tavır tavır merhaba Dostlukla...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "tavır tavır merhaba Dostlukla..."

Transkript

1

2

3 tavır merhaba yerel süreli yay n Sahibi: dil Kültür Yay n Org. Rek. Film. Tic. Ad na: Muharrem Cengiz Genel Yay n Yönetmeni: Gamze Mimaro lu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Ahu Zeynep Görgün Yaz flma Adresi: dil Kültür Merkezi stiklal Cad. Aznavur Psj. No: 212 Kat: 6 Beyo lu/ stanbul Tel: (212) Faks: e-posta: Ankara: dilcan Kültür Merkezi fiirintepe Mah. 8.Cad. No:222 / B Mamak Ankara Tel: (312) Hesap No: (TL): Gamze Mimaro lu fl Bankas Parmakkap / ST. (EURO): Gamze Mimaro lu fl Bankas Parmakkap / ST. Ofset Haz rl k: TAVIR YAYINLARI Bask : ASPAfi Da t m: D-B-R kültür sanat yaflam nda tavır Kas m ve Aral k ay gündemiyle haz rlad m z bir say - m zda yine birlikteyiz. Bir y l geride b rakt k. 31 Aral k gecesi nereye baksak, karfl m za ç kt o iki kelime; holdinglerin gazete, TV reklamlar nda yine ayn kelimeler vard. Gözümüze sokarcas na s - r t yordu o iki kelime: Mutlu Y llar! Düzen, her senenin bafl nda bu ezber tekrar n dayat r zaten. Neonlar, reklamlar, gazete ve TV lerinden emreder: Mutlu y llar! Mutluluk nedir sahiden? 118 kez ölmüfl bir anaya, bir babaya sordunuz mu hiç mutluluk nedir diye? Babas yla birlikte öldürülen U ur Kaymaz n anas na mutlu y llar, öyle mi? Irak ta, Filistin de, Afganistan da emperyalizmin bombalar yla ölen halklara mutlu y llar, öyle mi? Kapitalizmin ucuz ifl gücü ve seks turizmi batakl na çevirdi i; önlenebilir bir do al afeti, katliam olarak yaflayanlara mutlu y llar, öyle mi? Burjuvalar n tuvalet ka d paras na bile yetmeyen asgari ücretle yaflamaya mahkum edilenlere de mutlu y llar, öyle mi? nanc n n gere i olarak bafl n örttü ü için süründürülen k zlara da mutlu y llar, öyle mi? Naz m n mutlulu u orada burada de il, Havana da bulmas bofluna de il elbette. Peki ya mutluluk nedir? Yoksa bu sözcü ün anlam n m unuttuk? De il elbette ve unutan varsa sözlü e bakabilir. Ya da Edip Cansever in dedi i gibi Gülemiyorsun ya, gülmek/ Bir halk gülüyorsa gülmektir. Ne de olsa, yeni bir y la girerken mutlu y llar yavflakl - ndan dahi iyi gelir zulam zdaki fliirler. Sonra da ustam z n o sözünü hat rlayal m birlikte;... Halk m z özgür olana dek, kendimizi özgür saymayaca z... Mutluluk bu cümleyi kurarak, düzenden firar etmek ve düzene isyan etmektir belki de... Mutluluk, halk n bütün özlemlerine eksiksiz ve sürekli olarak ulafl lana kadar sürdürülen kavga durumudur... Mutlulu u hak edenlere, mutluluk u runa Sergül gibi zaferlerle gidenlere; halk m za, bütün okurlar m za mutlu y llar... öyleyse Dostlukla...

4 tavır Ayl k Sanat Dergisi ISSN felluce den selam var... 4 hukuksuzlu un ad... 5 deniz ve hayat 6 zafere kadar devrim! 8 filistin de çocuk olunmaz 11 mevdiven de il merdiven geliyor musun?

5 deneme felluce den selam var... levent karakaya ne! Tek bir dil bile konuflamaz, Burada kal r. diye. Yaflad klar m z, deneyimlerimiz, ileriyi görüflümüz, umudumuz, direncimiz, direniflimiz bu ah n yerde kalmayaca n gösterir. Irak m z, Filistin imiz ve tabi ki ana diye, yar diye sar ld m z topraklar m z Anadolu On y l da geçse, yüz y l da geçse bu sevda bitmez, bu atefl sönmez. Harland kça alev alev coflar; cofltukça sevdaya koflar, sevdal ya Yaflamak sadece Coni lere vaat edilmifl san lmas n. Onlar en kirli hayatlar yaflar, en pis havalar solur ve öylece ölürler. Biz ise en temiz ölümleri saf, onurlu ölümleri katar z önümüze. Onunla birlikte yürürüz. *** Kollar tafllarla vurula vurula k r lan Filistinli yi hat rlay n. Vietnam da vahfletten kaçan, ç r lç plak, yanm fl, yal nayak çocuklar ; Arjantin de insanlara at eti yedirten yoksullu- u, açl... Çeçenistan daki toplu mezarlar ; Anadolu da bir flafak vakti onlarca insan n yak larak katledilmesini... Yüzlerce tutsa n; fl ks zl n içine, beyaz n körüne gömülmesini. Bir de çocuk elleriyle f nd k kadar tafl atmaya çal flan Filistinli çocu u. Vatan n n etraf na bedenleriyle duvar ören Vietnaml lar. Che nin gül bahçeleri Latin ülkelerinin, dört bir yandan emperyalizme Non Pasaran deyiflini. Kör, beyaz, so uk ölüm hücrelerinde beden beden açl klar yla ve de onurlar yla direnenleri. Kuflak kuflak, toprak toprak tafl - nan direnifli. A tefller içinde Felluce: Yan yor ci erim Felluce nin yan klar ço ald kça direnifl de büyüyecek biliyorum. Bu yüzden atefli içimde tafl r m her gün. Teksasl Çavufl un oldu u her yerde zulüm boy verir. Bazen sansür, bazen yalan ve tecrit olur zulüm. Ölümler rmak olur akar sokaklarda Çocuk sesleri duyulmaz mahallelerde. Analar n memelerinden süt akar; bulamaz, emziremez çocu unu Felluce, yavrusunu yitirmifl bir anad r bugün. Bu yüzden z lg t susmaz, susturulamaz. flgalcinin tecavüzüne u ram fl bir kad n n gözleriyle bakar Felluce. Sonra çocuk olur; öfke olur, kabar r, kab na s maz art k. Sanmay n ki Felluce yan p kül olacak, soluksuz kalacak. Hay r! Felluce nin külleri direnifl tohumu olup, çölün ortas nda boy verecek. Kim demifl, kim görmüfl, kim duymufl ve bilmifl, tan k olmufl; bu ac lar n bitmeyece i- flte Felluce de böyle bir fley flgal içinde direniflin ad d r Felluce. Kuflatman n ortas nda gülen bir flehir... Bedeni buram buram, alev alev yanan bir kent; havada uçuflan füzelere ba r n açan bir direnifl oda. Felluce ye, bafl e medi i için ad na Hayalet Öfke dedikleri bir operasyon la sald rd - lar. Hastaneleri, ambulanslar bombalad lar. Yaralar asla sar lmas n istediler. Savafl kurallar n n, uluslararas hukukun gözünün içine baka baka Felluce nin bedenine bombalar ya d r yorlar. Sokaklar; kimyasal silahlar, misket bombalar, cans z bedenlerden geçilmez oldu. Köpekler, karn n insan etiyle doyuruyor. Açl ktan ot yiyen, susuzluktan damaklar patlayan, dudaklar çatlayan insanlar Sokaklarda kalmas n diye evlerin bahçelerine y kanmadan kefensiz gömülen ölüler. Düflman; aciz, yalanc, riyakar. Düflman, yüreksiz. Ölümler ekiyorlar topraklar m za, direnifl biçecekler. Felluce den selam var Bitmedi direnifl, bitmedi diyor selam nda. Tükenmeyece iz, ço alaca z. Yok edilsek de var olaca z. Ac bizde, öfke bizde. Zulüm bizeyse isyan bizde. Sömürü bizeyse, umut bizde. Ölüm bizeyse direnifl ve zafer de bizim ellerimizde. fiimdi Felluce den selam var. Gazam z mübarek olsun. Direniflimiz kutlu olsun!. 3

6 mektup hukuksuzlu un ad : celp gelmedi muharrem cengiz Tam dokuz ayd r tutukluyum. Son alt ayd r hukuksuzlu un ad "Celp gelmedi." oldu. Mahkemeye ç kar lmamam n nedenini hala ö renmifl de ilim. San r m devletin büyük s rlar ndan biri olsa gerek. Çünkü alt ayd r bu hukuksuzlu un ad konulmam flt r. Ad n biz koyal m, madem devlet bu hukuksuzlu u aç klayam yor öyleyse ad n koymak bize düfler. Bafll bafl na tutuklanmam bile bir komedi. 3 Mart 2004'te yeminli tan k olarak gitti im 6 No'lu DGM taraf ndan dinlendikten sonra gözalt na al n p tutukland m. Tan kt m; san k oldum, mahpus oldum! O dönem DGM diye bildi imiz mahkemeler, flimdi bir tabela de iflikli iyle ACM oldu. fiu anda yarg land m 11. ACM de bu yenilerini ekleyerek hukuksuzlu a devam ediyor. Filmin senaryosu önceden haz rlanm fl olmal ki ilk mahkemeye oyunun bir parças olarak getirilmem gerekiyordu. Öyle de oldu, mahkemeye getirildim ve daha ilk mahkememde tahliye olmam gerekirken bilinçli olarak tahliyem engellendi. Böylece oyunun birinci bölümü tamamlanm fl oldu. 4 Mahkemeye gidifl ve gelifllerin tam bir iflkenceye dönüfltürülmesi ise bafll bafl na ayr bir tecrit politikas F tiplerinde. Bu arada bir sonraki duruflma 24 A ustos 2004'e ertelendi. Yani F tiplerinde, tecrit alt nda bir üç ay daha kalmama karar verilmiflti nsan n insan yüzüne hasret kald hücrelerde yan bafl n zdaki insanlarla iletiflimi sa lamak için bile var gücümüzle ba rd - m z tecrit koflullar nda tam alt ay geride b - rakm flt m. Bu alt ay san ld kadar kolay geçmedi. F tiplerinde her fleyin yasak olmas, bir çok hakk m z n engellenmesi de cabas d r. Ad - n za gönderilen dergiler, kitaplar verilmez. Çünkü üç kitaptan fazlas yasakt r. D flar yla tek ba lant m z sa layan mektuplar didik didik edilir, e er idarenin hofluna gitmiyorsa birçok mektubunuz imha edilir. Bu koflullar alt nda insanlar y llarca tecrit ediliyor. Duruflma günü nihayet geldi. Duruflman z n oldu u, bir gün öncesinde hapishane idaresi taraf ndan haber verilir. Ben de mahkemeye ç kaca m için bir gün önceden haz rl m yapm flt m. Akflam say m geldi inde hücrede bulundu um arkadafllarla gardiyanlar n gelmesini bekliyoruz. O arada hem sohbet ediyoruz hem de hücrenin alt kenar nda volta at yoruz. Hücre kap s n açan gardiyanlar say m al p ç kt klar s rada ayn davada yarg land m arkadafl - ma "Yar n duruflman var biliyorsun de il mi?" dediler. O esnada birbirimize bak yoruz, ayn davadan yarg land m z halde benim es geçilip ona celp gelmifl olmas bizi flafl rt yor. Gardiyanlar "Oras n biz bilmeyiz, burada senin mahkeme celbin gözükmüyor. Biz bu durumu bir fley yapamay z, stanbul dan ça r n gelmemifl." deyip gidiyorlar. Aç klama?... F tiplerinde hiçbir fleyin aç klamas yoktur. Zaten sordu unuz hiçbir soruya cevap alamazs n z. Bu da keyfiyetin ayr bir ad d r ama as l keyfili i ve hukuksuzlu u ise 11. ACM'nin hakimleri ve savc lar yap yor. Çünkü duruflmaya neden götürülmedi imin cevab onlarda Anlafl lan o ki, yatt m z alt ay yetmemifl olacak. Neden mi? Neden yok dedim ya. lk duruflmada tahliye olmam gereken bu davada, tutuklanmamdaki uygulanan hukuksuzluk böylece devam ettirilmifl oluyor. Avukat m n; benim neden mahkemeye getirilmedi ime iliflkin sorular ; celbin baflka bir hapishaneye gönderildi i fleklinde cevaplanm flt r. Düflünün bu ülkede hakimler, savc lar böylesine komik cevapla hukuksuzluklar n pekifltirme keyfiyeti uyguluyorlar. Evet iflte böylece hak, hukuk, adalet arayanlara böyle komik gerekçeler sunarak oynad klar oyunu ne kadar ustaca sürdürdüklerini ortaya koymufl oluyorlar. Asl nda bütün bu sorular n cevab n biraz düflündü- ümüzde, neden bu komplolar n sürdü ünü görürüz. As l amac n, Grup Yorum u susturmak, elemanlar n tutuklayarak Grup Yorum u bitirmek oldu unu görürüz. Y llard r yaflad m z bask lar, iflkenceler, say s zca konser yasaklar n n olmas, kasetlerimizin toplat lmas, halka ulaflmam z engellemek için uygulanan her türlü bask, hukuksuzluk mubah görülüyor. Kald ki benim d fl mda grup arkadafllar m hsan Cibelik ve Ali Arac n n tutuklanmas bir tesadüf de ildir. Grup Yorum üzerinde oynanan oyunun bir parças da son süreçte pefl pefle gelen tutuklamalard r. Bunun tek aç klamas, Grup Yorum un susturulmak istenmesidir. Bu ülkede devletin hakimleri, savc lar bu yaz n n önünde halka adalet da t yor. flte hak ve adalet. Dokuz ay boyunca F tipinde ne kadar tutarsak kard r diyen devlet bakal m 25 fiubat 2005'te hangi bahaneyi bulacak? Ben de sizin gibi bekleyecek ve görece- im. Tekirda F Tipi Hapsihanesi nden hepinize kucak dolusu sevgiler...

7 deniz ve seval alp Denizin üstünde sal na sal na dolaflan ve ecnebi adlar tafl yan yelkenliler, tekneler, yollar batmaya yazg l - d r. Onlara de il, denize bak. Baki olan odur. Bak, bu deniz hep buradayd ki derinliklerinde Roma, Bizans ve Osmanl bat klar vard r. fiimdi hepsi arkeolojinin konusudur. Ama deniz ayn denizdir. Ve sömürünün atlas yelkenleriyle, zulüm rotas nda ilerleyen gemilerin diplerini çürütüyor hala. O gemilerin sahipleri, yar n n bat klar d r. Sen, sen ol; o gemilerin miçosu olma. Deniz ol. Dalgalar n ça r s na kulak ver. B rak kendini denize. O an, deniz ve insan baflbaflad r art k. B rak dalgalar denize çarps n, kirden ar n rs n. Korkma bo ulurum diye. Deniz, kimseyi bo maz. Bo ulanlar, kendi panik ve korkular n n mahkumudur. Onlar, hiçbir zaman denize ait olamam fllard r. Oysa b rakacaks n her fleyinle kendini denize; deryada damla olmay becereceksin. Ki berhudar olas n. O zaman dalgalarla flaha kalkars n. Deniz, diyorum; hayata benziyor. Ve o denizde, bo- ulmas gereken sen de ilsin. Yeter ki, damlas ol deryan n. Hayat n ve halk n durdurulmaz ak fl na kar fl. Teni ve yüre i yan k bir Adal olursun o zaman. Ki damla da sensin, derya da sen. Ve dalgalar nla flahlan p, flu hayat n üzerinde sal nanlar bo ars n... F rt na vaktidir. Hava rüzgar topluyor usul usul ve derinlerde dalgalar ço al yor. Büyüyor bir kas rga bu deryada. Damlaya damlaya büyüyor bu denizi öfkesi... "Hayat m z", diyorum; en çok denize benziyor. Ve bu macerada Hayyam hakl d r: "... Gönlüm dedi ki; ben sadece bir damlay m deryada Ben neredeyim, derya nerede diye sordu daima Böyle derken, bir gün deryaya kavuflunca gönlüm Gördü ki, kendinden baflka bir fley yoktu orada..." 5

8 makale zafere kadar devrim! yusuf aziz Ba ms zl k mücadelesi denince akla ilk gelen isimlerden biridir Filistin. Filistin deyince de akl m za çocuk generaller, feda eylemcileri, direnen bir halk, bir de Filistin poflusu içerisinde Yaser Arafat gelir. Yaser Arafat... Filistinliler in Ebu Ammar. Yar m as rd r, dünya halklar n n emperyalizmle olan kavgas n n komutanlar ndan biri; dünya halklar n n, ba ms zl k ve sosyalizm düflüncesinin dostu... 6 Yaln z Filistin e de il, bütün dünya halklar - na ba ms zl k düflüncesini tafl yan önder. Son an na kadar ba ms zl k savaflç s olarak yaflayan bir ç nar. Dünya halklar büyük, çok büyük bir de- erini kaybetti. Böyle ölmek, böyle yüzbinlerce insan taraf ndan omuzlarda tafl nmak her insana nasip olmaz. Çok az insan n cenaze töreninde yüzbinlerce insan ellerinde silahlarla ba- ms zl k yeminleri eder. Arafat, bir ömre neler s d rmad ki! O, bir halk n davas n dünyan n gündemine tafl d. Arap ordular - n n gelip kendilerini kurtarmas n bekleyen bir halktan; ba ms zl için dö üflen, dünyan n en direniflçi halk n yaratt. Halk n n ilk örgütlenmelerini yaratan kifliydi. Arap halklar nca bilinen ismi olan Ebu Ammar, Kurucu, davas ile özdeflleflmiflti. Hayat boyunca onlarca kez suikaste maruz kald, ony llarca ayn yatakta iki gece yatmadan yaflad. Dava arkadafllar ndan, ailesinden uzak kald. srail tanklar n n, helikopterlerinin kuflatmas nda yaflad ; çal flt, mücadelesini sürdürdü. S rt ndan hiç ç karmad üniformas ; ba ms zl a, özgürlü e duydu u özlemin bir ifadesiydi. Castro gibi onun da üniformas ndan hiç hofllanmad lar. Hofllanmayanlar n anlamaktan kaç nd klar bir fley de vard : Arafat lar, Castro lar bir dönemin son temsilcileri de- il, kendilerinden sonraki dönemlere örnek olan önderleriydi halklar n. Ebu Ammar, 55 y l boyunca suikastlere, katliamlara, ihanetlere boyun e medi. Üniformas n s rt ndan ç karmad. Arafat demek; bir ömür boyu, son nefesine kadar kavga adam olmak anlam na geliyor. Bütün dünya halklar n n sayg duydu u bu kahraman n kiflili ine yap lan sald r lar n hedefi, kendi de erlerimizdir. Arafat; yok edilmesi, yok edilemiyorsa y prat lmas gereken bir isimdir kimilerine göre. Oysa Arafat n yaflam n yitirdi i saatlerde, onlarca Filistinli genç kad n, do an çocuklar na Yaser Arafat ismini koydu. Direnen Filistin, ba ms zl k hedefine ulaflmakta kararl Filistin; binlerce komutan, binlerce Arafat yetifltirmekte gecikmeyecektir. Dünyan n dört bir yan nda; emperyalizme ve iflbirlikçilerine karfl ba ms zl k için savaflanlar, direnenler var oldukça Arafat da yaflayacakt r. Yar m as rd r süren Arafat yok etme çabalar, sonuç vermedi; bundan sonra da onun düflüncelerini yok etme çabalar sonuç vermeyecektir. Arafat, dünya halklar n n ba ms zl k savafl n n meflrulu unun sembollerinden biri olarak yaflamaya devam edecektir. Filistin halk ba- ms zl na ve özgürlü üne kavuflacak, Arafat da bu savafl n önderlerinden biri olarak tarihteki yerini alacakt r.

9 HAYATINDAN KES TLER: Yaser Arafat, 24 A ustos 1929 da orta halli bir tüccar n çocu u olarak Kahire de do du y l ndaki Arap- srail Savafl n n ard ndan, ailesiyle birlikte Gazze ye göç etti. Ortaö renimini Gazze de tamamlayan Arafat, Kahire Üniversitesi nde inflaat mühendisli i e itimi gördü. Burada Müslüman Kardefller örgütüyle tan flt. M - s r da Filistin Ö renci Birli i ni kuran Arafat, y llar aras nda bu örgütün baflkanl n yürüttü. Ö rencili i s ras nda askeri e itim ald ve M s r Ordusu saflar ndaki Filistin Birli i nde yer alarak 1956 Arap- srail Savafl na kat ld. M s r da bir süre inflaat mühendisli i yapt ktan sonra, Kuveyt e giderek kendi iflini kuran Arafat, 10 Ekim 1959'da Filistin Kurtulufl Örgütü nün (FKÖ) belkemi i El Fetih i kurdu. Arafat, 1964'te düzenlenen gizli bir konferansta, silahl mücadelenin bafllat lmas n savunan kanad n içinde yer ald. 1 Ocak 1965'te, srail hedeflerine karfl ilk askeri harekât gerçeklefltiren birli i komuta etti. flgal alt ndaki Bat fieria'da direnifl hareketini örgütleyen Arafat, fieria Irma boyunca üsler oluflturarak gerilla savafl n yönetti. El Fetih sözcüsü olarak uluslararas kamuoyunun önüne de ç kan Arafat; 1969'da Filistin Ulusal Konseyi'nin beflinci toplant s nda, bütün Filistin gruplar n bir çat alt nda toplayan Filistin Kurtulufl Örgütü'nün kurulufluna öncülük etti ve yürütme kurulu baflkanl n üstlendi. Arafat, Filistinli gerillalar n Ürdün'ü terk etmeye zorland ve yaklafl k 40 bin kiflinin yaflam n yitirdi i iç savaflta ( ) Filistin kuvvetlerinin bafl nda çarp flt. Ürdün'den ayr ld ktan sonra da siyasal ve askeri merkezini Beyrut'a tafl d. FKÖ'nün bütün Arap devletlerince Filistin halk n n tek yasal temsilcisi say ld 1974'te, BM Genel Kurulu'na gözlemci olarak kat lan ve burada bir konuflma yapan Yaser Arafat; baflta sosyalist ülkeler olmak üzere birçok ülkeyi ziyaret etti. Arafat, bu y llarda, Filistin'deki silahl mücadelenin uluslararas düzeydeki görüntüsünü de ifltiren ve Filistin sorununa bar flç çözüm arayan usta bir diplomat olarak sivrildi Lübnan ç Savafl 'nda, Lübnan'a giren Suriye ordusunun sald r lar na karfl koyan Arafat; Lübnan' n fiilen bölünmesi üzerine, Filistinlilerin denetiminde kalan bölgelerde, FKÖ'nün gitgide devlet yap s kazanmas için çaba harcad. Bu dönemde gittikçe artan siyasi a rl - sayesinde, devletleraras sorunlarda arabuluculuk yapt. Haziran 1982'de Güney Lübnan'a giren srail'in Beyrut'u kuflatmas s ras nda, yaklafl k iki ay süren çetin bir direnifl gösteren Arafat; Filistinli gerillalar n kenti boflaltmas n sa lad. Ard ndan Beyrut'tan ayr ld ve Tunus'ta FKÖ'nün yeni merkezini kurdu. Arafat, özellikle iflgal alt nda yaflayan Filistin halk içindeki sayg nl n gittikçe artt rd. 15 Kas m 1988 de Filistin Ba ms zl k Bildirisi'ni yay mlad ve ba ms z Filistin Devleti'nin kuruluflunu ilan etti. BM'nin Cenevre Genel Kurulu'nda konufltu. Esas BM karargâh New York'taki Genel Kurul'da konuflmas na, ABD taraf ndan izin verilmedi. K sa bir süre sonra FKÖ Merkez Komitesi, Arafat' do rudan ''ba ms z Filistin Devleti'nin Baflkan '' ilan etme karar ald. Arafat, 1990 y l n n fiubat ve May s aylar nda yine ABD'nin vetosu yüzünden sviçre-cenevre'de toplanmak zorunda kalan BM Güvenlik Konseyi toplant s na kat ld ve burada kurula hitap etti. Gazze fieridi ve Bat fieria'n n baz bölgelerinde Filistin'e özerklik tan yan ilk genifl kapsaml bar fl anlaflmas n 13 Eylül 1993'te Norveç'in baflkenti Oslo'da imzalad. Birçok yerleflim biriminin Filistin Özerk Yönetimi'ne (FÖY) devredildi i ikinci kapsaml özerklik anlaflmas n ABD'nin baflkenti Washington'da, Rabin ile imzalad. ABD ile Rusya, anlaflman n resmi tan oldu. Arafat, yap lan ilk genel seçimle halkoyuyla da Filistin Özerk Yönetimi Baflkan oldu y l nda, dönemin srail Baflbakan Ehud Barak ile Arafat, bar fl müzakerelerini yeniden bafllatt. 13 Eylül'e kadar tam kapsaml nihai bar fl anlaflmas n n haz rlanmas ve bir y la kadar bu anlaflman n imzalanmas ilkesi kabul edildi. srail askerlerinin çekilme takvimi belirlendi, Filistin'e liman yapma hakk tan nd y l nda, srail muhalefetinin ''asker ve siyaset flahini'', bugünün Baflbakan, Likud (Birleflik) Parti Genel Baflkan Ariel fiaron'un Kudüs'te Haremmüflflerif'i ziyaret etmesiyle ikinci Filistin ntifadas patlak verdi. Arafat ve Barak, ABD Baflkan Bill Clinton' n arabuluculu unda M s r'da yap lan fiarm El fieyh zirvesinde ateflkes karar ald lar, ancak karar uygulanamad. 29 Mart 2002 de srail, Arafat a en fliddetli sald r s n düzenleyerek, Filistin liderinin karargâh n n da bulundu u Ramallah'a girdi ve Filistin yönetim birimlerini kuflatt. Arafat' n karargâh na bombal sald r düzenledi. srail askerleri, Arafat' n muhaf zlar yla 'oda oda' çat flt. srail Kabinesi, Arafat' ''düflman'' ilan etti. Arafat, srail Baflbakan Ariel fiaron'un ''daimi sürgün'' önerisini, ''Bat fieria'y terk etmektense ölürüm.'' yan t yla reddetti y l nda fiaron'la yan yana oturan ABD Baflkan George Bush; Filistinlilere, Arafat' n yerine yeni bir lider getirmeleri ça r s nda bulundu. Arafat, 29 Mart 2002'den, tedavi görmek için Fransa'ya gitti i 29 Ekim 2004'e kadar Ramallah'taki karargâh nda tecrit halinde yafl yordu. 7

10 öykü filistinde çocuk olunmaz... nesrin taflc 8 Sizin eviniz hiç y k ld m? Bizim evlerimiz her gün y k l r. Evsiz kalmak çok kötü bir fley, insan n içinden çok fleyi al p götürür. Havada yürüyormufl gibi bir boflluk hissi dolar içimize. Ayaklar dönüp dolafl p habire evine tafl r insan. Okul dönüflü kendimi kaç defa y k lan evimizin önünde buldum. Evimiz flimdiye kadar defalarca y k lm flt. Yenisini yapana kadar akrabalarda kal rd k. Gün do madan ter içinde kalkt m bir sabaht yine. Gözlerimin önünde o gece hep rüyalar m n içinde. Evimizin son kez y k ld gece... Unutmam mümkün de il. Nas l unutulur ki? Annem, bafl m usulca gö süne al p, "Sen daha çocuksun, ileride unutursun, rüyalar na girmez. Ama sak n ola ki yüre in unutmas n, hep yans n öfkeyle." demiflti. Unutmak da çok uzak bize. Unutmay unuttuk biz. Abim; "Yaflad klar n unutan, insanl n da yitirir. srailliler'in yapt klar n unutmayaca z." derdi biz küçükleri etraf na toplay p. srailliler, tanklar yla, helikopterleriyle gelmiflti o gece. Tüm gece bombalar n, dozer g c rt lar n n sesine kar flm fl ç l klar duymufltum. Çocuklara bir fley olmas n diye hepimizi en güvenli gördükleri odaya koyarlar her akflam. Ninni gibi gelen silah sesleri aras nda uykuya dalard k. Patlamayla gözümü açt - mda kundakta yatan bebek ölmüfltü. Ölü yüzler, gözler görürdüm kafam çevirdi im her yerde. Kimi çocu un gözleri iki yafl nda, kiminin befl yafl nda donard. Kanayan yaralar vard hala. Hepsi kapand, biri kald ; ad ölüm olan. Mezarl k hiç uzak olmad bize. Annem, "Yüre imin yar s de il, hepsi burada." derdi, abimin mezar n okflarken. Ben hiç korkmuyordum bu mezarl ktan. Burada flehit olan yak nlar m yat yordu. fiehitlikten korkulmaz... Toprak hala uzakt hepimize. Çünkü yafl - yor ve savafl yorduk. Annemin gözyafllar daha kurumam flt. Dualar okunduktan sonra bir süre konufltum abimle. En büyük emelimin flehit olup yan na gelmek oldu unu söyledim. Abim flehit olal fazla olmad. O benim hem abim, hem ö retmenimdi. Çok güzel, tart l sapanlar yapard bize. Ancak kendisi sapan kullanmazd. Çünkü silah vard. Sapan kullanmay, askerlerin neresinden vurup, kendimizi nas l koruyaca m z anlat rd. Asl nda en güzel sapan, zeytin a ac ndan olurmufl. A açlar m z azald... Biz zaten çatals z sapanlar kullan yoruz. Taze mezarlar n oldu u yerde hep onurlu insanlar olur derler. Ölülerimizi gömmemize bile izin vermezler ço u zaman. Hatta mezar yapt rmam za bile. Hele de kahramanca ve düflmana çok kay p verdirerek flehitlik mertebesine eriflmifl olanlara... Abime de böyle yapt lar. O da bir feda eylemcisiydi. Aylarca tünel kazm fllar duvar n alt ndan. Tünelden geçip feda eylemi yapt. Kaç tane asker öldü ünü hiç söylemediler. Abimin cenazesini çok zor verdiler. Bugün annemin, üzerindeki çiçekleri gözyafllar yla sulad mezar bile çok görüyorlar bize. Mezar olmasa ne olacak ki? Art k abimin yerine ben büyüyorum. Bana da hep "Sen de abin gibi yüreklisin." diyor büyüklerim. Can m o gün hiç okula gitmek istemiyordu. Üstelik okul, duvar n di er taraf nda. srailli askerlerin bize kurflun s kan kanl ellerinin bedenime de mesi ürpertiyordu beni. Onlara olan nefretimi anlatmaya kelimeler yetmiyor... Ancak gitmem de gerekiyor okula. Onlar zaten okumam z istemiyorlar. Babam o nedenle her zaman söyler: "Okuyun, ö renin, bilin ki ülkemizi kural m, topraklar m z ala-

11 l m. Bu kamplarda yaflamaktan kurtulal m. Bizim de bir devletimiz olsun ki mazlumluktan kurtulal m" Kontrol noktas na do ru bakarken Hams gördüm. S rt nda çantas yla okula gidiyordu. srailli subay n ba rmas yla korkup kaçmaya bafllad. Benden bir yafl büyüktü Hams. On üç yafl ndayd. Hayat, srailli subay n namlusunun ucundayd. Kaç yordu... Hams, daha h zl, daha h zl... Hadi kofl kurtulman gerek... Silahlar n her zaman do rulturlar biz çocuklara. Sonra gözlerimize bakarlar. Ellerinde uzun namlulu silahlar, her taraflar z rhla kapl askerler gözlerimizde korku ararlar. Bilmezler ki göbe imiz süngüyle kesilip gözyafllar yla y kanm fl z. Pis pis gülerler sonra yere tükürüp. Gülmemize ise hiç dayanamazlar. Hele de yüzlerine bak p gülmemize. srailli subay ba rd nda gülüyordu Hams. Gamzeleri öyle güzel ç km flt ki tombul yanaklar n n ortas nda... Bir el silah sesiyle irkildim. Bir an ne yapaca m flafl rd m. Kanlar içinde yere y lm flt. S rt n s cakl k kaplam flt r flimdi. Il k l k akan kan bedenine yay l yordu. Ac s yüzüne vuruyor, ba ram yordu. Çekti i zd rap gözlerinden okunuyordu. Yüzükoyun uzanm flt yere. Gözleriyle etraf ndakilerden yard m bekliyordu. Bildi i tek fley hareket etmemesi gerekti iydi. Subay, silah n tekrar ona çevirdi. Bense bir duvar n arkas ndan olanlar izliyordum. Buldu um tafllar elime ald m. Bir anda gidip yard m ça rmay düflündüysem de, çaresizce ortada vurulmufl yatan k z çocu una bak p kald m. Öyle can ac yordu. Subay, Hams n bedenine arka arkaya s kt kurflunlar. Ölü bedeni her kurflun yiyiflte kan gölünün üstünde sars l yordu. Bir flarjörü boflaltt nda durabildi subay. Çevrede toplananlar n yüzünden okunan nefret ifadesine flafl rm fl gibi bakt burnundan soluyarak. Da lmalar n söyledi ba- rarak. Koflarak uzaklaflt m oradan. Bu nas l bir öfke ki, on üç yafl ndaki Hams n bedenine bir flarjörü boflalt p vücudunu lime lime etmiflti? Kofluyordum... Sokaklar h zl h zl dolafl - yordum ama kaçam yordum. Nas l ve nereye gidebilirdim ki? Her evde bir ac gizliydi. Filistin'de, Filistinli olmak suçtur. Hele çocuk olmak... Analar m z, zaten savaflal m diye do urur bizi. Hiç gören oldu mu parkta oyun oynayan Filistinli bir çocuk? Filistinde çocuk olunmaz. Biz hiç çocuk olmad k, olamad k. Hep sorarlar bize: "Büyüyünce ne olacaks n?" diye. "fiehit olaca m" deriz. Filistinli çocuklar flehit olmak için do- ar. Yürümeye bafllad zaman savaflç olur, tafl att zaman general... srailliler de biliyor bunu. Bu yüzden vuruyorlar bizi çocuk yaflta. Benim babam da çocuk olmam fl. Hem ben, çocuk oldum diyen kimseyi görmedim. Nas l bir fley çocuk olmak? Bizi öldürüyorlar ve evlerimizi y k yorlar. Bir Filistinli'ye ana avrat söv, "öl, geber" de veya ne dersen de ama "yehdin beytak" deme. Yahudiler hep böyle der. "Yehdin beytak yani, "eviniz y k ls n. Dedem anlat rd : ngilizler buradayken hep Yahudilerin evlerini y karm fl. fiimdi, onlar n iflini devralan srailliler, evleri y k lan, yak lansa biz Filistinliler. Y kmak, yakmak için o kadar çok bahaneleri var ki... ntifadadan önce, sadece direniflçilerin evlerine gelirlerdi. fiimdi hepimiz direniflçiyiz. O sabah habersiz geldiler. Uyurken dumanla uyand k. Kendimizi d flar ya zor att k. Saniyelere s an patlaman n ard ndan toz bulutu kalkt nda evimizden geriye moloz ve beton y n kalm flt. Elimdeki tafl s karak zeytinli e do ru yürüdüm. A açlar m z da yoktu ki art k... Nesilden nesile geçen, tek geçim kayna- m z olan zeytin a açlar m z... Duvara yak n diye dozerlerle kökünden sökmüfllerdi, gözümüzden sak nd m z zeytin a açlar m z. Toz bulutunun ard ndan devasa bir duvar görülüyordu. Nefret ediyordum bu duvardan. elimdeki tafl öfkeyle f rlatt m. Bir daha... bir daha... bir daha... Silah sesleri geliyordu yine. Operasyon var. Her an her yerde bir çat flman n içine düflerdik. H zla geçtim sokaklar. Yüzlerce arkadafl m karfl lam flt srailliler'i. Gaz bombalar n at p tar yorlard bizi. Biz de sapanlar m zla tafl f rlat yorduk tanklara. Z rhl araçlar yla geliyorlard. Tepemizde helikopterleriyle üstümüze mermi ya d r - yorlard. Ad m ad m çekiliyoruz... Elim kan yor. Tafl nas l tutuyorum? Tepemizde v z r v z r dönen helikopterin gölgesinde, bize atefl açan srailli askerlere do ru kofltum. Tank n üstüne at ld m. Tafllarla vurmaya bafllad m. Çelik z rha, halk m z n öfkesiyle vurdum elimdeki tafllar. Tafl toz edercesine... Ne bir ac, ne bir s z... Hiç bir fley hissetmeden sars ld bedenim. Tank n üstünde de ildim art k. Toz bulutu karard gözlerimin önünde. Akflam olmufltu sanki. Annemin kuca nda, son ninnisiyle uykuya dal yordum. Hiç uyuyamad m z tatl çocuk uykular na. Göz kapaklar ma çökmüfltü y k lan evimiz. Vücudum atefl gibi yan yordu. Dost, s - cak eller hissettim avuçlar mda. Telafll eller, telafll sesler... Çevreden gelen sesler içimdeki bofllukta yank lan yor, da l yordu ben anlamadan. Elinden tuttum Hams n. Kofltuk k rlara do ru. Kofltuk... Filistinde çocuk olunmaz... 9

12 fidan ın kocaman gülüşünü seçtim... deniz engin Böyle bir düzende insana dair hiçbir fley yokken, tam aksine emperyalizm insan yok etmek için elinden gelen her fleyi yap yorken, sa l m z, çevremizi (do am z ), insan özelliklerimizi yok etmeye çal fl yorken... Devrimcilikten baflka hayat yoktur demifl ya CHE. Gerçekten mümkün de il. Ben bu düzenin tüm nimetlerinden yararlanm fl biri olarak, e er devrimci olmasayd m, bugün ya kolumda bir i ne ile Almanya n n bir istasyonunda uyuflturucu bir can daha ald resmi çizerdim, ya da Allah bilir hangi batakhanede nefes al p veren umutsuz, geleceksiz, yar ns z olurdum. Evet, yaflamay ben devrimcilikle tatt m. Kavgayla tatt m. Yar n umuduyla... Nedeni, niçini, tüm yaflad klar m, yaflat lanlar çözerek tatt m yaflam. Yaflam n anlam n buldum büyük ailemizde. Evet, bence büyük ailemiz yaflam n anlam... O olmad nda yaflamak niye? Bugün düflünüyorum, niye bu kadar rahat can feda diyebiliyorum diye. Niye demeyeyim ki? Her fley bir kenara; bugün oligarfli pervas zca sald r yor hücrelerde bize...19 Aral k yaflad k biz. Ve oligarfli bizi, yaflam n anlam büyük ailemizi yok etmek için bugün bu kadar pervas z. Ettirmeyece iz. Etten, kemikten barikat olacak, ölecek, ölecek, ölece iz. Ama buna izin vermeyece iz. Çünkü büyük ailemiz halk n gelece i, umudu. Benim gibi milyonlar var, benim gibi umutsuz, çaresiz genç insanlar var. Ve bugün ben tüm gerçekleri biliyorsam bu büyük ailem sayesindedir. flte bunun için. 10 Ölmek bu kadar kolay m? Ölmeyi seviyor muyuz? Sorular na da cevab md r ayn zamanda. Hay r, yaflamay çok sevdi im için bugün ölüme yürüyorum. Gün gün, hücre hücre... Ve ölece im de. Benden önceki 116 flehidimiz gibi. Ölece im çünkü yoldafllar m ölsün istemiyorum. Çünkü halk m ölsün istemiyorum. ünkü umut ölsün istemiyorum. Evet, bugün yaflam n anlam ; Ölüm Orucu nda ölmek... Feda ile ölmek... Ve ben ölece im, çünkü yaflamak istiyorum. (Sergül Albayrak, A ustos 2004 ) Yar n n umudunu feda ile ölmekte buldu Sergül. Fidan la bir ilke tan k olurken yaflam n anlam na bir keskin çizgi de O koydu. 19 Aral k katliam nda en büyük gücü Fidan d. Gaz bombalar ndan zorland, nefes alamad. Gözlerinin önünde Fidan belirdi. Nefesini düzenledi. Aya a kalkt. Fidan n bafl nda bir kez daha yemin etti; Sana lay k olaca m. Fidan n kocaman gülüflünü seçtim. Siz hiç ölümüne bir gülüfle tan kl k ettiniz mi? Ya da kaç insan görüp tan kl k etmifltir acaba? Bilemiyoruz ama Sergül duydu, tan k oldu o kahkahalara. Duydu u, gördü ü Fidan n gülüflüydü. O dolu dolu, o kocaman güzel gülüflüydü Sergül ün seçti i gülüfl... Fidan o can ndan çok sevdi i vatan, o Ben size kurban olam. dedi i halk için atefllerde yanmaya giderken, yüzünde hep o gülüflü vard... Hani denir ya, A z kulaklar na var yordu. diye, iflte öyleydi. Fidan için mutluluktu fedan n ad... Bu mutlulukla çakma çakt, o kocaman gülüflüyle sonsuzlu a ulaflt. Yapmac ks z, hesaps z; sevginin, coflkunun cisimleflmifl haliydi o gülüfl... Sergül ün seçti i gülüfl... Sergül al p o sevgi gülüflünü koydu yüre inin tam ortas na. Koydu ve büyüttü durmadan. Kimi zaman sab rs zl kla, kimi zaman sab rla bekledi. Bekledi yükü omuzlayarak. Bekledi güçlenerek. Bekledikçe kahkahas n ço altarak. Ve o an geldi inde gözünün önünde Fidan vard. Gözyafllar mutluluktan akt. çine ak tmad, sald yaflam n anlam na bir damla gözyafl - n... Ve zaman gelince ç kar p yüre inden sald Taksim Meydan na kahkahas n. Fidan n kocaman gülüflünü seçtim. Fidan, Aral k n 19 unda Sergül e b rak p gülüflünü tutuflturdu bedenini... Sergül, Aral k n 26 s nda Fidan dan ald o gülüflle ateflledi bedenini. O gülüfl buluflturdu iki yi it Anadolu kad n - n sonsuzlukta. Rahat uyuyun yi it kad nlar m z. fiimdi ikinizin gülüflünü yüzlerce insan seçti, koydu yüreklerine. Zaman gelince ç kar p ateflleyecekler bir bir...

tavır tavır merhaba Dostlukla...

tavır tavır merhaba Dostlukla... tavır merhaba Sahibi: dil Kültür Yay n Org. Rek. Film. Tic. Ad na: Muharrem Cengiz Genel Yay n Yönetmeni: Gamze Mimaro lu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Ahu Zeynep Görgün Yaz flma Adresi: dil Kültür Merkezi

Detaylı

Direnme Savaşında BİR YIL!

Direnme Savaşında BİR YIL! www.vatan-online.com Haftal k Dergi Say : 110 15 Ekim 2001 750.000 TL (KDV Dahil) Yaflamak! Bir a aç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeflcesine ISSN 1302-6429 Direnme Savaşında BİR YIL! Amerikan Düzeni

Detaylı

3 ÖLÜM! 122 ÖLÜM! TECRİT Hücreleri. Biz ölmeye haz r z, taleplerimizi iletemeyeceksek bizi de öldürün! Guantanamo da.

3 ÖLÜM! 122 ÖLÜM! TECRİT Hücreleri. Biz ölmeye haz r z, taleplerimizi iletemeyeceksek bizi de öldürün! Guantanamo da. Biz ölmeye haz r z, taleplerimizi iletemeyeceksek bizi de öldürün! Guantanamo da 3 ÖLÜM! www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 57 18 Haziran 2006 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com ISSN 13005-7944

Detaylı

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL Özgür Bir Ülke, Onurlu Bir Yaflam çin! Karkerê Hemû Welatan û Gelê Bîndest Yêkbin!.. DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL MLKP Kürdistan

Detaylı

kültür sanat yaflam nda aral k 2009

kültür sanat yaflam nda aral k 2009 kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2009/12 say 92 2.25 TL(KDV li) aral k 2009. 9 y l sonra 19 aral k ve kalemimizden dökülenler. absürd tiyatronun ustas : harold pinter. filipinler de devrimci mücadele

Detaylı

Çocuklar kad nlar katlederek çözemezsiniz

Çocuklar kad nlar katlederek çözemezsiniz KURTULUfiA KADAR SAVAfi www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 47 9 Nisan 2006 Fiyat : 1 Milyon / 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Çocuklar kad nlar katlederek çözemezsiniz KÜRT HALKINA ÖZGÜRLÜK ISSN

Detaylı

DiR E NiŞ. Tecritin k r lmas nda ad m at ld... Osmanl dan Bugüne Ermeni Katliam Sürüyor... www.yuruyus.com. info@yuruyus.com

DiR E NiŞ. Tecritin k r lmas nda ad m at ld... Osmanl dan Bugüne Ermeni Katliam Sürüyor... www.yuruyus.com. info@yuruyus.com www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 89 28 Ocak 2007 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Tecritin k r lmas nda ad m at ld... DiR E NiŞ KAZANDI! Osmanl dan Bugüne Ermeni Katliam Sürüyor... K AYDIN

Detaylı

Adalet. Adalet Ç I K. AKP konuk lar n öldürüyor! Adalet. 10. Ölüm Orucu Ekibi açl n 84. gününde

Adalet. Adalet Ç I K. AKP konuk lar n öldürüyor! Adalet. 10. Ölüm Orucu Ekibi açl n 84. gününde Türkülerin susmad halaylar n durmad yürüyüflün 19. albümü Ç I K Ekmek Adalet ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 93 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net 10.

Detaylı

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır ACIMAK YOK! Havaland ölüm makineleri Bir gece ans z n uykunun En kör saatinde gelerek çald lar hayatlar yaflamdan Bombalar, bombalar, bombalar... Gece ile gündüz içiçe yaflan yor fiimdi buradaki zamanda

Detaylı

AKP'N N GÜLERLER KATLETMES NE Z N VERMEYEL M!

AKP'N N GÜLERLER KATLETMES NE Z N VERMEYEL M! www.yuruyus.com IfiTE GÜLER ÖLÜME GÖNDERENLER: Haftal k Dergi / Say : 192 9 A ustos 2009 Fiyat : 1 TL (kdv dahil) info@yuruyus.com DEVR M YÜRÜYÜfiÜMÜZ Abdullah Gül Tayyip Erdo an Sadullah Ergin Nur Birgen

Detaylı

Adalet. Adalet. Adalet. Terör demagoglar n n 22 Kas m Fiyaskosu. Halklar n DÜfiMANI kim? Hangi SAFTA, ne için mücadele etmeliyiz?

Adalet. Adalet. Adalet. Terör demagoglar n n 22 Kas m Fiyaskosu. Halklar n DÜfiMANI kim? Hangi SAFTA, ne için mücadele etmeliyiz? Terör demagoglar n n 22 Kas m Fiyaskosu Ekmek Adalet ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 88 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.com Mail:info@ekmekveadalet.com Suçlular F tiplerine karşı

Detaylı

üsler kapatılsın! partileri baflkayd ; kafalar ayn politikalar ayn oldu!

üsler kapatılsın! partileri baflkayd ; kafalar ayn politikalar ayn oldu! Adalet Bakanl Koltu unda Katliamc lar Geçidi Haftal k Dergi Say : 43 12 Ocak 2003 F YAT (KDV Dahil) 750 000 EUROPE: 3 EURO partileri baflkayd ; kafalar ayn politikalar ayn oldu! Oltan Sungurlu Mehmet A

Detaylı

HALK GERÇE. Katilimiz Sel De il. AKP dir! ÖZGÜRLÜK. Güler Zere ye. Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir!

HALK GERÇE. Katilimiz Sel De il. AKP dir! ÖZGÜRLÜK. Güler Zere ye. Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir! Katilimiz Sel De il HALK GERÇE AKP dir! Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir! Ba ms zl k, Demokrasi, Sosyalizmden Yana Olanlar n Sesi POL S JANDARMA TERÖRÜYLE fikencelerle HAP SHANELERDEN

Detaylı

Adalet DUYDUNUZ MU? Ne yapmam z istiyorsan z, söyleyin yapal m! Adalet. Adalet. 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm

Adalet DUYDUNUZ MU? Ne yapmam z istiyorsan z, söyleyin yapal m! Adalet. Adalet. 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm Tayyip Erdo an n emperyalist tekellere B AT etti inin belgesidir: Ekmek ve Adalet Adalet www.ekmekveadalet.net Ne yapmam z istiyorsan z, söyleyin yapal m! info@ekmekveadalet.net Halk m z n al nterini,

Detaylı

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

Adalet. Emperyalist iflgal kukla meclisle meflrulaflt r lamaz! Adalet. Adalet. 1 Nisan Davas : Komplo iflas etti!

Adalet. Emperyalist iflgal kukla meclisle meflrulaflt r lamaz! Adalet. Adalet. 1 Nisan Davas : Komplo iflas etti! ISSN: 1304687X 132 Irak ta iflbirlikçilefltirme ve halklar bölme seçimi! Adalet Haftal k Dergi / Say : 144 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 / 75 YKr www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net

Detaylı

Adalet. Medya polisin bu pisli ini gizledi. Adalet. Adalet. 82 kifli sahte belgelerle tutukland! Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor

Adalet. Medya polisin bu pisli ini gizledi. Adalet. Adalet. 82 kifli sahte belgelerle tutukland! Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor Adalet Ekmek ve Tecrite Karfl Direnifl 4. y l n tamaml yor Haftal k Dergi / Say : 126 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net

Detaylı

Teslim Olmak Yaflamamakt r!

Teslim Olmak Yaflamamakt r! Eskiflehir Y lmak yok durmak yok susmak yok ONLAR VAR! zmit Bursa Haftal k Dergi Say : 45 26 Ocak 2003 F YAT (KDV Dahil) 750 000 EUROPE: 3 EURO www.ekmekveadalet.com Halklar Amerikan saldırganlığına karşı

Detaylı

Adalet KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SOSYAL ZMDED R! Savc lar, hakimler! Adalet. Adalet. Polisin, M T in pis ifllerine. ortak

Adalet KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SOSYAL ZMDED R! Savc lar, hakimler! Adalet. Adalet. Polisin, M T in pis ifllerine. ortak KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ AB de de il, oligarflik düzende de il, ABD nin Ortado u ya müdahalesinde de il Ekmek ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 124 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net

Detaylı

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 139 17 fiubat 2008 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Kad n Ne ktidar n Ne de Erke in Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde Kölesidir! www.yuruyus.com Say

Detaylı

De erli Gönüldafl m z,

De erli Gönüldafl m z, insani De erli Gönüldafl m z, 27 Aral k günü bafllayan ve 22 gün süren Gazze sald r s ndan bu yana sadece birkaç ay geçti. Karadan, denizden ve havadan bir sald r harekât n n; apachi helikopterlerinin,

Detaylı

HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M!

HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M! *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 130 2008-02 *fiubat 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M! Söz ve karar hakk için harekete geçelim, örgütlenme özgürlü ünü savunal

Detaylı

Adalet. OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR! Adalet. Adalet. 107 Ölüm Gerçe inin Dalga Dalga Yay lmas AKP N N POL S N ÇILDIRTTI!

Adalet. OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR! Adalet. Adalet. 107 Ölüm Gerçe inin Dalga Dalga Yay lmas AKP N N POL S N ÇILDIRTTI! Amerikanc AKP ktidar fiifle Cam grevini yine yasaklad! Açl k grevindeki ö renciler gözalt na al nd 107 ölüm gerçe ini duyuranlara gözalt ve tutuklama OL GARfi N N YOK ETMEK STED D RENME HAKKI DIR!! Sendikac

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Demokratik, bilimsel, anadilde, paras z e itim için B RLEfiEL M! - Kürt gençli i Kaypakkaya y incelemelidir

Detaylı

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek! Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

Detaylı

Feda Destan. Feda Destan

Feda Destan. Feda Destan -Biz bu topraklar n insanlar y zdedi pirimiz Anadolu "can" dedi inde "feda" demek töremizdir Yok demedik ki hiçbir zaman "Can" dedi Anadolu "Feda" diye ünledi Ayn anadan do mad m z kardefllerimiz kardeflten

Detaylı

Adalet. Adalet. Adalet BİR OPERASYON: AVRUPA NIN VE AKP N N GERÇEK YÜZÜ. Ey Dünya Halklar n n Bafldüflman ABD; Irak tan sana ç k fl yok!

Adalet. Adalet. Adalet BİR OPERASYON: AVRUPA NIN VE AKP N N GERÇEK YÜZÜ. Ey Dünya Halklar n n Bafldüflman ABD; Irak tan sana ç k fl yok! fiiiler Silahl Direnifle Bafllad Sunniler-fiiiler Birlikte Direniyor Amerika Felluce de Katliam Yapt Ey Dünya Halklar n n Bafldüflman ABD; Irak tan sana ç k fl yok! Ekmek ve Adalet Adalet www.ekmekveadalet.com

Detaylı

VE DAYAK DEVLET POL T KASIDIR

VE DAYAK DEVLET POL T KASIDIR D R E N fi 6. Y I L I N D A Bulut olup gürlesen ne fayda Ya mur olup ya madıktan sonra Ya mur olup ya san ne fayda Tarlada tohum olmadıktan sonra Nehir olup coflsan ne fayda Bofl denize aktıktan sonra

Detaylı

ssn 1303-9113 2008/12 say 80 2.25 YTL(KDV li)

ssn 1303-9113 2008/12 say 80 2.25 YTL(KDV li) kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2008/12 say 80 2.25 YTL(KDV li) aral k 2008 devrimin fliir ç l : mayakovski. abdi ipekçi nin kollar TAYAD l lar bir kez daha kucaklad. edebiyat m z n ayd n l k yüzü

Detaylı