YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 Gönüllü saðlýkçýlar aranýyor/ 3 TE Üniversiteyegiriþtedeðiþiklikyok/ 6 DA Bayramda ucuz þeker uyarýsý/ 11 DE Simav da yine korku dolu anlar/ 6 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AVUSTRALYA DA ASUDE BÝR RAMAZAN Ruhan Asya nýn yazýsý sayfa 7 de ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: AÐUSTOS 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr ÝÇ SAVAÞ OLMASIN KADDAFÝ REJÝMÝNÝN DEVRÝLMESÝNDEN SONRA LÝBYA ÝÇÝN DÝLE GETÝRÝLEN EN BÜYÜK ENDÝÞE, ÇATIÞMALARIN ÝÇ SAVAÞA DÖNÜÞMESÝ RÝSKÝ. KADDAFÝ SONRASINDA BÝR OTORÝTE BOÞLUÐU MEYDANA GELMEMELÝ Ge li nen nok ta da Lib ya i çin bi rin ci ön ce li ðin, Kad da fi'nin du ru muy la il gi li be lir siz li ðin so na er me si ve ar dýn dan Trab lus'un kü çük bir bö lü mün de de vam e den ça týþ ma la rýn da bi ti ril me si ol du ðu be lir ti lir ken, i kin ci a þa ma da ye ni sü re ci yö ne te cek bir o to ri te nin du ru - ma el ko ya rak bir boþ luk doð ma sý na mey dan ver me me si ve bu çer çe ve de Kad da fi yan lý - sý güç le ri he def a la cak in ti kam sal dý rý la rý na mü sa a de et me me si ge rek ti ði vur gu la ný yor. BATILI GÜÇLER SÜRECÝ KENDÝ ÇIKARLARINA GÖRE YÖNLENDÝRMEMELÝ Kad da fi mu ha li fi güç le rin li de ri Ab dül ce lil'in bu nok ta da ki has sa si yet le re uygun me - saj la rý o lum lu kar þý la nýr ken, NA TO ha re kâ tý na des tek ve ren Ba tý ül ke le ri baþ ta ol mak ü - ze re, dýþ di na mik le rin de ül ke de ki ye ni sü reç ve ya pý lan ma ya sa de ce ken di çý kar la rý a çý - sýn dan yak laþ ma yýp, öncelikle Libya halkýnýn talep ve ihtiyaçlarýný dikkate alan insanî bir bakýþ açýsýyla hareket etmelerinin gerekliliðine iþaret ediliyor. Ha be ri sayfa 7 de SOMALÝLÝLERÝN SU SEVÝNCÝ Kýtlýk ve kuraklýkla mücadele eden Somali'de baþkent Mogadiþu daki Hodan kampýnda 300 bini aþkýn insan yaþýyor. Kýtlýk, kuraklýk ve çatýþmalardan kaçarak bu kamplara gelen Somalililer, kamplarda su sýkýntýsýný tankerlerle gelen su ile aþmaya çalýþýyor. Kamplarýn yakýnlarýna özellikle Türk dernekleri tarafýndan kiralanan tankerlerle günün belli saatlerinde su geliyor. Derme çatma çadýrlarýna su taþýyan Somalililer, zaman zaman bidonlarý dolduran hortumlarýn boþa çýkmasý ile suya doyuyor. Ancak kýsa süren bu anlarda insanlar kendilerini hortumlarýn altýna atýyor. FO TOÐ RAF: A A GENELKURMAY HAVA HAREKÂTIYLA ÝLGÝLÝ BÝR AÇIKLAMA DAHA YAPTI te rö ris ti öl dür dük KADDAFÝ DEN MESAJ: Bombardýman dursun çekileyim Kad da fi ye ya kýn lý ðýy la bi li nen Hýr va - tis tan ýn es ki Dev let Baþ ka ný Sti pe Me siç, NA TO bom bar dý ma ný nýn so na er me si ha lin de Kad da fi nin si ya sî ha yat tan ta - ma men çe ki le ce ði ni söy le di. Me siç, a çýk - la ma sýn da, Kad da fi nin çok par ti li sis tem ve re form la rýn ya pýl ma sý ko nu su na en gel ol ma ya ca ðý na i liþ kin söz ver di ði ni de i fa - de et ti. Ha be ri say fa 7 de YAKALANDIKLARI BÝLDÝRÝLMÝÞTÝ Kaddafi nin iki oðlu da dýþarda Dün kü man þet le re Kad da fi nin üç oð - lu nun ya ka lan dý ðý ha ber le ri ko nu ol - muþ tu. An cak, Kad da fi nin mu ha lif le rin e lin de ol du ðu ö ne sü rü len oð lu Sey fü - lis lâm'ýn ser best ol du ðu ha be ri U lu sal Ge çi ci Kon sey söz cü sü nü þa þýr týr ken, Kad da fi nin ya ka la nan di ðer oð lu Mu - ham med in i se tu tul du ðu ev hap sin den kaç tý ðý bil di ril di. Ha be ri say fa 7 de TSK, A ðus tos 2011 ta rih le rin de I - rak ýn ku ze yin de ki te rör kamp la rý na dü zen le - nen ha va ha re kâ tlarýn da te rö ris tin et - ki siz ha le ge ti ril di ði ni bil dir di. Ge nel kur may, 17 A ðus tos ta, Çu kur ca da 9 as ke rin þe hit e - dil di ði ey le mi dü zen le yen gru bun 5 ü ye si nin öl dü rül dü ðü nü de a çýk la dý. 4 te Te rör sal dý rý la rý sü rü yor Di yar ba kýr ýn Er ga ni i le E la zýð ýn Ma den il çeleri a ra sýn da bu lu nan De - ðir men de re Kö yü Jan dar ma Ka ra ko luna PKK lý te rö rist ler ce dü zen le nen sal dý rý da biri aðýr, 4 as ker ya ra lan dý. Ö te yan dan, E la zýð ýn A la ca ka ya il - çe sin de em ni yet bi na sý ve loj ma ný i le kay ma kam lýk loj man la rý na dü zen - le nen sal dý rý da da 2 po lis i le müftünün eþi ya ra lan dý. Ha be ri sayfa 4 te Hamas: Ateþkese devam Ýs ra il i le Gaz ze Þe ri di a ra sýn da ge çen Per þem be gü - nün den bu ya na de vam e den kar þý lýk lý ça týþ ma lar dan son ra, Ha mas hü kü me ti söz cü sü Ta hir El- Nu nu, ön ce ki ge ce a teþ ke se varýldýðýný doð ru la dý. Ha be ri sayfa 7 de Devletin borcu 500 milyarý geçti Ha zi ne Müs te þar lý ðý nýn ve ri le ri ne gö re, mer ke zî yö - ne tim brüt borç sto ku, 501,4 mil yar li ra yý bul du. 11 de Bir diktatör daha Kâzým Güleçyüz ün yazýsý 3. sayfada Altýn bir rekor daha kýrdý U lus la ra ra sý pi ya sa da al - tý nýn ons fi ya tý 1.912,53 do - lar se vi ye si ne çý ka rak ye ni bir re ko ra im za at tý. 11 de ISSN ki þi da ha ka çý rýl dý Bit lis in Tat van il çe si Yel - ken li kö yü ne, GSM ve ri ci si nin bu lun du ðu böl ge ye gi den üç ay rý GSM þir ke tin den 5 gö - rev li, PKK lý te rö rist ler ce ka çý - rýl dý. PKK lý lar, iþ çi le re a it 3 a - ra cý da a te þe ver di. 4 te Ka yýp þe hit ni ha yet Çu kur ca'da ki te rö rist sal dý - rý da þe hit dü þen Uz man Ça - vuþ Er han Ar ýn, o lay dan beþ gün sonra Zap Su yun da, o lay ye ri nin bir kaç ki lo met re ö te - sin de bu lu nan na a þý bu gün top ra ða ve ri li yor. 4 te

2 2 24 AÐUSTOS 2011 ÇARÞAMBA Y LÂHÝKA Týbbýn özeti! Ýb ni Si na: Ýlm-i týb bý i ki sa týr la top - lu yo rum. Sö zün gü zel li ði ký sa lý ðýn - da dýr. Ye di ðin va kit az ye. Ye dik ten son ra dört beþ sa at ka dar da ha ye - me. Þi fa ha zým da dýr. Ya ni, ko lay ca haz me de ce ðin mik ta rý ye, nef se ve mi de ye en a ðýr ve yo ru cu hal, ta am ta am üs tü ne ye mek tir. Uçün cü Ne ti ce: Hýrs, ih lâ sý ký rar, a mel-i uh re vi ye yi ze de ler. Çün kü, bir ehl-i tak vâ nýn hýr sý var sa, te vec cüh-ü nâ sý is - ter. Te vec cüh-ü nâ sý mü râ ât e den, ih - lâs-ý tâm mý bu la maz. Bu ne ti ce çok e - hem mi yet li, çok câ-yý dik kat tir. El ha sýl, is raf, ka na at siz li ði in taç e der. Ka na at siz - lik i se, ça lýþ ma nýn þev ki ni ký rar, tem bel li ðe a tar, ha ya týn dan þek vâ ka pý sý ný a çar, mü te ma di yen þek - vâ et ti rir. HA ÞÝ YE- 1 Hem ih lâ sý ký rar, ri yâ ka pý sý ný a çar. Hem iz ze ti ni ký rar, di len ci lik yo lu nu gös te rir. Ýk ti sat i se, ka na a ti in taç e der. Ka na at e den a - ziz o lur; ta mah e den zil le te dü þer ha di sin sýr rýy - la, ka na at, iz ze ti in tâc e der. Hem sa ye ve ça lýþ - ma ya teþ cî e der. Þev ki ni zi ya de leþ ti rir, ça lýþ tý rýr. Çün kü, me se lâ bir gün ça lýþ tý. Ak þam da al dý ðý cüz î bir üc re te ka na at sýr rýy la, i kin ci gün yi ne ça lý þýr. Müs rif i se, ka na at et me di ði i çin, i kin ci gün da ha ça lýþ maz. Ça lýþ sa da þevk siz ça lý þýr. Hem ik ti sat tan ge len ka na at, þü kür ka pý sý ný a çar, þek vâ ka pý sý ný ka pa týr. Ha ya týn da da i ma þâ kir o lur. Hem ka na at va sý ta sýy la in san lar dan is tið nâ et mek ci he tin de, te vec cüh le ri ni a ra maz. Ýh lâs ka pý sý a çý lýr, ri yâ ka pý sý ka pa nýr. Ýk ti sat sýz lýk ve is ra fýn deh þet li za rar la rý ný ge niþ bir da i re de mü þa he de et tim. Þöy le ki: Ben, do kuz se ne ev vel mü ba rek bir þeh re gel dim. Kýþ mü na se be tiy le o þeh rin me nâ bi-i ser ve ti ni gö re - me dim. Al lah rah met et sin, o ra nýn müf tü sü bir kaç de fa ba na de di: A ha li miz fa kir dir. Bu söz be nim rik ka ti me do kun du. Beþ al tý se ne son ra ya ka dar, da i - ma o þe hir a ha li si ne a cý yor dum. Se kiz se ne son ra ya - zýn yi ne o þeh re gel dim. Bað la rý na bak tým. Mer hum müf tü nün sö zü ha tý rý ma gel di. Fe süb hâ nal lah, de - dim. Bu bað la rýn mah su lâ tý, þeh rin hâ ce ti nin pek fev kin de dir. Bu þe hir a ha li si pek çok zen gin ol mak lâ zým ge lir. Hay ret et tim. Be ni al dat ma yan ve ha ki - kat le rin der kin de bir reh be rim o lan bir ha tý ra-i ha ki - kat le an la dým: Ýk ti sat sýz lýk ve is raf yü zün den be re ket kalk mýþ ki, o ka dar me nâ bi-i ser vet le be ra ber, o mer - hum müf tü A ha li miz fa kir dir di yor du. E vet, ze kât ver mek ve ik ti sat et mek, mal da bit tec rü be se beb-i be re ket ol du ðu gi bi, is raf et mek le ze kât ver me mek, se beb-i ref-i be re ket ol du ðu na had siz va ký ât var dýr. Ýs lâm hü ke ma sý nýn Ef lâ tun u ve he kim le rin þey hi ve fi lo zof la rýn üs ta dý, dâ hi-i meþ hur E bu A li Ýb ni Si na, yal nýz týp nok ta sýn da, Yi yin, i çin, fa kat is raf et me yin (A râf Sû re si, 7: 31.) â ye ti ni þöy le tef sir et miþ. De miþ: Ýlm-i týb bý i ki sa týr la top lu yo rum. Sö zün gü - zel li ði ký sa lý ðýn da dýr. Ye di ðin va kit az ye. Ye - dik ten son ra dört beþ sa at ka dar da ha ye me. Þi - fa ha zým da dýr. Ya ni, ko lay ca haz me de ce ðin mik ta rý ye, nef se ve mi de ye en a ðýr ve yo ru cu HA ÞÝ YE-2 hal, ta am ta am üs tü ne ye mek tir. HA ÞÝ YE-1: E vet, han gi müs rif le gö rüþ sen, þek vâ lar i þi te cek sin. Ne ka dar zen gin ol sa da yi ne di li þek vâ e de cek tir. En fa kir, fa kat ka na at - kâr bir a dam la gö rüþ sen, þü kür i þi te cek sin. HA ÞÝ YE-2: Ya ni, vü cu da en mu zýr, dört beþ sa at fa sý la ver me den ye mek ye mek, ve ya hut te - lez züz i çin mü te nev vî ye mek le ri bir bi ri üs tü ne mi de ye dol dur mak týr. Lem a lar, 19. Lem a, s. 366 e fek kür Ti ba de ti çer - çe ve sin de et - ra fý mýz da ki var - lýk la rý Ya ra tý cý la - rý he sa bý na in ce - ler ken, il ginç ya ra - týk lar i çin de ya ra sa lar dik ka ti mi zi çe ker. Çün kü ha va da u ça bi len tek me me li can lý lar on lar dýr. Dün ya ge ne lin de on se kiz a i le ye men sup i ki yüz cins ve bin ci va rýn da tü - rü ol du ðu tes bit e di len ya ra sa la rýn bir kaç san tim o la nýn dan, ka nat la rý a çýk i ken bir bu çuk met re yi bu lan bü yük le ri de var dýr. U mu mi yet le bö cek ve mey ve i le bes le nir ler. Fýtýr sadakasý, oruç tutan için boþ söz ve günahlardan temizliktir. Fakirler için ise bir rýzýktýr. Onu Bayram namazýndan önce ödeyen kiþi için o makbul bir sadakadýr. Namazdan sonra ödeyen kimse için ise normal bir sadaka olur. Ba lýk ve kur ba ða i le de bes le nen le ri var dýr. A me ri - ka da bu lu nan vam pir ya ra sa lar, a çýk ta u yu yan me me li hay van la rýn ka ný ný e me rek bes le nir. Yýl da on bir lit re kan em di ði tes bit e dil miþ tir. Gör me ka bi li ye ti çok ge liþ me miþ o lan ya ra sa - lar ý þýk tan hoþ lan maz lar. O nun i çin ma ða ra lar, a ðaç ko vuk la rý ve ha ra be yer ler de ya þar lar. Ar ka a yak la rý nýn çen ge liy le du va ra tu tu nur ve baþ a - þa ðý u yur lar. Ön a yak la rý i le ar ka a yak la rý a ra - sýn da ya ra tý lan de ri den per de, uç ma ya ya ra yan ka nat va zi fe si ni gö rür. Bun dan do la yý on la ra de ri ka nat lý de ni lir. Vü cu du çok ha fif ol du ðun - dan uç ma ko lay lý ðý sað lar. Çift leþ me den yüz on gün son ra ge nel lik le bir, na di ren i ki yav ru do - ðu rur. Hâl bu ki di ðer kuþ lar yu mur ta dan çý kar. Ýlginç yaratýklar: YARASALAR An ne ya ra sa yav ru - su na kar þý çok þef kat li dir. Bü yü - yün ce ye ka dar o nu ö - zen le bes ler ve ko rur. Yü - ce Ya ra tý cý o na böy le bir þef - kat duy gu su ver miþ tir. Yak la - þýk on beþ i le yir mi yýl ya þar lar. A ðýz la rý a çýk o la rak u çan ya - ra sa la rýn en il ginç ya ný, sa ni ye de i ki yüz çýð lýk çý ka ra rak yan ký sis te - miy le yer tes bi ti yap ma sý dýr. Ýn san en çok yir mi bin fre kans lý ses le ri du ya bi lir ken, ya ra sa lar i ki yüz bin fre kans lý ses le ri raht lýk la du yar. Biz on la rýn çý kar dý ðý ses le ri du ya - ma yýz. Bü yük ku lak la rý ken di çý kar dý ðý ses le ri a - yýrt et me ye ya rar. Bin ler ce ya ra sa nýn bu lun du ðu bir ma ða ra da bir kar ga þa çýk tý ðý za man, u çar lar - ken ken di ses le ri ni a yý rýr ve o ka ran lýk ta bir bir le - ri ne çarp maz lar. Can lý bir ra dar gi bi dir ler. Ýn san - la rýn yap tý ðý so nar ve ra dar ci haz la rýn dan bir mil - yar ke re da ha has sas týr lar. U çuþ es na sýn da son Aziz sýddýk Cemal aðabey Ses tonunda Celâllisin Tebessümde Cemallisin Dik duruþta Kemallisin Aziz sýddýk Cemal aðabey Her hizmetin adresisin Kemallerin sýrdaþýsýn Çiçeklerin yoldaþýsýn Aziz sýddýk Cemal aðabey Hizmetlerin temel taþý Gelenlerin sofrasý aþý Talebe, dost, kardeþi Aziz sýddýk Cemal aðabey F E Y Z Ý Y U S U F E L Ý L Ý Hem vefakâr, hem sadýksýn Mektuplardaki o sýddýksýn Doðru dâvâyý tasdiksin Aziz sýddýk Cemal aðabey Gönderenler arkandan umutlu Karþýlayan ruhaniler mutlu Beka yolculuðun olsun kutlu Aziz sýddýk Cemal aðabey Dâvâdan durmazdýn geri Hizmetlerde var alýn teri Cennet mekâný olsun yeri Aziz sýddýk Cemal aðabey hýz la gi der ken sa ða ve so la dok san de re ce dö nüþ ya pa - bi len ak ro bat can lý la rýn ön de ge len le rin den dir ler. Tür ki ye de dört a i le ye men sup o tuz tü rü ol du - ðu bi lin mek te dir. Ge ce le yin av la nan bu can lý lar, ar ka ta ra fý ný bir ke se gi bi kul - la na rak bö cek le ri ya ka lar ve u çar ken yer. En bü yük düþ man la rý bay kuþ lar dýr. Çün kü on lar da ge ce av la nýr lar. Böy le si ne has sas ve in san la rýn yap tý ðý so nar ve ra dar ci haz la rýn dan bir mil yar ke re da ha has sas o - la rak ya ra tý lan ya ra sa lar han gi ta bi at ve te sa dü fe ha va le e di le bi lir? Muh te þem bir sa nat la ya ra tý lan ve dün ya nýn ne re sin de o lur sa ol sun ay ný sis te me sa hip o lan ya ra sa lar, na sýl sa hip siz ve sa nat kâr sýz vü cu da ge le bi lir? Bir ið ne bi le us ta sýz ol maz sa, bu can lý ra dar lar na sýl us ta sýz o la bi lir? Her sa nat lý var - lýk lar gi bi ya ra sa lar da hi Yü ce Ya ra tý cý ya a det le ri ve ci haz la rý sa yý sýn ca þa hit lik ya pý yor lar. Ýn san la rýn i çin de ya ra sa ta bi at lý o lup ha ki kat ý þý - Câmiü's-Saðîr, No: 2303 / Hadis-i Þerif Meâli ð ý n - dan kor kan lar da var dýr. E lin de güç ve im kân var sa, ha ki - ka tin bi za ti hi ken di si ve vah ye da ya lý Kur ân-ý Ke rim i bi le or ta dan kal dýr ma ya ça lý þýr. Böy le in san la rý Be di üz za man Haz - ret le ri ya ra sa ya ve ya a teþ bö ce ði ne ben ze tir ve der: Ey da lâ le tâ lûd ve mü - te mer rid in san cýk! A teþ bö ce ðin den da ha sö nük ka fa fe ne rin le na sýl þu gü neþ le re kar þý ge le bi lir sin, üf le mek le on la rý sön dür me ye ça lý - þýr sýn? Tu u uh! Tuh, se nin o mün kir ak lý na!.. Dün ya ge ne lin de on se kiz a i le ye men sup i ki yüz cins ve bin ci va rýn da tü rü ol du ðu tes bit e di len ya ra sa la rýn bir kaç san tim o la nýn dan, ka nat la rý a çýk i ken bir bu çuk met re yi bu lan bü yük le ri de var dýr. Na sýl o i ki li san-ý gayb ve þa ha det ve bü tün â lem le - rin Rab bi ve þu kâ i na týn Sa hi bi na mý na ve o nun he sa bý na söy le dik le ri söz le ri ve da va la rý in kâr e de - bi lir sin? Ey bi çâ re ve si nek ten da ha â ciz; da ha ha - kîr! Sen ne ci sin ki, þu kâ i na týn Sa hib-i Zül ce lâ li ni tek zi be yel te ni yor sun? (Söz ler s. 493) NOT: Okuyucularýmýzýn Leyle-i Kadir ve mübarek Ramazan bayramlarýný þimdiden tebrik eder, hayýrlara vesile olmasýný Cenâb-ý Hak'tan niyaz ederim. LÛGATÇE: teveccüh-ü nâs: Ýnsanlarýn alâkasý, yönelmesi. mürâât: Gözetme, bakma, riayet etme. menâbi-i servet: Zenginlik kaynaklarý. sebeb-i ref-i bereket: Bereketin ortadan kalkmasýnýn sebebi. amel-i uhreviye: Ahirete ait fiil, iþ. ihlâs-ý tâmm: Tam ihlâs, yaptýðý her iþinde Allah ýn emrini ve rýzasýný gözetme. þekvâ: Þikâyet. intac: Netice verme, sonuç doðurma. sa y: Çalýþma, gayret, emek. teþcî: Cesaret verme, cesaretlendirme. istiðnâ: Cenâb-ý Hakk tan baþka kimsenin minneti altýna girmeme, baþkasýna ihtiyacýný arz etmeme.

3 Y HABER 24 AÐUSTOS 2011 ÇARÞAMBA 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 24 Ramazan 1432 Rumî: 11 Aðustos 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Gönüllüsaðlýkçýlararanýyor YERYÜZÜ DOKTORLARI, SOMALÝ VE KENYA DAKÝ HASTANE VE SAÐLIK MERKEZLERÝNDE GÖNÜLLÜ OLARAK ÇALIÞACAK SAÐLIK GÖREVLÝSÝ ARIYOR. YERYÜZÜ Doktorlarý, Somali ve Kenya daki hastane ve saðlýk merkezlerinde gönüllü olarak çalýþacak saðlýk çalýþanlarýný iþbirliðine davet etti. Saðlýk programý için; hekimler, saðlýk personeli, eczacýlar, saðlýk kurumu yöneticileri, biyomedikal mühendisler ve teknisyenler gönüllü olabilecek. Saðlýk Bakanlýðý ve Yeryüzü Doktorlarý nýn iþlettiði hastanelerde hizmetler 6 ile 18 ay arasýnda planlandý. Baþbakanlýk ve Saðlýk Bakanlýðý ile varýlan mutabakat çerçevesinde Bakanlýða baðlý çalýþan hekim ve saðlýk personelinin maaþlarýndan ve döner sermayelerinden yurtdýþýnda görevli olduklarý süre boyunca herhangi bir kesinti yapýlmayacak. Ayrýca resmi görevlendirme ile i- zinlerine dokunulmadan çalýþabileceklerdir. Yardým bölgesine gidiþ dönüþ uçak bileti, vize, kalacak yer ve yemek masraflarý Yeryüzü Doktorlarý tarafýndan karþýlanacak. Gönüllülerin görevlendirme süresinde bir sýnýrlama yapýlmayacak. Adaylar ; Yeryüzü Doktorlarý gönüllüsü Damla Demirel ile telefon numarasý üzerinden görüþüp detaylý bilgi sahibi olabilir. Ýstanbul/cihan Bir diktatör daha Sekiz aya sýðan baþ döndürücü geliþmeler, dört ülkede onyýllardýr yönetimi elinde bulunduran diktatörleri devirdi. Önce Tunus un 23 yýllýk diktatörü Zeynel Abidin bin Ali, ardýndan 30 senedir Mýsýr ý demir yumrukla yöneten Hüsnü Mübarek, sonra arasýndaki Kuzey Yemen devlet baþkanlýðýný da sayarsak 33 yýldan beri Yemen e hükmeden Ali Abdullah Salih çekilmek zorunda kaldýlar. Bin Ali ile Salih þu anda memleketleri dýþýnda, sürgün veya mülteci konumundalar. Ülkesinden ayrýlmayý reddeden Mübarek ise kafes içinde ve sedyede ibretlik görüntüler vererek yargýlanýyor. Ve þimdi sýra, 42 yýllýk Libya diktatörü Kaddafi de. Ülkede Þubat ayýnda baþlayan ve bilâhare NATO desteðiyle devam eden muhalif harekete karþý yedi ay direnen Kaddafi sonunda kaybetti. Þu anda Albayýn durumu belirsiz. Ve çeliþkili haberler var. Muhaliflere Anlaþalým teklifinde bulunduðundan, Bombardýmanlar dursun, çekileyim dediðine ve ülkeden ayrýldýðýna kadar. Çatýþmalarýn önceki bir aþamasýnda Vatanýmý terk etmem, gerekirse petrol boru hatlarýný havaya uçurup intihar ederim tehdidi savurmuþtu. Bakalým, ne yapacak? Batý ülkelerinden yapýlan Teslim ol çaðrýlarýna mý uyacak, intihar saldýrýsý mý yapacak, yoksa Libya'yý terk mi edecek? Terk ederse, sýðýndýðý ülkede kalabilecek mi? Önümüzdeki günlerde cevabý verilecek olan bu suallerin ötesinde Libya için asýl önem taþýyan gündem, bundan sonra ne olacaðý. Yaþanan kaosun nasýl aþýlacaðý ve yeni bir düzen kurulup kurulamayacaðý. Þimdiye kadar bu ülke için yapýlan yorumlarda, Libya da þahsa dayalý bir yapýnýn geçerli olduðu ve þahýs gidip yapý çöktüðünde kaosun Ücretsiz muayene yapýyor KAYSERÝ Erciyes Üniversitesi Dermatoloji Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Aktaþ, muayene i- çin 3 4 ay sonrasýna gün verilmesi ve Ramazan ayýnda gelen hastalarýn maðdur olduðunu görünce ücretsiz muayeneye baþladý. Prof. Dr. Aktaþ, uygulamaya Ramazan ayý öncesinde baþladýðýný ve günlük 90 hasta muayene ettiðini anlattý. Uygulamanýn bayram sonrasýnda da devam edeceðini söyledi. Kayseri/cihan gündeme geleceði yönündeydi. Bakalým, muhalifler bu yorumu boþa çýkarabilecekler mi? Tabiî, onlarýn ötesinde belirleyici etkenlerden biri dýþ dinamikler. Meselâ baþýndan beri Libya daki geliþmelerle çok yakýndan ilgilenen, hattâ bombardýmanlarý baþlatarak ABD ve NATO ya emrivaki yapan Fransa, þimdi de son derece aktif. Aylar öncesinden muhalifleri Libya nýn yeni yönetimi olarak resmen tanýyan ve þimdi de liderlerini Paris te aðýrlama planlarý yapan Fransa, bu süreçte parsayý toplama yarýþýnda baþý çekiyor. Libya da ciddî yatýrýmlarý olan, hattâ olaylar ilk patlak verdiðinde sýrf bu sebeple net bir tavýr belirlemekte zorlanan, dahasý bir yere kadar Ne iþi var NATO nun Libya da? restleri çeken, ama iþin rengi deðiþince hemen manevra yapýp NATO o- perasyonlarýna destek veren Türkiye de bu yarýþtaki yerini alma çabasýnda, ama sanýrýz, kurtlar sofrasýnda ona fazla bir pay düþmeyecek gibi. Daha önce en dehþetli þekliyle Irak ta sahnelenen senaryo þimdi Libya da vizyona sokuluyor: Evvelâ bombalarla yakýp yýkarak harabeye çevirdikleri ülkeyi, bu defa imar ve inþa bahanesiyle yaðmalamak ve bu arada bilhassa zengin petroldoðalgaz rezervlerinden aslan payýný kapmak... Olaylarda 30 bin kiþi ölmüþ, kimin umurunda! Diktatörü devirme gerekçesi, iþin bahanesi. O diktatörü 42 yýldýr orada tutanlar kimlerdi? Son dönemde Batýyla arasýný düzelten Kaddafi yi Paris te þâþaalý karþýlamalarla aðýrlayan kiþi, sonradan bomba yaðdýran Sarkozy deðil miydi? Ve þimdilerde parsa kapma yarýþýna giren Berlusconi, Kaddafi ihtiþamlý Ýtalya ziyareti için Roma'ya geldiðinde diktatörün elini öpmemiþ miydi? Peki, iyice sýkýþtýðýnda Ben gidersem Ýsrail de sýkýntýya girer diyen ve Tel Aviv e özel elçiler gönderip destek isteyen Kaddafi yi, son demlerindeki bu onursuz çýrpýnýþlarý kurtarabildi mi? Neresinden bakýlýrsa bakýlsýn, ibretlerle dolu çok hazin bir hikâye bu. Týpký Saddam ýn, Bin A- li nin, Mübarek in trajik hikâyeleri gibi. Ortak yönleri, senelerce kendi halklarýný ezip periþan etmek ve ülke kaynaklarýný baþkalarýna peþkeþ çekmek için kullanýlan diktatörlerin, son kullanma tarihleri dolduktan sonra çöpe atýlývermeleri. Temennîmiz, en baþta onlarýn yerine gelenlerin ibret alýp doðru dersler çýkararak yola devam etmeleri ve benzer vahim hatalara düþmemeleri. 24

4 4 24 AÐUSTOS 2011 ÇARÞAMBA Y HABER Çocuktan al haberi Genelde televizyon, özelde de sanal â- lem deki yayýnlardan yana þikâyetçi olmayan yok. Baþta aileler olmak üzere konunun uzmanlarý televizyon baþta olmak üzere benzer vasýtalara karþý insanlarý uyarýyor. Ne var ki bu uyarý, olmasý gerektiði kadar ciddî i- kâz seviyesinde deðil. Lütfen çocuklarýnýza dikkat edin ya da Keþke çocuklarýnýz TV izlemese seviyesinde kalýyor. Keþke bu ikâzlar, Aman ha! Çocuklarýmýz yanmasýn, batmasýn, boðulmasýn! Ciddî tehlike var! þeklinde olabilse! Biz, ailelerin ve uzmanlarýn çocuklarý korumak için adým atmasý gerektiðini söylerken, çocuklar daha cesur davranmýþ ve kendileri yerine TV leri dinleyen anne-babalarýný Radyo Televizyon Üst Kurulu na (RTÜK) þikâyet etmiþler. Çocuklardan RTÜK Amca ya mektuplar baþlýklý haberde þöyle deniliyor: Ankara ve Rize deki Ýlköðretim Okulu 4. sýnýf öðrencileri, televizyon yayýnlarýyla ilgili talep ve þikâyetlerini yazdýklarý mektuplarý RTÜK e gönderdiler. Öðrenciler mektuplarýnda en çok ailelerinin dizi baðýmlýsý olmasýndan ve kendileriyle ilgilenmemesinden þikâyet ettiler. Çocuklar, RTÜK e Ailelerimiz bizimle az ilgileniyorlar. Sayýn RTÜK yardým et biz çocuklara çaðrýsýnda bulundular. Televizyonlarda sadece kendileri için deðil aileleri için de eðitici programlarýn yayýnlanmasýný isteyen ilköðretim öðrencileri, ailelerinin çok fazla televizyon izlemesinden bu nedenle kendilerine vakit ayýrmamalarýndan yakýndýlar. Ailede herkesin bir dizisi var diyen çocuklar, bu durumdan öyle sýkýlmýþlar ki içlerinden bazýlarý teknolojisiz bir dünya isteðini mektuplarýnda dile getirdiler. Çocuklar, Büyüklerimiz televizyon baðýmlýsý oldular. Bizi dikkate almýyorlar. O yüzden dizileri kaldýrýn, yerine belgeseller koyun. Dizilerin yerlerine belgesel ve eðitici programlar koymazsanýz evlerde akþam sohbeti diye bir þey kalmaz. Anne babalarýmýz televizyon kötü diyorlar ama þimdi kendileri televizyon baðýmlýsý oldular sözleriyle tepkilerini mektuplarýna aktardýlar. (Hürriyet, 6 Haziran 2011) Mektuplar arasýnda çocuklarýn en çok dile getirdikleri bir diðer istek de televizyonlarda evlenme programlarýnýn kaldýrýlmasý olmuþ. Bazý programlarýn çok terbiyesiz olduðunu belirten öðrenciler, þiddet içeren filmleri psikolojilerini bozduðu için ekranlarda görmek istemediklerini ifade etmiþler. Aslýnda bu anlatýlanlar sadece mektup deðil! Bunu bir mektup olarak deðerlendirmek, okuyup da bir kenara koymak cinayetle eþdeðerdir! Bu mektuplarýn yazýlmasýnda öðretmenlerin destek ve katkýsý olmuþ olsa bile, dile getirilen gerçeklere hiç kimsenin itiraz etmeye hakký yok. Bu sesleri, imdat çýðlýðý olarak görmek ve bu meseleye ciddî þekilde eðilmek lâzým. TV lerin evimizin baþköþelerini iþgal ettikten sonra sohbet lerin sona erdiði, eþ dost ziyaretlerinin neredeyse sýfýra yaklaþtýðýnýn farkýnda deðil miyiz? Bu akþam müsait misiniz, çay içmeye gelecektik? sorusuna, Yok, yarýn gelin. Bu akþam izlediðim bir dizi var, izlemesem meraktan ölürüm diyen dost larýnýz yok mu? Yoksa, elbette çok þanslýsýnýz; ama maalesef bunlar cemiyette yaþanan hadiseler... Bu noktada hepimizin ciddî ikâz ve uyarýlara ihtiyacýmýz var. TV lere, sanal âlem vasýtalarýna ve aldatýcý oyunlara dalmayalým; çocuklarýmýzý ve kendimizi dinleyelim... Sohbet ve muhabbet meclislerini TV lerin cazip görünen aldatýcý yayýnlarýna tercih edelim, vesselâm. TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Gökhan Þahin ile Duygu hanýmýn Gülay Þeyma ismini verdikleri bir kýz çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Kardeþlerimizi tebrik eder, küçük yavruya Cenâb-ý Hak'tan hayýrlý ve uzun ömürler dileriz. Çamdibi Yeni Asya Okuyucularý TA ZÝ YE Kemalettin, Fahrettin, Mehmet ve Ali Ýhsan Dikici 'nin kardeþleri muhtereme Melek Çetin'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allah' tan rahmet diler, arkadaþýmýza ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ederiz. Semih Ünal, Betül Ünal, Mustafa Ünal, Müjgan Ünal, Ali Samet Ünal, Mehdi Tekin, Sevgi Tekin, Sudenur Tekin, Senanur Tekin TERÖR SALDIRILARI DEVAM EDÝYOR ÞIR NAK IN Ciz re il çe sin de ön ce ki gün ak þam i zin siz gös te ri ya - pan PKK yan daþ la rý po li se sal dýr dý. O lay lar da 1 i a ðýr 11 po lis ya ra la - nýr ken, 5 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Ciz re de PKK yan daþ la rý i le gü ven lik güç le ri a ra sýn da ça týþ ma çýk tý. Ýl çe nin Ý dil ve Cu di Ma hal le sin de top la nan PKK yan daþ la rý Nu say bin cad de si ü ze rin de so kak baþ la - rýn da bek le yen çe vik kuv vet e ki bi ne ses bom ba sý at tý lar. Ses bom ba sý nýn a týl ma sýn dan son ra or ta lýk ka rýþ tý. A tý lan ses bom ba - sý ar dýn dan po lis ha va ya a teþ a çýn ca PKK yan daþ la rý bu kez po li se si lah la sal dýr dý. PKK yan daþ la rý nýn si lah lý sal dý rý sý so nu cu 1 i a ðýr 11 po lis ya ra lan dý. Ya ra lý po lis ler o lay ye ri ne çað rý lan am bu lans i le Ciz re Dev let Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Ciz re Dev let Has ta ne sin de du - ru mu a ðýr la þan po lis me mu ru as ke ri he li kop ter le Di yar ba kýr a sevk e dil di. Bu a ra da Di yar ba kýr ýn Er ga ni i le E la zýð ýn Ma den il çe si a ra sýn da bu lu nan De ðir men de re Kö yü Jan dar ma Ka ra ko lu na te - rör ör gü tü PKK ta ra fýn dan sal dý rý dü zen le di. As ke rin kar þý lýk ver - me si ü ze ri ne çý kan ça týþ ma da bi ri a ðýr 4 as ker ya ra lan dý. Ya ra lý lar Er ga ni Dev let Has ta ne si ne kal dý rý lýr ken De ðir men de re kö yü kýr - sa lýn da Jan dar ma ö zel ha re kat tim le ri i le köy ko ru cu la rýn da ka tý lý - mýy la o pe ras yon baþ la týl dý. Þýrnak-Diyarbakýr / cihan PKK, 5 KÝÞÝYÝ DA HA KA ÇIR DI Bit lis in Tat van il çe sin de GSM þir ket le rin de ça lý þan 5 ki þi nin PKK lý te rö rist ler ta ra fýn dan ka çý rýl dý ðý id di a e dil di. NTV nin ha be ri ne gö re Tat van il çe sin de üç ay rý GSM þir ke tin den 5 gö rev li, ça lýþ ma yap mak i çin Yel ken li kö yün de ki ve ri ci nin bu lun du ðu böl ge ye git ti. Bu sý ra da PKK lý te rö rist ler 5 ki þi yi yan la rý na a la rak dað lýk ke si me kaç tý. PKK lý lar, iþ çi le re a it 3 a ra cý da a te þe ver di. O la yýn ha ber a lýn ma sý ü ze ri ne jan dar ma böl ge de o pe ras yon baþ lat tý. Bitlis / cihan PKK DAN SÝ VÝL LE RE CAN LI KAL KAN BAS KI SI TSK, IRAK IN KUZEYÝNE DÜZENLENEN HAVA HAREKÂTINDAN BÖLGEDEKÝ KÖYLERE KAÇAN ÇOK SAYIDA TERÖRÝSTÝN YEREL SÝVÝL HALKI CANLI KALKAN OLMAYA ZORLADIÐINI BÝLDÝRDÝ. TÜRK Si lâh lý Kuv vet le ri nin (TSK) in ter net si te sin de ya pý lan a çýk la ma - da, I rak ýn ku ze yi ve Kan dil da ðý böl ge si ne dü zen le nen ha va ha re kâ tý so nu cu çok sa yý da te rö ris tin ye rel si vil hal kýn bu lun du ðu köy le re ka - ça rak hal ký can lý kal kan ol ma ya zor - la dý ðý nýn öð re nil di ði ni bil dir di. TSK ta ra fýn dan, I rak ýn ku ze yi ve Kan dil da ðý böl ge sin de ki bö lü - cü te rör ör gü tü un sur la rý ný et ki siz ha le ge tir mek ve ör gü tün fi zik sel alt ya pý sý ný tah - rip et mek mak - sa dýy la, A - ðus tos 2011 ta - rih le rin de, Türk Ha va Kuv vet le ri u çak la rý i le ha va ha re ka tý ve ka ra - da ko nuþ lu a teþ des tek va sý ta la rý i - le a teþ le ta ar ruz ic - ra e dil di ði, ha re kât la il gi li gün cel bil gi le rin ka mu - o yuy la pay la þýl dý ðý bil di ril di. A çýk la ma da, Türk Ha va Kuv - vet le ri u çak la rý ta ra fýn dan, 20 A - ðus tos 2011 de Me ti na, Zap, A va - þin-bas yan ve Ha kurk böl ge sin de tes pit e di len 13 he def, 21 A ðus tos 2011 ta ri hin de, Kan dil, Ga ra, Zap ve Me ti na böl ge le rin de tes pit e di - len 4 he def, 22 A ðus tos 2011 ta ri - hin de i se Zap, Ha kurk, A va þin- Bas yan ve Kan dil böl ge sin de tes - pit e di len 7 he de fin et ki li o la rak vu rul du ðu be lir til di TE RÖ RÝST ÖL DÜ RÜL DÜ Türk Si lâh lý Kuv vet le ri, A - ðus tos 2011 ta rih le rin de I rak ýn Ku - ze yin de ki te rör kamp la rý na dü zen - le nen ha va ha re kâtýn da te - rö ris tin et ki siz ha le ge ti ril di ði ni bil - dir di. Ay ný ha va ha re kâ týn da 80 den faz la ya ra lý te rö ris tin böl ge de ki has - ta ne ler ve köy le re ta þýn dý ðý ný, çok sa yý da te rö rist i le te ma sýn ke sil di ði - ni, çok sa yý da te rö ris tin ye rel si vil hal kýn bu lun du ðu köy le re ka ça rak hal ký can lý kal kan ol - ma ya zor la dý ðý nýn öð - re nil di ði ni bil dir di. Türk Si lâh lý Kuv vet le ri, A ðus tos 2011 ta rih le rin de ic ra e di len ha va ha re kâ týn da, 132 he de fe, 102 sor ti i le, mo dern ve kla sik mü - him ma týn kul la nýl dý ðý ba þa rý lý ta ar ruz lar ger çek - leþ ti ril di ði ni, top çu bir lik le - rin ce 349 he de fin yo ðun o la rak a - teþ al tý na a lýn dý ðý ný, ha re kât ta, 73 ba rý nak, 6 sý ðý nak, 18 ma ða ra, 8 de - po, 14 te sis/bi na, 1 cep ha ne lik, 9 u - çak sa var mev zi i, 3 kon trol nok ta sý - nýn et ki li o la rak vu rul du ðu nun be - lir len di ði ni a çýk la dý. Bu a þa ma da et - ki siz ha le ge ti ri len te rö rist sa yý sý ný ke sin o la rak i fa de et me nin müm - kün ol ma dý ðý kay de di len a çýk la ma - da, el de e di len ilk bil gi ler den, ha va ta ar ru zu nun te rö rist ler ü ze rin de bas kýn te si ri mey da na ge tir di ði nin öð re nil di ði i fa de e dil di. An ka ra / a a Ýf tar ye me ði ne bas kýn A LA CA KA YA il çe müf tü sü Ce mil Liv in kay ma kam lýk loj man la rý nýn bah çe sin de ver di ði if tar ye me ði ni ba san te rö rist ler, 2 po lis me mu ru i le il çe müf tü sü Ce mil Liv in e þi Ye liz Liv i ya ra la dý. E la zýð ýn A la ca ka ya il - çe sin de em ni yet bi na sý ve loj ma ný i le kay ma kam lýk loj man la rý na dü zen - le nen sal dý rý da ya ra la nan 2 po lis i le il çe müf tü sü nün e þi, Fý rat Ü ni ver si te si Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Ya ra lý la rýn sað lýk du rum la rý nýn i yi ol du ðu bil di ril di. Kay ma kam lýk loj man la rý nýn bah çe sin de il çe müf tü sü Ce mil Liv in if tar ye - me ði ver di ði, Kay ma kam Ta rýk Ba ha dýr i le il çe yö ne ti ci le ri nin if ta rýn ar dýn - dan bu ra da bu lun duk la rý sý ra da sal dý rý nýn mey da na gel di ði öð re nil di. Nö - bet çi ku lü be si ne ve kay ma kam lýk loj man la rý na dü zen le nen sal dý rý ya gü - ven lik güç le ri nin a nýn da kar þý lýk ver di. yak la þýk 20 da ki ka sü ren ça týþ - madan sal dýr gan gru bun o lay ye rin den kaç tý ðý öð re nil di. Elazýð / a a KAYBOLAN ÞEHÝDÝN NAAÞI BUGÜN TOPRAÐA VERÝLÝYOR TE RÖR ör gü tü PKK nýn ge çen haf ta Hak ka ri Çu kur - ca yo lun da dü zen le di ði sal dý rý da þe hit dü þen Uz - man Ça vuþ Er han Ar ýn ce se di Zap Su yu nda bu lun - du. Sal dý rý son ra sýn da Zap Su yu na dü þen Ar ýn ce - se di, o lay ye ri nin bir kaç ki lo met re ö te sin den çýk tý. Þe hit Uz man ça vuþ Ar ýn ce se di ön ce ki gün ak þam An ka ra Ad li Týp Ku ru mu na ge ti ril di. Bu ra da a i le si ta ra fýn dan teþ his e di len þe hit Ar, bu gün mem le ke ti Yoz gat ýn Yer köy il çe sin de i kin di na ma zý ný mü te a - kip Çar þý Ca mi i nde ký lý na cak ce na ze na ma zý nýn ar - dýn dan þe hit lik te son yol cu lu ðu na u ður la na cak. Uz - man Ça vuþ Er han Ar ýn þe hit ol du ðu gün o ruç lu ol - du ðu nu ha týr la tan ya kýn la rý, Er han Ar ýn en yük sek ma kam o lan þe hit li ðe u laþ tý ðý na dik kat çek ti. Þe hit Ar ve ar ka daþ la rý nýn Hak ka ri de yi ye cek ten o tu ra cak e ve ka dar bir çok zor luk la kar þý laþ týk la rý ný ak ta ran ya kýn la rý, o ra da gö rev ya pan as ker le rin bun dan son - ra sý kýn tý ya þa ma ma sý i çin yet ki li le rin ge rek li ted bir - le ri al ma la rý ge rek ti ði ni kay det ti. An ka ra / a a BDP Ge nel Baþ kan Ve ki li Ha - mit Gey la ni, ça týþ ma la rýn dur ma sý i çin der hal ge rek li di ya log ka nal la rý nýn a çýl ma sý - ný is te di. Gey la ni, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, hü kü me - tin, BDP nin ça týþ ma la rýn dur ma sý i çin di ya log ka nal la rý a çýl sýn ö ne ri si ni dik ka te al - mak ye ri ne ge ri li mi ve ça týþ - ma nýn þid de ti ni art tý ra cak bir dil kul lan dý ðý ný ve bu yön de a - dým lar at tý ðý ný id di a et ti. A - çýk la ma sýn da, AKP, Kürt so - ru nu nu si lâh la rý or ta dan kal dý - ra cak þe kil de çöz mek ye ri ne po li se, as ke re ye ni a raç lar al - TA ZÝ YE Muhterem aðabeyimiz Abdülkadir Koçyiðit'in oðlu muhterem arkadaþýmýz Gökçe Ok'un kayýnbiraderi Gülten, Ayþe hanýmefendilerin aðabeyleri Ömer Koçyiðit'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah' tan rahmet diler, arkadaþýmýza ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ederiz. Nevzat Girgenç, Þakir Argýn, Aydýn Argýn, Fehmi Girgenç/ÝZMÝR O TERÖRÝSTLERÝN 5'Ý ETKÝSÝZ HALE GETÝRÝLDÝ TSK, 19 A ðus tos 2011 de nok ta is tih ba ra tý na da ya lý o la rak yurt i çin de ic ra e di len ha va ha re ka týn da 5 te rö ris tin et ki siz ha le ge ti ril di ði ni, et ki siz ha le ge ti ri len te rö rist le rin 17 A ðus tos 2011 gü nü Hak ka ri-çu kur ca ka ra yo lun da 9 gü ven lik gö rev li si nin þe hit e dil di ði ey le mi dü zen le yen gru ba men sup ol - duk la rý nýn öð re nil di ði ni bil dir di. A çýk la ma da, Ha va ha re ka tý ic ra e di len böl ge le re ba sýn men sup la rý nýn ve ye rel hal kýn gi ri þi nin bö lü cü te rör ör gü tü ta ra fýn dan en gel len di ði, bu hu su sun böl ge de ki ger çek za yi at ve ha sa rý giz le me ye yö ne lik ol du ðu, te mas ku ru la ma yan te rö rist le rin i se ör güt ten kaç mýþ o la bi le cek le ri de ðer len di ril mek te dir de nil di. Ha re ka ta a it ke sin de ðer len dir me le re u la þýl dýk ça ka mu o yuy la pay la þý la ca ðý te yit e dil me yen ha ber le re i ti bar e dil me me si is ten di. A çýk la ma da, I rak ýn ku ze yi ve yur ti çi bö lü cü te rör ör gü tü nün fa a li yet le ri a çý sýn dan ya kýn dan iz le ne cek, ha va ve ka ra o pe ras yon la rý na de vam e di le cek tir de nil di. An ka ra / a a TSK, I rak ýn ku ze yin de ki te rör kamp la rý na dü zen le nen ha va ha re kâtýn da te rö ris tin et ki siz ha le ge ti ril di ði ni bil dir di. BDP: Ge rek li di ya log ka nal la rý der hal a çýl ma lý mak, va li le re ö zel yet ki ler ver - mek le uð ra þý yor i fa de si ne yer ve ren Gey la ni, bu yol la Kürt so - ru nu nun çö zü le me ye ce ði ni, ça - týþ ma or ta mý nýn son bul ma ya - ca ðý ný kay det ti. Med ya ku ru luþ - la rý nýn da ta ri he sa vaþ med - ya sý o la rak geç me mek i çin Kan dil de ki si vil ö lüm le ri gör - mez den gel me me si ge rek ti ði - ni sa vu nan Gey la ni, a çýk la ma - sý ný Ça týþ ma la rýn dur ma sý i çin der hal ge rek li di ya log ka nal la rý a çýl ma lý dýr. Ta raf lar der hal si - lah la rý sus tur ma lý dýr. Baþ ka da bir se çe nek yok tur i fa de siy le bi tir di. An ka ra / a a BDP ÝLÇE BAÞKANI FERZENDE ATA TUTUKLANDI ÞAN LI UR FA NIN Vi ran þe hir il çe sin - de, BDP Ýl çe Baþ ka ný Fer zen de A ta tu tuk lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, il çe de dü zen le nen i zin siz gös te ri ler le il gi li yü rü tü len bir so ruþ tur ma kap sa mýn - da Cum hu ri yet Sav cý lý ðý na çað rý lan A - ta, i fa de si nin ar dýn dan tu tuk lan ma ta le biy le mah ke me ye sevk e dil di. Fer zen de A ta, çý ka rýl dý ðý nö bet çi mah ke me ce Te rör ör gü tü ü ye si ol - mak ve pro pa gan da sý ný yap mak suç la rýn dan tu tuk lan dý. Þanlýurfa / a a TA ZÝ YE Muhterem aðabeylerimiz emekli baþkomiser Mehmet Dikici ve Ali Ýhsan Dikici (Merhum), Fahrettin Dikici, Kemalettin Dikici 'nin ablalarý Eyüp Özcan aðabeyimizin baldýzý Mustafa Çetin beyin hanýmý muhtereme Melek Çetin (Dikici)'nin vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allah' tan rahmet diler, arkadaþýmýza ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ederiz. Nevzat Girgenç, Þakir Argýn, Aydýn Argýn, Fehmi Girgenç/ÝZMÝR

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR ADAPAZARI'NDA 1999 DEPREMÝNÝN YIKTIÐI CAMÝ TEKRAR YAPILIYOR SECDEEDENÝNSAN GÖRÜNTÜSÜNDECAMÝ Ramazan ýn güzelliklerini yaþatalým / 3 TE HABERÝ SAYFA 10 DA DUAYA HEP DEVAM EDELÝM ÝBADETLERÝN ÖZÜ, ÝLÝÐÝ:

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

Vatikan dan Filistin e destek

Vatikan dan Filistin e destek Asýl yasak zihinlerde ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyiniz YIL: 42 SA YI: 14.827 Ya zar Si bel E ras lan, a sýl ya sak la rýn zi hin ler de ol du ðu nu, ya sak la rýn her han gi hu ku kî bir

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Soðuklar stoktaki kömürleri de tüketti u6 fganistan da çýð faciasý: 47 kiþi öldü edyada þiddet, eskiye göre çok arttý u7 u8 4 kiþilik ailenin açlýk sýnýrý 1078 TL u10 n büyük hayali hafýz olmakmýþ ICIC

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝNE KARÞI VATANDAÞA ÇAÐRI u3 TE ABANT, HER MEVSÝM ÝLGÝ ODAÐI HAC ÝSTATÝSTÝKLERÝ AÇIKLANDI u3 TE u3 TE YUNANÝSTAN VE BATI TRAKYA NOTLARI BALKANLAR DA RÝSALE-Ý NUR HÝZMETLERÝ CEVAT ÇAKIR

Detaylı

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik HÜZÜNLÜ BAYRAM YAÞANDI Þehitliklerde gözyaþlarý yine sel oldu HABERÝ SAYFA 5 TE Somali de yaralar sarýlýyor/ 5 TE ABD limüslümanlarrahatsýz/ 7 DE Çocuklara cep i sýnýrlayýn/ 15 TE Tabletbilgisayar2.döneme/

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝLÂHÝYATÇI YAZAR SÜLEYMAN KÖSMENE: Alkol, insanî ve Ýslâmî deðerleri yýkar İSLÂM IN HEDEFÝ, ÞU BEÞ DEÐERÝ KORUMAKTIR: DÝN, CAN, AKIL, NESÝL VE MAL. ALKOL BU BEÞ DEÐERÝ YIKAR. ALKOL, ÖNCE AKLI GÝDERÝR.

Detaylı

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ asakçý hoca baþörtülü nöbetinde OKUL KAPISINDA BEKLÝOR u E ge Ü ni ver si te si (E Ü) Fen Fa kül - te si As tro no mi ve U zay Bi lim le ri Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. E. Ren nan Pe kün lü, o

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN MEZARLIÐININ SAYISI DA ARTACAK ÝN, MÜSLÜMANLARA YENÝ CAMÝ YAPACAK Ha be ri say fa 11 de Savcýlýktan yumurtalý protestoya soruþturma/ 4 TE TEMA VAKFI RÝZE TEMSÝLCÝSÝ ÖZER:

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI ÝLÂN ETTÝ BAYRAM NAMAZI SAATLERÝ Ra ma zan Bay ra mý na ma zý ya rýn sa bah An ka ra da 06:55, Ýs tan bul da 7:10, Ýz mir de 7:19, Ça nak ka le de 7:20 de, Hak kâ ri de 6:13 de

Detaylı

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr AÐRI - 25 Do ðu A na do lu da sert ge çen kýþ sý cak lýk la rý ek - si ler de gez di ri yor. Me te o ro lo ji, Do ðu A na do - lu da ön ce ki ge ce en dü þük ha va sý cak lý ðý ný ek - si 25 de re cey

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri Bir çözüm formülü: doðuda Ýslâm Üniversitesi CEVHER ÝLHAN IN AZI DÝZÝSÝ 12. SAFADA Somali, din eðitimi de bekliyor HABERÝ SAFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý FO TOÐ RAF: A A Katedralde GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ezan sesi AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR uabd de ilk kez, 32 e ya let te 70 ten faz la ki li se nin Pa zar a yi nin de üç

Detaylı