Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci"

Transkript

1 YIL:3 SAYI: YKR 22 AÐUSTOS 2008 CUMA GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: Cep Tel: Cumhurbaþkaný Gül den Esnafa Darbe Bizler hediyelik eþya satan esnaflar olarak 365 gün Aðustos'ta yapýlacak olan Hacýbektaþ Veli Etkinliðini sabýrsýzlýkla bekleriz. Bu bizim 3-5 ay can suyumuzdur. Bu sene hediyelik eþya satan arkadaþlarý 16 Aðustos sabahý bir sürpriz bekliyordu sabahý 8 sularýnda dükknanýma geldiðimde dükkanýmýn önüne barikat kurmuþlardý. Dükkanýma gireceðim giremiyorum. Polisler engel oluyor "giremezsiniz" diyor. "Neden" diye sorduðumda "Cumhurbaþkaný gelecek" dediler.kendi Durak ARSLAN Sev Binbir çiçekten arý sýrrý ile peteðe iþlenen bal gibidir. Aynamýz. O bizim mayamýz. Þah damarýmýz. O bizim en azýmýz, ama dayanýlmazýmýzdýr. 2 DE Enver Aysever 1. Alevi Gençlik Formu (AGF) Sonuç Bildirgesi Dünyanýn efendisi konumundaki ABD, Türkiye nin de içinde bulunduðu Ortadoðu coðrafyasýnda kendisiyle iþbirliði yapabilecek ýlýmlý Ýslam hükümetlerinin yönetmesini istiyor. ABD, bölgenin enerji kaynaklarýný kontrol etmek isterken, bölge halklarýnýn kaderine razý edilmiþ bir ideolojik hegemonyaya teslim olmasýndan yarar umuyor. Bu nedenledir ki, Türkiye deki Ilýmlý Ýslam projesinin taþeronluðunu dükkanýma beni almadýlar. "Sadece ismi yazýlan bir kiþi girebilir" dediler. Daha önce oðlumun ismi yazýlmýþtý. Þaþýrmýþtým. Dükkan benim deyince zorla da olsa girdim.esnaf olarak iþ yapamýyorsun ona mý yanarsýn, insan haklarý ihlali yapýlýyor ona mý yanarsýn, isim fiþlemesi yapýlýyor ona mý yanarsýn, doðrusu þaþýrmýþtým. Yazý: Naci Danacý 3 DE gerici AKP ye vermiþ bulunuyor. AKP de, kendisine verilen taþeronluk görevini baþarýyla yürütebilmek için öncelikle, kaderciliði reddeden, kerameti insanda arayan Alevileri derdest etmek istiyor. Bu derdest etme serüvenine iktidar nimetleri nin kýrýntýlarýný da eklemekten geri durmuyor. Ýktidar nimet kýrýntýlarýna ortak ettiði bazý Aleviler eliyle Alevilerin kimlik mücadelesini sekteye uðratmak, Alevileri pasifize etmek ve Sünnileþtirmek istiyor. Milli Görüþ geleneðinin devamý olan bu iktidar Ýslamcý karakteri itibariyle Alevilerin özgün kimliklerini yok etmeye çalýþýyor. Bir yandan uyguladýðý sosyo-ekonomik politikalara itiraz etmeyen evcilleþtirilmiþ, uysallaþtýrýlmýþ, bir toplum istiyor, öte yandan uyguladýðý yöntemlerle bizleri muhalif kimliði aþýndýrýlmýþ bir kitleye dönüþtürmeye çalýþýyor. Üniversitelerde türban yasaðýný kaldýrarak gerçek niyetini ortaya koyuyor; öte yandan, Alevileri de ABD patentli Ilýmlý Ýslam projesine entegre etmek istiyor. Muharrem ayýnda verdiði iftar yemeðinde olduðu gibi Hýzýr Paþa sofralarý kurarak, Alevileri iktidar nimetleriyle pasifleþtirmeye çalýþýrken haddini de aþarak Aleviliði tanýmlamaya kalkýþýyor. 6 DA Kapitalizmin Ýslamcý ortaklarý Bu topraðýn iktidar genetiðinde bulunan saðcý kafanýn deðiþmesi söz konusu olmadýðýna göre, her dönem ezen-ezilen denkleminin güçsüz tarafýnda duran için acýlý bir yazgý kaçýnýlmazdýr. Cumhuriyetle birlikte kendini daha güvenli bir ortama taþýmayý umut eden Alevi yurttaþlar, her ne kadar bu iyi niyetli beklentilerinin karþýlýðýný asla göremediyseler de, günün birinde filizlenecek eþitlikçi toplumun düþüyle baðlýlýklarýný sürdürüyorlar. Yeni bir öðreti arayýþýyla kafasý bulanan dünya insanlarý, dinci kapitalistler eliyle kolaylýkla tavlanabiliyor. Üstelik Ýslamiyetin ticareti olumlayan doðasý, bizim gibi ülkeler için daha da kolay bir pazar ve sömürge olma olanaðý saðlýyor. 2 DE Tuz Gölü artýk 2. büyük göl deðil Serra Yýlmaz: Ýyimser Olmamý Gerektirecek Muhalefet Yok Yasaklardan pek yana deðilim ama beton konusunda yasak olmasýný çok isterdim. Kuzguncuk korusunu da týrtýklamaya baþladýlar. Yerel yönetim hep bir kâr, çýkar peþinde nasýl iyimser olayým ki? Ayrýca iyimser olmamý gerektirecek bir muhalefet yok, baþka bir parti yok. Tabii ki hiçbir þekilde iyimser deðilim. O kadar pervasýz, o kadar kýymet bilmez insanlarýn elinde ki yerel yönetimler, dolayýsýyla ne umudum olabilir ki? Þak þakçý bir sanattan yana hiç olmadým» "Parmaklýlar Ardýnda" adlý dizide kendi tecrübelerinizin faydasý oldu mu? Çünkü 90"lý yýllarda Avrupa Konseyi"nin iþkenceyi önleme raporuna tercümanlýk yaptýnýz. Tabii ki. Ben o cezaevlerini rahatça gezmiþ, insanlarla konuþmuþ biriyim. Onlarýn dertlerini yabancý dile aktarmýþ biriyim. Dolayýsýyla benim bayaðý bir fikrim var cezaevleri ile ilgili. F tipleride dahil buna. 5 DE Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci Mihri Belli, kendi konumunu 27 Þubat 1968'de Türk Solu'nda yazdýðý "Her Devrim Milli Bir Yol Ýzler" baþlýklý makalesinde þöyle tanýmlýyordu: "Guevara gibi bir halk kahramanýnýn kaderine, devrimci dayanýþma ruhu içinde ilgi duymak ona dair þiirler basmak, ya da Castro'nun bir söylevine sütunlarýnda yer vermek bir þeydir; "Castrocu" olmak baþka þey (...) Her Türk antiemperyalisti... 4 DE Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Semih Ekercin, doktora tezi çalýþmalarý kapsamýnda Tuz Gölü ve Beyþehir Gölü nün kýyý çizgilerinde yaþanan deðiþimleri incelediðini söyledi. Bu çalýþma kapsamýnda NASA dan bile destek aldýðýný vurgulayan Ekercin, son yüzyýla ait ABD, Japonya ve Fransa uydu görüntüleri ile askeri haritalarý inceleyerek göllerdeki küçülmeyi tespit ettiðini bildirdi. Yaptýðý araþtýrma sonucunda Türkiye nin ikinci büyük gölü olarak bilinen Tuz Gölü nün 1915 yýlýnda haritalara göre 216 bin 400 hektar olduðunu ifade eden Ekercin, þunlarý kaydetti: 8 DE

2 2 Sihirli bir emirdir «Sev» demek. Ýyiki pek kolay olamýyor þýp diye herkesi herþeyi heran sevebilmek. Sevgiyi paylaþýrken titiz ve cimri olduðumuz doðrudur. Belki de sevginin kalitesi düþmesin diye. Çünkü o tonlarca sulu kumdan elenerek çýkarýlan gramlýk altýn madeni gibidir Binbir çiçekten arý sýrrý ile peteðe iþlenen bal gibidir. Aynamýz. O bizim mayamýz. Þah damarýmýz. O bizim en azýmýz, ama dayanýlmazýmýzdýr. Severek yaptýðýmýz hangi iþte baþarýsýz olduk? Sevgiyle beslenmiþ hangi iliþkide hayal kýrýklýðýna uðradýk? Çok sevdiðimiz hangi dostumuz bizi arkamýzdan vurdu? Ben görmedim. Gördüm diyen o iliþkiye dönüp yeniden baksýn. Gizlenen sevgisizliði görene kadar Ordu sahil kesiminde fýndýk toplama tarihinin 3 Aðustos olarak belirlenmesinin ardýndan fýndýðýný toplayýp harmanlayan üretici, sezonun ilk ürününü pazara indirdi. Açýklanmayan taban fiyata raðmen ürününü pazara indiren Perþembe ilçesi Beyli köyünden Ahmet Ali Sakarya, gurbetten geldiðini ve fýndýk fiyatýnýn açýklanmasýný bekleyemeden fýndýðýný eski fiyat olan 2,5 YTL"den sattýðýný söyledi. Yaklaþýk 3 ton fýndýðýný eski fiyattan sattýðý için zarar ettiðini de kaydeden üretici Sakarya, ""Büyük umutlarla geldiðim Ordu"dan hayal kýrýklýðýyla dönüyorum. Ýnþallah benim gibi baþka fýndýk üreticisi de zarar etmez"" dedi. Fýndýðý satýn alan Alaattin Ergin ise özellikle gurbetten gelen fýndýk üreticilerinin geri dönüþü öncesi fýndýðýný sattýðýný söyledi. Birçok üreticinin ise fýndýðýný fiyat açýklanana kadar emanete býraktýðýný Durak ARSLAN Sev iyice döne döne yeniden baksýn. Kör olmayan görecektir. Görecektir bir hesabýn, bir çýkarýn dýþa vurduðunu. Egonun, korkunun, hýrsýn o nu nasýl kovduðunu görecektir. Evet. Sevgi bizim dinimiz. Biz Hesaplý seveceðiz ama hesabetmiyeceðiz. Hiç kimseden sevgimizi esirgemiyeceðiz ama kimseye de tepeletmiyeceðiz. Yýlan bile deliðinde tadabilecek tatlý dilimizden sevgiyi istediðinde. Kýnalý keklik de olsa koklýyamýyacaktýr bir tek dirhemini sahteliðiyle. Artýk devir deðiþti. Beden, ruh ile, Hegel, Nuh ile. Akýl, yürek ile buluþtu. O þimdi kocaman bir de Ve diyorki ; Seni seviyorum deme. Önce sev. Fýndýk Geçen Yýlýn Fiyatýyla Satýþta belirten Ergin, ""Bizlerin de temennisi fýndýk taban fiyatýnýn bir an önce açýklanmasý ve üreticilerin maðdur olmamasý"" diye konuþtu. Fýndýk Üreticileri Sendikasý (Fýndýk- Sen), fýndýðýn harmandan pazara indiði bugünlerde AKP hükümetinin hâlâ fiyat açýklamamasýna tepki gösterdi. Yaþananlarýn üreticilerde endiþe yarattýðýný belirten Fýndýk-Sen Genel Baþkaný Kutsi Yaþar, belirsizliðin ihracatçýlarýn çýkarýna olduðunu belirtti. Yaþar, üreticileri 2008 yýlý için açýkladýklarý 6,48 YTL referans fiyatýnýn arkasýnda durmaya ve tüm toplumsal kesimleri bu mücadeleye ortak olmaya davet etti. Konsey Üyelerine Çaðrý Fýndýk-Sen Genel Baþkaný, yaptýðý yazýlý açýklamada, Bu sisli havanýn devam etmesini umut eden ihracatçýlar fýndýk kamuoyunda sürekli olarak bilgi kirlenmesi yaratýp bu endiþeden nemalanmak istemektedirler dedi. Fýndýk fiyatlarýnda spekülatif fiyatlarý öne süren ve bilgi kirliliði yaratarak fýndýkta kaos yaratmak isteyenlerin ayný zamanda Ulusal Fýndýk Konseyi nin ihracatçý grubunu temsil eden üyeler olduðuna dikkat çeken Yaþar, söz konusu temsilcilerin geri çekilmesini ve fýndýk üreticilerinin yanýnda yer almasýný istedi. Birgün Þeyh Bedrettin i, müritleri Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal i kýlýçtan geçiren Osmanlý yý düþündükçe, bu coðrafyanýn vahþet tarihine yeniden bakmak gerektiðini görüyorum. Erken sosyalist Bedrettin insaný merkeze koyan anlayýþla, elbet iktidarýn hoþuna gitmeyen, toplumcu, dayanýþmacý bir tutum sergilemiþti. Bugün özgürlük, çoðulculuk, demokratlýk çizgisinde olduðunu söyleyen kimi akademisyen, düþünür liberal; Osmanlý nýn bir arada yaþama kültürü adýna doðru bir tasarým olduðundan söz etmekteler. Bu gerçekten böyle mi? Dünyada kutsallýk yoktur. Kutsallýk yalnýz Tanrý dadýr. O nun yarattýðý her þey, her nimet insan içindir. Topraðýn tek sahibi Tanrý dýr... toprak sahipleri ve zenginler aracýlýðý ile hiçbir kimse bu varlýklardan yoksun býrakýlamaz diye yazan Bedrettin e, Osmanlý düþüncesinin nasýl bir sonu uygun gördüðü ortadadýr. Bu topraðýn iktidar genetiðinde bulunan saðcý kafanýn deðiþmesi söz konusu olmadýðýna göre, her dönem ezen-ezilen denkleminin güçsüz tarafýnda duran için acýlý bir yazgý kaçýnýlmazdýr. Cumhuriyetle birlikte kendini daha güvenli bir ortama taþýmayý umut eden Alevi yurttaþlar, her ne kadar bu iyi niyetli beklentilerinin karþýlýðýný asla göremediyseler de, günün birinde filizlenecek eþitlikçi toplumun düþüyle baðlýlýklarýný sürdürüyorlar. Yeni bir öðreti arayýþýyla kafasý bulanan dünya insanlarý, dinci kapitalistler eliyle kolaylýkla tavlanabiliyor. Üstelik Ýslamiyetin ticareti olumlayan doðasý, bizim gibi ülkeler için daha da kolay bir pazar ve sömürge olma olanaðý saðlýyor. Cumhuriyetin kuruluþ yýllarýnda baþlayan ve 12 Eylül le doruk noktasýna varan, sosyalist sürek avý, Anadolu da kurulacak olan barýþý temelden dinamitlemiþtir. Bugün aldýðý biçimiyle ABD ci bir milliyetçilik, küresel kapitalizme eklenmiþ bir Müslümanlýk anlayýþýyla daha ne kadar yol alýnabilir? Kendi insanýný sürekli korkutan, inancýna, diline saygý göstermeyen saðcý kafalar; bugün kapitalizmin özgürlük tezi olan liberal anlayýþla biçim deðiþtirmiþ, yine insanýný esir almaya koyulmuþtur. Þeyh Bedrettin ve müritleri için daraðaçlarý kuran kafa hep iktidardadýr. Onun takipçilerinin aðzýndaki özgürlük kavramý kanlý bir gelenekten beslenmektedir. Þimdilerde Sývas katliamý yeniden tartýþýlýrken, facianýn hangi elden çýktýðý yönünde büyük kavga yaþanmaktadýr. Oysa Enver Aysever 22 Aðustos 2008 Cuma Kapitalizmin Ýslamcý ortaklarý kimin emri verdiði önemli deðildir. Katillerden hangisinin daha iyi olduðunu seçmek zorunda kalan yurttaþlara devletin söyleyecek bir çift sözü olmalýdýr. Her kim o canlarý ateþe verdiyse fark etmez. Bedrettin i daraðacýna çeken kafanýn devamýdýr... Soðuk savaþ döneminin sanal korkularla beslenen ortamý, elli yýl sonrasýný tasarlayanlar tarafýndan özel olarak kurgulanmýþtýr. Dünyanýn demokratik, özgülükçü diye bilinen tüm ülkelerinde solcular avlanmýþ, hele bizim gibi kutsallarý baþ tacý eden toplumlarda bu daha kolay olmuþtur. Bugün küresel bir oyuncu olarak ortaya çýkan kapitalist cemaat lideri Fethullah Gülen; 1960 lý yýllarda Komünizmle Mücadele Derneði nin kurucularý arasýnda yer almýþtý. O dernek ve öðretisinin yakýn tarihimizde ne türden düþünsel, toplumsal, darbeci eylemlerin kökünü oluþturduðunu, bilmem söylemeye gerek var mý? Ýslamýn kapitalizme yatkýn yapýsýndan hareketle geliþen ve dünyada karþýlýk bulan bu türden giriþimler, tam da yeni biçimlenen kölelik zincirinin meþru organlarýdýr. Farklý türden bir Ýslami yorumla, yeni-sömürgeci anlayýþý baltalanacak olan ABD, bulduðu bu ortaðý, aslýnda yýllarca özenli biçimde beslemiþ, palazlandýrmýþtý. Fark edemeyenler utansýn! Ýçinde bulunduðumuz süreç, sanýlanýn tersine ayrýþmalarýn keskinleþmesiyle sonuçlanacaktýr. Böyle günlerde susanlar, gelmekte olan bunalýmýn yaratýcýsý ve giderek yerleþen Bedrettin karþýtý anlayýþýn suç ortaðýdýrlar. Nasýl ki Osmanlý Sünni bilginleri Bedrettin in öldürülmesi için fetva verememiþ, bir Þii olan Ýranlý Fahreddin in aðzýndan çýkan kaný helal, malý haram komutuyla þeyhi Serez çarþýsýna astýrmýþlarsa, bugün de bizim insanýmýzý, yine onun güvendiði ellerce boðmaktadýr küresel kapitalizm... Bugün Durmak Yok Yola Devam diyen baþbakan, 7 Eylül 1994 tarihinde Karacaahmet Cemevi inþaatýnýn yýkýlmasý için belediyeyi seferber eden kiþidir. Bu yolun devamý için gayret gösterenler kiminle iþbirliði yaptýklarýna dönüp bakmalýdýrlar. Ancak herkesin bir yolu vardýr. Kimileri de Pir Sultan ýn yolundan giderler... Kadýlar, müftüler fetva yazarsa, Ýþte boynum, iþte kement asarsa, Ýþte sinem, iþte hançer keserse, Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan. Cumhuriyet Dergi

3 22 Aðustos 2008 Cuma Naci Danacý Cumhurbaþkaný Gül den Esnafa Darbe Bizler hediyelik eþya satan esnaflar korumalar ve medyadan baþka kimseyi olarak 365 gün Aðustos'ta yapýlacak bulamadý. Müzenin etrafýndan etkinlik olan Hacýbektaþ Veli Etkinliðini sabýrsýzlýkla alanýna gitti. bekleriz. Bu bizim 3-5 ay can suyumuzdur. Esnafa yapýlan bu uygulamalarý görünce Bu sene hediyelik eþya satan arkadaþlarý 16 tören alanýnda da kendilerinin söz sahibi Aðustos sabahý bir sürpriz bekliyordu. olacaðýný ve kürsüyü ele geçirdiklerini sabahý 8 sularýnda dükknanýma hissetmiþti. Saat 11 e doðru vatandaþlarý geldiðimde dükkanýmýn önüne barikat alýþveriþ için býrakmaya baþladýlar. Ýþimin kurmuþlardý. Dükkanýma gireceðim yoðunluðundan dolayý etkinlik alanýna giremiyorum. Polisler engel oluyor gidemedim. Etkinlikteki geliþmeleri "giremezsiniz" diyor. "Neden" diye öðrendiðimde "kürsü darbesi" yapýlmýþtý. sorduðumda "cumhurbaþkaný gelecek" Belediye baþkanýnýn Hacýbektaþ'taki dediler.kendi dükkanýma beni almadýlar. uygulamalarýna baktýðýmýzda "her þeyi ben "Sadece ismi yazýlan bir kiþi girebilir" bilirim ben yaparým" mantýðýnýn, deðiþik dediler. Daha önce oðlumun ismi yazýlmýþtý. versiyonunu cumhurbaþkanlýðý personeli Þaþýrmýþtým. Dükkan benim deyince zorla Hacýbektaþ etkinliðini "biz düzenleriz, biz da olsa girdim.esnaf olarak iþ yapamýyorsun yaparýz" diyerek bir darbe yapmýþlardýr. ona mý yanarsýn, insan haklarý ihlali yapýlýyor Sizler misafirsiniz böyle bir hakkýnýz ona mý yanarsýn, isim fiþlemesi yapýlýyor yoktur ama o hakký size verdiler. ona mý yanarsýn, doðrusu þaþýrmýþtým. Cumhurbaþkanlýðý özel müdürü "dostluk ve Ýlçenin kaymakamýna telefonla ulaþtýðýmda barýþ ödülü" almýþ kiþiyi indirmesi tam bir aynen þunu söyledi: "benim de gücüm skandal. Ödülü veren komitenin de olayý yetmiyor yapacak bir þey yok" dedi. Onun seyretmesi içler acýsý bir durum. Ödülü yapacaðý bir þey yoktu. Çünkü o devletin verdikleri kiþiye de, ödülü layýk görüp veren adamýydý, emirlere uymak zorundaydý. komiteye de saygýsýzlýk edildi. Dostluk ve Ayný anda kaymakamla kültür merkezi barýþ ödülü verilirken uygulanan yöntem önünde yüzyüze geldik. O an ki öfkeyle "bu zalim, zulüm ve gaddarcadýr. ilçeye cumhurbaþkaný yeni gelmiyor. Sayýn cumhurbaþkaný aslnalý çeþmeden halkýndan, esnafýndan korkan su içmekle olmaz, gittiðiniz yerlerde cumhurbaþkaný kime hizmet için geliyor. cumhurbaþkaný geliyor diye çoluðumuzun Bu alandan çok cumhurbaþkaný geçti. Hepsi çocuðumuzun rýskýyla oynamayýn. Halka halkla içiçe yürüdüler, korkuyorlarsa 50 metre mesafede durarak halkýn gelmesin" diye sert çýkýþtým. Kaymakam cumhurbaþkaný olunmaz. Ülkeye bey "siz haklýsýnýz benim yapacaðým bir demokrasiyi, barýþý, özgürlüðü, eþitliði þey yok, beni aþýyor" dedi. söyleyerek getiremezsiniz. Bunlarýn Cumhurbaþkanýnýn gelmesini stresli bir uygulamasýný pratikte tüm toplumdaki þekilde beklerken dükkanýma habertürk, insanlara ayný gözle, ayný düþünceyle showtv ve atv muhabirleri geldi. Bunlara: "bir demeç vereceðim, alýrmýsýnýz" dedim. yaklaþarak olabilir. "Neden" diye sordular, ben de Þimdiye kadar Hacýbektaþ Veli "dükkanlarýmýzýn kapalý olmasýnýn yanlýþ etkinliðinde yýllardýr özgür olarak çalýþan olduðunu, Hacýbektaþa cumhurbaþkanýnýn kürsüye hakaret edilmiþtir. Bu tüm alevibektaþi toplumuna, demokrasiye, özgürlüðe ilk defa gelmediðini, þimdiye kadar gelen cumhurbaþkanlarý döneminde dükkanlarýn bir kara leke olarak geçmiþtir. Hacýbektaþ kapanmadýðýný" söyledim. Sessizce dönüp belediye baþkaný kendi düþüncesinden farklý gittiler. Ben de arkalarýndan onlarýn duyacaðý düþünen insanlara burada aslan kesilirken þekilde "vaaah vah, medyanýn gelmiþ olduðu islamcý düþünen insanlara kedi olmuþtur. duruma bak" dedim. Bir tanesi döndü ve Atatürkçülüðü hiç dilinden düþürmeyen þunu söyledi: "senin söylediklerini çekeriz belediye baþkaný zaman gazetesine demeç ama yine yayýnlamazlar" dedi. Yani "biz verebiliyor. Hacýbektaþtaki etkinlik alanýný emir kuluyuz" anlamýna getirdi. Ýlerleyen onlara teslim edebiliyor. Siz insanlarý þu saatlerde cumhurbaþkaný geldi. Ziyaret edip düþünceden, bu düþünceden diyerek çýktýðýnda alan bomboþtu. Gözleri halký yanýnýzdan ayýrýrsanýz geleceðiniz nokta bu arýyordu ama ortalýkta görevli polisler, olacaðý belliydi. 250 dekar8 parça tarla satýlýktýr. Müracat: Hasan Danacý Tel: HACIBEKTAÞ MUCU K A Ý M SPOR AYAKKABI & GÝYÝM MAÐAZASI HÝZMETÝNÝZDE ADÝDAS KNETIKS LOTTO NÝKE KONVERS SATILIK TARLA YERALTI TEKÝNDÜÐÜN SALONU Siz Deðerli Halkýmýzýn Herkesin bütçesine uygun modeller Tiþört & Eþofman & kot pantolon Uygun fiyatlarla kaynaðýndan alýn Adres:TEKÝN TÝCARET Ýkinci Pazar Yeri - MUCUR Tel: TEKÝN TÝCARET & KURUYEMÝÞ Nevþehir Caddesi/ Askerlik Þubesi karþýsý Hacýbektaþ Tel: com Düðün,Niþan,Sünnet,Mevlüt,Cenaze Toplantýlarýnýzda Masa Sandalye Çadýr ve Tüm Düðün Malzemeleri Kiraya Verilir. Ayrýca Alkol kuruyemiþ Çeþitlerimizle Hizmetinizdeyiz. Ramazan TEKÝN ve Oðullarý KÝRALIK ÝÞ YERÝ Türbe karþýsýnda 3 katlý, 150 m2 Canel Market in olduðu iþ yeri Kiralýktýr Necdet AKPINARLI Tel: Merkez:2.Pazar Yeri MUCUR/KIRÞEHÝR Tel: Gsm: Þube:Karaburna Yolu Üzeri Cafer Baðýþ Apt. Altý Hacýbektaþ/NEVÞEHÝR GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi

4 Çekoslovakya iþgaliyle kümelenme, artýk uluslararasý alandaki ideolojik teorik ve stratejik tartýþmalara da tamamen açýlmýþ olarak birbiri içinden koparak durmaksýzýn çoðalan günümüzdeki Türkiye sol/sosyalist hareketinin çok parçalý ve çok merkezli yapýsýnýn baþlýca çýkýþ kaynaðýný oluþturacaktý. Türkiye'de 1968'in baþ döndüren bir hýzla geliþen olaylarý sürüyorken, Çekoslovakya'da da dramatik bir süreç yaþanýyordu. 1962'den baþlayarak altý dolu yýl boyunca Türkiye Ýþçi Partisi (TÝP) çevresinde kümelenmiþ olan her eðilim, kendisinin ne kadar, "millici", "milliyetçi", "ulusalcý", "kökleri bu topraklarda" olduðunu açýklayabilmek için sonsuz sayýda söz sarf etmiþti. "Milli" ya da "Türk" sýfatýný herhangi bir politik kavramýn baþýna getirmeden herhangi bir sorunu anlatmaya ya da çözümlemeye giriþmek, neredeyse tuhaf karþýlanmaya baþlayabilirdi. Ancak son derece paradoksal bir biçimde TÝP içindeki çatýþmayý tayin edici evresine getiren, her eðilimin uluslararasý süreçleri ve: özellikle Çekoslovakya'da olanlarý deðerlendirirken takýndýðý tavýrlar oldu. Sovyet Ordularý Prag'daki Dubçek yönetimini alaþaðý edene kadar TÝP'te çatýþan iki eðilimin de kendilerini SSCB karþýsýnda konumlandýrýþlarý arasýnda neredeyse hiçbir fark yoktu denebilir. Mihri Belli, kendi konumunu 27 Þubat 1968'de Türk Solu'nda yazdýðý "Her Devrim Milli Bir Yol Ýzler" baþlýklý makalesinde þöyle tanýmlýyordu: "Guevara gibi bir halk kahramanýnýn kaderine, devrimci dayanýþma ruhu içinde ilgi duymak ona dair þiirler basmak, ya da Castro'nun bir söylevine sütunlarýnda yer vermek bir þeydir; "Castrocu" olmak baþka þey (...) Her Türk anti-emperyalisti... kapitülasyonlar Çin'ini milyonluk, baðýmsýz güçlü Çin Halk Cumhuriyeti durumuna yükselten Çin devrimcilerine karþý yakýn bir ilgi duyar... Ama bu yakýn ilgiyi duymak ya da Çin tutumuna karþý eðilimi bilinen bir Paul Sweezy'nin Ortadoðu üzerine incelemesine sayfalarýmýzda yer vermek baþka þeydir, "Maocu" olmak baþka þey"... "Bugün Rusya'yý yöneten Lenin'in kurduðu parti deðil de Romanov hanedanýndan bir Çar olsaydý bile gene de Amerikan üslerinden arýnmýþ baðýmsýz bir Türkiye'yi gerçekleþtirme amacýný güden her Türk yurtseveri, Amerika ile Rusya arasýndaki çeliþkiden kendi milli çýkarý açýsýndan yararlanma gereði duyardý"... "Ama Türkiye'nin, Türkiye emekçilerinin doðru olarak deðerlendirilen çýkarlarý gereði, Sovyetler Birliði'ne bu ülkeyi yöneten partiye karþý olumlu bir tutumu benimsemek ya da sayfalarýmýzda Moskova görüþüne yakýnlýðý bilinen Basil Radivas'ýn görüþlerine yer vermek baþka þeydir "Moskovacý" olmak baþka þey."... " 'Maocu', 'Castrocu', 'Moskovacý' yakýþtýrmalarýna cevabýmýz þudur: Biz ne oyuz, ne de bu, ve ne de beriki. Biz Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci Türkiyeciyiz. Türkiye emekçilerinin davasýnýn savunucusuyuz biz." Mehmet Ali Aybar da 21 Kasým 1967'de Ant dergisinde neredeyse Mihri Belli'ninki ile kelime kelime ayný anlama gelebilecek bir "Türkiye sosyalizmi" tasavvuru ileri sürüyordu: "...Türkiye sosyalizminin üçüncü özelliði kýskançlýkla istiklâlci olmasýdýr... Baðýmsýzlýða kýskançlýkla sarýlmýþtýr. Bu ilke önce dýþ politikamýzýn temelidir. Bugün nasýl Amerikan emperyalizmine karþý duruyorsak, yarýn hangi yabancý devlet Türkiye'ye göz dikerse ona karþý da ayný azim ve þiddetle karþý koyacaðýz. Türkiye hiçbir yabancý devletin nüfuzu altýna girmeyecektir. TÝP'in iktidarýnda hiçbir devletin Türkiye topraklarýnda yeri olmayacaktýr... Ayný prensibe yabancý sosyalist partiler karþýsýnda da sýmsýký baðlýyýz. TÝP hiçbir milletlerarasý sosyalist örgüte baðlý deðildir. Hiçbir enternasyonal ile iliþkimiz yoktur. Bunu üstelik sosyalistçe dayanýþmaya da aykýrý sayarýz... Örneðin yeni baðýmsýzlýklarýna kavuþan milletler, sosyalizm yolunu hiçbir vesait kabul etmeden kendi güçleri ile araþtýrýyorlar ve buluyorlar. Herhalde biz TÝP'liler Türkiye sosyalizmini kendi anlayýþ çerçevemiz içinde, kendi gücümüzle, yani emekçi halkýmýzla el ele omuz omuza gerçekleþtireceðiz... sosyalizm önce milli ve insancýl anlamda milliyetçi bir harekettir." SSCB ve Varþova Paktý silahlý kuvvetleri ortak askeri harekat ile Aleksandr Dubçek rejimini alaþaðý etmek üzere Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti sýnýrlarýndan içeri girip operasyona baþlayýncaya kadar, bu ilkeler çerçevesinde gerek Mihri Belli çevresinin, gerekse TÝP yöneticilerinin Sovyet müdahalesine karþý çýkacaklarý sanýlabilirdi. Aybar Dubçek'ten, Belli Brejnev'den Yana. Ancak hiç de sanýldýðý gibi olmadý ve önce Türk Solu ardýndan Aydýnlýk'ta Mihri Belli çevresi Çekoslovakya'daki reform giriþimlerini "karþý devrimci ve revizyonist" olarak gördüklerini açýkladýlar ardýndan Sovyetler Birliði'nin müdahalesini kapitalizme karþý bir savunma önlemi olarak onayladýlar. Bunda sorunu bir dünya sorunu olarak deðerlendirme giriþiminden daha çok Türkiye'de anti-komünizm cephesinin Çekoslovakya'ya müdahaleyi kýnamayý meþruiyet ölçütü haline getiren bir çizgiyi kamuoyunda dayatmasý olduðu düþünülebilir. Mihri Belli çevresi Fidel Castro ve Küba Komünist Partisi'nin takýndýðý tavrý benimseyip, Çekoslovakya'daki karþý devrime ve emperyalizmin "güvenlik kordonu"na saldýrýsýna karþý bir önlem olarak deðerlendirerek müdahaleyi onayladý ve anti-komünizm kampýnýn karþýsýnda vaziyet aldý. Ancak bu vaziyet alýþýn daha önceleri TKP önderliðinin SBKP ve SSCB ile iliþkilerine yöneltilen eleþtiriler karþýsýnda yol açtýðý paradoks hala giderilmemiþ olarak duruyordu. Aybar'ýn kendisiyle tutarlý davrandýðý söylenebilir. Böylesi müdahaleler ortaya çýkmadan önce Aybar hangi tavrý takýnmýþ idiyse onu sürdürdü. Kamuoyu önüne çýkarak SSCB'nin müdahalesini eleþtirdi. Ancak, bu arada "Türkiye sosyalizmi"ni "hürriyetçi ve güler yüzlü" olarak tanýmlayarak, TÝP yönetimi içinde derin bir çatlak da açtý. Behice Boran ve Sadun Aren, bu "hürriyetçi sosyalizm" tanýmýna baþkaldýrarak Aybar'ýn "tek" olan bilimsel sosyalizmden sapmýþ olduðunu ilan ettiler ve kendisinin genel baþkanlýktan alýnmasý için 3.Kongre'ye giderken TÝP içinde Aybar'a karþý bir kampanya açtýlar. Aybar, "Türkiye sosyalizmi" tezini yeni ortaya atmýþ deðildi. Bunu çok uzun zamandýr TÝP tabanýnda vulgarize edilmiþ olarak yayan parti propagandacýlarý kadar, Boran ve Aren de biliyorlardý. Ancak Aybar bu kez, açýk, dolaysýz, üzeri hiçbir þeyle örtülmeye gerek görülmeyen bir "anti-leninizm", "parlamentarizm" ve "nasyonalizm" sergilemeye, Marx kadar Proudhon'un, Lenin kadar Rosa Luxemburg'un eserlerinin okunmasýný birdenbire salýk vermeye baþlamýþtý. Sosyalist hareket içinde sayýlarý birdenbire artan yayýnlar arasýnda gençlerin Türk Solu çevresinin de önerilerine uygun olarak Marx ve Lenin okumakta olduðu bir dönemde yapýlan bu "okuma" çaðrýlarý derhal anlaþýlmasý gerektiði gibi anlaþýldý. Saðcý basýn, her zaman olduðu gibi çeliþkinin üzerine yüklenmiþ, Barýþ Dünyasý, Son Havadis, Yeni Ýstanbul gibi organlarda Aybar'ý göklere çýkaran yazýlar yayýnlanmaya baþlamýþtý. Sadun Aren ve Behice Boran aslýnda kendileri de Çekoslavakya'ya müdahale konusunda Aybar'dan farklý bir tavýr takýnmýþ olmadýklarý halde, "sosyalizmin çokluðu" ve "hürriyetçi ve güler yüzlülüðü" tezleri karþýsýnda açýk tavýr almak zorunluluðu hissettiler. Aybar'ýn kiþisel çýkýþlarýný önlemek ve parti çizgisini "ortodoks" bir zemine oturtmak talebiyle gittikleri 3.kongrede yapýlan uzlaþmalar da hiçbir iþe yaramayýnca Ocak 1969'da gidilen olaðanüstü kongrede gene Aybar'ýn genel baþkanlýðý ile sonuçlanýnca TÝP fiilen iki baþlý hale geldi ve Aren- Boran çevresi, SBKP ve Avrupa Komünist Partileri'nin çizgisine uyarlanmýþ olan bir ideolojik çizgiyi savunan Emek dergisini yayýnlamaya baþladýlar. Böylelikle daha üç yýl önce çok genel 22 Aðustos 2008 Cuma bir "sosyalizm" yada "toplumculuk" kavramý çevresinde hýzla geliþecekmiþ gibi görünen sosyalist hareket birbiriyle gevþek bir biçimde eklemlenmiþ parçacýklardan oluþan üç büyük küme halinde bölündü: Mihri Belli ile Doktor Hikmet Kývýlcýmlý'nýn teorik ve manevi önderliði altýnda Türk Solu ve Aydýnlýk çevresinde bir araya gelen, önemli bir bölümü TKP davasýndan hüküm giydikleri için TÝP'e üye olamayan ruhen Lenin ve Stalin'e sadýk "eski tüfekler" ve son beþ yýlda onlarýn çizgisini benimsemiþ TÝP içinden ve dýþýndan büyük çoðunluðu öðrenci olan genç devrimciler. Mehmet Ali Aybar, Kemal Nebioðlu, Tarýk Ziya Ekinci çevresinde TÝP içinde bir araya gelen, "anti-leninist", "parlamentarist" ve "legalist" Türk ve Kürt solcularý ve sendikacýlar; Behice Boran, Sadun Aren, Nihat Sargýn çevresinde TÝP içinde Emek dergisi doðrultusunda bir araya gelen, FKF/ÝKP çizgisine yakýn, kýsmen öðrenci, aydýn ve bürokratlardan, kýsmen sendikacý ve iþçilerden oluþan Kürt ve Türk "sosyalistler" TÝP içinde ve Ant dergisi çevresinde bir araya gelen büyük çoðunluðu TÝP Ýstanbul þubelerinin yeni ve eski üyeleri Fethi Naci, Doðan Özgüden vb. genç aydýn ve öðrenciler. Doðrudan doðruya TÝP'te örgütlenmemekle birlikte onun etkinliklerine dýþardan ve dolaysýz müdahalelerde bulunan eski Yön çevresinden "asker-sivil aydýn zümre" mensuplarý bu bölünmede 1. kümedekilerle ittifak halindeyken, Bizim Radyo ve Yeni Çað dergisiyle sürece müdahalelerde bulunan TKP 3. kümeyi destekliyordu. Bu kümelenme, artýk uluslararasý alandaki ideolojik teorik ve stratejik tartýþmalara da tamamen açýlmýþ olarak birbiri içinden koparak durmaksýzýn çoðalan günümüzdeki Türkiye sol/sosyalist hareketinin çok parçalý ve çok merkezli yapýsýnýn baþlýca çýkýþ kaynaðýný oluþturacaktý. Bu parçalanma büyük bir hýzla büyük kitle örgütlerine de yansýdý. FKF daha çok 1. ve 2. küme arasýndaki çekiþmelere konu olurken DÝSK yönetiminde çoðunlukla 2. ve 3. kümeden gelenlerin rekabet ettiði görüldü. Bu kümelenme, artýk uluslararasý alandaki ideolojik teorik ve stratejik tartýþmalara da tamamen açýlmýþ olarak birbiri içinden koparak durmaksýzýn çoðalan günümüzdeki Türkiye sol/sosyalist hareketinin çok parçalý ve çok merkezli yapýsýnýn baþlýca çýkýþ kaynaðýný oluþturacaktý. Ýki büyük öðretmen örgütünden ilkokul öðretmenlerinin Ýlkokul Öðretmenleri Sendikasý (Ýlk-Sen) 3. kümeye, Türkiye Öðretmenler Sendikasý (TÖS) 1. kümeye yakýn durmayý tercih etti.(ezö) * Bu yazý Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeler Ansiklopedisi, 7. ciltten alýnmýþtýr. (Bianet)

5 22 Aðustos 2008 Cuma Serra Yýlmaz: Ýyimser Olmamý Gerektirecek Muhalefet Yok Sanat hayatýnda sesiyle, oyunculuðuyla ve fikriyle bir duayen oldu. Rahat tavýrlarý ve samimi yaklaþýmýyla içtenliðini kanýtladý. Ferzan Özpetek filmlerinin kahramaný desek, siz de Serra Yýlmaz diyeceksiniz. Sanat hayatýna Þehir Tiyatrolarý"nda baþlayan Yýlmaz, Fransa da Université de Caen, psikoloji bölümünden mezun oldu. Dostlar Tiyatrosu nda yer aldý. Parmaklýklar Ardýnda adlý diziyle herkesin Hayriye ablasý oldu Serra Yýlmaz. Yýllar önce Papa 16. Benedict in Türkiye ziyaretinde çeviri yapmasýyla göze battý. Çok konuþuldu ama Yýlmaz için sýradan bir iþti. Ben iþimi yaptým diyor sohbetimiz sýrasýnda. Bir pazar söyleþisi için Cihangir deki evine konuk oluyoruz. Yüzündeki gülümsemesi bir an eksik olmuyor. Serra Yýlmaz ýn. Þak þakçý bir sanattan yana deðilim. Sanat zaten aykýrýlýk, uyumsuzluktur. diyor biraz öfkeli biraz da sitemli.» Türkiye den birçok kiþi sizin yurt dýþýnda yaþadýðýnýzý sanýyor. Aslýnda hiç yaþamadýnýz deðil mi? Yurt dýþýnda hiç yaþamadým, bu çok yerleþmiþ bir ön yargý aslýnda. Herkes yurtdýþýnda yaþadýðýmý zannediyor haklýsýnýz. Ben de de sürekli olarak yaþamadýðýmý söylüyorum. Bence birçok kiþi eðer ben de imkânlar olsaydý ben de yaþardým gibi alttan alta bir ön yargý taþýyor ve dolayýsýyla da böyle düþünüyor.» Eðitiminizi Fransa da yaptýnýz ama... Evet ben bütün eðitimimi Fransýzca yaptým. Ýtalya da kalmadým zaten. Fransa da kaldým.» Tercihinizi Fransa dan yana neden kullanmadýnýz? Ulus devlet lafýyla açýklamayayým, Türkiye deðil de Ýstanbul farklý benim için. Ýstanbul u seviyorum.» Gelelim sinemaya, siz yýllarýnýzý bu iþe verdiniz. Ekranda, sinemada bilindik bir karaktersiniz. Eski sinema geleneði bugün yerini koruyamadý. Elbette deðiþime ayak uydurdu ama bir takým deðerleri de yok ettiðini düþünüyor musunuz bu deðiþimin? Dünya deðiþiyor sinema da deðiþecek. Sinemanýn Ýtalyan neo-liberalizminin bugün olmasý mümkün deðil. Yýlmaz Güney sinemasý dediðimiz þey Ýtalyan Neoliberalizmini taþýyan bir þeydi. Daha gerçekçi, kendi toplumsal sorunlarýna eðilen bir sinema vardý. Tabii Türkiye o dönemlerde kýrsal bir ülke olduðu için kýrsal kesimin sorunlarý ekrana yansýyordu. Oluþmamýþ bir burjuvazinin batý kopyasý bir takým hikâyeler de vardý bu ayrý bir þey ama sinema da ister istemez o günden bugüne deðiþim gösterdi. Ama bugün hâlâ yani benzer demeyeceðim ama bu tür kaygýlarý olan bir sürü filmler de var. Yok sayamayýz.» Bir hayli az... Zaten Türkiye de kaç tane film yapýlýyor ki?» Son yýllarda bir patlama yaþandý gibi... Türk sinemasý adýndan bir hayli söz ettirdi... Sayýsal olarak prodüksiyonda çok büyük bir artýþ yok. Seyircinin niteliði deðiþiyor sadece. Seyirci Türk filmine gider oluyor, en büyük giþe hasýlatý Türk filmleri oluyor ve yabancý filmler dahi çok hasýlat elde etmiyor.» Neye baðlýyorsunuz? Birincisi ulusal sinema merkezi yok, sinemayý doðrudan destekleyici, -önemli düzeyde destekleyici- yani bir film bugün bilmem kaç milyara yapýlýyorsa sizde tutup 10 milyon veriyorsanýz filmciye bu bir destek deðil. Bu neredeyse bir sadaka. Netice itibariyle gerçek anlamda destek veren bir kurumun olmamasý, mesleðin örgütlü olmamasý, teknik ekip için söylüyorum çünkü ilk önce örgütlenen teknik kadrolardýr, oyuncular dünyanýn hiçbir yerinde doðru dürüst örgütlenip aðýrlýðýný koyamamýþlardýr, çünkü çok bireyciler. Bir çok þeyi birbirine açýklamaktan da çekinirler. Hiç kimse aldýðý parayý ötekine söylemek istemez. Genelde sinema da teknik ekibin kazanýmlarýndan yararlanýr oyuncular. Ama böyle bir durum söz konusu deðil tabii. Türkiye de hâlâ orman kanunlarý geçerli, bir sürü þey de olduðu gibi. Yani Tuzla tersanesinde olanlara baktýðýnýzda trajik olan durum aslýnda bu toplumun ne açýda olduðunun bir özeti. Tersanede o düzeyde olan toplum sinemada da bu düzeyde. Buna çok þaþýrmamak gerekiyor.» Tüm bunlarý düzeltmek içinde gayret yok galiba.. Yok, kimsenin öyle bir derdi de yok. Bir þeyleri deðiþtirmek için sanatçýlarýn çok fazla örgütlü olmasý da gerekmiyor. Sanatçý netice itibariyle toplumun eleþtirel bakýþý olmakla yükümlü. Bunu örgütlü olmadan da yapabilirsiniz. Duruþunuzla yaparsýnýz, ifade edersiniz. Ýlla oyuncularýn bir sendikada olmasý gerekmez. Öyle bir duyarlýlýðý varsa bireysel olarak da bir yerde kalabilir. Kaldý ki az önce söylediðim gibi zor, sanatçýlarý örgütlemek.» Bir sinema oyuncusu olarak dizilerde görüyoruz sizi. Özellikle de sosyal içerikli filmlerde... Dizilere hangi pencereden bakýyorsunuz? Sadece para kaynaðý olsaydý seçici olmazdým. Yani dizi yapacaðým diye düþündüðümde yapacaðým dizininde farklý olmasýný isterim. Parmaklýlýklar Ardýnda gerçekten bugüne kadar yapýlan tekliflerden farklý bir senaryoydu, senaryoyu beðendim ve kabul etim.» Parmaklýklar Ardýnda aslýnda Türkiye nin cezaevi koþullarýný bir yanýyla gösteriyor. Gardiyanlarýn ve polisin yaklaþýmý açýkça veriliyor. Sizi þaþýrtan durum oldu mu hiç? Beni hayrete düþüren þeyler oldu tabii. Bunlardan biri çok izleyici olmasýna raðmen dizide olan hiçbir þey bir tartýþma yaratmadý. Mesela ben ötanazi yaptýðý için hapishanede olan bir hemþireyi oynuyorum, insanlar seyrediyorlar sadece. Bazý þeylerin tepki uyandýracaðýný zannediyordum ama bizdeki toplum çok tuhaf. Ýnsanlarýn nerede alýnacaðýný ve nerede alýnmayacaðýný anlamak mümkün deðil. Mesela Hamam filminden sonra hamamcýlar ayaklandý. Biz eþcinsel deðiliz diye. Doktor Erol Bey diye bir klip vardý, hemþireler oynuyordu. O zaman da hemþireler ayaklandý. Böyle tuhaf bir üstüne alýnma, alýnganlýk ruhu var. Bende bu dizide de, hapishanede olanlardan gardiyanlar ve polisler üstüne alýnsýnlar istiyorum. Ama hiç kimse üstüne alýnmadý ya da bu normal düzendir diye algýladý.» Sokakta da mý karþýlaþmadýnýz peki tepkilerle? Ben Eminönü nde çekim yaparken bir tane genç adam yaklaþtý. Dedi ki sizin diziyi izliyorum, bende Bayrampaþa da jandarmaydým. Ben de eyvah þimdi eleþtirecek, biz bu kadar kötü deðiliz diye düþündüm. Ama çok beðeniyoruz diziyi dedi ve gitti. Kabulleniyorlar. Evet insanlar hapishanede eziyet görürler, dayak yerler, bu hiç tepki uyandýrmadý. Ben olsaydým tepkimi gösterirdim. Ben gardiyaným, infaz memuruyum böyle mi davranýyorum mahkûmlara demiyor. Bu gayet kabul edilen bir þey demek ki.» Alýþýlmýþlýk sanýrým... Korkarým ki öyle. En kötü olan þey þu: Ýçselleþiyor. Mesela yan kesici, yan kesicilik yapmaya baþladýðýnda kural olarak karakola düþtüðünde dayak yiyeceðini biliyor ve bunu kabullendiðinden dayak da yese, falakaya da yatýrýlsa bunun için ayrýca bir talep de bulunmuyor. Neredeyse mesleðin bir parçasý gibi görüyor dayak atanlarý. Bu kadar içselleþmiþ olmasý zaten korkunç.» Bu içselleþtirme nereye doðru götürüyor? Ýyi bir yere götürmediði belli. Zaten sindirilmiþ bir toplum bizim ülkemiz. Çok tepki veren bir toplum hiç olmadý. Çok sindirilmiþ... Çok rahatsýz edici þeyler olmadýðý sürece gayet rahatlar.» Bir yanda tepkisizlik bir yandan da tahammülsüzlük var ama... Bu birbiriyle çeliþkili þeyler deðil. En azýndan ben çeliþtiðini düþünmüyorum. Bütün farklýlýklara düþman bizim ülkemizdeki toplum. Sanýyorum o anlamda Osmanlý da bir farklýlýk var. Osmanlý dan geçiþ çok tuhaf bir geçiþ olduðundan bu kadar milliyetçi, tahammülsüz ve farklýlýklarý kabul etmeyen bir toplum olduk. Benim gibi düþünmüyorsun sen ölmelisin diyor. Özeti bu. Bu 12 Eylül den çok daha öncesine gidiyor. 12 Eylül netice itibariyle bir çeþit billurlaþmasý, yoðunlaþmasýdýr bu olanlarýn. Çok daha önce baþlamýþ bir takým politikalar var. 6-7 Eylül olaylarýný düþünün, 1954 de oldu. Bir takým þeylerin kökleri çok daha eskiye dayanýyor.» Peki bugün? Dünya açýsýndan umutlu deðilim. Ne toplumsal açýdan ne çevre açýsýndan. Ben geleceði çok da umut dolu göremiyorum. Karamsar olduðumu düþünebilirsiniz ama gerçekten þu arþýdaki manzaraya baktýðýmda karamsar olmamam mümkün deðil. Ne kadar korkunç beton ve çimento yýðýný var. Bence Türkiye deki nüfusa betonun tamamen yasaklanmasý lazým. Yasaklardan pek yana deðilim ama beton konusunda yasak olmasýný çok isterdim. Kuzguncuk korusunu da týrtýklamaya baþladýlar. Yerel yönetim hep bir kâr, çýkar peþinde nasýl iyimser olayým ki? Ayrýca iyimser olmamý gerektirecek bir muhalefet yok, baþka bir parti yok. Tabii ki hiçbir þekilde iyimser deðilim. O kadar pervasýz, o kadar kýymet bilmez insanlarýn elinde ki yerel yönetimler, dolayýsýyla ne umudum olabilir ki? Þak þakçý bir sanattan yana hiç olmadým» "Parmaklýlar Ardýnda" adlý dizide kendi tecrübelerinizin faydasý oldu mu? Çünkü 90"lý yýllarda Avrupa Konseyi"nin iþkenceyi önleme raporuna tercümanlýk yaptýnýz. Tabii ki. Ben o cezaevlerini rahatça gezmiþ, insanlarla konuþmuþ biriyim. Onlarýn dertlerini yabancý dile aktarmýþ biriyim. Dolayýsýyla benim bayaðý bir fikrim var cezaevleri ile ilgili. F tipleride dahil buna. Ben kendi kanaatime sahibim. Bu neticede bir diziydi ve gerçeði birebir yansýtmasý da gerekmiyor.» Peki koðuþ sisteminden F tiplerine geçildi. Bu süreci yakýndan takip eden biri olarak nasýl deðerlendiriyorsunuz? Koðuþ düzenin hem iyi hem de kötü yaný var. Koðuþ düzenin sosyal bir yaný var bunu görmek lazým. Ýzolasyon getirmiyor. Fakat sakýncasý zaman zaman belirli siyasal gruplarýn hakimiyeti altýna giriyordu. O zaman o hayata katýlmak istemeyenler açýsýndan sýkýntý oluyordu. Netice itibariyle Avrupa"nýn önerdiði bir tiptir ama uygulamasý farklýdýr. Bizde f tipi Avrupa önerisi diye ilan edildi ama içerde uygulanan Avrupa önermesine uymuyor. Çok izole ediyorlar bu da elbette doðru deðil.» Sanatýn eleþtirel olmasý gerektiði aþikar. Peki Devlet tiyatrosu ya da devlet sanatçýsý sýfatýný nasýl deðerlendiriyorsunuz? Bence sanat eleþtirmek zorunda. Þak þakçý bir sanattan yana deðilim. Sanat zaten aykýrýlýk, uyumsuzluktur. Onun için benim açýmdan bakýldýðýnda devlet tiyatrosu lafý korkunçtu. Devlet tiyatrosu olmaz ulusal tiyatro olabilir. Ne bu ordu mu? Devlet Tiyatrosu! Devlet sanatçýsý! Tam anlamýyla görmedim, gösterme yarabbi türü bir þey. Katiyen öyle bir þey olmak istemem. Serra Yýlmaz kimdir? 1954 Ýstanbul doðumlu. Sainte Pulchérie, Saint Benoit mezunu. Caen Üniversitesi (Fransa) Psikoloji Fakültesi"ni bitirdi. Robert Abirached"den tiyatro eðitimi aldý arasýnda Genco Erkal Dostlar Tiyatrosu"nda görev aldý. 1983"te `Þekerpare" ile sinemaya adým attý. O günden sonra birçok yerli ve yabancý filmde ve oyunda rol aldý. Yýllarca Ýstanbul Þehir Tiyatrolarý"nda oyunculuk, yönetmenlik ve Genel Sanat Yönetmenliði yaptý. Ayný zamanda konferans tercümaný olarak çalýþýyor. Aldýðý ödüllerden bazýlarý; Harem Suare, En Ýyi Yardýmcý Kadýn Oyuncu; Antalya film þenliði, 1999, Harem Suare, En Ýyi Yardýmcý Kadýn Oyuncu; Ýstanbul Film Festivali, 2002, 9, En Ýyi Kadýn Oyuncu; Sadri Alýþýk Ödülleri, 2003, 9, En Ýyi Kadýn Oyuncu. Oynadýðý filmlerden bazýlarý: Cahil Periler, Karþý Pencere, Tersine Dünya, Aðýr Roman, Anayurt Oteli, Gönlümdeki Köþk Olmasa, 9, Harem Suare. Gülþen ÝÞERÝ Birgün

6 22 Aðustos 2008 Cuma 1. Alevi Gençlik Formu (AGF) Sonuç Bildirgesi Gençliðin bir gölgeden öte ýþýðýn kendisi; bir esintiden öte rüzgarýn kendisi; bir dalgadan öte denizin kendisi olduðu düþüncesinden hareketle gençlik yarýnýmýz deðil, bugünümüzdür þiarýný önemseyen Alevi gençliði tam da en olmasý gereken yerde Pir inin eþiðinde Serçeþme sinde 17 Aðustos 2008 tarihinde ilk buluþmasýný gerçekleþtirdi. 45. Hacý Bektaþi Veli yi Anma Etkinlikleri çerçevesinde Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF) ile Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu nun (AABK) çaðrýcýsý olduðu ve onlarca baðýmsýz Alevi gençlik örgütünün de katýlým saðladýðý 1. Alevi Gençlik Forumu nda aþaðýdaki deðerlendirmeleri yaparak gelecek döneme iliþkin bir dizi kararlar almýþtýr. Baba Ýlyas'tan, Hacý Bektaþ Veli'den, Bedrettin'den Pir Sultan Abdal a uzanan ulu bir yol olan Anadolu Aleviliði, yoksul Anadolu köylüsünün Selçuklu ve Osmanlý zulmüne karþý verdiði hak arama ve var olma mücadelesinin adýdýr. Haksýzlýða, katliamlara, þeriatýn kanlý kýlýcýna karþý yoksullarýn yaþama uðraþý felsefesi, kültürü, inancý tümüyle Anadolu'ya özgü bir "yol" yaratmýþtýr. Bu yol benzersizdir ve tümüyle bu topraklarýn ürünüdür. Bu topraklarýn binlerce yýllýk rengi, soluðu üzerine yükselir. Anadolu Aleviliðinin özünü "insan" oluþturur. "Benim kâbem insandýr", "Her ne arar isen insanda ara", "Okunacak en büyük kitap insandýr" deyiþleri, bu öðretinin özetidir. Ýnanç ve ibadetinde insancýllýk, akýl, hurafelere, yobazlýða karþý çýkýþ, gerçekçilik ve yaþanýlan dünyayý esas alma temel unsurlarýdýr. Cem törenleri, semahlar, deyiþler inançla felsefenin harmanlandýðý ve insanýn gündelik yaþantýsýndaki sorunlara, ihtiyaçlarýna yanýt veren deðerlerdir. Anadolu Aleviliði; dili, dini, ýrký, cinsiyeti ne olursu olsun tüm insanlara ayný gözle bakar, bir görür. "72 milletin tümü bizim için birdir" sözü ýrkçýlýðý, fetihçiliði, þovenizmi reddeden tüm yoksul insanlarýn eþitliðini ve kardeþliðini dile getiren anlama gelir. Bu nitelikleri ile binlerce yýllýk tarihselliði içerisinde Pir Sultan Abdal'ýn yolu, inancý olan Anadolu Aleviliði; çaðdaþ, evrensel, eþitlikçi, demokrat, laik bir felsefe, ulu bir yoldur Alevilik, bugün, yüzlerce yýllýk baskýnýn yanýnda bir de ideolojik bir kuþatma altýnda bulunuyor. Bu kuþatma, her geçen gün, farklý yöntemlerle Alevileri, Aleviliðe yabancýlaþtýrýcý yeni yöntemlerle karþýmýza çýkýyor. Son yýllarda daha sistematik halde uygulanan bu kuþatma, tarihin de tanýklýk ettiði gibi, ihtiyaç duyulduðu anda yeni Hýzýr Paþa larla birlikte yapýlmak isteniyor. Alevilere yöneltilen bu kuþatmanýn amacýnýn asimilasyon olduðunun bilincinde olan bizler, bir yönüyle bu kuþatmayý yapanlarýn hevesini kursaklarýnda býrakmak; diðer yönüyle de sosyal, kültürel ve ekonomik yönden kuþatmaya alýnmýþ olan Aleviliðin, özünden koparýlmasýna karþý yürütülen mücadeleyi geliþtirmek istiyoruz. Dünyanýn efendisi konumundaki ABD, Türkiye nin de içinde bulunduðu Ortadoðu coðrafyasýnda kendisiyle iþbirliði yapabilecek ýlýmlý Ýslam hükümetlerinin yönetmesini istiyor. ABD, bölgenin enerji kaynaklarýný kontrol etmek isterken, bölge halklarýnýn kaderine razý edilmiþ bir ideolojik hegemonyaya teslim olmasýndan yarar umuyor. Bu nedenledir ki, Türkiye deki Ilýmlý Ýslam projesinin taþeronluðunu gerici AKP ye vermiþ bulunuyor. AKP de, kendisine verilen taþeronluk görevini baþarýyla yürütebilmek için öncelikle, kaderciliði reddeden, kerameti insanda arayan Alevileri derdest etmek istiyor. Bu derdest etme serüvenine iktidar nimetleri nin kýrýntýlarýný da eklemekten geri durmuyor. Ýktidar nimet kýrýntýlarýna ortak ettiði bazý Aleviler eliyle Alevilerin kimlik mücadelesini sekteye uðratmak, Alevileri pasifize etmek ve Sünnileþtirmek istiyor. Milli Görüþ geleneðinin devamý olan bu iktidar Ýslamcý karakteri itibariyle Alevilerin özgün kimliklerini yok etmeye çalýþýyor. Bir yandan uyguladýðý sosyo-ekonomik politikalara itiraz etmeyen evcilleþtirilmiþ, uysallaþtýrýlmýþ, bir toplum istiyor, öte yandan uyguladýðý yöntemlerle bizleri muhalif kimliði aþýndýrýlmýþ bir kitleye dönüþtürmeye çalýþýyor. Üniversitelerde türban yasaðýný kaldýrarak gerçek niyetini ortaya koyuyor; öte yandan, Alevileri de ABD patentli Ilýmlý Ýslam projesine entegre etmek istiyor. Muharrem ayýnda verdiði iftar yemeðinde olduðu gibi Hýzýr Paþa sofralarý kurarak, Alevileri iktidar nimetleriyle pasifleþtirmeye çalýþýrken haddini de aþarak Aleviliði tanýmlamaya kalkýþýyor. Laikliði, çaðdaþlýðý, bilimi, aydýnlanmacý düþünceyi týrpanlayan, demokrasiyi sadece kendisi için isteyen ve Alevileri asimile etmek için her yolu deneyen AKP nin ve ona yön ve akýl veren dünyanýn efendisi nin sistemli yok etme politikalarýna karþý Alevilerin yürüttüðü mücadeleyi, toplumsal muhalif diðer güçlerle birleþtirerek, daha da yükseklere taþýmak istiyoruz. Bu tespitler doðrultusunda: 1) Alevi gençliði olarak Alevi örgütlerimizdeki demokratik iþleyiþinin önünü týkayan kiþi ve mantýðýn kaldýrýlmasý yönünde çaba sarf edeceðiz. 2) Alevi öðretisinin tarihsel birikimini gözeten ve onun bugüne düþen gölgesinin doðru anlaþýlmasýný saðlayan eðitsel çalýþmalara aðýrlýk verilmesini ve bu konuda çalýþmalar yapýlmasýný amaçlayacaðýz. 3) Aleviliðin yasal olarak tanýnmasý ve asimilasyon çalýþmalarýna bir an önce son verilmesi ile zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, cemevlerimizin yasal statüye kavuþturulmasý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn kaldýrýlmasý, Madýmak ýn müze olmasý gibi güncel ve bizler için hayati öneme sahip taleplerimizin gerçekleþtirilmesini saðlamayý önemseyerek gerekli çabayý þartsýz saðlayacaðýz. 4) Kurumlarýmýzda çalýþma yapan örgütlü genç arkadaþlarýmýzýn çalýþmalarýnýn keyfi ve kiþisel nedenlerle engellenmesi karþýsýnda birlikte güçlü bir karþý duruþ sergileyeceðiz ve gençliðin Alevi Kurumsalýnýn öznesi olmasý gerçeðini pekiþtireceðiz. 5) Öðretisi gereði Türkiye nin gerçek anlamda demokratik bir ülke olabilmesi için üzerimize düþen tüm sorumluluðu yerine getiriceðiz. 6) Birincisi gerçekleþtirilen bu forumun diðer kent ve ülkelerde de düzenlenmesini amaçlayacaðýz. 7) 1.Alevi Gençlik forumu benzeri çalýþmalar (yaz kamplarý, þenlikler, paneller, açýk-kapalý alan toplantýlarý gibi) yapmayý hedef olarak önümüze koyacaðýz. 8) Alevi gençliðinin ilkeli bir duruþla bir arada olmasýný önemseyecek, þehirlerde mahallerde, köylerde üniversitelerde kýsacasý Alevilerin yaþadýðý her yerde gençliðin tüm katmanlarýyla örgütlenmesi ve insanlarýn insanca yaþadýðý, eþitsizliklerin ayrýmcýlýklarýn haksýzlýklarýn ortadan kalktýðý, Alevilerin Sorunlarýnýn çözüme kavuþtuðun, toplumsal barýþýn saðlandýðý bir dünya ve Türkiye için mücadele edeceðiz. Alevi Gençlik Formu (AGF) Petrol KIRÞEHÝR< >HACIBEKTAÞ Otel Ýnþaatý Dedebað Fýrýn >MERKEZ Kýz Öðrenci Yurdu Erkek Öðr.Yurdu Nevþehir Yolu üzerinde Bala Mahallsi nde, Terminalin Üniversite Üniversite Kampus Arazisi < BEÞTAÞ 643m2 587m2 626m2 638m2 617m2 634m2 609m2 610m2 Hüseyin Sümen in evi SATILIK ARSALAR Çep: Tel: Veliyettin Ulusoy un evinin yaný, arsalý ve bahçeli 2 katlý ev satýlýktýr. Çep Tel: Ev Tel: arkasýnda çift arsalý, yetiþmiþ aðaçlarý ve bað ý olan 180m2 üzerine kurulu,tribleks ev sahibinden satýlýktýr. Tel:

7 22 Aðustos 2008 Cuma 7 Türk Telekom dan Telefon Ücretlerine Yüzde 5 Zam Türk Telekom yazýlý bir açýklamayla telefon ücretlerine yüzde 5 oranýnda zam yaptýðýný açýkladý. Buna göre þehir içi konuþma ücretinin dakikasýnýn, 7,1 YKR, þehirler arasý aramanýn dakikasýnýn 8,5 YKR olacak. Yalova'nýn Sefine'si Acaba Kimin Definesi BÝA Haber Merkezi - Ýstanbul Türk Telekom dan yapýlan yazýlý açýklamada, Standart HATT, YazlýkHATT, HesaplýHATT, KonuþkanHATT ve ÞirkettHATT tarife paketlerindeki 133 TOKÝ konutlarýnda bulunan 1 ci etap, 1 ci blokta 23 no lu ev satýlýktýr. Müracat: Hikmet Bozdað aramalarý, Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, Avea Bilinmeyen Numaralar Servisleri ile 900 lü numaralara doðru yapýlan aramalarýn ücretleri hariç diðer aramalar ile þehir içi, þehirler arasý, uluslararasý ve cep aramalarýnýn dakika ücretlerine ortalama yüzde 5 oranýnda bir artýþ yapýldýðý bildirildi. Buna göre; KDV dahil ve Özel Ýletiþim Vergisi (ÖÝV) hariç þehir içi konuþma ücretinin dakikasýnýn, 7,1 YKR, þehirler arasý aramanýn dakikasýnýn 8,5 YKR, milletler arasý konuþmanýn dakikasýnýn da 11,2 YKR olarak belirlendiði kaydedildi.(bç) 20 Aðustos 2008 Prim borçlarýnýn affý için Son 20 gün SSK ve Bað-Kur"a olan prim borçlarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasýnda iþveren ve sigortalýlarýn baþvurularý için 20 günlük süre uzatýmýný getiren yasa yürürlüðe girdi. Borçlular 20 gün içinde yazýlý baþvuruda bulunmalarý durumda, borçlarýný 12 aya kadar varan süreyle taksitlendirebilecek. Resmi Gazete"de yayýmlanan ve dün yürürlüðe giren yasaya göre, prim borcu olanlar, peþin ödeme yolunu tercih etmeleri halinde, baþvuru tarihini izleyen ayýn sonuna kadar borç aslýnýn tamamýný ve baþvurunun yapýldýðý ayýn sonuna kadar gecikme cezasý ve gecikme zammýnýn yüzde 20 sini ödemeleri durumunda, borçlarýnýn gecikme cezasý ve gecikme zammýnýn kalan yüzde 80 i silinecek. Prim borcunun yüzde 50 sinin 12 aya kadar taksitle ödenmesi halinde ise gecikme cezasý ve gecikme zammýnýn yüzde 50 si silinecek. Savat Mahallesi Çelikbilek Caddesin de 3 Katlý, 3 Daireli Müstakil ev Satýlýktýr. Tel: Merdi YENAL Birgün 2. Etap 10. Blok 1. Kat 5 nolu Daire satýlýktýr. Müraacat: Tel: Ýstanbul Tuzla da, 3 iþçinin yaþamýný yitirdiði, 12 iþçinin de yaralanarak hastaneye kaldýrýldýðý kobay iþçi cinayetinin ardýndan tersaneler bölgesini ziyaret eden Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik in Tuzla nýn tahliyesinden baþka çýkýþ yolu yoktur. Tuzla dan belli sayýda tersaneler kalkmalýdýr ya da Tuzla kapatýlmalýdýr sözlerinin nedeni anlaþýldý. Plan; gemi yapýmý, bakým ve onarýmýndan kazanýlacak paralarýn hükümetteki AKP li ve aile iliþkileri çerçevesinde baðlantýlarý olan kiþi ve kurumlarýn kasalarýný doldurmak. AKP lilerin Yalova tersanelerinde yatýrýmlarý olduðu ortaya çýktý. Yalova daki tersane bölgesinin en doðusunda 135 dönümlük alaný ile yeni gemi inþasýna baþlayan Sefine Denizcilik Tersanecilik Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi nin ortaklarý arasýnda Adalet ve Kalkýnma Partisi Yalova eski Ýl Baþkaný Reþat Sözen in de bulunduðu ortaya çýktý. Sözen in yaný sýra ortaklar arasýnda bir dönem adý Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým ýn çocuklarý Erkan, Bülent ve Bahar Büþra Yýldýrým ile Gaye Ýnþaat Turizm Otomotiv Þirketi nden tanýdýk Ziya Alp Gülan ýn da olduðu belirlendi. Ayrýca, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn büyük oðlu Ahmet Burak Erdoðan ýn gemicilik sektörüne girerek armatörlük yaptýðý, 4.5 milyon dolara Safran-1 isimli bir gemi aldýðý geçtiðimiz yýl kamuoyunda çokça tartýþýlmýþtý. Yine eski Çevre ve Orman Bakaný Osman Pepe"nin çocuklarý Mehmet Halid Ýsmail Pepe ve Mustafa Talha Pepe nin ortak olduðu Kar Ýnþaat adýna 9 trilyon teþvikle yaptýrýlan bir gemileri de bulunuyor. Tuzla'da 110 Ölüm Tuzla Tersaneler Bölgesi nde bugüne kadar iþ cinayetleri sonucu yaþamýný kaybeden iþçilerin sayýsý geçtiðimiz hafta 19 yaþýndaki Emrah Varol, 36 yaþýndaki Ramazan Ergün ve 25 yaþýndaki Ramazan Çetinkaya nýn boðularak hayatlarýný kaybetmesi sonucu 107 e ulaþmýþtý. 11 Aðustos tarihinde Gisan Tersanesi nde yapýmý tamamlanan 12 bin 500 grostonluk Turquoise-T adlý tankerin kontrolleri gerçekleþirken, serbest düþme can filikasý na kum torbalarý yerine iþçiler bindirilince üç iþçi yaþamýný yitirmiþ, 16 iþçi ise yaralanmýþtý. Limter-Ýþ in en son yaptýðý açýklamaya göre ise çeþitli tarihlerde yaþamýný yitiren iþçilerin de eklenmesi ile Tuzla daki tersanelerde iþ cinayetlerine kurban giden iþçi sayýsý 110 u buldu. 11 Aðustos taki iþ cinayetinin ardýndan tersaneler bölgesini ziyaret eden Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, daha önceki yaptýðý açýklamalardan çok daha sert ifadeler kullandý. Radikal önlemler alýnacaðýný söyleyen Bakan Çelik, Tuzla mutlaka tahliye edilmeli ya da kapatýlmalýdýr demiþti. Bakan Çelik'in Sert Sözleri Olayýn bir koordinasyon ve organizasyon eksikliðine iþaret ettiðini de belirten Bakan Çelik, bugünkü teknolojik imkânlar göz önüne alýndýðýnda 19 iþçinin filikaya test için oturtulmasýný anlamakta güçlük çektiklerini dile getirmiþti. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Çelik, Bu aþamadan sonra Tuzla ya mutlaka neþter atacaðýz. Mühim olan Tuzla nýn bu þekilde anýlýyor olmasýndan Tuzla yý kurtarmak ve burada maðdur olan, gerçekten ölümle burun buruna olan ortamdan iþçilerimizi uzaklaþtýrmak. Bunun Tuzla nýn tahliyesinden baþka çýkýþ yolu yoktur sözleri ile tersane patronlarýna gözdaðý vermiþti. Bakan Çelik in son dönemde Tuzla ya iliþkin ifadelerinde gözlemlenen sert söylemlerinin arkasýnda yatanýn hiç de Tuzla yý veya ölümle burun buruna gelen iþçileri kurtarmak olmadýðý anlaþýldý. Yalova'da AKP nin Tanýdýðý Çok Bakan Faruk Çelik in sert sözlerinin arkasýnda yatan sebebin AKP lilerin Yalova da yeni kurulan tersaneler bölgesinde gerçekleþtirdikleri yatýrýmlar olduðu ortaya çýktý. Yalova daki tersane bölgesinin en doðusunda 135 dönümlük alaný ile yeni gemi inþasýna baþlayan Sefine Denizcilik Tersanecilik Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi nin ortaklarý arasýnda AKP Yalova eski Ýl Baþkaný Reþat Sözen in de bulunduðu ortaya çýktý. Sefine Tersanesi, bölgede parselleri üzerinde bulunuyor ve TOBB Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi kayýtlarýna göre bölgede en büyük alana sahip tersane olarak görünüyor. Yalova Hersek Köyü Kumluk Mevkii nde kurulu bulunan Sefine Denizcilik Tersanecilik Þirketi nin Çevresel Etki Deðerlendirmesi ve Planlama Müdürlüðü ne baþvurarak, 19 Aralýk 2005 de Olumlu rapor aldýðý ve çalýþmalarýna baþladýðý belirlenirken, þirketin 2012 yýlýna kadar 8 geminin bitirilmesi üzerine anlaþma yaptýðý öðrenildi. AKP eski Ýstanbul Ýl Genel Meclisi Üyesi olarak da bilinen Reþat Sözen in yaný sýra Sefine Denizcilik Tersanecilik Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi nin ortaklar arasýnda bir dönem adý bakan Yýldýrým ýn çocuklarý Erkan, Bülent ve Bahar Büþra Yýldýrým ile Gaye Ýnþaat Turizm Otomotiv Þirketi nden tanýdýk Ziya Alp Gülan ýn da olduðu belirlendi. Ayþegül Savaþta Birgün

8 Chavez Yabancý Çimento Fabrikalarýný Kamulaþtýrdý ülkede 3 çimento fabrikasý, 30 küçük beton fabrikasý, bir yükleme terminaline sahip bulunuyordu. Tuz Gölü artýk 2. büyük göl deðil Venezuela, Devlet Baþkaný Hugo Chavez in haziran ayýnda imzaladýðý çimento þirketlerinin millileþtirilmesi kararnamesiyle ilgili 60 günlük görüþme sürecinin gece dolmasý üzerine anlaþma saðlayamadýðý Cemex SAB ýn fabrikalarýna el koydu. Petrol Bakaný Rafael Ramirez, doðudaki Anzoategui eyaletinde el konulan bir çimento fabrikasýnda iþçilere yaptýðý konuþmada, Yönetimi ele geçirme operasyonlarý yapýyoruz dedi. Ramirez, hükümetin Cemex SAB ýn fabrikalarýnýn kamulaþtýrýlmasý iþleminin Chavez in imzalayacaðý kararnameyle bugün resmileþtirileceðini söyledi. Devlet Baþkaný Yardýmcýsý Ramon Carrizalez de Cemex SAB ýn ülkedeki faaliyetleri için 1,3 milyar dolar tazminat talep ettiðini ancak bunun þirketin faaliyetlerinin gerçek deðerinin üzerinde olduðunu ifade etti. Venezuela da 1994 yýlýnda çalýþmaya baþlayan Cemex SAB ýn, Meksika þirketinden bir yetkili, gece kamulaþtýrmayla ilgili verilen süre dolmadan saatler önce ulusal muhafýzlara baðlý güçlerin Maracaibo ve Barquisimeto daki çimento fabrikalarýna el koyduðunu bildirdi. Bu arada Fransa nýn Lafarge ve Ýsviçre nin Holcim þirketleri ise hükümetle millileþtirme konusunda anlaþmaya vardý. Devlet Baþkan Yardýmcýsý Carrizalez, 60 gün içinde Lafarge a yüzde 89 hisse karþýlýðýnda 267 milyon dolar ve Holcim e yüzde 85 hissesi için 552 milyon dolar tazminat ödeyeceklerini, bu iki þirketin azýnlýk hisselerine sahip olarak faaliyetlerini sürdüreceðini söyledi. Chavez, petrol, elektrik, çelik ile telekomünikasyon þirketlerinin millileþtirilmesinden sonra sosyalizme doðru atýlan adýmlardan biri olarak çimento þirketlerinin millileþtirilmesini istemiþti. Venezuela da, çimento þirketlerinin özel sektörde olmasý ve bu þirketlerin çok yüksek fiyat belirlemesi nedeniyle dünyanýn en pahalý çimentosunun üretildiðini söyleyen Chavez, devletin denetimindeki çimento fabrikalarýnýn fiyatlarýn düþmesine yardýmcý olacaðýný bildirmiþti. (Birgün ) ATKAYA MERMER MEZAR - MUTFAK ÝÞLERÝ YAPILIR Þahin ATKAYA Tel: Sanayi Sitesi F Blok No:2 Hacýbektaþ / NEVÞEHÝR Uzmanlara göre böyle giderse 2015'te Tuz Gölü kalmayacak. Kuraklýk Tuz Gölü'nü yedi, bitirdi. Beyþehir Gölü, Tuz Gölü'nü geçerek Türkiye'nin ikinci büyük gölü oldu AKSARAY - Küresel ýsýnma, kuraklýk ve bilinçsiz tarýmsal sulama yüzünden Tuz Gölü nün 90 yýlda yüzde 85 küçülmesi nedeniyle Beyþehir Gölü, Türkiye nin ikinci büyük gölü oldu. Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Semih Ekercin, doktora tezi çalýþmalarý kapsamýnda Tuz Gölü ve Beyþehir Gölü nün kýyý çizgilerinde yaþanan deðiþimleri incelediðini söyledi. Bu çalýþma kapsamýnda NASA dan bile destek aldýðýný vurgulayan Ekercin, son yüzyýla ait ABD, Japonya ve Fransa uydu görüntüleri ile askeri haritalarý inceleyerek göllerdeki küçülmeyi tespit ettiðini bildirdi. Yaptýðý araþtýrma sonucunda Türkiye nin ikinci büyük gölü olarak bilinen Tuz Gölü nün 1915 yýlýnda haritalara göre 216 bin 400 hektar olduðunu ifade eden Ekercin, þunlarý kaydetti: "Tuz Gölü o yýldan bu yana ciddi anlamda küçüldü. Tuz Gölü nün su yüzey alanýnýn 1987 yýlýnda 92 bin 600 hektara gerilediðini tespit ettim yýlýnda da gölün suyla kapladýðý alanýn 32 bin 600 hektara gerilediði uydu fotoðraflarýyla açýkça görülebiliyor. Kuraklýk, bilinçsiz tarýmsal sulama, göle ulaþan kaynaklarýn kurumasý gibi etkenler adeta gölün sonunu getirdi. Gölün suyla kapladýðý alanýn kýþ aylarýnda arttýðý söyleniyor. Böyle bir durum yok. Kýþ aylarýnda kýyý kesimleri bataklýk halini alýyor. Suyla kaplanan alan artýk deðiþmez oldu. Kýþýn kýyýda su yerine çamur görüyorsunuz." COÐRAFYA BÝLGÝLERÝ SÝL BAÞTAN Tuz Gölü nde suyla kaplý alanýnýn 30 bin hektara kadar gerilediðini vurgulayan Ekercin, þöyle devam etti: "Türkiye nin üçüncü büyük gölü olarak bilinen Beyþehir Gölü nün kapladýðý alan ise 65 bin hektardan 50 bin hektara geriledi. Buna göre suyla kapladýklarý alanlar olarak ele alýndýðýnda Beyþehir Gölü 50 bin hektarlýk alanýyla Tuz Gölü nden oldukça büyük. Özellikle 2000 yýlýndan sonraki uydu görüntüleri incelendiðinde göllerin büyüklük sýralamasýnýn deðiþtiði görülüyor. Artýk Türkiye nin ikinci büyük gölü Beyþehir Gölü oldu." Türkiye nin önemli gölleri arasýnda yer alan Akþehir Gölü nün de kuruduðunu anýmsatan Ekercin, "Kuraklýk, coðrafya bilgilerini deðiþtiriyor. Bazý bilimciler göllerin yataklarýnýn durduðunu bu yüzden suyla kapladýðý alan olarak sýralama yapýlmasýnýn yanlýþ olduðunu söyleyebilir. Bu durumda 1 milyon yýl önce var olan Konya Gölü nün de halen durduðunu söyleyebiliriz" dedi. Göllerin, sýrayla hýzla kuruduðunu belirten Ekercin, "Artýk ciddi önlemlerin alýnmasý gerekiyor. Böyle giderse býrakýn ikinci, üçüncülüðü Tuz Gölü 2015 yýlýna kadar varlýðýný sürdüremeyecek" diye konuþtu. (aa) Radikal 20/08/2008 KÝRALIK ÝÞ YERÝ Türbe karþýsýnda 3 katlý, 150 m2 Canel Market in olduðu iþ yeri Kiralýktýr Necdet AKPINARLI Tel:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Aleviler resmî Hacýbektaþ'ta yok. Cumhuriyet, AKP ve Aleviler. KAPATMA DAVASI Köþe Yazýsý. Hacýbektaþ'a Çaðrý. Gençleri AKP'den koruma tasarýsý

Aleviler resmî Hacýbektaþ'ta yok. Cumhuriyet, AKP ve Aleviler. KAPATMA DAVASI Köþe Yazýsý. Hacýbektaþ'a Çaðrý. Gençleri AKP'den koruma tasarýsý YIL:3 SAYI:710 35 YKR 12 AÐUSTOS 2008 SALI BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı