OTEL ĐŞLETMELERĐNDE PERSONEL SEÇĐMĐ: BURSA ĐLĐNDE BĐR UYGULAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OTEL ĐŞLETMELERĐNDE PERSONEL SEÇĐMĐ: BURSA ĐLĐNDE BĐR UYGULAMA"

Transkript

1 MYO-ÖS Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu EKĐM 2010-DÜZCE OTEL ĐŞLETMELERĐNDE PERSONEL SEÇĐMĐ: BURSA ĐLĐNDE BĐR UYGULAMA Şale GÜMÜŞ 1 Merve ARI 1 Hülya BAKIRTAŞ 1 1 Altıntaş Meslek Yüksekokulu Dumlupınar Üniversitesi - KÜTAHYA ÖZET Çalışmada, otel işletmelerinde uygulanan personel seçim politikaları incelenmektedir. Đlgili literatür temelinde, Bursa da faaliyet gösteren iki tane beş yıldızlı otelin insan kaynakları müdürleriyle mülakat yapılmıştır. Yapılan mülakat sonrasında, otellerin personel seçimi sırasında dikkate aldığı unsurlar ve personel seçimi sırasında izlediği politikalar değerlendirilmiştir. Araştırma, Bursa ili ve beş yıldızlı iki otelle sınırlandırılmıştır. Uygulama, konaklama sektörüne ilişkin olduğu için, genel sonuçlara ulaşmamıza yardımcı olacak birçok çalışmaya gereksinim bulunmaktadır. Anahtar Kelimeler: Otel, Personel Seçimi 1.GĐRĐŞ Oteller, müşterilerinin konaklama ihtiyacının yanında, yeme-içme, spor ve eğlence ihtiyaçlarını karşılamak üzere yardımcı birimleri bulunan tesislerdir. Bu işletmeler müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli nedenlere bağlı olarak, zaman zaman personele ihtiyaç duyarlar. Personele ihtiyacı oluştuğunda, bu ihtiyacın en etkin ve kısa sürede karşılanması gerekir. Bu noktada işe alma süreci başlar. Đşe alma süreci, personel bulma ve seçme olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir. Personel bulma, yetenekli adayların aranıp bulunması ve işletmeye çekilmesi aşamasıyken, personel seçimi adaylar arasından işin gereklerine en uygun kişi ya da kişilerin seçilmesi aşamasıdır. Personel seçimi konusu, işletmeler açısından ayrı bir öneme sahiptir. Bu aşamada, işe uygun aday ilkesinden hareket edilmesi gerekir. Aksi taktirde, bu konuda yapılacak bir hata otel içerisinde konaklayan müşterilerin hizmet kalitesi ve buna bağlı olarak işletmeye ilişkin imaj algılaması üzerinde olumsuz bir etki oluşturabilir. Buradan hareketle çalışmamızda, otel işletmelerinin personel seçiminde izlediği yol ve personel seçim kriterleri konusu ele alınmıştır. 1

2 2. TEORĐK ÇALIŞMA Birçok örgüt ve araştırmacı, otel kavramını tanımlamaya çalışmıştır. Ancak insanların, ihtiyaçlarına cevap vermekte yükümlü bulunan otelin öğelerinin, çalışma koşullarının ve biçimlerinin, uyguladıkları yöntemleri belirleyecek bir fikir ve anlayış birliğine varmanın çok güç olduğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle otel kavramına ilişkin olarak yapılan tanımların otelcilik konusuyla uğraşanlar kadar çok olduğu ifade edilebilir (Topatan, 1996) 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu na dayanılarak çıkarılmış bulunan Turizm Yatırım Đşletmeleri Yönetmeliği nin 67. maddesi oteli şöyle tanımlamaktadır: Oteller asıl işlevleri müşterilerinin geceleme ihtiyaçlarını sağlamak olan, bu hizmetin yanında yeme-içme, eğlence ihtiyaçları için yardımcı ve tamamlayıcı birimleri de bünyelerinde bulundurabilen en az 10 odalı tesislerdir (Oktay, 1997, s.10). Yapılan tanımdan hareketle, kurulan otellerin müşteri beklentilerini karşılamak ve müşterilerin otelde kaldığı süre içerisinde onların tatmin olmasını sağlamak zorunluluğu bulunduğu, bunun da otelde istihdam edilen personelin niteliğine bağlı olduğu ifade edilebilir. Bu bağlamda otellerin çeşitli nedenlerle zaman zaman istihdam etmek üzere personel bulma faaliyetlerine giriştiği söylenebilir. Yeni kurulan bir işletmedeki her göreve ve faaliyette bulunan bir işletmede çeşitli değişiklikler veya genişlemeler nedeniyle boşalan görevlere yeni personel bulmak amacıyla yapılan faaliyetler toplamına, personel bulma çalışmaları denir. Bu bağlamda personel bulmanın, farklı görevlerin gerektirdiği mesleki yetişkinlik ve iş gereklerine uygun personel adaylarının aranıp bulunması ve bu kişilerin söz konusu işletmede çalışmaya teşvik edilmeleri doğrultusundaki girişimleri içerdiği ifade edilebilir (Topatan, 996, s.37). Personel bulma çalışmaları, aday arama faaliyeti ile başlamakta ve bulunan bu adayların işe müracaat etmeleri ile son bulmaktadır (Sözen, 1998, s.7). Burada önemli olan nokta, personel bulma çalışmalarıyla ilgilenecek olan personelin gerekli eğitimleri almasıdır (Güneş, 1998). Personel seçiminde izlenen çok çeşitli süreçler olmasına rağmen, işletmelerin genel olarak izlediği süreç şekil 1 de gösterilmektedir (Cindoruk, 1990, s.37). 2

3 Đşletmeler, yukarıdaki şekilde ifade edilen bir seçim süreci izlese de, bu noktada önemli olan seçilecek olan personelin işletmeye olan verimi açısından değerlendirmeler yapmaktır. Verimlilik bakımından ilk sorun, otel işletmesinde gerçek ihtiyaçlara uygun bir istihdam yapısının oluşturulmasıdır. Çünkü aşırı personel; yüksek maliyet, gizli işsizlik gibi olumsuz sonuçlar verir. Ayrıca standartlardan uzak istihdam miktarı, hizmetlerin kalitesi ve zamanında gerçekleştirilmesi açısından işletmeyi olumsuz yönde etkiler (Oral, 1997). Otel işletmelerinde istihdam edilecek personelin belirlenmesinde, izlenen standart bir kural yoktur. Đstihdam edilecek personel; otel işletmesinin boyutu, sahiplik durumu, binaların konumu ve yaşı, hizmet olanaklarının türü ve dağılımı, personelin kalitesi, örgüt biçimi ve otel işletmesine olan talep durumu gibi faktörlere bağlıdır. Bu faktörlerin, istihdam politikası oluşturulurken değerlendirilmesinin büyük yararı vardır. Otel işletmelerinde istihdam edilen personelin yüzde olarak dağılımı Tablo 1 de gösterilmektedir (www.sbe.balikesir.edu.tr). 3

4 Tabloda belirtilen oranların, otel işletmelerinde sunulan hizmetin niteliği ve çeşidine bağlı olarak değişebileceği ifade edilebilir. Tablo 1. Konaklama Đşletmelerinde Đnsan Gücü Dağılımı Departmanlar ve Đdari kadro Yüzde Đdari personel 3.7 Ön büro personeli 10.3 Servis personeli 19,3 Kat hizmetleri personeli 26.8 Servis-Restaurant personeli 34.1 Mutfak bakım ve onarım personeli 5.8 Otel işletmelerinde toplam istihdam hacminin yanı sıra, istihdamın işletmenin değişik departmanlarına dağılım oranının da doğru olarak hesaplanması gerekir. Bu şekilde, dengesiz bir istihdam dağılımının ortaya çıkarabileceği risklerde önlenmiş olur. Otel işletmelerinde istihdam edilen personelin çoğu müşteri ile doğrudan temas halinde olduğu için, çalıştırılacak olan personelde bazı nitelikler aranır. Aranan bu nitelikler, aşağıdaki gibi ifade edilebilir (Topatan, 1996); Tatmin edici bir genel görünüş ve fiziksel yapı. Çabuk kavrama. Ciddiyet Sorumluluk. Sakin bir mizaç. Yeterli enerji. Aşırı bir düzen ve titizlik. Doğruluk. Đş yerine uyum yeteneği. Đş arkadaşlarıyla birlikte çalışma yeteneği. Sınırlı ve kontrollü bir özgürlük. 4

5 Kurallara bağlılık. Çalışacağı işle ilgili yeterli bir eğitim ve mesleki bilgiye sahip olmak. Otelcilik hizmetlerinde çalışmanın özel koşullarını bilmek. Özellikle; meslekte çalışmanın güçlüğü çalışma saatlerinin uzunluğu gereğinde aile yaşamından uzak kalma riski. stres olasılığının yoğunluğu bu işletmede çalışmayı isteyen adaylarca bilinmelidir. Buna karşın aday olan personel; meslekte ilerleme olanağının daha kolay ve daha hızlı olduğunun, uzun yıllar otelde çalışmakla kazanılan bilgi ve deneyimin personele büyük bir gurur vereceğinin, kişiye, dünyayı, insanları tanıma fırsatı kazandıracağının ve benzer avantajları sağlayacağının, bilincinde olmalıdır. Teorik olarak personel seçiminde izlenen yöntem ve personelde aranan niteliklerin uygulama açısından bir değerlendirmesini gerçekleştirmek amacıyla, bir uygulama yapılmıştır. Uygulama süreci içerisinde tüm otellere ulaşmak hem maliyet hem de zaman açısından mümkün olmadığı için, evrenin özelliklerini temsil eden bir parçanın seçilme yoluna gidilmiştir. Bu bağlamda araştırmanın örneklemi, Bursa da faaliyet gösteren iki tane beş yıldızlı otel olarak belirlenmiştir. Çalışmanın verileri anket yöntemiyle toplanmıştır. Araştırmacıların yönettiği anket süreci yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Bu anket sonucunda literatüre paralel olarak personelde aranan özellikler belirlenmeye çalışılmıştır. 3. BULGULAR Anketin uygulandığı otellerden biri Hotel Almira yken diğeri ise Kervansaray Oteli dir. Đki otelin insan kaynakları müdürleriyle yapılan mülakat (Ek-A) sonrasında otel personelinde hem genel hem de departmanlar bazında bazı bilgi, beceri ve tutumların arandığı tespit 5

6 edilmiştir. Mülakat sonrasında her iki otel içinde aranan genel özellikler Tablo 2 de ve 3 te gösterilmiştir. Tablo 2.Almira Personelinde Tablo 3. Kervansaray Personelinde Aranan Genel Özellikler Hotel Almira Yabancı dil Mesleki eğitim Genel kültür Dürüstlük Aranan Genel Özellikler Kervansaray Otel Yabancı dil Mesleki eğitim Genel kültür Uyumlu kişilik Dürüstlük yapısı Uyumlu kişilik Uygun fizik yapısı Tecrübe Geçmiş işlerdeki başarısı Düzgün konuşma Güleryüz Diğer Uygun fizik Tecrübe Geçmiş işlerdeki başarısı Düzgün konuşma Güleryüz Đşi kolay öğrenme yeteneği Yüksek tahsil Otelin prensiplerine uygunluğu Đş disiplini Medeni durum Otelcilik bilgisi Arkadaşlarıyla uyum Tablo 2 ve Tablo 3 incelendiğinde, otellerde istihdam edilecek personelde aranan genel niteliklerin benzer olduğu ve ulaşılan bu bulguların teorik kısımda belirtilen bulgularla tutarlı olduğu ifade edilebilir. Ayrıca departmanlar bazında aranan bilgi, beceri ve tutumların her iki 6

7 otel içinde benzer olduğu ifade edilebilir. Aşağıda Tablolarda departmanlar bazında, otel içerisinde istihdam edilecek personelde aranan özellikler gösterilmiştir. Tablo 4. Ön büro Departmanı Đçin Bilgi - Beceri ve lar Anlama, Okuma, Yazma, Hesaplama, Yazışma; Dosyalama ve kontrol etme, diğer departmanlarla işbirliği yapma, Yeterli düzeyde nezaket sözlerini kullanabilme, Dostane yabancı dil, Rezervasyon işlem ve sistemlerini, kayıt işlemlerini, Şartlara uygun satış teknikleri, Düzgün ve akıcı konuşabilme, Şirket politikası hakkında bilgi, Sistematik ve özenli çalışabilme yeteneği, Đnsan (müşteri) psikolojisini anlayabilme vs. Titizlik, Dikkat, Cana yakın olma, El çabukluğu, Đsteklilik, Güleryüzlülük, nezaket sözlerini kullanabilme, Dostane bir tavır, Dışa dönüklük, Yardımseverlik, Đnisiyatif kullanabilmek, Dürüstlük, Tetikte olma, Đşbirliğine yatkın olma, Sorumluluk duygusu gelişkin, Anında yaratıcılık, Kibarlık vs. Tablo 5. Servis (Restaurant-Bar) Departmanı Đçin Bilgi - Beceri ve lar Servis teçhizatını tanıma, Hijyen ve güvenlik Özen, Tertiplilik, standartlarını bilme, Teçhizat temizlemeyi bilme, servis usullerini bilme, Yiyecek-içecekler ve onların sunumu hakkında bilgi sahibi olma, Masa düzen ve standartlarını bilme, Çeşitli kuver açma yöntemlerini bilme, Đnsan (müşteri) psikolojisini anlayabilme vs. Özen, Tertiplilik, Đsteklilik, Güleryüzlülük, Dışa dönüklük, Entellektüel bilgi birikimi, Uyumluluk, Etkinlik, Hoş bir kişiliğe sahip olma, Beceriklilik, Nezaket, Problem çözme yeteneği gelişkin, Satıcılık yeteneği, Hayal gücü, Sohbet etmekten hoşlanma, Anında yaratıcılık, Kibarlık vs. 7

8 Tablo 6. Mutfak Departmanı Đçin Bilgi - Beceri ve lar Anlama, Okuma yazma, hesaplama, Đletişim Etkinlik, Verim kurma, Çalışma alanları düzenleme, Temizlik ve dezenfeksiyon yöntemlerini uygulama, Güvenlik ve hijyen standartlarını bilmek, Mutfak alet ve temizliği hakkında bilgi sahibi olma, El yeteneği, Yiyeceklerin pişirme ve muhafaza edileme süresi hakkında bilgi sahibi olma, Çalışma araç ve teçhizatını seçebilme vs. Etkinlik, Verimlilik, Motivasyon, Tertiplilik, Đsteklilik, Sorumluluk duygusu, Çabukluk, Özen, Beceriklilik, Đşbirliği, Sanatçı ruhu, Temizlik vs. Tablo 7. Kat Hizmetleri Departmanı Đçin Bilgi - Beceri ve lar Kullanılan temizlik malzeme ve maddeleri hakkında bilgi sahibi olma, Hijyen koşullarını Özen, Gözlem bilme, Rapor verebilme yeteneği, Çeşitli kimyasal ilaçlama (temizlik) yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma, Oda tertip planlarını bilme, Haşarat türlerini tanıma vs. Kendiliğinden harekete geçebilme, Özen, Gözlem gücü yüksek, Dikkat, Çabukluk (pratiklik), Titizlik, Đşbirliği vs. Tablo 8. Çamaşırhane Departmanı Đçin Bilgi - Beceri ve lar Kullanılan temizlik malzeme ve maddeleri hakkında kendiliğinden bilgi sahibi olma, Hijyen koşullarını bilme, Hangi tür çamaşırların hangi koşullarda temizlenmesi (yıkanmasıkurulanması) hakkında bilgi sahibi olma, Ütü yapabilme,, Haşarat türlerini tanıma vs. Kendiliğinde harekete geçebilme, Özen, Dikkat, Özen, Çabukluk (pratiklik), Titizlik, Đşbirliği vs. 8

9 Tablo 9. Güvenlik Departmanı Đçin Bilgi - Beceri ve lar Güvenlik sistemleri hakkında bilgi sahibi olma, Đşletmenin tüm birimleriyle iletişim gücü yüksek, Dik durabilecek bir diyalog yeteneğine sahip olma vs. Kendiliğinde harekete geçebilme, Gözlem gücü yüksek, Dikkat, Özen, Çabukluk (pratiklik), Uyanıklık, Anında harekete geçebilme vs. Tablo 10. Đnsan Kaynakları Departmanı Đçin Bilgi - Beceri ve lar Çalışma yaşamıyla ilgili kamu ve özel hukuk kurallarını bilme, Performans değerlendirme kriterlerini bilmek, Iş analizleri (iş-görev tanımları) hakkında detaylı bilgi sahibi olma, Yönlendirme becerisine sahip olma, Davranış bilgisi, Eleman seçimi, Đş değerleme, kariyer yönetimi, Ücret yönetimi, Değişim yönetimi konularda bilgi sahibi olma vs. Verimlilik, Motivasyon, Tertiplilik, Đsteklilik, Sorumluluk duygusu, Özen, Đşbirliği, güleryüzlülük, vs. Tablo 11. Satış-Pazarlama Departmanı Đçin Bilgi - Beceri ve lar Satış ve pazarlama tekniklerini bilme, Đşletmenin tüm birimleriyle iletişim Özen, gözlem gücü yüksek, Dik kurabilecek bir diyalog yeteneğine sahip olma vs. Kendiliğinden harekete geçebilme, Özen, gözlem gücü yüksek, Dikkat, Çabukluk, Đşbirliği, Dışa dönüklük, Girişimci, Đkna kabiliyeti yüksek vs. 9

10 Tablo 12. Animasyon Departmanı Đçin Bilgi - Beceri ve lar Birkaç dil bilmek, Ulusal ve yerel kültürü bilmek, Gözlem gücü etkinliklerinin temsili canlandırabilme yeteneğinde olmak vs. Özen, Gözlem gücü yüksek, Dışa dönüklük, Neşeli, Nazik, Özen, Çabukluk vs. Tablolar genel olarak değerlendirilecek olursa, her departmanda çalışan personel yerine getirdiği işlevler temelinde farklı bilgi ve beceriye sahipken, bununla birlikte benzer tutum ve davranışlara sahip olduğu ifade edilebilir. Yapılan mülakat ve elde edilen bulgular, otel işletmelerinin personel alımında benzer unsurlar aradığını ve personel seçiminde hassas olduklarını göstermektedir. Ayrıca personel seçim süreci değerlendirildiğinde, ilk olarak çeşitli kanallar kullanılarak departmanlar temelinde personel ihtiyacı olduğu belirtilmekte, daha sonra gelen personel adaylarının CV si incelenerek, insan kaynakları departmanı öncelikli olarak işin gereksinimlerine uygun aday personellerin bir listesini hazırlamakta ve bu listeyi ilgili departman yöneticisine iletmektedir. Departman yöneticisi ise, insan kaynakları departmanı tarafından seçilen aday personellerle kısa bir görüşme yapmakta ve işletme ve iş için en uygun olan adayın seçimini gerçekleştirmektedir. Belirtilen personel seçim sürecinin literatürde ifade edilen personel seçim sürecine benzer olduğu ifade edilebilir. 4.SONUÇLAR VE ÖNERĐLER Araştırmamız bazı kısıtlamalar altında gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya ilişkin değerlendirilmelerde bu kısıtlar altında yapılmalıdır. Bu kısıtlamalar, i) uygulamanın turizm sektöründe faaliyet gösteren iki adet beş yıldızlı otelde yapılması, ii) Bursa ilinde gerçekleştirilmesi şeklinde belirtilebilir. Ülke turizminin kalkınması açısından önemli bir yere sahip olan konaklama endüstrisi, tesis sayısı ve nitelik yönünden hızla gelişmektedir. Bu bağlamda, otel işletmelerinin ekonomik ve sosyal gelişmeyle birlikte her gün artan ve değişen müşteri ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak amacıyla bir hizmet yarışına girdikleri ifade edilebilir. Bu hizmet yarışında başarılı olabilmeleri sadece iyi bir fiziki ve ekonomik güce sahip olmasına değil, aynı zamanda etkili bir insan gücüne sahip olmalarına da bağlıdır. Bu açıdan değerlendirildiğinde otel işletmelerinin işin niteliklerine uygun personel seçimi yapması gerektiği ifade edilebilir. 10

11 Bu seçim sürecinin de, aday olan personelin bütün nitelik ve yeteneklerini ortaya çıkarabilecek bir süreç olmasının yanında, açık olan işin gereklerine en uygun adayın seçilmesini sağlayacak bir süreç olması gerektiği belirtilebilir. Hizmet işletmeleri, emek yoğun bir sektör olduğu için, personelin işletme başarısında önemli bir rol oynadığı bir gerçektir. Bu bağlamda personelini geliştiren ve motive eden örgütlerin amaçlarına daha kolay ulaşırken, bunu başaramayan örgütlerin, fiziksel ve fınansal olanaklarının ne kadar iyi olursa olsun sektörde başarılı olamayacakları belirtilebilir. 5.KAYNAKLAR [1] Akgenci, T., Yöneticinin El Kitabı, Eğitim Kitabevi Yayınları [2] Anıl, Đ. Đşletme Politikası (Analitik Giriş), Beta Basım Yayın Dağıtım, 1.Basım, Đstanbul, [3] Benligiray, S. Đnsan Kaynakları Açısından Otellerde Performans Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayınevi [4] Cindoruk, H., Başarıda Personelin Önemi, TUSĐAD Yayınevi, [5] Çetingürer, C., Personel Seçiminde Görüşme, [6] Demir, C., Konaklama Đşletmelerinde Đnsan Kaynakları Yönetimi: Đlkeler ve Uygulamalar, Nobel Yayınevi, 1.Basım, Đzmir [7] Erdem, B., Otel Đşletmelerinde Đnsan Kaynakları Planlamasının Yeri Ve Önemi, [8] Erdem, B., Otel Đşletmelerinde Đnternet Üzerinde Đşe Alım Üzerine Ampirik Bir Araştırma, [9] Güneş, B., Otel Đşletmelerinde Ön büro Personelini Đşe Alma Süreci ve Beş Yıldızlı Otel Đşletmelerinde Araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, [10] Kurgun, O. Ve Oral, S., Otel Đşletmeciliği ve Otel Đşletmelerinde Verimlilik Analizleri, Đzmir, [11] Oktay, Ş., Konaklama Đşletmelerinde Personel Seçme Ve Yerleştirme Sorunlarının Analizi Ve Bir Uygulama, Yayımlanmamış Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 11

12 [12] Sözen, U., Yöneticinin Değerlemesinde Personel Seçiminin Bir Faktör Olarak Kullanılması, Ankara Đktisadi Ve Ticari Đlimler Akademisi Đşletme Yönetimi Enstitüsü Yayınları [13] Topatan, B., Otel Đşletmelerinde Personel Bulma Ve Seçme Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 1996 [14] Tatar, T. Ve Üner, M., Đşletmecilik Đlkeleri, Gazi Büro Yayınları, Ankara,1992. [15] Köse, Ü Konaklama Đşletmelerinde Çalışan Personelin Yabancı Dil Bilgisinin Önemi ve Etkileri, Ek-A Mülakat Esnasında Sorulan Sorular 1. Oteliniz, personel alırken genel olarak hangi özellikleri aramaktadır? 2. Otelinizde hangi departmanlar bulunmaktadır? 3. Bu departmanlar bazında personelde aradığınız bilgi, beceri ve tutumlar nelerdir? 4. Personel seçiminde nasıl bir süreç izlenmektedir? 12

OTEL ORGANİZASYONUNDAKİ İŞLERİN YARATICI VE TUTUCU KİŞİLİK BOYUTUNDA DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR UYGULAMA C.Gazi UÇKUN. Seher UÇKUN *** ****

OTEL ORGANİZASYONUNDAKİ İŞLERİN YARATICI VE TUTUCU KİŞİLİK BOYUTUNDA DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR UYGULAMA C.Gazi UÇKUN. Seher UÇKUN *** **** OTEL ORGANİZASYONUNDAKİ İŞLERİN YARATICI VE TUTUCU KİŞİLİK BOYUTUNDA DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR UYGULAMA C.Gazi UÇKUN * Hasan LATİF ** Seher UÇKUN *** **** Elbeyi PELİTT ÖZET. - Bir organizasyondaki

Detaylı

ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI

ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI Yrd. Doc. Dr. Gökhan OFLUOĞLU Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Đ.Đ.B.F. Đşletme Bölümü, Arş. Gör. Ozan

Detaylı

İŞLETMELERDE İŞGÖREN BULMA VE SEÇME AŞAMALARI

İŞLETMELERDE İŞGÖREN BULMA VE SEÇME AŞAMALARI Journal of Naval Science and Engineering 2010, Vol. 6, No.1, pp. 79-93 İŞLETMELERDE İŞGÖREN BULMA VE SEÇME AŞAMALARI Hava ÇAVDAR Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Umuttepe, Kocaeli, Türkiye

Detaylı

TC SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TC SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TC SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Otel işletmelerinde bir pazarlama aracı olarak internet in kullanımı: Antalya ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren 3, 4 ve 5 yıldızlı otel

Detaylı

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

Otel İşletmelerinde Stres Yönetimi: İstanbul daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

Otel İşletmelerinde Stres Yönetimi: İstanbul daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (15) 2008 / 1: 17-44 Otel İşletmelerinde Stres Yönetimi: İstanbul daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma Orhan Akova Kerim Işık ** Özet:

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ Hazırlayan Murat KURTULAN Đşletme

Detaylı

EFFECTS OF ERP USAGE ON QUALITY OF WORK LIFE: A QUALITATIVE STUDY

EFFECTS OF ERP USAGE ON QUALITY OF WORK LIFE: A QUALITATIVE STUDY ERP UYGULAMALARININ ÇALIŞMA YAŞAMI KALİTESİNE ETKİSİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA Uğur TÜRK Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, ugurturk@sakarya.edu.tr Gültekin YILDIZ Prof.Dr.,Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE OTEL İŞLETMELERİNDE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRME: BARTIN ÖRNEĞİ 1

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE OTEL İŞLETMELERİNDE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRME: BARTIN ÖRNEĞİ 1 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, 2007, ss. 1 20. ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE OTEL İŞLETMELERİNDE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRME: BARTIN ÖRNEĞİ 1 Prof.Dr. Güven MURAT Zonguldak Karaelmas

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Afet Acil Müdahale Dönemleri İçin İnsangücü Planlaması Yapmak Ahmet DOĞAN Ankara, 2007 TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBĐ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLĐK PROGRAMI

ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBĐ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLĐK PROGRAMI ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBĐ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLĐK PROGRAMI DERS NOTLARI Öğr.Gör.Fikret CEYLAN BURSA 2014 U.Ü. SHMYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı

Detaylı

HALK KÜTÜPHANELERİ VE YÖNETİM

HALK KÜTÜPHANELERİ VE YÖNETİM HALK KÜTÜPHANELERİ VE YÖNETİM İçerik Yönetim Örgüt ve Örgüt Kültürü Stratejik Yönetim Yöneticilik Kütüphaneler ve Yönetim Halk Kütüphaneleri ve Yönetim (Bütçe, Derme, Bina, Personel, Kullanıcı, Eğitim)

Detaylı

Otel İşletmelerinde Kat Hizmetleri Bölümü İle Diğer Bölümler Arasındaki Eşgüdümleme Sorunları: Antalya / Kemer de Bir Araştırma

Otel İşletmelerinde Kat Hizmetleri Bölümü İle Diğer Bölümler Arasındaki Eşgüdümleme Sorunları: Antalya / Kemer de Bir Araştırma Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:16.Sayı:1.Haziran 2012 ss.21-36 Otel İşletmelerinde Kat Hizmetleri Bölümü İle Diğer Bölümler Arasındaki Eşgüdümleme Coordination Problems Between Housekeeping Department

Detaylı

DEPARTMANLI MAĞAZALARDA MOTİVASYON ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖZET

DEPARTMANLI MAĞAZALARDA MOTİVASYON ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖZET Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 25, Temmuz Aralık 2005, ss DEPARTMANLI MAĞAZALARDA MOTİVASYON ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ferit ÖLÇER * ÖZET Diğer sektörlerde olduğu gibi,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS NOTLARI Doç.Dr.GürhanUYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 Giriş Bu araştırmada insan kaynakları uygulamaları olarak işgören bulma ve seçme süreci,

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Mehmet Oğuzhan İLBAN Balıkesir Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Murat DOĞDUBAY Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği

Detaylı

ĐŞGÖREN SEÇĐMĐNDE KULLANILAN YÖNTEMLER ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA : YALOVA ÖRNEĞĐ

ĐŞGÖREN SEÇĐMĐNDE KULLANILAN YÖNTEMLER ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA : YALOVA ÖRNEĞĐ ĐŞGÖREN SEÇĐMĐNDE KULLANILAN YÖNTEMLER ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA : YALOVA ÖRNEĞĐ Yard.Doç.Dr. Orhan KOÇAK Yalova Üniversitesi, ĐĐBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Bölümü Semiha YÜKSEL Yalova Üniversitesi,

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI 4 VE 5 YILDIZLI OTELLERDE YİYECEK-İÇECEK MALİYET KONTROL SİSTEMİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Haydar

Detaylı

Kariyer Yönetimi: Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama

Kariyer Yönetimi: Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, Bahar: 45-60, 2009. Copyright 2009 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2009) Kariyer Yönetimi: Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama

Detaylı

LĐSANS DÜZEYĐNDE TURĐZM EĞĐTĐMĐ ALAN ÖĞRENCĐLERĐN OTEL ĐŞLETMELERĐNĐN ANĐMASYON BÖLÜMÜNE YÖNELĐK TUTUMLARI: AMPĐRĐK BĐR ARAŞTIRMA

LĐSANS DÜZEYĐNDE TURĐZM EĞĐTĐMĐ ALAN ÖĞRENCĐLERĐN OTEL ĐŞLETMELERĐNĐN ANĐMASYON BÖLÜMÜNE YÖNELĐK TUTUMLARI: AMPĐRĐK BĐR ARAŞTIRMA Ege Akademik Bakış/ Ege Academic Review 10 (3) 2010: 1085-1113 LĐSANS DÜZEYĐNDE TURĐZM EĞĐTĐMĐ ALAN ÖĞRENCĐLERĐN OTEL ĐŞLETMELERĐNĐN ANĐMASYON BÖLÜMÜNE YÖNELĐK TUTUMLARI: AMPĐRĐK BĐR ARAŞTIRMA THE ATTITUDES

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERSONEL SEÇİMİ VE PSİKOTEKNİK TESTLERİN ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emel ERDOĞDU

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM HAZIRLAYANLAR Prof.Dr.Kamil Ufuk BİLGİN Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve (TODAİE) Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr.Aslı

Detaylı

Kazakistan da Yerleşik Türk Firmalarının Yapısı ve Geleceğe İlişkin Öngörü ve Öneriler

Kazakistan da Yerleşik Türk Firmalarının Yapısı ve Geleceğe İlişkin Öngörü ve Öneriler 448 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2011 Kazakistan da Yerleşik Türk Firmalarının Yapısı ve Geleceğe İlişkin Öngörü ve Öneriler Osman Barak (Çankırı Karatekin University, Turkey) Structure

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE DESTEK HİZMETLERİ

OTEL İŞLETMELERİNDE DESTEK HİZMETLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2500 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1471 OTEL İŞLETMELERİNDE DESTEK HİZMETLERİ Yazarlar Prof.Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAK (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Murat AZALTUN (Ünite 2)

Detaylı

Konaklama İşletmelerinde Uygulanan Performans Değerleme Sistemleri ve Uygulama Alanları (Muğla İli Örneği)

Konaklama İşletmelerinde Uygulanan Performans Değerleme Sistemleri ve Uygulama Alanları (Muğla İli Örneği) YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Konaklama İşletmelerinde Uygulanan Performans Değerleme Sistemleri ve Uygulama Alanları (Muğla İli Örneği) Prof. Dr.

Detaylı

İş Geliştirme Eğitimleri

İş Geliştirme Eğitimleri Küçük Ölçekli İşletmeler için İş Geliştirme Eğitimleri RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ Kadın Girişimciliğini Destekleme Projesi Ankara, 2008 Kadın Girişimciliğini Destekleme Projesi Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seyhan KANTEMİR KEPİL MPM Uzmanı Denizli, 2010 İçerik Organizasyon Kavramı İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Kapsamı Personel Biriminden İnsan Kaynakları Birimine

Detaylı

ÇOKULUSLU İŞLETMELERDE ULUSLARARASI YÖNETİCİ KADROLAMA VE GERİ DÖNÜŞ SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE YÖNETİCİNİN UYUMUNUN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ÇOKULUSLU İŞLETMELERDE ULUSLARARASI YÖNETİCİ KADROLAMA VE GERİ DÖNÜŞ SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE YÖNETİCİNİN UYUMUNUN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÇOKULUSLU İŞLETMELERDE ULUSLARARASI YÖNETİCİ KADROLAMA VE GERİ DÖNÜŞ SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE YÖNETİCİNİN UYUMUNUN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Yüksek Lisans Tezi ASLI UZUNLU

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2016

STRATEJİK PLAN 2012-2016 STRATEJİK PLAN 2012-2016 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İçindekiler BAKAN SUNUŞU... 9 GENEL MÜDÜR SUNUŞU...11 MİSYON, VİZYON VE STRATEJİK AMAÇLAR...12 GİRİŞ...14 1. DURUM ANALİZİ...16 1.1. Tarihsel

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI i T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI KARİYER YÖNETİMİNİN ÇALIŞANIN KURUMA BAĞLILIĞINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Sevtap KABADAYI

Detaylı