Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve"

Transkript

1 1

2 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. 2

3 Değerli Didimliler; Hizmetinde bulunmanın onur ve mutluluğunu taşıdığımız Didim, ülkemizin tarihi ve doğası ile önemli bir ilçemizdir. Aynı zamanda iç ve dış turizmin etkin olarak yaşandığı önemli bir turizm kentidir. Hizmetlerimizde halkımızın beklentilerini karşılayacak, kurumsal değişim ve gelişime açık şeffaf ve çağdaş yönetim esaslarını ilke edinmiş her türlü yaşam hakkına saygılı bir yönetim anlayışı içerisinde hareket etmekteyiz. Bilindiği gibi ilçemiz 6360 sayılı On üç ilde Büyükşehir Kurulmasına İlişkin Yasa ile Didim Belediyesi yeni bir sürece girmiştir. Belediyemizin hizmetlerinden İtfaiye, Su ve Kanalizasyon hizmetleri Büyükşehir yetkisine alınmıştır. Akbük ve Akyeniköy belde Belediyeleri ile Akköy, Balat, Batıköy, Yalıköy, Denizköy köylerinin tüzel kişiliği kaldırılarak Mahallemiz olmuş hizmet sınırlarımız genişletilmiştir. Ayrıca ilçemiz sınırları içindeki 12 m. ve üzerindeki caddeler ile 4000 m2 ve üzerindeki parkların bakım ve denetim yetkisi Aydın Büyükşehir Belediyesindedir yılı Büyükşehir Belediyesine geçiş yılı olmuştur. Gelirlerimizin büyük bir kısmı Büyükşehir e gitmiştir. Bu yeni oluşum içinde geçen 2014 yılından bu yana Didim Belediyesi olarak çalışmalarımızda ilçemiz sivil toplum örgütlerinin, derneklerin, meslek odalarının görüş ve önerilerini alarak "Didim'i birlikte yönetelim" anlayışı içinde projelerimizi yapıyoruz. Amacımız gelecek nesillere yaşanabilir ve sürdürülebilir bir Didim bırakmak. Sosyal alanlarımızı çoğaltarak daha yaşanabilir ve çağdaş bir Didim için çalışıyoruz. Halka rağmen değil, halkla beraber yürüyerek slogan değil iş üretiyoruz. Bütün bu çalışmalarımızla daha iyi bir gelecek inşa etmek ve geleceğe güvenle bakmak istiyoruz. Göreve geldiğimiz 2014 yılından buyana şahsım ve ekibim ile birlikte daha iyi bir Didim için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bütün bunları yaparken hesap verilebilirlik ilkesinin gereği olarak 2014 yılı Faaliyet Raporumuzu saygıdeğer halkımıza ve değerli meclis üyelerimize kıvançla sunuyorum. Sevgi ve saygılarımla... Ahmet Deniz ATABAY T.C Didim Belediye Başkanı 3

4 İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER 05 A- Misyon ve Vizyon 05 B- Yetki,Görev ve Sorumluluklar 06 C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler İç Kontrol Sistemi 55 II-AMAÇ VE HEDEFLER 56 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 56 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 57 III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 60 A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları 81 B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri 2. Performans Sonuçları Tablosu 3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 163 A- Üstünlükler 163 B- Zayıflıklar 164 C- Değerlendirme 165 EKLER Ek-4 Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı 165 Ek-2 Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı 166 4

5 GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ Didim in dokusuna saygılı bir kentsel gelişimi sağlayarak, Şehrinin yaşam kalitesini arttırma, özgün kimliğini pekiştirme ve saygın bir dünya kenti haline gelmesine katkı sağlamak adına; yerel hizmetleri adaletli, kaliteli, gelişime açık ve etkili bir yönetim anlayışı ile sunmak. VİZYONUMUZ Didim i; Tarihi ve Kültürel Mirasını koruyarak, etkin hizmet üretimi ile yaşam kalitesi yüksek, Türkiye nin ve Dünyanın en cazip Turizm Merkezinden biri haline getirmektir. İLKELERİMİZ Adalet : Belediyemiz kamusal hizmet sunumunda hak ve hukuka uygun tüm paydaşlarımızın hakkını gözeten bir şekilde davranmayı esas kabul eder. GÜVEN Belediyemiz Didim Halkının çalışmalarının ve diğer paydaşlarının güvenini kazanmayı ve güvene layık olmayı esas kabul eder. SAYDAMLIK Belediyemiz Kamusal hizmet sunumunda şeffaf ve hesap verilebilir olmayı esas kabul eder. KALİTE Belediyemizin sunduğu hizmetlerin Didim in ve Didim halkının ihtiyaçlarını, beklentilerini en optimal düzeyde, kaliteli bir şekilde karşılaması esastır. VERİMLİLİK Belediyemiz; kaynaklarını etkinlik, verimlilik ve tutumluluk prensipleri çerçevesinde kullanmayı esas kabul eder. KATILIM Belediyemiz, hizmetlerin planlamasında ve sunulmasında, katılıma bir anlayışla, ilgili tüm taraflar ile iletişim kurarak paydaşlarıyla ortak bir eksende 5

6 buluşup toplumsal diyalog, katkı ve sahiplenmenin sağlanmasını esas kabul eder. LİDERLİK Kararlı, özgüven sahibi, cesur, atılımcı, yenilikçi, öncü ve önder bir belediye olmayı esas kabul eder. B- YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR Bir kamu kuruluşu olan Didim Belediyesine yerine getirilen tüm hizmetlerin dayanmakta olduğu bir hukuki alt yapı söz konusudur. Bu bağlamda, Didim Belediye sinin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen pek çok mevzuat hükmü bulunmaktadır. Ancak bunlar arasında özellikle 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu belirleyici rol oynamaktadır. Ayrıca belediye hizmet alanları ve belediyenin genel yönetimi hususunda başka bir çok mevzuat da yön göstericidir sayılı Belediye Kanunu nun 14. maddesine göre Belediyenin görev ve sorumlulukları şu şekildedir. Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/ /17 md.) ( )(Ek cümleler: 12/11/ /17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve 6

7 çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/ /17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (3) (Ek fıkra: 12/11/ /17 md.; Değişik: 12/7/ /100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. (İptal fıkra: Anayasa Mahkemesi nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile. ) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. (4) Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. 7

8 (1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 120 nci maddesiyle, bu bentte yer alan gençlik ve spor ibaresinden sonra gelmek üzere, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.) ibaresi eklenmiştir. (2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Okul öncesi eğitim kurumları açabilir;..." ifadesi Anayasa Mahkemesi nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. (3)12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 17nci maddesiyle bu bendin birinci cümlesinde yer alan sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; ibaresinden sonra gelmek üzere mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; ibaresi eklenmiştir. (4) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan özürlü ibaresi engelli şeklinde değiştirilmiştir Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. (Ek fıkra: 1/7/ /29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır SAYILI BELEDİYE KANUNU BELEDİYENİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. 8

9 b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. 9

10 m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. r) (Ek: 12/11/ /18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek, (Ek fıkra: 12/11/ /18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş 10

11 sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya Büyükşehir belediyeleri yetkilidir. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi 49 yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/ /18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. (1) Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. (Ek fıkra: 10/9/ /121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda 11

12 haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak veya kamu hizmetlerini aksatacak şekilde yapılamaz. C- İDAREYE AİT BİLGİLER 1- FİZİKSEL YAPI DİDİM BELEDİYESİ ANA HİZMET BİNASI Belediye ana Hizmet Binamız İlçe merkezinde ; Cumhuriyet Mahallesi İnönü Bulvarı No:180 adresinde faaliyet göstermektedir. ANA HİZMET BİNASI YERLEŞİM PLANI: ZEMİN KAT -Zabıta Amirliği -Santral -Gelir Şefliği -Emlak - İstimlak Müdürlüğü ve Servisi -WC 1. KAT -Başkan Yardımcısı -İmar ve Şehircilik Müdürlüğü -Yapı Kontrol Müdürlüğü -Personel İşl Servisi -WC 2. KAT 3.KAT -Başkan -Başkan Sekreteri -Başkan Yardımcısı -Yazı İşleri Müdürlüğü ve Servisi -Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Servisi -Özel Kalem -Kültür, Spor, Eğitim ve Sosyal İşler Ser. -WC -Fen İşleri Müdürlüğü -Meclis Toplantı Salonu -Satın alma Servisi -Hukuk İşl. Müdürlüğü -Destek Hizmetleri Müdürlüğü -Bilgi İşlem Servisi -İhale İşlem Bürosu 12

13 EK HİZMET BİNALARI VE ÜNİTELER BELEDİYENİN MÜLKİYETİNDEKİ BİNALAR - TESİSLER KULLANIM AMACINA GÖRE BİNALAR KULLANICI BİRİM BİNANIN ADRESİ Zabıta Bürosu Zabıta Müdürlüğü Çamlık Mh. Yunuslu Park İçi Zabıta Bürosu Zabıta Müdürlüğü Cumhuriyet Mh. Yeni Pazar Yeri Zabıta Bürosu Zabıta Müdürlüğü Mavişehir Mh. Mavişehir Pazar Yeri İçi Belediye Hizmet Binası Didim Belediyesi Cum. Mah. İnönü Blv. Kurs Binası Didim Belediyesi Yeni Mah. Selanik Cad. ( Eski Aydem ) Misafirhane Didim Belediyesi Çamlık Mah. Yunus cad. KULLANIM AMACINA GÖRE BİNALAR KULLANICI BİRİM BİNANIN ADRESİ Sosyal Tesis Akbük Şubesi Akbük Türkan Saylan Kültür Merkezi Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü Akbük İşyeri, Pazaryeri, Restaurant Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü Akköy Kütüphane Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü Akköy Park Kahvesi Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü Akköy Restore Edilen Bina Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü Akköy Muhtarlık Binası,Köy Kafesi,Dükkan Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü Batı köy Düğün Salonu Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü Balat Dükkan Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü Balat 13

14 Dükkan Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü Balat Muhtarlık Binası Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü Balat Cami Lojmanı Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü Balat Hizmet Binası Akyeniköy Şubesi Akyeniköy Düğün Salonu Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü Akyeniköy Belediye Dükkanı Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü Akyeniköy Belediye Dükkanı Emlak Ve istimlak Müdürlüğü Akyeniköy Belediye Dükkanı Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü Akyeniköy Misafirhane Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü Akköy Mah.Onurkent Belediyedeki Mevcut İş Makineleri Dağılımı BELEDİYEDEKİ MEVCUT İŞ MAKİNELERİ DAĞILIMI (TOPLAM SAYI) KULLANICI BİRİM- MÜDÜRLÜK ARAÇ TÜRÜ MİKTARI FEN İŞLERİ BULDOZER 1 FEN İŞLERİ GREYEDER 2 FEN İŞLERİ PALETLİ EKSKAVATÖR 1 FEN İŞLERİ LASTİKLİ EKSKAVATÖR 1 FEN İŞLERİ BEKOLODER 5 FEN İŞLERİ TOPRAK SİLİNDİRİ 1 FEN İŞLERİ FORKLİFT 2 FEN İŞLERİ TRAKTÖR KEPÇE 1 FEN İŞLERİ LODER 1 TEMİZLİK İŞLERİ YOL SÜPÜRGE ARACI 2 TEMİZLİK İŞLERİ VİNÇLİ ÇÖP TOPLAMA ARACI 1 14

15 Mevcut Taşıtların Dağılımı BELEDİYEDEKİ MEVCUT TAŞITLARIN DAĞILIMI (TOPLAM SAYI) KULLANICI BİRİM-MÜDÜRLÜK ARAÇ TÜRÜ MİKTARI FEN İŞLERİ DAMPERLİ KAMYON 3 FEN İŞLERİ TRAKTÖR 2 FEN İŞLERİ SULAMA TANKERİ 1 FEN İŞLERİ BİNEK ARAÇLAR 2 TEMİZLİK İŞLERİ ÇÖP KAMYONU 14 TEMİZLİK İŞLERİ DAMPERLİ KAMYON 1 TEMİZLİK İŞLERİ TRAKTÖR 6 TEMİZLİK İŞLERİ KAMYONET 1 GARAJ AMİRLİĞİ VİDANJÖR 5 GARAJ AMİRLİĞİ KANAL AÇMA ARACI 1 GARAJ AMİRLİĞİ MİNİBÜS 4 GARAJ AMİRLİĞİ BİNEK ARAÇLAR 4 GARAJ AMİRLİĞİ CENAZE NAKİL ARACI 2 BAŞKANLIK MAKAM ARACI 3 ZABITA AMİRLİĞİ KAMYONET 3 ZABITA AMİRLİĞİ BİNEK ARAÇLAR 1 ZABITA AMİRLİĞİ MOTOSİKLET 5 SU İŞLERİ KAMYONET 2 SU İŞLERİ TRAKTÖR 1 SU İŞLERİ BİNEK ARAÇLAR 2 SU İŞLERİ MOTOSİKLET 1 PARK BAHÇE KAMYONET 1 PARK BAHÇE TRAKTÖR 1 AKBÜK ŞUBE ÇÖP KAMYONU 4 AKBÜK ŞUBE VİDANJÖR 2 AKBÜK ŞUBE KAMYONET 1 AKBÜK ŞUBE BİNEK ARAÇLAR 1 AKBÜK ŞUBE TRAKTÖR 2 AKBÜK ŞUBE MİNİBÜS 2 AKYENİKÖY ŞUBE ÇÖP ARACI 1 15

16 AKYENİKÖY ŞUBE TRAKTÖR 1 AKYENİKÖY ŞUBE BİNEK ARAÇLAR 2 AKYENİKÖY ŞUBE VİDANJÖR 1 FEVZİPAŞA ŞUBE KAMYONET 1 Kiralama Yoluyla Alınan Araçların Dağılımı BELEDİYEDEKİ KİRALAMA YOLUYLA ALINAN ARAÇLARIN DAĞILIMI (TOPLAM SAYI) KULLANICI BİRİM- MÜDÜRLÜK ARAÇ TÜRÜ MİKTARI FEN İŞLERİ TRAKTÖR 3 PARK BAHÇE TRAKTÖR 1 FEN İŞLERİ SULAMA TANKERİ 1 FEN İŞLERİ BİNEK ARAÇ 1 SATIN ALMA BİNEK ARAÇ 1 AKBÜK ŞUBE DAMPERLİ KAMYON 1 SAĞLIK İŞLERİ KAMYONET 1 PARK BAHÇE KAMYONET 1 Akbük, Akyeniköy ve Fevzipaşa Mahallesi nde bulunan Belediyemiz Şubesi nde tahsilat işlemleri düzenli olarak sürdürülmektedir. Bu Mahallemizde oturan vatandaşlarımızın istek ve şikayetleri şubelerimiz aracılığı ile ilgili birimlere iletilmekte ve taleplerinin karşılanması sağlanmaktadır. 2-ÖRGÜT YAPISI 5393 sayılı Belediye Kanunu na göre Belediye İdaresi Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanından,oluşmaktadır Sayılı Belediye Kanununa göre, Belediye meclisi Madde17- Belediye Meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Madde18-Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan 16

17 birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. d) Borçlanmaya karar vermek. e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. g) Şartlı bağışları kabul etmek. h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet- devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. r)fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek. 17

18 s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek. DİDİM BELEDİYESİ MECLİSİ Didim Belediye Meclisi, Didim Belediyesinin karar organıdır. Belediye Başkanı, Didim Belediye Meclisinin başkanıdır. Didim Belediye Meclisi Didim Halkı tarafından seçilmiş olup, üye sayısı 26 dır. Meclis her ayın ilk haftasında 5 gün süre içersinde toplanır ve kendi belirleyeceği ayda tatil yapar. 18

19 Belediye Meclisi, stratejik plan ve faaliyet raporlarının onaylaması, İmar planlarının onaylaması gibi genel hizmet politikaları ve stratejilerinin belirlenmesinin yanı sıra norm kadro kapsamında belediye kadro ihdası ve değiştirilmesine karar verilmesi gibi iç örgütlenmeye dönük kararları alır. Didim Belediye Başkanlığının 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 18. maddesine göre üyesi olduğu birlikler aşağıda sıralanmıştır. - Türkiye Belediyeler Birliği - Kıyı Ege Belediyeler Birliği - Ege Belediyeler Biriliği - Tarihi Kentler Birliği - Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği sayılı Belediye Kanunu nun 24. maddesine göre Mecliste Siyasi parti gruplarında belirlenecek üyelerin ve bağımsız üyelerin ve bağımsız üyelerin katılımıyla ihtisas komisyonları kurulur. 19

20 2014 meclisinde; - İmar komisyonu - Plan ve Bütçe Komisyonu - Sağlık Komisyonu - Hukuk Komisyonu - Engelli, Kadın ve Gençlik Komisyonu kurulmuştur Meclisine verilen önerge sayısı 34 dür. 20

21 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Meclis Kararları 2014 yılında Belediye Meclisince 12 adet oturum yapılmış olup, 134 adet Meclis Kararı alınmıştır yılında alınan Meclis Kararlarının konu bazında aylık dökümü aşağıda yer almaktadır. MECLİS KARARLARI Sayılı Kanun Sayılı Kanun 0 İmar ile ilgili Seçimler ile ilgili Park ismiyle ilgili 1 1 Araç satın alınması Yurtdışı fuarına katılım Yönetmelik İle İlgili Bütçe ile ilgili Kredi talebi ile ilgili Ücret Tarifesi ile ilgili Protokol ile ilgili 0 Katılım payı ile ilgili 1 1 Ödenek Aktarması ile ilgili 1 1 Sözleşmeli Personel ile ilgi 0 Geçici işçi vizeleri ile ilgili 1 1 Yardım yapılması ile ilgili Sayılı Kanun Sayılı Kanun 1 1 Talep

22 DİDİM BELEDİYE ENCÜMENİ Didim Belediye Başkanı Didim Belediye Başkan Yardımcısı Didim Belediyesi Meclis Üyesi Didim Belediyesi Meclis Üyesi Mali Hizmetler Müdürü Yazı işleri Müdürü Belediye Encümeni Madde 33.- Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında; a) İl belediyelerinde ve nüfusu in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden, b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur. Belediye başkanının katılmadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. Madde 34. a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. 22

23 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek yılında Belediye Encümenince 73 Oturum yapılmış olup, adet encümen kararı alınmıştır. Belediye Encümeni, Belediye Başkanının Başkanlığında, Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasında bir yıl içinde gizli oyla seçilen 2 üye ile biri Mali Hizmetler Birim Amiri olmak üzere Belediye Başkanımızın her yıl birim amiri arasından seçeceği bir üyeden oluşur. Belediye Encümeni, Stratejik plan ve bütçe ve kesin hesabın inceleyip, Belediye Meclisine görüş bildirir, Kamulaştırma ve ihale kararlarını alır, Denetimler sonucundaki cezaları ve imar uygulamaları karara bağlanır, Taşınmaz mal alımı, satımı ve trampası ile ilgili Meclis Kararlarını uygular ve ayrıca yüksek Disiplin Kurulu olarak görev yapar. ENCÜMEN KARARLARI Yapı Tatil Zaptı A- Para Cezaları Zabıta (Zabıt Varakası) Zabıta (Tutanak) Fen İşleri Müd.(Hasar bedeli) Su İşleri Müd.(Kaçak Su Tutanağı) B- Maddi Yardımlar Maddi Yardım Aceze Yardımı Asker ailesi yardımı C- İhaleler D- İmar Uygulamaları Tevhit Yola terk madde uygulaması İhdasen satışlar E- İdari Para Cezası Taksitlendirme Ödenek Aktarması F- Muhtelif Encümen Kararları Talep dilekçeleri Toplam

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Konyaaltı Belediye Başkanlığı 01 YILI 01 YILI 01 YILI Kendiniz için değil millet için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.. M.Kemal ATATÜRK 1 01 YILI 01 YILI 01 YILI 01 YILI İÇİNDEKİLER

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve

Detaylı

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki,Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler 10 1- Fiziksel Yapı 10 2- Örgüt Yapısı 15 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mustafa Kemal ATATÜRK Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin SELVİTOPU Harita ve Kadastro Müh. Karabağlar Belediye Başkanı 2014 YILI MECLİS İHTİSAS KOMİSYONLARI

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1 0 Değerli Hemşehrilerim, 2009 da göreve başlarken insanımız kadar, medeniyetimiz kadar güzel bir şehir imar etmek için, tam kadro Çorum un hizmetinde olacağız demiştik. Hemşehrilerimizin teveccühüyle göreve

Detaylı

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Mart 2014 Sayfa 1 / 74 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 SUNUŞ:...3 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyonumuz....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4-8

Detaylı

Özel idareler ve belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda hayat ucuzluğunu sağlayacak uygun önlemler almalı ve yetkilerini tam kullanmalıdırlar.

Özel idareler ve belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda hayat ucuzluğunu sağlayacak uygun önlemler almalı ve yetkilerini tam kullanmalıdırlar. Özel idareler ve belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda hayat ucuzluğunu sağlayacak uygun önlemler almalı ve yetkilerini tam kullanmalıdırlar. (1 Kasım 1937, 3. Yasama Yılı Meclis Açılış Konuşması ndan)

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

Web: www.bornova.bel.tr Adres: Fevzi Çakmak Caddesi No: 38 Bornova / İzmir Tel: 0 (232) 999 29 29 / 999 19 19

Web: www.bornova.bel.tr Adres: Fevzi Çakmak Caddesi No: 38 Bornova / İzmir Tel: 0 (232) 999 29 29 / 999 19 19 Bornova Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile 16.10.2014 tarih ve 198 sayılı karar ile kabul edilmiştir. Bu kitabın tüm yayın hakları, elektronik ortamlar

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 -

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 - T.C. MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU - 1 - "Halkını cehalet ve sefalete teslim eden yöneticiler yok olmaya, cehalet ve sefalete sürükleyen yöneticileri seçen halk ise köle olmaya mahkumdur."

Detaylı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı SELÇUKLU BELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU 9 sayılı Belediye Kanunu nun. Maddesi ile 8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun. Maddeleri gereği Belediyemizin Yılı Raporunu kamuoyunun bilgisine

Detaylı

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No Üst Yönetici Sunuşu 1 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe

Detaylı

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 08.04.2009 tarih ve 32 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ekim 2014 (Meclis) 2015 Yılı Avcılar Belediyesi Performans Programı BAŞKAN SUNUŞU AVCILAR BİR DÜNYA KENTİ OLACAK Değerli Meclis Üyeleri ve

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 04.04.2011 tarih ve 77 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI (TASLAK) Saygıdeğer Hemşehrilerim Meclisimizin Kıymetli Üyeleri Kentselel yaşam kalitesini artırmayaa yönelik olarak düşünülenn yatırımların

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Dünyada ve ülkemizde son yıllarda kamu yönetimi alanında yaşanan hızlı değişim devlet kurumlarının görev ve sorumluluklarında da büyük değişimler yarattı. Bu bağlamda anayasamızın sosyal devlet ilkesi

Detaylı

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ 3 I.GENEL BİLGİLER A.Misyon ve Vizyon 4 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4-5 C.İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2.

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Selçuklu Yükseliyor... I - GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon B - Yetki, Görev ve Sorumluklar C - İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Teşkilat Yapısı

Detaylı

http://www.kars.bel.tr

http://www.kars.bel.tr KARS BELEDİYESİ 2012 2013-2014 STRATEJİK PLANI VE PERFORMANS PROGRAMI http://www.kars.bel.tr SUNUŞ Kars Belediyesi bugüne kadar yönetim felsefesine paralel olarak faaliyetlerini kayıt altına alma, planlama,

Detaylı

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim,

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, 2 Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, Bergama Belediyesi olarak amacımız daima halkımızın huzur ve mutluluğunu gözeterek önceliği insana ve çevreye veren yönetim anlayışımızla,

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2014 ...bu ulusa ve ülkeye hizmet bitmeyecektir. EKREM İMAMOĞLU Beylikdüzü Belediye Başkanı Beylikdüzü Belediyesi Faaliyet Raporu 2014 İçindekiler I- Genel Bilgiler

Detaylı

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 205 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205

Detaylı

FAALİYET ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI RAPORU MALİ YILI

FAALİYET ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI RAPORU MALİ YILI 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Hiç durmamak üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. 3 BAŞKANIN SUNUŞU Merhaba, Ataşehir Belediyesi 5.yılını tamamlarken, Ataşehir Belediyesi nin kendisine ait akıllı çağdaş

Detaylı