O kadar uzak... haziran 2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "O kadar uzak... haziran 2008"

Transkript

1 16 O kadar uzak.... HAZIRAN 2008 Foto raf: Sebahattin CAN KL G L fiak R CAN KL G L ARfi V haziran 2008 GER YE NE KALDI! binalar da insanlar gibi göçüp gidiyor... yerinde de il hiçbir fley... bu foto rafa bakan 80 li y llarda do an biri -ki alaçaml - buran n alaçam oldu una inanmaz... eski belediye binas ve park.. ve kentin tarihi foto raflarda kalm fl sanki... aziz dostum, yine yeni bir mektup... bir seneden fazla bir zamand r, ne sesimiz ç kt ne birbirimizden haberimiz oldu... elimizden geldi ince akl m zdan ç karmad k memleketi... biz memlekete ne kadar yak n dursak, memleket bizden uzaklafl yor... niye bilmem! elimizden geldi ince memleketi ve memleketdekileri düflünüp duruyoruz... belki de memlekettekilerden daha çok... memleketimizi çok seviyoruz bunun nedeni... memleketin havas n, suyunu, insanlar n yafl yoruz gurbette... iki kifli bir araya gelmiyelim, hemen bafll yoruz bizim oralar n sorunlar n konuflmaya... memleketin dertlerini tafl mak... bizimkisi... sorunlar m z yok da ondan m memleketin sorunlar n dert ediyoruz? çünkü bizim sorunlar m z memleketin sorunlar ndan ayr de il onun için... geçim derdi memleketin sorunlar ndan ayr de il... çevremizde yaflanan onca olumsuzluk ta... geçim derdinin çözümü memlekettekilerin dertlerinin çözümüyle mümkün... herfleyi b rak p dönmekle çözülmeyecek tabi bunlar, çözüm; bilgiyle, görgüyle olacakt r... y llar önce konufltuklar m z flimdi birileri yap yor... biz yine konufluyoruz bu mektuplarda, bu sayfalarda, ulafls n istiyoruz dostlar m za... konufluyoruz, öneriyoruz... Hadi büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden... Her sevda Her sevda bafllang çt r bir yenisine Öteki baflkald r r daha bitmeden biri Biz isteyelim istemeyelim sürüp gider böylece. Baksak ki unutmufluz günün birinde her fleyi Ne o sevdalar, ne ölümsüz sözler kalm fl Toplasak toplasak hepsini iflte Onca sevda bir sevday yaratm fl Döner durur bafl m z n üstünde Gözlerden a zlardan saçlardan Ellerden omuzlardan yap lm fl bir hâle. Ve ç nlar herbiri bir silah n yank s gibi Bir yaflam boyu biz teti i çektikçe. Edip Cansever.... kuzeyde tütün Memleket Mektubu

2 Yo urdun, sütün, peynirin, tavu un ve hatta hamurun haz r m olur can mmm diye geçiriyorduk akl m zdan Kapitalizm diye bildi imiz o vahfli fley henüz ilçemize u ramam flt ürettiklerimiz meta, çarfl hayat m z bir pazar a dönüflmemiflti bir tür al tavu u ver deterjan ya da helva ekme i ye yumurtayla öde dönemi yafl yorduk Halkevinde bilinçlenmifl a abeyler buna feodal toplum diyorlard benim akl m o kadar na yetmiyordu derken ilçede bir market aç ld hikayemizde iflte böyle bafllad Foto raf: Sebahattin CAN KL G L fiak R CAN KL G L ARfi V Belki bir duyan olur diye... S cak bir gündü... bugün fierafettin amcan n ve Fahmi amcan n s rt s rta vermifl kasap dükkanlar n n oldu u bina yoktu... orada gazeteci Salim in camekanl küçük dükkan hemen yan nda ad n hat rlamakta zorland m o lu Hüseyin a abeyi hayal meyal hat rlayabildi im bir bakkal amca vard belediyenin yan nda Uyarlar n yapt bina da yoktu belediyeye emanet yaslanm fl bir barakac k görünümündeydi Ziraat ÖZGÜR BAfiAR V. A USTOS / ISTANBUL Foto raf: Sebahattin CAN KL G L fiak R CAN KL G L ARfi V Odas... camiyle Ziraat Odas n n aras nda mavi demirli bir park... Ziraat Bankas n n yan ndaki cami ile Aykaçlar n benzinli i aras nda tek katl tek s ral dükkanlar vard... Mustafa Arl n n tuhafiye dükkan... Uncu Oruç amca... ilk akl ma gelenler.. Bunlar niye anlat yorum... flu yüzden... uzun zaman sonra flu memleket mektuplar - n n flahs m üzerinde yaratt ruh halinden REJ MEYDANI Tütün kokusunun kentti terketmedi i zamanlarda, bu meydanda tütüncüler balya balya tütün indirirlerdi mübayaa zaman Tekel deposunun önüne... fiimdilerde K zlan Garaj, Avc lar kulübünün önü... Belki çocuklu umuzda top sahas... de yararlan p Alaçam a gittim... amac m ilçemizdeki eski Rum evlerini foto raflamak, belgelemek ve e er mümkün olursa dünya kültür miras n n korunmas ile ilgili uluslararas fonlardan kaynak bulabilmek için bir giriflimde bulunan de erli hemflerilerime yard mc olabilmekti... ne kadar çok insan el atarsa o kadar kolaylafl r her fley diye düflündüm... Hem böylece iflsizli in ve yoksullu un belini büktü ü insanlar m z için belki de küçük bir umut fl yak lm fl olacakt... o heyecanla sivri tepenin ete indeki evimizin balkonuna ç kt m önce ç plak gözle ve hatta göremeyince dürbünle, Çakaltepesi nden bafllay p Goymat, Çeflme mahallesi ve Çömlek mahalleyi flöyle bir gözden geçirdim... ve gördüklerime inanamad m... bizim eski Rum evleri, köflkler, konaklar gitmifl, yerlerine betondan flekilsiz yeni binalar yap lm flt... ilçemizi bir kent dokusu yla niteleyebilecek miras çoktan yok olmufl, tek tük kalan Rum evleri beton y n içinde seçilemez olmufltu... içim ac d... Alaçam a gitti imde insanlar n yüzlerinden bak fllar ndan edindi im çaresizlik hissi a r bir külçe gibi oturdu yerleflti içime... yalan yok, baya bi sinirlendim... bir iki küfür ettim sa a sola... Sonra; benim sa l mda yiyin olumm diyen amcam n sözleri 3 4

3 bir yeme i tatland ran nedir... ya da 'çarfl 'da yemenin güzelli i... f r na verilmifl bir tepside tavlanm fl dostluklar gibi... o an orada kim varsa, hayat m zda kim varsa onunla bölüflülen bir dilim ekmek... bir lokma mutluluk... daha fazlas de ildi yeme imizi tatland r lan... geldi akl ma... neden bütün iyilik halimiz yemek ve içmek üzerine kurulu ki bizim... yani yemeye içmeye karfl bir insan de ilim elbette ve hatta severim de bu iflleri ama... neden her fleyimiz bunun üzerine kurulu olsun ki... neden Alaçam a geldi imiz ilk andan itibaren sabah n onbiri, ö lenin s ca ya da akflam n bilmem kaç demeden hemen içki masas na davet ediliyoruz ki... çok mu matah bifley bu... birbirimize sunabilece imiz tek güzellik bu mu kald... ne zaman bu yiyicilik ten kurtulup üretmeye, var etmeye, daha iyisini yaratmaya, hadi onu da geçtim en az ndan varolan korumaya dönece iz yüzümüzü... bunu becerebilsek, içti imiz bir kadeh rak daha bir tatl olmaz m?.. koruyam yoruz iflte... evlerimizi... mahallemizi... gözlerimizin önünde afl nan, eriyip giden insanlar m z... çoktan kabullenilmifl bir yok olufl gibi... mahcup ve sessizce seyrederek... bu yok oluflun ac s n hafifletmek için her gün her gece içerek... bedenimizi, beynimizi uyuflturup yatt m z bu ölüm uykusu... kendimizi bile koruyam yoruz iflte... Sevdi ine kavuflamay nca susan insanlardan bahseder söylenceler... bir ömür konuflmayan insanlardan... lal olur insan n dili... kör olur gözü... bir daha asla görmez, konuflmaz... kendini de il di erlerini cezaland r r susan... tafl olsan çatlars n lal olan n inad ndan... ama sayg da duyars n... senin bildi inden daha baflka... senin alg layabildi inden daha derin... senin hissetti inden daha güçlü bir aflk vard r, görürsün... vazgeç bu inad ndan art k da desen; her fleyi daha anlaml k - lan n, bu inad sahiplenmek oldu unu da bilirsin... Onu size anlatamam... aktaramam... kendi inad yla yaflam fl bir yak n m; yaaa sen niye böylesin, niye di er insanlar gibi yaflam - yosun? diye sordu umda... Kimse anlamasa da olur... yaflad klar m ve inand klar m benim için kutsald r ve de hep öyle kalacak demiflti... Yaflam onlar inand klar n n uza na tafl rken üstelik... bir köflede her fleye ra men yaflamaya çal fl rken... biz e dair en ufak bir umut yeflermezken toprakta... herkes kendi suyunda slan rken... son umutta kururken bencili in ince uzun dallar nda... ben olmaya dönüflemeyenlerin hazin öyküsünü anlat r rüzgar... sevdas ndan a z dili lal olmufl inatç bir ihtiyar yokuflu ç kar sarhofl ad mlarla... gecenin sessizli ine sar l r yatar... bir yok oluflun ac s n hafifletmek için... ve bilhassa kimseler duymas n diye... Sonra gün yine yeniden do ar... Evet... s cak bir gündü... Ziraat Odas ndan Ahmet amca ve Mustafa amca bir market açm fllard... hamurun haz r n... tavu- un, yo urdun ambalajl s n ilk orada görmüfltük... sosisle, haz r sucukla ilk orada tan flm flt k... al flverifli yapar yazd r rd k... babam maafl al nca öderdi... kredi kart falan yoktu... bakkalla aram za banka girmemiflti henüz... güven vard... idare vard... babam ödeyecek Ahmet amca vard... can n sa olsun ye enim vard... ben bu marketi Alaçam n geliflmesi için önemli bir ad m görmüfltüm o zamanlar... memleket büyüyor diye geçirmifltim akl mdan... çocukluk iflte... Ama flimdi Ahmet amcan n aram zdan ayr ld n ö renince, marketin raflar aras nda gezinen çocuklu uma döndüm aniden... çak r gözlerine takt yak n gözlükleriyle kasan n bafl nda bifleyler yazarken gördüm san- ki onu... aç k sözlü dobra bir Çerkez... sözünü esirgemez... içten... dolay ms z... bizim insan m z... Ahh flu bizim bir gözlük kadar insana yak n olamay fl m z... bir cam kadar canlar m z kollayamamam z... ne de çoktuk oysa... ne kadar da çocuktuk... üç yanl fl n bir do ruyu götürdü ü bu adaletsiz dünyada... üç do ru olup, yan yana durup bir yanl fl n belini k ramad k... da ld k kristal bir vazo gibi asfalta düflünce... bizim olan sokaklar, mahalleler birer birer kayboldu... birer birer kayboldu insanlar m z... kendinin uza na tafl nd... aram z aç ld... sonra biz kendi soka - m zda bile kaybolur olduk... oysa ne kadar da çoktuk... ne kadar da çocuktuk... bir bisikletin direksiyonunda sallanan market pofletleri gibi dolu dolu... iç içe ve kardeflçe... koruyam yoruz iflte... evlerimizi... mahallemizi... kendimizi bile koruyam yoruz iflte... zaman insan tan nmaz Ahmet Ero lu hallere sokar diyordu düflünür... ne kadar da hakl ym fl... ben bile büyüdü üm kasabay, insanlar m z tan makta zorlan yorum... ç plak gözle bak yorum olmuyor... dürbünle bak yorum... ne çare... geçmiflte yaflamak, geçmifli yaflatmaya yetmiyor ne yaz k ki... beton binalar n aras nda s k flm fl birkaç çürük konak gibi s k fl yor kalbim... yalan yok içim ac yor... bir iki küfür savuruyorum rasgele... sonra susuyorum... ne bileyim belki bir duyan olur diye

4 Nazar eyle nazar eyle Gel yan ma pazar eyle (Bar fl Manço) Hafta günü ÇET N KOfiAR nsanlar n hayat nda her günün ayr bir yeri ve de eri vard r. Kentli için Pazar günü tatil olmas nedeniyle özel bir gündür. Bir hafta boyu aile darmada n kt r. Çocuklar okula, küçükler yuvaya, ebeveynler ifle Problem olmayan tek gün Pazar d r. Herkes evde aile bir aradad r. Bunun gibi Pazar günü olmasa da köy halk n n da iple çekti i günlerden birisi de Çarflamba günleridir. Asl nda bugün, onlar için bir Pazar günüdür; Birçok fleylerini pazarlarlar Bütün köylerin halk, bir hafta boyunca bugün için haz rl k yaparlar. Süt, yo urt, tereya, yumurta, mevsimlik sebze, meyve, koyun, s r, tavuk Akl n za ne gelirse Pazarlayabilecekleri ürünlerini haz rlay p denk yaparlar. O gün geldi inde, varsa köyün minibüsüyle, traktör römorkuyla yoksa flehirden gelecek ulafl m vas tas yla (Bu yüksek köylerde kamyonlard r) günün ilk fl klar yla, daha flehirli yata ndan ç kmadan çarfl pazarda yerlerini al rlar. Her köy için ayr bir sokak tahsis edilmifltir. Sordanköylülerin y llarca tezgâh kurduklar sokak flurada görülen (http://img.blogcu.com/uploads/akbulutkoyu_oyalacampazar.jpg) flimdiki ad Önder olan sokakt r. Çarflamba günleri köylülerimiz için sadece ürününün pazarland ve ev ihtiyaçlar n n (ya, tuz, çay, fleker vb.) karfl land gün de- ildir. Köyden uzaklafl p de iflik yerler görme günüdür. Özellikle çocuklar n hevesli çal flmalar n temin için ailenin onlara bir hafta önceden Ha gayret yavrum seni pazara götürece im sözünü vermeleri köylü gençler için bir isteklendirme arac d r. Görünürde Çarflamba günleri al fl-verifl günü olarak de erlendirilmektedir. Ancak, bu günler ticaret günü olmaktan ziyade gizliden gizliye bir sosyalleflme günleridir. Çoluk - çocuk bugünde çarfl ya gezip tozmaya gider. Ununu eleyip ele ini asm fllar için bir vakit öldürmedir. Ayr ca, uzaklarda olan h - s m - akraba, efl - dostlarla buluflma görüflme günüdür. Bugünler, evlilik ça na gelmifl k zlar ve erkeklerin efl bulmalar na, bulduklar varsa görüflmelerine yard mc oldu u günlerdir. Yeni evlenenler, niflanlananlar bu günlerde s k s k pazara götürülerek efle dosta gösterilirler. Gerek gençlerin birbirlerini görüp be enmeleri, gerekse ailelerin çocuklar na bir efl be enmeleri bu günlerde buralarda olur. Hafta günü diye de isimlendirilen Çarflamba günleri eriflkin gençler için bir bayram günü, bir umut kap s d r. Delikanl lar en fiyakal elbiselerini giyip birer ikifler, sokak sokak bütün köy pazarlar n dolafl p kolaçan ederler. Bazen ayn sokaktan defalarca geçmek zorunda(!) kalan gençler vard r. Ama nafiledir. Oran n köylüsü çok uzakt r Ya da be endiklerinin bir sevdi i, ya da abisi vard r. Dövülme olay na flahit olmad m. çünkü bu tarz hareketler sayg kurallar dâhilinde olmaktad r. Sark nt l k etmek, laf atmak vb. gibi tacizvari hareketler de ildir. Çarflamba günleri Pazar da bunlar olurken, köyde neler oluyor dersiniz. Ana - baba çarfl ya gitmifltir. Asl nda köyde bugün Pazar tatili yaflanmaktad r. Sevgililer gizliden gizliye bu günlerde buluflurlar. Sözlü ve niflanl lar bu günlerde korkusuzca bir araya gelerek gelecek planlar yapabilmektedirler. Kaynanalar çarfl da oldu u için gelinler evinde rahat(!) bir gün geçirmektedirler. O gün köy iflleri de ask dad r. Hatta köy ö retmenleri ve imamlar bu günlerde çarfl -pazar ihtiyaçlar n karfl lamalar için resmen izinlidirler. Sözün özü, köyde hafta sonu Çarflamba günüdür. 7 8

5 Dondurma sap ve statü G ö e do ru genifllemeye bafllayan flehirlerin, sahte kalabal klar aras nda kald r mlara s k flm fl çocuklara rastlamak pek de zor görünmüyor. Ne seslerden kaçabiliyorlar ne de her sokakta s kl kla oynanan -salonlardan al flt m z üzre- seyircisiz ve mütemadiyen herkesin bir role sahip oldu u tiyatro oyunlar ndan. Bütün bunlar n aras nda s k flm fl ve olabildi ince k s tlayarak hareket kabiliyetlerini, tiyatro oyunlar ndan ba ms z yarat yorlar çocukça oyunlar n. Bir komfluyu rahats z etmek, bir araban n alt nda b rakmak kayg s yla bedenlerini ve hiç fark nda olmad klar yak n gelecekte ç kar gözetmeksizin hiç bir oyun oynayamayacaklar düflüncesinden uzak devam ediyorlar oyunlar na, ben yaz m yazarken... Bizim de dombiliç lerimiz, toplu saklambaç lar m z, zald r zumba lar m z -biraz da fliddet içeren-, gondik lerimiz ve daha nicesini bildiklerimiz vard diye devam etmeyece im. Evet, her yerde oldu u gibi burada da oynuyor çocuklar umars z... ANDAÇ ÇEL K HAZ RAN Bütün bunlar anlatmam istercesine karfl ma ç kt dondurma sap. Öyle bildi imiz kara kuru çubuklardan da de il; renkli, flekilli, biraz da cicili bicili. Ama ne bir enek kadar devingen ne de tu la parçac klar kadar do an n bir parças. Çocuklar n kald r - m n kenar na dizilip ellerindeki nesneyi duvara en yak n atmaya çal flt klar bir oyunda karfl laflt m dondurma sap yla ve bu oyundaki o nesne ydi tam da. Att ktan sonra ç t diye yere düflüp hareketsiz kalabilen bir oyuncakt bu. Buradaki çocuklar n oynamak zorunda kald klar cinsten, do all ktan uzak vahfli yaflama elveriflli. Sessiz, bir o kadar hareketsiz... Yapmayaca m desem de yapt m. Çocuklu umla karfl laflt rd m. Bombofl inflaatlar n bizim oldu unu orda yaflayacak insanlar akl m za bile getirmeden onlar nas l hoyratça kulland m z hat rlad m. Sali(h) day n n arsas n, çaml ktaki birdirbir leri hat rlad m. Ard ndan bize dar gelen alanlar sorgulad m... 9 Havvanur, Ertekin, fiakir, Nazif, Tuncay... çocuklu umuzun büyük oldu u anlardan... Yan lm yorsam minyatür kale futbolun kurallar n ve bu kurallar n tarihsel geliflimini anlatan bir kitap yay nlanm flt. Hepimizin bildi i belki de baz lar m z n mucidi oldu u kurallar anlatan bir kitap. Köfledeki su birikintileri yüzünden üç korner bi penalt lar, elektrik direklerinin yard m yla sahan n kenar na yap flan kaleler ve nicesi... Gözümün önünde ise bu kurallar n bile yard mc olamad, onlara minyatür kale oynatamad çocuklar... Daha kötüsünü de gördüm. Bu çocuklardan birinin dondurma sap için a lad - n gördüm. Bu kez tüketim kültürünün bir parças olarak karfl ma ç kt dondurma sap. Evet, bu de iflmemiflti. Onlar da m z kç l k yap yor onlar da kavga ediyorlard. Ama gecikmedi bir komflu teyze uyar s n n gelmesi ba r fllar na. A lama dedi annesi çocu a ve bahsetti im o kara kuru çubuklardan getirdi. Hay r dedi çocuk Bunlarla oynanm yor ki!. Teselliye bafllad anne: Utanm yor musun? Bi sap için a lan r m? Yaz k de il mi gözyafllar na! Ah annesi bilmiyorsun ki o sadece bir sapa a lam yor. Bilmiyorsun ki o bir nesne de il bir de er. Bilmiyorsun ki yar n bir dondurma sap na daha fazla sahip olarak oyuna girmek daha kolay olacak. Bilmiyorsun ki o kendine oyun alan, yaflam alan yaratmaya çal fl yor. Bilmiyorsun ki o sap lar bir araya gelince bir statü oluflturuyor. Ve yine bilmiyorsun ki art k statü denince akla kaybedilmek istenmeyen fley geliyor. O da kaybetmek istemiyor... Y llarca o nu kaybetme korkusuyla büyümüfltür belki. Belki de o nun u runa her fleyden vazgeçildi ini ama o ndan vazgeçilmedi ini hissetmifltir çocuk bafl na. Hatta Frans z htilali nden bu yana toplumsal çeliflkilerin bile bu kayg yla aç kland, varolufllar n o nu korumakla anlamland ran insanlar n yaflad bir dünyada hakl d r belki de... Ne dersin annesi; bu çocuklar n oyunlar n da m biz kirlettik? Bilmem. Belki de... 10

6 GÜMENEZDE GEÇ M TAR H -2- tütün palamut pansiyon KAD R AL B RER HAZ RAN nsan yaflad yere benzer diyen flair, insan n yaflad yer taraf ndan mutlak olarak belirlendi ini söylemek istemez! Daha çok, yaflad yerin izlerini tafl d n söyler; yaflad yerin ve tarihin... Yakakent ve Alaçam n Geçim Tarihi ni yazmak, ciddi bir tarih çal flmas gerektirir. Öncelikle belirtmeliyim ki, bu yaz n n böyle bir iddias yoktur. Sadece geçim tarihi üzerine düflünmek için tarih bilincine sahip olmak gerekti- ini vurgular. Daha ötesi Ercan arkadafla kalmaktad r! Konuyla yani bizim geçim tarihimizle do rudan bir ba lant s kurulamasa da bizim oralar n tam karfl s nda, ne kadar büyük olursa olsun yine de bir iç deniz say - lan Karadeniz in karfl s nda yaflayan Ruslardan biraz söz etmek yararl olabilir. Eskiler söylerlerdi. Kömüfl (yani cam fl), kuyru uma bal klar tak lmasa, karfl ya geçerim dermifl. Asl nda o kadar yak n ve o kadar uzakm fl karfl s. Sonu kötü biten bir masal gibi nsan n üretim faaliyeti, onun geçimini; hayatta kalmas n, iliflkilerini ve bütün kültürünü belirler. Çevresini, do al ortam, do- an n kaynaklar n kullanan insan, eme iyle üreterek, eme ini katt maddeyi ürün haline getirerek, çevresiyle (tabiatla) uyum haline girer. nsan n üretim faaliyetinin sonucu üründür. Ürünün niteli i ise, insan iliflkilerinin niteli ini belirler. Nas l üretti i (özel mülkiyet mi, toplumsal mülkiyet mi? den, para eder mi etmez mi? ye uzanan bir soru yelpazesini kapsayan) ürünün niteli ini, ürünün niteli i ise toplumsal yap y belirler. S n fl ve tahakkümcü bir toplum mu, yoksa eflitlikçi ve paylafl mc bir toplum mu? Do- ayla ve toplumsal iliflkilerle uyum mu, yoksa tahakküm iliflkisi mi? nsan n do ayla uyum halinin yok olmas, di er yönüyle do aya hâkim olma sürecidir. Do ay tan ma ya da sayg duymay içermeyen bu hâkimiyet, onun üzerinde tahakküm iliflkisi olarak flekillenmifltir. Do ayla uyumdan, onun üzerinde tahakküm kurmaya yönelifl, insanlar aras ndaki tahakküm iliflkileri ile koflut geliflmifl, bunun sonucundaysa s n fl toplumlar oluflmufltur. K sacas, insan toplumlar n n kültürünü belirleyen, yani tarihsel insan belirleyen de, insanlar n yaflad yerlerde (ve yerlerle) giriflti i üretim faaliyeti içinde, birbirleriyle kurduklar iliflkiler olmufltur. Geçmiflte kalm fl bu dönemden sonras, insanl k tarihi için parçalanma, yabanc laflma tarihidir. Eflitlikçi ve paylafl mc, bu yönüyle de özgür bir toplum kurana kadar da yabanc laflman n, insanl ktan ç kma halinin egemenli i afl lamayacakt r. nsanl k hep, geçmiflte bir kez kaybetti i ülküsü, eflitlik ve özgürlü ün peflinde koflmufltur. nsan, bu ülküsünü hayal etmekten gerçeklefltirmeye yönelirken, bunun maddi imkânlar na kavuflurken, dünya kaotik bir hal alm fl, var olmakla yok olmak aras nda s k fl p kalm flt r. Kutuplardaki buzullar n befl on y ll k ömrü kald haberleri bile bizleri irkiltmemektedir. Toplumsal ürünün meta halini ald s - n fl toplumlar tarihi, tahakküm ve eflitsizlik iliflkilerinin tarihidir. Kapitalizmin biriktirdi i vahflet, felâket, savafl ve y k m yan nda, insanl n ülküsünü karartan, gölgeleyen baflka türden, bizim taraftan giriflimleri de saymak gerekir. Eflitlik ve özgürlük ad na yaflanan sosyalizm deneylerinin zaaflar n aflmak, kapitalizmi aflman n öncesinde (ve önünde) yeni bir engel, fazladan bir çaba olarak durmaktad r. Küba ya küçük bir ada deneyimi olarak bile tahammül edemeyenler, Sovyetlerin y k lmas na zil tak p oynayanlar, Çin in bu haliyle kapitalizme rakip, eflitsizlikçi yeni bir güç olmas karfl s nda eli aya dolaflanlar, dünyan n gelece ini karartmaktan baflka neyi temsil edebilirler? Bu ars z dünya ancak, büyük tsunami felâketinde yok olan küçük adalardaki kabile yaflamlar - na üzülmüfl gibi yapabilmifltir! O da, antropolojik bir hazinenin yok olmas ad na... Oysa ki, bu (antropolojik) eflitlikçi kal nt lar n bütün dünyaya yay lmas olana bulunmad na göre, bütün dünyada eflitlikçili in maddi temellerini oluflturan bugünkü kapitalizmin afl larak, onun maddi miras n n afl lmas üstüne oluflturulacak eflitlikçi, özgürlükçü toplumsal yap kurulmad kça, dünyan n nefesi daralmaya devam edecektir. Bu yolda yap lan giriflimlerdeki yanl fllar da bizim de il midir? Karfl k y m zda yaflanan bu deneyimlerle ilgilenmemiz bu yüzden biraz zorunluluk arz etmektedir! Bir zamanlar küçük Moskova diye an lan baz küçük yerleflim yerlerinden biri olan Gümenez in karfl s nda gerçekleflen bu olaylar n, bizim Geçim Tarihimizle iliflkisi kuflkusuz ki karmafl k bir gerçekli e sahiptir. Karfl da karfl devrimi yapan kitleler kuflkusuz, kaderleri ile bafl bafla kald lar. Her türlü güvenceden yoksun kalm fl, hiç al fl k olmad klar kapitalizm deryas na dalm fllard bir kez. Derya dedi imiz de Karadeniz dir. Bu dalgadan Karadeniz in karfl s nda yaflayan bizim pay m za düflen, Karadeniz sahilinde p trak gibi biten Rus Pazarlar ndan baflka bir fley de ildi. Bu pazarlar, karfl devrimin kal nt lar yla birlikte kendi hayatlar n sat l a ç karanlar n ak n na u ruyordu. Devrimi yapan insanlar n torunlar haraç mezat sat l a ç karm fllard kendilerini. Kullan lm fl difl f rçalar n, eski aile foto raflar - n Her fleylerini Küba dan kaçanlar bekleyen flatafatl hayatlar n zerresini bulamayacaklard. Ama istedikleri özgür lük tü; onu buldular! Ellerindekileri, sosyalizm kal nt s ürünlerini metalaflt rabilecekleri, satabilecekleri i nsanlar arad lar h zla... Bu taraftaki yoksullardan baflka muhataplar yoktu ne yaz k ki! Parasal olarak daha hacimli ticari iliflkiler, bir zamanlar komünistler Moskova ya diye ünleyen ülkücüler taraf ndan kurulacakt. Zaten, Türkî Cum

7 de en çok Natafla lara sevinenler aras nda az msanmayacak bir Gümenez ve Alaçaml kitlesi vard r. Yafll Gümenezliler Florya gemisini bilirlerdi! Bu gemiden s rt nda indirdi i tuz çuvallar n n yang s n hat rlayan birisi kalm fl m d r? Büyüklerimizden dinledi imiz masallarda sisler içinde kaybolan tuz gemisi Florya n n Yakakent k yalar nda duruflu ve insanlar... huriyetler üzerindeki Turan ülküsü nas l gerçekleflecekti ki? Enver Pafla n n kemikleri s zlam flt! 1989 Bahar eylemleri ile iflçi s n f 12 Eylül ün yaralar n sarmaya bafll yordu. Bu mücadele, burjuva partilerin seçim vaatlerinin köylülü e uzanmas ile k rsalda al m gücünü yükseltmiflti. Köylülerin durumlar henüz, Natafla lara ak tacaklar dolarlar hesap edecek kadar kötü de ildi. Denizcilerin de öyle! Y llar sonra, bir gecelik iliflkinin hangi y lda kaç lira oldu unu hesap ederek ekonomik geliflmelerin seyrini analiz etmeye çal - flan bal kç lar, Ruslar n tümüne olmasa da Natafla lara ne kadar çok güvendiklerini ele vermifl olmuyorlar m yd? Her türlü de erin en sa lam ölçüsü olarak, bir hayat kad n n n fiyat n ölçü alacak kadar insanc ld bu sistem! Böylece, en olumsuz koflullarda bile olsa baflka bir medeniyetle iliflkiye geçmifl ti bu yakadaki insanlar m z. Yakakent ve Alaçam, ne okyanustaki bu küçük adalar n kendi kendine yetebilme olanak ve flans na sahip oldu, ne de onlar yutan dev bir dalgan n alt nda yok olma flanss zl - yla karfl laflt! Üstelik bir zamanlar, yani seksen öncesi, küçük Moskova olarak an lmaya bafllayan Yakakent in oldu u gibi, rivayet odur ki, Tütün Mitingleri dolay s yla Halk Hareketi Alaçam dan bafllad diye Moskova Radyosu na haber olan(!) Alaçam n da sosyalizmle gerçek bir iliflkisi olmam flt hiç. Kendi halinde yaflayan insanlar n, zaman içinde devinip, daha do rusu yuvarlan p gitti i küçük bir bal kç kasabas yla, orta halli bir tütün ilçesi olan Alaçam da zaman, uzun y llar yavafl akt. Daha 90 l y llar bafllamadan demokrasinin galip geldi i vaaz na kan p Sovyetlerin y k lmas na ve belki cadde... a aç...?... TÜTÜN ZAMANI Eskiler anlat rlard. Yakakent Meydan yap l rken, ya da planlan rken bir tart flma yaflan r. Bekir Efendi (Arat) müdahale eder. Genifl ve büyük olsun, çünkü ilerde Ruslarla ticaret bafllarsa, böyle genifl bir meydana ihtiyac m z olacak der. Yakakent in flimdiki meydan, bu tart flman n sonucudur. Fakat stanbul dan gelen tuz gemilerinin d fl nda bu meydana uzun y llar denizden nakliyat yap lmaz. Hele Rusya dan hiç, hem de duvar n y k lmas ndan sonra bile. Oysa Karadeniz de hiç duvar olmam flt r? Kalkan av için kaçak sulara, karfl k y ya vurduklar dönemlerdir. Kimileri yakalanma ihtimaline karfl Marks n, Engels in kitaplar n yanlar nda götürürler. Yakaland klar nda, bu sayede, depolar n bedava mazot ve ambarlar n bol bal kla doldurup geri dönmeyi baflaran uyan k bal kç lar oldu u rivayeti çok yayg nd r. Bal n rotas Ankara ya do ru uzad kça, küçük bal kç da ticari ürün döngüsüne girer. Kimi uzatma a lar ndan ç kan palamutlar, art k umut olmaya bafllam flt r. Ama karfl k y larda kaçak hem çaresizli in, hem köfleyi dönme umudunun kesiflti i koordinat n ad d r; ortak toplumsal bir umut olamaz! Tek parti yönetiminden çok partiye, Demokrat Parti li y llara geçildi inde, tütün köylüsünün efendili i zaman n biraz h zlanmas na neden olacakt r. Uzun y llar boyunca Demokrat Parti ve Adalet Partisi nin oy deposudur köylü. Bunu sa layan ise, bakkal, eksper, imam ve a a döngüsüne giren köylünün, CHP taraf ndan ilân edilen efendili inin köylüler taraf ndan bir türlü hissedilememesi, kâ t üstünde kalmas, bu sayede de bilinçsizli in k r lamamas olgusudur. Durum çaresizdir! 27 May s darbesi sonras nda Ecevit in, Vatan Cephesi nin taflradaki s n fsal temelinde gerçek bir yar k açmas ise, ucuz kredi ve teflviklerle nispeten yoksul köylüyü traktör sahibi yapmas na denk gelecektir. K br s Fatihi unvan n n bile onu ayakta tutmaya yetmeyece ini en çok da dönemin köylü hareketleri içinde yer alm fl olanlar bilir. Karahüseyinli köyünden rahmetli Seyfettin K rbafl n demesiyle, köylünün Allah üç dönüm topra d r. Yetmiflli y llar öncesi, ticari ürün tütün dür. Seksenlerin ortas na kadar tütün Alaçam ve Yakakent in esas girdisini oluflturacakt r. Tütün sat lacak ve helvadan mobilyaya, okul harçl klar ndan, dü ünlere bütün ihtiyaçlar tütün paras ile karfl lanacakt r. Ödemeler tütün takvimine göredir. Tütün takvimi ise 12 aydan oluflan bir y l de il, iç içe geçmifl iki üretim dönemi, yani bir buçuk 13 14

8 y ll k bir dönemdir. Dönem, köylünün ihtiyac n veresiye gördü ü ve bakkal n insaf na kald, her bir buçuk y lda bir borç kapatmaya giden köylülerin üzerinden sermaye yapan bakkallar ile tütün eksperlerinin saltanat sürdü ü dönemdir. Gümenez hep bir bal kç kasabas d r. Ama yine de, bal n ticari bir ürün olmas için 70 li y llar bekleyecektir. Bal kç n n, dönemin örgütlü toplum havas ndan etkilenerek kurdu u bal kç kooperatifinin birikimleri ile Bal k Unu ve Ya fabrikas kurulur. Bal kç lar n de il ama birkaç yöneticinin buradan iyi paralar yedi i rivayet edilir, uzun y llar sonra fabrika harabeye döner. Bal kç l k kooperatifi deneyiminden bugünlere, pek hay rl dersler kalmaz. Ama bu deneyim, baz giriflimcilere de örnek olmufltur. Bal kç l ktan birçok küçük bal kç n n karn doydu u do rudur. Ama Gümenezli olup da büyüyen bal kç oldu u da flüphelidir. Tütün dönemi boyunca Yakakent ten hiç sporcu, yazar, çizer, ç kmaz. Ya da tersinden herkes yazar, herkes çizer ve sporcudur. Daha çok Fenerbahçe flampiyon olmaktad r. Birkaç doktor ve mühendis örne i d fl nda, gelece e yönelik yat r m anlay fl, tütün tarlas ndan elde edilenlere ba l d r. E itimde standart Alaçam Lisesi ile mam Hatip mezunu olmak ölçüsü ile belirlenir. Din dersleri seçmelidir. Fizik dersleri bofl geçer, matemati e vekâleten bak l r. Yine de çocuklar zekidir. Haytal k yapmak isteyenlerle okumak isteyenler kendilerini belli ederler. Samsun a gazinolara gidilir. Paralar harcan r. Köylü, Çarflamba günleri Alaçam a, Cuma günleri de Yakakent pazar na iner. Bursa da Vatan Mahallesi ile stanbul da çmeler, Tuzla bölgeleri Alaçam l larla Yakakent lilerin yeni yeni göç etmeye bafllad klar yerlerdir. Zaman h zlanmaktad r. Yakakent ve Alaçam da yaflam, amatör bir ruhla sürmektedir. TUR ZM ZAMANI Yakakent e yazl a gelen on onbefl civar nda Bafral aile, yetmiflli y llar n bafl ndan lamaya, hizmet etmeye mahkûm olsun! Bu nas l olur? Kuflkusuz ana hatlar ile an msamaya çal flt m z GeçimTarihimiz in bir yerlerinde yapt m z hatalar anlama kapasitesinden çok uza z. O yüzden karfl k y da l nca zil tak p oynad k. Oralarda ne oldu unu merak bile etmedik. Küfredip yürüdük Bütün bunlar, bir televizyon program nda konuflan Yakakent Belediye Baflkan n n a z ndan ç kan flu cümleler an msatt bana: Yakakent in bir flans var o da turizm. Gelece imiz turizmde mealinden cümlelerdi bunlar. Bir zamanlar çok say da ö retmen ç karan, emekçi ve amatör Yakakent halk, diflinden t rna ndan art rd ile çocuklar n okuturdu. Sonra milliyetçili ini parayla s - nav hileleri yapmakla s nayan bir ö retim üyesinin torpilleri ile spor ö retmeni olan bir kuflak d fl nda patlama yapmad. Gemisini yürüten kaptan felsefesinin üretti i kuflaktand bunlar da. En son olarak ise serma- Bayram flölenleri olur du eskiden. Bu flölenlerde çocuklar n sevinçleri ön plandayd. Yakakent hala küçük bir kasabayd... lçe olduktan sonra, kaç n lmaz olarak meydanda yerlerini alan gri devlet kurumlar, geçmiflte yaflad m z bayram flölenlerini, devlet törenleri haline getirmifl olmas n sak n; içinde biraz çocuklara da yer verilen... Her bayram çocuklar n iflgal etti i meydandaki flölenlerden birinin resmidir. Ama tarihi bilmiyoruz... bu yana hep olmufltur. San ld n n aksine seksenli y llar n ortas nda bafllam fl bir fley de ildir turizm. Ama bunlar n varl çok fark edilmez, bilinmez. Sanki d flar dan gelen Gümenezliler gibi muamele görürler. lk deniz mayolar, bunlardan görülerek ya da bu ailelerin hediyesi olarak verilmifl Yakakentli k zlar taraf ndan giyilecektir. Bafra o zamanlar Yakakent i modernlefltirmektedir! Özal dönemi boyunca, yal g y s ndaki bal kç bar naklar limana tafl n r. Limanda Zeki Bey in yeri alan nda tek iken, zamanla birçok bal kç lokantas aç l r. Yal g y s nda boflalan bar naklar ya çay bahçesi ya da apartman dairesi olacakt r. Yakakent bofl ve ölü ev mezarl na dönüflmek için yola ç km flt r. lçe olduktan sonra artan daire fiyatlar, inflaat sektörünü canland rm fl, Özal dönemi köfle dönmecilerin talep etti i yazl k evlerle birlikte Bafral lar n ak n na u rayan Gümenez, do al yap s n bozmufltur. Tütün dikimine k s tlar getirilmekte, baflfiyat hiçbir zaman istenilen seviyeye ç kart lmamaktad r. Bunun d fl nda bu day ya da çelti e yap lan masraflar, getiri taraf ndan karfl lanamayacak hale gelmektedir. Büyük ölçekli tar m d fl nda bir seçenek, yaflam flans kalmamakta, yoksulluk artmaktad r. Küçük bal kç da, küçük köylü de göç yollar na düflmüfltür. Kozköy neredeyse 150 haneye inmifltir. Bursa ve stanbul daki nüfusumuz artmaktad r Dünya Bankas n n köylüye zikretti i afyon olan dönüm paras, dinci hükümetlerin devlet kasas ndan yapt kömür ve istihkâk yard mlar ile elele vermifl, sadaka kültürünü topluma yerlefltirmektedir. Yakakent te pansiyonculuk, yaz n tatile gelecek yerlilerin b - rakaca para ve festival gibi birkaç günlük canlanmalar beklemek d fl nda bir umut gözükmez. Art k yerli olmufl memurlar n harcamalar esas girdiyi oluflturmaya bafllam flt r. Yakakent üretmemektedir, üretememektedir; ama tüketmeye al flm flt r! Bir ilçe düflünün ki, bütün çal flkan geçmifli, üreten insanlar ile, memurlar n maafl - n paylaflmaya, d flar dan gelecek turisti a ryenin bekçili ini yapmak için emek-gücünü satmak d fl nda bir flansa sahip olamayan güvenlikçi gençlerimizin zaman geldi! Bu da bir yere kadard. Bundan sonras için gençlerimizin komi ya da garson olmas isteniyordu art k. Hizmet etmemiz, paras olana hizmet edip yaflay p gitmemiz isteniyordu. Ne yaz k ki seksenli y llar n ortas ndan doksanl y llar n ortas na kadar süren orta s n f hareketlili i son buldukça, zenginlerin tercih etmesi için hiçbir neden bulunmayan Yakakent te gençlerin önüne, gurbette komilik ve garsonluk ya da güvenlikçilik d fl nda bir seçenek koyulamamaktad r. Küfredip dururken bir yerlerde iflin kolay na kaçm flt k, ama nerde? 15 16

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

ZM R M Erdinç Gönenç

ZM R M Erdinç Gönenç ZM R M Erdinç Gönenç ZM R M Erdinç Gönenç Birinci Bask, Haziran 2007, zmir www.erdincgonenc.com ISBN 978-975-01734-0-0 Egetan Bas n Yay n Ltd. fiti. 1984 Sok. No. 15 K.2 Alsancak/ zmir Tel: 0232 421 08

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Yeni komutanlardan eski inciler...

Yeni komutanlardan eski inciler... Say : 25 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 5-18 Eylül 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Bir de yetkisi olsa... Genelkurmay n komuta kademesinin

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

ssn 1303-9113 2008/12 say 80 2.25 YTL(KDV li)

ssn 1303-9113 2008/12 say 80 2.25 YTL(KDV li) kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2008/12 say 80 2.25 YTL(KDV li) aral k 2008 devrimin fliir ç l : mayakovski. abdi ipekçi nin kollar TAYAD l lar bir kez daha kucaklad. edebiyat m z n ayd n l k yüzü

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES F YATI : 1 TL. fiç - K TLE GAZETES YIL: 1 SAYI: 2 ARALIK 2009 HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü Türkiye nin de iflik illerinden fabrikalar kapat larak iflsiz b rak

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL Özgür Bir Ülke, Onurlu Bir Yaflam çin! Karkerê Hemû Welatan û Gelê Bîndest Yêkbin!.. DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL MLKP Kürdistan

Detaylı

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

Mustafa Boydak. Hüsnü Özye in. Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler!

Mustafa Boydak. Hüsnü Özye in. Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler! Mustafa Boydak Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! 9 Temmuz 2008 Hüsnü Özye in Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler! 22 Ekim 2008 Hasan Do an n an s na... ONUR SOYSAL

Detaylı

kültür sanat yaflam nda aral k 2009

kültür sanat yaflam nda aral k 2009 kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2009/12 say 92 2.25 TL(KDV li) aral k 2009. 9 y l sonra 19 aral k ve kalemimizden dökülenler. absürd tiyatronun ustas : harold pinter. filipinler de devrimci mücadele

Detaylı

Bu ülkede katiller milletvekili olur parti lideri olur bakan olur baflbakan olur; hep yükselirler!

Bu ülkede katiller milletvekili olur parti lideri olur bakan olur baflbakan olur; hep yükselirler! Bu ülkede katiller milletvekili olur parti lideri olur bakan olur baflbakan olur; hep yükselirler! 12 Temmuz Katliam ; Suç Kan tland! Suçlular Belli! AKP nin Adalet S nav : Baflta A ar olmak üzere 12 Temmuz

Detaylı

Ahmet Eyüce nin Ard ndan...

Ahmet Eyüce nin Ard ndan... 9 Ahmet Eyüce nin Ard ndan... 1 974 senesinin Eylül ay benim KDMM Akademisinden ayr l p zmir e geldi im y l. Bir anda çok zengin/donan ml akademik gençlikle bir arada oldum zmir de. Hem Buca hem Alsancak

Detaylı

Baflkanlar hesap verdi

Baflkanlar hesap verdi SAYFA 01 N SAN 2010 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutlu olsun 10 Kr Baflkanlar hesap verdi Birinci hizmet y l n dolduran zmir in belediye baflkanlar yapt klar n anlatt. Muhalefetin gündeminde

Detaylı

www.serhatkultur.com Ç NDEK LER Kapak Tasar m: No: 1 Halkla liflkiler Reklamc l k Dan flmanl k Ltd. fiti.

www.serhatkultur.com Ç NDEK LER Kapak Tasar m: No: 1 Halkla liflkiler Reklamc l k Dan flmanl k Ltd. fiti. tarih - kültür - haber dergisi Yay n Sahibi, Yaz flleri Md.: M. Caner Aras Genel Yay n Yönetmeni: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof.

Detaylı

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 6. Yaz E itim Kamp - Foça 51

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 6. Yaz E itim Kamp - Foça 51 Erdal KARADEM R; Son y llarda özellefltirme çok yayg n, özellefltirmenin ekonomi politikalar üzerine yaklafl m, dengeleri nas l etkiledi i ve bunun siyasetle olan iliflkisi nedir, ne de ildir? AKP nin

Detaylı

HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M!

HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M! *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 130 2008-02 *fiubat 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M! Söz ve karar hakk için harekete geçelim, örgütlenme özgürlü ünü savunal

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 8 Ekim-Kas m-aral k 2006 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 Tarihî Kentler Birli i ad na imtiyaz sahibi: Yaz iflleri müdürü: Yay

Detaylı

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek! Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

Detaylı

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

ZM R M-II Erdinç Gönenç

ZM R M-II Erdinç Gönenç ZM R M-II Erdinç Gönenç ZM R M-II Erdinç Gönenç Birinci Bask, Mart 2008, zmir www.erdincgonenc.com ISBN 978-975-01734-2-4 Egetan Bas n Yay n Ltd. fiti. 1984 Sok. No. 15 K.2 Alsancak/ zmir Tel: 0232 421

Detaylı

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8.

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8. ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon....4 Bir As rl k Ömürden Kalan ve As rlara Yay lan Düflünce Miras Sektörel Vizyon.... 1.. 2.. Türk nsan n n Beklentisinin Karfl l Hangi Sektörde se, Vehbi Koç, Oradad

Detaylı

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Cemil Özer Aray fl Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Bu kitab n tüm haklar indeks içerik iletiflim dan flmanl k ad na ndeks Yay nevi ne

Detaylı