2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak"

Transkript

1 Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape Town Ticaret Odasý ve SATBA-Güney Afrika Türk Ýþadamlarý Derneði desteðiyle organize ediliyor. SAYFA 5 TE Ýskilip ÝHL'ye öðrenci yurdu yapýlacak Ýskilip Ýmam Hatip Lisesinin ihtiyacý olan 200 kiþilik kýz ve erkek öðrenci yurdu yapýmýnýn 2013 yýlý programýna alýndýðý Milletvekili Dr. Cahit Baðcý tarafýndan açýklandý. Milletvekili Dr. Cahit Baðcý 11 Eylül 2012 tarihine Ýskilip'e yaptýðý çalýþma gezisinde AK Parti Ýlçe Teþkilatý tarafýndan Ýmam Hatip Lisesinin ihtiyacý olan kýz ve erkek yurdu için talepte bulunulmuþtu. SAYFA 9 DA ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 40 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) 'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Öðrencilerin karne sevincine ortak oldular Eðitim-Öðretim döneminin ilk yarýsýnýn tamamlanmasý nedeniyle bugün 19 Mayýs Ýlkokulu'nda karne daðýtým töreni düzenlendi. Törene, Vali Sabri Baþköy, Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Hakan Saraç, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim SAYFA 3 TE Doðan, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn temsilcileri, Milli Eðitim Þube Müdürleri, okul müdürleri, veliler, öðretmenler ve öðrenciler katýldý. "Allah, Hz. Peygamberi insanlara örnek olsun diye gönderdi" Lokman Hekim Derneði Hz. Peygamberin doðum yýl dönümü nedeniyle konferans düzenledi. Turgut Özal Ýþ Merkezi konferans salonunda önceki akþam düzenlenen "Örnek Ýnsan Hz. Muhammed (sav)" konulu konferansa konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi ve Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri katýldý.konferansý Lokman Hekim Derneði Baþkaný Arif Yurt ve çok sayýda davetli izledi. SAYFA 5 TE eðitim-öðretim döneminin ilk yarýsý dün sona erdi. Çorum'daki ilk ve orta dereceli okullarda eðitim gören 102 bin öðrenci ile 5 bin 600 öðretmende tatile girdi. Yarý yýl tatili nedeniyle 19 Mayýs Ýlkokulunda protokolünde katýlýmýyla karne daðýtým töreni düzenledi. Törende konuþan Vali Sabri Baþköy, 2013'te yeni okullar yapýlacaðý müjdesini vererek, "Geçtiðimiz günlerde Ankara'da TOBB ile bir protokol imzaladýk. Çorum Organize Sanayi Bölgesi'ne TOBB tarafýndan 24 derslikli meslek lisesi yaptýrýlacak. Böylelikle Çorum'da ikinci Endüstri Meslek Lisesi'ni de kurmuþ olacaðýz. Yapýlacak olan yeni okullarla birlikte fiziki altyapý büyük oranda çözülmüþ oluyor. Bu sene ise eðitime 20.5 milyon lira ödenek ayrýldý. Bu ödenekle yeni okullarý, ek derslikleri planlýyoruz. Artýk altyapý, okul, yurt gibi fiziki donaným tamamlanmak üzere. Bundan sonra önceliklerimiz deðiþecek" ifadelerini kullandý. Seyahat acenteleri SAYFA 3 TE Orhan Sarý'ya mesai arkadaþlarýndan veda yemeði Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdür Yardýmcýlýðý görevini yürütürken Edirne Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðüne atanan Orhan Sarý'ya mesai arkadaþlarý veda yemeði verdi. SAYFA 5 TE "Dönem bitti sorunlar devam ediyor" Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, yarý yýl tatiline girilmesi nedeniyle yaptýðý açýklamada, " eðitim-öðretim yýlý birinci dönemini geride býraktýk. Eðitim sistemi üzerinde uzun vadede önemli etkileri olacak deðiþikliklerin yaþandýðý zaman dilimi olarak anýlacak bu dönemde yeni eðitim sistemi hayata geçirilmiþ, okula baþlama yaþý aþaðý çekilmiþ, SAYFA 7 DE Çorum'u tur kapsamýna almak istiyorlar 17. Doðu Akdeniz Uluslararasý Seyahat ve Turizm Fuarý EMÝTT'te Çorum standý turizm þirket temsilcilerinin ilgi odaðý oldu. Çorum standýnda verilen kokteyle çok sayýda üst düzey seyahat acente yöneticileri, çok sayýda 5 yýldýzlý otel temsilcileri, turizm rehberleri ve turizm þirketi yetkilileri katýldý. SAYFA 9 DA "Türkiye'nin ve Hak - Ýþ'in vizyonu doðru orantýlýdýr" Hizmet - Ýþ Sendikasýnýn 34. yýldönümü kapsamýnda "Su-Sanitasyon-HIV" temalý etkinlikte konuþan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Hak-Ýþ'in Türkiye'deki demokratikleþme mücadelesinde yer aldýðýný belirterek, ''Hak-Ýþ, Türk sendikal hareketinin felsefesini deðiþtirdi. SAYFA 5 TE ÇTB Meclis Baþkaný Burcu'dan saðduyu çaðrýsý! SAYFA 7 DE Akademisyenler miniklerin karne sevincine ortak oldular SAYFA 7 DE

2 Tecrübeli Gýda Mühendisi ve Ön Muhasebe Elamanlarý Aranýyor Cevherzade bünyesinde çalýþacak Bay ya da Bayan Gýda Mühendisi ve ön muhasebe de çalýþacak Tecrübeli elemanlar aranmaktadýr. Müracaat edecek Erkek adaylarýn Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir. Müracaatlarýn þahsen olarak Cevher Pastaneleri Gazi Caddesi üzerindeki Þubemize ( Vergi Dairesi yaný) yapýlmasý gerekmektedir. Tel: ELEMAN ARANIYOR 2 HABER Miniklere tam not Ýmsâk :5:04 Güneþ :6:48 Ýþrak :7:40 Öðle :12:04 Ýkindi :14:41 Akþam :16:59 Yatsý :18:31 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 4. Hafta Cahil kimseler, ilimle birbirlerine karþý övünürler. Onlarýn ilimden nasibi sadece övünmeleridir. Ka'b-ül-Ahbâr Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri BU YAÐMUR Ziraat, Kimya ve Gýda Mühendisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsan Vergi Dairesi yanýnda bulunan Cevher Pastanesine yapýlmasý gerekiyor. Müracaat Tel: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Mayýs Ýlkokulu'nda düzenlenen karne daðýtým töreninde gösteri yapan ana sýnýfý öðrencileri beðeniyle izlendi. Minikler, gerek konuþmalarý, gerek hareketleriyle ilgi odaðý olurken, halkoyunlarý gösterisi yapan öðrenciler ise bol bol alkýþlandý. Protokol üyeleri ve davetliler, gösterileri beðeniyle izlerken, veliler de çocuklarýnýn oyunlarýný fotoðraf çekerek veya kamera yoluyla ölümsüzleþtirdi. Minik Ayþe'ye Necip Fazýl KISAKÜREK Bu yaðmur, bu yaðmur, bu kýldan ince, Nefesten yumuþak, yaðan bu yaðmur. Bu yaðmur, bu yaðmur, bir gün dinince, Aynalar yüzümü tanýmaz olur. Bu yaðmur, kanýmý boðan bir iplik, Tenimde acýsýz yatan bir býçak. Bu yaðmur, yerde taþ ve bende kemik, Dayandýkça çisil çisil yaðacak. Bu yaðmur, delilik vehminden üstün, Karanlýk, kovulmaz düþüncelerden. Cinlerin beynimde yaptýðý düðün, Sulardan, seslerden ve gecelerden... Sahibinden Acil Satýlýk Daireler Gülabibey Mahallesinde (Gülüm Düðün Salonu Civarýnda) Yapýmý yeni tamamlanmýþ kullanýma hazýr 3+1 Asansörlü Kaliteli Isý Yalýtýma sahip 3. ve 1 katta bulunan Lüks Daireler Uygun fiyatlara satýlýktýr. Müracaat: Tel No: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: SAHÝBÝNDEN SATILIK DÜKKANLAR *Yazý Çarþý mevkiinde 450 M2 *Buhara evlerde 300 M2 Geniþliðindeki dükkanlar Satýlýktýr Müracaat: Yýl: 8 Sayý: 2384 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro yardým eli Alaca Engelliler Derneði hizmetlerine aralýksýz devam ediyor. Þimdiye kadar 100'ün üzerinde tekerlekli sandalye baðýþýnda bulunan Dernek þimdi de Sarýsüleyman Ýlkokulu öðrencisi Ayþe'ye yardým elini uzattý.dernek minik Ayþe'ye bir adet manuel tekerlekli sandalye hediye etti. Okul Müdürü tekerlekli sandalyeyi teslim alýrken Ayþe'nin yürümekte zorluk çektiðini annesinin kucaðýnda okula gelip gittiðini, bu sandalye ile çok rahatlayacaklarýný söyleyerek Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Derneðe teþekkür etti.dernek Sarýsüleyman köyüne daha önce de tekerlekli sandalye hediye etmiþti. Engellileri sevindirmenin mutluluðunu yaþarken bu tür faaliyetlerin gerçekleþtirilmesinde emeði geçen, yardýmcý olan, çorbada tuzu olan bütün hayýrseverlere teþekkür eden Dernek Baþkaný Ahmet Görür, "Hayýr yapmaktan zevk alan herkesi derneðimizin çalýþmalarýna katýlmaya, manevi kazançlarýmýza hissedar olmaya davet ediyoruz. Çok mutluyuz" TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Tasarým Av. Yakup ALAR Fethi SÜMÜÞ ( ) elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,762 1,772 EUR 2,364 2,379 STERLiN 2,77 2,81 JPY YENi 0,0192 0,0196 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER GÜNAYDIN ECZANESÝ TEL: CEMÝLBEY CAD. 16/E VEFA ECZANESÝ TEL: GAZÝ CD. 53/B KÜLTÜR SÝTESÝ ALTI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER eðitim-öðretim döneminin ilk yarýsý dün sona erdi. Çorum'daki ilk ve orta dereceli okullarda eðitim gören 102 bin öðrenci karnelerini Öðrencilerin karne alarak 15 günlük yarýyýl tatiline baþladý. Çorum'da ayrýca 5600 öðretmen de 15 günlük tatile girdi. Ýkinci yarýyýl dönemi ise 11 Þubat 2013 Pazartesi günü baþlayacak. sevincine ortak oldular Eðitim-Öðretim döneminin ilk yarýsýnýn tamamlanmasý nedeniyle bugün 19 Mayýs Ýlkokulu'nda karne daðýtým töreni düzenlendi. Törene, Vali Sabri Baþköy, Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Hakan Saraç, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn temsilcileri, Milli Eðitim Þube Müdürleri, okul müdürleri, veliler, öðretmenler ve öðrenciler katýldý. Okul bahçesinde çiçeklerle karþýlanan Vali Sabri Baþköy, velilere hitaben bir konuþma yaparak, "Öðrencinin karnesinde kýrýk olabilir. Bu sebeple çocuðunuzun üzerine gitmeyin, onu baðrýnýza basmaya devam edin. Bu karne sadece öðrencinin deðil, velinin, öðretmenin, okul idaresinin ve tüm idarecilerin de karnesidir. Eðer çocuðunuzun bir eksikliði varsa ikinci dönemde gidermeye çalýþýn" Vali Baþköy, velilerden çocuklarýný sürekli takip etmelerini isteyerek, onlarýn kiþisel geliþimlerinin, ahlaki, ruhi geliþimlerinin gözlemlenmesi gerektiðini açýkladý. Daha sonra okul salonunda karne törenine geçildi. Anasýnýfý öðrencilerinin halkoyunlarý gösterisi ve danslarýyla baþlayan etkinlikte, Batuhan Kabasakal ve Ýrem Köse isimli öðrenciler de þiir okudu. Öðrencilerin gösterilen ilgiyle izlendi. Tören sýrasýnda ayrýca okul yaptýran iþadamlarý Atilla Özejder ve Rýfat Göbel'e de Vali Sabri Baþköy tarafýndan plaket verildi. Vali Sabri Baþköy, Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Hakan Saraç, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan ve Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin öðrencilerin karnelerini ve hediyelerini vererek onlarýn heyecanýna ortak oldu. Karne daðýtým töreninde bir konuþma yapan Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, eðitimin hayat boyu devam eden bir süreç olarak deðerlendirilmesi gerektiðini belirterek, eðitimde son yýllarda ciddi dönüþümler yaþandýðýný, bu yýl eðitim sistemine geçiþ nedeniyle de sýkýntýlý bir yýl olduðunu, bu sýkýntýlarý da velilerden, öðretmenlerden, idarecilerden, sivil toplum kuruluþlarýndan aldýklarý desteklerle atlattýklarýný ifade etti. "Hepimizin deðiþime ihtiyacý var. Deðiþime kayýtsýz kalamayýz. Zaman içerisinde hepimiz kendimizi yenilemek, deðiþtirmek durumundayýz" diyen Girgin, günümüzde en büyük problemin ise internet ve televizyon olduðunu söyledi. Ýnternet ve televizyonun çocuðu fiziksel aktivitelerden, sosyal ortamlardan kopardýðýný dile getiren Girgin, bu konuda velileri bilinçli olmaya, çocuðunu yakýndan takip etmeye çaðýrdý. 2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak 19 Mayýs Ýlkokulu'nda düzenlenen karne daðýtým töreninde bir konuþma yapan Vali Sabri Baþköy, eðitimin gerek ülkemizde, gerekse dünyada en sorunlu alanlardan birisi olduðunu belirterek, "Eðitimde belirli bir sistemi oturtmaya çalýþýyoruz. Sistem deðiþiklikleri dünyanýn her yerinde, geliþmiþ ülkelerde dahi sýkça yaþanan bir durumdur. Tüm ülkeler arayýþ içerisinde" diye konuþtu eðitim-öðretim döneminin tartýþmalarla geçtiðini hatýrlatan Vali Baþköy, tartýþmalarda samimi olunmasý gerektiðinin altýný çizdi. Vali Sabri Baþköy, velilerin çocuklarýný sýký bir þekilde takip etmesini, çocuklarýn ahlaki, ruhi, etik ve kiþisel geliþimlerinin gözlemlenmesini istedi. Ýkinci eðitim-öðretim döneminin eksiklikleri kapatma dönemi olmasýný isteyen Baþköy, "Artýk eðitimde önceliklerimiz deðiþiyor. Bugüne kadar hep yeni okullar açmayý konuþtuk. Geçtiðimiz günlerde Ankara'da TOBB ile bir protokol imzaladýk. Çorum Organize Sanayi Bölgesi'ne TOBB tarafýndan 24 derslikli meslek lisesi yaptýrýlacak. Böylelikle Çorum'da ikinci Endüstri Meslek Lisesi'ni de kurmuþ olacaðýz. Yapýlacak olan yeni okullarla birlikte fiziki altyapý büyük oranda çözülmüþ oluyor. Bu sene eðitime ayrýlan ödenek 20.5 milyon. Bu ödenekle okullarý, ek derslikleri planlýyoruz. Artýk altyapý, okul, yurt gibi fiziki donaným tamamlanmak üzere. Bundan sonra önceliklerimiz deðiþecek" Teknolojinin büyük bir hýzla geliþtiðini, bu geliþmenin olumlu getiriþinin yaný sýra olumsuz durumlar da yaratabildiðini sözlerine ekleyen Vali Baþköy, internet baþýnda zaman harcayan çocuklarýn fiziksel aktivitelerden, sosyal ve kültürel etkinliklerden, arkadaþlýk ortamýndan koptuðunu, arkadaþlýk ortamýnýn sanallaþtýðýný, böyle bir ortamda çocuklarýn birtakým kötü alýþkanlýklar edinebileceðini, ailelerin bu dikkat etmek zorunda olduðunu söyledi. Vali Sabri Baþköy, velilerin çocuklarýný sýký bir þekilde takip etmesini, çocuklarýn ahlaki, ruhi, etik ve kiþisel geliþimlerinin gözlemlenmesini istedi. Okullarda artýk güvenliðin ön plana çýktýðýna deðinen Baþköy, okul güvenliðinin artýrýlmasýna yönelik tedbirler aldýklarýný, herkesin bu konuda dikkatli olmasý gerektiðini bildirdi. "Çelikten iradeli insanlar yetiþtirmeliyiz" diye konuþan Vali Baþköy, "Artýk eti senin kemiði benim anlayýþý öldü. Çocuðu öðretmeni teslim edip, iþin içinden sýyrýlmak yok. Havale kültüründen kurtulmamýz gerekiyor. Çocuðun eksikliklerini tamamlamanýn yolu onu takip etmekten geçiyor" diyerek, çocuklarýn interneti bilinçli kullanmasýnýn saðlanmasýný önerdi. Deðiþen önceliklerin problem haline gelmeden halledilmesi gerektiðinin altýný çizen Baþköy, "Ülkeler geliþiyor ama nesilleri kaybettikten sonra bunun ne anlamý var. Ýnsana yatýrým yapmak zorundayýz" Öðrencilere seslenen Baþköy, "Uzun ve yorucu bir eðitim yarý dönemini daha geride býraktýnýz ve iyi bir dinlenmeyi hak ettiniz. Karne tatili dinlenmedir ama aktif dinlenmedir. Dinlenirken okumayý ihmal etmeyin. Okuyan insan aydýn, bilen ve geleceðe yön veren insandýr. Bu yolda kitaplar sizin en iyi dostunuz olsun" þeklinde kaydetti. Konuþmasýnýn bir bölümünde öðretmenlere de seslenen Baþköy, "Çocuklarýmýzý, en deðerli varlýklarýmýzý sizlere teslim ediyoruz. Sizler de bunun farkýndasýnýz. Onlarýn geleceðe güzel hazýrlanmasý için lütfen onlara sevmeyi, saymayý, belli hedefler doðrultusunda kendilerini yetiþtirmeyi aþýlayýn. Ülkemizin geleceðini kuracak olan sizlersiniz. Bu ülkenin aydýnlýk yarýnlarýnýn teminatý olan çocuklarýmýzý en iyi þekilde yetiþtirmek sizlerin elindedir. Geleceðe yön veren eðitim ordusunun tüm çalýþanlarýnýn canla baþla, geleceðimiz için çalýþtýðýný biliyoruz" diye konuþtu.son olarak velilere hitap eden Baþköy, "Lütfen çocuklarýmýz karnelerini size getirdiklerinde onlarý küçük görmeyin ve azarlamayýn. Karne notu sadece onlarýn deðil, hepimizin notudur. Çocuklarýmýzýn moralini bozmadan, onlara yetiþkin muamelesi yaparak, onlarý karþýmýza alýp konuþarak karnelerini deðerlendirmekte büyük fayda var. Kaç yaþýnda olurlarsa olsunlar onlara deðer verip, uygun bir ortamda karþýnýza alýp yetiþkin gibi sakin bir üslupla konuþtuðunuz zaman çocuðunuzun inanýlmaz deðiþtiðini görebileceksiniz" Hayýrseverlere teþekkür 19 Mayýs Ýlkokulu'nda düzenlenen karne daðýtým töreninde okul yaptýrarak eðitime büyük bir katký saðlayan iþadamlarý Atilla Özejder ve Rýfat Göbel'e plaket verildi. Vali Sabri Baþköy, hayýrsever vatandaþlarý plaketle onurlandýrarak, eðitime verdikleri anlamlý katký nedeniyle teþekkür etti. Özejder ve Göbel ise eðitime katkýyý kutsal olarak deðerlendirdiklerini, ölümsüz bir eser býrakmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný dile getirdi. 19 Mayýs kütüphanesine kavuþtu 19 Mayýs Ýlkokulu, kütüphanesine kavuþtu. Okul binasýnda düzenlenen karne daðýtým töreninin ardýndan, yeni oluþturulan kütüphanenin açýlýþý yapýldý. Vali Sabri Baþköy ve beraberindeki protokol üyeleri tarafýndan açýlýþ kurdelesinin kesilmesinin ardýndan kütüphane gezildi. Çeþitli kaynaklarýn yaný sýra internet imkanýnýn da saðlandýðý kütüphane, modern ve þýk tasarýmý ile gezenlerin dikkatini çekti.

4 HABER 4 Mahir ODABAÞI 'EÐÝTÝME GEL EÐÝTÝME' Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Efendim akþam yatarken yarýn ne yazayým diye düþündüðümden olsa gerek, rüyamda konu baþlýðýný 'Eðitime gel eðitime' olarak gördüm. Aslýnda yazýnýn baþlýðýný 'týkladýn mý?' yazacaktým ama rüyayý hatýrlayýnca bunda da vardýr bir hayýr deyip vazgeçtim. Toplumda temel afet bilincinin geliþmesi açýsýndan bilgi mi önemli, yoksa ilgi mi? diye bir soru sorulacak olursa, cevabýmýz ne olurdu acaba? Sizleri bilmem amma benim cevabým önce ilgi olurdu. Zira birkaç tane üniversite bitiren, 5-6 tane yabancý dil bilen, bilgi noktasýnda zirvede olan ancak ilgi ve konuyu önemseme açýsýndan ayný duyarlýðý gösteremediði için depremlerde, yangýnlarda, yýldýrým düþmelerinde, trafik kazalarýnda zarar görmüþ veya bedelini canýyla ödemiþ nice insanlar tanýrýz. O halde, tek taraflý olarak bilgi yetmiyor, onu tetikleyecek, gerekli hassasiyeti gösterecek veya baþka bir ifade ile araca binmeden etrafýný kontrol ettirecek, binince kontaðý çalýþtýrmadan emniyet kemerini taktýracak ÝLGÝ lazýmdýr. Bizler gibi orta yaþ gruplarýnýn öðrencilik yýllarýnda bilgiye ulaþ-masý o kadar da kolay deðildi. Zira bunun için kütüphanelerde kitap aramamýz gerekiyordu. Aradýðýmýz çoðu kitaplarý da bulamýyorduk. Diðer taraftan sivil savunma meslek memurluðuna baþladýðým yýllarda, mesleki konularda kendimi geliþti-rebilmek adýna ilçe kaymakamlýðýna gelen, bazen kapaðý açýlmadan dolaplara atýlan dergileri merakla okumaya, ilgili bilgileri not almaya çalýþýyordum. Þimdi bilgiye ulaþma yollarý çok kolay. Bir tuþa dokunmakla binlerce bilgi ekrana geliyor. Gelmesi kolayda depremlerde, yangýnlarda, zehirlenmelerde, trafik kazalarýnda vs. bilinçli hareket etmemizi saðlayacak o tuþa dokunmak pekte kolay deðil. Ýþ yerlerinde, evlerimizde saatlerce internetin baþýnda vakit geçiren çocuklarýmýza, eþlerimize ve en önemlisi kendimize isterseniz þu sorularý soralým.(tabi bu noktada bilgi sahibi olanlar muaftýr) Bakalým ne cevap alacaðýz. 1. Hiç, deprem öncesi, aný ve sonrasýnda yapýlmasý gereken hususlarla ilgili bilgilere ulaþmak için týkladýnýz mý? 2. Hiç, yangýn öncesi, aný ve sonrasýnda yapýlmasý gereken (yangýn söndürme cihazlarýnýn doðru kullanýmý) hususlarla ilgili bilgilere ulaþmak için týkladýnýz mý? 3. Hiç, ev kazalarý ve korunma yollarý konularýnda dikkat edilmesi gereken uyarý bilgilerine ulaþabilmek için týkladýnýz mý? 4. Hiç, trafik kazalarýnda bilinçli hareket edebilme adýna gerekli olan uyarý bilgilerine ulaþabilmek için týkladýnýz mý? 5. Hiç, doðumdan ölüme kadar hayatýmýzýn her safhasýnda lazým olacak olan doðru ilkyardým bilgilerine ulaþabilmek için týkladýnýz mý? 6. Hiç, olasý savaþlarda NBC etkisinden en az zararla kurtulabilmek için temel ihtiyaç olan, ikaz-alarm iþaretlerini doðru öðrenebilmek adýna týkladýnýz mý? 7. Hiç, sel, çýð, yýldýrým düþmesi gibi felaketlerde bilinçli hareket edebilmek adýna lazým olan bilgilere ulaþmak için týkladýnýz mý? 8. Hiç, üç tarafý denizlerle çevrili, akabinde Kýzýlýrmak, baraj ve göletler olan ülkemizde kendimizin ve çocuklarýmýzýn boðulma tehlikesine karþý alýnmasý gereken bilgilere ulaþabilmek için týkladýnýz mý? 9. Hiç, soba, þofben, doðalgaz zehirlenmelerinden korunmak için olmazsa olmazlardan olan uyarýlarý öðrenmek adýna týkladýnýz mý? 10. Hiç, caddelerde, sokaklarda çoluk çocuðumuzla yürürken karþýlaþabileceðimiz, beklenmedik kazalara karþý nasýl uyanýk olmalýyýz noktasýndaki uyarýlara ulaþabilmek için týkladýnýz mý? Ýnternetle iþtigal eden deðerli okuyucu dostlar, Bu sorulardan en az 5 tanesine EVET cevabý verebiliyorsanýz, kendimi, ailemi, çevremdeki insanlarý (eften püften tabir edilen kazalarda kaybetmemek için) seviyorum. Olasý doðal veya insan eliyle meydana gelebilecek afetlere karþý duyarlýyým demektir. Þayet sorulara vereceðiniz HAYIR cevabý 10 tane ise, esas FAY HATTI SÝZÝN EVDEN GEÇÝYOR demektir. Bunun için sizler ve sevdikleriniz, eften püften tabir edilen kazalarla karþýlaþmaya Allah korusun maddi manevi bedel ödemeye namzettir diye üzülüyorum. Deðerli okuyucu dostlarým, sizleri seviyoruz. Belki de bu sevginin yansýmasý olarak, her gün televizyonlarda, gazetelerde üzülerek gözlemlediðimiz afet, kaza, tedbirsiz, bu kadarda olmazsýzlýk ateþini söndüremesekte, karýnca misali su taþýyabilmenin gayreti içerisindeyiz. Bu konularda yazýlarýmýzý, þiirlerimizi paylaþtýðýmýz ve gelen sorulara cevap vermeye çalýþtýðýmýz ''http://www.facebook.com/deprem- DEN-YANGINDAN KORUNMA'' grubu oluþturduk. 'Müþterisiz meta zayidir' hükmünce internet kullanan ve temel afet bilincine duyarlý okuyucularýmýzý bu gruba bekliyoruz. Bir cümle ile de olsa belki faydasýný görebilirsiniz. 'Almayýn sadece deneyin, eðer iþe yaramazsa bize söyleyin' (steil) sýrrýnca, mal ve can kaybýný en aza indirmeye yönelik bu tür eðitimlere, konferanslara mutlaka katýlalým. Unutmayýnýz ki, sizler takip eder, talep ederse tüm meslektaþlarýmýz özveriyle hizmetinizde olur. Bu bazen okullarda velilere,(bu noktada belediyemiz aile eðitim merkezini tebrik ediyorum) bazen fabrikada çalýþanlara, bazen kahvane de oturanlara, bazen apartman toplantýsýnda bulunanlara olur. Þayet vaktiniz yoksa (!) bu konularla ilgili videolarý, sunularý, makaleleri bizlerden veya ilgili kurumlarda alýp, evinizde ailenizle izleyebilirsiniz. Özetin özeti : 'Ýnsan bir þeyi istemeye dursun, hiçbir þey eriþilemeyecek kadar yüksekte deðildir.' (Anderson) Ýþadamlarýndan Üniversiteye tam destek Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kömürcü Toprak Sanayi ve Ticaret A.Þ, Yüksel Un Ýrmik ve Bakliyat Unlarý Sanayi Ticaret A.Þ, Bilsar Tekstil Sanayi Dýþ Ticaret A.Þ ve Karadayý Makine Sanayi A.Þ'yi ziyaret etti. Görüþmelerde, sanayisi hýzla geliþme kaydeden Çorum'da üniversite- sanayi iþbirliðinin, geliþme ve kalkýnma adýna büyük önem taþýdýðýna deðinen Prof. Dr. Alkan, üniversite sanayi iþbirliðini Ýl genelinde tüm sektörlerde yaygýnlaþtýrmayý, Ar-Ge alt yapýsýný geliþtirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Bu iþbirliðinin saðlam temellere oturtulmasý gerektiðinin altýný çizen Rektör Alkan, gerçekleþtirilen bu ziyaretlerin bu hedefe hizmet eden somut göstergeler olduðunu ifade etti. Rektör Alkan'ýn Kömürcü Toprak Sanayi ve Ticaret A.Þ. ziyaretinde Yönetim Kurulu Baþkaný Sait Kömürcü, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kömürcü ve Ömer Kömürcü, Üniversite Ýktisat Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilgin ve Basýn ve Halkla Ýliþkiler Koordinatörü Ýsmail Eker hazýr bulundu. Kömürcü, üniversitenin çalýþmalarýný yakýndan takip ettiklerini, sanayi sektöründe hizmet veren bir kuruluþ olarak, üniversite-sanayi iþbirliði kapsamýnda her zaman üniversitenin yanýnda, destekçileri olduklarýný, her türlü ortak projede yer almaktan büyük memnuniyet duyacaklarýný sözlerine ekleyerek ziyaretten dolayý Rektör Alkan'a teþekkür etti. Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Kömürcü ise kampüs için seçilen yerlerin ilimizde seçilebilecek en güzel yerler olduðunu söyleyerek bu isabetli kararlarýndan dolayý Rektör Alkan'ý tebrik etti ve çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.rektör Alkan daha sonra Yüksel Un Ýrmik ve Bakliyat Unlarý Sanayi Ticaret A.Þ.'yi ziyaret etti. Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Yiðittaþçý ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Osman Yiðittaþçý ile görüþen Rektör Alkan, firma hakkýnda bilgi aldý. Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Yiðittaþçý, ziyarette, üniversitenin ve Rektör Alkan'ýn çalýþmalarýný basýndan takip ettiklerini söyleyerek, "Gecenizi gündüze katarak hem üniversitemiz hem de ilimiz için çalýþmalar yürütüyorsunuz, Allah çalýþmalarýnýzda yardýmcýnýz olsun, baþarýlarýnýzý daim kýlsýn" diyerek Rektör Alkan'a teþekkür etti.yönetim Kurulu Üyesi Ali Osman Yiðittaþçý ise Rektör Alkan'a, "Siz Çorum için bir þanssýnýz, çalýþmalarýnýzý çok takdir ediyoruz" diyerek her zaman destekçisi olduklarýný ifade etti. Ýnsanlarýn sosyal ve kültürel geliþimini üniversitelerden aldýklarýna deðinen Yiðittaþçý, bu yüzden üniversiteye sahip çýkarak benimsenmesi gerektiðinin altýný çizdi ve "Biz iþ adamlarý olarak Üniversitemizin sonuna kadar yanýndayýz" mesajýný verdi. Rektör Alkan sonrasýnda ise Bilsar Tekstil Sanayi Dýþ Ticaret A.Þ'yi ziyarette etti ve burada Yönetim Kurulu Baþkaný Fikret Bilal, Fabrika Müdürü Mehmet Erdoðan, Ece Banyo AÞ. Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz, Eczacý Ayhan Þamlý ile görüþtü. Rektör Alkan daha sonra da Karadayý Makine Sanayi A.Þ'ye geçti ve Yönetim Kurulu Baþkaný Bülent Karadayý, Yaðmaksan AÞ. Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Yaðlý, Dalyan Makine Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Dalyan, KOSGEB Müdürü Ahmet Dursunoðlu ile görüþtü. Bülent Karadayý yaptýðý konuþmada, Rektör Alkan'ýn göreve gelmesiyle birlikte üniversitenin gözle görülür bir büyüme ve geliþme kaydettiðini, bundan dolayý Çorumlu bir vatandaþ olarak büyük gurur duyduklarýný dile getirerek, yapýlacak iþlerde üniversitenin sonuna kadar yanýnda olduklarýný vurguladý. Organize Sanayi Bölgesi Baþkanlýðýný da yürüten Bülent Karadayý, yapýlan çalýþmalar sonucunda Organize Sanayi Bölgesi içerisinde teknik bir lisenin açýlacaðýný, bu lisenin sanayinin ara eleman ihtiyacýný karþýlamada önemli bir rol üstleneceðini de sözlerine ekledi. KOSGEB Müdürü Ahmet Dursunoðlu ise Rektörlerin ulaþýlmaz algýsýnýn Prof. Dr. Alkan ile birlikte yýkýldýðýný, üniversitenin ülke genelinde akademisyen, idareciler ve öðrenciler için tercih edilebilir bir noktaya geldiðini gözlemlediklerini ve bundan dolayý da büyük bir memnuniyet duyduklarýný söyledi.yaðmaksan Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Yaðlý da mesai mevhumu olmaksýzýn yürütülen yorucu çalýþmalarýn karþýlýðýnda kazananýn Çorum ve Çorumlu olacaðýnýn altýný çizerek Rektör Alkan ve mesai arkadaþlarýna çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.ziyaretlerde ortak dile getirilen bir konu da, Çorum Devlet Hastanesi'nin Hitit Üniversitesi çatýsý altýnda Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi haline getirilmesi oldu. Hastanenin alt yapýsýnýn ve Çorum'un saðlýk alanýndaki ihtiyaçlarýnýn gözden geçirilerek Üniversite Hastanesi statüsüne uygun yapýlanmalara baþlanmasý, hastaneye öncelikli ihtiyaçlara göre akademik kadrolarýn tahsis edilmesi, kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi alanýnda sýkýntýlarýn aþýlabildiði, üst düzey tedavinin verildiði, nitelikli, modern ve teknik olanaklara sahip bölge insanýna yüksek kalitede saðlýk hizmeti sunan bir düzeye getirilmiþ olmasý, kalp anjiyosu için vatandaþlarýn artýk baþka bir ile gitmek zorunda kalmayýþýnýn çok memnuniyet verici olduðunu tüm iþ adamlarý dile getirerek emeði geçenlere teþekkür ettiler. Üniversite-sanayi iþbirliðinin somut göstergelerinden sayabilecek, çeþitli konularda görüþ ve fikir alýþveriþinde bulunularak durum deðerlendirmesi yapýlan, ayrýca Üniversitenin sanayi ile çok yakýn iliþkide olmasýnda ve sanayinin ihtiyaçlarýna paralel olarak ortaklaþa çeþitli çalýþma kararlarýnýn alýnmasýnda uygun ortamlar yarattýðý düþüncesiyle bu gibi ziyaretleri çok önemsediðini dile getiren Rektör Prof. Dr. Alkan ise üniversite-sanayi iþbirliði ile ar-ge faaliyetlerini artýrmayý istediklerini ifade etti. Ziyaretlerde kurulacak olan Teknoknet'in önemi üzerinde duran Rektör Alkan, Teknokent'in Çorum için büyük önemi olduðunu ve devreye girdiðinde toprak sanayicilerinin burada ar-ge çalýþma ofislerinin olacaðýný ve böylelikle sanayicilere ellerinden gelen tüm desteði vereceklerini söyledi.kurulan laboratuvar ile sanayicilerin kendi sektörleriyle ilgili araþtýrma yapmak için baþka illere gitmek zorunda kalmadýklarýný dile getiren Rektör Alkan, "Üniversite-sanayi iþbirliðini saðladýðýmýzda, hem sanayicimiz, hem de Üniversitelerimiz kazanacaktýr" diyerek iþadamlarýna ayrý ayrý iyi dilek temennilerini iletti.

5 HABER 5 "Türkiye'nin ve Hak - Ýþ'in vizyonu doðru orantýlýdýr" Hizmet - Ýþ Sendikasýnýn 34. yýldönümü kapsamýnda "Su- Sanitasyon-HIV" temalý etkinlikte konuþan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Hak-Ýþ'in Türkiye'deki demokratikleþme mücadelesinde yer aldýðýný belirterek, ''Hak-Ýþ, Türk sendikal hareketinin felsefesini deðiþtirdi. Þimdi uluslararasý sendikal hareketin dönüþtürülmesi için yine bütün imkânlarýný seferber ediyor'' Salim Uslu, "Hizmet - Ýþ'in 34 yýllýk geçmiþinde daima iyilik ve güzellik olarak ilklere, baþarýlara imza atmýþtýr. Bugünde Hizmet - Ýþ sendikamýz insanlýðýn geleceðini konuþmak üzere uluslararasý bir toplantý düzenlemiþtir. Aslýnda 34 yýl insan hayatýnda uzun bir süre gözükse de kurumlarýn hayatýnda çok kýsa bir süredir ve bu kýsa süre içerisinde çok þey yaþanmýþtýr. Aynel yakîn, ilmen yakîn.buna ben tanýðým,faaliyet yaptýðýmýz bazý yerlerde gece kaldýðýmýz damdan, þimdi en güzel otellere, lokal çalýþmalardan - uluslararasý toplantýlara geniþleyen bir büyük yelpazede kendimize koyduðumuz büyük hedefler, idealler peþinde koþtuk. Bugün geldiðimiz noktada Hak - Ýþ Türk sendikal hareketinin felsefesini deðiþtirdi. Slogan sendikacýlýðýndan Hizmet - Sendikacýlýðýna geçilmesini saðladý. Uluslararasý Sendikalarýn saygýn bir üyesi oldu. Türkiye'deki demokratikleþme mücadelesinde en önde yer aldý. Þimdi uluslararasý sendikal hareketin dönüþtürülmesi için yine bütün imkânlarýný seferber ediyor. Merhum Genel Baþkanýmýz Necati Çelik'i bakan yaptý. Hüseyin Tanrýverdi'yi AK Partinin Genel Baþkan Yardýmcýsý, Agâh Kafkas'ý hem milletvekili hem de Saðlýk Bakan Yardýmcýsý yaptý. Dün kimsiniz diyenler bugün yok. Ama bugün Hak - Ýþ var. Yarýn da Hak - Ýþ var olmaya devam edecek. Hak - Ýþ Konfederasyonu dün kendi emeðiyle, mücadelesiyle, özverisiyle, adanmýþ hayatlarýyla, bilgisiyle, birikimiyle, vizyonuyla, ufkuyla bir yerlere gelmiþtir. Bu mücadelesini bugünde yarýnda vermeye devam edecektir. Çünkü dünyada insafsýzlýk, adaletsizlik devam ettikçe Hak - Ýþ Konfederasyonu toplumun vicdaný olmaya, adaleti talep etmeye devam edecektir" ifadelerini kullandý. Uslu, Türkiye'nin ve Hak - Ýþ'in vizyonu doðru orantýlý olduðunu ve bununda bir rastlantý olmadýðýný vurgulayarak, "Yaklaþýk 34 yýl önce 1980 kararlarýný, 20 yýl önce Uður Mumcu, 12 yýl önce Ali Gaffar Okkan faili meçhul cinayetlerini, yaþadýðýmýz günü ve dünü tartýþýyorduk. Oysa bugün geleceði tartýþýyoruz, planlýyoruz, kurgulamaya çalýþýyoruz. Hak - Ýþ dostlarý ve geniþ bir coðrafyadan katýlan sendikacý dostlar insanlýðýn geleceðini tartýþacaklar. Yani Su-Sanitasyon Hakký ve ayný zamanda HIV ile mücadeleyi. Ýþte dünü tartýþmaktan geleceði konuþmaya, planlamaya fýrsat bulamayan Türkiye, þimdi sadece kendi geleceðini deðil, ayný zamanda yaþadýðýmýz coðrafya da dost ve kardeþ halklarla birlikte ortak bir geleceði tartýþýyoruz. Bu ayný zamanda Hak - Ýþçilerin ufkunu da gösteriyor. Klasik sendikacýlýk anlayýþý ötesine taþan bir sendikal ufku, vizyonu ortaya koyuyor. Keþke böyle bir toplantýda sadece ulusal sendikalar deðil uluslararasý sendikalarda bulunmuþ olsalardý. Uluslararasý Sendikalar insana ve hayata dair sorunlara daha fazla ilgi göstermek zorundalar. Eðer öyle olmazsa o konuda ihmaller devam ederse, korkarým yani söz gelimi Arap ülkelerinde ki Arap Baharý sürecine ilgi gösteren uluslararasý sendikalarýn "su" gibi hayati bir konuda ilgisiz kalýyor olmalarýnýn hiçbir haklý ve mazur sebebi olamaz. Çünkü sendikalarýn amacý ülkelerdeki adaletsizliði, eþitsizliði ortadan kaldýrmaktýr varlýk sebepleri budur. Varlýk sebebiyle mütenasip olmayan ve sadece siyasi geliþmelere ilgi duyan bir sendikal hareketin geleceði de yoktur" þeklinde kaydetti. Uslu, "Her gün 5 yaþýn altýnda dünyada 5 bin çocuk ölüyor. Önlenebilir hastalýklarýn önlenemediði için.o zaman dönüp bakýyorsunuz, eðer bunca insanlýk sorununa raðmen su,çevre, yolsuzluk, yoksulluk, iþsizlik sorunu artarak devam ediyorsa, adaletsizlik, savaþlar artýyorsa, o zaman Birleþmiþ Milletlerin ve Uluslararasý kuruluþlarýn da ne iþe yaradýðýný sorgulamak gerekiyor. Bence ayný zamanda bu soru bizim içinde sorulmuþ bir sorudur. Yani hem siyaset yapanlar hem de sendikalar için sorulmuþ bir soru. Biz burada sorumluluðumuzu rolümüzü baþtan belirlemek zorundayýz. Ülkeler olarak belirlemek zorundayýz. Çünkü bu adaletsizlik, eþitsizlik, savaþ süreci devam ettiði sürece hiçbirimizin gelecek güvencesi yok. Ülkelerimizin, toplumlarýmýzýn insanlýðýn gelecek güvencesi yok. Onun için daha fazla barýþ talep etmek, barýþý kurmak ve sürekli hale getirmek en öncelikli görevlerimizin baþýndadýr. Barýþýk olmadýðýmýz bir ortamda yani telaþlý bir ortamda barýþý ve geleceði konuþamayýz. Bu nedenle Sendikal hareketin hem Dünya barýþýný konuþmak, güçlü, sürdürülebilir biçimde kurmak hem de bire bir insanýmýzýn muhatap olduðu sorunlarý çözümlemek zorundayýz. Bu toplantýnýn da yegâne amacý, yaþadýðýmýz,muhatap olduðumuz insana ve hayata dair sorunlarý bizzat burada konuþarak ortak akýlla, çözümler üretmek ve hepimiz için yaþanabilir bir ortak gelecek kurmaktýr. Ýþte Su - Sanitasyon ve saðlýklý yaþam hakký ayný zamanda insanlýðýn gelecek tasavvuruna dair kodlarýn belirlenmesinden ibarettir. Bu toplantýnýn amacý da bu kodlarý ortaya koyabilmektir. Bir kutlama vesilesiyle de olsa uzaktan ve yakýndan gelerek bu toplantýda insanlýðýn muhtaç olduðu yeni bir gelecek tasavvurunu, modelini inþa etmek üzere katký verecek olan herkese þimdiden teþekkür ediyorum" "Çorum'un en büyük problemlerinden birisi dedikodu üretmektir" Çorum Vakfý Ankara Ýl Baþkaný Alper Bilan, yaptýðý yazýlý açýklama da Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý seçimleri ile ilgili deðerlendirme de bulundu. Ticaret ve Sanayi Odasý seçimlerinin Ýlin gündemini belirlediðini dile getiren Alper Bilan, "Bizlerde Ankara'da internet üzerinden yerel basýný sürekli takip ediyoruz. Genel temayül görevden ayrýlanlarýn arkasýndan verilen bir demeç ile o kiþileri nasýl bildiklerini diðer insanlarla basýn aracýlýðý ile paylaþmak þeklinde gerçekleþmekteydi. Zaten görevde olan insanlara görevde olduklarý süre içerisinde söylenecek güzel sözlerinde toplumu acaba niye böyle þeyler yapýyorlar düþüncesine sevk ettiði bir gerçektir. Oysa ben, kurumlarýn içinde bulunduklarý topluma ne ürettikleri üzerinden yapýlan objektif bir deðerlendirmenin ve bu konudaki fikirlerimizi tüm samimiyetinizle ortaya koymanýn çok önemli bir tavýr olduðunu düþünmekteyim. Lüzumsuz karþýtlýklarla bu memleketin dinamiklerini tüketmenin bu memlekete hiçbir fayda üretmediði gibi geleceðini de ipotek altýna aldýðýný söyleyebilirim. Çorum Ýlinin en büyük problemlerinden bir tanesi dedikodu üretmek, bir diðeri de kiþisel gerginlikleri çok büyüterek bunlarý bu tür kurumlar üzerinde hesaplaþma noktasýna getirerek kurumlarýn insana ve topluma hizmet etmek için kurulduðunu unutuyor ve asýl doðru olanýnda toplumsal fayda üretmek olduðunu zaman zaman atlayabiliyoruz. Oysa seçimler daha iyi hizmet vermeye talip olanlarýn toplum önündeki seviyeli bir yarýþýdýr. Sanayi ve Ticaret Odasý Üyeleri de her seçimde bu yarýþý en güzel þekilde tamamlamýþtýr" Çorum Vakfý Ankara Þube Baþkaný olarak yaptýklarý çalýþmalarda ve taleplerinde kendilerinin yanýnda olan maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen, zaman zaman toplumu germeden yapýlan dozunda eleþtirileriyle Çorum'un ve halkýnýn iyiliðine olacak gerçekleri toplumla paylaþarak toplum önderliði yapan Sanayi ve Ticaret Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'a ve yönetim kuruluna teþekkür eden Bilan, "Toplumu germeden söyleyeceklerini söyleyen tutumlarýndan dolayý, memleketin hayrýna olabilecek çalýþmalara verdikleri katkýlardan dolayý, vakfetmenin önemini anlayarak bu hususta verdikleri tüm desteklerden dolayý, verdikleri desteklerle bizleri daha büyük iþler yapma yolunda sürekli cesaretlendiren, her yeni öneride en az bizim kadar heyecanlanan, kibirsiz mütevazi tavýrlarýndan ve dostluklarýndan dolayý gönülden teþekkür ediyorum. Ayrýca yeni seçim yarýþýnda da tüm adaylara baþarýlar diliyorum" þeklinde kaydetti. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdür Yardýmcýlýðý görevini yürütürken Edirne Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðüne atanan Orhan Sarý'ya mesai arkadaþlarý veda yemeði verdi. Önceki akþam Erdal'ýn Yeri Lokantasýnda verilen yemeðe Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Elfaz Erkan Ermiþ, Orhan Sarý ve mesai arkadaþlarý katýldý. Yemek öncesinde konuþan Erkan Elfaz Ermiþ, "Orhan Sarý, uzun zamandýr "Allah, Hz. Peygamberi insanlara örnek olsun diye gönderdi" Lokman Hekim Derneði Hz. Peygamberin doðum yýl dönümü nedeniyle konferans düzenledi. Turgut Özal Ýþ Merkezi konferans salonunda önceki akþam düzenlenen "Örnek Ýnsan Hz. Muhammed (sav)" konulu konferansa konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi ve Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri katýldý. Konferansý Lokman Hekim Derneði Baþkaný Arif Yurt ve çok sayýda davetli izledi. Kur'an-ý Kerim tilavetinin ardýndan kürsüye gelen Prof. Dr. Osman Eðri Hz. Muhammed (sav)'in hayatýndan kendi memleketinde çalýþtýktan sonra Bakanlýk tarafýndan Edirne'ye atandý. Her yer bizim memleketimiz tabi biz devlet memuruyuz iki satýr yazý ile her þey deðiþiyor þahsým ve arkadaþlarým adýna yeni yerinde baþarýlar ve mutluluklar diliyorum" Orhan Sarý ise yaptýðý konuþmasýnda "Biz kendimizi tanýtmakla zorluk çektik. kesitler sundu. "Rabbim þu dünyada akan gözyaþlarýna, akan kanlara son versin" duasýyla sözlerine baþlayan Prof. Dr. Eðri, "Herkes Hz. Peygamberi örnek aldý çünkü O'nu Rabbim bize örnek olsun diye gönderdi. O'da sadece kendine Allah'ý örnek aldý alemlere rahmet Hz. Muhammed bu dünyanýn mayasýdýr. Hz. Muhammed küçüldükçe büyüyen büyüdükçe küçülen bir Peygamberdir. Ýçimizde çoðumuz aile reisi makam mevki sahipleriyiz belki. Peygamber efendimiz öyle bir Peygamberdi ki komþusunu, arkadaþýný herkesi kendisine çekerdi. Týpký bir mýknatýs gibi her þeyi kendine çekerdi" Orhan Sarý'ya mesai arkadaþlarýndan veda yemeði Kýskançlýk, kin, nefret, artýk bir kenara býrakmamýz lazým" Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu da "Aslýnda Orhan beyin gitmesine seviniyorum niye derseniz orada da artýk bir evimiz var kalacak yerimizde var. Orhan bey çalýþmayý seven kardeþimizdir. 10 saat deðil 24 saat çalýþýr gözü kara mert tertemiz bir arkadaþýmýzdýr. Eminim ki orada da çok çalýþarak Çorum'umuzu iyi temsil edeceðinden hiç þüphem yok. Yeni iþinde baþarýlar Allah utandýrmasýn" ifadelerini kullandý. Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape Town Ticaret Odasý ve SATBA- Güney Afrika Türk Ýþadamlarý Derneði desteðiyle organize ediliyor. Programa Güney Afrika Ekonomi Bakan Yardýmcýsý da katýlacak. Program çerçevesinde Afrikalý Ýþadamlarýyla ikili iþ görüþmeleri yapýlacak. Geziye katýlmak isteyenler HÝTÝTSÝAD'dan bilgi alabilirler.

6 HABER TEK 6 "Öðretmenlere de serbest kýyafete izin verilmeli" Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Ýl Baþkaný Nihat Örs eðitim öðretim yýlýnýn ilk yarýsýnda eðitim sisteminde deðiþimin yaþandýðýný bu deðiþimin olumlu yansýmalarý yanýnda olumsuzluklarý da beraberinde getirdiðini iddia etti. DES Ýl Baþkaný Nihat Örs, bu yýl uygulanmaya baþlanan eðitim sisteminin darbe ürünü olan sekiz yýllýk kesintisiz eðitimi ortadan kaldýrmasý açýsýndan çok önemli olduðunun altýný çizerek, "Nesillerin iradesine ipotek koyan, seçme hakkýný elinden alan, katsayý engeli ile masum çocuklarý cezalandýran bu sistemin deðiþmesi dýþlayýcý, ötekileþtirici anlayýþýn sona ermesini saðlamýþtýr. Seçmeli derslerde Kur'an-ý Kerim ve Siyer derslerinin konulmasý da önemli bir boþluðu doldurmuþtur. Bu sayede isteyenler bu alandaki noksanlýklarýný da tamamlayabileceklerdir" Önümüzdeki eðitim öðretim yýlýnda uygulamaya konacak olan serbest kýyafet uygulamasýnýn öðrenciler yanýnda öðretmenleri de kapsamasý gerektiðini vurgulayan Örs, öðrencilerin özgür düþünmelerini, rahat hareket etmelerini isterken öðretmenleri bunun dýþýnda tutmak, kamusal alan tanýmý ile inançlara baský kurmak, saç, býyýk þeklinden elbise ütüsüne varýncaya kadar tarif etmek gibi statükocu bir anlayýþýn artýk günümüz dünyasýnda eskiyen bir anlayýþ olduðunu kaydetti. Serbest kýyafet uygulamasýnda en büyük problemin okullarda öðrenci olanla olmayanýn ayýrt edilmesinin olacaðýna dikkat çeken Örs, þöyle dedi: "Ýyi gibi gözüken uygulamalar eðer yan etkilerinin derecesi iyi hesap edilmeden uygulanýrsa sonunda istenmeyen sonuçlarla karþýlaþýlabilinir. Serbest kýyafet uygulamasý da eðer okullarda giriþ çýkýþ denetimi yapýlmazsa kötü niyetli kiþilerin istismarý neticesinde olumsuz sonuçlar doðuracaktýr. Bunun için okullarda giriþ çýkýþlarý kontrol altýna alýnabilecek sistemlere ihtiyaç vardýr. Eðitimciler okul içinde güvenlik gücü gibi çalýþamaz. Eðitim çalýþanlarýna bir de böyle bir yük vermek eðitim ortamýný olumsuz etkileyecektir." Örs sene baþlarýnda öðretmenlere verilen eðitim öðretim tazminatýnýn önümüzdeki yýl bir maaþa çýkarýlmasýnýn ve tüm eðitim çalýþanlarýna verilecek olmasýnýn gündeme gelmesinin olumlu bir geliþme olduðunu dile getirerek Bakanlýktan bu konuyu sonuca baðlayýcý giriþimleri beklediklerini söyledi. Öðretmenlerin hâlâ eþit iþe eþit ücret kapsamýna alýnmadýðýný ve neredeyse kamuda en düþük ücret alan personel sýfatýný alacaðýný ifade eden Örs, kendisinden büyük fedakârlýklar beklenen, ülkenin en ücra köþesinde görev yapan, sýnýfýn sobasýný yakan, okulunu badana yapan, þiddete maruz kalan, terörün hedefi haline gelen öðretmenlerin hak ettikleri konumda olmadýklarýný, öðretmenlerin emekli olduklarýnda ellerine geçen ücretin yarý yarýya düþtüðünü, bu durumun öðretmene reva görülmesinin kabul edilebilir olmadýðýný kaydetti. Örs, "2000'li yýllarýn baþlarýnda emekli olan öðretmenlerin sayýsý yýlda 30 bin civarlarýnda seyrederken, 2009 yýlýnda 10 bin, 2010 yýlýnda 9 bin 500, 2011 yýlýnda ise 7 bin 600 öðretmen emekli olmuþtur. Bu da gösteriyor ki öðretmenler hem çalýþýrken hem de emekli olduklarýnda sýkýntý çekmektedirler" Örs açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Öðretmenlerin bu dönem içinde en çok sýkýntýsýný çektiði konulardan bir tanesi de norm kadro uygulamasýdýr. Bu yönetmelik artýk çözüm deðil problem üreten bir yapýya bürünmüþtür. Þu günlerde uygulanmak istenen norm fazlasý öðretmenlerin atamasý durdurulmalýdýr. Bakanlýk bu yönetmeliði sendikalarýn görüþlerini de alarak yeniden düzenlemelidir. Okul idarecilerinin altý saat derse girmesi kaldýrýlmalýdýr. Aksi takdirde göçmen kuþa dönen, moralleri bozulan öðretmenler, her ay öðretmeni deðiþen öðrenciler, çocuðunun ruhsal geliþiminin bu yüzden etkileneceðinden endiþe eden velilerden oluþan bir eðitim camiasý ile karþý karþýya kalacaðýz. Sistemin olumsuzluklarý öðretmenlere çektirilmemelidir. Bunun yanýnda standartlara uygun olmayan sýnýflar, geç saatlere kadar okulda kalmak zorunda kalan öðrenciler, kalabalýk sýnýflar, bina yetersizliði eðitimi olumsuz etkilemektedir. Bu konularýn çözümü zamana býrakýlmayacak kadar önemlidir. Hiç bir deðiþim sancýsýz olmaz ancak eðitimdeki bu sancýlarýn kalýcý hasar býrakmamasýný diliyor ve bekliyoruz." Ýskilip'te Peygamber sevgisi salona sýðmadý Ýskilip'te Yivlik Özel Eðitim Þirketi'ne baðlý Ebussuud Efendi Erkek Öðrenci Yurdu konferans salonunda Peygamber Efendimizin(sas) Hicri 1442.doðum yýl dönümü dolayýsýyla yurt öðrencileri tarafýndan düzenlenen program da Peygamber sevdalýlarý salona sýðmadý. Programa Ýskilip Ýþ Adamalarý Derneði(ÝSKÝAD) Baþkaný Necati Tatar,Çorum Eðitim Sevenler Derneði(ÇESDER) Ýlçe Baþkaný Yusuf Ahirzaman Aç Elini Yardýma Derneði Baþkaný (AÇELYA) Semiha Ergün ve ilçe halký katýldý.kutlu Doðum programý gelen misafirlere lokum ve gül suyu ikram edilirken program yurt öðrencilerinden Musa Ungever ve Cançaðlar'ýn okuduðu mevlit ile baþladý. Programda Kur'an-ý Kerim tilaveti yapýldý, ilahiler söylendi, þiirler okundu, kýsa bir tiyatro oyunu sahnelendi. Yurt öðrencileri tarafýndan oynanan kýsa tiyatroda öðrenciler þu günlerde en çok ihtiyaç duyulan doðruluk, sadakat, þefkat, merhamet ve kardeþlik gibi Peygamber Efendimizin deðiþik yönlerini anlattýlar. Öðrenciler, þu günlerde dünyanýn her tarafýnda kin ve nefretin olduðunu bu kin nefret ve nifak tohumlarýný aramýza da atýlmaya çalýþýldýðýný bizimde bunlara inat Peygamber Efendimizin kardeþliði ile birbirimizi kucaklamamýz gerektiðini dile getirdiler. Ayrýca ilçe esnafýndan Mehmet Yaraþ'ýn Peygamber Efendimizin hayatýný kýsa bir þekilde yazdýðý ''Efendim'' adlý kompozisyon Peygamber âþýklarýna duygu dolu anlar yaþattý. CHP ve ADD Uður Mumcu'yu andý CHP Ýl Gençlik Kollarý ve Atatürkçü Düþünce Derneði Çorum Þubesi ile Gazeteci Yazar Uður Mumcu, ölüm yýldönümü nedeniyle anma programý düzenledi. Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, CHP eski Milletvekili Feridun Ayvazoðlu, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül, Atatürkçü Düþünce Derneði (ADD) Baþkaný Uður Demirer ve davetliler katýldý. Programda konuþan CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, "Uður Mumcu'yu her yýl 24 Ocakta özlemle, sevgiyle anýyoruz" Atlas, "Onu katledenler bilsinler ki belki acýyla anýyoruz, belki özlemle anýyoruz ama onun gibi dimdik ayaktayýz. Dimdik duruyoruz. O gün arabasýna bomba koyan yada koyduranlar bilsinler ki bizler var olduðumuz sürece ne Atatürk'e, ne Atatürk'ün ilkelerine uzatamayacaklardýr" ifadelerini kullandý. ADD Çorum Þube Baþkaný Uður Demirer ise "Uður Mumcu cinayetini arkasýnda uluslar arasý bir neden görmeyip, adli bir cinayet olarak görmemeliyiz" Anma programý müzik dinletisinin ardýndan sona erdi. KARNEYE ÖDÜL BAÞARIYI PEKÝÞTÝRÝR Eylül Ekim, Kasým ve Aralýk derken öðretim yýlýný yarýladýk. Öðrenciler yorucu bir maraton sonrasýnda iki haftada olsa dinlenmeyi hak etti- Selma Karakaþ Eðitimci ler. Ancak; hemen her karne döneminde karne facialarý ile ilgili haberlere þahit oluruz. Öðrencinin karnesinde olmasý muhtemel zayýf notlar neticesinde aklý sýra çocuðunu cezalandýrmaya kalkýþan veliler çocuðun geleceðine dinamit koymaktan bi haber yanlýþ üstüne yanlýþ yapar. Þunu unutmamak gerekir ki her çocuk özeldir ve her çocuðun ilgi ve yetenekleri farklýdýr. Netice de her çocuktan her derste ayný baþarýyý beklemek son derece yanlýþ bir anne baba tutumudur. Özellikle çocuklarýn sýnýf arkadaþlarý ile mukayese edilmesi, ailede diðer çocuk ve kardeþlerle kýyaslanmasý ve bu bakýmdan horlanýp aþaðýlanmasý trajik sonuçlar doðurabilecek olaylara gebedir. Karne tek baþýna baþarýyý ölçen bir nesne deðildir. Karne sadece velileri bilgilendirme ve önlemler alýnmasýný, bir dizi kararlara gidilmesini okul ile iþbirliði yapýlmasýný, öðrenci açýsýndan planlý ve programlý bir ortam sunulmasýný gerektiren bilgi amaçlý hazýrlanmýþ bir belgedir. Karne çocuða ceza verilmesini gerektiren bir evrak olarak görülmemelidir. Bilakis çocuðun mevcut durumunun deðerlendirildiði ve ödüllendirmeyi gerektiren bir kavram olarak görülmelidir. Karnedeki baþarýsýzlýk aslýnda sadece öðrenciyi ilgilendiren bir durum da deðildir. Bu baðlamda karnedeki sonuçlardan öðrenci velisi de kendisine bir ders çýkarmalý bir dizi planlamaya giderken öðrenci ile birlikte önlemler almalýdýr. Þunu unutmamak gerekir ki baþarýsýz bir karne baþarýsýz bir veliyi iþaret eder. Netice de öðrencinin karnesindeki baþarýsýz görüntü var ise burada velinin baþarýsýzlýðý da söz konusudur. Dolayýsý ile sonucunu deðerlendirmek ve gereðini yapmak ta veliye düþmektedir. Burada en doðru olan ise velinin ivedilikle öðretmen iletiþime geçmesi ve birlikte hareket etmesi olup bu ayrý bir yazý konusudur. Bizim bu gün üzerinde duracaðýmýz konu ise karnedeki durum ne olursa olsun velinin çocuða deðer verip onunla ilgilenmesidir. Baþarýsýz bir karnede velinin yapacaðý ilk iþ farkýndayým, aslýnda bende seni biraz ihmal ettim ama bundan sonra geleceðe bakalým. Senin bu iþi baþarabileceðini biliyorum. Sen istersen bu dersi baþarýrsýn. Bundan sonra birlikte hareket edelim. Neyse haydi þimdi birlikte bir yemek yiyelim. Þöyle bir gezelim, bir çay içelim, sonra da birlikte bir plan yaparýz. Þu iki hafta güzel geçsin. Dinlenmeye ihtiyacýn var. Sana güveniyorum gibi ifadeler kullanmalý ve onu anlayýþla karþýladýðýnýzý belirtmelisiniz. Fiziki ve sözel þiddetten kesinlikle uzak durmalý ve aksine ona deðerli olduðunu hissettirmelisiniz. Baþarý dolu bir karne ile karþýlaþtýðýnýzda ise ödül baþarýyý pekiþtirecektir. Özellikle okulöncesi ve ilkokul öðrencileri için önem arz eden baþarýyý ödüllendirme gelecekte yeni baþarýlarýn habercisi olacaktýr. Burada sýnýf öðretmenlerine de önemli sorumluluklar düþmektedir. Öðrencilerin karnelerinin boþ bir þekilde verilmesi yerine okul idaresinin de desteði alýnarak öðrenci karnelerine öðrencinin ilgi alanýný da dikkate alarak iliþkilendirilecek küçük hediyeler yanýnda, öðrenciye ve veliye mektup niteliði taþýyan notlar, karnelerin kurdelelerle süslenmesi, nazar boncuklarý vb uygulamalarla anlamlaþtýrmak ta iþini önemseyen öðretmenlerin uygulamalarý olarak dikkat çeker. Böyle bir uygulamada öðrencinin baþarýsý tetiklenir ki öðrenci kazanýr, öðrenci ile birlikte öðretmen ve velide hali ile kazanmýþ olacaktýr. Fedakar öðretmenler Osmancýk Akþemseddin Ýlkokulunun öðretmenleri geçtiðimiz hafta sonu okullarýnda çalýþarak okul bahçesini rengarenk yaptýlar. "Okullar Hayat Olsun Projesi" kapsamýnda okul bahçesine oyun alanlarý çizen öðretmenler soðuk havaya raðmen üstün bir performansla çalýþtýlar. Nesiller arasýndaki farklýlýðýn ortadan kaldýrýlmasý, geleneksel oyunlarýn yeni nesile sevdirilmesi için okul bahçelerine çizdikleri beþtaþ, yað satarým ve yakan top gibi oyun alanlarý ile bahçenin güzelleþmesi saðlayan öðretmenler, "Okul bizim okulumuz onun için hafta sonu yaðmur ve soðuk hava dinlemeyiz. Okulumuz için her zaman biz buradayýz ve çalýþmaya devam edip okulumuzun hayat olmasýný saðlayacaðýz" diyerek kendilerine malzeme desteði saðlanmasý halinde iþçiliðin sorun olmayacaðýný ve kendilerinin mesai dýþý zamanlarda okul için çalýþacaklarýný söylediler.

7 HABER 7 ÇTB Meclis Baþkaný Burcu'dan saðduyu çaðrýsý! Çorum Ticaret Borsasý (ÇTB) Baþkaný Bayram Burcu Oda seçimleri öncesinde önemli açýklamalarda bulundu. Çorum Ticaret Borsasýnýn Türkiye'de ki 113 Borsa içerisinde 4. sýrada yer aldýðýný ifade eden Bayram Burcu, "Borsamýzýn yapmakta olduðu iþlem hacmi, üye sayýsý ve ilimizde yetiþen hububat, bakliyat, küçük ve büyükbaþ canlý hayvan üretimi, sanayi hammadde ürünleri ile Çorum ekonomisinin geliþiminde katkýda bulunmuþtur. Çorum ekonomisinin nabzýný tutan ve ilimizin ekonomisine yön veren borsamýz, ayný zamanda yetiþen tarým ve sanayi hammadde ürünlerinin iþlenip, iç ve dýþ pazarlara sürülmesi yönünden Çorum'un ilk ve tek özel Anaokulu olan Beyaz Zambaklar Anaokulunda karne sevinci yaþandý eðitim öðretim döneminin ilk yarýsý dün sona erdi. Beyaz Zambaklar Anaokulunda da minikler karnelerini aldýlar. Miniklere karnelerini Okul Müdürü Mehmet Kahraman ve öðretmenleri verdi. Karnelerini alan miniklerin sevinçleri ise görülmeye deðerdi. Türkiye genelinde bulunmakta olan borsalardan bir model teþkil edecek konuma gelmiþtir" Borsayý Çorum'da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði bünyesinde yapýlan faaliyet ve istiþare toplantýlarýnda, layýký ile yönetebilecek, yeni yapýlan modern tesisin eksik kalan birtakým meselelerine sahip çýkacak bir yönetimin oluþmasýnýn kamuoyunun ve mevcut üyelerin en büyük arzusu olduðunu dile getiren Burcu, "Çorum Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný olarak, 3 adayýmýza çaðrýda bulunuyorum. Saðduyulu hareket edip, tek ve güçlü bir liste ile seçime girilmesi, ayný zamanda sorunlarýmýza çözümde bulunup, borsamýzýn geleceðinin güvence altýna alýnmasýný temenni ederim. Beraber çalýþtýðýmýz meclis üyeleri, baþta yönetim kurulu baþkanýmýz Ömer Güney'e þimdiye kadar yapmýþ olduðumuz baþarýlý ve özverili çalýþmalardan dolayý tüm üyeler adýna teþekkürü borç bilir, bundan sonraki yaþamlarýnda baþarýlar dilerim" diyerek açýklamasýný tamamladý. Beyaz Zambaklar minikleri karnelerini aldý Þükrü Özyol Ýlkokulu öðrencilerinin karne sevinci TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ýlkokulu öðrencileri eðitim öðretim döneminin ilk yarýsýnýn sona erdiði dün karnelerine kavuþtular. Öðrencilerin karnelerini alacaklarý saati büyük bir sabýrsýzlýkla bekledikleri görüldü. TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ýlkokulu 1-E sýnýfý öðrencileri de karnelerini öðretmenleri Ýbrahim Anýz'ýn elinden alýrken mutluklarý gözlerden kaçmadý. "Dönem bitti sorunlar devam ediyor" Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, yarý yýl tatiline girilmesi nedeniyle yaptýðý açýklamada, " eðitim-öðretim yýlý birinci dönemini geride býraktýk. Eðitim sistemi üzerinde uzun vadede önemli etkileri olacak deðiþikliklerin yaþandýðý zaman dilimi olarak anýlacak bu dönemde yeni eðitim sistemi hayata geçirilmiþ, okula baþlama yaþý aþaðý çekilmiþ, lise zorunlu eðitim kapsamýna alýnmýþ, din eðitimini de içerecek þekilde seçmeli dersler havuzu geniþletilmiþ, haftalýk ders saatlerinde artýþ yapýlmýþ, yüksek öðretimin yeniden yapýlandýrýlmasý konusu ve YÖK Yasasý tartýþmaya açýlmýþ, üniversitedeki öðrencilere uygulanan zorunlu katký payý, harçlar kaldýrýlmýþ, Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý kurumlardaki öðrencilerin kýlýk ve kýyafet yönetmeliðinde yetersiz ama önemli deðiþiklikler yapýlmýþtýr. Eðitim sisteminin tek tipçilikten arýndýrýlmasý adýna önemli adýmlarýn atýldýðý eðitim-öðretim yýlýnýn birinci döneminde eðitim çalýþanlarýný maðdur eden sorunlara ise köklü çözümler geliþtirilmemiþ ve sorunlarýn önümüzdeki döneme devretmesine neden olunmuþtur" -"EK ÖDEME MAÐDURÝYETÝ ACÝLEN ÇÖZÜLMELÝDÝR"- "Eþit iþe eþit ücret" kapsamýnda 666 sayýlý KHK ile farklý kurumlarda ayný unvanda çalýþan kamu personelinin ücretlerinde ek ödeme oranlarý üzerinden eþitleme yapýlýrken, öðretmen ve öðretim elemanlarýnýn ücretlerinde iyileþtirme yapýlmamýþ, öðretmen ve öðretim elemanlarýnýn KHK maðduru haline getirildiðini kaydeden Eþkil, "2012 yýlý toplu sözleþme sürecinin mutabakatsýzlýkla sonuçlanmasý ve devamýnda bir günlük iþ býrakmamýza neden olan "ek ödeme" sorunu hala çözülmemiþtir. Anayasa Mahkemesi'nin, 666 sayýlý KHK'nýn iptali istemiyle açýlan davada, bazý maddelere yönelik iptal kararý vermesi bir fýrsat olarak görülmeli ve iptal kararý sonrasý yapýlacak yeni düzenlemede öðretmen ve öðretim elemanlarýnýn ek ödeme maðduriyeti de giderilmelidir" ifadelerini kullandý. -"ATILMASI GEREKEN ADIMLAR ÖTELENÝP, SORUNLAR BÝRÝKTÝRÝLMEMELÝ"- Milli Eðitim Bakanlýðýnýn, 652 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ile Milli Eðitim Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun'da yapýlan deðiþiklik ve yeni eðitim sistemine iliþkin yasal deðiþiklikler içeren düzenlemeler sonrasý yönetmelikleri güncelleyemediðinin altýný çizen Eþkil, açýklamasýna þöyle devam etti: "Eðitim Kurumlarý Yöneticilerinin Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði, Öðretmenlerin Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði, Görevde Yükselme ve Unvan Deðiþikliði Yönetmeliði gibi yönetmelikler ivedilikle deðiþtirilmesi gerekirken, deðiþiklikler ötelenmiþ, uygulamada oluþan çeliþkiler nedeniyle yaþanan sorunlar daha da birikmiþtir. Baþta þube müdürlüðü atamalarý olmak üzere eðitim kurumu yöneticilikleri atanma süreci belirsizliðini korumaktadýr. Genel idare hizmetleri sýnýfý çalýþanlarýndan yardýmcý hizmetli, memur, þef gibi personelin görev tanýmlarý, atanma ve yer deðiþiklikleri hususlarý yönetmelik çýkarýlamadýðý için hala muallakta durmaktadýr. Bakanlýk, Ekim 2012 Kurum Ýdari Kurulu Çalýþma Raporu gereði, baþta yetkili sendika olmak üzere eðitimin paydaþlarýnýn da görüþlerine baþvurarak deðiþiklikleri bir an önce yapmalý ve devam eden belirsizliði ortadan kaldýrmalýdýr. -"NORM FAZLASI ÖÐRETMENLERÝN RESEN ATAMA SÜRECÝ DURDURULMALI"- Okullarýn normlarýnýn saðlýklý güncellenmemiþ olmasýna raðmen, norm fazlasý öðretmen olarak görülen öðretmenlerin resen atanmasý yeni maðduriyetlere neden olmaya devam etmektedir. Norm fazlasý öðretmenler, norm güncellemesi yapýlmadýðý için okullarýnda kendi alanlarýnda ihtiyaç olmasýna ve fiilen derse girmelerine raðmen norm fazlasý gösterilmeye ve resen atanmaya çalýþýlmaktadýr. Bu uygulama bir an önce durdurulmalý, normlar güncellendikten sonra norm fazlasý öðretmen atamalarý gündeme alýnmalýdýr. -"ÞUBAT'TA ÖZÜR GRUBU ATAMALARI VE ÝLK ATAMA YAPILMALI"- Özür durumundan yer deðiþikliði talepleri karþýlanmayan öðretmenler eþinden ve çocuklarýndan ayrý yaþamaya devam etmektedir. Aile içi sorunlara da neden olan bu durum aile bütünlüðünü tehdit etmeye devam etmektedir.eþ durumu, öðrenim durumu ve saðlýk durumu özrüne baðlý yer deðiþiklikleri Þubat ayýnda yapýlmalýdýr yeni eðitim sistemi ile birlikte öðretmen ihtiyacýnda artýþ olmuþtur. Mevcut öðretmen sayýsý yeterli gelmediði için eksiklik ücretli öðretmen uygulamasý ile giderilmeye çalýþýlmaktadýr eðitim-öðretim yýlý birinci döneminde ücretli çalýþmaya razý olan öðretmen adaylarýndan bazýlarý ikinci dönemin baþlamasýný takip eden günlerde 2013 yýlý içerisinde yapýlmasý planlanan KPSS'ye hazýrlýk için ayrýlmayý seçecek, kalanlar ise hazýrlýkla birlikte görevi de sürdürmeye devam edeceðinden kendisini yeterince sýnýfa veremeyecektir. Eðitim en önemli iþ, öðretmen ise eðitimin en önemli unsurudur. Nitelikli eðitim için öðretmenden tasarruf yapýlamaz. Bakanlýk bu durumu gözden kaçýrmamalý, Þubat'ta 30 bin, Aðustos'ta 70 olmak üzere 100 bin yeni öðretmen atamasý için gerekeni yapmalýdýr. -"KAMU ÇALIÞANLARINA KILIK-KIYAFET DAYATMASI BÝTMELÝDÝR"- Öðrencilere tek tip kýyafet dayatmasýndan vazgeçilmiþ fakat kamu çalýþanlarýna kýlýk ve kýyafet dayatmasý devam etmektedir yýlýndan kalma darbe döneminin iklimini yansýtan kýlýk ve kýyafet yönetmeliði bir an önce çöpe atýlmalýdýr. Çalýþanlarýn saçý, býyýðý, ayakkabý topuk boyu, giyilen pantolonunun kumaþý, kazaðýnýn yakasý ve baþýn açýk olup olmamasý gibi birçok gereksiz ve gülünç dayatma içeren yönetmelik darbecilerle birlikte tarihteki kirli yerini almalýdýr." Örnek tesiste inceleme Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Ýl Koordinatörü Emin Serdar Kurþun Mecitözü Ýlçesine baðlý Elvançelebi beldesinde incelemelerde bulundu. Belde de hayvancýlýk yapan üreticilerle bir araya gelen Kurþun, Uður Eraslan Kýlýç isimli yatýrýmcýnýn talebi üzerine ziyaretlerinin gerçekleþtiðini bu vesile ile üreticilere verdikleri hibe destekleri ile ilgili bilgi aktardýklarýný belirtti. Et ve süt üretimi gerçekleþtiren iþletme sahipleri için modernizasyon ve yeni tesis kurulmasýna hibe desteði verildiðini anlatan Kurþun, "Üst limitimiz bu sektörde 1 milyon Euro, hibe oranýmýz da yatýrýmýn yapýldýðý alan ve baþvuru sahibinin durumuna göre yüzde 50 ile yüzde 65 arasýnda deðiþmekte. Böylesine büyük destekler verilirken boþ durulmamalý, müracaat edilerek verilen bu desteklerin azami oranda faydalanýlmalýdýr" Beldede bulunan bir Uður Eraslan Kýlýç isimli üreticinin iþletmesini gezen Kurþun ve uzman personellerce TKDK kaynaklarýndan tesisin nasýl faydalanabileceði, neler yapýlmasý gerektiði konusunda bilgiler verildi.

8 Hristiyan ülkelerden birinde yaþayan çocuk hep matematikten sýfýr almaktadýr. Aileside çocuðu bir faydasý olur diye onu katolik kilisesine gönderir. Bundan sonra çocuk hep matematik dersi dahil tüm derslerden Kelime Avý hep pekiyi almaktadýr. Bunun üzerine ailesi çocuða sorar: Ne deðiþti? Çocuk cevap verir: - Artý iþaretine çivilerle çakýlmýþ adamý görünce durumun ciddiyetini anladým. Günün Sudoku Bulmacasý YAÞAM Okul çaðýndaki çocuklarýn en önemli besin kaynaðý 'süt' Yanaklardaki kuruluk egzama belirtisi olabilir Rize Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Faik Özþahin, sütün okul çaðýndaki çocuklarýn dengeli beslenmesini saðladýðýný söyledi. Özþahin, "Çocuklarýn kalsiyum ve protein olmak üzere ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýnda en önemli besin gruplarýndan biri süttür." Özþahin, yaptýðý açýklamada, "Beslenme; insanýn büyümesi, geliþmesi,saðlýklý ve üretken olarak uzun süre yaþamasý için gerekli olan enerji ve besin ögelerinin yeterli miktarda düzenli olarak alýnmasýdýr. Çocuklarýn kalsiyum ve protein olmak üzere ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýnda en önemli besin gruplarýndan biri süttür. Sütün yeterli miktarlarda tüketimi özellikle büyüme geliþmesinin hýzlý olduðu okul çaðý çocuklarýnýn dengeli beslenmesini saðlamaktadýr. Ayný zamanda güçlü diþlerinin oluþmasýna, kemik yoðunluðunun artmasýna yardýmcý olarak, geliþme oranlarýný arttýrarak büyümeyi desteklenmektedir. Bu dönemde çocuklarýn saðlýklý gýdaya ulaþmasýný, yeterli ve dengeli beslenmesini, saðlýklý olmasýný ve eðitimini bir bütün olarak ele alarak, saðlýklý ve üretken bireylerden oluþan bir topluma sahip olmak istiyoruz." Özþahin, þöyle devam etti: "Bu öðrenilen bilgilerin davranýþa dönüþtürülmesi, kaliteli besin tüketimi, yanlýþ beslenme alýþkanlýklarýna zamanýna müdahale edilebilmesi ve beslenme davranýþlarý ile örnek olma konusunda bilinçlendirme çalýþmalarý yapýlarak, sütün içilmesi için farkýndalýk eðitim çalýþmalarý yapmaktayýz. Çocuklarýn beslenmesi, saðlýklý olmasý, eðitilmesi birbirini tamamlar þekilde saðlanabilirse çocuklar, ülkelerin güvenilir, güçlü ve mutlu yarýnlarý olacaktýr." Acýbadem Bursa Hastanesi Dermatoloji Uzmaný Dr. Tuðba Türker, özellikle bebeklerde doðumdan 2 ay sonra görülen yanaklarda kýzarýklýk ve kuruluðun egzama belirtisi olduðunu vurguluyor.türker, egzamaya karþý korunmak için, Kýþ aylarýnda ortam ýsýsý sabitlenmeli ve yeterli nem korunmalý. Yünlü giysilerden kaçýnýlmalý. Banyo sýklýðý haftada 2 den fazla olmamalý. Banyo sonrasý tüm vücuda nemlendirici sürülmeli. Hazýr gýdalardaki katký maddeleri yakýnmalarý artýrdýðý için, aþýrý hazýr gýda tüketiminden kaçýnýlmalý. Stresten uzak kalýnmalý. tavsiyesinde bulunuyor.. Yabancý Sinema Yarýþma 19:50 23:15 8 Uçuþ Planý Uçuþ Planý, yerden feet yüksekte kýzýný kaybeden bir annenin yaþadýklarýný konu alýyor. Yakýnlarýný kaybetmenin üzüntüsünü yaþayan Kyle Pratt, yanýnda küçük kýzý Julie'yle beraber Berlin'den ABD'ye doðru yola çýkar. Sessiz sakin baþlayan yolculuðun bir noktasýnda uyukalan Kyle, küçük kýzýnýn ortadan kaybolduðunu fark eder. Telaþlanýr ve çevresindekiler ile mürettebattan yardým ister. Ancak uçaktaki kimse kýzýn varlýðýný bile hatýrlamaz ve Kyle'ýn akýl saðlýðýndan þüphe etmeye baþlarlar. Bunun üzerine Kyle annelik içgüdülerine dinleyerek uçaðý birbirine katar.. Arka Sokaklar Bir mekânda, þanslý masayý seçip kameralarýný gizleyen ekip, partneriyle birlikte yarýþmacýyý belirliyor. Ve ansýzýn yarýþmacýyý çaðýrýp, partnerinin haberi olmadan ona bir kulaklýk veriyor. Bu sayede yarýþmacý ile iletiþim kuruluyor. Yarýþmacýya görevler veriliyor ve yarýþma baþlýyor. Yarýþmacýlar bazen karþýsýndakine yalanlar söylüyor, bazen de restoranýn içinde þarkýlar söylüyor... Mevlid Kandili nde eller semaya kalktý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Dünkü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Ýslam alemi, Peygamber Efendimiz in dünyayý teþrif ettiði geceyi Mevlid Kandili ile bir kez daha idrak etti. Tüm Türkiye de kandil dolayýsýyla camilerde programlar düzenlendi. Müslümanlar akýn akýn camilere koþtu. Salavat-ý Þeriflerle Kutlu Nebi bir kez daha anýldý. Peygamber sevgisinde buluþan eller birlik ve beraberlik için semaya kalktý. Türkiye nin dört bir tarafýnda Peygamber Efendimiz in (sas) sevgisinde buluþan insanlar, birbirinden dua istedi. Gümüþhane de kadýnlar bir ilki gerçekleþtirerek Osman Gazi Camii nde cemaatin tamamýný kadýnlarýn oluþturduðu etkinlikte mevlit okudu. Kampüs Ýstanbul Akademi Merkezi nin Mevlid-i Þerif programýna katýlan Türkiye Alevi Bektaþi Derneði Dedeler Birliði Baþkaný Hýdýr Bulut ise insanlarýn birlik içinde ve Alevi-Sünni demeden kol kola gezmesi gerektiðini vurgulayarak, Ýslam ýn evrensel bir din olduðunu söyledi. Yerli Sinema 20:00 Aþk Tesadüfleri Sever Yýl 1977, Ankara'da bir Eylül sabahý... Özgür ve Deniz ayný gün ayný hastanede dünyaya gelir. Ýkilinin yollarý, çocukluk ve ilk gençlik yýllarý boyunca Ankara'da birkaç kez daha kesiþir. Her kesiþme onlarýn hayatýnda büyük deðiþikliklere sebep olur ve her temaslarý hayatlarýnýn rotasýný deðiþtirir. Bazen felaketlere, bazen mucizelere neden olurlar birbirlerinin hayatlarýnda... Ancak hiçbir zaman bir arada olamazlar. Ta ki yirmi beþ sene sonra, Ýstanbul'da yollarý kesiþene dek... Al Capone Alphonse Capone (kýsaca Al Capone), (17 Ocak 1899, New York 25 Ocak 1947, Florida). Ýtalyan asýllý Amerikalý mafya lideridir. Chicago Outfit'e yedi yýl liderlik yapmýþtýr. Amerikan ekonomisinin zor günler yaþadýðý 1930'larda güç kazanmaya baþlayan Al Capone dönemin yasaklarý ve bu yasaklarýn doðurduðu fýrsatlarý son derece profesyonel yöntemlerle karþýlamýþ, böylece hem maddi hem de politik güçlerini artýrmýþtýr Büyük Buhran yýllarýnda neredeyse hükümet sahibi olan ünlü gangster Al Capone suç iþlemeye çocukken baþladýðýný þu sözlerle açýklamýþtýr; Çocukken her akþam yatmadan önce ve aklýma geldiði her an Tanrý'ya bana bir bisiklet vermesi için dua ederdim. Bir gün Tanrý'nýn çalýþma tarzýnýn bu olmadýðýný anladým. Ertesi gün gittim kendime yeni bir bisiklet çaldým ve her akþam yatmadan önce Tanrý'ya günahlarýmý affetmesi için dua ettim. Al Capone'un iþlediði en kanlý olay rakibi Bugs Moran çetesinden silahsýz 6 kiþiyi ve bir ziyaretçisini, polis kiyafeti giymiþ adamlarýna duvara dizerek öldürttüðü, meþhur Sevgililer Günü Katliamý'dýr. Kartvizitinde "Ýkinci el mobilya satýcýsý" yazan Al Capone, 17 Mayýs 1929'da ruhsatsýz silah taþýmaktan sekiz ay hapis cezasý yedi. Ýþlediði diðer suçlardan dolayý bir türlü yakalanamayan Al Capone, vergi kaçakçýlýðýndan 22 Ekim 1931 tarihinde 11 yýl hapis cezasý aldý ve Alkatraz Hapishanesi'ne girdi. Hapishaneden çýktýktan sonra 1947 senesinde öldü. Alcatraz Hapishanesindeki þartlar sebebiyle çok sert bir insandan oldukça yumuþak bir insana dönüþtü. Bu yüzden hapishaneden sonra Chicago Outfit'in baþýna yeniden geçemedi ve ölümüne kadar Florida'da sakin bir hayat yaþadý. BIÇAK TATLISI Malzemeler 1 Paket Margarin 2 Su Bardaðý Süt 3 Su Baraðý Un 1 Adet Yumurta Þerbet Ýçin: 500 gr Þeker 1,5 Su Bardaðý Su 1/2 Limonun Suyu Yemeðin Tarifi Önce þerbeti hazýrlayýn. Bunun için þeker ve 1. 5 su Gerçeði söyle, ama hemen ardýndan oradan kaç. Slovak Atasözü bardaðý suyu kaynatýn. Limon suyunu ilave edin. Derin bir kapta margarini eritin. Sütü ekleyin. Kaynadýktan sonra altýný kapatýn. Unu azar azar ekleyin. Sürekli karýþtýrarak hamur yapýn. Hamur ýlýnýnca, yumurtayý ekleyin. Ýyice yoðurun. Hamuru fýrýn kabýna yayýn. Elinizle düzeltin. Býçakla baklava dilimleri þeklinde kesin.önceden ýsýtýlmýþ 180 dereceli fýrýnda üzeri kýzarana dek piþirin. Fýrýndan çýkýnca üzerine soðuk þerbet gezdirin. 4 saat dinlendirip, servis yapýn. d11.20 Ýstanbul un Altýnlarý Çocuklar Duymasýn Yahþi Cazibe Aþaðý Yukarý Yemiþlililer ATV Ana Haber 20:00 Aþk Tesadüfleri Sever 22:30 Kim Milyoner Olmak Ýster Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 19:00 Mevlid Kandil Özel Yaþam Program Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar (Tekrar) Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Ana Haber Spor Sayfasý 20:00 Yaparým Bilirsin Yarýþma Acemi Cadý Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Akasya Duraðý Arka Sokaklar Ana Haber Bülteni 20:00 Ben Bilmem Eþim Bilir 23:15 Þanslý Masa Yarýþma Yedi Numara Leyla ile Mecnun Haber Spor Tacir 14.1 Banker Bilo Dizi Klip Ölmek Ýçin Güzel Bir Gün Uçuþ Planý Yabancý Sinema 23: Spartalý Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:45 Ýki Dünya Arasýnda 19:50 Ekip 1 21:50 Küçük Kýymaet 23:45 Yabancý Sinema

9 HABER 9 Tv'lerden standa ilgi Seyahat acenteleri Çorum'u tur kapsamýna almak istiyorlar Akademisyenler miniklerin karne sevincine ortak oldular Koordinatörlüðü, Yrd. Doç. Dr. Özlem Sir Gavaz ve Milli Eðitim Þube Müdürü Kadir Sögüt tarafýndan sürdürülen Hitit Üniversitesi ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ortak eðitim projesi "Minik Yüreklerle Büyük Eller Yapýyor, Yaþýyor, Öðreniyor" kapsamýnda pilot okul olarak belirlenen Ýstiklâl Ýlkokulunu, Hitit Üniversitesi öðretim elemanlarý ve Proje Yürütme Kurulu'nda yer alan Yrd. Doç. Dr. Gülþen Aslan Elkýran, Öðr. Gör. Mehmet Kanak, Öðr. Gör. Neslihan Yýlmaz ve Öðr. Gör. Tuðba Gülen ziyaret etti eðitim öðretim yýlýnýn ilk yarýsýnýn sona ermesi nedeniyle karne daðýtýmý törenine katýlan akademisyenler, miniklerin karne sevincine ortak oldular. Proje yetkilileri, bu ziyaretle birlikte Hitit Üniversitesi ile Ýstiklâl Ýlkokulu öðrencileri ve öðretmenleri arasýndaki iletiþimin artarak devam edeceðini, etkinliklere 2. dönemle birlikte hýz verileceðini belirttiler. Merkez Ýstiklâl Ýlkokulu 4. sýnýf öðrencileri, öðretmenleri ve Proje Yürütme Kurulu'nda bulunan Ýstiklal Ýlkokulu Müdürü Hüseyin Güler'in ve Ýstiklal Ýlkokulu Sýnýf Öðretmeni Hacer Kara'nýn sýcak tavýrlarýyla karþýlanan öðretim elemanlarý, Ýstiklal Ýlkokulu öðretmenlerine ve 4. sýnýf öðrencilerine Hitit Üniversitesi logolu ürünlerden oluþan hediyeler verdiler. 17. Doðu Akdeniz Uluslararasý Seyahat ve Turizm Fuarý EMÝTT'te Çorum standý turizm þirket temsilcilerinin ilgi odaðý oldu. Çorum standýnda verilen kokteyle çok sayýda üst düzey seyahat acente yöneticileri, çok sayýda 5 yýldýzlý otel temsilcileri, turizm rehberleri ve turizm þirketi yetkilileri katýldý. 5 yýldýzlý otel yöneticileri ve çok sayýda sehayat acentelerinin üst düzey temsilcileri Çorum'un turizm potansiyelini bildiklerini ve Çorum'u turizm turlarý kapsamýna almak istediklerini belirttiler. Çorum standýnda verilen kokteyle katýlan önemli isimlerden birisi olan Türk Hava Yollarý (THY) Selanik Müdürü Utku Yazgan da Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ile uzun süre Türkiye'nin ve Çorum'un turizmi üzerine sohbet etti. Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ve Çorum heyetinde yer alan turizm firma temsilcilerini Selanik'e davet eden Utku Yazgan, karþýlýklý iþbirliði çerçevesinde Çorum'un turizm çýtasýný yukarýlara çekmek istediklerini ifade etti. Çorum'un turizm potansiyelinden bahseden Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Çorum'a gelen yerli ve yabancý turist sayýsýnýn yaptýklarý tanýtým çalýþmalarý neticesinde her geçen yýl biraz daha artmasýna raðmen turist sayýsýnýn istenilen seviyeye çýkamadýðýný vurguladý. 17. EMITT Fuarý ile birlikte ilk kez fuara katýlan tüm seyahat acente temsilcilerini Çorum standýnda bir araya getirerek çok önemli çalýþma yaptýklarýnýn altýný çizen Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, "Bir fuarda böylesine bir çalýþma ilk kez yapýldý. Ýnþallah bu çalýþmanýn faydalarýný Çorum olarak ilerleyen günlerde hep birlikte görürüz" THY Selanik Müdürü Utku Yazgan da 2013 yýlý için Yunanistan'daki turizm þirketleri ile yapýlan anlaþmalar kapsamýnda 600 bin Yunanlý turistin Türkiye'yi ziyaret edeceðini kaydetti. Türkiye'ye gelecek olan Yunanlý turistler için Çorum'a da turlar düzenleneceðinin müjdesini veren Utku Yazgan, belki de bu sayede Çorum turizminin patlama yapacaðýnýn altýný çizdi. Çorum'un turizm bakýmýndan bölgenin yýldýzý olmasýný saðlayacaklarýný ifade eden Yazgan, ilk turist kafilesinin anlaþmasýnýn yapýldýðýný ve bu anlaþmalarýn devamýnýn geleceðine inandýðýný kaydetti. Anitta Otel Genel Müdürü Hasan Özer Gökmen, 10 Þubat'ta Selanik'e giderek Selanik'in üst düzey yöneticilerini Çorum'a davet edeceklerini ve Selanik valisi, belediye baþkaný ve þehrin diðer üst düzey yöneticilerini Çorum'da aðýrlamak istediklerini belirtti. YEDAÞ'tan elektik kesintisi Çalýk Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. (YEDAÞ) bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle bugün ve önümüzde ki birkaç gün kentin bazý bölgelerinde elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlacak açýklamada elektrik kesintisinin yapýlacak tarig saat ve etkileyeceði yerler þöyle sýralandý: "27Ocak saatleri arasýnda: Ýskilip yolu Sol taraf ve Ankara yolu Fen lisesi civarý, Ayvaz kiremit, Yüksel Kiremit, Öz Kiremit, Murat Nakliyat, Özoðlu Kiremit, Kredi Yurtlar Kurumu, Endüstri Meslek lisesi öðrenci yurdu, Fen Lisesi, Anadolu Öðretmen Lisesi. Ayný gün saatleri arasýnda: Aþaðý Sanayi Sokaklarýn bir kýsmý, Terminal ve Eski Buðday Pazarý. Yine ayný gün saatleri arasýnda: Akören köyü ve Mah.,Çampýnar köyü ve mah.,sütlüce köyü, Gökdere köyü ve mah. Doðanköy, Yaylabaþý köyü, Osmancýk merkez Temençe Mah., Yeni Daniþment köyü, Kýnalýtaþ, Soruk Mah., Yukarý Daniþment, Güneþören, Tekmen köyü ve yk. Saltýk, Karataþ ve Tekmen baðlarý Mah., Aðýzsuyu köyü ve Gecek, Ahibaba Mah., Çayýrköy, Yeþiltepe Mah., Öbektaþ köyü ve Germeç Mah., Akören köyü ve Hacýhasan, Sirkeci, Baðlar Mah., Çampýnar köyü ve Eskiköy, Pelitpýnar Mah., Sütlüce köyü, Gökdere köyü ve Yazý, Ýðdeði, Çal, Kýzýlkaya, Pamuklu Mah., ile Amasya Gümüþhacýköy ilçesi Mürseller köyü ve Düþkünoðlu Mah. ve özel müþteriler. 27 Ocak saatleri arasýnda: Güzelyurt Sokaklar tamamý, Baðcýlar Caddeler, Bagcýlar Sokaklar bir kýsmý (Ertuðrul Gazi Ý.Ö.O. Civarlarý), Mimar Sinan 11. Cadde ile K.S.S. 19. Cadde arasýnda kalan Mimar Sinan Sokaklar. K.S.S Caddeler, K.S.S Sokaklar Ocak tarihinde saatleri arasýnda: Delibekiroðlu köyü ve Eski Karadona köyleri. Ýskilip ÝHL'ye öðrenci yurdu yapýlacak Ýskilip Ýmam Hatip Lisesinin ihtiyacý olan 200 kiþilik kýz ve erkek öðrenci yurdu yapýmýnýn 2013 yýlý programýna alýndýðý Milletvekili Dr. Cahit Baðcý tarafýndan açýklandý. Milletvekili Dr. Cahit Baðcý 11 Eylül 2012 tarihine Ýskilip'e yaptýðý çalýþma gezisinde AK Parti Ýlçe Teþkilatý tarafýndan Ýmam Hatip Lisesinin ihtiyacý olan kýz ve erkek yurdu için talepte bulunulmuþtu. Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'da belediyenin yer tahsisi ve arsa düzenlemesi halinde pansiyon yapýmý için gerekenin yapýlacaðý sözünü vermiþti. Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer konuyu Ekim 2012 ayý Belediye Meclisinin gündemine alarak yer tahsisi yapýlmasýný saðladý. Kýsa süre sonra Milletvekili Dr. Cahit Baðcý 4,5 milyon liraya mal olacak Ýmam Hatip Lisesi Kýz ve Erkek Yurdu yapýmýnýn 2013 yýlý programýna alýndýðýný belirtti. Belediye Baþkaný Numan Sezer konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Ýlçemizin önemli ihtiyaçlarýndan biri olan Ýmam Hatip Lisesine yurt yapýmý için özel gayretlerinden dolayý þahsým ve Ýskilip halký adýna Milletvekilimiz Dr. Cahit Baðcý'ya, il ve ilçe teþkilatlarýmýza þükranlarýmý sunuyorum. Yapýmýna baþlanacak olan Öðrenci Yurdunun okulumuza, eðitim camiasýna, Ýskilip'imize hayýrlý ve uðurlu olmasýný diliyorum" Belediye Baþkaný Yardýmcýsý Zeki Gül, EMITT Fuarý'nda yaygýn basýnýn ilgi odaðý haline gelen Çorum standý ile ilgili televizyon kanallarýna bilgi verdi. Olay Tv'de yayýnlanan ve gazeteci yazar Erdal Ýrfan'ýn hazýrlayýp sunduðu "Yolumuz Sýlaya Düþtü" adlý televizyon programýna konuþan Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Çorum'un orta Anadolu'nun güzel bir kenti olduðunu ve tarih, doða ve kültür turizmi açýsýndan önemli potansiyelleri bir arada bulundurduðunu belirterek "Herkesi güzel þehrimizi görmeye, gezmeye davet ediyorum. Çorum'un eþsiz güzelliklerinden istifade etmelerini arzu ediyoruz" Çekimleri süren televizyon programý ilerleyen günlerde yayýnlanacak. Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan da, EMITT Fuarý kapsamýnda TGRT TV'ye Çorum leblebisi ile ilgili bilgi verdi. Çorum leblebisinin tadý ve kokusuyla diðer leblebilerden hemen ayýrt edilebildiðinin altýný çizen Mustafa Ercan, Çorum leblebisinin ayrýca pek çok faydasýnýn da olduðunu söyledi. Özellikle mide rahatsýzlýðý bulunanlarýn sade leblebiyi tercih ettiklerini ifade eden Ercan, leblebinin ayrýca kilo vermede de çok etkili bir yiyecek olduðunu kaydetti. Köse, Mecliste Uður Mumcu'yu anlattý CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Uður Mumcu'nun öldürmesinin 20. ölüm yýldönümü ve 365 Sýra Sayýlý Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin infazý hakkýnda kanunda deðiþiklik yapýlmasýna dair kanun tasarýsýnýn görüþmeleri sýrasýnda TBMM Genel kurulunda konuþma yaptý. "Bugün, bir faili meçhul cinayete kurban giden deðerli yazar Uður Mumcu'nun ölümünün 20'nci yýl dönümü" diyerek sözlerine baþlayan Tufan Köse, "Ben Atatürkçüyüm. Ben cumhuriyetçiyim. Ben laikim. Ben antiemperyalistim. Ben tam baðýmsýz Türkiye'den yanayým. Ben özgürlükçüyüm. Ben insan haklarý savunucusuyum. Ben terörün karþýsýndayým. Ben yobazlarýn, hýrsýzlarýn, vurguncularýn, çýkarcýlarýn düþmanýyým" diyen Uður Mumcu'nun 20'nci ölüm yýl dönümü. Kendisini saygýyla, sevgiyle, minnetle anýyorum. Uður Mumcu toplumumuzdan bir þey dilemiþti. Onun sözüyle buradan tüm yurttaþlarýma seslenmek istiyorum: "Demokratik bir toplum için en büyük tehlike yolsuzluklara, haksýzlýklara ve karanlýk cinayetlere karþý kamuoyunun duyarlýlýðýný yitirmesidir. Halkýmýz bugünlerde her zamankinden daha fazla duyarlý olmak zorundadýr, yoksa demokrasimiz tehdit altýndadýr. Faili meçhul cinayetler bir politik mücadele yöntemi, daha doðrusu bir tarzý siyasettir. Türkiye'ye, son altmýþ yýldýr hazýrlanan siyasal kimlikle bu cinayetler arasýnda bire bir bað vardýr. Bu cinayetleri anlamak istiyorsak bu baðlara dikkatle bakmalýyýz"

10 HABER 10 Mide aðrýsýyla nasýl baþa çýkýlýr? Saðlýklý beslenmeyen kiþilerde görülen mide aðrýsýnýn pek çok nedeni vardýr. Ýç Hastalýklarý Uzmaný Dr. Metin A. Telli, mide aðrýlarýnýn nedenlerini ve bu aðrýlarla nasýl baþa çýkýlacaðýný anlattý. Mide aðrýsýný, "Ani baþlayan, kronik sürekli olabilen veya tekrarlayan karýn üst orta bölgesindeki aðrý veya sýkýntý hissi." olarak tanýmlayan Telli, eriþkin nüfusun en az yüzde 25'inde mide þikayetlerine rastlandýðýný söyledi. 'Ýlaç veya besin intoleransý' olarak adlandýrýlan aðrýnýn, aþýrý miktarda yemek yeme, çok hýzlý yeme, aþýrý-yaðlý besinler, stresli ortamlarda yenen yemekler veya çok fazla alkol veya kahve kullanýlmasý, aspirin, aðrý kesici anti-romatizmal ilaçlar, bazý antibiyotikler, diyabet için kullanýlan, ayný zamanda insülin direnci ve erken diyabette kullanýlan metformin akarboz vs (glifor, glucobay vb.), yüksek kan basýncý (hipertansiyon) ilaçlarýnýn çoðunluðu, kollesterol düþürücü ilaçlar, Parkinson hastalýðýnda kullanýlan ilaçlar, antidepresanlar, doðum kontrol haplarý, vitaminler özellikle kansýzlýk için kullanýlan demir içeren ilaçlar, kortizon içeren ilaçlardan kaynaklandýðýný anlatan Telli, aðrýnýn diðer sebeplerini de þöyle sýraladý: "Fonksiyonel hazýmsýzlýk: En sýk rastlanan kronik hazýmsýzlýk sebebidir, muayene ve deðerlendirme sýrasýnda herhangi bir sebep bulunamaz, hastalarýn 2/3'si bu gruba girer. Psikososyal stres, mide ve barsak sinir sisteminde artan hassasiyet, mide boþalmasýnýn gecikmesi veya besinlerle uyumsuzluk saptanmýþtýr. Selim fakat kronik sýkýntý ve þikayetler yaratan tedavisi güç bir durumdur. Mide ve Barsak yüzeyinde fonksiyon bozukluðu: Hazýmsýzlýk çeken hastalarýn yüzde 5-15 inde mide veya oniki parmak baðýrsaðý ülseri, yüzde 20 sinde ise mide-yemek borusu reflü hastalýðý vardýr. Hazýmsýzlýk çeken yüzde 1 hastada Mide kanseri gözlenir ancak 55 yaþýn altýnda çok nadirdir. Diyabet hastalarýnda, laktoz (süt proteini) intoleransýnda ve parazittik enfeksiyonlarda da hazýmsýzlýk baþ bulgudur. Helicobakter Pylori enfeksiyonu: Ayný isimli bakterinin yol açtýðý kronik olarak seyreden, peptik ülser hastalýðýna ve kronik gastritle sonuçlanan mide ve barsak enfeksiyonudur. Toplumda ülser olmadan kronik H. pylori gastriti(mide iç yüzeyi iltihabý) yüzde oranýnda gözlenir. H.pylori bakterisine baðlý gastrit tespit edilen hastalarda aile hikayesi çok önemlidir. Ailesinde mide kanseri hikayesi olan bütün hastalarda H.Pylori bakterisi tedavisi tam olarak uygulanmalý ve bakterinin tam olarak yok edildiði kanýtlanmalýdýr. H.Pylori bakterisinin özellikle ailesinde de mide kanseri hikayesi olanlarda mide kanseri oluþma riskini arttýrdýðý kanýtlanmýþtýr. Pankreas kanseri ve Kronik Pankreatit (pankreas kronik iltihabý): Uzun süre sadece hazýmsýzlýk bulgularý ile seyredebilir. Safra yollarý hastalýklarý: Ani baþlayan karýn üst orta ve sað üst kadrandaki aðrýlar ve hazýmsýzlýk þikayetleri safra kesesi ve safra yollarý taþýnda da gözlenebilir. Diðer: Diyabet, Tiroid hastalýklarý, kronik böbrek yetersizliði, kalp damar hastalýklarý, karýn içi tümörler, mide fýtýklarý, gebelik gibi durumlarda hazýmsýzlýk görülen diðer durumlardýr. Çoðunlukla hazýmsýzlýk ve mide aðrýsýndan þikayet eden hastalarda gastrit veya ülser gibi mide ve oniki parmak baðýrsaðýnýn iç yüzeyinin zarar gördüðü hastalýklar düþünülmektedir, Gastrit midenin iç yüzeyini kaplayan dokuda kimyasal olarak, (mide asidi artýþý ve ilaçlara baðlý ) veya enfeksiyon (H. pylori bakterisi vb.) sebebiyle oluþan inflamasyon, iltihaptýr. Ülser ise yüzeysel tabakanýn tamamen zarar gördüðü epitelin ortadan kalktýðý derin yaralardýr, Asit ve pepsin gibi mideye saldýran mide tarafýndan salgýlanan kimyasallar etkisi ile ortaya çýkar, ancak böyle bir zedelenmenin oluþabilmesi için mide defansif faktörlerin çeþitli ilaçlar veya H.pylori bakterisi ile zarara uðratýlmýþ olmasý gerekmektedir. H.Pylori bakterisi ayrýca mide asidini kontrol eden hücreleri etkileyerek iþlevsiz hale getirir sonuç sürekli ve þiddetli asit salgýsýdýr. Hazýmsýzlýk ve mide aðrýsý gastritte de ülserde de ortak þikayetlerdir, klinik olarak onikiparmak baðýrsaðý ve mide ülserini ayýrt etme çok zor olsa da, açlýkta midede kazýnmasý olan ve anitiasit çiðneme tabletleri veya yiyeceklerle þikayetleri geçen hastalarýn %50 sinde onikiparmak baðýrsaðý ülseri saptanýr. Bu tip ülserde þikayet 2-4 saat sonra nükseder. Mide ülserlerinin 1/3 ve onikiparmak barsaðý (duodenal) ülserlerin 2/3 ünde gece uykudan uyandýran aðrý tipiktir. Tüm ülser hastalarýnýn yüzde 20 sinde kanama ilk bulgu olabilir(sessiz ülser).bu dönemde hastalar çeþitli yiyecek ve içeceklerle rahatlamaya çalýþýrlar, süt ilk anda herhangi bir besin gibi rahatlama yapsa da sonrasýnda yaðlý olmasý sebebiyle daha fazla asit salgýlanmasýna sebep olarak þikayetleri arttýrýr. Soda ve gazlý içecekler ilk anda rahatlama hissi yaratsalar da reflü hastalýðýna yol açarak ayrýca yemek borusunun da tahriþine ve hastalýða katýlmasýna sebebiyet verirler. Ülser ve gastritin oluþmasýnda stresin önemli bir rolü vardýr. Ani geliþen emosyonel stres veya aðýr hastalýklarýn yol açtýðý fiziksel stres (þok, sepsis, karaciðer yetersizliði, böbrek yetersizliði, aðýr yanýklar, santral sinir sistemi yaralanmalarý, multiorgan yetersizliði, solunum cihazýna baðlý yoðun bakým hastalarý) aðýr bir gastrit ve ülser geliþme sebebidir, ciddi mide kanamalarýna sebebiyet verebilir. Ülserlerde þikayetler periyodiktir ve mevsimlerle baðlantý saptanmýþtýr, ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde nüksler görülür." Ani baþlayan mide ve karýn aðrýlarýnda antiasit tablet veya þuruplar kullanýlabileceðini kaydeden Telli, sözlerini þöyle tamamladý: "Kesinlikle aðrý kesici romatizma ilaçlarý ve aspirin alýnmamalýdýr. Acil bir durumda tabloyu gizleyebilecekleri gibi hastalýðý þiddetlendirerek mide ve barsak delinme ve kanamalarýna yol açabilirler. Anti asitlere cevap vermeyen durumlarda en kýsa sürede doktora baþvurmak hayat kurtarýcý olabilir." Kamplardaki Suriyeli sayýsý 162 bin 329 oldu Ýlk devir teslim Milli Eðitim'de Kabinedeki deðiþikliðin Resmi Gazete'de yayýmlanmasýyla birlikte devir teslim törenleri de baþladý. Ýlk olarak Ömer Dinçer, Milli Eðitim Bakanlýðý görevini, düzenlenen törenle Nabi Avcý'ya devretti. Milli Eðitim Bakanlýðý'nda devir teslim Ömer Dinçer, Milli Eðitim Bakanlýðý görevini, düzenlenen törenle Nabi Avcý'ya devretti. Yeni göreve baþlayan Milli Eðitim Bakaný Avcý, ilk mesajýný karnelerini alan öðrencilere verdi. Nabi Avcý'yý, Milli Eðitim Bakanlýðý'ndaki makamýna giriþinde, Ömer Dinçer karþýladý. Bakan Avcý, Ömer Dinçer'in ardýndan yaptýðý teþekkür konuþmasýnda, bugün öðrencilerin karne aldýðýný hatýrlattý. Bakan Avcý, karne alan öðrenciler ve yarýyýlý tamamlayan öðretmenlere yönelik, ''Onlarý tebrik ediyorum, iyi bir tatil diliyorum. Karnelerde kendi emeklerini, gayretlerini, heyecanlarýný, baþarýlarýnýn ifadesini gören öðretmenlerimizi tebrik ediyorum. Onlara da hayýrlý sömestir tatili diliyorum'' ifadelerini kullandý. Ücretsiz fotoðraf çekimi kampanyasý Adana'da bir fotoðraf stüdyosu sahibi, Bakanlar Kurulu'nda yapýlan deðiþiklikle Ömer Çelik'in Kültür ve Turizm Bakanlýðýna getirilmesi nedeniyle, 1 gün boyunca ücretsiz vesikalýk fotoðraf çekimi kampanyasý düzenledi. Kentte 13 yýldýr fotoðraf stüdyosu iþleten Þehmus Baysal, iþ yerinin camýna ''Adana'nýn aðabeyi Ömer Çelik Türkiye'nin Bakaný oldu, bugün vesikalýklar ücretsiz'' yazýlý döviz astý. Baysal, þunlarý kaydetti: ''Adana 15 yýldýr, Bakan sýkýntýsý yaþýyordu. Dün gece itibarýyla mutlu haberi aldýk. 15 yýl sonra Adana'da bir Bakanýmýz olmasýndan dolayý çok mutluyuz. Ýlk aklýma gelen bedava vesikalýk çekmek oldu. Bin 500 kiþilik okul gelip fotoðraf çektirecek. Sabahtan bu yana 200'e yakýn fotoðraf çektik. Bakanýmýz Ömer Çelik için feda olsun, 1 gün deðil 1 ay bile kampanya yaparýz. Adana'mýz için Sayýn Ömer Çelik'in Bakan olmasý çok önemli.'' Bakanýn doðduðu köyde büyük sevinç var Kabine revizyonu ile Milli Eðitim Bakanlýðý görevine getirilen TBMM Milli Eðitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Baþkaný Prof. Dr. Nabi Avcý'nýn doðduðu Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Demirköyü'nde büyük mutluluk yaþanýyor. Nabi Avcý'nýn ablasý, ilkokuldan sýnýf arkadaþlarý ve köylüleri onun bakanlýk görevini baþarýyla yerine getireceðini düþünüyor. Bakan Avcý'nýn köyündeki doðup büyüdüðü ev yýllar önce satýlmýþ. Dedesi Ýsmail Solak'dan kalan evleri ise hala duruyor. Avcý'nýn okuduðu ilkokul ise hasar gördüðü için yýkýlmýþ. Bakanýn iki ablasý Kadriye Yönlüer ve Þükriye Bayrakçý, Pazaryeri ilçesinde yaþýyor. AK Parti Eskiþehir Milletvekili Nabi Avcý'nýn Milli Eðitim Bakaný olmasý, vekili olduðu Eskiþehir'de mutlulukla karþýlandý. Eskiþehirli vatandaþlar, Nabi Avcý'ya görevinde baþarýlar diledi. Ordulular deðiþikliðe üzüldü Kabine deðiþikliði ile 4 bakan görevden alýnýrken, bu duruma en çok Ordulular üzüldü. Görevden alýnan bakanlar içerisinde iki Ordulu ve bir de Ordu'nun damadý yer alýyordu. Ordulu olan Ýdris Naim Þahin ve Ertuðrul Günay'ýn yanýnda Ordu'nun damadý olan Recep Akdað da görevden alýndý. Ordu Genç Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Ayhan Kaymaz, "Kabinede yer alan Ordulu bakanlarýmýzdan Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin ve Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay'ýn bakanlýk görevlerinden alýnmalarýný büyük bir üzüntüyle öðrendik" Mardin'de Ýçiþleri Bakanlýðý sevinci Kabinede yapýlan deðiþiklikte Mardin Milletvekili Muammer Güler'in Ýçiþleri Bakanlýðý görevine getirilmesi kentte sevinçle karþýlandý. Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu, kenttin giriþ noktalarýna ''Ýçiþleri Bakanlýðý onuru milletvekilimiz Muammer Güler ve þehrimize hayýrlý olsun'' yazýlý afiþler astýrdý. Belediye binasý önünde de halk oyunlarý gösterileri yapýlarak, kurbanlar kesildi. Belediye Baþkaný Ayanoðlu, burada yaptýðý açýklamada, Ýçiþleri Bakanlýðýna Güler'in getirilmesinin barýþýn oluþmasý için baþlatýlan çözüm sürecinin hýzlanmasý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olduðunu dile getirdi. AFAD'dan yapýlan açýklamaya göre Suriye'den gelenler için 13 Çadýrkent, 1 Geçici Kabul Merkezi ve 2 Adet Konteynerkentte bugün itibariyle 162 bin329 Suriye vatandaþý bulunuyor. Baþkanlýk tarafýndan Hatay'da 5, Þanlýurfa'da 2, Gaziantep'te 3, Kahramanmaraþ, Osmaniye ve Adýyaman'da 1'er olmak üzere toplam 13 çadýrkent ile Kilis'te ve Þanlýurfa'da 1'er olmak üzere toplam 2 adet konteynerkent kuruldu yýlý Nisan ayý içerisinde Suriye'de baþlayan iç karýþýklýklar nedeniyle, nüfus hareketlerine yönelik olarak bugüne kadar Türkiye'ye gelen 230 binden fazla Suriye vatandaþý için, Baþbakanlýk AFAD tarafýndan 7 ilde kurulan kamplarda bir yýlý aþkýn süredir, her türlü insani yardým ihtiyacý karþýlanýyor. AFAD'ýn koordinasyonunda; ilgili kurum ve kuruluþlarca çadýrkentlerde ve konteynerkentte barýnma, yiyecek, saðlýk, güvenlik, sosyal aktivite, eðitim, ibadet, tercümanlýk, haberleþme, bankacýlýk ve diðer hizmetler veriliyor. Konteynerkent ve çadýrkentlerde her türlü koordinasyon; ulusal ve uluslararasý afet ve acil durumlarda Türkiye adýna yetkili kurum olan Baþbakanlýk AFAD tarafýndan saðlanýyor. Baþbakanlýk AFAD'ýn gönderdiði ödenekler ile kurulan kamplarda; okul, cami, ticaret, polis ve saðlýk merkezi, basýn brifing birimi, çocuk oyun alanlarý, televizyon izleme üniteleri, su deposu, arýtma merkezi, trafo ve jeneratör gibi donatýlar da yer alýyor. Konteynerkent ve çadýrkentlerde; Türkiye'ye giriþ yapan Suriye vatandaþlarýna günlük olarak 3 öðün sýcak yemek verilmeye devam ediliyor. AFAD bugüne kadar Türkiye'ye toplam 230 bin 724 Suriye vatandaþýnýn giriþ yaptýðýný belirtirken, bugüne kadar toplam 68 bin 395 Suriye vatandaþýnýn ülkesine döndüðünü, bugün itibariyle; Hatay'da 13 bin 323, Gaziantep'te 30 bin 916 (8 bin788'i Ýslahiye, 7 bin 030'u Karkamýþ, 15 bin 98'i Nizip çadýrkentlerinde), Kilis'te 13 bin 536, Þanlýurfa'da 69 bin 995 (37 bin 366'sý Ceylanpýnar'da, 30 bin 469'u Akçakale çadýrkentlerinde, 2 bin 160'ý Harran Kökenli konteynerkentinde), Kahramanmaraþ'ta 16 bin 560, Osmaniye'de 7 bin 937 ve Adýyaman'da 9 bin 892 kiþinin barýndýrýldýðýný açýkladý. 170 hasta ve yaralýnýn hastanede bulunduðunu belirten AFAD, hastanedekilerle birlikte barýnma merkezlerinde toplam 162 bin 329 Suriye vatandaþý bulunduðunu bildirdi. Prut Savaþý'nda kullanýlan toplar Rusya da görücüye çýktý Rusya'nýn efsanevi Çarý Büyük Petro döneminde kullanýlan savaþ toplarý St. Petersburg'da görücüye çýktý. Birçoðu 1700'lü yýllara ait birbirinden ilginç toplar büyük ilgi çekiyor. St. Petersburg Savaþ Müzesinde sergilenen ve 18. yüzyýla ait toplarýn en ilgi çekeni 44 adet baþlýða sahip 76 milimetrelik top. Sergi ile ilgili açýklama yapan müze çalýþaný Mariya Novikova, topun savaþ sýrasýnda ateþlenmesi için 5 kiþinin çalýþtýðýný ifade etti. Topun kullanýlmasýnýn oldukça zor olduðunu belirten Novikova, "44 adet baþlýktan oluþan havan topu 1754 yýlýnda St. Petersburg'da yapýldý. Daire þeklinde yapýlan aðaç kütlenin üzerine yerleþtirilen toplarýn her biri 185 santimetre çapýnda. Kullanýlmasý biraz zor olsa da, o dönem savaþlarda orduya büyük yarar saðlýyordu." þeklinde konuþtu. Müzede sergilenen diðer ilgi çekici eser ise ayný anda 5 mermi atabilen top. 156 santimetre çapýndaki top, 492 kilogram aðýrlýðýnda ve hareket halindeyken atýþ yapabiliyor. Müzede ayrýca farký kalibre ve çeþitlerde havan toplarý ve seyyar toplar sergileniyor. Ayný anda 105 kurþun atabilen otomatik tüfek, tüfek þeklinde yapýlmýþ farklý kalibrede toplar ve tüfekler sergilenen eserler arasýnda yer alýyor Osmanlý-Rus savaþýnda da kullanýldýðý kaydedilen toplar, St. Petersburg'da bulunan Savaþ Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor.

11 SPOR 11 HAFTA SONUNDA OYNANACAK FUTBOL MAÇLARI PROGRAMI Çorum Amatör Küme'dehafta sonunda yapýlacak karþýlaþmalarýn programý ve hakem listeleri þu þekilde: Ýskilip Belediyespor, kömürü yakacak Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta ilimizi temsil eden Belediyespor, ligin ikinci yarýsýna zorlu bir maç ile merhaba diyecek. Yarýn Ýskilip Ýlçe Sahasý'nda saat 13.30'da Zonguldak Kömürspor'u konuk edecek olan temsilcimiz rakibini yenerek ilk yarýda 2-0 kaybettiði maçýn rövanþýný almak istiyor.ýlk yarýyý Ýskilip Belediyespor 15 puanla 11.sýrada bitirirken Zonguldak Kömürspor ise ilk yarýyý 29 puan ve averajla lider tamamladý. Teknik Direktör Nihat Armutçu, bu karþýlaþmayý kazanmak adýna hafta içinde sýký bir çalýþma yaptýklarýný belirterek futbolcularýnýn istenilen mücadeleyi sahaya yansýtmasý halinde sahadan mutlu ayrýlan tarafýn kendileri olacaðýný söyledi. U14'te Play-Off heyecaný baþlýyor HAKEMLER BELLÝ OLDU Ligde oynanan karþýlaþmalar sonrasýnda ilk 4'e giren takýmlar yarýn baþlayacak olan Play-Off mücadelesinde ter dökecek. 2 grupta 15 takýmýn mücadele ettiði ve gruplarýnda ilk 2 sýrayý alan takýmlarýn mücadele edeceði Play-Off ligi yarýn oynanacak olan karþýlaþmalarla baþlayacak. 4 takýmýn puan ve lig usulüne göre mücadele edeceði U14 ligi Play-Off maçlarý sonunda þampiyon olan takým Çorum'u Türkiye Þampiyonasýnda temsil etme hakký kazanacak. Play-Off ligi ilk maçýnda saat 11.00'da 2 Nolu Sahada Kýrmýzý Grubu lider olarak tamamlayan Çorum Belediyespor ile Siyah Grup ikincisi H.E.Kültürspor takýmlarý karþýlaþacak. Günün diðer karþýlaþmasýnda ise Siyah Grubu lider olarak tamamlayan PTT Gençlikspor ile Kýrmýzý Grubu ikinci tamamlayan Çorumspor karþýlaþacak. 2 Nolu sahada oynanacak olan karþýlaþma saat 12.30'da baþlayacak. Hitit, Kazan'ý konuk ediyor Hitit Üniversitesi Bayan Voleybol takýmý yaklaþýk 1 aylýk aranýn ardýndan yarýn sahasýnda oynayacaðý Kazan maçý ile tekrar sahalara dönecek. Ligde ilk yarýnýn sona ermesinin ardýnda ikinci yarý ilk maçýný fikstür gereði maç yapmadan geçen Hitit Ünivesitesi yarýn Ankara temsilcisi Kazan Belediyespor'u konuk edecek. Türkiye Bayanlar Voleybol 3.Liginde mücadele eden ve ligin baþýndan bu yana bir türlü istediði sonuçlarý alamayan Hitit Üniversitesi yarýn oynayacaðý karþýlaþmadan galibiyetle ayrýlarak ikinci yarýya iyi bir baþlangýç yapmanýn hesaplarýný yapýyor. Atatürk Spor Salonunda yarýn saat 14.00'da baþlayacak olan karþýlaþma öncesinde Hitit Üniversitesi 5 puanla 7.sýrada yer alýrken, Kazan Belediyespor ise 17 puanla 4.sýrada yer alýyor. C Grubunda oynanacak olan diðer karþýlaþmalar ise þöyle; Ýbrahim Turhan Lisesi-Konya Gençlikspor, Samsun Gazi Lisesi-Numune spor. Federasyon ceza yaðdýrdý Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Çorumspor ve Çorum Belediyespor'un rakiplerine ceza yaðdýrdý. Geçtiðimiz gün yapýlan toplantý sonrasýnda PFDK "Kýrýkhanspor - Fatih Karagümrükspor A.Þ. Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasýnda, taraftarlarýnýn neden olduðu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle takdiren TL para cezasý ile cezalandýrýlmasýna. Ayný müsabakada Kýrýkhanspor Kulübünün, taraftarlarýnýn neden olduðu saha olaylarý nedeniyle takdiren TL para cezasý ile cezalandýrýlmasýna. Ayný müsabakada Kýrýkhanspor Kulübünün, görevli olmayan kiþilerin akredite edilmediði alanda yer almasýndan dolayý talimatlara aykýrýlýk nedeniyle takdiren TL para cezasý ile cezalandýrýlmasýna. ayný müsabakada Kýrýkhanspor Kulübü antrenörü Ali Eren Beþerler'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliðe aykýrý hareketi ve ihraç sonrasý müsabaka hakemine yönelik sportmenliðe aykýrý hareketi ve hakareti nedeniyle takdiren 7 resmi müsabakada soyunma odasý VE yedek kulübesine giriþ yasaðý ve TL para cezasý ile cezalandýrýlmasýna. Yine ayný müsabakada,fatih Karagümrük A.Þ mensuplarýnýn neden olduðu saha olaylarý nedeniyle takdiren TL para cezasý ile cezalandýrýlmasýna, takým halinde sportmenliðe aykýrý hareket nedeniyle 900.-TL para cezasý ile cezalandýrýlmasýna, sporcusu Anýl Sarak'ýn, sportmenliðe aykýrý hareketleri nedeniyle takdiren TL para cezasý ile cezalandýrýlmasýna. Diyarbakýrspor - Keçiörengücü Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasýnda, taraftarlarýnýn neden olduðu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin ayný sezon içinde 2. kez gerçekleþtirilmesinden dolayý takdiren TL para cezasý ile cezalandýrýlmasýna. Ayný müsabakada Diyarbakýrspor Kulübünün, ambulansýn seyircilerin alýnmasýndan sonra stadyuma gelmesinden dolayý talimatlara aykýrýlýk nedeniyle takdiren TL para cezasý ile cezalandýrýlmasýna. Kahramanmaraþ Belediyespor - Yimpaþ Yozgatspor A.Þ. Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasýnda, takým halinde sportmenliðe aykýrý hareket nedeniyle 900 TL para cezasý ile cezalandýrýlmasýna. Maltepespor - Erzurum B.Þ. Bld Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasýnda, taraftarlarýnýn neden olduðu saha olaylarý nedeniyle takdiren TL para cezasý ile cezalandýrýlmasýna. Mardinspor - Beylerbeyispor Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasýnda, müsabakada özel güvenlik bulundurulmamasýndan dolayý talimatlara aykýrýlýk nedeniyle takdiren TL para cezasý ile cezalandýrýlmasýna" karar verilmiþtir denildi. Özbað, Emrespor ile anlaþtý Çorumspor'un eski teknik direktörlerinden Sedat Özbað'ýn 3. Lig ekiplerinden Isparta Emrespor ile anlaþtý. Isparta Emrespor Çorum belediyespor'un bulunduðu grupta mücadele ediyor. Sezon baþýnda Orhangazispor'u çalýþtýran ve ilk yarý bitmeden Orhangazispor ile yollarýný ayýran Özbað önceki günemrespor ile görüþmek üzere Isparta'ya gitti. Kýsa bir süre önce yine 3. Lig takýmlarýndan Kilimli Belediyespor'da Sportif Direktör olarak görev alan tecrübeli çalýþtýrýcýçorumsporbelediyespor'un da yer aldýðý Spor Toto 3. Lig 3. Grup takýmlarýndan Isparta Emrespor ile görüþerek anlaþmaya vardýðý öðrenildi.

12 Oryantiring'de yardýmcý antrenör kursu açýlacak Oryantiring 1. Kademe Yardýmcý Antrenörlük Kursu 28 Ocak- 08 Þubat 2013 tarihlerinde Çorum'da yapýlacak. Kesinleþen kurs Olimpik Yüzme Havuzu salonunda yapýlacak. Kursa baþvuru yapan kursiyerler günü Saat 09:30' da kurs yerinde evraklarý ile hazýr bulunacaklar. Belediyespor lider karþýsýnda Çorumspor, umut kapýsýný aralamak istiyor Ligin ikinci yarýsýna Altýnordu maçý ile kötü giriþ yapan mavi beyazlýlar yarýn lider önünde puan savaþý verecek. Yarýn Darýca Ýlçe Sahasý'nda oynayacak karþýlaþma saat 13.30'da baþlayacak. Yarýn deplasmanda Darýca Gençlerbirliði ile karþýlaþacak olan Belediyespor 22 puanla ligde 9.sýrada yer alýrken liderin 44 puaný bulunuyor. Altýnordu yenilgisi ile play-off hedefinden biraz daha uzaklaþan Çorum Belediyespor, ligde ilk maðlubiyetini tattýrdýðý Darýca Gençlerbirliði'ne ikinci kez maðlup etmek istiyor. Ýlk yarýda Çorum'da oynanan karþýlaþmayý Çorum Belediyespor 2-1 kazanmýþtý. Darýca Gençlerbirliði ile Çorum Belediyespor arasýndaki karþýlaþmayýordu Bölgesi'nden Murat Kaya yönetecek. Saat 13.30'da baþlayacak olan karþýlaþmada Kaya'nýn yardýmcýlýklarýný ise yine ayný bölgeden Metin Cebeci ile Samsun Bölgesi'nden Ýhsan Kýrbýyýk yapacak. Tokat Bölgesi'nden Cenk Özgümüþ ise karþýlaþmada 4. Hakem olarak görev yapacak. Çorum Belediyespor'da Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað'ýnsahaya: Emrah, Ýbrahim Ethem, Volkan, Yiðitcan, Ýsmail, Oðuzhan Saraçoðlu, Okan, Halil Ýbrahim, Haydar, Kaan ve Mehmet Keleþonbirini sürmesi bekleniliyor. Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Çorumspor yarýn evinde Tekirova Belediyespor'u aðýrlayacak. Kýrmýzý siyahlýlar, bu maçý kazanarak kümede kalmak adýna umut kapýsýný aralamak istiyor. Karþýlaþma yarýn saat 13.30'da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda oynanacak. Sezonun ilk yarýsýnda Tekirova Belediyespor'a 6-2 yenilen kýrmýzý siyahlýlarda sakat Samet Sur dýþýnda eksik oyuncu bulunmazken hafta içinde yönetim tarafýndan affedilen Ali Koçak, Osman Bodur ve Erol Topaloðlu'da teknik heyetten forma þansý bekliyor. Karþýlaþma öncesinde Çorumspor 1 puanla ligin en alt sýrasýnda yer alýrken kýrmýzý siyahlýlarýn rakibi Tekirova Belediyespor 29 puanla puan cetvelinde 5. sýrada yer alýyor. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda oynanacak olan karþýlaþmayý Eskiþehir Bölgesi'nden Oktay Taþ yönetecek. Saat 13.30'da baþlayacak olan müsabakada Taþ'ýn yardýmcýlýklarýný ise yine ayný bölgeden Mehmet Kaan Bingül ile Turgut Evran yapacak. Oktay Taþ'ýnÇorumspor maçýnda ilk kez düdük çalacaðý maçta yine Eskiþehir Bölgesi'nden Barýþ Önal'da 4. Hakem olarak görev yapacak. Kýrmýzý siyahlýlarda teknik heyetin takýmý sahaya: Serkan, Osman Seçgin, Bilal, Metehan, Abdussamed, Yasin Tüzün, Onur, Gökhan, Yasin Özkarslý Samet Bayrak, Fatihonbiri þeklinde çýkarmasý bekleniliyor. Çorumspor'da yeni kadro! 'Darýca'yý yenmek istiyoruz' Çorumspor'da Tekirova Belediyespor maçý öncesinde Samet Sur dýþýnda eksik bulunmazken hafta içinde affedilen Osman Bodur, Erol Topaloðlu, Ali Koçak'ýn yaný sýra geçen hafta cezalarý nedeniyle forma giyemeyen Samet Bayrak ve Metehan Fýrat'ta forma giyebilecek. Ligde kalma þansý pamuk ipliðine baðlý olarak görülen Çorumspor Osman, Erol ve Ali Koçak'ýn yeniden kadroya girmesi ile kümede kalma þansýný son maça kadar taþýmak istiyor. Tek ihtimalli maç Ýkinci yarýya Gümüþhane gibi zorlu bir deplasmanda baþlayan Darýca GB, 3 puaný þanssýzlýk sonucu kaçýrýrken, sahasýnda oynayacaðý ikinci yarýnýn ilk maçý için hazýrlýklarýný tamamladý. Darýca sezonun ilk deplasman maçýnda Çorum'dan maðlup dönmüþtü. Grubun küme düþme kaygýsý ve play-off iddiasý olmayan hedefsiz takýmlarýndan birisi olan ÇorumBeldiyespor maçýna Darýca GB, mutlak 3 puan parolasý ile hazýrlandý. ÝÇERÝDE KAYIP ÝSTEMÝYORUZ Þampiyonluk yolunda iç saha maçlarýný son derece önemli olduðunu belirten Darýca GB Teknik Patronu Mehmet Kaya, "Þampiyon olmak istiyorsak, evimizde, seyirci baskýsý ile saha avantajý ile bir þekilde mutlak kazanacaðýz. Kazanýrken iyi futbol Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Çorumspor'un yarýn kendi sahasýnda oynayacaðý Tekirova Belediyespor yönetecek hakem belli oldu. Hafta sonu Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda oynanacak olan karþýlaþmayý Eskiþehir Bölgesi'nden Oktay Taþ yönetecek. Saat 13.30'da baþlayacak olan müsabakada Taþ'ýn yardýmcýlýklarýný ise yine ayný bölgeden Mehmet Kaan Bingül ile Turgut Evran yapacak. Oktay Taþ'ýnÇorumspor maçýnda ilk kez düdük çalacaðý maçta yine Eskiþehir Bölgesi'nden Barýþ Önal'- da 4. Hakem olarak görev yapacak. BELEDÝYESPOR MAÇININ HAKEMÝ ORDU'DAN Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çorum Belediyespor maçýný Ordu Bölgesi'nden Murat Kaya yönetecek. Darýca Ýlçe Stadý'nda saat 13.30'da baþlayacak olan karþýlaþmada Kaya'nýn yardýmcýlýklarýný ise yine ayný bölgeden Metin Cebeci ile Samsun Bölgesi'nden Ýhsan Kýrbýyýk yapacak. Tokat Bölgesi'nden Cenk Özgümüþ ise karþýlaþmada 4. Hakem olarak görev yapacak. 3. LÝG 1. GRUP'TA 19. HAFTA HAKEMLERÝ Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 19. hafta maçlarýnda görev yapacak hakemler açýklandý. 27 Ocak Pazar: Ankara Demirspor-Anadolu Üsküdar 1908: Mehmet Efe Sandýklýspor-Orhangazispor: Hilal Tuba Tosun Ayer Çorumspor-Tekirova Belediyespor: Oktay Taþ Beþikdüzüspor-Siirtspor: Osman Ender Bulut Belediye Vanspor-Kastamonuspor: Ali Köse Fatih Karagümrük-Bergama Belediyespor: Niyazi Ýzgören Ýstanbulspor-Kayseri Þekerspor: Onur Salýk Pazarspor-Kýrýkhanspor: Emre Duz Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor-Gölcükspor: Mustafa Burak Er ve farklý skorda tribünlerin coþmasýný ve desteðin artmasýný saðlar. Bu nedenle iç saha maçlarý çok önemli." diyerek, Pazar günü oynanacak Darýca GB-Çorum Belediye maçýnýn tek ihtimalli maç olduðunu ve sahadan Darýca GB'nin 3 puanla ayrýlacaðýný söyledi. ÇINARALTI COÞACAK Tüm camianýn bu sezon þampiyonluða kilitlendiði Darýca GB'de tribünler de coþmaya hazýrlanýyor. Çýnaraltý, ikinci yarýnýn ilk iç saha maçýnda Çorum Belediyespor'a sürprizler hazýrlýyor. Sarý-yeþilli tribünler, ikinci yarýda özelikle iç saha maçlarýnda her karþýlaþmaya final havasýnda hazýrlanacak. Ýlk final ise Pazar günü oynanacak Çorum Belediye maçý olacak. Çorumspor maçý Oktay Taþ'ýn Oktay Taþ 3. LÝG 3. GRUP'TA 19. HAFTA HAKEMLERÝ Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta 19. hafta maçlarýnda görev yapacak hakemler açýklandý. 27 Ocak Pazar: Keçiörengücü-Elazýð Belediyespor: Özgür Aygün Yimpaþ Yozgatspor-Maltepespor: Ahmet Aslan Altýnordu-Kocaelispor: Erdoðan Özkaya SancaktepeBelediyespor-Mardinspor: Barýþ Mekik Beylerbeyi-Kahramanmaraþ Belediyespor: Ali Þalk Darýca Gençlerbirliði-Çorum Belediyespor: Murat Kaya OYAK Renault-Diyarbakýrspor: Dilan Deniz Gökçek Erzurum Büyükþehir Belediyespor-Gümüþhanespor: Burak Þeker Emrespor-Arsinspor: Erkan Yurtsever Murat Kaya Deplasmanda grubun lideri Darýca Gençlerbirliði ile karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor'da hedef 3 puanla dönmek. Teknik direktör Hayrettin Gümüþdað, hafta içi hazýrlýklarýnda formda olduklarýný formda olduklarýný bireysel hatalar yapmadýklarý taktirde lideri yeneceklerini söyledi. Darýca Gençlerbirliði karþýsýnda iyi oyunla sahadan 3 puanla ayrýlmak istediklerini vurgulayan Gümüþdað, " Lideri sahasýnda yenmek istiyoruz. Hafta boyunca çok yoðun bir þekilde çalýþtýk ve sakatlýk olmamasý açýsýndan futbolculara dün izin verdik. Altýnordu maçýnda ve daha önceki maçlarda defansta yapýlan basit hatalar üzerine hafta boyunca çalýþtýk ve bu sorunu Darýca maçýnda yapmayacaðýmýzý düþünüyorum. Çok iyi hazýrlandýk ve karþýlaþmadan galibiyetle ayrýlacak güçteyiz. Ben futbolcularýma güveniyorum. Basit hatalar yapmazsak karþýlaþmadan 3 puanla ayrýlacaðýmýza inanýyorum" diye konuþtu. Eray ve Furkan'ýn sakatlýklarý dolayýsýyla kadroya alýnmadýklarýný dile getiren teknik direktör Hayrettin Gümüþdað, Mehmet Keleþ ve Murathan'ýn da ayak bileklerinde aðrýlar olduðunu ancak bu iki ismin kadroda yer aldýðýný söyledi.

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Turizm Fakültesi Dekanı ndan ziyaret

Turizm Fakültesi Dekanı ndan ziyaret Turizm Fakültesi Dekanı ndan ziyaret Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ozan Bahar, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon u makamında ziyaret etti. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

http://www.haber18.com

http://www.haber18.com http://www.haber18.com Haberin Ayrıntıları: 5 Haziran Dünya Çevre Günü Karatekin Parkı nda Çankırı Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla kutlandı. Programa Valimiz Vahdettin

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı