Vergi Müfettiþleri Hasan Akgül, Hüseyin Özalp, Süleyman alýþkan ve Bora içek e nezaket ziyaretinde bulundular. Ziyarette yeniden SMMMO Baþkanlýðýna seçilen Muzaffer Yýldýrým, Baþkan Yardýmcýsý Ali Can Doðan, Oda Sekreteri Hakký Koþar, Sayman Mehmet etinkaya ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Metin hazýr bulundu. Gündeme iliþkin görüþlerin belirtildiði ziyaretlerde Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker ile Vergi Müfettiþleri Hasan Akgül, Hüseyin Özalp, Süleyman alýþkan ve Bora içek, SMMMO Yönetim Kurulu nu tebrik ederek, ziyaretten dolayý memnuniyetlerini ifade ettiler. Ziyaretlerde gündeme iliþkin görüþler belirtildi. Baþkan Eyvaz a teþekkür ziyareti A laca Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencileri, Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz'a makamýnda teþekkür ziyaretinde bulunarak çiçek hediye ettiler. Önceki gün Belediye Kültür Salonu'nda Alaca Belediyesi'nin katkýlarýyla düzenlenen þiir dinletisinden dolayý teþekkür ziyaretinde bulunan öðrenciler, Baþkan Eyvaz ile bir süre sohbet ettiler. Ziyarette öðrencilerin yaný sýra Türk Dili ve Edebiyat Öðretmeni Yýlmaz Karaalp ve Bülent Gündem de hazýr bulundu. Ziyarette konuþan Türk Dili ve Edebiyat Öðretmeni Yýlmaz Karaalp, Baþkan Eyvaz'a þiir dinletisine verdiði destekten ötürü teþekkür ederek, Sizin verdiðiniz destek sayesinde hem öðrencilerimiz kendilerini kanýtlamýþ oldu hem de biz güzel bir program hazýrlamýþ olduk. dedi. Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, öðrencileri düzenledikleri güzel programdan dolayý kutladý. Özellikle sahne dekorunu çok beðendiðini kaydeden Baþkan Eyvaz, Alacalýlar Ýmam Hatipliler i özlemiþti. Bu program Ýmam Hatip'in puanýný arttýrmýþ oldu. Tabiî ki bu tip programlarda heyecan olmayýnca program da olmuyor. Bundan sonraki dönemlerde de þiirleri daha iyi okursunuz. Heyecan iþi güzelleþtiriyor. dedi. Baþkan Eyvaz, öðrencilere bir nasihatte de bulunarak okul döneminde hutbeye çýkmalarýný istedi. Ziyaret daha sonra karþýlýklý sohbet eþliðinde devam etti. Alaca Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencileri, Muhammet Esat Eyvaz ý ziyaret etti. Öðrenciler, Baþkan Eyvaz ile bir süre sohbet ettiler. Baþkan Eyvaz, öðrencilere bir nasihatte de bulunarak okul döneminde hutbeye çýkmalarýný istedi.

13 CUMARTESÝ 8 HAZÝRAN Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:29 - Receb: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:26 Mayýs 1429 Hýzýr: HAZÝRAN Helâl kazanmak için yorulup evine dönen kimse, günahsýz olarak yatar. Allahü teâlânýn sevdiði kimse olarak kalkar. Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 orumgaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo evre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER orum Devlet Hastanesi orum Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK OCAKLARI ASAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SGK Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik MUHTARLIKLAR Bahçelievler (Hasan KAYA) Buharaevler (Seyfi PEKCAN) epni (Mevlüt GEZER) öplü (Yýlmaz KILCI) Gülabibey (Hikmet DURGUN) Kale (Ali ÞAHÝN) VEFAT EDENLER 1- Hüseyin KARAKAYA' nýn aðabeyi, Celal ÖZDEMÝR' in kayýnpederi; Ali KARAKAYA. 2- Merhum Kireçci Genç Osman lakaplý; Osman SÜT' ün eþi, Doðan, Mehmet, Þahin, Osman ve orum Belediyesi' nden emekli Fahri SÜT' ün anneleri; Cevriye SÜT. 3- Ünal KARAKAÞ' ýn kayýnvalidesi, Ali ve Galip KA- RAKAÞ' ýn yengesi; Ayþe KARAKAÞ. orum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Midyat'ta bir Süryani kilisesi Ethem ERKO net Tarihi Midyat'ý gezdikten sonra yeni Midyat bölümüne hiç girmedik. Tarihi Cevat Paþa Camii'nde öðle ve ikindi namazýný kýlýp yola çýktýk. Aslýnda Midyat ile ilgili anlatýlacak pek çok þey var ama sözü uzatmak istemiyoruz. Midyat yakýnlarýnda bir Yezidi köyü olduðunu duyduk. Þeytana tapan Yezidilerin yaþadýklarý mekaný görmek, yaþantýlarý ve kültürleri konusunda fikir edinmek istedik ama vaktimiz dar olduðu için uðrayamadýk. SON DURAK MARDÝN Huzur, barýþ ve hoþgörü kenti Midyat'ý ve içinde barýndýrdýðý tarihi mekanlarý geride býrakarak yola çýktýk. Yine buram buram tarih kokan bir Ýslam beldesine, kadim þehir Mardin'e gidiyoruz. Mardin, Bizans ve Roma dönemlerinden de önce kurulmuþ çok eski bir þehirdir. 640 yýlýnda Hz. Ömer'in kumandaný Ýyaz tarafýndan barýþ yoluyla Ýslam topraðýna katýlmýþtýr. Emevi, Abbasi ve Büyük Selçuklu dönemlerini yaþamýþtýr. Ama bu þehirde en çok iz býrakan Artuklular olmuþtur. O dönemden kalma camiler, medreseler, bedestenler ve yüzlerce tarihi konak bulunmaktadýr. Eski Mardin'den bir görünüm aldýran Zaferinden üç yýl sonra 1517 yýlýnda Mardin, Osmanlý Devleti'ne katýlmýþtýr. O zamandan beri bölgede huzurun hüküm sürdüðü bir kenttir. Halkýn büyük çoðunluðu Arap'týr. Sokaklarýnda Arapça konuþan insanlara sýkça rastlanmaktadýr. Þehir, Midyat'ta olduðu gibi iki bölümden oluþmaktadýr. Bir tarafta yeni Mardin yer almaktadýr. Artuklu Üniversitesi dahil pek çok kurum, apartmanlar, çarþýlar bu bölgededir. Bir de Eski Mardin dedikleri kadim þehir var ki orada baþka bir hayat yaþanmaktadýr. Bizim gibi gezmeye gelenlerin uðrak yeri, Eski Mardin bölgesidir. Orada birkaç Süryani kilisesinin yaný sýra çok sayýda medrese, han, hamam, kervansaray, cami ve tarihi çarþý yer almaktadýr. Mardin'e vardýðýmýzda akþam olmuþtu. Arabamýzý bir yere park edip þehri yaya dolaþmaya karar verdik. Yol boyunca bütün binalar, Mardin-Midyat taþý denilen sarý taþtan yapýlmýþ. Bu bölgede okullar hatta Vilayet Konaðý bile sarý taþtan yapýþ. Hepsi tarihi dokuya uygun inþa edilmiþ. Silopi notlarý 6 Melik Mahmut Camii Önce Melik Mahmut Camii'ni ziyaret ettik. Nezih bir mekan. ok güzel taþ iþçiliði örnekleri var. Ama ben Þehidiye Camii'nin minaresine hayran kaldým. Akþamleyin ýþýklandýrýlýnca o minarenin ihtiþamý, her taraftan görülebiliyordu. Þehidiye camii ve minaresi Abdüllatif Camii Abdüllatif Camii, Pamuk Camii derken bir bedestene girdik. Kayseriye denilen bu kapalý çarþý, gerçekten buram buram tarih kokuyor. Ahi kültürünü günümüze taþýyan bir mekan. Oradan tarihi Ulu Cami denilen Mardin'in en büyük camiine girdik. ok geniþ avlusu, büyük ve farklý þadýrvaný, muhteþem mabediyle unutulamayacak bir tarihi mekan. Mardin Ulacami ve þadýrvaný Eski Mardin'de dolaþýrken 'Hatuniye ve Kasýmiye Medreselerine gider' diye yazýlý tabelalarý da gördük ama o saatlerde oralar ziyarete kapalý olduðundan uðrayamadýk. Yatsýdan sonra Eski Mardin'i, kadim þehri arkamýzda býrakarak yola çýktýk. On kilometre kadar uzaklaþýnca durup þehre tekrar baktýk. Þehir baþtan sona ýþýklandýrýlmýþtý. Pýrýl pýrýl görünüyordu. Tepede Mardin Kalesi ve çevresinde Altýn Gerdanlýk gibi görülen o þehri bir süre izledik. Doyumluk deðil de tadýmlýk bir ziyaretle Mardin seyahatimizi böylece tamamlamýþ olduk. Tekrar Nusaybin yoluna doðru hareket ettik. Sýnýrýn ötesindeki Suriye kentlerinin ýþýklarýný seyrederek yolumuza devam ettik. Bu seyahati, arabasýyla gerçekleþtirmiþ olan Selahattin Beye, gezi boyunca bize rehberlik eden Azad Beye çok teþekkür ediyorum. Hayatýmýn en güzel ve en tarihi gezisini yapmamýzý, böylesine farklý mekanlarý görmemizi saðlayan bu dostlarýma en derin muhabbetlerimi arz ediyorum. Sað olun, var olun. (Sürecek) Kadir Yüktaþýr com 24 ayar METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: HAZÝRAN 2013 CUMARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 85,252 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Hey Van! 4 Ýki minare yüksekliðinde Tefekkür ki bu mekandan düþüldüðü zaman insan hayatýndan ümit Dünyamýz beklemek hayaldir. Kundurasý kayýnca ilk sözü þu olur: "DAVAM.." Ýþte bir davasý vardý. Hayatý bir çekirdek hükmüne geçmiþti. Sonra arkasýnda binlerce genç saidler yetiþecekti. Raþit Yücel Gaybi bir el onu maðaranýn ikinci katýna iletir. corumhakimiyet. net Mevlana Halidi Baðdadi hazretlerinin manevi inkiþafýna,ýmamý Rabbaninin müzahereti ile müsaade eden Gavsý Azam Abdulkadiri geylani hazretleri,hayatý boyunca üstadýmýzýn manevi muhafýzý olmuþ, talebelerine de kýyamete kadar müzahir olacaðýný haber vermektedir. Hatta üstadýmýz daha çocuk yaþlarýnda Nurs'ta iken bin defa üstada müzahir olduðunu,"ya þeyh sana þu kadar fatiha,benim cevizlerimi buldur " dediði zaman cevizlerini dahi buldurduðunu ifade ediyor. Bediüzzaman hazretlerinin medresesi kalenin hemen önündedir. Ona talebe olmak öyle kolay deðildir. (Sürecek) NÖBETÝ ECZANELER DOÐA BAHABEY CAD. NO: 101 ( YE- ÞÝL FIRIN YANI ) UYSAL G.BEY MAH ATA CAD. NO:35 ATA SAÐLIK OCA- ÐI KARÞISI ÖZETÝN BUHARA SAÐ.OCAÐIYANI CUMARTESÝ KUBATLAR BAHABEY CAD. NO:8/E ( KIZ MESLEK LÝSESÝ KARÞISI ) ÜNALDI BUHARA EVLER MAH. SAÐ- LIK OCAÐI KARÞISI PAZAR UÐUR ESKÝ GÖÐÜS HASTA- LIKLARI HAST.KAR SATIÞ 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ORUM com orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 85,855 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. (Posta Kodu )

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Dr. Fatih Karadað. Metro Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Ertan Çakýr, Çorum yeni üslerimizden dedi. Çorum, Metro nun bölge üssü olacak * HABERÝ 10 DA

Dr. Fatih Karadað. Metro Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Ertan Çakýr, Çorum yeni üslerimizden dedi. Çorum, Metro nun bölge üssü olacak * HABERÝ 10 DA HEM Türkiye nin gözdesi 23 Nisan Ýlkokulu'nda açtýðý yýl sonu sergisiyle göz kamaþtýran orum Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi, bir yýl içerisinde 12 bin 275 kursiyere kurs açtý. Türkiye'de en çok kurs açýp,

Detaylı

Savunmasýz adalet olmaz

Savunmasýz adalet olmaz SELAM ýn Çorum galasýna büyük ilgi Hayallerinin peþinden dünyanýn öbür ucuna gitmek... Gülesin Aðbal DEMÝRER Enes Aðbal Baþlýðý görüp de kalbinin sesini dinle výcýklýðýnda popüler bir söylemi deklare ettiðimiz

Detaylı

Mahmut Tunaboylu. Otobüs iþletmecileri Terminal den yer istiyor. Çorum. Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði yöneticileri, ticaret ve.

Mahmut Tunaboylu. Otobüs iþletmecileri Terminal den yer istiyor. Çorum. Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði yöneticileri, ticaret ve. Mahmut Tunaboylu Öykü Yarýþmasý sonuçlandý Mahmut Tunaboylu Öykü Yarýþmasý nýn sonuçlarýný evinde ziyaret ettiðimiz merhum Mahmut Tunaboylu nun babasý Emekli Eðitimci-Gazeteci Müslüm Tunaboylu açýkladý.

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı

Barýþa katký bildirisine imza

Barýþa katký bildirisine imza Barýþa katký bildirisine imza Türkiye Barolar Birliðinin (TTB) seçimlerine yaklaþýk 1 ay kala, Orta Anadolu Bölge Barolarýnýn baþkanlarý 'birlik' çaðrýsýnda bulundu. Av. Ýbrahim Özyýlmaz * HABERÝ 3 DE

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

ýþýl ýþýl olacak Çorum Belediyesi 44 adet semt parkýnýn aydýnlatma yapým iþini ihale etti. * HABERÝ 4 DE Pegasus sefere baþlýyor ÝSKENDER LAHMACUN

ýþýl ýþýl olacak Çorum Belediyesi 44 adet semt parkýnýn aydýnlatma yapým iþini ihale etti. * HABERÝ 4 DE Pegasus sefere baþlýyor ÝSKENDER LAHMACUN Mahkemeden bir beraat bir erteleme kararý çýktý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, bazý belediye meclis üyeleri ve belediye personeli ile ilgili Aðýr Ceza Mahkemesi nde görülen iki ayrý mahkeme duruþmasýnýn

Detaylı

Halit Yýldýrým a birincilik ödülü ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42

Halit Yýldýrým a birincilik ödülü ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 Halit Yýldýrým a birincilik ödülü BIT 2015 Uluslararasý Turizm Fuarý nda Çorum tanýtýmý devam ediyor. Ýtalya Turizm Fuarý nda tanýtým * HABERÝ 2 DE Yaptýðý nesir ve güfte yarýþmalarý ile edebiyat çevrelerinin

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı

Engellilere yeni okul müjdesi

Engellilere yeni okul müjdesi Kýzýlýrmak Projesi 150 milyona mâl olacak AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Devlet Su Ýþleri nin 2012 yýlý Ek Yatýrým Programýna koyduðu ve iki yýl içerisinde bitirilmesi

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

* HABERÝ 4 DE * HABERÝ 7 DE

* HABERÝ 4 DE * HABERÝ 7 DE Hutbede yarýþtýlar Ýmam Hatip Liseleri (ÝHL) arasýnda Türkçe Hutbe Okuma Yarýþmasý düzenlendi. Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nin organize ettiði yarýþmada Sungurlu ÝHL'den Furkan Balkanlýoðlu birinci,

Detaylı

Liderlerinize sahip çýkýn

Liderlerinize sahip çýkýn Ýstihdam Ýçin 24 Çok Geç Anitta Otel'de düzenlenen galaya yerel basýný tanýtým spotunda rol alan gazeteciler ile davetliler katýldý. Yerel Basýn Kamu Spotu tanýtýldý Çorum ve yerel basýný tanýtým için

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

Ýþte vekil adaylarýmýz

Ýþte vekil adaylarýmýz Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir ve Enfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji ABD Öðretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam bilgilendirme yaptý. Hastaneden ilk uyarý geldi Hitit Üniversitesi

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu KOSGEB'ten 1.800 iþletmeye 18.874 milyon destek yapýldý ADALET ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, KOSGEB'ten 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda 1800 iþletmenin 18 milyon

Detaylı

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna Köye dönüþte arsa maðduriyeti MÜSÝAD orum Þubesi bugün hizmete girecek MÜSÝAD orum Þubesi 40. þube olarak bugün düzenlenecek törenle açýlacak. 19 ARALIK 2013 PERÞEMBE * HABERÝ 2 DE Günlük Siyasi Gazete

Detaylı

Alaybey esnafýndan Kutlu Doðum helvasý. Peygamberimiz in hayatý her konuda en güzel örnektir. Çorum un çekiciliði internete taþýnmalý Gaziosmanpaþa

Alaybey esnafýndan Kutlu Doðum helvasý. Peygamberimiz in hayatý her konuda en güzel örnektir. Çorum un çekiciliði internete taþýnmalý Gaziosmanpaþa 8 adayýn yarýþtýðý seçimlerde oy sýralamasýna göre 6 aday YÖK e gidecek. Rektörlük seçiminin ilk etabý tamam Hitit Üniversitesi Rektörlük seçimleri nin ilk etabý tamamlandý. 8 adayýn yarýþtýðý seçimlerde

Detaylı

Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý. Acýlý aile periþan * HABERÝ 3 DE. Selim Kefçeli

Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý. Acýlý aile periþan * HABERÝ 3 DE. Selim Kefçeli Blok Aktüel orum u tanýtacak Hamdi Özseçer ve kýzý kazada yaralandý Elvançelebi Belde Belediye Baþkaný Hamdi Özseçer, geçirdiði trafik kazasýnda yaralandý. * HABERÝ 16 DA Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý.

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket

Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket Týp Fakültesi nin oluþumu 2 yýl içinde tamamlanacak Çorum Devlet Hastanesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi adýyla üniversiteye kazandýrýlacak TRT Ankara Radyosu nda canlý olarak yayýnlanan Üniversite Günlüðü

Detaylı