T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2485 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1456 ENERJ TASARRUFU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2485 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1456 ENERJ TASARRUFU"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2485 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1456 ENERJ TASARRUFU Yazarlar Prof.Dr. Hikmet KARAKOÇ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Mustafa fienyel (Ünite 2) Doç.Dr. Engin TIRAfi (Ünite 3) Doç.Dr. Bülent ASLAN (Ünite 4) Doç.Dr. U ur SER NCAN (Ünite 6) Prof.Dr. Kudret ÖZDAfi (Ünite 7) Prof.Dr. Ertu rul YÖRÜKO ULLARI (Ünite 8) Editör Prof.Dr. Kudret ÖZDAfi ANADOLU ÜN VERS TES

2 çindekiler iii çindekiler Önsöz... viii Avrupa Birli i ve Türkiye de Çevre ve Enerji Politikalar... 2 AVRUPA B RL NDE ÇEVRE POL T KALARI... 3 Avrupa Birli i nde Çevre Politikas Gelifltirilmesinin Gerekçeleri... 3 Avrupa Birli i Çevre Politikas n n Hedefleri... 4 Avrupa Birli i Çevre Politikas n n Temel lkeleri... 4 Avrupa Birli i Çevre Politikas n n Temel Uygulama Alanlar... 4 Avrupa Birli i Çevre Politikalar ve Finansman Deste i... 6 Çevre ile lgili Avrupa Birli i Kurumlar... 6 Avrupa Birli i Çevre Mevzuat nda Kiflilere Sa lanan Haklar... 6 TÜRK YE DEK ÇEVRE POL T KALARI VE AVRUPA B RL MEVZUATINA UYUM... 7 Türkiye de Çevre Politikalar n n Oluflturulma Süreci... 7 Türkiye de Çevre Mevzuat n n Avrupa Birli i Mevzuat ile Uyumu... 8 KYOTO PROTOKOLÜ VE ETK LER... 9 Avrupa Birli i nin klim De iflikli i Hedefleri Kyoto Protokolü ndeki Ortak Yürütme Mekanizmas Kyoto Protokolü ndeki Temiz Kalk nma Mekanizmas Kyoto Protokolü ndeki Emisyon Ticareti AVRUPA B RL NDEK ENERJ POL T KALARI Avrupa Birli i Enerji Politikas n n Hedefleri Enerji Sektöründe ç Pazar n Oluflturulmas na Yönelik Çal flmalar Avrupa Birli i nde Alternatif Enerji Çal flmalar Avrupa Birli i nde Enerji Talep Yönetimi ve Enerjinin Rasyonel Kullan m TÜRK YE DEK ENERJ POL T KALARI Enerjide Türkiye nin Bölgesel Rolü Türkiye de Enerji Mevzuat n n Avrupa Birli i Mevzuat ile Uyumu Türkiye de Enerji Verimlili ine Yönelik Çal flmalar Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Is l Konfor ISIL KONFOR Ç N ÇEVRE FAKTÖRLER Ortam S cakl Ortalama Ifl ma S cakl Havan n Ba l H z Ba l Nem ISIL KONFOR Ç N NSAN FAKTÖRLER Giysi Türü Aktivite Düzeyi ISIL KONFORUN ÖLÇÜLMES ÜN TE 2. ÜN TE

3 iv çindekiler Is l Konforun Hesaplanmas ISIL KONFORUN KONTROLÜ Kapsaml Kontrol Yöntemleri ISIL KONFOR Ç N fiveren N YAPMASI GEREKENLER ISIL KONFOR Ç N ÇALIfiANLARIN YAPMASI GEREKENLER Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE 4. ÜN TE Binalarda Enerji Tasarrufu ve Yal t m TERMAL ENERJ, ISI VE SICAKLIK ISIL TRANSFER YÖNTEMLER Temas ile Is Transferi Tafl n m ile Is l Transfer Radyasyon ile Is Transferi Tafl n m-radyasyon çin R-De eri B NALARDA ISI KAYBININ AZALTILMASINDA YALITIM Pencereler Çat Duvar YALITIM LE LG L YÜRÜRLÜKTEK MEVZUATLAR Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Çevreye Duyarl Enerji Etkin Bina ve Tesisat SÜRDÜRÜLEB L R B R GELECEK Ç N ENERJ N N TEMELLER ENERJ KAYNAKLARI Fosil Tabanl (Yenilenemeyen) Enerji Yenilenebilir Enerji Kaynaklar Nükleer Enerji ENERJ ETK N B NA TASARIMI PAS F VE AKT F ENERJ S STEMLER UYGULAMALAR AKILLI B NA VE B NA OTOMASYONU Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar... 85

4 çindekiler v Sanayide Enerji Tasarrufu ve Çevre Üzerine Etkisi SANAY DE ENERJ YO UNLU U SANAY DE ENERJ VER ML L N ARTIRMA YÖNTEMLER ENERJ TASARRUFU PLANLAMASI Elektrik Enerjisi Tasarrufu Çal flmalar Is Enerjisi Tasarrufu Çal flmalar Mekanik Enerji Tasarrufu Çal flmalar Proses Enerjisi Tasarrufu Çal flmalar Madde Geri Kazan m Tasarrufu Çal flmalar ÇEfi TL SANAY SEKTÖRLER NDEK ENERJ TASARRUFUNA YÖNEL K ÖRNEK ÇALIfiMALAR Çimento Sanayinde Enerji Tasarrufu Çal flmalar Demir-Çelik Sanayinde Enerji Tasarrufu Çal flmalar Cam Sanayinde Enerji Tasarrufu Çal flmalar Tekstil Sanayinde Enerji Tasarrufu Çal flmalar Çeflitli Sanayi Sektörlerinde Enerji Tasarrufu Örnekleri SANAY DEK ENERJ TASARRUFUNUN ÇEVRE ÜZER NDEK ETK LER Do al Ortamda Çevrimler ve Do al Emisyonlar Sanayide Karbondioksit Emisyonu Çevreyi Koruyan Çözümler Sanayiden Kaynaklanan Hava Kirlili inin Önlenmesinde Dikkate Al nacak Baz Noktalar Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Ev Aletleri ve Ayd nlatma Sistemlerinde Enerji Tasarrufu EV ALETLER NDE STANDARTLAR EV ALETLER NDE ENERJ TASARRUFU Buzdolab Yeni Buzdolab Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar Enerji Tasarrufu çin puçlar Klimalar Enerji Tasarrufu çin puçlar Ocak ve F r nlar Çamafl r Makineleri Enerji Tasarrufu çin puçlar Bulafl k Makineleri Enerji Tasarrufu çin puçlar Elektrikli Süpürgeler Enerji Tasarrufu çin puçlar Televizyonlar Enerji Tasarrufu çin puçlar ÜN TE 6. ÜN TE

5 vi çindekiler AYDINLATMA HESAPLARI VE VER ML AYDINLATMA AYDINLATMA S STEMLER LED Ayd nlatma Sistemleri Tek Çipli LED ler Çok Çipli LED ler LED Lamba Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Okuma Parças Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE Ulafl mda Enerji Tasarrufu ULAfiIM ULAfiIM (TAfiIT) ARAÇLARI Karayolu Tafl tlar Rayl Tafl tlar Su Tafl tlar Hava Tafl tlar ULAfiIM ÇEfi TLER Karayolu Ulafl m Demiryolu Ulafl m Havayolu Ulafl m Deniz Ulafl m çsu Ulafl m Boru Hatt Ulafl m ULAfiIMDA ENERJ TÜKET M ULAfiIMDA ENERJ MAL YET ÜLKEM ZDEK KARAYOLU TAfiITLARI OTOMOB LLERDE YAKIT EKONOM S OTOMOB LLERDE YAKIT EKONOM S Ç N NE YAPILMALI ULAfiIMDA ENERJ VER ML L Blok Tren Uygulamas Elektrikli flletmecilik Uygulamas Yön Levhalar, Elektronik Yol Yönlendirme Sistemi, Seyahat Talep Yönetimi, Trafik Yönetimi, Modlararas Tafl mac l k Kent Merkezlerinde Araç Kullan m n Azalt c Uygulamalar Taksi Uygulamalar Kentsel Ulafl m Planlar Trafik Sinyalizasyon Sistemleri Tüketicinin Bilgilendirilmesi Otoparklar n Oluflturulmas Sürücülerin Bilgilendirilmesi Tüzel Kiflilerce Verilecek Ekonomik Sürüfl Teknikleri le lgili E itim Toplu Tafl ma Akaryak t Tüketiminin zlenmesi Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden

6 çindekiler vii Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Enerji Depolama ENERJ DEPOLAMA, ÖNEM VE YÖNTEMLER Enerji Depolama Yöntemleri Enerji Depolama ve Da t m Enerji Depolaman n K sa Tarihçesi B YOLOJ K ENERJ DEPOLAMA Fotosentez Fotosentezin Enerji Depolamadaki Önemi ELEKTR K-ELEKTROK MYASAL ENERJ DEPOLAMA Kimyasal Enerji Depolama Elektrik Enerjisini Depolama Manyetik Enerji Depolama Elektrokimyasal Enerji Depolama MEKAN K ENERJ DEPOLAMA Yay Pompa Bas nçl (S k flt r lm fl) Hava Volan ISI ENERJ S N DEPOLAMA Duyulur Is Gizli Is Depolama Faz De ifltiren Maddelerin S n fland r lmas Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE Sözlük Dizin

7 viii Önsöz Önsöz Dünya m zda ve ülkemizde h zla geliflen sanayi ve h zla artan nüfus enerjiye olan gereksinimi her geçen gün art rmaktad r. Enerji kaynaklar n n k s tl olmas, enerjinin tasarruflu kullan lmas n ve enerji üretiminin ve tüketiminin beraberinde çevre sorunlar n getirmesi de hem enerji üretirken, hem de enerji tüketirken duyarl olunmas n gerektirmektedir. Bu nedenle üretiminden tüketimine kadar geçen süreçte çevreye mümkün oldu unca zarar verilmemesine dikkat edilmelidir. Bu durum enerji üretiminde görev alacak personelin iyi yetiflmifl elemanlardan oluflmas ve enerjiyi kullanacak 7 den 70 e herkesin tasarruf ve çevre bilincine sahip olmas yla mümkün olur. Avrupa birli i; enerjinin tasarruflu kullan lmas, ormanlar n korunmas, endüstriyel kirlili in kontrolü ile at klar, kimyasal ürünler, radyasyondan korunma, iklim de iflikli i, gürültü konular nda bir tak m temel ilkeler belirlemifltir. Ülkelerden bunlara uymalar beklenmektedir. Türkiye de çevre ile ilgili mevzuat n geliflmesi AB uyum sürecine paralel olarak devam etmifl ve son y llarda uyum sürecini tamamlama gayretleriyle çeflitli düzenlemeler yap lm flt r. Türkiye de çevre alan ndaki mevzuat; Sa l k Bakanl, Sanayi ve Ticaret Bakanl, Devlet Su flleri Genel Müdürlü ü gibi farkl bakanl k ve genel müdürlükler taraf ndan yürütülmektedir. Çevrenin korunmas na di er Dünya ülkeleri de kay ts z de ildir. Birleflmifl Milletler Japonya n n Kyoto flehrinde küresel iklim de iflikli i ile mücadele etmek için bir konferans düzenlemifl ve sonunda kat l mc ülkeler taraf ndan imzalanan ve Kyoto protokolü olarak bilinen anlaflma ortaya ç km flt r. Kyoto protokolü nün temel amac, atmosferdeki sera gaz yo unlu unun iklimi tehdit etmeyecek seviyelerde tutulmas n sa lamakt r. Bu protokole imza koyan ülke say s, Türkiye dahil, 178 e ulaflm flt r. Anadolu Üniversitesi Aç kö retim Fakültesi Elektrik ve Enerji Bölümü nün Elektrik enerjisi Üretim, letim ve Da t m Program, enerji sektöründe görev yapacak ara insan gücünü yetifltirmeyi hedeflemektedir. Elinizdeki Enerji Tasarrufu kitab temel olarak çevreye duyarl olarak çevreye duyarl enerji üretimi ve tüketimini konu almaktad r. Editör Prof.Dr. Kudret ÖZDAfi

8

9 1ENERJ TASARRUFU Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Avrupa Birli indeki çevre politikalar n ifade edebilecek, Türkiye deki çevre politikalar n ifade edebilecek, Kyoto Protokolü nün yans malar n ifade edebilecek, Avrupa Birli i ndeki enerji politikalar n ifade edebilecek, Türkiye deki enerji politikalar n ifade edebilecek bilgi ve becerilere sahip olacaks n z. Anahtar Kavramlar Türkiye de çevre Türkiye de enerji Kyoto Protokolü AB de çevre AB de enerji çerik Haritas Enerji Tasarrufu Avrupa Birli i ve Türkiye de Çevre ve Enerji Politikalar AVRUPA B RL NDEK ÇEVRE POL T KALARI TÜRK YE DEK ÇEVRE POL T KALARI VE AVRUPA B RL MEVZUATINA UYUM KYOTO PROTOKOLÜ VE YETK LER AVRUPA B RL NDEK ENERJ POL T KALARI TÜRK YE DEK ENERJ POL T KALARI

10 Avrupa Birli i ve Türkiye de Çevre ve Enerji Politikalar Türkiye, Avrupa Birli i ne tam üye olma amac nda olan bir ülkedir. Bu nedenle de çevre ve enerji politikalar n belirlerken Avrupa Birli i ndeki politikalar, kanun ve yönetmelikleri dikkate almak durumundad r. Bu bölümde Avrupa Birli i ndeki çevre ve enerji politikalar ortaya konulmufl, Türkiye deki mevcut durum de erlendirilmifltir. Avrupa Birli i üyelik hedefi do rultusunda çal flmalar n sürdüren Türkiye, ekonomik ve sosyal yaflam n pek çok alan nda oldu u gibi çevre ve enerji konusunda da AB ye uyum sa lamak amac yla köklü reform ve düzenlemeleri uygulamaya geçirmek durumundad r. Avrupa Birli i nin kurucu üyesi olan ülkeler hangileridir? Araflt r n z. AVRUPA B RL NDE ÇEVRE POL T KALARI Avrupa Birli i politikalar içerisinde çevre sorunlar ve bunlara DÜfiÜNEL M getirilen çözümler önemli bir yer tutmaktad r. Çevre konusunda AB politikalar n n öncü rol oynamas, Avrupa ülkelerinde çevre bilincinin yerleflmifl olmas ndand r. SORU Avrupa Birli i nde Çevre Politikas Gelifltirilmesinin D KKAT Gerekçeleri Avrupa Birli i ya SORU da k saca AB, yirmi yedi üye ülkeden oluflan ve topraklar büyük ölçüde Avrupa k tas nda bulunan siyasi ve D KKAT ekonomik bir örgütlenmedir y l nda, Maastricht Antlaflmas olarak SIRA da S ZDE bilinen Avrupa Birli i Antlaflmas n n imzalanmas sonucu, var olan Avrupa AMAÇLARIMIZ Ekonomik Toplulu u na yeni AMAÇLARIMIZ görev ve sorumluluk alanlar yüklenmesiyle kurulmufltur. Avrupa Birli i yirmi yedi ba ms z devletten K oluflur. T A P Bunlar üye devletler olarak bilinen Almanya, Avusturya, Birleflik Krall k, Belçika, Bulgaristan, TELEV ZYON Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, K br s, Hollanda, rlanda, spanya, sveç, talya, Letonya, Litvanya, NTERNET Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan d r. Kalite standartlar : Baz üye ülkelerdeki kalite standartlar, di er üye ülkelerde üretilen ürünlerin o ülkelere girmesine engel teflkil SIRA etmektedir. S ZDE Avrupa bütünleflmesinin temel unsurlar ndan biri de ürünlerin serbest dolafl m - n n sa lanmas d r. Üye ülkelerde farkl çevre politikalar uygulanmas ürünlerin kalite standartlar üzerinde de farkl l klar yaratmaktad r. Maliyetler: Avrupa bütünleflmesinin temel unsurlar ndan biri de serbest rekabetin sa lanmas d r. AB ye üye ülkelerin baz lar nda hava K ve T su A P kirlili ini önlemek amac yla yap lmas zorunlu tutulan yat r mlar, ürünlerin maliyeti üzerinde önemli ölçüde etki yaratmakta ve art rmaktad r. Bu önlemleri almam fl ülkelerdeki ayn ürünler, daha düflük maliyetle pazara sunulabildi inden serbest TELEV ZYON rekabetin tam olarak sa lanmas nda sorun olarak ortaya ç kmaktad r. Bu nedenle AB de ortak bir çevre politikas oluflturulmas gere i ortaya ç km flt r. Yaflam kalitesi: Avrupa Birli i üye ülkelerinde yaflam kalitesinin yükseltilebilmesi için çevreye duyarl do al yaflam koflullar n n NTERNET sa l kl bir biçimde oluflturulmas ve sürdürülmesi gerekmektedir. 1 DÜfiÜNEL M

11 4 Enerji Tasarrufu Serbest rekabet: Tekelci iflletmelerin devlet müdahalesinin olmad bir piyasadaki rekabetidir. Kyoto Protokolü: Küresel s nma ve iklim de iflikli i konusunda mücadeleyi sa lamaya yönelik imzalanm fl uluslararas anlaflmad r. Siyasal bak fl: Ayn birli in parças olan tüm ülkelerde yaflam koflullar n n ayn düzeyde olmas arzu edilmektedir. Uygulanan çevre politikalar nedeniyle yaflam koflullar ndaki farkl l klar, siyasal bak fl olarak arzu edilmemektedir. Çevre kirlili i: Çevredeki kirlenme siyasal s n rlar tan mamaktad r. Bir ülkedeki çevre kirlili i kolayl kla di er ülkeleri de etkileyebilmektedir. AB ye üye ülkeler olanaklar n bu konuya yönelik dayan flma içinde kullanma gereklili i ortaya ç karm flt r. Bu amaçla yap lacak çaba ve harcamalarda paylaflma ve ifl birli ine gitme gere i ortaya ç km flt r. Çevre kirlili i, tüm dünyay tehdit eden bir sorun olmas nedeniyle AB çat s d fl nda da dünya için ortak politika aray fllar vard r. Bu amaçla da Kyoto Protokolü ortaya konulmufltur. Avrupa Birli i Çevre Politikas n n Hedefleri Avrupa Birli i nin çevre politikas için afla daki hedefler ortaya konulmufltur: Çevrenin korunmas ve çevre kalitesinin yükseltilmesi, Do an n ve do al kaynaklar n, ekolojik dengeye zarar vermeyecek flekilde iflletilmesi, nsan sa l n n korunmas, Kalk nman n kalite kurallar yla paralellik içinde özellikle de yaflam çevresinin ve çal flma flartlar n n gelifltirilmesine yön verilmesi, Kent planlamas ve toprak kullan m nda çevresel etkilerin dikkate al nmas. Avrupa Birli i Çevre Politikas n n Temel lkeleri Avrupa Birli i ndeki çevre politikas n n temel ilkeleri afla daki flekilde belirlenmifltir: Bütünleyicilik ilkesi: Birlik in en önemli ilkelerinden birisi de mallar n serbest dolafl m ve rekabet politikas d r. Çevre için al nan önlemlerin farkl l maliyetlere de yans maktad r. Bu durum rekabet ve serbest dolafl m ilkesini zedelemektedir. Bu anlamda çevre koruma önlemleri de birli in bütün politikalar yla uyumlu olmal d r. Önleyicilik ilkesi: Bu ilke, bir zarar tam olarak ortaya ç kmadan önce önlem al nmas temeline dayanmaktad r. Bu anlamda birli in çevre politikalar da, zarar giderici de il; zarar ortaya ç kmadan önleyici olma politikas na dayanmal d r. Bu amaçla birlik taraf ndan kabul edilmifl önlemlerin üye ülkelerin iç hukukuna da yans t l p yans t lmad denetlenmelidir. Kirleten öder ilkesi: Birlik in çevre politikas nda çevre ile ilgili zararlar n yerinde önlenmesi ilkesi vard r. Bu ilke, özellikle emisyon standartlar için belirlenen s n rlar n su ve baca gaz at klar nda artt sektörlerde uygulanmaktad r. Birlik in çevre ile ilgili politikalar nda kirlili i yaratan kifli ve kurumlar n buna iliflkin giderleri de karfl lamas esas bulunmaktad r. Yüksek seviyede koruma ilkesi: Birlik in çeflitli bölgelerindeki farkl koflullar da dikkate al narak, yüksek seviyede bir çevre korumas ilkesidir. Bu ilke, yasama yetkileri ile donat lm fl, Avrupa komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi baflta olmak üzere birlikin tüm kurumlar n ba lamaktad r. Avrupa Birli i Çevre Politikas n n Temel Uygulama Alanlar Avrupa Birli i nin çevre politikas nda baz temel uygulama alanlar belirlenmifltir. Bunlar; yaflam n korunmas, suyun korunmas, havan n korunmas, ormanlar n korunmas, endüstriyel kirlilik kontrolü ve at klar, kimyasal ürünler, radyasyondan korunma, iklim de iflikli i ve gürültüdür.

12 1. Ünite - Avrupa Birli i ve Türkiye de Çevre ve Enerji Politikalar Yaflam n korunmas : Do al yaflam, flehirleflme ve endüstriyel geliflme taraf ndan tehdit edilmektedir y l nda oluflturulan biyoçeflitlilik hakk ndaki sözleflme, AB nin s n rlar içerisindeki ve ötesindeki habitatlar n ve türlerin çerçevesini çizmektedir. Birli in bu konudaki stratejisi Avrupa habitatlar n n korunmas ve önemli habitatlar n çevresinde sürdürülebilir toprak yönetim uygulamalar n n teflvik edilip birlefltirilmesidir. Birlik ayr ca nesli tükenmekte olan türlerin korunmas ve milli parklar n yönetimi de dâhil, do ay koruma projelerini desteklemektedir. Suyun korunmas : Buna yönelik birlik içinde yer üstü ve yer alt sular n n korunmas ile ilgili çok say da yönerge ç kart lm flt r. Buna göre, 2010 y l n n sonuna kadar tüm yer üstü ve k y sular n n organik kirlilikten ar nd r lmas hedeflenmektedir. Bu amaçla, yerel yönetim ve sanayi taraf ndan at k su ar tma alan nda önemli yat r mlar yap lmas meselesi ortaya ç km flt r. çme ve kullanma suyu, bal kç l k ve kabuklu deniz hayvan yetifltiricili inde kullan lan su için kalite standartlar gelifltirilmifltir. Avrupa Birli i uluslararas sularda kirlili in azalt lmas na yönelik sözleflmelere de kat lm flt r. Havan n korunmas : Bu amaçla, birlik düzeyinde, ulusal ve yerel düzeylerde uygulanan politikalarda önemli de ifliklikler ortaya konulmufltur. Küresel s nma ve ozon tabakas na zarar veren hidrokloroflorokarbon (HCFC) gazlar n n emisyonlar na yönelik hedefler konulmufltur. Buna göre, bu gazlar n 2004 y l - na kadar % 35 oran nda azalt lmas hedeflenmifl, 2030 y l nda ise tamamen yasaklanmas öngörülmüfltür. Motorlu araçlar ve di er kirletici üretim noktalar ndan kaynaklanan kirlili in kontrol edilmesi için de yönergeler haz rlanm flt r. Karbondioksit (CO 2 ), metan ve azotoksit (NO x ) emisyonlar nda 2005 y l na kadar % 7,5; 2010 y l na kadar da % 10 azaltma yap lmas öngörülmektedir. Ormanlar n korunmas : Ormanlar, nesli tükenme durumunda olan pek çok türe yaflam alan sa layan, birçok ülke için önemli bir ham madde ve uluslararas ticaret kayna olmas n n yan s ra, sera gaz CO 2 için önemli bir küresel temizlik alan d r. Bu anlamda ormanlar n korunmas, çevrenin korunmas nda önemli bir paya sahiptir. Endüstriyel kirlilik kontrolü ve at klar: Endüstriyel üretim sonucu ortaya ç - kan at k ve kirlilik, sürdürülebilir çevre koflullar n ciddi olarak tehdit etmektedir. Birlik, bu bafll k alt nda pek çok direktif ve tüzük oluflturmufltur. Birlik s n rlar içerisinde her y l 2 milyar ton civar nda bir at k ortaya ç kmaktad r. Bu at n 40 milyon tondan fazlas zararl at k olarak s n fland r lmaktad r. Bu at klar hem çevreyi hem de insan sa l n tehdit etmektedir. AB mevzuat ile at k yönetimine iliflkin 5 temel prensip ortaya konmufltur: 1. At k yönetimi hiyerarflisi 2. Topluluk ve üye ülke düzeyinde kendine yeterlilik 3. Askeri gidere sebep olan en uygun teknoloji 4. Yak nl k 5. Üretim sorumlulu u Kimyasal ürünler: Birlik, tehlikeli maddelerin etiketlenmesi, paketlenmesi ve s n fland r lmas konusunda çeflitli yönergeler yay mlam flt r. Birlik in bu konudaki amac, kimyasal ürünlerin serbest dolafl m n sa larken insan ve hayvan sa l ile çevre güvenli ini de korumakt r. Radyasyondan korunma: Birlik in politikas nda, radyasyon veya radyoaktif maddelerin kullan ld ifllemlere maruz kalm fl çal flanlar n ve halk n korunmas amaçlanmaktad r. Habitat: Bir bölge, yeryüzünün özel bir parças, toprak, hava ya da su olabilen organizman n yaflad ve geliflti i, her zaman tan mlanabilen ve fiziksel olarak s n rl bir yerdir. 5 Milli parklar: 2873 Say l Millî Parklar Kanunu nun 2. Madde sine göre Bilimsel ve estetik bak mdan, millî ve milletleraras ender bulunan tabii ve kültürel kaynak de erleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlar na sahip tabiat parçalar d r. olarak tan mlanan özel alanlard r.

13 K T A P K T A P 6 Enerji Tasarrufu klim de iflikli i: AB iklim de iflikli i ile mücadeleyi çok önemsemektedir. Birlik iklim de iflikli i ile mücadele konusundaki stratejisini 1990 l y llar n bafl nda çizmifl ve 1992 y l nda Rio zirvesinde kabul edilen BM iklim de iflikli i çerçeve sözleflmesine katk da bulunmufltur y l nda iklim de iflikli i ile ilgili olarak BM ye üye ülkeler taraf ndan kabul edilen Kyoto Protokolü, Birlik taraf ndan da imzalanm flt r. Gürültü: Büyük yerleflim merkezlerinde görülen önemli çevre problemlerinden birisi de gürültüdür. Özellikle araba, kamyon, motosiklet, traktör, uçak, çim biçme makinesi ve inflaat araçlar ndan kaynaklanan gürültü sürekli olarak art fl göstermektedir. Birlik, bu gürültü düzeyinin s n rlar n belirleyen yönergeler kabul etmifltir. Avrupa Birli i Çevre Politikalar ve Finansman Deste i Birlik üyesi ülkeler, çevrenin korunmas n n ekonomik boyutunu karfl lamak üzere, baz ekonomik araçlar gelifltirmifllerdir. Bunlardan birisi çevre vergileridir. Çevre vergileri: Çevrenin korunmas amac yla en yayg n kullan lan araç çevre vergileri ve harçlar olarak ortaya ç km flt r. Bunun amac, konulan vergi ve harçlar n ortaya ç kard mali bask nedeniyle tüketim al flkanl klar n kirlili e yol açmayacak flekilde de ifltirmektir. Bu amaca yönelik uygulanan çevre vergileri dörde ayr l r: 1. Emisyon-at k vergileri: Hava, su ile topra a b rak lan at k maddeler ile gürültü emisyonunun miktar ve içeri ine ba l olarak hesaplan r. Amac çevreyi kirleten emisyon oranlar n azaltmakt r. 2. Ürün temelinde belirlenen vergiler: Naylon poflet gibi çevreye b rak ld nda zarar veren ürünlerden al nan vergilerdir. 3. Kullan m temelinde belirlenen vergiler: Kullan lan at k su miktar kadar belediyelere ödenen vergi buna örnek gösterilebilir. 4. Vergilendirme farkl l klar : Çevreyi kirleten ürünlerden yüksek, çevreyi kirletmeyen ürünlerden düflük vergi al nmas buna örnek gösterilebilir. Çevre ile lgili Avrupa Birli i Kurumlar Birlik in çevre politikalar n n belirlenip uygulamaya konulmas nda görevli olan baz kurumlar oluflturulmufltur. Birlik düzeyinde yasama ile ilgili kurumlar n yan nda çevre yönetimi sürecinde aktif rol oynayan baz kurumlar flunlard r: Çevre Genel Müdürlü ü (The Environment Directorate-General), Avrupa Çevre Ajans (European Environment Agency), Avrupa Yat r m Bankas (European Investment Bank), Avrupa Çevre lkeleri (European Principles for the Environment -EPE). DÜfiÜNEL M SORU D KKAT 2 Avrupa Yat r m SIRA Bankas n n S ZDE AB nin çevre politikalar ndaki rolü nedir? Avrupa Birli i Çevre Mevzuat nda Kiflilere Sa lanan Haklar DÜfiÜNEL M Avrupa Birli i nin çevre mevzuat nda kiflilere yönelik baz haklar bulunmaktad r. Bunlar; bilgilendirme SORU hakk, fikir sorulma hakk, hükümetlerin karar n irdeleme hakk, AB yasalar ndan yararlanma hakk d r. Bilgilendirme hakk : Birlik e ba l ülkelerde yaflayan vatandafllar n kendi D KKAT haklar hakk nda do ru kararlar verebilmeleri için devlet politikalar ile ilgili bilgilere, dolay s yla çevre ile ilgili bilgilere kolayl kla ulaflabilmeleridir. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ

14 1. Ünite - Avrupa Birli i ve Türkiye de Çevre ve Enerji Politikalar AB deki çevre mevzuat ile ilgili bilgileri içeren 90/313/EEC Say l direktif,üye ülkelerdeki kamuoyuna aç lm flt r. Böylece bu ülkelerdeki endüstriyel faaliyetler ile hükümet kararlar n n çevresel etkileri vatandafl taraf ndan görülebilmektedir. Yukar da ad geçen direktif, AB ye üye ülkelerde çevrenin genel durumu hakk ndaki bilgileri yay nlama zorunlulu u getirmifltir. Fikri sorulma hakk : Bu hak kapsam nda, 1994 y l nda 5. Çevre Eylem Program içerisinde AB nin çevre politikalar ve yasalar n n halka yak nlaflt r lmas için çeflitli kesimleri temsilen 32 kiflilik bir diyalog grubu oluflturulmufltur. Bu diyalog grubu; iflletmeleri, tüketicileri, sendikalar, meslek kurulufllar n, çevre gruplar n, yerel ve bölgesel organlar temsil eden kiflilerden oluflmufltur. Hükümetlerin karar n irdeleme hakk : Bu hak sayesinde, çevre konular nda faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerine ve bireylere, çevre kanununun uygulanmas ve yapt r m ile ilgili birlik hukukunun uygulat lmas nda mahkemelere baflvuru hakk verilmifltir. AB yasalar ndan yararlanma hakk : Bu genel bir hak olup, Birlik teki herhangi bir direktifin do ru biçimde uygulanmamas durumunda Avrupa Birli i Adalet Divan (European Court of Justice) bu kiflinin AB hukuku çerçevesindeki hakk n korumaktad r. AB üyesi ülkelerin vatandafllar birlik bünyesinde kurulan Avrupa Çevre Ajans arac l yla çevre konusundaki geliflmeleri takip edebiliyorlar. Bu, bilgilendirme hakk için en güzel örnektir. Avrupa Birli i Adalet Divan : Avrupa Birli i ndeki en yüksek yarg makam d r. Avrupa Birli i ne üye ülkeler aras nda, AB hukukunu ilgilendiren konularda son sözü söyleyen kurumdur. 7 TÜRK YE DEK ÇEVRE POL T KALARI VE AVRUPA B RL MEVZUATINA UYUM Türkiye de çevre politikalar na ilk ad m, üçüncü befl y ll k kalk nma plan ile birlikte ( ) at lm flt r. Bu planda çevre sorunlar na yönelik politika belirleme yönünde aç klamalar yer al rken ilk kez çevre yönetimi kavram gündeme gelmifl, bu amaçla kamu ve özel sektör aras nda etkileflim kuracak, do al varl klar n korunmas n sa layacak, sorunlara merkez ve yerel düzeyde çözümler getirmeyi amaçlayan bir sistem kurulmas tart flmalar bafllam flt r. Bu dönemde çevre örgütlenmesinde sorunlar yaflanm fl, yasa, yönetmelik ve uygulamalar n tam oturmamas nedeniyle görev ve yetki kar fl kl ortaya ç km flt r. Türkiye de Çevre Politikalar n n Oluflturulma Süreci Türkiye de ilk kez çevre politikalar n n oluflturulmas amac yla Baflbakanl k a ba l bir Çevre Müsteflarl n n kurulmas 1978 y l nda gerçeklefltirilmifltir. Çevre Bakanl n n kurulmas 1991 y l nda gerçeklefltirilmifltir. Çevre Bakanl kapsam nda Yüksek Çevre Kurulu, Özel Çevre Koruma Kurumu, Çevre l Müdürlü ü, Mahalli Çevre Kurulu gibi Bakanl a ba l kurulufllar tan mlanm flt r y l nda yap lan yeni bir düzenleme ile Çevre ve Orman Bakanl kurulmufltur. Türkiye de çevre ile ilgili mevzuat n geliflmesi AB uyum sürecine paralel olarak devam etmifl ve son y llarda uyum sürecini tamamlama gayretleriyle çeflitli düzenlemeler yap lm flt r. Türkiye de çevre alan ndaki mevzuat, AB ye uyum sürecinde, Çevre ve Orman Bakanl, Sa l k Bakanl, Sanayi ve Ticaret Bakanl, Devlet Su flleri Genel Müdürlü ü gibi farkl bakanl k ve genel müdürlükler taraf ndan yürütülmektedir. Çevre mevzuat uygulamalar n n büyük ölçüde yat r m gerektirmesi nedeniyle mevzuata uyum çal flmalar etkilenmektedir. Bu nedenle Türkiye de çevre alan nda mevzuat uyumu ve uygulamas çal flmalar daha çok projeler kapsam nda yürütülmektedir. AB Genel Sekreterli i mevzuata uyumu ve uygulama takvimini düzenli olarak izlemektedir. Uygulama takvimini de içeren ulusal programda çevre için verilen taahhütler 2005 ve 2006 y llar nda yo unlaflmaktad r. Bu kapsamda AB

15 8 Enerji Tasarrufu ÇED: Belirli bir proje veya geliflmenin, çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendi i bir süreçtir. Bu süreç, kendi bafl na bir karar verme süreci de ildir; karar verme süreci ile birlikte geliflen ve onu destekleyen bir süreçtir. Yeni proje ve geliflmelerin çevreye olabilecek sürekli veya geçici potansiyel etkilerinin sosyal sonuçlar n ve alternatif çözümlerini de içine alacak flekilde analizi ve de erlendirilmesidir. fonlar ndan desteklenen projelerin hayata geçmesi uyum çal flmalar n olumlu yönde etkileyecektir. AB çevre mevzuat n n ulusal mevzuata aktar lmas ve uygulanmas aday ülkelerin en temel yükümlülü ü olarak ortaya ç kmaktad r. Buradaki öncelikli konular afla da s ralanm flt r: Çerçeve mevzuat (ÇED ve çevresel bilgiye eriflim de dâhil) Birli in taraf oldu u uluslararas sözleflmelere iliflkin tedbirler Küresel kirlili in azalt lmas Biyolojik çeflitlili in korunmas amac yla do a koruma mevzuat ç pazar n iflleyiflini sa layan, ürün standartlar türü önlemler Avrupa Birli i çevre mevzuat n n etkili bir biçimde uygulanmas için çok güçlü ve donan ml bir idari yap gerekmektedir. DÜfiÜNEL M SORU D KKAT 3 ÇED in faydalar SIRA nelerdir? S ZDE Türkiye de Çevre Mevzuat n n Avrupa Birli i Mevzuat ile Uyumu DÜfiÜNEL M AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K T A P lerleme raporu: Avrupa Birli i taraf ndan, her y l birlik üyeli ine aday ülkelerin adayl k sürecindeki TELEV ZYON geliflmelerine yönelik haz rlanan de erlendirme raporudur. Kat l m Ortakl Belgesi (KOB): NTERNET Avrupa Birli i ne aday ülkelerin üye ülke olabilmeleri için yerine getirmeleri gereken flartlar içeren belgedir. Çevre bafll, Türkiye nin AB ye uyumu konusunda en çok güçlük çekece i alanlardan biri olarak SORUkaydedilmektedir. Günlük yaflamda kolayl kla karfl laflt m z pek çok konu bu bafll k alt na girmektedir. çme suyunun sa lanmas, kat at klar n denetimi, araç egsozlar ndan kaynaklanan kirlilik, gürültü bunlar aras nda say - D KKAT labilir. Çevre mevzuat na uyumla ilgili sorunlar aras nda mali kaynak baflta gelirken, teknik olanaklar n yetersizli i, nitelikli personel eksikli i ve halk üzerinde çevre bilincinin de yeterince geliflmemifl olmas da eklenebilir. Temiz su temini, kat at klar n yönetimi, pis su at klar ile ilgili altyap, gürültü ve hava kirlili i kontrolü ve bunlarla ilgili yat r m ve yasal düzenlemeler konular belediyelerin ilgi alan na girmektedir. Bu nedenler çevreyle ilgili mevzuata uyum konusunda önemli orandaki yat r m ve görevin belediyelere düfltü ü görülmektedir. Türkiye de çevre ile ilgili düzenlemelerin AB mevzuat na uyumunu de erlendirebilmek için her y l K T A P yay mlanan ilerleme raporlar na bakmak yeterli olacakt r. Bu bölümün sonunda Avrupa Komisyonu taraf ndan haz rlanan Türkiye ye yönelik 2008 y l ilerleme raporunun çevre bafll ndaki baz noktalara yer verilmifltir. TELEV ZYON Türkiye nin AB çevre mevzuat na uyum konusundaki yükümlülükleri ile ilgili geliflmeler, Kat l m Ortakl Belgesi (KOB) raporlar nda yer almaktad r. Nisan 2003 te aç klanan gözden geçirilmifl KOB a göre çevre alan nda Türkiye nin AB ortak çevre politikas na NTERNET uyum konusundaki yükümlülükleri k sa ve orta vadede olmak üzere afla da s ralanm flt r: K sa vadedeki yükümlülükler: Müktesebat aktar m için bir program kabul edilmesi Çevresel etki de erlendirme direktifinin yürürlü e konulmas ve uygulanmas Çerçeve mevzuat n n aktar lmas ve uygulamaya bafllanmas Do an n korunmas na iliflkin mevzuat n aktar lmas ve uygulamaya bafllanmas Su kalitesine iliflkin mevzuat n aktar lmas ve uygulamaya bafllanmas Orta vadedeki yükümlülükler: Çevre korunmas n n sa lanmas için müktesebat n iç hukuka aktar lmas n n tamamlanmas

16 1. Ünite - Avrupa Birli i ve Türkiye de Çevre ve Enerji Politikalar 9 Veri toplanmas dâhil olmak üzere kurumsal, idari ve izleme kapasitesinin güçlendirilmesi Sürdürülebilir kalk nma ilkelerinin di er tüm sektörel politikalar ve bu politikalar n uygulama yöntemleri ile bütünlefltirilmesi Türkiye nin AB çevre mevzuat na uyum konusunda, 2008 de aç klanan ilerleme raporunda yer alan noktalar ise afla daki gibidir: Müktesebat n kademeli olarak iç hukuka aktar lmas, uygulanmas ve yürürlü e girmesi için, kilometre tafllar n n ve takvimin belirlendi i ve ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde gerekli kurumsal kapasitenin ve mali kaynaklar n oluflturulmas na yönelik planlar da içeren kapsaml bir stratejinin kabul edilmesi dari kapasitenin güçlendirilmesinin yan s ra, özellikle, s n r aflan durumlar da içeren çevresel etki de erlendirmesi gibi, yatay ve çerçeve mevzuat n iç hukuka aktar lmas, uygulanmas ve yürürlü e konmas na devam edilmesi, Ulusal At k Yönetimi Plan n n kabul edilmesi 25 Temmuz 2003 tarihli Resmî Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren Türkiye nin AB müktesebat n n üstlenilmesine iliflkin gözden geçirilmifl ulusal program n n bundan sonra öncelik verileceklere iliflkin listesi afla daki flekilde oluflturulmufltur: Su kalitesinin iyilefltirilmesi: Tehlikeli maddelerin su ortam na deflarj, tar msal faaliyetlerden kaynaklanan suda nitrat kirlili i, su çerçeve direktifi, ar tma çamurlar, kentsel at k su ar t m, içme ve kullanma suyu kalitesi, yüzeysel ve yer alt suyu kalitesi At k yönetiminin etkinlefltirilmesi: Entegre at k yönetimi, tehlikeli at k yönetimi, özel at k yönetimi Hava kalitesinin iyilefltirilmesi, do an n korunmas : Endüstriyel kirlilik ve risk yönetimi Çevresel etki de erlendirme (ÇED) güçlendirilerek etkinlefltirilmesi ve stratejik çevresel de erlendirme (SÇD) direktifine uyum sa lanmas Çevresel gürültü yönetimi Kimyasallar yönetimi Genetik olarak yap s de ifltirilmifl organizmalar Nükleer güvenlik KYOTO PROTOKOLÜ VE ETK LER Kyoto Protokolü, küresel iklim de iflikli i ile mücadele etmek için BM nin 1997 de Japonya n n Kyoto flehrinde düzenledi i çevre toplant s nda kat l mc hükümetler taraf ndan kabul edilen bir anlaflmad r. Kyoto Protokolü, geliflmifl ülkelerin sera etkisi yaratan gazlar n sal n m n y llar aras nda % 5,2 ye düflürmelerini öngörmektedir. Kyoto Protokolü nün yürürlü e girebilmesi için protokole imza atan ülkelerin 1990 y l nda atmosfere vermifl olduklar karbon emisyonlar n n tüm dünyadaki toplam karbon emisyonunun % 55 ine karfl l k gelmesi gerekiyordu. BM verilerine göre, protokolü 2001 y l ndan itibaren 84 ülke imzalad ve 34 ülke onaylad. Rusya n n Kas m 2004 te kat lmas yla 90 gün sonra 16 fiubat 2005 tarihinde protokol yürürlü e girdi. Türkiye nin de 2009 y l bafl nda imzalamas ile Kyoto Protokolü 178 ülkeyi kapsam fl olup, protokole dâhil ülkelerin sera gaz sal n mlar da tüm dünyadaki sal n mlar n % 55 inden fazlas na karfl l k gelmifltir. ABD, yerkürede en çok karbon emisyonunun oldu u ülke olmas na karfl n Kyoto Protokolü nü hâlâ imzalamam flt r. Sera etkisi yaratan gazlar:karbondioksit, metan, azotoksit, hidroflorokarbon, perflorokarbon, kükürthekzafloritdir.

17 10 Enerji Tasarrufu Alternatif enerji kaynaklar : Günefl enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, hidroelektrik enerjisi, dalga enerjisi, hidrojen enerjsi, nükleer enerji gibi yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklar d r. Kyoto Protokolü nün temel hedefi, atmosferdeki sera gaz yo unlu unun iklimi tehdit etmeyecek seviyelerde tutulmas n sa lamakt r. Kyoto Protokolü nün devreye girmesiyle ortaya ç kabilecek de ifliklikler ve taahhütler afla da s ralanm flt r: Sanayileflmifl ülkeler, 1990 daki sal n m oranlar n y llar aras nda % 5 oran nda azaltacaklar n taahhüt etmifllerdir. Endüstri, motorlu tafl tlar ve s tmadan kaynaklanan sera gaz miktar n azaltmaya yönelik mevzuat yeniden düzenlenecektir. Protokole imza atan her ülke, kendi özgün hedeflerini gerçeklefltireceklerini taahhüt etmifllerdir. AB ülkelerinden mevcut sal n m oranlar n % 8, Japonya dan ise % 5 oran nda azaltmas beklenmektedir. Düflük sal n m oran na sahip baz ülkelerden bu oranlar yükseltmelerine izin verilmifltir. Atmosfere at lan metan ve karbondioksit oran n n düflürülmesi için alternatif enerji kaynaklar na yönelinecektir. Termik santralde daha az karbon ç karan sistemler ve teknolojiler devreye girecektir. Fazla yak t tüketen ve karbon üretenden daha fazla vergi al nacakt r. Karbon emisyonu olmayan, nükleer enerji santrallerinin kullan m artacakt r. Fosil yak tlar n kullan m azalt lacakt r. Biyodizel ve biyoetanol gibi biyoyak tlar n kullan m artt r lacakt r. Demir-çelik, çimento, kireç, cam gibi enerji yo un sektörlerde enerji verimlili i çal flmalar art r lacak, at k s dan yararlanma yoluna gidilecektir. 4 Neden AB alternatif enerji kaynaklar na yönelme gere i hissetmifltir? DÜfiÜNEL M AB, niçin daha DÜfiÜNEL M SIRA fazla S ZDE yak t tüketenlerden ve karbon üretenlerden daha fazla vergi alma yo 5 luna gitmifltir? SORU SORU DÜfiÜNEL M Sanayide at k DÜfiÜNEL M SIRA s dan S ZDE yararlanma nas l gerçeklefltirilir? 6 D KKAT D KKAT SORU SORU DÜfiÜNEL M Avrupa DÜfiÜNEL M Birli i nin klim De iflikli i Hedefleri AB, Birleflmifl SIRA Milletler S ZDE iklim de iflikli i çerçeve sözleflmesinde Kyoto Protokolü sürecinde yönlendirici SORU ve öncü bir rol oynam flt r. Dünya sera gaz sal n mlar n n % D KKAT D KKAT SORU 15 i AB taraf ndan üretilmektedir. Avrupa Birli i 1990 y l na göre emisyon de erlerini % 8 azaltmay AMAÇLARIMIZ hedeflemifltir. AMAÇLARIMIZ D KKAT D KKAT Avrupa Birli i, 9 Mart 2007 tarihinde hedeflerinde yapt yeni düzenlemelerle; Yenilenebilir enerji pay n 2010 y l nda % 20 ye ç karmay, AMAÇLARIMIZ K T A P K T A P Enerji AMAÇLARIMIZ SIRA verimlili inde S ZDE % 20 lik bir iyileflme sa lamay, Ulafl mda 2010 y l için biyoenerji pay n % 10 a ç karmay, Sera gaz emisyonlar n ise 2020 y l na kadar 1990 seviyesine göre % 20 AMAÇLARIMIZ TELEV ZYON K T A P TELEV ZYON K T A P azaltmay AMAÇLARIMIZ hedeflemifltir. AB, % 20 lik emisyon azalt m hedefini tek tarafl olarak belirlemifltir. Uluslararas di er etkin ülkeler bu hedefi yükseltmeleri durumunda AB de hedefini % 30 a TELEV ZYON K T A P TELEV ZYON K T A P NTERNET ç karmay planlamaktad r. NTERNET TELEV ZYON NTERNET TELEV ZYON NTERNET NTERNET NTERNET

18 1. Ünite - Avrupa Birli i ve Türkiye de Çevre ve Enerji Politikalar 11 Kyoto Protokolü ndeki Ortak Yürütme Mekanizmas Bu esneklik mekanizmas na göre, emisyon hedefi belirlemifl bir ülke, emisyon hedefi belirlememifl di er bir ülkede, emisyon azalt c projelere yat r m yaparsa, emisyon azaltma kredisi kazan r ve bu krediler toplam hedeften düflülür. Kyoto Protokolü ndeki Temiz Kalk nma Mekanizmas Bu mekanizmada, emisyon hedefi belirlemifl bir ülke emisyon hedefi belirlememifl az geliflmifl bir ülke ile ifl birli ine giderek, o ülkede sera gaz emisyonlar n azaltamaya yönelik projeler yaparsa sertifikaland r lm fl emisyon kredisi kazan r ve toplam hedeften düflülür. Kyoto Protokolü ndeki Emisyon Ticareti Kyoto Protokolü ne göre geliflmifl ülkeler 2008 ile 2010 y llar aras nda sera gaz emisyonlar n 1990 y l na göre % 5,2 düflürebilmek amac yla demir-çelik, çimento, kâ t, enerji santralleri gibi sanayi kurulufllar na baz s n rlamalar koymufltur. Bu s - n rlamalar AB üye ülkelerinde yürürlü e girmifl olup, sera gaz emisyonlar yüksek olan ülkelerde de uygulanma çal flmalar sürdürülmektedir. Emisyon ticareti mekanizmas ile emisyon hedefi belirlemifl ülkelerin taahhüt ettikleri indirimi tutturmak için, ilave olarak kendi aralar nda emisyon ticareti yapabilmelerine olanak sunulmufltur. Buna göre, sera gaz emisyonunu beklenenden daha fazla düflüren bir ülke, yapt fazladan emisyon indirimini bir di er ülkeye satabilmektedir. Japonya, Kanada, talya, Hollanda, Almanya ve daha birçok geliflmifl ülke emisyon ticareti için bütçeden pay ay rm fllard r. Dünya ülkelerinin karbon emisyonlar göz önüne al nd takdirde, emisyon ticareti konusunda, en önde gelen al c lar, Japonya ve ABD (Kyoto Protokolü nü imzalarsa) dir. En önemli sat c lar ise Rusya, Ukrayna ve baz Do u Avrupa ülkeleridir. AVRUPA B RL NDEK ENERJ POL T KALARI Enerji, Avrupa Birli i nin stratejik öneme sahip konular ndan biridir. AB nin enerji ihtiyac sürekli olarak artmaktad r y llar aras nda birli in enerji ihtiyac % 10 artm flt r y l verilerine göre AB, dünya enerji tüketiminde % 15 lik paya sahiptir. Birlik bugünkü hâliyle dünyan n en büyük enerji ithalatç s durumunda olup, ABD den sonra ikinci en büyük enerji tüketicisidir. Birlik flimdiki durumuyla enerji alan nda % 50 d fla ba ml d r y l nda d fla ba ml l n % 68 lere ç kabilece i beklenmektedir. Enerji konusu Birlik in en eski ortak politika alanlar ndan biridir. Birli in enerji politikas n temelinde birey bulunmaktad r. Avrupa Birli i Enerji Politikas n n Hedefleri Avrupa Birli i nin enerji politikas için afla daki hedefler ortaya konulmufltur: Tüketicilere daha yüksek kalitede kesintisiz ve daha ucuz enerji sa lanmas Rekabet gücü, enerji arz n n güvenli i ve çevrenin korunmas aras nda bir denge sa lamak Toplam enerji tüketiminde kömürün pay n korumak, do algaz n pay n artt rmak Nükleer enerji santralleri için azami güvenlik flartlar sa lamak Yenilenebilir enerji kaynaklar n n pay n artt rmak Birlik, 1997 y l nda imzalanan Amsterdam Anlaflmas ile sürdürülebilir büyüme hedefini ortaya koymufltur. Ekonomik, toplumsal ve kültürel anlamda geliflmenin

19 12 Enerji Tasarrufu sa lanmas ve refah n korunmas amac yla oluflturulan sürdürülebilir büyüme hedefinin önemli unsurlar ndan biri de enerji politikas d r. Birlik, sürdürülebilir büyümeyi gerçeklefltirmek için enerji ile ilgili üç temel politika belirlemifltir: 1. Birlik ekonomisini ve toplumsal refah bozacak enerji s k nt s riskini azaltmak için enerji arz n n güvenli i politikas 2. Toplumsal refah art rmak, endüstrinin rekabet gücünü yükseltmek için enerji maliyetlerini düflürmek amac yla, rekabetçi enerji sistemi politikas 3. Hem enerji üretiminde hem de son kullan m alanlar bak m ndan çevresel dengeleri gözetmek amac yla çevrenin korunmas politikas Enerji Sektöründe ç Pazar n Oluflturulmas na Yönelik Çal flmalar Avrupa komisyonu 13 Mart 2001 de do al gaz ve elektrik piyasalar n n 2005 y l nda tamamen serbestlefltirilmesine yönelik bir önlem paketi önermifltir. Bu pakete göre, do al gaz ve elektrik piyasalar n n rekabete aç lmas, bu kapsamda tüketicilerin tedarikçisini seçebilme özgürlü üne kavuflmas amaçlanm flt r. Rekabete aç lman n önemi: Rekabet bir kamu hizmet politikas ile paralellik hâlinde verimlili in art fl na, yenili e, müflteriler aç s ndan seçme hakk - na, daha düflük fiyata, hizmetin iyileflmesine ve enerji kaynaklar n n daha iyi kullan lmas na yol açacakt r. Yeni bir elektrik iç pazar oluflturulmas : Bununla elektrik üretimi uzun y llar boyunca tekelci üretim ve ulusal pazarlara dayal olmaktan kurtulmufltur. Elektrik iç pazar n oluflturan mevzuatla, rekabetin adil ve fleffaf bir flekilde geliflebilece i asgari koflular oluflturulmaktad r. AB, niçin yeni SIRA bir S ZDE elektrik iç pazar na gereksinim duymufltur? 7 Do al gaz iç pazar oluflturma çal flmalar : Bu çal flmalar elektrik sektöründeki DÜfiÜNEL M ilkeler çerçevesinde gerçeklefltirilmifltir. Bu ilkelere göre do al gaz pa- DÜfiÜNEL M zar n n kademeli olarak rekabete aç lmas hedeflenmifltir. Yeni çerçeve; do- (Avrupa) SORU Enerji Konseyi: al gaz n SORU depolanmas, iletilmesi, arz edilmesi ve da t m konular nda ortak Avrupa Birli i bünyesinde kurallar getirmektedir. Aral k 1997 de Enerji Konseyi bir do al gaz iç pazar kurulmas n kararlaflt rm flt r. Do al gaz n Birlik teki mevcut pazar pay kurulmufl olan ve Birlik in enerji politikalar n n belirlenmesinde D KKAT aktif rol % 23 D KKAT olup bunun h zla büyümesi beklenmektedir. oynayan bir kurulufltur. Petrol sektörü: Bu sektör Birlik in iç pazar nda çok önemli bir yere sahiptir y l verilerine göre petrolün Birlik teki enerji pay % 38 civar n- Temel amac, Birlik e ve birlik SIRA üyesi S ZDE ülkelere enerji ve enerji kaynaklar konusunda dad r. Birlik in temel enerji politikas petrolü azaltarak baflka enerji kaynaklar na yönelmektir. fl k tutmakt r. AMAÇLARIMIZ Kömür AMAÇLARIMIZ sektörü: Bu sektör Birlik in ilk enerji iç pazar d r y l nda kurulan ve 50 y l boyunca uygulanan bu iç pazar anlaflmas 23 Temmuz 2002 de sona ermifltir. Birlik in elektrik üretiminin % 30 a yak n bölümü kat yak tla K Tsa lanmaktad r. A P Kat yak t arz n n bol olmas ve fiyatlar n rekabet- K T A P çi olmas bu yak t n önemini devam ettirmektedir. Birlik, kömür kullan m - n teflvik etmekte ve yurtiçi üretim kapasitesini daha rekabetçi hale getirmeyi TELEV ZYON TELEV ZYON hedeflemektedir. NTERNET Avrupa Birli i nde Alternatif Enerji Çal flmalar Rüzgâr, su,günefl, biyokütle gibi alternatif enerji kaynaklar n n yayg nlaflt r lmas NTERNET Avrupa Komisyonu nun enerji politikas n n en önemli amaçlar ndan biridir. Bu amaca ba l hedef ve beklentiler flöyle s ralanabilir:

20 1. Ünite - Avrupa Birli i ve Türkiye de Çevre ve Enerji Politikalar 13 Birlik, fosil yak tlardaki d fla ba ml l azaltmak, çevreyi korumak amac yla yenilenebilir enerji kaynaklar na daha çok yönelecektir y l itibar yla alternatif enerjinin toplam enerji tüketimindeki pay n %6 dan %12 ye, 2020 de ise %22 ye ç karmak hedeflenmektedir. Avrupa Birli i nde Enerji Talep Yönetimi ve Enerjinin Rasyonel Kullan m Birlik in enerjide talep yönetimi ve rasyonel kullan m bafll ca dört alanda yürütülmektedir: Yap larda enerjinin rasyonel kullan m, sanayide enerjinin rasyonel kullan m, ulafl mda enerjinin rasyonel kullan m, yeni kojenerasyon santralleri. 1. Yap larda enerjinin rasyonel kullan m ile binalarda enerji etkinli inin art - r lmas amaçlanm flt r. Birçok üye ülkedeki yap larda, enerjinin etkin kullan m nda baflar sa lanamad belirtilmektedir. Bu nedenle enerji talebindeki büyümeyi yavafllatacak yasal bir çerçeve oluflturmak için baz programlar haz rlanm flt r. 2. Sanayide enerjinin rasyonel kullan m alan nda en önemli bafll k olarak elektrik motorlar ortaya konulmufltur. Enerji etkin motor teknolojilerinin devreye girmesiyle ciddi boyutta enerji tasarrufu ortaya ç kabilece i kaydedilmektedir. 3. Ulafl mda enerjinin rasyonel kullan m alan nda iki önemli politika ortaya konulmufltur. Bunlardan birisi temiz kentsel ulafl m, di eri ise ulafl m altyap s nda ücretlendirme ve vergilendirme politikas d r. 4. Yeni kojenerasyon santralleri ile %10 civar nda yak t tasarrufu sa lanaca öngörülmektedir. Is n n ve elektrik enerjisinin bir arada üretildi i, böylece verimin de yüksek oldu u kojenerasyon santralleri, enerji arz n n güvenceye al nmas ve iklim de iflikli ine karfl mücadele edilmesine iliflkin birlik politikas na da uygundur. TÜRK YE DEK ENERJ POL T KALARI Ülkemizdeki enerji politikalar n n geliflimi de çevre politikalar nda oldu u gibi AB ye uyum sürecine paralel olarak gerçekleflmifltir. Türkiye nin enerji tüketiminin yar ya yak n petrole dayal kaynaklardan karfl lanmaktad r. Bu durum ülkemiz için önemli bir yük ve risk kayna d r. flletme ve maliyet aç s ndan bak ld nda kömüre dayal termik santrallerin düflük verimli oldu u söylenebilir. Türkiye nin AB nin enerji politikas na uyumlu olarak enerji kaynaklar n çeflitlendirmesi ve kalitesini artt rmas son derece önemlidir. Türkiye enerji konusunda kilit bir role sahip olup önemli bir hidroelektrik enerji üreticisidir. Türkiye deki bafll ca hidroelektrik santralleri hangilerdir? Enerjide Türkiye nin Bölgesel Rolü Ülkemizin stratejik konumu, Türkiye yi, Avrupa ya petrol ve DÜfiÜNEL M do al gaz tafl mas için bir geçifl ülkesi durumuna getirmifltir. Türkiye, enerji ba lant altyap lar nda, yat r m yap lmas n teflvik etmeye yönelik faaliyetlerin yan s ra SORU Balkan enerji ba lant l görev gücü gibi enerji ba lant lar n gelifltiren faaliyetlerde de yer alm flt r. Türkiye, ayr ca Karadeniz Bölgesel Enerji Merkezi nin de aktif bir üyesidir. Bu merkez enerji politikalar gelifltirilmesi, yat r mlar n teflvik edilmesi gibi faaliyetler yü- D KKAT rütmektedir. Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Cumhuriyetleri ile AB nin ifl birli i konusunda da önemli bir role sahiptir. 8 DÜfiÜNEL M SORU D KKAT AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K T A P K T A P

Anadolu Sohbetleri Uflak

Anadolu Sohbetleri Uflak Anadolu Sohbetleri Uflak 9 Haziran 2006 Üyelik Sürecinde KOB leri neler bekliyor Sayfa 9 da AB den yeni hibe Programlar Sayfa 13 ve 19'da KOB ler için yararl adresler Sayfa 17'de Tar m ticaretinde AB yle

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

KURUMSAL YAPISI, YASAL ÇERÇEVES ve GÖSTERGELER YLE ULAfiTIRMA SEKTÖRÜ

KURUMSAL YAPISI, YASAL ÇERÇEVES ve GÖSTERGELER YLE ULAfiTIRMA SEKTÖRÜ TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL YAPISI, YASAL ÇERÇEVES ve GÖSTERGELER YLE ULAfiTIRMA SEKTÖRÜ fiubat 2007 (Yay n No: TÜS AD-T/2007-02/431) Meflrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebafl / stanbul

Detaylı

itü ENERJ Türkiye de vakf dergisi

itü ENERJ Türkiye de vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [OCAK 2013] SAYI: 60 ISSN: 1303-1139 Türkiye de ENERJ Taner Y ld z Mustafa Aktafl brahim Halil K rflan Güven Önal Yetik Kadri Mert Abdurrahman

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

Aral k 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-12/315)

Aral k 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-12/315) T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E Aral k 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-12/315) Meflrutiyet Caddesi, No. 74 80050 Te p e b a fl / s t a n b u l Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax:

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET Yazarlar Prof.Dr. Bülent GÜNSOY (Ünite 1) Doç.Dr. Vedat EKERG L (Ünite 2, 3) Prof.Dr. Ayfle Sevgi ÖZTÜRK

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE M LLETLERARASI T CARET ODASI Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular fl Dünyas çin Yol Haritas Fifth Edition - 2004 2004 A r a l k 2 0 04 (Yay n No. TÜS AD-T/2004/1

Detaylı

Tabiata sayg akl n vicdan d r.

Tabiata sayg akl n vicdan d r. Tabiata sayg akl n vicdan d r. 1 Kuruluflundan bu yana, Çevre ve Orman Bakanl n n gerçeklefltirmifl oldu u geliflmeleri, alm fl oldu u mesafeyi ve ortaya koymufl oldu u yeni yaklafl mlar yak ndan izlemekte

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI

DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE DIfi T CARETTE

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

Son y llarda, küreselleflme konusunda tart fl l rken, tar m

Son y llarda, küreselleflme konusunda tart fl l rken, tar m Praksis 9 Sayfa: 277-300 Küreselleflen Tar m ve Türkiye de Tar m Reformu Hülya Kendir Son y llarda, küreselleflme konusunda tart fl l rken, tar m sektöründe de bir küreselleflme süreci yafland - ndan bahsedilmektedir.

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

ÇEVREC N N REHBER. Haklar m z - Fonlar m z

ÇEVREC N N REHBER. Haklar m z - Fonlar m z ÇEVREC N N REHBER Haklar m z - Fonlar m z Editör: Prof. Dr. Nükhet Turgut Yazarlar Nükhet Turgut - Güneflin Aydemir Bu kitap Küresel Denge Derne i taraf ndan Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP)

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU

2004 FAAL YET RAPORU 2004 FAAL YET RAPORU Petrol Ofisi, 3.400 istasyonu, yaklafl k 4.500 akaryak t bayisi, sekiz bölge müdürlü ü, iki madeni ya fabrikas, 26 hava ikmal ünitesi, dokuz tesisat, iki deposu, bir rafineri irtibat

Detaylı

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm Baflkan dan Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm DR. Ömer BOLAT MÜS AD Genel Baflkan Dünyam z n her alanda yaflad de iflim insanlar n hayatlar n, yaflama biçimlerini ve hayata bak fl aç - lar n etkilemektedir.

Detaylı

Ç NDEK LER 2 3 5 6 1 11 12 14 23 24 29 35 38 39 42 43 48 5 67 7 Genel Kurul Gündemi Bafll ca Finansal Göstergeler Aksigorta A.fi.'nin, Vizyon'u, Misyon'u, Temel De erleri ve Kalite Politikas Yönetim Kurulu

Detaylı

AVRUPA KOMISYONU Brüksel, 9.11.2010 COM(2010) 660 KOM SYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN B LD R M Geni leme Stratejisi ve Ba l ca Zorluklar 2010-2011 {SEC(2010) 1326} {SEC(2010)

Detaylı

SÖYLEfi. AVRUPA B RL UYUM SÜREC NDE TÜRK YE DE ENERJ ve ÇEVRE POL T KALARI

SÖYLEfi. AVRUPA B RL UYUM SÜREC NDE TÜRK YE DE ENERJ ve ÇEVRE POL T KALARI TMMOB HAR TA VE KADASTRO MÜHEND SLER ODASI STANBUL fiubes SÖYLEfi AVRUPA B RL UYUM SÜREC NDE TÜRK YE DE ENERJ ve ÇEVRE POL T KALARI Doç. Dr. TANAY SIDKI UYAR Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. 2004 FAAL YET RAPORU Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. Ad yaman ili yak nlar ndaki en yüksek da zirvesinin üzerinde bulunan kaya heykelleri ve yapay Nemrut Tümülüsü, insano lunun

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

Petrol- fl Yay n :103

Petrol- fl Yay n :103 Yay n :103 Türkiye Petrol Kimya Lastik flçileri Sendikas Adres : Altunizade Mah. Kuflbak fl Caddesi No: 25 34662 Altunizade/ Üsküdar, STANBUL Tel : 0216 474 98 70 (Pbx) Faks : 0216 474 98 67 E-posta :

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı