YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 Gönüllü saðlýkçýlar aranýyor/ 3 TE Üniversiteyegiriþtedeðiþiklikyok/ 6 DA Bayramda ucuz þeker uyarýsý/ 11 DE Simav da yine korku dolu anlar/ 6 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AVUSTRALYA DA ASUDE BÝR RAMAZAN Ruhan Asya nýn yazýsý sayfa 7 de ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: AÐUSTOS 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr ÝÇ SAVAÞ OLMASIN KADDAFÝ REJÝMÝNÝN DEVRÝLMESÝNDEN SONRA LÝBYA ÝÇÝN DÝLE GETÝRÝLEN EN BÜYÜK ENDÝÞE, ÇATIÞMALARIN ÝÇ SAVAÞA DÖNÜÞMESÝ RÝSKÝ. KADDAFÝ SONRASINDA BÝR OTORÝTE BOÞLUÐU MEYDANA GELMEMELÝ Ge li nen nok ta da Lib ya i çin bi rin ci ön ce li ðin, Kad da fi'nin du ru muy la il gi li be lir siz li ðin so na er me si ve ar dýn dan Trab lus'un kü çük bir bö lü mün de de vam e den ça týþ ma la rýn da bi ti ril me si ol du ðu be lir ti lir ken, i kin ci a þa ma da ye ni sü re ci yö ne te cek bir o to ri te nin du ru - ma el ko ya rak bir boþ luk doð ma sý na mey dan ver me me si ve bu çer çe ve de Kad da fi yan lý - sý güç le ri he def a la cak in ti kam sal dý rý la rý na mü sa a de et me me si ge rek ti ði vur gu la ný yor. BATILI GÜÇLER SÜRECÝ KENDÝ ÇIKARLARINA GÖRE YÖNLENDÝRMEMELÝ Kad da fi mu ha li fi güç le rin li de ri Ab dül ce lil'in bu nok ta da ki has sa si yet le re uygun me - saj la rý o lum lu kar þý la nýr ken, NA TO ha re kâ tý na des tek ve ren Ba tý ül ke le ri baþ ta ol mak ü - ze re, dýþ di na mik le rin de ül ke de ki ye ni sü reç ve ya pý lan ma ya sa de ce ken di çý kar la rý a çý - sýn dan yak laþ ma yýp, öncelikle Libya halkýnýn talep ve ihtiyaçlarýný dikkate alan insanî bir bakýþ açýsýyla hareket etmelerinin gerekliliðine iþaret ediliyor. Ha be ri sayfa 7 de SOMALÝLÝLERÝN SU SEVÝNCÝ Kýtlýk ve kuraklýkla mücadele eden Somali'de baþkent Mogadiþu daki Hodan kampýnda 300 bini aþkýn insan yaþýyor. Kýtlýk, kuraklýk ve çatýþmalardan kaçarak bu kamplara gelen Somalililer, kamplarda su sýkýntýsýný tankerlerle gelen su ile aþmaya çalýþýyor. Kamplarýn yakýnlarýna özellikle Türk dernekleri tarafýndan kiralanan tankerlerle günün belli saatlerinde su geliyor. Derme çatma çadýrlarýna su taþýyan Somalililer, zaman zaman bidonlarý dolduran hortumlarýn boþa çýkmasý ile suya doyuyor. Ancak kýsa süren bu anlarda insanlar kendilerini hortumlarýn altýna atýyor. FO TOÐ RAF: A A GENELKURMAY HAVA HAREKÂTIYLA ÝLGÝLÝ BÝR AÇIKLAMA DAHA YAPTI te rö ris ti öl dür dük KADDAFÝ DEN MESAJ: Bombardýman dursun çekileyim Kad da fi ye ya kýn lý ðýy la bi li nen Hýr va - tis tan ýn es ki Dev let Baþ ka ný Sti pe Me siç, NA TO bom bar dý ma ný nýn so na er me si ha lin de Kad da fi nin si ya sî ha yat tan ta - ma men çe ki le ce ði ni söy le di. Me siç, a çýk - la ma sýn da, Kad da fi nin çok par ti li sis tem ve re form la rýn ya pýl ma sý ko nu su na en gel ol ma ya ca ðý na i liþ kin söz ver di ði ni de i fa - de et ti. Ha be ri say fa 7 de YAKALANDIKLARI BÝLDÝRÝLMÝÞTÝ Kaddafi nin iki oðlu da dýþarda Dün kü man þet le re Kad da fi nin üç oð - lu nun ya ka lan dý ðý ha ber le ri ko nu ol - muþ tu. An cak, Kad da fi nin mu ha lif le rin e lin de ol du ðu ö ne sü rü len oð lu Sey fü - lis lâm'ýn ser best ol du ðu ha be ri U lu sal Ge çi ci Kon sey söz cü sü nü þa þýr týr ken, Kad da fi nin ya ka la nan di ðer oð lu Mu - ham med in i se tu tul du ðu ev hap sin den kaç tý ðý bil di ril di. Ha be ri say fa 7 de TSK, A ðus tos 2011 ta rih le rin de I - rak ýn ku ze yin de ki te rör kamp la rý na dü zen le - nen ha va ha re kâ tlarýn da te rö ris tin et - ki siz ha le ge ti ril di ði ni bil dir di. Ge nel kur may, 17 A ðus tos ta, Çu kur ca da 9 as ke rin þe hit e - dil di ði ey le mi dü zen le yen gru bun 5 ü ye si nin öl dü rül dü ðü nü de a çýk la dý. 4 te Te rör sal dý rý la rý sü rü yor Di yar ba kýr ýn Er ga ni i le E la zýð ýn Ma den il çeleri a ra sýn da bu lu nan De - ðir men de re Kö yü Jan dar ma Ka ra ko luna PKK lý te rö rist ler ce dü zen le nen sal dý rý da biri aðýr, 4 as ker ya ra lan dý. Ö te yan dan, E la zýð ýn A la ca ka ya il - çe sin de em ni yet bi na sý ve loj ma ný i le kay ma kam lýk loj man la rý na dü zen - le nen sal dý rý da da 2 po lis i le müftünün eþi ya ra lan dý. Ha be ri sayfa 4 te Hamas: Ateþkese devam Ýs ra il i le Gaz ze Þe ri di a ra sýn da ge çen Per þem be gü - nün den bu ya na de vam e den kar þý lýk lý ça týþ ma lar dan son ra, Ha mas hü kü me ti söz cü sü Ta hir El- Nu nu, ön ce ki ge ce a teþ ke se varýldýðýný doð ru la dý. Ha be ri sayfa 7 de Devletin borcu 500 milyarý geçti Ha zi ne Müs te þar lý ðý nýn ve ri le ri ne gö re, mer ke zî yö - ne tim brüt borç sto ku, 501,4 mil yar li ra yý bul du. 11 de Bir diktatör daha Kâzým Güleçyüz ün yazýsý 3. sayfada Altýn bir rekor daha kýrdý U lus la ra ra sý pi ya sa da al - tý nýn ons fi ya tý 1.912,53 do - lar se vi ye si ne çý ka rak ye ni bir re ko ra im za at tý. 11 de ISSN ki þi da ha ka çý rýl dý Bit lis in Tat van il çe si Yel - ken li kö yü ne, GSM ve ri ci si nin bu lun du ðu böl ge ye gi den üç ay rý GSM þir ke tin den 5 gö - rev li, PKK lý te rö rist ler ce ka çý - rýl dý. PKK lý lar, iþ çi le re a it 3 a - ra cý da a te þe ver di. 4 te Ka yýp þe hit ni ha yet Çu kur ca'da ki te rö rist sal dý - rý da þe hit dü þen Uz man Ça - vuþ Er han Ar ýn, o lay dan beþ gün sonra Zap Su yun da, o lay ye ri nin bir kaç ki lo met re ö te - sin de bu lu nan na a þý bu gün top ra ða ve ri li yor. 4 te

2 2 24 AÐUSTOS 2011 ÇARÞAMBA Y LÂHÝKA Týbbýn özeti! Ýb ni Si na: Ýlm-i týb bý i ki sa týr la top - lu yo rum. Sö zün gü zel li ði ký sa lý ðýn - da dýr. Ye di ðin va kit az ye. Ye dik ten son ra dört beþ sa at ka dar da ha ye - me. Þi fa ha zým da dýr. Ya ni, ko lay ca haz me de ce ðin mik ta rý ye, nef se ve mi de ye en a ðýr ve yo ru cu hal, ta am ta am üs tü ne ye mek tir. Uçün cü Ne ti ce: Hýrs, ih lâ sý ký rar, a mel-i uh re vi ye yi ze de ler. Çün kü, bir ehl-i tak vâ nýn hýr sý var sa, te vec cüh-ü nâ sý is - ter. Te vec cüh-ü nâ sý mü râ ât e den, ih - lâs-ý tâm mý bu la maz. Bu ne ti ce çok e - hem mi yet li, çok câ-yý dik kat tir. El ha sýl, is raf, ka na at siz li ði in taç e der. Ka na at siz - lik i se, ça lýþ ma nýn þev ki ni ký rar, tem bel li ðe a tar, ha ya týn dan þek vâ ka pý sý ný a çar, mü te ma di yen þek - vâ et ti rir. HA ÞÝ YE- 1 Hem ih lâ sý ký rar, ri yâ ka pý sý ný a çar. Hem iz ze ti ni ký rar, di len ci lik yo lu nu gös te rir. Ýk ti sat i se, ka na a ti in taç e der. Ka na at e den a - ziz o lur; ta mah e den zil le te dü þer ha di sin sýr rýy - la, ka na at, iz ze ti in tâc e der. Hem sa ye ve ça lýþ - ma ya teþ cî e der. Þev ki ni zi ya de leþ ti rir, ça lýþ tý rýr. Çün kü, me se lâ bir gün ça lýþ tý. Ak þam da al dý ðý cüz î bir üc re te ka na at sýr rýy la, i kin ci gün yi ne ça lý þýr. Müs rif i se, ka na at et me di ði i çin, i kin ci gün da ha ça lýþ maz. Ça lýþ sa da þevk siz ça lý þýr. Hem ik ti sat tan ge len ka na at, þü kür ka pý sý ný a çar, þek vâ ka pý sý ný ka pa týr. Ha ya týn da da i ma þâ kir o lur. Hem ka na at va sý ta sýy la in san lar dan is tið nâ et mek ci he tin de, te vec cüh le ri ni a ra maz. Ýh lâs ka pý sý a çý lýr, ri yâ ka pý sý ka pa nýr. Ýk ti sat sýz lýk ve is ra fýn deh þet li za rar la rý ný ge niþ bir da i re de mü þa he de et tim. Þöy le ki: Ben, do kuz se ne ev vel mü ba rek bir þeh re gel dim. Kýþ mü na se be tiy le o þeh rin me nâ bi-i ser ve ti ni gö re - me dim. Al lah rah met et sin, o ra nýn müf tü sü bir kaç de fa ba na de di: A ha li miz fa kir dir. Bu söz be nim rik ka ti me do kun du. Beþ al tý se ne son ra ya ka dar, da i - ma o þe hir a ha li si ne a cý yor dum. Se kiz se ne son ra ya - zýn yi ne o þeh re gel dim. Bað la rý na bak tým. Mer hum müf tü nün sö zü ha tý rý ma gel di. Fe süb hâ nal lah, de - dim. Bu bað la rýn mah su lâ tý, þeh rin hâ ce ti nin pek fev kin de dir. Bu þe hir a ha li si pek çok zen gin ol mak lâ zým ge lir. Hay ret et tim. Be ni al dat ma yan ve ha ki - kat le rin der kin de bir reh be rim o lan bir ha tý ra-i ha ki - kat le an la dým: Ýk ti sat sýz lýk ve is raf yü zün den be re ket kalk mýþ ki, o ka dar me nâ bi-i ser vet le be ra ber, o mer - hum müf tü A ha li miz fa kir dir di yor du. E vet, ze kât ver mek ve ik ti sat et mek, mal da bit tec rü be se beb-i be re ket ol du ðu gi bi, is raf et mek le ze kât ver me mek, se beb-i ref-i be re ket ol du ðu na had siz va ký ât var dýr. Ýs lâm hü ke ma sý nýn Ef lâ tun u ve he kim le rin þey hi ve fi lo zof la rýn üs ta dý, dâ hi-i meþ hur E bu A li Ýb ni Si na, yal nýz týp nok ta sýn da, Yi yin, i çin, fa kat is raf et me yin (A râf Sû re si, 7: 31.) â ye ti ni þöy le tef sir et miþ. De miþ: Ýlm-i týb bý i ki sa týr la top lu yo rum. Sö zün gü - zel li ði ký sa lý ðýn da dýr. Ye di ðin va kit az ye. Ye - dik ten son ra dört beþ sa at ka dar da ha ye me. Þi - fa ha zým da dýr. Ya ni, ko lay ca haz me de ce ðin mik ta rý ye, nef se ve mi de ye en a ðýr ve yo ru cu HA ÞÝ YE-2 hal, ta am ta am üs tü ne ye mek tir. HA ÞÝ YE-1: E vet, han gi müs rif le gö rüþ sen, þek vâ lar i þi te cek sin. Ne ka dar zen gin ol sa da yi ne di li þek vâ e de cek tir. En fa kir, fa kat ka na at - kâr bir a dam la gö rüþ sen, þü kür i þi te cek sin. HA ÞÝ YE-2: Ya ni, vü cu da en mu zýr, dört beþ sa at fa sý la ver me den ye mek ye mek, ve ya hut te - lez züz i çin mü te nev vî ye mek le ri bir bi ri üs tü ne mi de ye dol dur mak týr. Lem a lar, 19. Lem a, s. 366 e fek kür Ti ba de ti çer - çe ve sin de et - ra fý mýz da ki var - lýk la rý Ya ra tý cý la - rý he sa bý na in ce - ler ken, il ginç ya ra - týk lar i çin de ya ra sa lar dik ka ti mi zi çe ker. Çün kü ha va da u ça bi len tek me me li can lý lar on lar dýr. Dün ya ge ne lin de on se kiz a i le ye men sup i ki yüz cins ve bin ci va rýn da tü - rü ol du ðu tes bit e di len ya ra sa la rýn bir kaç san tim o la nýn dan, ka nat la rý a çýk i ken bir bu çuk met re yi bu lan bü yük le ri de var dýr. U mu mi yet le bö cek ve mey ve i le bes le nir ler. Fýtýr sadakasý, oruç tutan için boþ söz ve günahlardan temizliktir. Fakirler için ise bir rýzýktýr. Onu Bayram namazýndan önce ödeyen kiþi için o makbul bir sadakadýr. Namazdan sonra ödeyen kimse için ise normal bir sadaka olur. Ba lýk ve kur ba ða i le de bes le nen le ri var dýr. A me ri - ka da bu lu nan vam pir ya ra sa lar, a çýk ta u yu yan me me li hay van la rýn ka ný ný e me rek bes le nir. Yýl da on bir lit re kan em di ði tes bit e dil miþ tir. Gör me ka bi li ye ti çok ge liþ me miþ o lan ya ra sa - lar ý þýk tan hoþ lan maz lar. O nun i çin ma ða ra lar, a ðaç ko vuk la rý ve ha ra be yer ler de ya þar lar. Ar ka a yak la rý nýn çen ge liy le du va ra tu tu nur ve baþ a - þa ðý u yur lar. Ön a yak la rý i le ar ka a yak la rý a ra - sýn da ya ra tý lan de ri den per de, uç ma ya ya ra yan ka nat va zi fe si ni gö rür. Bun dan do la yý on la ra de ri ka nat lý de ni lir. Vü cu du çok ha fif ol du ðun - dan uç ma ko lay lý ðý sað lar. Çift leþ me den yüz on gün son ra ge nel lik le bir, na di ren i ki yav ru do - ðu rur. Hâl bu ki di ðer kuþ lar yu mur ta dan çý kar. Ýlginç yaratýklar: YARASALAR An ne ya ra sa yav ru - su na kar þý çok þef kat li dir. Bü yü - yün ce ye ka dar o nu ö - zen le bes ler ve ko rur. Yü - ce Ya ra tý cý o na böy le bir þef - kat duy gu su ver miþ tir. Yak la - þýk on beþ i le yir mi yýl ya þar lar. A ðýz la rý a çýk o la rak u çan ya - ra sa la rýn en il ginç ya ný, sa ni ye de i ki yüz çýð lýk çý ka ra rak yan ký sis te - miy le yer tes bi ti yap ma sý dýr. Ýn san en çok yir mi bin fre kans lý ses le ri du ya bi lir ken, ya ra sa lar i ki yüz bin fre kans lý ses le ri raht lýk la du yar. Biz on la rýn çý kar dý ðý ses le ri du ya - ma yýz. Bü yük ku lak la rý ken di çý kar dý ðý ses le ri a - yýrt et me ye ya rar. Bin ler ce ya ra sa nýn bu lun du ðu bir ma ða ra da bir kar ga þa çýk tý ðý za man, u çar lar - ken ken di ses le ri ni a yý rýr ve o ka ran lýk ta bir bir le - ri ne çarp maz lar. Can lý bir ra dar gi bi dir ler. Ýn san - la rýn yap tý ðý so nar ve ra dar ci haz la rýn dan bir mil - yar ke re da ha has sas týr lar. U çuþ es na sýn da son Aziz sýddýk Cemal aðabey Ses tonunda Celâllisin Tebessümde Cemallisin Dik duruþta Kemallisin Aziz sýddýk Cemal aðabey Her hizmetin adresisin Kemallerin sýrdaþýsýn Çiçeklerin yoldaþýsýn Aziz sýddýk Cemal aðabey Hizmetlerin temel taþý Gelenlerin sofrasý aþý Talebe, dost, kardeþi Aziz sýddýk Cemal aðabey F E Y Z Ý Y U S U F E L Ý L Ý Hem vefakâr, hem sadýksýn Mektuplardaki o sýddýksýn Doðru dâvâyý tasdiksin Aziz sýddýk Cemal aðabey Gönderenler arkandan umutlu Karþýlayan ruhaniler mutlu Beka yolculuðun olsun kutlu Aziz sýddýk Cemal aðabey Dâvâdan durmazdýn geri Hizmetlerde var alýn teri Cennet mekâný olsun yeri Aziz sýddýk Cemal aðabey hýz la gi der ken sa ða ve so la dok san de re ce dö nüþ ya pa - bi len ak ro bat can lý la rýn ön de ge len le rin den dir ler. Tür ki ye de dört a i le ye men sup o tuz tü rü ol du - ðu bi lin mek te dir. Ge ce le yin av la nan bu can lý lar, ar ka ta ra fý ný bir ke se gi bi kul - la na rak bö cek le ri ya ka lar ve u çar ken yer. En bü yük düþ man la rý bay kuþ lar dýr. Çün kü on lar da ge ce av la nýr lar. Böy le si ne has sas ve in san la rýn yap tý ðý so nar ve ra dar ci haz la rýn dan bir mil yar ke re da ha has sas o - la rak ya ra tý lan ya ra sa lar han gi ta bi at ve te sa dü fe ha va le e di le bi lir? Muh te þem bir sa nat la ya ra tý lan ve dün ya nýn ne re sin de o lur sa ol sun ay ný sis te me sa hip o lan ya ra sa lar, na sýl sa hip siz ve sa nat kâr sýz vü cu da ge le bi lir? Bir ið ne bi le us ta sýz ol maz sa, bu can lý ra dar lar na sýl us ta sýz o la bi lir? Her sa nat lý var - lýk lar gi bi ya ra sa lar da hi Yü ce Ya ra tý cý ya a det le ri ve ci haz la rý sa yý sýn ca þa hit lik ya pý yor lar. Ýn san la rýn i çin de ya ra sa ta bi at lý o lup ha ki kat ý þý - Câmiü's-Saðîr, No: 2303 / Hadis-i Þerif Meâli ð ý n - dan kor kan lar da var dýr. E lin de güç ve im kân var sa, ha ki - ka tin bi za ti hi ken di si ve vah ye da ya lý Kur ân-ý Ke rim i bi le or ta dan kal dýr ma ya ça lý þýr. Böy le in san la rý Be di üz za man Haz - ret le ri ya ra sa ya ve ya a teþ bö ce ði ne ben ze tir ve der: Ey da lâ le tâ lûd ve mü - te mer rid in san cýk! A teþ bö ce ðin den da ha sö nük ka fa fe ne rin le na sýl þu gü neþ le re kar þý ge le bi lir sin, üf le mek le on la rý sön dür me ye ça lý - þýr sýn? Tu u uh! Tuh, se nin o mün kir ak lý na!.. Dün ya ge ne lin de on se kiz a i le ye men sup i ki yüz cins ve bin ci va rýn da tü rü ol du ðu tes bit e di len ya ra sa la rýn bir kaç san tim o la nýn dan, ka nat la rý a çýk i ken bir bu çuk met re yi bu lan bü yük le ri de var dýr. Na sýl o i ki li san-ý gayb ve þa ha det ve bü tün â lem le - rin Rab bi ve þu kâ i na týn Sa hi bi na mý na ve o nun he sa bý na söy le dik le ri söz le ri ve da va la rý in kâr e de - bi lir sin? Ey bi çâ re ve si nek ten da ha â ciz; da ha ha - kîr! Sen ne ci sin ki, þu kâ i na týn Sa hib-i Zül ce lâ li ni tek zi be yel te ni yor sun? (Söz ler s. 493) NOT: Okuyucularýmýzýn Leyle-i Kadir ve mübarek Ramazan bayramlarýný þimdiden tebrik eder, hayýrlara vesile olmasýný Cenâb-ý Hak'tan niyaz ederim. LÛGATÇE: teveccüh-ü nâs: Ýnsanlarýn alâkasý, yönelmesi. mürâât: Gözetme, bakma, riayet etme. menâbi-i servet: Zenginlik kaynaklarý. sebeb-i ref-i bereket: Bereketin ortadan kalkmasýnýn sebebi. amel-i uhreviye: Ahirete ait fiil, iþ. ihlâs-ý tâmm: Tam ihlâs, yaptýðý her iþinde Allah ýn emrini ve rýzasýný gözetme. þekvâ: Þikâyet. intac: Netice verme, sonuç doðurma. sa y: Çalýþma, gayret, emek. teþcî: Cesaret verme, cesaretlendirme. istiðnâ: Cenâb-ý Hakk tan baþka kimsenin minneti altýna girmeme, baþkasýna ihtiyacýný arz etmeme.

3 Y HABER 24 AÐUSTOS 2011 ÇARÞAMBA 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 24 Ramazan 1432 Rumî: 11 Aðustos 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Gönüllüsaðlýkçýlararanýyor YERYÜZÜ DOKTORLARI, SOMALÝ VE KENYA DAKÝ HASTANE VE SAÐLIK MERKEZLERÝNDE GÖNÜLLÜ OLARAK ÇALIÞACAK SAÐLIK GÖREVLÝSÝ ARIYOR. YERYÜZÜ Doktorlarý, Somali ve Kenya daki hastane ve saðlýk merkezlerinde gönüllü olarak çalýþacak saðlýk çalýþanlarýný iþbirliðine davet etti. Saðlýk programý için; hekimler, saðlýk personeli, eczacýlar, saðlýk kurumu yöneticileri, biyomedikal mühendisler ve teknisyenler gönüllü olabilecek. Saðlýk Bakanlýðý ve Yeryüzü Doktorlarý nýn iþlettiði hastanelerde hizmetler 6 ile 18 ay arasýnda planlandý. Baþbakanlýk ve Saðlýk Bakanlýðý ile varýlan mutabakat çerçevesinde Bakanlýða baðlý çalýþan hekim ve saðlýk personelinin maaþlarýndan ve döner sermayelerinden yurtdýþýnda görevli olduklarý süre boyunca herhangi bir kesinti yapýlmayacak. Ayrýca resmi görevlendirme ile i- zinlerine dokunulmadan çalýþabileceklerdir. Yardým bölgesine gidiþ dönüþ uçak bileti, vize, kalacak yer ve yemek masraflarý Yeryüzü Doktorlarý tarafýndan karþýlanacak. Gönüllülerin görevlendirme süresinde bir sýnýrlama yapýlmayacak. Adaylar ; Yeryüzü Doktorlarý gönüllüsü Damla Demirel ile telefon numarasý üzerinden görüþüp detaylý bilgi sahibi olabilir. Ýstanbul/cihan Bir diktatör daha Sekiz aya sýðan baþ döndürücü geliþmeler, dört ülkede onyýllardýr yönetimi elinde bulunduran diktatörleri devirdi. Önce Tunus un 23 yýllýk diktatörü Zeynel Abidin bin Ali, ardýndan 30 senedir Mýsýr ý demir yumrukla yöneten Hüsnü Mübarek, sonra arasýndaki Kuzey Yemen devlet baþkanlýðýný da sayarsak 33 yýldan beri Yemen e hükmeden Ali Abdullah Salih çekilmek zorunda kaldýlar. Bin Ali ile Salih þu anda memleketleri dýþýnda, sürgün veya mülteci konumundalar. Ülkesinden ayrýlmayý reddeden Mübarek ise kafes içinde ve sedyede ibretlik görüntüler vererek yargýlanýyor. Ve þimdi sýra, 42 yýllýk Libya diktatörü Kaddafi de. Ülkede Þubat ayýnda baþlayan ve bilâhare NATO desteðiyle devam eden muhalif harekete karþý yedi ay direnen Kaddafi sonunda kaybetti. Þu anda Albayýn durumu belirsiz. Ve çeliþkili haberler var. Muhaliflere Anlaþalým teklifinde bulunduðundan, Bombardýmanlar dursun, çekileyim dediðine ve ülkeden ayrýldýðýna kadar. Çatýþmalarýn önceki bir aþamasýnda Vatanýmý terk etmem, gerekirse petrol boru hatlarýný havaya uçurup intihar ederim tehdidi savurmuþtu. Bakalým, ne yapacak? Batý ülkelerinden yapýlan Teslim ol çaðrýlarýna mý uyacak, intihar saldýrýsý mý yapacak, yoksa Libya'yý terk mi edecek? Terk ederse, sýðýndýðý ülkede kalabilecek mi? Önümüzdeki günlerde cevabý verilecek olan bu suallerin ötesinde Libya için asýl önem taþýyan gündem, bundan sonra ne olacaðý. Yaþanan kaosun nasýl aþýlacaðý ve yeni bir düzen kurulup kurulamayacaðý. Þimdiye kadar bu ülke için yapýlan yorumlarda, Libya da þahsa dayalý bir yapýnýn geçerli olduðu ve þahýs gidip yapý çöktüðünde kaosun Ücretsiz muayene yapýyor KAYSERÝ Erciyes Üniversitesi Dermatoloji Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Aktaþ, muayene i- çin 3 4 ay sonrasýna gün verilmesi ve Ramazan ayýnda gelen hastalarýn maðdur olduðunu görünce ücretsiz muayeneye baþladý. Prof. Dr. Aktaþ, uygulamaya Ramazan ayý öncesinde baþladýðýný ve günlük 90 hasta muayene ettiðini anlattý. Uygulamanýn bayram sonrasýnda da devam edeceðini söyledi. Kayseri/cihan gündeme geleceði yönündeydi. Bakalým, muhalifler bu yorumu boþa çýkarabilecekler mi? Tabiî, onlarýn ötesinde belirleyici etkenlerden biri dýþ dinamikler. Meselâ baþýndan beri Libya daki geliþmelerle çok yakýndan ilgilenen, hattâ bombardýmanlarý baþlatarak ABD ve NATO ya emrivaki yapan Fransa, þimdi de son derece aktif. Aylar öncesinden muhalifleri Libya nýn yeni yönetimi olarak resmen tanýyan ve þimdi de liderlerini Paris te aðýrlama planlarý yapan Fransa, bu süreçte parsayý toplama yarýþýnda baþý çekiyor. Libya da ciddî yatýrýmlarý olan, hattâ olaylar ilk patlak verdiðinde sýrf bu sebeple net bir tavýr belirlemekte zorlanan, dahasý bir yere kadar Ne iþi var NATO nun Libya da? restleri çeken, ama iþin rengi deðiþince hemen manevra yapýp NATO o- perasyonlarýna destek veren Türkiye de bu yarýþtaki yerini alma çabasýnda, ama sanýrýz, kurtlar sofrasýnda ona fazla bir pay düþmeyecek gibi. Daha önce en dehþetli þekliyle Irak ta sahnelenen senaryo þimdi Libya da vizyona sokuluyor: Evvelâ bombalarla yakýp yýkarak harabeye çevirdikleri ülkeyi, bu defa imar ve inþa bahanesiyle yaðmalamak ve bu arada bilhassa zengin petroldoðalgaz rezervlerinden aslan payýný kapmak... Olaylarda 30 bin kiþi ölmüþ, kimin umurunda! Diktatörü devirme gerekçesi, iþin bahanesi. O diktatörü 42 yýldýr orada tutanlar kimlerdi? Son dönemde Batýyla arasýný düzelten Kaddafi yi Paris te þâþaalý karþýlamalarla aðýrlayan kiþi, sonradan bomba yaðdýran Sarkozy deðil miydi? Ve þimdilerde parsa kapma yarýþýna giren Berlusconi, Kaddafi ihtiþamlý Ýtalya ziyareti için Roma'ya geldiðinde diktatörün elini öpmemiþ miydi? Peki, iyice sýkýþtýðýnda Ben gidersem Ýsrail de sýkýntýya girer diyen ve Tel Aviv e özel elçiler gönderip destek isteyen Kaddafi yi, son demlerindeki bu onursuz çýrpýnýþlarý kurtarabildi mi? Neresinden bakýlýrsa bakýlsýn, ibretlerle dolu çok hazin bir hikâye bu. Týpký Saddam ýn, Bin A- li nin, Mübarek in trajik hikâyeleri gibi. Ortak yönleri, senelerce kendi halklarýný ezip periþan etmek ve ülke kaynaklarýný baþkalarýna peþkeþ çekmek için kullanýlan diktatörlerin, son kullanma tarihleri dolduktan sonra çöpe atýlývermeleri. Temennîmiz, en baþta onlarýn yerine gelenlerin ibret alýp doðru dersler çýkararak yola devam etmeleri ve benzer vahim hatalara düþmemeleri. 24

4 4 24 AÐUSTOS 2011 ÇARÞAMBA Y HABER Çocuktan al haberi Genelde televizyon, özelde de sanal â- lem deki yayýnlardan yana þikâyetçi olmayan yok. Baþta aileler olmak üzere konunun uzmanlarý televizyon baþta olmak üzere benzer vasýtalara karþý insanlarý uyarýyor. Ne var ki bu uyarý, olmasý gerektiði kadar ciddî i- kâz seviyesinde deðil. Lütfen çocuklarýnýza dikkat edin ya da Keþke çocuklarýnýz TV izlemese seviyesinde kalýyor. Keþke bu ikâzlar, Aman ha! Çocuklarýmýz yanmasýn, batmasýn, boðulmasýn! Ciddî tehlike var! þeklinde olabilse! Biz, ailelerin ve uzmanlarýn çocuklarý korumak için adým atmasý gerektiðini söylerken, çocuklar daha cesur davranmýþ ve kendileri yerine TV leri dinleyen anne-babalarýný Radyo Televizyon Üst Kurulu na (RTÜK) þikâyet etmiþler. Çocuklardan RTÜK Amca ya mektuplar baþlýklý haberde þöyle deniliyor: Ankara ve Rize deki Ýlköðretim Okulu 4. sýnýf öðrencileri, televizyon yayýnlarýyla ilgili talep ve þikâyetlerini yazdýklarý mektuplarý RTÜK e gönderdiler. Öðrenciler mektuplarýnda en çok ailelerinin dizi baðýmlýsý olmasýndan ve kendileriyle ilgilenmemesinden þikâyet ettiler. Çocuklar, RTÜK e Ailelerimiz bizimle az ilgileniyorlar. Sayýn RTÜK yardým et biz çocuklara çaðrýsýnda bulundular. Televizyonlarda sadece kendileri için deðil aileleri için de eðitici programlarýn yayýnlanmasýný isteyen ilköðretim öðrencileri, ailelerinin çok fazla televizyon izlemesinden bu nedenle kendilerine vakit ayýrmamalarýndan yakýndýlar. Ailede herkesin bir dizisi var diyen çocuklar, bu durumdan öyle sýkýlmýþlar ki içlerinden bazýlarý teknolojisiz bir dünya isteðini mektuplarýnda dile getirdiler. Çocuklar, Büyüklerimiz televizyon baðýmlýsý oldular. Bizi dikkate almýyorlar. O yüzden dizileri kaldýrýn, yerine belgeseller koyun. Dizilerin yerlerine belgesel ve eðitici programlar koymazsanýz evlerde akþam sohbeti diye bir þey kalmaz. Anne babalarýmýz televizyon kötü diyorlar ama þimdi kendileri televizyon baðýmlýsý oldular sözleriyle tepkilerini mektuplarýna aktardýlar. (Hürriyet, 6 Haziran 2011) Mektuplar arasýnda çocuklarýn en çok dile getirdikleri bir diðer istek de televizyonlarda evlenme programlarýnýn kaldýrýlmasý olmuþ. Bazý programlarýn çok terbiyesiz olduðunu belirten öðrenciler, þiddet içeren filmleri psikolojilerini bozduðu için ekranlarda görmek istemediklerini ifade etmiþler. Aslýnda bu anlatýlanlar sadece mektup deðil! Bunu bir mektup olarak deðerlendirmek, okuyup da bir kenara koymak cinayetle eþdeðerdir! Bu mektuplarýn yazýlmasýnda öðretmenlerin destek ve katkýsý olmuþ olsa bile, dile getirilen gerçeklere hiç kimsenin itiraz etmeye hakký yok. Bu sesleri, imdat çýðlýðý olarak görmek ve bu meseleye ciddî þekilde eðilmek lâzým. TV lerin evimizin baþköþelerini iþgal ettikten sonra sohbet lerin sona erdiði, eþ dost ziyaretlerinin neredeyse sýfýra yaklaþtýðýnýn farkýnda deðil miyiz? Bu akþam müsait misiniz, çay içmeye gelecektik? sorusuna, Yok, yarýn gelin. Bu akþam izlediðim bir dizi var, izlemesem meraktan ölürüm diyen dost larýnýz yok mu? Yoksa, elbette çok þanslýsýnýz; ama maalesef bunlar cemiyette yaþanan hadiseler... Bu noktada hepimizin ciddî ikâz ve uyarýlara ihtiyacýmýz var. TV lere, sanal âlem vasýtalarýna ve aldatýcý oyunlara dalmayalým; çocuklarýmýzý ve kendimizi dinleyelim... Sohbet ve muhabbet meclislerini TV lerin cazip görünen aldatýcý yayýnlarýna tercih edelim, vesselâm. TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Gökhan Þahin ile Duygu hanýmýn Gülay Þeyma ismini verdikleri bir kýz çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Kardeþlerimizi tebrik eder, küçük yavruya Cenâb-ý Hak'tan hayýrlý ve uzun ömürler dileriz. Çamdibi Yeni Asya Okuyucularý TA ZÝ YE Kemalettin, Fahrettin, Mehmet ve Ali Ýhsan Dikici 'nin kardeþleri muhtereme Melek Çetin'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allah' tan rahmet diler, arkadaþýmýza ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ederiz. Semih Ünal, Betül Ünal, Mustafa Ünal, Müjgan Ünal, Ali Samet Ünal, Mehdi Tekin, Sevgi Tekin, Sudenur Tekin, Senanur Tekin TERÖR SALDIRILARI DEVAM EDÝYOR ÞIR NAK IN Ciz re il çe sin de ön ce ki gün ak þam i zin siz gös te ri ya - pan PKK yan daþ la rý po li se sal dýr dý. O lay lar da 1 i a ðýr 11 po lis ya ra la - nýr ken, 5 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Ciz re de PKK yan daþ la rý i le gü ven lik güç le ri a ra sýn da ça týþ ma çýk tý. Ýl çe nin Ý dil ve Cu di Ma hal le sin de top la nan PKK yan daþ la rý Nu say bin cad de si ü ze rin de so kak baþ la - rýn da bek le yen çe vik kuv vet e ki bi ne ses bom ba sý at tý lar. Ses bom ba sý nýn a týl ma sýn dan son ra or ta lýk ka rýþ tý. A tý lan ses bom ba - sý ar dýn dan po lis ha va ya a teþ a çýn ca PKK yan daþ la rý bu kez po li se si lah la sal dýr dý. PKK yan daþ la rý nýn si lah lý sal dý rý sý so nu cu 1 i a ðýr 11 po lis ya ra lan dý. Ya ra lý po lis ler o lay ye ri ne çað rý lan am bu lans i le Ciz re Dev let Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Ciz re Dev let Has ta ne sin de du - ru mu a ðýr la þan po lis me mu ru as ke ri he li kop ter le Di yar ba kýr a sevk e dil di. Bu a ra da Di yar ba kýr ýn Er ga ni i le E la zýð ýn Ma den il çe si a ra sýn da bu lu nan De ðir men de re Kö yü Jan dar ma Ka ra ko lu na te - rör ör gü tü PKK ta ra fýn dan sal dý rý dü zen le di. As ke rin kar þý lýk ver - me si ü ze ri ne çý kan ça týþ ma da bi ri a ðýr 4 as ker ya ra lan dý. Ya ra lý lar Er ga ni Dev let Has ta ne si ne kal dý rý lýr ken De ðir men de re kö yü kýr - sa lýn da Jan dar ma ö zel ha re kat tim le ri i le köy ko ru cu la rýn da ka tý lý - mýy la o pe ras yon baþ la týl dý. Þýrnak-Diyarbakýr / cihan PKK, 5 KÝÞÝYÝ DA HA KA ÇIR DI Bit lis in Tat van il çe sin de GSM þir ket le rin de ça lý þan 5 ki þi nin PKK lý te rö rist ler ta ra fýn dan ka çý rýl dý ðý id di a e dil di. NTV nin ha be ri ne gö re Tat van il çe sin de üç ay rý GSM þir ke tin den 5 gö rev li, ça lýþ ma yap mak i çin Yel ken li kö yün de ki ve ri ci nin bu lun du ðu böl ge ye git ti. Bu sý ra da PKK lý te rö rist ler 5 ki þi yi yan la rý na a la rak dað lýk ke si me kaç tý. PKK lý lar, iþ çi le re a it 3 a ra cý da a te þe ver di. O la yýn ha ber a lýn ma sý ü ze ri ne jan dar ma böl ge de o pe ras yon baþ lat tý. Bitlis / cihan PKK DAN SÝ VÝL LE RE CAN LI KAL KAN BAS KI SI TSK, IRAK IN KUZEYÝNE DÜZENLENEN HAVA HAREKÂTINDAN BÖLGEDEKÝ KÖYLERE KAÇAN ÇOK SAYIDA TERÖRÝSTÝN YEREL SÝVÝL HALKI CANLI KALKAN OLMAYA ZORLADIÐINI BÝLDÝRDÝ. TÜRK Si lâh lý Kuv vet le ri nin (TSK) in ter net si te sin de ya pý lan a çýk la ma - da, I rak ýn ku ze yi ve Kan dil da ðý böl ge si ne dü zen le nen ha va ha re kâ tý so nu cu çok sa yý da te rö ris tin ye rel si vil hal kýn bu lun du ðu köy le re ka - ça rak hal ký can lý kal kan ol ma ya zor - la dý ðý nýn öð re nil di ði ni bil dir di. TSK ta ra fýn dan, I rak ýn ku ze yi ve Kan dil da ðý böl ge sin de ki bö lü - cü te rör ör gü tü un sur la rý ný et ki siz ha le ge tir mek ve ör gü tün fi zik sel alt ya pý sý ný tah - rip et mek mak - sa dýy la, A - ðus tos 2011 ta - rih le rin de, Türk Ha va Kuv vet le ri u çak la rý i le ha va ha re ka tý ve ka ra - da ko nuþ lu a teþ des tek va sý ta la rý i - le a teþ le ta ar ruz ic - ra e dil di ði, ha re kât la il gi li gün cel bil gi le rin ka mu - o yuy la pay la þýl dý ðý bil di ril di. A çýk la ma da, Türk Ha va Kuv - vet le ri u çak la rý ta ra fýn dan, 20 A - ðus tos 2011 de Me ti na, Zap, A va - þin-bas yan ve Ha kurk böl ge sin de tes pit e di len 13 he def, 21 A ðus tos 2011 ta ri hin de, Kan dil, Ga ra, Zap ve Me ti na böl ge le rin de tes pit e di - len 4 he def, 22 A ðus tos 2011 ta ri - hin de i se Zap, Ha kurk, A va þin- Bas yan ve Kan dil böl ge sin de tes - pit e di len 7 he de fin et ki li o la rak vu rul du ðu be lir til di TE RÖ RÝST ÖL DÜ RÜL DÜ Türk Si lâh lý Kuv vet le ri, A - ðus tos 2011 ta rih le rin de I rak ýn Ku - ze yin de ki te rör kamp la rý na dü zen - le nen ha va ha re kâtýn da te - rö ris tin et ki siz ha le ge ti ril di ði ni bil - dir di. Ay ný ha va ha re kâ týn da 80 den faz la ya ra lý te rö ris tin böl ge de ki has - ta ne ler ve köy le re ta þýn dý ðý ný, çok sa yý da te rö rist i le te ma sýn ke sil di ði - ni, çok sa yý da te rö ris tin ye rel si vil hal kýn bu lun du ðu köy le re ka ça rak hal ký can lý kal kan ol - ma ya zor la dý ðý nýn öð - re nil di ði ni bil dir di. Türk Si lâh lý Kuv vet le ri, A ðus tos 2011 ta rih le rin de ic ra e di len ha va ha re kâ týn da, 132 he de fe, 102 sor ti i le, mo dern ve kla sik mü - him ma týn kul la nýl dý ðý ba þa rý lý ta ar ruz lar ger çek - leþ ti ril di ði ni, top çu bir lik le - rin ce 349 he de fin yo ðun o la rak a - teþ al tý na a lýn dý ðý ný, ha re kât ta, 73 ba rý nak, 6 sý ðý nak, 18 ma ða ra, 8 de - po, 14 te sis/bi na, 1 cep ha ne lik, 9 u - çak sa var mev zi i, 3 kon trol nok ta sý - nýn et ki li o la rak vu rul du ðu nun be - lir len di ði ni a çýk la dý. Bu a þa ma da et - ki siz ha le ge ti ri len te rö rist sa yý sý ný ke sin o la rak i fa de et me nin müm - kün ol ma dý ðý kay de di len a çýk la ma - da, el de e di len ilk bil gi ler den, ha va ta ar ru zu nun te rö rist ler ü ze rin de bas kýn te si ri mey da na ge tir di ði nin öð re nil di ði i fa de e dil di. An ka ra / a a Ýf tar ye me ði ne bas kýn A LA CA KA YA il çe müf tü sü Ce mil Liv in kay ma kam lýk loj man la rý nýn bah çe sin de ver di ði if tar ye me ði ni ba san te rö rist ler, 2 po lis me mu ru i le il çe müf tü sü Ce mil Liv in e þi Ye liz Liv i ya ra la dý. E la zýð ýn A la ca ka ya il - çe sin de em ni yet bi na sý ve loj ma ný i le kay ma kam lýk loj man la rý na dü zen - le nen sal dý rý da ya ra la nan 2 po lis i le il çe müf tü sü nün e þi, Fý rat Ü ni ver si te si Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Ya ra lý la rýn sað lýk du rum la rý nýn i yi ol du ðu bil di ril di. Kay ma kam lýk loj man la rý nýn bah çe sin de il çe müf tü sü Ce mil Liv in if tar ye - me ði ver di ði, Kay ma kam Ta rýk Ba ha dýr i le il çe yö ne ti ci le ri nin if ta rýn ar dýn - dan bu ra da bu lun duk la rý sý ra da sal dý rý nýn mey da na gel di ði öð re nil di. Nö - bet çi ku lü be si ne ve kay ma kam lýk loj man la rý na dü zen le nen sal dý rý ya gü - ven lik güç le ri nin a nýn da kar þý lýk ver di. yak la þýk 20 da ki ka sü ren ça týþ - madan sal dýr gan gru bun o lay ye rin den kaç tý ðý öð re nil di. Elazýð / a a KAYBOLAN ÞEHÝDÝN NAAÞI BUGÜN TOPRAÐA VERÝLÝYOR TE RÖR ör gü tü PKK nýn ge çen haf ta Hak ka ri Çu kur - ca yo lun da dü zen le di ði sal dý rý da þe hit dü þen Uz - man Ça vuþ Er han Ar ýn ce se di Zap Su yu nda bu lun - du. Sal dý rý son ra sýn da Zap Su yu na dü þen Ar ýn ce - se di, o lay ye ri nin bir kaç ki lo met re ö te sin den çýk tý. Þe hit Uz man ça vuþ Ar ýn ce se di ön ce ki gün ak þam An ka ra Ad li Týp Ku ru mu na ge ti ril di. Bu ra da a i le si ta ra fýn dan teþ his e di len þe hit Ar, bu gün mem le ke ti Yoz gat ýn Yer köy il çe sin de i kin di na ma zý ný mü te a - kip Çar þý Ca mi i nde ký lý na cak ce na ze na ma zý nýn ar - dýn dan þe hit lik te son yol cu lu ðu na u ður la na cak. Uz - man Ça vuþ Er han Ar ýn þe hit ol du ðu gün o ruç lu ol - du ðu nu ha týr la tan ya kýn la rý, Er han Ar ýn en yük sek ma kam o lan þe hit li ðe u laþ tý ðý na dik kat çek ti. Þe hit Ar ve ar ka daþ la rý nýn Hak ka ri de yi ye cek ten o tu ra cak e ve ka dar bir çok zor luk la kar þý laþ týk la rý ný ak ta ran ya kýn la rý, o ra da gö rev ya pan as ker le rin bun dan son - ra sý kýn tý ya þa ma ma sý i çin yet ki li le rin ge rek li ted bir - le ri al ma la rý ge rek ti ði ni kay det ti. An ka ra / a a BDP Ge nel Baþ kan Ve ki li Ha - mit Gey la ni, ça týþ ma la rýn dur ma sý i çin der hal ge rek li di ya log ka nal la rý nýn a çýl ma sý - ný is te di. Gey la ni, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, hü kü me - tin, BDP nin ça týþ ma la rýn dur ma sý i çin di ya log ka nal la rý a çýl sýn ö ne ri si ni dik ka te al - mak ye ri ne ge ri li mi ve ça týþ - ma nýn þid de ti ni art tý ra cak bir dil kul lan dý ðý ný ve bu yön de a - dým lar at tý ðý ný id di a et ti. A - çýk la ma sýn da, AKP, Kürt so - ru nu nu si lâh la rý or ta dan kal dý - ra cak þe kil de çöz mek ye ri ne po li se, as ke re ye ni a raç lar al - TA ZÝ YE Muhterem aðabeyimiz Abdülkadir Koçyiðit'in oðlu muhterem arkadaþýmýz Gökçe Ok'un kayýnbiraderi Gülten, Ayþe hanýmefendilerin aðabeyleri Ömer Koçyiðit'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah' tan rahmet diler, arkadaþýmýza ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ederiz. Nevzat Girgenç, Þakir Argýn, Aydýn Argýn, Fehmi Girgenç/ÝZMÝR O TERÖRÝSTLERÝN 5'Ý ETKÝSÝZ HALE GETÝRÝLDÝ TSK, 19 A ðus tos 2011 de nok ta is tih ba ra tý na da ya lý o la rak yurt i çin de ic ra e di len ha va ha re ka týn da 5 te rö ris tin et ki siz ha le ge ti ril di ði ni, et ki siz ha le ge ti ri len te rö rist le rin 17 A ðus tos 2011 gü nü Hak ka ri-çu kur ca ka ra yo lun da 9 gü ven lik gö rev li si nin þe hit e dil di ði ey le mi dü zen le yen gru ba men sup ol - duk la rý nýn öð re nil di ði ni bil dir di. A çýk la ma da, Ha va ha re ka tý ic ra e di len böl ge le re ba sýn men sup la rý nýn ve ye rel hal kýn gi ri þi nin bö lü cü te rör ör gü tü ta ra fýn dan en gel len di ði, bu hu su sun böl ge de ki ger çek za yi at ve ha sa rý giz le me ye yö ne lik ol du ðu, te mas ku ru la ma yan te rö rist le rin i se ör güt ten kaç mýþ o la bi le cek le ri de ðer len di ril mek te dir de nil di. Ha re ka ta a it ke sin de ðer len dir me le re u la þýl dýk ça ka mu o yuy la pay la þý la ca ðý te yit e dil me yen ha ber le re i ti bar e dil me me si is ten di. A çýk la ma da, I rak ýn ku ze yi ve yur ti çi bö lü cü te rör ör gü tü nün fa a li yet le ri a çý sýn dan ya kýn dan iz le ne cek, ha va ve ka ra o pe ras yon la rý na de vam e di le cek tir de nil di. An ka ra / a a TSK, I rak ýn ku ze yin de ki te rör kamp la rý na dü zen le nen ha va ha re kâtýn da te rö ris tin et ki siz ha le ge ti ril di ði ni bil dir di. BDP: Ge rek li di ya log ka nal la rý der hal a çýl ma lý mak, va li le re ö zel yet ki ler ver - mek le uð ra þý yor i fa de si ne yer ve ren Gey la ni, bu yol la Kürt so - ru nu nun çö zü le me ye ce ði ni, ça - týþ ma or ta mý nýn son bul ma ya - ca ðý ný kay det ti. Med ya ku ru luþ - la rý nýn da ta ri he sa vaþ med - ya sý o la rak geç me mek i çin Kan dil de ki si vil ö lüm le ri gör - mez den gel me me si ge rek ti ði - ni sa vu nan Gey la ni, a çýk la ma - sý ný Ça týþ ma la rýn dur ma sý i çin der hal ge rek li di ya log ka nal la rý a çýl ma lý dýr. Ta raf lar der hal si - lah la rý sus tur ma lý dýr. Baþ ka da bir se çe nek yok tur i fa de siy le bi tir di. An ka ra / a a BDP ÝLÇE BAÞKANI FERZENDE ATA TUTUKLANDI ÞAN LI UR FA NIN Vi ran þe hir il çe sin - de, BDP Ýl çe Baþ ka ný Fer zen de A ta tu tuk lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, il çe de dü zen le nen i zin siz gös te ri ler le il gi li yü rü tü len bir so ruþ tur ma kap sa mýn - da Cum hu ri yet Sav cý lý ðý na çað rý lan A - ta, i fa de si nin ar dýn dan tu tuk lan ma ta le biy le mah ke me ye sevk e dil di. Fer zen de A ta, çý ka rýl dý ðý nö bet çi mah ke me ce Te rör ör gü tü ü ye si ol - mak ve pro pa gan da sý ný yap mak suç la rýn dan tu tuk lan dý. Þanlýurfa / a a TA ZÝ YE Muhterem aðabeylerimiz emekli baþkomiser Mehmet Dikici ve Ali Ýhsan Dikici (Merhum), Fahrettin Dikici, Kemalettin Dikici 'nin ablalarý Eyüp Özcan aðabeyimizin baldýzý Mustafa Çetin beyin hanýmý muhtereme Melek Çetin (Dikici)'nin vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allah' tan rahmet diler, arkadaþýmýza ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ederiz. Nevzat Girgenç, Þakir Argýn, Aydýn Argýn, Fehmi Girgenç/ÝZMÝR

5 5 Y HABER 24 AÐUSTOS 2011 ÇARÞAMBA Yeni terörle mücadele stratejisi Terör örgütünün kanlý saldýrýlarýný arttýrmasý ve gittikçe hedef geniþletmesi üzerine, terör zirveleri nden MGK ya terör örgütüne karþý yürütülen mücadelenin tüm boyutlarýyla ele alýnýp terörle mücadele strateji sinin deðiþtirildiði belirtiliyor. Aslýnda terörle mücadelenin yeni konsepti olarak açýklanan, teröristle mücadeleyle eþ zamanlý olarak bölgede sosyal ve e- konomik politikalarýn da yürütülmesi, daða giden yolun kapanmasýnýn saðlanmasý ö- teden beri telâffuz edilen önlemlerden. Bu tür genel önlemler i tekrarlamak yerine, þimdiye kadar yürütülen ve özellikle son on yýlda baþarýsýzlýða uðrayan mücadele nin ciddî olarak gözden geçirilip, aksaklýklarýnýn tesbit edilerek terörle mücadele stratateji sinin çok boyutlu olarak ortaya konulmasý gerekiyor. Aslýnda Türkiye nin son otuz yýllýk terörle mücadele geçmiþinde hangi taktik ve metodlarýn neticeyi saðladýðý, hangilerinin iþe yaramadýðý örnekleriyle ortada. Son 11 yýlýn þehit sayýsýna bakýldýðýnda, 1990 larýn ikinci yarýsýnda gittikçe etkisi görülen uygulamalar sonucu, 2000 yýlýndan itibaren terörün hýzla güç kaybetmeye baþlamýþ. O tarihte terör eylemlerinin sayýsý 3 bin 2198 den 45 e düþerken, þehit o- lan güvenlik görevlisi sayýsý ise bir yýlda 22 olarak belirlenmiþ. Keza terör örgütü, Türkiye içindeki mevcudiyetini koruyamaz hale gelmiþ, ancak yüzde 10 u Türkiye topraklarýnda barýnabilen terörist miktarý ise 4 bine kadar düþmüþ. Bu netice alýcý yöntemle 2001 yýlýnda þehit sayýsý sýfýra inmiþ deki terör saldýrýlarýnda ise þehit sayýsý 6 askerle sýnýrlý kalmýþ STRATEJÝ NÝN ÝÇÝ DOLDURULMALI Ancak AKP nin iktidara geldiði 3 Kasým 2002 den bu yana yurt dýþýnda ve içinde terörist sayýsý ile birlikte, terör olaylarý ve teröre verilen þehit sayýsýnýn da kat kat arttýðý görülüyor yýlýnda 21, 2004 yýlýnda 73, 2005 yýlýnda 92, 2006 yýlýnda 121, 2007 yýlýnda 118, 2008 yýlýnda 150 olan þehit sayýsýnýn 2009 yýlýnda 135 e çýkýp, 2010 yýlýnda 72 de kalsa da 2011 yýlýnýn ilk sekiz ayýnda geçmiþ yýllarýn rakamlarýný çok çok aþmasý dikkat çekici. Bununla da kalýnmayýp, terör eylemlerinin, karakol ve askerî üs saldýrýlarýnýn, yollara mayýn döþemelerinin Güneydoðu dan Akdeniz e, Karadeniz e ve Batý ya doðru kaymasý ise bir diðer gösterge. Kýsacasý, PKK nýn kurulduðu ve 33 erin þehit edildiði 15 Aðustos Eruh baskýný ile terör eylemlerinin açýða çýktýðý günden 2001 e kadar zaman zaman týrmanan terörün genel olarak düþmesine ve nihâyet sýfýrlanmasýna karþý, 2001 den itibaren ne yazýk ki terör olaylarýnda ve þehit sayýsýnda yeniden yükseliþ görülmekte. Bu durumda, hükümetin terörle mücadeleyi salt jandarmaya ve düzenli askerî birliklere býrakmasýnýn rolü de sorgulanmalý. GEÇMÝÞTEN DERSLER ÇIKARILMALI Ýktidar partisi sözcülerinin, terörün kökü kazýnana kadar mücadelenin tereddütsüz devam edeceði teminatlarý, elbette kayda deðer. Ancak Amerikan Dýþiþleri Bakanlýðýnýn 2110 terör raporu nda, ABD nin terörle mücadelede kritik rol oynadýðý ifâdesine dayanarak, öncelikle sýnýr ötesinde yuvalanan terör örgütünün tasfiyesi saðlanmalý. Gelinen noktada, dokuz yýldýr kademeli olarak devre dýþý býrakýlan özel harekât ýn yeniden devreye sokulmasý, terörle mücadelede profesyonelleþmiþ asker ve polis güçlerinin sýnýr birlikleri olarak sýzmalara karþý konumlandýrýlmasý, önemli. Bu açýdan, hiçbir komplekse girilmeden geçmiþin tecrübelerinden istifade edilmesi, baþarýlý-baþarýsýz uygulamalarýndan dersler çýkarýlmasý fevkalâde hayatî deðer taþýyor. Terör örgütünün son dönemde güvenlik kuvvetlerine, kamu görevlilerine ve sivil halka karþý gerçekleþtirdiði menfur saldýrýlar ýn ele alýndýðý son MGK da vurgulanan, terörle mücadelede yeni strateji ve yöntemlerle daha etkin, kararlý ve sonuç alýcý bir mücadele nin içinin doldurulmasý icâb ediyor. Dokuz yýldýr kademeli olarak devre dýþý býrakýlan özel harekât ýn yeniden devreye sokulmasý, terörle mücadelede profesyonelleþmiþ asker ve polis güçlerinin sýnýr birlikleri olarak sýzmalara karþý konumlandýrýlmasý, önemli. TEBRÝK ve DUYURU Van 100. Yýl Üniversitesi Erçiþ Ýþletme Fakültesi ile Erçiþ Meslek Yüksek Okulunu kazanan kardeþlerimizi tebrik ederiz. Öðrencilerimiz ile yeni atanacak öðretmen kardeþlerimiz için kalacak yerimiz mevcuttur. Ýrtibat: Ali Sinoðlu (0532) (0505) (432) Erciþ Yeni Asya Temsilciliði TEBRÝK ve DUYURU Malatya Ýnönü Üniversitesi'ni tercih edip kazanan öðrencilerimizi tebrik ederiz. Malatya merkez'de kalacaklara ev ve yer konusunda yardýmcý oluyoruz. Ýrtibat: Hüseyin Gültekin : (0505) Zafer Akýncý : (0542) Mustafa Finek : (0544) Malatya Yeni Asya Temsilciliði ZA YÝ Samsun Recep Tanrýverdi Lisesi'nden aldýðým diplomam kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. T.C. No: Oðuzhan Yurtseven Müs pet ha re ke tin za fe ri Be di üz za man, ve fa týn dan ön ce ver miþ ol du ðu son der sin de ba kýn ne di yor: Bi zim va zi fe miz müs pet ha re ket et mek tir. Men fi ha re ket de ðil - dir. Al lah rý zasý na gö re sa de ce i man hiz me ti yap - mak, Rab bi mi zin va zi fe si ne ka rýþ ma mak týr. Biz ler a - sa yi þi mu ha fa za yý ne ti ce ve ren müs pet i man hiz me ti i çin de; her bir sý kýn tý ya kar þý sa býr la, þü kür le mü kel le - fiz. Pe ki, ne dir müs pet ha re ket; na sýl ya pý lýr? Yi ne ken di sin den öð re ne lim: Me se lâ: sek sen bir ha ta sý ný mah ke me de is pat et ti ðim bir müd dei u mu mi nin (sav cý nýn) yan lýþ id di a la rý i le a ley hi miz de ki ka ra rý na kar þý, bed du â da hi et me dim. Çün ki a sýl me se le bu za ma nýn ci had-ý ma ne vi si dir. Mâ ne vî tah ri ba tý na kar þý sed çek mek tir. Bu nun la dâ hi li a sa yi þe bü tün kuv ve ti miz le yar dým et mek tir. E vet, Be di üz za man gi bi bin ler ce su bay ve ast su bay ken di le ri ne ya pý lan zu lüm le re kar þý sa býr la, me ta net - le kar þý dur du. Ya pý lan iþ ken ce le re kar þý a sa yi þin a - ley hin de en kü çük bir ha re ket te bu lun ma dý. Yaþ ze de a dý ve ri len as ker ar ka daþ la rý ma psi ko lo jik iþ ken ce nin ya ný sý ra fi i li iþ ken ce ler de ya pýl dý. E vet, yan lýþ duy ma dý nýz 1980 li yýl lar da An ka ra E ti mes - gut ta ha va cý as ker le ri has ta ne lik e din ce ye ka dar döv dü ler. Bun la rý ör nek a lan de niz ci ler de ay ný yer de ve ay ný yön tem le ri kul la na rak ba zý as ker ar ka daþ la rý - ma has ta ne lik o la cak ka dar e zi yet et ti ler. Bu ið renç mu a me le le ri ya pan lar, sa kýn zan net me - sin ki yap týk la rý yan la rý na kâr ka la cak. E ðer töv be et - mez ler i se kah har bir el i le he sap gü nün de to kat yi ye - cek le ri ni u nut ma sýn lar. Ay rý ca bu dün ya da da peþ le - ri ni bý rak ma ya ca ðýz. Na sýl ki Bal yoz, Er ge ne kon, An - dýç ve Ca sus luk gi bi dâ vâ lar i le peþ le ri bý ra kýl ma dý, di - ðer dâ vâ lar i çin ha zýr lýk yap ma la rý ný ö ne ri yo rum. El - le ri niz den gel di ði ka dar de lil le ri ka rart ma ya ça lý þýn, sa bah la ra ka dar ev rak kýrp ma ma ki ne le rin de bel ge le ri yok et me ye ça lý þýn, siz den he sap so ra ca ðýz, bi lin ha! Yi ne þük re din ki biz ler Be di üz za man gi bi bü yük bir â li min yo lun dan müs pet ha re ket e de rek gi di yo - ruz. Mil le ti mi zin za rar gör me me si i çin a sa yi þin le - hin de ha re ket et mek ü ze re þid de tin her tür lü sün den ka çýn dýk. Bi ze iþ ken ce e den bed baht la ra kar þý lýk; ki - tap yaz dýk, se mi ner dü zen le dik ve in san la rý ay dýn - lat mak ü ze re der gi ler çý kar dýk. Hep si mey dan da dýr, is te yen mü ra ca at e de bi lir. Yap tý ðý mýz ça lýþ ma lar ni - ha yet ne ti ce ver me ye baþ la dý. Ka mu o yu, ba þör tü sü ve na maz gi bi di nî sem bol le re kar þý düþ man lýk e - den le rin ne ler yap tý ðý nýn far ký na var dý. Ön ce Re fe - ran dum da yar gý sýz in faz i le il gi li o lum lu bir so nuç a - lýn dý. A ka bin de a na ya sa de ði þik li ði ge re ðin ce ka nun çý ka rý la rak yaþ ze de le rin hak la rý nýn en a zýn dan bir kýs mý ge ri al ma sý na im kân ta nýn dý. Bu müs pet ça lýþ ma lar mey ve si ni ver me ye de vam et ti. Ni ha yet sav cý lar ha re ke te ge çe rek dar be ci ge ne - ral ler ve on la rýn si vil u zan tý la rý ný so ruþ tur ma ya baþ - la dý. Yýl lar ca dar be le ri des tek le yen CHP da hi ba zý as - ker le rin in ter net an dýç la rý i le hü kü me ti yýk ma te þeb - büs le ri ne a çýk ça kar þý çýk tý. Hat ta bir CHP mil let ve - ki li yar gý lan ma dan or du dan a tý lan as ker le rin hak la rý - nýn ge ri a lýn ma sý i çin ka nun tek li fi verdi. Pe ki, her þey bit ti mi? Ha yýr. As ke ri ve sa yet sa ye sin - de ve po li ti ka cý la rýn dar be ci ler den kork ma sý ne de niy - le ken di si ni giz le miþ as ke ri ye i çin de ki suç ör güt le ri he sap ver me ye de vam e de cek tir. Zi ra na maz kýl dý ðý, e þi ba þör tü lü ol du ðu i çin da yak at týk la rý su bay lar, þim - di suç du yu ru sun da bu lu na rak yar gý yý gö re ve ça ðý rý - yor. Hal kýn % 99 u nun Müs lü man olduðu bir ül ke de di ne ve din dar la ra ha yâ sýz ca ve fü tur suz ca sal dýr mak ney miþ, gö re ce ðiz þim di. Ýþ te bü tün bu so nuç la rýn el de e dil me si müs pet ha - re ket sa ye sin de dir ön ce sin de ol du ðu gi bi, zul - me uð ra mýþ in san la rý kýþ kýr ta rak a sa yi þin a ley hi ne sevk et mek is te yen ler, bu se fer a maç la rý na u la þa ma dý - lar. Çün kü Al lah tan kor kan ve o nun rý za sý ný ka zan - mak is te yen in san lar þid de te baþ vur maz lar. Zi ra i ki yan lýþ bir doð ru et mez. Ýþ ken ce ya pa rak zul me den le - re kar þý, te rö re baþ vur mak bir Müs lü ma na ya kýþ maz. Bu so nuç lar a lýn ma sa da hi þid de te baþ vu rul maz. He - sap gü nü, mah þer ni çin var, zan ne di yor su nuz? Bir mis kal ha yýr ve bir mis kal kö tü lü ðün dahi hesap edileceði o deh þet li gün için Rab bi miz den mað fi ret di ler, bü tün kar deþ le ri min bin ay dan da ha ha yýr lý o lan Ka dir ge ce si ni kut la rým. veh bi ho ra san il.com A VU KAT Ej der Kö se, An ka ra Ant laþ ma - sý na gö re Türk ler AB va tan daþ la rýy la e þit hak la ra sa hip de di. Hol lan da da, Tür ki ye i le Av ru pa Bir li ði (AB) a ra sýn da 1963 te im za la nan An ka ra Ant laþ ma sý ve 1980 ta rih li Or tak lýk Kon se yi ka rar la rý na da ya - ný la rak ka za ný lan dâ vâ la ra bir ye ni si ni da ha ek le yen A vu kat Ej der Kö se, son ka - ra rýn em sal teþ kil et ti ði ni ve Türk le re ye - ni fýr sat lar su na ca ðý ný söy le di. Ut recht Mer ke zi Yük sek Ý da ri Mah ke me si ge çen haf ta al dý ðý bir ka rar la, da ha ön ce i ki böl - ge i da re mah ke me si nin bu i ki an laþ ma ya da ya na rak ver di ði mec bu ri u yum ya sa sý - nýn Türk le re uy gu la na ma ya ca ðý yö nün - de ki ka rar la rý o nay la dý. Mah ke me nin bu ka ra rý AB sý nýr la rý i çin de ya þa yan tüm Türk le ri ya kýn dan il gi len di ri yor. Bu ka rar em sal teþ kil et ti ði i çin fark lý AB ül ke le rin - de a çý la cak dâ vâla rýn ka zan ma þan sý ný bir hay li yük sel ti yor. AB de ya þa yan Türk ler i çin ha ya ti ö nem de o lan bu yar gý ba þa rý - sý nýn mi ma rý i se genç Türk a vu kat Ej der Kö se. 39 ya þýn da ki Kö se, 8 yýl ön ce baþ la - dý ðý bu yar gý sü re cin de þim di ba þa rý ya u - laþ ma nýn mut lu lu ðu nu ya þý yor. U lus la ra - ra sý ve ya ban cý lar hu ku ku a la nýn da uz - man o lan Kö se, þim di ye ka dar An ka ra An laþ ma sý ve Or tak lýk Kon se yi ka rar la rý - na da ya ný la rak aç týk la rý bir çok da va yý ka - zan dýk la rý ný be lir te rek, A ma Ut recht te - ki mah ke me nin ver di ði son ka rar ha ya ti ö nem de de di. Ut recht te ki mah ke me nin yar gý sü re - cin de son nok ta ol du ðu nu, hu ku ki yol ta ma men ka pan dý ðý i çin bu ka ra ra baþ ka bir mah ke me de i ti raz hak ký ol ma dý ðý ný vur gu la yan Kö se, Bu ka rar AB;de ya þa - yan tüm Türk le ri hat ta Tür ki ye den Av - ru pa;ya gel mek is te yen Türk le ri de ya - kýn dan il gi len di ri yor de di. Her i ki an laþ - ma nýn hem Av ru pa da ya þa yan hem de bu ra ya gel mek is te yen Türk le re ge niþ hak lar ta ný dý ðý na vur gu ya pan Kö se, bu hak la rýn þim di ye ka dar et kin bir þe kil de kul la ný la ma mýþ ol ma sý na ha yýf lan dý ðý ný di le ge tir di. Yak la þýk 10 yýl dýr a vu kat lýk ya pan Kö - se;nin Tür ki ye i le AB a ra sýn da ki an laþ - ma la rýn Türk le re ge tir di ði ge niþ im kan la - rýn var lý ðýn dan Hol lan da lý bir pro fe sör ar ka da þý nýn u ya rý sý sa ye sin de ha ber dar ol du ðu nu an lat tý. Kö se, þim di ye ka dar i ki an laþ ma ya da ya na rak aç týk la rý i ka met i - zin le ri, ti ca ri ve a i le bir le þi miy le il gi li da - va la rýn ö nem li bir bö lü mü nü a zan dýk la - rý ný söy le di. AN KA RA AN LAÞ MA SI NIN 9. MAD DE SÝ ÇOK Ö NEM LÝ An ka ra Ant laþ ma sý na gö re Türk ler AB va tan daþ la rýy la e þit hak la ra sa hip. Türk ler i çin ge niþ hak lar ge ti ri yor di yen Kö se, an laþ ma nýn ö zel lik le 9. mad de si nin ö nem li ol du ðu nu i fa de et ti. Kö se, son o - la rak Ut recht te ki mah ke me nin ka za nýl - ma sýn da da ö nem li ro lü o lan 9. mad dey le il gi li þu yo rum da bu lun du: 9. mad de, Türk va tan daþ la rý nýn AB nez din de bu ra - da ki va tan daþ lar la ay ný mu a me le ye ta bii tu tul ma sý ný ön gö rü yor ta rih li Or - tak lýk Kon se yi ka ra rý nýn -1/80 di ye ge çi - yor- 13. mad de sin de i se 1980 den son ra Türk va tan daþ la rý nýn hak la rý ký sýt la na - maz de ni li yor. Lahey / a a AÇ TI ÐI DÂ VÂ LAR LA AV RU PA YI MAT E DEN TÜRK A VU KAT EJ DER KÖ SE, AN LAÞ - MA LA RA GÖ RE TÜRK LER AB VA TAN DAÞ LA RIY LA E ÞÝT HAK LA RA SA HÝP DE DÝ. AB va tan daþ la rýy la e þit hak la ra sa hi biz Dar be mi ra sý ký ya fet yö net me li ði kal dý rýl sýn - De mok rat E ði tim ci ler Sen di ka sý (DES) Ge nel Baþ ka ný Gür kan Av cý, Mil li E ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer den çað dý þý ký ya fet yö net me li ði ni de ðiþ ti re rek, öð ren ci le ri ön lük ve o kul for ma sý na, öð ret men le ri de ta kým el bi se, kra vat ve göm le ðe mah kûm e den dar be mi ra sý ký ya fet yö net me li ði ni kal dýr ma sý ný is te - di. Gür kan Av cý, Ey lül de baþ la ya cak o lan e ði tim-öð re tim yý lý ön ce si o kul ký ya fet le ri ne ge len yüz de 50 i le 70 o ran la rýn da ki zam mýn ve li le ri ka ra ka ra dü þün dür me ye baþ la dý ðý ný söy le di. Av cý, Geç ti ði miz yýl e te ði, pan to lo nu, göm le ði, ce ke ti ve sü ve te riy le bir lik te 80 li ra ya giy di ri le bi len bir öð ren ci, bu yýl ký ya fet le re ya pý lan zam ne de niy le en az 125 li ra ya giy di ri le bi le cek. Gi yim mas raf la rý a i le le rin büt çe si ni zor la ya cak týr de di. Ký ya fet yö net me li ði ni kal dýr ma yý is te yen Mil li E ði tim es ki ba ka ný Ni met Çu buk çu ya Teks til pat ron la rý nýn karþý çýktýklarýný hatýrlatan Gür kan Av cý, is tis ma rýn bu gün de de vam et ti ði ni söy le di. Av cý, Mil li E ði tim Ba ka ný Sa yýn Din çer in 30 yýl ön ce cun ta göl ge sin de çý ka rý lan ký ya fet yö net me li ði ni top tan kal dýr ma sý ný is ti yo ruz. Ü ni ver si te ho ca la rý ný, öð ret men - le ri ve öð ren ci le ri tek tip ký ya fet giy me ye zor la yan, ký ya fet ku ra lý na uy ma yan la rý bu gün bi le ce za lan dýr ma ya de vam e den bu yö net - me lik kal dý rýl ma lý ya hut es ne til me li dir. Öð ren ci ve öð ret men le rin ser best ký ya fet ler le ve ren gâ renk giy si ler le o kul la ra ge le rek, o kul la rý - mý zý çi çek bah çe si ne çe vir me si ni is ti yo ruz. Ankara / Fatih Karagöz Di ya net, ha fýz lý ðý fa al ha le ge ti re cek DÝYA NET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, Tür ki ye ge ne lin - de ha fýz lýk bel ge si o lan an cak her han gi bir gö - re ve a ta na ma yan 15 bin ha fýz i çin e ði tim ça lýþ - ma sý baþ lat tý. Di ya net, ir ti bat kur mak is te di ði ha fýz la ra müf tü lük ler a ra cý lý ðýy la gön der di ði mek tup ta, ha fýz lar dan bu lun duk la rý böl ge de ki Ku ran kurs la rýn da ez ber le ri ni pe kiþ tir me le ri ni is te di. Ay rý ca, ha fýz la ra li se yi dý þar dan bi tir me - le ri ve me mur luk sý na vý i çin KPSS sý nav la rý na ha zýr lan ma la rý da ö ne ril di. Di ya net Ýþ le ri Baþ - kan lý ðý E ði tim Hiz met le ri Ge nel Mü dü rü Prof. Dr. A li Er baþ im za sýy la müf tü lük le re gön de ri - len ya zý da, ha fýz lýk mü es se se si nin Di ya net in ön ce lik li fa a li yet a lan la rý a ra sýn da ol du ðu be lir - ti le rek, Mev cut ha fýz lýk kurs la rý mý zý ge liþ tir - mek, ye ni kurs lar aç mak, ha fýz lý ðýn ko lay laþ tý - rýl ma sý i çin ye ni prog ram lar yap mak gi bi ko - nu lar ü ze rin de has sa si yet le dur mak ta yýz. Ye ni kurs lar a ça rak ha fýz ye tiþ tir me nin ya nýn da bir ta raf tan da da ha ön ce den ha fýz lý ðý ný ta mam la - mýþ, bel ge si ni al mýþ an cak Di ya net Ýþ le ri Baþ - kan lý ðý bün ye sin de ça lýþ ma yan ha fýz la rý mý zý tes pit e dip, ir ti bat kur mak ve ha fýz lýk la rý ný iþ - lev sel ha le ge tir mek i çin bir ça lýþ ma baþ lat týk i fa de si ne yer ve ril di. Müf tü lük le rin yap tý ðý a - raþ týr may la 2000 yý lýn dan bu gü ne ka dar ha fýz - lýk bel ge si a lýp, Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý bün - ye sin de gö rev yap ma yan ha fýz sa yý sý nýn 15 bin ci va rýn da ol du ðu nun be lir len di. An ka ra / a a Ye ni a na ya sa, mil lî mu ta ba kat la ya pýl ma lý AKP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Ek rem Er - dem, a na ya sa nýn mil li mu ta ba kat la ya pýl ma sý ge rek ti ði ni i fa de e de rek, MHP, CHP VE BDP nin geç miþ te a na ya sa ya yak la þým la rý ný gör dük. Þim di ay ný þe yi ya par lar mý? Ben i na ný - yo rum, bu mil let yap týr ma ya cak týr. Ye ni a na - ya sa ya kat ký ver mez ler se, i na ný yo rum ki, ta výr a lan par ti ler, ya rýn ta rih o la cak de di. Er dem, AKP Þiþ li Ýl çe Teþ ki la týn ca Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si Ka sým pa þa Sos yal Te sis le ri nde dü - zen le nen ve si vil top lum ör gü tü tem sil ci le ri nin de ka týl dý ðý if tar ye me ðin de yap tý ðý ko nuþ ma - da, ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý na da de ðin di. Ek - rem Er dem, Ye ni a na ya sa ya kat ký ver mez ler - se, i na ný yo rum ki, ta výr a lan par ti ler, ya rýn ta rih o la cak. Bi zim de mok ra si ta ri hi miz ba tý lý ül ke ler gi bi çok es ki de ðil bel ki a ma ko ca ko ca par ti le - rin me zar lý ðý ha li ne gel miþ tir. de di. Çi çek: Bay ram son ra sý A na ya sa ko nu su can la nacak TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, bay ram son ra sý A na ya sa ko nu su nun bi raz da ha ha re ket len miþ o la ca ðý ný, ye ni bir can lý lýk ka za na ca ðý ný i fa de e - de rek, Biz de bu ye ni sü re ci en i yi þe kil de de - ðer len dir me ye ça lý þa ca ðýz de di. Çi çek, An ka ra Sa na yi O da sý (A SO) Baþ ka ný Nu ret tin Öz de bir ve Yö ne tim Ku ru lu ü ye le ri ni ka bul et ti. Ye ni dö nem de mes lek ku ru luþ la rý na, mes lek o da la - rý na, si vil top lum ku ru luþ la rý na çok ö nem li gö - rev ler dü þe ce ði ni be lir ten Çi çek, Çün kü Tür - ki ye 12 Ha zi ran se çim le riy le bir lik te baþ ta A na - ya sa ko nu su ol mak ü ze re ye ni bir dö ne me gir - miþ o lu yor de di. Bu dö nem va tan da þýn yüz de 95 i nin tem sil e dil di ði bir par la men to ol du ðu - nu di le ge ti ren Çi çek, þun la rý kay det ti: Bay ram son ra sý A na ya sa ko nu su sa yýn ge nel baþ kan la rýn a çýk la ma la rýn dan an la þý lý yor, bi raz da ha ha re - ket len miþ o la cak, ye ni bir can lý lýk ka za na cak. Biz de siz ler le bir lik te bu ye ni sü re ci en i yi þe kil de de ðer len dir me ye ça lý þa ca ðýz. An ka ra / a a FO TOÐ RAF: AA

6 6 24 AÐUSTOS 2011 ÇARÞAMBA YURT HABER Y HABERLER Suluova'daki STK'lar Somali için 100 bin TL yardým topladý. Su lu o va dan So ma li ye yar dým kam pan ya sý A MAS YA NIN Su lu o va il çe sin de ki si vil top lum ku - ru luþ la rý nýn ön cü lü ðün de baþ la tý lan So ma li ye yar - dým kam pan ya sýn da, bu gü ne ka dar top la nan yar dým mik ta rý 100 bin TL yi geç ti. Þeh rin çe þit li yer le rin de a çý lan yar dým stant la rý, Su lu o va hal ký ta ra fýn dan zi ya - ret e di le rek ba ðýþ lar ya pý lý yor. Þeh rin en iþ lek cad de si o lan Se li mi ye Cad de si nde ki yar dým stan dý ný zi ya ret e den Su lu o va Be le di ye Baþ kan Yar dým cý sý Bü lent A - nar, kam pan ya ya des tek ver di. A nar, stand da va tan - daþ lar la bir sü re soh bet et ti. Ra ma zan a yý bo yu de - vam e de cek kam pan ya da þu a na ka dar top la nan ba - ðýþ mik ta rý 100 bin TL yi geç ti. Si vil top lum tem sil ci - si Ya þar Bat, So ma li ye yar dým kam pan ya sý na Su lu o - va hal ký nýn bü yük des tek ver di ði ni be lir te rek, e me ði ge çen her ke se te þek kür et ti. Suluova / Ye ni As ya Si mav yi ne sal lan dý KÜ TAH YA NIN Si mav il çe sin de, 19 Ma yýs ta ya þa nan 5,9 bü yük lü ðün de ki dep re min art çý sar sýn tý la rý sü rer ken, ön ce ki ge ce sa at de mey da na ge len 3,8 bü yük lü - ðün de ki dep rem va tan daþ lar a ra sýn da kor ku ve en di þe ye yol aç tý. Bo ða zi çi Ü ni ver si te si Kan dil li Ra sat ha ne si ve Dep rem A raþ týr ma Ens ti tü sü ve ri le ri ne gö re, sa at de mer kez üs sü Si mav o lan 3,8 bü yük lü ðün de dep rem kay de dil di. 5,2 ki lo met re de rin lik te ki dep rem, Si mav ve kom þu il çe ler Pa zar lar i le Þap ha ne de his se dil - di. Dep rem, can ve mal kay bý na yol aç maz ken, va tan daþ a ra sýn da ký sa sü re li pa ni ðe ne den ol du. Ba zý va tan daþ lar, ev le rin den çý ka rak bir sü re dý þa rý da bek le di. Bu dep rem - le bir lik te, Si mav ve kom þu il çe ler de son i ki gün de kay - de di len dep rem sa yý sý 24 e u laþ tý. Kütahya / a a Tankerde sýzýntý olmamasý, alev almamasý faciayý önledi. LNG yük lü tan ker köp rü de sý kýþ tý BA KIR KÖY DE sý vý laþ tý rýl mýþ do ðal gaz (LNG) yük lü tan ker, köp rü al týn da sý kýþ tý. Tan ker de sý zýn tý ol ma ma - sý ve a lev al ma ma sý bü yük bir fa ci a yý ön le di. Ad nan Kah ve ci Cad de si nden Zey port Li ma ný na doð ru se yir ha lin de bu lu nan Ci han De mir (35) i da re sin de ki LNG yük lü 35 E AD 21 pla ka lý tan ker, Sa hil Ken nedy Cad - de si ne bað la nan köp rü al týn da sý kýþ tý. De mir, a ra cý dur du ra rak du ru mu po lis ve it fa i ye e kip le ri ne bil dir di. Po lis e kip le ri, yo lun her i ki ta ra fý ný a raç tra fi ði ne ka pa - ta rak gü ven lik ted bir le ri al dý. Ýt fa i ye e kip le ri de o la sý teh li ke ye kar þý kö pük ve su hor tum la rýy la ha zýr bek le - di. De mir, ge rek li ted bir le rin a lýn ma sýn dan son ra a ra cý ge ri a la rak kur tar dý. De mir, Yo lu bil mi yor dum. Bir kaç kez du ra rak yol da yar dým al dým. En son gö rüþ tü ðüm tak si ci bu yol dan de vam et me mi is te di. Ben de köp rü al týn da sý kýþ tým de di. Ýs tan bul / a a Di len ci ler bu Ra ma zan da Ýs tan bul a a kýn et ti ÝN SAN LA RIN di ni duy gu la rý ný is tis mar e de rek hak sýz ka zanç sað la yan di len ci ler, her yýl ol du ðu gi bi bu Ra ma zan a yýn da da yi ne Ýs tan bul a a kýn et ti. Ýs tan - bul Bü yük þe hir Be le di ye si Za bý ta Mü dür lü ðü Di len ci Top la ma Mer ke zi yet ki li le rin den a lý nan bil gi ye gö re, za bý ta e kip le ri di len ci le ri, en çok ca mi ön le ri, mey - dan, cad de, met ro büs du rak la rý ve üst ge çit ler de top - lu yor. Ra ma zan a yý nýn ba þýn dan bu ya na ya pý lan ça - lýþ ma lar sý ra sýn da 350 ki þi nin di len ci lik yap tý ðý ný tes - pit e den e kip ler, bu ki þi le rin kim lik ve i ka met tes pit - le ri nin tes pi ti ni yap tý ve 5326 sa yý lý Ka ba hat ler Ka nu - nu çer çe ve sin de ce zai iþ lem uy gu la dý. Ya pý lan de ðer - len dir me de, Ýs tan bul da di le nen le rin en çok A da na, Sam sun, To kat, Bur sa ve Ga zi an tep nü fu su na ka yýt lý ol duk la rý gö rül dü. Di len ci le rin ü ze rin den çý kan 3 bin 759 li ra pa ra ya da el ko nul du. Ýs tan bul / a a BEL KÝ 4-5 YIL SON RA ÖZ CAN, ü ni ver si te ye gi riþ sis te min de bir de ði þik lik plan la nýp plan lan ma dý ðý ko nu sun da da sis tem de hiç bir de ði - þik lik ol ma ya ca ðý ný vur gu la dý. YGS ve LYS sis te mi nin i ki a þa ma lý o la rak de vam e de ce ði ni be lir ten Öz can, i kin ci a - þa ma sý na vý LYS nin de bu gün kü gi bi bir kaç o tu rum þek lin de uy gu la na ca ðý ný an lat tý. Li se ler de ki e ði tim-öð re ti mi - ne pa ra lel o la rak i ler de ba zý dü zen le me ler ya pý la bi le ce ði ni söy le yen Öz can, Bel ki bun dan 4-5 yýl son ra bi rin ci ba - sa ma ðý kal dý rýr es ki den ya pý lan ol gun luk sý na vý gi bi bir sý nav ya pa rýz di ye ko nuþ tu. ÖÐ REN CÝ HARÇ LA RI Ü NÝ VER SÝ TE öð ren ci le ri nin ö de dik le ri harç mik tar la rý na ne ka dar zam ya pý la ca ðý so ru su ü ze ri ne Öz can, bu ko nu da üç al ter - na tif li bir yön tem iz len di ði ni an lat tý. Bun lar dan bi ri nin enf las yo nun üs tün de, bi ri nin enf las yon o ra nýn da, di ðe ri nin de enf las - yon o ra ný nýn al týn da ol du ðu nu i fa de e den Öz can, YÖK ün tek li fi nin Mil li E ði tim Ba kan lý ðý na su nu la ca ðý ný ve son ra Ba kan lar Ku ru lun da e le a lý na ca ðý ný be lirt ti. Öz can, harç la ra ya pý la cak zam o ra ný na Ba kan lar Ku ru lu nun ka rar ve re ce ði ni kay det ti. ÜNÝVERSÝTEYE GÝRÝÞTE DEÐÝÞÝKLÝK YOK YÖK BAÞKANI PROF. DR. ÖZCAN: ÜNÝVERSÝTEYE GÝRÝÞ SÝSTEMÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK OLMAYACAK. BELKÝ 4-5 YIL SONRA BÝRÝNCÝ BASAMAK SINAVINI KALDIRIR, YERÝNE ESKÝDEN YAPILAN OLGUNLUK SINAVI GÝBÝ BÝR SINAV YAPARIZ. YÖK Baþ ka ný Prof. Dr. Yu suf Zi ya Öz can, Yük - se köð re ti me Ge çiþ Sý na vý (YGS) i le Li sans Yer - leþ tir me Sý nav la rý (LYS) sis te min de bir de ði þik - lik plan lan ma dý ðý ný be lir te rek, Bel ki 4-5 yýl son ra bi rin ci ba sa mak sý na vý ný kal dý rýr, ye ri ne es ki den ya pý lan ol gun luk sý na vý gi bi bir sý nav ya pa rýz de di. LYS yer leþ tir me so nuç la rý ný de - ðer len di ren YÖK Baþ ka ný Öz can, ü ni ver si te le - re mer ke zi yer leþ tir me so nu cun da bu yýl boþ kon ten jan sa yý sý nýn ge çen yý la gö re da ha az ol - du ðu nu, boþ kon ten jan lar la il gi li bir in ce le me ya pýl dý ðý ný bil dir di. Bu in ce le me ler de bi yo lo ji, fi zik ve kim ya gi bi te mel bi lim ler le il gi li bö - lüm le re faz la ta lep ol ma dý ðý ný be lir ten Öz can, bu nun ya ný sý ra ba zý ön li sans prog ram la rý nýn da boþ kal dý ðý ný kay det ti. Öz can, Bun lar la il gi - Ýstanbul'da derslik baþýna düþen öðrenci sayýsý 44, bu sayýyý 43 yapabilmek için her yýl bin 200 dersliðe ihtiyaç var. FO TOÐ RAF: ARÞÝV li der hal ka rar lar a la ca ðýz. E ðer ta lep gör mü - yor sa bun dan son ra ek kon ten jan la rý mýz da kon ten jan ver me ye ce ðiz. Sý fýr öð ren ci a lan bö - lüm ler var. Ar týk on la ra ek kon ten jan ver me - nin bir an la mý yok çün kü öð ren ci le ri cez bet - mi yor di ye ko nuþ tu. Öz can, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Fi zik, kim ya, bi yo lo ji gi bi bö lüm le - rin ya ný sý ra mes lek yük se ko kul la rýn da ba zý Sý nýf la rý 30 ki þi lik yap mak i çin 25 bin ders li ðe ih ti yaç var ÝS TAN BUL Mil li E ði tim Mü dü - rü Mu am mer Yýl dýz, Ýs tan - bul da þu an ders lik ba þý na dü - þen öð ren ci sa yý sý nýn 44 ol du - ðu nu ve bu sa yý yý 43 ya pa bil me - le ri i çin her yýl bin 200 ders li ðe ih ti yaç la rý ol du ðu nu be lirt ti. Be - yoð lu Öð ret me ne vi nde dü zen - le nen if tar prog ra mýn da ga ze te - ci ler le bir a ra ya ge len Yýl dýz, a i - le le re ço cu ðu nu en ya kýn o ku la gön der di ye bil me le ri i çin bu o - kul lar da ki ders lik a çýk la rý ný ka - pat ma la rý ve sý nýf ba þý na dü þen öð ren ci sa yý la rý ný da bel li bir se - vi ye ye çek me le ri ge rek ti ði ni an - lat tý. Yýl dýz, Ýs tan bul da hâlâ cid - dî bir nü fus ar tý þý ol du ðu nu be - lir te rek, þöy le de vam et ti: Ýs - tan bul da þu an ders lik ba þý na dü þen öð ren ci sa yý mýz 44 tür. 44 ü, 43 ya pa bil me miz i çin bi - zim her yýl bin 200 ders li ðe ih ti - ya cý mýz var. Biz za ten son 3 yýl - da 3 bi nin ü ze rin de ders lik yap - mý þýz. Do la yý sýy la da bel li he def - le re u la þa bil me miz i çin bu nun çok ü ze ri ne çýk ma mýz ge re ki - yor he def le rin de Ýs tan - bul da ders lik ba þý na dü þen öð - ren ci sa yý sý nýn 30 ol ma sý ný he - def li yo ruz. Bi zim il köð re tim de i - ki li öð re tim ya pan o kul la rý mýz la tek li öð re tim ya pan o kul la rý mýz yak la þýk yüz de 50 o ra nýn da. Ý ki li öð re tim den tek li öð re ti me ge çe - bil me miz i çin bi zim ders li ðe ih - ti ya cý mýz var. Bir de 45 ki þi lik sý - ný fý 30 ki þi lik yap mak i çin he de - fi miz var. Bü tün bu pa ra met re - le ri iþ let ti ði miz tak dir de kar þý mý - za ya kýn plan da 25 bi ne ya kýn ders lik ih ti ya cý çý ký yor. Þu an da Ýs tan bul da 58 bin ders lik ol du - ðu nu ve 2003 yý lýn dan bu gü ne ka dar da 27 bin ders lik ya pýl dý ðý - ný i fa de e den Yýl dýz, ha yýr se ver - le rin kat ký sýy la bu sü re i çin de 6 bi ne ya kýn ders lik ya pýl dý ný da kay det ti. Ýstanbul / a a O KUL LAR DERS ZÝ LÝ NE HA ZIR LA NIYOR YAK LA ÞIK 3 haf ta son ra ders zi li nin ye ni den ça la ca ðý o kul lar da, öð ren ci le re da ha i yi fi zi ki þart lar da e ði tim ve ri le bil me si i çin ha zýr lýk lar ya pý lý yor. Ýz mir de ki o kul - lar da, ye ni e ði tim-öð re tim yý lý ha zýr lýk la rý kap sa mýn da 110 o kul o na rý ma a lýn dý, 10 o kul da güç len dir me ça lýþ - ma sý baþ la týl dý. Þe hir de ki o kul lar da in ce le me ler de bu - lu nan Ýl Mil li E ði tim Mü dür lü ðü yet ki li le ri, ih ti yaç la rý tes pit et ti, a ci li yet du ru mu na gö re plan, prog ram ve büt çe le me iþ le ri ni yap tý. Ý ha le ve in þa at iþ le ri ni Ýl Ö zel Ý - da re nin yap tý ðý ça lýþ ma lar çer çe ve sin de kent te ki 50 il - köð re tim, 60 or ta öð re tim ku ru mun da o na rým iþ le ri baþ la týl dý. Ça tý, tu va let, ý sýn ma sis te mi ve e lek trik-su te si sa tý nýn ön ce lik li o la rak el den ge çi ri le ce ði ça lýþ ma lar i çin Ö zel Ý da re büt çe sin den 1 mil yon li ra, Mil li E ði tim Ba kan lý ðý büt çe sin den i se 1.5 mil yon li ra ol mak ü ze re 2.5 mil yon li ra kul la ný la cak. Bu ça lýþ ma la rýn ya ný sý ra il - çe be le di ye le ri nin de o kul la rýn fi zi ki ba kým la rý i çin ça lýþ - ma lar yap tý ðý, bo ya, ba da na, bi na ba kým la rý i le o kul bah çe sin de ih ti yaç du yu lan yer le rin o na rý mý, ço cuk o - yun a lan la rý nýn ya pý mý gi bi iþ le ri sür dür dü ðü bil di ril di. Ýz mir Mil li E ði tim Mü dü rü Meh met Ra ðip Ü ye, ye ni e - ði tim-öð re tim yý lý nýn ilk gü nü o lan 19 Ey lül e ka dar ye - tiþ ti ril me si nin plan lan dý ðý ný söy le di. Ýzmir / a a bö lüm ler var ki; me se la Su Ü rün le ri i le il gi li bö lüm ler ma a le sef öð ren ci le ri çe ke me miþ, biz bun la rý aç ma ma ya, aç týk la rý mý zý da bir þe kil de bir leþ tir me ye ça lý þa ca ðýz. Me se la bir mer kez o - kul bu la ca ðýz. Böy le ce kü çük kü çük, dol ma yan bö lüm le ri or ta dan kal dý ra ca ðýz ki bir si ner ji ya - ra ta lým. Bu bir ka pat ma de ðil a ma baþ ka ye re nak let me, bir leþ tir me o la cak. An ka ra / a a Af la 148 bin ki þi ye ni den ü ni ver si te li ol du ÇE ÞÝT LÝ sebep ler le ü ni ver si te den a tý lan 148 bin 584 ki þi Af Ka nu nu ndan ya rar la na rak ye ni den ü ni ver si te li ol du. Ü ni - ver si te den a tý lan la ra af ge ti ren ka nun dan ya rar la na rak ü - ni ver si te le re top lam 148 bin 584 ki þi dön dü. Ye ni den ü ni - ver si te li o lan la rýn 57 bin 914 ü ön li sans, 60 bin 54 ü li sans, 30 bin 616 sý li san süs tü i çin baþ vur du. En faz la ge ri dö nüþ, A çý köð re tim Fa kül te si nin de bað lý bu lun du ðu A na do lu Ü - ni ver si te si ne ol du. A na do lu Ü ni ver si te si ne ön li sans i çin 33 bin 388, li sans i çin 34 bin 123 ve li san süs tü i çin 433 ki þi baþ - vur du. A na do lu Ü ni ver si te si ni Ýs tan bul, Mar ma ra, Ga zi ve An ka ra ü ni ver si te le ri iz le di. Bu ü ni ver si te le re li san süs tü a - lan da baþ vu ru la rýn yo ðun lu ðu dik ka ti çek ti. Ýs tan bul Ü ni - ver si te si ne 616 ki þi ön li sans, 2 bin 889 ki þi li sans, 2 bin 781 ki þi li san süs tü ol mak ü ze re top lam 6 bin 286; Mar ma ra Ü - ni ver si te si ne 741 ki þi ön li sans, 1450 ki þi li sans, 3 bin 98 ki þi li san süs tü ol mak ü ze re top lam 5 bin 289; Ga zi Ü ni ver si te si - ne 190 ki þi ön li sans, bin 431 ki þi li sans, 3 bin 105 ki þi li san - süs tü ol mak ü ze re top lam 4 bin 726, An ka ra Ü ni ver si te si ne 133 ki þi ön li sans, 2 bin 137 ki þi li sans, bin 886 ki þi li san süs tü ol mak ü ze re top lam 4 bin 156 baþ vu ru ya pýl dý. En faz la baþ - vu ru o lan ü ni ver si te ler a ra sýn da Sel çuk (3 bin 418) Do kuz Ey lül (2 bin 651), Ýs tan bul Tek nik (2 bin 636), OD TÜ (2 bin 466), Ha cet te pe (2 bin 36) de yer al dý. An ka ra / a a Öð re nim kre di si baþ vu ru la rý 28 A ðus tos ta so na e re cek öð re tim dö ne min de ü ni ver si te le rin ha zýr lýk ve bi rin ci sý nýf la rýn da o ku ya cak öð ren ci ler den yurt lar da ba rýn mak, burs, öð re nim ve kat ký kre di si al mak is te yen - ler i çin 19 A ðus tos ta baþ la yan baþ vu ru sü re si, 28 A ðus - tos Pa zar gü nü so na e re cek. Yük sek Öð re nim Kre di ve Yurt lar Ku ru mu Ge nel Mü dü rü Ha san Al bay rak ýn yap - tý ðý ya zý lý a çýk la ma ya gö re, öð re tim yý lýn da ilk de fa yurt dý þýn da bir öð re tim ku ru mu na gir me ye hak ka - za nan öð ren ci le rin burs ve öð re nim kre di si baþ vu ru la rý i le KKTC Lef ke Av ru pa Ü ni ver si te sin de ilk de fa öð re - nim gö re cek Türk öð ren ci le rin yurt baþ vu ru la rý da 28 A ðus tos a ka dar ku ru mun in ter net ad re sin den ya pý la bi le cek. Yurt dý þýn da öð re nim gö ren a - ra sý nýf öð ren ci le ri nin yurt, burs ve öð re nim kre di si baþ - vu ru la rý, i le ri bir ta rih te a lý na cak. Yurt mü ra ca at so nuç - la rý, 4 Ey lül Pa zar gü nü ku ru mun in ter net ad re sin den i - lan e di le cek. A sýl lis te den yur da gir me ye hak ka za nan öð ren ci le rin ka yýt la rý, 5-16 Ey lül ta rih le ri a ra sýn da ger - çek leþ ti ri le cek. Yurt lar, 12 Ey lül 2011 ta ri hin de a çý la cak. DUYURU Sivas Cumhuriyet Üniversitesini kazanan öðrencilerimizi tebrik eder, bay ve bayan öðrencilerimize kalacak yerlerimizin mevcut olduðu duyurulur. Ýrtibat Telefonlarý (0536) (0507) Sivas Yeni Asya Temsilciliði TEBRÝK ve DUYURU Muðla Üniversitesini kazanan öðrencilere kalacak yer konusunda yardýmcý olunacaktýr. Ýrtibat: Mehdi Tekin: (0506) Semih Ünal: (0533) Muðla Yeni Asya Temsilciliði TEBRÝK ve DUYURU Nevþehir Üniversitesini kazanan kardeþlerimizi tebrik ederiz. Kayýt iþlemlerinde ve kalacak yer temininde yardýmcý olunur. Ýrtibat: (0536) (0538) Nevþehir Yeni Asya Temsilciliði TA ZÝ YE Muhterem kardeþimiz Ýbrahim Özcan'ýn muhtereme validesi Naime Özcan'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allah' tan rahmet diler, arkadaþýmýza ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ederiz. Refet Kuþin ve Ailesi / ÝZMÝR

7 Y DÜNYA 24 AÐUSTOS 2011 ÇARÞAMBA 7 Hamas: Ateþkese devam ÝS RA ÝL i le Gaz ze Þe ri di a ra sýn da ge çen Per þem be gü nün den bu ya na de vam e - den kar þý lýk lý ça týþ ma lar dan son ra va rýl - dý ðý be lir ti len a teþ kes res men doð ru lan dý. Ha mas hü kü me ti söz cü sü Ta hir El-Nu - nu, Fi lis tin li grup la rýn Ýs ra il le a teþ kes ko - nu sun da mu ta býk ol duk la rý ný a çýk la dý. El-Nu nu, Ýs ra il le a teþ kes ko nu sun da Fi - lis tin li grup lar la an laþ ma ya var dýk. Fi lis - tin li grup la rýn hep si de Ýs ra il in uy ma sý du ru mun da ken di le ri nin de a teþ ke se bað lý ka la cak la rý ný tas dik et ti ler di ye ko - nuþ tu. Gaz ze Þe ri di nde 15, Ýs ra il de de 1 ki þi nin öl me si ne, on lar ca ki þi nin ya ra lan - ma sý na se bep o lan son ça týþ ma lar, Ýs ra il- Mý sýr sý ný rýn da ge çen Per þem be gü nü 2 o to büs ve si vil o to la ra a teþ a çýl ma sý ve 2 si as ker 8 Ýs ra il va tan da þý nýn öl dü rül - me siy le pat lak ver miþ, Ýs ra il, sal dý rý la rýn Gaz ze den Mý sýr ýn Si na ya rý ma da sý na ge len mi li tan lar ca ger çek leþ ti ril di ði ni ö ne sür müþ tü. Ay rý ca sý nýr da mey da na ge len sal dý rý lar Ýs ra il i le Mý sýr a ra sýn da da ge ri - li me se bep ol muþ, Ýs ra il as ker le ri nin sý ný - rýn ö te ta ra fýn da ki sal dýr gan la ra a teþ aç - ma sý sý ra sýn da, 5 Mý sýr po li si de ha ya tý ný kay bet miþ ti. Ýs ra il gü ven lik ka bi ne si, Baþ - ba kan Bin ya min Ne tan ya hu nun çað rý sý ü ze ri ne top lan mýþ; hem ro ket sal dý rý la rý - ný hem de a teþ ke si gö rüþ müþ tü. Ne tan - ya hu, ro ket sal dý rý la rý na ce vap ve re cek le - ri ni be lirt me si ne rað men, Gaz ze Þe ri - di ne ge niþ çap lý bir o pe ras yon dü þün me - dik le ri ni de be lirt miþ ti. Tel Aviv / aa Ra por ta mam lan ma mýþ BÝR LEÞ MÝÞ Mil let ler (BM) Söz cü Yar - dým cý sý Fer han Hak, BM So ruþ tur ma Ko mis yo nu nun Ma vi Mar ma ra ra po ru - nun he nüz ta mam lan ma dý ðý ný söy le di. Söz cü Yar dým cý sý Hak, ra po run BM Ge - nel Sek re te ri Ban Ki-mun a ne za man su - nu la ca ðý na yö ne lik so ru lar ü ze ri ne, So - ruþ tur ma Ko mis yo nun ca ha zýr lan mak ta o lan ra po run he nüz ta mam lan ma dý ðý ný be lirt ti. Hak, Ge nel Sek re ter Ban ýn, ko - mis yon ü ye le ri nin ça lýþ ma la rý ný uz laþ - may la ta mam la ma la rý ný um du ðu nu da kay det ti. BM ku lis le rin de ra po run ge nel sek re te re 10 gün son ra su nul ma sý nýn bek len di ði ko nu þu lu yor. BM / aa Ba tý Þe ri a se çim le ri tekrar er te len di FÝ LÝS TÝN Yö ne ti mi Dev let Baþ ka ný Mah mud Ab bas, Ba tý Þe ri a da 22 E - kim de ya pýl ma sý plan la nan ye rel se çim - le ri ye ni den er te le me ka ra rý al dý. Böy le - ce ye rel se çim ler, bu yýl i çin de ü çün cü kez ip tal e di lir ken, Ab bas ye ni se çim ler i çin bir ta rih de ver me di. Tel Aviv / aa ÝHH e kip le ri, Da da ab da ki ça lýþ ma la rý ný sür dü rü yor ÝHH Ýn sa ni Yar dým Vak fý, ku rak lýk la mü ca de le de So ma li hal ký nýn ya nýn da ol - ma ya de vam e di yor. Böl ge de ka lý cý pro je - ler ger çek leþ ti re rek, in san la rýn ha ya ta tu - tun ma sý na yar dým cý o lan ÝHH e kip le ri, bin ler ce in sa nýn ya þa dý ðý Da da ab kam - pýn da ça lýþ ma la rý ný sür dü rü yor. Gün de or ta la ma 3 bin a i le ye gý da da ðý tý mý ya pan ÝHH e kip le ri, da ðý tým la rýn ya ný sý ra sað lýk ta ra ma la rý ya par ken su ku yu su aç ma gi bi ka lý cý pro je le re de de vam e di yor. Ay rý ca ÝHH e kip le ri Ken ya-so ma li sý ný rýn da bu - lu nan kamp ta BM nin da ðý tý mý ný he nüz ya pa ma dý ðý mal ze me le ri da ðýt mak i çin gö nül lü ol du. Ýstanbul / Yeni Asya BM den Su ri ye ye: Þid de ti so na er dir BM Ýn san Hak la rý Kon se yi, Su ri - ye den, þid de ti so na er dir me si ni is te di. Kon sey, Av ru pa Bir li ði, Su u di A ra bis - tan, Ür dün, Ka tar ve Ku veyt ta ra fýn dan ha zýr la nan, Su ri ye de ki in san hak la rý ih - lal le ri ni a raþ tý ra cak u lus lar a ra sý bir ko - mis yo nun ku rul ma sý ný da ön gö ren ka - ra rý, 4 e kar þý 33 oy la o nay la dý. Kü ba, Ek - va dor, Çin ve Rus ya, ay rý ca gü ven lik güç le ri nin uy gu la dý ðý þid de tin ký nan dý ðý ka ra ra kar þý çýk tý. BM Ýn san Hak la rý Yük sek Tem sil ci si Na vi Pil lay, Su ri ye de a ðýr in san hak la rý ih lal le ri nin sür dü ðü nü söy le miþ, Mart a yýn dan be ri 2 bin 200 ki þi nin ça týþ ma lar da ha ya tý ný kay bet ti ði - ni be lirt miþ ti. Cenevre / aa En do nez ya da 6 lýk dep rem EN DO NEZ YA NIN Su mat ra a da sý a - çýk la rýn da 6 bü yük lü ðün de dep rem mey da na gel di. Can ve ya mal kay bý bil - di ril me yen dep rem de tsu na mi u ya rý sý ve ril me di. A me ri kan Je o lo ji Da i re si, dep re min mer ke zi nin, Su mat ra nýn Tan yung ka rang-te luk be tung þeh ri nin 175 ki lo met re gü ney ba tý sýn da, 31 ki lo - met re de rin lik te mey da na gel di ði ni a - çýk la dý. En do nez ya ma kam la rý i se dep - re min bü yük lü ðü nün 6,2 o la rak öl çül - dü ðü nü bil dir di. Cakarta / aa ÇE KÝL ME YE HA ZIR HIR VA TÝS TAN IN es ki Dev let Baþ ka ný Sti pe Me siç, NA TO bom bar dý ma ný so na er di ðin de Lib ya li de ri Mu - am mer Kad da fi nin ta ma men si ya si ha yat tan çe ki le - ce ði ni söy le di. Kad da fi ye ya kýn lý ðýy la bi li nen Me siç, Hýr va tis tan ýn Hi na a jan sýn da ya yým la nan a çýk la ma - sýn da, Kad da fi nin çok par ti li sis tem ve re form la rýn ya pýl ma sý ko nu su na en gel ol ma ya ca ðý na i liþ kin söz ve re rek ta ma men çe kil me ye ha zýr ol du ðu nu ken di si - ne ge çen haf ta i let ti ði ni be lirt ti. Me siç, an cak Lib ya li de ri nin ön ce lik le NA TO bom bar dý ma ný nýn so na er - me si ha lin de çe ki le ce ði ni i fa de et ti. Zagreb / aa PEN TA GON DAN A ÇIK LA MA GEL DÝ Pen ta gon, Lib ya Li de ri Mu am mer Kad da fi nin hâ lâ Lib ya da bu lun du ðu nu bil dir di. Pen ta gon Söz cü sü Da vid La pan ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, Kad da fi i le il gi li o la rak Hâ lâ ül ke de ol du ðu nu dü þü nü yo ruz, ül ke yi terk et ti ði ne da ir bir bil gi miz yok de di. Was hing ton / a a Ýç savaþ uyarýsý LÝBYA DA KADDAFÝ DEN SONRAKÝ DÖNEMDE FARKLI GRUPLAR ARASINDA BÝR ÝÇ SAVAÞIN YAÞANMAMASI ÝKAZLARI YAPILIYOR. KADDAFÝ SONRASI Kad da fi nin oð lu Sey fü lis lam Kad da fi, ga ze te ci le re ba ba sý nýn i yi ol du ðu nu söy le di. YA KA LAN DI DE NÝ LEN O ÐUL LA RI TRAB LUS TA LÝB YA li de ri Mu am mer Kad da fi nin mu ha lif le rin e lin de ol du ðu be lir ti len oð lu Sey fü lis lam Kad da fi nin ser best ol ma sý U lu sal Ge çi ci Kon se yi þa þýrt - tý. Mu ha lif le rin söz cü sü Sa dýk El Ke bir, Sey fü lis lam ýn ser best ol ma sý na hiç bir a çýk la ma ge ti re mez ken sa de ce bu nun ya lan o la bi le ce ði ni söy le di. Sey fü lis lam ýn mu ha lif le rin e lin den kaç tý ðý ný doð ru la ya ma ya ca ðý ný be lir - ten söz cü, an cak Kad da fi nin ya ka la nan di ðer oð lu Mu ham med in mu ha - lif le rin ev hap sin den kaç tý ðý ný bil dir di. Lib ya da U lu sal Ge çiþ Kon se yi güç - le rin ce ya ka lan dý ðý i le ri sü rü len Mu am mer Kad da fi nin oð lu Sey fü lis lam Kad da fi, ga ze te ci le re ba ba sý nýn i yi ol du ðu nu söy le di. Baþ þe hir Trab lus ta kal dý ðý o tel de med ya men sup la rý nýn ö nü ne çýk týk tan son ra on la rý Kad da - fi nin i ka met ga hý Bab-ý A zi zi ye ye gö tü ren Sey fü lis lam Kad da fi, Ba ba nýz i yi mi? so ru su nu, Ba bam ta bii ki i yi di ye ce vap la dý. Sey fü lis lam, med - ya men sup la rý na e lin de ki si lah lar la za fer i þa re ti yap tý. Trablus / aa DIÞÝÞLERÝ Bakaný Ahmet Davutoðlu, Libya Ulusal Geçiþ Konseyi Baþkaný Mustafa Abdülcelil ile görüþmesinin ardýndan düzenlenen basýn toplantýsýnda, Libya halkýný geleceðe çok daha ümitli bakar bulmaktan mutluluk duyduðunu kaydetti. Davutoðlu, Son askeri baþarýlardan sonra artýk herkes, Libya devriminin halkýn talepleri doðrultusunda hedefe ulaþacaðýna mutlak olarak inanç getirdi dedi. Davutoðlu, Türk halkýnýn Libyalý kardeþleriyle beraber olduðunu vurgulayarak, Ýnþallah önümüzdeki Ramazan Bayramý, en güzel Ramazan Bayramý olarak birlik ve beraberlik içinde kutlanýr diye konuþtu. Libya halkýnýn ve Libya nýn dostlarýnýn katedeceði yollar olduðunu söyleyen Davutoðlu, Herþeyden önce Libya halkýnýn talepleri doðrultusunda demokratik özgür bir Libya nýn inþa edilmesi lazým. Ýkincisi, Libya devletinin birlik ve beraberliðinin korunmasý ve uluslar arasý toplumda hak ettiði yeri almasý lazým. Üçüncüsü de Libya nýn bir bütün olarak yeniden inþa edilmesi lazým þeklinde konuþtu. Bingazi / aa ÇÝN DEKÝ YORUMLAR ÇÝN ga ze te le ri Lib ya da mu ha lif le rin baþ þe hir Trab lus u e le ge çir me le ri ni man þet ten ak tar dý. Ýn gi liz ce ya yým la nan res mi Glo bal Ti mes ga ze te si nin yo - ru mun da, Mu am mer Kad da fi nin dev ril me si nin Ba tý med ya sý i çin eð len ce ol du ðu, a ma Lib ya nýn ye ni den ya pý lan ma sýn dan bah set me nin eð len ce ol - ma dý ðý be lir ti le rek, Ba tý nýn Lib ya da ki kar ga þa nýn te miz len me si nin so rum - lu lu ðu nu üst len me si ge rek ti ði i le ri sü rül dü. Kad da fi nin ka de ri nin dün ya ya ba zý ders ler gös ter di ði sa vu nu lan yo rum da, hal kýn gü cü nün hiç bir za man kü çüm sen me me si ge rek ti ði Lib ya da ki iç sa va þýn Kad da fi nin ö zel lik le do ðu ke si min de hal kýn des te ði ni kay bet me siy le baþ la dý ðý kay de dil di. Yo rum da, A rap Ba ha rý ve Ba tý lý ül ke hü kü met le ri nin yar dý mý nýn hal kýn des te ði ol ma - dan de rin bir et ki ya ra ta ma ya ca ðý gö rü þü ne yer ve ril di. Pekin / aa LÝBYA DA Muammer Kaddafi döneminin sona erdiði, muhalif gruplarýn ülkede kontrolü ele geçirdiði yönünde haberlerin gelmesinin ardýndan Moskova dan farklý açýklamalar geliyor. Rusya Parlamentosu alt kanadý Duma Dýþ Ýliþkiler Komisyonu Baþkaný Konstantin Kosaçev, muhalefetin herhangi bir lideri olmadýðýný, farklý gruplar arasýnda iç savaþýn kaçýnýlmaz olduðunu söyledi. Rus yetkili, Kaddafi nin artýk kontrolü ele geçirme þansýný kaybettiðini, sadece kitle imha silâhlarý kullanma ihtimali olduðunu, ancak bunu da hiçbir zaman denememesini ümit ettiklerini söyledi. Gelinen noktanýn hikayenin sonu olmadýðýna deðinen Kosaçev, Libya Ulusal Geçiþ Konseyi birlik deðil. Farklý kabile, etnik ve siyasi gruplardan oluþuyor. Þimdi süreç yeni baþlýyor. Burada farklý kabileler iç savaþa baþlayabilir dedi. Kosaçev, herhangi bir güç kullanmadan Kaddafi nin istifaya ikna edilmesinin önemli olduðuna deðindi. NATO nun 1973 sayýlý kararýn sýnýrlarýný aþtýðýna inandýklarýný kaydeden Kosaçev, Libya da yeni yönetim iktidara geldiðinde meþrutiyeti tartýþýlacak. NA- TO ve yurt dýþý destekle iktidara gelmiþ bir yönetim olarak deðerlendirilecek. Bu durum Libya ve Libya halký için hiç iyi olmayacak eleþtirisi getirdi. Libya da 3-4 ayrý ismin televizyonlar karþýsýna çýktýðýna deðinen Rus yetkili, Libya da kim kimdir, ne nedir belirsiz. Bölgede bir çok öngöremediðimiz geliþmelerin yaþanabileceðine inanýyorum dedi. Rus yetkili Libya nýn içiþlerine müdahaleyi düþünmediklerini de vurguladý. Moskova / cihan Libya devrimi hedefine ulaþacak Davutoðlu, Mustafa Abdülcelil'e güvendiðini de dile getirdi. Avustralya da asude bir Ramazan On bir ayýn sultaný, rahmet ve bereket ayý Ramazanýn son günlerini yaþýyoruz. Asude bir Ramazan geçirdik bu yýl Avustralya da. Bir saati yüz saat hükmüne getiren bu þehr-i mübarek, hem uhuvvetimizin, hem Risâle-i Nurun, hem u- budiyetimizin inkiþafýna vesile oldu. "Uhrevî hasýlat için gayet munbit bir zemin" olan Ramazan, amellerimizi neþv ü nemalandýran bahardaki ma-i nisan gibiydi. Bayram tadýnda bir Ramazanýn ardýndan, bahar havasýnda bir bayram yaþayacaðýz. Avustralya da bu sene Ramazan bir baþkaydý. Gözlemlediðim kadarýyla önceki yýllarda sadece Müslümanlar mabeyninde yaþanýrdý Ramazan. A- lýþveriþ merkezlerinde, sokakta Ramazana dair pek birþeyle karþýlaþmazdýk. Bu sene alýþveriþ merkezlerinde Ramazana özel ürünlerle karþýlaþtýk, gayrimüslimlerin oruç tutuyor musunuz? gibi sorularýna muhatap olduk. Þehirde de hissettik ve yaþadýk Ramazan havasýný. Ramazanýn ilk haftasý Avustralya Türk Konsolosluðu nun verdiði iftar yemeðindeydik. Yemek oldukça kalabalýktý. Çoðunluðunu Türklerin o- luþturduðu yemeðe, Avustralya bürokratlarýnýn da iþtirak ettiði görüldü. Avustralya da yaþayan Arap, Arnavut gibi diðer Müslüman milletlerden de katýlým vardý. Ramazanýn âlem-i Ýslâmý nasýl kaynaþtýrdýðýna þahit olduk. Hatta þunu diyebilirim ki, Müslümanlarý deðiþik kültürlerle de kaynaþtýrdý. Her Cumartesi Nur Vakfý nda, vakýf üyleriyle birlikte iftar ettik. Yaklaþýk kiþi birlikte iftar etmenin sevincini yaþadýk. Hanýmlar yemekleri hazýrlarken, genç kardeþlerimiz de iftar sofralarýný kurdu. Oruçlu kardeþlerimize hizmet etmek için birbirimizle yarýþtýk. Bir oruçluya iftar ettirmenin verdiði huzurla iftar ettik. Bu sene Nur Vakfý nýn verdiði iftar yemeklerine Liberal Parti ve Ýþçi Partisi milletvekillerinin yanýsýra belediye baþkanlarý da katýldý. Yaptýklarý konuþmalarda Müslüman kardeþleriyle iftar etmenin heyecanýný ve sevincini yaþadýklarýný dile getiren milletvekilleri, bu yemeðin dinler arasý uzlaþtýrýcý bir yemek olduðuna dikkat çektiler. Dinlerarasý diyaloða vesile olan iftar yemeðine katýldýklarý için çok mutlu olduklarýný ifade ettiler. Yapmýþ olduklarý konuþmalarda Müslümanlarýn oruç tutmasýna saygý gösterdiklerini, orucun önemli ve çok faydalý olduðunu dile getirdiler. Yemeðe Budist ve Hindu dinî liderler de katýldý. Bir hafta önce de Lübnanlý bir kardeþimizin e- vinde iftar etmiþtik. Samia nýn hazýrladýðý geleneksel Lübnan yemekleri lezizdi. Dabuli, fetti ve özellikle basma dedikleri tatlý... Lübnan mutfaðýyla tanýþtýðýmýz iftar yemeði oldukça güzel geçti. Arap-Türk hakiki iki kardeþ, ayný sofrada yemek yedik, sohbet ettik. Lübnanlýlarýn bu kadar misafirperver olduðunu bilmiyordum. Abdurrahman Bey ve eþi Samia bizleri o kadar güzel aðýrladýlar ki, unutulmaz bir iftar yaþadýk. Hatta yemeðe katýlan vakfýmýz üyeleri, ev sahibi Abdurrahman Beyle gelecek Ramazan için þimdiden rezervasyon yapalým, her yýl geleceðiz diyerek þakalaþtýlar. Cömert ev sahibesi, sevdiðimiz yemeklerden paketler hazýrlayýp elimiz kolumuz dolu olarak bizi uðurladý. Nur Vakfý çatýsý altýnda asude bir Ramazan geçirdik. Her akþam teravih öncesi Risâle-i Nur sohbeti yaptýk, ardýndan çaylarýmýzý içtik ve Nur Vakfý imamlarýnýn kýldýrdýðý teravih namazlarýnda Kur ân tilâvetiyle feyizyâb olduk. Ömrümüzden bir Ramazan daha kayýp geçti. Ömrümüzün içinde bir Leyle-i Kadir hükmünde olan þehr-i mübareðin ömrümüze bin ömür katmasýný Cenâb-ý Haktan niyaz ediyoruz. Nice Ramazanlara eriþmek temennisiyle. Gelecek bayramýnýzý tebrik ve tes id ediyoruz. Hayýrlý bayramlar.

8 8 24 MEDYA POLÝTÝK AÐUSTOS 2011 ÇARÞAMBA Y * Yenidenmerhaba! Atalarýmýz Ýnsan doðduðu yerde deðil doyduðu yerde yaþar demiþler. Bu hikmetli sözden biz de nasibimizi almýþ bulunuyoruz. 70 gün gibi uzun ve yorucu bir yaz tatilden sonra, doðduðumuz yeri geride býrakýp doyduðumuz yere döndük. Bana Doðduðun yeri mi tercih erdersin, doyduðun yeri mi? diye sorulsa, bu soruya cevap vermekte bir hayli zorlanacaðým. Ýki yer arasýnda tercih yapmak Ârafta kalmak gibi bir þey. Çünkü, çeyrek a- sýrdýr Kuveyt te yaþadýðým için, kalbim ve ruhum Kuveyt i býrakamýyor! Çöl rüzgârlarýnýn estirdiði þiddetli kum fýrtýnalarý yüzünden, sýk sýk evim-eþiðim, kitaplarým, elbiselerim ve tabak-çanaklarýmýn üzerini un gibi ince bir toz tabakasý kaplasa da, 5 ay boyunca derece arasý seyreden cehennemî sýcaðý iliklerimize kadar hissetsek de, kalbim ve ruhum Kuveyt i býrakamýyor! Bildiðiniz gibi bir mekân orada bulunan insanlarla ve onlarla alâkalý hatýralarla güzel olur. Belki de bana Kuveyt sevgisini veren, Kuveyt te tanýþtýðým ve güzel dostluklar kurduðum çeþitli milletlerden insanlardýr. Kimbilir? Bana, "Peki, kendini Kuveytli gibi hissediyor musun? diye bir soru sorulsa, buna çok kesin olarak Hayýr! cevabýný verebilirim. Çünkü; þâirin Gurbet içimde bir ok, her þey bana yabancý dediði gibi ruhumda beslediðim Kuveyt sevgisine raðmen, kalbime bir ok gibi saplanmýþ olan gurbet kelimesi ve gariplik duygusunu bir türlü söküp atamadýðýmdan dolayý kendimi Kuveytli olarak hissedemiyorum! Diðer taraftan; gurbet acýsýný gidermek için sýlaya döndüðüm zaman ise, heyecanla akrabalarýmý, eþ ve dostlarýmý, hatta cemaatimi kucaklamak, onlarý her dâim etrafýmda görmek istiyorum. Ancak içimdeki kavuþma heyecanýna karþýlýk veren bir karþýlama heyecaný göremiyorum. Ya da bana öyle geliyor! Tabiî bu noktada akrabalarýmdan, arkadaþlarýmdan ve cemaatimden bazýlarýný müstesna tutmak lâzým. Bana sýcak evlerinden önce sýmsýcak yüreklerini açanlardan Allah ebeden ve dâimen razý olsun. Bu satýrlarý okuyanlar Kardeþim seninki bencil bir duygu, millet iþi gücü býrakýp seninle mi ilgilenilecek? diyebilirler. Buna da haklarý var elbette. Ýnsanlar dünya meþgalesi yüzünden nefes almaz hale gelmiþ durumdalar; bir de gurbetçinin hassas hallerini anlamaya çalýþmak durumunda kalamazlar elbette! Ama, inanýn bu duygu sadece beni deðil, tüm gurbetçilerin benliðini sarmýþ durumda. Türkiye den dönen arkadaþlara soruyorum: Arkadaþlar ben kendimi Gurbette sýla, sýlada gurbet * halinde hissediyorum. Siz de ayný duygular içinde misiniz? Yoksa ben mi çok hassas davranýyorum? Aldýðým cevap Biz de ayný duygularý yaþýyoruz maalesef" oluyor. Kuveyt Evkaf Bakanlýðýnýn davetlisi olarak Kuveyt teki Türk toplumuna konuþmalar yapmak üzere Kuveyt e gelen Prof. Ýhsan Süreyya Sýrma nýn geçtiðimiz Perþembe akþamý yaptýðý toplantýya ben de katýldým. Toplantý salonunda çok az insan gören Ýhsan Bey konuþmasýna Ýslâm garip doðdu, garip gidecektir; ne mutlu gariplere! Hadis-i Þerifi ile baþladý. Ve Sizler burada garipsiniz ne mutlu sizlere! dedi. Kalpten kalbe giden bir yol vardýr derler. Bu sözde büyük bir hakikat payý var. Konuþmanýn konusu Ýkra âyeti ve okumanýn önemi üzerine olduðu halde, Prof. Ýhsan Süreyya Sýrma nýn kalbi benim kalbimdeki gariplik duygularýný sezmiþ olmalý ki, Tûba lil gurebâ" diyerek bana Hadis-i Þerif lisanýyla moral verdi. *(Avusturyadan yazan yazarýmýz Mikail Yaprak bir yazýsýna Gurbette sýla, sýlada gurbet diye anlamlý baþlýk atmýþ ve yazýsýnda iki sýla halini iþleyerek gurbetçilerin duygularýna tercüman olmuþtu.) Not: 2 aydan uzun süren yaz tatilinde, akraba, eþdost ve gazetemiz Yeni Asya yý ziyaret ettik. Yeni Asya Kültür Merkezinin iftar yemeðine katýldým. Burada, Filipinlerden gelmiþ olan Ayþenur ve Sâli adlý iki hanýmla tanýþtým. Risâle-i Nurlar vesilesi ile Müslüman olmuþ olan Sâli Hanýmla bir röportaj yaptým inþaallah önümüzdeki günlerde yazýya dökeceðim. Sâli nin hikâyesi güzel bir ihtida öyküsü, beðeneceðinizi tahmin ediyorum. Son olarak; eþimin rahatsýzlýðý sýrasýnda bizi sýk sýk arayan, iftar yemeklerine davet eden aziz dostlardan Allah razý olsun. Özellikle de iþlerini güçlerini býrakýp iki gün boyunca biz gurbetçi kardeþleriyle ilgilenen ve Rabbimin güzel sanatlarýný seyretmemize vesile olan Yeni Asya Düzce okuyucularýna fert fert yürekten teþekkür ediyoruz. DÝKTATÖR PSÝKOLOJÝSÝ? BÝN Ali ve Mübarek ten sonra 42 yýldýr ülkesinin baþýna çökmüþ Albay Muammer Kaddafi nin de bileti kesilmek üzere. Yakýn dönemde adeta Ortadoðu nun kaderi haline gelmiþ diktatörlüklerden biri daha sona yaklaþýyor. Gerçi bir toplumun, yabancý güçlerin büyük çaplý askerî desteði sayesinde kendi baþlarýndaki liderden kurtulmak zorunda kalmalarý hiç iç a- çýcý deðil. Ama bu eksantrik diktatörün, kendi dýþýnda hiçbir kurum veya örgütlü bir yapý býrakmadýðý Libya da baþka türlü bir deðiþim imkâný var mýydý çok tartýþýlýr. Zira NATO nun verdiði büyük desteðe raðmen muhalefetin Kaddafi yi alt edebileceðine dair yer yer ciddi þüpheler oluþmuþtu. Kaddafi nin devrilmesine gerçekten sevinmek için muhalefetin, onun kurduðundan daha özgür, daha istikralý bir düzen kurup kuramayacaðýný görmek lazým. Tek adam yönetiminden çoðulcu bir yapýya geçilebilecek mi? Ülkenin tümünü temsil eden kurumlar oluþturulabilecek mi? Kabileler arasý yeni bir denge saðlanabilecek mi? Ülkenin Kaddafi den kurtulmasýna yardým eden yabancý güçler, dünya petrol üretiminde önemli bir yere sahip olan Libya yý rahat býrakacak mý? Sovyet iþgalinden kurtulan Afganistan da mücahit gruplar arasýnda baþlayan iktidar savaþýný ve Saddam dan kurtulan Irak ýn içine düþtüðü kaosu biz de unutmamalýyýz, Libyalýlar da. Ancak baþta Suriye deki Baas rejimi olmak ü- zere, yönettikleri halklarýn adalet, özgürlük ve deðiþim taleplerine cevap veremeyen bölgedeki bütün yapýlarýn Libya daki geliþmelerden ders çýkarmakta acele etmesinde yarar var. Libya örneði gösteriyor ki; devlete ait tüm güvenlik imkânlarýný seferber etmek de özgürlük taleplerini bastýrmaya yetmiyor. Askerî anlamda hiçbir organizasyon kabiliyeti olmayan insanlar, düzenli ordulara kafa tutabiliyor. Güçlerinin yetmediði noktada, her örnekte garanti olmasa da dünyanýn katliama seyirci kalmayýp yardýma koþma ihtimali bulunuyor. Gerçi Saddam ýn feci akýbetinden, Mübarek in kafesteki halinden veya Kaddafi nin düþtüðü durumdan ders almalarý çaðrýsýnýn, bu tür liderler i- çin ne kadar anlam ifade ettiði çok tartýþmalý. Zira bu tür liderlerden hiçbirinin, en samimi dostlarýnýn bile yaptýðý Uçuruma doðru gidiyorsun! ikazýndan ders alýp, objektif bir þekilde içinde bulunduklarý durumu okuyarak, buna uygun tedbir aldýðý vaki deðil. Genelde aldýklarý tedbirlerin, sonlarýný hýzlandýran cinsten olmasý da galiba ortak bir yanlarý. Körfez Savaþý hezimetini büyük zafer diye niteleyen Saddam ýn en yakýn adamý El Sahaf, A- merikan askerleri Baðdat ýn merkezine kadar girmiþken, ABD li katýrlarý tanklarýna hapsettik diyordu. Önceki gün Beþþar Esed de þöyle demiþ: Mevcut durum beni endiþelendirmiyor. Yaþananlarla mücadele edecek durumdayýz. Suriye ye karþý yapýlacak hamle, katlanamayacaklarý çok büyük sonuçlara neden olabilir. Farklý zaman ve zeminlerde bu liderlerin benzer hatalarý tekrar etmesi, belki de bu tür diktatör veya yarý dictator liderlerin psikolojilerindeki ortaklýklarla ilgili. Hele CIA in taa 1943 te uzmanlara Adolf Hitler in Psikolojik Analizi ni yaptýrdýðý düþünülürse. Diktatörlerin psikolojisi dendiðinde þu genel özellikler sayýlýyor: Kendini aþýrý derecede beðenme; megalomanlýk ve narsisizm. Zeki olduklarý için kitleleri etkileyecek duygularý çok i- yi taklit etmek ama insani duygulardan yoksun olmak. Hatalý olabileceðini asla düþünmeme ve dolayýsýyla bu tür görüþleri dile getirenleri dinleme yerine cezalandýrma. Korku salarak sadakat saðlama ve toplumu bastýrma. Diktatörlerin psikolojisi üzerine bir çalýþma yapan James Fallon ise psikopat karakterlerin ortak özelliklerini þöyle sýralýyor: Neþeli, karizmatik, baðýmsýz, aþýrý cinsel dürtü, merhametsiz, sadist, usta yalancý, güce karþý aþýrý ihtiraslý. Beyindeki bazý özelliklerin yaný sýra çocuklukta yaþanan zorluklar ve aile ile iliþkilerin de önemine deðinen Fallon, davranýþlarýndan hareketle Kaddafi için ise paranoyak, narsist, güce aç ve kibirli diyor. Bazý yöneticilerin neden diktatör olduðuyla ilgili açýklamalar þu 3 kategoriye giriyor: 1- Diktatörler psikopattýr. 2- Diktatörler paranoyak narsistlerdir. 3- Diktatörler, mutlak gücü el etme veya kullanma sürecindeki aðýr koþullardan dolayý zihinsel hastalýða yakalanan normal insanlardýr. Önemli Müslüman düþünürlerden Seyit Hüseyin Nasr, Libya yý konuþtuðumuz bir sohbette, kendi gözleriyle þahit olduðu Kaddafi nin çift kiþilikli halini þöyle anlatmýþtý: Görüþmenin baþýnda, aklý baþýnda, dünyanýn gidiþatýndan haberdar bir insan olan Kaddafi ile konuþtum. Sonra sanki o þahýs gitmiþ; yerine anlamsýz þeyler söyleyen; mevzuyu takip edemeyen biri gelmiþti. Normalde psikopatlar hastanede tedavi görür; ama galiba Ortadoðu da çoðu ülke yönetiyor! Abdülhamit Bilici Zaman, Uyuyorduk 13 askerimizi þehit verdiðimiz Silvan dan sonra, 40 derece sýcakta, sýrt çantasý, çelik yelekle 4 gün boyunca arazi taramasý yapýyor timler. Bir ara dinlenmek üzere timler birliklerine dönüyor. Ancak Hazro istikametinde teröristlerin göründüðü istihbaratý üzerine yeniden bölgeye intikal ettiriliyorlar. Asker oturduðu yerde uyuyacak halde diye yazmýþtýk. Iþýk Koþaner in deyimiyle, yanlý medya" olarak, itham edildiðimiz Genelkurmay açýklamasýnda ise, Bir komando birliðinin çok yorgun olduðunu iddia etmek mümkün deðildir denilmiþti. Silvan daki saldýrýdan yaralý kurtulan er Regaip Özdemir ise, Sabaha kadar yürümüþtük. Arazide 4. günümüzdü. Çoðumuz uyuyorduk dedi. Yanlý medya olarak soruyorum, buna ekleyecek bir þey var mý? Baskýnýn olduðu 14 Temmuz günü öðle saatleri önce telsiz kesmesi duyumu alýnýyor. Ciddi bir iþaret... Peki o sýrada ne yapýlýyor? Diyarbakýr 80 kilometre mesafede. Destek için Süper Kobra lar, Skorsky ler isteniyor mu? Biz bunlarý bugün için almadýk mý? da telsiz kesmesi ciddi bir hal a- lýnca, alarm durumuna geçiliyor? 10 dakika sonra baskýn... diye yazmýþtýk. Genelkurmay açýklamasýnda ise, Teröristler arasýnda geçen ve basýna da yansýyan telsiz görüþmesi alýnýr alýnmaz ilk i- kaz mesajý, 1 inci Jandarma Komando Taburu dahil tüm birliklere iletilmiþ, konuþmada geçen yer isimlerinin çözümlenmesini müteakip saat 13:30 da 1 inci Jandarma Komando Taburu tekrar bilgilendirilmiþtir denilmiþti. Telsiz mesajýnýn alýndýðý doðrulanmýþtý. Telsiz mesajlarý kesinleþtirildiði zaman, helikopter desteðinin neden saðlanmadýðýný sormuþtuk. Genelkurmay, Çatýþma haberi, yaþanan yoðunluk nedeniyle ancak saat 14:39 da üst karargaha bildirilebilmiþ ve silahlý helikopter istenmiþtir. Helikopter birliði, talebin ulaþmasý üzerine süratle pilotlarý çatýþma hakkýnda bilgilendirmiþ, helikopterin uçuþ öncesi yapýlmasý zorunlu olan son kontrolleri kýsa sürede tamamlanarak saat 15:21 de Diyarbakýr dan kalkýþlarý ve saat 15:45 te çatýþma bölgesi üzerinde olmalarý saðlanmýþtýr. Talebin alýnmasý ile helikopterlerin çatýþma bölgesinde bulunmasý arasýndaki sürenin uygulama standartlarýna uygun olduðu tespit edilmiþtir diye yanýt verilmiþti. Standartmýþ. Hangi standarda uygun olduðunu er Regaip Özdemir anlatýyor: Olaydan sonra konuþtuðum arkadaþlar çatýþmanýn 55 dakika sürdüðünü söyledi. Helikopterler 1,5 saat sonra olay yerine gelmiþ. Helikopterler geldi, etrafýmýzdaki daðlarý taradýlar Normalde psikopatlar hastanede tedavi görür; ama galiba Ortadoðu da çoðu ülke yönetiyor! Çatýþma olmuþ, 13 þehit verilmiþ, askerlerimiz yanan otlarýn arasýnda kalmýþ, güç bela telsizine ulaþabilenler, yardým istemiþ. Standart bu. Ayný standart Ýçiþleri müfettiþlerinin raporuna da yansýmýþ: Helikopterin olay yerine geç ulaþtýðý iddiasýný mercek altýna alan müfettiþler, çatýþma bilgisinin alýnýr alýnmaz saat te helikopter hazýrlanmasý için harekete geçildiði ve helikopterlerin bir saat sonra, te olay yerine ulaþtýðýný belirledi. Peki müfettiþler saat de PKK telsizinden, Asker sersem sersem geziyor Eðer Ýçiþleri bu kafayla terörle mücadelede inisiyatif alacaksa, vay halimize. neden vurmuyorsunuz? talimatýnýn verildiði tespit edilmesine raðmen, helikopterlerin neden çatýþmadan sonra hazýrlandýðýný, operasyon bölgesi Silvan olmasýna raðmen helikopterlerin Diyarbakýr da neden bekletildiðini sorgulamadýlar. Ýçiþleri müfettiþlerinin bir tespiti daha oldu. Arazideki askerin yorgun olduðu iddiasýný araþtýran müfettiþler, birliklerin 4 günlük deðil, 2 günlük bir planlama çerçevesinde görevlendirildiðini tespit etti Peki gazi erimiz Regaip Özdemir in tespitleri ne yönde!... Akþam çýktýk, sabaha kadar yürüdük. Olay olduðunda arazideki 4. günümüzdü Eðer Ýçiþleri bu kafayla terörle mücadelede inisiyatif alacaksa, vay halimize. Gazi er Regaip Özdemir in anlattýklarý mý doðru, Genelkurmay ve Ýçiþleri müfettiþlerinin tespitleri mi? PKK ya yönelik operasyonlarýn sürdüðü bir sýrada Silvan ý mercek altýna alýþýmýzýn bir nedeni var. Biz terörle mücadelede en çok insan zayiatý veren ülkeyiz. Yýllarca bu sorularý sormadýðýmýz için, Daðlýca yý, Çukurca yý, Silvan ý yaþadýk. Asker para istediyse para, yetki istediyse yetki verdik. Önemli olan askerin istediðinin verilip verilmemesi deðil, askerin kime hesap vermesi gerektiðini ihmal ettik. 9 þehit verdiðimiz Çukurca dan sonra, mayýnlarý bizzat kendisinin yerleþtirdiðini söyleyen Tuðgeneral Zeki Es in, Komutaným sizi böyle sýkýntýya soktuðum için kahroluyorum sözlerine Tümgeneral Gürbüz Kaya kolay kolay, Hiçbir sýkýntý yok bak hiçbir sýkýntý yok. Biz aynen planladýðýmýzý uygularýz. Hiç önemli deðil. Kahrolacak bir þey yok cevabýný veremezdi. Abdülkadir Selvi /Yeni Þafak, T. C. ERZURUM 4. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (GAYRÝ MENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSYA NO :2011/982 ESAS. Örnek No: 27 Satýlmasýna karar verilen ipotekli gayri menkulün cinsi, kýymeti, adedi, evsafý; TAÞINMAZIN CÝNSÝ ÖZELLÝKLERÝ DEÐERÝ SATIÞ GÜNÜ VE SATIÞ SAATÝ Er zu rum Ý li, mer kez Pa lan dö ken il çe si, Os man ga zi ma hal le si Ye ni þe hir mev ki i Ta pu - da A da no: 5560, Par sel No: 10 da ka yýt lý bu lu nan ta þýn maz ar sa ni te li ðin de o lup yak la - þýk 10m yük sek li ðin de har fi yat a lýn mýþ ve üs tün de ye ni iþ mer ke zi ya pý la cak þe klin de pro je len di ril miþ tir. Ar sa ü ze rin de 4.143,00m 2 den o lu þan te mel ve i ki ka týn be to nar me - si ta mam lan mýþ þe kil de in þa at baþ la mýþ týr. Da va ko nu su taþýn maz borç lu nun a dý na 1/1 ka yýt lý o lup ar sa nýn ta ma mý 5.850,00m 2 dir. Taþýnmaz bu haliyle 2011 yýlý fiyatlarý itibariyle deðeri: ,83-TL olup satýþ saat: 14:00-14:05 dir. ÝÝK'nun 127. Maddesi mucibince Satýþ ilanýnýn Tapu siciline kayýtlý bulunan tüm ilgililere teblið edilmemesi halinde gazete ilanýnýn ilgililere tebligat yerine kaim olacaðý ve satýþ iþleminin icra edileceði ilan olunun SATIÞ ÞARTLARI: 1- Satýþ-04/10/2011de belirtilen saatte: Erzurum Adliyesi 4. Ýc ra Mü dür lü ðü ko ri do ru ö nün de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak - týr.bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'Iný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk - maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak kay dý i le 14/10/2011 gü nü yi ne ay ný sa at te i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men - kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di i e cek tir.þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di - len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si, bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý ya is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel la li ye res mi, i ha le pu lu, 1/2 Ta pu har cý ve mas raf la rý i le bir lik te % 18 KDV a lý cý ya a it tir. Bi rik - miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir.) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya - na ðý bel ge ler i le 15 gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr.ak si tak dir de hak la rý Ta - pu Si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ý ÝK'nun 133. mad de si ge re ðin ce i ha le fesh e di lir.ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve %10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/982 E SAS. sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 09/08/2011 (Ý ÝK'nun 126) Yö net men lik NO: 27 B: 54161

9 Y 24 AÐUSTOS 2011 ÇARÞAMBA MAKALE 9 VECÝZE Ölümler Bazen en dehþetli anlarýmýzdýr. Hayat yolculuðunun bir basamaðýdýr. Onun ile ilgili nice þeyler söylendi, nice þeyler çizildi, nice aðýtlar yakýldý. Fakat hayat bu Þimdi görmüþtüm, Daha dün konuþmuþtum, Þu zaman þöyle þeyler yapmýþtýk gibi haller hayatýmýzýn bir parçasý olarak hafýzamýzda kalýrlar. Yakýn zamanda bir çok sevdiðimizi ebedî hayat yolculuðuna uðurladýk. Unutulmayan simalar hep aklýmdadýr. Önce en yakýnlarýmýz. Annemizdir, Babamýzdýr, Evlâdýmýzdýr, Dâvâ arkadaþýmýzdýr. Hiç fark etmez. Ýþte dünya böyle bir handýr. Gelen gider, giden gelmez. Önemli olan ölüme her an tam teçhizatlarýmýz ile hazýr olmaktýr. Çünkü biz asker gibiyiz. Asker, askerliðin bütün þartlarýna her an hazýr olmalýdýr. Cemal Serim aðabeyimi yeni kaybettik. Onun hakkýnda nice güzel hatýralar okuduk. Bu bir hüsn-ü þehadettir. Cenazesinde bulunduk Bursalý dostlar ile. Evi þehrin karmaþasýndan uzaktý. Camisi yakýn, Kabristaný yakýn, Ulaþýmý kolay. Cemal aðabeyi çok eskiden tanýrdým. Ýlk mülâki oluþumuz Trabzon da, Cafer Akçay kardeþimin yayla evinde olmuþtu. Gece orada kalmýþtýk. Sabahýnda, arkasýnda iri harfler ile Yeni Asya yazýlý münibüsü ile çoluk-çocuk gelmiþti. Muhtelif zamanlarda dershanede ve evini bir dershane-i Nuriyeye çevirdiði þirin mekânýnda; son olarak da bundan iki ay önce Bursalý can yoldaþlarýmýz ile ziyaret edip tatlý tatlý muhabbetler yapmýþtýk. Bahçesinde turfanda erikler yedirmiþti. Cenaze çok muhteþem idi. Bakan, milletvekili, belediye baþkanlarý, çevre il ve ilçelerden gelen dâvâ arkadaþlarýmýz. Ýmam efendi sordu: Bu mevtayý nasýl tanýrsýnýz, nasýl bilirsiniz? Hep birden, iþtiyak ile: Ýyi biliriz, hüsn-ü þehadet ederiz dedik. O, bunu, hayatý ile tasdik etmiþti zaten. Mekâný Cennet olsun inþâallah, bütün çocuklarýnýn, akrabalarýnýn ve sevenlerinin baþý sað olsun. Arkadaþ! Ýman, bütün eþya arasýnda hakikî bir uhuvveti, irtibatý, ittisali ve ittihad rabýtalarýný tesis eder. Küfür ise, bürûdet gibi, bütün eþyayý birbirinden ayrý gösterir ve birbirine ecnebî nazarýyla baktýrýr. Bunun içindir ki, mü'minin ruhunda adâvet, kin, vahþet yoktur. En büyük bir düþmanýyla bir nevi kardeþliði vardýr. Kâfirin ruhunda hýrs, adâvet olduðu gibi, nefsini iltizam ve nefsine itimadý vardýr. Bu sýrra binaendir ki, dünya hayatýnda bazan galebe kâfirlerde olur. Bediüzzaman, Mesnevî-i Nuriye, s. 60 Muhâkemat ta insan tipleri üzerine Psikoloji çeþitli insan tipi portreleri çizer. Ýnsan, düþüncelerini, hayatýný, hareket tarzýný, çalýþma düzenini, hadiselere bakýþ açýsýný, yaklaþým biçimini, deðerlendirmelerini farklý tarzlarda ortaya koyar. Dünya çapýnda bir ruhiyatçý, psikolog, ýslahatçý, terbiyegerde olan Bediüzzaman Said Nursî ise, Muhakemat i- simli eserinde insan tiplerini þöyle tasnif eder: Ýnsanda müdebbir-i galip, ya akýl veya basardýr. Tâbir-i diðerle, ya efkâr veya hissiyattýr. Veyahut ya haktýr veya kuvvettir. Veyahut ya hikmet veya hükûmettir. Veyahut ya müyûlât-ý kalbiyedir veya temayülât-ý akliyedir. Veyahut ya hevâ veya hüdâdýr. 1 Þöyle açabiliriz: Bir iþ, bir hadise veya bir insaný ya aklýmýz veya gördüklerimize göre deðerlendirir, karar veririz. Bazýmýz görmedikleri þeyi kabul etmez. Halbuki göz yanýlýr. Güneþi bir tepsi gibi görmek veya çaya karýþmýþ þekeri, sütteki yaðý görememek gibi. Bazý þeyler akýlla görülür. Faraza tanýdýðýnýz pulsuz, çulsuz, miskin birisi, ertesi gün bol paralý, tam takým elbise ile karþýnýza çýktý. Gördüklerinize göre, Aferin, ne güzel ne maharetli, nasýl da güzelleþmiþ, zenginleþmiþ! sonucuna varýrsýnýz. Ama müdebbir-i galip aklýnýz ise, Bu para ve elbiseyi ya birisi verdi veya çaldý! diye sorgularsýnýz. Veya fikirlerimiz veya duygularýmýzla karar veririz. Çocuðumuz yalvara-yakara küllî miktarda harçlýk ister. Duygusal davranýrsak, istediðini veririz. Ama, Bu parayý verirsek, hemen harcar, kaybeder veya biri gasbederek ondan a- lýr tarzýnda fikir yürütüp sonucunu düþünürsek tedbirli davranýr, gerektiði kadar veririz. Veya ya hakka göre veya kuvvete göre hareket eder sonuç almaya çalýþýrýz. Meselâ, Hz. Ebubekir (ra), Hz. Ömer (ra), Hz. Ali (ra), Selahaddin Eyyübi, Fatih Sultan Mehmed, halife padiþah olarak güçlü kuvvetli idiler. Ama, kendi aleyhlerinde de olsa haktan, haklýdan yana oldular. Hikmet ve hükümet için de þu misâli verebiliriz: Ya hikmetten yanayýz, ya devletten. Yani, bir meselenin getirisi, götürüsünü, arka planýný düþünerek ölçer, biçer ve karar veririz. Veya bunlara aldýrmadan devlet, rejim, iktidar ne düþünüyorsa aynen kabul ederiz, ondan yana oluruz. Halbuki, siyasetin de kendine göre maslahatlarý var, ehven-i þerri takip eder kendine göre. Sen deðerlendirmelerini ona endekslememelisin. Ya kalbî hareket ederiz veya aklî. Mesela, ehli tarik daha ziyade kalbini iþletir. Ehl-i fen, ilim ise, aklýný. Hakikat mesleðinde giden ise, kalbin kumandanlýðýnda bütün duygularýný iþletir. Ya arzulara göre hareket edilir veya Hüdâ ya göre. Yani, bir þeyi yapmak istediðimizde nefsimizin istekleri, arzularý baskýn çýkar. Veya helâlharamý düþünür, Allah rýzasýna göre hareket ederiz. Sokakta yürürken, nefsimiz, hevâmýz haramlara bakmak ister. Hüdâ ya göre hareket ettiðimizde gayr-i meþruya bakmaktan sakýnýrýz. Dipnot: 1-Muhakemat, s. YAN, 1998, s. 40. Hürriyet aþký zekâ ile birleþmeli Bundan tam bir asýr evvel Tiflis'in Þeyh Sânan Tepesinde bir Rus zâbitiyle (subay) karþýlaþan Üstad Bediüzzaman, aralarýnda geçen diyalog esnasýnda Mýsýr hakkýnda þu ifadeyi kullanýr: "Mýsýr, Ýslâmýn zeki bir mahdumudur; Ýngiliz mekteb i mülkiyesinden ders alýyor." (Ta rih çe i Ha yat, s. 69) Be di üz za man'ýn bu sö zü nü, ge li þen ha di - se ler ay nen tas dik et ti. 1910'lar da sö mür ge ci Ýn gi liz le rin ha ki mi - ye ti al týn da in le yen Mý sýr, 1922'de kral lýk re - ji miy le de ol sa ba ðým sýz lý ða a dým at tý. 1952'de Cum hu ri yet'e ge çiþ ya pan Mý - sýr'da, ar týk sý ra hür ri yet ve de mok ra si nin ha va sý ný te nef füs et me ye gel miþ ti. Ni ha yet, Be di üz za man'ýn "bir a sýr son ra" di ye i þa ret bu yur du ðu ge liþ me le re, tam da 2011 yý lý baþ la rýn da ka pý a ra lan mýþ ol du. 25 O cak'ta Tah rir (Hür ri yet) Mey da nýn da dik ta cý i da re ye kar þý baþ la tý lan pro tes to gös - te ri le ri, gün den gü ne ar tan bir iv me i le tâ 11 Þu bat'a ka dar a ra lýk sýz þe kil de de vam et ti. O tuz yýl lýk Mü ba rek yö ne ti mi, bu di na mik ve þu ur lu halk i ra de si ne kar þý da ha faz la du - ra ma ya rak ik ti dar dan çe kil di. Bu a ra da or du da, hal kýn i ra de si doð rul tu - sun da ta výr al dý ve de mok ra si ye ge çiþ i çin ör - fî bir va zi fe al mýþ ol du. Ýþ te, bü tün bu çal kan tý lý ge liþ me ler es na - sýn da, Üs tad Be di üz za man'ýn "ze ki Mý sýr" teþ hi siy le tam mâ nâ sýy la pa ra lel lik arz e den câ lib i dik kat bir tab lo ser gi len di, Mý sýr'da. Dik kat le ba kýl dý ðýn da gö rü lü yor ki, Mý - sýr'da "A rap Ba ha rý"nýn rüz gâ rý na ka pý lan Tu nus, Ce za yir, Ye men, Lib ya ve Su ri ye'den fark lý bir du rum ya þan dý. Di ðer ül ke ler de, faz la sýy la "kar deþ ka ný" a - kýtýl dý. Yer yer iç sa vaþ çýk tý. En çok ýz tý rap ve - re ni i se, ya ban cý güç le rin si lâh lý mü da ha le si. Bü tün bu o lum suz luk lar se be biy le, çok bü yük te le fat ol du. A teþ li si lâh la rýn ö lüm kus ma sý ve can da mar la rý nýn bom bar dý ma na tâ bi tu tul - ma sýy la bü yük can ve mal kay bý ya þan dý. Ze ki Mý sýr hal ký i se, bun la rýn hiç bi ri ne mey dan ver me di ve ma hal bý rak ma dý. Mý sýr'da ki pro tes to gös te ri le ri, in sa nî öl çü - ler ve de mok ra tik hak lar çer çe ve sin de kal dý. O ra da iç sa vaþ çýk ma dý, kar deþ ka ný a ký týl - ma dý. On lar, ha ki ka ten ze ki dav ran dý lar: Hür ri yet a þ ký ný ze kâ i le bir leþ tir di ler ve ak lýn yo lun da yü rü dü ler. Ke zâ, Mý sýr'a yö ne lik bir "dýþ mü da ha le"ye fýr sat ta ný ma dý lar. Ken di iç sý kýn tý la rý ný yi ne ken di hür i ra de le riy le gi der me nin yo lu nu ter cih et ti ler. So nun da mu vaf fak ol du lar. Keþ ke ay ný du rum, Lib ya'da ve Su ri ye'de de ay nen ta hak kuk et sey di. A çý lan deh þet li iç ya ra lar se be biy le, Lib ya, Kad da fi'den son ra da kan kay bet me ye de - vam e di yor... Su ri ye'de i se, kan lý kar ga þa nýn da ha ne ka dar sü re ce ði hâ lâ be lir siz. Çok bü - yük bir ih ti mal le, E sad re ji mi de yý ký la cak; an cak, on dan son ra sý i çin du ru mun ne o la - ca ðý ný bu gün den kes tir mek zor. Yi ne de, Be di üz za man Haz ret le ri nin bir a sýr ön ce ki müj de si yü re ði mi ze su ser pi yor: "Yâ - hû, tah si le git miþ o lan þu a sil zâ de ev lât lar, dip lo ma la rý ný al dýk tan son ra, her bi ri bir kýt'a ba þý na ge çe cek ve a sýl pe der le ri o lan Ýs lâ mýn bað ra ðý ný ke mâ lâ týn â fâ kýn da dal ga lan dýr mak - la, fe le ðin i na dý na, hik met i e ze li ye nin sýr rý ný i lân e de cek tir." (Sü nû hat, s. 84; me â len.) E vet, hür ri yet ve de mok ra si yo lun da yü rü - mek i çin, Ýs lâm â le mi i çin Tür ki ye'de ki "müs bet ha re ket" me to du, A rap dün ya sý i çin de Mý sýr'ýn "ze ki ce tav rý" ö nem li ve ön ce lik li bi rer ör nek teþ kil e di yor. Kaddafi'nin 40 yýllýk hayranlarý M. Kad da fi im za sýy la Tür ki ye'de neþ re di len ve her ta ra fa ya yý lan üç cilt lik Ye þil Ki tap se ri si ta ný tým bro - þü rü nün ka pa ðý. Ka pak ta gö rül dü ðü gi bi, DE MOK RA - SÝ i çin "Halk o to ri te si" na za ra ve ril miþ, an cak Kad da - fi'nin ken di si bu na uy ma mýþ. E KO NO MÝ i çin i se, "Sos - ya lizm" ça re di ye lân se e dil miþ. Ve mi ne'l ga râ ib... Lib ya'nýn sâ býk dik ta tö rü Mu am mer Kad - da fi (d. 1942), ül ke top rak la rý ný kan gö lü ne çe vir dik ten son ra, ni ha yet ik ti dar dan u zak - laþ tý rýl mýþ ol du. Kad da fi, bun dan 42 se ne ön ce, as ke ri ye de he nüz bir yüz ba þý rüt be sin de i ken, Kral I. Ýd - ris'e kar þý ya pý lan dar be nin ba þý na geç ti. Ay ný an da, ken di si ni al bay rüt be si ne ter fi et ti re - rek, hem as ke ri ye nin ba þý na geç ti, hem de ül ke i da re sin el koy muþ ol du. Kad da fi'in en dik kat çe ken ö zel lik le rin den bi ri, a dý na "Ye þil Sos ya lizm" de nen u cû be bir ce re ya ný hort lat ma sý dýr. Tür ki ye'de "Ýs lâm sos ya liz mi" þek lin de al - gý la nan bu tu haf ce re yan, ay rý ca "Ye þil Ki tap" se ri siy le de i lân ve rek lâm e dil me ye ça lý þýl dý. Tür ki ye'de "si ya sal Ýs lâm cý" di ye ta ným la - na bi le cek bir fa na tik ke sim, "Çöl Ars la ný" de - dik le ri Kad da fi'nin üç cilt lik "Ye þil Ki tap"la rý - na dört el le sa rýl dý. Ö zel lik le, 1970'li yýl lar da, Kad da fi'nin o ta - rih te ki Baþ ba ka ný o lan A. Cal lud'u da Tür ki - ye'ye ge tir te rek, o na bir di zi kon fe rans lar ver di ril di. Kon fe ran sýn ar dýn dan da Ye þil Ki - tap lar da ðý tý lý yor du. Kýrk yýl son ra i se, or ta lý ðý kan re vân et ti - ren Kad da fi dev ril di ve Ye þil Ki tap lar'ýn i çi gi bi dý þý da ka rar dý. Þim di me rak e di yo ruz: "A ca ba, kýrk yýl lýk Kad da fi hay ran la rý nýn ve Ye þil Ki tap med - dah la rý nýn yü zü ký zar dý mý?" di ye. Ga ze te lere bak týk, kö þe ya zý la rý na na zar gez dir dik, i lâç i çin ol sun bir tek ö zür, ne dâ - met, piþ man lýk ya zý sý na rast la ya ma dýk. Oy sa, se ne ön ce ne ka dar da çok "Kaz za fi"ci var dý bu mem le ket te. Ay ný ke sim, 1979'dan son ra da ne tu haf ki "Hu mey ni ci" ol muþ tu. On la ra gö re a sýl "Ýs lâm dev ri mi" Lib ya'dan son ra Ý ran'da ger çek leþ miþ ti. Þim di ne du rum da lar a ca ba, es ki Kad da fi ci ve de Hu mey ni ci ler? Þa yet, e na ni yet as rý de ðil de fa zi let ça ðýn da ol say dýk, bu kim se le r çý kýp hiç ol maz sa ha ta - la rý ný i ti raf et me fa zi le ti ni gös te re cek ler di. NOT LAR: 1) A büs se lâm Cal lud, Lib ya'da - ki son ha di se ler de Kad da fi'ye mu ha lif o lan cep he de yer al dý. 2) Kad da fi'den son ra E - sad'ýn gi di þi de hýz la na cak gi bi gö rü nü yor. Öl dür mek ça re mi dir? Ge nel kur may, ken di si ne ve ri len o pe ras yon em ri ni ye ri ne ge tir di ve bi lân ço yu da "Yü ze ya kýn te rö rist öl dü rül dü..." þek lin de a çýk la dý. Da ha ev vel de, de fa lar ca o pe ras yon ya pýl - dý ve her de fa sýn da yi ne yüz ler ce, hat ta bin ler ce te rö rist öl dü rül dü. An cak, yi ne de "ay ný tas, ay ný ha mam"a dö nül dü ve ya þa nan ký sýr dön gü den bir tür - lü kur tul ma im kâ ný ol ma dý. Bu da gös te ri yor ki, Tür ki ye'de ya þa nan sý kýn tý, sa de ce dað da ki te rö rist sa yý sýn dan kay nak lan mý yor. Þu na e min ol ma lý yýz ki: Tür ki ye'de "Ke ma list Türk çü lü ðün" tor tu su te miz len me den, a nar þi, te rör ve ben ze ri be lâ lar dan kur tu la ma yýz. Zi ra, bu tor tu nun o luþ tur du ðu ba tak lýk, mü te ma di yen mik rop ü re ti yor. Do la yý sýy la, Tür ki ye, ön ce ken di ba ðýr - sak la rý ný te miz le me si ve ýrk çý lý ða da ya nan res mî a yak bað la rýn dan kur tul ma sý ge re ki - yor ki, ta li de re ce de ki sý kýn tý la rýn üs te sin - den ge le bil sin. Bu ya pýl ma dý ðý müd det çe, þu an ki te rö rist - le rin ta ma mý ný öl dür se niz, hat ta sem pa ti du - yan lar dan da hi can lý bir tek fert bý rak ma ya - cak þe kil de o pe ras yon yap sa nýz, yi ne de ben - ze ri be lâ ve mu si bet ler den kur tu la maz sý nýz. Çok te rö rist öl dür me yi mâ ri fet bel le mek i se, da ha çok sa yý da ki va tan da þý dev le te ve hü kü me te küs tür mek ve düþ man et mek ten baþ ka bir ne ti ce ver mez. Þim di ye ka dar ver me di ði gi bi. De mek ki, ön ce lik "öl me ve öl dür me nin dý þýn da ki yol lar ve re çete ler"de ol ma lý. GÜN GÜN TARÝH Turhan Celkan (0 505) Ýtikâf günlerindeyiz A. rumuzlu okuyucumuz: Ýtikâf nedir? Hükmü nedir? Þartlarý nelerdir? Ramazanýn son on günü geldiðinde, namaz kýlýnan bir mescidde ibadet için itikâf niyetiyle inzivaya çekilmek sünnet-i müekkededir. Peygamber Efendimiz (asm) Medine ye hicretten sonra her yýl Ramazanýn son on gününde itikâfa çekilir, bütün geceyi ve gündüzleri ibadetle ihya ederdi. Resul-i Ekrem le (asm) birlikte mübarek hanýmlarý da hane-i saadetlerinin bir odasýnda itikâf yaparlardý. Hazret-i Âiþe validemiz (ra) Ramazan ýn son on günü Peygamber Efendimiz in (asm) itikâfa girdiðini, ibadetle meþgul olduðunu, ailesini namaz için uyandýrdýðýný ve hanýmlarýndan uzak kaldýðýný belirtir. Ýtikâf lügatte bir þeye devam etmek demektir. Dinî bir terim olarak ise itikâf, ezan okunan ve kamet getirilen bir mescitte, bir camide veya ibadet yapýlan bir mabette itikâf niyeti ile ikamet etmekten ibarettir. Ramazanýn son on günü geldiðinde i- tikâfa girmenin hükmü, sünnet-i müekkededir. Ýtikâf kifâî nitelikte bir sünnet-i müekkededir. Yani bir beldede itikâf sünnetini bir Müslüman yerine getirdiðinde diðer Müslüman lardan bu mesuliyet kalkar. Sür atle akýp giden hayat serüvenimiz içerisinde, bazen, koþuþturmayý bir tarafa býrakýp zamanýmýzý tamamen namaz, itaat, ibadet, zikir, tesbih, Kur ân, Cevþen, tevbe, istiðfar... vs. ibâdetlere tahsis ederek, derin tefekkürde bulunmaya olan mânevî ihtiyâcýmýz inkâr edilemez. Ýtikâf sünneti bize dünyâ hayatýnýn mânâsý ve âhiret hayatýnýn önemi üzerinde tefekkür etme ve ibret alma imkâný saðlar. Ýslâm büyüklerinden meþhur Ata der ki: Ýtikâfa giren kimse, büyük bir zatýn kapýsýnda oturup, Ýhtiyacýmý almadýkça buradan ayrýlmam! diyen bir ihtiyaç sahibine benzer. Çünkü o da, Cenâb-ý Hakk ýn bir mabedine girmiþ ve Beni affetmedikçe buradan ayrýlýp gitmem ya Rabbi! diyor. Cenâb-ý Hak, Mescidlerde itikâfa girdiðiniz zaman kadýnlarýnýza yaklaþmayýn. Bunlar Allah ýn sýnýrlarýdýr. Onlara yaklaþmayýn. 1 âyetiyle, itikâfa girilecek yerin mescid veya mescid hükmünde bir mabet olmasý gerektiðini bildirmiþtir. Kadýnlar, evlerinin bir odasýný mescid hâline getirerek, orada itikâfa girebilirler. Ýtikâfýn þart ve rükünleri þunlardýr: 1- Niyet yapýlmalýdýr. 2- Gündüzü oruçlu olmalýdýr. 3- Ýtikâf bir mescidde yapýlmalýdýr, 4- Ýtikâfa niyet eden Müslüman olmalý ve dinî emirler hususunda mükellef bulunmalýdýr. Hanefîlerden Ýmam Ebû Yusuf a ve Malikîlere göre itikâfýn en az süresi bir gün dür. Ýmam Muhammed ile Hanbelîlere göre itikâfýn en az süresi, kiþiye baðlý olarak bir andýr. Þafiîlere göre ise itikâfýn en az süresi Sübhânallah diyebilecek kadar bir zamandan biraz fazla olmalýdýr. Demek oluyor ki bir Müslüman, Ramazan ýn son on günü girdiðinde, itikâf niyetiyle, bir mescidde veya bir camide, en azýndan bir an veya Sübhânallah demek süresinden daha fazlaca beklerse, bu sünneti ifa etmiþ olur. Bir diðer ifadeyle, bir Müslüman, Ramazanýn son on günü i- çerisinde bir mescide vakit namazý kýlmak için girerken ayný zamanda vakit namazý kýlma süresince itikâfa niyet etse, namazý kýlýp camiden çýkarken bu sünneti ihya etmiþ olarak çýkar. Sünnet-i Müekkede olan itikâfýn en çok süresi ise, Ramazanýn sonuna denk getirmek sûretiyle on gündür. Eðer aralýksýz on gün itikâfta bulunmaya niyet edilmemiþ ise, bu günlerde istenilen vakitlerde itikâf yapýlabilir. Meselâ yalnýz gündüzlerde veya bu günlerin belli vakitlerinde itikâfta bulunmaya niyet etmek sahihtir. Aralýksýz on gün süreyle itikâfta bulunmaya niyet eden birisi, bu süre içinde mecbur kalmadýkça itikâf yaptýðý mescidden çýkmaz. Yalnýz zarurî bir ihtiyacý için çýkar ve hemen geri döner. Ýtikâf süresince hanýmýna yaklaþmaz. Ramazanýn son on günü içerisinde itikâfýn sünnet-i müekkede olmasýnýn hikmeti, Kadir Gecesini ihya etmektir. Çünkü Kur ân ýn beyan buyurduðu gibi, bin aydan daha hayýrlý 2 olmasý hasebiyle Kadir Gecesi, gecelerin en faziletlisidir. Kadir Gecesinin, Ramazanýn son on günü içerisinde bulunduðu hususunda kuvvetli görüþ birliði vardýr. Ýtikâfýn bu geceye rastlamasýnýn feyiz ve sevabý hadsiz ve hesapsýzdýr. Ýtikâfta bulunan kiþi, Kur ân-ý Kerim, hadîs ve i- lim okumak veya okutmakla meþgul olmalý, dînî ve îmânî eserler okumalý, zikir yapmalý, namaz kýlmalý, tefekkür yapmalýdýr. Ýtikâf süresince hayýrdan baþka bir þey konuþmamalýdýr. Günah içermeyen sözleri ve kelimeleri konuþmasýnda bir beis yoktur. Dünya meþgalelerinden sýkýlan ruhumuzun, hususî vakitlerde bütün zamanýný ibadete ve tefekküre ayýrmasý, önemli bir ruhî teneffüs ve istirahat olarak deðerlendirilmelidir. Kadir gecesinin de Ramazanýn son on gününde bulunduðunu hesaba katarsak itikâfa girmek hususunda mümkün olan fýrsatlarý deðerlendirmek ve bu ibadeti ifa için imkânlarýmýzý yoklamak, hiç þüphesiz mühim bir sünnet-i seniyyenin ihyasýna vesile olacaktýr. Dipnotlar: 1- BakaraSûresi, 2/187., 2- KadirSûresi, 97/3

10 10 24 AÐUSTOS 2011 ÇARÞAMBA Y KÜLTÜR SANAT Her dem yeniden doðarýz Gölgelerin uzamaya baþladýðý bir ikindi sonrasý Kýþ duâsýna soyunan aðaçlar mevtin ve haþrin ispatýný yaparcasýna terk ederken bir parçalarýný; yerlerde kümelenen sarý yapraklar yaz faslýnýn yavaþ yavaþ hitama ermekte olduðunu haber veriyor. Daha düne kadar deniz, uslu bir çocuk gibi sakin ve dingin bir haletteyken, elân rüzgârla bir olmuþ, celâl ismini tecelli etmek üzere haþmetle çarpýyor kayalara. Kâinat, deðiþimin örneklerini bariz bir þekilde sunarken insanoðluna, Yunusvarî bir dile bürünüp haykýrýyor heyecanla, þevkle: Her dem yeniden doðarýz/ Bizden kim usanasý. Ýlginçtir, bu ilân ayný zamanda her þeyin muvakkat olduðu gerçeðiyle karþý karþýya býrakmaktadýr bizi. Ruh, farkýna vardýðý hakikatin izdüþümleri ardýnda kendini arayadursun! Elbet, bu kutlu yolculukta pek çok kapý aralanacaktýr sonsuzluða doðru. * Deðiþen mevsimle beraber meþguliyetlerimiz de yenileniyor. Misal, þimdilerde annemi bir telâþtýr almýþ gidiyor. Mevsimin en taze, en tatlý, en lezzetli meyvelerini almak üzere pazara çýktýðý her vakit eli kolu dolu geliyor, akabinde mutfakta hummalý bir hazýrlýða giriþiyor. Sýcak havanýn rehavetine kapýlmaksýzýn, açlýðýn verdiði halsizliði umursamaksýzýn baþlýyor envai çeþit meyveyi bir dizi iþlemden geçirmeye. Önce özenle çürükleri ayýklýyor, bazýsýnýn kabuklarýný soyuyor, bazýsýnýn çekirdeklerini çýkarýyor. Sonra bol, duru, berrak sularýn aydýnlýðýnda yýkýyor. Temizlenen meyveler geniþ bir tencereye doldurulup kaynamaya býrakýlýyor. Ya hoþaf yapýlýyor yahut reçel. Nihayet onca zahmetten geçerek hazýrlanmýþ bu el emeði göz nuru gýdalar afiyetle yenileceði zamaný beklemek üzere mutfaktaki yerini alýyor. Eþ zamanda dünyanýn diðer ucunda baþka bir anne, eþi ve çocuklarý için ayný hazýrlýðý tüm sevgisini kuþanarak ve þefkatini harmanlayarak yaparken üretmenin verdiði hazla hayatýndan memnun yüzü gülüyor. Ferahlýk duyan gönlü gül gibi kat kat açýlýrken, sükûnet buluyor, huzura eriyor. * Aslýnda mevsimler gibi ömrümüzün her dönemi de kendine münhasýr hazýrlýklarýyla karþýlanmakta, hayat bu telaþelerle beraber anlam ve güzellik kazanmaktadýr. Kimse iddia edemez; beher günlerin birbirine benzediðini söyleyip, monoton bir yaþamýn sýkýcýlýðýndan dem vurarak. Âlem, sinema perdelerinden daha süratle yenilenir, yeryüzü ve gökyüzündeki her bir varlýk deðiþir, insan da bundan nasibini alýrken yeknesaklýktan yakýnmak dünyadaki tahvilâtý düpedüz inkârdýr. Ýnkâr ise hiç mi hiç yakýþmaz mümine. Gösteri Sanatlarý Merkezi nde ders zili çalýyor! ÝSTANBUL Büyükþehir Belediyesi Kültür A.Þ. ye baðlý o- larak çocuk, genç ve yetiþkinlere tiyatro eðitimi veren Gösteri Sanatlarý Merkezi nin (GSM), dönemi öðrenci kayýtlarýna baþlýyor. Gösteri Sanatlarý Merkezi nin (GSM) Ekim-Mayýs döneminde gerçekleþtireceði tiyatro eðitimi çerçevesinde, 9-12 yaþ grubu çocuklar, ve yaþ grubu gençler ve 18 yaþ ve üzeri yetiþkinler için oyunculuk eðitimi veriliyor. Gösteri Sanatlarý Merkezi, 2 yýllýk bir eðitim süreci için her sene baþýnda öðrenci alýyor. Öðrenciler, her alanýn teorik ve pratik yanlarýný alanlarýnda uzman tiyatrocular ve eðitmenlerden alýyor ve uygulamalý olarak tiyatro sahnesinde kabiliyetlerini gösteriyorlar. 2 yýllýk eðitimin ardýndan ise katýlýmcýlara mezuniyet sertifikalarý veriliyor. Gösteri Sanatlarý Merkezi, Tarýk Zafer Tunaya Kültür Merkezi ve Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi aðýrlýklý e- ðitim çalýþmalarýný yürütüyor. Yetiþkinler için oyunculuk programý, haftanýn dört günü, çocuk, gençlik ve yazarlýk programlarý ise haftada bir gün gerçekleþtiriliyor. Her branþ ile ilgili sayýya göre farklý sýnýflar açýlabiliyor. GSM kayýtlarý için 24 Aðustos-18 Eylül tarihleri arasýnda baþvurular alýnacak. 740 yýllýk çiniler çimentoyla sývanmýþ SÝVAS TA bulunan Buruciye Medresesi, 1271 yýlýnda Burucerdioðlu Muzaffer Bey tarafýndan yaptýrýlmýþ. Çocuklarýyla birlikte medrese binasýna defnedilen Burucerdioðlu Muzaffer Bey in türbesindeki 740 yýllýk çinilerin üzerinin 2005 yýlýnda yapýlan restorasyonda çimento ile sývandýðý ortaya çýktý.tarihi Buruciye Medresesi nde geçtiðimiz hafta baþlatýlan restorasyon çalýþmasý, 2005 yýlýnda yapýlan restorasyon hatalarýný gün yüzüne çýkartmaya baþladý. Tarihi medresede 2005 yýlýnda yapýlan restorasyonda en büyük yanlýþlardan birisi olarak ise Burucerdioðlu Muzaffer Bey in türbesinde ki çinilerin üzerinin çimento ile sývanmasý olarak göze çarpýyor. O tarihte türbe içerisindeki çinilerin saðlamlaþtýrýlmasýna yönelik bir çalýþma yapýlmadýðý gibi türbedeki 740 yýllýk çinilerin üzerinin çimento ile sývanmasý þaþkýnlýk uyandýrdý. Sivas / cihan HÝCRET sýrasýnda Hz. Peygamber i (asm) evinde misafir eden sahabe Ebu Eyyub el-ensari nin mezarýnýn yer aldýðý ve özellikle cuma günleri, kandil ve bayramlarda ziyaretçi akýnýna uðrayan Eyüp Sultan Türbesi nin kapsamlý restorasyonun ardýndan gelecek yýl Ramazan ayýnda yeniden ziyarete açýlmasý bekleniyor. Ýstanbul Türbeler Müze Müdürü Hayrullah Cengiz, Ebu Eyyüb el-ensari nin mezarýnýn Ýstanbul un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet in hocasý Akþemseddin tarafýndan keþfedildiðini ve üzerine türbe yapýldýðýný söyledi. Türbe yaptýrýldýktan 5 yýl sonra 1458 yýlýnda Fatih Sultan Mehmet in inþa ettirdiði Eyüp Sultan Camisi nin ibadete açýldýðýný anlatan Cengiz, türbe ve caminin 1766 yýlýnda meydana gelen depremde büyük hasar gördüðünü kaydetti. Türbenin 1. Ahmed, 3. Selim ve 2. Mahmud dönemlerinde onarým gördüðünü aktaran Cengiz, 1925 te türbeler, tekkeler ve zaviyeler kapatýldýktan sonra Eyüp Sultan Türbesi de kapatýlmýþ ve 1950 ye kadar kapalý kalmýþ de Bakanlar Kurulu kararý ile açýldýktan sonra hem insanlarýn türbeyi rahat bir þekilde ziyaret edebilmeleri için, hem de 25 yýllýk bakýmsýzlýðýndan dolayý dönemin hükümeti tarafýndan kýsmî bir restorasyona tabi tutulmuþ diye konuþtu. Cengiz, türbenin yaklaþýk 50 yýldýr basit onarýmlar haricinde ciddî bir restorasyona tabi tutulmadýðýný dile getirerek, 2005 yýlýnda Kültür ve Turizm Bakanlýðý nýn izniyle Vakýflar Genel Müdürlüðü ve Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi arasýnda yapýlan anlaþmayla Ýstanbul Türbeler Müze Müdürlüðüne ait türbelerin restorasyonunun Ýstanbul Büyükþehir Belediyesince yapýlmasýnýn kararlaþtýrýldýðýný, bu kapsamda Eyüp Sultan Türbesi nin projelerinin tamamlandýðýný, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi nin de bu projenin ihalesini yaptýðýný kaydetti BULMACA 1 EYÜPSULTAN TÜRBESÝNÝN ÖMRÜUZAYACAK 50 YIL SONRA OLDUKÇA KAPSAMLI BÝR RESTORASYONA TABÝ TUTULAN EYÜP SULTAN TÜRBESÝ GELECEK YIL RAMAZAN AYINDA ZÝYARETE AÇILACAK. Tarihi Buruciye Medresesi nde baþlatýlan restorasyon çalýþmasý, 2005 yýlýnda yapýlan restorasyon hatalarýný gün yüzüne çýkartmaya baþladý. FOTOÐRAF: CÝHAN FOTOÐRAFLAR: AA ORÝJÝNALÝ BOZULMUÞ Türbenin restorasyonuna Mayýs ayýnda baþlandýðýný dile getiren Cengiz, konuþmasýný þöyle sürdürdü: Bir türbeyi yeniden inþa etmek onu restore etmekten daha kolay. Restorasyon hem zahmetli, hem riskli, hem de zor bir olay. Burada da ayný olayla karþýlaþtýk. Eskinin bazý bilgilerinden noksandýk. Türbenin altýnda drenajlar, kanallar tespit edildi. Bu drenajlar açýldýktan sonra türbenin içindeki nemin azaldýðýný, hatta neredeyse yok olma düzeyine geldiðini gördük. Türbenin i- çinde ayný zamanda bir hava sirkülasyonu baþladý ve bu türbeyi çok rahatlattý. Cengiz, geçmiþte sandukanýn etrafýna ince bir beton döküldüðünü aktararak, Bu ince tabaka söküldü ve altýndan orijinal yapý, yani tuðla yapý çýktý. Bundan sonra yeni bir deðerlendirme yapýlarak restorasyonu yapýlacak ve orijinal yapýsýyla ortaya çýkacak diye konuþtu. Türbenin kubbelerindeki kurþunlarýn deðiþtirildiðini dile getiren Cengiz, konuþmasýný þöyle sürdürdü: Bu deðiþtirme esnasýnda restorasyon firmasýnýn bize verdiði bilgiye göre, kurþunun altýnda bulunan çamurun altýnda da aðýrlýklý bir kireç tabakasý bulundu. Buna ilk defa rastlanýldýðý için bunun parçalarý Ýstanbul Büyükþehir Belediyesinin Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüðüne (KUDEB) gönderildi. Kurþun kaplanmadan önce de içinde nelerin olduðu tespit edilerek kireç olgusu tekrar oraya yerleþtirildi ve üstüne kurþun geçirildi. Cengiz, türbenin içinde tarihi bir kuyunun bulunduðuna iþaret ederek, Fazlalaþan kuyu suyu ve iç avludaki yaðmur suyunun tahliyesi için bulunan tahliye kanallarý zamanla dolmuþ ve çökmüþ. Firmanýn yaptýðý çalýþmayla bunlarýn yerleri tespit edildi. Bunlarýn dýþarýda baðlantýlarý vardý. Bu kanallarýn birçoðu tarihi kanal olduðu için yeni yapýlan kanalizasyon çalýþmalarýnda genelde ihmal edilmiþ. Firma yetkilileri ile Büyükþehir Belediyesi arasýnda kurulan iletiþim sonucunda buralarda bir iyileþmeye gidilmesi kararlaþtýrýldý ve bu yönde çalýþmalar yapýlýyor. TÜRKÝYE Cumhuriyeti nin temellerinin atýldýðý, Gelibolu Yarýmadasý nda yaþanan Çanakkale Savaþlarý nda bir milletin kadýný, erkeði, yaþlýsý, genciyle verdiði büyük mücadele þehir yaþamýna da yansýyor. Çanakkale Savaþlarý ve ön plana çýkan kahramanlarýn i- simleri kentteki bazý camilerde yaþatýlýyor. Çanakkale Müftüsü Ýbrahim Öcüt, Ýslam medeniyetinde camilerin þehrin merkezini oluþturduðunu, þehir planlarýnda en hareketli, en canlý merkezlere camilerin yerleþtirildiðini söyledi. Cami kelimesinin toplayan anlamýna geldiðine iþaret eden Öcüt, Önceden cuma namazý kýlýnan, minber ve kürsüleri olan yerlere cami deniliyordu. Camiler genelde toplayýcý özelliði taþýr. Ama daha sonra büyük, küçük namaz kýlýnan yerlere cami denilmeye baþlanmýþtýr. Camiler, yanlarýnda kurulan medreseler, kervansaraylar ve hamamlarla þehrin en önemli yerlerini oluþturuyordu dedi. Öcüt, Çanakkale halkýna teþekkür ederek, Allah onlardan razý olsun. Kentin Çanakkale Savaþý nýn cereyan ettiði yer olmasý nedeniyle tarihi hatýrlama amacýyla camilere Hazýrlayan: Erdal Odabaþ SOLDAN SAÐA 1. Bilimsel niteliði olan. - Suriye'nin baþkenti. 2. Karikatür durumuna getirilmiþ olan. 3. Söylenen sözün tersini kastederek kiþiyle veya olayla alay etme. - Ýnanma, iman. 4. Hadis-i Þerife göre dinin direði. - Bir konuyu enine boyuna tartýþarak fikir birliði etme çalýþmasý. 5. Onlar mânâsýnda bir mahalli söyleyiþ. - Kýþ yaðýþý. - Bir þeyin ön, arka, alt ve üst dýþýnda kalan bölümü. 6. Kiloamperin kýsasý. - Güzel olmayan. - Arapçada benlik. 7. Bir eþyanýn geçci bir süre için bir yer yada kimseye býrakýlmasý. - Mersin'in bir ilçesi. 8. Baþ vezirlik makamý. 9. Ýri taneli bezelye. - Haberci. 10. Evlenmekte olan bir erkeðe, evlenme töreni sýrasýnda verilen ad, güveyi. - Belde mesabesinde þehir Restorasyona Beþir Aða Türbesi de dahil edildi TÜRBENÝN bir bütün olarak deðerlendirilmesi gerektiði düþünülerek daha sonra restorasyon çalýþmalarýna Beþir Aða Türbesi, cüzhane ve sebilin de dahil edildiðini, bu yerlerin projelerinin yapýldýðýný anlatan Cengiz, bu nedenle onarým süresinin öngörülen 6 a- yý geçeceðini söyledi. Cengiz, türbede çeþitli dönemlere ait çinilerin bulunduðunu belirterek, Bunlar 1950 li ya da 1960 lý yýllardaki restorasyon sýrasýnda yanlýþ uygulamalara tabi tutulmuþ. Beton kullanýlmýþ, betonun da ortaya çýkardýðý bir tuzlanma var. Türbe i- çindeki nem oranýnýn fazla olmasý çinilerin alt tarafýnda kopmalara neden olmuþ. Bunlar yeni sorunlar ortaya çýkardý. Burada ciddî bir çini restorasyonuna ihtiyaç duyulduðu anlaþýldý. Firma da bakanlýðýn ve büyükþehir belediyesinin ilgili birimleri ile iletiþim içerisinde buraya yeni bir proje yapýyor. Gerekli süreç iþledikten sonra çinilerin restorasyonuna baþlanacak. Restorasyon çalýþmalarý bittikten sonra Eyüp Sultan Türbesi nin u- zun bir dönem restorasyona ihtiyacý olmayacak þeklinde konuþtu. Ýstanbul / aa Çanakkale þehitleri camilerde yaþýyor! önemli isimler konulmuþ. Örneðin Þehitler, Yahya Çavuþ, Seyit Onbaþý, 18 Mart, Anafartalar gibi isimler verilmiþ. Þimdi Dumlupýnar camimizin inþaatý baþlayacak. Belki 1 ay sonra Kýnalý Kuzular Camisi nin temelini atacaðýz. Bu camimizin ismi de Çanakkale hatýralarý arasýnda yer almaktadýr. Bu isimler verilerek ayný zamanda tarihimizi yaþamýþ oluyoruz dedi. Esenler Mahallesi nde bulunan Þehitler, Seyit Onbaþý ve Yahya Çavuþ camileri adýný Çanakkale Savaþlarý ndan almýþ camilerden sadece birkaçý. Çanakkale / aa BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI AM Ý T O Z R K O Z A N N A T U R A Ý A T Ý R E O D A K R H A R A R E T N A L R F Ý R A K R N Ý Ý R Ý S K R A B T S A C M A K A L E A U Þ Ý A E T Ý N F Ý A Ü R A N U S H A L A S D S Ü R A H Ý O P E R A E R N A L Ü Z Þ A H Ý N E R Z P O E A YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Uzun hançer. 2. Yazýp çizme, müsvedde. 3. Gýdalara koku ve tatmak vermek için ilave edilen ürünler. - Yetiþmiþ deðerli kiþi. 4. Altýn liranýn yaklaþýk dörtte biri deðerinde olan eski bir para. - Sarhoþ baðýrtýsý. 5. Çok yakýn, sýký fýký, içtikleri su ayrý gitmeyen dost, arkadaþ. - Çarpým tablosu. 6. Arapçada su. - Gölge balýðý. 7. Güven, güvenç, emniyet.- Caddelere kurulan süslü kemer. 8. Hastalýk veya sakatlýktan dolayý yürüme özelliðini kaybetmiþ kimse. 9. Ýstavrittte son hece. - Bartýn iline baðlý ilçelerden biri. 10. Hoþnutsuzluk belirten söz veya yazý, sýzlanma, sýzýltý, yakýnma. - Lantan ýn simgesi. 11. Giderek çok olma niteliðin i yitiren. - Fotoðraf baskýsý. 12. Dayanýklýlýk, saðlamlýk. - (Tersi) Beyaz

11 EKONOMÝ Cinsi DÖVÝZ EFEKTÝF ALIÞ SATIÞ ALIÞ SATIÞ Cinsi MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI DÖVÝZ EFEKTÝF ALIÞ SATIÞ ALIÞ SATIÞ 1ABDDOLARI 1 AVUSTRALYA DOLARI 1DANÝMARKAKRONU 1 EURO 1ÝNGÝLÝZSTERLÝNÝ 18 AÐUSTOS ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ Y 24 AÐUSTOS 2011 ÇARÞAMBA S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 108,10 ÖN CE KÝ GÜN 108,05 DÜN 731 ÖN CE KÝ GÜN 731 DO LAR DÜN 1,7840 ÖN CE KÝ GÜN 1,7890 DÜN 2,5820 ÖN CE KÝ GÜN 2,5810 HABERLER Boy dak: Pa za rý mý zý çe þit len dir me li yiz KAY SE RÝ Sa na yi O da sý (KAY SO) Baþ ka ný Mus ta - fa Boy dak, Av ru pa da kri zin ken di ni gös ter di ði ni be lir te rek, Tür ki ye nin, ih ra ca tý nýn yüz de 50 si ni Av ru pa ül ke le ri ne yap tý ðý nýn dik ka te a lýr sak bi zim ye ni pa zar lar bul ma mýz ge re kir de di. Av ru pa ül ke - le ri ve A me ri ka da ya þa nan e ko no mik ge liþ me le ri de ðer len di ren KAY SO Baþ ka ný Boy dak, Ö zel lik le Av ru pa ve A me ri ka da o lu þan, tüm dün ya yý ra hat - sýz e den, bu ül ke ler de ki ma li di sip lin den çý kýl ma sý en di þe si var. Bu ül ke le rin borç yük le ri nin ma kul se - vi ye le ri nin çok ü ze ri ne çýk mýþ ol ma sýn dan kay nak - la nan, ö zel lik le ka mu borç la rý nýn ge re ðin den faz la yük sek o ran la ra gel me si, borç la rý ný dön dü re me me, e ko no mi le ri ni da ha i yi ye doð ru gö tü re me me risk le - riy le kar þý kar þý ya ka lýn dý. Av ru pa da ki kü çük ül ke - ler den baþ la yan so run lar ol du. Þu an Av ru pa ya ya - yýl dý. de di. Bu ül ke ler de ki da ral ma nýn ül ke mi zi de et ki le di ði ni vur gu la yan Boy dak, Ýh ra ca tý mýz yüz de 55 i ni Av ru pa Bir li ði ül ke le ri ne ya pý yo ruz. Pa zar la - rý mý zý çe þit len dir mez sek fir ma la rý mýz ris ke gi ri yor. Bu ra da ki kü çül me ler bi zim ih ra ca tý mý zý sý kýn tý ya so ku yor. di ye ko nuþ tu. Kay se ri / ci han Mer kez Ban ka sý fa i zi de ðiþ tir me di Mer kez Ban ka sý Pa ra Po li ti ka sý Ku ru lu fa i ze bu kez do kun ma dý. Ka rar la bir lik te po li ti ka fa i zi o lan bir haf ta va de li re po i ha le fa iz o ra ný yüz de 5.75 te kal dý. Ban ka, borç lan ma fa i zi ni yüz de 5, ge ce lik borç ver me fa i zi ni de yüz de 9 o la rak sa bit bý rak tý. 4 A ðus tos ta bir o la ða nüs tü top lan tý ya pan Mer kez Ban ka sý Pa ra Po li ti ka sý Ku ru lu, po li ti ka fa i zi o lan bir haf ta va de li re po i ha le fa iz o ra ný ný yüz de 6.25 ten yüz de 5.75 e dü þür müþ tü. Ku rul, ge ce lik borç lan ma fa iz o ra ný ný i se yüz de 1,50 den yüz de 5 e yük selt miþ ti.. Ban ka ge ce lik borç ver me fa iz o - ra ný ný yüz de 9 da tut tu. An ka ra / a a THY 81 ek se fer ya pa cak TÜRK Ha va Yol la rý (THY), Ra ma zan Bay ra mý ne - de niy le ar tan yol cu ta le bi ni kar þý la mak a ma cýy la A ðus tos 2011 ta rih le ri a ra sýn da top lam 30 ek se - fer, 31 A ðus tos-4 Ey lül 2011 ta rih le ri a ra sýn da top - lam 51 ek se fer dü zen le ye cek. THY Ba sýn Mü þa vir - li ðin den ya pý lan a çýk la ma ya gö re, Ra ma zan Bay ra - mý nda ar tan yol cu tra fi ði ne de niy le mev cut se fer le - re i la ve ek se fer ler ya pý la cak. Bu na gö re, A - ðus tos 2011 ta rih le ri a ra sýn da Ýs tan bul çý kýþ lý An tal - ya ya 6, Trab zon a 2, Da la man a 5, Bod rum a 15 ve Ku veyt e 2 ek se fer dü zen le ne cek. 31 A ðus tos-4 Ey - lül 2011 ta rih le ri a ra sýn da da Ýs tan bul çý kýþ lý Ku - veyt e 2, An ka ra ya 1, Da la man a 12, Bod rum a 15, An tal ya ya 10, Trab zon a 5, A da na ya 1, Ýz mir e 1 ve Lef ko þa ya (Er can) 4 ek se fer ger çek leþ ti ri le cek. Ek se fer ler i le il gi li ay rýn tý lý bil gi le re web si te sin den u la þý la bi le cek. Ýs tan bul / Ye ni As ya Al týn 1900 do la rý da aþ tý U LUS LA RA RA SI pi ya sa da al tý nýn ons fi ya tý 1.912,53 do lar se vi ye si ne çý ka rak re kor kýr dý. Ön - ce ki gün do lar se vi ye le ri ne ka dar yük se len al týn 1.894,57 do lar i le re ko ru nu ta ze le miþ ti. Da - ha son ra do lar ban dý na ka dar ge ri le yen al - týn ka pa ný þa doð ru tek rar yük se li þe geç ti A me ri - kan bor sa la rý nýn ka pa ný þý na doð ru do la rý da aþ tý ve 1.912,53 do la ra ye ni re kor kýr dý. Gün ka - pa ný þý ný 1.896,70 do lar dan ya pan al tý nýn dün sa - bah a çý lýþ ta ay ný se vi ye le ri ko ru du. Ýs tan bul / a a Mil li sa vaþ u ça ðý ge liþ tir me pro je si baþ lý yor SA VUN MA Sa na yii Müs te þar lý ðý i le TU SAÞ Ha va cý - lýk ve U zay Sa na yii A.Þ. a ra sýn da Mil li Sa vaþ U ça ðý Ge liþ tir me Pro je si ne i liþ kin söz leþ me im za la na cak. TAÝ TU SAÞ-Türk Ha va cý lýk ve U zay Sa na yii A.Þ (TA I) Ge nel Mü dü rü Mu har rem Dört kaþ lý, ge çen yýl ger çek leþ ti ri len Sa vun ma Sa na yii Ýc ra Ko mi te si top - lan tý sýn da, Ha va Kuv vet le ri Ko mu tan lý ðý nýn 2020 li yýl lar dan son ra ki jet e ði tim u ça ðý ve mu ha rip u çak ih - ti ya cý nýn kar þý lan ma sý a ma cýy la, ilk Türk sa vaþ u ça ðý - nýn kav ram sal ta sa rý mý nýn ya pýl ma sý ve bu çer çe ve de, Tu saþ-türk Ha va cý lýk ve U zay Sa na yii AÞ i le söz leþ - me gö rüþ me le ri ne baþ lan ma sý nýn ka rar laþ tý rýl dý ðý ný ha týr lat tý. Sa vun ma Sa na yii Müs te þar lý ðý nýn ko or di - nas yo nun da im za tö re ni ya pý la ca ðý ný i fa de e den Dört kaþ lý, bu pro je nin çok id di a lý ol du ðu nu kay det ti. Ön le rin de bü yük he def ler ol du ðu nu be lir ten Dört kaþ lý, Mil li sa vaþ u ça ðý ge liþ tir me pro je si ni baþ la tý yo ruz. Bu sa de ce TA I nin de ðil, Tür ki ye nin bir pro je si o la cak. Tüm sa vun ma sek tö rü, TA I, Ha vel san, Ro ket san, A - sel san, ö zel sek tör de ki sa vun ma ku ru luþ la rý, ens ti tü - ler, ü ni ver si te ler, SSM ve Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý gi - bi her ke sin or tak bir pro je si o la cak de di. Bu a ra da, mil li sa vaþ u ça ðý ye ni ne sil o la cak ve F4 u çak la rý nýn gö rev sü re le ri nin bi ti þi ni kar þý la ya cak þe kil de F16 ve F35 ler le be ra ber gö rev ya pa bi le cek. An ka ra / a a Mo ody s ta raf sýz de ðil KRE DÝ DE RE CE LEN DÝR ME KU RU LU ÞU MO ODY'S'TE 11 YIL ÇA LI ÞAN HAR RÝNG - TON, KU RU LU ÞUN VER DÝ ÐÝ KRE DÝ NOT LA RI NIN TA RAF SIZ OL MA DI ÐI NI, MÜÞ - TE RÝ LE RÝ NE ÝS TE DÝ ÐÝ NOT LA RI VER MEK DU RU MUN DA KAL DI ÐI NI BE LÝRT TÝ. ES KÝ bir Mo ody s ça lý þa ný o lan Wil li am Har ring ton, Mo ody s te ki u sul süz lük le ri 78 say fa lýk bir a çýk - la may la su yü zü ne çý kar dý. Mo - ody s te 11 yýl ça lý þan ve ge çen yýl is ti fa e den Har ring ton, söz ko nu su a çýk la ma la rý i çe ren ya zý sý ný 8 A - ðus tos ta ABD Ser ma ye Pi ya sa sý Ku ru lu na (SEC) sun du. SEC, kre - di de re ce len dir me ku ru luþ la rýy la il gi li bir re form ö ne ri si sun muþ tu a ra sýn da Mo ody s in tü rev ü rün le ri gru bun da ký dem li baþ kan yar dým cý sý o lan Har ring - ton ýn, ge le cek te a çý la bi le cek so - ruþ tur ma ve ya dâ vâ lar da ö nem li bir ta nýk ol ma sý bek le ni yor. Har - ring ton ya zý sýn da, Mo ody s te ki çý - kar ça týþ ma sý nýn, ku ru lu þun ta raf - sýz bir þe kil de kre di no tu ver me si ni im kan sýz ha le ge tir di ði ni be lirt ti. Mo ody s in not ver di ði men kul kýy met le ri ih raç e den ban ka ve ku - ru luþ lar dan ö de me al dý ðý na dik kat çe ken Har ring ton, ku ru lu þun müþ te ri le ri ne is te di ði not la rý ver - mek du ru mun da kal dý ðý ný kay det - ti. Har ring ton, ak si hal de müþ te ri - le rin Mo ody s i le ça lýþ ma yý ke se rek baþ ka de re ce len dir me ku ru luþ la rý - na yö nel di ði ni i fa de et ti. Böy le bir or tam da a na list le rin yan lý dav ran - ma ya i til di ði ni be lir ten Har ring - ton, müþ te ri le rin is te di ði kre di not la rý ný ver me yen a na list le rin ge - nel de sü rül dü ðü nü, ta ciz e dil di ði ni ve ya iþ ten çý ka rýl dý ðý ný kay det ti. Har ring ton, so nuç o la rak Mo - ody s in ver di ði kre di not la rý nýn en i yi ih ti mal le i þe ya ra maz, en kö tü ih ti mal le i se za rar lý ol du ðu nu vur - gu la dý. (ntvmsnbc.com) S&P de CE O de ði þi yor ABD NÝN no tu nu kýr ma sý son ra sýn da dik kat le ri ü ze ri ne çe ken S&P de De ven Shar ma CE O luk gö re vi ni 12 Ey lül de bý ra ký yor. S&P nin a na þir ke ti McGraw-Hill, ku ru lu þun CE O su De ven Shar - ma nýn 12 Ey lül de gö re vin den ay rý la ca ðý ný, ye ri ne Ci tig ro up un O pe ras yon Mü dü rü Do ug las Pe ter - son ýn ge ti ri le ce ði ni kay det ti. Dhar ma 2007 yý lýn - dan bu ya na ku rum da CE O luk ya pý yor du. A çýk la - ma da, S&P i le ri ye dö nük, þef faf ve kar þý laþ tý rý - la bi lir kre di not la rý ver me ye de vam e de cek tir i - fa de si kul la nýl dý. S&P 6 A ðus tos ta ABD nin kre - di no tu nu en yük sek not o lan A A A dan A A+ ya dü þür müþ tü. ABD ta ri hin de ilk kez ger çek le þen o lay son ra sý pi ya sa lar da dal ga lan ma ya þan mýþ tý. Kre di de re ce len dir me ku ru luþ la rý son dö nem de ver dik le ri ka rar la bir çok ül ke ta ra fýn dan e leþ ti ri li - yor. Son o la rak Ý tal ya da Mo ody s ve S&P hak - kýn da so ruþ tur ma baþ la týl mýþ tý. U cuz þe ker le me u ya rý sý/ Þe ker-ýþ Sen di ka sý Ge nel Baþ ka ný Ý sa Gök, Ra ma zan Bay ra mý ön - ce si sah te þe ker le rin pi ya sa ya sü rü le bi le ce ði u ya rý sýn da bu lu na rak, va tan daþ la rýn þe ker ve tat lý a lýr ken dik kat li ol ma la rý ný is - te di. Gök, yak la þan Ra ma zan Bay ra mý do la yý sýy la u cuz tat lý, þe ker le me, lo kum, çi ko la ta gi bi ü rün le rin sa týl ma ya baþ lan dý ðý ný ve bun la rýn ö zel lik le dar ge lir li va tan daþ lar ta ra fýn dan ter cih e dil di ði ni söy le di. NBÞ o la rak bi li nen mý sýr þu ru bun dan el de e di - len tat lan dý rý cý la rýn in san sað lý ðý ný o lum suz et ki li ði ne dik ka ti çe ken Gök, bay ra ma ka dar pi ya sa da ol ma yan, sa de ce bay ram lar - da or ta ya çý kan ve çar þý pa zar tez gâh la rýn da 3-5 TL ye sa tý lan çi ko la ta ve þe ker le me le rin, kim ya sal bo ya, tat lan dý rý cý ve me tal i - çer di ði, bu nun in san sað lý ðý i çin za rar lý ol du ðu nu i fa de et ti. Gök, Þe ker le me ler ko nu sun da va tan daþ la rý mýz çok dik kat li dav - ran ma lý lar. Em sal le ri ne gö re çok u cuz o lan tat lan dý rý cý lar dan ü re ti len þe ker le me ler den ka çýn ma lý lar de di. An ka ra / a a Ak su Vi tal ça lý þan la rý ge zi de bu luþ tu AK SU Vi tal; te miz lik çi sin den, iþ çi si ne, mü - dü rü ne ka dar bü tün ça lý þan la rý nýn yor gun - luk la rý a ta bil me le ri a ma cýy la a i le le ri i le bir lik - te ka týl dýk la rý Ar mut lu Ta til Kö yü ge zi si dü - zen le di. Ça lý þan la rýn sos yal ak ti vi te ler le gö - nül le rin ce eð len di ði ge zi de, 10 yý lý aþ kýn bir sü re dir Ak su Vi tal de ça lý þan lar i çin tö ren dü - zen len di. Tö ren de Ak su Vi tal Yö ne tim Ku ru - lu Baþ ka ný Yu nus Ak su, 10 yýl lýk ça lý þan la rý na pla ket tak dim e de rek, te þek kür et ti. Pla ket tö - re nin den son ra Yu nus Ak su ve ça lý þan la rý top lu fo toð raf çek tir di. Ýs tan bul/ye ni As ya Borç sto ðu 501,4 mil yar li ra MER KE ZÝ yö ne tim brüt borç sto ku, Tem - muz so nu i ti ba riy le 501,4 mil yar li ra yý bul du. Ha zi ne Müs te þar lý ðý nýn ve ri le ri ne gö re, Ha zi - ran a yýn da ki mer ke zi yö ne tim brüt borç sto ku 495,9 mil yar li ra, Ma yýs a yýn da 492,2 mil yar li - ra, Ni san a yýn da 487 mil yar li ra, Mart a yýn da i se 486 mil yar li ra dü ze yin dey di. Tem muz so - nu i ti ba riy le 501,4 mil yar li ra ya u la þan mer ke - zi yö ne tim brüt borç sto ku nun 359,7 mil yar li ra sý ný Türk Li ra sý cin si, 141,7 mil yar li ra tu - ta rýn da ki kýs mý ný da dö viz cin si borç lar o luþ - tur du. Mer ke zi yö ne tim brüt borç sto ku nun 363,9 mil yar li ra sý ný iç borç, 137,5 mil yar li ra sý da dýþ borç sto kun dan o luþ tu. An ka ra / a a EBK: Et fi ya tý ar tar sa it ha lat de vam e der ET ve Ba lýk Ku ru mu (EBK) Ge nel Mü dü rü Be kir U lu baþ, et fi yat la rý nýn art ma sý ha lin de it ha lat yap ma ya de vam e de cek le ri ni söy le di yý lýn da yurt dý þýn dan ge ti ri len 130 bin baþ hay va nýn çift çi ye za rar ver di ði yö nün de ki tep ki le ri de ðer len di ren EBK Ge nel Mü dü rü U lu baþ, bu se ne sa de ce 3 bin baþ it hal hay van ge tir dik le ri bil gi si ni ver di. U lu baþ, Tür ki - ye de ki çift çi ye za rar ve re cek bir po li ti ka iz le - me dik le ri ni di le ge ti rir ken, ki lo su 13 li ra ya be si ci den hay van al dýk la rý ný i fa de et ti. Be si ci - ye pa ra sý ný pe þin ver dik le ri ni, söz leþ me li be si - ci lik mo de liy le, söz leþ me im za la yan çift çi le re ki lo ba þý na 13,3 li ra ö de dik le ri ni söy le di. 2 ay - dýr gün lük baþ bü yük baþ hay va nýn yüz de 100 ü nü yer li pi ya sa dan al dýk la rý ný, bu ay 5 bin 514 hay van kes tik le ri ni, ra ka mýn ay so nu na ka dar 6-7 bi ni ge çe ce ði ni i fa de et ti. Söz leþ me li be si ci lik mo de liy le þu a na ka dar 5 bin hay van i çin söz leþ me im za la dýk la rý bil gi si ve ren U lu baþ, Be si ci yi des tek le me a dý na 50 bin baþ ge tir se ler a lý rýz. Be si ci yi as la ka pý dan ge ri çe vir mi yo ruz. de di. U lu baþ, et fi yat la rý - nýn art ma sý ha lin de it ha lat yap ma ya de vam e - de cek le ri ni vur gu la dý. An ka ra / ci han AVM ler bay ram da 23:00 e ka dar a çýk A LIÞ VE RÝÞ mer kez le ri - nin, Ra ma zan da if tar sa a ti do la yý sýy la o lu þa cak boþ lu - ðu ka pat mak i çin ka pa nýþ sa at le ri ni e çek me ka ra rý Ra ma zan Bay ra - mý nda da uy gu la na cak. A - lýþ ve riþ Mer kez le ri ve Pe ra - ken de ci ler Der ne ði (AMPD) AVM Grup Baþ - ka ný Za fer Bay sal, Ra ma - zan da AVM le re ge len zi - ya ret çi sa yý sýn da ar týþ ol - du ðu nun ve zi ya ret çi ar tý - þý nýn ci ro la ra yüz de 3-4 ka dar yan sý dý ðý nýn tah min e dil di ði ni kay det ti. Ý zin le - rin bü yük kýs mý tem muz a yýn da kul la nýl dý. Tem muz a yýn da ki dü þü þe gö re A - ðus tos a yýn da çý kýþ ya þan - dý. Ýn san lar Ra ma zan a yý ne de niy le ev le ri ne dön dü - ler di yen Bay sal, Ra ma zan Bay ra mý i çin AVM le rin a - çýk kal ma sa at le ri nin þim - di den plan lan dý ðý ný, bay - ram da da AVM le rin e ka dar a çýk ka la ca ðý - ný bil dir di. Ýs tan bul / a a Kay se rý Sa na yi O da sý Baþ ka ný Mus ta fa Boy dak Aksu Vital çalýþanlarý Armutlu Tatil Köyü'nde tatil yaptý. 2009/10337 Esas. ÖRNEK: 27 Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: Bir borçtan dolayý aþaðýda cinsi, kýymeti, adedi, evsafý belirtilen taþýnmaz açýk artýrma suretiyle satýlarak paraya çevrilecektir. Satýþ ilaný ilgililerin adreslerine tebliðe gönderilmiþ olup adreste teblið edilememesi durumunda veya adresi bilinmeyenler için iþ bu satýþ ilanýnýn gazete ile ilanen tebliði yerine kaim olacaðý ilanen ve tebliðen duyurulur. TAÞINMAZLARIN TAPU KAYDI : 1) Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, Kavak Mah. Tortum Yolu Mevkii, Cilt no: 3 sayfa no: 276 Ada: 1222 Parsel: 16 B Blok, Zemin Kat, 1 nolu iþyeri 2) Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, Kavak Mah. Tortum Yolu Mevkii, Cilt no: 3 sayfa no: 282 Ada: 1222 Parsel: 16 B Blok, 2. Kat, 7 nolu mesken TAÞINMAZLARIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ: 1 NOLU ÝÞYERÝ: Da va ko nu su ta þýn maz in þa at pro je si ne gö re bod rum, ze min ve as ma kat lar dan o luþ tu ðu bod rum kat; 51,50 m 2, ze min kat;51,50 m 2, as ma kat i se 25,50 m 2 'dir. Ta þýn maz sa na yi, Tor tum Yo lu ü ze rin de ve ha len U fuk Ma ki ne O to Ye dek Par ça la rý is min de iþ ye ri o la rak kul la nýl mak ta dýr. Borç lu a dý na tam his se li dir. Ýþ ye rin ta ban la rý be - yaz çi men to lu ka ro kap la ma lý, ta van ve du var la rý nor mal sý va lý ve bo ya lý o lup, as ma ka tý ya zý ha ne o la rak kul la nýl mak ta dýr. Ta þýn ma zýn ön cep he si a lü min yum cam lý kap la ma lý dýr ve kom bi li dir. De tay lý bi lir ki þi ra po ru ve i mar du ru mu dos ya sýn da dýr. MUHAMMEN BEDELÝ: ,03 TL 7 NO LU MES KEN: Da va ko nu su ta þýn maz 140 m 2 dir. 1/14 ar sa pay lý dýr. Borç lu a dý na tam his se li dir. Ta þýn maz mes ken o la rak kul la nýl mak ta 2 o da 1 sa lon, mut fak, ban yo, gi - riþ ve wc'den o luþ mak ta gi riþ ka pý sý çe lik ka pý, pen ce re doð ra ma la rý pvc, ka pý doð ra ma - la rý i se ah þap týr. Da i re nin ta van ve du var la rý sa ten al çý sý va lý sa ten bo ya lý, sa lon ve o da ta ban la rý ah þap ýs lak ma hal ler i se se ra mik kap lý dýr. Ta þýn maz ka lo ri fer i le ý sý týl mak ta do ðal gaz kom bi li dir. Ta þýn maz sa na yi i çe ri sin de ol du ðun dan çok ter cih e dil me yen bir böl ge de o lup, da i re ba kým sýz hal de dir. De tay lý bi lir ki þi ra po ru dos ya sýn da dýr. MUHAMMEN BEDELÝ: ,71 TL SATIÞ SAATLERÝ : 1 NOLU ÝÞYERÝ: Birinci artýrma : 30/09/2011 günü saat 10:20/10:30 arasýnda Ýkinci artýrma : 10/10/2011 günü saat: 10:20/10:30 arasýnda 7 NOLU MESKEN: Birinci artýrma : 30/09/2011 günü saat 10:40/10:50 arasýnda Ýkinci artýrma : 10/10/2011 günü saat 10:40/10:50 arasýnda SATIÞ YERÝ : Erzurum Adliyesi, 2. Ýcra Müdürlüðü Koridoru, Yakutiye/Erzurum ÝMAR DURUMU : Ýmar durumu dosyasýndadýr. SATIÞ ÞARTLARI: Ta þýn maz lar, Er zu rum 2. ic ra mü dür lü ðü ko ri do ru ad re sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. 1. art týr ma da tah min e di len kýy me tin %60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rýn mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar týy la i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok art tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le yu ka rý da be lir ti len ta rih ve sa at ler de Er zu rum 2. Ýc ra mü dür lü ðü ko ri do ru ad re sin de 2. art týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se ta þýn maz en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti - nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Art týr ma ya ka tý la cak la rýn mu ham men be de lin % 20'si nis pe tin de pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ray la dýr, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ta þýn ma zý sa týn a lan lar, i ha le ye a la ca ðý na mah su ben iþ ti rak et me miþ ol mak kay dýy la, i ha le nin fes hi ta - lep e dil miþ ol sa bi le, sa týþ be de li ni der hal ve ya ve ri len 10 gün sü re i çin de nak den ö de - mek zo run da dýr lar. Tel la li ye res mi, dam ga ver gi si, 1/2 ta pu a lým har cý ve mas raf la rý i le 1 No lu Ýþ ye ri Ý çin % 18 KDV; 7 No lu Mes ken i çin % 1 KDV ve tah li ye mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve 1/2 ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer *il gi li le rin (*Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la - rý ný, da ya na ðý bel ge ler i le 15 gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak tir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan, di ðer za rar lar dan ve te mer rüt fa i zin den mü te sel si len so rum lu dur. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn, da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark var sa ön ce lik le te mi - nat be de lin den a lý na cak týr. Þart na me i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i - re de a çýk o lup, mas ra fý ve ril di ði tak tir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 5- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin Mü dür lü ðü mü zün 2009/10337 E sas sa yý lý dos - ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ý ÝK m.126) 15/08/2011 B: T. C. ERZURUM 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) FO TOÐ RAF: A A

12 24 AÐUSTOS 2011 ÇARÞAMBA 12 ÝLAN Y DUYURU Konya Selçuk Üniversitesi'ni tercih edip kazanan öðrencilerimizi tebrik ederiz. Konya ve ilçelerinde kalacaklara yer ve ev temin edilir. Ýrtibat Tel: (0505) (0531) (0332) TEB RÝK ve DU YU RU Li sans Yer leþ tir me Sý na vý na (LYS) gi ren tüm öð ren ci le ri teb rik e de riz. Ye ni As ya Vak fý'nýn tem sil ci li ði o lan tüm il ler de, ü ni ver si te yi ka za nan öð ren ci le re ka la cak yer ko nu sun da yar dým cý o lun mak ta dýr. Bü yük þe hir ler de ki tem - sil ci lik ler de, ka la cak yer ve burs im kân la rý i le bir lik te ka yýt sü re cin de ö zel o la rak il gi le nil mek te dir. YGS ve LYS sý nav la - rý na ilk de fa gi re cek o lan ve ya tek rar ha zýr lan mak is te yen - ler Ü ni ver si te Ha zýr lýk Hiz met Mer kez le ri mi ze mü ra ca at e de bi lir ler. Ay rýn tý lý bil gi i çin ir ti bat te le fo nu: 0 (212) TA ZÝ YE Kardeþlerimiz Gülten, Ayþe, Hafize, Feride Hanýmlarýn deðerli aðabeyleri Ömer Koçyiðit'in vefatýný öðrendik, merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet annesi, babasý, eþi, çocuklarý ve bütün yakýnlarýna Cenâb-ý Hak'tan sabr-ý cemil niyaz ederiz. Fatma Kösmene,Leyla Þimþek, Þükran Mermer, Ayþe Okur, Nurbanu Þen, Aysel Þenaras, Fatma Saka / ÝZMÝR Dosya No: 2007/3652 Örnek No: Tapu Kaydý: Erzurum Ýli, Yakutiye Ýlçesi, Soðukçermik Mahallesi, Þehitler Mevkiinde ada. 3 parsel sayýlý, 161,74 m 2 alanlý. Bina vasýflý taþýnmazýn arsasýnýn tamamýnýn satýþýna karar verilmiþtir. Hali Hazýr Durumu : Ta þýn ma zýn Er zu rum Ý li, Ya ku ti ye Ýl çe si, So ðuk çer mik Ma hal le sin de 3641 a da 3 nu - ma ra lý par sel ve ü ze rin de tek kat lý ya pý sý bu lu nan, yü zöl çü mü nün m2 ol du ðu ve ze min de bu ta þýn maz ü ze rin de tek kat lý ya pý nýn ol du ðu be lir len miþ o lup bu ya pý nýn yü - zöl çü mü nün 78,00m 2 ol du ðu tes pit e dil miþ tir. Ta þýn ma zýn ya pý ha ri cin de83,74m 2 ar - sa sý nýn ol du ðu be lir len miþ tir. Ta þýn ma zýn ta pu kay dý nýn muh de sat kýs mýn da "Ar sa ü - ze rin de 3. þah sa a it bi na ol du ðu, do la yý sýy la 3641 a da. 3 nu ma ra lý par sel ma li ki nin borç lu ya a it ol du ðu, bi na nýn i se 3. þah sa a it ol du ðu be lir len miþ tir. Ta þýn ma zýn ar sa de - ðer len di ril me sin de mes ken ol du ðu gö rül müþ tür. Ta þýn ma zýn ar sa de ðer len dir me sin de i mar du ru mu, ko nu nu, to poð ra fik ya pý sý nýn du ru mu, ü ze rin de in þa at ya pý la bi lir ol ma sý, sos yal bi - na lar la iç i çe bu lun ma sý, mes kun ve ti ca ri a lan i çer sin de ol ma sý, þe hit ler ma hal le sin de þeh rin ke nar sem tin de ol ma sý ve be le di ye hiz met le ri nin tü mün den fay da la nan ta þýn ma zýn çev re - sin de ya pý lan ser best a lým sa tým ra yiç le ri de dik ka te a lý na rak. TA ÞIN MA ZIN SA DE CE AR SA - SI NIN SA TI ÞI YA PI LA CA ÐIN DAN ta þýn ma zýn ar sa sý nýn de ðe ri: TL dir. Ýmar Durumu : Taþýnmaz imar parseldir. Muhammen Bedeli : ,80 TL Satýþ Saati : 14:00-14:10 Arasý Satýþ Þartlarý: 1- Sa týþ 10/10/2011 gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da ER ZU RUM 1. ÝC RA MÜ - DÜR LÜ ÐÜ Ö NÜ ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di - len de ðe rin %60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ - týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de le a lý cý çýk maz sa en çok ar - tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la 20/10/2011 gü nü ER ZU RUM 1. ÝC RA MÜ DÜR LÜ - ÐÜ Ö NÜ ad re sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la, ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la - zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cekler'in ta hi nin e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li - ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri - le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li - ye üc re ti sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (*) bu taþýnmaz üzerindeki haklarýný hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile on beþ gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr. Aksi takdirde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþtýrmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me - yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu - ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma larý; i lan o lu nur. Ýþ bu ilan tebligat yapýlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan, olunur. (*)Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleride dahildir. (ÝÝK m.126) B: T. C. ERZURUM 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2011/20 Satýþ. Tapu Kaydý : Konya ili, Selçuklu ilçesi, Dikilitaþ mahallesi Cilt 55, Sayfa 5516, ada, 1 parselde m 2, Arsa Özellikleri : Taþýnmaz Konya- Ýs tan bul ka ra yo lu na cep he li dir. Ü ze rin de her - han gi bir muh te sat bu lun ma mak ta o lup boþ ar sa vas fýn da dýr. Par se lin bu lun du ðu a lan be le di ye nin tüm alt ya pý hiz met le rin den is ti fa de et mek te o lup, her han gi bir u la þým so - ru nu da bu lun ma mak ta dýr. Çev re sin de ze min ka tý ve do kuz a det te nor mal kat la rý bu lu - nan mes ken le rin ya nýn da ze min ka tý 2 a det nor mal ka tý ve ça tý çek me kat la rý bu lu nan mes ken ler de var dýr. Kon ya Sel çuk Ü ni ver si te si kam püs gü zergâ hýn da ki top lu ta þý ma cý - lýk yap mak ta o lan tran vay hat tý par se lin tam kar þý sýn da yak la þýk met re me sa fe - den geç mek te dir. Par se lin bu lun du ðu a lan Sel çuk Ü ni ver si te si kam pü sü ne 2 km, Ye ni o to - ga ra 4.km, þe hir mer ke zi ne i se 20 km,re al a lýþ ve riþ mer ke zi ne 4,5 km me sa fa de bu lun - mak ta dýr. Ta þýn maz ol duk ça i yi bir yer de ve ko num o la rak ta i yi bir ko num da dýr. Ýmar Durumu : Ýn þa at ni za mý Ben zin ser vis is tas yo nu, E=0.15, h=7 m, Mev zu a ta uy gun pro je tan zim e di le bi lir, Ý mar pla ný ve yö net me lik hü küm le ri uy gu la na cak týr. Ge - çiþ yo lu i zin bel ge si i çin Kon ya Bü yük þe hir Be le di ye si gö rü þü ne ta bi dir. Satýþ Saati : 15:00-15:10 - Arasý Muhammen Bedel : TL dir. ( Beþ milyon üçyüzyetmiþbin Altýyüz TL ) Satýþ Þartlarý : 1- Sa týþ 14/10/2011 gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da Kon ya Ad li ye si 3. Sulh Hu kuk Mah ke me si Du ruþ ma Sa lo nu ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin yüz de 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be - de le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la gü nü ay - ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la - cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be - de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin yüz de 40'ýný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin yüz de 20'si nis pe tin de Türk Li ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý ya is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve - ri le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3-Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de me - mur lu ðu mu za bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 133. ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve yüz de 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin - den tah sil e di le cek tir. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla memurluðumaza baþvurmalarý gerekmektedir. Ýþ bu ilan tebligat yapýlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 07/08/2011 (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. (ÝÝK m.126) B: T. C. KONYA 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/4946 ESAS. Örnek No:27 Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: 1- TAPU KAYDI : Ýzmir Ýli, Bornova Ýlçesi, Erzene Mah., 158 Ada, 40 Parsel, Cilt No 19, Sayfa No: 1793'de kayýtlý 320/ Arsa Paylý, Kargir Apartman Niteliðindeki Ana Taþýnmazda A Blok 6. Kat 11 Nolu Baðýmsýz Bölüm olan Mesken niteliðindeki taþýnmaz. ÖZELLÝKLERÝ : 4 oda, 1 salon, mutfak, banyo, wc, kömürlük ve 3 balkondan oluþmaktadýr. Salon ve odalarýn yer döþemesi ahþap parke, diðer mahallerin yer döþemesi seramik, ýslak hacimlerde fayans, mutfak alt ve üst dolaplý mermer bankolu hazýr ahþap mutfak, banyo da alt ve üst dolaplý mermer bankolu hilton lavabo, küvet, duþakabin, klozet, wc' de alafranga hela taþý konsol lavabo, daire iç kapýlarý ahþap, pencere doðramalarý pvc çift cam, tavan ve duvarlar alçý sývalý saten boyalý, tavanlarda kartonpiyer, salon mutfak müþterek balkonlu, diðer iki oda balkonlu, daire giriþ kapýsý ahþaptýr. Mesken merkezi kalorifer sistemlidir. Bina asansörlüdür. Taþýnmaz 3 cephelidir. Onaylý mimari projesine göre meskenin brüt alaný 157 m 2 dir. Yapý kullanma izin belgesi tarihi , binanýn yaþý 24, betonarme yapýlar için yýpranma payý % 25'dir. Taþýnmazýn 320/21920 hissesine düþen arsa miktarý m 2 'dir. Binanýn kat adedi bodrum kat + zemin kat+ 7 normal, toplam sekiz kattýr. Bodrum katý otopark zemin katta da dükkânlar bulunmaktadýr. Mesken, okullara, saðlýk kuruluþlarýna, ticaret merkezlerine yakýndýr. Ulaþým kolaydýr. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadýr. Taþýnmazýn adresi Erzene Mah. 85. Sok. A Blok No: 10 K: 6 D: 11 Bornova/Ýzmir adresidir. ÝMAR DURUMU : Erzene Mah. Bulunan söz konusu parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planýnda bitiþik nizam 8 katlý, yol boyu ticaret alanýnda kalmaktadýr. Parselin bulunduðu adada tek cephe þartý bulunmamaktadýr. SATIÞ SAATÝ : 14:30-14:40 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ : YTL Satýþ Þartlarý 1- Sa týþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da ÝZ MÝR 4. ÝC RA MÜ DÜR - LÜ ÐÜ a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç - mek þar tý i le Ý ha le o lu nur. Böy le bir be de le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka - rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr - ma gi der le ri ni geç me si ve, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe - þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si, i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz - den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (Ý ÝKm.12) (*)Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: T. C. ÝZMÝR 4. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/247 ESAS. Örnek No: 27 Satýlmasýna karar verilen ipotekli gayri menkulün cinsi, kýymeti,adedi,evsafý; TAÞINMAZIN CÝNSÝ ÖZELLÝKLERÝ DEÐERÝ SATIÞ GÜNÜ VE SATIÞ SAATÝ 1- Er zu rum Ý li, Mer kez Ya ku ti ye Ýl çe si, A li pa þa ma hal le si ta pu da A da No: 316 Par sel No: 11 ka yýt lý ta þýn maz 140,13m 2 yü zöl çü mün de Bah çe li kar gir ev ni te li ðin de dir. Borç lu lar a dý na 1/1 his se si o ra nýn da ka yýt lý o lan ta þýn maz i ki da i re ü ze rin de ku ru lu top lam 4 kat lý ya pý dan o luþ mak ta o lup ya pý nýn ku ru lum a la ný 80,00m 2 den i ba ret tir. Ta þýn ma zýn bu ha liy le 2011 yý lý Fi yat la rý i ti ba riy le de ðe ri: ,50TL o lup sa týþ saat: 09:30-09:35'dir. 2- Er zu rum ili Mer kez Ya ku ti ye il çe si A þa ðý mum cu ma hal le si Mum cu Cad de si mev ki i Ta pu da A da no: 447, Par sel No: 56 da ka yýt lý bu lu nan ta þýn maz 6.kat 40 no lu ba ðým sýz bö lüm den i ba ret tir. Da va ko nu su Pa sin Pa sa jýn da bu lu nan ta þýn maz da i re borç lu lar a - dý na 1/1 his se si o ra nýn da ka yýt lý ve ta þýn maz ar sa nýn ta ma mýn da 22/770 o ra nýn da his - se dar o lup top lam ya pý nýn ar sa a la ný 612,98 m 2 den i ba ret tir. Da va ko nu su mes ken 2 o - da, 1 sa lon, gi riþ ho lü mut fak, wc ve ban yo dan o luþ mak ta o lup; Taþýnmaz bu haliyle 2011 yýlý fiyatlarý itibariyle deðeri: ,01 TL olup satýþ saat:09:45-09:50 dir. ÝÝK'nun 127.Maddesi mucibince Satýþ ilanýnýn Tapu siciline kayýtlý bulunan tüm ilgililere teblið edilmemesi halinde gazete ilanýnýn ilgililere tebligat yerine kaim olacaðý ve satýþ iþleminin icra edileceði ilan olunur. SATIÞ ÞARTLARI: 1- Satýþ-07/10/2011 de belirtilen saatte: Erzurum Adliyesi 4.Ýc ra Mü dür lü ðü ko ri do ru ö nün de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec - mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak kay dý i le 17/10/2011 gü nü yi ne ay ný sa at te i kin ci ar - týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol - ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cektir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pay ak - çe si, bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý ya is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel la li - ye res mi, i ha le pu lu, 1/2 Ta pu har cý ve mas raf la rý i le bir lik te % 18 KDV a lý cý ya a it tir. Bi - rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir.) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya - na ðý bel ge ler i le 15. gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý Ta - pu Si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ý ÝK'nun 133. mad de si ge re ðin ce i ha le fesh e di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/247 E SAS. sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 12/08/2011 Ý ÝK'nun 126 Yö net men lik No: 27 B: T. C. ERZURUM 4. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (GAYRÝMENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) SAYI: 2011/1 Tal. Örnek No: 64 Satýlmasýna karar verilen gayrimenkul ün cinsi, kýymeti, adedi, evsafý: Tapu Kaydý : Er zin can i li, Ke ma li ye Ýl çe si, Dut lu ca Kö yü A þa ðý Ma hal le mev ki i 150 a da 2 par sel nu ma ra lý 430,00 m 2 yü zöl çü mü ne sa hip bah çe li i ki kat lý kar gir e vin 1/6 his se si, Er zin can i li, Ke ma li ye il çe si, dut lu ca kö yü dik me taþ mev ki i 138 a da 25 par sel sa yý lý 1.315,77 m 2 yü zöl çü mü ne sa hip tar la'nýn 1/6 his se si, Er zin can i li, Ke ma li ye il çe si, Ha cý a li De re si mev ki i 152 a da 33 par sel sa yý lý 133,74 m 2 yü zöl çüm lü bah çe nin 1/6 his se si, Er zin can i li, Ke ma li ye il çe si, Ha cý a li de re si 152 a da 32 par sel sa yý lý 155,44 m 2 yü zöl çü mü ne sa hip 2 kat lý ah þap e vin 1/8 his se si Evsafý : 150 ada 2 parsel üzerinde bulunan ev zemin kat +1 kat oluþan iki katlý yýðma kargir bina her iki katýda konut olarak kullanýlan yapýnýn dýþ duvarlarý hatýllý moloz taþ duvar olarak yapýlmýþ binanýn çatýsý saç ile kaplýdýr, 152 ada 32 parsel üzerinde bulunan evin zemin kat +1 kat oluþan iki katlý yýðma kargir bina yapýnýn dýþ duvarlarý taþ duvar olarak yapýlmýþ çatýsý saç ile kaplanmýþ. Ýmar Durumu : Uygulamalý imar planý dýþýndadýr. Muhammen Bedeli : ,97 1) Satýþ Þartlarý : Birinci Satýþ: 03 Ekim 2011 pazartesi günü, saat 10:00-11:00 saatleri arasýnda KEMALÝYE ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ ODASINDA açýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la 13 E kim 2011 per þem be gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr - ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la - ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe - vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2) Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si o ra nýn da NA KÝT TL (Türk li ra sý) ver me le ri la zým dýr. Te mi nat Mek tu bu ka bul e dil mez. Sa týþ pe þin pa ra i le ya pý lýr. A la cý sý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. DAM GA RES MÝ BE - DE LÝ VE KDV Ý ha le a lý cý sý na a it tir. TEL LA LÝ YE RES MÝ Ý LE TA PU HARÇ VE MAS RAF LA RI Ý HA LE A LI CI SI TA RA FIN DAN Ö DE NÝR. VAR SA SA TIÞ BE DE LÝN DEN TEL LA LÝ YE HAR CI Ý LE BORÇ LU YA A ÝT TA PU HARÇ VE MAS RAF LA RI Ý HA LE A LI CI SI NA GE RÝ Ý A DE E DÝ - LÝR. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3) Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak tir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4) Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5) Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak tir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6) Sa tý þa iþ ti rak e den le rin Þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/1 Tal. sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü - ðü mü ze baþ vur ma la rý iþ bu i la nýn tüm a la ka dar la ra (Borç lu Ha riç) teb lið ma hi ye tin de ol du ðu i lan o lu nur. 10/08/2011 (Ýc. Ýfl. K. 126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No. : 27 Adlarýna tebligat yapýlamayan ilgililere gazete ilaný tebligat verine geçerlidir. B: KEMALÝYE ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (GAYRÝMENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2010/12681 Esas. ÖRNEK: 27 Satýlmasýna karar verilen gayri menkulün cinsi, kýymeti, adedi, evsafý: TAÞINMAZIN TAPU KAYDI : Er zu rum i li, A zi zi ye Ýl çe si, Gez köy Mah. Cilt No: 96, Say - fa No: 9547, A da No: 1889 Par sel No: 17'de ka yýt lý 380,00 m 2 ar sa ni te li ðin de ki ta þýn - ma zýn 63/190 his se si ve 127/380 his se si TAÞINMAZIN HALÝ HAZIR DURUMU: Da va ko nu su ta þýn ma zýn üs tü boþ ar sa dan o luþ - tu ðu, Da daþ kent yer le þim mer ke zi ni geç tik ten son ra yak la þýk 500 m. gü ney ba tý ta ra fýn - da, ya rým ca yo lu nun gü ney ta ra fýn da bu lu nan sa rý renk li a fet ko nut la rý nýn yak la þýk 200 m ku ze yin de üs tü boþ ar sa dan o lu þan ve mev cut ha li i le u la þým so ru nu o lan ta þýn maz dan o - luþ mak ta dýr. Ta þýn ma zýn bu lun du ðu a da da ya pý laþ ma baþ la ma mýþ týr. Da va ko nu su ta þýn - ma zýn, borç lu his se si ne dü þen 63/190 ve 127/380 his se si be ra ber sa tý la cak týr. Ta þýn ma zýn 200 m. gü ne yin den Ya rým ca ma hal le yo lu geç mek te dir. 150 m. do ðu sun dan prof. Ýh san Doð ra ma cý bul va rý geç mek te dir. De tay lý bi lir ki þi ra po ru dos ya sýn da dýr. TAÞINMAZIN MUHAMMEN BEDELÝ : ,00TL. (Her iki hissenin deðeri olup, beraber satýlacaktýr.) TAÞINMAZIN ÝMAR DURUMU : 15/02/2011 tarihli imar durumunda kat adedi 2 olup, iskân sahasýndadýr. Detaylý imar durumu Dosyasýndadýr. SATIÞ SAATLERÝ : Birinci artýrma: 30/09/2011 tarihinde saat 10:40-10:50 arasýnda Ýkinci artýrma: 10/10/2011 tarihinde saat 10:40-10:50 arasýnda SATIÞ YERÝ : Erzurum Adliyesi, 2. Ýcra Müdürlüðü Koridoru (Kapý Önü), Erzurum SATIÞ ÞARTLARI: 1-Erzurum 2. Ýcra Müdürlüðü Koridoru adresinde yapýlacak olan 1. artýrma ihalesi 30/09/2011 günü saat 10:40-10:50 a ra sý a çýk ar týr ma su re tiy le ta þýn ma - zýn i ha le si ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la - cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak kay dýy la 10/10/2011 gü nü Er zu rum 2. Ýc ra Mü dür lü ðü Ko ri do run da, sa at 10:40-10:50 a ra sý 2. ar - týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se ta þýn maz en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me - ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn - dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak çe si, bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa - ra i le dir. A lý cý ya is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ý ha le pu lu, 1/2 ta pu har cý ve mas raf la rý i le bir lik te, dam ga ver gi si, % 18 KDV ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler, tel la li ye res mi, ve 1/2 ta pu har cý sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) (ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir.) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya - na ðý bel ge ler i le 15. gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý Ta - pu Si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez i se Ý ÝK'nýn 133. mad de si ge re - ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o lu na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke se a çýk o lup, gi de ri ve ril di ði tak dir de is te - yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2010/12681 E sas sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 6- Sa týþ i la ný il gi li le rin ta pu kay dýn da ya zý lý ad res le ri ne teb li ðe gön de ril miþ o lup, ad - res te teb li gat ya pý la ma ma sý ha lin de ve ya ad res le ri bi li ne me yen ler, ta pu da ad re si ol - ma yan lar i çin de iþ bu sa týþ i la ný nýn Ý LA NEN TEB LÝ GAT ye ri ne ka im o la ca ðý, (*)Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: T. C. ERZURUM 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI)

13 Y SPOR 24 AÐUSTOS 2011ÇARÞAMBA 13 PODOLSKÝ EVET DERSE 4 MÝLYONAVRO ALACAK Alman basýný, G.Saray'ýn Köln'ün milli futbolcusu Lukas Podolski'ye yýllýk 4 milyon avroluk net ücret teklif ettiðini yazdý. Türklerin Podolski'nin transferi konusunda inatçý olduðunu belirten gazete, bonservisi için 10 milyon avroluk teklif verildiðini de bildirdi. ALMANYA'NIN Kölner Express gazetesi, Galatasaray'ýn FC Köln'ün milli futbolcusu Lukas Podolski'ye yýllýk 4 milyon avroluk net ücret teklif ettiðini yazdý. ''Türkler Podolski'ye 4 milyon avro net ücret teklif etti'' baþlýðýyla verilen haberde, Podolski'nin Galatasaray hakkýnda, ''Bana olan ilgiyi gördüm. Galatasaray geleneklere sahip büyük bir kulüp'' þeklinde konuþtuðu belirtildi. Haberde ayrýca, 90 kez Alman milli takým formasýný giymiþ olan Podolski'nin bu ücret karþýsýnda normal olarak transfer olmasýnýn akýllýca olacaðý þeklinde yorum yapýlýrken, Podolski'nin FC Köln'de yýlda brüt olarak yaklaþýk 2 buçuk milyon avro kazandýðý ifade edildi. FC Köln kulübüne Galatasaray'dan resmi olarak transfer talebi geldiði hatýrlatýlan gazete haberinde, bu teklifte herhangi bir bonservis ücretinden bahsedilmemesine raðmen Galatasaray'ýn Podolski'nin transferi konusunda inatçý olduðu görüþüne yer verildi. KÖLN BORÇ ÝÇÝNDE YÜZÜYOR Galatasaray'ýn Podolski'yi, 10 numarayla önemli bir pozisyonda görev vermek amacýyla transfer etmek istediðine de dikkat çekilen haberde, milli futbolcunun, Alman 1. Liginde düþme hattýnda bulunan FC Köln ile 2 yýllýk sözleþmesi daha olduðu ve kötü gidiþatýn sürmesi durumunda Podolski'nin takýmda kalýp kalmayacaðýnýn þüpheli göründüðü savunuldu. Haberde ayrýca, sakatlýðý geçen Podolski'nin FC Köln'de antrenmanlara baþlayacaðý bildirildi. Bild gazetesinin internet sayfasýnda yer alan bir haberde de, FC Köln'ün Galatasaray ile poker oynuyor gibi göründüðü, kulübün, borçlarýný ödemesi için yaklaþýk 30 milyon avroya ihtiyaç duyduðu, bu nedenle Galatasaray'ýn 10 milyon avroluk transfer ücretini biraz daha artýrmasý durumunda Podolski'nin transferine i- zin verebileceði þeklinde yorum yapýldý. DÝEGO G.SARAY'I REDDETTÝ Ýspanyol spor gazeteleri, Almanya'nýn Wolfsburg takýmýnda forma giyen Brezilyalý Diego Ribas da Cunha'nýn Galatasaray'dan gelen teklifi reddettiðini ve Atletico Madrid'in cevabýný beklediðini ileri sürdü. Marca gazetesi, Atletico Madrid Teknik Direktörü Gregorio Manzano'nun kafasýndaki takýmda, yeni transfer Falcao'nun hemen arkasýndaki pozisyonda Reyes'in yanýna Diego'yu da koymak istediði, Arda'yý da sol kanata vereceði belirtilirken, Forlan ve Miranda'nýn takýmdan ayrýlacaðý iddia edildi. Diego için Galatasaray'ýn da teklif götürdüðü, ancak Brezilyalý futbolcunun bunu reddettiðini yazan Marca, Brezilyalý futbolcunun babasýnýn ve menajerinin bugün Madrid'e gelerek Atletico Madrid ile masaya oturacaðýný savundu. Ýspanyol kulübünün en büyük sorunu ise Diego transferi için gerekli maddi kaynaðý bulmak olarak gösterildi. Haberlerde, Atletico Madrid ile Diego'nun anlaþamamasý halinde Galatasaray'ýn bu futbolcu için tekrardan umutlanabileceði de kaydedildi. Köln'ün yýldýzý Lukas Podolski G.Saray'ýn transfer teklifine sýcak bakýyor. HABERLER Trabzonspor-Athletic Bilbao maçýnýn 25 bin bileti satýldý UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Trabzonspor ile Athletic Bilbao arasýnda 25 Aðustos Perþembe günü Türk Telekom Arena Stadý'nda yapýlacak karþýlaþmanýn biletlerine bordomavili taraftarlar büyük ilgi gösteriyor. Kulüp yönetim kurulu üyesi Coþkun Çebi, yaptýðý açýklamada, Hüseyin Avni Aker Stadý'nda yapýlan bakým çalýþmalarý nedeniyle Ýstanbul'da oynayacaklarý karþýlaþmaya taraftarlarýn ilgi gösterdiðini belirtti. Toplam 49 bin biletin satýþa çýkarýldýðýný ifade e- den Çebi, ''Þu ana dek 25 bin bilet satýldý. Bu ilginin sürmesi halinde tüm biletlerin satýlacaðýný düþünüyoruz'' dedi. Karþýlaþmayý izlemek isteyen bordomavili taraftarlar, Biletix giþeleri ve ''www.biletix.com.tr'' internet adresinden maç biletlerini alabiliyor. Wolfsburg Trabzonsporlu Cale'yi transfer etti ALMAN Birinci Ligi (Bundesliga) takýmlarýndan VfL Wolfsburg, Trabzonspor'da forma giyen Hýrvat oyuncu Hrvoje Cale ve Ýngiliz Premier Ligi takýmlarýndan Liverpool'den de Yunan oyuncu Sotirios Kyrgiakos'u renklerine baðladý. VfL Wolfsburg tarafýndan yapýlan açýklamada, Cale'nin 2014, Kyrgiakos'un da 2013 yýlýna kadar sözleþme imzaladýklarý ve dün antrenmana katýldýklarý ifade edildi. Cale, VfL Wolfsburg'un iyi kulüp olduðunu ve organizasyon ve yapýsýndan etkilendiðini belirterek, "Burada oynamak benim için özel bir þans. Bundan gurur duyuyorum. Felix Magath büyük bir teknik direktör. Onunla çalýþmak istiyordum" dedi. Koþuda rakibine yardým eden jokeyi bakan ödüllendirdi Ýspanyol basýný, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fenerbahçe'yi ligden düþürme kararý vermesi halinde Semih Þentürk'ün Real Sociedad'a gelebileceðini savundu. Real Sociedad Semih'in peþinde ÝSPANYOL spor gazetesi AS, Fenerbahçe'nin forveti Semih Þentürk'ün, Real Sociedad tarafýndan izlenmeye devam edildiðini yazdý. ''Semih Þentürk, Real Sociedad'ýn yörüngesinde'' diyen AS, San Sebastian kentinin takýmýnýn, hücumu kuvvetlendirmek için gözünü Türkiye'ye çevirdiðini kaydetti. Real Sociedad'ýn transfer için çok fazla para ayýramayacaðý vurgulanýrken, ''Tek opsiyon olarak, þike iddialarýndan dolayý Fenerbahçe'nin 2. lige düþürülme ihtimali üzerinde durulduðu'' ö- ne sürüldü. Ýspanyol gazetesi, ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fenerbahçe'yi ligden düþürme kararý vermesi halinde Semih'in Real Sociedad'a gelebileceðini savundu. Haberde ayrýca, Real Sociedad'ýn, 28 yaþýndaki Semih'e alternatif olarak, Fransa'nýn OGC Nice takýmýndan 27 yaþýndaki Eric Mouloungui'yi düþündüðü iddia edildi. 12 Dev Adam'ýn belgeseli yapýldý A MÝLLÝ Erkek Basketbol Takýmý'nýn ana sponsoru Garanti Bankasý'nýn basketbola desteðinin 10. yýlýnda ''12 Dev Adam'' için hazýrladýðý belgeselin ilk gösterimi, Ýstanbul'da yapýldý. Ýstiklal Caddesi'ndeki Garanti Bankasý'nýn yeni kültür sanat kurumu ''SALT Beyoðlu''nda gerçekleþtirilen belgeselin gösterimine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Sekreteri Ali Özsoy, yönetim kurulu üyesi Necati Güler, Garanti Bankasý Genel Müdür Yardýmcýlarý Nafiz Karadere ve Tolga Egemen, A Milli Takým teknik heyeti ve oyuncularý ile davetliler katýldý. Ali Özsoy, belgesel gösteriminden önce yaptýðý konuþmada, Garanti Bankasý'nýn son 10 senede daima yanlarýnda olduðunu belirterek, ''10 senede nereden nereye geldik. '12 Dev Adam' projesi, herhalde verdiði sonuçlarýyla dünyada eþi benzeri olmayan bir projedir. Türk sporuna bir öncülük yaptýk, birlikte bir ilke imza attýk'' dedi. TERÝM'ÝN YÜZÜ GÜLÜYOR ''SAKATLIKLARIN OLMAMASI ADETA MUCÝZE, ALLAH NAZARDAN SAKLASIN'' HAZIRLIKLARINI Slovenya'da sürdüren Galatasaray'ýn teknik direktörü Fatih Terim, takýmda sakatlýklarýn yaþanmamasýndan memnun olduðunu söyledi. Terim, takýmýnýn Slovenya kampýnda yapýlan son antrenmanýndan sonra gazetecilere açýklamalarda bulundu. Güzel bir ortamda çalýþtýklarýný, gerek psikolojik gerek ise fizik o- larak daðýnýk olan konsantrasyonlarýnýn toplanmasý adýna Bled kampýnýn çok yararlý olduðunu söyleyen Terim, yeni gelen futbolcularý bu kampta daha iyi tanýdýklarýný ve tüm futbolcularýn kaynaþtýðýný, sakin, sessiz ve güzel bir çalýþma ortamýnýn yakalandýðýný i- fade ederek kampýn herkes için bir terapi olduðunu kaydetti. SAÐLIK EKÝBÝNÝ KUTLADI Terim, ''Sakatlýklarýn yaþanmamasý son senede çok özlemle beklediðim, çok da karþýlaþmadýðýmýz ekstra bir durum. Çok memnunum. Bu arada ekip arkadaþlarýmýzý da kutluyorum. Önemli iþ baþardýlar. Saðlýk heyetimiz, yardýmcý antrenörlerimiz, fizik hocalarýmýz, fizyoterapistlerimiz, doktorlarýmýz, masörlerimiz hepsi müthiþ bir çalýþma örneði gösterdiler. Bundan dolayý son derece memnunum'' diye konuþtu. Takýmýnýn, Twente, Inter, Liverpool ve Olympiakos gibi takýmlarla aðýr maçlar oynadýðýný söyleyen Terim, þimdi de Real Madrid ile karþýlaþacaklarýný, sonuçlarýn çok önemli olmadýðýný, ama onlarla oynamalarýnýn gerektiðini kaydetti. BEÞÝKTAÞ BUGÜN RUSYA'YA GÝDÝYOR BURSASPOR'DA yönetimin kendilerinden kulüp bulmalarýný istediði Volkan Þen'in Trabzonspor ile büyük ölçüde anlaþtýðý, Sercan'ýn gideceði kulübün ise þimdilik belirsiz olduðu öðrenildi. Bursaspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Belçika'nýn Anderlecht takýmý ile yaptýðý maçýn ardýndan teknik direktör Ertuðrul Saðlam'ýn raporu doðrultusunda harekete geçen yeþil-beyazlý yönetim, Sercan Yýldýrým, Volkan Þen ve yeni transfer Ýbrahim Kaþ ile görüþerek, ''kendinize kulüp bulun'' talimatýný verdi. Sezon baþýnda adý sýk sýk Galatasaray ile anýlan Volkan Volkan Þen Sercan Yýldýrým Þen'e ilk ve en ciddi teklif Trabzonspor'dan geldi. Selçuk Ýnan'ý sezon baþýnda Galatasaray'a kaptýran, Engin Baytar ile de disiplinsiz hareketleri nedeniyle yollarýný ayýran bordo-mavili takým, Bursaspor'dan BEÞÝKTAÞ, Alania ile 25 Aðustos Perþembe günü oynayacaðý UE- FA Avrupa Ligi play-off turu rövanþ maçý için bugün Rusya'ya gidecek. Siyah-beyazlýlar, THY'nin özel uçaðý ile saat 14.00'te Sabiha Gökçen Havalimaný'ndan Rusya'nýn Vladikavkaz kentine hareket edecek. Ayný gün, TSÝ 20.30'da son çalýþmasýný yapacak olan siyahbeyazlýlar, karþýlaþmadan sonra özel uçakla Ýstanbul'a dönecek. Ö- te yandan Beþiktaþ, Alania Vladikavkaz ile oynayacaðý 2'nci maçýn hazýrlýklarýný tamamladý. Basýna kapalý olarak yapýlan antrenman 1.5 saat sürdü. Antrenör Carlos Carvalhal'ýn yönettiði antrenmanda, kondisyon ve taktik çalýþmasý yapýldý. Takým halinde yapýlan istasyon çalýþmasýnýn ardýndan iki gruba ayrýlan futbolcularýmýzýn bir kýsmý taktik çalýþýrken, diðer grup ise önce 5-2 çalýþmasý daha sonra da dar alan çalýþmasý yaptý. Antrenmana sakatlýklarý bulunan Bebe, Ersan Gülüm, Necip Uysal, Simao Sabrosa ile U17 Milli Takýmý'na giden Muhammed Demirci katýlmadý. Kasýklarýnda aðrý o- lan Kaptanýmýz Ýbrahim Toraman tedavi oldu. Kulüp Doktorumuz Devrim Urgun, Ýbrahim Torman'ýn Alenia maçýnda oynamasýnda bir engel olmadýðýný söyledi. FOTOÐRAF: A.A VOLKAN TRABZON'A, SERCAN BELÝRSÝZ ayný þartlarla ayrýlýk eþiðine gelen Volkan ile vakit geçirmeden temasa geçti. Volkan ile her konuda anlaþan Trabzonspor, bonservis konusunda da Bursaspor ile büyük ölçüde anlaþtý. Ýki kulüp arasýnda küçük pürüzler dýþýnda büyük ölçüde anlaþmaya varýldýðý, Volkan Þen'in kendisini bordo-mavili takýma baðlayan sözleþmeyi bir-iki gün içinde imzalayacaðý öðrenildi. Sercan Yýldýrým ile ilgili de Bursaspor'a yurtiçi ve yurtdýþýndan teklifler geldiði belirtildi. Bursaspor'un yeni transferi Ýbrahim Kaþ'ýn ise Mersin Ýdmanyurdu ile anlaþmaya vardýðý bildirildi. GIDA, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, koþu sýrasýnda rakibinin atýnýn kantarmasýnýn (atýn kontrolünü saðlayan kayýþ, dizginin bir kolu) koptuðunu görüp, kopan parçayý ona uzatarak örnek bir davranýþ sergileyen jokey Erhan Yavuz'a centilmenlik ödülü verdi. Bakan Eker, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý kampüsünde düzenlenen törende yaptýðý konuþmada, 12 Aðustos 2011'de Ýstanbul Veliefendi hipodromundaki Plevne koþusunda Halis Karataþ'ýn bindiði ''Gelibolu'' isimli atýn kantarmasýnýn koptuðunu ve atýn kontrol dýþýna çýktýðýný söyledi. Hem Karataþ'ýn hem de diðer jokeyler ve atlar için tehlikeli bir durumla karþýlaþýldýðýný, ayrýca yarýþ kaybettirecek bir ortamla karþýlaþýldýðýný kaydeden Eker, ''Eskiþehir'' isimli ata binen jokey Erhan Yavuz'un bu durumu görüp, arkadaþýnýn atýna yaklaþarak kantarmayý tutup Karataþ'a verdiðini anlattý. Karataþ'ýn yarýþtýðý atýn birinci, Yavuz'un yarýþtýðý atýn ise dördüncü olduðunu aktaran Eker, Yavuz'un davranýþýnýn çok anlamlý olduðunu ifade etti. Gençlerbirliði futbolcularý Ramazan paketi daðýttý GENÇLERBÝRLÝÐÝ futbolcularý, aralarýnda topladýklarý parayla, yoksul ve yardýma muhtaç kiþilere ramazan paketleri daðýttý. Ankara'nýn Atýfbey Mahallesi'ndeki ihtiyaç sahibi insanlara daðýtýlan 60 a- det paket, kulüp genel müdürü Sadýk Balcý tarafýnan mahalle muhtarý Kenan Han'a, teslim edildi. Mahalle muhtarý Kenan Han, semt sakinlerinin çoðunluðunun yaþlýlardan oluþtuðunu ve zor geçindiklerini belirterek, destek nedeniyle futbolculara mahalleliler adýna teþekkürlerini sundu. BEKO Basketbol Ligi takýmlarýndan Anadolu Efes, yeni transferleri Sloven Sasha Vujacic ve ABD'li Tarence Kinsey'i antrenör Ufuk Sarýca ile birlikte basýna tanýttý. FOTOÐRAF: A.A Anadolu Efes'in yenileri Vujacic ve Kinsey tanýtýldý BEKO Basketbol Ligi takýmlarýndan Anadolu Efes, yeni transferleri Sloven Sasha Vujacic ve ABD'li Tarence Kinsey'i basýna tanýttý. Anadolu Efes'in Merter'deki tesislerinde düzenlenen basýn toplantýsýnda konuþan baþantrenör Ufuk Sarýca, bu sene deðiþen isimleriyle beraber takým yapýsýnda da çok deðiþiklik yaptýklarýný belirterek, ''9 tane yeni oyuncuyla yola çýkýyoruz. Hepsinin kalitesi, kumaþý belli olan kiþiler. Her zaman olduðu gibi Türkiye Ligi ve kupasýný kazanýp, Avrupa'da dörtlü finale kalmak istiyoruz'' dedi. Transfer edilen her oyuncunun belli bir plan dahilinde alýndýðýný kaydeden Sarýca, ''Bu oyuncularla özellikle yarý sahada çok agresif oynayan, defans yapan bir takým olmak istiyoruz'' ifadelerini kullandý. Ufuk Sarýca, Fenerbahçe Ülker'den transfer ettikleri Kinsey'i Türk yapmak istediklerini dile getirerek, ''Ama bu bir süreç. Yetiþir mi yetiþmez mi bilmiyoruz'' dedi. Sarýca, Thornton'un ayrýlacaðý yönünde haberlerle ilgili bir soru üzerine, ''Thornton ile ilgili herhangi bir tasarrufumuz yok. Onun baþka bir yerle anlaþma durumu var. Önümüzdeki günler ne getirir þimdiden bir þey söylemek zor. Ama þu an bizim kadromuz budur'' þeklinde konuþtu.

14 14 24 AÐUSTOS 2011 ÇARÞAMBA SPOR Y ÝSTANBUL 2020 ÝÇÝN AVANTAJLI ÝSTANBUL'UN2020OLÝMPÝYATO- YUNLARI'NAADAYLIÐINADESTEK VAR. DÜNYAMODERNPENTATLON FEDERASYONUBAÞKANISCHOR- MANN,''ÝSTANBUL'UNKAZANMASI ÝÇÝNHÝÇBÝRZAMANBUKADARYÜK- SEKBÝRÝHTÝMALOLMADI'' DEDÝ. DÜNYA Modern Pentatlon Federasyonu Baþkaný ve Uluslararasý Olimpiyat Komitesi (IOC) Kültür Komisyonu Üyesi Klaus Schormann, 2020 Olimpiyat Oyunlarý'na aday olan Ýstanbul'un bu kez kazanmak için þansýnýn çok yüksek olduðunu söyledi. Schormann, Ýstanbul'un adaylýðýnýn þu an en iyi zaman olduðunu vurgulayarak, ''Þu ana kadar hiçbir zaman bu kadar yüksek bir ihtimal olmadý. Ýstanbul için kazanma þansýnýn en yüksek olduðu zamandayýz'' dedi. Schormann, ''Çünkü ülkede 'Biz bunu istiyoruz' mesajýný veriyorsunuz. Cumhurbaþkaný, Baþbakan, Büyükþehir Belediye Baþkaný ve herkesin '2020 Olimpiyatlarýný istiyoruz' demesi, Ýstanbul için çok olumlu bir mesaj. Þansýnýzýn yüksek olmasýnýn bir nedeni de Ýstanbul'da çok fazla genç nüfus var, çok dinamik bir þehir. Þehirde bir enerji var.'' Ýstanbul'un en büyük avantajýnýn sürekli deðiþip, geliþmesi olduðunu kaydeden Klaus Schormann þöyle konuþtu: ''Sorunlarý çok kýsa zamanda çözüyorsunuz. Hiç kimse bundan önce '4 kez kaybettik' diye düþünmesin. Bu geçmiþte kaldý. Geçmiþi unutun, pozitif düþünün. Olimpiyatlar i- çin trafik, otel yani kalacak yer, güvenlik çok önemli. Trafik sorununuzun büyük bir kýsmýný çözmüþsünüz. Konaklama konusunda, zaten Ýstanbul'da her yýl milyonlarca turist kalýyor. Kendinize güvenin,''

15 Y Ýman edip güzel iþler yapan, namazlarýný dosdoðru kýlýp zekâtlarýný hakkýyla veren kimselerin ise, muhakkak Rab leri katýnda mükâfatlarý vardýr. Onlar için hiçbir korku yoktur; onlar mahzun da olmayacaklardýr. (Bakara/2:277) Oruç tutunuz ki sýhhat bulasýnýz. (Kenzü l-ummâl, 3: 328; Terðîb ve t-terhîb, 2: 83) Derleyen: ORHAN GÜLER 24 RAMAZAN 1432 / 24 AÐUSTOS 2011 ÇARÞAMBA Son bir deðerlendirme ACBÜ Z-ZENEB Dr.BAHRÝ TAYRAN Konuyla ilgili âyet, hadisler ve din âlimlerinin görüþleri ve özellikle Bediüzzaman ýn zerrelerle ilgili olarak ortaya koyduðu çaðdaþ yorumundan çok orijinal bilgilere ulaþmaktayýz. Bunlar ise canlýlarýn vücutlarýnda görev alan zerrelerin bir nevî eðitim görmeleri ve yaptýklarý iþlerin hiçbir þeyi zayi etmeyen kader kalemiyle manevi alýnlarýnda kaydedilmeleri hatta Kitab-ý Mübin ve Kitabý Hafýz da da kayýt altýna alýnmalarý, ebedî âlemde istimal edileceklerini öðrenmekteyiz. Ýþte acbü zzeneb i de bu çerçevede deðerlendirmek gerekir. Bir bütün olarak göz önüne alýndýðýnda acbü z-zeneb in üç anlamda kullanýldýðýný görmekteyiz. Birincisi, tamamen insan vücudunun elementlerini ifade etmektedir. Acbü z-zeneb den yaratýldýnýz, ebediyen çürümez terimleri bu mineral orijini göstermektedir. Ayrýca; Acbü z-zeneb den yaratýldýnýz ifadesi, acbü z-zeneb in kuyruk sokumu kemiði olmadýðýný gösterir. Ýkincisi, acbü z-zeneb, bakla tohumu ve hardal tohumu gibidir ifadesinden onun bir tohum i- çinde bir hücre (nüve) ve besleyici gýda maddeleri ve koruyucu kabuk gibi yapýlarý anlamamýza imkân vermektedir. Bu tohum benzetmesi öldükten sonra bütün insanlarýn ikinci yaratýlýþýnda yapýlacaktýr. Yani herkes týpký ilk insan Hz. Âdem in (as) topraktan yaratýlýþý gibi mezarlarýndan yine elementlerden tohum seviyesine varan yaratmanýn birinci kademesinden geçeceklerdir. Üçüncüsü, bu elementler tabiattaki her hangi bir element deðil, dünya hayatýnda her insanýn vücudunda zerrat-ý asliye ve ecza-i esasiye terimleriyle ifade edilen o insana ait elementler olacaktýr. Bu durumda acbü z-zeneb her insanýn kendisine ait ve ayrýcalýklý olacaktýr. Ýnsanlarýn ikinci yaratýlýþlarýnýn âyetlerde çok hýzlý ve daha kolay yapýlacaðý yer almaktadýr. Ýþte bu hýzlý ve daha kolay yaratmanýn ne demek olduðunu araþtýrdýðýmýz zaman karþýmýza eðitim görmüþ zerreler çýkmaktadýr. Bunlar, bu dünyadaki canlýlarýn vücutlarýnda üstlendikleri görevlerin kader kalemiyle kendi atomik yapýlarýnda kaydedilmesidir. Kuantum bilgisayarlarýnýn yapýmýnda þimdilik araþtýrmalar atomlarýn bir saniye kadar yüklenen informasyonun taþýnmasý ve atom altý parçacýklar arasýnda bilgi parçacýðýnýn varlýðýndan bahsedilmesi Bediüzzaman ýn 1928 yýlýnda yazdýðý Zerre Risâlesi ndeki Kur ân a ait tespitleri doðrulamaktadýr. Genel sonuç olarak acbü z-zeneb, her bir insanýn bu dünyadaki vücudunda görev almýþ elementlerden ikinci yaratýlýþ için bir bölümünün belirlenerek, kodlanarak Kitab-ý Mübin de ve Kitab-ý Hafýz da kaydedilmiþ hâlidir. Bunun açýk anlamý ne kuyruk sokumu, ne de kuyruk sokumunda hardal tanesi gibi bir özel yapý deðildir. Acbü z-zeneb in hardal tanesi gibi Resûl-i Ekrem (asm) tarafýndan tanýmlanmasý ikinci yaratýlýþýn nasýl yapýlacaðýnýn bütün açýlýmýný vermektedir. Tohum ifadesinden, birincisi, zigot ve embriyo anlamýndaki nüve; ikincisi, besin maddeleri anlamýndaki tohum kýsmý; üçüncüsü de bütün bunlarýn koruyucu görevini üstlenmiþ bir zarýn mevcudiyeti anlaþýlmaktadýr. Bu yaratýlýþýn birinci kademesi olup, bunun ikinci kademe yaratýlýþý parmak ucuna varýncaya kadar tesviye edileceði i- le ifade edilmiþtir. Bu biyolojik ikinci yaratýlýþ kademesi sýrasýnda ruhun tekrar verilmesiyle kýyamet sonrasý insanýn yeniden yaratýlýþý tamamlanmýþ olacaktýr. Son sözü Kur ân a býrakarak, çekirge benzetmesiyle verilen büyük mesajý dinleyelim: Gözleri zillet ve dehþetten düþmüþ olarak, sanki yayýlan çekirgeler gibi kabirlerinden çýkarlar. (Kamer 54/7) Hurma denildiðinde, aklýna oruç ve Ramazan gelmeyen var Hurma mýdýr acaba? Ýþte bu kadar Ramazanýn iþâretlerinden olan hurma, dünyadaki en þifalý ve acâib bir meyvedir. Zaten hurmanýn özelliklerini çoðumuz okuyup, duymuþuzdur. Tabii, hurmanýn en enteresan yönlerinden biri, Ýslâm beldelerinde yetiþmiþ olmasý. Baþka yerlerde pek yetiþmiyor. Özellikle ecdadýmýzýn hicaz dediði Arabistan da ve dünyanýn en meþhur hurmasý ise Medine-i Münevvere de yetiþiyor. Peyg a m b e r (asm) tarafýndan da çok tahþidat yapýlýp bahsedildiði, hakkýnda hadis-i þerif bulunan bu mübarek meyve, bizim devrimbaz-düzenbazlarýn Türkiye ye tatbik ettikleri yirmi beþ senelik istibdat devrinde hacca gitmeyi yasakladýklarý i- çin, o zamanlarda ancak hacca gidenler tarafýndan getirildiðinden dolayý da, bugünkü gibi pek bol miktarda bulunamýyordu. ÞEAÝR-Ý RAMAZAN OSMAN ZENGÝN Bir de tabii o gûruh tarafýndan, Ýslâma ait ne varsa, onu hatýrlatan her þeye düþman olmuþlar ve unutturmaya çalýþmýþlardý. Ýþte hurma da bundan nasibini almýþtý o günlerde. Daha sonra DP ve rahmetli Menderes tarafýndan milletin dinî hayatýna tanýnan serbestiyetten sonra, hacca gitme yasaðý kalkýnca, hacýlarýn getirdiði hurmalar, çocukluðumuzda bizim en çok sevdiðimiz þeydi. Þimdiki gibi her yerde rahatlýkla bulunamýyordu. Hacýlarýn getirdiði hurmalar saklanýr, Ramazan da oruç açmak için kullanýlýrdý. Çünkü oruç açma ile, yani iftarla alâkalý Peygamberimiz (asm) þöyle buyurmuþtur: Biriniz orucunu açacaðý zaman hurma ile açsýn. Hurma bulamazsa su ile açsýn. Çünkü su temizleyicidir. Hakkýnda baþka hadis-i þerifler de bulunan hurma, gerçekten de Ramazan ýn en güzel vazgeçilmez iþâretlerinden biridir. Duâ ederken dikkat edeceklerimiz BÝR HADÝS - BÝR YORUM DOÇ. DR. ATÝLLA YARGICI Allah a duânýza cevap verileceðine kesinlikle inanmýþ olarak duâ edin. Þunu da bilin ki, Allah kendisinden gafil ve baþka iþlerle meþgul bir kalbin duâsýna icabet etmez. (Tirmizi, Daavat:65; Müsnet, 2:77; Camiüssaðir, I., s.115) Mü minin hayatýnda duânýn çok ö- nemli bir yeri vardýr. Denilebilir ki, insanýn yaratýlýþ amacý imandan sonra duâdýr. Allah insaný Kendisine duâ etmeye muhtaç bir þekilde yaratmýþtýr. Ýnsana sonsuz bir acz ve zaafiyet vermiþtir. Ama ihtiyaçlarý bitmiyor, belâlar ve musibetler sel gibi üzerine geliyor. Her iki durumda da insan kendisinin sesini duyacak, yardýmýna koþacak, herþeye gücü yeten bir Allah a duâ etmeye ihtiyaç duyar. Ama duâ ederken insan, laubali bir düþünce ve duygu içerisinde olursa bu duaya karþýlýk bulamaz. Kalben Allah a, Allah ýn herþeye gücü yettiðine, kendisini duyduðuna tam o- larak inanarak duâ etmek gerekiyor. Allah ým, ben Sana inanýyorum. Senin beni duyduðuna, ihtiyacýmý bildiðine inanýyorum. Sen herþeyi yaratmaya gücü yetensin. Benim basit olan ihtiyaçlarýmý da elbette yaratýrsýn. Yarattýðýn ve insan kadar kýymet yüklemediðin dünyadaki bütün varlýklarýn ihtiyaçlarýný giderdiðini görüyorum. O halde kendine muhatap oldýðýn benim gibi bir insanýn da duâlarýný iþitir ve ona muhakkak cevap verirsin diyerek, buna inanarak duâ etmeliyiz. Yoksa yarým yamalak bir aðýzla, Allah ýn sonsuz gücünü ve rahmetini, merhametini itham edecek tarzda yapýlan duâlar Allah ýn cevap vermeyeceði dualardýr. Bu hadise göre duâ ederken, zihnimiz sadece duaya odaklanmalý. Baþka hiçbir þeyi aklýmýza getirmemeliyiz. Ýstemesini bilmeliyiz. Allah samimi olarak duâ edene muhakkak ki cevap verir. Bazen duâsýný olduðu gibi kabul eder. Bazen de dünyasý için kabul etmez, ahireti için kabul eder. Bazen de insanýn istediði gibi deðil de Allah Kendi istediði gibi kabul eder. Bu yüzden bir mü min hiçbir zaman Benim duâm kabul olunmadý dememelidir. Bir insanýn duâsý yerine getirilmemiþse onun bazý hikmetleri olabilir. Belki de Allah o insanýn daha fazla kendisine duâ etmesini, kendisine yönelmesini istiyordur. Meselâ bazý hastalar vardýr ki, Allah onlar ne kadar duâ da etse, hastalýklarýna þifa vermez. Bu kimse Neden benim duâm kabul olmadý? dememelidir. Belki de duaâsýnýn en güzel þekilde kabul edildiðini düþünmelidir. Özellikle de böyle bir kimse genç ise, o hastalýktan þifa bulduðunda sefahete atýlma ihtimali bulunabilir. Bu da insanýn hem dünyasýný, hem de ahiretini karartacak bir durumdur. Duâ ederken, ciddiyet içerisinde olmamýz gerekir. Herþeyden önce baðýrarak duâ etmemeliyiz. Allah bizim kalbimizden geçirdiklerimizi de bilmektedir. Ama kendi duyacaðýmýz bir sesle duâ etmemizde de bir sakýnca yoktur. Duâmýzý kabule uygun olan þartlarda yapmalýyýz. Namazlarýn sonunda, seher vaktinde, camilerde, Kâbe de vs. Bir de duâya baþlarken önce istiðfar edip manen temizlenmeli, sonra salâvat getirmeli, sonra duâmýzý etmeliyiz. Sonunda da yine salâvat getirmeliyiz. Hz. Peygamber (asm) için yaptýðýmýz her duâ makbuldür. Salâvat ona yaptýðýmýz bir duâdýr. Ve bu iki duânýn arasýndaki bir duânýn da makbul olacaðý bildirlmektedir. Bir de Kur ân ve hadisteki duâlarla dua etmeyi de ihmal etmeyelim. Çünkü Allah da, Onun Peygamberi (asm) de bize nasýl duâ edeceðimizi öðretmiþtir. O halde duayý ihmal etmeyelim. Ama duâ ederken de duaya yakýþýr bir ciddiyette olalým.

16 Ey Ehad-i Samed! Ben i biz havuzuna eriþtir! Bizi yalnýz Sana yönelt, yalnýz Sana kul et, yalnýz Sana el açtýr, yalnýz Sana ulaþtýr! Bizi bizle haþret! Bize lütfunu ve inayetini esirgeme! Bizi ben bataklýðýna düþürme! Bize ihlâs-ý tamme nasip et! Ýman ve Kur ân hizmetkârlarýna yardým et! Mahþerde yüzümüzü kara çýkarma! Â- min! Y 24 RAMAZAN AÐUSTOS 2011 ÇARÞAMBA Ýdris: Ula Temel oturmuþ kara kara ne düþüneysun? Temel: Ula Ýdris, sorma, derdum çok büyüktür, bizum oðlan benu evlendur diye tutturdi. Ne elda vaar, ne ayakta, nedeceðum bilemeyrum, ben þimdi ne edeceðim? Ýdrus: Ula Temel söyle oruç tutsun oruuç.. SÜLEYMAN KÖSMENE SEMA CEYHAN RAMAZANNÂME ABDULLAH ÞAHÝN Yeni dostum GEÇMÝÞ RAMAZAN OLUR KÝ... ADEM PALA Orucun yirmi dördünde hepimiz hicrandayýz Ayrýlýklarla dolu, hâlî bir handayýz Her ânýndan hesap verilecek dehþetli zamandayýz Þimdi þuhûr-u selâse, cümleten hasattayýz Mahallemizde arkadaþ çevrem geniþlemiþti. Özellikle açýk öðretim derslerine sabahtan çalýþýyor, öðleden sonra buluþarak iftar vaktine kadar þöyle bir gezinti yapýyorduk evden çarþýya. Bazen bir parkta oturuyor, bilindik maç sohbetleri yapýyorduk. Rekabet damarý girince iþin içine lafý deðiþtiriyor, iþi oruca getiriyorduk. Ee iftara az kalmýþtý, kývama gelmek için bu gerekli deðil mi? Akþam görüþmek üzere evlere daðýlýyorduk, Allah kabul etsin sözleriyle. *** Üniversitenin ikinci yýllarýydý. Artýk baþlangýçta arkadaþlarýmý size tanýþtýrmýþtým ya. Onlarýn hakiki yoldaþ, dost olduklarýný iþte üniversite de yeni dostum olacak bir eserden okuyarak daha iyi anladým. Tabiî Risâle-i Nur Külliyatý idi bu. Ramazan Ýktisat Þükür Risâlesi muazzamdý, bu bahsettiðim hakikati anlamak için. Ramazan boyunca özellikle bu eserleri o- kuyorduk, güne has olduklarý için. HAYATIN ÝÇÝNDEN NEVÝN ALAN Otobüsteyim. Karþý koltukta bir bayan torunuyla cedelleþiyor. Dur yapma, çok yaramazsýn, sana kýzacaklar, iki dakika otursan ne olur? Çocuk da inadýna daha fazla canhýraþ bir þekilde patladý. Ama sýkýldým. Yanda oturan bayan dayanamadý: Yüksek tansiyonum var, yolculuk bana da yaramýyor dedi. Torununu kucaðýna sýkýþtýran ve tutmaya çalýþan bayan Benim ablamýn da yüksek tansiyonu vardý. O hastalýk yüzünden ablamý kaybettim, kötü bir hastalýk. Bir daha onu göremeyeceðim, çok üzülüyorum, çok üzgünüm. Ölümün acýsýný torununa bu þekilde iþittirmesi beni rahatsýz etti. Torun büyükannesinin ölümü yokluk olarak algýladýðýna þahitlik yapýyordu. Torun bu açmazlar içindeki melankolik konuþmanýn sýkýntýsýyla kucakta kalakaldý. Tecdid kapýsý RAMAZAN DA AÇILAN KAPILAR ABDÝL YILDIRIM Üç aylarýn baþlamasýyla camilere ve namaza karþý bir ilgi baþlar. Ramazan la birlikte bu ilgi zirveye çýkar. Baþta çocuklar olmak üzere, camiler cemaatle dolup taþar. Bu durum, Ramazan ayýnýn küllî bir tecdid-i iman ayý olduðunu gösterir. Ramazan ayýndan sonra yavaþ yavaþ insanda bir gaflet, ülfet ve atalet baþ gösterir. Ýbadetlerdeki þevk ve lezzet, kýsmen de olsa a- zalýr. Ramazan boyunca camiye sýðmayan ve sokaklara taþan cemaat sayýsýnda ciddî bir azalma meydana gelir. Bir süre sonra, standart cemaat beþ vakit namazýna devam ederken, Ramazan Cemaati camilerde görünmez olur. Gelecek üç aylarýn baþlangýcýna kadar bu atalet dönemi devam eder. Kalbinde iman çekirdeði taþýyan, fakat gaflet ve ülfetten dolayý imaný ameline yansýmayan Müslümanlar, Ramazan la birlikte uyanýþa geçer. Baharda çekirdeklerin filizlendiði gibi, kalplerdeki ölü topraðý atýlýr, i- manlar inkiþaf eder, ibadetlere bir canlýlýk gelir. Âdeta her Ramazan, yeni bir diriliþtir. Bir haþir sabahýdýr. Ramazan, ülfet gafletten dolayý kararmýþ kalpleri parlatan, imanlarý tazelendiren, amelleri canlandýran, kalplere ve gönüllere saykal vuran bir tecdid kapýsýdýr.

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BLKNLR IN EN BÜYÜK CMÝSÝNÝN TEMELÝ TILDI Kosova nýn baþkenti Priþtine de yapýmý uzun zamandýr konuþulan ve Balkanlar ýn en büyük camisi olacaðý ifade edilen caminin temeli atýldý. nhberý SYF 7 DE YETERSÝZLÝK

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

Afrika ya yardým vakti

Afrika ya yardým vakti Saðlýklý bir Ramazan için 10 tavsiye Ramazan'ý saðlýklý geçirmek için mutlaka sahura kalkmak gerektiðini belirten uzmanlar, yeterli ve dengeli bir sahur ile gün boyu enerjik ve tok hissedilebileceðine

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.321 AS YA NIN BAH

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI?

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI? SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝZMÝRLÝNÝN BEDÝÜZZAMAN HASRETÝ SONA ERDÝ Ha be ri say fa 13 ve 15 te www. be di üz za man hiz met tir.org ÖDEMÝÞ ÝN KALBÝ FETHEDÝLDÝ YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.593

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı