ET VE BALIK KURUMU GENELMÜDÜRLÜĞÜ KIYMETLĐ EVRAK YÖNETMELĐĞĐ YÖNETMELĐK NO:40 BĐRĐNCĐ KISIM GENEL HÜKÜMLER I. BÖLÜM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ET VE BALIK KURUMU GENELMÜDÜRLÜĞÜ KIYMETLĐ EVRAK YÖNETMELĐĞĐ YÖNETMELĐK NO:40 BĐRĐNCĐ KISIM GENEL HÜKÜMLER I. BÖLÜM"

Transkript

1 Sayfa No :1/7 BĐRĐNCĐ KISIM GENEL HÜKÜMLER I. BÖLÜM Yönetmeliğin Amacı ve Uygulama Alanı Madde l. Amaç Bu yönetmeliğin amacı, sözleşme, ticari senetler, teminat mektupları ile diğer tüm kıymetli evrakın kabulü, düzenlenmesi, saklanması, izlenmesi ve geri verilmesi esasları ile bu husustaki yetki ve sorumlulukları tespit etmektir. Madde 2. Uygulama Alanı Bu yönetmelik, Et ve Balık Kurumu topluluğuna dâhil bütün iş yerlerinde uygulanır. II. BÖLÜM Kıymetli Evrakın Kapsamı ve Deyimler Madde 3. Kıymetli Evrakın Kapsamı Kurumu borç yükümlülük altına sokan veya Kuruma bir alacak veya hak sağlayan, sözleşme protokol, akdin toplanmasını tamamlayan kabul cevapları ve bu olabilir diğer belgelerle bunların tadilleri ticari senetler, teminat mektupları, kefalet senetleri depozito makbuzu ibra senetleri, tapu ve ipotek belgeleri, para gibi tekabül eden kıymetler kıymetli evrak kapsamına girer. Teklif mektupları kıymetli evrak sayılmaz. Madde 4. Deyimler Bu yönetmelikte; a. Servis deyimi: - Genel Müdürlükte, ilgili Şube Müdürlüğünü, - Servis örgütü olan iş yerlerinde, ilgili Servis Şefliğini, - Servis örgütü olmayan iş yerlerinde, iş yeri amirini,

2 Sayfa No :2/7 b. Muhasebe deyimi ise: - Genel Müdürlükte Merkez Muhasebe Müdürlüğünü, - Servis örgütü olan iş yerlerinde Muhasebe Şefliğini ifade eder. ĐKĐNCĐ KISIM ESAS HÜKÜMLER I.BÖLÜM Kıymetli evrakın Kurumca Düzenlenmesi Madde 5. Evrak Düzenlemekle Görevli Servis Kıymetli evrak, işle ilgili hizmeti yürütmekle görevli servis tarafından düzenlenir. Ancak, ticari senetler ile kefalet, temlik ve ibra senetleri ve para gibi tekabül eden senetler Genel Muhasebe Müdürlüğü vekâletnameler ile temsil belgeleri Hukuk Müşavirliği tarafından düzenlenir. Madde 6. Evrakın Đmzalanması Kıymetli Evrak; Evrakı düzenleyen Müdürlük yetkilisi ile bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı veya Genel Müdür tarafından müşterek imzalanır. Genel Müdür veya bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının vereceği yazılı yetki sınırları içinde olmak kaydı ile kıymetli evrakın imza formalitesi ilgili servis bünyesinde ikmal edilebilir. Madde 7. Evrakı Kabul Edecek Şube II. BÖLÜM Kıymetli Evrakın Kurumca Kabulü Kurumca verilecek kıymetli evrak işle ilgili hizmeti yürütmekle görevli servis tarafından kabul edilir Teminat mektubu ile para gibi tekabül eden kıymetler Muhasebe makbuz karşılığı kabul edilir ve kabul edildiği ilgili servise bildirilir. Madde 8. Kabulde Kontrol Kıymetli evrakın usulüne göre düzenlenmiş olup olmadığı ve yetkili kişilerin imzalarını taşıyıp taşımadığı kabul eden servis tarafından kontrol edilir.

