GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR"

Transkript

1 Çantalar artýk tarih oluyor Altýngözdeyatýrýmaracý Milletvekilinin kitap aþký OKUL DEÐÝL TELEVÝZYON YETÝÞTÝRÝYOR Ha be ri sayfa 3 te GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr BÝR YANDA AÇLIK BÝR YANDA ÝSRAF ÖNDE GELEN YAYIN ORGANI NYT: Ýsrailyalnýzlaþýyor özürdilemeli ABD nin itibarlý gazetelerinden NYT'de çýkan bir yorumda, Ýsrail in u- luslar arasý alanda kendini tecrit ettiðini ve Mavi Marmara saldýrýsý sebebiyle Türkiye den özür dilemesinin doðru ve akýllý yol olduðu belirtildi. Ýsrail ana muhalefet lideri Tzipi Livni de, Türkiye, ABD nin Ýsrail i artýk bir deðer deðil, yük olarak gördüðünün farkýna vardý dedi. Haberi sayfa 7 de 1 MÝLYAR ÝNSANIN AÇLIK ÇEKTÝÐÝ DÜNYAMIZDA, DÜNYA GIDA TEÞKÝLÂTININ VERÝLERÝNE GÖRE, YERYÜZÜNDE ÜRETÝLEN GIDALARIN ÜÇTE BÝRÝ ÇÖPE ATILIYOR. YILDA 10 MÝLYON ÝNSAN YETERSÝZ BESLENMEDEN ÖLÜYOR Yýl da yak la þýk 10 mil yon in sa nýn aç lýk ve ye ter siz bes len me den öl dü ðü tah min e di lir ken, yak la þýk 1 mil yar in san aç lýk çe ki yor, dün ya ça pýn da 1,3 mil yar ton yi ye cek, çö pe a tý lý yor. Mer ke zi Was hing ton'da bu lu nan Worl - dwatch Ens ti tü sü nün yap tý ðý a raþ týr ma ya gö re, ge liþ miþ ül ke ler de zi yan o lan yi ye cek le rin yüz de 40'ý ný, as lýn da tü ke ti le bi le cek ü rün ler o luþ tu ru yor. Ay rý ca bin ler ce ton gý da, sa de ce gör sel sebep ler den ö tü rü zi yan o lu yor. Füze kalkanýnda tartýþma büyüyor ER DO ÐAN: KA RA RI MIZ KE SÝN Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, NA TO ta ra fýn dan ku ru la - cak fü ze kal ka ný ko nu sun da, A tý lan a dý mýn, biz böl ge miz i - çin ö nem li ol du ðu nu dü þü nü yo ruz. O nun i çin de bu ko nu da hü kü met o la rak en ge niþ mâ nâ da da is ti þa re mi zi ya pa rak ka - ra rý mý zý ver miþ bu lu nu yo ruz de di. Ha be ri sayfa 4 te Ý RAN: HE DEF BÝZ DE ÐÝ LÝZ Ý ran Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Söz cü sü Ra min Mih man pe rest'in, Tür ki ye ye yer leþ ti ril me si plan la nan NA TO fü ze sa vun ma sis - te mi nin Ý ran a kar þý ya pýl ma dý ðý ný, bu nun ger çek he de fi nin as lýn da do ðu da ki baþ ka bir ül ke ol du ðunu a çýk la ma sý ka fa lar - da so ru i þa re ti o luþ tur du. Ha be ri sayfa 7 de ZEY BEK: HALK KA RAR VER SÝN DP li de ri Na mýk Ke mal Zey bek, fü ze kal ka ný ko nu sun da halk oy la ma sý ya pýl ma sý ný is te ye rek, Bu tür ka rar lar, an cak halk ta ra fýn dan ve ri le cek bir ka rar dýr. Ve böy le bir ka ra rýn mut la ka halk oy la ma sýn dan ge çi ril me si ko nu sun da her ke si u ya rý yo rum de di. Ha be ri sayfa 4 te FO TOÐ RAF: AA GELÝÞMÝÞ ÜLKELERÝN ÝSRAF ETTÝKLERÝ AFRÝKA'YI DOYURUR Ge liþ miþ ül ke ler çe þit li se bep ler le yýl da yak la þýk 220 mil yon ton ye ne - bi lir ü rü nü he ba e di yor, ki bu mik tar ne re dey se Sah ra Al tý Af ri ka ül ke le - ri nin yýl lýk top lam gý da ü re ti mi ne denk ge li yor. Ge liþ mek te o lan ül ke ler - de de yýl da 150 mil yon ton buð day he ba o lu yor. Bu ka yýp, bütün fa kir ül - ke ler de ki aç lý ðý or ta dan kal dý ra bi le cek o lan buð day mik ta rý nýn al tý ka tý - ný o luþ tu ru yor. Ha be ri sayfa 16 da FO TOÐ RAF: MURAT SAYAN ISSN CHP LÝDERÝ KILIÇDAROÐLU: Hükümet Ýsrail in elini güçlendirdi Ma vi Mar ma ra i le il gi li BM ra po ru - nun çý kan þek li ni hezimet o la rak de - ðer len di ren CHP li de ri Ke mal Ký lýç da - roð lu, hü kü me tin ab lu ka yý meþ rû gö - ren ra po run çý kar týl ma sý na en gel o la - ma ya rak Ýs ra il in e li ni güç len dir di ði ni sa vun du. Ký lýç da roð lu,hü kü met fü ze kal ka ný pro je si ne e vet der ken BM Ra - po ru ndan ha ber dar mýy dý, de ðil miy - di? di ye sor du. Ha be ri sayfa 4 te 11 EYLÜL SALDIRISINDAN SONRA Ýslâm korkusu körükleniyor ABD de ki dü þün ce ku ru luþ la rýn dan Cen ter For A me ri can Prog ress in Baþ kan Yar dým cý sý Fa iz Sha kir, ABD de Ýs la mo fo - bi ya nýn 11 Ey lül sal dý rý la rý nýn he men er te sin de ki dö ne me gö re da ha da faz la ol du ðu nu söy le di. Ha be ri sayfa 7 de Somali de aþçý var, malzeme yok Aç lýk ve ku rak lýk tan et ki le nen So ma li de ki has ta ne ler de aþ çý lar, mal ze me ol ma dý ðý i çin has ta la ra ye mek çý ka ra mý yor.has ta ne le rde ya tan yüz ler ce has ta ye ter li bes le ne me mek - ten vefat e di yor. Ha be ri sayfa 7 de Atina da camiye onay çýktý Yu na nis tan ýn baþ þeh ri A ti na da, Vo ta - ni kos böl ge sin de es ki bir ya pý nýn Müs lü - man lar i çin i ba det ye ri ne dö nüþ tü rül me si i le il gi li ya sal dü zen le me par la men to da o - nay lan dý. Ha be ri sayfa 7 de Tehditle kepenk kapattýrmaya 20 yýl hapis Ha be ri sayfa 4 te

2 2 Y LÂHÝKA Ahlâk-ý rezile iki kelimeden doðuyor ÞÝÝRLERLE ESMÂ-Ý HÜSNÂ ÞERHÝ Muhtelif þekiller ile yaratan, þirkten beri Deniz ýrmak canlýlar O kudretindir eseri Rabbimiz O dilediði gibi sûret veriyor Vuruyor mührünü varlýklarý O giydiriyor O na muhtac kâinatta gece gündüz gök ve yer Bütün uzvu istediðince tek O tasvir eder Her baharda yeni suretler verir O donatýr El-Musavvir ismi ile himmet eder yaratýr El-Musavvir Nakþ eder âleme vahdet boyasýný O Cemîl Zerreleri eder ihyâ rahmete kýlar delîl Ana rahminden bizi tertîb edip gönderiyor Fikir akýl veriyor âmal ile sorguluyor Ediyor tanzim bütün eþyayý O Rahman Râhim Veriyor suret muayyen eyliyor hem de naîm HASAN ÞEN (Sabahî - Trabzon) Yer ve gök insan yüzü okutturur Musavvir i Ýsm-i Hayy la tutuyor hayat verip bizi diri Ana rahminde bütün varlýðý tasvir eyleyen Levh-i Mahfuz unda ins ü cinni takdir eyleyen Her þeye enfes þekil ayýrýcý suret verir Rahmetinin bir delili ayrý sîret giydirir El-Musavvir ism-i Cemâl i tecelli etmese Hem tanýnmaz nice varlýk hem de insan ne ise Allah size yolun doðrusunu ve kolayýný göstererek yükünüzü hafifletmek ister. Çünkü insan zayýf olarak yaratýlmýþtýr. Heyet-i içtimâiyede görünen ihtilâller, fesatlar ve bütün ahlâk-ý rezilenin iki kelimeden doðduðunu görürsün: Birisi: Ben tok olayým da, baþkasý açlýðýndan ölürse ölsün, bana ne! Ýkincisi: Sen zahmetler içinde boðul ki, ben nimetler ve lezzetler içinde rahat edeyim. B ütün muâvenet ve yardým nevîlerini hâvî olan zekât hakkýnda, sahih olarak Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmdan Zekât Ýslâmýn köprüsüdür (Et-Teðrib ve t-terhib, c.1, s. 517) hadis-i þerifi mervîdir. Yani, Müslümanlarýn birbirine yardýmlarý, ancak zekât köprüsü üzerinden geçmekle yapýlýr. Zira yardým vasýtasý zekâttýr. Ýnsanlarýn heyet-i içtimâiyesinde intizam ve asayiþi temin eden köprü, zekâttýr. Âlem-i beþerde hayat-ý içtimaiyenin hayatý, muâvenetten doðar. Ýnsanlarýn terakkiyatýna engel olan isyanlardan, ihtilâllerden, ihtilâflardan meydana gelen felâketlerin tiryaký, ilâcý, muavenettir. Evet, zekâtýn vücubu ile ribânýn hurmetinde büyük bir hikmet, yüksek bir maslahat, geniþ bir rahmet vardýr. Evet, eðer tarihî bir nazarla sahife-i âleme bakacak olursan ve o sayfayý lekelendiren beþerin mesâvisine, hatalarýna dikkat edersen, heyet-i içtimâiyede görünen ihtilâller, fesatlar ve bütün ahlâk-ý rezilenin iki kelimeden doðduðunu görürsün: Birisi: Ben tok olayým da, baþkasý açlýðýndan ölürse ölsün, bana ne! Ýkincisi: Sen zahmetler içinde boðul ki, ben nimetler ve lezzetler içinde rahat edeyim. Âlem-i insaniyeti zelzelelere maruz býrakmakla yýkýlmaya yaklaþtýran birinci kelimeyi sildiren ancak zekâttýr. Nev-î beþeri umumî felâketlere sürükleyen ve bolþevikliðe sevk edip terakkiyatý, asayiþi mahveden ikinci kelimeyi kökünden kesip atan, hurmet-i ribadýr. Arkadaþ! Heyet-i içtimaiyenin hayatýný koruyan intizamýn en büyük þartý, insanlarýn tabakalarý arasýnda boþluk kalmamasýdýr. Havas kýsmý avamdan, zengin kýsmý fukaradan hatt-ý muvasalayý kesecek derecede uzaklaþmamalarý lâzýmdýr. Bu tabakalar a- rasýnda muvasalayý temin eden zekât ve muavenettir. Halbuki vücub-u zekât ile hurmet-i ribaya müraat etmediklerinden, tabakalar arasý gittikçe gerginleþir, hatt-ý muvasala kesilir, sýla-i rahim kalmaz. Bu yüzdendir ki, aþaðý tabakadan yukarý tabakaya ihtiram, itaat, muhabbet yerine ihtilâl sadalarý, haset baðýrtýlarý, kin ve nefret vaveylalarý yükselir. Kezalik, yüksek tabakadan aþaðý tabakaya merhamet, ihsan, taltif yerine zulüm ateþleri, tahakkümler, þimþek gibi tahkirler yaðýyor. Maalesef, tabaka-i havastaki meziyetler, tevazu ve terahhuma sebep iken, tekebbür ve gurura bais oluyor. Tabaka-i fukaradaki acz ve fakirlik, ihsan ve merhameti mucip iken, esaret ve sefaleti intaç ediyor. Eðer bu söylediklerime bir þahit istersen âlem-i medeniyete bak, istediðin kadar þahitler mevcuttur. Hülâsa: Tabakalar arasýnda musalahanýn temini ve münasebetin tesisi, ancak ve ancak erkân-ý Ýslâmiyeden olan zekât ve zekâtýn yavrularý olan sadaka ve teberruatýn heyet-i içtimâiyece yüksek bir düstur ittihaz edilmesiyle olur. Ýþârâtü l-ý câz, s LÛGATÇE: muavenet: Yardým, yardýmlaþma. hâvî: Ýhtiva eden, içine alan. mervî: Rivayet olunan. heyet-i içtimâiye: Sosyal hayat. terakkiyat: Ýlerlemeler, geliþmeler. vücub: Vacip oluþ. ribâ: Faiz. hurmet: Haram oluþ. maslahat: Fayda. mesâvi: Kötü haller, fenalýklar. nev-i beþer: Ýnsanoðlu. hurmet-i riba: Faizin haram oluþu. hatt-ý muvasala: Buluþma çizgisi, kavuþma yeri, ulaþma noktasý. muvasala: Vâsýl olmak, eriþmek. müraat: Riâyet etme, uyma. musalaha: Sulh, barýþ. teberruat: Teberrûlar, baðýþlar. Küçük iþlerimizde büyük irade tecellileri: Tevafuklar (3) azýmýzý Risâle-i Nur okumalarýmýzýn arttýðý zamanlarda Y þahit olduðumuz tevafuklardan numuneler sunarak sürdürelim. En baþta, Geyve Risâle-i Nur Bitirme Programýnda yaþanan tevafuklardan bir demet sunan Furkan Demir kardeþimizin ilgili yazýsýndan ilgili bölümü buraya alýyorum: Burasý Men Rabbüke? (Rabbin kim?) sorusuna verilecek cevabýn antreman alaný. Nurlardan bu kadar okunur da ikram-ý Ýlâhî nev înden olan tevafuklar olmaz mý hiç? Bazýlarýndan kýsaca bahsedelim. Meselâ bir kardeþimiz güneþi tefekkür ettikten sonra indirir kitaba gözlerini. Ve kaldýðý yerde Güneþler kuvvetinde 12. Lem a yazýlýdýr. Baþka bir kardeþimiz Aðabey, kiþi sevdiði ile beraberdir inþâallah derken aðabeyine, ayný platformda bulunan diðer bir kardeþ okumasýný dýþtan yapar ve o- kuduðu satýr Kiþi sevdiði ile beraberdir hadisinin olduðu kýsýmdýr. Güneþten bunalýnca bir kardeþ, Nurlardan rüzgâr ile ilgili bir bahis açar ve okur. Okumasý ile birlikte muazzam bir rüzgâr eser ve serinletir kardeþleri. Bir akþam sebzelerimiz bitti derken, gecenin yarýsýnda bir iki aðabey haberimiz olmaksýzýn gelirler ve lâzým olan sebzeleri býrakýp giderler. Bu ve buna benzer tevafuklarý görmeniz mümkün burada. (Yazýnýn tamamý için makale,7753.html) Bir okuma programýnda yaþanan bir tevafuk: Sabah namazýndan sonra dönerli derste iken bazý kardeþlerin kitap okuma sýrasý kendilerine geldiðinde her defa besmele ile o- kumaya baþlamalarý dikkatini çeker bir kardeþin. Bu âdet doðru mu yanlýþ mý, diye düþünmekte iken okuma sýrasý kendine gelir ve okuduðu yer de 14. Lem anýn 2. Makamý dýr. Bismillahirrahmanirrahim in 6 sýrlarýný beyan eder ilh. diye baþlayýnca ihtiyarsýz bir sûrette okumaya besmele ile baþlamýþ olur ve de kalbinden geçen soruya cevap bulmuþ olur. Yine bir kardeþin Þahsî okumada þeytanla boðuþurken karþýlaþtýðý bir tevafuk: Þeytanýn tam desise verdiði bir sýrada sýradan deðil kardeþimizi etkileyen bir vesvesedir Hulusi Aðabeyin 13. ve 14. Lem a ile alâkadar mektubunda De ki: Ey Rabbim, þeytanlarýn vesveselerinden Sana sýðýnýrým. Onlarýn yanýmda bulunmalarýndan da, yâ Rabbi, Sana sýðýnýrým. mealindeki (Ve ku r-rabbi euzi bike min hemezâtiþþeyâtin. Ve euzu bike rabbi en yahdurun) âyetine rast gelmesi ve o halde bunu okumasý kardeþin kalbini titretmiþtir. Ve þüphe kalmadý ki Risâlelerde beyan edildiði gibi Ölüm zamanýnda Nurlar bir veliy-i kâmil gibi imdada yetiþir. Bir kardeþin okuma sonrasý yaþadýðý bir tevafuktur. (Aynen alýyorum) Ýçinde Gavs-ý Geylani Abdülkadir-i Geylani Hazretlerinin Üstadýmýza ve Risâle-i Nur a iþaretleri bulunan kerâmetli ve tevafuklu 8. Lem ayý mübareki okurken 2 tevafuk-u acibenin ihsan-ý Ýlâhî ile gelmesi ruhumu helecana getirdi ki Ve emmâ bi ni meti rabbike fehaddis sýrrýnca birini beyan ediyorum. Yeni baský Lem alardan 8. Lem ayý okurken Süleyman Rüþtü Aðabeyimin mektubunda Eriþ ey avn-i þeriat Ey Muhyiddin ibaresi dikkatimi çekmiþti. Okumam hitama erdikten, okuma yaptýðým kitabý yerine koydum. Sonra orta boy Lem alarý elimle karýþtýrýrken o ibarenin bulunduðu sayfanýn açýlmasý ve dikkatimi çeken o ayný ibarenin bütün sahife içinde o ibarenin gözüme gösterilmesi Risâle-i Nur un muhyiddin olduðunu bir kez daha tasdik ettirdi. Elhamdülillah haza min fadlý Rabbi. Bir kardeþin yaþadýðý durumla ilgili yaþadýðý bir tevafuktur: Selâmün aleyküm. Öðlen aralarý, fabrikanýn bahçesinde bir çýnar aðacýnýn altýnda Ýþaratü l-ý câz ý okuyorum. Bu kitap genelde zor kabul edilir ve baþtan bir yýlgýnlýk vardýr. Bu sefer elhamdülillah biraz teenni (dikkat) ile istifade ettim... Bugün elif, lam, mim gibi Kur ân ýn baþlarýna konulmuþ birer Ýlâhî þifre olan Huruf-u Mukattaa bahsini o- kudum. 4 mebhas halinde huruf-u mukattaanýn kýymetini çok belið bir biçimde ispat etmiþ Üstadýmýz. Biraz gayretle kendini nazara veriyor mesele. Baþýnda bu kadar hikmet bulunan bir kitabý okuyoruz, insan Kur ân ýn kýymetini anlýyor. Daha sonra 1. âyete baþladým. Bu dahi gayet mukni ve belâgatli bir þekilde ispat edilmiþ. *** Bugünkü okumam da yine tefavuk oldu. Tevafukta dahlimiz olmadýðý için izharý þükürdür diyor Üstadýmýz. Dün fabrikada bir kiþi Risâle-i Nur da çok tekrarýn bulunduðunu i- fade etmiþti. Zaten bu þekilde bir soru muarýzlar tarafýndan sorulmuþ ve Üstadýmýz dahi bunu beyan ederek Risâle deki tekrarýn lüzumunu ifade etmiþti. Bugün tam kaldýðým yerden açtým. Konu Kur ân daki tekrarlar. Bakara Sûresinin baþýnda bu konuya temas edilmiþ: Evet, tekrar ve tekerrür bazan usanç veriyor, fakat u- mumî deðildir. Her yere, her kelâma ve her kitaba þamil deðildir. Üstadýmýz burada gayet güzel bir surette tekrarýn tekrar olmadýðýný beyan etmiþ. Bana sorulan tekrar konusuna direkt baktýðý için çok mütelezziz oldum. Elhamdülillah hâzâ min fadlý Rabbi. Okuma programýnda, okumalarýmýz arttýðý için tevafuklar da tabiri yerindeyse uçuþur. Bir okuma programýnda yaþanýlan tevafuk ile tevafuk yazý serimizi sonlandýrmýþ olalým inþallah. Okuma programýnda Asay-ý Musa eserini takip eden talebe anlatýyor: Okuma programýnýn ilk günlerinden itibaren aklýma nereden geldi bilmiyorum: Elhamdülillahi alâ in amih - Nimetlendirmesinden dolayý Allah a hamd olsun. cümle-i mübarekini müteaddit defalar tekrar ediyordum, buna ben de kardeþlerim de hayrette kalýyorduk, zira önceden bu kelime ezberimde olmadýðý gibi niye söylediðimisöylettirildiðimi de bilmiyordum. A- say-ý Musa nýn 8. Meselesini bitirirken bu cümle-i mübarekin orada yer almasý beni hayretler içerisinde býraktý ve bu cümleyi yüksek sesle arkadaþlara o- kudum ve olayý izah ettim, böylece Risâle-i Nur un ehemmiyetini gösteren bir ikram yaþanmýþ oldu. Kampýn favori cümlesi artýk bu idi: Elhamdülillahi alâ in amih! Nisâ Sûresi: 28 / Âyet-i Kerime Meâli TÝMUÇÝN RECEP ULUS Risâle-i Nur u nasýl tanýdým? Bartýn ilinin Ulus kazasýndaným doðumluyum yýlýnda askere gittim. Adana ilinde paþa þoförlüðü olarak askerliðimi yaparken, elime merhum Mehmet Âkif Ersoy un kitabý geçti. Kitabýn bir yerinde Bediüzzaman Hazretleri nden bahsediyordu. O güne kadar hiç duymadýðým bu zâtý tanýmak istedim. Alayýn yanýnda bir kitapçý vardý, oraya gittim. Bediüzzaman ýn kitabý var mý? dedim. Onlar bana Hangisini istiyorsun? dediler. Ben þaþýrdým, Bu zatýn kaç kitabý var? dedim. Bana Külliyat ý gösterdiler. Dükkânýn her tarafý Risâle doluydu. Ben þaþkýn þaþkýn bakarken kitapçý benim Nurlarý hiç bilmediðimi anladý. Bana Biz seni bir yerden baþlatalým dediler. Tarihçe-i Hayat ý verdiler, 40 lira para verdim, okumaya baþladým, çok aðýr geldi. Fakat arada anladýðým yerlere de hayran o- luyordum. Bu zat bu bilgileri nasýl bilebilir? diye hayranlýk duymaya baþladým. Ayrýca 40 lira verdim, ben bu kitabý okuyacaðým dedim. Ne zaman ki Namaz kýlmayan haindir denen yere geldim ve Üstadýmýn bana mânen Allah sana ana baba vermiþ, dünyaya getirmiþ, han hamam, ev bark eþ vermiþ, senden sadece þükür olarak bir namaz istemiþ, sen bunu yapmazsan hain olmaz mýsýn? dediðini hissettim, iþte o zaman, o vakte kadar namaz kýlmayan ben, namaza baþladým ve kitabý artýk para için deðil, Allah rýzasý için okumaya baþladým. Ben saf saf alayda herkesin içinde açýkça okurken Antalyalý bir imam asker arkadaþým Sen ne yapýyorsun, çabuk bunlarý sakla, seni çok kötü cezalandýrýrlar dedi. Ben de ona Niye beni cezalandýrsýnlar, yandaki kitapçýnýn dükkâný bunlarla dolu, onu cezalandýrmýyorlar dedim. Hakikaten bu kitaplar o zaman yasakmýþ. Beni askerde Allah ýn izniyle Risâle-i Nurlar muhafaza etmiþ. Ama ben yine de gizli gizli okumaya devam ettim. Kitap bitti, gittim bu sefer Mektubat ý verdiler, o kitap bitmeden ben terhis oldum. Daha sonra Nurlara ve Üstadýma hayran oldum. Nurlar bende baðýmlýlýk yaptý. Memleketime geldim, dükkân açtým. Dükkânýmda Nurlarý okumaya devam ederken benden 3-5 sene evvel Nurlarla tanýþmýþ olan Hüseyin Bostancý kardeþ yanýma geldi, Nurlarý gördü. Sen bunlarý mý okuyorsun, ne zaman tanýþtýn? dedi. Ben de anlattým. O bana bunun büyük bir cemaat olduðunu, artýk sohbetlere gitmemi ve o güne kadar duymadýðým Nurculuk dâvâsýna hizmet etmemi ve ilçede bir sohbet halkasý oluþturmamýzý söyledi. Yüce Yaradan a sonsuz þükürler olsun ki, beni merhum Mehmed Âkif i vesile yaparak Nurlarla tanýþtýrdý ve ben daha sonra ne büyük bir hazinenin içine düþtüðümü fark ettim. Yine bir gün Nur sohbetlerine gelen bir din bilgisi öðretmeni kardeþimiz benden Risâle-i Nur a ait bir kitap istedi. Ben de ona Ýman ve Küfür Muvazeneleri adlý kitabý hediye ettim. Sonra kendi kendime Eyvah, Külliyatým bozuldu, ama olsun yenisini alýrým diye içimden geçirdim. Ertesi günü Ankara dan Nihat isminde Nur dostu bir kardeþim dükkânýma geldi, Aðabey, elim boþ gelemedim sana, bir hediye alayým dedim diye bana bir paket uzattý. Açtým baktým, Fesübhanallah dedim. Bana, bir gün önce hediye ettiðim, Külliyatým bozuldu diye düþündüðüm Ýman ve Küfür Muvazeneleri adlý eseri getirmiþti. Daha doðrusu Yüce Allah ýn bana Üzülmene gerek yok, Ben Külliyat ý tamamlarým demek istediðini, gelen kitabýn Rabbimden geldiðini hissettim, anladým.

3 Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 10 Þevval 1432 Rumî: 26 Aðustos 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Okul deðil, televizyon yetiþtiriyor ÖÐRENCÝLERÝN OKULDA GEÇÝRDÝÐÝ VAKÝTTEN FAZLASINI TELEVÝZYON KARÞISINDA GEÇÝRDÝÐÝNÝ BELÝRTEN RTÜK BAÞKANI DURSUN, ÖNCELERÝ ÇOCUKLARI OKULLAR YETÝÞTÝRÝRDÝ. ÞÝMDÝ TELEVÝZYON YETÝÞTÝRÝYOR DEDÝ. RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Baþkaný Davut Dursun, öðrencilerin okulda geçirdikleri zamandan daha fazlasýný televizyonun karþýsýnda geçirdiklerini söyledi. Dursun, Ýlköðretim Okullarýnda Medya Okuryazarlýðý Dersinin Yaygýnlaþtýrýlmasý Paneli nde yaptýðý konuþmada, çocuklarýn bir toplumun ortak deðeri olduðunu, en iyi þekilde korunmasý gerektiðini belirtti. Televizyonun çocuklar üzerinde olumsuz etkileri bulunduðuna i- þaret eden Dursun, televizyonun obeziteye yol açtýðýný, tüketime yönlendirdiðini kaydetti. Medyanýn olumsuz etkileri nedeniyle ulusal ve uluslar a- rasý birçok kuruluþun hemfikir olduðunu dile getiren Dursun, çocuklarýn ekran baþýnda bulunduðu sürede onlarý olumsuz yönde etkileyecek yayýnlarýn yapýlmamasý gerektiðini, bu konuyla ilgili Üniversitelere baþlayanöðrencilere destek teklifi UZMANLAR, üniversiteye yeni baþlayacak öðrencilerin barýnma, okula uyum saðlama, uyku ve beslenme düzeni, arkadaþlýk iliþkileri, aileden ayrýlma gibi durumlarda yaþadýðý sýkýntýlarýn üstesinden gelebilmeleri için üniversitelerdeki psikolojik danýþma ve rehberlik merkezlerine baþvurmalarýný önerdi. Anadolu Üniversitesi (AÜ) Psikolojik Danýþma ve Rehberlik Merkezi Müdürü Doç. Dr. Esra Ceyhan, üniversiteye yeni baþlayacak ve özellikle farklý þehirde öðrenim görecek öðrencilerin, ailelerinden fiziksel ve duygusal anlamda kopamadýðýný söyledi. Lisede yatýlý okullarda öðrenim gören öðrencilerin üniversite hayatýna biraz daha çabuk uyum saðladýklarýný belirten Doç. Dr. Ceyhan, öðrencilerin genel anlamda en çok arkadaþ iliþkilerinde zorluk çektiðini vurguladý. Doç. Dr. Ceyhan, üniversiteye yeni baþlayacak öðrencilerin birçok stres faktörüyle karþýlaþacaðýný anlatarak, þöyle konuþtu: Öðrenciler alýþýk olmadýklarý ve uyum saðlamalarý gereken birçok yeni durumla karþý karþýya gelecekler. Gençlerimizin, bu tür problemlerle karþýlaþtýklarýnda sorunlar birikmeden, üst üste gelmeden, üniversitelerdeki psikolojik ve rehberlik danýþma merkezlerine baþvurmalarý gerekir. Bu merkezler öðrencilerin giriþken olmalarý konusunda yardýmcý olur. Fiziksel saðlýðýmýz açýsýndan erken teþhis çok önemlidir. Psikolojik anlamda da hayatta karþýlaþtýðýmýz zorluklarla baþ edebilmemiz için problemler daha yeni baþlarken iþin profesyoneliyle çalýþýrsanýz bu süreç daha hýzlý ve etkin bir þekilde tamamlanýr. Birçok üniversitede bu konunun uzmanlarý var. Öðrenciler zorlandýklarý zaman psikolojik destek almaktan kaçýnmamalýdýrlar. Çünkü öðrenciler yeni bir yaþama baþlýyor. Kendinden beklentiler var. Sýkýntýlar yaþadýklarýnda iþin uzmanýna gitmek her zaman için en saðlýklý yoldur. Eskiþehir / aa RTÜK Yasasý nda da müeyyide bulunduðunu söyledi. Dursun, Üst Kurul un yayýnlarý denetlediðini ve yapýlan ihlâllere karþý müeyyide uyguladýðýný ifade etti. Ancak sadece söz konusu müeyyideler kullanýlarak çocuklarýn zararlý yayýnlardan korunmasýnýn yeterli olmadýðýný vurgulayan Dursun, medya okuryazarlýðý projesinin da bu konudaki en önemli tedbirlerden olduðunu vurguladý. EN ÝYÝ YOL EÐÝTÝMDÝR Medyanýn olumsuz etkilerinden çocuklarý uzak tutmak için öðretmenlere de büyük görevler düþtüðünü dile getiren Davut Dursun, Medyanýn olumsuz etkilerinden korunmanýn en iyi yolu eðitimdir dedi. Medya okuryazarlýðý projesinin ilk olarak 5 pilot ilde uygulanmaya baþlandýðýmý hatýrlatan Dursun, daha sonra Millî Eðitim Bakanlýðýnca ülke genelinde yaygýnlaþtýrýlmasý çalýþmalarýnýn yapýldýðýný aktardý. Çocuklarýn medya organlarýný yoðun olarak takip ettiklerini, bu kapsamda yayýnlarla ilgili konularý ayýrt etmelerinin büyük önem taþýdýðýný anlatan Dursun, Öðrenciler, okulda geçirdikleri zamanýn daha fazlasýný televizyonun karþýsýnda geçiriyor diye konuþtu. Çocuklarýn okuldan çok televizyondan etkilediklerini dile getiren Davut Dursun, bir fütüristin Önceleri çocuklarý okullar yetiþtirirdi. Sonra sokaklar yetiþtirmeye baþladý. Þimdi de televizyon yetiþtiriyor dediðini, biraz aþýrý bir genelleme olmakla birlikte gerçeklik payý taþýyan bir yorum olduðunu, bu yorumun televizyonun etkisini yansýttýðýný söyledi. Televizyonda þiddet içerikli yayýnlarý da eleþtiren Dursun, bu kadar þiddet sahnesini izleyen bir çocuðun nasýl etkileneceðini tahmin etmenin de zor olmadýðýný ifade etti. Günümüzde çocuklarýn birçoðunun odasýnda televizyon ve hatta bilgisayarýn bulunduðunu, internet kullanýmýnýn da bu nedenle yoðun olduðunu ifade eden Dursun, çocuklarýn yüzde 80 den fazlasýnýn da izleyeceði programý kendisinin seçtiðini kaydetti. Çocuklarýn vakit ayýrdýklarý aktiviteler arasýnda televizyon izlemenin ikinci sýrada bulunduðunu da aktaran Davut Dursun, medya okuryazarlýðý dersinin yaygýnlaþtýrýlmasýnýn bu nedenle önem taþýdýðýný belirtti. Ankara / aa Barýnmak için özel ya da devlet yurtlarýný tercih etmeyip evde tek veya bir kaç arkadaþýyla beraber kalmak isteyen üniversite öðrencileri, ikinci el ev eþyasý ve spot ürünler satan iþ merkezlerini canlandýrdý. FOTOÐRAF: AA Kayýtlar bitpazarý nýcanlandýrdý ÜNÝVERSÝTEYE kayýtlarýn baþlamasýyla, genellikle dar gelirlilerin ve tatilcilerin tercih ettiði ikinci el eþya piyasasýnda þimdilerde öðrenci hareketliliði yaþanýyor. Barýnmak için özel ya da devlet yurtlarýný tercih etmeyip evde tek veya bir kaç arkadaþýyla beraber kalmak isteyen üniversite öðrencileri, ikinci el ev eþyasý ve spot ürünler satan iþ merkezlerini canlandýrdý. Adana daki ikinci el ev eþyasý ve spot ürünlerin satýldýðý iþ yerlerinin bulunduðu Kocavezir Ýþ Merkezi esnaflarýndan Turgut Sidar, ödeme sýkýntýsý yaþayan maðaza sahiplerinin ürününü deðerinin altýnda peþin fiyata spotçulara satarak nakit ihtiyacýný giderdiklerini söyledi. Bu nedenle spot piyasasýnda ürünlerin deðerinin daha altýnda satýþýnýn yapýldýðýný anlatan Sidar, üniversitelere kayýt döneminin ikinci el ve spat eþya piyasasýnda satýþlarý yarý yarýya arttýrdýðýný bildirdi. Öðrencilerin ikinci el ve spot piyasasýnda ihtiyaçlarýný maðazalara göre yüzde 50 oranýnda daha ucuza karþýlayabileceklerini belirten Sidar, öðrencilerin en çok kanepe, su ýsýtýcýsý ve portatif bez gardýrop tercih ettiðini kaydetti. Ýþ merkezinde ikinci el buzdolabý TL, çamaþýr makinesi TL, bulaþýk makinesi TL, fýrýn TL, 37 ekran TV TL, kanepe TL arasýndaki fiyatlardan satýlýyor. Adana / aa Üniversitelere kayýtlar yarýn sona eriyor ÜNÝVERSÝTEYÝ kazanan adaylarýn kayýt iþlemleri 9 Eylül Cuma günü sona e- recek. Üniversitelerdeki her program için ayrý kayýt tarihi belirlendiðinden, adaylarýn sýnav sonuç belgesinde belirtilen tarihte kayýt yaptýrmalarý gerekiyor. Belirtilen tarihte kayýt yaptýrmayan adaylar kayýt hakkýný kaybedecek. Adaylarýn kayýt için bizzat kendilerinin ilgili üniversiteye baþvurmasý gerekiyor. Postayla kayýt yapýlmayacak. Kayýt için istenen belgelerin onaysýz sureti veya fotokopisi kabul edilmeyecek. Ancak aslýnýn getirilmesi suretiyle üniversite tarafýndan o- naylý örneði kabul edilecek. Belgeler eksik ise kayýt yapýlmayacak. Belirtilen tarihler arasýnda kaydýný yaptýrmayan aday, herhangi bir hak iddia e- demeyecek. Ankara / aa HABERLER Okul çantalarý yerini tablet bilgisayarlara býrakýyor ANKARA DAKÝ bir özel okulda baþlatýlan Öðrence Bulutu projesi kapsamýnda 3G internet baðlantýlý tablet bilgisayar uygulamasýyla eðitimde defter ve kitap ihtiyacý ortadan kalktý. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen, okulda düzenlenen tanýtým toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, Türkiye i- çin bir ilk olan Öðrence Bulutu projesinin dünya standartlarýnda olduðunu ifade etti. Tablet bilgisayardaki uygulamayla öðrenciyi tüketici deðil tam tersine üretici haline getirdiklerini belirten Özmen, Eðitimi kuvvetlendirerek, öðrenci ve öðretmeni bir araya getirip, okul içinde ve okul dýþýnda çalýþan farklý bir ortam oluþturuyoruz dedi. Öðrenci Bulutu nun çözüm ortaklarýndan Turkcell in Genel Müdür Yardýmcýsý Selen Kocabaþ da projenin dijital eðitim ve akýllý okul konseptinin bir örneði olduðunu söyledi. Kocabaþ, projeyle hem öðretmenlerin hem öðrencilerin hayatýnda ciddi bir dönüþümün yaþanacaðýný vurgulayarak, Artýk okul çantalarýmýz yerine tabletlerimiz oluyor dedi. Ankara / aa MEB personeli Ýngilizce eðitim istedi MÝLLÎ Eðitim Bakanlýðýnýn (MEB) uyguladýðý ankete göre, bakanlýk personeli en çok Ýngilizce konusunda hizmet içi eðitim istiyor. Bakanlýk Hizmet Ýçi Eðitim Ýhtiyacýnýn Belirlenmesi Anketi düzenledi. Ankete 7 bin 191 personel katýldý, bu personelden çeþitli alanlarda 58 bin 870 tercih alýndý. Ankete öðretmenlerin yaný sýra okul idarecileri, memurlar, il-ilçe millî eðitim müdürleri, eðitim uzmanlarý, þube müdürleri, usta öðreticiler, psikologlar ve hizmetliler de katýldý. Sonuca göre, ankete katýlanlar çeþitli alanlarda toplam 506 konu belirledi. En çok tercih edilen hizmet içi eðitim faaliyetler sýralamasýnda ilk sýrada Ýngilizce yer aldý. Bunu Türkçe, Ýletiþim Becerileri, Diksiyon ve Güzel Konuþma, Eðitim Kurumlarýnda Öðretim Liderliði, Bilgisayar Kursu, Kiþisel Geliþim, Sýnýf Yönetimi, Web Tasarýmý Kursu, Ofis Yazýlýmlarý Kursu izliyor. Ýngilizce alaný 11 bin 60 tercih alýrken, Türkçe 6 bin 840, Ýletiþim Becerileri bin 743 kere tercih edildi. Ankara / aa Katký payý ödemeyenler kayýt yaptýrabilecek YÜKSEK Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) katký kredisi almak üzere baþvuruda bulunan öðrencilerin, ikinci öðretim öðrencileri ve vakýf üniversitesi öðrencileri hariç, birinci taksit katký paylarýný ödemeden üniversitelere kayýt yaptýrabilecekleri açýklandý. YURTKUR Genel Müdürü Hasan Albayrak imzalý yapýlan açýklamada, öðretim döneminde kurumdan katký kredisi almak ü- zere baþvuruda bulunan öðrencilerin (ikinci öðretim öðrencileri ve vakýf üniversitesi öðrencileri hariç) birinci taksit katký paylarýný ödemeden kayýt yaptýrabilecekleri belirtildi.açýklamada, öðrencilerin kayýt yaptýrabilmeleri için yüksek öðretim kurumlarýnýn kullanabileceði bilgilerin, 2 Eylül 2011 tarihinden itibaren kurumun internet adresinden i- lan edildiði belirtildi. Ankara / aa Ýstanbul Ramazan da da turistlerin gözdesi oldu ÝSTANBUL, Ramazan ayýnda da turistlerin gözdesi oldu. Þehre gelen turist sayýsýnda geçen yýlýn Ocak-Aðustos dönemine göre yüzde 15 lik bir artýþ gerçekleþti. Ýstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüðünden yapýlan açýklamaya göre, kente gelen yabancý ziyaretçi sayýsýnda, geçen yýlýn Ocak-Aðustos aylarýna göre artýþ belirlendi. Ýstanbul da geçen yýl O- cak-aðustos aylarýnda 4 milyon 543 bin 44 olan yabancý ziyaretçi sayýsý, bu yýl ayný dönemde, 5 milyon 217 bin 391 olarak gerçekleþti. Böylece, önceki yýla göre yüzde 15 lik bir artýþ oluþtu. Ay bazýnda bakýldýðýnda ise bu yýlýn Aðustos ayý, geçen yýlkine göre yüzde 17 lik artýþ gösterdi. Ýstanbul / aa 39

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÞAM IN SO KAK LA RIN DA BE DÝ ÜZ ZA MAN IN ÝZÝN DE umustafa Akyol un yazýsý sayfa 8 de KIÞTAN BAHARA 100. YIL ukâzým Güleçyüz ün yazýsý sayfa 3 te BEDÝÜZZAMAN HAKLI ÇIKIYOR uhasan

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

Tunus ta çöken, Kemalist model

Tunus ta çöken, Kemalist model SiyahMaviKýrmýzýSarý MUSTAFA AKYOL: RÝSALELERÝN MESAJI, ONU BASKIYLA SUSTURMAK ÝSTEYEN REJÝMDEN DAHA GÜÇLÜ ÇIKTI Risale-i Nur un mesajý müstebit rejimden daha güçlü n Ya zar Mus ta fa Ak yol, Hür A dam

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

HABERÝ SAYFA 13 TE. 20 MAYIS 2011 CUMA/ 75 Kr. BEDÝÜZZAMAN METODU u YARP CA (Ye ni As ya A raþ týr ma ve. ki Ýs lâ mî u ya nýþ ta, Be di üz za man'ýn

HABERÝ SAYFA 13 TE. 20 MAYIS 2011 CUMA/ 75 Kr. BEDÝÜZZAMAN METODU u YARP CA (Ye ni As ya A raþ týr ma ve. ki Ýs lâ mî u ya nýþ ta, Be di üz za man'ýn SiyahMaviKýrmýzýSarý DEPREMZEDE ANNE KIZDAN VEFA ÖRNEÐÝ HABERÝ SAYFA 16 DA ÇOCUKLAR KÜLTÜR OBEZÝTESÝNE MAHKÛM EDÝLÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.811 AS YA NIN BAH

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

DARBE TAHRÝKÝ DEHÞET VERÝCÝ

DARBE TAHRÝKÝ DEHÞET VERÝCÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý 18-20 MART TARÝHLERÝNDE ÞAM GEZÝSÝ HEYECANI Ha be ri say fa 16 da Sigara baðýmlýlýk yapýyor / 15 TE Kýzýlay da deprem hazýrlýðý / 3 TE Polise askerlik muafiyeti baþladý / 4 TE OSTÝM

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

Ankara kriterleri devrede mi?

Ankara kriterleri devrede mi? SiyahMaviKýrmýzýSarý GENÇLER VE KENDÝNÝ GENÇ HÝSSEDENLER ANI ÞÖLENDE BULUÞTU GEL DEDÝ... GELDÝLER Bu yýl ikincisi düzenlenen Risale-i Nur Gençlik Þöleni, Konya da binlerce kiþinin iþtirak ettiði bir katýlýmla

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YÜKSEK LÝSANS ÖÐRENCÝSÝ EMRE AYHAN: JAPONLAR RÝSALE-Ý NUR U KENDÝLERÝNE YAKIN BULUYOR Muhammed Zorlu nun röportajý ELÝF te BEDÝÜZZAMAN TAKVÝMÝ IKTI DÜNYADA BÝR ÝLK OLAN BEDÝÜZZAMAN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr B L N Z... IL: 43 S I: 15.090 S NIN BH I NIN F HI, Þ V R V ÞÛ RÂ DIR Doðu donuyor usi bir ya yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da bu lu nan Do ðu na do lu Böl ge sinde so ðuk ha va ha ya tý

Detaylı

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA IL: 43 SA I: 15.092 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BATILI ÜLKELER DERS ALSIN Tür ki ye Ý ran ý i yi ta nýr uu lus la ra ra sý Kriz Gru bu, Ba tý lý

Detaylı

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI SiyahMaviKýrmýzýSarý SAÝD NURSÎ SÝMGE ÝSÝM GÜ NE RÝ CI VA OÐ LU: SA ÝD NUR Sî GÜ CÜ NÜ BU GÜN- LE RE TA ÞI YA RAK SÜR DÜ RÜ YOR. NORÞÝN, MEDRESESÝYLE ÜNLÜ n Mil li yet ya za rý Gü ne ri Cý va oð lu, dün

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 MART 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 MART 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý ISPARTA DAKÝ TARÝH DÜÞMANLIÐINA STK TEPKÝSÝ / 6 da DÜNYA BARIÞI BU PANELDE ELE ALINACAK / 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ýlavemizi bayinizden isteyin YIL: 42 SA YI: 14.756 AS YA

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi AMERÝKAN PEDÝATRÝ CEMÝETÝ: SÜNNETÝN BÝR ÇOK FADASI VAR HABERÝ SA FA 7 DE 4.21 MÝLON KÝLOMETRE KAREE DÜÞTÜ BUZULLARDA REKOR ERÝME BAÞLADI HABERÝ SA FA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR RÝSALE-Ý NUR MÜTERCÝMLERÝ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı