anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi."

Transkript

1 Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) Adana Þubeler Platformu üyeleri, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle Ýnönü Parkýnda basýn açýklamasý yaptý. Açýklamaya, engelli yurttaþlar, HDK, TÜRK-ÝÞ, DÝSK, KESK, TMMOB, Adana Tabip Odasý, ÝHD, TÝHV, ÇHD, Pir Sultan Abdal Kültür Derneði, Dersimliler Derneði, Halkevleri, Anadolu-Der, CHP, ÖDP ve DÝP üyeleri katýldý. Türkiye Ýstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye de 8.5 milyon engellinin bulunduðunu ifade eden, kendisi de engelli olan BES üyesi Savaþ Aygün, engelli yurttaþlarýn yaþadýðý sorunlarýn tüm insanlarýn ortak sorunu olduðunu dile getirdi. Gerekli eðitimi alamadýklarý için engelli bireylerin sadece yüzde birinin iþ sahibi olduðunu ifade eden Aygün, engellilere balýk verme yerine balýk tutulmasýnýn öðretilmesi gerektiðini söyledi. Aygün, Engellileri sadece belirli günlerde deðil tüm yaþamlarý boyunca anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi. Bayrampaþa Cezaevi ne yönelik Hayata Dönüþ adý altýnda yapýlan ve 12 siyasi hükümlü ve tutuklunun hayatýna mal olan operasyonla ilgili tanýk olarak ifade veren dönemin Bayrampaþa Cezaevi Cumhuriyet Savýcýsý Fikret Ünalan, cezaevinin tam karþýsýna bir çadýr kurulduðunu ve operasyonun bu çadýrdan yönetildiðini söyledi. Çadýrda Ýstanbul Bölge Jandarma Komutaný olan Paþa ve Ýstanbul Ýl Jandarma Alay Komutaný olan Albay ýn olduðunun bilgisini veren Ünalan, operasyonu bu kiþilerin yönettiðini kaydetti. Ünalan ýn isim vermeden belirttiði kiþiler ise, geçtiðimiz günlerde yaþamýný yitiren dönemin Ýstanbul Bölge Jandarma Komutaný Engin Hoþ ve Ýstanbul Ýl Jandarma Alay Komutaný Halil Ýbrahim Tüysüz. Bu yazý, bizim kadýnlarýmýzdan birinin mücadele, azim, kararlýlýk, sabýr ve baþarý öyküsü Bir kadýnýn baþka bir ülkede, Almanya da neler baþarabileceðinin kanýtý Hacýbektaþ ýn Topayýn köyünde 1948 kýþýnda baþlayan hayatýný Almanya nýn Köln þehrinde altý çocuk ve altý torun sahibi olarak sürdürüyor Nilüfer Özçelik. Ýlkokul mezunu iken 19 yaþýnda evlenerek Almanya ya giden Nilüfer Haným artýk bir Üniversite mezunu. Bu örnek hayatýn özetini ondan dinleyelim. Almanya ya 1967 Kasýmýnda geldim. Ýlkokul mezunuydum ama hep çaðdaþ olma, hayata karþý dik durma, bir þeyler baþarma, çocuklarýma iyi örnek olma çabasýndaydým, evdeki baskýcý erkek engeline raðmen kitap okumam bile sorun oluyordu. Nedense toplumumuzda kadýnlarýn daha çok bilmesi, geliþmesi erkeklerin çoðunluðunu rahatsýz ediyor. Okumayan kadýnlara, neden okumadýðý sorulur hep. Sivas ýn Kangal ilçesinde yaþayan Aleviler için kutsallýk arz eden Bakýrtepe mevkiinde siyanürle altýn aranmasý için Demir Export adlý bir þirkete lisans verildi. Çalýþmalarýn baþlamasýna bölgede yaþayan Aleviler tepki gösterdi. Alýnan bilgilere göre Maden Teknik Arama kurumu Yama Daðý nýn uzantýsýnda yer alan sönmüþ bir volkanik bir dað olan Bakýrtepe mevkisinde altýn tespit etti ve bölgede kýrk yýldýr demir, krom çýkaran Demir Export firmasýna 2006 yýlýnda iþletme ruhsatý verdi. 1Aralýk Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Devlet Baþkaný Günü, Kazakistan'ýn Türkiye Büyükelçisi Canseyit Tüymebayev'in de katýldýðý görkemli... Henüz üzerinden iki hafta geçmedi. Ülkemize çarpmak üzere olan bir göktaþý son anda yolunu deðiþtirmiþ olsa, bu kadar kalabalýk, bu kadar derin ve içten bir ohhh çekilirdi. Açlýk grevlerinin kayýpsýz sona ermesinden bahsettiðimi biliyorsunuz. O derin ohh un arkasýndaki yaþam ve duygu tecrübesini konu alan bir film vizyona girdi... Borsa ve Finans Topluluðu tarafýndan düzenlenen "Forex Piyasasý Tarihi Ýþleyiþi ve Geleceðe Yönelik Kariyer...

2 Ucundan ya da kýyýsýndan, büyük çoðunluðu sahte de olsa öðretmene iliþkin, eðitime iliþkin sorunlarýn dile getirilmesi bakýmýndan bir nebze de olsa olumlu yönleri olan bir kutlama günü... K. Ulusaler, 'Öðretmene gaz günü' baþlýklý yazýsýnda böyle söylüyor. Eðitim-Sen'in basýn açýklamasý da yapýldý ayný gün. Eðitimin içler acýsý hali dile getirildi. Hükümet politikalarý protesto edildi. Hiçbir öðrencim ya da yakýným 5 Ekim'de günümü kutlamaz. Her ne hikmetse 24 Kasým'da mesajlarým dolar, telefonlarým çoðunluk bugün içindir. Gerçek günümüz 5 Ekim desek de; istemem yan cebime koy misali kutlamalarý kabulden gayrý da þansýmýz yoktur. Bir kafede Dr. Gündüz Yücesan'ýn günün anýsýna icra ettiði sanat müziði dinletisi çok hoþumuza gitti. Demli çay ile kafa bulduk. Tüm imkansýzlýklara raðmen Dr. Yücesan, bence yýllardýr toplumsal öðretmenlik yapýyor sanat müziði açýsýndan. Saray müziði falan da dense sonuçta dinlemekten zevk aldýk. Sonuna kadar da ayrýlamadýk. Kendisine teþekkür ettim. Her zamanda takdir ederim kendisini. Yolu açýk, emeði daim olsun. Gece eve geldik. Televizyonu açtým. Hayatýn gerçek sorularýný, aykýrý sorular ile konuklarýna soran Enver Aysever ve konuklarýný izlemeye daldým. Bu arada kafede bulamadýðým kafayý evde milli sývýmýz ile buldum. Aysever'in konuklarý da, konularý da güzeldi zira. Genco Erkal'ýn aðzýndan Nazým'ýn Akrep gibisin þiirini dinledik. Akrep gibisin kardeþim, Korkak bir karanlýk içindesin akrep gibi. Serçe gibisin kardeþim, Serçenin telaþý içindesin. Midye gibisin kardeþim, Midye gibi kapalý, rahat. Ve sönmüþ bir yanardað aðzý gibi Korkunçsun kardeþim. Bir deðil, beþ deðil, Yüz milyonlarlasýn maalesef. Koyun gibisin kardeþim, Gocuklu celep kaldýrýnca sopasýný Sürüye katýlýverirsin hemen Ve âdeta maðrur, koþarsýn salhaneye. Dünyanýn en tuhaf mahlukusun yani, Hani þu derya içre olup Deryayý bilmeyen balýktan da tuhaf. Ve bu dünyada, bu zulüm Senin sayende. Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eðer Ve hâlâ þarabýmýzý vermek için üzüm gibi eziliyorsak Kabahat senin, Demeðe de dilim varmýyor ama Kabahatin çoðu senin, caným kardeþim! Ve yine Genco Erkal'dan Ben Ýçeri Düþtüðümden Beri baþlýklý Nazým'ýn þiirini dinledik. Ben içeri düþtüðümden beri güneþin etrafýnda on kere döndü dünya/ona sorarsanýz; lafý bile edilmez, mikroskobik bir zaman. /Bana sorarsanýz; on senesi ömrümün. /Bir kurþun kalemim vardý ben içeri düþtüðüm sene./bir haftada yaza yaza tükeniverdi./ona sorarsanýz; bütün bir hayat. /Bana sorarsanýz; adam sen de, bir iki hafta. /Katillikten yatan Osman/Ben içeri düþtüðümden beri/yedi buçuðu doldurup çýktý/dolaþtý dýþarýlarda bir vakit/sonra kaçakçýlýktan tekrar düþtü içeri/altý ayý doldurup çýktý tekrar/dün mektup geldi, evlenmiþ/bir çocuðu doðacakmýþ baharda/þimdi on yaþýna bastý/ben içeri düþtüðüm sene, ana rahmine düþen çocuklar/ve o yýlýn titrek, ince, uzun bacaklý taylarý/rahat, geniþ saðrýlý birer kýsrak oldular çoktan/fakat zeytin fidanlarý hâlâ fidan, hâlâ çocuktur/yeni meydanlar açýlmýþ uzaktaki þehrimde ben içeri düþtüðümden beri/ve bizim hane halký bilmediðim bir sokakta görmediðim bir evde oturuyor/pamuk gibiydi, bembeyazdý/ekmek ben içeri düþtüðüm sene/sonra vesikaya bindi/bizim burada, içerde, birbirini/vurdu millet yumruk kadar, simsiyah bir tayýn için/þimdi serbestledi yine/fakat esmer ve tatsýz/ben içeri düþtüðüm sene ikincisi baþlamamýþtý henüz/daþav kampýnda fýrýnlar yakýlmamýþ/atom bombasý atýlmamýþtý Hiroþima'ya/Boðazlanan bir çocuðun kaný gibi aktý zaman/sonra kapandý resmen o fasýl/þimdi üçüncüden bahsediyor Amerikan dolarý/fakat gün ýþýdý her þeye raðmen ben içeri düþtüðümden beri/ve karanlýðýn kenarýndan onlar aðýr ellerini kaldýrýmlara basýp doðruldular yarý yarýya /Ben içeri düþtüðümden beri güneþin etrafýnda on kere döndü dünya/ve ayný ihtirasla tekrar ediyorum yine/ben içeri düþtüðüm sene onlar için yazdýðýmý: Onlar ki toprakta karýnca, suda balýk, havada kuþ kadar çokturlar, korkak, cesur, cahil, hâkim ve çocukturlar/ve kahreden yaratan ki onlardýr, þarkýlarýmda yalnýz onlarýn maceralarý vardýr. /Ve gayrýsý, mesela benim on sene yatmam, lâf-ü güzaf. Ve yine Genco Erkal'dan Vatan Haini'ni dinledik. Vatan Haini Nâzým Hikmet vatan hainliðine devam ediyor hâlâ./amerikan emperyalizminin yarý sömürgesiyiz dedi Hikmet./Nâzým Hikmet vatan hainliðine devam ediyor hâlâ./bir Ankara gazetesinde çýktý bunlar, üç sütun üstüne, kapkara haykýran puntolarla,/bir Ankara gazetesinde, fotoðrafý yanýnda Amiral Vilyamson'un/66 santimetrekarede gülüyor, aðzý kulaklarýnda, Amerikan amirali/amerika, bütçemize 120 milyon lira hibe etti, 120 milyon lira./amerikan emperyalizminin yarý sömürgesiyiz dedi Hikmet/Nâzým Hikmet vatan hainliðine devam ediyor hâlâ./evet, vatan hainiyim, siz vatanperverseniz, siz yurtseverseniz, ben /Yurt hainiyim, ben vatan hainiyim./vatan çiftliklerinizse/kasalarýnýzýn ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan/vatan, þose boylarýnda gebermekse açlýktan/vatan, soðukta it gibi titremek ve sýtmadan kývranmaksa yazýn/fabrikalarýnýzda al kanýmýzý içmekse vatan/vatan týrnaklarýysa aðalarýnýzýn/vatan, mýzraklý ilmühalse, vatan, polis copuysa/ödeneklerinizse, maaþlarýnýzsa vatan/vatan, Amerikan üsleri, Amerikan bombasý, Amerikan donanmasý topuysa/vatan, kurtulmamaksa kokmuþ karanlýðýmýzdan/ben vatan hainiyim./yazýn üç sütun üstüne kapkara haykýran puntolarla: Nâzým Hikmet vatan hainliðine devam ediyor hâlâ. Genco Erkal'dan sonra Nazým'ý kim bu kadar güzel okur bilemem. Sizlerle bu þiirleri paylaþmaktan þeref duyarým. Hiçbir þey deðiþmiyor gördüðünüz gibi sevgili ülkemde... Telefon, cüzdan, gözlük, çantamýzý kaybetsek nasýl üzülürüz deðil mi? 400 haftadýr kayýp çocuklarýný, eþlerini, babalarýný arayan Cumartesi Anneleri'nin temsilcileri de Aysever'in konuklarý idiler o gece. 10 dakika bizim yerimize koyun kendinizi dediler. Umarým bulurlar yakýnlarýný. Ve o gece Bulutsuzluk Özlemi'nin iki üyesi Yavaþoðullarý ve Koloðlu Sözlerimi Geri Alamam, Acil Demokrasi ile minik bir konser sundular. Ýçlerinden gelen ses ile seslendiler. Enver'i de konuklarýný da kutlarým. Günümüzde tekrar yüzleþmemizi saðladýlar geçmiþimizle bir miktar Kasým günü ise Antalya Bölge Tiyatrosu nun hazýrladýðý Nazým üçlemelerinden ikincisi olan Bir Þeyh Bedrettin Destaný, Deli Orman'ý izledik. Anlayana iþ çok. Melih Pekdemir'in 3. Meþrutiyetmiþ baþlýklý yazýsýnda Saðcý olmak kolaydýr. Saðcýlarýn isyanlarý bile bir zalimin yerine bir baþkasýný getirmekle sýnýrlý. Maksatlarý eskiyi muhafaza etmek yahut diriltmektir. Solcu olmak zordur. Eþitliði hakikaten eþitlik, özgürlüðü hakikaten özgürlük olarak savunabilmek, bu uðurda her þeyi göze alabilmek, bir daha hiç zulüm olmasýn bütün zalimler yok olsun diye zalimin her türlüsüne isyan edebilmektir dediði gibi iþte, günümüzde de yüzleþtik bir miktar... Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) Adana Þubeler Platformu üyeleri, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle Ýnönü Parkýnda basýn açýklamasý yaptý. Açýklamaya, engelli yurttaþlar, HDK, TÜRK-ÝÞ, DÝSK, KESK, TMMOB, Adana Tabip Odasý, ÝHD, TÝHV, ÇHD, Pir Sultan Abdal Kültür Derneði, Dersimliler Derneði, Halkevleri, Anadolu- Der, CHP, ÖDP ve DÝP üyeleri katýldý. Türkiye Ýstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye de 8.5 milyon engellinin bulunduðunu ifade eden, kendisi de engelli olan BES üyesi Savaþ Aygün, engelli yurttaþlarýn yaþadýðý sorunlarýn tüm insanlarýn ortak sorunu olduðunu dile getirdi. Gerekli eðitimi alamadýklarý için engelli bireylerin sadece yüzde birinin iþ sahibi olduðunu ifade eden Aygün, engellilere balýk verme yerine balýk tutulmasýnýn öðretilmesi gerektiðini söyledi. Aygün, Engellileri sadece belirli günlerde deðil tüm yaþamlarý boyunca anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi. YÜRÜMEK ÝSTEDÝLER YÜRÜYEMEDÝLER! Türkiye Sakatlar Derneði Sakarya Þubesi ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) sosyal Hizmet Bölümü Sosyal Hizmet Topluluðu öðrencileri tarafýndan düzenlenen yürüyüþte engelliler, Engelsiz iþyeri istiyoruz, En büyük engel engellemektir dedi. Kitle adýna basýna açýklama yapan Ecem Eraslan, yürüyüþ boyunca da bir çok engelle karþýlaþtýklarýný ifade ederek, Engelli rampalarýna konan engeller, tekerlekli sandalye ile çýkýlmasý imkansýz dik rampalar gördük. Þehirde engelliler için bir tuvalet bile yok dedi. 'ENGELLÝ OLAN ÝKTÝDARIN POLÝTÝKALARIDIR' Dünya Engelliler Günü nedeniyle yazýlý bir açýklama yapan Emek Partisi (EMEP) Genel Baþkaný Selma Gürkan, Engelli olan iktidarýn politikalarýdýr dedi. Araþtýrmalarýn, ülke nüfusunun yaklaþýk yüzde 14 ünün engelli olduðunu söylediðine dikkat çeken Gürkan, iþ kazalarý, trafik kazalarý, doðuþtan ve çatýþmalý sürecin sonucu olarak yaþanýlan engellilik halinin büyük bir oran oluþturduðunu belirtti. Gürkan, Ýstihdam, eðitim, saðlýk, ulaþým, kent yaþamý gibi ekonomik, kültürel ve sosyal alanlar engelli yurttaþlar için engel oluþturmaya devam ediyor. Engelli yurttaþlar alýnmayan tedbirler nedeniyle yaþamýný yitirmekte, taciz, tecavüz gibi çeþitli cinsel saldýrý ve istismara, þiddet ve fiziksel saldýrýlara maruz kalmaktadýrlar. Engellilerin yaþamýný devam ettirebilmesi tümden aile üyelerinin ilgisine, bilgisine ve bakýmýna terk edilmiþ durumdadýr dedi. AB uyum çalýþmalarý kapsamýnda yasal alanda ve diðer alanlarda kimi düzenlemeler yapýldýðýný ancak zihniyette engeller devam ettiði için bu düzenlemelerin iktidarlarýn icraatlarý hanesine hoþ projeler olarak kaydedilmekten öteye gidemediðini kaydeden Gürkan, þikayetini ileten görme engelli yurttaþa Bakan Akdað ýn iþ verdik ya, daha ne istiyorsun cevabýný hatýrlatarak, bunun iktidarýn zihniyetini açýkça gösterdiðine vurgu yaptý. Gürkan, AKP hükümeti öncelikle zihniyetindeki engelleri kaldýrmalýdýr. Hükümete bir kez daha duyururuz ki, engellilik bir kader deðildir, alýnacak tedbirlerle engelli yurttaþlarýn yaþamý normalleþtirilebilir. Yeter ki çözüm için niyet olsun BDP'DEN DEVLET GÖREVÝNE VURGU! BDP Genel Merkezi, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle yaptýðý açýklamada, engellilerin hak öznesi olarak ele alýnmasý gerektiðine iþaret ederek, Engellilerin eþitlik ilkesi gereðince her alanda yaratýcýlýklarýný ve üretken güçlerini kullanýp, geliþtirecekleri bir yaþam ortamý saðlanarak, engellileri dýþlayan anlayýþlarýn son bulmasý yönünde gerekli eðitsel ve kültürel önlemlerin alýnmasý devletin engelli vatandaþlarýna karþý yükümlülüðüdür dedi. DEVLET GÖREVÝNE VURGU! Engellilik, doðuþtan gelen ya da sadece bireysel nedenlerle karþýmýza çýkan bir durum deðildir. Aksine engelliliði ortaya çýkaran ve engelliliði derinleþtiren egemenlerin zihniyetidir denilen açýklamada, kar eksenli düþünen zihniyetlerin engelli yurttaþlarý bir hak öznesi olarak görmesinin mümkün olmadýðý belirtildi. BM Engelliler Haklarý Sözleþmesi ne göre engelli yurttaþlarýn tüm kamu hizmetlerinden eþit yararlanmalarý ve kimseye muhtaç olmadan özgür bireyler olarak yaþamlarýný sürdürebilmeleri için gerekli koþullarýn devlet tarafýndan saðlanmasý gerektiðini vurgulandýðý açýklamada þunlar kaydedildi: Belirtilen durum sosyal devlet anlayýþý ile çözüme ulaþabilir. Bu anlamda engellilerin toplumsal yaþama tam eþit yurttaþlar olarak katýlabilmesi için yasal düzenlemelere ihtiyaç vardýr. Bu da engellinin hak öznesi olarak ele alýnmasýyla gerçekleþebilir. Engellilerin eþitlik ilkesi gereðince her alanda yaratýcýlýklarýný ve üretken güçlerini kullanýp, geliþtirecekleri bir yaþam ortamý saðlanarak, engellileri dýþlayan anlayýþlarýn son bulmasý yönünde gerekli eðitsel ve kültürel önlemlerin alýnmasý devletin engelli vatandaþlarýna karþý yükümlülüðüdür. Evrensel

3 Sulucakarahöyük/ANTALYA Haber: Yücel ÖZÇELÝK Telafon röportaj: Yüksel ÖZÇELÝK Bu yazý, bizim kadýnlarýmýzdan birinin mücadele, azim, kararlýlýk, sabýr ve baþarý öyküsü Bir kadýnýn baþka bir ülkede, Almanya da neler baþarabileceðinin kanýtý Hacýbektaþ ýn Topayýn köyünde 1948 kýþýnda baþlayan hayatýný Almanya nýn Köln þehrinde altý çocuk ve altý torun sahibi olarak sürdürüyor Nilüfer Özçelik. Ýlkokul mezunu iken 19 yaþýnda evlenerek Almanya ya giden Nilüfer Haným artýk bir Üniversite mezunu. Bu örnek hayatýn özetini ondan dinleyelim. Dedi ama kayýt oldum, öylece okula baþladým. Ama maalesef çoðu kýz çocuðu gibi beþinci sýnýftan sonra benim de eðitim hayatým bitti. Ta ki Almanya da 93 yýlýnda bir alman gazetesinde o ilaný görene kadar. O zamanlar artýk sürdüremediðim evliliðim bitmiþti zaten. Altý çocuðum ve hayat mücadelemle baþ baþaydýk. Gazetede gördüðüm ilanýn peþinden gittim. Orada bana gülerek Bu yaþta biraz zor olabilir. Dediler. Aklýma koymuþtum, olacaktý. Sonra Belediyenin açtýðý akþam eðitim veren Ortaokul derslerine baþladým. Aynen köydeki ilkokulda baþladýðým gibi, gittim en ön sýraya oturdum. Böylece sorunlarý dýþarýda býrakýp dikkatimi derslere verebiliyordum. Sonunda baþardým. Almanya ya 1967 Kasýmýnda geldim. Ýlkokul mezunuydum ama hep çaðdaþ olma, hayata karþý dik durma, bir þeyler baþarma, çocuklarýma iyi örnek olma çabasýndaydým, evdeki baskýcý erkek engeline raðmen kitap okumam bile sorun oluyordu. Nedense toplumumuzda kadýnlarýn daha çok bilmesi, geliþmesi erkeklerin çoðunluðunu rahatsýz ediyor. Okumayan kadýnlara, neden okumadýðý sorulur hep. Bunun yanýtý ortada -Her baþarýlý erkeðin arkasýnda bir kadýn varsa; Her baþarýsýz kadýnýn önünde de bir erkek engeli vardýr.- Köyde herkesin adýný yazdýrýp ilkokula baþladýðý gün saçým örülüyordu yetiþemedim. Buna raðmen gene de gittim, ön sýrada birinin yanýna oturdum. Öðretmen, Sen de kimsin? adýn ne? listede yoksun. Mezuniyet belgemle konsolosluða gittim, Eðitim Ataþeliðinden -denklik belgemiistedim. Oradaki sekretere kalsa, ben de ilgili makama sormasam belgemi geri çevirecekti. Ama diplomamý aldým. Daha önümde lise ve sonra üniversite hayalim vardý, üniversite mezunu olarak çalýþmak vardý Anadolu Üniversitesi Açýk Öðretim Fakültesi o sene yurt dýþýndaki vatandaþlar için lise öðrenimi de açmýþtý. Kayýt oldum, on iki tane kalýn ders kitabý vardý. Çalýþtým, iki buçuk sene gibi kýsa bir sürede güzel bir dereceyle mezun oldum. Bunlarý baþarmaya çalýþýrken bir yandan da çocuklarýn okulu, sorunlarý, çalýþma hayatý ve bir çok zorlukla mücadele devam ediyordu. Anadolu Üniversitesi Açýk Öðretim Fakültesi nde Ýþletme okumaya baþladým. Artýk iþ hayatý, Almanya þartlarý her þeyi biraz daha zorluyordu. Bu arada bölüm deðiþtirip Halkla Ýliþkiler okumaya devam ettim. Ortak derslerden muaf olup fark derslerini aldým. Biraz zorlu ve uzun bir süreç oldu ama þimdi mezunum. Bu diploma bundan sonra benim hayatýmda bir þey deðiþtirecek mi? Sanmýyorum. Ama belki baþka hayatlarýn deðiþmesine örnek olur. Kendimi keþfettim, fýrsatlarý deðerlendirdim, baþardým ve mutluyum. Erkeklerin arkasýna sýðýnmayý býrakýp, kadýnlarýn toplum geleceði için uðraþ vermesi gerekiyor. Cehaletle, karanlýkla ancak biz kadýnlar savaþýrsak baþa çýkýlabilir. HACIBEKTAÞ KAMUOYUNA Sayýn Hacýbektaþlý hemþerilerim. AKP kurucu ilçe Baþkaný olarak, sizlere gururla söyleyeceðim ve daha öncede Tarihinde Karahöyük Gazetesinde müjdesini verdiðim, 25 yataklý Hacýbektaþ Devlet hastanesinin yapýlmasý, beni mutlu etti. Çünkü benim bireysel çabalarýmla bu hastane gerçekleþti. Bunda herkesin katkýsý var. Bu konuyu Ýl genel meclis üyesi Ünal ÞENEL, Birol KARADAÐ ve Muammer YILDIRIM isimli partili arkadaþlarla birlikte Ankara ya Saðlýk Bakanlýðýna gittik. Bakanýmýz bana Hastaneniz hayýrlý olsun dedi. Bütün engellere raðmen hastanemiz Allah a þükürler olsun ki yapýlýyor yýlýnda teslim edilecek. Bir insanýn yaptýðý iþle öðünmeli. Devlet hastanesi benim eserim, hiç kimse sahip çýkamaz. Bunu Cenabý Allah ta biliyor. Sizlerde bilin istedim. Bunun aksini ispatlamaya çalýþanlara bir sözüm var. Hak etmeden sahiplenmek ne Ýslami, nede ahlaki kurallara uymaz. Ben aksini iddia edenleri Hacýbektaþ halký huzurunda tartýþmaya ve ispatlamaya davet ediyorum. Daha önceki Kaymakamýmýz Sayýn Mustafa Eldivan konuyu daha iyi biliyor. Belediye Baþkanýmýz Sayýn Ali Rýza SELMANPAKOÐLU nun yanýna Besim ASLAN ve Bayram KÖKVER le birlikte gittik. Ýstimlâk edilmesi gereken arsa sahipleri ile anlaþarak bizlere kolaylýk saðladý. Hastanemizin yapýlmasýnda katkýlarý oldu. Kendilerine teþekkür ediyorum. Þu andaki ilçe baþkaný Harun Çelik kendisinden önceki yetkililerin, bütün yaptýðý hizmetlere sahip çýkarak hak etmediði kazanýmlar elde etmek istemektedir. Hastane yapýmýnda ve kendisinden önceki yapýlan hizmetlerde kesinlikle hiçbir katkýsý yoktur. Eski vardýr, eskimiþ vardýr. Öyle eskiler vardýr ki hiç eskimezler. Bu Basýn açýklamasý yapmama sebep olan þu andaki AKP ilçe baþkaný Harun Çelik tir. Hiçbir hak ediþi olmayan kiþiyi Hacýbektaþ halkýnýn saðduyusuna havale ediyorum. Hepinize saygýlarýmý sunarým. Deðerlendirmeyi bunu bilerek yapmanýzý önemle rica ediyorum. HÜSEYÝN AVNÝ AKGÖZ AKP ESKÝ ÝLÇE BAÞKANI

