anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi."

Transkript

1 Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) Adana Þubeler Platformu üyeleri, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle Ýnönü Parkýnda basýn açýklamasý yaptý. Açýklamaya, engelli yurttaþlar, HDK, TÜRK-ÝÞ, DÝSK, KESK, TMMOB, Adana Tabip Odasý, ÝHD, TÝHV, ÇHD, Pir Sultan Abdal Kültür Derneði, Dersimliler Derneði, Halkevleri, Anadolu-Der, CHP, ÖDP ve DÝP üyeleri katýldý. Türkiye Ýstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye de 8.5 milyon engellinin bulunduðunu ifade eden, kendisi de engelli olan BES üyesi Savaþ Aygün, engelli yurttaþlarýn yaþadýðý sorunlarýn tüm insanlarýn ortak sorunu olduðunu dile getirdi. Gerekli eðitimi alamadýklarý için engelli bireylerin sadece yüzde birinin iþ sahibi olduðunu ifade eden Aygün, engellilere balýk verme yerine balýk tutulmasýnýn öðretilmesi gerektiðini söyledi. Aygün, Engellileri sadece belirli günlerde deðil tüm yaþamlarý boyunca anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi. Bayrampaþa Cezaevi ne yönelik Hayata Dönüþ adý altýnda yapýlan ve 12 siyasi hükümlü ve tutuklunun hayatýna mal olan operasyonla ilgili tanýk olarak ifade veren dönemin Bayrampaþa Cezaevi Cumhuriyet Savýcýsý Fikret Ünalan, cezaevinin tam karþýsýna bir çadýr kurulduðunu ve operasyonun bu çadýrdan yönetildiðini söyledi. Çadýrda Ýstanbul Bölge Jandarma Komutaný olan Paþa ve Ýstanbul Ýl Jandarma Alay Komutaný olan Albay ýn olduðunun bilgisini veren Ünalan, operasyonu bu kiþilerin yönettiðini kaydetti. Ünalan ýn isim vermeden belirttiði kiþiler ise, geçtiðimiz günlerde yaþamýný yitiren dönemin Ýstanbul Bölge Jandarma Komutaný Engin Hoþ ve Ýstanbul Ýl Jandarma Alay Komutaný Halil Ýbrahim Tüysüz. Bu yazý, bizim kadýnlarýmýzdan birinin mücadele, azim, kararlýlýk, sabýr ve baþarý öyküsü Bir kadýnýn baþka bir ülkede, Almanya da neler baþarabileceðinin kanýtý Hacýbektaþ ýn Topayýn köyünde 1948 kýþýnda baþlayan hayatýný Almanya nýn Köln þehrinde altý çocuk ve altý torun sahibi olarak sürdürüyor Nilüfer Özçelik. Ýlkokul mezunu iken 19 yaþýnda evlenerek Almanya ya giden Nilüfer Haným artýk bir Üniversite mezunu. Bu örnek hayatýn özetini ondan dinleyelim. Almanya ya 1967 Kasýmýnda geldim. Ýlkokul mezunuydum ama hep çaðdaþ olma, hayata karþý dik durma, bir þeyler baþarma, çocuklarýma iyi örnek olma çabasýndaydým, evdeki baskýcý erkek engeline raðmen kitap okumam bile sorun oluyordu. Nedense toplumumuzda kadýnlarýn daha çok bilmesi, geliþmesi erkeklerin çoðunluðunu rahatsýz ediyor. Okumayan kadýnlara, neden okumadýðý sorulur hep. Sivas ýn Kangal ilçesinde yaþayan Aleviler için kutsallýk arz eden Bakýrtepe mevkiinde siyanürle altýn aranmasý için Demir Export adlý bir þirkete lisans verildi. Çalýþmalarýn baþlamasýna bölgede yaþayan Aleviler tepki gösterdi. Alýnan bilgilere göre Maden Teknik Arama kurumu Yama Daðý nýn uzantýsýnda yer alan sönmüþ bir volkanik bir dað olan Bakýrtepe mevkisinde altýn tespit etti ve bölgede kýrk yýldýr demir, krom çýkaran Demir Export firmasýna 2006 yýlýnda iþletme ruhsatý verdi. 1Aralýk Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Devlet Baþkaný Günü, Kazakistan'ýn Türkiye Büyükelçisi Canseyit Tüymebayev'in de katýldýðý görkemli... Henüz üzerinden iki hafta geçmedi. Ülkemize çarpmak üzere olan bir göktaþý son anda yolunu deðiþtirmiþ olsa, bu kadar kalabalýk, bu kadar derin ve içten bir ohhh çekilirdi. Açlýk grevlerinin kayýpsýz sona ermesinden bahsettiðimi biliyorsunuz. O derin ohh un arkasýndaki yaþam ve duygu tecrübesini konu alan bir film vizyona girdi... Borsa ve Finans Topluluðu tarafýndan düzenlenen "Forex Piyasasý Tarihi Ýþleyiþi ve Geleceðe Yönelik Kariyer...

2 Ucundan ya da kýyýsýndan, büyük çoðunluðu sahte de olsa öðretmene iliþkin, eðitime iliþkin sorunlarýn dile getirilmesi bakýmýndan bir nebze de olsa olumlu yönleri olan bir kutlama günü... K. Ulusaler, 'Öðretmene gaz günü' baþlýklý yazýsýnda böyle söylüyor. Eðitim-Sen'in basýn açýklamasý da yapýldý ayný gün. Eðitimin içler acýsý hali dile getirildi. Hükümet politikalarý protesto edildi. Hiçbir öðrencim ya da yakýným 5 Ekim'de günümü kutlamaz. Her ne hikmetse 24 Kasým'da mesajlarým dolar, telefonlarým çoðunluk bugün içindir. Gerçek günümüz 5 Ekim desek de; istemem yan cebime koy misali kutlamalarý kabulden gayrý da þansýmýz yoktur. Bir kafede Dr. Gündüz Yücesan'ýn günün anýsýna icra ettiði sanat müziði dinletisi çok hoþumuza gitti. Demli çay ile kafa bulduk. Tüm imkansýzlýklara raðmen Dr. Yücesan, bence yýllardýr toplumsal öðretmenlik yapýyor sanat müziði açýsýndan. Saray müziði falan da dense sonuçta dinlemekten zevk aldýk. Sonuna kadar da ayrýlamadýk. Kendisine teþekkür ettim. Her zamanda takdir ederim kendisini. Yolu açýk, emeði daim olsun. Gece eve geldik. Televizyonu açtým. Hayatýn gerçek sorularýný, aykýrý sorular ile konuklarýna soran Enver Aysever ve konuklarýný izlemeye daldým. Bu arada kafede bulamadýðým kafayý evde milli sývýmýz ile buldum. Aysever'in konuklarý da, konularý da güzeldi zira. Genco Erkal'ýn aðzýndan Nazým'ýn Akrep gibisin þiirini dinledik. Akrep gibisin kardeþim, Korkak bir karanlýk içindesin akrep gibi. Serçe gibisin kardeþim, Serçenin telaþý içindesin. Midye gibisin kardeþim, Midye gibi kapalý, rahat. Ve sönmüþ bir yanardað aðzý gibi Korkunçsun kardeþim. Bir deðil, beþ deðil, Yüz milyonlarlasýn maalesef. Koyun gibisin kardeþim, Gocuklu celep kaldýrýnca sopasýný Sürüye katýlýverirsin hemen Ve âdeta maðrur, koþarsýn salhaneye. Dünyanýn en tuhaf mahlukusun yani, Hani þu derya içre olup Deryayý bilmeyen balýktan da tuhaf. Ve bu dünyada, bu zulüm Senin sayende. Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eðer Ve hâlâ þarabýmýzý vermek için üzüm gibi eziliyorsak Kabahat senin, Demeðe de dilim varmýyor ama Kabahatin çoðu senin, caným kardeþim! Ve yine Genco Erkal'dan Ben Ýçeri Düþtüðümden Beri baþlýklý Nazým'ýn þiirini dinledik. Ben içeri düþtüðümden beri güneþin etrafýnda on kere döndü dünya/ona sorarsanýz; lafý bile edilmez, mikroskobik bir zaman. /Bana sorarsanýz; on senesi ömrümün. /Bir kurþun kalemim vardý ben içeri düþtüðüm sene./bir haftada yaza yaza tükeniverdi./ona sorarsanýz; bütün bir hayat. /Bana sorarsanýz; adam sen de, bir iki hafta. /Katillikten yatan Osman/Ben içeri düþtüðümden beri/yedi buçuðu doldurup çýktý/dolaþtý dýþarýlarda bir vakit/sonra kaçakçýlýktan tekrar düþtü içeri/altý ayý doldurup çýktý tekrar/dün mektup geldi, evlenmiþ/bir çocuðu doðacakmýþ baharda/þimdi on yaþýna bastý/ben içeri düþtüðüm sene, ana rahmine düþen çocuklar/ve o yýlýn titrek, ince, uzun bacaklý taylarý/rahat, geniþ saðrýlý birer kýsrak oldular çoktan/fakat zeytin fidanlarý hâlâ fidan, hâlâ çocuktur/yeni meydanlar açýlmýþ uzaktaki þehrimde ben içeri düþtüðümden beri/ve bizim hane halký bilmediðim bir sokakta görmediðim bir evde oturuyor/pamuk gibiydi, bembeyazdý/ekmek ben içeri düþtüðüm sene/sonra vesikaya bindi/bizim burada, içerde, birbirini/vurdu millet yumruk kadar, simsiyah bir tayýn için/þimdi serbestledi yine/fakat esmer ve tatsýz/ben içeri düþtüðüm sene ikincisi baþlamamýþtý henüz/daþav kampýnda fýrýnlar yakýlmamýþ/atom bombasý atýlmamýþtý Hiroþima'ya/Boðazlanan bir çocuðun kaný gibi aktý zaman/sonra kapandý resmen o fasýl/þimdi üçüncüden bahsediyor Amerikan dolarý/fakat gün ýþýdý her þeye raðmen ben içeri düþtüðümden beri/ve karanlýðýn kenarýndan onlar aðýr ellerini kaldýrýmlara basýp doðruldular yarý yarýya /Ben içeri düþtüðümden beri güneþin etrafýnda on kere döndü dünya/ve ayný ihtirasla tekrar ediyorum yine/ben içeri düþtüðüm sene onlar için yazdýðýmý: Onlar ki toprakta karýnca, suda balýk, havada kuþ kadar çokturlar, korkak, cesur, cahil, hâkim ve çocukturlar/ve kahreden yaratan ki onlardýr, þarkýlarýmda yalnýz onlarýn maceralarý vardýr. /Ve gayrýsý, mesela benim on sene yatmam, lâf-ü güzaf. Ve yine Genco Erkal'dan Vatan Haini'ni dinledik. Vatan Haini Nâzým Hikmet vatan hainliðine devam ediyor hâlâ./amerikan emperyalizminin yarý sömürgesiyiz dedi Hikmet./Nâzým Hikmet vatan hainliðine devam ediyor hâlâ./bir Ankara gazetesinde çýktý bunlar, üç sütun üstüne, kapkara haykýran puntolarla,/bir Ankara gazetesinde, fotoðrafý yanýnda Amiral Vilyamson'un/66 santimetrekarede gülüyor, aðzý kulaklarýnda, Amerikan amirali/amerika, bütçemize 120 milyon lira hibe etti, 120 milyon lira./amerikan emperyalizminin yarý sömürgesiyiz dedi Hikmet/Nâzým Hikmet vatan hainliðine devam ediyor hâlâ./evet, vatan hainiyim, siz vatanperverseniz, siz yurtseverseniz, ben /Yurt hainiyim, ben vatan hainiyim./vatan çiftliklerinizse/kasalarýnýzýn ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan/vatan, þose boylarýnda gebermekse açlýktan/vatan, soðukta it gibi titremek ve sýtmadan kývranmaksa yazýn/fabrikalarýnýzda al kanýmýzý içmekse vatan/vatan týrnaklarýysa aðalarýnýzýn/vatan, mýzraklý ilmühalse, vatan, polis copuysa/ödeneklerinizse, maaþlarýnýzsa vatan/vatan, Amerikan üsleri, Amerikan bombasý, Amerikan donanmasý topuysa/vatan, kurtulmamaksa kokmuþ karanlýðýmýzdan/ben vatan hainiyim./yazýn üç sütun üstüne kapkara haykýran puntolarla: Nâzým Hikmet vatan hainliðine devam ediyor hâlâ. Genco Erkal'dan sonra Nazým'ý kim bu kadar güzel okur bilemem. Sizlerle bu þiirleri paylaþmaktan þeref duyarým. Hiçbir þey deðiþmiyor gördüðünüz gibi sevgili ülkemde... Telefon, cüzdan, gözlük, çantamýzý kaybetsek nasýl üzülürüz deðil mi? 400 haftadýr kayýp çocuklarýný, eþlerini, babalarýný arayan Cumartesi Anneleri'nin temsilcileri de Aysever'in konuklarý idiler o gece. 10 dakika bizim yerimize koyun kendinizi dediler. Umarým bulurlar yakýnlarýný. Ve o gece Bulutsuzluk Özlemi'nin iki üyesi Yavaþoðullarý ve Koloðlu Sözlerimi Geri Alamam, Acil Demokrasi ile minik bir konser sundular. Ýçlerinden gelen ses ile seslendiler. Enver'i de konuklarýný da kutlarým. Günümüzde tekrar yüzleþmemizi saðladýlar geçmiþimizle bir miktar Kasým günü ise Antalya Bölge Tiyatrosu nun hazýrladýðý Nazým üçlemelerinden ikincisi olan Bir Þeyh Bedrettin Destaný, Deli Orman'ý izledik. Anlayana iþ çok. Melih Pekdemir'in 3. Meþrutiyetmiþ baþlýklý yazýsýnda Saðcý olmak kolaydýr. Saðcýlarýn isyanlarý bile bir zalimin yerine bir baþkasýný getirmekle sýnýrlý. Maksatlarý eskiyi muhafaza etmek yahut diriltmektir. Solcu olmak zordur. Eþitliði hakikaten eþitlik, özgürlüðü hakikaten özgürlük olarak savunabilmek, bu uðurda her þeyi göze alabilmek, bir daha hiç zulüm olmasýn bütün zalimler yok olsun diye zalimin her türlüsüne isyan edebilmektir dediði gibi iþte, günümüzde de yüzleþtik bir miktar... Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) Adana Þubeler Platformu üyeleri, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle Ýnönü Parkýnda basýn açýklamasý yaptý. Açýklamaya, engelli yurttaþlar, HDK, TÜRK-ÝÞ, DÝSK, KESK, TMMOB, Adana Tabip Odasý, ÝHD, TÝHV, ÇHD, Pir Sultan Abdal Kültür Derneði, Dersimliler Derneði, Halkevleri, Anadolu- Der, CHP, ÖDP ve DÝP üyeleri katýldý. Türkiye Ýstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye de 8.5 milyon engellinin bulunduðunu ifade eden, kendisi de engelli olan BES üyesi Savaþ Aygün, engelli yurttaþlarýn yaþadýðý sorunlarýn tüm insanlarýn ortak sorunu olduðunu dile getirdi. Gerekli eðitimi alamadýklarý için engelli bireylerin sadece yüzde birinin iþ sahibi olduðunu ifade eden Aygün, engellilere balýk verme yerine balýk tutulmasýnýn öðretilmesi gerektiðini söyledi. Aygün, Engellileri sadece belirli günlerde deðil tüm yaþamlarý boyunca anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi. YÜRÜMEK ÝSTEDÝLER YÜRÜYEMEDÝLER! Türkiye Sakatlar Derneði Sakarya Þubesi ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) sosyal Hizmet Bölümü Sosyal Hizmet Topluluðu öðrencileri tarafýndan düzenlenen yürüyüþte engelliler, Engelsiz iþyeri istiyoruz, En büyük engel engellemektir dedi. Kitle adýna basýna açýklama yapan Ecem Eraslan, yürüyüþ boyunca da bir çok engelle karþýlaþtýklarýný ifade ederek, Engelli rampalarýna konan engeller, tekerlekli sandalye ile çýkýlmasý imkansýz dik rampalar gördük. Þehirde engelliler için bir tuvalet bile yok dedi. 'ENGELLÝ OLAN ÝKTÝDARIN POLÝTÝKALARIDIR' Dünya Engelliler Günü nedeniyle yazýlý bir açýklama yapan Emek Partisi (EMEP) Genel Baþkaný Selma Gürkan, Engelli olan iktidarýn politikalarýdýr dedi. Araþtýrmalarýn, ülke nüfusunun yaklaþýk yüzde 14 ünün engelli olduðunu söylediðine dikkat çeken Gürkan, iþ kazalarý, trafik kazalarý, doðuþtan ve çatýþmalý sürecin sonucu olarak yaþanýlan engellilik halinin büyük bir oran oluþturduðunu belirtti. Gürkan, Ýstihdam, eðitim, saðlýk, ulaþým, kent yaþamý gibi ekonomik, kültürel ve sosyal alanlar engelli yurttaþlar için engel oluþturmaya devam ediyor. Engelli yurttaþlar alýnmayan tedbirler nedeniyle yaþamýný yitirmekte, taciz, tecavüz gibi çeþitli cinsel saldýrý ve istismara, þiddet ve fiziksel saldýrýlara maruz kalmaktadýrlar. Engellilerin yaþamýný devam ettirebilmesi tümden aile üyelerinin ilgisine, bilgisine ve bakýmýna terk edilmiþ durumdadýr dedi. AB uyum çalýþmalarý kapsamýnda yasal alanda ve diðer alanlarda kimi düzenlemeler yapýldýðýný ancak zihniyette engeller devam ettiði için bu düzenlemelerin iktidarlarýn icraatlarý hanesine hoþ projeler olarak kaydedilmekten öteye gidemediðini kaydeden Gürkan, þikayetini ileten görme engelli yurttaþa Bakan Akdað ýn iþ verdik ya, daha ne istiyorsun cevabýný hatýrlatarak, bunun iktidarýn zihniyetini açýkça gösterdiðine vurgu yaptý. Gürkan, AKP hükümeti öncelikle zihniyetindeki engelleri kaldýrmalýdýr. Hükümete bir kez daha duyururuz ki, engellilik bir kader deðildir, alýnacak tedbirlerle engelli yurttaþlarýn yaþamý normalleþtirilebilir. Yeter ki çözüm için niyet olsun BDP'DEN DEVLET GÖREVÝNE VURGU! BDP Genel Merkezi, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle yaptýðý açýklamada, engellilerin hak öznesi olarak ele alýnmasý gerektiðine iþaret ederek, Engellilerin eþitlik ilkesi gereðince her alanda yaratýcýlýklarýný ve üretken güçlerini kullanýp, geliþtirecekleri bir yaþam ortamý saðlanarak, engellileri dýþlayan anlayýþlarýn son bulmasý yönünde gerekli eðitsel ve kültürel önlemlerin alýnmasý devletin engelli vatandaþlarýna karþý yükümlülüðüdür dedi. DEVLET GÖREVÝNE VURGU! Engellilik, doðuþtan gelen ya da sadece bireysel nedenlerle karþýmýza çýkan bir durum deðildir. Aksine engelliliði ortaya çýkaran ve engelliliði derinleþtiren egemenlerin zihniyetidir denilen açýklamada, kar eksenli düþünen zihniyetlerin engelli yurttaþlarý bir hak öznesi olarak görmesinin mümkün olmadýðý belirtildi. BM Engelliler Haklarý Sözleþmesi ne göre engelli yurttaþlarýn tüm kamu hizmetlerinden eþit yararlanmalarý ve kimseye muhtaç olmadan özgür bireyler olarak yaþamlarýný sürdürebilmeleri için gerekli koþullarýn devlet tarafýndan saðlanmasý gerektiðini vurgulandýðý açýklamada þunlar kaydedildi: Belirtilen durum sosyal devlet anlayýþý ile çözüme ulaþabilir. Bu anlamda engellilerin toplumsal yaþama tam eþit yurttaþlar olarak katýlabilmesi için yasal düzenlemelere ihtiyaç vardýr. Bu da engellinin hak öznesi olarak ele alýnmasýyla gerçekleþebilir. Engellilerin eþitlik ilkesi gereðince her alanda yaratýcýlýklarýný ve üretken güçlerini kullanýp, geliþtirecekleri bir yaþam ortamý saðlanarak, engellileri dýþlayan anlayýþlarýn son bulmasý yönünde gerekli eðitsel ve kültürel önlemlerin alýnmasý devletin engelli vatandaþlarýna karþý yükümlülüðüdür. Evrensel

3 Sulucakarahöyük/ANTALYA Haber: Yücel ÖZÇELÝK Telafon röportaj: Yüksel ÖZÇELÝK Bu yazý, bizim kadýnlarýmýzdan birinin mücadele, azim, kararlýlýk, sabýr ve baþarý öyküsü Bir kadýnýn baþka bir ülkede, Almanya da neler baþarabileceðinin kanýtý Hacýbektaþ ýn Topayýn köyünde 1948 kýþýnda baþlayan hayatýný Almanya nýn Köln þehrinde altý çocuk ve altý torun sahibi olarak sürdürüyor Nilüfer Özçelik. Ýlkokul mezunu iken 19 yaþýnda evlenerek Almanya ya giden Nilüfer Haným artýk bir Üniversite mezunu. Bu örnek hayatýn özetini ondan dinleyelim. Dedi ama kayýt oldum, öylece okula baþladým. Ama maalesef çoðu kýz çocuðu gibi beþinci sýnýftan sonra benim de eðitim hayatým bitti. Ta ki Almanya da 93 yýlýnda bir alman gazetesinde o ilaný görene kadar. O zamanlar artýk sürdüremediðim evliliðim bitmiþti zaten. Altý çocuðum ve hayat mücadelemle baþ baþaydýk. Gazetede gördüðüm ilanýn peþinden gittim. Orada bana gülerek Bu yaþta biraz zor olabilir. Dediler. Aklýma koymuþtum, olacaktý. Sonra Belediyenin açtýðý akþam eðitim veren Ortaokul derslerine baþladým. Aynen köydeki ilkokulda baþladýðým gibi, gittim en ön sýraya oturdum. Böylece sorunlarý dýþarýda býrakýp dikkatimi derslere verebiliyordum. Sonunda baþardým. Almanya ya 1967 Kasýmýnda geldim. Ýlkokul mezunuydum ama hep çaðdaþ olma, hayata karþý dik durma, bir þeyler baþarma, çocuklarýma iyi örnek olma çabasýndaydým, evdeki baskýcý erkek engeline raðmen kitap okumam bile sorun oluyordu. Nedense toplumumuzda kadýnlarýn daha çok bilmesi, geliþmesi erkeklerin çoðunluðunu rahatsýz ediyor. Okumayan kadýnlara, neden okumadýðý sorulur hep. Bunun yanýtý ortada -Her baþarýlý erkeðin arkasýnda bir kadýn varsa; Her baþarýsýz kadýnýn önünde de bir erkek engeli vardýr.- Köyde herkesin adýný yazdýrýp ilkokula baþladýðý gün saçým örülüyordu yetiþemedim. Buna raðmen gene de gittim, ön sýrada birinin yanýna oturdum. Öðretmen, Sen de kimsin? adýn ne? listede yoksun. Mezuniyet belgemle konsolosluða gittim, Eðitim Ataþeliðinden -denklik belgemiistedim. Oradaki sekretere kalsa, ben de ilgili makama sormasam belgemi geri çevirecekti. Ama diplomamý aldým. Daha önümde lise ve sonra üniversite hayalim vardý, üniversite mezunu olarak çalýþmak vardý Anadolu Üniversitesi Açýk Öðretim Fakültesi o sene yurt dýþýndaki vatandaþlar için lise öðrenimi de açmýþtý. Kayýt oldum, on iki tane kalýn ders kitabý vardý. Çalýþtým, iki buçuk sene gibi kýsa bir sürede güzel bir dereceyle mezun oldum. Bunlarý baþarmaya çalýþýrken bir yandan da çocuklarýn okulu, sorunlarý, çalýþma hayatý ve bir çok zorlukla mücadele devam ediyordu. Anadolu Üniversitesi Açýk Öðretim Fakültesi nde Ýþletme okumaya baþladým. Artýk iþ hayatý, Almanya þartlarý her þeyi biraz daha zorluyordu. Bu arada bölüm deðiþtirip Halkla Ýliþkiler okumaya devam ettim. Ortak derslerden muaf olup fark derslerini aldým. Biraz zorlu ve uzun bir süreç oldu ama þimdi mezunum. Bu diploma bundan sonra benim hayatýmda bir þey deðiþtirecek mi? Sanmýyorum. Ama belki baþka hayatlarýn deðiþmesine örnek olur. Kendimi keþfettim, fýrsatlarý deðerlendirdim, baþardým ve mutluyum. Erkeklerin arkasýna sýðýnmayý býrakýp, kadýnlarýn toplum geleceði için uðraþ vermesi gerekiyor. Cehaletle, karanlýkla ancak biz kadýnlar savaþýrsak baþa çýkýlabilir. HACIBEKTAÞ KAMUOYUNA Sayýn Hacýbektaþlý hemþerilerim. AKP kurucu ilçe Baþkaný olarak, sizlere gururla söyleyeceðim ve daha öncede Tarihinde Karahöyük Gazetesinde müjdesini verdiðim, 25 yataklý Hacýbektaþ Devlet hastanesinin yapýlmasý, beni mutlu etti. Çünkü benim bireysel çabalarýmla bu hastane gerçekleþti. Bunda herkesin katkýsý var. Bu konuyu Ýl genel meclis üyesi Ünal ÞENEL, Birol KARADAÐ ve Muammer YILDIRIM isimli partili arkadaþlarla birlikte Ankara ya Saðlýk Bakanlýðýna gittik. Bakanýmýz bana Hastaneniz hayýrlý olsun dedi. Bütün engellere raðmen hastanemiz Allah a þükürler olsun ki yapýlýyor yýlýnda teslim edilecek. Bir insanýn yaptýðý iþle öðünmeli. Devlet hastanesi benim eserim, hiç kimse sahip çýkamaz. Bunu Cenabý Allah ta biliyor. Sizlerde bilin istedim. Bunun aksini ispatlamaya çalýþanlara bir sözüm var. Hak etmeden sahiplenmek ne Ýslami, nede ahlaki kurallara uymaz. Ben aksini iddia edenleri Hacýbektaþ halký huzurunda tartýþmaya ve ispatlamaya davet ediyorum. Daha önceki Kaymakamýmýz Sayýn Mustafa Eldivan konuyu daha iyi biliyor. Belediye Baþkanýmýz Sayýn Ali Rýza SELMANPAKOÐLU nun yanýna Besim ASLAN ve Bayram KÖKVER le birlikte gittik. Ýstimlâk edilmesi gereken arsa sahipleri ile anlaþarak bizlere kolaylýk saðladý. Hastanemizin yapýlmasýnda katkýlarý oldu. Kendilerine teþekkür ediyorum. Þu andaki ilçe baþkaný Harun Çelik kendisinden önceki yetkililerin, bütün yaptýðý hizmetlere sahip çýkarak hak etmediði kazanýmlar elde etmek istemektedir. Hastane yapýmýnda ve kendisinden önceki yapýlan hizmetlerde kesinlikle hiçbir katkýsý yoktur. Eski vardýr, eskimiþ vardýr. Öyle eskiler vardýr ki hiç eskimezler. Bu Basýn açýklamasý yapmama sebep olan þu andaki AKP ilçe baþkaný Harun Çelik tir. Hiçbir hak ediþi olmayan kiþiyi Hacýbektaþ halkýnýn saðduyusuna havale ediyorum. Hepinize saygýlarýmý sunarým. Deðerlendirmeyi bunu bilerek yapmanýzý önemle rica ediyorum. HÜSEYÝN AVNÝ AKGÖZ AKP ESKÝ ÝLÇE BAÞKANI

4 Bekliyoruz; Metin'in öldürüldüðünün kabulünü! Oysa ben annemin yanýnda olmak istiyorum. Ama bu cinayetin sorumlularýný bulmak için, Metin'in sahipsiz olmadýðýný anlatmak için daha ilk günden yasýyla mücadele ayný adrese düþüyor. Ayný kiþiler hem yasçýsý hem de takipçisi oluyor bu cinayetin. Bunlarý o zaman da düþündüm mü bilmiyorum. Þunu biliyorum ki daha o günden bizi acýlarla birlikte zorlu bir mücadele bekliyor. O sýrada Avukat çýkýyor, yüz ifadesi tarifsiz, yüzü allak bullak. "Bu bir vahþet" diyor en çok da. "Bunca iþkenceye neden gülmüþ Metin" gibi sözler duyuyorum. Sonradan morgda çekilmiþ gülen fotoðraflarýndan anlýyorum ne demek istendiðini. Birileri beni alýp Gazeteciler Cemiyetine götürüyor, tanýmýyorum ama Metin'in yoldaþlarý olduklarý anlaþýlýyor. Valiliðe protesto yürüyüþü yapýlacakmýþ, Cemiyete girdiðimizde Leyla Tavþanoðlu ile öfkeli konuþan genç muhabirler görüyorum. Gazeteciye sahip çýkýlmadý gibi sözler uçuþuyor yine. Sanki cemiyet bir grup genç gazeteci tarafýndan iþgal edilmiþ gibi. Hayal meyal hatýrlýyorum cemiyetin önüne iniliyor. Birden bir haykýrýþa uyanýyorum sanki. O bir gazeteciydi! Metin Göktepe öldürüldü! Ahmet'in [Þýk] elinde Metin'in fotoðrafý adeta etinden et kopartýlýrcasýna aðlayarak baðýrtýsýyla gerçek bir kez daha hatta Metin'in fotoðrafýný görünce þüpheye yer vermeden orda duruyor. Ahmet'e ulaþmak istiyorum. Beni ona götürün diyorum. O anda Metin o, ben ona sarýlmak istiyorum. Onun için o andan itibaren korkmaya baþlýyorum. Ahmet de ben de sarýlmýþýz aðlýyoruz. Sonra eve gitmek, Metin'in evine, anneme gitmek üzere bir arkadaþýmýn eþiyle taksiye binip gidiyoruz. Metin'in fotoðrafýný almýþým elime, arkada oturuyorum. Gözlerimden yaþlarla fotoðrafta Metin'in de yanaklarýndan gülen gözleri aðlýyor gibi ilk kez o zaman Metin ne çok anneme benziyor diyorum. En çok annem ve kýzým Emek Su ile karþýlaþmak istemiyorum. Anneme benim yaþamam Metin'in olmayýþýný hatýrlatýr diye utanýyorum yaþamaktan. Yengemin yatak odasýndayým, orada gelip görüyor arkadaþlarým. Taksiciye baðýrdýðým gibi herkese "polis can güvenliðimizi mi koruyor, canýmýzý mý alýyor?" diyorum. Polisin can güvenliðini deðil can aldýðýný biliyorum, biliyorum ama herkes bilsin istiyorum. Bunun ne demek olduðunu bilmeme raðmen Hasan Ocak ailesinden gelenlerle daha da acý kardeþliði yaþýyoruz. Bir kadýn var salonda ilk kez görüyorum. Annem de bana sarýlamýyor, ben de ona. Bir süre sonra omzumdan bir sarýlýþ, sarsýlarak aðlama nöbeti. Onun kokusunu duyumsarcasýna beni baðrýna basýþý ve o kadýn gelip ayýrýyor bizi. Çok bile ve acýyý ta yüreðinden hissettiði kurduðu cümlelerde saklý "Hele bir güçlü olun! Bakýn benim oðlumu da öldürdüler, oðul gibi büyüttüðüm Safyettin'i de", "Benim oðullarým da gazeteciydi"... Bundan sonra kurduðu tüm oðul cümlesi çoðuldu. Artýk oðlum yoktu: 'Çocuklarým Ferhat ve Safyettin Tepe de gazeteciydi. Ben oðlumun tabutuyla 24 saatten fazla yolculuk yaptým, ama yenilmedim, hele hele onlarýn gözü önünde hiç aðlamadým. '' Biraz sarsarak bizi kendimize getiriyor: ''Boðazýnýza bir þeyler girmezse aðlayamazsýnýz, Metin'i daha son yolculuðuna göndereceksiniz...'' Oldukça bilge ve etkileyici konuþuyor. Zübeyde abla olduðunu öðrendiðim bu kadýn halen, daha kayýplar için, adalet için Cumartesi Annesi olarak her hafta Galatasaray'da Safyettin için, Hasan, Rýdvan ve diðer kayýplarla birlikte ''faili meçhul''ler için de dimdik duruyor! Sonrasýnda her gördüðüm arkadaþýnda Metin'in paylaþýmlarý, sürekli bir hatýrlatma, hatta hatýrlamak için çabaya dönüþüyor hepimizde. O gece sakinleþtirici yapýlmýþ sonradan öðrendiðim. Annem ilkin "yaralý" dendiðinde þaþkýnlýkla kapýyý bulup aþaðýya inemediðinden balkondan atlayarak inmek üzereyken komþu yakalamýþ. Bir þey yapmayacaðým sadece aþaðýya ineceðim demiþ. Anneme de bir iðne yapýlmýþ daha biz eve gelmeden. Uyumuþum; Bir ara uyandým ki Ferhat Tunç türkü söylüyor, ev karanlýk sanki. Elektrikler kesilmiþ niyeyse? Saz çalýyor ve tanýyorum o sesi, salondan gelen sesi. Off ya ne kötü bir kabus görmüþüm diye düþünüyorum. Evde aðlama sesi yok, saz çalýnýyor. Metin de salonda olmalý. Böyle düþünürken acý çöküyor, elime batýrdýðým iðneyi yokluyorum. Yok gerçekmiþ... Metin bir kez daha ölüyor o an benim için... Ýki gün sonra Metin'i Yenibosna' dan, gazeteden alýp Atýþalaný Kemer mezarlýðýna, o soðuk topraða býrakacaðýz. Düþüncesi çok üþütüyor hepimizi. Ýbo Adli Týpta bulunmaya gidiyor. Sonradan çok piþman olacaðým bir durum bu, ben neden gitmemiþim, gazeteye nasýl gitmiþiz hiç hatýrlamýyorum. Öyle bir an geliyor ki Metin'in geldiðini görüyoruz ve binlerce insandan aðlamayan yok gibi. En çok da annem, ablam aðlarken etkileniyorum. Metin yürüyerek mi götürülecek? Yoksa "devletin" tahsis ettiði Belediye otobüsleriyle mi? Gazeteden de o an tanýmadýðým þimdi de hatýrlamadýðým birkaç kiþi tartýþýyor. Otobüslere binilip gidilsin, yol çok uzak diye. Þöyle bir bakýyorum etrafýma benim kardeþim deðil öldürülen sadece, birilerinin de kardeþi, adalet, umut öldürülmüþ gibi. Ve herkes yürüyor. Yaþlý anneler, bastonlu dedeler, öðrenciler, gençler... Orada "hayýr yürünecek" diyorum birden tepkiyle. Gösteriyorum insanlarý, bakýn kimseyi Metin'in sýkýþtýrýlarak yaka paça ölüme götürülmek için kullanýlan bu otobüslere bindiremezsiniz diyorum. Araya giriliyor "tamam sakin ol, yürünecek" deniliyor. Yürüyoruz Kemer mezarlýðýna, sonradan öðrendiðim yaklaþýk 25 bin kiþi ile 20 kilometrelik yolu iþgünü olmasýna raðmen bu sahipleniþ bizi sanki sonuca ulaþabilecekmiþiz gibi hissettiriyor. Kemer karanlýk, üþür oðlum diye haykýrýyor annem. Durun koymayýn oraya, beni de gömün aðýtlarýyla nerdeyse hepimiz o çukura girmek istiyoruz. Son kez görmek istiyorum hatta atlamak Metin'in yanýnda olmak ama uzaklaþtýrýlýyorum. Yüzünü hiç göremiyorum. Þanslý sayýyorum Ýbo'yu ve diðer kim görmüþse en son. Anlattýrýyorum görenlere; gülüyordu diyor herkes. Metin'i o karanlýk, ýssýz ve soðuk yerde, Kemer'de býrakýp dönüyoruz annem ve Metin'in birlikte yaþadýðý eve. Sonuç Metin'in sonsuza kadar bizden çalýnmýþ olmasýyken, hala Metin'in duvardan düþtüðü yalanýyla hem bizi hem kamuoyunu oyalýyorlar... Üç günde biraz olsun yol aldýk sayýlýr. Önce hiç gözaltýna alýnmamýþken, alýndý ama býrakýldý deniliyor. Hatta Eyüp stadyumunun yakýnýndaki cami hocasý gördüðünü söylüyor yalancý tanýklýkla... Metin'in gazeteci mi, militan mý olduðu tartýþýlýyor. Bizleri bu tartýþmaya iterlerken gözlerden kaçýrýlan devletin gözetiminde göz göre göre tutuklu dört insanýn öldürülüþü oluyor ne yazýk ki! Sanki o vahþet hiç yaþanmamýþ gibi; her birimiz Metin gazeteciydi diye haykýrýyoruz her alanda. Yine bugün bile aydýnlatýlmamýþ Sabancý cinayetiyle örtülmeye çalýþýlýyor bir müddet. Ancak genç gazeteciler, annem, biz, sendikalar, baþta gazetesi, Metin'in partisi, emekçiler ve bir çok hak örgütü bu cinayetin aydýnlatýlmasý için çaba harcýyor. Dava Sýnýr Tanýmayan Gazeteciler'den tutun Sýnýr Tanýmayan Avukatlar ile uluslararasý boyutta takip ediliyor. Belki de en önemlisi o travmaya raðmen hala çok saygý ve sevgiyle andýðýmýz tanýklar çýkýyor bir bir. Tehdit ve yýldýrma baskýlarýna raðmen "Bu cinayetin tanýðýyýz" diyorlar. Devlette de çatlak sesler duyuluyor artýk. Dönemin Ýnsan Haklarýndan sorumlu Devlet Bakaný Adnan Erkmen "Metin Göktepe gözaltýna alýnmýþtýr ve gözaltýnda öldürülmüþtür" diye beyanatta bulunuyor. Sonrasýnda bu konuyu fazla kurcalamamasý gerektiðini, kendisinin de bir baba olduðunu unutmamasý yönünde tehdit edildiðini 2011 yýlý Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri töreninde açýkça ifade ediyordu. Muhtemelen faili meçhul kalacaðý hesaplanan, örtülmeye çalýþýlan gözeterek, gözaltýna alýnýp iþkenceyle yok edilen bu gazeteci cinayeti için zorunlu olarak bir soruþturma baþlatýlýyor. Ancak bu soruþturma çok ilginç bir iþkence itirafýna da dönüþüyor. Soruþturulan polisler birbirlerini iþkencecilikle suçluyorlar. Aslýnda ben þu kadar vurdum, o bu kadar vurdu diye iþin içinden çýkmak istiyorlar. Bu itiraflara raðmen yargý aðýr aksak baþlýyor. Ama ne var ki 15 Temmuz 1996 tarihine Ýstanbul Adliyesinde duruþma verildiði halde ilk duruþma 18 Ekim 1996 tarihi için Aydýn Aðýr Ceza mahkemesine sürüldü. Polislerin can güvenliði gerekçesiyle daha sonra dosya Aydýn'daki ilgi fazla gelmiþ olacak ki daha ücraya, Afyon'a sürüldü. Böylece yaklaþýk üç yýl her ay yapýlan duruþma için dava süreci iþlemeye baþladý. Hakimler deðiþti mahkeme baþkanlarý sürüldü ama davaya ilgi, dayanýþma hiç eksilmedi. Ýstanbul'un ve Türkiye'nin birçok ilinden otobüslerle davaya sahip çýkýldý. Bu dava yetersiz de olsa Türkiye'de katilleri ilk yargýlatýlan gazeteci davasý oldu. Mahkeme kararlarýna Aydýn'daki mahkeme, adalet arayýþý ilginç bir duruma sahne oluyor. Þili'de, cunta döneminde özgürlük savaþçýsý Viktor Jara gibi bir stadyumda binlerce kiþi ile gözaltýna alýnýp katledilen Metin'in davasý, yoðun katýlým dolayýsýyla sabah gerçekleþememiþ, öðleden sonra bir stadyumda görülmüþtü. Bu dava bazý siyasilerin sözde namus davasý olmuþken, üç yýla yayýlan yargýlamada onlarca tanýk ve binlerce sahiplenmeye karþýn, beþ polis ve bir emniyet amiri yargýlanýp toplam 18 ay yatarak salýverildiler. Bu davada Eyüp Ýlçe emniyet Müdürü M. Ali Aydýn Akdemir, Ýstanbul Valisi Rýdvan Yeniþen, Dönemin içiþleri bakaný Teoman Ünisan, Baþbakan Tansu Çiller, Mehmet Aðar ve asýl sorumlu ''kelle koparacaðým'' diyerek Ýstanbul'a Emniyet Müdürü yapýlan Orhan Taþanlar yargýlanmalýydý. Her biri hem cinayeti örtbas etmiþ, sonrasýnda da savunuculuðunu üstlenmiþlerdir. Annem ve diðer tüm yüreði yanýk anneler elbet biliyorlardý ki evlatlarý bir daha onlara "anne" diyemeyecek. Bunu anlamak için elbette evlat sahibi olmak gerekmez ama onlarýn payýna sadece evlat acýsý düþmedi; evlat özlemi, hasreti de düþtü. Bir daha çocuklarýnýn sevdiði yemekleri ya yapmadýlar, yapamadýlar ya da her fýrsatta yapmak istediler anmak için. Kýsacasý her türlü travmayý yaþamak onlara düþtü. Galatasaray Meydaný'ýnda anneler ve Cumartesi Ýnsanlarý baþlangýçta kaybettiklerinin canlý bedenini istemek için bulunurken, þimilerde bir mezar ve hatta bulunursa kemiði adaklar adar duruma getirtilmiþler. En son noktada tek çocuðu olan Murat Yýldýz'ý kendi elleriyle adalete (!) teslim eden Hanife Yýldýz'ýn 400. haftada ifade ettiði gibi kemiklerden de vazgeçerek "Adaleti" arar olmuþlar. Adalet bugün hala kayýp ama hepimizin umudu tam; Kaybedenler bir gün kaybedecek! Bu ülke annelerin, çocuklarýyla birlikte adaleti arayan annelerin birleþmesiyle aydýnlanacak... BÝA Haber Merkezi

5 Henüz üzerinden iki hafta geçmedi. Ülkemize çarpmak üzere olan bir göktaþý son anda yolunu deðiþtirmiþ olsa, bu kadar kalabalýk, bu kadar derin ve içten bir ohhh çekilirdi. Açlýk grevlerinin kayýpsýz sona ermesinden bahsettiðimi biliyorsunuz. O derin ohh un arkasýndaki yaþam ve duygu tecrübesini konu alan bir film vizyona girdi iki gün önce; Simurg. 19 Aralýk cezaevi operasyonlarý ile tarihe en çok kaybýn olduðu direniþ olarak geçecek 2000 ölüm oruçlarýnýn 30. gününde, sürece bir gazeteci olarak yeterince müdahale edemeyeceðinin farkýna varan Ruhi Karadað, açlýk grevlerini anlatmanýn en zor fakat en etkili yolunu seçer. 96 ölüm oruçlarýndan korsakof hastasý olarak çýkan altý devrimcinin gözünden süren grevi izleyecek ve toplumu bu grevin olasý sonuçlarý ile ilgili uyaracaktýr. Bunu baþaramadýðýný biliyorsunuz. Operasyonun ardýndan durdurduðu kamerasýný on yýl sonra tekrar açar Karadað, bir kýsmý yurtdýþýna çýkmak zorunda kalan korsakof hastasý oyuncularýný tekrar bulur ve Simurg u tamamlar. Nerede olduðunu ve ne yaptýðýný unutan zihinleri, dengede durma ve hareket etme güçlüðü çeken bedenleri ve en çok da bebek bakýþlarý ile altý korsakof hastasý bize neden ohh çektiðimizi hatýrlatmak istiyorlar. Simurg u çekmeye ne zaman ve nasýl karar verdin? 2000 lere gelindiðinde henüz üstünden sadece dört yýl geçen F tipi ve ölüm oruçlarý tekrar gündeme gelmiþti. 96 da 12 insan hayatýný yitirmiþti. Onlarca insan korsakof hastasý olarak þartlý tahliye edilmiþti, bunlardan pek çoðu tekrar cezaevine atýldý. Türkiye de düþüncenin, özgürlüðün üzerinde tam bir karabasan dolaþýyordu. Bir basýn toplantýsýnda dönemin Saðlýk Bakanýna Ölümler bekleniyor mu? diye sormuþtuk, Açlýk grevi yok ki ne ölümü demiþti. Bakanýn bu sözü beni deli etti. 96 daki açlýk grevinde ölenler, korsakof hastasý olanlar o dönem gazetecilik yapan kimsenin aklýndan çýkmamýþtý. Beni asýl tetikleyen DGM nin yayýn yasaðý getirmesi oldu. Madem öyle, ben de film yaparým dedim. Kafamda sadece þu fikir vardý; maðdur býrakýlanlarýn gözüyle 2000 deki ölüm oruçlarýna bakacak, iki ölüm orucu arasýnda bir köprü kuracaktým. 96 daki ölüm ve sakatlýklarýn tekrarlanmamasý için mi? Aynen öyle. Aslýnda 96 dakilerle görüþüp, filmi bitirmek ve 2000 deki ölüm orucu sürecinde yayýnlamak istedim. Topluma ölüm oruçlarýnýn ne kadar büyük tahribat yarattýðýný göstermek istedim. Filminde yer alan altý korsakofluyla nasýl bir araya geldin? Daha önce Türkiye iþçi sýnýfý ve 1 Mayýslar üzerine bir belgesel çekmiþtim ama bu kez kurmaca film çekmek istiyordum. Profesyonel oyuncularla görüþtüm ama fakat korsakof hastasýný oynamalarýnýn çok zor olduðunu düþündüm. 60 civarýnda korsakof hastasý ile tanýþtým. Korsakof hastalarýnýn belleklerinde oluþan tahribatlarýn hiç biri birbirine benzemez, hastalar da farklý farklýdýr bu nedenle. 6 kiþiyi seçerken hem saðlýk durumlarýný hem de anlatabilme, kameranýn karþýnda olabilme durumlarýný gözettim. Bu altý kiþi birbirlerini aslýnda tanýyor ama Refik ve Cafer dýþýnda diðerleri arkadaþlýklarýný hatýrlamýyordu. Altýsýyla bir otele yerleþtik. Otele sakatlar için bir belgesel çekiyoruz dedik. HÝÇBÝR ÞEYÝ ÝKÝNCÝ KEZ ÇEKEMÝYORSUN Kurmaca bir film çekmek istiyorsun ve profesyonel oyuncularý reddedip hikâyenin gerçek sahipleriyle yola çýkýyorsun. Bellek problemleri kurmaca bir filmi gerçekleþtirmek için sorun yaratmadý mý? Yaratmaz mý! Þuraya kadar on adým atýp, annene bakacaksýn diyordum ama bunu onlara anlatmak kolay deðildi. Her planý bir kere çekebiliyorsun, çünkü ikinci plan asla olmuyor. Durum böyle olunca filmi kurmacayla birlikte belgesel öðelerle desteklemek gibi çözümler aramaya baþladýk. Yoksa o kadar gerçek görüntü kullanmayý düþünmüyordum. Senaryoyu çekmek mümkün olmayýnca, kamerayý kurup beklemekten baþka bir çaremiz kalmamýþtý. Onlar da daha fazla çalýþmaya gayret gösterdiler. Mesela mezarlýk sahnesini gece üçe kadar çektik. Oteldeyken kamera önü çalýþýyorduk. Kameraya þöyle bakacaksýn, böyle bakacaksýn gibi... Zamanla bugün hangi sahnelerimiz var diye sormaya baþladýlar. Disiplinli bir þekilde sete gelmeye baþladýlar. Sette doktor bulunduruyordum, bir sorun çýkarsa doðru müdahale edebilelim diye. Mesela mezarlýk sahnesinde her biri sýrayla konuþma yapýyor. O konuþmalar bir metne ait mi? Onlara þunu söyledim; Bir yoldaþýnýzýn mezarýný ziyarete gidiyoruz. O mezarýn baþýna önce Refik gelecek, saðdan Ali Ekber, soldan da sen geleceksin... Bir diyalog kuruyorum. Ama onlar baþka þeyler söylüyor. Ara ara benimkini de karýþtýrýyorlar. Ben baþlangýçta sete sufle verdim o büyük bir hataydý. Olmadýðýný düþündüðüm þeyin tekrarý olsun istiyordum. Olmadý ama... Asla. Pek çok þey denedik. Ama birlikte bulduk. Þu güzel oldu; filmi çekerken çok heveslilerdi. Ailelerde mi öyleydi? Tabii ki. Aileler o sürecin sadece tanýðý olmak istemiyorlardý. Olacaksak bu döneme sanýk olmalýyýz diyorlardý. Çocuklarýnýn baþlarýna gelenleri önemseyerek canla baþla çalýþýyorlardý. Çocuklarýna bir bebek gibi bakýyorlardý. Benim mesela en çok etkilendiðim Delil. Az konuþuyor, en gençleri, çok iri ama çocuk gibi bakýþlarý... Delil yaþýnda içeri düþüyor. Daha mahkemesi görülmedi. Önümüzdeki süreçte tutuklama kararý çýkabilir. Delil gibi bir insaný bu ülke cezaevine koyabilir. Çünkü Delil gibi 20 civarýndan korsakof hastasý içeride þu anda. HEPÝMÝZÝN ÝNANCI EROZYONA UÐRADI Teknik zorluklarýn dýþýnda çekerken ne tür duygusal zorluklar yaþadýn? Hepimiz biz bir þeyler yapýyoruz galiba diyorduk ve her gün þevkle çalýþarak çekimler yapýyorduk. Ta ki 19 Aralýk operasyonunun olduðu sabaha kadar. O gün hepimiz baþka bir þey olduk. Aileler koptu, oyuncularým koptu, ben koptum... Yemek yemediler, yatamadýlar. Hele Delil ve Cafer bambaþka oldular, sustular, hiç konuþmadýlar. Operasyondan sonra hepimizin inancý erozyona uðradý Hele de TV den görüntüler geçmeye baþlayýnca bir an önce bu iþin bitmesini istedik. Biz cezaevinde çok kalabalýðýz, dýþarýda ise üþüyoruz dediler, bu beni çok etkilemiþti. Dýþarýda bir þey yapmamaktansa, içerde olup belki bir þey yaparým düþüncesi oluþtu çocuklarda. Kamerayý kapattýk. Operasyon sonrasýnda çekmeyi planladýðýmýz pek çok þeyi çekemedik. Ve durdurdun orada filmi... Tabii. Operasyon sonrasý ancak iki gün çekebildik. Aileler çocuklarýný merak ediyorlardý, her yer polis ablukasýndaydý ve ben onlara bir þey olur diye korkmaya baþlamýþtým, bir þey olsaydý hayatýmý sürdüremezdim. Bu durumda ne yaptýn, olmuyor bu film mi dedin? Filme devam edebileceðim tek yer Küçükarmutluydu. Seti oraya kurduk. Otel setini daðýttýktan sonra, operasyon sonrasýnda yaþadýklarý travmalarý çekmek istedik. Evlerine bu durum nasýl yansýyor bunu görmek istedik. Çiðdem, oðlu ve kayýnvalidesi bir evde kalýyordu. Çiðdem le baþladýk bu çekimlere. O bir anneydi her þeyden önce. Çocuðuyla iliþkisi çok kopuktu. O ara Çiðdem Ben burada yaþayamam, beni tekrar içeri alýrlar diyordu, yaklaþýk 1 yýl sonra de Ýsviçre ye gitti. Atmosfer bu kadar gerilmeseydi biz çekmeye devam edebilirdik. ÖLÜM ORUÇLARI TOPLUMUN AYIBIDIR Açlýk grevlerini bir yöntem olarak benimsiyor musun? Ben insanýn kendi bedenini ölüme yatýrmasýnýn doðru olduðunu düþünmüyorum ayrýca bir devrimciye ölüm yakýþmaz. Ben neden yapýldýðýna cevap aradým, buldum da. Kimseyle konuþamayacaksak, kimseye yaklaþamayacaksak, kimseyi göremeyeceksek nasýl yaþayabiliriz ki diyorlardý. Ve buna karþý en büyük eylem düþmandan önce onlarýn kendi bedenini ölüme yatýrmasýydý. Bu duyguyu anlamaya ve anlatmaya çalýþtým. Ölmek yeðdir yani Ölüm oruçlarý, açlýk grevleri dünyada onlarca kez uygulanan bir eylem. Ama Türkiye dýþýnda hiçbir ülke son 16 yýlýn 8 yýlýný açlýk grevleriyle geçirmedi. Bu þunu gösteriyor; dýþarýda hiçbir muhalefet yok. Ýçerdekiler de sadece kendi bedenleriyle direnebiliyorlar. Demek istediðim, cezaevindeki ölüm oruçlarý toplumun ayýbýdýr. Dört duvar arasýna sýkýþmýþ bir insan kendi dünyasýný yaratmaya çalýþýyor, dýþarýdaki ise kulaklarýný týkamýþ. Bir insan durup dururken ben bedenimi ölüm orucuna yatýrýyorum diyemez. Bu eyleme karþý çýkabilirsin, inanmayabilirsin ama bu insaný anlamak zorundasýn. Benim filmimin felsefesi bu. Hala sistemin baþ düþmaný cezaevleri. Ýçeriye attýklarý adamdan korkuyorlar. Delil sakatlýk parasý alýyor, bir de otobüse ücretsiz binmek için kart kullanýyor. Bir gün evinin önünde otururken jandarma geliyor. Ýçlerinden biri burada boþ boþ oturuyor bir de devletten para alýyor diyor. Delil konuþmuyor bile. Gidip Delil için saðlam raporu alýyor, kartý da maaþý da iptal ediyor. Orada merhaba dese anlayacaklar Delil in sakat olduðunu ama Delil buna izin vermiyor. Evinin önündeki iki basamaðý dahi çýkamayan bir adam deðil mi Delil? Evet, o sahneleri 10 yýl sonra izlediðimizde oturup aðladýk. Cezaevindekileri anlamanýn yolu onlarý dinlemek. Ama kimse dinlemiyor, bence sorun bu. Dinlenmedikleri sürece dýþarýdakilerle aralarýnda uçurum oluþuyor. Öyle olunca dýþarýdaki insanlar sadece izliyor. Son açlýk grevlerinde de dýþarýdakilerin izlediðini mi düþünüyorsun? Hayýr. 12 Eylül sonrasý toplumsal bellekte bir gülümseme yaratan tek eylem bu oldu, gencecik bedenler ölmedi, önemli olan da bu. Böyle bir mutlu sona hasrettik. Toplumsal muhalefet bu eylemde sýnýfý geçti. Her þeye raðmen cezaevindeki insanlarýn sesi ve kalbi oldu. Ama 2000 de bu böyle deðildi. ONLAR ÝÇÝN ÇAPAK BENÝM ÝÇÝN FÝLM Sadece senin filminde gördüðümüz görüntüler var. O görüntüleri nasýl elde ettin? Gazetecilik bir þey öðretti bana; ulaþýlmayacak hiçbir þey yoktur deki operasyon görüntülerinin dýþarýya servis edildiðini biliyorum. Servis eden kim? O dönemin Jandarma Komutanlýðý ve içerdeki yetkililer. Operasyonu yapanlarýn çektiði, operasyonun haklýlýðýný göstermeye çalýþan görüntülerdi. Aceleyle montajlandýðý için görüntülerin saðýnda solunda çapaklar kalmýþ. Onlar da sana lazým olanlar... Evet. Ben de bu çapaklardan 6-7 dakikalýk görüntü çýkardým. Ama bunlarý toparlamam 7-8 yýlýmý aldý. YENÝDEN HAYATA TUTUNMAK Bu film bir kahramanlýk hikayesi mi? Benim amacým bir sinema filmi ile bu dönemi anlatmaktý. Ama filmi 10 yýlda çekince hepsi birer karakter gibi sonlandý. Filmi bir kahraman hikâyesi olsun diye çekmedim. Ama onlar benim gözümde birer kahraman. Her þeye, hepimize raðmen yeniden hayata tutunmaya çalýþan altý insan. Bence filmin gizli kahramaný Çiðdem in çocuðu. Çünkü Çiðdem in film boyunca bahsettiði çocuk finalde onu tanýmýyor, evet bunlarý yaþadým ama en büyük erozyonu çocuðumla yaþadým diyor. Büyük bir gayretle çocuðunun travmasýný çözüyor Çiðdem. Evrensel

6 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL 1Aralýk Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Devlet Baþkaný Günü, Kazakistan'ýn Türkiye Büyükelçisi Canseyit Tüymebayev'in de katýldýðý görkemli bir kültür þöleni ile Nevþehir'de kutlandý. Belediye Bandosu tarafýndan Nevþehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi giriþinde resmi tören ile karþýlanan Kazakistan'ýn Türkiye Büyükelçisi Canseyit Tüymebayev, Kazakistan ile Türkiye arasýndaki iliþkileri anlatan fotoðraf sergisinin açýlýþýný yaptý. Daha sonra VÝP salonunda bir süre dinlenen Tüymebayev'e Belediye Baþkaný Hasan Ünver ziyaretin anýsýna Tüymebayev'e Hitit anforasý takdim etti. Kazakistan ile Türkiye arasýndaki iliþkilerin daha üst seviyelere çekilmesi ve her iki ülke insanlarý arasýndaki diyalogun artýrýlmasýna yönelik olarak gerçekleþtirilen 1 Aralýk Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Devlet Baþkaný Günü kutlamalarý Kuran-ý Kerim Tilaveti ile baþladý ve Türkiye ve Kazakistan Milli Marþlarýnýn söylenmesi ile devam etti. Kazakistan Nevþehir fahri Konsolosu Dr. Halil Uluer etkinliðin açýlýþýnda yaptýðý konuþmada son yýllarda Türkiye ile Kazakistan arasýnda her alanda geniþ bir iþbirliðinin gerçekleþtirildiðini belirterek, her iki ülke arasýnda da memnuniyet verici düzeydeki iliþkilerin baþta eðýitim, kültür, eðitim, sosyal ve ekonomik alanlarda bundan sonra da geliþerek süreceðini belirtti. Uluer, bu iliþkilerin her iki ülke insanlarý arasýndaki kardeþlik duygularýnýn da artmasýna önemli ivme kazandýracaðýný kaydetti. Nevþehir Üniversitesi(NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç'da Kazakistan ile Nevþehir arasýnda sýký iliþkilerin bulunduðunu belirtti. Kýlýç, Hoca Ahmet Yesevi'nin hayatýný sürdürdüðü Kazakistan'daki Yesevi dergahýnda olgunlaþan Hacýbektaþ Veli'nin Anadolu'da Türk dilinin yaygýnlaþmasýnda önemli bir güç oluþturduðunu anlattý. Kýlýç, üniversite olarak önümüzdeki günlerde Kazakistan günleri düzenleyeceklerini sözlerine ekledi. Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver, Nevþehir Valiliðinin önderliðinde gerçekleþtirilen bu organizasyonda Kazakistan'ýn Türkiye Büyükelçisi Canseyit Tüymebayev'i Nevþehir'de görmekten büyük bir mutluluk duyduklarýný söyledi. Yýllar yýlý ata yurttaki insanlharla ana yurttaki can ve kan kardeþliði içerisinde bulunan Türklerin arasýna bir perde konulmak suretiyle aradaki samimi kardeþliðin yok edilmeye çalýþýldýðýný dile getirerek "Zannettiler ki biz bu perdeyi koyunca bunlarýn kardeþliði yok olacak. Ama biz perde arkasýndaki can ve kan kardeþlerimizin yüreklerini ve kaderlerini hissettik. Perde açýldýðýnda da daha samimi ve içten duygular içerisinde olduk. "dedi. Nevþehir Belediye Meclisi'nin daha önce 8 yýlý aþkýn süreçte 2 kiþiye fahri hemþehrilik beratý verdiðini hatýrlatan Ünver, Nevþehir'in 3. fahri hemþehrilik beratýný Kazakistan Büyükelçisi Canseyit Tüymebayev'e verilmesinden dolayý büyük bir memnuniyet duyduklarýný ifade etti. Kazakistan'ýn Türkiye büyükelçisi Canseyit Tüymebayev, 21 yýl önce baðýmsýzlýðýna kavuþan Kazakistan'ý 2 saatlik süre içerisinde ilk arayýp tanýyan ilk ülkenin Türkiye olduðunu hatýrlatarak bu aný hayatýnda asla unutmayacaklarýný söyledi. Türkiye ile her alanda iþbirliðinin sevindirici boyutlarda geliþtiðini aktaran Tüymebayev, önümüzdeki yýllarda halen 4 milyar dolar seviyesinde olan ticari iliþkilerin milyar dolar seviyesine kýsa sürede ulaþacaðýný ifade etti. Kazakistan ile Türkiye arasýnda her þeyden önce dostluðun da ötesinde kardeþlik bulunduðunu vurgulayan Tüymebayev, "Bizler kardeþiz. Dünyanýn en güzel yerinde olan Türkiye artýk Avrupa'da da yalnýz deðil. Daha önce tek bir oya sahip olan Türkiyle'nin artýk arkasýnda 6 oy daha var. Artýk Kazakistan'da dizi çeþitli kanallarda oynuyor. Kimi günler geceler, Kazakistan sokaklarý boþalýp insanlar evlerinde Türk dizileri izliyor. Annelerimiz bacýlarýmýz Türk sanatçýlarý çok seviyorlar. Yeraltý ve yerüstü zenginliðimizi kardeþlerimizle paylaþmaktan onur duyacaðýz. Bundan sonra daha sýk bir araya gelmemiz gerekiyor, iliþkilerimizi her zeminde daha da geliþtirme kararlýlýðý içerisindeyiz. "dedi. Nevþehir Valisi Abdurrahman Savaþ'da, Kazakistan ve Türkiye iliþkilerinin son yýllarda önemli geliþmeler kaydettiðini belirterek, sýký kardeþlik baðý ile birbirine baðlý olan Kazakistan ile her alanda yakýn iþbirliðinin memnuniyet verici düzeyde ortaya konulduðunu ifade etti. Vali Savaþ, bundan sonra da iþbirliðinin daha da geliþeceðine olan inancýný tekrarladý. Ünver daha sonra Vali Abdurrahman Savaþ, Nevþehir Milletvekilleri Murat Göktürk, Ebubekir Gizligider, Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver ve Kazakistan Nevþehir fahri Konsolosu Dr. Halil Uluer'i sahneye davet ederek, fahri hemþehrilik beratýný hep birlikte Tüymebayev'e beraber takdim ettiler. Etkinlikte daha sonra Kazakistan'ýn Türkiye Büyükelçisi Canseyit Tüymebayev, Kazakistan ile Türkiye arasýndaki iliþkilerin geliþtirilmesine katkýda bulunan baþta Vali Abdurrahman Savaþ, Nevþehir Milletvekilleri Ahmet Erdal Feralan, Murat Göktürk, Ebubekir Gizligider, Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver ve Kazakistan Nevþehir fahri Konsolosu Dr. Halil Uluer baþta olmak üzere çeþitli medya temsilcileri ile kiþi ve kurum yöneticilerine plaket takdim etti. Gecede Nevþehir Belediyesi Türk Halk Müziði Topluluðu Nevþehir yöresinden derlenen türkülerin de bulunduðu bir türkü ziyafeti sundu. Kazakistan Yesevi topluluðu da baþta Kazakistan olmak üzere Türkmenistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kýrgýzistan halk müziði ve halk danslarýndan örnekler sundular. Gece'nin finali de, dillerden düþmeyen "Memleketim" þarkýsý ile yapýldý. Türk ve Kazakistan bayraklarý ile sahneye çýkan halk danslarý ekipleri muhteþem bir görüntü oluþturdu. düzenlenen "Forex Piyasasý Tarihi ile çok sayýda öðrenci katýldý. Seminerde Ýþleyiþi ve Geleceðe Yönelik konuþma yapan Dekan Prof. Dr. Þevki Kariyer Ýmkânlarý" konulu Özgener, bu seminerin ÝÝBF öðrencileri için Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Borsa ve Finans Topluluðu tarafýndan seminer, Destek FX Þirketi Eðitim-Araþtýrma Müdürü Erdoðan TURAN'ýn katýlýmýyla Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Konferans Salonunda gerçekleþtirildi. Seminere ÝÝBF Dekaný Prof. Dr. Þevki Özgener, Dekan Yardýmlarý Yrd. Doç. Dr. Can Tansel Tuðcu ve Yrd. Doç. Dr. N. Özgür Doðan, Borsa ve Finans Topluluðu akademik danýþmaný Yrd. Doç. Dr. Ersan Ersoy ve ÝÝBF akademik ve idari personeli çok faydalý olduðu, Forex piyasalarýndaki nitelikli personel ihtiyacýnýn öðrenciler tarafýndan deðerlendirilmesi gerektiðini belirtti. Düzenlenen seminerde sunum yapan Destek FX Þirketi Eðitim-Araþtýrma Müdürü Erdoðan Turan, tüm dünyada ve Türkiye'de Forex piyasalara olan yatýrýmcý ilgisinin sürekli arttýðýný, iþlem hacminin çok yüksek boyutlara ulaþtýðýný, bu alanda nitelikli personel ihtiyacýnýn her geçen gün arttýðýný ve bu durumun ÝÝBF öðrencileri için önemli bir iþ fýrsatý yarattýðýný vurguladý. Turan, seminer sýrasýnda yapýlan çekiliþle ÝÝBF'nin 9 öðrencisine Destek FX þirketinden staj imkâný saðlandýðýný söyledi. Seminer sonunda Prof. Dr. Þevki Özgener tarafýndan Destek FX Þirketi Eðitim-Araþtýrma Müdürü Erdoðan Turan'a teþekkür plaketi verildi.

7 Hz. Hüseyin in Kerbela da katlediliþinin Hicri takvime göre yýl dönümünde Aleviler Hz. Hüseyin in nezdinde zalime karþý boyun eðmeyen ve katledilen tüm mazlumlar için matem içinde 12 günde oruç tuttular. Matem orucu 11 gün akþama kadar tutulurken 12.gün ise katliamdan sað kurtulan Hz. Hüseyin in evladý ve 4. Ýmam olan Zeynel Abidin için öðlene kadar tutulup, öðlenleyin piþirilen aþure çorbasý ile açýlarak bitirildi. Yas tutanlarýn yassý Hak dergâhýnda kabul ve makbul olsun. Alevilerce her yýl sükûnet ve sadelik içerisinde geçirilen matem ve orucu bu yýl hayli tantanaya yol açtý. Baþta devletimizin baþý olmak üzere birçok hükümet yetkilisi, belediye baþkaný, iþ adamlarý, gazeteciler v.b matem orucumuz ile yakýndan ilgilenip sahiplendiler. Yaþanan en talihsiz olay þüphesiz ki Sayýn Cumhurbaþkaný tarafýndan 12.gün akþamý verilen Muharrem iftarý (!) idi. Çünkü oruç 12.gün öðlenleyin bitip sona ermiþti. Bu hata nasýl yapýldý, davet edilen Alevi kurum baþkanlarý bunu niye söylemediler bilemiyorum ama biten oruca düzenlenen bir iftar olarak tarihe geçmiþ oldu. Hani adýna matem ayý bitimi vesilesiyle bir akþam yemeði denilseydi olurdu ama doðrudan oruç açýmý yapýldý, matem orucumuzun kurallarý uygulandý. (et ve su olmamasý gibi) Alevilerin her türlü talebini anýnda reddeden devletimiz ve organlarý nasýl oldu da matem orucumuzu sahiplendi? Yapýlanlara ve nedenlerine bir bakalým; Matem orucumuzun en baþta ismi deðiþtirilerek Muharrem (Hicri takvime göre bir ay adý) orucu adý verildi. Böylelikle Ramazan orucu gibi AY ORUCU kapsamý içine alýndý, indirgendi. Oysa Kerbela Katliamý, Muharrem e denk geldiði için böyledir. Yoksa biz Muharrem olduðu için yas ve oruç tutmayýz. Devlet Alevilikle ilgili her türlü talebe gözünü kapatýrken matem orucuna dört gözünü birden açtý, mecliste talep edilen oruç düzenlemesi ve toplu oruç açýmý talebi anýnda kabul edildi. Meclis erkânýmýz Sabahat Akkiraz hanýmýn iftarýnda hazýr bulundu. Alevi ve Sünni iki iþ adamý Ramazan da bizim Muharrem de diyerek iftar (!) verdi. AKP yanlýlarý tarafýndan kurulan ve kimisinin baþýnda Anadolu ismi olan Alevi Dernekleri de ayný sloganla farklý illerde iftar verdi. Öyle ki iftara katýlanlar Alevilikten bihaber olduðu için masalara su içilmez (talep edilmemesi için) diye uyarý yazýlarý konulmak zorunda kalýnmýþ. TRT de Muharrem programlarý yapýldý. Belediye baþkanlarý iftar yemekleri verdi ve/veya verilen iftarlara iþtirak etti. Hükümetin bakanlarý ve vekiller Muharrem iftarlarýný kaçýrmadý. Niyeydi bunlar; Kerbela da katledilen Hz. Muhammed in torunu Hz. Hüseyin önemli bir Ýslam mensubu. Bunun için Bak siz de Ýslam ýn bir parçasýsýnýz, Ramazan da bizim Muharrem de, cami de bizim ama cemevi ibadethane deðil de zikirhane olursa olur, aslýnda bir farkýmýz yok siz bu Aleviliði yanlýþ biliyorsunuz, Hz. Hüseyin bizimdir. Gelin camiye, gelin Ramazan ayý orucunu da beraber tutalým, Muharrem ayý orucunu da diyebilecekleri önemli bir gedik olarak görüyorlar Kerbela matemini. Oysa bilmedikleri Kerbela, zalimin zulmüne boyun eðmeyenlerin matemidir. Siz Alevi inancýný, ibadethanesini yok sayarak, sizin tanýmladýðýnýz Aleviliði kabul etmeyen Alevileri her alanda dýþlayarak, bürokrasiden uzaklaþtýrarak, iþ imkânlarýný elinden alarak, kapýlarý iþaretlenenler ile dalga geçerek ve benzeri birçok uygulamanýzla zalimlik ediyorsunuz. Günümüzün zalimi sizsiniz. Siz matem içerisinde deðil böyle bir fýrsatý gördüðünüz için sevinç içerisindesiniz. Oysa sizin Ýslam anlayýþýnýz karþýsýnda Hz. Hüseyin þunu söylemiþtir; Müslümanlar, Yezit gibi bir hükümdara duçar olduðunda artýk Ýslam la vedalaþmak gerekir. (Kaynak; Musiru l-ahzan, s ; Luhuf, s. 9-10: Futuh-u Ýbn-i A sem ve Maktel-i Harezmî). ELÇÝN YILDIRAL Bayrampaþa Cezaevi ne yönelik Hayata Dönüþ adý altýnda yapýlan ve 12 siyasi hükümlü ve tutuklunun hayatýna mal olan operasyonla ilgili tanýk olarak ifade veren dönemin Bayrampaþa Cezaevi Cumhuriyet Savýcýsý Fikret Ünalan, cezaevinin tam karþýsýna bir çadýr kurulduðunu ve operasyonun bu çadýrdan yönetildiðini söyledi. Çadýrda Ýstanbul Bölge Jandarma Komutaný olan Paþa ve Ýstanbul Ýl Jandarma Alay Komutaný olan Albay ýn olduðunun bilgisini veren Ünalan, operasyonu bu kiþilerin yönettiðini kaydetti. Ünalan ýn isim vermeden belirttiði kiþiler ise, geçtiðimiz günlerde yaþamýný yitiren dönemin Ýstanbul Bölge Jandarma Komutaný Engin Hoþ ve Ýstanbul Ýl Jandarma Alay Komutaný Halil Ýbrahim Tüysüz. 150 METRE ÖTEDEN TAKÝP ETTÝM Bakýrköy Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesi nde 39 erin yargýlandýðý davada, mahkeme Bayrampaþa Cezaevi nden sorumlu Fikret Ünalan ýn tanýk olarak dinlenmesine karar vermiþti. Fikret Ünalan ýn, 4/09/2012 tarihinde Adana 2. Aðýr Ceza Mahkemesi ne verdiði ifade, dava dosyasýnda yerini aldý. Ünalan ifadesinde, Bayrampaþa Cezaevi nde ölüm oruçlarýna müdahale ile ilgili görgüye dayalý her hangi bir bilgiye sahip olmadýðýný söyleyerek, "Çünkü müdahale sýrasýnda Cumhuriyet Savcýsý, Cumhuriyet Baþsavcý Vekili, diðer özel tip cezaevi Cumhuriyet Savcýsý ve her iki cezaevinin müdürü müdahalenin yapýldýðý cezaevinde deðil, bu cezaevine metre daha uzaklýkta bulunan ve meyil olarak da aþaðýda bulunan Özel Tip Cezaevi nin Cumhuriyet Savcýsý veya Cezaevi Müdürü'nün odasýndan verilen bilgiler ýþýðýnda müdahaleyi takip ettik dedi. YORGUNDUM GÝTMEDÝM Bilgileri cezaevine müdahale eden jandarmalardan aldýklarýný belirten Ünalan, bu bilgileri Cumhuriyet Baþsavcýsý nýn cezaevi defterine iþlediðini kaydetti. Ertesi günü ise cezaevine gitmediðini ifade eden Ünalan, Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sertaç DANACI Sivas ýn Kangal ilçesinde yaþayan Aleviler için kutsallýk arz eden Bakýrtepe mevkiinde siyanürle altýn aranmasý için Demir Export adlý bir þirkete lisans verildi. Çalýþmalarýn baþlamasýna bölgede yaþayan Aleviler tepki gösterdi. Alýnan bilgilere göre Maden Teknik Arama kurumu Yama Daðý nýn uzantýsýnda yer alan sönmüþ bir volkanik bir dað olan Bakýrtepe mevkisinde altýn tespit etti ve bölgede kýrk yýldýr demir, krom çýkaran Demir Export firmasýna 2006 yýlýnda iþletme ruhsatý verdi. Eylül ayýnda aramalar için harekete geçen firmanýn çevre deðerlendirme toplantýlarý protesto etti. Yöre halký tarafýndan inançsal deðerleri açýsýndan kutsal sayýlan Bakýrtepe Daðý siyanür tehlikesine karþý Bakýrtepe Çevre Platformu, jeolojik özellikleri bakýmýndan gölün korunmasýný istiyor. Konu ile ilgili yapýlan açýklamada, Bakýrtepe, bir yandan jeolojik özellikleri, diðer yandan yöre halkýnýn inançsal deðerleri açýsýndan kutsal saydýklarý, binlerce yýldýr kurban adadýklarý, dilek milletvekilleri, aydýnlar, yazarlar, baro baþkaný gibi kiþilerin sürekli mahkumlarla görüþme yaptýklarý ve Baþsavcýnýn talimatý ile olay günü gece yarýsýndan itibaren cezaevinde bulunduðu için yorgun düþtüðünü belirterek, O nedenle izinli sayýldým. Yani müdahalenin ertesi günü veya müdahalenin akabinde dahi cezaevine hiçbir þekilde gitmedim diye konuþtu. Cezaevinin durum ve mahkumlarýn eþyalarýnýn tespiti için ertesi günü Bayrampaþa Cezaevi Baþsavcýsý ile birlikte Ýstanbul Adliyesi nden 5 Cumhuriyet Savcýsý ve Baþsavcý Vekilinin görevlendirildiðini belirten Ünalan, müdahaleden iki gün sonra cezaevine geldiðini ifade etti. BÝNGÖL ÜN TUTANAÐINI ÝMZALAMADIM Ünalan, Cezaevine geldiðimde cezaevinde görevli Jandarma Zeki Bingöl kendisinin tuttuðu 8 sayfalýk bir tutanaðý benim ve baþsavcýnýn adýný açmýþ imzalamamýz gerektiðini söyledi. Tutanaklarý okuduðumda sanki cezaevine müdahaleyi bizzat görmüþ, yaþamýþ þeklinde olduðunu anladýðýmda, tutanaðý imzalamayacaðýmý söyledim diye konuþtu. Ünalan þöyle devam etti: Cezaevi Yüzbaþýsý Zeki Bingöl, Türkiye deki tüm müdahalelerde olan Cumhuriyet Baþsavcýsý ve Cezaevi Cumhuriyet Savcýlarýnýn bunu imzaladýðýný söylemesi üzerine ben kendisine bizim hukukçu olduðumuzu, görmediðimiz ve içinde yaþamadýðýmýz bir tutanaðý imzalamamýzýn mümkün olmayacaðýný belirttim. Bilahare cezaevine Cumhuriyet Baþsavcýmýz geldi; o da bu tutanaðý okudu ve benim verdiðim cevaba yakýn cevap vererek, tutanaðý imzalamayacaðýný söyledi. ÝMZA ATMAMAK YÜREK ÝSTER Ýfadesinde imza atmamasý ile ilgili, Kaldý ki o tarihte jandarmanýn düzenlediði tutanaðý imza atmamanýn ne kadar bir yürek istediðini takdirinize býrakýyorum þeklinde yorum yapan Ünalan, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ferzan Çitici nin olay günü tuttuðu tutanaðý resmi hale getirip kendilerine intikal ettirilen olaylarý ayrýca düzenlediklerini belirterek, Cezaevinden sorumlu tuttuklarý yüce bir dað olduðunu ve bu günlerde hiç olmayacak bir tehditle karþý karþýya olduðu belirtildi. Bakýrtepe Çevre Platformu tarafýndan yapýlan açýklamada þu ifadelere yer verildi; Saðlýklý bir çevrede yaþama hakký, temel insan haklarýndan biridir. Bu hak, Türkiye nin de taraf olduðu uluslararasý sözleþmelerin bir gereði olarak anayasamýzýn 56. maddesinde; Herkes, saðlýklý ve dengeli bir çevrede yaþama hakkýna sahiptir. Çevreyi geliþtirmek, çevre saðlýðýný korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaþlarýn ödevidir þeklinde ifade edilmiþtir. Avrupa Birliði ile tam üyelik müzakere baþlýklarýndan biri de Çevre Hakký olup, Türkiye nin bu konuda, hukuksal ve yapýsal ödevleri açýkça belirtilmiþtir. Çevre Bakanlýðý bu nedenle kurulmuþtur. Ancak ilgili mevzuatýn küçük bir kýsmý yürürlüðe sokulmuþtur. Açýklamada MTA tarafýndan Bakýrtepe Daðý nda altýn arandýðý ve bulunmasý sonucu bir firmaya verildiðini ve kadim mekana zarar verileceðini öne sürüldü. Çevreyi savunmak, hayatý savunmak olduðu belirten Bakýrtepe Çevre Platformu, açýklamasýna þu þekilde Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Talat Berktaþ, Özel Tip Cezaevi sorumlusu Hasan Turan Yavuzyýlmaz ile Bayrampaþa Kapalý Cezaevi Müdürü ile Özel Tip Cezaevi Müdürlerinin imzalarýnýn atýldýðýný söyledi. Ünalan, operasyon sýrasýnda cezaevinin tam karþýsýna çadýr kurulduðunu ifade ederek, operasyonun çadýrdan yönetildiðini kaydetti. Ünalan, Müdahale olayýný yöneten Ýstanbul Bölge Jandarma Komutaný olan Paþa ve Ýstanbul Ýl Jandarma Alay Komutaný olan Albay ýn Bayrampaþa Kapalý Cezaevinin tam karþýsýnda kurulan bir çadýrdan yönetiyordu. Buraya ben hiç girmedim. Ama birkaç kez Cumhuriyet Baþsavcýmýzýn bilgi almak için çadýra girmiþliði olmuþtur diye konuþtu. Biz sormadýktan sonra bize müdahalenin seyri hakkýnda bilgi verilmiyordu diyen Ünalan, verilen cevaplarý da zaman zaman Baþsavcýnýn, zaman zaman Adalet Bakana ve Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüðü görevlilerine telefonla ilettiðini belirtti. BÝLDÝÐÝM BUNDAN ÝBARET Bu olaylar sýrasýnda Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýmýz haricinde gerek Adalet Bakaný, gerekse Cezaevi Genel Müdürü ile birebir görüþen baþkaca görevli olduðunu bilmediðini kaydeden Ünalan, Benim cezaevindeki o esnadaki görevim sadece cezaevi görevlilerine nezaket etmenin dýþýnda deðildir. Yani cezaevinin alým satýmýna karýþamam. Cezaevindeki mahkumlarýn talepleri ile ilgili bir sorun olduðunda bunu sadece Baþsavcýya iletirim ve onun nihai kararý sonunda bir neticeye varýlýrdý. Bildiðim gördüðüm bundan ibaret dedi. BirGün devam etti; Bakýrtepe de altýn madeni iþletmeye hazýrlan Demir madeni, o ocaklarda çalýþanlarý öldürdü, altýn madeni ise, çalýþan, çalýþmayan yüzlerce kilometrekarelik bir çember içinde yaþamakta olan tüm canlýlarý öldürecektir ve yüzlerce yýl o topraklarda ot bile bitmeyecektir. Ot bile bitmeyen topraklar bizim topraðýmýz deðildir. Köylerimiz, topraðýmýz, tarlalarýmýz, çeþmelerimiz, gözelerimiz, derelerimiz, meralarýmýz, mezarlarýmýz, anýlarýmýz, hayatlarýmýz, düþlerimiz ne satýlýktýr ne de kiralýktýr. Çevre Bakanlýðý ndan bu projeyi iptal etmesini, doðamýzý biz sahiplerine býrakmasýný, Demir Export firmasýndan, çevreye, canlýlara, insana zarar vermeden hatta onlarýn hayatlarýna destek olacak iþlerle uðraþmasýný, bir tek yaþamýn binden daha çok paradan daha kýymetli olduðunu anlamasýný istiyoruz.an Demir Export A.Þ yi 1950 li yýllardan beri tanýyoruz. Yakýn yörede iþlettiði demir madeninde, kazma, kürekle çalýþan babalarýmýz, amcalarýmýzdan hiçbiri kendi yaþantýlarýndan daha uzun yaþamadýlar, genç denilebilecek yaþlarda hayatlarýný kaybettiler.

8 Kyoto protokolunun arazi kullanýmý, arazi kullanýmý deðiþikliði ve aðaçlandýrma gibi ormancýlýk etkinlikleri temelinde, ormanlarla ilgili karbon kredisine hak kazanacak projeler, ormanlýk alanlarda yapýlacak aðaçlandýrmaya (afforestation) ve eskiden orman niteliði taþýmayan topraklarýn aðaçlandýrýlmasýna (reforestation) yönelik ve özel sektör eliyle ve ticari amaçlarla yapýlmasý gerekmektedir. Çoðu geliþmekte olan ülke yönetimi, ormanlarýn ticari amaçla etkinlik gösteren iþletmelere dönüþmesini kolaylaþtýrarak, aðaçlandýrma ve yeniden ormanlaþtýrma yatýrýmlarýný, yatýrýmcýlar açýsýndan çekici hale getirmek amacýyla yasa ve yönetmelikler düzenlemiþ ve düzenlemektedirler. Birleþmiþ Milletler Ýklim Deðiþikliði Çerçeve Sözleþmesinde (UNFCCC) Orman, 'dan daha fazla bölümü, 2-5 metre yüksekliðe ulaþma potansiyeline sahip aðaçlarla örtülü, en az hektarlýk arazi alaný þeklinde tanýmlanmaktadýr. Bu tanýmlama, ormanlarý yamalar þeklinde aðaç örtüsüne indirgemektedir. Ormanlarda varlýðýný sürdüren, barýnan ve beslenen ve birbirleri ile kopmaz bir iliþki içindeki tüm bitki ve hayvan türlerinin, ormanlarýn ayrýlmaz parçasýdýr. Ormanlar, su döngüsü, atmosfer, biyoçeþitlilik, sellerin önlenmesi ve ekosistemlerin korunmasý için gereklidir. Ayný zamanda bütün dünyada yaklaþýk 400 milyondan fazla insan geçimini, sürekli bir etkileþim içinde olduklarý ormanlardan saðlamaktadýr. Tüm bunlarý göz ardý ederek, ormanlarý yalnýzca aðaç örtüsü olarak ele almak, doðanýn bütünlüðüne karþý yapýlmýþ çok büyük bir saygýsýzlýk olarak görülmelidir. Diðer yandan Food and Agriculture Organization (FAO) nun, Ormansýzlaþtýrmayý (deforestation), ormanlarýn baþka bir arazi kullanýmýna dönüþtürülmesi veya aðaç örtüsünün uzun süreli olarak en az yüzde 10'unun altýna azaltýlmasý olarak yaptýðý tanýmlama, doðal ormanlarýn, aðaç kümeleri býrakýlarak yok edilmesinin önünü açmýþtýr. UNFCCC, aðaçlandýrma yý (afforestation), en az 50 yýldan beri üzerinde orman olmayan bir alanýn; yeniden ormanlaþtýrma yý (reforestation) ise, eskiden ormanlýk olan ama ormanlýk olmayan alanlara dönüþtürülmüþ alanlarýn doðrudan insan tarafýndan tohumlama ve / veya doðal tohum kaynaklarýyla ormana dönüþtürülmesi olarak tanýmlamýþtýr.(55,56) Bu tanýmlamalar, bioçeþitliliði ve ormanlardan geçimini saðlayan yerli halklarý bir kenara itekleyerek, orman arazilerinin kullaným hakkýný, içinde barýndýrdýðý tüm varlýklarý ile birlikte ticari mal olarak benimseyen þirketlerin ellerine teslim etmiþ; sürdürülebilir kalkýnma için (!) geliþmekte olan ülkelerin ormanlarýný yok etmelerinin ve yerlerinde agroyakýt üretimine yönelik yað palmiyesi ve jatropha (hint fýstýðý) gibi endüstriyel aðaç plantasyonlarý; baþta soya ve mýsýr olmak üzere büyük ölçekli genetiði deðiþtirilmiþ ürün monokültürü yapýlan hayvan yemi ve agroyakýt amaçlý, büyük tarým alanlarý oluþturmalarýnýn yolunu açmýþtýr. Bu uygulamalar, ormanlarýn daha fazla yok edilmesi ve su havzalarýnýn tükenmesi gibi ekolojik sorunlarla, orman köylülerinin göç etmek zorunda býrakýlmalarý ve hak ihlallerine uðramalarý gibi toplumsal sorunlara neden olmaktadýr. Jatropha Curcas isimli aðaç, Güney Amerika orijinli olup hýzlý büyüyen ve ortalama yýl ürün verebilen bir aðaç türüdür. Çekirdeklerindeki yað ( %35-40 ), agrodizel üretiminde kullanýlmaktadýr. Yað palmiyesi ise, Brezilya ve Nijerya da yetiþir, taze meyvelerinden çýkarýlan, agroyoyakýtta ve kozmetik sanayinde kullanýlan yaðýnýn hiç bekletmeden 130 C de piþirilmesi gerekir. Güney Amerika, Afrika ve Güneydoðu Asya nýn geliþmekte olan ülke yönetimlerinin özendirici yasa ve önlemleri, çok geniþ tarým ve orman alanýnýn, Jatropha ve yað palmiyesi dikimine; milyonlarca hektar yaðmur ormanýnýn tarým alanlarýna ve plantasyonlara dönüþtürülmesine yol açmýþtýr. Doðal orman aðaçlarýnýn kesilmesi ve yakýlarak yok edilmesi, CO2 emilimini olumsuz etkilerken, zengin bir doðal yaþam ortamý olan yaðmur ormanlarýndaki bataklýk alanlarýn kurutulmasý çalýþmalarý sýrasýnda da yoðun olarak CO2 açýða çýkmaktadýr. Agroyakýt üretimi sýrasýnda, çok miktarda kimyasal gübre ve fosil yakýt kullanýlmasý da göz ardý edilemeyecek kadar önemlidir. Pek çok araþtýrmacý tarafýndan, agroenerji üretimindeki hýzlý geliþmenin, insanlar ve çevre üzerinde büyük ölçüde olumsuz etkilere yol açacaðý; doðal ormanlar, otlaklar, doðal su havzalarý, sulak alanlar ve turba yataklarý gibi önemli ekosistemlerin ve türlerin yaþam alanlarýnýn zarar göreceði; çiftçilerin topraða eriþimini ve yiyecek üretimini engelleyerek çok önemli yaþamsal sorunlara neden olacaðýna dikkat çekilmektedir yýlýnda Avrupa da ulaþýmda kullanýlan yakýtýn % 3,5 i agroyakýttý. Bu miktar agroyakýt, yaklaþýk kilometrekarelik yani Hollanda ve Belçika büyüklüðünde tarýmsal alanda üretilebiliyor. AB, 2020 de agroyakýt kullanýmýnýn %10 a ulaþmasýný hedefliyor (57). Bu hedef, binlerce hektar topraðýn gýda üretimi yerine yakýt için kullanýlmasý ve aþýrý su tüketimi, küresel þirketlere peþkeþ çekilen topraklarýndan atýlmýþ yüz binlerce yerli çiftçi, gýda fiatlarýnda artýþ, kötü beslenen yada açlýða terkedilmiþ milyonlarca insan anlamýna gelmektedir. Ormansýzlaþma ve monokültür plantasyonlarý nedeniyle insan, evcil hayvan saðlýðý ve yaban hayatý etkileyen hýzlý ormansýzlaþma ve ekosistem deðiþikliklerinin hayvan aracýlý hastalýklarý ve infeksiyonlarý artýrdýðý; paraquat ve glifosat gibi tarým ilaçlarýnýn püskürtülmesinin ölümlere varan ciddi saðlýk sorunlarýna sebep olduðu görülmüþtür. Þirketler, monokültür tarým alanlarýný geniþletirken arazi çatýþmalarýna neden olduklarý, yerli halklarýn çeþitli yollarla kendi topraklarýndan göçe zorlandýklarý, plantasyonlarda yaygýn olarak emek ve sendikal hak ihlallerinin olduðu bildirilmektedir (58). Tüm bu olanlar insan haklarýnýn ihlal edilmesinden baþka bir þey deðildir. Doðanýn milyonlarca yýl karbon depolama yeteneði ve depolama kapasitesinin çok yüksek olduðu öngörüsüyle, pek çok bilinmeze ve soruna karþýn CO2 tutum ve depolamasý, bir salým azaltma alternatifi olarak uygulama alanýna sokulmuþtur. Diðer gazlardan ayrýþtýrýldýktan ve sýkýþtýrýldýktan sonra, yer altýndaki büyük kapasiteye sahip derin tuz yapýlarý, tükenmiþ petrol ve gaz rezervleri ve kömür yapýlarý gibi derin yer altý boþluklarýna (jeolojik depolama) boru hatlarý ile veya derin okyanus tabanýndaki depolama alanlarýna, boru hatlarý ya da gemi aracýlýðýyla taþýnarak enjekte edilen CO2 nin büyük bir kýsmýnýn yüzyýllarca atmosferden uzaklaþtýrýlmýþ olarak kalacaðý varsayýlmaktadýr. Yer altýna depolamanýn, sularýn kalitesinde bozulma, toprak altý canlýlarýnýn ve bitkilerin ölümü ve bazý hidrokarbon veya mineral kaynaklarýnýn zarar görmesi gibi önemli bölgesel olumsuz etkilere yol açabileceði; jeolojik kuyudan ani gaz salýmlarý, depo alanýnýn uygunsuzluðu, depolamanýn ya da enjeksiyon kuyusunun baþarýsýzlýðý gibi nedenlerle, ya da faylar arasýnda oluþabilecek sýzýntýnýn deprem ya da volkanik püskürmelerle atýlmasý sonucu ani ve çok miktarda CO2 nin atmosfere atýlmasýna, önemli saðlýk sorunlarýna ve kitlesel ölümlere neden olabileceði belirtilmektedir. Okyanuslara depolamada, düþük CO2 düzeylerine uyum saðlamýþ türlerin, sürekli olarak artan CO2 düzeylerine ne ölçüde uyum göstereceði bilinmemektedir. Ancak, enjekte edilen CO2 nin derin ve sýð sulardaki deniz organizmalarýna zarar verebileceði, enjeksiyon çevresinde çok hýzlý ölümlerin olabileceði tahmin edilmektedir.(59) Doðal alanlara ve doðal yaþama karþý duyarlý olduðu, yerel halkýn kültür ve refahýný gözettiði gerekçesiyle sürdürülebilir turizm kapsamýnda eko-turizm projelerinin sertifikandýrýlabilir olmasý, giderek büyüyen bir piyasasýnýn oluþmasýna yol açmýþtýr. Eko-turizm, bitkileri, hayvanlarý ve yerel halký ticari mal haline dönüþtürme eðilimi taþýmaktadýr. Etkinlikler sýrasýnda, hayvanlarýn beslenme ve yuvalama alanlarýnýn bozulmasýna, korkuyla yaþam alanlarýný terk etmelerine ve mekanik hasara baðlý bitki örtüsünde azalmaya yol açýlmaktadýr. Turistlerin batýlý yaþam tarzýndan kaynaklanan bir yýðýn çöpün çevreye saçýlma olasýlýðý da söz konusudur. Diðer yandan yerel halk, yaþam alanlarýnýn koruma alanlarýna ve parklara dönüþtürülmesiyle evlerinden edilmekte, arazi ve doðal kaynaklardan faydalanmalarý engellenmektedir. Düþük ücretler, ürettiklerinin ucuza kapatýlmasý ve turistik bölgelerin pahalýlaþmasý ve zaten sýnýrlý olan yerel kaynaklarýnýn gelenler tarafýndan kullanýlmasý yerli halkýn bölgede yaþamasýný zorlaþtýrmaktadýr. Turistlerin kültürel baskýsý, yerel kültürel bozulmaya yol açmaktadýr. Yerel dil ve lehçelerde deðiþme, beslenme alýþkanlýklarýnda bozulma, toplumsal iliþkilerde olumsuzluklar ve suç artýþý gibi olumsuzluklar görülmekte; Yerel kültürler, yatýrýmcýlar tarafýndan pazarlanan gösteri etkinliklerine dönüþtürülmektedir. (60,61) 1950 li yýllardan sonra yeþil devrim adýyla, yüksek verimli tohumlar, modern tarým araçlarý, sentetik gübreler, böcek ve yabani ot ilaçlarýyla birim alandan fazla ürün saðlanarak, bütün dünyanýn beslenebileceði ve açlýk sorununun olmayacaðý yaygarasýyla, gýdanýn küresel denetim süreci baþlatýldý. Endüstriyel monokültür tarýmý, bir süreliðine ürün artýþý saðlayabildi. Ancak açlýk sorununa çözüm olmadýðý gibi, bir yandan geçimini saðlayamayan küçük çiftçileri topraklarýný terketmeye, yetersiz beslenmeye ve açlýða mahkum etti. Diðer yandan yerel türlerin yok olmasýna ve genetik çeþitliliðin azalmasýna; çok miktarda kimyasal gübre ve tarým ilacý kullanýlmasý toprak, su ve tarým ürünlerinde büyük bir kirliliðe yol açtý. Agroyakýt üretiminin baþlamasýyla, gýda üretilen tarýmsal alanlarý hýzla azalmaya baþladý. Pazara yönelik endüstriyel üretim, daðýtým ve tüketim modeline baðlý olarak sera gazý salýmýnda anlamlý bir artýþ oldu. Sera gazý salýmýnýn, % i tarým ürünlerinin üretiminden, %15-18 i ormansýzlaþtýrmadan, %15-20 si gýdalarýn taþýma ve depolanmasýndan ve % 3-4 ü organik artýklardan kaynaklanmaktadýr (59). Verimi arttýrmak, tarýma uygun olmayan arazilerde ürün yetiþtirmek, ve dayanýklýlýk saðlamak gibi amaçlarla bitki ve hayvanlara baþka canlýlardan alýnan genler eklendi (GDO) ve GDO lu ürünler ilerde ortaya çýkabilecek olasý zararlý etkileri sorgulanmadan pazara sürüldü. Endüstriyel Tarýma alternatif olarak, ürünü belli standartlara göre sertifikalandýrýlan ve büyük þirketlerin pazarladýðý patentli tohumlar, organik ilaç ve gübrelerin kullanýldýðý ve üretimden pazarlamaya önemli sermaye yatýrýmý gerektirdiði için büyük ticari iþletmeler tarafýndan yapýlan organik tarýmsal üretim ortaya çýktý. Özel sektörün piyasa mantýðýna göre düzenlenmiþ daha çok kâr anlayýþýna dayalý olan bu üretim tarzýyla, bir yandan standartlaþtýrýlmýþ ürünler çok yüksek fiyatlarla pazarlanmakta; diðer yandan karbon kredisi elde edilmektedir. Organik gýda pazarý, kârlýlýðý nedeniyle hýzlý bir geliþme göstermiþtir. Sadece ABD de 1996 yýlýnda 3.5 milyar dolar olan pazar, 2010 yýlýnda 28.6 milyar dolara ulaþmýþtýr (62). Endüstriyel tarýmýn bu modeli, çok kirlenmiþ gýdadan kaçýnan, varlýklý insanlarýn gereksinimini karþýlamaya, yani daha çok tüketebilme gücüne sahip olanlara yöneliktir. Tüketme gücü kýsýtlý olanlara endüstriyel, GDO lu tarým ürünleri dayatýlmakta; tüketme gücü olmayanlar açlýða terk edilmektedir. Her yýl 2,5 milyon çocuðun açlýktan öldüðü; yaklaþýk 850 milyon kiþinin aç olduðu; yoksul ülkelerde yaþayan insanlarýn % 15 inin, geliþmiþ ülkelerde 15 milyon kiþinin yetersiz beslendiði dünyada (63), kapitalizmin pazar için gýda üretimi açlýða ve doðanýn kirlenmesine çözüm olmaktan uzaktýr. Günümüzde gezegendeki herkesin beslenmesine yetecek gýdanýn 1,5 kattan fazlasý üretiliyor. Yani 2050 li yýllarda 10 milyara ulaþmasý beklenen dünya nüfusunu beslemeye yetecek ölçüde üretim söz konusu (64). Açlýðýn ve yetersiz beslenmenin önlenebilmesi için, gereksiz tüketimin ortadan kalkmasý ve gýdanýn tüm insanlar arasýnda eþit olarak daðýtýlmasý gereklidir. Ayrýca üretim tarýmsal üretimin sürdürülebilirliðinin, toprak örtüsünü zenginleþtiren, güneþ enerjisi, hava ve su kayýplarýný en aza indiren, tarýmsal genetik biyoçeþitliliði koruyan, bitkiler, aðaçlar ve hayvanlar arasýndaki bütünleþmeyi ve yararlý biyolojik etkileþimi geliþtiren, yerel bilgi, yaratýcýlýk ve yenilenme yeteneði kullanýlarak yapýlan geleneksel küçük ölçekli çiftlik tarýmý ile daha da artýrýlabilir (65,66). Bu tarým modelinin düþük sera gazý salýmýna ve atmosferden CO2 çekme potansiyeline sahip olduðu da uygulamalara dayanýlarak bildirilmektedir (67).

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Gazetesi Günlük web Gazetesi 03.11.2012 Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Belediyesi'nde belgesel film gösterimleri tüm hızıyla devam ediyor. Levent Kültür Merkezi'nde sinema gösterimleri için de Salkım

Detaylı

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık CHP İlçe Yönetim Kurulu ve Belediye

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz Yýlýn Bürokratý 90.00 Yýlýn Ýþadamý 95.00

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE

BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE Bodrum da sağlık çalışanları iş bıraktı. Bodrum Devlet Hastanesi önünde buluşan sağlık meslek örgütü temsilcileri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, emeklilik hakları

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ. - Basın Toplantısı Haber Küpürleri. - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel

BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ. - Basın Toplantısı Haber Küpürleri. - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ - Basın Toplantısı Haber Küpürleri - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel 13.01.2015 Salı Adana İşi nde acayip soygun Bir Acayip Soygun Adana İşi adlı uzun metraj filmin çekimleri

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada Sertab Erener Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Besteciler.org Acýt Canýmý En gizli bahçelerim Islandý yaðmurunla Açýldý her damlada Solgun çiçeklerim Yollarýný zor bekledim Gecelerden sabahlara

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu

Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu Başkent Üniversitesi, 21 ve 22 Haziran günlerinde düzenlenen 2016-2017 eğitim yılı mezuniyet törenleriyle, on binlerce mezununa yenilerini kattı. D iplomalarını

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı