T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ DİYNET İŞLERİ BŞKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK YETERLİK SINVI Soru Sayısı: 100 dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : 3. GRUP: İMM HTİP 19 MRT 2011 Saat: Sınav Süresi: 110 dakika DİKKT : day kendi adına düzenlenmiş cevap kâğıdı ve başvurusuna uygun soru kitapçığını almamış ise bunu salon görevlilerine bildirmekle yükümlüdür. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediği ya da geç bildirdiği durumda tüm sorumluluk adaya aittir. 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon görevlilerine başvurunuz. 2. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanmayınız. Bu cihazları kullanmanız hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 3. Sınavla ilgili soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları not etmeyiniz. 4. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakikadan önce dışarı çıkmayınız. CEVP KÂĞIDI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz. 3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLM: SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 2. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 3. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. BŞLYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTPÇIĞINI ÇMYINIZ.

2 İMM HTİP 1. Kırâat-ı Âsım'a göre (الت ا م ن ا) kelimesinde aşağıdaki okuyuş şekillerinden hangisi uygulanır? kelimesinde vakf hâlinde hangi tecvîd ع لي ه 7. kuralı uygulanır? ) İmâle B) Teshîl C) Sekte D) İşmâm ) Medd-i lîn B) Medd-i ârız C) Medd-i tabîî D) Medd-i lâzım 2. Mahreç veya sıfat bakımından yakınlığı olan harfler arasında meydana gelen idğâma ne ad verilir? ) İdğâm-ı misleyn B) İdğâm-ı şemsiyye C) İdğâm-ı mütekâribeyn D) İdğâm-ı mütecâniseyn 3. şağıdakilerden hangisi boğaz harflerinden biri değildir? أ (D خ (C ح (B ق ( 8. Tefeşşî sıfatı hangi harfte bulunur? ش (D ف (C ج (B ت ( 9. Hz. Peygamber in her sene Ramazan ayında Kur'an'ın o zamana kadar nazil olan kısmını, Cebrail (a.s) ile karşılıklı okumalarına ne denir? ) rz B) Tilâvet C) Kırâat D) Hıfz 4. şağıdakilerden hangisi aslî meddir? ) Medd-i lîn B) Medd-i tabîî C) Medd-i lâzım D) Medd-i munfasıl etmek- harfi secâvend olarak neye işaret (ع) 5. tedir? ) Vakf-ı lâzım B) Vakf-ı mutlak C) Vakf-ı murahhas D) Rukû alâmeti 6. Hurûfu mukattaa lardan ın (المص) mîm harfinde hangi med vardır? ) Medd-i ârız B) Medd-i tabîî C) Medd-i lâzım harfi muhaffef D) Medd-i lâzım kelime-i muhaffef 10. şağıdaki yerlerden hangisinde Kur ân tilaveti esnasında hafd-ı savt (sesi alçaltmak) uygun olmaz? ) Duâ ve niyazların geçtiği yerlerde B) Bâtıla mensup sözlerin geçtiği yerlerde C) llah Teâlâ nın kudret ve azametini ifade eden yerlerde D) İnanmayanların âhiretteki âkıbetlerini ifâde eden yerlerde kelime- ayetinde altı çizili (ي ا ب ن ى ار ك ب م ع ن ا).11 lerde aşağıdaki tecvîd kurallarından hangisi uygulanır? ) İdğam B) İzhâr C) İklâb D) İhfâ 12. Mahreçleri aynı, sıfatları farklı olan iki harften birincisi sakin, ikincisi harekeli olarak yan yana gelirse, birinci harfin ikincisine idğâm edilmesine ne denir? 2 ) İdğâm-ı misleyn B) İdğâm-ı şemsiyye C) İdğâm-ı mütekâribeyn D) İdğâm-ı mütecâniseyn

3 İMM HTİP 13. Medd-i Munfasıl, en az kaç elif miktarı uzatılır? 19. şağıdakilerden hangisi sebeb-i med değildir? ) 1 B) 2 C) 3 D) 4 ) Hemze B) Sükûnu ârız C) Elif D) Sükûnu lâzım 14. Ğunne sıfatı olan iki harf, aşağıdakilerden hangileridir? م ل ( م ن (B ن ل (C ل ر (D 20. Kırâat imamlarından yedi imamın kırâatı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? ) Meşhûr B) Mütevâtir C) Şâz D) Müdrec (ف غ و ى - و ه د ى - ا ل ى الن ج وة - ا لص ل وة ).15 kelimelerindeki sâkin (و) veya (ى) harfleri hangi med harfinin yerinde kullanılmıştır? (و) ) Lîn harflerinden (ى) B) Lîn harflerinden (ا) C) Med harflerinden (و) D) Med harflerinden 21. İman esaslarının özlü ve özet bir şekilde ifadesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? ) İtikâd, İbadet, hlak B) Tevhîd, Nübüvvet, Meâd C) Tevhîd, hiret, Muamelât D) Ulûhiyyet, Nübüvvet, İbadet 16. Nûnu sâkin aynı kelimede (و) veya ya '(ى) uğrarsa hangi tecvid kaidesi uygulanır? ) İklâb B) İzhâr C) İdğâm-ı bilâğunne D) İdğâm-ı maalğunne 22. Eğer yerde ve gökte llah tan başka ilahlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Bu âyet, llah ın sıfatlarından hangisinin ispatına delil olarak gösterilir? ) Bekâ B) Tekvîn C) Vahdaniyet D) Muhalefetün lil Havâdis 17. Tenvinden sonra harekeli mîm harfi gelirse hangi tecvîd kuralı uygulanır? ) İdğâm-ı mealğunne B) İdğâm-ı şemsiyye C) İdğâm-ı mütecâniseyn D) İklâb 23. Peygamberlerin ismet sıfatı vahyin hangi yönüyle ilgilidir? ) Korunması B) Ezberlenmesi C) Yazılması D) çıklanması 18. şağıdaki harflerden hangisi vakf-ı lâzımın işaretidir? م (D ص (C ج (B ق ( 24. İnsan iradesiyle ilgili olarak cebr-i mutavassıt görüşünü benimseyen fırka aşağıdakilerden ) Cebriyye B) Eş ariyye C) Mu tezile D) Mâtürîdiyye 3

4 25. şağıdakilerden hangisi Mutezile mezhebinin beş temel esasından biri değildir? ) Va d ve Va îd B) Tevhîd C) dalet D) İstikra İMM HTİP 30. Dış dünyada gözlemlenen tecrübî olgulardaki sistematikliği akla uygun bir şekilde açıklayarak, llah ın varlığı ve birliğini ispatlamaya çalışan delil aşağıdakilerden ) Yaratma B) hlak C) Fıtrat D) Nizam 26. Sonraki dönemin en meşhur selef âlimleri arasında (müteahhirîn-i selefiyye) âlimlerinin öncüsü sayılan, akaidle ilgili pek çok eser yazan, ayrıca çeşitli eserlerinde akaid konularına temas eden İslâm âlimi aşağıdakilerden ) İbn Teymiyye B) Cemâleddin el-fgânî C) Ebü l-leys es-semerkandî D) Muhammed İbn bdül Vehhâb 31. Peygamber olarak gönderilen kişinin, peygamberliğinden önce kendisinde görülen olağanüstü hâllere ne ad verilir? ) İrhâs B) Mükâşefât C) İlhâm D) Kehânet 32. Kaza ve kader meselesi llah ın hangi sıfatlarıyla doğrudan ilgilidir? 27. şağıdakilerden hangisi mucizelerin karakteristik yapısıyla bağdaşmaz? ) Mucizeler, nadiren vuku bulan harikulade olaylardır. B) Mucizeler, llah tarafından peygamberlere verilen olağanüstü olaylardır. C) Mucizeler, llah ın ilim, irade ve kudret sıfatlarıyla ilgilidir. D) Mucizelerde esas olan, peygamberin iradî tercihidir. 28. Ebû Hanîfe nin itikadî meselelere tahsis ettiği en önemli eseri aşağıdakilerden ) Te vîlâtü l-kur ân B) Kitabu t-tevhîd C) El-Fıkhu l-ekber D) Kitabu t-temhîd 29. llah ın varlığının zaman ve mekândan münezzeh olduğunu ifade eden sıfat, aşağıdakilerden ) Vücûd - İlim - Basar B) İlim - İrade - Kudret C) İrade - Semi - Vahdaniyet D) Kıdem - Bekâ - Kıyam binefsihi 33. llah ın naslarda yer alan sıfatlarını te vil etmeden O na nispet etmeyi akidelerinin bir ilkesi olarak kabul eden ekol aşağıdakilerden ) Mu tezile B) Eş ariyye C) Selefiyye D) Şia 34. İsrafil adındaki meleğin ikinci kez Sûr a üfürmesiyle meydana gelecek olaya ne ad verilir? ) Tenasüh B) Ba s C) Tecsîm D) Tekvîn ) İrade B) Kıdem C) Kıyam bi Nefsihi D) Muhalefetün lil Havâdis 4

5 İMM HTİP 35. kâid sahasında âyet ve hadislerle birlikte aklı da delil olarak kabul eden; bazı konularda Selef e Eş ariyye den daha yakın, bazı konularda ise daha akılcı davrandığından Eş ariyye ile Mutezile arasında yer aldığı ifade edilen itikadî mezhep aşağıdakilerden ) Mâtürîdiyye B) Kaderiyye C) Mürcie D) İmamiyye 41. Ebu Hanife ye göre, namazda iktidâ konusuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Farz kılan nafile kılana uyabilir. B) yakta duran oturan kimseye uyabilir. C) Mukîm olan kimse seferiye uyabilir. D) bdestli kimse teyemmümlüye uyabilir. 36. Hanefi mezhebine göre aşağıdakilerden hangisi necâset-i galîza sayılmaz? ) Kan ve şarap B) İnsan idrar ve dışkısı C) Tavuk, kaz gibi kümes hayvanlarının dışkıları D) Sığır, koyun ve geyik gibi dört ayaklı hayvanların dışkıları 37. şağıdaki durumlardan hangisi özür hâlini ifade eder? ) Âdet kanaması B) Nifas kanaması C) İstihâze D) Loğusalık hâli 42. Hanefilere göre cenaze namazının rükünleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? ) Niyet, tekbir B) Tekbir, dua C) Hamd, salavât D) Kıyam, tekbir 43. Seferilikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Hanefilere göre, seferi kimsenin namazlarını kısaltması azîmettir. B) Şafiîlere göre, yolculuk cem için mazeret kabul edilmiştir. C) Hanefilere göre, vatan-ı süknâ, yolcunun 15 günden az kalmayı planladığı yerdir. D) Şafiîlere göre, sefer mesafesi üç gün üç gecelik yoldur. 38. Sıcak bölgelerde, öğle namazını geciktirip serinlikte kılmaya ne denir? ) İsfâr B) İbrad C) Tağlis D) İdlâl 39. Kadınların cemaatle namazda erkeklerle aynı saf ve hizada olması fıkıh dilinde hangi kavram ile ifade edilir? ) Muhâzâtü n-nisâ B) Zelletü l-kârî C) İstihâze D) İrsâl 40. Evvâbîn namazı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 44. Hanefilere göre aşağıdaki vakitlerin hangisinde nafile namaz kılmak mekruhtur? ) İkindinin farzını kılmadan önce B) Bayram namazından önce C) Öğle ile ikindi arasında D) Gece yarısından sonra 45. şağıdakilerden hangisi orucu bozmaz? ) Mutad olmayan şeyler (çiğ hamur vb.) yemek B) Kasten ağız dolusu kusmak C) Kan vermek D) Bayılmak ) Nâfile bir namazdır. B) İki rek âtta bir selam verilebilir. C) ltı rek ât tek selamla kılınamaz. D) kşam namazından sonra kılınır. 5

6 46. Oruçlu iken haricen merhem kullanan kişinin durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? İMM HTİP 51. Yapılış şekli (edâ) bakımından hac kaç çeşittir? ) 1 B) 2 C) 3 D) 4 ) Orucu bozulmaz. B) Kaza gerekir. C) Kefâret gerekir. D) İhtiyaten kaza gerekir. 47. şağıdakilerden hangisi zekâtı verilecek malda bulunması gereken şartlardan değildir? ) Nâmî olması B) Nisap miktarına ulaşması C) Üzerinden bir kamerî yılın geçmesi D) Üzerinden bir şemsî yılın geçmesi 48. Zekâtla ilgili olarak ziraat, nakliyat gibi işlerde kullanılan hayvanlara verilen isim aşağıdakilerden ) Sâriye B) Âmile C) Dâribe D) Sâime 52. Şafiî mezhebine göre aşağıdakilerden hangisi haccın vaciplerindendir? ) Vedâ tavafı B) Telbiye C) Sa y D) Kudüm tavafı 53. şağıdakilerden hangisi, ihramlı için, bir fıtır sadakası kadar bağışta bulunmayı gerektiren cinayetlerden değildir? ) Herhangi bir uzvun bir kısmına güzel koku sürmek B) Saç ve sakalın dörtte birinden az kısmını tıraş etmek C) Erkeklerin giyim eşyasını bir gündüz veya gece süresinden daha az giymeleri D) Farz ve vâcip olan tavaflarda setr-i avrete uymamak 49. Yağmur, nehir, dere, ırmak ile sulanan bir toprak ürününden hangi oranda öşür verilir? ) 1/40 B) 1/20 C) 1/10 D) 1/5 54. bdestsizlik veya cünüplük sebebiyle, insanda meydana geldiği varsayılan hükmî kirliliğe ne ad verilir? ) Necâset B) Hades C) İstibrâ D) İstincâ 50. Fıtır sadakasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Fıtır sadakasına baş zekâtı da denilmektedir. B) Fıtır sadakasını fakire verirken fitredir demek gerekir. C) Fıtır sadakası yoksulların bayram sevincine katılmalarını sağlar. D) Fıtır sadakası veren Müslüman, malî yardımda bulunmanın sevincini yaşar. 55. Hanefi mezhebinde loğusa için aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır? ) Loğusalığın en uzun süresi 40 gündür. B) Âdetli için haram olan şeyler, loğusa için de haramdır. C) Doğum yaptıktan sonra kanama görmeyen loğusa sayılmaz. D) Hamileliğinin 5. ayında düşük yapan, kanama görse de loğusa sayılmaz. 6

7 İMM HTİP 56. Hanefilere göre, öğle vakti girdikten hemen sonra abdest alıp mestlerini giyen mukîm bir kimsenin akşam vakti girince abdesti bozulursa, 24 saatlik mesh müddeti ne zaman sona erer? ) Beş vakit namaz kılınca B) Ertesi gün öğle vakti girince C) Ertesi gün akşam vakti girince D) Ertesi gün yatsı namazını kıldıktan sonra 57. Hanefi mezhebine göre, son oturuşta tahiyyattan sonra salavat ve dua okumanın hükmü aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? ) Vacip B) Müstehap C) Sünnet D) Farz 61. şağıdakilerden hangisi Cuma namazının sıhhat şartlarından biri değildir? ) Vakit B) Cemaat C) Hürriyet D) Hutbe 62. llâhümme eskınâ! llâhümme, eskınâ! llâhümme havâleynâ velâ aleynâ. Hz. Peygamber den nakledilen yukarıdaki duaya ne ad verilir? ) İstihâre duası B) Yağmur duası C) Hacet namazı duası D) Tövbe namazı duası 58. Ebu Hanife ye göre, dört rekatlı farz namazda son oturuşu (kade-i ahîre) unutarak beşinci rekata kalkan ve beşinci rekatın secdesini yaptıktan sonra kade-i ahîre yi yapmadığını hatırlayan birinin durumu ile ilgili aşağıda verilen hükümlerden hangisi doğrudur? ) Namaz nafileye dönüşür. B) Namaz tamamen batıl olur. C) Namaz farz olarak geçerlidir. D) Sehiv secdesi ile namaz farz olarak geçerlidir. 63. şağıdakilerden hangisi mendup oruçlardan biri değildir? ) dak orucu B) Şevval orucu C) Zilhicce orucu D) şure orucu 64. şağıdakilerden hangisi orucun yükümlülük şartlarından değildir? ) Müslüman olmak B) kıllı olmak C) Mukim olmak D) Hür olmak 59. Şafiî mezhebine göre abdestte başın tamamını mesh etmenin hükmü nedir? ) Vacip B) Sünnet C) Mekruh D) Farz 60. İmamla birlikte namaza başlamasına rağmen, namaz esnasında başına gelen bir durum sebebiyle namaza ara vermek zorunda kalan ve bu sebeple namazın bir kısmını imamla birlikte kılamayan kimseye ne ad verilir? ) Müdrik B) Mesbuk C) Mübtedî D) Lâhik 65. Üç mezhebe göre her zaman, Hanefilere göre ise sonrasında Müzdelife vakfesi yapılacağı için bayram günü sabah namazını vaktin evvelinde kılmaya ne denir? ) İsfâr B) Tağlîs C) İbrâd D) Te cîl 66. Zekâtla ilgili olarak yemle beslenen hayvanlara verilen isim aşağıdakilerden ) Dâribe B) Ma kûle C) Ma'lûfe D) Sâime 7

8 İMM HTİP 67. şağıdakilerden hangisi fıtır sadakası yükümlülüğü için gereken şartlardan değildir? 72. Bi'setin onuncu yılına Hüzün Yılı denilmesinin sebebi aşağıdakilerden ) Vakit B) Havelânü l-havl C) Müslüman olmak D) Nisab miktarı mal varlığı ) Ebû Talib ve Hz. Hatice nin vefatı B) Peygamberimizin (s.a.s.) oğlu Kâsım ın vefatı C) Bazı Müslümanların Habeşistan'a hicret etmesi D) Mekkeli müşriklerin Müslümanlara boykot uygulamaları 68. Hac yolculuğuna çıkacak kimsenin malî imkânının yeterli olmasını aşağıdaki kavramlardan hangisi karşılar? ) İcap B) İfâ C) Rihlet D) İstitâat 69. şağıdakilerden hangisi ihram yasaklarından biridir? ) Tıraş olmak B) Diş fırçalamak C) Su ürünlerini avlamak D) İhram elbisesini yıkamak 70. Hanefiler e göre arefe günü mazeretsiz olarak güneş batmadan önce rafat tan ayrılmamanın hükmü nedir? ) Farz B) Vacip C) Sünnet D) Mekruh 71. Hz. Muhammed (s.a.s.)'in doğumuyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Rebîü l-evvel ayının 12. gecesinde doğdu. B) Fil olayının meydana geldiği yılda doğdu. C) 20 Nisan 571 tarihinde doğdu. D) Ramazan ayının 27. gecesinde doğdu. 73. şağıdakilerden hangisi Hudeybiye Barış ntlaşması'nın maddeleri arasında yer almaz? ) Bu antlaşma 10 yıl boyunca geçerli olacaktır. B) Mekke'ye iltica eden hiçbir Müslüman iade edilmeyecektir. C) Müslümanlar antlaşmanın yapıldığı yıl Kâbe'yi ziyaret edebileceklerdir. D) rap kabilelerinden isteyen kabile iki taraftan birisiyle birlik kurabilecektir. 74. Hz. Peygamberin (s.a.s.) geceleyin Mekke den Mescid-i ksa ya götürülmesine ne denir? ) İzhâr B) Mirac C) İsrâ D) Bîat 75. Hendek Savaşı esnasında hangi sahâbînin tavsiyesi ile şehrin hücuma açık kısımlarına hendek kazılmasına karar verilmiştir? ) Selman-ı Fârisî B) Bilâl-i Habeşî C) Süheyb er-rûmî D) Es ad b. Zürâre 76. Müslümanlarla Bizanslılar arasında yüzyıllar boyu sürecek olan silahlı mücadeleler hangi savaş ile başlamıştır? ) Tebük B) Huneyn C) Mûte D) Ridde 8

9 İMM HTİP 77. İslam öncesi Hicaz bölgesinde Hz. İbrahim in tek tanrı inancına dayalı Hanif dinini çok az da olsa sahih biçimde yaşayanlar vardı. şağıdakilerden hangisi bu Hanif dinine mensuptur? ) Vekî b. Cerrah B) Ebû Leheb C) Velid b. Mugîre D) Varaka b. Nevfel 82. şağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde Medine ve kenar mahallelerinde oturan Yahudi topluluklarından biri değildir? ) Benî Kaynuka B) Benî Kureyzâ C) Benî Nadîr D) Hayber Yahudileri 78. Mekke hicretin kaçıncı yılında fethedilmiştir? ) 7 B) 8 C) 9 D) Peygamberimiz (s.a.s.) İslâm ın ilk yıllarında tebliğ faaliyetlerini yürütmek için ashâbıyla nerede bir araya gelmiştir? ) Dâru'n-Nedve B) Dâru'l-Erkâm C) Dâru'n-Nebi D) Beytü'l-Harâm 79. Son muhacir kafilesi Habeşistan dan ne zaman dönmüştür? ) Hayber in fethinde B) Hendek Savaşı nda C) Mekke nin fethinde D) Mute Savaşı ndan sonra 84. Hz. Peygamberin (s.a.s.) annesi Âmine nin kabri nerededir? ) Ebvâ B) Taif C) Şam D) Kuba 80. şağıda, tasavvufa dair yazılmış eserlerden hangisinin müellifi yanlış olarak verilmiştir? ) Risâle - Kuşeyrî B) İhyâ-ü Ulûmiddîn - Gazâli C) Divân-ı Hikmet - İbn rabî D) Riâye li Hukûkillah - Hâris el-muhâsibî 85. İfk hadisesi hangi gazve esnasında meydana gelmiştir? ) Tebük Seferi B) Gâbe Gazvesi C) Zâtü r-rika Gazvesi D) Benî Müstalik Gazvesi 81. şağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin Peygamberimize karşı çıkmalarının sebeplerinden biri değildir? ) Kölelerle aynı dine girecek olmaları B) Hz. Muhammed (s.a.s.) in ticaretle uğraşması C) Ticarî menfaatlerinin ortadan kalkacağı endişesi D) Eski örf, adet ve din anlayışlarının yok olacağı endişesi 86. Uhud Savaşı hicretin kaçıncı yılında yapılmıştır? ) 2 B) 3 C) 4 D) şağıdakilerden hangisi vahiy kâtipliği yapmamıştır? ) bdullah b. Mes ûd B) Hâlid b. Velîd C) Ebû Hureyre D) Zeyd b. Sâbit 9

10 İMM HTİP 88. Hicretin takvim başlangıcı olarak tespiti hangi halife döneminde gerçekleştirilmiştir? 93. Peygamber hatîbi diye anılan sahabî aşağıdakilerden ) Hz. Ebûbekir B) Hz. li C) Hz. Osman D) Hz. Ömer ) Sabit b. Kays B) bdullah b. bbas C) Zeyd b. Harise D) Halid b. Velid 89. Hz. Peygamberin (s.a.s.) vefatından sonra, dinden dönenlere karşı yapılan ve yetmiş kadar hafızın şehit edildiği savaş aşağıdakilerden ) Yemâme B) Yermük C) Kadisiye D) Huneyn 94. şağıdakilerden hangisi hutbenin sünnetlerinden biri değildir? ) Ezanın hatibin huzurunda okunması B) Hutbenin namazdan önce okunması C) Cuma namazını hutbe okuyan kişinin kıldırması D) 2. hutbenin 1. ye göre daha alçak sesle okunması 90. İlişkilerin kötüye gitmesini önlemek maksadıyla, huzursuzluk çıkarıp zarar verecek insanlar karşısında, durumu idare edip vaziyeti kurtarma anlamına gelen ahlaki kavram aşağıdakilerden ) Müdârâ B) Münâzara C) Müdâhene D) Müdârebe 95. Hanefilere göre, Cuma hutbesi okunurken namaz kılmanın hükmü aşağıdakilerden ) Sünnet B) Haram C) Mekruh D) Müfsid 91. Başarılı bir hutbeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ) Birlik ve beraberliği özendiricidir. B) Müjdeleyici, iyimser bir üslup hâkimdir. C) Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verir. D) Sadece toplumun yaptığı iyi davranışlar anlatılır. 96. Medine nüfusunun artması üzerine Cuma günleri dış ezan kim tarafından ilave edilmiştir? ) Hz. Muhammed (s.a.v) B) Hz. Ebubekir C) Hz. Ömer D) Hz. Osman 92. Kendisinin, hutbede layık olmadığı vasıflarla anılmamasını, övgüde aşırı gidilmemesini ve sade cümlelerle dua edilmesini bir fermanla hatiplere bildiren devlet adamı aşağıdakilerden ) Orhan Gazi B) li b. Ebi Talib C) Nurettin Mahmud Zengi D) Ömer b. bdulaziz 97. şağıdakilerden hangisi Hanefilere göre cuma hutbesinin sıhhat şartlarından biri değildir? ) Cuma vaktinde okunması B) Hutbenin hutbe niyetiyle okunması C) Eûzü ile Kur an dan bir ayetin okunması D) Hutbeyi dinleyen belli miktarda cemaatin olması 10

11 98. Kasîde-i Bürde (Bânet Suâd) nin müellifi sahabî kimdir? İMM HTİP ) bdullah b. Revâha B) Ka b b. Züheyr C) Sabit b. Kays D) Hassân b. Sabit 99. şağıdaki mezheplerden hangisinde Cuma namazının kılınabilmesi için gerekli olan cemaat sayısı yanlış verilmiştir? ) Hanefi - 7 B) Şafii - 40 C) Maliki - 12 D) Hanbelî Emr-i bi l-ma rûf kavramının sözlük anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? ) İyilik yapmak B) İyilerle olmak C) İyi düşünmek D) İyiliği emretmek TEST BİTTİ. CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. 11

12 Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

13 19 MRT 2011 TRİHİNDE YPILN DİYNET İŞLERİ BŞKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK YETERLİK SINVI 3. GRUP: İMM HTİP TEST KİTPÇIĞI CEVP NHTRI 1. d 2. c 3. a 4. b 5. d 6. c 7. a 8. d 9. a 10. c 11. a 12. d 13. a 14. b 15. c 16. b 17. a 18. d 19. c 20. b 21. b 22. c 23. a 24. b 25. d 26. a 27. d 28. c 29. b 30. d 31. a 32. b 33. c 34. b 35. a 36. d 37. c 38. b 39. a 40. c 41. a 42. d 43. d 44. b 45. c 46. a 47. d 48. b 49. c 50. b 51. c 52. a 53. d 54. b 55. d 56. c 57. c 58. a 59. b 60. d 61. c 62. b 63. a 64. d 65. b 66. c 67. b 68. d 69. a 70. b 71. d 72. a 73. c 74. c 75. a 76. c 77. d 78. b 79. a 80. c 81. b 82. d 83. b 84. a 85. d 86. b 87. c 88. d 89. a 90. a 91. d 92. c 93. a 94. b 95. c 96. d 97. c 98. b 99. a 100. d

ÜNİTE İSLAM İBADET ESASLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET. Prof.Dr. Davut YAYLALI

ÜNİTE İSLAM İBADET ESASLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET. Prof.Dr. Davut YAYLALI HEDEFLER İÇİNDEKİLER İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET İbadetin Tanımı İbadetlerin Teşri Süreci İbadetin Sebep ve Gayesi İbadet Çeşitleri İbadetin Başlıca Özellikleri İbadet Mükellefiyeti İbadetle İlgili

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 12. GRUP: ÇÖZÜMLEYİCİ

Detaylı

SINAV KURALLARI. 6. Sınava su ve şeker dışında içecek ve yiyecek getirmek yasaktır.

SINAV KURALLARI. 6. Sınava su ve şeker dışında içecek ve yiyecek getirmek yasaktır. SINAV KURALLARI 1. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri tutanağa

Detaylı

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır.

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. (Hadis-i Şerif) Fransa / Paris DİTİB www.fransaditib.com Santral Tel: 01 43 62 16 16 58 Rue Lenine 93170 Bagnolet TEMEL DİNİ BİLGİLER İBADET SORULARI İBADET

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (Pilot Uygulama)

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (Pilot Uygulama) T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (Pilot Uygulama) Ankara 2011 Kur an kurslarında bu öğretim programının uygulanması, Din

Detaylı

İHTİYAÇ ODAKLI KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (YÜZÜNDEN OKUYANLAR İÇİN)

İHTİYAÇ ODAKLI KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (YÜZÜNDEN OKUYANLAR İÇİN) T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü İHTİYAÇ ODAKLI KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (YÜZÜNDEN OKUYANLAR İÇİN) Ankara 2012 Bu öğretim programının Kur an kurslarında

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 2015 KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ DERSİ MERKEZİ ORTK SINVI

Detaylı

Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ

Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ www.dindersim.com Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Doküman Arşivi Sevgili

Detaylı

s ı k ç a s o r u l a n l a r

s ı k ç a s o r u l a n l a r s ı k ç a s o r u l a n l a r HAC s ı k ç a s o r u l a n l a r DİB YAYINLARI ÖN SÖZ H ac, şartlarını taşıyan müslümanların ömürde bir kere yerine getirmekle yükümlü olduğu farz bir ibadettir. Bu ibadet

Detaylı

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ FIKIH OKUMALARI YAZARLAR

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ FIKIH OKUMALARI YAZARLAR ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ FIKIH OKUMALARI YAZARLAR Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN Doç. Dr. Servet BAYINDIR Yrd Doç. Dr. Recep ÖZDİREK Yrd. Doç. Dr. Adnan MEMDUHOĞLU Yrd. Doç. Dr. İbrahim YILMAZ Yrd. Doç.

Detaylı

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ Prof. Dr. Abdullah b. Muhammed et-tayyar Çeviren M. Beşir ERYARSOY GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522

Detaylı

İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI EK ÖĞRETİM PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI

İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI EK ÖĞRETİM PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI EK ÖĞRETİM PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI Belgin AYDIN Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı EK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

Detaylı

ŞEYH ŞÂMİL'İN YARALANMASI - Namaz Kılıyormusun?

ŞEYH ŞÂMİL'İN YARALANMASI - Namaz Kılıyormusun? NAMAZ HOCASI ب س م ا ه لل الهر ح ن الهرح يم RESİMLİ NAMAZ HOCASI 02/05/2014 YAZICI, Seyfettin; Müslüman Gençlere Din Bilgisi, Diyanet Halk Kitapları - 127 ARIKAN, Hasan; Muhtasar İlmihal, Fazilet Neşriyat,

Detaylı

B ü y ü k İ S L Â M İ L M İ H A L İ

B ü y ü k İ S L Â M İ L M İ H A L İ B ü y ü k İ S L Â M İ L M İ H A L İ İtikada, İbadetlere, Kerahiyet ve İstihsana, Ahlaka, Siyer-i Enbiya ya ait olmak üzere on kitaptan müteşekkildir. Müellifi: Fatih Dersiâmlarından Emekli Diyanet İşleri

Detaylı

KİTAPÇIK TÜRÜ YURTDIŞI DİN GÖREVLİLERİ İÇİN TEST SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

KİTAPÇIK TÜRÜ YURTDIŞI DİN GÖREVLİLERİ İÇİN TEST SINAVI SORU KİTAPÇIĞI T. C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A YURTDIŞI DİN GÖREVLİLERİ İÇİN TEST SINAVI SORU KİTAPÇIĞI 23 Haziran 2007 Adı ve Soyadı Kurum Sicil No Görevi

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Olan Allâh ın Adıyla

Rahmân ve Rahîm Olan Allâh ın Adıyla Rahmân ve Rahîm Olan Allâh ın Adıyla 1. Baskı 1425 H.- 2004 ŞAFİİ VE HANEFİ MEZHEBİNE GÖRE İSLÂMİ KÜLTÜR GENÇLER İÇİN SERİ 3 2 İÇİNDEKİLER TRANSKRİPSİYON 5 ÖNSÖZ 6 AKÂİD BÖLÜMÜ 8 İBÂDET BÖLÜMÜ (Şafii mezhebine

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C.

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar Dini Yay nlar Dairesi Başkanl ğ Derleme ve Yay n Şubesi Müdürlüğü Tel: (0.312) 295 73 06 295 72 75

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar Dini Yay nlar Dairesi Başkanl ğ Derleme ve Yay n Şubesi Müdürlüğü Tel: (0.312) 295 73 06 295 72 75 HAC İLMİHALİ 1 Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar / 628 Cep Kitaplar / 72 Tashih: Mehmet Ali Soy Altan Çap Grafik &Tasar m Recep Kaya Hüseyin Dil Bask : TÜRKİYE DİYANET VAKFI Yay n Matbaac l k.ve Ticaret

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI MUHESEBT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHSEBE UZMNLIĞI ÖZEL SINVI 26 ŞUBT 2011 Saat: 10.00

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI (DU) 21 ĞUSTOS 2011

Detaylı

KURBAN KURBANLA İLGİLİ HÜKÜMLER... 3

KURBAN KURBANLA İLGİLİ HÜKÜMLER... 3 KURBAN KURBANLA İLGİLİ HÜKÜMLER... 3 1) Kurbanın hükmü nedir?... 3 2) Kurbanın dinî dayanağı nedir?... 3 3) Kurban keserken Allah ın isminin anılmasının, besmele çekilmesinin hükmü nedir? Hangi dualar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.. Kimlik No) : TÜRK PTENT ENSTİTÜSÜ

Detaylı

Ben cinleri ve insanları ancak beni bilsinler ve kulluk etsinler diye yarattım. ( Zariyat Sûresi - 56. Ayet )

Ben cinleri ve insanları ancak beni bilsinler ve kulluk etsinler diye yarattım. ( Zariyat Sûresi - 56. Ayet ) Ben cinleri ve insanları ancak beni bilsinler ve kulluk etsinler diye yarattım. ( Zariyat Sûresi - 56. Ayet ) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 2. SINIF dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... KİTPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ BİLİM VE SNT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME SINVI 22 MRT 2015 Saat: 10.00 2. SINIF 2015 DERS DI SORU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Soru Sayısı: 100 dayın

Detaylı

BAŞLARKEN Kur ani Hayat Dergisi Kur an ın Burçları Kur ani Hayat Dergisi Kur ani Hayat Dergisi

BAŞLARKEN Kur ani Hayat Dergisi Kur an ın Burçları Kur ani Hayat Dergisi Kur ani Hayat Dergisi BAŞLARKEN Mahşere hazırlanmak için hac gibi bir prova imkânı bahşeden Allah a hamd, Hac ibadetini bütün detaylarıyla bize öğreten Peygamber Efendimiz e salât, Her daim vahye uygun bir hayatı inşa ve icra

Detaylı

GENEL KÜLTÜR SORULARI

GENEL KÜLTÜR SORULARI GENEL KÜLTÜR SORULARI 1. Kişinin toplum içinde dikkat etmesi gereken kurallara ne denir? Cevap: Adab-ı Muaşeret veya Görgü Kuralları 2. Hazreti Üstazımız Süleyman Hilmi Tunahan( k.s.) kaç yılında dünyaya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE

Detaylı

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr.

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr. amb p peygamberim T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ peygamberim a m DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar -

Detaylı