4 Bekliyoruz; Metin'in öldürüldüðünün kabulünü! Oysa ben annemin yanýnda olmak istiyorum. Ama bu cinayetin sorumlularýný bulmak için, Metin'in sahipsiz olmadýðýný anlatmak için daha ilk günden yasýyla mücadele ayný adrese düþüyor. Ayný kiþiler hem yasçýsý hem de takipçisi oluyor bu cinayetin. Bunlarý o zaman da düþündüm mü bilmiyorum. Þunu biliyorum ki daha o günden bizi acýlarla birlikte zorlu bir mücadele bekliyor. O sýrada Avukat çýkýyor, yüz ifadesi tarifsiz, yüzü allak bullak. "Bu bir vahþet" diyor en çok da. "Bunca iþkenceye neden gülmüþ Metin" gibi sözler duyuyorum. Sonradan morgda çekilmiþ gülen fotoðraflarýndan anlýyorum ne demek istendiðini. Birileri beni alýp Gazeteciler Cemiyetine götürüyor, tanýmýyorum ama Metin'in yoldaþlarý olduklarý anlaþýlýyor. Valiliðe protesto yürüyüþü yapýlacakmýþ, Cemiyete girdiðimizde Leyla Tavþanoðlu ile öfkeli konuþan genç muhabirler görüyorum. Gazeteciye sahip çýkýlmadý gibi sözler uçuþuyor yine. Sanki cemiyet bir grup genç gazeteci tarafýndan iþgal edilmiþ gibi. Hayal meyal hatýrlýyorum cemiyetin önüne iniliyor. Birden bir haykýrýþa uyanýyorum sanki. O bir gazeteciydi! Metin Göktepe öldürüldü! Ahmet'in [Þýk] elinde Metin'in fotoðrafý adeta etinden et kopartýlýrcasýna aðlayarak baðýrtýsýyla gerçek bir kez daha hatta Metin'in fotoðrafýný görünce þüpheye yer vermeden orda duruyor. Ahmet'e ulaþmak istiyorum. Beni ona götürün diyorum. O anda Metin o, ben ona sarýlmak istiyorum. Onun için o andan itibaren korkmaya baþlýyorum. Ahmet de ben de sarýlmýþýz aðlýyoruz. Sonra eve gitmek, Metin'in evine, anneme gitmek üzere bir arkadaþýmýn eþiyle taksiye binip gidiyoruz. Metin'in fotoðrafýný almýþým elime, arkada oturuyorum. Gözlerimden yaþlarla fotoðrafta Metin'in de yanaklarýndan gülen gözleri aðlýyor gibi ilk kez o zaman Metin ne çok anneme benziyor diyorum. En çok annem ve kýzým Emek Su ile karþýlaþmak istemiyorum. Anneme benim yaþamam Metin'in olmayýþýný hatýrlatýr diye utanýyorum yaþamaktan. Yengemin yatak odasýndayým, orada gelip görüyor arkadaþlarým. Taksiciye baðýrdýðým gibi herkese "polis can güvenliðimizi mi koruyor, canýmýzý mý alýyor?" diyorum. Polisin can güvenliðini deðil can aldýðýný biliyorum, biliyorum ama herkes bilsin istiyorum. Bunun ne demek olduðunu bilmeme raðmen Hasan Ocak ailesinden gelenlerle daha da acý kardeþliði yaþýyoruz. Bir kadýn var salonda ilk kez görüyorum. Annem de bana sarýlamýyor, ben de ona. Bir süre sonra omzumdan bir sarýlýþ, sarsýlarak aðlama nöbeti. Onun kokusunu duyumsarcasýna beni baðrýna basýþý ve o kadýn gelip ayýrýyor bizi. Çok bile ve acýyý ta yüreðinden hissettiði kurduðu cümlelerde saklý "Hele bir güçlü olun! Bakýn benim oðlumu da öldürdüler, oðul gibi büyüttüðüm Safyettin'i de", "Benim oðullarým da gazeteciydi"... Bundan sonra kurduðu tüm oðul cümlesi çoðuldu. Artýk oðlum yoktu: 'Çocuklarým Ferhat ve Safyettin Tepe de gazeteciydi. Ben oðlumun tabutuyla 24 saatten fazla yolculuk yaptým, ama yenilmedim, hele hele onlarýn gözü önünde hiç aðlamadým. '' Biraz sarsarak bizi kendimize getiriyor: ''Boðazýnýza bir þeyler girmezse aðlayamazsýnýz, Metin'i daha son yolculuðuna göndereceksiniz...'' Oldukça bilge ve etkileyici konuþuyor. Zübeyde abla olduðunu öðrendiðim bu kadýn halen, daha kayýplar için, adalet için Cumartesi Annesi olarak her hafta Galatasaray'da Safyettin için, Hasan, Rýdvan ve diðer kayýplarla birlikte ''faili meçhul''ler için de dimdik duruyor! Sonrasýnda her gördüðüm arkadaþýnda Metin'in paylaþýmlarý, sürekli bir hatýrlatma, hatta hatýrlamak için çabaya dönüþüyor hepimizde. O gece sakinleþtirici yapýlmýþ sonradan öðrendiðim. Annem ilkin "yaralý" dendiðinde þaþkýnlýkla kapýyý bulup aþaðýya inemediðinden balkondan atlayarak inmek üzereyken komþu yakalamýþ. Bir þey yapmayacaðým sadece aþaðýya ineceðim demiþ. Anneme de bir iðne yapýlmýþ daha biz eve gelmeden. Uyumuþum; Bir ara uyandým ki Ferhat Tunç türkü söylüyor, ev karanlýk sanki. Elektrikler kesilmiþ niyeyse? Saz çalýyor ve tanýyorum o sesi, salondan gelen sesi. Off ya ne kötü bir kabus görmüþüm diye düþünüyorum. Evde aðlama sesi yok, saz çalýnýyor. Metin de salonda olmalý. Böyle düþünürken acý çöküyor, elime batýrdýðým iðneyi yokluyorum. Yok gerçekmiþ... Metin bir kez daha ölüyor o an benim için... Ýki gün sonra Metin'i Yenibosna' dan, gazeteden alýp Atýþalaný Kemer mezarlýðýna, o soðuk topraða býrakacaðýz. Düþüncesi çok üþütüyor hepimizi. Ýbo Adli Týpta bulunmaya gidiyor. Sonradan çok piþman olacaðým bir durum bu, ben neden gitmemiþim, gazeteye nasýl gitmiþiz hiç hatýrlamýyorum. Öyle bir an geliyor ki Metin'in geldiðini görüyoruz ve binlerce insandan aðlamayan yok gibi. En çok da annem, ablam aðlarken etkileniyorum. Metin yürüyerek mi götürülecek? Yoksa "devletin" tahsis ettiði Belediye otobüsleriyle mi? Gazeteden de o an tanýmadýðým þimdi de hatýrlamadýðým birkaç kiþi tartýþýyor. Otobüslere binilip gidilsin, yol çok uzak diye. Þöyle bir bakýyorum etrafýma benim kardeþim deðil öldürülen sadece, birilerinin de kardeþi, adalet, umut öldürülmüþ gibi. Ve herkes yürüyor. Yaþlý anneler, bastonlu dedeler, öðrenciler, gençler... Orada "hayýr yürünecek" diyorum birden tepkiyle. Gösteriyorum insanlarý, bakýn kimseyi Metin'in sýkýþtýrýlarak yaka paça ölüme götürülmek için kullanýlan bu otobüslere bindiremezsiniz diyorum. Araya giriliyor "tamam sakin ol, yürünecek" deniliyor. Yürüyoruz Kemer mezarlýðýna, sonradan öðrendiðim yaklaþýk 25 bin kiþi ile 20 kilometrelik yolu iþgünü olmasýna raðmen bu sahipleniþ bizi sanki sonuca ulaþabilecekmiþiz gibi hissettiriyor. Kemer karanlýk, üþür oðlum diye haykýrýyor annem. Durun koymayýn oraya, beni de gömün aðýtlarýyla nerdeyse hepimiz o çukura girmek istiyoruz. Son kez görmek istiyorum hatta atlamak Metin'in yanýnda olmak ama uzaklaþtýrýlýyorum. Yüzünü hiç göremiyorum. Þanslý sayýyorum Ýbo'yu ve diðer kim görmüþse en son. Anlattýrýyorum görenlere; gülüyordu diyor herkes. Metin'i o karanlýk, ýssýz ve soðuk yerde, Kemer'de býrakýp dönüyoruz annem ve Metin'in birlikte yaþadýðý eve. Sonuç Metin'in sonsuza kadar bizden çalýnmýþ olmasýyken, hala Metin'in duvardan düþtüðü yalanýyla hem bizi hem kamuoyunu oyalýyorlar... Üç günde biraz olsun yol aldýk sayýlýr. Önce hiç gözaltýna alýnmamýþken, alýndý ama býrakýldý deniliyor. Hatta Eyüp stadyumunun yakýnýndaki cami hocasý gördüðünü söylüyor yalancý tanýklýkla... Metin'in gazeteci mi, militan mý olduðu tartýþýlýyor. Bizleri bu tartýþmaya iterlerken gözlerden kaçýrýlan devletin gözetiminde göz göre göre tutuklu dört insanýn öldürülüþü oluyor ne yazýk ki! Sanki o vahþet hiç yaþanmamýþ gibi; her birimiz Metin gazeteciydi diye haykýrýyoruz her alanda. Yine bugün bile aydýnlatýlmamýþ Sabancý cinayetiyle örtülmeye çalýþýlýyor bir müddet. Ancak genç gazeteciler, annem, biz, sendikalar, baþta gazetesi, Metin'in partisi, emekçiler ve bir çok hak örgütü bu cinayetin aydýnlatýlmasý için çaba harcýyor. Dava Sýnýr Tanýmayan Gazeteciler'den tutun Sýnýr Tanýmayan Avukatlar ile uluslararasý boyutta takip ediliyor. Belki de en önemlisi o travmaya raðmen hala çok saygý ve sevgiyle andýðýmýz tanýklar çýkýyor bir bir. Tehdit ve yýldýrma baskýlarýna raðmen "Bu cinayetin tanýðýyýz" diyorlar. Devlette de çatlak sesler duyuluyor artýk. Dönemin Ýnsan Haklarýndan sorumlu Devlet Bakaný Adnan Erkmen "Metin Göktepe gözaltýna alýnmýþtýr ve gözaltýnda öldürülmüþtür" diye beyanatta bulunuyor. Sonrasýnda bu konuyu fazla kurcalamamasý gerektiðini, kendisinin de bir baba olduðunu unutmamasý yönünde tehdit edildiðini 2011 yýlý Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri töreninde açýkça ifade ediyordu. Muhtemelen faili meçhul kalacaðý hesaplanan, örtülmeye çalýþýlan gözeterek, gözaltýna alýnýp iþkenceyle yok edilen bu gazeteci cinayeti için zorunlu olarak bir soruþturma baþlatýlýyor. Ancak bu soruþturma çok ilginç bir iþkence itirafýna da dönüþüyor. Soruþturulan polisler birbirlerini iþkencecilikle suçluyorlar. Aslýnda ben þu kadar vurdum, o bu kadar vurdu diye iþin içinden çýkmak istiyorlar. Bu itiraflara raðmen yargý aðýr aksak baþlýyor. Ama ne var ki 15 Temmuz 1996 tarihine Ýstanbul Adliyesinde duruþma verildiði halde ilk duruþma 18 Ekim 1996 tarihi için Aydýn Aðýr Ceza mahkemesine sürüldü. Polislerin can güvenliði gerekçesiyle daha sonra dosya Aydýn'daki ilgi fazla gelmiþ olacak ki daha ücraya, Afyon'a sürüldü. Böylece yaklaþýk üç yýl her ay yapýlan duruþma için dava süreci iþlemeye baþladý. Hakimler deðiþti mahkeme baþkanlarý sürüldü ama davaya ilgi, dayanýþma hiç eksilmedi. Ýstanbul'un ve Türkiye'nin birçok ilinden otobüslerle davaya sahip çýkýldý. Bu dava yetersiz de olsa Türkiye'de katilleri ilk yargýlatýlan gazeteci davasý oldu. Mahkeme kararlarýna Aydýn'daki mahkeme, adalet arayýþý ilginç bir duruma sahne oluyor. Þili'de, cunta döneminde özgürlük savaþçýsý Viktor Jara gibi bir stadyumda binlerce kiþi ile gözaltýna alýnýp katledilen Metin'in davasý, yoðun katýlým dolayýsýyla sabah gerçekleþememiþ, öðleden sonra bir stadyumda görülmüþtü. Bu dava bazý siyasilerin sözde namus davasý olmuþken, üç yýla yayýlan yargýlamada onlarca tanýk ve binlerce sahiplenmeye karþýn, beþ polis ve bir emniyet amiri yargýlanýp toplam 18 ay yatarak salýverildiler. Bu davada Eyüp Ýlçe emniyet Müdürü M. Ali Aydýn Akdemir, Ýstanbul Valisi Rýdvan Yeniþen, Dönemin içiþleri bakaný Teoman Ünisan, Baþbakan Tansu Çiller, Mehmet Aðar ve asýl sorumlu ''kelle koparacaðým'' diyerek Ýstanbul'a Emniyet Müdürü yapýlan Orhan Taþanlar yargýlanmalýydý. Her biri hem cinayeti örtbas etmiþ, sonrasýnda da savunuculuðunu üstlenmiþlerdir. Annem ve diðer tüm yüreði yanýk anneler elbet biliyorlardý ki evlatlarý bir daha onlara "anne" diyemeyecek. Bunu anlamak için elbette evlat sahibi olmak gerekmez ama onlarýn payýna sadece evlat acýsý düþmedi; evlat özlemi, hasreti de düþtü. Bir daha çocuklarýnýn sevdiði yemekleri ya yapmadýlar, yapamadýlar ya da her fýrsatta yapmak istediler anmak için. Kýsacasý her türlü travmayý yaþamak onlara düþtü. Galatasaray Meydaný'ýnda anneler ve Cumartesi Ýnsanlarý baþlangýçta kaybettiklerinin canlý bedenini istemek için bulunurken, þimilerde bir mezar ve hatta bulunursa kemiði adaklar adar duruma getirtilmiþler. En son noktada tek çocuðu olan Murat Yýldýz'ý kendi elleriyle adalete (!) teslim eden Hanife Yýldýz'ýn 400. haftada ifade ettiði gibi kemiklerden de vazgeçerek "Adaleti" arar olmuþlar. Adalet bugün hala kayýp ama hepimizin umudu tam; Kaybedenler bir gün kaybedecek! Bu ülke annelerin, çocuklarýyla birlikte adaleti arayan annelerin birleþmesiyle aydýnlanacak... BÝA Haber Merkezi

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti.

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti. 9 Eskiþehir de 2 Haziran da Gezi Parký direniþi sýrasýnda sivil giyimli polisler tarafýndan aðýr yaralanan ve 38 gün komada kaldýktan sonra yaþamýný yitiren Ali Ýsmail Korkmaz ýn ailesi Antakya da talimatla

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR Sulucakarahöyük/VAN Van'daki depremlerin ardýnda kent merkezinde kurulan 9 çadýrkent ve Mevlana kentlerde Van Valiliði koordinasyonunda çeþitli kurumlar tarafýndan depremzede çocuklar için Yýlbaþý etkinlikleri

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ SÝNANLARIN, DENÝZLERÝN MÜCADELESÝ SÜRÜYOR Milletvekili Levent Tüzel, Kürecik halkýnýn 40 yýl önce Sinan Cemgillerin verdiði mücadelenin devamcýsý olduklarýný belirterek, Buradaki

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in 8 Agos Genel Yayýn Yönetmeni ve BirGün yazarý Hrant Dink in öldürülmesine iliþkin verilen kararýn Yargýtay tarafýndan kýsmen bozulmasýnýn ardýndan 2 si tutuklu 18 sanýðýn yeniden yargýlandýðý davanýn duruþmasýna

Detaylı

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi 8 Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Kýrk bin Alevi'yi katletmesiyle bilinen Osmanlý Padiþahý Yavuz Sultan Selim'in isminin köprüye verilmesine çýð gibi tepki baþladý. Ýstanbul Boðazý'na yapýlacak 3. köprünün temel

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü Kolluk kuvvetlerince katledilen 342 çocuk için tek yürek olan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sanatçýlar ve aydýnlar, bölgeyi yýllarca kana bulayan çocuk katillerinin derhal yargýlanmasýný

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars Cinayet, intihar ve feribotta ölümle uyandýk. Bu memlekette yaþayanlarýn rasgele yaþadýklarýný anladýnýz mý? Bunlar geminin su üstündeki bacalarý... Bir de su altýný görseniz þaþarsýnýz!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Yeter artýk çocuklar ölmesin

Yeter artýk çocuklar ölmesin sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 378 16 Ekim 2009 2 YTL Ceylan Önkol 14 yaþýndaydý Yeter artýk çocuklar ölmesin YENÝ SOL AVRUPA KUTUPLAÞMA SOL OYLARI

Detaylı

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor YIL:4 SAYI:840 35 YKR 19 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor Genç Sen Antakya Temsilcisi Burcu Ciniviz, kaldýðý Sabancý

Detaylı

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE Bursa Valisi Þahabettin Harput, Garnizon ve Jandarma Bölge Komutaný Tuððeneral Ümit Yýlmaz ve Bursa Büyükþehir Belediyesi Baþkanvekili Abdullah Karadað'ýn çelenk koyduðu Atatürk Anýtý'nda saygý duruþunda

Detaylı