3 Sayfa No :3/7 7.Madde gereğince bu nevi evrakı kabul eden servis; bu evrakı usulüne uygun şekilde düzenlendiği ifade ile saklanmak üzere Muhasebeye gönderdiği takdirde kabul edilmiş sayılır. Madde 9. Teminat Mektubu Kurumumuza teminat mektupları kabul edilecek Bankaların isimlerini ve verebilecekleri teminat mektupları limitlerini gösterir bir liste Genel Muhasebe Müdürlüğünce düzenlenerek Merkeze ve Taşra Örgütüne gönderilir. - Bankaların teminat mektubu limitlerinde meydana gelecek değişikliklerden, Merkez ve Taşra Örgütünün zamanında uyarılması Genel Muhasebe Müdürlüğünce sağlanır. Bankaların ayrılacağı gruplar bankalardan hangi limitler içinde Genel Müdürlük teyit Mektubu, Đdare Komitesi kararı Yönetim Kurulu Kararı vb. isteneceği hususları da bu listede belirtilir. Madde 10. Teminat Mektuplarının Kabulü a. 9.madde de adı geçen listede isimleri yazılı Bankaların dışında her hangi bir Banka tarafından verilecek teminat mektupları Genel Müdürlüğün izni olmadıkça kabul edilemez. b. Genel Müdürlük emri olmadıkça hiç bir suretle vadeli teminat mektubu kabul edilemez. Madde 11. Muhasebece Yapılacak Kontrol ve Đşlemler Muhasebe Servisince a. Teminat mektuplarının yönetmelik, genelge ve emirlere uygunluğu aranır. Özellikle listede yer alan Banka ve limitlere uygunluğu ile yetkili imzaları haiz olup olmadığı incelenir. b. Bankalarca verilen teminat mektuplarının bu Bankalar nezdinde mutabakatı sağlamakla beraber Genel Müdürlüklerine de bilgi verilir. Đş yeri mahallinde bulunan Bankalarla yapılan mutabakat Bankalara özel kurye ile gönderilen bir yazı ile başka yerlerde bulunan Bankalarla yapılan mutabakat ise bu Bankalara gönderilecek fakslarla, sağlanır. c. Her türlü imalat, tesisat, inşaat, nakliyat ihaleleri ile malzeme alımlarında alım, satım, yapım ve onarım yönetmeliği hükümlerine göre ihaleye gireceklerden istenilen geçici teminat mektupları yönetmelik, genelge ve emirlere uygunluğu tespit edildikten sonra kabul olunur. Sözü

4 Sayfa No :4/7 geçen işlerle ilgili kati teminat mektuplarının tahkiki, sözleşmenin imzalanmasından önce yapılır ve sözleşme, amaca uygun olduğu tespit edildikten sonra imzalanır. d. Teminat mektupları için alınan teyitler teminat mektubuna ekli olarak saklanır e. Đncelemeler tamamlandıktan sonra teminat mektubunun kabulünde bir sakınca görülmediği takdirde düzenlenecek makbuzun bir nüshası mektubu veren kişi veya firmaya verilir. f. Makbuz karşılığı alınan kıymetli evrakın kabul edilmiş olduğu, Muhasebece ilgili servise bildirilir. Đlgili servis yazı almadıkça herhangi bir işlemde bulunamaz. g. Geçicici teminat mektuplarının teklif zarfları içerisinde verilmesi halinde yukarıdaki maddeler yükümleri ihale veya alım komisyonu tarafından yerine getirilir ve adı geçen komisyon tarafından teminat mektupları makbuz karşılığı muhasebe Servisine verilir ve makbuzun aslı ihale evrakına eklenir. Madde 12. Müşterek Muhafaza Đş yeri Muhasebesince makbuz karşılığı kabul edilen kıymetli evrak bir kasada saklanmak üzere, biri en az ikinci derece imza yetkisine haiz iki memurun müşterek muhafazasına verilir. Müşterek muhafazaya iştirak eden iki memurdan her biri kasanın anahtarından birini yerinde bulundurur. Madde 13. Nazım Hesapları Kaydı Kabulünde sakınca görülmeyen teminat mektuplarının üzerine: a. Muhasebe Servisince kabule yetkili kişiler tarafından kabul edildiğine dair açıklama yapılır ve her iki yetkili kişi tarafından müştereken imza edilir. b. Kabul edilen bu kıymetli evrakın nazım hesaplara işlendiği ve müşterek muhafazaya alındığı, müşterek muhafazasından sorumlu iki memur tarafından ayrıca kıymetli evrakın üzerine şerh verilmek suretiyle imza edilir. Madde 14. Kefalet Senetleri Genel Müdürlük tarafından kefalet izni verilen işlemlerde kimlerin kefaletine itibar olunacağı ilgili servisin teklifi üzerine Genel Müdürlükçe her işlem için ismen tespit olunur.

5 Sayfa No :5/7 Đlgili servisin Gene1 Müdürlüğe bu yolda yapacağı teklif, biri T.C. Ziraat Bankası olmak üzere en az iki bankanın ranseymanına dayandırılır. Madde 15. Esas III. Bölüm Kıymetli evrakın Saklanması Kıymetli evrak; Düzenlendiği veya kabul edildiği iş yeri muhasebesince kasada saklanır ve Nazım Hesaplara geçirilir. Madde 16. Evrakın Muhasebeye Đntikali Kıymetli evrak; kabul eden servis tarafından usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği incelendikten sonra kabulün yapıldığı gün içinde veya en geç ertesi günü imza karşılığında Muhasebeye intikal ettirilir. Muhasebe kendisine intikal ettirilen kıymetli evraktan yalnız Banka mektuplarına ait yetkili imzaları inceler ve kıymetli evrakı muhafaza altına alır. Madde 17. Evrakın Kayda Geçirilmesi Muhasebeye intikal eden kıymetli evrak; nazım hesaplara işlenir, ayrıca Muhafazaya Alınan Kayıt Defteri ( Form No: 44l / 04 ) ne kaydolunur ve her ay sonunda kayıtlar arasında mutabakat sağlanır. Madde l8. Evrakın Kasada Saklanması 12. maddeye göre kayıt işlemi tamamlanan kıymetli evrak kıymet muhafızına nazım hesaplara ait mahsup fişine adı ve soyadı yazılmak ve imzası alınmak suretiyle teslim edilir ve kıymet muhafızı tarafından kasada saklanır. Muhafazaya alınan kıymetli evrak aslı Genel Müdürlük emri olmadıkça bir iş yerinden diğerine gönderilmez, başka makamlara gösterilmez ve verilmez. Ancak bu hüküm adli Makamlara Kurumca ibrazı gereken belgelere uygulanmaz. Madde 19. Devir ve Teslim Saklama ile yükümlü personelin herhangi bir şekilde ayrılması halinde devir ve teslim tutanakları düzenlenir ve durumun kayıtlara göre mutabakatı sağlanır. Teminat mektuplarındaki taahhütlerini zamanında yerine getirmeyen Bankaların isimleri süratle Merkeze bildirilir.

6 Sayfa No :6/7 Madde 20. Esas Kıymetli Evrakın; IV. Bölüm Kıymetli Evrakın Đzlenmesi - Đzlenmesi ve zamanında gerekli işlemin sonuçlandırılması, - Bu belgelere ilişkin Kurum çıkarlarının korunması, iş yerleriyle bu belgeleri düzenleyeni veya kabul eden servis görevlidir. Madde 21. Paraya Çevrilecek Kıymetli Evrakın Đzlenmesi Paraya çevrilmesi gereken ve Kurumca kabul edilen kıymetli evrakın izlenmesi işi ile Muhasebe servisi görevlidir. Muhasebe Servisi süreli belgelerde sürenin son bulmasından 15 gün önce ilgili servise durumu sorarak alacağı talimata göre sakladığı süreli belgelerin, sürenin son bulmasından önce ve zamanında işleme konulmasını ve paraya çevrilmesini sağlar bu yüzden Kurumun zarara uğramasından Muhasebeye zamanında cevap vermeyen ilgili servis sorumludur. Kanunen veya herhangi bir suretle süre belirtilmemiş olan kıymetli evrakın paraya çevrilmesi zamanı Kurum menfaatleri göz önünde bulundurulmak şartıyla, işin gereğine göre kıymetli evrakı kabul eden servisin teklifi ve Merkezde Genel Müdürlüğün taşra örgütlerinde işyeri amirinin onayı ile tespit olunur. Madde 22. Esas V. Bölüm Kıymetli Evrakın Geri Verilmesi Đşi biten kıymetli evrakın geri verilmesi işlemi; Merkezde kabul eden birimin yazısı, taşra örgütünde ise, kabul eden servisin teklifi ve işyeri amirinin onayı ile yapılır. Sözü geçen yazı ve onay üzerine: a. Bu geri verme işlemi dolayısı ile nazım kayıtlardan kıymetli evrakın düşülmesi için düzenlenecek mahsup fişinin arkasına evrakı alanın ad ve soyadı yazılır ve kimliği, yetkili olup olmadığı tespit, edilmek suretiyle imzası alınır; Yerinde bulunan teminat mektubu makbuzu geri alınarak üzerine mektubun geri verildiği açıklaması yapılmak suretiyle iptal işlemi tamamlanarak makbuz mahsup fişine eklenir. Geri verilen teminat mektubunun üzerine ayrıca kullanılmış

7 Sayfa No :7/7 olduğunu ifade eden iptal damgası vurulur. Diğer taraftan kıymetli evrak kayıt defterine evrakı geri alan kişinin imzası alınır. b). Kıymetli evrakın Kurumca Bankaya tevdi halinde kıymetli evrak Defterine ve mahsup fişine geri vermeye dayanan yazı veya oluşan tarih ve numarası yazılmakla beraber kısa açıklaması da yapılır, - Bankanın aynı şehirde olması halinde Kurum müvezzilerince (müvezzi bulunmayan iş yerlerinde tahsildarlarca ) ilgili Bankaya imza karşılığında, - Bankanın başka şehirde bulunması halinde iadeli taahhütlü olarak PTT kanalıyla gönderilir. Tahsili gereken paranın varlığı halinde geri vermenin yapılabilmesi için paranın Kurumca tahsil edilmiş veya Kurumun Bankadaki hesabına yatırmış olması şarttır. Geri verilen kıymetli evrakın arkasına serbest bırakılmıştır ifadesi yazılarak yetkililerce imzalanacak ve Kurum kaşesi basılacaktır. ÜÇÜNCÜ KISIM DĐĞER HÜKÜMLER Madde 23. Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik tarihli ve 627 sayılı Genelge ve eki Kıymetli Evrak Đş Yönetmeliği bu Yönetmeliğin yayın tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 24. Yürürlük Bu Yönetmelik Yayın tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî Gazete : 31.12.2005/26040 ( 3. Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 30/12/2006 R.G. Sayısı: 26392 (3. Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük)

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ

MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği İÇINDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 11 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları... 11 Amaç... 11 Kapsam... 11 Tanımlar... 11 Yevmiye sistemi, muhasebeleştirme

Detaylı

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. Şırnak İl Özel İdaresi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Şırnak İl Özel İdaresi Harcama Birimleri ve

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Mali

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ KONYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ ĠġLEM YÖNERGESĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam...2 Hukuki Dayanak...2 Tanımlar. 2 ĠKĠNCĠ BÖLÜM Ödemeler Kasa Ödeme

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar ve

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2009 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bosna Hersek Caddesi No:5 Emek - ANKARA

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, PTT A.Ş.ve bağlı

Detaylı

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödeme şekillerini, devir ve mahsup işlemlerini, yapılacak ön ödemelerin

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Şırnak Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavramlar

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavramlar TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavramlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu uygulama yönetmeliğinin amacı, Toprak Mahsulleri

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu Usul ve Esasların amacı, Harran Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 31 Ekim 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28101 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM YAPIM İŞLERİ, MAL ALIMLARI, HİZMET ALIMLARI VE DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI KAPSAM Madde 1-AYDIN Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı