SU ABONELĠK ĠġLEMLERĠNDE YENĠDEN YAPILANMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SU ABONELĠK ĠġLEMLERĠNDE YENĠDEN YAPILANMA"

Transkript

1 SU ABONELĠK ĠġLEMLERĠNDE YENĠDEN YAPILANMA I- GĠRĠġ Bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılarak vatandaģların hayat kalitesinin yükseltilmesi, kamu yönetiminde sürdürülen yeniden yapılanma çalıģmalarının en önemli amaçları arasındadır. VatandaĢ ile resmi kurum iliģkilerinde tek büro sistemine geçilmesi, vatandaģlardan baģvuruları sırasında istenecek resmi belge ve bilgilerin azaltılması ile iģlemlerde vatandaģ beyanının esas alınması vatandaģ memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak alınması gereken tedbirlerdir. Su hizmetlerinin sunumunda istenecek belge ve bilgilere iliģkin yasal düzenlemeler 3194 sayılı Ġmar Kanunu ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer almaktadır. Ġmar Kanununun 31 nci maddesi gereğince meskenlerin su hizmetlerinden faydalandırılması için yapı kullanma izninin alınmıģ olması Ģarttır. Belediye Gelirleri Kanununun üçüncü kısmında su harcamalarına katılma paylarının tahsil usul ve esasları düzenlenmektedir. Dokuzuncu Kalkınma Planında yerel yönetimlerin sundukları hizmetler için ülke çapında asgari hizmet standartlarının belirlenmesi ve standartlara uygunluk denetiminin merkezi idare tarafından yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda, kamu yönetimimizin bürokratik odaklı yönetim zihniyetinden vatandaģ odaklı kamu yönetimi zihniyetine dönüģtürülmesi Ģarttır. Belediyelerde su abonelik iģlemlerinin yapılması sırasında istenen belge ve bilgiler konusunda yapılan araģtırmada bir belediyede istenen belge sayısının 8 i geçmediği ancak çeģitli belediyelerde iģlemler sırasında 22 farklı belgenin istendiği, su abonelik iģleminin tamamlanması için baģvuruda bulunanların bazı belediyelerde 3 farklı yerde bulunan binaya gönderildiği ve abone olma süresinin 5 güne kadar uzadığı tespit edilmiģtir. Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalıģmaları kapsamında sön dönemde yerel yönetimleri yakından ilgilendiren çok sayı da düzenleme yapılmıģtır. Bu düzenlemelerin hayata geçirilmesi, hizmet sunumlarına iliģkin standartların oluģturulması ve hizmetlerin tüm yerel yönetimler tarafından en iyi Ģekilde sunulması gerekmektedir. II- ÇALIġMANIN AMACI Bu çalıģmanın amacı, kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalıģmaları kapsamında belediyelerin su abonelik iģlemlerinde; ülke çapında standartların oluģturulması, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması ve su abonelik süreçlerinin kısaltılmasıdır. 1

2 III- ÇALIġMANIN YÖNTEMĠ Su abonelik iģlemlerinde yeniden yapılanma amacıyla bir aģağıda isimleri bulunan kiģilerden mürettep bir komisyon oluģturulmuģtur. 1. Dr. Birol EKĠCĠ- BaĢbakanlık Ġdareyi GeliĢtirme BaĢkan V, 2. Dr. Hasan Hüseyin CAN- ĠçiĢleri Bakanlığı Mahalli Ġdareler Genel Müdür Yardımcısı, 3. Prof. Dr. Hadi GÖKÇEN- Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, 4. Mustafa KOÇYĠĞĠT- BaĢbakanlık Uzman Yardımcısı, BaĢbakanlık Ġdareyi GeliĢtirme BaĢkanlığı, 5. Doç. Dr. Recep BOZLAĞAN- Marmara Üniversitesi, SBMYO Öğretim Üyesi, 6. ġerafettin GENÇ- Ankara BüyükĢehir Belediye BĢk. EGO Gn. Md. Daire BaĢkanı, 7. Mehmet Asım KIZILAY- Ankara BüyükĢehir Belediye BĢk. ASKĠ Gn. Md. Daire BaĢkanı, 8. Mustafa DERYAL- Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi. Ayrıca, BaĢbakanlık Ġdareyi GeliĢtirme BaĢkanlığı personellerinden Volkan Kuyumcu, Sevtap Orçunsel ve GülĢah Yalçınkaya çalıģmaya katılmıģlar ve alanda yürütülen çalıģmalarda görev almıģlardır. Öncelikle, ülke genelinde su abonelik iģlemlerinin nasıl yapıldığını ve abonelik sırasında hangi belgelerin istendiğini araģtırılmıģ ve Ankara BüyükĢehir Belediyesi ASKĠ Genel Müdürlüğü Abone ĠĢleri Daire BaĢkanlığında yerinde inceleme yapılmıģtır. Ayrıca Ġdareyi GeliĢtirme baģkanlığı personelleri ASKĠ Genel Müdürlüğü Abone ĠĢleri Daire BaĢkanlığında müģteri memnuniyeti (Ek-1), çalıģan memnuniyeti anketi (Ek-2) yapmıģ ve sonuçlarını (Ek-3) değerlendirmiģtir. ÇalıĢmalar sırasında Ġngiltere de uygulanan VatandaĢ Hakları Bildirgesi (Citizen Charter) sisteminin Türkiye de su abonelik iģlemlerinde görevli personele anlatılmasının yararlı olacağı değerlendirilmiģ ve 2-3 Nisan 2006 tarihlerinde Ġngiltere Büyükelçiliğinin katkılarıyla Ankara da 81 ilin su abonelik iģlemlerinde yetkili üst düzey görevlilerine iki Ġngiliz uzmanın katılımlarıyla bir seminer düzenlenmiģtir. Seminerin ikinci gününde su abonelik iģlemleriyle ilgili üç çalıģma gurubu oluģturulmuģ ve bu çalıģma gurupları gerek ülkemizde su abonelik iģlemlerinin nasıl yapılması gerektiği 2

3 konusunda gerekse Ġngiltere de uygulanan VatandaĢ Hakları Bildirgesi (Citizen Charter) sisteminin Türkiye ye nasıl uygulanacağı konusunda öneriler getirmiģlerdir. IV- YENĠDEN YAPILANMA ĠHTĠYACI Ülkemizde su abonelik iģlemlerinde uygulanan sistemin aģağıda belirtilen nedenlerden dolayı değiģtirilmesi zorunludur. Ülke genelinde su abonelik süreçlerinde bir standart bulunmamaktadır. Bazı belediyelerde abonelik iģlemleri tek masada bitirilirken bazı belediyelerde vatandaģın abone olabilmesi için üç binaya gitmesi gerekebilmektedir. Yine bazı belediyelerde abonelik iģlemleri birkaç saatte bitirilirken bazı belediyelerde süre birkaç güne kadar uzayabilmektedir. Diğer yandan, mevcut durumda bir belediyede tümü istenmemekle birlikte inģaat aboneliğinde 23, ilk konut aboneliğinde 19 ve abonelik devrinde 11 farklı belge istenmektedir. ĠNġAAT ABONELĠĞĠNDE ĠSTENEN BELGELER (23 adet) 1- Kimlik fotokopisi ve/veya aslı 2- T.C Kimlik No 3- Ġkametgâh Belgesi 4- Ġmar ĠĢlerinden Sevk Belgesi 5- Proje onay ve 6- Sayaç seri numarası 7- En yakın komģu faturası 8- Temel ve Yapı Ruhsat fotokopisi 9- Arsanın Tapu Fotokopisi 10- Ġskân ruhsatı ( Aslı Gibidir" onaylı) 11- Onaylı Sıhhi Tesisat Projesi 12- Arsa Çapı 13- Arsa Beyannamesinin Tasdikli Sureti 14- ġirketse Ġmza Sirküleri veya Beyannamesi 15- Su Sayacı Garanti Belgesi 16- Tesisatı Çeken Usta veya Sucular Derneğinden alınan (su ustasına hazırlatılacak) belge. 17- Sayacın markası 3

4 18- Sayacın imal tarihi 19- Numarataj belgesi 20- Su ĠĢ Bitim Belgesi 21- Yetki Belgesi (arsa sahibi, müteahhit) 22- Zemin Etüt Raporu (Jeoloji Mühendisleri Odasından) 23- Zemin Aplikasyon Planı (Kadastrodan Onaylı) ĠLK KONUT ABONELĠĞĠNDE ĠSTENEN BELGELER 1. Kimlik Fotokopisi ve/veya Aslı 2. T.C Kimlik No 3. Ġkametgâh belgesi 4. Ġskân Ruhsatı (yapı kullanım izni) 5. KomĢu Su Makbuzu 6. Emlak Vergisinin Ödendiğine Dair Belge 7. Binaya Ait ġantiye Su Numarası 8. Kira Kontratı veya Tapu (aslı veya fotokopisi) 9. Garanti Belgeli Su Sayacı 10. Su Tesisatçısının Adı 11. Yetkili Su Tesisatçısının Vereceği Su Abone Talepnamesi 12. Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi Fotokopisi 13. Sayacın Seri Numarası 14. Sayacın Markası 15. Sayacın Ġmal Tarihi 16. Sıhhi Tesisat Odasından Abone Dosyası 17. Numarataj Belgesi 18. Su ĠĢ Bitim Belgesi 19. Belediye Gelir Müdürlüğü yazısının aslı. ABONE DEVĠR ĠġLEMLERĠ ĠÇĠN ĠSTENEN BELGELER A- MESKENLER ĠÇĠN 1. Kimlik fotokopisi 2. T.C Kimlik numarası 3. Su abone numarası 4. Ev sahibi ise tapu fotokopisi 4

5 5. Kiracı ise kira kontratı fotokopisi 6. Ġkametgâh belgesi 7. Kiracı ise ev sahibinin kimlik fotokopisi 8. Devir yapan kiģinin kimlik fotokopisi 9. Binada bulunan örnek bir fatura 10. Sayacın seri numarası 11. Sayacın son endeksi B- ĠġYERLERĠ ĠÇĠN 1. Kimlik fotokopisi 2. T.C Kimlik No 3. Tapu fotokopisi 4. Kira kontratı fotokopisi 5. Ġkametgâh belgesi 6. Vergi Levhası fotokopisi 7. Ġmza sirküleri 8. ġirket kaģesi 9. Yetki belgesi 10. Eski abonelik bilgileri (eski bir su faturası, yoksa binada bulunan örnek bir su faturası, kullanılacak sayacın seri numarası ve endeksi) 11. Ticaret Odası Faaliyet Belgesi V- ÖNERĠLER VE SONUÇ 2,3 Nisan 2006 tarihinde yapılan seminerin ikinci gününde aģağıda isimleri belirtilen üç çalıģma gurubu oluģturulmuģtur; 1. Abonelik ĠĢlemlerinde Ġstenen Belgelerin Azaltılması, 2. Abonelik ĠĢlemlerinin Elektronik Ortamda Sunulması ve Sürecin Belirlenmesi, 3. Ġngiltere deki VatandaĢ Hakları Bildirgesi ve VatandaĢ Hakları Bildirgesi Markasının (Charter Mark) Türkiye de Uygulanabilirliği. Bu çalıģma gurupları aģağıdaki önerileri getirmiģlerdir: 5

6 Abonelik ĠĢlemlerinde Ġstenen Belgelerin Azaltılması ÇalıĢma Grubu: ÇalıĢma gurubu inģaat aboneliği, ilk konut aboneliği ve abone değiģikliğinin temel su abonelik türleri olduğuna ve bu abonelik türlerinde sadece aģağıdaki belgelerin istenerek aboneliğin yapılabileceğine karar vermiģtir. İnşaat Aboneliğinde İstenmesi Gereken Belgeler: 1. Yapı Ruhsatı, 2. Kimlik Fotokopisi (Tüzel kiģilikler için ana sözleģme ve yetki belgesi). İlk Konut Aboneliğinde İstenmesi Gereken Belgeler: 1. Yapı Kullanma Ġzin belgesi veya Kat Mülkiyet Tapusu Fotokopisi 2. Kimlik Fotokopisi, 3. Kira Kontratı Fotokopisi (kiracı ise). Abone Değişikliğinde İstenmesi Gereken Belgeler: 1. Kimlik Fotokopisi, 2. Tapu Fotokopisi veya Kira Kontratı Fotokopisi. Abonelik ĠĢlemlerinin Elektronik Ortamda Sunulması ve Sürecin Belirlenmesi ÇalıĢma Grubu: ÇalıĢma grubu aģağıdaki önerileri getirmiģtir. 1. Abone (Mukavele) yapılırken bilgilerin elektronik ortamda takibi için bütün bilgilerin Sisteme iģlenmesi (Bu Ģekilde MüĢteri ile alakalı her türlü bilgi ve dokümana daha çabuk ulaģılır), Ayrıca Yapılan sayaç endeks tespitleri bile elektronik ortamda takip edilmeli, her abone ne zaman, kim tarafından ve nasıl sayacının okunduğu, sayacının durumunun ne olduğu takip edilerek bilinmelidir, 2. Borcundan dolayı su açma ve kapama iģlemleri ile sayaç değiģtirme ve sayaç yeri nakli iģlerinin elektronik ortamda ĠĢ emri ile takip edilmelidir, 3. e - fatura ile MüĢteri elektronik ortamda dilediği zaman Fatura bilgilerine ulaģması gerekmektedir (Tahakkuk Ģekli, son ödeme tarihi gibi), 6

7 4. e- itiraz ile müģteri elektronik ortamda dilediği konuda itiraz edebilmeli ve 48 saat içerisinde cevap alabilmelidir, 5. e - Mukavele ile vatandaģ evinde oturarak elektronik imza ile ön mukavelesini yapabilmelidir, 6. e - bilgi (Çözüm) ile müģteri elektronik ortamda her türlü isteğini (Kanal, su arıza, ücret v.s.) sora bilmeli ve bilgisini 48 saat içerisinde alabilmelidir, 7. Bütün bu iģlemlerin yapılabileceği ilgili Belediye veya sular idaresinin Web sayfasında açıkça belirtilmeli. MüĢterilere duyurulmalıdır, 8. Bütün bu iģlemlerin yapılabileceği ilgili Belediye veya sular idaresinin Web sayfasında açıkça belirtilmeli. MüĢterilere duyurulmalıdır. Ġngiltere deki VatandaĢ Hakları Bildirgesi (Citizen Charter) ve VatandaĢ Odaklılık Sertifikası Sisteminin (Charter Mark ın) Türkiye de Uygulanabilirliği ÇalıĢma Grubu: ÇalıĢma grubu Standartların OluĢturulması ve VatandaĢların Talepleri konusunda aģağıdaki önerileri getirmiģtir. Standartlar oluşturulması: saat 365 gün kesintisiz, içilebilir kaliteli su, 2. Suyun kalitesinin vatandaģla paylaģılması; aylık olarak bu analizlerin yapılması ve duyurulması, 3. Su ile ilgili Ģikâyetler için doğrudan eriģim hattının kurulması, bu hattın çalıģtırılması ve telefonlara maksimum 3 çalıģta cevap verilmesi, 5. Su bilincinin artırılması için dünya su gününde mutlaka bir etkinlik yapılması, 6. VatandaĢ taleplerinin vatandaģın ilk müracaatında karģılanması, 7. Bu standartların vatandaģlar açık olarak duyurulması, 8. Hizmet sunun personelim mutlaka kimlik bilgisinin yakasında bulunmasının sağlanması. Vatandaş talepleri: 1. Su ile ilgili müracaat eden vatandaģa mutlaka Mektup: 15 gün Telefon: 3 gün 7

8 3 gün, Cevap verilmesi, 2. Yılda en az bir defa müģteri memnuniyet anketleri yapılması, 3. Yılda en az bir defa (çalıģan) iç müģteri memnuniyet anketleri yapılması, 4. Her ayın ilk haftası su hizmetleri verilen birimde bir iyileģtirmenin sağlanması; bu iyileģtirmenin personel ve çalıģanla paylaģılması, 5. VatandaĢın fotokopi taleplerinin kurumda karģılanması, 6. VatandaĢ Ģikâyet ve önerilerinin sürekli alınabileceği bir sistem oluģturulması, bunlarında aylık değerlendirilmesi, 7. Su hizmetleri biriminde mutlaka vatandaģa, oturma, su ve otopark park gibi imkânların oluģturulması, 8. Fatura tahsilâtında yeni yöntemlerin; banka, kredi kartı gibi imkânların sunulması. ĠçiĢleri Bakanlığı Genelgesi: ÇalıĢma sonucunda seminerde katılımcı belediyelerin önerileri de dikkate alınarak su abonelik hizmetlerinin etkili, verimli, süratli ve vatandaģ odaklı bir Ģekilde sunumu için BaĢbakanlık Ġdareyi GeliĢtirme BaĢkanlığı ve ĠçiĢleri Bakanlığı Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü tarafından bir Genelge hazırlanmıģ ve 25/05/2007 tarihinde 81 valiliğe duyurulmuģtur.(ek-4) 8

9 Ek-1 ASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET KALĠTESĠ VE VATANDAġ MEMNUNĠYETĠ ÖLÇÜM ANKETĠ 1-Cinsiyetiniz E (..) K (..) 2-YaĢınız (.) ( ) ( ) 46 ve üzeri ( ) 3-Eğitim durumu Ġlkokul (.) Ortaokul (.) Lise (.) Üniversite (.) 4-Su abonesi olduğunuz/olacağınız semti belirtiniz?... 5-ASKĠ Genel Müdürlüğüne abonelik iģlemleri sürecinde kaç defa geldiniz?. 6-Abonelik türünü belirtiniz? a) Ġlk konut aboneliği (.) b) Ġlk iģyeri aboneliği (.) c) ĠnĢaat aboneliği (.) d) Boru kuturu (.) e) Kuyu suyu aboneliği (.) f) Abone değiģikliği (.) 7- ĠnĢaat aboneliği baģvurularında istenen belgelerden; Gerekli Gereksiz Kararsızım Ġskan ruhsatı Onaylı sıhhi tesisat projesi Arsa çapı Kanal katılım makbuzu Kimlik fotokopisi Arsa beyannamesinin tasdikli sureti 8-Ġlk konut aboneliği baģvurularında istenen belgelerden; Gerekli Gereksiz Kararsızım Ġskan ruhsatı Binaya ait Ģantiye su numarası Kira kontratı veya tapu fotokopisi Kimlik fotokopisi 9-Abonelik değiģikliğinde (Ġsim değiģikliği) istenen belgelerden; Gerekli Gereksiz Kararsızım Kira kontratı veya tapu fotokopisi Kimlik fotokopisi Abone numarası 9

10 Ek ASKĠ Genel Müdürlüğü ile ilgili görüģlerinize uyan seçeneği iģaretleyiniz. 1. Kesinlikle katılmıyorum 2. Katılmıyorum 3. Kararsızım 4. Katılıyorum 5. Kesinlikle katılıyorum 1- Yeni aboneliklerde ön ödemeli (kartlı) sayaçların kullanılması doğru bir uygulamadır. 2- Ön ödemeli (kartlı) sayaçlarda güvence bedeli alınması doğru bir uygulamadır. 3- Su sayaçlarının ASKĠ nin mülkiyetinden çıkartılıp müģterilerin mülkiyetine verilmesi doğru bir uygulamadır. 4- Abonelik baģvurularında müģterilerden alınan güvence bedelleri abonelik sonlandırılırken güncellenerek ödenmelidir Su aboneliğine bilgisayar ortamında baģvurabilmeliyim ASKĠ nin abonelik hizmeti sunan binalarını kolayca bulabiliyorum ASKĠ hizmet almaya gelenlerin kendilerini huzurlu hissedeceği, ferah bir ortama sahiptir. 8- Abonelik iģlemleri sürecinde otomobil parkı konusunda sorun yaģamadım. 9- MüĢterinin bir sorunu olduğunda, ASKĠ sorunu çözmek için samimi bir ilgi gösterir. 10- ASKĠ çalıģanları bir hizmetin tam olarak ne zaman verileceğini müģterilerine bildirirler ASKĠ çalıģanları müģterilerine süratli hizmet verirler ASKĠ çalıģanlarının müģterilerine karģı güler yüzlü bir yaklaģımı vardır ASKĠ çalıģanlarına soru sorarken hiç çekinmiyorum ASKĠ çalıģanları müģterilerin sorularına cevap verecek yeterli bilgiye sahiptirler ASKĠ çalıģanları her müģteriyle tek tek ilgilenir Aldığım abonelik hizmetinden genel olarak memnun kaldım ALO 185 her çağrıya cevap vermektedir Abonelik hizmetinin daha iyi yürütülmesi için önerileriniz nelerdir?

11 Ek-2 Ġġ TATMĠN DÜZEYĠ ÖLÇÜM ANKETĠ Sayın katılımcı; Elinizdeki anket formu ASKĠ Genel Müdürlüğü Abone ĠĢleri Daire BaĢkanlığında çalıģanların iģ tatminini ölçmek üzere hazırlanmıģtır. Formun üzerine isim veya tanıtıcı herhangi bir bilgi yazılmaması gerekmektedir. Ġlginize ve katkınıza teģekkür ederiz. 1- Cinsiyetiniz: K ( ) E ( ) 2- YaĢınız: ( ) ( ) ( ) 46 ve üzeri ( ) 3- Öğrenim Durumunuz: Ġlkokul ( ) Ortaokul ( ) Lise ( ) Üniversite ( ) 4- Meslekteki çalıģma süreniz? (Yıl/ay..) 5- Herhangi bir yönetim göreviniz var mı? Evet (Belirtiniz.. ) Hayır ( ) 6- ġu andaki göreviniz? ( ) 7- ġu an çalıģtığınız birimdeki toplam çalıģma süreniz? (Yıl/ay. ) 8- ġu anda çalıģmakta olduğunuz iģe isteyerek mi baģladınız? Evet ( ) Hayır ( ) 9- Hangi sıklıkla keģke bugün iģe gitmeseydim diye düģünürsünüz? Her zaman ( ) Çoğu zaman ( ) Bazen ( ) Seyrek olarak ( ) Neredeyse hiç( ) Hiçbir zaman ( ) 11

12 Ek-2 10-AĢağıdaki önermeleri size uygun olduğunu düģündüğünüz Ģekilde puanlayınız. 1.Kesinlikle katılmıyorum 2.Katılmıyorum 3.Kararsızım 4.Katılıyorum 5.Kesinlikle katılıyorum 1- Kurumum verimli ve etkin bir Ģekilde çalıģmaktadır. 2- Kurumun yönetimiyle iliģkilerim iyi durumda ÇalıĢma arkadaģlarımla iyi anlaģıyoruz ÇalıĢtığım yerde baģarı takdir edilmektedir ÇalıĢtığım birimde görev dağılımı adaletli olarak yapılmaktadır. 6- Görevimi yaparken baģarımı etkileyecek düzeyde yetki ve inisiyatif kullanabiliyorum. 7- Alınan kararlara katılma imkanı bulabiliyorum. 8- ÇalıĢmalarımız ekip anlayıģı içinde yürütülmektedir. 9- ĠĢimle ilgili yeterli araç ve gerece sahibim Yaptığım iģin karģılığı olarak aldığım ücreti yeterli buluyorum. 11- ÇalıĢma mekanı genel olarak yeterli düzeyde Yemek, çay, kafeterya gibi hizmetleri yeterli buluyorum. 13- ÇalıĢtığım birimde yeterli düzeyde meslek içi eğitim verilmektedir. 14- Mesleğim bana toplumda saygınlık kazandırmaktadır. 15- Sosyal imkanları(servis, kreģ, lojman, ücret dıģı ayni yardımlar vs.) yeterli buluyorum. 16- ĠĢimden memnunum Kurumunuzdan beklentileriniz nelerdir?... 12

13 Ek-3 Cinsiyet ASKĠ ÇALIġAN MEMNUNĠYETĠ VE Ġġ TATMĠNĠ ÖLÇÜM SONUÇLARI ÇALIġAN MEMNUNĠYETĠ %26 %74 Kadın Erkek Öğrenim durumu %8 %46 %8 %38 İlkokul Ortaokul Lise Üniversite ġu anda çalıģmakta olduğunuz iģe isteyerek mi baģladınız? %38 %62 Evet Hayır 13

14 Ek-3 Hangi sıklıkla keģke bugün iģe gitmesem diye düģünürsünüz %5 %23 %21 %13 %8 %30 Her zaman Çoğu zaman Bazen Seyrek olarak Neredeyse hiç Hiçbir zaman Kurumum etkin ve verimli bir Ģekilde çalıģmaktadır %18 %10 %23 %34 ÇalıĢma arkadaģlarımla iyi anlaģıyoruz %5 %36 %44 Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum 14

15 Ek-3 ÇalıĢtığım yerde baģarı takdir edilmektedir %21 %43 %5 %18 %13 Görevimi yaparken baģarımı etkileyecek düzeyde yetki ve inisiyatif kullanabiliyorum %21 %13 %28 %33 %5 Alınan kararlara katılma imkanı bulabiliyorum %31 %13 %10 %31 15

16 Ek-3 ĠĢimle ilgili yeterli araç gerece sahibim %10 %29 %28 %18 Yaptığım iģin karģılığı olarak aldığım ücreti yeterli buluyorum %10 %13 %44 %23 %10 ÇalıĢma mekanı genel olarak yeterli düzeyde %13 %38 %31 %3 16

17 Ek-3 ÇalıĢtığım birimde yeterli düzeyde hizmet içi eğitim verilmektedir %33 % 8 %21 %23 Sosyal imkanları (servis, kreģ, lojman, ücret dıģı ayni yardımlar) yeterli buluyorum %5 %10 %49 %10 %26 ĠĢimden memnunum %18 %26 %26 17

18 Ek-3 Kurumla ilgili beklentiler %13 %8 %58 %3 %3 Abone İşleri çalışanlarına ek ücret veya tazminat ödenmesi Adil görev dağılımı Vardiya sisteminin uygulanması Kreş, yemek, servis gibi sosyal imkanların sağlanması Çalışma ortamının fiziksel koşullarının iyileştirilmesi Cevapsız ASKĠ VATANDAġ MEMNUNĠYETĠ ÖLÇÜM SONUÇLARI Cinsiyet %32 %68 Erkek Kadın Öğrenim durumu %18 %42 %25 İlkokul Ortaokul Lise Üniversite 18

19 Ek-3 Abonelik türü 41% 52% 4% 3% İlk konut aboneliği İlk işyeri aboneliği İnşaat aboneliği Abone değişikliği Yeni aboneliklerde ön ödemeli sayaçların kullanılması doğru bir uygulamadır %22 %35 %21 %13 %9 Su sayaçlarının ASKĠ nin mülkiyetinden çıkarılıp müģterilerin mülkiyetine verilmesi doğru bir uygulamadır %22 %9 %33 %25 %11 19

20 Ek-3 Abonelik baģvurularında müģterilerden alınan güvence bedelleri abonelik sonlandırılırken güncellenerek ödenmelidir %18 %48 %5 %16 %13 Su aboneliğine bilgisayar ortamında baģvurabilmeliyim %2 %1 %11 %19 %67 ASKĠ hizmet almaya gelenlerin kendilerini huzurlu hissedeceği, ferah bir ortama sahiptir %13 %7 %7 %21 %52 20

21 Ek-3 MüĢterinin bir sorunu olduğunda, ASKĠ sorunu çözmek için samimi bir ilgi gösterir %13 %7 %47 %18 ASKĠ çalıģanları bir hizmetin tam olarak ne zaman verileceğini abonelere bildirirler %11 %11 %4 %46 %28 ASKĠ çalıģanları müģterilere süratli hizmet verirler %14 %4 %18 %49 21

22 Ek-3 ASKĠ çalıģanlarının müģterilerine karģı güleryüzlü bir yaklaģımı vardır %17 %13 %7 %12 %51 ASKĠ çalıģanlarına soru sorarken hiç çekinmiyorum %28 %9 %7 %8 %48 ASKĠ çalıģanları müģterilerin sorularına cevap verecek yeterli bilgiye sahiptir %18 %9 %6 %18 %49 22

23 Ek-3 ASKĠ çalıģanları her müģteriyle tek tek ilgilenir %17 %9 %6 %19 %49 Aldığım abonelik hizmetinden genel olarak memnun kaldım %7 %6 %22 %50 Abonelik hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi için öneriler %10 %4 %2 %3 %6 %2 %67 %4 %2 Güvence bedeli azaltılmalı Otopark sorunu çözülmeli İstenen belge sayısı azaltılmalı Ortam müşterinin ihtiyaçlarına uygun hale getirilmeli Randevu sistemi getirilmeli, on-line başvuru yapılabilmeli Su faturaları ve sayaçlarla ilgili sorunlar Personel daha iyi hizmet vermeli Diğer Cevapsız 23

24 Ek-4 ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü Sayı : BOOMAH / /05/2007 Konu : Su Aboneliği GENELGE.. VALĠLĠĞĠNE (Ġl Mahalli Ġdareler Müdürlüğü) Belediyelerimiz veya bağlı kuruluģlarınca yürütülen su abonelik iģlemlerinde her belediye tarafından farklı uygulamalar yapıldığı, abonelik iģlemleri için istenen belgelerin türü ve sayısının her belediyeye göre değiģtiği ve abonelik iģlemlerinin farklı yerlerde bulunan binalarda yapılması sebebiyle iģlem sürecin 5 güne kadar uzadığı tespit edilmiģtir. Su abonelik iģlemlerinin basitleģtirilmesi ve kolaylaģtırılması amacıyla BaĢbakanlık Ġdareyi GeliĢtirme BaĢkanlığı ile birlikte yapılan çalıģma neticesinde; ĠĢlemlerin hızlandırılması ve basitleģtirilmesi amacıyla su abonelik iģlemlerinin aģağıdaki esas ve usullere yürütülmesi uygun bulunmuģtur. 1- Abonelik iģlemleri sırasında kimlik bilgileri Kimlik PaylaĢım Sistemi üzerinden elektronik ortamda temin edilecektir. 2- Abonelik iģlemleri tek masada sonuçlandırılacaktır. 3- Ġl abonelik iģlemi için yapı kullanma izni ve harcamalara katılım payının ödenmesi dıģında baģkaca bir Ģart aranmayacak ve belge istenmeyecek, iģlemler beyan esas alınarak sonuçlandırılacaktır. 4- Ön ödemeli kartlı su sayacı kullanan abonelerden güvence beledi/depozit tahsil edilmeyecektir. 5- Abonelik devir iģlemlerinin internet yoluyla yapılmasına imkan sağlanacaktır. 6- Verilen hizmetin kalitesi ve vatandaģ memnuniyeti periyodik olarak değerlendirilecektir 13/07/2004 tarih 2004/114 sayılı tarih ve (50-51) 04 sayılı genelgeler yürürlükten kaldırılmıģ olup, konunun iliniz dahilindeki belediyelere duyurulması ve uygulamanın buna göre yapılması hususunda gereğini rica ederim. Osman GÜNEġ Bakan DAĞITIM : Gereği : 81 Ġl Valiliği 24

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. No Hizmetin Adı 1 İmar Durumu Belgesi 2 Yazılı İmar Durumu Belgesi 3 İmar Plan Kopyası 4 5 6 Yer Seçim Belgesi

Detaylı

Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları

Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları Sıra No Adı Başvuruda İstenen Belgeler 1 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verme 1-Vergi levhası 2- Kimlik fotokopisi 3- Esnaf sicil veya

Detaylı

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Evlilik işlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Nüfus Cüzdanı 2-Nüfus Kayıt Örneği 3-6 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş) 4-Sağlık Raporu 5-İzin belgesi 6-Evlenme Beyannamesi

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 28.02.2012/64-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 41 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliğinde, belediyelerin ilan ve reklâm vergisi ve çevre temizlik vergisi

Detaylı

DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER 1 Ġmar Durumu(Ġmar Çapı) 2 Su Basman vizesi 3 4 Ġmar Planı DeğiĢikliği

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Sıra No: 1 Ġhâle Edilecek Yerin Adı, Ġhâlenin Tarihi ve Saati, Ġhâlenin Yapılacağı Yer: Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Vatandaşa Sunulan Hizmet Başvuruda İstenilen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi 1- Ġskân dilekçesi 2- Temel vizesi,

Detaylı

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi.

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. ERYĠĞĠT (Katılmadı)-Dilek TEKĠN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMĠRCĠ -Muharem Aziz

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1- Sıhhi Müesseselerin

Detaylı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı ERZĠNCAN HAVAALANI LOJMAN YAPIMI ĠġĠ. yapım iģi 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1- Sıhhi Müesseselerin

Detaylı

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI Nevzat Ġhsan SARI / Tapu ve Kadastro MüfettiĢi TaĢınmazların arsa vasfını kazanması ancak imar planlarının uygulanmasıyla mümkündür. Ülkemizde imar planlarının uygulanması

Detaylı

ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR 4- Ġfraz veya tevhid tescil dosyası 11 Köy YerleĢik Alan Sınır Haritası BaĢvuru dilekçesi ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR

ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR 4- Ġfraz veya tevhid tescil dosyası 11 Köy YerleĢik Alan Sınır Haritası BaĢvuru dilekçesi ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR MUĞLA İL ÖZEL İDARESİ ORTACA İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu Ġzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 Ġl Özel Ġdaresine Ait

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 İmar kanunun 23. Maddesi gereği teknik alt yapı bedeli

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 KAPASİTE ÖN KAPASİTE 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 4- SGK Sigortalı Hizmet Listesi (son

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Dumansız Sanayi Bölgesindeki Kiralık Evren Depo Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) HİZMETİN

LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) HİZMETİN LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 2 3 HİZMETİN ADI İnşaat Suyu Aboneliği Mesken Aboneliği Depozito İadesi ve Abonelik Kapama İSTENİLEN BELGELER 1-Abonelik ve Depozito Ödeme Makbuzu 2-İnşaat

Detaylı

İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI SIRA ADI 1. Üyelik Başvuru Formu (www.iso.org.tr web sitesinden veya Odamızdan alınabilir) 2. Sınai Hüviyet Beyannamesi (www.iso.org.tr web sitesinden veya Odamızdan

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ KARŞIYAKA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. İZMİR VALİLİĞİ KARŞIYAKA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. İZMİR VALİLİĞİ KARŞIYAKA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA HİZMET STANDARDI OLAN BİRİMLER SAYI 1 ĠnĢaat Emlak ve Destek ġube Müdürlükleri 2 2 Hukuk ġube Müdürlüğü 2 3 Ġnsan Kaynakları

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

ĠSPANYA TĠCARĠ ĠġVEREN- ġġrket ORTAĞI ĠÇĠN GEREKEN BELGELER

ĠSPANYA TĠCARĠ ĠġVEREN- ġġrket ORTAĞI ĠÇĠN GEREKEN BELGELER İSPANYA Çilek Travel, vize takibinizi yapar Vize alımı için hiçbir Ģekilde garanti vermez. Vize harcı ve koordinasyon ücretleri her bir baģvuru için ödenecek olup iade edilmezler. BaĢvurularınızın değerlendirilmesi

Detaylı

KİRA YARDIMI UYGULAMALARI KILAVUZU

KİRA YARDIMI UYGULAMALARI KILAVUZU KİRA YARDIMI UYGULAMALARI KILAVUZU Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri (Riskli Olarak Tespit Edilmiş Yapılar) ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20.01.2015 *Metni yazın+ 1. Amaç; Bu

Detaylı

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ADI 1 Umuma Mahsus Pasaport Tanzimi 1-T.C.Kimlik Numaralı nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi 2-(2) Adet Biometrik fotoğraf 3-Daha önce pasaport almıģ ise getirilmesi 4-Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığından

Detaylı

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı.

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. SAYI : 2014 / 49 SİRKÜLER İstanbul,16.10.2014 KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

1+1 SOSYAL KONUTLARIN İŞ AKIŞI

1+1 SOSYAL KONUTLARIN İŞ AKIŞI 1+1 SOSYAL KONUTLARIN İŞ AKIŞI Sosyal Konut Projesi başvuruları, 9 Şubat 18 Şubat 2011 tarihleri arasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından aşağıda yer alan başvuru şartları ile kabul

Detaylı

EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI YENi ABONELİK TALEBİ (SU HİZMET TALEBİ İSKANLI) YENİ ABONELİK TALEBİ (SU HİZMET TALEBİ İSKANSIZ) EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ

Detaylı

ĠMAR VE ġehġrcġlġk DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KAMU HĠZMET STANDART TABLOSU

ĠMAR VE ġehġrcġlġk DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KAMU HĠZMET STANDART TABLOSU SIRA NO ĠMAR VE ġehġrcġlġk DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KAMU HĠZMET STANDART TABLOSU HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠ TAMAMLANM A SÜRESĠ HĠZMETĠ SAĞLAYA N BĠRĠM Panonun ölçülendirilmiģ tasarım örneği

Detaylı

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi HİZMET REHBERİ Sıra No İşlem Gerekli Evrak Listesi Süre 1-İmar durumu 2-Tapu 3-Kot-Kesit 1 Zemin Etüt Onayı 2 Tesisat Proje Onayı 4-İnşaat-istikamet rölevesi 5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no

Detaylı

BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER

BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER T.C. ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ Ġ S K Ġ ĠSTANBUL SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1- Dilekçe 2- Harç makbuzu fotokopisi

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1- Dilekçe 2- Harç makbuzu fotokopisi 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BETON VE ZEMİN LABORATUARI BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

ĠL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER VE Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ. YAPIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ

ĠL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER VE Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ. YAPIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ ĠL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER VE Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ YAPIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO 1 HĠZMETĠN ADI Ödenek Teminine Esas YaklaĢık Maliyet (Tüm resmi kurumların yapım ve onarım

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE

Detaylı

Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 30 iģ günü

Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 30 iģ günü SÜREYYAPAġA SAĞLIK SOSYAL GÜVENLĠK MERKEZĠNDE YAPILAN ĠġLEMLER VE ĠSTENEN BELGELER SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANM A SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü

Detaylı

ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER

ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)* 1 2 Kesinleşmiş karar gereği vekiline ödenmesi gereken vekalet

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat talebi

Detaylı

NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ

NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ AVEA ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. nin ( AVEA ) Kurumsal NOKIA 500 ve NOKIA Asha 303 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) ġirketimiz/kurumumuz

Detaylı

EK 2 KÜRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK 2 KÜRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden Alınan Vergi Kaydı

Detaylı

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı.

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı. KAPAKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR ÖZETLERĠ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 06.11.2013 Toplantı No:

Detaylı

EK 2 SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK 2 SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Yaz Spor Okulları 4 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden

Detaylı

KİRA YARDIMI UYGULAMALARI KILAVUZU

KİRA YARDIMI UYGULAMALARI KILAVUZU KİRA YARDIMI UYGULAMALARI KILAVUZU Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri (Riskli Olarak Tespit Edilmiş Yapılar) ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20.01.2015 [Metni yazın] 1. Amaç; Bu

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 1-Dilekçe 2-izin Kağıdı 3-Memur Kimliği 4-Sağlık Karnesi

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 1-Dilekçe 2-izin Kağıdı 3-Memur Kimliği 4-Sağlık Karnesi T.C EVREN KAYMAKAMLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 YURT DIġI BAKIM BELGESĠ 1-Yurt DıĢı Bakım Belgesi Formu (Bilgisayar veya Daktilo ile doldurulmuģ

Detaylı

BIYIKLI BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BIYIKLI BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BIYIKLI BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO: BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 - İş Başvurusu 2. Kimlik Fotokopisi 3. Ev ve Gsm Telefonları 4. CV Yasal süre

Detaylı

EPDK SERTĠFĠKA YÖNETMELĠĞĠ GEREĞĠ DOĞUGAZ TARAFINDAN YETKĠLENDĠRĠLMĠġ SERTĠFĠKALI FĠRMA OLABĠLMEK ĠÇĠN GEREKLĠ ġartlar

EPDK SERTĠFĠKA YÖNETMELĠĞĠ GEREĞĠ DOĞUGAZ TARAFINDAN YETKĠLENDĠRĠLMĠġ SERTĠFĠKALI FĠRMA OLABĠLMEK ĠÇĠN GEREKLĠ ġartlar EPDK SERTĠFĠKA YÖNETMELĠĞĠ GEREĞĠ DOĞUGAZ TARAFINDAN YETKĠLENDĠRĠLMĠġ SERTĠFĠKALI FĠRMA OLABĠLMEK ĠÇĠN GEREKLĠ ġartlar MuĢ, Bitlis, Bingöl, Tatvan ve Güroymak Doğalgaz Dağıtım Bölgesi sınırları içerisinde

Detaylı

ÇALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Yaz Spor Okulları 4 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden

Detaylı

YENİKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

YENİKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO: BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 - İş Başvurusu 1. Dilekçe 2. Kimlik Fotokopisi 3. Ev ve Gsm Telefonları 4. CV Yasal süre 15 gün

Detaylı

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞA SUNULAN İN 1. Gerçek ve Tüzel kişilerin İhbar ve Şikayet Dilekçeleri 1-Dilekçe (Başvuru için www.soma.bel.tr linkine tıklayınız SÜRESİ(EN GEÇ) 15 gün 2. 4982 sayılı Bilgi

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 1- Tapu Fotokopisi 2-

Detaylı

BAHÇELİEVLER KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BAHÇELİEVLER KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Görevlendirmeler (Ek Ders Ücretli KarĢılığı Öğretmen Görevlendirme BaĢvuru ĠĢlemleri) Web sayfasından baģvuru yapılmaktadır. 1-Dilekçe 2-Mezuniyet belgesi 3-Adli sicil beyanı

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

FETHĠYE BELEDĠYE BAġKANLIĞI EVSEL KATI ATIK TARĠFE RAPORU 1. GĠRĠġ

FETHĠYE BELEDĠYE BAġKANLIĞI EVSEL KATI ATIK TARĠFE RAPORU 1. GĠRĠġ FETHĠYE BELEDĠYE BAġKANLIĞI EVSEL KATI ATIK TARĠFE RAPORU. GĠRĠġ Bu rapor, 27/0/200 tarih 2772 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde

Detaylı

T.C. MUT KAYKMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. MUT KAYKMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. MUT KAYKMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1-Elektronik başvuru formu 2-Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumunca onaylı

Detaylı

ANKET-ARAġTIRMA- UYGULAMA ĠZĠN KOMĠSYONU

ANKET-ARAġTIRMA- UYGULAMA ĠZĠN KOMĠSYONU T. C. Ġ S T A N B U L V A L Ġ L Ġ Ğ Ġ Ġ s t a n b u l M i l l i E ğ i t i m M ü d ü r l ü ğ ü ANKET-ARAġTIRMA- UYGULAMA ĠZĠN KOMĠSYONU AYLIK FAALĠYET RAPORU ( HA ZĠR AN -E K ĠM AY LARI ARASI) KOMİSYON

Detaylı

ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU

ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU 1. ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU: A. ANA HAT NUMARASI TANIMLAMA Ana Hat numarası tanımlamak için, Ģirketiniz üzerine kayıtlı

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 2 Kot Kesit Krokisi 3

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi Ek Ders ve Sınav Ücret Bayanlarının TBMYO Mali iģler Birimine Teslimi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanları Ek Ders ve Sınav Ücret Bayanları Doğru

Detaylı

MERKEZEFENDĠ BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

MERKEZEFENDĠ BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MERKEZEFENDĠ BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SI RA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ SÜRE) ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ġmar Durumunun

Detaylı

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 29/04/2016 tarih ve 12271 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI 1. TARSUS BELEDİYESİ

Detaylı

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye

Detaylı

T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU HĠZMETĠN SIRA HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESĠ 1-1- BaĢvuru Dilekçesi ( Amaca

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı Tarih: 16/05/2008 Sayı : B.13.2.BKG.0.11.00.02/364114 Konu : 2022 sayılı Kanunun

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ADI ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Yapı kullanım izin belgesi 1. Tapu fotokopisi 2. Mal sahibi, mimar, yapı denetim firması imzalı başvuru dilekçesi 3. SSK dan ilişiksiz belgesi

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI İmar Durumu (İmar Durumu Birimi) Kitle Onayı (İmar Durumu Birimi) (Teknik Komisyon) Ön Olur Onayı Yeni İnşaat Ruhsatı İSTENEN BELGELER, Gerekiyorsa

Detaylı

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU S I R A N O HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 Akademik Personel Alımları 1-BaĢvuru

Detaylı

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 4-Değişiklik Dosyası(4 Takım)

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 4-Değişiklik Dosyası(4 Takım) SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE ) 1 İmar

Detaylı

AKKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ DĠĞER (ÖZEL SEKTÖR MAHALLĠ ĠDARE VB.) BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER. Akköy Malmüdürlüğü

AKKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ DĠĞER (ÖZEL SEKTÖR MAHALLĠ ĠDARE VB.) BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER. Akköy Malmüdürlüğü SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HĠZMETĠN ADI HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN DAYANDIĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HĠZMETTEN YARARLANANLAR AKKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ MERKEZĠ ĠDARE TAġRA

Detaylı

EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 ĠĢyeri Tescili 2 Teminat iadesi ĠliĢiksiz belgesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1. ĠĢyeri

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2016 ÜCRETSİZDİR Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU ARDAHAN SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU ARDAHAN SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU ARDAHAN SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 Kaydı Yok Yazısı ĠĢlemleri 1- Nüfus

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1

2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makina İkmal Dairesi Başkanlığı 2010 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1 2010 YILI MAKİNA İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI 01 OCAK-30 HAZİRAN

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı SUNUŞ Denetim, kurumsal iģ ve iģlemlerin öngörülen amaçlar doğrultusunda benimsenen ilke ve kurallara uygunluğunun belirlenmesidir. ĠĢlem ve hata tespit odaklı denetim/teftiģ uygulamaları zamanla süreç

Detaylı

Paket AĢımı TL/MB (KDV- ÖĠV dahil)

Paket AĢımı TL/MB (KDV- ÖĠV dahil) ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU 1. ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU: A. ANA HAT NUMARASI TANIMLAMA Ana Hat numarası tanımlamak için, Ģirketiniz üzerine kayıtlı

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 13 Ağustos 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27671 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 13 Ağustos 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27671 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumundan: Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 13 Ağustos 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27671 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU ĠCRA MEMURLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ

Detaylı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Yeni İnşaat Ruhsatı (

Detaylı

ÇELTĠK ĠLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2)

ÇELTĠK ĠLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) SIRA NO 1 2 ÇELTĠK ĠLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) HĠZMETĠN ADI Çiftçi Kayıt Sistemine Ġlk Kayıt ÇKS Kayıt Güncelleme BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER 1.ÇKS ye baģvuruda

Detaylı

SÜLOĞLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

SÜLOĞLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: SÜLOĞLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO: HİZMET ADI: 1 Denklik ile Kayıt 1. TC Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı 2. Denklik Belgesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ HALĠL BAYRAKTAR SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ HALĠL BAYRAKTAR SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI ADI 1 Öğrenci Kontenjan ve KoĢulların Belirlenmesi 3 gün 2 Akademik Takvim 3 gün 3 Kesin Kayıt ĠĢlemleri Aday Bilgi Formu, ÖSYM sonuç belgesi, Lise diploması, öğenim harcı dekontu, hizmet bedeli dekontu,

Detaylı

2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU

2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU 2015 Yılı Kalite Güvence Sistemi Raporu KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK A.ġ. 2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU Bu rapor Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Detaylı

İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi Ödemeleri. Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 40 dakika

İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi Ödemeleri. Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 40 dakika KAHRAMANMARAġ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLĠK MERKEZĠNDE YAPILAN ĠġLEMLER VE ĠSTENEN BELGELER SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANM A SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 ġahıs Fatura İl Müdürlüğü Yazısı

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIRA NO 1 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAY İŞLEMLERİ ONAY İÇİN; 1. İhracatçı

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Kart İrtifakı 3 Kat Mülkiyeti 4 İnşaat Ruhsatı İşleri BAŞVURUDA

Detaylı

Yeni İşyeri Açmak. Yeni iş yeri açmak iiçin yapılması gerekenler ve iş yerleri ile ilgili hususlar burada anlatılmıştır.

Yeni İşyeri Açmak. Yeni iş yeri açmak iiçin yapılması gerekenler ve iş yerleri ile ilgili hususlar burada anlatılmıştır. Yeni İşyeri Açmak Yeni iş yeri açmak iiçin yapılması gerekenler ve iş yerleri ile ilgili hususlar burada anlatılmıştır. İşyeri Açmak İçin Yapılması Gerekenler Gerçek Kişiler (şahıs) için gereken belgeler

Detaylı

B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI. Ankara 2005-2006

B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI. Ankara 2005-2006 B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI Ankara 2005-2006 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 2 ARAġTIRMANIN AMACI Türkiye de Belediye Personelinin Eğitim Ġhtiyacını Belirlemek

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 07.04.2016 Karar No : 100 Konu: Ġdaremize ait asfalt plentinde BSK sıcak asfalt üretim çalıģmaları esnasında ortaya çıkan mıcır filler tozunu 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 51 (g) maddesi

Detaylı