Ç ö z ü m DEVR MC L K D RENMEKT R! Direnme Savafl 21. Ay nda. emperyalizme karfl ba ms zl k faflizme karfl demokrasi kapitalizme karfl sosyalizm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç ö z ü m DEVR MC L K D RENMEKT R! Direnme Savafl 21. Ay nda. emperyalizme karfl ba ms zl k faflizme karfl demokrasi kapitalizme karfl sosyalizm"

Transkript

1 F Tipleri Avrupa n nd r. Avrupac l kta solculuk yoktur! Haftal k Dergi Say : Haziran 2002 F YAT (KDV Dahil) DEVR MC L K Emperyalizme, Oligarfliye, Faflizme Karfl D RENMEKT R! Ç ö z ü m Direnme Savafl 21. Ay nda emperyalizme karfl ba ms zl k faflizme karfl demokrasi kapitalizme karfl sosyalizm Hücre Duvarlar n y kmak için Direnifle güç, Direniflçilere omuz ver!

2 Sömürü, fliddet, savafl... Keflke olmasa; ama VAR! Bir zamanlar popüler bir flark vard : nsanlar hep elele tutuflsa, birlik olsa, hayat bayram olsa... diye devam edip giderdi. yi bir dilek gibi görünse de, bofl, bombofl bir flark yd. Ayn bugün kimi ayd n kesimlerin fliddete, savafla hay r deyifllerindeki boflluk gibi... Bofl, çünkü soyut. Bofl, çünkü, temelsiz. Bofl, çünkü karfl ç kt olguyu tahlil etmiyor, tahlil etmedi i için onun ortadan kald r lmas n n yolunu görmüyor. Görmedi i için, gerçekten fliddete, savafla son verecek bir mücadelenin içinde olmuyor. Sadece, flark - c gibi, hayat bayram olsa deyip duruyor. Bu hay rc lar n bir modeli de vard : Avrupa. Ama mirim, bu banall klara Paris te hiç rastlayamazs n z! diyen Osmanl ayd n n n devamc s olarak, ülkemizdeki fliddet e iliflkin de, hep Bat y örnek verdiler: Bak n Avrupa da bu fliddet, bu vahflet, bu anti-demokratik uygulamalar var m yd? *** Demokrasinin beflikleri, rüyalar, özgürlükler ülkeleri, muass r medeniyetin kaleleri, birer birer çöküyor. Bak n Avrupa da oluyor mu böyle fleyler? sözünü art k çok fazla edemiyor bat budalalar. De iflti iddialar art k ya duyulmuyor, ya da sesleri eskisi gibi kuvvetli de il. Göz göre göre büyüyor dünyadaki adaletsizlik. Göz göre göre bask ve zulüm art yor. Y llard r tüm dünya ülkeleri hakk nda insan haklar raporlar haz rlayanlar, insan haklar n görülmemifl boyutlarda ve görülmemifl pervas zl kta çi nemekte birbirleriyle yar fl yorlar. Biri füze kalkan yap yor, biri tek tek ülkelere, örgütlere, küçük gruplara karfl kullanmak üzere nükleer silahlar gelifltiriyor. Yabanc lar, göçmenler, müslümanlar... bir biri pefli s ra düflman ilan ediliyor. Birbiri pefli s ra, keyfi gözalt, tutuklama, s n rd - fl yasalar ç kar l yor... Yabanc ya sald ran tekeller, yerli yi rahat m b - rak yor? Ne gezer? Fiflleme, hayat n her an nda denetleme metodlar gelifltiriliyor onlar için de. Bat n n o çok meflhur kifli haklar dokunulmazl klar kirli ve kanl ellerin dokunmalar ndan dolay, çoktan kir pas içinde kald. Kalan haklara da dokunulmas çok uzak de il. Avrupa n n, ABD nin iflçilerinin sendikal, sosyal haklar gasbediliyor. Irkç faflist partiler, daha fazla hücre yapma programlar yla iktidara geliyorlar. Bak n onlar da bizim gibi yap yor diye etekleri zil çal yor bizdeki iflkencecilerin. Asl nda bu tablonun sadece görünümünde yenilik var. Bizdeki iflkencenin as l sahibi-efendisi zaten onlard ; Bat yd, Amerika ve Avrupa yd. Yüzy llard r sömürgelerinde uygulad klar - n, uygulatt rd klar n flimdi kendi topraklar na da tafl yorlar. Ve bizde burjuva düzen partilerinden düzen ayd n na kadar hala tart fl - yorlar: Kimi, nereyi örnek alaca z? Yönümüzü nereye dönece iz? Avrupa ya m, Amerika ya m, ran a m? Hiç bir yana dönmeye gerek yok. Gidecek yer yok. S nacak liman yok. Gitmek veya s nmak, mandac l kabul etmek, hiç bir zaman çözüm olmam flt. fiimdi hiç de il. Ülkemizi ba- ms zlaflt rman n, halk m z özgürlefltirmenin, yani sözün özü, devrimin d - fl nda çare yok. Hayat bayram olacaksa, ancak bunlarla olacak. Lenin in dedi i gibi, Bar fla çabuk kavuflup kavuflmamak, devrimin geliflmesine ba l d r. Ne kadar duygusal fleyler söylense, haydi savafl bitirelim diye ne kadar çok yinelense, bu, devrim geliflmedikçe yap lamaz. (Sosyalizm ve Savafl, s. 153) AB tart flmalar ve SOL Sol; halk n iktidar n isteyendir! Sol, hem ba ms zl ktan, hem özgürlükten yanad r... v FARC, FHKC, El Aksa da AB nin Terör listesi nde AB ya da ABD nin listeleri yok; Emperyalist sistemin tek bir listesi var. v Bayrampafla Davas nda tutsaklar F rat ve Aflur un Feda eylemlerini anlaltt Foto raflarla Tarihimiz INTERNET adresi: adresi: Ekmek ve Adalet Dergisi Sahibi ve Yaz iflleri Müdürü: Ali Ercan Göko lu Adresi: nebey Mahallesi nk lap Caddesi Oto Han 55/54 Aksaray Fatih stanbul rtibat Telefonu: Faks: Ofset Haz rl k: Y lmaz Yay nc l k Bask : ASPAfi Pazarlama Fiyat : Avrupa: 3 Euro Almanya:3 Euro Fransa:3 Euro sviçre:3 Euro Hollanda:3 Euro Tarih: 1990 Ocak Yer: stanbul Söz, Karar Örgütlenme Hakk m z Engellenemez! DKÖ ler Kapat lamaz! Kampanyas ndan bir gösteri ngiltere: 2 Belçika: 3 Euro Avusturya: 3 Euro Yürüyorlar, Söz, karar, örgütlenme hakk için... Ve ellerinde sopalar... Çünkü birazdan zulüm ç kacak karfl lar na... Sald racak, kurflunlayacak onlar... En demokratik haklar için yürüyorlar, ellerinde sopalar, yüzleri sar l... Çünkü bu ülkede, en demokratik hakk savunmak bile, militan mücadeleler gerektiriyor... En do al, meflru hakk n z elde edebilmek için, sopayla, taflla, bedeninizle direnmeniz gerekiyor... Bürolar m z Akcadag Verlag- Odenwaldstr Köln Tel: Faks: adresi: Adana- nönü Cad. 7. Sokak K z lay fl Han arkas Özkan Apt. No:10/2 Tel-faks: Ankara- GMKBulvar Onur flhan Kat: 6 Daire: 154 K z lay Tel-faks: Antakya- Armutlu Mahallesi Elmas Sok. fiaban Kanatl Apt. Kat: 4 D: 6 Tel-faks: Bursa- Baflak Cad. Gür fl Han Daire: 25/4 Heykel Tel-faks: Gaziantep- Karatarla Mahallesi Gaziler Caddesi Yeniçeri Sokak No:27 Daire:10 fiahinbey Hopa:- Kuledibi Mah. nönü Cad. Karaman Apt. K:1 No: 1 HOPA/ARTV N Tel: Ekmek ve zmir- 3. Beyler Cad Sokak Yaparsoy fl Han No: 31/501 Konak Tel-faks: Kocaeli- Demiryolu Cad. 1. Geçit Karfl s Ekfli fl Han Kat: 6 No: 40 Tel-faks: Malatya- Dabakhane Mah. Eskihalep Cad. Kardefller flhan Kat: 3 No: 15 Tel-faks: Mersin- Kiremithane Mah sk. Müzeyyen Boro flhan No: 9 kat: 1 Dair e 13 Tel-faks: Samsun- Talimhane Cad. Bozluolcay fl Han Kat: 3/42 Tel-faks: Trabzon- Kemer Kaya Mah.Kundurac lar Cad. Dedeo lu Sokak Pustular fl Han Kat: 1 No: 33 Tel-faks: Zonguldak- Gazipafla Cad. Ofluo lu flhan Kat: 5 Daire: 9 Tel: Adalet

3 çindekiler 3... Emperyalist Dünya Düzenine Karfl Ba ms zl k, Demokrasi, Sosyalizm Haziran da, hücrelerimizde ZEHRA y anaca z Sol halk n iktidar n isteyendir NEREDEYD N Z? fi MD NEREDES N Z? GÖBELS E YALANDA SINIR OLUR MU? ÇIRPINMAYIN; KATLETT N Z NERES TÜRK POL S! AMER KA NIN, AVRUPA NIN POL S fiç, MEMUR SEND KALARI VE TMMOB DAN AÇIKLAMA FIRAT ve AfiUR (Feda1) Kap daki kriz ve beklenen felaket dam veya ömür boyu iflkence M LYAR AÇ 300 M LYON OBEZ BEBEKLER M Z N KAT LLER YÖNET YOR BA IMSIZLIK... DEMOKRAS... VE SOSYAL ZM! AMER KA KAT L KAT L! ZULMÜN DUVARLARI VE ÇÖZÜMLER B TERSE Tabelalar n Yazd ARACISIZ YÖNET M (Haberler)... Çizgilerle Tip li Demokratik Türkiye Tarifi Sola Büyük Politika Dersleri Solun beyni: Avrupa Birli i ve Solda Birlik Durmufl un, Tantan n, Türk ün görevini üstlenmek size mi kald? Emekçilerden Haziran ve Standart Cümleler Dünyadan: Emperyalist Sistemin Listeleri ÇAR lar Geri Döndü Bu Medya Do ru Haber Yapar M? Kahramanlar Ölmez Emperyalist Dünya Düzenine Karfl Ba ms zl k, Demokrasi, Sosyalizm Günümüzde, emperyalizm, ekonomik, askeri, siyasi ve ideolojik olarak, ülkeleri ve halklar büyük bir kuflatma alt na alm fl durumda. devasa askeri güçlerle, Irak a, Yugoslavya ya, Afganistan a sald ran emperyalizm, karfl konulamaz l k düflüncesini tüm dünyaya kabul ettirmeye çal fl yor. Bu dayatmaya teslim olanlar, ABD müdahalecili inin teorisini yapmaya, ABD nin kanatlar alt nda kendilerine bir yer bulmaya, veya buna alternatif olarak, Avrupa Birli i ne kapa atmaya çal fl yorlar. Hiç kimse, hiç bir ülke, halk veya örgüt, ABD düzenine uyum sa lamakla, AB çat s na girmekle, ne sömürüden kurtulacakt r, ne zulümden, ne açl ktan ve iflsizlikten. Çünkü zaten; emperyalizmin, bizim sistemimiz d fl nda yaflayamazs n z, yaflarsan z, katlederiz, yak p y kar z dayatmas n n amac zaten, tüm halklar kendine boyun e dirip, daha fazla sömürmektir. Emperyalizmin dayatmas na, askeri tehditlerine boyun e mek, emperyalist paktlar n bir parças olmak, halklar için hiç bir biçimde bir kurtulufl de il, boyunduruk alt na girmektir. Emperyalizmin tüm ülkelere ve halklara boyun e dirdi i bir dünya, buzul ça gibi, sürekli günefl tutulmas gibi, halklar için insanca yaflam imkan n n kalmad bir dünya olurdu. Bugünkü dünya tablosu, güce boyun e meyi de il, tam tersine ba ms zl k bayra n daha büyük bir cüret ve kararl l kla dalgaland rmay gerektirir. Ve bu tablo, emperyalist sistemin ve açl n, sömürünün kayna olan kapitalizmin alternatifini aramay gerektirir. Emperyalist askeri-ekonomik-siyasal paktlara karfl ba ms zl savunmayanlar n, burjuvazinin demokrasisine karfl halk için demokrasiyi savunmayanlar n ve kapitalizme karfl bir alternatifi olmayanlar n, halklara vadedebilece i bir fley yoktur. Bunlar savunmayanlar n, halk n açl k, iflsizlik, sa l k, e itim, haklar ve özgürlükler sorunlar na getirebilece i hiç bir çözüm yoktur. Bunlar savunmayanlar n sunabilece i tek seçenek, IMF li, NATO lu, ABD li, AB li bir düzendir, ki bu da varolan n sürmesi demektir. Alternatif olma iddias ndaki her siyasi hareketin onlarca, bazen yüzlerce sayfal k bir program vard r. Ama bu program n onlarca, yüzlerce sayfal k ayr nt lar ndan daha önemli ve belirleyici olan, program n temel direklerinin neler oldu udur. E er bir parti, sol, muhalif, devrimci oldu u iddias nda olmas na ra men, IMF yle iflbirli ini sürdürece iz diyorsa, AB ye girece iz diyorsa, ondan ötesinin önemi yoktur. Bunlar ayr nt larda ne söylüyor olurlarsa olsunlar, düzen partisidirler. Mevcut ba ml l, sömürüyü ve bask y biçimsel farkl l klar d fl nda sürdürmek durumundad rlar. Emperyalizm kendince bir sol tan m getirmek istiyor. Bu sol, emperyalizmin küreselleflme politikalar n, emperyalizmin dünyan n dört bir yan na müdahalelerini savunacak, kapitalizme kökten karfl ç kmayacak, halk n iktidar n asla istemeyecek, sadece sistemin fluras nda buras nda küçük rötufllar yap lmas n ta- Ekmek ve Adalet / 24 Haziran 2002 / Say 14 3

4 lep etmekle yetinecek, taleplerini de kitlelerin mücadelesi nin yerine temsilcileri arac l yla dile getirecek, devletin, emperyalizmin arac kurumlar n n fonlar yla finanse edilip buna karfl l k devletin ve emperyalizmin icazeti d fl na ç kmayacak bir soldur. Yani, baflka bir flekilde söylersek, sol olmayan sol dur. Sol olmayan sol, ba ms zl k, halk için demokrasi talep etmeyecek, bu do rultuda mücadele etmeyecektir. Sosyalizmi akl ndan bile geçirmeyecektir zaten. Biz ba ms zl, demokrasiyi ve sosyalizmi savunuyoruz. Dünyan n global bir köy haline geldi- i, bu köyün muhtarlar n n da ABD ve AB oldu u, herkesin onlara biat etmesi gerekti i düflüncesini reddediyoruz; Tam ba ms zl k diyoruz. AB ye girelim, ama onurumuzla, flerefimizle. ba ms zl - m z koruyarak girelim diyenler, tek kelimeyle sahtekard r. IMF nin, ABD nin, NATO nun kulu kölesiyken AB d fl nda olmay ba ms zl km fl gibi gösterenler de sahtekard r. Kim ba ms zl ktan yana, kim demokrasiden yana, kimin ba ms zl ktan, demokrasiden anlad ne? Bugün bütün bunlar bir karmafla içinde bo ulmaya çal fl l yor. Bu karmaflaya soldan da kat lanlar var. Devrimcilerin anti-emperyalizmini MHP nin AB karfl tl yla ayn laflt racak kadar bir cehalet veya sol düflmanl sergileniyor. Faflistler eskiden de anti-kapitalist söylemler kullan rlard. Hatta faflist hareketin ilk döneminde bu vurgular n daha da güçlü oldu u söylenebilir. Ama hiç kimse o zaman böyle bir özdeflleflme den sözetmiyordu. fiimdi ise AB cili i meflrulaflt rmak, kendi tavr n n sol olmad n örtmek için, devrimcilerin, solcular n anti-emperyalistli i MHP yle özdeflleflmekle karalan yor. Sadece ba ms zl k talebi de, soyut bir demokrasi iste i de, ülkemizin, halk m z n sorunlar n çözmez. Ba ms zl k için savaflmadan demokrasiyi kurmak mümkün de ildir. Ülkemizde demokrasinin yolu, ba ms zl kazanmaktan geçer. Ba ms zl n kazanan, demokrasiyi gerçeklefltiren bir halk n ise, yürümeye devam edip, sosyalizme do ru yönelmesi gerekir. Ba ms zl a ra men, kapitalizmin sürdürüldü ü koflullarda, o ba ms zl k uzun süre korunamaz. Ülkemizin 1920 lerde kurtulufl savafl yla emperyalistleri kovmas n n ard ndan, kap dan kovulan emperyalistlerin bacadan tekrar girebilmesinin nedeni de budur. Ba ms zl k, demokrasi ve sosyalizm, kurtuluflun birbirini izleyen, birbirini tamamlayan üç parças d r. Bu ülkenin meydanlar nda Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi, Yaflas n Tam Ba ms z Türkiye diye hayk rd m z için katledildik. Amerikan emperyalizmine karfl dö üfltü ümüz için katledildik. Demokrasi dedi imiz için copland k, iflkenceler gördük. Kapitalizmin bir alternatifi var; sosyalizm dedi imiz için infaz edildik, F tipi hapishanelere at ld k. Ba ms zl ve demokrasiyi kazanmak, Avrupa flakflakç l yaparak, TÜS AD a övgüler düzerek, Genelkurmay kuyrukçulu u yaparak, mümkün de ildir. Bu ülkede onlarca y ld r süren katliamlar n, zulmün, soygunun, sömürünün bir numaral sorumlular ve uygulay c - lar n n kah özgürlük, kah demokrasi, kah ba ms zl k savunucusu kesilmeleri, kimseyi aldatmamal. Sol s fatlar kullan p, demokrasiyi AB den bekleyenlerin özgürlük, sosyalizm savunuculu u da kimseyi aldatmamal. Emperyalizmin ve oligarflilerin böylesine sald rganlaflt bir dünyada, ba ms zl, demokrasiyi kazanmak, bedelsiz ve devrimsiz mümkün de- ildir. Devrimci hareketin program n n farkl l, emperyalizme ba ml l, faflist düzeni hiç bir biçimde meflrulaflt rmadan tam ba ms zl ve halk n demokrasisini savunmas nda; prati inin farkl l ise, ba ms zl k ve demokrasi ve sosyalizm için bedel ödemeyi göze almas, devrim hedefinden hiç bir koflulda vazgeçmemesidir. Emperyalizme karfl ba ms zl k, faflizme karfl demokrasi, kapitalizme karfl sosyalizm bayra n dalgaland rd m z 32 y ll k süre boyunca, iflte bunun için mücadele ettik, bunun için bedeller ödedik. Bugünün dünyas nda, ülkemizde, kurtulufl demek, bu üçü demektir; ba ms zl k, demokrasi ve sosyalizm! Bunlar u runda her türlü bedeli ödemeye de er. Onurumuzla ve insanca yaflamak için de, baflkaca bir yol yoktur. Bugünkü dünya tablosu, güce boyun e meyi de il, tam tersine ba ms zl k bayra n daha büyük bir cüret ve kararl l kla dalgaland rmay gerektirir. Ve bu tablo, emperyalist sistemin ve açl n, sömürünün kayna olan kapitalizmin alternatifini aramay gerektirir. 4 Ekmek ve Adalet / 24 Haziran 2002 / Say 14

5 Haziran da, hücrelerimizde ZEHRA y anaca z... direnme savafl sürüyor 613. gün Armutlu ya katliam sald r s nda hücrelerimizden tutuflturdu umuz bedenlerimizle selamlad k d flar daki direnifli. 29 Haziran da sloganlar m z, öfkemiz, direnme kararl l m zla selamlayaca z, d flar - da ölümsüzleflenleri. O gün, kardefli Canan elleriyle ölümsüzlü e u urlay p, dimdik bir bafl, çelik gibi bir irade ve kocaman bir yürekle sahiplenmenin, inanc n, vefan n en büyük örneklerinden birini veren Zehra y anaca z. O nun nezdinde, Türkiye tarihinde bir ilki gerçeklefltiren, direniflin sessizlik içinde bo ulmas n n önüne bedenleriyle afl lamaz bir barikat kuranlar selamlayaca z. Tek tek isimlerini anaca z Armutlu, Mersin, zmir, Ankara da 27 kez zulmün beyninde potlayan bombalar n. Kimisi tutsak de ildi, içeridekini anlad k, ama size ne oluyor diyenlere gülüp sahiplenmeyi ö reterek, direniflin anlam n kavramayanlar n, gençleri anlad k ama, çoluk çocuk sahibi size ne oluyor sözlerine; bu direnifl halk n direniflidir cevab n vererek ölümsüzlü e d flar da kavufltular; Gülsüman Dönmez gibi, Canan Kulaks z, fienay Hano lu, Erdo an Güler, Zehra Kulaks z, Hülya fiimflek, Abdulbari Yusufo lu, Özlem Durakcan, Tuncay Y ld r m ve direniflteyken katledilen Arzu Güler gibi... Kimisi, içeride zulmün karfl s na bedeniyle dikildi, tahliye edildi, içerisi, d flar s yok, zulüm bir, direnifl bir deyip ölüme yürüyüflüne ara vermedi. U ur Türkmen in açt yoldan yürüyüp, zulmün tahliye oyunlar n canlar yla yerlebir ettiler; Gökhan Özocak, Sevgi Erdo an, Osman Osmana ao lu, Gülay Kavak, Ümüfl fiahingöz, Zeynep Ar kan, Ali R za Demir ve Ayfle Bafltimur gibi... Bir baflkas kendini feda etti hesap sormak için; Gültekin Koç, U ur Bülbül ve yurtd fl nda bedenini tutuflturup, emperyalistlere, zulmün destekçisi sizsiniz diyen Kaz m Gülba gibi... Armutlu, Avc lar, Hollanda da katledildiler direnifle deste i yoketmek için; Cafer Dereli, smail Karaman, Sultan Y ld z, Bar fl Kafl, Bülent Durgaç gibi... Biz sustuk, onlar konufltu. Onlar n suskunlu unda hücrelerimizden bir dolu gibi ya d k zulmün üstüne. Güç verdik, can verdik, kan olduk büyük direnifle içerisiyle, d flar s yla. Ve yemin ettik içerisi, d flar s yla; Bu zulme karfl, Kad n, erkek, ana baba efl kardefl Genç yafll çocuk Çocuklar m z n çocuklar, Kaç y l sürerse sürsün, Neye malolursa olsun Savaflaca z! Her düflen fl m z, Her kalan, Kavgay sürdüren bayraktar m z... Ba ms zl k ve özgürlük için ya son neferimize kadar ölecek Ya kazanaca z... * 11. say m zda, yaflam savunmak duvarlar y kmakt r bafll kl yaz m z n içinde flehitlerimizin say s yanl fll kla 92 olarak yaz lm flt r, do rusu 91 dir. Ekmek ve Adalet / 24 Haziran 2002 / Say 14 5

6 Halk n iktidar n isteyendir! IMF ye, NATO ya karfl oland r! SolHem ba ms zl ktan, hem özgürlükten yanad r! AB ciler, AB karfl tlar, bugünlerde en fazla kullan lan s fatlar. Ama kim neyi savunuyor, kim neye, niçin karfl ç k yor, bunlar bulan k. Bilinçli olarak da buland r l yor. Oligarfli buland - r yor. Sahte milliyetçili ini gizlemeye çal flan faflist hareket buland r yor. AB savunuculu undaki uzlaflmac l gizlemeye çal flan solcular buland r yor. Demokrasi için, özgürlükler için AB yi savunuyorum diyor, ama ülkemizde sürmekte olan haklar ve özgürlükler mücadelesinin, demokrasi mücadelesinin neresinde, onu es geçiyor, tart flm yor. Ulusal ç karlar m z için AB ye karfl ç kmal y z diyor, ama ba ms zl k mücadelesinde yeri nerededir, IMF karfl s nda tavr nedir, onu gizliyor, tart flm yor. Bir çok yazar, ayd n, AB ve sol bafll alt nda, yaz p çiziyor. Ama genellikle bu iki kesimden biri içinde yerald klar için, ülkemiz gerçekleri onlar n tart flmalar nda yok. Net olan, tutarl olan, sözüyle prati i bir olan, yaln zca devrimcilerdir. Kim kimle yanyana? Kimileri, üstelik kendine sol diyenler, AB ye karfl ç kan devrimcileri, MHP yle yanyana koyuyor; sa ise özgürlükleri savunanlar AB savunuculu uyla özdefllefltiriyor. Türk solu ve demokrasi güçleri, tarihin en bunal ml dönemini yafl yor. Solun bir kesimi demokrasi d fl güçlerle ittifak kendisine hedef edindi. AB karfl tl temelinde örgütlenen MHP merkezli kuvvetlere en büyük destek bu kesimlerden geliyor. Solun di er güçleri ise ne yapaca n bilemez durumdalar. (12 Haziran 2002, Oral Çal fllar) Hangi cümlede, hangi soldan sözedildi ini bulmak, bulmaca çözmek gibi. Demokrasi d fl güçlerle ittifak yapan sol kim? Kastedilen Ayd nl kç lar m? Onlar n sol oldu unu söyleyen art k herhalde Oral Çal fllar gibilerden baflkas kalmad. Kim baflka? Baflka yok. Oral Çal fllar ve onun gibi düflünenler, bu basit manevrayla, karfl görüfl olarak sadece Ayd nl kç sol u gösterip kendi AB savunuculuklar n meflrulaflt rma gayretindeler. Demokrasi d fl güçlerle ittifak yapmay elefltiri konusu yapan Oral Çal fllar, ayn yaz n n devam nda flunu da söylüyor: flte böyle bir ortamda sosyal demokratlar n, sosyalistlerin ve HADEP'in bir ittifak oluflturmas büyük önem kazan yor. Sosyal-demokratlar dedi i Murat Karayalç n ve partisi. Peki Murat Karayalç n demokrasi d - fl güçlerden biri de il mi? Daha on y l önce iktidar koltu unda oturdu u, otururken neler yapt nas l da unutuluveriyor hemen! Unutuyor çünkü, AB savunuculu unda Murat Karayalç n la ayn saftalar. Ben bir solcu, demokrat olarak Murat Karayalç n la ayn safta nas l bulunuyorum diye sorgulayaca na, kendi saf na gelmeyen solu, devrimcileri, MHP yle yanyana olmakla karal yor. 6 Ekmek ve Adalet / 24 Haziran 2002 / Say 14

7 Tekrar bakal m: Kim kimle yanyana? MHP lilerle solcular n yanyana gelmesinden de- il, tersine AB yi en hararetli biçimde savunan ANAP la, reformist solla, AB ci ayd n kesimiyle, AB ye en hararetli biçimde karfl ç kan MHP nin, Genelkurmay n YANYANA oldu undan sözetmek gerekiyor. Çünkü iki taraf da, mevcut düzeni esas kabul etmekte hemfikir. kisi de flu veya bu biçimde mevcut emperyalist sistemin bir eklentisi, parças olmak zorunlulu unda hemfikir. Ülkemizdeki oligarflik düzene esas itibar yla söz söylemiyorlar; TÜS AD iktidar n sorgulam yorlar; tersine onu da AB yolunda bir demokrasi ittifak olarak görüyorlar. IMF ye karfl ç km yor ikisi de. kisi de Tam Ba ms zl k diyemiyor. Emperyalizmin dünya çap nda oluflturdu u düzeni elefltirseler bile, kabul etmek gerek diyorlar. Bu noktalarda aralar nda kesin bir AYNILIK var. Mevcut sömürü düzeni içinde, mevcut oligarflik yap içinde MGK n n rolü biraz ileride mi olsun, biraz geride mi? Tart flma bu. Asal m m, hücrede asmaktan beter mi edelim. F tiplerinde oda-hücrelerde tutal mda birlikteler, belki ortak alanlarda kaç saat tutulaca nda ayr l yorlar. Ayr l klar(!) bu çerçevede kal yor. Dünya halklar n n anti-emperyalist mücadele tarihi, devrimcilerle yaz lm flt r Sol la, devrimcilerle, MHP yi ayn kefeye koymak, yanyana göstermek, e er bir cehalet de ilse, aleni bir çarp tma ve sol aç s ndan karalamad r. kiyüzy ll k dünya tarihinde, anti-emperyalist mücadele, solla, devrimcilerle bütünleflmifltir. MHP gibilerinin anti-emperyalizmi nerede görülmüfl de, solcu ayd n n kafas kar fl yor, gözü flafl hale geliyor, ikisini yanyana görmeye-göstermeye bafll yor? Solcu, ilerici, e er gerçekten hak ve özgürlüklerden yanaysa, gerçekten demokrasiden yanaysa, flafl görüntülerle u raflmak yerine, enerjisini, bilgisini, elindeki imkanlar, AB yi savunan DSP, ANAP, TÜS - AD gibileriyle, MHP, Genelkurmay aras nda hiç bir fark n olmad n anlatmak için kullan r. Öyle yapm yor. Çünkü o, kendisinin emperyalizm savunuculu unu meflrulaflt rma derdinde. Ülkenin, halk n ç karlar n n de il, kendi statükosunun derdinde. Bunun için, halka karfl hiç sorumluluk duymadan, bu ülkede akan her damla kandan, çal nan her damla al nterinden birinci dereceden sorumlu olan TÜS AD lar hak ve özgürlüklerden yana gibi gösteriyor. Solcu AB ci kaçak dö üflüyor: Tart flma ABD mi yoksa AB mi olsun tart flmas de ildir: Soruyor AB ci: "AB'ye kat l rsak emperyalist-kapitalist sistemin yeni bir oda n n kuca na otururuz" yarg s n ele alacak ve... soracakt m: - Peki, flimdi nerede ve neyin kuca nda oturmaktay z?.. (Cumhuriyet, Ayd n Engin) Mant kl görünen ama yersiz ve yanl fl bir soru: lla birilerinin kuca na oturmak zorunlulu u mu var? Bu sorunun mant, emperyalizmden, küreselleflmeden, global dünya düzeninden ba ms z olunamayaca üzerine kuruyor politikas n. Emperyalizme ra men yeryüzünde varolunamayaca n düflünüyor. Emperyalizme ra men varolan ülke örneklerine ra men. Biliyoruz, Küba, Vietnam dedi imizde, tabii ki bu ayd n tak m, burun bükecek, müstehzi bir ifadeyle... Ama... diye bafllayacakt r... Amas, mamas yok halbuki; emperyalist sistemin d fl nda bir yaflam, bir düzen, bir devlet, bir AB karfl t sol olmayan sol AB ve sol konusunu tart flanlardan biri de Cumhuriyet in k demlisi lhan Selçuk. Diyor ki; Solculuk, özgürlük ve eflitlikten yana olmak, ezileni ve sömürüleni savunmakt r. Yaflad m z dünyada küreselleflme yaflan rken sola yerden gö e dek gerek var... (14 Haziran 2002) Tamamen do ru. Anlafl lan o ki, milyarlar aç b rakan bu korkunç adaletsizlik, geçmiflle k yaslanmayacak pervas zl ktaki sömürgecilik, lhan Selçuk un sol damar n kabartm fl. Ama geç; damar neredeyse kurumufl. Çünkü, Solculuk, özgürlük ve eflitlikten yana olmak, ezileni ve sömürüleni savunmakt r. diye yazan llan Selçuk, F tiplerinde, Avrupac l savunmufltur. Ezilenin, direnenin yan nda olamam flt r. Halen de olam yor; ba ms zl k için, NATO nun paral askeri haline gelen, IMF nin bekçili ini üstlenen orduya bel ba l yor. Ekmek ve Adalet / 24 Haziran 2002 / Say 14 7

8 sistem mümkündür. Yüzy l m zda bunun örnekleri görülmüfltür, halen de vard r. Yar n da olacakt r. Solcu AB ci çarp t yor: Tart flma, bizi kim sömürsün tart flmas de il: Deniyor ki; AB'ye karfl sol içeri inden ar nd r lm fl, yani Türkiye'deki kapitalist sisteme itiraz etmeyen, sadece milliyetçi bir söyleme indirgenmifl antiemperyalizm asl nda bizi yabanc kapitalistler de il, milli kapitalistlerimiz sömürsünler demekten öte pek bir anlam tafl maz... (Cumhuriyet, Ayd n Engin) Sorun bu ikileme getirilip oturtuldu unda, karfl tez de haz rd r: O zaman milli kapitalistler de il, yabanc kapitalistler mi sömürsün? AB cilerin bir k sm - n n bu soruya tereddütsüz evet cevab verece i düflünülebilir. Çünkü yabanc kapitalist sömürü ve zulmü, daha yumuflak bir çerçevede yap yordur. Ama sorunun yanl fl, AB cili ini, bu ikilemle hakl göstermeye çal flmakt r. Tam Ba ms z Türkiye slogan n yükseltemedi inizde, kapitalizmin karfl s na sosyalizmi koyamad n zda, bu açmazlar n birinden birine düflmek kaç n lmazd r. Sorunu bu ikilemler içinde düflünmek, geçmiflin T P, TS P, TKP, pis revizyonistler/ Amerika gitsin Rusya m gelsin sosyal faflistler argo slogan n hat rlat yor. Ama Genelkurmayc Ayd nl kç lar da, AB ci TKP liler de bugün hala bu kafa yap s yla yer al yorlar bu meselede. Hala, o olmas n da bu mu olsun tart flmas ndalar. Ba ms zl k, kendi ayaklar üzerine oturan bir demokrasi, kendi halk na göre flekillenmifl bir sosyalizm, birilerine s rt n dayamadan siyaset yapmak, onlara çok çok uzak çünkü. Emperyalizm ve oligarfli kendi solunu yarat yor AB savunucusu solcular n iddialar n n, teorilerinin hiçbir iler tutar yan yoktur. Hele devrimcilik, sosyalistlik iddias tafl y p AB savunuculu u yapanlar, tart flmaya kalkt nda mecburen saçmal yor. Çünkü, uyduruk teoriler olmaks z n hem devrimcilik, hem AB cilik savunulamaz. Ama bunlar n sesi, buna ra men çok ç k yor. Çünrkü, Radikal den Cumhuriyet e, Milliyet e kadar bu tür solcular a köfleler tahsis edilmifltir. Bunlar n bir ço u, flu veya bu biçimde AB nin vak flar yla da içiçedirler. Burjuva bas nda daha önce yay nlanan Taner Akçam dizileri, Naz m dizileri, Solda Yeni Aray fllar gibi dizilerin ortak bir yan vard : hepsi düzen solcusunu yaratmay hedefliyordu. AB vesilesiyle süren tart flma, düzen solculu unun günümüzdeki bir baflka tan m n da ortaya koyuyor: AB ci solculuk! fiimdi düzen kat nda revaçta olan, teflvik edilecek olan budur. MHP nin AB karfl t söylemleri, devrimci teori ve ideoloji aç s ndan pek bir sorun yaratmaz; antiemperyalist mücadele bundan fazla zarar görmez. Ama soldan bu noktada yap lan buland rma, bir noktada daha etkilidir. Çünkü onlar söyleyen bir solcu dur. Örne in, solun AB konusundaki tutumunu elefltirmek üzere Solum demekten vazgeçseler mesele bitecek bafll kl bir yaz yazan smet Berkan flöyle diyor: "Türkiye'nin egemen sermaye çevrelerinin geleneksel eksik sermaye birikim sorunlar n aflmak üzere..." diye bafllayan bir cümle yaz yorsan z, sizin de tespit etti iniz eksik sermayenin AB olmad zaman nereden tamamlanaca n da söylemelisiniz. (Radikal, 12 Haziran 2002) Berkan, kendine sol dese de bir burjuva demokrat. Ç k fl noktas da tabii, bu yüzden burjuvazinin eksik sermaye sorunu. Ama bu mant k, yukar daki bizi milli kapitalistler mi sömürsün, yabanc kapitalistler mi? sorusundaki mant kla ayn d r. Tek fark, ikincisini yazan, sosyalist oldu u iddias ndad r. Sosyal-demokrat bile olduklar tart fl lacak isimler, sola ak l hocal na soyunuyor. Özünde, smet Berkan Ayd n Do an n istedi i sol un tarifini yap - yor. Düzenin kendi solunu yaratma çabas n n en somut ifadesini görmek mümkün bunda. Solun AB konusundaki tutumuna ayn kafayla, ayn sorularla yaklaflanlar, kendilerine ne derlerse desinler, düzen solculu unun d fl na ç kam yorlar demektir. flte bu noktada s n rlar net çiziyoruz: devrimcilikle, sosyalistlikle, AB cilik hiç bir biçimde, hiç bir anlamda, ba lamda bir araya getirilemez. Getirmeye çal flanlar, sol sahtekarlard r. Devrimciler, ilericiler, demokratlar, AB konusunda, esas ve temel olarak flunu tart flmak durumundad rlar: Sahte özgürlük savunucusu Avrupac lar n veya sahtde milliyetçilik savunucusu MHP nin, Genelkurmay n karfl s na, haklar ve özgürlükleri savunan, ba ms zl savunan devrimci demokratik bir cepheyi niye ç karamad k? Böyle bir cephe oluflturulsayd, at izinin it izine kar flmas na veya kar flt r lmas na izin verilmemifl olurdu. Ama iflte beyinlerdeki AB ci kirlenmeler, buna ba l hesaplar, kayg lar, bunun önünde engel olmufltur. 8 Ekmek ve Adalet / 24 Haziran 2002 / Say 14

9 Demokrasi Mi stiyordunuz? Hak ve Özgürlükler Mi Diyordunuz? BUNLAR Ç N ÖLÜMÜNE D REN fite NEREDEYD N Z? fi MD NEREDES N Z? Ölüm orucunun taleplerinde AB ci sol neredeydi? DGM lerin kald r lmas n istemiyor muydu? TMY ye karfl de il miydiler? Adalet istemiyorlar m yd? Halk n haklar mücadelesinin önündeki engellerin kald r lmas n istemiyorlar m yd? AB yi savunan iki kesim var ve iki nedenden dolay savunuyorlar. lki sermaye cephesi ve onlar n partileri, STK lar, onlar n neden savunduklar malum. kincisi, kimi sol, reformist kesimler, ayd nlar n bir k sm, onlar n savunmalar ndaki temel gerekçe, hak ve özgürlükler, demokrasi, hukuk, adalet gibi, özünde kimsenin itiraz etmeyece i, ama hangi kavram n içeri inin nas l dolduruldu u ve AB den gelip gelmeyece i tart flmal (gerçekte tart flmas z) olan kavramlar. deolojik yönlendirmelerle, beyinleri teslim alarak ve ç - kar iliflkileriyle Avrupa; Sermaye kesimine diyor ki; sen AB'ye girince ekonominin nas l düzelece inin propagandas n yap, hak ve özgürlük, insan haklar vs. kar flma, sen anlat rsan kimse inanmaz. kinci cephedekilere diyor ki; sen insan haklar, demokrasi, hak ve özgürlükler diye tuttur. Ekonomi flöyle olacak dersen, sana sorarlar, "sermayenin derdi sana m kald " diye. Her kesim kendine direk ya da etkileyerek, aldatarak verilen görevi yerine getiriyor. Sorular m z Demokrasi, Hak ve Özgürlükler Diyenleredir Sermaye cephesine karfl mücadelemiz cepheden. Ama hak ve özgürlükler diyerek solu AB cili e davet edenler, bu haklar n ölüm yata ndan istendi i bir direniflte nerede olduklar n ve ne dediklerini kendilerine sormak, hat rlamak durumundad rlar güne gelen ve 91 flehit yüzlerce sakat verilen direniflin ilk bafllad günlere dönelim, direniflin kamuoyuna aç klad talepleri yeniden hat rlayal m; - F tipi hapishaneler kapat lmal d r - 3'lü protokol iptal edilmelidir - DGM'ler kapat lmal d r - TMY iptal edilmelidir - Buca, Ümraniye, Diyarbak r, Ulucanlar, Burdur katliam ve operasyonlar n n sorumlular aç a ç kar l p yarg - lanmal d r Ölüm Orucundan sakatl klar olanlar ile çeflitli operasyonlardan dolay rahats zl olan arkadafllar m z serbest b rak lmal d r - iflkence bir insanl k suçudur, iflkenceciler yarg lanmal d r - Cezaevleri izleme komisyonlar oluflturulmal d r. Bu komisyonlar, Barolar, TTB, tutuklu ve hükümlü aileleri temsilcileri, tutuklu ve hükümlü avukatlar, insan haklar yla ilgili dernek temsilcileri ve Tüm Yarg -Sen temsilcilerinin kat l m yla oluflmal, yasal güvenceye ba lanmal d r. - Kürt halk ve haklar mücadelesinin önündeki engeller kald r lmal d r. (Direniflçilerin aç klamas ndan) Ölüm Yata ndan stedik: Neden Görmediniz? Ölümüne savunduk hak ve özgürlüklerimizi, ölümüne istedik, ölüm yata nda istedik, öldük istedik, ölüme yürüyerek istedik. Ve maskeler birer birer düfltü. Devletin maskesi düfltü ilkin, ard ndan reformist, AB ci solun maskesi düfltü. Bugün tart fl lan talepler bunlardan daha m ileri? Ortal kta dolaflan demokrasi taleplerine, AB yi kurtar c görenlerin demokrasi, insan haklar ad na yazd klar na Ekmek ve Adalet / 24 Haziran 2002 / Say 14 9

10 bak n; direniflin talepleri hem bu talepler aras nda, hem de en genelde hak ve özgürlükler mücadelesi anlam nda en genifl kesimin taleplerini içine alan ortak bir deklarasyon niteli indedir. Bu talepleri, bugün AB yi savunan kimi kurum, kifli ve partiler direniflten önce sürekli dile getirirken, direniflin talebi haline geldi inde sahiplenmediler. Tam tersine; hukukçusu 3 lü protokolü, DGM yi, TMY yi a z na almamaya bafllad, Kürt milliyetçileri farklar n koyacaklar günü sessizlik içinde bekledi, reformistler ayn talepleri direnifl etraf nda ya da baflka etkinliklerle gündemlefltirme konusunda en küçük bir ad m atmad. (19 Aral k öncesi direnifl etraf nda toparlanan kitleselli in tüm bu talepleri hak ve özgürlükler mücadelesi anlam nda sahiplendi ini söylemek zordur.) Direniflin talepleri görülmek istenmedi, iktidar n bu talepleri hiçbir devlet gerçeklefltiremez demagojilerinin karfl - s na dikilip; hay r! Bu talepler bizim de taleplerimizdir, bu talepler en temel hak ve özgürlük talepleridir denilmedi. Tersine, bugün solun AB ci olmas n isteyenler direniflin karfl s na odalar teorisiyle ç kt lar. Odalar teorisi, Avrupa n n direnifli k rma, güçsüzlefltirme, tecriti meflrulaflt rma teorisiydi. Talepleri tart flt rmaman n, yoksayman n oyunuydu. AB ciler Avrupa ad na karfl m za ç kt lar. Bir bütün olarak direniflin karfl s na Avrupa cephesi ç kt. Direniflin karfl s na ç kan Avrupa, bu taleplerin de karfl s ndayd. Demokrasi, hak ve özgürlükler beklenen Avrupa, en kapsaml hak ve özgürlük talebinin karfl s nda devletin yan nda yerald. Kurtar c Avrupa n n, elbette TMY, DGM ler kald - r lmal d r dedi ini duyan oldu mu? Yoktur. Çünkü, devrimcilerin, devrimci düflüncelerin yokedilmesi, onlar için her fleyden önde gelir. Demokrasiymifl, hukukmufl, adaletmifl, hak ve özgürlüklermifl bunlar n hiçbir önemi yoktur. Dilenerek Mi, Direnerek Mi? Demokrasiden ne anlamam z gerekti i bir yana, AB ci bir ayd n soruyor; sol demokrasiyi istemiyor mu... diye. Sorunun kendisi bile anlams z, ama sorma nedeni öyleyse gelin AB cili e olunca o zaman bizim de flu soruyu sorma hakk m z do uyor; biz bunun için ölürken, neredeydiniz? flte sorun da burada bafll yor; devletin sak ncal gördü- ünden o da kaç yor, AB ye yaslanarak demokrasi istemek, hak ve özgürlükleri talep etmek, solculuk oluyor; direniflin gücüyle demokratik, sol güçlerin cephesini örerek haklar m z kendi gücümüzle alma mücadelesi ölümü kutsamak oluyor, karfl m za yaflam kutsald r... diye ç k l yor. Ölmeyin... yaflay n... demenin -yaflamam z için ne yap ld bir yana- anlam n bilmeyen kalmad ; bu talepler için direnmeyin deniyordu gerçekte. Hiçbir devlet bu talepleri yerine getiremez demogojisine onlar da inan yordu. Beyinlerini devletin yönlendirmesinden kurtaramayan, kendi gücüne dayanarak hak alman n ne demek oldu unu bilmeyenler için bu kaç n lmazd r. Direnerek almaya ça rd m zda gelmeyenler, flimdi tüm solu dilenmeye ça r yor. Dilenmek, sömürgecili i savunmakla yanyana geliyor. Biz Hala Ölüm Yata nday z Bugün direniflin temel talebi tecritin kald r lmas. Ama bu demek de ildir ki, direniflin bafl nda dile getirilen taleplerden vazgeçilmifltir. Tecritin kald r lmas, hak ve özgürlükler mücadelesinin en belirleyici noktas d r. F tiplerine karfl mücadele say lan talepler için mücadelenin güçlenmesinde motor güce sahiptir. Bu nedenle biz direnmeye devam ediyoruz; Bu nedenle biz, dilenme çizgisinde duranlar, yan lanlar, yan lt lanlar, ideolojik, siyasi olarak etkilenenleri, AB yi yanl fl bilen ve anlatanlar direnifl çizgisine ça r yoruz. Biz ölüm yata ndan istiyoruz! D RENENLER D YOR K ; Ölüm orucu direniflinin talepleri sadece F tipleriyle s n rland r lmam fl, bütün toplum kesimlerinin talepleri olan demokrasi istemlerini de kapsayacak bir genifllikte ele al nm flt r. Ölüm orucu özünde siyasal, s n fsal bir eylemdir. Yani demokrasi mücadelesinin onlarca politik biçiminden birisidir. Sorun tek bafl na hapishanelerin teslim al nmas sorunu de ildir. Hedeflenen içeride ve d flar da bir teslimiyet süreci yaflatmakt. Ölüm orucu direniflinin talepleri de buna paralel olarak demokratik taleplerdir. Ölüm orucu sadece devrimci tutsaklar n hücrelerden ç kar lmas n, tecritin, izolasyonun ortadan kald r lmas n de il düflünce özgürlü ünü, örgütlenme özgürlü ünü yani tümüyle demokratik talepleri ve halk n gelece ini kurtarmay amaçl yordu. Talepler tek tek ele al nd nda ve tabi bir bütün olarak incelendi inde tamamen meflru ve demokratik talepler oldu u görülecektir. Gerçek anlamda "ben demokratikleflme istiyorum" diyen hiç kimse ve hiçbir kurumun karfl ç kamayaca hatta desteklemesi gereken taleplerdir. 10 Ekmek ve Adalet / 24 Haziran 2002 / Say 14

11 GÖBELS E YALANDA SINIR OLUR MU? Sami Türk e bofl yere Göbels denilmedi. Direnifl boyunca o kadar yalan söyledi, o kadar demagoji yapt ki, Göbelsli ini burjuva bas n n yazarlar bile kabul etmek zorunda kald. Dünyaya rezil rüsva oldu, ama hala yalanlara devam ediyor. Cezaevi zleme Kurullar ile ilgili ngilizlerle ortak bir seminer düzenliyor Sami Türk ve bak n Cezaevleri zleme Kurullar na iliflkin nas l yalan bilgi veriyor; 129 merkezde hukukçu, doktor, ö retmen, sosyal bilimci ve psikologlardan oluflan sivil denetim birimi Cezaevi zleme Kurullar kuruldu unu, bu sayede cezaevlerindeki insan haklar ihlallerinin engellenece ini anlatt. (17 Haziran Hürriyet) Yalan 1; Bir kere kurullarla, yasalarla bu ülkede insan haklar ihlalleri engelenemez. Devlet kendi kendini mi engelleyecek? Çumra da kurulan nsan Haklar Kurulu nun yap s, ihlallerin nas l engellenece ini de gösteriyor; kaymakam, jandarma komutan, emniyet müdüründen oluflan bir kurul bu. Ve o ilçeye özgü de il, devletin kafa yap s n n bir örne idir. Yalan 2: Gazeteler durmadan halk m z n haf zas güçsüzdür deyip durur ya, Göbels de buna inanm fl olacak ki, burjuva bas n n dahi bu kadar olmaz ki dedi i Cezaevleri zleme Kurullar n n iflkenceci, emniyetçi ve devletin bürokratlar ndan olufltu unun unutuldu unu zannediyor; hukukçu, doktor, ö retmen, sosyal bilimci ve psikologlardan olufltu u yalan n söylüyor. Haf zas zay f olanlara iki örnekle hat rlatal m bu kurullar n kimlerden olufltu unu hat rlat m. Manisa Cezaevi zleme Kurulu; Baronun düflüncelerinin göstermelik al nd ama gösterdi i kiflilerin dikkate al nmad kurul bak n kimlerden olufluyor; Manisa iflkence davas nda sürekli iflkenceci polisler lehine kararlar veren mahkeme baflkan Mehmet Y lmaz, ayn iflkencecileri savunan avukatlar Emin Uz ve Halit Moral o lu, Ticaret Odas Genel Sekreteri Ahmet Kurflun... Hakkari Cezaevi zleme Kurulu; Kurulun baflkan tam bir sivil ; Hakkari Emniyet Müdürü Zekeriya Kahraman. Kurulun di er üyeleri Milli E itim Müdürü, l Özel dare Müdürü, Defterdarl k Gelirler Müdürü. Bas na yans mayanlar art k siz hesap edin... Dedik ya, Göbels e yalanda s n r yoktur, o her türlü yalan söyleme hakk na sahiptir! ngiliz Sami Sami Türk sözünü etti- imiz semineri de ngiltere nin Ankara Büyükelçili i ve The British Council in iflbirli iyle düzenlemifl. Bunlar n Cezaevleri zleme Kurullar yla, ya da cezaevlerinin kendisiyle bir ilgisi mi var, yoksa Sami Türk ün ngilizlerle özel bir iliflkisi mi söz konusu? Sami Türk, F tipleri projesi gündeme geldi inden beri ngilizlerle çok iyi bir dostluk gelifltirdi. rlandal devrimcileri katleden ngiliz hükümetinin H Bloklar tecrübesini almak için bu gerekiyordu. Anlafl lan o ki, flimdi tersinden Sami Türk tecrübe aktar yor. F tipleri H bloklar n zulümde ve ölümde çoktan geride b rakt. Baflka bilinmeyen bir iliflki varsa, onlar da ortaya ç kacakt r. Kendi Kendine... Sami Türk, Tecrit oldu unu iddia edenler, kendi kendini tecrit etmektedir diyor. (15 Haziran Hürriyet) Ecevit de 19 Aral k tan sonra teröristleri kendi terörlerinden kurtard k demiflti... Bu zihniyet uzar gider; Kendi kendine tecrit, kendi kendine iflsizlik, kendi kendine sefalet... Kim ne yap yorsa kendi kendine yap yordur. Devlet hiçbir fley yapm yor, her türlü hak ve özgürlükleri kulland r yor, açl k, iflsizlik diye bir fley yok, tek kiflilik hücreler de yalan; ölen kendi kendine ölüyor, iflsiz kalan kendini iflten att r yor.. Esas nda kapitalizmin dedi i de tam bu! Öyle bir sistem yarat yor ki, önce aç, iflsiz b rak yor. Askeriyle, polisiyle açlar, iflsizleri zapturapt alt nda tutuyor; sonra çal fl n siz de Koç, Sabanc olun, f rsatlar düzeni bu diye yalanla halk aldatmaya çal fl yor. Sanki milyonlarca insan çal flmad için iflsiz kal yor, kapitalist sistem aç b rakm yormufl gibi. Kapitalizmin h rs zl k hukukunu okuyan kafadan da ancak kendi kendine... saçmal ç k yor. Ekmek ve Adalet / 24 Haziran 2002 / Say 14 11

12 Katlet... Katledemediklerini Yarg la... Yetmezse Avukatlar n Yarg la... ÇIRPINMAYIN; KATLETT N Z Devlet, tüm dünyan n gözleri önünde, halka gözda olsun diye medya ordusu eflli inde katliam yapt, flimdi katliam aklama derdinde. Önce katliamdan sa kurtulan direniflçileri, ziyaretçilerini yarg lamaya bafllad, terör demagojilerine hakl l k gerekçesi yaratmak için Armutlu yu iflgal etti, evlere el koyup karakol yapt, flimdi de Armutlu davas n n avukatlar ndan Behiç Aflç ya dava açt. Küçükarmutlu daki katliam sonras mahallede bofl kovanlar ve bomba parçalar n sergileyerek, yak lm fl direnifl evinin önünde bas n aç klamas yapan Halk n Hukuk Bürosu avukat Behiç Aflç hakk nda Fatih 2. Asliye Ceza Mahkemesi taraf ndan gerçe e ayk r suçlama iddias yla dava aç ld. Cumhuriyet Savc s Sedat Çakar n haz rlad iddianamede, cesetler üzerinde kurflun yaras olmamas na karfl n avukat Aflç, otopsinin ard ndan düzenledi i bas n aç klamas nda, bunun tam tersini söyleyerek suç tasniinde bulunmufltur ifadelerine yer verildi. Hasan Özdemir Konuflurken Otopsi Mi Vard? Kurflun yoktu, kurflun var dedi diyerek dava açan savc, katliam günü yap lan aç klamalar okudu mu acaba? Biz hat rlatal m; Hasan Özdemir, mahalleden daha dumanlar tüterken bas n n önünde aç klad ; GAZDAN ZEH R- LEND LER, B Z ATEfi ETMED K... EMN YET MÜDÜRÜ BU AÇIKLAMAYI YAPAR- KEN HANG OTOPS RAPORU VARDI? NEYE DA- YANARAK BASINA AÇIKLAMA YAPTI? SAVCI, ÖZDEM R E SORUfiTURMA AÇTI MI? Yoksa, devlet ad na katliam yapanlar n ayn zamanda istedi i yalan söyleme, halk aldatma, hiç kimseye hesap vermeme gibi bir ayr cal m var. Hiçbir savc, devlet ad na, katliam yapan, infaz, iflkence yapanlara dava açamaz. Armutlu ile ilgili hiç açamaz. Çünkü, Behiç Aflç ya aç lan davan n da, Armutlu dan gözalt na al nanlara aç lan davan n da amac Özdemir leri, gaz maskeleriyle, panzerlerle, bir ge- BU BOMBALAR, BU KURfiUN KOVANLARI YALAN MIYDI? BU YANMIfi YIKILMIfi EV HAYAL ÜRÜNÜ MÜ? MAHALLE HALKININ DUYDUKLARI, M LYONLARIN TV LERDEN ZLED KURfiUN YA MURU NEYD? Katilleri aklayamayacaks n z! 12 Ekmek ve Adalet / 24 Haziran 2002 / Say 14

13 cekondu mahallesini bas p, savafl alan na çevirenleri aklamak. Susurluk devletinin katliam n aklamak. Bunlara Dava Açt n z M? Diyelim ki, katliam bir yana b rakt k, o devlet gelene i, hem katleder, hem de yarg lar. Tutun ki, Hasan Özdemir de katliam planlayan oldu u için, katlettiklerinin yanarak, bo ularak öldü ünü önceden biliyordu. Peki, tüm dünyan n gözleri önünde Hasan Özdemir in söyledi i öteki yalanlara en küçük bir soruflturma yap ld m? flte bir kaç örnek; Biz eylemin devam etti i evlere müdahale etmedik. Kesinlikle atefl etmedik. (6 Kas m bas ndan) Armutlu süt liman olacak... Sadece bir arkadafl m z emir d fl hareket etti... (8 Kas m) (Armutlu halk na) Bugüne kadar örgüte yard m ettiniz, bundan sonra bize edeceksiniz... (6 Kas m) Hasan Özdemir in bu yalan ve tehditlerini sordunuz mu? 5 Kas m 2001 tarihli say s yla katliama zemin haz rlayan Sabah gazetesi yönetimi hakk nda tek bir dava açt n z m? Hasan Özdemir e; halk n evine el koymaya ne hakk n var? diye sordunuz mu? Mahallenin sokaklar, evlerin çat lar kurflun, bomba kovanlar ile dolmuflken, bas n iki saat boyunca kurflun sesleri kesilmedi diye yazarken polise sorulacak hiçbir sorunuz yok muydu? Emniyet Müdürü Hasan Özdemir in dahi itiraf etti i, bir arkadafl m z emir d fl nda hareket etti dedi i polis hakk nda herhangi bir soruflturma yapan mahkeme oldu mu? Diyelim ki, evin içinde yan yor olsunlar; Su s k n, yan yor... Yan yoruz... Su s k n... ç l klar n Tv lerden tüm dünya duyarken, kerpiç bir gecekondunun duvar n, ifl makinalar yla nas l y - k p kurtaramad n z, itfaiye araçlar ne ifle yar - yordu diye soruflturdunuz mu? O gün y kamad - n z evi, ev sahibini cezaland rmak için ertesi günü nas l yerlebir ettiniz diye Hasan Özdemir e tek bir soru sordunuz mu? Tutun ki, (avukatlar n bilinçli olarak otopsiye al nmad n hat rlay n) kurflunlanmad lar; bir hukukçu, bir savc, gazdan bo ulmaya, yanmaya kim, nas l SEBEP OLDU diye neden araflt rmaz? Canlar s k ld, direniflçi olmayanlar da dahil olmak üzere kendilerini yakt lar öyle mi? Yerinden kalkamaz durumda olanlar bile birden canlan p kendini tutuflturdu öyle mi? Unutmayaca z, Adalet stemeye Devam Edece iz Hiç bofl yere ç rp nmay n, saatlerce Tv kameralar önünde, binlerce Armutlulunun tan kl nda gerçekleflen bir katliam aklayamazs n z. sterseniz Armutlu da direnifl evlerini aylarca ziyaret eden 7 den 70 e herkese dava aç n, direnifli de halk n belle inden silemezsiniz. Adalet istemeye devam edece iz. Adalet mutlaka gerçekleflecek. Çünkü gerçekler net: Sultan Y ld z, Bar fl Kafl, Arzu Güler ve Bülent Durgaç n ölüm nedenleri ne olursa olsun; ister kurflunla, ister yanarak, ister bo ularak; ölümlerine neden olan, katleden devlettir. Devlet ad na Armutlu da katliam yapanlard r. 19 Aral k da kendileri yakt, kendileri kurflunlad diyenlerin nas l diri diri yakt klar gerçe i tart flmas zsa, Armutlu katliam da tart flmas zd r. Armutlu Halk Mahsuni yi And Yaflamak Direnmektir Terörle sindirilmeye, susturulmaya çal fl lan Armutlu halk Yaflamak Direnmektir pankart - n n alt nda Mahsuni fierif için can yeme i ve anma etkinli i düzenledi. Pir Sultan Abdal Kültür Derne i Sar yer flubesinin 16 Haziran pazar günü düzenledi i etkinli e Armutlu halk n n yo un kat l m olurken, PSAKD nin flube yönetimleri ve Ölüm Orucu direnifli gazileri de etkinli e kat lanlar aras ndayd. Buras onlar için de önemli bizim için de diyerek etkinlikten günlerce önce engelleme giriflimlerinde bulunan polis, Cemevi üzerinde bask kurmaya çal flt. Ancak buna ra men Mahsuni için düzenlenen yeme e etkinlik boyunca 1000 e yak n insan kat ld. Cemevi bahçesinde yap lan konuflmalar ve söylenen türkülerle, halk n kendi ozan n unutmayaca, kültürüne, de erlerine sahip ç kaca bir birkez daha gösterdi. Ekmek ve Adalet / 24 Haziran 2002 / Say 14 13

14 NERES TÜRK POL S! AMER KA NIN, AVRUPA NIN POL S Adana da yaflanan bir keyfi yasa n nas l uyguland na bakal m önce; 8-16 Haziran tarihleri aras nda Galleria sinemalar nda gösterilmek üzere Adana ya götürülen, ve Amerika ve Avrupa da yaflanan tecrit sistemini anlatan Sessiz Ölüm filmi salon sahibinin polisler taraf ndan tehdit edilmesi sonucu, 10 Haziranda gösterimden kald r ld. Polis bununla da yetinmedi. Hiçbir yasal dayana olmad halde, sanki sansür kurulu gibi, filme el koydu ve filmin gösterilmeyece inden emin olana kadar da teslim etmedi. Amerika n n, Avrupa n n Gerçek Yüzünün Gösterilmesinden Polis Neden Rahats z? Film, okurlar m z n da bildi i gibi bir çok kez yurtd fl nda ve çeflitli kentlerde gösterildi. Yönetmenli ini Hüseyin Karabey in yapt, yar belgesel niteli inde olan filmde, tecrit uygulamas n, hücrelerin anavatanlar nda yaflayanlar bizzat anlat - yordu. Yani ne Türkiye ile ilgiliydi, ne de polisin iflkencecili ini, infazc l n, tecavüzcülü ünü konu ediniyordu. Ulusal güvenlik de tehlikeye girmemiflti bu film sayesinde. Ülkenin bölünmez bütünlü üne de halel geldi ini kimse iddia edemezdi. Amerika n n hücrelerinde yaflanan vahfleti gizlemek Adana polisine mi düfltü? Avrupa n n sahte demokrasi maskesini korumak Türk polisi nin mi vazifesi? Bu gayretkefllik nereden kaynaklan yor? Kimliklerinde TC polis mi yaz yor, yoksa FBI m yaz yor o filme el koyan polislerin? Suç Adana Polisinde Mi? Amerika ve Avrupa ya bu kadar cansiperane sahiplenen Adana polisinin beynini kim flekillendiriyor? Cevap için iktidara ve onun emrindeki içiflleri bakanl na, emniyet genel müdürlü üne bak lmal d r. Amerika dan daha Amerikanc, Avrupal l kimseye b rakmayan bir iktidar n polisi elbette efendilerine laf söyletmeyecek. Bu ülkenin onlarca kentinde anti-amerikanc gösterilere sald ran, insanlar yerlerde sürükleyen, amerikaya karfl eylem yapacakt diye devrimcileri katleden bir polis teflkilat ndan kim ne bekleyebilir. K yafetlerinden, armalar na, araçlar n n tipine kadar Amerikan polis teflkilat na özenen, Amerikan polis filmleriyle e itilen polisten ne beklenir? Adana polisi kendine ö retilenleri yaflama geçiriyor. O emir kulu! NATO PROTESTO ED LD Viyana da yap lan NATO toplant s na karfl 6-15 Haziran tarihleri aras nda üç ayr yürüyüfl yap ld ve aç lan standlarla NATO teflhir edildi. lk yürüyüfl 6 haziranda yap ld ve bakanlar kurulunun toplant yapt bina önüne karar süren yürüyüflte Anti terör yasas protesto edildi. 13 haziranda yap lan yap lan ikinci yürüyüflte, polisin engellemelerine karfl, cadde iflgal edilerek gösteri düzenlendi. Yürüyüfl bakanl k binalar n n bulundu u alanda son buldu. 14 haziranda ölüm oruçlar n anlatan bir stand aç larak, direniflin emperyalistlere ve iflbirlikçilerine karfl sürdü ü anlat ld. 15 Haziranda yap lan ve Avusturyal sol gruplar n ve çeflitli ülkelerin devrimcilerinin kat ld yürüyüflte Cephe Güçleri Filistin ve cephe bayraklar n birlikte tafl yarak Filistin direniflini ve Türkiye hapishanelerinde süren direnifli selamlad lar. Büyük boy, Almanca NATO YA HAYIR yaz l pankart açan cephe güçleri, ölüm orucu ve Filistinle ilgili tafl d klar pankartlar, att klar sloganlarla, terörist mi ar yorsunuz? Terörist fiaron ve Ecevit tir yaz l afiflleriyle emperyalistlerin terör demagojilerine cevap verdiler. TAYAD'LI A LELERDEN ÇA RI: HÜCRE DUVARLARINI YIKALIM NSANLARI YAfiATALIM! 21 Haziran Cuma günü NAZIM H KMET KÜLTÜR VAKFI'nda bir bas n aç klamas yap larak F tipi hapishanelerde süren tecrite karfl birliktelik ça r s yap ld ve hücrelerde hala devam eden ölüm orucu direnifline dikkat çekildi. Çeflitli hapishanelerde ve hastanelerde ölüm orucuna devam eden direniflçilerin durumu ile ilgili bilgilendirmenin de yap ld aç klamada, tecritin ölüm orucu direniflinde olmayan tutsaklar üzerinde de yolaçt sa l k sorunlar ve Nazi politikalar anlat larak, süren insanl k d fl uygulamaya karfl Hücre Duvarlar n Y kal m nsanlar Yaflatal m! ça r s yap ld. Yaklafl k 100 kiflinin kat ld etkinlikte bas n aç klamas n n okunmas ndan sonra, Sessiz Ölüm Filminin gösterimi yap ld. Filmin yönetmeni Hüseyin Karabey yapt konuflmada bu filmi ölüm orucu direnifli bafllamadan dört ay önce çekti ini ve esas olarak bugün süren tecrite karfl bir kamuoyu yaratmak amac n tafl d n, buna ra men aradan geçen süre içinde ölüm oruçlar n n ve 19 Aral k katliam n n yafland n, bugün de F tipi hapishanelerde tecritin ve direniflin sürdü ünü belirterek duyarl l k ça r s yapt. Saat 13:00'da bas n aç klamas n n okunmas yla bafllayan etkinlik Sessiz Ölüm filminin gösterimi sonras nda yap lan sohbetlerden sonra sona erdi. Aç klamaya TUYAB, Özgür-Der, TUAD' n kat l m n n yan s ra Mihri Belli de ça r ya destek veren kat l mc lardand. 14 Ekmek ve Adalet / 24 Haziran 2002 / Say 14

15 fiç, MEMUR SEND KALARI VE TMMOB DAN AÇIKLAMA: Tecrit; beynin teslim al nmas d r, Tecrite Hay r 15 Haziran günü, KESK Genel Merkezi nde düzenlenen bir bas n aç klamas ile iflçi, memur sendikalar ve TMMOB tecrite karfl ç kma ça r s yapt. Temel hak ve özgürlükten yana olan herkese sesleniyoruz diye bafllayan aç klamada, iflsizlik, yoksulluk, bask ve zulmün her geçen gün daha da artt vurguland ve Siyasi iktidar IMF politikalar n hayata geçirebilmek için tüm ülkeyi F tipine çevirmeye çal flmakta bunun için her türlü zulmü, her türlü bask y yapmaktan çekinmemektedir. denildi. Tüm bu yaflananlar n F tipi hapishanelere geçiflle birlikte daha da artt n n belirtildi i aç klamada, ölüm oruçlar - n n ve tecritin sürdü ü ifade edildi ve Tecrit; bir insan n tüm de erlerinin yok edilmesi, beyninin teslim al nmas d r. Tecritin kald r lmas için, insanlar n onuruyla insan olarak yaflamas için Tecrite Hay r diyelim. ça r s yap ld. Yaflam savunuyorum, insanlar yaflatmak istiyorum diyenlerin, Tecritin kald r lmas, insanlar n yaflat lmas için duyarl olmalar gerekti ini belirten sendikalar, Direnmek, onurlu yaflamak demektir. Yaflamak-yaflatmak da bu gerçek içinde anlam n bulur. dediler. Hak ve özgürlükten yana, zulme karfl, insanlar yaflatal m diyen herkesi bu savunduklar n sahiplenmeye ça ran bas n aç klamas nda imzas bulunanlar flöyle; Sami EVREN (KESK Genel Bflk) Musa ÇAM (Disk Genel Sek.) Celal BEfi KTEPE (TMMOB Y.K. Üyesi) Mehmet GÖÇEBE (TMMOB Y.K. Üyesi) Ali R za KÜÇÜKOSMANO LU (Nakliyat- fl Genel Bflk) Atilla AYÇ N (Hava- fl Genel Bflk) Kemal KELEfi (Haber-Sen Genel Bflk) Sezai KAYA (Tar m Orkam-Sen Genel Bflk) Kamil KARTAL (Bas n- fl Genel Sek), Enis BAYKAL (Tüm Bel-Sen Genel Örg. Sek.), Mahmut DO AN (Oleyis GYK Üyesi), Ali CANCI (Disk Sosyal- fl st fib. Bflk.) Muharrem KILIÇ (Tekstil- fl st fib. Bflk.), Fedai ÖZTÜRK (Lastik- fl st fib. Bflk.), Do an KAYA (Birleflik Metal- fl Kartal fib. Bflk.), Mehmet KARAGÖZ (Genel- fl st 2 No lu Bölge Bflk.), Cafer ERD L (Genel- fl st 2 No lu Bölge Sek), Sami PEK (Genel- fl st 2 No lu Bölge Mali Sek), Nebile IRMAK ÇET N (Genel- fl Konut fib. Bflk.), Mevsim GÜRLEV K (Genel- fl st 3 No lu fib. Bflk.), Kadir AKPI- NAR (Genel- fl st 4 No lu fib. Bflk.) Kadir DO UTEK N (Genel- fl st 5 No lu fib. Bflk.) smail YURTSEVEN (Genel- fl st 7 No lu fib. Bflk.) Zeynel ÖZDEM R (Genel- fl st 9 No lu fib. Bflk.) Arif KUDAY (Genel- fl Trakya fib. Bflk.) Zeynel DEM RÇ V (Genel- fl st 3 No lu Bölge Bflk.) Tahsin ÇELT (Genel- fl Anadolu Yakas 1 No lu fib. Bflk.) Hüseyin DURMAZ (Genel- fl Anadolu Yakas 2 No lu fib. Bflk.) Hasan GÜLÜM (Belediye- fl st 2 No lu fib. Bflk.) Sadettin YILDIRIM (Belediye- fl ETT Tafl t fib. Bflk.) Hüseyin AYRILMAZ (Belediye- fl st 3 No lu fib. Bflk.) Mehmet AfiKIN (Belediye- fl st 1 No lu fib. Sek) Musa B ÇER (E itim-sen st 1 No lu fib. Bflk.) Zülfü AKYILDIZ (E itim-sen st 1 No lu fib. Sek) Ifl l ÜNAL, Mesut BÜKE, Burhan ATAfi (E itim-sen st 1 No lu fib. Y. K. Üyeleri) M. Ekber IfiIK (E itim-sen st 3 No lu fib Bflk.) Nurettin SÖNMEZ (E itim-sen st 3 No lu fib Sek.) Naci ÇEL K, Sebire YURTSEVEN, Ebru YILDIRIM, Hatice KARABAY, Birol KAPTANO LU (E itim- Sen st 3 No lu fib. Y. K. Üyeleri) Hüseyin SÜMRÜK (E itim-sen st 4 No lu fib Sek.) Galip KIZILDAMAR (E itim-sen st 4 No lu fib. Y. K. Üyesi) Erkan KARATAfi (E itim-sen st 4 No lu fib. Hukuk Sek.), Ali Ekber fiah N (SES Aksaray fib. YK Üyesi) Yüksel ALMAZ (SES Bak rköy fib. YK Üyesi) Ejder ERBULAN (BES st. 1 No lu fib. Bflk.) Nevreste DO AN (BES st. 1 No lu fib Sek.) Rukiye DURMAZ, Nejdet PAYCI, Mehmet SALMANLI (BES st. 1 No lu fib. YK Üyeleri) Dursun DO AN (BES st. 1 No lu fib. Örg. Sek.), Metin ÖZKAN (BES st. 1 No lu fib Hukuk Sek.) Halim ÖZPINAR (BES st. 2 No lu fib. Bflk) Zeynep Ç ÇEK (BES st. 2 No lu fib Sek.) Mustafa AKTAfi (BES st. 2 No lu fib Örg. Sek.) R fat O UZ (BES st. 2 No lu fib. YK Üyesi) Nurseren YORMAZ (BES st. 3 No lu fib Bflk) Kaz m DO AN (BES st. 3 No lu fib Örg. Sek) Nafi MARAfi (BES st. 3 No lu fib Sek) Turabi MUfiLU (BES st. 3 No lu fib. YK Üyesi) Cillo CINAZ (Tüm Bel-Sen st. 5 No lu fib Bflk) Hanifi SA LAM (Tüm Bel-Sen st. 3 No lu fib. YK Üyesi) Ali ERDO- AN (Tüm Bel-Sen SK fib. YK Üyesi) Ertan TAfiTAN (Haber-Sen 9 No lu fib Bflk) Hasan ARICAN, Emin AKKOYUN, Metin TAfiTAN ve Adem PULUR (Haber-Sen 9 No lu fib Y. K. Üyeleri) NSANLARI YAfiATMAK Ç N; SEN DE MZA AT, MZA TOPLA! nsanlar yaflatmak hücre duvarlar n y kmakt r diyoruz. Oligarfli kilitler, kap lar kapal kals n, duvarlar tecriti koyulaflt rs n diye tecrite hay r diyenlerin sesini k smak istiyor. TAYAD n imza kampanyas sadece stanbul da de il, tüm yurtta sürüyor. Anadolu nun çeflitli kentlerinde ev ev, sokak sokak, köy köy dolaflan insanlar, halk m z zulme son verin, tecriti kald r n demeye ça r yor. Zulmün sahipleri kuflkusuz engeller ç kar yor. 15 Haziran da zmir-buca Gölette K v rc k Ali konserinde imza toplayan Sabahattin Filazo lu, 16 Haziran da Malatya Baflar k Mahallesinde imza toplayan Özgür Öztürk, Cihan Akdeniz ve Rize de imza toplayan Zeynep ERDU RUL 18 Haziran da gözalt na al nd - lar. Gözalt na al nanlardan Trabzon temsilcimiz Zeynep ERDU RUL tutuklan rken di erleri serbest b rak ld, çeflitli engelleme giriflimleri Anadolu nun dört bir yan nda sürüyor. O engelleri de afla z, duvarlar y kal m, insanlar yaflatal m diyen herkes bu engelleri aflmak zorundad r. 91 insan m z n flehit düfltü ü yüzlercesinin sakat kald ve halen tüm hapishanelerde ölüm yürüyüflünün sürdü ü bir direniflte bu engellerin hiçbir anlam yoktur. Ekmek ve Adalet / 24 Haziran 2002 / Say 14 15

16 1 5 Haziran da Eyüp 3. Asliye Ceza da yap lan Bayrampafla katliam davas nda tutsaklar bir ortak savunma okudular. Savunmalar nda direniflin neden bafllad, hangi aflamalardan geçti i ve bugün neden sürmek zorunda oldu- u detaylar yla anlat ld. Savunma; katliam teflhir ediyor, direnifli savunuyor, inanc hayk - r yor, katilleri yarg l yordu. Savunman n bir bölümü de, bugün tüm dünyan n tart flt FE- DA yd. F rat Tavuk ve Aflur Korkmaz n feda eylemleri anlat ld. Savunman n bölümünden F rat ve Aflur un destan n yaflayanlar n dilinden iki bölüm halinde yay nl yoruz... Bayrampafla Davas Savunmas ndan; FIRAT ve AfiUR Tarih yaz lacak. Kanla, ateflle, açl kla. fiehitlerimizle yaz lacak tarih. Tabutlar m z zafer tahtas, kefenlerimiz zafer örtüsü, küllerimiz zafer çiçekleri olacak. Ad özgür vatan olan toprak ba r na basacak bizleri. Ve tarih fedayla yaz lacak. Ölerek ama ölümsüzleflerek. Tarihin ak fl na set olmaya çal flan faflizmle tarihin gürül gürül ak fl - n sa layan devrimcilerin çarp flmas d r yaflanan. 19 Aral k'ta devletin katliam ve yok etme sald r s karfl s nda biz tutsaklar bedenlerimizle direndik. Bombalar n kurflunlar n karfl s nda tek silah m z inançlar m z, ideallerimizdi, halk m z, vatan m z için ölüme yat rd m z bedenlerimizdi, kufland m z feda ruhu, feda kültürüydü... Ölüm orucunda bedenlerimizi açl a, ölüme yat r rken inançlar m z, düflüncelerimiz için ölece- imizi ama asla teslim olmayaca m z ifade ettik. Ve bunu defalarca gösterdik. Kuflkusuz emperyalizme uflakl k edenler için düflünce, inanç, halk ve vatan gibi kavramlar hiçbir anlam ifade etmemektedir. Onlar n u runa ölebilecekleri hiçbir de eri yoktur... Onlar emperyalistlere uflakl k için vard r. Efendilerinin verece- i bir avuç dolar için vard r. Ulusal onurlar n, ABD postallar n n alt nda b rakm fllard r. Bu halk için bu vatan için ölemezler. Bununla birlikte yalan ve demagojilerle inançlar, düflünceleri için böyle bir irade örne i göstererek gönüllü olarak halk na, yoldafllar na duydu- u sorumluluk ve ba l l k duygusuyla kendini feda edenlere sald rmaktan geri durmad lar. "birbirlerini yakt lar" gibi i renç yalanlarla feda eylemlerini karalamak, konuyla ilgili olarak halk n bilincini buland rmak ve de gerçeklerin üzerini kapatmak istediler. Her fleyden önce bir kez daha belirtelim ki gerek ölüm orucu gerekse de feda eylemlerimiz fedakarl kta birbirleriyle yar flan yoldafllar m z n iradelerine ve gönüllülüklerine dayanmaktad r... Zira görülen oydu ki; ölüm orucu direniflimiz bu katliam sald r s n engellemeye tek bafl na yetmeyecekti. O zaman yeni taktikler ve eylem biçimleri gerekiyordu. Ve bunu bulan, gönüllü olarak uygulayanlar da yine bizzat ölüm orucu direniflçilerinin kendileri oldu. Ölüm orucu direniflçilerimiz F tipi sald r s n ve bununla birlikte karfl devrim güçlerinin tüm amaç ve beklentilerini yok etmek için canlar n ortaya koymufllard. Bunun yetmedi i koflullarda yine ayn amaçlar için bu kez feda silah n kufland lar. Hapishanelere yönelik olarak operasyon yap ld takdirde, yoldafllar na verilecek her türden zarar n önüne geçmek, katliam operasyonunu durdurmak için kendilerini yakma karar ald lar. Al nan bu karar ölüm orucu direniflçileri taraf ndan 19 Aral k' n hemen öncesinde hapishane idarelerine verilen dilekçelerle Adalet Bakanl na iletildi. Ve 19 Aral k'ta devletin hevesini kursa nda b - rakan, elindeki ölüm silah n alan, bizi ölümle y ld ramayacaklar n, korkutup teslim alamayacaklar n gösteren, katillerin, ölüm mangalar n n karfl - s na ilk dikilen feda savaflç lar m z oldu. Çanakkale Hapishanesi nde ölüm orucu direniflçisi Fidan Kalflen yoldafl m z ilk feda savaflç s olarak tarihi- 16 Ekmek ve Adalet / 24 Haziran 2002 / Say 14

17 mizde yerini ald,... Ümraniye hapishanesinde Ahmet bili, Bayrampafla hapishanesinde F rat Tavuk, Aflur Korkmaz, Bursa hapishanesinde Murat Özdemir, Ceyhan hapishanesinde Halil Önder, Çank - r hapishanesinde Hasan Güngörmez, rfan Ortakç, Uflak hapishanesinde Berrin B çk lar, Yasemin Canc feda flehitlerimiz olarak direniflimizin kahramanlar aras nda yerini ald. Ayr ca Bursa hapishanesinde siper yoldafl m z Ali hsan Özkan da feda eylemi yaparak bu onurlu tarihte yerini ald. Direniflimiz bugün 600'lü günlerinde, 91 flehide onlarca gaziye ra men yeni ölüm orucu ekipleriyle sürüyorsa bunda feda eylemcilerimizin karal l ve feda savaflç s bilincinin geliflmesi belirleyicidir. Feda eylemleri her fleyden önce kararl - l k ifadesidir... Feda savaflç l.. inançlar, düflünceleri için, halk ve vatan için kendini feda edebilme kararl l na sahip olabilmektir. Nerede olursa olsun her alanda bu kararl l kla, kültürle mücadele verebilmek ve zaman geldi inde kendini feda edebilmektir... Feda eylemleri "can n vermenin" en üst biçimidir. rade ve gönüllülük esas na dayan r. Son dönemlerde Filistin halk n n direnifli feda bilincini, feda kültürünü bir kez daha tüm dünyan n gündemine getirmifl ve tart flt rm flt r. Bir halk silahlara, tanklara, bombalara karfl fedayla karfl koyuyor. En güçlü silah n ölümü göze alm fl insan iradesi oldu unu tekrar tekrar gösteriyor. Kor Ateflin K z ll nda Yeni Bir Kahramanl k Gelene i Yarat l yor; FEDA 19 Aral k katliam sald r s na karfl yeni bir kahramanl kla, tarihimizde ilk olarak gerçeklefltirilecek bir direniflle cevap verecektik. Yarat lacak olan yeni gelene in ad feda savaflç l yd. Ölüm orucu direniflçilerimiz direnme silah n ellerinden almak için sald ran faflizme cevap vereceklerdi. FIRAT YOLDAfiIMIZ FEDA ATEfi N KUfiANIYOR Maltadan, üst koridordan, çat dan s k lan kurflunlar n sesi hiç kesilmiyordu. Ölüm orucu direniflçilerimiz 14. ko uflun giriflindeki odadalar. Direniflçilerimiz bu küçük odada yanyana oturmufl, s rtlar n duvara yaslam fl vaziyette. Oda hafif karanl kt. Odaya havaland rma kap s n n üst k sm ndaki küçük bir pencereden fl k s z yordu. Savaflç lar m z n k z l y ld zl bantlar ndan taflan ayd nl k yüzlerine yans yordu. Odada savaflç lar m - z n içten içe yaflad klar yarat lacak kahramanl n heyecan n n yaratt sessizlik vard. Feda an - n bekliyorlard... O an geldi... Feda eylemleri yap lacak. Operasyonu durdurmak, faflizmin teslimiyet ça r lar na cevap verecek olan an. Faflizmin karanl k-kanl yüzüne fl k vuracak olan o an. F rat yoldafl m z oturdu u yerden h zla aya a kalkt, eliyle band n düzeltti, ve kararl, tok sesle ve zaferi kazanmaya emin olman n, kendine olan güvenin, netli in getirdi i s ms cak bir sesle "ben" dedi, "ben yapaca m". F rat yoldafl m z odada ölüm orucu savaflç lar yla. Beraber ölüme yatt direniflçilerimizle ve yoldafllar m zla vedalaflmaya bafllad. Biliyordu ki en önde kendisi gidiyordu zafere. Ve biliyordu ki yoldafllar da gidecekti. Yoldafllar da. F rat yoldafl m z odada dolafl rken maltada bulunan tüm yoldafllar, "yoldafllar" sesine kulak verdiler "yoldafllar! F rat yoldafl m z u urluyoruz" her bir yoldafl m z feda an n n geldi ini, F rat yoldafl m z n az sonra kahramanca flehitli e varaca- n düflünüyor ve bir yandan dinliyorduk: "operasyonu durdurmak için F rat yoldafl m z kendini yakacak, feda eylemi yapacak" hayk r fl yükseliyordu. Katliama, vahflete karfl l k direniflimiz de kahramanl klarla karfl l k verecektik. YÜREKTE HARLANMAYI BEKLEYEN KÖZ KARANLI I AYDINLATACAK Hava henüz ayd nlanmam flt, flafak F rat' n yüre inden bedenine yay lan ateflle sökecek, gün a aracakt. fiafak F rat olacakt. F rat yoldafl m z odadaki savaflç larla vedalaflt ktan sonra odadan ç kt. 14. ko ufl havaland rma kap s ndan ça r yapt. "Ben DHKP-C birinci Ekmek ve Adalet / 24 Haziran 2002 / Say 14 17

18 ölüm orucu ekibi savaflç lar ndan F rat Tavuk. E er operasyonu durdurmazsan z kendimi yakaca m" diye hayk rd. Çat kat ve üst koridordaki kurflunlar kesilmifl, ça r y dinleyip anlamaya çal - fl yorlard. F rat yoldafl m z tekrarlad. Baflka bir arkadafl m z F rat yoldafl m z n ça r s n (aral klarla) yineledi. F rat yoldafl m z.. feda eyleminin haz rl na bafllayacakt. Karfl s nda maltadan gelen bir k s m yoldafl n gördü, vedalaflmaya gelmifllerdi. Kucaklafl ld. Gözleri dolmufltu kimi yoldafllar m z n. Ayr l kt bu. Kahramanl n efli inde olan F rat yoldafl m z gururla yoldafllar n kucakl yordu. Yoldafllar m z son kez sar l yordu F rat'a. F rat' bir daha geri dönmeyece i bir göreve u urlaman n yaratt tüm duygularla. Yoldafll k duygular n n dorukta oldu u o an. Canparçan, yoldafl n kahramanl a u urlaman n yaratt duygular n taflk nl, iç içeli i... Haz rl na bafll yor. Üzerine dökece i yan c malzemeler aras nda istedi i yan c maddeyi bulamay nca etrafa bakarak gözleriyle ar yordu. Bir yoldafl na sordu ve önünde bulunan yan c maddeleri üzerine dökmeye bafllad. S k s k üzerini kontrol ediyor, s v n n dökülmedi i yer var m diye bak yor, kaza n bo az k sm n gerip vücuduna boca ediyordu s v y. Eyleminin baflar ya ulaflmas n istiyordu. Yoldafllar n n hayat için, direniflin gelece i için, zafer için, halk n kurtulufl savafl için yapaca feda eyleminde flehitli i önünde engel ç ks n istemiyordu. Bu arada arad iyi yan c s v y da buldu. Ve onu da bafl ndan afla döktü. Dökünce s v gözlerine kaçt, gözlerini silecek bir fley ar yordu. Bir yoldafl boynundaki havluyla F - rat' n gözlerinin etraf n sildi. Çakma yoktu. Kendi çakma n vedalafld yoldafllar ndan birine vermiflti, kalemi, tesbihi gibi üzerinde o an olan eflyalar n da yoldafllar na vermiflti. Yoldafllar ndan çakmak istedi. Bir yoldafl m z çakma n ç kard, çakmak slanmas n diye F rat ellerini kurulad ve çakma ald. Ölüm orucu band aln ndayd. Band n düzeltti. Eyleminin haz rl tamamd. Sürecek KATL AMCILI IN YARATTI I KÜLTÜR Geçti imiz hafta terör devleti srail den bir haber katliamc l kla emperyalist kültürün birleflti i noktada ortaya ç kan kültürü gözler önüne serdi. Haber, srail de ilk intihar eyleminin nerede olaca üzerine kumar oynand n anlat yordu. Haberi veren srail radyosuna göre, kumar çetesi taraf ndan üzerinde srail'in çeflitli bölgelerinin bulundu u kuponlar yaklafl k 2 dolar karfl l nda alan srailliler bir sonraki intihar sald r s n n nerede olaca n iflaretliyorlard. ki politika, iki kültür ve ahlak yarat yor; Bir yanda tüm terör yöntemlerini Amerika y arkas na alarak yasal olarak kullanan bir devletin katliamc l k politikas ve yaratt kültür. Di er yanda teröre boyun e meyen, feda ile direnen bir halk ve evlatlar n feda eylemlerine aln ndan öperek u urlayan analar n, feda savaflç lar n n kültürü. Kendinden baflka hiçbir halka de er vermeyen, kendi halk n da aptallaflt ran, apolitiklefltiren emperyalist politika, çürüyen, çürüdükçe sapk nlaflan bir halk yarat yor. Bu basit bir kumarbazl k meselesi de ildir. Her fleyi kara, paraya çevirmeye çal flan kapitalizmin nas l bir ahlak flekillendirmesini bekliyordunuz? flte böyle bir ahlak yarat yor. Kapitalizmin ahlak, halklar n bütün de erlerini silahlar n gücüyle ayaklar alt na alan katliamc l kla bütünleflince özgürlük te s n rlar kalk yor. srail de bahis oynayanlarla, Amerika da 11 Eylül sonras devletin resmi olarak ç kard vatanseverlik bonosu ayn kafa yap s n n ürünüdür. Ça dafl... uygar... medeni... dünya dedikleri bunlar yarat rken, öte yanda büyük bir özgürlük ve vatanseverlik tutkusuyla, derin bir kültürel, felsefi kavray flla, kendini feda edenler halklar n binlerce y ll k kültürünü bugüne tafl yor. Halklar zorban n karfl s nda boyun e medikleri gibi, onun kültürüne karfl da binlerce y ld r çeflitli biçimlerde direniyor, kendi kültürünü yarat yor. Emperyalistler ilkine bat medeniyeti ikincisine terör ad n veriyor ve buna tüm dünyan n inanmas n, inanmasa bile sesini ç karmamas n istiyor. Bush, 11 Eylül sonras yaflam tarz m z yoketmek istiyorlar diyordu. Ayn söylemi de iflik biçimlerde fiaron da yineledi. Bu yaflam tarz n n yokolmas yaflamas ndan evla de il midir? 18 Ekmek ve Adalet / 24 Haziran 2002 / Say 14

19 Kap daki Kriz ve beklenen Bir kaç ay boyunca kriz bitti... köfleden döndük sözlerini dinledik. Ama bir kaç haftad r, burjuva politikac lar n n, düzenin ekonomistlerinin dilinde yeniden her an kriz ç kabilir... dengeler pamuk ipli ine ba l, bozulmas an meselesi gibi sözler duyulmaya baflland. Dolar, durmaks z n t rman yor. Ecevit in hastal (!) borsay bir indirip bir kald r yor. Ama düzen, krizin kritik dengeleri içinde, ne yeni bir hükümeti, ne de seçimleri gündemine alam yor. Ecevit, bir anayasa kitapç f rlat ld diye, krizin dü mesine basan sanki kendisi de ilmifl gibi, ekonomi siyasetten nem kapar hale geldi diyor. Kemal Dervifl, ekonomik ve siyasi belirsizlikten flikayet eden aç klamalar yap yor. K sacas, düzen diken üstünde; hem kendi finans ak - fl n n kesilmesi, hem de halk n tepkilerinin istenmeyen biçimlerde aç a ç kmas ihtimalleri, düzeni ürkütüyor. Kriz öcüsü felaket Düzenin ekonomisi, gerçekten de tümüyle çürümüfl temeller üzerinde dönüyor; bütün finans piyasas, d flar dan gelecek kredi dilimlerine göre flekillenmifl; en küçük bir de ifliklik, aksama, tekelci patronlar n planlar n, hatta devletin bürokratik iflleyiflini, maafl gibi rutin ifllerini alt üst edecek. Bunun içindir ki, IMF karfl s nda el pençe durman n da ötesinde bir ba ml l k içindeler. ABD nin ve Avrupa n n, IMF ve Dünya Bankas n n hiç bir iste i bu nedenle ikiletilmiyor. Öte yandan, kriz korkusu halka, kitle örgütlerine karfl da adeta bir öcü olarak kullan l yor; aman siyasi kriz ç karacak bir fley yapmay n, ekonominin dengeleri alt üst olur!.. Tekelci patronlarla ç karlar bütünleflmifl düzen sendikac lar, ayn gerekçeyle, iflçilerin genel grev, direnifl taleplerini oyalay c kararlarla geçifltirmekle meflgul. MF ye Yeni Niyet Mektubu 19 Haziran da IMF ye ek niyet mektubu verildi. Mektup, özetle, bankalar konusunda IMF nin istedi i düzenlemelerin yap laca ve IMF program n uyulaca na dair DSP-MHP-ANAP n siyasi taahhütlerini içeriyordu. (Ki bu do rultuda ayn gün Pamukbank a el konuldu. Aç klamalara göre, Karamehmetler e ait olan Pamukbank n hesaplar nda K M LYAR DOLAR aç k vard. Halk n s rt ndan ç kar lacak olan iki milyar dolar daha hortumlanm flt yani. Soygun kriz dinlemiyor, devam ediyor.) Art k niyet mektuplar bu ülkede haber de eri özelli ini bile kaybetti. Herfleyini IMF nin talimatlar n n belirledi i bir ülkede, uflakl n ifadesi olan niyet mektuplar n n say s n saymak da abes. Ecevit hastayd, Bahçeli sözde muhalefet yap yordu; ama IMF nin program t k r t k r devam ediyor. TÜS AD dan Felaket Uyar s - Kimin için felaket? - Niyet mektubunun verildi i gün, patronlar örgütü TÜS AD n Yüksek stiflare Konseyi, Sabanc n n ikiz kulelerinde yapt toplant da, ekonomik ve siyasi gidiflattan memnun olmad klar n aç klayarak felaket uyar s yapt lar. En büyük soygunculara göre, ekonomide her an bir felaket yaflanabilirdi. Halk için felaket zaten aylard r yaflan yor. Peki öyleyse TÜS AD n iktidara yapt felaket uyar s n n anlam neydi? Bu uyar, egemen s n flar n fiubat krizinden bu yana dillerinden düflürmedikleri Arjantin gibi olma ihtimaliyle ilgilidir. As l felaket, sessizli in, tepkisizli in sürmesidir IMF, üretimin, paran n tekellerin elinde toplanmas n istiyor. Ama bu düzen öyle büyük bir ya ma ve soygun mekanizmas kurmufl ki, yolsuzluklar, hortumlamalar, tam gaz sürüyor. ktidardaki partiler, bir daha iktidar olamay z deyip, seçim rüflvetleri da tmaya bafllad lar. TÜS AD kayg land ran biraz da bu. Açl k, iflsizlik bu kadar büyürken, halk n tepkilerini yumuflatacak hiç bir fley yap lmamas korkular n büyütüyor. Bu tepkilerin, bir esnaf eylemlerindekiyle s n rl kalmayabilece i, hatta Arjantin deki gösteriler boyutunu da aflabilece ini hesapl yor patronlar. Peru daki özellefltirmeye karfl günlerdir süren eylemler ve çat flmalar bunun bir örne- idir. Ülkemizin yoksullar, iflçileri, iflsizleri, düzen sendikalar n n barikat n aflt nda, yaflanacak olan ve esas olarak yaflanmas gereken budur. TÜS AD ç lara göre felaket, halk n hak ve özgürlükleri için aya a kalkmas d r. Halk için felaket ise, aya a kalmamamakt r. Ekmek ve Adalet / 24 Haziran 2002 / Say 14 19

20 DAM... veya Demokratikleflmeye bak n. Hümanizme bak n... Bak n da, AB ye uyum denilen fleyin iç yüzünü görün. AB ye uyum zulüm politikalar na son verilmesi de il, zulmü kitab na uydurmak tan ibarettir. dam kalkmal d r, ça d fl bir cezad r diyenin bile önerdi i daha a r bir zulüm. Çeliflik bir kavram olacak belki ama, bunlara iflkenceci hümanistler demek pek de yanl fl olmaz. Bunlar n hümanistlikleri de, demokratl klar da bu kadard r. Düzenin muhaliflerinin bafllar na, önderlerine karfl, her türlü zulüm, bask yasak, mübaht r. Oligarflinin tüm kesimleri bu noktada hemfikirdir. Aylard r oligarflinin ayn mant kla gerçeklefltirdi i yasal düzenlemeleri Türkiye iyi yolda diye öven AB nin istedi i de bundan ibarettir. Onlar da Türkiye deki sömürü, soygun ve emperyalist talan sistemini zulme baflvurmadan sürdüremeyecek- Katliamc lar n hümanizmi: Öldürmeyelim. Öldürmekten beter yapal m! Avrupa hümanizmi: dam etmeyin... nfazlara, F tipi hücrelerdeki katliama kar flmay z! Anap hümanizmi: dam kald rmadan AB ye giremeyiz... Gerekti inde baflka yollar bulunur! MHP hümanizmi: Önce asal m... Sonra idam kald ral m! Ecevit hümanizmi: Ben zaten öteden beri idama karfl y m. 19 Aral k lar yapabilirken, idam konusunda ivedi bir gereksinim yoktur. Dara açlar n n gölgesinde, F tiplerinin tecrit hücrelerinde, öllüm mangalar n n infazlar ndaki hümanizm de- il, faflizm dir. Ad yla, san yla faflizm! Haftalard r idam tart fl l yor. Ama bu tart flma, ne demokrasi, ne insan haklar aç s ndan yürütülen bir tart flma de il. Tart flma, tümüyle oligarfli içi çeliflkilerin ortaya serildi i bir alana dönüflmüfl durumda. Güya tart flman n ç k fl noktas AB ye uyum yani demokratikleflme. Ama idam n kald r lmas n savunanlar n da, kalmas n savunanlar n da aç klamalar na bak ld nda demokratikleflmenin d sini görmek mümkün de il. Kald r lmas n savunan n da, kals n diyenin de a z ndan zulüm ak yor... Bu, demokratikleflme mi? dam n kald r lmas na karfl ç kanlar ikna etmek için, alenen kullanan gerekçe flu; kald raca- z ama, idam etmekten beter ederiz, siz merak etmeyin. Bu teorinin bafl n, burjuva bas nda Güneri Civao lu çekti. Çelik kutuda konserve diye adland rd bu teoriye göre, idaml klar, yerin alt nda yap lm fl hücrelerde, gün yüzü görmeden ölmeye terkedileceklerdi. Düzen için tehlikeli olan idaml klar, bu yolla pekala etkisizlefltirilebilir, onlara zulmün en büyü ü yap labilirdi. Di er partileri idam n kald - r lmas konusunda ikna etmek için dolaflan DSP Genel Baflkan Yard mc s Tayfun çli flöyle diyor: A rlaflt r lm fl müebbet hapis cezas, ölüm cezas ndan daha a r bir cezad r... Ölüm cezas bir bak ma, suçlular için kurtulufl oldu u gibi, baz kiflilerin de zaman içinde kahraman ilan edilmesine neden olmaktad r. Sonra ayn adam flu sözleri söylüyor: ölüm cezas na intikam duygular yla bak lmamas gerekir... Oysa, kendisinin sözleri sadece ve sadece intikam kokuyor. AB, uyum un böylesine ne diyor? ömür boyu fikence Ekmek ve Adalet / 24 Haziran 2002 / Say 14

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl 1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl K aos, matemati in oldukça yeni kuramlar ndan biridir. Kaos, kargafla anlam na gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kaos kuram n biraz aç klamaya çal flay m. fiöyle kuvvetlice

Detaylı

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964)

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) 9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) Çeviren Av. Aysun Dalk l ç * Konular: 1. Tekerrür ve birden fazla suç ifllenmesi d fl ndaki a rlat c nedenler 2. Aileye ve cinsel dokunulmazl

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

KAMU YARARI ADINA HALKA, HALK ADINA KAMUYA SALDIRILMASINA N VERMEYECE Z.

KAMU YARARI ADINA HALKA, HALK ADINA KAMUYA SALDIRILMASINA N VERMEYECE Z. KAMU YARARI ADINA HALKA, HALK ADINA KAMUYA SALDIRILMASINA N VERMEYECE Z. Bizler ortak hareket etme hedefi ile bir araya gelen sa k çal anlar n temsilcileri olarak sa k alan nda gerçekle tirilen her türlü

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Düello, herkesin bildi i üzere, iki kifli aras nda yap l r. Trielloyu

Düello, herkesin bildi i üzere, iki kifli aras nda yap l r. Trielloyu Triello Düello, herkesin bildi i üzere, iki kifli aras nda yap l r. Trielloyu 1 herkes bilmeyebilir... Triello üç kifli aras nda yap - l r, ya da oynan r..., B ve, triello yapacak üç kifli olsun. Önce,

Detaylı

Cemal Amca n n Zarlar

Cemal Amca n n Zarlar Cemal Amca n n Zarlar B aflkomiserlikten emekli alt kat komflumuz Cemal Amca tavlaya çok düflkündü. Emekli olmazdan önce haftasonlar n bahçede tavla oynayarak geçirirdi. Hafta içindeyse haftasonunu iple

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun.

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun. Birkaç Oyun Daha B irinci Oyun. ki oyuncu flu oyunu oynuyorlar: Her ikisi de, birbirinden habersiz, toplam 9 olan üç do al say seçiyor. En büyük say lar, ortanca say lar ve en küçük say lar karfl laflt

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR 1 Aralık 2008 de hilal şeklini almış ay ile Venüs yıldızı birbirlerine o kadar yaklaştılar ki, tam bir Türk Bayrağı görüntüsü oluştu. Ay ve Venüs ün bu hali bana hemen Üsküp

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim (TÜSİAD ve UNFPA Ortak Raporunun Değerlendirilmesi) Prof. Dr. Zafer Öztek 27 Kasım 2012 Fütürist Prof. David Passig 2050 adlı eserinde Türkiye nin 2050 yılında Dünyadaki

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ

İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü nde Bodrum da bir basın açıklaması yapıldı. İMO Bodrum Temsilciliği nde yapılan basın açıklaması Bodrum İKK Genel Sekreteri Şahabettin

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714 1 / 5 2015/10/13 10:43 Gündem 11 Ekim 2015 Tek dilekleri barıştı TÜRKĐYE de en büyük terör saldırısı olarak tarihe geçen saldırıda ölenler arasında yurdun dört bir yanından barış ve demokrasi için Ankara

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

Tüm Teknik Elemanlar Derneği

Tüm Teknik Elemanlar Derneği Tüm Teknik Elemanlar Derneği TÜTED Genel Kurulları: TÜTED Genel Merkezi nin 1. Olağan Genel Kurul unda (04 Haziran 1972) Genel Yönetim Kurulu na seçilen üyeler görev bölümünü şu şekilde yapmışlardı: Genel

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu?

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? OTOPS Cengiz Özak nc 77 y l sonra ilk kez yay mlanan belgelerle Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? Y l, 1933. Ermeni Tehciri nin üzerinden 18 y l geçmifl;

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Yazar: Prof. Dr. Rasim ENAR Kardiyoloji ABD 2007 Servier laç n Türk Hekimlerine Arma an d r 2007 NOBEL TIP K TABEVLER KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Editör: Prof. Dr. Rasim ENAR

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı