Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci"

Transkript

1 YIL:3 SAYI: YKR 22 AÐUSTOS 2008 CUMA GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: Cep Tel: Cumhurbaþkaný Gül den Esnafa Darbe Bizler hediyelik eþya satan esnaflar olarak 365 gün Aðustos'ta yapýlacak olan Hacýbektaþ Veli Etkinliðini sabýrsýzlýkla bekleriz. Bu bizim 3-5 ay can suyumuzdur. Bu sene hediyelik eþya satan arkadaþlarý 16 Aðustos sabahý bir sürpriz bekliyordu sabahý 8 sularýnda dükknanýma geldiðimde dükkanýmýn önüne barikat kurmuþlardý. Dükkanýma gireceðim giremiyorum. Polisler engel oluyor "giremezsiniz" diyor. "Neden" diye sorduðumda "Cumhurbaþkaný gelecek" dediler.kendi Durak ARSLAN Sev Binbir çiçekten arý sýrrý ile peteðe iþlenen bal gibidir. Aynamýz. O bizim mayamýz. Þah damarýmýz. O bizim en azýmýz, ama dayanýlmazýmýzdýr. 2 DE Enver Aysever 1. Alevi Gençlik Formu (AGF) Sonuç Bildirgesi Dünyanýn efendisi konumundaki ABD, Türkiye nin de içinde bulunduðu Ortadoðu coðrafyasýnda kendisiyle iþbirliði yapabilecek ýlýmlý Ýslam hükümetlerinin yönetmesini istiyor. ABD, bölgenin enerji kaynaklarýný kontrol etmek isterken, bölge halklarýnýn kaderine razý edilmiþ bir ideolojik hegemonyaya teslim olmasýndan yarar umuyor. Bu nedenledir ki, Türkiye deki Ilýmlý Ýslam projesinin taþeronluðunu dükkanýma beni almadýlar. "Sadece ismi yazýlan bir kiþi girebilir" dediler. Daha önce oðlumun ismi yazýlmýþtý. Þaþýrmýþtým. Dükkan benim deyince zorla da olsa girdim.esnaf olarak iþ yapamýyorsun ona mý yanarsýn, insan haklarý ihlali yapýlýyor ona mý yanarsýn, isim fiþlemesi yapýlýyor ona mý yanarsýn, doðrusu þaþýrmýþtým. Yazý: Naci Danacý 3 DE gerici AKP ye vermiþ bulunuyor. AKP de, kendisine verilen taþeronluk görevini baþarýyla yürütebilmek için öncelikle, kaderciliði reddeden, kerameti insanda arayan Alevileri derdest etmek istiyor. Bu derdest etme serüvenine iktidar nimetleri nin kýrýntýlarýný da eklemekten geri durmuyor. Ýktidar nimet kýrýntýlarýna ortak ettiði bazý Aleviler eliyle Alevilerin kimlik mücadelesini sekteye uðratmak, Alevileri pasifize etmek ve Sünnileþtirmek istiyor. Milli Görüþ geleneðinin devamý olan bu iktidar Ýslamcý karakteri itibariyle Alevilerin özgün kimliklerini yok etmeye çalýþýyor. Bir yandan uyguladýðý sosyo-ekonomik politikalara itiraz etmeyen evcilleþtirilmiþ, uysallaþtýrýlmýþ, bir toplum istiyor, öte yandan uyguladýðý yöntemlerle bizleri muhalif kimliði aþýndýrýlmýþ bir kitleye dönüþtürmeye çalýþýyor. Üniversitelerde türban yasaðýný kaldýrarak gerçek niyetini ortaya koyuyor; öte yandan, Alevileri de ABD patentli Ilýmlý Ýslam projesine entegre etmek istiyor. Muharrem ayýnda verdiði iftar yemeðinde olduðu gibi Hýzýr Paþa sofralarý kurarak, Alevileri iktidar nimetleriyle pasifleþtirmeye çalýþýrken haddini de aþarak Aleviliði tanýmlamaya kalkýþýyor. 6 DA Kapitalizmin Ýslamcý ortaklarý Bu topraðýn iktidar genetiðinde bulunan saðcý kafanýn deðiþmesi söz konusu olmadýðýna göre, her dönem ezen-ezilen denkleminin güçsüz tarafýnda duran için acýlý bir yazgý kaçýnýlmazdýr. Cumhuriyetle birlikte kendini daha güvenli bir ortama taþýmayý umut eden Alevi yurttaþlar, her ne kadar bu iyi niyetli beklentilerinin karþýlýðýný asla göremediyseler de, günün birinde filizlenecek eþitlikçi toplumun düþüyle baðlýlýklarýný sürdürüyorlar. Yeni bir öðreti arayýþýyla kafasý bulanan dünya insanlarý, dinci kapitalistler eliyle kolaylýkla tavlanabiliyor. Üstelik Ýslamiyetin ticareti olumlayan doðasý, bizim gibi ülkeler için daha da kolay bir pazar ve sömürge olma olanaðý saðlýyor. 2 DE Tuz Gölü artýk 2. büyük göl deðil Serra Yýlmaz: Ýyimser Olmamý Gerektirecek Muhalefet Yok Yasaklardan pek yana deðilim ama beton konusunda yasak olmasýný çok isterdim. Kuzguncuk korusunu da týrtýklamaya baþladýlar. Yerel yönetim hep bir kâr, çýkar peþinde nasýl iyimser olayým ki? Ayrýca iyimser olmamý gerektirecek bir muhalefet yok, baþka bir parti yok. Tabii ki hiçbir þekilde iyimser deðilim. O kadar pervasýz, o kadar kýymet bilmez insanlarýn elinde ki yerel yönetimler, dolayýsýyla ne umudum olabilir ki? Þak þakçý bir sanattan yana hiç olmadým» "Parmaklýlar Ardýnda" adlý dizide kendi tecrübelerinizin faydasý oldu mu? Çünkü 90"lý yýllarda Avrupa Konseyi"nin iþkenceyi önleme raporuna tercümanlýk yaptýnýz. Tabii ki. Ben o cezaevlerini rahatça gezmiþ, insanlarla konuþmuþ biriyim. Onlarýn dertlerini yabancý dile aktarmýþ biriyim. Dolayýsýyla benim bayaðý bir fikrim var cezaevleri ile ilgili. F tipleride dahil buna. 5 DE Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci Mihri Belli, kendi konumunu 27 Þubat 1968'de Türk Solu'nda yazdýðý "Her Devrim Milli Bir Yol Ýzler" baþlýklý makalesinde þöyle tanýmlýyordu: "Guevara gibi bir halk kahramanýnýn kaderine, devrimci dayanýþma ruhu içinde ilgi duymak ona dair þiirler basmak, ya da Castro'nun bir söylevine sütunlarýnda yer vermek bir þeydir; "Castrocu" olmak baþka þey (...) Her Türk antiemperyalisti... 4 DE Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Semih Ekercin, doktora tezi çalýþmalarý kapsamýnda Tuz Gölü ve Beyþehir Gölü nün kýyý çizgilerinde yaþanan deðiþimleri incelediðini söyledi. Bu çalýþma kapsamýnda NASA dan bile destek aldýðýný vurgulayan Ekercin, son yüzyýla ait ABD, Japonya ve Fransa uydu görüntüleri ile askeri haritalarý inceleyerek göllerdeki küçülmeyi tespit ettiðini bildirdi. Yaptýðý araþtýrma sonucunda Türkiye nin ikinci büyük gölü olarak bilinen Tuz Gölü nün 1915 yýlýnda haritalara göre 216 bin 400 hektar olduðunu ifade eden Ekercin, þunlarý kaydetti: 8 DE

2 2 Sihirli bir emirdir «Sev» demek. Ýyiki pek kolay olamýyor þýp diye herkesi herþeyi heran sevebilmek. Sevgiyi paylaþýrken titiz ve cimri olduðumuz doðrudur. Belki de sevginin kalitesi düþmesin diye. Çünkü o tonlarca sulu kumdan elenerek çýkarýlan gramlýk altýn madeni gibidir Binbir çiçekten arý sýrrý ile peteðe iþlenen bal gibidir. Aynamýz. O bizim mayamýz. Þah damarýmýz. O bizim en azýmýz, ama dayanýlmazýmýzdýr. Severek yaptýðýmýz hangi iþte baþarýsýz olduk? Sevgiyle beslenmiþ hangi iliþkide hayal kýrýklýðýna uðradýk? Çok sevdiðimiz hangi dostumuz bizi arkamýzdan vurdu? Ben görmedim. Gördüm diyen o iliþkiye dönüp yeniden baksýn. Gizlenen sevgisizliði görene kadar Ordu sahil kesiminde fýndýk toplama tarihinin 3 Aðustos olarak belirlenmesinin ardýndan fýndýðýný toplayýp harmanlayan üretici, sezonun ilk ürününü pazara indirdi. Açýklanmayan taban fiyata raðmen ürününü pazara indiren Perþembe ilçesi Beyli köyünden Ahmet Ali Sakarya, gurbetten geldiðini ve fýndýk fiyatýnýn açýklanmasýný bekleyemeden fýndýðýný eski fiyat olan 2,5 YTL"den sattýðýný söyledi. Yaklaþýk 3 ton fýndýðýný eski fiyattan sattýðý için zarar ettiðini de kaydeden üretici Sakarya, ""Büyük umutlarla geldiðim Ordu"dan hayal kýrýklýðýyla dönüyorum. Ýnþallah benim gibi baþka fýndýk üreticisi de zarar etmez"" dedi. Fýndýðý satýn alan Alaattin Ergin ise özellikle gurbetten gelen fýndýk üreticilerinin geri dönüþü öncesi fýndýðýný sattýðýný söyledi. Birçok üreticinin ise fýndýðýný fiyat açýklanana kadar emanete býraktýðýný Durak ARSLAN Sev iyice döne döne yeniden baksýn. Kör olmayan görecektir. Görecektir bir hesabýn, bir çýkarýn dýþa vurduðunu. Egonun, korkunun, hýrsýn o nu nasýl kovduðunu görecektir. Evet. Sevgi bizim dinimiz. Biz Hesaplý seveceðiz ama hesabetmiyeceðiz. Hiç kimseden sevgimizi esirgemiyeceðiz ama kimseye de tepeletmiyeceðiz. Yýlan bile deliðinde tadabilecek tatlý dilimizden sevgiyi istediðinde. Kýnalý keklik de olsa koklýyamýyacaktýr bir tek dirhemini sahteliðiyle. Artýk devir deðiþti. Beden, ruh ile, Hegel, Nuh ile. Akýl, yürek ile buluþtu. O þimdi kocaman bir de Ve diyorki ; Seni seviyorum deme. Önce sev. Fýndýk Geçen Yýlýn Fiyatýyla Satýþta belirten Ergin, ""Bizlerin de temennisi fýndýk taban fiyatýnýn bir an önce açýklanmasý ve üreticilerin maðdur olmamasý"" diye konuþtu. Fýndýk Üreticileri Sendikasý (Fýndýk- Sen), fýndýðýn harmandan pazara indiði bugünlerde AKP hükümetinin hâlâ fiyat açýklamamasýna tepki gösterdi. Yaþananlarýn üreticilerde endiþe yarattýðýný belirten Fýndýk-Sen Genel Baþkaný Kutsi Yaþar, belirsizliðin ihracatçýlarýn çýkarýna olduðunu belirtti. Yaþar, üreticileri 2008 yýlý için açýkladýklarý 6,48 YTL referans fiyatýnýn arkasýnda durmaya ve tüm toplumsal kesimleri bu mücadeleye ortak olmaya davet etti. Konsey Üyelerine Çaðrý Fýndýk-Sen Genel Baþkaný, yaptýðý yazýlý açýklamada, Bu sisli havanýn devam etmesini umut eden ihracatçýlar fýndýk kamuoyunda sürekli olarak bilgi kirlenmesi yaratýp bu endiþeden nemalanmak istemektedirler dedi. Fýndýk fiyatlarýnda spekülatif fiyatlarý öne süren ve bilgi kirliliði yaratarak fýndýkta kaos yaratmak isteyenlerin ayný zamanda Ulusal Fýndýk Konseyi nin ihracatçý grubunu temsil eden üyeler olduðuna dikkat çeken Yaþar, söz konusu temsilcilerin geri çekilmesini ve fýndýk üreticilerinin yanýnda yer almasýný istedi. Birgün Þeyh Bedrettin i, müritleri Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal i kýlýçtan geçiren Osmanlý yý düþündükçe, bu coðrafyanýn vahþet tarihine yeniden bakmak gerektiðini görüyorum. Erken sosyalist Bedrettin insaný merkeze koyan anlayýþla, elbet iktidarýn hoþuna gitmeyen, toplumcu, dayanýþmacý bir tutum sergilemiþti. Bugün özgürlük, çoðulculuk, demokratlýk çizgisinde olduðunu söyleyen kimi akademisyen, düþünür liberal; Osmanlý nýn bir arada yaþama kültürü adýna doðru bir tasarým olduðundan söz etmekteler. Bu gerçekten böyle mi? Dünyada kutsallýk yoktur. Kutsallýk yalnýz Tanrý dadýr. O nun yarattýðý her þey, her nimet insan içindir. Topraðýn tek sahibi Tanrý dýr... toprak sahipleri ve zenginler aracýlýðý ile hiçbir kimse bu varlýklardan yoksun býrakýlamaz diye yazan Bedrettin e, Osmanlý düþüncesinin nasýl bir sonu uygun gördüðü ortadadýr. Bu topraðýn iktidar genetiðinde bulunan saðcý kafanýn deðiþmesi söz konusu olmadýðýna göre, her dönem ezen-ezilen denkleminin güçsüz tarafýnda duran için acýlý bir yazgý kaçýnýlmazdýr. Cumhuriyetle birlikte kendini daha güvenli bir ortama taþýmayý umut eden Alevi yurttaþlar, her ne kadar bu iyi niyetli beklentilerinin karþýlýðýný asla göremediyseler de, günün birinde filizlenecek eþitlikçi toplumun düþüyle baðlýlýklarýný sürdürüyorlar. Yeni bir öðreti arayýþýyla kafasý bulanan dünya insanlarý, dinci kapitalistler eliyle kolaylýkla tavlanabiliyor. Üstelik Ýslamiyetin ticareti olumlayan doðasý, bizim gibi ülkeler için daha da kolay bir pazar ve sömürge olma olanaðý saðlýyor. Cumhuriyetin kuruluþ yýllarýnda baþlayan ve 12 Eylül le doruk noktasýna varan, sosyalist sürek avý, Anadolu da kurulacak olan barýþý temelden dinamitlemiþtir. Bugün aldýðý biçimiyle ABD ci bir milliyetçilik, küresel kapitalizme eklenmiþ bir Müslümanlýk anlayýþýyla daha ne kadar yol alýnabilir? Kendi insanýný sürekli korkutan, inancýna, diline saygý göstermeyen saðcý kafalar; bugün kapitalizmin özgürlük tezi olan liberal anlayýþla biçim deðiþtirmiþ, yine insanýný esir almaya koyulmuþtur. Þeyh Bedrettin ve müritleri için daraðaçlarý kuran kafa hep iktidardadýr. Onun takipçilerinin aðzýndaki özgürlük kavramý kanlý bir gelenekten beslenmektedir. Þimdilerde Sývas katliamý yeniden tartýþýlýrken, facianýn hangi elden çýktýðý yönünde büyük kavga yaþanmaktadýr. Oysa Enver Aysever 22 Aðustos 2008 Cuma Kapitalizmin Ýslamcý ortaklarý kimin emri verdiði önemli deðildir. Katillerden hangisinin daha iyi olduðunu seçmek zorunda kalan yurttaþlara devletin söyleyecek bir çift sözü olmalýdýr. Her kim o canlarý ateþe verdiyse fark etmez. Bedrettin i daraðacýna çeken kafanýn devamýdýr... Soðuk savaþ döneminin sanal korkularla beslenen ortamý, elli yýl sonrasýný tasarlayanlar tarafýndan özel olarak kurgulanmýþtýr. Dünyanýn demokratik, özgülükçü diye bilinen tüm ülkelerinde solcular avlanmýþ, hele bizim gibi kutsallarý baþ tacý eden toplumlarda bu daha kolay olmuþtur. Bugün küresel bir oyuncu olarak ortaya çýkan kapitalist cemaat lideri Fethullah Gülen; 1960 lý yýllarda Komünizmle Mücadele Derneði nin kurucularý arasýnda yer almýþtý. O dernek ve öðretisinin yakýn tarihimizde ne türden düþünsel, toplumsal, darbeci eylemlerin kökünü oluþturduðunu, bilmem söylemeye gerek var mý? Ýslamýn kapitalizme yatkýn yapýsýndan hareketle geliþen ve dünyada karþýlýk bulan bu türden giriþimler, tam da yeni biçimlenen kölelik zincirinin meþru organlarýdýr. Farklý türden bir Ýslami yorumla, yeni-sömürgeci anlayýþý baltalanacak olan ABD, bulduðu bu ortaðý, aslýnda yýllarca özenli biçimde beslemiþ, palazlandýrmýþtý. Fark edemeyenler utansýn! Ýçinde bulunduðumuz süreç, sanýlanýn tersine ayrýþmalarýn keskinleþmesiyle sonuçlanacaktýr. Böyle günlerde susanlar, gelmekte olan bunalýmýn yaratýcýsý ve giderek yerleþen Bedrettin karþýtý anlayýþýn suç ortaðýdýrlar. Nasýl ki Osmanlý Sünni bilginleri Bedrettin in öldürülmesi için fetva verememiþ, bir Þii olan Ýranlý Fahreddin in aðzýndan çýkan kaný helal, malý haram komutuyla þeyhi Serez çarþýsýna astýrmýþlarsa, bugün de bizim insanýmýzý, yine onun güvendiði ellerce boðmaktadýr küresel kapitalizm... Bugün Durmak Yok Yola Devam diyen baþbakan, 7 Eylül 1994 tarihinde Karacaahmet Cemevi inþaatýnýn yýkýlmasý için belediyeyi seferber eden kiþidir. Bu yolun devamý için gayret gösterenler kiminle iþbirliði yaptýklarýna dönüp bakmalýdýrlar. Ancak herkesin bir yolu vardýr. Kimileri de Pir Sultan ýn yolundan giderler... Kadýlar, müftüler fetva yazarsa, Ýþte boynum, iþte kement asarsa, Ýþte sinem, iþte hançer keserse, Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan. Cumhuriyet Dergi

3 22 Aðustos 2008 Cuma Naci Danacý Cumhurbaþkaný Gül den Esnafa Darbe Bizler hediyelik eþya satan esnaflar korumalar ve medyadan baþka kimseyi olarak 365 gün Aðustos'ta yapýlacak bulamadý. Müzenin etrafýndan etkinlik olan Hacýbektaþ Veli Etkinliðini sabýrsýzlýkla alanýna gitti. bekleriz. Bu bizim 3-5 ay can suyumuzdur. Esnafa yapýlan bu uygulamalarý görünce Bu sene hediyelik eþya satan arkadaþlarý 16 tören alanýnda da kendilerinin söz sahibi Aðustos sabahý bir sürpriz bekliyordu. olacaðýný ve kürsüyü ele geçirdiklerini sabahý 8 sularýnda dükknanýma hissetmiþti. Saat 11 e doðru vatandaþlarý geldiðimde dükkanýmýn önüne barikat alýþveriþ için býrakmaya baþladýlar. Ýþimin kurmuþlardý. Dükkanýma gireceðim yoðunluðundan dolayý etkinlik alanýna giremiyorum. Polisler engel oluyor gidemedim. Etkinlikteki geliþmeleri "giremezsiniz" diyor. "Neden" diye öðrendiðimde "kürsü darbesi" yapýlmýþtý. sorduðumda "cumhurbaþkaný gelecek" Belediye baþkanýnýn Hacýbektaþ'taki dediler.kendi dükkanýma beni almadýlar. uygulamalarýna baktýðýmýzda "her þeyi ben "Sadece ismi yazýlan bir kiþi girebilir" bilirim ben yaparým" mantýðýnýn, deðiþik dediler. Daha önce oðlumun ismi yazýlmýþtý. versiyonunu cumhurbaþkanlýðý personeli Þaþýrmýþtým. Dükkan benim deyince zorla Hacýbektaþ etkinliðini "biz düzenleriz, biz da olsa girdim.esnaf olarak iþ yapamýyorsun yaparýz" diyerek bir darbe yapmýþlardýr. ona mý yanarsýn, insan haklarý ihlali yapýlýyor Sizler misafirsiniz böyle bir hakkýnýz ona mý yanarsýn, isim fiþlemesi yapýlýyor yoktur ama o hakký size verdiler. ona mý yanarsýn, doðrusu þaþýrmýþtým. Cumhurbaþkanlýðý özel müdürü "dostluk ve Ýlçenin kaymakamýna telefonla ulaþtýðýmda barýþ ödülü" almýþ kiþiyi indirmesi tam bir aynen þunu söyledi: "benim de gücüm skandal. Ödülü veren komitenin de olayý yetmiyor yapacak bir þey yok" dedi. Onun seyretmesi içler acýsý bir durum. Ödülü yapacaðý bir þey yoktu. Çünkü o devletin verdikleri kiþiye de, ödülü layýk görüp veren adamýydý, emirlere uymak zorundaydý. komiteye de saygýsýzlýk edildi. Dostluk ve Ayný anda kaymakamla kültür merkezi barýþ ödülü verilirken uygulanan yöntem önünde yüzyüze geldik. O an ki öfkeyle "bu zalim, zulüm ve gaddarcadýr. ilçeye cumhurbaþkaný yeni gelmiyor. Sayýn cumhurbaþkaný aslnalý çeþmeden halkýndan, esnafýndan korkan su içmekle olmaz, gittiðiniz yerlerde cumhurbaþkaný kime hizmet için geliyor. cumhurbaþkaný geliyor diye çoluðumuzun Bu alandan çok cumhurbaþkaný geçti. Hepsi çocuðumuzun rýskýyla oynamayýn. Halka halkla içiçe yürüdüler, korkuyorlarsa 50 metre mesafede durarak halkýn gelmesin" diye sert çýkýþtým. Kaymakam cumhurbaþkaný olunmaz. Ülkeye bey "siz haklýsýnýz benim yapacaðým bir demokrasiyi, barýþý, özgürlüðü, eþitliði þey yok, beni aþýyor" dedi. söyleyerek getiremezsiniz. Bunlarýn Cumhurbaþkanýnýn gelmesini stresli bir uygulamasýný pratikte tüm toplumdaki þekilde beklerken dükkanýma habertürk, insanlara ayný gözle, ayný düþünceyle showtv ve atv muhabirleri geldi. Bunlara: "bir demeç vereceðim, alýrmýsýnýz" dedim. yaklaþarak olabilir. "Neden" diye sordular, ben de Þimdiye kadar Hacýbektaþ Veli "dükkanlarýmýzýn kapalý olmasýnýn yanlýþ etkinliðinde yýllardýr özgür olarak çalýþan olduðunu, Hacýbektaþa cumhurbaþkanýnýn kürsüye hakaret edilmiþtir. Bu tüm alevibektaþi toplumuna, demokrasiye, özgürlüðe ilk defa gelmediðini, þimdiye kadar gelen cumhurbaþkanlarý döneminde dükkanlarýn bir kara leke olarak geçmiþtir. Hacýbektaþ kapanmadýðýný" söyledim. Sessizce dönüp belediye baþkaný kendi düþüncesinden farklý gittiler. Ben de arkalarýndan onlarýn duyacaðý düþünen insanlara burada aslan kesilirken þekilde "vaaah vah, medyanýn gelmiþ olduðu islamcý düþünen insanlara kedi olmuþtur. duruma bak" dedim. Bir tanesi döndü ve Atatürkçülüðü hiç dilinden düþürmeyen þunu söyledi: "senin söylediklerini çekeriz belediye baþkaný zaman gazetesine demeç ama yine yayýnlamazlar" dedi. Yani "biz verebiliyor. Hacýbektaþtaki etkinlik alanýný emir kuluyuz" anlamýna getirdi. Ýlerleyen onlara teslim edebiliyor. Siz insanlarý þu saatlerde cumhurbaþkaný geldi. Ziyaret edip düþünceden, bu düþünceden diyerek çýktýðýnda alan bomboþtu. Gözleri halký yanýnýzdan ayýrýrsanýz geleceðiniz nokta bu arýyordu ama ortalýkta görevli polisler, olacaðý belliydi. 250 dekar8 parça tarla satýlýktýr. Müracat: Hasan Danacý Tel: HACIBEKTAÞ MUCU K A Ý M SPOR AYAKKABI & GÝYÝM MAÐAZASI HÝZMETÝNÝZDE ADÝDAS KNETIKS LOTTO NÝKE KONVERS SATILIK TARLA YERALTI TEKÝNDÜÐÜN SALONU Siz Deðerli Halkýmýzýn Herkesin bütçesine uygun modeller Tiþört & Eþofman & kot pantolon Uygun fiyatlarla kaynaðýndan alýn Adres:TEKÝN TÝCARET Ýkinci Pazar Yeri - MUCUR Tel: TEKÝN TÝCARET & KURUYEMÝÞ Nevþehir Caddesi/ Askerlik Þubesi karþýsý Hacýbektaþ Tel: com Düðün,Niþan,Sünnet,Mevlüt,Cenaze Toplantýlarýnýzda Masa Sandalye Çadýr ve Tüm Düðün Malzemeleri Kiraya Verilir. Ayrýca Alkol kuruyemiþ Çeþitlerimizle Hizmetinizdeyiz. Ramazan TEKÝN ve Oðullarý KÝRALIK ÝÞ YERÝ Türbe karþýsýnda 3 katlý, 150 m2 Canel Market in olduðu iþ yeri Kiralýktýr Necdet AKPINARLI Tel: Merkez:2.Pazar Yeri MUCUR/KIRÞEHÝR Tel: Gsm: Þube:Karaburna Yolu Üzeri Cafer Baðýþ Apt. Altý Hacýbektaþ/NEVÞEHÝR GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi

4 Çekoslovakya iþgaliyle kümelenme, artýk uluslararasý alandaki ideolojik teorik ve stratejik tartýþmalara da tamamen açýlmýþ olarak birbiri içinden koparak durmaksýzýn çoðalan günümüzdeki Türkiye sol/sosyalist hareketinin çok parçalý ve çok merkezli yapýsýnýn baþlýca çýkýþ kaynaðýný oluþturacaktý. Türkiye'de 1968'in baþ döndüren bir hýzla geliþen olaylarý sürüyorken, Çekoslovakya'da da dramatik bir süreç yaþanýyordu. 1962'den baþlayarak altý dolu yýl boyunca Türkiye Ýþçi Partisi (TÝP) çevresinde kümelenmiþ olan her eðilim, kendisinin ne kadar, "millici", "milliyetçi", "ulusalcý", "kökleri bu topraklarda" olduðunu açýklayabilmek için sonsuz sayýda söz sarf etmiþti. "Milli" ya da "Türk" sýfatýný herhangi bir politik kavramýn baþýna getirmeden herhangi bir sorunu anlatmaya ya da çözümlemeye giriþmek, neredeyse tuhaf karþýlanmaya baþlayabilirdi. Ancak son derece paradoksal bir biçimde TÝP içindeki çatýþmayý tayin edici evresine getiren, her eðilimin uluslararasý süreçleri ve: özellikle Çekoslovakya'da olanlarý deðerlendirirken takýndýðý tavýrlar oldu. Sovyet Ordularý Prag'daki Dubçek yönetimini alaþaðý edene kadar TÝP'te çatýþan iki eðilimin de kendilerini SSCB karþýsýnda konumlandýrýþlarý arasýnda neredeyse hiçbir fark yoktu denebilir. Mihri Belli, kendi konumunu 27 Þubat 1968'de Türk Solu'nda yazdýðý "Her Devrim Milli Bir Yol Ýzler" baþlýklý makalesinde þöyle tanýmlýyordu: "Guevara gibi bir halk kahramanýnýn kaderine, devrimci dayanýþma ruhu içinde ilgi duymak ona dair þiirler basmak, ya da Castro'nun bir söylevine sütunlarýnda yer vermek bir þeydir; "Castrocu" olmak baþka þey (...) Her Türk anti-emperyalisti... kapitülasyonlar Çin'ini milyonluk, baðýmsýz güçlü Çin Halk Cumhuriyeti durumuna yükselten Çin devrimcilerine karþý yakýn bir ilgi duyar... Ama bu yakýn ilgiyi duymak ya da Çin tutumuna karþý eðilimi bilinen bir Paul Sweezy'nin Ortadoðu üzerine incelemesine sayfalarýmýzda yer vermek baþka þeydir, "Maocu" olmak baþka þey"... "Bugün Rusya'yý yöneten Lenin'in kurduðu parti deðil de Romanov hanedanýndan bir Çar olsaydý bile gene de Amerikan üslerinden arýnmýþ baðýmsýz bir Türkiye'yi gerçekleþtirme amacýný güden her Türk yurtseveri, Amerika ile Rusya arasýndaki çeliþkiden kendi milli çýkarý açýsýndan yararlanma gereði duyardý"... "Ama Türkiye'nin, Türkiye emekçilerinin doðru olarak deðerlendirilen çýkarlarý gereði, Sovyetler Birliði'ne bu ülkeyi yöneten partiye karþý olumlu bir tutumu benimsemek ya da sayfalarýmýzda Moskova görüþüne yakýnlýðý bilinen Basil Radivas'ýn görüþlerine yer vermek baþka þeydir "Moskovacý" olmak baþka þey."... " 'Maocu', 'Castrocu', 'Moskovacý' yakýþtýrmalarýna cevabýmýz þudur: Biz ne oyuz, ne de bu, ve ne de beriki. Biz Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci Türkiyeciyiz. Türkiye emekçilerinin davasýnýn savunucusuyuz biz." Mehmet Ali Aybar da 21 Kasým 1967'de Ant dergisinde neredeyse Mihri Belli'ninki ile kelime kelime ayný anlama gelebilecek bir "Türkiye sosyalizmi" tasavvuru ileri sürüyordu: "...Türkiye sosyalizminin üçüncü özelliði kýskançlýkla istiklâlci olmasýdýr... Baðýmsýzlýða kýskançlýkla sarýlmýþtýr. Bu ilke önce dýþ politikamýzýn temelidir. Bugün nasýl Amerikan emperyalizmine karþý duruyorsak, yarýn hangi yabancý devlet Türkiye'ye göz dikerse ona karþý da ayný azim ve þiddetle karþý koyacaðýz. Türkiye hiçbir yabancý devletin nüfuzu altýna girmeyecektir. TÝP'in iktidarýnda hiçbir devletin Türkiye topraklarýnda yeri olmayacaktýr... Ayný prensibe yabancý sosyalist partiler karþýsýnda da sýmsýký baðlýyýz. TÝP hiçbir milletlerarasý sosyalist örgüte baðlý deðildir. Hiçbir enternasyonal ile iliþkimiz yoktur. Bunu üstelik sosyalistçe dayanýþmaya da aykýrý sayarýz... Örneðin yeni baðýmsýzlýklarýna kavuþan milletler, sosyalizm yolunu hiçbir vesait kabul etmeden kendi güçleri ile araþtýrýyorlar ve buluyorlar. Herhalde biz TÝP'liler Türkiye sosyalizmini kendi anlayýþ çerçevemiz içinde, kendi gücümüzle, yani emekçi halkýmýzla el ele omuz omuza gerçekleþtireceðiz... sosyalizm önce milli ve insancýl anlamda milliyetçi bir harekettir." SSCB ve Varþova Paktý silahlý kuvvetleri ortak askeri harekat ile Aleksandr Dubçek rejimini alaþaðý etmek üzere Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti sýnýrlarýndan içeri girip operasyona baþlayýncaya kadar, bu ilkeler çerçevesinde gerek Mihri Belli çevresinin, gerekse TÝP yöneticilerinin Sovyet müdahalesine karþý çýkacaklarý sanýlabilirdi. Aybar Dubçek'ten, Belli Brejnev'den Yana. Ancak hiç de sanýldýðý gibi olmadý ve önce Türk Solu ardýndan Aydýnlýk'ta Mihri Belli çevresi Çekoslovakya'daki reform giriþimlerini "karþý devrimci ve revizyonist" olarak gördüklerini açýkladýlar ardýndan Sovyetler Birliði'nin müdahalesini kapitalizme karþý bir savunma önlemi olarak onayladýlar. Bunda sorunu bir dünya sorunu olarak deðerlendirme giriþiminden daha çok Türkiye'de anti-komünizm cephesinin Çekoslovakya'ya müdahaleyi kýnamayý meþruiyet ölçütü haline getiren bir çizgiyi kamuoyunda dayatmasý olduðu düþünülebilir. Mihri Belli çevresi Fidel Castro ve Küba Komünist Partisi'nin takýndýðý tavrý benimseyip, Çekoslovakya'daki karþý devrime ve emperyalizmin "güvenlik kordonu"na saldýrýsýna karþý bir önlem olarak deðerlendirerek müdahaleyi onayladý ve anti-komünizm kampýnýn karþýsýnda vaziyet aldý. Ancak bu vaziyet alýþýn daha önceleri TKP önderliðinin SBKP ve SSCB ile iliþkilerine yöneltilen eleþtiriler karþýsýnda yol açtýðý paradoks hala giderilmemiþ olarak duruyordu. Aybar'ýn kendisiyle tutarlý davrandýðý söylenebilir. Böylesi müdahaleler ortaya çýkmadan önce Aybar hangi tavrý takýnmýþ idiyse onu sürdürdü. Kamuoyu önüne çýkarak SSCB'nin müdahalesini eleþtirdi. Ancak, bu arada "Türkiye sosyalizmi"ni "hürriyetçi ve güler yüzlü" olarak tanýmlayarak, TÝP yönetimi içinde derin bir çatlak da açtý. Behice Boran ve Sadun Aren, bu "hürriyetçi sosyalizm" tanýmýna baþkaldýrarak Aybar'ýn "tek" olan bilimsel sosyalizmden sapmýþ olduðunu ilan ettiler ve kendisinin genel baþkanlýktan alýnmasý için 3.Kongre'ye giderken TÝP içinde Aybar'a karþý bir kampanya açtýlar. Aybar, "Türkiye sosyalizmi" tezini yeni ortaya atmýþ deðildi. Bunu çok uzun zamandýr TÝP tabanýnda vulgarize edilmiþ olarak yayan parti propagandacýlarý kadar, Boran ve Aren de biliyorlardý. Ancak Aybar bu kez, açýk, dolaysýz, üzeri hiçbir þeyle örtülmeye gerek görülmeyen bir "anti-leninizm", "parlamentarizm" ve "nasyonalizm" sergilemeye, Marx kadar Proudhon'un, Lenin kadar Rosa Luxemburg'un eserlerinin okunmasýný birdenbire salýk vermeye baþlamýþtý. Sosyalist hareket içinde sayýlarý birdenbire artan yayýnlar arasýnda gençlerin Türk Solu çevresinin de önerilerine uygun olarak Marx ve Lenin okumakta olduðu bir dönemde yapýlan bu "okuma" çaðrýlarý derhal anlaþýlmasý gerektiði gibi anlaþýldý. Saðcý basýn, her zaman olduðu gibi çeliþkinin üzerine yüklenmiþ, Barýþ Dünyasý, Son Havadis, Yeni Ýstanbul gibi organlarda Aybar'ý göklere çýkaran yazýlar yayýnlanmaya baþlamýþtý. Sadun Aren ve Behice Boran aslýnda kendileri de Çekoslavakya'ya müdahale konusunda Aybar'dan farklý bir tavýr takýnmýþ olmadýklarý halde, "sosyalizmin çokluðu" ve "hürriyetçi ve güler yüzlülüðü" tezleri karþýsýnda açýk tavýr almak zorunluluðu hissettiler. Aybar'ýn kiþisel çýkýþlarýný önlemek ve parti çizgisini "ortodoks" bir zemine oturtmak talebiyle gittikleri 3.kongrede yapýlan uzlaþmalar da hiçbir iþe yaramayýnca Ocak 1969'da gidilen olaðanüstü kongrede gene Aybar'ýn genel baþkanlýðý ile sonuçlanýnca TÝP fiilen iki baþlý hale geldi ve Aren- Boran çevresi, SBKP ve Avrupa Komünist Partileri'nin çizgisine uyarlanmýþ olan bir ideolojik çizgiyi savunan Emek dergisini yayýnlamaya baþladýlar. Böylelikle daha üç yýl önce çok genel 22 Aðustos 2008 Cuma bir "sosyalizm" yada "toplumculuk" kavramý çevresinde hýzla geliþecekmiþ gibi görünen sosyalist hareket birbiriyle gevþek bir biçimde eklemlenmiþ parçacýklardan oluþan üç büyük küme halinde bölündü: Mihri Belli ile Doktor Hikmet Kývýlcýmlý'nýn teorik ve manevi önderliði altýnda Türk Solu ve Aydýnlýk çevresinde bir araya gelen, önemli bir bölümü TKP davasýndan hüküm giydikleri için TÝP'e üye olamayan ruhen Lenin ve Stalin'e sadýk "eski tüfekler" ve son beþ yýlda onlarýn çizgisini benimsemiþ TÝP içinden ve dýþýndan büyük çoðunluðu öðrenci olan genç devrimciler. Mehmet Ali Aybar, Kemal Nebioðlu, Tarýk Ziya Ekinci çevresinde TÝP içinde bir araya gelen, "anti-leninist", "parlamentarist" ve "legalist" Türk ve Kürt solcularý ve sendikacýlar; Behice Boran, Sadun Aren, Nihat Sargýn çevresinde TÝP içinde Emek dergisi doðrultusunda bir araya gelen, FKF/ÝKP çizgisine yakýn, kýsmen öðrenci, aydýn ve bürokratlardan, kýsmen sendikacý ve iþçilerden oluþan Kürt ve Türk "sosyalistler" TÝP içinde ve Ant dergisi çevresinde bir araya gelen büyük çoðunluðu TÝP Ýstanbul þubelerinin yeni ve eski üyeleri Fethi Naci, Doðan Özgüden vb. genç aydýn ve öðrenciler. Doðrudan doðruya TÝP'te örgütlenmemekle birlikte onun etkinliklerine dýþardan ve dolaysýz müdahalelerde bulunan eski Yön çevresinden "asker-sivil aydýn zümre" mensuplarý bu bölünmede 1. kümedekilerle ittifak halindeyken, Bizim Radyo ve Yeni Çað dergisiyle sürece müdahalelerde bulunan TKP 3. kümeyi destekliyordu. Bu kümelenme, artýk uluslararasý alandaki ideolojik teorik ve stratejik tartýþmalara da tamamen açýlmýþ olarak birbiri içinden koparak durmaksýzýn çoðalan günümüzdeki Türkiye sol/sosyalist hareketinin çok parçalý ve çok merkezli yapýsýnýn baþlýca çýkýþ kaynaðýný oluþturacaktý. Bu parçalanma büyük bir hýzla büyük kitle örgütlerine de yansýdý. FKF daha çok 1. ve 2. küme arasýndaki çekiþmelere konu olurken DÝSK yönetiminde çoðunlukla 2. ve 3. kümeden gelenlerin rekabet ettiði görüldü. Bu kümelenme, artýk uluslararasý alandaki ideolojik teorik ve stratejik tartýþmalara da tamamen açýlmýþ olarak birbiri içinden koparak durmaksýzýn çoðalan günümüzdeki Türkiye sol/sosyalist hareketinin çok parçalý ve çok merkezli yapýsýnýn baþlýca çýkýþ kaynaðýný oluþturacaktý. Ýki büyük öðretmen örgütünden ilkokul öðretmenlerinin Ýlkokul Öðretmenleri Sendikasý (Ýlk-Sen) 3. kümeye, Türkiye Öðretmenler Sendikasý (TÖS) 1. kümeye yakýn durmayý tercih etti.(ezö) * Bu yazý Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeler Ansiklopedisi, 7. ciltten alýnmýþtýr. (Bianet)

5 22 Aðustos 2008 Cuma Serra Yýlmaz: Ýyimser Olmamý Gerektirecek Muhalefet Yok Sanat hayatýnda sesiyle, oyunculuðuyla ve fikriyle bir duayen oldu. Rahat tavýrlarý ve samimi yaklaþýmýyla içtenliðini kanýtladý. Ferzan Özpetek filmlerinin kahramaný desek, siz de Serra Yýlmaz diyeceksiniz. Sanat hayatýna Þehir Tiyatrolarý"nda baþlayan Yýlmaz, Fransa da Université de Caen, psikoloji bölümünden mezun oldu. Dostlar Tiyatrosu nda yer aldý. Parmaklýklar Ardýnda adlý diziyle herkesin Hayriye ablasý oldu Serra Yýlmaz. Yýllar önce Papa 16. Benedict in Türkiye ziyaretinde çeviri yapmasýyla göze battý. Çok konuþuldu ama Yýlmaz için sýradan bir iþti. Ben iþimi yaptým diyor sohbetimiz sýrasýnda. Bir pazar söyleþisi için Cihangir deki evine konuk oluyoruz. Yüzündeki gülümsemesi bir an eksik olmuyor. Serra Yýlmaz ýn. Þak þakçý bir sanattan yana deðilim. Sanat zaten aykýrýlýk, uyumsuzluktur. diyor biraz öfkeli biraz da sitemli.» Türkiye den birçok kiþi sizin yurt dýþýnda yaþadýðýnýzý sanýyor. Aslýnda hiç yaþamadýnýz deðil mi? Yurt dýþýnda hiç yaþamadým, bu çok yerleþmiþ bir ön yargý aslýnda. Herkes yurtdýþýnda yaþadýðýmý zannediyor haklýsýnýz. Ben de de sürekli olarak yaþamadýðýmý söylüyorum. Bence birçok kiþi eðer ben de imkânlar olsaydý ben de yaþardým gibi alttan alta bir ön yargý taþýyor ve dolayýsýyla da böyle düþünüyor.» Eðitiminizi Fransa da yaptýnýz ama... Evet ben bütün eðitimimi Fransýzca yaptým. Ýtalya da kalmadým zaten. Fransa da kaldým.» Tercihinizi Fransa dan yana neden kullanmadýnýz? Ulus devlet lafýyla açýklamayayým, Türkiye deðil de Ýstanbul farklý benim için. Ýstanbul u seviyorum.» Gelelim sinemaya, siz yýllarýnýzý bu iþe verdiniz. Ekranda, sinemada bilindik bir karaktersiniz. Eski sinema geleneði bugün yerini koruyamadý. Elbette deðiþime ayak uydurdu ama bir takým deðerleri de yok ettiðini düþünüyor musunuz bu deðiþimin? Dünya deðiþiyor sinema da deðiþecek. Sinemanýn Ýtalyan neo-liberalizminin bugün olmasý mümkün deðil. Yýlmaz Güney sinemasý dediðimiz þey Ýtalyan Neoliberalizmini taþýyan bir þeydi. Daha gerçekçi, kendi toplumsal sorunlarýna eðilen bir sinema vardý. Tabii Türkiye o dönemlerde kýrsal bir ülke olduðu için kýrsal kesimin sorunlarý ekrana yansýyordu. Oluþmamýþ bir burjuvazinin batý kopyasý bir takým hikâyeler de vardý bu ayrý bir þey ama sinema da ister istemez o günden bugüne deðiþim gösterdi. Ama bugün hâlâ yani benzer demeyeceðim ama bu tür kaygýlarý olan bir sürü filmler de var. Yok sayamayýz.» Bir hayli az... Zaten Türkiye de kaç tane film yapýlýyor ki?» Son yýllarda bir patlama yaþandý gibi... Türk sinemasý adýndan bir hayli söz ettirdi... Sayýsal olarak prodüksiyonda çok büyük bir artýþ yok. Seyircinin niteliði deðiþiyor sadece. Seyirci Türk filmine gider oluyor, en büyük giþe hasýlatý Türk filmleri oluyor ve yabancý filmler dahi çok hasýlat elde etmiyor.» Neye baðlýyorsunuz? Birincisi ulusal sinema merkezi yok, sinemayý doðrudan destekleyici, -önemli düzeyde destekleyici- yani bir film bugün bilmem kaç milyara yapýlýyorsa sizde tutup 10 milyon veriyorsanýz filmciye bu bir destek deðil. Bu neredeyse bir sadaka. Netice itibariyle gerçek anlamda destek veren bir kurumun olmamasý, mesleðin örgütlü olmamasý, teknik ekip için söylüyorum çünkü ilk önce örgütlenen teknik kadrolardýr, oyuncular dünyanýn hiçbir yerinde doðru dürüst örgütlenip aðýrlýðýný koyamamýþlardýr, çünkü çok bireyciler. Bir çok þeyi birbirine açýklamaktan da çekinirler. Hiç kimse aldýðý parayý ötekine söylemek istemez. Genelde sinema da teknik ekibin kazanýmlarýndan yararlanýr oyuncular. Ama böyle bir durum söz konusu deðil tabii. Türkiye de hâlâ orman kanunlarý geçerli, bir sürü þey de olduðu gibi. Yani Tuzla tersanesinde olanlara baktýðýnýzda trajik olan durum aslýnda bu toplumun ne açýda olduðunun bir özeti. Tersanede o düzeyde olan toplum sinemada da bu düzeyde. Buna çok þaþýrmamak gerekiyor.» Tüm bunlarý düzeltmek içinde gayret yok galiba.. Yok, kimsenin öyle bir derdi de yok. Bir þeyleri deðiþtirmek için sanatçýlarýn çok fazla örgütlü olmasý da gerekmiyor. Sanatçý netice itibariyle toplumun eleþtirel bakýþý olmakla yükümlü. Bunu örgütlü olmadan da yapabilirsiniz. Duruþunuzla yaparsýnýz, ifade edersiniz. Ýlla oyuncularýn bir sendikada olmasý gerekmez. Öyle bir duyarlýlýðý varsa bireysel olarak da bir yerde kalabilir. Kaldý ki az önce söylediðim gibi zor, sanatçýlarý örgütlemek.» Bir sinema oyuncusu olarak dizilerde görüyoruz sizi. Özellikle de sosyal içerikli filmlerde... Dizilere hangi pencereden bakýyorsunuz? Sadece para kaynaðý olsaydý seçici olmazdým. Yani dizi yapacaðým diye düþündüðümde yapacaðým dizininde farklý olmasýný isterim. Parmaklýlýklar Ardýnda gerçekten bugüne kadar yapýlan tekliflerden farklý bir senaryoydu, senaryoyu beðendim ve kabul etim.» Parmaklýklar Ardýnda aslýnda Türkiye nin cezaevi koþullarýný bir yanýyla gösteriyor. Gardiyanlarýn ve polisin yaklaþýmý açýkça veriliyor. Sizi þaþýrtan durum oldu mu hiç? Beni hayrete düþüren þeyler oldu tabii. Bunlardan biri çok izleyici olmasýna raðmen dizide olan hiçbir þey bir tartýþma yaratmadý. Mesela ben ötanazi yaptýðý için hapishanede olan bir hemþireyi oynuyorum, insanlar seyrediyorlar sadece. Bazý þeylerin tepki uyandýracaðýný zannediyordum ama bizdeki toplum çok tuhaf. Ýnsanlarýn nerede alýnacaðýný ve nerede alýnmayacaðýný anlamak mümkün deðil. Mesela Hamam filminden sonra hamamcýlar ayaklandý. Biz eþcinsel deðiliz diye. Doktor Erol Bey diye bir klip vardý, hemþireler oynuyordu. O zaman da hemþireler ayaklandý. Böyle tuhaf bir üstüne alýnma, alýnganlýk ruhu var. Bende bu dizide de, hapishanede olanlardan gardiyanlar ve polisler üstüne alýnsýnlar istiyorum. Ama hiç kimse üstüne alýnmadý ya da bu normal düzendir diye algýladý.» Sokakta da mý karþýlaþmadýnýz peki tepkilerle? Ben Eminönü nde çekim yaparken bir tane genç adam yaklaþtý. Dedi ki sizin diziyi izliyorum, bende Bayrampaþa da jandarmaydým. Ben de eyvah þimdi eleþtirecek, biz bu kadar kötü deðiliz diye düþündüm. Ama çok beðeniyoruz diziyi dedi ve gitti. Kabulleniyorlar. Evet insanlar hapishanede eziyet görürler, dayak yerler, bu hiç tepki uyandýrmadý. Ben olsaydým tepkimi gösterirdim. Ben gardiyaným, infaz memuruyum böyle mi davranýyorum mahkûmlara demiyor. Bu gayet kabul edilen bir þey demek ki.» Alýþýlmýþlýk sanýrým... Korkarým ki öyle. En kötü olan þey þu: Ýçselleþiyor. Mesela yan kesici, yan kesicilik yapmaya baþladýðýnda kural olarak karakola düþtüðünde dayak yiyeceðini biliyor ve bunu kabullendiðinden dayak da yese, falakaya da yatýrýlsa bunun için ayrýca bir talep de bulunmuyor. Neredeyse mesleðin bir parçasý gibi görüyor dayak atanlarý. Bu kadar içselleþmiþ olmasý zaten korkunç.» Bu içselleþtirme nereye doðru götürüyor? Ýyi bir yere götürmediði belli. Zaten sindirilmiþ bir toplum bizim ülkemiz. Çok tepki veren bir toplum hiç olmadý. Çok sindirilmiþ... Çok rahatsýz edici þeyler olmadýðý sürece gayet rahatlar.» Bir yanda tepkisizlik bir yandan da tahammülsüzlük var ama... Bu birbiriyle çeliþkili þeyler deðil. En azýndan ben çeliþtiðini düþünmüyorum. Bütün farklýlýklara düþman bizim ülkemizdeki toplum. Sanýyorum o anlamda Osmanlý da bir farklýlýk var. Osmanlý dan geçiþ çok tuhaf bir geçiþ olduðundan bu kadar milliyetçi, tahammülsüz ve farklýlýklarý kabul etmeyen bir toplum olduk. Benim gibi düþünmüyorsun sen ölmelisin diyor. Özeti bu. Bu 12 Eylül den çok daha öncesine gidiyor. 12 Eylül netice itibariyle bir çeþit billurlaþmasý, yoðunlaþmasýdýr bu olanlarýn. Çok daha önce baþlamýþ bir takým politikalar var. 6-7 Eylül olaylarýný düþünün, 1954 de oldu. Bir takým þeylerin kökleri çok daha eskiye dayanýyor.» Peki bugün? Dünya açýsýndan umutlu deðilim. Ne toplumsal açýdan ne çevre açýsýndan. Ben geleceði çok da umut dolu göremiyorum. Karamsar olduðumu düþünebilirsiniz ama gerçekten þu arþýdaki manzaraya baktýðýmda karamsar olmamam mümkün deðil. Ne kadar korkunç beton ve çimento yýðýný var. Bence Türkiye deki nüfusa betonun tamamen yasaklanmasý lazým. Yasaklardan pek yana deðilim ama beton konusunda yasak olmasýný çok isterdim. Kuzguncuk korusunu da týrtýklamaya baþladýlar. Yerel yönetim hep bir kâr, çýkar peþinde nasýl iyimser olayým ki? Ayrýca iyimser olmamý gerektirecek bir muhalefet yok, baþka bir parti yok. Tabii ki hiçbir þekilde iyimser deðilim. O kadar pervasýz, o kadar kýymet bilmez insanlarýn elinde ki yerel yönetimler, dolayýsýyla ne umudum olabilir ki? Þak þakçý bir sanattan yana hiç olmadým» "Parmaklýlar Ardýnda" adlý dizide kendi tecrübelerinizin faydasý oldu mu? Çünkü 90"lý yýllarda Avrupa Konseyi"nin iþkenceyi önleme raporuna tercümanlýk yaptýnýz. Tabii ki. Ben o cezaevlerini rahatça gezmiþ, insanlarla konuþmuþ biriyim. Onlarýn dertlerini yabancý dile aktarmýþ biriyim. Dolayýsýyla benim bayaðý bir fikrim var cezaevleri ile ilgili. F tipleride dahil buna. Ben kendi kanaatime sahibim. Bu neticede bir diziydi ve gerçeði birebir yansýtmasý da gerekmiyor.» Peki koðuþ sisteminden F tiplerine geçildi. Bu süreci yakýndan takip eden biri olarak nasýl deðerlendiriyorsunuz? Koðuþ düzenin hem iyi hem de kötü yaný var. Koðuþ düzenin sosyal bir yaný var bunu görmek lazým. Ýzolasyon getirmiyor. Fakat sakýncasý zaman zaman belirli siyasal gruplarýn hakimiyeti altýna giriyordu. O zaman o hayata katýlmak istemeyenler açýsýndan sýkýntý oluyordu. Netice itibariyle Avrupa"nýn önerdiði bir tiptir ama uygulamasý farklýdýr. Bizde f tipi Avrupa önerisi diye ilan edildi ama içerde uygulanan Avrupa önermesine uymuyor. Çok izole ediyorlar bu da elbette doðru deðil.» Sanatýn eleþtirel olmasý gerektiði aþikar. Peki Devlet tiyatrosu ya da devlet sanatçýsý sýfatýný nasýl deðerlendiriyorsunuz? Bence sanat eleþtirmek zorunda. Þak þakçý bir sanattan yana deðilim. Sanat zaten aykýrýlýk, uyumsuzluktur. Onun için benim açýmdan bakýldýðýnda devlet tiyatrosu lafý korkunçtu. Devlet tiyatrosu olmaz ulusal tiyatro olabilir. Ne bu ordu mu? Devlet Tiyatrosu! Devlet sanatçýsý! Tam anlamýyla görmedim, gösterme yarabbi türü bir þey. Katiyen öyle bir þey olmak istemem. Serra Yýlmaz kimdir? 1954 Ýstanbul doðumlu. Sainte Pulchérie, Saint Benoit mezunu. Caen Üniversitesi (Fransa) Psikoloji Fakültesi"ni bitirdi. Robert Abirached"den tiyatro eðitimi aldý arasýnda Genco Erkal Dostlar Tiyatrosu"nda görev aldý. 1983"te `Þekerpare" ile sinemaya adým attý. O günden sonra birçok yerli ve yabancý filmde ve oyunda rol aldý. Yýllarca Ýstanbul Þehir Tiyatrolarý"nda oyunculuk, yönetmenlik ve Genel Sanat Yönetmenliði yaptý. Ayný zamanda konferans tercümaný olarak çalýþýyor. Aldýðý ödüllerden bazýlarý; Harem Suare, En Ýyi Yardýmcý Kadýn Oyuncu; Antalya film þenliði, 1999, Harem Suare, En Ýyi Yardýmcý Kadýn Oyuncu; Ýstanbul Film Festivali, 2002, 9, En Ýyi Kadýn Oyuncu; Sadri Alýþýk Ödülleri, 2003, 9, En Ýyi Kadýn Oyuncu. Oynadýðý filmlerden bazýlarý: Cahil Periler, Karþý Pencere, Tersine Dünya, Aðýr Roman, Anayurt Oteli, Gönlümdeki Köþk Olmasa, 9, Harem Suare. Gülþen ÝÞERÝ Birgün

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý YIL:2 SAYI:442 Ürün destekleme ödemeleri yapýldý 3 DE Zihinsel engelli çocuklara bilgisayar eðitimi 35 YKR Türkiye'nin aydýnlýk yüzüyüz Uras "Bizim tek ayaðýmýz sokakta tek ayaðýmýz da Meclis'te olacak.

Detaylı

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri

Detaylı

Belediye baþkaný halký bilgilendirdi

Belediye baþkaný halký bilgilendirdi YIL:3 SAYI:667 35 YKR 12 HAZÝRAN 2008 PERÞEMBE Belediye baþkaný halký bilgilendirdi GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 AHVAL Ebuzer Saray ebuzersaray@mynet.com Öteki ni görmek, Öteki

Detaylı

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? YIL:3 SAYI:742 35 YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu

Detaylı

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý YIL:3 SAYI:599 35 YKR 10 MART 2008 PAZARTESÝ Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 17 7 Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Fotoðraflar:

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

Yeni rektör görevine baþladý

Yeni rektör görevine baþladý YIL:3 SAYI:735 35 YKR 16 EYLÜL 2008 SALI GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Gençlik Platformu ndan anket çalýþmasý Hacýbektaþ Gençlik Platformu Hacýbektaþ a gelen ziyaretçileri temel

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..'

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..' Okullar açýlýrken Haftaya yeni bir eðitim öðretim yýlý daha baþlayacak, kimileri hayatlarýný belirleyecek birkaç saatlik sýnav için on aylýk maratona, kimileri de toplumsal hayata adým atacaklar. Öðrenciler;

Detaylı

günü Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor 3 Haziran Yaz geliyor, 'su sorunu'nu hatýrlayalým... Cemil Ertem ertcemil@gmail.

günü Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor 3 Haziran Yaz geliyor, 'su sorunu'nu hatýrlayalým... Cemil Ertem ertcemil@gmail. YIL:3 SAYI:658 Mehmet Ali Yazýcý yazici66@yahoo.com Tuzla nýn Gözyaþlarý 35 YKR 30 MAYIS 2008 CUMA Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor Af Örgütü, baþta AB ve ABD olmak üzere dünya liderlerinin

Detaylı

Seçimleri istismar etmeyin

Seçimleri istismar etmeyin YIL:4 SAYI:828 35 YKR 3 ÞUBAT 2009 SALI Seçimleri istismar etmeyin Baþbakan Tayyip Erdoðan, Newsweek dergisi ile yaptýðý söyleþide Ýsrail ve diðer ülkelerin Hamas konusundaki tutumunu eleþtirdi. Filistin-Ýsrail

Detaylı

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin!

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! YIL:3 SAYI:595 35 YKR 4 MART 2008 SALI Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! Parçalý Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C Hacýbektaþlýlar projesi Radyo o 10-2 Zafer KÖKVER

Detaylı

Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE. Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 6 DA 7 DE

Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE. Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 6 DA 7 DE ABF'den 8 Kasým Mitingine Çaðrý Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Sekreteri Av Kazým Genç, "AYRIMCILIÐA KARÞIYIM" diyen herkesi 8 Kasým'da Kadýköy Meydanýnda düzenlenecek "Ayrýmcýlýða Karþý Eþit Yurttaþlýk

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı