AK Partililer Erdoðan için gönüllü baðýþ yaptý Çorum'da baðýþ hedefi 2 milyon TL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AK Partililer Erdoðan için gönüllü baðýþ yaptý Çorum'da baðýþ hedefi 2 milyon TL"

Transkript

1 RAM ve Özel Eðitim Okulu na ihale ödeneði Ýdris Güllüce AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Plan Bütçe Komisyon Üyesi Cahit Baðcý, Rehberlik Araþtýrma Merkezi Hizmet Binasý ile Özel Eðitim Okulu ihalesinin yapýlmasý için baþlangýç ödeneðinin gönderildiðini, ayrýca bazý okullara onarým ödeneði saðlandýðýný bildirdi. * HABERÝ 6 DA Bakan Güllüce Baþbakan a haksýzlýk yapýlýyor bugün AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Kudüs TV Ana Haber Bülteni'nde Arzu Çorum da Uslu, Erdoðral'ýn Filistin'de yaþanan katliamla ilgili * HABERÝ 2 DE Kampanya Gönüllü bin kiþiden 100'er TL sloganýyla baþlatýldý. * HABERÝ 6 DA sorularýný yanýtladý. Cahit Baðcý AK Partililer Erdoðan için gönüllü baðýþ yaptý Çorum'da baðýþ hedefi 2 milyon TL 23 TEMMUZ 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete AK Parti Merkez Ýlçe Baþkanlýðý Hürriyet Meydaný'nda yaptýðý basýn açýklamasýyla Recep Tayyip Erdoðan'ýn Cumhurbaþkanlýðý seçim kampanyasý için baðýþ baþlattý. Gönüllü bin kiþiden 100'er TL sloganýyla baþlatýlan kampanyaya katýlan partililer, desteklerini makbuzlarýyla ifade etti. Fiyatý : 40 Kuruþ * HABERÝ 17 DE Hemþehrilerimizin Kadir Gecesini en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tüm hemþehrilerimizin Kadir Gecesini en içten dileklerimizle kutlarýz. Merkez : Çevreyolu No: 260 ÇORUM Tel: Þube : Halkbank Karþýsý No: 1 Tel: Terminal Þubeler: Tel: (Ç.HAK:2123) (Ç.HAK:2122) Leblebi-Kuruyemiþ Ýsmet - Yakup - Galip Hýþýroðlu KUM ELEME YIKAMA TESÝSÝ - KÝREÇLÝ HAZIR ÖRGÜ ve SIVA KUMLARI - TAÞKIRMA MICIR TESÝSÝ - HAFRÝYAT ÝNÞAAT TAAHHÜT ÝÞLERÝ Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Mrk. Kat: 1 No: 23 ÇORUM Tel: Hemþehrilerimizin bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecesini en içten dileklerimizle kutlarýz. Deðerli hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlar, hayýrlara vesile olmasýný, - (Ç.HAK:2125) Çorum da Leblebi nin Markasý T:0(364) (364) Þube 1 : Gülabibey Mah. Nurettin Bey Cad. No: 11 T:0(364) Þube 2 : Taþhan Cad. No: 11 Çorum T:0(364) Þube 3 : Fatih Cad. No: 52/A Çorum T:0(364) Þube 4 : Yazý Çarþý Emek Lokantasý Yaný Çorum T:0(364) Toptan : Kunduzhan Mah. Tabak 3. Sk. No: 4 T:0(364) (Ç.HAK:2124) Merkez : Taþhan Cad. No: 9 Çorum Erhan YUMLU Nuh YUMLU TEL ÖRGÜ VE BETON DÝREK ÝMALAT SANAYÝ Çepni Mah. 12 Ýskilip Sk. No: 7 (Hýdýrlýk Cami altý) ÇORUM TSO yu ziyaretinde konuþan Akkaya: Ýktidar Çorum u ihmal etmiþ CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Yakup Akkaya, Çorum un iktidar tarafýndan ihmal edilmiþ bir þehir olduðunu söyledi. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ný ziyaretinde konuþan Yakup Akkaya, 3 tane AKP li vekilin Çorum için yeteri kadar çalýþtýðýný düþünmüyorum. dedi. * HABERÝ 11 DE * HABERÝ 11 DE Akkaya, Çorum un iktidar tarafýndan ihmal edildiðini söyledi. Hükümet Türkmenler i görmezden gelmemeli Sözden Diziye Çorum Þiiri MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Kurtbaþ, dünya genelinde farklý coðrafyalarda soydaþ ve dindaþlarýmýza yapýlan zulme tepki gösterdi. * HABERÝ 2 DE Kandiliniz kutlu olsun Bin geceden daha hayýrlý olduðu muþtulanan Kadir Gecesi ni kutluyoruz. Ramazan ayýnýn son 10 gününün tek gecelerinde aranmasý tavsiye edilen bu kutlu gecenin, tüm insanlýða huzur, barýþ getirmesini, zalimlerin cezasýna bulmasýna vesile olmasýný diliyoruz. Alperenler tarafsýz kalmayý istiyor Çorum Alperen Ocaklarý Ýl Baþkaný Fatih Yücel ile yönetim kurulu üyeleri Alperen Ocaklarý Genel Baþkaný Serkan Tüzün'ü genel merkezde ziyaret ederek destek verdi. * HABERÝ 10 DA Külcü boykot kararý aldý Alperen Ocaklarý Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde tarafsýz kalýnmasýný istiyor. MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Kurtbaþ, dün düzenlediði basýn toplantýsýnda Türkmenler in yaþadýðý zulme hükümetin ilgisizliðine dikkat * HABERÝ 4 DE Kentsel Dönüþüm kapsamýnda Bahabey Caddesi nde Gümüþ Bloklarý'nýn yýkýmý dün baþladý. Kentsel Dönüþüm ü sevdik Kentsel Dönüþüm çalýþmalarýkapsamýnda Bahabey Caddesi eski cumartesi pazarý karþýsýndaki Gümüþ Bloklarý'nýn yýkýmý dün baþladý. * HABERÝ 2 DE

2 2 ÇARÞAMBA 23 TEMMUZ 2014 Bakan Güllüce geliyor Mustafa Demirer Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce, bugün Çorum'a geliyor. Valilik'ten yapýlan açýklamaya göre, karayolu ile Çankýrý üzerinden Bayat'a gelecek olan Bakan Güllüce, belediye baþkanlýðý, parti teþkilatý ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak. Ba- kan Güllüce, daha sonra Ýskilip'e geçerek belediye baþkanlýðý, parti teþkilatý, esnaf ziyareti, Ýskilipli Atýf Hoca Türbesi ziyaretinden sonra Çorum'a geçecek. Bakan Güllüce, AK Parti Ýl Baþkanlýðý'ný ziyaret ettikten sonra Belediye Engelli Eðitim Merkezi'nde iftar programýna katýlacak. Ýdris Güllüce Sözden Diziye Çorum Þiiri Kentsel Dönüþüm kapsamýnda Bahabey Caddesi nde Gümüþ Bloklarý'nýn yýkýmý dün baþladý. Bahabey de Kentsel Dönüþüm Emre Kut 216 dosyanýn tüm iþlemlerinin tamamlanarak yýkýmýn Kentsel Dönüþüm çagerçekleþtirildiðini kaydetti. lýþmalarýkapsamýnda BahaOnaylanan dosyalarda 685 bey Caddesi eski cumartesi konut, 78 iþyeri olmak üzere pazarý karþýsýndaki Gümüþ 763 adet baðýmsýz birim bubloklarý'nýn yýkýmý dün baþlunduðunu, 315 adet baðýmladý. sýz birim için kira talebinde Çevre ve Þehircilik bulunulduðunu belirten SanMüdürü Seyit Ahmet Sancak, iþyeri ve konutlar için cak, Kentsel Dönüþüm Þube ödenen kira bedelinin ÇoMüdürü Mustafa Bayrak, Yarum'da aylýk 535,00 TL, bapý Denetim Sorumlusu Ýnþaat kanlýðýn 18 ayda toplam bir Mühendisi Turgut Ýlgü ile kubaðýmsýz bölüm için 9 bin lirum personeli katýldý. ra kira yardýmý yaptýðýný dile Yýkým törenine Çevre ve Þehircilik Çevre ve Þehircilik getirdi. Müdürlüðü yetkileri de katýldý. Müdürü Seyit Ahmet SanBugüne kadar tahakkuk cak, 6306 Sayýlý Afet Riski eden toplam kira yardýmý bedelinin TL olaltýndaki Alanlarýn Dönüþtürülmesi Hakkýndaki Kanuduðunu aktaran Sancak, halen aylýk periyotlar halinde kinun iki yýl önce yayýmlanarak yürürlüðe girdiðini, ayný ra ödemelerinin devam ettiðini kaydetti. kanunun uygulama yönetmeliðinin çýkarýldýðýný hatýrlatayapý Denetim Sorumlusu Ýnþaat Mühendisi Turgut rak, müdürlüðe ilk baþvurunun tarihinde yapýldýðýný ifaýlgü ise, yýkýlan yapýnýn yerine yapýlacak olan yeni binade etti. nýn görsel olarak bölgeye büyük prestij katacaðýný söyleriskli yapý tespiti isteyenlerin Çevre ve Þehircilik di. Ýlgü, binanýn depreme dayanýklý saðlam bir yapý olarak Bakanlýðý'ndan lisanslý riskli yapý tespit kuruluþlarýna inþa edileceðini sözlerine ekledi. söyledi. baþvurduðunu, Çorum'da riskli yapý tespiti yapan 12 adet Konuþmalarýn ardýndan iþ makinalarý tarafýndan bifirma bulunduðunu belirten Sancak, bugüne kadar kadar nanýn yýkýmý yapýldý. 534 riskli yapý bildirildiðini, 491 dosya teslim edildiðini, Çorum Valiliði Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü nce Sözden Diziye Çorum Þiiri (Çorum Þiir Antolojisi) kitabý yayýmlandý. Kitapta 95 i Türk Halk Þiiri geleneðini devam ettirmeye çalýþarak ölçülü ve kafiyeli,19 u serbest nazým türünde þiir yazan toplam 114 Çorumlu þairin þiiri bulunuyor. Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü yetkililerince, basýn yoluyla ve ilçe kaymakamlýklarý, belediyeler ve ilgili sivil toplum kuruluþlarý aracýlýðýyla Çorum Þiir Antolojisi kitabýnýn ikincisinin yayýmlanacaðý, þairlerin öz geçmiþleriyle 20 (yirmi) þiiri Ýl Kültür ve Müdürlüðüne teslim etmeleri duyuruldu, daha fazla katýlýmýn saðlanabilmesi için süre uzatýmý yapýldý. Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðüne teslim edilen þiirler, Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bölümü Halk Edebiyatý Öðretim Üyesi Atiye Nazlý baþkanlýðýndaki bir ekip tarafýndan incelendi, gerekli düzeltmeler yapýldý ve kitaba alýnacak þiirler belirlendi. Ýþin uzmanlarý tarafýndan seçilen þiirler Kültür ve Turizm Müdürlüðü personeli tarafýndan bilgisayar ortamýna aktarýldý, Ýl Özel Ýdaresi nin maddi katkýlarýyla bastýrýldý. Vali Sabri Baþköy; baþta, þiir vererek kitabýn hazýrlanmasýna en büyük katkýyý saðlayan þairlere, þiirleri inceleyen Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öðretim üyelerine, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü personeline ve emeði geçen herkese teþekkür ederek, 674 sayfa olarak basýlan Sözden Dizeye Çorum Þiiri kitabýnýn Çorum ve ülke kültürü için hayýrlý olmasýný temenni etti. Haber Merkezi Tüm hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dileriz. Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. ÞAHÝNBAÞLAR KUM ELEME YIKAMA TESÝSÝ (Ç.HAK:2134) (Ç.HAK:2126) 03 Örgü-Sýva-Beton Kumu Kireçli Hazýr Harç Çeþitleri Adres: Ýnalözü Köyü Þendere Mevkii Tel:

3 ÇARÞAMBA 23 TEMMUZ (BASIN:772)

4 4 ÇARÞAMBA 23 TEMMUZ 2014 Hükümet Türkmenler i görmezden gelmemeli Erol Taþkan MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Kurtbaþ, dünya genelinde farklý coðrafyalarda soydaþ ve dindaþlarýmýza yapýlan Ýftardan sahura Filistin e dua (Ç.HAK:2130) MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Kurtbaþ, dün düzenlediði basýn toplantýsýnda Türkmenler in yaþadýðý zulme hükümetin ilgisizliðine dikkat çekti. Tüm Dost ve Hemþehrilerimizin Kadir Gecesini Kutlarýz. Alüminyum Doðrama Cephe Giydirme Silikon Cephe Kompozit Kaplama Fotoselli Kapýlar Otomatik Garaj Kapýlarý Alüminyum Küpeþteler Korkuluklar Ofis Bölmeleri ve daha fazlasý... AYKAÇ zulme tepki gösterdi. Kurtbaþ, Çin'in Uygur Türkleri'ne, Irak'ta ÝÞÝD ve Peþmergelerin Türkmenler'e, Ýsrail'in Filistin'de yaptýðý katliamlara dikkat çekerek, hükümeti bilhassa Türkmenler'e duyarsýz kalmakla suçladý. Dün saat 16.00'da parti binasýnda basýn toplantýsý düzenleyen Kurtbaþ, Irak'ýn kuzeyi ve Çin'in Doðu Türkistan bölgesi baþta olmak üzere Türkmenler'in senelerdir zulüm altýnda yaþadýðýný, idrak ettiðimiz mübarek Ramazan ayýnda bile þiddet in durmadýðýný, Müslüman Türk kaný akýtýlmaya devam ettiðini belirterek, "Bir tarafta kýzýl Çin devleti tarihten gelen intikamýný, kinini, nefretini Uygur Türklerinden çýkarmaya çalýþmaktadýr. Dinlerini yaþamalarý engellenmekte örf ve adetlerini yerlerine getirmelerini kýsýtlamaktadýrlar. Uygur Türkleri adeta bir kýskaca alýnmýþlardýr. Baský ve zulüm altýnda hayatlarýný sürdürmeleri istenmektedir. Öte yandan Irak'ta felaket tablosundan en büyük zararý yine özellikle Türkmen kardeþlerimiz görmektedir. Buradaki amaç ise Türkmen kimliðinin silinmesi, Türkmen varlýðýnýn yok edilmesidir. Bunu baþarabilmek içinde cinayet þebekelri, ölüm makinalarý, taþeron örgütler talimatý ile devreye sokulmuþtur. Irak merkezi yönetiminden kaynaklanan otorite ve güvenlik boþluðundan dolayý silahlý yapýlanmasý ve kendi güvenlik birimleri olmayan Türkmenler iki ateþ arasýnda kalarak yok edilmeye çalýþýlmakta ya da zorla kendi evlerinden baþka yerlere göç ettirilmektedir. Böylece Türkmeneli olarak adlandýrýlan topraklar Peþmerge ya da ÝÞÝD kontrolüne geçmektedir. Diðer bir zulüm ise Ýsrail'in giderek þiddetini artýrdýðý Filistinli Müslümanlara yönelik insanlýk dýþý saldýrýlarýdýr. Bir haftadýr kara, hava ve deniz yoluyla Filistin'e yönelik bir ölüm harekâtý baþlatmýþ bulunan Ýsrail, küçük, büyük demeden yüzlerce Müslümaný katletmiþtir. Haddini çoktan aþmýþ olan katil Ýsrail'e mutlaka hesap sorulmalýdýr. Ýsrail ve diðer þer güçler tarafýndan Müslüman ve Türkmen kardeþlerimize yapýlan bu zulüm ne kadar acý ise buna Ýslam aleminin sessiz kalmasý da o kadar acýdýr. Türkmen kardeþlerimizin acýsýný duymak, çaðrýsýna kulak vermek ve beklentilerini önemsemek Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin ihmal edilemez görevidir. Basit konularý kendine mesele yapan hükümet silah lobisini, Peþmerge lobisini, terör lobisini ve bölgesel çeteleri de þahsýna mesele yapmalý, yoðunlaþan terör saldýrýlarý konusunda uluslararasý toplumu harekete geçirmeli ve siddet maðduru soydaþlarýmýzý sadakatle sahiplenmelidir. Bugün Bakanlar Kurulu'nca Filistin'deki Müslümanlara yapýlan katliamdan dolayý üç günlük yas ilan edilirken bile, Kerkük'te Müslüman Türkmenler'e ÝÞÝD tarafýndan yapýlan katliam ve eziyetlerden hiç bahsedilmemiþ ve dikkate alýnmamýþ olmasý tasvip edilecek bir hadise deðildir. Elbette Filistin'deki insanlara yapýlan katliamý, çocuklarýn anasýz babasýz kalmasýný, masum insanlarýn öldürülmesini nefretle kýnýyoruz. Ama bunun yanýnda Kerkük'te ayný kandan ayný soydan geldiðimiz Müslüman Türkmenler'e yapýlan eziyetler görmezlikten gelinerek tek kelime dahi söylenmeyerek göz ardý edilmesini de þiddet ve nefretle kýnýyoruz. Bir Müslüman Türk olarak isterdim ki; hem Filistinlilerin maðduriyeti, yapýlan katliamlarýn, can yitirmelerinin ne kadar þiddetli olduðu anlatýlsýn ama ayný þekilde ÝÞÝD tarafýndan Kerkük'te Türkmenlere Peþmerge tarafýndan yapýlan eziyetler de dile getirilip ayný þekilde onlara da sahip çýkýlsýn. Türkmenler yardým beklemekte, yaralarýnýn sarýlmasýný ve yalnýz olmadýklarýn dünyaya gösterilmesini istemektedir. Bizler MHPolarak zulüm gören bütün kardeþlerimizin sonuna kadar ne pahasýna olursa olsun arkasýnda ve destekçisiyiz. Bu mücadelede hayatýný kaybetmiþ tüm Müslümanlara Allah'tan rahmet diliyorum, yaralýlara hastalara acil þifalar temenni ediyorum. Türk ve Müslümaným diyen herkesin, yakýnda idrak edeceðimiz bin aydan daha hayýrlý olan kadir gecesini, akabinde gelen Ramazan bayramlarýný tebrik ediyorum. Dualarýnda esaret altýnda zulüm görenlere, inim inim inleyenlere, ahirete intikal etmiþlere, yaralýlara ve hastalara da yer vermelerini temenni ediyor, saygýlar sunuyorum. Rabbim birliðimizi, dirliðimizi bozmasýn." ALÜMÝNYUM &PLASTÝK DOÐRAMA ÝNÞAAT ve ÝNÞAAT MALZ. ÝMALAT SAN. ve TÝC. Gülabibey Mah. Cemilbey Caddesi No: 17/A (Sanat Okulu Karþýsý) ÇORUM Tel: Fax: Gsm: Enise Aðbal Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þube Baþkaný Bekir Uyanýk, tüm Çorum halkýný Kadir gecesi Filistin için yapýlacak duaya davet etti. Uyanýk, Gazze'deki ve tüm mazlum coðrafyalardaki kardeþlerimizin þanlý direniþine, 'Gazze direniþi ne destek vermek ve 7 milyar insanlýðýn kurtuluþu olan Ýslam Birliði'ne bir kez daha güçlü bir þekilde vurgu yapmak için 23 Temmuz Çarþamba Kadir Gecesi nde, iftardan sahur öncesine kadar Çorum Saat Kulesi meydanýnda bir araya geliyoruz. Bütün Çorumlu hemþehrilerimize diyoruz ki; vicdanýný, kumanyaný, seccadeni, aileni ve komþunu al da gel. SÝMA OTOMOTÝV NO MODEL RENK FORD RANGER 4X4 BEYAZ RENAULT FLUENCE 1.5 DCÝ.DYN. GRÝ RENAULT KANGOO MULTÝX.EXPR.1.5 DCÝ. KIRMIZI MEGANE III HB.1.6 TOUCH BEYAZ RENAULT FLUENCE 1.5 DCÝ.DYN. GRÝ PEUGEOT 508 ACTÝVE 1.6 HDÝ SÝYAH PEUGEOT 508 ACTÝVE 1.6 HDÝ SÝYAH RENAULT FLUENCE 1.5 DCÝ.DYN. SÝYAH OPEL CORSA1.2 ENJOY EASYTRONÝC YEÞÝL RENAULT FLUENCE BUSINESS 1.5 DCÝ. GRÝ RENAULT YENÝ MASTER PÝCK UP L3 BEYAZ RENAULT SYMBOL TOUCH 0.9 SÝYAH RENAULT KANGO MULTIX 1.5 DCÝ.AUTH. GRÝ RENAULT LATÝTUDE PRÝV.1.5 DCÝ. GRÝ RENAULT YENÝ CLÝO JOY V KIRMIZI DACIADUSTER AMBIANCE 1.6 KAHVERENGÝ KIA SORENTO GRÝ PEUGEOT BIPPER 1.4 HDI. BEYAZ LAGUNA RXT V K.BEJ MEGANE II SEDAN SPORTWAY 1.5 DCÝ. GRÝ CHEVROLET CRUZE 1.6 LS SÝYAH RENAULT MEGANE II PRÝV V GRÝ RENAULT MEGANE III HB.1.6 EXPR.KONF. BEYAZ CHEVROLET CRUZE 1.6 BORDO CHEVROLET CRUZE 1.6 BEYAZ VOLKSWAGEN POLO 1.2 TDI.TREND BEYAZ OPEL CORSA ESSENTÝA 1.3 CDTI BEYAZ SYMBOL EXPR.1.5 DCÝ. BEYAZ CLÝO GRANTOUR AUT.EDÝ.1.5 DCÝ GRÝ LÝNEA ACT.PLUS 1.3 MULTIJET GRÝ SYMBOL AUTH.EDÝ.1.2 GRÝ PEUGEOT 301 AC.1.6 HDI. BEYAZ FORD FÝESTA TREND 1.4 TDCI. GRÝ CITROEN C3 ATTRACTION 1.4 HDI. BEYAZ FIAT LÝNEA AC.PLUS 1.3 MULTÝJET GRÝ RENAULT SYMBOL EXP.1.5 DCÝ. BEYAZ RENAULT SYMBOL AUTH.EDÝ.1.5 DCÝ. GRÝ PEUGEOT 301 ALLURE 1.6 VTI. GRÝ FORD FÝESTA TREND 1.4 TDCI. GRÝ RENAULT SYMBOL AUTH.EDÝ V BEJ RENAULT SYMBOL AUTH.EDÝ V. BEYAZ RENAULT SYMBOL AUTH.1.5 DCÝ. BEYAZ FIAT LÝNEA ACT.PLUS 1.3 MULTÝJET GRÝ FIAT LÝNEA ACT.PLUS 1.3 MULTÝJET BEYAZ RENAULT FLUENCE JOY 1.5 DCÝ. BEYAZ RENAULT FLUENCE TOUCH 1.5 DCÝ GRÝ FIAT LÝNEAPOP 1.3 MULTÝJET GRÝ FIAT LÝNEA ACTÝVE PLUS 1.3 MULTÝJET BEYAZ FIAT LÝNEA ACTÝVE PLUS 1.3 MULTÝJET GRÝ RENAULT SYMBOL AUTH.EDÝ.1.5 DCÝ. BEYAZ RENAULT FLUENCE TOUCH 1.5 DCÝ GRÝ RENAULT SYMBOL AUT.EDÝ.1.5 DCÝ. BEJ RENAULT FLUENCE BUSINESS 1.5 DCÝ. GRÝ RENAULT FLUENCE TOUCH 1.5 DCÝ GRÝ RENAULT FLUENCE TOUCH 1.5 DCÝ BEYAZ RENAULT SYMBOL EXPR.1.5 DCÝ. BEYAZ DACIA DUSTER LAUREATE 4X4 1.5 DCÝ SÝYAH FORD C MAX 1.6 TDCÝ GRÝ FÝAT DOBLO 1.9 JTD SÝYAH RENAULT EUROPA1.6 KIRMIZI FÝAT MAREA1.6 * 2008 MODEL VE ÜSTÜ ARAÇLARA CAZÝP KREDÝ SEÇENEKLERÝ. * ÜCRETSÝZ 6 VEYA 12 AY GARANTÝ. * EXPERTÝZ RAPORU. * KÝLOMETRE GARANTÝSÝ. * TAKAS SEÇENEKLERÝ. ANKARA YOLU 4. KM.NO:168 ÇORUM TLF: ( ) ÖZLEM ÝPEK Tüm hemþehrilerimizin Kadir Gecesini GALERÝA en içten dileklerimizle mobilyanýn duayeni (Ç.HAK:2129) Osmancýk Cad. 1. Ýstiklal Sk. No: 9 ÇORUM Tel: Faks: kutlarýz. Adres: Samsun Yolu 4. Km. ÇORUM Tel: Fax:

5 KADÝR GECENÝZÝ KUTLARIZ... KADÝR GECENÝZÝ KUTLARIZ... ÇARÞAMBA 23 TEMMUZ Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. (Ç.HAK:438) Hemþehrilerimizin Kadir Gecesini en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sayýn Velilerimizin, Öðrencilerimizin ve Tüm Çorum Halkýnýn Kadir Gecesini Kutlarýz (Ç.HAK:2001) Ýstanbul Yolu Üzeri 3. Km. Osmancýk / ÇORUM Tel: Fax: (Ç.HAK:2002) problem yok çözüm var Kurucusu Murat YILDIRIM Çorum Milletvekili ÖZEL PINAR EÐÝTÝM KURUMLARI Mutluluk, saðlýk ve esenlik getirmesi dileðiyle, tüm hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Kadir Gecesini kutlarýz. Saygýdeðer hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk, baþarý ve mutluluklar dileriz. R Güzel Çorumumuzun tertemiz geleceði için * AMBALAJ * ÞIRINGA * ELDÝVEN HAYAT TIBBÝ ALETLER ve OLUKLU MUKAVVA SAN. ve TÝC. A.Þ. Osmancýk Yolu 3. Km. ÇORUM Tel: Faks: (Ç.HAK:2003) (Ç.HAK:2004) HAYAT KAÐIT ve ENERJÝ SAN. ve TÝC. A.Þ. Ankara Yolu 6. Km. ÇORUM Tel: (pbx) Faks:

6 6 ÇARÞAMBA 23 TEMMUZ 2014 (Ç.HAK:2132) AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Kudüs TV de gündemi deðerlendirdi. Baþbakan a haksýzlýk yapýlýyor AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Kudüs TVAna Haber Bülteni'nde Arzu Erdoðral'ýn Filistin'de yaþanan katliamla ilgili sorularýný yanýtladý. Gazze'de yaþanan olaylara karþý Dünyanýn vicdanýnýn kuruduðunu görüp kahrolduklarýný belirten Uslu, diyen Uslu, "Ýnsan haklarý savunuculuðunu, demokrasi þampiyonluðunu kimseye býrakmayanlar, Türkiye'deki Gezi Olaylarýndaki geliþmelerden 'kaygý duyduðunu' ifade edenler, Gazze'ye hem saðýrlar hem körler bunu anlamak mümkün deðil. Irak savaþýnda Petrole batmýþ bir ördekle ilgilendiði kadar insanlar buradaki çocuklarla, çocuk cesetleri ile çocuklara atýlan bombalarla ilgilenmiyorlar. Ýnsanlar hayatýný kaybediyor. Þuana kadar 500 yakýn Gazzeli hayatýný kaybetti. Bunlarýn tek suçu Müslüman olmak, "topraklarýmýzda özgürce yaþamak istiyoruz" demiþ olmak. Buna karþýlýkta Ýsrail askerlerinden 14 kiþi. 14 kiþi ile 500 kiþi burada orantýsýz bir vicdansýzlýk var. Bunu kabul etmemiz mümkün deðil. Türkiye Cumhuriyeti de geleneksel anlayýþýný, sorumluluðunu, duyarlýlýðýný göstermek suretiyle toplumsal vicdaný da temsil etmek üzere elbette ki tepkilerini koyuyor. Koymaya da devam edecek." dedi. Dýþ politikada duygusallýðýn olmadýðýný vurgulayan Uslu, "Dýþ politika reel olmayý, rasyonel davranmayý gerektirir. Burada da hükümetimiz yine doðrudan bir müdahale yerine diplomasinin tüm kurallarýna riayet ederek, diplomatik araçlarý kullanmaya özen göstermektedir. Ýnanýyorum ki burada da geçmiþ yýllarda olduðu gibi Türkiye ve Gazzeli Müslümanlar kazanmýþ olacaklar." Diye konuþtu. Kürecik Radar'ý ile ilgilide açýklamada bulunan Uslu, þöyle devam etti; "Kürecik Radarý uzun süredir Amerika Birleþik Devletlerinin kurmak istediði dinleme ve savunma amaçlý bir tesistir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Amerika Birleþik Devletlerinin böyle bir radar kurmasýna karþý çýkmýþtýr. 3 temel gerekçe ileri sürmüþtür. 1- Kurulacak radar üssü kesinlikle Amerika Birleþik Devletlerinin üssü olamaz. Eðer kurulacaksa NATO üssü olmalýdýr. Bizimde söz sahibi olduðumuz bir üs olarak faaliyet gösterebilir. 2- Kesinlikle komþularý tehdit unsuru içermeyecek. 3- Türk Hava sahasý bütünüyle koruma altýnda olacak. Þartlarýmýz bunlardý NA- TO Lizbon zirvesinde Akçadað yakýnlarýnda Kürecik beldesine Radar Üssü kurulmuþ oldu. Radar üssünün kontrolü, ne yaptýðý, hangi bilgileri topladýðý, kimden ne aldýðý, nereye servis ettiði dahil olmak üzere her bir faaliyeti NA- TO ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin ilgili kurumlarýnýn bilgi ve denetimi altýndadýr. Bundan kimsenin þüphesi olmasýn. Kürecik Radarý tamamen NA- TO'nun savunma amaçlý bir tesisidir. Ýsrail'i korumak gibi herhangi bir iþlevi söz konusu olamaz. Üç þartýmýz yerine gelmiþ olduðu halde, Kürecik üzerinde Türkiye'yi ve hükümeti eleþtirecek spekülasyonlar üretmek kimseye politik fayda saðlamaz. Polemik düzeyini de aþamaz. Bir CHP Grup Baþkanvekilinin Sayýn Baþbakanýn doðrudan Ýsrail Cumhurbaþkaný Þimon Peres itham etmediði koordinatörü suçladýðý yönünde bir açýklama yaptý. Oysa akýl, vicdan sahibi herkes orada ne olduðunu bizzat televizyonlardan izlemiþlerdir. Bir Ýsveç televizyonu "Gezegenimizde çok kimsenin söylemek istediðini Türkiye Cumhuriyetinin baþbakaný söylemiþtir" diye bir gerçeði tespit etmiþtir. Baþbakanýmýz aklýmýzýn ve vicdanýmýzýn emrettiði, hepimizin büyük bir yüreklilikle haykýrmak istediði sözleri Ýsrail Cumhurbaþkaný Þimon Peres'in yüzüne söylemiþtir. Koordinatöre söylediði gibi söylemler hikaye kýsmýdýr. Baþbakanýmýz açýkça Ýsrail Cumhurbaþkaný Þimon Peres'e 'siz adam öldürmeyi iyi bilirsiniz. En iyi bildiðiniz iþ o'dur.' demiþtir. Daha dün damda kuþlarý yemleyen 3 çocuðu, önceki gün de sahilde koþturan 3 tane çocuðu acýmasýzca katletmiþlerdir. Baþkalarýnýn katilliði ya da soykýrýmý hukuk tanýmazlýðý, insan haklarý konusundaki ihlalleri, ihmalleri, vurdumduymazlýklarý gözlerini kan bürümüþçesine insanlýða yaptýklarý saldýrýyý yok sayarak, Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ý tartýþma konusu yapmak Ýsrail uþaklýðýndan, hayranlýðýndan baþka bir þey deðildir. Ýsrail'e söylenmesi gereken sözleri Ýsrail politikalarýna yönelik eleþtirileri Ýsrail Baþbakaný Netanyahu ya da Cumhurbaþkaný Þimon Peres'e söylenmesi gereken sözleri esirgeyip bu sözleri Sayýn Erdoðan'a söylemek en basit ifade ile haksýzlýk vevicdansýzlýktýr. Bu tamamen Ýsrail politikalarýný korumaya ve toplumda Ýsrail'i deðil, toplumun vicdanýndaki Ýsrail tepkisini yatýþtýrýp Baþbakanýmýz Tayyip Erdoðan'ý tartýþmaya yönelik saptýrmacý bir yaklaþýmdýr. Politik bir manevradýr. Ýmaj yaralama çabasýdýr. Bunu asla kabul etmiyoruz. Üstün Hizmet Madalyasý töreni 27 Ocak 2004 tarihinde olmuþtur tarihinde de Davos'ta 'One Minute' çýkýþý söz konusu olmuþtur. 30 Ocak 2009 yýlýndan itibaren 5 yýldýr Ýsrail'le iliþkiler asgariye indirilmiþtir. Üstün Hizmet Madalyasý töreninde Baþbakanýmýzýn yaptýðý konuþmada açýkça ortadadýr. Konuþmasýný akýl sahiplerinin bir kez daha okumalarýný tavsiye ediyoruz. Sayýn Baþbakan Müslümanlarý teröristlerle birlikte deðerlendirilmesini, anýlmasýný doðru bulmadýðýný söylemiþtir. Barýþýn üzerinde durmuþ, Ehli kitabýn barýþ yanlýþý olmasý gerektiðini söylemiþ, orada bulunanlara barýþ yanlýsý bir Müslüman ve lider olarak tavrýný ortaya koymuþtur. Ýsrail'e de kandan, savaþtan, kavgadan uzak durun mesajý vardýr. Üstün Hizmet Ödülü, þahsa deðil Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsilen Baþbakanýna verilmiþtir." (Haber Merkezi) AK Parti Kargý Ýlçe Teþkilatý tarafýndan Kargý Belediyesi Kültür Salonunda iftar programý düzenlendi. Ýftara AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve 22. Dönem Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuþtu, cevabý vermeliyiz. Ben tüm teþkilatlarýmýz olarak bu konuda elimizden geleni yapacaðýmýza caný gönülden inanýyorum" dedi. 'Erdoðan bir dünya lideri' Ýftara katýlýmýn yükný AK Parti Ýl Baþkasek olmasýndan çok Ahmet Sami Ceylan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin memnun belirten AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve 22. Dönem Çorum Alkan, AK Parti eski Ýl Milletvekili Ali Baþkaný Mehmet Karadað, Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Ýl Genel Meclis Üyesi Erhan Akar, MÜSÝAD Çorum Þubesi Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Çorum'un tanýnmýþ iþ adamlarýndan Yüksel Kavuþtu, "Ramazan ayýný vesile kýlýp iftar yemeði programýmýzda vatandaþlarýmýz ile bir araya gelmek çok güzel. Muhteþem bir kalabalýk inþallah bu dostluðumuz,kardeþliðimiz her daim böyle devam eder" dedi. Mustafa Yaðlý, Konuþmasýnda Fikret Hýþýroðlu ve Timur Cevher ile partililer Cumhurbaþkanlýðý seçimleri konusuna da deðinen Kavuþtu, "Malu- katýldý. Ýftarda gündem munuz önümüzde bir Gazze oldu Cumhurbaþkanlýðý seçimi Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, Türkiye'nin yoðun bir gündemle karþý karþýya olduðunu söyledi. Þen, "Ülkemiz, Ýslam Alemi ve tüm dünyada hepimizi ilgilendiren önemli olaylarla karþý karþýyayýz. Bunlardan bir tanesi Ýsrail'in Gazze'ye yönelik olarak düzenlediði kanlý var. Bu Cumhurbaþ- kanlýðý seçimlerinde 3 aday var. 3 adayýn içerisinde baktýðýmýz zaman bu memlekete en çok hizmet eden Recep Tayyip Erdoðan'a sahip çýkacaðýnýza inanýyorum. Çorum'un en ücra köþesinden merkezine kadar her yerde bu hizmetlerde imzasý vardýr. Þehrimizin iþgaldir. Gazze'de yaþananlar hepimizin yüreðini burkuyor. Orada hayatýný kaybeden kardeþlerimize Allah'tan rahmet, yaralýlara da acil þifalar diliyorum. Ülkemizde ise 10 Aðustos'ta demokrasi tarihimize ilkleri ekleyecek bir Cumhurbaþkanlýðý seçimleri var. Bu seçim yalnýzca bizim için deðil tüm Ýslam Alemi için önemli. Baþbakanýmýzý Köþk'e çýkarmak için çok çalýþmalý, geçtiðimiz yýldan bu yana aleni bir þekilde bu seçimlere ket vurmaya çalýþanlara ve bizi bir türlü anlamayan Batý Dünyasý'na gereken 12 yýl önceki hali ile þuan ki durumu arasýnda daðlar kadar fark var ve bunda Recep Tayyip Erdoðan'ýn imzasý bulunmaktadýr. Recep Tayyip Erdoðan'a cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde sizlerden destek istiyoruz. Teþkilatlarýmýz adýna Sayýn Baþbakanýmýzý Cumhurbaþkaný yapmak adýna elimizden gelen gayreti göstermeyi arzu ediyoruz. Sayýn Baþbakanýmýzýn dünya lideri olduðunu hepimiz görüyoruz. Dünyada Recep Tayyip Erdoðan gibi baþka bir lider yok. Baþbakanýmýz gibi mazlumlara sahip çýkan baþka bir lider yok. Þunu da söylemek isterim. Filistin'deki kardeþlerinizi unutmayýnýz. Yahudi zulmü altýndaki kardeþlerinizi unutmayýnýz. Onlar içinde dua ediniz. Biz burada iftar vaktinde yemek yerken onlar orada bombalar altýnda kalýyorlar. Orada ki kardeþlerimizi de dualarýnýzda unutmayýz" dedi. 'Rekor kýracaðýz' AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Kargý Ýlçe Teþkilatý'nca düzenlenen iftarda, Cumhurbaþkanlýðý seçimlerine kýsa bir zaman kaldýðýný ve bu zamaný çok iyi deðerlendirip çalýþmalara hýz kesmeden devam ettiklerini söyledi. Aðustos ayýnda yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý seçimleri için çalýþmalarýna ara vermeden devam ettiklerini kaydeden Ceylan, "Seçimlere az bir zaman kaldý. Bizde bu zamaný çok iyi deðerlendirmeliyiz. Ramazan ayý dolayýsý ile çalýþmalarýmýza akþamlarý iftardan sonrada devam ediyoruz. Gündüzleri de çalýþýyoruz. Yani þunu diyebilirim ki gece gündüz dur durak bilmeden çalýþýyoruz. Çünkü amacýmýz Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde Çorum'dan, adayýmýz Recep Tayyip Erdoðan Bey'e rekor bir oy çýkartmak. Kargý'da da gerçekten olumlu güzel tepkiler alýyoruz. Ýnþallah bu güzel söylemler sandýða da yansýyacak" dedi. (Haber Merkezi) Tüm hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dileriz. MERT PÝDE SALONLARI ALO PAKET: ÞUBE: 1 Gülabibey Mah. Ata Cad. Güvenlik Apt. No: 22 ÇORUM RAM ve Özel Eðitim Okulu na ihale ödeneði ERCAN - FATÝH ÞÝÞLÝ (Ç.HAK:2131) Cahit Baðcý Mustafa Demirer AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Plan Bütçe Komisyon Üyesi Cahit Baðcý, Rehberlik Araþtýrma Merkezi Hizmet Binasý ile Özel Eðitim Okulu ihalesinin yapýlmasý için baþlangýç ödeneðinin gönderildiðini, ayrýca bazý okullara onarým ödeneði saðlandýðýný bildirdi. Yapýmý tamamlanan okullarýn tefriþat ve donatým ödeneði ile bazý ilkokul ve ortaokullarýn küçük onarýmlarý için ödenek talep edildiðini hatýrlatan Baðcý, donatým ödeneðinin 5 gün sonra Çorum'a gönderildiðini, onarým ödeneklerinin temin edilerek Ýl Özel Ýdare'ye aktarýldýðýný duyurdu. Baðcý'nýn verdiði bilgiye göre, bazý okullarýn yaz döneminde kýsmi onarým ve tadilatlarý ile bakýmlarý için Milli Eðitim Bakanlýðý Müsteþarý Doç. Dr. Yusuf Tekin ile yapýlan görüþme sonrasý talep edilen ödenek toplam TL olarak okullarýn onarým giderleri için Ýl Özel Ýdare Müdürlüðü'ne gönderildi. Bu çerçevede; ilkokullarýn küçük onarým giderleri i için toplam TL, ortaokullarýn küçük onarým giderleri için TL, Mesleki ve Teknik Eðitim Okullarý onarýmý için TL tahsis edildi. RAM ve Özel Eðitim Okulu Gülabibey Mahallesi'nde eski bir binada faaliyet gösteren Çorum Rehberlik Araþtýrma Merkezi'nin (RAM) yeniden yapýmý için ihale baþlangýç ödeneði olarak TL ve Çorum Özel Eðitim Okulu yapýmý için ise TL ödenek gönderildi. Yeni RAM ve Özel Eðitim Okulu Ulukavak Mahallesi Köroðlu Camii yanýnda iþaretli eðitim alanýna yapýlacak. AK Parti seçimlerde iddialý AK Parti Kargý Ýlçe Teþkilatý tarafýndan Kargý Belediyesi Kültür Salonunda iftar programý düzenlendi. Tüm müþterilerimizin ve Ýskilip halkýnýn Kadir Gecesini kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dileriz. ÝSKÝLÝP CÝÐERCÝSÝ Her nevi sakatat ve tavuþ satýþlarýmýzla hizmetinizdeyiz. Toptan ve perakende satýþlarýmýz mevcuttur. Satýlmýþ-Mehmet KÖSLÝ Kaleboðazý Mah. Akçay Kenarý No: 10 Ýskilip/ÇORUM ALO PAKET: ÞUBE: 2 Gülabibey Mah. Ata Cad. No: 63/B ÇORUM

7 KADÝR GECENÝZÝ KUTLARIZ... KADÝR GECENÝZÝ KUTLARIZ... ÇARÞAMBA 23 TEMMUZ Kadir Gecenizi kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. TUZCULAR (Ç.HAK:2014) BÜYÜK OTEL Adres: Çepni Mah. Yeni Sanayi Cad. No: 5/C ÇORUM Pbx: Fax: PETROL OFÝSÝ Adres: Ýnönü Cad. No: 90 Pbx: TOTAL BAYÝ Adres: Küçük San. Sitesi 1. Cad. Pbx: Fax: (Ç.HAK:2015) Deðerli hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlarýz. LÝDER ÝLETÝÞÝM Ahmet Küçüksemerci Çepni Mah. Kubbeli Cad. No: 4 Tel: Çorumlu hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Kadir Gecesini kutlarýz. UHUD ÝNÞAAT MALZEMELERÝ Tic. ve San. Ltd. Þti. DOÐALGAZ ISI DÖNÜÞÜM SÝSTEMLERÝ Merkez: Çepni Mah. Hýdýrlýk Cad. No: 8/44 Tel: Fax: Þube: Osmancýk Cad. No: 150 ÇORUM Tel: Tüm hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. Þamlýoðlu Toyota Plaza (Ç.HAK:2016) (Ç.HAK:2017) (Ç.HAK:2018) Ankara Yolu 5. Km. ÇORUM TEL: pbx 15 Hat Faks: (Ç.HAK:2019) Tüm Çorumlularýn ve deðerli müþterilerimizin Kadir Gecesini kutlarýz. ÞENÖZ PARKE Vakýfbank Arkasý Yunus Emre Ýþ Merkezi No: 25 Tel: Gsm: Ankara Yolu 1. Km. Erzurum Dede Sk. No: 10 Tel: Gsm: (Ç.HAK:2021) Tüm hemþehrilerimizin Kadir Gecesini en içten dileklerimizle kutlarýz. ÝDEAL&SARAY Gayrimenkul Metin ERKUÞTAN Zeki HIZARBAÞ Tel: Karakeçili Mah. Mazlumoðlu Sok. No: 3/D ÇORUM (Ç.HAK:2020) Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. ÜNAL YEM Sarýaslan Ailesi Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi 8. Cad. Tel: Büro: Cengiztopel Cad. No: 112 Tel&Fax: (Ç.HAK:2022) Deðerli müþterilerimizin ve hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlarýz. KARABEKÝR ÇELÝK DÖKÜM Pik - Çelik - Spero Ýsmail - Aytuð TOKAT Adres: Ankara Asfaltý 8. Km. ÇORUM Tel: Cep: (Ç.HAK:2023) Tüm hemþehrilerimizin Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramýný en içten dileklerimizle kutlarýz. ÞENTÜRKLER ERKEK KUAFÖRÜ Ali-Mücahit ÞENTÜRK Çöplü Mah. Akpýnar Cad. No: ÞENTÜRKLER KIRAATHANESÝ Metin ÞENTÜRK Gülabibey Mah. Cumhuriyet Cad. No: Çorumlu hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Mehmet ÖZKARA K.S.S. 6. Cad. No: 9 Tel: (Ç.HAK:2024) (Ç.HAK:2025) Tüm hemþehrilerimizin Kadir Gecesini en içten dileklerimizle kutlarýz. ESTAÞ YAPI ÝNÞAAT Tel: Adres: Çöplü Mah. 3. Camii Kebir Sok. No: 10 (Ulu Camii Yaný) ÇORUM

8 8 ÇARÞAMBA 23 TEMMUZ R RAMAZAN amazan Ýmsak 'Rabbinizden size indirilene uyun, O'nsuz baþka velilere uymayýn! Sizler pek az düþünüyorsunuz!' (A'râf Suresi/3) Ýftar Dört Halife'nin Son Günleri Sýffin Savaþý: Hz. Ali, Medine'yi siyasi ihtiraslarýn oyuncaðý olmaktan kurtarmak için Kufe'yi baþkent yapmýþ ve orya yerleþmiþti. Devlet iþlerini artýk buradan yürütüyordu. Ancak Þam valisi Ebu Süfyan oðlu Muaviye, Hz. Ali'yi halife olarak tanýmýyordu. Onu Hz. Osman'ýn katillerini ve isyancýlarý cezalandýrmamak, hatta himaye etmekle suçluyor ve Suriye halkýný Hz. Ali'nin aleyhine kýþkýrtýyordu. Hz. Osman'ýn kanlý gömleðini camide halka teþhir ederek ve karýsý Naile'nin parmaklarýný göstererek herkesi galeyana getiriyordu. Hz. Ali, Cerir b. Abdullah'dan bir mektup göndererek Muaviye'yi kendisine itaat etmeye, ayrýlýk çýkarmamaya çaðýrýyordu. Muaviye de malum gerekçelerle ayný iddialarýný devam ettiriyordu. Barýþ umudu kalmayýnca Hz. Ali kiþilik bir orduyla Kufe'den Þam'a hareket etti. Muaviye'nin ordusu, 'e ulaþmýþtý. Sýffin'e vardý ve suya hâkim noktaya yerleþtiler. Hz. Ali'nin ordusu, su kaynaðýna uzak konumdaydý. Muaviye, bunu deðerlendirmek istiyordu. Bütün ýsrarlara raðmen Hz. Ali'nin askerlerine ve atlarýna su vermiyordu. Bunun üzerine Hz. Ali, suyun temini için taarruz emri vermiþ ve bu hareketle Þam ordusu suyolundan geri atýlmýþtý. Fakat Hz. Ali onlarýn da sudan istifade etmelerine izin veriyordu. Hz. Ali, savaþa baþlamadan önce adamlarýný göndererek barýþ teklifinde bulundu. Ama Muaviye reddetti. Güç bende diye düþünüyordu. Hz. Ali de Müslüman kanýnýn dökülmesini istemiyordu. Rivayete göre seksen beþ kez savaþýn eþiðine gelinmiþti. Barýþ görüþmeleri ve umudu nedeniyle savaþ üç ay kadar ertelenebilmiþti. Hicretin 37. yýlýnda Cemaziyelahir ayýnda savaþ baþladý. Hz. Ali, savaþý uzatmak niyetinde deðildi. Muaviye'yi Hz. Ali nin son günleri 5 Ethem ERKOÇ net mübarezeye davet etti. Cesaret edemedi. Savaþ günlerce devam etti. Muaviye ordusu periþan vaziyetteydi. Savaþa son vermeyi bile teklif etti ama Hz. Ali bu aþamada fitne ve fesadýn ortadan kaldýrýlmasýnda kararlýydý. Ýþte tam bu sýrada Amr b.as, Muaviye'ye bir öneri getirdi. Ertesi gün bu hile aynen uygulandý. Þam ordusu savaþ meydanýna çýkarken beþ asker, süngülerinin ucuna Þam'ýn meþhur mushafýný takarak çýkmýþlardý. Elinde Mushaf bulunan bazý askerler de süngülerinin ucuna onu asmýþtý. Þam ordusunun ileri gelenleri, Hz. Ali'nin ordusuna yaklaþarak baðýrýyorlardý. "Savaþý býrakalým. Aramýzda Allah'ýn kitabý hakem olsun." Amr b. As'ýn hilesi, ses getirdi. Ancak Hz. Ali'nin komutanlarýndan Eþter Nehai, bunun bir hile olduðunu anlamýþ, Muaviye yenilmek üzereyken böyle bir oyuna baþvurduðunu fark etmiþ ve askerlerine hücum emri vermiþti. Hz. Ali de ayný kanýda idi. Ama ordusunun bir kýsmý Kur'an'ýn hakem olarak teklifi karþýsýnda savaþma istemediklerini söyleyince ordusuna geri çekilme emrini vermiþti. Halbuki bu sýrada Eþter Nehai, kesin zafere ulaþmak üzereydi. Hz. Ali'nin geri çekilin emri, onu derinden yaraladý. Sonunda silahlar kýnýna sokulmuþtu. Hz. Ali ile Muaviye arasýnda halifelik konusu da dahil tüm ihtilaflarýn hakemler tarafýndan halledilmesine karar verildi. Buna bir türlü gönlü razý olmayan Eþter'e de Hz. Ali þöyle dedi: " Ey Eþter, biz onlarla aramýzda Kur'an'ý hakem kabul ettik." Artý sýra, her iki tarafýn da hakem adayýný belirlemesine gelmiþti. Ama bu kararý onaylamayanlar da vardý. Hz. Ali Sýffin'den Kufe'ye dönerken ordusundan on iki bin kiþi " Hüküm ancak Allah'a aittir. Allah'ýn dininde hakem tayin edilemez." diyerek ayrýlmýþlardý. Hakem olayýndan sonra bunlar, Hz. Ali için tehdit oluþturacaklardý. (Sürecek) 'Rabbimiz! Þüphesiz ki bizim gizlediðimizi de açýkladýðýmýzý da sen bilirsin. Çünkü yerde de, gökte de hiçbir þey Allah'a gizli kalmaz.' (Ýbrahim/38) ORUÇ ÖÐRETMENÝ Ýlk tuttuðum oruçlarýmýn hepsini teyzeme sattým. Her yeni sene zamlý tarife yapardý bana. Çok tatlý pazarlýklardý. Sonu hep benim lehime biten. Ýlkinde beþ oruç tutabilmiþtim. Bunlarýn birinde, girellik denen mutfaðýn bir bölümünde, cam kavanozda saklý þekerlemeleri aðzýma tepmiþ, suçüstü yakalanmýþtým. Teyzemle göz göze geldiðimiz o aný hiç unutmam. Hiç görmedi beni. Yokmuþum gibi davrandý. Ýþine gücüne devam etti. Ýftar sonu cezam kesilecek diye bekledim bütün gün. Ýftarý dualadýktan sonra, " içerden çantamý getir" dediðinde yine ihtimal vermedim, umutsuz, sallana sallana, biraz da kös kös gittim paytaklanarak "Afferin, bugün çok sýcaktý. Beþ lira daha fazla vereceðim sana" deyince, þaþýrmadýðýmý göstermek için tüm tiyatral kabiliyetimi sergiledim. Ve bunu hak etmediðime inanan ben, teyzemin elindeki on beþ lirayý alýp bir an önce köþedeki bakkala yetiþmenin hesabýný yapmaya baþlamýþtým. Arsýzlýk boyutundaki bu düþüncelerimin beni rahatsýz etmemesine uðraþýyordum. Yakalandýðýmdaki teyzemin bana bakan göz bebekleri hep gözümün önündeydi. Teyzemin bunu bile bile bana zamlý tarife uygulamasýna bir anlam veremiyordum. Sübhanekeyi öðrendiðimde "afferin", Ettahiyati için "maaþallah", ilk namaz için "adam oldu kerata" sözlerini duymak da yetmiþti ama oruç baþka En zor olaný ne de olsa! Kolay mý 17 saat Aðustos ayýnda Tarifeyi önümüzdeki sene daha da iyileþtirmem gerektiðini bile düþünüyordum. Dürüst olmalýyým. "Mutfak kaçamaklarýyla bu iþ olmaz. Yapýyorsan bir iþi adam gibi yap!" diyordum kendi kendime. Hak ederek almalýyým teyzemden parayý, hak etmeliyim kuruþuna kadar... Sahura kalktýðýmda, ertesi günkü hasýlat þimdiden Hakan Önsöz heyecanlandýrýyordu beni. Ýyice yedim. Yemeliydim. Çünkü o gün kazandýðýmý hak etmeyi düþünüyordum. Öyle de yaptým. O gün, hiç olmadýðý kadar sýcaktý. Annem beni hiç yormadýðý kadar iþlere koþtu. Bir de Çarþamba pazarýna göndermez mi! Ýftar sofrasýnda, susuzluk ve dökülmüþlük içerisinde beklerken, bütün mücadelemin mutlu sonla biteceðini düþünerek kendimi rahatlatmaya çalýþýyordum. Belki yirmi lira bile olabilirdi. Neden olmasýn? O gün çok çalýþmýþtým ve en sýcak gündü. En önemlisi hakikaten oruç tutmuþtum. Bugün almazsam ne zaman alacaktým ki? Ýftar sonu beklenen sahne için hazýrdým. Teyzem "çantamý getir içerden" diyecek ve ben de koþa koþa alýp getirecektim. Ýftar dualandý, sofradan kalkýldý, sela bile okundu. Teyzem çantasýný istemedi benden. Unuttu sandým. Teravih zamaný gelince, dayanamadým sordum. "Teyze" der demez, gözlerimdeki umut dolu beklenti, kabýndan taþtý ortalýklara "Ha" dedi teyzem bir þey hatýrlamýþçasýna, devam etti: "Bugün para yok sana!" "Ama neden?" dedim içimden. Yakalanmadým da "hakkýyla bir oruçtu ama " diye baðýrmak istiyordum. Yedi yaþýnda bir çocuðun düþen suratý. Oruç öðretmenim, teyzem Beni yanýna çaðýrdý ve hiç unutmayacaðým son oruç dersini verdi: "Bugün Allah için oruç tuttun ve bunun para ile karþýlýðý yok. Kimseye de satma! Bir gün lazým olacak sana. Biriktir " Teyzeciðim, inan o günden beri her ramazanda, gözümü vitrinlerdeki kurabiyelerden, pastalardan alamýyorum ama þekerleme dolu aðzýmla sana yakalandýðým o günü hatýrlayýp, gülüyorum

9 KADÝR GECENÝZÝ KUTLARIZ... KADÝR GECENÝZÝ KUTLARIZ... ÇARÞAMBA 23 TEMMUZ KADÝR GECENÝZÝ TEBRÝK EDERÝZ Merkez Maðaza : Ýþ Bankasý Arkasý No: 27/B Fabrika Satýþ Maðazasý : Bahabey Caddesi Kýz Meslek Lisesi Karþýsý No: 14/C Toptan Satýþ Maðazasý : Ankara Yolu Kavþaðý No: 21 ÇORUM Tel: web: Kadir Gecesini kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. (Ç.HAK:2039) TOPUZLAR EV TEKSTÝL ÜRÜNLERÝ Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. SERPA OTOMOTÝV ÖZEL SERVÝS ORJÝNAL YEDEK PARÇA ALS ÝNÞAAT Hemþehrilerimizin Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramýný kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ali Sözüdoðru KURU KAHVE - BAHARAT AKTARÝYE - YEMÝÞ ÞÝFALI BÝTKÝLER (Ç.HAK:2042) Yeniyol Mah. Ak Merkez Ýþ Merkezi Kat: 3 No: 11 Tel: Özhan EBÝL Tel : Gsm : Hürriyet Cd. 4. Hürriyet Sk. No: 30 ÇORUM Çorumlu hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Saygýdeðer hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk, baþarý ve mutluluklar dileriz. RIFAT OPTÝK (Ç.HAK:2044) GÖZLÜK VE LENS MERKEZÝ Gazi Cad. No: 25 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:2045) Çorumlu hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Küçük Sanayi Sitesi 5. Cad. No: 6 - ÇORUM Tel: Fax: (Ç.HAK:2046) (Ç.HAK:2047) Vahdettin KÜÇÜKBENLÝ AL-KA Ýnþaat (Ç.HAK:2043) Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Küçük Sanayi Sitesi 41. Sok. No: 1 ÇORUM Tel: Fax: (Ç.HAK:2041) Merkez: Ankara Yolu 1. Km. No: 211/A Tel: Þube: Aþaðý Sanayi 4. Çelik Sk. No: 29 Tel: (Ç.HAK:2040) Acil Yol Yardýmý

10 10 ÇARÞAMBA 23 TEMMUZ 2014 Cumhuriyet tarihinde böyle bir uzlaþý yok Adayýmýz ilk turda seçilir diyen CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Yakup Akkaya: Recep Mebet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Baþkan Yardýmcýsý Yakup Akkaya dün Çorum a geldi. 10 Aðustos 2014 tarihinde yapýlacak olan Cumhurbaþkaný Seçimi öncesinde Türkiye turuna çýkan Yakup Akkaya, partisinin Çorum teþkilatýný ziyaret etti. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere ile bazý parti yöneticilerinin de hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Akkaya, ülke ve dünya gündemini deðerlendirdi. Çorum da bazý sivil toplum kuruluþlarýný da ziyaret eden CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Akkaya, çatý adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu için destek istedi. gösterdiðimiz Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu, her rengi temsil eden bir aday. Mevcut Cumhurbaþkaný iktidarýn noteri gibi davrandý. Böyle olmasaydý CHP, Anayasa Mahkemesi ne sýklýkla gitmezdi. KSS Yapý Kooperatifi nden Emniyet Müdürü ne ziyaret KSS Yapý Kooperatifi yönetimi, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý yý makamýnda ziyaret etti. BÖYLE BÝR UZLAÞI YOK Geçmiþte bir araya gelmeleri hayal bile edilemeyen partiler uzlaþtý. Cumhuriyet tarihinde böyle bir uzlaþý göremiyoruz. Bu uzlaþýnýn adayý da elbette desteklenmeli. Ancak seçim sürecinde adaletsiz bir yarýþ var. Devletin imkanlarýndan sonuna kadar yararlanýyorlar, TRT yi babalarýnýn çiftliði gibi kullanýyorlar. Yandaþ medya ise korku imparatorluðunun esiri oldu. CHP, Cumhuriyetin son kalesi ve bu ülkenin birleþtirici gücü. 5,5 milyon seçmenin bulunduðu ülkemizde seçime katýlým yüksek olursa adayýmýzýn ilk turda seçilmesi sürpriz olmaz. Bunun için çok çalýþmalý, birlik ve beraberlik içinde dayanýþma halinde olmalýyýz. AKP iktidarý döneminde dýþ politakada büyük hatalar yapýldý. Komþularýmýzla sorunlu hale geldik. Kiþiliksiz dýþ politika nedeniyle dünyada itibarýný kaybetmiþ bir ülke durumuna düþtük. Ýsrail in Gazze deki CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Yakup Akkaya dün parti binasýný ziyaret etti. soykýrýmýný lanetle kýnýyobu süreçte kan üzerinden siyaset yapmak, meseatlas: ERDOÐAN, CUMHURBAÞKANI ruz. leyi Cumhurbaþkanlýðý Seçimi ne endekslemek ahlaolmamali ki deðil. CHP li vekiller olarak Gazze ye gitmeyi CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Cumhurbaþkaný planlýyoruz. Seçim sürecindeki stratejilerinin iktidar adayýný seçirak Konsolosluðumuz çalýþanlarýný tutsak eden tirmeme üzerine kurulu olduðunu söyledi. IÞÝD e iktidar mensuplarý neden hala terör örgütü dichp Genel Baþkan Yardýmcýsý Yakup Akkayemiyorlar merak ediyorum. Bu hususta sessiz kaya nýn ziyaretinde konuþan Cengiz Atlas, Cumhurilýnmasý tam bir aymazlýk. Görünüþte kabadayý, aslýnyetin deðerleriyle hasmane olanlar Cumhurbaþkaný da pýsýrýk olan biri bu milletin adamý olamaz. olmamalý diye konuþtu. SORULARI CEVAPLADI 10 Aðustos ta yapýlacak seçimde halkýn ilk kez Konuþmasýnýn ardýndan basýn mensuplarýnýn doðrudan Cumhurbaþkaný olacak isimi seçeceðine sorularý da cevaplayan Yakup Akkaya, Emniyet teki dikkat çeken Atlas, Önemli olan kimin Cumhurbaþparalel yapý operasyonun seçim öncesi ortaya çýkakaný olacaðý deðil, kimin olmamasý gerektiði sözlecak yeni bilgi ve belgeleri engellemeye yönelik olduriyle düþüncelerini dile getirdi. ðunu iddia etti. AKKAYA: ADAYIMIZ ÝLK TURDA SEÇÝTürkiye de hukuk olmadýðýný öne süren AkkaLÝR ya, Ergenekon ve Balyoz davalarýný örnek gösterdi. Cumhurbaþkaný Seçimi ndeki partiler arasý uzlaþcumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhmayý, genel seçimlerde de sürdürmeyi düþünüyor sanoðlu na destek için Türkiye turuna çýkan CHP musunuz? þeklindeki sorumuza cevap veren AkkaGenel Baþkan Yardýmcýsý Yakup Akkaya, seçim çaya, Türkiye nin toplumsal uzlaþýya ihtiyacýnýn oldulýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi. ðunu söyledi. Akkaya, Önümüzdeki genel seçimde CHP Çorum Ýl Teþkilatý ný ziyaretinde konuþan öncelikle daha adil bir seçim diliyoruz. Uzlaþý her Yakup Akkaya, çatý adayý Ýhsanoðlu nun ilk turda sezaman olabilir ama her partinin ayrý bir seçim planý çileceðini iddia ederek bunun sürpriz olmayacaðýný ve programý olduðu da unutulmamalý diye konuþtu. söyledi. Çatý adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu nun Ýhsanoðlu nun toplumsal uzlaþmanýn adayý olçorum a gelip gelmeyeceði yönündeki soruyu da duðunu belirten Akkaya, halk nezdinde olumlu yanyanýtlayan Akkaya, Adayýmýzýn programýný CHP sýmalar olduðunu kaydederek sonuçtan ümitli oldukdeðil, kendi çalýþma ekibi hazýrlýyor. Ancak benim larýný kaydetti. bilgim dahilindeki son programda Çorum la ilgili bir ziyaret yok açýklamasýnda bulundu. Oy kullanmak vatandaþlýk görevimiz diyen Akkaya, parti binasýndaki toplantýnýn ardýndan Akkaya, sandýða gitmenin önemini vurguladý. Kosýrasýyla Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, Çorum Esnuþmasýnda Ortadoðu ülkelerinde yaþanan çatýþmanaf ve Sanatkarlarý Odalarý Birliði, Türkiye Emeklilara da deðinen Akkaya, açýklamalarýný þöyle sürdürler Derneði, Hacý Bektaþ Veli Vakfý, Belediye-Ýþ, dü: Hizmet-Ýþ, Eðitim-Sen, Eðitim-Ýþ ve Atatürkçü Dü Demokrasinin olmazsa olmazý halk iradesine þünce Derneði Çorum Þubeleri ni ziyaret etti. saygý. Toplumsal uzlaþý ile Cumhurbaþkaný adayý Recep Mebet Çorum Küçük Sanayi Sitesi (KSS) Yapý Kooperatifi yönetimi dün Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý yý makamýnda ziyaret etti. Ziyarete Kooperatif Baþkaný Hýdýr Balaban, 2. Baþkan Turan Çalýkuþu, Yönetim Kurulu Üyeleri Elvan Zorlu, Ekrem Akyel, Özgür Kabasakal KADÝR GECENÝZÝ TEBRÝK EDERÝZ Baþkent Hasar Yönetim Merkezi (Ç.HAK:2136) Çorum Bölge Müdürlüðü TSO yu ziyaretinde konuþan Akkaya: Ýktidar Çorum u ihmal etmiþ Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu na iþ dünyasýndan destek istedi. BAÞARANHINCAL: ÇORUM UN TALEPLERÝ AYRI TUTULMALI TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Çorum un en önemli sorununun demiryolu eksikliði olduðunu söyledi. Demiryolu talebinin siyaset üstü bir mesele haline geldiðini vurgulayan Çetin Baþaranhýncal, bu hususta farklý illerin de talepkar olduðunu kaydetti. Çorum un kabuðunu kýrmasý için demiryolunun önemli olduðunun altýný çizen Baþaranhýncal, Çorum ve Samsun tarafýndan dile getirilen Baþkenti limana baðlayan demiryolu hattý talebi ekonomi temellidir ve diðerlerinden ayrý tutulmalýdýr dedi. Cumhurbaþkaný Seçimi yle ilgili açýklamalarda da bulunan Baþaranhýncal, TSO nun siyasete karþý mesafeli bir duruþunun olduðunu hatýrlattý. Her seçimde en büyük sýkýntýyý iþ dünyasý çekiyor diyen Baþaranhýncal, Ekonomiyi olumsuz etkileyen bu sürecin göbeðinde siyaset var. O nedenle seçimler bir an önce sonuçlansýn, bizler de iþimize gücümüze bakalým diye bekliyoruz diye konuþtu. TSO yönetim kurulu üyelerinin de hazýr bulunduðu ziyaretin sonunda CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Akkaya ya Çorum un taleplerini içeren bir dosya ve plaket verildi. Akkaya, Çorum un iktidar tarafýndan ihmal edildiðini söyledi. (Ç.HAK:2135) Recep Mebet CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Yakup Akkaya, Çorum un iktidar tarafýndan ihmal edilmiþ bir þehir olduðunu söyledi. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) ný ziyaretinde konuþan Yakup Akkaya, 3 tane AKP li vekilin Çorum için yeteri kadar çalýþtýðýný düþünmüyorum. Demiryolu, temeli atýlmýþ tamamlanmayý bekleyen havaalaný ve sadece teþvik bölgesi ilan etmek yetmiyor. Dile getirilen bu talepler siyasete malzeme ediliyor. dedi. CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse nin þehrin taleplerini Meclis te dile getirdiðini ancak iktidar partisinin muhalefetten gelen teklifleri reddettiðini belirten Akkaya, Türkiye nin en geliþen illerinden olan Çorum da eksiklik varsa, bu siyasi iktidarýn memlekete bakýþýyla ilgilidir. diye konuþtu. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere ile bazý partililerin de katýldýðý ziyarette açýklamalarýný sürdüren Akkaya, çatý adayý ve Ýlhan Baþ katýldý. Çorum Emniyet Müdürlüðü görevine atanan Salih Erkan Tarancý yý kutlayan Hýdýr Balaban, KSS Yapý Kooperatifi nin faaliyetleri hakkýnda bilgiler verdi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Emniyet Müdürü Tarancý, misafirlerine teþekkür etti. Adres: Yeniyol Mah. Gazi 12. Sok. No: 9 Kat: 1-3 (Bilgi Ýþ Merkezi) Tel:

11 ÇARÞAMBA 23 TEMMUZ Külcü boykot kararý aldý Emre Kut Baþkan Külcü ve Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Çorum Aðýr Ceza ve Adli Yargý Komisyon Baþkanlýðý'na atanan Halil Yüksel'i ziyaret etti. Külcü den baþarý dileði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Hatay Ýskenderun Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkanlýðý görevinden Çorum Aðýr Ceza ve Adli Yargý Komisyon Baþkanlýðý'na atanan Halil Yüksel'i ziyaret etti. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ile birlikte Halil Yüksel'i ziyaret eden Baþkan Külcü, Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Halil Yüksel'e yeni görevinde baþarýlar diledi. Halil Yüksel de ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye ziyaret için teþekkür etti. Çorum Belediyesi Ýsrail in Filistin e uyguladýðý zulme tepki göstermek amacýyla Ýsrail ürünlerini boykot etme kararý aldý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü kararý sosyal paylaþým hesabýndan duyurdu. Külcü paylaþýmýnda þu ifadelere yer verdi; Belediyemizde baþta Coca cola olmak üzere Ýsrail ile iliþkili ürünlerin tüketimini yasakladýk. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün bu paylaþýmýndan sonra bazý takipçileri tarafýndan Ýsrail i lanetleyen, protesto eden yorumlar yapýldý. Alperen Ocaklarý Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde tarafsýz kalýnmasýný istiyor. Alperenler tarafsýz kalmayý istiyor Mustafa Demirer Çorum Alperen Ocaklarý Ýl Baþkaný Fatih Yücel ile yönetim kurulu üyeleri Alperen Ocaklarý Genel Baþkaný Serkan Tüzün'ü genel merkezde ziyaret ederek destek verdi. Alperen Ocaklarý Genel Baþkaný Serkan Tüzün, Çorum Alperen Ocaklarý il Baþkaný Fatih Yücel ile ocak ve yöneticilerine desteklerinden dolayý teþekkür etti. Yaptýklarý basýn açýklamasýndan sonra geliþen olaylar ve atýlan iftiralara tepki gösteren Tüzün, "Halen genel baþ- Muzaffer Külcü kanlýk görevimi yürütüyorum ve görevimin baþýndayým. Basýn açýklamasýnýn ardýndan Serkan Tüzün, 'AKP genel merkezindeki falanca kiþilerle görüþtü' gibi iftiralarda bulunanlar bunu ispatlamazlarsa þeref yoksunu müfteridirler. Basýn açýklamasý, herhangi bir adaya destek amacýyla deðil, yanlýþ bir adaya verilen desteðe karþý tepki amaçlý yapýlmýþtýr. Sonuç olarak hiçbir aday Alperenler'i temsil etmemektedir. Bizi temsil etmeyen, inanmadýðýmýz bir davayý savunan kimsenin de arkasýndan yürümeyiz. Bu sebeple bizler Alperenler olarak, cumhurbaþkanlýðý sürecinde tarafsýz kalýnmasý gerektiðini savunuyoruz'' dedi. NFK lý gençlerden anlamlý uygulama Çorum Belediyesi zabýta personeli kendileri için verilen iftar yemeðinde biraya geldi. Zabýta personeli iftarda buluþtu Çorum Belediyesi zabýta personeli kendileri için verilen iftar yemeðinde biraya geldi. Yoðun çalýþma þartlarýnýn stresini mesai arkadaþlarý ile iftarda biraya gelerek atan zabýta personeli Ýnci Restaurant'taki buluþmadan memnun kaldý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ile Zabýta Komiseri Mustafa Kanat da personeli iftarda yalnýz býrakmadý. (Haber Merkezi) Nezip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi Yaz Kursu öðrencileri, Çorum Belediyesi Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü tarafýndan ihtiyaç sahiplerine daðýtýlan gýda yardýmlarýnýn uygulamasýný yerinde gördü. Gýda yardýmlarýnýn nasýl yapýldýðýný, yardým yapýlýrken hangi konulara dikkat edilmesi gerektiðini merak eden öðrenciler, sorularýna bu anlamlý proje ile yanýt buldu. Uygulamaya katýlan öðrencilerden Esra Nur Kýsacýk ve Aysel Tekin, "Ramazan ayýnda elimizdekileri yoksullarla paylaþmalýyýz derken, Esra Þahin ise Öðrencilerimizin hassasiyetini geliþtirmek için çalýþýyoruz" diye konuþtu. Gençlerle birlikte gýda daðýtýmýna katýlan NFK Gençlik Merkezi Sorumlusu Mahmut Yabacýoðlu da gençlerde yardýmlaþma duygusunun geliþtirilmesi için böyle bir proje baþlattýklarýný ve devam ettireceklerini söyledi. Iraklý aile sürprizi Gýda yardýmý daðýtýmýnda esnasýnda Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan Iraklý ailelerle karþýlaþan gençler duygusal anlar yaþadý. Zor þartlar altýnda yaþam mücadelesi veren Iraklý göçmenlerin çocuklarýna çikolata ikram eden gençler, onlarýn daha iyi bir hayat sürebilmeleri için dua etti. Nezip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi Yaz Kursu öðrencileri gýda yardýmlarýnýn nasýl daðýtýldýðýný gördü. (Haber Merkezi) Geleceði oluþturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, gönlünüze uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileðiyle... NÝCE KADÝR GECELERÝNE... Ahlatcý Ankara Yolu 7. km No: 203 Çorum Tel: (0364) AHLATCI, BÝR DOÐUÞ OTOMOTÝV SERVÝS VE TÝCARET A.Þ. YETKÝLÝ SATICISIDIR. (Ç.HAK:2128) (Ç.HAK:2133) Volkswagen Yetkili Satýcýsý

12 12 ÇARÞAMBA 23 TEMMUZ 2014 KADÝR GECENÝZÝ KUTLARIZ... KADÝR GECENÝZÝ KUTLARIZ... (Ç.HAK:2048) Tüm Çorum halkýnýn Kadir Gecesini en içten duygularýmýzla kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. ADS ALÜMÝNYUM ENJEKSÝYON DÖKÜM SANAYÝÝ Çorum Organize Sanayi Bölgesi 4. Cad. No: 11 ÇORUM Tel: Fax: (Ç.HAK:2049) Kadir Gecesini en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz Murat AYDAR Soner AYDAR BAÞAR NAKLÝYAT Hýdýrlýk Cad. No: 66 (Tarým Ýl Müd. Lojmanlarý Krþ.) ÇORUM Tel: Kayseri: Tüm hemþehrilerimizin Kadir Gecesini en içten dileklerimizle kutlarýz. ANADOLU DÝÞLÝ ÝMALAT ve AÐIR MAKÝNA SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. K.S.S. 69. Sk. No: 6 ÇORUM Tel: Fax: (Ç.HAK:2050) Hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz. Kazým Kurt Adres: Cengiz Topel Cad. No: 44/B ÇORUM Tel: Fax: (Ç.HAK:2051) (Ç.HAK:2052) Saygýdeðer Çorum halkýnýn Kadir Gecesini en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk ve esenlikler dileriz. FA-AL ÝNÞAAT SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Fazlý UZUN Alaattin BARDAKÇI Ofis Tel: Adres: Üçtutlar Mah. Osmancýk Cad. 4. Sok. No: 3/B (Eser Eczane Yaný) Hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz. KAYA OTO TIR-KAMYON YIKAMA ve YAÐLAMA ALÝ USTA Tel: (Ç.HAK:2053) Tüm hemþehrilerimizin Kadir Gecesini en içten dileklerimizle kutlarýz. Çorumlu hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:2054) Eyyüp&Fettah PEHLÝVAN K.S.S. 3. Cadde No:31/A ÇORUM Tel: Faks: Gsm: (Ç.HAK:2055) ÖZKAN KARGO Cemal Mustafa Elmas Ankara-Konya-Bursa-Adana Adres: Küçük Sanayi Sitesi 21. Cad. No: 28 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:2056) Kadir Gecesinizi kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Deðerli hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlarýz. HAS EKMEK FABRÝKASI Adem Genç ve Oðullarý (Ç.HAK:2057) Çorumlu hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. UZUNLAR MOBÝLYA * Yatak Odasý * Misafir Odasý * Koltuk Takýmlarý Yaylý Kanepe ve Tüm Aksesuar Çeþitleri Ahmet UZUN Tel: Gsm: Üçtutlar Mah. Üçtutlar Cad. No:54/A ÇORUM Kadir Gecesinizi kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. TÜRK HAVA YOLLARI Çorumlu hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:2058) Sakarya 1. Cad. No: (Ç.HAK:2059) Merkez : Gülabibey Mah. Fevzi Çakmak Cad. No: 19 Tel: Atölye : K.S.S. 6. Cad. No: 19 Tel: (Ç.HAK:2060))

13 ÇARÞAMBA 23 TEMMUZ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:26 RAMAZÂN: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:10 Temmuz 1430 Hýzýr: TEMMUZ Ýyi arkadaþ, dünya ve âhýret için büyük saâdettir. Ahmed Nâmýkî Câmî "Rahmetullahi aleyh" Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE MÝMARSÝNAN BAÐCILAR YAVRUTURNA BAHAR YAVRUTURNA ABDALATA AKKENT BÜYÜKDÜVENCÝ ÝKBAL KONAKLI HÝTÝTEVLER BUHARA HÝTÝTEVLER BUHARA GAZÝ GAZÝ KUNDUZHAN ÞENYURT ULUKAVAK ULUKAVAK HACIBEY VEFAT EDENLER 1-Turgut Köyü' nden gelme, Arif YANAR' ýn annesi, Merhum Elvan YANAR' ýn eþi; Fatma YANAR. 2-Palabýyýk köyünden gelme., Yusuf hocanýn gelini, merhum Bünyamin CERÝT"in eþi, Ahmet, Emine, Süheyla, Semra, Gülay ve Ayfer"in anneleri Sultan CE- RÝT. 3-Bayýndýrlýk"tan emekli, Sabahattin ve Celal ÇÜT- CÜ"nün kardeþi, Murat ERKAN. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Ýnsan; Allah'ýn yeryüzündeki Veysel Uysal yarattýklarý hotmail.com içerisinde, en güzel olarak dizayn edilip, akýllý bir varlýk olarak yarattýðý, sayýsýz nimetler lütfettiði, sorumluluklarý olan ve sorumluluklarýnýn da neler olduðu, Kuran'da bildirilen, kalbi ve ruhu imanla süslenen, üstün meziyetlere sahip olan bir varlýktýr. Kalbin Hastalýklarý Ve Manevi Tedavi Yollarý Kur'an da "Siz baþýboþ ve sorumsuz olarak yaratýldýðýnýzý ve tekrar yeniden diriltilip hesaba çekilmeyeceðinizi mi zannediyorsunuz?" (Mü'minun 115) Bazen insanlar yaratýlýþ amaç ve gayesini unutarak, nefsin heva ve heveslerine kapýlmak suretiyle, gaflete düþebiliyor. Gaflet; Nefsin hevasýna uyarak, zamaný iyi deðerlendiremeyerek, Kuran'ýn mesajýndan uzak kalmaktýr. Ýnsaný yoktan var ederek saðlýk, sýhhat, sayýsýz rýzýk ve nimetler veren, Yüce Rabbimizden habersiz yaþamasý, kalbin haktan ve ona þükürden mahrum býrakýlmasýdýr. Hak ile araya bir perde çekerek, gerçekleri görmeme, duymama hali olup bu güzelim dünyamýzdaki ömrümüzü yaratýlýþ amacýmýza uygun bir þekilde deðerlendirmeyip heba etmektir. Kalp; bilgi ve düþüncenin kaynaðýdýr. Kuran'ýn temel amaçlarýndan biri de, insanýn zihnini doðru bilgilerle donatarak onu her türlü yanlýþlýklardan ve günahlardan korumaktýr. Doðru bilgiyle donatýlmýþ insan, Allah'a ve yaratýlanlara karþý sorumluluklarýnýn bilincinde olur. Kur'an insana önce yaratýlýþ amacýný ve sorumluluklarýný öðretir. "Allah'a karþý kullarý içerisinde bilgili olanlar derin saygý duyarlar" (Fatýr 28) ilahi emriyle insanlarý araþtýrýp düþünüp doðruyu bulmaya teþvik etmektedir. Peygamberimizde "Ey kalpleri deðiþtiren, evirip çeviren Allah'ým, kalbimi dinin ve taatin üzerine sabit kýl" (Müsnet 2-168) diye dua etmiþtir. Bedendeki hastalýklarýn tedavisi mümkündür. Ýnsanlar hastalandýðý zaman doktora giderler, verilen ilaçlarý kullanarak veya ameliyat olmalarý gereken bir durum varsa, ameliyat olarak tedavi yollarýný ararlar. Fakat kalplerde ki manevi hastalýklarýn tedavisi kolay deðildir. Her þeyden önce insanlarýn gönüllerini imana açarak, þeksiz, þüphesiz inanýp, Allah'ýn iradesine teslim olarak, imanýn gereklerini yerine getirmek suretiyle, kalp ve gönüllerdeki gurur, kibir, nefret, büyüklenme, böbürlenme, üstünlük taslama, kendini beðenme gibi hastalýklardan kurtulabilirler. "(Ey Muhammed seni yalanlayanlar) Hiç yeryüzünde dolaþmadýlar mý? Dolaþsalardý elbette düþünecek kalpleri ve iþitecek kulaklarý olurdu. Ama gerçek þu ki, gözler kör olmaz; göðüsler içindeki kalpler kör olur" (Haç 46) Kalp imanýn merkezi olan duyumuzdur "Onlarýn iþleyip kazandýklarý þeyler (Günahlar) kalplerinin üzerine pas olmuþtur." (Mutaffifîn 4) "Mü'minler o kimselerdir ki, yanlarýnda Allah anýldýðý zaman kalpleri titrer" (Enfal 2) Kalp ve gönüller, imana, ibadete, Allah sevgisine ve muhabbetine kapatýlýrsa, kin ve nefretin nazargâhý olur. "Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ý anmakla (ibadet etmekle) mutmain olur" (Râd 28) Peygamberimiz "Ýnsan vücudunda bir et parçasý vardýr o düzelirse bütün vücut düzelir. O bozuk olduðunda bütün vücut ifsat olur. Ýyi bilin ki, iþte o et parçasý kalptir" (Buhari Ýman 39) Bundan dolayýdýr ki Peygamberimiz ümmetinden dua ve ibadetlerimizin Allah indinde kabul görmesi için, gönüllerimizi kötü duygu ve düþünce gibi hasletlerden uzak tutmamýzý istemiþtir. Müslüman'a yakýþan, kalplere ve gönüllere Allah sevgisini yerleþtirerek orasýný kötülüklerden, günahlardan, Allah ve peygamber sevgisinin önüne geçecek, dünya sevgi ve muhabbetinden berî kýlmaktýr. Her sevgi geçici olup, Baki olan Allah sevgisidir. Bunu baþarabilenler dünyada da ahirette de mutluluðu yakalamýþ olurlar. Kalbi fesada uðratan hastalýklarýn 1. kibirdir. Kibir; Büyüklük taslayarak ululuk iddia etmek, kendisini büyük görüp baþkalarýný küçük görmektir. Küçük görmek þeytani bir özellik olup onun helakine sebep olmuþtur. "Hani biz meleklere (ve cinlere): Adem'e itaat'i emrettikte, iblis yüz çevirdi ve büyüklük tasladý, böylece kafirlerden oldu" (Bakara 34) Ýnsanlarý helake götüren küfür ve inkar hastalýðýnýn en önemli sebebi kibirdir. Peygamberimiz "Cennete kibirden hiçbir þey giremez" oradakilerden birisi 'Ey Allah'ýn Resulü! Ben Kamçýmýn þaklamasý ve ayakkabýmýn saðlamlýðý ile güzel görünmekten hoþlanýrým bu kibir midir? peygamberimiz "Hayýr bu kibir deðildir. Allah güzeldir, güzel davranýþlarý sever, Kibir ise hak'ký küçük görmek ve baþý gözü ile VAHYÝN IÞIÐINDA insanlarla alay etmektir" (Müslim Ýman 47) Ýkincisi ise kindir. Kin; kalbe yerleþen intikam alma duygusunun düþmanlýða dönüþmesidir. Kin tutmak, kin gütmek, kin beslemek gibi deyimler kalbe yerleþen düþmanlýðýn sürekliliðini gösteren ifadelerdir. Bunlar Ýslam'ýn hoþ görmediði ve onaylamadýðý huylardýr. Kuran'ý Kerim'e göre kin'in beslendiði ana kaynak azgýnlýk ve sapkýnlýk olup Müslüman'a yakýþmayan bir davranýþtýr. Kin'in ruhsal kaynaðý öfke ve intikam hýrsýdýr. Ýnanan insanlar düþmanlýk ve kin duygularýný yenmedikçe, imanýn gereklerini yerine getirmiþ olmadýklarý gibi ruhsal ve ahlaki hastalýklardan da kurtulmuþ olamazlar. Kuran'da "(Resulüm!) sen af yolunu tut iyiliði emret ve cahillerden yüz çevir" (Araf 199) Ýnsanlarýn hayýrlýsý kimdir sorusuna, Peygamberimiz: "Muttaki olanlar, kin ve hasetten temiz olanlar" buyurmuþtur. Bâyezid-i Bistâmi'nin yolu bir gün bir akýl hastanesine düþer. Doktorlardan birisi, hastalýklar, çareleri ve hangi hastalýða hangi ilacýn iyi geldiði hakkýnda bilgi verirken, ona "Peki günah hastalýðýnýn ilacý nedir" diye sorunca; kýsa bir suskunluktan sonra, orada bulunan akýl hastalarýndan birisi "Müsade ederseniz bunun ilacýný ben söyleyeyim" diyerek "Günah hastalýðýnýn ilacý þudur ki; tövbe kökünü, istiðfar yapraðý ile karýþtýrýp, gönül havanýna koyduktan sonra, tevhit tokmaðý ile döveceksin. Ýnsaf eleðinden eledikten sonra, göz yaþý ile hamur edip, aþk ateþinde piþireceksin. Muhabbet balýndan da birazcýk karýþtýrýp, sabah akþam kanaat kaþýðý ile azar azar yiyeceksin" deyince Bâyezid-i Bistâmi cevabýmý aldým diyerek yoluna devam eder. Kalp Yüce Rabbimizin nazargâhýdýr. Ýnsaný insan yapan ve deðerli kýlan tüm özellikler kalpte toplanmýþtýr. Ýçine Allah (c.c)ýn nuru inmeyen kalp, özelliðini kaybederek, Rabbimize karþý görevini yapmaz hale gelerek, gururun, kibrin, kinin, inkarýn, isyanýn, ve kötü ahlaki meziyetlerin merkezi haline gelir. Manevi deðerlerle tedavi edilmezse, gözler hakký göremez, kulaklar hakký duyamaz, kalp ve gönüllerde gerçekleri idrak edemez hale gelir. Ey Rabbimiz Kuran'da "(Resulüm) deki: dua ve ibadetleriniz olmasa idi, Rabbim size ne diye deðer versin? (de)" (Furkan 77) Buyuruyorsun. Peygamberimizin de dua ettiði gibi dua ediyor ve diyoruz ki: "Ey Rabbimiz kalp katýlýðýndan, gafletten, baþkalarýna muhtaç olmaktan, aþaðýlýktan, aþaðýlanmaktan, miskinlikten, cehaletten ve faydasýz bilgiden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul edilmeyen duadan, nimetlerinin zeval bulmasýndan, lütuflarýnýn deðiþip baþkalaþmasýndan, ansýzýn bastýran azabýndan, gelip çatan gazabýndan sana sýðýnýyoruz. Senden her zaman yalvaran diller, haþyetinle ürperen gönüller istiyoruz. Tövbelerimizi kabul buyur, bizi günahlardan arýndýr, dua ve isteklerimize cevap lütfeyle!" Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: TEMMUZ 2014 ÇARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Hesna Þener 1 Zaman, çok nazik zamanlardý Önce Eskiþehir Mahkemesi ve Hapishanesi Sonra Denizli hapis ve mahkemesi Bediüzzamana ve talebelerine Dünyayý zýndana çevirdikleri zamandý Ayatül Kübra'ýn basýmý ve neþri, tesettür risalesi, beþinci þuanýn odunlar altýndan çýkarýlmasý ile baþlayan davalar Ýþte Hesna Þener bu mahkemenin sorgu hakimi Isparta Senirkent ten Tola ailesinin de akrabalarýndan Denizli mahkemesine Hesna Haným berat kararý verenlerden.. Bediüzzaman hazretleri: "Mahkeme zabýt katibi ve azadan Hesna haným ve sorgu hakimi gibi vicdanlý zatlara teþekkür ederiz.ve onlarý unutmayacaðýmý, bilhassa baþta müftü Osman, Hasan Feyzi olarak çok ehemmiyetli kardeþlerime selamlarýmýzý ve minnettarlýðýmýzý bildiriniz" (Emirdað lah Sh.96) O günki idare ve iradenin baskýsýna raðmen bu vicdanlý hukuk insanlarý bu adaletsizliðe alet olmamýþlardýr. Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) METEOROLOJÝ 89, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu ) (Sürecek) NÖBETÇÝ ECZANELER ÇAÐLI EÞREF HOCA CAD.NO:25/A GAZÝ SAÐLIK OCAÐI KARÞISI BÝLGE BAHABEY CAD. NO:34/A - AKBANK YANI 34/A Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar KOÇTÜRK Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum MATBAACILIK Tel: Faks:

14 14 ÇARÞAMBA 23 TEMMUZ 2014 KADÝR GECENÝZÝ KUTLARIZ... KADÝR GECENÝZÝ KUTLARIZ... Saygýdeðer Çorum halkýnýn Kadir Gecesini en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk ve esenlikler dileriz. Deðerli hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlarýz. TESAN ASANSÖR Segam Ýnþaat (Ç.HAK:2027) Ýlham Duðan - Selami Duðan (Ç.HAK:2026) Tel: Gazi Cad. Gazi 3. Sok. No: 13 Erol Karahan Adres: Eþrefhoca Cad. Ýmam Hatip Lisesi Karþýsý No: 1/A Tel: ÇORUM Müþterilerimizin ve hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dileriz. ÝZMÝR LOKANTASI Çorumlu hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. ALO PAKET Merkez: 9. Hürriyet Sk. No: 1 Tel: ÇORUM Þube: Camii Kebir Sk. No: 3 Tel: ÇORUM (Ç.HAK:2029) (Ç.HAK:2028) EVLERDE VE ÝÞYERÝMÝZDE DÜÐÜN-BERAT-TOPLANTI YEMEKLERÝ VERÝLÝR Çorumlu hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. HÝTÝT DÝZEL POMPA Halkýmýzýn ve tüm müþterilerizin Kadir Gecesini kutlarýz. Pompa Enjektör Ayarý ve Orjinal Yedekleri Common Rail Pompa Enjektör Tamiri Tel: Fax: Gsm: Adres: Küçük Sanayi Sitesi Sanayi Cad. No: 98 ÇORUM web:www.hititdizel.com (Ç.HAK:2031) HÝTÝT ELEKTRÝK Çorumlu hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Malz. Ýnþ. Taah. Tic. ve San. Ltd. Þti. (Ç.HAK:2033) Çorumlu hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:2032) Taþhan Cd. No: 30/A ÇORUM Tel: Fax: Ýmalat: Mimar Sinan Mah. K.S.S. 2. Cad. No: 36/B ÇORUM Hemþehrilerimizin ve üyelerimizin Kadir Gecesini en içten duygularla kutlar, saðlýk, sýhhat ve esenlikler dilerim. Çorumlu hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Memur Sen Ýl Baþkaný MERÝNOS GRUNDÝG Ahmet Saatçi (Ç.HAK:2034) Tüm hemþehrilerimizin Kadir Gecesini en içten dileklerimizle kutlarýz. Çorumlu hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. MERKEZ ELEKTRÝK MUSTAFA AKKAYA (Ç.HAK:2035) Çorumlu hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Erol BOZKURT (Ç.HAK:2037) (Ç.HAK:2036) Tesisat-Tamirat-Aydýnlatma Toptan ve Perakende Malzeme Satýþý Ulukavak Mah. Osmancýk Cad. No: 107/D (Abdibey Cami Karþýsý) Tel: (Ç.HAK:2038) (Ç.HAK:2030) FÝRMAMIZDA YAPILAN ÝÞLER 1 YIL GARANTÝLÝDÝR

15 Müftü den Kadir gecesi mesajý Gülesin Aðbal Demirer Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Kadir Gecesi münasebetiyle yayýmladýðý mesajýnda, O gecenin kadrini bilin ki kadriniz bilinsin. dedi. Müftü Aþýk mesajýnda; Zaman ve mekanlar; kendilerinde meydana gelen önemli olaylarla deðer kazanýrlar. Kadir Gecesini deðerli kýlan en önemli sebep Kur'ân-ý Kerîm'in bu gece indirilmeye baþlanmýþ olmasýdýr. Kur'ân-ý Kerîm'in nüzulü ve Peygamberimizin insanlýða son peygamber olarak gönderilmesi, dünya tarihinin en önemli hadisesidir. Cebrail, Peygamberimiz (s.a.s)'e ilk vahyi bu gece getirmiþtir. Alak suresinin "Ýkra! Oku!" emriyle baþlayan ilk beþ âyeti ile dünya deðiþmiþtir. Rabbimiz Kur'an`ýn indiriliþiyle ilgili þöyle buyurmaktadýr: "Ramazan ayý, insanlara yol gösterici, doðrunun ve doðruyu eðriden ayýrmanýn açýk delilleri olarak Kur'an`ýn indirildiði aydýr" (Bakara Suresi, 185) "Apaçýk olan Kitab`a andolsun ki, biz onu (Kur'an`ý) mübarek bir gecede indirdik. Kuþkusuz biz uyarýcýyýzdýr Katýmýzdan bir emirle her hikmetli iþe o gecede hükmedilir." (Duhan Suresi, 2-5) "Þüphesiz biz, Kur'an`ý Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduðunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayýrlýdýr. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iþ için inerler. O gece, tan yerinin aðarmasýna kadar bir esenliktir." (Kadir Suresi, 1-5) Hz. Aiþe validemiz: "Kadir gecesini idrak edersem nasýl dua edeyim?" diye sorduðunda: Peygamberimiz: "Allah'ým sen affedicisin, affý seversin, beni de affeyle", diye dua et" buyurmuþlardýr (Tirmizi, Daavât, 89). Unutmayalým ki bu gece dualarýn kabul olduðu bir gecedir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) Efendimiz: "Her kim inanarak ve sevabýný Allah'tan umarak Kadir Gecesi kalkar ibâdet ederse, geçmiþ günâhlarý affedilir" (Buhari, Teravih, 1) buyurmuþtur. Bu geceye Kadir Gecesi denilmesinin üç sebebi vardýr: 1. Hüküm Gecesi demektir. Gelecek bir seneye kadar cereyan edecek olan her türlü hadiseler Allah (cc) Teâlâ'nin ezelî kaza ve takdiri ile ilgili meleklere bu gece bildirilir. 2. Mevki, Þeref, Deðer ve Azamet Gecesi demektir. Bin aydan daha hayýrlý oluþunu ifade eder. 3. Tazyik (Sýkýþtýrma, Zorlama) Gecesi demektir. Bu gece inen meleklere yeryüzü dar gelir. O kadar çok melek, o kadar ciddi bir arzu ile iner ki, hep birlikte bir geçitten geçiyorlarmýþ gibi bir sýkýþýklýk ve zorluk yaþanýr. Ve bu iniþ þafak sökünceye kadar devam eder. Kardeþlerim, Öyle bir kadir gecesi deðerlendirelim ki, eðer þu ana kadar hayatýmýzda böyle bir kadir gecesi deðerlendirmediysek bir kere hayatýmýzda kadir gecesi deðerlendirmiþ olalým. Bu mübarek gecede yapabileceðimiz birçok þey vardýr. Bu gece Allahu Teala çokça zikredilmeli, Kur'ân-ý Kerim okunmalý; okuyanlar dinlenmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygý ve baðlýlýk duygularý yenilenmeli, kuvvetlendirilmelidir. Peygamber Efendimiz (s.a.s)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun þefaatini ümit edip, ümmetinden olma þuuru tazelenmelidir. Tefekkürde bulunulmalý, geçmiþin muhasebesi yapýlmalý, günahlara samimi olarak tevbe ve istiðfar edilmelidir. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, yaþlý olanlar ziyaret edilip, sevgi, þefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmelidir. Bu gece büyüklerimizin, anne ve babamýzýn, dostlarýmýzýn ve diðer yakýnlarýmýzýn kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut çekerek tebrik edilmeli; dualarý istenilmelidir. Milletimizin birlik-beraberlik, kardeþlik ve huzuru için, mazlum milletlerin kurtuluþu ve bütün ihsanlýðýn hidayeti için dua edilmelidir. ifadelerine yer verdi. Kadir gecesinde yatsý namazýndan önce Ulu Camii de düzenleyecekleri kandil programý ve Mevlid-i Þerif e tüm Çorum halkýný davet eden Müftü Aþýk, Bu vesileyle saygý deðer Çorumlu kardeþlerimizin Kadir Gecesini tebrik ediyor, gecemizin her türlü hayýrlara, birlik, beraberlik, barýþ ve aile huzuruna vesile olmasýný Yüce Mevla`dan niyaz ediyorum. dedi. Zulmün son bulmasýný diliyorum AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, gönderdiði mesajla Kadir Gecesi ni kutladý. Uslu, mesajýnda; "Ramazan-ý Þerif'in son günlerinde, birlik, dayanýþma ve kardeþlik duygularýmýzýn daha da yoðunlaþtýðý mübarek Kadir Gecesi'ni idrak etmenin coþku ve heyecanýný yaþýyoruz. Bu mukaddes geceye has manevi atmosferi bir kez daha teneffüs etme imkâný bulacak olmak, bizleri ziyadesiyle sevindirmekte ve mutluluðumuzu artýrmaktadýr. Bu gecede Filistin, Suriye, Arakan, Doðu Türkistan, Irak, Karabað, Çeçenistan, Kerkük'te zulüm gören kardeþlerimizi dualarýmýzla unutmayarak, zulmün son bulmasýný Cenab-ý Allah'tan diliyorum. Bu vesile ile hemþehrilerimizin ve milletimizin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, bu müstesna gecede yapacaðýmýz dualarýmýzýn bir rahmet yaðýþý olarak bütün dünyaya barýþ, huzur ve saadeti, birlik ve beraberliði getirmesini diliyor, þiddet ve gözyaþýnýn dinmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. dedi. (Haber Merkezi) Hoþgörü egemen olsun Mehmet Aþýk Ahmet Sami Ceylan Salim Uslu Gülesin Aðbal Demirer AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, hemþehrilerinin mübarek Kadir Gecesi'ni kutladý. Sevginin paylaþmanýn ve sabrýn doruða çýktýðý rahmet ayýnda oruç tutarak, zekât vererek teravih namazlarýný eda ederek Kadir Gecesi'ne ulaþmanýn heyecan ve mutluluðunu yaþadýklarýný belirten Ceylan, mesajýnda þöyle dedi; "Zaman ve mekânlar kendilerinde meydana gelen önemli olaylarla deðer kazanýrlar. Kadir Gecesini bu derece deðerli kýlan ise bütün insanlýk için hidayet rehberi olan yüce kitabýmýzýn bu gece de indirilmeye baþlamýþ olmasýdýr. Rabbimiz bizlere çeþitli zaman dilimlerini vesile kýlarak rahmet ve maðfiret fýrsatlarý sunmuþtur. Bu gece esenlik ve güvenliðin her tarafa yayýldýðý, sema kapýlarýnýn açýldýðý dua ve tövbelerin kabul edildiði kutlu bir gecedir. Bu gece bizim için Allah'ýn bir lütfudur. Kadir Gecesini bir fýrsat bilmeli bu fýrsatý iyi deðerlendirmeliyiz. Bu mana ikliminde gönüllerimizi saflaþtýrmak feyz, bereket ve güzelliklerden istifade etmek tamamen bizim bu geceyi iyi þekilde deðerlendirmemiz sonucunda elde edeceðimiz kazanýmlar olacaktýr. Bu gibi mübarek gün ve geceleri deðerlendirirken gözden uzak tutmamamýz gereken bir durum ise ibadet ve itaatlerimizi sadece bu geceye hasretmemeli, her zaman Allah'ýn kulu olduðumuzu unutmadan ona göre hayatýmýzý yönlendirmeliyiz. Kýrgýnlýk, dargýnlýk kin ve nefretin yerine sevgiyi, hoþgörüyü, dostluk ve kardeþliði egemen kýlarak ihtiyaç sahiplerine yardým elini uzatmalýyýz. Bu duygu ve düþüncelerle tüm hemþehrilerimizin ve Ýslâm aleminin mübarek Kadir Gecesini tebrik ediyor, dünyanýn farklý bölgelerinde çeþitli sýkýntýlarla boðuþan insanlara sabýr, akan kan ve gözyaþýnýn dinmesini diliyor ve bu gecenin insanlýðýn barýþ, huzur ve saadetine, bütün müminlerin affýna vesile olma- ÇARÞAMBA 23 TEMMUZ Oto Galericiler iftarda buluþtu Çorum Oto Galericiler Derneði yönetimi ve üyeleri düzenlenen iftar yemeðinde bir araya geldi. Oto Galericiler Derneði yönetimi ve üyeleri düzenlenen iftar yemeðinde bir araya geldi. Vadi Düðün Salonu'nda gerçekleþtirilen Çorum Oto Galericiler Derneði'nin iftar yemeðine Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Dernek Baþkaný Fahri Yandýk, dernek yönetimi ve üyeler katýldý. Oto Galericiler Derneði Baþkaný Fahri Yandýk, iftar Baþbakan ýn iftarýna katýldý Hitit Üniversitesi Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma ve Ugulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Osman Eðri, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Ankara Palas'ta verdiði iftar yemeðine katýldý. Türkiye de yaþayan Alevi Bektaþilerin sorunlarýnýn ve çözüm önerilerinin konuþulduðu toplantýya Alevi Bektaþi vakýf, federasyon ve dernek temsilcilerinin yaný sýra dedeler ve akademisyenler iþtirak etti. Toplantýda söz alarak Alevi Bektaþilerin sorunlarýnýn çözümüyle ilgili fikir, görüþ ve projelerini dile getiren Prof. Dr. Osman Eðri, Alevilerin en önemli sorunlarýndan birisi olan Aleviliðin yeterince tanýnmayýþý, bilinmeyiþi sorunun çözümünde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitaplarýna Alevilik, Bektaþilik, Caferilik ve Nusayrilik konularýnýn ilave edilmiþ olmasý atýlmýþ önemli bir adýmdýr." dedi. Ýftar yemeðinde DKAB ders programlarýnýn yenilenmesi için kurulan komisyona baþkanlýk etmiþ olmaktan duyduðu memnuniyeti ifade eden Eðri, ileride yapýlacak Din Eðitimi, Eðitim Sosyolojisi ve Din Sosyolojisi araþtýrmalarýnýn DKAB ders programlarýna Alevilikle ilgili yapýlan ilavelerin birlikte yaþama kültürü, çoðulculuk ve sosyal bütünleþmeye hangi katkýlarý yaptýðýný daha iyi ortaya koyabileceðini söyledi. Þu andan itibaren bu konudaki en önemli sorunun DKAB ders kitaplarýndaki Alevilikle ilgili bilgilerin kimler tarafýndan öðretime konu edileceðinin olduðunu belirten Eðri, mutlaka Ýlahiyat Fakültesi ders programlarýna da "Alevilik Bektaþilik Araþtýrmalarý" derslerinin yerleþtirilmesi gerektiðini, en isabetli çözümün ise Alevilik Bektaþilik Araþtýrmalarý Anabilim Dalý'nýn kurulmasý olduðunu söyledi. Alevilikle ilgili bilgilerin bu formasyonu almýþ öðretmenler tarafýndan öðretilmesi gerektiðini sözlerine ekledi. Türkiye Diyanet Vakfý tarafýndan yayýnlanan Alevi Bektaþi Klasikleri projesinin koordinatörlüðünü yapan Prof. Dr. Osman Eðri, Hitit Üniversitesi Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezi'nin dijital arþivinde dede ve babalarýn özel koleksiyonlarýndan derlenen 300 civarýnda Alevi Bektaþi el yazmasý olduðunu ve bu eserlerin de yeni projeler üretilerek günümüz Türkçesi'ne kazandýrýlmasý gerektiðini ifade etti. Aleviliðin yazýlý kaynaklarýnýn yetersizliðinin önemli bir sorun olduðunun altýný çizen Eðri, ders kitaplarýndaki bilgilerin zenginleþtirilmesi, dedelerin cemlerde Alevi toplumunu daha fazla bilgilendirebilmeleri ve Sünni toplumunun da Aleviliði yeterince tanýyabilmeleri açýsýndan yazýlý kaynaklarýn sayýsýnýn artýrýlmasý gerektiðini ifade etti. Eðri, Cemevlerinin bir an önce yasal bir statüye kavuþturulmasýnýn önemli bir adým olacaðýný, bunun demokratik inanç ve ibadet özgürlüðü kapsamýnda deðerlendirilmesi gerektiðini söyledi. Cemevlerinde halihazýrda görev yapan dedelerin kamu görevlisi statüsüne geçirilmesinin uygun olacaðýný ifade ederek, bundan sonraki dönemde ise genç dedelerin yetiþtirilebilmeleri için Dede Okullarý'nýn açýlmasýnýn isabetli olacaðýný sözlerine ekledi. Ýlk etapta 6 aylýk sertifika programlarýnýn düzenlenebileceðini öneren Eðri, daha sonra ise 2 yýllýk birkaç yüksekokul veya 4 yýllýk fakültelerin açýlabileceðini söyledi. Aþýk ve zakirlerin de bu okullardan yetiþtirilebileceðini dile getirdi. Alevi geleneðinin, inanç, yol ve ekanýnýn daha iyi tanýnmasý ve anlaþýlmasý açýsýndan Alevi Bektaþi büyüklerini topluma tanýtmak amacýyla Hacý Bektaþ Veli, Abdal Musa, Kaygusuz Abdal, Pir Sultan Abdal gibi tarihi þahsiyetlerin hayatlarýnýn büyük film yapýmlarýna konu edilmesinin çok faydalý olacaðýný da dile getiren Prof. Dr. Osman Eðri, Üniversiteler bünyesinde Alevilik Bektaþilik'le ilgili araþtýrma yapan merkezlerin Enstitüye dönüþtürülerek, lisansüstü öðrencilerin yetiþtirilmesine imkan saðlanmasýnýn önemine deðindi. 9 tane Alevi dedesi, babasý ve talibinin yüksek lisans ve doktora öðrencisi olduðunu vurgulayan Eðri, Enstitüler kurulduðunda bu sayýnýn daha artýrýlabileceðini ve böylece Anadolu'da yaþayan irfani bir gelenek olan Alevilik hakkýnda daha fazla akademik araþtýrmalarýn yapýlabileceðini, bunun da Anadolu'daki tasavvufi zenginliðe katký saðlayacaðýný söyledi. (Haber Merkezi) Prof. Dr. Osman Eðri yemeðine katýlan protokol üyeleri ile dernek yönetim ve üyelerine teþekkür etti. (Haber Merkezi) Oto Galericiler Derneði Baþkaný Fahri Yandýk, üyelere teþekkür etti. TÜM HEMÞEHRÝLERÝMÝZÝN VE ÝSLAM ALEMÝNÝN KADÝR GECESÝ NÝ KUTLARIZ. BU GECE DE YAPILAN TÜM DUALARIN VE ÝBADETLERÝN KABULÜNÜ ALLAH'TAN NÝYAZ EDERÝZ. BU MÜBAREK GECENÝN BAÞTA ÜLKEMÝZ OLMAK ÜZERE TÜM DÜNYAYA BARIÞ, HUZUR VE MUTLULUK GETÝRMESÝNÝ TEMENNÝ EDERÝZ. UÐUR GRUBU adýna UÐUR BARLIK - UYGUN BARLIK (Ç.HAK:2137) PT GOLDEN- GRANDS MILLS - INDONESIA As Ýnþaat Taah. Nak. Madencilik Turizm Ýth. Ýhr. San.

16 16 ÇARÞAMBA 23 TEMMUZ 2014 KADÝR GECENÝZÝ KUTLARIZ... KADÝR GECENÝZÝ KUTLARIZ... (Ç.HAK:2005) Deðerli hemþehrilerimizin Kadir Gecesini tebrik ederiz. Toprak Sanayiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu adýna Baþkan Çetin Baþaranhýncal Hem ehrilerimizin Hemþehrilerimizin Ramazan Kadir Bayramını Gecesini en en içten içten dileklerimizle tebrik tebrik eder, eder, sa lık saðlýk, mutluluk ve esenlikler ve esenlikler dileriz. dileriz. Hemþehrilerimizin Kadir Gecesini en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. (Ç.HAK:2006) Tel: PBX Fax: (Ç.HAK:2007) Tel: Kadir Gecesinizi kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. LEBLEBÝ & KURUYEMÝÞ Damak Tadýnýzý Keþfedin Merkez: Taþhan Cad. No: 7 ÇORUM Tel: Fax: Fabrika: Çepni Mah. Ýskilip 18. Sk. No: 12 Tel: (Ç.HAK:2008) Tüm hemþehrilerimizin Kadir Gecesini en içten dileklerimizle kutlarýz. Kalite Anlatýlmaz Yaþanýr TEMÝZEL MERMER GRANÝT Çimstone-Belenco-Granit-Mermer-Akrilik (Samsung LG) Toptan ve Perakende Satýþý Tel&Fax: Küçük San. Sit. 9. Cad. No: 2 (TV Vericileri Karþýsý) - (Ç.HAK:2009) Kadir Gecesinizi kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. eliaçýk ÇÝMENTO ÇORUM FABRÝKASI (Ç.HAK:2011) mühendislik mobilya & dekorasyon Kaðan Eliaçýk Aðaç Ýþleri Endüstri Mühendisi web: mail: Tel: Cep: Küçük Sanayi Sitesi 4. Cadde No: 27 ÇORUM Hemþehrilerimizin Kadir Gecesini en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. (Ç.HAK:2010) Çorumlu hemþehrilerimizin Kadir Gecesini kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler getirmesini dilerim. Murat Çaðlayan Genel Müdür (Ç.HAK:2012) (Ç.HAK:2013) Mustafa ve Necati YAÐLI YAÐLILAR MAKÝNA SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Organize Sanayi Bölgesi ÇORUM Tel: Fax: Tüm Çorum halkýnýn Kadir Gecesini tebrik ediyor cami inþaatýmýza baðýþlarýnýzý bekliyoruz. Akþemsettin Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Yönetim Kurulu Ýrtibat Telefonlarý: VAKIFBANK HESAP NO: IBAN TR:

17 10 Aðustos ta sandýklar patlayacak AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 10 Aðustos'ta sandýklarýn Recep Tayyip Erdoðan ismiyle patlayacaðýný söyledi. AK Parti Merkez Ýlçe teþkilatýnýn baþarýlý çalýþmalar yaptýðýna iþaret ederek teþekkür ettiðini söyleyen Ahmet Sami Ceylan, Çorum'da tüm ilçelerin de katýlýmýyla 20 bin kiþilik bir gönüllü sayýsýna ulaþmayý hedeflediklerini, asýl sahiplenmenin 10 Aðustos'ta sandýklarda Millet Tayyip Erdoðan isminde çoktan ittifak etti AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, milletin Recep Tayyip Erdoðan'ýn ismi üzerinde çoktan ittifak kurduðunu ve ErdoðaN'a 9. seçim zaferini yaþatacaðýný söyledi. Hürriyet Parký önünde düzenlenen basýn açýklamasýna katýlan çok sayýda partilisine seslenen Mustafa Köse, Recep Tayyip Erdoðan'ýn 12 yýldýr büyük hizmetlere imza attýðýný, memleket sevdasýný yansýttýðý çalýþmalarýyla ülkeye makas deðiþtirdiðini ifade etti. "Milletin AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan Cumhurbaþkanýný seçmemesi için ellerinden gelen çabayý gösterip, bu millete güvenmeyenler, bugün ne yüzle gelip milletten oy isteyecekler?" diye soran Mustafa Köse, 10 Aðustos'ta tüm sandýklardan Recep Tayyip Erdoðan isminin çýkacaðýný söyledi. Çorum'da bir kampanyanýn öncülüðünü yapmak istediklerini belirten Köse, kampanyanýn herhangi bir talep üzerine olmadýðýný, sýrf desteklerinin ifadesi için kiþi baþý 100'er TL'lik sembolik bir baðýþ kampanyasý baþlattýklarýný, çok sayýda gönüllü baðýþçýnýn Ziraat Bankasý'nda kuyruk olacaðýný bildirdi. Ceylan, "Ýnþallah 11 Aðustos'ta bu kardeþinizi alný açýk olarak Ankara'ya gönderirsiniz. Buna gönülden inanýyorum. Bir yanda Ýsrail7e karþý duran, diðer yanda ise Ýsrail'den yana taraf olan bir Cumhurbaþkaný adayý var. Bunlarý kapý kapý dolaþýp herkese anlatmalýyýz ki, Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'a vefamýzý göstermiþ olalým." dedi. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse oluþturduðunu aktardý. Köse, Merkez Ýlçe olarak 1000 kiþi 100'TL hedefiyle kampanyayý yürüttüklerini ifade etti. Erol Taþkan AK Parti Merkez Ýlçe Baþkanlýðý Hürriyet Meydaný'nda yaptýðý basýn açýklamasýyla Recep Tayyip Erdoðan'ýn Cumhurbaþkanlýðý seçim kampanyasý için baðýþ baþlattý. Gönüllü bin kiþiden 100'er TL sloganýyla baþlatýlan kampanyaya katýlan partililer, desteklerini makbuzlarýyla ifade etti. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, partililerine hitabettiði konuþmasýnda, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn ülkeye büyük hizmetlerde bulunduðunu ve ömrünü ülkesine adadýðýný anlatarak, "Bu millet kendisine yapýlan iyiliði de kötülüðü de asla unutmaz. Bir yanda Cumhurbaþkaný'nýn halkýna seçtirmek için mücadele eden Recep Tayyip Erdoðan, diðer yanda Cumhurbaþkaný'ný halka güvenmediði için halka seçtirmek istemeyen anlayýþlarýn adayý var. Millet kime destek vereceðini kime ÇARÞAMBA 23 TEMMUZ AK Parti Merkez Ýlçe Baþkanlýðý Hürriyet Meydaný'nda yaptýðý basýn açýklamasýyla Recep Tayyip Erdoðan'ýn Cumhurbaþkanlýðý seçim kampanyasý için baðýþ baþlattý. AK Partililer Erdoðan için gönüllü baðýþ yaptý Çorum'da baðýþ hedefi 2 milyon TL Kampanya Gönüllü bin kiþiden 100'er TL sloganýyla baþlatýldý. ders vereceðini çok iyi bilir." dedi. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Turhan Candan, Zeki Gül ve Ahmet Yabacýoðlu'nun da katýldýðý basýn açýklamasýnda, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan da bir konuþma yaparak, partililerden sandýklarý patlatmak konusunda söz istedi. Ceylan, tüm ilçelerde baþlattýklarý baðýþ kampanyasýnda 20 bin gönüllü baðýþ hedefini aþacaklarýna inandýðýný ifade etti. Tüm Ýslam Aleminin, Aziz Milletimizin ve saygýdeðer hemþerilerimin Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramýný kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dilerim... KADÝR GECENÝZÝ TEBRÝK EDERÝZ (BASIN:10000) Mustafa Aydýn Dodurga Belediye Baþkaný (Ç.HAK:2127)

18 18 ÇARÞAMBA 23 TEMMUZ 2014 Bayraklar yarýya inecek Vali Sabri Baþköy Köylüye su yok! Enise Aðbal Tarhan Kozlusu köylülerinden gurbetçi bir hemþehrimiz, köylüsünün ve memlekete geldiklerinde kendilerinin de yaþadýðý su sorunu dile getirdi. Haber Servisimize gönderdiði e-posta ile köy muhtarýnýn köylüyü susuz býraktýðý iddiasýnda bulunan hemþehrimiz, sorunun ilgili makamlara da iletildiðini ancak köylünün bu soruna tahammülü kalmadýðýný söyledi. Ýþte okurumuzun þikâyeti: Çorum'un ve memleketinden uzak olan Çorumlu hemþehrilerimizin takip ettiði güzide bir haber portalýsýnýz. Çorum'dan uzak da olsak sizler sayesinde bir nebze de olsa memleket hasretimizi de gidermekteyiz. Unvan deðiþikliði sýnavý ertelendi Mustafa Demirer Eðitim-Bir-Sen Çorum Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Tekin Çýnar, görevde yükselme sýnavý ve unvan deðiþikliði sýnavýnýn farklý tarihlerde yapýlmasý taleplerinin Milli Eðitim Bakanlýðý'nca uygun bulunarak unvan deðiþikliði sýnavýnýn ertelendiðini bildirdi. Çýnar, yaptýðý açýklamada, "Sendika olarak Milli Eðitim Bakanlýðý'na bir yazý göndererek, görevde yükselme sýnavý ile unvan deðiþikliði sýnavlarýnýn farklý tarihlerde 23 TEMMUZ Çorum Özel Ýdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüðü Bayat ilçesinde 2 köye içme suyu tesisi yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 167 Çorum Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum merkez Çalyayla köyünde muhtelif yer ve deðerlerde bulunan tarla, bahçe vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Mülkiyeti Belediyeye ait Bahçelievler Mahallesi, Yunus Emre Parký, Nikah Salonu içerisinde bulunan kullaným alaný 397,00 m2 yüzölçümlü kafeterya, içinde bulunan bina ve demirbaþlarla birlikte; çay bahçesi, hýzlý yemek, büfe, kafeterya ile birlikte 3 yýl müddetle kiraya verilmesi iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Belediyesi Himet Binasý 5. kat Meclis Salonu Saat: TEMMUZ Çorum Belediye Baþkanlýðý Mülkiyeti Belediyeye ait Bahçelievler Mahallesi, Bahabey Caddesi üzerinde bulunan Hünkar Hacý Bektaþ-ý Veli Parký içerisindeki Kadýn Kültür Merkezi nde 175,00 m2 yüzölçümlü gayrimenkulun, bina ve demirbaþlarýyla birlikte; çay bahçesi, hýzlý yemek, kafeterya ve büfe ile birlikte 3 yýl müddetle kiraya verilmesi iþi. Muhammen bedel: 1 yýllýk Yer: Çorum Belediyesi Himet Binasý 5. kat Meclis Salonu Bakanlar Kurulu'nun Ýsrail'in Gazze'de yaþattýðý zulme tepki olarak üç günlük yas ilan etmesinin ardýndan Çorum Valiliði bir açýklama yaptý.. Vali Baþköy imzalý açýklamada, "lsrail'in Gazze'ye Bunun yaný sýra, sizlere aktarmak istediðimiz konu Tarhan Kozlusu köyünün içinde bulunduðu su sýkýntýsýdýr. Köyümüz her ne kadar bereketli su kaynaklarýna sahipse de bu kaynaklardan köylülerimiz maalesef yararlanamamaktadýr. Çünkü 15 yýldýr köyün muhtarlýðýný yürüten kiþi bu su kaynaklarýný kullanamamakta ve köylüye kullandýrmamaktadýr. Mübarek Ramazan ayýnda insanlar abdest alamýyor, çünkü muhtar, þadýrvanlarýn musluklarýný sökmüþ durumda. Ayný kiþi diðer su vanalarýný mühürleyerek köylüye adeta zulmetmektedir. Temizlik imandadýr bizim önem verdiðimiz ve dinimizce þart olan bir kuraldýr. Bahsi geçen muhtar kanalizayona gerek yok diyerek köylüyü pislikle karþý ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Hacýpiri Mahallesi Boþcakavak mevkii, 175 ada, 392 parsel, 4 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi 06 DP 8070 plakalý 2012 model Ford marka Transit 330S tek kabin 125 tipli açýk kasa kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2014 yýlý kuru sistem banyo cihazýnda kullanýlan röntgen filmi alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: AÐUSTOS Çorum Özel Ýdaresi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Çorum Merkez Eþref Ertekin Halk Kütüphanesi deprem güçlendirme yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum ilköðretim okullarý ithal kaloriferlik ve sobalýk kömür alýmý iþi. Yer: Çorum Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: yönelik menfur saldýrýlarý sonucunda yüzlerce masum Filistinli'nin ölümünden dolayý. Köklü tarih ve kültürel baðlarýmýz bulunun kardeþ Filistin halkýyla dayanýþma çerçevesinde 22 Temuz 2014 tarihinden itibaren 3 yapýlmasýný, sýnavlara iliþkin kýlavuzun ivedilikle hazýrlanarak yazýlý sýnavlarla ilgili konularýn ve bu konularýn sýnavdaki aðýrlýklarýnýn belirlenmesini istemiþtik. Ýki ayrý sýnava da girmek isteyen ya da girebilecek durumda olan adaylarý maðdur eden, sýnavýn ayný tarihte ve ayný saatte yapýlmasýný öngören uygulamadan talebimiz üzerine vazgeçildi ve Bakanlýk Unvan Deðiþikliði Sýnavýnýn tarihini 2015 Tekin Çýnar Þubat ayýna aldý. 13 Eylül 2014 tarihinde yapýlmasý planlanan görevde yükselme sýnavýnda bakanlýkça bir deðiþiklik Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Oðuzlar Ýlçe Devlet Hastanesi Hizmet Binasý bakým onarým yapýmý iþi. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Saat: AÐUSTOS Çorum Belediye Baþkanlýðý Fidan alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Akþemsettin Cami dýþ cephe kaplama, tezyinat yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe Bahçelievler Mahalesi nde bulunan 2 ayrý taþýnmazýn muhtelif fiyatlarla satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 TH 148 plakalý, 2008 model mavi renkli TT 50 tip New Holland marka zirai traktör satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum ili merkez ilçe 3757 ada no, 167 parsel no, Ulukavak Mahallesi Mahalle/Mevkii tek katlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi gün sureyle Milli Yas ilan edilmesi ve bütün yurtta ve temsilciliklerimizde 24 Temmuz 2014 Perþembe günü sonuna kadar bayraklarýn yarýya çekilmesi uygun görülmüþtür." ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi karþýya getirmiþtir. Mezarlýklardan tutun da köyün diðer hizmet alanlarýna kadar her þey durmuþ durumda. Köy halký tedirgin ve kýzgýn bir þekilde her gün münakaþa içerisinde çare arýyor ama muhtar duvarýna çarpýyor. Çünkü muhtarýn izni ve kanun gereði mührü olmadan hiçbir iþlem yapýlmadýðýndan bu durum oldu. Senede birkaç defa geliyoruz ve bu içler acýsý manzara ile karþý karþýya kalýyoruz. Bu muhtarýn yaptýðýný inanýn Çorumlu yapmaz! Bizler konuyu hukuk çerçevesinde gerekli makamlara ilettik. Ancak sizler de takdir edersiniz ki ülkede iþler yavaþ. Ancak köylünün beklemeye ve bu zulme daha fazla tahammülü yok. Müzayede Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Hankozlusu köyü ada 106, parsel 24 de kayýtlý tarla niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 9.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Fatih Caddesi Adalet Sarayý Giriþ Kat Ýhale Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 3442 ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahalle/Mevki de bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçe, Ulukavak Mahallesi, ada 3309, parsel 6, cilt 88, sayfa 8615, 2. kat 4 nolu baðýmsýz bölümde kayýtlý olan 63/350 arsa paylý, ana gayrimenkulü arsa vasfýnda olan kömürlük eklentili mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çepni Mahallesi nde bulunan 3 ayrý taþýnmazýn muhtelif fiyatlarla satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ ÝFTAR DA AÇIÐIZ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Fen Lisesi mezunlarý iftarda buluþtu Çorum Fen Lisesi (ÇFL) Mezunlar Platformu nun düzenlediði 4. Geleneksel Ýftar Yemeði önceki akþam gerçekleþti. Samimi bir ortamda geçen yemeðe çok sayýda mezun Ýftarý Ece Banyo verdi Çorum Fen Lisesi (ÇFL) Mezunlar Platformu nun düzenlediði 4. Geleneksel Ýftar Yemeði önceki akþam gerçekleþti. Hurþit Bozkurt Hayýrsever vatandaþlarýn katkýlarý ile Çorum Belediyesi tarafýndan kurulan Ramazan Çadýrý'nda dünki iftarý Ece Banyo verdi. Ramazan Çadýrý dar gelirlinin, ekonomik durumu elveriþli olmayanlarýn, yolda kalmýþlarýn, öðrencilerin, Çorum'da misafir ettiðimiz mültecilerin imdadýna yetiþiyor. Ýftar çadýrýnda davetlilere her akþam zengin bir mönü ikram ediliyor. Geleneklerimizin, örf ve adetlerimizin hayat bulduðu iftar sofralarý birlik, beraberlik ve kardeþlik duygularýnýn geliþmesine vesile oluyor. Ýnsanlar ayný sofrada oturup hem iftar açýyor hem sohbet etme fýrsatý buluyor. Ýftar yemeðinin mönüsü her zaman olduðu gibi zengin oluyor. Ýftar öðrenci katýldý. Ýftar programýnda ayrýca Okul Müdürü Süleyman Atçýoðlu nun Sungurlu ya Milli Eðitim Müdürü olarak atanmasý, Matematik Öðretmeni Ö. Faruk Gencer in Bursa'ya tayin olmasý ve G. Dilþad Er adlý öðrencinin de LYS sýnavýnda Türkiye 9. su olmasý nedeniyle ÇFL Mezunlar Platformu tarafýndan kendilerine plaket verildi. Törende ÇFL Mezunlar Platformu adýna bir konuþma yapan Ýngilizce Öðretmeni Hüseyin Öneði, platformun önceki senelerde olduðu gibi bundan böyle de bu güzel buluþmalara zemin hazýrlamaya devam edeceðini söyledi. Bu gecenin bu sene daha ayrý bir önem taþýdýðýný dile getiren Hüseyin Öneði, Okulumuzda 14 yýldýr görev yapan Okul Müdürü Süleyman Atçýoðlu'nun Sungurlu Milli Eðitim Müdürü olarak atanmasýndan ve LYS sýnavýnda Türkiye 9. su olan G.Dilþad Er in bu baþarýsýndan dolayý sevinç duyduk. diye konuþtu. Kendisine 14 yýldýr yaptýðý hizmetler nedeniyle Okul Aile Birliði Baþkan Vekili Mustafa Kaleycik tarafýndan plaket verilen Süleyman Atçýoðlu bu jestten dolayý herkese teþekkür etti. Ayrýlýklarýn yeni birlikteliklere imkân vereceðini belirten Atçýoðlu, Burada baþardýklarýmýzý Sungurlu da da tekrarlamak istiyoruz. dedi. Okulun 2000 yýlýndan bu yana görev yapan, gayretli çalýþmalarý nedeniyle takdir toplayan ve sevilen Matematik Öðretmeni Ö. Faruk Gencer in Bursa'ya tayin olmasý ise öðrencilerde burukluk yaþattý. Gencer, gecede yaptýðý duygu dolu konuþmada Çadýrýnda her gün bin kiþiye iftar veriliyor. Ýftar programlarýna Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Alper Zahir, Zeki Gül, Turhan Candan ve Ramazan Çadýrý'nda dünki iftarý Ece Banyo verdi. tüm öðrencilere teþekkür edip, helallik istedi. LYS sýnavýnda Türkiye 9. su olarak büyük bir baþarýya imza atan G.Dilþad Er ise bu baþarýsýnda okulunun çok büyük katkýsý olduðunu belirterek emeði geçen tüm idareci ve öðretmenlere teþekkür ederek, okulunu çok sevdiðini dile getirdi. Gece, tekrar buluþmak dilekleriyle sona erdi. (Haber Merkezi) Ahmet Yabacýoðlu dönüþümlü olarak katýlýyor. Ramazan Çadýrý'nda Grup Sada ilahiler seslendiriyor.

19 ELEMANLAR ALINACAKTIR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere deneyimli kaynakçýlar makina ressamý ve LKS programý kullanabilen ön muhasebe elemaný alýnacaktýr. Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ARAR MAKÝNA SAN ve TÝC A.Þ ORG SAN BÖL 16.CAD NO 13 ÇORUM TEL : ( PBX ) (Ç.HAK:1995) (Ç.HAK:1933) (Ç.HAK:2070) FAX CEP TEL : SATILIK DÜKKAN Yeni Adliye arkasýnda 100 m2, 20 metre yola cepheli, içinde kiracýsý bulunan dükkan satýlýktýr. Not: Takas olunur. Mür. Tel: Acil Satýlýk Damýzlýk Koyunlar Mür. Tel: Dershaneler yerine devlet kurslarý geliyor Dershaneler dönüþünce öðrencilerin ihtiyaçlarýný Halk Eðitim Merkezleri karþýlayacak. Öðrenciye ayrý sýnýf açýlacak, dersler ücretsiz olacak Dershanelerin özel okula dönüþtürülmesi çalýþmalarý tüm hýzýyla devam ederken, Milli Eðitim Bakanlýðý, dershanelere olan ihtiyacý karþýlayacak 'devlet dershanesi' formülü için harekete geçti. Halk eðitim merkezleri bünyesinde açýlacak kurslar aracýlýðýyla öðrencileri ve mezunlarý derslerine ve sýnava hazýrlayacak olan Bakanlýk, bu uygulamanýn ayrýntýlarýný netleþtirmeye baþladý. Buna göre yaygýn eðitim faaliyetleri kapsamýnda Kiþisel Geliþim ve Eðitim alaný altýnda açýlan destekleyici kurslar yeniden düzenlendi. Böylece velilere maddi bir yük getirmeden ilkokul, ortaokul ve ortaöðretim kurumlarýnda öðrenim gören veya mezun olmuþ tüm öðrencilere okul eðitimini destekleyici, sýnavlara hazýrlayýcý kurslarýn devlet eliyle verilmesi ve yaygýnlaþtýrýlmasý amaçlandý. YÝTÝK Laçin Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mustafa GÜLER Mehmet oðlu 2/1/1980 Laçin Karasoku Köyü Doðumlu (Ç.HAK:2120) YÝTÝK Mecitözü Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Necati AKYILDIZ Bahri oðlu 1934 Mecitözü Köprübaþý Köyü Doðumlu (Ç.HAK:2119) YÝTÝK Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Þükrü KOLDAÞ Ýsmail oðlu 1976 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2116) (Ç.HAK:1943) SATILIK ÝMARLI ARSALAR Bahçelievler Mahallesi Hoyhoy mevkiinde imarlý, müstakil tapulu arsalar (Ç.HAK:1602) (Ç.HAK:2061) SAHÝBÝNDEN SATILIK ARSA ve DÜKKANLAR * Çorum-Samsun yolu Leblebiciler Sitesinde yola cepheli 40 m2 doðalgazlý, içi yapýlý dükkan (3 ayrý tapu) * Buharaevler Çavdar Sitesi karþýsýnda villa arsasý 1000 m2 iki tarafý yola cepheli, þehir manzaralý Mür. Tel: (Ç.HAK:2069) BAY&BAYAN ELEMAN ARANIYOR Alçý, Model, Kalýp iþlerinden anlayan Bay&Bayan eleman (Ç.HAK:2119) aranmaktadýr. Mür.Tel: SATILIK DEÐERLÝ ARSALAR ada, 4 parsel, 2200 m ada, 5 parsel, 2500 m adanýn 1 den 18 e kadar olan parselleri adanýn parselleri adanýn parselleri 6- Ilýca Baðlarýnda 95 ada 29 parsel 1450 m2 bað 7- Ilýca Baðlarýnda 95 ada 31 parsel 1000 m2 bað Mür. Tel: satýlýktýr. Müracaat: SAHÝBÝNDEN KOMPLE KÝRALIK BÝNA Osmancýk Caddesi No: 173 adresinde (Selimiye Cami Yaný nda) yurt, pansiyon, dersane, özel okul, kreþ yapýmýna müsait 2000 m2 bahçesi olan 325 m2 3 adet dükkaný bulunan 8 daire merkezi ýsýtma sistemi mevcut bina sahibinden kiralýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1863) (Ç.HAK:1996) ELEMANLAR ARANIYOR Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýflý-vasýfsýz iþçiler ve Bay Maden Teknikeri alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Ankara Yolu 10. Km. ÇORUM (Ç.HAK:1583) (Ç.HAK:332) BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR Ofis-Büro ve asistanlýk hizmetleri için görevlendirilmek üzere en az lise mezunu bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen ve cv ile yapýlmasý rica olunur. Adres:Yazýçarþý mevkii Özel Çorum Sürücü Kursu Tel: (Ç.HAK:1991) Satýlýk Dükkan Küçük Sanayi Sitesi karakol hizasýnda (Ç.HAK:2062) ana yola cepheli dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1740) (Ç.HAK:2121) ÇARÞAMBA 23 TEMMUZ KAYNAKCI TORNACI ELEMANLAR ARANIYOR Küçük Sanayi Sitesindeki atölyemizde çalýþtýrýlmak üzere tecrübeli deneyimli KAYNAKCI-TORNACI elemanlar alýnacaktýr. (Ç.HAK:1982) Ücret dolgundur ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere askerliðini yapmýþ Elektrikci Kalfasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Hasan Demiral Elektrik San. Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:1983) ELEMANLAR ALINACAKTIR * Makina Teknik Ressamlarý, * Elektrik Teknisyenleri, * CNC Operatörleri, * EML Mezunu teknik elemanlar, * Meydancýlar. Gerekli þartlar; * Sigara kullanmamak, * En fazla 35 yaþýnda olmak. ve * Çýraklar alýnacaktýr. Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese þahsen müracaat etmeleri rica olunur. (Çýraklar velileri ile) ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ. Adres: Ankara yolu 5. Km. ÇORUM ÝÞ ARIYORUM E sýnýfý ehliyetim mevcut. (SRC (Ç.HAK:2065) Psikoteknik) þoförüm iþ arýyorum ELEMANLAR ALINACAKTIR Apartýmýzda çalýþtýrýlmak üzere 1- Gece Memuresi Lise mezunu, 35 yaþ üzeri 2- Kat Görevlisi çalýþma arkadaþlarý aranmaktadýr. Ýlgilenenlerin þahsen müracaat etmeleri rica olunur. (Ç.HAK:2071) (Ç.HAK:2068) GÖKSE APART Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. LC Waikiki üzeri No: 4 ELEMAN ARANIYOR Askerliðini yapmýþ 30 yaþýný aþmamýþ bilgisayar kullanabilen bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Özençler Oto Gaz Aþaðý San. 6. Çelik Sk. No: 8 (Büyük Otel arkasý) Mür. Tel: Yunus Emre Ýþ Merkezi No: 41 ÇORUM Tel:

20 Bu kadar iyi, hedefe ulaþtýrýr Çorum Belediyespor ile iki yýllýk sözleþme imzalayan Fatih Kaldan, Çorum la ilgili bilgisinin olmadýðýný teklif geldikten sonra yaptýðý araþtýrmada, gerek kulüp, gerek teknik heyetle ilgili çok iyi referanslar aldýðýný bu kadar iyinin olduðu yerde baþarýnýn geleceðine inandýðýný belirterek Ýyi þeyler hissediyorum, sezon sonunda þampiyonluðu hep beraber kutlayacaðýz dedi. Fatih den iki yýllýk imza Çorum Belediyespor Altay dan kaleci Fatih Kaldan ile iki yýllýk resmi sözleþme imzaladý. Tecrübeli file bekcisi önceki akþam yapýlan görüþmeler sonunda kesin anlaþma saðlandý. Fatih Kaldan dün kulüp odasýnda düzenlenen imza törenine Baþkan Zeki Gül ve Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Özer Gökmen, Mustafa Özbayram, Fatih Özcan, Hüseyin Teke, Mustafa Ercan ile Genel Kaptan Hamit Iþýk katýldýlar. Ýmza töreninde konuþan Baþkan Zeki Gül, atan ile tutanýn iyi olmasý sözüne binaen kale için transfer komitesinin titiz çalýþma sonunda Fatih Kaldan ile anlaþtýklarýný belirterek bu sözleþmenin her iki tarafada hayýrlý olmasýný diledi. Zeki Gül, Ankara da katýldýðý Federasyon Mali Genel Kurulunda yaptýðý ikili görüþmelerin son derece verimli geçtiðini söyledi. Gül, özellikle Gençlerbirliði Baþkaný Ýlhan Cavcav ile yaptýðý görüþmede Süper Lig den bir futbolcu sözünü hatýrlattýðýný söyledi. Uður Barlýk ýn da Cavcav a iki futbolcu göndermesi konusunda devamlý baský yaptýðýný öðrendiðini belirten Gül, bundan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Bu görüþmelerde Çorum Belediyesinin çalýþkanlýðý, Belediyespor Emir in ayrýlmasý konusunda ise ailevi sebeplerden dolayý ayrýlmak isteyen bir futbolcuyu burada zorla tutmalarýnýn bir anlamý olmadýðýný belirten Baþkan Gül, Transfer Komitesi nin uygun gördüðü bir rakamý getirmesi þartýyla kendisiyle yollarýn ayrýlacaðýný söyledi. Yakup un Gölbaþý ile anlaþtýðýný hatýrlatan Gül, kendisini arayarak teþekkür eden Yakup a bundan sonraki yaþantýsýnda baþarýlar dileðinde bulunduðunu açýkladý. Törende konuþan Fatih Kaldan ise, gelmeden önce Çorum ile bir bilgisi olmadýðýný, kendisine teklif geldikten sonra futbolcular ve teknik adamlar arasýnda yaptýðý görüþmeler sonucunda Belediyespor ile ilgili çok iyi referanslar aldýðýný düzenli ve iyi bir kulüp olduðunu öðrendiðini belirterek Ayrýca Teknik Direktör Yavuz Ýncadal içinde kariyerli bir hoca olduðunu öðrendim. Yaptýðým bu görüþmeler sonucunda hedefe oynayan bir takým olduðuna karar verdiðim Çorum Belediyespor un teklifini kabul ettim. Ýyi bir kulüp, iyi bir teknik adam ve iyide bir kadro kuruluyor, bu iyilerin sezon sonunda bizi mutlu sona ulaþtýracaðýna inanýyorum. Ýçimde çok güzel hisler var inþallah sezon sonunda hep burada oluruz ve þampiyonluk sevincini hep birlikte yaþarýz dedi. Halil ÖZTÜRK Kaleci Fatih Kaldan iki yýllýk resmi sözleþmeyi imzaladý ve ardýndan camiaya umut veren açýklamalarda bulundu ÇARÞAMBA 23 TEMMUZ 2014 Sabah salonda akþam sahada Açýk kapatýyorlar Çorum Belediyespor da antrenman eskiði olan üç isim takýmdan ayrý olarak çalýþýyorlar. Geçtiðimiz günlerde kýrmýzý siyahlý takýmla sözleþme imzalayan Turgan An, dün resmi resmi sözleþme imzalayan kaleci Fatih Kaban ile Kývanç dün antrenör Rýfký Erenler gözetiminde takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptýlar. Takýmdan ayrýlmak isteyen ve kulüp bulmak için çalýþmalara katýlmayan Kývanç, Emir in dün kulüple yollarýný ayýrmasýnýn ardýndan yöneticiler tarafýndan geri çaðrýldýðýný öðrenildi. Dün diðer yeni iki transferle birlikte Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda düz koþu yapan Kývanç ýn göstereceði performansa göre Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ýn onay vermesi halinde sözleþme uzatýmýna gidilecði belirtildi. Özgür ARZOÐLU Çorum Belediyespor dün sabah Hayat Clup ta aðýrlýk ve kuvvet, akþam ise Nazmi Avluca sahasýnda taktik çalýþma yaptý. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal taktik çalýþma sýrasýnda sýk sýk oyunu durdurarak futbolculara yapmalarý gereken hareketler konusunda uyardý. Çorum Belediyespor yeni sezon hazýrlýklarýný ilk etabýný dün sabah salonda aðýrlýk akþam ise Nazmi Avluca sahasýnda taktik çalýþma ile sürdürdü. Kýrmýzý Siyahlý takým bu sezon ilk salon çalýþmasý dün sabah da Hayat Clup ta yaptý. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal yönetimindeki antrenmana sakatlýðý bulunan Oðuzhan Yalçýn ile denenmek üzere antrenmanlara katýlan gençler yer almadýlar. Fitnes salonun küçük olmasý ve test yapýlabilmesi amacýyla gençlerin sabahki antrenmana katýlmadýðý açýklandý. 2 nolu sentetik çim sahada yapýlan ýsýnma hareketlerinin ardýndan hemen sahanýn yanýnda bulunan Hayat Clup a geçen futbolcular burada bulunan aletlerde iki seri kuvvet çalýþmasý yaptýlar. Kýrmýzý Siyahlý takým günün ikinci çalýþmasý ise saat da Nazmi Avluca sahasýnda yaptý. Tüm Sefa sorunu çözülüyor Çorum Belediyespor un transfer etmek istediði Çorumlu futbolcu Sefa Akýn Baþýbüyük ün sorunu bugün çözülüyor. Giresunspor dan belgesini alan ancak Trabzonspor a transferi süresinde menejere verdiði bir bilge nedeniyle ödemek zorunda olduðu para nedeniyle evraklarýný alamayan Sefe için Belediyespor devreye girerek sorunu bugün çözecek ve ardýndan imzayý atarak çalýþmalara baþlamasý bekleniyor. futbolcular katýldýðý bu çalýþma tempo koþular ile baþladý ardýndan topla teknik ve taktik çalýþma ile devam etti. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal çalýþmanýn son bölümünde ise taktik çift kale maç yaptýrdý. Bu çalýþma sýrasýnda futbolculardan topu ayaklarýnda fazla tutmamalarýný ve pas atýp boþa çýkmalarýný isteyen Ýncedal, sýk sýk Emir niþanlýsýný dinledi Emir, niþanlýsýnýn Ýstanbul da oynamasý isteði üzerine ayrýlmak istediði Çorum Belediyespor dan transfer komitesinin belirlediði bonservis ücretini ödeyerek dün resmen ayrýldý. Emir in Sancaktepe Belediyespor ile anlaþtýðý öðrenildi. Çorum Belediyespor da Emir le yollar ayrýldý. Geçen sezon Batman Petrolspor dan transfer edilen ve takýmýn en golcü ismi olan Emir yeni sezonda yönetimin sözleþme uzatma teklifini reddetti ve ayrýlmak isteðini iletti. Yönetimin kabul etmesi üzerine antrenmanlardaki isteksiz görüntüsü ile dikkat çeken Emir önceki günden itibaren antrenmanlara çýkmamaya baþladý. Emir in Ýstanbul da oturan niþanlýsýnýn Ýstanbul da bir takýmda oynamasýný istediði Sancaktepe Belediyespor kendisini istemesi üzerine Çorum Belediyespor dan ayrýlmak istediðini belirterek yönetimden kendisine anlayýþ göstermesini istedi. Önceki akþam Transfer Komitesi nin yaptýðý toplantý sonunda Emir e 60 bin lira bonservis bedeli belirlendi ve bu parayý getirmesi halinde gidebileceði bildirildi. Bunun üzerine Emir in eþyalarýný toplayarak Çorum dan ayrýldýðý ve bonservis ücretini getirerek Sancaktepe Belediyespor ile sözleþme imzalanmasý bekleniyor. Emir in bu ayrýlýðý üzerine kýrmýzý siyahlý takýmda ayrýlmak isteði yönetim tarafýndan kabul edilen ve kulüp aramak üzere ayrýlan Kývanç geri çaðrýldý ve dünden itibaren yeniden Çorum Belediyespor ile antrenmanlara baþladý. Harun AKKAYA Gazi ve Ýnönü ye ücretli otopark geri dönüyor Çorum Belediyesi Gazi ve Ýnönü Caddelerine ücretli otopark uygulamasýna geri dönüyor. Belediye tarafýndan ihaleye çýkartýlan otopark ihalesi 25 Temmuz cuma günü saat de Belediye Meclis Salonu nda yapýlacak. Gazi Caddesi ile Ýnönü Caddesi ile Bahabey in bir kýsmýnda uygulanacak otopark ihalesi 500 araç üzerinden ihaleye çýkartýlacak. Trafik yoðunluðuna çözüm bulmak amacýyla yapýlacak ihaleye Çorum Belediyespor kulübününde girmesi bekleniyor. Geçtiðimiz yýllarda Çorumspor tarafýndan iþletilen park uygulamasý daha sonra iptal edilmiþti. Bele-

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Þevket Erzen Cemiyet in iftarý bugün Çorum Gazeteciler Cemiyeti nin iftarý bugün gerçekleþtirilecek. Ýftar çadýrýnda düzenlenecek iftar yemeðine

Þevket Erzen Cemiyet in iftarý bugün Çorum Gazeteciler Cemiyeti nin iftarý bugün gerçekleþtirilecek. Ýftar çadýrýnda düzenlenecek iftar yemeðine Basýn için özgürlük vazgeçilmez Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, basýnda sansürün kaldýrýlýþýnýn 106. yýldönümü nedeniyle yaptýðý yazýlý açýklamada, basýn için özgürlüðün hava ve su kadar

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Demiryolu konusunda tüm partiler birlikte çalýþmalý

Demiryolu konusunda tüm partiler birlikte çalýþmalý Gazze için üç günlük yas Ýsrail'in Gazze'de yaptýðý katliamlar nedeniyle ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildi. Vali Sabri Baþköy konu hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada, "Ýsrail' in Gazze' ye yönelik

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Bölgenin en iyi terminali

Bölgenin en iyi terminali Bölgenin en iyi terminali BAÐIMSIZ YARGI, GERÇEK DEMOKRASÝ ve TÜRKÝYE NÝN BÜTÜNLÜÐÜ ÝÇÝN Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün seçim vaatleri arasýnda yer alan Yeni Çorum Terminali'nin açýlýþý dualarla gerçekleþtirildi.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

zorunlu hale getiriliyor. * HABERÝ 2 DE (Ç.HAK:2890)

zorunlu hale getiriliyor. * HABERÝ 2 DE (Ç.HAK:2890) HAZNEDAR SOFRASI Mübarek Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramýnýzý kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Rektör 4 yýldýr dillendiriyor Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn göreve geldikten

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Bu fýrsatý iyi deðerlendirin Kamuoyu

Bu fýrsatý iyi deðerlendirin Kamuoyu Otomobil yaya kadýna çarptý Osmancýk ta meydana gelen kazada otomobil yaya kadýna çarptý. * HABERÝ 17 DE Otomobil tarlaya uçtu Çorum'un Osmancýk Ýlçesi'nde otomobilin takla atýp, yol kenarýndaki tarlaya

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz.

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz. Kutlu Olsun 5 www..com www.yerelgrup.com www.yerelajans.net ÖDEMİŞ TİCARET ODASI ı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve www.odemisto.org.tr Üçeylül Mah. Gençlik Cad. No:2 Ödemiş İZMİR 35760

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÇorumGaz A.Þ. vergi þampiyonu Defterdar Vekili Mehmet Tural, 2013 yýlý Kurumlar Vergisi sýralamasýný açýkladý. ÇUHA. Berat günahlardan arýnmaktýr

ÇorumGaz A.Þ. vergi þampiyonu Defterdar Vekili Mehmet Tural, 2013 yýlý Kurumlar Vergisi sýralamasýný açýkladý. ÇUHA. Berat günahlardan arýnmaktýr Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Berak Kandili nedeniyle gönderdiði mesajýnda, Bu geceyi uyanýk bir gönülle geçirelim. dedi. * HABERÝ 6 DA Cumhurbaþkanlýðý anketinden çýkan sonuç Alperenler Bayrak için yürüdü Alperen

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 29 KASIM 2017 ÇARÞAMBA A Y K A Ç. Tüm hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin. Mevlid Kandilini kutlar,

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 29 KASIM 2017 ÇARÞAMBA A Y K A Ç. Tüm hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin. Mevlid Kandilini kutlar, Hemehrilerimizin, dost ve müterilerimizin Mevlid Kandilini kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. u PANEL ÇÝT u BETON DÝREK u DÝKENLÝ TEL u KAFES TEL u BAHÇE KAPISI u YÜKSEK GÜVENLÝKLÝ TEL K.K.444

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

KARAR MEHMET KARADAÐ ERHAN AKAR. Yeni Yýlýnýz kutlu olsun YENÝ YIL. Yeni Yýlýnýz Kutlu Olsun. EÐiTiM iþ ÇORUM ÞUBESi ÖZEL EK.

KARAR MEHMET KARADAÐ ERHAN AKAR. Yeni Yýlýnýz kutlu olsun YENÝ YIL. Yeni Yýlýnýz Kutlu Olsun. EÐiTiM iþ ÇORUM ÞUBESi ÖZEL EK. Hemþehrilerimizin, dost ve müþterilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. u PANEL ÇÝT u BETON DÝREK u DÝKENLÝ TEL u KAFES TEL u BAHÇE KAPISI u YÜKSEK GÜVENLÝKLÝ TEL K.K.509

Detaylı

* HABERÝ 6 DA (Ç.HAK:2890)

* HABERÝ 6 DA (Ç.HAK:2890) Erdem Lokantacýlýk Ltd. Þti. Vali sözünü tuttu Þüphelendiðiniz her þeyi ihbar edin HABERÝ 21 DE (Ç.HAK:2800) Tüm Dost ve Hemþehrilerimizin Ramazan Bayramýný Kutlarýz. Valilik Hizmet Binasý'nda Engelli

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ HAZÝRAN 2017 A Y K A Ç. Tüm hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin. Ramazan Bayramýný kutlar,

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ HAZÝRAN 2017 A Y K A Ç. Tüm hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin. Ramazan Bayramýný kutlar, K.K.253 Hemehrilerimizin, dost ve müterilerimizin Ramazan Bayramýný kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. u PANEL ÇÝT u BETON DÝREK u DÝKENLÝ TEL u KAFES TEL u BAHÇE KAPISI u YÜKSEK GÜVENLÝKLÝ

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Liderler mitinge geliyor (Ç.HAK:2250) (Ç.HAK:1786) RAYLI SÝSTEM VE DEMÝRYOLU. Cahit Baðcý. Aydýn Blok Tuðla San. ve Tic. Ltd. Þti.

Liderler mitinge geliyor (Ç.HAK:2250) (Ç.HAK:1786) RAYLI SÝSTEM VE DEMÝRYOLU. Cahit Baðcý. Aydýn Blok Tuðla San. ve Tic. Ltd. Þti. Erdem Lokantacýlýk Ltd. Þti. Liderler mitinge geliyor Milli Egemenlik coþkusu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý tüm yurtta olduðu gibi Çorum da da coþkuyla kutlanacak. HABERÝ 24 DE (Ç.HAK:2800)

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 10 MAYIS 2017 ÇARÞAMBA

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 10 MAYIS 2017 ÇARÞAMBA Mübarek Olsun. Mübarek Olsun KESiN KARAR GAZETESi DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ... K.K.101 KESiN KARAR DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFSIZ GAZETE Berat Kandili ÖZEL EK Avuçlarýn açýldýðý, gözlerin

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Rize Tüccarı İftarda Buluştu Odamız Geleneksel İftar Programını Gerçekleştirdi

Rize Tüccarı İftarda Buluştu Odamız Geleneksel İftar Programını Gerçekleştirdi Kadir Gecesi Geceniz Mübarek Olsun 13 Temmuz 2015 Ramazan Bayramının, Tüm İslam Alemine Huzur ve Barış Getirmesini Temenni Ederiz. Hayırlı Bayramlar. 17-19 Temmuz 2015 Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yayın

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 22 NÝSAN 2017 CUMARTESÝ

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 22 NÝSAN 2017 CUMARTESÝ Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun. Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun KESiN KARAR GAZETESi DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ... K.K.41 KESiN KARAR DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFSIZ GAZETE Miraç Kandili ÖZEL

Detaylı

ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42. Hastane inþaatýnda çalýþmalar kesintisiz devam ediyor. Hastane inþaatýnda son durum

ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42. Hastane inþaatýnda çalýþmalar kesintisiz devam ediyor. Hastane inþaatýnda son durum Bayram tedbirleri tamam Çorum Belediyesi, dini bayramlarda olduðu gibi bu bayramda da vatandaþlarýn bayram ziyaretlerini kolaylaþtýrmak için bayram tedbirleri aldý. Vali Ahmet Kara, Çorum daki ilk ziyaretini

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU 129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU Kadınlar Günü MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde Coşkuyla Kutlandı MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine,

Detaylı

Fatih Akbaba, "Kişi bir bütündür. Fakat biz. ailenin, mutlu etme ve Dedi. Aileyi, mutlu etme ve mutlu olma kurumu

Fatih Akbaba, Kişi bir bütündür. Fakat biz. ailenin, mutlu etme ve Dedi. Aileyi, mutlu etme ve mutlu olma kurumu KAYA Alüminyum Demir Doğrama Ahmet KAYA Kapı - Pencere - Panjur - Daraba Sineklik - Çatı - Korkuluk ve Ferforje İşleriniz İsteğinize Göre İtina ile Yapılır Gsm: 0535 845 42 41 Küçük Sanayi Sitesi / GÜLNAR

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Temmuz - Ağustos 2013 - Sayı: 27 15 Temmuz 2013: Tuzhurmatu olaylarının araştırılması

Detaylı

(Ç.HAK:2250) ÇUHA. Namýk Çuha. Jeoloji Mühendisi. Rektör yeniden atandý * HABERÝ 2 DE. Aydýn Blok Tuðla San. ve Tic. Ltd. Þti.

(Ç.HAK:2250) ÇUHA. Namýk Çuha. Jeoloji Mühendisi. Rektör yeniden atandý * HABERÝ 2 DE. Aydýn Blok Tuðla San. ve Tic. Ltd. Þti. Erdem Lokantacýlýk Ltd. Þti. (Ç.HAK:2800) Tüm Dost ve Hemþehrilerimizin Miraç Kandilini Kutlarýz. Ahlatcý dan Çorum a AVM Ýþadamý Ahmet Ahlatçý, eski buðday pazarýnýn bulunduðu arsayý satýn alarak, Çorum'a

Detaylı

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Kasım 09, 2013-11:57:28 anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez" dedi. anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez, bunun teminatı AK Parti ve AK Parti hükümetleridir"

Detaylı

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 31 AÐUSTOS 2017 PERÞEMBE A Y K A Ç

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 31 AÐUSTOS 2017 PERÞEMBE A Y K A Ç K.K.358 Hemehrilerimizin, dost ve müterilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. u PANEL ÇÝT u BETON DÝREK u DÝKENLÝ TEL u KAFES TEL u BAHÇE KAPISI u YÜKSEK GÜVENLÝKLÝ

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Ýrfan ÖZER - Hakký ÇÝÇEK Tashih

Detaylı

(Ç.HAK:2250) (Ç.HAK:51) ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42

(Ç.HAK:2250) (Ç.HAK:51) ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 Bayram trafiði D-100 ü kilitledi Osmancýk'tan geçen ÝstanbulSamsun D-100 karayolunda, Karadeniz Bölgesi yönüne seyreden araçlarýn yoðunluðu trafiði durma noktasýna getirdi. Osmancýk ta Karadeniz Bölgesi

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Çorum Ýçin Bir Projem Var sloganýyla hayata geçirilen ortak çalýþma, basýn toplantýsýyla tanýtýldý.

Çorum Ýçin Bir Projem Var sloganýyla hayata geçirilen ortak çalýþma, basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Ümmet mazlumun yanýnda Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü görevlileri, proje çalýþmalarýný sürdürüyor. Çocuklar mutlu olsun diye... Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

Kemal Koçak. Baþbakan ve AK Parti Genel Baþkaný Ahmet Davutoðlu, AK Parti Teþkilat Baþkanlýðý makamýný ziyaret ederek çalýþmalarla ilgili bilgi aldý.

Kemal Koçak. Baþbakan ve AK Parti Genel Baþkaný Ahmet Davutoðlu, AK Parti Teþkilat Baþkanlýðý makamýný ziyaret ederek çalýþmalarla ilgili bilgi aldý. Kulüplere Çorumlu motivasyon koçu Harzadýn: Sporda baþarý için psikoloji önemli Uzm. Dr. Timur Harzadýn Beyaz TV de yayýnlanan Uzun Ömür adlý programa konuk olan Psikoterapist hemþehrimiz Uzm. Dr. Timur

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :9. Syf Sayfası :11. Syf Sayfası :2. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :5. Syf Karabağlar'da imece usulü iftar Arap Hasan Mahallesi sakinleri esnaf ile ele ele vererek iftar yemeği düzenledi. Karabağlar

Detaylı

* HABERÝ 6 DA. Hastane ihalesinde ön yeterlilik tamam * HABERÝ 6 DA METRO OTOGAR 666 14 14-666 14 15. Namýk Çuha. Jeoloji Mühendisi (Ç.

* HABERÝ 6 DA. Hastane ihalesinde ön yeterlilik tamam * HABERÝ 6 DA METRO OTOGAR 666 14 14-666 14 15. Namýk Çuha. Jeoloji Mühendisi (Ç. Tüp bebek Ünitesi gün sayýyor Teknik adýyla Üremeye Yardýmcý Saðýk Merkezi olarak bilinen, yaygýn tanýmýyla da Tüm Bebek Ünitesi olarak tarif edilen yeni ünitenin Kurban Bayramý arefesine hazýr olacaðý

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015 İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Her gün gelen şehit haberlerine YETER İki yıldır bitmeyen seçim maratonuna YETER Siyasetçilerin

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Üstad Bediüzzaman Said Nursi nin talebeleri, ortak basýn açýklamasýyla düzenlemeyi destekledi.

Üstad Bediüzzaman Said Nursi nin talebeleri, ortak basýn açýklamasýyla düzenlemeyi destekledi. Okullara donatým ödeneði AK Parti Çorum Milletvekili Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, okullarýn donatým ihtiyacýnýn giderilmesi için 650 bin lira ödenek

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Haziran Ayı Bülteni

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Haziran Ayı Bülteni olmasını diler; ülkemizin ve İslam Aleminin mübarek gecesini tebrik ederiz" dediler. 01/06/2015 KARAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI NDAN BERAT KANDİLİ MESAJI Meclis Başkanı M. Gökhan ALKAN ve Yönetim Kurulu

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI Tosun: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Yarımada nın ikinci büyük beldesi olan Turgutreis te seçim iletişim merkezini

Detaylı