KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ"

Transkript

1 KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ Erdal Yõlmaz 1 SUMMARY One of the essential problems of a city is the problem of transportation and one basic subject of this problem is the public transportation. The key role in the public transportation system belongs to the bus transportation. From this approach, the subject of our study is The Line Planning in Urban Transportation, and within which the current condition is analyzed and new model suggestions are developed. The comparison between the current status and proposed model is made by the support of simulation technique regarding the determined performance criteria. ÖZET Ulaşõm problemi, bir kent için temel sorun alanlarõndan birisidir ve problemin temel unsurlarõndan birisi de toplu taşõma sistemidir. Toplu taşõma sisteminde ise kilit rol karayolu ve otobüs taşõmacõlõğõndadõr. Bu yaklaşõmla çalõşmamõzõn konusu olarak Kentiçi Otobüs Taşõmacõlõğõnda Hat Planlamasõ konusu ele alõnmõş, çalõşma kapsamõ içerisinde mevcut durum incelenerek hat planlamasõ problemi çerçevesinde yeni model önerileri getirilmiştir. Önerilen modeller ile mevcut durum arasõndaki kõyaslama belirlenen performans kriterleri kapsamõnda simülasyon tekniği yardõmõyla gerçekleştirilmiştir. 1. GİRİŞ Nüfusun ve motorlu taşõt sayõlarõnõn hõzlõ artõş düzeyleri günümüzde, ulaşõm problemini kent yaşantõsõ içerisinde en önemli sorunlardan birisi haline getirmiştir. Özellikle metropollerde kent merkezlerine yapõlan baskõ geçtiğimiz yüzyõl boyunca her geçen gün artõş göstermiş ve günümüze gelindiğinde artõk merkezlerin taşõmakta güçlük çektiği bir noktaya ulaşmõştõr. Ulaşõm sorununda en büyük çözüm seçeneği olan toplu taşõma sistemlerine ilişkin klasik yaklaşõmlar bu ağõr baskõyõ hafifletebilme yeteneğini ne yazõk ki gösterememiş ve alternatif bakõş açõlarõnõn ortaya konulmasõnõ zorunlu hale getirmiştir. Bu yaklaşõmla daha önceleri sõcak bir şekilde karşõlanmayan aktarmalõ yolculuk yapma fikri kentiçi ulaşõm taşõmacõlõğõ sisteminde kaçõnõlmaz olarak uygulamaya sokulmuştur [1]. Bu amaçla özellikle karayollarõnda ortaya çõkan yoğunluğu alternatif ulaşõm araçlarõna kaydõrabilmek çabasõ ile raylõ sistemleri ve eğer mümkünse deniz taşõmacõlõğõnõ lastik tekerlekli ulaşõm ile entegre edebilecek, aktarmalõ sistemler tasarõmlanmaya başlanmõştõr. Açõktõr ki kentiçi ulaşõm sorunun en ideal çözümü, uyumlu bir şekilde çalõşan karayolu, denizyolu ve raylõ sistem ulaşõm araçlarõ ile mümkün olacaktõr [2]. Ancak 1 Öğr. Grv. Dr., Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, Bahçelievler, İstanbul. 179

2 raylõ taşõmacõlõk sistemleri ekonomik olarak, deniz ulaşõmõ ise gerek coğrafi gerekse ekonomik olarak her güzergah için uygulamaya konulabilecek sistemler değildirler. Bu nedenle benzer alternatif bir bakõş açõsõnõn kentiçi otobüs taşõmacõlõğõ sistemine uyarlanmasõnõn faydalõ olabileceği noktasõndan hareketle çalõşmamõzda kentiçi otobüs taşõmacõlõğõnda hat düzenlemesi problemine ilişkin yeni iki model önerisi ortaya konulmaya çalõşõlmõştõr. Yeni yaklaşõm ile ortaya konulan model İstanbul ili Kadõköy merkezli otobüs hatlarõ için detaylõ olarak tanõmlanarak, belirlenen performans kriterleri çerçevesinde mevcut durum ile önerilen modeller kõyaslanmõştõr. Değerlendirme sõrasõnda kentiçi ulaşõm problemlerinin karmaşõk ve belirsizlik içeren yapõsõna çok uygun olan ve bu alanda yapõlan çalõşmalarda da yoğun olarak kullanõlan [3, 4, 5, 6, vd.] simülasyon tekniği kullanõlmõştõr. Bu noktada çalõşmamõzda öncelikle problem tanõmlanarak mevcut durum ve önerilen modeller ortaya konulmaya çalõşõlmõş, bu aşamanõn ardõndan oluşturulacak simülasyon modeli için gerekli veriler derlenerek simülasyon programõ oluşturulmuş ve program çalõştõrõlarak performans değerleri belirlenmeye çalõşõlmõştõr. Mevcut durum ile önerilen modeller elde edilen simülasyon çõktõlarõ yardõmõyla kõyaslanmõş, bulgular son bölümde değerlendirilmeye çalõşõlmõştõr. 2. HAT PLANLAMASI PROBLEMİ VE YENİ BİR MODEL ÖNERİSİ Çalõşmamõzõn konusunu oluşturan hat planlamasõ problemi, sistemde kaç farklõ hat olacağõ ve bu hatlardaki otobüslerin hangi rotalarõ kullanarak hangi sõklõkta hangi duraklar arasõnda sefer yapacağõ ile ilgilidir. Çok temel bir soruya cevap aramasõ itibari ile aslõnda tüm sistemin yapõsõnõ birebir etkileyen geniş kapsamlõ bir soru olan hat planlamasõ dolaylõ olarak sefer sõklõklarõna, toplam sefer sürelerine, sistemde kaç adet otobüsün ve personelin çalõşacağõna, günlük toplam kaç kişinin sistemden yararlanacağõna ve sistemin işletme maliyetinin ne olacağõna vb. ilişkin cevaplarõ da bünyesinde barõndõrmaktadõr. Bu açõdan bakõldõğõ zaman hat planlamasõ, toplu taşõma sisteminin bütününü etkileyen bir unsur olarak karşõmõza çõkmaktadõr. Hat planlarõ oluşturulurken tüm dünyada yaygõn olarak kullanõlan mevcut yöntem, temel bir prensibe dayanmaktadõr: müşterilerin mümkün olan en az aktarma ile ulaşõmlarõnõ gerçekleştirebilmelerini sağlayabilmek. Bunu mümkün kõlabilmek için ise, mevcut durumda, çok değişik bölgeler arasõnda direkt otobüs hatlarõ tanõmlanmõştõr. Bu durum ise aktarma sayõsõnõ azaltmakla beraber (örn. İstanbul ili genelinde yine de yolculuklarõn %60 tan fazlasõ aktarmalõ olarak gerçekleştirilmektedir) [7] sistemde bazõ problemlere neden olmuştur. Bu problemler arasõnda başlõcalarõ;! otobüslerin ulaşõm sürelerinin ve hat uzunluklarõnõn fazlalõğõ,! yolcularõn durakta bekleme sürelerinin yüksekliği,! duraklarda ortaya çõkan yolcu birikimleri,! yolcu almak ve indirmek için durağa yanaşan otobüslerin oluşturduğu kuyruklar,! otobüslerdeki yolcularõn otobüslere homojen dağõlamamasõ, bunun sonucunda otobüslerin doluluk oranlarõnõn dengesizliği,! çok fazla hatlõ, çok fazla sayõda otobüsün heterojen olarak trafiğe çõkõşlarõ sonucunda özellikle merkezlere yakõn ana arterlerde trafik yoğunluğunun artmasõ, vb. Doğal olarak yeni bir model önerebilmek için yola çõkõş noktamõz mevcut sisteme ilişkin eleştirilerin ortadan kaldõrõlmasõ olmuştur ve bu hedef doğrultusunda otobüs taşõmacõlõğõnda hizmet veren şirketlerin amaçlarõnõn yeniden tanõmlamasõ gerekmektedir. Mevcut durum itibari ile en az sayõda aktarma ile seyahat olarak 180

3 özetleyebileceğimiz amaç yerini; toplam ulaşõm sürelerinin minimize edildiği, otobüs doluluk oranlarõnõn birbirine daha yakõn olduğu, planlamasõ ve kontrolü daha kolay, hizmet kalitesi yüksek, buna karşõn taşõma maliyetleri daha düşük bir taşõma sistemi tasarõmlamak amacõna bõrakmalõdõr. Bu amaca yönelik olarak temel prensipler doğrultusunda çalõşmamõz kapsamõnda iki farklõ senaryo ile yeni bir model önerisi ortaya konulmaya çalõşõlmõştõr. Senaryolara ilişkin tanõmlamalar ve beklenen avantajlar şu şekilde özetlenebilir: Senaryo 1: Mevcut durumdaki tüm hatlara ilişkin ana duraklar şehir merkezlerindeki ana duraklardan alõnarak şehir merkezlerine ve ana arterlere yakõn, belirlenecek aktarma duraklarõ na alõnacaktõr. Böylece çok değişik bölgelere giden farklõ tabelalara ait otobüslerin şehir merkezlerine girişleri engellenecektir. Değişik bölgelerden aktarma duraklarõna toplanan yolcular ise şehir merkezine gitmek için belirlenmiş ve çok sõk bir şekilde hareket eden tek bir hatta ait otobüse binerek şehir merkezine ineceklerdir. Bu senaryodan beklenen avantajlar şu şekilde sõralanabilir:! Şehir merkezlerindeki yolcu ve otobüs yoğunluğunun azalmasõ,! Otobüs doluluk oranlarõnõn birbirine yaklaştõrõlmasõ,! Planlama, koordinasyon ve kontrol kolaylõğõ,! Bütünsel bir toplu taşõma sistemine entegrasyonu kolaylaştõrmak,! Normal trafiğin yükünü azaltmak,! Otobüslerin etkin kullanõmõ ile maliyet avantajõ sağlamak ve hizmet kalitesini arttõrmak,! Şehir merkezlerindeki büyük ve hantal ana durak yapõsõnõ daha küçük, estetik ve esnek bir hale getirebilmek, Senaryo 2: Senaryo 1 den farklõ olarak senaryo 2 de aktarma durağõ ile şehir merkezi arasõnda hareket etmek üzere belirlenen tek hat üçe bölünerek hatlara ait tabelalar üç farklõ renk ile tanõmlanacaktõr (örn. Kõrmõzõ, yeşil ve mavi). Ana durakaktarma durağõ arasõnda kalan otobüs duraklarõ da sõrasõ ile aynõ renklere göre bölünecektir. Üç farklõ renkte tabelalara sahip otobüsler sadece kendi renklerindeki duraklarda duracaklardõr. Bu senaryo ile senaryo 1 de beklenen avantajlara ek olarak,! Toplam ulaşõm sürelerindeki azalõşlar,! Duraklardaki bekleme zamanlarõnõ minimize edilmesi,! Küçük oranlarda da olsa yakõt tasarrufu sağlanmasõ, beklenmektedir. 3. İSTANBUL KADIKÖY MERKEZLİ HATLAR ÖRNEĞİ Şehirler büyüdükçe doğal olarak tek güzergahlõ otobüsler ihtiyacõ karşõlayamayacaklar, bu ihtiyacõ gidermeye yönelik şehrin çeşitli bölgelerinden çeşitli bölgelerine, değişik rotalarõ (güzergahlarõ) izleyen değişik hatlar konulacaktõr. Şehir büyüdükçe bu hatlarõn ve duraklarõn sayõsõ artacak, kalabalõklaştõkça da sefer sayõlarõ çoğalacaktõr. Bu doğal işleyiş İstanbul ili için de bu şekilde gerçekleşmiş, şehir coğrafi olarak genişledikçe hat ve durak sayõsõ da buna paralel olarak artmõştõr. Yine şehrin kalabalõklaşmasõnõn yanõ sõra taşõmacõlõk politikalarõnda yapõlan tercihler sonucunda ulaşõmõn ağõrlõklõ olarak karayollarõna kaydõrõlmasõnõn ardõndan bu hatlardaki sefer sayõlarõ da giderek artmõştõr. Örneğin çok gerilere gitmeksizin; 1993 te 428 hat ve

4 durak sayõsõna sahipken İETT 2001 yõlõna gelindiğinde hat sayõsõnõ 526 ya durak sayõsõnõ ise 7408 e çõkartmõştõr. [7] Otobüs seferlerinin ve diğer lastik tekerlekli toplu ulaşõm araçlarõnõn şehirlerin çekim alanlarõ olan kent merkezlerine girmeleri bu noktalarda büyük bir baskõ yaratmaktadõr. İstanbul un Kadõköy ilçesi de bu durum için iyi bir örnektir. Anadolu yakasõnda sefer yapan hat sayõsõ 154 tür ve bunlarõn 75 i Kadõköy den hareket etmektedir. Başka bir deyişle Anadolu yakasõndaki toplam hat sayõsõnõn nerdeyse yarõsõ (%48,7) Kadõköy merkezlidir. Bu sayõlara bir de Boğaz geçişli 4 hattõ da eklersek durum daha da kötüleşmektedir (%51,2). [7] Şehir merkezlerinde oluşan baskõ karayollarõnõ kullanarak seyahat eden herkesi etkilemektedir. Çünkü şehir merkezlerindeki ana arterlerde trafik yoğunluğunun artmasõna sebep olmaktadõr. Fakat mevcut yaklaşõmõn ortaya çõkarttõğõ olumsuzluklar bununla sõnõrlõ kalmamakta, aynõ zamanda söz konusu toplu taşõma araçlarõ semtin karakterine ve görüntüsüne de olumsuz bir katkõ yapmaktadõr. Kadõköy ün merkezinde deniz kenarõnda iki farklõ otobüs ve dolmuş (minibüs) ana duraklarõ, tüm çirkinlikleri ile kapladõklarõ geniş alanlara karşõn söz konusu 79 değişik hattõn ve değişik güzergahlõ dolmuşlarõn ana duraklõğõ için yetersiz kalmaktadõr. Ayrõca söz konusu 79 hattõn da, Kadõköy ü iç bölgelere bağlayan mevcut 2 yolu kullanmalarõ hem bu yollardaki trafik yoğunluğunu arttõrmakta hem de bu güzergahlar üzerinde bulunan otobüs duraklarõnda uzun kuyruklara neden olmaktadõr. Bu çerçevede, çalõşmamõz kapsamõnõ oluşturan, Kadõköy-Sahrayõ Cedit güzergahõnda çalõşan otobüslere ilişkin mevcut durum şu şekilde özetlenebilir: Kapsam içerisindeki tüm hatlarõn Kadõköy deki ana duraklarõ ortaktõr. Bu hatlardan ring sefer yapan 4 tanesi Kadõköy den hareket edip, değişik güzergahlarõ izledikten sonra tekrar Kadõköy e dönmektedir. Geriye kalan 17 hat, 14 değişik son durağa gitmektedir (tablo 1). Tabo 1. S.Cedit Güzergahõnõ Kullanan Hatlar İlk Durak Son Durak Hat No. İlk Durak Son Durak Hat No. Kadõköy Kadõköy ER1 Kadõköy Fõndõklõ Mah. 19F Kadõköy Kadõköy ER2 Kadõköy Kayõşdağõ 19K Kadõköy Kadõköy GZ1 Kadõköy Küçükbakkalköy 7 Kadõköy Kadõköy GZ2 Kadõköy Küçükyalõ Loj. 17L Kadõköy Alt Bostancõ 10,10B,10S Kadõköy Pendik 17 Kadõköy Ataşehir 19M Kadõköy Sarõgazi 19S Kadõköy Birlik Mah. 14B Kadõköy U.Mumcu Mah. 17S Kadõköy Esenkent 17M Kadõköy Yeni Sahra 21Y Kadõköy Ferhat Paşa 19Y-19C Kadõköy Yeşil Bağlar 16Y Kaynak: İETT, Kadõköy-Sahrayõ Cedit güzergahõ üzerinde toplam 10 ara durak mevcuttur ve bu ara duraklarõ değişik tabelaya sahip otobüs kullanmaktadõr (tablo 2). 182

5 Tablo 2. Duraklarõn hat yoğunluklarõ K.Köy- S.Cedit Kapsam Dõşõ Boğaz Hatlarõ- Toplam K.Köy- S.Cedit Kapsam Dõşõ Hatlar Boğaz Hatlarõ- Üsküdar Toplam Hatlar Üsküdar K. Çarşõ Fakülteler K. Altõyol Mazharbey Yoğurtçu Çemenzar Belediye Göztepe Ziverbey S. Cedit Kuyubaşõ Kaynak: İETT, Tablo 2 de görülen ve Kadõköy-Sahrayõ Cedit güzergahõnõ ortak kullanan 21 hat aynõ zamanda çalõşmamõzõn uygulama alanõnõ oluşturmaktadõr. Söz konusu 21 hatta ek olarak Kadõköy den hareket etmesine karşõn Sahrayõ Cedit te gelmeden belirli bir noktada güzergah değiştiren hatlar ve Kadõköy kalkõşlõ olmadõklarõ halde çalõşma kapsamõndaki belirli duraklarõ kullanan hatlar da eklendiğinde çalõşma kapsamõnõ oluşturan Kadõköy Sahrayõ Cedit güzergahõnõ 30 a yakõn değişik tabelalõ otobüs kullanmaktadõr. Bu otobüslerin farklõ sefer sõklõklarõ (tablo 3), seyahat sürelerindeki ve taşõnacak yolcu sayõlarõndaki belirsizlikler de hesaba katõldõğõnda sistemin ne kadar karmaşõk bir yapõ olduğu rahatlõkla görülebilecektir. Buna göre çalõşmamõz kapsamõ içerisinde yer alan hatlar bir gün içerisinde Kadõköy den ve Sahrayõ Cedit ten 432 kalkõş gerçekleştirmektedirler. Saat 6 da seferlerin başladõğõ ve en son saat 23 e kadar çalõşan hatlar olduğu düşünülürse Kadõköy den yaklaşõk 2, 3 dakikada bir kalkõş olmaktadõr. Doğal olarak bu sefer sõklõklarõ yoğun saatlerde artõş gösterecektir. Söz konusu 432 sefer İETT ve Özel Halk Otobüsü olmak üzere toplam 69 otobüsün kullanõlmasõ ile gerçekleştirilmektedir. Böylesi bir sistem yukarõda sayõlan, az aktarma ile yolcu taşõma sistemine ilişkin temel olumsuzluklarõn tümünü bünyesinde barõndõrmaktadõr. Tablo.3 Hatlara göre günlük sefer ve çalõşan otobüs sayõlarõ Hat No. Günlük Otobüs Sayõsõ Hat No. Günlük Sefer Otobüs Sayõsõ Sefer Sayõsõ Sayõsõ M B S S 14-19V ÇK Y B L Y S 6 2 ER ES 12 3 ER F 61 9 GZ K 26 4 GZ Toplam Kaynak: İETT, Tüm bu olumsuzluklarõn ortadan kaldõrõlabilmesi amacõyla tanõmlanan yeni amaç doğrultusunda ortaya konulmaya çalõşõlan yeni modele ilişkin iki senaryo şu şekilde oluşturulmuştur: 183

6 Senaryo 1: Önerilen model ile öncelikle çok sayõdaki hat numaralarõnõn azaltõlmasõ ve hat uzunluklarõnõn makul seviyelere indirilebilmesi amacõyla tüm hatlar yeniden tanõmlanacaktõr. Bu amaçla öncelikle çalõşmanõn kapsamõ içerisinde kalan tüm hatlarõn ana durak tanõmlamalarõ değiştirilecektir. Kadõköy Kumluk ana durağõ yerine, tüm bu hatlar için, yeni oluşturulacak olan Sahrayõ Cedit durağõ ana durak haline getirilecektir. Burada amaç, şehir içi trafik yoğunluğuna girmeyecek ve daha kõsa mesafelerde sefer yapacak olan otobüslerin verimliliğinin ve esnekliğinin arttõrõlmasõdõr. S.Cedit aktarma durağõ ile Kadõköy Kumluk durağõ arasõnda ise kaldõrõlan tüm hatlarõn yerine tek bir otobüs hattõ tesis edilecektir. Böylece otobüslerin sefer süreleri kõsaltõlarak hatlarõn daha esnek bir yapõya kavuşmasõ hedeflenmektedir. Kadõköy den çok sõk bir şekilde kalkan tek otobüse binen yolcular hõzlõ bir şekilde kent merkezinden dõşarõya aktarõlmõş olacaklardõr. S. Cedit durağõndan daha ileri bölgelere gidecek olan yolcular ise bu durakta aktarma yaparak yolculuklarõna devam edeceklerdir. Aynõ şekilde Kadõköy e gelişlerde de S. Cedit durağõnda aktarma yapmak söz konusu olacaktõr. Senaryo 2: Senaryo 1 kapsamõnda önerilen modele çok benzeyen senaryo 2 de de yine aynõ yaklaşõmla mevcut hatlarõn ana duraklarõ K.Kumluk yerine S.Cedit olarak değiştirilecektir. Ancak senaryo 1 de tanõmlanan tek numaralõ hat yerine oluşturulacak üç yeni hat sadece Kadõköy-Ziverbey-Sahrayõ Cedit arasõnda sefer yaparak çalõşacaktõr. Bu üç yeni hat herhangi bir hat numarasõ almayacak sadece belirli renklerle ifade edilecektir (Örn. Mavi, Kõrmõzõ ve Yeşil gibi). Bununla beraber güzergah üzerindeki duraklar da aynõ şekilde renklendirilecek, renkli tabelalõ otobüsler sadece kendi renklerini taşõyan duraklarda duracaklardõr. Önerilen yöntemle ilişkili ortaya çõkmasõ beklenen avantajlar şu şekilde sõralanabilir;! Şehir merkezlerindeki yolcu ve otobüs yoğunluğunun azalmasõ,! Toplam ulaşõm sürelerindeki azalõşlar,! Otobüs doluluk oranlarõnõn birbirine yaklaştõrõlmasõ,! Planlama, koordinasyon ve kontrol kolaylõğõ,! Bütünsel bir toplu taşõma sistemine entegrasyonu kolaylaştõrmak,! Normal trafiğin yükünü azaltmak,! Duraklardaki bekleme zamanlarõnõ minimize etmek,! Otobüslerin etkin kullanõmõ ile maliyet avantajõ sağlamak ve hizmet kalitesini arttõrmak,! Şehir merkezlerindeki büyük ve hantal ana durak yapõsõnõ daha küçük, estetik ve esnek bir hale getirebilmek,! Minibüslerin şehir merkezlerine girişini engelleyerek, S.Cedit-son durak arasõnda hareketlerini sağlayarak şehir merkezlerinin rahatlamasõna katkõda bulunmak. 4. MODELİN SİMÜLE EDİLMESİ VE ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Simülasyon çalõşmamõzda, kentiçi ulaşõmda mevcut sistemi iyileştirme çabalarõ doğrultusunda ortaya konulan yeni model senaryolarõ ile mevcut duruma ilişkin performans değerlerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu hedefe yönelik olarak sisteme ilişkin temel performans kriterleri belirlenirken, söz konusu kriterler üç farklõ perspektiften ele alõnmõştõr: Otobüsleri kullanan yolcular, 184

7 İETT ve ÖHO ile Otobüs taşõmacõlõk sistemini kullanmayan ancak ortak trafik ve yaşam alanõnõ paylaşan kentliler. Her bir paydaş açõsõndan belirlenen temel performans kriterleri şu şekilde sõralanabilir:! Otobüsleri Kullanan Yolcular Açõsõndan: Seyahat süreleri, Durakta ortalama bekleme zamanlarõ, Otobüslerin doluluk oranlarõ, Entegre bir ulaşõm sistemi sağlayabilme yeteneği ve Güvenilirlik.! İETT ve ÖHO Açõsõndan: Seyahat süreleri, Otobüslerin ortalama yolculuk süreleri, Otobüslerin Doluluk oranlarõ, Yolcularõn otobüslere homojen dağõlõmõ, Kullanõlan toplam otobüs sayõsõ, Entegre bir ulaşõm sistemi sağlayabilme yeteneği, Enerji verimliliği ve Güvenilirlik.! Otobüs Taşõmacõlõk Sistemini Kullanmayan Ancak Ortak Trafik ve Yaşam Alanõnõ Paylaşan Kentliler Açõsõndan: Otobüslerin Trafiğe Çõkõş Hõzõ, Enerji verimliliği (çevre kirliliği açsõndan), Çevre düzenlemeleri. Mevcut durumda, İETT ve ÖHO olmak üzere, çalõşma kapsamõna dahil olan hatlarda bir gün içerisinde 432 sefer yapõlmakta olduğu ve bu amaçla toplam 69 otobüsün seferde kaldõğõ belirlenmiştir. Seferler saat sabah 06:00 da başlamakta ve kademeli olarak saat akşam 23:00 te bitirilmektedir (istisna birkaç hat hariç). Yoğun saatler Kadõköy e doğru sabah 07:30-10:00, Sahrayõ Cedit e doğru 16:00-20:00 aralõklarõ olarak belirlenmiştir. Önerilen model doğrultusunda ortaya konulan simülasyon modeli Crystal Ball yardõmõyla bilgisayara aktarõlarak 8 farklõ dosya yardõmõyla formüle edilmiştir. Oluşturulan modelin bilgisayar yardõmõyla 1000 deney için simüle edilmesinin ardõndan elde edilen sonuçlar şu şekilde ortaya çõkmõştõr [8]: Mevcut durum, senaryo 1 ve senaryo 2 söz konusu performans kriterleri açõsõndan değerlendirildiği zaman ortaya şöyle bir tablo çõkmaktadõr: Sistemin Güvenilirliği; Senaryo 1 ile senaryo 2 değerlendirildiğinde, sefer sürelerine ilişkin marjinal zaman aralõklarõna bakõlmõştõr. Her hat için ortaya çõkan maksimum süreler incelenmiş ve senaryo 1 e oranla senaryo 2 de ortalama %26,4 (her iki yön için) oranõnda bir iyileşme sağlandõğõ gözlenmiştir. Gün bazõnda gerçekleşen maksimum sürelerdeki bu iyileşmenin yanõ sõra simülasyon boyunca ortaya çõkan maksimum değerlerinin maksimum ve minimum değerleri incelenmiş, minimummaksimum değer aralõğõnda da %52,4 (her iki yön için ortalama) oranõnda bir gerileme olduğu belirlenmiştir. Ayrõca ortaya çõkan maksimum sefer sürelerine ilişkin maksimum değerde de senaryo 2 için %41 oranõnda bir iyileşme söz konusudur. Buradan da rahatlõkla söylenebileceği gibi senaryo 2, senaryo 1 e ve dolayõsõyla mevcut duruma göre %26,4-%52,4 oranõnda aşõrõlõklardan arõndõrõlmõştõr. Bu da sistemin senaryo 2 için daha güvenilir olduğu anlamõnõ taşõmaktadõr. Ortalama Sefer Süreleri; Senaryolar ve mevcut durum arasõnda ortalama sefer süreleri açõsõndan bir inceleme yapõldõğõ zaman görülmektedir ki; Kadõköy Kumluk- Sahrayõ Cedit yönünde %20,15 oranõnda (tablo 4), Sahrayõ Cedit-Kadõköy Kumluk yönünde ise %18,94 oranõnda bir iyileşme senaryo 2 ile sağlanmaktadõr (tablo 5). Buradan, ortalama %18,8 oranõnda meydana gelen iyileşme mevcut duruma oranla senaryo 2 nin kaynak kullanõmõnda %18,8 oranõnda bir iyileşme yaratacağõ ve buna paralel olarak benzer bir oranda tasarruf sağlanabileceği söylenebilir. Ortalama sefer sürelerine ilişkin inceleme biraz daha detaylandõrõlarak, yoğun saatyoğun dõşõ saatler için de süreç incelendiğinde yine benzer bir durumla karşõ karşõya kalõnmaktadõr. Senaryo 2, diğer alternatiflere oranla, yoğun saatte, Kadõköy Kumluk- Sahrayõ Cedit yönünde %12,93 oranõnda (tablo 4), Sahrayõ Cedit-Kadõköy Kumluk 185

8 yönünde ise %19,61 (tablo 5) oranõnda daha avantajlõdõr. Aynõ şekilde yine senaryo 2, yoğunluk dõşõ saatlerde de Kadõköy Kumluk-Sahrayõ Cedit yönünde %18,40 oranõnda (tablo 4), Sahrayõ Cedit-Kadõköy Kumluk yönünde ise %11,20 oranõnda bir iyileşme sağlamaktadõr (tablo 5). Ortalama Duraklama Süresi ve Oranõ; Senaryo 2 ile mevcut durum ve senaryo 1 arasõndaki en büyük farklõlõkta bu noktada ortaya çõkmaktadõr. Senaryo 2, otobüslerin her durakta değil sadece kendileri için tanõmlanmõş duraklarda (senaryo 2 için 3 durakta bir) durmalarõnõ önermektedir. Bu durum ise doğal olarak senaryo 2 için duraklama zamanlarõnda mevcut duruma ve senaryo 1 e göre önemli düşüşler sağlamaktadõr. Kadõköy Kumluk-Sahrayõ Cedit yönünde %57,80 oranõnda (tablo 4), Sahrayõ Cedit- Kadõköy Kumluk yönünde ise %43,50 oranõnda (tablo 5) ortalama duraklama zamanlarõnda azalma sağlanmõştõr. Başka bir ifade ile mevcut durumda ve senaryo 1 de otobüsler seyahat sürelerinin yaklaşõk %33 ünü duraklarda durmak için harcarken senaryo 2 de bu oran %16 ya gerilemektedir. Duraklama sürelerinin toplam sefer süreleri içerisindeki payõ oransal olarak incelendiğinde (her iki yön için) yaklaşõk %42 oranõnda bir iyileşme sağlandõğõ gözlenmiştir. Enerji Verimliliği; Çalõşma kapsamõnda enerji tüketim miktarlarõna yönelik olarak herhangi bir ölçümleme ya da test yapõlmamõştõr. Ancak otobüslerin daha kõsa sürede seferlerini tamamlamalarõ ve bunu yaparken de daha az sayõda durakta durmalarõ ve dolayõsõyla daha az sayõda duraktan hareket etmelerinin enerji tasarrufu sağlayacağõ varsayõmõ ile senaryo 2 nin gerek ortalama sefer süreleri gerekse ortalama duraklama zamanlarõ ve duracağõ durak sayõlarõ göz önünde tutulduğunda mevcut duruma ve senaryo 1 e oranla daha avantajlõ olduğu söylenebilir. Tablo 4. Hareket sürelerine göre senaryolar arasõndaki farklar Kadõköy Kumluk Sahrayõ Cedit Hareket Süreleri Fark* Fark ** Fark *** Ortalama Sefer Süresi +03,86% +20,15% +16,95% Yoğun Saat Ort. Sefer Süresi -01,11% +12,93% +13,80% Yoğun Saat Dõşõ Ort. Sefer Süresi +04,80% +18,40% +14,30% Ortalama Duraklama Süresi +16,10% +57,80% +49,60% Ortalama Duraklama Oranõ +13,13% +49,99% +42,40% * Mevcut Durum ile Senaryo 1 arasõndaki performans farklarõnõ senaryo 1 lehine verir.; ** Mevcut Durum ile Senaryo 2 arasõndaki performans farklarõnõ senaryo 2 lehine verir.; *** Senaryo 1 ile Senaryo 2 arasõndaki performans farklarõnõ senaryo 2 lehine verir Tablo 5. Hareket sürelerine göre senaryolar arasõndaki farklar Sahrayõ Cedit Kadõköy Kumluk Hareket Süreleri Fark* Fark ** Fark *** Ortalama Sefer Süresi -02,27% +18,94% +20,73% Yoğun Saat Ort. Sefer Süresi -00,98% +19,61% +16,80% Yoğun Saat Dõşõ Ort. Sefer Süresi -05,20% +11,20% +15,60% Ortalama Duraklama Süresi -13,50% +43,50% +50,10% Ortalama Duraklama Oranõ -10,94% +35,08% +41,40% 186

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ)

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) Turgut ÖZDEMİR 1, Ayşe TURABİ 2, Füsun ÜÇER 3, Ayhan ARIK 4 SUMMARY The present transportation infrastructures couldn t enough

Detaylı

DÜZENLENMESİ: KATILIM YÖNETİMİ

DÜZENLENMESİ: KATILIM YÖNETİMİ BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ NDEN SABAH GEÇİŞLERİN DÜZENLENMESİ: KATILIM YÖNETİMİ İsmail ŞAHİN 1 SUMMARY (Regulation of Morning Passages through the Bosporus Bridge: Ramp Management) Recurring congestion occurs in

Detaylı

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ Ercan ÖZGAN *, Tuncay KAP* Özet - Karayollarõnda, esnek üst yapõ tabakalarõndan olan binder ve aşõnma tabakalarõ trafik etkisi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran ayõnda

Detaylı

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Enerji tasarrufunun temelde üç önemli faydasõ bulunmaktadõr.en kõsa vadede şahõs veya firmalar için görünen faydasõ maliyetlerin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE ŞEHİRLERARASI ULAŞIM TALEBİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE ŞEHİRLERARASI ULAŞIM TALEBİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE ŞEHİRLERARASI ULAŞIM TALEBİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Soner HALDENBİLEN 1 Yetiş Şazi MURAT 2 Halim CEYLAN 3 SUMMARY This study deals with transport

Detaylı

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Özet Bulgular 09 Ekim 2002 TS/BAS/02-83 TÜSİAD tarafõndan hazõrlanan Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Detaylı

DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK

DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK Dursun Z. ŞEKER

Detaylı

OTOMATİK OTOPARKLAR VE TÜRKİYE DEKİ OTOPARK PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN UYGULAMA POTANSİYELİ

OTOMATİK OTOPARKLAR VE TÜRKİYE DEKİ OTOPARK PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN UYGULAMA POTANSİYELİ OTOMATİK OTOPARKLAR VE TÜRKİYE DEKİ OTOPARK PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN UYGULAMA POTANSİYELİ Mustafa Sinan YARDIM 1, Müştak AĞRİKLİ 2 SUMMARY The aim of this study is to set up a discussion about the application

Detaylı

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 3. MALİYET YÖNETİMİ 35 3.1 GİRİŞ Bu bölüm, tüm proje evrelerinde tümleşik ve kapsamlõ bir maliyet yönetim sistemi yardõmõ ile, proje maliyetlerinin yönetilmesi, kontrol edilmesi ve izlenmesi hususunda

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAADDİN KEYKUBAT KAMPÜSÜ HAFİF RAYLI ULAŞIM SİSTEMİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAADDİN KEYKUBAT KAMPÜSÜ HAFİF RAYLI ULAŞIM SİSTEMİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAADDİN KEYKUBAT KAMPÜSÜ HAFİF RAYLI ULAŞIM SİSTEMİ Dr. Osman Nuri ÇELİK 1, Alpaslan KAYA 2, Erol YAĞIZ 3 SUMMARY Light Rail Transport (LRT) has a growing future in Turkey. Konya LRT

Detaylı

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer.

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer. I. ÜRÜN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Sõhhi Tesisat ürünleri genellikle banyo ve mutfaklarda kullanõlan ve hijyenik yönüyle öne çõkan küvvet, lavabo, klozet, rezervuar, musluk gibi sürekli suyla temas halindeki

Detaylı

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Genel olarak pompalar, sõvõlara hidrolik enerji kazandõrarak bir yerden bir yere naklini sağlamak ve akõşkanlarõn enerji

Detaylı

İSTANBUL BOĞAZI NDAKİ KÖPRÜLERİN ETKİLERİ

İSTANBUL BOĞAZI NDAKİ KÖPRÜLERİN ETKİLERİ İSTANBUL BOĞAZI NDAKİ KÖPRÜLERİN ETKİLERİ ÜZERİNE İsmail ŞAHİN 1 ve Demet ERSOY 2 SUMMARY (On the Effects of Bridges Crossing the Bosporus Strait in İstanbul) The Bosporus strait in İstanbul is a natural

Detaylı

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi,

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi, GENEL TANIM Hepimizin bildiği üzere Endüstri Mühendisliği, insan, makine, malzeme ve benzeri elemanlardan oluşan üretim ve hizmet sektöründeki bu bütünleşik sistemlerin incelenmesi, planlamasõ, örgütlenmesi,

Detaylı

1950 lerde terk etmişlerdir. Bu günkü çözümler insanlarõ, insanlarõn hareketliliği ni hedef almaktadõr.

1950 lerde terk etmişlerdir. Bu günkü çözümler insanlarõ, insanlarõn hareketliliği ni hedef almaktadõr. KARAYOLU TRAFİK DÜZENLEMELERİ İLE YOLAĞI KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI Bugün dünyanõn gelişmiş ülkelerinde dahi trafik ve ulaşõm sorunu tam anlamõyla çözümlenememiştir. Özellikle 1960 lardan sonra

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP)

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VI: MEKANSAL GELİŞME

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Eylül 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

HIZLI RAYLI SİSTEMLERİN YOLCU TAŞIMA KAPASİTE HESAPLAMALARI VE TÜRKİYEDEKİ BENZER SİSTEMLERİN BİRBİRLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI

HIZLI RAYLI SİSTEMLERİN YOLCU TAŞIMA KAPASİTE HESAPLAMALARI VE TÜRKİYEDEKİ BENZER SİSTEMLERİN BİRBİRLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI HIZLI RAYLI SİSTEMLERİN YOLCU TAŞIMA KAPASİTE HESAPLAMALARI VE TÜRKİYEDEKİ BENZER SİSTEMLERİN BİRBİRLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI Ilgaz CANDEMİR_, Serhan TANYEL_ SUMMARY Rail transit systems are found to be

Detaylı

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN

Detaylı

ERP nin A B C si. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1. Hazõrlayan : Cengiz Pak. diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti.

ERP nin A B C si. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1. Hazõrlayan : Cengiz Pak. diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1 ERP nin A B C si Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti. Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com

Detaylı

İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ ÖZET

İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ ÖZET İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ ÖZET DEPREM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştõrma Enstitüsü İstanbul, Mayõs 2002 İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ

Detaylı

VIII Inetr 02. Türkiye İnternet Konferansõ 19-21 Aralõk 2002 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İstanbul

VIII Inetr 02. Türkiye İnternet Konferansõ 19-21 Aralõk 2002 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İstanbul VIII Inetr 02 Türkiye İnternet Konferansõ 19-21 Aralõk 2002 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İstanbul Java ve SOAP kullanõlarak Mobil Cihazlardan Hisse Senedi Alõmõ Uygulamasõ Özgür Toprak, Seyhun

Detaylı

Finansal İstikrar ve Finansal İstikrara Yönelik Kamusal Sorumluluk Çerçevesinde Para Politikasõ: Türkiye Analizi

Finansal İstikrar ve Finansal İstikrara Yönelik Kamusal Sorumluluk Çerçevesinde Para Politikasõ: Türkiye Analizi Finansal İstikrar ve Finansal İstikrara Yönelik Kamusal Sorumluluk Çerçevesinde Para Politikasõ: Türkiye Analizi Yrd. Doç. Dr. Burak Darõcõ ÖZET 2008 Global Finansal Kriz sürecinde finansal istikrarõn

Detaylı

İklim koşullarõnda tuhaf şeyler olmakta.

İklim koşullarõnda tuhaf şeyler olmakta. İklim koşullarõnda tuhaf şeyler olmakta. Sera etkisine ilişkin 10 soru 10 yanõt. Bildhuset / Jan Hهkan Dahlstr m Dünyanõn iklimi değişiyor. Birleşmiş Milletler Hükümetlerarasõ İklim Değişikliği Paneli

Detaylı

STANDART CONSTRUCTION MANAGEMENT SERVICES AND PRACTICE 3 rd Edition İNŞAAT (PROJE) YÖNETİMİNİN HİZMET VE UYGULAMA STANDARDI.

STANDART CONSTRUCTION MANAGEMENT SERVICES AND PRACTICE 3 rd Edition İNŞAAT (PROJE) YÖNETİMİNİN HİZMET VE UYGULAMA STANDARDI. CONSTRUCTION MANAGEMENT ASSOCIATION OF AMERICA STANDART CONSTRUCTION MANAGEMENT SERVICES AND PRACTICE 3 rd Edition İNŞAAT (PROJE) YÖNETİMİNİN HİZMET VE UYGULAMA STANDARDI (İkinci Baskõ) İNŞAAT MÜHENDİSLERİ

Detaylı

KARSAN (KARSN.IS) 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.68 Aylin Çorman 12/02/2004 1.3 1.1 0.9 0.7. ! Yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle kapasite

KARSAN (KARSN.IS) 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.68 Aylin Çorman 12/02/2004 1.3 1.1 0.9 0.7. ! Yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle kapasite KARSAN (KARSN.IS) (TL6,400/ABDc0.48) Risk: Orta Otomotiv 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.68 Aylin Çorman 12/02/2004 AL ABDc 0.55 0.45 0.35 0.25 0.15 01/03 01/03 03/03 04/03 KARSN KARSAN (2003-2004) 05/03 06/03

Detaylı

Kent İçi Trafik Güvenliği: Problemler ve Çözüm Önerileri* Prof. Dr. Nebi Sümer

Kent İçi Trafik Güvenliği: Problemler ve Çözüm Önerileri* Prof. Dr. Nebi Sümer Kent İçi Trafik Güvenliği: Problemler ve Çözüm Önerileri* Prof. Dr. Nebi Sümer Trafik ve Ulaşõm Güvenliğinden sorumlu kurum ve kuruluşlarla, ilgili alandaki bilim insanlarõnõ bir araya getirmeyi amaçlayan

Detaylı

İMAR UYGULAMALARININ İPTAL NEDENLERİ VE ÖNERİLER

İMAR UYGULAMALARININ İPTAL NEDENLERİ VE ÖNERİLER Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ İMAR UYGULAMALARININ İPTAL NEDENLERİ VE ÖNERİLER Mustafa ATASOY, Osman DEMİR,

Detaylı

TURİST BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE PANORAMİK GÖRÜNTÜ İLE ENTEGRASYONU

TURİST BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE PANORAMİK GÖRÜNTÜ İLE ENTEGRASYONU Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER TURİST BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE PANORAMİK GÖRÜNTÜ İLE ENTEGRASYONU Özgün

Detaylı

TÜRKİYE DE TEKNOLOJİ ÇABALARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE DE PATENT AKTİVİTESİ*

TÜRKİYE DE TEKNOLOJİ ÇABALARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE DE PATENT AKTİVİTESİ* TÜRKİYE DE TEKNOLOJİ ÇABALARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE DE PATENT AKTİVİTESİ* Murat Karaöz 1 ve Mesut Albeni 2 1 Yrd.Doç.Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü, 32260 Çünür

Detaylı

KENTSEL ULAŞIMDAKİ YENİ EĞİLİMLER: ALTERNATİF ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ÜZERİNE

KENTSEL ULAŞIMDAKİ YENİ EĞİLİMLER: ALTERNATİF ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ÜZERİNE KENTSEL ULAŞIMDAKİ YENİ EĞİLİMLER: ALTERNATİF ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ÜZERİNE YILMAZ, Gülsen* SUMMARY After industrialization process, usage of fossil fuel oil increased rapidly. Sources of fossil fuel oil

Detaylı

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları. 5 Haziran Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları. 5 Haziran Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan ALAN YATIRIM 5 Haziran 2006 < Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları AL Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan Karlõlõk Hürriyet in 1Ç 2006 dönemi net karõ bir önceki yõlõn aynõ dönemine göre dolar bazõnda

Detaylı

ÜLKEMİZDEKİ HUZUREVLERİNİN DAĞILIMI VE BU DAĞILIMIN

ÜLKEMİZDEKİ HUZUREVLERİNİN DAĞILIMI VE BU DAĞILIMIN Ekim-Aralõk 2000 ÜLKEMİZDE HUZUREVLERİ; VEHİD 239 ÜLKEMİZDEKİ HUZUREVLERİNİN DAĞILIMI VE BU DAĞILIMIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ* Suphi VEHİD Background.- The problems of the community are like skins of an onion.

Detaylı

APSİS ARAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE ŞEHİR HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI ve KONYA UYGULAMASI

APSİS ARAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE ŞEHİR HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI ve KONYA UYGULAMASI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER APSİS ARAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE ŞEHİR HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI ve KONYA

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI I Gİ R İŞ Bilgi, geleneksel faktörlerin yanõ sõra üretimin en temel girdisi haline gelmiştir. Dünya ekonomisindeki küreselleşme ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran

Detaylı

Elektronik Ticaret Bülteni Eylül 2007. Haberler. e-devlet sõralamasõnda Türkiye 9. sõraya yükseldi

Elektronik Ticaret Bülteni Eylül 2007. Haberler. e-devlet sõralamasõnda Türkiye 9. sõraya yükseldi Haberler e-devlet sõralamasõnda Türkiye 9. sõraya yükseldi Brown Üniversitesi tarafõndan gerçekleştirilen ve 198 ülkedeki kamu sitelerinin değerlendirildiği araştõrma raporuna göre Türkiye, bu yõl 27.

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ( CBS ) TEKİL NESNE TANIMLAYICILARI İÇİN ÖNERİLER

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ( CBS ) TEKİL NESNE TANIMLAYICILARI İÇİN ÖNERİLER Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ COĞRFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ( CBS ) TEKİL NESNE TNIMLYICILRI İÇİN ÖNERİLER Hande

Detaylı

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI Y.Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞU Araş.Gör. Bayram UZUN Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 61080 - Trabzon 1. GİRİŞ Kentin

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI VE BİRLEŞTİRİLMİŞ SİNİRSEL BULANIK SİSTEMLER İLE ŞEHİRLERARASI YÜK TAŞIMASI TÜR SEÇİMİNİN MODELLENMESİ

YAPAY SİNİR AĞLARI VE BİRLEŞTİRİLMİŞ SİNİRSEL BULANIK SİSTEMLER İLE ŞEHİRLERARASI YÜK TAŞIMASI TÜR SEÇİMİNİN MODELLENMESİ YAPAY SİNİR AĞLARI VE BİRLEŞTİRİLMİŞ SİNİRSEL BULANIK SİSTEMLER İLE ŞEHİRLERARASI YÜK TAŞIMASI TÜR SEÇİMİNİN MODELLENMESİ Ahmet TORTUM 1, Nadir YAYLA 2, Mahir GÖKDAĞ 3 SUMMARY In this study, the mode choices

Detaylı

ÇOK ŞERİTLİ DÖNEL KAVŞAKLAR ÜZERİNDE OD- MATRİSİNİN ETKİSİ

ÇOK ŞERİTLİ DÖNEL KAVŞAKLAR ÜZERİNDE OD- MATRİSİNİN ETKİSİ ÇOK ŞERİTLİ DÖNEL KAVŞAKLAR ÜZERİNDE OD- MATRİSİNİN ETKİSİ Tuna AYDEMİR 1 Serhan TANYEL 2 SUMMARY In common, roundabouts are treated as series of T-junctions in roundabout capacity and performance analysis.

Detaylı

Şenol Gürvit sgurvit@apc.com 11/27

Şenol Gürvit sgurvit@apc.com 11/27 sgurvit@apc.com 11/27 3 KGK Seçiminde Gözönüne Alõnmasõ Gereken Parametreler KGK gibi sistemlere yapõlan yatõrõmõn kullanõcõ açõsõndan edinilen yararõ "availability"dir. Yani KGK çõkõşõna bağlanacak yük

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Ağustos 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE RASTER TEKNİĞİ İLE KENT TAŞINMAZ DEĞER HARİTALARININ ÜRETİLMESİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE RASTER TEKNİĞİ İLE KENT TAŞINMAZ DEĞER HARİTALARININ ÜRETİLMESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE RASTER TEKNİĞİ İLE KENT TAŞINMAZ DEĞER HARİTALARININ ÜRETİLMESİ HarYük.Müh. Erdinç EREN * Prof.Dr. Türkay TÜDEŞ **, Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU ** * Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü,

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ (1997) - YOMRALIOĞLU, T. / UZUN, B., Özelleştirme Mevzuatõnõn Taşõnmaz Mülkiyeti Açõsõndan İrdelenmesi, İşletme ve Finans Dergisi, Sayõ:120,Ankara ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN

Detaylı

SINIFLAYICI (CLASSIFIER) SİSTEM İLE İMKB DE YENİ BİR ANOMALİ GÖZLEMİ

SINIFLAYICI (CLASSIFIER) SİSTEM İLE İMKB DE YENİ BİR ANOMALİ GÖZLEMİ SINIFLAYICI (CLASSIFIER) SİSTEM İLE İMKB DE YENİ BİR ANOMALİ GÖZLEMİ Hakan AKSOY * İsmail SAĞLAM ÖZET Bu çalõşma, İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ nõn (İMKB) zayõf formda etkin olmadõğõnõ gösteren yeni

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM

Türkiye Cumhuriyeti KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM Türkiye Cumhuriyeti KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM ANKARA EKİM 2001 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. EKONOMİK GELİŞMELER... 3 1.1. Reel Ekonomi... 4 1.2. Enflasyon ve Ücretler... 5 1.3. Cari İşlemler Dengesi...

Detaylı

DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90'DIR.

DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90'DIR. SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜM VPLYĞINIZ TOPLM SORU SYISI 90'IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru "Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü", "en ilimlerindeki Temel Kavram ve İlkelerle üşünme Gücü" ile ilgilidir. şit

Detaylı

DERAYMAN OLAYLARININ MUHTELİF NEDENLERİ VE DERAYMAN RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER

DERAYMAN OLAYLARININ MUHTELİF NEDENLERİ VE DERAYMAN RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER DERAYMAN OLAYLARININ MUHTELİF NEDENLERİ VE DERAYMAN RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER Aydõn Erel 1, Selim Dündar 2 SUMMARY Reasons of accidents that occur on railroads, which is the safest mode of

Detaylı

YÜK TAŞIMACILIĞINDA TÜR TERCİHİ VE KARAR DEĞİŞKENLERİ

YÜK TAŞIMACILIĞINDA TÜR TERCİHİ VE KARAR DEĞİŞKENLERİ YÜK TAŞIMACILIĞINDA TÜR TERCİHİ VE KARAR DEĞİŞKENLERİ Sevil AY 1, Aydõn EREL 2 SUMMARY Facilitating economic growth and prosperity through efficient movement of goods is at the center of any comprehensive

Detaylı

üçüncü değerlendirme raporu

üçüncü değerlendirme raporu Avrupa nõn Çevre sorunlarõ: üçüncü değerlendirme raporu Özet Avrupa Çevre Ajansi Mizanpaj: Brandenborg a/s Yasal uyarõ Bu yayõnõn içeriği Avrupa Komisyonu ya da diğer Avrupa Topluluklarõ kurumlarõnõn resmi

Detaylı

TEMATİK BİLGİ TABANLI KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI : TRABZON ÖRNEĞİ

TEMATİK BİLGİ TABANLI KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI : TRABZON ÖRNEĞİ TEMATİK BİLGİ TABANLI KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI : TRABZON ÖRNEĞİ Arş. Gör. Selçuk REİS ve Doç. Dr. Tahsin YOMRALIOGLU Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Karadeniz Teknik Üniversitesi, 61080

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 30.09.2008 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. Denetleme Kurulu

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE SİAD PLATFORMU 7. SİAD ZİRVESİ AÇILIŞ KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE SİAD PLATFORMU 7. SİAD ZİRVESİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE SİAD PLATFORMU 7. SİAD ZİRVESİ AÇILIŞ KONUŞMASI 19 Aralõk 2003 İzmir Sayõn Bakan, sayõn milletvekilleri,

Detaylı

GENETİK ALGORİTMA İLE GÖRÜNTÜ BÖLÜTLEME

GENETİK ALGORİTMA İLE GÖRÜNTÜ BÖLÜTLEME GENETİK ALGORİTMA İLE GÖRÜNTÜ BÖLÜTLEME Oğuz Mut ve Fatoş T. Yarman Vural Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 06531 Ankara, Türkiye omut@havelsan.com.tr, vural@ceng.metu.edu.tr

Detaylı

DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI

DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI YÖNETİCİ ÖZETİ RAPORU HAZIRLAYAN ORTAK GİRİŞİM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU TRAFİK DÜZENİ, KARAYOLLARINDA CAN GÜVENLİĞİ ALT KOMİSYONU RAPORU

ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU TRAFİK DÜZENİ, KARAYOLLARINDA CAN GÜVENLİĞİ ALT KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2579 ÖİK: 591 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU TRAFİK DÜZENİ, KARAYOLLARINDA CAN GÜVENLİĞİ ALT KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2723-4 (basõlõ nüsha)

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2582 ÖİK: 594 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU KENTİÇİ ULAŞIM ALT KOMİSYONU RAPORU

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2582 ÖİK: 594 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU KENTİÇİ ULAŞIM ALT KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2582 ÖİK: 594 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU KENTİÇİ ULAŞIM ALT KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2729-3 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ REFORMU: GENEL EĞİLİMLER VE ÜLKE DENEYİMLERİ

KAMU YÖNETİMİ REFORMU: GENEL EĞİLİMLER VE ÜLKE DENEYİMLERİ KAMU YÖNETİMİ REFORMU: GENEL EĞİLİMLER VE ÜLKE DENEYİMLERİ OSMAN YILMAZ İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUKİ TEDBİRLER VE KURUMSAL DÜZENLEMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞUBAT 2001 ISBN 975

Detaylı

AĞIRLIKLI SİYAH ÇİZGİ YÖNTEMİ İLE YOL PROJELENDİRMEDE TOPRAK İŞLERİ OPTİMİZASYONU

AĞIRLIKLI SİYAH ÇİZGİ YÖNTEMİ İLE YOL PROJELENDİRMEDE TOPRAK İŞLERİ OPTİMİZASYONU AĞIRLIKLI SİYAH ÇİZGİ YÖNTEMİ İLE YOL PROJELENDİRMEDE TOPRAK İŞLERİ OPTİMİZASYONU A. Burak Göktepe 1, A. Hilmi Lav 2 ve Selim Altun 1 SUMMARY Earthwork cost is of the important factors influencing the

Detaylı

Bir Plansızlık Örneği: Deniz Kenti İstanbul da Denizin Ulaşımdaki Payının İrdelenmesi

Bir Plansızlık Örneği: Deniz Kenti İstanbul da Denizin Ulaşımdaki Payının İrdelenmesi TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Gemi Mühendisliği Haftası 2015 10 11 Aralık 2015 Bir Plansızlık Örneği: Deniz Kenti İstanbul da Denizin Ulaşımdaki Payının İrdelenmesi İsmail Şahin Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90'DIR.

DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90'DIR. SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TOPLM SORU SYISI 90'IR. İlk Soru Son Soru "Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü", "Fen ilimlerindeki Temel Kavram ve İlkelerle üşünme Gücü" ile ilgilidir. Eşit

Detaylı

BULUNULAN YAŞA GÖRE HAYATTA KALMA İHTİMALLERİ

BULUNULAN YAŞA GÖRE HAYATTA KALMA İHTİMALLERİ BULUNULAN YAŞA GÖRE HAYATTA KALMA İHTİMALLERİ Tuncer KOCAMAN (*) Özet: Türkiye de Planlõ dönemin başõndan bu yana sosyal ve ekonomik alanda sağlanan gelişmelere paralel olarak doğuşta ortalama hayatta

Detaylı

TAŞIT İŞLETME MALİYETLERİ BİLEŞENLERİNİN İRDELENMESİ, TASARRUF BAKIŞININ YERLEŞTİRİLMESİ

TAŞIT İŞLETME MALİYETLERİ BİLEŞENLERİNİN İRDELENMESİ, TASARRUF BAKIŞININ YERLEŞTİRİLMESİ TAŞIT İŞLETME MALİYETLERİ BİLEŞENLERİNİN İRDELENMESİ, TASARRUF BAKIŞININ YERLEŞTİRİLMESİ Dr.A.Erhan BAKIRCI 1 SUMMARY The main aim of this study is to examine the vehicle operating cost inside the transportation

Detaylı

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20)

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan: Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Madde 1 4/3/1996 tarihli ve 22570 sayõlõ Resmi Gazete de

Detaylı

Daha yeşil bir gelecek için suyun

Daha yeşil bir gelecek için suyun Daha yeşil bir gelecek için suyun dönüşümü Yağmur sularõ, sel sularõ, arõndõrõlmõş sularõn tamamõ, istenildiği şekilde arõtõldõğõ durumda, sulama, meracõlõk, sebze ve meyvecilik, endüstriyel üretim alanõ

Detaylı

TOPLULAŞTIRILMIŞ LOGİT TÜREL DAĞILIM MODELİ KALİBRASYONU: İSTANBUL İÇİN BİR DEĞERLENDİRME

TOPLULAŞTIRILMIŞ LOGİT TÜREL DAĞILIM MODELİ KALİBRASYONU: İSTANBUL İÇİN BİR DEĞERLENDİRME TLULAŞTIRILMIŞ LGİT TÜREL DAĞILIM MDELİ KALİBRASYNU: İSTANBUL İÇİN BİR DEĞERLENDİRME Hilmi Berk ÇELİKĞLU SUMMARY This study examines the possibilities of obtaining better modal-split models for each trip

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 31.03.2008 Tarihinde Sona Eren Üç Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. İdari Yapõ 2.4. Başlõca

Detaylı

1994 yõlõnda yaşanan derin bir ekonomik krizin en önemli nedenlerinden

1994 yõlõnda yaşanan derin bir ekonomik krizin en önemli nedenlerinden ÖNSÖZ 1994 yõlõnda yaşanan derin bir ekonomik krizin en önemli nedenlerinden birisi kamu açõklarõ ve bu açõklarõn finansman gereksiniminin yeterince derinleşememiş olan mali sektör içindeki payõnõn oldukça

Detaylı

İSTANBUL NİRENGİ ÇALIŞMALARININ İRDELENMESİ

İSTANBUL NİRENGİ ÇALIŞMALARININ İRDELENMESİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ İSTANBUL NİRENGİ ÇALIŞMALARININ İRDELENMESİ R. Gürsel HOŞBAŞ 1, Nihat ERSOY

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN 34. GENEL KURUL AÇILIŞ KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN 34. GENEL KURUL AÇILIŞ KONUŞMASI TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN 34. GENEL KURUL AÇILIŞ KONUŞMASI 22 Ocak 2004 SABANCI CENTER Sayõn Başkan, değerli üyeler, değerli basõn mensuplarõ

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VIII: PROJE RAPORLARI

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VIII: PROJE RAPORLARI No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VIII: PROJE RAPORLARI

Detaylı

ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU DENİZ YOLU ULAŞTIRMASI ALT KOMİSYONU RAPORU

ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU DENİZ YOLU ULAŞTIRMASI ALT KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2583 ÖİK: 595 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU DENİZ YOLU ULAŞTIRMASI ALT KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2725-0. (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet

Detaylı

e-devlet İÇERİSİNDE e-kadastro VE e-tapu NUN YERİ

e-devlet İÇERİSİNDE e-kadastro VE e-tapu NUN YERİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER e-devlet İÇERİSİNDE e-kadastro VE e-tapu NUN YERİ Şaban İNAM 1, Hakan AYBER

Detaylı

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Madde 1 27/10/1993 tarihli ve

Detaylı

TÜRKİYE DE İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM GENÇLİĞİ ARASINDA ESRAR KULLANIM YAYGINLIĞI

TÜRKİYE DE İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM GENÇLİĞİ ARASINDA ESRAR KULLANIM YAYGINLIĞI TÜRKİYE DE İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM GENÇLİĞİ ARASINDA ESRAR KULLANIM YAYGINLIĞI Cannabis Use Prevalence Among Primary and Secondary School Children in Turkey Dr. Kültegin Ögel 1, Dr. Şükrü Uğuz 2, Dr.

Detaylı

ERP projelerinde en çok yapõlan 8 hata

ERP projelerinde en çok yapõlan 8 hata ERP projelerinde en çok yapõlan 8 hata Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2584 ÖİK: 596 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU HAVA YOLU ULAŞTIRMASI ALT KOMİSYONU RAPORU

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2584 ÖİK: 596 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU HAVA YOLU ULAŞTIRMASI ALT KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2584 ÖİK: 596 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU HAVA YOLU ULAŞTIRMASI ALT KOMİSYONU RAPORU ANKARA 200 ISBN 975 9 2727-7 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama

Detaylı

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri Ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri Ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi EK - ETÜDÜ VE TOPLU TAŞIM FĐZĐBĐLĐTE ETÜDÜ TEKNĐK ŞARTNAME Tablo-1: Mevcut Bilgilerin Toplanması Çalışmalarının Kapsamı Kent ile Đlgili Genel Bilgiler (coğrafi, tarihi, ekonomik yapı ve turizme yönelik

Detaylı

HIZLANDIRILMIŞ ELEKTRON DEMETİ İLE ATIK SULARIN IŞINLANMASI TEKNİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HIZLANDIRILMIŞ ELEKTRON DEMETİ İLE ATIK SULARIN IŞINLANMASI TEKNİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HIZLANDIRILMIŞ ELEKTRON DEMETİ İLE ATIK SULARIN IŞINLANMASI TEKNİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Sema Bilge OCAK, Tülin ZENGİN, Şeref TURHAN Ankara Nükleer Araştõrma ve Eğitim Merkezi (ANAEM), 06100 Beşevler-

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2586-0 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama Teşkilatõnõn görüşlerini yansõtmaz.

Detaylı

TARİHİ YAPILARDA DEFORMASYON ÖLÇMELERİ

TARİHİ YAPILARDA DEFORMASYON ÖLÇMELERİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu16-18 Ekim 2002 Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ TARİHİ YAPILARDA DEFORMASYON ÖLÇMELERİ Halil ERKAYA R.Gürsel HOŞBAŞ V.Engin

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU SÜS BİTKİLERİ ALT KOMİSYON RAPORU

BİTKİSEL ÜRETİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU SÜS BİTKİLERİ ALT KOMİSYON RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2645 - ÖİK: 653 BİTKİSEL ÜRETİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU SÜS BİTKİLERİ ALT KOMİSYON RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2909-1 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama

Detaylı

8 YILLIK KESİNTİSİZ TEMEL EĞİTİM

8 YILLIK KESİNTİSİZ TEMEL EĞİTİM 8 YILLIK KESİNTİSİZ TEMEL EĞİTİM ÖNSÖZ 8 YILLIK KESİNTİSİZ EĞİTİM Bu kez sizlere bir kitap özeti değil bir rapor özeti sunuyoruz: Avrupa Yuvarlak Masa European Round Table (ERT) kuruluşu tarafõndan hazõrlanan

Detaylı

HİZMET AKDİ İLE ÇALIŞAN ÜCRETLİLERİN ÜZERİNDEKİ DOLAYLI VE DOLAYSIZ VERGİ YÜKLERİ

HİZMET AKDİ İLE ÇALIŞAN ÜCRETLİLERİN ÜZERİNDEKİ DOLAYLI VE DOLAYSIZ VERGİ YÜKLERİ HİZMET AKDİ İLE ÇALIŞAN ÜCRETLİLERİN ÜZERİNDEKİ DOLAYLI VE DOLAYSIZ VERGİ YÜKLERİ Ali COŞKUN Fatih Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi GİRİŞ: D evlet çeşitli ihtiyaçlarõnõ karşõlamak için

Detaylı

7-8 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA VAN DA YAPILAN İNCELMELER HAKKINDA ALT KOMİSYON RAPORU

7-8 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA VAN DA YAPILAN İNCELMELER HAKKINDA ALT KOMİSYON RAPORU 7-8 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA VAN DA YAPILAN İNCELMELER HAKKINDA ALT KOMİSYON RAPORU Alt Komisyon Raporu, 14 Mart 2002 Perşembe günü yapõlan Komisyon toplantõsõnda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Detaylı

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Y 2006 Sonuçları Hedef PD: 1,399 Mn US$ 6 Eylül Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Y 2006 Sonuçları Hedef PD: 1,399 Mn US$ 6 Eylül Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak ALAN YATIRIM 6 Eylül 2006 Hürriyet 1Y 2006 Sonuçları AL Hedef PD: 1,399 Mn US$ Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Karlõlõk Artõşõ Sürüyor Hürriyet in 1Y 2006 dönemi net karõ bir önceki yõlõn aynõ

Detaylı

HALKA ARZ BİLGİLENDİRME NOTU: REYSAŞ

HALKA ARZ BİLGİLENDİRME NOTU: REYSAŞ Reysaş HALKA ARZ BİLGİLENDİRME NOTU: REYSAŞ, 31/01/2006 Alper Çelik (212) 318 2739 YAPISI GENEL BİLGİ Reysaş õn ödenmiş sermayesi 3,500,000 YTL den 50,000,000 YTL ye çõkartõlacak, nakit karşõlõğõ artõrõlan

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP)

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT II: ANA PLAN Ağustos

Detaylı

Türkiye deki Yabanc lar için Gazeteler

Türkiye deki Yabanc lar için Gazeteler Yusuf Kanl Kuşkusuz 45 yõllõk tarihiyle ülkemizin günlük ilk İngilizce gazetesi olmasõ nedeniyle genel yayõn yönetmenliğini yapmakta olduğum Turkish Daily News gazetesi hem diğer yabancõ dilde yayõn yapan,

Detaylı

GPS DESTEKLİ DETAY ALIMINDA ALTERNATİF İKİ YENİ

GPS DESTEKLİ DETAY ALIMINDA ALTERNATİF İKİ YENİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ GPS DESTEKLİ DETAY ALIMINDA ALTERNATİF İKİ YENİ YÖNTEM İbrahim KALAYCI, Ayhan

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 07 Temmuz 2005 Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 01 Günlük Bülten 07 Temmuz 2005! Cari açõk artmaya devam ediyor; parasal ve mali disiplinin, yapõsal

Detaylı

SUHAVZALARI, KULLANIMI VE YÖNETİMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

SUHAVZALARI, KULLANIMI VE YÖNETİMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2555 ÖİK: 571 SUHAVZALARI, KULLANIMI VE YÖNETİMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda

Detaylı

İKTİSADİ KRİZLER- IMF POLİTİKALARI İLİŞKİSİ VE FINANCE AND DEVELOPMENT DERGİSİNDEKİ YANSIMALARI

İKTİSADİ KRİZLER- IMF POLİTİKALARI İLİŞKİSİ VE FINANCE AND DEVELOPMENT DERGİSİNDEKİ YANSIMALARI İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Yõl.13, Sayõ.144, 1998, ss.48-61. Copyright 1998 İKTİSADİ KRİZLER- IMF POLİTİKALARI İLİŞKİSİ VE FINANCE AND DEVELOPMENT DERGİSİNDEKİ YANSIMALARI Alkan SOYAK * - Cengiz

Detaylı

Makroskop. Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu. İlgi, Bilgiyi Döver mi?... Kurumsal Bankacõlõk Küresel Piyasalar Ekonomik Araştõrmalar ve Strateji

Makroskop. Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu. İlgi, Bilgiyi Döver mi?... Kurumsal Bankacõlõk Küresel Piyasalar Ekonomik Araştõrmalar ve Strateji Kurumsal Bankacõlõk Küresel Piyasalar Ekonomik Araştõrmalar ve Strateji Makroskop 23-29 Ağustos 2010 Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu Haluk Bürümcekçi (Yönetici Direktör) Tel: 0212 318 34 49 Email:

Detaylı

E-Business ve B2B nin A B C si

E-Business ve B2B nin A B C si E-Business ve B2B nin A B C si Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com Öneri

Detaylı

YOL PROJELERİNDE SAYISAL ARAZİ MODELLERİNİN KULLANILMASI

YOL PROJELERİNDE SAYISAL ARAZİ MODELLERİNİN KULLANILMASI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER YOL PROJELERİNDE SAYISAL ARAZİ MODELLERİNİN KULLANILMASI Arzu SOYCAN, Metin

Detaylı

SAYISAL GRAFİK www.sayisalgrafik.com.tr

SAYISAL GRAFİK www.sayisalgrafik.com.tr Ulaşõlabilir GIS SAYISAL GRAFİK www.sayisalgrafik.com.tr GIS Uygulamaları Semineri 16 Aralık 98 ANKARA Ulaşõlabilir GIS Çözümleri Erol Parmakerli SAYISAL GRAFİK Coğrafi verilerin toplanmasõ ve kaydedilmesinin

Detaylı