GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR"

Transkript

1 Çantalar artýk tarih oluyor Altýngözdeyatýrýmaracý Milletvekilinin kitap aþký OKUL DEÐÝL TELEVÝZYON YETÝÞTÝRÝYOR Ha be ri sayfa 3 te GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr BÝR YANDA AÇLIK BÝR YANDA ÝSRAF ÖNDE GELEN YAYIN ORGANI NYT: Ýsrailyalnýzlaþýyor özürdilemeli ABD nin itibarlý gazetelerinden NYT'de çýkan bir yorumda, Ýsrail in u- luslar arasý alanda kendini tecrit ettiðini ve Mavi Marmara saldýrýsý sebebiyle Türkiye den özür dilemesinin doðru ve akýllý yol olduðu belirtildi. Ýsrail ana muhalefet lideri Tzipi Livni de, Türkiye, ABD nin Ýsrail i artýk bir deðer deðil, yük olarak gördüðünün farkýna vardý dedi. Haberi sayfa 7 de 1 MÝLYAR ÝNSANIN AÇLIK ÇEKTÝÐÝ DÜNYAMIZDA, DÜNYA GIDA TEÞKÝLÂTININ VERÝLERÝNE GÖRE, YERYÜZÜNDE ÜRETÝLEN GIDALARIN ÜÇTE BÝRÝ ÇÖPE ATILIYOR. YILDA 10 MÝLYON ÝNSAN YETERSÝZ BESLENMEDEN ÖLÜYOR Yýl da yak la þýk 10 mil yon in sa nýn aç lýk ve ye ter siz bes len me den öl dü ðü tah min e di lir ken, yak la þýk 1 mil yar in san aç lýk çe ki yor, dün ya ça pýn da 1,3 mil yar ton yi ye cek, çö pe a tý lý yor. Mer ke zi Was hing ton'da bu lu nan Worl - dwatch Ens ti tü sü nün yap tý ðý a raþ týr ma ya gö re, ge liþ miþ ül ke ler de zi yan o lan yi ye cek le rin yüz de 40'ý ný, as lýn da tü ke ti le bi le cek ü rün ler o luþ tu ru yor. Ay rý ca bin ler ce ton gý da, sa de ce gör sel sebep ler den ö tü rü zi yan o lu yor. Füze kalkanýnda tartýþma büyüyor ER DO ÐAN: KA RA RI MIZ KE SÝN Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, NA TO ta ra fýn dan ku ru la - cak fü ze kal ka ný ko nu sun da, A tý lan a dý mýn, biz böl ge miz i - çin ö nem li ol du ðu nu dü þü nü yo ruz. O nun i çin de bu ko nu da hü kü met o la rak en ge niþ mâ nâ da da is ti þa re mi zi ya pa rak ka - ra rý mý zý ver miþ bu lu nu yo ruz de di. Ha be ri sayfa 4 te Ý RAN: HE DEF BÝZ DE ÐÝ LÝZ Ý ran Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Söz cü sü Ra min Mih man pe rest'in, Tür ki ye ye yer leþ ti ril me si plan la nan NA TO fü ze sa vun ma sis - te mi nin Ý ran a kar þý ya pýl ma dý ðý ný, bu nun ger çek he de fi nin as lýn da do ðu da ki baþ ka bir ül ke ol du ðunu a çýk la ma sý ka fa lar - da so ru i þa re ti o luþ tur du. Ha be ri sayfa 7 de ZEY BEK: HALK KA RAR VER SÝN DP li de ri Na mýk Ke mal Zey bek, fü ze kal ka ný ko nu sun da halk oy la ma sý ya pýl ma sý ný is te ye rek, Bu tür ka rar lar, an cak halk ta ra fýn dan ve ri le cek bir ka rar dýr. Ve böy le bir ka ra rýn mut la ka halk oy la ma sýn dan ge çi ril me si ko nu sun da her ke si u ya rý yo rum de di. Ha be ri sayfa 4 te FO TOÐ RAF: AA GELÝÞMÝÞ ÜLKELERÝN ÝSRAF ETTÝKLERÝ AFRÝKA'YI DOYURUR Ge liþ miþ ül ke ler çe þit li se bep ler le yýl da yak la þýk 220 mil yon ton ye ne - bi lir ü rü nü he ba e di yor, ki bu mik tar ne re dey se Sah ra Al tý Af ri ka ül ke le - ri nin yýl lýk top lam gý da ü re ti mi ne denk ge li yor. Ge liþ mek te o lan ül ke ler - de de yýl da 150 mil yon ton buð day he ba o lu yor. Bu ka yýp, bütün fa kir ül - ke ler de ki aç lý ðý or ta dan kal dý ra bi le cek o lan buð day mik ta rý nýn al tý ka tý - ný o luþ tu ru yor. Ha be ri sayfa 16 da FO TOÐ RAF: MURAT SAYAN ISSN CHP LÝDERÝ KILIÇDAROÐLU: Hükümet Ýsrail in elini güçlendirdi Ma vi Mar ma ra i le il gi li BM ra po ru - nun çý kan þek li ni hezimet o la rak de - ðer len di ren CHP li de ri Ke mal Ký lýç da - roð lu, hü kü me tin ab lu ka yý meþ rû gö - ren ra po run çý kar týl ma sý na en gel o la - ma ya rak Ýs ra il in e li ni güç len dir di ði ni sa vun du. Ký lýç da roð lu,hü kü met fü ze kal ka ný pro je si ne e vet der ken BM Ra - po ru ndan ha ber dar mýy dý, de ðil miy - di? di ye sor du. Ha be ri sayfa 4 te 11 EYLÜL SALDIRISINDAN SONRA Ýslâm korkusu körükleniyor ABD de ki dü þün ce ku ru luþ la rýn dan Cen ter For A me ri can Prog ress in Baþ kan Yar dým cý sý Fa iz Sha kir, ABD de Ýs la mo fo - bi ya nýn 11 Ey lül sal dý rý la rý nýn he men er te sin de ki dö ne me gö re da ha da faz la ol du ðu nu söy le di. Ha be ri sayfa 7 de Somali de aþçý var, malzeme yok Aç lýk ve ku rak lýk tan et ki le nen So ma li de ki has ta ne ler de aþ çý lar, mal ze me ol ma dý ðý i çin has ta la ra ye mek çý ka ra mý yor.has ta ne le rde ya tan yüz ler ce has ta ye ter li bes le ne me mek - ten vefat e di yor. Ha be ri sayfa 7 de Atina da camiye onay çýktý Yu na nis tan ýn baþ þeh ri A ti na da, Vo ta - ni kos böl ge sin de es ki bir ya pý nýn Müs lü - man lar i çin i ba det ye ri ne dö nüþ tü rül me si i le il gi li ya sal dü zen le me par la men to da o - nay lan dý. Ha be ri sayfa 7 de Tehditle kepenk kapattýrmaya 20 yýl hapis Ha be ri sayfa 4 te

2 2 Y LÂHÝKA Ahlâk-ý rezile iki kelimeden doðuyor ÞÝÝRLERLE ESMÂ-Ý HÜSNÂ ÞERHÝ Muhtelif þekiller ile yaratan, þirkten beri Deniz ýrmak canlýlar O kudretindir eseri Rabbimiz O dilediði gibi sûret veriyor Vuruyor mührünü varlýklarý O giydiriyor O na muhtac kâinatta gece gündüz gök ve yer Bütün uzvu istediðince tek O tasvir eder Her baharda yeni suretler verir O donatýr El-Musavvir ismi ile himmet eder yaratýr El-Musavvir Nakþ eder âleme vahdet boyasýný O Cemîl Zerreleri eder ihyâ rahmete kýlar delîl Ana rahminden bizi tertîb edip gönderiyor Fikir akýl veriyor âmal ile sorguluyor Ediyor tanzim bütün eþyayý O Rahman Râhim Veriyor suret muayyen eyliyor hem de naîm HASAN ÞEN (Sabahî - Trabzon) Yer ve gök insan yüzü okutturur Musavvir i Ýsm-i Hayy la tutuyor hayat verip bizi diri Ana rahminde bütün varlýðý tasvir eyleyen Levh-i Mahfuz unda ins ü cinni takdir eyleyen Her þeye enfes þekil ayýrýcý suret verir Rahmetinin bir delili ayrý sîret giydirir El-Musavvir ism-i Cemâl i tecelli etmese Hem tanýnmaz nice varlýk hem de insan ne ise Allah size yolun doðrusunu ve kolayýný göstererek yükünüzü hafifletmek ister. Çünkü insan zayýf olarak yaratýlmýþtýr. Heyet-i içtimâiyede görünen ihtilâller, fesatlar ve bütün ahlâk-ý rezilenin iki kelimeden doðduðunu görürsün: Birisi: Ben tok olayým da, baþkasý açlýðýndan ölürse ölsün, bana ne! Ýkincisi: Sen zahmetler içinde boðul ki, ben nimetler ve lezzetler içinde rahat edeyim. B ütün muâvenet ve yardým nevîlerini hâvî olan zekât hakkýnda, sahih olarak Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmdan Zekât Ýslâmýn köprüsüdür (Et-Teðrib ve t-terhib, c.1, s. 517) hadis-i þerifi mervîdir. Yani, Müslümanlarýn birbirine yardýmlarý, ancak zekât köprüsü üzerinden geçmekle yapýlýr. Zira yardým vasýtasý zekâttýr. Ýnsanlarýn heyet-i içtimâiyesinde intizam ve asayiþi temin eden köprü, zekâttýr. Âlem-i beþerde hayat-ý içtimaiyenin hayatý, muâvenetten doðar. Ýnsanlarýn terakkiyatýna engel olan isyanlardan, ihtilâllerden, ihtilâflardan meydana gelen felâketlerin tiryaký, ilâcý, muavenettir. Evet, zekâtýn vücubu ile ribânýn hurmetinde büyük bir hikmet, yüksek bir maslahat, geniþ bir rahmet vardýr. Evet, eðer tarihî bir nazarla sahife-i âleme bakacak olursan ve o sayfayý lekelendiren beþerin mesâvisine, hatalarýna dikkat edersen, heyet-i içtimâiyede görünen ihtilâller, fesatlar ve bütün ahlâk-ý rezilenin iki kelimeden doðduðunu görürsün: Birisi: Ben tok olayým da, baþkasý açlýðýndan ölürse ölsün, bana ne! Ýkincisi: Sen zahmetler içinde boðul ki, ben nimetler ve lezzetler içinde rahat edeyim. Âlem-i insaniyeti zelzelelere maruz býrakmakla yýkýlmaya yaklaþtýran birinci kelimeyi sildiren ancak zekâttýr. Nev-î beþeri umumî felâketlere sürükleyen ve bolþevikliðe sevk edip terakkiyatý, asayiþi mahveden ikinci kelimeyi kökünden kesip atan, hurmet-i ribadýr. Arkadaþ! Heyet-i içtimaiyenin hayatýný koruyan intizamýn en büyük þartý, insanlarýn tabakalarý arasýnda boþluk kalmamasýdýr. Havas kýsmý avamdan, zengin kýsmý fukaradan hatt-ý muvasalayý kesecek derecede uzaklaþmamalarý lâzýmdýr. Bu tabakalar a- rasýnda muvasalayý temin eden zekât ve muavenettir. Halbuki vücub-u zekât ile hurmet-i ribaya müraat etmediklerinden, tabakalar arasý gittikçe gerginleþir, hatt-ý muvasala kesilir, sýla-i rahim kalmaz. Bu yüzdendir ki, aþaðý tabakadan yukarý tabakaya ihtiram, itaat, muhabbet yerine ihtilâl sadalarý, haset baðýrtýlarý, kin ve nefret vaveylalarý yükselir. Kezalik, yüksek tabakadan aþaðý tabakaya merhamet, ihsan, taltif yerine zulüm ateþleri, tahakkümler, þimþek gibi tahkirler yaðýyor. Maalesef, tabaka-i havastaki meziyetler, tevazu ve terahhuma sebep iken, tekebbür ve gurura bais oluyor. Tabaka-i fukaradaki acz ve fakirlik, ihsan ve merhameti mucip iken, esaret ve sefaleti intaç ediyor. Eðer bu söylediklerime bir þahit istersen âlem-i medeniyete bak, istediðin kadar þahitler mevcuttur. Hülâsa: Tabakalar arasýnda musalahanýn temini ve münasebetin tesisi, ancak ve ancak erkân-ý Ýslâmiyeden olan zekât ve zekâtýn yavrularý olan sadaka ve teberruatýn heyet-i içtimâiyece yüksek bir düstur ittihaz edilmesiyle olur. Ýþârâtü l-ý câz, s LÛGATÇE: muavenet: Yardým, yardýmlaþma. hâvî: Ýhtiva eden, içine alan. mervî: Rivayet olunan. heyet-i içtimâiye: Sosyal hayat. terakkiyat: Ýlerlemeler, geliþmeler. vücub: Vacip oluþ. ribâ: Faiz. hurmet: Haram oluþ. maslahat: Fayda. mesâvi: Kötü haller, fenalýklar. nev-i beþer: Ýnsanoðlu. hurmet-i riba: Faizin haram oluþu. hatt-ý muvasala: Buluþma çizgisi, kavuþma yeri, ulaþma noktasý. muvasala: Vâsýl olmak, eriþmek. müraat: Riâyet etme, uyma. musalaha: Sulh, barýþ. teberruat: Teberrûlar, baðýþlar. Küçük iþlerimizde büyük irade tecellileri: Tevafuklar (3) azýmýzý Risâle-i Nur okumalarýmýzýn arttýðý zamanlarda Y þahit olduðumuz tevafuklardan numuneler sunarak sürdürelim. En baþta, Geyve Risâle-i Nur Bitirme Programýnda yaþanan tevafuklardan bir demet sunan Furkan Demir kardeþimizin ilgili yazýsýndan ilgili bölümü buraya alýyorum: Burasý Men Rabbüke? (Rabbin kim?) sorusuna verilecek cevabýn antreman alaný. Nurlardan bu kadar okunur da ikram-ý Ýlâhî nev înden olan tevafuklar olmaz mý hiç? Bazýlarýndan kýsaca bahsedelim. Meselâ bir kardeþimiz güneþi tefekkür ettikten sonra indirir kitaba gözlerini. Ve kaldýðý yerde Güneþler kuvvetinde 12. Lem a yazýlýdýr. Baþka bir kardeþimiz Aðabey, kiþi sevdiði ile beraberdir inþâallah derken aðabeyine, ayný platformda bulunan diðer bir kardeþ okumasýný dýþtan yapar ve o- kuduðu satýr Kiþi sevdiði ile beraberdir hadisinin olduðu kýsýmdýr. Güneþten bunalýnca bir kardeþ, Nurlardan rüzgâr ile ilgili bir bahis açar ve okur. Okumasý ile birlikte muazzam bir rüzgâr eser ve serinletir kardeþleri. Bir akþam sebzelerimiz bitti derken, gecenin yarýsýnda bir iki aðabey haberimiz olmaksýzýn gelirler ve lâzým olan sebzeleri býrakýp giderler. Bu ve buna benzer tevafuklarý görmeniz mümkün burada. (Yazýnýn tamamý için makale,7753.html) Bir okuma programýnda yaþanan bir tevafuk: Sabah namazýndan sonra dönerli derste iken bazý kardeþlerin kitap okuma sýrasý kendilerine geldiðinde her defa besmele ile o- kumaya baþlamalarý dikkatini çeker bir kardeþin. Bu âdet doðru mu yanlýþ mý, diye düþünmekte iken okuma sýrasý kendine gelir ve okuduðu yer de 14. Lem anýn 2. Makamý dýr. Bismillahirrahmanirrahim in 6 sýrlarýný beyan eder ilh. diye baþlayýnca ihtiyarsýz bir sûrette okumaya besmele ile baþlamýþ olur ve de kalbinden geçen soruya cevap bulmuþ olur. Yine bir kardeþin Þahsî okumada þeytanla boðuþurken karþýlaþtýðý bir tevafuk: Þeytanýn tam desise verdiði bir sýrada sýradan deðil kardeþimizi etkileyen bir vesvesedir Hulusi Aðabeyin 13. ve 14. Lem a ile alâkadar mektubunda De ki: Ey Rabbim, þeytanlarýn vesveselerinden Sana sýðýnýrým. Onlarýn yanýmda bulunmalarýndan da, yâ Rabbi, Sana sýðýnýrým. mealindeki (Ve ku r-rabbi euzi bike min hemezâtiþþeyâtin. Ve euzu bike rabbi en yahdurun) âyetine rast gelmesi ve o halde bunu okumasý kardeþin kalbini titretmiþtir. Ve þüphe kalmadý ki Risâlelerde beyan edildiði gibi Ölüm zamanýnda Nurlar bir veliy-i kâmil gibi imdada yetiþir. Bir kardeþin okuma sonrasý yaþadýðý bir tevafuktur. (Aynen alýyorum) Ýçinde Gavs-ý Geylani Abdülkadir-i Geylani Hazretlerinin Üstadýmýza ve Risâle-i Nur a iþaretleri bulunan kerâmetli ve tevafuklu 8. Lem ayý mübareki okurken 2 tevafuk-u acibenin ihsan-ý Ýlâhî ile gelmesi ruhumu helecana getirdi ki Ve emmâ bi ni meti rabbike fehaddis sýrrýnca birini beyan ediyorum. Yeni baský Lem alardan 8. Lem ayý okurken Süleyman Rüþtü Aðabeyimin mektubunda Eriþ ey avn-i þeriat Ey Muhyiddin ibaresi dikkatimi çekmiþti. Okumam hitama erdikten, okuma yaptýðým kitabý yerine koydum. Sonra orta boy Lem alarý elimle karýþtýrýrken o ibarenin bulunduðu sayfanýn açýlmasý ve dikkatimi çeken o ayný ibarenin bütün sahife içinde o ibarenin gözüme gösterilmesi Risâle-i Nur un muhyiddin olduðunu bir kez daha tasdik ettirdi. Elhamdülillah haza min fadlý Rabbi. Bir kardeþin yaþadýðý durumla ilgili yaþadýðý bir tevafuktur: Selâmün aleyküm. Öðlen aralarý, fabrikanýn bahçesinde bir çýnar aðacýnýn altýnda Ýþaratü l-ý câz ý okuyorum. Bu kitap genelde zor kabul edilir ve baþtan bir yýlgýnlýk vardýr. Bu sefer elhamdülillah biraz teenni (dikkat) ile istifade ettim... Bugün elif, lam, mim gibi Kur ân ýn baþlarýna konulmuþ birer Ýlâhî þifre olan Huruf-u Mukattaa bahsini o- kudum. 4 mebhas halinde huruf-u mukattaanýn kýymetini çok belið bir biçimde ispat etmiþ Üstadýmýz. Biraz gayretle kendini nazara veriyor mesele. Baþýnda bu kadar hikmet bulunan bir kitabý okuyoruz, insan Kur ân ýn kýymetini anlýyor. Daha sonra 1. âyete baþladým. Bu dahi gayet mukni ve belâgatli bir þekilde ispat edilmiþ. *** Bugünkü okumam da yine tefavuk oldu. Tevafukta dahlimiz olmadýðý için izharý þükürdür diyor Üstadýmýz. Dün fabrikada bir kiþi Risâle-i Nur da çok tekrarýn bulunduðunu i- fade etmiþti. Zaten bu þekilde bir soru muarýzlar tarafýndan sorulmuþ ve Üstadýmýz dahi bunu beyan ederek Risâle deki tekrarýn lüzumunu ifade etmiþti. Bugün tam kaldýðým yerden açtým. Konu Kur ân daki tekrarlar. Bakara Sûresinin baþýnda bu konuya temas edilmiþ: Evet, tekrar ve tekerrür bazan usanç veriyor, fakat u- mumî deðildir. Her yere, her kelâma ve her kitaba þamil deðildir. Üstadýmýz burada gayet güzel bir surette tekrarýn tekrar olmadýðýný beyan etmiþ. Bana sorulan tekrar konusuna direkt baktýðý için çok mütelezziz oldum. Elhamdülillah hâzâ min fadlý Rabbi. Okuma programýnda, okumalarýmýz arttýðý için tevafuklar da tabiri yerindeyse uçuþur. Bir okuma programýnda yaþanýlan tevafuk ile tevafuk yazý serimizi sonlandýrmýþ olalým inþallah. Okuma programýnda Asay-ý Musa eserini takip eden talebe anlatýyor: Okuma programýnýn ilk günlerinden itibaren aklýma nereden geldi bilmiyorum: Elhamdülillahi alâ in amih - Nimetlendirmesinden dolayý Allah a hamd olsun. cümle-i mübarekini müteaddit defalar tekrar ediyordum, buna ben de kardeþlerim de hayrette kalýyorduk, zira önceden bu kelime ezberimde olmadýðý gibi niye söylediðimisöylettirildiðimi de bilmiyordum. A- say-ý Musa nýn 8. Meselesini bitirirken bu cümle-i mübarekin orada yer almasý beni hayretler içerisinde býraktý ve bu cümleyi yüksek sesle arkadaþlara o- kudum ve olayý izah ettim, böylece Risâle-i Nur un ehemmiyetini gösteren bir ikram yaþanmýþ oldu. Kampýn favori cümlesi artýk bu idi: Elhamdülillahi alâ in amih! Nisâ Sûresi: 28 / Âyet-i Kerime Meâli TÝMUÇÝN RECEP ULUS Risâle-i Nur u nasýl tanýdým? Bartýn ilinin Ulus kazasýndaným doðumluyum yýlýnda askere gittim. Adana ilinde paþa þoförlüðü olarak askerliðimi yaparken, elime merhum Mehmet Âkif Ersoy un kitabý geçti. Kitabýn bir yerinde Bediüzzaman Hazretleri nden bahsediyordu. O güne kadar hiç duymadýðým bu zâtý tanýmak istedim. Alayýn yanýnda bir kitapçý vardý, oraya gittim. Bediüzzaman ýn kitabý var mý? dedim. Onlar bana Hangisini istiyorsun? dediler. Ben þaþýrdým, Bu zatýn kaç kitabý var? dedim. Bana Külliyat ý gösterdiler. Dükkânýn her tarafý Risâle doluydu. Ben þaþkýn þaþkýn bakarken kitapçý benim Nurlarý hiç bilmediðimi anladý. Bana Biz seni bir yerden baþlatalým dediler. Tarihçe-i Hayat ý verdiler, 40 lira para verdim, okumaya baþladým, çok aðýr geldi. Fakat arada anladýðým yerlere de hayran o- luyordum. Bu zat bu bilgileri nasýl bilebilir? diye hayranlýk duymaya baþladým. Ayrýca 40 lira verdim, ben bu kitabý okuyacaðým dedim. Ne zaman ki Namaz kýlmayan haindir denen yere geldim ve Üstadýmýn bana mânen Allah sana ana baba vermiþ, dünyaya getirmiþ, han hamam, ev bark eþ vermiþ, senden sadece þükür olarak bir namaz istemiþ, sen bunu yapmazsan hain olmaz mýsýn? dediðini hissettim, iþte o zaman, o vakte kadar namaz kýlmayan ben, namaza baþladým ve kitabý artýk para için deðil, Allah rýzasý için okumaya baþladým. Ben saf saf alayda herkesin içinde açýkça okurken Antalyalý bir imam asker arkadaþým Sen ne yapýyorsun, çabuk bunlarý sakla, seni çok kötü cezalandýrýrlar dedi. Ben de ona Niye beni cezalandýrsýnlar, yandaki kitapçýnýn dükkâný bunlarla dolu, onu cezalandýrmýyorlar dedim. Hakikaten bu kitaplar o zaman yasakmýþ. Beni askerde Allah ýn izniyle Risâle-i Nurlar muhafaza etmiþ. Ama ben yine de gizli gizli okumaya devam ettim. Kitap bitti, gittim bu sefer Mektubat ý verdiler, o kitap bitmeden ben terhis oldum. Daha sonra Nurlara ve Üstadýma hayran oldum. Nurlar bende baðýmlýlýk yaptý. Memleketime geldim, dükkân açtým. Dükkânýmda Nurlarý okumaya devam ederken benden 3-5 sene evvel Nurlarla tanýþmýþ olan Hüseyin Bostancý kardeþ yanýma geldi, Nurlarý gördü. Sen bunlarý mý okuyorsun, ne zaman tanýþtýn? dedi. Ben de anlattým. O bana bunun büyük bir cemaat olduðunu, artýk sohbetlere gitmemi ve o güne kadar duymadýðým Nurculuk dâvâsýna hizmet etmemi ve ilçede bir sohbet halkasý oluþturmamýzý söyledi. Yüce Yaradan a sonsuz þükürler olsun ki, beni merhum Mehmed Âkif i vesile yaparak Nurlarla tanýþtýrdý ve ben daha sonra ne büyük bir hazinenin içine düþtüðümü fark ettim. Yine bir gün Nur sohbetlerine gelen bir din bilgisi öðretmeni kardeþimiz benden Risâle-i Nur a ait bir kitap istedi. Ben de ona Ýman ve Küfür Muvazeneleri adlý kitabý hediye ettim. Sonra kendi kendime Eyvah, Külliyatým bozuldu, ama olsun yenisini alýrým diye içimden geçirdim. Ertesi günü Ankara dan Nihat isminde Nur dostu bir kardeþim dükkânýma geldi, Aðabey, elim boþ gelemedim sana, bir hediye alayým dedim diye bana bir paket uzattý. Açtým baktým, Fesübhanallah dedim. Bana, bir gün önce hediye ettiðim, Külliyatým bozuldu diye düþündüðüm Ýman ve Küfür Muvazeneleri adlý eseri getirmiþti. Daha doðrusu Yüce Allah ýn bana Üzülmene gerek yok, Ben Külliyat ý tamamlarým demek istediðini, gelen kitabýn Rabbimden geldiðini hissettim, anladým.

3 Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 10 Þevval 1432 Rumî: 26 Aðustos 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Okul deðil, televizyon yetiþtiriyor ÖÐRENCÝLERÝN OKULDA GEÇÝRDÝÐÝ VAKÝTTEN FAZLASINI TELEVÝZYON KARÞISINDA GEÇÝRDÝÐÝNÝ BELÝRTEN RTÜK BAÞKANI DURSUN, ÖNCELERÝ ÇOCUKLARI OKULLAR YETÝÞTÝRÝRDÝ. ÞÝMDÝ TELEVÝZYON YETÝÞTÝRÝYOR DEDÝ. RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Baþkaný Davut Dursun, öðrencilerin okulda geçirdikleri zamandan daha fazlasýný televizyonun karþýsýnda geçirdiklerini söyledi. Dursun, Ýlköðretim Okullarýnda Medya Okuryazarlýðý Dersinin Yaygýnlaþtýrýlmasý Paneli nde yaptýðý konuþmada, çocuklarýn bir toplumun ortak deðeri olduðunu, en iyi þekilde korunmasý gerektiðini belirtti. Televizyonun çocuklar üzerinde olumsuz etkileri bulunduðuna i- þaret eden Dursun, televizyonun obeziteye yol açtýðýný, tüketime yönlendirdiðini kaydetti. Medyanýn olumsuz etkileri nedeniyle ulusal ve uluslar a- rasý birçok kuruluþun hemfikir olduðunu dile getiren Dursun, çocuklarýn ekran baþýnda bulunduðu sürede onlarý olumsuz yönde etkileyecek yayýnlarýn yapýlmamasý gerektiðini, bu konuyla ilgili Üniversitelere baþlayanöðrencilere destek teklifi UZMANLAR, üniversiteye yeni baþlayacak öðrencilerin barýnma, okula uyum saðlama, uyku ve beslenme düzeni, arkadaþlýk iliþkileri, aileden ayrýlma gibi durumlarda yaþadýðý sýkýntýlarýn üstesinden gelebilmeleri için üniversitelerdeki psikolojik danýþma ve rehberlik merkezlerine baþvurmalarýný önerdi. Anadolu Üniversitesi (AÜ) Psikolojik Danýþma ve Rehberlik Merkezi Müdürü Doç. Dr. Esra Ceyhan, üniversiteye yeni baþlayacak ve özellikle farklý þehirde öðrenim görecek öðrencilerin, ailelerinden fiziksel ve duygusal anlamda kopamadýðýný söyledi. Lisede yatýlý okullarda öðrenim gören öðrencilerin üniversite hayatýna biraz daha çabuk uyum saðladýklarýný belirten Doç. Dr. Ceyhan, öðrencilerin genel anlamda en çok arkadaþ iliþkilerinde zorluk çektiðini vurguladý. Doç. Dr. Ceyhan, üniversiteye yeni baþlayacak öðrencilerin birçok stres faktörüyle karþýlaþacaðýný anlatarak, þöyle konuþtu: Öðrenciler alýþýk olmadýklarý ve uyum saðlamalarý gereken birçok yeni durumla karþý karþýya gelecekler. Gençlerimizin, bu tür problemlerle karþýlaþtýklarýnda sorunlar birikmeden, üst üste gelmeden, üniversitelerdeki psikolojik ve rehberlik danýþma merkezlerine baþvurmalarý gerekir. Bu merkezler öðrencilerin giriþken olmalarý konusunda yardýmcý olur. Fiziksel saðlýðýmýz açýsýndan erken teþhis çok önemlidir. Psikolojik anlamda da hayatta karþýlaþtýðýmýz zorluklarla baþ edebilmemiz için problemler daha yeni baþlarken iþin profesyoneliyle çalýþýrsanýz bu süreç daha hýzlý ve etkin bir þekilde tamamlanýr. Birçok üniversitede bu konunun uzmanlarý var. Öðrenciler zorlandýklarý zaman psikolojik destek almaktan kaçýnmamalýdýrlar. Çünkü öðrenciler yeni bir yaþama baþlýyor. Kendinden beklentiler var. Sýkýntýlar yaþadýklarýnda iþin uzmanýna gitmek her zaman için en saðlýklý yoldur. Eskiþehir / aa RTÜK Yasasý nda da müeyyide bulunduðunu söyledi. Dursun, Üst Kurul un yayýnlarý denetlediðini ve yapýlan ihlâllere karþý müeyyide uyguladýðýný ifade etti. Ancak sadece söz konusu müeyyideler kullanýlarak çocuklarýn zararlý yayýnlardan korunmasýnýn yeterli olmadýðýný vurgulayan Dursun, medya okuryazarlýðý projesinin da bu konudaki en önemli tedbirlerden olduðunu vurguladý. EN ÝYÝ YOL EÐÝTÝMDÝR Medyanýn olumsuz etkilerinden çocuklarý uzak tutmak için öðretmenlere de büyük görevler düþtüðünü dile getiren Davut Dursun, Medyanýn olumsuz etkilerinden korunmanýn en iyi yolu eðitimdir dedi. Medya okuryazarlýðý projesinin ilk olarak 5 pilot ilde uygulanmaya baþlandýðýmý hatýrlatan Dursun, daha sonra Millî Eðitim Bakanlýðýnca ülke genelinde yaygýnlaþtýrýlmasý çalýþmalarýnýn yapýldýðýný aktardý. Çocuklarýn medya organlarýný yoðun olarak takip ettiklerini, bu kapsamda yayýnlarla ilgili konularý ayýrt etmelerinin büyük önem taþýdýðýný anlatan Dursun, Öðrenciler, okulda geçirdikleri zamanýn daha fazlasýný televizyonun karþýsýnda geçiriyor diye konuþtu. Çocuklarýn okuldan çok televizyondan etkilediklerini dile getiren Davut Dursun, bir fütüristin Önceleri çocuklarý okullar yetiþtirirdi. Sonra sokaklar yetiþtirmeye baþladý. Þimdi de televizyon yetiþtiriyor dediðini, biraz aþýrý bir genelleme olmakla birlikte gerçeklik payý taþýyan bir yorum olduðunu, bu yorumun televizyonun etkisini yansýttýðýný söyledi. Televizyonda þiddet içerikli yayýnlarý da eleþtiren Dursun, bu kadar þiddet sahnesini izleyen bir çocuðun nasýl etkileneceðini tahmin etmenin de zor olmadýðýný ifade etti. Günümüzde çocuklarýn birçoðunun odasýnda televizyon ve hatta bilgisayarýn bulunduðunu, internet kullanýmýnýn da bu nedenle yoðun olduðunu ifade eden Dursun, çocuklarýn yüzde 80 den fazlasýnýn da izleyeceði programý kendisinin seçtiðini kaydetti. Çocuklarýn vakit ayýrdýklarý aktiviteler arasýnda televizyon izlemenin ikinci sýrada bulunduðunu da aktaran Davut Dursun, medya okuryazarlýðý dersinin yaygýnlaþtýrýlmasýnýn bu nedenle önem taþýdýðýný belirtti. Ankara / aa Barýnmak için özel ya da devlet yurtlarýný tercih etmeyip evde tek veya bir kaç arkadaþýyla beraber kalmak isteyen üniversite öðrencileri, ikinci el ev eþyasý ve spot ürünler satan iþ merkezlerini canlandýrdý. FOTOÐRAF: AA Kayýtlar bitpazarý nýcanlandýrdý ÜNÝVERSÝTEYE kayýtlarýn baþlamasýyla, genellikle dar gelirlilerin ve tatilcilerin tercih ettiði ikinci el eþya piyasasýnda þimdilerde öðrenci hareketliliði yaþanýyor. Barýnmak için özel ya da devlet yurtlarýný tercih etmeyip evde tek veya bir kaç arkadaþýyla beraber kalmak isteyen üniversite öðrencileri, ikinci el ev eþyasý ve spot ürünler satan iþ merkezlerini canlandýrdý. Adana daki ikinci el ev eþyasý ve spot ürünlerin satýldýðý iþ yerlerinin bulunduðu Kocavezir Ýþ Merkezi esnaflarýndan Turgut Sidar, ödeme sýkýntýsý yaþayan maðaza sahiplerinin ürününü deðerinin altýnda peþin fiyata spotçulara satarak nakit ihtiyacýný giderdiklerini söyledi. Bu nedenle spot piyasasýnda ürünlerin deðerinin daha altýnda satýþýnýn yapýldýðýný anlatan Sidar, üniversitelere kayýt döneminin ikinci el ve spat eþya piyasasýnda satýþlarý yarý yarýya arttýrdýðýný bildirdi. Öðrencilerin ikinci el ve spot piyasasýnda ihtiyaçlarýný maðazalara göre yüzde 50 oranýnda daha ucuza karþýlayabileceklerini belirten Sidar, öðrencilerin en çok kanepe, su ýsýtýcýsý ve portatif bez gardýrop tercih ettiðini kaydetti. Ýþ merkezinde ikinci el buzdolabý TL, çamaþýr makinesi TL, bulaþýk makinesi TL, fýrýn TL, 37 ekran TV TL, kanepe TL arasýndaki fiyatlardan satýlýyor. Adana / aa Üniversitelere kayýtlar yarýn sona eriyor ÜNÝVERSÝTEYÝ kazanan adaylarýn kayýt iþlemleri 9 Eylül Cuma günü sona e- recek. Üniversitelerdeki her program için ayrý kayýt tarihi belirlendiðinden, adaylarýn sýnav sonuç belgesinde belirtilen tarihte kayýt yaptýrmalarý gerekiyor. Belirtilen tarihte kayýt yaptýrmayan adaylar kayýt hakkýný kaybedecek. Adaylarýn kayýt için bizzat kendilerinin ilgili üniversiteye baþvurmasý gerekiyor. Postayla kayýt yapýlmayacak. Kayýt için istenen belgelerin onaysýz sureti veya fotokopisi kabul edilmeyecek. Ancak aslýnýn getirilmesi suretiyle üniversite tarafýndan o- naylý örneði kabul edilecek. Belgeler eksik ise kayýt yapýlmayacak. Belirtilen tarihler arasýnda kaydýný yaptýrmayan aday, herhangi bir hak iddia e- demeyecek. Ankara / aa HABERLER Okul çantalarý yerini tablet bilgisayarlara býrakýyor ANKARA DAKÝ bir özel okulda baþlatýlan Öðrence Bulutu projesi kapsamýnda 3G internet baðlantýlý tablet bilgisayar uygulamasýyla eðitimde defter ve kitap ihtiyacý ortadan kalktý. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen, okulda düzenlenen tanýtým toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, Türkiye i- çin bir ilk olan Öðrence Bulutu projesinin dünya standartlarýnda olduðunu ifade etti. Tablet bilgisayardaki uygulamayla öðrenciyi tüketici deðil tam tersine üretici haline getirdiklerini belirten Özmen, Eðitimi kuvvetlendirerek, öðrenci ve öðretmeni bir araya getirip, okul içinde ve okul dýþýnda çalýþan farklý bir ortam oluþturuyoruz dedi. Öðrenci Bulutu nun çözüm ortaklarýndan Turkcell in Genel Müdür Yardýmcýsý Selen Kocabaþ da projenin dijital eðitim ve akýllý okul konseptinin bir örneði olduðunu söyledi. Kocabaþ, projeyle hem öðretmenlerin hem öðrencilerin hayatýnda ciddi bir dönüþümün yaþanacaðýný vurgulayarak, Artýk okul çantalarýmýz yerine tabletlerimiz oluyor dedi. Ankara / aa MEB personeli Ýngilizce eðitim istedi MÝLLÎ Eðitim Bakanlýðýnýn (MEB) uyguladýðý ankete göre, bakanlýk personeli en çok Ýngilizce konusunda hizmet içi eðitim istiyor. Bakanlýk Hizmet Ýçi Eðitim Ýhtiyacýnýn Belirlenmesi Anketi düzenledi. Ankete 7 bin 191 personel katýldý, bu personelden çeþitli alanlarda 58 bin 870 tercih alýndý. Ankete öðretmenlerin yaný sýra okul idarecileri, memurlar, il-ilçe millî eðitim müdürleri, eðitim uzmanlarý, þube müdürleri, usta öðreticiler, psikologlar ve hizmetliler de katýldý. Sonuca göre, ankete katýlanlar çeþitli alanlarda toplam 506 konu belirledi. En çok tercih edilen hizmet içi eðitim faaliyetler sýralamasýnda ilk sýrada Ýngilizce yer aldý. Bunu Türkçe, Ýletiþim Becerileri, Diksiyon ve Güzel Konuþma, Eðitim Kurumlarýnda Öðretim Liderliði, Bilgisayar Kursu, Kiþisel Geliþim, Sýnýf Yönetimi, Web Tasarýmý Kursu, Ofis Yazýlýmlarý Kursu izliyor. Ýngilizce alaný 11 bin 60 tercih alýrken, Türkçe 6 bin 840, Ýletiþim Becerileri bin 743 kere tercih edildi. Ankara / aa Katký payý ödemeyenler kayýt yaptýrabilecek YÜKSEK Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) katký kredisi almak üzere baþvuruda bulunan öðrencilerin, ikinci öðretim öðrencileri ve vakýf üniversitesi öðrencileri hariç, birinci taksit katký paylarýný ödemeden üniversitelere kayýt yaptýrabilecekleri açýklandý. YURTKUR Genel Müdürü Hasan Albayrak imzalý yapýlan açýklamada, öðretim döneminde kurumdan katký kredisi almak ü- zere baþvuruda bulunan öðrencilerin (ikinci öðretim öðrencileri ve vakýf üniversitesi öðrencileri hariç) birinci taksit katký paylarýný ödemeden kayýt yaptýrabilecekleri belirtildi.açýklamada, öðrencilerin kayýt yaptýrabilmeleri için yüksek öðretim kurumlarýnýn kullanabileceði bilgilerin, 2 Eylül 2011 tarihinden itibaren kurumun internet adresinden i- lan edildiði belirtildi. Ankara / aa Ýstanbul Ramazan da da turistlerin gözdesi oldu ÝSTANBUL, Ramazan ayýnda da turistlerin gözdesi oldu. Þehre gelen turist sayýsýnda geçen yýlýn Ocak-Aðustos dönemine göre yüzde 15 lik bir artýþ gerçekleþti. Ýstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüðünden yapýlan açýklamaya göre, kente gelen yabancý ziyaretçi sayýsýnda, geçen yýlýn Ocak-Aðustos aylarýna göre artýþ belirlendi. Ýstanbul da geçen yýl O- cak-aðustos aylarýnda 4 milyon 543 bin 44 olan yabancý ziyaretçi sayýsý, bu yýl ayný dönemde, 5 milyon 217 bin 391 olarak gerçekleþti. Böylece, önceki yýla göre yüzde 15 lik bir artýþ oluþtu. Ay bazýnda bakýldýðýnda ise bu yýlýn Aðustos ayý, geçen yýlkine göre yüzde 17 lik artýþ gösterdi. Ýstanbul / aa 39

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

Vatikan dan Filistin e destek

Vatikan dan Filistin e destek Asýl yasak zihinlerde ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyiniz YIL: 42 SA YI: 14.827 Ya zar Si bel E ras lan, a sýl ya sak la rýn zi hin ler de ol du ðu nu, ya sak la rýn her han gi hu ku kî bir

Detaylı

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI ÝLÂN ETTÝ BAYRAM NAMAZI SAATLERÝ Ra ma zan Bay ra mý na ma zý ya rýn sa bah An ka ra da 06:55, Ýs tan bul da 7:10, Ýz mir de 7:19, Ça nak ka le de 7:20 de, Hak kâ ri de 6:13 de

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR ADAPAZARI'NDA 1999 DEPREMÝNÝN YIKTIÐI CAMÝ TEKRAR YAPILIYOR SECDEEDENÝNSAN GÖRÜNTÜSÜNDECAMÝ Ramazan ýn güzelliklerini yaþatalým / 3 TE HABERÝ SAYFA 10 DA DUAYA HEP DEVAM EDELÝM ÝBADETLERÝN ÖZÜ, ÝLÝÐÝ:

Detaylı

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik HÜZÜNLÜ BAYRAM YAÞANDI Þehitliklerde gözyaþlarý yine sel oldu HABERÝ SAYFA 5 TE Somali de yaralar sarýlýyor/ 5 TE ABD limüslümanlarrahatsýz/ 7 DE Çocuklara cep i sýnýrlayýn/ 15 TE Tabletbilgisayar2.döneme/

Detaylı

AB süreci demokratikleþme için önemli

AB süreci demokratikleþme için önemli HADÝSLERDEN HAYAT PRENSÝPLERÝ Herhangi bir idareci, bir topluluðu idare eder de, onlara karþý yumuþak davranýp þefkat gösterirse, Allah da Kýyamet Günü ona þefkatle muamele eder. Hadis-i Þerif Meâli B

Detaylı

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN Devlet, vatandaþlarýný ayýrt etmemeli CEVHER ÝLHAN IN YAZI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA Diyanet ten Afrika için yeni kampanya HABERÝ SAYFA 4 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTASONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý Said Nursî: Kürtler ayrýlýðý asla istemezler CEVHER ÝLHAN IN YAZISI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA ÖÐRENCÝ SERVÝSLERÝ YOLLARDA PAZARTESÝ TRAFÝÐÝNE DÝKKAT HABERÝ SAYFA 3 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý Uluslararasý Halil Ýbrahim buluþmalarý Ha be ri sayfa 16 da 104.4 Bi zim Rad yo Ge nel Ya yýn Yö net me ni Meh - met Ya þar 3 Ekim den itibaren baþlayacak olan yeni

Detaylı

FÝLÝSTÝN ÝN DEVLET OLMA MÜCADELESÝ

FÝLÝSTÝN ÝN DEVLET OLMA MÜCADELESÝ Yýllar sonra orduevindeler Suriye deyaralýlarkaçýrýlýyor Münevver Ayaþlý ya vefa 5 7 10 LÝBYALILAR HÜRRÝYET E DOÐUYOR Ha be ri sayfa 7 de GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTA- SONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri Bir çözüm formülü: doðuda Ýslâm Üniversitesi CEVHER ÝLHAN IN AZI DÝZÝSÝ 12. SAFADA Somali, din eðitimi de bekliyor HABERÝ SAFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 EYLÜL 2011 SALI / 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 EYLÜL 2011 SALI / 75 Kr Üniversite kayýtlarý baþladý/ 3 TE Ýþtebilânço:162ölü,907yaralý/ 6 DA Avrupa ruhen hasta/ 7 DE ÞÝMDÝ DE OKUL ALIÞ VERÝÞÝ TELÂÞI Ha be ri sayfa 11 de GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.920 AS A NIN BAH

Detaylı

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý FO TOÐ RAF: A A Katedralde GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ezan sesi AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR uabd de ilk kez, 32 e ya let te 70 ten faz la ki li se nin Pa zar a yi nin de üç

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SAYI: 14.869 17 TEMMUZ 2011 PAZAR/ 75 Kr www.yeniasya.com.tr Terör saldýrýsýnýn hedefi kardeþlik ve demokrasi

Detaylı

KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR

KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR MHP lideri Devlet Bahçeli: Kürt kardeþlerinizi kucaklayýnýz Os ma ni ye de hal ka hi tap e den MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, Os ma ni - ye de bu lu nan ve bin yýl lýk kar deþ li ði mi zin tem

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ Balýkçýlardan Vira Bismillah / 11 DE 6asýrlýkgelenekyaþatýlýyor / 10 DA Ödevleri veliler yapýyor/ 3 TE Kayýt parasý istenmeyecek/ 6 DA DARÜLACEZE'DE BAYRAM Yaþlýlarýn yüzlerini güldürdüler HABERÝ SAYFA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ asakçý hoca baþörtülü nöbetinde OKUL KAPISINDA BEKLÝOR u E ge Ü ni ver si te si (E Ü) Fen Fa kül - te si As tro no mi ve U zay Bi lim le ri Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. E. Ren nan Pe kün lü, o

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN MEZARLIÐININ SAYISI DA ARTACAK ÝN, MÜSLÜMANLARA YENÝ CAMÝ YAPACAK Ha be ri say fa 11 de Savcýlýktan yumurtalý protestoya soruþturma/ 4 TE TEMA VAKFI RÝZE TEMSÝLCÝSÝ ÖZER:

Detaylı

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET MUKADDES OLCULUK BAÞLIOR Ha be ri sayfa 3 te GAZZE DE EÐÝTÝM DE ÝSRAÝL ABLUKASINDA Ha be ri sayfa 16 da GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.942 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DAVETLER ÝPTAL, ÝFTARLAR SOMALÝ YE ÝTSO Baþ ka ný Ha san Hü se yin Ka çý koç, bu yýl Ra ma zan a yý bo yun ca ve re cek le ri bü tün if tar ye mek le ri ni ip tal e dip, bedeli ni So ma li ye ba ðýþ la

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SÝVÝL KAYIPLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 15 ARTTI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SÝVÝL KAYIPLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 15 ARTTI YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.867 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr NATO KATLÝAMI KREDÝ NOTU HER AN DÜÞÜRÜLEBÝLÝR ABD negatif izlemeye

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝNE KARÞI VATANDAÞA ÇAÐRI u3 TE ABANT, HER MEVSÝM ÝLGÝ ODAÐI HAC ÝSTATÝSTÝKLERÝ AÇIKLANDI u3 TE u3 TE YUNANÝSTAN VE BATI TRAKYA NOTLARI BALKANLAR DA RÝSALE-Ý NUR HÝZMETLERÝ CEVAT ÇAKIR

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı