KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ"

Transkript

1 KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ Erdal Yõlmaz 1 SUMMARY One of the essential problems of a city is the problem of transportation and one basic subject of this problem is the public transportation. The key role in the public transportation system belongs to the bus transportation. From this approach, the subject of our study is The Line Planning in Urban Transportation, and within which the current condition is analyzed and new model suggestions are developed. The comparison between the current status and proposed model is made by the support of simulation technique regarding the determined performance criteria. ÖZET Ulaşõm problemi, bir kent için temel sorun alanlarõndan birisidir ve problemin temel unsurlarõndan birisi de toplu taşõma sistemidir. Toplu taşõma sisteminde ise kilit rol karayolu ve otobüs taşõmacõlõğõndadõr. Bu yaklaşõmla çalõşmamõzõn konusu olarak Kentiçi Otobüs Taşõmacõlõğõnda Hat Planlamasõ konusu ele alõnmõş, çalõşma kapsamõ içerisinde mevcut durum incelenerek hat planlamasõ problemi çerçevesinde yeni model önerileri getirilmiştir. Önerilen modeller ile mevcut durum arasõndaki kõyaslama belirlenen performans kriterleri kapsamõnda simülasyon tekniği yardõmõyla gerçekleştirilmiştir. 1. GİRİŞ Nüfusun ve motorlu taşõt sayõlarõnõn hõzlõ artõş düzeyleri günümüzde, ulaşõm problemini kent yaşantõsõ içerisinde en önemli sorunlardan birisi haline getirmiştir. Özellikle metropollerde kent merkezlerine yapõlan baskõ geçtiğimiz yüzyõl boyunca her geçen gün artõş göstermiş ve günümüze gelindiğinde artõk merkezlerin taşõmakta güçlük çektiği bir noktaya ulaşmõştõr. Ulaşõm sorununda en büyük çözüm seçeneği olan toplu taşõma sistemlerine ilişkin klasik yaklaşõmlar bu ağõr baskõyõ hafifletebilme yeteneğini ne yazõk ki gösterememiş ve alternatif bakõş açõlarõnõn ortaya konulmasõnõ zorunlu hale getirmiştir. Bu yaklaşõmla daha önceleri sõcak bir şekilde karşõlanmayan aktarmalõ yolculuk yapma fikri kentiçi ulaşõm taşõmacõlõğõ sisteminde kaçõnõlmaz olarak uygulamaya sokulmuştur [1]. Bu amaçla özellikle karayollarõnda ortaya çõkan yoğunluğu alternatif ulaşõm araçlarõna kaydõrabilmek çabasõ ile raylõ sistemleri ve eğer mümkünse deniz taşõmacõlõğõnõ lastik tekerlekli ulaşõm ile entegre edebilecek, aktarmalõ sistemler tasarõmlanmaya başlanmõştõr. Açõktõr ki kentiçi ulaşõm sorunun en ideal çözümü, uyumlu bir şekilde çalõşan karayolu, denizyolu ve raylõ sistem ulaşõm araçlarõ ile mümkün olacaktõr [2]. Ancak 1 Öğr. Grv. Dr., Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, Bahçelievler, İstanbul. 179

2 raylõ taşõmacõlõk sistemleri ekonomik olarak, deniz ulaşõmõ ise gerek coğrafi gerekse ekonomik olarak her güzergah için uygulamaya konulabilecek sistemler değildirler. Bu nedenle benzer alternatif bir bakõş açõsõnõn kentiçi otobüs taşõmacõlõğõ sistemine uyarlanmasõnõn faydalõ olabileceği noktasõndan hareketle çalõşmamõzda kentiçi otobüs taşõmacõlõğõnda hat düzenlemesi problemine ilişkin yeni iki model önerisi ortaya konulmaya çalõşõlmõştõr. Yeni yaklaşõm ile ortaya konulan model İstanbul ili Kadõköy merkezli otobüs hatlarõ için detaylõ olarak tanõmlanarak, belirlenen performans kriterleri çerçevesinde mevcut durum ile önerilen modeller kõyaslanmõştõr. Değerlendirme sõrasõnda kentiçi ulaşõm problemlerinin karmaşõk ve belirsizlik içeren yapõsõna çok uygun olan ve bu alanda yapõlan çalõşmalarda da yoğun olarak kullanõlan [3, 4, 5, 6, vd.] simülasyon tekniği kullanõlmõştõr. Bu noktada çalõşmamõzda öncelikle problem tanõmlanarak mevcut durum ve önerilen modeller ortaya konulmaya çalõşõlmõş, bu aşamanõn ardõndan oluşturulacak simülasyon modeli için gerekli veriler derlenerek simülasyon programõ oluşturulmuş ve program çalõştõrõlarak performans değerleri belirlenmeye çalõşõlmõştõr. Mevcut durum ile önerilen modeller elde edilen simülasyon çõktõlarõ yardõmõyla kõyaslanmõş, bulgular son bölümde değerlendirilmeye çalõşõlmõştõr. 2. HAT PLANLAMASI PROBLEMİ VE YENİ BİR MODEL ÖNERİSİ Çalõşmamõzõn konusunu oluşturan hat planlamasõ problemi, sistemde kaç farklõ hat olacağõ ve bu hatlardaki otobüslerin hangi rotalarõ kullanarak hangi sõklõkta hangi duraklar arasõnda sefer yapacağõ ile ilgilidir. Çok temel bir soruya cevap aramasõ itibari ile aslõnda tüm sistemin yapõsõnõ birebir etkileyen geniş kapsamlõ bir soru olan hat planlamasõ dolaylõ olarak sefer sõklõklarõna, toplam sefer sürelerine, sistemde kaç adet otobüsün ve personelin çalõşacağõna, günlük toplam kaç kişinin sistemden yararlanacağõna ve sistemin işletme maliyetinin ne olacağõna vb. ilişkin cevaplarõ da bünyesinde barõndõrmaktadõr. Bu açõdan bakõldõğõ zaman hat planlamasõ, toplu taşõma sisteminin bütününü etkileyen bir unsur olarak karşõmõza çõkmaktadõr. Hat planlarõ oluşturulurken tüm dünyada yaygõn olarak kullanõlan mevcut yöntem, temel bir prensibe dayanmaktadõr: müşterilerin mümkün olan en az aktarma ile ulaşõmlarõnõ gerçekleştirebilmelerini sağlayabilmek. Bunu mümkün kõlabilmek için ise, mevcut durumda, çok değişik bölgeler arasõnda direkt otobüs hatlarõ tanõmlanmõştõr. Bu durum ise aktarma sayõsõnõ azaltmakla beraber (örn. İstanbul ili genelinde yine de yolculuklarõn %60 tan fazlasõ aktarmalõ olarak gerçekleştirilmektedir) [7] sistemde bazõ problemlere neden olmuştur. Bu problemler arasõnda başlõcalarõ;! otobüslerin ulaşõm sürelerinin ve hat uzunluklarõnõn fazlalõğõ,! yolcularõn durakta bekleme sürelerinin yüksekliği,! duraklarda ortaya çõkan yolcu birikimleri,! yolcu almak ve indirmek için durağa yanaşan otobüslerin oluşturduğu kuyruklar,! otobüslerdeki yolcularõn otobüslere homojen dağõlamamasõ, bunun sonucunda otobüslerin doluluk oranlarõnõn dengesizliği,! çok fazla hatlõ, çok fazla sayõda otobüsün heterojen olarak trafiğe çõkõşlarõ sonucunda özellikle merkezlere yakõn ana arterlerde trafik yoğunluğunun artmasõ, vb. Doğal olarak yeni bir model önerebilmek için yola çõkõş noktamõz mevcut sisteme ilişkin eleştirilerin ortadan kaldõrõlmasõ olmuştur ve bu hedef doğrultusunda otobüs taşõmacõlõğõnda hizmet veren şirketlerin amaçlarõnõn yeniden tanõmlamasõ gerekmektedir. Mevcut durum itibari ile en az sayõda aktarma ile seyahat olarak 180

3 özetleyebileceğimiz amaç yerini; toplam ulaşõm sürelerinin minimize edildiği, otobüs doluluk oranlarõnõn birbirine daha yakõn olduğu, planlamasõ ve kontrolü daha kolay, hizmet kalitesi yüksek, buna karşõn taşõma maliyetleri daha düşük bir taşõma sistemi tasarõmlamak amacõna bõrakmalõdõr. Bu amaca yönelik olarak temel prensipler doğrultusunda çalõşmamõz kapsamõnda iki farklõ senaryo ile yeni bir model önerisi ortaya konulmaya çalõşõlmõştõr. Senaryolara ilişkin tanõmlamalar ve beklenen avantajlar şu şekilde özetlenebilir: Senaryo 1: Mevcut durumdaki tüm hatlara ilişkin ana duraklar şehir merkezlerindeki ana duraklardan alõnarak şehir merkezlerine ve ana arterlere yakõn, belirlenecek aktarma duraklarõ na alõnacaktõr. Böylece çok değişik bölgelere giden farklõ tabelalara ait otobüslerin şehir merkezlerine girişleri engellenecektir. Değişik bölgelerden aktarma duraklarõna toplanan yolcular ise şehir merkezine gitmek için belirlenmiş ve çok sõk bir şekilde hareket eden tek bir hatta ait otobüse binerek şehir merkezine ineceklerdir. Bu senaryodan beklenen avantajlar şu şekilde sõralanabilir:! Şehir merkezlerindeki yolcu ve otobüs yoğunluğunun azalmasõ,! Otobüs doluluk oranlarõnõn birbirine yaklaştõrõlmasõ,! Planlama, koordinasyon ve kontrol kolaylõğõ,! Bütünsel bir toplu taşõma sistemine entegrasyonu kolaylaştõrmak,! Normal trafiğin yükünü azaltmak,! Otobüslerin etkin kullanõmõ ile maliyet avantajõ sağlamak ve hizmet kalitesini arttõrmak,! Şehir merkezlerindeki büyük ve hantal ana durak yapõsõnõ daha küçük, estetik ve esnek bir hale getirebilmek, Senaryo 2: Senaryo 1 den farklõ olarak senaryo 2 de aktarma durağõ ile şehir merkezi arasõnda hareket etmek üzere belirlenen tek hat üçe bölünerek hatlara ait tabelalar üç farklõ renk ile tanõmlanacaktõr (örn. Kõrmõzõ, yeşil ve mavi). Ana durakaktarma durağõ arasõnda kalan otobüs duraklarõ da sõrasõ ile aynõ renklere göre bölünecektir. Üç farklõ renkte tabelalara sahip otobüsler sadece kendi renklerindeki duraklarda duracaklardõr. Bu senaryo ile senaryo 1 de beklenen avantajlara ek olarak,! Toplam ulaşõm sürelerindeki azalõşlar,! Duraklardaki bekleme zamanlarõnõ minimize edilmesi,! Küçük oranlarda da olsa yakõt tasarrufu sağlanmasõ, beklenmektedir. 3. İSTANBUL KADIKÖY MERKEZLİ HATLAR ÖRNEĞİ Şehirler büyüdükçe doğal olarak tek güzergahlõ otobüsler ihtiyacõ karşõlayamayacaklar, bu ihtiyacõ gidermeye yönelik şehrin çeşitli bölgelerinden çeşitli bölgelerine, değişik rotalarõ (güzergahlarõ) izleyen değişik hatlar konulacaktõr. Şehir büyüdükçe bu hatlarõn ve duraklarõn sayõsõ artacak, kalabalõklaştõkça da sefer sayõlarõ çoğalacaktõr. Bu doğal işleyiş İstanbul ili için de bu şekilde gerçekleşmiş, şehir coğrafi olarak genişledikçe hat ve durak sayõsõ da buna paralel olarak artmõştõr. Yine şehrin kalabalõklaşmasõnõn yanõ sõra taşõmacõlõk politikalarõnda yapõlan tercihler sonucunda ulaşõmõn ağõrlõklõ olarak karayollarõna kaydõrõlmasõnõn ardõndan bu hatlardaki sefer sayõlarõ da giderek artmõştõr. Örneğin çok gerilere gitmeksizin; 1993 te 428 hat ve

4 durak sayõsõna sahipken İETT 2001 yõlõna gelindiğinde hat sayõsõnõ 526 ya durak sayõsõnõ ise 7408 e çõkartmõştõr. [7] Otobüs seferlerinin ve diğer lastik tekerlekli toplu ulaşõm araçlarõnõn şehirlerin çekim alanlarõ olan kent merkezlerine girmeleri bu noktalarda büyük bir baskõ yaratmaktadõr. İstanbul un Kadõköy ilçesi de bu durum için iyi bir örnektir. Anadolu yakasõnda sefer yapan hat sayõsõ 154 tür ve bunlarõn 75 i Kadõköy den hareket etmektedir. Başka bir deyişle Anadolu yakasõndaki toplam hat sayõsõnõn nerdeyse yarõsõ (%48,7) Kadõköy merkezlidir. Bu sayõlara bir de Boğaz geçişli 4 hattõ da eklersek durum daha da kötüleşmektedir (%51,2). [7] Şehir merkezlerinde oluşan baskõ karayollarõnõ kullanarak seyahat eden herkesi etkilemektedir. Çünkü şehir merkezlerindeki ana arterlerde trafik yoğunluğunun artmasõna sebep olmaktadõr. Fakat mevcut yaklaşõmõn ortaya çõkarttõğõ olumsuzluklar bununla sõnõrlõ kalmamakta, aynõ zamanda söz konusu toplu taşõma araçlarõ semtin karakterine ve görüntüsüne de olumsuz bir katkõ yapmaktadõr. Kadõköy ün merkezinde deniz kenarõnda iki farklõ otobüs ve dolmuş (minibüs) ana duraklarõ, tüm çirkinlikleri ile kapladõklarõ geniş alanlara karşõn söz konusu 79 değişik hattõn ve değişik güzergahlõ dolmuşlarõn ana duraklõğõ için yetersiz kalmaktadõr. Ayrõca söz konusu 79 hattõn da, Kadõköy ü iç bölgelere bağlayan mevcut 2 yolu kullanmalarõ hem bu yollardaki trafik yoğunluğunu arttõrmakta hem de bu güzergahlar üzerinde bulunan otobüs duraklarõnda uzun kuyruklara neden olmaktadõr. Bu çerçevede, çalõşmamõz kapsamõnõ oluşturan, Kadõköy-Sahrayõ Cedit güzergahõnda çalõşan otobüslere ilişkin mevcut durum şu şekilde özetlenebilir: Kapsam içerisindeki tüm hatlarõn Kadõköy deki ana duraklarõ ortaktõr. Bu hatlardan ring sefer yapan 4 tanesi Kadõköy den hareket edip, değişik güzergahlarõ izledikten sonra tekrar Kadõköy e dönmektedir. Geriye kalan 17 hat, 14 değişik son durağa gitmektedir (tablo 1). Tabo 1. S.Cedit Güzergahõnõ Kullanan Hatlar İlk Durak Son Durak Hat No. İlk Durak Son Durak Hat No. Kadõköy Kadõköy ER1 Kadõköy Fõndõklõ Mah. 19F Kadõköy Kadõköy ER2 Kadõköy Kayõşdağõ 19K Kadõköy Kadõköy GZ1 Kadõköy Küçükbakkalköy 7 Kadõköy Kadõköy GZ2 Kadõköy Küçükyalõ Loj. 17L Kadõköy Alt Bostancõ 10,10B,10S Kadõköy Pendik 17 Kadõköy Ataşehir 19M Kadõköy Sarõgazi 19S Kadõköy Birlik Mah. 14B Kadõköy U.Mumcu Mah. 17S Kadõköy Esenkent 17M Kadõköy Yeni Sahra 21Y Kadõköy Ferhat Paşa 19Y-19C Kadõköy Yeşil Bağlar 16Y Kaynak: İETT, Kadõköy-Sahrayõ Cedit güzergahõ üzerinde toplam 10 ara durak mevcuttur ve bu ara duraklarõ değişik tabelaya sahip otobüs kullanmaktadõr (tablo 2). 182

5 Tablo 2. Duraklarõn hat yoğunluklarõ K.Köy- S.Cedit Kapsam Dõşõ Boğaz Hatlarõ- Toplam K.Köy- S.Cedit Kapsam Dõşõ Hatlar Boğaz Hatlarõ- Üsküdar Toplam Hatlar Üsküdar K. Çarşõ Fakülteler K. Altõyol Mazharbey Yoğurtçu Çemenzar Belediye Göztepe Ziverbey S. Cedit Kuyubaşõ Kaynak: İETT, Tablo 2 de görülen ve Kadõköy-Sahrayõ Cedit güzergahõnõ ortak kullanan 21 hat aynõ zamanda çalõşmamõzõn uygulama alanõnõ oluşturmaktadõr. Söz konusu 21 hatta ek olarak Kadõköy den hareket etmesine karşõn Sahrayõ Cedit te gelmeden belirli bir noktada güzergah değiştiren hatlar ve Kadõköy kalkõşlõ olmadõklarõ halde çalõşma kapsamõndaki belirli duraklarõ kullanan hatlar da eklendiğinde çalõşma kapsamõnõ oluşturan Kadõköy Sahrayõ Cedit güzergahõnõ 30 a yakõn değişik tabelalõ otobüs kullanmaktadõr. Bu otobüslerin farklõ sefer sõklõklarõ (tablo 3), seyahat sürelerindeki ve taşõnacak yolcu sayõlarõndaki belirsizlikler de hesaba katõldõğõnda sistemin ne kadar karmaşõk bir yapõ olduğu rahatlõkla görülebilecektir. Buna göre çalõşmamõz kapsamõ içerisinde yer alan hatlar bir gün içerisinde Kadõköy den ve Sahrayõ Cedit ten 432 kalkõş gerçekleştirmektedirler. Saat 6 da seferlerin başladõğõ ve en son saat 23 e kadar çalõşan hatlar olduğu düşünülürse Kadõköy den yaklaşõk 2, 3 dakikada bir kalkõş olmaktadõr. Doğal olarak bu sefer sõklõklarõ yoğun saatlerde artõş gösterecektir. Söz konusu 432 sefer İETT ve Özel Halk Otobüsü olmak üzere toplam 69 otobüsün kullanõlmasõ ile gerçekleştirilmektedir. Böylesi bir sistem yukarõda sayõlan, az aktarma ile yolcu taşõma sistemine ilişkin temel olumsuzluklarõn tümünü bünyesinde barõndõrmaktadõr. Tablo.3 Hatlara göre günlük sefer ve çalõşan otobüs sayõlarõ Hat No. Günlük Otobüs Sayõsõ Hat No. Günlük Sefer Otobüs Sayõsõ Sefer Sayõsõ Sayõsõ M B S S 14-19V ÇK Y B L Y S 6 2 ER ES 12 3 ER F 61 9 GZ K 26 4 GZ Toplam Kaynak: İETT, Tüm bu olumsuzluklarõn ortadan kaldõrõlabilmesi amacõyla tanõmlanan yeni amaç doğrultusunda ortaya konulmaya çalõşõlan yeni modele ilişkin iki senaryo şu şekilde oluşturulmuştur: 183

6 Senaryo 1: Önerilen model ile öncelikle çok sayõdaki hat numaralarõnõn azaltõlmasõ ve hat uzunluklarõnõn makul seviyelere indirilebilmesi amacõyla tüm hatlar yeniden tanõmlanacaktõr. Bu amaçla öncelikle çalõşmanõn kapsamõ içerisinde kalan tüm hatlarõn ana durak tanõmlamalarõ değiştirilecektir. Kadõköy Kumluk ana durağõ yerine, tüm bu hatlar için, yeni oluşturulacak olan Sahrayõ Cedit durağõ ana durak haline getirilecektir. Burada amaç, şehir içi trafik yoğunluğuna girmeyecek ve daha kõsa mesafelerde sefer yapacak olan otobüslerin verimliliğinin ve esnekliğinin arttõrõlmasõdõr. S.Cedit aktarma durağõ ile Kadõköy Kumluk durağõ arasõnda ise kaldõrõlan tüm hatlarõn yerine tek bir otobüs hattõ tesis edilecektir. Böylece otobüslerin sefer süreleri kõsaltõlarak hatlarõn daha esnek bir yapõya kavuşmasõ hedeflenmektedir. Kadõköy den çok sõk bir şekilde kalkan tek otobüse binen yolcular hõzlõ bir şekilde kent merkezinden dõşarõya aktarõlmõş olacaklardõr. S. Cedit durağõndan daha ileri bölgelere gidecek olan yolcular ise bu durakta aktarma yaparak yolculuklarõna devam edeceklerdir. Aynõ şekilde Kadõköy e gelişlerde de S. Cedit durağõnda aktarma yapmak söz konusu olacaktõr. Senaryo 2: Senaryo 1 kapsamõnda önerilen modele çok benzeyen senaryo 2 de de yine aynõ yaklaşõmla mevcut hatlarõn ana duraklarõ K.Kumluk yerine S.Cedit olarak değiştirilecektir. Ancak senaryo 1 de tanõmlanan tek numaralõ hat yerine oluşturulacak üç yeni hat sadece Kadõköy-Ziverbey-Sahrayõ Cedit arasõnda sefer yaparak çalõşacaktõr. Bu üç yeni hat herhangi bir hat numarasõ almayacak sadece belirli renklerle ifade edilecektir (Örn. Mavi, Kõrmõzõ ve Yeşil gibi). Bununla beraber güzergah üzerindeki duraklar da aynõ şekilde renklendirilecek, renkli tabelalõ otobüsler sadece kendi renklerini taşõyan duraklarda duracaklardõr. Önerilen yöntemle ilişkili ortaya çõkmasõ beklenen avantajlar şu şekilde sõralanabilir;! Şehir merkezlerindeki yolcu ve otobüs yoğunluğunun azalmasõ,! Toplam ulaşõm sürelerindeki azalõşlar,! Otobüs doluluk oranlarõnõn birbirine yaklaştõrõlmasõ,! Planlama, koordinasyon ve kontrol kolaylõğõ,! Bütünsel bir toplu taşõma sistemine entegrasyonu kolaylaştõrmak,! Normal trafiğin yükünü azaltmak,! Duraklardaki bekleme zamanlarõnõ minimize etmek,! Otobüslerin etkin kullanõmõ ile maliyet avantajõ sağlamak ve hizmet kalitesini arttõrmak,! Şehir merkezlerindeki büyük ve hantal ana durak yapõsõnõ daha küçük, estetik ve esnek bir hale getirebilmek,! Minibüslerin şehir merkezlerine girişini engelleyerek, S.Cedit-son durak arasõnda hareketlerini sağlayarak şehir merkezlerinin rahatlamasõna katkõda bulunmak. 4. MODELİN SİMÜLE EDİLMESİ VE ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Simülasyon çalõşmamõzda, kentiçi ulaşõmda mevcut sistemi iyileştirme çabalarõ doğrultusunda ortaya konulan yeni model senaryolarõ ile mevcut duruma ilişkin performans değerlerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu hedefe yönelik olarak sisteme ilişkin temel performans kriterleri belirlenirken, söz konusu kriterler üç farklõ perspektiften ele alõnmõştõr: Otobüsleri kullanan yolcular, 184

7 İETT ve ÖHO ile Otobüs taşõmacõlõk sistemini kullanmayan ancak ortak trafik ve yaşam alanõnõ paylaşan kentliler. Her bir paydaş açõsõndan belirlenen temel performans kriterleri şu şekilde sõralanabilir:! Otobüsleri Kullanan Yolcular Açõsõndan: Seyahat süreleri, Durakta ortalama bekleme zamanlarõ, Otobüslerin doluluk oranlarõ, Entegre bir ulaşõm sistemi sağlayabilme yeteneği ve Güvenilirlik.! İETT ve ÖHO Açõsõndan: Seyahat süreleri, Otobüslerin ortalama yolculuk süreleri, Otobüslerin Doluluk oranlarõ, Yolcularõn otobüslere homojen dağõlõmõ, Kullanõlan toplam otobüs sayõsõ, Entegre bir ulaşõm sistemi sağlayabilme yeteneği, Enerji verimliliği ve Güvenilirlik.! Otobüs Taşõmacõlõk Sistemini Kullanmayan Ancak Ortak Trafik ve Yaşam Alanõnõ Paylaşan Kentliler Açõsõndan: Otobüslerin Trafiğe Çõkõş Hõzõ, Enerji verimliliği (çevre kirliliği açsõndan), Çevre düzenlemeleri. Mevcut durumda, İETT ve ÖHO olmak üzere, çalõşma kapsamõna dahil olan hatlarda bir gün içerisinde 432 sefer yapõlmakta olduğu ve bu amaçla toplam 69 otobüsün seferde kaldõğõ belirlenmiştir. Seferler saat sabah 06:00 da başlamakta ve kademeli olarak saat akşam 23:00 te bitirilmektedir (istisna birkaç hat hariç). Yoğun saatler Kadõköy e doğru sabah 07:30-10:00, Sahrayõ Cedit e doğru 16:00-20:00 aralõklarõ olarak belirlenmiştir. Önerilen model doğrultusunda ortaya konulan simülasyon modeli Crystal Ball yardõmõyla bilgisayara aktarõlarak 8 farklõ dosya yardõmõyla formüle edilmiştir. Oluşturulan modelin bilgisayar yardõmõyla 1000 deney için simüle edilmesinin ardõndan elde edilen sonuçlar şu şekilde ortaya çõkmõştõr [8]: Mevcut durum, senaryo 1 ve senaryo 2 söz konusu performans kriterleri açõsõndan değerlendirildiği zaman ortaya şöyle bir tablo çõkmaktadõr: Sistemin Güvenilirliği; Senaryo 1 ile senaryo 2 değerlendirildiğinde, sefer sürelerine ilişkin marjinal zaman aralõklarõna bakõlmõştõr. Her hat için ortaya çõkan maksimum süreler incelenmiş ve senaryo 1 e oranla senaryo 2 de ortalama %26,4 (her iki yön için) oranõnda bir iyileşme sağlandõğõ gözlenmiştir. Gün bazõnda gerçekleşen maksimum sürelerdeki bu iyileşmenin yanõ sõra simülasyon boyunca ortaya çõkan maksimum değerlerinin maksimum ve minimum değerleri incelenmiş, minimummaksimum değer aralõğõnda da %52,4 (her iki yön için ortalama) oranõnda bir gerileme olduğu belirlenmiştir. Ayrõca ortaya çõkan maksimum sefer sürelerine ilişkin maksimum değerde de senaryo 2 için %41 oranõnda bir iyileşme söz konusudur. Buradan da rahatlõkla söylenebileceği gibi senaryo 2, senaryo 1 e ve dolayõsõyla mevcut duruma göre %26,4-%52,4 oranõnda aşõrõlõklardan arõndõrõlmõştõr. Bu da sistemin senaryo 2 için daha güvenilir olduğu anlamõnõ taşõmaktadõr. Ortalama Sefer Süreleri; Senaryolar ve mevcut durum arasõnda ortalama sefer süreleri açõsõndan bir inceleme yapõldõğõ zaman görülmektedir ki; Kadõköy Kumluk- Sahrayõ Cedit yönünde %20,15 oranõnda (tablo 4), Sahrayõ Cedit-Kadõköy Kumluk yönünde ise %18,94 oranõnda bir iyileşme senaryo 2 ile sağlanmaktadõr (tablo 5). Buradan, ortalama %18,8 oranõnda meydana gelen iyileşme mevcut duruma oranla senaryo 2 nin kaynak kullanõmõnda %18,8 oranõnda bir iyileşme yaratacağõ ve buna paralel olarak benzer bir oranda tasarruf sağlanabileceği söylenebilir. Ortalama sefer sürelerine ilişkin inceleme biraz daha detaylandõrõlarak, yoğun saatyoğun dõşõ saatler için de süreç incelendiğinde yine benzer bir durumla karşõ karşõya kalõnmaktadõr. Senaryo 2, diğer alternatiflere oranla, yoğun saatte, Kadõköy Kumluk- Sahrayõ Cedit yönünde %12,93 oranõnda (tablo 4), Sahrayõ Cedit-Kadõköy Kumluk 185

8 yönünde ise %19,61 (tablo 5) oranõnda daha avantajlõdõr. Aynõ şekilde yine senaryo 2, yoğunluk dõşõ saatlerde de Kadõköy Kumluk-Sahrayõ Cedit yönünde %18,40 oranõnda (tablo 4), Sahrayõ Cedit-Kadõköy Kumluk yönünde ise %11,20 oranõnda bir iyileşme sağlamaktadõr (tablo 5). Ortalama Duraklama Süresi ve Oranõ; Senaryo 2 ile mevcut durum ve senaryo 1 arasõndaki en büyük farklõlõkta bu noktada ortaya çõkmaktadõr. Senaryo 2, otobüslerin her durakta değil sadece kendileri için tanõmlanmõş duraklarda (senaryo 2 için 3 durakta bir) durmalarõnõ önermektedir. Bu durum ise doğal olarak senaryo 2 için duraklama zamanlarõnda mevcut duruma ve senaryo 1 e göre önemli düşüşler sağlamaktadõr. Kadõköy Kumluk-Sahrayõ Cedit yönünde %57,80 oranõnda (tablo 4), Sahrayõ Cedit- Kadõköy Kumluk yönünde ise %43,50 oranõnda (tablo 5) ortalama duraklama zamanlarõnda azalma sağlanmõştõr. Başka bir ifade ile mevcut durumda ve senaryo 1 de otobüsler seyahat sürelerinin yaklaşõk %33 ünü duraklarda durmak için harcarken senaryo 2 de bu oran %16 ya gerilemektedir. Duraklama sürelerinin toplam sefer süreleri içerisindeki payõ oransal olarak incelendiğinde (her iki yön için) yaklaşõk %42 oranõnda bir iyileşme sağlandõğõ gözlenmiştir. Enerji Verimliliği; Çalõşma kapsamõnda enerji tüketim miktarlarõna yönelik olarak herhangi bir ölçümleme ya da test yapõlmamõştõr. Ancak otobüslerin daha kõsa sürede seferlerini tamamlamalarõ ve bunu yaparken de daha az sayõda durakta durmalarõ ve dolayõsõyla daha az sayõda duraktan hareket etmelerinin enerji tasarrufu sağlayacağõ varsayõmõ ile senaryo 2 nin gerek ortalama sefer süreleri gerekse ortalama duraklama zamanlarõ ve duracağõ durak sayõlarõ göz önünde tutulduğunda mevcut duruma ve senaryo 1 e oranla daha avantajlõ olduğu söylenebilir. Tablo 4. Hareket sürelerine göre senaryolar arasõndaki farklar Kadõköy Kumluk Sahrayõ Cedit Hareket Süreleri Fark* Fark ** Fark *** Ortalama Sefer Süresi +03,86% +20,15% +16,95% Yoğun Saat Ort. Sefer Süresi -01,11% +12,93% +13,80% Yoğun Saat Dõşõ Ort. Sefer Süresi +04,80% +18,40% +14,30% Ortalama Duraklama Süresi +16,10% +57,80% +49,60% Ortalama Duraklama Oranõ +13,13% +49,99% +42,40% * Mevcut Durum ile Senaryo 1 arasõndaki performans farklarõnõ senaryo 1 lehine verir.; ** Mevcut Durum ile Senaryo 2 arasõndaki performans farklarõnõ senaryo 2 lehine verir.; *** Senaryo 1 ile Senaryo 2 arasõndaki performans farklarõnõ senaryo 2 lehine verir Tablo 5. Hareket sürelerine göre senaryolar arasõndaki farklar Sahrayõ Cedit Kadõköy Kumluk Hareket Süreleri Fark* Fark ** Fark *** Ortalama Sefer Süresi -02,27% +18,94% +20,73% Yoğun Saat Ort. Sefer Süresi -00,98% +19,61% +16,80% Yoğun Saat Dõşõ Ort. Sefer Süresi -05,20% +11,20% +15,60% Ortalama Duraklama Süresi -13,50% +43,50% +50,10% Ortalama Duraklama Oranõ -10,94% +35,08% +41,40% 186

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR Mustafa Sinan YARDIM 1, Güzin AKYILDIZ 2 SUMMARY The aim of this study is to give information about Intelligent Transportation Systems (ITS) which

Detaylı

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA Mustafa Fatih YEGÜL YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Ocak 2002 ANKARA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. KURUMSAL

Detaylı

İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ ÖZET

İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ ÖZET İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ ÖZET DEPREM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştõrma Enstitüsü İstanbul, Mayõs 2002 İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ

Detaylı

ÖDEME SİSTEMLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RİSKLERİ

ÖDEME SİSTEMLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RİSKLERİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖDEME SİSTEMLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RİSKLERİ Yüksek Lisans Tezi Özlem Menekşe Rumelili Ankara-2006 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI

FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI Caner GÜNEY 1, Ö. AVCI 2, A.Ö. DOĞRU 2,C. KILIÇ

Detaylı

MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

Detaylı

PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ

PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ Çeviri Safiye Kaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Cem Suat Aral Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Ekim 2000

Detaylı

Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi REHBERİ. Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu

Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi REHBERİ. Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi PERFORMANS ÖLÇÜM REHBERİ Çeviri Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Şubat 2000 PERFORMANS ÖLÇÜM REHBERİ Çeviri Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma

Detaylı

YÜK TAŞIMACILIĞINDA TÜR TERCİHİ VE KARAR DEĞİŞKENLERİ

YÜK TAŞIMACILIĞINDA TÜR TERCİHİ VE KARAR DEĞİŞKENLERİ YÜK TAŞIMACILIĞINDA TÜR TERCİHİ VE KARAR DEĞİŞKENLERİ Sevil AY 1, Aydõn EREL 2 SUMMARY Facilitating economic growth and prosperity through efficient movement of goods is at the center of any comprehensive

Detaylı

GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7

GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7 Giriş GIS Her Yerde...1 GIS Her Yerde Semineri Sunum Özetleri e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7 Uydu görüntüleri satõşõnda web tabanlõ GIS uygulamasõ...10

Detaylı

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ MARKALAR VE ALAN İSİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Hasibe IŞIKLI Planlama Uzmanõ İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi

Detaylı

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR TÜRKİYE DEKİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR 1 İÇİNDEKİLER KULLANILAN KISALTMALAR LİSTESİ... ÖNSÖZ... DEĞERLENDİRME VE BAŞLICA ÖNERİLER... BÖLÜM 1 TÜRKİYE'DEKİ KÜÇÜK VE ORTA

Detaylı

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2518 ÖİK: 536 MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun Hükmünde

Detaylı

mobil GIS Mobil GIS...1

mobil GIS Mobil GIS...1 Giriş Mobil GIS...1 Haberler İstanbul Tarihi Yarõmada, e-harita ile Internet'e taşõnõyor...5 Kadõköy Meydanõ, Haydarpaşa-Harem Yakõn Çevresi Kentsel Tasarõm Projesi sonuçlandõ...6 Salgõn hastalõklarõ izlemede

Detaylı

HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2568 ÖİK: 584 HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri

Detaylı

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir?

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? YATIRIMCI REHBERİ o o o o o o o Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? VOB da ne alõnõp satõlõr? VOB da nasõl işlem yapõlõr? VOB da niçin yatõrõm yapõlõr? VOB un hukuki çerçevesi nedir? VOB da işlem

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002)

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 1 T.C. BAŞBAKANLIK Herkes için Bilgi Toplumu e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 2 e-türkiye Eylem Planõnõ Yayõma Hazõrlayanlar KOORDİNATÖRLER Ahmet AYVALI Rahmi AKTEPE EDİTÖRLER Ahmet

Detaylı

WEB KARTOGRAFYA. İSTANBUL, email: ulugtek@itu.edu.tr 2 Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlõk Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

WEB KARTOGRAFYA. İSTANBUL, email: ulugtek@itu.edu.tr 2 Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlõk Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ WEB KARTOGRAFYA Necla ULUĞTEKİN 1, İ. Öztuğ BİLDİRİCİ 2 1 İstanbul Teknik

Detaylı

Optical Time Domain Reflectometers

Optical Time Domain Reflectometers Agilent Technologies Optical Time Domain Reflectometers Cep Kõlavuzu Agilent Technologies Bildirimler Bu belge telif haklarõ yasalarõ ile korunmuş ve yasal sahipleri bulunan bilgiler içermektedir. Tüm

Detaylı

1.ÜRÜN TANIMI VE FİZİKSEL YAPISI 2. 1.1 Dondurmada Üretiminde Kullanõlan Maddeler 2. 1.2 Dondurma Üretim Makineleri 3

1.ÜRÜN TANIMI VE FİZİKSEL YAPISI 2. 1.1 Dondurmada Üretiminde Kullanõlan Maddeler 2. 1.2 Dondurma Üretim Makineleri 3 DONDURMA SEKTÖRÜ Sayfa No 1.ÜRÜN TANIMI VE FİZİKSEL YAPISI 2 1.1 Dondurmada Üretiminde Kullanõlan Maddeler 2 1.2 Dondurma Üretim Makineleri 3 2.DONDURMA ÜRETİMİ 4 2.1 Dondurma Üretimindeki Yeni Arayõşlar

Detaylı

SANAL YÖNETİMİN İŞLETME VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

SANAL YÖNETİMİN İŞLETME VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ SANAL YÖNETİMİN İŞLETME VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ Meriç BEBİTOĞLU DIGITURK Kampanyalar Müdürü Anadolu Üniv. Yön. ve Org. Doktora Programõ GİRİŞ Yönetim, sürekli gelişen ve kendini yenileyen bir olgu olma

Detaylı

TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu

TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu 06 Eylül 2002 TS/BAS/02-73 TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu Türk Sanayicileri ve İşadamlarõ Derneği (TÜSİAD) nin, kamu sektörünün internet tabanlõ toplumsal uygulamalarõnõ teşvik

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafõ ndan I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafõ ndan I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-047 01 Şubat 2005 Sayõ : 2005-02

Detaylı

ALTIN MADENCİLİĞİ. Eylül 2002

ALTIN MADENCİLİĞİ. Eylül 2002 DÜNYADA ve TÜRKİYE DE ALTIN MADENCİLİĞİ Eylül 2002 Ofset Hazõrlõk ve Baskõ Beril Ofset Ltd. Şti. 0212. 527 90 52 Faks: 511 06 08 Cilt: Söz Mücellit Bu kitabõn tüm yayõn haklarõ Türkiye Madenciler Derneği

Detaylı

İÇKİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

İÇKİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2527 ÖİK: 543 İÇKİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun Hükmünde

Detaylı

GİRİŞ ELDR NELERİ SAVUNUR?

GİRİŞ ELDR NELERİ SAVUNUR? AVRUPA İÇİN ELDR VİZYONU AMSTERDAM 14 Kasõm 2003 GİRİŞ ELDR NELERİ SAVUNUR? Avrupa Liberal Demokrat ve Reform Partisi (ELDR - European Liberal Democrat and Reform Party), özgürlük, demokrasi, yasal güç,

Detaylı

HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN YÜKSELİŞİ 1 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİR BAKIŞ

HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN YÜKSELİŞİ 1 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİR BAKIŞ T.C. Başbakanlõk Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ Ekonomik Araştõrmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü e-ticaret Genel Koordinatörlüğü HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI SİNYALİZE DÖNEL (YUVARLAKADA) KAVŞAKLARIN TASARIM ESASLARININ ARAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ ZİYA ÇAKICI DENİZLİ,

Detaylı

DOTS-PLUS UYGULANAMAYAN ANCAK TEDAVİSİ TEK MERKEZDEN YÖNETİLEN ÇOK İLACA DİRENÇLİ TÜBERKÜLOZ OLGULARINDA TEDAVİ SONUÇLARI

DOTS-PLUS UYGULANAMAYAN ANCAK TEDAVİSİ TEK MERKEZDEN YÖNETİLEN ÇOK İLACA DİRENÇLİ TÜBERKÜLOZ OLGULARINDA TEDAVİ SONUÇLARI TC SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 4. GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: DOÇ. DR. TURAN KARAGÖZ DOTS-PLUS UYGULANAMAYAN ANCAK TEDAVİSİ TEK

Detaylı

Sürdürülebilir Ulaşım İçin Çözüm Önerisi: Taksiye Yönelik Araç Platformu

Sürdürülebilir Ulaşım İçin Çözüm Önerisi: Taksiye Yönelik Araç Platformu Sürdürülebilir Ulaşım İçin Çözüm Önerisi: Taksiye Yönelik Araç Platformu Caner Sevginer, Egemen Bilge Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. Taysad Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) 1. Yol 15. Cad. No: 7 Çayırova/Kocaeli

Detaylı