Prof.Dr. Ersan Bocutoğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof.Dr. Ersan Bocutoğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi (ebocutoglu@ktu.edu.tr)"

Transkript

1 DOĞU KARADENĐZ BÖLGESĐ NDE KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ-SANAYĐ ĐLĐŞKĐLERĐ VE TRABZON TEKNOKENTĐ Prof.Dr. Ersan Bocutoğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi 1.Giriş Karadeniz Teknik Üniversitesi 20 Mayıs 1955 tarih ve 6594 sayılı kanun ile kurulmuştur. Kanun koyucu, kanunun gerekçesinde üniversiteden beklenen fonksiyonları şöyle özetlemektedir: Karadeniz Bölgesi nin kuzey-doğusuna düşen Çoruh (bugünkü Artvin), Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu illeri ile Gümüşhane ilinde 2 milyona yakın nüfus barınmaktadır. Bu iller, arazi ve iklim bakımından bir bütün halinde yurdun diğer kısımlarından doğal ve coğrafi nedenlerle apayrı bir görünüm içindedir. Bulundukları dar toprak parçasında ve pek çetin şartlar içinde geçinmeye çabalayan bu insanların çevrelerinde bulunan doğal servet kaynaklarını işleyebilecek bilgilerle donatılmaları, böylece işsizlikten ve bilgisizlikten kurtulmaları hem onların hem de ülkenin yararı gereğidir. Dünyanın diğer yerlerinde ve özellikle Amerika da halka ait bu gibi sorunlara öncülük yapan kurumlar üniversitelerdir. Şu kadar ki bu üniversite (Karadeniz Teknik Üniversitesi), Ankara ve Đstanbul Üniversiteleri ile açılması düşünülen diğer üniversiteler gibi genel nitelikte ve uluslar arası düzeyde bilgi vermekle yetinen bir üniversite olmayacak, özellikle yerel olanakları ve doğal servetleri etüt edecek ve halkın özel yeteneklerini de ele almak suretiyle şimdiye kadar hiç değinilmemiş ve çaresi bulunamamış olan ekonomik sorunları çözümlemeye çalışacaktır. Bu şekilde, uzun yıllardan beri hal şekline bağlanmasına çalışılan ekonomik durumu sürekli olarak çalışan ve araştırma yapan bu üniversitenin yardımıyla bölge içinde çözmek mümkün olacaktır. Bu düşüncelerle Karadeniz de bir teknik üniversitenin açılması yerinde görülmüştür. Dikkat edilirse kanun koyucu bu gerekçeleri ileri sürmek suretiyle, kurulacak yeni üniversiteden, eğitim-öğretim gibi klasik fonksiyonlar yanında, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi, bir yandan üniversite ile bölge halkı arasında toplumsal ilişkilerin, öte yandan üniversite ile bölge sanayisi arasında teknik ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gibi modern fonksiyonları da görmesini beklemektedir. Karadeniz Teknik Üniversitesi kuruluşunun 52. yılında, kanun koyucunun kendinden beklediği bu modern fonksiyonlardan, üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi alanında ne gibi teşebbüslerde bulunmuş, ne gibi sorunlarla karşılaşmış, ne kadar mesafe almıştır? Bugünden ileriye bakıldığında üniversite-sanayi ilişkilerinin geleceği nasıl görünmektedir? Bu bağlamda Trabzon Teknokenti nin durumu ve geleceği nasıl değerlendirilmelidir? Bildiride bu soruların cevapları aranmaktadır. 2. Doğu Karadeniz Bölgesi nde Üniversite-Sanayi Đlişkilerinin Kronolojik Analizi

2 Karadeniz Teknik Üniversitesi nin kurulduğu Doğu Karadeniz Bölgesi, yukarıda da belirtildiği gibi Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun ve Ordu illerini kapsamaktadır. Bu bölgeye Avrupa Birliği Đstatistiki Bölge Birimi Sınıflandırması na göre T90 Bölgesi denmektedir. Üniversitenin kurulmuş olduğu Trabzon ili bu bölgenin merkezi konumundadır. Bölgedeki üniversite-sanayi ilişkileri kronolojik olarak ele alındığında aşağıdaki dönemler ve gelişmeler ön plana çıkmaktadır: Dönemi 20 Mayıs 1955 yılında kurulan Karadeniz Teknik Üniversitesi, eğitim-öğretim faaliyetine 2 Aralık 1963 tarihinde başlamıştır. Bu nedenle arasındaki 7 yıllık dönem, üniversitenin eğitim-öğretime başlayabilmesi için, öğretim üyelerinin yetiştirilmesi ve fiziki mekanın teminine yönelik hazırlıkların yapıldığı bir zaman aralığına tekabül etmektedir Dönemi Üniversite arasındaki 29 yıllık dönemde, kurumsal anlamda üniversite-sanayi ilişkilerini geliştiren faaliyetlerde bulunamamıştır. Bunun en önemli nedenleri bölge ekonomisine tarım sektörünün hakim olması ve bölgede araştırma-geliştirme faaliyetlerine ihtiyaç duyacak nitelikte bir imalat sanayiinin gelişememesidir. Doğu Karadeniz Bölgesi ve özellikle üniversitenin kurulduğu Trabzon ilinde, 1970 li yıllardan itibaren küçük ölçekli imalat sanayiinin kıpırdanmaya başladığı gözlenmektedir (Bocutoğlu 1984). Ancak küçük ölçekli imalat sanayii bölgesel pazara hitap ettiği için, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ihtiyaç duymamaktadır. Bu nedenle bu dönemde, üniversite-sanayi ilişkilerinin kurumsal bir yapıya kavuşmadığını ve bu ilişkilerin ihmal edilebilir düzeyde bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemde üniversite-sanayi ilişkileri alanında başlıca iki bilimsel çalışmanın dikkat çektiğini görmekteyiz. Bu çalışmalar (Dinçmen 1979) ve Bocutoğlu (1984) tür. A.Karadeniz Teknik Üniversitesi Đçin Bir Gelişme Modeli: Üretim Üniversitesi(1979) Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Murat Dinçmen 1979 yılında, Karadeniz Teknik Üniversitesini bir üretim üniversitesine dönüştürmeyi ve bu yolla üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesini teklif eden bir makale kaleme aldı. Bir taşra üniversitesi olmasına rağmen, Karadeniz Teknik Üniversitesi nin, üretim içinde öğretim ve araştırma üniversitesi olarak, Türkiye için bir model oluşturabileceğinden hareket eden bu çalışma konuya şöyle yaklaşmaktadır. Ziraat fakülteleri ile tıp ve sağlık bilimleri fakültelerinde gerçekleştirilen üretim ve uygulama içinde eğitim anlayışı, makine, elektrik ve inşaat mühendisliği alanlarında da yaygınlaştırılabilir. Bir sağlık bilimleri fakültesinin açılması için, önce topluma sağlık hizmetleri üretecek bir eğitim hastanesi yapılırken, örneğin elektrik makineleri dalında mühendislik eğitimi verecek bir bilim dalı için, neden önce küçük çapta bile olsa bir elektrik makineleri fabrikası düşünülmemektedir? Orman ürünleri mühendisliği eğitimi için neden önce bir kağıt veya mobilya fabrikası planlanmamaktadır? Dinçmen, Karadeniz Teknik Üniversitesi ndeki bölümlerin bu tarzda üretime geçmeleri için, aşağıdaki aşamalardan geçilmesini önermektedir: a) Meslek sahibi yapan her bölüm veya bilim dalı, mezunlarının toplumda hangi hizmetleri verdikleri veya hangi malları ürettiklerini belirlemelidir.

3 b) Belirlenen bu hizmetler veya mal üretiminden, üniversite imkanları ile gerçekleştirilebilecek olanları belirleyerek üretime geçmek için girişimlerde bulunmalıdır. c) Üretim için eldeki imkanların yetersiz olması durumunda, üniversitenin üniversite dışı mali destek araması düşünülebilir. d) Üniversitenin bu alandaki çabalarını kalkınma planları ile uyumlu hale getirebilmek için, üniversite bünyesinde bir üretim dairesi kurulmalı ve bu daire; herhangi bir bilim dalı tarafından gerçekleştirilmek istenen üretim için fizibilite raporu hazırlanmasında danışmanlık, üniversite ile sanayi arasında üretim ilişkisi kurma ve üniversitedeki üretim işleri arasında koordinasyon görevlerini üstlenmelidir. Dinçmen, önerdiği üretim üniversitesi modelinin, üniversiteyi çevreyle bütünleştirebileceğini, bölgesel üretim ve istihdama katkıda bulunabileceğini, bölgenin sanayileşmesini hızlandırabileceğini, üniversite eğitiminde uygulama için eğitim imkanı doğabileceğini ve istenilen düzeyde eğitim ve araştırma etkinliği bulunmadığı için, üniversiteden kopmayı planlayan akademik elemanları üniversiteye kazandırabileceğini ileri sürmektedir (Dinçmen 1979). Sanayi ayağı gelişmemiş bir bölgede, üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine uygulanabilirliği tartışma konusu edilse bile, bu çalışma ve model teklifi, üniversitenin bölgesel fonksiyonlarını görmede karşılaştığı sorunları ortadan kaldırmak ve üretim içinde eğitim yapma imkanlarını araştırmak bakımından oldukça ilginçtir. Bu yaklaşım, o dönemde lisansüstü çalışmalarını üniversite-sanayi ilişkilerinin son derece gelişmiş bulunduğu Almanya da yapan Karadeniz Teknik Üniversitesi akademik kadrolarının genel görüşünü yansıtmaktadır. Bölge sanayiinin gelişmemiş olması, bu yaklaşımı benimseyen akademisyenlerin hayal kırıklığına uğramasında ve bölgeden kopmasında önemli bir etken olmuştur. B.Karadeniz Teknik Üniversitesi- Bölgesel Sanayi Đlişkileri Araştırması(1984) Doç.Dr.Ersan Bocutoğlu, 1984 yılında yürüttüğü bir araştırma projesi ile, döneminde Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon Alt Bölgesi (Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu) imalat sanayii arasındaki ilişkileri araştırmıştır. Projenin amacı, Karadeniz (Teknik) Üniversitesi nin çeşitli bölümlerinde yapılmış olan yüksek lisans, doktora, doçentlik tezleri ile profesörlük takdim tezleri ve bunun dışındaki araştırmalardan elde edilen sonuçların imalat sanayiinde uygulanabilirlik derecesini, bölgedeki imalat sanayii firmalarının bu araştırmaların sonuçlarına ilgi seviyelerini, imalat sanayii firmalarının üretim sürecinde karşılaştıkları problemleri çözmede başvurdukları yöntemleri ve kurumları, üniversite ile firmalar arasındaki iletişim noksanlıklarını belirlemek ve çözüm yolları geliştirmektir. Bu amaçları gerçekleştirmek için araştırma projesi, Trabzon Alt Bölgesi nde faaliyet gösteren, 10 dan fazla işçi çalıştıran ve üretim kapasitesi teknolojik bilgi alıverişini gerektirecek kadar büyük olan seçilmiş 50 imalat sanayii firmasının yetkilileri ile yüz yüze görüşmelerden elde edilen sonuçları yansıtmaktadır. Tablo 1 de yüz yüze görüşme yapılan firmaların sayısı, faaliyet alanı ile kamu ve özel sektör arasındaki dağılımı gösterilmektedir. Tablo 1. Yüz Yüze Görüşme Yapılan Firmalar ISIC Sınıflandırmasına Göre Endüstrilerin Adı Bitkisel ve Hayvansal Yağlar Đmali Kapsadığı Özel Sektör Kamu Sektörü Firma Sayısı 2 1 1

4 Un ve Unlu Mamuller Diğer Besin Maddeleri Alkolsüz Đçkiler Tütün Sanayii 1-1 Elbise,Giyim,Dokuma Ağaç ve Mantar Ürünleri Ağaç Mobilya ve Mefruşat Kağıt ve Kağıt Ürünleri 2-2 Đlaç ve Tıbbi Malzeme Đmali Plastik ve Kimya Ürünleri Çimento Sanayii 1-1 Diğer Taş ve Toprağa dayalı Sanayii Diğer Metal Ana Sanayii Metal Eşya Sanayii Elektriksiz Makineler Sanayii TOPLAM Kaynak: Bocutoğlu (1984) Đncelenen bölgesel imalat sanayii 50 firmadan oluşurken, araştırma projesinin üniversite ayağı; kimya, biyoloji, inşaat mühendisliği, mimarlık, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri, jeoloji, orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği bölümlerinden meydana gelmektedir. Araştırma projesi, döneminde Karadeniz Teknik Üniversitesi nin yukarıda sayılan 10 bölümü ile 10 dan fazla işçi çalıştıran seçilmiş 50 bölgesel imalat sanayii firması arasındaki, yeni bir ürün veya üretim usulü ortaya koyan, mevcut bir malın fiyatı sabitken kalitesini yükselten, kalitesi sabitken fiyatını düşüren, mevcut kaynakların etin kullanımını sağlayan ve kaynak israfını önleyen, atık maddelere yeni kullanım alanları sağlayan, bölgede bolca bulunan hammaddelerin değerlendirilmesine imkan veren, mevcut üretim sistemindeki arızları gideren, kısaca üretim ve üretim teknolojisi ile ilgili her türlü bilgi alışverişini incelemeyi hedef almıştır. Araştırma projesinden elde edilen sonuçlar şöyle özetlenebilir: a. Üniversite Açısından 1. Üniversitedeki araştırma-geliştirmeye dönük bölümlerdeki öğretim elemanlarının ders ve laboratuar yüklerinin fazlalığı araştırma-geliştirme faaliyetlerini güçleştirmektedir. 2. Öğretim üyesi yetiştirme işlemi son derece zaman alıcı ve pahalı bir süreçtir. Öğretim üyelerini üniversitede ve özellikle bölgede tutmak zor olmaktadır. 3. Üniversitedeki araştırma-geliştirme faaliyetlerinin temelini doktora çalışmaları oluşturmaktadır. Doktora çalışmaları genellikle gelişmiş üniversitelerdeki öğretim üyeleri tarafından yönetildiği için, adayların bölgesel sorunları tez konusu olarak seçmesi güçleşmektedir. 4. Araştırma-geliştirme faaliyetleri önemli mali destek gerektirmektedir. Özellikle laboratuarların çalışır durumda tutulması, yeni alet ve makinelerle teçhiz edilmesi büyük mali yük doğurmaktadır. Üniversite mali bakımdan zayıftır. 5. Üniversite bölgedeki imalat sanayiini yakından tanımadıkları için, uygulamalı çalışmaların hangi alanlara ve problemlere çözümüne dönük olarak yapılması gerektiği konusunda kararsızdır. Araştırmacıları cesaretlendirecek bir araştırma atmosferi yoktur. Araştırmacı hem sorunu tespit etmek hem de çözümünü bulmak

5 zorunda kalmaktadır. Bölgesel sanayii ile ilgili olarak elde Bölgesel Sanayi Sorunları Envanteri bulunmadığı için, etkin araştırma konuları seçilememektedir. 6. Üniversitenin araştırma-geliştirme potansiyeli konusunda net bir bilgi yoktur. Üniversite bünyesindeki çeşitli laboratuarlara dağılmış halde bulunan alet ve makinelerin sayısı, mevcut durumu, mevcut ve muhtemel kullanım alanları konusunda yapılan çalışmalar yarım kalmış, üniversitenin alet ve makine envanteri çıkarılamamıştır. Doktora tez çalışmalarında kullanılmak üzere satın alınan makineler tez bittikten sonra bakımsızlık veya yedek parça eksikliğinden dolayı kullanılamaz durumda bulunmaktadır. 7. Karadeniz (Teknik) Üniversitesi nin belirli bir araştırma merkezinden yönlendirilen ve desteklenen bir üniversite araştırma-geliştirme politikası bulunmadığı için, üniversite sadece klasik eğitim-öğretim fonksiyonu üzerine odaklanmış bulunmaktadır. b. Sanayi Açısından 1. Bölgedeki imalat sanayii firmaları, yöneldikleri pazarların genişliği, izledikleri fiyat ve kalite politikası, firma ölçeği ve teknikleşme oranı gibi faktörler bakımından farklılıklar göstermektedir. Firmaların hitap ettikleri pazarın genişliği ile kullandıkları teknoloji arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Genellikle bölgesel pazarlara yönelmiş, ulusal ve uluslar arası piyasalara açılmamış olan bölge imalat sanayii firmaları, nispeten basit ve eski teknolojiler kullanmaktadır. Bu firmalar için büyük ölçekli teknolojik problemler ortaya çıkmamakta, mevcut problemler firma içinde çözülebilmektedir. Bu tür firmaların üniversite ile işbirliği eğilimi bulunmamaktadır. Ulusal ve uluslar arası pazarlara yönelik üretimde bulunan firmalardan, yabancı firmalarca anahtar teslimi esasına göre faaliyete geçirilenler, üretim sürecinde ortaya çıkan sorunların çözümünü yine aynı firmalara havale etmektedir. Büyük ölçekli kamu teşebbüsleri de teknolojik problemlerini Ankara daki merkezlerinde bulunan teknik birimleri kanalıyla çözme eğilimindedirler. Kamu teşebbüslerinin üniversiteden beklentisi bulunmamaktadır. 2. Firmaların hitap ettikleri gelir gurupları ile ürettikleri malların kalitesi arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Bölge pazarına yüksek kalitede mal sunan ulusal firmalar pazara hakim oldukları için, bölgesel firmalar aynı malın kalitesiz fakat ucuz türünü üreterek ayakta kalabilmektedirler. Bu tür malları üreten bölgesel firmaların düşük bir kar marjı ile çalıştıkları gözlemlenmiştir. Bölgesel firmalar kaliteden çok fiyata önem vermek suretiyle, düşük gelir guruplarını ellerinde tutmaktadırlar. Kalitenin ikinci plana atılması, kalite kontrol endişesini devre dışına bırakmakta ve firmaların araştırmageliştirme ihtiyacı doğmamaktadır. 3. Đmalat sanayiindeki teknikleşme oranı, yani mühendislerle teknisyenlerin toplam istihdam içindeki payı, üniversite-sanayi ilişkilerinin gelişmesinde hakim bir rol oynamaktadır. Bünyesinde mühendis çalıştırmayan firmaların üniversiteyle ilişkisi bulunmazken, aynı firmalarda Karadeniz (Teknik) Üniversitesi nden mezun mühendislerin çalışmaya başlaması, üretim sürecinde ortaya çıkan sorunların üniversiteye yansıtılmasına yol açmaktadır. Firmalarda çalışan mühendislerin, problemlerin çözümünü genellikle mezun oldukları üniversite bünyesinde arama eğiliminde bulundukları gözlenmektedir. Karadeniz (Teknik) Üniversitesi mezunu mühendislerin bölge sanayiinde istihdamı yaygınlaştıkça, üniversite-sanayi ilişkilerinde bir derinleşme beklenebilir. 4. Bölgedeki özel sektör firmalarında gözlemlenen bir başka nokta da, neyin problem olduğu hususunun firma yöneticilerince bilinmemesidir. Sorunla karşılaşılmadan

6 yürüyor görünen çoğu üretim prosesi, aslında sorunlu üretim yapmaktadır. Bu durumu problemi bilmeden problem içinde olma durumu şeklinde nitelendirebiliriz. Kamu sektöründe gözlemlenen bir eğilim de şudur: Üretim probleminin ortaya çıkması ilgili kamu kurumu yöneticilerinin bir prestij sorunu olarak algılandığı için, problemler gizlenmekte ve kurum içindeki imkanlarla çözülmeye çalışılmaktadır. 5. Bölgede üniversite-sanayi ilişkilerini olumsuz yönde etkileyen faktörlerden biri de, bölgesel imalat sanayii firmalarının, üniversitenin elinde bulunan araştırma-geliştirme imkanları hakkında tam bir bilgiye sahip olmamasıdır. Üniversite denince akla, eğitim-öğretim faaliyeti geldiği için, üniversitenin sanayi ile ilişkileri kolayca kavranamamaktadır. 6. Üniversitenin sanayi bakımından önemini bilen sanayiciler ise, üniversite ile ilişkilerin zaman alıcı olmasından yakınmaktadırlar. Sanayiinin problemleri daima acil çözüm bekleyen sorunlardır. Üretim sürecinin durdurulması veya geciktirilmesi söz konusu olamaz. Üniversite öğretim elemanları yeterli zamana sahip olmadıkları için, sanayiinin sorunlarına yeterli hızda cevap verememektedirler. 7. Nihayet bazı bölge firmaları, problemlerin üniversitece bedelsiz olarak çözülmesini beklemektedirler ki bu yaklaşım ilişkilerin gelişmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Sanayi ve üniversite açısından, üniversite-sanayi ilişkilerini güçleştiren etkenler ortaya konduktan sonra şu sonuca varılabilir: Karadeniz (Teknik) Üniversitesi ile Trabzon Alt Bölgesi sanayii arasındaki teknolojik bilgi alışverişi son derece sınırlıdır ve mevcut ilişkiler de, belirli bir üniversite politikasından ziyade bazı öğretim elemanlarının şahsi gayretleri sonucu sürdürülebilmektedir. Üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilebilmesi için aşağıdaki öneriler ileri sürülebilir: 1. Üniversite-sanayi ilişkilerinde ilk adımı, belirli bir üniversite politikası çerçevesinde üniversite atmalıdır. Üniversite bünyesinde kurulacak bir Đktisadi ve Teknolojik Araştırmalar Merkezi önderliğinde, sanayi, mühendis ve mimar odaları ile sanayi kuruluşları bir araya getirilmeli, sıkça düzenlenecek bilimsel toplantılarla bu ilişkiler sıklaştırılmalıdır. Üniversite bir yandan sanayi kuruluşlarının temsilcilerini üniversiteye davet etmek suretiyle üniversitenin imkanlarını onlara tanıtmalı öte yandan da yapacağı süreli yayınlarla imkanlarını konusunda bilgilendirme yapmalıdır. Bunun için üniversite, öncelikle kendi araştırma-geliştirme envanterini yapmalı ve açılmasına önderlik edeceği bir bölgesel sanayi sergisi ile sanayi kuruluşları ile üniversitenin birbirini tanımasını sağlamalıdır. 2. Üniversite kendi imkanlarını tespit ettikten sonra, sanayiin sorunları için bir envanter yapmalı, bir yandan sanayiden eğitim uygulamaları bakımından nasıl yararlanılacağı belirlenirken öte yandan lisansüstü çalışmaların ve araştırma projelerinin hiç olmazsa bir kısmı, sanayiin sorunlarının çözümüne yönlendirilmelidir. 3. Üniversite- sanayi ilişkilerinin mali yönünü organize etmek için döner sermaye idaresi etkinleştirilmelidir. Döner sermaye, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin finansmanında önemli bir fonksiyon görmektedir Dönemi Bu dönem, üniversite-sanayi ilişkileri bakımından bazı önemli kurumsal gelişmelerin yaşandığı bir zaman aralığını oluşturmaktadır. Karadeniz Teknik Üniversitesi, bölge sanayiine ve onun sorunlarına bilimsel ve kurumsal bir yaklaşım geliştirmiştir. Bu dönemde iki adet Bölgesel Kalkınma Kongresi düzenlenmiş, üniversite, Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma Planı (DOKAP)ın hazırlanmasına etkin bir biçimde katılmış, KOSGEB-KTÜ Teknoloji

7 Geliştirme Merkezi ile Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKNOKENT)in kurulmasına öncülük etmiş, sanayi ve ticaret alanında uzmanlaşan sivil toplum örgütleri ile sık ilişkiler geliştirmiştir. Şimdi bu gelişmeleri ayrıntılı olarak ele alabiliriz. A.Bölgesel Kalkınma Kongreleri Karadeniz Teknik Üniversitesi, bölge ekonomisinin ve özellikle sanayiinin mevcut durumunu ve sorunlarını belirlemek amacıyla Ekim 1994 tarihinde geniş katılımlı Bölgesel Kalkınma Sempozyumu 1994: Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu Đllerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı: Sorunlar-Politikalar adlı bir bilimsel toplantı düzenlenmiştir. Üniversitenin kuruluşunun 50. yılı münasebetiyle, hem 50 yıllık dönemin hem de son on yılda Doğu Karadeniz Bölgesi nin sosyo-ekonomik yapısında ortaya çıkan gelişmelerin bir değerlendirmesini yapmak amacıyla, Ekim 2005 tarihinde Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma Sempozyumu 2005: Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu: Sorunlar, Analizler ve Politikalar adlı ikinci bir kalkınma sempozyumu düzenlenmiştir. Bu toplantılarla, bölge ekonomisinin nabzı tutulmakta, sosyo-ekonomik gelişmenin yönü ve sorunları belirlenmekte ve çözümlere önderlik edilmektedir. B.KOSGEB-KTÜ Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) Karadeniz Teknik Üniversitesi nde üniversite-sanayi ilişkilerinin kurumsal bir temele oturtulması için 1993 yılının gelmesi gerekmiştir. Bu yıl, KOSGEB ile Karadeniz Teknik Üniversitesi imzaladıkları bir protokol ile üniversite bünyesinde bir KOGEB-KTÜ Teknoloji Geliştirme Merkezi kurulmuştur. Daha önceki açıklamalardan da anlaşılabileceği gibi, bölgede yeterli bir sanayi alt yapısının bulunmaması, üniversite-sanayi ilişkilerinin gelişmesini engelleyen en önemli faktör idi lı yıllarda bölge sanayiinin kazandığı canlılık, üniversite-sanayi ilişkilerinin kurumsal bir temele oturtulmasını gerekli kılmıştır yılında kuruluş protokolü imzalanan merkez, inşaat çalışmalarının tamamlandığı 1996 yılının sonuna doğru, bölge sanayiine hizmet vermeye başlamıştır döneminde, bölgesel sanayi ve yazılım firmalarının 20 adet projesine, laboratuar ve danışmanlık hizmetleri yanında, $ ve tutarında araştırma-geliştirme malzeme teçhizat desteği sağlanmıştır. Desteklenen projeler şunlardır: Cam hamburger üretimi, tabanca tasarımı ve Fatih 13 adlı tabancanın yüzey kalitesinin geliştirilmesi, eski tip üretim tezgahlarının otomasyonu, elektrikli ısı depolayıcı ısıtma sistemi, bıçak ve el aletlerinde üretim ve yüzey kalitesinin iyileştirilmesi, yaş çay oksidasyon sisteminin tasarımı, uzaktan okunan ve kontrol edilen elektrik sayacının tasarımı, kendiliğinden ağaç dokulu PVC profil üretim yönteminin geliştirilmesi, kompozit malzemelerin geliştirilmesi, mikroişlemci tabanlı ölçme-koruma ve kontrol rölelerinin tasarımı, PVC profile kendinden contalı termoplastik fitil malzemesi geliştirilmesi ve termoplastik fitil malzemesi üretecek makinenin tasarımı, yüksek verimli çay kurutma fırınının geliştirilmesi, insan kaynakları yönetimi yazılımının geliştirilmesi, belediye ve il özel idarelerinde bütçe ve muhasebe otomasyonunun geliştirilmesi, kök hücre elde edilmesi, embriyonel veya kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücrelerden organ geliştirilmesi, arthrocell otolog kıkırdak doku geliştirilmesi, T hücre ve NK hücrelerin izolasyonu ve üretimi, tümör aşısının üretilmesi, bimetal termal devre kesicilerin geliştirilmesi, internet üzerinden sesli ve görüntülü haberleşmeyi sağlayan yazılımın geliştirilmesi ve enerji tasarrufu sağlayan sabit aydınlatma projektörü. Bu projelerden bazılarına sadece danışmanlık desteği, bazılarına laboratuar (işlik) desteği bazılarına da araştırma-geliştirme malzeme teçhizat desteği verilmektedir. Bu projelerde

8 danışman olarak görev alan Karadeniz teknik Üniversitesi ne mensup öğretim elemanı sayısı 20 dir. C.Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma Planı (DOKAP) Japonya Uluslararası Kalkınma Ajansı (JICA) ve Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) nin işbirliğinde 1999 yılında başlanan ve 2000 yılında tamamlanan Doğu Karadeniz Kalkınma Planı (DOKAP)ın hazırlanmasında, Karadeniz Teknik Üniversitesi yönlendirme komiteleri aracılığıyla aktif görevler almıştır. Planda, yıllarını kapsayan 20 yıllık dönemde toplam tutarı 50 milyar dolar olan 52 proje önerilmekte, bu projelerin yaklaşık 20 milyar dolarlık kısmının kamu sektörü, 30 milyar dolarlık kısmının da özel sektör tarafından gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Türkiye nin yeni bin yılın başında arka arkaya düştüğü ekonomik krizler ve kamu sektörünün ekonomideki ağırlığını azaltmaya yönelik istikrar politikaları nedeniyle, hem özel sektörün hem de kamu sektörünün planda kendine verilen görevleri gerçekleştirmesi mümkün görünmemektedir. Bununla birlikte DOKAP, Doğu Karadeniz Bölgesi nin ekonomik envanteri olarak, bölge ekonomisinin potansiyeli ve gelişme yönü hakkında sağlam fikirler vermektedir yılında, DOKAP projelerinin bir kısmının Avrupa Birliği fonlarınca destekleneceği dikkate alındığında, bu planın faydası tamamen göz ardı edilmemelidir. D.Sivil Toplum Örgütleri Đle Geliştirilen Kurumsal Đlişkiler Bu dönemde Karadeniz Teknik Üniversitesi, sanayi ve ticaret alanında uzmanlaşmış olan sivil toplum örgütleri ile kurumsal ilişkiler geliştirmiştir. Karadeniz Teknik Üniversitesi-Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Đşbirliği Komisyonu ile Karadeniz Teknik Üniversitesi-Trabzon Sanayici ve Đş Adamları Derneği Đşbirliği Komisyonu bu kurumsal ilişkilere örnek olarak verilebilir. Üniversite bu komisyonlar aracılığı ile bölgenin esnaf, tüccar ve sanayicilerine kolaylıkla ulaşabilmektedir. Özellikle hidrolik enerji üretimi alanında yeni firmaların kurulması, yatırım teşviklerinin bölge sanayicilerine tanıtılması ve Avrupa Birliği fonlarından bölge bazında yararlanmak amacıyla proje geliştirilmesi alanlarındaki atılımlar bu işbirliğinin somut sonuçları olarak görülebilir. Başta Trabzon Valiliği ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere, Trabzon ilinin bütün sivil toplum örgütlerinin katlımı ile Trabzon ili için bir yol haritasının ve Trabzon ilinin Eğitim, Sağlık ve Turizm Merkezi yapılması hedefinin belirlenmesinde üniversite üzerine düşen görevi yerine getirmektedir. E.Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKNOKENT) 2001 yılında çıkarılan 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yasasına dayanarak, Karadeniz Teknik Üniversitesi nin öncülüğünde; Trabzon Belediyesi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Ticaret Borsası, Doğu Karadeniz Đhracatçılar Birliği, KASĐYAD ve KARGĐD dernekleri ile ATĐ Teknoloji ve Özel Sağlık Hizmetleri AŞ ve Karadeniz Çelik Döküm Sanayii, Nakliyat ve Ticaret AŞ nin katılımı ile 1994 yılında Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici AŞ kurulmuştur. Karadeniz Teknik Üniversitesi nin tıp, yazılım ve mühendislik alanlarındaki araştırma-geliştirme potansiyelini bölgemiz sanayicilerinin müteşebbislik gücü ile birleştirmeyi amaç edinen Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi, üniversite-sanayi ilişkilerinin Doğu Karadeniz Bölgesi ndeki en somut kurumsal örgütlenmesidir. Bu nedenle Trabzon Teknokenti aşağıda daha ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. 3.Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi nin Mevcut Durumu, Đmkanları ve Sorunları

9 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu nun Özellikleri ve Getirdiği Đmkanlar 2001 yılında çıkan 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Türkiye nin bilim politikası ve üniversite-sanayi ilişkilerinde yeni ufuklar açmıştır. Kanunun getirdiği yenilikler arasında özellikle dört tanesi son derece önemlidir ve üzerinde ayrıntılı olarak durmaya değer. Bunlardan birincisi, kanunun amacıyla ilgilidir. Kanunun amacı, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayiinin uluslar arası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği arttırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu nun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır. Kanun ülkenin AR-GE yaratma potansiyelini; üniversiteler başta olmak üzere ülkenin araştırma kurum ve kuruluşları, ülke ekonomisinin üretim sektörleri, ülke ekonomisinin dış rekabet gücü ve teknoloji transferine imkan veren yabancı sermaye girişi ile birlikte bütüncül bir kapsamda ele almaktadır. Kanunun bu bütüncül yaklaşımı benimsemesinde, dünya ekonomisinin içinde bulunduğu küreselleşme süreci ile Türkiye nin son çeyrek yüzyılda benimsediği dışa açık büyüme stratejisinin rolü olduğu muhakkaktır. Đkinci olarak üzerinde durulması gereken husus ise üniversite öğretim elemanlarının AR-GE faaliyetlerinde görev alma şartlarının esnekleştirilmesidir. Kanunun çıktığı güne kadar, herhangi bir üniversite öğretim elemanının özel sektörle işbirliği içinde yürüteceği bir AR-GE çalışması, Döner Sermaye Yasası kapsamında düzenlenmekte ve özel sektörün öğretim elemanına yapacağı ödemenin aslan payı kamuya gitmektedir. Bu husus üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi bakımından bir darboğaz doğurmaktaydı. Halbuki yasanın 7. maddesi...kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler.yarı zamanlı görev alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder... emeklilik hakları saklı kalır...ayrıca öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulu nun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler. Kanunun getirdiği esnek çalışma şartları, AR-GE potansiyeline sahip öğretim elemanları için gerçekten teşvik edici niteliktedir. Kanun koyucu, üniversitelerin AR-GE potansiyeli ile üretici sektörlerin işbirliğini son derece ciddiye almakta ve teşvik etmektedir. Üçüncü olarak, yasanın 7. maddesinde yer alan,...bu bölgelerde 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı AR-GE personeli çalıştırılabilir. hükmüyle sadece ülke vatandaşlarının çalışma koşulları esnekleştirilmekle kalınmamış fakat aynı zamanda teknoloji geliştirme bölgelerinde yabancı bilgi birikimi ve tecrübeden yararlanma yolları da açılmıştır.

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 19 Haziran 2002 Sayı : 24790 RESMİ GAZETE Sayfa : 183 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ GİRİŞ: 1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ a. Dünya Ekonomisinde 2006 Yılı Öngörüleri 2004 yılında yüzde 2,5 büyüyen ve en önemli ticaret ortağımız olan AB ekonomisinin, 2005 yılında

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR?

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR? 1 AR-GE NEDİR? TÜRKİYE DE AR-GE Son üç yüz yıldır hüküm süren endüstri uygarlığı nın, yerini bilgi uygarlığı na bıraktığı günümüzde, şirketler ve ülkeler için Ar-Ge faaliyetleri daha da önem kazanmıştır.

Detaylı

FIRAT TEKNOKENT'TE YER ALMAK İSTER MİSİNİZ?

FIRAT TEKNOKENT'TE YER ALMAK İSTER MİSİNİZ? FIRAT TEKNOKENT'TE YER ALMAK İSTER MİSİNİZ? Başvuru ve Bilgi Klavuzu Fırat Üniversitesi Kampüsü 23119 Elazığ / TÜRKİYE Tel : +90 424 248 34 23 F a x : + 9 0 4 2 4 2 4 8 3 3 3 0 G s m : 0 5 3 0 3 2 0 5

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ Hazırlayan Murat KURTULAN Đşletme

Detaylı

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI 1 TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) İÇSELLEŞTİRDİĞİ GİRİŞİMCİLİKLE SEKTÖREL ÇERÇEVESİNİ GENİŞLETEREK YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATMIŞ VE

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI

KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 211 KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI Bu Araştırma Projesi 211 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında Doğu Karadeniz

Detaylı

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ TÜRKİYE MAKİNA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2014 ŞUBAT 2011 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 2. MEVCUT DURUM... 8 2.1. DÜNYA MAKİNA SANAYİ... 8 2.1.1. Makina Sanayi Dünya

Detaylı

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

HERKES İÇİN FİZİBİLİTE. M. Serdar KABUKÇUOĞLU

HERKES İÇİN FİZİBİLİTE. M. Serdar KABUKÇUOĞLU HERKES İÇİN FİZİBİLİTE M. Serdar KABUKÇUOĞLU Ankara-2005 i ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER G İ R İ Ş İ M C İ L İ Ğ İ N F İ N A N S M A N I G Ö R Ü Ş B E L G E S İ İÇİNDEKİLER Giriş s.1 Yeniliğin ve Ar-Ge nin Finansmanı Girişimci Sermayesi s.3 Risk Sermayesi Fonunu Kimler Oluşturur? Risk Sermayesi

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ HAZIRLAYAN EBİLTEM Ege Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji İZKA İzmir Kalkınma Ajansı Uygulama ve Araştırma

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME TEŞVİKLERİ

TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME TEŞVİKLERİ TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME TEŞVİKLERİ Doç. Dr. Şaban UZAY * ÖZET Modern ekonomilerde birçok teknolojik yenilik firmaların Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirilmektedir. Ancak, Ar-Ge faaliyetleri

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

TR22 GÜNEY MARMARA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ARAŞTIRMASI

TR22 GÜNEY MARMARA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ARAŞTIRMASI TR22 GÜNEY MARMARA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ARAŞTIRMASI 2012 Balıkesir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Çanakkale Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü İÇİNDEKİLER TABLOLAR Tablolar 3 Şekiller

Detaylı

KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI

KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI (2015-2019) Ankara - 2014 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...10 1. KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ...12 2. KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Detaylı

AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONYA TİCARET ODASI AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Etüd-Araştırma Servisi Veyis ERSÖZ Şubat-2010 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iii GİRİŞ..1 BİRİNCİ BÖLÜM AB DE KOBİ

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Gül KAYALIDERE Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Manisa

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ HAVAALANI TERMİNAL BİNALARINDA YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ M. Cemil ACAR Havaalanları Daire Başkanı (Yüksek Mimar) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları Havaalanları Daire Başkanlığı Sivil Havacılık Genel

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017

ADANA TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 ADANA TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 0 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...3 YÖNETİCİ ÖZETİ...5 BÖLÜM 1...9 GİRİŞ...9 BÖLÜM 2... 11 GENEL BİLGİLER... 11 2.1. Adana Hakkında... 11 2.2. Adana Ticaret Odası Hakkında...

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Uygulamalarının Değerlendirilmesi ile Uygulamada Ortaya Çıkan

Detaylı

KOBİ ler ve Girişimcilik

KOBİ ler ve Girişimcilik KASIM 2012 YIL: 24 SAYI: 287 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi KOSGEB Başkanı Mustafa KAPLAN ile Röportaj Türkiye de İnovatif Girişimcilik Dördüncü Avrupa KOBİ Haftası Önce

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı