GİZLİLİK GELENEGİNDEN ŞEFFAF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GİZLİLİK GELENEGİNDEN ŞEFFAF"

Transkript

1 GİZLİLİK GELENEGİNDEN ŞEFFAF YÖNETİME DOGRU MusaEKEN 4< Yöneticiler bir şeyler gizliyoriarsa, doğruluğunu ve yasallığını anlatamayacakları bir gerçek var demektir. Çalışmamızda, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile ilgili bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Türk kamu yönetimi sisteminin gizlilik geleneğinden çıkarak halka açık ve onun gözleri altında çalışmasını sağlamayı hedefleyen bu yasal düzenlemenin getirdikleri ele alınmaktadır. Kanunun getirdiği düzenlemeleri ele almadan önce, yönetimde gizliliğin varlığı ve sonuçları ile bilgi edinme hakkının yönetim-halk ilişkilerine getireceği dönüşümler üzerinde durulmaktadır. Çalışmada 4982 sayılı kanunun getirdiği düzenlemelerin uygulanabilirliği, bürokrasinin muhtemel tutumunun ne olacağı, bürokratik yönetim geleneğinin direnç noktaları gibi konulara değinilmemiştir. Ayrıca, çalışmanın hacim olarak büyük olacağı düşüncesiyle başka ülkelerin uygulamaları ile karşılaştırma da yapılmamıştır. Bununla birlikte, söz konusu yasal düzenleme Türk kamu yönetimi sistemi ve halk-yönetim ilişkileri açısından önemli bir değişimin başlangıcı niteliğinde görülmektedir. Anahtar Sözcükler: Yönetimde açıklık, bilgi edinme hakkı, yönetsel demokrasi, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu GİRİş 24 Ekim 2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile Türkiye'de gizli yönetimden şeffafyönetime doğru bir adım atılmış oldu. Bu adım, gelenekselolarak gizliliği esas alan bir kamu yönetimi anlayışından uzaklaşmanın ilk işareti niteliğini taşımaktadır. Bilindiği gibi, bilgi edinme hakkı, 20. yüzyılın ikinci yansında gelişme göstermiştir. Hatta, siyasal haklar ile ekonomik ve sosyal haklardan sonra üçüncü kuşak haklar sınıfında değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, kamu yönetimine karşı kullanılan bir hak olması, yönetilenlerin yönetime katılma ve onu denetlemelerine olanak vermesi açısından "katılma hakkı" niteliği taşıdığı da öne sürülebilir (Eken, : 63). Etkin, verimli, sorumlu ve şeffaf bir kamu yönetimine duyulan ihtiyaç, kamu yönetiminin yeniden düzenlenmesi ile ilgili çalışmalara daha fazla yönelinmesine neden olmuştur. Yönetirnde şeffaflık düşüncesi ve bu amaçla ya Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi Ögretim Üyesi. Amme İdaresi Dergisi, edt 38 Sayı 1 Mart 2005, s

2 ı ı 4 Amme İdaresi Dergisi pılan yasal düzenlemeler, bu tür ihtiyaçlann bir ürünüdür. Özellikle 1960'lı yıllardan itibaren dünyada, yönetimde şeffaflık düşüncesi ve uygulamalan hızla gelişmeye başlamıştır. Bazı ülkeler bu konuda önemli mesafeler almışlardır. Gerek diğer ülkelerde ve uluslararası alanda gerekse ülkemizde ortaya çıkan bu gelişmeler, insanlann sadece etkilenen ve yükümlülükleri olan bir vatandaş değil, yönetime katılan, onu denetleyen ve sorgulayan aktif birer unsur haline gelmesini ifade etmektedir. Artık insanlar, yönetimden aşağıya doğru gelen e mir ve talimatlan uygulayan birer yönetilen değil, kamunun karar ve uygulama sürecine katılan, kamu hizmetlerinden faydalanan birer vatandaş/müşteri pozisyonundadırlar. Bunun gereği ise, kamu kurumlannın işleyişinden haberdar olmak, bilgi almak ve onu sorumlu tutabilmektir. Bu çalışmanın amacı, kamu yönetimi ile halk arasındaki ilişkilerin serüvenini aktarmak değil, karşılıklı ilişkilerin yeniden yapılandınlmasında ve daha demokratik hale gelmesinde "bilgi edinme hakkı "nın önemine değinerek 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununu değerlendirmektir. KAMU YÖNETİMİNDE GİZLİLİK EGİLİMİ Bilgi edinme hakkı, kamu kurumlannın gücüne ve iktidanna getirilmiş bir sınırlamadır. Çünkü, hiç bir yönetim mekanizması, kapalı kapılar arkasında rahat bir çalışma ortamı yerine, halkın gözü önünde ve her hareketinin kontrol altında olduğu bir çalışma şeklini tercih etmez. Geleneksel yönetim sistemine e gemen olan temel düşünce, gizlilik içinde çalışmak ve elinde tuttuğu her türlü bilgi ve belgeyi "devlet sım" kapsamına sokmaktır. Max Weber de bunu doğrular nitelikte tespitler yapmıştır. Ona göre, "Resmi sır" kavramı, bürokrasinin özgül buluşudur. Başka hiç bir şey, bunun kadar fanatik bir biçimde korunmaya çalışılmaz. Bürokrasi, parlamento ile olan mücadelesinde, şaşmaz bir iktidar içgüdüsüyle, parlamentonun bilgi edinmek için giriştigi her çabaya kaı:şı savaş verir" (Weber, 1986: ). Gizlilik, kamu örgütlerinin doğasında olan bir olgudur. Weber'e göre, "Bütün bürokrasiler, bilgilerini ve niyetlerini gizli tutarak, meslekten yetişmiş 0 lanlann üstünlüğünü artırmaya çalışırlar. Bürokratik yöneti~ her zaman gizli otunımlar yönetimi olmak egilimindedir. Bilgisini ve eylemlerini eleştirel gözlerden olabildigince saklamaya özen gösterir" (Weber, 1986: ). Gizlilik ve dışa kapalılık, yönetimin elindeki bilgi, belge ve diğer verilerin açıklanmamasını; yine yönetimin, dış etkilere kapalı olmasını; eylem ve işlemlerinin dıştan görülememesini ve bunlann gerekçelerinin açıklanmamasını ifade etmektedir. Gizlilik, yönetim sistemlerinin hem idari hem de siyasi boyutlanna egemen olagelmiştir. Bunun temelinde, siyasi rejimin niteliği, uluslararası ilişkiler, devlet güvenliği, özel hayatın korunması, bazı resmi bilgi ve belgeleri gizli tutma eğilimi, yönetimde tarafsızlığı ve etkinliği sağlama düşüncesi, kötü yönetim uy

3 Gizlilik Geleneğinden Şeffaf Yönetime Doğru ı ı 5 gulamaları, memurların kendilerini denetim riskinden koruma eğilimi gibi nedenler yatmaktadır (Bkz. Eken, 1993). Kamu yönetimi, kamu gücünü kullanma ve kamu yararını yorumlama ayrıcalığı sebebiyle, kendini toplumun üzerinde görür, ondan uzak ve kapalı bir politika izler. Böylece bürokratlar, kendilerini halkın ve politikacıların eleştirilerinden korumaya çalışırlar (Eryılmaz, 1997: 316). Günümüzde, gizlilikten kaynaklanan olumsuzlukları bertaraf etmek, yönetenleri sorumlu tutabilmek, halkın beklentilerine cevap vermek ve yönetime katılımı artırmak amacıyla, şeffaflığı gerçekleştirmek ve halka bilgilenme hakkı tanımak önem kazanmaktadır. Şeffaf Yönetim ve Bilgi Edinme Hakkının Amaçları Şeffaflık ve bilgi edinme hakkı, yönetimin işleyiş sisteminin, aldığı kararların, personelin tutum ve davranışlarının vatandaşlar tarafından bilinmesini ifade eder. Bu ilke sayesinde halk, yönetsel faaliyetler üzerinde hukuka uygunluk ve yerindelik denetimi de yapabilmektedir. Bu açıdan şeffaflık, hem ilişkilerin iyileştirilmesi, hem yönetime katılma, hem de yönetimi denetleme fırsatı vermektedir. Yönetimin işleyişinin iyileştirilmesi Kamu yönetiminin yetersizliği ve eksiklikleri sürekli eleştirmektedir. Bürokrasinin ağırlığı ve maliyeti giderek katlanılamaz duruma gelmektedir. Artık vatandaşlar doğruluğuna inanmadıkları ve ikna olmadıkları kararları kabullenmek istememektedirler (Ripoche, 1988: 9-1 O). Günden güne gelişen teknoloji, insanların hayat tarzını ve çalışma metotlarını değiştirmektedir. İdari sistemin de bu değişmelerden etkilenerek, işleyişini basitleştirmesi ve hızlandırması gerekmektedir. Öte yandan, ekonominin sınır tanımaması ve uluslararası rekabetin yoğunlaşması karşısında kamu yönetiminin de bu rekabete destek vermesi ve bu amaçla kendini yenilemesi gerektiği vurgulanmaktadır (bkz. Ripoch, 1988: 10-13; Drai, 1988: 230). Yönetimin işleyişinin iyileştirilmesine dönük temel adımlar arasında bilgi edinme hakkı da yer almaktadır. Bilgi edinme hakkının varlığı, yönetimi "kötü yönetim" uygulamalarından uzaklaşmaya zorlayacaktır. Kendisini sürekli gözlem altında hisseden kurum ve kuruluşlar ile çalışanları, karar, eylem ve işlemlerinin sonuçlarına dikkat ettikleri oranda, iç işleyiş sistemlerini de yeniden düzenlemek ihtiyacı hissedeceklerdir. Yönetim-Halk ilişkilerinin iyileştirilmesi Açıklık, yönetim ile toplum arasındaki mesafeyi azaltarak ilişkileri yumuşatmaya çalışmaktadır. Yönetimdeki kapalılığı azaıtacak ilişkiler ve iletişim

4 i ı 6 Amme İdaresi Dergisi teknikleri, yönetimi sosyal çevresine daha duyarlı hale getirmektedir. Böylelikle yönetim, toplumla beraber yaşamaktadır. Yönetim-halk ilişkilerindeki değişim ihtiyacı, son yanm yüzyıldır bütün Batı demokrasilerinde görülmektedir. Yönetim-halk arasındaki kopukluğu gidermek için, daha önceleri halkla ilişkilere önem verilmesi ve bu amaçla halkla ilişkiler bürolannın oluşturulması gibi faaliyetler söz konusu olmuştur. Ancak bugün bunlar artık yeterli görülmemektedir. Yönetim-halk ilişkilerinin geliştirilmesi için, yönetimin dışa açık hale gelmesi, dışandan görülebilir ve içine girilebilir olması önemli katkı sağlamaktadır. Yönetimde Demokratikleşme Sağlanması Nasıl ki siyasal iktidarlann amaçlan, hedefleri ve kararlan halkın tartışmasına ve yönlendirmesine açık ise, aynı şekilde, kamu yönetiminin kararlan, amaçlan ve hedefleri de tartışılmalı, eleştirilmeli ve yönlendirilmelidir. Bu açıdan, kamu yönetiminin halka karşı duyarlı hale getirilmesi, yani demokratikleştirilmesi, çağdaş bir yönetim tekniği olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzdeki demokrasilerin büyük bir kısmı, kamusal işlerin yürütülmesinde vatandaşı dışanda tutmaktadır. Yönetilenlerin, siyasi düzeyde varolan etkilerne güçlerini, yönetsel düzeyde görmek mümkün olarnamaktadır. Oysa, kamu yönetimi de bazen kararlar alan, kamu politikalannın uygulamasını yapan mekanizmadır. Önemli kamusal kararlan alarak uygulamak ve hatta düzenleyici işlem yapmak gibi temel fonksiyonlar üstlenmesine rağmen, doğrudan halka yönelik bir sorumluluk taşımamaktadır. Halkın yönetim karşısında aktif vatandaş-müşteri olmalannı öngören yönetsel demokrasiyi kurumsallaştırmaya yönelik, bir çok çalışma ve uygulama söz konusudur. "Yönetirnde şeffaflık", "halk duruşması (public hearing)", "bürokratik temsil" ve "anket" yöntemi bunlardan bazılandır. ŞeffafYönetimin İki YÜZÜ: Bilgi Verme Ödevi ve Bilgi Edinme Hakkı Yönetirnde şeffaflığın iki temel aracı vardır; "bilgi verme ödevi" ve "bilgi edinme hakkı". Bilgi verme ödevi, yönetimin uyması gereken bir yükümlülüktür. Bilgi edinme hakkı ise, halk tarafından kullanılmaktadır. Bu hakka dayanarak, yönetimin eylem, işlem ve kararlan hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir. Bilgi Verme Ödevi Bir ödev şeklinde olmasa da, gelenekselolarak bütün yönetimlerin bilgi verme politikası izlediği bilinmektedir. Ama bu bilgi verme politikalan, genellikle kamu yönetiminin kararlannı halka iletmeye yardımcı olmak için kullanılmaktadır. Son yıllarda gelişen bilgi verme politikası ise, gizliliğin yönetimin işleyişini etkilediği ve bazı zorluklann kaynağı olduğu düşüncesinin bir ürünüdür. Yönetsel faaliyetleri yürütenlerin niyetlerinin ve hedeflerinin bilinmezliği,

5 Gizlilik Geleneğinden ŞeffafYönelime Doğru 117 kamuoyunun yönetime karşı hoşnutsuzluğunun ve güvensizliğinin temelini o luşturmaktadır. Bazı ülkelerde, bilgi edinme hakkının yanında kamu yönetimi ve çalışanları için "bilgi verme ödevi" de düzenlenmiştir. Devlet memurlarının hak, yükümlülük ve statülerini düzenleyen mevzuatta değişikliğe gidilerek gizlilik ve sır saklama yükümlülüğünün yerini "bilgi verme ödevi" almıştır. Bilgi verme ödevi, kamu görevlilerinin dışarıya bilgi vermesini yasaklayan kurallann kaldırılmasını gerektirir. Bilgi vermeyi bir ödevolarak kabullenen yönetimler, tanıtım faaliyetleri, danışma hizmetleri, periyodik açıklamalar, eylem, işlem ve kararlann gerekçelendirilmesi gibi yollarla bu görevini yerine getirmektedirler. Ülkemizde de 4982 sayılı kanunun 5. maddesi bilgi verme yükümlülüğünü düzenlemiştir. Söz konusu düzenlemeye göre, kurum ve kuruluşlar istisnalar dışındaki bilgi veya belge edinme talebini etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak, gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler. Ayrıca, bu kanuna aykırı diğer kanun hükümlerinin uygulanmayacağı da belirtilmektedir (md.5). Bu durumda 657 sayılı DMK'nın 15. maddesinde belirtilen ve kamu görevlerinin basına, haber ajansıarına, radyo ve televizyon kuruluşlanna, bakan ya da valinin izni olmadan demeç veya bilgi vermesini yasaklayan düzenleme ile 31. maddesinde yer alan ve devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri görevlerinden ayrılmış bile olsalar, yetkili bakanın yazılı izni olmadıkça açıklamalarını yasaklayan hükmü hakkında bir belirsizlik söz konusudur. Kamu görevlilerinin bilgi ve demeç vermelerinin yasaklılığı, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile birlikte kalkmış mıdır? Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun maddeleri "devlet gizliliği", 198. maddesi "mesleki sırlarını ifşa", 229. maddesi "memurluk sımnı ifşa" ve 364. maddesi ise "fenni ve sınai sırlan ifşa" suçlarını düzenlemektedir. Maddelerdeki düzenleme biçimine göre her türlü bilgi ve belgenin açıklanması Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil etmektedir. Bu durumda kamu görevlileri hangi yasal düzenleme hükümlerine uyacaklar? Hiçbir endişe taşımadan bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirebilecek mi? Bu ve benzeri sorular varlığını korumaktadır. Muhtemel sorulara cevap vermek ve çıkabilecek sorunlan çözmek açısından hem Devlet Memurları Kanunu'nda hem de Türk Ceza Kanunu'nda açıkça bazı düzenlemelerin ve değişikliklerin yapılması uygun olacaktır. Bilgi edinme hakkının tanınmış olması tek başına yeterli değildir. Bilgi vermenin de bir ödev olarak düzenlenmesi, bilgi vermeyi yasaklayan düzenlemelerin kaldırılması gerekir.

6 118 Amme İdaresi Dergisi Bilgi Edinme Hakkı ve 4982 Sayılı Kanun Bilgi edinme hakkı, giderek yaygınlaşan bir nitelik göstermektedir. Hatta, bilgi edinme hakkı, temel hak ve özgürlükler konusu içerisinde bazı bakımıardan öne çıkmaktadır. Ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel gelişmeyle birlikte, toplumların kamusal sorunlara karşı ilgisi geliştikçe, bilgi edinme hakkına olan ihtiyaç da artmaktadır. 111kemizde de giderek kendini hissettiren bu ihtiyaç, 4982 sayılı "Bilgi E dinme Hakkı Kanunu" ile karşılanmaya başlamıştır. Nitekim, söz konusu kanunun amacını açıklayan 1. maddesinde, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, mrafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usuller düzenlenmektir. Bilgi edinme hakkı, bilginin meşru olmayan amaçlarla kullanılmasını ve keyfiliği önlenmek, ayrıca demokratik yollarla "hesap sorabilmelıyi sağlamak için, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelmiştir. Hesap sorabilme, bilgi alma hakkının tanınmadığı bir sistemde hiç bir anlam ifade etmez. Bu anlamda demokrasi, bilgi edinme hakkının tanındığı bir rejim olarak değerlendirilebilir. Bilgi Edinme Hakkının Kapsamı Bilgi edinme hakkı, esas itibariyle bilgilenme ihtiyacının bir sonucudur. Bilgi edinme, kamu yönetiminin kararları, eylem ve işlemleri konusunda resmi a çıklamaları beklemeden, gerekli belge ve bilgilerin elde edilebilmesi olgusudur sayılı kanunun 2. maddesine göre, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetleri bilgi edinme hakkının kapsamındadır. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları olarak bilinen oda, borsa, baro gibi örgütler bu kanun kapsamında bulunurken yasama ve yargı organının idari nitelik taşıyan faaliyetlerinin, bilgi ve belgelerinin bu kanun kapsamında olup olmadığı konusunda bir açıklık bulunmamaktadır. Benzer şekilde, bir kamu hizmetini yerine getirmekle görevlendirilmiş özel kuruluşların bu hizmetlerin yüıütülmesi sürecinde ürettiği veya elde ettiği bilgi ve belgelerin, kanun kapsamında bulunduğuna ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu tür bilgi ve belgeler söz konusu hizmetin sorumlusu olan kamu kurum ve kuruluşundan da istenebilecektir. Ancak elinde bulunmadığı veya kendisi tarafından üretilmediği gerekçesiyle olumsuz cevap verilmesi mümkündür. Böyle bir gelişme ise Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun amacı ile çelişmektedir. Bilgi edinme hakkının diğer boyutu ve hatta temeli, yönetimin elindeki bilgi ve belgelere ulaşma serbestisidir. Bu serbesti, kamu yönetiminin elindeki çeşitli bilgilerin ya da dokümanların, halkın veya ilgililerin yararlanmasına sunulmasıdır. Bu aynı zamanda, kamu yönetiminin faaliyet sahasını, hem kamu görevlileri hem de halk tarafından kullanılan ortak bir alan haline getirmektedir.

7 Gizlilik Geleneğinden Şeffaf Yönetime Doğru 119 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 3. maddesi, kamu yönetiminin faaliyet sahasında yer alan ve üretilen ne tür bilgi ve belgelerin bu hakkın kapsamında bulunduğu sorusuna cevap vermektedir. Buna göre, 2. maddede sayılan kamu kurum ve kuruluşlannın sahip olduğu kayıtlarda yer alan her türlü veri, yazılı, basılı veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plan, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcılan, yine bu kanunla getirilen sınırlamalar dışında bilgi alma hakkı kapsamındadır. Belirtilen bu bilgi ve belge kategorilerine daha bazı eklemeler yapılabilir. Kurul, komisyon gibi karar ve yürütme organlannın toplantı tutanaklan, kamu kaynaklı işletmelerin mali bilançolan, araştırma ve inceleme raporlan, kurumsal faaliyet ve teftiş raporlan da ilgili maddede sayılarak hakkın kapsamı genişletilebilirdi. Gerçi, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nda sayılan bazı temel istisnalar dışında her türlü bilgi, belge vb. malzemeler hakkın kullanımı kapsamında değerlendirilmelidir. Bilgi Edinme Hakkının Kullanımı Kamu yönetiminin elindeki bilgi ve belgelere ulaşma hakkı ve şartlan, kamu görevlilerinin kişisel değerlendirme ve hükümlerine bağlı değildir. Hakkın kapsamı ve şartlan doğrudan kanun koyucu tarafından yasal düzenlemelerle belirlenmekte ve garanti altına alınmaktadır. Bilgi edinme hakkı, gerçek veya tüzel kişilere tanınmaktadır. Bu haktan sadece vatandaşlar değil, yabancılar da yararlanmaktadır. Ülkede yaşayan gerçek ve tüzel kişi niteliğindeki yabancılann da yönetimin faaliyetlerinden etkilenmeleri söz konusu olduğundan, onlara da kendilerini ilgilendiren konularda bilgi edinme hakkının verilmesi doğaldır. Nitekim 4982 sayılı kanun, "Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir" hükmünü getirdikten sonra, "Türkiye 'de ikamet eden yabancılar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, bu kanun hükümlerinden yararlanırlar" şeklinde yabancılann da bu hakkı kullanabileceklerini belirtmektedir (md.4). Ancak kanun, Türkiye'de ikamet eden yabancılara bilgi edinme hakkını tanırken bazı sınırlamalar getirmektedir. Sınırlama, iki düzeyli olarak karşımıza çıkmaktadır. Birincisi, yabancılar, ancak kendileriyle ve faaliyet alanlanyla ilgili bilgilere ulaşabilmektedirler. İkincisi ise, Türkiye'de yabancı olarak kabul e dilen kişilerin vatandaşı olduğu ülkelerin Türk vatandaşlanna da bilgi edinme hakkını tanımalan gerekmektedir. Bu konuda ülkelerin uygulamalan yeknesaklık göstermemektedir. Bazı ülkelerde karşılıklılık esası aranmaksızın tüm yabancılara bu hak tanınmaktadır. Ör

8 120 Amme Idaresi Dergisi neğin Fransa'da uyruk şartı aramaksızın bilgilere ulaşma hakkı herkese tanınmaktadır (www.cada.fr. 2003). Öte yandan, yabancılar da Türk vatandaşlan gibi, kendileriyle veya faaliyet alanlanyla ilgili olmayan bir çok konuda kamu yönetiminin eylem, işlem ve kararlarından etkilenmektedirler. Başvuru Sahibinin Uyacağı Usul ve Esaslar Bilgi edinme hakkının kullanımı, bazı usul ve esaslara bağlanmaktadır. Bu usul ve esaslar başvuru sahiplerinin uyması/izlemesi gerekenler ile kamu yönetiminin uyması ve izlemesi gerekenler olmak üzere iki şekilde tasnif edilmektedir. Bilgi ve belgelere ulaşmanın bazı usul ve esaslara bağlanması, kamu hizmetlerinde etkinlik ve hizmetlerin aksamaması açısından gerekli görülmektedir. Hizmetlere engelolmadan ve belgelere zarar vermeden bu hak kullanılmalıdır. Kişiler, yerinde inceleme yapabilmelidirler ve isterlerse dokümanın varlığına zarar vermemek ve fiyatını ödemek şartıyla kopyasını alabilmelidirler. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nda 6. maddesi, bilgi ve belgelere ulaşmada başvuru sahiplerinin izlemesi gerekli yolu ve uyulması gerekli kurallan düzenlemektedir. Buna göre, "Bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa yapılır. Bu başvuru, kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir. Dilekçede, istenen bilgi veya belgeler açıkça belirtilir." Bilgi edinme hakkının kullanımı için yapılacak başvurularda Kanun, oldukça olması kuralı bulun geniş bir başvuru şekli belirlemektedir. Başvurunun yazılı makla birlikte bu yazılı başvurunun posta, mektup, elektronik posta, faks, teleks gibi araçlarla yapılabileceği anlaşılmaktadır. Ancak, başvurunun içeriğinde kişinin kimliği, imzası ve diğer bilgilerin bulunması ve anlaşılabilir olması koşulu bulunmaktadır. Başvuruyu alan kurum ve kuruluş ise, istenen belgenin onaylı bir kopyasını başvuru sahibine verecektir. Kanun, belgenin kopyasının çıkanlmasının mümkün olmadığı ya da kopya yapmanın aslına zarar verebileceği durumlan da düzenlemektedir. 10. maddede, "Bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya çıkanlmasımn aslına zarar vereceği hallerde, kurum ve kuruluşlar ilgilinin; a) Yazılı veya basılı belgeler için, söz konusu belgenin aslım incelemesi ve not alabilmesini,

9 Gizlilik Geleneğinden ŞeffafYönetime Doğru ı 21 b) Ses kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları dinleyebilmesini, c) Görüntü kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları izleyebilmesini, saglarlar." hükmüyle bilgi edinme hakkının kullanım biçimini belirlemektedir. Belgelerin yerinde incelenmesi için, yönetim birimlerinin bu amaca yönelik özel salonlar oluşturmalan ve gerektiğinde kopya alabilmek için gerekli araçgereci bulundurmalan, hakkın kullanımını kolaylaştıracaktır. Kamu Yönetiminin İzleyeceği Usul ve Esaslar Kamu yönetiminin uyması gereken usul, esas ve kurallan incelediğimizde, karşımıza ilk olarak, yönetimin bu hakkın kullanımına saygı duyması ve kullanılması için gerekli kolaylığı göstermesi gereği ortaya çıkmaktadır. Bilindiği gibi kamu kurum ve kuruluşlan, bilgi alma hakkı ile birlikte, tekellerinde tuttuklan bilgileri, ilgililere vermekle ellerindeki önemli bir güç kaynağını kaybetmektedirler. Çeşitli bahanelerle, bilgi vermekten kaçınılacak ve bilgi alma hakkının kullanım alanı daraltılmaya çalışılacaktır. örneğin; talep edilen bir belgenin, bilgi edinme hakkı kapsamında olmadığı, ellerinde bulunmadığı gibi gerekçelerle kaçınmak bu türden bir yaklaşımdır. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 7, 9, 10 ve 12. maddeleri kamu kurum ve kuruluşlannın bu hakkın kullanımında uyması gereken usul, esas ve kurallan düzenlemektedir. Kanunun 7. maddesi, istenilen bilgi veya belgenin özel bir çalışma ve araştırma gerektirmesi halinde ve kendisinde bulunmaması durumunda izlenmesi gereken yöntemi belirlemektedir. 7. maddenin ikinci ve üçüncü paragrafında, "Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler. İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir." hükmü yer almaktadır. Buna göre, istenilen bilgi veya belge ilgili kurum ve kuruluşun elinde bulunmuyor ve bunlan elde etmek için ayn ve özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz gerekiyorsa bilgi alma talebi reddedilebilecektir. Bu konuda kamu kurum ve kuruluşuna takdir yetkisi bırakılmaktadır. Kurum ve kuruluş isterse, gerekli çalışma, araştırma, inceleme, analiz gibi faaliyetleri yaparak istenilen veriyi oluşturur ve talep sahibine verir. Bunun tersi de her zaman mümkün olabilecektir. Kurum ve kuruluş elinde varolan bilgi talebini, bu düzenlemeye sığınarak olumsuz cevaplandırabilecektir. Aynca, istenilen bilgi veya belgelerin kendisinde bulunmaması durumunda başvuru dilekçesi ilgili kişi veya kuruluşa gönderilmektedir. Bu işlem

10 ı 22 Amme İdaresi Dergisi başvuruyu alan kamu kurumu için bir maliyet getinnektedir. Her zaman bu maliyete katlanmak mümkün olamayabilir. Öte yandan, istenilen bilgi veya belgelerin, hangi kurum ve kuruluşun elinde olduğunu bilmek de mümkün değildir. Bu tür durumlar hakkın kullanımının önünde engeloluşturacaktır. Söz konusu ve benzeri engellerin kaldınlması ve halkın önceden yeterince haberdar edilmesi amacıyla, kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlann ellerinde bulunan bilgi ve belgelerin yayınlanması gerekecektir. Halkın, kamu yönetiminin elinde bulunan bilgi ve belgelerin varlığından haberdar edilmesi, bu hakkın kullanımında etkinliği sağlayan unsurlardandır. Eğer kişi, kendisini ilgilendiren bilgi veya belgenin varlığını veya hangi kurum ve kuruluşunun elinde bulunduğunu bilmiyorsa, böyle bir hakkı kullanması güçleşecektir. Kurum ve kuruluşlann ellerinde bulunan ve bilgi edinme hakkı kapsamında olan bilgi ve belgeleri periyodik olarak yayımlaması ya da yayımlanmak üzere Bilgi Edinme Değerlendinne Kurulu'na verilmesi, oldukça kolaylık sağlayacaktır. Söz konusu yayın, bilgi ve belgelerin adını, konusunu, tarihini, hangi birime ait olduğunu, nerede incelenebileceğini, nasıl elde edilebileceğini kapsayacak şekilde düzenlenmelidir. Halk da, bu yayınlar aracılığıyla bilgi ve belge hakkında gerekli referans bilgilere sahip olabilir. Bilgi ve belge hakkında, sayı ve numarası, dosya numarası gibi bilgilere sahip olmak önemlidir. Çünkü ilgili memurun dokümanı kolayca bulabilmesi için talep yaparken referans bilgilerin eksiksiz verilmesi gerekebilir. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile kamu kurumlarının izlemesi gereken bir başka usul ve esas ise, istenilen bilgi ve belgelerde varsa gizlilik dereceli bilgileri ayrıştınnaktır. Kanunun 9. maddesinde, gizli olarak kabul edilen ya da bilgi edinme hakkı kapsamı dışında tutulan bilgilerin ayıklandıktan sonra açıklanabilir olanlann başvuru sahibine verilmesi öngörülmektedir. Bu ayıklama işleminin de gerekçelendirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Bilgi Edinme Hakkının Garanti Altına Alınması: Süre ve İtiraz Bilgi edinme hakkının etkin ve verimli kullanılması için, bazı garantilerle donatılması gerekmektedir. Bu garantilerin ilki başvuruya verilecek cevap süresine, ikincisi ise olumsuz cevap durumunda itiraz mekanizmalarına ilişkindir. Bilgi ve belge talebi mümkün olduğu oranda anında karşılanmalıdır. Eğer bu mümkün değilse, önceden belirlenmiş makul bir sürede yönetim olumlu ya da olumsuz bir cevap vennelidir. Bilgi venne hizmetinden faydalanmada kargaşa doğmaması için sürelerin belirlenmesi bir ihtiyaçtır. Bu sürelerin uzun olmaması ve hakkın etkin bir şekilde kullanımına engel teşkil etmemesi gerekmektedir. sürelerini düzenlemiştir. Kanunun ll. maddesi bilgi veya belgeye erişim Buna göre, kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi onbeş iş günü içinde sağlamak durumundadırlar. Ancak istenen bilgi veya

11 Gizli/ik Geleneğinden ŞeffafYönetime Doğru ı 23 belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekınesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlannda bilgi veya belgeye erişim otuz iş günü içinde sağlanmaktadır. Bu durumda, sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine yazılı olarak ve onbeş iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir. Bu düzenleme çerçevesinde, bilgi edinme hakkının kullanımı 21 gün ila 38 gün civannda olmaktadır. Bu da oldukça uzun bir süredir. Başvuru sahibinin herhangi bir red ile karşılaştığında veya istediği bilgi ve belgenin çeşitli bahanelerle verilmediğinde ne yapacağına ilişkin olarak iki düzenleme bulunmaktadır. Birincisi, kurum ve kuruluş, başvuruyu reddetmesi halinde bu karann gerekçesini ve buna karşı başvuru yollannı belirtecektir. Böylece başvuru sahibi gerekçeyi yetersiz veya hukuka aykın görürse karşı başvuru yollannı kullanabilecektir. 13. madde ise şu düzenlemeyi getirmektedir; "Bilgi edinme istemi 16 ve 17 nci maddelerde öngörülen sebeplerle reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce karann tebliginden itibaren onbeş gün içinde Kurula- itiraz edebilir. Kurul, bu konudaki kararını otuz iş günü içinde verir. Kurum ve kuruluşlar, Kurulun istedigi her türlü bilgi veya belgeyi onbeş iş günü içinde vermekle yükümlüdürler." Bu maddenin düzenlediği itiraz, istenilen bilgi veya belgenin devlet sımna veya ülkenin ekonomik çıkarlanna ilişkin bilgi ve belge niteliği taşıdığı gerekçesiyle reddinden kaynaklanmaktadır. Başvuru sahibinin talebi, istenilen bilgi veya belgenin belirtilen kapsamda olduğundan dolayı reddedilmesi durumunda, karara karşı yargıya başvuru öncesi Kurul'a itiraz edilebilmektedir. Kurula itiraz süresi 15 gün olarak belirlenmiştir. Kurulun itiraza cevap verme süresi ise 15 iş günüdür. Başvuru sahibinin kullandığı sürenin 15 gün, kamu kurum ve kuruluşlannın cevap süresinin 15 iş günü olarak belirlenmesi kendi içinde bir çelişki oluşturmaktadır. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun amacı, kamu gücü karşısında bireyleri güçlendirmek ve kamu yönetiminin daha demokratik bir çerçevede çalışmasını temin etmektir. Oysa süreler ile ilgili farklı yaklaşımlar, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nda bile halka bakış açısının kamu yönetimine bakış açısından daha düşük olduğunu göstermektedir. Öte yandan, idari yargıya başvuru durumunda idari yargı için davayı sonuçlandırma süresi öngörülmemiştir. İdari yargıda uyuşmazlıklann çözümlenmesinin uzaması halinde bilgi edinme hakkı önemli bir yara alacaktır. Hem hakkın kullanımından beklenen çıkar ortadan kalkabilecek hem de iyi niyetli olmayan kamu kurum ve kuruluşlan başvuru sahibini idari yargıya yönlendirici cevaplar vereceklerdir. Bu tür sorunlann önüne geçmek amacıyla Fransız Bilgi Edinme - Bi1gi Edinme Degerlendirme Kurulu.

12 124 Amme İdaresi Dergisi Hakkı Yasası (la liberte d'acces aux documents administratifs), bilgi edinme talebinin reddine karşı idari yargıya başvuru durumunda idari yargının uyuşmazlığı 6 ay içinde görüşmesini hüküm altına almıştır (www.cada.fr. 2003). Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Kanunun 14. maddesi, bilgi edinme başvurusuyla ilgili yapılacak itirazları incelemek, itiraz üzerine bir bilgi veya belgenin devlet sırrı ya da ülkenin ekonomik çıkarına ilişkin nitelik taşıyıp taşımadığı hakkında karar vermek ve bu alanda verilen kararları incelemek üzerine, "Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu" oluşturulmasını düzenlemektedif. Kurul, 9 üyeden oluşmaktadır. Bakanlar Kurulunca seçilecek, Yargıtay ve Danıştay genel kurullarının kendi kurumları içinden önerecekleri ikişer aday i çinden belirlenecek bir üye, ceza hukuku, idare hukuku ve anayasa hukuku a lanlarında profesör veya doçent unvanına sahip kişilerden bir üye, Türkiye Barolar Birliğinin baro başkanı seçilme yeterliliğine sahip kişiler içinden göstereceği iki adaydan bir üye, en az genel müdür düzeyinde görev yapmakta olanlardan iki üye ve Adalet Bakanı 'nın önerisi üzerine bu Bakanlıkta idari görevlerde çalışan hakimler arasından bir üyeden oluşmaktadır. Kurul, en az ayda bir defa olmak üzere ihtiyaç duyulduğu her zaman toplanmaktadır. Kurul üyelerinin görev süreleri dört yıldır. Görev süresi sona erenler yeniden seçilebilirler. Kurul, belirleyeceği konularda komisyonlar ve çalışma grupları kurabilir; ayrıca gerekli gördüğü takdirde, ilgili bakanlık ile diğer kurum ve kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini bilgi almak üzere toplantılarına katılmaya davet edebilir. Karşılaşılması muhtemel sorunları önlemek için, halkın böyle durumlarda başvuracakları bir merci oluşturulmuştur. Bu amaçla oluşturulan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nun, görevlerinin açıkça tanımlanması ve hangi şartlarda müdahale edeceği ve diğer çalışma şekilleri yönetmelikte düzenlenecektir. Kurul 'un yetkileri, müracaat üzerine harekete geçerek ve ilgilinin talebinin red sebeplerini araştırarak en kısa sürede sonuca ulaşabilecek şekilde düzenlenmelidir. İnceleme sonunda, eğer başvuru sahibi haklı görülürse, kurum ve sahip olmalıdır. kuruluşun bilgiyi vermesini sağlayacak güce ya da yaptırıma Bununla birlikte Kurul 'un karar ve tavsiyelerine uyulmadığında yargı yolu açık tutulmuştur. Bilgi alma hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar, sadece bilgi veya belge talebinin reddiyle alakalı değildir. Yanlış veya eksik bilgi verilmesi de, uyuşmazlık sebebi olabilir. Başvuru sahiplerinin yanlış bilgi almaktan ya da başka bir deyişle, kendilerine yanlış ve eksik bilgi verilmesinden dolayı maddi ve manevi bir zarara uğramaları muhtemeldir. Gerek bilgi talebinin reddedilmesinden, gerekse ek

13 Gizli/ik Geleneğinden ŞeffafYönetime Doğro ı 25 sik ve yanlış bilgilendirmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar konusunda Kurul 'un yetkilerinin açık bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Bireysel Bilgiler ve Bilgi Edinme Hakkı Genelolarak bireyler kendileriyle ilgili her türlü bilgi ve belgeye ulaşma hakkına sahiptir. Kurum ve kuruluşlann kendileriyle ilgili aldıkları kararlan öğrenebilmektedirler. Ancak, kişisel kararlann, eylemlerin ve işlemlerin hazırlık sürecinde bilgi verme hakkı düzenlenmemiştir. Mevcut düzenleme biçimiyle bireyler kendileriyle ilgili karar süreçlerini etkileyebilme imkanına sahip değildirler. Fakat demokratik yönetim uygulamalanndan biri de kurum ve kuruluşlann tek bir bireyi veya küçük bir grubu (bir mesleği icra edenler, bir sokakta ikamet edenler gibi) ilgilendiren hazırlık işlemlerinin ilgililere açık olmasıdır. Bununla birlikte kanun, yargı denetimi dışında kalan idari işlemler ile sivil ve askeri istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgelerden kişinin çalışma hayatını ve mesleki onurunu etkileyenleri bilgi edinme hakkı kapsamına sokmaktadır. Ancak bunlann içeriğindeki yanlışlıklan düzeltme veya itiraza ilişkin usul ve esaslar konusunda tam açıklık yoktur. Kişiler, fişlerin varlığını ve içeriğini bilmenin yanında, kendisi hakkındaki yanlış bilgi ve ön yargılan da düzeltebilme imkanına sahip olmalıdır. Aynca bilinmektedir ki, sivil ve askeri istihbarat birimleri ile genel kolluk birimlerinin elinde bir çok bireysel bilgi bulunmaktadır. Bunlann bir kısmı, kişinin çalışma ve mesleki onuruna ilişkin olmayabilmektedir. Kanun, kurum ve kuruluşlara bu tür bilgilerden bireylerin haberdar edilmesi gibi bir yükümlülük getirmemekte ve içeriğini öğrenme hakkını tanımamaktadır. Bilgi Edinme Hakkının Sınırları Bir özgürlüğün sınınnın diğerinin başladığı yerde bitmesi gibi, bilgi edinme hakkı ve belgelere ulaşma özgürlüğünün de sının vardır. Bu sınırlar, devletin ve ülkenin güvenliği, kişilerin özel hayatının korunması ve işletmelerin serbestçe rekabet edebilmeleri gibi alanlarla ilgilidir. Bilgi edinme hakkı kamu yönetiminin, tüm karar, düşünce, plan, proje ve bilgisine ulaşma imkanı vermemektedir. Devletin ve kamunun güvenliğini sağlamak amacıyla "milli savunma", "dış ilişkiler", "mali politikalar", "idari ve adli soruşturma/kovuşturma" alanındaki bilgiler ile "hazırlık aşamasındaki ve yönetimin iç düzenine ait dokümanlar" konusunda sınırlamalar getirilebilmektedir. Nitekim, 4982 sayılı kanunun dördüncü bölümü bilgi edinme hakkının sınırlannı düzenlemektedir. Kanun bu hakkın kullanımına 13 ayrı istisna getirmektedir. Söz konusu istisnalann başında "yargı denetimi dışında kalan işlemler" sayılmıştır. Anayasa'nın 125. maddesiyle yargı denetimi dışında tutulan Cumhur

14 126 Amme İdaresi Dergisi başkanının tek başına yapacağı işlemler, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararlan ile Yüksek Askeri Şuranın kararlanndan kişinin çalışma hayatını ve mesleki onurunu etkileyecek nitelikte olanlar dışında kalanlar Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında değildir. Benzer bir düzenleme, "istihbarata ilişkin bilgi ve belgeler" açısından da söz konusudur. Kanunun 18. maddesi, sivil ve askeri istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgeleri, kişilerin çalışma hayatını ve meslek onurunu etkileyecek nitelikte olmadıkça bilgi edinme hakkı kapsamı dışında tutmaktadır. Bu düzenlemenin, istihbarat birimlerinin elinde bulunan bireysel fiş, kayıt gibi dokümanlara ulaşma hakkı verip vennediği açık değildir. Bilgi edinme hakkının bir diğer istisnasını ise, "Devlet sımna ilişkin bilgi ve belgeler" oluşturmaktadır. Açıklanması halinde devletin emniyetine, dış ilişkilerine, milli savunmasına ve milli güvenliğine açıkça zarar verecek ve niteliği itibariyle devlet sım olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışında kalmaktadır. Ancak, "devlet sım" kavramının neyi ifade ettiği, üzerinde "gizli" kaşesi bulunan her bilgi veya belgenin devlet sım mı sayılacağı, bilgi ve belgenin devlet sım kapsamına girdiğini kimin belirleyeceği, akla gelen ilk sorulardır. Bu konuda kurum ve kuruluşlann vereceği karara karşı Bilgi Edinme Değerlendinne Kurulu'na itiraz edilebilecektir. Kurul'un verdiği kararlar, ne tür bilgi ve belgelerin devlet sım kapsamında olacağını tespit edecektir. İstisna getirilen bir başka alan ise "ülkenin ekonomik çıkarlanna ilişkin bilgi veya belgeler"dir. Kanun, açıklanması ya da zamanından önce açıklanması halinde, ülkenin ekonomik çıkarlanna zarar verecek veya haksız rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi veya belgelere ulaşılmasına sınırlama getinnektedir. Örneğin, paranın devalüe edilmesi konusundaki bir hükümet planının önceden herkesçe öğrenilmesi, paradan kaçışı hızlandınp kargaşa doğurduğu gibi, spekülatörlere haksız kazanç sağlama imkanı verir ve söz konusu bu politikadan beklenen amaca ulaşılmaz. İdari soruştunna ile adli soruşturma ve kovuştunnaya ilişkin bilgi ve belgeler de bilgi edinme hakkı kapsamı dışında kalmaktadır. Kanunun düzenlemesine göre, "Kurum ve kuruluşlann yetkili birimlerince yürütülen idari soruşturmalarla ilgili olup, açıklanması veya zamanından önce açıklanması halinde; a) Kişilerin özel hayatına açıkça haksız müdahale sonucunu doğuracak, b) Kişilerin veya soruşturmayı yürüten görevlilerin hayatını ya da güvenli~ini tehlikeye sokacak, c) Soruşturmanın güven1i~ini tehlikeye düşürecek,

15 Gizlilik Geleneğinden ŞeffafYönetime Doğru 127 d) Gizli kalması gereken bilgi kaynagının açıga çıkmasına neden olacak veya soruşturma ile ilgili benzeri bilgi ve bilgi kaynak.lannm temin edilmesini güçleştirecek" bilgi veya belgeler bilgi edinme hakkına kapatılmıştır. Aynı şekilde, "Açıklanması veya zamanından önce açıklanması halinde; a) Suç işlenmesine yol açacak, b) Suçlann önlenmesi ve soruşturulması ya da suçluiann kanuni yollarla yakalanıp koyuşturulmasını tehlikeye düşürecek, c) Yargılama görevinin geregince yerine getirilmesini engelleyecek, d) Hakkında dava açılmış bir kişinin adil yargılanma hakkını ihlal edecek" nitelikteki adli soruşturmaya ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler bilgi edinme hakkı kapsamı dışında tutulmaktadır. Bilgi edinme hakkının en önemli istisnası olan "özel hayatın gizliliği" madde 2 ı'de düzenlenmiştir. Buna göre, "kişinin izin verdiği hiil/er saklı kalmak üzere, özel hayatın gizlifiği kapsamında, açıklanması hiilinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler" özel hayatın gizliliği kapsamında bulunmaktadır. Benzer şekilde haberleşme gizliliği de kanunda ayrı maddede düzenlenmekle birlikte özel hayatın gizliliği çerçevesinde değerlendirilmelidir. Çağdaş toplum, özel hayatın ve mahremiyetlerinin korunmasını gerektirmektedir. Bilgi alma hakkının özel yaşamın gizliliği ilkesi ile çelişki yaratmaması için, özel kişilere ait bilgilere ulaşımı sınırlanmıştır. örneğin, vergi mükelleflerinin dosyalannın gizliliği (mali gizlilik), hasta hakkındaki verileri içeren dosyanın gizliliği (tıbbi gizlilik), kişisel özellikler hakkındaki bilgilerin gizliliği, haberleşme gizliliği, özel hayat ve kişisel bilgiler kapsamında değerlendirilmektedir. Bilgi edinme hakkı kapsamı dışında tutulan bilgi veya belgelerin bir grubunu da "ticari ve mali bilgiler ile fikir ve sanat eserleri" oluşturmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlannın elde ettikleri veya ellerinde bulunan ticari sır niteliği taşıyan bilgi ve belgeler ile fikir ve sanat eserlerine ilişkin bilgi ve belgeler bilgi e dinme hakkı kapsamı dışında tutulmaktadır. "Üretim gizliliği", "ticari ve sınai bilgilerin gizliliği", "mali gizlilik" serbest piyasa ekonomisinin tam işlemesi ve olumsuz rekabet şartlannın doğmaması amacıyla kurumlaştınlmıştır. İşletmelerin ekonomik ve mali durumlannı ve pazar stratejilerini kapsayan bilgileri üçüncü kişilerin bilmesi bu işletmelere zarar verebilir. Bununla beraber, özellikle işletmelerin üretim gizliliği ilkesine bazı eleştiriler getirilmektedir. Buna göre, çevrenin ve tüketicinin korunması, üretim tekniğini bilmeyi ve diğer tamamlayıcı bilgilere ulaşmayı gerektirmektedir. Bu bilgiler, bir fabrikanın atıklanyla oluşan kirliliğin derecesini ve bir ürünün zararlılık

16 ı 28 Amme idaresi Dergisi düzeyini ölçmeye imkan vermektedir (Spanou, 1988: 138). Ayrıca, bir fabrikanın kullandığı üretim tekniğini bilmek, çalışanları açısından da önemlidir. Eğer üretimde sağlığa zararlı maddeler, zehirli gazlar vs. kullanılıyor ve çalışanlar da bunları bilmiyorsa, telafisi mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Bu tür muhtemel sorunlann engellenmesi için, söz konusu üretim tesislerinde çalışacaklara daha işe girmeden, kendilerini bekleyen ortamın anlatılması ve onlann sağlıklannın korunması, "üretim gizliliği" ilkesinden daha önemlidir. Nitekim Birleşmiş Milletler, çevre konusunda bilgi edinme hakkını düzenleyen ve karar sürecine katılımı sağlayan bir sözleşme hazırlamıştır (www.agora2l.org, 2003). Benzer şekilde bilgi edinme hakkını kabul eden ülkelerde de hakkın kullanım alanı bazı koşullarda çevre ile ilgili bilgilere kadar genişletilmiştir (www.cada.fr. 2003) İstisnalara ilişkin bir diğer bilgi ve belge grubu ise, "hazırlık ve iç düzen dokümanlan" olarak nitelendirilen, kurum içi düzenlemeler, kurum içi görüş, bilgi notu ve tavsiyelerdir. Kanunun 25 ve 26. maddeleri, bu tür bilgilerin gizliliğine ilişkin düzenleme getirmektedir. Hazırlık ve iç düzen dokümanlannın bilgi alma hakkı kapsamı dışında tutulmasının temel amacı, yönetimin rahatsız edilmeden ve sessizlik içinde çalışmasının sağlanması, tasarladığı plan ve projelerini değiştirip yenilerini düşünebilmesidir. Ancak daha önce de belirtildiği gibi, bireylerin ve küçük gruplann kendileriyle ilgili işlemlerden haberdar olmalan ve karar sürecine katılmalan sağlanmalıdır. Belirtilen istisnalara da bazı sınırlamalar getirilmesi talepleri bulunmaktadır. Bu taleplere göre, her ne kadar, hastanın tıbbi bilgileri, bir firmanın üretim ve ticaretine ilişkin bilgiler, ilke olarak bilgi alma hakkı kapsamı dışında tutulmuşlarsa da, tehlikeli ve bulaşıcı hastalıklar ve bu hastalığı taşıyan kişileri, uyuşturucu kullananlan ve tehlikeli alkolikleri kamuoyunun tanımasında bazı faydalar beklenebilir. Bunun yanında, yasa dışı iş yapan ticaret erbabı, çevreyi kirleten ve çalışanlan açısından tehlikeli olan işyerleri, tüketici sağlığı ile bağdaşmayan üretim tekniği kullananların açıklanması ve herkesçe bilinmesi gizlilik kapsamı dışında tutulabilir. SONUÇ Bilgi edinme hakkının kurumsallaşması, gerek demokratikleşme, gerekse yönetimdeki yolsuzluk ve suiistimallerin önlenmesi açısından gereklidir. Kamu yönetiminden ve onun sunduğu hizmetlerden vazgeçmek mümkün değildir. Bununla birlikte, verimsiz ve bürokratik bir örgüt yerine, çevresine açık ve denetlenebilen bir yönetim modeli tercih edilmektedir. Yönetimin başarısı ve hizmetlerde etkinliğin sağlanması, halkın tepkisine ve tavırlanna sıkı sıkıya bağlıdır. Faaliyetlerini halkın katılımına ve denetlemesine açık tutan bir yönetim anlayışında, yönetsel demokrasiden bahsedilebilir. Bu çerçevede, yönetsel demokrasi,

17 Gizlilik Geleneğinden ŞeffafYönetime Doğru ı 29 "otoriter ve emredici" bir nitelik değil, halkın taleplerini göz önüne alan "dışa açıklığı" öngörmektedir. Yönetsel demokrasi ile birlikte, yönetimin karar alma süreci içinde yapılan bütün müzakerelerin, kurul toplantılannın, ilgilenen ve dileyen herkese açık olması ve yönetsel faaliyetlerin aleni yürütülmesi ilkesi ön plana çıkmaktadır. Bütün kapılar vatandaşlann ve onlann temsilcisi sayılan sivil toplum örgütlerinin katılımına açılmaktadır. Amaç, kamusal faaliyetlerin yürütülmesinde yönetimle işbirliği yapmak ve yönetimi vatandaşın hizmetinde olmaya zorlamaktır. Dışa açık ve kamuoyuna bilgi veren bir yönetim, otoritesi ve iktidannı kaybeden değil, aksine hukuka uygun hareket eden ve halkın desteğini almış bir. yönetim olacaktır. Bilgi edinme uygulaması yaygınlaştıkça, kurum ve kuruluşlar kendilerini eleştirilerden korumak için, eylem, işlem ve kararlannda hukuka uygunluk zemini oluşturmaya üst düzeyde gayret gösterecektir. Kanunun düzenlemesinde bazı alanlarda eksiklikler söz konusudur. Örneğin, kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların, kanunun getirdiği hükümlerin uygulanması için bir sorumlu belirlemesi gerekebilecektir. Kamu yönetimin elindeki bilgi ve belgeleri vermekle görevli sorumlulann belirlenmesi de hakkın kullanımını kolaylaştıracaktır. Bilgi vermekle görevlendirilen memurlann iyi eğitilmiş, yönetim biriminin faaliyetleri konusunda yeterince bilgilenmiş ve kullandığı dilin basit ve anlaşılır olması gerekir. Aynca, sorumlunun belirlenmesi ve gerekli yetkilerle donatılması, bilgi ve belgelerin verilmesinde hiyerarşik üste danışma gibi engelleyici mekanizmalann ortadan kaldınlmasını sağlayacaktır. Benzer şekilde, her kurum ve kuruluşun, elindeki bilgi edinme hakkına açık olan bilgi ve belgelerin listesini yayınlaması da düzenlenmelidir. Bu düzenleme ile yayınlanacak bilgi ve belge listelerinde ne tür tanımlamalar olacağı ve hangi dönemlerde kim tarafından yayınlanacağı belirtilmelidir sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile birlikte bazı kanunlarda değişikliğe gidilmesi gerekmektedir. "Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz." hükmü ortaya çıkacak uyuşmazlıldan veya uygulamada karşılaşılacak güçlükleri engelleyemeyecektir. En azından 657 sayılı kanunda bulunan bazı hükümlerin açık bir şekilde kaldınlması, bilgi edinme hakkının uygulamasını engelleyen görevlilerle ilgili suçun unsurlannın ve cezasının tanımlanması gerekecektir. Kanunla düzenlenmesine rağmen eksiklikler taşıyan bir başka nokta da "hakkın kötüye kullanımı"na ilişkindir. Kanunun 26. maddesi, erişilen bilgi ve belgelerin ticarı amaçla çoğaltılmasını ve kullanılması yasaklamaktadır. Ancak, sadece ticari amaçlarla değil, başkalannın aleyhine veya kendinin haksız çıkanna hakkın kötüye kullanımı da mümkündür. Kurum ve kuruluşlann elinde tuttuğu bilgi edinme hakkı kapsamında bulunan öyle bilgiler vardır ki, bunlann içeriğindeki bazı bilgiler doğrudan olmasa

18 130 Amme İdaresi Dergisi da, dolaylı bir şekilde üçüncü kişilerin yasalarla korunmuş gizliliklerini açığa çıkarabilmektedir. Benzer şekilde, istenilen belge kişinin kendisiyle ilgili bilgilerle beraber üçüncü kişiye ait bilgileri de kapsayabilir. Bilgi ve belgelerin" ayıklanarak verilmesinin yanında, bilgi edinme hakkı yoluyla elde edilen bilgi veya belgelerin başkalarının çıkanna/özgürlüğünelhakkına zarar verecek şekilde kullanılmasının ve bunun sonuçlannın açık bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bazı düzenleme eksikliğine rağmen, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Türk kamu yönetiminin gizlilik geleneğinden şeffaf yönetime doğru atılan bir adım olması açısından büyük önem taşımaktadır. Ancak, söz konusu kanunun bu niteliğine ulaşabilmesi için bir dizi yasal düzenleme ile desteklenmesi gerekecektir. Aynca, hem halka hem de kamu görevlilerine hakkın kullanımı ile ilgili eğitim programlan düzenlenmelidir. KAYNAKÇA Drai, Raphael (1988), "L'Etat-Soft et la Communication Administrative", Information et Transparence Administratives, PUF, Paris, s Eken, Musa (1993), Kamu Yönetiminde Açıklık ve Bilgi Edinme Hakkı, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmarnış Doktora Tezi, İzmir. Eken, Musa ( ), "Bilgi Edinme Hakkı", İnsan Hakları Yıllığı, Cilt: 17-18, TODAİE, Ankara, s Eryılmaz, Bilal (1997), Kamu Yönetimi, İstanbuL. Ripoche, Paul (1988), "La Maladministration Aujourd'hui", Revue Française d'administration Publique, no:45 (Jan.-Mars), Institut International d'administration Publique, Paris, s Spanou, Calliope (1988), "Les Association Face a l'information Administrative: le Cas de l'environnement", Information et Transparence Administratives, PUF, Paris, s Weber, Max (1986), Sosyoloji Yazıları, (Çev. Taha Parlal, Hürriyet Vakfı Yayınlan, İstanbuL

T.C. RESMİ GAZETE. Kanunlar. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

T.C. RESMİ GAZETE. Kanunlar. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar T.C. RESMİ GAZETE Kanunlar Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kanun No. 4982 Kabul Tarihi : 9.10.2003 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1. Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU Kabul Tarihi : 09-10-2003 KANUN NUMARASI :4982 Yayın Tarihi : 24.10.2003 Yürürlük Tarihi : 24-04-2004 Resmi Gazete Sayısı : 25269 Niteliği : BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Detaylı

4982 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU (MADDELERE GÖRE ÇIKMIŞ SORULAR)

4982 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU (MADDELERE GÖRE ÇIKMIŞ SORULAR) 4982 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU (MADDELERE GÖRE ÇIKMIŞ SORULAR) Tanımlar (Madde 3) 1. Kurum ve kuruluşların sahip oldukları kayıtlarda yer alan Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamındaki her türlü veri ifadesi

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 8617 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU Kanun Numarası : 4982 Kabul Tarihi : 9/10/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 24/10/2003 Sayı : 25269 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 Sayfa: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU.

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU. BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU Kanun Numarası: 4982 Kabul Tarihi: 9/10/2003 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 24/10/2003 Sayı : 25269 Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 8617 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU Kanun Numarası : 4982 Kabul Tarihi : 9/10/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 24/10/2003 Sayı : 25269 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE EK I

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE EK I Sayı : 30 Madde 1. Kısa İsim Madde 2. Tefsir Madde 3. Amaç Madde 4. Kapsam KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE EK I BİLGİ EDİNME HAKKI YASASI İÇDÜZENl BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar 14 Şubat, 2006

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE EK I

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE EK I Sayı : 30 Madde 1. Kısa İsim Madde 2. Tefsir Madd; 3. Amaç Madde 4. Kapsam KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE EK I BİLGİ EDİNME HAKKI YASASI İÇDÜZENl BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar 14 Şubat, 2006

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM Bilgi Edinme Hakkı ve Bilgi Verme Yükümlülüğü

BİLGİ EDİNME HAKKI YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM Bilgi Edinme Hakkı ve Bilgi Verme Yükümlülüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak, 2006 tarihli Otuzbeşinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan, Bilgi Edinme Hakkı Yasası, Anayasa nın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Page 1 of 8 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni Đlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 8617

Detaylı

TÜRKİYEDE ÇEVRESEL BİLGİLENME HAKKI VE AB DİREKTİFLERİ. Yrd. Doç. Dr. Necla Akdağ Güney

TÜRKİYEDE ÇEVRESEL BİLGİLENME HAKKI VE AB DİREKTİFLERİ. Yrd. Doç. Dr. Necla Akdağ Güney TÜRKİYEDE ÇEVRESEL BİLGİLENME HAKKI VE AB DİREKTİFLERİ Yrd. Doç. Dr. Necla Akdağ Güney Çevre hakkının uygulanabilirliğini ancak onu sağlayacak mekanizmaların öngörülmesi ve güvence altına alınması ile

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

4 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması

4 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması 4 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25356 Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-1327

Detaylı

Sayı: 27/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Bilgi Edinme Hakkı (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

BİLGİ EDİNME KANUNU KONU TARAMA TESTİ. Yukarıdakilerden hangileri kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin ilkelerdendir?

BİLGİ EDİNME KANUNU KONU TARAMA TESTİ. Yukarıdakilerden hangileri kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin ilkelerdendir? BİLGİ EDİNME KANUNU KONU TARAMA TESTİ Hazırlayan: Harun YEŞİLOVA 1. I. Eşitlik II. Açıklık III. Tarafsızlık IV. Genellik A) I-II-IV B) I-II-III C) II-III-IV D) I-III-IV E) I-III-V Yukarıdakilerden hangileri

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. Başkanlık Divanı Karar Tarihi: 22 Ocak 2014 Karar No: 63

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. Başkanlık Divanı Karar Tarihi: 22 Ocak 2014 Karar No: 63 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi: 22 Ocak 2014 Karar No: 63 Resmi Gazetede Yayın Tarihi: 18 Şubat 2014 Sayı: 28917 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ŞEFFAF DEVLETTE BİLGİ EDİNME HAKKI VE SINIRLARI

ŞEFFAF DEVLETTE BİLGİ EDİNME HAKKI VE SINIRLARI Yrd. Doç. Dr. Ayhan DÖNER Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ŞEFFAF DEVLETTE BİLGİ EDİNME HAKKI VE SINIRLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR...xv

Detaylı

1. Gorevleri olup da yapmadiklarini (yasal ve insani kosullari saglayip yasatmak, korumak) ve

1. Gorevleri olup da yapmadiklarini (yasal ve insani kosullari saglayip yasatmak, korumak) ve Sevgili Arkadaslar, 4982 sayili Bilgi Edinme Hakki Kanunu Yonetmeliginin bizim yararlanacagimiz maddelerini asagiya aldim. Lutfen, lutfen bu maddeleri dikkatle okuyun. Hayvanlarimizin yasam haklarinin

Detaylı

3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun

3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun Amaç: (Madde 1) Bu Kanunun amacı, Türk vatandaşlarının ve Türkiye de ikamet eden yabancıların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA

T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Yayınları : 3 1. Basım, Ocak 2015. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme

Detaylı

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Ders Planı Ders İçeriği: Yasal Çerçeve Bilgi Edinme Kanunu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI 2 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ :

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ŞİKAYETİN KONUSU : Özel büro ve turizm tesisleri

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.01.2013/33-1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Avrupa İnsan

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali)

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali) Hata adı: Hata türü: (yönetim/operasyonel/stratejik/bilgi Teknolojileri/izleme ve raporlama) Hatanın gerçekleşme tarihi: Hatanın sebepleri/olası sebepleri: Hatanın etkilediği faaliyet/süreç adı: Sorumlu

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO : 2015/5132 KARAR TARİHİ : 01/04/2016 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU : Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2011-003 Tarih : 03.01.2011 Konu : Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Yönetmeliği Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunun Vergi incelemeleri bölümünde ve 140. Maddesinde vergi incelemelerinin

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28350 YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN BİRİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete Sayı : 28350 YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN BİRİNCİ BÖLÜM 11 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28350 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Başvuru Hakkının Kapsamı

Başvuru Hakkının Kapsamı VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU I. VERİ SAHİBİNİN BAŞVURU HAKKI Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 20. maddesi gereğince; herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak;

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

ŞEFFAFLIK VE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ

ŞEFFAFLIK VE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ ŞEFFAFLIK VE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ Doç.Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN omur@hacettepe.edu.tr Hacettepe Universitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 1 Şeffaflık Şeffaflık, en basit anlamıyla, devletin

Detaylı

BILGI EDINME HAKKI KANUNU

BILGI EDINME HAKKI KANUNU BILGI EDINME HAKKI KANUNU Kanun No. 4982 Kabul Tarihi : 9.10.2003 BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanimlar Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amaci; demokratik ve seffaf yönetimin geregi olan esitlik, tarafsizlik

Detaylı

BILGI EDINME HAKKI KANUNU

BILGI EDINME HAKKI KANUNU BILGI EDINME HAKKI KANUNU Kabul No:4982 Kabul Tarihi:9.10.2003 BIRINCI BÖLüM Amaç, Kapsam ve Tanimlar Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amaci; demokratik ve seffaf yönetimin geregi olan esitlik, tarafsizlik ve

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam ve Tanımlar) Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından: TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE l (1)

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 19/04/2004 No: 2004/7189 Dayandığı Kanunun Tarihi: 09/10/2003 No: 4982 Yayımlandığı

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

İdare Hukuku Ve İdari Yargı Alanında Anayasa Değişikliği İle İlgili Bazı Öneriler

İdare Hukuku Ve İdari Yargı Alanında Anayasa Değişikliği İle İlgili Bazı Öneriler İdare Hukuku Ve İdari Yargı Alanında Anayasa Değişikliği İle İlgili Bazı Öneriler Arş. Gör. Ahmet Kürşat ERSÖZ* * S. Ü. Hukuk Fak. İdare Hukuku ABD. Mevcut anayasamızda idare hukukuna ilişkin olan hükümler

Detaylı

İDARİ YARGI ( ADL104U )

İDARİ YARGI ( ADL104U ) İDARİ YARGI ( ADL104U ) KISA ÖZET kolayaof.com İDARİ YARGI - ADL104U İÇİNDEKİLER Ünite Ünite Adı Sayfa Ünite 1 : İdarenin Denetlenmesi 1 Ünite 2 : İdari Yargı Yetkisi Ve Yargı Düzenleri 4 Ünite 3 : İdari

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/2004 No: 2004/7189 Dayandığı Kanunun

Detaylı

KALEM MEVZUATI ADL108 KISA ÖZET

KALEM MEVZUATI ADL108 KISA ÖZET KALEM MEVZUATI ADL108 KISA ÖZET DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 1.ÜNİTE Kalem Sisteminin Yargı Örgütündeki Yeri ve Özellikleri GİRİŞ Yargılama

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 Bu Arabuluculuk Kuralları nın amacı, 26.11.2013 tarih ve 28833 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI:

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TÜRKİYE TURİZM MEVZUATI DOÇ.DR. SABAH BALTA YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İZMİR HUKUK NEDİR? Hukuk toplum düzenini sağlamak amacıyla devlet tarafından ortaya konulmuş uyma zorunluluğu

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/2004 No : 2004/7189 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/10/2003 No : 4982 Yayımlandığı

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK 07.04.2006 tarih ve 2006/10333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten

Detaylı

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma,

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Danıştay 11.Daire nin Esas No 2013/1812 Sayılı Kararı ve Yürütmeyi Durdurma Kararına

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Konu; İSG Kurulları Amaç; Elliden fazla çalışanı olan işyerlerinde kurulması zorunlu olan İSG kurullarının oluşumu, görevleri ve önemi hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 4.İnternet Yayıncılığı ve Yasal Düzenlemeler 5.Medyada Cezai Sorumluluk 6.Medyada

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

DENETİM KURULU KALDIRILAN KOOPERATİFLERDE YENİ DENETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK?

DENETİM KURULU KALDIRILAN KOOPERATİFLERDE YENİ DENETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK? Yaklaşım Dergisi, Ekim 2014, Sayı:262 DENETİM KURULU KALDIRILAN KOOPERATİFLERDE YENİ DENETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK? 1- GİRİŞ Kuruluş amaçları birbirinden farklı değişik türlerde faaliyet gösteren kooperatiflerin

Detaylı

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -I-

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -I- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -I- Bilindiği üzere 30 haziran 2012 tarih 28339 sayılı resmi gazete de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yayınlanmış olup işyerlerinde

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI YASASI. (12/2006 ve 27/2014 Sayılı Yasa) Madde 30 Altında Yapılan Tüzük

BİLGİ EDİNME HAKKI YASASI. (12/2006 ve 27/2014 Sayılı Yasa) Madde 30 Altında Yapılan Tüzük BİLGİ EDİNME HAKKI YASASI (12/2006 ve 27/2014 Sayılı Yasa) Madde 30 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Bilgi Edinme Hakkı Yasası nın 30 uncu maddesinin kendisine verdiği

Detaylı

KONU: Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik

KONU: Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik KONU: Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik 20.10.2016 tarih ve 29863 sayılı Resmi Gazete de Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 29.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/49 SİRKÜLER ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ BEYAZ MASA GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ BEYAZ MASA GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Beyaz Masa biriminin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulundan. Resmi Gazete Tarihi: 27/04/2004

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulundan. Resmi Gazete Tarihi: 27/04/2004 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulundan Resmi Gazete Tarihi: 27/04/2004 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 09/10/2003-4982 Resmi Gazete Sayısı:

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ Ufuk ÜNLÜ 25 ÖZ İnternet kullanıcı sayısının gün geçtikçe artması, ticari ilişkilerin de bu ortama kaymasına neden olmuştur.

Detaylı

UYARILAR. Bilgi edinme başvuruları doğrudan birim ofisine ya da posta veya elektronik posta ile yapılabilecektir.

UYARILAR. Bilgi edinme başvuruları doğrudan birim ofisine ya da posta veya elektronik posta ile yapılabilecektir. UYARILAR Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerini hayata geçirmek üzere yürürlüğe konulan ve kişilerin bilgi kamu faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmalarını

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

ÜNİTE:1. Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2. Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3. Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2. Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3. Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2 Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3 Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4 Vergi Hukukunda Yorum ÜNİTE:5 1 Vergi Mükellefiyeti ve Sorumluluğu ÜNİTE:6

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ I. İNSAN HAKLARI KAVRAMI 3 II. İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI DÜZEYDE KORUNMASI 4 1. Birleşmiş Milletler Örgütü 4 2. İkinci Dünya

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNERGESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNERGESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi nde bulunan gizlilik

Detaylı

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı Yargılama Sürelerinin Uzunluğu ile Mahkeme Kararlarının Geç veya Kısmen İcra Edilmesi ya da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana

Detaylı

RESMÎ İSTATİSTİKLERDE VERİ GİZLİLİĞİ VE GİZLİ VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

RESMÎ İSTATİSTİKLERDE VERİ GİZLİLİĞİ VE GİZLİ VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26204 RESMÎ İSTATİSTİKLERDE VERİ GİZLİLİĞİ VE GİZLİ VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239)

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI : S.K

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI : S.K T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :02.2013/560 KARAR TARİHİ:26/02/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE : S.K : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARI Uzm.Dr.Rukiye BERKEM S.B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SATIN ALMA İŞLEMLERİ (İhale) KURSU I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Söz konusu yönetmelikte;

Söz konusu yönetmelikte; 15.05.2013 (SİRKÜLER 2013 37) Konu: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. İş yerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenlik eğitimlerinin usul

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2)

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2) Resmi Gazete No : 25107 Resmi Gazete Tarihi : 13.05.2003 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2) Amaç ve Kapsam Madde 1-

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 80 li yıllarda başlayan Yeni Sağ politikaların sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yapısal-kurumsal

Detaylı