GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR"

Transkript

1 Çantalar artýk tarih oluyor Altýngözdeyatýrýmaracý Milletvekilinin kitap aþký OKUL DEÐÝL TELEVÝZYON YETÝÞTÝRÝYOR Ha be ri sayfa 3 te GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr BÝR YANDA AÇLIK BÝR YANDA ÝSRAF ÖNDE GELEN YAYIN ORGANI NYT: Ýsrailyalnýzlaþýyor özürdilemeli ABD nin itibarlý gazetelerinden NYT'de çýkan bir yorumda, Ýsrail in u- luslar arasý alanda kendini tecrit ettiðini ve Mavi Marmara saldýrýsý sebebiyle Türkiye den özür dilemesinin doðru ve akýllý yol olduðu belirtildi. Ýsrail ana muhalefet lideri Tzipi Livni de, Türkiye, ABD nin Ýsrail i artýk bir deðer deðil, yük olarak gördüðünün farkýna vardý dedi. Haberi sayfa 7 de 1 MÝLYAR ÝNSANIN AÇLIK ÇEKTÝÐÝ DÜNYAMIZDA, DÜNYA GIDA TEÞKÝLÂTININ VERÝLERÝNE GÖRE, YERYÜZÜNDE ÜRETÝLEN GIDALARIN ÜÇTE BÝRÝ ÇÖPE ATILIYOR. YILDA 10 MÝLYON ÝNSAN YETERSÝZ BESLENMEDEN ÖLÜYOR Yýl da yak la þýk 10 mil yon in sa nýn aç lýk ve ye ter siz bes len me den öl dü ðü tah min e di lir ken, yak la þýk 1 mil yar in san aç lýk çe ki yor, dün ya ça pýn da 1,3 mil yar ton yi ye cek, çö pe a tý lý yor. Mer ke zi Was hing ton'da bu lu nan Worl - dwatch Ens ti tü sü nün yap tý ðý a raþ týr ma ya gö re, ge liþ miþ ül ke ler de zi yan o lan yi ye cek le rin yüz de 40'ý ný, as lýn da tü ke ti le bi le cek ü rün ler o luþ tu ru yor. Ay rý ca bin ler ce ton gý da, sa de ce gör sel sebep ler den ö tü rü zi yan o lu yor. Füze kalkanýnda tartýþma büyüyor ER DO ÐAN: KA RA RI MIZ KE SÝN Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, NA TO ta ra fýn dan ku ru la - cak fü ze kal ka ný ko nu sun da, A tý lan a dý mýn, biz böl ge miz i - çin ö nem li ol du ðu nu dü þü nü yo ruz. O nun i çin de bu ko nu da hü kü met o la rak en ge niþ mâ nâ da da is ti þa re mi zi ya pa rak ka - ra rý mý zý ver miþ bu lu nu yo ruz de di. Ha be ri sayfa 4 te Ý RAN: HE DEF BÝZ DE ÐÝ LÝZ Ý ran Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Söz cü sü Ra min Mih man pe rest'in, Tür ki ye ye yer leþ ti ril me si plan la nan NA TO fü ze sa vun ma sis - te mi nin Ý ran a kar þý ya pýl ma dý ðý ný, bu nun ger çek he de fi nin as lýn da do ðu da ki baþ ka bir ül ke ol du ðunu a çýk la ma sý ka fa lar - da so ru i þa re ti o luþ tur du. Ha be ri sayfa 7 de ZEY BEK: HALK KA RAR VER SÝN DP li de ri Na mýk Ke mal Zey bek, fü ze kal ka ný ko nu sun da halk oy la ma sý ya pýl ma sý ný is te ye rek, Bu tür ka rar lar, an cak halk ta ra fýn dan ve ri le cek bir ka rar dýr. Ve böy le bir ka ra rýn mut la ka halk oy la ma sýn dan ge çi ril me si ko nu sun da her ke si u ya rý yo rum de di. Ha be ri sayfa 4 te FO TOÐ RAF: AA GELÝÞMÝÞ ÜLKELERÝN ÝSRAF ETTÝKLERÝ AFRÝKA'YI DOYURUR Ge liþ miþ ül ke ler çe þit li se bep ler le yýl da yak la þýk 220 mil yon ton ye ne - bi lir ü rü nü he ba e di yor, ki bu mik tar ne re dey se Sah ra Al tý Af ri ka ül ke le - ri nin yýl lýk top lam gý da ü re ti mi ne denk ge li yor. Ge liþ mek te o lan ül ke ler - de de yýl da 150 mil yon ton buð day he ba o lu yor. Bu ka yýp, bütün fa kir ül - ke ler de ki aç lý ðý or ta dan kal dý ra bi le cek o lan buð day mik ta rý nýn al tý ka tý - ný o luþ tu ru yor. Ha be ri sayfa 16 da FO TOÐ RAF: MURAT SAYAN ISSN CHP LÝDERÝ KILIÇDAROÐLU: Hükümet Ýsrail in elini güçlendirdi Ma vi Mar ma ra i le il gi li BM ra po ru - nun çý kan þek li ni hezimet o la rak de - ðer len di ren CHP li de ri Ke mal Ký lýç da - roð lu, hü kü me tin ab lu ka yý meþ rû gö - ren ra po run çý kar týl ma sý na en gel o la - ma ya rak Ýs ra il in e li ni güç len dir di ði ni sa vun du. Ký lýç da roð lu,hü kü met fü ze kal ka ný pro je si ne e vet der ken BM Ra - po ru ndan ha ber dar mýy dý, de ðil miy - di? di ye sor du. Ha be ri sayfa 4 te 11 EYLÜL SALDIRISINDAN SONRA Ýslâm korkusu körükleniyor ABD de ki dü þün ce ku ru luþ la rýn dan Cen ter For A me ri can Prog ress in Baþ kan Yar dým cý sý Fa iz Sha kir, ABD de Ýs la mo fo - bi ya nýn 11 Ey lül sal dý rý la rý nýn he men er te sin de ki dö ne me gö re da ha da faz la ol du ðu nu söy le di. Ha be ri sayfa 7 de Somali de aþçý var, malzeme yok Aç lýk ve ku rak lýk tan et ki le nen So ma li de ki has ta ne ler de aþ çý lar, mal ze me ol ma dý ðý i çin has ta la ra ye mek çý ka ra mý yor.has ta ne le rde ya tan yüz ler ce has ta ye ter li bes le ne me mek - ten vefat e di yor. Ha be ri sayfa 7 de Atina da camiye onay çýktý Yu na nis tan ýn baþ þeh ri A ti na da, Vo ta - ni kos böl ge sin de es ki bir ya pý nýn Müs lü - man lar i çin i ba det ye ri ne dö nüþ tü rül me si i le il gi li ya sal dü zen le me par la men to da o - nay lan dý. Ha be ri sayfa 7 de Tehditle kepenk kapattýrmaya 20 yýl hapis Ha be ri sayfa 4 te

2 2 Y LÂHÝKA Ahlâk-ý rezile iki kelimeden doðuyor ÞÝÝRLERLE ESMÂ-Ý HÜSNÂ ÞERHÝ Muhtelif þekiller ile yaratan, þirkten beri Deniz ýrmak canlýlar O kudretindir eseri Rabbimiz O dilediði gibi sûret veriyor Vuruyor mührünü varlýklarý O giydiriyor O na muhtac kâinatta gece gündüz gök ve yer Bütün uzvu istediðince tek O tasvir eder Her baharda yeni suretler verir O donatýr El-Musavvir ismi ile himmet eder yaratýr El-Musavvir Nakþ eder âleme vahdet boyasýný O Cemîl Zerreleri eder ihyâ rahmete kýlar delîl Ana rahminden bizi tertîb edip gönderiyor Fikir akýl veriyor âmal ile sorguluyor Ediyor tanzim bütün eþyayý O Rahman Râhim Veriyor suret muayyen eyliyor hem de naîm HASAN ÞEN (Sabahî - Trabzon) Yer ve gök insan yüzü okutturur Musavvir i Ýsm-i Hayy la tutuyor hayat verip bizi diri Ana rahminde bütün varlýðý tasvir eyleyen Levh-i Mahfuz unda ins ü cinni takdir eyleyen Her þeye enfes þekil ayýrýcý suret verir Rahmetinin bir delili ayrý sîret giydirir El-Musavvir ism-i Cemâl i tecelli etmese Hem tanýnmaz nice varlýk hem de insan ne ise Allah size yolun doðrusunu ve kolayýný göstererek yükünüzü hafifletmek ister. Çünkü insan zayýf olarak yaratýlmýþtýr. Heyet-i içtimâiyede görünen ihtilâller, fesatlar ve bütün ahlâk-ý rezilenin iki kelimeden doðduðunu görürsün: Birisi: Ben tok olayým da, baþkasý açlýðýndan ölürse ölsün, bana ne! Ýkincisi: Sen zahmetler içinde boðul ki, ben nimetler ve lezzetler içinde rahat edeyim. B ütün muâvenet ve yardým nevîlerini hâvî olan zekât hakkýnda, sahih olarak Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmdan Zekât Ýslâmýn köprüsüdür (Et-Teðrib ve t-terhib, c.1, s. 517) hadis-i þerifi mervîdir. Yani, Müslümanlarýn birbirine yardýmlarý, ancak zekât köprüsü üzerinden geçmekle yapýlýr. Zira yardým vasýtasý zekâttýr. Ýnsanlarýn heyet-i içtimâiyesinde intizam ve asayiþi temin eden köprü, zekâttýr. Âlem-i beþerde hayat-ý içtimaiyenin hayatý, muâvenetten doðar. Ýnsanlarýn terakkiyatýna engel olan isyanlardan, ihtilâllerden, ihtilâflardan meydana gelen felâketlerin tiryaký, ilâcý, muavenettir. Evet, zekâtýn vücubu ile ribânýn hurmetinde büyük bir hikmet, yüksek bir maslahat, geniþ bir rahmet vardýr. Evet, eðer tarihî bir nazarla sahife-i âleme bakacak olursan ve o sayfayý lekelendiren beþerin mesâvisine, hatalarýna dikkat edersen, heyet-i içtimâiyede görünen ihtilâller, fesatlar ve bütün ahlâk-ý rezilenin iki kelimeden doðduðunu görürsün: Birisi: Ben tok olayým da, baþkasý açlýðýndan ölürse ölsün, bana ne! Ýkincisi: Sen zahmetler içinde boðul ki, ben nimetler ve lezzetler içinde rahat edeyim. Âlem-i insaniyeti zelzelelere maruz býrakmakla yýkýlmaya yaklaþtýran birinci kelimeyi sildiren ancak zekâttýr. Nev-î beþeri umumî felâketlere sürükleyen ve bolþevikliðe sevk edip terakkiyatý, asayiþi mahveden ikinci kelimeyi kökünden kesip atan, hurmet-i ribadýr. Arkadaþ! Heyet-i içtimaiyenin hayatýný koruyan intizamýn en büyük þartý, insanlarýn tabakalarý arasýnda boþluk kalmamasýdýr. Havas kýsmý avamdan, zengin kýsmý fukaradan hatt-ý muvasalayý kesecek derecede uzaklaþmamalarý lâzýmdýr. Bu tabakalar a- rasýnda muvasalayý temin eden zekât ve muavenettir. Halbuki vücub-u zekât ile hurmet-i ribaya müraat etmediklerinden, tabakalar arasý gittikçe gerginleþir, hatt-ý muvasala kesilir, sýla-i rahim kalmaz. Bu yüzdendir ki, aþaðý tabakadan yukarý tabakaya ihtiram, itaat, muhabbet yerine ihtilâl sadalarý, haset baðýrtýlarý, kin ve nefret vaveylalarý yükselir. Kezalik, yüksek tabakadan aþaðý tabakaya merhamet, ihsan, taltif yerine zulüm ateþleri, tahakkümler, þimþek gibi tahkirler yaðýyor. Maalesef, tabaka-i havastaki meziyetler, tevazu ve terahhuma sebep iken, tekebbür ve gurura bais oluyor. Tabaka-i fukaradaki acz ve fakirlik, ihsan ve merhameti mucip iken, esaret ve sefaleti intaç ediyor. Eðer bu söylediklerime bir þahit istersen âlem-i medeniyete bak, istediðin kadar þahitler mevcuttur. Hülâsa: Tabakalar arasýnda musalahanýn temini ve münasebetin tesisi, ancak ve ancak erkân-ý Ýslâmiyeden olan zekât ve zekâtýn yavrularý olan sadaka ve teberruatýn heyet-i içtimâiyece yüksek bir düstur ittihaz edilmesiyle olur. Ýþârâtü l-ý câz, s LÛGATÇE: muavenet: Yardým, yardýmlaþma. hâvî: Ýhtiva eden, içine alan. mervî: Rivayet olunan. heyet-i içtimâiye: Sosyal hayat. terakkiyat: Ýlerlemeler, geliþmeler. vücub: Vacip oluþ. ribâ: Faiz. hurmet: Haram oluþ. maslahat: Fayda. mesâvi: Kötü haller, fenalýklar. nev-i beþer: Ýnsanoðlu. hurmet-i riba: Faizin haram oluþu. hatt-ý muvasala: Buluþma çizgisi, kavuþma yeri, ulaþma noktasý. muvasala: Vâsýl olmak, eriþmek. müraat: Riâyet etme, uyma. musalaha: Sulh, barýþ. teberruat: Teberrûlar, baðýþlar. Küçük iþlerimizde büyük irade tecellileri: Tevafuklar (3) azýmýzý Risâle-i Nur okumalarýmýzýn arttýðý zamanlarda Y þahit olduðumuz tevafuklardan numuneler sunarak sürdürelim. En baþta, Geyve Risâle-i Nur Bitirme Programýnda yaþanan tevafuklardan bir demet sunan Furkan Demir kardeþimizin ilgili yazýsýndan ilgili bölümü buraya alýyorum: Burasý Men Rabbüke? (Rabbin kim?) sorusuna verilecek cevabýn antreman alaný. Nurlardan bu kadar okunur da ikram-ý Ýlâhî nev înden olan tevafuklar olmaz mý hiç? Bazýlarýndan kýsaca bahsedelim. Meselâ bir kardeþimiz güneþi tefekkür ettikten sonra indirir kitaba gözlerini. Ve kaldýðý yerde Güneþler kuvvetinde 12. Lem a yazýlýdýr. Baþka bir kardeþimiz Aðabey, kiþi sevdiði ile beraberdir inþâallah derken aðabeyine, ayný platformda bulunan diðer bir kardeþ okumasýný dýþtan yapar ve o- kuduðu satýr Kiþi sevdiði ile beraberdir hadisinin olduðu kýsýmdýr. Güneþten bunalýnca bir kardeþ, Nurlardan rüzgâr ile ilgili bir bahis açar ve okur. Okumasý ile birlikte muazzam bir rüzgâr eser ve serinletir kardeþleri. Bir akþam sebzelerimiz bitti derken, gecenin yarýsýnda bir iki aðabey haberimiz olmaksýzýn gelirler ve lâzým olan sebzeleri býrakýp giderler. Bu ve buna benzer tevafuklarý görmeniz mümkün burada. (Yazýnýn tamamý için makale,7753.html) Bir okuma programýnda yaþanan bir tevafuk: Sabah namazýndan sonra dönerli derste iken bazý kardeþlerin kitap okuma sýrasý kendilerine geldiðinde her defa besmele ile o- kumaya baþlamalarý dikkatini çeker bir kardeþin. Bu âdet doðru mu yanlýþ mý, diye düþünmekte iken okuma sýrasý kendine gelir ve okuduðu yer de 14. Lem anýn 2. Makamý dýr. Bismillahirrahmanirrahim in 6 sýrlarýný beyan eder ilh. diye baþlayýnca ihtiyarsýz bir sûrette okumaya besmele ile baþlamýþ olur ve de kalbinden geçen soruya cevap bulmuþ olur. Yine bir kardeþin Þahsî okumada þeytanla boðuþurken karþýlaþtýðý bir tevafuk: Þeytanýn tam desise verdiði bir sýrada sýradan deðil kardeþimizi etkileyen bir vesvesedir Hulusi Aðabeyin 13. ve 14. Lem a ile alâkadar mektubunda De ki: Ey Rabbim, þeytanlarýn vesveselerinden Sana sýðýnýrým. Onlarýn yanýmda bulunmalarýndan da, yâ Rabbi, Sana sýðýnýrým. mealindeki (Ve ku r-rabbi euzi bike min hemezâtiþþeyâtin. Ve euzu bike rabbi en yahdurun) âyetine rast gelmesi ve o halde bunu okumasý kardeþin kalbini titretmiþtir. Ve þüphe kalmadý ki Risâlelerde beyan edildiði gibi Ölüm zamanýnda Nurlar bir veliy-i kâmil gibi imdada yetiþir. Bir kardeþin okuma sonrasý yaþadýðý bir tevafuktur. (Aynen alýyorum) Ýçinde Gavs-ý Geylani Abdülkadir-i Geylani Hazretlerinin Üstadýmýza ve Risâle-i Nur a iþaretleri bulunan kerâmetli ve tevafuklu 8. Lem ayý mübareki okurken 2 tevafuk-u acibenin ihsan-ý Ýlâhî ile gelmesi ruhumu helecana getirdi ki Ve emmâ bi ni meti rabbike fehaddis sýrrýnca birini beyan ediyorum. Yeni baský Lem alardan 8. Lem ayý okurken Süleyman Rüþtü Aðabeyimin mektubunda Eriþ ey avn-i þeriat Ey Muhyiddin ibaresi dikkatimi çekmiþti. Okumam hitama erdikten, okuma yaptýðým kitabý yerine koydum. Sonra orta boy Lem alarý elimle karýþtýrýrken o ibarenin bulunduðu sayfanýn açýlmasý ve dikkatimi çeken o ayný ibarenin bütün sahife içinde o ibarenin gözüme gösterilmesi Risâle-i Nur un muhyiddin olduðunu bir kez daha tasdik ettirdi. Elhamdülillah haza min fadlý Rabbi. Bir kardeþin yaþadýðý durumla ilgili yaþadýðý bir tevafuktur: Selâmün aleyküm. Öðlen aralarý, fabrikanýn bahçesinde bir çýnar aðacýnýn altýnda Ýþaratü l-ý câz ý okuyorum. Bu kitap genelde zor kabul edilir ve baþtan bir yýlgýnlýk vardýr. Bu sefer elhamdülillah biraz teenni (dikkat) ile istifade ettim... Bugün elif, lam, mim gibi Kur ân ýn baþlarýna konulmuþ birer Ýlâhî þifre olan Huruf-u Mukattaa bahsini o- kudum. 4 mebhas halinde huruf-u mukattaanýn kýymetini çok belið bir biçimde ispat etmiþ Üstadýmýz. Biraz gayretle kendini nazara veriyor mesele. Baþýnda bu kadar hikmet bulunan bir kitabý okuyoruz, insan Kur ân ýn kýymetini anlýyor. Daha sonra 1. âyete baþladým. Bu dahi gayet mukni ve belâgatli bir þekilde ispat edilmiþ. *** Bugünkü okumam da yine tefavuk oldu. Tevafukta dahlimiz olmadýðý için izharý þükürdür diyor Üstadýmýz. Dün fabrikada bir kiþi Risâle-i Nur da çok tekrarýn bulunduðunu i- fade etmiþti. Zaten bu þekilde bir soru muarýzlar tarafýndan sorulmuþ ve Üstadýmýz dahi bunu beyan ederek Risâle deki tekrarýn lüzumunu ifade etmiþti. Bugün tam kaldýðým yerden açtým. Konu Kur ân daki tekrarlar. Bakara Sûresinin baþýnda bu konuya temas edilmiþ: Evet, tekrar ve tekerrür bazan usanç veriyor, fakat u- mumî deðildir. Her yere, her kelâma ve her kitaba þamil deðildir. Üstadýmýz burada gayet güzel bir surette tekrarýn tekrar olmadýðýný beyan etmiþ. Bana sorulan tekrar konusuna direkt baktýðý için çok mütelezziz oldum. Elhamdülillah hâzâ min fadlý Rabbi. Okuma programýnda, okumalarýmýz arttýðý için tevafuklar da tabiri yerindeyse uçuþur. Bir okuma programýnda yaþanýlan tevafuk ile tevafuk yazý serimizi sonlandýrmýþ olalým inþallah. Okuma programýnda Asay-ý Musa eserini takip eden talebe anlatýyor: Okuma programýnýn ilk günlerinden itibaren aklýma nereden geldi bilmiyorum: Elhamdülillahi alâ in amih - Nimetlendirmesinden dolayý Allah a hamd olsun. cümle-i mübarekini müteaddit defalar tekrar ediyordum, buna ben de kardeþlerim de hayrette kalýyorduk, zira önceden bu kelime ezberimde olmadýðý gibi niye söylediðimisöylettirildiðimi de bilmiyordum. A- say-ý Musa nýn 8. Meselesini bitirirken bu cümle-i mübarekin orada yer almasý beni hayretler içerisinde býraktý ve bu cümleyi yüksek sesle arkadaþlara o- kudum ve olayý izah ettim, böylece Risâle-i Nur un ehemmiyetini gösteren bir ikram yaþanmýþ oldu. Kampýn favori cümlesi artýk bu idi: Elhamdülillahi alâ in amih! Nisâ Sûresi: 28 / Âyet-i Kerime Meâli TÝMUÇÝN RECEP ULUS Risâle-i Nur u nasýl tanýdým? Bartýn ilinin Ulus kazasýndaným doðumluyum yýlýnda askere gittim. Adana ilinde paþa þoförlüðü olarak askerliðimi yaparken, elime merhum Mehmet Âkif Ersoy un kitabý geçti. Kitabýn bir yerinde Bediüzzaman Hazretleri nden bahsediyordu. O güne kadar hiç duymadýðým bu zâtý tanýmak istedim. Alayýn yanýnda bir kitapçý vardý, oraya gittim. Bediüzzaman ýn kitabý var mý? dedim. Onlar bana Hangisini istiyorsun? dediler. Ben þaþýrdým, Bu zatýn kaç kitabý var? dedim. Bana Külliyat ý gösterdiler. Dükkânýn her tarafý Risâle doluydu. Ben þaþkýn þaþkýn bakarken kitapçý benim Nurlarý hiç bilmediðimi anladý. Bana Biz seni bir yerden baþlatalým dediler. Tarihçe-i Hayat ý verdiler, 40 lira para verdim, okumaya baþladým, çok aðýr geldi. Fakat arada anladýðým yerlere de hayran o- luyordum. Bu zat bu bilgileri nasýl bilebilir? diye hayranlýk duymaya baþladým. Ayrýca 40 lira verdim, ben bu kitabý okuyacaðým dedim. Ne zaman ki Namaz kýlmayan haindir denen yere geldim ve Üstadýmýn bana mânen Allah sana ana baba vermiþ, dünyaya getirmiþ, han hamam, ev bark eþ vermiþ, senden sadece þükür olarak bir namaz istemiþ, sen bunu yapmazsan hain olmaz mýsýn? dediðini hissettim, iþte o zaman, o vakte kadar namaz kýlmayan ben, namaza baþladým ve kitabý artýk para için deðil, Allah rýzasý için okumaya baþladým. Ben saf saf alayda herkesin içinde açýkça okurken Antalyalý bir imam asker arkadaþým Sen ne yapýyorsun, çabuk bunlarý sakla, seni çok kötü cezalandýrýrlar dedi. Ben de ona Niye beni cezalandýrsýnlar, yandaki kitapçýnýn dükkâný bunlarla dolu, onu cezalandýrmýyorlar dedim. Hakikaten bu kitaplar o zaman yasakmýþ. Beni askerde Allah ýn izniyle Risâle-i Nurlar muhafaza etmiþ. Ama ben yine de gizli gizli okumaya devam ettim. Kitap bitti, gittim bu sefer Mektubat ý verdiler, o kitap bitmeden ben terhis oldum. Daha sonra Nurlara ve Üstadýma hayran oldum. Nurlar bende baðýmlýlýk yaptý. Memleketime geldim, dükkân açtým. Dükkânýmda Nurlarý okumaya devam ederken benden 3-5 sene evvel Nurlarla tanýþmýþ olan Hüseyin Bostancý kardeþ yanýma geldi, Nurlarý gördü. Sen bunlarý mý okuyorsun, ne zaman tanýþtýn? dedi. Ben de anlattým. O bana bunun büyük bir cemaat olduðunu, artýk sohbetlere gitmemi ve o güne kadar duymadýðým Nurculuk dâvâsýna hizmet etmemi ve ilçede bir sohbet halkasý oluþturmamýzý söyledi. Yüce Yaradan a sonsuz þükürler olsun ki, beni merhum Mehmed Âkif i vesile yaparak Nurlarla tanýþtýrdý ve ben daha sonra ne büyük bir hazinenin içine düþtüðümü fark ettim. Yine bir gün Nur sohbetlerine gelen bir din bilgisi öðretmeni kardeþimiz benden Risâle-i Nur a ait bir kitap istedi. Ben de ona Ýman ve Küfür Muvazeneleri adlý kitabý hediye ettim. Sonra kendi kendime Eyvah, Külliyatým bozuldu, ama olsun yenisini alýrým diye içimden geçirdim. Ertesi günü Ankara dan Nihat isminde Nur dostu bir kardeþim dükkânýma geldi, Aðabey, elim boþ gelemedim sana, bir hediye alayým dedim diye bana bir paket uzattý. Açtým baktým, Fesübhanallah dedim. Bana, bir gün önce hediye ettiðim, Külliyatým bozuldu diye düþündüðüm Ýman ve Küfür Muvazeneleri adlý eseri getirmiþti. Daha doðrusu Yüce Allah ýn bana Üzülmene gerek yok, Ben Külliyat ý tamamlarým demek istediðini, gelen kitabýn Rabbimden geldiðini hissettim, anladým.

3 Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 10 Þevval 1432 Rumî: 26 Aðustos 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Okul deðil, televizyon yetiþtiriyor ÖÐRENCÝLERÝN OKULDA GEÇÝRDÝÐÝ VAKÝTTEN FAZLASINI TELEVÝZYON KARÞISINDA GEÇÝRDÝÐÝNÝ BELÝRTEN RTÜK BAÞKANI DURSUN, ÖNCELERÝ ÇOCUKLARI OKULLAR YETÝÞTÝRÝRDÝ. ÞÝMDÝ TELEVÝZYON YETÝÞTÝRÝYOR DEDÝ. RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Baþkaný Davut Dursun, öðrencilerin okulda geçirdikleri zamandan daha fazlasýný televizyonun karþýsýnda geçirdiklerini söyledi. Dursun, Ýlköðretim Okullarýnda Medya Okuryazarlýðý Dersinin Yaygýnlaþtýrýlmasý Paneli nde yaptýðý konuþmada, çocuklarýn bir toplumun ortak deðeri olduðunu, en iyi þekilde korunmasý gerektiðini belirtti. Televizyonun çocuklar üzerinde olumsuz etkileri bulunduðuna i- þaret eden Dursun, televizyonun obeziteye yol açtýðýný, tüketime yönlendirdiðini kaydetti. Medyanýn olumsuz etkileri nedeniyle ulusal ve uluslar a- rasý birçok kuruluþun hemfikir olduðunu dile getiren Dursun, çocuklarýn ekran baþýnda bulunduðu sürede onlarý olumsuz yönde etkileyecek yayýnlarýn yapýlmamasý gerektiðini, bu konuyla ilgili Üniversitelere baþlayanöðrencilere destek teklifi UZMANLAR, üniversiteye yeni baþlayacak öðrencilerin barýnma, okula uyum saðlama, uyku ve beslenme düzeni, arkadaþlýk iliþkileri, aileden ayrýlma gibi durumlarda yaþadýðý sýkýntýlarýn üstesinden gelebilmeleri için üniversitelerdeki psikolojik danýþma ve rehberlik merkezlerine baþvurmalarýný önerdi. Anadolu Üniversitesi (AÜ) Psikolojik Danýþma ve Rehberlik Merkezi Müdürü Doç. Dr. Esra Ceyhan, üniversiteye yeni baþlayacak ve özellikle farklý þehirde öðrenim görecek öðrencilerin, ailelerinden fiziksel ve duygusal anlamda kopamadýðýný söyledi. Lisede yatýlý okullarda öðrenim gören öðrencilerin üniversite hayatýna biraz daha çabuk uyum saðladýklarýný belirten Doç. Dr. Ceyhan, öðrencilerin genel anlamda en çok arkadaþ iliþkilerinde zorluk çektiðini vurguladý. Doç. Dr. Ceyhan, üniversiteye yeni baþlayacak öðrencilerin birçok stres faktörüyle karþýlaþacaðýný anlatarak, þöyle konuþtu: Öðrenciler alýþýk olmadýklarý ve uyum saðlamalarý gereken birçok yeni durumla karþý karþýya gelecekler. Gençlerimizin, bu tür problemlerle karþýlaþtýklarýnda sorunlar birikmeden, üst üste gelmeden, üniversitelerdeki psikolojik ve rehberlik danýþma merkezlerine baþvurmalarý gerekir. Bu merkezler öðrencilerin giriþken olmalarý konusunda yardýmcý olur. Fiziksel saðlýðýmýz açýsýndan erken teþhis çok önemlidir. Psikolojik anlamda da hayatta karþýlaþtýðýmýz zorluklarla baþ edebilmemiz için problemler daha yeni baþlarken iþin profesyoneliyle çalýþýrsanýz bu süreç daha hýzlý ve etkin bir þekilde tamamlanýr. Birçok üniversitede bu konunun uzmanlarý var. Öðrenciler zorlandýklarý zaman psikolojik destek almaktan kaçýnmamalýdýrlar. Çünkü öðrenciler yeni bir yaþama baþlýyor. Kendinden beklentiler var. Sýkýntýlar yaþadýklarýnda iþin uzmanýna gitmek her zaman için en saðlýklý yoldur. Eskiþehir / aa RTÜK Yasasý nda da müeyyide bulunduðunu söyledi. Dursun, Üst Kurul un yayýnlarý denetlediðini ve yapýlan ihlâllere karþý müeyyide uyguladýðýný ifade etti. Ancak sadece söz konusu müeyyideler kullanýlarak çocuklarýn zararlý yayýnlardan korunmasýnýn yeterli olmadýðýný vurgulayan Dursun, medya okuryazarlýðý projesinin da bu konudaki en önemli tedbirlerden olduðunu vurguladý. EN ÝYÝ YOL EÐÝTÝMDÝR Medyanýn olumsuz etkilerinden çocuklarý uzak tutmak için öðretmenlere de büyük görevler düþtüðünü dile getiren Davut Dursun, Medyanýn olumsuz etkilerinden korunmanýn en iyi yolu eðitimdir dedi. Medya okuryazarlýðý projesinin ilk olarak 5 pilot ilde uygulanmaya baþlandýðýmý hatýrlatan Dursun, daha sonra Millî Eðitim Bakanlýðýnca ülke genelinde yaygýnlaþtýrýlmasý çalýþmalarýnýn yapýldýðýný aktardý. Çocuklarýn medya organlarýný yoðun olarak takip ettiklerini, bu kapsamda yayýnlarla ilgili konularý ayýrt etmelerinin büyük önem taþýdýðýný anlatan Dursun, Öðrenciler, okulda geçirdikleri zamanýn daha fazlasýný televizyonun karþýsýnda geçiriyor diye konuþtu. Çocuklarýn okuldan çok televizyondan etkilediklerini dile getiren Davut Dursun, bir fütüristin Önceleri çocuklarý okullar yetiþtirirdi. Sonra sokaklar yetiþtirmeye baþladý. Þimdi de televizyon yetiþtiriyor dediðini, biraz aþýrý bir genelleme olmakla birlikte gerçeklik payý taþýyan bir yorum olduðunu, bu yorumun televizyonun etkisini yansýttýðýný söyledi. Televizyonda þiddet içerikli yayýnlarý da eleþtiren Dursun, bu kadar þiddet sahnesini izleyen bir çocuðun nasýl etkileneceðini tahmin etmenin de zor olmadýðýný ifade etti. Günümüzde çocuklarýn birçoðunun odasýnda televizyon ve hatta bilgisayarýn bulunduðunu, internet kullanýmýnýn da bu nedenle yoðun olduðunu ifade eden Dursun, çocuklarýn yüzde 80 den fazlasýnýn da izleyeceði programý kendisinin seçtiðini kaydetti. Çocuklarýn vakit ayýrdýklarý aktiviteler arasýnda televizyon izlemenin ikinci sýrada bulunduðunu da aktaran Davut Dursun, medya okuryazarlýðý dersinin yaygýnlaþtýrýlmasýnýn bu nedenle önem taþýdýðýný belirtti. Ankara / aa Barýnmak için özel ya da devlet yurtlarýný tercih etmeyip evde tek veya bir kaç arkadaþýyla beraber kalmak isteyen üniversite öðrencileri, ikinci el ev eþyasý ve spot ürünler satan iþ merkezlerini canlandýrdý. FOTOÐRAF: AA Kayýtlar bitpazarý nýcanlandýrdý ÜNÝVERSÝTEYE kayýtlarýn baþlamasýyla, genellikle dar gelirlilerin ve tatilcilerin tercih ettiði ikinci el eþya piyasasýnda þimdilerde öðrenci hareketliliði yaþanýyor. Barýnmak için özel ya da devlet yurtlarýný tercih etmeyip evde tek veya bir kaç arkadaþýyla beraber kalmak isteyen üniversite öðrencileri, ikinci el ev eþyasý ve spot ürünler satan iþ merkezlerini canlandýrdý. Adana daki ikinci el ev eþyasý ve spot ürünlerin satýldýðý iþ yerlerinin bulunduðu Kocavezir Ýþ Merkezi esnaflarýndan Turgut Sidar, ödeme sýkýntýsý yaþayan maðaza sahiplerinin ürününü deðerinin altýnda peþin fiyata spotçulara satarak nakit ihtiyacýný giderdiklerini söyledi. Bu nedenle spot piyasasýnda ürünlerin deðerinin daha altýnda satýþýnýn yapýldýðýný anlatan Sidar, üniversitelere kayýt döneminin ikinci el ve spat eþya piyasasýnda satýþlarý yarý yarýya arttýrdýðýný bildirdi. Öðrencilerin ikinci el ve spot piyasasýnda ihtiyaçlarýný maðazalara göre yüzde 50 oranýnda daha ucuza karþýlayabileceklerini belirten Sidar, öðrencilerin en çok kanepe, su ýsýtýcýsý ve portatif bez gardýrop tercih ettiðini kaydetti. Ýþ merkezinde ikinci el buzdolabý TL, çamaþýr makinesi TL, bulaþýk makinesi TL, fýrýn TL, 37 ekran TV TL, kanepe TL arasýndaki fiyatlardan satýlýyor. Adana / aa Üniversitelere kayýtlar yarýn sona eriyor ÜNÝVERSÝTEYÝ kazanan adaylarýn kayýt iþlemleri 9 Eylül Cuma günü sona e- recek. Üniversitelerdeki her program için ayrý kayýt tarihi belirlendiðinden, adaylarýn sýnav sonuç belgesinde belirtilen tarihte kayýt yaptýrmalarý gerekiyor. Belirtilen tarihte kayýt yaptýrmayan adaylar kayýt hakkýný kaybedecek. Adaylarýn kayýt için bizzat kendilerinin ilgili üniversiteye baþvurmasý gerekiyor. Postayla kayýt yapýlmayacak. Kayýt için istenen belgelerin onaysýz sureti veya fotokopisi kabul edilmeyecek. Ancak aslýnýn getirilmesi suretiyle üniversite tarafýndan o- naylý örneði kabul edilecek. Belgeler eksik ise kayýt yapýlmayacak. Belirtilen tarihler arasýnda kaydýný yaptýrmayan aday, herhangi bir hak iddia e- demeyecek. Ankara / aa HABERLER Okul çantalarý yerini tablet bilgisayarlara býrakýyor ANKARA DAKÝ bir özel okulda baþlatýlan Öðrence Bulutu projesi kapsamýnda 3G internet baðlantýlý tablet bilgisayar uygulamasýyla eðitimde defter ve kitap ihtiyacý ortadan kalktý. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen, okulda düzenlenen tanýtým toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, Türkiye i- çin bir ilk olan Öðrence Bulutu projesinin dünya standartlarýnda olduðunu ifade etti. Tablet bilgisayardaki uygulamayla öðrenciyi tüketici deðil tam tersine üretici haline getirdiklerini belirten Özmen, Eðitimi kuvvetlendirerek, öðrenci ve öðretmeni bir araya getirip, okul içinde ve okul dýþýnda çalýþan farklý bir ortam oluþturuyoruz dedi. Öðrenci Bulutu nun çözüm ortaklarýndan Turkcell in Genel Müdür Yardýmcýsý Selen Kocabaþ da projenin dijital eðitim ve akýllý okul konseptinin bir örneði olduðunu söyledi. Kocabaþ, projeyle hem öðretmenlerin hem öðrencilerin hayatýnda ciddi bir dönüþümün yaþanacaðýný vurgulayarak, Artýk okul çantalarýmýz yerine tabletlerimiz oluyor dedi. Ankara / aa MEB personeli Ýngilizce eðitim istedi MÝLLÎ Eðitim Bakanlýðýnýn (MEB) uyguladýðý ankete göre, bakanlýk personeli en çok Ýngilizce konusunda hizmet içi eðitim istiyor. Bakanlýk Hizmet Ýçi Eðitim Ýhtiyacýnýn Belirlenmesi Anketi düzenledi. Ankete 7 bin 191 personel katýldý, bu personelden çeþitli alanlarda 58 bin 870 tercih alýndý. Ankete öðretmenlerin yaný sýra okul idarecileri, memurlar, il-ilçe millî eðitim müdürleri, eðitim uzmanlarý, þube müdürleri, usta öðreticiler, psikologlar ve hizmetliler de katýldý. Sonuca göre, ankete katýlanlar çeþitli alanlarda toplam 506 konu belirledi. En çok tercih edilen hizmet içi eðitim faaliyetler sýralamasýnda ilk sýrada Ýngilizce yer aldý. Bunu Türkçe, Ýletiþim Becerileri, Diksiyon ve Güzel Konuþma, Eðitim Kurumlarýnda Öðretim Liderliði, Bilgisayar Kursu, Kiþisel Geliþim, Sýnýf Yönetimi, Web Tasarýmý Kursu, Ofis Yazýlýmlarý Kursu izliyor. Ýngilizce alaný 11 bin 60 tercih alýrken, Türkçe 6 bin 840, Ýletiþim Becerileri bin 743 kere tercih edildi. Ankara / aa Katký payý ödemeyenler kayýt yaptýrabilecek YÜKSEK Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) katký kredisi almak üzere baþvuruda bulunan öðrencilerin, ikinci öðretim öðrencileri ve vakýf üniversitesi öðrencileri hariç, birinci taksit katký paylarýný ödemeden üniversitelere kayýt yaptýrabilecekleri açýklandý. YURTKUR Genel Müdürü Hasan Albayrak imzalý yapýlan açýklamada, öðretim döneminde kurumdan katký kredisi almak ü- zere baþvuruda bulunan öðrencilerin (ikinci öðretim öðrencileri ve vakýf üniversitesi öðrencileri hariç) birinci taksit katký paylarýný ödemeden kayýt yaptýrabilecekleri belirtildi.açýklamada, öðrencilerin kayýt yaptýrabilmeleri için yüksek öðretim kurumlarýnýn kullanabileceði bilgilerin, 2 Eylül 2011 tarihinden itibaren kurumun internet adresinden i- lan edildiði belirtildi. Ankara / aa Ýstanbul Ramazan da da turistlerin gözdesi oldu ÝSTANBUL, Ramazan ayýnda da turistlerin gözdesi oldu. Þehre gelen turist sayýsýnda geçen yýlýn Ocak-Aðustos dönemine göre yüzde 15 lik bir artýþ gerçekleþti. Ýstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüðünden yapýlan açýklamaya göre, kente gelen yabancý ziyaretçi sayýsýnda, geçen yýlýn Ocak-Aðustos aylarýna göre artýþ belirlendi. Ýstanbul da geçen yýl O- cak-aðustos aylarýnda 4 milyon 543 bin 44 olan yabancý ziyaretçi sayýsý, bu yýl ayný dönemde, 5 milyon 217 bin 391 olarak gerçekleþti. Böylece, önceki yýla göre yüzde 15 lik bir artýþ oluþtu. Ay bazýnda bakýldýðýnda ise bu yýlýn Aðustos ayý, geçen yýlkine göre yüzde 17 lik artýþ gösterdi. Ýstanbul / aa 39

4 4 Y HABER Reklâmlarý izlediniz! Tanýtým ve reklâm, üretim yapan herkesin öncelikle müracaat ettiði bir alan. Her ne kadar dünya küçülüp bir köy haline geldiyse de, elindeki ürünü tanýtmayan, en az üretim kadar tanýtým ve reklâma pay ayýrmayanlar piyasa da kendilerine yer bulmakta zorlanýyor. Yaþanan hadiseyi tarif için asrýmýza, cilâlý imaj devri bile deniliyor. Üretim ve tüketim olduðu sürece reklâm da o- lacak. Reklâm ve medya vasýtalarý arasýnda da çok yakýn bir irtibat, iþbirliði ve birbirlerine baðlýlýk var. Öyle ki çoðu zaman reklâmlar, medya vasýtalarýnýn belkemiði, en büyük gelir kaynaðý olabiliyor. Ahlâkî olmasa da Ne kadar reklâm, o kadar haber sistemi uygulayanlar bile var. Çok satan medya nýn reklamlar konusunda sýnýfta kaldýðý bellidir. Hazýrlanan her hangi bir reklâmý, Bu bizim yayýn anlayýþýmýza uymaz, Türkiye nin gerçekleriyle örtüþmez diye geri çevirdiklerine pek rastlanmaz. Reklâm, (dolayýsý ile para) gelsin de ne olursa olsun anlayýþý genellikle baskýn çýkar ve gazeleter müstehcen reklâm larla dolup taþar. Çok satan dedya için durum böyleyken, duyarlý medya yý da tehlike bekliyor. Duyarlý medya nýn da son 10 yýlda bu noktada çok fazla taviz verdiði ve gitgide reklâm verenlere mahkûm hale geldiði söylenebilir. Keþke izlemeseniz, ama izlediðiniz duyarlý TV kanallarý nda bugün yer alan reklâmlar, 5 ya da 10 yýl önce yer alabilir miydi? Tabiî ki bu noktada dün yapýlan ve müstehcen reklâmlara engel olan anlayýþ doðruydu. Bugün yapýlan ve hemen her türlü müstencen reklâmlara izin veren anlayýþ ise yanlýþ. Bundan birþey çýkmaz, bundan da birþey çýkmaz diyerek 10 ya da 20 yýl önce geri çevrilen reklâmlar artýk TV kanallarýný parsellemiþ durumda. Bu kanallarýn para ya çok mu ihtiyacý var? Peki, bu para bereketli ve faydalý bir para mýdýr? Mütedeyyin insanlarýn sahip olduðu firmalar da bu noktada büyük sorumluluk altýnda. Bir yönüyle bakýldýðýnda hazýrlanan reklâmlar teknik anlamda da hatalý. Þunun için: Çok azý müstesna, bu reklâmlara bakanlar Türkiye de bütün kadýnlarýn baþlarýnýn açýk olduðunu düþünebilir. Reklâmlarda niçin hedef olarak sadece baþý açýk hanýmlar alýnýr? Milyonlarca tüketici arasýnda baþý örtülü hanýmlar yok mu? Hem hangi ailede baþörtülü yok ki, reklamlarda yer alan aile fotoðraflarýnda bunlar hiç yer almaz, alamaz. Böyle bir reklâm hazýrlanca irtica mý hortlar? Baþý örtülü hanýmlar tüketici deðil mi? Tabiî ki reklâm alan medya kuruluþlarý da bu noktada reklâm veren firmalarla pazarlýk yapabilir ve yapmalý. Meselâ her hangi bir firmaya þöyle diyebilir: Benim reklâm yayýnlama hususunda þöyle þöyle kurallarým var. Lütfen hazýrladýðýnýz reklâm filmleri buna uygun olsun. Keþke firmalar Türkiye gerçeklerini görse ve böyle i- kazlara ihtiyaç kalmadan uygun reklâmlar hazýrlasa. Ama maden firmalar bunu düþünmüyor, reklâmlarý yayýnlayanlara iþ düþmüþ demektir. Aslýnda bu hiç yapýlmýyor da deðil. Geçenlerde bunun iki örneðini gördük. Burgu kuleler i yapan bir inþaat firmasý, hem gazetelere hem de TV lere çok müstehcen reklâmlar vermiþti. Sonra bir gazetede ayný reklâmýn paten kayan figür süz reklâmlarý yer aldý. Kýyamet kopmadý, iyi de oldu. Benzer þekilde baþka bir inþaat firmasý da hazýrladýðý proje için kadýn lý ve kadýn sýz reklâm örnekleri hazýrlamýþtý. Farklý gazetelerde, farklý reklâm materyalleri yayýnlandý. Firmalar, bu deðiþikliði gazetelerden talep gelmeden yaptýysalar onlarý tebrik ederiz. Yok, gazeteler böyle bir taleple firmalara gittiyse, onlarý da tebrik ederiz. Her ikisi de bunu uygun gördüðüne göre her ikisini de tebrik gerek. Ayný hassasiyetin bütün reklâm materyallerinde gösterilmesini talep ediyoruz. Reklâmlar, müstehcenliði yaymak ve masum göstermek i- çin vesile ve vasýta yapýlmasýn! Türkiye nin AB ye yönelimi sürmeli AL MAN Hris ti yan De mok rat Bir lik Par ti (CDU) Mil let ve ki li ve Fe de ral Mec lis Dýþ Ý liþ ki ler Ko mis - yo nu Baþ ka ný Rup recht Po lenz, Tür ki ye nin AB ye doð ru yö nel me yi sür dür me si ni ü mit et ti ði ni söy - le di. Po lenz, par ti si nin Span da u il çe teþ ki la tý ta ra - fýn dan Ro yal E vent Cen ter da, 18 Ey lül de Ber - lin de ya pý la cak e ya let mec li si se çim le ri ve si le siy le dü zen le nen ve çok sa yý da Tür kün ka týl dý ðý top - lan tý da bir ko nuþ ma ya pa rak, ka tý lým cý la rýn so ru - la rý ný ce vap la dý. Po lenz, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma - da, Tür ki ye nin re form lar yap ma sý na de vam et - me si nin ken di ya ra rý na ol du ðu nu ve kri ter le ri ye - ri ne ge tir me si du ru mun da da AB ye ü ye o la ca ðý ný be lir te rek, Tür ki ye nin AB ye doð ru yö nel me si ni sür dür me si ni ü mit e di yo rum de di. Berlin / a a FÜZE KALKANINDA KARARIMIZ KESÝN BAÞ BA KAN ER DO ÐAN, NA TO TA RA FIN DAN TÜR KÝ YE'YE KU RUL MA SI PLAN LA NAN FÜ ZE KAL KA NI KO - NU SUN DA HÜ KÜ MET O LA RAK EN GE NÝÞ MÂNÂ DA ÝS TÝ ÞA RE YA PA RAK KA RAR VER DÝK LE RÝ NÝ SÖY LE DÝ BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do - ðan, NA TO ta ra fýn dan Tür ki - ye ye ku rul ma sý plan la nan fü ze kal ka ný ko nu sun da, A tý lan a dý - mýn, biz böl ge miz i çin ö nem li ol - du ðu nu dü þü nü yo ruz. Ve o nun i - çin de bu ko nu da hü kü met o la rak en ge niþ ma na da da is ti þa re mi zi ya pa rak ka ra rý mý zý ver miþ bu lu - nu yo ruz de di. Baþ - ba kan Er do ðan, Za - pa te ro i le dü zen le - dik le ri or tak ba sýn top lan tý sýn da, bir ga ze te ci nin, NA - TO nun fü ze kal ka - ný ku rul ma sý na yö - ne lik ça lýþ ma lar da son nok ta ne dir? Tür ki ye nin çe kin - ce le ri gi de ril di mi? U lus la r a ra sý ba sýn da bu kal ka nýn Ýs ra il i ko ru - mak a dý na ya pýl dý ðý yo rum la rý var. Bu nok ta da Ý ran dan ge len tep ki ler var. Bun la rýn na sýl de ðer - len di rir si niz? so ru su ü ze ri ne Bu ko nu, Tür ki ye de ta biî bir ra dar üs sü nün ku rul ma sý o la yý dýr de di. Er do ðan, þun la rý kay det ti: Bu ra - dar üs sü nün ku rul ma sý NA TO çer çe ve si i çin de ya pý lan bir sü reç - tir ve biz ler de bir NA TO ül ke si ol mak su re tiy le, bu ko nu nun en uy gun ne re siy se, bu nu ge rek Si - lah lý Kuv vet le ri miz, ge rek Dý þiþ le - ri, ça lýþ ma la rý ný a za mî öl çü de, en in ce te fer ru a tý na ka dar ya pýl dý ve hâ lâ da bu ça lýþ - ma lar ya pý lý yor ve en ký sa za man da ne ti ce len di rip Tür ki ye de biz le ri her han gi bir sý kýn - tý ya ve sa i re ye so ka - cak a dým söz ko - nu su de ðil. Bun la - rýn hep si ba sit ku lis ler dir. A tý lan a dý mýn, biz böl ge miz i çin ö nem li ol du ðu nu dü þü nü yo ruz. Ve o nun i çin de bu ko nu da hü kü met o la - rak en ge niþ ma na da da is ti þa re - mi zi ya pa rak ka ra rý mý zý ver miþ bu lu nu yo ruz. An ka ra / a a Ký lýç da roð lu: Ra por am bar go yu meþ rû laþ týr dý CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, Bir leþ miþ Mil let ler in Ma vi Mar ma ra ra po ru nun bu þe kil de çýk ma sý ný ba þa rý sýz lýk o la rak de ðer - len dir di. A na mu ha le fet Li de ri, BM Ra po ru nun Gaz ze ye uy gu la nan am bar go yu hu ku ki leþ tir di ði ni ve meþ ru laþ týr dý ðý ný sa vun du. CHP Ge nel Baþ kan Ký lýç da roð lu, Ay dýn ýn düþ man iþ ga lin den kur tu luþ tö - ren le ri ne ka týl dýk tan son ra Ay dýn Be le di ye sin de dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, Bir leþ miþ Mil let ler in Ma vi Mar ma ra ra po ru nu de ðer - len dir di. Ký lýç da roð lu, Ön ce lik le 1 Ey lül 2011 ta ri hin de ba sý na sýz dý - rý lan, da ha son ra Bir leþ miþ Mil let ler Ge nel Sek re te ri nin o na yýy la res - mi le þen Ma vi Mar ma ra ra po ru nun Ýs ra il in hak ta ný maz ve hu kuk dý þý tu tum la rý ný meþ ru laþ týr mak tan baþ ka a ma cý ol ma dý ðý a pa çýk gö - rül mek te dir de di. Ký lýç da roð lu, Ýs ra il in Gaz ze ye uy gu la dý ðý hak sýz ab lu ka nýn hü kü me tin ba þa rý sýz dýþ po li ti ka sý yü zün den zer re ka dar za yýf la ma dý ðý ný ak si ne da ha da kes kin leþ ti ði ni i le ri sür dü. Dün ya ka - mu o yu nun bü yük des te ði ne rað men Tür ki ye nin ve do la yý sýy la Gaz - ze nin a ley hin de çý kan bu ra por, dýþ po li ti ka ta ri hi mi zin en a ðýr he zi - met le rin den bi ri si dir di yen Ký lýç da roð lu, þöy le de vam et ti: Sa yýn Dý - þiþ le ri Ba ka ný nýn a çýk la ma la rý bu he zi me ti hal kýn gö zün den ka çýr - mak tan baþ ka bir a ma ca hiz met et me mek te dir. Ba ka nýn a çýk la dý ðý söz de mü ey yi de le rin Türk ka mu o yu nu al dat ma dý þýn da hiç bir fonk - si yo nu yok tur. Sa yýn Ba kan ve hü kü met, bu a çýk la ma la rýn Ýs ra il ü ze - rin de ki et ki sin den çok Türk ka mu o yu ü ze rin de ki et ki siy le meþ gul - dür ler. BM Ra po ru nun Gaz ze ye uy gu la nan am bar go yu hu ku ki leþ - tir di ði ni ve meþ ru laþ týr dý ðý ný söy le yen Ký lýç da roð lu, Ýs ra il bun dan son ra Tür ki ye den ö zür de di le se taz mi nat da ö de se bu ger çek de ðiþ - me ye cek tir. Ýs ra il a la ca ðý ný al mýþ týr de di. Ký lýç da roð lu, Dý þiþ le ri Ba - ka ný ve hü kü me tin bir hu su sa da ha a çýk lýk ge tir me si ge rek ti ði ni i fa de e de rek, Bu ra po run ka mu o yu na sýz dý rýl ma sýy la ay ný ta ri he denk ge - len Tür ki ye ye fü ze kal ka ný ko nuþ lan dý rýl ma sý nýn ka bu lü a ra sýn da i - liþ ki var mý dýr? Hü kü met fü ze kal ka ný pro je si ne e vet der ken BM Ra - po ru ndan ha ber dar mýy dý de ðil miy di? di ye sor du. Aydýn / a a DE MOK RAT Par ti (DP) Ge nel Baþ ka ný Na mýk Ke mal Zey bek, Tür ki ye ye ko nuþ lan dý rýl ma sý dü þü nü len Fü ze Kal ka ný ko - nu sun da halk oy la ma sý ya pýl ma sý ný tek lif et ti. Zey bek, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, bu tür ka rar la rýn an cak halk ta ra fýn dan ve ri le cek ka rar lar ol du ðu nu be lirt ti. Halk oy la ma sý na gö tü rü len ko nu la rýn tü mün den, bu ko nu yu da ha ö nem li bu lu yo - rum. Ve böy le bir ka ra rýn mut la ka halk oy la ma sýn dan ge çi ril me si ko nu sun da her ke si u ya rý yo rum gö rü þü ne yer ve ren Zey bek, a çýk la ma sýn da þun la rý kay det ti: Ýs ra il i le il gi li çok ö nem liy miþ gi bi gös te ri len ko nu la rýn gün de me ge ti ril di ði ve ba - sý ný mý za ser vis e dil di ði gün çok da ha ö nem li bir ge liþ me ya þan dý. Tür ki ye nin ba þý ný be lâ ya so ka cak, bir ön cep he ül ke si ha li ne ge ti re cek, bir sa vaþ ül ke si ha li ne ge ti re cek bir iþ ya pýl dý. NA TO nun Cay dý rý cý Gü ven lik Sis te mi de ni len ra dar la rýn ve fü ze le rin Tür ki ye de ko nuþ lan dý rýl ma sý ka ra rý a lýn dý. Sý cak bir ça týþ ma da Tür ki ye yi, he def ül ke ha li ne ge ti re cek bü yük bir yan lýþ ya pý lý yor. Ýk ti da rý da ha dik kat li dav ran ma ya dâ vet e di yo rum. A me ri ka nýn is tek le ri doð rul tu sun da ra dar la rýn Tür ki - ye ye ko nuþ lan dý rýl ma sý o la yý, Tür ki ye nin en ya kýn kom þu su Ý ran ý, Rus ya yý, en u zak kom þu su Çin i il gi len di ri yor. Çün kü Çin, Kýr gý zis tan ve Ka za kis tan ýn sý nýr da þý ol du ðu i çin o da u zak kom þu dur. O la sý bir sý cak sa vaþ ta Tür ki ye ye ba kýþ la rý de - ði þik o lur. NA TO nun ya da NA TO ar ka sýn da ki güç le rin, ya ni A me ri ka nýn is tek le ri, plan la rý, sat ranç o yu nu doð rul tu sun da ra dar la rýn Tür ki ye ye ko nuþ lan ma sý nýn yan lýþ ol du ðu nu, bu iþ ler gün de me gel me den ön ce de söy le dik. An ka ra / a a Teh dit le ke penk ka pat týr ma ya 20 yýl ha pis is ten di SÝÝRT TE 12 te rö ris tin öl dü rül me si ni ge rek çe gös te re rek es na fa zor la ke penk ka pat týr dýk la rý id di a sýy la 7 si tu tuk lu 13 sa nýk hak kýn da 20 yý la ka dar ha pis ce za sý ta le biy le da - va a çýl dý. Di yar ba kýr Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðýn ca ha zýr la - nan id di a na me de, sa nýk la rýn te rör ör gü tü PKK le hi ne ya - yýn ya pan in ter net si te sin de yer a lan, 12 te rö ris tin öl dü - rül me siy le il gi li o la rak 3 gün lük yas i lan e dil miþ tir ha - be ri ü ze ri ne es na fý do la þa rak, ke penk le ri ni aç ma ma la rý i - çin teh dit et tik le ri kay de dil di. Du ru mun po li se bil di ril - me si ü ze ri ne söz ko nu su sa nýk la rýn ba zý iþ yer le ri nin gü - ven lik ka me ra la rýn dan tes bit e dil di ði i fa de e di len id di a - na me de, Bu nun ü ze ri ne, nö bet çi cum hu ri yet sav cý sý, be ra be rin de baþ ko mi ser i le es naf la yap tý ðý gö rüþ me de, ge len ki þi le rin 12 þe hi di miz var. Ya rýn ke penk ka pa ta - cak sý nýz. A ça nýn iþ ye ri ni ya ka rýz, yý ka rýz, mo lo tof la rýz di ye rek teh dit et ti ði ni tu ta nak la ka yýt al tý na al mýþ týr. An cak es na fýn can ve mal gü ven li ði a çý sýn dan i sim le ri tu ta na ða ge çil me miþ tir de nil di. Ýd di a na me de, so ruþ - tur ma kap sa mýn da 4 es na fýn giz li ta nýk o la rak i fa de ver - di ði bil di ril di. Giz li ta nýk la rýn, i fa de le rin de, iþ yer le ri ne ge len sa nýk la rýn ken di le ri ni teh dit et tik le ri ni be lir te rek, Bi ze ya rýn ke penk ka pa ta cak sý nýz, a çan o lur sa iþ ye ri ni ya ka rýz, mo lo tof la rýz de di ler di ye ko nuþ tuk la rý kay de - dil di. Sa nýk la rýn i se sa vun ma la rýn da, es na fý ke penk ka - pat ma ko nu sun da teh dit et me dik le ri ni i le ri sü re rek, On la rý ba sýn a çýk la ma sý na da vet et tik, kim se yi teh dit et - me dik de dik le ri be lir til di. Ýd di a na me de, 7 si tu tuk lu 13 sa nýk hak kýn da TCK nýn ör güt ü ye si ol ma mak la bir lik te ör güt a dý na suç iþ le me, te rör ör gü tü nün pro pa gan da sý - ný yap ma, iþ ve ça lýþ ma hür ri ye ti ni ih lâl suç la rýn dan 20 yý la ka dar ha pis ce za sý is ten di. Diyarbakýr / a a Es ki mil let ve ki li nin ki tap sevgisi AKP 22. dö nem Bur sa mil let ve kil le rin den Ni ya zi Pak yü - rek, 50 yýl da 10 bin ki tap bi rik tir di. Ni ya zi Pak yü rek in (59) dos tum de di ði ki tap la rý a ra sýn da Be di üz za man Sa - id Nur si nin ri sa le le rin den Karl Marks ýn Ka pi tal i ne, Mev la na nýn Mes ne vi si ne, Ne cip Fa zýl Ký sa kü rek ten A - ziz Ne sin e ka dar fark lý dün ya gö rü þün de ki þah si yet le rin e ser le ri yer a lý yor. Pak yü rek, yap tý ðý a çýk la ma da, Bur sa da or ta o ku la gi der ken ca mi de ho ca lýk ya pan de de sin den Kur ân e ði ti mi al dý ðý ný, bu sý ra da ki tap dos tu o lan ve çok sa yý da ki ta bý bu lu nan de de si ve da yý sýn dan et ki len di ði ni söy le di. Boþ za man la rýn da gün düz le ri de de si nin mý sýr tar la sý na gi de rek mý sýr la rýn a ra sýn da, ge ce le ri de e lek trik ol ma dý ðý i çin gaz lam ba sý nýn al týn da ki tap o ku du ðu nu i - fa de e den Pak yü rek, o dö nem de de de si gi bi ki tap bi rik - tir me ye ka rar ver di ði ni, bu gü ne ka dar 50 yýl da çe þit li tür - ler de 10 bi ne ya kýn e ser bi rik tir di ði ni bil dir di. Pak yü rek, kü tüp ha ne si ol ma dý ðý i çin bi rik tir di ði ki tap la rý yýl lar ca ko li ler de sak la dý ðý ný be lir te rek, 15 yýl ay ný za man da kom þu su o lan kar de þi nin e vin de ki boþ bir o da yý kü tüp - ha ne ye dö nüþ tür dük le ri ni kay det ti. Raf la ra sýð ma ma sý ü ze ri ne ki tap la rý raf la rýn ke nar la rý na, ma sa la rýn ü zer le ri - ne is tif le me ye baþ la dý ðý ný i fa de e den Pak yü rek, i þi ol ma - dý ðýn da za ma ný nýn ço ðu nu kü tüp ha ne sin de ge çir di ði ni, mil let ve ki li ol du ðu za man lar da da sýk sýk Bur sa ya ge lip dos tum de di ði ki tap lar la bu luþ mak is te di ði ni söy le di. Marks tan Be di üz za man a ka dar fark lý dün ya gö rü þün - de ki þah si yet le rin ki tap la rý ný o ku ma sý nýn dü þün ce dün - ya sýn da her han gi bir sav rul ma ya se bep ol ma dý ðý ný i fa de e den Pak yü rek, þöy le ko nuþ tu: Bir ke re sin de bir dos tum, Marks ý, Na zým ý o kur san sav ru lur sun de miþ ti. Te me li - niz sað lam ol du ðu za man hiç bir ki tap si zi sa vu ra mý yor. Ý mam Ha tip kö ken li yim. Genç lik yýl la rým da bu a lan da ki tap lar o ku dum, son ra bu ki tap la rý o ku dum. Gör dü ðü - nüz gi bi hiç bir ye re sav rul ma dým. Bursa / a a TBMM NÝN ye ni ya sa ma yý lý na baþ la ma sý do la yý sýy la 1 E kim de ya pý la cak re sep si yon ip tal e dil di.çi çek, Dip lo ma si Mu ha bir le ri Der ne ði yö ne tim ku ru lu ü ye le ri ni ka bu lün - de, gün dem de ki ko nu la ra i liþ kin so ru la rý ce - vap la dý. TBMM nin, her ya sa ma yý lý a çý lý - þýn da ya pý lan re sep si yo nun ip tal e dil me si ta li mat ver di ði ni a çýk la yan Çi çek, bu ka ra rý, ül ke nin i çin de bu lun du ðu du ru mu göz ö - nü ne tu ta rak al dý ðý ný söy le di. Çi çek, TBMM nin ye ni ya sa ma yý lý a çý lýþ tö ren le ri plan lan dý ðý gi bi ya pý la cak. An cak ak þam ya - pý lan re sep si yon ip tal e dil di de di. BDP mil - let ve kil le ri ne ye min et me le ri çað rý sý ný yi ne - le yen Çi çek, Tür ki ye de 25. se çi mi yap týk. A day lar se çim le re ne den gi rer ler? Par la - men to ya se çil mek ve ül ke yi bu ra dan yö net - mek i çin de di. TBMM Baþ ka ný Çi çek, tu - tuk lu ve kil le rin du ru mu nun ha týr la týl ma sý ü ze ri ne, u zun tu tuk lu luk sü re le ri ne de ði ne - rek, Tu tuk lu luk bir ted bir dir, mah kû mi yet de ðil dir. Sa de ce Türk Ce za Hu ku ku nu de - ðil, Tür ki ye nin ta raf ol du ðu u lus la ra ra sý söz leþ me le ri de göz ö nü ne a lýn di ye ko nuþ - tu. Çi çek, norm lar hi ye rar þi si ne vur gu ya - pa rak, kuv vet ler ay rý lý ðý il ke si ni ha týr lat tý ve ya sa ma i le yü rüt me or gan la rý nýn, yar gý ya mü da ha le et me le ri nin söz ko nu su ol ma dý - ðý ný söy le di. TBMM Baþ ka ný Çi çek, Ýs ra il i le i liþ ki le re i liþ kin bir so ru yu ya nýt lar ken, Hü - kü met, Ýs ra il e yö ne lik bir ka rar al dý. Ben ce de doð ru bir ka rar al dý de di. An ka ra / a a CE MA AT Va kýf la rý Tem si li ci si Va kýf lar Mec li si Ü - ye si La ki Vin gas, hü kü me tin a zýn lýk mal la rý nýn i a - de siy le il gi li gay ret le ri nin sa mi mi, ger çek çi ve re a - list ol du ðu nu be lir te rek, A zýn lýk mal la rý nýn i a de si ka ra rý, ce ma at le rin Tür ki ye de ra hat ve hu zur i - çin de ya þa ma la rý i çin bir te mi nat týr de di. Hü kü - me tin al dý ðý a zýn lýk mal la rý nýn i a de si ne i liþ kin ka - ra rý de ðer len di ren Vin gas, ko nu nun med ya da çok faz la yer al ma sýy la in san la rýn böy le bir prob - le min far ký na var dý ðý ný ve çö zü mü i çin de bir gay - ret sarf e dil di ði ni gör mek ten mut lu luk duy du ðu - nu söy le di. Vin gas, AKP hü kü me ti nin çö zü me yö ne lik cid di gay ret le ri ol du ðu nu be lir te rek, A - zýn lýk mal la rý nýn i a de si ka ra rý, ce ma at le rin Tür ki - ye de ra hat ve hu zur i çin de ya þa ma la rý i çin bir te - mi nat týr. Ken di ge le cek le ri ni Tür ki ye de gör me le - ri ni sað la yan ö nem li bir a dým, geç miþ te ki ön yar - gý la rý ký ran ka rar lý bir gi ri þim dir. Hü kü me tin a - zýn lýk mal la rý nýn i a de siy le il gi li gay ret le ri sa mi mi, ger çek çi ve re a list tir þek lin de ko nuþ tu. AKP hü - kü me ti dö ne min de gay ri müs lim a zýn lýk la rýn ilk de fa de fan sif ta výr la rýn dan çý ka rak, bir a çý lým ser - gi le di ði ni vur gu la yan Vin gas, þun la rý kay det ti: A - zýn lýk lar, ye ni sü reç te öz gü ven li his set me ye baþ - la mýþ lar dýr. Ge le cek le ri nin te mi nat al tý na a lý na bi - le ce ði ne i nan mak ta dýr lar. Ço cuk la rý mý zýn ar týk si - ya se ten borç lu doð ma ya bi le ce ði ne se vi ni yo ruz. Dev let le te mas et me nin ar týk kor ku la cak bir þey ol ma dý ðý ný gör dük. Ni ha yet mü te ka bi li yet kav ra - mý nýn ve sa ye ti a zal mak ta ka ðýt ü ze rin de kal mýþ va tan daþ lýk ta ný mý ve bi lin ci tek rar ger çek an lam - da ol gun laþ ma ya baþ la mýþ týr. Ýs tan bul / a a Mec liste re sep si yon ip tal Azýnlýklar memnun ZEY BEK: RA DAR DA KA RA RI HALK VER SÝN

5 Y HABER 5 HABERLER Uzmanlar, dünyanýn yeni bir ekonomik krizin eþiðinde olduðu uyarýsýnda bulunuyorlar deki milyarlarca insaný felâketin eþiðinde býrakan küresel ekonomik krizin yaralarý sarýlamadan yeni kriz uyarýlarýnýn yapýlmasý, insanlýðýn insanlýðýndan utanmasý gereken bir dünyanýn nasýl bir kokuþmuþluk içinde olduðunu haykýrýyor. Ekonomik kriz dediðiniz ahlakî, vicdanî, insanî deðerlerin çöküþünden, insaný insan yapan hasletlerin yok oluþundan baþka nedir ki? Gerçek þu ki, yüz elli yýl önce tutulduðumuz ve kültür ve medeniyet buhraný diye tarif ettiðimiz, Batýlýlaþma sendromuyla ortaya çýkan öldürücü hastalýðýn daha esaslý ve kapsamlýsýný bugün bütün dünya yaþýyor. Batý dan çýkan BDP Kongresi ne soruþturma ANKARA Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, BDP nin 4 Eylül Pazar günü gerçekleþtirilen 2. Olaðan Kongresi ile ilgili soruþturma baþlattý. Edinilen bilgiye göre, terör ve organize suçlara bakmakla görevli Ankara Cumhuriyet Baþsavcývekilliðinin, kongrede atýlan sloganlar, salonda açýlan terör örgütü elebaþý Abdullah Öcalan posterleri ile pankartlara iliþkin soruþturmasý, terör örgütü propagandasý suçu kapsamýnda yürütülecek. Ankara / aa Mýsýr ziyareti masaya yatýrýldý BAÞBAKAN Recep Tayyip Erdoðan ýn Mýsýr ziyareti öncesinde koordinasyon amacýyla bir araya gelen bakanlar, ziyarete iliþkin çalýþmalarý gözden geçirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, koordinasyon toplantýsýna katýlan bakanlar önce sadece bakan düzeyinde bir araya geldi. Toplantý daha sonra bakanlýklarýn yetkililerinin de katýlýmýyla devam etti. Toplantýda Erdoðan ýn Mýsýr ziyareti hazýrlýklarý baðlamýndaki çalýþmalar gözden geçirilerek, ziyarete katýlacak bakanlar ve bakanlýklarýn görev a- lanýna giren konularda adým atýlmasý gereken hususlar görüþüldü. Baþbakan Erdoðan ýn Mýsýr ýn ardýndan Tunus ve Libya ya gitmesi halinde yapýlacak çalýþmalar da konuþuldu. Dýþiþleri Bakanlýðýndaki toplantýya Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan, Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým ve Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz katýlmýþtý. Ankara / aa Milletvekilleri 1 yaþ büyüdü 24. DÖNEM Parlamentosunda milletvekillerinin yaþ ortalamasý önceki döneme göre bir yaþ artarak, 51 oldu. 24. Dönem Parlamentosunda sayýsý 79 olan kadýn milletvekillerinin yaþ ortalamasý 48. Erkek milletvekillerinin yaþ ortalamasý 51 olurken tüm milletvekilleri için yaþ ortalamasý ise yine 51. Milletvekili yaþ ortalamasý, 23. Dönem parlamentosunda 50 idi. Böylece, yaþ ortalamasý önceki döneme göre çok küçük farkla arttý. Meclis te en çok 1965 ve 1964 doðumlular yer alýyor. 24. Dönemde 28 er kiþi 1964 ve 1965 doðumlu. Daha sonra sýrasýyla 27 kiþi 1963, 25 er kiþi 1960 lý ve 1956 lý, 23 er kiþi 1959 lu ve 1966 lý, 22 þer kiþi 1957 li ve 1968 li, 20 kiþi 1950 li, 19 ar kiþi 1962 li ve 1954 lü, 18 er kiþi 1955, 1958, 1961, 1970 ve 1948 li, 15 er kiþi 1967 li ve 1969 lu, 14 kiþi 1953 lü, 13 kiþi 1972 li, 12 þer kiþi 1971 ve 1973 lü, 10 kiþi 1974 lü, 9 ar kiþi de 1949 lu. TBMM nin en yaþlý üyesi CHP Ýstanbul Milletvekili Oktay Ekþi 79, en genç üyesi AKP Ýstanbul Milletvekili Muhammet Bilal Macit 27 yaþýnda. Bu arada, yeni dönemde AKP li milletvekillerinin yaþ ortalamasý 49, CHP li milletvekillerinin 53, MHP li milletvekillerinin 54 olarak gerçekleþti. Ankara / aa Cumhurbaþkaný Gül Rusya'ya gidiyor CUMHURBAÞKANI Abdullah Gül, Yaroslavl þehrinde düzenlenen Küresel Politika Forumu na katýlmak üzere bugün Rusya Federasyonu na gidecek. Cumhurbaþkanlýðý Basýn Merkezinden yapýlan açýklamaya göre, Cumhurbaþkaný Gül, Rusya Federasyonu Devlet Baþkaný Dimitri Medvedev in davetine icabetle, Yaroslavl þehrinde bu yýl üçüncüsü düzenlenen Küresel Politika Forumu na Þeref Konuðu sýfatýyla katýlmak üzere bugün Rusya Federasyonu nu ziyaret edecek. Gül, ziyareti sýrasýnda, Forum un kapanýþ oturumuna hitap edecek ve Devlet Baþkaný Medvedev ile biraraya gelerek, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasýndaki ikili iliþkiler ile uluslar arasý ve bölgesel geliþmeleri ele alacak. Ankara / aa Medeniyet krizi Ucuz yolun yerini güvenlik aldý ASKER SEVKÝYATINDA YILLARDIR UYGULANAN EN EKONOMÝK YOL YERÝNE, BUNDAN BÖYLE EN GÜVENLÝ YOL TERCÝH EDÝLECEK. ERBAÞ ve erlerin sevkýyatýnda, çeþitli nakliyat sistemlerinden mümkün olduðu hallerde gidip gelmeye en uygun, kullanýlmasý mutat ve emniyetli olan yol ve taþýt araçlarý tercih edilecek. Erat Sevkýyat Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik, Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Yönetmelik ile 1955 te Bakanlar Kurulu Kararý ile yürürlüðe konulan Erat Sevkýyat Yönetmeliðinin Celpte Erat Sevkýyatý baþlýklý maddesine ek yapýldý. Buna göre, serbest celp usulü ile askere bu hastalýðýn iþaretleri her geçen gün daha a- çýk bir þekilde kendini gösteriyor. Ekonomik krizler, açlýkla boðuþan coðrafyalar, kana bulanmýþ topraklar, çiðnenmiþ bedenler, taþlaþmýþ vicdanlar... huzursuz, umutsuz ve ekmeksiz insanlarýn giderek arttýðý, kaoslarýn bir bir kapýlarý çalmaya baþladýðý bir zaman dilimi kendini açýkça hissettiriyor. Hâlâ gündelik telâþlarla kendini avutan insanlýk kurtuluþun nasýl olacaðý hususunda henüz karar verebilmiþ deðil. Açýkça, bugün yaþananlarýn bir medeniyet krizi olabileceði hususunda da bir fikir sahibi deðil. Köhnemiþ ideolojilerden medet ummaya, rotasýný yitirmiþ bir þekilde sahil-i selâmeti aramaya devam ediyor. Bizim medeniyet buhranýmýz, bütün Ýslâm coðrafyasýnýn bir kaç asýr boyunca hab-ý gaflette, kiþiliksiz ve ezik bir þekilde dünya sahnesinde figüranlýk yapmasýna yol açtý. Çok özendiðimiz ve sahip olmak için uðraþtýðýmýz Batý medeniyetinin temel deðerleri ve dayanaklarý bizi özümüzden koparmakla kalmadý, bütün dünyayý bunalýma sokacak krizlerin temellerini attý. Zira bu medeniyet, Bediüzzaman ýn vurguladýðý gibi, fazilet ve hûda üstüne tesis edilmeyen bir medeniyeti temsil ediyordu ve esaslarýný heves ve hevâ, rekabet ve tahakküm gibi mefhumlar üzerine bina etmiþti. Âkif in de zebûn-küþ dediði kuvvete dayanan Batý medeniyeti, daima kendisinden daha zayýf olaný ezen, baþkalarýna yaþama hakký tanýmayan, milletler arasý münasebetlerde bunu açýkça gösteren tavrýyla dünya barýþýný ve bütün insanlýðýn huzurunu tehdit etti. Maddeci, pragmatist, kapitalist yapýsý ile azýnlýðýn mutluluðunu öne çýkardý. Tüketimi, sefahati, þikemperverliði özendirerek ruhlarý öldürdü; insanlýðýn büyük bir kýsmýný esfel-i safilin derelerinde dolaþan sefilllere dönüþtürdü.. Bugün milyonlarca insanýn açlýktan ölmek üzere olduðu, milyonlarca insanýn günlük bir dolarýn altýnda çalýþtýðý, Sen çalýþ ben yiyeyim anlayýþýnýn yaygýnlaþtýðý, Ben tok olduktan sonra baþkasý açlýktan ölse bana ne sevk edilecek yükümlülerin yol masraflarý karþýlanarak serbest olarak sevk edilecekler. Daðýtým ve terhiste erat sevkýyatý baþlýklý maddeye eklenen hükme göre de daðýtýmda erbaþ ve erlere, ilgili evraklarý ile gidecekleri merkeze kadar olan yol masraflarý verilecek. ÖNCELÝK HAVAYOLUNDA TEKNOLOJÝDEKÝ geliþmelere baðlý olarak artan internet kullanýmý, resmi siteler ve sosyal paylaþým aðlarý aracýlýðýyla liderlerin de etkinlik alanlarý arasýna girdi. Liderler kurumlarýnýn ve partilerinin resmi internet sitelerinin dýþýnda kullanýmý giderek yaygýnlaþan sosyal paylaþým siteleri facebook ve twitter aracýlýðýyla da vatandaþlara ulaþma, mesajlarýný i- letme yolunu tercih ediyorlar. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, internet ortamýný en yaygýn kullanan liderlerin baþýnda geliyor. Gül, göreve baþladýktan kýsa bir süre sonra Cumhurbaþkanlýðýnýn internet sitesi yenilendi. Teknolojik geliþmeleri yakýndan takip ettiði bilinen Cumhurbaþkaný Gül, sosyal paylaþým sitesi twitter da hesap açan ilk liderlerden biri oldu. Cumhurbaþkaný Gül, geçtiðimiz hafta, adresinden de izlenebileceðini, Youtube da da adresinde görüntülerinin yer aldýðý özel bir sayfa oluþturulduðunu duyurdu. ABD merkezli düþünce kuruluþu The Digital Policy Council ýn sosyal medyanýn dünya liderleri tarafýndan kullanýmýna iliþkin raporunda da Cumhurbaþkaný Gül sosyal medyayý en etkin kullanan liderler arasýnda yedinci sýrada yer aldý. ERDOÐAN SOSYAL MEDYADA YOK Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn sosyal paylaþým siteleri yerine resmi internet sayfalarýný tercih ediyor. internet adresine girildiðinde kullanýcýlar, AKP nin resmi internet sitesi olan adresine yönlendiriliyor. Ayrýca ve gibi adreslerden de Baþbakan Erdoðan ve faaliyetleriyle ilgili bilgilere ulaþýlabiliyor. Baþbakan Erdoðan ýn, facebook ve bencilliðinin deðer haline geldiði, hayat eðlencedir algýsýnýn varlýk sebebiyle özdeþleþtirildiði, yüz milyonlarýn kendi ülkelerinde parya olarak yaþadýðý, köleliðin þatafatlý bir þekilde devam ettirildiði, güçlü olanýn haklý olduðu modern cahiliye döneminin yaþandýðý dünya, böyle bir medeniyet anlayýþýnýn eseridir. Bu her yönüyle bir medeniyet krizidir. Bediüzzaman ýn medeniyet-i hâzýra diyerek kavramsallaþtýrdýðý ve esaslarýný kuvvet, menfaat, cidal, unsuriyet, (ýrkçýlýk) heva ve heves gibi menfi esaslar olarak belirlediði Batý medeniyeti insanlýða vaad ettiði mutluluk, refah ve güvenlik sözünü yerine getirememiþtir. Bütün insanlýðýn mutluluðunu saðlayabilecek hakka, adalete, fazilete, muhabbete ve kardeþliðe dayanan, yardýmlaþma ve dayanýþmayý ö- ne çýkaran bir medeniyet yine Bediüzzaman ýn ortaya koyduðu Kur'ân medeniyeti tanýmlamalarýnda mevcuttur. Ýnsanlýða düþen- erken bir kýyamet kopmadan- kendi vicdanýnýn sesine kulak vermesi, fýtratýnýn iþaret ettiði adrese kendisini yönlendirmesidir. Yarýn herkes için çok geç olabilir. ''Erat Sevkýyat Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik'' ile gidip gelmeye en uygun, kullanýlmasý mutat ve emniyetli olan yol ve taþýt araçlarý tercih edilecek. Deðiþiklikle erbaþ ve erlerin Kabul Toplanma Merkezleri ile Tali Kabul Toplanma Merkezleri arasýnda taþýnmalarý, belirlenecek yoðun dönemlerde öncelikle havayolu ile yapýlacak. Yönetmeliðin, Erlerin sevkýyatýnda, çeþitli nakliyat sistemlerinden mümkün olduðu hallerde bunlarýn en îolaný tercih edilir þeklindeki maddesi de Erbaþ ve erlerin sevkýyatýnda, çeþitli nakliyat sistemlerinden mümkün olduðu hallerde gidip gelmeye en uygun, kullanýlmasý mutat ve emniyetli olan yol ve taþýt araçlarý tercih edilir þeklinde deðiþtirildi. Yönetmeliðin, Karayolu Sevkýyatý baþlýklý hükmü de yürürlükten kaldýrýldý. Ankara / aa Onlar sanal âlemin de lideri LÝDERLER, RESMÎ ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN YANI SIRA SOSYAL PAYLAÞIM SÝ- TELERÝ ARACILIÐIYLA DA SANAL ORTAMDAN VATANDAÞLARA ULAÞIYOR. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül twitter hesabý bulunmuyor. CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu da gerek partisinin resmi internet sitesi gerekse sosyal paylaþým sitelerindeki hesaplarý aracýlýðýyla vatandaþlara ulaþma yolunu tercih eden liderler arasýnda yer alýyor. Kýlýçdaroðlu nun sosyal paylaþým siteleri facebook ve twitterda hesabý bulunuyor. MHP lideri Devlet Bahçeli nin facebook hesabý yok. Bahçeli, vatandaþlara dbdevletbahceli kullanýcý adý ile yer aldýðý twitter ü- zerinden sesleniyor. Saadet Partisi Genel Baþkaný Mustafa Kamalak da hem spmustafakamalak kullanýcý adý ile facebook ve kamalakmustafa kullanýcý adý ile twitter hesabý bulunan genel baþkanlardan. Kamalak, sosyal medyayý daha çok Milli Görüþ ü tanýtmak amacýyla kullanýyor. Has Parti Genel Baþkaný Numan Kurtulmuþ da numankurtulmus kullanýcý adý ile facebook ta ve NumanKurtulmus ismiyle de twitter üzerinden destekleyicilerine sesleniyor. Ankara / aa Dindar demokratlar ne durumda? Geçen gün Serdar Turgut Bediüzzaman ýn görüþlerinin aktüel siyaset açýsýndan da önemli olduðunu ve Millî Görüþçüler ile Nurcular arasýndaki siyasî farklarýn sorgulanmasý gerektiðini yazdý. Ayný günlerde Ahmet Hakan, alný secdeye giden komutan isteði hususunda dindar camiayý eleþtirdi. Ayný dönemde, ideoloji karþýtý icraatlar hususunda hükümetin gösterdiði ürkeklikten dolayý bir kýsým liberaller de yaþadýklarý hayal kýrýklýklarýný yansýttýlar. Ýyi de ettiler. Konuyla ilgilenenleri kendine getirmeye yardýmcý oldu. Bendeniz dahil. Gerçi þahsen taþra gezilerimdeki sohbetlerde, bilhassa yerel siyasetçilerle karþýlaþtýðýmda, bilhassa sað camiadaki deðiþimi ve yönünü algýlamaya yönelik sohbetler yapmaya çalýþýyorum. Ama sizin kanaatiniz daha önemli. Bu gün size, kanaatinizi sormak üzere, eskiden millî görüþçü olan dindar bir siyasetçiyle bu babdaki sohbetimizi aktaracaðým: -Ýslâmiyet ve demokrasi hakkýnda ne düþünüyordunuz, ne düþünüyorsunuz? -Demokrasi bizim için eskiden demos kratos yani þeytanýn krallýðý idi. Þimdi demokrasi halkýn krallýðý dýr diyoruz, tamam. Ama âlim ve fazýl zatlarýmýz ve siyasî önderliklerimiz varken halkýn kral olmasýnýn bizim millî ve manevî deðerlerimize ne kadar uyacaðý hususunda tereddütlerimiz var. Bazýlarýmýz zorlarsak uyar diyor. Bazýlarýmýz uymaz, ama zaman öyle gerektirdiði i- çin uyuyormuþ deriz geçeriz diyor. -Bu hususlarda kendinizi geliþtirmek için farklý okuma ve dinleme kaynaklarýna yöneldiniz mi? -Maalesef vakit bulamýyoruz, Gazete ile idare ediyoruz! (Bu konuþma, günün yaklaþýk dörtte birini bir sokakta tabure üzerinde sohbet ederek geçiren bir esnaf grubu içinde oluyor, dikkatinizi çekerim.) -Ýslâm ve demokrasinin belli þartlarla birbirine uyduðunu ayrýntýlarýyla anlatan kaynaklar ve ekipler var. Onlara u- laþmayý düþünmediniz mi? -Onlardan önce öbürleri bize ulaþýp, kitap, gazete, hizmet ve himmet ile ilgili bilumum enerjimizi adeta emiyorlar ve bizi sevapdâr ediyorlar. -Bu elbette güzel, ama ülkemize demokrasi getirmeye çalýþtýðýný iddia e- den ve bu uðurda gayret eden bir partinin yönetimindesiniz, bu konularla da ilgilenmeniz gerekmez mi? -Bizim her þeyi bilmemiz ve anlamamýz gerekmez, büyüklerimiz düþünsün. -Peki büyükleriniz demokrasi algýsýna iliþkin toplumsal deðiþim hususunda ne düþünüyor? -Tam bilemiyorum, ama galiba onlarýn da kafasý karýþýk. -Peki bilhassa bu durumda her þeyi Ankara dan bekleyen bu yaklaþým demokrasiye uygun mu? -Bilmem, ama bu bize kolay ve güzel görünüyor. -Bediüzzaman ýn Münâzarât ýnda bu hususta önemli bir örnek var. Onu birlikte okuyalým mý? -Uygun günde neden olmasýn. Aslýnda ben kendim de okumak isterim, ama aðýr geliyor. Sen bize þimdi kýsaca anlatsan yeterli olmaz mý? Elhasýl filanca ya da feþmekanca partiye þu ya da bu seçimde oy vermiþ o- lanlarýn sayýsýndan çok daha önemlisi, seçmenin demokrasi algýsýndaki deðiþme ve geliþmedir. Ana soru þu: Dindar demokratlar, aktivite, sayý ve kalite olarak ne durumdalar? Siyasetle ölçülü bir yakýnlýðýmýz varsa ve ülkenin demokratikleþmesi ile gerçekten ilgileniyorsak, önce ve daima, bu sorunun cevabýný bulmamýz ve olumlu geliþmeye katký yapmamýz gerekmez mi? Yani Serdar Turgut tan bendenizin anladýðý bu: Çevremiz ile iliþkilerimiz, bilhassa siyasî ve içtimaî dersler hususunda, ne durumda?

6 6 8 EYLÜL 2011 PERÞEMBE YURT HABER Y Ýlköðretimöðrencilerinden Somali yeanlamlýdestek TOKAT TA 5 ilköðretim okulu öðrencisi, elleriyle yaptýklarý takýlarý komþularýna satarak gelirlerini Somali ye gönderdi. Somali de yaþanan açlýktan etkilenen Nuri Can Þimþek (10), Ebrar Nisa Ateþ (7), Büþra Nur Þimþek (11), Þerife Zeren Þimþek (10) ve Aleyna Buse Ateþ (11) isimli 5 ilköðretim öðrencisi, kendi elleri i- le yaptýklarý takýlarý satarak kazandýklarý parayý Somali ye yardým için gönderdi. Televizyonda Somali deki yaþýtlarýnýn durumunu gördüklerini ve çok üzüldüklerini belirten öðrenciler, þunlarý söyledi: Biz de bir þey yapabilir miyiz, diye düþündük. Daha sonra arkadaþlarla boncuklardan taký yaparak satmayý ve kazandýðýmýz parayý Somali ye göndermek istediðimizi ailelerimize söyledik. Ailelerimiz de bu fikre sahip çýkarak bize boncuk ve ipler aldýlar. Ýlk önce komþularýnýn kapýlarýný çaldýklarýnda utandýklarýný; fakat durumu anlattýklarýnda herkesin kendilerine destek olduðunu söyleyen çocuklar, Boncuk satýþýndan bir miktar para kazandýk. Þimdi televizyon ekranýnda o insanlarý görünce en azýndan biz de bir þeyler yaptýðýmýz için mutlu olacaðýz dedi. Öðrenciler, daha sonra kazandýklarý paralarý Somali için açýlan bir hesaba yatýrdý. Tokat / cihan 74yaþýndakiÞililihýrsýzlýk zanlýsýsuçüstüyakalandý Göçederkenyaralanan leyleðeesnafsahipçýktý OSMANÝYE DE göç halinde iken sokak ortasýna düþen yaralý leyleðe çevredeki esnaf sahip çýktý. Yaz sýcaklarýnýn sonlarýna doðru yaklaþtýðýmýz bu aylarda sýcak ülkelere toplu halde göç eden leylekler gökyüzünden birbirinden güzel görüntüler sahnelerken bazýlarý ise çeþitli sebeplerle yaralanýyor. Osmaniye den geçiþleri sýrasýnda bir leylek henüz belirlenemeyen bir sebeple Adnan Menderes Mahallesinde fidanlýk yoluna düþtü. Sol ayak 4 yaþýndaki Þili uyruklu Victor Manuel Pezoa gözaltýna alýndý. FOTOÐRAF: CÝHAN ÝSTANBUL DA tramvay da çok sayýda kiþiye yankesicilik yaptýðý öne sürülen 74 yaþýndaki Þili uyruklu Victor Manuel Pezoa B. güven timleri tarafýndan kýskývrak yakalandý. Þilili zanlýnýn, çaldýðý iddia edilen paralarý saklamak için kemerinin içerisine yaptýðý gizli bölme dikkat çekti. Kabataþ-Zeytinburnu hattýnda çalýþan tramvaylarda son günlerde artan hýrsýzlýk olaylarý üzerine Asayiþ Þube Müdürlüðü ne baðlý güven timleri çalýþma baþlattý. 74 yaþýndaki Victor Pezoa B. nin hareketlerinden þüphelenen ekipler, þahsý takibe aldý. B. yi Zeytinburnu nda hýrsýzlýk yaparken yakalayan ekipler, þüpheliyi gözaltýna aldý. Yapýlan incelemede þüphelinin kemerinin içine gizli bölmeler yaptýðý ve çaldýðý eþyalar ile paralarý buraya koyduðu görüldü. Þilili nin yöntemi, ilk defa böyle bir durumla karþýlaþan polis ekiplerini hayrete düþürdü. Yapýlan araþtýrmanýn ardýndan zanlýnýn emekli bir albayýn da cüzdanýný çaldýðý öðrenildi. Ýstanbul / cihan Sol ayak parmaðýnýn kýrýldýðý anlaþýlan leyleðe çevre esnafý sahip çýkarak ona su verip koruma altýna aldý. Belediye görevlileri, leyleði tedavi için veterinere götürdü. FOTOÐRAF: CÝHAN parmaðýnýn kýrýldýðý anlaþýlan leyleðe çevre esnafý sahip çýkarak ona su verip koruma altýna aldý. Belediye yetkililerine haber veren Serkan Dað isimli esnaf, Leylek iþ yerimizin hemen ön tarafýna düþtü. Küçük çocuklarýn oynadýðýný görünce hemen koruma altýna aldýk ve ona su verdik. Oldukça zayýf düþmüþtü. Hemen belediye yetkililerine haber verdik dedi. Görevliler, leyleði tedavi için veterinere götürdü. Osmaniye / cihan DÜÐÜNE DÂVET Deðerli ve mücahide kýzým Esra Sena nýn bu hafta sonu gerçekleþtirilecek olan düðün törenlerine; 1- Tarih: 10 Eylül 2011 Cumartesi Saat: Yer: Terminal Düðün Salonu, Gerede/ Bolu 2. Tarih: 11 Eylül 2011 Pazar Saat: Yer: Fethipaþa Korusu, Dilruba Tesisleri (yemekli), Üsküdar/Ýstanbul Bütün akraba ve dostlarýmýz davetlidir. Ýsmail Cevahirli Gerede Yeni Asya Temsilcisi ÖNEMLÝ NOT: Katýlmak isteyenler, düðün tarihinden 2 gün önce nolu telefona bildirmeleri önemle rica olunur. Karayollarýna doðu yatýrýmý KARAYOLLARI9.BÖLGEMÜDÜRLÜÐÜNCEDÝYARBAKIR,SÝÝRT,ÞANLIURFA, MARDÝN,ÞIRNAK VEBATMAN ABUYIL100 ÜAÞKINPROJEÝÇÝN850MÝLYONLÝRALIKYATIRIMGERÇEKLEÞTÝRÝLECEK. GÜNEYDOÐU Anadolu Bölgesi, yeni bölünmüþ yollar, köprülü kavþaklar ve çevre yollarýn yapýmý ile ulaþtýrma sektöründe altýn çaðýný yaþýyor. Karayollarý 9. Bölge Müdürü Þamil Gülen, açýklamada, Diyarbakýr, Siirt, Þanlýurfa, Þýrnak, Mardin ve Batman a en iyi hizmeti vermenin gayreti içerisinde olduklarýný söyledi. Yýl içinde þu ana kadar 250 milyon lira ödenek geldiðini ve yýl sonuna kadar bu rakamýn 850 milyon lirayý bulacaðýný kaydeden Gülen, proje ve ihalelerde sýkýntý yaþanmamasý durumunda bütün ödeneðin kullanýlacaðýný bildirdi. Müdürlüklerine baðlý 6 ilde 100 ü aþkýn proje için 850 milyon liranýn kullanýlacaðýný, bu yýl 6 ilde 61 kilometre bölünmüþ yol yaptýklarýný, yýl sonuna kadar 108 kilometre bölünmüþ yol yapmayý planladýklarýný anlatan Gülen, bunun da 85 kilometresini bitirdiklerini aktardý. BÖLÜNMÜÞ YOL, OTOYOL GÝBÝ Karayollarýnýn 2003 yýlýndan sonra altýn çaðýný yaþadýðýný ifade eden Gülen, þöyle dedi: 2002 yýlý öncesi bölünmüþ yol 147 kilometredir. Daha sonra ise bin 122 kilometre bölünmüþ yolu biz yaptýk. Bölünmüþ yollar sayesinde insanlar daha güvenli bir þekilde seyahat ediyor. Bu yollarla akaryakýt ve zaman tasarrufu saðlandý. Bölünmüþ yollar hayatlarý birleþtirdi. Bölünmüþ yol yapmakla yollarý kýsalttýk. Zamaný kýsalttýk, hayatlarý birleþtirdik. Ýnsanlar daha seri bir þekilde ihtiyaçlarýný gideriyor. Bölünmüþ yol sayesinde hatalý sollama tedirginliði de ortadan kalktý. Kazalar da dikkatsizlik ve aþýrý hýz sebebiyle oluyor. Bölünmüþ yollar Türkiye de neredeyse otoyol gibi görev yapýyor. Bölünmüþ yollarda hýz limiti de 110 kilometreye çýkarýldý. Bu da seyahat süresinin Denizleriaþtýgeldi, Antalya dayakalandý DÜNYADA sadece Hint Okyanusu, Güneydoðu Asya, Avustralya, Kýzýldeniz, Batý Pasifik Okyanusu nda yetiþtiriciliði yapýlan ve bilimsel ismi Chanos Chanos olan süt balýðý, Akdeniz de ilk defa Antalya da yakalandý. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoðlu, yaptýðý açýklamada, Gazipaþa da yaþayan dalgýç Ali Gülþen in kendilerini telefon ile arayarak, ilçedeki balýkçýlarýn gýrgýr ile ilginç bir balýk yakaladýðýný söylediðini anlattý. Balýðýn çekilen fotoðraflarýný incelediklerinde, Akdeniz de yaþayan herhangi bir türe benzetemediklerini belirten Gökoðlu, yaptýklarý incelemenin ardýndan balýðýn Hint Okyanusu, Güneydoðu Asya, Avustralya, Kýzýldeniz ve Batý Pasifik Okyanusu nda kafeslerde yetiþtirilen, süt balýðý olduðunu tesbit ettiklerini kaydetti. Balýðýn Akdeniz de yakalanmasýnýn kendilerini heyecanlandýrdýðýný dile etiren Gökoðlu, Balýðýn Ýsrail de yetiþtiriciliðinin yapýldýðý düþüncesiyle Ýsrailli bilim adamlarýyla iletiþime geçtik. Onlar da balýðýn kendi ülkelerinde ve Akdeniz havzasýndaki diðer ülkelerde yetiþtirilmediðini bildirdiler. Balýðýn Akdeniz de yakalanmasýna da çok þaþýrdýlar dedi. Gökoðlu, Gazipaþalý balýkçýlar tarafýndan yakalanan süt balýðýnýn boyunun 110 santimetre, aðýrlýðýnýn ise 6 kilo 650 gram olduðunu belirterek, süt balýðýnýn 180 santimetre ve 16 kiloya kadar büyüyebildiðini bildirdi. Doç. Dr. Gökoðlu, Antalya Körfezi balýklarýyla ilgili Su Ürünleri Fakültesi olarak yaptýklarý çalýþmalarda daha önce Kýzýldeniz den Akdeniz e göç eden ve Akdeniz de ilk defa görülen 45 balýk türüne rastladýklarýný, süt balýðýnýn ise 46 ýncý tür olduðunu bildirdi. Antalya / aa T. C. ÇERKEZKÖY ÝCRA DAÝRESÝNDEN (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011 /872 TALÝMAT. Örnek No: 27* Bir borçtan dolayý ipotekli olup satýlmasýna karar verilen; TAÞINMAZIN TAPU KAYDI VE YERÝ : Tekirdað Çerkezköy ilçesi Veliköy 159 ada 9 parselde kayýtlý ,50 m 2 alanlý taþýnmaz arsa içindeki 75/33990 arsa paylý B2 Blok 19 numarada mesken TAÞINMAZLARIN ÝMAR DURUMU : Çerkezköy belediye baþkanlýðýndan alýnan imar durum yazýsýnda toplu konut alanýnda E: 1,60 H: serbest alanda kalmaktadýr. TAÞINMAZLARIN HALÝ HAZIR DURUMU VE KIYMETÝ: Taþýnmaz; bodrum kat+zemin kat+9 normal katlý B: A. Yapý tarzýnda inþa edilmiþ binanýn 4. Katýndadýr. Salon 3 oda mutfak banyo wc hol ve koridordan ibarettir. 120 m 2 alanlýdýr. Salon ve odalar parke ýslak zeminler seramik kapldýr. Duvarlar plastik tavanlar boyalýdýr. Pencereler pvc iç kapýlar amerikan giriþ kapýsý çeliktir. Meskenin bulunduðu bina site içerisinde yer almaktadýr. Sitenin çevre düzenlemesi yapýlmýþtýr. Mesken Veliköy beldesinde yolu beton olup elektrik su çöp toplama gibi belediye hizmetlerinden yararlanýr konumdadýr. Her türlü ulaþým imkânýna sahiptir. TAÞINMAZLARIN KIYMETÝ: ,00-TL'dir. SATIÞ ÞARTLARI : 1 no lu Ta þýn ma zýn sa tý þý 14/10/2011 gü nü sa at 14:00 den 14:10 ka dar Ýc ra Da i re si'nin 2011/ 872 TAL. sa yý lý dos ya sýn dan Çer kez köy Ad li ye si Ýc ra Mü dür lü ðün de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak - lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la ta þýn maz 24/10/2011 ta ri hin de ay ný yer ve sa at ler de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i - ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Ý ha le Dam ga ver gi si, Ta pu a lým harç ve Mas raf la rý i le KDV a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler i le Tel la li ye ta pu sa - tým har cý sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma - dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lân ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/872 TAL. sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la mü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (ÝÝK m.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. 22/08/2011 Ýþbu satýþ ilaný tapu kaydýnda ad ve adresleri geçip de teblið edilemeyen ilgililere teblið yerine kaim olmak üzere ilan olunur. B: Karayollarý 9. Bölge Müdürü Þamil Gülen, açýklamada, Diyarbakýr, Siirt, Þanlýurfa, Þýrnak, Mardin ve Batman a en iyi hizmeti vermenin gayreti içerisinde olduklarýný söyledi. FOTOÐRAF: AA kýsalmasýný saðladý. 11 KÖPRÜLÜ KAVÞAK Gülen, geçen yýl Diyarbakýr da 35 milyon liraya mal olan Seyrantepe Köprülü Kavþaðý ný hizmete soktuklarýný, þimdi ise Diclekent Köprülü Kavþaðý nýn yapýmýna baþladýklarýný belirterek, Diclekent Kavþaðý nýn yapýmý dolayýsýyla þehir içindeki trafiðin çok sýkýntýlý olduðunu, çift vardiya þekilde gece-gündüz çalýþarak kavþaðý hizmete sokacaklarýný vurguladý. Balýðýn Türkiye ye en yakýn hayat alanýnýn Kýzýldeniz olduðunu belirten Yrd. Doç. Dr. Yaþar Özvarol da balýðýn nereden geldiðini tesbit etmenin mümkün olmadýðýný, ancak en yakýn bölgeden gelmiþ olsa bile Antalya ya ulaþabilmesi için en az 600 deniz mili (Yaklaþýk bin kilometre) yol katetmesi gerektiðini kaydetti. FOTOÐRAFLAR: AA DÝYARBAKIR A ÇIKAN BÜTÜN YOLLAR BÖLÜNMÜÞ YOL DÝYARBAKIRçevre yolunun 2014 yýlýna kadar hizmete girmesini hedeflediklerini, çevre yolunun 85 kilometre olacaðýný belirten Gülen, yolun 13 kilometrelik bölümünün tamamlandýðýný, 28 kilometresi için ihale yapýldýðýný, tamamýnýn 2014 yýlýnda bitirileceðini belirtti. Diyarbakýr a gelen bütün yollarý bölünmüþ yol o- larak yaptýklarýný, bunlarýn üst yollarýný beton sýcak karýþýmý asfalt ile takviye edeceklerini bildiren Gülen, yolu geliþmiþ ülkelerde olduðu gibi maksimum konforlu hale getirmek istediklerini vurguladý. Diyarbakýr / aa TAZÝYE 9. Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Süleyman Demirel'in kayýnbiraderi; Yýlmaz Þener'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, Demirel ve Þener ailelerine sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Y DUYURU Kastamonu Üniversitesi'ni kazanan bay ve bayan öðrencilere kalacak yer temin edilir. Ýrtibat telefonlarý: (0 532) (0 366) Kastamonu Yeni Asya Temsilciliði ZAYÝ Çukurova Üniversitesinden aldýðým öðrenci kimlik kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. T.C. No: Adem Aydýn Nüfus Cüzdanýmý ve Denizbank kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür.T.C. No: Naile Karagöz Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Buket Kayhan Nüfus Cüzdanlarýmýzý kaybettik. Hükümsüzdür. Salih Taþpýnar-Sultan Taþpýnar Öðretmen kimliðimi kaybettim hükümsüzdür. Erkan Araz THM 02- Emine Tunç T.C No: seri nolu fiþ kayýptýr. TCP 46- Yýlmaz Dayan T.C. No: ve seri nolu fiþler kayýptýr. TFE 44- Ahmet Çakaloðlu T.C No: ve seri nolu fiþler kayýptýr. TJB 33- Muharrem Yýldýrým T.C No: seri nolu fiþler kayýptýr. TJY 37- Sýddýk Kýlýçlý T.C No: Seri nolu fiþ kayýptýr.

7 Y DÜNYA 7 TÜR KÝYE, ÝS RAÝL ÝN ZA YIF LIÐI VE YAL NIZ LIÐI NIN KO KU SU NU AL DI ÝS RAÝL DE a na mu ha le fet li de ri Tzi pi Liv ni, Tür ki ye, ABD nin Ýs ra il i ar týk bir de ðer de ðil, yük o la rak gör dü ðü nün far ký na var dý de di. Tel A viv de dü zen le - nen bir kon fe rans ta ko nu þan Tzi pi Liv ni, Ýs ra il in za yýf lý ðý ve yal nýz lý ðý nýn ko ku - su nu a lan Tür ki ye nin bun dan fay da lan mak is te di ði ni ö ne sür dü. Ka di ma Par - ti si li de ri Liv ni, Tür ki ye nin Ý ran teh di di ne kar þý ABD yle iþ bir li ði ni art týr dý ðý ný da i fa de et ti. Ýs ra il ba sý ný na gö re, Ne tan ya hu hü kü me ti nin, Fi lis tin li ler le ni haî ba rý þý gö rüþ mek is te me me si nin Ýs ra il i dün ya da yal nýz laþ týr dý ðý ný i fa de e den Liv ni, böy le gi der se Ýs ra il in Ya hu di ve de mok ra tik bir dev let o la rak var lý ðý ný sür dür me hak ký nýn kay be di le bi le ce ði ni di le ge tir di. Tel Aviv / cihan Ýsrail kendini tecrit ediyor ABD NÝN ÖNEMLÝ GAZETELERÝNDEN NEW YORK TIMES TA ÇIKAN BÝR YORUM YAZISINDA, ÝSRAÝL ÝN ULUSLAR ARASI ALANDA KENDÝNÝ TECRÝT ETTÝÐÝ, TÜRKÝYE DEN ÖZÜR DÝLEMESÝNÝN DOÐRU VE AKILLI BÝR YOL OLACAÐI KAYDEDÝLDÝ. ABD NÝN say gýn ga ze te le rin den New York Ti mes ýn in ter net say fa sýn da, Ro ger Co hen ta ra fýn dan ka le - me a lý nan yo rum ya zý sýn da, BM So ruþ tur ma Ko - mis yo nu ta ra fýn dan Ma vi Mar ma ra o la yý na i liþ kin ha zýr la nan ra por da, Ýs ra il in ü zün tü sü nü uy gun bi - çim de a çýk la ma sý, ö len ler ve ya ra la nan kur ban lar ve a i le le ri i çin ö de me yap ma sý ge rek ti ði nin be lir til - di ði ha týr la týl dý. Gi de rek tec rit o lan Ýs ra il in bu nu yap ma sý ge rek ti ði vur gu la nan ya zý da, Ö zür, doð ru ve a kýl lý yol dur de nil di. Ýs ra il in ge çen ay sý nýr da çý - kan o lay lar da Mý sýr lý as ker le rin ö lü mün den do la yý Mý sýr dan ö zür di le di ði ha týr la tý lan ya zý da, Mý sýr a ya pý la nýn Tür ki ye de de ya pýl ma sý ge rek ti ði bil di ril - di. BM So ruþ tur ma Ko mis yo nu nun Ma vi Mar ma - ra ra po run da, Ýs ra il in Ma vi Mar ma ra ya bas kýn yap ma ka ra rý nýn a þý rý ve uy gun suz bir ha re ket o - la rak ni te len di ril di ði ve Ýs ra il in 9 ö lü me i zah ge ti re - me di ði de vur gu la nan ya zý da, ra po run Ýs ra il in Gaz - ze po li ti ka sý ný da sür dü rü le mez bul du ðu nu ha týr lat - tý. Ma vi Mar ma ra sal dý rý sýn da ha ya tý ný kay be den ABD va tan da þý Fur kan Do ðan la il gi li o la rak BM So ruþ tur ma Ko mis yo nu nun ra po run da ya zý lan lar - dan a lýn tý da ya pan Co hen, ma ka le sin de, Do ðan a son de re ce ya kýn dan a teþ e dil di ði nin, Do ðan ýn öl - dü rü cü kur þu nu al ma dan ön ce za ten yer de ya ra lý ya tý yor o la bi le ce ði nin ra por da yer al dý ðý ný ve ra por - da ki bu i fa de le rin in faz ya da bu na ya kýn bir du rum ih ti ma li ni art týr dý ðý ný yaz dý. Do ðan ve ge mi de öl dü - rü len di ðer 8 ki þi nin ü ze rin de si lâh ol du ðu na da ir de lil ol ma dý ðý nýn ra por da be lir til di ði ni vur gu la yan Co hen, Do ðan ýn ba ba sý, Er ci yes Ü ni ver si te si öð re - tim ü ye le rin den Ah met Do ðan la ge çen yýl An ka - ra da ta nýþ tý ðý ný, Ah met Do ðan ýn hem oð lu nu kay - bet mek ten hem de ABD nin o la ya i liþ kin ka ça mak tav rýn dan de rin ü zün tü i çin de ol du ðu nu yaz dý. Ya zý - da, u lus lar a ra sý su lar da ya ban cý bir güç ta ra fýn dan bir ABD va tan da þý na bu ka dar ya kýn me sa fe den a teþ e di le rek öl dü rül me si ne ABD nin bu ka dar ses siz kal - dý ðý baþ ka bir du ru mu ha yal et me nin zor ol du ðu yo - ru mu da ya pýl dý. Co hen, Ýs ra il Baþ ba ka ný Ne tan ya - hu nun ö zür di le me ye ce ðiz de mek le hem Ýs ra il i za - yýf la tan hem de en ya kýn müt te fi ki ABD nin stra te jik çý kar la rý ný teh li ke ye a tan, ül ke yi tec ri de gö tü ren ge - rek siz bir yol seç ti ði ni yaz dý. New York / aa RA PO RA ABD DES TE ÐÝ ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Söz cü sü Vic to ri a Nu land, Ma vi Mar ma ra bas ký nýy la il gi li BM so ruþ tur ma ko mis yo nu nun ra po ru - nu ti tiz ve pro fes yo nel bir ça lýþ ma o la - rak ni te len dir di ve Tür ki ye i le Ýs ra il i liþ ki - le ri nin son du ru mun dan kay gý lý ol duk - la rý ný söy le di. Nu land, gün lük ba sýn top - lan tý sýn da, Pal mer ra po ru na yö ne lik yo - ru mu nun so rul ma sý ü ze ri ne, ABD nin BM so ruþ tur ma ko mis yo nun ku rul ma sý - ný güç lü bi çim de des tek le di ði ni ve ko - mis yo nun þef faf, ba ðým sýz ve gü ve ni lir bir so ruþ tur ma yap ma sý ný is te dik le ri ni ha týr lat tý. Nu land, Ko mis yo nun bu ti tiz ve pro fes yo nel ça lýþ ma sýn dan çok min - net ta rýz de di. Bir so ru ü ze ri ne, ra po ra i - liþ kin de tay la ra gir me ye ce ði ni a ma ra - po ru des tek le dik le ri ni be lir ten Nu land, ko mis yo nun ti tiz ve pro fes yo nel bir ça - lýþ ma yap tý ðý ný tek rar la dý. Ra po run so - nun da ki, ge le cek te o la bi le cek ben zer o - lay la rýn na sýl ön le ne bi le ce ði ne da ir ba zý ö ne ri le re ö zel lik le dik ka ti çek tik le ri ni be - lir ten Nu land, il gi li bü tün ta raf la rý, bu ö - ne ri le ri ni dik ka te al ma ya ve i yi bir þe kil de uy gu la ma ya ça ðýr dý. Was hing ton / a a T. C. ANTALYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝ SATIÞ MEMURLUÐU (GAYRÝMENKUL AÇIK ARTIRMA ÝLANI) ESAS NO: 2011/ 10 SATIÞ. Antalya Mrk. Muratpaþa Ýlçesi Zeytinköy Mah ada 3 parselde kayýtlý taþýnmazýn 5 ve 26 nolu baðýmsýz bölümlerinin, Antalya 1. Sulh Hukuk Mahk. 2007/985 E. 2010/1150 K. sayýlý kararý gereðince taraflarýn ortaklýðýnýn satýþ sureti ile giderilmesine karar verilmiþ olmakla satýlacaktýr. 1- TAPU KAYDI : An tal ya Mrk. Mu rat pa þa Ýl çe si Zey tin köy Mah a da 3 par sel de ka yýt lý ta þýn ma - zýn 5 no lu ba ðým sýz bö lü mü dür. Ta pu da mes ken o la rak ka yýt lý dýr. : Satýþa konu taþýnmaz, Antalya Gebizli Mah. Ýbni Sina Cad. No: ad re sin de ki Þe la le köy Si te si H Blok 5 no lu ba ðým sýz bö lüm dür. 12 kat lý bi na nýn 1. ka týn da ku zey -gü ney- do ðu cep he li 120 m 2 a la na sa hip bir da i re dir. 3 o da 1 sa lon, mut fak, hol, ko ri dor, ban yo ve WC bö lüm le ri i le 2 a det bal ko nu var dýr. TOPLAM DEÐERÝ : ,00- TL'dir. 2- TAPU KAYDI : An tal ya Mrk. Mu rat pa þa Ýl çe si Zey tin köy Mah a da 3 par sel de ka yýt lý ta þýn ma - zýn 26 no lu ba ðým sýz bö lü mü dür. Ta pu da mes ken o la rak ka yýt lý dýr. : Sa tý þa ko nu ta þýn maz, An tal ya Ge biz li Mah. Ýb ni Si na Cad. No: ad re sin de ki Þe la le köy Si te si J Blok 26 no lu ba ðým sýz bö lüm dür. 12 kat lý bi na nýn 11. ka týn da ku zey- gü ney- ba tý cep he li 120 m 2 a la na sa hip bir da i re dir. 3 o da 1 sa lon, mut fak, hol, ko ri dor, ban yo ve WC bö lüm le ri i le 2 a det bal ko - nu var dýr. TOPLAM DEÐERÝ : ,00- TL dir. 1. Sa týþ Gü nü 11/10/2011 gü nü, sa at (5 No lu B.B. Ý çin) a ra sýn da,(26 No lu B.B. Ý çin) a ra - sýn da An tal ya Ad li ye Sa ra yý 1. Sulh Hu kuk Mah ke me si du ruþ ma sa lo nun da a çýk art týr ma i le ya pý la cak týr. Bu sa - týþ ta de ðe ri nin % 60'ý ný bul ma dý ðý tak tir de; 2. Sa týþ Gü nü 21/10/2011 gü nü yu ka rý da be lir ti len ay ný yer ve sa at te 2. art týr ma sý ya pý la cak týr. 2. sa týþ - ta de ðe ri nin % 40'ý ve mah ke me mas raf la rý ný geç ti ði tak tir de en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. An cak is te yen a lý cý ya 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Sa tý þa iþ ti rak e den le rin de ðe ri nin % 20'si nis be tin de na kit o la rak ,00-TL te mi nat ya týr ma sý þart týr. Dam ga res - mi, KDV, ta pu a lým har cý, tah li ye ve tes lim mas raf la rý a lý cý ta ra fýn dan, bi rik miþ ver gi borç larý sa týþ be de - lin den ö de nir. Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la - zým dýr. Ak si hal de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç tu tu la cak lar dýr. Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar - lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca bir hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu far ký var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. Sa týþ ta pu kay dýn da ki tüm yü küm lü ler i le bir lik te ya pý la cak týr. Ý ha le ye iþ ti rak e den a lý cý lar þart - na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin Me - mur lu ðu mu zun 2011/10 Sa týþ sa yý lý dos ya sý na baþ vur ma la rý, i la ný i la nen teb lið o lu nur. 11/08/201 1 (*)Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: Eylül saldýrýlarýnýn 10. yýl dönümüne yaklaþtýðýmýz bu günlerde ABD de Ýslamofobi nin saldýrýlarýn hemen ertesindeki döneme göre daha da fazla olduðu belirtiliyor. Ýs lâ mo fo bi kö rük le ni yor ABD DE KÝ dü þün ce ku ru luþ la rýn dan Cen ter For A me ri can Prog ress in Baþ kan Yar dým cý sý ve Think Prog ress in e di tö rü Fa iz Sha kir, ABD de Ýs la mo fo bi ya nýn 11 Ey lül sal dý rý la rý nýn he men er te sin de ki dö ne me gö re da ha da faz la ol du ðu - nu be lir te rek, Ýs la mo fo bi ya yý bes le yen grup lar 9 yýl da 42 mil yon do lar ba ðýþ top la ya rak ger çek - ten ba þa rý lý ol du lar de di. Ku ru luþ ta, Sha kir ve 5 ça lýþ ma ar ka da þý, ABD de ki Ýs la mo fo bi ya nýn na sýl cid di pa ra lar la bi linç li þe kil de bes len di ði ni AÇ LIK ve ku rak lýk tan et ki le nen So ma - li de ki has ta ne ler de aþ çý lar, mal ze me ol - ma dý ðý i çin has ta la ra ye mek çý ka ra mý - yor. Baþ þe hir Mo ga di þu da bu lu nan ül - ke nin en bü yük has ta ne le ri Me di ne i le Ba na dir da ya tan yüz ler ce has ta ye ter li bes le ne me mek ten vefat edi yor. Aþ çý la rýn bu lun du ðu has ta ne ler de, mal ze me ol ma - ma sý se be biy le ye mek çý ka rý la mý yor. Has ta ne ler de, has ta la ra za man za man un ve mý sýr dan ya pý lan çor ba lar ve ri lir ken, re fa kat çý lar aç ve su suz ka pý da bek li yor. Has ta ne le rin so run la rý ný ta ki be a lan Tür - ki ye Di ya net Vak fý, has ta la rý na ye mek çý - ka ra ma yan has ta ne le re gý da yar dý mýn da bu lu nu yor. Me di ne Has ta ne si ne 500 ko - li lik gý da yar dý mýn da bu lu nan va kýf, Ba - na dir Has ta ne si ne de bin 500 ö ðün ye - mek çý ka rý la bi le cek þe kil de gý da mal ze - me si ver di. Sý vý yað, un, ma kar na, þe ker, süt to zu, be bek ma ma sý bu lu nan ko li ler, has ta lar ve re fa kat çý la rý ta ra fýn dan mut - or ta ya ko yan Kor ku baþ lý ðýy la ra por ya yým la dý. Ra po ra gö re, ABD de Ýs la mo fo bi ya yý ö zel lik le bes le yen 7 ku ru luþ var ve yýl la rý a ra - sýn da top la dýk la rý top lam ba ðýþ 42.6 mil yon do - lar. Ra po ra gö re, Ýs la mo fo bi ya yý des tek le yen ön de ge len med ya or gan la rý FOX News ve Was hing ton Ti mes, di ni nef ret ve kor ku tüc - car lý ðýn da ba þý çe ken uz man lar i se Frank Gaff - ney, Da ni el Pi pes, Da vid Ye rus hal mi, Ro bert Spen cer ve Ste ven E mer son. Shakir, ABD i çin Ý ran: Fü ze kal ka ný nýn he de fi bir baþ ka ül ke Ý RAN Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Söz cü sü Ra min Mih man pe rest, Tür ki ye ye yer leþ ti ril me si plan - la nan NA TO fü ze sa vun ma sis te mi nin Ý ran a kar þý ya pýl ma dý ðý ný, bu nun ger çek he de fi - nin as lýn da do ðu da ki baþ ka bir ül ke ol du ðu nu söy le di. Yu na nis tan Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Söz cü sü Gri go ris De la ve ku ras ýn da ve ti ü ze ri ne zi ya ret et ti ði A ti na da Yu nan lý ga ze te ci - le rin ko nuy la il gi li so ru la rý ný ce vap la yan Mih man pe rest, ABD nin böl ge de ki var lý ðý ný hak lý gös ter mek i çin Ý ran ý ba ha ne o la rak kul lan dý ðý ný i le ri sür dü. Mih man pe rest, ABD, I ran teh di di ne kar þý çe þit li ül ke le re fü ze sis te mi yer leþ tir me ye ka rar ver di ðin de, ba ha ne o la rak Ý ran ý kul la nýr ken, ger çek te han gi ül ke yi kast et ti ði ni her kes bi li yor du. He def baþ ka ül ke di ye rek e liy le do ðu yu i þa ret et ti. Ý ran ýn, kom þu ül ke le re A me ri ka lý la - rýn ar gü man la rý na i nan ma ma la rý ve u ya nýk ol ma la rý tav si ye sin de bu lun du ðu nu be lir - ten Mih man pe rest, Or ta Do ðu ve Ý ran kör fe zi ül ke le ri nin, ya ban cý ül ke nin as ke rî var lý ðý ol ma dan böl ge nin is tik ra rý ný gü ven ce al tý na a la bi le ce ði ni kay det ti. Atina / a a Aþ cý var, aþ yok lu luk la kar þý la ný yor. Tür ki ye Di ya net Vak fý So ma li Yar dým So rum lu su Meh - met Þük rü E roð lu, va kýf o la rak Mo ga di - þu da ki has ta ne le rin du rum la rý ný ya kýn - dan iz le dik le ri ni söy le di. Has ta ne ler de ki has ta sa yý sý nýn ya þa nan kýt lýk ve sal gýn has ta lýk lar se be biy le art tý ðý ný be lir ten E - roð lu, Has ta la rýn i yi leþ me si i çin ye mek ve ril me si ge re ki yor. Dý þa rý da re fa kat çý lar bek li yor, bun la rýn da ye me ðe ih ti ya cý var. Bu bü yük bir so run du. Yar dým la rý mýz, has ta la ra ve re fa kat çý la ra ra hat bir ne fes al dý ra cak de di. Has ta la ra za man za man un ve mý sýr dan o lu þan ye mek ler ve ril di - ði ni, bu gý da la rýn da has ta la rýn i yi leþ me si i çin ye ter li ol ma dý ðý ný i fa de e den E roð lu, has ta ne ler le yap týk la rý an laþ ma doð rul tu - sun da ta bur cu ol duk tan son ra da has ta - la rýn gý da ih ti yaç la rý nýn kar þý la na ca ðý ný kay det ti. E roð lu, has ta ne ler e ko no mi le - ri ni dü zel te ne ka dar yar dým la rýn sür dü - re ce ði ni i fa de et ti. Mogadiþu / a a as lýn da Ýs lam ýn de ðil, Ýs la mo fo bi ya nýn teh dit ol - du ðu nu be lir tti. Ýs la mo fo bi ya að la rý nýn ken di ni a da mýþ þe kil de ak tif ça lý þýr ken, bu na kar þý çý kan - la rýn ge nel de ses siz kal dý ðý na da dik ka ti çe ken Sha kir, Ýs la mo fo bi ya ya kar þý uz man ve ku rum - lar o la rak ar týk ken di le ri nin de bu ko nu da bir þey ler yap ma sý ge rek ti ði ni kay det ti. Sha kir, ABD yö ne ti mi nin tu tu mu na da de ði ne rek, Baþ kan Ba rack O ba ma nýn ko nu yu e le al mak tan çe kin - di ði ni söy le di. Was hing ton / a a Kad da fi her an yakalanabilir LÝB YA LI mu ha lif ler, Mu am mer Kad da fi nin ye ri ni tes pit et tik le ri ni, ö lü ya da di ri e le ge çi - ril me si nin an me se le si ol du ðu nu a çýk la dý. Mu - ha lif le rin kur du ðu as ke rî kon se yin söz cü le rin - den E nis Þe rif, Kad da fi nin hâ lâ Lib ya da ol du - ðu nu söy le di a ma ye ri ko nu sun da bil gi ver - mek ten ka çýn dý. Kad da fi yi ku þat týk la rý ný söy - le yen Þe rif, Ka ça maz. Ö lü ya da di ri e le ge çi - re ce ðiz de di. Trablus / cihan A ti na da ca mi ye o nay YU NA NÝS TAN IN baþ þeh ri A ti na da, Vo ta ni kos böl ge sin de es ki bir ya pý nýn Müs lü man lar i çin i ba - det ye ri ne dö nüþ tü rül me si i le il gi li ya sal dü zen le - me par la men to da o nay lan dý. Yu nan Ha ber A jan - sý AM NA, ka çak ya pý la rýn dü zen len me si ve tu - ris tik ya pý lar la il gi li bir ya sa çer çe ve sin de par la - men to ya ge ti ri len dü zen le me nin, par la men to da bu lu nan 214 mil let ve ki lin den 198 i nin e vet o yu i le o nay lan dý ðý ný du yur du. A ti na / a a Rus ya da u çak ka za sý RUS YA DA bu gün Kü re sel Po li ti ka Fo ru mu dü - zen le ne cek o lan Ya ros lavl þeh rin de mey da na ge len u çak ka za sýn da en az 36 ki þi öl dü. Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ün de gi de ce ði þe hir de ki ka za da dü - þen YAK-32 yol cu u ça ðýn da bu lu nan 37 ki þi den 36 sý nýn öl dü ðü bil di ril di. U ça ðýn kal kýþ sý ra sýn da a - lev al dý ðý be lir til di. Ya ros lavl / ci han ABD güç le ri I rak tan çe kil me sin I RAK IN ku ze yin de ki böl ge sel yö ne ti min baþ ka - ný Me sud Bar za ni, ABD güç le ri ne çað rý ya pa rak, I - rak tan ay rýl ma ma la rý ný is te di. Bar za ni, A me ri kan güç le ri nin I rak tan ay rýl ma sý du ru mun da mez hep ça týþ ma la rý nýn ye ni den a lev le ne bi le ce ði ni id di a et ti. Bar za ni, I rak hü kü me tin den ABD i le bir an laþ ma im za la ya rak, A me ri kan or du su nu ül ke de tut ma sý ný ta lep et ti. Bar za ni nin, A me ri kan güç le ri nin I rak ta kal ma sý ko nu sun da ki is te ði bi li ni yor du, an cak bu - nu ilk kez a çýk ça di le ge tir di. Süleymaniye / a a KATILMA VE KABUL ÝLANI ÖZÝÞ-SEN (Tüm Ö zel Hiz met Ça lý þan la rý) Sen di ka sý - nýn 04/06/2011 ta ri hin de ic ra e di len o la ða nüs tü ge nel ku ru lun da Öz-ÝÞ (Özel Hizmet Çalýþanlarý) Sendikasýna 2821 sayýlý Sendikalar Kanunu'nun 26 ve 27. Maddeleri uyarýnca katýlma kararý alýnmýþ olup, Aðustos 2011 tarihinde yapýlan Öz-Ýþ (Ö zel Hiz met Ça lý þan la rý) Sen di ka sý nýn 1. O la ðan Ge nel Ku ru lun da ka týl ma ka ra rý ka bul e dil miþ tir. Ka týl ma ka ra rý i le bir lik te ÖZÝÞ-SEN (Tüm Özel Hizmet Çalýþanlarý) Sendikasýnýn tüzel kiþiliði sona ermiþ, tüm hak, borç, yetki ve menfaatleri ÖZ-ÝÞ (Ö zel Hiz met Ça lý þan la rý) Sen di ka sý na geç miþ tir sa yý lý Sen di ka lar Ka nu nu'nun 8-9. mad de le ri ge - re ði il gi li le re ve ka mu o yu na i lan o lu nur. ÖZÝÞ-SEN ÖZ-ÝÞ Genel Yönetim Kurulu Genel Yönetim Kurulu

8 8 8 MEDYA POLÝTÝK EYLÜL 2011 PERÞEMBE Y Askerlocasý TSK yý, siyasete karýþmak zayýflattý ÜST katta otururlar, meclise tepeden bakarlar, konuþmalara karýþamazlar a- ma varlýklarýyla aðýrlýklarýný koyarlardý... Aðýrlýk da aðýrlýktý ha, Faruk Gürler in göbekli heybetini hatýrlar mýsýnýz? Herkes Ýlker Baþbuð misali týð gibi olamazdý ki... Mecliste asker locasý... Daha doðrusu, depo çavuþunun ya da bölük yazýcýsýnýn gelip de oturum izleyecek hali yok ya, komutan locasý. Açýlýþlara da gelirlerdi, önemli oturumlara da. Hele hele cumhurbaþkaný seçimine... Beðenmeyecekleri bir geliþme olursa Basýn locasý var, yabancý diplomatlar locasý var, bazý monarþilerde kraliyet ailesi locasý var, özel olarak asker locasý hiçbir ülkede yok. Damokles in kýlýcýný balkondan genel kurul salonuna doðru þöyle bir sallamak için! Sonra meclis baþkanlýðý bir de bakmýþ ki, dünyanýn hiçbir ülkesinin hiçbir meclisinde kuvvet komutanlarý ve genelkurmay baþkaný için böyle özel bir dinleyici locasý yok! Basýn locasý var, yabancý diplomatlar locasý var, bazý monarþilerde kraliyet a- ilesi locasý var, özel olarak asker locasý hiçbir ülkede yok. Bazý ülkelerin parlamentolarýnda, devlet baþkaný için bile özel bir loca yok! Fransýz genelkurmay baþkaný, oturum izlemek isterse, Fransýz savunma bakanýndan davetiye rica ediyor, sivilleri çekiyor, gelip bir köþeden seyrediyor. Mecliste konuþulanlar kendisini ilgilendirmediði için de, genellikle gelmiyor. Bizimkiler hem de üniformayla gelirlerdi. Artýk gelemeyecekler. TBMM, asker locasýný kaldýrýyor. Komutanlar, bundan böyle oturumlarý bürokrat locasýndan izleyeceklermiþ. Yani zevahir kurtarýlacak. Ama bir bürokrat locasý hep olacak, bazý ülkelerde varmýþ. Biz basýn locasýndan oturumlarý haber yapmak için izleriz, vatandaþa bildirmek için. Bizim orada bulunmamýz þarttýr, gizli oturumlar hariç tabii. Bürokrat niçin orada? Kendisiyle ilgili bir yasa çýkacaksa, ertesi gün Resmi Gazete den okur, öðrenir. Genelge, yönetmelik falan, eline tez zamanda ulaþýr. Çok meraklýysa bu iþlere, vatandaþ olarak gelsin, kendi ilinin milletvekilinden ya da meclis baþkanlýðýndan davetiye alsýn, sinemaya gideceðine otursun bunu seyretsin. Fakat orada bürokrat sýfatýyla oturmanýn ne gereði vardýr? Hani hiçbir zümreye ayrýcalýk tanýnmýyordu bu memlekette yahu, anayasa gereði? Niçin bürokrat locasý var da, toptan ve perakende bakliyat tacirleri locasý yok? Doktorlar, mühendisler, balýkçýlar, berberler, minibüsçüler localarý da olsun... Oldu olacak mason localarýna da bir loca ayýrýn, onlar zaten loca severler. Hepsini halk bölümünde toplamak niçin akla gelmiyor? Kaldý ki, meraklýlar için bir Meclis TV var, seyredeni yok, ama önemli oturumlarý naklen veriyor. Zahmet edip seyretmeyenler ille meclise gidip izlemek için can atýyorlar, ille canlýsýný görecekler. Akþam herhangi bir kanalýn haber bülteninde görmek, sabah herhangi bir gazetede okumak da tatmin etmiyor, ille tribünden izleyecekler, A- ziz Yýldýrým dan avanta bilet alýp Fener maçýný Maraton tribününden izler gibi. Ýsterseniz, milletvekili seçilen, ama gelip yemin etmeyenler için de bir kaçaklar locasý yapýn, onlar da yandan takýlsýnlar! Böylece meclise hem gelmiþ hem gelmemiþ olurlar, muhalif basýn da sevinir. Sonuna kadar hükümetle savaþý sürdürün çocuklar demiþlerdi, iþte yeni bir mevzi... Hem de balkonda... Engin Ardýç, Sabah, 7 Eylül 2011 T. C. HAYRABOLU ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA ÝLANI) SAYI: 2011/175 TALÝMAT. Örnek No: 27* HACÝZLÝolupsatýlmasýnakararverilenTaþýnmazýncinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemliözellikleri; 1- Tekirdað ili,hayrabolu ilçesi UMURBEY köyü REÇEPOÐLU SÖÐÜT mevkii PARSEL: 908'de kayýtlý ,00. m 2 miktarlý tarla cinsindeki taþýnmazýn 1/5 hissesi ,00.-TL deðer üzerinden satýþa çýkarýlmýþtýr. 2- Tekirdað ili,hayrabolu ilçesi UMURBEY köyü REÇEPOÐLU SÖÐÜT mevkii PARSEL: 799'da kayýtlý ,00.-m 2 miktarlý tarla cinsindeki taþýnmazýn 6/30 hissesi ,00.-TL deðer üzerinden satýþa çýkarýlmýþtýr. 3- Tekirdað ili,hayrabolu ilçesi UMURBEY köyü REÇEPOÐLU SÖÐÜT mevkii PARSEL: 696'da kayýtlý ,00. m 2 miktarlý tarla cinsindeki taþýnmazýn 6/30 hissesi ,00.-TL deðer üzerinden satýþa çýkarýlmýþtýr. 4- Tekirdað ili,hayrabolu ilçesi DELÝBEDÝR köyü KÖY CÝVARI mevkii PARSEL: 1224 'te kayýtlý m 2 miktarlý ARSA cinsindeki taþýnmaz üzerinde herhangi bir yapý bulunmayýp, taþýnmaz Delibedir köyüne girmeden önce sað tarafta ve köyün en dýþýnda kalmakta, çevresinde tarým yapýlan tarlalar ve bu parsel gibi arsa vasýflý boþ arsalar mevcut taþýnmaz üzerine yapý yapmaya engel bir durum bulunmayan taþýnmaz 5.568,00.- TL deðer üzerinden satýþa çýkarýlmýþtýr. (Taþýnmaz kaydýnda 12/04/1983 tarih ve 810 yevmiye ile konulmuþ 2510 Sayýlý Kanunun 30. Maddesi uyarýnca 10 yýl takyit þerhi bulunmaktadýr. Parsel 1224'te kayýtlý taþýnmaz kaydýnda T.C. Ziraat Bankasý lehine (1) derecede 12/04/1983 tarihli 76,56.- TL miktarlý 5 yýl süreli ipotek mevcut olup iþbu ipotek müþteriye devredilmeyerek satýþ bedelinden ödenecektir. Söz konusu taþýnmazlarýn satýþ ilaný ilgililere tebliðe çýkarýlmýþ olup "ÝÝK.127. Maddesi gereði teblið edilemeyen ve adresi bilinmeyenler için tebligat yerine geçeceði" ilan olunur SATIÞ ÞARTLARI : Parsel sayýlý Taþýnmazýn 1. Satýþý : günü Saat: 14:00 ile 14:10 arasýnda Parsel sayýlý Taþýnmazýn 1.Satýþý : günü Saat: 14:20 ile 14:30 arasýnda Parsel sayýlý Taþýnmazýn 1.Satýþý : günü Saat: 14:40 ile 14:50 arasýnda Parsel sayýlý Taþýnmazýn 1. Satýþý : günü Saat : 15:00 ile 15:10 arasýnda HAYRABOLU ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ' nde açýk arttýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu arttýrmada tahmin edilen kýymetin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý mecmuunu ve satýþ masraflarýný geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa, en çok arttýranýn taahhüdü baki kalmak þartý ile 27/10/2011 günü ayný yer ve ayný saatte 2. Arttýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu arttýrmada da bu miktar elde edilmemiþse gayrimenkul en çok arttýranýn taahhüdü saklý kalmak üzere arttýrma ilanýnda gösterilen müddet sonunda en çok arttýrana ihale edilecektir. Þu kadar ki; arttýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr. Böyle fazla bedel ile alýcý çýkmaz ise satýþ talebi düþecektir. 2- Arttýrmaya iþtirak edeceklerin tahmin edilen kýymetin % 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý istediðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. KDV. Damga resmi, tapu harç ve teslim masraflarý alýcýya aittir. Tapu satým harcý, tellaliye ve gayrimenkulun aynýndan doðan birikmiþ vergi borcu satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlar ile diðer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný hususi ile faiz ve masrafa dair olan iddialarýnýn dayanaðý belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr. Aksi takdirde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaklardýr. 4- Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil o- lunacak bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname ilan tarihinden itibaren, herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/175 TALÝMAT sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýc. Ýf. K. 126) 18/08/2011 (*) ilgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek No: 64'e karþýlýk gelmektedir. B: ESKÝ Genelkurmay Baþkaný Org. Koþaner in internete düþen ünlü konuþmasý, sadece bizleri deðil, U- luslararasý askeri çevreleri de çok þaþýrttý. Türk Silahlý Kuvvetleri (TSK) hakkýnda içerde ve dýþarda bir imaj yerleþmiþti. Adeta bir efsaneleþmiþ bir güç gösterisi söz konusuydu. Disiplinli, kahramanlýk destanlarýyla dolu, sürekli bir fedakarlýk ve baþarý öykülerini dinlediðimiz bir Türk ordusundan söz edilirdi. Koþaner in konuþmasý bu efsaneyi yýktý.(...) Büyük bir hayal kýrýklýðý içindeyiz. Sadece bizim için deðil, Uluslararasý askeri çevrelerde de yeni deðerlendirmeler yapýlýyor ve TSK hakkýnda yeni raporlar yazýlýyor. Meðer, bugüne kadar bize söylenenler hiç de doðru deðilmiþ. - NATO ve bölgenin en güçlü ordusu, denilirdi. Meðer, kendilerini vatan sevgisi - vatan görevi adýna ölüme atan yüzbinlerce Mehmetçik yaratmýþýz. Onlara da, ölmenin ötesinde, ev iþleri yapma görevi dahi vermiþiz. - En disiplinli ordu olduðu belirtilirdi. Meðer, zaman içinde disiplinin D si dahi kalmamýþ. Gereksiz bir hoyratlýk, kendini büyük görme ve hukukun üstüne çýkma meraký yayýlmýþ. - ABD ordusundan daha iyi bir eðitim verildiði söylenirdi. Meðer, ne doðru dürüst bir eðitim verilebilmiþ, ne de etkili bir komuta-kontrol uygulamasý gerçekleþtirilmiþ. Baksanýza, Org. Koþaner neler anlatýyor. Birliklerin yönetimindeki aksaklýklara, Ýnsansýz U- DÜN neydi? 6 Eylül. Bugün ne? 7 Eylül. Peki, 6-7 Eylül size neyi anýmsatýyor? 55 yýl öncesini, 6-7 Eylül 1955 i soruyorum... Her þey Atatürk ün Selanik teki evine bomba atýldý haberleriyle baþladý. Haber asýlsýzdý ama faturasý aðýr oldu. Haber önce, saat de radyodan duyuruldu, ardýndan Ýstanbul Expres Gazetesi ikinci baský yaparak konuyu manþetine taþýdý. Tirajý 20 bin olan gazete o gün 290 bin basýldý ve Kýbrýs Türktür Derneði üyelerince bütün Ýstanbul da daðýtýlmaya baþlandý. *** Amaç halký galeyana getirmekti, istenen oldu. Grubun telkin ve teþvikiyle yerel kalabalýklar ve þehre dýþarýdan getirilmiþ olan kitleler, cumhuriyet tarihinde görülmemiþ bir yaðma ve yýkým gerçekleþtirdi, Ýstanbul savaþ alanýna döndü. 6 Eylül akþamý baþlayan ve yaklaþýk 9 saat süren olaylar boyunca ve sonrasýnda Türk basýnýna göre 11 kiþi, bazý Yunan kaynaklarýna göre 15 kiþi öldürüldü, 32 Rum da aðýr yaralandý. Rumlara ait 4 bin 500 e yakýn iþyeri, 110 otel, 27 eczane, okul, fabrika ve oteller büyük zarar görürken Ýstanbul da bulunan 73 Rum Ortadoks kilisesinin tamamý ateþe verildi. Saldýrýlarýn sonrasýnda Ýstanbul da sýkýyönetim i- lan edildi. Olaylar, baþlangýçta komünistlerin tahriki olarak yorumlanmýþtý, ancak 1960 darbesi sonrasý fatura TÜRKÝYE, uzunca müzakerelerden sonra, Füze Kalkaný sisteminin kendi topraklarýna yerleþtirilmesini kabul etti. Bu kararla Amerika yý ve Avrupa yý memnun etti. Türkiye nin itirazý, bu sistemin Ýran a karþý kullanýlacak olmasýna yönelikti. Türkiye, öteden beri, nükleer güç alanýndaki baskýlar dahil, Ýran a yönelik A- merika-avrupa taleplerine mesafeli durmaktaydý. Þimdi Füze Kalkaný meselesinde, Ýran hassasiyeti ortadan kalkmýþ mý oldu, yoksa Ýran ýn hassasiyetlerini de dikkate alan bir çözüm mü geliþti? Türkiye, Füze Kalkaný kararýný Ýran a nasýl yansýttý? -Türkiye-Ýran iliþkileri, Sünni-Þii nüfuz mücadelesi denklemine doðru akmaya mý baþladý? Benim bildiðim AK Parti politikalarý, Ýran ýn da içinde yer aldýðý, daha barýþ eksenli bir Ýslam coðrafyasý istikametindeydi ve Davutoðlu, Ýran la, iliþkileri problemli ülkeler arasýnda yakýnlaþma saðlama çabasýndaydý. -Suriye konusu, Türkiye-Ýran iliþkilerinde bir fay hattý oluþturdu mu? -Türkiye nin Suriye konusundaki tavrý, Ýsrail in Suriye nin zayýflatýlmasý hesabý ile örtüþüyor, dolayýsýyla Ýsrail le yaþanan gerilimle tezat teþkil ediyor mu? -Bölgeye yönelik Kürt stratejisi, Türkiye, Ýran, Suriye, Irak ekseninde nasýl bir uzlaþma-ayrýþma sürecini iþletiyor? Ýran ýn son zamanlarda PJAK a yönelik operasyonlarý Türkiye nin de iþine geldiðine göre, acaba bu operasyonlar Türkiye nin bilgisi dýþýnda mýdýr? Bu noktada Türkiye ile Ýran arasýnda iletiþim varsa bu, Türkiye-Ýran nüfuz mücadelesinden farklý bir durum ortaya çýkarmýyor mu? bölümünü askerlik dýþý iþlere harcarsa iþte bugünkü duruma düþer. çaklarýn verilerini doðru dürüst deðerlendiremeyenlere, karargahlardaki baþýboþluk ve kargaþaya, askerine liderlik yapamayan subaylara verip veriþtiriyor. - TSK nýn en büyük þansý, terörle mücadelede e- dindiði deneyimler, denirdi. Meðer, býrakýn deneyimi, terörle mücadelede, ki- Eðer bir ordunun yönetim kadrolarý iç politikaya böylesine bulaþýr, Komutanlar zamanlarýnýn büyük þisel fedakarlýklarýn dýþýnda hiçte parlak bir ders verilmemiþ. Yine Org. Koþaner den, silahýný býrakýp kaçan, kendi askerini vuran komutanlarýn hikayelerini þaþkýnlýk içinde dinliyorsunuz. Nerede bizim kahramanlarýmýz? Nerede, sürekli TV lere çýkýp, kitaplar yazýp çaka satan, sivillleri yerden yere vuran Güneydoðu Komutanlarýmýz? Demek ki, bize sadece bir imaj verilmiþ. Ýçi boþ bir imaj. Ýþte o zaman da, aldatýldýðýnýzý anlýyorsunuz. Özel Harp ne iþe yarar? Stratejik sorular Demokrat Parti ye kesildi, parti yönetimi cezalandýrýldý. Rumlarýn büyük göç dalgalarýyla ülkeden ayrýlmasýna neden olan olaylar, Türkiye nin yakýn tarihine bir utanç tablosu olarak kazýndý. *** Yukarýdaki haberi dün haber sitelerinden birinden aldým. Baktým, fail haberde utangaç bir biçimde gizlenmiþ... Çünkü fail belirsizleþtirilmiþ... Hâlbuki fail gün gibi ortada... Adý, saný, her þeyi belli. Orgeneral rütbesinden emekli olmuþ, tuðgenerallik rütbesinde Özel Harp Dairesi (ÖHD) Baþkanlýðý yapmýþ, Genelkurmay Ýstihbarat Baþkanlýðý nda ve Milli Güvenlik Kurulu nda üst düzey görevlerde bulunmuþ Sabri Yirmibeþoðlu, Fatih Güllapoðlu na ne diyor? Bak ben sana bir örnek daha vereyim teki Kýbrýs Harekâtý. Eðer ÖHD olmasaydý, o harekât, yani iki harekât da o kadar baþarýlý olabilir miydi? (...) Adaya, bankacý, gazeteci, memur görüntüsü altýnda Özel Harp Dairesi elemanlarý gönderildi ve bu arkadaþlarýmýz, adadaki sivil direniþi örgütlediler, halký bilinçlendirdiler. Silahlarý 10 tonluk küçük teknelerle adaya soktular. Sonra 6-7 Eylül olaylarýný ele al... - Pardon Paþam anlamadým, 6-7 Eylül olaylarý mý? - Tabii. 6-7 Eylül de, bir Özel Harp iþiydi. Ve muhteþem bir örgütlenmeydi. Amaca da ulaþtý. Sorarým size, bu muhteþem bir örgütlenme deðil miydi? -AK Parti hükümetinin Filistin konusundaki duyarlýlýðý belli. Bu, Ýsrail ile iliþkileri, en temelde problemli hale getiriyor. Ancak bu kadro gene de Ýsrail ile iliþkileri en gerilimli noktaya taþýmama hassasiyeti içinde bir tutumu benimsedi. Bunda kuþkusuz Amerika ile iliþkilerde Ýsrail politikalarýnýn rolünün etkisi vardý. Filistin de barýþý aradý, Suriye-Ýsrail iliþkilerinde barýþý geliþtirmeye çalýþtý. Ancak o temeldeki sorun çözülmeden Ýsrail le iliþkilerin saðlýklý yürümeyeceði kesindi. Gazze ablukasý ve Dökme Kurþun Harekâtý nda, 20 gün içinde çoðu kadýn ve çocuk 1400 civarýnda insanýn katledilmesi en kanatýcý hadise oldu. Ardýndan Mavi Marmara geldi ve orada da 9 Türk vatandaþýnýn can çekiþirken kurþunlanmak, enseden ve yakýn plan vurulmak ölçüsünde katledilmesi bardaðý taþýran son damla oldu. Ýþ bu noktaya geldikten sonra Türkiye nin tepkileri sonuna kadar haklý. Burada sorulacak bir soru þu: Mavi Marmara seferi, hükümetle birlikte ve bütün sonuçlarý dikkate alýnarak planlanmýþ bir sefer miydi? -Arap Baharý konusunda Türkiye ile Batýlý ülkeler paralel duruþlar içinde. 90 larda Batý dünyasý, Ortadoðu da demokratikleþmenin, ülke ülke siyasal Ýslam ýn iktidara geliþiyle sonuçlanacaðý kaygýsýný taþýmaktaydý. Oysa þimdilerde, demokratikleþmeyi destekliyor görünüyor. AK Parti kadrolarý ise öteden beri, içeriden bir demokratikleþmeyi savunmaktaydý. Þu anda, baþlangýçta Türkiye nin itirazý ile karþýlaþan askeri müdahale dahil dýþarýdan destekle bir alabora süreci iþliyor. Soru þu: Acaba þu andaki alabora sürecinde, belirleyici irade içeriden mi dýþarýdan mý, Türkiye nin * * * TSK daki aksaklýklarýn temelinde, Komutanlarýn gerçek iþlerinden çok, ülke politikasýyla uðraþmalarý, zamanlarýnýn büyük bölümünü iç politikaya ayýrmalarý yatýyor. Özellikle Genelkurmay Baþkanlýðý, 27 mayýs 1960 darbesinden itibaren, giderek artan bir þekilde iç politikada rol alýr oldu. Yakýn tarihimize þöyle bir gözatýn, hemen farkedeceksiniz. 12 Mart 1971 müdahelesi, ardýndan Talat Aydemir in iki baþarýsýz darbe denemesi ve 12 Eylül 1980 harekatý TSK nýn tamý tamamýna 25 yýlýný iç politikaya vermesiyle sonuçlandý. Ardýndan 28 Þubat geldi ve iþler daha da karýþtý. Demokrasiye ince ayar verme çabalarý, döneminde Ak Parti nin iktidar olmasýyla birlikte, özellikle de Çankaya seçimi sürecinde askerin müdahelelerini de hesaba katarsanýz, TSK nýn 40 yýldýr politikadan çýkmadýðý sonucuna varýrsýnýz. Eðer bir ordunun yönetim kadrolarý iç politikaya böylesine bulaþýr, Komutanlar zamanlarýnýn büyük bölümünü askerlik dýþý iþlere harcarsa iþte bugünkü duruma düþer. Ýþte 40 yýldýr bu tehlikeye dikkat çekiyorum. 40 yýldýr, TSK nýn siyaset dýþýnda kalmasý gerektiðini yazýyorum. Bundan dolayý, Ordu düþmaný ilan edildim. Mahkemelere verildim, cezalandýrýlmak istendim. Sonunda ben haklý çýktým. Mehmet Ali Birand, Posta, 7 Eylül 2011 *** Özel Harp Dairesi ne yapýyor? Vahþi bir yaðmacýlýk... Kanlý bir talancýlýk... Ne için? Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý gayrimüslimleri ülkeden kaçýrmak için... Ne için? Türkiye yi dünyaya rezil etmek için... *** Kime karþý Özel Harp? Galiba Türkiye halkýna karþý. Nereden mi belli? Ergenekon Ýddianamesi ne bakýn... TBMM Susurluk Komisyon Raporu na bakýn... TBMM Faili Meçhul Cinayetler Komisyon Raporu na bakýn. Bunlarý okuduðumuz vakit, Türkiye deki Çorum, Kahramanmaraþ, 6-7 Eylül Olaylarý, Gazi Olaylarý, 16 Mart Katliamý, Sivas Katliamý gibi bütün bu tür vahþin ve kanlý katliamlarda ayak izlerinin devlet örgütü içinde kaybolduðunu görürüz. Çünkü Türk devletinin içindeki odaklarýn izni olmadan bu tür o- laylar Türkiye de gerçekleþmez. *** Ne iþi? Özel Harp iþi baþlýklý bu yazýyý geçen yýl kendi vatandaþýna karþý kanlý bir yaðmacýlýðý tertip eden bir devlet zihniyetinin 55. yýldönümünde yazmýþtým ncý yýlda da yeniden hatýrlatmak istedim... Mehmet Altan, Star, 7 Eylül 2011 bölgeye iliþkin öngörüleri ne kadar tutuyor? -Türkiye, Davutoðlu nun söylemiyle, bu coðrafyadaki her oluþuma müdahil olma iddiasýnda idi. Bu, dýþarýdan, bölgesel güç rolüne adaylýk gibi o- kunuyordu. Arap Baharý ndaki belirsizlik, komþulardaki gerilim, Ýsrail le iliþkilerin Amerika-Avrupa eksenine muhtemel yansýmalarý, içerideki sancý, bu rolde sarsýlmaya yol açar mý? Davutoðlu nun tüm coðrafyada yaþananlarý tarihin normalleþmesi diye nitelediði biliniyor. Bu, çok farklý güç kullanýmlarýnýn devreye gireceði sancýlý bir sürecin yaþanacaðý anlamýna geliyor. Kamuoyunda, normalleþme nin, Türkiye nin ve bu coðrafyanýn lehine sonuçlanmasý noktasýnda endiþe öne çýkýyor. Bence Davutoðlu, yarýný nasýl okuduðu noktasýnda kamuoyunu daha çok bilgilendirmeli. Ahmet Taþgetiren, Bugün, 7 Eylül 2011 Çeliþki deðil mi? RAPORLA eþ zamanlý çok önemli bir kaç geliþme var. 1- Amerika Türkiye ye füze kalkaný yerleþtiriyor. Ýran a karþý. Ýran kime karþý? Ýsrail e. O halde, bize yerleþtirilecek füze kalkaný ile, o kadar diþ bilediðimiz Ýsrail i korumuþ oluyoruz. Ayný zamanda, dost ve kardeþ Ýran la karþý karþýya geliyoruz. Yalçýn Doðan, Hürriyet, 7 Eylül 2011

9 Y MAKALE 9 VECÝZE fer sa dog ni as ya.com.tr (Dün den de vam) Ne hir ler de Cen net ten, gayb â lem le rin den a ký tý lý yor: Dað lar dan do ðan Nil-i mü bâ - rek, Dic le ve Fý rat gi bi a zîm ýr mak la rýn, el bet te müm kün de ðil, þu dað lar ha ki kî men ba - la rý ol sun. Çün kü, fa ra zâ o dað lar ta ma men su ke sil se ve mah rû tî bi rer ha vuz ol sa lar, o bü yük ne hir le rin þöy le sü r'at li ve kes ret li ce re yan la rý na mu vâ ze ne yi kay bet me den, bir kaç ay an cak da - ya na bi lir ler. Ve o kes ret li ma sâ ri fe kar þý, gà li ben Þi rin de re nin þi rin â de ti! Za man za man git miþ tim, a ma bay ram de ðil di. Ru ha in þi rah ve ren kop ko yu bir ye þil lik; kuþ se sin den baþ ka ses yok, her yer de bir ses siz lik. Ses siz li ðe son ve ren þey ya çer çi nin gür a va zý, ya ek mek çi klak so - nu, ya da e zan se si dir. De rin ka ran lýk i çin de in ce cýr cýr ses le ri Bu nu din ler ken in san lar, ke si yor ne fes le ri. Yaz mev si mi; ne sim göð se vu run ca lâ ti fe ler din le ni yor, müm kün ol sa, me kân la ra hiç gir - mek is ten mi yor. Bey koz un Ör nek Köy ün de þip þi rin bir ma hal le; Þi rin de re. Gü zel dost luk lar o luþ - muþ, ya þa nan bu ma hal de. Ra ma za ný Þe rif in bir kaç gü nü nü bu ra lar da ge çir dim; mi sa fir dim bu ra da. Mer kez Ca mi i - nin i ma mý ný fark et tim; sah ne dey di da i ma. Uf ku a çýk, yü zü gü leç bu ho ca nýn, bel li ki, hay li hiz me ti ol muþ. Þi rin de re de ör nek huy - lar o luþ muþ; ge le nek ler o tur muþ. Þa hit ol dum: Se hâ vet li a i le ler, ma hal le nin bütün hal ký ný dâ vet e di yor, if tar zi ya fet le ri ve ri yor. Bu, Ra ma - zan a yý sü re sin ce sýk sýk tek rar la nýr du rur muþ. Me rak et tim, ben de git tim. Yi yip iç me bir ta ra fa, sa mi mi yet ha ri ka! Ço luk ço cuk, ka dýn er kek her kes te bir he - ye can. Ý mam, e lin de ki mik ro fon la a ra lar da ge zi yor, þa ma ta ya gir me den on lar la il gi le ni - yor. Der ken, or ta lýk tan kay bo lu yor ve ni ha - yet, em rin teb li ði E zan se si ge li yor: Al la hü ek ber Al la hü ek ber! Sü kû ne te bü rü nüp, o ruç lar a çý lý yor. Bu nun haz zý bit me miþ ti ki, baþ ka dâ vet ye - tiþ ti. Ge le nek ha li ne gel miþ i kin ci bir zi ya fet. Me ðer di nî bay ram la rýn bi rin ci gün le ri, öð le na ma zý ný mü te a ki ben Mer kez Ca mi i nin kül li - ye sin de ha zýr la nan pi lâv lar, yi ne kül li ye nin sa - lo nun da, ha zýr bu lu nan her in sa na bol bol ik - ram e di li yor; ye ni li yor, i çi li yor; hoþ ça an lar ge - çi ri li yor. Du â nýn ar dýn dan da, ge çi lip gi di li yor. Çok hoþ lan dým, mut lu ol dum. Duy gu la rý mý i mam e fen diy le pay laþ tým. O na: Ho cam! Gay re tin den do la yý se ni teb rik e - de rim. Ma hal le niz de mi sa fir bu lun du ðum gün ler i çin de i ki gü zel â de te, bir de gü zel ol - ma yan dav ra ný þa þa hit ol dum de dim. Gü - zel ler den bi ri si, ma hal le hal ký nýn if tar la ra koþ ma sý; i kin ci gü zel â det i se, pi lâv lý bu luþ - ma sý. Di ðe ri ne ge lin ce; ce ma a tin ca mi de ki þa ma ta sý, ko nuþ ma sý. Çeh re sin den his set tim; ü çün cü den, ho ca da mem nun de ðil di. Öy le ya, ca mi ler, mes - cid ler Al lah ýn bey ti, Bey tul lah ýn en mu ze ci. Bu ra lar da an cak zik re di lir, fik re di lir, i ba det e di lir; dün ya i se, terk e di lir. Ya ni mâ lâ ya ni þey le re ne fes har can maz. U ma rým, bu gü zi de ce ma at, i kaz la ra u yar lar. Ör nek a lýn ma ya de ðer â det le rin den do la yý, Þi rin de re Ma hal le si ni kut lu yor, bu hâs le tin i - le le bet de va mý ný di li yo rum Kabir, ehl-i dalâlet ve tuðyan için vahþet ve nisyan içinde zindan gibi sýkýntýlý ve bir ejderha batný gibi dar bir mezara açýlan bir kapý olduðu halde, ehl-i Kur'ân ve imân için zindan-ý dünyadan bostan-ý bekàya ve meydan-ý imtihandan ravza-i cinâna ve zahmet-i hayattan rahmet-i Rahmâna açýlan bir kapýdýr. Sözler, 8. Söz, s. 43 Semadan inen bereket bir met re ka dar top rak ta nü fuz e den yað mur, kâ fi vâ ri dât o la maz. De mek ki, þu en hâ rýn ne - be ân la rý, â di ve ta biî ve te sa dü fî bir iþ de ðil dir. Bel ki pek hâ ri ka bir sû ret te, Fâ týr-ý Zül ce lâl on - la rý sýrf ha zî ne-i gayb dan a kýt tý rý yor. Ýþ te, bu sýr - ra i þa re ten bu mâ nâ yý i fa de i çin ha dîs te ri vâ yet e di li yor ki: O üç neh rin her bi ri ne Cen net ten bi rer kat re her va kit dam lý yor ve on dan be re - ket li dir ler. Hem bir ri vâ yet te de nil miþ ki: Þu üç neh rin men ba la rý, Cen net ten dir. 1 * Be re ke te se bep o lan ve ö zel lik le ih ti yar an - ne ve ba ba ya hür met em ri de se ma dan: On lar dan bi ri ve ya her i ki si se nin ya nýn da ih ti yar lýk ça ðý na e ri þe cek o lur sa, on la ra sa kýn Öf bi le de me, on la rý a zar la ma; on la ra gü zel söz söy le. On la ra mer ha met ve te va zu ka na dý - ný ger ve de ki: Ey Rab bim, na sýl on lar be ni kü - çük ken bes le yip bü yüt tü ler se, Sen de on la ra öy le ce mer ha met bu yur. Si zin i çi niz de o la ný Rab bi niz hak kýy la bi lir. E ðer siz sa lih kim se ler o lur sa nýz, mu hak kak ki O, ken di si ne yö ne len - ler i çin çok ba ðýþ la yý cý dýr. 2 Bil ki, se nin ha nen de ki be re ket di re ði ve rah - met ve si le si ve mu sî bet dâ fi a sý, ha nen de ki o is tis - kal et ti ðin ih ti yar ve ya kör ak ra ban dýr. Sa kýn de - me, Ma i þe tim dar dýr, i da re e de mi yo rum. Çün kü on la rýn yü zün den ge len be re ket ol ma say dý, el bet - te se nin dýyk-ý ma i þe tin da ha zi ya de o la cak tý. 3 * Ço cuk la rýn süt le ri de se ma dan i ni yor: Kâ - i na týn þe ha de tiy le, ni ha yet de re ce de Rah mân, Ra hîm ve Lâ tif ve Ke rîm o lan Hâ lýk-ý Zül ce lâ li ve l-ýk ram, ço cuk la rý dün ya ya gön der di ði va kit, ar ka la rýn dan rý zýk la rý ný ga yet lâ tif bir su ret te gön de rip ve me me ler mus lu ðun dan a ðýz la rý na a kýt tý ðý gi bi, ço cuk hük mü ne ge len ve ço cuk - lar dan da ha zi ya de mer ha me te lâ yýk ve þef ka te muh taç o lan ih ti yar la rýn rý zýk la rý ný da hi, be re - ket su re tin de gön de rir. 4 * Mi sa fir be re ke ti de se ma dan nü zul e der:...in san la rýn ha ne si ne mi sa fir gel di ði va kit be re - ke te me dar o lu yor. (...) E ðer â hi re ti ni se ver sen, iþ - te sa na mü him bir de fi ne: On la ra (an ne ba ba na) hiz met et, rý za la rý ný tah sil ey le. E ðer dün ya yý se - ver sen, yi ne on la rý mem nun et ki, on la rýn yü zün - den ha ya týn ra hat lý ve rýz kýn be re ket li geç sin. 5 Bes me le yi di li niz den, göz le ri ni zi ve ku lak la - rý ný zý se ma dan a yýr ma yý nýz! Ya bu an la yý þý i man-kur ân dâ vâ sý na u yar - la sak, na sýl be re ket le nir, na sýl kat la nýr hiz - met le ri miz... Se ma dan ge len be re ket le ri is ter mi si niz? Dip not lar: 1- Be di üz za man, Söz ler, s Kur ân, Ýs - râ Sû re si, 17: Be di üz za man, Mek tu bat, s Be di üz za man, A ge. 5- Be di üz za man, Mek tu bat, s Bölünme olmaz, kopuþ yaþanmaz Us lû bu git gi de sert leþ ti ren ba zý BDP'li mil let ve kil le ri son za man lar - da þu nu ses len dir me ye baþ la dý lar: "Böy le gi der se ül ke de ko puþ ya þa na cak, ay rýl ma ka çý nýl maz o la cak. Kürt ler, ön ce duy gu sal o la rak, ar dýn dan si ya sal an lam da dev let le bað la rý ný ko par ma yö nü ne gi de - cek." Böy le gi der se... Ya ni, ö lüm le re en deks li a cý lar, öf ke ler de vam e dip gi der se... He men i fa de e de lim ki: Ev ve lâ, böy le git mez. Ya ni, Tür ki ye a na ya sa sýy la, res mî i de o - lo ji siy le, mi li ter ya pý sýy la, a ðýr ak sak de - mok ra si siy le ay nen ka la maz, ol du ðu gi bi ye rin de du ra maz. De ði þim ve ge li þim, mut la ka o la cak. A ma bu de ði þim, te rör de vam et ti ði ve - ya te rör ör gü tü is te di ði i çin de ðil, bel ki TARÝHTE BUGÜN Sadece Müslümanlarýn deðil, gayr ý müslimlerin de hayran kaldýðý meþhûr Sultanahmed Camiinin temeline ilk kazma 8 Eylül 1609'da vuruldu. Temel kazma çalýþmalarý yaklaþýk bir ay kadar sürdü. 8 Ekim günü, Sultan I. Ahmed'in iþtirakiyle cami ve külliye için temel atma merasimi yapýldý. Bu muhteþem cami ve külliyenin mimarý, o tarihte ayný zamanda Mimarbaþý olan Sedefkâr Mehmed Aðadýr. Altý minareli eþsiz caminin yaný sýra, ayrýca medrese, arasta, sebil, þadýrvan, abdesthaneler, dârüþþifa, hünkâr kasrý, hünkâr mahfili ve daha birçok yan ünitesi ile beraber yapýlan bu muazzam külliyenin inþasý 8 yýlda tamamlandý. (Açýlýþ de ði þen iç ve dýþ dün ya þart la rý se be biy le ger çek le þe cek. Te rö rün bu ra da ki fonk si yo nu i se, ol ma - sý ge re ken de ði þi mi ge cik tir mek ten, ya hut a ðýr laþ týr mak tan i ba ret tir. Zi ra, te rö rün de va mýn dan me det u man, da ha sý bu kan lý a re na yý "ek mek tek ne si" o - la rak gö ren ve öy le de de ðer len di ren ka - ran lýk o dak lar var. Yok sa, bin yýl dýr so run suz va tan daþ ve din daþ o la rak yan ya na, i çi çe, ak ra ba ve kar deþ ce si ne ya þa yan halk kat man la rý a ra - sýn da her han gi bir so run yok tur ve ol ma - mýþ týr. So run ve sý kýn tý, hal kýn i ra de si dý þýn da var e dil me ye, var mýþ gi bi gös te ril me ye ça - lý þý lý yor. Bu nu gös ter me nin yo lu da, ö lüm kus - tur mak tan, ya ni te rör ör gü tü nü ö lüm ma - ki ne si gi bi ça lýþ týr mak tan ge çi yor. Sa de halk ve va tan daþ ke si mi nin böy le bir ta le bi yok tur. Sa de in sa ný mýz, si lâ ha sa rý lýp kar deþ ka ný ný dök mü yor. Ay ný ca - mi de, o muz o mu za ay ný kýb le ye yö nel miþ din da þý ný kat let mi yor. Yok böy le bir þey. Tam ak si ne, en az bin yýl dýr ak ra ba lýk bað la rý ný kuv vet len di ri yor. Kýz a lýp kýz ve - ri yor. A ca ba, bu gün han gi bir Kürt ve ya Türk a i le si var dýr ki, böy le si bir ak ra ba lý ðý, hý sým lý ðý ya þa ma mýþ ol sun. Hý sým lýk, ay ný min vâl ü ze re de vam e - Muhteþem eser, 8 yýlda inþa edildi Altý minareli Sultanahmed Camii ve külliyesi. 8 Eylül 1609 merasimi, 9 Haziran 1617) En az yirmi bin adet mavi tonlu müstesna Ýznik çinisinin kullanýldýðý Sultanahmet Camii, Avrupalýlar tarafýndan "Mavi mabed" anlamýnda Blue Mosque þeklinde yâd ediliyor. 1600'lü yýllarda bu muazzam mimarî yapýnýn temelden, yani sýfýrdan 8 sene içinde tamamlanmasýna mukabil, günümüzde sadece restore edilmesi bile bu süreyi aþabiliyor. Bu durum gösteriyor ki, imân, azim, þevk, iþtiyak gibi temel duygular, maddiyattan ve yüksek teknolojiden daha mühim ve daha önde geliyor. der ken, bi ri le ri çý kýp bu nu ha sým lý ða çe - vir me ye gay ret e di yor. Þu na ga yet de re ce de e mi niz ki, bu nu ba þa ra maz lar ve ba þa ra ma ya cak lar. Ki mi kim den a yý ra bi lir ler? E sa sen, öy le si ne bir i çi çe lik ger çe ði var - dýr ki, bu nu boz ma ya ve ay rýþ ma ya gö tür - me ye kim se nin gü cü yet mez. Dün ya nýn sü per güç le ri top la nýp gel se, Kürt ler le Türk le ri yi ne de bir bi rin den a yý ra maz, bir bi rin den ko pa ra maz. Za ten, böy le bir þey müm kün ol say dý, bu gü ne ka dar mu hak kak sû ret te ta hak kuk e der di. De mek ki, bö lün me, ay rýl ma, kop ma yo - lu ka pa lý dýr. Bu ay ný za man da sos yo lo jik bir ger çek tir. He le he le, Be di ü zza man Haz ret le ri nin ta mir ve tah kim et ti ði "Asr ý Sa a det" mo - de li o kuv vet li kar deþ lik bað la rý or ta da du - rur ken, ay rý lýk he ves le ri nin ta ma mý sön - me ye ve kur sak lar da hap sol ma ya mah - kûm dur. O hal de, ya pýl mak is te nen ne? Ö zet le þu dur: 1) Her yö nüy le ge liþ mek te o lan Tür ki - ye'nin ö nü nü kes mek, ül ke yi za a fa uð rat - mak. 2) Bin yýl müd det le Ýs lâ ma þe ref le bay - rak tar lýk se vi ye sin de hiz met e den Müs lü - man Türk mil le tin den in ti kam al mak. 3) Ger çek te Türk ol ma yan lar la Türk çü - lük yap tý ra rak, Kürt çü lü ðü u yan dýr mak. Ya ni, yut mak i çin di lim le re a yýr ma tak ti ði. 4) Me de nî dün ya da Kürt le ri ge ri bý rak - týr mak. Ta ki, on la rý kul lan mak ve baþ ka mak sat la ra â let et mek da ha ko lay ha le gel - sin. 5) Tür ki ye'nin de mok ra tik a dým lar at - ma sý ný fren le mek, AB stan dart la rý na çýk - ma sý ný en gel le mek. 6) Tah ki ki i mân hiz me ti nin ye ni den pa - rýl da dý ðý Tür ki ye'nin Ýs lâm dün ya sý nýn yýl - dý zý ve mo del ül ke si ha li ne gel me si ne ma - ni ol mak. 7) Or ta do ðu coð raf ya sýn da Ýs ra il'e ka fa tu ta cak ve ge rek ti ðin de had di ni bil di re cek bir dev le tin var lý ðý ný is te me mek. Da ha baþ ka se bep le ri de sý ra la mak müm kün. An cak, þu na i na ný yo ruz ki, din ve i mân kar deþ li ði te me lin de an la þan ve bir le þen in san la rý mýz, bu va tan da bö lün me nin ya da ko puþ la rýn ya þan ma sý na im kân ver me - ye cek ve fýr sat ta ný ma ya cak týr. Zi ra, ek se ri yet i ti ba riy le þu nu id rak et - mi þiz ki: Þim di ya þa dý ðý mýz sý kýn tý lar fa ra - za bir si nek ý sýr ma sýn dan i ba ret se, bö lün - me ha lin de i se, hep bir lik te yý lan la ra, çi - yan la ra, ak rep le re yem ol ma mýz, hat ta ej - der ha la rýn lok ma sý ha li ne gel me miz ka çý - nýl maz o lur ki, ma a zal lah.. Son söz ye ri ne: "E min o lu nuz biz Kürt - ler baþ ka sý na ben ze me yiz. Ya ki nen bi li riz ki, iç ti maî ha ya tý mýz Türk le rin ha yat ve sa a de tin den ne þet e der. (Mü nâ za rât, s. 85). GÜN GÜN TARÝH Turhan Celkan (0 505) Allah ýn her an faal oluþu Mehmet Çörekçi: Allah ýn bizi ve mevcudatý yaratmasýnýn hikmeti nedir? Allah-ü Zülcelâl hem Hàlýk týr, hem Hakîm dir. Yani hem Yaratýcý dýr, hem yarattýðý þeylerde hikmet ve fayda gözeticidir. Yaratmak O na ait olduðu gibi, hikmet de, fayda gözetmek de O na aittir. Esasen, O nu yarattýklarýnýn hikmeti hususunda sorgulamak haddimize düþmediði gibi, hikmetini bilmediðimiz yaratýklarýn hikmetsiz olduklarýný da söyleyemeyiz. Çünkü hiçbir þeyin yaratýlýþ hikmeti, aklýmýzla doðrulanmak zorunda deðildir. Bununla beraber, düþünce yapýmýza ve i- nancýmýza güç ve kuvvet kazandýrmak için, Allah ýn varlýklarý neden yarattýðýný araþtýrmakta, düþünmekte, sebep ve hikmetlerini bulmaya çalýþmakta elbette bir sakýnca olmadýðý gibi, O nu eserleriyle ve yarattýklarýyla tefekkür etmek ayný zamanda Peygamber Efendimiz in (asm) tavsiyesidir de. Allah Yaratýcý dýr, her an tasarruf halindedir, her an sayýsýz-sýnýrsýz derecede faaliyettedir, eylem halindedir, iþtedir, 1 hiç bir an iþ siz ve boþ de ðil dir, her an fa al dir. Al lah di le di ði ni ya par. 2 Di le di ði gi bi ya par. 3 Di le di ði gi bi hük - me der. 4 Ce nâb-ý Hak fa a li yet le riy le ve ey lem - le riy le her þe yi i ha ta e der, hiç bir þey Ken di si ni hiç bir iþ ten ve ey lem den a lý ko ya maz. Ý ra de et - ti ði her þe yi bir e mir le â nýn da ya par, bü tün var lýk lar â le mi Al lah ýn sý nýr sýz fa a li yet le ri nin, sa yý sýz te cel li le ri nin, had siz iþ ve ey lem le ri nin þa hi di dir ler. Kâ i nat ta gör dü ðü müz baþ dön - dü rü cü fa a li yet ler, Ce nâb-ý Fa al-i Ha kîm in di le di ði gi bi son suz ta sar ruf la rý nýn her an de - vam et ti ði ni gös ter mek te dir ler. Sa îd Nur sî Haz ret le ri ne gö re kâ i nat he me ost de ðil, he me ez ost tur. Ya ni O de ðil, O ndan dýr. Vah de tü l-vü cud ve vah de tü þþu hud mes lek le ri nin, O ndan baþ ka hiç bir þe - yin mev cut ol ma dý ðý ný id di a et me le ri ha ta dan, se hiv den ve ya nýl mak tan i bâ ret tir. Çün kü mev cû dât ev ham ve ha yâl de ðil, Ce nâb-ý Hakk ýn ha kî kî e ser le rin den ve ya ra týk la rýn dan i bâ ret tir. Rah mân, Rez zâk, Veh hab, Hal lâk, Fa âl, Ke rîm, Ra hîm gi bi Al lah ýn pek çok Gü - zel Ý sim le ri nin te cel lî le ri ha yal ve göl ge de ðil, ha kî kî dir ler. Bu Gü zel Ý sim le rin ay na la rý hük - mün de o lan var lýk lar da ha ki ki dir ler. Var lýk lar her ne ka dar Vâ cib ül-vü cud un vü cu du na nis be ten za yýf ve ka rar sýz bi rer göl ge den i bâ - ret kal sa lar da ha yal de ðil, ve him de ðil, Fa â - lün Li mâ Yü rîd o lan Ce nâb-ý Hakk ýn Hà lýk is miy le vü cut ver di ði ve o vü cu du di le di ði gi bi de vam et tir di ði ha ki kî bi rer un sur dur lar. 5 Üs tad Be di üz za man a gö re, O her gün ye ni bir iþ te dir. 6 â ye ti, Al lah ýn had siz bir fa a li yet ve ey lem i çin de bu lun du ðu nu, her an had siz bir ta sar ruf ha lin de ol du ðu nu bil dir mek te dir. Bu son suz kâ i nat, böy le had siz fa a li yet le rin, ta - sar ruf la rýn, te cel lî le rin ve Ý lâ hî ey lem le rin had - siz þa hit le rin den i ba ret tir. 7 Her ke sin, Hà lýk is - miy le Al lah ý bul ma sý ve O na ya naþ ma sý müm kün dür. Öy le ki, ön ce ken di Hà lýk ý hu - su si ye tiy le, son ra bü tün in san la rýn Hà lýk ý ci - he tiy le, son ra bü tün ha yat sa hi bi var lýk la rýn Hà lýk ý un va nýy la, son ra da bü tün mev cu da týn ve ka i na týn Hà lýk ý is miy le a lâ ka ku ru la rak Al - lah a zih nen ve kal ben u laþ mak müm kün dür. 8 Ýn sa nýn þu ur sa hi bi bir var lýk o la rak ya ra tý - lý þý nýn hik me ti ve ga ye si, kâ i nat Hà lýk ý ný ta - ný mak, O na i man e dip i ba det et mek ten i ba - ret tir. 9 Ke za, her bir hay va nýn, her bir ku þun, her bir can lý nýn duy gu la rý, kuv vet le ri, ci haz - la rý, â zâ la rý ve â let le ri bi rer man zum ve mev - zun ke li me ve bi rer mun ta zam ve mü kem - mel söz hük mün de dir. Bu söz ler le ve bu ke - li me ler le her bir hay van, her bir kuþ ve her bir can lý Ya ra tý cý la rý na, Hal lâk la rý na ve Rez - zâk la rý na þük re der ler, vah da ni ye ti ne ve bir - li ði ne þe hâ det ge ti rir ler. 10 Ni te kim Kur ân, gök ler de ve yer de ne var sa ve kim var sa hep - si nin, her þe yin ve her var lý ðýn Al lah ý tes bih ve ta zim et ti ði ni sýk lýk la be yan e der. 11 Sa id Nur sî Haz ret le ri ne gö re, bit ki le rin to hum la rý ve çe kir dek le ri yal nýz ken di Hà - lýk la rý na el a çan bi rer ni yet, ni yaz ve du â ku tu cu ðu hük mün de dir ler. 1 2 Bütün var lýk lar ken di le rin den çok ken di ya ra tý cý la rý ný gös te - rir ler. Kâ i nat ta her þe yi ku þa tan ya rat ma fi i li, her þe yi ve her ye ri Hà lýk ýn vü cu du na, Ya ra tý cý nýn var lý ðý na ve Al lah ýn bir li ði ne a - pa çýk i þa ret ler le zapt et miþ tir. 13 De mek, var lýk la rýn en te mel var o luþ hik - met le ri, þu ur sa hip le ri ne Hà lýk la rý ný gös ter - mek, O nun var lý ðý ný ve bir li ði ni bil dir mek tir. Dip not lar: 1- Rah mân Sû re si, 55/ Ýb ra him Sû re si, 14/ Hûd Sû re si, 11/107; Bu - rûc Sû re si, 85/ Mâ i de Sû re si, 5/1. 5- Mek tû bât, s Rah mân Sû re si, 55/ Mek tû bât, s Söz ler, s Þu â lar, s Þu â lar, s Saff Sû re si, 61/1; Cu ma Sû re si, 62/1; Te gâ bun Sû re - si, 64/ Söz ler, s Söz ler, s. 619.

10 10 Y KÜLTÜR SANAT Ramazan ýn ardýndan Erkiþi Müzik Evi yeni dönem eðitimine baþlýyor GÜÇLÜ sesi ve yorumu ile genç sanatçý kardeþim Süleyman Erkiþi, sanatçý yönünün dýþýnda ayný zamanda iyi bir de eðitimci, Ýstanbul Baþakþehir deki kendisine ait Erkiþi Müzikevi nde branþ hocasý diðer müzik eðitimcileri ile birlikte 6-16 yaþ arasý çocuklara yönelik gitar, keman, baðlama piyano eðitimleri veriliyor. Birkaç ay evvel Hilal Tv de sunduðu Çocukça Müzik programýna konuk olarak ben de katýlmýþtým. Yine bu programda kursa devam eden 8 çocukta, aldýklarý birkaç aylýk eðitimin sonunda öðrendiklerini enstrümanlarý icra ederek gösterdiler. Henüz kýsa bir süre devam etmelerine raðmen gitar, keman gibi enstrümanlarý gayet baþarýlý þekilde çaldýlar. Müziðe ilgi duyan genç kardeþlerimizin gönül rahatlýðýyla gidebilecekleri bir müzik merkezi olduðunu düþünüyorum. Ýlgilenenler için: Erkiþi Müzik Evi, Baþakþehir 5. etap, Baþakcenter avm kat: 3 Tel: 0(212) Geç kalan barýþ sergisi TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi ve Karikatürcüler Derneði tarafýndan 1 Eylül Dünya Barýþ Günü için hazýrlanan sergi, açýldý. TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi nden yapýlan yazýlý açýklamada, ulusal ve uluslar arasý karikatür san'atçýlarýnýn 60 eserinden oluþan Barýþ konulu serginin, 1 Eylül ün Ramazan Bayramý na denk gelmesi dolayýsýyla açýlýþýnýn ertelendiði bildirildi. Konur Sokak ta Mimarlar Odasý nýn önünde açýlan sergiye iliþkin þu bilgilere yer verildi: 1939 yýlýnda Nazi Alman ordularýnýn Polonya ya saldýrdýðý ve Ýkinci Dünya Savaþý nýn baþlamasýna neden olan 1 Eylül günü Dünya Barýþ Günü olarak kabul edilmiþtir. Barýþ sözcüðü belki bugün çok daha anlamlý hale gelmiþ durumdadýr. Hem ülkemizde, hem dünyada yýllardýr süren çatýþmalar sorunlarý çözmek þöyle dursun, dünyanýn yaþanmaz bir hale gelmesine neden olmaktadýr. Demokrasinin tam anlamýyla benimsendiði toplumlarýn oluþmasý, hepimizin ihtiyacý olan barýþ ortamýnýn saðlanmasý ve silâhlarýn susmasý için barýþ çaðrýlarýnýn daha güçlü bir þekilde dile getirilmesi gerektiði kanýsýndayýz. Ankara / aa TEBRÝK ve DUYURU Pamukkale Üniversitesi ve bölümlerini kazanan bay ve bayan öðrencilerimizi tebrik ederiz. Kalacak yer konusunda yardýmcý olunacaktýr. Ýrtibat: Mehmet Cebe (0 533) (258) Denizli Yeni Asya Temsilciliði Geçen hafta Ramazan Bayramý özel programý için Hilal tv deydik. Bayramýn 3. günü akþamý yayýnlanan programýn diðer konuðu þair Ahmet Mercan idi. Sunucu ise tanýdýk bir isim, sevgili dostum sanatçý Mehmet Akça idi. Ramazan ý konuþtuk. Mehmet Akça Ramazan eðlencelerinden yakýnarak sohbeti açtý. Ýftar çadýrlarýnda, meydanlarda yemek içmek, eðlence ve müzikle alâkadar olan insanlarýn ezan okunmasýna raðmen teravih namazýna ilgi göstermemelerindeki çeliþkiyi eleþtirdi. Dýþarýda iðne atsanýz yere düþmeyecek bir kalabalýk var, ama camide teravih üç sýra diyerek acý gerçeði vurguladý. Yine Ýftar çadýrlarýndaki bazý programlar nedeniyle insanlarýn programý beklemeyi teravih namazýna tercih ettiðini söyledi. Geçen hafta gazetede çýkan bu mahiyetteki yazýmýzdan hareketle de görüþümü sordu. Ben de o yazýmda bahsettiðim üzücü örneði bir kez daha anlattým. Tekrar olacak, ama muhafazakâr bir ilçe belediyesinin televizyonda canlý yayýnlanan Ramazan faaliyetinden bir bölümde, sahnedeki müzik ekibinin salonu eðlendiren, coþturan müziðine ayakta tempo tutup oynayan tesettürlü bazý hanýmlarýn olduðunu, bu durumun hiç de hoþ olmadýðýný belirttim. Elbette buna zemin hazýrlayanlar büyük ölçüde belediye yetkilileri. Mübarek Ramazanda o ayýn manevî havasýna uygun müziði ve sanatçýyý seçmek, bulmak çok mu zordur? Tasavvuf müziði neye yetmez Allah aþkýna? Ramazan türkü, þarký, pop müzik ayý mýdýr? Sultanahmet te, Bahçeþehir de, Esenler de olan biraz buydu ne yazýk ki? Diðer belediyelerin de pek geri kalýr yaný yoktu. Hizmet etmeyi insanlarý eðlendirmek olarak anlayan bir yerel yönetim anlayýþý sorunludur. Sýrf þöhret olmuþ isimleri ki bu þöhretin iyi olmasý pek de gerekmiyor, medyatik olsun yeter Ramazanlarda halkla buluþturmayý hizmet sanmak oldukça vahim ve sakat bir mantýktýr. Her bir günü, saati paha biçilmez deðerdeki böyle bir ayda insanlarýn maneviyatýnda derin yaralar açacak eðlencelerden uzak durmak öncelikle insanî ve Ýslâmî bir mesele. Gerçekten de dýþarýda macun, þeker, çay, kahve, yemek, içmek, konser dinleme telâþýndaki insanlarýn onda biri camilere teveccüh gösterse bütün saflar dolar. Ramazanýn son günlerinde ailece bir görelim diye, iftar sonrasý Eyüp semtine gittik. Aman Allah ým! O ne kalabalýk. Meydan insan dolu. Yürümek zor. Pek çoðu telâþla dükkânlarýn önünde bir þeyler satýn alma telâþýnda. Herkes yerlere halýlarý, kilimleri sermiþ, bir yanda tüpler, çaydanlýklar, tencere ve tavalar. Öte yanda da uzanýp yatan insanlar. Yatsý ezaný okunduðunda camiden dýþarý taþan cemaatle meydanlarý dolduran, namaza ilgisizce, uzanýp yatmayý tercih eden, yeme içme, alýþ veriþ telâþýndaki insanlar iç içe, ilginç bir tezat teþkil ediyordu. Namazý kýldým ve fazla kalamadan hemen ayrýldým. Kimseye de gitmesini pek tavsiye edemedim. Bir kez de Sultanahmet e gittim. Ayný tablonun bir tekrarý da oradaydý. Bu Ramazan programlarýnýn bir de maddî boyutu var ki o kýsmý da ayrý bir yara. 30 gün boyunca sahneye çýkan sanatçýlar, gruplar, sunucular, sahne kurulumu, ýþýk ve ses sistemi vs. için ayrýlan ödenen bütçe ve rakamlar hiç de az deðil. Milyon TL lik bütçeler her Ramazan bu faaliyetler için ayrýlýyor. Peki bu para kimin parasý? Elbette sizin bizim. Siyasî reklâm uðruna ve hizmet adý altýnda bu iþler için paralarý çar çur etmek büyük bir vebal deðil midir? Televizyonlarýn Ramazan programlarý da çok farklý deðildi. Ele gelir diþe dokunur kaliteli müzik icrasý bir iki kanal dýþýnda hemen hemen yok gibiydi. Ölçü bir türlü tutmuyor. Bir Ramazan da böyle geçti. Seneye de pek farklý olacaðýný düþünmüyorum. Çünkü önceki senelerde çok farklý deðildi. Sadi den VAKTÝYLE Hicaz seferinde birtakým gönül eri gençler, arkadaþým ve yoldaþým olmuþtu. Ara sýra terennüm ediyorlar, bazý muhakkikane beyitler söylüyorlardý. Yolda derviþlerin halini inkâr eden ve onlarýn gönül derdinden haberli olmayan bir âbit de vardý. Ben-i Hilal hurmalýðýna vardýðýmýz zaman Arap kabilesinden siyahî bir çocuk çýktý. Bir sesi vardý ki uçan kuþu havadan indirir, akan sularý durdururdu. Abid in devesini gördüm. Raksa gelmiþ sahibini atýp çöl yolunu tutmuþtu. Ey Þeyh dedim bu ses hayvana tesir ediyor da sana etmiyor BULMACA 1 Hazýrlayan: Erdal Odabaþ Bu yýl 72 sahafýn katýldýðý; deðerli koleksiyonlarýn, asýrlýk kitaplarýn ve eserlerin yer aldýðý festivalin açýlýþý Beyoðlu Belediye Baþkaný Ahmet Misbah Demircan (ortada), Doðan Hýzlan (saðda) ve Nedret Ýçli tarafýndan yapýldý. Asýrlýkkitaplar,Sahaflar Festivali ndebuluþtu BEYOÐLU BELEDÝYESÝ TARAFINDAN DÜZENLENEN BEYOÐLU SAHAF FESTÝVALÝ NÝN BEÞÝNCÝSÝ TAKSÝM GEZÝ PARKINDA AÇILDI. FESTÝVALE 72 SAHAF KATILIYOR. NAGEHAN BAYRAM ÝSTANBUL BEYOÐLU Belediyesi tarafýndan düzenlenen Beyoðlu Sahaf Festivali nin beþincisi Taksim Gezi Parký nda açýldý. Bu yýl 72 sahafýn katýldýðý ve birbirinden deðerli koleksiyonlarýn, asýrlýk kitaplarýn ve eserlerin yer aldýðý festivalin açýlýþý Beyoðlu Belediye Baþkaný Ahmet Misbah Demircan, Doðan Hýzlan ve Nedret Ýçli tarafýndan yapýldý. Açýlýþ Cumhuriyet öncesi ve ilk yýllarýna ait hisse senetleri, Ýstanbul u anlatan ilk ansiklopedi, Osmanlý tapularý, noter evraklarý da koleksiyoncularýn ilgi göstereceði dokümanlar arasýnda yerini alýyor. öncesi düzenlenen basýn toplantýsýnda konuþan Doðan Hýzlan, Kitabýn olduðu yerlerde tüm kitapseverler buluþacak. Araþtýrma ve inceleme yapan, merak eden, öðrenmek isteyen insanýn vazgeçemediði bazý dostlarý vardýr. Ömür boyu bunlarla iliþkilerini sürdürürler. Ýþte bunlarýn baþýnda da sahaflar gelir. Benim ne zaman baþým sýkýþsa, ne zaman bir sorunun cevabýný bulamasam hemen bir sahaf arkadaþýma koþarým dedi. Hýzlan, ayrýca, Buraya ilginin olmasý beni sevindirir. Kitaplarda birçok bilgiyi okuduðunuzda, onun geçmiþine göndermeler, baþka bilgiler yoktur. Belki bulamazsýnýz, belki hatýrlayamazsýnýz, ama burasý iþte o noktada hatýrlatmak ve tamamlamak içindir þeklinde konuþtu. Beyoðlu Belediye Baþkaný Ahmet Misbah Demircan da, Festivalimizin bu yýl 5.sini gerçekleþtiriyoruz. Beyoðlu'- nu Beyoðlu yapan bütün deðerleri ihya etmek, inþa etmek için çabalýyoruz. Bütün bunlar, Beyoðlu nun aslî kimliðine, yepyeni deðerler katarak yaklaþýk 7.5 yýlda tamamladýðýmýz büyük iþler, büyük organizasyonlar. Sahaf Festivali de ayný bakýþýn ayný hedefin baþka boyutta karþýlýðýdýr. Türkiyenin entelektüel hayatýný besleyen kitapseverler için bir mektep, bir e- kol olan sahaf geleneðimizi diri tutmaya çalýþýyoruz. Geçmiþle bugün arasýnda irtibatýmýzý saðlayan o güzel insanlara o eski zaman yolcularýna yoldaþlýk yarenlik etmeye çalýþýyoruz dedi. Nadide kitaplar Tepebaþý nda TARÝHE þahitlik eden dergilerin sayfalarýndan o dönemin yazýlarý belleðimizde yeni sayfalar açarken, eski fotoðraflar o yýllardan göz kýrpýyor. Eskiye ait afiþler, nadide levhalar, mektuplar ise meraklýlarýnýn arþivine giriyor. Birçok seçkin sahaf festival boyunca, kartpostallardan sigaralýklara, siyah beyaz hatýra fotoðraflardan sinema afiþlerine, nadide kitaplarý ve özel koleksiyonlarý stantlarýnda satýþa sunuyor. Cumhuriyet öncesi ve ilk yýllarýna ait hisse senetleri, Ýstanbul u anlatan ilk ansiklopedi, Osmanlý tapularý, noter evraklarý da koleksiyoncularýn ilgi göstereceði dokümanlar arasýnda yerini alýyor. Eski çizgi romanlar raflardaki yerini alýrken, 1950 li yýllarýn orijinal sinema afiþleri, tarihî belge niteliðini taþýyan Osmanlý çini, kilim, kumaþ motiflerinin yer aldýðý kitaplar festivalde öne çýkýyor. Tarihî kiþiliklerin, liderlerin imzalý evraklarý ve mektuplarý da festivalde sergileniyor. Kitapseverler her gün saat arasý kitaplarla hemhal olma fýrsatý buluyor. Festival boyunca e- debiyatçýlarýn faaliyetlere katýlmasý bekleniyor. SOLDAN SAÐA 1. Afyon içinde % 1 oranýnda bulunan, ondan veya haþhaþ kapsülünden elde edilen, doðrudan etkisiyle bütün düz kaslarý gevþeten, kimyaca izokinolin türevi olan bir alkaloit. - Adalet Partisi'nýn kýsasý. 2. Bitkiler ile tedavi etmek. - Akdeniz'de bir ada. 3. Ýlâhî merhametten mahrum oluþ. - Kadýnlarýn süs için göz kapaklarýna sürdükleri çeþitli renkte boya, düzgün. - Notada duraklama zamaný ve bunu gösteren iþaretin adý. 4. Þöhretini arttýrmak, þanýný yüce tutmak. - Nazlý büyütülmüþ, beceriksiz, iþe alýþtýrýlmamýþ. - Ateþ veya kýzgýn bir þey tutmaya, korlarý karýþtýrmaya yarayan iki kollu metal araç. 5. Arap yarýmadasý'nda bir ülke. - Bir kimseden bir þeyi yapmasýný veya yapmamasýný isteme, dileme, istem. 6. Aþama, adým. - Farsçada su. - Çok yaþlý bunamýþ kadýn. 7. Makine Kimya Endüstrisi'nin kýsasý. - Ýþini iyi yapan kimse. 8. Üç katlý balýk aðý. - Yaylým ateþi. 9. Yeniçeri kütük defteri kg lýk aðýrlýk. 10. Astronomik çalýþmalarýn ve gözlemlerin yapýldýðý mekân. - Lantaný simgeleyen harfler. YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Tahta üzerine sürüldüðünde koruyucu, parlak bir katman oluþturan poliasidin doymamýþ alkollere veya glikollere etkimesiyle elde edilen kimyasal madde. 2. Tembellik. - Ölmüþ kimselere geçici hayat rengi veren bir peygamber. 3. Latin Amerika'da kanalý ile ünlü ülke. - Baþþehri Rabat olan ülke. 4. Divit hokka ikilisi. - A- rapçada baba. - Beklenmeyen bir sonucu anlatan iki cümleyi o- nun sebebi durumunda olan cümleye baðlayan bir söz. 5. Ýçinde doðulup yaþanýlan coðrafya. - Bütün çizgileri belirgin olan, gözün bütün ayrýntýlarýyla algýlanan, iyi görünen. 6. Kelime türetmek veya kelimenin görevini belirtmek için kullanýlan þekil verici ses veya sesler. - Lâkin, fakat. 7. Müzikal ses dizilerinde mi ile sol arasýndaki ses. - Bakýnýzýn kýsasý. - (Tersi) Beyaz. 8. Kinayeli anlatým. - Ruhsal ve bedensel olarak saðlýklý, sýhhatli, salim. 9. Erzurum'un bir ilçesi. - Yemiþ toplama zamaný. 10. Karýþýk renk. - Litre nin kýsasý. 11. Deniz ateþesi. 12. Bir birliðe verilen ve aðýzdan aðýza bütün askerlere yayýlan emir BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI C E V A H Ý R O A F Ý Þ E B S E E L V A E M Y E N M A N S A A K M A Ý L A M A N N S E A L Ý Z E M A Y A S I L O M L E B E T E K N R E T T Y T R T A T Y H A M A H A M Ý B M Z Z A L A M E A E L M A R M M A N Ý A Ý K A Ö N E R Ý A L S A M K M

11 Y EKONOMÝ 11 Al man ya da ki i þe gi ri þi niz Tür ki ye de si gor ta baþ lan gý cý o la rak ka bul e di lir SO RU 1: 1985 yý lýn da Al man ya da ilk o la rak ça lýþ ma ya baþ la dým. Al man ya da yak la þýk o la - rak 30 yýl kal dým. Þu an da Tür ki ye de yim. Al - man ya da ki gün le ri mi borç la nýp Tür ki ye den e mek li ol mak is ti yo rum. An cak, Tür ki ye de ki SGK yet ki li le ri Al man ya da ki ilk i þe gi riþ ta ri hi o lan 1985 yý lý ný Tür ki ye de si gor ta baþ lan gý cý o la rak dik ka te al mý yor. Böy le o lun ca da be nim e mek li ya þým ve borç lan ma ya pa ca ðým gün sa - yý sý yük se li yor. Bu du rum da ben ne ya pa bi li - rim? Ah met KA RA / Ba lý ke sir CE VAP 1: De ðer li o kur, Al man ya da ki ilk i þe gi riþ ler Tür ki ye de SGK ta ra fýn dan si gor ta baþ - lan gý cý o la rak ka bul e dil mi yor. Çün kü, 3201 sa yý lý ka nu nun 5 nci mad de si ne gö re, yurt dý þý borç lan ma sý ya pa cak ki þi nin si gor ta baþ lan gý cý, borç la ný lan gün sa yý sý ka dar ge ri ye gö tü rü lür de ni li yor. SGK da bu hü küm den ha re ket le si - zin ve si zin du ru mu nuz da o lan la rýn Al man - ya da ki i þe gi riþ le ri ni si gor ta baþ lan gý cý say mý - yor. An cak, Al man ya i le Tür ki ye a ra sýn da im - za la nan sos yal gü ven lik söz leþ me sin de, Al - man ya da ilk ça lýþ ma ya baþ la ný lan ta ri hin Tür - ki ye de si gor ta baþ lan gý cý o la rak dik ka te a lýn - ma sý ge rek ti ði hü küm al tý na a lýn mýþ týr. Bu sebep le siz de, söz ko nu su sos yal gü ven lik söz - leþ me si ni da ya nak gös te re rek SGK a ley hi ne iþ mah ke me le rin de dâ vâ a çýn. Ke sin ka za nýr sý nýz. Bu þe kil de, Al man ya da ki ilk i þe gi ri þi ni zi mah - ke me ka ra rýy la Tür ki ye de si gor ta baþ lan gý cý o - la rak ka bul et ti rir se niz e mek li lik ya þý ný ve SGK ya ö de ye ce ði niz borç lan ma gün sa yý sý pri mi dü þer ve ka zanç lý çý kar sý nýz. Nor veç ten e mek li o la nýn sað lýk gi de ri ni Tür - ki ye ö de mez SO RU 2: Nor veç dev le tin den ma lû len e mek - li ol dum. Ken di e vim de mer di ven den düþ tüm. Bir dev let has ta ne sin den a me li yat ol dum. Ba - na TL tu ta rýn da sað lýk mas ra fý çý kar dý lar ve bu nu ö de me mi is te di ler. Bu du rum da ben ne ya pa bi li rim? CE VAP 2: Nor veç dev le ti i le Tür ki ye nin sos - yal gü ven lik an laþ ma sý yal nýz ca u zun va de li si - gor ta kol la rý na i liþ kin dir. Ya ni, ma lûl lük, yaþ lý - lýk ve ö lüm si gor ta sý na i liþ kin dir. Nor veç dev - le ti i le Tür ki ye dev le ti a ra sýn da ki sos yal gü ven - lik söz leþ me si has ta lýk, iþ ka za sý ve mes lek has - ta lý ðý gi bi ký sa va de li si gor ta kol la rý na uy gu lan - ma dý ðý i çin, sað lýk mas raf la rý nýz Tür ki ye ta ra - fýn dan ö den mez. Bu du rum da siz has ta ne ye fa tu ra la rýn be de li ni ö der, ar dýn dan Nor veç te bað lý bu lun du ðu nuz has ta lýk ka sa sý na bir di lek - çe i le fa tu ra ve ek le ri ni zin ö den me si i çin ya zý ya zar sý nýz ve o ra dan pa ra ný zý a lýr sý nýz. An cak, Nor veç ya nýn da Tür ki ye den de e mek li ol say - dý nýz, söz ko nu su sað lýk har ca ma la rý nýz i çin ce bi niz den pa ra çýk maz ve Tür ki ye (SGK) ta - ra fýn dan il gi li has ta ne ye ö de nir di. An ne ni ze ba kým pa ra sý al mak i çin SHÇEK e baþ vu run SO RU 3: Be nim an nem Alz he i mer has ta sý. An ne me ba kan bir ba bam var ve ken di si E - mek li San dý ðý e mek li si. An ne min Alz he i mer ol ma sý ne de niy le ba bam ba ký mý i le il gi le ni yor. Ba bam ev de an ne me ba kým pa ra sý a la bi lir mi? A kýn ÇE LE BÝ / Ga zi an tep CE VAP 3: A i le ni zin i çin de ki ge li rin ki þi ba þý - na dü þen ay lýk tu ta rý 348 TL den az i se, an ne niz i çin a la ca ðý nýz ra por da a ðýr ö zür lü i ba re si var sa ve an ne niz hayatý ný baþ ka sý nýn yar dý mý ol ma - dan de vam et ti re me di ði i çin an ne ni ze ba ba nýz ba ký yor sa, ba ba nýz an ne ni ze bak tý ðý i çin ay lýk net as ga rî üc ret tu ta rýn da ev de ba kým ay lý ðý a la - bi lir. Bu nun i çin kay ma kam lýk la ra ya da bu lun - du ðu nuz yer de ki Sos yal Hiz met ler Mü dür lük - le ri ne (SHÇEK) baþ vur ma nýz ge rek mek te dir. So ru la rý nýz i çin e_pos ta: sos yal gu ven ni as - ya.com.tr, ah me ta ri il.com Ver gi de ilk 100 ün bor cu 11,1 mil yar li ra DEV LE TE 1 mil yon li ra nýn ü ze rin de ver gi bor - cu o lan 5 bin 779 ki þi ve ku ru luþ bu lu nu yor. Lis - te de sa de ce ilk 100 de yer a lan ki þi ve ku ru luþ la - rýn bor cu ve ce za sý 11,1 mil yar li ra yý a þý yor. Ge lir Ý da re si Baþ kan lý ðý ve ri le ri ne gö re, 30 Ha zi ran 2011 ta ri hi i ti ba riy le 1 mil yon li ra yý a þan ver gi ve ce za lar lis te si nin ba þýn da 659 mil yar 350 mil yon 476 li ra i le Ý mar Ban ka sý es ki Ge nel Mü dü rü Hil - mi Ba þa ran bu lu nu yor. Bu nu, ay rý ay rý 497 mil - yon 958 bin 913 li ra lýk borç i le Mus ta fa A kar, Ba hat tin U zan ve Ye þim Öz türk iz li yor. Ö te yan - dan, 1 mil yon li ra nýn ü ze rin de ver gi bor cu ve ce - za sý bu lu nan ki þi ler a ra sýn da A li Tür kan 160,2 mil yon li ra lýk borç i le ye ri ni a lý yor. Ke pez E lekt - rik A.Þ nin de 124,8 mil yon li ra lýk ver gi bor cu lis - te de yer a lý yor. Lis te de Ba hat tin U zan, Ke mal U - zan, Ya vuz U zan, Kork maz Yi ðit, E rol Ak soy un ya ný sý ra çok sa yý da pet rol, teks til, in þa at, med ya ve tu rizm þir ke ti de gö rü lü yor. Lis te de ilk 100 de yer a lan ki þi ve ku ru luþ la rýn top lam ver gi bor cu ve ce za la rý nýn tu ta rý 11 mil yar 145 mil yon 631 bin 349,42 TL dü ze yin de. An ka ra / a a DÖVÝZ EFEKTÝF MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI 2011 Cinsi Cinsi 1ABDDOLARI 1 AVUSTRALYA DOLARI 1DANÝMARKAKRONU 1 EURO 1ÝNGÝLÝZSTERLÝNÝ DÖVÝZ EFEKTÝF 5 EYLÜL ALIÞ SATIÞ ALIÞ SATIÞ ÝSVÝÇREFRANGI 1 ÝSVEÇ KRONU 1KANADADOLARI 1 KUVEYT DÝNARI 1NORVEÇKRONU 1 SUUDÝ ARABÝSTAN RÝYALÝ 100JAPONYENÝ ALIÞ SATIÞ ALIÞ SATIÞ Ete dolar zammý ÝT HAL E TÝN VER GÝ SÝ NÝN YÜZ DE 75 E ÇI KA RIL MA SI, DÖ VÝZ KUR LA RIN DA KÝ AR TIÞ VE KUR BAN BAY RA MI NA YAK LA ÞIL MA SI DOLAYISIYLA SÜ REK LÝ AR TAN KARKAS E TÝN KÝ - LO SU AN KA RA DA 16-16,50 LÝ RA YA, KAY SE RÝ VE CÝ VA RIN DA Ý SE 17 LÝ RA YA U LAÞ TI. KIR MIZI et fi yat la rý na yi ne zam gel di. Ýt - hal e tin ver gi si nin yüz de 75 çý ka rýl ma sý ve dö viz kur la rýn da ki ar týþ dolayýsýyla sü rek li ar tan kar kas e tin ki lo su An ka - ra da 16-16,50 li ra ya, Kay se ri ve ci va rýn - da 17 li ra ya u laþ tý. Sek tör tem sil ci le ri fi - yat ar týþ la rý ný do lar da ki yük se li þe bað lý - yor. Et fi yat la rýy la il gi li Ra ma zan ön ce - sin de baþ la yan zam ge le cek ön gö rü le ri ger çek leþ me ye baþ la dý. Fi yat lar, it hal e - tin ser best bý ra kýl dý ðý dö ne me yak laþ tý. Gý da, Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý - ðý nýn Ra ma zan a yý gir me den fi yat la rýn art ma sý na ön le mek i çin al dý ðý ke sim lik can lý hay va nýn yüz de 30 o lan ver gi si ni yüz de 15 in dir me ted bi ri de fay da lý ol - ma dý. Sek tör tem sil ci le ri, o ruç za ma nýn - da et sir kü las yo nu nun a zal dý ðý ný, bu na rað men fi yat la rýn art tý ðý ný be lir ti yor. Ha li ha zýr da cid dî þe kil de hay van bul ma sý kýn tý sý çek tik le ri nin al tý ný çi zi yor lar. Sek tö rün An ka ra lý tem sil ci le rin den A BA Et in Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Mu rat Ak han, fi yat ar týþ la rý ný, dö viz ku - run da ki yük se li þe ve yak la þan Kur ban Bay ra mý na bað lý yor. Ýt hal e tin ver gi si - nin yüz de 75 çý ka rýl ma sý ve dö viz kur la - rýn da ki ar týþ ne de niy le sü rek li ar tý yor li ra lýk kar kas et fi ya tý, do lar da ki ar týþ sü rer se 20 li ra yý bu lur. di yen Ak - han, bir di ðer et ke nin be si ci le rin tü ke ti - min da ha da ar ta ca ðý dü þün ce si i le de hay van la rý ný sat ma ma sý ol du ðu nu söy - lü yor. Ak han, Be si ci çift li ði ne git ti ði - miz de, sa hi bi is te di ði fi ya tý a la maz sa sat ma ya ca ðý ný söy lü yor. Kur ban a ka dar bek le te ce ði ni i fa de e di yor. de di. Et fi ya tý nýn ay so nun da li ra yý bu la - ca ðý ný tah min e den Ak han, Bu ra da mað - dur o lan i ki un sur dan bi ri hal ký mýz bi ri de kýr mý zý e ti iþ le yip sa tan lar dýr. Hal ký mýz ma lû mu nuz se ne ler dir ye te rin ce kýr mý zý et tü ke te me mek te dir. Bi zim gi bi kat ma de ðer o luþ tu ran ve is tih dam o luþ tu ran fir ma lar da et pa ra sý ö de mek ten di ðer ö de me le ri ni ya pa maz ha le gel mek te dir. i fa de le ri ni kul - lan dý. A BA Et in pat ro nu, yüz de 75 o lan et ver gi si nin dü þü rü lüp ma kul bir se vi ye ye çe kil me si nin yurt i çin de ki spe kü la tör le rin o yu nu nu bo za ca ðý ný, yer li be si ci nin de sa - týþ du ru mu na gel miþ o lan hay va ný ný bek le - me den sa tý þa çý ka ra ca ðý ný di le ge tir di. KIY MA, EBK MA ÐA ZA LA RIN DA 16,50 LÝ RA ET ve Ba lýk Ku ru mu Ge nel Mü dü rü Be kir U lu baþ i se et fi yat la rý ný den ge le dik le ri ni söy le di. Be si ci den kar kas ki lo su nu 13 li ra ya sa týn a lýp, gün de 400 baþ hay van kes tik le rin i þa ret e den U lu baþ, kýy ma nýn ki lo su nu EBK ma ða za la rýn da 16,50 li ra ya sat ma ya de vam et tik le ri ni vur gu la dý. An ka ra / ci han Al týn vaz ge çil mez ya tý rým a ra cý ÝS TAN BUL Al týn Bor sa sý (Ý AB) Baþ kan Ve - ki li Os man Sa raç, al týn fi yat la rýn da ar dý ar - dý na kay de di len re kor se vi ye le re kar þýn bu yý lýn ilk 8 a yýn da Tür ki ye nin al týn it ha la tý ve Ý AB nin iþ lem hac min de 2010 a gö re ar týþ kay de dil di ði ni bil dir di. Os man Sa raç, al týn fi yat la rý nýn son 3 yýl dýr hýz lý yük se liþ i çe ri sin de ol du ðu nu, or ta la ma fi ya týn 2008 de 870 ABD Do la rý/ons i ken, 2009 da ABD Do la rý/ons, 2010 da i - se ABD Do la rý/ons a yük sel di ði ni, bu yý lýn Ey lül a yýn da da 1,920 ABD Do la - Akhan, dolardaki artýþýn sürmesi durumunda et fiyatlarýnýn 20 lirayý bulabileceðini söyledi. FOTOÐRAF : AA rý/ons un ü ze rin de ye ni re kor se vi ye de sey ret ti ði ni ha týr la ta rak, bu yük se liþ te rol oy na yan baþ lý ca et ken le rin; fi nan sal kriz le be ra ber gü ven li bir li man o la rak gö rü len al tý na ge len yük sek ya tý rým ta le bi, mer kez ban ka la rý nýn al týn re zerv le ri ni art týr ma la rý ve al týn ü re tim ma li yet le rin de kay de di len ar týþ lar ol du ðu nu vur gu la dý. Al týn fi yat la - rýn da ar dý ar dý na kay de di len re kor se vi ye - le re rað men 2011 in ilk 8 a yýn da Tür ki - ye nin al týn it ha la tý ve Ý AB nin iþ lem hac - min de ge çen yý la gö re ar týþ ol du ðu nu be - lir ten Sa raç, ya tý rým cý lar dan ge len yük sek ta lep dolayýsýyla al týn it ha la tý nýn 2010 da 42,49 to na, bu yý lýn ilk 8 a yýn da da yüz de 19,8 ar týþ la 50,92 to na yük sel me si ne yol aç tý ðý ný an lat tý. Bu yýl ar tan it ha la ta ve al tý - nýn bir ya tý rým o la rak yük se len ö ne mi ne bað lý o la rak al týn iþ lem hac min de ar týþ kay - de dil di ði ni de vur gu la yan Sa raç, Ý AB al týn iþ lem le ri hac mi nin ge çen yýl ,6 ki lo i ken bu yý lýn ilk 8 a yýn da ön ce ki yý la gö re yüz de 13,2 ar týþ la ,6 ki lo ya yük sel - di ði ni söy le di. Ýs tan bul / a a DO LAR DÜN 1,7570 ÖN CE KÝ GÜN 1,7680 S E R B E S T P Ý Y A S A EURO ALTIN C. ALTINI DÜN 2,4650 ÖN CE KÝ GÜN 2,5000 HABERLER DÜN 104,00 ÖN CE KÝ GÜN 107,50 DÜN 702 ÖN CE KÝ GÜN 732 Ergün, Ekonomi Gazetecileri Derneði ile biraraya geldi Re ses yo na gir me miz söz ko nu su de ðil BÝLÝM Sa na yi ve Tek no lo ji Ba ka ný Ni hat Er gün, Tür ki ye nin bir re ses yo na gir me si nin bu gün i ti ba - riy le söz ko nu su ol ma dý ðý ný, Tür ki ye nin he sa bý ný ki ta bý ný dün ya da ki ge liþ me le ri de dik ka te a la rak yap tý ðý ný bil dir di. Bakan Er gün, E ko no mi Ga ze te - ci le ri Der ne ði ü ye le ri i le ger çek leþ tir di ði top lan tý da ga ze te ci le rin, Dün ya da ki e ko no mik ge liþ me ler dik ka te a lýn dý ðýn da Tür ki ye de bir dur gun lu ðun ya þa nýp ya þan ma ya ca ðý so ru su nu þöy le ce vap la dý: Tür ki ye nin bir re ses yo na gir me si bu gün i ti ba riy - le söz ko nu su de ðil. Tür ki ye, he sa bý ný ki ta bý ný dün ya da ki bu ge liþ me le ri de dik ka te a la rak ya pý - yor. Ge çen Mer kez Ban ka sý nýn üst üs te al dý ðý ka - rar lar la il gi li Tür ki ye de ö nem li tar týþ ma lar ya pýl dý. Son ra dan gö rül dü ki dün ya da ki ge liþ me ler ve Tür ki ye nin ön ce lik le ri, ba zý ka rar la rýn pro ak tif þe - kil de a lýn ma sý na da ge rek du yul du ðu nu gös ter di. Ta biî ki dün ya da ki ge liþ me ler bi zi de kýs mî o la rak et ki le ye bi lir. A ma o ge liþ me le ri ya kýn dan ta kip e - de rek, pro ak tif þe kil de tedbir ler a lý na rak e ðer çe - þit len dir me ge re ki yor sa çe þit len dir me, iç pa zar da bir ta kým ge niþ le me im kân la rý var sa iç pa za rýn ge - niþ le til me siy le il gi li ted bir ler... Ba kan Er gün, Do - la yý sýy la Tür ki ye a çý sýn dan ö nü müz de ki sü reç i yi yö ne til di ði müd det çe her han gi bir en di þe ve ri ci du ru mun ya þa na ca ðý ný bi ze gös ter mi yor. Bi lâ kis da ha i yi bir per for mans gös te re bi le ce ði ni söy le ye - bi li riz de di. Ýs tan bul / Ü mit KI ZIL TE PE Türk i þ a dam la rý Lib ya dan u mut lu TÜRK-A RAP Ül ke le ri Ý þa dam la rý Der ne ði (TU - RAB) Ge nel Baþ ka ný Do ðan Na rin, Tür ki ye nin Lib ya nýn ye ni den ya pý lan ma sýn da çok bü yük rol oy na ya ca ðý ný ve böy le dö nem le rin böl ge yi bi len Türk i þ a dam la rý a çý sýn dan fýr sat ol du ðu nu bil dir - di. Na rin, ya zý lý a çýk la ma sýn da, mu ha lif le rin Trab - lus a gir me le ri ni Kad da fi dö ne mi bit ti di ye yo - rum la dý. Bu sü re ci ye ni dö ne min baþ lan gý cý o la rak gör dük le ri ni an la tan Na rin, an cak ye ni dö ne min çok ko lay ol ma ya ca ðý ný, 6 ay dýr ya þa nan sý kýn tý lar dolayýsýyla ye ni ya pý lan ma nýn za man a la ca ðý ný vur gu la dý. Lib ya da ya tý rým la rý bu lu nan baþ ta mü - te ah hit ler ol mak ü ze re Türk i þ a dam la rý nýn hak e - diþ le ri nin 1.5 mil yar do lar gi bi çok yük sek de ðer - ler de ol du ðu nun al tý ný çi zen Na rin, þöy le de vam et ti: Ay rý ca ül ke de 1 mil yar do lar se vi ye sin de de i þ a dam la rý mý zýn ma ki ne ve e kip man la rý bu lun - mak ta dýr. Lib ya, Tür ki ye i çin çok ö nem li bir ül ke - dir. Türk yurt dý þý mü te ah hit lik sek tö rün de fa a li yet gös te ren fir ma la rýn üst len miþ ol du ðu pro je ler de Lib ya i kin ci sý ra da dýr. Lib ya da 27 mil yar do lar lýk bir iþ hac mi ya ka lan mýþ týr, bu nun de vam lý lý ðý da ö nem arz et mek te dir. Bu a ra da Lib ya da ki ge liþ - me le ri ya kýn dan iz le yen Tür ki ye Mü te ah hit ler Bir li ði (TMB) i le Dýþ E ko no mik Ý liþ ki ler Ku ru lu (DE ÝK) Türk-Lib ya Ýþ Kon se yi, Türk mü te ah hit le - ri nin hak la rý ný ko ru mak ve ge le cek dö nem de ku - ru la cak i liþ ki le ri sað lam laþ týr mak i çin Lib ya ya git - me ha zýr lý ðý ya pý yor. Mer sin / An ka ra / a a Tür ki ye, re ka bet te 59. sý ra ya yük sel di TÜR KÝ YE, Dün ya E ko no mik Fo ru mu Kü re sel Re ka bet Ra po ru nda 59. sý ra ya yük - sel di. Ýs viç re de yer le þik Dün ya E ko no mik Fo ru - mu, Kü re sel Re ka bet Gü cü Ra po ru so - nuç la rý ný a çýk la dý. Ra po ra gö re, re ka bet gü cü sý ra - la ma sýn da bu yýl dik ka te a lý nan 142 ül ke a ra sýn da Ýs viç re ilk sý ra yý al dý. Lis te nin i kin ci sý ra sýn da Sin - ga pur, ü çün cü sý ra sýn da i se Ýs veç bu lu nu yor. ABD son 3 yýl dýr de vam e den dü þüþ e ði li mi ni sür dü re - rek bu yýl bir sý ra da ha ge ri le ye rek dün ya nýn en re - ka bet çi be þin ci e ko no mi si ol du. Sý ra la ma da Fin - lan di ya dör dün cü, Al man ya al týn cý, Hol lan da ye - din ci, Da ni mar ka se ki zin ci, Ýn gil te re i se o nun cu sý ra da ko num lan dý. Ja pon ya, ge çen yý la gö re üç sý ra ge ri le ye rek bu yýl do ku zun cu lu ða dü þer ken, Fran sa da 3 sý ra ge ri le ye rek 18. sý ra da yer al dý. Çin 26. sý rada yer alýrken Gü ney Af ri ka 50., Bre zil ya 53., Hin dis tan 56., Rus ya i se 66. sý ra da yer a lý yor. Tür ki ye 142 ül ke a ra sýn da 59. sý ra da yer al dý. Tür - ki ye pa zar bü yük lü ðün de en re ka bet çi 17. e ko no - mi o lur ken, en kö tü per for man sý i se 133. sý ra i le iþ gü cü pi ya sa sý nýn faaliyeti oldu.

12 12 ÝLAN Y TEBRÝK veduyuru Isparta Süleyman Demirel Üniversitesini kazanan öðrencilerimizi tebrik ederiz. Isparta'da kalmak için erkek ve bayan öðrencilerimiz için yerlerimiz vardýr. Ýrtibat telefonlarý: Yeni Asya Temsilciliði (0 246) (0 505) Sidre Eðitim Kültür ve Saðlýk Derneði (0 532) Isparta Yeni Asya Temsilciliði Dosya No: Es. Örnek No: TAPU KAYDI : Kýrklareli ili, Babaeski Ýlçesi, Sofuhalil Köyü Köy Civarý mevkii m 2 yüzölçümlü tam hisseli 2483 parsel sýrasýna kayýtlý tarla vasfýndaki taþýnmaz : Babaeski Ýlçesi Sofuhalil Köyü 39 pafta 2483 parsel sayýlý tarla üzerinde bulunan binalarýn tamamý m 2 olup üzerinde taban alaný 52 m 2 olan iki katlý kantar binasý ve bekçi binasý, bahçe duvarlarý ve 632 m 2 tek katlý basit depo bulunmakta olup tarlanýn üzerinde bulunan binalar ve kantar binasý ile bahçe duvarlarýnýn mahkeme kararý gereði toplam deðerleri ,00 TL'dir. SATIÞ SAATÝ : 09:00-09:05 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ : ,00 TL 2- TAPU KAYDI : Kýrklareli ili Babaeski Ýlçesi Karahalil Köyü Sultan Tepe mevkii m 2 yüzölçümlü tam hisseli 3986 parsel sýrasýna kayýtlý tarla vasfýndaki taþýnmaz : Ba ba es ki Ýl çe si Ka ra ha lil Kö yü sý nýr la rý i çe ri sin de Sul tan te pe mev ki - in de bu lu nan m 2 yü zöl çüm lü 3986 par sel sa yý lý ta þýn maz tar la vas fýn da o lup Kum - lu -Týn lý top rak ya pý sý na sa hip tir. Ta þýn maz da su lu ta rým uy gu lan mak ta o lup, ar pa, buð - day ve ay çi çe ði ü rün le ri ye tiþ ti ril me si müm kün dür. Tar lanýn to pog ra fik ya pý sý, mev ki si, top rak ya pý sý ve ve rim li lik du ru mu göz ö nü ne a lýn dý ðýn da tar la nýn 1 de ka rý nýn de ðe ri TL'dir. Buna göre taþýnmazýn tamamýnýn deðeri 5.625,00 TL'dir SATIÞ SAATÝ : 09:10-09:15 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ : TL 3- TAPU KAYDI : Kýrklareli ili Babaeski Ýlçesi Sofuhalil Köyü Karaca Geçit mevkii m 2 yüzölçümlü tam hisseli 67 parsel sýrasýna kayýtlý tarla vasfýndaki taþýnmaz : Babaeski Ýlçesi Sofuhalil Köyü sýnýrlarý içerisinde Karaca geçit mevkiinde bulunan m 2 yüzölçümlü 67 parsel sayýlý taþýnmaz tarla vasfýnda olup, Týnlý-Kum lu top rak ya pý sý na sa hip tir. Tar la da ku ru ta rým uy gu lan mak ta o lup ar pa, buð - day ve ay çi çe ði ü rün le ri ye tiþ ti ril me si müm kün dür. Tar la nýn to pog ra fik ya pý sý, mev ki i si top rak ya pý sý ve ve rim li lik du ru mu na gö re mah ke me ka ra rý ge re ði tar la nýn ta ma mý nýn de ðeri TL'dir. SATIÞ SAATÝ : 09:20-09:25 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ : TL 4- TAPU KAYDI : Kýrklareli ili Babaeski Ýlçesi Sofuhalil Köyü m 2 yüzölçümlü tam hisseli 301 parsel sýrasýna kayýtlý tarla vasfýndaki taþýnmaz : Ba ba es ki Ýl çe si So fu ha lil Kö yü sý nýr la rý i çe ri sin de bu lu nan m 2 yü zöl çüm lü 301 par sel sa yý lý ta þýn maz tar la vas fýn da o lup. Týnlý-Kum lu top rak ya pý sý na sa hip tir. Tar la da ku ru ta rým uy gu lan mak ta o lup ar pa, buð day ve ay çi çe ði ü rün le ri ye tiþ - ti ril me si müm kün dür. Tar lanýn to pog ra fik ya pý sý, mev ki i si top rak ya pý sý ve ve rim li lik du - ru mu na gö re mah ke me ka ra rý ge re ði tar la nýn ta ma mý nýn de ðe ri TL SATIÞ SAATÝ : 09:30-09:35 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ : TL 5- TAPU KAYDI : Kýrklareli ili Babaeski Ýlçesi Sofuhalil Köyü Kiremit Avlaðý mevkii m 2 yüzölçümlü tam hisseli 305 parsel sýrasýna kayýtlý tarla vasfýndaki taþýnmaz : Ba ba es ki Ýl çe si So fu ha lil Kö yü sý nýr la rý i çe ri sin de Ki re mit Av la ðý mev ki in de bu lu nan m 2 yü zöl çüm lü 305 par sel sa yý lý ta þýn maz tar la vas fýn da o lup, Týnlý-Kumlu top rak ya pý sý na sa hip tir. Tar la da ku ru ta rým uy gu lan mak ta o lup ar pa, buð - day ve ay çi çe ði ü rün le ri ye tiþ ti ril me si müm kün dür. Tar lanýn to pog ra fik ya pý sý, mev ki i si top rak ya pý sý ve ve rim li lik du ru mu na gö re mah ke me ka ra rý ge re ði tar la nýn ta ma mý nýn de ðe ri TL'dir ÝMAR DURUMU :Tapu Kaydýnýn aynýsýdýr. SATIÞ SAATÝ : 09:40-09:45 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ: TL 6- TAPU KAYDI : Kýrklareli ili Babaeski Ýlçesi Sofuhalil Köyü Kiremit Avlaðý Mevkii m 2 yüzölçümlü tam hisseli 307 parsel sýrasýna kayýtlý tarla vasfýndaki taþýnmaz : Ba ba es ki Ýl çe si So fu ha lil Kö yü sý nýr la rý i çe ri sin de Ki re mit Av la ðý mev ki in de bu lu nan m 2 yü zöl çüm lü 307 par sel sa yý lý ta þýn maz tar la vas fýn da o lup, Týnlý-Kumlu top rak ya pý sý na sa hip tir. Tar la da ku ru ta rým uy gu lan mak ta o lup ar pa, buð - day ve ay çi çe ði ü rün le ri ye tiþ ti ril me si müm kün dür. Tar la nýn to pog ra fik ya pý sý, mev ki i si top rak ya pý sý ve ve rim li lik du ru mu na gö re mah ke me ka ra rý ge re ði tar la nýn ta ma mý nýn de ðe ri TL'dir. SATIÞ SAATÝ : 09:50-09:55 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ : TL 7- TAPU KAYDI : Kýrklareli ili Babaeski Ýlçesi Sofuhalil Köyü Ýncirlik mevkii m 2 yüzölçümlü tam hisseli 370 parsel sýrasýna kayýtlý tarla vasfýndaki taþýnmaz : Ba ba es ki Ýl çe si So fu ha lil Kö yü sý nýr la rý i çe ri sin de Ýn cir lik mev ki in de bu - lu nan m 2 yü zöl çüm lü 370 par sel sa yý lý ta þýn maz tar la vas fýn da o lup, Týnlý-Kum lu top rak ya pý sý na sa hip tir. Tar la da ku ru ta rým uy gu lan mak ta o lup ar pa, buð day ve ay çi çe ði ü rün le ri ye tiþ ti ril me si müm kün dür. Tar lanýn to pog ra fik ya pý sý, mev ki i si top rak ya pý sý ve ve rim li lik du - ru mu na gö re mah ke me ka ra rý ge re ði tar la nýn ta ma mý nýn de ðe ri TL'dir. SATIÞ SAATÝ : 10:00-10:05 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ : TL 8- TAPU KAYDI : Kýrklareli ili Babaeski Ýlçesi Sofuhalil Köyü Yeni Baðlar mevkii m 2 yüzölçümlü tam hisseli 503 parsel sýrasýna kayýtlý tarla vasfýndaki taþýnmaz : Ba ba es ki Ýl çe si So fu ha lil Kö yü sý nýr la rý i çe ri sin de Ye ni Bað lar mev - ki in de bu lu nan m 2 yü zöl çüm lü 503 par sel sa yý lý ta þýn maz tar la vas fýn da o lup, Týnlý-Kum lu top rak ya pý sý na sa hip tir. Tar la da ku ru ta rým uy gu lan mak ta o lup ar pa, buð - day ve ay çi çe ði ü rün le ri ye tiþ ti ril me si müm kün dür. Tar la nýn to pog ra fik ya pý sý, mev ki i si top rak ya pý sý ve ve rim li lik du ru mu na gö re mah ke me ka ra rý ge re ði tar la nýn ta ma mý nýn de ðe ri TL'dir. SATIÞ SAATÝ : 10:10-10:15 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ : TL 9- TAPU KAYDI : Kýrklareli ili Babaeski Ýlçesi Sofuhalil Köyü Kavak Mevkii m 2 yüzölçümlü tam hisseli 1893 parsel sýrasýna kayýtlý tarla vasfýndaki taþýnmaz : Ba ba es ki Ýl çe si So fu ha lil Kö yü sý nýr la rý i çe ri sin de Ka vak mev ki in de bu lu nan m 2 yü zöl çüm lü 1893 par sel sa yý lý ta þýn maz tar la vas fýn da o lup, Týnlý- Kumlu top rak ya pý sý na sa hip tir. Tar la da su lu ta rým uy gu lan mak ta o lup ar pa, buð day ve ay çi çe ði ü rün le ri ye tiþ ti ril me si müm kün dür. Tar la nýn to pog ra fik ya pý sý, mev ki i si top rak ya pý sý ve ve rim li lik du ru mu na gö re tar la nýn 1 de ka rý nýn de ðe ri TL o lup tar la nýn ta ma mý nýn de ðe ri TL'dir. SATIÞ SAATÝ : 10:20-10:25 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ: 6.250,00 TL 10- TAPU KAYDI : Kýrklareli ili Babaeski Ýlçesi Sofuhalil Köyü Kavak Mevkii m 2 yüzölçümlü tam hisseli 1894 parsel sýrasýna kayýtlý tarla vasfýndaki taþýnmaz : Ba ba es ki Ýl çe si So fu ha lil Kö yü sý nýr la rý i çe ri sin de Ka vak mev ki in de bu lu nan m 2 yü zöl çüm lü 1894 par sel sa yý lý ta þýn maz tar la vas fýn da o lup, Týnlý- Kum lu top rak ya pý sý na sa hip tir. Tar la da su lu ta rým uy gu lan mak ta o lup ar pa, buð day ve ay çi çe ði ü rün le ri ye tiþ ti ril me si müm kün dür. Tar la nýn to pog ra fik ya pý sý, mev ki i si top rak ya pý sý ve ve rim li lik du ru mu na gö re tar la nýn 1 de ka rý nýn de ðe ri TL olup tarlanýn tamamýnýn deðeri TL'dir. SATIÞ SAATÝ : 10:30-10:35 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ : TL 11- TAPU KAYDI : Kýrklareli ili Babaeski Ýlçesi Sofuhalil Köyü Karaca Geçit mevkii m 2 yüzölçümlü tam hisseli 59 parsel sýrasýna kayýtlý tarla vasfýndaki taþýnmaz : Ba ba es ki Ýl çe si So fu ha lil Kö yü sý nýr la rý i çe ri sin de Ka ra ca Ge çit mev ki in - de bu lu nan m 2 yü zöl çüm lü 59 par sel sa yý lý ta þýn maz tar la vas fýn da o lup, Týnlý-Kum lu top rak ya pý sý na sa hip tir. Tar la da ku ru ta rým uy gu lan mak ta o lup ar pa, buð day ve ay çi çe ði ü - rün le ri ye tiþ ti ril me si müm kün dür. Tar la nýn to pog ra fik ya pý sý, mev ki i si top rak ya pý sý ve ve - rim li lik du ru mu na gö re mah ke me ka ra rý ge re ði tar la nýn ta ma mý nýn de ðe ri TL'dir. SATIÞ SAATÝ : 10:40-10:45 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ : TL 12- TAPU KAYDI : Kýrklareli ili Babaeski Ýlçesi Sofuhalil Köyü Karaca Geçit mevkii m 2 yüzölçümlü tam hisseli 61 parsel sýrasýna kayýtlý tarla vasfýndaki taþýnmaz : Ba ba es ki Ýl çe si So fu ha lil Kö yü sý nýr la rý i çe ri sin de Ka ra ca Ge çit mev ki in - de bu lu nan m 2 yü zöl çüm lü 61 par sel sa yý lý ta þýn maz tar la vas fýn da o lup, Týnlý-Kum lu top rak ya pý sý na sa hip tir. Tar la da ku ru ta rým uy gu lan mak ta o lup ar pa, buð day ve ay çi çe ði ü - rün le ri ye tiþ ti ril me si müm kün dür. Tar la nýn to pog ra fik ya pý sý, mev ki i si top rak ya pý sý ve ve rim - li lik du ru mu na gö re mah ke me ka ra rý ge re ði tar la nýn ta ma mý nýn de ðe ri TL'dir. SATIÞ SAATÝ : 10:50-10:55 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ : TL 13- TAPU KAYDI : Kýrklareli ili Babaeski Ýlçesi Sofuhalil Köyü Karaca Geçit Mevkii m 2 yüzölçümlü tam hisseli 63 parsel sýrasýna kayýtlý tarla vasfýndaki taþýnmaz : Ba ba es ki Ýl çe si So fu ha lil Kö yü sý nýr la rý i çe ri sin de Ka ra ca Ge çit mev ki in - de bu lu nan m 2 yü zöl çüm lü 63 par sel sa yý lý ta þýn maz tar la vas fýn da o lup, Týnlý-Kum lu top rak ya pý sý na sa hip tir. Tar la da ku ru ta rým uy gu lan mak ta o lup ar pa, buð day ve ay çi çe ði ü - rün le ri ye tiþ ti ril me si müm kün dür. Tar la nýn to pog ra fik ya pý sý, mev ki i si top rak ya pý sý ve ve - rim li lik du ru mu na gö re mah ke me ka ra rý ge re ði tar la nýn ta ma mý nýn de ðe ri TL'dir. SATIÞ SAATÝ : 11:00-11:05 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ : TL 14- TAPU KAYDI : Kýrklareli ili Babaeski Ýlçesi Sofuhalil Köyü Karaca Geçit mevkii m 2 yüzölçümlü tam hisseli 66 parsel sýrasýna kayýtlý tarla vasfýndaki taþýnmaz : Ba ba es ki Ýl çe si So fu ha lil Kö yü sý nýr la rý i çe ri sin de Ka ra ca Ge çit mev ki - in de bu lu nan m 2 yü zöl çüm lü 66 par sel sa yý lý ta þýn maz tar la vas fýn da olup, Týnlý-Kum - lu top rak ya pý sý na sa hip tir. Tar la da ku ru ta rým uy gu lan mak ta o lup ar pa, buð day ve ay çi çe ði ü rün le ri ye tiþ ti ril me si müm kün dür. Tar la nýn to po ra fik ya pý sý, mev ki i si top rak ya pý sý ve ve - rim li lik du ru mu na gö re mah ke me ka ra rý ge re ði tar la nýn ta ma mý nýn de ðe ri TL'dir. ÝMAR DURUMU :Tapu Kaydýnýn aynýsýdýr. SATIÞ SAATÝ : 11:10-11:15 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ : TL 15- TAPU KAYDI : Kýrklareli ili Babaeski Ýlçesi Sofuhalil Köyü Karaca Geçit Mevkii m 2 yüzölçümlü tam hisseli 182 parsel sýrasýna kayýtlý tarla vasfýndaki taþýnmaz : Ba ba es ki Ýl çe si So fu ha lil Kö yü sý nýr la rý i çe ri sin de Ka ra ca Ge çit mev ki in - de bu lu nan m 2 yü zöl çüm lü 182 par sel sa yý lý ta þýn maz tar la vas fýn da o lup, Týnlý-Kumlu top rak ya pý sý na sa hip tir. Tar la da ku ru ta rým uy gu lan mak ta o lup ar pa, buð day ve ay çi çe ði ü - rün le ri ye tiþ ti ril me si müm kün dür. Tar lanýn to pog ra fik ya pý sý, mev ki i si top rak ya pý sý ve ve - rim li lik du ru mu na gö re mah ke me ka ra rý ge re ði tar la nýn ta ma mý nýn de ðe ri TL'dir. SATIÞ SAATÝ : 11:20-11:25 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ : TL 16- TAPU KAYDI : Kýrklareli ili Babaeski Ýlçesi Sofuhalil Köyü Karaca Geçit mevkii m 2 yüzölçümlü tam hisseli 184 parsel sýrasýna kayýtlý tarla vasfýndaki taþýnmaz : Ba ba es ki Ýl çe si So fu ha lil Kö yü sý nýr la rý i çe ri sin de Ka ra ca Ge çit mev ki in - de bu lu nan m 2 yü zöl çüm lü 184 par sel sa yý lý ta þýn maz tar la vas fýn da o lup, Týnlý-Kumlu top rak ya pý sý na sa hip tir. Tar la da ku ru ta rým uy gu lan mak ta o lup ar pa, buð day ve ay çi çe ði ü - rün le ri ye tiþ ti ril me si müm kün dür. Tar la nýn to pog ra fik ya pý sý, mev ki i si top rak ya pý sý ve ve - rim li lik du ru mu na gö re mah ke me ka ra rý ge re ði tar la nýn ta ma mý nýn de ðe ri TL'dir. SATIÞ SAATÝ : 11:30-11:35 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ : TL 17- TAPU KAYDI : Kýrklareli ili Babaeski Ýlçesi Çavuþköy Köyü Koru Altý mevkii m 2 yüzölçümlü tam hisseli 1007 parsel sýrasýna kayýtlý tarla vasfýndaki taþýnmaz : Ba ba es ki Ýl çe si Ça vuþ köy Kö yü sý nýr la rý i çe ri sin de Ko ru Al tý mev ki - in de bu lu nan m 2 yü zöl çüm lü 1007 par sel sa yý lý ta þýn maz tar la vas fýn da o lup, Týnlý- Kum lu top rak ya pý sý na sa hip tir. Tar la da ku ru ta rým uy gu lan mak ta dýr. Tar la nýn to pog ra - fik ya pý sý, mev ki i si top rak ya pý sý ve ve rim li lik du ru mu na gö re 1 de ka rý nýn de ðe ri TL olup buna göre tarlanýn tamamýnýn deðeri TL'dir. SATIÞ SAATÝ : 11:40-11:45 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ : TL 18- TAPU KAYDI : Kýrklareli ili Babaeski Ýlçesi Çavuþköy Köyü Pýnar sýrtý mevkii m 2 yüzölçümlü tam hisseli 338 parsel sýrasýna kayýtlý tarla vasfýndaki taþýnmaz : Ba ba es ki Ýl çe si Ça vuþ köy Kö yü sý nýr la rý i çe ri sin de Pý nar sýr tý mev ki - in de bu lu nan m 2 yü zöl çüm lü 338 par sel sa yý lý ta þýn maz tar la vas fýn da o lup, Týnlý- Kum lu top rak ya pý sý na sa hip tir. Tar la da ku ru ta rým uy gu lan mak ta o lup ar pa, buð day ve ay çi çe ði ü rün le ri ye tiþ ti ril me si müm kün dür. Tar la nýn to pog ra fik ya pý sý, mev ki i si top rak ya pý sý ve ve rim li lik du ru mu na gö re 1 de ka rý nýn de ðe ri TL o lup bu na gö re tar la - nýn ta ma mý nýn de ðe ri TL'dir. SATIÞ SAATÝ : 11:50-11:55 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ : TL 19- TAPU KAYDI : Kýrk la re li i li Ba ba es ki Ýl çe si Ça vuþ köy Kö yü A da i çi mev ki i m 2 yü zöl çüm lü tam his se li 459 par sel sý ra sý na ka yýt lý tar la vas fýn da ki ta þýn maz : Ba ba es ki Ýl çe si Ça vuþ köy Kö yü sý nýr la rý i çe ri sin de A da Ý çi mev ki in de bu lu nan m 2 yü zöl çüm lü 459 par sel sa yý lý ta þýn maz tar la vas fýn da o lup, Týnlý-Kum - lu top rak ya pý sý na sa hip tir. Tar la da ku ru ta rým uy gu lan mak ta o lup ar pa, buð day ve ay çi - çe ði ü rün le ri ye tiþ ti ril me si müm kün dür. Tar la nýn to pog ra fik ya pý sý, mev ki i si top rak ya pý - sý ve ve rim li lik du ru mu na gö re 1 de ka rý nýn de ðe ri TL o lup bu na gö re tar la nýn ta ma mý nýn de ðe ri TL'dir. SATIÞ SAATÝ : 12:00-12:05 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ : TL 20- TAPU KAYDI : Kýrklareli ili Babaeski Ýlçesi Yeniköy Köyü Kara Toprak mevkii m 2 yüzölçümlü tam hisseli 2534 parsel sýrasýna kayýtlý tarla vasfýndaki taþýnmaz : Ba ba es ki Ýl çe si Ye ni köy Kö yü sý nýr la rý i çe ri sin de Ka ra Top rak mev ki - in de bu lu nan m 2 yü zöl çüm lü 2534 par sel sa yý lý ta þýn maz tar la vas fýn da o lup, Killi-Týnlý top rak ya pý sý na sa hip tir. Tar la da ku ru ta rým uy gu lan mak ta o lup ar pa, buð day ve ay çi çe ði ü rün le ri ye tiþ ti ril me si müm kün dür. Tar la nýn to pog ra fik ya pý sý, mev ki i si top - rak ya pý sý ve ve rim li lik du ru mu na gö re 1 de ka rý nýn de ðe ri TL o lup bu na gö re tar la nýn ta ma mý nýn de ðe ri TL'dir. SATIÞ SAATÝ : 12:10-12:15 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ : TL 21- TAPU KAYDI : Kýrklareli ili Babaeski Ýlçesi Sofuhalil Köyü Kara Geçit mevkii m 2 yüzölçümlü tam hisseli 198 parsel sýrasýna kayýtlý tarla vasfýndaki taþýnmaz : Ba ba es ki Ýl çe si So fu ha lil Kö yü sý nýr la rý i çe ri sin de Ka ra ca Ge çit mev - ki in de bu lu nan m 2 yü zöl çüm lü 198 par sel sa yý lý ta þýn maz tar la vas fýn da o lup, Týnlý- Kum lu top rak ya pý sý na sa hip tir. Tar la da ku ru ta rým uy gu lan mak ta o lup ar pa, buð day ve ay çi çe ði ü rün le ri ye tiþ ti ril me si müm kün dür. Tar la nýn to pog ra fik ya pý sý, mev ki i si top rak ya pý sý ve ve rim li lik du ru mu na gö re mah ke me ka ra rý ge reði TL'dir.. SATIÞ SAATÝ : 12:20-12:25 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ : TL 22- TAPU KAYDI : Kýrklareli ili Babaeski Ýlçesi Sofuhalil Köyü Kiremit Avlaðý mevkii m 2 yüzölçümlü tam hisseli 299 parsel sýrasýna kayýtlý tarla vasfýndaki taþýnmaz : Ba ba es ki Ýl çe si So fu ha lil Kö yü sý nýr la rý i çe ri sin de Ki re mit Av la ðý mev ki - in de bu lu nan m 2 yü zöl çüm lü 299 par sel sa yý lý ta þýn maz tar la vas fýn da o lup, Týnlý-Kumlu top rak ya pý sý na sa hip tir. Tar la da ku ru ta rým uy gu lan mak ta o lup ar pa, buð day ve ay çi çe ði ü - rün le ri ye tiþ ti ril me si müm kün dür. Tar la nýn to pog ra fik ya pý sý, mev ki i si top rak ya pý sý ve ve rim li - lik du ru mu na gö re mah ke me ka ra rý ge re ði tar la nýn ta ma mý nýn de ðe ri TL'dir. SATIÞ SAATÝ : 12:30-12:35 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ : TL 23- TAPU KAYDI : Kýrk la re li i li Ba ba es ki Ýl çe si So fu ha lil Ki re mit Av la ðý mev ki i m 2 yü zöl çüm lü tam his se li 267 par sel sý ra sý na ka yýt lý tar la vas fýn da ki ta þýn maz : Ba ba es ki Ýl çe si So fu ha lil Kö yü sý nýr la rý i çe ri sin de Ki re mit Av la ðý mev ki - in de bu lu nan m 2 yü zöl çüm lü 267 par sel sa yý lý ta þýn maz tar la vas fýn da o lup, Týnlý-Kum - lu top rak ya pý sý na sa hip tir. Tar la da ku ru ta rým uy gu lan mak ta o lup ar pa, buð day ve ay çi çe ði ü rün le ri ye tiþ ti ril me si müm kün dür. Tar la nýn to pog ra fik ya pý sý, mev ki i si top rak ya pý sý ve ve - rim li lik du ru mu na gö re mah ke me ka ra rý ge re ði tar la nýn ta ma mý nýn de ðe ri TL'dir. SATIÞ SAATÝ : 12:40-12:45 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ : TL 24- TAPU KAYDI : Kýrklareli ili Babaeski Ýlçesi Sofuhalil Köyü Kiremit Avlaðý mevkii m 2 yüzölçümlü tam hisseli 268 parsel sýrasýna kayýtlý tarla vasfýndaki taþýnmaz : Ba ba es ki Ýl çe si So fu ha lil Kö yü sý nýr la rý i çe ri sin de Ki re mit Av la ðý mev ki - in de bu lu nan m 2 yü zöl çüm lü 268 par sel sa yý lý ta þýn maz tar la vas fýn da o lup, Týn lý-kum - lu top rak ya pý sý na sa hip tir. Tar la da ku ru ta rým uy gu lan mak ta o lup ar pa, buð day ve ay çi çe ði ü rün le ri ye tiþ ti ril me si müm kün dür. Tar la nýn to pog ra fik ya pý sý, mev ki i si top rak ya pý sý ve ve - rim li lik du ru mu na gö re mah ke me ka ra rý ge re ði tar la nýn ta ma mý nýn de ðe ri TL'dir. SATIÞ SAATÝ : 12:50-12:55 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ : TL 25- TAPU KAYDI : Kýrklareli ili Babaeski Ýlçesi Sofuhalil Köyü Çatýrýk Mevkii m 2 yüzölçümlü tam hisseli 1269 parsel sýrasýna kayýtlý tarla vasfýndaki taþýnmaz : Ba ba es ki Ýl çe si So fu ha lil Kö yü sý nýr la rý i çe ri sin de Ça tý rýk mev ki in de bu - lu nan m 2 yü zöl çüm lü 1269 par sel sa yý lý ta þýn maz tar la vas fýn da o lup, Killi-Týnlý top rak ya pý sý na sa hip tir. Tar la da ku ru ta rým uy gu lan mak ta o lup ar pa, buð day ve ay çi çe ði ü rün le ri ye tiþ ti ril me si müm kün dür. Tar la nýn to pog ra fik ya pý sý, mev ki i si top rak ya pý sý ve ve rim li lik du - ru mu na gö re mah ke me ka ra rý ge re ði tar la nýn ta ma mý nýn de ðe ri TL'dir. SATIÞ SAATÝ : 13:00-13:05 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ : TL 26- TAPU KAYDI : Kýrklareli ili Babaeski Ýlçesi Çavuþköy Köyü Ada içi mevkii m 2 yüzölçümlü tam hisseli 411 parsel sýrasýna kayýtlý tarla vasfýndaki taþýnmaz : Ba ba es ki Ýl çe si Ça vuþ köy Kö yü sý nýr la rý i çe ri sin de A da i çi mev ki in de bu lu nan m 2 yü zöl çüm lü 411 par sel sa yý lý ta þýn maz tar la vas fýn da o lup,týnlý-ku mi u top rak ya pý sý na sa hip tir. Tar la da ku ru ta rým uy gu lan mak ta o lup ar pa, buð day ve ay çi çe - ði ü rün le ri ye tiþ ti ril me si müm kün dür. Tar la nýn to pog ra fik ya pý sý, mev ki i si top rak ya pý sý ve ve rim li lik du ru mu na gö re 1 de ka rý nýn de ðe ri TL olup tarlanýn tamamýnýn deðeri TL'dir. SATIÞ SAATÝ : 13:10-13:15 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ : TL 27- TAPU KAYDI : Kýrklareli ili Babaeski Ýlçesi Çavuþköy Köyü Ada Ýçi mevkii m 2 yüzölçümlü tam hisseli 1261 parsel sýrasýna kayýtlý tarla vasfýndaki taþýnmaz : Ba ba es ki Ýl çe si Ça vuþ köy Kö yü sý nýr la rý i çe ri sin de A da i çi mev ki in de bu lu nan m 2 yü zöl çüm lü 1261 par sel sa yý lý ta þýn maz tar la vas fýn da o lup, Týnlý-Kum - lu top rak ya pý sý na sa hip tir. Tar la da ku ru ta rým uy gu lan mak ta o lup ar pa, buð day ve ay çi - çe ði ü rün le ri ye tiþ ti ril me si müm kün dür. Tar la nýn to pog ra fik ya pý sý, mev ki i si top rak ya pý - sý ve ve rim li lik du ru mu na gö re 1 de ka rý nýn de ðe ri TL olup tarlanýn tamamýnýn deðeri TL'dir. SATIÞ SAATÝ : 13:20-13:25 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ : TL 28- TAPU KAYDI : Kýrklareli ili Babaeski Ýlçesi Çavuþköy Köyü Ada Ýçi mevkii m 2 yüzölçümlü tam hisseli 451 parsel sýrasýna kayýtlý tarla vasfýndaki taþýnmaz : Babaeski Ýlçesi Çavuþköy Köyü sýnýrlarý içerisinde Ada içi mevkiinde T. C. BABAESKÝ 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) bu lu nan m 2 yü zöl çüm lü 451 par sel sa yý lý ta þýn maz tar la vas fýn da o lup, Týnlý- Kum lu top rak ya pý sý na sa hip tir. Tar la da ku ru ta rým uy gu lan mak ta o lup ar pa, buð day ve ay çi çe ði ü rün le ri ye tiþ ti ril me si müm kün dür. Tar la nýn to pog ra fik ya pý sý, mev ki i si top - rak ya pý sý ve ve rim li lik du ru mu na gö re 1 de ka rý nýn de ðe ri TL olup tarlanýn tamamýnýn deðeri TL'dir. SATIÞ SAATÝ : 13:30-13:35 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ : TL 29- TAPU KAYDI : Kýrklareli ili Babaeski Ýlçesi Çavuþköy Köyü Ada Ýçi mevkii m 2 yüzölçümlü tam hisseli 453 parsel sýrasýna kayýtlý tarla vasfýndaki taþýnmaz : Ba ba es ki Ýl çe si Ça vuþ köy Kö yü sý nýr la rý i çe ri sin de A da i çi mev ki in de bu - lu nan m 2 yü zöl çüm lü 453 par sel sa yý lý ta þýn maz tar la vas fýn da o lup, Týnlý-Kum lu top rak ya pý sý na sa hip tir. Tar la da ku ru ta rým uy gu lan mak ta o lup ar pa, buð day ve ay çi çe ði ü rün le ri ye - tiþ ti ril me si müm kün dür. Tar la nýn to pog ra fik ya pý sý, mev ki i si top rak ya pý sý ve ve rim li lik du ru - mu na gö re 1 de ka rý nýn de ðe ri TL olup tarlanýn tamamýnýn deðeri TL'dir. SATIÞ SAATÝ : 13:40-13:45 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ : TL 30- TAPU KAYDI : Kýrklareli ili Babaeski ilçesi Çavuþköy Köyü Ada içi mevkii m 2 yüzölçümlü tam hisseli 413 parsel sýrasýna kayýtlý tarla vasfýndaki taþýnmaz : Ba ba es ki Ýl çe si Ça vuþ köy Kö yü sý nýr la rý i çe ri sin de A da i çi mev ki in - de bu lu nan m 2 yü zöl çüm lü 413 par sel sa yý lý ta þýn maz tar la vas fýn da o lup, Týnlý- Kum lu top rak ya pý sý na sa hip tir. Tar la da ku ru ta rým uy gu lan mak ta o lup ar pa, buð day ve ay çi çe ði ü rün le ri ye tiþ ti ril me si müm kün dür. Tar la nýn to pog ra fik ya pý sý, mev ki i si top - rak ya pý sý ve ve rim li lik du ru mu na gö re 1 de ka rý nýn de ðe ri TL olup tarlanýn tamamýnýn deðeri TL'dir. SATIÞ SAATÝ : 13:50-13:55 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ : TL Satýþ Þartlarý 1- Sa týþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da Ba ba es ki Ýc ra Mü dür lü - ðü nün ö nün de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bur ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der - le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de lle a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta - ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr - ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir.ý ha le Dam ga ver gi si, ta pu a lým mas raf la rý i le K.D.V. ve ta þýn maz tes lim gi de ri a lý cý ya a it o la - cak týr. Bi rik miþ ver gi ler, Tel la li ye be de li ve ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 133'ün - cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke - fil le ri me sul tu tu la cak ve hiçbir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 4- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen al ý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (Ý ÝK) (*)Ý I gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir B: /105 TLMT. Örnek No: 64 Satýlmasýna Karar Verilen Taþýnmazýn Cinsi, Kýymeti, Adedi, Evsafý: Taþýnmazýn Bilgileri ve Özellikleri : Niðde ili, Ulukýþla ilçesi Altay Köyü Halilibrahimçayý mevkii 160 ada 1 parselde kayýtlý m 2 miktarlý tarla vasfýnda taþýnmaz, kumlu- týnlý toprak yapýsýnda orta bünyeli % 1-2 eðime sahip çok az taþlý taban suyu problemi olmayan, su tutma kapasitesi iyi, makinalý tarýma uygun kuru þartlarda bölgede yetiþebilecek ürünlerin yetiþebileceði orta dereceli verim potansiyeline sahip sulama imkâný olmayan kýraç tarým arazisidir. Takdir Olunan Kýymeti: ,00 TL KDV Oraný : % Satýþ Günü : 14/10/2011 Cuma günü saat 14:45-14:55 arasý 2. Satýþ Günü : 24/10/2011 Pazartesi günü saat 14:45-14:55 arasý Yukarýda özellikleri yazýlý taþýnmaz/lar bir borç nedeni ile açýk arttýrma suretiyle satýlacaktýr. Satýþ Þartlarý: 1- Sa týþ yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at te U LU KIÞ LA AD LÝ YE SÝ KO RÝ DO RU MÜ RA CA - AT O DA SI U LU KIÞ LA /NÝÐ DE'de a çýk ar týr ma su re ti i le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah - min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa - týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at ler de i kin ci art - týr ma ya çý ký la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ i se ta þýn maz en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüc ha ný o lan a la cak la rýn top - la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Art týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel - la li ye res mi, i ha le pu lu, 1/2 ta pu har cý ve mas raf la rý, KDV a lý cý ya a it tir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (*) bu taþýnmaz üzerindeki haklarýný hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile onbeþ gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr. Aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le ri þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/105 sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý Ga ze te i la ný nýn teb li gat ya pý la ma yan lar ya da ad re si bi lin me yen ler i çin de teb lið ye ri ne ka im sa yý la ca ðý i lan o lu nur. (Ýc.Ýf.K.126) 20/08/2011 (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Yö net me lik Ör nek No: 27 B: T. C. ULUKIÞLA/NÝÐDE ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI)

13 EÐÝTÝM Y 13 Ýyibirinsaniyibireðitimci,iyibireðitimcideiyibirinsandýr ÖÐRETMENLÝK YILLARI - 4 Daðlý mekânlarda Bursa ya baðlý Orhaneli, Keles, Harmancýk ve Büyükorhan ilçelerinin bulunduðu mekânlara yörede Daðlý derler. Uludað ýn güney taraflarýna düþen bu ilçelerden Orhaneli ne baðlý Karesi Köyüne tayinimiz çýkmýþtý. On yýllýk bir öðretmen iken Güneydoðu dan tayinimizin Bursa ya çýkmasý karþýsýnda sevinmiþtik. Bu durumdan haberi olan dostlarýmýz da Tayinin Bursa ya çýkmýþ ne güzel diyorlardý. Bursa nýn mahrum sayýlan bu dað ilçeleri örf ve ananesine baðlý, Osmanlý kültürünün kendisini muhafaza ettiði yörelerdir. Çoðu yörük olan görev yaptýðýmýz yörenin insanlarýnýn fýtrî halleri mevcuttu. Güzel günlerdi o günler. Köyün okulu dað yamacýndaydý ve biz lojmanýnda kalýyorduk. Karesi Köyü demokrat zihniyete mensup insanlardý, hoþgörülü ve yardýmseverlerdi. Okuttuðumuz öðrencilerimizin çoðu sonraki yýllarda iþ sahibi olarak çeþitli þirketlere sahip olmuþlardý. Son Bursa seyahatimizde bizi arama vefasýnda da bulunmuþlardý. Daðlar ve baðlar arasýnda kalan köyümüz ve o mýntýkalar Cenâb-ý Hakk ýn Celâl ve Cemal isimlerine mazhar olmalýlar ki, etraf yeþilliklerle ve bir o kadar da sýk daðlarla örtülüydü. Ýnsanýn tefekkür âleminin zenginliðine vesile olan bir eþcar ve nebatat örtüsü hâkimdi çevrelerine. Bursa ya son tayinimizin akabinde, görev yaptýðým köyü bizzat giderek ziyaret etmiþtim. Çoðu köylünün Bursa ya göç e- derek oraya yerleþtiklerini görmüþtüm. Köy ise adeta harabe haline dönmüþtü. Hayvancýlýk ve ufak çaplý tarýmla iþtigal e- den yöre kendine has tabiî güzellikleri ve Uludað ý solumanýn saadeti içinde olsa gerek ki, sessiz köþeler olarak görülüyordu. Kaldýðýmýz yýllardaki hatýralarý yâd ederek oradan ayrýlmýþtýk. Aðaç dallarýnýn ve ormanlarýn nazlý nazlý zikrî salýnýþlarýnýn sessizliði içinde... Ýnsan, þöhretle, makam sahibi olmakla, servetle hakikî insan olmaz. Ýnsaný insan eden deðerler vardýr. Ýç ve dýþ dinamikler saðlam esaslar üzerine ikame edilmeden hakikî bir insan profili ortaya çýkmaz. Maddî ve manevî yapý taþlarý bilinmekle ve tanýnmakla ancak insan kendini tanýr, hakikate u- laþýr. Duygularýný kontrol altýna almadan insanî deðerlere ulaþýlmaz. Hýrsý aklýný devre dýþý býrakmýþ, menfaati manevî hayatýný zehirlemiþse, elde ettiði þeyler insaný mutlu etmeye yetmez. Hýrs, þehvet, þöhret ve servet insaný etkileyip baþýný döndürebilir, ama eðer istikametle helâl daireye iktifa etmezse kalbi öldürür, ruhu söndürür ve insanî deðerleri erozyona uðratýr. Ýman insaný insan eder, belki de insaný sultan eder sözü bir mihenk taþý gibi insanî geliþmenin özüne vurgu yapar. Ýslâmiyet insaniyet-i kübradýr sözü medeniyet projesinin dayandýðý noktayý dile getiren þifreye dönüþür. Ý- man, ilim, din, hayat ve eðitim insan eksenli bir yapýyý önceler. Napolyon; Mutluluða asla inanmadým der. Ýnandýðý deðerler ile yaþadýðý deðerler arasýnda uçurumlar olanlar ve bu ahengi kuramayanlar bu bedbahtlýðý yaþýyorlar. Oysa mutluluk o kadar uzakta deðil, yaný baþýmýzdadýr. O'nu bulmak için, inanmak lâzým insan olmak lâzým. O nu tanýyan ve itaat eden, zindanda da olsa bahtiyardýr. O nu unutan sarayda da olsa bedbahttýr. sözü de insaný mutluluða götüren gerçek bir formül gibidir. Napolyon, Sezar, Hitler, Nemrut ve Firavun gibi, hiçbir zaman hakikî olarak tatmadýklarý insanî erdemleri onlarý heva ve nefsin zebunu olarak mutsuz yapmýþtýr. Hayatlarý gibi ölümleri de bu bedbin ruh halini gösteriyor. Ýnsanlýk ufkunun gerçek yýldýzlarý olan; enbiyalar, asfiyalar ve evliyalar insanlýk âlemi i- çin, önder, rehber ve kýlavuz olmuþlardýr. Hakaik-i imanýn özelliklerini ve ahlâk-ý Ýslâmiyenin güzelliklerini uygulamalarýyla göstererek N ayna olmuþlardýr. Dünyada huzur, ahirette sürûr ancak imanla mümkün. Zira, Ýman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Bu durum insanlýðýn adeta mutluluk haritasýndaki konumunu belirleyen bir pusula gibidir. Ýslâmýn dayandýðý temel insanî deðerler vardýr. Ýslâma giden yol insanlýktan geçer. Ýnsan olmayan, Müslüman olamaz. Ýslâmiyet elbisesi insanlýk bedeni üzerine giyilir. Ýyi bir insan o- lamayan, duyarlý bir Müslüman olamaz. Ýnsanlarýn en hayýrlýsý insanlara faydalý olandýr hadis-i þerifi hakikî insanlýðýn kývamýný dile getirdiði için, pek manidardýr. Ýyi bir insan kime denir ve iyi bir insanýn ölçüleri nelerdir? Ýyi bir insan; iyi bir dost, vefalý bir arkadaþ, candan bir yoldaþ, hakikî bir sýrdaþ olur. Ýyi bir insan; insanlarý sever sayar, onlarýn menfaatlerini kendi menfaatine tercih eder. Ýyi bir insan; bir merhamet þebekesi, bir þefkat abidesi, bir himmet þemsiyesi gibi onlara müzahir olup insanlarý her türlü tehlikelerden muhafaza eder. Ýyi bir insan; yara açmadan yararlý olup tedavi eder, dert olmadan dert ortaðý olur. Ýyi bir insan; yüzünde gülümseme, dilinde hikmet, candan, samimî, içten, duyarlý, etrafýna daima pozitif enerji yayar. Ýyi bir insan; kaba saba deðil, nazik, zarif ve arif olur. Yumuþak huylu, hoþ geçimli, baldan tatlý dillidir. Ýyi bir insan; örnek ahlâk sahibi, üstün meziyetleriyle model alýnacak muallimdir. Ýyi bir insan; vicdan sahibi, fazilet erbabý, e- deb ve haya ile bezenmiþ, insanlarý Hakk a çaðýran ve hakikate motive eden mücahiddir. Ýyi bir insan; iyi bir baba, geçimli bir eþ, ince anlayýþlý bir komþu, adil bir ortak, hakperest bir akrabadýr. Ýyi bir insan; hareketleri dengeli ve tutarlý, baktýðýnýz zaman karþýsýndakine güven aþýlayan, sempatik, doðru sözlü ve temiz olandýr. Ýyi bir insan iyi bir eðitimci, iyi bir eðitimci de iyi bir insandýr. Özü sözü bir, içi dýþý bir, kalbi ameli bir olup, içi ve dýþý ahenk içerisinde bulunandýr. Gerçek eðitimci; hakikatý arayan, hakikate ulaþan, onu yaþayan ve yaþatandýr. Ýnsanlýk için her yönüyle örnek olan donanýmlý gayretli, hamiyetli eðitimcilere ruh-u canýmla selâm ve sevgiler. R SA AT ÜZE ÝNE San'at; insanýn hayal gücünü ve maharetini kullanarak orijinallikler meydana getirmesidir. Görünenin, bilinenin ve gölgelerin bir çeþit taklididir. Baþka deyiþlerle; bir duyguyu, tasarlanan bir þeyi veya güzelliði ifâde ederken kullanýlan metodlarýn tamamý veya anlatma neticesinde ortaya çýkanlar. Duygularýn dýþa aksetmesi. Allah ýn insanlara verdiði akýl, ruh, kalb gibi hususiyetlerin ahenkli bir þekilde kullanýlmasýndan ortaya çýkan güzellik ve derûnilik. Ýnsanî duruþu mümkün kýlma. Dünyayý güzelleþtirme gayreti içerisinde, idrak süzgecinden geçirip mana olarak direkt kalbe irsal edilenler. Tabiatta var olan güzellikleri, en güzel þekilde ifâde etme þekli ve hayatý güzelleþtirme gayreti. Anladým iþi, san'at Allah ý anmakmýþ, Marifet bu, gerisi yalnýz çelik çomakmýþ. San'at, her þeyi gayet muntazam, hesaplý ve nakýþlý Yaradanýn rýzasýna uygun olmalýdýr. Yaratýlýþa uygun olmayarak san'at diye yapýlanlardan bir hayýr çýkmaz. Bilâkis insanlýk için fayda deðil zararlar söz konusudur. San'at adýna diyerek azamî açýk saçýklýk, aile yapýsýný tahrip eden hareket ve sahneler san'ata bir ihanettir. San'at bu olmadýðý gibi, nikâhsýz yaþayarak magazin sayfalarýnda reklâmý yapýlan domuz tabiatlý þöhretlere de san'atçý denilemez. San'at ismi ve süsü verilerek cemiyetin yapýsýný bozan tahripkâr çalýþmalar, þeytaný memnun e- den iþlerdir. Ve yaptýðýndan hâinâne zevk alan, þeytanýn emrindeki köleler durumundadýrlar. San'at kisvesine büründürülerek yapýlan her çeþit menfîliklerden, akýl dolayýsýyla þeytaný bile hayrette býrakacak alçaklýðý irtikap eden mülevves ve menhus ruhlar memnun kalýr ve rezil bir tat alýrlar. Bunlar gübreyle uðraþmaktan zevk alan mayýs böcekleri gibidirler. Ýnsan sýfatýna yakýþmayan mübtezel ruhlardýr. Ýmtihan yeri olan bu dünyada, þevkle ve isteyerek gayr-i ahlâkî ve insanî her türlü alçaklýðý iþleyerek ve bunu san'at adý vererek lanse edenler, Süfyanizmin elamanlarýdýr. Bu denî insanlarýn a- kýbetleri; güneþ ve arzýn merkezi kaynaklý ebedî yurtlarýnda acýnacak halde kalmalarý, gerçekten hak ettikleri ve buna reva olduklarý bir durumdur. Hakikat böyleyken zehirlemekten zevk alarak gülen yüzleriyle þen bir görünümdedirler. Buna mukabele olarak iyi insanlara da, san'atý faydalý iþlere kullanmak düþer. Toplumun her kesimi için san'at vasýtasýyla, eðitici ve iyi faaliyetlerde bulunmak icap eder. San'atla uðraþanlar, bahsettiðimiz fenâ insanlardan olmamak ve feci durumlarýna düþmemeleri için, san'atýný insanlýðýn hayrýna kullanmak durumundadýrlar. San'at, ne þunun ne bunun içindir. Belki (yâni katiyetle) inanç içindir. Eski devirlerden beri bilhassa ibâdethanelerde yapýlan resim, figür gibi þeyler inancý temsil eden þekillerdir. Her yapýlan san'atlý eser bir inancý ve o inancýn kaidelerini ifâde etmektedirler. Buradan gerçekte san'at denilenin, inanç için yapýldýðýna kanaatimiz tam olmaktadýr. Atalarýmýz yaptýklarý eserleri gayet san'atlý yapmýþlar. Binalarda bir ahenk, estetik ve mevzun bir güzellik var. Aðaç ve taþ iþlemeleri harika. Yontulan çizgiler, çiçekler v.s. her biri birer san'at harikasý. Âdeta taþa ruh vermiþlerdir denilebilir. Hâkeza, mezar taþlarýmýzýn da her biri birer harika san'at eseri. O iþlemeli ve güzel hatlarla tezyin edilen taþlara bakarak merhumun saðlýðýnda ne iþle meþgul olduðunu anlayabiliyoruz. Hat san'atý ve kitap tezyinatýný, temaþa san'atýnda da ortaoyunu nu burada zikretmeliyiz. Ýþte gerçek san'at ve san'at eserleri. Yaþadýðýmýz dünyada yaratýlan her tabiî nesnede Yaratan ý görmek ve o istikamette eserler vermek gerçek san'attýr. Dinde hassas bazý insanlarýmýz ressamlarý pek sevmezler. Bir Bâb-ý âli sohbetinde inançlý ressamlarýmýzdan Ýlhami Atalay, bunu dile getirerek; halbuki ben yaratýlanlarý resmederek Yaratýcý yý tanýtmaya çalýþýyorum. meâlinde izahlarda bulunmuþtu. Hasýlý san'at; Ýlâhî San'atkâr ýn rýzasýna muvafýk bir inancý ihtiva ediyorsa san'attýr. Aksi hâlde insana faydasý olmadýðý gibi, pek çok zararlarý da beraberinde yüklenmiþ olarak neticesi feci bir ahvaldir, vesselâm. Bilinmeyen eðitimciler (2) Yine Karabekir Paþa, eðitim ve öðretimin canlý, kalýcý ve etkili olmasý için tesbit ettiði birtakým metotlar ve yöntemler vardýr: 1- Gezi-Gözlem: Okullarý, kütüphaneleri, camileri, tarihî ve turistlik mekânlarý, iþyerlerini ve müzeleri gezip incelemek. 2- Eðitim ve öðretim amaçlý filmleri izlemek: Böyle filmlerin önemi konusunda Paþa þunlarý söyler: Bugün sinema ile öðretim, geliþmiþ memleketlerde çocuklarýn ve halkýn tedris (öðretim) ve terbiyeleri için en mühim vasýta (araç) sýrasýna geçmiþtir. Meselâ; Teþrih (Anatomi) Hýfzýssýhha (Saðlýk Bilgisi ), Nebatat (Bitki Bilimi), Hayvanat, Ticaret, Sanayi, Coðrafya, Tarih, Maarif (Eðitim ve Öðretim) ile muhtelif mektepleri, askerliðe ait bir çok ilmî, edebî konularýn filmler ile eðlence tarzýnda yapýlan derslerin, çocuklarý sayfalarca kitap okumak veya saatlerce anlamadan muallimleri dinlemek derdinden varesta kýldýðý (kurtardýðý) görülür. (a.g.e., s: 41) 3- Eðitim amaçlý dramatizasyon: Paþa, eðitim ve öðretim konularýnýn dramatize edilmesi ile (oyun þeklinde ) yaþayarak becerileri geliþtirmek, özgüven duygusu saðlamak öðrenmelerini geliþtirmek istemektedir yýlýnda Ýzmir de ilk defa düzenlenen Ýktisat Kongresi'ne baþkanlýk yapan Karabekir Paþa, bir ülkenin kalkýnmasýnýn Ýktisadî ve ilmî çalýþmalar ile mümkün olacaðýna, Hususan bir ülkenin kurtuluþunun sadece ordu ile deðil, cehalet ve fakirlikle mücadele edilmesi ile mümkün olacaðýna inandýðýný belirtir. Ayný zamanda maarifin sadece yüksek tahsil yapmaktan i- baret olmadýðýný, iþ adamlarý (esnaf ve sanatkârlarý) da yetiþtirmesi gerektiðini savunur. Bütün bunlarýn yaný sýra muallim yetiþtirilmesine de çok önem veren Paþa, adaylarýn ciddî bir eðitimden geçirildikten sonra, ö- nemli yerlerde bir yýl staj görmelerini savunur. Bundan baþka rehberlik, öðretim tekniði, ölçme deðerlendirme ve halk eðitimi konularý üzerinde de durur. Doðudaki yetim çocuklarýn eðitilmesinin yaný sýra, halkýn da eðitilmesi için çok sayýda kurs açmýþtýr. Bu kurslarda sinema, fotoðraf, elektrik, okuma-yazma, ve hanýmlara yönelik doðum ve çocuk bakýmý gibi kurslar verilmiþtir. Hatta, halktan isteyenler bu kurslara yatýlý olarak devam etmiþlerdir. Eðitim ve öðretim konusunda bir millî e- ðitim bakaný gibi çalýþan paþa, bu çalýþmalarý ile eðitim ve öðretim konusundaki görüþlerini zaman zaman Meclis kürsüsünde yaptýðý konuþmalarla da dile getirmiþtir. Þanlý Osmanlý Devleti nin 1. Dünya Savaþý nda yenilmesinden sonra ayakta kalan tek birliðin kumandaný, Doðu nun Fatihi Kâzým Karabekir Paþa, ayný zamanda halk tarafýndan çok sevildiði için gerek kongrelerin toplanmasýnda ve gerekse halkýn kurtuluþ harekâtý için motive edilmesinde büyük bir öncülük yapmýþtýr. Onun için Kurtuluþ Savaþý nýn da yegâne öncüsü sayýlýr. Fakat asýl o- nun haz duyduðu þey eðitim ve öðretim çalýþmalarý hakkýnda þu ifadede bulunmuþtur. Hayatýmda ufak, büyük, siyasî, ilmî ve askerî hayli muvaffakiyetler gördüm. Hiçbirisinde bu kadar (eðitim ve öðretim alanýndaki çalýþmalar kadar) ruhumun ve vicdanýmýn derinliklerine kadar bir haz ve neþe yapanýna rastlamadým. (Karabekir Kâzým, Çocuk Dâvâmýz 1, s. 57, Emre Yayýnlarý ) Bütün eðitimcilerin ve eðitimci konumundaki kiþilerin ayný hazzý duymamýz ümidiyle T. C. ANTALYA 8. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: Bir borçtan dolayý ipotekli bulunan; Tapu Kaydý: ANTALYA/AKSU MANDIRLAR KÖYÜ ADA 1 PARSELDE KAYITLI m 2 ALANLI A/BODRUM -ZEMÝN -1 BAÐIMSIZ BÖLÜM NOLU 6/96 ARSA PAYLI TRÝBLEKS MESKEN Özellikleri : COUNTRY CLUB SÝTESÝ A. BLOK APARTMANINDAKÝ (1) NOLU BAÐIMSIZ BÖLÜMÜN VASIF VE. 538 Nolu Parsel Belediye Adresine Göre; Aksu Beldesi, Mandýrlar, Altýnoluk Caddesi, No: 50 Adresindeki, Country Club Sitesi A. Blok Apartmanýnýn olduðu yerdir. Altýnoluk Caddesinin Batýsýnda Kalmaktadýr. SATIÞA Konu 1 Nolu Baðýmsýz Bölüm; Antalya Merkez, Mandýrlar Köyü, 538 nolu parsel üzerinde, betonarme karkas yapý tarzýnda, Zemin Kat + 1 Kat + Çatý Katý olarak inþa edilmiþ, Country Club Sitesi A.Blok Apartmanýnýn Zemin Kat + 1 Kat + Çatý Katýnda, Kuzey - Güney - Batý Cepheli Tripleks Bir Dairedir. Meskendir. Zemin Kat + 1 Kat + Çatý Kat Dahil ( m m m 2 ) Brüt m 2 Net 132 m 2 alana sahiptir. ( 1 nolu baðýmsýz bölümün alaný dosya içinde bulunan ruhsata esas mimari projeden alýndý.) Zemin Katta; Antre, Salon, Ýki Oda, Mutfak, Hol, Banyo + WC Bölümleri Vardýr. 1. Katta; Hol, Üç Oda, Banyo + WC Bölümleri Ýle Bir Adet Balkonu Vardýr. Çatý Katta; Hol, Bir Oda, Banyo + WC Bölümleri Ýle, Teras Kýsmý Vardýr. 1 Nolu Baðýmsýz Bölümde (Hali Hazýrda); 1.) Bütün Hacimlerinin (Hol Hariç) Tabanlarýnýn Beton Þap, Duvarlarýnýn Saten Alçý, Tavan Köþelerinde Kartonpiyer Olduðu, 2.) Dýþ Cephe Pvc Doðramalarýnýn Takýlmýþ Olduðu, Zemin Kat Hariç Dýþ Cephe Camlarýnýn Takýlmýþ Olduðu, 3.) Sýhhi tesisatla ilgili ankastre pis su ve temiz su borularýnýn döþenmiþ olduðu, 4.)Elektrik tesisatý ile ilgili sýva altý boru ve kablolarýnýn çekilmiþ olduðu, 5.) Kat kaloriferi ankastre borularýnýn döþenmiþ olduðu, 6.) Zemin Kattan, 1 kata ve çatý kata çýkýþ merdiveni beton olup, merdivenin rýht ve basamaklarýnýn mermer kaplý olduðu, 7.) Daire giriþ kapýsýnýn renkli pvc doðrama olduðu, 8.) Ýç Kapýlarýn Takýlmamýþ olduðu, 9.) Islak zeminlerin seramik kaplamalarý ile, duvar fayanslarýnýn yapýlmýþ olduðu, 10.) Mutfak tezgâhý ve dolaplarýnýn yapýlmamýþ olduðu, 11.) Sýhhi tesisatla ilgili armatürlerin (Lavabo, Musluk, Batarya, v.s) takýlmamýþ olduðu, 12.) Elektrik tesisatý ile ilgili armatürlerin takýlmamýþ olduðu, 13.) Keþif esnasýnda 1 nolu baðýmsýz bölümde çalýþma ve faaliyetin olduðu görüldü. Yapýlan Ýncelemeler Iþýðýnda; 1 nolu baðýmsýz bölümün hali hazýrda Tamamlanmamýþ durumda olduðu tespit edildi. 1 nolu baðýmsýz bölümün yaklaþýk % 80'lik kýsmý bitirilmiþ, diðer kýsýmlarý (% 20'lik Kýsmý) Bitirilmemiþtir. Tapuda 4685 m 2 lik Arsada, 6/96 Arsa Paylý, Kat Ýrtifaklý, (Tapu Kaydýna Göre A. Blokta Bodrum + Zemin + 1. Katta) 1 nolu baðýmsýz bölüm Tripleks Mesken olarak tescillidir. 1 nolu baðýmsýz bölümün tamamýnýn borçlu, Mehmet Oðlu, Þükrü Suat Yýlmaz adýna kayýtlý olduðu anlaþýldý. Kýymet takdirine konu, teþkil eden, Antalya Merkez, Mandýrlar Köyü, 538 nolu parsel, 1 nolu baðýmsýz bölümün, bulunduðu mevkii, konumu, imar durumu, vasýflarý, Tripleks Daire Olmasý, (Hali Hazýrdaki % 80'lik Kýsmýnýn) Hali Hazýr Durumu Ýle Birlikte Alým Satým rayiçleri dikkate alýndýðýnda, deðeri (6/96 Arsa Payý Dahil) ,00 TL (Yüz Yirmi SekizBin Türk Lirasý) dýr. Ýmar Durumu : TAÞINMAZIN ÝMAR DURUMU : Dosya içinde bulunan Antalya Aksu Belediyesi Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðünün Tarih ve 1071 /2708 sayýlý cevabi yazýsýnda; Antalya ili, Aksu Ýlçesi, Mandýrlar Tapulamasýna Ait, 538 parsel sayýlý taþýnmazla ilgili olarak, Taþýnmazýn Tarih ve 011 sayýlý yapý ruhsatý alýndýðý tarih itibariyle verilen günlü imar çapýnda Konut Alaný, Ayrýk Nizam, T.A.K.S : 0.30, K.A.K.S : 0.60, Bina Yüksekliði H max 6.50 mt olarak. görülmektedir. Ayrýca yazý ekinde gönderilen imar çapýna göre, 538 nolu parselin Ayrýk Nizam, Kat Adedi 2, Saçak seviyesi 6.50 mt, çýkma derinliði 1.50 mt, çatý meyili 0.33, arka bahçe mesafesi h/2, ön bahçe mesafesi 5 mt, yan bahçe mesafesi 3 mt'dir. Yapý alan kat sayýsý 0.60, taban alan kat sayýsý 0.30'dur. Denilmektedir. Bu Baðýmsýz Bölüm: Aksu Beldesi, Mandýrlar, Altýnoluk Caddesi, No: 50 Adresindeki, Country Club Sitesi A. Blok Apartmanýnýn olduðu yerdir. Altýnoluk Caddesinin Batýsýnda Kalmaktadýr. Bulunduðu yere elektrik ve su hattý getirilmiþtir. Deðeri : ,00 TL Satýþ Saati : Ýpotekten ari olarak satýlarak paraya çevrilecektir. Satýþ Þartlarý : 1- Satýþ Pazartesi günü yukarýda yazýlý saatler arasýnda ANTALYA ADLÝYE BÝ- NASI HUKUK BLOK ZEMÝNKAT 8. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'nde açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen kýymetinin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý mecmuunu ve satýþ masraflarýný geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak þartiyle Perþembe günü yukarýda yazýlý saatler arasýnda ANTALYA ADLÝYE BÝNASI HUKUK BLOK ZEMÝNKAT 8. ÝCRA MÜDÜRLÜ- ÐÜnde ikinci artýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu artýrmada da bu miktar elde edilememiþse taþýnmaz en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak üzere artýrma ilanýnda gösterilen müddet sonunda en çok artýrana ihale edilecektir. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen kýymetinin % 20'si nispetinde pey akçesi (YT Lirasý veya devlet tahvili dýþýndaki döviz kabul edilmeyecektir.) veya bu miktar kadar milli bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý istediðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, tapu satým harcý satýþ bedelinden ödenecek, damga resmi, tahliye ve teslim masraflarý ile KDV, tapu alým harcý alýcýya aittir. Birikmiþ vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile on beþ gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaklardýr. 4- Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý ile satýþ ilanýnýn teblið edilemeyen alakadarlara teblið yerine kâim olacaðý ilan olunur (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. B: 56099

14 14 SPOR Y Hidayet, ailesinin duâsýný almadan maça çýkmýyor A MÝLLÎ BASKETBOL TAKIMI KAPTANI HÝDAYET TÜRKOÐLU: HER MAÇTAN ÖNCE AÝLEMLE KONUÞURUM, ONLARIN DUÂLARINI ALIRIM. LÝTVANYA DA yapýlan 2011 Avrupa Basketbol Þampiyonasý Finalleri nde mücadele eden 12 Dev Adam ýn kaptaný Hidayet Türkoðlu, maçlara ailesinin duâsýný almadan çýkmýyor. Hidayet, þampiyonada maçlara çýkarken herhangi bir uðuru olmadýðýný vurgulayarak, Fakat her maçtan önce ailemle konuþurum. Maça çýkmadan önce onlarýn duâlarýný alýrým dedi. Ýlk tur maçlarýnýn yapýldýðý Panevezys in, çok küçük bir þehir olduðunu kaydeden Hidayet, Ýlk turda günlerimiz otel ile salon arasýnda geçiyordu. Antrenmanlardan sonra yemek yeyip, uyuyorduk. Sadece bir kez dýþarý çýktýk. Þehirdeki festival günü eski nehir yataðýnda gezip, geri döndük. Vilnius ta boþ vakitlerimizde þehri gezme fýrsatýmýz olacak diye konuþtu. NBA YILDIZI DENG'E ÝSTANBUL DÂVETÝ HÝDAYET Türkoðlu, Türkiye nin 2. tura çýkmasýný saðlayan Büyük Britanya nýn, Polonya yý yendiði maçta 28 sayý, 14 ribaunt ve 6 asist ile oynayarak, takýmýný galibiyete taþýyan NBA yýldýzý Luol Deng i Ýstanbul a dâvet etti. Maçtan sonra Deng ile konuþtuklarýný kaydeden Hidayet, Sað olsun, takým olarak bize çok yardýmcý oldular. Þu an bizim burada olmamýzda, onlarýn büyük bir payý var. Maçtan sonra kendisiyle diyaloðumuz oldu. Uzun yýllardýr NBA den gelen bir dostluðumuz var. Deng i Ýstanbul a dâvet ettik, Misafirimizsin Ýstanbul da ne istiyorsan bizdensin dedik ifadelerini kullandý. Hidayet, Ýstanbul un dünya çapýnda en güzel þehirlerden biri olduðunu vurgulayarak, Ýnþallah Deng de gelir, biz herkesin Ýstanbul u görmesini istiyoruz. Ýstanbul dünya çapýnda, bana göre en güzel þehirlerden bir tanesi, belki de en iyisi. Deng in de gelip görmesini istiyorum dedi. 12 Dev Adam'ýn kaptaný, ailesinden duâ istemenin dýþýnda maç öncesi herhangi bir uðurunun olmadýðýný kaydetti. Millî takýmýmýzýn penaltýcýlarýndan Burak Kazakistan maçýnda topu direðe, Arda ise Avusturya karþýsýnda kaleciye niþanlamýþtý. FOTOÐRAF: AA 4 günde 2 penaltý kaçtý (A) Millî Futbol Takýmý Teknik Direktörü Guus Hiddink, Avusturya maçýnda alýnan beraberliðin kendisini memnun eden bir sonuç olduðunu söyledi. Hiddink, Avusturya ya gelmeden yapmak istedikleri ilk þeyin galip gelmek olduðunu belirterek, Kazanamýyorsanýz beraberliði garantilemeniz gerekiyor. Berabere kalarak buraya gelirken hayal ettiðimiz iki þeyden birini yaptýk dedi. Hiddink, Son dakika penaltýsý daha büyük bir hayali yarýda býraktý. Avrupa da bir deyim vardýr. Zoru varken neden kolayý yapayým diye. Bu Türklerin mantýðýnda yaþýyor diye konuþtu. Almanya yenilgisi sonrasýnda daha fazla motive olan bir takýma karþý oynadýklarýný vurgulayan Hiddink, Fiziksel açýdan bakarsanýz Avusturya bize karþý daha iyi durumdaydý. Ýkinci yarýda oyuncularýmýn sergiledikleri taktiksel anlayýþtan memnunum. 0-0 lýk sonuca raðmen iyi bir maç olduðunu düþünüyorum. Ben ve takýmým normal olarak kazanmak isteriz, ama bazen kazanmak mümkün olmuyor. Bu durumda da beraberliði elinizde tutmanýz gerekir. Bizim ilk düþüncemiz elemeleri geçmek. Kasým a- yýnda iki maç kazanarak Ukrayna ve Polonya nýn ev sahipliðini yapacaðý þampiyonaya katýlmak istiyoruz dedi. Hiddink, kaçýrýlan penaltý atýþýyla ilgili bir soruyu da, Ýki maçtýr penaltý kaçýyor. Antrenmanlarda da penaltý çalýþtýk. Teknik ekip olarak penaltý atanlarý belirliyoruz. Listemizin baþýndaki ilk isim Burak, ikincisi ise Arda. 4 gün içinde 2 penaltý kaçmasý zarar ama penaltýyý sonradan konuþmasý kolaydýr diye cevapladý. MÝLLÎLER YERÝNÝ KORUDU Futbolda 2012 Avrupa Þampiyonasý Grup Elemeleri nde A Millî Takým, deplasmanda Avusturya ile golsüz berabere kalarak, A Grubu nda ikinci sýradaki yerini korudu. Gruptaki diðer karþýlaþmada ise Azerbaycan evinde Kazakistan ý 3-2 maðlûp etti. PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Almanya Türkiye Belçika Avusturya Azerbaycan Kazakistan Saðlam: Yasaklarla bir yere varamayýz BURSASPOR Teknik Direktörü Ertuðrul Saðlam, Özlüce Tesisleri nde antrenman öncesi gazetecilerin sorularýný cevapladý. Bursa Valisi Þahabettin Harput un, Bursa da oynanacak Bursaspor-Beþiktaþ maçýna Beþiktaþlý taraftarlarýn alýnacaðý yönündeki açýklamalarýn hatýrlatýlmasý üzerine, söz konusu açýklamaya katýldýðýný belirten Saðlam, Yasaklarla hiçbir yere varamayacaðýmýz ortada. Dolayýsýyla bu yasaklarýn ortadan kalkmasý gerekiyor. Bu yasaklarýn ortadan kaldýrýlmasý için de, bir defa futbolun içinde, futbolu yöneten, futbolu hareketlendiren bütün gruplarýn bu türlü bir beraberliðe hazýr olmasý gerekiyor dedi. 3. maçýný da kazanan Ümit lerde sevinç ÜMÝT Millî Futbol Takýmý Teknik Direktörü Raþit Çetiner, Ýrlanda maçýnda iyi o- yun ortaya koyamamalarýna raðmen galibiyet hedeflerine ulaþtýklarýný söyledi. Stresi yüksek bir maçý geride býraktýklarýný ifade eden Çetiner, Sonuç olarak maçý kazandýk. Belki oyun olarak iyi oynamadýk, ama galibiyet hedefimize ulaþtýk dedi. Türkiye, 21 Yaþ Altý Avrupa Þampiyonasý Eleme Turu 7. Grup ta oynadýðý 3 maçta da sahadan galibiyetle ayrýldý. La Liga da neler olacak? ÝSPANYA NIN Sevilla Kulübü Baþkaný Jose Maria Del Nido, La Liga da Real Madrid ve Barcelona dýþýndaki 17 kulübün baþkanýný gelecek Perþembe günü toplantýya çaðýrmasýyla ilgili olarak, La Liga da Fransa devrimi gibi bir devrim olacak. Bakýn, Fransa yý yöneten krala ne oldu? dedi. Del Nido toplantýda, televizyon maç yayýn haklarýndaki gelirin daðýlýmýndaki adaletsizliðin deðerlendirileceðini söyledi. Sevilla kulübü baþkaný, Geri adým atmak yok, biz yöneticiler, iki güçlü kulübün ligin sonunu getirmesine izin veremeyiz diye konuþtu. Al Saad takýmýna transfer olan Senegalli golcü Ýstanbul'dan ayrýldý. Niang üzgün ayrýldý KATAR IN Al Saad takýmýna transfer olan Fenerbahçe nin Senegalli futbolcusu Mamadou Niang, Ýstanbul dan ayrýldý. Senegalli futbolcu, havalimanýndan Doha ya hareketi öncesinde basýn mensuplarýna yaptýðý açýklamada, Fenerbahçe den ayrýldýðý için üzgün olduðunu söyledi. Fenerbahçe nin çok büyük bir kulüp olduðunu anlatan Niang, Geçen sene hak ettiðimiz bir þampiyonluk ve Þampiyonlar Ligi vardý. Þampiyonlar Ligi hakkýmýz resmen elimizden çalýndý. Bunun için gerçekten çok üzgünüm. Umarým en güzel günler Fenerbahçe nin olur. Üzgün bir þekilde ayrýlýyorum ifadesini kullandý. ÖZDEMÝR GÖREVÝNE DEVAM EDÝYOR FENERBAHÇE Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Þ., bir süre önce istifa eden Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Baþkan Vekili Nihat Özdemir in görevine devam ettiðini borsaya bildirdi. Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Þ. den, Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý na (IMKB) gönderilen ve Kamuyu Aydýnlatma Platformu nda da yer alan açýklamada, Yönetim Kurulu Baþkan Vekilimiz Sayýn Nihat Özdemir in görevine devam etmekte olduðunu yatýrýmcýlarýmýzýn bilgisine arz ederiz denildi.

15 Y AÝLE - SAÐLIK 15 Baba sevdiðini söylemeli, ama... AÇEV GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SERKAN KÂHYAOÐLU: BABA SEV- DÝÐÝNÝ SÖYLEMELÝ, AMA KURALLARINI KOYMALI. ANNE ve Çocuk Eðitim Vakfý (AÇEV) Genel Müdür Yardýmcýsý Serkan Kahyaoðlu, þýmaracaðý düþüncesiyle çocuðunu ancak uyurken seven babalar olduðunu belirterek, Baba sevdiðini söylemeli, ama kurallarýný da koymalý dedi. AÇEV ve Millî Eðitim Bakanlýðý iþ birliðiyle, Birleþmiþ Milletler Kadýnýn Güçlendirilmesi ve Toplumsal Cinsiyet Eþitliði Örgütü desteðiyle baþlatýlan, Þiddetsiz Aileler Ýçin Baba Eðitimi Projesi çerçevesinde düzenlenen Baba Destek Programý semineri, Antalya nýn Kemer ilçesinde devam ediyor. Seminere eðitmen olarak katýlan AÇEV Genel Müdür Yardýmcýsý Serkan Kahyaoðlu, Türkiye de babalarýn çocuklarýna nasýl yaklaþacaðýný bilmediðini ileri sürdü. Babalarýn ebeveyn olmaya i- liþkin zorluklarý paylaþmadýðýný belirten Kahyaoðlu, bazý babalarýn ise çocuklarýna sevgi göstermede yetersiz kaldýðýna iþaret etti. Kahyaoðlu, Çocuðunu ancak uyurken sevdiðini söyleyen, yoksa þýmarýr diye düþünen bir babalýk modeli var. Baba sevdiðini söylemeli, ama kurallarýný da koymalý dedi. Bazý babalarýn çocuða aþýrý tavizkâr davranabildiðini de anlatan Kahyaoðlu, bu sefer de çocuklarýn baba üzerinde güç kullanmaya baþladýðýný anlattý. Genç babalarýn, Babam çok baský uyguladý, çocuðum ne isterse yapayým düþüncesiyle hareket ettiðine deðinen Kahyaoðlu, Bu sefer de kantarýn topuzu kaçýyor. Baba, çocuðun haklarýný vermeli, ama sorumluluk vermeyi de unutmamalý diye konuþtu. BÝZÝ LIGHT BABA MI YAPACAKSINIZ? Programýn eðitim sorumlusu Olcayto Ezgin de baba otoritedir anlayýþýný deðiþtirmeye çalýþtýklarýný anlattý. Programa katýlanlarýn, Bizi light baba mý yapacaksýnýz? diye sorduklarýný anlatan Ezgin, çocuðunu dinleyen, kendini i- fade edebilen, çocuðuyla vakit geçiren babalar meydana getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Babalarý sadece para kazanan, dýþarýdaki birey olmaktan çýkarýp, ailenin içine çekmeye çalýþtýklarýný ifade eden Ezgin, þöyle konuþtu: Babalar ikinci rolde deðil, anne gibi birinci rolde olmalý. Bu rolde olmak için bazý deðiþiklikler yapmak gerekiyor. Ýnsanlar ilkin baba olmuyorlar, erkek oluyorlar. Erkek ev iþi yapmaz, duygularýný belli etmez... Bu erkeklik kalýbýyla baba olunduðu zaman, babalýðý da bu erkeklik kalýbý içinde yapýyorlar. Erkeklik kalýbýný deðiþtirmeden de çocukla vakit geçirmesi, onu dinlemesi zor hale geliyor. Ýdrarda kan, mesane kanseri habercisi olabilir ÝDRARDA kan gelmesi, ölümle sonuçlanabilen mesane kanseri habercisi olabiliyor. Mesane kanseri hastalarýnýn yüzde 85 inde görülen idrarda kan bulgusu halinde vakit kaybetmeden hekime baþvurulmasý, erken teþhis ve tedavi i- çin önem taþýyor. Üroonkoloji Derneði Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sinan Sözen, mesane kanserinin Amerika Birleþik Devletlerinde bütün kanserler içinde erkeklerde dördüncü, ÞEHÝR EFSANESÝ Program Koordinatörü Hasan Deniz ise proje ile 19 bin 800 babayý eðittiklerini belirterek, hedeflerinin bütün babalara ulaþmak olduðunu bildirdi. Varoþlardaki babalarýn daha baskýcý, þiddete eðilimli olduklarý görüþünü ise þehir efsanesi diye nitelendiren Deniz, Babanýn eðitim durumu yüksek olsa da þiddet uyguluyor. Þiddet sanýldýðý gibi sadece daha fakir o- lan yerlerde görülmüyor dedi. Antalya / aa kadýnlarda sekizinci sýklýkta görüldüðünü ve hayatî önem taþýyan ciddî bir hastalýk olduðunu söyledi. Türkiye ye ait verilerde ise mesane kanserinin erkeklerde prostat kanserinden sonra en sýk karþýlaþýlan tümör tiplerinden biri olduðunu ifade eden Sözen, mesane kanserinin bilinen en önemli risk faktörünün sigara olduðunu vurguladý. Sözen, mesane kanserlerinin erkeklerde yüzde 50 sinin, kadýnlarda yüzde 23 ünün sigaradan kaynaklandýðýna dikkati çekerek, Mesane kanserlerinin yaklaþýk yüzde 20 si meslekî karsinojenlere maruz kalma sonucu oluþmaktadýr dedi. Sözen, idrardan kan gelmesinin mesane kanserinde çok önemli bir bulgu olduðunu kaydetti. Sözen, hastalarýn yüzde 85 inde idrardan kan geldiðini belirterek, bu durumda hastanýn mutlaka vakit kaybetmeden hekime baþvurmasý gerektiði uyarýsýnda bulundu. Ankara / aa Obeziteye karþý göreve çaðrý SAKARYA Veteriner Hekimler Odasý Baþkaný Mustafa Yýldýz, þiþmanlýðýn (obezite) büyük saðlýk harcamalarýna sebep olduðunu, ayrýca insan ömrünü kýsalttýðýný söyledi. Yýldýz, Saðlýk Bakanlýðý nýn obezitenin engellenmesi konusunda yaptýðý çalýþmalarý takdirle karþýladýklarýný belirterek, kendilerinin de göreve hazýr olduklarýný kaydetti. Yýldýz þöyle konuþtu: Devlet bu hastalýklarla mücadele etmek için milyarlarca dolar harcama yapmak zorunda kalýyor. Bunlarla ilgili ilâçlar ya da hammaddelerin büyük bir kýsmý ithalat yoluyla karþýlanýyor. Ayrýca bir sürü ekipman, bunlara ait yedek parça, servis hizmetlerini satýn almak zorunda kalýyor. Sonuç olarak tüm bunlar devletin kasasýndan, vatandaþýn vergilerinden karþýlanýyor. Vatandaþ olarak biz yanlýþ beslenerek en önemlisi saðlýðýmýzý kaybediyoruz. Saðlýðýmýzý kaybedince ömrümüz doðal olarak kýsalýyor. Sakarya / cihan Akciðer ödemine karþý birebir olan keçiboynuzu, balgam söktürücü ve astýma karþý olan tedavi edici gücü bilinenler arasýnda. Vücuda keçiboynuzu desteði MARUZ kaldýðýmýz eletromanyetik kirlilikle vücuda giren radyasyonu dýþarý atma özelliðine sahip keçiboynuzu, 7 den 70 e herkesin günlük vitamin ihtiyacýný karþýlayabiliyor. Akciðer ö- demine karþý birebir olan keçiboynuzu, balgam söktürücü ve astýma karþý olan tedavi edici gücü bilinenler arasýnda. Atýþeri Gýda, keçiboynuzunu bu özelliklerini ortaya koyan keçiboynuzu özü üretiyor. % 100 tabiî o- lup hiçbir katký maddesi içermeyen öz, Hacettepe Üniversitesi tarafýndan antioksidan özeliði de tescillenmiþ. Geniþ bilgi i- çin Ýstanbul / Bülent Tokmak Bel aðrýsýnýn tek sebebi yok UZMANLARA göre her yüz insandan sekseni hayatlarýnýn bir bölümünde mutlaka bel aðrýsý çekiyor. Yapýlan araþtýrmalara göre bel aðrýlarýnýn çoðu birkaç ay içinde iyileþmekle birlikte yüzde 10 u kronikleþerek kalýcý hale geliyor. Konya Fizikon Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi nden Dr. Ayþe Nur Tekin, bel aðrýsýnýn birçok sebebinin olduðunu dile getirdi. Baþta aðýr iþ yapanlar olmak üzere, uzun süre ayakta veya oturarak çalýþanlar, þiþmanlar, titreþime maruz kalanlarýn bel aðrýsý þikâyetiyle karþý karþýya kaldýðýný açýklayan Tekin, Bel aðrýlarýnýn yüzde 90 ý mekanik kaynaklý aðrýlardýr. Mekanik kaynaklý aðrý beli oluþturan yapýlarýn zorlanmasý ve deforme olmasý sonucu oluþur. Bele destek vermeden öne eðilerek oturmak, ayný pozisyonda u- zun süre kalmak, ani sýcaklýk deðiþiklikleri, bele dikkat etmeden geliþigüzel ve aþýrý iþ yapmak kas kaynaklý aðrýlara yol açabilir dedi. Konya / cihan

16 GIDALARIN ÜÇTE BÝRÝ ÇÖPE ATILIYOR ÜMÝTVÂR OLUNUZ: ÞU ÝSTÝKBAL ÝNKILÂBI ÝÇÝNDE EN YÜKSEK GÜR SADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR Y HABERLER Dün ya Ba sýn Fo toð raf la rý 2011, 28 Ey lü l e ka dar Ýs tan bul da DÜN YA NIN en bü yük ve pres tij li ba sýn fo toð raf la rý ser gi si World Press Pho to- Dün ya Ba sýn Fo toð raf la rý 2011, Ýs tan bul da a çýl dý. Hol lan da nýn Ýs tan bul Baþ kon - so los lu ðu nun gi ri þim le riy le Fo rum Ýs tan bul da ger çek le þen a çý lýþ ta ko nu þan Baþ - kon so los On no Ker vers, ser gi nin u lus lar a ra sý ni te lik te ol du ðu nu vur gu la ya rak, Bu ya rýþ ma ya yüz bin den faz la fo toð raf gön de ril di. Bi ze dün ya nýn fark lý kül tür le ri i le a lâ ka lý bil gi ler ve re ce ðin den e mi nim de di. Ker vers, Ya rýþ ma i le çok ö nem li bir a maç ha ya ta ge çi yor. Dün ya yý da ha i yi an lý yo ruz ve bu in san la ra il ham kay na - ðý o lu yor di ye ko nuþ tu. Ya rýþ ma da de re ce ye gi ren 10 ka te go ri de 23 ül ke den 55 fo toð raf çý nýn çek ti ði e ser ler 28 Ey lül ta ri hi ne ka dar gö rü le bi le cek. Ýstanbul / aa Ýlk ba kýr mü ze si An tep te a çýl dý GA ZÝAN TEP TE Tür ki ye nin ö zel ko lek si - yon dan o lu þan ilk ba kýr mü ze si a çýl dý. Sak lý Ko nak a dý ve ri len ba kýr e ser le rin yer al dý ðý mü ze de ö zel lik le Os man lý dö ne mi ne a it bir - çok ba kýr eþ ya bu lu nu yor. Mü ze yi ku ran A li A ta lar ýn 25 yýl lýk ko lek si yo nu so nu cu bi ri ken 800 par ça e ser, i lin tu riz mi ne de kat ký sað la ya - cak. Ga zi an tep in bü tün ö zel lik le ri ni ta þý yan, bi ri 1880 di ðe ri de 1905 yý lýn da ya pý lan 12 o - da lý ko nak ta ku ru lan mü ze de, 750 si Os man lý, 50 si de cum hu ri yet dö ne mi ne a it ol mak ü ze re top lam 800 par ça e ser bu lu nu yor. Mü ze nin, Tür ki ye de ö zel ko lek si yon dan o lu þan ilk mü ze ol - du ðu nu söy le yen A ta lar, Mü ze mi zin i çe ri sin de yýl or ta la ma sýy la ba kýr e ser ler var. Ta bak lar, ib rik ler, kan tar ben ze ri Os man lý dö ne min de kul la nýl mýþ eþ ya mýz var i fa de le ri ni kul lan dý. Gaziantep / cihan Ay yü ze yin de in san iz le ri AY yö rün ge sin de ge zi nen NA SA ya a it bir ro bot u zay a ra cý ta ra fýn dan çe ki - len fo toð raf lar, A pol lo u zay ge mi si as tro not la rý nýn 40 yýl ön ce ki Ay zi ya ret le - ri nin iz le ri ni çok net þe kil de or ta ya koy du. As tro not la rýn 1969 ve 1972 yýl la rý a ra sýn da Ay a yap týk la rý zi ya ret ler sý ra sýn da bý rak týk la rý çöp ler, iz ler ve di ðer in san ya pý mý nes ne ler ilk kez bir fo toð raf ta bu ka dar net gö rün tü len di. Ay yü - rü yüþ le ri sý ra sýn da bý ra ký lan sýrt çan ta la rý, a yak iz le ri ve bir a ra cýn te ker lek iz - le ri bi le fo toð raf lar da çok a çýk o la rak gö rü le bi li yor. Washington / aa Son zamanlarda Afrika boynuzunda yaþanan açlýk dünyanýn gündeminde. Ancak öte yandan tonlarca yiyecek çöpe gidiyor. FOTOÐRAF: AA BÝR YANDA AÇLIK, BM ye a lü min yum þi kâ ye ti ÖZ BE KÝS TAN LI e ko log lar Ta ci kis tan ý, BM ye þi kâ yet et ti. Öz be kis tan Ye - þil ler Ha re ke ti (ÖYH), Ta ci kis tan ýn Tur sun da ze il çe sin deki a lü min yum fab ri ka sý nýn Öz bek ta ra fý ný o lum suz et ki le di ði ge rek çe siy le bu ül ke yi BM Kal kýn ma Prog ra mý Ý da re si ne þi kâ yet et ti. ÖYH nin þi kâ yet mek tu bun da Ta ci kis tan ýn söz ko nu su a lü min yum fab ri ka sý nýn, çý kar dý ðý ze hir li du man - lar la, Öz be kis tan ýn bu ül ke ye sý ný rý o lan Sur han der ya vi la ye ti sa kin le ri nin ha yat la rý ný o lum suz et ki le di ði ak ta rýl dý. Taþkent / cihan BÝR YANDA ÝSRAF Geliþmekte olan ülkelerde yýlda 150 milyon ton buðday heba oluyor. YILDA YAKLAÞIK 10 MÝLYON ÝNSANIN AÇLIK VE YETERSÝZ BESLENMEDEN ÖLDÜÐÜ TAHMÝN EDÝLÝRKEN, DÜNYA ÇAPINDA 1,3 MÝLYAR TON YÝYECEK ÇÖPE ATILIYOR. GELÝÞMÝÞ ÜLKELERDE ÝSE, ÇÖPE ATILAN GIDALARIN YÜZDE 40 I ASLINDA YENEBÝLECEK DURUMDA! DÜNYA Gýda Örgütünün verilerine göre, çöpe giden miktar, küresel olarak üretilen gýdalarýn üçte birini oluþturuyor. Merkezi Washington da bulunan Worldwatch Enstitüsünün yaptýðý araþtýrmaya göre, geliþmiþ ülkelerde ziyan olan yiyeceklerin yüzde 40 ýný, aslýnda tüketilebilecek ürünler oluþturuyor. Ancak bu ü- rünler, son kullanma tarihi geçtiði veya süpermarketlerin depolarýnda yer olmadýðý için atýlýyor. Ayrýca binlerce ton gýda, sadece görsel sebeplerden ötürü ziyan oluyor. Meselâ ABD de çiftçiler, yetiþtirdikleri kavunun yüzde 20 sini, üzerinde çizik olduðu veya tam yuvarlak olmadýðý için çöpe atýyor. Geliþmiþ ülkeler bu gibi sebeplerle yýlda yaklaþýk 220 milyon ton yenebilir ürünü heba ediyor, ki bu miktar neredeyse Sahra Altý Afrika ülkelerinin yýllýk toplam gýda üretimine denk geliyor. Ankara / aa GE LÝÞ MEK TE O LAN ÜL KE LER GE LÝÞ MEK TE o lan ül ke ler de yi ye cek le rin zi yan ol ma sý nýn se bep le ri i se da ha fark lý. Fa kir ül ke ler de, ta þý ma cý lýk ve de po la ma a la nýn da ki ye ter siz lik ler dolayýsýyla ha sa - dýn yüz de 40 ý tar la dan tü ke ti ci ye u laþ tý - rýl ma ya ça lý þýr ken zi yan o lu yor. Ü rün le rin iþ len me si ve pa ket len me si sý ra sýn da da ka yýp lar o lu yor. Ge liþ mek te o lan ül ke ler - de yýl da 150 mil yon ton buð day he ba o - lu yor. Bu ka yýp, bü tün fa kir ül ke ler de ki aç lý ðý or ta dan kal dý ra bi le cek buð day mik ta rý nýn al tý ka tý ný o luþ tu ru yor.

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

HABERÝ SAYFA 13 TE. 20 MAYIS 2011 CUMA/ 75 Kr. BEDÝÜZZAMAN METODU u YARP CA (Ye ni As ya A raþ týr ma ve. ki Ýs lâ mî u ya nýþ ta, Be di üz za man'ýn

HABERÝ SAYFA 13 TE. 20 MAYIS 2011 CUMA/ 75 Kr. BEDÝÜZZAMAN METODU u YARP CA (Ye ni As ya A raþ týr ma ve. ki Ýs lâ mî u ya nýþ ta, Be di üz za man'ýn SiyahMaviKýrmýzýSarý DEPREMZEDE ANNE KIZDAN VEFA ÖRNEÐÝ HABERÝ SAYFA 16 DA ÇOCUKLAR KÜLTÜR OBEZÝTESÝNE MAHKÛM EDÝLÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.811 AS YA NIN BAH

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÞAM IN SO KAK LA RIN DA BE DÝ ÜZ ZA MAN IN ÝZÝN DE umustafa Akyol un yazýsý sayfa 8 de KIÞTAN BAHARA 100. YIL ukâzým Güleçyüz ün yazýsý sayfa 3 te BEDÝÜZZAMAN HAKLI ÇIKIYOR uhasan

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

Tunus ta çöken, Kemalist model

Tunus ta çöken, Kemalist model SiyahMaviKýrmýzýSarý MUSTAFA AKYOL: RÝSALELERÝN MESAJI, ONU BASKIYLA SUSTURMAK ÝSTEYEN REJÝMDEN DAHA GÜÇLÜ ÇIKTI Risale-i Nur un mesajý müstebit rejimden daha güçlü n Ya zar Mus ta fa Ak yol, Hür A dam

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

DARBE TAHRÝKÝ DEHÞET VERÝCÝ

DARBE TAHRÝKÝ DEHÞET VERÝCÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý 18-20 MART TARÝHLERÝNDE ÞAM GEZÝSÝ HEYECANI Ha be ri say fa 16 da Sigara baðýmlýlýk yapýyor / 15 TE Kýzýlay da deprem hazýrlýðý / 3 TE Polise askerlik muafiyeti baþladý / 4 TE OSTÝM

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YÜKSEK LÝSANS ÖÐRENCÝSÝ EMRE AYHAN: JAPONLAR RÝSALE-Ý NUR U KENDÝLERÝNE YAKIN BULUYOR Muhammed Zorlu nun röportajý ELÝF te BEDÝÜZZAMAN TAKVÝMÝ IKTI DÜNYADA BÝR ÝLK OLAN BEDÝÜZZAMAN

Detaylı