Otomobil çetesi çökertildi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Otomobil çetesi çökertildi"

Transkript

1 AK Partili yöneticinin dükkaný kundaklandý Ýskilip'te meydana gelen olayda AK Parti Ýlçe Yönetim Kurulu üyesinin dükkaný kundaklandý. Olay önceki gece Hamamönü Caddesinde bulunan bir iþyerinde meydana geldi. AK Parti Ýskilip Ýlçe yönetim kurulu üyesi Üzeyir Esenkaya'nýn dükkanýn yandýðýný gören vatandaþlar hemen itfaiyeye haber verdi. SAYFA 9 DA Koçak Ailesinin acý günü Çorum iþ adamlarýndan Bahri Koçak'ýn Babasý ve ayný zamanda Fatih, Mehmet, Ferhat ve Mustafa Koçak kardeþlerin dedeleri olan Mehmet Koçak ( 87 )Vefat etti. Geçirdiði kalp krizi sonucunda Çorum Özel hastanesine kaldýrýlarak yoðun Bakýmda tedavi altýna alýnan Mehmet Koçak dün saat sularýnda vefat etti. Merhum Mehmet Koçak'ýn cenazesi bugün saat de Özel hastane Morgundan alýnarak Ulu Camiye getirilecek. Öðle namazýna müteakip kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan ise Doðduðu yer olan Saraylý köyünde Defnedilecek. Tek Yýldýz Ailesi olarak Merhuma Allah dan Rahmet Koçak Ailesine Sabr-ý Cemil Niyaz ederiz. ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 40 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) Otomobil çetesi çökertildi Rektör Alkan'dan Ömer Derindere'ye teþekkür Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, hayýrsever iþadamý Ömer Derindere'yi ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitede son dönemde hayata geçirilen çalýþmalar ile projeler hakkýnda bilgiler vererek, sadece il merkezinde yer alan eðitim birimlerinin deðil, ilçelere de büyük önem verdiklerini ve bu kapsamda ilçelerdeki MYO'larda da yoðun çalýþmalar yaptýklarýný ifade etti. Halit Ýnaltekin SAYFA 3 TE Ayfer Ýnaltekin "Turizm Koordinasyon Birliði" kurulmalý THY Acentesi Çavuþoðlu Turizm Çorum Þube Müdürü Halit Ýnaltekin'in bölgemizde turizmin planlý geliþimi ve yönetimini saðlayabilmek ve tanýtým çalýþmalarýný güçlendirebilmek amacýyla resmi olarak temsil edilemeyen kurum, kuruluþ ve meslek odalarýnýn görüþlerinin deðerlendirilmesi amacý ile Mahalli Ýdare Birlikleri Kanunu gereði resmi odalarýn Turizm Koordinasyon Birliði oluþturmalarý gerektiðini söyledi. SAYFA 5 TE "Kültürel mirasýn geleceðe aktarýlmasýnda Aþýklýk geleneðinin önemi büyüktür" Prof. Dr. Mehmet Evkuran Çoðalan týrtýllar Çorum ormanlarýný tehdit ediyor SAYFA 7 DE Ýl Genel Meclisinin dün yapýlan toplantýsýnda ormanlardaki týrtýl tehlikesi gündeme geldi. Konuyla ilgili olarak meclis üyelerine bilgi veren AK Parti Dodurga Ýl Genel Meclisi Üyesi Pehlül Soysal, özellikle 2013 yýlý kýþ þartlarýnýn son derece ýlýman gitmesinin ormanlarýn týrtýl tehdidiyle karþý karþýya gelmesine neden olduðunu bildirdi. Ormanlarda bulunan çam aðaçlarýnýn pamuklu kese içerisinde bulunan týrtýllarýn istilasý ile yok olma tehlikesi ile karþý karþýya geldiðini vurgulayan Sosyal... Hitit Üniversitesi ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Çorum Þubesi "Çorumlu Aþýklar ve Ozanlar" gecesi düzenledi. Turgut Özal Konferans Salonunda yapýlan etkinliði Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ile çok sayýda davetli izledi. Gecede ilk olarak Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi öðretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Evkuran "Aþýklýk" geleneði ile ilgili konferans verdi. SAYFA 5 TE Çorum'da internet üzerinden otomobilini satan araç sahiplerini dolandýrýp araçlarý üzerlerine geçiren þebeke, dün sabaha karþý 'bul getir' operasyonu ile çökertildi. 12 mensubu gözaltýna alýna çetenin liderinin cezaevinde bulunduðu ortaya çýktý. Çorum Emniyet Müdürlüðü ekipleri, internet üzerinden araç satan kiþiler ile Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi bünyesinde yaklaþýk 3,5 ay önce kurulan Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) Merkezi, Anjiyo ve Yoðun Bakým Ünitelerinde bugüne kadar 560 anjiyo, 24 açýk kalp ameliyatý ve 19 bypass ameliyatý gerçekleþtirildiði açýklandý. Mustafa Eker baþkanlýðýnda dün yapýlan il genel meclisi toplantýsýnda Hitit baðlantýya geçerek para vermeden 50 otomobili üzerlerine geçiren kiþileri, 8 ay boyunca teknik takibe aldý. Cumhuriyet Savcýlýðýnýn talimatý doðrultusunda Çorum Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þubesi, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinden oluþan toplam 120 polis, dün sabah erken saatte Çorum ve Kastamonu'da toplam 14 adrese eþ zamanlý operasyon düzenledi. 3,5 ayda 560 anjiyo, 24 açýk kalp, 19 bypass ameliyatý yapýldý Üniversitesi Týp Fakültesinin kuruluþ çalýþmalarý kapsamýnda bu güne kadar ne tür çalýþmalar yapýldýðý, üniversite bünyesine kaç tane öðretim üyesi alýndýðý, açýk kalp ameliyatý dahil, hastanede bu güne kadar ne gibi önemli ameliyat gerçekleþtirildiði konusunda Eðitim Kültür ve Sosyal Ýþler Komisyonu tarafýndan yapýlan araþtýrma meclisin bilgisine sunuldu. SAYFA 7 DE Bul getir operasyonu SAYFA 7 DE Tam buðday ekmeði kullandýlar, tasarruf ettiler Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü yemekhanesinde tam buðday unundan yapýlan ambalajlý kepekli ekmek tüketiliyor. Müdürlük diðer resmi kurumlarýn yemekhanelerinde de ayný uygulamayý yaygýnlaþtýracak. SAYFA 2 DE Çorum'dan OKA'ya iki sosyal proje SAYFA 5 TE Emniyetten aile paneli SAYFA 5 TE

2 YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür doðumlu Ýsmail kýzý Nuriye Yýldýrým YÝTÝK Þanlýurfa Ýli Viran Þehri Ýlçesinden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Þehmus oðlu 1992 doðumlu Tarýk Özçaký YÝTÝK Havza Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Mehmet kýzý 1992 doðumlu Öznur Altunok. HÜKÜMSÜZDÜR. YÝTÝK Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden almýþ olduðum öðrenci kimlik kartýmý kaybettim. Mehmet kýzý 1992 doðumlu Öznur Altunok. HÜKÜMSÜZDÜR. ELEMAN ARANIYOR Ziraat, Kimya ve Gýda Mühendisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsan Vergi Dairesi yanýnda bulunan Cevher Pastanesine yapýlmasý gerekiyor. 2 HABER Belediye Meclisi Cuma toplanacak Çorum Belediye Meclisinin mart ayý toplantýsý 8 Mart Cuma günü yapýlacak. Belediye Meclisi salonunda saat 10.00'da gerçekleþtirilecek olan toplantýda 8 gündem maddesi görüþülecek. Meclisin gündemine gelecek maddeler þunlar:"türkiye Belediyeler Birliði ile Ýsveç Yerel Yönetimler ve Bölgesel Birliði ile Belediye Hizmetlerinde Kalite ve Verimlilik projesi yürütülmesi. Akkent Mahallesi 114 ada, 1 nolu parselin bir kýsmýnýn 1/5000 ölçekli nazým ve 1/1000 ölçekli uygulama Ýmar Planý deðiþikliði. Sülüklü Deresinin 1200 m'lik kýsmýnda yapýlan 1/5000 ölçekli nazým ve 1/1000 ölçekli uygulama Ýmar Planý revizyonu. Bahçelievler Mah, 484,3630,2586 adalar, Karakeçili Mah, 140, ada, Ulukuvak Mah, 3389, 959, 2480 adalar, Ýbrahimçayýrý Mevki, 2597ada, Yavruturna, 2226 ada, Gülabibey, 3770, 503 adalar ve Çoraklýk, 1871, 3001 adalar da plan müellifince hazýrlanmýþ 13 adet 1/1000 ölçekli uygulama imar plan deðiþikliði. Çoraklýk Mevki, 82 pafta, 584 ada, 39 no'lu parselde plan müellifince hazýrlanan 1/5000 ölçekli Nazým ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planý deðiþikliði Tarih ve 9 Sayýlý Belediye Meclis Kararýyla onaylanan plan deðiþikliðine yapýlan itirazlar. Gelir Tarifesinin Tatil günlerinde çalýþma ruhsat harçlarý ve Yangýn Tedbir Denetleme Hizmet Ücret tarifesi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Cengiz Özkader, Ömer Maz ve Özkan Balcý' nýn Almanya seyahati." Ýmsâk :4:19 Güneþ :5:59 Ýþrak :6:48 Öðle :12:03 Ýkindi :15:16 Akþam :17:45 Yatsý :19:14 Sevdiðim kadar kýrýyorum artýk kalbimi Hatýrladýðým kadar Yýrtýyorum fotoðraflarý. Saçlarýmý okþadýðýn kadar seviyorum kendimi Boyun kadar konuþuyorum. Gülüþün kadar susuyorum Ellerin gibi dokunuyorum artýk Dudaklarýn gibi öpüyorum Ve gözlerin gibi özlüyorum Kaþýný çatmalarýn kadar 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 10. Hafta Kendi nefsini terbiye edemeyen, baþkasýnýnkini hiç terbiye edemez. Sýrrî-yi Sekâtî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri GÜLÜÞLERÝM Özgür kuþlar Merdivenden çýkmýþçasýna Yorgun düþlerim ve en az aþkýn kadar Sahte artýk Gülüþlerim... Müracaat Tel: Fatih Ortakçý Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Sahibinden Acil Satýlýk Daireler Gülabibey Mahallesinde (Gülüm Düðün Salonu Civarýnda) Yapýmý yeni tamamlanmýþ kullanýma hazýr 3+1 Asansörlü Kaliteli Isý Yalýtýma sahip 3. ve 1 katta bulunan Lüks Daireler Uygun fiyatlara satýlýktýr. Müracaat: Tel No: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Tam buðday ekmeði kullandýlar, tasarruf ettiler Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü yemekhanesinde tam buðday unundan yapýlan ambalajlý kepekli ekmek tüketiliyor. Müdürlük diðer resmi kurumlarýn yemekhanelerinde de ayný uygulamayý yaygýnlaþtýracak. Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü bu uygulama ile hem ekmek israfýnýn önüne geçti hemde ekmek tasarrufu saðladý. Konu hakkýnda yapýlan açýklama þöyle: "Türk Gýda Kodeksi Ekmek çeþitleri tebliðinde ifade edilen tam buðday unlu ekmek/kepekli ekmek ile ilgili hükümlerine göre, Gýda Tarým Müftü Aþýk Ýslam'da aileyi anlatacak Çaðrý Eðitim Vakfýnýn her hafta düzenlediði konferanslar devam ediyor. Konferansýn bu hafta ki konuðu Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk olacak. Yýl: 8 Sayý: 2417 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü yemekhanesinde hijyenik ortamda hazýrlanmýþ ambalajlý, tam buðday unundan yapýlan kepekli ekmek personelin tüketimine sunulmaktadýr. Ýl Müdürlüðümüz bu uygulamayla Ýlimizde diðer kurum, kuruluþlara ve sivil topluma öncülük etmekte ve Çorum genelinde tam buðday unlu kepekli ekmeðin kullanýlmasýnýn yaygýnlaþmasýný amaçlamaktadýr. Uygulamaya geçtiðimiz bir aylýk süre içerisinde ekmek israfý önlendiði gibi normal ekmek tüketimine göre yüzde 40 oranýnda yemekhanemizde ekmek tasarrufu saðlanmýþtýr." Turgut Özal Konferans Salonunda bu akþam saat 20.00'da yapýlacak olan programda Müftü Mehmet Aþýk "Ýslam'da Aile" konusunda katýlýmcýlara bilgi verecek. TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Tasarým Av. Yakup ALAR Fethi SÜMÜÞ ( ) elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,791 1,801 EUR 2,333 2,348 STERLiN 2,705 2,75 JPY YENi 0,0191 0,0194 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER UYSAL ECZANESÝ TEL: GÜLABÝBEY MAH. ATA CAD.NO:35 ERAY ECZANESÝ TEL: ÝNÖNÜ CAD. 26/E -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Ensar'dan "Allah için sevmek" konferansý Kadýn avukatlardan "8 Mart" kermesi '8 Mart Dünya Kadýnlar Günü' nedeniyle Çorum Barosu Kadýn Hukuk Komisyonu üyeleri kermes düzenledi. Adliye Sarayý Simit Odasý'nda gerçekleþen kermese Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Eray, Baro Baþkaný Ýbrahim Özyýlmaz, Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü ve kadýn avukatlar katýldý. Çorum Barosu Baþkan Yardýmcýsý Kadýn Hukuk Komisyonu Baþkaný Avukat Neslihan Boyabatlý, Baro üyelerinin evde hazýrlayýp getirdikleri yiyecekleri, Adliye Sarayý'nda görev yapan hakim, savcý ve avukatlara ikram edeceklerini, elde edilen geliri ise Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü'ne baðlý Kadýn Sýðýnma Evi'ne baðýþlayacaklarýný belirtti. Kermese katýlan kadýn avukatlar kadýna þiddete tepkilerini ise giydikleri t- shirtlerle gösterdiler. Rektör Alkan'dan Ömer Derindere'ye teþekkür Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, hayýrsever iþadamý Ömer Derindere'yi ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitede son dönemde hayata geçirilen çalýþmalar ile projeler hakkýnda bilgiler vererek, sadece il merkezinde yer alan eðitim birimlerinin deðil, ilçelere de büyük önem verdiklerini ve bu kapsamda ilçelerdeki MYO'larda da yoðun çalýþmalar yaptýklarýný ifade etti. Rektör Alkan, ismini aldýðý Osmancýk'taki MYO'muzda mevcut 4 programa ek olarak, Harita ve Kadastro, Lojistik, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ve Ýþ Güvenliði ve Ýþçi Saðlýðý programlarýnýn açýlmasý için YÖK'ten onay geldiðini, bunlardan Ýþ Güvenliði ve Ýþçi Saðlýðý Siyaset Akademisinde Prof. Ertaþ ders verdi AK Parti Siyaset Akademisi dersleri devam ediyor. Gazi Osman Paþa Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Prof. Dr. Fatih Coþkun Ertaþ Akademide verdiði derste katýlýmcýlara belediyelerin performans raporlarý, stratejik plan hazýrlama, plan ve bütçelerin hazýrlanmasý, faaliyet raporlarýnýn hazýrlanmasý yerel yönetimler, yerel yönetimler bütçe ve mali denge konularý hakkýnda da bilgiler aktardý. Prof. Dr. Fatih Coþkun Ertaþ daha sonra AK Parti Ýl Baþkanlýðýný ziyaret ederek gençlerle sohbet etti ve hatýra fotoðrafý çektirdi. programýna öðrenci alýmý için YÖK'e baþvurulduðunu kaydetti. Yeni açýlan programlara en kýsa sürede öðrenci alýmý ve Milletvekillerinin yakýndan takip ettikleri yurt sorununun da çözümü ile 300'e yakýn olan öðrenci sayýsýnýn hýzla artacaðýný dile getiren Rektör Alkan, geçtiðimiz yýldan bu yana 53 öðrenciye verdiði burstan büyük bir mutluluk duyduðunu dile getirerek örnek davranýþýndan dolayý teþekkür etti. Kýsa bir süre önce basýnda çýkan elektrikli otomobil projesinin Derindere Otomotiv bünyesinde gerçekleþtiðini, petrol ürünlerinin yaklaþýk yüzde 96'sýný dýþarýdan alan Türkiye için bu ve benzeri alternatif kaynaklarla çalýþan araçlarýn büyük bir önemi olduðunu dile getiren Alkan, gelecek için çok büyük bir adým olan bu projenin çalýþanlarýna baþarýlar diledi. Ömer Derindere ise artýk üniversitelerin sanayi, þehir, stk, tüm paydaþlarla iç içe olmasý gerektiðini belirterek, Hitit Üniversitesinin adýndan söz ettirmeye baþladýðýný, üniversite de yapýlan çalýþmalardan ve kente kattýðý dinamizmden büyük bir mutluluk duyduðunu söyledi. Derindere gelinen noktanýn yoðun bir çalýþma temposu ile çalýþmalarý gerçekleþtiren genç ve dinamik bir ekibin eseri olduðunu belirtti. Elektrikli araç konusunda gelinen durumun ülke için gurur verici olduðunu, teknolojisi ve üretimi DMA - Derindere Motorlu Araçlar'a ait olan elektrikli araçlarýn en önemli parçasý olan elektronik beyin ünitelerinin ve buna ait yazýlýmlarýnýn tamamen kendileri tarafýndan geliþtirildiðini anlatan Derindere, geliþtirilen aracýn Türkiye'deki ilk ve tek TSE Tip Onay Belgesi'ne sahip olduðunu ifade etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Derindere, Çorum'un tüm dinamikleriyle yakýn bir irtibata geçilmesindeki gayretlerden dolayý Rektör Alkan ve tüm üniversite personeline teþekkür etti. Ensar Vakfý Çorum Þubesi "Yaratýlaný Yaratandan Ötürü Sevmenin Anlam ve Önemi" konulu bir konferans düzenleyecek. 8 Mart Cuma günü 19.45'te Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü yeni hizmet binasý büyük salonunda düzenlenecek konferans hakkýnda bilgi veren Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, toplumdaki birçok hastalýðýn kaynaðýnýn sevgisizlik olduðunun altýný çizerek, "Ýman etmedikçe Cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de kâmil manada iman etmiþ olmazsýnýz" diyen Kutlu Nebinin ümmeti olmaktan övünen bizlerin sevgi yoksunu bir toplum profili çiziyor olmamýz bize yakýþmamaktadýr. Oysaki insanýn hayat imtihanýný kolaylaþtýracak en önemli haslet sevgidir. Allah için sevmek sevgilerin en yücesidir. Ferdî, ailevî ve toplumsal bütün sorumluluklar samimi bir sevgi ile kolayca baþarýlabilir. Sevginin bittiði yerde her þey biter. Kaynaðý çýkar ve menfaat olan sevgi, çýkar ve menfaatin bittiði yerde tükenir. Kaynaðý Allah olan sevgi ise tükenmeyen sevgidir. Çünkü kaynaðý sonsuzdur. Allah için sevmek iddiasý çok büyük bir iddiadýr. Allah için sevmek rahmettir, berekettir, saadet ve selamettir. Allah için sevmek bir iklimdir ki orada iyilik ve güzellik adýna her þey yetiþir. Bu iklimin hâkim olduðu fert, aile ve toplum huzur ve mutluluða erer. Bu düþüncelerle tertiplediðimiz 8 Mart 2013, Cuma günü saat 19.45'te "Yaratýlaný Yaratandan Ötürü Sevmenin Anlam ve Önemi" baþlýklý konferansýmýza tüm halkýmýz davetlidir. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünün yeni hizmet binasýndaki büyük konferans salonunda gerçekleþtireceðimiz programýmýzýn konuþmacýsý Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Naci Kula olacak. Bugün her þeyden daha çok ihtiyaç duyduðumuz, "Allah için Sevmek" konusunun iþleneceði konferansýmýza çoluk-çocuk, kadýn-erkek tüm halkýmýzý bekliyoruz" dedi. Uslu'dan Ýskilip Belediyesine cami teþekkürü Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 85 yýllýk Ahþap Caminin Ýskilip'e getirilmesi ile ilgili olarak, tarihi ve kültürel zenginliklerin Ýskilip ilçesinde yeniden hayat bulmasýndan dolayý memnuniyetini dile getirerek, emeði geçenlere teþekkür etti. Uslu, "1928 yýlýnda ahþap geçme tekniði ile çivi kullanýlmadan yapýlan Ahþap Cami 2004 yýlýnda götürüldüðü Edremit'ten, Ýskilip Belediyemizin restorasyon ustalarý tarafýndan sökülerek ait olduðu Ýskilip ilçemize getirildi. Ayrýca, 200 yýllýk ahþap binanýn restorasyon çalýþmalarý tamamlanarak, ilçeye has el sanatlarý eserleri, ev aletleri, yöresel kýyafetler gibi Ýskilip ve ilçe halkýnýn tarih içinde yaþam tarzlarýný yansýtacak, orijinal eþyalarýn sergileneceði, ilçe turizmine alt yapý oluþturacak Etnografya müzemizde önümüzdeki günlerde hizmete girecektir. Kültür ve Turizm Bakanlýðýmýzýn da destekleriyle, Ayakkabýcýlar Arastasý restorasyon çalýþmalarý, Semerciler Arastasýnýn da restorasyonu ile ilgili hazýrlýk çalýþmalarý devam etmektedir. Bu çalýþmalarla, Çorum'un mimari-kültürel-tarihi zenginliðinin yeniden ilçemizde yaþatýlmasýnda emeði geçen baþta Belediye Baþkanýmýz Numan Sezer'i, restorasyon çalýþmalarýna katký verenleri ve tarihimizi iþleyen el emekçilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

4 HABER 4 Mahir ODABAÞI DEPREM HAFTASINDA TAHLÝYE Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný 1. Yapýlan tatbikatlardan yaþanabilecek afetlere olumlu veya olumsuz yansýma olacaðýný ve buna baþta kendinizin ihtiyacý olduðunu unutmayýnýz. 2. Kurum amiri/okul müdürü hazýrlýk aþamasýndan itibaren çalýþmalarý takip ederek tatbikata katýlmalýdýr.(yapmýþ olmak için yapmaktan kesinlikle kaçýnýlmalý, tatbikat için berilli gün ve haftalar beklenmemeli, gece (pansiyonlar) gündüz, kýþ yaz yapýlmalý. Çünkü afetin berilli günü ve gecesi olmaz. '' Müsait olduðu halde, okul müdürünün katýlmadýðý tatbikat tam verimli olmaz. Zira öðrenciye telkinden çok temsil önem arz eder. '' 3. Okul md/mdyrd. Baþkanlýðýnda en az dört kiþiden oluþan ''tatbikat planlama ve uygulama komisyonu'' kurulmalý. Komisyon, öncelikle sivil savunma servis baþkanlarý, sivil savunma kulübü öðretmenleri ve ihtiyaç halinde diðer personelden oluþturulmalý. 4. Bu komisyon kuruma / okula uygun uygulanabilir bir deprem senaryosu hazýrlamalý. Tatbikattan önce kurum amiri veya servis baþkanlarýnca görevli personele görevleriyle ilgili eðitim verilmeli, görevleri ilgili personele imza karþýlýðý teblið edilmeli. (Bu görevler sivil savunma planýnda yazýlýdýr.) Bu komisyon tarafýndan önceden binanýn her tarafý gezilmeli, deprem ve yangýnda ihtiyaç duyulacak malzemelerin genel kontrolü titizlikle yapýlarak eksik hususlar varsa tutanak altýna alýnmalýdýr. 5. Panik yaþanmamasý için, zaman zaman öðrencilere, personele ve velilere haberli habersiz tatbikat yapýlabileceði duyurulur. Anasýnýfý, birinci kademe öðrencileri ve büyük deprem yaþamýþ kiþilere daha çok dikkat edilir. Olumsuzluk yaþanmamasý için güvenlik önemleri titizlikle alýnýr. (Ýmkânlar oranýnda itfaiye, ambulans, polis, 187 doðalgaz vb. çaðrýlabilir. Bu talebinde resmi yazý ile olmasýný tavsiye ediyoruz.) 6. Tatbikatta tereddüt edilen hususlarda sivil savunma uzmanlýðýyla irtibat kurulur.(merkez görüþerek, ilçe ve köyler telefonla bilgi alabilir. Merkezdeki tatbikatlara sivil savunma uzmaný gözlemci olarak davet edilir ) 7. Tatbikata kurumdaki /okuldaki tüm personelin (kantinci dâhil) katýlýmý saðlanýr. 8. Alarm, zil, megafon sireni vs. kullanýlarak depremin baþladýðý belirtilir. 9. Bu ihbarla beraber öðretmenler sýnýflarda (veya öðrenciler teneffüste dýþarýda iseler ona göre içeri girmemeleri ve dýþarýda güvenli alanda korunmalarý ikazý yapýlýr.) ''Çocuklar deprem oluyor! Panik yapmadan daha önceden öðrendiðimiz þekilde korunmaya çalýþalým'' der ve öðretmen de aynen uygular. Öðrenciler öncelikle sýranýn yanýna (veya saðlamsa altýna) sýnýfýn iç kýsýmlarýna duvar yanýna üzerlerine düþebilecek televizyon, pano, florsan lamba vs. dikkat ederek çömelir veya cenin vaziyeti alýr ve baþlarýna mutlaka kitap, çanta, minder koyar. 10. Öðretmen ve öðrenciler en az saniye bu konumda beklerler. Çünkü genelde bu sureden önce deprem biter. Bu süre bitiminde öðretmen sýnýf kapýsýný aralayarak (dýþarýyý da gözetler) öðrencilerin normal konuma gelmesini, artçý depremlerin olabileceðini ve bundan korkmamalarýný, bilinçli hareket etmelerini söyler ve onlarý sakinleþtirmeye çalýþýr. Ýkinci uyarýyla beraber tahliyenin baþlayacaðýný duyurur. (Ýki alarmýn arasýndaki bekleme süresi, güvenliðin saðlandýðý zamandýr.) 11. Bu arada (hiçbir öðrenci dýþarý çýkmadan) görevli idareci, nöbetçi öðretmen, nöbetçi öðrenci, hizmetli çýkýþ kapýlarýný açýk konuma getirir. Merdivenler, koridorlar, kazan dairesi, çatý, bacalar, bayrak direði, aðaçlar, ihata duvarý vs. hýzlý bir þekilde kontrol edilir, LPG, doðalgaz vanalarý (tehlike varsa elektrikler) kapatýlýr. Öncelikle sivil savunma servislerinde görevli çekirdek personel hareketlenerek toplama bölgesinde pozisyon alýr. 12. Tahliyede risk yoksa alarmla, zille, elektrik kesilmiþse megafonla tahliye uyarýsý yapýlýr. 13. Daha önceden belirlenen ve panolara asýlan tahliye planýna uygun olarak (özürlü öðrenci varsa dikkate alarak) en alttan (anasýnýfý ve ) baþlamak üzere, 1 nolu sýnýf, önde sýnýf baþkaný, arkada öðretmen olmak üzere koþmadan ''yavaþ yavaþ acele ediniz!'' prensibince hýzlý adýmlarla koridor ve merdiven geniþliðine göre (bir, iki, üç sýnýf beraber olabilir) orantýlý hareket ederler. Diðer sýnýflar sessizce tahliye planýna uygun olarak takip ederler. Baþlarýnda mutlaka kitap, hafif çanta bulunur, bu mümkün olmazsa iki elle baþ ve boyun bölgesi korunmaya çalýþýlýr. Özellikle küçük çocuklara çantalarýný ve diðer eþyalarýný sýnýfta býrakmalarý hatýrlatýlýr. 14. Alttaki son sýnýf koridoru terk ederken, merdiven görevlisi öðretmen veya sýnýf baþkaný üst kata hareketlenmelerini söyler. 15. Tahliye olan sýnýflar, bahçenin durumuna göre önceden belirlenen güvenli alanlara (bina yýkýlmasý halinde yüksekliðinin yarýsý kadar alana yayýlýr) daire þeklinde, çömelerek, oturarak (ayakta kalmak psikolojik olarak daha rahatsýz eder) düzen alýp; ortada sýnýf öðretmeni veya baþkan yerini alýp, acilen yoklama alýr.(öðrencilerin çok sessiz olmasýný tembih eder.) 16. Eksiklik varsa hemen idareye bildirilir. idare eksik öðrenciler için öncelikle okuldaki sivil savunma servislerini göreve davet ederek arama kurtarma faaliyetlerini baþlatýr. Varsa yangýnlara müdahale edilir, sedye, merdiven, megafon, el lambasý, yangýn söndürme cihazý vs. mutlaka kullanýlarak, deneyim saðlanýr. Kendi imkânlarýyla bu faaliyet yapýlamayacak ise mahalli itfaiye ve Afad ve Acil Durum Müdürlüðünden yardým talep edilip, binanýn yakýnýndaki geçiþi engelleyecek araçlar süratle kaldýrýlýr. Bundan sonra valilik ve kaymakamlýk talimatlarý doðrultusunda hareket edilir. 17. Görevli idareci veya öðretmen tarafýndan basýna (gelmiþse) ayrýntýsýz genel bilgi verilir. Yanlýþ anlaþýlacak beyanlardan kaçýnýlýr.(tatbikatlara basýn davet edilmeli ki, toplumda bilinçli afet kültürünün oluþmasýna katký saðlansýn.) 18. Öðrenciler evlerine(özellikle ilköðretim öðrenciler) kesinlikle kendi baþlarýna gönderilmez. Velisi gelmiþ olsa bile (çocuðunu habersiz alýp gitmemesi gerektiðini bilmeli) ''doðal afet sonrasý öðrenci teslim tutanaðý '' tanzim edilerek, öyle teslim edilir. (yakýný gelmeyen öðrenciler, baþýboþ býrakýlmaz. Acil Yardým, emniyet veya jandarma görevlilerine tutanakla teslim edilir) Özellikle küçük ve pansiyonda kalan öðrenciler için, ulaþýlabilecek bir yakýnýnýn ikinci bir alternatif telefon numarasý istenir. 19. Tatbikat bitiminde (okul aile birliði / çevre esnaf iþbirliði) afet sonrasý düzenli yardým daðýtýmýna ve ihtiyaç sahiplerinin sýraya geçip ihtiyaç kadar almasýna, örnek teþkil etmesi ve ayný zamanda özellikle küçükler tarafýndan tatbikatýn unutulmamasý için, çikolata, þeker, pilav vs. daðýtýmý yapýlabilir.(eski Ýstiklal Ýlköðretim Okulunda velilerle beraber yaptýrýlan tatbikatta, simit, meyve suyu, çikolata, kýrtasiye, kuruyemiþ, düdük vs. daðýtýldý ve bu tatbikat hiç unutulmadý.) 20.Tatbikat sonrasýnda veli, öðrenci, personel görüþleri alýnýr, komisyon tarafýndan deðerlendirilip eksiklik varsa, bir sonraki tatbikatta telafisi için karar alýnýr. Tatbikatýn organize edilmesinde görev alan personel ve kurallara uyan örnek sýnýflar deðerlendirilir.(teþekkür belgesi vs.) Zira marifet iltifata tabi olup; en ucuz hediye aferindir.! * Unutmayalým, güvenlik tedbirlerini almadan, bilinçsiz olarak okulu iki dakikada tahliye etmek yerine; güvenlik tedbirlerini alarak, panik yapmadan, bilinçli olarak okulu on dakikada tahliye etmek daha iyidir! * Söylersen unuturum, gösterirsen yarýsýný hatýrlarým, ama tatbikat yaptýrýrsan hiç unutmam ve muhtemel doðal afetlerde hatýrlar, aynen uygulamaya çalýþýrým! * Yalnýz yaptýklarýmýzdan deðil, yapmamýz gerekirken (ilgisizlik nedeniyle) yapmadýklarýmýzdan da sorumluyuz! Afetlerden uzak, afiyet dileðiyle... * NOT: Basýndan takip edebildiðim kadarýyla, ülkemizde icra tatbikatlarýn çoðu eksik veya yanlýþ yapýlmaktadýr. Yýllardýr eðitim, denetim ve tatbikatlar yaptýran biri olarak, bu noktada faydalý olabilmek adýna yukarýdaki bilgileri sade anlaþýr ve herkes tarafýndan uygulanabilir olmasý için süzgeçten geçirerek maddeler halinde yazmaya çalýþtým. Ümit ederim özellikle okullarda yapýlan tatbikatlarda dikkate alýnýr. Çalýk YEDAÞ, eðitiyor ev hanýmlarý uyguluyor Avrupa standartlarýnda teknik alt yapý çalýþmalarýný sürdüren Çalýk YEDAÞ, mesken tipi elektrik kullanýmýnda 'enerji verimliliðini' artýrmak amacýyla bölge halkýný bilinçlendirme eðitimlerine ev hanýmlarý yoðun ilgi gösteriyor. Çalýk YEDAÞ, Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Projeleri arasýnda yer alan ve enerji verimliliðini eðittiði gönüllü çalýþanlarýyla, ev hanýmlarý aracýlýðýyla her eve taþýma rüyasýný gerçekleþtirmek için düzenlediði "Verimli Enerji Kullanýmý" eðitimlerini, elektrik daðýtým sorumluluk alanýndaki Samsun, Ordu, Sinop, Çorum, Amasya'da eþ zamanlý olarak sürdürüyor. Enerji kayýplarýný önlemek için Avrupa standartlarýnda sistem kurarak, þebekeyi uzaktan izleyip, arýzalara uzaktan müdahale edebilmek için SCADA/DMS ( Data Ýzleme, Kaydetme ve Þebeke Yönetimi) projesini de bu yýl hayata geçirmeyi planlayan Çalýk YEDAÞ, 'mesken tipi elektrik tüketiminde' verimli enerji kullanýmý için 'ev hanýmlarýna' yönelik verdiði eðitimlerle bilinçlendiriyor. Çalýk YEDAÞ, 5 ilde her ay belirlenen gün ve yerlerde eðitim toplantýlarý düzenleyerek, tüm ev hanýmlarýna ulaþýyor. -5 ÝLDE ÝKÝ AYDA 400 HANEYE ULAÞILDI- 'Enerji haným' projesine katký vererek, her birim kazancý üretime dönüþtürmeyi hedefleyen Çalýk YEDAÞ, "Verimli Enerji Kullanýmý Kazandýrýr! Hepimize!" ve "Sizin Kazancýnýz, Türkiye'nin Kazancý" sloganýyla bölge halkýný hazýrlanan sunumlarla bilgilendiriyor. Ocak ve Þubat aylarýnda 400 haneye ulaþmayý baþaran Çalýk YEDAÞ'ýn gönüllü çalýþanlarý, Mart ayýnda da sürecek olan eðitimlerle 'Enerji hanýmlarý' eðitimlere davet ediyor. Çalýk YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, "5 ilimizde eðittiðimiz gönüllü çalýþanlarýmýzla beraber enerjimizin verimli kullanýmý konusunda bayanlara yönelik eðitimlerimize baþladýk. Bölge halkýnda özellikle bayanlarýmýzýn sayesinde verimli enerji kullanma bilincini yaygýnlaþtýrmýþ oluyor ve farkýndalýk yaratýyoruz. Toplantýlar öncesinde ve sonunda yaptýðýmýz testlerde, verdiðimiz eðitimin ne kadar önemli olduðunu ve verimli geçtiðini görüyoruz" dedi. Bölgede aðýrlýklý olarak mesken tipi elektrik tüketimi olduðunun altýný çizen Türkoðlu, þöyle devam etti: "Buna baðlý olarak verimli kullaným ve buradan elde edilen artý deðerin üretime kaydýrýlmasý bir Çalýk YEDAÞ rüyasýdýr. Bizim ve paydaþlarýmýzýn ortak amacýdýr. Rol model bir çalýþmadýr ve bunun tüm paydaþlarla baþarýlabileceðine örnek bir uygulama olarak yürütmekteyiz. Bu rüyayý gerçekleþtirmekte kararlý ve inançlýyýz. Aslýnda bu projemiz bizim ekonomik, çevresel ve sosyal olmak üzere ele aldýðýmýz 14 kurumsal sosyal sorumluluk projemizden birisi olup, dönemine ait planlamasý kapsamýnda yürütülen bir çalýþmadýr. Enerji ile Aile Bakanlýðý'nýn ortaklaþa koordinatörlüðünde yürütülen 'Enerji Haným Projesi'nde amaçlandýðý gibi, bir toplumun refahýnda kadýnlarýmýza çok büyük görevler düþtüðüne inanýyoruz. Bu kapsamda bölgemizdeki tüm bayanlarýmýzý bu toplantýlara bekliyoruz."

5 HABER 5 "Kültürel mirasýn geleceðe aktarýlmasýnda Aþýklýk geleneðinin önemi büyüktür" Prof. Dr. Mehmet Evkuran Hitit Üniversitesi ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Çorum Þubesi "Çorumlu Aþýklar ve Ozanlar" gecesi düzenledi. Turgut Özal Konferans Salonunda yapýlan etkinliði Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ile çok sayýda davetli izledi. Gecede ilk olarak Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi öðretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Evkuran "Aþýklýk" geleneði ile ilgili konferans verdi. "Âþýk kimdir?" sorusunu sorarak sözlerine baþlayan Prof. Dr. Mehmet Evkuran, "Usta-çýrak iliþkisi içinde yetiþen, irticalen þiir üretebilen, atýþma yapabilen, hikâye anlatabilen, sözlü ve müzikli icralarýný çoðunlukla saz eþliðinde gerçekleþtiren kiþilere "âþýk" adý verilmektedir. Âþýklarýn bir kýsmý âþýklýk yeteneklerini bade içerek kazanmýþtýr. Âþýklar belli bir mesleki zümreye ait olduklarýnýn bilincindedirler. Baþlangýcýndan günümüzde âþýklarý yönlendiren kurallar bütününe ise "âþýklýk geleneði" denilmektedir. Âþýklýk sözlü þiiri, müziði ve hikâye anlatýmýný içeren çok yönlü bir sanattýr. Bu sanatýn temsilcileri, usta âþýklarýn yanýnda uzun yýllar çýraklýk yaparak yetiþmektedirler. Hem manzum, hem de manzum-mensur eserlerle Türk edebiyatýnda kendilerine has bir tarz inþa eden âþýklar, bu tarzýn benimsenmesiyle "Âþýk tarzý" denilen bir gelenek oluþturmuþlardýr. Bu gelenek: saz çalmayý, âþýk havalarýný, irticalen þiir söylemeyi, iki âþýðýn atýþmasý þeklinde gerçekleþen diyalogu ve merkezi konuyu aþkýn oluþturduðu hikâye anlatýmýný içermektedir" dedi. Prof. Dr. Evkuran Aþýklýk geleneði hakkýnda þu bilgileri verdi: "Günümüz âþýklarý geleneklerini festival, þenlik gibi kutlamalarda, düðünlerde, âþýk kahvehanelerinde ve Cem'lerde icra etmektedirler. Geleneðin önemli bir icra ortamlarýndan biri olan geleneksel düðünlerde âþýklar davetlileri hem eðlendirir hem de anlattýklarý kýssa ve hikâyelerle öðreticilik ve önderlik rollerini icra ederler. Âþýklýk geleneðinin bugün çok canlý olduðu Kars, Erzurum. Kayseri vb. gibi þehirlerdeki âþýk kahvehanelerinde âþýklar, sanatlarýný icra ederler." Aþýklýk geleneðinin, somut olmayan kültürel mirasýn yaratýlmasý, yaþatýlmasý ve gelecek kuþaklara taþýnmasýnda önemli bir yere sahip olduðunu dile getiren Prof. Dr. Evkuran, "Bu gelenek, temel olarak, âþýklarýn repertuarý, usta çýrak iliþkisi ve icra ortamýndan oluþmakta ve geleneði oluþturan unsurlarýn her birinin, somut olmayan kültürel mirasýn bir parçasý olarak farklý bir iþlevi, yeri ve önemi bulunmaktadýr. Aþýklýk geleneðindeki unsurlardan âþýklarýn repertuarý; irticalen söylenen ya da ustalardan aktarýlan halk þiiri, sazla icra edilen müziði ve yüzyýllardýr toplum tarafýndan sevilerek dinlenen, aþk ve kahramanlýk maceralarý ile tarihî olay ve þahýslarla ilgili konularýn iþlendiði halk hikâyelerinden oluþmaktadýr. Âþýklarýn repertuarým oluþturan yaratmalar. Türk kültürünün bir yansýmasýdýr ve bu yaratmalarda toplumun duygu ve düþünceleri, dünya görüþü yer almaktadýr. Ayrýca, toplumu derinden etkileyen olaylar, toplumsal yapýyý oluþturan ve sosyal düzeni saðlayan kurallar, gelenek ve görenekler, inançlar vb. Âþýklarýn repertuarýnda geniþ yer bulur. Aþýklýk geleneðini sürdüren ve nakleden temsilciler, sanatlarýný icra ettikleri topluluklarda kimlik ve devamlýlýk duygusu yaratarak adýna "âþýk edebiyatý" denilen yetkin bir edebiyat türünün oluþmasýný saðlamýþ, kültürel çeþitliliðe ve insan yaratýcýlýðýna katký da bulunmuþlardýr. Aþýk ve dinleyici kitlesi arasýnda; iyi-kötü karþýlaþmasýndan "iyi"nin kazanmasý, "doðru"nun takdir edilmesi, iyi niyet, hoþgörü ve aþk gibi insanlýðýn ortak deðerlerine yönelik söylemi olumlayan bir diyalog ortamý yaratýlýr. Âþýk, eðlence, müzik ve þiir gibi. Dünyanýn her dil ve kültürüne seslenebilecek sanatsal bir üretimin içerisindedir. Aþýklýk geleneði desteklenerek gelecek kuþaklara aktarýlmasý halinde, insanlýðýn somut olmayan kültürel mirasý olarak uluslarýn birbirlerine yakýnlaþmasýna, insanlarýn barýþ ve hoþgörü içinde yaþamalarýna katký saðlayacaðý düþünülmektedir" diyerek sözlerini tamamladý. Prof. Dr. Mehmet Evkuran'ýn konuþmasýnýn ardýndan Aþýklar ve Ozanlar konser verdiler. "Turizm Koordinasyon Birliði" kurulmalý Çorum'dan OKA'ya iki sosyal proje Halit Ýnaltekin THY Acentesi Çavuþoðlu Turizm Çorum Þube Müdürü Halit Ýnaltekin'in bölgemizde turizmin planlý geliþimi ve yönetimini saðlayabilmek ve tanýtým çalýþmalarýný güçlendirebilmek amacýyla resmi olarak temsil edilemeyen kurum, kuruluþ ve meslek odalarýnýn görüþlerinin deðerlendirilmesi amacý ile Mahalli Ýdare Birlikleri Kanunu gereði resmi odalarýn Turizm Koordinasyon Birliði oluþturmalarý gerektiðini söyledi. Çorum'un, sahip olduðu paha biçilmez tarih hazinelerini gereði gibi deðerlendiremediðini, kültür turizminin geliþebilmesi için Çorumlularýn topyekûn seferber olmalarý gerektiðini belirten Ýnaltekin, tanýtým için ilgili kurum ve kuruluþlarýn dýþýnda bir de turizm gönüllülerinden oluþan bir "Turizm ve Tanýtým Koordinasyon Birliði " kurulmasýnýn bölge turizmi için can damarý teþkil ettiðini ve turizminin tanýtýmýnýn ön plana alýnmasý gerektiðini belirtti. Çorum'un Dünya turizminde bilinen, tanýnan, sevilen bir "marka" olmasý için bölgedeki turizm sektörü temsilcilerinin, kamu ve yerel yönetimlerin, meslek odalarýnýn, birlikler ve sivil toplum kuruluþlarýnýn katkýlarýyla bu Turizm Koordinasyon Birliði Kurulunun acil olarak kurulmasý gerektiðini kaydeden Ýnaltekin, "Turizm Koordinasyon Kurulu'nun daha hýzlý, verimli ve aktif olabilmesi için çeþitli konularda çalýþma gruplarý da hazýrlanmalýdýr. Turizm Koordinasyon Kurulu'nun amacý; çevresindeki turizm sektörü temsilcileri, kamu ve yerel yönetimler, meslek odalarý, birlikler ve sivil toplum kuruluþlarýyla iþbirliði yaparak, bölgemizin turizm altyapý ve hizmet kalitesi sorunlarýna çözüm oluþturan, sürdürülebilir çevre ve turizm ilkeleri ýþýðýnda bölgemizin ve ülkemizin ekonomik gelirlerini arttýran, projeleri yaþama geçiren, öncü ve örnek bir kurum olmalýdýr. Bu toplantýlar bölgemizin kültürel ve doðal çevresinin sürdürülebilir biçimde korunmasý, geliþtirilmesi, tanýtýmý, doða - tarih - kültür ve alternatif turizm etkinliklerine yönelik sosyal ve teknik altyapýnýn kurulmasý Ayfer Ýnaltekin ve kullanýlmasý için gerekli olan projeleri yaþama geçirmeyi planlamalý" dedi. Aniþ Turizm Çorum Iata Acentesi sahibi Ayfer Ýnaltekin ise Çorum'un Koordinasyon Birliði Turizmi Komitesinin önemini "markalaþma" olarak belirtti. Turizmin bölge de geliþmesi için inovasyona dayalý Bölgesel Turizm Stratejisi oluþturulmasý gerektiðini kaydeden Ýnaltekin, Çorum turizmini canlandýrmak ve büyütmenin hedef olmasý gerektiðini kaydetti. Ýnaltekin açýklamasýna þöyle devam etti: "Hattuþa, Alacahöyük, Þapinuva kazýlarýndan tarih fýþkýrýyor. Hitit uygarlýðýnýn baþkenti Çorum, kültür turizminin de baþkentlerinden biri olmak durumunda ama ne yazýk ki bunu baþarabilmiþ deðiliz. Kültür turizminin geliþebilmesi için Çorumlularýn topyekûn seferber olmalarý gerektiðini bu anlamda daha etkin olunabilmesi için ilgili kurum ve kuruluþlarýn dýþýnda bir de turizm gönüllülerinden oluþan bir "Turizm ve Tanýtým Birliði" kurulmasýný yararlý gördüklerini ve bu oluþumun kamuoyu oluþturmak için konunun bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir." Çorum Genç Turizmciler Derneði Baþkaný Duran Doðan konu hakkýnda þu ifadelerini kullandý: "Çorum'a ilk defa gelenler kenti böyle bilmiyorduk, neden gerçek Çorum'u tanýtmýyorsunuz? Demekten kendilerini alamýyorlar. Çorum'un bir de sahip olduðu paha biçilmez tarih hazineleri var ki bu deðerlerle Çorum'da kültür turizmini geliþtirememenin sorumluluðu da hiç kuþkusuz. Çorumlularýn hanesine yazýlýyor ve Eylem Planý, Turizmi Geliþtirme Komiteleri gibi konularýn biran önce ele anýlmalý gereði gibi tanýtýlamadýðý ve imajýnýn hâlâ olumsuzluktan kurtarýlamadýðý bir gerçek. Avrupa'da Hitit uygarlýðýný tanýmayan yok. Ama ne yazýk ki Çorum'da bile Hitit'in Çorum için taþýdýðý önemi algýlayamayanlara rastlýyoruz. Bunun için "Turizm Koordinasyon Birliði" oluþturulmalý." Emniyetten aile' paneli Ýl Emniyet Müdürlüðü "Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek Ýçin Çocuk ve Gençler Sosyal Katýlým ve Destek Programý (ÇOGEP)" kapsamýnda "Geleceðe Yakýlan Meþale" isimli projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamýnda "Ailenin Hitit Üniversitesi ve Çorum Belediyesi iki ayrý sosyal içermeli projeyi OKA'ya teslim etti. Risk altýndaki gençler için hazýrlanan üniversite projesi pek çok alanda ilkleri gerçekleþtirmeyi amaçlýyor. Belediye projesi ise 60 engelliye istihdam saðlanacak. Hitit Üniversitesi'nin öncü olduðu ve 10 resmi kurumun ortak veya iþtirakçi olarak katýldýðý dezavantajlý grupta yer alan yaþ grubu suç riski altýndaki gençlerin rehabilitasyonunu amaçlayan proje ile Çorum Belediyesinin öncülüðündeki hazýrlanan "Ýstihdama Yönelik Engelli Mesleki Eðitimi" konulu proje Orta Karadeniz Bölge Samsun Bölge Müdürlüðü yetkililerine teslim edildi. "Risksiz Hayat: Hepimiz Ýçin (Baþarmak Ýçin Elele) baþlýklý üniversite projesini OKA yetkililerine teslim eden Proje Koordinatörü Prof. Dr. Yakup Civelek, Hitit Üniversitesinin öncülük ettiði bu projenin, pek çok alanda Çorum için ilkleri oluþturduðunu ifade etti. Risk altýndaki çocuk ve gençlerin, okuldan kaçan, evden kaçan, sokakta yasayan/çalýþan, fiziksel, cinsel ve duygusal istismara uðrayan, kendine zarar verme eðilimi olan ve madde kullanýmý olan bireyler olduðunu belirten Prof. Civelek, yaptýklarý sosyal projeyle ilk aþamada bu durumdaki 50 gence psikoterapi, spor ve sosyal beceri eðitimleri verileceðini, bu gençlerin yeniden topluma kazandýracaklarýný, projelerinin onlara bir anlamda yeni bir yaþam sunmayý amaçladýðýný söyledi. Prof Civelek, baþta Çorum Emniyet Müdürlüðü, Çocuk Þubesi ve Narkotik Þubesi olmak üzere bu projeye katýlan resmi kurumlarýn daha önceden pek çok baþarýlý proje imza atarak Çorum'a güzel katkýlar sunduðunu belirtti. Civelek, Hitit Üniversitesi'nin "Risksiz Hayat: Hepimiz Ýçin (Baþarmak Ýçin Elele)" sloganlý, Emniyet Müdürlüðü, Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, Milli Eðitim Müdürlüðü, Kültür Müdürlüðü, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüðü, Ýl Müftülüðü, Saðlýk Müdürlüðü, Çorum Belediyesi, ÝÞKUR Müdürlüðü, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü gibi farklý alanlarda hizmet veren on resmi kurumu, sosyal içermeli ve kapsamlý bir projede buluþturma baþarýsýný göstermesinin önemine dikkat çekti. Çorum Belediyesinin hazýrladýðý "Ýstihdama Yönelik Engelli Mesleki Eðitimi" konulu projeyi de Ömer Maz ve Talar Tekin OKA yetkililerine teslim ettiler. Proje ekibinden Ömer Maz, "Çalýþýyoruz Engelleri Aþýyoruz" sloganýyla hareket eden projeyle, sosyal bir sorunu çözmeyi amaçladýklarýný ve proje gerçekleþtiðinde Çorumlu engelliler için büyük bir imkan oluþturulacaðýný belirtti. Önemi ve Toplum Ýçerisindeki Yeri" konulu panel düzenlenecek. 13 Mart Çarþamba günü saat 14.00'da Devlet Tiyatrosu Salonunda yapýlacak olan panele konuþmacý olarak Hitit Üniversitesinden akademisyenler katýlacak.

6 HABER TEK 6 Kýna Gecesine ilgi yüksek oldu 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi "Kýna Gecesi" programý düzenledi. Devlet Tiyatrosu Salonunda dün gerçekleþtirilen programa ilgi yüksek oldu. Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy ile Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü'nün de izlediði program büyük beðeni topladý. Hitit Üniversitesi Halk Oyunlarý Topluluðu tarafýndan canlandýrýlan kýna gecesinde damat týraþý ve halay canlandýrýlýrken konuklara þekerde ikram edildi. Programa katýlan yabancý konuklarda ülkelerinin düðün geleneklerini anlattýlar. Kazakistan, Tayvan, Suriye, Irak, ve Azerbaycan'dan gelen bayan konuklar ülkelerinin düðün adetleri izleyicilere anlattýlar. "Kadýnlarýn sosyal hayattaki baþarýlarýný artýrmaya çalýþýyoruz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, kadýnýn, aile görevleri haricinde, sosyal hayatta, iþ yaþamýnda ve siyaset sahnesinde yeterince yer tutamadýðýný, erkekler kadar yer alamadýðýný söyledi. 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi tarafýndan düzenlenen "Kýna Gecesi" programýnda konuþan Hatice Külcü, sosyal hayatýn her yönünün adeta erkekler tarafýndan zaptedildiðini ifade ederek, "Aileden topluma ve oradan da devlet yönetimine uzanan erkek egemen kültür, bugünün küresel sorunlarýnýn da en önemli sebebi Hatice Külcü tirilmiþtir. Kadýnlarýmýzýn evlerde yaptýklarý üretim vergiden muaf hale getirilmiþ ve bu ürünlerin pazarlamasý ve satýþý konusunda kolaylýk saðlanmýþtýr. Yine mikro kredilerle ve bir takým hibe programlarýyla kadýnlarýmýz kendi iþyerlerini açma imkâný bulmuþlardýr. Artýk sevinerek görüyoruz ki kadýn sorunlarýný yýlda bir hatýrlayýp, 364 gün unutan bir yönetim anlayýþý yok. Ülkemizin bu anlamdaki geç kalmýþlýðýný telafi etmek için, senenin 365 günü, gecesiyle -gündüzüyle çalýþan kadrolar iþ baþýnda" ifadelerini kullandý. Gönül Elçileri Projesinde hedeflerinin birinci sýra olduðunu dile getiren Külcü, "81 il içerisinde en gönüllü iller olmuþtur aslýnda. Bugün bütün maddi ilerlemelere raðmen bir türlü barýþa ve huzura kavuþamayan dünya iþte bu "erkek egemen kültürün kontrolsüz gücü" nedeniyle daha da sancýlý bir geleceðe doðru sürüklenmektedir. Biz "Cennet annelerin ayaklarý altýndadýr" buyruðuna yürekten inanan bir milletiz. Bizim tarihimizde ayrýmcýlýk yok, bizim kültürümüzde, bizim inancýmýzda ayrý gayrý yok. Biz millet olarak hiçbir zaman ayrýmcýlýða tenezzül etmedik, bundan sonra da etmeyiz. Kadýnlarýmýza yönelik her türlü ayrýmcýlýðý reddeden, her türlü istismarý elinin tersiyle iten, kadýný ve erkeði ayný deðerde gören bir geleneðin temsilcileriyiz. Kadýn, Annelik gibi kutsal bir görevi üstlenirken bunun yanýnda yaþamýn her türlü zorluðunu omuzlarýnda taþýyan fevkalâde bir varlýktýr" dedi. -"AÝLENÝN EN ÖNEMLÝ UNSURU ANNEDÝR"- "Toplumun en önemli yapýtaþý aile, ailenin de en önemli unsuru þüphesiz anne yani kadýndýr" diyerek sözlerine devam eden Külcü, "Konuya bu boyutuyla baktýðýmýzda kadýnlarýmýzýn psikolojisi, eðitimi ve dünyaya bakýþ açýsý daha çok önem arz etmektedir. Yarýnlarýmýzýn teminatý çocuklarýmýzýn kiþiliklerinin oluþmasýnda ve eðitiminde özellikle annelerin yeriçok önemlidir. Saðlýklý ve geliþmiþ bir toplumun oluþabilmesi için, fertlerin eðitimli, geliþmeye açýk ve katma deðer üretilebilen bireyler olmalarý þarttýr. Bu sebeple, kadýnlarýmýzýn giriþimlerinin önündeki engeller kaldýrýlmalý, ailesine, çevresine ve ülkemize faydalý bir birey olmasýnýn önü açýlmalýdýr. Nitekim, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk "Ýnsan topluluðu kadýn ve erkek denilen iki cins insandan oluþur. Kâbil midir ki bu kitlenin bir parçasýný ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kitlenin bütünü ilerleyebilsin. Mümkün müdür ki, cismin yarýsý topraða baðlý kaldýkça, öteki yarýsý göklere yükselebilsin?" demiþtir. Ýþte bu þiarla AK Parti iktidarýnda, kadýnlarýmýzýn eðitimi, iþ hayatý ve sosyal hayata daha çok katýlýmý, kadýna yönelik þiddetin önlenmesi ve siyaset alanýnda da daha çok temsili için önemli adýmlar atýlmýþtýr. Anayasamýzýn 10.maddesine "Kadýnlar ve Erkekler eþit haklara sahiptir. Devlet bu eþitliðin yaþama geçmesini saðlamakla yükümlüdür" maddesi eklenmiþ ve eþitsizlik içeren cümleler anayasadan çýkarýlmýþtýr. Çalýþan kadýnlarýn doðum izni uzatýlmýþ ve ayrýmcýlýðýn, istismarýn önüne geçmek için Avrupa standartlarý kapsamýnda müeyyideler ge- sýralamasýnda Çorum'umuzu bugün itibariyle 3.lüðe taþýdýlar. Ýnþallah hedefimiz Çorum'u burada 1. yapmaktýr" dedi. -"KADINLARIN SOSYAL HAYATTAKÝ BAÞARILARINI ARTIRMAYA ÇALIÞIYORUZ"- Külcü, belediyenin kadýnlara yönelik projeleri hakkýnda da bilgi vererek þunlarý söyledi: "Bizlerde Çorum Belediyesi olarak kadýnlarýmýzýn sosyal hayattaki baþarýlarýný artýrmak için bir takým çalýþmalar yaptýk ve yapmaya da devam ediyoruz. 17 Mart 2011'de kurulmuþ olan Kadýn Kültür ve Sanat Merkezimiz 2 sene içerisinde çok önemli ve verimli çalýþmalar yaparak siz Çorumlu hanýmlarýn takdirini topladý. Buradaki faaliyetlere olan teveccüh bize bu alandaki talebin ve ihtiyacýn ne kadar fazla olduðunu gösterdi. Bazý toplantýlarda, Muzaffer Bey de anlatýyor. Bu iþlerden O'nun da çok keyif aldýðýný biliyorum. Þu anda 5 ayrý mahallemizde daha Kadýn ve Gençlik Merkezlerimizin yapýmlarý devam ediyor. 4 tanesi bu sonbaharda Buhara'daki ise inþallah seneye tamamlanacak Bu merkezlerimizin farklý bir yönü de içinde kültürel etkinliklerle birlikte haným kardeþlerimizin rahatlýkla sporlarýný yapabilecekleri spor salonlarýnýn olacak olmasý. Bu arada söylemeden geçemeyeceðim bir çalýþmamýz daha var. Pek çoðunuzun basýndan bildiði üzere yaþlýlarýmýzýn evini Belediyemiz temizliyor. Bu yaþlýlarýmýz için baþlattýðýmýz Gönül Köprüsü projesiyle de yalnýzlýða terk edilmiþ büyüklerimizin sesine ses, gönüllerine can yoldaþý oluyoruz. Onlara birer kardeþ aile buluyoruz.ýnþallah bu çalýþmalarýmýzý da hýz kesmeden devam ettireceðiz. Ben bu çalýþmalarda emeði geçen arkadaþlarýmýzýn hepsini ayrý ayrý tebrik ediyor ve baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. Burada bugün farklý bir programla 8 Martý kutluyoruz. Unutulmaya yüz tutmuþ gelenek ve göreneklerimizi canlandýrmak amacýyla bir kýna gecesi programý tertip ettik. Çorum'umuzun düðün adetlerini ve kýna gecesini sizlere Hitit Üniversitesi Halk Oyunlarý ekibimiz tanýtacaklar. Bunun yanýnda yalnýz Çorum düðünü deðil dünyanýn farklý coðrafyalarýnýn da düðün geleneklerini öðreneceðiz, seyredeceðiz bugün. Ýran'dan Kanada'ya kadar misafirlerimiz sizlere farklý coðrafyalarýn yani kendi ülkelerinin düðünlerini anlatacaklar. 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nüzü tekrar içtenlikle kutluyor, baþta þehit ve gazi analarýmýz olmak üzere Çorum'un ve ülkemin tüm kadýnlarýný sevgiyle ve saygýyla selamlýyorum." MECÝTÖZÜ ÝLÇESÝ KAYMAKAMLIK BAHÇESÝ PEYZAJ DÜZENLEME YAPIM ÝÞÝ ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI Mecitözü Ýlçesi Kaymakamlýk Bahçesi Peyzaj Düzenleme Yapým Ýþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý :2013/ Ýdarenin a) Adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No: Merkez/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çorum ili Mecitözü Ýlçesi Kaymakamlýk Bahçesi c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 75 (yetmiþbeþ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat:5 Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 11/6/2011 tarihli ve sayýlý Resmi Gazete yayýnlanan Yapým Ýþlerinde iþ deneyiminde deðerlendirilecek benzer iþlere dair tebliðin A/XVIII. grup iþler benzer iþ olarak deðerlendirilecektir Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat:5 Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,20 Basýn: 184 Resmi ilanlar de Þekerbank Sungurlu'da "Altýn Günü" yapacak Þekerbank'ýn 0.01 gram altýnýn bile deðerlendirildiði küçük tasarrufa yönelik "Tasarrufun Altýn Günü" uygulamasý 7-8 Mart tarihlerinde Þekerbank Sungurlu Þubesi'nde gerçekleþtirilecek. Uygulama kapsamýnda, hangi ayarda olursa olsun bilezik, yüzük, kolye, çeyrek altýn, küpe gibi her türlü ziynet altýnýný Þekerbank Sungurlu Þubesi'ne getirenler, bu ziynetlerini 24 ayar deðerinde altýn olarak Vadesiz Altýn Hesaplarý'nda biriktirebilecekler. Tasarruf sahipleri, 7-8 Mart tarihlerinde Þekerbank Sungurlu Þubesi'ne ziynet altýnlarýný getirerek, iki gün sürecek "Tasarrufun Altýn Günü" uygulamasýna katýlabilecekler. Ýstanbul Altýn Rafinerisi eksperleri, ziynet sahibinin her türlü altýnýnýn 24 ayar 995/1000 saflýkta gram karþýlýklarýný belirleyecek ve bu altýnlar, tasarruf sahibinin banka nezdinde açýlan Vadesiz Altýn Hesabý'na yatýrýlacak. Tasarruf sahipleri, saklama ve çalýnma riski olmadan istedikleri zaman Vadesiz Altýn Hesaplarý'na ekleme yapabilecek ve altýna dayalý iþlemlerini bu hesap üzerinden gerçekleþtirebilecekler. Söz konusu hesaba yapýlacak ekleme 0.01 gram ve katlarý þeklinde olabilecek. Hesap sahipleri diledikleri zaman yine ayný þekilde ihtiyaçlarý olduðunda ihtiyaçlarýný bu hesaptan 0,01 gram ve katlarý bazýnda altýn karþýlýðý TL olarak karþýlayabilecekler. ATÝLLA CESUR: "KÜÇÜK TASARRUFLARI TEÞVÝK ETMEYÝ HEDEFLÝYORUZ" Tasarrufun Altýn Günü uygulamasýyla küçük yatýrýmlarý teþvik ederek yastýk altý birikimleri ekonomiye kazandýrma amaçlarýný vurgulayan Þekerbank Sungurlu Þube Müdürü Atilla Cesur, "Altýný getirisiyle alakalý olduðu kadar geleneksel olarak da bir birikim tercihi olarak gören tabana yaygýn müþteri profilimizi, þimdi de bu yeni ürün ve hizmetimizle desteklemeye devam ediyoruz" dedi. Cesur, sözlerine þöyle devam etti: "Müþterilerimiz ya da müþterimiz olmak isteyen herkes, binbir emekle tasarruf ettikleri ziynet altýnlarýný, þimdi çalýnma, kaybolma riski olmadan bankamýz güvencesinde biriktirebilecekler. 'Anadolu Bankacýlýðý' misyonumuz ve 70 il ile 90 merkez dýþý ilçedeki yaygýn þube aðýndan gelen gücümüzle tabana yaygýn tasarrufu teþvik etmeyi hedefliyoruz." Þekerbank'ýn Altýn Bankacýlýðý ürün gamýnda halen; Vadesiz Altýn Mevduatý Hesabý ve B Tipi Altýn Fonu bulunuyor. Banka, müþterilerine ayrýca internet bankacýlýðý ile 24 saat altýn alým satým iþlemi yapmasý imkaný saðlýyor.

7 HABER 7 "Uzun süre hastanede tedavi gören öðrenciler eðitim alýyor mu?" 3,5 ayda 560 anjiyo, 24 açýk kalp, 19 bypass ameliyatý yapýldý AK Parti Ýl Genel Meclisi Üyeleri Yurdanur Özzehinli ve Mehmet Ali Erdoðan, özellikle uzun süre hastanede tedavi görmek zorunda olan okul çocuklarý için hastanede eðitim hizmeti verilmesi konusunda bir çalýþma baþlatýldýðýný belirterek, bu tip bir çalýþmanýn Çorum'da da baþlatýlýp baþlatýlmadýðýnýn araþtýrýlmasýný istediler. Dün gerçekleþtirilen Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda konuyla ilgili olarak yazýlý önerge teklifi veren AK Parti Ýl Genel Meclisi Üyeleri Yurdanur Özzehinli ve Mehmet Ali Erdoðan, Saðlýk Bakanlýðý ile Milli Eðitim Bakanlýðý arasýnda imzalanan protokol çerçevesinde uzun süre hastanede tedavi görmek zorunda olan okul çocuklarý için hastanede eðitim hizmeti verildiðini belirterek, böyle bir hizmetin Çorum'da verilip, verilmediðinin yada verilmesi konusunda ne tür bir çalýþma yapýldýðýnýn araþtýrýlmasýný istediler. Yapýlan görüþmenin ardýndan önerge teklifi, üzerinde gerekli deðerlendirme ve incelemede bulunulmak üzere Eðitim Kültür Komisyonuna havale edildi. Çoðalan týrtýllar Çorum ormanlarýný Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi bünyesinde yaklaþýk 3,5 ay önce kurulan Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) Merkezi, Anjiyo ve Yoðun Bakým Ünitelerinde bugüne kadar 560 anjiyo, 24 açýk kalp ameliyatý ve 19 bypass ameliyatý gerçekleþtirildiði açýklandý. Mustafa Eker baþkanlýðýnda dün yapýlan il genel meclisi toplantýsýnda Hitit Üniversitesi Týp Fakültesinin kuruluþ çalýþmalarý kapsamýnda bu güne kadar ne tür çalýþmalar yapýldýðý, üniversite bünyesine kaç tane öðretim üyesi alýndýðý, açýk kalp ameliyatý dahil, hastanede bu güne kadar ne gibi önemli ameliyat gerçekleþtirildiði konusunda Eðitim Kültür ve Sosyal Ýþler Komisyonu tarafýndan yapýlan araþtýrma meclisin bilgisine sunuldu. Hazýrlanan komisyon raporunu okuyan Eðitim Kültür ve Sosyal Ýþler Komisyonu Baþkaný Zerat Zeytinli, 2009 yýlýnda Gazi Üniversitesi çatýsý altýnda öðrenci almaya baþlanan Hitit Üniversitesi Týp Fakültesinde bugün itibariyle 80 öðrencinin eðitim gördüðünü açýkladý. Hitit Üniversite Týp Fakültesine bugüne kadar 4'ü profesör, 6'sý doçent ve 10 tane de yardýmcý doçent olmak üzere toplam 20 akademik personel atamasý yapýldýðýný kaydeden Zerat Zeytinli, hastane bünyesinde yaklaþýk 3,5 ay önce kurulan Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) Merkezi, Anjiyo ve Yoðun Bakým Ünitelerinde ise bugüne kadar 560 anjiyo, 24 açýk kalp ameliyatý ve 19 bypass ameliyatý gerçekleþtirildiði açýkladý. Zeytinli, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde 88 yoðun bakým ve 680 tane hasta yataðý bulunduðunu ifade ederek, hastane personelinin tümünün üniversite hastanesine yakýþacak þekilde hizmet içi eðitime tabi tutulduklarýný kaydetti. tehdit ediyor Ýl Genel Meclisinin dün yapýlan toplantýsýnda ormanlardaki týrtýl tehlikesi gündeme geldi. Konuyla ilgili olarak meclis üyelerine bilgi veren AK Parti Dodurga Ýl Genel Meclisi Üyesi Pehlül Soysal, özellikle 2013 yýlý kýþ þartlarýnýn son derece ýlýman gitmesinin ormanlarýn týrtýl tehdidiyle karþý karþýya gelmesine neden olduðunu bildirdi. Ormanlarda bulunan çam aðaçlarýnýn pamuklu kese içerisinde bulunan týrtýllarýn istilasý ile yok olma tehlikesi ile karþý karþýya geldiðini vurgulayan Sosyal, konuyla ilgili olarak geçtiðimiz aylar içerisinde Orman Ýþletme Müdürlüðü yetkililerine baþvuruda bulunduðunu ancak bu güne kadar týrtýllara karþý yeterli ve etkin mücadele yapýlmamasýnýn çam aðaçlarýný kuruma noktasýna getirdiðini bildirdi. 2 ay öncesinde 3-5 aðaçta bulunan týrtýl tehlikesinin bugün Çorum'd ki tüm orman alanlarýný tehdit eder boyuta ulaþtýðýný özellikle vurgulayan Pehlül Soysal,"Çam aðacý 14 insanýn günlük oksijen ihtiyacýný karþýlamaktadýr. Ýnsan saðlýðý kadar ekonomik deðeri de bulunan çam aðaçlarýnýn týrtýl tehlikesiyle kurumaya terk edilmesi doðru deðildir. Bir yandan yeni fidanlar dikerek yeni orman alanlarý oluþturma konusunda çalýþma yapýlýrken, diðer taraftan mevcut orman alanlarýnýn týrtýl tehlikesiyle heba edilmesi ciddi bir çeliþkidir. Ormanlardaki týrtýl tehdidine karþý ilaçlama dahil, gerekli tedbirlerin ivedilikle alýnmasý gerekmektedir" dedi. Pehlül Soysal, týrtýlla mücadelede geç kalýnmasýnýn Çorum'daki orman alanlarýnýn ciddi biçimde tehdit altýna girmesine neden olduðunu da sözlerine ekledi. Otomobil çetesi çökertildi -50 KÝÞÝYÝ DOLANDIRDILAR- Aldýklarý araçlarý ortalama 30 bin TL'den satýþýný yaptýklarý öðrenilen þüphelilerin bugüne kadar 50 kiþiyi dolandýrdýklarý öne sürüldü. Gözaltýna alýnan þüpheliler saðlýk kontrolünün ardýndan ifadeleri alýnmak üzere Emniyet Müdürlüðü'ne götürüldü. Öte yandan þebekenin Antalya, Ýstanbul, Kayseri, Konya'da da internet üzerinden çeþitli marka ve modeldeki otomobilleri satýþa çýkaran kiþilerle iletiþime geçerek Çorum'a davet ettikleri, ayrýca araç sahiplerinden gelirken yanlarýnda vekaletname getirmeleri istedikleri bilgisine ulaþýldý. Ýddialara göre, çete üyelerinden biri adýna çýkardýklarý vekaletnamenin renkli fotokopisini çekerek araç sahibinin getirdiði vekaletnamelerle deðiþtirdikleri, sahte vekaletnameyi araç sahibine, aslýný ise kendilerine aldýklarý öðrenildi.oto alým satýmý karþýlýðýnda araç sahiplerine belli bir kapora ödeyen çete üyelerinin ayrýca araç sahipleri ile aralarýnda adi sözleþme yaptýklarý da ortaya çýktý. Polisin olayla ilgili baþlattýðý soruþturmanýn geniþ çaplý olarak devam ettiði bildirildi. Çorum'da internet üzerinden otomobilini satan araç sahiplerini dolandýrýp araçlarý üzerlerine geçiren þebeke, dün sabaha karþý 'bul getir' operasyonu ile çökertildi. 12 mensubu gözaltýna alýna çetenin liderinin cezaevinde bulunduðu ortaya çýktý. Çorum Emniyet Müdürlüðü ekipleri, internet üzerinden araç satan kiþiler ile baðlantýya geçerek para vermeden 50 otomobili üzerlerine geçiren kiþileri, 8 ay boyunca teknik takibe aldý. Cumhuriyet Savcýlýðýnýn talimatý doðrultusunda Çorum Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þubesi, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinden oluþan toplam 120 polis, dün sabah erken saatte Çorum ve Kastamonu'da toplam 14 adrese eþ zamanlý operasyon düzenledi. -2 KÝÞÝ ARANIYOR- Çorum'daki operasyonda gözaltýna alýnan H.G., M.G., O.K., S.M., H.K., Y.Þ., N.K., S.Ü., R.A., C.E., K.E., ve H.U'nun evlerinde yapýlan aramada çok sayýda senet, oto alým satým sözleþmesi, sahte kimlik ve vekaletnameler ele geçti. Kastamonu'da ise aranan 2 kiþi adreslerinde bulunamadý. -5 KÝÞÝ CEZAEVÝNDE- Cezaevinde dolandýrýcýlýk, uyuþturucu ve hýrsýzlýk suçundan tutuklu bulunan Ç.G.,tarafýndan yönetildikleri iddia edilen çetenin 4 üyesinin de halen cezaevinde olduðu belirtildi Buhara KTML'den "Aile Ýçinde Kadýn ve Önemi'' konferansý Buharaevler Kýz Teknik ve Meslek Lisesi "8 Mart Dünya Kadýnlar Günü" nedeniyle ''Tarihte ve Günümüzde Aile Ýçinde Kadýn ve Önemi'' konulu konferans düzenledi.19 Mayýs Ýlkokulu Konferans Salonunda dün yapýlan programa konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yrd.Doç.Dr. Atiye Nazlý katýldý.konferansý Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, Milli Eðitim Þube Müdürü Þule Toksoy, öðretmenler ve öðrenciler izledi.saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan programýn açýlýþýnda Kübra Layýk ve Elifnur Kýlpelit isimli öðrenciler Anne ve Kadýn konulu þiirleri seslendirdiler. Daha sonra kürsüye gelen Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Atiye Nazlý "Geçmiþten Günümüze Kadýnýn Önemi" konusunda katýlýmcýlara bilgi verdi.

8 KARNE Çocuk babaya karneyi gösterýr baba içinden allah allah dönem ne kadar çabuk bitti der baba karneyi ister Çocuk verir ve baba beden egtimi ve resim der sinden baska hepsinin zayýf oldugunu görür ve derki: bilgisayar dedin aldýk gitar Kelime Avý kursu dedin gönderdik sevgili için harcadýðýn çicek paralarýnýn sýnýrý yok þimdi bu ne rezillik der çocuk derki:baba bu benim karnem deðil senin kitaplarýnýn arasýndan çýktý (senin eski karnen babacýðým) deyincebaba çok utanýr. YAÞAM Protein tozlarý domuzdan üretiliyormuþ Spor salonlarýna gidenlere, görevliler tarafýndan tavsiye edilen protein tozlarýnda domuz jelatini katkýsý bulunduðu ortaya çýktý. Ýnternet üzerinden de sipariþ edilebilen bu tozlara birçok fitness merkezi ve spor salonunda rastlamak mümkün. Üzerinde herhangi bir resmi onayýn bulunmadýðý protein tozlarýna özellikle sporcular da büyük ilgi gösteriyor. Gýda takviyesi olarak kullanýlan ve spor salonlarýnda elden satýlan bu maddelere yönelik bir denetim de söz konusu deðil. Sadece üretim ve ithalat aþamasýnda denetlenen bu ürünler, sipariþ üzerine veya kaçak yollarla ülkeye sokulabiliyor. Uzmanlar ise kaynaðý belirsiz katký maddeleri içeren tozlarýn bilinçsizce kullanýldýðýna dikkat çekiyor. Amatör boksör Murat Büyüközer, Ýstanbul da spor için gittiði bir fitness salonunda görevli tarafýndan satýlan protein tozlarýný kullanmaya baþlýyor. Salon görevlisinin tavsiyesi üzerine bu tozlarý bilinçsiz bir þekilde tüketen Büyüközer, daha sonra tozlarýn et proteini olduðunu ve yurtdýþýnda domuzdan protein üretimi yapan bir firmadan ithal edildiðini öðreniyor. Söz konusu firmanýn resmi internet sitesinde de protein tozlarýnýn büyük ölçüde deriden olmak üzere tamamýnýn domuzdan üretildiði açýkça yazýyor. Bu tür gýda dönüþtürülüyor. Öte yandan tavuk, sýðýr ve et ürünlerinde yapýlan enjeksiyon iþlemlerine dünyanýn birçok yerinde protein takviyesi yapýlýyor. Bu yöntem, maliyeti de büyük ölçüde ucuzlatýyor. Böylece et ürünlere þýrýnga ile et proteini enjekte edildikten sonra döner, kebap, sosis, sucuk, pastýrma olarak satýþa sunuluyor. Tavuk ve sýðýr etlerine hangi protein enjekte edilmekte olduðu ise analiz yapýlmadan bilinemiyor. Etler kasap ve kesimhanelerden çýktýktan sonra et mamullerinin büyük bir kýsmý böyle bir þýrýnga iþleminden geçiyor. Bu kapsamda sýðýr etine domuz veya bir baþka hayvansal protein enjekte yöntemi ile 1 kilo sýðýr etine 250 gram hayvansal protein enjekte edilerek 1 kilo 250 gram aðýrlýða ulaþtýrýlabiliyor. Bu yöntem, özellikle Avrupa da yaygýn durumda.protein ve domuz katkýsý hayvan yemlerinde, et, tavuk, yoðurt, baharat, proteinli içeceklerde, kahve (collagen), kozmetik ürünlerinde, ilaçlarda, vitaminlerde, sabunda, merhemlerde, krem, botoks, makyaj, porselen ve daha birçok yerde kullanýlabiliyor. Bakanlýktan yapýlan açýklamada, yumuþak þekerlerde sýkça kullanýlan jelâtinle ilgili, Yumuþak þekerlerde DNA analizi yapýlamamaktadýr. denildi. 19:50 8 Sakarya Fýrat Uzman Jandarma Osman Kanat, askerliði gönüllü olarak seçmiþ ve görevini en iyi þekilde yerine getirmeye çalýþan bir askerdir. En zor operasyonlarýn altýndan baþarýyla kalkmaktadýr. Devresi Cemil'le gittikleri son operasyon baþarýyla sonuçlanýr ancak bu operasyonun baþarýsý örgütü fena kýzdýrýr. Osman ve Cemil, operasyondan sonra köyün ileri gelenlerinden Mürsel Aða'nýn evine sýðýnýrlar. Peþlerindeki adamlarý atlatmayý baþaran Osman nicedir unuttuðu aþkla burada, Mürsel Aða'nýn kýzý Nihan'ýn gözlerinde karþýlaþýr. 22:00 Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü katký ürünlerinin geliþigüzel kullanýlmamasý gerektiðini belirten Gastroenteroloji Uzmaný Prof. Dr. Faruk Memik, Söz konusu proteinlerin içerisine emulgatör veya jelatin katkýlarý katýlabiliyor. Bu katký maddeleri, domuz kalýntýlarý taþýyor. Dini hassasiyeti bulunan ve ülkemizde de istenmeyen bu tür maddeler belirtilmediði için tüketilebiliyor. diyor. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý bu tür ürünlere yönelik denetimlerin sadece üretim ve ithalat aþamasýnda yapýlabildiðini belirtiyor. Ürünlerin ülkeye giriþinde veteriner kontrollerinin düzenlenmesine dair yönetmelik gereðince sýrasýyla belge, kimlik ve fiziksel kontroller olmak üzere üç aþamada yapýlýyor. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ise spor salonlarýnda satýlan gýda ve gýda takviyelerine yönelik denetim ve resmi kontrollerin aðýrlýklý olarak üretim yerleri ve fiili ithalat aþamalarýnda gerçekleþtirildiðini söylüyor. Ancak söz konusu tozlar, yurtdýþýnda üretilmekte olup büyük bir bölümünün satýþý internet üzerinden gerçekleþtiriliyor. Türkiye, Danimarka dan her yýl tonlarca jelatin alýyor. Danimarka da üretilen jelatinin büyük çoðunluðu ise domuzdan üretiliyor. Et proteini ihracatýnda Avrupa nýn önde gelen firmalarýndan olan Danimarkalý Scanflavour firmasý, resmi internet sitesinde yaptýðý açýklamada, Danimarka ve AB veterinerlik yetkili kesimhanelerde onaylanmýþ domuz hammaddesinden üretildiðini ifade ediyor. Ayrýca protein tozlarýnýn imalatý ile ilgili de yüzde 49 domuz derisi, yüzde 49 su, buz ve yüzde 2 tuz karýþýmýndan emülsiyon yöntemi ile üretildiði belirtilerek, Domuz derisinden emülsiyon ile üretiliyor. Avantajlarý ise geliþtirilmiþ tat, daha az koku, raf ömrünün uzun olmasý. deniliyor. Bir diðeri ise Danimarka nýn ikinci büyük firmasý olan BHJ A/S. Bu firma da çoðunluðu domuz olmak üzere tavuk, sýðýr proteini üretimi de yapýyor. Ancak sýðýr etleri çeþitli mezbahanelerden toplanarak bu firmaya getirildikten sonra proteine Son 10 yýlda ülkede protein tozlarýna raðbet arttý Son 10 yýl içerisinde protein tozlarýna raðbetin arttýðýný kaydeden Gastroenteroloji Uzmaný Prof. Dr. Faruk Memik, Üretici þirketler çoðaldý ve ürünler çeþit çeþit kaliteleþtirildi. Sadece Amerika da 50 den fazla üretici bulunuyor. Dünya genelinde 100 den fazla üretici ve yan üreticiler bulunuyor. diyor. Memik, dini açýdan bazý hassasiyeti bulunanlarýn da protein tozlarý konusunda tedirginliðine dikkat çekerek þöyle devam ediyor: Mesela proteinlerin içerisine emülgatör veya jelatin katkýlarý katýlabiliyor. Bu katký maddeleri, domuz hayvanýna dair kalýntýlar taþýyor. Ýkinci hassasiyet ise yabancý üretimlerin belki de hepsi, Ýslami usullere göre hayvanlarý kesmemiþ olmalarýdýr. Bu durumda bütün whey ve kazein proteinleri helal deðildir. Proteinlerine parçalanan etin denetimi güçleþiyor Marmara Bölgesi Gýda Mühendisleri Odasý Baþkaný Sedat Kuru, hayvansal proteinlerin tamamýnýn yurtdýþýndan getirildiðini söylüyor. Yurtdýþýndan gelen ürünlerin ise karýþým ürünleri olduðunu belirten Kuru, söz konusu ürünlerde denetim güçlüðüne de dikkat çekiyor. Gýda mühendisi Kuru, Domuzdan yapýlan üretimlerin denetimi söz konusu, ancak etin proteinlerine kadar parçalanmasý denetimi de güçleþtiriyor. diyor. Et proteinlerinin gýda takviyesi dýþýnda sucuk, salam gibi ürünlere de katký maddesi olarak ilave edildiðini hatýrlatan Kuru, Son düzenleme ile sucukta kullanýmý yasaklandý. Ama ithalatýnda bir yasaklama yok. Sadece sýðýrdan elde edilmiþ olmasý þartý var. Fakat ne kadar denetleniyor diye soru iþaretleri de mevcut. diye konuþuyor. Kuru gýda takviyesi olarak kullanýlan et proteinlerinin kollajen proteini olarak nitelendirildiklerini de belirterek, Doðrudan etten üretilebildiði gibi daha düþük maliyetli olarak jelatinin de hammaddesi olan ve deri sanayiinin bir yan ürünü olan deri altý kollajen tabakasýndan üretilebiliyor. diye konuþuyor. Kuzey ve Güney, pusuladaki iki farklý yön gibi, karakterleri ve hayalleriyle de farklý iki kardeþtir. Birbirlerine olan baðlýlýklarý dýþýnda tek ortak noktalarýysa, babalarý Sami nin iþlettiði simit fýrýnýna sýðamayacak kadar büyük hayallerinin olmasýdýr. Ancak iki kardeþin hayallerinin gerçeðe dönüþebilmesi için kaderlerini de deðiþtirmeleri gerekecektir. Kuzey Güney 20:00 Alemin kýralý Aslan ve Kubat, maddi sýkýntýlar yüzünden ek iþ yapmaya karar verir. Özel bir doktorun ürettiði yeni ilaçlarý deniyorlardýr. Ancak bu ilaçlarýn yan etkileri onlarda büyük deðiþikliklere neden olur. Aslan'ýn bazen aþýrý sinirli ve unutkan, bazen de kapý gýcýrtýsýna oynayan hali Mehveþ'i çileden çýkarýr. Kubat'ýn ise vücudunda büyük deðiþiklikler meydana gelir. Jülide, uçakta para dolu bir çanta bulur. Paralarý harcamak için host ile beraber çarþýya çýkar. Ancak host, Jülide'nin o paralarý harcamasýna sürekli engel olur ve Jülide'nin aldýðý her þeyi kendi cebinden öder. Kemal Sunal 1964 yýlýnda Ankara Bando-Mýzýka birliðinde askerliðini yaptý[2]. Sanat hayatý, Vefa Lisesi'nde amatör olarak "Zoraki Tabip" adlý tiyatro oyunuyla baþladý. Ýlk kez Kenterler Tiyatrosu'nda profesyonel oyuncu olarak çalýþtýktan sonra uzun süre Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda, kýsa süre Ayfer Feray Tiyatrosu'nda, son olarak da Devekuþu Kabare Tiyatrosu'nda görev aldý[2]. Devekuþu Kabare Tiyatrosu'nda oynadýðý bir oyunda Ertem Eðilmez tarafýndan çok beðenildi ve böylece beyaz perdeye transfer oldu. Ýlk rolünü 1973 yýlýnda Ertem Eðilmez'in yönettiði Tatlý Dillim adlý filmde uzun boyundan dolayý basketbolcu olarak aldý.[3] Bunun ardýndan Ertem Eðilmez'in yönettiði kalabalýk kadrolu filmlerde rol almaya baþladý.kemal Sunal, 1974 yapýmý Hababam Sýnýfý filmindeki Ýnek Þaban rolünde.1980 yapýmý Devlet Kuþu filmindeki Mustafa karakterinin odasýnda asýlý olan ve Kemal Sunal'ýn Belmondo'ya benzediði fotoðraf.kemal Sunal kendi aðzýnda, ilk yýllarýný ve komediye yöneliþini þu sözlerle dile getiriyor;"nasýl oldu bilmem, ben kendimi sahici bir sahnede seyircilerin arasýnda buldum. Ses Tiyatrosu'ndaki ilk rolüm çok kýsaydý. Üç dakika sahnede ya kalýyor ya kalmýyordum. Öyle pek bir þey söylediðimi de hatýrlamýyorum. Sahnenin bir ucundan girip öbür ucundan çýkýyordum. Ne yaptýðýmý da pek hatýrlamýyorum, ama seyirci kahkahadan kýrýlýyor. Bu da benim hoþuma gitmiþti. Bildiðiniz gibi o gün bugündür insanlarý güldürmeyi seviyorum."türk sinemasýnda baþta Ýnek Þaban tiplemesi olmak üzere canlandýrdýðý pek çok tiple sevenlerinin kalbinde taht kuran Kemal Sunal, 7'den 70'e herkesin sevgisini kazandý. Ýnek Þaban'ýn sevilmesi ile birlikte Kemal Sunal, birçok filmde "Þaban" adlý karakteri canlandýrmýþtýr.1974 yýlýnda evlendi. Ali ve Ezo adlarýnda, biri kýz diðeri erkek iki çocuðu oldu. 1977'de Antalya Film Festivali'nde En Ýyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Sunal, oyunculuðu ve özellikle deðiþik tiplemesiyle Türk sinemasýnda komedi oyunculuðuna yeni bir soluk getirdi. 1990'lý yýllardan itibaren filmleri kesintisiz olarak televizyonlarda yayýmlanmaya baþlandý; ama kendisi bu gösterimlerden hiç para almadý. MÜCVER Malzemeler 2 Kabak 1/2 Demet Taze Soðan 1/2 Demet Dereotu 75 gr Beyaz Peynir 1 Yumurta 2,5 Çorba Kaþýðý Un 1/4 Çay Kaþýðý Toz Beyaz Biber Bir Tutam Tuz Kýzartmak Ýçin: 1.5 Su Bardaðý Ayçiçek Yaðý Yemeðin Tarifi Kabaklarý yýkayýn, iki uç kýsmýný kesip atýn. Kabuklarýný soyun. Rendenin ince tarafýyla bir kaba rendeleyin. Elinizle hafifçe sýkarak suyunu alýn. Taze soðanlarý ayýklayýp ince doðrayýn. Dereotunu ayýklayýp yaprak kýsýmlarýný ince kýyýn. Tuzu alýnmýþ beyaz peyniri ufalayýn veya rendeleyin. Her þeye doðru demek ahmaklýktýr, ama her þeyin yanlýþ olduðunu söyleyen de zorbadýr. Mevlana Rendelenmiþ kabaða, tuz hariç tüm malzemeyi ilave edip hepsini iyice karýþtýrýn. Tavada ayçiçek yaðýný kýzdýrýn. Mücver karýþýmýný çorba kaþýðý ile þekillendirip kýzgýn yaða atýn. Her iki tarafý altýn sarýsý renk alýncaya dek kýzartýn.delikli kevgirle yaðýný süzerek fazlasýný emmesi için mutfak kaðýdýnýn üstüne alýn. Tuzunu serpikten sonra servis tabaðýna alýn. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, peynirin tuzlu olmasý halinde ayrýca tuz koymamanýz gerektiði. 06:30 Avrupa yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar duymasýn 17:45 Kim milyoner olmak ister 19:00 Ana haber 20:00 Alemin Kralý 22:45 Kim Milyoner Olmak Ýster? Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 19:00 Mevlid Kandil Özel Yaþam Program Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar (Tekrar) Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Ana Haber Spor Sayfasý 20:00 Pis Yedili 23:30 Show Kulüp 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 20:00 Merhamet 22:00 Kuzey Güney Yedi Numara Leyla ile Mecnun Haber Spor Tacir Yerli Film 14.1 Banker Bilo Yerli Film Dizi Klip 19:40 Hava Durumu 19:50 Sakarya Fýrat Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:45 Ýki Dünya Arasýnda 19:50 Hýzýr Ekip 21:50 Davetsiz Misafir 23:15 15 Saniye

9 HABER 9 AK Partili yöneticinin dükkaný kundaklandý Çamlýca METEM'den örnek uygulama Ýskilip'te meydana gelen olayda AK Parti Ýlçe Yönetim Kurulu üyesinin dükkaný kundaklandý. Olay önceki gece Hamamönü Caddesinde bulunan bir iþyerinde meydana geldi. AK Parti Ýskilip Ýlçe yönetim kurulu üyesi Üzeyir Esenkaya'nýn dükkanýn yandýðýný gören vatandaþlar hemen itfaiyeye haber verdi. Kýsa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangýnýn büyümeden söndürdüler.kundaklamanýn kar maskeli 3 kiþi tarafýndan yapýldýðý iddia edilirken polis olayla ilgili inceleme baþlattý. Ýlçe Kaymakamý Mehmet Yýlmaz, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Melih Alpsar ve AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya olay yerine gelerek bilgi aldýlar. Çamlýca Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi Müdürlüðü "Çamlýca METEM Okuyor" projesi ile örnek bir çalýþma yürütüyor. Proje çalýþmasý hakkýnda bilgi veren Okul Müdürü Fatih Þanlý, amaçlarýnýn okulda öðrenim gören tüm öðrencilere kitap okuma alýþkanlýðýný kazandýrmak olduðunu belirtti. Projede okulda görevli tüm idareci ve öðretmenlerin görev aldýðýný dile getiren Þanlý, proje çalýþmasýnýn ders yýlý sonuna kadar devam edeceðini söyledi. Öðrencilerinin genelinde kitap okuma alýþkanlýðýnýn olmayýþýnýn kendilerini böyle bir projeyi hayata geçirmeye sevk ettiðini dile getiren Þanlý, okulda görevli tüm öðretmenlerin de çalýþmaya büyük bir özveri ile katkýda bulunmasý ile proje çalýþmasýnýn þekillendiðini anlattý. Proje kapsamýnda ilk olarak öðrencilere kitap okuma alýþkanlýðýnýn onlara katacaðý artýlar ve avantajlarýn anlatýldýðýný ifade eden Þanlý, "Okul kütüphanesinin fiziki ortamý tamamen deðiþtirilerek okulumuza modern bir kütüphane kazandýrýldý. Öðrenci seviyesine uygun kitaplarla okul kütüphanemiz zenginleþtirildi ve bunun yanýnda öðrencilerimize hedef veren bu anlamda motive edecek özlü sözler okul ve pansiyonda öðrencilerin görebilecekleri yerlere asýlarak onlarda bu bilincin oluþmasý saðlandý" dedi. Uygulama aþamasýnda ise okulda öðrenim gören tüm öðrencilerin projeye katýlýmýný zorunlu tuttuklarýný ve okula gelen her öðrencinin okuma kitabý ile beraber gelmelerini saðladýklarýný kaydeden Þanlý, "Eðitim süresince gün içersinde okuma saatleri yaparak öðrencilerin sýnýf öðretmenleri tarafýndan kontrol saðlanýyor. Ayný zamanda öðrencileri bu anlamda güdülemek amacý ile ilgili derslerde sözlü notu ve fazla kitap okuyan öðrencilere çeþitli ödüller vermek bununla birlikte en güzel öykü anlatma yarýþmasý ve münazara gösterimi düzenleyerek projenin canlý tutulmasý hedeflenmektedir" þeklinde belirtti. Öðrencilerin projeye gönülden iþtirak ettiklerini ve uygulamayý büyük bir özveri ile sürdürdüklerini aktaran Þanlý, bu nedenle öðrencileri daha da teþvik etmek amacýyla tüm öðrencilere çeþitli hediyeler daðýttýklarýný söyledi. Þanlý, çalýþmayý büyük bir titizlikle yürüten öðretmenlere ve öðrencilere teþekkür etti. Çamlýca METEM öðrencilerine hedef belirleme semineri Baþkan Yazýcý'dan Ýller Bankasý'na teþekkür Çamlýca Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi (ME- TEM) Müdürlüðü öðrencilerine "Hedef Belirleme ve Verimli Ders Çalýþma yöntemleri " semineri düzenledi. Rehberlik ve Psikolojik Danýþman Didem Çelik'in konuþmacý olarak katýldýðý seminerde öðrencilere hedeflerini belirleme ve bu hedeflere ulaþmada planlama yapma konularýnda bilgi verildi. Seminer hakkýnda bilgi veren Okul Müdürü Fatih Þanlý, öðrencilerin eðitim öðretim sürecini olumsuz etkileyen eksikliklerinin tespiti ve bunlarýn farkýnda olmalarý ayný zamanda bunlarýn düzeltilmesi anlamýnda çalýþmalar yaptýklarýný ifade etti. Þanlý, öðrencilerde baþarýsýzlýk nedeni olarak gördükleri noktalarýn baþýnda hedef belirleyememe ve verimli ders çalýþmanýn geldiðini söyledi. "Bir öðrenci nereye varmak istediðini belirlememiþse, varacaðý yere nasýl gideceðini hangi yöntemleri kullanacaðýný bilmiyorsa, baþarýyý yakalamasý imkansýz olacaktýr" diyen Þanlý, bu gerçekten hareketle öðrencilerde hedef belirleme bilincinin oluþmasý anlamýnda yapýlan çalýþmanýn verimli geçtiðini belirtti. Ýller Bankasý Ankara Bölge Müdürü Ensar Aktaþ, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'yý ziyaret etti. Ýlçede gerçekleþtirilen alt yapý çalýþmalarýný yerinde inceleyen Aktaþ'a Baþkan Yazýcý, gerek proje ve gerekse ihale aþamasýnda ve sonrasýnda gösterdiði ilgi ve saðladýðý destekten dolayý teþekkür etti. Osmancýk'ta Ýller Bankasý tarafýndan ihalesi gerçekleþtirilen büyük alt yapý projesi kapsamýnda yapýlan çalýþmalarý incelemek üzere ilçeye gelen Ýller Bankasý Ankara Bölge Müdürü Ensar Aktaþ, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'yý ziyaret etti. Ziyarette Aktaþ, Baþkan Yazýcý'dan çalýþmalar hakkýnda bilgiler aldý. Ziyarette yüklenici firma Bakýr Ýnþaat Yönetim Kurulu Baþkaný Dursun Bakýr da hazýr bulundu. Osmancýk'ta yapýlan kanalizasyon, içme suyu þebekesinin deðiþtirileceði alt yapý projesinin önemli bir proje olduðunu ifade eden Aktaþ, yapýlan çalýþmalarý yerinde inceledi. Ýller Bankasý'nýn ilçeye büyük bir destek ve ilgi gösterdiðine vurgu yapan Baþkan Yazýcý, "Ýlçemizin 38 yýllýk sorununa neþter vurulmasý için bizlere gerek proje aþamasýnda ve gerekse ihale sürecinde desteklerini esirgemeyen ve yapým aþamasýnda da halen desteklerini sürdüren Bölge Müdürümüz Ensar Aktaþ'a ve Ýller Bankasý yetkililerimize teþekkür ediyorum" dedi. Yapýlan çalýþmalarýn önemli bir sorunu çözüme kavuþturacaðýný kaydeden Baþkan Yazýcý, Ýller Bankasý yöneticilerinin de ilçeye gelerek yapýlan çalýþmalarý incelemelerinden mutlu olduklarýný kaydetti. Kamu Danýþmanlýk'tan "ISO 22000" eðitimi Uslu'dan Esenkaya'ya geçmiþ olsun mesajý Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Üzeyir Esenkaya'yý arayarak, Hamamönü Caddesinde bulunan iþ yerinde kundaklama iddiasýyla çýkan yangýndan dolayý geçmiþ dileklerini iletti. Uslu, "Çýkan yangýnda herhangi bir can kaybýnýn olmamasý en büyük tesellidir. Baþta size ve ailenize geçmiþ olsun dileklerimi iletir, faillerin biran önce bulunarak olayýn nedenlerinin açýða çýkartýlacaðýný umarým" dedi. Çorum'da Catering hizmeti veren Park Yemek Firmasý, alanýnda insan saðlýðý ve güvenliði açýsýndan önemi bulunan ISO Gýda Güvenliði Yönetim Sistemi ve Belgesini almak için Kamu Danýþmanlýk& Eðitim Firmasýyla birlikte hareket ediyor. Eþref Burçin Özsaçmacý Kamu Danýþmanlýk yetkilisi Burçin Özsaçmacý eðitim hakkýnda verdiði bilgide, Kalite kontrol uzmaný tarafýndan yürütülen gerek mutfak içerisinde gerek mutfak dýþýndaki faaliyetlerinin hepsini takibe ve kayýt altýna alarak sunduðu hizmeti daha da ileriye taþýmak adýna ISO belgesini tam anlamýyla uygulayarak belge sahibi olacaktýr. Bu doðrultuda personel eðitimlerini vererek görev ve sorumluluklarýnýn aðýrlýðýný bir kez daha hatýrlatýyor. Eðitimlerin sonunda personellerinin firmanýn kalite standartlarýna baðýmlýlýklarýný ve marka deðerinin bilincini unutmayarak firmayý, kendi eðitimleriyle ileriye taþýyacaklardýr. Eðitimler sonunda ve gerekli standartlarýn firma bünyesine entegre edilmesiyle belge sahibi olacaktýr" dedi. Tebreþ Þenliði'nin 12.si yapýlacak Kalecikkaya Köyü Kültür Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Yönetimi, Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarete Kalecikkaya Köyü Kültür Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Ýsmail Metin, Kurucu Baþkaný Þükrü Bilgili, Yönetim Kurulu Üyesi Fehmi Arslan, Sekreter Recep Atmaca ve Kalecikkaya Köyü Muhtarý Vahdettin Seçir katýldý. Ziyaret esnasýnda, Kalecikkaya Köyü Kültür Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Ýsmail Metin 2 Haziran tarihinde yapýlacak olan 12. Tebreþ Kültür Þenliði ile ilgili Baþkan Eyvaz'a bilgiler verdi. Tebreþ Kültür Þenliði'ni geleneksel hale getirdiklerini ve bu yýl da 12'incisini düzenlediklerinin altýný çizen Ýsmail Metin, Baþkan Eyvaz'dan da kendilerine destek vermelerini istedi. Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, 2 Haziran'da düzenlenecek olan þenliðe gerekli desteði vereceklerini kaydetti.

10 HABER 10 Osmancýk Daniþment'te sivil savunma etkinliði Osmancýk Kýzýlay'dan yýlýn ilk kan baðýþ kampanyasý Osmancýk ilçesinde düzenlenen kan baðýþý kampanyasýnda 199 ünite kan toplandý.kýzýlay Ankara Kan Merkezi ile Kýzýlay Osmancýk Þubesi 2013 yýlýnýn ilk kan baðýþý kampanyasýný düzenlendi. Kan baðýþý kampanyasý Osmancýk Belediyesi önünde gerçekleþti. Kan baðýþý kampanyasý ilgili konuþan Osmancýk Kýzýlay Þube Baþkaný Mustafa Boyacý, Dr. Nuray Sofuoðlu ve 7 kiþiden meydana gelen bir ekiple 2 gün boyunca kan almak için çalýþtýklarýný ifade ederek, ilçede kan baðýþ sayýsýnýn her geçen gün daha da arttýðýný kaydetti yýlýnýn ilk kan baðýþý kampanyasýnda toplam 199 ünite kan toplandý. Osmancýk Kaymakamý Ýbrahim Küçük, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý baþta olmak üzere, tüm kurum amirlerinin, sivil toplum kuruluþlarý baþkanlarýnýn kampanyaya her zamanki gibi katký ve destek verdiklerini ifade eden Baþkan Boyacý, emeði geçen herkese teþekkür ederek, kan vermenin bir vatan borcu olduðunu söyledi. Baþkan Boyacý bütün Osmancýklýlarýn kan vermek için seferber olduðunu hatýrlatarak, Osmancýk halkýna ilgilerinden dolayý teþekkür etti. Oðuzlar Lisesi ayýn öðrencisi ve sýnýfýný seçiyor Oðuzlar Lisesin de 2012 Kasýn ayýnda baþlatýlan yeni bir uygulama ile her ay "ayýn öðrencisi ile ayýn sýnýfý" seçiliyor. Uygulama hakkýnda bilgi veren okul yetkilileri, "Oðuzlar Lisesinde, öðrencilerin baþarýlarýný arttýrmak ve deðerlendirmek için oluþturulan "Ayýn Sýnýfý -Öðrencisi Kurulu" tarafýndan düzenlenen ve bu ay 4. gerçekleþtirilen Ayýn Sýnýfý ve öðrencisi etkinliði ile öðrencilerin okullarýna, sýnýflarýna sahip çýkma duygusunu ve bu sayede de baþarýlarýný geliþtiriyoruz. 4 aydýr öðrencilerin davranýþlarý üzerinde bir çok olumlu geliþmeler katettiðimiz bu etkinlik sayesinde öðrencilerimizin örnek öðrenci ve örnek sýnýf olma yolunda bir birleriyle tatlý bir yarýþ içerisindeler" dediler. Þubat ayýnýn erkek öðrencisi olarak 11B sýnýfýndan Mert Ýnce, ayýn kýz öðrencisi 11A sýnýfýndan Merve Bakýrcý ve ayýn sýnýfý olarak ise 9B sýnýfý seçildi. Osmancýk Daniþment Ortaokulunda Sivil Savunma Haftasý nedeniyle konferans ve tatbikat yapýldý. Ýlk olarak öðrenciler alarm ve siren sesleri, acil durumlarda okul binasýnýn tahliye planý ile ilgili olarak bilgilendirdiler. Daha sonra ise öðrenci ve öðretmenlerin önceden bilmediði bir saatte alarm verildi. Verilen alarm üzerine öðrenciler öngörülen süre içerisinde binayý terk ettiler. Daha sonra toplanma alanýnda okulun sivil savunma öðretmenleri Mehmet Kara tarafýndan sivil savunmanýn önemi ile ilgili açýklamalar yapýldý. Okulun çok amaçlý salonuna geçen öðrenciler sivil savunma konusu ile ilgili þiirler okudu sinevizyon gösterisi ile doðal afetler, depremler ve yapýlmasý gerekenlerle ilgili sunum ve kýsa filmler izlediler. Tatbikat gerçeði aratmadý Alaca Fatih ilk ve ortaokulunda yapýlan sivil savunma tatbikatý gerçeði aratmadý. Sivil Savunma Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Alaca Fatih ilk ve ortaokulunda deprem ve yangýn tatbikatý yapýldý. Hazýrlanan senaryoda depremde sýnýf içerisinde nasýl davranýlacaðý uygulamalý olarak tatbik edilirken öðrenciler deprem sonrasý okuldan güvenli bir þekilde uzaklaþtýrýldý. Deprem sonrasý çýkan temsili yangýna Alaca itfaiyesi anýnda müdahale ederken sýnýfta yaralanan öðrenciler itfaiye merdiveni ile sýnýftan tahliye edildi. Alaca 112 ekipleri de yaralýlara ilk müdahaleyi ambülâns içerisinde yaptý. Tahliye edilen öðrenciler temsili olarak tutanak karþýlýðý öðrenci velilerine teslim edildi. Osmancýk Belediyesinden gece mesaisi Osmancýk Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ýþleri Müdürlüðü büyük alt yapý projesi kapsamýnda yapýlan çalýþmalar çerçevesinde gece gündüz demeden çalýþmaya devam ediyor. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, gece geç saatlere kadar devam eden çalýþmalarý yerinde inceledi. Osmancýk'ta 21 milyon TL deðerindeki büyük alt yapý projesi kapsamýnda çalýþmalar sürüyor. Gerçekleþtirilen kanalizasyon hatlarýnýn döþenmesi sýrasýnda yapýlan kazýlar çerçevesinde yaþanan sýkýntýlarý en aza indirmek için Su ve Kanalizasyon Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, fazla mesai yapmaya devam ediyor. Alt yapý çalýþmalarý sýrasýnda su kesintilerini en aza indirmek, yaþanabilecek sorunlara önceden tedbir almak için fedakarca çalýþan Su ve Kanalizasyon Ýþleri Müdürlüðü ekipleri geçtiðimiz Pazar gecesi de fazla mesai yaptý. Su þebekesi onarýmlarý için gece geç saatlere kadar gerçekleþtirilen çalýþmalarý Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, yerinde inceledi. Çalýþmalarýn itinalý bir þekilde devam ettiðinin altýný çizen Baþkan Yazýcý, "Ýnsanlarýmýzýn sýkýntýlarýný en aza indirmek için hafta boyunca itinalý þekilde ekiplerimiz çalýþmalarýný sürdürdü. Gece geç saatlere kadar da insanlarýmýzýn susuz kalmamasý için çalýþmalar devam etti. Gece gündüz demeden büyük bir gayret göstererek çalýþmalarýný sürdüren Su ve Kanalizasyon Ýþleri Müdürlüðü ekiplerimiz ile tüm personelime bu süreçte gösterdikleri itinadan dolayý teþekkür ediyorum" dedi. "Vatandaþýn maðduriyetini en aza indirmeye çalýþýyoruz" Osmancýk Belediyesi ilçede gerçekleþtirilen alt yapý yatýrýmlarýnda kanalizasyon hatlarýnýn döþenmesi için kazýlan yollarda onarým çalýþmalarýný sürdürüyor. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, çalýþmalar sýrasýnda bütün tedbirlerin alýndýðýný çalýþmalarýn tamamlandýðý bölgelerde ise yol onarýmlarýnýn sürdüðünü bildirdi. Osmancýk'ta 21 milyonluk alt yapý yatýrýmý için çalýþmalar sürüyor. Ýlçede kanalizasyon hatlarýnýn deðiþtirilmesi için ihaleyi alan yüklenici firmanýn büyük bir itinayla çalýþmalarýný sürdürdüðünü ifade eden Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, çalýþmalarýn tamamlandýðý bölgelerde ise yol onarým çalýþmalarýnýn tüm hýzýyla devam ettiðini kaydetti. Kanalizasyon hatlarýnýn döþenmesi için kazýlan bölgelerde maðduriyeti gidermek için Fen Ýþleri Müdürlüðü ekiplerinin greyder, kepçe, silindir gibi iþ makineleri ile bölgede onarým çalýþmalarýnýn hýz kesmeden sürdüðünü ifade eden Baþkan Yazýcý, hatlarýn döþendiði bölgelerde onarýmlarýn devam edeceðini vurguladý. Ýlçenin tarihi bir sorununa kazma vurulduðunu ve 38 yýldýr kullanýlan kanalizasyon, içme suyu, yaðmur suyu hatlarýnýn deðiþtirildiði büyük alt yapý projesi kapsamýnda kazý yapýlan alanlarýn üstlerinin çalýþmalarýn tamamlanmasýnýn ardýndan kapatýldýðýna dikkat çeken Baþkan Yazýcý, "Biz belediye olarak çalýþmalar sýrasýnda ve sonrasýnda bütün tedbirlerimizi alýyoruz. Ancak ne kadar tedbir alýrsak alalým, mevsim dolayýsýyla yaðýþlarýn ardýndan bölgede çamur þikayetleri oluyor. Böyle bir çalýþma bu þikayetler olmadan maalesef gerçekleþemiyor. Bu tür çalýþmalarda böyle durumlar ortaya çýkýyor. Biz de maðduriyetleri en aza indirmek için çalýþmalarýn tamamlandýðý alanlarda hemen kumlama ve onarým çalýþmalarýmýza baþladýk. Kapatýlan alanlarda ekiplerimiz kumlama iþlemini gerçekleþtiriyor. Tüm tedbirlerimizi alarak çalýþýyoruz" dedi.alt yapý çalýþmalarýnýn ardýndan Osmancýk'ýn sýcak asfalta kavuþacaðýna da dikkat çeken Baþkan Yazýcý, "Üstü kapatýlan bölgelerimizde ayrýca içme suyu için de kazma vurulacak. Bu nedenle hem mevsim þartlarý hem de çalýþmalarýn tamamlanmamasý nedeniyle asfalt iþlemine baþlayamýyoruz. Bölgedeki tüm çalýþmalarýn bitmesinin ardýndan bahar ayýnda asfalt iþlemine baþlanacak ve çalýþmalarýmýza son noktayý koyacaðýz" diye konuþtu. Gemici Ýlkokulu Macaristan yolcusu Osmancýk Gemici Ýlkokulu öðretmen ve öðrencileri, devam eden AB Comenius Projesi kapsamýnda Macaristan da yapýlacak olan faaliyete katýlacaklar. Gemici Ýlkokulu tarafýndan hazýrlanan, Avrupa Birliði Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðýna sunulan ve Ulusal Ajans tarafýndan kabul edilerek uygulamasý devam eden Comenius projesi kapsamýnda faaliyetler devam ediyor. Ýtalya nýn koordinatörlüðünde gerçekleþtirilen projeye 6 ülke katýlýyor. Projenin ilk toplantýsý Kasým ayýnda Ýtalya da gerçekleþtirilmiþti, projenin ikinci faaliyeti Macaristan da gerçekleþtirilecek Mart tarihlerinde Macaristan'ýn Gümrü þehrinde yapýlacak proje faaliyetlerine, Okul Müdürü Müjdat Öztürk, Ýngilizce öðretmeni Kamil Aksan, sýnýf öðretmeni Mustafa Uzuner, sýnýf öðretmeni Ýrfan Arslan, öðrenciler Kübra Saðlam ve Sinem Kýlýç katýlacaklar. 5 gün sürecek program çerçevesinde yapýlacak faaliyetlere Ýtalya, Fransa, Ýspanya ve Macaristan'dan öðretmen ve öðrenciler katýlacak. Türkiye'yi temsilen Gemici Ýlkokulu'nun katýlacaðý programda "Saðlýklý Beslenme" konusu iþlenecek.

11 SPOR 11 KULÜPLÜ GENÇ ERKEKLER BASKETBOL ÝL BÝRÝNCÝLÝÐÝ Ahmet Eþref Sarý Aykut Çakmak BASKETBOL ÝHTÝSAS: 46 ÝL ÖZEL ÝDARE: 84 PERÝYODLAR: 14-30, 7-18, 15-21,10-15 HAKEMLER: Furkan Alagöz, Dursun Uðral BASKETBOL ÝHTÝSAS: Harun, Can, Alpgiray, Ümit, Barýþ, Mücahit, Umut, Melih Çaycý, Melih, Fikret, Güvenç, Satýlmýþ ÝL ÖZEL ÝDARE: Muhammed, Kubilay, Çaðrý, Batuhan, Burak, Tahaberk, Abdullatif, Cafer, Erencem, Ömer, Onur, Ataberk D.S.Ý: 57 GENÇLÝKSPOR: 45 PERÝYODLAR: 12-8, 13-9, 12-19, 20-9 HAKEMLER: Haluk Yakýn, Furkan Alagöz D.S.Ý: Yusuf, Ali, Burak, Alperen, Ertuðrul, Kemal, Gökalp, Oðuzhan, Batuhan GENÇLÝKSPOR: Emir, Eren, Burak, Furkan, Abdülsamet, Taha, Oktay, Buðra, Necati, Veysel, Erinç, Ýlkay Çorumspor'un maçýný Çakmak yönetecek Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Çorumspor'un bugün deplasmanda oynayacaðý Sandýklýspor maçýný yönetecek hakem belli oldu. Fikstür gereði bugün Sandýklý Ýlçe Stadyumu'nda oynanacak olan karþýlaþmayý Ýstanbul Bölgesi'nden Aykut Çakmak yönetecek. 23 Aralýk 2012 tarihinde Çorum Belediyespor'un kendi sahasýnda oynadýðý ve 2-0'lýk skorla sahadan galip ayrýldýðý Isparta Emrespor maçýný da yöneten Çakmak'ýn bu maçtaki yardýmcýlýklarýný ise yine ayný bölgeden Mehmet Salih Mazlum ile Ufuk Altunbaþ yapacak. Saat 13.30'da baþlayacak olan karþýlaþmada Ýstanbul Bölgesi'nden Ýbrahim Erman Kartaler ise dördüncü hakem olarak görev yapacak. BELEDÝYESPOR'A ANTALYA'LI HAKEM Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çorum Belediyespor'un bugün kendi sahasýnda konuk edeceði Arsinspor maçýný yönetecek hakem açýklandý. 20 Mayýs 2012 tarihinde Çorumspor'u 2. Ligdeyken kendi sahasýnda oynadýðý ve 1-1 sona eren Ýskenderun Demir Çelikspor maçýný yöneten Antalya Bölgesi hakemlerinden Ahmet Eþref Sarý'nýn yöneteceði karþýlaþma saat 13.30'da baþlayacak. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda oynanacak olan karþýlaþmada Sarý'nýn yardýmcýlýklarýný ise Afyon Bölgesi'nden Celil Doðruyol ile Antalya Bölgesi'nden Gürhan Karamelek yapacak. Belediyespor adýna son derece önem arz eden maçta yine Antalya Bölgesi'nden Cengiz Barcýn ise 4. hakem olarak görev yapacak. 3. LÝG 1. GRUP'TA 25. HAFTA PROGRAMI! Spor Toto 3. Lig'de yarýn oynanacak 25. hafta karþýlaþmalarýný yönetecek hakemler belli oldu.türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapýlan açýklamaya göre, gruplarda tümü saat 13.30'da oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler þöyle: Ýstanbulspor-Anadolu Üsküdar 1908: Þeref Taþtan Bergama Belediyespor-Orhangazispor: Sezer Tuna Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor-Ankara Demirspor: Halil Ýbrahim Yýldýrým Kýrýkhanspor-Tekirova Belediyespor: Mehmet Güngör Kayseri Þekerspor-Siirtspor: Burak Cem Tahiroðlu Pazarspor-Gölcükspor: Mutlu DalbudakSandýklýspor-Çorumspor: Aykut Çakmak Beþikdüzüspor-Belediye Vanspor: Burak Astar Fatih Karagümrük-Kastamonuspor: Mustafa Aydýn 3. LÝG 3. GRUP'TA 25. HAFTA PROGRAMI! Spor Toto 3. Lig'de Salý günü oynanacak 25. hafta karþýlaþmalarýný yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapýlan açýklamaya göre, gruplarda tümü saat 13.30'da oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler þöyle: Darýca Gençlerbirliði-Kahramanmaraþ Belediyespor: Onur Karabaþ Gümüþhanespor-Diyarbakýrspor: Cihan Ataþ Altýnordu-Beylerbeyispor: Serdar Bahçývan Maltepespor-Elazýð Belediyespor: Ali Þalk Çorum Belediyespor-Arsinspor: Ahmet Eþref Sarý Yimpaþ Yozgatspor- Kocaelispor: Hakan Tezcan OyakRenaultspor- Keçiörengücü: Harun Yücedað Isparta Emrespor-SancaktepeBelediyespor: Murat Türkoðlu Erzurum Büyükþehir Belediyespor-Mardinspor: Taner Aðýç. Voleybol Okulu ve Çorum Barosu galibiyetle devam etti Bu yýl 4.'sü yapýlan Kurumlar ve Müesseseler arasý Voleybol Turnuvasý'nda heyecan devam ediyor. Turnuva karþýlaþmalarýna pazartesi günü oynanan maçlarla devam edildi. Tevfik Kýþ Spor Salonu'nda pazartesi günü oynanan iki karþýlaþmada Çorum Voleybol Okulu rakibi TEMAD'ý 25-22, ve 25-14'lük setlerle 3-0 yenmeyi baþardý. Günün bir diðer maçýnda ise Çorum Barosu güçlü rakibi Türk Telekom'u zevkli geçen setler sonunda 26-24, ve 25-22'lik setlerle 3-0 yenerek turnuvaya galibiyetle devam eden takýmlardan oldu. Turnuvada bugün Müftülükspor-Ticaret Meslek Lisesi Spor ve Bayar Orman Ürünlerispor-M. Kemal Ortaokuluspor maçlarý oynanacak. Kocaelispor 3 puan bekliyor Spor Toto 3. Lig 3. Grup temsilcisi Kocaelispor, bugün Yozgat deplasmanýnda Yimpaþ Yozgat karþýsýna puan için çýkacak. Tüm camiayý üç haftadýr galibiyete alýþtýran yeþil siyahlýlardan beklenti, bugün de 3 puan Yozgat Þehir Stadý`nda oynanacak karþýlaþma saat 13.30`da baþlayacak. HEDEF ÝYÝCE RAHATLAMAK Geçtiðimiz hafta evinde düþme hattýndaki rakibi Çorum Belediyespor`a puan vermeyen yeþil siyahlýlar, yine düþme hattýnda rakibi olan Yimpaþ Yozgat`a da puan kaptýrmak istemiyor. Son üç haftayý üç puanla kapatmayý baþaran yeþil siyahlýlar, bugün de 90 dakika sonunda üç puanla ayrýlarak, düþme hattýndan iyice uzaklaþmak istiyor. KAZANAN 11`Ý BOZMAYACAK Yozgat deplasmanýna iki gün önceden gelen Kocaelispor, hafif bir çalýþma yaptý. Çamlýk Otel`de konaklayan yeþil siyahlýlar, maç saatini beklemeye baþladý. Teknik direktör Bülent Baturman`ýn Çorum Belediyespor karþýsýnda galip gelen 11 bozmamasý bekleniyor. Baturman, cezasý biten Taha Bartu`nun yerine Çorum Belediye maçýnda Osman`ý görevlendirmiþti. DOÐAN ATIYOR, KOCAELÝSPOR UÇUYOR Kocaelispor'un genç golcüsü Doðan Karakuþ, ikinci yarýyla birlikte adeta patlama yaþadý. Ýlk yarýyý 3 golle kapatan 19 yaþýndaki golcü, ikinci yarýda 7 maçta 10 gole ulaþtý. Toplam gol sayýsýný 13'e çýkaran Doðan, gol krallýðý yarýþýnda da iddialý konuma geldi. 4 MAÇTA 2'ÞER GOL Kocaelispor'un genç yýldýzý Doðan Karakuþ, ikinci yarýda adeta coþtu. Attýðý gollerle takýma hayat veren Doðan, ilk yarýyý 3 golle kapatmýþtý. 17 haftada sadece aðlarý 3 kez havalandýran Doðan, ikinci yarýda ise maç baþýna bir gol ortalamasýnýn üzerine çýktý. Sadece Kocaelispor'un deplasmanda 1-0 kaybettiði Erzurum Büyükþehir Belediye maçýnda aðlarý havalandýramayan Doðan, Emrespor, Altýnordu, Gümüþhane ve Çorum Belediye maçlarýnda 2'þer, Darýca ve Maltepe maçlarýnda 1'er gol kaydetti. Toplam gol sayýsýný 13'e çýkaran Doðan, grupta 15 gollü Darýca GB'li Ýbrahim Yýlmaz'ýn ardýndan 2. sýrada yer alýyor. Doðan'ýn golleri: Çorum Belediye: 2, Gümüþhane (D): 2, Altýnordu: 2, Emrespor: 2, Erzurum B.Bel.: 2, Darýca GB: 1, Maltepe: 1, Çorum Bel. (D): 1 Havalý ama yaralý Üç futbolcusu sakatlanan Altýnordu'da kart cezasý sýnýrýndaki 8 oyuncudan 3'ü Beylerbeyi maçýnda yok. Þeytan'da, kaleci Evren, Engin ve Ozan cezalý. Sakat olan Murat, Özkan ve Doðan'ýn durumu da belli deðil. Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta zirve mücadelesi veren Altýnordu, üç puan aldýðý Kahramanmaraþ deplasmanýnda aðýr yara aldý. Ceza sýnýrýnda yer alan 8 oyuncusuyla Kahramanmaraþ'a giden kýrmýzý-lacivertli takýmýn aksilikler peþini býrakmadý. Zorlu deplasmandan 2-0'lýk galibiyetle dönen Þeytan'da sarý kart gören kaleci Evren, Engin Güngör ve Ozan Sol cezalý duruma düþtü. Üç futbolcu da bugün oynanacak Beylerbeyi maçýnda forma giymeyecek. Þeytan'da üç futbolcunun cezalý duruma düþmesinin yaný sýra savunmanýn belkemiði Murat Cömert de ayak bileðinden sakatlandý. Murat Cömert'in yaný sýra tedavileri devam eden Özkan ile Doðan'ýn durumlarý da netleþmedi. Murat Cömert'in yerine Efe'nin oynamasýna kesin gözle bakýlýrken, Evren'in yerine eldivenleri Barýþ giyecek. Orta sahada Engin'in yerine Timur'un, Ozan Sol'un yerine de Halil Ýbrahim'in oynamasý bekleniyor. Ofsayt kuralýnda deðiþiklik! IFAB, ofsayt kuralýnda deðiþikliðe gitti! Temmuz 2013'ten itibaren geçerli olacak deðiþiklikler, ofsaytýn "rakibi engellemek ve avantaj kazanmak" ile ilgili kýsýmlarýný kapsýyor. Peki ne deðiþti? Ýþte ofsayt kuralýnýn yeni hali... FIFA'nýn futbol oyun kurallarýyla ilgili birimi IFAB, ofsayt kuralýyla ilgili bazý deðiþikliklere karar verdi. Ofsaytýn yorumlanmasýnýn "rakibi engellemek ve avantaj kazanmak" ile ilgili kýsmýndaki deðiþiklikler Temmuz 2013'ten itibaren geçerli olacak. Yapýlan bir deðiþikliðe göre bundan böyle ofsayt alanýnda yer alan ve topa müdahale etmese de rakibin dikkatini daðýtan oyuncular ofsaytta sayýlmayacak. Halen geçerli olan kurala göre bir oyuncu ofsayt alanýnda yer alýyorsa, topa dokunmasa bile rakibin dikkatini daðýtýcý bir hareket yaparsa ofsayta düþmüþ oluyordu. Yeni kurala göre ise artýk oyuncunun rakibi ile top için mücadeleye girmesi þart koþuldu. Bir diðer deðiþiklik ise rakipten dönen toplarla ilgili. Mevcut kurallara göre ofsayt pozisyonunda bulunan ama ilk anda topa müdahale etmeyen bir oyuncu, direkten veya rakibinden seken topa müdahale edince, ofsayta düþmüþ oluyordu. Ancak mevcut tanýma rakibi tarafýndan kurtarýlan topa müdahale dahil deðildi. Yapýlan deðiþiklik ile ofsayt pozisyonda bulunan bir oyuncunun rakibi tarafýndan kurtarýlan topa müdahalesinin de ofsayt sayýlmasýna karar verildi. Yani örneðin ofsaytta olan bir oyuncu ilk etapta topa müdahale etmese bile kalecinin ya da rakip savunmanýn kurtardýðý topa giderse ofsayt sayýlacak. Ancak rakibin topa müdahalesi kurtarmanýn ötesine geçip, topu kontrol etme aþamasýna varýrsa, az önce ofsaytta olan oyuncu da rakibine müdahale edebilecek ve bu ofsayt sayýlmayacak. Bu iki yorum deðiþikliði de Temmuz 2013'ten sonraki maçlarda geçerli olacak. O zamana kadarki maçlarda ofsaytýn mevcut yorumlarýna göre karar verilecek.

12 Orhangazi'de 3 futbolcu kadro dýþý! Orhangazispor pazar günü iç sahada aldýðý Kýrýkhanspor yenilgisinden sonra disiplinsiz hareketleri nedeniyle üç futbolcu kadro dýþý býrakýldý. Yönetim, teknik heyetin raporu doðrultusunda Orhangazispor'a devre arasýnda transfer olan Yunus, Samet ve Bucaspor'dan kiralanan Server'in kadro dýþý býrakýlmasýna karar verdi. Bu arada Orhangazispor'da Cemil ve Serkan Küçük, yarýn oynanacak Bergama Belediyespor maçýnda sarý kart cezalýsý olduðu için bugün forma giyemeyecek. Kýlýç: En önemli maçýmýza çýkýyoruz Belediyespor Arsinspor önünde Spor Toto 3. Lig 3. Grubun 25. Hafta karþýlaþmasýnda Çorum Belediyespor bugün evindearsinspor'u konuk edecek. Bugün Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda oynanacak karþýlaþma saat 13.30'da baþlayacak. Ligin alt sýralarýndan kurtulmak isteyen Çorum BelediyesporArsinspor'u yenerek hem ikinci yarýnýn ilk 3 puanýný almak hem de kötü gidiþe son vermek istiyor. Ýki takým arasýnda ilk yarýda oynanan karþýlaþma 1-1 sona ermiþti. Çorum Belediyespor puan cetvelinde 23 puanla 15. sýrada bulunurken, Arsinspor ise 26 puanla 13. sýrada yer alýyor. Kýrmýzý kart cezalýsý Halil Ýbrahim ve sakat Haydar Arsinspor karþýsýnda forma giyemeyecek. Çorum Belediyespor'daTeknik Direktörü Halit Kýlýç'ýn takýmý sahaya: Emrah, Ýbrahim Ethem, Volkan, Yiðitcan, Ýmam, Oðuzhan Yalçýn, Furkan, Ender, Eray, Mehmet Keleþ, Kaanonbirini sürmesi bekleniliyor. Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Halit Kýlýç, bugün Arsinspor'u Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu'ndan eli boþ göndermek istediklerini söyledi. Kocaelispor maçýnda takýmýnýn oynadýðý futbolu beðendiðini ancak yenildikleri için bunun bir þey ifade etmediðini belirten Kýlýç, " Ligde en önemli maçlarýmýzdan birinde evimizde Arsinspor'u konuk edeceðiz. Bu maç bizim için son derece önemli. Bu maçta alýnacak bir galibiyetin bizim için ne denli önemli olduðunun bilincindeyiz. Arsinspor galibiyeti ile kötü gidiþe son vermek istiyoruz. Bu denli önemli bir maçta savunmada hata yapmadan oynamak zorundayýz. Kontrollü ve az hatalý bir oyunla alacaðýmýz galibiyeti taraftarýmýza ve sevinmeyi en çok hak eden yönetimimize armaðan etmek istiyoruz. Arsinspor maçýnda bizi seven herkesi bugün oynanacak olan maçta destek için bekliyoruz" þekilde açýklamada bulundu. Çorumspor'da 3 cezalý Çorumspor puan için gitti Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 3 hatalýk puan serisine Pazarspor maçýnda alýnan yenilgi ile son veren Çorumspor 25. Hafta karþýlaþmasýnda bugün deplasmanda Sandýklýspor ile karþýlaþacak. Sandýklý Ýlçe Stadý'nda oynanacak olan karþýlaþmanýn baþlama saati Nurettin Kabalak ve Yetgin Özbey'in idaresinde Sandýklý'ya giden Çorumspor bu karþýlaþmaya 6 puanla son sýrada çýkarken, kümede kalma mücadelesi veren Sandýklýspor ise23 puanla 15. Sýrada Çorumspor önüne çýkacak. Her iki takým arasýnda ligin ilk yarýsýnda Dr. Turhan KýlýçcýoðluStadyumu'nda oynanan maç Sandýklýspor'un 1-0'lýk üstünlüðü ile sona ermiþti. Kart cezalarý nedeniyle Osman Seçgin, Erol Topaloðlu ve Yasin ÖzkarslýSandýklýspor maçýnda yer almazken cezalarý sona eren Samet Bayrak, Ubeydullah ve Yasin Tüzün bu karþýlaþmada forma giyebilecekler. Kýrmýzý siyahlýlarýn Sandýklýsporkarþýsýna þu muhtemel onbir ile çýkmasý bekleniyor: Serkan, Samet Sur, Osman Bodur, Metehan,Abdussamed, Yasin Tüzün, Samet Bayrak, Onur, Fatih, Avne ve Gökhan. Özbey: Puan için oynayacaðýz Çorumspor'un bugün deplasmanda oynayacaðý Sandýklýspor maçý öncesi açýklamada bulunan Yetgin Özbey, Pazarspor maçýnda alýnan maðlubiyetle ile morallerinin bozulmasýna raðmen Sandýklýspor karþýsýna da sahaya puan için çýkacaklarýný söyledi. Puan amacý ile Sandýklýspordeplasmanýna gideceklerini yineleyen Özbey,"Pazarspor maçýnda özellikle ikinci yarý iyi oynamamýza raðmen hakemin bariz hatalý kararlarý sonucu oyundan düþerek kazanabileceðimiz bir maçtan yenik ayrýldýk. Bu karþýlaþmada Erol, Osman Seçgin ve Yasin Özkarslý cezalý duruma düþtüler. Onlarýn yerine ise Samet Bayrak, Ubeydullah ve Yasin Tüzün'ün cezasý bitti. Cezalar nedeniyle bir türlü ideal takýmla sahaya çýkamýyoruz buna raðmen her hafta onur mücadelemizi sonuna kadar veriyoruz taraftarýmýzda bunu görüyor.sandýklýspor maçýda bizim için onur maçý bu maçtada oyuncularýmýz ellerinden geleni gösterecekler. Bizim ligde tek hedefimiz iyi futbol ve mücadele ile alabildiðimiz kadar puan almak olacak" dedi. Dün sahasýnda Pazarspor'a 2-1 maðlup olan Çorumspor'da sarý kart göre 3 futbolcu cezalý konuma düþtü. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadýnda oynanan Pazarspor karþýlaþmasýnda sarý kart gören Erol, Yasin Özkarslý ve Osman Seçgin bugün oynanacak olan Sandýklýspor karþýlaþmasýnda forma giyemeyecekler. Erol daha önce Kastamonuspor, Anadolu Üsküdar ve Ankara Demirspor karþýlaþmalarýnda sarý kart görürken, Yasin Özkarslý Fatih Karagümrük, Bergama Belediye ve Kastamonuspor, Osman Seçgin ise Kastamonuspor, Anadolu Üsküdar ve Ankara Demirspor karþýlaþmalarýnda sarý kart görmüþlerdi. Dün oynanan karþýlaþmada da sarý kart gören bu 3 futbolcu Çarþamba günü deplasmanda oynanacak olan Sandýklýspor karþýlaþmasýnda forma giyemeyecek.

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı