Manevi ve Maddi Tazminat

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Manevi ve Maddi Tazminat"

Transkript

1 İŞ KAZALARI

2 Kaza Kavramı Genel olarak kaza kavramı, kasıt söz konusu olmaksızın meydana gelen, beklenmedik ve sonucu istenmeyen bir olayı belirtmektedir. Kaza, dıştan ve ani bir etkiyle meydana gelen ve kişilere zarar veren istenmeyen bir olaydır. Kazanın oluşumunu inceleyen araştırmacıların, ilginç bir açıklama örneği olarak dik duran domino taşları modelini kullandıkları görülmektedir. Bu modele göre, kaza zinciri faktörleri şöyle sıralanmaktadır: Doğa koşulları (doğal yapı) Kişisel eksiklikler Güvensiz durum ve davranışlar Kaza Zarar (ölüm veya yaralanma)

3 İş Kazası 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13. maddesine göre, iş kazası; a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında, c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, d) Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır.

4 Meslek Hastalığı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 14. maddesine göre, meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir. İş kazası ya da meslek hastalığı sonucunda, meslekte kazanma gücü kaybının oranı ne olursa olsun, beden tamlığının korunması ilkesi nedeniyle, sigortalının işvereni hakkında maddi ve manevi tazminat davası açması hakkı mevcuttur. Açılacak davanın, Borçlar Kanunu hükümlerine göre, akde muhalefetten doğan davalarda olduğu gibi, 10 yıllık zaman aşımı süresi içinde, İş Mahkemelerine başvurularak açılması gerekmektedir. Bundan başka, işveren hakkında, işçinin tazminat davası açma hakkı mevcut olduğu gibi,

5 Manevi ve Maddi Tazminat Manevi Tazminat : İşçinin, işverenden isteyebileceği manevi tazminat, 818 sayılı Borçlar Kanununun 47. maddesine göre, cismani zarara uğrayan kişiye veya bu nedenle vefat eden kişinin ailesine, çekilen acı, elem ve ıstırapları hafifletmek amacıyla, hakimin takdir edeceği uygun bir miktar paradan ibaret olup, matematiksel yönden herhangi bir hesabı gerektirmemektedir. Maddi Tazminat : İşçinin, işverenden isteyebileceği maddi tazminat ise, daima matematiksel yönden hesaplamayı gerektiren ve zararın gerçek miktarını bulmaya ve karşılamaya yönelik bir tazminat çeşididir. Maddi tazminat üç çeşittir: Rücu Tazminatı : Sosyal Güvenlik Kurumunun da, işveren ve üçüncü şahıslar hakkında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 21. ve 23. maddelerine göre rücu tazminatı davası açma hakkı bulunmaktadır.

6 İş Göremezlik Tazminatı Bu tazminat, Borçlar Kanununun 46. maddesi ile tanımlanmıştır. Buna göre, cismani bir zarara uğrayan kimsenin, iş göremezliği ölçüsünde çalışmasının aksayacağı ve bu nedenle maruz kalacağı zarar ve ziyanın, kendisini çalıştırandan isteyebileceği prensip olarak kabul edilmiştir. Buna göre, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda, meslekte kazanma gücünü az veya çok kaybeden bir işçinin, kaybı ile ilgili gerçek zararını, kendisinin olayda tam kusurlu olması dışında, işverenden talep etmeye hakkı bulunmaktadır. Destekten Yoksunluk Tazminatı : Bu tazminat, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümlerde, ölen kimsenin destek olduğu kişiler tarafından işverenden istenebilecek bir tazminat türüdür. Bu kişiler tarafından, işverenden tazminat istenebilmesi için, destek durumundaki işçinin ölümü ile yardım gören kişilerin para ile ölçülebilecek bir zarara uğramış olmaları gerekmektedir. Bu durum, Borçlar Kanununun 45. maddesinin 2. fıkrasındaki, Ölüm neticesi olarak, diğer kimseler müteveffanın yardımından mahrum kaldıkları takdirde, onların bu zararını da tazmin etmek lazım gelir hükmü ile düzenlenmiştir.

7 İş Kazası İstatistikleri Ulusal mevzuatlardaki farklılıklar nedeniyle, ülkeden ülkeye hatta bir ajanstan diğerine endüstriyel kazalar hakkındaki istatistiklerin hazırlanmasında kullanılan metodlar çok geniş çapta değişiklik gösterebilmektedir. Endüstriyel kazalarla ilgili istatistik bilgilerini derleyen kaynaklar aşağıda gösterildiği gibidir: 1-Ulusal istatistik ofisleri 2-Tazminat ajansları 3-Ulusal sigorta veya sosyal sigorta ajansları 4-İş Teftiş Kurulları 5-Kaza önleme ajansları

8 İş Kazası İstatistikleri 1998 yılında Cenevre de gerçekleştirilen 16. Uluslararası Çalışma İstatistikçileri Konferansında (ICLS) alınan ilke kararında (Resolution) aşağıdaki istatistik terimlerinin göz önüne alınması kararlaştırılmıştır: 1-Mesleki kaza 2-Mesleki yaralanma 3-İş göremezlik

9 İş Kazası İstatistikleri Söz konusu konferansta alınan ilke kararına göre, toplanan veriler, istihdamdaki statülerine bakılmaksızın ülke çapında ekonominin tüm dallarındaki ve sektörlerindeki işçi, işveren ve kendi adına çalışanlar olmak üzere çalışanların tamamını kapsayacaktır. İş günü kaybına neden olan mesleki yaralanma olayları aşağıdaki hususlar için dikkate alınacaktır: 1-Toplam olay sayısı 2-Ölümlü olaylar sayısı 3-Ölümlü olmayan olaylar sayısı 4-Geçici iş göremezlik olayları sayısı

10 İş Kazası İstatistikleri Meslek hastalığı olayları, kaza istatistikleri kapsamı dışında tutulmaktadır. İş kazası istatistiklerinin oluşturulmasında kullanılan sayısal değerler arasındaki farklılıklar, karşılaştırmalı ölçüm değerlerinin dikkate alınmasıyla anlamlı hale getirilmektedir. Bu ölçüm değerleri, kaza sıklık oranı, kaza ağırlık oranı ve kaza olabilirlik oranıdır.

11 İş Kazası İstatistikleri 16. Uluslararası Çalışma İstatistikçileri Konferansında, aşağıdaki iş kazası oranlarının hesaplanması karara bağlanmıştır: 1-Kaza Sıklık Oranı (Accident Frequency Rate) : Takvim yılı içerisindeki ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmaların toplam sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin çalışma saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin katsayılı ile çarpılmasıyla hesaplanır. Kaza sıklık oranı, aşağıdaki formüle göre hesaplanır: Kaza Sıklık Oranı = Toplam Kaza Sayısı x /Toplam İnsan-Saat Çalışma Süresi Bununla ilgili bir örnek aşağıda gösterildiği gibidir: 850 işçinin çalıştığı bir işletmede, bir yıl içerisinde toplam 100 adet iş kazasının meydana geldiği ve kaybedilen iş günü toplamının (yıllık izin+işe gelmeme+hastalık+ iş kazası) olduğu varsayılsın. (Bir yıl içerisinde 300 iş gününün bulunduğu ve bir iş gününde 7.5 saat çalışıldığı kabul edilmektedir.) Bu durumda, kaza sıklık oranı; KSO = 100 x /(850x300x7.5)-(40.000x7.5) = Bu değer, söz konusu işletmede, 300 iş gününde beher milyon insan-saat çalışma süresi başına, 62 adet kaza meydana geldiğini gösterir.

12 İş Kazası İstatistikleri 2-Kaza Ağırlık Oranı (Accident Severity Rate) : Takvim yılı içerisindeki ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmalardan dolayı toplam kayıp gün sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin çalışma saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin 1000 katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanır. Kaza ağırlık oranı, aşağıdaki formüle göre hesaplanır: Kaza Ağırlık Oranı = Kazalardan Dolayı Toplam Kayıp Gün Sayısı/Toplam İnsan-Saat Çalışma Süresi x 1000 Yukarıda, kaza sıklık oranının hesaplanmasında verilen örnek, bu defa, kaza ağırlık oranı için aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. (Yalnızca kazalardan dolayı kaybedilen gün sayısının ise 3000 olduğu varsayılsın): KAO = 3000 x 1000/(850x300x7.5)-(40.000x7.5) = 1.86

13 İş Kazası İstatistikleri Bu değer, söz konusu işletmede, 300 iş gününde beher 1000 insan-saat çalışma süresi başına, 1.86 gün kazalardan dolayı kaybedildiğini gösterir. Bu oranın hesaplanması sırasında, eğer ölümlü iş kazası veya sürekli iş göremezlik durumu mevcutsa, kazalardan dolayı toplam kayıp gün sayısına, her ölümlü veya sürekli iş göremezlik olayı için, ayrı ayrı 7500 gün eklenmesi gerekmektedir. Geçici iş göremezlik olaylarında ise, tıbbi işlemlerin 1 günden daha az sürmesi durumları dikkate alınmamaktadır.

14 İş Kazası İstatistikleri 3-Kaza Olabilirlik Oranı (Accident Insidence Rate) : Takvim yılı içerisindeki ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmaların toplam sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin toplam sayısına bölünmesiyle elde edilen değerin katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanır. Bu oran, istatistik verilerinin elde edilmesi ve değerlendirilmesi açısından daha basit ve sade bir oranı temsil etmektedir. Oran tipleri, çeşitli ülkelerde, istihdam edilen her işçi, her çalışan veya her sigortalı işçi olarak dikkate alınmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) istatistiklerinde, Türkiye için, her sigortalı işçi sayısına göre değerlendirme yapılmaktadır.

15 İş Kazası İstatistikleri Buna göre, yukarıda, kaza sıklık oranının hesaplanmasında verilen örnek, kaza olabilirlik oranı için aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır: Kaza Olabilirlik Oranı = Toplam İş Kazası Sayısı x /Toplam İşçi Sayısı KOO = 100 x /850 = Bu değer, söz konusu işletmede, bir yılda, beher işçi başına adet iş kazası meydana gelebileceğini göstermektedir.

16 İş Kazası İstatistikleri Yıl Sigortalı Sayısı İş Kazası Sayısı Kaza Sıklık Oranı Kaza Sıklık Hızı

17 İş Kazası Sayıları

18 Meslek Hastalığı Sayıları

19 İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sonucu Ölüm Sayıları

20 Ölümlerin Ölüm Sebebine Göre Dağılımı

21 İş Kazası Sıklık Hızları ( işçide)

22 İş Kazası Sonucu Ölüm Hızları ( işçide)

23 2006 Yılı SSK İstatistiklerine Göre İş Kazalarının Kaza Tiplerine Göre Dağılımı Vücudun doğal boşluklarına yabancı bir cisim kaçması %1.5 Diğer nedenler %5.6 Vücudun zorlanmasından ileri gelen incinmeler %3.2 Normal sınırlar dışındaki ısılara maruz kalmak veya temas etmek %2.3 Bir veya birden fazla cismin sıkıştırması, ezmesi, batması, kesmesi % 36 Taşıt kazaları % 3.9 Düşmeler %11.3 Makinelerin sebep ol. Kaza %12.1 Düşen cisimlerin çarpıp devirmesi %21.1

24 2006 Yılı SSK İstatistiklerine Göre İş Kazalarının Sektörlere Göre Dağılımı Nakliyat 5.6% Gıda Maddeleri 3% Toptan ve Par. Tic. 3.3% Şahsi Hizmetler 2.8% Makine İm. Ve Tamiratı 6.7% Metalden Eşya İmali 14% İnşaat 9% Taş, Toprak, Kil Kum vs. İmali 6.7% Metal Mütea.Esas.End. 7% Nakil Araçları İmali 7% Dokuma Sanayii 6.5% Kömür Madenciliği 8.5%

25 2006 SSK İstatistiklerine Göre İş Kazası Sonucu Ölümlerin Sektörlere Göre Dağılımı 2% 2% 2% 2% 1% 2% 10% 3% 2% 2% 25% İnşaat 4% 10% Nakliyat 32% Bilinmeyen 2% Kömür Madenciliği İnşaat Nakliyat Kömür madenciliği Bilinmeyen Toptan ve Parakende Tic. Taş, Toprak, Kil Kum vs. İmali Gıda Maddeleri San. Şahsi Hizmetler Dokuma San. Metalden Eşya İm. Makine İm. Ve Tam. Hukuk, Tic. Ve Teknik Nakil Araçları İm. Taş, Kil ve Kum Ocakları 20 den az ölümlü iş kazası olan sektörler

26 2006 SSK İstatistiklerine Göre İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezliklerin Sektörlere Göre Dağılımı 22% 50% 10% 5% 6% 7% İnşaat Metalden Eşya İm.(Mak. Hariç) Nakliyat Dokuma San. Kömür Madenciliği 100 den az iş göremezlik olan sektörler

27 90. ILO Konferansı İş kazaları ve meslek hastalıklarının kaydı ve bildirimi ile ilgili olarak, 2002 yılında yapılan 90. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Konferansında, 155 sayılı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sözleşmesine Ekli Protokol kabul edilmiştir. Bu protokolde, 1981 tarihli ve 155 sayılı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sözleşmesinin 11. maddesine atıfta bulunularak, iş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenlerinin belirlenmesi ve koruyucu önlemlerin alınması ile kayıt ve bildirim sistemlerinde uyumun geliştirilmesi amacıyla, iş kazaları ve meslek hastalıklarının kaydı ve bildirimi işlemlerinin güçlendirilmesine duyulan gereksinim hakkında hükümler bulunmaktadır.

28 90. ILO Konferansı Protokol kapsamında, iş kazası, meslek hastalığı, tehlikeli olay ve işe gidip gelirken meydana gelen kaza deyimleri tanımlanmış olup, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kayıtlarının tutulması ve bildirimlerinin yapılması, bununla ilgili gerekli koşullar ve prosedürlerin belirlenmesi, bildirimlerin ihtiva edeceği bilgilerin neler olduğu ve yıllık istatistiklerin ve bunların analizlerinin yayınlanması hususlarına yer verilmiştir.

29 İş Kazası Kayıt ve Bildirimleri 4857 sayılı İş Kanunu nun 77. maddesine göre, işverenler, işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile Bölge Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Bundan başka, İş Kanununun 81 inci maddesi ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2. maddesinin (r) bendi ve 12. maddesinin (k) ve (l) bentlerine dayanılarak hazırlanan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik in 23. maddesinde de kayıt ve istatistik ile ilgili hususlar, aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

30 Kayıt ve istatistik (1) İşçilerin sağlık gözetimine ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgiler, işyeri sağlık ve güvenlik birimi veya ortak sağlık ve güvenlik birimince kayıt altına alınır ve belgeler 10 yıl süreyle saklanır. (2) İşçilerin sağlığının çalışma şartlarından etkilenip etkilenmediğinin belirlenmesinde; işe giriş ve periyodik sağlık kontrolleri, hastalık ve sağlık sorunları ile ilgili yapılan başvuruların günlük ve aylık kayıtları ile iş kazaları ve meslek hastalıkları, işe devamsızlık, zararlı ve tehlikeli madde kayıtları kullanılır. (3) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri, işçilerin sağlık bilgileri, yaptıkları işler ve çalıştıkları ortamdaki maruziyet bilgileri ile bu maruziyetlerin değerlendirme sonuçlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında, gizlilik ilkesine uyularak saklanmasını sağlar.

31 Kayıt ve istatistik (4) İşveren, işçiler ve temsilcileri ile varsa iş sağlığı ve güvenliği kurulunun, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kayıt ve istatistiklere ulaşabilmesini sağlar. (5) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri, işyerinde meydana gelen bütün iş kazalarını ve meslek hastalıklarını kaydeder ve bunlarla ilgili rapor hazırlar, iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili kayıt ve takip işlemlerinde aşağıda belirtilen örnek formları kullanır, iş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıtlarını değerlendirerek kaynaklarını belirler ve bunlara yönelik tedbirleri geliştirir.

32 Kaza İncelemesi Niçin Yapılır? Kaza incelemesi; Kazanın nedenini, nasıl olduğunu tespit etmek ve tekrarını önleyici tedbirler geliştirmek, Güvenlik kurallarının ne düzeyde uygulandığını belirlemek, Kazanın verdiği zararı tespit etmek, amacıyla yapılmaktadır. İşyerinde kaza incelemesi yapılırken inceleme prosedürünün uygulanmasından çok, kazanın gerçek nedenlerini bulmak için çaba sarfedilmelidir.

33 İş kazası nerelere bildirilir? İş kazası bildirimi, kaza meydana geldiğinde, vakit geçirmeden, iki iş günü içinde derhal en yakın mülki amirliğe (polis veya jandarma karakoluna), bağlı bulunulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne ve SGK İl Müdürlüğüne, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu ile yapılır.

34 İş Kazalarını Kim / Kimler İncelemelidir? İşveren veya vekili, resmi makamlara bildirimde bulunmak ve kazaları inceleyip iş kazası raporu hazırlamaktan sorumludur. İdeal olanı, kaza incelemesinin işyeri ortamını ve endüstriyel ilişkileri, iş akış şemalarını, üretim prosedürlerini iyi bilen, inceleme teknikleri konusunda deneyimli, kaza nedenlerini araştırmada uzman bir kişi tarafından yapılmasıdır. Ancak, küçük ve orta ölçekli işletmelerde kaza incelemesi, işveren veya iş sağlığı ve güvenliği uzmanları tarafından yapılmalıdır.

35 İş Kazası Olduğunda İzlenecek Prosedür Nedir? İş kazası incelemesi; Kazanın işletme içinde ilgili kişiye bildirilmesi, Yaralı kişi ya da kişilere tıbbi bakım ve ilk yardım sağlanması, Kazanın incelenmesi, Bulguların rapor edilmesi, Kazanın tekrarını önleyici tedbirleri içeren bir plan geliştirilmesi, Bu planın uygulanması, Kazanın tekrarını önleyici tedbirlerin alınması, Sürekli iyileştirmenin sağlanması, adımlarından oluşmalıdır.

36 İş kazası olduğunda neler yapılır? Kazazedenin tıbbi tedavisi ve olay yeri güvenliği sağlanır. Mümkünse kaza yeri sınırlandırılmalı, tehlike yoksa araştırma sona erene kadar muhafaza edilir. Mümkünse fotoğrafı çekilir, olay yeri ve olayla ilgili her şeyin kroki ile gösterimi yapılır. Kazazede, şahitler ve olaylar hakkında bilgi sahibi olan herkesin görüşleri yazılı veya mümkünse teyple kayıt ederek alınmalıdır.

37 Kaza nedenleri neler olabilir? Kazalar aşağıdaki faktörlerden kaynaklanabilir; Yapılan işle ilgili faktörler Kullanılan makine /ekipman/malzeme ile ilgili faktörler Çevresel faktörler Kişisel faktörler Yönetim ile ilgili faktörler. Kaza nedenini araştırılmasında bu model kullanıldığında, her gruptaki muhtemel nedenler araştırılmalıdır.

38 Yapılan iş nedir? Kaza anında ne iş yapıldığı ve işin yapılış şekli anlaşılmaya çalışılır. Kaza inceleme ekibi veya kazayı inceleyen kişi şu sorulara cevap arayacaktır. Güvenli çalışma prosedürü kullanılıyor muydu? Şartların değişmesi mi, normal prosedürü güvensiz hale getirdi? Uygun makine ekipman ve/ veya malzeme kullanıma hazır mıydı? Bunlar kullanılıyor muydu? Güvenlik donanımları tam olarak çalışıyor muydu? Bu tarz soruların çoğuna eğer öyle değilse, niçin? sorusu ilave edilmelidir.

39 Kullanılan Makine, Ekipman Ve/Veya Malzemeler Nelerdir? Kullanılan makineler, ekipman ve/veya malzemelerden kaynaklanabilecek muhtemel nedenler araştırılmalıdır. Kazayı inceleyen kişi şu soruları sorabilir; Kullanılan makine, ekipman ve/veya malzemelerde bir aksaklık var mıydı? Bu aksaklığa ne neden oldu? Makine tasarımı mı kötüydü? Tehlikeli maddeler var mıydı? Açıkça tanımlanmışlar mıydı?

40 Kullanılan Makine, Ekipman Ve/Veya Malzemeler Nelerdir? Daha az tehlikeli olan alternatif madde kullanılması mümkün müydü ve elde mevcut muydu? Hammaddenin standardı düşük müydü? KKD kullanılmalı mıydı? KKD kullanıldı mı? Yine cevaplar güvenli olmayan koşulların varlığını doğruluyorsa, kazayı inceleyen kişi, bu aksaklığın oluşmasına niçin izin verildiğini sormalıdır.

41 Çevre Ve Çalışma Ortamı Koşulları Nasıldır? Fiziksel çevre ve özellikle işyeri ortam koşullarındaki ani değişikliklerin tanımlanması gereklidir. Kazayı inceleyen kişi için genel olarak ortamın nasıl olduğu değil, kazanın olduğu andaki durum önemlidir ve şu hususları bilmek isteyebilir; Hava koşulları nasıldı? İşyerindeki düzenin (housekeeping) iyi olmaması bir problem yaratıyor muydu? Çok sıcak ya da çok soğuk muydu? Gürültü bir problem miydi? Aydınlatma yeterli miydi? Zehirli ve tehlikeli gazlar, tozlar ve duman mevcut muydu?

42 Kişisel nedenler nelerdir? Doğrudan olayın içinde yer alan kişilerin fiziksel ve ruhsal durumları anlaşılmaya çalışılmalıdır. Kaza incelemesinde amaç, kişi veya kişileri suçlamak değildir.görüşmeler kişilerin karakter özellikleri dikkate alınarak yapılmalıdır. Bu özelliklerin bazıları günden güne değişebilirken, bazı faktörler değişmeden kalacaktır: İşçilerin yapılan işte tecrübeleri var mıydı? Yeterli eğitim almışlar mıydı? Fiziksel olarak bu işi yapabilecek durumdalar mıydı? Sağlık durumları nasıldı? Yorgunluk durumu mevcut muydu? Stres altındalar mıydı?

43 Yönetim Faktörünün Rolü Nedir? Yasal olarak işyeri güvenliğinden yönetim sorumludur. Bu nedenle iş güvenliği uzmanı ve daha üst düzey yönetimin rolü kaza incelemesinde her zaman dikkate alınmalıdır. Yönetime sorulacak sorular; Güvenlik kuralları bütün işçilere iletilmiş, anlaşılması sağlanmış mıydı? Nasıl uygulanacağına ilişkin yazılı metin elde mevcut muydu? Tatbik edilmesi sağlanmış mıydı? Yeterli gözetim yapılıyor muydu? İşin nasıl yapıldığı konusunda işçiler eğitilmiş miydi?

44 Yönetim Faktörünün Rolü Nedir? Tehlikeler daha önce tanımlanmış mıydı? Tehlikeleri yok etmek için bir prosedür ( plan) geliştirilmiş miydi? Güvenli olmayan koşullar düzeltilmiş miydi? Makine ve teçhizatın bakımları düzenli olarak yapılmış mıydı? Güvenlik teftişleri yapılıyor muydu? Böyle bir kaza inceleme modeli, gerçeklere tek yönden bakma ihtimalini azaltarak kaza incelemesi yapan kişiye muhtemel tüm kaza nedenlerini ortaya çıkaran bir yol gösterici olur. Yine de sorular tam bir kontrol listesi oluşturmayıp sadece örnek olarak verilmiştir.

45 Bilgi Nasıl Toplanır? Bir iş kazasının incelenmesinde yapılacak işler basittir: Kazayı inceleyen kişiler bilgileri toplar, analiz eder, sonuçlar çıkartır ve önerilerde bulunurlar. Prosedür basit ve anlaşılması kolay gibi görünse de her bir adımda güçlükler ve hata yapılabilecek noktalar bulunmaktadır. Bir kaza incelemesinde açık fikirli olmak gereklidir. Önyargılı düşünceler yanlış yolların izlenmesine neden olup bazı gerçeklerin ortaya çıkmasına engel olabilmektedir. Bütün muhtemel kaza nedenleri dikkate alınmalıdır. Ortaya çıktığında bütün fikirleri yazmak ve bütün bilgiler toplandıktan sonra sonuçlandırmak ve karara varmak önerilen yöntemdir.

46 Yaralanmış İşçiler Kimlerdir? En önemli iş, kurtarma operasyonları, yaralının tıbbi tedavisi ve diğer yaralanmaların önlenmesidir. Görevlilerin haricinde, diğerleri bu işlere karışmamalıdırlar. Her şey kontrol altına alındığında, kaza incelemesi yapan kişiler görevlerine başlayabilir.

47 Fiziksel Deliller Nelerdir? Kaza yerinin değişikliğe uğramadan ziyaret edilmesi, bilgi toplamaya başlamadan önce kaza alanının hızlı bir şekilde gözden geçirilip incelenmesi, delillerin korunması için gerekli adımların atılması ve bütün görgü tanıklarının belirlenmesi önerilmektedir. Kaza yeri mümkünse araştırma bitene kadar muhafaza edilmelidir. Fiziksel delil, elde bulunan en tartışmasız ve şüphe götürmez bilgidir. Ayni zamanda çok çabuk değişebilir ve silinip yok edilmeye müsaittir. Bu nedenle öncelikle fiziksel deliller kayıt altına alınmalıdır. Kazayı inceleyen kişi, iş akış şeması hakkındaki bilgisi dahilinde şu hususları kontrol etmek isteyebilir;

48 Fiziksel Deliller Nelerdir? Yaralı işçi veya işçilerin pozisyonları, Kullanılan ekipman, Kullanılan maddeler, Kullanılan güvenlik donanımları Uygun koruyucuların pozisyonu Makine kontrollerinin yapılıp yapılmadığı Makine ve teçhizat hasarı, İşyeri düzeni, Hava koşulları, Aydınlatma düzeyleri, Gürültü düzeyleri

49 Fiziksel Deliller Nelerdir? Kaza yerinde hiçbir şeye dokunulmadan, genel olarak ya da belirli bölümlerin fotoğrafının çekilmesi yararlı olacaktır. Daha sonra bunların üzerinde yapılan dikkatli bir çalışma önceden kaçırılmış bazı durumları ve gözlemlerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Kaza sahnesinin önlemler alınarak skeç şeklinde tatbik ettirilmesi kazanın daha iyi anlaşılmasını sağlayarak, yazılı raporlara açıklık getirebilir. Durumun tam anlaşılabilmesi için gerekirse diyagram çizilebilir. Kırılmış alet veya makine parçaları ya da madde örnekleri, analiz için uygun uzmanlara gönderilebilir.

50 Görgü tanıkları kimlerdir? Bazı durumlarda incelemeyi yapacak uzman geç haberdar edildiği için kazadan hemen sonra işyerinin incelenmesi mümkün olamamıştır. Bu durumda esas bilgi kaynağı görgü tanıkları olacaktır. Kaza incelemesi yapan uzman için en güç iş, görgü tanıkları ciddi duygusal stres altında olabileceklerinden, onlarla karşılıklı görüşmedir. Görgü tanıklarıyla kazadan sonra mümkün olduğunca pratik bir görüşme yapılır. Gerçeğin ne olduğu hususunda şüpheler var ise ve iş kazasını, olayı kendi aralarında tartışma fırsatı bulurlarsa, kişisel algılamaları, ortak görüş yönünde değişebilir.

51 Görgü tanıkları kimlerdir? Görgü tanıkları ile toplu görüşme yapılması yerine yalnız görüşme tercih edilmelidir. Görüşmenin kazanın vuku bulduğu yerde yapılmasına karar verilebilir. Bu durum kaza anında ilgili kişi / kişilerin nerde olduğunun, duruş pozisyonlarının ve olayın kolayca anlaşılması açısından yararlı olacaktır. Ya da görüşmenin sessiz bir ofis ortamında yapılması tercih edilebilir. Bu karar görgü tanıklarının ruhsal durumlarına ve iş kazasının şekline bağlı olarak değişebilir.

52 Görgü Tanığı İle Görüşme Nasıl Yapılır? Mülakat böyle kısa bir dokümanda yer verilemeyecek kadar çok incelikleri olan bir sanattır. Ancak yapılacak ve yapılmayacak davranışların listesi verilmiştir. Bu görüşmenin amacı görgü tanığı ile anlaşabilmek ve ondan olayı anlatan kendi cümlelerini almaktır. Bir görgü tanığı ile görüşürken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: Üzgün olan görgü tanığını rahatlatın. Kaza incelemesinin gerçek nedeninin, kaza sırasında ne olduğu ve niçin olduğunun tespit edilmesi olduğunu vurgulayın. Görgü tanıklarının konuşmalarına izin verin ve onları dinleyin. Yapılan açıklamanın doğru olduğundan emin olun. Görgü tanığının gerçek duygularını hissetmeye çalışın. Görüşme sırasında, yalnızca kısa notlar alın.

53 Görgü Tanığı İle Görüşme Nasıl Görgü tanığı ile görüşürken, aşağıdaki hususlar ise yapılmamalıdır: Görgü tanığını korkutmayın. Tanığın sözünü kesmeyin. Tanığı kışkırtmayın. Yapılır? Yönlendirici sorular sormayın. Kendi duygularınızı belli etmeyin.

54 Görgü Tanığı İle Görüşme Nasıl Yapılır? Görgü tanığı konuşurken uzun notlar almayın. Basitçe evet ve hayır diye cevaplanamayan açık uçlu sorular sorun. Doğal olarak görgü tanığına sorulacak sorular her kazada değişir, ama her defasında sorulacak bazı genel sorular vardır: Kaza olduğu anda neredeydiniz? O sırada ne yapıyordunuz? Ne gördünüz ya da ne duydunuz? Kaza olduğu anda çevresel koşullar (sıcaklık, ışık, gürültü vb.) nasıldı? Yaralanan işçi o sırada ne yapıyordu? Sizin düşüncenize göre kazanın nedeni neydi? Bundan sonra benzeri kazalar nasıl önlenebilir?

55 Görgü Tanığı İle Görüşme Nasıl Yapılır? İş kazasının vuku bulduğu yerin incelenmesi mümkün olmadıysa çeşitli sorular sormak, ne olduğunu anlamanın en basit yoludur. Ancak görüşmelerde yapılan açıklamaların güvenilirliğini değerlendirmek için çok dikkatli olunmalıdır. Başlangıçtaki bir kaç sorunun cevapları genellikle tanığın neler olduğunu, iyi gözlemleyip gözlemlemediğini gösterir. Olayların oluş sırasını belirlemek için bazen kullanılan diğer bir teknik ise görgü tanıklarına kaza anını canlandırmalarını istemektir. Ancak bir daha hasar ya da yaralanma olmamasına özen gösterilmelidir. Kaza geçiren işçiden yavaş hareketlerle kaza ile sonuçlanan hareketi tekrarlaması istenir.

56 İşyerindeki Mevcut Bilgi Nasıl Kullanılır? Gözden kaçan bazı bilgiler ve ipuçları; eğitim raporları, kabul edilmiş güvenli çalışma prosedürleri, geçmişte olan kaza raporları, bakım onarım kayıtları, teknik bilgi formları (cihazların el kitapları vb...)gibi dokümanlar arasında bulunabilir.

57 İş Kazası Analizi Ve Karara Bağlanması Nasıl Yapılır? İncelemenin bu aşamasında ne olduğuna ve nasıl olduğuna dair gerçeklerin büyük bir kısmı bilinmektedir. Bu ciddi bir emek ve çaba gerektiren çalışma, kaza incelemesinin ilk yarısını oluşturur. Esas önemli olan konu, kazanın niçin olduğu, benzeri kazaların tekrarını önlemek için nelerin yapılması gerektiğidir. İncelemeyi yapan uzmandan bu tip soruların muhtemel cevaplarını bulması beklenir.

58 İş Kazası Analizi Ve Karara Bağlanması Nasıl Yapılır? Tüm olasılıkların ve ilgili durumların göz önünde bulundurulması gereklidir. Kaza ile sonuçlanan olayların sıralamasında hala bazı boşluklar olabilir. Bilgilerdeki bu eksikliği gidermek için bazı görgü tanıklarıyla yeniden görüşme yapmak gerekebilir veya varsayımda bulunmanız gerekebilir. Bazı otoriteler varsayımın kaza incelemesinde yeri olmayacağını iddia etmektedirler. Diğer taraftan mevcut delillere dayanarak varsayımda bulunmanın soruları cevapsız bırakmaktan daha iyi olduğu düşünülmektedir.

59 İş Kazası Analizi Ve Karara Bağlanması Nasıl Yapılır? Analiz tamamlandığında, geriye dönerek kaza anından itibaren verilen bütün kararların adım adım gözden geçirilmesi, her bir karar için muhtemel nedenlerin listelenmesi önerilmektedir. Sonuç raporunda yer alacağından bu işlem fazladan bir iş gibi düşünülmemelidir. Alınan her bir karar şunları görmek için kontrol edilmelidir; Bir delil ile destekleniyor mu? Delil, fiziksel ya da belge niteliğinde mi veya görgü tanıklarının ifadelerine mi dayanıyor? Delil varsayımına mı dayanıyor?

60 Hangi Önerilerde Bulunmak Gereklidir? Bir kaza inceleme raporunun en önemli bölümü, benzeri kazaların tekrarını önlemek amacıyla iyi düşünülmüş ve hazırlanmış öneriler listesidir. İşyeri organizasyonundaki genel durum ve kullanılan iş prosedürleri hakkında bilgi mevcutsa gerçekçi, uygulanabilir önerilerde bulunmanın çok zor olmayacağı düşünülmektedir. Zamandan kazanmak için sadece genel önerilerde bulunma yaklaşımından sakınılmalıdır. Örneğin, işyerindeki kör noktaların kazanın meydana gelmesini kolaylaştırdığına karar verildi ise, bu durumda sadece kör noktaları yok edin önerisi yerine; Binanın kuzey batı köşesine aynalar yerleştirilmesi (belirli bir kazaya özel) İşyerinin tamamında, gereken bütün kör noktalara aynalar yerleştirilmesi (genel olarak) gibi önerilerde bulunulmalıdır.

KONU BAŞLIKLARI : bildirimi, düzenlenmesi. n Kaza ve iş kazası kavramları, n İş kazalarının nedenleri, n İş kazası nedenli maddi ve manevi kayıplar,

KONU BAŞLIKLARI : bildirimi, düzenlenmesi. n Kaza ve iş kazası kavramları, n İş kazalarının nedenleri, n İş kazası nedenli maddi ve manevi kayıplar, İŞ KAZALARI KONU BAŞLIKLARI : n Kaza ve iş kazası kavramları, n İş kazalarının nedenleri, n İş kazası nedenli maddi ve manevi kayıplar, n İş kazalarının sınıflandırılması, n İş kazası istatistikleri, n

Detaylı

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANILIĞI SINAVI HAZIRLIK SPOT BİLGİLERİ

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANILIĞI SINAVI HAZIRLIK SPOT BİLGİLERİ C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANILIĞI SINAVI HAZIRLIK SPOT BİLGİLERİ HAZIRLAYAN: KENAN AKBULUT A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞ YERİ HEKİMİ EĞİTİCİSİ 1- İŞHUKUKU 2- İş hukuku; İş nedeniyle

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç, Et ve Balık Kurumu. Kombinası Müdürlüğünde sağlık

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1) (1) Bu İç Yönetmelik, Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesinde

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ Kadir TOMAS Çevre Yüksek Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAMI İş Sağlığı: Bütün mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üstün düzeyde tutulması,

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ 10 6 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez İstanbul Ankara Burdur Isparta Konya Gaziantep

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 İş sağlığı ve güvenliği konusu sadece işyeri ve çalışan düzeyinde değil toplumun genelini doğrudan ilgilendiren ve bu nedenle ulusal düzeyde ele alınması gereken bir önceliktir. Çünkü herşeyden önce

Detaylı

KTÜ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. JDZ 432- İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Ders Notları. İş Güvenliği Kavramı

KTÜ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. JDZ 432- İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Ders Notları. İş Güvenliği Kavramı KTÜ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDZ 432- İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Ders Notları Yrd.Doç.Dr. H.Ebru ÇOLAK Ders No# 1. İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Kavramları ve Tanımları Türkiye de İş Güvenliği İş Güvenliği

Detaylı

TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA

TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA İŞMEN GÜNALÇİN AVUKATLIK ORTAKLIĞI Değerlendirme 13 Mayıs 2014

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI. İSG'nde Proaktif yaklaşım: Risk oluşmadan önce öngörülerek yapılan önleyici faaliyetlerdir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI. İSG'nde Proaktif yaklaşım: Risk oluşmadan önce öngörülerek yapılan önleyici faaliyetlerdir. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İSG, işyerinde üretimin her aşamasında, tehlikeleri belirlemek, bu tehlikelerin sebep olacağı risklerin büyüklüğünü tahmin etmek ve gerekli tedbirleri önceden

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU Prof. Dr. Z. Gönül BALKIR * Giriş 20.06.2012 kabul tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) rakamlarına göre her yıl yaklaşık 2.200.000 kişi iş kazaları ve meslek hastalıklarından

Detaylı

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ. Emrah GÜRER İSG Uzmanı Çevre Mühendisi

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ. Emrah GÜRER İSG Uzmanı Çevre Mühendisi TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ Emrah GÜRER İSG Uzmanı Çevre Mühendisi PROGRAM 1. Bölüm : İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Prensipleri 2. Bölüm : Temel Kavramlar(iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları,

Detaylı

ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Elazığ İl

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN AMACI Çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerini önlemek,

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER Baskı: 500 adet, Ekim 2011 Yayımlayan: TMMOB adına TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Adres:

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ KAZALARI VE İSTATİSTİKLERİ YENİ YAKLAŞIMLAR VE DENETİMLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ KAZALARI VE İSTATİSTİKLERİ YENİ YAKLAŞIMLAR VE DENETİMLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR YAPI İŞLERİNDE; İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ KAZALARI VE İSTATİSTİKLERİ YENİ YAKLAŞIMLAR VE DENETİMLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR, BÖLÜM:I GİRİŞ Yapı işleri, çalışma şartları bakımından, en riskli sektör

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının

Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için alınacak önlemler

Detaylı

K A V R A M L A R İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ GÜVENLİĞİ

K A V R A M L A R İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ GÜVENLİĞİ K A V R A M L A R İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ T A N I M L A R İş sağlığı ve güvenliği: İş kazaları ve meslek hastalıklarından çalışanları korumak, daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ Özlem ÖZKILIÇ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı Kimya Yük. Mühendisi Bakanlık

Detaylı

OTOYOL A.Ş. Politikaları

OTOYOL A.Ş. Politikaları EK S: OTOYOL A.Ş. Politikaları GEBZE ORHANGAZİ İZMİR OTOYOLU OTOYOL A.Ş. EKLER Gebze Orhangazi İzmir Otoyol Projesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönetmeliği PRO-002 Rev 0 3 of 29 İÇİNDEKİLER TABLOSU

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlama görevi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na aittir. Bakanlık ilk kez 7 Haziran 1945 yılında Çalışma Bakanlığı

Detaylı