Ç ö z ü m DEVR MC L K D RENMEKT R! Direnme Savafl 21. Ay nda. emperyalizme karfl ba ms zl k faflizme karfl demokrasi kapitalizme karfl sosyalizm

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç ö z ü m DEVR MC L K D RENMEKT R! Direnme Savafl 21. Ay nda. emperyalizme karfl ba ms zl k faflizme karfl demokrasi kapitalizme karfl sosyalizm"

Transkript

1 F Tipleri Avrupa n nd r. Avrupac l kta solculuk yoktur! Haftal k Dergi Say : Haziran 2002 F YAT (KDV Dahil) DEVR MC L K Emperyalizme, Oligarfliye, Faflizme Karfl D RENMEKT R! Ç ö z ü m Direnme Savafl 21. Ay nda emperyalizme karfl ba ms zl k faflizme karfl demokrasi kapitalizme karfl sosyalizm Hücre Duvarlar n y kmak için Direnifle güç, Direniflçilere omuz ver!

2 Sömürü, fliddet, savafl... Keflke olmasa; ama VAR! Bir zamanlar popüler bir flark vard : nsanlar hep elele tutuflsa, birlik olsa, hayat bayram olsa... diye devam edip giderdi. yi bir dilek gibi görünse de, bofl, bombofl bir flark yd. Ayn bugün kimi ayd n kesimlerin fliddete, savafla hay r deyifllerindeki boflluk gibi... Bofl, çünkü soyut. Bofl, çünkü, temelsiz. Bofl, çünkü karfl ç kt olguyu tahlil etmiyor, tahlil etmedi i için onun ortadan kald r lmas n n yolunu görmüyor. Görmedi i için, gerçekten fliddete, savafla son verecek bir mücadelenin içinde olmuyor. Sadece, flark - c gibi, hayat bayram olsa deyip duruyor. Bu hay rc lar n bir modeli de vard : Avrupa. Ama mirim, bu banall klara Paris te hiç rastlayamazs n z! diyen Osmanl ayd n n n devamc s olarak, ülkemizdeki fliddet e iliflkin de, hep Bat y örnek verdiler: Bak n Avrupa da bu fliddet, bu vahflet, bu anti-demokratik uygulamalar var m yd? *** Demokrasinin beflikleri, rüyalar, özgürlükler ülkeleri, muass r medeniyetin kaleleri, birer birer çöküyor. Bak n Avrupa da oluyor mu böyle fleyler? sözünü art k çok fazla edemiyor bat budalalar. De iflti iddialar art k ya duyulmuyor, ya da sesleri eskisi gibi kuvvetli de il. Göz göre göre büyüyor dünyadaki adaletsizlik. Göz göre göre bask ve zulüm art yor. Y llard r tüm dünya ülkeleri hakk nda insan haklar raporlar haz rlayanlar, insan haklar n görülmemifl boyutlarda ve görülmemifl pervas zl kta çi nemekte birbirleriyle yar fl yorlar. Biri füze kalkan yap yor, biri tek tek ülkelere, örgütlere, küçük gruplara karfl kullanmak üzere nükleer silahlar gelifltiriyor. Yabanc lar, göçmenler, müslümanlar... bir biri pefli s ra düflman ilan ediliyor. Birbiri pefli s ra, keyfi gözalt, tutuklama, s n rd - fl yasalar ç kar l yor... Yabanc ya sald ran tekeller, yerli yi rahat m b - rak yor? Ne gezer? Fiflleme, hayat n her an nda denetleme metodlar gelifltiriliyor onlar için de. Bat n n o çok meflhur kifli haklar dokunulmazl klar kirli ve kanl ellerin dokunmalar ndan dolay, çoktan kir pas içinde kald. Kalan haklara da dokunulmas çok uzak de il. Avrupa n n, ABD nin iflçilerinin sendikal, sosyal haklar gasbediliyor. Irkç faflist partiler, daha fazla hücre yapma programlar yla iktidara geliyorlar. Bak n onlar da bizim gibi yap yor diye etekleri zil çal yor bizdeki iflkencecilerin. Asl nda bu tablonun sadece görünümünde yenilik var. Bizdeki iflkencenin as l sahibi-efendisi zaten onlard ; Bat yd, Amerika ve Avrupa yd. Yüzy llard r sömürgelerinde uygulad klar - n, uygulatt rd klar n flimdi kendi topraklar na da tafl yorlar. Ve bizde burjuva düzen partilerinden düzen ayd n na kadar hala tart fl - yorlar: Kimi, nereyi örnek alaca z? Yönümüzü nereye dönece iz? Avrupa ya m, Amerika ya m, ran a m? Hiç bir yana dönmeye gerek yok. Gidecek yer yok. S nacak liman yok. Gitmek veya s nmak, mandac l kabul etmek, hiç bir zaman çözüm olmam flt. fiimdi hiç de il. Ülkemizi ba- ms zlaflt rman n, halk m z özgürlefltirmenin, yani sözün özü, devrimin d - fl nda çare yok. Hayat bayram olacaksa, ancak bunlarla olacak. Lenin in dedi i gibi, Bar fla çabuk kavuflup kavuflmamak, devrimin geliflmesine ba l d r. Ne kadar duygusal fleyler söylense, haydi savafl bitirelim diye ne kadar çok yinelense, bu, devrim geliflmedikçe yap lamaz. (Sosyalizm ve Savafl, s. 153) AB tart flmalar ve SOL Sol; halk n iktidar n isteyendir! Sol, hem ba ms zl ktan, hem özgürlükten yanad r... v FARC, FHKC, El Aksa da AB nin Terör listesi nde AB ya da ABD nin listeleri yok; Emperyalist sistemin tek bir listesi var. v Bayrampafla Davas nda tutsaklar F rat ve Aflur un Feda eylemlerini anlaltt Foto raflarla Tarihimiz INTERNET adresi: adresi: Ekmek ve Adalet Dergisi Sahibi ve Yaz iflleri Müdürü: Ali Ercan Göko lu Adresi: nebey Mahallesi nk lap Caddesi Oto Han 55/54 Aksaray Fatih stanbul rtibat Telefonu: Faks: Ofset Haz rl k: Y lmaz Yay nc l k Bask : ASPAfi Pazarlama Fiyat : Avrupa: 3 Euro Almanya:3 Euro Fransa:3 Euro sviçre:3 Euro Hollanda:3 Euro Tarih: 1990 Ocak Yer: stanbul Söz, Karar Örgütlenme Hakk m z Engellenemez! DKÖ ler Kapat lamaz! Kampanyas ndan bir gösteri ngiltere: 2 Belçika: 3 Euro Avusturya: 3 Euro Yürüyorlar, Söz, karar, örgütlenme hakk için... Ve ellerinde sopalar... Çünkü birazdan zulüm ç kacak karfl lar na... Sald racak, kurflunlayacak onlar... En demokratik haklar için yürüyorlar, ellerinde sopalar, yüzleri sar l... Çünkü bu ülkede, en demokratik hakk savunmak bile, militan mücadeleler gerektiriyor... En do al, meflru hakk n z elde edebilmek için, sopayla, taflla, bedeninizle direnmeniz gerekiyor... Bürolar m z Akcadag Verlag- Odenwaldstr Köln Tel: Faks: adresi: Adana- nönü Cad. 7. Sokak K z lay fl Han arkas Özkan Apt. No:10/2 Tel-faks: Ankara- GMKBulvar Onur flhan Kat: 6 Daire: 154 K z lay Tel-faks: Antakya- Armutlu Mahallesi Elmas Sok. fiaban Kanatl Apt. Kat: 4 D: 6 Tel-faks: Bursa- Baflak Cad. Gür fl Han Daire: 25/4 Heykel Tel-faks: Gaziantep- Karatarla Mahallesi Gaziler Caddesi Yeniçeri Sokak No:27 Daire:10 fiahinbey Hopa:- Kuledibi Mah. nönü Cad. Karaman Apt. K:1 No: 1 HOPA/ARTV N Tel: Ekmek ve zmir- 3. Beyler Cad Sokak Yaparsoy fl Han No: 31/501 Konak Tel-faks: Kocaeli- Demiryolu Cad. 1. Geçit Karfl s Ekfli fl Han Kat: 6 No: 40 Tel-faks: Malatya- Dabakhane Mah. Eskihalep Cad. Kardefller flhan Kat: 3 No: 15 Tel-faks: Mersin- Kiremithane Mah sk. Müzeyyen Boro flhan No: 9 kat: 1 Dair e 13 Tel-faks: Samsun- Talimhane Cad. Bozluolcay fl Han Kat: 3/42 Tel-faks: Trabzon- Kemer Kaya Mah.Kundurac lar Cad. Dedeo lu Sokak Pustular fl Han Kat: 1 No: 33 Tel-faks: Zonguldak- Gazipafla Cad. Ofluo lu flhan Kat: 5 Daire: 9 Tel: Adalet

3 çindekiler 3... Emperyalist Dünya Düzenine Karfl Ba ms zl k, Demokrasi, Sosyalizm Haziran da, hücrelerimizde ZEHRA y anaca z Sol halk n iktidar n isteyendir NEREDEYD N Z? fi MD NEREDES N Z? GÖBELS E YALANDA SINIR OLUR MU? ÇIRPINMAYIN; KATLETT N Z NERES TÜRK POL S! AMER KA NIN, AVRUPA NIN POL S fiç, MEMUR SEND KALARI VE TMMOB DAN AÇIKLAMA FIRAT ve AfiUR (Feda1) Kap daki kriz ve beklenen felaket dam veya ömür boyu iflkence M LYAR AÇ 300 M LYON OBEZ BEBEKLER M Z N KAT LLER YÖNET YOR BA IMSIZLIK... DEMOKRAS... VE SOSYAL ZM! AMER KA KAT L KAT L! ZULMÜN DUVARLARI VE ÇÖZÜMLER B TERSE Tabelalar n Yazd ARACISIZ YÖNET M (Haberler)... Çizgilerle Tip li Demokratik Türkiye Tarifi Sola Büyük Politika Dersleri Solun beyni: Avrupa Birli i ve Solda Birlik Durmufl un, Tantan n, Türk ün görevini üstlenmek size mi kald? Emekçilerden Haziran ve Standart Cümleler Dünyadan: Emperyalist Sistemin Listeleri ÇAR lar Geri Döndü Bu Medya Do ru Haber Yapar M? Kahramanlar Ölmez Emperyalist Dünya Düzenine Karfl Ba ms zl k, Demokrasi, Sosyalizm Günümüzde, emperyalizm, ekonomik, askeri, siyasi ve ideolojik olarak, ülkeleri ve halklar büyük bir kuflatma alt na alm fl durumda. devasa askeri güçlerle, Irak a, Yugoslavya ya, Afganistan a sald ran emperyalizm, karfl konulamaz l k düflüncesini tüm dünyaya kabul ettirmeye çal fl yor. Bu dayatmaya teslim olanlar, ABD müdahalecili inin teorisini yapmaya, ABD nin kanatlar alt nda kendilerine bir yer bulmaya, veya buna alternatif olarak, Avrupa Birli i ne kapa atmaya çal fl yorlar. Hiç kimse, hiç bir ülke, halk veya örgüt, ABD düzenine uyum sa lamakla, AB çat s na girmekle, ne sömürüden kurtulacakt r, ne zulümden, ne açl ktan ve iflsizlikten. Çünkü zaten; emperyalizmin, bizim sistemimiz d fl nda yaflayamazs n z, yaflarsan z, katlederiz, yak p y kar z dayatmas n n amac zaten, tüm halklar kendine boyun e dirip, daha fazla sömürmektir. Emperyalizmin dayatmas na, askeri tehditlerine boyun e mek, emperyalist paktlar n bir parças olmak, halklar için hiç bir biçimde bir kurtulufl de il, boyunduruk alt na girmektir. Emperyalizmin tüm ülkelere ve halklara boyun e dirdi i bir dünya, buzul ça gibi, sürekli günefl tutulmas gibi, halklar için insanca yaflam imkan n n kalmad bir dünya olurdu. Bugünkü dünya tablosu, güce boyun e meyi de il, tam tersine ba ms zl k bayra n daha büyük bir cüret ve kararl l kla dalgaland rmay gerektirir. Ve bu tablo, emperyalist sistemin ve açl n, sömürünün kayna olan kapitalizmin alternatifini aramay gerektirir. Emperyalist askeri-ekonomik-siyasal paktlara karfl ba ms zl savunmayanlar n, burjuvazinin demokrasisine karfl halk için demokrasiyi savunmayanlar n ve kapitalizme karfl bir alternatifi olmayanlar n, halklara vadedebilece i bir fley yoktur. Bunlar savunmayanlar n, halk n açl k, iflsizlik, sa l k, e itim, haklar ve özgürlükler sorunlar na getirebilece i hiç bir çözüm yoktur. Bunlar savunmayanlar n sunabilece i tek seçenek, IMF li, NATO lu, ABD li, AB li bir düzendir, ki bu da varolan n sürmesi demektir. Alternatif olma iddias ndaki her siyasi hareketin onlarca, bazen yüzlerce sayfal k bir program vard r. Ama bu program n onlarca, yüzlerce sayfal k ayr nt lar ndan daha önemli ve belirleyici olan, program n temel direklerinin neler oldu udur. E er bir parti, sol, muhalif, devrimci oldu u iddias nda olmas na ra men, IMF yle iflbirli ini sürdürece iz diyorsa, AB ye girece iz diyorsa, ondan ötesinin önemi yoktur. Bunlar ayr nt larda ne söylüyor olurlarsa olsunlar, düzen partisidirler. Mevcut ba ml l, sömürüyü ve bask y biçimsel farkl l klar d fl nda sürdürmek durumundad rlar. Emperyalizm kendince bir sol tan m getirmek istiyor. Bu sol, emperyalizmin küreselleflme politikalar n, emperyalizmin dünyan n dört bir yan na müdahalelerini savunacak, kapitalizme kökten karfl ç kmayacak, halk n iktidar n asla istemeyecek, sadece sistemin fluras nda buras nda küçük rötufllar yap lmas n ta- Ekmek ve Adalet / 24 Haziran 2002 / Say 14 3

4 lep etmekle yetinecek, taleplerini de kitlelerin mücadelesi nin yerine temsilcileri arac l yla dile getirecek, devletin, emperyalizmin arac kurumlar n n fonlar yla finanse edilip buna karfl l k devletin ve emperyalizmin icazeti d fl na ç kmayacak bir soldur. Yani, baflka bir flekilde söylersek, sol olmayan sol dur. Sol olmayan sol, ba ms zl k, halk için demokrasi talep etmeyecek, bu do rultuda mücadele etmeyecektir. Sosyalizmi akl ndan bile geçirmeyecektir zaten. Biz ba ms zl, demokrasiyi ve sosyalizmi savunuyoruz. Dünyan n global bir köy haline geldi- i, bu köyün muhtarlar n n da ABD ve AB oldu u, herkesin onlara biat etmesi gerekti i düflüncesini reddediyoruz; Tam ba ms zl k diyoruz. AB ye girelim, ama onurumuzla, flerefimizle. ba ms zl - m z koruyarak girelim diyenler, tek kelimeyle sahtekard r. IMF nin, ABD nin, NATO nun kulu kölesiyken AB d fl nda olmay ba ms zl km fl gibi gösterenler de sahtekard r. Kim ba ms zl ktan yana, kim demokrasiden yana, kimin ba ms zl ktan, demokrasiden anlad ne? Bugün bütün bunlar bir karmafla içinde bo ulmaya çal fl l yor. Bu karmaflaya soldan da kat lanlar var. Devrimcilerin anti-emperyalizmini MHP nin AB karfl tl yla ayn laflt racak kadar bir cehalet veya sol düflmanl sergileniyor. Faflistler eskiden de anti-kapitalist söylemler kullan rlard. Hatta faflist hareketin ilk döneminde bu vurgular n daha da güçlü oldu u söylenebilir. Ama hiç kimse o zaman böyle bir özdeflleflme den sözetmiyordu. fiimdi ise AB cili i meflrulaflt rmak, kendi tavr n n sol olmad n örtmek için, devrimcilerin, solcular n anti-emperyalistli i MHP yle özdeflleflmekle karalan yor. Sadece ba ms zl k talebi de, soyut bir demokrasi iste i de, ülkemizin, halk m z n sorunlar n çözmez. Ba ms zl k için savaflmadan demokrasiyi kurmak mümkün de ildir. Ülkemizde demokrasinin yolu, ba ms zl kazanmaktan geçer. Ba ms zl n kazanan, demokrasiyi gerçeklefltiren bir halk n ise, yürümeye devam edip, sosyalizme do ru yönelmesi gerekir. Ba ms zl a ra men, kapitalizmin sürdürüldü ü koflullarda, o ba ms zl k uzun süre korunamaz. Ülkemizin 1920 lerde kurtulufl savafl yla emperyalistleri kovmas n n ard ndan, kap dan kovulan emperyalistlerin bacadan tekrar girebilmesinin nedeni de budur. Ba ms zl k, demokrasi ve sosyalizm, kurtuluflun birbirini izleyen, birbirini tamamlayan üç parças d r. Bu ülkenin meydanlar nda Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi, Yaflas n Tam Ba ms z Türkiye diye hayk rd m z için katledildik. Amerikan emperyalizmine karfl dö üfltü ümüz için katledildik. Demokrasi dedi imiz için copland k, iflkenceler gördük. Kapitalizmin bir alternatifi var; sosyalizm dedi imiz için infaz edildik, F tipi hapishanelere at ld k. Ba ms zl ve demokrasiyi kazanmak, Avrupa flakflakç l yaparak, TÜS AD a övgüler düzerek, Genelkurmay kuyrukçulu u yaparak, mümkün de ildir. Bu ülkede onlarca y ld r süren katliamlar n, zulmün, soygunun, sömürünün bir numaral sorumlular ve uygulay c - lar n n kah özgürlük, kah demokrasi, kah ba ms zl k savunucusu kesilmeleri, kimseyi aldatmamal. Sol s fatlar kullan p, demokrasiyi AB den bekleyenlerin özgürlük, sosyalizm savunuculu u da kimseyi aldatmamal. Emperyalizmin ve oligarflilerin böylesine sald rganlaflt bir dünyada, ba ms zl, demokrasiyi kazanmak, bedelsiz ve devrimsiz mümkün de- ildir. Devrimci hareketin program n n farkl l, emperyalizme ba ml l, faflist düzeni hiç bir biçimde meflrulaflt rmadan tam ba ms zl ve halk n demokrasisini savunmas nda; prati inin farkl l ise, ba ms zl k ve demokrasi ve sosyalizm için bedel ödemeyi göze almas, devrim hedefinden hiç bir koflulda vazgeçmemesidir. Emperyalizme karfl ba ms zl k, faflizme karfl demokrasi, kapitalizme karfl sosyalizm bayra n dalgaland rd m z 32 y ll k süre boyunca, iflte bunun için mücadele ettik, bunun için bedeller ödedik. Bugünün dünyas nda, ülkemizde, kurtulufl demek, bu üçü demektir; ba ms zl k, demokrasi ve sosyalizm! Bunlar u runda her türlü bedeli ödemeye de er. Onurumuzla ve insanca yaflamak için de, baflkaca bir yol yoktur. Bugünkü dünya tablosu, güce boyun e meyi de il, tam tersine ba ms zl k bayra n daha büyük bir cüret ve kararl l kla dalgaland rmay gerektirir. Ve bu tablo, emperyalist sistemin ve açl n, sömürünün kayna olan kapitalizmin alternatifini aramay gerektirir. 4 Ekmek ve Adalet / 24 Haziran 2002 / Say 14

5 Haziran da, hücrelerimizde ZEHRA y anaca z... direnme savafl sürüyor 613. gün Armutlu ya katliam sald r s nda hücrelerimizden tutuflturdu umuz bedenlerimizle selamlad k d flar daki direnifli. 29 Haziran da sloganlar m z, öfkemiz, direnme kararl l m zla selamlayaca z, d flar - da ölümsüzleflenleri. O gün, kardefli Canan elleriyle ölümsüzlü e u urlay p, dimdik bir bafl, çelik gibi bir irade ve kocaman bir yürekle sahiplenmenin, inanc n, vefan n en büyük örneklerinden birini veren Zehra y anaca z. O nun nezdinde, Türkiye tarihinde bir ilki gerçeklefltiren, direniflin sessizlik içinde bo ulmas n n önüne bedenleriyle afl lamaz bir barikat kuranlar selamlayaca z. Tek tek isimlerini anaca z Armutlu, Mersin, zmir, Ankara da 27 kez zulmün beyninde potlayan bombalar n. Kimisi tutsak de ildi, içeridekini anlad k, ama size ne oluyor diyenlere gülüp sahiplenmeyi ö reterek, direniflin anlam n kavramayanlar n, gençleri anlad k ama, çoluk çocuk sahibi size ne oluyor sözlerine; bu direnifl halk n direniflidir cevab n vererek ölümsüzlü e d flar da kavufltular; Gülsüman Dönmez gibi, Canan Kulaks z, fienay Hano lu, Erdo an Güler, Zehra Kulaks z, Hülya fiimflek, Abdulbari Yusufo lu, Özlem Durakcan, Tuncay Y ld r m ve direniflteyken katledilen Arzu Güler gibi... Kimisi, içeride zulmün karfl s na bedeniyle dikildi, tahliye edildi, içerisi, d flar s yok, zulüm bir, direnifl bir deyip ölüme yürüyüflüne ara vermedi. U ur Türkmen in açt yoldan yürüyüp, zulmün tahliye oyunlar n canlar yla yerlebir ettiler; Gökhan Özocak, Sevgi Erdo an, Osman Osmana ao lu, Gülay Kavak, Ümüfl fiahingöz, Zeynep Ar kan, Ali R za Demir ve Ayfle Bafltimur gibi... Bir baflkas kendini feda etti hesap sormak için; Gültekin Koç, U ur Bülbül ve yurtd fl nda bedenini tutuflturup, emperyalistlere, zulmün destekçisi sizsiniz diyen Kaz m Gülba gibi... Armutlu, Avc lar, Hollanda da katledildiler direnifle deste i yoketmek için; Cafer Dereli, smail Karaman, Sultan Y ld z, Bar fl Kafl, Bülent Durgaç gibi... Biz sustuk, onlar konufltu. Onlar n suskunlu unda hücrelerimizden bir dolu gibi ya d k zulmün üstüne. Güç verdik, can verdik, kan olduk büyük direnifle içerisiyle, d flar s yla. Ve yemin ettik içerisi, d flar s yla; Bu zulme karfl, Kad n, erkek, ana baba efl kardefl Genç yafll çocuk Çocuklar m z n çocuklar, Kaç y l sürerse sürsün, Neye malolursa olsun Savaflaca z! Her düflen fl m z, Her kalan, Kavgay sürdüren bayraktar m z... Ba ms zl k ve özgürlük için ya son neferimize kadar ölecek Ya kazanaca z... * 11. say m zda, yaflam savunmak duvarlar y kmakt r bafll kl yaz m z n içinde flehitlerimizin say s yanl fll kla 92 olarak yaz lm flt r, do rusu 91 dir. Ekmek ve Adalet / 24 Haziran 2002 / Say 14 5

6 Halk n iktidar n isteyendir! IMF ye, NATO ya karfl oland r! SolHem ba ms zl ktan, hem özgürlükten yanad r! AB ciler, AB karfl tlar, bugünlerde en fazla kullan lan s fatlar. Ama kim neyi savunuyor, kim neye, niçin karfl ç k yor, bunlar bulan k. Bilinçli olarak da buland r l yor. Oligarfli buland - r yor. Sahte milliyetçili ini gizlemeye çal flan faflist hareket buland r yor. AB savunuculu undaki uzlaflmac l gizlemeye çal flan solcular buland r yor. Demokrasi için, özgürlükler için AB yi savunuyorum diyor, ama ülkemizde sürmekte olan haklar ve özgürlükler mücadelesinin, demokrasi mücadelesinin neresinde, onu es geçiyor, tart flm yor. Ulusal ç karlar m z için AB ye karfl ç kmal y z diyor, ama ba ms zl k mücadelesinde yeri nerededir, IMF karfl s nda tavr nedir, onu gizliyor, tart flm yor. Bir çok yazar, ayd n, AB ve sol bafll alt nda, yaz p çiziyor. Ama genellikle bu iki kesimden biri içinde yerald klar için, ülkemiz gerçekleri onlar n tart flmalar nda yok. Net olan, tutarl olan, sözüyle prati i bir olan, yaln zca devrimcilerdir. Kim kimle yanyana? Kimileri, üstelik kendine sol diyenler, AB ye karfl ç kan devrimcileri, MHP yle yanyana koyuyor; sa ise özgürlükleri savunanlar AB savunuculu uyla özdefllefltiriyor. Türk solu ve demokrasi güçleri, tarihin en bunal ml dönemini yafl yor. Solun bir kesimi demokrasi d fl güçlerle ittifak kendisine hedef edindi. AB karfl tl temelinde örgütlenen MHP merkezli kuvvetlere en büyük destek bu kesimlerden geliyor. Solun di er güçleri ise ne yapaca n bilemez durumdalar. (12 Haziran 2002, Oral Çal fllar) Hangi cümlede, hangi soldan sözedildi ini bulmak, bulmaca çözmek gibi. Demokrasi d fl güçlerle ittifak yapan sol kim? Kastedilen Ayd nl kç lar m? Onlar n sol oldu unu söyleyen art k herhalde Oral Çal fllar gibilerden baflkas kalmad. Kim baflka? Baflka yok. Oral Çal fllar ve onun gibi düflünenler, bu basit manevrayla, karfl görüfl olarak sadece Ayd nl kç sol u gösterip kendi AB savunuculuklar n meflrulaflt rma gayretindeler. Demokrasi d fl güçlerle ittifak yapmay elefltiri konusu yapan Oral Çal fllar, ayn yaz n n devam nda flunu da söylüyor: flte böyle bir ortamda sosyal demokratlar n, sosyalistlerin ve HADEP'in bir ittifak oluflturmas büyük önem kazan yor. Sosyal-demokratlar dedi i Murat Karayalç n ve partisi. Peki Murat Karayalç n demokrasi d - fl güçlerden biri de il mi? Daha on y l önce iktidar koltu unda oturdu u, otururken neler yapt nas l da unutuluveriyor hemen! Unutuyor çünkü, AB savunuculu unda Murat Karayalç n la ayn saftalar. Ben bir solcu, demokrat olarak Murat Karayalç n la ayn safta nas l bulunuyorum diye sorgulayaca na, kendi saf na gelmeyen solu, devrimcileri, MHP yle yanyana olmakla karal yor. 6 Ekmek ve Adalet / 24 Haziran 2002 / Say 14

7 Tekrar bakal m: Kim kimle yanyana? MHP lilerle solcular n yanyana gelmesinden de- il, tersine AB yi en hararetli biçimde savunan ANAP la, reformist solla, AB ci ayd n kesimiyle, AB ye en hararetli biçimde karfl ç kan MHP nin, Genelkurmay n YANYANA oldu undan sözetmek gerekiyor. Çünkü iki taraf da, mevcut düzeni esas kabul etmekte hemfikir. kisi de flu veya bu biçimde mevcut emperyalist sistemin bir eklentisi, parças olmak zorunlulu unda hemfikir. Ülkemizdeki oligarflik düzene esas itibar yla söz söylemiyorlar; TÜS AD iktidar n sorgulam yorlar; tersine onu da AB yolunda bir demokrasi ittifak olarak görüyorlar. IMF ye karfl ç km yor ikisi de. kisi de Tam Ba ms zl k diyemiyor. Emperyalizmin dünya çap nda oluflturdu u düzeni elefltirseler bile, kabul etmek gerek diyorlar. Bu noktalarda aralar nda kesin bir AYNILIK var. Mevcut sömürü düzeni içinde, mevcut oligarflik yap içinde MGK n n rolü biraz ileride mi olsun, biraz geride mi? Tart flma bu. Asal m m, hücrede asmaktan beter mi edelim. F tiplerinde oda-hücrelerde tutal mda birlikteler, belki ortak alanlarda kaç saat tutulaca nda ayr l yorlar. Ayr l klar(!) bu çerçevede kal yor. Dünya halklar n n anti-emperyalist mücadele tarihi, devrimcilerle yaz lm flt r Sol la, devrimcilerle, MHP yi ayn kefeye koymak, yanyana göstermek, e er bir cehalet de ilse, aleni bir çarp tma ve sol aç s ndan karalamad r. kiyüzy ll k dünya tarihinde, anti-emperyalist mücadele, solla, devrimcilerle bütünleflmifltir. MHP gibilerinin anti-emperyalizmi nerede görülmüfl de, solcu ayd n n kafas kar fl yor, gözü flafl hale geliyor, ikisini yanyana görmeye-göstermeye bafll yor? Solcu, ilerici, e er gerçekten hak ve özgürlüklerden yanaysa, gerçekten demokrasiden yanaysa, flafl görüntülerle u raflmak yerine, enerjisini, bilgisini, elindeki imkanlar, AB yi savunan DSP, ANAP, TÜS - AD gibileriyle, MHP, Genelkurmay aras nda hiç bir fark n olmad n anlatmak için kullan r. Öyle yapm yor. Çünkü o, kendisinin emperyalizm savunuculu unu meflrulaflt rma derdinde. Ülkenin, halk n ç karlar n n de il, kendi statükosunun derdinde. Bunun için, halka karfl hiç sorumluluk duymadan, bu ülkede akan her damla kandan, çal nan her damla al nterinden birinci dereceden sorumlu olan TÜS AD lar hak ve özgürlüklerden yana gibi gösteriyor. Solcu AB ci kaçak dö üflüyor: Tart flma ABD mi yoksa AB mi olsun tart flmas de ildir: Soruyor AB ci: "AB'ye kat l rsak emperyalist-kapitalist sistemin yeni bir oda n n kuca na otururuz" yarg s n ele alacak ve... soracakt m: - Peki, flimdi nerede ve neyin kuca nda oturmaktay z?.. (Cumhuriyet, Ayd n Engin) Mant kl görünen ama yersiz ve yanl fl bir soru: lla birilerinin kuca na oturmak zorunlulu u mu var? Bu sorunun mant, emperyalizmden, küreselleflmeden, global dünya düzeninden ba ms z olunamayaca üzerine kuruyor politikas n. Emperyalizme ra men yeryüzünde varolunamayaca n düflünüyor. Emperyalizme ra men varolan ülke örneklerine ra men. Biliyoruz, Küba, Vietnam dedi imizde, tabii ki bu ayd n tak m, burun bükecek, müstehzi bir ifadeyle... Ama... diye bafllayacakt r... Amas, mamas yok halbuki; emperyalist sistemin d fl nda bir yaflam, bir düzen, bir devlet, bir AB karfl t sol olmayan sol AB ve sol konusunu tart flanlardan biri de Cumhuriyet in k demlisi lhan Selçuk. Diyor ki; Solculuk, özgürlük ve eflitlikten yana olmak, ezileni ve sömürüleni savunmakt r. Yaflad m z dünyada küreselleflme yaflan rken sola yerden gö e dek gerek var... (14 Haziran 2002) Tamamen do ru. Anlafl lan o ki, milyarlar aç b rakan bu korkunç adaletsizlik, geçmiflle k yaslanmayacak pervas zl ktaki sömürgecilik, lhan Selçuk un sol damar n kabartm fl. Ama geç; damar neredeyse kurumufl. Çünkü, Solculuk, özgürlük ve eflitlikten yana olmak, ezileni ve sömürüleni savunmakt r. diye yazan llan Selçuk, F tiplerinde, Avrupac l savunmufltur. Ezilenin, direnenin yan nda olamam flt r. Halen de olam yor; ba ms zl k için, NATO nun paral askeri haline gelen, IMF nin bekçili ini üstlenen orduya bel ba l yor. Ekmek ve Adalet / 24 Haziran 2002 / Say 14 7

8 sistem mümkündür. Yüzy l m zda bunun örnekleri görülmüfltür, halen de vard r. Yar n da olacakt r. Solcu AB ci çarp t yor: Tart flma, bizi kim sömürsün tart flmas de il: Deniyor ki; AB'ye karfl sol içeri inden ar nd r lm fl, yani Türkiye'deki kapitalist sisteme itiraz etmeyen, sadece milliyetçi bir söyleme indirgenmifl antiemperyalizm asl nda bizi yabanc kapitalistler de il, milli kapitalistlerimiz sömürsünler demekten öte pek bir anlam tafl maz... (Cumhuriyet, Ayd n Engin) Sorun bu ikileme getirilip oturtuldu unda, karfl tez de haz rd r: O zaman milli kapitalistler de il, yabanc kapitalistler mi sömürsün? AB cilerin bir k sm - n n bu soruya tereddütsüz evet cevab verece i düflünülebilir. Çünkü yabanc kapitalist sömürü ve zulmü, daha yumuflak bir çerçevede yap yordur. Ama sorunun yanl fl, AB cili ini, bu ikilemle hakl göstermeye çal flmakt r. Tam Ba ms z Türkiye slogan n yükseltemedi inizde, kapitalizmin karfl s na sosyalizmi koyamad n zda, bu açmazlar n birinden birine düflmek kaç n lmazd r. Sorunu bu ikilemler içinde düflünmek, geçmiflin T P, TS P, TKP, pis revizyonistler/ Amerika gitsin Rusya m gelsin sosyal faflistler argo slogan n hat rlat yor. Ama Genelkurmayc Ayd nl kç lar da, AB ci TKP liler de bugün hala bu kafa yap s yla yer al yorlar bu meselede. Hala, o olmas n da bu mu olsun tart flmas ndalar. Ba ms zl k, kendi ayaklar üzerine oturan bir demokrasi, kendi halk na göre flekillenmifl bir sosyalizm, birilerine s rt n dayamadan siyaset yapmak, onlara çok çok uzak çünkü. Emperyalizm ve oligarfli kendi solunu yarat yor AB savunucusu solcular n iddialar n n, teorilerinin hiçbir iler tutar yan yoktur. Hele devrimcilik, sosyalistlik iddias tafl y p AB savunuculu u yapanlar, tart flmaya kalkt nda mecburen saçmal yor. Çünkü, uyduruk teoriler olmaks z n hem devrimcilik, hem AB cilik savunulamaz. Ama bunlar n sesi, buna ra men çok ç k yor. Çünrkü, Radikal den Cumhuriyet e, Milliyet e kadar bu tür solcular a köfleler tahsis edilmifltir. Bunlar n bir ço u, flu veya bu biçimde AB nin vak flar yla da içiçedirler. Burjuva bas nda daha önce yay nlanan Taner Akçam dizileri, Naz m dizileri, Solda Yeni Aray fllar gibi dizilerin ortak bir yan vard : hepsi düzen solcusunu yaratmay hedefliyordu. AB vesilesiyle süren tart flma, düzen solculu unun günümüzdeki bir baflka tan m n da ortaya koyuyor: AB ci solculuk! fiimdi düzen kat nda revaçta olan, teflvik edilecek olan budur. MHP nin AB karfl t söylemleri, devrimci teori ve ideoloji aç s ndan pek bir sorun yaratmaz; antiemperyalist mücadele bundan fazla zarar görmez. Ama soldan bu noktada yap lan buland rma, bir noktada daha etkilidir. Çünkü onlar söyleyen bir solcu dur. Örne in, solun AB konusundaki tutumunu elefltirmek üzere Solum demekten vazgeçseler mesele bitecek bafll kl bir yaz yazan smet Berkan flöyle diyor: "Türkiye'nin egemen sermaye çevrelerinin geleneksel eksik sermaye birikim sorunlar n aflmak üzere..." diye bafllayan bir cümle yaz yorsan z, sizin de tespit etti iniz eksik sermayenin AB olmad zaman nereden tamamlanaca n da söylemelisiniz. (Radikal, 12 Haziran 2002) Berkan, kendine sol dese de bir burjuva demokrat. Ç k fl noktas da tabii, bu yüzden burjuvazinin eksik sermaye sorunu. Ama bu mant k, yukar daki bizi milli kapitalistler mi sömürsün, yabanc kapitalistler mi? sorusundaki mant kla ayn d r. Tek fark, ikincisini yazan, sosyalist oldu u iddias ndad r. Sosyal-demokrat bile olduklar tart fl lacak isimler, sola ak l hocal na soyunuyor. Özünde, smet Berkan Ayd n Do an n istedi i sol un tarifini yap - yor. Düzenin kendi solunu yaratma çabas n n en somut ifadesini görmek mümkün bunda. Solun AB konusundaki tutumuna ayn kafayla, ayn sorularla yaklaflanlar, kendilerine ne derlerse desinler, düzen solculu unun d fl na ç kam yorlar demektir. flte bu noktada s n rlar net çiziyoruz: devrimcilikle, sosyalistlikle, AB cilik hiç bir biçimde, hiç bir anlamda, ba lamda bir araya getirilemez. Getirmeye çal flanlar, sol sahtekarlard r. Devrimciler, ilericiler, demokratlar, AB konusunda, esas ve temel olarak flunu tart flmak durumundad rlar: Sahte özgürlük savunucusu Avrupac lar n veya sahtde milliyetçilik savunucusu MHP nin, Genelkurmay n karfl s na, haklar ve özgürlükleri savunan, ba ms zl savunan devrimci demokratik bir cepheyi niye ç karamad k? Böyle bir cephe oluflturulsayd, at izinin it izine kar flmas na veya kar flt r lmas na izin verilmemifl olurdu. Ama iflte beyinlerdeki AB ci kirlenmeler, buna ba l hesaplar, kayg lar, bunun önünde engel olmufltur. 8 Ekmek ve Adalet / 24 Haziran 2002 / Say 14

9 Demokrasi Mi stiyordunuz? Hak ve Özgürlükler Mi Diyordunuz? BUNLAR Ç N ÖLÜMÜNE D REN fite NEREDEYD N Z? fi MD NEREDES N Z? Ölüm orucunun taleplerinde AB ci sol neredeydi? DGM lerin kald r lmas n istemiyor muydu? TMY ye karfl de il miydiler? Adalet istemiyorlar m yd? Halk n haklar mücadelesinin önündeki engellerin kald r lmas n istemiyorlar m yd? AB yi savunan iki kesim var ve iki nedenden dolay savunuyorlar. lki sermaye cephesi ve onlar n partileri, STK lar, onlar n neden savunduklar malum. kincisi, kimi sol, reformist kesimler, ayd nlar n bir k sm, onlar n savunmalar ndaki temel gerekçe, hak ve özgürlükler, demokrasi, hukuk, adalet gibi, özünde kimsenin itiraz etmeyece i, ama hangi kavram n içeri inin nas l dolduruldu u ve AB den gelip gelmeyece i tart flmal (gerçekte tart flmas z) olan kavramlar. deolojik yönlendirmelerle, beyinleri teslim alarak ve ç - kar iliflkileriyle Avrupa; Sermaye kesimine diyor ki; sen AB'ye girince ekonominin nas l düzelece inin propagandas n yap, hak ve özgürlük, insan haklar vs. kar flma, sen anlat rsan kimse inanmaz. kinci cephedekilere diyor ki; sen insan haklar, demokrasi, hak ve özgürlükler diye tuttur. Ekonomi flöyle olacak dersen, sana sorarlar, "sermayenin derdi sana m kald " diye. Her kesim kendine direk ya da etkileyerek, aldatarak verilen görevi yerine getiriyor. Sorular m z Demokrasi, Hak ve Özgürlükler Diyenleredir Sermaye cephesine karfl mücadelemiz cepheden. Ama hak ve özgürlükler diyerek solu AB cili e davet edenler, bu haklar n ölüm yata ndan istendi i bir direniflte nerede olduklar n ve ne dediklerini kendilerine sormak, hat rlamak durumundad rlar güne gelen ve 91 flehit yüzlerce sakat verilen direniflin ilk bafllad günlere dönelim, direniflin kamuoyuna aç klad talepleri yeniden hat rlayal m; - F tipi hapishaneler kapat lmal d r - 3'lü protokol iptal edilmelidir - DGM'ler kapat lmal d r - TMY iptal edilmelidir - Buca, Ümraniye, Diyarbak r, Ulucanlar, Burdur katliam ve operasyonlar n n sorumlular aç a ç kar l p yarg - lanmal d r Ölüm Orucundan sakatl klar olanlar ile çeflitli operasyonlardan dolay rahats zl olan arkadafllar m z serbest b rak lmal d r - iflkence bir insanl k suçudur, iflkenceciler yarg lanmal d r - Cezaevleri izleme komisyonlar oluflturulmal d r. Bu komisyonlar, Barolar, TTB, tutuklu ve hükümlü aileleri temsilcileri, tutuklu ve hükümlü avukatlar, insan haklar yla ilgili dernek temsilcileri ve Tüm Yarg -Sen temsilcilerinin kat l m yla oluflmal, yasal güvenceye ba lanmal d r. - Kürt halk ve haklar mücadelesinin önündeki engeller kald r lmal d r. (Direniflçilerin aç klamas ndan) Ölüm Yata ndan stedik: Neden Görmediniz? Ölümüne savunduk hak ve özgürlüklerimizi, ölümüne istedik, ölüm yata nda istedik, öldük istedik, ölüme yürüyerek istedik. Ve maskeler birer birer düfltü. Devletin maskesi düfltü ilkin, ard ndan reformist, AB ci solun maskesi düfltü. Bugün tart fl lan talepler bunlardan daha m ileri? Ortal kta dolaflan demokrasi taleplerine, AB yi kurtar c görenlerin demokrasi, insan haklar ad na yazd klar na Ekmek ve Adalet / 24 Haziran 2002 / Say 14 9

Adalet DUYDUNUZ MU? Ne yapmam z istiyorsan z, söyleyin yapal m! Adalet. Adalet. 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm

Adalet DUYDUNUZ MU? Ne yapmam z istiyorsan z, söyleyin yapal m! Adalet. Adalet. 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm Tayyip Erdo an n emperyalist tekellere B AT etti inin belgesidir: Ekmek ve Adalet Adalet www.ekmekveadalet.net Ne yapmam z istiyorsan z, söyleyin yapal m! info@ekmekveadalet.net Halk m z n al nterini,

Detaylı

Direnme Savaşında BİR YIL!

Direnme Savaşında BİR YIL! www.vatan-online.com Haftal k Dergi Say : 110 15 Ekim 2001 750.000 TL (KDV Dahil) Yaflamak! Bir a aç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeflcesine ISSN 1302-6429 Direnme Savaşında BİR YIL! Amerikan Düzeni

Detaylı

Adalet. Adalet Ç I K. AKP konuk lar n öldürüyor! Adalet. 10. Ölüm Orucu Ekibi açl n 84. gününde

Adalet. Adalet Ç I K. AKP konuk lar n öldürüyor! Adalet. 10. Ölüm Orucu Ekibi açl n 84. gününde Türkülerin susmad halaylar n durmad yürüyüflün 19. albümü Ç I K Ekmek Adalet ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 93 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net 10.

Detaylı

Adalet. Medya polisin bu pisli ini gizledi. Adalet. Adalet. 82 kifli sahte belgelerle tutukland! Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor

Adalet. Medya polisin bu pisli ini gizledi. Adalet. Adalet. 82 kifli sahte belgelerle tutukland! Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor Adalet Ekmek ve Tecrite Karfl Direnifl 4. y l n tamaml yor Haftal k Dergi / Say : 126 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net

Detaylı

Adalet. OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR! Adalet. Adalet. 107 Ölüm Gerçe inin Dalga Dalga Yay lmas AKP N N POL S N ÇILDIRTTI!

Adalet. OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR! Adalet. Adalet. 107 Ölüm Gerçe inin Dalga Dalga Yay lmas AKP N N POL S N ÇILDIRTTI! Amerikanc AKP ktidar fiifle Cam grevini yine yasaklad! Açl k grevindeki ö renciler gözalt na al nd 107 ölüm gerçe ini duyuranlara gözalt ve tutuklama OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR!! Sendikac

Detaylı

Adalet. Adalet. Adalet. Terör demagoglar n n 22 Kas m Fiyaskosu. Halklar n DÜfiMANI kim? Hangi SAFTA, ne için mücadele etmeliyiz?

Adalet. Adalet. Adalet. Terör demagoglar n n 22 Kas m Fiyaskosu. Halklar n DÜfiMANI kim? Hangi SAFTA, ne için mücadele etmeliyiz? Terör demagoglar n n 22 Kas m Fiyaskosu Ekmek Adalet ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 88 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.com Mail:info@ekmekveadalet.com Suçlular F tiplerine karşı

Detaylı

üsler kapatılsın! partileri baflkayd ; kafalar ayn politikalar ayn oldu!

üsler kapatılsın! partileri baflkayd ; kafalar ayn politikalar ayn oldu! Adalet Bakanl Koltu unda Katliamc lar Geçidi Haftal k Dergi Say : 43 12 Ocak 2003 F YAT (KDV Dahil) 750 000 EUROPE: 3 EURO partileri baflkayd ; kafalar ayn politikalar ayn oldu! Oltan Sungurlu Mehmet A

Detaylı

Adalet. Adalet. Türkiye infazlar ülkesidir. flçi. s n f yoksullu a ve zulme karfl. silah n kullanmal d r. Ekmek ve. i l k. d e.

Adalet. Adalet. Türkiye infazlar ülkesidir. flçi. s n f yoksullu a ve zulme karfl. silah n kullanmal d r. Ekmek ve. i l k. d e. U ur Kaymaz Ahmet Kaymaz Fevzi Can i l k d e i l l e r Türkiye infazlar ülkesidir Susurluk Devleti sürdü ü müddetçe son da olmayacaklar! U ur, 12 de il de 19 yafl nda olsayd infaz mübah m yd?.. fiemdinli

Detaylı

Adalet. Emperyalist iflgal kukla meclisle meflrulaflt r lamaz! Adalet. Adalet. 1 Nisan Davas : Komplo iflas etti!

Adalet. Emperyalist iflgal kukla meclisle meflrulaflt r lamaz! Adalet. Adalet. 1 Nisan Davas : Komplo iflas etti! ISSN: 1304687X 132 Irak ta iflbirlikçilefltirme ve halklar bölme seçimi! Adalet Haftal k Dergi / Say : 144 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 / 75 YKr www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net

Detaylı

Adalet KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SOSYAL ZMDED R! Savc lar, hakimler! Adalet. Adalet. Polisin, M T in pis ifllerine. ortak

Adalet KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SOSYAL ZMDED R! Savc lar, hakimler! Adalet. Adalet. Polisin, M T in pis ifllerine. ortak KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ AB de de il, oligarflik düzende de il, ABD nin Ortado u ya müdahalesinde de il Ekmek ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 124 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net

Detaylı

Adalet. Adalet. Adalet BİR OPERASYON: AVRUPA NIN VE AKP N N GERÇEK YÜZÜ. Ey Dünya Halklar n n Bafldüflman ABD; Irak tan sana ç k fl yok!

Adalet. Adalet. Adalet BİR OPERASYON: AVRUPA NIN VE AKP N N GERÇEK YÜZÜ. Ey Dünya Halklar n n Bafldüflman ABD; Irak tan sana ç k fl yok! fiiiler Silahl Direnifle Bafllad Sunniler-fiiiler Birlikte Direniyor Amerika Felluce de Katliam Yapt Ey Dünya Halklar n n Bafldüflman ABD; Irak tan sana ç k fl yok! Ekmek ve Adalet Adalet www.ekmekveadalet.com

Detaylı

Çocuklar kad nlar katlederek çözemezsiniz

Çocuklar kad nlar katlederek çözemezsiniz KURTULUfiA KADAR SAVAfi www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 47 9 Nisan 2006 Fiyat : 1 Milyon / 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Çocuklar kad nlar katlederek çözemezsiniz KÜRT HALKINA ÖZGÜRLÜK ISSN

Detaylı

HALK GERÇE. Katilimiz Sel De il. AKP dir! ÖZGÜRLÜK. Güler Zere ye. Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir!

HALK GERÇE. Katilimiz Sel De il. AKP dir! ÖZGÜRLÜK. Güler Zere ye. Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir! Katilimiz Sel De il HALK GERÇE AKP dir! Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir! Ba ms zl k, Demokrasi, Sosyalizmden Yana Olanlar n Sesi POL S JANDARMA TERÖRÜYLE fikencelerle HAP SHANELERDEN

Detaylı

Ba ms z ve Demokratik Olmayan H ÇB R SORUN ÇÖZÜLEMEZ! Büyük Direnifl in 8. Y ldönümü. Say : 128

Ba ms z ve Demokratik Olmayan H ÇB R SORUN ÇÖZÜLEMEZ! Büyük Direnifl in 8. Y ldönümü. Say : 128 www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 128 28 Ekim 2007 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Ba ms z ve Demokratik Olmayan Büyük Direnifl in 8. Y ldönümü www.yuruyus.com ZAFER ONLARLA KAZANDIK; N

Detaylı

Teslim Olmak Yaflamamakt r!

Teslim Olmak Yaflamamakt r! Eskiflehir Y lmak yok durmak yok susmak yok ONLAR VAR! zmit Bursa Haftal k Dergi Say : 45 26 Ocak 2003 F YAT (KDV Dahil) 750 000 EUROPE: 3 EURO www.ekmekveadalet.com Halklar Amerikan saldırganlığına karşı

Detaylı

3 ÖLÜM! 122 ÖLÜM! TECRİT Hücreleri. Biz ölmeye haz r z, taleplerimizi iletemeyeceksek bizi de öldürün! Guantanamo da.

3 ÖLÜM! 122 ÖLÜM! TECRİT Hücreleri. Biz ölmeye haz r z, taleplerimizi iletemeyeceksek bizi de öldürün! Guantanamo da. Biz ölmeye haz r z, taleplerimizi iletemeyeceksek bizi de öldürün! Guantanamo da 3 ÖLÜM! www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 57 18 Haziran 2006 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com ISSN 13005-7944

Detaylı

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 139 17 fiubat 2008 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Kad n Ne ktidar n Ne de Erke in Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde Kölesidir! www.yuruyus.com Say

Detaylı

DiR E NiŞ. Tecritin k r lmas nda ad m at ld... Osmanl dan Bugüne Ermeni Katliam Sürüyor... www.yuruyus.com. info@yuruyus.com

DiR E NiŞ. Tecritin k r lmas nda ad m at ld... Osmanl dan Bugüne Ermeni Katliam Sürüyor... www.yuruyus.com. info@yuruyus.com www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 89 28 Ocak 2007 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Tecritin k r lmas nda ad m at ld... DiR E NiŞ KAZANDI! Osmanl dan Bugüne Ermeni Katliam Sürüyor... K AYDIN

Detaylı

VE DAYAK DEVLET POL T KASIDIR

VE DAYAK DEVLET POL T KASIDIR D R E N fi 6. Y I L I N D A Bulut olup gürlesen ne fayda Ya mur olup ya madıktan sonra Ya mur olup ya san ne fayda Tarlada tohum olmadıktan sonra Nehir olup coflsan ne fayda Bofl denize aktıktan sonra

Detaylı

GÜLER ZERE YE ÖZGÜRLÜK

GÜLER ZERE YE ÖZGÜRLÜK www.yuruyus.com GÜLER ZERE YE ÖZGÜRLÜK uttb BAfiKANI: T bbi olarak kanser oldu u kesinleflen bir kiflinin tedavisinin engellenmesi, taammüden adam öldürmek say l r. u NSAN HAKLARI SÖZLEfiMES : Devletin

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Demokratik, bilimsel, anadilde, paras z e itim için B RLEfiEL M! - Kürt gençli i Kaypakkaya y incelemelidir

Detaylı

Bu ülkede katiller milletvekili olur parti lideri olur bakan olur baflbakan olur; hep yükselirler!

Bu ülkede katiller milletvekili olur parti lideri olur bakan olur baflbakan olur; hep yükselirler! Bu ülkede katiller milletvekili olur parti lideri olur bakan olur baflbakan olur; hep yükselirler! 12 Temmuz Katliam ; Suç Kan tland! Suçlular Belli! AKP nin Adalet S nav : Baflta A ar olmak üzere 12 Temmuz

Detaylı

tavır tavır merhaba Dostlukla...

tavır tavır merhaba Dostlukla... tavır merhaba Sahibi: dil Kültür Yay n Org. Rek. Film. Tic. Ad na: Muharrem Cengiz Genel Yay n Yönetmeni: Gamze Mimaro lu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Ahu Zeynep Görgün Yaz flma Adresi: dil Kültür Merkezi

Detaylı

HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M!

HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M! *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 130 2008-02 *fiubat 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M! Söz ve karar hakk için harekete geçelim, örgütlenme özgürlü ünü savunal

Detaylı

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas Su yaflamd r! Dünya Su Forumu 16-22 Mart tarihleri aras nda stanbul da Feshane ve Sütlüce Kongre Merkezinde gerçeklefltirildi. 110 ülkeden 33 binden fazla kiflinin kat ld foruma kat lanlar aras nda 3 prens,

Detaylı

AKP'N N GÜLERLER KATLETMES NE Z N VERMEYEL M!

AKP'N N GÜLERLER KATLETMES NE Z N VERMEYEL M! www.yuruyus.com IfiTE GÜLER ÖLÜME GÖNDERENLER: Haftal k Dergi / Say : 192 9 A ustos 2009 Fiyat : 1 TL (kdv dahil) info@yuruyus.com DEVR M YÜRÜYÜfiÜMÜZ Abdullah Gül Tayyip Erdo an Sadullah Ergin Nur Birgen

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Newroz eyleminde polis taraf ndan herkesin gözü önünde kolu k r lan kardeflimize sözümüzdür; Güzel günler

Detaylı

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL Özgür Bir Ülke, Onurlu Bir Yaflam çin! Karkerê Hemû Welatan û Gelê Bîndest Yêkbin!.. DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL MLKP Kürdistan

Detaylı

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek! Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

Detaylı